Apakah Itu Sains ?

Berasal dari kata Bahasa Inggeris, Science yang berpunca dari Bahasa Latin Scientia.  Dalam Bahasa Melayu Lama diistilahkan sebagai Ilmu.  Perkataan Scientist atau saintis pertama diperkenalkan oleh William Whewell (1840) seorang ahli fizik-astronomi-falsafah di Universiti Cambridge menerusi bukunya The Philosophy of Inductive Sciences

Cara Pentakrifan Sains

Sains boleh ditakrifkan dengan tiga cara iaitu; Analisis: iaitu penghuraian dalam sebutan komponen atau juzuk sesuatu bidang. Fungsian: iaitu penghuraian kegunaan atau perkhidmatannya atau penugasannya. Operasional: iaitu penghuraian prosesnya, cara bidang itu terbit atau menghasilkan sesuatu.

 

5.

Takrifan Umum Sain …
  

  

Longgokan pengetahuan yang tertahkikkan (terbukti kebenarannya) Sejenis pengetahuan yang bukan berlandaskan kepada intuisi (perasaan/ gerak hati) atau kepercayaan Berupa pengetahuan yang bersistem yang berasaskan kepada cerapan, kajian, pengujian (eksperimentasi), dan sebagainya. Berupa pengetahuan daripada nalaran atau maakulan dan mantik gunaan. Longgokan teknik, kemahiran, kebolehan berasaskan kepada latihan, disiplin dan pengalaman. Berupa analisis fenomena secara objektif.

Takrifan Khusus
“Sains berupa analisis fenomena secara bersistem, mantik, dan objektif dengan kaedah khusus yang diperantikan untuk mewujudkan penumpukan pengetahuan yang boleh dipercayai”

Sains Sekular vs Sains Islam
Fenomena adalah peristiwa, kejadian (event) atau akibat yang dapat tercerap atau dialami secara objektif. Fenomena yang bersabit dengan kuasa ghaib tidak mendapat perhatian saintis sekuler.  Menurut pendapat saintis sekular hanya orang jahil yang mengaitkan sains dengan alam ghaib. Pandangan ini tentunya bertentangan dengan saintis Islam. Menurut pandangan saintis Islam, semua fenomena di alam nyata (fizikal) ini bersangkut paut dengan alam ghaib, kerana semua fenomena adalah tanda-tanda (‘ayah) kepada kewujudan yang Maha Pencipta atau menurut konsep Tauhid wujudnya Allah SWT.

Sains Sekular
Syarat utama sains sekular ia mestilah bercirikan keobjektifan. Keobjektifan dari segi pemikiran dan tindakan.  Kajian yang bersifat objektif adalah kajian-kajian yang bebas dari emosi, cita rasa, budaya, kepercayaan, agama atau pada umumnya tidak dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat atau diri individu.  Kajian-kajian yang berlandaskan emosi, cita rasa dan sebagainya disebut kajian subjektif, atau bukan saintifik dan rendah martabatnya.

Sains Islam
Dari pandangan saintis Islam, keobjektifan adalah satu prinsip yang relatif nyata fungsinya bergantung pada masa dan tempat.  Sebagai contoh, sehingga hari ini kita berpuas hati dengan peranan yang dimainkan oleh benda seperti “jisim” dan diberi unit dan sukatannya. Berarti saintis memperakui jisim sebagai suatu yang nyata secara objektifnya sehingga hari ini.

Sifat Kerelatifan Sains
Sebelum kurun ke-19 “ether” bersifat objektif pada zaman itu, kerana dengan alasan wujudnya ether sebagai bahantara yang membolehkan cahaya merambat.  Bagaimanapun setelah sifat dualisme cahaya (sebagai zarah dan gelombang, khususnya elektromagnet) dicadangkan dan disekutukan melalui konsep foton oleh Maxwell pada tahun 1900

Spektrum Elektromagnet

Spektrum Elektromagnet (Cahaya sebagai gelombang, dan Sinaran Zarah)

Sistem Logik
Sistem logik (mantik) berasaskan aqal dan rasional manusia yang berubah menurut zaman. Sistem mantik yang paling ringkas bersifat berketentuan dan hanya memiliki dua nilai: YA atau TIDAK, BENAR atau SALAH.  Individu yang menganuti sistem ini dikelaskan sebagai tentuis (determinist).

Sistem Mantik Multinilai

Kemajuan di dalam bidang matematik telah banyak menghasilkan berbagai-bagai sistem manti yang sah yang disebut sebagai sistem mantik banyak nilai. Model sains yang tidak berketentuan berlandaskan pada kebarangkalian atau lebih dikenali sebagai model stocastics adalah satu contoh penerokaan sains yang berlandaskan kepada sistem mantik banyak nilai, misalnya nilai 0 dan 1 (0 bernilai TIDAK, dan 1 bernilai YA).

Contoh nilai “1” dan “0”

Sekiranya suis dalam kedudukan A diwakili oleh nilai “1” berarti litar tertutup sehingga lampu menyala, kerana adanya aliran arus dalam litar, Jika suis pada kedudukan B diwakili oleh nilai “0” berarti lampu padam, kerana tiada aliran arus di dalam litar.

B (0) A (1)

Pengertian

Oleh itu di sini kita lihat nilai “1” berarti “lampu menyala” atau “ada arus yang mengalir”, dan nilai “0” berarti “lampu tidak menyala” dan “tiada arus yang mengalir

Model Proses Sains Sekular
Teknologi harapan penenang jiwa dan juga fikiran manusia

Alam nyata

Peniskalaan secara objektif

Formulasi
Kaedah sains

Tafsiran
Rasional

Ujian

Keputusan

Model Proses ALAM GHAIB Sains Islam
Tauhid Teknologi, penenang jiwa dan fikiran, keimanan AL-QUR’AN & HADITH (Ilmu Wahyu)

Tidak

Alam Nyata Ya Pe ng uji an Tafsiran (Sains Aqli) Rasional Peniskalaan

Rumusan

Kaedah Sains Keputusan Aqal

Penjelasan Rajah (Alam Nyata)
 

Alam Nyata Apa jua tingkah laku atau telatah dan fenomena yang dapat dikesan oleh deria atau dicerapai atau dibayangkan oleh aqal fikiran manusia, i) mengikut fahaman sekularisme “terjadi dengan sendirinya menerusi mekanisme yang khusus”; menggunakan aqal fikiran sahaja. ii) mengikut fahaman Islam “yang berupa manifestasi alam ghaib”; menggunakan aqal fikiran yang berpandukan kepada ilmu wahyu.

Penjelasan Rajah (Peniskalaan)

Abstraksi berasal dari bahasa Inggeris “abstraction” iaitu suatu proses mencami unsur-unsur penting daripada alam nyata itu untuk dipisahkan daripada alam nyata yang kusut dan kompleks itu, setakat yang termampu, dan kemudiannya diunggulkan sehingga membolehkannya memaparkan semula alam nyata yang telah disaring itu dalam bentuk yang difkirkannya sesuai.

Proses Peniskalaan
Proses peniskalaan ini, mengikut pandangan sekularisnya, bebas daripada sebarang prasangka dan bebas pula daripada sebarang sistem kepercayaan atau sistem nilai sesaorang pengkaji itu, atau secara ringkasnya disebut sebagai bertaraf objektif.  Mengikut pandangan dan kehendak Islamnya peniskalaan itu tidak boleh bebas daripada ketetapan ilmu wahyu, atau tidak boleh bertentangan denga ilmu wahyu.

Formulasi

Suatu proses menerbitkan pandanganpandangan umum yang teratur dan bersistem berasaskan kepada peniskalaan itu sehinggakan melahirkan satu model kepada alam nyata itu dalam bentuk-bentuk bahasa sains yang sudah terestablis atau yang baru sama sekali dengan berasaskan kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang pada ketika itu tidak dipersoalkan kesahihannya.

Formulasi sebagai Model

Formula juga kadang-kadang bermaksud model itu sendiri. Model yang diperolehi itu kemudiannya dikaji secara terpisah dengan alam nyata, iaitu menerusi kaedah-kaedahsains yang sudah terestablis atau yang baru jika kaedah lama tidak berupaya menyelesaikannya. Hasil daripada penerapan kaedah-kaedah sains inilah yang ditafsirkan dan digunakan untuk membuat ramalan, yang pada para sekularis semuanya ini bersifat objektif lagi, tetapi mengikut Islam tahap inilah pentafsian, peramalan dan perasionalanya sesaorang itu seharusnya tidak melanggar ketetapan ilmu wahyu, kerana Islam itu mempercayai nafsu akan cuba memenagkan yang bathil.

Pengertian Intuisi

Iaitu kuasa spontan memahami atau memperolehi sesuatu (ilmu) tanpa pentaakulan dan pentelaahan secara sedar. Dalam Melayu Klasik intuisi diistilahkan sebagai “gerak hati” atau “naluri”. Setiap makhluk memiliki intuisi, cuma tahap ketajamannya berbeza bergantung kepada perwatakan, pengalaman hidup dan cara hidup atau kebudayaannya. Sering juga intuisi disekutukan dengan “deria keenam”. Ramai yang percaya bahawa kaum wanita memiliki kelebihan intuisi berbanding kaum lelaki.

Pengertian Heuristik

Berasal dari bahasa Inggeris “Heuristic” berakar umbi dari bahasa Yunani dan pernah menjadi suatu cabang kajian di dalam mantik, falsafah dan psikologi pada suatu masa dahulu. Dalam Latinnya heuristik dikenali sebagai “ars inveniendi” atau (kesenian rekaan). Tujuan kajian heuristik adalah untuk mengetahui kaedah dan petua penemuan dan rekaan. Tujuannya untuk memahami proses menyelesaiksn masalah, terutamanya tentang operasi-operasi mental penyelesai. Ilmu ini mengambil kira tentang latar belakang mantik dan psikologi. Pengalaman dalam menyelesaikan masalah menjadi asas pembinaan ilmu heuristik. Pengetahuan heuristik dianggap boleh digunakan di dalam pengajaran matematik.

Pengertian Induksi (Aruhan)

Iaitu cara membuat kesimpulan umum dengan berasaskan kepada beberapa data sahaja. Ringkasnya, aruhan itu hasil yang diperolehi daripada kajian kepada sebahagian objek apa bila kesimpulan keseluruhan kepada kesemua anggota objek itu dilakukan. Analogi adalah salah satu bentuk aruhan yang digunakan oleh saintis masa dulu dan kini. Cara kajiannya melihat kepada pola-pola keserupaan benda yang dikaji dengan benda yang diketahui. Keserupaannya boleh dilihat dari segi dimensi matematika dan sifat-sifat fizikal, kimiawi dan biologinya

Pengertian Deduktif

Berupa proses membuat kesimpulan atau hasil daripada membuat kesimpulan yang diperolehi daripada premis yang diterima menerusi penerapan sesuatu sistem mantik. Deduksi tidak berhubung dengan kebenaran. Kaedah ini Cuma melahirkan ilmu pemgetahuan (atau kesimpulan) yang disifatkan sebagai “sah” atau “tidak sah” sahaja berasaskan kepada sistem mantik yang dipegangi oleh pembuat kesimpulan itu. Sah di sini bermakna diterima dari segi mantik sahaja. Contoh kesimpulan yang sah tetapi tidak benar adalah seperti berikut:

Contoh Deduktif
Premis : 1. Semua orang berbangsa Melayu di Malaysia beragama Islam. 2. Semua orang beragama Islam di Malaysia berbangsa Melayu. Kesimpulan : Semua orang Islam di Malaysia adalah berbangsa Melayu.

Kesimpulan ini adalah sah (mengikut mantiknya) tetapi jelas natijahnya tidak benar. Di sini kita tahu sebab deduksi ini memberikan hasil yang tidak benar, iaitu kerana premisnya tidak benar (lihat premis 2).

Habiiih Doooh

Next:

Pendidikan mengikut Perspektif Islam