2.

SISTEM BILANGAN
1. Sistem Bilangan Riil
2. Ketaksamaan / Pertidaksamaan
3. Nilai Mutlak, Akar Kuadrat, dan Kuadrat
4. Sistem Koordinat
5. Garis Lurus
6. Grafik Persamaan
Bilangan Kompleks: Bilangan Riil (Re) +
Bilangan Imaginer (Im).
Bilangan Riil: Bilangan Rasional + Bilangan
Irrasional.
Bilangan Rasional(R): Bilangan Bulat /
Integer (I) + Bilangan Pecahan.
Bilangan Bulat: Bilangan Bulat Negatif +
Bilangan Asli (N) + Bilangan Nol.

Definisi: suatu bilangan berbentuk a+bi
dimana a dan b bilangan Riil, sedangkan i
adalah akar (-1).

i
2
= -1.
i
3
= -i.
4i
2
= -4.
Bilangan Kompleks
Jika bilangan kompleks z
1
= a+bi ,
maka kompleks sekawan dari z
1
adalah
z
2
= a-bi.
Sehingga perkalian sebuah bilangan kompleks dengan
sekawannya adalah

z
1
. z
2
= (a+bi )(a-bi )=a
2
+b
2
.

Contoh: Tentukan kompleks sekawan dari z
1
= 6+3i.
Tentukan nilai dari perkalian z
1
dengan sekawan nya.
Bilangan Kompleks Sekawan / Conjugate
Jika bilangan kompleks z
1
= a+bi dan z
2
=
c+di .

z
1
+ z
2
=(a+c)+(b+d)i.
z
1
- z
2
=(a-c)+(b-d)i.

Contoh: Jika z
1
= 5-4i dan z
2
= 2+3i .
Tentukan z
1
+ z
2
dan z
1
- z
2
.
Penjumlahan+ Pengurangan Bilangan
Kompleks
Jika bilangan kompleks z
1
= a+bi dan z
2
=
c+di .

z
1
.z
2
=(a+bi)+(c+di) = ac + ad i+ bc i + bd i
2
.

= (ac – bd) + (bc + ad) i.

Contoh: Jika z
1
= 5-4i dan z
2
= 2+3i .
Tentukan z
1
z
2
.
Perkalian Bilangan Kompleks
Jika bilangan kompleks z
1
= a+bi dan z
2
=
c+di tidak sama dengan NOL.

Contoh: Jika z
1
= 8-i dan z
2
= 7+5i . Tentukan
z
1
/ z
2
.
Pembagian Bilangan Kompleks
2 2
2
1
) (
d c
i ad bc bd ac
di c
di c
di c
bi a
z
z
+
÷ + +
=
÷
÷
×
+
+
=
Bilangan pecahan dapat ditulis dalam bentuk
desimal. Uraian desimalnya selalu berakhir atau
berulang.
Contoh: ½ = 0,5. 21/50 = 0,42.
2/7=0,285714285714...
Gabungan himpunan bilangan bulat dan himpunan
bilangan pecahan disebut himpunan bilangan
rasional R.
Bilangan Irasional adalah bilangan yang tidak
dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari 2
bilangan bulat, atau desimalnya tidak berulang.
Contoh: PI=3,1415… e=2,7182…
2
Ketaksamaan/Pertidaksamaan:
Jika a, b, c dan d
adalah bilangan Riil.
• a>0 & b>0 => a+b>0
& ab>0
• a<b & b<c => a<c
• a>b & b>c => a>c
• a>b => a+c>b+c
• a<b&c<d => a+c<b+d
• a>0 & b<0 => ab<0
• a<0 & b<0 => ab>0


• a>0 & b>0 => ab>0
• a>b & c>0 => ac>bc
• a>b & c<0 => ac<bc

Contoh:
1. x+4>0
2. x
2
-5x-24<0
> > s < , , ,
Pertidaksamaan Nilai Mutlak:
2 2
. 3
. 2
0 , . 1
0
0
b a b a
b a atau b a b a
b b a b b a
a bila a
a bila a
a
< · <
> ÷ < · >
> < < ÷ · <
¹
´
¦
< ÷
>
=
4 8 2 . 8
12 5 . 7
4 8 2 . 6
7 1 . 5
12 5 . 4
12 2 4 2 . 3
2
4
3
. 2
7 3 2 . 1
:
2
> +
> +
> +
s ÷
> +
+ ÷ > ÷
<
÷
+
< +
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
berikut maan pertidaksa
dari an penyelesai
himpunan Tentukan
Pertidaksamaan Kuadrat:
Tentukan Himpunan Penyelesaian dari pertidak
samaan berikut:
) 2 ( 4 ) 3 )( 2 ( . 2
10 7 . 1
2
÷ > ÷ ÷
÷ <
x x x
x x
Pertidaksamaan Akar Kuadrat:
Tentukan Himpunan Penyelesaian dari pertidak
samaan berikut:
1 2 3 . 2
4 1 3 . 1
+ < + ÷
> +
x x
x
Persamaan Garis Lurus
Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah
ax+by+c=0 dengan gradien m=-a/b
y=mx+k dengan gradien m

Persamaan garis lurus bisa ditentukan dengan:
1. Jika melalui titik (x1,y1) dan (x2, y2) maka
berlaku (y-y1) / (y2-y1) = (x-x1) / (x2-x1).
2. Jika melalui titik (x1,y1) dengan gradien m, maka
berlaku y-y1 = m(x-x1)
Hubungan dua garis
Dua garis dengan gradien m1 dan m2, dikatakan
sejajar jika gradien dua garis tersebut sama.

Dua garis dikatakan berpotongan jika gradien dua
garis tersebut tidak sama.

Dua garis dengan gradien m1 dan m2, dikatakan
saling tegak lurus, jika m1.m2 = -1.
Contoh soal
1. Persamaan garis yang melalui titik A(4,5) dan
sejajar dengan garis y+2x=4 adalah…
2. Garis yang melalui titik A(2,3) dan tegak lurus
dengan garis yang mempunyai gradient -1/2
adalah…