Lukisan elektrik

Objektik
Mengenal pasti jenis lukisan elektrik. Menerangkan kegunaan simbol piawai bagi alat tambah, suis dan fius agihan Menyusun atur alat tambah, pendawaian dan kelengkapan lukisan elektrik. Melukis pelan bentangan domestik

Pada pelan pendawaian ditunjukkan lokasi alat tambah dan alat kelengkapan. seperti lampu. Juruelektrik yang bertanggungjawab terhadap kerja pemasangan akan berpandukan kepada lukisan elektrik atau pelan pendawaian yang telah diluluskan. . kipas dan punca tenaga.Lukisan elektrik perlu dimajukan kepada pihak berkuasa elektrik untuk mendapatkan kelulusan bagi kerja-kerja pendawaian dan pemasangan.

mbar rajah Pelan bentangan blok Pendawaian skema domestik industri .Jenis lukisan elektrik Lukisan elektrik ga.

. Asas gambar rajah blok adalah seperti dalam Rajah di bawah Urutan blok ditunjukkan dengan tanda anak panah. Gambar rajah blok Gambar rajah blok ialah lukisan yang mewakili litar atau peranti dalam suatu sistem bekalan elektrik. Lukisan ini dilukis dalam bentuk blok.Gambar rajah 1.

Bekalan masuk Unit penyambung Fius perkhidmatan Penyambung neutral Meter kwj Suis utama Pemutus litar Bocor bumi Kotak fius agihan Litar akhir .

Contoh gambar rajah skema unit kawalan utama pengguna ditunjukkan dalam rajahdi bawah. Gambar rajah skema Gambar rajah skema ialah lukisan litar elektrik dalam bentuk simbol piawai komponen.2. Simbol piawai komponen disambungkan antara satu dengan lain secara lurus bagi membentuk sambungan litar lengkap. Lukisan ini menunjukkan aliran kendalian sesuatu litar. Gambar rajah skema dapat memberikan maklumat sesuatu litar pendawaian dengan jelas. .

RAJAH SKEMA UNIT KAWALAM UTAMA PENGGUNA .

3. Kedudukan fizikal punca tamatan dan cara penyambungan merupakan tumpuan utama pada simbolnya. Simbol pendawaian ini dilukis mengikut kedudukan fizikal alat tambah yang sebenar. Gambar rajah pendawaian suis yang mengawal lampu dan penggunaannya ditunjukkan dalam di bawah. Gambar rajah pendawaian boleh digunakan sebagai rujukan apabila membuat kerjakerja pembaikan.Pada gambar rajah pendawaian ditunjukkan bilangan sebenar dawai yang digunakan dalam penyambungan litar. Gambar ralah pendawaian Gambar rajah pendawaian ialah lukisan yang menunjukkan alat tambah dalam bentuk simbol pendawaian. penyenggaraan dan kerja mengesan kerosakan litar elektrik. Sambungan dan kedudukan sebenar alat tambah dalam suatu pemasangan elektrik juga ditentukan. .

Gambar rajah pendawaian suis satu hala .

kediaman.Pelan bentangan 1. Lagenda disediakan bersama-sama pelan bentangan bagi menunjukkan simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah. . Pelan bentangan domestik Pelan bentangan domestik menunjukkan lokasi aksesori pendawaian dan alat kelengkapan serta suis kawalan di dalam bangunan atau rumah . Susun atur simbol piawai alat tambah pada pelan lantai adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Rajah di bawah menunjukkan contoh pelan bentangan domestik berserta lagenda.

Pelan bentangan domestik .

Lagenda .

Kaedah pendawaiannya menggunakan konduit atau sesalur logam. Pendawaiannya memerlukan perlindungan kerosakan mekanikal yang tinggi dan boleh menampung beban yang besar. Bilangan alat tambah dan kelengkapan elektrik pada pelan bentangan industri adalah lebih banyak dan dari jenis tugas berat. Pelan bentangan industri Pelan bentangan industri menunjukkan lokasi alat kelengkapan di dalam bangunan yang besar seperti makmal. . kilang dan premis perdagangan.2.

Simbol piawai elektrik biasanya dilukis berpandukan piawaian ANSI dan BS. Dalam lukisan elektrik.Simbol piawai elektrik Alat tambah dan alat kelengkapan yang digunakan dalam pemasangan elektrik terdapat dalam pelbagai jenis dan saiz. serta mempunyai fungsi yang berlainan. setiap alat tambah dan alat kelengkapan digambarkan dengan simbol piawai. Contoh simbol piawai elektrik bagi alat tambah dan alat kelengkapan ditunjukkan dalam jadual di bawah .

Jadual simdol piawai elektrik .

saiz simbolnya hendaklah dilukis seragam dalam satu lukisan. Simbol ini perlu dilukis dengan kaedah yang betul. Bagi alat tambah yang bilangannya lebih daripada satu. . kemas clan tersusun supaya Jelas dan mudah dibaca. Rajah di bawah menunjukkan kaedah melukis simbol piawai mengikut perkadaran.Melukis simbol piawai Simbol piawai elektrik dilukis mengikut perkadaran yang sesuai dengan saiz pelan lantai bangunan.

Melukis simbol paiwai mengikut perkadaran .

Penggunaan plat pencontoh seperti dalam Gambar foto di bawah dapat membantu mengekalkan perkadaran saiz yang seragam dalam lukisan elektrik. Plat pencontoh untuk melukis simbol Pendawaian elektrik .

. Rajah di bawah menunjukkan pelan lantai rumah kediaman dan Jadua di bawah menunjukkan senarai alat kelengkapan dan alat tambah. Simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah hendaklah dilukis pada pelan lantai mengikut lokasi yang sesuai.Melukis pelan bentangan domestik Pelan bentangan domestik dilukis berpandukan pelan lantai serta jadual senarai alat kelengkapan dan alat tambah yang disediakan.

Pelan lantai rumah kediaman .

Senarai alat kelengkapan dan alat tambah .

.

Pelan bentangan rumah kediaman .

Rajah di atas menunjukkan pelan bentangan rumah kediaman yang dilengkapi simbol piawai alat kelengkapan dan alat tambah. Lagenda .

tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful