Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . e. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. c. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. b. f. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan. · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. d.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan.

peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi.aktiviti yang dijalankan. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) . · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. · · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi.

Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. 1. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya. permainan. Keselamatan sosial. Keselamatan emosi. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. pil khayal dan lain-lain. 1. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. . kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. contohnya: penyalahgunaan dadah. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Keselamatan fizikal. · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan.2 Tatacara Murid.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru.

menyediakan kenderaan dan lain-lain.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. tarikh. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. memberi wang saku. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. semasa dan sesudah digunakan. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. masa dan tempat latihan. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. contohnya. menyediakan makanan dan minuman. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar.

bahagian. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. negeri dan negara. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti.Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . contohnya. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. mewakili dalam sukan / permainan. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. 1. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat.4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. 2. Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil.

3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru.2. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. 2. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. . · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan.2 Tatacara Murid. 2. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. Merekod semua alat sukan yang digunakan. hilang atau perlu diperbaiki.1 Tatacara Am. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. Mengeluar. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik. Membuat laporan tentang peralatan rosak. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.

Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.2 Tatacara Murid. .3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru.3. 3. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir.1 · · · Tatacara Am. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. 3. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan. Peralatan Sukan. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. . Kawasan latihan. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan.4. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. terurus dan selamat. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. Menjaga kebersihan.2 · · Tatacara Murid. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. 4. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. 4.1 · Tatacara Am.

Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru.1 Tatacara Am. lapangan latihan memanah. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan . · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru. kawasan balapan dan stor sukan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru.2 Tatacara Murid. terurus dan selamat digunakan.5. angkat berat. 9/2000 ) Pihak pentadbir. Mematuhi peraturan dan arahan guru. gelanggang bola tampar/ sepak takraw. padang hoki/bola sepak. 5. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. 5. Menjaga kebersihan. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat.

· Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. 6. 9/2000 ) . kilat dan petir. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan. 6. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6.oleh pelajar dan merekodkannya.2 Tatacara Murid.1 Tatacara Am. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. 7. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. · Mematuhi arahan dan peraturan. · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan.

Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Contohnya. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. .2 Tatacara Murid. 7.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 8. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. 7.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 9/2000 ) 8.1 Tatacara Am. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar.1 Tatacara Am. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.

2 Tatacara Murid. 1. 8.2 Tatacara Murid.1 · Tatacara Am. 8. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan. . · · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan. Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. 1.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah. padang. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. gelanggang dan stor sukan.

Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. Bahagian. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. Negeri dan Negara.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. 1. mewakili dalam permainan / sukan. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan. .. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah.

hilang atau perlu diperbaiki. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Memastikan tempat latihan selamat digunakan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. · · · · Memberi taklimat keselamatan. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. 1. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. Mempunyai pelan keselamatan. Menyediakan peti pertolongan cemas. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat.1 · · · · · Tatacara Am. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. . Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN.1. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. 1.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. 1. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan .2 · · · · · · Tatacara Murid. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat.1 · · Tatacara Am. Menjaga keselamatan. Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. Sentiasa menjaga kebersihan stor. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul.

3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Mempunyai pelan keselamatan. hilang dan yang pelu diperbaiki. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. Menjaga kebersihan stor sukan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. . 1. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja.2 · Tatacara Murid.peralatan sukan. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. 1.

Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan. Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul.1. 1. 1. Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan .2 · Tatacara Murid.1 PENDAHULUAN. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ). KEGIATAN LUAR.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan. 1. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.

Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan. 1. 1.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. Poster . 1. Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. 1.4 PERANAN MURID. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid.

h. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. g.b. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Tayangan Video. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. Edaran.7 TATACARA MURID 1. Menganalisis setiap kejadian. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. e. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar.7.1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR . f. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. Ceramah. 1. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. d.6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah. 1. c. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan.

Sekiranya terpisah daripada kumpulan.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. jangan panik. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan.baju lengan panjang dan kasut sukan. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah.7. · Setelah tiba di tempat yang ditujui. 1. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga. Pakai pakaian yang sesuai. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan.

· Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air. · Sekiranya terkena getah beracun. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. gatal-gatal. menjeritlah meminta tolong. loji penapisan air. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. lombong.mungkin beracun. . empangan. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. Kawasan berair seperti sungai. gigitan binatang berbisa. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.7. tasik. laut. Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. 1. Sekiranya sakit berterusan. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. bakau dan lain-lain. jangan panik. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR.

· Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. . Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan.8 TATACARA GURU. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Mengatur program yang sesuai. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan. 1.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti.1. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan.

1. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. Sekiranya serius. 1. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. · · Sekiranya melibatkan kes polis.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. · Dapatkan maklumat ibu bapa. Sekiranya serius. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans .2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. Buat laporan bertulis.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas.