Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah Ditulis oleh cikgupk Labels: minda cikgupj, Minda PJ dan Sukan

Polisi Keselamatan Kegiatan Luar Bilik Darjah

Polisi ini harus dibaca bersama:

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL:1/1989

Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995

Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995

Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979

Pendidikan Jasmani.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988

Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998

Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

·

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995

Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

PENGENALAN

Aktiviti ko-kurikulum merupakan sebarang aktiviti yang dijalankan di luar kelas yang tidak melibatkan waktu pembelajaran.

RASIONAL

·

Pihak Sekolah bertanggungjawab menyediakan iklim sekolah yang selamat semasa

aktiviti kokurikulum dijalankan. · Warga sekolah terdedah dengan isu-isu keselamatan fizikal dan semasa penggunaan

peralatan sukan. · Menyedari keperluan pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan.

OBJEKTIF

·

Memastikan kegiatan ini bergerak selaras dengan matlamat yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pelajaran Malaysia. · · · Mengelakkan berlakunya kemalangan semasa kokurikulum dijalankan. Mendisiplin diri dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum. Memastikan pengurusan peralatan dan diri pelajar mengikut tatacara yang disediakan.

PERANAN MURID

Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. · · Memaklum kepada ibubapa dan pihak berkenaan. f.· · · · Melapor taraf kesihatan diri kepada guru Mengikut arahan guru / jurulatih sepanjang aktiviti dijalankan. b. PERANAN IBU BAPA DAN PENJAGA. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti ko-kurikulum. Melaporkan dengan segera sebarang masalah yang timbul sepanjang aktiviti dijalankan. d. e. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. c. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. · · Mengambil tahu aktiviti ko-kurikulum yang diikuti oleh anak/jagaan masing-masing. PERANAN JURULATIH / GURU · Memberikan kesedaran dan kefahaman kepada pelajar tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti kokurikulum melalui: a. Meneliti dan mengisi borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan . · · Poster Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam klelas Edaran Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. Mengikut aktiviti yang dijalankan dengan mengutamakan aspek keselamatan.

· · Sekiranya berlaku sebarang kemalangan. SUKAN / PERMAINAN /KELAB / UNIT BERUNIFORM. · Pegawai yang bertugas semasa aktiviti kokurikulum dijalankan adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua polisi. POLISI · Memastikan warga sekolah adalah tertakluk kepada Peraturan Polisi Keselamatan Kegiatan Kokurikulum. Mengenalpasti jurulatih / guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon jurulatih / guru berkenaan dan pihak sekolah. · Segala kemalangan yang berlaku harus disusuli dengan tindakan segera mengikut peraturan yang telah ditetapkan. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. POLISI KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH 1. peraturan dan langkah-langkah keselamatan diikuti sepenuhnya.aktiviti yang dijalankan. · Semua warga sekolah adalah tertakluk kepada polisi ini. laporan mesti dibuat kepada pegawai atau sekolah. Menyediakan bahan keperluan anak / jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. Semua pelajar akan dilindungi melalui Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok ( rujukan: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/1995 ) · Polisi keselamatan kegiatan kokurikulum adalah diketahui oleh semua warga sekolah melalui usaha penyebaran maklumat dan taklimat rasmi. ( Rujuk Surat Pekeliling Iktisas Bil: 24/1998 ) .

Pelajar yang telah dipilih mewakili sekolah/ bahagian/ negeri / negara mesti membuat pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) · · Memberitahu guru tentang sejarah kesihatan mereka ( Medical History Memberitahu / melaporkan kepada guru sekiranya mengetahui perilaku rakan-rakan yang tidak sihat. permainan. 1. Keselamatan emosi. kelab dan unit beruniform haruslah bertanggungjawab ke atas: 1. . · · · · · · · · Memastikan keselamatan diri terjamin.1 · · · · · Tatacara Am Keselamatan diri sama ada kegiatan tersebut dijalankan di dalam atau diluar kawasan sekolah. Menjalankan aktiviti dengan teratur dan sistematik. 1.Semua warga sekolah yang menjalankan kegiatan sukan. Keselamatan alatan kelengkapan dan kemudahan. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. contohnya: penyalahgunaan dadah. Keselamatan fizikal.2 Tatacara Murid. pil khayal dan lain-lain. Keselamatan sosial. Mendapat kebenaran bertulis daripada ibubapa Sentiasa mematuhi arahan jurulatih atau guru penasihat. Mendapat kebenaran jurulatih / guru penasihat sebelum menggunakan alatan.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih/ Guru. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti bebahaya.

tarikh. · Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran . memberi wang saku. · · Mempunyai rekod sejarah kesihatan dan maklumat peribadi pelajar yang lengkap. Menjalankan aktiviti di tempat yang ditetapkan. menyediakan kenderaan dan lain-lain. · Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Membuat pengawasan yang rapi sebelum. menyediakan makanan dan minuman. Membuat siasatan rapi atas laporan yang telagh dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan dengan segera. pencapaian sukan dan akademik yang menurun dan lain-lain.· · · · · · Memberi taklimat keselamatan kepada pelajar. Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan. masa dan tempat latihan. contohnya. · Memberitahu ibubapa/ penjaga tentang pemilihan pelajar dalam aktiviti-aktiviti tertentu. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Menyediakan pegawai yang bertauliah dalam rawatan kecemasan mengiringi pelajar yang mewakili sekolah. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang jika didapati cuaca buruk akan berlaku. Memastikan hanya jurulatih yang berklayakan / bertauliah contohnya dari Majlis Sukan Negeri serta mengetahui latar belakang mereka. · · Menyediakan peti pertolongan cemas. · Memberi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah contohnya masalah emosi. ( Jika perlu hantar kepada kaunselor bertauliah ) · Membuat pemeriksaan kesihatan yang lengkap ( Medical Examination ) untuk pelajar yang mewakili sekolah sahaja ) · Menjaga kebajikan pelajar. semasa dan sesudah digunakan.

4 Tatacara Ibubapa / Penjaga. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. 1. 2. Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti. · · · · · · · · · Menandatangani Surat Kebenaran Ibubapa/ Penjaga. · Memastikan pemandu bertauliah dan kenderaan yang digunakan untuk menghantar pelajar pergi dan balik semasa mengikuti aktiviti dalam keadaan baik dan selamat. Mengetahui masa bermula dan berakhirnya sesuatu aktiviti. Memakulumkan kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. contohnya. 9/2000 ) Semua warga sekolah yang menggunakan peralatan sukan bertanggungjawab ke atas: . Menyediakan prosedur khas untuk agensi/badan latihan luar yang menggunakan khidmat pelajar. Memastikan peralatan yang mencukupi untuk anak-anak jagaan menjalankan aktiviti. Mengambil tahu tempat dimana aktiviti dijalankan. · Menyediakan Fail Peribadi pelajar-pelajar yang dipilih mewakili sekolah.Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan lengkap untuk memudahkan guru menghubungi ibubapa / penjaga semasa kecemasan. negeri dan negara. bahagian. Penyelengaraan Peralatan Sukan ( Stor Sukan ) ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhitsas Bil. Mendapat maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. · · Harus mempunyai insurans kemalangan diri. Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai aktiviti. mewakili dalam sukan / permainan.

2. Membuat laporan kepada pihak pentadbir tentang peralatan sukan yang digunakan yang sudah rosak. hilang atau perlu diperbaiki. 2. Mengeluar. Memastikan semua peralatan sukan yang digunakan dalam keadaan yang selamat. Mengawasi dengan rapi penggunaan alatan terutama yang berbahaya. Memastikan hanya jurulatih/ guru penasihat yang bertauliah mengendalikan peralatan sukan.2 Tatacara Murid. · · · Mengembalikan semua alat sukan yang telah digunakan pada masa yang ditetapkan. 2. . Membuat laporan tentang peralatan rosak. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. · · Peralatan sukan yang dianggap merbahaya.3 · · · · · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. · Merekodkan semua alat yang dikeluarkan dari stor sukan dalam buku keluar masuk peralatan sukan. Memastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang membahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan · Peralatan berbahaya hendaklah disimpan. · Alat-alat sukan mestilah diletakkan pada tempat khas yang mudah diambil oleh Ahli Jawatankuasa Penyelenggaraan Stor Sukan yang bertugas sahaja.1 Tatacara Am. menyimpan dan memeriksa alatan yang digunakan. Merekod semua alat sukan yang digunakan. · Pelajar dilarang masuk ke dalam stor sukan tanpa kebenaran guru. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan alatan sukan yang digunakan dalam keadaan baik.

· Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. · Sentiasa berwaspada menggunakan peralatan.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. . Memastikan peralatan sukan selamat dan sesuai digunakan. Peralatan sukan Peralatan sukan mestilah selamat dan sesuai digunakan. 3. ( Rujuk Saurat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir. 3. · Peralatan yang sudah tidak selamat digunakan harus dilupuskan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Peralatan Sukan. · Mengambil tindakan segera atas lsporan kerosakan peralatan. Memastikan peralatan sukan mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.1 · · · Tatacara Am. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 3.3. · Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan pada peralatan yang digunakan.2 Tatacara Murid. Peralatan sukan mesti mempunyai kelulusan piawai dan pengikhtirafan daripada undang-undang persatuan sukan.

Dilarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada guru.4.1 · Tatacara Am. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi daripada gurtu. · · · Mengambil tindakan segera terhadap laporan kerosakan yang berlaku. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti berada di kawasan latihan. Kawasan Sukan / Permainan / Tempat Latihan ( Rujuk Surat Perkeliling Ikhtisas Bil: 9/2000 ) Pihak Pentadbir.3 · Tatacara Pengurusan / Jurulatih / Guru. Menjaga kebersihan. Memastikan tempat latihan dan alatan yang terdapat di situ dalam keadaan baik. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. Memastikan pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di tempat latihan. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. permainan atau sukan dalam keadaan baik dan terurus. 4. Jurulatih dan Guru Penasihat bertanggungjawab ke atas : 4. .2 · · Tatacara Murid. Mematuhi peraturan dan arahan guru. 4. terurus dan selamat. Kawasan latihan. · · · · Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.

1 Tatacara Am. terurus dan selamat digunakan. jurulaih dan guru penasihat bertanggungjawab ke atas: 5. Memastikan keselamatan dan peralatan yang terdapat disitu adalah terjamin. · Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja yang berada di kawasan larangan dengan pengawasan rapi guru. Memastikan peralatan yang terdapat disitu dalam keadaan selamat.5. · · · · Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan Memastikan kawasan dalam keadaan baik.. 9/2000 ) Pihak pentadbir. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Menjaga kebersihan. angkat berat. kawasan balapan dan stor sukan. 5. · Memastikan tiada pelajar berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru.2 Tatacara Murid. Kawasan Larangan ( Rujuk Surat Pekeliling Bil. Mengambil tindakan segera atas segala laporan yang disampaikan . gelanggang bola tampar/ sepak takraw. · · · · · Dilarang berada di kawasan larangan tanpa pengawasan rapi daripada guru.3 Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. lapangan latihan memanah. 5. Membuat laporan tentang kerosakan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. · Kawasan larangan dan berbahaya seperti gynasium. padang hoki/bola sepak.

Laporan Kemalangan Atau Kecederaan. 7. · Tidak berada di tempat lapang atau kawasan yang terdedah kepada bahaya semasa cuaca buruk. 6. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut. ( Rujuk Suat Pekeliling Bil. · Mematuhi arahan dan peraturan.9/2000 ) Semua warga sekolah bertanggungjawab ke atas: 6. · Berhenti serta merta setelah mendapat arahan daripada guru supaya berbuat demikian. Cuaca / Musim ( Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2000 ) . · Tidak menjalankan aktiviti di tempat lapang semasa cuaca buruk seperti hujan. 6.1 Tatacara Am.2 Tatacara Murid. · Memberhentikan aktiviti apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. kilat dan petir. · Menyediakan seorang pegawai yang bertauliah dalam pertolongan cemas sepanjang aktiviti yang dijalankan di kawasan tersebut.oleh pelajar dan merekodkannya. · Menyediakan bilik rawatan yang sentiasa terbuka sepanjang aktiviti / latihan dijalankan.

2 Tatacara Murid. · Melaporkan sebarang kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pihak pengurusan / guru. Membuat siasatan ke atas kemalangan atau kecedraan yang berlaku. 8. Melaporkan aktiviti tidak sihat yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. · · Pelajar mesti memberitahu sejarah kesihatan mereka.1 Tatacara Am. Contohnya. 7. 9/2000 ) 8. Laporan Aktiviti ( Penilaian dan Pemantauan ) ( Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku.Jurulatih dan guru penasihat bertangunggjawab ke atas : 7. Merekod semua jenis kemalangan dan kecederaan yang berlaku. · · Membuat siasatan ke atas kemalangan dan kecederaan yang berlaku. 7. · Jumlah dan guru penasihat bertanggungjawab membuat penilaian dan laporan bertulis kepada pihak sekolah bagi setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai pelajar. · · · Mengambil tindakan segera ke atas laporan yang dibuat oleh pelajar.1 Tatacara Am. · Melaporkan semua jenis kemalangan atau kecederaan yang berlaku semasa menyertai aktiviti kepada pihak pengurusan / guru. penyalahgunaan dadah dan lain-lain. .

· · Menyemak laporan bertulis oleh pelajar. Memastikan semua peralatan adalah selamat untuk digunakan dan dipulangkan dengan sempurna selepas digunakan. · · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. · · Sebarang aktiviti mesti dijalankan di tempat yang ditetapkan.· Jawatankuasa Keselamatan Ko-kurikulum membuat penilaian dan pemantauan keatas semua aktiviti ko-kurikulum sepanjang tahun. Taklimat keselamatan oleh jurulatih atau guru penasihat sebelum aktiviti dijalankan.2 Tatacara Murid. 8. · Mengetahui dan mempunyai pelan keselamatan sama ada di kawasan latihan. padang. Tidak menjalankan sebarang aktiviti di tempat lapang apabila terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku. 1. · Membuat laporan bertulis ( jika perlu ). Pengawasan rapi sepanjang aktiviti dijalankan. 8. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN KEGIATAN KOKURIKULUM. gelanggang dan stor sukan.2 Tatacara Murid. Membuat laporan bertulis setiap aktiviti yang dijalankan atau disertai sama ada di dalam atau di luar sekolah.1 · Tatacara Am. .3 Tatacara Pengurusan/Jurulatih/guru. 1.

· Memastikan Borang Akuan Lepas Tanggungjawab dan Borang Kebenaran Ibubapa / Penjaga Untuk Rawatan Pembedahan diisi dengan maklumat lengkap bagi memudahkan menghubungi ibubapa semasa kecemasan.3 · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Memakai alat perlindungan diri untuk aktiviti yang berbahaya. Mendengar talklimat keselamatan daripada guru tentang pelan keselamatan. Memastikan hanya juruilatih yang bertauliah /berkelayakan serta mempunyai latar belakang dan reputasi yang baik sahaja yang dibenarkan menjalankan latihan. operaturan dan tatacarta penggunaan peralatan yang betul. mewakili dalam permainan / sukan. · Menyediakan seorang pegawai bantuan kecemasan yang bertauliah. · Membuat kebenaran bertulis daripada ibubapa/penjaga dengan mengisi Borang Akuan Lepas Tanggungan dan Borang Kebenaran Ibubapa/ Penjaga untuk pembedahan. · Menyediakan prosedur khas bagi agensi atau badan-badan luar yang memerlukan khidmat pelajar contohnya . 1. Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memberikan kepada guru maklumat peribadi dan sejarah kesihatan yang lengkap dan betul. · Menyediakan Fail Peribadi dan pemeriksaan kesihatan ( Medical Examination ) yang lengkap bagi pelajar yang mewakili Sekolah. · Membuat laporan rapi atas laporan yang telah dibuat oleh pelajar dan mengambil tindakan seterusnya. . Bahagian. · · · · Mengetahui cara penggunaan peralatan sukan dengan betul.· · Memakai pakaian sukan atau seragam yang lengkap. Memastikan pelajar menyertai Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. Negeri dan Negara..

Memastikan tempat latihan selamat digunakan. 1. · · Mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Mempunyai jadual penggunaan tempat latihan. · · Mempunyai peti pertolongan cemas. Membuat pengawasan yang rapi sepanjang aktiviti dijalankan. Pelajar adalah dilarang sama sekali berada di tempat latihan tanpa pengawasan jurulatih atau guru penasihat. Mengada aktiviti di tempat yang ditetapkan. Mempastikan pengeluaran dan pengembalian barang adalah mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Mempunyai rekod maklumat peribadi dan sejarah kesihatan pelajar yang lengkap. · · Menyediakan laporan yang lengkap tentang aktiviti yang dijalankan dan disertai. . · · · · Memberi taklimat keselamatan.· · · · Menjaga kebajikan pelajar. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI TEMPAT LATIHAN. peraturan dan tatacara penggunaan yang betul. hilang atau perlu diperbaiki. Memastikan semua peralatan yang terdapat di tempat latihan adalah selamat untuk digunakan. Memastikan pelajar mematuhi peraturan dan arahan. Mempunyai pelan keselamatan. Menyediakan peti pertolongan cemas.1 · · · · · Tatacara Am. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang telah rosak. Tempat latihan haruslah berada dalam keadaan bersih. Memberhentikan serta merta aktiviti di tempat lapang atau terdedah kepada bahaya jika terdapat tanda-tanda cuaca buruk akan berlaku.

Memastikan keselamatan diri dan alatan terjamin.2 · · · · · · Tatacara Murid. Memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan dan arahan. Memberi taklimat tentang pelan keselamatan. Melaporkan kepada guru sebarang kerosakan yang berlaku. · Membuat laporan dan merekodkan sebarang kemalangan dan kecederaan yang berlaku serta menmberitahu pihak pengurusan dan ibu bapa.1. Memastikan peralatan sukan dan tempat latihan berada dalam keadaan terurus dan selamat. peraturan dan tatacara penggunaan peralatan yang betul. · Tidak membenarkan pelajar pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi dan selamat. Stor Sukan sentiasa berkunci selepas mengeluarkan atau mengembalikan . 1. Melarang pergi atau berada di tempat latihan tanpa pengawasan rapi guru. · · · · Mengambil tindakan segera keatas segala laporan kerosakan yang dibuat. Menjaga keselamatan. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja berada di kawasan latihan.1 · · Tatacara Am. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI STOR SUKAN. Sentiasa menjaga kebersihan stor.3 · Tatacara Pengurusan/ Jurulatih/Guru. 1. Hanya pelajar yang terlibat dalam aktiviti sahaja boleh berada di tempat latihan. Mematuhi peraturan dan arahan guru.

Mempunyai pelan keselamatan. · Memastikan semua suis dipadamkan sebelum keluar dari stor sukan. 1. hilang dan yang pelu diperbaiki. · · · · Pengeluaran alat sukan hanya boleh dibuat oleh jurulatih atau guru penasihat sahaja. .2 · Tatacara Murid. Mematuhi peraturan stor sukan yang telah ditetapkan. · · · Pengawasan yang rapi semasa mengeluarkan dan mengembalikan peralatan sukan. Membuat pengawasan yang rapi dalam pengeluaran dan pengembalian peralatan. Dilarang masuk ke dalam stor sukan. Memastikan pintu stor sukan sentiasa berkunci. Menjaga kebersihan stor sukan. Memasdtikan semua peralatan yang belum dan sudah digunakan berada dalam keadaan selamat. Memadamkan suis apabila keluar dari stor. Membuat laporan tentang peralatan sukan yang rosak. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN PENGGUNAAN PERALATAN SUKAN. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam guru keluar masuk alat-alat sukan.peralatan sukan.3 · · · · · · · Tatacara Pengurusan/Jurulatih/Guru. Menyimpan peralatan di tempat yang telah ditetapkan. 1. Meletakkan peralatan sukan di tempat yang ditetapkan. Mengisi borang keluar masuk peralatan sukan dalam buku keluar masuk. Peralatan berbahaya harus disimpan di tempat khas yang selamat.

Kegiatan luar ialah aktiviti yang dijalankan di luar daripada kawasan . Mengetahui tatacara penggunaan peralatan dengan betul. · · Mengambil tindakan segera atas laporan kerosakan peralatan yang berlaku. Memastikan peralatan yang sudah tamat tarikh luput dihapuskan mengikut prosedur yang ditetapkan.1.3 · · Tatacara Pengurusan / Jurulatih /Guru. · Peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklah dilupuskan mengikut prosedur yang ditetapkan. Memastikan peralatan sukan mempunyai jaminan ( Warranty ). 1. 1. · · Sentiasa berwaspada meenggnakan peratan.1 · · Tatacara Am Peralatan sukan mestilah mempunyai jaminan ( Warranty ) Peralatan sukan mestilah mempunyai kelulusan piawai dan pengiktirafan daripada undang-undang persatuan sukan.1 PENDAHULUAN.2 · Tatacara Murid. Melaporkan kepada guru jika terdapat sebarang kerosakan kepada alatan yang digunakan. 1. KEGIATAN LUAR. Memberi taklimat tatacara penggunaan peralatan yang betul.

Mengelakkan berlakunya kemalangan apabila menjalankan aktiviti luar dengan mengambil kira aspek keselamatan. Mendengar dengan teliti arahan guru dan mengikut peraturan yang disediakan oleh guru. 1. · Mengubah sausana pembelajaran supaya murid lebih berminat untuk terus belajar.4 PERANAN MURID.sekolah dan/atau melibatkan agensi luar untuk mengadakan lawatan atau perkhemahan. Poster . 1. 1. · · · · · Murid mendapatkan kebenaran ibubapa.5 PERANAN GURU PENASIHAT/JURULATIH/ GURU PENGIRING · Memberi kesedaran dan kefahaman tentang pentingnya keselamatan diri semasa menjalankan aktiviti luar melalui: a. Memberitahu taraf kesihatan kepada guru/pihak pengurusan.3 OBJEKTIF · Mengadakan lawatan yang berfaedah untuk murid. · · Mengikut tatacara keselamatan yang disediakan apabila menjalankan aktiviti luar. 1. Sentiasa berada dalam kumpulan yang ditetapkan.2 RASIONAL · Kegiatan luar adalah perlu dijalankan oleh pihak sekolah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi di dalam bilik darjah kepada murid. Membawa peralatan yang diperlukan dengan lengkap.

1 LAWATAN SAMBIL BELAJAR .6 PERANAN IBUBAPA · · Mengambil tahu aktiviti luar yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.7 TATACARA MURID 1. · · · Menandatangani borang pengesahan kebenaran untuk menjalankan aktiviti. Merekod semua aduan bagi sebarang insiden atau mereka yang disyaki mempunyai niat jahat. Memaklum kepada ibu bapa dan pihak berkenaan. Menerima aduan pelajar dan mengambil tindakan susulan. · Mengadakan peraturan yang jelas tentang keselamatan murid dalam aktiviti luar. · · · · Perhimpunan Mingguan Ceramah Bengkel Pengajaran dan Pembelajaran dalam kelas. Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti dan menyimpan nombor telefon guru berkenaan/pihak sekolah.7. Meneliti dan mengisi borang-borang yang disediakan oleh pihak sekolah yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. f. Edaran. c. Menyediakan bahan keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti dijalankan. h. 1. d. Ceramah. Menganalisis setiap kejadian. Tayangan Video. · Memanfaatkan sepenuhnya Jawatankuasa Permaufakatan. Jawatankuasa Keselamatan dan PIBG dalam merancang langkah keselamatan murid semasa menjalankan aktiviti luar sekolah. g.b. e. 1.

1. Dirikan khemah di kawasan yang sesuai dan bukan di laluan air atau bawah pokok berdahan reput/di lereng bukit yang boleh berlaku tanah runtuh/berhampiran tebing sungai/tempat curam/tanah lembut/di kawasan lembah dan lain-lain tempat yang berbahaya. · · Lakukan aktiviti dalam kumpulan. ikut arahan guru/pemandu pelancong/ peraturan di tempat lawatan. · · Bawa peti kecemasan yang lengkap. Sekiranya terpisah daripada kumpulan. · Setelah tiba di tempat yang ditujui.baju lengan panjang dan kasut sukan. jangan panik. Jangan tebang dan merosakkan sebarang tumbuhan kerana ia . Pakai pakaian yang sesuai.7.· Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa/penjaga yang disediakan dan serahkan kepada guru penasihat. · Taburkan serbuk belerang/garam di sekeliling khemah untuk mengelakkan binatang merayap yang berbisa seperti ular dan serangga.2 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN HUTAN. Pastikan ada pengenalan sekolah dan diri masing-masing ( pakai sentiasa ) pas lawatan sekolah. · Pakai pakaian dan peralatan yang sesuai. · · Bersihkan kawasan sekeliling khemah. · · · · Lengkapkan Borang Kebenaran Ibu bapa dan serahkan kepada guru penasihat Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. Tunggu di satu tempat dan minta bantuan sehingga bantuan sampai. Catat kedatangan pergi dan balik dan naik/turun daripada kenderaan yang digunakan dengan mengutamakan keselamatan.

Sekiranya diganggu oleh haiwan liar. Kawasan berair seperti sungai. dapatkan pertolongan kecemasan segera · · Laporkan kepada guru. · · · Ketua kumpulan jalankan aktiviti dalam kumpulan. · Bawa peralatan lengkap dan peti kecemasan. loji penapisan air. · Laporkan segera kepada guru/pegawai bertugas/penyelamat kecemasan. keluar daripada kawasan perkhemahan dan daptakan rawatan di klinik/hospital berdekatan. Dapatkan kebenaran guru untuk sebarang aktiviti. Hentikan aktiviti sekiranya terdapat tanda-tanda cuaca buruk berlaku. jangan panik. Jika terdapat sebarang bentuk kecemasan seperti lemas. menjeritlah meminta tolong. gatal-gatal.3 LOKASI PERKHEMAHAN DI KAWASAN BERAIR. laut. Jerit minta pertolongan dan lari untuk menyelamatkan diri. bakau dan lain-lain. tasik. ( Lampiran 4 ) gigitan serangga atau luka. 1.7. Dilarang membuat aktiviti di air tanpa kehadiran guru/pegawai bertugas / penyelamat kelemasan. · · Berkumpul dalam kumpulan dan tunggu arahan guru. empangan. . lombong. Sekiranya sakit berterusan. gigitan binatang berbisa. · · · Mesti gunakan jaket keselamatan bagi semua aktiviti di air.mungkin beracun. · Sekiranya terkena getah beracun. · Jangan cuba memberi pertolongan cemas kecuali jika anda mempunyai kelayakan menyelamat di air.

tenaga pengajar atau kakitangan lain yang terlibat dalam aktiviti yang dijalankan mesti mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Memastikan anak berada dalam keadaan sihat. . Mengatur program yang sesuai.9 TATACARA IBUBAPA/PENJAGA. seperti polis (bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan). 1. Memaklum kepada pihak sekolah tentang taraf kesihatan anak jagaan masing-masing. · · · · · · Menyediakan surat makluman kepada ibu bapa/penjaga. Mengedarkan borang kebenaran ibu bapa dan kumpulkan semula sebelum aktiviti dijalankan. · Jika guru tidak mempunyai Sijil Kelayakan yang diperlukan. Mendapatkan maklumat guru yang menguruskan aktiviti supaya mudah dihubungi. Mengetahui masa bermula dan berakhir sesuatu aktiviti. · Memohon kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan.1. Mengkaji dan meninjau tempat aktiviti yang dijalankan.8 TATACARA GURU. Memastikan peralatan mencukupi untuk anak jagaan menjalankan aktiviti. Mengambil tahu tempat aktiviti dijalankan. · Mestilah mempunyai Sijil Pertolongan Cemas atau Sijil Kelayakan dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan. · Memastikan ada surat pengesahan doktor jika anak tidak sesuai untuk menyertai sebarang aktiviti. · · · Menandatangani surat kebenaran ibubapa/penjaga. Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti dijalankan. Pengawasan dan penyeliaan yang rapi. · · · · · Menyediakan pakaian yang sesuai untuk anak menyertai sebarang aktiviti.

· Dapatkan maklumat ibu bapa. 1. Guru segera dapatkan laporan bertulis daripada pihak hospital dan polis untuk tujuan tuntutan insurans. pihak sekolah akan menghantar pelajar berkenaan ke hospital dan laporkan kejadian tersebut kepada ibubapa murid/pesakit. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. · · Dapatkan rawatan kecemasan mengikut keadaan kemalangan. minta bantuan daripada orang yang berhampiran untuk menghantar ke hospital. laporkan kemalangan kepada ibu bapa dan pihak pentadbiran / pejabat sekolah untuk tindakan membuat laporan seterusnya kepada polis. terus laporkan kepada guru-guru yang bertugas.TATACARA TINDAKAN APABILA BERLAKU KEMALANGAN. guru bertugas membantu buat aduan di Balai Polis.2 DI LUAR KAWASAN SEKOLAH. · · Sekiranya melibatkan kes polis. Sekiranya serius.1 DI DALAM KAWASAN SEKOLAH · Apabila berlaku kemalangan. Buat laporan bertulis. · Serahkan kedua-dua laporan kepada pihak pentadbir untuk urusan memohon tuntutan insurans selanjutnya. · Dapatkan laporan hospital dan pihak polis untuk diserahkan kepada pentadbiran sekolah bagi urusan tuntutan insurans . Sekiranya serius. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful