P. 1
BAB 1.PBS

BAB 1.PBS

|Views: 664|Likes:
Published by Balamurugan Parumal
SEJARAH TINGKATAN 1
SEJARAH TINGKATAN 1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Balamurugan Parumal on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

1

B1D1E1 Menyatakan pengertian sejarah
1. Lengkapkan rajah tentang maklumat berkenaan pengertian sejarah
dengan berpandukan pilihan jawapan yang diberi.
catatan penyelidikan peradaban salasilah
keturunan perubahan-
perubahan
peristiwa tindakan
2. Kesimpulannya, sejarah bermaksud ____________________ tentang perkara yang
telah berlaku.
BAND
Sejarah merupakan _______________
ataupun rekd mengenai sesuatu
_______________ yang berlaku pada
suatu masa yang lalu
Sejarah membicarakan tentang
masyarakat manusia, atau
_________________ manusia, tentang
______________________ yang berlaku
pada si!at-si!at masyarakat itu
Syajaratun iaitu phn atau pkk. "a
juga bleh dikaitkan dengan
___________, riwayat,
__________________ dan asal-usul
#enceritaan tentang ______________
manusia dan sebab-sebab mereka
melakukannya
Istilah Arab
Ibn Khaldun
Herodotus
Muhd. Yusof
Ibrahim
2
D1E2 Menyatakan istilah $ knsep masa dalam sejarah
1. %andakan pada istilah yang betul
&angka masa seratus tahun
%ahun atau kurun yang dihitung
sesudah kelahiran 'abi "sa
(erurutan mengikut masa kejadian
&angka masa sepuluh tahun atau
dasawarsa
%ahun "slam yang bermula dari
tarikh 'abi Muhammad s.a.w
berpindah dari Makkah ke Madinah
&angka masa tertentu yang
mempunyai keistimewaan atau
pertalian masa
Kurun Dekad
Masihi
Hijrah
Kronoloi !aman
!aman Dekad
Hijrah
Masihi
Kurun !aman
)
B1D1E" Menyenaraikan tujuan belajar sejarah
1. "si tempat ksng dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan
jawapan yang diberikan
a* +engan mempelajari sejarah, kita dapat memperlehi banyak
,,,,,,,,,,,,,,,.
b* Sejarah dapat melahirkan perasaan ,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
dan membentuk
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
c* Kita harus ,,,,,,,,,,,,,,,,..jasa pemimpin sama ada
pemimpin masa lalu atau masa kini
d* Sejarah banyak mengajar kita sikap
,,,,,,,,,,,,,,,,,.supaya kesilapan masa lalu tidak
berulang kembali
e* -enerasi masa kini dapat merangka ,,,,,,,,,,,,,,,..masa
depan dengan lebih yakin
!* Sejarah bleh menjadi ,,,,,,,,,,,,,,,dan memberi
,,,,,,,,,,,,,, untuk memperbaiki sebarang kesilapan yang
telah dilakukan
g* Sejarah dapat memupuk semangat ,,,,,,,,,,,,,,,,..
h* Kita seharusnya ,,,,,,,,,,,,,,,,.menjadi rakyat Malaysia
jati diri
pengetah
uan
menghar
gai
berhati-
hati
pandua
n
Keperibad
ian
bangsa
berbang
ga
iktibar
wawasan
patritis
me
.

/
B2D1E1 Menjelaskan ciri-ciri sejarah
1. &elaskan ciri-ciri sejarah di bawah.
Fakta yang Tepat dan Benar Penting dan Bermakna Sebab dan Akibat
Maksud
• Fakta sejarah ialah peristiwa,
___________ , tokoh dan _________
yang dapat dibuktikan kebenarannya
• Fakta sejarah tidak boleh ditokok
_______________ serta perlu
dipertanggungjawabkan dari segi
____________ dan kesahihannya
• Peristiwa yang penting dan bermakna
akan memberi kesan kepada pelajar,
_________________________,
masyarakat dan _______________
• Untuk mengetahui sebab dan akibat
sesuatu peristiwa, pengkaji perlu
tahu______________, siapa, di
mana, _________ dan bagaimana
sesuatu peristiwa itu berlaku
BAND
2
0
B2D1E2 Menjelaskan sumber-sumber sejarah
1. &elaskan sumber-sumber sejarah di bawah.
#umber $ertama #umber Kedua
Maksu
d
• &uga dikenali sebagai sumber
_______________
• (ahan dalam bentuk kertas,
______________, arti!ak dan
keterangan __________
• (elum dilah dan _________
• (ersi!at _____________ dan
belum dita!sir
• &uga dikenali sebagai sumber
__________________
• %erdiri daripada bahan yang
dikaji melalui pembacaan
bahan _____________________
• Merupakan bahan yang telah
_____________, dicetak dan
disebarkan kepada ____________
B2D1E" Menjelaskan kaedah pengkajian sejarah
1. (erikan de!inisi kaedah berikut secara ringkas
Kaedah $eneranan
a* Kaedah lisan
-kaedah ini diperlehi melalui _________________
dengan
tkh
-diperleh daripada ucapan, _____________________,
pengisahan dan __________________________
b* Kaedah bertulis -kaedah mendapatkan maklumat daripada sumber
yang
ditulis, dilakar atau _____________ pada batu, dinding
________, kulit ________________, daun kayu, lgam,
gading dan __________________
-sumber tersebut dapat membantu sejarawan
memperleh maklumat mengenai sesuatu perkara,
peristiwa, __________ , kejadian, perundangan dan adat
___________
c* Kaedah pandang
dengar
-kemajuan pesat ilmu sains dan _____________________
mempengaruhi kaedah mendapatkan sumber sejarah
-peralatan seperti tele1isyen, __________________,
1ide, cakera padat, ____________________ dan pita
rakaman.
d* Kaedah arkelgi
-cara mendapatkan maklumat berdasarkan kajian
____________________________
-ahli _________________ mendapatkan maklumat
daripada
2
bahan tinggalan ____________ yang ditemui melalui
prses
_____________________ cari.
B2D1E% Menjelaskan istilah$knsep masa dalam sejarah
1. (erikan maksud istilah-istilah berikut
Istilah $eneranan
a* Kurun$abad &angka waktu ___________________ tahun
b* 3aman &angkamasa tertentu tiada ______________________
c* Masihi %ahun atau kurun yang dihitung sesudah
kelahiran ___________________________________
d* 4ijrah %ahun "slam yang bermula dari tarikh
___________________ ________________ S56
berpindah dari Mekah ke _________
_____________________________
e* Krnlgi (erurutan mengikut _____________ kejadian
!* +ekad &angkamasa _______________ tahun

7
B"D1E1 Memberi cnth peristiwa penting dalam sejarah 'egara
1. -ambar di bawah menunjukkan peristiwa pengisytiharan
kemerdekaan %anah Melayu.
a* 5pakah ciri sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,......
b* Mengapakah tarikh )1 9gs 1:/2 merupakan tarikh yang sangat
bermakna bagi seluruh rakyat Malaysia8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
BAND
:
B"D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah
1. (erikan tiga ;)* sumber sejarah yang sesuai berdasarkan penyataan
peristiwa berikut<
B"D1E" Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dalam mengkaji
sejarah
1=
1. 'yatakan penggunaan kaedah sejarah yang sesuai berdasarkan peristiwa
berikut<
11
B"D1E% Mengaplikasikan istilah $ knsep masa dalam sejarah
1. %ukar perkataan yang bergaris dalam istilah$knsep masa dalam sejarah serta terangkan maksud knsep
tersebut
$en&ataan Istilah Maksud Istilah
a* >ikgu 3akaria berumur "' tahun %iga
#uluh ........................
.
b* 'egara kita telah dijajah leh kuasa
asing
hampir ('' tahun
Lima
?atus ........................
.
c* 'egara kita telah mengalami @aman
penjajahan kuasa asing sebelum
mencapai kemerdekaan. %urutan
peristiwa tersebut telah disusun
mengikut ..................................

....................................
d* 5pakah knsep pentarikhan yang bleh
dikaitkan dengan perpindahan 'abi
Muhammad s.a.w dari Makkah ke ...................................
12
Madinah8
e* %ahun 2'12 mula dihitung selepas
kehadiran 'abi "sa a.s. "a dinamakan
tahun....................

....................................
1)
B"D1E( Memberi cnth kejayaan 'egara yang menjadi kebanggaan
kita
1. (erikan ) cnth pencapaian tkh negara yang membanggakan
a* ............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................................
b* ............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................................
c* ............................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................................................................
1.
B"D1E) Mengamalkan unsur patritisme
1. Pilih 2 gambar dan nyatakan 3 unsur patriotisme yang boleh diamalkan daripadanya

Pilihan Gambar Huraian unsur patriotisme
a) Kereta Nasional

b) Pengisytiharan
kemerdekaan

!) "atin Paduka #hari$ah
%a&lina

d) %enara K'

e) Putrajaya

$) Perdana %enteri
%alaysia

Kereta
Nasional
$enis&tiharan
kemerdekaan
Datin $aduka
#harifah Ma*lina
Menara Kuala
+um,ur
$erdana Menteri
Mala&sia
$utraja&a
1/
B%D1E1 Mengelas sumber sejarah dalam mengkaji sejarah
1. Lengkapkan jadual berikut
()N*# #U%+), -*,*-*,* #U%+), -.N/.0
#umber pertama
+ersi$at _____________
belum diolah1 dita$sir
belum _____________
a) ________________
b) $osil
!) ________________
d) $ail rasmi jabatan
e) _________________
$) _________________
____________________
____________________
• /elah di ta$sir1
telah diolah1
di!etak1
disebarkan
a) buku
b) ____________
!) jurnal
d) ensiklopedia
e) _____________
$) ______________
g) laporan tahunan
jabatan
B%D1E2 Menggunakan sumber sejarah dalam mengkaji sejarah
1. 5nda ingin membuat kajian tentang seklah anda. 4uraikan . cnth
sumber yang bleh anda gunakan untuk menyiapkan tugasan anda
dengan sempurna.
a* _______________________________________________________________
b* _______________________________________________________________
c* _______________________________________________________________
d* _______________________________________________________________
BAND
%
10
B%D1E" Mengelaskan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam
mengkaji sejarah
1. Lengkapkan jadual berikut.
JENS PENE!ANGAN "#NT#H
a) ________
________
-kaedah ini diperlehi
melalui temubual dengan
tkh
-diperleh daripada ucapan,
penceritaan, pengisahan dan
perbualan
/emubual
__________________
Pen!eritaan
__________________
Perbualan
b) _________
_________
_________
_________
-kemajuan pesat ilmu sains
dan teknlgi
mempengaruhi kaedah
mendapatkan sumber
sejarah
-peralatan seperti tele1isyen,
internet, 1ide, cakera
padat, radi dan pita
rakaman.
/2
*nternet
___________________
,adio
___________________
!) Kaedah
bertulis
-kaedah mendapatkan
maklumat daripada sumber
yang ditulis, dilakar atau
dipahat pada batu, dinding
gua, kuli kayu, daun kayu,
lgam, gading dan kertas
-sumber yang ditulis, dilakar
dan dipahat pada bahan-
bahan tersebut dapat
membantu sejarawan
memperleh maklumat
mengenai sesuatu perkara,
peristiwa, tkh, kejadian,
perundangan dan adat
resam
___________________
___________________
%anuskrip
(urnal
'akaran pada dinding
gua
+atu nesan
d) _________
_________
-cara mendapatkan
maklumat berdasarkan
kajian sainti!ik
-ahli arkeelgi
__________________
__________________
/ugu
%onumen
12
mendapatkan maklumat
daripada bahan tinggalan
sejarah yang ditemui melalui
prses
gali cari
Peralatan logam
/embikar
Kulit siput
B%D1E% Menggunakan kaedah pengkajian sejarah dengan tepat dalam
mengkaji sejarah
5nda ingin membuat kajian tentang sejarah tempat tinggal anda.
4uraikan 2 kaedah yang bleh digunakan untuk menyiapkan tugasan
anda.
KAEDAH -.N/.H
17
B%D1E( Mengaplikasikan istilah$knsep masa dalam sejarah dengan
mahir
(erikut adalah peristiwa bersejarah bagi negara Malaysia.
Susun peristiwa di atas mengikut krnlgi dan lengkapkan jadual
berkaitan nilai bagi peristiwa yang berkaitan
4ari kemerdekaan
4ari -uru
4ari (uruh
4ari Malaysia
#A?"S%"65 '"L5"
1:
B(D1E0 Sentiasa Mengamalkan unsur patritisme
4asilkan sebuah karangan pendek bagaimana anda menghrmati
lambang negara berikut <
a1 2alur 3emilan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b1 +au Nearaku
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B(D1E4 Mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah
%ulis satu karangan pendek mengenai pengajaran yang bleh diambil
daripada peristiwa pengisytiharaan Kemerdekaan di %anah Melayu 1:/2
seperti gambar di bawah. Karangan anda mesti tidak lebih daripada 1==
perkataan
BAND
(
2=
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B)D1E1
Menjana idea secara rasinal untuk kemajuan dan kemakmuran 'egara
serta dunia
Sebagai serang pelajar, jelaskan sumbangan anda untuk menjayakan
6awasan 2=2=.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
B)D1E2 Menjadi cnth dalam pengamalan unsur patritisme
#ilih satu daripada tugasan berikut <
1. 4asilkan sebuah lukisan bagi menggambarkan amalan semangat 1
Malaysia.
BAND
)

2

D1E2 Menyatakan istilah / konsep masa dalam sejarah
1. Tandakan

pada istilah yang betul

Jangka masa seratus tahun

Kurun

Dekad

Tahun atau kurun yang dihitung sesudah kelahiran Nabi Isa

Hijrah

Masihi

Berurutan mengikut masa kejadian

Kronologi

Zaman

Jangka masa sepuluh tahun atau dasawarsa

Zaman

Dekad

Tahun Islam yang bermula dari tarikh Nabi Muhammad s.a.w berpindah dari Makkah ke Madinah

Hijrah

Masihi

Jangka masa tertentu yang mempunyai keistimewaan atau pertalian masa

Kurun

Zaman

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->