PERTANDINGAN POWER POINT PENDIDIKAN MORAL

Nama Ahli Kumpulan:Wong Kan Lap Hiew Chi Fung

memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna .BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA Nilai :Melindungi Hak Kanak-kanak Definisi:Membela .

KANDUNGAN AKADEMIK:Perlindungan terhadap Kanak-kanak Tanggungjawab Semua Pihak Peranan Pelbagai Pihak dalam Melindungi Kanak-kanak Peranan Kerajaan 1 Semua pihak. sama ada kerajaan. atau individu mempunyai peranan dan tanggungjawab bersama untuk melindungi dan menyayangi kanak-kanak. 2 Kerajaan melindungi kanak-kanak malalui peraturan dan undangundang dengan menggubal Akta Kanak-kanak 2001. 3 Akta Kanak-Kanak 2001 memaktubkan bahawa setiap kanak-kanak harus dilindungi dan disayangi atau sebab yang berikut : . badan bukan kerajaan.

maruah.(a) Kanak-kanak berhak untuk membesar dan berkembang dalam suasana adil. dan nilai diri yang positif . aman. dan emosi . . (b) Kanak-kanak merupakan kunci kehidupan . dan kemakmuran masyarakat kini dan akan datang . pembangunan . bahagia. (c) Kanak-kanak masih kurang matang dari segi fizikal . mental . dan kasih sayang untuk memperoleh keyakinan penuh.

Sebab Perlunya Pelindungan Kanak-kanak Melalui Undang-undang Didera dari segi fizikal dan mental Dianiaya dari segi seks Terbuang atau terabai .

(c) Kanak-kanak yang telah mengemis atau menjalankan penjajahan yang menyalahi undang-undang . kanak-kanak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan termasuklah keadaan yang berikut : (a) Kanak-kanak telah atau berkemungkinan besar akan dicedera atau didera sama ada dari fizikal atau emosi . . menjual loteri haram . dan perjudian yang memudaratkan kesihatan dan kebajikan kanak-kanak itu .4 Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 . (b) Kanak-kanak telah atau berkemungkinan besar akan dianiayai dari segi seks .

kecederaan anggota tubuh badan dan kecederaan otak). dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan dengannya atau yang berkaitan dengannya. (iii)Takrifan Penganiayaan Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 (Akta 232) Seksyen 3 (a)Kanak-kanak atau orang muda yang telah dipukul. didedah kepada bahaya. (b)(Termasuk yang menyebabkan hilang penglihatan dan/atau pendengaran. diseksa.Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991 Suatu Akta bagi peruntukan mengenai pemuliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. (ii)Takrifan Kanak-kanak (a)Mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. diabaikan. atau disuruh melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan ia dipukul. (i)Kemudahan (a)Memberi Perlindungan kepada kanak-kanak dan orang orang muda yang memerlikan jagaan dan perlindungan. . diseksa. diabaikan atau didedah secara langsung atau tidak langsung yang akan mengakibatkan kecederaan atau penderitaan kepada kesihatannya.

Seksyen 26 Akta 468. (ii)Merujuk kepada Pegawai Perubatan untuk mengesahkan samada penganiyaan telah berlaku atau tidak. (iii)Melaporkan kepada polis jika kes yang berkenaan perlu dibawa ke hadapan mahkamah. (v)Sebagai ikhtiar terakhir. Seksyen 28 Akta 468.00 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya.000. (b)Bagi kesalahan mengikut takrifan b. (v)Peranan Pegawai Kebajikan Masyarakat (i)Menyiasat aduan yang diterima.000.00 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.(iv)Hukuman (a)Bagi kesalahan mengikut takrifan a. (iv)Mengadakan kaunseling kepada pihak yang terlibat supaya perkara itu tidak berlaku lagi. menempatkan kanak-kanak dengan penjaga yang sesuai atau dimasukkan ke dalam Rumah Kanak-kanak. di atas hukumannya ialah denda tidak melebihi RM10. diatas hukumannya ialah denda tidak melebihi RM5. .

rekreasi dan kemudahan perubatan. 4. 3. Menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan diskriminasi. jagaan dan perlindungan. Mendapat perlindungan daripada kezaliman. Mendapat perlindungan.Hak kanak-kanak yang perlu dilindungi untuk menjamin kesejahteraan hidup mereka. 2. eksploitasi dan diskriminasi. 5. keselamatan sosial. 7. Mendapat kasih sayang ibu bapa. peluang dan kemudahan istimewa. Mempunyai nama dan kewarganegaraan. tempat kediaman. . Mendapat perlindungan istimewa apabila cacat. 1. 6. Makanan yang cukup.

.5 Dalam Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan ) 1966 . dinyatakan bahawa kanak-kanak tidak dibenarkan untuk bekerja kecuali dalam syarat-syarat yang tertentu 6 Tindakan undang-undang akan diambil terhadap sesiapa sahaja yang melanggar undang-undang yang melindungi kanak-kanak seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak dan akta lain yang berkaitan dengan kanak-kanak .

.Peranan Rumah-rumah Pelindungan 1 Kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menupuhkan tempat pelindungan seperti rumah kanakkanak untuk melindungi kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal atau emosi 2 Jabatan Kebajikan Masyarakat juga memberi pemulihan kepada juvana yang terbabit dalam kesalahan undangundang 3 Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa kepentingan juvana yang terbabit dalam jenayah sentiasa terbela dan terjamin dalam masyarakat dan pencegahan awal dapat dijalankan .

dan memenuhi kebajikan anak-anak mereka supaya bertanggungjawab dan berakhlak mulia . dan nilai sosial yang diterima oleh masyarakat supaya merka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab .  2 Ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk mendedahkan anak-anak . mereka tentang peraturan . undang-undang . Peranan Badan Bukan Kerajaan  1 Keluarga merupakan kumpulan asas dalam masyarakat untuk membesar . menyara .

2 Hal ini penting kerana persekitaran yang tidak sihat memudahkan mereka terdedah dan terperangkap dengan anasir kurang sihat hingga mempengaruhi mereka melakukan sesuatu yang menentang peraturan dan undang-undang masyarakat seperti mencuri . gangsterisme atau mengambil dadah . 4 Kepentingan dan hak-hak kanak-kanak harus dihargai .Peranan Individu 1 Setiap individu juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan menyayangi kanak-kanak supaya mereka dapat hidup dalam persekitaran yang sihat dan selamat . dan dilindungi untuk menjamin negara terus maju dan masyarakat yang madani tercapai pada masa depan . . 3 Semua lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab bersama dan komitmen untuk memenuhi hasrat dan harapan kanak-kanak untuk dilindungi dan disayangi . dipelihara .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful