LATIHAN PENGUKUHAN KUMPULAN: BUAH

 Berikan perbezaan antara klausa dengan frasa.  Jelaskan perbezaan antara klausa dengan ayat .  Berikan takrif klausa.  Senaraikan perbezaan antara klausa bebas dengan klausa tidak bebas.  Apakah yang dimaksudkan dengan unsur inti dalam sesuatu frasa.