BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA Soalan

Idea pembentukan Malaysia yang mula dikemukakan pada awal abad ke-19. Bincangkan. Peringatan; Calon hendaklah menjawab kerangka jawapan di bawah

Format

Aspek Memahami kehendak tugasan soalan

Perincian 1. Pengenalan

Markah Penuh 5 markah

Pengenalan

Jelaskan secara ringkas idea yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh 2. Faktor Politik, Ekonomi dan Sosial Faktor politik dari aspek ikeselamatan iiKemerdekakan iiiDekolonisasi Faktor ekonomi dari aspek i- Kerjasama ekonomi Faktor sosial dari aspek i- Kependudukan 3. Reaksi Masyarakat dan langkahlangkah pembentukan Malaysia

Memahami faktorfaktor pembentukan Malaysia

30 markah

Isi dan Huraian

Menganalisis reaksi masyarakat dan langkah-langkah pembentukan Malaysia

Reaksi masyarakat Dalam Negeri iPersekutuan Tanah Melayu iiSingapura iiiSarawak ivSabah vBrunei Reaksi masyarakat luar negara; iIndonesia iiFilipina Langkah-langkah Pembentukan Malaysia iJawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) iiSuruhanjaya Cobbold iiiJawatankuasa antara Kerajaan (JAK) ivTinjauan PBB

15 markah

Kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi 6. Nilai-nilai patriotisme Menyatakan nilai-nilai patriotisme yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia 8.4. Rumusan iKesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan iiiiiPengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran untuk menjadi Negara Maju Jelaskan cabaran dihadapi Malaysia Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas 7. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai Negara Maju Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai Negara Maju Menilai Kejayaankejayaan Malaysia yang telah dikecapi Mencipta / menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran untuk menjadi Negara Maju Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada pembentukan Negara Malaysia Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai Negara Maju 5. bangsa dan Negara Harapan menjadikan Malaysia sebagai Negara Malaysia 10 markah 10 markah 15 markah 10 markah 5 markah .