“Peneraju Pendidikan Negara”

KEMAHIRAN MENULIS

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas.Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat. serta mengeluarkan idea yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Menulis imlak perkataan.OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA mengetahui dan berkeupayaan:  Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.  Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. frasa dan ayat yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dan tepat.  Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.

imbuhan. Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara terkawal dengan berpandu. Kata majmuk dan tanda baca dengan betul.OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS TAHUN TIGA Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. Menulis pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun semasa menyampaikan maklumat. Menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa semasa menyampaikan maklumat. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .dan Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata.

PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Kreatif Pramenulis Prinsip ansur maju PRINSIP KEMAHIRAN MENULIS Proses mengimlak Latihan menulis yang berterusan Keseragaman membentuk huruf KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5 .

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS Peringkat Pelahiran Peringkat Kemahiran Menulis Peringkat Pramenulis Peringkat Penulisan Mekanis KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 6 .

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

suku kata. 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.3.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.3. 3.3 Membina dan menulis perkataan. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.STANDARD KANDUNGAN Murid patut mengetahui dan boleh melakukan.2 Menulis huruf. 3. perkataan dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul . 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . frasa dan ayat dengan betul.

3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 3.STANDARD KANDUNGAN 3.4.4.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 3.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.5. STANDARD PEMBELAJARAN 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .5.4 Menulis imlak dengan tepat.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.

6. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. Menghasilkan penulisan kreatif 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 3.7. genre kreatif dengan betul secara berpandu.6.7. 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan bahasa yang santun.STANDARD KANDUNGAN 3.1 Menghasilkan penulisan pelbagai dalam pelbagai genre dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.7. 3.

8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.8. dan tanda baca dengan betul. 3. imbuhan dan tanda baca dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan. 3.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .8.

“Peneraju Pendidikan Negara” SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 12 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful