MANUSIA DAN TUGASNYA A. Quran surat Al Baqarah (2): 30 Tentang Manusia sebagai Khalifah 1. Bacalah QS.

Al Baqarah (2): 30 dengan tartil sesuai dengan ilmu Tajwid                                 1. Penjelasan Tajwid Lafal Hukum membacanya Alasan Bacaan qaala fathah pada huruf qaf Mad tabi’i panjang dua harakat bertemu alif mati Mad jaiz muttasil Ikhfa’ Idgam bigunnah Mad jaiz munfasil lilmalaaaaaikati panjang 5 harakat jaa’ilun fi dibaca samar May nun sukun tidak dibaca Inniiiii a’lamu panjang 5 harakat setelah mad ada hamzah dalam satu lafal tanwin dhummah bertemu dengan fa nun mati bertemu ya setelah mad ada hamzah tidak dalam satu lafal

 Kegiatan Siswa Lafal Pernyataan Fathah mengadap alif yang mati Setelah Mad ada hamzah dalam satu lafal Tanwin fathah menghadap qaf Kasroh menghadap ya sukun Huruf nun disyiddah ( ditasydid)

Hukum bacaan ........ ..... ...... ...... ...

Cara membacanya ......... ......... ...... ...... .....

1

2.

Terjemahan Per-kata

sesungguhnya Aku

kepada para malaikat

Tuhanmu

berfirman

dan tatkala

mereka berkata

khalifah

bumi

di

menjadikan

dan menumpahkan

di dalamnya

orang yang akan merusak

di dalamnya ( bumi)

mengapa Engkau akan menjadikan

dan kami mensucikan Engkau

dengan memuji Engkau

kami bertasbih

dan kami

darah

kalian ketahui

apa yang tidak

Aku lebih mengetahui

Sungguhnya Aku

Dia berfirman

3. Terjemahan ayat Terjemahan Q.S. Al Baqarah, 2: 30. adalah : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirkan kepada para Malaikat, “ Aku hendak menjadikan khalifah*) di bumi “ Mereka berkata, “ Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “ Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” *) Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa 4. Kandungan Ayat Kandungan Al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 30 adalah : o Allah mengabarkan kepada Malaikat tentang rencananya menciptakan makhluk yang dinamakan manusia menjadi khalifah di bumi. o Para Malaikat ingin mengetahui secara pasti dengan mengajukan pertanyaan “ Apakah Allah akan menciptakan makhluk di bumi yang akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah?” Padahal mereka ( para Malaikat ) merupakan makhluk yang senantiasa bertasbih, menyucikan Allah, mentaati perintah-Nya dan tidak mendurhakai-Nya.

2

o Ketidak tahuan para Malaikat dan kekhawatirannya setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, bahwa Allah lebih mengetahui dari apa yang telah di ketahui para Malaikat.

5.

Penjelasan : Qur’an surat Al Baqarah adalah surat yang ke 2 terdiri atas 286 ayat diturunkan di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijriyah, kecuali ayat ke 281 diturunkan di Mina pada Hajji Wada’ (Haji Nabi Muhammad yang terakhir). Surat Al Baqarah termasuk golongan ayat-ayat Madaniyyah, merupakan surat yang terpanjang diantara surat-surat yang ada dalam Al Qur’an, dan di dalamnya terdapat pula ayat yang paling panjang yaitu ayat yang ke 282. Dinamakan “Al Baqarah” yang berarti “ sapi betina” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Isra’il (lihat ayat yang ke 67 s/d 74), dimana dijelaskan bagaimana watak orang Yahudi pada umumnya Pada ayat ke 30 dalam surat ini menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, menggali, mengelola, dan mengolah kekayaan alam untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Untuk mewujudkan tugas yang mulia tersebut, manusia selama hidup di dunia diwajibkan meningkatkan kemampuannya baik fisik maupun rohaninya kearah yang lebih maju baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam menjalankan tugas hidupnya manusia diharuskan menjauhi sifat-sifat yang buruk yang menjadi penyebab kerusakan tata hubungan antara manusia seperti pertumpahan darah maupun kerusakan alam. Oleh karena itu senantiasa manusia dianjurkan selalu ingat kepada Allah dengan berzikir, bertasbih, dan selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjahui segala larangan-larangan-Nya. a. Terjemahnya “ Ingatlah ketika Tuhan-Mu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

b.

Isi kandungan QS. Al Baqarah (2) : 30 Dalam ayat ini Al-Quran menceritakan tentang penciptaan Adam as. Yang mendapat tugas sebagai kholifah dari Allah swt. Manusia bukan hasil kemajuan perkembangan dari asal jenis hewan, melainkan sejak semula ia dijadikan dari jenis (dzarrah) hayat yang mandiri, terpisah dari jenis hayat makhluk lain (QS. Nuh (71):13-18). Sebagai Kholifah dituntut adanya interaksi antar sesama dan alam sekitar sesuai petunjuk Ilahi yang tertera dalam wahyunya. Perhatikan QS. Az Zukhruf (42):32. Suasana dialog tercipta antara Allah swt dengan malaikat karena adanya perbedaan persepsi dan sudut pandang, sehingga terkesan terkesan seolah-olah makhluk ( manusia) yang akan diciptakan sudah dikenal atau diketahui tabiatnya oleh malaikat. Keberatan yang disampaikan malaikat memberi pelajaran yang berharga bahwa, manusia yang bertugas sebagai kholifah ada yang berhasil memerankan (QS. Al-Jin (72):16 dan QS. AlFath (48):29 dan ada pula yang gagal (QS. Thaha (20):117-119.

3

Adapun pertanyaan yang di ajukan malaikat tentang keberatan atasterciptanya manusia, bukan berdasarkan iri hati atau menentang kehendak Allah swt. Namun sekedar menginginkan penjelasan dari hikmat ketuhanan yang masih belum diketahui sehubungan dengan penciptaan Adam as. Sebab tidak mungkin malaikat menentang Allah swt.

c. Perilaku yang mencerminkan QS. Al Baqarah (2): 30 1. Ide dan gagasan harus disampaikan dan disosialisasikan terlebih dahulu, kemudian disaring
dari beragam pandangan , lalu diambil kesimpulan yang membawa maslahat bersama. 2. Menghindari sikap yang diktator dalam mengelola setiap bentuk kepemimpinan, meski ia berada diatas angin kemenangan dan berpijak dijalan yang benar. 3. Mengisi hidup dengan benar, karena setiap muslim memiliki peran dimuka bumi, yaitu sebagai khalifah. Namun peran ini harus sejalan dengan kedudukannya sebagai hamba Allah. 4. Tetap berperilaku sebagai manusia yang memiliki jasmani dan Rahani, tarikan positif berhadapan dengan negatif. Jangan terlalu menjulang sehingga menyamai malaikat, begitu pula dihindari perilaku yang beakibat meluncur kebawah sehingga menjadi dibawah binatang. B. QS. Adzariyat (51) : 56 Tentang Tujua Hidup Manusia Bacalah ayat berikut sesuai dengan kaidah ilmu tajwit            Cara membaca wamaa dibaca panjang 2 harakat khalaqqtu huruf Qaf diba-ca memantul aljinna hurul al dibaca jelas walinssi liya’buduun dibaca panjang 2,4 atau 5 harakat Alasan fathah pada huruf mim berte-mu alif mati qaf bertanda sukun huruf al berha-dapan dengan huruf jim Huruf nun menghadap sin sukun

o

 Penjelasan Tajwid Lafal Hukum Bacaan Mad tabi’i qalqalah al qamariyah Ikhfa’ Mad arid lissukun

dummah pada huruf dal meng-hadap wau mati dan huruf nun yang diwaqafkan

1.

Terjemahan Per-kata

supaya mereka menyembahKu

melainkan

dan manusia

jin

Aku menciptakan

dan tidak

4

belajar. dan menurut. B.fasih. dan mengolah kekayaan alam untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. o Pengertian ibadah dapat dibedakan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdha. Untuk mewujudkan tugas yang mulia tersebut. tunduk. 51 : 56 adalah : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu. mengelola. Kemudian salin kembali ayat-ayatnya dengan benar dan baik. 5 . bertasbih. dan selalu menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjahui segala larangan-larangan-Nya. Surat Al Baqarah termasuk golongan ayat-ayat Madaniyyah. Q. haji dan lain-lain. 3. Kandungan ayat Kandungan Al Qur’an Surah Az-Zariyat. dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Ibadah mahdhah adalah bentuk ibadah yang berhubungan antara manusia dengan Allah. Penjelaasan Qur’an surat Al Baqarah adalah surat yang ke 2 terdiri atas 286 ayat diturunkan di Madinah yang sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijriyah. sillaturrahmi dan lain-lain. Maksudnya agar mentaati semua perintah-Nya dan menjahui segala larangan-nya. o Menurut pengertian bahasa kata ibadah berarti : taat. manusia selama hidup di dunia diwajibkan meningkatkan kemampuannya baik fisik maupun rohaninya kearah yang lebih maju baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi.S. o o 4. Terjemahan ayat Terjemahan Q. puasa. Al Mukminun. 51 : 56 adalah tentang pemberitahuan dari Allah SWT bahwa maksud dan tujuan diciptakan makhluk berupa jin dan manusia ialah agar mereka beribadah kepada-Nya. 23 : 12-14 Tentang Asal Kejadian Manusia Bacalah ayat berikut dengan tartil. dimana dijelaskan bagaimana watak orang Yahudi pada umumnya Pada ayat ke 30 dalam surat ini menjelaskan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam.2. seperti bekerja. Dalam menjalankan tugas hidupnya manusia diharuskan menjauhi sifat-sifat yang buruk yang menjadi penyebab kerusakan tata hubungan antara manusia seperti pertumpahan darah maupun kerusakan alam. merupakan surat yang terpanjang diantara surat-surat yang ada dalam Al Qur’an. Dinamakan “Al Baqarah” yang berarti “ sapi betina” karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Isra’il (lihat ayat yang ke 67 s/d 74). kecuali ayat ke 281 diturunkan di Mina pada Hajji Wada’ (Haji Nabi Muhammad yang terakhir). seperti salat. Oleh karena itu senantiasa manusia dianjurkan selalu ingat kepada Allah dengan berzikir. patuh. Sedangkan ibadah ghoiru mahdhah adalah bentuk ibadah yang berupa aktivitas manusia yang baik dengan niat mencari ridlo Allah.S. maksudnya agar taat dan patuh segala perintah-perintah-Nya. menggali. dan di dalamnya terdapat pula ayat yang paling panjang yaitu ayat yang ke 282. Allah SWT menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada-Nya. Az Zariyat.

............ . .Penjelasan Tajwid Lafal Hukum Bacaan qalqalah Ikhfa’ gunnah Idgham bigunnah Izhar  Kegiatan Siswa Lafal Pernyataan Qaf disukun ( mati) Nun sukun menghadap tha Fathah berdiri pada huruf nun Nun sukun bertemu sin Tanwin kasroh menghadap mim 1.... Terjemahan Per-kata Cara membaca walaqadd huruf dal dibaca memantul minssulalatin nun mati dibaca samar Summa mim bertasydid dibaca dengung qaraarimm dibaca terpadu dengan mim Alasan huruf dal ditan-da sukun huruf nun mati bertemu sin mim bersyiddah tanwin kasroh menghadap mim Khalqan akhara Tanwin fatkhah Tanwin fatkhah menghadap dibaca jelas hamzah Hukum bacaan ... .. .. .... Cara membacanya ... .... Dari tanah Dari saripati manusia Kami telah menciptakan Dan sungguh 6 .. .... ....

dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. yang kemudian ditumpahkan kedalam qarar ( rahim atau kandungan). air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat. Proses kejadian manusia ketika masih dalam kandungan sebagai berikut : 1. Dari alaqah Allah SWT menjadikannya sebagai mudgah yaitu segumpal daging menyerupai daging yang telah hancur berkas dikunyah. Kemudian. Al Mukminun. Kemudian Allah SWT menjadikannya sebagai makhluk lain yaitu manusia dengan segenap anggota-anggotanya. Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Penjelasan : 7 . Maha suci Allah. 4.Yang kuat/kokoh dalam tempat Air mani Kami jadikannya kemudian segumpal darah itu lalu Kami ciptakan segumpal darah air mani (sperma ) kemudian Kami ciptakan lalu Kami bungkus tulang belulang segumpal daging itu lalu Kami ciptakan segumpal daging Maha suci Allah makhluk lain kemudian Kami jadikan dengan daging tulang itu Pencipta paling baik 2. Terjemahan ayat Terjemahan Q. Dari mudgah Allah SWT menjadikannya sebagai idzam yaitu tulang belulang yang menjadi rangka. 3. 2. Kandungan Ayat Kandungan Al-Qur’an Surat Al Mukminun ayat 12 – 14 adalah : o Penegasan Allah bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya yang asal kejadiannya dari tanah. Allah SWT menjadikan saripati tanah yang terdapat dalam tubuh manusia sebagai nutfah ( spermatozoa). 4. Kemudian. Kemudian Kami menjadikannya air mani ( yang disimpan) dalam tempat yang kokoh ( rahim). Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal ) dari tanah. 3. Allah SWT merubah nutfah menjadi alaqah yang berbentuk gumpalan darah menyerupai buah lecis atau lintah. lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. o Informasi dari Allah SWT tentang proses kejadian manusia ketika masih ada dalam kandungan. Pencipta yang paling baik.S. 23 : 12-14 adalah : Dan sungguh. 5. lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging.

Dalam ilmu Embriologi janin ketika masih ada di rahim ibunya. QS. Kemudian barulah mata itu berfungsi ketika bayi itu telah lahir di dunia. pelipis.Qur’an surat Al Mukminun adalah surat yang ke 23 yang terdiri atas 118 ayat. sehingga bayi itu dapat melihat apaapa yang ada di sekelilingnya. dan hati nurani. Penjelasan Tajwid Lafal Hukum Bacaan Mad tabi’i qalqalah al qamariyah Ikhfa’ Cara membaca wamaa dibaca panjang 2 harakat khalaqqtu huruf Qaf diba-ca memantul aljinna hurul al dibaca jelas walinssi Alasan fathah pada huruf mim berte-mu alif mati qaf bertanda sukun huruf al berha-dapan dengan huruf jim Huruf nun menghadap sin sukun 8 . Dinamai “Al Mukminun” karena permulaan surat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang yang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akherat dan ketentraman jiwa mereka di dunia. tergolong surat-surat Makkiyah.fasih. penglihatan. Dengan tiga hal tersebut manusia akan menjadi makhluk yang paling sempurna. dahi. hingga ia telah menjadi pengikut bagi Nabi Muhammad s. Menurut para ulama bahwa pendengaran merupakan alat untuk mendengar seruan di dunia dan akherat.a. Kemudian salin kembali ayat-ayatnya dengan benar dan baik. Kepingan-kepingan itu mengalami perkembangan menuju kesempurnaan sesuai dengan derap perkembangan manusia sejak lahir sampai tua. 5. yaitu keping otak bagian depan. Kepingan-kepingan itu menjadi pusat berbagai macam indra manusia. Berdasarkan penelitian yang ilmiah di bidang kedokteran ditemukan bahwa otak manusia terdiri dari beberapa kepingan. Bagaimana menurut pandangan ilmu kedokteran tentang proses kejadian manusia itu? Allah memberikan anugrah kepada manusia sejak lahir tiga hal.w. dan belakang. Dalam perkembangan organ bayi bahwa pendengaran itu lebih dahulu berfungsi dari pada mata.Adz dzariyat: 56 Tentang Tujuan hidup manusia Bacaan dan Penjelasan Tajwid Bacalah ayat berikut dengan tartil. yaitu pendengaran. Barulah pada perkembangan berikutnya bayi itu bisa berfungsi hati nuraninya yang terdiri dari otak dan hatinya. mereka telah mendengarkan pesan-pesan yang diberikan melalui ibunya. Gambar perkembangan janin dalam kandungan C. Demikian tingginya sifat-sifat itu.

.... ....  Lafal Penjelasan Tajwid Hukum Bacaan Tafkhim Idgham silain Iqlab Izhar syafawi mutamasCara membaca wallohu huru lam dibaca tebal Akhrajakummin Mimmbutuuni Nun mati berubah suara mim ummahaatikum laa menyuarakan mim dengan jelas Assam’a hurul lam mati tidak dibaca Syai-an Alasan Lam jalalah didahului harakat fatkhah Huruf mim menghadap mim Nun mati menghadap huruf ba Mim mati huruf lam Huruf al dengan sin bertemu bertemu Al syamsyiyah Mad layyin  Kegiatan Siswa Lafal Pernyataan alif lam ( al ) menghadap hamzah Tanwin fathah menghadap wau alif lam menghadap hamzah ‫ﺖ‬ Mim sukun menghadap ta’ Mad menghadap nun Mad ya berada setelah fatkhah Hukum Bacaan .....4 atau 5 harakat dummah pada huruf dal meng-hadap wau mati dan huruf nun yang diwaqafkan 1... Bacaan dan Penjelasan Tajwid  Bacalah ayat berikut dengan tartil....... 9 ..... .... perhatikanlah adab dan sopan santun ketika membaca Al Qur’an..fasih. . . .. Cara membaca . ....Mad arid lissukun liya’buduun dibaca panjang 2..

dan orang tua kita. 3. Terjemahan Per-kata tidak ibu-ibu kalian dari perutperut mengeluarkan kalian dan Allah pendengaran bagi kalian dan Dia jadikan sesuatu kalian mengetahui (kalian) bersyukur 2. perawat.. dan kondisinya sangat lemah sehingga membutuhkan orang lain untuk menolongnya seperti dokter. An Nahl : 78 diterangkan bahwa manusia ketika dilahirkan pertama kali awalnya tidak mengerti apa-apa. Dinamakan “ An Nahl “ yang berarti “ lebah “ seperti dinyatakan dalam surat ini ayat 68 yang artinya “ Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah “. bidan. 4. Pada ayat tersebut Allah menegaskan bahwa sejak manusia lahir telah dibekali tiga kemampuan dasar.S. . Kandungan ayat o Allah SWT memberitahukan kepada manusia bahwa setiap manusia itu dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan tidak berilmu pengetahuan. termasuk golongan surat Makiyyah. agar kamu bersyukur.. Sedang Al Qur’an mengandung inti sari dari kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat ( lihat ayat 10 ). dan hati ( qalbu) sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan.S. Lebah adalah makhluk Allah yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. An Nahl. agar kalian dan hati / akal dan penglihatan Terjemahan ayat Terjemahan Q. 1. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan bisa menjadi obat bermacammacam penyakit manusia ( lihat ayat 69). dan Dia memberimu pendengaran.. sehingga mereka mau bersyukur kepada-Nya. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dan Al Qur’anul Karim. Pada Q. penglihatan dan hati nurani. 10 . o Agar manusia sadar bahwa kesempurnaan fisik dan panca indera yang dimilikinya itu dapat dipergunakan untuk mengabdi kepada Allah SWT... o Kemudian Allah SWT memberi manusia pendengaran. penglihatan.yang diwakafkan . Penjelasan Surat An Nahl terdiri atas 128 ayat.. 16 : 78 adalah : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun...

dan hati nurani. 2 Kedudukan manusia sebagai …… …… …. khalifah di bumi adalah meman faatkan. membaca melalui penglihatan. yaitu panca indera. dan melestarikannya 3 Kita sebagai seorang muslim …… …… ….. penglihatan. Bagaimanakah kamu mensyukurinya?  Coba renungkan perintah-perintah Allah SWT yang sudah dapat kamu kerjakan.  Coba identifikasi fungsi indra pendengaran. dan merasa melalui hati. mendengar melalui telinga. ♦ Surah Az-Zariyat ayat 56. alasan …… …… …… 11 . Kemudian proses perkembangan selanjutnya dijadikannya melalui fase demi fase dalam rahim ibu. Oleh karena itu manusia diharapkan sadar akan nikmat-nikmat itu agar mereka mau bersyukur kepada-Nya. bahwa Allah telah memberi karunia kepada manusia yang sangat mahal. akal dan kalbu. Manusia akan menjadi beriman dan berilmu ketika mereka bisa belajar melalui tiga bekal tersebut sehingga dapat menangkap informasi-informasi di luar dirinya untuk dapat dikembangkan yaitu. Memegang teguh adab dan sopan santun membacanya.yaitu pendengaran. ♦ Surah Al Mukminun ayat 12-14 berisi tentang asal kejadian manusia bahwa dijadikannya manusia itu berasal dari saripati tanah. Ketiga bekal tersebut agar manusia dapat mengembangkan sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al Qur’an sehingga akan dapat menjadi manusia yang sempurna yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan baik. Kekhawatiran malaikat itu hilang setelah ada penjelasan dari Allah. ♦ Surat An Nahl ayat 78. UJI KOMPETENSI a. RANGKUMAN ♦ Surah Al Baqarah ayat 30 menjelaskan tentang pemberitahuan Allah kepada malaikat bahwa Allah SWT akan menciptakan Adam ( manusia ) sebagai kholifah di muka bumi. Para malaikat khawatir bahwa dijadikannya manusia sebagai khalifah akan merusak bumi dan mereka saling membunuh. bahwa Allah SWT memberitahukan bahwa maksud dan tujuan dijadikan manusia itu adalah untuk beribadah kepada-Nya dengan cara mentaati perintah-perintah-Nya dan meninggalkan segala yang dilarang-Nya.. KEGIATAN SISWA  Coba sebutkan contoh-contoh perbuatan manusia yang mengakibatkan pertumpahan darah . Aspek Afektif Isilah pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan sikapmu yang sebenarnya dengan cara mencontreng ( √ ) pada kolom yang tersedia INTERNALISASI AKHLAK MULIA tidak tidak No Pernyataan setuju setuju tahu 1 Membaca Al Qur'an hendaknya …… …… …. penglihatan..

Sesungguhnya Aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi. ikhfa’ e. qalqalah d. Hal-hal berikut adalah tugas manusia sebagai khalifah dibumi. …… ……. 1.S. 5. tidak saling bunuh membunuh b. atau e. orang yang akan membuat kerusakan di bumi d. Az Zariyat. i. Aspek Kognitif Soal pilihan ganda Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara menyilang (X) pada huruf a. mengaku i manusia dilahirkan pada awalnya tidak mengetahui apa-apa e. mad 2. memanfaatkan alam untuk kepentingan manusia 5. Al Baqarah. beribada h dan beramal dengan ikhlas c.. 3.S. Lafal a. adapun yang tidak termasuk didalamnya adalah… 12 . Lafal dalam Q. 1. di dalam bumi manusia saling membunuhnya b. …… ……. mengam bil kekayaan alam meskipun dengan cara merusak 4. Adapun yang tidak termasuk didalamnya adalah…..c.51:56 adalah sebagai… a. menjauh kan diri dari durhaka kepada kedua orang tua. menyada ri manusia diciptakan dari segumpal darah d.d. mengapa Engkau menjadikan (khalifah) di bumi c. menggali kekayaan alam untuk kesejahteraan manusia 4. Berikut ini adalah ibadah yang hukumnya fardlu ain. ikhfa’ ada nun sukun menghadap ya adalah bacaan… c. memelihara alam sebagai anugrah Allah 2. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Q. dia menumpahkan darah di dalamnya e.4 5 harus menyadari bahwa asal kejadian manusia dari saripati tanah Proses kejadian manusia yang diterangkan dalam Al Qur’an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Ibadah yang berkualitas dan bermakna adalah ibadah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan …… …… …. b.b. izhar b. a. memelihara alam jangan sampai rusak 3. ……. 2:30 artinya adalah….

jum’ah c. Bermalas-malasan.S. (3) e. An Nahl. alam kehidupannya Lafal dalam Q. 23: 14 artinya adalah… a. mutamassilain c. 16: 78 artinya adalah … tidak d. Al Mukminun. bacaan tajwidnya adalah … ikhfa’ d. puasa salat e. (4) c. (3). (4) d. (2). segumpal darah e. segumpal daging Makhluk Allah antara malaikat dengan manusia yang menjadi persamaannya adalah… a. An Nahl. a. tidak mau berusaha karena sudah kaya (3) Berusaha melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (4). tulang belulang b. Mengucapkan hamdalah ketika memperoleh nikmat (2).S. 16: 78 adalah… a. Bersabar ketika mendapat musibah (5). terdapat mim sukun bertemu dengan mim. (4).a. jenisnya e. yang menjadikan kamu 9. (4).S. (3). Putus asa ketika cita-citanya tidak tercapai. lafal yang terdapat dalam Q. janin / bayi c. (5) 2). izhar syafawi iqlab 10. idgham bigunnah idgham e. waktu b. hati / akal kamu Dialah 8. syafawi b. (2). (2). Perilaku bersyukur kepada Allah sesuai dengan perintah Q. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut: (1). penglihatanmu c. haji salat 7. Lafal a. kematiannya c. mengetahui apa-apa b. (5) b. (1). (1). (1). tugas dan tanggung jawabnya b. asal kejadiannya d. spermato zoa d. perut ibumu dari e. tarowih 6. salat lima d. Soal Uraian Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan benar 13 .

Al Baqarah : 30 ! Kemukakan kandungan Q. Mengapa para malaikat mempertanyakan rencana Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi? 2.S. Tulislah lafal-lafal hukum bacaan yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin. Kemukakan fase-fase perkembangan kejadian manusia dalam kandungan menurut Al Qur’an Surat Al Mukminun 12-14 ! 3. S An Nahl ayat 78 ! 5.1 Menyebutkan 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna.3 Menampilkan perilaku yang menceminkan keimanan terhap 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna 14 . serta bacaan mad thabi’I yang terdapat pada Q.1. Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya dalam Asmaul husna Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan arti 10 sifat Allah dalam Asmaul Husna 3. 3. 4. Kecakapan apa saja yang dimiliki manusia ketika ia lahir di bumi sebabagai anugrah Allah SWT? IMAM KEPADA ALLAH Standar Kompetensi : 3.

Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama sekaligus sebagai pondasi dari rukun iman yang lain. kita harus meyakini. khususnya yang terkandung dalam Asmaul Husna di dalam kehidupan kita.S.Bacalah ayat-ayat berikut dengan tartil dan renungkanlah maknanya serta perhatikan adab dan sopan santun membaca Al Qur’an. memahami. yang menciptakan alam beserta seluruh isinya sekaligus sebagai penjaga dan pengatur alam jagat ini. S. Bersikap baiklah kepada Allah swt. Hayatilah keimanan kepada Allah dan terapkan dalam perilaku sehari-hari! Pernahkah kamu memperhatikan diri dan alam sekitarmu? Siapakah pencipta semua itu? Dialah Allah swt. yang tidak 15 . serta meneladani sifat-sifat Allah swt.181 • Q. Al Mukminun : 116 IFTITAH . Allah swt. dan sesama makhluk-Nya! 4. • Q. yang tidak pernah merasa lelah. pencipta alam beserta seluruh isinya. Oleh karena itu. Dia menciptakan semua itu dengan kehendak dan kuasa-Nya. Al Baqarah 255 • Q. adalah Zat yang Mahakuasa. Bacalah Al-Qur’an 5-10 menit sebelum memulai pelajaran! 2 Awali pelajaranmu dengan membaca doa belajar! 3. Al A’raf : 180 . 1.S.

A. Hal ini tercermin pada sifat wajib yang 13 dan bila ditambah dengan sifat maknawiyah yang ada 7 buah akan menjadi 20. Adapun sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Allah adalah sebagai berikut. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sifat wajib Wujud Qidam Baqa Mukhalafatuhu lil hawadis Qiyamuhu binafsih Wahdaniah Qudrat Iradat I1mu Hayat Sama Basar Kalam Artinya Ada Terdahulu Kekal Berbeda dengan Sifat mustahil Adam Hudus Fana Mumasalatuhu lil Artinya Tidak ada Baru Lenyap Serupa dengan yang baru Berhajat kepada yang lain Berbilang/berjumlah Lemah Terpaksa Bodoh Mati Tuli Buta Bisu yang baru hawadis Berdiri dengan Ihtiyaju bigairih sendiri-Nya Esa Berkuasa Berkehendak Mengetahui Hidup Mendengar Melihat Berfirman Ta’addud Ajzu Karahah Jahlun Maut Summun Umyun Bukmun 16 . adalah Zat Maha Pencipta dan Pengatur seluruh alam beserta isinya. Hal ini tertera dalam hadis yang menyebutkan tentang Asmaul Husna berbunyi sebagai berikut. Allah swt. Allah boleh berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan keinginan-Nya. mustahil. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Sifat wajib artinya sifat yang harus dimiliki oleh Allah sebagai sifat kesempurnaan-Nya karena Dia adalah segala-galanya. Artinya. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah yang jumlahnya adalah 99 nama. Sedangkan sifat jaiz. yaitu sifat wenang (bebas). Allah swt. Sesungguhnya Allah Maha ganjil (tidak genap) dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah bebas berbuat sesuai dengan kuasa dan kehendak-Nya atau dengan kata lain. dan tidak merasa berat menjaga keduanya. dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan-Nya. Sifat-Sifat Allah SWT. memiliki sifat wajib. Barang siapa menghapalnya (dengan meyakini kebenarannya) ia masuk surga." (HR Ibnu Majah). Dia tidak pernah merasa berat menjaga langit dan bumi beserta seluruh isinya. (‫)رواه ابن ماجه‬ َ ْ ِ ْ ّ ِ ُ َ ٌ ْ ِ َ ّ َِ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ً َ ْ ِ ّ ّ ِ ‫ان ل تسعة وتسعين اسمامن حفظهادخل الجنة وان ال وتر ويحب الوتر‬ ِ Artinya: Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama. Dialah Allah swt. dan jaiz yang dimiliki-Nya sebagai kesempurnaan-Nya. kita selalu dianjurkan untuk menyebut-Nya. Sebagai orang yang beriman. Adapun sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah.pernah mengantuk. mustahil. tidak pernah tidur. yang memiliki sifat wajib.

Allah bebas berbuat sesuatu dan bebas pula tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak dan kuasa-Nya. Rasulullah Saw bersabda. Sifat Allah dalam Asmaul Husna Selain sifat kesempurnaan Allah swt. No 1 2 3 4 5 6 7 Sifat Maknawiyah Qadiran Muridan Aliman Hayyan Sami'an Basiran Mutakalliman Artinya Mahakuasa Maha Berkehendak Maha Mengetahui Mahahidup Maha Mendengar Maha Melihat Maha Berfirman Selain sifat wajib dan mustahil tersebut.Apabila sifat-sifat tersebut ditambah dengan sifat maknawiyah sebanyak tujuh sifat. Artinya: Allah mempunyai Asmaul Husna (nama-nama yang agung sesuai dengan sifat-sifat Allah). maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. yaitu sebagai berikut. 17 . Sebagai orang yang beriman. kita dianjurkan untuk selalu menyebut-Nya." (QS Al A’raf: 180). TUGAS Sebutkan cara menghayati sifat Allah dalam kehidupan pribadimu! Buatlah dalam bentuk tabel! B. maka akan menjadi 20. RISALAH Surah Al lkhlas merupakan sebuah surah dalam Al Quran yang berisi ketegasan dan kesaksian tauhid kepada Allah swt. Firman Allah swt. Di dalamnya sifat keesaan Allah dan beberapa Asmaul Husna-Nya benarbenar menjadi titik sentral. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya. Allah juga mempunyai sifat jaiz yang artinya boleh (bebas). sebagaimana telah disebutkan. Allah juga mempunyai nama-nama baik yang jumlahnya 99. Konsekuensinya adalah bahwa Allah tidak akan menerima dosa yang bernama syirik atau menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Asmaul Husna Ar Rahman Ar Rahim Al Malik Al Quddus As Salam Al Mu'min Al Muhaimin Al `Aziz Al Jabbar Al Mutakabbir Al Khaliq Al Bari' Al Musawwir Al Gaffar Al Qahhar Al Wahhab Ar Razzaq Al Fattah Al 'Alim Al Qabid Al Basit Al Khafid Ar Rafi' Al Mu'iz Al Muzill As Sami' Al Basir Al Hakam Al `Adl Al Latif Al Khabir Al Halim Al `Azim Al Gafur Asy Syakur Al `Aliyy Al Kabir Al Hafiz Al Mugit Artinya Maha Pemurah Maha Pengasih Maharaja Mahasuci Mahasejahtera Maha Terpercaya Maha Memelihara Mahaperkasa Kehendaknya Tak Ayat Rujukan (QS Al Fatihah: 3) (QS Al Fatihah: 3) (QS Al Mu'minun: 116) (QS Al Jumuah: 1) (QS Al Hasyr: 23) (QS Al Hasyr: 23) (QS Al Hasyr: 23) (QS Ali Imran: 62) Dapat (QS Al Hasyr: 23) (QS Al Hasyr: 23) (QS Ar Ra'd: 16) (QS Al Hasyr: 24) (QS Al Hasyr: 24) (QS Al Baqarah: 235) (QS Ar Ra'd: 16) (QS Ali Imran: 8) (QS Az Zariyat: 58) (QS Saba: 26) (QS Al Baqarah: 29) (QS Al Baqarah: 245) (QS Ar Ra'd: 35) (HR At Turmuzi) (QS Al An'am: 83) (QS Ali Imran: 26) (QS Ali Imran: 26) (QS Al Isra: 1) (QS Al Hadid: 4) (QS Al Mu'min: 48) (QS AI An'am: 115) (QS Al Mulk: 14) (QS Al An'am: 18) (QS Al Baqarah: 235) (QS Asy Syura: 4) (QS Ali lmran: 89) (QS Fatir: 30) (QS An Nisa: 34) (QS Ar Ra'd: 9) (QS Hud: 57) (QS An Nisa: 85) Diingkari Memiliki Kebesaran Maha Pencipta Mengadakan dari Tiada Membuat Bentuk Maha Pengampun Mahaperkasa Maha Pemberi Maha Pemberi Rezeki Maha membuka (hati) Maha Mengetahui Maha Pengendali Maha Melapangkan Maha Merendahkan Maha Meninggikan Maha Terhormat Maha Menghinakan Maha Mendengar Maha Melihat Maha Memutuskan Hukum Maha adil Maha lembut Maha Mengetahui Maha Penyantun Maha agung Maha Pengampun Maha Menerima Syukur Maha tinggi Maha besar Maha Penjaga Maha Pemelihara 18 . Barangsiapa menghafalnya (dengan meyakini akan kebenarannya). yaitu sebagai berikut. Adapun Asmaul Husna sebagaimana difirmankan Allah swt.(‫ان ل تسعة وتسعين اسمامن حفظهادخل الجنة وان ال وتر ويحب الوتر )رواه ابن ماجه‬ َ ْ ِ ْ ّ ِ ُ َ ٌ ْ ِ َ ّ َِ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ً َ ْ ِ ّ ّ ِ ِ Artinya: "Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama. is masuk surga."(HR Ibnu Majah). dalam Al Quran dan disabdakan oleh Rasullullah saw. jumlahnya ada 99. Sesungguhnya Allah itu Mahaganjil (tidak genap) dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Al Hasib Al Jalil Al Karim Ar Raqib Al Mujib Al Wasi' Al Hakim Al Wadud AI Majid Al Ba'is Asy Syahid Al Haqq Al Wakil Al Qawiyy Al Matin Al Waliyy Al Hamid Al Muhsi Al Mubdi Al Mu'id Al Muhyi Al Mumit Al Hayy Al Qayyum Al Wajid Al Majid Al Ahad Al Wahid As Samad Al Qadir Al Muqtadir Al Mugaddim Al Mu'akhkhir Al Awwal Al Akhir Az Zahir Al Batin Al Wali Al Muta'ali Al Barr At Tawwab AI Muntagim Al 'Afuww Ar Rauf Malik Al Mulk Zul Jalal wa Al Ikram Al Mugsit Al Jami' Al Ganiyy Maha Pembuat Perhitungan Maha luhur Maha mulia Maha Mengawasi Maha Mengabulkan Maha luas Maha bijaksana Maha Mengasihi Maha mulia Maha Membangkitkan Maha Menyaksikan Maha benar Maha Pemelihara Maha kuat Maha kokoh Maha Melindungi Maha Terpuji Maha Menghitung Maha Memulai Maha Mengembalikan Maha Menghidupkan Maha Mematikan Maha hidup Maha mandiri Maha Menemukan Maha Mulia Maha Esa Maha Tunggal Maha Dibutuhkan Maha kuat Maha Berkuasa Maha Mendahulukan Maha Mengakhirkan Maha Permulaan Maha akhir Maha nyata Maha gaib Maha Memerintah Maha tinggi Maha dermawan Maha Penerima Tobat Maha Penyiksa Maha Pemaaf Maha Pengasih Maha Penguasa Kerajaan Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan Maha adil Maha Pengumpul Maha kaya (QS An Nisa: 6) (QS Ar Rahman: 27) (QS An Naml: 40) (QS Al Ahzab: 52) (QS Hud: 61) (QS Al Baqarah: 268) (QS Al An'am: 18) (QS Al Buruj: 14) (QS Al Buruj: 15) (QS Yasin: 52) (QS Al Maidah: 117) (QS Taha: 114) (QS Al An'am: 102) (QS Al Anfal: 52) (QS Az Zariyat: 58) (QS An Nisa: 45) (QS An Nisa: 31) (QS Maryam: 94) (QS AI Buruj: 13) (QS Ar Rum: 27) (QS Ar Rum: 50) (QS Al Mu'min: 68) (QS Taha: 111) (QS Taha: 11) (QS Ad Duha: 6-8) (QS hud: 73) (QS Al lkhlas: 1) (QS Al Baqarah: 133) (QS Al Ikhlas: 2) (QS Al Baqarah: 20) (QS Al Qamar: 42) (QS Qaf: 28) (QS Ibrahim: 42) (QS Al Hadid: 3) (QS Al Hadid: 3) (QS Al Hadid: 3) (QS Al Hadid: 3) (QS Ar Ra'd: 11) (QS Ar Ra'd: 9) (QS At Tur: 28) (QS An Nisa: 16) (QS As Sajadah: 22) (QS An Nisa: 99) (QS Al Baqarah: 207) (QS Ali Imran: 26) (QS Ar Rahman: 27) (QS An Nur: 47) (QS Saba: 26) (QS Al Baqarah: 267) 19 .

Quraish Shihab. yang satu bagian inilah yang dibagi pada seluruh makhluk. (yang tercermin antara lain) pada seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya terdorongoleh rahmat kasih sayang. antara lain is akan menebarkan kasih sayang kepada sesamanya yang lengah dan lemah serta mengalihkan hal tersebut menuju jalan Allah. Allah adalah satu-satunya yang paling berhak disembah. baik yang hidup maupun yang mati." (HR Abu Daud dan At Turmuzi). dan kehalusan. Akan tetapi. yaitu sebagai berikut: Artinya: "Katakanlah. semua kata yang terdiri dari huruf ra." (HR Muslim). Berdasarkan ayat tersebut. atau agama bahkan tingkat keimanannya serta memberi pula rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk lain. menjadikan rahmat itu seratus bagian. Al Mugni Al Mani' Ad Darr An Nafi' An Nur Al Hadi Al Badi' Al Baqi Al Waris Ar Rasyid As Sabur Maha Mencukupi Maha Mencegah Maha Pemberi Derita Maha Pemberi Keman-faatan Maha Bercahaya Maha Pemberi Petunjuk Maha Pencipta Maha kekal Maha Mewarisi Maha pandai Maha sabar (QS An Najm: 48) (HR At Turmuzi) (QS Al An'am: 17) (QS Al Fath: 11) (QS An Nu 35) (QS Al Hajj: 54) (QS AI Baqarah: 117) (QS Taha: 73) (QS Al Hijr: 23) (QS Al Jin: 10) (HR At Turmuzi) Ar Rahman Sebagaimana dijelaskan dalam buku Menyingkap Tabir Ilahi karya M. Oleh karena itu. berfirman yang artinya: "Aku adalah Ar Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar Rahman. mengandung makna kelemahlembutan. Dengan nama yang mana saja kamu seru. dan mim. Kuputuskan (rahmat-Ku baginya). Al Ghazali berpendapat bahwa buah yang dihasilkan seseorang yang dihasilkan oleh sifat rahman ini pada kehidupan seseorang. karena sementaranya itu. 20 . memberikan sebuah ilustrasi melalui hadisnya menyangkut besarnya rahmat Allah yang artinya: "Allah swt. kecuali hanya oleh Allah swt. ras. khawatir jangan sampai menyakitinya. Ia pun tidak akan ragu mencurahkan kasih sayang tersebut kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan suku.89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1. disimpan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan dan diturunkan-Nya ke bumi ini satu bagian. Aku menciptakan rahim. ada ayat Al Quran yang mengajak manusia menyembah-Nya dengan menggunakan kata ArRahman sebagai ganti kata Allah atau menyebut kedua kata tersebut sejajar dan bersamaan. Dia memunyai Asmaul Husna nama-nama yang terbaik. Rasulullah saw. maka is hanya berupa rahmat di dunia saja dan tidak bersifat abadi. khusus untuk nama dan sifat Ar Rahman yang juga berakar sama dengan huruf-huruf tersebut tidak dapat disandang. tetapi sifatnya sementara dan yang dicurahkan-Nya kepada semua makhluk. Dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan bahwa Allah swt. kasih sayang. ha." (QS Al Isra: 110). Muhammad Abduh berpendapat bahwa Ar Rahman adalah rahmat Tuhan yang sempurna. Kuambilkan untuknya nama yang berakar dari nama-Ku. baik mukmin ataupun kafir. Siapa yang menyambungnya (silaturahim) akan Kusambung (rahmat-Ku) untuknya dan siapa yang memutuskannya. Akan tetapi.

Salah seorang di antaranya adalah Freud yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan memikul sesuatu yang tidak disenanginya dan mendapat kenikmatan di balik itu. Sifat sabar yang dimiliki Allah swt. harus kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan bersabar bagi manusia memang diakui oleh para pakar ilmu jiwa. Kemantapan dan kesinambungan hanya dapat terwujud di akhirat kelak. 3. Hanya saja sifat At Rahim Allah sudah tentu dalam kapasitas dan substansi yang jauh lebih sempurna dari sifat manusia. "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan amarah-Ku. Kita harus meyakini bahwa kasih sayang Tuhan tidak akan pernah sepadan dengan kasih sayang ibu. Menurut Muhammad Abduh." (HR Bukhari dan Muslim). 21 . Artinya: "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang balk? Katakanlah: Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Imam Ghazali mengartikan kata As Sabur sebagai sikap yang tidak terdorong oleh ketergesaan sehingga bergegas melakukan sesuatu sebelum waktunya. kata rahim yang polanya menunjukkan kemantapan dan kesinambungan. Ar Rahim Ketika disebutkan kata rahim. At Rahim artinya adalah Maha Pengasih dan nama ini terdapat dalam Al Quran Surah Al Fatihah Ayat 3 sebagaimana pula nama At Rahman. rahmat ukhrawi hanya diraih oleh orang yang taat dan bertakwa sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikut ini. Melalui pemahaman akan sifat ini. tetapi meletakkan sesuatu dengan kadar tertentu dan memberlakukannya dengan aturan-aturan tertentu pula. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. berfirman yang artinya. Tetapi. kita dianjurkan untuk mencontoh sifat Allah tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rahim juga berarti peranakan (kandungan) yang melahirkan kasih sayang. Seseorang yang menahan gejolak hatinya dinamakan sabar. khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.2. baik dalam zat. Kerabat pun dinamakan rahim karena kasih sayang yang terjalin di antara anggota-anggotanya. Uraian Al Quran tentang sabar adalah kebajikan dan kedudukan tertinggi yang diperoleh seseorang karena kesabarannya. menunjuk kepada sifat zat Allah atau menunjukkan kepada kesinambungan dan kemantapan nikmat-Nya. dan perbuatan-Nya dengan apa pun. pasti yang terlintas adalah ibu yang memiliki anak dan pikiran kita akan melayang pada kasih sayang yang dicurahkan sang Ibu kepada anaknya. Firman Allah dalam Al Quran. Allah adalah wujud yang tidak dapat dipersamakan. Silaturahim adalah hubungan kasih sayang. As Sahur Arti dari As Sabur adalah Maha Penyabar. Rahmat kasih sayang Allah tidak terhingga (QS Al Araf 156) dan dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan bahwa Allah swt. sifat. Di sisi lain. Sebagai mukmin kita menyebut nama ini beberapa kali. khususnya pada saat salat. jangan diduga bahwa sifat kasih sayang atau rahmat Tuhan akan sama dengan sifat rahmat ibu tersebut. Ada yang memahami sifat ini dalam arti melimpahkan kemampuan bersabar ke hati hambahamba-Nya." (QS Al Araf: 32).

Manusia yang meneladani sifat ini. 5." (QS At Tur: 28). Oleh karena itu. Firman Allah berkaitan dengan syukur ini. 4. Anugerah Allah sangat luas yang tidak terbilang atau tidak terhingga. Firman Allah swt. kecuali ganjaran kesabaran sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Artinya: "Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Ada pula yang memahami bahwa Allah senantiasa menepati janji dan Dia selalu menghendaki kebaikan untuk hamba-hamba-Nya serta kemudahan buat mereka (QS Al Baqarah: 185). Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. yaitu ketika orang-orang durhaka dipersilakan masuk ke neraka (QS At Tur: 16). namun akan berbuah manis pada akhirnya. Hanya sekali Allah memberi kebebasan manusia untuk bersabar atau tidak. Al Barr Allah bersifat Al. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. kita pun harus senantiasa ingat bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kita dan pasti akan menepati janji-Nya. puasa yang inti pelaksanaannya adalah sabar dinyatakan oleh Allah melalui hadis qudsi "Puasa adalah untuk-Ku dan Aku sendiri yang yang akan memberi (menetapkan ganjaran bagi pelakunya. Asy Syakur Asy Syakur diartikan sebagai Allah yang mengembangkan dari amalan hamba-hamba-Nya meskipun sedikit dan melipatgandakan ganjarannya (QS Al Baqarah: 261). Seorang hamba yang meneladani sifat ini hendaknya selalu mendasari sesuatu dengan maksud yang balk dan memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia atau makhluk Allah yang lainnya. mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Adapun manusia kadang memberi kebaikan atau melakukan sesuatu atas dasar pamrih atau ingin mendapatkan manfaat tertentu dari hal tersebut. antara lain sebagai berikut: 22 . Barr dipahami bahwa Allah memberikan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluk-Nya. Aneka anugerah diberikan Allah semata-mata atas dasar kasih sayang-Nya." Sabar memang selalu pahit awalnya." (QS Az Zumar: 10)." (QS Al Baqarah: 153). Manusia wajib bersyukur atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kits. Semua ganjaran amal ditetapkan Allah kadarnya.Artinya: "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. dituntut untuk melaksanakan petunjuk Allah tersebut dalam menjalani kesabaran sambil juga tetap menghayati makna As Sabur sehingga dapat dilakukan sekuat kemampuan.

Firman Allah swt. Allah menentukan hukuman dan pahala sesuai dengan keadilanNya. maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat. Dosa ada yang kecil dan ada yang besar. kemungkaran dan permusuhan. barang siapa yang berdosa dan selama ia bertobat serta tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. pujian apa pun yang kita sampaikan kepada siapa pun. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk mengucapkan hamdalah apabila kita bersyukur atas nikmat-Nya. Apa yang balk dari did kita pun berasal dari Allah semata. Menurut Islam. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An Nahl: 90) 7. 23 . Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat adil terhadap sesamanya. maka ia akan diampuni oleh Allah karena Dia Maha Pengampun. 6. maka (dosanya) atas dirinya sendiri dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-Nya" (QS Fussilat: 46). Berdasarkan ayat tersebut. perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan ketentuan agama. Al Adil (Maha adil) Pengertian adil secara umum adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Al Gaffar (Maha Pengampun) Manusia dalam hidupnya selalu mengalami tarik menarik antara perbuatan dan buruk. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Oleh karena itu. setiap pekerjaan atau sesuatu yang baik lahir di alam ini adalah atas izin Allah semata. Jika menyimpang. akhirnya akan kembali pada Allah juga. Makna dan kapasitas Syakur Allah dan manusia pasti berbeda. Firman Allah SWT. adil adalah menentukan suatu hukum berlandaskan kebenaran. Oleh karena itu. dan jika kamu mengingkari. Akan tetapi.Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Pada hakikatnya. Firman Allah swt. (QS. maka perbuatan itu termasuk perbuatan tidak baik dan berdosa. memberi kepada kaum kerabat. Keadilan Allah adalah keadilan yang hakiki dart berlaku bagi seluruh hamba-Nya. Menurut pengertian Islam. agar tidak terjadi kezaliman dalam kehidupan hamba-Nya." (QS Ibrahim: 7). dan Allah melarang dari perbuatan keji. Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.

Dengan kekuasaan itu. f. yaitu hanya Allah yang mampu mendatangkan dan menghilangkan bencana. 10. Artinya. yaitu bahwa hanya Allah yang mampu membukakan pintu rezeki umat manusia. yaitu dengan hanya menyembah dan memohon kepada Allah SWT. Sad : 66) a. Tauhid dalam ucapan. Artinya. Allah mengatur dan memimpin makhluk-Nya yang dilandasi sifat kesempurnaan-Nya serta tidak ada satu pun yang terlepas dari kemahakuasaan-Nya. Semuanya itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. tetapi bila keadaan sudah biasa. kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Demikian pula ketika Allah menentukan suatu perintah kepada manusia. Firman Allah SWT.Artinya : Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. yaitu bahwa Allah kuasa memahami manfaat dan keberhasilan pada diri manusia serta mencabutnya. Al Hakim (Mahabijaksana) Semua makhluk yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia karena satu dengan yang lainnya selalu terkait dan Baling membutuhkan. maka keringanan itu kembali seperti semula. Demikian pula dengan perhitungan amal manusia selama hidup di dunia. segala sesuatu tercipta sesuai dengan kadarnya masing-masing. Al Maliku (Maha Merajai) Allah-lah yang merajai seluruh alam semesta. ( QS. Firman Allah SWT. 24 . Apabila dalam keadaan yang sulit. e. yaitu bismillah. " (QS Az Zukhruf : 84). Tauhid dalam dakwah dan pendidikan karena hanya Allah yang kuasa membukakan pintu hati dan akal pikiran manusia. Raja yang sebenarnya. Firman Allah SWT. alhamdulillah. dan lain-lain. Tauhid dalam berekonomi. tidak ada Tuhan selain Dia. c. Tuhan (yang memunyai) Arsy yang mulia. Baik atau buruknya amal tersebut akan mendapat balasan seadil-adilnya di akhirat kelak karena tidak ada kesulitan bagi Allah untuk menghitungnya. Tauhid dalam manfaat. Tauhid dalam ibadah dan doa. Al Hasib (Maha Menghitung) Allah menciptakan alam semesta beserta isinya berdasarkan perhitungan yang teliti dan tepat. 9. petaka dan musibah. d. " (QS Al Mukminun: 116). insya Allah. b. Artinya: 'Maka Mahatinggi Allah. Tauhid dalam mudarat. 8. Allah memberikan keringanan. Artinya: "Dan Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Maha bijaksana lagi Maha Mengetahui.

tentu dia memiliki tanda sebagai cermin penghayatannya tersebut. hendaklah memuliakan para tamunya. Bersifat sabar." (HR Bukhari). hendaknya terlebih dahulu menyebut asma-Nya (lihat QS Al A'raf 180). atau balaslah (dengan yang serupa).Artinya: “Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Bersyukur atas nikmat dari Allah SWT. Orang yang benar-benar menghayati terhadap iman kepada Allah. ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ َُْ ِ ِ َ َْ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ْ َ ‫عن ابى هريرة قل رسول ال صلعم من كان يؤ من بال واليوم الخر فل يؤذ جاره ومن كان يؤمن بال والخر فليك مرم ض ميفه وم من‬ ِ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َِ ْ َ (‫كان يؤمن بال واليوم الخر فليقل خيرا اوليصمت )رواه البخارى‬ ْ ُ ْ َ ِْ َ ً ْ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ Artinya: "Barang siapa beriman kepada Allah maupun hari akhir. 5. baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Berbudi luhur dan memiliki sopan santun. Artinya: "Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.” (QS An Nisa: 86). 3. Sesungguhnya Tuhan-ku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Agar manusia dapat melaksanakan hal tersebut. janganlah menyakiti tetangganya. Mengenai hawa nafsu. 25 . TUGAS Sebutkan minimal dua puluh Asmaul Husna selain yang terdapat dalam pembahasan sub bab ini beserta cara menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari! Buatlah dalam bentuk table C. Demikian pula ketika kita berdoa. Rajin beribadah. bersabda sebagai berikut. kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan-ku. Rasulullah saw. maka is mampu menundukkan setan karena setan menggunakan hawa nafsu manusia untuk menjerumuskan dirinya sendiri. tabah. Tanda Penghayatan Iman Kepada Allah Dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah swt. dengan sifat dan asma-Nya harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun tanda-tandanya. Jika manusia mampu menundukkan hawa nafsunya." (QS Yusuf: 53). manusia harus mencontoh dan mengamalkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Asmaul Husna sebagaimana sudah disebutkan. 2. Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an. Tidak cepat putus asa dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah SWT. dan tawakal. dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah is berkata baik atau diam saja. 4. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. antara lain sebagai berikut : 1. manusia harus menundukkan dan menjinakkan hawa nafsunya. baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. Imam Ghazali juga menyatakan bahwa hawa nafsu lebih berbahaya bagi manusia daripada setan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan bari akhir.

Dirinya akan menyadari bahwa sebagai makhluk yang lemah. d. Memupuk sifat qanaah atau menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah setelah berusaha dan berdoa. Mukmin c.... 5. Artinya. 1. Muhsin e.. Barang siapa berdosa dan bertobat serta tidak mengulangi keburukannya.6. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya berdasarkan perhitungan yang teliti dan tepat. yang setimpal. 26 . a. atau e pada jawaban yang benar! Orang beriman kepada Allah dan rukun iman lainnya disebut. 3. dia sadar bahwa putus asa adalah sifat orang yang kafir. Allah merajai seluruh alam semesta. Ia akan mampu menerima kritik atau saran yang konstruktif. Bersyukur atas nikmat pemberian Allah dan bersabar apabila ia mendapat cobaan. Tidak ada satu pun yang lepas dari kemahakuasaan-Nya. dengan sifat dan asma-Nya harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengatakan benar jika memang itu benar dan berani mengatakan salah jika itu memang salah. b. DISKUSI Yakin akan keadilan Allah karena setiap perbuatan pasti akan ada balasannya Menurut pendapatmu. ibadah mahdah atau gairu mahdah? Jelaskanlah beserta alasannya! D. mustahil bersifat hudus karena Allah bersifat. antara lain sebagai berikut. a. Dengan kekuasaan itu. kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Akan melatih istikamah dalam kebenaran. Beriman kepada Allah swt.. 4. Mukhlis b. Baqa 2. Demikian pula perhitungan aural manusia selama di dunia. Qidam d. Baik atau buruk amal tersebut akan dibalas seadiladilnya di akhirat dan tidak sulit bagi Allah menghitungnya. 1. IMTIHAN A. manakah yang lebih penting. ia akan diampuni oleh Allah karena Dia Maha Pengampun.. Demikian pula ketika Allah menentukan suatu perintah kepada manusia. Hikmah Beriman kepada Allah Beriman kepada Allah mengandung banyak hikmah. is tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Berilah tanda silang (x) pada huruf a. Muslim Alah SWT. 2. Allah memberi perintah sesuai dengan kondisinya. Akan mengingatkan kita untuk bersikap tawadu atau rendah hati dan tidak sombong. Tidak cepat putus asa dalam menghadapi persoalan. c. 6. Muttaqin d. TUGAS Sebutkan sikap positif yang dapat muncul dari keimanan terhadap Allah! Allah memberi balasan sesuai dengan keadilan-Nya. Allah mengatur dan memimpin makhluk-Nya yang dilandasi sifat kesempurnaan-Nya.

a.. wajib bersifat wahdaniah sehingga mustahil Dia bersifat..... Sama' Karahah adalah mustahil bagi Allah karena Dia mempunyai sifat wajib yaitu. Qudrat e. Hayat e. Wahdaniah d. Hayat e. Mengetahui 9. Fana c.. Adam c. Hayat c. Qudrat c. bersikap maut karena Dia bersifat. Iradat Allah SWT. e.. Ta’addud b.. a. e. Qidam e.. Ihtiyaju bigairih adalah mustahil bagi Allah berhajat kepada yang lain karena Dia mempunyai sifat wajib. Ajzu Mustahil Allah bersifat jahlun karena Dia mempunyai sifat. Fana e.. Ta’addud 4. Basar b... Qudrat b. a. d. d. َُ َ ُ َ ُ ْ ُ ‫قل هو ال احد‬ Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersifat ….b. Wahdaniah c. Ajzu d. Qudrat b. Qudrat c. Ilmu b. Wahdaniah d.. Hidup e. Wahdaniah 3. Baqa 7. Ilmu d. Iradat Mustahil Allah bersifat ama karena Dia bersifat. a.. 5.. Jahlun d. Karahah e... 6.. Sama’ Allah SWT. Hayat 11.. Maut b. a. Kalam c. a. Kuasa b... a... Iradat Arti ilmu adalah. a. Tidak mungkin Allah swt. Ilmu 8. Melihat 10. Wujud d. Mukhalafatuhu lilhawadis c. 27 . Berkehendak c. bersifat baqa dan mustahil Dia bersifat. Ilmu b..

Basar d. Qudrat b. Al Azim artinya. Maha suci 28 . Hayat e. Maha Pengampun d. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang. 18... Maha Berkehendak adalah salah satu sifat wajib bagi Allah yaitu. b.. Maha Menghitung 14.... a.. Maha Merajai b. Suci 15. Allah swt. Maha Pemberi 16. Maha Terpercaya e.... Maha Pembuat d. memiliki nama Al Jabbar yang artinya . a. Allah swt. Basiran b. c.. Gagah c. a. Maha Mendengar d. Sami'an 13... Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bertobat karena Allah memiliki nama. Maha agung b. Mahabijaksana b. Indah d.. Al Hasib d.. Maha Mengetahui e. Hayyan d. Maha Penyantun c. e. a. Mutakalliman e. Mahamulia c. Maha Merajai e. Maha perkasa b.. Al Gaffar 19. Maha Menguasai c. a. Muridan c.. Baik e.. Maha Pencipta 17. a. a. Maha mulia e..a. d. Jujur dan ikhlas Makruf nahi munkar Baik dan ramah Kebaikan dan ikhlas Adil dan baik d. Al Malik e.. Terkenal b. Allah disebut juga Al Hakim yang artinya. Al Hadi b.. Iradat c. Al Bari' adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya.. Maha Penyayang QS An Nahl:90 memerintahkan kita untuk berbuat. Ilmu 12. a... Al Hakim c.

10. a.9 B. 99 e. Jelaskan pendapatmu mengapa tidak ada tuhan lain selain Allah swt. Apakah maksud bahwa Allah swt bersifat jaiz? 7. 100 b. 999 d.c. tidak bersifat adil? Jelaskan! 29 . Sebutkanlah sifat wajib bagi Allah beserta artinya! 3. Jelaskanlah pengertian dari Asmaul Husna! 5. 9. Apabila seseorang ingin memakai nama Asmaul Husna sebagai namanya. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas! 1. Maha kuasa 20. Sebutkanlah sifat mustahil bagi Allah beserta artinya! 4..! 9. hendaknya ia mengawali dengan kata Abdun. Apakah yang dimaksud dengan ahkamul hakimin? Jelaskan! Bagaimana pendapatmu jika Allah swt. َ ْ ِ ْ َِ ً َ ْ ِ ‫ تسعة وتسعين‬Artinya. 99. Mengapa? Jelaskan! 6...99 c. Tulislah dalil naqli bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan! 8. Apakah yang dimaksud dengan iman? 2.

QS. Makna mufradat :  :  :  Tiadalah Mereka diperintahkan Kecuali 30 . Al Bayyinah (98) : 5 1.Penjelasan berdasarkan ilmu tajwid Bacaan Hukum bacaan Cara membaca Alasan Mad jaiz munfasil Wamaa umiruu Apabila ada mad bertemu hamzah  dalam dua kalimah                Mad Thobii muhlishiena Kasrah bertemu dengan ya’ sukun Mad badal Ash sholaata Dengan tanda mad berdiri Mad wajib mutasil hunafaa Apabila ada mad bertemu hamzah pada satu kalimah 3.Bacalah dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid                          2.BAB II KEIKHLASAN BERIBADAH A.

Nabi Ibrahim as. padahal setan merupakan musuh bagi manusia. orang yang mengabdi kepada selain Allah swt. Berdasarkan QS.Mengabdi kepada Allah Demikian itu Agama Condong kepada kebaikan :    :  :  :   Mereke menegakkan Salat   Menunaikan Zakat : :   Dengan tulus Yang lurus 4. a. Seorang yang berhasil menempuh kehidupan ikhlas. An Nisa (4) : 117. 31 . maka balasannya adalah neraka jahanam. Perilaku yang mencerminkan QS. mengajak umatnya untuk mengabdi hanya kepada Allah swt.. Orang yang mengabdi kepada selain Allah. dan Nabi Yakub as yang memberi nasehat kepada anak-anaknya.Terjemah ayat : :   “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam ( menjalankan) agama dengan lurus. Semua Rasul yang diutus Allah swt. Berarti sudah mengabdi kepada setan. Nabi Saleh as. dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Isi kandungan QS. dan demikian itulah agama yang lurus”. (3) Mendapat pertolongan sewaktumenghadapi kesusahan dan kesulitan (4) Kehidupan akan dijalaninya dengan penuh optimisme. iri. 6. Begitupun Rasul yang lain seperti Nabi nuh as. b. Al Bayyinah (98): 5 a. Diantara cara mengabdi kepada Allah swt adalah dengan mendirikan salat sebagai wujud hablumminallah dan mengeluarkan zakat sebagai wujud hablumminanas yang semua itu dilakukan dengan ketulusan hati tanpa ada rasa pamrih. seperti kianat. Menjadikan segala aktifitas dan amaliah hanya untuk Allah semata ( lilahitaala ) yang pada akhirnya memperoleh ridha-Nya. termasuk nabi Isa as. serta jauh dari sikap psimisme.. b. Al Bayyinah (98) :5 a. 5. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk mengabdi hanya karena Allah semata. dan semacamnya sekaligus mampu menyingkirkannya ragam perilaku tercela. juga di akhirat kelak akan ditanya tentang sesembahan-sesembahan yang dijadikan sekutu Allah ketika hidup di dunia. walaupun pengikutnya saat ini menganut paham Trinitas. perasaan tentram dan aman. diperoleh manfaat sebagai berikut : (1) Terhindar dari godaan setan (2) Terhindar dari penyakit hati.

karena ia memiliki standar hidup yang kokoh. Makna Mufradat Katakanlah =   Sesungguhnya Shalatku  Ibadahku Hidupku  Matiku Hanya untuk Allah swt Menyerahkan diri Terjemah ayat: =  Semesta =  Demikian itulah = alam = Tiada/tidak ada =  = =  Aku diperintahkan = Aku Tuhan =  = =  =  =  32 . hasud. (aturan manusia) B.. d. Pencapaian ini dilandas. Bacalah dengan fasih sesuai dengan kaidah Ilmu Tajwid. serta selalu bersikap optimis. Al An’am (6) : 162-163 Tentang prinsip hidup Muslim 1. dan menentramkan. stroke. Kehidupan dijalani dengan penuh harapan. Memantul dalam sikap yang dimunculkan berupa perilaku yang benar. Sikap ikhlas menjadikan segala beban menjadi ringan. menyenangkan. c. dan beberapa penyakit orang modern. dan stabil (Agama). Penjelasan berdasar Ilmu Tajwid No Bacaan Hukum Bacaan Cara membaca Alasan 1 Ghunnah inna Nun yang di tasydid  2       Mad Thobi’i shalaatie Setelah fathah ada mat alif 3 Mad ‘Aridl Lissukun Al ‘aalamien Setelah ya’ sukun diakhiiri dengan nun 3. e. tidak cepat berputus asa. jauh dari penyakit stress. bukan aturan yang labil dan berubah-ubah. kuat.b. pamer dan ada unsure pamreh (termasuk penyakit hati dan yang lain). QS.                             2. Menghindari sikap riya.

f. Semata. mengejar harapan. Bagi segenap makhluk yang bernyawa. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan pengabdian kepada selain Allah swt. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Menyertakan segala yang dilakukan harus sejalan dengan aturan Allah swt. Mengapa dosa syirik itu dianggap dosa besar yang tidak bias di ampuni. Perilaku yang mencerminkan QS. Evaluasi ! Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tepat. a. dan menjalani hidup. sehingga orang beribadah tidak lagi hanya untuk Allah tapi dalam rangka mencari popularitas atau adanya pamrih atau karena adanya perasaan malu dan takut 2) Salah dalam niat. Ibadahku. dan demikian itulah yang di perintahkan kepadaku dan akau adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” Isi Kandungan QS. Tapi bagi orang yang memasrahkan hidupnya hanya untuk Allah swt. 4. tidak menhujam ke dalam lubuk hati. Namun diberi label Agama. sesame manusia dan didri pribadi. Nepotisme. 1) Adanya sikap riya. serta peduli terhdap etika dan moralitas kemasyarakatan. d.. serta sikap hidup berkepribadian ganda. dengan mendatangi kuburan yang dianggap keramat untuk minta jodoh. 3) Tidak memasrahkan hidupnya hanya untuk Allah swt. Adanya penyimpanagn dalam mengabi kepada Allah swt. meski rintangan hidup banyak menghadang. Sehingga orang takut untuk mati. Tidak menjadikan setiap janji dan ikrar hanya sebatas bibir. Ayat ini menjelaskan bahwa untuk menunjukkan komitmen seorang muslim haruslah memurnikan dari segala kemusrikan dalam mengabdi kepada Allah swt. Sebutkan factor penyebab terjadinya penyimpangan pengabdian kepada Allah swt ! 3. maka bentuk pengabdian sudah tidak murni lagi. b. dibuktikan adanya budaya korupsi. e. Padahal syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni (QS. yaitu bukan hanya beriman bahwa Allah itusa. potong kompas. c. mengingat melelahnya orientasai amal ibadah manusia cenderung menyimpang dari tujuan penghambaan. An Niosa’ (4): 48 ). Selanjutnya. keinginan dan kemampuan. Memegang teguh janji dengan Allah. dan lain sebagainya. Dalam Islam bentuk penyimpangan pengabdian disebut “syirik”. Bertauhid yang benar. namun esa juga Dalam mengabi dan mengambil pedoman hidup. dunia dan akhirat. Sekuat tenaga memegang prinsip hidup ( Sejalan dengan aturan Islam). Sehingga hidupnya hanya di gantungkan atas ihtiar lahir saja ( duniawi semata) 4) Semakin kuatnya pengaruh alat komunikasi dan teknologi informasi yang mengandung “pendangkalan aqidah” sehingga menyebabkan makin melemahnya sikap kepasrahan dan konsep jihad menjadi lentur. tidak satunya kata dengan perbuatan. serta realita dan mimpi. Atau mempercayai adanya benda-benda keramat. Tiada sekutu bagi-Nya. menjadi hamba materi. seolah olah mati itu bukan kepastian hokum Allah swt.semata. dan menjadi sekedar formalitas. c.Al An’am (6) : 162-163 a. b. Beberapa contoh : berdoa kepada selain Allah. Seimbang dalam menggapai cita-cita. d. kematian adalah sesuatu yang tidak dapat di tangguhkan. menjahui sifat kemunafikan. Tetapi diiringi kepentingan lain yang sangat pribadi dan berjangka pendek. yaitu : Jasmani dan rohani.“Katakanlah : “ Sesungguhnys Shalatku. 1. Al An’am (6) : 162-163. Hedonisme permisivisme. 33 . Pemahaman hanya mengabdi kepada-Nya perlu dipertegas. Jelaskan. Kolusi dan Nepotisme (KKN). dan diperbudak oleh dunia serta gejala materialisme dengan “anak cucunya” yaitu hedonisme dan permisivisme. 2. perjuangan terkadang tidak dilandasi niat karena Allah swt. dan aji mumpung. Jelaskan pengertian Istilah : Kolusi. perjuangan hidup dan matinya seorang beriman hanya untuk Allah swt.

Wujud >< Adam 34 . 9.4. ciptaan dan hukum-hukumnya. Jelaskan. 5. Memiliki 20 sifat wajib dan 20 mustahil serta 1 sifat jaiz. yaitu : a. sifat-sifat. 10. Dengan demikian yang dimaksud dengan Iman kepada Allah ialah Percaya dan yakin dengan sepenuh hati adanya Allah. Seperti meyakini Allah itu ada. Cara beriman kepada Allah ada dua yaitu : a. Secara rinci dengan mengetahui sifat-sifat dan nama-nama yang indah (asmaul Husna) 2. b. menciptakan alam semesta mengatur makhluknya. Salinlah dengan baik dan benar QS. 7. Mengapa riya’ itu merupakan syirik kecil. Iman berasal dari bahasa Arab.Pengertian iman kepada Allah Menurut bahasa.Secara Tafshili yaitu : Percaya adanya Allah swt. 8. sedangkan menurut istilah Iman: ialah keyakinan yaqng tidak tergoyahkan yang timbul berdasarkan pengetahuan dan kepercxayaan.Macam-macam sifat-sifat Allah Allah swt. 6. Secara Ijmali yaitu : Percaya kepada Allah secara garis besar. Al An’am (6) : 162-163 Mengapa setan itu tidak mampu menggoda orang yang ikhlas? Coba kemukakan ciri-ciri orang yang beramal dengan ikhlas ! Mengapa dalam ayat diatas ibadah salat dan ibadah zakat selalu bersama-sama? sebutkan Hikmah salat yang kamu ketahui! Mengapa salat yang khusu’ dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? BAB III IMAN KEPADA ALLAH SWT A. Iman kepada Allah dan sifat-sifat-Nya 1. yaitu Yang berarti : percaya. maha pengasih dan penyayang.

Wujud artinya ada. Setelah beranjak dewasa iman berkembang karena diperkuat oleh keyakinan dan akalnya (dalil aqli) serta diperkokoh oleh keterangan Al-Quran dan Hadis (dalil naqli). Al-Hadid (57) : 3                  “Dialah yang Awal yang akhir yang dhahir yang bathin.Pencipta segala sesuatu. Qidam><Huduts Qidam artinya dahulu. Telah sedia atau sempurna sejak awal sedangkan manusia senantiasa ada kekurangan. Memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. maksudnya Allah wajib ada. Maka semuanya akan Hancur Firman Allah d-alam QS. tidak akan ada dengan sendirinya. lihatlah disekitar kita misalnya kursi. maka sembahlah dia. bangku. Maka wajib bagi Allah bersifat Qidam (terdahulu) tanpa permulaan). penghapus dan lain-lain. hidup selama-lamanya tidak berawal dan tidak berakhir. Alam semesta ini beserta isinya ciptaan Allah yang sebelumnya tidak ada. agar manusia yakin bahwa Allah swt. Firman Allah Dalam QS. dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. Maka mustahil Allah bersifat Huduts. maka mustahil bagi Allah memiliki sifat seperti makhluk. keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain dan adanya Allah wajib diyakini oleh setiap muslim. Manfaat mempelajarinya. Pelukis lebih dahulu ada dari lukisannya. Setiap akal sehat akan menerima bahwa setiap sesuatu (makhluk) ada yang membuatnya ( khaliq). Seluruh makhluk di alam semesta iniada awlnya dan pasti akan berakhir. Allah Maha Awal. c.Pendapat bahwa Tuhan itu tidak adadan memandang ala mini terjadi secara kebetulan adalah irasional (tidak masuk akal). Allah tidak ada yang mewujudkan. dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu”. maka akal sehat menolak bahwa yang diciptakan lebih dahulu adanya daripada yang menciptakan. maksudnya Allah Maha Kekal. Sebagai khaliq. Al-Anam (6) : 102                         “Yang memiliki sifat-sifat) yang demikian itu adalah Allah Rab kamu. Iman kepada Allah sudah menjadi fitrah ( pembawaan) manusia sejak kecil. sedang Allah telah ada sebelumnya tanpa permulaan. Manfaat mempelajari agar manusia mau mengabdikan diri ( menyembah) kepada yang wujud yaitu Allah swt. Lawan dari sifat wujud adalah “Adam” menurut fitrah dan pertimbangan akal tidak mungkin Allah tidak ada. seperti tidak mungkin mobil itu ada kalau tidak ada yang membuat. Ar-Rahman (55) :26-27 35 . tidak adaTuhan selain Allah (yang wajib kita mengabdi) selain dia. b. Firman Allah dalam QS. maksudnya Allah lebih dahulu adanya daripada makhluk. karena ada yang dibuat yaitu makhluk. karena wujudnya Allah tidak ada yang menciptakan. Baqa>< Fana Baqa berarti kekal. Demikian juga langit dan bumi dan segala isi alam semesta ini pasti ada yang membuatnya yaitu Allah swt.

antara manusia harus saling tolong menolong karena yang berdiri sendiri hanya Allah semata. Yang tersusun dari beberapa bagian hanya ada pada mahluk begitu pula esa sifat-Nya berarti sifatsifat Allah yang dimiliki Allah swt.“Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung”. Qiyamuhu binafsihi>< Ihtiyaju Lilghairihi Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. yan dibuat tidak sama dengan yang membuatnya.” Manfaat mempelajarinya : Agar manusia yakin bahwasanya Allah swt. maksudnya Allah tidak memerlukan bantuan dari yang lain. Manfaat mempelajarinya. Al-Baqarah (2) : 255 …           . sementara manusia pasti binasa dan manusia harus menyiapkan bekal untuk kehidupan sesudah binasa. Dia berkuasa sendiri. agar manusia tidak sombong karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Firman Allah dalam QS. Esa wujud-Nya. sekalipun makhluk mempunyai kemampuan mendengar. itu tidak mungkin bagi Allah karena menunjukkan kelemahan dan kekurangan yang mempunyai sifat kelemahan mustahil demikkian Allah. e. Bersifat kekal.. Allahpun Esa dalam perbuatan-Nya maksudnya 36 . Manfaat mempelajarinya : Agar manusia yakin bahwa manusia tidak mampumenandingi Dzat Allah yang pasti tidak sama dengan manusia. Wahdaniyat ><Taadud Wahdaniyat artinya Esa atau tunggal maksudnya Allah bersifat Esa. tetapi pendengarannya dibatasi ruang dan waktu sesuai dengan sifat kekurangannya. f.                “Semua yang ada di bumi akan binasa dan yang tetap kekaladalah Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. kapur tulis. d. Papan tulis tentu berlainan dengan dengan yang membuat papan tulis. Meja kursi. karena Dia Maha Sempurna. Maksud dzat Allah itu Esa adalah wujud Allah tidak tersusun dari beberapa unsure dan bagian. Jika Allah memerlukan bantuan orang lain berarti Allah bersifat Ihtiyaju Lighairihi. Asy-Syura (42): 11          “…Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia ( Allah) dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. begitu pula Allah sebagai khaliq berbeda dengan makhluk-Nya. Mukhalafatu lil Hawaditsi>< Mumatsalatu Lil Hawaditsi Kita wajib percaya bahwa Allah mempunyai sifat mukhalafatu lil hawaditsi ( berarti berbeda/berlainan dengan yang baru).. Esa perbuatanNya dan Esa sifat-sifat-Nya. Firman Allah dalam Qs. Contoh Allah memiliki sifat mendengar. Tidak ada yang menyamai-Nya. Maksudnya Allahberbeda atau tidak sama dengan makhluk artinya tidak ada yang menyerupai-Nya.

Dalam QS. c. itu adalah bukti bahwa ala mini berjalan atas “sunatullah” tidak nampak sedikitpun benturan. Al-Anbiya (21) :22                “Sekiranya dilangit dan di bumi ada Tuhan-tuhan selain Allah. Dia yang mewujudkan semua rencana. Jika demikian. Keesaan Allah wajib diyakini oleh setiap mukmin secara utuh dan sempurna. dan perbuatan-Nya tanpa dipengaruhi pihak lain. Manfaat mempelajarinya. menghidupkan juga mematikan. Manfaat mempelajarinya. Ditangan Engkaulah segala kebajikan. Sesdungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Berfirman :                           “Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan (kekuasaan).Imran (3) : 26 Allah swt. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. agar manusia tidak berlaku sewenang-wenang bila memiliki kekuasaan. Engkau beri kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. agar manusia yakin akan ke-Esaan Allah dan hanya taat kepada Allah yang Esa itu. Apabila Allah menghendaki sesuatu cukup berkata ”Jadilah ” maka terjadilah sesuatu yang dikehendaki-Nya. Bersifat mutlak baik dalam menciptakan. Kerusakan akan terjadi bila adanya Tuhan lebih dari satu Firman Allah dalam QS. Qudrat >< Ajzun Qudrat artinya “ Kuasa”. Yaasin (36) :82              “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka jadilah ia. maka yang mengatur hanya Dzat yang tunggal yaitu Allah. pasti keduanya akan binasa”. tidak memiliki kekuasaan apa-apa. nampak keteraturan antara yang satu dengan yang lain. Al. Jika kita perhatikan alam semesta dan segala isinya. d.tidak ada sesuatu yang mampu berbuat seperti berbuat khaliq. karena kekuasaan yang dimiliki sifatnya hanya sementara dan terbatas. Firman Allah dalam Qs.Iradat >< Karahah Iradat artinya ”berkehendak” maksudnya segala kehendak Allah tidak dipengaruhi atau dicampuri oleh siapapun. tetapi yang harus dipikirkan hanyalah ciptaan-Nya saja.” 37 . maksudnya kekuasaan yang dimiliki oleh Allah swt. Sedangkan selain Allah. Namun jangan sampai memikirkan Dzat atau bentuk Allah.

Setiap muslim dimanapun berada.Bashar >< Umyun 38 . jangan berkata kotor. senantiasa didengar oleh Allah. karena mati hanya milik makhluk. Hidup tidak pernah berakhir dengan kematian. Sikap ini harus ditanamkan dalam perilaku sehari-hari. cabul. g. sebab dimana manusia berbicara Allah mendengar. Sesuai dengan kekuasaan-Nya. Pendengaran Allah sangat luas tidak dibatasi oleh sesuatu. sebab kewajiban manusia hanya berusaha dan yang menentukan segalanya adalah Allah swt. Dengan demikian wajib bagi Allah bersifat hayat. Al-Baqarah (2) :127                   “Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan ( membina) dasar-dasar Baitullah beserta Ismail ( seraya berdoa) : “ Ya Tuhan kami terimalahdari kami (amalan kami) sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. porno. h.Manfaat mempelajarinya. maksudnya Allah memiliki sifat Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah lengetahui yang nampak dan tersembunyi. Sifat Allah itu sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah didahului oleh ketidaktahuan. agar manusia dalam berbicara harus berhati-hati.Sama >< Shummun Sama artinya mendengar. jangan berbuat maksiat sebab Allah pasti melihat meskipun dimana saja kita berada. e. Firman Allah dalam QS. siang malam. terhadap apa yang nampak maupun tersembunyi. ditempat ramai atau tersembunyi. Ilmun >< Jahlun Ilmu artinya “mengetahui”. Hayat >< Mautun Hayat artinya “hidup” . bahkan suara hati manusia akan didengar oleh Allah swt. Al-Hujurat (49) : 18             “Sesungguhnya Allah mengetahui yang Gaib dilangit dan di bumi dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Manfaat mempelajarinya : agar manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini hati-hati. f. Maksudnya Allah Maha mendengar kepada seluruh makhluk-Nya. mengetahui yang sudah terjadi dan yang akan terjadi baik yang ada di langait dan yang ada di bumi. Manfaat mempelajarinya. dan mustahil bagi-Nya bersifat maut alias mati. agar manusia tidak lekas putus asa kehendaknya tidak tercapai atau menemui kegagalan. begitu pula ilmu Allah itu sangat luas dan tidak dibatasi oleh kelemahan dan kekurangan. Allah memiliki sifat hayat yang mutlak. bahkan yang tersembunyi dalam diri manusia sendiri. hidup dengan sendirinya dan sifat-NYa kekal. Tidak ada kesulitan bagi Allah mendengar sesuatu dan semua suara walaupun suara itu sangat lemah. Firman Allah QS.

Sifat Allah tersebut diatas (13 sifat) menurut pendapat abu Musa Al Maturidi. agar manusia dalam menjalani kehidupan skipun dimana saja kamu berada.Injil. Maksudnya Allah memiliki sifat berbicara kerpada makhluk. Qodiran Kaunuhu Ajiyan Yang Maha Kuasa >< Yang Tidak Kuasa 15. jangan berbuat maksiat sebab Allah pasti melihat me Manfaat mempelajarinya. Al –Hujurat (49) :18             “Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Sebagai bukti Allah bersifat kalam adalah adanya wahyu yang difirmankan kepada Rasul-RasulNya seperti yang tercantum dalam kitab Zabur. Penglihatan Allah sangat luas tidak dibatasi oleh suatu apapun. Firman Allah QS.Bashar artinya melihat. i. sedangkan menurut Abu Hasan Al Asy Ari ditambah 7 sifat lagi yaitu : 14. Hayyan Mayyitan Dzat Yang Hidup >< Dzat Yang Mati 18 Sami’an Kaunuhu Ashamma Maha Mendengar >< Dzat Yang Tuli 19 Bashiran Kaunuhu Ama Dzat Yang Maha Melihat >< Dzat Yang Buta 20 Mutakaliman Kaunuhu Abkama Dzat Yang Berfirman >< Dzat Yang Bisu 39 . An. Taurat.Nisa (4) : 164       …  “ Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung”. Baik wahyu melalui malaikat jibril dengan demikian mustahil Allah bersifat “bisu” (bukmun). Kalam >< Bukmun Kalam artinya berbicara. didunia ini hati-hati. Kalam ydi maksud adalah pemberian petunjuk bagi manusia berupa wahyu Allah. Manfaat mempelajarinya agar manusia mau taat dan patuh terhadap kalam Allah sebab kalam Allah Pasti selalu benar. Firman Allah dalam Qs. dan Al Quran. Allah Maha Melihat terhadap yang nampak maupun yang tersembunyi. Maksudnya Allah Maha Melihat kepada seluruh maklhuk-Nya. Muridan Kaunuhu Karihan Dzat Yang Maha Berkehendak >< Dzat Yang Terpaksa 16 Aliman >< Kaunuhu Jahilan Dzat Yang Maha Mengetahui Dzat yang sangat Bodoh 17.

Al Fatihah (1) : 4 Sebagai perwujudan tauhid uluhiyah bagi seorang mukmin selalu beribadah kepada Allah. Asmaul Husna dapat dibagi 5 kelompok: 40 . Memiliki Pengetahuan. 4. Menurut Abdullah Sani dalam bukunya Asmaul Husna 76 nama dari Asmaul Husna terdapat dalam Al Quran. Artinya Allah adalah ilaah ( sesembahan) yang haq. 5 dan 6. keyakinan dan makrifat kepada ”Asma wa Sifatihi Allah swt ” artinya Allah memiliki nama-nama indah serta sifat-sifat yang Maha sempurna dan maha luhur. 11. Sifat Nafsiah ( kedirian). diwujudkan dalam 3 hal yaitu: a. khusus (rukun Islam) maupun ibadah umum yaitu segala aktifitas yang bernilai positif dilakukan dengan ikhlas mengharap ridho dari Allah swt. penguasa. Memiliki Pengetahuan. yaitu sifat-sifat yang tergantung pada maani 3.dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Sifat Maknawiyah. seperti sifat no 2.Asmaul Husna 1. b. keyakinan dan makrifat kepada Uluhiyah Allah swt. Sebagai perwujudan tauhid Asma Wasifatihi bagi mukmin selalu selalu berdzikir dan mengamalkan sifat-sifat Allah serta berakhlak Mulia. Dia menyukai witir itu” ( HR. Sifat-sifat Allah yang 20 tersebut diatas dikelompokkan menjadi 4 yaitu: a. yaitu sifat-sifat yang membedakan Allah swt. 9. 8. keyakinan dan makrifat kepada Rububiyah Allah swt. c. Yaitu tarkulikulimumkinin aufilulu artinya Allah berwenang menciptakan semua atau tidak. 12. Pengertian Asmaul Husna Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik dan indah berjumlah 99. Asmaul Husna diterangkan dalam Firman Allah QS. Baihaqi). 13. Barang siapa menghapalkannya. Tanda-tanda penghayatan terhadap sifat-sifat Allah Tanda-tanda seorang mukmin dalam menghayati sifat-sifat Allah. sedang segala sesembahan lainnya adalah batil( QS. Sifat Maani. 10. yaitu sifat yang pertama Sifat Salbiyah. Artinya : bahwa Allah swt adalah Rabb Pencipta. Sesungguhnya Allah itu witir ( tidak genap). Memiliki 1 sifat jaiz (wewenang) Allah swt. sedang 23 lainnya terdapat dalam hadis.Selain sifat wajib dan mustahil yang tersebut diatas. akan masuk surga. Memiliki Pengetahuan. Dia memiliki Al Asmaul Husna (nama-nama yang baik dan indah)” Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda : ”Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama yaitu 100 dikurangi 1 (satu). 3. yaitu sifat-sifat Abstraks seperti sifat-sifat nomor 7. Allah swt. Dengan zat-zat yang lain. Thaha (20) :8           ”Dialah Allah Tidak ada Tuhan Melainkan Allah. b. Sebagai perwujudan tauhid rububiyah ini bagi seorang mukmin selalu bertawakal dan bersyukur atas nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. B.

Orang yang mempunyai sikap khusnuzhon berati orang yang senantiasa berprasangka baik. Seperti Al Alim ( Maha Mengetahui). Al haq ( Maha Benar). ! 3. Kasih Allah swt kepada Makhluk. Al Aziz ( Maha Perkasa). Kelompok yang berhubungan dengan keluasan ilmu Allah swt. Al Bari ( Maha Mengadakan dari tiada). As Sami’ (maha Mendengar) C. B. Jelaskan 3 tanda kebesaran Allah swt. Evaluasi Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat ! 1. Kelompok yang berhubungan dengan keagungan kemuliaan zat-Nya. Seperti Al Khaliq ( Maha Pencipta). Tulislah minimal 10 asma’ul Husna ! BAB IV PERILAKU TERPUJI A. Al Bashir ( Maha Melihat). Kelompok yang berhubungan dengan Ciptaan Allah swt. Tulis dalil naqli dari sifat baqa’ ! 4.A. seperti Al Adzim ( Maha Agung). D. Kelompok yang berhubungan dengan zat Allah swt seperti Al Wahid ( Maha Tunggal). Tulislah 13 sifat wajib bagi Allah beserta artinya ! 2. Khusnuzhon adalah sikap atau keadaan jiwa yang berprasangka baik. atau segala keputusan 41 . Al Mushawwir ( Maha Membuat Bentuk) C. Jelaskan pengertian dari asma’ul Husna! 5. kepada sesama. Al Huduts ( Maha Suci). As Somad (Maha Dibutuhkan). BEBERAPA PERILAKU BAIK (HUSNUL KHULUQ)  Khusnuzhon kepada Allah swt. Al A lii ( Maha Tinggi) E. seperti Arrahman ( Maha Pemurah) Ar Rahim (Maha Pengasih) Al Halim ( Maha Penyantun).

kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi kuantitas dan kualitas dalam inisiatif beramal. kehidupannya selalu diliputi oleh ketenangan dan ketentraman serta kedamaian. begitupun bila segala sesuatu yang diinginkan tidak tercapai maka sikapnya tidak akan menjauh dari Allah swt. orang yang memiliki sifat ini termasuk salah seorang yang beruntung. Jauh dari perasaan gelisah. Berinisiatif berarti mengembangkan dan memperdayakan sektor kreatifitas daya fikir manusia untuk merencanakan ide atau buah pikiran menjadi konsep baru yang pada gilirannya diharapkan dapat berdaya guna dan bermanfaat. selanjutnya menjadi bahan renungan atau kreatifitas berfikir dalam semua waktu dan tempat. maka ia akan lebih mampu untuk menahan diri. menghimpun dan meneliti (iqra) sebagaimana kualitas SDM yang dibekalkan Allah swt. tidak terlalu mudah memberikan penilaian yang salah atau negatif. Aturan agama menjelaskan. ide baru. Makna lain adalah” teguh hati” dalam menjalankan serta memperetahankan prinsip. atau hati yang tertutup QS: Muhammad (47) : 24 42 . yang diakibatkan sifat dan tingkah laku orang lain. lebih-lebih kepada segala keputusan (takdir) Allah atas hamba (dirinya) Keuntungan lain lain yang diperoleh seseorang yang memiliki sifat husnudzon ialah.Atau pada masa Piraun. sebab jika kehidupan rohaninya telah diwarnai sifat ini.(takdir) Allah swt. Manusia yang berinisistif adalah manusia yang mampu mencermati kreasi Ilahi. baik industri. yakni manusia yang pandai membaca . Gigih Gigih berarti keras hati. karena inisiatif sangat diperlukan dalam mengembangkan harkat dan derajad kehidupan manusia.( QS> AT Tahrim (66) : 10-12 Dalam ajaran Islam. Siti Masithoh dimasukkan bejana byang berisi minyak mendidih beserta seluruh keluarganya demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah swt. pendirian dan norma hidup. Kepada Rasulullah saw. tetap dan teguh pada pendirian dan pikiran. Baik yang menyangkut nilai-nilai positif (makruf) atau sebaliknya menghindari perilaku negatif. baik dibidang agama. dan menjadikannya sebagai kreasi yang berarti. siapapun orangnya akan terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah swt. Hikmah daripada sifat gigih adalah memperoleh apa-apa yang dicita-citakannya. Maksudnya seluruh ucapan dan ragam gejala yang nampak pada pada tingkah laku seseorang diterima sebagaimana adanya tanpa diiringi dugaan-dugaan yang tidak baik. maupun segala hal yang terkait dengan sisi keseharian yang ditempuh manusia. kemudian membuat kreasi baru (karya baru) atau berinisiatifmemproduksi semua potensi menjadi berdaya guna. diserukan untuk gigih dalam mengabdi kepada Allah swt. Contoh seorang yang yang gigih adalah Thomas Alfa Edison dam eksperimen yang dilakukan secara berulang ulang.emanfaatkan akalnya. An-Nahl (16) : 44. Dengan memiliki sikap ini. langkah awal. Semuanya menjadi tanda bagi orang yang pandai m.jasa maupun pariwisata dal lain-lain. Dengan demikian orang yang gigih ialah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai yang di cita-citakan sampai pada batas kemampuan.   Berinisiatif Berinisiatif berasal dari kata inisiatif. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggugah manusia selalu berinisiatif (dengan kalimat ”agar mereka berfikir”) diantaranya dalam QS. was-was dan khawatir serta sakit hati. maka ditemukan energi listrik. Oleh sebabitu sangat dibutuhkan manusia yang ”tanggap” terhadap segala perkembangan. Inisiatif berarti usaha sendiri. Di era globalisasi sekarang ini terjadi persaingan disegala bidang kehidupan. Kehidupan seorang manusia dianjurkan untuk menampilkan sikap berinisiatif. Dengan demikian manusia harus mampu berinisiatif untuk memanfaatkan peluang disetiap pergantian waktu. Sehingga timbul suatu keyakinan yang hakiki akaqn kebesaran Allah dan kemahakuasaan Allah swt. Sifat husnudzon merupakan salah satu sifat terpuji.

diperlukan adanya kesediaan dengan ikhlas hati untuk memberikan sesuatu yang kita miliki untuk keperluan orang lain atau masyarakat. dan kesejahteraan masyarakat. Hidup manusia sangat tergantung kepada alam dan lingkungannya. kelestarian dan kesinambungan alam dan lingkungan. 3. Evaluasi 1. Contoh : Tidak lupa menyiram bunga. Mengapa akhlak terpuji sangat penting bagi kaum muslim/muslimat? 43 . meskipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya. Dalam ajaran Islam sikap rela berkorban sangat dianjurkan . ” Himayah” ialah memelihara makhluk lain dengan penuh kasih sayang. dan bernegara kerelaan berkorban sangatlah penting sebab tidak ada kerukunan. kebersamaan. Kerusakan di darat berupa terjadinya kekeringan atau tanah longsor atau banjir ketika musim penghujan atau kekeringan ketika musim kemarau karena penggundulan hutan dan punahnya beberapa jenis binatang yang bisa mengganggu kesinambungan ekologi . baik yang berkaitan dengan harta. Sebab lingkungan harus tetap terjaga kelestarian dan kelangsungan hidupnya.berbangsa. 2. Akhlak terhadap lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan ihsan. Contoh : Ketika menyembelih binatang menggunakan pisau yang tajam. kemajuan. Hal ini di tegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Ankabut (29) : 69              ”Dan orang-orang yang yang berjihad untuk (mencari keridhoan) Kami. ”Syafaqah” ialah perasaan belas kasihan sehingga senantiasa ingin berbuat baik bagi sesama b. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orangorang yang berbuat baik. tenaga bahkan jiwa atau nyawapun dipersembahkan kehadirat Ilahi demi mengharapkan ridho-Nya. yaitu memelihara keserasian dan kelestarian serta tidak merusaknya. Akhlak terhadap makhluk dapat ditempuh melalui dua cara yaitu : a. Dalam kehidupan bermasyarakat. memberi makan dan minum serta tempat bila memelihara hewan. Sehingga secara berkesinambungan tetap dalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. makhluk. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dilarang mengekploitasi alam lingkungan hanya untuk kepentingan napsu serakah belaka B. bangsa dan negara tanpa adanya kerelaan berkorban dari warganya. keserasian. Manusia dalam pemanfaatan alam harus tahu batas-batasnya. 4. Apa pengertian bahasa akhlaul karimah ? jelaskan 2. dan mau memberikan sebagian yang dimiliki. Olehnya itu Islam memberikan pedoman tentang hubungan alam dengan lingkungan: 1. Makna yang terkandung dalam pengertian ini adalah bahwa untuk mencapai suatu kemajuan. dan keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.  Sikap yang benar terhadap makhluk lain selain manusia Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan. Manusia harus tetap menjaga keseimbangan. bukan saja terhadap manusia tetapi juga makhluk lain. Alam dan lingkungan ini diperuntukkan bagi manusia dan manusia diperintahkan untuk memakmurkan dengan cara memanfaatkan sebaik-baiknya. Rela berkorban Menurut istilah berarti bersedia dengaan ikhlas hati dengan tidak mengharap imbalan.

Kedalam Agama Islam.. yaitu rakyu yang pelaksanaannya melalui Ijtihad. maka para ulama menjadikan nakal sebagai sumber hukum ketiga. Halini berdasarkan ketetapan Rasulullah saw. Karena Al-Quran banyak menyebutkan tentaqng peranan fungsi akal. ALQURAN a) Definisi Al-Quran Menurut bahasa A-Quran adalah ”bacaan atau dibaca” sedang menurut istilah berarti kumpulan Wahyu swt. Pendahuluan Apakah yang disebut Sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar aturan atau pedoman agama Islam. 5. berikut ini akan dijabarkan penjelasannya.3. Al-Quran telah menjadi salah satu sebab penting masuknya orang-orang Arab di zaman Rasulullha saw. Sebagaimana sabda Rasul saw: ”Aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu sekalian berpegang teguh pada keduanya tidak akan tersesat selamanya yaitu Al-Quran dan Sunah-Ku”. Yang berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasululah saw. 1. Melalui perantara malaikat Jibril dan bagi yang membacanya mendapat pahala. 6. sebagai pedoman hidup bagi muslim dan sebagai korektor serta penyenpurnaan terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya serta Al-Quran bernilai abadi. 44 . Telah disepakati bahwa sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran adalah wahyu Allah swt. Bagaimana caranya berakhlak yang baik terhadap Allah swt? Manfaat apa saja yang diperoleh bagi orang yang berakhlak baik jelaskan! Coba jelaskan dampak orang-orang yang berakhlak tidak terpuji dalam masyarakat! Bagaimana caranya berbuat baik terhadap kedua orang tua? Jelaskan 7. Ketika mengutus Muad bin Jabal ke Syam. Untuk memahami sumber-sumber hukum Islam tersebut. Sebagai mukjizat. Dan menjadi sebab penting bagi masuknya orang-orang non muslim sekarang. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. 4. mengapa seorang muslim/muslimah dirinya perlu dihiasi dengan akhlak terpuji? BAB V SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM I ..

Hukum ibadah b.439 kosakata. 6. Sebagai muslim. Al-Quran banyak mengemukakan pokok-pokok serta prinsipprinsip umum pengaturanhidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah swt. c. Hadits Filiyah : Hadits yang didasarkan atas segenap perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad saw. Hukum yang berkaitan dengan amaliah yang mengatur hubungan dengan Allah. Terhadap apa yang dilakukan sahabatnya.. Bila ditinjau dari hukum syara’ terbagi menjadi 2 kelompok : a.Sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Hadits adalah segala perilaku Nabi saw. Hadits Taqririyah : Hadits yang didasarkan pada persetujuan Nabi Muhammad saw. dengan sesama dan alam sekitar. b). Isi kandungan Al-Quran Isi kandungan Al-Quran dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. b. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut ilmu fiqih.. Macam-macam Hadits a).015 huruf dan 77. Baik berupa perkataan. AL-HADITS a. berkewajiban pula mentaati apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. c). Hukum yang berkaitan dengan akhlak. 2. yaitu hadits yang berupa keinginan Rasulullah saw. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. manusia dengan sesamanya. ketetapan serta diamnya. perbuatan. Pengertian Hadits tersebut adalah indentik dengan ”sunnah” yang berarti jalan atau tradisi juga undang-undang yang tetap berlaku” Al-Hadits merupakan sumberhukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. 1. dan manusia dengan lingkungannya. 114 surat. b.236 ayat. 323. termasuk hukum ini adalah: • Hukum Munakahat ( pernikahan) • Hukum Faraid ( waris) • Hukum Jinayah ( pidana) • Hukum Hudud ( perdata) • Hukum jual beli dan perjanjian • Hukum al Khilafah ( tata negara) • Hukum makanan dan penyembelian • Hukum Aqdhiyah ( pengadilan) • Hukum Jihad ( peperangan) • Hukum Dualiyah ( antar bangsa) 2. Hukum Muamalah. 45 . Hadits Qauliyah : Hadits yang didasarkan atas segenap perkataan dan ucapan Nabi Muhammad saw. Hukum yang berkaitan dengan ibadah : hukum yang mengatur hubungan ruhaniah dengan Allah swt. Segi kuantitas Al-Quran terdiri dari 30 juz. Selain itu dikenal Hadits lain yang disebut Hadits Hammiyah. disamping diwajibkan memtaati Al-Quran. b) . Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjahui perilku-perilaku tercela. Segi kualitas Isi pokok Al-Quran ( ditinjau dari segi hukum ) terbagi menjadi 3 bagian : a.. namun belum sempat terlaksana.

dan sanadnya hadits terbagi menjadi dua: a. menunaikan haji atau membayar zakat. ”Bayan Taqrir” yaitu berfungsi memperkuat hukum yang telah ditetapkan Al-Quran.c. Dhaif : yaitu hadits yang tidak tersambung sanadnya 2). Imam Bukhari). Adapun dasar keharusan ijtihad antara lain terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa (4) : 59 dan sabda Rasulullah saw. Kepada Abdullah bin Mas’ud: 46 . Hadits Mardud yaitu hadits yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum . 3). Untuk menjawab masalah tersebut. Munqathi : yaitu hadits yang salah seorang perawinya tidak disebutkan namanya 3. Orang yang melakukan ijtihad disebut Mujtahid.Dan jahuilah perkataan dusta ” Larangan ini diperkuat Hadits : ”Sebesar-besar dosa adalah syirik kepada Allah swt. contoh : 1). semua bersifat umum.. IJTIHAD Al-Quran dan Hadits tidak akan berubah dan mengalami penambahan isi bersamaan dengan berakhirnya wahyu. Sabda Rasulullah saw.durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta” (HR. Hadits maqbul yaitu hadits yang bisa dijadikan sumber hukum. seperti hadits: ”Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku (Nabi) mendirikan salat”. secara maksimal atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Misalnya ayat Al-Quran yang memerintah salat. Untuk rinciannya dapat kita temukan didalam hadits. ”Bayan Tafsir” yaitu memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat AlQuran yang masih bersifat umum (global). Pembagian Hadits Istilah istilah yang dipakai dalam ilmu Hadits adalah: • Matan : ialah materi yang disampaikan oleh perawi • Rawi : ilah orang yang meriwayatkan • Sanad : ialah orang yang menjadi perantarasampai kepada Nabi saw. sementara permasalahan dan problematika kehidupan senantiasa muncul sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. ”Bayan Tasyri) yaitu menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak terdapat di dalam Al Quran . Ditinjau dari matan. Fungsi Hadits Terhadap Al-Quran 1. membunuh jiwa.. b. ”Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seseorang wanita dengan seorang bibi dari pihak bapak (”Amah”). Shahih : yaitu hadits yang cukup sanadnyadari awal sampai akhir. 3. Menurut arti bahasa Ijtihad berarti : memeras pikiran. dan perawinya sempurna hafalannya. 2). 2.. Menurut istilah ijtihad berarti : berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. baik dalam Al-Quran maupun Hadits. Mutawatir : yaitu hadits yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta. Hasan : yaitu hadits yang dari segi hafalan rawinya kurang bila di bandingkan hadits Shahih. rawi. contoh : 1). dan seorang wanita dengan Khalah (bibi dari fihak ibu)” (Bukhari-Muslim) c. Sebagai contoh Al-Quran melarang berdusta yang artinya: ”. Mauquf : yaitu segala sesuatu yang berasal dari para sahabat 3).. mencurahkan tenaga. Islam menggariskan ijtihad sebagai sumber hukum ketiga. Misalny diharamkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan bibinya. dengan menggunakan akal pikiran serta berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa problema kehidupan manusia yang muncul senantiasa bisa dijawab oleh Islam melalui pintu ijtihad. Haramnya minuman ini karena dikiyaskan dengan khamar yang disebutkan dalam Al-Quran. menjadi sebabnya kewajiban berwudu terlebih dahulu. karena diantara keduanya ada persamaan Illat (sebab-sebab hukumnya) Contoh : mengharamkan minuman keras seperti bir atau wiski. maka ia memperoleh satu pahala.Adanya kemampuan menjadi syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. II. • Mengetahui isi dan kandungan Al-Quran dan Al-Hadits • Mengetahui seluk beluk bahasa Arab dengan segala kelengkapannya • Mengetahui ilmu ushul dan kaidah-kaidah fiqih secara mendalam • Mengetahui soal-soal ijma Adapun hal-hal bisa di ijtihadkan adalah hal-hal yang didalam Al-Quran dan hadits tidak diketemukan hukumnya secara pasti.wafat. Menurut istilah ialah ketentuan Allah swt yang menuntut mualaf (balig dan berakal sehat) untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.”Berhukumlah engkau dengan Al-Quran dan As-sunnah apabila persoalan itu kau temukan pada dua sumber tersebut.(QS. namun apabila ijtihadnya salah. Contoh ijtihad adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berserakan kemudian membukukannya sebagai mushaf sebagaimana yang kita miliki sekarang. Al-Maidah (5) : 90-91 karena antara kedua-duanya terdapat illat ( sebab. termasuk para mujtahid (ulama).(HR. Misalnya salat. Qiyas berarti menetapkan hukum suatu masalah atau kejadian yang tidak ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. sifat) yaitu sama-sama memabukkan atau najis. tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber tersebut maka berijtihadlah” Syarat syarat melakukan Ijtihad. Dari segi inilah Islam sangat menghargai Ijtihad. Berdasarkan ayat tersebut setiap muslim disamping diperintahkan untuk taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. kemudian ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya benar. : ”Apabila seseorang hakim memutuskan perkara. syarat. Serta Islam sangat menghargai peran akal. atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. Bukhari-Muslim). maka ia memperoleh dua pahala. Berpegang pada hasil Ijtima diperbolehkan berdasarkan QS. PEMBAGIAN HUKUM ISLAM A. Pengertiannya adalah segala perintah Allah yang harus dilakukan. alasan. 47 . juga harus taat kepada yang mempunyai keahlian (kekuasaan ) dalam bidangnya. 2) Qiyas Menurut Istilah . Sedangkan hukum wad’iialah ketentuan Allah swt. An_Nisa (4) :59. Hukum Taklifi dan Hukum Wad’i • Pengertian Hukum Taklifi menurut bahasa berarti hukum pemberian beban. Wajib (Fardhu) adalah suatu keharusan. 1. Bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab. Kesepakatan seluruh mujtahid tentang hukum syara yang belum ditentukan hukumnya setelah Rasulullah saw. Bentuk-bentuk ijtihad 1) Ijma Kesepakatan para pakar Islam tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam AlQuran dan Hadits. asal peran akal ini dipergunakan melalui rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Evaluasi: a. d. antara lain salat lima waktu. Sunnah c. Sejarah Dakwah Rasulullah saw Periode Mekah 48 . Mubah e Haram BAB VI KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MEKAH A. puasa Ramadhan dan lain sebagainya. Akan tetapi apabila dikerjakan tidak berdosa. adal. b. Fardhu Aini. adalah suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim. dan apabila di tinggalkan tidak berdosa. dan jika ditinggalkan berpahala. Sunnah Muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. dan kalau terlupakan maka harus melakukan sujud sahwi. Seperti makan bawang mentah. adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. makruh d.encuri. Makruh adalah suatu hal yang tidak disukai /diinginkan. Al Hadits dan Ijtihad ? Jelaskan b. Akan tetapi jika tidak ada yang mengerjakannya maka berdosalah semuanya. Wajib Aqli adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional.ah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendatangkan pahala. Misalnya memberi salam kepada orang lain dan puasa pada hari senen dan kamis. Sunnah ab’ adh adalah perkara-perkara dalam salat yang harus dikerjakan. Haram. Sebaliknya jika ditinggalkan kita memperoleh pahala. Adapun macam-macam sunah antara lain: a. mengucapkan Allahu akbar ketika akan rukuk dan sujud. yaitu : harus dikerjakan. petai dan lain-lai.a. sebaliknya jika tidak dikerjakan terhitung dosa. misalnya salat terwih dan salat Idul Fitri. 4. Fardhu Kifayah.Apa yang dimaksud dengan wajib Syar’i dan wajib aqli jelaskan! apa bedanya Fardhu ’ain dan kifayah? Jelaskan! apa pengertian menurut istilah syara’tentang hukum Islam dibawah ini: wajib b. laka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Sunnah Haiat adalah perkara-perkara dalam salat yang sebaiknya dikerjakan. Apabila dikerjakan terhitung dosa. c. Adapun macam-macam wajib antara lain: Wajib Syar’i. Sunnnah Ghairu muakkad adalah sunnah biasa. seperti minum-minuman keras. Hukum Islam dibagi menjadi 5 bagian. 2. dan sebagainya. 3. dan lain-lain. dan sebagainya. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala. m. salat jumat.Apa pengertian menurut bahasa Al Quran. 1. judi. seperti : membaca tasyahud awal. seperti mengangkat kedua tangan ketika takbir. Mubah. adalah suatun perkara yang dilarang mengerjakanya. adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa.

Oleh karena itu bagi bangsa Quraisy bukanlah hal yang mudah untuk menyerahkan pimpinan kepada Muhammad. Patung-patungnya untuk mengharapkan kekuatan rohani dan berkat. Pada permulaan Islam. Menyangkut ini. Ketiga tidak menerima ajaran adanya hari berbangkit. Sementara itu penjaga-penjaga Ka’bah merasa pula bahwa mereka akan kehilangan kekayaan dan pengaruh. ada lima penyebab yang mendorong kafir Quraisy menentang agama Islam dan kaum muslimin yaitu: Pertama Persaingan merebut kekuasaan. Ajaran da’wah nabi Muhammad yang palingn pokok adalah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa (Tauhid). Kemudian diadakanperhitungan dengan adil dan cermat. Hak sama ini adalah suatu dasar yang penting disisi Allah swt. Manah dan Hubal. sebab mereka akan takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Gambaran pertanggung jawaban yang amat ditakuti oleh orang-orang yang berdosa. kemudian disusul Ali. Dalam jangka waktu 3-4 tahun tercatat ada 40 orang yang beriman. Maka mulailah bertindak kejam menyakiti Nabi dan para pengikutnya. seruan Nabi Muhammad itu dengan cepat menyebar dan telah memasuki rumah tangga mereka. Kaum Quraisy tidak menerima agama yang mengajarkan manusia bahwa akan hidup kembali dengan tidak mempunyai kekuasaan dan pengaruh. telah tertarik dengan seruan Muhammad itu. Mereka beranggapan kelak setelah meninggal. Gambaran ini adalah gambaran keadilan yang tidak diingini oleh tiap-tiap penganiaya. ada kaitannya dengan ekonomi. Karena itu saudagar-saudagar memandang agama Islamsebagai penghalang rizki. Tetapi kenyataan berbicara lain. memahat dan menjual patung. Abu Ubaidah. Mereka beralasan. Bangsa Arab hidup berkasta-kasta. sebab tidak lagi tertarik pada penyembahan dan pembelian patung-patung. Menurut Yoseph Hell ada beberapa alasan penolakan terhadap Islam diantaranya yaitu: Mereka tidak menghendaki perombakan atas agama dan tatanan sosial politik mereka. Abdur Rahman bin Auf. mulailah nabi menda’wahkan ajaran Islam ditengah-tengah ketersesatan masyarakat Mekah. Menerima risalah kenabian. Abubakar dan dengan perantara Abubakar kemudian masuk Islam antara lain Usman bin Affan. bin Jarrah. menuju pada kesalehan. serta dapat mempengaruhi kehidupan leluhur. ajaran persamaan derajat. kaum Quraisy belum mencurahkan perhatiannya untuk menentang Agama Islam. atau untuk sekedar kenang-kenangan. semua urusan sudah selesai. Karena mereka menganggap akan meruntuhkan tradisi-tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka 1. Kafir Quraisy sadar bahwa yang dianggap gerakan itu ternyata semakin meluas pengaruhnya. bahkan kematian akan memberikeleluasan. mereka beranggapan bahwa dengan tunduk kepada agama Muhammad berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. dengan menerima ajaran tersebut be4rarti akan membatasi ruang gerak mereka. Mereka kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Awal Penyebaran Islam Setelah nabi Muhammad Saw. Mereka mengira sekedar gerakan saja yang akan lenyap dengan sendirinya. dan akan menyebabkanperniagaan mereka mati dan lenyap. Para hamba sahaya bagi orang-orang kaya. Pertamakali yang menerima ajakan itu adalah istrinya Khadijah. Bahwa masyarakat Mekah harus meninggalkan penyembahan berhala. Islam memberikan hak sama kepada manusia. al Uzaa. Keempat berkaitan dengan perniagaan patung. dan Arqam bin Abi al Arqam dan sa’ad bin Abi Waqqas. Karena itu kasta bangsawan dari Quraisy enggan menganut agama Islam. Tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya. Sedang menurut Ahmad Syalabi. Alangkah kejamnya gambaran ini menurut pandangan pemimpin-pemimpin kaum Quraisy. Zubair bin Awwandan Thalhah bin Ubaidullah. Tetapi agama Islam melarang menyembah. yakni memahat patung yang menggambarkan al-Lata. Zaid. Salah satu dari perusahaan orang arab zaman dahulu. 49 . Kedua. Gambaran inilah yang mendorong mereka menolak agama baru. mereka baru sadar bahwa ajaran Nabi Muhammad ini menghendaki perombakan sosial dan politik yang sebagian diantaranya merasa posisi sosial politiknya terancam.apabila ia lebih bertakwa. Ka’bah dengan ratusan berhala di sekelilingnya menjadi income bagi mereka. Bahkan hamba bisa menjadi lebih mulia dari tuannya.

wahkan Islam yaitu dengan mendekati sekelompok jama’ah haji yang datang dari yastrib ditahun itu yang terdiri atas suku Aus dan suku dan suku Kazraj. Mereka enggan meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka. Antara suku aus Khazraj sering timbul peperanagan dan silang sengketa. Tidak lama setelah ini Nabi menuju Tha. Ikrar (Bai’ah) Aqabah. sehingga sulit bagi mereka memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut Ahmad Syalabi. sebagian ada yang menerima seruan keislaman tetapi lebih mayoritas yang tidak menerima seruan Nabi itu. Mengirim Muush’ab bin Umair ke Yastrib mengajarkan dan mendakwahkan Islam. ada beberapa faktor penyebab sehinga orang yasrib dengan mudah memeluk agama Islam. Kedua suku ini mendahului orang yahudi memeluk Islam agar mereka menjadi kuat. Sehingga banyak panglima-panglima dan pemimpin Yastrib memeluk Islam. (baca al-Quran S. rumah-rumah dan perkumpulan maupun pada perayaan tertentu. 73 orang penduduk Yastrib mendatangi Rasulullah dan mengajukan permintaan agar Rasululah berkenan hijrah ke Yastrib. sebelum hijrah ke Yastrib (Madinah). Dengan kaum Yastrib yang sedang menunaikan ibadah haji. taklid terhadap nenek moyang mereka. kesepahaman antara Nabi Saw. Iqrar Aqabah I Sekembali dari pengusiran di Tha. Nabipun kembali ke Mekah. Inilah yang bersepakat memeluk Islam dan bersumpah setia di hadapan Nabi. Mereka lebih awal mendengar kedatangan seorang Nabi. 2) Iqrar Aqabah II Iqrar Aqabah II terjadi pada tahun ketigabelas kenabian. Abu Thalib. Meninggal pamannya.if. a. namun di Tha. Bai’ah ini adalah semacam MOU (Memoris Of Undetunden). Khadijah. Kejadian ini terjadi pada tahun kesepuluh kenabian. Kemudian 50 . Dalam menda. Mereka sepakat memboikot/ mengimbargo ekonomi dengan memaksa mereka menempati wilayah terpencil di luar kota Mekah yang dikenal dengan wilayah Syi’ib Abu Thalib (pertahanan Abu Thalib). Saat itu ada 12 orang laki-laki dan satu orang perempuan yang disebut diatas datang mengunjungi Rasulullah dan berbaiat. e. Rasulullah Saw.if. sebab adanya perempuan yang ikut pada perjanjian itu yang bernama Afrah binti Abid Ibnu Tsa’labah yang berlangsung di bukit Aqobah. d. Penderitaan selama pengasingan ini selama tiga tahun. satu bulan kemudian meninggal istrinya. Dihadapan Nabi mereka menyatakan kesaksianya memeluk Islam dan bersama-sama mengangkat tangan Nabi seraya bersumpah bahwa mereka tidak menyembah sesuatu selain Allah semata. Bahkan Rasulullah mengambil kesempatan mendatangi para kabilah yang berhaji untuk memeluk Islam. maka kaum kafir Quraisy bersekongkol untuk menahan laju misi itu dengan berbagai cara. sehingga ketika bertemu dengan Nabi Saw. dan mereka akan menerima sebagai nabi dannpemimpin. seperti dipasar. Permusuhan antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi (lihat QS. Sumpah ini dikenal sebagai ”Bai’ah Aqabah I” atau juga disebut ”bai’ah wanita”. c.Kelima. Tidak lama setelah perjanjian itu Nabi mendapat undangan Allah untuk mengadakan isra’ mi’raj untuk menerima kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Bangsa Arab Yastrib lebih memahami agama-agama ketuhanan. Maka mereka memeluk dan mengajak kaumnya masuk Islam. maka cobaan menimpa Rasulullah dengan meninggalnya orang-orang yang dicintainya. perjanjian inilah yang disebut dengan bai’ah Aqobah. Pada tahun ketujuh masa kenabian para pemuka Quraisy bersatu mengecilkan bani Hasyim. Al-baqarah :89) b. Rasulullah didampingi pamannya Abbas. maka ada langkah penting dalam sejarah yang ditempuh Rasulullah Saw. Dan bahkan pada akhirnya dengan cara yang menyakitkan mereka mengusir Nabi. Al-Maidah ayat 104) Nabi memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk menda’wahkan Islam. Ketike mereka telah kembali ke Madinah. Nabipun menuju Tha.if kekejaman tidak lebih ringan dari yang dialami di Mekah.if. Antara lain : a. Melihat kepesatan para pengikut Muhammad ini. penasehat sekaligus pelindungnya.if. Baru saja berakhir masa pengasingan. Sepuluh hari setelah Nabi di Tha.

dan jika berhadapandengan kesulitan. balkan masyarakatnya sendiri tidak menghormatinya. bahwa kalian akan menjaga saya sebagaimana menjaga keluarga dan anak-anak kalian sendiri”. Bila beliau mencapai hasil yang baik dipupuk dan beliau pelihara. Hijrahnya nabi berarti berartiberakhirnya periode mekah berganti dengan periode madinah. 7. Menjadi 51 .melakukan perjanjian dengan penduduk Yastrib yang bunyinya sebagai berikut: Rasulullah Saw. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik pada peristiwa hijrah. 1. sehingga kafir Quraisy tidak mengetahui jejak beliau. 6. Mendengar khabar tentang kedatangan rasul mekah langsung mereka sampaikan keyakinannya dan membenarkan khabar tersebut. dua jalan yang kerap kali dilewati orangorang yang mau menuju keMadinah. dan siap menderita dengan segala macam keadaan. sambil menunggu izin dari Allah untuk hijrah. Ditinggalkannya negeri tumpah darah. 6. Para pemuka dan kalangan aristokrat Quraisy merupaka penentang Islam. kecuali waktu itu sahabat Abu Bakar dan Ali yang menemaninya. Ali Ra bersedia menjadi tumbal keganasan kafir Quraisy. sebagaimana di sampaikan kitab sucii mereka. Dia rela menyerahkan segalanya termasuk dirinya dari pada Rasulullah saw dibunuh oleh mereka dikala itu. Tergambar kesetiaan yang dalam dari seorang kawan. 5. Hijrah ke Madinah Faktor. harta benda dan keluarga untuk menuju tempat baru yang siap menerima risalah yang dikembangkannya itu.” Setelah peristiwa tersebut. Bahwa agama Yahudi waktu itu sangat berkembang di yastrib. Kesetiaan inilah yang digambarkan oleh sahabat Abubakar Ashshiddiq dengan Ali Ra. Rasulullh menggunakan jalan lain. Berkata: ”Saya ingin mengambil perjanjian dari kalian. menyebabkan hijrahnya Rasulullah. sehingga kaum kafir Quraisy kelelahan dan kembali dengan putus harapan. maka Rasulullah Saw mengijinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah kemadinah. Sedang menurut Prof. yakni dari suku Khazraj. Ketika meninggalkan gua menuju nkeutara. Madinah telah lama dilanda perang saudara antara baniAus dan Bani Khazraj. Ali ada 6 faktor penyebab mudahnya Islam diterima masyarakat Madinah. tidak digunakan oleh Rasulullah. 4. Tergambar lukisan yang indah mengenai budi pekerti yang amat tinggi dan mulia. c. Penganut yahudi meyakini akan adanya rasul terkhir. Psikologi umat manusia seluruh dunia membuktikan bahwa perjuangan para Nabi tidak berkembang dinegeri sendiri. b. Ketika meninggalkan Mekah beliau tidak langsung ke utara. beliau berusaha mencari jalan keluarnya untuk mencapai maksudnya. yaitu: 1. 3. Tidak pernah surut dan ada rasa putus asa biar diwaktu paling sulit sekalipun. Kekejaman orang Quraisy. 3. 2. Lebih mengutamakan keyakinan akan kemuliaan dari yang telah dijanjikan Tuhandaripada kesenangan sesaat. 2. yang sifatnya semu. tetapi menuju keselatan dan singgah beberapa malam pada sebuah gua yang dinamakan gua tsaur. sebab kekhawatirannya akan menjalar juga kesulitan itu padanya. Nasab kakek nabi Muhammad adalah bergaris keturunan medinah. Maka berjanjilah mereka: ” bahwa mereka akan membelaMuhammad. Nabi memakai siasat yang sangat jitu dan cemerlang. yakni Hsyim telah mengawini seorang gadis medinah dan melahirkan seorang anak laki-laki-yang bernama ”Syabih” yang dikenal dengan Abdul Muthalib (kakek nabi Muhammad) 5. Antara mekah dan medinah telah terjadi hubungan perkawinan. 4. Hikmah peristiwa Hijrah. ketika kawan lagi ditimpa kesulitan.faktor Hijrahnya Rasul ke Madinah secara umum adalah Kondisi geografis sangat mempengaruhi sikap dan watak masyarakatnya. Sehingga di perlukan pemimpin yang dapat mempersatukan kedua belah pihak. K. kebesaran jiwa dan kemauan yang kuat dari beliau untuk mengemban amanah yang luhur itu.

pelajaran bahwa sahabat nabi tersebut adalah sosok pahlawan-pahlawan penegak Islam sejati yang harus senantiasa dilestarikan nilai jihadnya oleh para pengikutnya hingga kini. QS. Ali Imran (3) : 159 Tentang Prinsip Demokrasi 2. Bacalah denang fasih sesuai dengan ilmu Tajwid 2. BAB VII AYAT-AYAT AL QURAN TENTANG DEMOKRASI A. Penjelasan berdasar ilmu Tajwid Bacaan Hukum bacaan Idgham bigunnah Ikhfa Haqiqi Idzhar syafawi Ikhfa haqiqi Idzhar Halqi Al Qamariyah IkhfaHaqiqi Idzhar Halqi Cara membaca Rahmatin min Linta Lahum walau Kunta Fadl dlan ghalidla Alqalbu Lang fadldluu Min haulika Alasan 52 .

Makna Mufradat/ Arti kata ’anhum almutawakkilien Maka disebabkan Rahmat Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar Tentu mereka menjauhkan di Sekelilingmu maka maafkanlah Dan bermusyawarahlah urusan itu Telah membulatkan tekad lebih mencinta Orang-orang yang bertawakka b. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. Karena itu maafkanlah mereka. Terjemahan ayat = = = = = = = = = = = = = ”Maka disebabkan rahmat dari Allah swt lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. seperti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada peperangan uhud sehingga menyebabkan kaqum muslimin menderita kekalahan.Idzhar Halqi Mad Aridl lisukun a. e. mohonkan ampunbagi mereka. sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar. dan apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah swt. Isi kandungan QS. Ali Imran (3) : 159 Pada ayat ini Allah memuji akhlak Nabi Muhammad saw yang tinggi dalam memimpin masyarakat Islam. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah 53 . Meskipun dalam keadaan genting.

Al-Quran menyelipkan nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam dialog nabi Ibrahim as. 4. Dan nabi Ismail as. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Rasulullah. QS. sepanjang kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarluaskan kebenaran dan kebajikan. Kebebasan berdemokrasi tidak pernah dikekang dalam syareat Islam.terhadapa yang melanggar itu. 3. Musyawarah adalah media untuk mensikronkan perbedaan-perbedaan dalam keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Andai kata Nabi Muhammad saw. 1. (3). Sedangkan menurut istilah yaitu berunding antara seseorang dengan orang lain. nun mati Yungfiquun (nun mati Karena 54 . Mereka bertawakkal sepenuhnya kepada Allah. 5. Ruang Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Mad thabi’i gunnah = tanda Waqf Jaiz ma’a kaunil waqf aula Ikhfa’ Cara Membaca Alasan Istajaa buu Karena Fathah di atas (jaa = panjangnya dua jim menghadapi alif harta) mati Mimma Karena mim bertasydid Shalah berhenti) (lebih baik = tanda waqf. antara satu golongan dan golongan lain. apalagi dalam urusan peperangan. Dalam QS. Musyawarah merupakan upaya memecahkan masalah bersama. Bersikap keras dan berhati kasar. bukan untuk kejahatan dan kekejian. Mereka tetap berjuang dan berjihad di jalan Allah dengan tekad yang bulat tanpa menghiraukan bahaya dan kesulitan yang mereka hadapi. mengenai suatu masalah atau beberapa masalah dengan maksud untuk mengambil keputusan atau kesepakatan bersama 5. karena itu Islam mempersilahkan kepada siapa saja untuk mengadakan perkumpulan baik dalam bidang ekonomi. Disamping itu. Islam memberikannhak dan kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat bagi umat Islam. 6. tetapi nabi Ibrahim tidak pernah bertindak otoriter. Rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal. sebagai standar moral harus dipatuhi dan tujuannya harus diarahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. sikap yang demikian ini hendaknya dipraktekkan dalam kehidupan kita B. beliau tetap menggunakan cara-cara yang demokratis. bahkan memaafkannya. 2. karena tidak ada yang dapat membela kaum muslimin selain Allah swt. untuk menghindari penyimpangan dan meletakkan langkah-langkah bersama yang secara bulat disepakati. 159. dan memohonkan untuk mereka ampunan dari Allah swt. Asy-syura 42: 38 Tentang anjuran bermusyawarah 1. Maka setelah kesepakatan usai harus dilakukan dengan penuh tawakkal. politik dan sebagainya. Meskipun mendapat perintah Allah. tentulah mereka akan menjauhkan diri dari beliau. Konsepsi kebebasan berekspresi dan berpendapatini ditunjukkan untuk amar makruf nahi munkar . sosial. As-shaffat (37) : 102. Bacaan dan Penjelasan Bacaan  Bacalah ayat Al-Quran berikut dengan benar sesuai dengan tajwinya. Kata musyawarah berasal dari akar kata syawara yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Perilaku yang mencerminkan QS.

sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.dibaca samar dengan menghadapi dengung) ikhfa :fa’ huruf a. 42: 38 tersebut adalah menjelaskan sifat-sifat orang beriman yang akan memasuki surga yaitu: o Senantiasa melaksanakan perintah Allahswt dan meninggalkan segala larangan-Nya. o Disiplin dalam mengerjakan salat yang hukumnya wajib o Selalu bermusyawarah. dan mendirikan salat. 2. Tugas Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat ! a. Kenapa musyawarah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat? e. untuk hal-hal yang diridai-Nya (infa’fi sabilillah) Muslim/muslimah yang mengamalkan empat point diatas tentu selama hidupnya akan memperoleh rida dan rahmat dari Allah swt. dalam hal-hal yang perlu dimusyawarhkan (Urusan dunia) o Menafkahkan sebagian rezeki karunia Alah swt.”(Asy-Syura. Jelaskan prinsip-prinsip dari musyawarah ! d. Kesimpulan Isi atau Kandungan Surah Asy-syura. Terjemahan ayat = = = = ”Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya. Terjemahan Terjemahan Harfiah = = = Dan (bagi) orang-orang yang Menerima (memenuhi) seruan Tuhan-Nya Dan mendirikan salat Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan dari rezeki yang kami berikan pada mereka mereka nafkahk f. bahagia dunia maupun akhirat. Al Baqarah (2) : 233 dengan be 55 . Sebutkan manfaat dari musyawarah ! c. Apa pengertian musyawarah menurut bahasa dan istilah ! b. Salin dengan benar QS. 42: 38) 6.

Yang berasal dari Aisyah: “Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Pengertian Iman kepada Malaikat Iman kepada malaikat ialah percaya dan yakin bahwa Allah telah mencdiptakan malaikat yang diberi tugas tertentu. Arrahman. B. Malaikat diciptakan dari “Nur” (cahaya) berdasarkan hadis Rasulullah Saw. sedangkan Adam dari apa yang telah diterangkan kepada kamu semua”(HR. QS Ashaad. Seperti mengatur udara. untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta. jin diciptakan dari api. 15: 27. QS. Asal Kejadian Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah (QS Al hijr. 15: 28. mengatur hujan.BAB VIII IMAN KEPADA MALAIKAT-MALAIKAT ALLAH A. 55:15).38: 71) Jin yang diciptakan dari “Nar” yang panas (QS. mencabut nyawa dan mencatat segala perbuatan manusia. Muslim) 56 . Al Hijr.

3.Hikmah Iman terhadap Malaikat 7. 5. C.B. Demikian pula iman kepada malaikat harus berfungsi dalam kehidupan manusia . Bisa bercakap-cakap dan menjelma sebagai manusia 3. bila daya tarik nafsu mengalahkan daya tarik ruh Ilahi. Fungsi Iman kepada Malaikat Tidak akan berfungsi pengakuan iman tanpa dibuktikan dengan amaliah sehari artinya keberadaan iman mengantar manusia mengendalikan perilakunya dari jalan yang tidak semestinya dilakukan. 4. kekuatan dan kekuasaan Allah swt. Adapun fungsi imankepada malaikat adalah: 1. 1. D. a. Hidup ini harus ditempuh dengan hati-hati dan penuh perhitungan sekecil apapun perbuatan yang dilakukanakan mendapat balasannya. Dapat mengetahui kebesaran. Terhindar dari penyakit takhayul dan khurafat dan bersamaan dengan itu untuk memperkokoh jiwa tauhid. Itulah salah satu sebab manusia diberi peran khalifah di bumi. E. Mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat kepada ajaran Islam. Meningkatkan martabat manusia 2. Sifat dan ciri Malaikat Sebagai Makhluk gaib (immateri). Selalu bersyukur kepada Allah swt. Dalam rangka memerankan fungsi khalifah manusia diawasi malaikat-malaikat Allah. Makhluk yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat 5. meskipun berbagai cobaan siap menghadang. Atas perhatian-Nya terhadap manusia. Makhluk yang mulia dan mempunyai kedudukan tertentu 4. mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan yang lain. Kebesaran makhluk pada hakekatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Dibanding dengan malaikat. Sebaliknya posisi manusia tersungkur dibawah derajad binatang. dengan demikian disatu sisi malaikat berperan sebagai pangawas pengemban khalifah disisi lain menjalankan aturan yang telah digariskan Allah Agar perjalanan alam semesta dengan baik dan teratur. Bila ditempuh jalan ketakwaan kedudukan manusia menempati posisi yang mulia disisi Allah swt. Makhluk yang tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah. sehingga menugasi malaikat untuk memelihara. Makhluk yang selalu patuh karena suci dari keinginan dan nafsu. malaikat dikenal dengan beberapa ciri diantaranya: 1. 2. 57 . 2. Kedudukan Manusia dan Malaikat Kedudukan manusia berbeda dengan malaikat bila ditinjau dari segi keberadaan dan tugasnya. Hidup ini dijalani dengan penuh harapan dan optimisme.

: ”Bertamu itu tiga hari ”(Muttafaq alaih) 58 . sedang tidur atau disaat sedang makan. biasanya tergantung kepada keperluannya. Memang tamuitu harus dihormati. agar terhindar dari hal-hal yang mengecewakan. Dan menjadikannya ibrahdalam lehidupan kita. Pengertian Dalam pembahasan ini akan di ulas mengenai kiat-kiat bertamu dan menerima tamu. Berapa lama sebaiknya bertamu? Tidak ada peraturan yang pasti.! 2. Sebutkan 10 malaikat sekaligus tugasnya! 4. tapi situasi tersebut perlu dipertimbangkan oleh orang-orang yang bertamu. Artinya setelah keperluannya sudah cukup hendaklah segera pulang. Penuh optimis dalam menghadapi bentuk kehidupan ini. Bertamu hendaknya memperhatikan keperluan/keadaan orang yang akan menerima tamu. Memberikan patokan secara umum bahwa bertamu itu paling lama tiga hari. Tugas Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat! 1. Tamu yang baik tentu akan memperhatikan peraturan atau cara yang telah di tetapkan sesuai dengan tuntunan agam. Jelaskan 2 (dua) alasan mengapa kita tidak perlu takut kepada malaikat. Rasulullah saw. Taat melaksanakan perintah Allah swt. Jadi hendaknya jangan bertamu pada waktu penerimanya sedang banyak pekerjaan. Sabda Rasulullah saw. 11. karena yakin ada pelindung dan penolong. Sebutkan 3 (tiga) fungsi iman kepada malaikat! 5. 9. Sebutkan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat BAB IX PERILAKU YANG BAIK A. Sebagaimana dicontohkan oleh para malakat dalam pengabdian hanya kepada-Nya. 10. Jelaskan buah iman kepada malaikat! 6. Selalu cinta terhadap malaikat karena ibadah yang mereka lakukan kepada Allah swt. yaitu sedang keadaan longgar. baik mengenai waktu bertamu maupun cara menempatkan diri.8. Berperilaku baik dan jujur. Jelaskan pentingnya iman kepada malaikat! 3. karena selalu diawasi oleh malaikat.

menampakkan kegembiraan hati atas kedatangannya. Bersabda yang artinya : ”Barangnsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tamunya. mereka tidak mau menanggalkan jibab busananya.Akhlaq Berpakaian dan Berhias Penomena manusia moderen. itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. dengan memakai jilbab dan busana yang khas. Akhlak menerima Tamu Menerima tamu dengan cara yang baik adalah ciri orang yang beriman. D. Gangguan perasaan yang timbul. jawablah salamnya. Jika tuan rumah tidak mengijinkan masuk atau mengatakan “kembali sajalah” atau sudah tiga kali berturut-turut memberi salam tidak ada jawaban darin penghuni rumah. kita boleh memberikan sambutan yang lebih istimewasebagai penghormatan kepadanya. Keadaan tersebut akan merepotkan tuan rumah. pembesar. Rasulullahsaw. B.Pedoman Bertamu ke Rumah Orang Lain Didalam Al-Quran surat an-Nuur (24) : 27-28 Allah swt. apalagi tuan rumah dalam keadaan kesempitan. Secara naluri siapa yang tidak tertarik dengan pakaian ketat seperti yang banyak dipakai saat ini. khususnya remaja Islam dalam mengikuti gaya berpakain. Menghormati Tamu berarti kita harus melakukan hal-hal berikut: 2. ∗ Saguh menciptakan suasana keakraban dan persaudaraan yang ikhlas dan semarak. jangan didiamkan saja hingga ia meninggalkan ruang tamu. nyatakan perasaan menyesal atas kedatangan yang singkat.” (HR. Menjelaskan bahwa orang beriman tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum leminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. siapapun tamu yang datang akan mendatangkan barokah sendiri baik langsung maupun tidak langsung. Sambutlah tamu dengan: ∗ Gupuh. Jilbab dan busana yang khas yang biasa disebut jilbab gaul atau jilbab busana selibritis. Ketika berbicara tanyalah beberapa hal yang tidak menyinggung kedatangannya. Era ini memberikan kebebasan mengekspresikan segala ide yang cenderung kebablasan. 3. seperti nanti malam mau tidur dimana? Jika tamu akan pulang. yang bentuk dan pola fashion diindentikkan dengan gaaya hidup. kapan mulainya tidak dapat dipastikan. Sambutlah setiap tamu yang datang dengan manis muka dan penuh hormat. Sebagai seorang muslim. 59 . Bila yang datang tamu orang terhormat. yang jelas mode ini muncul di awal dekade 90-an atau menjelang melenium ketiga di saat media cetak dan elektronik naik daun di Indonesia. songsonglah kedatangannya dan jabatlah tangannya. tentu harus sama-sama dihindari.Bertamu lebih dari tiga hari dapat merepotkan tuan rumah (penerima tamu). C. ulama atau tamu istimewa . Pandaipandailah mecari topik pembicaraan dan mencipkan suasana hangat. maka hendaklah kamu kembali. itu berarti tidak suguh namanya. air putih atau kopi? Ajaklah bicara. walaupun kita dalam keadaan kurang senang. Sementara mode pakaian moderen Umumnya didominasi gaya barat yang notabene Amerika dan eropa. artinya tidak mempunyai cukup rejeki untuk menjamu tamu. jika perlu tanyakan terlebih dahulu kepada tamu. Bukhari Muslim) Kita harus yakin. ∗ Lungguh didudukkan pada tempat yang telah tersedia. tetapi juga tidak mau ketinggalan zaman. Jilbab sebagai busana gaul adalah bentuk ekspresi kawula muda yang menuntut kebebasan berpakaian. dan ucapkan terimakasih telah dikunjungi dan agar tidak bosan-bosan datang kerumah ini. minum teh. ∗ Suguh memberikan suguhan/ jamuan makanan dan minuman. sepanjang tridak berlebih-lebihan dari batas kewajaran.

2. Tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. 1. Berhias merupakan alamiah. Sementara itu Amerika dan Eropa dikenal dengan gaya pakaian bukabukaan sebagai cermin kebebasan itu sendiri atau mereka menganggapnya sebagai hak asasi manusia (HAM). diindentikkan sebagai manusia terbelakang. Bahkan Allah swt menganjurkan berpakain yang indah setiap memasuki masjid. 6. sedangkan bagi perempuan muslimah adalahg seluruh tubuhnya /fisiknya kecuali muka dan dua telapak tangan. Memelihara dir dari panas dan bahaya lainnya. tidak menampakkan perhiasan dan menutup dada. Indah . Tujuan berpakain Adapun tujuan berpakaian menurut Islam adalah: 1. Tidak merangsang yang dapat mengarah kepada zina. melainkan berdasarkan Alquran dan as sunnah Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam bukunya. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. 2. 2. terutama dalam shalat adalah tertutup fisiknya dari pusar hingga lutut. Tidak terlalu ketat sehingga membentuk lekuk tubuh terutam bagi wanita. Menghindari godaan setan. Pengertian berpakaian & berhias Berpakaian atau menutup aurat bagi seorang muslim dan muslimah adalah suatu kewajiban. 3. dan sopan santun berpakaian. 5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Pedoman berhias a. moral. Bukan libas syuhrah ( pakaian popularitas) Dari prinsip dasar tersebut perlu dipahami tentang ketentuan aurat dalam Islam. Bagi wanita. 8. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. 5. Dikenal sebagai muslimah dan terhindar dari gangguan. : 1. 8. jelas sangat kontras terlebih lagi bagi kaum muslimin yang menjunjung tinggi akhlak. 4. Tidak terlalu panjang sampai menyapu tanah. Menutup aurat dan sebagai perhiasan. Mereka yang tidak mengikuti mode pakaian tertentu untuk kegiatan tertentu pula.Tak heran jika dalam mengerjakan apapun. 6. Kainnya harus tebal tidak tipis. 3. Aurat laki-laki muslim. 7. ”Jilbab Al Mar’ah Al Muslimah fil Kitabi was sunnati” mengharuskan delapan syarat pakaian muslim/ muslimah. 3. bersih dan sedap di pandang. 2. Tidak menyerupai wanita (bagi pria) tidak menyerupai pria (bagi wanita) 4. Bagi wanita menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan kecuali dihadapan orang-orang tertentu. sehingga tidak menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. 4. 4. naluri 60 . 5. Kriteria busana Muslim/muslimah 1. Untuk memperoleh ridha Allah swt. Memang mode mereka sangat bertolak belakang. 3. Tidak diberi wewangian atau farfum bagi wanita. 7. Bagi pria minimal tertutup badan antara lutut dan pusar dan wanita tidak terlalu tipis hingga tembus pandang terhadap bagian badan yang menjadi Aurat. selalu ada rambu-rambu yang namanya fashion atau mode. Namun itulah kultur Barat yang jika diterapkan di Indonesia yang memiliki kultur berbeda. Kriteria pakaian bukanlah berdasarkan kepantasan atau mode yang lagi trend. Harus longgar dan tidak ketat.

mencabut bulu ketiak. lungguh dansuguh ? Jelaskan ! 5.” (HR. mencukur kumis. ”Rasulullah saw. 3. Bukhari) ∗ Larangan mencukur dan menyambung rambut. dia mengatakan”Lima perkara yang merupakan bagian dari fitrah.” Memulai segala sesuatu yang baik dengan sebelah kanan Larangan membuat tato dan merenggangkan gigi Diperbolehkan memakai pakaian sutera bagi wanita Larangan menjulurkan pakaian Dimakruhkan bagi wanita memperlihatkan perhiasan yang dipakainya. Bagaimana cara berhias yang di benarkan menurut ajaran Islam ? Jelaskan 10. yaitu memotong kuku. dan khitan. saguh. Tugas Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat ! 1. Melaknat wanita yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya.Dari Abu Hurairah Ra. dan lebih baik pergi/pulang ? jelaskan. Bagaimana Tujkuan berpakain menurut Islam ! 8. mencukur bulu kemaluan. Salinlan Firman Allah dalam Al-Quran yang menjelask 6. Bagaimana tata cara menerima tamu yang baik menurut Islam ? 4. Kenapa Islam melarang bertamu kalau kita telah mengucapkan salam sebanyak tiga kali tidak dijawab. Jelaskan prinsip-prinsip berpakaian menurutb Islam ! 7. Apa yang anda ketahui tentang Tabarruj ? Jelaskan ! ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 61 . ∗ Tidak diperbolehkan bagi wanitamemakai wangi-wangian yang tercium aromanya oleh orang lain ∗ Diperbolehkan bagi wanita memakai kutek ∗ Tidak diperbolehkan memakai pakaian tipis ∗ Perintah berjilbab ∗ Tabarruj Tabarruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah selain pada suaminya. Apa yang kamu ketahui tentang gupuh. Bagaimana pendapatmu tentang mode pakaian yanga dipakai oleh sebagian anak muda sekarang ini dilihat dari kacamata ajarann Islam? Jelaskan 9. Jelaskan tata cara bertamu menurut ajaran Islam ! 2.

Dalam kitab Tanbihul Ghfilin dinyatakan bahwa orang hasud itu telah menentang Allah swt. Kepuasannya akan tercapai apabila orang lain tidak bisa yang melebihinya dalam segala hal. Nabi saw. Tidak rela menerima pembagian karunia Allah swt. Atas dirinya. Perbuatan hasud umumnya berkonotasi pemecah belah atau adu domba dikarenakan tidak senang melihat kesuksesan atau kesenangan pihak lain. Mengikuti pengaruh iblis yang sebetulnya sangat merugikan dirinya sendiri. Membenci akan nikmat atau anugerah Allah swt.Quran surat an-Nisa (4) :54 ”Apakah mereka dengki kepada manusia atas apa yang diberikan Allah kepada mereka dari keutamaan-Nya”. kalau bisa semua anugerah dan kebajikan jatuh pada dirinya sendiri. Yang diberikan kepada orang lain. kalaupun orang lain memperolehnya diharapkan dibawah dirinya.BAB X PERILAKU TERCELA A. Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai sifat ini. missal di sekolah. sebab hasud merupakan bentuk perbuatan pengaruh buruk yang terbit dari hati manusia karena dorongan napsu dan setan. di masyarakat dan Negara dan mungkin pada diri kita sendiri. b. Sifat hasud tersebut merupakan penyakit hati yang cukup berbahaya. Dalam beberapa hal seperti: a. c. Sifat Hasud 1. Pelit terhadap pemberian Allah swt. tak perlu orang lain. Bersabda: 62 . ∗ Jauh dari rahmat Allah swt dan sesama manusia. Akibat perbuatan Hasud Abu Laits Asmarakandi (1980. ∗ Terkena kehinaan dan kekgelisahan apalagi ia menyadari bahwa orang lain telah memahami hasutannya. Penghasud akan terkena bencana sebelum hasudnya mencelakai orang. 2. misalnya: ∗ Kerisauan dan kegelisahan akibat kebencian tak terputusputus. di rumah. 228) mengatakan . maka ia dipandangdan pasti dijahui. d. Pengertian Hasud adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Alah swt. Bahkan berusaha dengan berbagai cara agar orang yang mendapat nikmat dan kesenangan tersebut kembali seperti semula. ∗ Hancurnya kebaikan kebaikan yang telah dilakukannya. Firman Allah dalam Al. tidak ada yang lebih jahat selain hasud.

Dengan demikian riya dalam niat apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan. Akhirnya Semoga Allah swt. yaitu : a. puasa haji. Dan memohon maaf kepada orang yang dihasuti. Dirinya terhina dan tersiksa. hatinya merasa bangga dan mengharap pujian. Bersabda: ”Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya dan seseorang akan lemperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan”( HR. bukan ikhlas karena Allah swt. b.atau untuk tujuan lain. Bukhari dan Muslim) Macam-macam Riya Riya terbagi menjadi dua kategori. Ingin 63 . Betapa rugi orang yang hasud. B. Rasulullah saw. Meningkatkan sifat Qanaah. Senantiasa merahmati kita dengan kebersihan hati. ∗ Oleh karena itu sungguh berbahagia orang yang senantiasa bersih dari iri hati. Sedang riya menurut arti istilah adalah sikap atau tindakan seseorang memperlihatkan amal perbuatannya serta ibadahnya kepada orang lain. dengki dan hasud. dibenci Allah dan sesama. Baik ibadah maupun pekerjaan amaliyah yang bersifat keduniaan bila didasari dengan niat riya. ingin pujian atau dilihat orang lain. apakah untuk mendapat ridha dan pahala Allah swt. Sangat menentukan nilai dan kadar iman seseorang yang melakukan pekerjaan. sanjungan dan penghargaan dari orang lain. tidak ikhlas karena Allah swt. karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar(HR> Abu Daud). Dengan kata lain riya adalah melakukan amal atau ibadah dengan niat karena selain Allah. Sifat Riya Pengertian Riya menurut arti bahasa berarti melihat karena ketika berbuat. maka bersegeralah bertaubat kepada Allah swt. Riya’ dalam Niat Artinya : Sejak awal perbuatan. bahkan sebelumnya sudah didasari riya. akibatnya hati menjadi tentram serta pikirannya senantiasa tenang . Riya dalam perbuatan Artinya Riya yang dilakukan ketika sedang melakukan perbuatan. pikirannya cupet. Mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. maupun amaliyah lainnya akan menjadi sia-sia dan musnah. Cara menghindari sifat Hasud ∗ ∗ ∗ ∗ Selalu meningkatkan iman kepada Allah Berupaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. hatinya gelap.”Jahuilah olehmu sifat dengki. Bila kita terkena penyakit hasud. Karena niat buka karenaAllah swt. Mengapa? Karena sifat buruk itu akan menimbulkan perpecahan bahkan perselisihan yang berakibat merugikan dan mencelakakan orang lain. Amin.maka segala apa yang ia kerjakan baik ibadah shalat. selalu berusaha agar dilihat dan diperhatikan orang lain untuk mendapat pujian. 3. Niat karena Allah swt. Menyadari kedudukan harta dan jabatan dalam kehidupan manusia di dunia.

dilihat orang mengharapkan mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain tidak akan mendapatkan nilai atau manfaat bagi dirinya. d. c.artinya memperlakukan binatang secara tidak Islami. Akan merugikan kehidupan diri sendiri baik di dunia maupun akhirat Akan memperoleh azab/laknat dari Allah Akan memperoleh Azb Allah di Akhirat Amal perbuatannya menjadi sia-sia di sisi Allahswt. bukan menjadi pengecam saudaranya. Sikap dan Perilaku Muslim yang menjahui sifat hasud. 2. Selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah swt. b.Yunus (10): 13 ”Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat sebelum kamu. oleh karena itu Allah mengutus Nabi Musa as untuk menuntun mereka supaya menyembah Allah. b. menjadikan dirinya bagian dari solusi dan bagian dari masalah. Telah memberikan nilai lebih antara yang satu dengan yang lain. Bahaya sifat zalim a. Selalu mensyukuri nikmat dan karunia Allah swt. Dengan sikap congkak seperti diatas Allah swt melaknat/mengazab Firaun di dunia dan di akhirat. riya dan zalim. Semua kisah itu dijelaskan pada QS. Selalu menanamkan komitmen pribadi dalam setiap tindakannya dalam pergaulan dengan masyarakat yaitu : Menjdikan dirinya menjadi penyuluh bukan hakim. C. Zalim kepada binatang. Zalim kepada orang lain artinya memperkosa kehormatan atau harta benda atau berbuat semenamena kepada orang lain. tercatat Firaun dengan segenap bangsawan menguasai sungai Nil. Kekejaman Firaun terhadap bani Israel pun telah melampaui batas. menyembelih dengan pisau tumpul dan sebagainya. Yang diberikan dan menyadari bahwa Allah swt. a. Sifat Aniaya (zalim) Pengertian Aniaya berasal dari bahasa Arab ( ). b. Perbuatan zalim ini telah membinasakan umat sebelum umat Nabi Muhammad saw. masyarakat dan bangsa lebih-lebih untuk agama. ketika mereka berbuat kezaliman” Dalam sejarah. Tugas 1. malah bersumbar mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tulislah apa yang di maksud dengan : Hasud 64 . c. menjadikan dirinya menjadi model seorang muslim yang istiqamah. Zalim kepada Allah artiya tidak mau mengikuti perintah dan menjahui larangan Allah. menjadi penguasa bangsa Qibthi/ Mesir serta menjadikan bangsa Israel menjadi obyek kekejaman. Sifat ini termasuk salah satu yang dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya serta dikecam oleh seluruh umat manusia di dunia Sifat ini berakibat menjatuhkan martabat diri sendiri dan merugikan orang lain. Sesuai firman Allah QS. c. dan menjadikan setiap usahanya membawa manfaat bukan membawa mudharat. dengan jalan mengurung. akan tetapi Firaun tidak menggubris ajakan beliau. Sifat zalim /aniaya dapat berupa beberapa bentuk: a. Assyura : 52-60.

Difinisi Salat menurut bahasa berarti ”doa” sedang salat menurut syara (hukum agama) berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam disertai keikhlsanmenurut rukun dan syarat yang ditetapkan. 4. Lalai ketika salat dan selesai salat 65 . sujud merupakan cermin penyerahan total pribadi muslim. Gerakan salat adalah gerakan yang sempurna mulai dari berdiri. Salat merupakan Hubungan langsung kepada Allah swt. Sifat-sifat apakah yang sangat dicintai oleh Allah swt? Jelaskan! BAB XI SALAT DAN PUASA A. SALAT 1. Malas untuk melaksanakan kewajiban salat 2. 5.3. maka rahanipun demikian dan salat adalah termasuk kebutuhan rohani. riya dan aniaya dalam kehidupan sehari-hari! 6. Isi Dan Kandungan salat Salat terdiri dari ucapan dan gerakan. Ucapan dalam salat berasal dari ayat-ayat Alquran dan doa-doa kepada Allah swt. Dan merupakan kebutuhan utama jiwa. ruku. Riya Aniaya Apa akibat dari sifat hasud. Bagaimana ragam manusia dalam mensikapi ibadah salat? Sangat beragam manusia dalam mensikapi salat antara lain sebagai berikut: 1. Jasmani butuh makan minum. Mengapa kita perlu salat? Manusia terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani.

bukti keharmonisan hubungan seseorang dengan Allah swt. serta bukti ketaatan dan kepatuhan.3. yang dikerjakan tepat waktu .Semakin dallam rasa Tawaduknya karena keagungan Allah swt. iii. Menurut istilah berarti menahan diri dari sesuatu yang membukakan /membatalkan puasa satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. ii. Pengertian Menurut bahasa puasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. 5.Khusu dan Ikhlas hanya karena Allah.Tidak menyombongkan diri kepada sesamanya. e. d. 6. i. h. iv. i. a. c. Semua itu dijalaninyadalam rangka menggapai ridha-Nya. Begitu pula manusia dapat meninggikan derajat dan martabat (Ruh Ilahi). g. PUASA 1. Salat Merupakan Ibadah Yang Pertama Dihisab Salat Merupakan Batas antara muslim dan Kafir Tanda-Tanda Salat Yang di Terima 1. dikerjakan secara khusu dan sesuai petunjuk rasulullah saw. 2. Puasa merupakan sarana memantapkan aqidah. B. 3. Evaluasi Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat! 1. 2. orang yang kena musibah. janda. f. tertawa dan menangis. Yang membuahkan kepedulian dengan sesama. b.Jelaskan pengertian salat sebagai tiang agama ! 3. Bahwa manusia melalui puasa dapat mengambil jarak dari rutinitas kehidupan sehingga mampu menyelami pasang surut (sedih dan senang. seperti menahan tidur. 66 .Amalan apakah yang dihisab Allah di Akhirat kelak? 4. Pendahuluan Dalam pandangan Islam. Salat yang benar adalah salat yang dapat merubah perilaku. menahan bicara.Senantiasa berdzikir kepada Allah swt 5. nikmat dan musibah). musafir.Sebutkan lima macam hikmah salat yang kaqmu ketahui.Jelaslan definisi salat menurut syara 2. bukan sekedar memenuhi kebugaran fisik (jasmani). Kedudukan salat Salat Tiang agama Salat merupakan sarana Komunikasi antara seorang muslim dengan Allah swt. 4.Sebutkan tanda-tanda yang diterima Allah swt. menahan makan dan sebagainya. 3. 3. Hikmah salat Mencegah dari perbuatan keji dan munkar Mendidik manusia hidup bersih Disiplin Waktu Membiasakan hidup sehat Melatih kesabaran Mengikat tali persaudaran sesama muslim Mendidik jiwa untuk menjahui sifat sombong Mendidik agar selalu ingat kepada Allah Mendidik agar jiwanya tetap tenang dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup.Menyayangi orang miskin. terpelihara dari waktu kewaktu.Tidak mengulang maksiyat kepada Allah swt.

: ”Dari Abu Qatadah. Mermbunuh orang dengan sengaja kifaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa 6 ( enam ) hari di bulan syawal Sabda Rasulullah saw. iii. Hukumnya fardhu ain atas tiap-tiap mualaf (Islam. Bersabda: ”Berpuasa hari Asyura dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu” ( HR.: ”Dari Abu Qotadah. c. Puasa dengan sebab bersetubuh disiang hari di bulan ramadhan. Puasa Arafah ( tanggal 9 Dzulhijah ) terkecuali bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. kifaratnya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut. i. Muslim ) d. Puasa bulan Ramadhan selama satu bulan Puasa kafarat yaitu puasa wajib dikerjakan untuk menutupi suatu keteledoran yang telah kita lakukan. Rasulullah saw bersabda” Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan kemudian ia berpuasa enam hari di bulan syawal. Puasa Sunnah terdiri dari: a. jika tidak sanggup memberi makan 10 orang fakir miskin. yaitu puasa wajib apabila seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk berpuasa kalau tercapai apa yang telah dicita-citakan. Puasa tengah bulan ( tanggal 13. Yaitu: b. Puasa hari Senen dan Kamis f. Sekali memakai kata Shaum tetapi bermakna menahan diri untuk tidak berbicara. Puasa hari Asyura’ ( tanggal 10 Muharram) Sabda Rasulullah saw. Tepatnya pada tahun kedua sesudah Nabi Muhammad saw. ”Dari Abu Ayyub. maka tidak di sunahkan berpuasa. Puasa Nazar. Al baqarah : 183 4. satu tahun lalu dan satu tahun yang akan datang” c. maka ia seperti puasa sepanjang masa” b. 15 dari tiap-tiap bulan Qomariyah/ Hijriyah) 67 . Macam-macam Puasa Puasa wajib terdiri dari : a. baligh dan berakal sehat). Firman Allah swt : ”Hai orang orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”(QS. Puasa bulan Sya’ban e. Puasa di bulan Ramadhan itu merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Hijrah kemadinah. ii. diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. yaitu berpuasa tiga hari. 14. Sabda Rasulullah saw.Al-Quran menggunakan kata shiyam sebanyak delapan kali. Rasulullah saw Bersabda : ” Berpuasa hari Arafah dapat menghapuskan dosa dua tahun. Rasulullah saw. Karena merusak sumpah .

yaitu tanggal 11. Puasa Istimewa (khususul Khusus) yaitu menahan diri dari niat yang buruk seperti riya’. dan Hari Raya Idul Adha. Non Islam tidak sah puasanya b. Puasa awam (umum). Lima Ahli Hadits) puasa pada malam sebelum terbit fajar. menahan mata dan telinga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. sombong. serta tiga Hari sesudah hari Raya Idul Adha ( Hari Tasyrik ).berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis 2). Berniat pada malamnya. Mumayyiz ( mampu membedakan yang baik dan yang buruk) c. Syarat dan Rukun Puasa Syarat-syarat Wajib Puasa : a. dan bnagi wanita dengan keluarnya ”darah haid”) c.g. c. Berakal. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar dan terbenam matahari. 12. . yaitu puasa menahan diri dari makan. Suci dari darah haid dan nifas d. hasud. maka bukanlah ia e. Puasa khusus yaitu menahan anggota badan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk seperti berdusta. 68 . apabila telah yakin waktu berbuka telah tiba.  Hal-hal Yang membatalkan Puasa 1) Makan dan minum 2) Muntah dengan sengaja . Menyegerakan berbuka puasa. Puasa Haram Yaitu berpuasa pada hari Raya Idul Fitri. 6) Keluar mani sebab bersentuhan dengan wanita (istri) atau dengan cara lain. minum dan melakukan hubungan seksual. Baligh (ditandai dengan : Bagi laki-laki dengan ”Mimpi Basah”. b. muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. orang yang gila tidak wajib Berpuasa b. Mampu berpuasa Syarat-syarat sah puasa : a. Mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum terbit fajar.  Sunnah Puasa : 1). 13 Dzulhijjah. Tingkatan Puasa Dan Orang Yang Di Perbolehkan Tidak berpuasa a. 5. Berdoa sewaktu berbuka puasa 3). 3) Bersetubuh 4) Kerluar darah haid dan nifas 5) Gila (tidak sadarkan diri) diwaktu siang hari. 4) Memperbanyak sedekah selama bulan Ramadhan 5) Memperbanyak membaca Al-quran dan mempelajarinya serta mengikuti ceramah ceramah Ramadhon. dengki. Dalam waktu yang dibolehkan berpuasa Rukun Puasa d. Islam. selama bulan Ramadhan Sabda Rasulullah saw. tidak melangkah ketempat ma’siat. 4. dan lain-lain.: ” Barang siapa yang tidak berniat berpuasa” (HR.

karena salah satu sebab yang membatalkan. Orang hamil dikhawatirkan membawa mudharat bagi diri dan kandungannya 4). Wajib qadha bagi orang yang batal puasa. Jelaskan pengertian puasa menurut bahasa dan Istilah! 2. Orang yang sedang sakit dan sakitnya akan mendatangkan mudharat (bahaya) atau jika berpuasa akan bertambah lama sembuhnya. cobaan dan musibah. Apa saja rukun puasa itu dan apa pula yang membatalkannya ! 4. kadang-kadang membawa gejala cerdial dan cerebral yang amat keras. Selanjudnya setiap amanah harus di pertanggung jawabkan. Boleh meninggalkan puasa . Salin. jika dimakn melebihi batasnya. Sebutkan macam-macam puasa beserta contohnya ! 3. Menurut ahli Kesehatan: 1. Tugas Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat ! 1. melahirkan dan nifas 6). ada yang hanya makan bubur secara teratur serta buah-buahansejak masa kanak-kanak)” MenurutPel Rutinga dalam bukunya ”De Ziekten Van De Maag” Menyatakan: ”Makanan yang mudah dicerna membawa bahaya. Itulah sebabnya mengapa orang-orang dahulu kala telah melazimkanpuasa pada waktu-waktu ttertentu . sebab puasa adalah amanah yang harus di pelihara . 3).b.  Mendidik kepercayaan dan tanggung jawab. Baik penyakit lahir maupun batin. Orang yang sedang menyusui anak dikhawatirkan membawa mudharat bagi diri dan anaknya. 5). Dokter Alexis Carrel. 6. 1). Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa: Ada dua golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan romadhon yaitu: a. pemenang hadiah Nobel dalam ilmu pengobatandan pembedahan menjelaskan: ”Banyak makanan yang dimakan manusia secara tetap dan teratur setiap hari. WAKAF DAN HAJI 69 . Apa hikmah puasa menurut para ahli kesehatan dan menurut pandangan Islam ! 5. Bahwa mengisi perutdengan terlau cepat dan terlalu penuh aakan menimbulkan gejala Reflek . tetapi wajib mengqodonya. Orang sedang haid. 2). misalnya mengurangi makan nasi.  Sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Al-Baqarah (2) : 183-184 ! BAB XII ZAKAT. dapat merusak (kesetabilan kerja) Organ organ tubuh yang penting. terjemahkan dan jelaskan isi kandungan isi kandungan QS.  Mendidik belas kasih tderhadap pakir miskin.  Menempa jiwa supaya mempunyai kekuatan dan daya yang tanguh dalam menanggung derita. sehingga perut menjadi basar dan buncit Orang sering lupa bahwa perut itu adalah alat jasad yang membutuhkan istirahat serta harus melepaskan lelah.” Dari dua pendapat pakar kesehatan ini dapat disimpulkan bahwa puasa merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mencegah berbagai macam penyakit.  Mengurangi atau mengendalikan serta membersihkan diri dari sifat rakus dan tama’ dalam segala hal. Intinya menunaikan ibadah puasa dengan tulus dan ikhlas akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Hikmah Puasa Dari segi kejiwaan/mental:  Lelatih jiwa dan watak untuk memelihara amanah. Karena semua ibadah mengandung arti bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dianugerahkan. Orang yang bepergian jauh ( musafir) sedikitnya 81 km.  Menjaga kesehatan baik lahir maupun bathin.

dan pensucian. yaitu batas harta sehingga wajib dizakati. pangan. Kata (ambillah) menunjukkan kata kerja perintah yang berarti wajib. Zakat yang diambil itu dalam bentuk harta. berarti harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai penuh oleh pribadi muslim. • Syarat-syarat harta yang wajib dizakati a. c. yang penjabarannya bisa bermacam-macam. Harat yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. pendidikan.. bagaimana caranya agar penerima zakat tersebut bermental produktif sehingga dengan demikian akan melahirkan kembali pemberi zakat yang baru. Shadaqah ialah pemberian kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya ( diluar kewajiban zakat) sesuai kemampuan sipemberi. Sebanyak 82 kali perintah salat dalam Al-Quran disejajarkan dengan perintah salat b. Harat tersebut dapat berkembang atau memiliki prestasi untuk dikembangkan. juga dapat menumbuhkan sifstsifst yang termasuk doa dari orang orang yang menerima zakat.” Dari ayat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan : a. Sudah mencapai nisab. Berdasarkan QS.A. Rukun Islam ketiga d. e. Zakat • Pengertian Mernurut bahasa Zakat berarti : Kesuburan. dengan zakat itu kamu membersihkan ( harta) dan mensucikan jiwa mereka. menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya Infaq ialah pemberian (sumbangan ) harta dan sebagainya ( selain zakat wajib ) untuk jalan kebaikan . b. Zakat akan memberi keuntungan bgi yang mengeluarkan berupa bersihnya hati dari sifat yang kikirdan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta. papan. kalau tidak dikeluarkan zaklatnya. Sedangkan menurut syara’ pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu. At Taubah (9) : 60 ada 8 asnaf yaitu : 70 . keberkahan.. kesucian. At Taubah (9) : 103 ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kewajiban yang universal dan telah diwajibkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. c. c. kesehatan. e. Tidak memberi zakat dinilai dosa besar • Dasar-dasar Kewajiban zakat Zakat diwajibkan mulai tahun kedua hijriyah. keamanan dan lain-lain. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka terlebih dahulu yang harus dibina adalah sikap mental. Menjadi milik sempurna. Kewajiban zakat berdasarkan firman Allah QS. Harta kekayaan yang sudah mencapai nisab. dinilai kotor. d. • Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup manusia seperti sandang. Mencapai haul artinya harta itu sudah dimilikinya selama satu tahun. Tidak memberikan zakat dapat dinilai sebagai merampas hak orang lain f. b. • Kedudukan zakat a.

5% Keterangan Yang dinilai semua kekayaan pada saat menunaikan zakat. Contoh menghitung zakat mal. Haul.1. Biji-bijian. Hamba sahaya • Ragam. konsultan. 2. Musafir adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. tanaman hias dll. akuntan. Makanan. 6. kerajinan mebel. 5. c. Perak Senilai 672 gr d. perantara perdaganagan dll. Industri barang : Konveksi. d. Industri Jasa : Notaris. dokter. travel. Mualaf adalah seseorang yang diharapkan tetap bertahan dengan akidah keislamannya. dll. 3. Fakir adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha tapi penghasilannya belum mencukupi kebutuhannya. dll b. 2 3 1350 kg gabah / Tiap panen 750 beras Senilai dengan b. Miskin adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun tidak mencukupi mski sudah lebih ½ kebutuhannya. logam mulialain ialah Senilai 94 gr : Platin emas murni f. honor. Perhiasan emas Senilai 94 gr emas murni 672 gr perak c. perak Perlengkapan perak Senilai 94 gr emas murni e. 7. Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Sabilillah adalah segala sesuatu untuk kepentingan Islam. Perhiasan. padi buah. ekspor/impor . Uang simpanan : 5-10% Jika air sulit 5%. kantin. uang : a. Jenis. sayur. umbi. cara menghitung dengan menjumlah pendapatan 1 tahun dan dapat ditunaikan pada saat menerima. dll Tumbuh-tumbuhan a. jika mudah 10% 2. Padi Nisab Senilai 94 emas murni Haul gr 1 hn Kadar zakat 2. Perdagangan : Pertokoan. 4.5 % 71 . Amil adalah orang yang mengurus dan mengelola zakat. 2. Pendapatan dari gaji. Emas murni 94 gr 1 thn b. Emas. harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : No 1 Jenis Harta Pendapatan/Perdagangan/ Tabungan a. perak. Riqob adalah seseorang yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan. dan kadar zakat harta 1. Nisab.

kerbau. Berapa zakat mal yang harus dikeluarkan pak AHmad ? 72 . 3. Sapi . c. Setiap 1 ekor unta penambahan 5 ekor zakatnya 1 ekor • Tata cara menghitung Zakat 2. Bapak Ahmad berdagang pakaian dengan aset 50 juta. 121-200 ekr 201-300 ekr b. Modal pokok ditambah keuntungan digabung . Sedangkan hutang ke pihak lain sebesar 10 juta. Segala peralatan usaha yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan tidak dihitung sebagai komponen zakat. deposito. Kambing . Unta 5 ekor 25 ekor 2ekor umur1 thn 2 ekor umur2 thn 1 ekor Selanjudnya setiap 2 ekor 100 ekor. kemudian dikurangi jmlah hutang bila ada.Tabungan . 40-120 ekor domba. kadar 3 ekor zakatnya 1 ekor 1 ekor umr Selanjudnya tiap 30 2 thn ekor kadar zakat tambahan 1 ekor umur 1 thn 1 ekor dan tiap tambah 40 kambing ekor kadar zakat tambah 1 ekor umur 2 th. b. Beberapa contoh menghitung zakat : d. Dipahami jenis. 20 juta. setelah setahun berusaha memperoleh laba Rp. mata uang asing 4 Binatang ternak a. biri-biri. a. kuda 30 ekor 1 thn 1ekor umur1 thn 1 tahun 40 ekor 60 ekor 70 ekor c. nisab dan kadar harta serta usaha yang dijalankan. uang tunai rupiah.

yang kecil atau yang besar dari muslim dan diperintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang keluar shalat( ied)” 1.5 liter beras. dikeluarkan sejak hari pertama bulan Ramadhan hinga akhir Ramadhan. berkata Rasulullah saw. dan barang siapa yang membayarnya sesudah salataka zakat itu sebagai sedekah saja. Adapun kadar kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah maka sifatnya pasti mutlak sedangkan pajak kadarnyaditetapkan negara yang besar kecilnya disesuaikan menurut kebutuhannya. ”Dari Ibnu Abbas.5 kg/3. Beras /makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah minimal sama dengan makanan sehari-hari. pihak yang dikenai kewajibansama-sama melaksanakan tanpa mengharapkan keuntungan yang bersifat material.5 liter beras yang dapat dibayarkan dengan uang seharga 2. : Diwajibkan zakat Fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak 1 sha’ (2. maka zakat itu diterima. Kemudian pada zakat terkandung tujuan yang bersifat moral spiritual dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. unsur paksaan pernah dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab.Jawab: Aset Rp 50 juta Laba Rp 20 juta Rp 70 juta 70 juta – hutang (10 juta) = 60 juta Jadi zakat Pak Ahmad adalah 2. Melalui pajak terdapat sangssi tyertentu bagi pelanggar pajak. atas tiap tiap orang muslim.5% dari 60 juta = Rp 1. c. ”Dari Ibnu Umar.500. 20 juta-10 juta = Rp. Abu dawud dan Ibnu Majah). Sedangkan pajak terlihat lebih material.5% xRp 10 juta = 250 juta. Di bolehkan pada awal Ramadhan b. Hikmah Zakat 1.”(HR.5kg) kurma atau gandum. Lahir sebelum terbenam matahari pada penghujung bulan Ramadhan. • Hubungan Pajak dan zakat Persamaan zakat dan pajak terdapat unsur kewajiban . sebelum salat Idul Fitri diutamakan. Barang siapa yang menunaikan sebelum salat hari raya. laki-laki atau perempuan.000 e. 10 juta 2.• Pengelolaan Zakat Fitrah Zakat Fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajr pada malam idul fitri. Dalam kedua bentuk kewajiban itu .5 kg atau 3. Lebih utama disaat terbenam matahari penghabisan bulan Ramadhan hingga sebelum shalat hari raya (’ied) Sabda Rasulullah saw. Memiliki kelebihan harta untuk dimakan sekeluarga (diri dan tanggungan) pada malam hari raya dan siang hari raya. penghasilan pak Nasution setiap tahun Rp 20 juta . supaya kewajiban itu mempunyai kekuatan memaksa maka kewajiban itu mempunyai sangsi. Begitu pula zakat. 2 Waktu membayar zakat Fitrah a. merdeka atau hamba. ia berkata ” Telah di wajibkan oleh Rasulullah saw zakat fitrah sebagai pembersih bagi otrang yang berpuasa dan memberi makan bagi orang miskin. kebutuhan pokoknya Rp 10 juta. Mendapatkan pahala yang dilipat gandakan 73 . Terjalin persaudaraan dan kepedulian orang kaya kepada orang miskin 3. Membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta 2. Banyaknya 2. Islam b. Berapa zakatnya ? Jawab : Pendapatan-lebutuhan pokok Rp. Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah a.

Jelaskan fungsi zakat memiliki misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ! 4. 5. Tamattu’ dan qiran. Sedangkan menurut istilah ulama fikih adalah menyengaja mendatangi Ka’bah (Baitulah) untuk menunaikan amalanamalan tertentu (antaralain tawaf dan sa’i) atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu (seperti berkunjung ke arafah untuk wukuf dimulai etelah tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijah sampai dengan terbit fajar pada tgl 10 Zulhijah. maksud. Zakat menurut istilah adalah. yaitu bagi orang yang sanggupmengadakan perjalanan ke Baitullah. 1. maka sesungguhnya Allah mahakaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam. Sedangkan umrah secara bahasa adalah ziarah.. Ketentuan Hukum Islam Tentang Haji a. 3. setelah selesai baru mengerjakan umrah. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu. terhindar dari kebakhilan Perilaku yang mencerminkan hikmah Zakat. Jelaskan pengertian zakat ”tumbuh dengan subur” 2. Pelaksanaan haji dan umrah dapat dilakukan dengan cara Ifrad. Optimis. Tamattu’ yaitu Mengerjakan umrah terlebih dahulu. Bapak Kasim mempunyai saham yang nilainya jika diuangkan saat ini berjumlah 10 juta. 3. Bersabda: 74 . Untuk tahun ini menerima deviden Rp 560. berapa zakat yang harus di keluarkan B.. ia hanya sekedar titipan (amanah). karena terlah memiliki kepedulian kepada yang membutuhkan 2. Sedangkan Qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah sekaligus.4. Dasar Hukum Haji dan Umrah Dasar Hukum Haji dan Umrah adalah Al-Quran Surah Ali Imran.. Rosulullah saw. sebutkan syarat-syarat harta yang wajib dizakati ! 5. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam. HAJI 1. Tugas. Dermawan. Tidak berlaku sombong. Berbahagia karena telah melaksanakan perintah Allah dengan jalan mampu berbagi untuk sesama. Pengertian Haji dan Umrah Pengertian haji secra bahasa berarti tujuan. b. karena apa saja yang dimiliki pada hakekatnya milik Allah swt. karena yakin Allah akan memberikan lebih dari apa yang ia berikan di dunia dan di akhirat.000. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat ! 1. dan menyengaja. sa’i dan bercukur. Bersyukur karena lebih baik memberi dari pada menerima 4. setelah selesai baru mengerjakan haji. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji). yang terdiri dari tawaf. 3: 97 Allah SWT berfirman: ”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Alah. Sedang menurut Istilahfikih adalah sengaja mendatangi Ka’bah untuk melaksanakan amalan tertentu.

Adpun syarat-syarat wajib haji itu sebagai berikut: Beragama Islam Berakal sehat Balig. dan puasa Ramadlan” (HR. C. bila sudah balig berkewajiban haji. o o o o Adapun orang-orang yang mendapat keringanan dalam berhaji. kapan dan bulan apapun itu bisa melakukan umrah. bisa diwakilkan oleh orang lain. Merdeka bukan hamba sahaya.”Dari Abdullah r. ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Islam itu dibina atas lima perkara: pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Baqarah. Jamaah haji Indonesia gelombang I memulai ihram untuk umrah ditempat ini. Miqat terbagi dua: Miqat Zamani (waktu) : waktu yang ditentukan untuk melakukan haji yaitu dimulai bulan syawal (bulan ke -10) sampai 10 hari bulan Dzulhijah. Anak yang belum balig namun sudah berhaji.(bulan ke-12) Firman Allah dalam QS. ulama fikih sepakat bahwa hukum menunaikan ibadah haji adalah fardu ’ain bagi setiap muslim/muslimah yang telah memenuhi syarat wajibnya. b.. Orang yang sudah meninggal dan belum haji maka dapat dihajikan (haji badal) oleh orang lain.Muslim) Berdasarkan Al-Quran dan Hadis tersebut. o Miqat Haji dan umrah Miqat adalah batas waktu atau tempat untuk melakukan ihram. Paling utama umrah di bulan Ramadan. o Kuasa atau mampu mengerjakan (Istitaah) o Dilakasanakan pada waktunya. dan Muhammad hamba-Nya serta Rasul-Nya.” o Miqat Makani Yaitu batas batas bagi jamaah haji mulai berihram dan memakai pakaian ihram. o Juhfah dari syam o Dzatu irqin dari Iraq o Qarnun Manazil dari Dubai 75 .. Orang yang sudah lanjut usia atau sakit. mendirikan salat. Sabda Rasulullah saw yang artinya ” Berumrah pada bulan Ramadan sama nilainya dengan satu kali haji. haji ke Baitullah (Ka’bah)..a. c. o Khususbagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah. membayar zakat. antaralain: a. o Wajib hanya sekali seumur hidup. 2 :197: ”(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi.” Adapun umrah tidak terikat waktu. Ada lima tempat yang ditentukan sebagai miqat makani: o Dzulhulafah (Bir Ali) dari Madinah.

3. Ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu. Pelaksanaan Haji Pelaksanaan haji dan umrah dapat dilakukan dengan cara Ifrad. suci bersih laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. keuletan dalam menghadapi godaan dan rintangan. Tamattu’ dan qiran. Tamattu’ yaitu Mengerjakan umrah terlebih dahulu. setelah selesai baru mengerjakan haji. Mendapat ampunan dosa bila hajinya diterima oleh Allah swt. kesabaran. Sedangkan Qiran yaitu mengerjakan haji dan umrah sekaligus Hikmah Haji dan Umrah Dalam ibadah haji dan umrah terkandung hikmah yang besar. melainkan dengan cara mengulaginya pada tahun depan. Sunnah-sunnah Haji  Membaca Talbiyah  Membaca salawat Nabi  Melaksanakan Thawaf qudum (Thawaf ketika baru sampai)  Masuk ke Baitullah dari Hijr Ismail. 76 . Perbedaannya terletak pada:  Wajib haji ditinggal (tidak dikerjakan) haji tetap sah namun ia wajib membayar dam (denda)  Rukun haji ditinggal. atau melakukan larangan ihra F. 1. disamping ada rukun ada pula wajib haji. Rukun dan Wajib Haji Di dalam ibadah haji. Mempertebal dan memperkuat Iman dan takwa kepada Allah swt karena dalam ibadah tersebut diliputi rasa khusu’. Rukun Haji  Ihram  Wukuf  Thawaf  Sa’i  Tahalul  Tertib 2. 2. Yang paling dekat dengan Baitullah namanya Tan’im. Dam Dam yaitu denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji atau mengerjakan haji dengan cara tamattu’ dan qiran. diantaranya adalah: 1. maka hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam. harus kuat fisik dan mentall juga ibadah yang berani. Wajib Haji Wajib haji ada lima:  Ihram dari miqat  Bermalam di Mudzalifah  Bermalam di Mina  Melontar Jumrah  Thawaf Wada’ 3.o Yulam lam dari Yaman Dan untuk Indonesia tempatmiqat dilaksanakan dari sebuah gunung yang terletak disebelah selatan kota Makah. Tentunya kedua-duanya wajib dilaksanakan. sedangkan yangagak jauh namanya ji’ranah. Mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia. E. memerlukan biaya yang besar dan membutuhkan ketabahan. D. setelah selesai baru mengerjakan umrah.

Ibadah amaliah lebih meningkat. Motivasi yang tinggi untuk berkunjung datang lagi ke Baitullah 2. Depkeu. BPIH digunakan untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri dari biaya operasional 77 . Depkes.4. sumur zam-zam. Mengacu kepada UU No. Dephan dan Bank Indonesia.17 Tahun 1999.17 Tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden RI BJ.  Penyelenggaraan Haji di Indonesia Semua penanganan terhadap jamaah haji Indonesia diatur oleh Undang-Undang dan peraturan-peraturan Pemerintah. SKMenteri Agama dan Dirjen Bimas Islam dan penyelenggara haji Indonesia. dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila UUD 1945. Madinah. Dephub. lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri. Azas dan Tujuan. c. Tujuan: Memberikan pembinaan. dapat dikemukakan antara lain : a. kota Makkah. Habibie di jakarta dengan persetujuan DPR pada tgl 3 Mei 1999. Sedang Peraturan-peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah adalah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 371 Tahun 2002 terdiri 14 bab dan 38 pasal dan keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara haji NO. Departemen terkait adalah Deddagri. pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistim dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman. Depkeh dan HAM. bukit shafa dan marwa. Menteri agama juga membentuk/ menunjuk: Panitia Penyelenggara Haji ibadan Haji Pusat (PPIH). PPIH Embargasi (bandara udara tempat pemberangkatan) jamaah haji ke Arab Saudi). D/377 Tahun 2002 Tentang petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah terdiri dari 10 bab dan 97 pasal. maka bacalah buku manasik haji. b. Arafah dan sebagainya. tertib. Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah UU RI No. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri agama. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap hikmah haji dan umrah 1. dan PPIH di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas menteri agama melakukan koordinasi dengan departemen terkait dan pemerintah Arab Saudi. Penyelenggara Ibadah haji berdasarkan azas keadilan memperoleh kesempatan. Undang-undang tersebut terdiri dari 16 bab 30 pasal. Deplu. setelah mendapat persetujuan DPR RI. Mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka’bah. perlindungan. Penyelenggara Penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan atau masyarakat pemerintah dibawah koordinasi menteri Agama. Catatan : Penjelasan lebih lengkap tentang ketentuan haji. Kemampuan mengendalikan diri. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Menteri Agama menunjuk petugas operasional yang menyertai ibadah haji Indonesia yang terdiri dari:  TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia)  TKHI ( Tim Kesehatan Haji Indonesia)  TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia) Selain itu atas usul Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 3. sehingga diperoleh haji mabrur.

Prov. Sumut dan Sumbar). biaya transportasi Indonesia –Arab Saudi pulang pergi. Jatim. Apakah yang dimaksud Dam C. DKI Yakarta.(Dua Puluh Juta Rupiah). Pengertian Menurut bahasa wakaf berarti manahan.00 Zone II meliputi embarkasi Yakarta (Prov. Kep.000. Bengkulu. dengan jumlah tabungan minimal Rp.000. Prov. Prov. o Menyerahkan fotokopi bukti tabungan haji pada BPS BPIH (Bank Penerima Setoran BPIH).327. Besarnya BPIH ditetapkan dengan perhitungan kurs dollar Amerika Serikat pada wakt penyetoran BPIH.dalam negeri. Zona ini meliputi embarkasi Macasar (Prov. Bali. Prov.722. dan Prov. dan embarkasi Banjarmasin (Prov. embargasi Medan (Prov. Pendaftaran Setiap warga negara yang beragama Islam yang akan menunaikan Ibadan Ají diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke cantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai contoh syarat pendaftaran calon jamaah ají tahun 2006 adalah sebagai berikut: o Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku. Maluku. o Bagi wanita harus disertai oleh suami atau mahram. Sulteng. 20. Sdang 78 . Prov. Sulteng).00. dan Prov.44 ditambah dengan biaya dalam negeri dan administrasi sebesar RP. Sulbar. Jawa Barat. Nusa Tenggara Timar). Wakaf 1. dan embarkasi Surabaya (Prov. Prov. Misalnya besarnya BPIH/ONH biasa tahun 2006. menurut istilah wakaf adalah: mencegah dan menghentikan. Jateng. Gorontalo). Bangka Belitung dan Prov. Jelaskan beberapa syarat dan rukun ají! 4. dan embarkasi Batam (Prov. Prov. Prov. Prov. o Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat asli dari Puskesmas.327. Sumatra Selatan. ditetapkan sebagai berikut:  Zona I USD 2. Daerah Istimewa Yogyakarta). Qiran dan Tamattu’? 5. dan Prov. Sulut. Zona I meliputi embargasi Banda Aceh (Prov. Maluku Utara.. o Berusia minimal 17 tahun dan Belem pernah ají. Papua. 723. Kalsel dan Prov. Prov. Prov. Sulawesi Selatan. dan biaya operasional di Arab Saudi.00.  Zona III USD 2. d. Embargasi Solo (Prov.  Zona II USD 2.327. Riau. Apa yang dimaksud dengan cara ají Ifrad. Prov.733. Kalteng). dan Prov. Prov. Domisili calon jamaah haji yang tersambung dengan SISKOHAT (Sistim Komputerisasi Haji Terpadu). Evaluasi Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat ! 1. Apa yang dimaksud dengan hají dan umrah? 2. Riau. Jambi. Lampung.44 ditambah biaya dalam negeri dan administrasi sebesar Rp. o Menyerahkan pas foto terbaru berlatar belakang putih tampak muka 70%-80%. Bagi yang mendaftarkan estela tanggal 30 Maret 2005.44 ditambah biaya dalam negeri dan administrasi sebesar Rp 722. NAD. Kalimantan Barat).842. usuran 3x4 sebanyak 31 lembar dan usuran 4x6 sebanyak 2 lembar. embarkasi Balikpapan (Prov. o Pelunasan tabungan dilakukan estela besaran BPIH ditetapkan melalui BPS BPIH di Prov.63. Kapan waktunya bagi umat Islam untuk melaksanakan hají dan umrah? 3. Banten). Prov.

Firman Alah dalam Q. Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia Dasar Wakaf di Indonesia Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1977 Peraturan Mendagri No. al-Tirmidzi.Dan berbuatlah kebajikan. Al-Nasa’i) 2. • Harata yang diwakafkan atas dasar berhak berbuat baik. 5. • Mauquf yaitu benda atau harta yang diwakafkan • Sighat yaitu ikrar atau akad serah terima wakaf kepadaNadhir. o o o Syarat-syarat wakaf Berlaku untuk selamanya dan tidak dibatasi waktu. ”(HR. Harus jelas kepada siapa barang tersebut diwakafkan. 1ntahun 1978 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. o a. sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. kemudian diganti yang baru yang merupakan penjualan barang tersebut. Namun karena begitu pentingnya nilai wakaf. 3 : 92 & Al-Haj.a berkata kepada Nabi saw. alNasa’i. maka hukum wakaf sangat dianjurkan (sunnah). ilmu yang dimanfaatkan. Ia berkata Umar r. . AliImran. 22 :77 ”Kamu sekali-kali belum memperoleh kebaikan. badan hukum dan instansi. belum pernah saya menda[patkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu. ”Saya mempunyai seratus saham (tanah. dalam keadaan baik dan berfaedah. c. • Mauquf ’Alaih yaitu pihak yang menerima wakaf. yaitu shadaqah jariyah (wakaf). karena ia bukan sekedar sedekah biasa. saya bermaksud menyedekahkannya. Tunai penyerahannya di saat sighat. b. Berkata ”Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya.a. disebabkan pahala dan manfaatnya lebih besar diperoleh (pahalanya mengalir terus) bagi orang yang mewakafkan. terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal. 3. bahwa Rasulullah saw bersabda: ”Apabila manusia meninggal dunia.. Muslim. kelompok.” Hukum wakaf pada dasarnya ”jaiz” atau diperbolehkan. atau anak shaleh yang mendoakannya” (HR. 6 tahun 1977 Peraturan Menag No. dan Abu daud) ”Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. • Harta yang diwakafkan adalah milik sendiri. Rukun wakaf • Wakif yaitu pihak yang menyerahkan wakaf baik perorangan . harta wakaf.” Hadis Nabi saw ”Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. • Harta wakaf tidak boleh dijual kecuali rusak atau tidak bisa diambil manfaatnya. kebun ) di Khaibar. baik berupa perorangan. Pihak ini disebut juga Nadhir. dan sesuatu yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah Mahamengetahuinya.” ”. dan barang itulepas daripenguasaan si pemberi wakaf serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama. Kep/P/75/1978 79 . tetap zatnya. organisasi atau badan hukum dan lembaga. d. Ketentuan wakaf • Segala benda yang bergerak atau tidak.S. 4. Hal ini berarti wakif non muslim pun bisa diterima.a.” Nabi saw.. Wakaf senilai amal jariyah. supaya kamu memperoleh keberuntungan.

 Kewajiban Nadhir :Mengelola dengan sebaik-baiknya dan mengamankan harta surat-suratdan hasil-hasil wakaf..  Manajemen Amat terhadap sumber-sumber pembiayaan harus dikelola secara profesional. dapatlah disusun secara sederhana tata cara pelaksanaan wakaf hádala sebagai berikut. Untuk memajukan pembangunan. Perilaku yang Mencerminkan Penghayatan Tentang Hikmah Wakaf  Mengisi kehidupan secara sungguh-sungguh dan maksimal. Pejabat ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat • Ikrar wakaf. 2. 4. Bedakan antara pengertian wakaf dan amal jariyah ! 3. • Surat keterangan Kepala Desa atau Lurah yang dikuatkan Camat setempat tentang kepemilikan tanah dan ketuntasannya. Begitu pula ia berhak menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan garis yang ditentukan. • Kelengkapan Administrasi Wakaf  Sertifikat tanah atau surat pengganti yang sah. bahkan semakin baik bila kaya yang dermawan.  Menghindari jalan hidup yang menjadi bebanorang lain. Evaluasi Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan tepat! 1. Jelaskan pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah! 2. Hak dan Kewajiban Nadhir  Hak Nadhir : Berhak menerima penghasilan dari hasil wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Kepala Kandepag kabupaten atau kotamadya dan penggunaannya demi kemaslahatan agama atau umum. 5.: • Calon wakif menghadap Nadhir di hadapan Pejabat pembuat akta ikrar Wakaf (PPAIW). Pahala wakaf akan mengalir terus menerus selama barang wakaf itu maíz berguna (sedekah jariyah). o 6. Apa yang menjadikan faktor utama mengalirnya pahala wakaf? Jelaskan. • Adanya izan Bupati dan wali kota yang dalam hal ini diwakili Kepala Subdit Pertanahan. 3. Dengan wakap benda-benda bersejarah dapat terpelihara dan terhindar dari kerusakan. sehingga membuahkan kesuksesan yang pada akhirnya memberi manfaat yang lebih untuk sesama. dengan wakaf generasi baru dapat mewarisi peninggalan wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan umum. 7. 2 (dua) orang saksi dan bentuk ikrarnya tertulis. Sebutkan rukun-rukun wakaf serta pengertiannya masing-masing.o Tata cara Pelaksanaan Wakaf Berdasarkanm perundang-undanagan diatas . Hikmah Wakaf 1.  Meninggalkan anak keturunan yang berkehidupan cukup. Tulislah salah satu firman Allah dan Hadis Nabi 80 .

yang disuruh Allah swt dan diridhai-Nya. SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MADINAH 1. ancaman. Rasulullah saw bersabda: “Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang Allah swt. Karena dinegeri asalnya itu umat Islam mendapat tekanan. Meninggalkan rumahnya di Makkah untuk berhijrah ke Yatsrib tersebut pengertiannya sama dengan orang 81 . hijrah berarti berpindah dari suatu negeri kafir (non Islam). Dari Makkah ke Madinah adalah: o Menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan.BAB XIII KETELADANAN RASULULLAH SAW PERIODE MADINAH A. dan kekerasan kaum kafir Quraysy. Tujuan hijrah Rasulullah saw. Kedua. Bahkan ketika Rasulullah saw. kenegeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah.”( HR. intimidasi sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Bukhari) Jadi orang yang melakukan perbuatan bertakwa. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 M. Hijrah Rasulullah SAW dan umat Islam Ada dua macam pengertian hijrah yang harus di ketahui oleh umat Islam: Pertama. hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah swt untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. ancaman.

o

(Madinah), rumah beliau sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah swt. Untuk menegakkan dan meninggikan agama-Nya (Islam) .

2. Dakwah Rasulullah saw. Periode Madinah. Materi dakwah yang disampaikan Rasulullah saw. Pada periode Madinah, umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial dan kemasyarakatan.Adapun obyek dakwah beliau pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk diluar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab, dan yang tidak termasuk bangsa Arab. Rasulullah diutus bukan hanya untuk bangsa Arab tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah swt. Berfirman:

“Dan tidaklah Kami mengutus kmu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta”. (QS. Al Anbiya’, 21: 107) Dalam kurun waktu sepuluh tahun Rasulullah saw. Berdakwah di Makkah banyak mengalami suka dan duka. Dakwah Rasulullah ditujukan kepada orang-orang yang sdudah masuk Islam (umat Islam) bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam baik yang diturunkan di Makah maupun di Madinah, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu Rasululah dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesame umat Islam dan terbentuk masyarakat madani Madinah. Tujuan dakwah Rasulullah yang luhur dan cara penyampaiannya terpuji, menyebabkan umat manusia masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun banyak juga orang –orang kafir tidak bersedia masuk islam, bahka mereka berusaha menghalang-halangi orang lain masuk Islam, dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Misalnya orang-orang kafir Quraisy Makah dan kaum Yahudi Madinah dan sekutu-sekutunya. Setelah mendapat izin dari Allah untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Hajj, 22:39 dan al-Baqarah , 2 :190, maka kemudian Rasulullah saw dan para sahabatnay menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan para pengikutnya itu bukanlah bertujuan untuk melakukan penjajahan atau meraih harta rampasan perang, tetapi bertujuan untuk: o Membela diri, kehormatan dan harta. o Menjamin kelancaran dakwah, dan memberi desempatan lepada mereka yang hendak menganutnya. o Untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Setelah Rasulullah saw. Dan para pengikutnya mampu membangun statu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berpusat di Madinah, mereka berusah menyiarkan dan memashurkan agama Islam, bukan hanya pada penduduk Arab saja , melainkan juga non Arab, maka bangsa Romawi dan Persia menjadi cemas dan khawatir kekuasaan mereka akan tersaingi. Oleh karena itu bangsa Romawi dan Persia bertekad untuk menumpas dan menghancurkan Amat Islam dan agamanya. Untuk menghadapi tekad Romawi dan Persia, Rasulullah dan para sahabat tidak tingla diam sehingga terjadi peperangan antara Amat Islam dan bangsa Romawi, yaitu pertama perang mut’ah pada tahun 8 H, didekat desa Mut’ah, bagian utara Jazirah Arabia dan kedua , perang Tabuk pada tahun 9 H di Kota Tabuk, bagian

82

utara Jazirah Arabia. Sedangkan Bangsa Persia selalu mengadaka penyerangan terhadap wilayah kekuasaan umat Islam. Peperangan lainnya yang dilakukan dimasa Rasulullah saw. Seperti :  Perang Badar Al-Kubra, terjadi pada tgl 17 Ramadan tahun 2 H di sebuah tempat dekat perigi Badar, terletak antara Meca dan Medinah. Dalam perang melawan Kafir Quraisy ini kaum muslimin memperoleh kemenangan.  Perang Uhud, terjadi pada pertengahan Sya’ban tahun 3H. Pada perang ini kaum muslimin mengalami kekalahan.  Perang Ahzab (Kandaq), terjadi pada bulan syawal tahun 5 H. Ahzab artinya golongan-golongan, yaitu golongan kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi, bani Salim, Bani Asad, Gathfan, Bani Murrah, dan Bani Asyja, sehingga berjumlah 10.000 lebih. Pasukan Ahzab ini meyerbu Madinah untuk menumpasIslamdan umat Islam. Atas inisiatif dari Salman Al-Farisi, untuk mempertahankan kota Madinah di buat parit yang dalam dan lebar. Berkat inisiatif itu, kekompakan umat Islam dan pertolongan Allahswt. Dalam perang Ahzab ini umat Islam memperoleh kemenangan. Pada tahun keenam hijriyah, terjadilah perundingan antara delegasi kaum kafir quraisy yang dipimpin oleh Suhail Ibnu Umar dan delegasi umat Islam diwakili oleh Rasulullah saw. Perundingan tersebut melahirkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan melahirkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiah (Sulhul Hudaibiah). Isi perjanjian itu sebagai berikut: • Selama sepuluh tahun diberlakukan gencatan senjata antara kaum Quraisy penduduk Mekah dan umat Islam penduduk Madinah. • Orang Islam dari kaum Quraisy yang datang kepada umat Islam, tanpa seizin walinya hendaklah ditolak oleh umat Islam. • Kaum Quraisy, tidak akan menolak orang-orang Islamyang kembalidan bergabung dengan mereka. • Tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy, atau dengan kaum muslimindibolehkan dan tidak akan mendapat rintangan. • Kaum Muslimin tidak jadi mengadakan umrah saat itu, mereka harus kembali ke Madinah, dan boleh mengerjakanumrah ditahun berikutnya, dengan persyaratan: • Kaum Muslimin memasuki kota Mekah setelah penduduknya untuk sementara keluar dari kota Mekah. Kaum Muslimin memasuki kota Mekah tidak boleh membawa senjata. Kaum Muslimin tidak boleh berada dikota Mekah lebih dari tiga hari tiga malam.

• •

Perjanjian Hudaibiah inilah langkah awal untuk menciptakan perdamaian antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam. Dengan perjanjian ini Rasulullah saw. Dan umat Islam lebih leluasa untuk menyiarkan dakwah Islam. Kaum kafir Quraisy mengetahui, bahwa sangat menguntungkan kaum muslimin. Umat Islam semakin kuat, karena hampir seluruh semenanjung Arab yang paling selatan telah menggabungkan diri dengan Islam. Kaum kafir Quraisy merasa terpojok dan mereka secara sepihak berniat membatalkan perjanjian Hudaibiah itu, dengan cara menyerang Bani Khuzaah yang berada dibawah perlindungan Islam. Sejumlah orang Bani Khuzamah mereka bunuh dan

83

selebihnya mereka cerai beraikan.Bani Khuza’ah segera mengadu kepada Rasulullah saw. Dan mohon keadilan. Mendapat pengaduan seperti itu kemudian Nabi Muhammad saw. Dengan sepuluh ribu bala tentaranya berangkat menuju kota Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari para penguasa kaum kafir yang zalim. Rasulullah sebenarnya tidak menginginkan terjadinya peperangan, yang sudah tentu akan menelan banyak korban jiwa. Untuk itru Rasulullah saw dan bala tentaranya berkemahdi pinggiran kota Mekah dengan maksud agar kaum kafir Quraisy melihat sendiri, kekuatan besar dari bala tentara kaum muslimin. Taktik Rasulullah saw seperti itu ternyata berhasil, sehingga dua orang pemimpin Quraisy datang menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islamnya dua orang tokoh Quraisy yaitu Abbas ( paman Nabi saw) dan Abu Sufyan (seorang bangsawan Quraisy lahir tahun 567 M dan wafat tahun 652 M). Rasulullah saw dan bala tentaranya dapat memasuki kota mekah dengan aman dan membebaskan kota itu dari para penguasa kaum kafir Quraisy yang zalim tepat pada tahun 8 H secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Kemudian setelah itu kaum Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, menerima ajakan Rasulullah dengan kerelaan hati. Kemudian bersama-sama dengan tentara Islam membersihkan kakbah dari berhala-berhala yang berserakan. Kaum muslimin masih menghadapi kaum musyrikin, yang semula bersekutu dengan kaum kafir Quraisy yang telah masuk Islam. Kaum musyrikin dibawah pimpinan Malik bin Auf (Bani Nasr) berangkat menuju Mekah untuk menyerang kaum muslimin yang telah menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Mendengar berita tersebut, maka Rasulullah saw.memimpin bala tentaranya sebanyak 12 ribu orang menuju kelembah Hunain tempat kaum musyrikin berkemah. Maka terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Islam dan pasukan musyrikin, yang berakhir dengan kemenangan dipihak Islam. Perang Hunain ini terjadi dua minggu setelah peristiwa pembebasan kota Mekah. Sisa pasukan musyrikin melarikan diri ke thaif. Rasulullah dan bala tentaranya mengejar mereka sampai ke thaif, lalu mengadakan pengepungan selama beberapa hari lamanya sehingga pemimpin mereka Malik bin Auf dengan seluruh pasukan gabungannya, yaitu Bani Saqif, Bani Hawazin, Bani Nasr, dan Bani Jusyam menyatakan masuk Islam. Pada tahun ke-9 dan 10 H berbagai kabilah bangsa Arab seperti Bani Tamim, Bani Ammr, Bani Sa,ad Ibn Bakr, dan Bani Abdul Haris datang ke Madinah menghadap Rasulullah saw. Untuk menyatakan dukdungannya. Dengan demikian seluruh Jazirah Arabia telah masuk Islam, dan masuk wilayah pemerintahan Islam yang berpusat di Madinah. Rasulullah saw. Dan umat Islam memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. 3. Dakwah Islam Keluar Jazirah Arabiah Rasulullah saw menyeru umat manusia di luar jazirah Arabiah agar memeluk agamaIslam, dengan jalan mengirim utusan untuk menyampaikan surat dakwah Rasulullah saw.itu seperti: 1. Heraclius, Kaisar Romawi Timur Yang mengirim surat dakwah Rasululah, melalui utusannya Dihijjah bin Khalifah. Heraclius tidak menerima seruan dakwah Rasulullah karena tidak mendapat persetujuan dari para pembesar negara dan para pendeta. Namun surat dakwah itu dibalasnya dengan tutur kata sopan, disamping mengirimkan hadiah untuk Rasulullahsaw. 2. Muqauqis, Gubernur Romawi di Mesir Rasulullah saw mengirim surat dakwah kepada uqauqis melalui utusannya yang bernama Hatib. Setelah surat itu dibaca uqauqis belum bisa menerima seruan masuk Islam, namun dia menyampaikan surat balasan kepada Rasulullah saw dan mengirim beberapa hadiah. 3. Syahinsyah, Kaisar Persia. Ia adalah penguasa yang lalim dan sombong. Karena kesombongannya surat dakwah Rasulullah dirobek-robeknya. Karena kesombongannya ia dibunuh oleh anaknya sendiri.

84

Kemudian Surat dakwah Rasulullah dikirimkan pula pada An Najasyi (Raja Ethiopia), Al-Munzir bin Sawi (Raja Bahrain), Hudah bin Ali (Raja Yamamah), dan Al-Haris (Gubernur Romawi) di Syam. Diatara penguasa-penguasa tersebut yang menerima seruan dakwah Rasulullah hanyalah Al-Munzir bin Sawi penguasa Bahrain yang menyatakan masuk Islam dan mengajak para pembesar negara dan rakyatnya agar masuk Islam. B. Strategi Dakwah Rasulullah saw periode Madinah. Piokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwak Rasulullah saw periode Madinah adalah: 1. Berdakwah dimulai dari diri sendiri, maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 2. Cara (metode) melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah swt. 3. Berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah saw dan umatnya. (lihat Q.S Al-Imran : 104, dan Hadis Rasulullah saw: “Sampaikanlah apa yang berasal dariku (tentang Islam),walaupun hanya satu ayat”. Hadis” (HR. Bukhari). 4. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah swt semata, memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. a. Membangun Masjid Masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah Masjid Quba, yang berjarak 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid ini di bangun pada tanggal 12 Rabiul awal tahun pertama Hijrah (20 September 622 M). Masjid kedua yang dibangun Rasulyullah saw adlah Masjid Nabawi di Medinah. Fungsi Masjid pada masa Rasulullah saw adalah sebagai berikut:  Masjid sebagai saran pembinaan umat Islam di bidang aqidah, ibadah dan akhlak.  Masjid merupakan saran ibadah, khususnya salat lima waktu, salat Jumat, salat Terawih, salat Idul Fitri dan Idul Adha.  Masjid merupakan tempat belajr dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber kepada AlQuran dan Hadis.  Masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaran sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) demi terwujudnya persatuan.  Menjadikan Masjid sebagai sarana kegiatan sosial. Misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya terutama para fakir miskin dan anak-anak terlantar.  Rasulullah saw. Menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah dengan para sahabatnya.  Menjadikan halaman masjid sebagai tempat pengobatan masyarakat terutama para pejuang islam. b. Mempersaudarakan antara Kaum Muhajirin dan Ansor Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah saw penduduk Makkah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah saw penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin. Rasulullah saw bermusyawarah dengan Abubakar r.a. dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang Muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan Ansar, menjadi saudaranya senasab (seketurunan) Rasulullah saw memberi contoh memberi conto dengan mengangkat Ali sebagai saudaranya. Kemudian dicontoh oleh seluruh sahabatnya. Misalnya: bukan dengan niat untuk

85

Apabial Madinah disrang musuh. hormat menghormati dan tolong-menolong dalam kebaikan dann ketakwaan. Kemukakan pokok-pokok pikiran yang dijadikanstrategi dakwah Rasulullah saw pada periode Madinah. o Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa’ad bin Rabi (Ansar) Persaudaraan berpasangan tersebut. dan semua bangsa. dan politik. d. Ekonomi. kaum Yahudi. ekonomi dan soaial budaya yang kesemuanya bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sehubungan dengan itu setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan. keagamaan. o Utsman bin Affan bersaudar dengan Aus bin tsabit. Mereka saling mencintai. semua golongan. Penduduk Madinah mayoritas beragama Islam. Melalui musyawarah. Rasulullah saw telah meletakkan dasar antara lain adanya persamaan derajat di antara individu.. paman Rasulullah saw pahlawan Islam yang pemberani bersaudara dengan Zaid bin Haritsah. Rasulullah saw membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah antara lain: (1) Setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah memiliki hak pribadi. Pada masa Rasulullah saw. serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya. dan orang-orang Arab yang masuk Islam. o c. Sebagai kepala negara. 86 . Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah saw untuk diadilai sebagaimana mestinya. sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk. Apakah tujuan utama perang di masa Rasulullah saw antara kaum Muslimin dan kaum kafir Quraisy pada periode Madinah? Jelaskan. (4) Rasulullah saw adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Evaluasi Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan ringkas dan tepat ! 1. yaitu umat Islam. Sesuatu yang membedakan derajat manusia ialah amal salehnya atau hidupnya yang bermanfaat. mantan hamba sahaya yang kemudian dijadikan anak angkat Rasulullah saw. (3) Seluruh penduduk Madinah yang terdiri dari kaum Muslimin. yakni musyawarah. umat Yahudi.Meletakkan Dasar-dasar Politik.Hamzah bin Abdul Mutthalib. dan Sosial yang Islami demi Terwujudnya Masyarakat Madani Islam tidak hanya mengajarkan bidang akidah dan ibadah. o Abu Bakar As-shiddiq bersaudara dengan Kharizah bin Zaid. 2. menyayangi. dan orang-orang arab yang masuk Islam sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moril dan materiil. Dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Hadis. ternyata membuahkan hasil sesama Muhajirin dan Ansar terjalin hubungan persaudaraan yang lebih baik. tetapi mengajarkan juga bidang politik. Dalam bidang sosial kemasyarakatan. Rasulullah saw selain sebagai seorang nabi dan rasul juga tampil sebagai seorang kepala negara. (2) Setiap individu penduduk Madinah mendapat jaminan kebebasan beragama. Perjanjian bantu membantu antara umat Islam dan Non Islam Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah. Rasulullah saw telah meletakkan dasar bagi sistim politik Islam. umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan. penduduknya terdiri dari tiga golongan. maka selurul penduduk Madinah harus bantu membantu dalam mempertahankan kota Madinah. maka adanya pemerintah Islam merupakan keharusan.

87 . Sebutkan lima macam isi perjanjian Hudaibiyah.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful