KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kertas Kerja
KEM BINA JUARA
SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERINGKAT DAERAH NEGERI KEDAH
2010


Disediakan oleh :
UNIT PENDIDIKAN ISLAM
PEJABAT PELAJARAN DAERAHFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
iii
KANDUNGAN


1. Falsafah Pendidikan kebangsaan
2. Kandungan
3. Kata Pengantar
4. Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara
5. Panduan Tugas Jawatankuasa Kem Bina Juara
6. Contoh Tentatif Kem Bina Juara al-Quran
7. Contoh Tentatif Kembina Juara Jawi
8. Contoh Tentaif Kem Bina Juara Bahasa Arab
9. Contoh Anggaran Perbelanjaan
10. Modul Kem Bina Juara al-Quran – Taranum
11. Modul Kem Bina Juara Jawi
12. Modul Kem Bina Juara Bahasa Arab –
Pengucapan Awam

iii
iv
v
1
10
13
14
15
16
17
22
30

KATA PENGANTAR

Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang memiliki seluruh alam,
selawat dan salam ke atas junjungan Besar Nabi Muhammad s.aw,
ahli keluarga dan para sahabat sekelian.

Kem Bina Juara merupakan salah satu program Kementerian
Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan modal insan bagi
menyediakan generasi berkualiti bermula dari peringkat
persekolahan rendah lagi. Program ini menjadi asas ke arah
melahirkan insan yang berterampilan dan kecemerlangan dari sudut
pemikiran, bakat, kemahiran dan sahsiah. Pelaksanaannya
dijalankan dalam bentuk kem yang memberi fokus kepada latihan
secara berkumpulan dan individu untuk mengasah bakat dan minat
murid mendalami dalam bidang taranum, jawi dan pengucapan
awam dalam bahasa Arab. Bidang yang diketengahkan ini
merupakan pengetahuan dan kemahiran tambahan kepada murid-
murid yang telah menguasai bacaan al-Quran, jawi dan bahasa
Arab dalam Program j-QAF.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam menjaya kem ini, semoga segala usaha yang dicurahkan
dapat memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang ke arah
melahirkan modal insan yang mempunyai jati diri dan berakhlak
mulia di kalangan murid-murid.


HAJI ABD. RASHID BIN NGAH
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pelajaran Malaysia
v
5

PANDUAN PELAKSANAAN
KEM BINA JUARA j-QAF SEKOLAH RENDAH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1. PENDAHULUAN
Panduan ini bertujuan memberi penjelasan mengenai
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF. Ia merangkumi konsep,
objektif, kumpulan sasaran, tempoh pelaksanaan, modul, cara
pemilihan peserta, syarat-syarat pemilihan, strategi pelaksanaan,
agihan tugas, jawatankuasa pelaksana, kewangan dan fasilitator.

2. KONSEP
Kem Bina Juara j-QAF adalah suatu usaha untuk menggilap
bakat dan potensi murid-murid cemerlang dalam aspek al-Quran,
jawi dan Bahasa Arab. Kem ini akan menjadi asas melahirkan
juara di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.
Dalam masa yang sama kem ini juga dapat membentuk Murid
Turus yang akan membantu guru di kelas untuk membimbing
rakan sebaya. Kem ini dijalankan mengikut modul atau bidang
yang tertentu dan dilaksanakan di peringkat daerah dan sekolah.
Kem tersebut akan memberi tumpuan kepada modul yang
dikendalikan oleh fasilitator atau guru-guru yang mempunyai
kemahiran tinggi dalam bidang berkenaan.


3. OBJEKTIF
6

3.1. Memberi peluang kepada murid untuk
memperkembangkan bakat melalui modul yang
diperkenalkan.
3.2. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri dan
berketrampilan yang tinggi.
3.3. Mewujudkan semangat persaingan yang sihat di kalangan
murid.
3.4 Melahirkan murid yang berpotensi dalam bidang yang
diketengahkan.
3.5 Melatih murid-murid yang cemerlang mendalami
pengetahuan dalam bidang yang tertentu sebagai
persediaan untuk menjadi juara.


4. KUMPULAN SASARAN
Kem ini dijalankan kepada 160 orang murid program j-QAF Tahap
2 sekolah rendah KPM yang telah mencapai objektif model-model
j-QAF setelah dijalankan satu saringan oleh pihak sekolah dan
Pejabat Pelajaran Daerah.


5. TEMPOH PELAKSANAAN
Kem ini dijalankan selama 1 hari.
6. MODUL
Menggunakan modul yang dirancang dan disediakan oleh pihak
BPI, Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu :
7

6.1. KBJ al-Quran (Modul Taranum )
6.2. KBJ Jawi (Modul Khat)
6.3. KBJ Bahasa Arab (Pengucapan Awam)

7. KAEDAH PEMILIHAN PESERTA


8. SYARAT PEMILIHAN PESERTA
Syarat-syarat pemilihan peserta adalah seperti berikut:

BIDANG AL-QURAN
- Pelajar yang menguasai asas ilmu tajwid.
- Mempunyai potensi dalam bidang tarannum.
- Mempunyai suara yang elok.

BIDANG JAWI
- Pelajar telah menguasai bacaan dan penulisan jawi.
- Mempunyai bakat penulisan yang cantik, kemas dan
menarik.

BIDANG BAHASA ARAB
- Pelajar yang menguasi asas di dalam Bahasa Arab.
- Mampu berkomunikasi dengan baik.
- Mempunyai bakat dalam pengucapan awam.
Mengenal pasti murid yang layak oleh
Sekolah
Saringan penentuan murid oleh PPD/PPG
berdasarkan borang pengesanan peserta
Pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF
8
9. STRATEGI PELAKSANAAN

9.1 Penubuhan Jawatankuasa Pelaksana Kem Bina Juara j-
QAF peringkat daerah :
a) Perlantikan Jawatankuasa Pelaksana.
b) Melaksanakan mesyuarat.

9.2 Pelaksanaan Kem Bina Juara:
a) Mengenal pasti murid yang berbakat melalui borang
pengesanan peserta oleh guru.
b) Pemilihan peserta oleh PPD berdasarkan borang
pengesanan peserta.
c) Murid mengikuti kem berdasarkan modul-modul
yang telah disediakan
d) Menentukan senarai fasilitator yang akan terlibat.
e) Menentukan masa dan tarikh yang sesuai untuk
pelaksanaan kem.
f) Pemilihan tempat yang sesuai bagi pelaksanaan
kem seperti dewan besar, surau sekolah atau
tempat yang bersesuaian.
g ) Penyediaan peralatan untuk digunakan semasa
menjalankan kem.
h) Membuat anggaran kewangan (perbelanjaan dan
pendapatan)
i) Penyediaan jadual kerja pelaksanaan kem.
j) Manual prosedur kerja.
9


9.3. Menentukan Prosedur Pelaksanaan Kem
a) Kem dilaksanakan selama 2 hari.
b) Jawatankuasa Pelaksana Kem akan menentukan
peserta-peserta yang layak menyertai kem Bina
Juara.
c) Setiap modul dibimbing oleh sekurang-kurangnya
seorang fasilitator.

9.4 Penyediaan Pelaporan dan Penilaian Kem
a) PPD/PPG menyediakan dan menyiapkan laporan
dan penilaian pelaksanaan kem dalam tempoh 2
minggu selepas kem selesai dilaksanakan.
b) PPD/PPG menghantar laporan dan penilaian
pelaksanaan Kem kepada JPN mengikut format
laporan yang disediakan.
c) JPN menghantar laporan pelaksanaan Kem di
peringkat negeri ke JAPIM, KPM.


10. AGIHAN TUGAS
10.1 PPD/PPG bertanggungjawab :
10.1.1 Melantik Jawatankuasa dan
mempengerusikan mesyuarat
pelaksanaan Kem Bina Juara j-QAF peringkat
daerah.

10.1.2 Memantau pelaksanaan kem :-
10

a) Memastikan program dapat dilaksanakan
dengan sempurna.
b) Meneliti, mengesah dan
mengemukakan laporan pelaksanaan
kem kepada Sektor Pengurusan
Pendidikan Islam dan Moral (SPPIM),
Jabatan Pelajaran Negeri.

10.2 Pengerusi KBJ bertanggungjawab:
10.2.1 Mengadakan mesyuarat penyelarasan
pelaksanaan kem.
10.2.2 Bertindak sebagai setiausaha merangkap
penyelaras atau pengurus pelaksanaan kem
10.2.3 Memberi taklimat pelaksanaan kem.
10.2.4 Bekerjasama dengan semua pihak di sekolah
untuk mejayakan Pelaksanaan kem.
10.2.5 Menyedia dan menyerahkan laporan
pelaksanaan kem kepada SPPIM.
10.2.6 Mengadakan post mortem selepas
pelaksanaan kem.

10.3 Guru j-QAF/GPI bertanggungjawab :
10.3.1 Mengenal pasti murid yang layak menyertai
kem.
10.3.2 Menjadi fasilitator kem.
10.3.3 Meneruskan pelaksanaan KBJ di peringkat
sekolah melalui aktiviti persatuan
11

10.3.4 Menentukan fasilitator kepada semua murid
yang terlibat dengan kem ini.
10.3.5 Membuat laporan dan penilaian selepas kem
dilaksanakan.

10.4 Fasilitator yang dilantik bertanggungjawab :
10.4.1 Membantu dan membimbing murid .
10.4.2 Membuat pengukuhan dan pengayaan.
10.4.3 Membuat penilaian pencapaian dan
perkembangan peserta kem dari masa ke
semasa.
10.4.4 Memaklumkan kepada penyelaras kem
sebarang masalah yang timbul.


11. JAWATANKUASA PELAKSANA
11.1. Pengerusi.
11.2. Setiausaha.
11.3. Bendahari.
11.4. AJK Pendaftaran.
11.5. AJK Seranta.
11.6. AJK Jamuan
11.7. AJK Keselamatan, Kebajikan Dan Disiplin.
11.8. AJK Dokumentasi
11.9 AJK Siaraya dan Publisiti
11.10 AJK Persiapan Tempat dan Peralatan
11.11 AJK Cenderahati dan persijilan

12

12. KEWANGAN
12.1 Sumber Kewangan :
12.1.1 Peruntukan KPM
12.1.2 Sumbangan daripada PIBG sekolah.
12.1.3 Derma daripada jabatan, organisasi atau
tokoh-tokoh korporat
12.1.4 Peruntukan wang kokurikulum sekolah.
12.1.5 Peruntukan wang suwa sekolah

12.2 Perbelanjaan
12.2.1 Pembayaran Sewa Dewan dan PA sistem.
12.2.2 Penyediaan bahan (kertas kerja, bahan
edaran, fail dan lain- lain).
12.2.3 Perbelanjaan cenderahati, bayaran
penceramah, sijil dan lain-lain.
12.2.4 Perbelanjaan jamuan makan dan minum
peserta, AJK dan Fasilitator


12.2 Anggaran Perbelanjaan
( Rujuk lampiran A )

13. FASILITATOR
13.1 Guru j-QAF
13.2 Guru-guru Pendidikan Islam.
13.3 Guru-guru lain yang berkebolehan.
13.5 Guru-guru KAFA.
13

13.6 Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh
pihak sekolah (Imam, penceramah jemputan).

14. TENTATIF KEM BINA JUARA
( Rujuk lampiran A )

15. PENUTUP
Diharapkan pelaksanaan kem ini akan mendapat kerjasama,
sokongan, idea dan sumbangan kewangan serta tenaga bagi
mencapai objektif yang dirancang. Semoga kem ini nanti dapat
melahirkan juara dalam bidang tilawah al-Quran, jawi, perbualan
bahasa Arab akan tercapai dengan jayanya.

PANDUAN TUGAS JAWATANKUASA
KEM BINA JUARA j-QAF

1. PENGERUSI
1.1 Membentuk jawatankuasa pelaksana.
1.2 Mempengerusi dan mengendali mesyuarat pelaksana.

2. SETIAUSAHA
2.1 Mengurus surat-menyurat.
2.2 Menyelaras dan menyelia persiapan jawatankuasa
program.
2.3 Membentuk jawatankuasa kecil, mencatat dan
menyediakan minit
mesyuarat.
14

2.4 Memastikan surat kebenaran ibu bapa dikeluarkan oleh
pihak sekolah.
2.5 Menyelaras dan menyelia pelaksanaan program.

3. BENDAHARI
3.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan.
3.2 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada
jawatankuasa.
3.3 Mengurus dan menyelia pendapatan dan perbelanjaan
kewangan.
3.4 Menyediakan laporan kewangan.


4. AJK SERANTA
4.1 Membentuk jawatankuasa kecil
4.2 Menentukan perkataan ‘backdrop’
4.3 Menentukan pengerusi majlis.
4.4 Mengagihkan kumpulan peserta.
5. AJK PENDAFTARAN
5.1 Menyediakan keperluan pendaftaran.
5.2 Mengedarkan buku program.
6. AJK JAMUAN
6.1 Membentuk jawatankuasa kecil.
6.2 Menyediakan menu kepada peserta, fasilitator dan tetamu.
6.3 Menyediakan anggaran perbelanjaan makan dan minum.
6.4 Menentukan tempat, masa dan bentuk jamuan.
6.5 Memastikan bekalan makanan dan minuman mencukupi
sepanjang program.
15

6.6 Mengurus bil pembayaran tempahan makanan dan
minuman melalui bendahari.
7. FASILITATOR
7.1 Menyediakan bahan untuk aktiviti dan latihan dalam
bengkel.
7.2 Membimbing dan memudah cara peserta melaksanakan
aktiviti dan latihan dalam bengkel.8. AJK KESELAMATAN, KEBAJIKAN DAN DISIPLIN
8.1 Memberi taklimat kepada peserta sebelum aktiviti bermula.
8.2 Menyediakan peralatan dan bantuan kecemasan.
8.3 Menyediakan senarai barangan keperluan peserta.
9. AJK DOKUMENTASI
9.1 Menguruskan fotografi dan rakaman audio-video.
9.2 Menyediakan dan menerbitkan laporan penuh aktiviti.
9.3 Menyelaras agenda post mortem program.

10. AJK PERSIAPAN TEMPAT DAN PERALATAN
10.1 Menyediakan dan menyusun tempat aktiviti.
10.2 Memastikan kebersihan dan kekemasan tempat aktiviti.
10.3 Menyediakan alternatif tempat, alatan dan bahan jika ada
gangguan.
11. AJK SIARAYA DAN PUBLISITI
11.1 Menyediakan keperluan dan alat siaraya untuk semua slot.
11.2 Memastikan alat siaraya boleh digunakan semasa program
dijalankan.
16

11.3 Menyediakan banner, back drop dan sepanduk publisiti.
11.4 Menentukan isi kandungan , bentuk dan saiz buku program
.
11.5 Mendapatkan senarai nama jawatankuasa kerja.
11.6 Mendapatkan senarai nama fasilitator.

Jumlah Peserta:

BIL MODUL *Peserta
Daerah
Peserta
Negeri
1 TAHSIN AL-QURAN 10 2x8
2 MODUL (JAWI / KHAT) 30 4x8
3 MODUL PENGUCAPAN AWAM
BAHASA ARAB
20 4x8
JUMLAH 60 80
*Ikut kemampuan daerah.


17


ناءرقلا منرت ناد نيسحت لودوم

MODUL TAHSIN DAN TARANUM AL-QURAN

1. Pendahuluan
Modul ini merangkumi aspek kemahiran pembacaan al-Quran
secara bertajwid dan pendedahan kepada kaedah bertaranum
dalam pembacaan al-Quran.

2. Objektif
2.1 Peserta dapat membaca al-Quran dengan lancar dan
fasih mengikut makhraj huruf yang betul dan
sempurna.
2.2 Peserta dapat mengenal asas-asas hukum tajwid dan
lagu-lagu al-Quran serta kaedah membaca secara
bertajwid .
2.3 Peserta dapat membaca al-Quran secara bertaranum
dengan baik.
2.4 Membaca dan menyebut ayat-ayat al-Quran dengan
makhraj huruf yang betul, fasih dan mengikut lahjah
Arab.

3. Kumpulan Sasaran
- Murid turus tahap dua.

4. Tentatif program
Sila lihat Lampiran A:1

5. Anggaran Belanjawan
Sila lihat Lampiran B

6. Aspek Latihan
18

- Membaca Surah al-Baqarah ayat 1-12 dengan bacaan
Bayati, Hijaz dan Nahwan.

7. Peruntukan Masa
8 Jam (mengandungi 3 LDK).

8. Langkah-langkah pelaksanaan
Langkah
1
Peserta mendengar bacaan ayat al-
Quran yang bertaranum dari guru, pita
rakaman atau cakera padat.
Langkah
2
Fasilitator memperkenalkan jenis-jenis
lagu yang biasa digunakan dalam
pembacaan al-Quran
Langkah
3
Fasilitator menerangkan cara bacaan
Bayati, Hijaz dan Nahwan serta
memperdengarkan contoh bacaan.
Langkah
4
Peserta membaca ayat 1-12 dari surah
al-Baqarah secara bertaranum mengikut
fasilitator dalam kumpulan dan individu.
Langkah
5
Fasilitator membimbing peserta membaca
ayat 1-12 dari surah al-Baqarah dengan
taranum Bayati, Hijaz dan Nahwan
secara individu.
Langkah
6
Peserta membaca ayat 1-12 dari surah
al-Baqarah dengan taranum Bayati, Hijaz
dan Nahwan secara individu.

9. Peralatan
6.1 Al-Quran
6.2 Kaset
6.3 Pita rakaman
6.4 Komputer
6.5 LCD
6.6 Kertas mahjong
6.7 Marker pen


19


Lampiran B

ANGGARAN PERBELANJAAN
KEM BINA JUARA j-QAF
(TAHSIN AL-QURAN)

* Contoh Anggaran Perbelanjaan Pelaksanaan Kem Peringkat
Daerah.

BIL PERKARA RM
1 Banner (RM160.00 x 2) 320.00
2 PA Sistem 500.00
3 Jamuan ( RM 10.00 x 60 peserta x 1 hari ) 600.00
4 Jamuan (RM 15.00 x 20 fasilitator x 1 hari) 300.00
5 Sijil Penyertaan ( RM 1.50 x 80 peserta ) 120.00
6 Sijil Penghargaan ( RM 1.50 x 20 fasilitator ) 30.00
7 Cenderahati ( RM 20.00 x 20 orang ) 400.00
8 Runcit ( RM 3.00 x 80 peserta ) 240.00
9 60 Batang Pensil Khat dan pemadam
10 10 Set Buku Kerts Lukisan
11 2 Rim Kertas 800 Gram Putih Bergaris
12 80 Fail
Jumlah keseluruhan

20

BORANG PENGESANAN PESERTA
Kem Bina Juara j-QAF

TAHSIN AL-QURAN

Sekolah : ____________________________________
Nama Guru : ____________________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

BIL NAMA MURID
T
A
J
W
I
D

F
A
S
A
H
A
H

T
A
R
A
N
N
U
M

S
U
A
R
A

JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke peringkat
PPD/PPG/JPN

21


Teks Al-Quran
Kem Bina Juara( Tahsin Al-Quran )
Program j-Qaf Sekolah-sekolah Kebangsaan Negeri Kedah

¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´.-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
¸l¦ ¸¸¸ ,¸l: ´¸..¸÷l¦ ¸ ¸,´¸ ¸«,¸· _.> ´_,¸1`..l¸l ¸_¸ _¸¸¦ ¿¡`.¸.¡`,
¸¸,-l!¸, ¿¡`,,¸1`,´¸ :¡l¯.l¦ !.·´¸ ¯¡¸.´.·¸´¸ ¿¡1¸±.`, ¸_¸ _¸¸¦´¸ ¿¡`.¸.¡`, !.¸·
_¸¸.¦ ,,l¸| !.´¸ _¸¸.¦ _¸. ,¸l¯,· ¸:¸¸>¸!¸,´¸ ¯`= ¿¡`.¸·¡`, ¸_¸ ,¸¸.l`¸¦ _ls _.>
_¸. ¯¡¸¸¸,¯¸ ,¸¸.l`¸¦´¸ `¡> _¡>¸l±.l¦ ¸_¸ ¿¸| _¸¸¦ ¦¸`¸±´ ',¦´¡. `¸¸¸,l.
¯¡¸.¯¸..¦´, ¸¦ ¯¡l ¯¡>¯¸¸... ¸ ¿¡`.¸.¡`, ¸_¸ ¸l¦ ¸¸¸ ,¸l: ´¸..¸÷l¦ ¸ ¸,´¸
¸«,¸· _.> ´_,¸1`..l¸l ¸_¸ _¸¸¦ ¿¡`.¸.¡`, ¸¸,-l!¸, ¿¡`,,¸1`,´¸ :¡l¯.l¦ !.·´¸
¯¡¸.´.·¸´¸ ¿¡1¸±.`, ¸_¸ _¸¸¦´¸ ¿¡`.¸.¡`, !.¸· _¸¸.¦ ,,l¸| !.´¸ _¸¸.¦ _¸. ,¸l¯,·
¸:¸¸>¸!¸,´¸ ¯`= ¿¡`.¸·¡`, ¸_¸ ,¸¸.l`¸¦ _ls _.> _¸. ¯¡¸¸¸,¯¸ ,¸¸.l`¸¦´¸ `¡>
_¡>¸l±.l¦ ¸_¸ ¿¸| _¸¸¦ ¦¸`¸±´ ',¦´¡. `¸¸¸,l. ¯¡¸.¯¸..¦´, ¸¦ ¯¡l ¯¡>¯¸¸...
¸ ¿¡`.¸.¡`, ¸_¸ ´¡.> ´<¦ _ls ¯¡¸¸¸,¡l· _ls´¸ ¯¡¸¸¸-.. ´_ls´¸ ¯¡¸>¸¸..¯,¦ :´¡.:¸s
¯¡¸l´¸ ´,¦.s '¸,¸Ls ¸_¸ ´_¸.´¸ ¸_!.l¦ _. `_¡1, !..¦´, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l!¸,´¸ ¸¸¸>¸¦

22

!.´¸ ¡> _,¸.¸.¡.¸, ¸_¸ _¡`s¸..>´ ´<¦ _¸¸¦´¸ ¦¡`..¦´, !.´¸ _¡`s.>´ ¸¸|
¯¡¸.±.¦ !.´¸ ¿¸·¸`-:¸ ¸_¸ _¸· ¡¸¸¸,¡l· "_´¸´. `¡>:¦¸· ´<¦ !.¸. `¸¸l´¸ ´,¦.s
´¸,¸l¦ !.¸, ¦¡.l´ ¿¡,¸.>, ¸¸¸¸
´¡.> ´<¦ _ls ¯¡¸¸¸,¡l· _ls´¸ ¯¡¸¸¸-.. ´_ls´¸ ¯¡¸>¸¸..¯,¦ :´¡.:¸s ¯¡¸l´¸ ´,¦.s
'¸,¸Ls ¸_¸


´_¸.´¸ ¸_!.l¦ _. `_¡1, !..¦´, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l!¸,´¸ ¸¸¸>¸¦ !.´¸ ¡> _,¸.¸.¡.¸, ¸_¸
_¡`s¸..>´ ´<¦ _¸¸¦´¸ ¦¡`..¦´, !.´¸ _¡`s.>´ ¸¸| ¯¡¸.±.¦ !.´¸ ¿¸·¸`-:¸
¸_¸ _¸· ¡¸¸¸,¡l· "_´¸´. `¡>:¦¸· ´<¦ !.¸. `¸¸l´¸ ´,¦.s ´¸,¸l¦ !.¸, ¦¡.l´
¿¡,¸.>, ¸¸¸¸ ¦:¸|´¸ _,¸· ¯¡¸l ¸ ¦¸.¸.±. _¸· ¸_¯¸¸¦ ¦¡l!· !..¸| _>´
_¡>¸l`.`. ¸¸¸¸ ¸¦ ¯¡¸.¸| `¡> ¿¸.¸.±.l¦ _¸>.l´¸ ¸ ¿¸·¸`-:¸ ¸¸_¸

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang
1. Alif laam miin[10].
2. Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi
mereka yang bertaqwa[12],
3. (yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib[14], yang
mendirikan shalat[15], dan menafkahkan sebahagian rezki[16] yang kami
anugerahkan kepada mereka.

23

4. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang Telah
diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang Telah diturunkan sebelummu[17],
serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat[18].
5. Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan
merekalah orang-orang yang beruntung[19].
6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri
peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman.
7. Allah Telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka[20], dan
penglihatan mereka ditutup[21]. dan bagi mereka siksa yang amat berat.
8. Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah
dan hari kemudian[22]," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-
orang yang beriman.
9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal
mereka Hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
10. Dalam hati mereka ada penyakit[23], lalu ditambah Allah penyakitnya;
dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
11. Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan
di muka bumi[24]". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang
yang mengadakan perbaikan."
12. Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat
kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.24

يواــــج لودوــــم / طخ
MODUL (JAWI / KHAT)

1. Pendahuluan
Modul ini mendedahkan murid dengan kaedah-kaedah seni
penulisan khat nasakh, raqa’ah serta kaedah penulisan
kaligrafi yang betul.

2. Objektif
2.1 Melahirkan generasi yang mahir jawi /khat dan kaligrafi.
2.2 Membina keyakinan untuk menguasai jawi.
2.3 Mendedahkan peserta pada jenis-jenis tulisan khat
2.4 Membolehkan peserta menulis tulisan khat dalam
pelbagai bentuk.

3. Peruntukan Masa
08.00 pagi- 4.30 petang

4. Tajuk
4.1 Khat Nasakh
4.2 Khat Raqa`ah

5. Tempat
Semua Daerah

6. Langkah-langkah
Langkah
1
Fasilitator mendedahkan kaedah memegang
dan menggunakan peralatan berkaitan
penulisan khat .
Langkah
2
Fasilitator menerangkan kaedah-kaedah
penulisan khat yang betul.
Langkah
3
Peserta menulis semula mengikut kaedah
yang ditunjukkan oleh fasilitator.
Langkah
4
Peserta latih tubi menulis khat dengan
kaedah yang betul.
Langkah Fasilitator membuat penilaian dan komentar

25

5 hasil kerja peserta.


7. Peralatan
7.1 Kertas Lukisan
7.2 Pen Khat
7.3 Pensel
7.4 Pemadam
7.5 Buku panduan kaedah penulisan jawi KBSR edisi 2007
(beserta CD)
7.6 Modul penulisan khat Nasakh Raqa’ah
7.7 Papan putih
7.8 Papan layer
7.9 LCD
7.10 Komputer

Kaedah Penulisan Khat Nasakh
- Fasilitator mendedahkan kaedah memegang dan menggunakan
peralatan yang berkaitan di dalam penulisan khat .
- Peserta juga didedahkan dengan pelbagai bentuk khat-khat yang
sering diguna pakai.
- Fasilitator menunjukkan kepada peserta kaedah penulisan khat
yang betul.
- Peserta perlu menulis semula mengikut kaedah yang ditunjukkan
oleh fasilitator.
- ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 4-42 )
ص ع غ ج خ ق ف
د ط ب ث ل ي
فاب وبيا ماسرب نكام
Kaedah Penulisan Khat Raqa’ah

- Menulis latihan khat raka’ah secara individu

26

- ( rujuk Modul Penulisan khat KBSR 2004, m/s 53-90 )
- Latihan dan bimbingan seni penulisan khat Raqa’ah secara
individu .

ب ا ت ن مزر ض ص ه ش س


P PA AN ND DU UA AN N K KE EM M B BI IN NA A J JU UA AR RA A j j- -Q QA AF F: : J JA AW WI I / / K KH HA AT T

27

Borang Penilaian Kem Bina Juara
( Seni Kaligrafi Individu )


Tahun : __________________________
Nama Guru : __________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah

Bil Nama Murid Nama Sekolah
Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Jumlah
Menepati
Kaedah
Kekemasan
Cantik /
Menarik

P PA AN ND DU UA AN N K KE EM M B BI IN NA A J JU UA AR RA A j j- -Q QA AF F: : J JA AW WI I / / K KH HA AT T

28


Borang Penilaian Kem Bina Juara
(Seni Kaligrafi Berkumpulan )

Tahun : __________________________
Nama Guru : __________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah

Bil Nama Kumpulan
Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Jumlah
Menepati
Kaedah
Kekemasan
Cantik /
Menarik

P PA AN ND DU UA AN N K KE EM M B BI IN NA A J JU UA AR RA A j j- -Q QA AF F: : J JA AW WI I / / K KH HA AT T

29

Borang Penilaian Kem Bina Juara
( Explorasi Jawi )

Tahun : __________________________
Nama Guru : __________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3 – Memuaskan 2 – Kurang Memuaskan 1 – Lemah

Bil Nama Kumpulan
Tulisan Khat Nasakh & Raqa’ah
Jumlah
Menepati
Kaedah
Kekemasan
Cantik /
Menarik


P PA AN ND DU UA AN N K KE EM M B BI IN NA A J JU UA AR RA A j j- -Q QA AF F: : J JA AW WI I / / K KH HA AT T

30
31

SENARAI CADANGAN PENCERAMAH.

1) Ustaz Nasir Bin Awang (012-5624323) –KUIN
2) Ustaz Zuhud Ulya Bin IbrahiM (016-4497455) –SMKA Al-Irsyad
3) Ustaz Mohammad Bin Mohd Daud
4) Ustaz Mohd Najib Bin Ahmad (0134302838) SK Mahang
5) Ustaz Mohd Adib Bin Hassan Saari ( SK Sg. Karangan)
6) Ustazah Naskhah binti Ahmad (SK Tawar)
7) Ustaz Abu Bakar bin Che Ngah (SMK Bakai)
8) Ustaz Sofi bin Ahmad (SK Seri Bayu)
9) Ustaz Hassan bin Saad ( SMK Jerai )MODUL PENGUCAPAN AWAM BAHASA ARAB


1. Pendahuluan
Modul ini dikemukakan bagi memenuhi keperluan latihan
pengucapan awam Bahasa Arab di kalangan murid yang terpilih
menyertai Kem Bina Juara.

2. Objektif
2.1 Melahirkan generasi yang cintakan Bahasa Arab.
2.2 Memantapkan kemahiran bertutur murid.
2.3 Membina keyakinan diri murid untuk berucap di khalayak
ramai.
2.4 Meningkatkan kefasihan murid menyebut kalimah Bahasa
Arab.
2.5 Melatih murid menyebut huruf-huruf dan perkataan-
perkataan Bahasa Arab dengan betul.

3. Peruntukan masa
8 jam (mengandungi 3 LDK).

4. Peralatan

3.1 Petikan.

32

3.2 CD/VCD.
3.3 Komputer.
3.4 LCD.
3.5 Kertas mahjong.
3.6 Marker pen.
Lampiran 1e
STRATEGI PELAKSANAAN:

1. (Taaruf). Boleh menceritakan hal berkaitan dengan dirinya
kepada rakan-rakan dalam Bahasa Arab.
1.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid.
1.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan.
1.3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah
benar dan betul.
1.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu.
1.5 Murid mempersembahkan bacaan kepada rakan
dengan yakin.

2. (Hiwar). Buat satu dialog ringkas yang membolehkan murid
‘berhiwar’ dengan pasangan berkaitan kelakuan harian.
Murid akan mempraktikkan dialog bersama rakan dengan
lebih yakin.
2.1 Guru mengedarkan teks yang disediakan kepada murid.
2.2 Murid perlu melengkapkan teks yang disediakan.
2.3 Guru memastikan jawapan yang diisi oleh murid adalah
benar dan betul.
2.4 Murid membaca teks yang lengkap secara individu.
2.5 Murid diminta mencari pasangan masing-masing.
2.6 Murid membaca teks secara berpasangan.
2.7 Murid mempersembahkan bacaan kepada rakan
dengan yakin secara berpasangan.


33

3. (Pengukuhan dan Penilaian). Buat pertandingan dalam
aktiviti Ta’aruf dan Hiwar.
3.1 Setiap kumpulan perlu menghantar seorang peserta
Taaruf dan sepasang peserta Hiwar.
3.2 Peserta perlu membuat persembahan dengan yakin.
3.3 Setiap persembahan akan diadili oleh Hakim yang
dilantik dikalangan Fasilitator.
3.4 Hakim membuat ulasan untuk setiap persembahan.


CONTOH TEKS TAARUF (LATIHAN)

-
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
-
ِ
ا
ْ
ي
ِ
ْ
س __________ .
-
ِ
ا
ُ
م
ْ
س _______
َ
و
ُ

َ
س
َ

ِ
ا
ُ
م
ْ
س _______
ُ
ة
َ
يي
ِ

َ
ل .
-
ِ
بَأ _________ ,
ْ
ي
ّ
مُأ
َ
و __________ .
-
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ ____________ .
-
ْ
ي
ِ
ر
ْ
م
ُ
ع ___________
ٍ
تا
َ
و
َ
ن
َ
س .
-
ْ
ِ
ف
ُ
س
ُ
ر
ْ
دَأ ___________________ .
-
ِ
ف
ِ
م
ْ
وّ نلا
ِ
م
ُ
ظ
ِ
ق
ْ
ي
َ
ت
ْ
سَأ _____________ ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص .

34

- َأ
ُّ
ِ
َ
ت
ْ
س
َ
و
ُ
م _________ َأ
َ
و
ُ

َ
وا
َ
ن
َ
ت
َ
ر
ْ
و
ُ

ُ
يلا .
- ______________ ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص ي
ِ
ئا
َ
ق
ِ
د
ْ
صَأ
َ
ع
َ
م
ِ
ة
َ
جا
ّ
رّ دلا
ِ
ب .
- ا
ً
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ش ا
ّ
ب
ُ

َ
ة
ّ
ي
ِ
ب
َ
ر
َ
علا
َ
ة
َ
غ
ّ
للا
ّ
ب
ِ
ُأ .
-
ُ
م
ّ
ل
َ
ع
َ
تَأ _______________ .
-
َ
ن
ْ
و
ُ
كَأ
ْ
نَأ
ْ
ي
ِ
ل
َ
مَأ ___________ .
- ا
ً
ر
ْ
ي
ِ
خَأ
َ
و ,
َ

ْ
ي
ِ

ْ
وّ تلا
ُ
م
ُ
ك
َ
ل
َ
لا
ْ
و
ُ
ع
ْ
دَأ ,
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
َ
و

ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و .
CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/LELAKI)

-
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
-
ِ
ا
ْ
د
ّ
م
َ
ُ

ْ
ي
ِ
ْ
س .
-
ِ
ا
َ
و
ُ

َ
س
َ

ْ
ِ
بَأ
ُ
م
ْ
س
ِ
ا
ُ
ة
َ
يي
ِ

َ
ل
ْ
ي
ّ
مُأ
ُ
م
ْ
س .
-
ٌ
ط
ْ
ي
ِ
ش
َ
ن
ٌ
س
ّ
ر
َ
د
ُ
م
ِ
بَأ ,
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ي
ِ
مَأ
ٌ
ة
َ
ي
ّ
ظ
َ
و
ُ
م
ْ
ي
ّ
مُأ
َ
و .
- لاع هاش
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ , روجنلس .
-
ْ
ي
ِ
ر
ْ
م
ُ
ع اتنثا
َ
ر
َ
ش
َ
ع
َ

ً
ة
َ
ن
َ
س .

35

- ولوكس
ْ
ِ
ف
ُ
س
ُ
ر
ْ
دَأ نءاسغبك روجنلس لاع هاش .
- ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص
ِ
ة
َ
س
ِ
دا
َ
سلا
ِ
ة
َ
عا
ّ
سلا
ِ
ف
ِ
م
ْ
وّ نلا
ِ
م
ُ
ظ
ِ
ق
ْ
ي
َ
ت
ْ
سَأ .
- َأ
ُّ
ِ
َ
ت
ْ
س َأ
َ
و
َ

ْ
ب
ّ
للا
ّ
ل
َ
صُأ
َ
و
ُ
م
ُ

َ
وا
َ
ن
َ
ت
َ
ر
ْ
و
ُ

ُ
يلا .
- ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص ي
ِ
ئا
َ
ق
ِ
د
ْ
صَأ
َ
ع
َ
م
ِ
ة
َ
جا
ّ
رّ دلا
ِ
ب
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
َ
ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ .
- ا
ً
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ش ا
ّ
ب
ُ

َ
ة
ّ
ي
ِ
ب
َ
ر
َ
علا
َ
ة
َ
غ
ُ
للا
ّ
ب
ِ
ُأ .
-
ْ
ِ
ت
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
م
ْ
ِ
ف
َ
ة
ّ
ي
ِ
ب
َ
ر
َ
علا
َ
ة
َ
غ
ّ
للا
ُ
م
ّ
ل
َ
ع
َ
تَأ .
-
َ
ض
ْ
ر
َ
لا
َ
ج
ِ
لا
َ
ع
ِ
ل ا
ً
ب
ْ
ي
ِ
ب
َ
ط
َ
ن
ْ
و
ُ
كَأ
ْ
نَأ
ْ
ي
ِ
ل
َ
مَأ / . ا
ً
ب
ْ
ي
ِ
ب
َ
ط
َ
ن
ْ
و
ُ
كَأ
ْ
نَأ
ُ
د
ْ
ي
ِ
رُأ

َ
ض
ْ
ر
َ
لا
َ
ج
ِ
لا
َ
عُ
ِ
ل
- ا
ً
ر
ْ
ي
ِ
خَأ
َ
و ,
ِ

ْ
ي
ِ

ْ
وّ تلا
ِ
ب
ْ
م
ُ
ك
َ
ل
َ
لا
ْ
و
ُ
ع
ْ
دَأ ,
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
َ
و

ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و .
CONTOH TEKS TAARUF (SKEMA/PEREMPUAN)

-
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
-
ِ
ا
ْ
ي
ِ
ْ
س ةمطا .
-
ِ
ا
َ
و
ُ

َ
س
َ

ْ
ِ
بَأ
ُ
م
ْ
س
ِ
ا
ُ
ة
َ
يي
ِ

َ
ل
ْ
ي
ّ
مُأ
ُ
م
ْ
س .

36

-
ٌ
ط
ْ
ي
ِ
ش
َ
ن
ٌ
س
ّ
ر
َ
د
ُ
م
ِ
بَأ ,
ٌ
ة
َ
ن
ْ
ي
ِ
مَأ
ٌ
ة
َ
ي
ّ
ظ
َ
و
ُ
م
ْ
ي
ّ
مُأ
َ
و .
- اع هاش
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ ل , روجنلس .
-
ْ
ي
ِ
ر
ْ
م
ُ
ع اتنثا ر
َ
ش
َ
ع
َ

ً
ةنس .
- روجنلس لاع هاش نءاسغبك ولوكس
ْ
ِ
ف
ُ
س
ُ
ر
ْ
دَأ .
- ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص
ِ
ة
َ
س
ِ
دا
َ
سلا
ِ
ة
َ
عا
ّ
سلا
ِ
ف
ِ
م
ْ
وّ نلا
ِ
م
ُ
ظ
ِ
ق
ْ
ي
َ
ت
ْ
سَأ .
- َأ
ُّ
ِ
َ
ت
ْ
س َأ
َ
و
َ

ْ
ب
ّ
للا
ّ
ل
َ
صُأ
َ
و
ُ
م
ُ

َ
وا
َ
ن
َ
ت
َ
ر
ْ
و
ُ

ُ
يلا .
-
َ
ع
َ
م
ِ
ة
َ
جا
ّ
رّ دلا
ِ
ب
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
َ
ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ
ِ
اا
َ
ق
ْ
ي
ِ
د
َ
ص ا
ً
ا
َ
ب
َ
ص .
- ا
ً
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ش ا
ّ
ب
ُ

َ
ة
ّ
ي
ِ
ب
َ
ر
َ
علا
َ
ة
َ
غ
ُ
للا
ّ
ب
ِ
ُأ .
-
ْ
ِ
ت
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
م
ْ
ِ
ف
َ
ة
ّ
ي
ِ
ب
َ
ر
َ
علا
َ
ة
َ
غ
ّ
للا
ُ
م
ّ
ل
َ
ع
َ
تَأ .
-
َ
ب
ْ
ي
ِ
ب
َ
ط
َ
ن
ْ
و
ُ
كَأ
ْ
نَأ
ْ
ي
ِ
ل
َ
مَأ
ً

َ
ض
ْ
ر
َ
لا
َ
ج
ِ
لا
َ
ع
ِ
ل / .
َ
ب
ْ
ي
ِ
ب
َ
ط
َ
ن
ْ
و
ُ
كَأ
ْ
نَأ
ُ
د
ْ
ي
ِ
رُأ
ً

َ
ج
ِ
لا
َ
عُ
ِ
ل
َ
ض
ْ
ر
َ
لا
- ا
ً
ر
ْ
ي
ِ
خَأ
َ
و ,
ِ

ْ
ي
ِ

ْ
وّ تلا
ِ
ب
ْ
م
ُ
ك
َ
ل
َ
لا
ْ
و
ُ
ع
ْ
دَأ ,
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
َ
و

ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و .37CONTOH HIWAR (LATIHAN)


دم : ؟
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
ُ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
و .
دم :
ِ
ْ
ي
َ
لا
َ
حا
َ
ب
َ
ص .

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي : ____________
دم : ؟
ْ
ي
ِ
خَأ ا
َ
ي
َ
ك
ُ
لا
َ

َ

ْ
ي
َ
ك

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي : _________ ,
ٍ
ْ
ي
َ
ِ
ب ا
َ
نَأ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ

ْ
ي
َ
ك
َ
و
دم :
ُ
د
ْ
م
َ
اا
ِ
ول
ِ
ل , _________ ؟

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ُ

ُ
سو
ُ
ي
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و

38

دم : دم
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا .
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ب
ِ
لا
َ
ط
َ
ت
ْ
نَأ
ْ
ل
َ
ى

ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا ؟

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي : _____ ,
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ب
ِ
لا
َ
ط ا
َ
نَأ .
دم :
ً
ل
ْ
ه
َ
س
َ
و
ً
لىَأ , _______ ؟

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ _______ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و
دم :
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ ________ . ؟
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذ
َ
ت
َ
س
َ

ْ
يَأ ل
ِ
إ

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
لا ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و
دم : ا
ً
ض
ْ
يَأ
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
لا ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ . ________ .

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ّ
ي
َ
ى ا ا
َ
ن
ِ
ب .
ْ
ي
ِ
خَأ ا
َ
ي ا
ً
رْ ك
ُ
ش .


CONTOH HIWAR (SKEMA/PEREMPUAN)


َ
ي
ْ
ل
ُ
ز : ؟
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز :
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
ُ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
و .

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز :
ِ
ْ
ي
َ
لا
َ
حا
َ
ب
َ
ص .

39

ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز :
ِ
ر
ْ
وّ نلا
َ
حا
َ
ب
َ
ص .

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز : ؟
ْ
ِ
ت
ْ
خُأ ا
َ
ي
ِ
ك
ُ
لا
َ

َ

ْ
ي
َ
ك
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز :
ِ
ول
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
اا ,
ٍ
ْ
ي
َ
ِ
ب ا
َ
نَأ , ؟
ِ
ت
ْ
نَأ
َ

ْ
ي
َ
ك
َ
و

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز :
ِ
ول
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
اا , ُأ ا
َ
ي
ِ
ك
ُ
ْ
سا ا
َ
م
ْ
ِ
ت
ْ
خ ؟
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز : ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا , ؟
ِ
ت
ْ
نأ
َ
و

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز :
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا
َ
ي
ْ
ل
ُ
ز .
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ

َ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ة
َ
ب
ِ
لا
َ
ط
ِ
ت
ْ
نَأ
ْ
ل
َ
ى .
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز :
ْ
م
َ
ع
َ
ن ,
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ

َ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ة
َ
ب
ِ
لا
َ
ط ا
َ
نَأ .

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز :
ً
ل
ْ
ه
َ
س
َ
و
ً
لىَأ , ؟
َ ْ
ي
ِ
ن
ُ
ك
ْ
س
َ
ت
َ

ْ
يَأ
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز :
َ
يا
َ
ج ا
َ
ر
ْ
تو
ُ

ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ , ؟
ِ
ت
ْ
نأ
َ
و

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز :
َ
يا
َ
ج
ْ
ر
َ
ب
ْ
يا
َ
س
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ . ؟
َ ْ
ي
ِ
ب
َ
ى
ْ
ذ
َ
ت
َ
س
َ

ْ
يَأ ل
ِ
إ
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز : ْ ا
َ
ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
م , ؟
ِ
ت
ْ
نَأ
َ
و

َ
ي
ْ
ل
ُ
ز : ا ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
م
ْ
ل ا
ً
ض
ْ
يَأ . ا
ً
ع
َ
م
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذ
َ
ن ا
ّ
ي
َ
ى .
ا
َ
خ
ْ
ي
َ
لو
ُ
ز : ا
َ
ن
ِ
ب ا
ّ
ي
َ
ى . ا
َ
ي ا
ً
رْ ك
ُ
ش
ْ
ِ
ت
ْ
خُأ .CONTOH HIWAR (SKEMA/LELAKI)

دم : ؟
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا

40


ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ُ
و
ُ
تا
َ
ك
َ
ر
َ
ب
َ
و
ِ
لا
ُ
ة
َ
ْ
ح
َ
ر
َ
و
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
ُ
م
ُ
ك
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
و .
دم :
ِ
ْ
ي
َ
لا
َ
حا
َ
ب
َ
ص .

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ِ
ر
ْ
وّ نلا
َ
حا
َ
ب
َ
ص .
دم : ؟
ْ
ي
ِ
خَأ ا
َ
ي
َ
ك
ُ
لا
َ

َ

ْ
ي
َ
ك

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ِ
ول
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
اا ,
ٍ
ْ
ي
َ
ِ
ب ا
َ
نَأ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ

ْ
ي
َ
ك
َ
و
دم :
ِ
ول
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
اا , ؟
ْ
ي
ِ
خَأ ا
َ
ي
َ
ك
ُ
ْ
سا ا
َ
م

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ُ

ُ
سو
ُ
ي
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و
دم : دم
ْ
ي
ِ
ْ
س
ِ
ا .
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ب
ِ
لا
َ
ط
َ
ت
ْ
نَأ
ْ
ل
َ
ى .

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ْ
م
َ
ع
َ
ن ,
ِ
ة
َ
س
َ
ر
ْ
د
َ
لا
ِ
ه
ِ
ذ
ٰ
ى
ْ
ِ
ف
ٌ
د
ْ
ي
ِ
د
َ
ج
ٌ
ب
ِ
لا
َ
ط ا
َ
نَأ .
دم :
ً
ل
ْ
ه
َ
س
َ
و
ً
لىَأ , ؟
ُ

ُ
ك
ْ
س
َ
ت
َ

ْ
يَأ

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي : ياج ارتو
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و
دم : ياج بياس
ْ
ِ
ف
ُ

ُ
ك
ْ
سَأ . ؟
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذ
َ
ت
َ
س
َ

ْ
يَأ ل
ِ
إ

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي :
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
لا ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ , ؟
َ
ت
ْ
نَأ
َ
و
دم : ا
ً
ض
ْ
يَأ
ِ
ة
َ
ب
َ
ت ْ ك
َ
لا ل
ِ
إ
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذَأ . ا
ً
ع
َ
م
ُ
ب
َ
ى
ْ
ذ
َ
ن ا
ّ
ي
َ
ى .

ُ

ُ
س
ْ
و
ُ
ي : ا
َ
ن
ِ
ب أ
ّ
ي
َ
ى .
ْ
ي
ِ
خَأ ا
َ
ي ا
ً
رْ ك
ُ
ش .


41

BORANG PENGESANAN PESERTA
Kem Bina Juara j-QAF
Bahasa Arab
Tahun : ____________________________________
Nama Guru : ____________________________________

Skala : 5 – Sangat Baik 4 – Baik 3- Memuaskan 2- Kurang Memuaskan 1- Lemah

Bil Nama Murid
BAHASA ARAB
S
e
b
u
t
a
n
/

b
a
c
a
a
n


K
e
m
a
h
i
r
a
n

k
o
m
u
n
i
k
a
s
i

a
s
a
s

B
a
h
a
s
a

A
r
a
b

M
e
n
u
l
i
s

p
e
r
k
a
t
a
a
n

B
a
h
a
s
a

A
r
a
b

B
e
r
k
e
y
a
k
i
n
a
n

d
a
n

m
i
n
a
t

y
a
n
g

t
i
n
g
g
i
.

JUMLAH


Nota : Pihak sekolah akan menentukan markah yang perlu diperolehi oleh murid bagi melayakkan murid terpilih ke
peringkat saringan Kem Bina Juara
Lampiran A:1

TENTATIF KEM BINA JUARA j-QAF
(TAHSIN AL-QURAN)

MASA PERKARA
08.00 – 08.30 am Pendaftaran dan pembahagian kumpulan
08.30 – 9.00 am Taklimat peserta
9.00 – 10.00 am LDK 1 (Tajwid / Tahsin)
10.00 – 10.15 am Rehat dan kudapan
10.15 – 11.15 am LDK 2 (Tarannum – Bayati, Sobaa & Nahwan)
11.15 – 11.30 am Rehat

42

11.30 – 12.30 pm LDK 3 ( Tarannum Pengukuhan)
12.30 – 2.00 pm Makan Tengahari & Solat Zohor
2.00 – 4.00 pm Pembentangan / Pertandingan
4.00 – 4.30 pm Majlis Penutup & Penyampaian Hadiah
4.30 pm Bersurai

* tertakluk kepada perubahan dan kesesuaian


43

Lampiran A:2


Panduan Pelaksanaan Kem Bina Juara
( (J JA AW WI I / / K KH HA AT T) )

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
1
08-30
-
10.30

1. Kaedah
Penulisan
khat :

- Nasakh


1. Peserta dapat menulis seni
khat nasakh dengan betul.

2. Peserta dapat
menghasilkan tulisan seni
khat yang baik dan bermutu.

(08.30 - 08.45)
 Fasilitator mendedahkan kaedah
memegang dan menggunakan
peralatan berkaitan penulisan khat
nasakh .
( 08.45 – 09.45 )
 Fasilitator menerangkan kaedah-
kaedah penulisan khat nasakh
yang betul.
 Fasilitator menunjukkan contoh
khat nasakh yang betul
 Peserta menulis semula mengikut
kaedah yang ditunjukkan oleh
fasilitator. (titik, huruf tunggal dan
bentuk )

 Pensil khat

 Pen khat

 Kertas garis tiga

 Pisau/ pemadam

 Lembaran kerja

 White board
gulung/ flash kad

 pemadam

44

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB

( 08.45 – 09.45 )
 Peserta latih tubi menulis khat
dengan kaedah yang betul. ( huruf
bersambung )
 Fasilitator membuat penilaian dan
komentar hasil kerja peserta.


LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
2
11-00
-
01.00

2. Kaedah
Penulisan
khat :

- Raqa’ah


1. Peserta dapat menulis seni
khat raqa’ah dengan betul.

2.Peserta dapat menghasilkan
tulisan seni khat yang baik dan
bermutu.

(11.00 - 11.15)
 Fasilitator mendedahkan kaedah
memegang dan menggunakan
peralatan berkaitan penulisan khat
raqa’ah .


( 11.15 – 12.15 )
 Fasilitator menerangkan kaedah-
kaedah penulisan khat raqa’ah
yang betul.

 Pensil khat

 Pen khat

 Kertas garis tiga

 Pisau/ pemadam

 Lembaran kerja


45

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
 Fasilitator menunjukkan contoh
khat nasakh yang betul
 Peserta menulis semula mengikut
kaedah yang ditunjukkan oleh
fasilitator. ( huruf tunggal dan
bentuk )
( 12.15 – 01.00 )
 Peserta latih tubi menulis khat
dengan kaedah yang betul. ( huruf
bersambung )
 Fasilitator membuat penilaian dan
komentar hasil kerja peserta.

 White board
gulung/ flash kad

 pemadam


LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
3
02 -00
-
04.00


Pengukuhan
&
penilaian

1. peserta dapat menulis
seni khat dengan baik dan
bermutu.
2. peserta dapat

Aktiviti dijalankan mengikut check
point.
1. seni kaligrafi individu
2. seni kaligrafi berkumpulan

 Pinggan kertas

 Cawan kertas


46

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
membezakan khat nasakh
dan raqa’ah.
3. explorasi jawi.
Peserta dibahagikan kepada 2
kumpulan besar.
02.00 -02.30 :
Kump 1 =seni kaligrafi individu
Kump 2= seni kaligrafi
berkumpulan

02-30 – 03.00 :
Kump 1 = seni kaligrafi
berkumpulan
Kump 2= seni kaligrafi individu

03.00 – 03.30
Semua kumpulan : explorasi jawi

03.30 – 04.00
 Pen khat

 Pensil khat

 Kertas garis tiga

 Pemadam

 Marker pen 70/90

 Manila kad


47

LDK TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN PELAKSANAAN
CADANGAN
BBB
Penilaian fasilitator dan tayangan
LCD48

Lampiran A:3


TENTATIF KEM BINA JUARA BAHASA ARAB j-QAFMASA PERKARA
08.00 – 08.30 am

Pendaftaran dan pembahagian kumpulan

08.30 –10.30 am

LDK 1 ( Taaruf )

10.30 – 11.00 am

Rehat dan Kudapan

11.00 – 01.00 pm

49

LDK 2 ( Hiwar )

01.00 – 02.00 pm

Solat Zohor dan makan tengahari

02.00 – 04.00 pm

LDK 3 ( Pengukuhan & Penilaian )

04-00 – 04.30 pm

Majlis perasmian penutup dan bersurai