MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

1

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

PENGENALAN
Pendidikan prasekolah di Malaysia bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. Untuk memastikan matlamat dan objektif tersebut tercapai, pentaksiran perlu dijalankan untuk menilai perkembangan kanak-kanak dari semasa ke semasa dalam aspek-aspek yang dikenalpasti. Pentaksiran yang dicadangkan adalah pentaksiran secara formatif dan autentik melalui pengajaran dan pembelajaran harian.

OBJEKTIF MODUL
Modul ini bertujuan menyediakan maklumat asas, menerangkan definisi, konsep, istilah serta memberi contoh instrumen untuk dijadikan panduan kepada guru bagi menjalankan pentaksiran dan menilai perkembangan murid di peringkat prasekolah. Objektif modul ini adalah untuk membantu guru: i. Memahami tujuan, konsep, istilah serta kaedah berkaitan pentaksiran prasekolah ii. Mengenalpasti perkara-perkara (konstruk) yang ditaksir iii. Mengenal pasti jenis instrumen yang sesuai untuk mentaksir murid iv. Membina instrumen v. Mengurus dan melaksanakan pentaksiran vi. Merekod dan menganalisis maklumat tentang prestasi murid vii. Membuat pelaporan perkembangan prestasi murid

APAKAH PENTAKSIRAN PRASEKOLAH?
Pentaksiran prasekolah adalah satu proses yang sistematik untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Proses dalam pentaksiran melibatkan aktiviti mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi maklumat yang diperoleh. Pentaksiran adalah satu proses yang berterusan dan dijadikan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran. Dalam pentaksiran, guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk mendapatkan maklumat. Hasil pentaksiran terhadap murid membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru memperkembangkan potensi murid sepenuhnya dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor sebagai persediaan mereka untuk ke sekolah rendah. Pentaksiran murid prasekolah bukan bertujuan melabel dan membandingkan murid dengan murid yang lain, tetapi untuk meningkatkan pembelajaran murid berkenaan. Istilah yang

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

2

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

sering digunakan untuk pentaksiran seperti ini ialah Pentaksiran Autentik atau Pentaksiran secara formatif (Formative assessment). Pentaksiran murid di prasekolah lebih menekankan kepada usaha ke arah penambahbaikan (improvement) serta perkembangan (development) dan bukan pencapaian (achievement) semata-mata. Maklum balas yang diberi semasa atau selepas sesuatu aktiviti pentaksiran merupakan faktor penting dalam menjayakan proses pentaksiran. Pertimbangan harus diberi ke atas keperluan kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, psikologi kanak-kanak, teori perkembangan kanak-kanak semasa merancangkan proses pentaksiran. Bagi memastikan murid mencapai tahap pengetahuan dan kemahiran tertentu sebelum memulakan persekolahan formal di Tahun Satu, Pentaksiran Merujuk Standard digunakan, selaras dengan rekabentuk Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) yang mula digunakan di semua prasekolah pada tahun 2010. Standard Pentaksiran yang dinyatakan dalam KSPK (rujuk Lampiran A dalam modul ini) perlu diakur oleh semua pihak yang menggunakan kurikulum kebangsaan ini.

APAKAH PENTAKSIRAN MERUJUK STANDARD ?
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan yang dilaksanakan di semua prasekolah mulai 2010 disusunatur mengikut format Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Fokus, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran adalah perkaraperkara yang dirujuk semasa guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.. Fokus adalah bidang pembelajaran yang ingin dikembangkan dalam diri murid. Semasa merancang pentaksiran, Fokus boleh dirujuk untuk membina Konstruk. Konstruk adalah perkara yang akan ditaksir. Setiap Fokus dinyatakan melalui beberapa Standard Kandungan. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ianya ditulis meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan diperincikan lagi kepada beberapa Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) yang boleh diukur, untuk memastikan penguasaan setiap Standard Kandungan. Seiring dengan kurikulum prasekolah yang berasaskan standard, pentaksiran di prasekolah adalah sesuai dilaksanakan dengan merujuk kepada standard. Pentaksiran Merujuk Standard bermaksud apa yang ditaksir dan tahap perkembangan dan penguasaan murid mesti dirujukkan kepada Standard Prestasi yang jelas, realistik, boleh difahami dan lebih memberi makna. Kerja, respons dan tingkah laku (proses dan produk) yang dihasilkan atau dipamer oleh murid merupakan evidens (juga dipanggil bukti) yang akan dirujukkan kepada standard prestasi yang ditetapkan. Standard Prestasi (Performance Standard) merupakan satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Ianya memberi definisi kepada ”kejayaan” dan bagaimanakah hasil kerja dan tingkah laku yang dikatakan cukup baik (indicator of success) atau sudah mencapai objektif pembelajaran. Tujuan diadakan standard prestasi ialah untuk mengenal pasti di manakah tahap penguasaan pengetahuan, kemahiran atau pengamalan nilai seseorang murid itu. Standard prestasi memberi gambaran jelas atau panduan kepada guru tentang bagaimana hendak memberi skor kepada hasil yang dipersembahkan oleh murid. Standard Prestasi juga dirujuk semasa guru memberi maklum balas dan membuat pelaporan tentang murid.

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

3

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010

Standard Prestasi memperihalkan kualiti penguasaan sesuatu perkara atau hasil kerja mengikut hierarki. Standard Prestasi tidak menjelaskan secara spesifik tentang teknik atau kaedah untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Standard prestasi bukan saja patut diketahui oleh pentaksir (guru), malah ibu bapa dan murid sendiri. Standard Prestasi dinyatakan dalam bentuk kriteria dan skor. Kriteria merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang kualiti sesuatu kerja atau perkara yang dikuasai. Kriteria yang ditulis mesti mudah, ringkas, tidak mengelirukan dengan mengambil kira perbezaan antara individu. Ianya menjadi rujukan bagaimana prestasi murid ditaksir dan diberikan skor. Pernyataan kriteria yang ditulis pada setiap tahap penguasaan mestilah dapat memperihalkan setakat mana kualiti kerja yang ditunjukkan oleh murid. Kriteria yang khusus dibina bagi setiap konstruk yang dinilai dalam pentaksiran prasekolah. Bagi memastikan kesamaan kualiti antara kesemua kriteria khusus, satu standard dan kriteria teras (core) digunakan sebagai panduan. Dalam konteks pentaksiran prasekolah di Malaysia, Skor bermaksud apa yang digunakan untuk menandakan tahap penguasaan murid. Di prasekolah, skor yang diberi bukan sekadar berbentuk gred (A, B, C, ...) atau markah (1, 2, 3, ...) yang hanya boleh dijumlah dan dipuratakan, seperti yang digunakan dalam ujian pencapaian di peperiksaan awam. Skor dalam bentuk markah dan gred semata-mata tidak boleh memberi maklumat tentang apa yang murid boleh lakukan. Untuk menjadikan pentaksiran lebih bermakna di prasekolah, skor mestilah dapat menjelaskan di tahap manakah murid berada berbanding standard prestasi yang hendak dicapai. Contoh skor yang boleh digunakan dalam pentaksiran prasekolah ialah Belum Menguasai (), Sedang Maju ()dan Telah Menguasai (). Tiga skor ini mewakili penguasaan pada tahap Tahu sahaja, Tahu dan Boleh Buat dengan bimbingan, Tahu dan Boleh Buat dengan Baik dan dengan Sendiri, seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 2 memberi satu lagi contoh Standard Prestasi.

Jadual 1: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 1
Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan. Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat

TM SM BM

PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID

4

murid pula mendapat gambaran yang jelas tentang sasaran pembelajaran. Tidak melabelkan murid sebagai pandai. keupayaan. Dijalankan tidak secara langsung (not direct testing) iv. Bersifat diagnostik: mengenal pasti kekuatan. Daripada maklum balas guru. Mengambil kira psikologi kanak-kanak dan sifat semulajadi kanak-kanak ii.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Jadual 2: Standard Prestasi di Prasekolah – Contoh 2 Skor (Tahap Penguasaan) Menguasai Sedang Berkembang Simbol Kriteria Boleh melakukan aktiviti dengan betul sehingga selesai Memerlukan bimbingan dari semasa ke semasa apabila melakukan aktiviti namun masih boleh melakukannya sehingga selesai Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dan sentiasa memerlukan bimbingan M SB Perlu Bimbingan Banyak PB Tiga tahap penguasaan di Jadual 1 dan 2 boleh menjadi teras (asas) kepada pernyataan kriteria bagi standard prestasi yang dibina dan disesuaikan untuk mentaksir setiap konstruk. Ciri-ciri utama pentaksiran prasekolah adalah seperti berikut: i. Tidak berfokus kepada ujian pencapaian tetapi tahap perkembangan murid xiii. Dijalankan secara berterusan. kelemahan dan keperluan xii. minat dan kekangan (persekitaran) murid xv. guru dapat memberi skor dan maklum balas yang tepat kepada murid tentang prestasi mereka . Dengan adanya Standard Prestasi. Lebih mementingkan proses bukan produk iii. bukan hanya di akhir pembelajaran x. Dijalankan dalam suasana semula jadi (naturalistic) v. Maklum balas segera diberi untuk tujuan penambahbaikan (formatif) xi. Tugasan pentaksiran diberi menyerupai situasi dan pengalaman seharian murid (autentik) xiv. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 5 . Tidak bertujuan membandingkan murid dengan murid viii. tidak pandai ix. Mengambil kira kekuatan. Dijalankan dalam suasana tidak formal (informal) vi. Dijalankan dalam keadaan yang tenang vii. Sehubungan itu guru boleh mengatur strategi pengajaran atau intervensi untuk membantu murid memperbaiki pembelajaran mereka bagi menguasai tahap yang tertinggi. APAKAH CIRI-CIRI PENTAKSIRAN MURID PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah bertujuan untuk membantu pembelajaran murid. di mana kedudukan mereka dan apa lagi yang mereka perlu perbaiki untuk maju ke arah sasaran berkenaan. Menepati Standard Pentaksiran yang ditentukan dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Maklum balas yang diberikan dalam bentuk maklumat yang memberi makna (bukan dalam bentuk gred semata-mata) boleh membantu murid lebih memahami tujuan dan perkembangan pembelajaran mereka. Selain pengakuan guru sama ada hasil kerja murid itu boleh dikatakan baik. Maklum balas yang segera. vi. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 6 . kesilapan. apa yang perlu diperbaiki. ada kemajuan atau sebagainya. bagaimana untuk memperbaiki dan bagaimana untuk membuat lebih baik.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK GURU? Hasil pentaksiran membantu guru di prasekolah untuk: i. iv. Maklum balas guru yang merujuk kepada pernyataan standard dan kriteria yang jelas boleh disampaikan dalam bentuk pujian. murid perlu diberitahu kenapa kerja atau prestasi mereka dinilai sedemikian. kemahiran dan nilai yang dikuasai murid Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan perkembangan dan pertumbuhan murid Mengenalpasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa Mengenalpasti pelbagai kecerdasan. Mengesan keberkesanan pengajaran Memberi maklum balas yang sesuai dan tepat kepada murid Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur Merancang tindakan susulan untuk tujuan pemulihan dan pengayaan Mengenal pasti tahap pengetahuan. APAKAH YANG DITAKSIR? Perkara yang ditaksir merupakan kandungan di dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. v. Merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iii. Sikap dan Nilai. Maklum balas yang berkesan ialah apabila guru memberi maklum balas yang tepat tentang kekuatan. perlu dibaiki. teguran dan nasihat. perkaraperkara (merangkumi domain pengetahuan. kemahiran dan potensi murid yang boleh diperkukuhkan BAGAIMANA HASIL PENTAKSIRAN BERGUNA UNTUK MURID? Satu aspek penting dalam memastikan keberkesanan pentaksiran untuk membantu pengajaran dan pembelajaran ialah penggunaan maklumat pentaksiran oleh guru untuk memberi respon atau maklum balas yang sesuai dan berguna kepada murid. konstruktif dan tidak menggerunkan juga membuat mereka lebih teruja untuk dinilai semula untuk mengetahui perkembangan mereka seterusnya. Keadaan inilah yang memberi motivasi kepada murid untuk mencuba lagi bagi meningkatkan prestasi mereka di masa akan datang. Murid juga perlu diberitahu apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menambah baik prestasi mereka. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Kerohanian. kemahiran dan nilai) yang ingin dikembangkan dalam diri murid dikategorikan mengikut enam tunjang iaitu: • • • Tunjang Komunikasi. ii. viii. vii.

bertanggungjawab.Perkembangan Sosioemosi Pendidikan prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanakkanak. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi mereka kurang stabil dan kurang mantap. melakukan pergerakan solat. keberanian. semasa rehat. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Tunjang Fizikal dan Estetika Tunjang Kemanusiaan. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. berdikari dan berdisiplin. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Tunjang Ketrampilan Diri . Tunjang Kerohanian. kasih sayang. pencapaian emosi yang positif. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. baik hati. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 7 . Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. bernasyid. kerajinan. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. hemah tinggi. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. berwuduk. kejujuran. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Tunjang Ketrampilan Diri. Rukun Islam. hormat-menghormati. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Tunjang Komunikasi Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. kesederhanaan. pembinaan konsep kendiri positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. berterima kasih. Pada masa yang sama kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al Quran. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Pendidikan Moral Pendidikan moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. sikap dan nilai merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Moral. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. meneroka dan bermain. simulasi. keadilan. menyanyi. kerjasama. toleransi. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. Perkembangan sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. kemahiran bertutur. aktiviti hands-on.

Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. penglibatan dalam aktiviti sukan. kemahiran motor kasar serta kordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. ekspresi kreatif dan apresiasi. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetik merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. dan apresiasi muzik. Kanak-kanak diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. matematik dan lainlain. berlakon. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. Tunjang ini juga menekanan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. menyambut objek. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 8 . Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat. Perkembangan Kreativiti Perkembangan kreativiti merangkumi seni visual. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Apresiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Pendidikan Muzik merangkumi aktiviti menyanyi.

sistematik dan teliti akan terbentuk. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan(contoh: tumbuhan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 9 . Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. bentuk dan ruang. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Dalam proses penerokaan ini. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu.cuaca).MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Tunjang Sains dan Teknologi – Awal Sains dan Awal Matematik Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. komuniti dan alam sekitar. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. konsep waktu. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. nilai wang. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. awal matematik. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk membina tema-tema pembelajaran. air. mengukur menggunakan unit bukan piawai. rakan. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. Tunjang Kemanusian menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. nombor. Semasa proses penerokaan ini. lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. operasi nombor yang mudah. haiwan). Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusian memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri.

Sekolah.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Konstruk yang ditaksir Untuk mengenal pasti apakah perkara-perkara utama yang ditaksir(konstruk). Jadual 3 menunjukkan senarai konstruk yang telah dikenal pasti mengikut tunjang sepanjang tempoh pembelajaran murid di peringkat prasekolah. Fokus. Rakan. rujukan dibuat ke atas Fokus. Rakan. Jadual 3: Senarai Konstruk untuk Pentaksiran di Prasekolah TUNJANG Komunikasi KONSTRUK BM1 Kemahiran Mendengar BM2 Kemahiran Bertutur BM3 Kemahiran Menyebut dan Mengecam Huruf Vokal dan Konsonan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM4 Kemahiran Membaca Perkataan BM5 Kemahiran Membaca Ayat BM6 Kemahiran Mencerita Semula BM7 Kemahiran Menulis Kemanusiaan KM1 Pengetahuan tentang Diri Sendiri dan Hubungan dengan Keluarga. Sekolah dan Komuniti KM3 Amalan Tabiat Menjaga Alam Sekitar KM4 Pengetahuan Asas tentang Warisan Budaya Tradisional Pelbagai Kaum di Malaysia KM5 Pengetahuan Asas tentang Negara Malaysia KM6 Amalan Cintakan Negara Ketrampilan Diri Perkembangan Sosioemosi SE1 Kemahiran Mengenali dan Mengurus Emosi Sendiri SE2 Kemahiran Mencapai Emosi yang Positif SE3 Kebolehan Membina Kemahiran Sosial Perkembangan Fizikal dan Estetika Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan FZ1 FZ2 FZ3 FZ4 Kemahiran Motor Halus Kemahiran Motor Kasar Kemahiran Menjaga Kebersihan Diri Mengamalkan Tabiat Pemakanan yang Berkhasiat PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 10 . Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran menyatakan dengan terperinci perkara yang perlu dipupuk dan dikuasai oleh murid. Komuniti. Pengamalan sikap baik (yang berkaitan dengan kemahiran/ kebolehan dalam Standard Pembelajaran) juga diperhatikan dan ditaksir sebagai usaha untuk memupuk nilai murni dan sikap positif semasa murid mempamerkan kemahiran mereka. KM2 Amalan Sikap yang Baik dalam Hubungan antara Diri dengan Keluarga. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap Tunjang di dalam dokumen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

30.50 ST12 Kemahiran Menyelesai Operasi Tambah dalam Lingkungan 10 ST13 Kemahiran Menyelasai Operasi Tolak dalam Lingkungan 10 ST14 Kemahiran Mengecam Duit yang Berlainan Nilai ST15 Pengetahuan tentang Konsep Masa ST16 Pengetahuan tentang Kedudukan Objek dalam Ruang ST17 Pengetahuan tentang Bentuk ST18 Kemahiran Membuat Pembinaan ST19 Kemahiran Menggunakan Komputer Kerohanian.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 KONSTRUK FZ5 Kemahiran Menjaga Kebersihan Persekitaran FZ6 Mengamalkan Langkah-langkah Pencegahan Jangkitan Penyakit FZ7 Pengetahuan tentang Sumber Bahaya FZ8 Mengamalkan Langkah-langkah Menjaga Keselamatan Diri Kreativiti KR1 Kemahiran Menghasilkan Karya Seni Visual secara Kreatif KR2 Mengamalkan Sikap Apresiasi Seni KR3 Kemahiran dalam Menyanyi KR4 Kemahiran Memainkan Alat Perkusi KR5 Kemahiran Gerakan Kreatif KR6 Kemahiran Berlakon dan Main Peranan Sains dan Teknologi (Perkembangan Kognitif) Awal Sains dan ST1 Kemahiran Memerhati Awal Matematik ST2 Kemahiran Merekod Hasil Pemerhatian ST3 Kemahiran Membuat Pengukuran Menggunakan Unit Bukan Piawai ST4 Kemahiran Membanding dan Membeza ST5 Kemahiran Mengelas ST6 Kemahiran Membuat Ramalan ST7 Kemahiran Menyelesai Masalah ST8 Kemahiran Membuat Seriasi ST9 Kemahiran Mengecam Corak Berulang dan Membina Pola ST10 Pengetahuan tentang Nombor 1-20 ST11 Pengetahuan tentang 20. Sikap dan Nilai Pendidikan Islam PI1 PI2 PI3 PI4 PI5 PI6 PI7 PI8 PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 Pengetahuan tentang Rukun Islam Pengetahuan tentang rukun Iman Pengetahuan Kalimah Syahadah Pengetahuan dan Kebolehan Melakukan Ibadah Pengetahuan tentang Sirah Rasulullah SAW Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW Pengetahuan Asas Bahasa Al-Quran Pengetahuan Asas Tulisan Jawi Mengamalkan Nilai Baik hati Mengamalkan Nilai Bertanggungjawab Mengamalkan Nilai Berterima kasih Mengamalkan Nilai Berhemah tinggi Mengamalkan Nilai Hormat Menghormati Mengamalkan Nilai Kasih sayang Mengamalkan Nilai Keadilan TUNJANG Pendidikan Moral PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 11 .40.

persekitaran. instrumen atau aktiviti. Pentaksiran autentik merujuk kepada bentuk penilaian di mana murid ditaksir pada masa menjalankan tugasan aktiviti pembelajaran harian di dalam dan di luar kelas. topik atau aktiviti) yang digunakan untuk mentaksir murid harus mengambil kira aspek minat. ahli keluarga dan komuniti di mana bersesuaian. kekuatan. guru harus membuat perancangan dan membina item. Elakkan daripada menggunakan ujian formal kerana ia tidak dapat memberi maklumat mengenai kebolehan sebenar murid. Pentaksiran autentik lebih sesuai dijalankan bagi murid prasekolah. pembantu guru. latar belakang sosio ekonomi. Untuk mencapai matlamat. membantu guru mengesan penguasaan. BAGAIMANA MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DI PRASEKOLAH? Pentaksiran prasekolah lebih banyak menggunakan pendekatan formatif. Pentaksiran dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran harus diulang dan dilakukan berterusan untuk melihat proses kerja. kemajuan dan merancang pengajaran atau strategi seterusnya. Sebagai persediaan. Matlamat pentaksiran formatif ialah untuk meningkatkan motivasi dan pembelajaran murid. ketidakupayaan dan kebolehlaksanaan. konteks (tema. budaya. Pentaksiran murid boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya. Pengamalan nilai murni boleh diperhatikan semasa murid melakukan aktiviti-aktiviti dalam kelas atau semasa kemahiran-kemahiran lain ditaksir. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 12 . hasil kerja dan tingkah laku yang ditunjukkan secara konsisten.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG PM8 PM9 PM10 PM11 PM12 PM13 PM14 PM15 Nota: KONSTRUK Mengamalkan Nilai Keberanian Mengamalkan Nilai Kejujuran Mengamalkan Nilai Kerajinan Mengamalkan Nilai Kerjasama Mengamalkan Nilai Kesederhanaan Mengamalkan Nilai Toleransi Mengamalkan Nilai Berdikari Mengamalkan Nilai Berdisiplin Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan melalui Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral boleh ditaksir secara bersepadu. Tidak semestinya diadakan instrumen atau aktiviti yang khusus untuk mentaksir nilai-nilai murni sahaja. guru harus melaksanakan aktiviti-aktiviti pentaksiran secara berulang dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. pengalaman seharian. Pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber dan aktiviti akan menghasilkan dapatan yang boleh dipercayai serta membantu guru membuat keputusan yag lebih jelas dan tanpa ragu-ragu. Oleh yang demikian. Untuk mendapat hasil atau evidens terbaik. fleksibiliti dibenarkan dari segi instrumen dan aktiviti yang dirancang.

Interaksi/Lisan /Hasil Kerja Murid Merekod Menganalisis data yang dikumpul dan Melapor Tindakan Susulan/ Aktiviti Bimbingan Sudahkah Murid Menguasai Tindakan Susulan/ Aktiviti Pengayaan KEMAHIRAN/HASIL PEMBELAJARAN BARU/ KE TAHUN SATU SEKOLAH RENDAH 13 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Rajah 1: Proses Menjalankan Pentaksiran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Merancang Menentukan Konstruk dan kaedah penilaian Membina Instrumen Membina instrumen dan menentukan Standard Prestasi Melaksanakan Pentaksiran Pemerhatian Tingkah laku.

guru hendaklah merancang dengan melakukan perkara-perkara berikut: • • • • • • • Tahu tujuan mentaksir Tahu apakah konstruk yang ditaksir Rujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Rujuk kepada Standard Prestasi teras dan kriteria berkaitan. Antara aktiviti yang lazim dijalankan di prasekolah ialah permainan. Pemilihan instrumen dan aktiviti harus sesuai dengan apa yang hendak ditaksir dengan mengambil kira faktor murid dan persekitaran mereka. pertumbuhan dan pencapaian murid dari segi pengetahuan. proses dan hasil kerja.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • MERANCANG Sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. projek. kemahiran serta sikap atau pengamalan nilai-nilai murni seperti mana yang dihasratkan melalui KSPK. Pemerhatian bermaksud pengamatan kepada perlakuan murid. • Bermain bersama rakan. Tentukan bila hendak mentaksir. Satu instrumen atau aktiviti boleh digunakan untuk mendapatkan evidens bagi lebih daripada satu konstruk. pemerhatian adalah satu kaedah yang lazim digunakan untuk mengumpul maklumat atau evidens. . guru boleh membina instrumen serta mengatur aktiviti yang sesuai dan tepat supaya murid berpeluang memberi respon yang diharapkan. bercerita. lakonan. interaksi. dan perbualan. MEMBINA INSTRUMEN Berdasarkan Konstruk. kuiz. Standard Prestasi. contohnya ketika murid: • Mengurus diri. Tentukan tempoh pemerhatian. Standard Pembelajaran. Tingkah laku Tingkah laku murid boleh diperhatikan dan dinilai. Apakah yang diperhatikan? Apa yang diperhatikan ialah evidens atau bukti. Melalui pendekatan pentaksiran autentik. MENTAKSIR Bagaimana mengumpul maklumat (evidens)? Di peringkat prasekolah. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 14 . i. murid boleh diperhati dan ditaksir melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tentukan instrumen (aktiviti atau strategi) yang akan digunakan. Evidens yang mahu dilihat ialah yang menunjukkan perkembangan. nyanyian. Pendekatan ini boleh dilakukan secara bersahaja tanpa murid tahu bahawa dia diperhatikan. Standard Kandungan. Evidens boleh dipamerkan dalam bentuk tingkah laku.

kemahiran. sikap dan nilai. • Bersoal jawab. perkembangan. Senarai item menentukan : • Sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan • Kekerapan sesuatu tingkahlaku itu berlaku. ii. Menyusun blok bersama rakan atau bersendirian. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 15 . kemajuan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • • Membuat kolaj dalam kumpulan. • Dengan diri sendiri (imaginary friend). potensi. Menyelesaikan masalah bersama rakan. Proses dan Hasil Kerja Murid Contoh proses dan hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai ialah: • Lukisan • Buku kecil • Buku skrap • Kraf tangan • Lembaran kerja Membuat model menggunakan bongkah • MEREKOD Merekod adalah aktiviti mencatat hasil pentaksiran dan maklumat berkaitan secara sistematik. iii. Contoh instrumen yang boleh digunakan untuk merekod maklumat pentaksiran adalah seperti berikut: a) b) c) Senarai Semak Rekod Anekdot. Maklumat yang direkod ialah tahap penguasaan. Rekod Berterusan (Running Record) (a) Senarai Semak Senarai Semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. guru mengenal pasti tahap penguasaan murid. • Perbualan antara murid dengan guru/murid dengan murid/murid dengan orang dewasa lain. • Main peranan. persembahan) • Interaksi murid dengan bahan/ haiwan/ tumbuhan/ persekitaran. Untuk membuat penilaian tentang perkembangan pengetahuan. Berdasarkan Standard Prestasi yang ditetapkan mengikut konstruk. Interaksi Interaksi murid boleh diperhati dan dinilai melalui contoh aktiviti berikut : • Bacaan. kemahiran dan nilai. Standard Prestasi boleh dirujuk untuk memastikan keselarasan dan keadilan. sikap dan nilai-nilai yang murid pamerkan. • Aktiviti berkumpulan (projek. • Nyanyian. Pemerhatian dan perekodan yang teliti dan lengkap akan memudahkan guru memberi maklum balas dan menghasilkan pelaporan murid kemudian. • Sesuatu tingkah laku yang dikehendaki telah berlaku.

Guru perlu menentukan perkara-perkara berikut dalam merancang senarai semak : Konstruk yang hendak dinilai Standard Prestasi dan kriteria ditulis dengan jelas. sikap dan nilai murid. Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian dalam penguasaan pengetahuan. Catatan hendaklah ditulis secara objektif apa sebenarnya yang berlaku. tetapi secara kebetulan tingkahlaku tersebut berlaku.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Senarai Semak boleh dibina dalam bentuk dinyatakan sesuatu tingkahlaku telah berlaku atau tidak. Senarai Semak juga boleh dilengkapkan dengan skala kadar. Mencatat tingkah laku dan apa yang dikatakan oleh murid. Rujuk contoh Rekod Anekdot dalam Lampiran C. (b) Rekod Anekdot Rekod Anekdot adalah satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Penilaian terhadap hasil kerja atau evidens direkod berdasarkan skala. Contoh maklumat yang boleh direkod adalah peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Instrumen dan aktiviti yang digunakan • Skor digunakan: angka atau simbol Rujuk contoh Rekod Senarai Semak dalam Lampiran B. kemahiran. Masukkan respon orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku murid yang diperhatikan. Pemerhatian tingkah laku biasanya tidak dirancang. unik dan signifikan secara positif atau negatif untuk direkod. Panduan Menulis Rekod : • • • • • • • • Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Skala penskoran dibina bagi pentaksiran setiap konstruk dalam setiap tunjang. Panduan menulis rekod : PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 16 . Menulis apa yang dilihat secara objektif Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. iaitu dengan skor ‘ya’ atau ‘tidak’. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Tiada had masa ditentukan untuk pemerhatian tingkah laku ini. (c) Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita ‘narrative’ yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah. Membuat catatan dalam buku nota sebaik sahaja selepas peristiwa berlaku bagi memastikan peristiwa yang akan direkodkan tidak tercicir. Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. walaupun peristiwa berlaku dalam kumpulan. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatatkan sepanjang tempoh pemerhatian. Pemerhatian ini dilakukan terhadap murid secara individu. pemerhatian ini dirancang oleh guru. Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan. Berbeza dengan Rekod Anekdot.

tidak terlalu deskriptif dan “judgmental”. Prosedur umum yang dicadangkan semasa menganalisis dan menginterpretasi maklumat adalah seperti berikut: • • • Membaca dengan teliti semua data yang diperolehi daripada hasil pemerhatian. rekod anekdot. Boleh gunakan singkatan semasa mencatat. Contohnya Tunjang Komunikasi lebih berfokus kepada kemahiran bertutur. kemahiran mendengar dan kemahiran menulis Menganalisis hasil kerja murid. sudah boleh menulis huruf‘. atau rekod berterusan perlu ditafsirkan untuk membolehkan guru membuat rumusan mengenai murid. • Tulis secara terperinci tentang apa dilakukan murid semasa peristiwa berlaku dan tingkah laku yang ingin diperhatikan. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Murid boleh dilibatkan semasa pemilihan hasil kerja untuk dinilai dan seterusnya disimpan dalam portfolio.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Fokus kepada murid yang ingin diperhatikan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 17 . • Pastikan buku nota atau kertas catatan tidak didedahkan dan diletak di tempat yang selamat Rujuk contoh Rekod Berterusan dalam Lampiran D. ANALISIS HASIL KERJA MURID Hasil kerja yang boleh analisis termasuklah : • Gambar atau lukisan • Sampel tulisan • Binaan yang disempurnakan • Cerita yang ditulis • Buku skrap Catatan perlu dibuat ke atas hasil kerja murid yang telah dinilai. Rekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. Tulis secara objektif. Hasil kerja ini boleh disimpan dalam portfolio murid. skala kadar. MENGANALISIS DAN MENGINTERPRETASI Segala data yang direkod menggunakan senarai semak. Catatan yang dibuat biasanya menggambarkan tahap kebolehan. Bukti refleksi yang dibuat oleh murid boleh juga dimasukkan dalam portfolio sebagai pentaksiran kendiri. Gunakan bahasa yang boleh difahami. Rekod hendaklah tepat dan padat. contohnya ‘sudah boleh membuat bulatan. Membuat analisis terhadap data dengan mengambil kira aspek-aspek penting dalam Tunjang.

tangan dan rambut Contoh (b) Alice berjaya menceritakan semula cerita yang dibacakan melalui lukisan. Contoh (c) Faiz tekun menyiapkan hasil kerjanya. Ia menggunakan banyak bentuk bulat dalam lukisan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh Analisis Hasil Kerja: Contoh (a) Amalina melakar menggunakan dua warna. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 18 . Dia berjaya meneruskan lakaran untuk membentuk kaki. Dia menunjukkan usaha untuk membetulkan kesilapan sendiri. Mempunyai daya kreativiti dalam mewarna dan membentuk serangga. Dia berjaya menulis huruf dan ayat mudah . Beliau juga berusaha memperbaiki kesilapan yang dibuat. Beliau sudah boleh menguasai motor halus untuk menulis huruf.

murid lebih jelas tentang apa lagi yang perlu dilakukan untuk menjadi lebih baik. konsep dan kemahiran yang mereka kuasai. Hasil kerja terpilih . Fokus maklum balas ialah kepada apa yang murid boleh kuasai atau buat.Perlu dinilai dan diberi ulasan . Maklum balas adalah bukan sahaja berbentuk pujian. dan mereka akan lebih bermotivasi untuk meneruskan aktiviti. Setiap murid mempunyai portfolio yang mengandungi hasil kerja mereka beserta tarikh kerja dihasilkan dan catatan yang berkaitan. Mereka akan rasa dihormati dan hasil kerja mereka dihargai. usaha. dan sejauh mana mereka telah berjaya mencapai standard dan kriteria ditetapkan dalam penguasaan sesuatu konstruk (pengetahuan. Tujuan Portfolio Portfolio bertujuan untuk menyimpan rekod tentang pengalaman. murid-murid dapat mengetahui apa yang patut dicapai. PORTFOLIO Definisi Portfolio Portfolio adalah satu himpunan bukti (evidens) atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. . PENYIMPANAN MAKLUMAT Segala maklumat yang diperoleh daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio. Pelaporan Perkembangan murid . PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 19 .Pemilihan hasil kerja murid dari setiap Tunjang. Melalui maklum balas yang merujuk kepada standard dan kriteria. Portfolio boleh dijadikan asas untuk guru menilai pencapaian murid dan dijadikan panduan untuk menyediakan pembelajaran selanjutnya.Rekod Peribadi . kekuatan. Bahan yang perlu ada dalam portfolio ialah: i.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MENGGUNA MAKLUMAT Maklum balas hendaklah diberikan kepada murid secara individu setiap kali selepas murid diperhatikan atau ditaksir. Melalui maklum balas. Portfolio menjadi sumber rujukan yang menunjukkan kemajuan. tetapi maklumat tentang kerja dan kemajuan murid. kemajuan dan kejayaan yang diperolehi murid secara individu dan kumpulan. Murid boleh meneliti dan menilai kerja masingmasing. bagaimana boleh memperbaikinya dan apakah kemajuan yang murid telah tunjukkan.Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid ii. Portfolio ini hendaklah dikongsi bersama ibu bapa murid untuk memaklumkan tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka.Telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian . kemahiran dan nilai).

Telefon : __________________Jarak Rumah ke Prasekolah : Kenderaan ke Prasekolah : _____________________ Bahasa Pertuturan di rumah : __________________ ________________km Bil. Adik beradik : ___________ MAKLUMAT KELUARGA MAKLUMAT Nama No. Contoh Rekod Peribadi Murid REKOD PERIBADI MURID Nama : ____________________________ Jantina : ________ Tarikh : _______________ Umur pada 1 Januari ________ Tempat lahir : ____________ Agama : _____________ Bangsa : _____________ No.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 REKOD PERIBADI MURID Rekod peribadi murid mengandungi maklumat diri. Kad Pengenalan Agama Bangsa Warganegara Pendapatan sebulan Alamat Pekerjaan Nombor telefon BAPA IBU PENJAGA MAKLUMAT KESIHATAN Tandakan ( _/ ) di dalam ruang yang berkenaan jika murid ini pernah atau sedang menghadapi masalah kesihatan berikut : ____ Alahan Penyakit ____ Jantung (Nyatakan) _____ Sawan _____ Cacar Air _____ Campak kuning ______ Lelah _____ Sakit berlubang _____ Demam _______ Lain-lain teruk ______ PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 20 . Guru perlu memastikan segala maklumat yang hendak diperolehi tepat dan mendapat kerjasama dari ibu bapa atau penjaga. Sijil Beranak : ______ _______________ ___________ Warganegara : Tarikh masuk prasekolah : ______________ Nama Tadika/Tabika dahulu : Alamat Rumah : ____________________________________________________________ No. Rekod peribadi ini akan diserahkan kepada ibubapa/penjaga di akhir sesi prasekolah. Rekod peribadi ini sebaik-baiknya diserah kepada guru Tahun Satu untuk memastikan kesinambungan rekod perkembangan murid yang berkaitan. keluarga murid dan fizikal murid.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 MAKLUMAT FIZIKAL DATA BERAT DAN TINGGI MURID *Tinggi (cm) *Berat (kg) STATUS KESIHATAN JANUARI MEI OKTOBER * Catatkan ukuran tinggi dan timbangan berat pada petak yang disediakan. Latihan tambahan yang lebih mencabar diberikan kepada golongan murid ini. Tindakan susulan boleh digolongkan kepada dua jenis seperti berikut: i. 3. Bimbingan dan pemulihan. ini adalah untuk murid yang sudah menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara kumpulan dan kelas perlu disimpan di dalam fail induk Semua instrumen yang digunakan untuk menilai murid secara individu perlu disimpan di dalam portfolio murid Setiap fail perlu dilabelkan. Maklumat perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa 2. TINDAKAN SUSULAN Tujuan utama pentaksiran di prasekolah adalah untuk merancang tindakan susulan supaya murid dapat lebih menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan. 5. galakan dan aktiviti bimbingan seterusnya perlu diberi. ii. Golongan ini perlu diberi galakan dan aktiviti bimbingan yang bersesuaian dengan aras penguasaan mereka. Guru perlu memaklumkan kepada ibu bapa mengenai tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. ini adalah untuk mereka yang belum atau dalam proses menguasai standard pembelajaran yang berkenaan. Kepada golongan murid ini. Sila rujuk Carta Pertumbuhan untuk status kesihatan ** Tandakan ( _/ ) pada ruang berkenaan mengikut status kesihatan. 4. TATACARA PENGURUSAN DAN PENYIMPANAN REKOD 1. Fail induk / individu disimpan di ruang yang selamat dan berstatus sulit. Pengukuhkan dan pengayaan pembelajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berlainan mungkin perlu digunakan. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 21 .

Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah Kebangsaan) 2002. • Kebenaran ibu bapa. • • Rumusan hendaklah dibuat berdasarkan maklumat daripada hasil analisis data melalui kesemua instrumen serta penilaian hasil kerja murid. Perkara yang perlu diberi perhatian semasa pelaporan adalah seperti berikut: • Pelaporan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan untuk membolehkan guru dan ibu bapa mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. penjaga murid perlu didapatkan untuk mengambil gambar dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan. Rekod Kemajuan Murid Guru hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid dan merekodkan perkembangan itu mengikut cara yang ditetapkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa Panduan Menjaga Rekod Perkembangan dan Kemajuan Murid Prasekolah • • • Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang tertentu sahaja (ibu bapa. perolehan pengetahuan. potensi dan keterampilan diri murid. penerapan nilai. PELAPORAN Pelaporan adalah proses penyampaian maklumat penilaian dari semasa ke semasa tentang perkembangan pengetahuan. penguasaan kemahiran. Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut : Seksyen 24 – Kuasa untuk membuat peraturan berhubungan dengan pendidikan prasekolah. ‘Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan peruntukan Bab ini’. kemahiran. sikap dan pencapaian murid. pakar perubatan. Pastikan segala rekod pemerhatian diberikan kepada ibu bapa/penjaga di akhir tahun.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 ETIKA PENTAKSIRAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH Akta Pendidikan 1996. guru besar. pihak-pihak atau orang-orang berkenaan) Rekod murid tidak boleh dipamerkan. penerapan nilai. Seksyen 24. LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEMAJUAN MURID Laporan merupakan rumusan yang dibuat oleh guru daripada maklumat yang dikumpul dan analisis yang dibuat mengenai perkembangan murid secara menyeluruh dan spesifik. Ulasan yang dibuat seharusnya dapat menunjukkan kebolehan dan pencapaian sebenar diri PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 22 . Laporan perkembangan murid seharusnya menyeluruh merangkumi kepelbagaian kecerdasan. 8.

Boleh berinteraksi secara sopan dengan rakan sebaya. emosi. Mengetahui dan dapat menyebut nama ahli keluarga dan menceritakan tentang kelahiran Rasulullah S. Boleh bercerita mengenai pengalaman Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. Suka membantu rakan dalam menyiapkan sesuatu tugasan. Tunjang Perkembangan Fizikal dan estetika e. Boleh mengenalpasti nada bunyi tinggi rendah dan rentak lagu dengan tepukan. Tunjang Ketrampilan Diri – Perkembangan Sosioemosi d. Sains dan Teknologi Kemanusiaan Ketrampilan – Sosio Emosi PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 23 . Boleh membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. Sudah dapat mengenal dan membezakan warna asas. Sudah boleh mengenal dan membunyikan huruf abjad serta membaca perkataan mudah (KV+KV) . Sikap dan Nilai – Pendidikan Islam Telah menguasai cara mengambil wuduk. Boleh bekerjasama dalam aktiviti kumpulan. Boleh menambah dua himpunan objek dan menyatakan hasil tambah. rohani.W serta dapat mengecam dan menyebut huruf-huruf hijaiyyah dan huruf jawi. Dapat menulis huruf dan perkataan serta mewarna gambar mengikut cara dan arah yang betul. Aspek perkembangan murid yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut: a. Boleh bekerjasama dalam kumpulan. Tunjang Kemanusiaan Contoh format pelaporan TUNJANG ULASAN SEMESTER 1 Boleh bercerita mengenai diri dan keluarga. Tunjang Sains dan Teknologi f. Boleh mengelas mengikut bentuk warna dan saiz. Sikap dan Nilai c.A. SEMESTER 2 Komunikasi Fizikal dan Estetika Kerohanian. Tunjang Kerohanian . Tunjang Komunikasi b.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 murid. Dapat membezakan objek /situasi yang selamat /berbahaya. Rumusan mengenai perkembangan dari segi jasmani. Boleh mengemas dan menyimpan alatan yang telah digunakan dengan bantuan. intelek dan sosial boleh dibuat berdasarkan Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau aspek lain yang telah ditentukan. Sudah dapat menguasai kemahiran koordinasi mata-tangan.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 24 .

• Tujuan pentaksiran adalah untuk: o Mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur. Ia merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN A: STANDARD PENTAKSIRAN DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN STANDARD PENTAKSIRAN(YANG TERKANDUNG DALAM KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN. o Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Standard Pentaksiran Pertama: Pentaksiran harus dijalankan konsisten dengan tujuan pentaksiran yang ditetapkan. o Mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka secara menyeluruh. KSPK) Pentaksiran adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 25 .

o Memperbaiki pengajaran guru dan seterusnya meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 o Memberi maklumbalas terhadap kemajuan murid dalam semua aspek yang o dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kemahiran dan sikap yang dirangkumi dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. sesuai dengan perkembangan kanak-kanak dan berasaskan kaedah saintifik. • Hasil pentaksiran dianalisiskan untuk membantu guru merancang tindakan susulan yang berkesan untuk: o Mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif. o Membantu pembelajaran murid. Standard Pentaksiran Kedua: Pentaksiran harus dijalankan ke atas pengetahuan. • Pentaksiran secara menyeluruh merangkumi semua Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan termasuk: o Penerapan nilai o Pembentukan sikap o Penguasaan kemahiran o Status kecergasan o Status kesihatan o Kesediaan sosial (social readiness) Aktiviti kokurikulum dan ekstra-kurikulum tidak harus ditaksirkan berasaskan pencapaian sahaja kerana pada peringkat umur ini murid tidak dapat menyertai aktiviti ini secara berdikari. Pada peringkat umur ini pemilihan untuk pertandingan melibatkan banyak faktor dan bukan sahaja atas kebolehan individu. Mengesan keberkesanan pengajaran guru. • • • • • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan kriteria dan bukan perbandingan antara murid. Penyertaan dan kemenangan dalam pertandingan tidak boleh diambilkira sebagai hasil pentaksiran di peringkat prasekolah. sah dan sahih. Proses dan kaedah pentaksiran tidak terlalu rumit. • • Standard Pentaksiran Ketiga: Pentaksiran dijalankan secara berterusan sepanjang masa. afektif dan psikomotor. Kaedah pentaksiran yang digunakan adalah seperti berikut: o Pemerhatian berterusan o Penilaian hasil kerja Kaedah berikut tidak diiktirafkan dalam pendidikan awal kanak-kanak: o Ujian atau peperiksaan formal o Ujian kertas and pensil Pentaksiran harus dijalankan secara adil. Standard Pentaksiran Keempat: Kaedah pentaksiran harus sah dan sahih. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 26 .

adalah tidak wajar melabelkan murid lelaki sebagai lambat daripada perempuan. Hasil pentaksiran digunakan untuk mengenalpasti masalah murid-murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. o Rekod Anekdot. • • • PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 27 . o Skala Kadar. • • • Hasil pentaksiran diserahkan kepada guru Tahun 1 selepas murid tamat prasekolah untuk tujuan kesinambungan pentaksiran formatif.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 • • Data yang dikumpulkan perlu dianalisiskan supaya inferens atau kesimpulan yang dibuat adalah sah dan sahih. o Portfolio Standard Pentaksiran Kelima: Hasil pentaksiran digunakan untuk merancang tindakan susulan demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dan untuk membantu pengajaran. o Rekod Berterusan (Running Record). ia hanya boleh ditunjukkan kepada ibubapa dan pihak tertentu sahaja. kemajuan dan pencapaian murid . guru perlu elakkan daripada melabelkan murid sebagai mendapat ’A’ atau ’B’ dan seterusnya. Hasil pentaksiran tidak boleh digunakan untuk melabelkan kanak-kanak. kebolehan. Kebolehan kanak-kanak dalam umur ini bukan sesuatu yang tetap tetapi boleh berubah. Hasil pentaksiran digunakan untuk memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Kanak-kanak dalam peringkat ini memerlukan banyak motivasi. Standard Pentaksiran Keenam: Pentaksiran harus dijalankan dengan penuh beretika. contohnya kanak-kanak perempuan secara fisiologinya berkembang lebih cepat dalam penguasaan bahasa daripada kanak-kanak lelaki. Melabelkan kanak-kanak pada peringkat umur ini akan mempunyai kesan yang negatif dalam perkembangan kanak-kanak ini kelak. hak asasi kanak-kanak perlu dipatuhi. • Hasil pentaksiran setiap murid tidak harus didedahkan kepada orang lain. Pada peringkat umur ini kebolehan dan kemajuan murid amat dipengaruhi oleh kadar pertumbuhan mereka. Contoh rekod adalah seperti berikut: o Senarai Semak.

mudah Mendengar dengan penuh perhatian.………………………… Tunjang Komunikasi Kandungan 1. Kemahiran Mendengar x 3 Mei / X 2 Jun / I Pemerhatian II III Ulasan Murid ini tidak dapat menumpukan perhatian semasa pengajaran dan pembelajaran..MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN B CONTOH REKOD SENARAI SEMAK Contoh 1 (individu) Nama murid : ………………………………………. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 28 . Mendengar dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza.……………………………… Nama Guru : …………………………………………….

berbual dengan ber -tatasusila dan sudah ramai kawan (20Sept) / Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila Mengikut giliran Contoh 3 (Kumpulan) Kurikulum Pendidikan Islam Tajuk : Cara Berwuduk Kemahiran / Hasil Pembelajaran / Item Nama Murid Lafaz niat wuduk Membasuh muka Membasuh tangan hingga ke siku Menyapu kepala Membasuh kaki Mengikut tertib Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 29 .. Melakonkan watak-watak mengikut situasi.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Kandungan I Pemerhatian II III Ulasan Mendengar dan mengecam kesamaan bunyi tertarik oleh bunyi di perkataan. Tandakan ( _/ ) jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 2 (individu) Nama murid : ………………………………………. Merangsang pertuturan melalui soal jawab. Kemahiran Bertutur Berinteraksi dan mengecam bunyi perkataan yang berbeza. 2.………………………… HASIL PEMBELAJARAN Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh Ulasan/ Tarikh KEMAHIRAN BERTUTUR Berbual menggunakan bahasa yang mudah dengan sebutan yang betul Pendiam dan tidak mahu berbual dan tidak ramai kawan (13Feb) Sudah boleh berbual semasa menjalankan aktiviti (16Mei) Seorang yang peramah. luar.……………………………… Nama Guru : ……………………………………………. Melafazkan puisi dengan intonasi yang betul.

4.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 HALIM LINDA LATIFAH / 15 Mac / 25 Mac / 19 April / 19 Mei / 12 Mei / 6 April x6 April / 26 April Guru meminta murid secara individu melafaz niat. doa atau bacaan tertentu. Menyoal untuk mendapatkan maklumat 4. Kecil TM TM Bau SM TM PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 30 . Mendengar pesanan dan menyampaikannya dengan menggunakan perkataan sendiri 5. 7. Berat. Licin. Memberi respons bila disoal. 5. 2. Rendah Kasar Ringan SM SM TM TM SM TM TM TM Bil Nama murid Warna TM SM 1 2 Salmah Marina SaizBesar. Mematuhi arahan secara bertatasusila 3. 2. NAMA MURID 1 Rohani Laily Fauziah Azila Shamsudin Haris Adila / 2 Feb / 2 Feb X 2 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 3 Feb / 4 Feb KEMAHIRAN 2 3 4 5 PETUNJUK KEMAHIRAN 1. 3. 6. Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai Tandakan ( X) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai Contoh 4 (Kumpulan) SENARAI SEMAK PENILAIAN LISAN BAHASA MELAYU BIL 1. Bercerita berpandukan gambar Tandakan ( _/ ) dan catatkan tarikh jika murid telah menguasai kemahiran berkenaan Tandakan ( X ) dan catatkan tarikh jika murid belum menguasai kemahiran berkenaan Contoh 5 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Standard Kandungan : Membanding dan mengelaskan objek Standard Pembelajaran : Membanding dan mengumpulkan objek mengikut satu ciri Item Mengelas mengikut ciri berikut: Saiz: Bentuk Tekstur: Berat: Tinggi .

BM: Belum Menguasai Contoh 7 (Kumpulan) Komponen Tajuk Kandungan : : : Perkembangan Fizikal Membentuk Objek Dari Doh Menguasai kemahiran motor halus Menguasai kemahiran kordinasi mata-tangan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 31 . iv. 4. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan 1. Pemilihan bongkah mengikut saiz. Kamilah Masrol Hasnah Alias Raihana Ali Kasmin Kasim Jamlus Hasan Nota: TM: Telah Menguasai. SM TM TM TM BM ii. 5. TM BM SM BM SM 2. warna dan bentuk yang sesuai Menyusun bongkah mengikut saiz untuk membentuk objek Kreativiti dalam menghasilkan objek Kekemasan hasil objek Kerjasama dalam satu pasukan Petunjuk Item iv SM TM SM TM BM v 1. Bil 1. 3. 2. BM: Belum Menguasai Contoh 6 (Kumpulan) Tunjang : Sains dan Teknologi Tajuk : Membina Model Menggunakan Bongkah (Aktiviti Kumpulan) Bil Nama Murid i ii Kumpulan A TM SM TM SM BM BM TM BM TM TM Item iii SM BM SM TM BM Petunjuk Item iv TM SM TM BM BM v i.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 3 4 5 Jenny Suraya Siva SM TM TM TM TM BM TM TM SM TM TM TM SM SM SM TM TM TM SM TM SM Nota: Skor TM: Telah menguasai SM: Sedang Maju. v. 3. 4. 2. 3. Nama Murid Zainah Othman Zanariah Jamil Osman Mat Kamaliah Ahmad Satinah Surol i ii Kumpulan B BM SM BM TM SM TM BM BM SM TM Item iii TM SM BM BM TM Pemilihan bongkah mengikut saiz. SM: Sedang Maju. 4. 5. iii. 5.

5. 4. Contoh 8 (Individu) Penilaian kemahiran membaca Nama murid Pemerhati Tarikh Masa : : : : Amin Mahani Zakaria 28 Feb 2010 10. namun melakukannya sehingga selesai. cekap dan konsisten.15 pagi 32 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID .00 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Nama murid Bil Menguli dengan betul 1. 3. masih boleh : Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti. Semasa menjalankan aktiviti tidak memerlukan bantuan. Kerap memerlukan bantuan apabila melakukan aktiviti. Dina Tina Adilah Mansor Rohana Jamilah Membentuk dengan kemas ITEM / KEMAHIRAN Kreativiti dalam menghasilk an objek Kekemasan tempat Bekerja sama dalam kumpulan             * Nyatakan skala yang bersesuaian dengan murid Keterangan untuk setiap skala:    : : Boleh melakukan aktiviti melalui keupayaan sendiri dengan tepat. 6. 2. oleh itu bantuan sentiasa diperlukan. namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai.10.

Murid ini perlu diberi penekanan terhadap penguasaan abjad y / r / l a p d n o y t r e l h s u j b m g c k I Contoh teks suku kata Catatan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 33 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Situasi / tempat Item : : Dalam kelas prasekolah Kemahiran Membaca (Mengenal abjad) Contoh Teks mengenal abjad Catatan Kesalahan sebutan .y disebut g .l disebut i Tindakan Susulan .r disebut n .

   dapa Saya suka lori bapa.  baju  bama   Bapa bawa lori baja.     X dapa Ini lori bapa. baba .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Ini lori. Lori bapa biru.  baba Kesalahan sebutan .d dan vocal    deli Bapa baru beli lori.bawa dibaca bama .beli dibaca deli .     PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 34 .bapa dibaca dapa.baja dibaca baju Tindakan Susulan .Murid ini perlu diberi penekanan terhadap konsonan “b”.

Tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat (sentiasa memerlukan bimbingan) TM SM BM Singkatan yang digunakan: TM SM BM LI P HK TL LL Telah menguasai Sedang menguasai Belum menguasai Lisan Projek Hasil kerja Tingkah laku Lain-lain PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 35 .MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 9: ( Individu) Panduan: Skor (Tahap Penguasaan) Telah Menguasai Sedang Maju Belum Menguasai Simbol Kriteria Tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik secara bertatasusila Tahu dan boleh buat dengan bimbingan.

Belum boleh menggunakan perkataan yang sesuai. BM: Tahu guna beberapa perkataan.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 TUNJANG KOMUNIKASI (BM) PEMERHATIAN SPTS TARIKH KONSTRUK STANDARD PRESTASI(SPTS) EVIDENS B M L I H T K L L L CATATAN T M S M P Kemahiran mendengar TM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. BM: Boleh mendengar tetapi tiada respon. perkataan dan memberi respon kepada arahan ringkas. SM: Boleh mengecam pelbagai bunyi. bersoal jawab. bersoal jawab. Belum boleh menyebut perkataan dengan betul. 1 2 3 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 36 . perbualan dan cerita dengan bimbingan. perbualan dan cerita. perkataan dan memberi pelbagai respon kepada arahan ringkas. bercerita serta melakon watak mengikut situasi dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai. SM: Boleh berinteraksi. bercerita serta melakonkan watak tertentu menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai dengan bimbingan. 1 2 3 Kemahiran bertutur TM: Boleh berinteraksi.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN C: CONTOH REKOD ANEKDOT PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 37 .

Bohari Peristiwa yang diperhatikan: Munzir mengambil lego Ali. Ani. Fatin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Cikgu Rusnani. Munah dan Siti mendengar dengan penuh minat.Fatin ajak kawan-kawanya dengar cerita yang dia baca. Contoh 2 Nama : Munzir Shamsudin Kelas : Prasekolah Sayang Tarikh: 26 Mac 2010 Nama Guru : Puan Ummu Izzah bt. Cadangan Fatin perlu dirangsang melalui pujian untuk membolehkan nya membaca dengan baik. Abdul 6 Tahun 20 Februari 2010 10. Ali menengking dan memukulnya. Fatin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya . Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan. Munah dan Siti ke Pusat Bahasa untuk mencari buku. Fatin senyum.00 pagi Puan Puziah Ano bt Muhamad Kebolehan membaca Ulasan Fatin tidak berminat terhadap buku tetapi selepas sesi bacaan dengan guru. Cadangan: Penerapan nilai murni semasa pengajaran dan pembelajaran perlu diberi penekanan PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 38 . “Hei. Fatin sudah mula berminat dengan buku. Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas. Fatin tanya kawannya sedap tak cerita yang dibaca. Fatin cuba membaca walaupun masih belum mengenal semua huruf.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Fatin Nadia bt. Fatin menarik tangan Ani. Fatin kau dah boleh baca?” Tanya Siti.

Zarina cuma akan menanggis bersendiri jika barangnya diambil oleh kawannya.30 pagi Puan Hon Kemahiran Sosial Ulasan Zarina pendiam. Ini merupakan kali pertama dia memperjuangkan hak dirinya. Aiman merampas penyedok pasir yang sedang digunakan oleh Zarina. Zarina berkata dengan suara kuat: “Ini saya punya!” Zarina terus ambil balik penyodok pasir daripada Aiman. PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 39 . kebiasaannya dia tidak melawan walaupun diganggu oleh rakannya. Zarina bermain pasir bersama kawan-kawan lain di tempat main pasir. Aiman nampak terkejut tetapi biar sahaja. dia telah mula bertindak untuk melindungi hak dirinya. Peristiwa ini merupakan satu permulaan yang baik.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 3 Nama Murid Umur Tarikh Masa Nama Guru Item Catatan : : : : : : Zarina 6 Tahun 18 Julai 2010 8.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 LAMPIRAN D: CONTOH REKOD BERTERUSAN PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 40 .

Rozi : Tak mau. Noni . nanti tak sama Ana : .ya! Milah : Saya tak boleh dengan Noni. Rozi duduk hujung sana. : Saya pun nak naik. baru sama berat. saya nak duduk dengan Minah juga Ana : Ok.MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 1 Nama Umur Tarikh Masa Nama Guru Item : Ainon Bakar : 6 tahun : 26 September 2010 : 10. sebab dua-dua kurus. jom main jongkang jongkit.. Hah.. .00 .10. Som pun kurus. Minah. Dia bangun dan mengatakan “Penatlah main pasir. : Gilir-gilirlah. ringan. Milah hujung sini. Ana Liza Ana : Jangan berebut. Mula memahami konsep (berat/ringan) Mula memahami konsep keseimbangan Menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 41 . Ana memanggil rakan-rakannya.10 pagi : Puan Sofia Mansor : Kepimpinan Ulasan Ada ciri kepimpinan Pemerhatian Ana sedang bermain pasir dengan beberapa orang rakannya. Beberapa orang murid berebut-rebut menaiki jongkang jongkit itu...... duduk depan Noni. nanti tak sama. OK.aaa la.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 Contoh 2 Nama murid Pemerhati Tarikh Masa Situasi / tempat Item : : : : : : Amin Mahani Zakaria 7 Julai 2010 10. Suara Amin semakin kuat meniru bunyi kapa lterbang.05 pagi Dalam kelas prasekolah Main sendirian Ulasan Amin tidak suka diganggu.10. Amin beralih ke pusat pupet . saya pandu sekali lagi”.00 . Sani memandang ke arah Amin dan terus berlalu.” “54321. mengambil puppet dan bermain Amin tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain Kepuasannya untuk sendirian PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 42 . Amin berhenti bermain apabila melihat Sani menuju ke arahnya lalu memberi arahan kepada Sani “Awak tidak boleh bermain di sini”. “BBBBBBBBBBBBB” “Ummm oo oo oo” “Buzzzzzzzzz…………….olah kapal terbang sambil berkata “Kapal akan berlepas. giliran awak pula untuk memandu kereta ini”. Dia memusing batang aiskrim seolah. Amin terus bermain dengan kapal terbangnya. terbang” (sambil melancar batang aiskerim) Diana yang sedang memandu kereta memerhati tingkah laku Amin lalu meluru ke arahnya sambil berkata “ Hey. kapal akan berlepas”. Arahan Amin jelas. beliau suka bermain sendirian Perkembangan bahasanya menunjukkan satu kemajuan Catatan Amin sedang bermain dengan batang aiskrim di ruang bermain. Dengan nada kesal Diana berkata “OK. Amin tidak memberi respon.

MODUL PENTAKSIRAN PERKEMBANGAN MURID DI PRASEKOLAH 1 Sept 2010 PENTAKSIRAN DAN PERKEMBANGAN MURID 43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful