CARA MEREALISASIKAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Konsep falsafah pendidikan adalah suatu konsep penjelasan pemikiran dan

prinsip-prinsip yang memberi panduan serta masalah penjelasan halangan terhadapnya. Falsafah pendidikan menggabungkan matlamat-matlamat pendidikan, dasar-dasar dan amalan-amalan supaya menjadi sesuatu yang logis, tekal dan jelas. Falsafah pendidikan di Malaysia telah dipengaruhi unsur-unsur daripada falsafah lain dari pelbagai bidang. Antara falsafah yang mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan di Malaysia adalah falsafah pendidikan Timur, Islam dan Barat. Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses berterusan yang bermula semasa kecil. Pendidikan di Malaysia yang mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi daripada pendidikan barat. Malaysia pernah dijajah oleh kuasa Barat iaitu British dan telah memperkenalkan sisstem pendidikan Barat suatu masa dahulu. Tenaga pengajarnya terdiri daripada pegawai British. Mereka telah membawa masuk unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan Barat seperti perenialisme, essensialisme, progresivisme dan rekonstruktivisme. Unsur perenialisme dapat dilihat melalui mata pelajaran kesusasteraan Melayu di mana pelajar mengkaji karya-karya yang dihasilkan oleh sasterawan negara. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme, maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Di dalam tempat belajar, sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik, membolehkan pelajar berinteraksi, bekerja dan hidup secara berkumpul. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen, kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasionaI, iaitu mata pelajaran yang pula dititikberatkan mengikut tafsiran falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme.

Pendidikan di Malaysia mencakupi aspek jasmani. Falsafah pendidikan Timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan. menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China. Penerapan ini menjadikan falsafah pendidikan Islam sebagai satu panduan asas kepada pendidikan di Malaysia. Kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Guru untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan. Oleh sebab itu. rohani dan akhlak. pendidikan sekarang bukan sekadar berpusatkan guru sebaliknya boleh berpusatkan .Oleh sebab sistem pendidikan pula menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan bagi mendedahkan kepda pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan. Hal ini merupakan impikasi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Malaysia. ekonomi. Manusia harus menyedari bahawa mereka diwujudkan untuk memajukan alam dan dan mengikuti ajaran agama. intelek. Pendidikan di China menyatakan bahawa guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. Oleh sebab itu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. falsafah pendidikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. Pendidikan turut menyelitkan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi.l politik. Mata pelajaran yang memfokuskan pendidikan moral. mengekalkan struktur kekeluargaan. Pendidikan di India juga menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid serta menjadi penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan pelajar. Pendidikan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. kebudayaan. Hal ini menunjukkan pendidikan di Malaysia tidak mementingkan duniawi sahaja tetapi turut menyelitkan ilmu akhirat yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Islam. Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. muzik. Ini dapat dilihat sebahagian besar falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan isi utama dalam falsafah pendidikan Islam.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. maka terdetik di fikiran kita siapa yang perlu memainkan peranan penting bagi merealisasikan segala yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Peranan guru yang pertama ialah guru bukan sahaja berperanan sebagai pengajar. Guru di samping mengajarkan ilmu . mengamal dan menyebarkan ilmu. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia Kepentingan FPK adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Jawapannya sudah tentulah guru. FalsafahPendidikan Kebangsaan sentiasa berusaha mencari. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan. berakhlak mulia. membaiki. Hal ini kerana. Selain itu juga sempurna kemahiran asas iaitu membaca dan mengira serta sentiasa berfikir kreatif dan kritis dan meyakinkan pemikiran mereka untuk menghasilkan idea-idea bernas dan menjawab pemasalahan masyarakat. Guru bertindak sebagai rujukan pelajar sekiranya mempunyai masalah. Melihat kepada tugas penting ini. Kesimpulannya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Yang terakhir adalah berupaya memanfaatkan ilmu untuk kemajuan diri dan orang lain. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Timur dan Islam. berketrampilan. mereka juga adalah seorang pendakwah. masyarakat dan negara. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. berketerampilan. rohani. meningkat. Guru bertanggungjawab memikul amanah yang cukup besar ini bagi memastikan generasi kita mampu memnjadi generasi yang cemerlang bukan sahaja dari sudut intelektual bahkan akhlak mereka juga cemerlang.pelajar. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Produk bagi seorang guru ialah anak didik mereka. emosi. rohani dan intelektual seperti yang dinyatakan dalam FPK. Guru perlu memastikan anak didik mereka menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani. Jika anda seorang guru. Kerana dengan menjadi pengikut. Peranan guru yang seterusnya ialah guru seorang pekerja yang terikat dengan peraturan dan amanah yang telah ditetapkan oleh majikan mereka. Seorang pengikut perlu patuh kepada arahan daripada ketua mereka. mereka perlu memiliki kemahiran. Sebagai seorang pemimpin. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. bukan sahaja kepada guru. Menurut Dr Abdullah Sudin. Jika guru memegang jawatan sebagai Guru Besar atau Pengetua. Guru juga sebagai pendidik dan mendidik merupakan tugas hakiki seorang guru. seseorang itu akan lebih mengetahui perasaan dan bebanan tugas orang yang di bawahnya. Manakala ketua bagi mereka pula adalah pengarah jabatan negeri. maka mereka adalah pemimpin kepada kakitangan sekolah dan pelajar di sekolah tersebut. tugas mendidik ini adalah tugas semua pihak. Walau bagaimanapun. Guru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Selain daripada itu. berinovatif dan kreatif bagi memastikan produk yang terhasil nanti memiliki nilai yang berkualiti tinggi. menurut Dr Abdullah Sudin. guru perlu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Dengan melakukan kerja secara professional. dan kamu akan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya’. setiap guru perlu menjadi pengikut yang baik.pengetahuan mereka juga perlu memastikan bahawa anak didik mereka nanti menjadi insan yang berakhlak mulia. ketua anda adalah guru besar dan pengetua. Sikap ini boleh ditonjolkan melalui cara mereka bekerja. guru juga adalah pemimpin. Nabi SAW berpesan ‘setiap daripada kamu adalah pemimpin. Anggaplah tugas ini merupakan amanah yang perlu dijaga dengan baik. ia mampu memartabatkan kembali kerjaya ini agar terus dipercayai dan dipandang mulia oleh masyarakat. Untuk menjadi pemimpin. Sebagai seorang guru. Mereka adalah pemimpin kepada anak murid mereka. Tidak patut bagi seorang pekerja melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik diri dan majikannya. berketerampilan menarik dan lain-lain lagi. seseorang itu perlu menjadi pengikut terlebih dahulu. guru perlu menggunakan segala sumber tenaga dan masa dengan bekesan sama . Guru perlu memiliki sikap professional. menepati waktu. Seorang yang professional selalu menjaga disiplin.

guru perlu berpandangan progresif dan saintifik. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. iaitu bagi mewujudkan masyarakat saintifik yang progresif. Sekiranya seorang guru tidak menunjukkan disiplin yang mantap misalnya merokok dalam kawasan sekolah. Mereka sebenarnya menjadu guru sepanjang masa. bagaimanakah aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru mampu tercapai. Selaras dengan matlamat wawasan 2020 yang dihuraikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. bersopan. Guru berperanan menjadi contoh teladan kepada pelajar tetapi dalam masa yang sama telah memusnahkan kepercayaan pelajar itu terhadap guru. manakala saintifik pula bermaksud suatu kaedah yang teratur atau bersistem. sudah semestinya menjadi teladan yang tidak baik untuk pelajar-pelajar. Selain itu juga. Justeru. Progresif dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Maka. pelajar akan turut sama melanggar disiplin sekolah dengan menghisap rokok.ada di sekolah dan selepas waktu persekolahan. Seorang guru mestilah bergerak maju dan . Pekerti yang mulia merujuk kepada sahsiah seseorang guru. elemen pekerti yang mulia dalam kalangan guru diterapkan dalam Falasafah Pendidikan Guru supaya aspirasi negara dapat dicapai. Antara sahsiah yang boleh ditonjolkan ialah seperti berbudi bahasa. Seorang guru akan tetap dipanggil guru walau di mana mereka berada hatta walaupun mereka sudah bersara. Mungkin budaya merokok dianggap mudah tetapi budaya inilah yang akan mendorong pelajar-pelajar untuk melakukan lebih banyak masalah di sekolah seperti gangsterisme dan vanderlisme. Jadi sekiranya guru merokok di kawasan sekolah. contohnya guru mencabul pelajar di sekolah. Hal-hal sebegini tidak seharusnya berlaku sekiranya guru mempunyai pekerti yang baik. berdisiplin dan bermoral. Tugas guru bukan hanya tertakluk kepada waktu sesi persekolahan. Pelajar-pelajar yang baru meningkat dewasa mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Guru yang bertindak sebagai agen perubahan pelajar perlu terlebih dahulu menunjukkan sahsiah yang baik supaya murid dapat mencontohi keperibadian guru. Kebelakangan ini banyak terjadi kes-kes yang melibatkan guru. masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan.

Dunia tanpa sempadan memaksa guru-guru bersifat progesif tetutama untuk mendidik pelajar-pelajar di sekolah. tidak berada di kelas yang sepatutnya tanpa alasan. Guru berperanan untuk mendidik generasi muda supaya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. jika zaman dahulu. guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. di mana kredibiliti seorang guru yang sepatutnya menjunjung hasrat . sudah pasti guru tersebut akan ketinggalan dalam bidang perguruan itu sendiri. guru perlu menerapkan kesemua aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. guru sebagai agen yang bertindak untuk menjayakan aspirasi negara ini. Guru perlulah benar-benar menghayati aspirasi negara yang dihasratkan supaya pembentukan modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. Generasi muda yang akan dilahirkan oleh para guru inilah yang akan menjadi penggerak dan bersama-sama guru untuk menjunjung aspirasi negara Malaysia. pelajar hanya mengharapkan bimbingan dari guru dalam pelajaran tetapi dengan kemajuan teknologi masa kini. Guru juga perlu bersedia menjunjung aspirasi negara. Aspirasi dalam kamus pelajar edisi kedua bermaksud keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. jadi aspirasi negara sudah pasti tidak dapat dicapai. Guru juga mudah untuk mencari maklumat dengan menggunakan teknologi. Sekiranya modal insan yang dilahirkan tidak berkualiti. Contohnya. Sebagai pendidik. Contohnya. Seorang guru yang progresif dan saintifik mestilah bergerak seiring dengan kamajuan dan berusaha agar tidak ketinggalan terutamanya dari segi profession keguruan. Ada beberapa kes yang tidak sihat melibatkan guru. Jika kes-kes sebegini berterusan. Ini bermakna guru perlu berusaha untuk berfikiran maju dan berani mencipta satu inovasi dalam pendidikan. ikhlas dan amanah. Sebaliknya jika seorang guru itu tidak progresif selaras dengan kemajuan negara. pelajar boleh belajar walaupun tidak ada guru untu memantau.bersistem atau dengan kata lain seorang guru perlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik pelajar dengan jujur. Tambahan pula. misalnya kes guru yang ponteng kelas. Dalam konteks menjunjung aspirasi negara. dan ada juga guru yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan.

gurulah yang bertindak sebagai agen penggerak dalam memelihara warisan kebudayaan negara. Bukan sahaja dari segi adat resam. sastera. Sebagai guru. pakaian. Pelajar yang hanya pintar dari sudut intelek tetapi tidak punyai semangat patriotisme hanya akan merosakkan negara.negara? Maka. Secara tidak langsung. Guru perlu bersedia menyanjung warisan kebudayaan negara. Seorang guru berperanan untuk memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. Sifat patriotisme dan cintakan negara ini penting untuk diterapkan dalam diri pelajar supaya mereka sanggup berjuang mempertahankan negara suatu masa nanti. perubatan. Jadi. Negara kita. malah dari aspek kesenian. guru perlu peka dalam menerapkan unsur patriotisme dalam diri pelajar. Guru juga perlu menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara dalam kalangan pelajar. guru boleh mengambil inisiatif seperti membuat aktiviti atau program yang berkaitan dengan kebudayaan. mewujudkan malam kebudayaan dan warisan di mana pada malam tersebut ditonjolkan budaya bagi setiap kaum yang ada di Malaysia. murid akan dapat mengetahui keunikan budaya kaum-kaum lain. Kesemua aspek ini perlu dipelihara supaya warisan kebudayaan ini dapat dinikmati oleh generasi akan datang. kita perlulah menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini. melalui Falsafah Pendidikan Guru inilah yang bertindak untuk menjadi garis panduan dan pegangan untuk di setiap guru di Malaysia. Generasi muda yang bakal dilahirkan oleh warga pendidik inilah yang akan beruang untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara pada masa akan datang. Misalnya. seni bina dan juga seni halus. Mereka perlu menghargai keunikan kebudayaan yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. peralatan tradisional. . tidak mustahil penjajah akan kembali mencari ruang dan peluang untuk menjajah semula negara. Malaysia kaya dengan pelbagai kebudayaan yang unik. Untuk menyemai perasaan bangga terhadap budaya yang pelbagai ini. permainan tradisional. Sekiranya guru tidak menerapkan sifat ini sebaik mungkin. Di sini. Anasir-anasir luar sentiasa menantikan peluang untuk menjajah semula sekiranya kita lalai dan leka. Guru tidak seharusnya berasa senang hati atas kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 54 tahun ini.

Keperluan intelek yang perlu dimiliki terbahagi kepada beberapa aspek iaitu berilmu pengetahuan. berani. Seterusnya mempunyai daya . Begitu juga dengan kemahiran dalam teknologi maklumat yang perlu dikuasai sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Jadi. emosi. tabah. Rohani dan Intelek (JERI). mahir IT. Guru bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. (Muhamad Mahyudin Nafis. teguh dan rendah diri. Bukan sahaja perkembangan murid perlu dtitik beratkan. berkemungkinan besar individu-individu yang cerdik pandai inilah akan menrosakkan negara misalnya dengan berkomplot dengan negara luar dalam usaha untuk menjatuhkan negara. Guru juga boleh memainkan peranan lain seperti menjamin perkembangan individu. 2007). rohani dan intelek. Menurut Golemen (1995). Malah. kuat. Emosi. Cabaran pada hari ini memerlukan guru untuk memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kepakaran. seharusnya dapat menyumbang kepada kemajuan negara tetapi sekiranya mereka tidak mempunyai semangat cintakan negara. kita mestilah lengkapkan diri dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu dari segi Jasmani. Gurulah yang berperanan untuk membentuk perkembangan murid secara menyeluruh iaitu merangkumi kesemua aspek yang telah dinyatakan. emosi. Guru juga perlu menguasai Bahasa Inggeris dengan baik kerana perkembangan sistem pendidikan negara masa kini memerlukan para guru untuk menguasai bahasa bahasa inggeris dengan baik. Individu yang seimbang merangkumi empat aspek utama iaitu jasmani. rohani dan intelek. pelajar yang mahir dalam bidang ekonomi. kecerdasan intelek semata-mata tidak menjamin kebahagaian hidup seseorang individu. Perkara utama yang perlu diamalkan oleh seorang guru ialah dengan sentiasa menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). di sini amat jelas peranan guru yang sangat penting untuk menerapkan semangat patriotisme supaya keadaan seperti itu tidak akan berlaku pada negara yang tercinta ini. sebaliknya guru itu sendiri perlu mempunyai kesemua aspek jasmani. menguasai Bahasa Inggeris dan mempunyai daya kreativiti dan inovatif.Contohnya. dengan hanya kecerdasan intelektual yang diberi penumpuan tidak mampu untuk melahirkan insan yang matang. Sebagai guru berkualiti.

masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. kemahiran dan nilai yang berkesan. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu bertanggungjawab terhadap tugasnya. Tingkah laku seorang guru yang baik akan mempengaruhi tingkah laku murid yang diajar. ibu bapa. Guru yang berkualiti kerohaniannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. .kreativiti dan inovatif iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baru. progresif dan berdisiplin selaras dengan hasrat dan aspirasi negara kita. ikhlas dalam menjalankan tugas. Masalah dari segi guru ialah. demokratik. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . progresif dan berdisiplin. demokratik. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Untuk menjayakan Falsafah Pendidikan Guru ini. berprinsip serta amanah. serta kebolehan mengubahsuai sesuatu idea menjadi lebih menarik. Guru mestilah berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. guru mempunyai akauntibiliti yang tinggi terhadap murid. faktor persekitaran. berilmu. murid akan meniru tingkah laku guru mereka di sekolah. sekolah. Guru yang berkualiti dan baik akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. menghormati rakan guru serta pelajar. Guru mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. “bapak borek. guru perlu menjadikan diri mereka sebagai rol model kepada masyarakat kerana gurulah yang membentuk masyarakat itu. Masalah yang menyebabkan FPK susah mencapai misinya kerana beberapa kekangan yang terdiri daripada guru. Justeru.guru juga perlu memiliki pegangan agama yang kukuh. Elemen yang terakhir dalam Falsafah Pendidikan Guru ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. sosial dan ekonomi. Falsafah Pendidikan Guru menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020. sikap guru itu sendiri yang kurang mempunyai keyakinan. rajin dan lain-lain. Di antara ciri-ciri seorang guru bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. Jikalau anak meniru tingkah laku ayahnya di rumah. Sehubungan dengan itu. Umpama pepatah Melayu. anak rintik”. Malaysia. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Langkah bagi mengatasi masalah dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah yang pertama. Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Malahan banyak sekolah telah didirikan bagi menampung bilangan murid yang bersekolah. Pengajaran dan pembelajaran di luar bandar dengan di dalam bandar diseragamkan. rohani. Selain itu. guru pentadbiran. berkelakuan tidak sopan. merokok dan kurang bertanggungjawab terhadap bidang kerjanya sebgai seorang pendidik. Faktor yang seterusnya ialah masalah persekitaran disekeliling sekolah atau kedudukan sesebuah sekolah dengan kawasan penempatan juga menjadi satu sebab masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mencapai matlamatnya. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Banyak sekolah didirikan di luar-luar bandar. mereka akan ketinggalan zaman dan mengganggur kemudian hari. Ini juga menyebabkan kadar penggangguran di negara akan bertambah kerana tiada sesiapa yang mahu mengupah mereka sekiranyan mereka tidak mempunyai sebarang apa-apa pengetahuan dalam diri mereka. Ini kerana sekiranya anak mereka tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. sekolah juga berperanan sebagai institusi penting untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). emosi dan jasmani dan sahsiah terpuji. Sikap sekolah yang kurang menitikberatkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah akan meyebabkan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai. Apabila sesebuah sekolah itu jauh dari kawasan penempatan ia menyebabkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan secara sambil lewa dan tidak serius dalam melaksanakan misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ibu bapa perlu menyedari pentingnya pendidikan pada masa kini.malas. Masalah yang kedua ialah faktor sesebuah sekolah itu ditadbir. Contohnya setiap sekolah mempunyai organisasi pentadbiran yang terdiri daripada guru besar. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada . guru kanan dan sebagainya yang berperanan sebagai penggerak sesebuah sekolah bagi mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mencapai matlamatnya. guru penolong kanan.

60) Ringkasnya. mental atau emosi. Murid-murid perlu diajar bagaimana untuk melayan pembuli sebagai kawan supaya mereka benar-benar menjadi kawan dan tidak lagi membuli” ( Pendidik. optimum dan selamat. Pandangan yang dilontarkan oleh Izzy Kalman. . budaya sekolah. umpamanya tidak semua pelajar tahu bahawa mereka sedang di buli. Pelajar pula tidak memahami situasi yang menimpa mereka secara langsung. Untuk merealisasikan hasrat FPK. Beliau menyatakan “ …. menyelenggara dan mengurus prasarana supaya pelajar-pelajar dapat memperolehi pengajaran dan pembelajaran secara licin. mungkin boleh mengukuhkan pelan tindakan ini. aspek-aspek kepemimpinan. Pentadbiran yang sempurna dapat mengawal keadaan sekolah agar lebih terkawal dan berdisiplin Pengukuhan Interaksi guru dan pelajar di bilik darjah juga boleh dijadikan langkah menggalakkan semua guru menggabungjalinkan permasalah dan gejala disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di bilik darjah. Selain itu sekolah juga perlu menyelenggara kemudahan yang telah disediakan seperti perpustakaan dan bilik media agar sentiasa berkeadaan baik. seorang ahli psikologi dan psikoterapis sekolah di New York.khazanah ilmu yang sedia ada. 2006. Amerika. Guru-guru sepatutnya mengajar murid-murid belajar bagaimana cara terbaik untuk tidak memberi peluang kepada pembuli menyakiti kita sama ada secara fizikal. peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Penyediaan papan tulis. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. Sekolah berperanan dalam menyedia. Langkah ini penting kerana tidak semua guru melihat gejala-gejala diatas secara serius. aktiviti ko-kurikulum. kapur dan pemadam papan tulis adalah contoh prasarana yanh disediakan oleh sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful