CARA MEREALISASIKAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Konsep falsafah pendidikan adalah suatu konsep penjelasan pemikiran dan

prinsip-prinsip yang memberi panduan serta masalah penjelasan halangan terhadapnya. Falsafah pendidikan menggabungkan matlamat-matlamat pendidikan, dasar-dasar dan amalan-amalan supaya menjadi sesuatu yang logis, tekal dan jelas. Falsafah pendidikan di Malaysia telah dipengaruhi unsur-unsur daripada falsafah lain dari pelbagai bidang. Antara falsafah yang mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan di Malaysia adalah falsafah pendidikan Timur, Islam dan Barat. Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses berterusan yang bermula semasa kecil. Pendidikan di Malaysia yang mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi daripada pendidikan barat. Malaysia pernah dijajah oleh kuasa Barat iaitu British dan telah memperkenalkan sisstem pendidikan Barat suatu masa dahulu. Tenaga pengajarnya terdiri daripada pegawai British. Mereka telah membawa masuk unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan Barat seperti perenialisme, essensialisme, progresivisme dan rekonstruktivisme. Unsur perenialisme dapat dilihat melalui mata pelajaran kesusasteraan Melayu di mana pelajar mengkaji karya-karya yang dihasilkan oleh sasterawan negara. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme, maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Di dalam tempat belajar, sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik, membolehkan pelajar berinteraksi, bekerja dan hidup secara berkumpul. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen, kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasionaI, iaitu mata pelajaran yang pula dititikberatkan mengikut tafsiran falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme.

Hal ini merupakan impikasi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Malaysia. Hal ini menunjukkan pendidikan di Malaysia tidak mementingkan duniawi sahaja tetapi turut menyelitkan ilmu akhirat yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Islam. Mata pelajaran yang memfokuskan pendidikan moral. kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China.Oleh sebab sistem pendidikan pula menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Pendidikan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Falsafah pendidikan Timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan. Oleh sebab itu. emosi. Manusia harus menyedari bahawa mereka diwujudkan untuk memajukan alam dan dan mengikuti ajaran agama. falsafah pendidikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan.l politik. intelek. Penerapan ini menjadikan falsafah pendidikan Islam sebagai satu panduan asas kepada pendidikan di Malaysia. kebudayaan. Pendidikan di India juga menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid serta menjadi penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan pelajar. mengekalkan struktur kekeluargaan. muzik. Oleh sebab itu. pendidikan sekarang bukan sekadar berpusatkan guru sebaliknya boleh berpusatkan . rohani dan akhlak. Ini dapat dilihat sebahagian besar falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan isi utama dalam falsafah pendidikan Islam. Kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Guru untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan. Pendidikan turut menyelitkan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan di Malaysia mencakupi aspek jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan bagi mendedahkan kepda pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan. ekonomi. Pendidikan di China menyatakan bahawa guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir.

berketerampilan. Hal ini kerana. meningkat. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. Timur dan Islam.pelajar. Selain itu juga sempurna kemahiran asas iaitu membaca dan mengira serta sentiasa berfikir kreatif dan kritis dan meyakinkan pemikiran mereka untuk menghasilkan idea-idea bernas dan menjawab pemasalahan masyarakat. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan. berakhlak mulia. mereka juga adalah seorang pendakwah. Kesimpulannya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Guru bertanggungjawab memikul amanah yang cukup besar ini bagi memastikan generasi kita mampu memnjadi generasi yang cemerlang bukan sahaja dari sudut intelektual bahkan akhlak mereka juga cemerlang. masyarakat dan negara. Guru bertindak sebagai rujukan pelajar sekiranya mempunyai masalah. Jawapannya sudah tentulah guru. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. FalsafahPendidikan Kebangsaan sentiasa berusaha mencari. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia Kepentingan FPK adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Peranan guru yang pertama ialah guru bukan sahaja berperanan sebagai pengajar. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketrampilan. mengamal dan menyebarkan ilmu. maka terdetik di fikiran kita siapa yang perlu memainkan peranan penting bagi merealisasikan segala yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Melihat kepada tugas penting ini. rohani. Guru di samping mengajarkan ilmu . berakhlak mulia. membaiki. Yang terakhir adalah berupaya memanfaatkan ilmu untuk kemajuan diri dan orang lain.

Jika guru memegang jawatan sebagai Guru Besar atau Pengetua. setiap guru perlu menjadi pengikut yang baik. Mereka adalah pemimpin kepada anak murid mereka. Guru juga sebagai pendidik dan mendidik merupakan tugas hakiki seorang guru.pengetahuan mereka juga perlu memastikan bahawa anak didik mereka nanti menjadi insan yang berakhlak mulia. tugas mendidik ini adalah tugas semua pihak. Guru perlu memiliki sikap professional. Sikap ini boleh ditonjolkan melalui cara mereka bekerja. emosi. ia mampu memartabatkan kembali kerjaya ini agar terus dipercayai dan dipandang mulia oleh masyarakat. Untuk menjadi pemimpin. seseorang itu akan lebih mengetahui perasaan dan bebanan tugas orang yang di bawahnya. Jika anda seorang guru. Walau bagaimanapun. mereka perlu memiliki kemahiran. Seorang pengikut perlu patuh kepada arahan daripada ketua mereka. guru juga adalah pemimpin. dan kamu akan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya’. Sebagai seorang guru. Nabi SAW berpesan ‘setiap daripada kamu adalah pemimpin. Anggaplah tugas ini merupakan amanah yang perlu dijaga dengan baik. guru perlu menggunakan segala sumber tenaga dan masa dengan bekesan sama . guru perlu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Dengan melakukan kerja secara professional. bukan sahaja kepada guru. Sebagai seorang pemimpin. rohani dan intelektual seperti yang dinyatakan dalam FPK. menurut Dr Abdullah Sudin. Selain daripada itu. seseorang itu perlu menjadi pengikut terlebih dahulu. Kerana dengan menjadi pengikut. berketerampilan menarik dan lain-lain lagi. ketua anda adalah guru besar dan pengetua. Peranan guru yang seterusnya ialah guru seorang pekerja yang terikat dengan peraturan dan amanah yang telah ditetapkan oleh majikan mereka. Produk bagi seorang guru ialah anak didik mereka. Guru perlu memastikan anak didik mereka menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani. Tidak patut bagi seorang pekerja melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik diri dan majikannya. Seorang yang professional selalu menjaga disiplin. maka mereka adalah pemimpin kepada kakitangan sekolah dan pelajar di sekolah tersebut. Manakala ketua bagi mereka pula adalah pengarah jabatan negeri. berinovatif dan kreatif bagi memastikan produk yang terhasil nanti memiliki nilai yang berkualiti tinggi. Guru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. menepati waktu. Menurut Dr Abdullah Sudin.

Maka. manakala saintifik pula bermaksud suatu kaedah yang teratur atau bersistem. Pelajar-pelajar yang baru meningkat dewasa mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Guru yang bertindak sebagai agen perubahan pelajar perlu terlebih dahulu menunjukkan sahsiah yang baik supaya murid dapat mencontohi keperibadian guru. Mungkin budaya merokok dianggap mudah tetapi budaya inilah yang akan mendorong pelajar-pelajar untuk melakukan lebih banyak masalah di sekolah seperti gangsterisme dan vanderlisme. elemen pekerti yang mulia dalam kalangan guru diterapkan dalam Falasafah Pendidikan Guru supaya aspirasi negara dapat dicapai. Seorang guru mestilah bergerak maju dan . masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan. Guru berperanan menjadi contoh teladan kepada pelajar tetapi dalam masa yang sama telah memusnahkan kepercayaan pelajar itu terhadap guru. pelajar akan turut sama melanggar disiplin sekolah dengan menghisap rokok. guru perlu berpandangan progresif dan saintifik. Selaras dengan matlamat wawasan 2020 yang dihuraikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. contohnya guru mencabul pelajar di sekolah. bersopan. Jadi sekiranya guru merokok di kawasan sekolah. bagaimanakah aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru mampu tercapai. Kebelakangan ini banyak terjadi kes-kes yang melibatkan guru. Pekerti yang mulia merujuk kepada sahsiah seseorang guru. iaitu bagi mewujudkan masyarakat saintifik yang progresif. Hal-hal sebegini tidak seharusnya berlaku sekiranya guru mempunyai pekerti yang baik. berdisiplin dan bermoral. Antara sahsiah yang boleh ditonjolkan ialah seperti berbudi bahasa. sudah semestinya menjadi teladan yang tidak baik untuk pelajar-pelajar. Sekiranya seorang guru tidak menunjukkan disiplin yang mantap misalnya merokok dalam kawasan sekolah.ada di sekolah dan selepas waktu persekolahan. Justeru. Tugas guru bukan hanya tertakluk kepada waktu sesi persekolahan. Mereka sebenarnya menjadu guru sepanjang masa. Selain itu juga. Progresif dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Seorang guru akan tetap dipanggil guru walau di mana mereka berada hatta walaupun mereka sudah bersara. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan.

guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik pelajar dengan jujur. guru perlu menerapkan kesemua aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. di mana kredibiliti seorang guru yang sepatutnya menjunjung hasrat . Guru juga perlu bersedia menjunjung aspirasi negara. dan ada juga guru yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Sekiranya modal insan yang dilahirkan tidak berkualiti. sudah pasti guru tersebut akan ketinggalan dalam bidang perguruan itu sendiri. Guru berperanan untuk mendidik generasi muda supaya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. tidak berada di kelas yang sepatutnya tanpa alasan. guru sebagai agen yang bertindak untuk menjayakan aspirasi negara ini. pelajar boleh belajar walaupun tidak ada guru untu memantau. ikhlas dan amanah. Dunia tanpa sempadan memaksa guru-guru bersifat progesif tetutama untuk mendidik pelajar-pelajar di sekolah. Guru perlulah benar-benar menghayati aspirasi negara yang dihasratkan supaya pembentukan modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. Tambahan pula. Contohnya. Contohnya. Guru juga mudah untuk mencari maklumat dengan menggunakan teknologi. Sebaliknya jika seorang guru itu tidak progresif selaras dengan kemajuan negara. Generasi muda yang akan dilahirkan oleh para guru inilah yang akan menjadi penggerak dan bersama-sama guru untuk menjunjung aspirasi negara Malaysia. Jika kes-kes sebegini berterusan. Sebagai pendidik. misalnya kes guru yang ponteng kelas.bersistem atau dengan kata lain seorang guru perlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. Dalam konteks menjunjung aspirasi negara. Aspirasi dalam kamus pelajar edisi kedua bermaksud keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Seorang guru yang progresif dan saintifik mestilah bergerak seiring dengan kamajuan dan berusaha agar tidak ketinggalan terutamanya dari segi profession keguruan. jadi aspirasi negara sudah pasti tidak dapat dicapai. pelajar hanya mengharapkan bimbingan dari guru dalam pelajaran tetapi dengan kemajuan teknologi masa kini. Ini bermakna guru perlu berusaha untuk berfikiran maju dan berani mencipta satu inovasi dalam pendidikan. Ada beberapa kes yang tidak sihat melibatkan guru. jika zaman dahulu. guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara.

Sebagai guru. Negara kita. Seorang guru berperanan untuk memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. tidak mustahil penjajah akan kembali mencari ruang dan peluang untuk menjajah semula negara. seni bina dan juga seni halus. peralatan tradisional. Misalnya. sastera. pakaian. kita perlulah menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini. Malaysia kaya dengan pelbagai kebudayaan yang unik. permainan tradisional. Di sini.negara? Maka. gurulah yang bertindak sebagai agen penggerak dalam memelihara warisan kebudayaan negara. Anasir-anasir luar sentiasa menantikan peluang untuk menjajah semula sekiranya kita lalai dan leka. guru boleh mengambil inisiatif seperti membuat aktiviti atau program yang berkaitan dengan kebudayaan. Guru perlu bersedia menyanjung warisan kebudayaan negara. murid akan dapat mengetahui keunikan budaya kaum-kaum lain. Guru tidak seharusnya berasa senang hati atas kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 54 tahun ini. Bukan sahaja dari segi adat resam. Pelajar yang hanya pintar dari sudut intelek tetapi tidak punyai semangat patriotisme hanya akan merosakkan negara. Jadi. perubatan. guru perlu peka dalam menerapkan unsur patriotisme dalam diri pelajar. Mereka perlu menghargai keunikan kebudayaan yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Untuk menyemai perasaan bangga terhadap budaya yang pelbagai ini. Guru juga perlu menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara dalam kalangan pelajar. malah dari aspek kesenian. melalui Falsafah Pendidikan Guru inilah yang bertindak untuk menjadi garis panduan dan pegangan untuk di setiap guru di Malaysia. Kesemua aspek ini perlu dipelihara supaya warisan kebudayaan ini dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Secara tidak langsung. mewujudkan malam kebudayaan dan warisan di mana pada malam tersebut ditonjolkan budaya bagi setiap kaum yang ada di Malaysia. Generasi muda yang bakal dilahirkan oleh warga pendidik inilah yang akan beruang untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara pada masa akan datang. Sekiranya guru tidak menerapkan sifat ini sebaik mungkin. . Sifat patriotisme dan cintakan negara ini penting untuk diterapkan dalam diri pelajar supaya mereka sanggup berjuang mempertahankan negara suatu masa nanti.

2007). (Muhamad Mahyudin Nafis. Malah. rohani dan intelek. Jadi. kita mestilah lengkapkan diri dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu dari segi Jasmani. tabah. Guru bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bukan sahaja perkembangan murid perlu dtitik beratkan. di sini amat jelas peranan guru yang sangat penting untuk menerapkan semangat patriotisme supaya keadaan seperti itu tidak akan berlaku pada negara yang tercinta ini. Individu yang seimbang merangkumi empat aspek utama iaitu jasmani. Cabaran pada hari ini memerlukan guru untuk memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kepakaran. Rohani dan Intelek (JERI). Seterusnya mempunyai daya . seharusnya dapat menyumbang kepada kemajuan negara tetapi sekiranya mereka tidak mempunyai semangat cintakan negara. mahir IT. rohani dan intelek. kuat. pelajar yang mahir dalam bidang ekonomi. teguh dan rendah diri. sebaliknya guru itu sendiri perlu mempunyai kesemua aspek jasmani. berani. emosi.Contohnya. Guru juga perlu menguasai Bahasa Inggeris dengan baik kerana perkembangan sistem pendidikan negara masa kini memerlukan para guru untuk menguasai bahasa bahasa inggeris dengan baik. emosi. dengan hanya kecerdasan intelektual yang diberi penumpuan tidak mampu untuk melahirkan insan yang matang. Menurut Golemen (1995). berkemungkinan besar individu-individu yang cerdik pandai inilah akan menrosakkan negara misalnya dengan berkomplot dengan negara luar dalam usaha untuk menjatuhkan negara. menguasai Bahasa Inggeris dan mempunyai daya kreativiti dan inovatif. kecerdasan intelek semata-mata tidak menjamin kebahagaian hidup seseorang individu. Sebagai guru berkualiti. Keperluan intelek yang perlu dimiliki terbahagi kepada beberapa aspek iaitu berilmu pengetahuan. Perkara utama yang perlu diamalkan oleh seorang guru ialah dengan sentiasa menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Emosi. Guru juga boleh memainkan peranan lain seperti menjamin perkembangan individu. Begitu juga dengan kemahiran dalam teknologi maklumat yang perlu dikuasai sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Gurulah yang berperanan untuk membentuk perkembangan murid secara menyeluruh iaitu merangkumi kesemua aspek yang telah dinyatakan.

guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. progresif dan berdisiplin. Malaysia. “bapak borek. Tingkah laku seorang guru yang baik akan mempengaruhi tingkah laku murid yang diajar. Elemen yang terakhir dalam Falsafah Pendidikan Guru ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. faktor persekitaran. Guru mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. guru mempunyai akauntibiliti yang tinggi terhadap murid. Untuk menjayakan Falsafah Pendidikan Guru ini. murid akan meniru tingkah laku guru mereka di sekolah. progresif dan berdisiplin selaras dengan hasrat dan aspirasi negara kita. sekolah.guru juga perlu memiliki pegangan agama yang kukuh. sosial dan ekonomi. serta kebolehan mengubahsuai sesuatu idea menjadi lebih menarik. Guru mestilah berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. demokratik. berilmu. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu bertanggungjawab terhadap tugasnya. . Sehubungan dengan itu. demokratik. Falsafah Pendidikan Guru menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020. menghormati rakan guru serta pelajar. Guru yang berkualiti dan baik akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Jikalau anak meniru tingkah laku ayahnya di rumah.kreativiti dan inovatif iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baru. masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. ikhlas dalam menjalankan tugas. Masalah dari segi guru ialah. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Umpama pepatah Melayu. Guru yang berkualiti kerohaniannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rajin dan lain-lain. Di antara ciri-ciri seorang guru bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. anak rintik”. Masalah yang menyebabkan FPK susah mencapai misinya kerana beberapa kekangan yang terdiri daripada guru. kemahiran dan nilai yang berkesan. guru perlu menjadikan diri mereka sebagai rol model kepada masyarakat kerana gurulah yang membentuk masyarakat itu. berprinsip serta amanah. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . Justeru. sikap guru itu sendiri yang kurang mempunyai keyakinan. ibu bapa.

Selain itu. Ini kerana sekiranya anak mereka tidak mendapat pendidikan yang secukupnya.malas. emosi dan jasmani dan sahsiah terpuji. Sikap sekolah yang kurang menitikberatkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah akan meyebabkan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai. guru penolong kanan. guru pentadbiran. sekolah juga berperanan sebagai institusi penting untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. rohani. Faktor yang seterusnya ialah masalah persekitaran disekeliling sekolah atau kedudukan sesebuah sekolah dengan kawasan penempatan juga menjadi satu sebab masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mencapai matlamatnya. Pengajaran dan pembelajaran di luar bandar dengan di dalam bandar diseragamkan. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada . Langkah bagi mengatasi masalah dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah yang pertama. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. Masalah yang kedua ialah faktor sesebuah sekolah itu ditadbir. Ini juga menyebabkan kadar penggangguran di negara akan bertambah kerana tiada sesiapa yang mahu mengupah mereka sekiranyan mereka tidak mempunyai sebarang apa-apa pengetahuan dalam diri mereka. merokok dan kurang bertanggungjawab terhadap bidang kerjanya sebgai seorang pendidik. Ibu bapa perlu menyedari pentingnya pendidikan pada masa kini. Apabila sesebuah sekolah itu jauh dari kawasan penempatan ia menyebabkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan secara sambil lewa dan tidak serius dalam melaksanakan misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Contohnya setiap sekolah mempunyai organisasi pentadbiran yang terdiri daripada guru besar. guru kanan dan sebagainya yang berperanan sebagai penggerak sesebuah sekolah bagi mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mencapai matlamatnya. mereka akan ketinggalan zaman dan mengganggur kemudian hari. Malahan banyak sekolah telah didirikan bagi menampung bilangan murid yang bersekolah. berkelakuan tidak sopan. Banyak sekolah didirikan di luar-luar bandar.

Pentadbiran yang sempurna dapat mengawal keadaan sekolah agar lebih terkawal dan berdisiplin Pengukuhan Interaksi guru dan pelajar di bilik darjah juga boleh dijadikan langkah menggalakkan semua guru menggabungjalinkan permasalah dan gejala disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di bilik darjah. menyelenggara dan mengurus prasarana supaya pelajar-pelajar dapat memperolehi pengajaran dan pembelajaran secara licin. Guru-guru sepatutnya mengajar murid-murid belajar bagaimana cara terbaik untuk tidak memberi peluang kepada pembuli menyakiti kita sama ada secara fizikal. kapur dan pemadam papan tulis adalah contoh prasarana yanh disediakan oleh sekolah. Amerika. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. budaya sekolah. . Murid-murid perlu diajar bagaimana untuk melayan pembuli sebagai kawan supaya mereka benar-benar menjadi kawan dan tidak lagi membuli” ( Pendidik. Pandangan yang dilontarkan oleh Izzy Kalman.khazanah ilmu yang sedia ada. 2006. 60) Ringkasnya. mental atau emosi. optimum dan selamat. Untuk merealisasikan hasrat FPK. umpamanya tidak semua pelajar tahu bahawa mereka sedang di buli. mungkin boleh mengukuhkan pelan tindakan ini. peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Beliau menyatakan “ …. Langkah ini penting kerana tidak semua guru melihat gejala-gejala diatas secara serius. Selain itu sekolah juga perlu menyelenggara kemudahan yang telah disediakan seperti perpustakaan dan bilik media agar sentiasa berkeadaan baik. aspek-aspek kepemimpinan. Penyediaan papan tulis. aktiviti ko-kurikulum. seorang ahli psikologi dan psikoterapis sekolah di New York. Pelajar pula tidak memahami situasi yang menimpa mereka secara langsung. Sekolah berperanan dalam menyedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful