CARA MEREALISASIKAN HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Konsep falsafah pendidikan adalah suatu konsep penjelasan pemikiran dan

prinsip-prinsip yang memberi panduan serta masalah penjelasan halangan terhadapnya. Falsafah pendidikan menggabungkan matlamat-matlamat pendidikan, dasar-dasar dan amalan-amalan supaya menjadi sesuatu yang logis, tekal dan jelas. Falsafah pendidikan di Malaysia telah dipengaruhi unsur-unsur daripada falsafah lain dari pelbagai bidang. Antara falsafah yang mempunyai hubung kait dengan falsafah pendidikan di Malaysia adalah falsafah pendidikan Timur, Islam dan Barat. Pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha yang berterusan di mana pernyataan diambil ini daripada pendapat tokoh Barat iaitu John Jacques Rousseau (1712-1778) yang menyatakan bahawa pendidikan merupakan satu proses berterusan yang bermula semasa kecil. Pendidikan di Malaysia yang mengutamakan aspek JERI merupakan implikasi daripada pendidikan barat. Malaysia pernah dijajah oleh kuasa Barat iaitu British dan telah memperkenalkan sisstem pendidikan Barat suatu masa dahulu. Tenaga pengajarnya terdiri daripada pegawai British. Mereka telah membawa masuk unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan Barat seperti perenialisme, essensialisme, progresivisme dan rekonstruktivisme. Unsur perenialisme dapat dilihat melalui mata pelajaran kesusasteraan Melayu di mana pelajar mengkaji karya-karya yang dihasilkan oleh sasterawan negara. Oleh sebab falsafah pendidikan rekonstruktivisme adalah berasaskan falsafah progresivisme, maka falsafah pendidikan di Malaysia pula mengandungi ciri-ciri progresivisme dan pragmatisme. Ciri-ciri ini boleh dihayati daripada kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah yang menitikberatkan penggunaan kaedah praktik dan kaedah inkuiri-penemuan serta strategi pemusatan pelajar untuk membolehkan pelajar memperolehi ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran secara individu. Di dalam tempat belajar, sekolah merupakan masyarakat kecil yang bercorak demokratik, membolehkan pelajar berinteraksi, bekerja dan hidup secara berkumpul. Selain daripada pengajian bidang kemanusiaan dan sains tulen, kurikulum sekolah pula merangkumi pendidikan teknik dan vokasionaI, iaitu mata pelajaran yang pula dititikberatkan mengikut tafsiran falsafah pendidikan berlandaskan progresivisme.

Ini dapat dilihat sebahagian besar falsafah pendidikan kebangsaan menggunakan isi utama dalam falsafah pendidikan Islam. Pendidikan bukan sekadar duniawi tetapi turut berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan pendidikan di Malaysia tidak mementingkan duniawi sahaja tetapi turut menyelitkan ilmu akhirat yang diambil daripada Falsafah Pendidikan Islam. muzik. Mata pelajaran yang memfokuskan pendidikan moral. rohani dan akhlak. falsafah pendidikan di Malaysia boleh dikatakan pula mengandungi unsur essensialisme yang bercorak tradisional. Pendidikan turut menyelitkan unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.l politik. Penerapan ini menjadikan falsafah pendidikan Islam sebagai satu panduan asas kepada pendidikan di Malaysia. Pelajar yang tidak beragama Islam juga didedahkan dengan kewujudan Tuhan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mahu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di samping mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. kesusasteraan dan sejarah ada terdapat di dalam pendidikan di Malaysia di mana mata pelajaran seperti ini merupakan kurikulum pendidikan di China. menggubal undang-undang dan memenuhi kehendak sosial dan ekonomi. Falsafah pendidikan Timur bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan. Pendidikan di Malaysia mencakupi aspek jasmani. Oleh sebab itu. intelek. pendidikan sekarang bukan sekadar berpusatkan guru sebaliknya boleh berpusatkan .Oleh sebab sistem pendidikan pula menitikberatkan pembelajaran 3M dan dikehendaki mematuhi kewibawaan dan autoriti guru. Oleh sebab itu. Pendidikan di China menyatakan bahawa guru merupakan fasilitator dan penyampai ilmu yang mahir. ekonomi. emosi. mengekalkan struktur kekeluargaan. Manusia harus menyedari bahawa mereka diwujudkan untuk memajukan alam dan dan mengikuti ajaran agama. mata pelajaran pendidikan Islam diwujudkan bagi mendedahkan kepda pelajar Islam tentang kewujudan Tuhan. Pendidikan di India juga menekankan peranan guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid serta menjadi penjana idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan pelajar. kebudayaan. Hal ini merupakan impikasi pendidikan Islam terhadap pendidikan di Malaysia. Kerajaan telah mewujudkan Falsafah Pendidikan Guru untuk menghasilkan guru yang berkualiti dan berupaya mencapai kecemerlangan pendidikan.

berketrampilan. berketerampilan. Guru bertanggungjawab memikul amanah yang cukup besar ini bagi memastikan generasi kita mampu memnjadi generasi yang cemerlang bukan sahaja dari sudut intelektual bahkan akhlak mereka juga cemerlang. FalsafahPendidikan Kebangsaan sentiasa berusaha mencari. Selain itu juga sempurna kemahiran asas iaitu membaca dan mengira serta sentiasa berfikir kreatif dan kritis dan meyakinkan pemikiran mereka untuk menghasilkan idea-idea bernas dan menjawab pemasalahan masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan proses komunikasi dua hala dan berkesan. berakhlak mulia. Yang terakhir adalah berupaya memanfaatkan ilmu untuk kemajuan diri dan orang lain. Implikasi daripada falsafah tersebut masih kekal dalam sistem pendidikan di Malaysia Kepentingan FPK adalah untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.pelajar. Peranan guru yang pertama ialah guru bukan sahaja berperanan sebagai pengajar. Jawapannya sudah tentulah guru. Guru di samping mengajarkan ilmu . Timur dan Islam. mengamal dan menyebarkan ilmu. rohani. Kesimpulannya. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Melihat kepada tugas penting ini. masyarakat dan negara. pendidikan di Malaysia sememangnya merupakan suatu pendidikan yang berkesan dalam melahirkan banyak insan yang Berjaya walaupun kebanyakannya berpandukan daripada falsafah Barat. mereka juga adalah seorang pendakwah. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Hal ini kerana. meningkat. masyarakat dan negara. membaiki. maka terdetik di fikiran kita siapa yang perlu memainkan peranan penting bagi merealisasikan segala yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini. Guru bertindak sebagai rujukan pelajar sekiranya mempunyai masalah.

Menurut Dr Abdullah Sudin. guru perlu menggunakan segala sumber tenaga dan masa dengan bekesan sama . Sebagai seorang guru. dan kamu akan bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya’. Jika guru memegang jawatan sebagai Guru Besar atau Pengetua. emosi. Seorang pengikut perlu patuh kepada arahan daripada ketua mereka. guru juga adalah pemimpin. Guru perlu memastikan anak didik mereka menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani. Sikap ini boleh ditonjolkan melalui cara mereka bekerja. Tidak patut bagi seorang pekerja melakukan tindakan yang boleh mencemarkan nama baik diri dan majikannya. Seorang yang professional selalu menjaga disiplin. ketua anda adalah guru besar dan pengetua. Manakala ketua bagi mereka pula adalah pengarah jabatan negeri. Jika anda seorang guru. Anggaplah tugas ini merupakan amanah yang perlu dijaga dengan baik. Nabi SAW berpesan ‘setiap daripada kamu adalah pemimpin. Selain daripada itu. Guru juga boleh dianggap sebagai seorang pengusaha. Kerana dengan menjadi pengikut. seseorang itu akan lebih mengetahui perasaan dan bebanan tugas orang yang di bawahnya. menurut Dr Abdullah Sudin. Peranan guru yang seterusnya ialah guru seorang pekerja yang terikat dengan peraturan dan amanah yang telah ditetapkan oleh majikan mereka. bukan sahaja kepada guru. Mereka adalah pemimpin kepada anak murid mereka. seseorang itu perlu menjadi pengikut terlebih dahulu. rohani dan intelektual seperti yang dinyatakan dalam FPK. maka mereka adalah pemimpin kepada kakitangan sekolah dan pelajar di sekolah tersebut. Guru juga sebagai pendidik dan mendidik merupakan tugas hakiki seorang guru. Produk bagi seorang guru ialah anak didik mereka. guru perlu bertanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya. Walau bagaimanapun. menepati waktu. Untuk menjadi pemimpin.pengetahuan mereka juga perlu memastikan bahawa anak didik mereka nanti menjadi insan yang berakhlak mulia. mereka perlu memiliki kemahiran. Guru perlu memiliki sikap professional. berketerampilan menarik dan lain-lain lagi. Dengan melakukan kerja secara professional. Sebagai seorang pemimpin. setiap guru perlu menjadi pengikut yang baik. Untuk menjadi pengusaha yang terbaik. ia mampu memartabatkan kembali kerjaya ini agar terus dipercayai dan dipandang mulia oleh masyarakat. tugas mendidik ini adalah tugas semua pihak. berinovatif dan kreatif bagi memastikan produk yang terhasil nanti memiliki nilai yang berkualiti tinggi.

Tugas guru bukan hanya tertakluk kepada waktu sesi persekolahan. contohnya guru mencabul pelajar di sekolah. guru perlu berpandangan progresif dan saintifik. Kebelakangan ini banyak terjadi kes-kes yang melibatkan guru. Selain itu juga. bersopan. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Justeru. Guru yang bertindak sebagai agen perubahan pelajar perlu terlebih dahulu menunjukkan sahsiah yang baik supaya murid dapat mencontohi keperibadian guru. Sekiranya seorang guru tidak menunjukkan disiplin yang mantap misalnya merokok dalam kawasan sekolah. iaitu bagi mewujudkan masyarakat saintifik yang progresif. manakala saintifik pula bermaksud suatu kaedah yang teratur atau bersistem. Mereka sebenarnya menjadu guru sepanjang masa. Maka. Hal-hal sebegini tidak seharusnya berlaku sekiranya guru mempunyai pekerti yang baik. berdisiplin dan bermoral. masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan. Selaras dengan matlamat wawasan 2020 yang dihuraikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad. Seorang guru mestilah bergerak maju dan . sudah semestinya menjadi teladan yang tidak baik untuk pelajar-pelajar. Guru berperanan menjadi contoh teladan kepada pelajar tetapi dalam masa yang sama telah memusnahkan kepercayaan pelajar itu terhadap guru. Antara sahsiah yang boleh ditonjolkan ialah seperti berbudi bahasa.ada di sekolah dan selepas waktu persekolahan. bagaimanakah aspirasi yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Guru mampu tercapai. Progresif dalam Kamus Pelajar Edisi Kedua bermaksud sentiasa bergerak maju dan bertujuan untuk mencapai kemajuan. Jadi sekiranya guru merokok di kawasan sekolah. Pekerti yang mulia merujuk kepada sahsiah seseorang guru. elemen pekerti yang mulia dalam kalangan guru diterapkan dalam Falasafah Pendidikan Guru supaya aspirasi negara dapat dicapai. Mungkin budaya merokok dianggap mudah tetapi budaya inilah yang akan mendorong pelajar-pelajar untuk melakukan lebih banyak masalah di sekolah seperti gangsterisme dan vanderlisme. pelajar akan turut sama melanggar disiplin sekolah dengan menghisap rokok. Seorang guru akan tetap dipanggil guru walau di mana mereka berada hatta walaupun mereka sudah bersara. Pelajar-pelajar yang baru meningkat dewasa mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling.

misalnya kes guru yang ponteng kelas. Guru perlulah benar-benar menghayati aspirasi negara yang dihasratkan supaya pembentukan modal insan kelas pertama dapat dilahirkan. guru perlu menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan seperti mendidik pelajar dengan jujur. ikhlas dan amanah. tidak berada di kelas yang sepatutnya tanpa alasan. guru perlu berusaha agar dapat menyumbang secara maksimum ke arah pencapaian aspirasi negara. Guru juga perlu bersedia menjunjung aspirasi negara.bersistem atau dengan kata lain seorang guru perlu berkembang mengikut peredaran zaman yang kini memberi penekanan kepada sains dan teknologi. jika zaman dahulu. Seorang guru yang progresif dan saintifik mestilah bergerak seiring dengan kamajuan dan berusaha agar tidak ketinggalan terutamanya dari segi profession keguruan. Ini bermakna guru perlu berusaha untuk berfikiran maju dan berani mencipta satu inovasi dalam pendidikan. Jika kes-kes sebegini berterusan. guru sebagai agen yang bertindak untuk menjayakan aspirasi negara ini. Sekiranya modal insan yang dilahirkan tidak berkualiti. Guru berperanan untuk mendidik generasi muda supaya dapat menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Guru juga mudah untuk mencari maklumat dengan menggunakan teknologi. Dalam konteks menjunjung aspirasi negara. Tambahan pula. Generasi muda yang akan dilahirkan oleh para guru inilah yang akan menjadi penggerak dan bersama-sama guru untuk menjunjung aspirasi negara Malaysia. pelajar hanya mengharapkan bimbingan dari guru dalam pelajaran tetapi dengan kemajuan teknologi masa kini. dan ada juga guru yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan. Sebagai pendidik. Sebaliknya jika seorang guru itu tidak progresif selaras dengan kemajuan negara. Contohnya. Ada beberapa kes yang tidak sihat melibatkan guru. Aspirasi dalam kamus pelajar edisi kedua bermaksud keinginan atau kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. guru perlu menerapkan kesemua aspek yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis. Dunia tanpa sempadan memaksa guru-guru bersifat progesif tetutama untuk mendidik pelajar-pelajar di sekolah. di mana kredibiliti seorang guru yang sepatutnya menjunjung hasrat . jadi aspirasi negara sudah pasti tidak dapat dicapai. sudah pasti guru tersebut akan ketinggalan dalam bidang perguruan itu sendiri. Contohnya. pelajar boleh belajar walaupun tidak ada guru untu memantau.

murid akan dapat mengetahui keunikan budaya kaum-kaum lain. Malaysia kaya dengan pelbagai kebudayaan yang unik. malah dari aspek kesenian. . gurulah yang bertindak sebagai agen penggerak dalam memelihara warisan kebudayaan negara. permainan tradisional. kita perlulah menghayati warisan kebudayaan negara yang unik ini. pakaian. Guru tidak seharusnya berasa senang hati atas kemerdekaan yang telah kita kecapi selama 54 tahun ini. Guru perlu bersedia menyanjung warisan kebudayaan negara. melalui Falsafah Pendidikan Guru inilah yang bertindak untuk menjadi garis panduan dan pegangan untuk di setiap guru di Malaysia. Seorang guru berperanan untuk memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. guru perlu peka dalam menerapkan unsur patriotisme dalam diri pelajar. Generasi muda yang bakal dilahirkan oleh warga pendidik inilah yang akan beruang untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara pada masa akan datang. Untuk menyemai perasaan bangga terhadap budaya yang pelbagai ini. sastera. Mereka perlu menghargai keunikan kebudayaan yang telah diwarisi sejak zaman berzaman. Guru juga perlu menyemai sifat patrotisme dan cintakan negara dalam kalangan pelajar. Pelajar yang hanya pintar dari sudut intelek tetapi tidak punyai semangat patriotisme hanya akan merosakkan negara. Bukan sahaja dari segi adat resam. Secara tidak langsung. mewujudkan malam kebudayaan dan warisan di mana pada malam tersebut ditonjolkan budaya bagi setiap kaum yang ada di Malaysia. Negara kita. Di sini. Misalnya. Anasir-anasir luar sentiasa menantikan peluang untuk menjajah semula sekiranya kita lalai dan leka. Kesemua aspek ini perlu dipelihara supaya warisan kebudayaan ini dapat dinikmati oleh generasi akan datang. tidak mustahil penjajah akan kembali mencari ruang dan peluang untuk menjajah semula negara. seni bina dan juga seni halus. perubatan. Sebagai guru. Sekiranya guru tidak menerapkan sifat ini sebaik mungkin. Sifat patriotisme dan cintakan negara ini penting untuk diterapkan dalam diri pelajar supaya mereka sanggup berjuang mempertahankan negara suatu masa nanti. Jadi. peralatan tradisional. guru boleh mengambil inisiatif seperti membuat aktiviti atau program yang berkaitan dengan kebudayaan.negara? Maka.

Emosi. kuat. Cabaran pada hari ini memerlukan guru untuk memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kepakaran. berani. kecerdasan intelek semata-mata tidak menjamin kebahagaian hidup seseorang individu.Contohnya. Keperluan intelek yang perlu dimiliki terbahagi kepada beberapa aspek iaitu berilmu pengetahuan. emosi. dengan hanya kecerdasan intelektual yang diberi penumpuan tidak mampu untuk melahirkan insan yang matang. Guru juga boleh memainkan peranan lain seperti menjamin perkembangan individu. Malah. Gurulah yang berperanan untuk membentuk perkembangan murid secara menyeluruh iaitu merangkumi kesemua aspek yang telah dinyatakan. di sini amat jelas peranan guru yang sangat penting untuk menerapkan semangat patriotisme supaya keadaan seperti itu tidak akan berlaku pada negara yang tercinta ini. Rohani dan Intelek (JERI). rohani dan intelek. berkemungkinan besar individu-individu yang cerdik pandai inilah akan menrosakkan negara misalnya dengan berkomplot dengan negara luar dalam usaha untuk menjatuhkan negara. Guru juga perlu menguasai Bahasa Inggeris dengan baik kerana perkembangan sistem pendidikan negara masa kini memerlukan para guru untuk menguasai bahasa bahasa inggeris dengan baik. Perkara utama yang perlu diamalkan oleh seorang guru ialah dengan sentiasa menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). kita mestilah lengkapkan diri dengan keempat-empat aspek yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu dari segi Jasmani. emosi. Sebagai guru berkualiti. rohani dan intelek. Jadi. teguh dan rendah diri. Bukan sahaja perkembangan murid perlu dtitik beratkan. Individu yang seimbang merangkumi empat aspek utama iaitu jasmani. Guru bertanggungjawab untuk melahirkan individu yang seimbang dan harmonis seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Menurut Golemen (1995). (Muhamad Mahyudin Nafis. sebaliknya guru itu sendiri perlu mempunyai kesemua aspek jasmani. mahir IT. seharusnya dapat menyumbang kepada kemajuan negara tetapi sekiranya mereka tidak mempunyai semangat cintakan negara. menguasai Bahasa Inggeris dan mempunyai daya kreativiti dan inovatif. Seterusnya mempunyai daya . pelajar yang mahir dalam bidang ekonomi. Begitu juga dengan kemahiran dalam teknologi maklumat yang perlu dikuasai sebagai pemangkin ke arah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. tabah. 2007).

Jikalau anak meniru tingkah laku ayahnya di rumah. Tingkah laku seorang guru yang baik akan mempengaruhi tingkah laku murid yang diajar. guru perlu menjadikan diri mereka sebagai rol model kepada masyarakat kerana gurulah yang membentuk masyarakat itu. Elemen yang terakhir dalam Falsafah Pendidikan Guru ialah memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. Nilaitara sahsiah atau tingkahlaku yang baik ini adalah terkandung di dalam Etika dan Tatasusila Profesion Keguruan . faktor persekitaran. Falsafah Pendidikan Guru menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan Wawasan 2020. demokratik. guru hendaklah mempunyai sahsiah yang baik. berilmu.guru juga perlu memiliki pegangan agama yang kukuh. Pegangan agama yang kuat akan menyebabkan seseorang guru itu bertanggungjawab terhadap tugasnya. Dalam pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. progresif dan berdisiplin selaras dengan hasrat dan aspirasi negara kita. Malaysia. berprinsip serta amanah. Untuk menjayakan Falsafah Pendidikan Guru ini. “bapak borek. agama diletakkan di tempat yang tertinggi. Masalah yang menyebabkan FPK susah mencapai misinya kerana beberapa kekangan yang terdiri daripada guru. Justeru. sikap guru itu sendiri yang kurang mempunyai keyakinan. guru mempunyai akauntibiliti yang tinggi terhadap murid. anak rintik”. demokratik. Guru yang berkualiti kerohaniannya terdiri daripada mereka yang memiliki sahsiah atau tingkah laku yang baik dan terpuji. Umpama pepatah Melayu. Guru yang berkualiti dan baik akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Di antara ciri-ciri seorang guru bersahsiah yang baik ialah menjalankan tugas tepat pada masanya. masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu. sosial dan ekonomi. ibu bapa. ikhlas dalam menjalankan tugas. serta kebolehan mengubahsuai sesuatu idea menjadi lebih menarik. rajin dan lain-lain. Guru mestilah berusaha agar masyarakat dapat memenuhi aspirasi dan hasrat negara yang telah ditetapkan. murid akan meniru tingkah laku guru mereka di sekolah. Guru mempunyai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara. Masalah dari segi guru ialah. Sehubungan dengan itu. menghormati rakan guru serta pelajar. progresif dan berdisiplin. . kemahiran dan nilai yang berkesan.kreativiti dan inovatif iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baru. sekolah.

Ini juga menyebabkan kadar penggangguran di negara akan bertambah kerana tiada sesiapa yang mahu mengupah mereka sekiranyan mereka tidak mempunyai sebarang apa-apa pengetahuan dalam diri mereka. rohani. Malahan banyak sekolah telah didirikan bagi menampung bilangan murid yang bersekolah.malas. Contohnya setiap sekolah mempunyai organisasi pentadbiran yang terdiri daripada guru besar. guru penolong kanan. merokok dan kurang bertanggungjawab terhadap bidang kerjanya sebgai seorang pendidik. Ini kerana sekiranya anak mereka tidak mendapat pendidikan yang secukupnya. Masalah yang kedua ialah faktor sesebuah sekolah itu ditadbir. sekolah juga berperanan sebagai institusi penting untuk merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Faktor yang seterusnya ialah masalah persekitaran disekeliling sekolah atau kedudukan sesebuah sekolah dengan kawasan penempatan juga menjadi satu sebab masalah Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak mencapai matlamatnya. Ibu bapa perlu menyedari pentingnya pendidikan pada masa kini. Selain itu. iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek. berkelakuan tidak sopan. Sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas. Pengajaran dan pembelajaran di luar bandar dengan di dalam bandar diseragamkan. Apabila sesebuah sekolah itu jauh dari kawasan penempatan ia menyebabkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dilaksanakan secara sambil lewa dan tidak serius dalam melaksanakan misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mereka akan ketinggalan zaman dan mengganggur kemudian hari. guru kanan dan sebagainya yang berperanan sebagai penggerak sesebuah sekolah bagi mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mencapai matlamatnya. Langkah bagi mengatasi masalah dalam mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ialah yang pertama. guru pentadbiran. Sikap sekolah yang kurang menitikberatkan tentang Falsafah Pendidikan Kebangsaan di sekolah akan meyebabkan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai. Sekolah juga adalah tempat pemupukan minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya memberi sumbangan kepada . emosi dan jasmani dan sahsiah terpuji. Banyak sekolah didirikan di luar-luar bandar.

mental atau emosi. peranan guru dan disiplin murid perlu diberi perhatian dan diaktifkan secara menyeluruh. Penyediaan papan tulis. Untuk merealisasikan hasrat FPK. Selain itu sekolah juga perlu menyelenggara kemudahan yang telah disediakan seperti perpustakaan dan bilik media agar sentiasa berkeadaan baik. kapur dan pemadam papan tulis adalah contoh prasarana yanh disediakan oleh sekolah. mungkin boleh mengukuhkan pelan tindakan ini. menyelenggara dan mengurus prasarana supaya pelajar-pelajar dapat memperolehi pengajaran dan pembelajaran secara licin. Beliau menyatakan “ …. Amerika. Murid-murid perlu diajar bagaimana untuk melayan pembuli sebagai kawan supaya mereka benar-benar menjadi kawan dan tidak lagi membuli” ( Pendidik. seorang ahli psikologi dan psikoterapis sekolah di New York. guru memikul amanah yang amat besar untuk melahirkan insan berilmu dan bersahsiah tinggi dan berperanan untuk merealisasikan matlamat kenegaraan yang akan menentukan jatuh bangun bangsa dan negara di masa hadapan. Pandangan yang dilontarkan oleh Izzy Kalman. budaya sekolah. Langkah ini penting kerana tidak semua guru melihat gejala-gejala diatas secara serius.khazanah ilmu yang sedia ada. Pentadbiran yang sempurna dapat mengawal keadaan sekolah agar lebih terkawal dan berdisiplin Pengukuhan Interaksi guru dan pelajar di bilik darjah juga boleh dijadikan langkah menggalakkan semua guru menggabungjalinkan permasalah dan gejala disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di bilik darjah. umpamanya tidak semua pelajar tahu bahawa mereka sedang di buli. 60) Ringkasnya. aspek-aspek kepemimpinan. Guru-guru sepatutnya mengajar murid-murid belajar bagaimana cara terbaik untuk tidak memberi peluang kepada pembuli menyakiti kita sama ada secara fizikal. Sekolah berperanan dalam menyedia. . optimum dan selamat. aktiviti ko-kurikulum. 2006. Pelajar pula tidak memahami situasi yang menimpa mereka secara langsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful