P. 1
6147935 Amalan Pemakanan Yang Sihat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

6147935 Amalan Pemakanan Yang Sihat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

|Views: 68|Likes:
Published by cncmn
BLABLABLA.....
BLABLABLA.....

More info:

Published by: cncmn on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

.Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK.... Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” .ISTIMEWA BUAT. Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan.

Prof. dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. terima kasih diucapkan. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Wassalam. terima kasih diucapkan. Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya. bersyukur ke hadrat Allah SWT. nasihat. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. . Sekian. bantuan. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal.PENGHARGAAN Alhamdulillah. Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. Azman Hasan.

diikuti faktor organoleptik. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan.01. Namun demikian. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.70.17.2% mendapat 7 hingga 10 markah. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar. sokongan sekolah. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3. konsistensi pengambilan makanan. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3. aktiviti fizikal dan emosi.42. .0. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11. Kesimpulannya.

70.42.0. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level. .42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3. with correlation 0. Also. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3. Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11. In conclusion. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. Students show moderately good result regarding concentration with mean 3. poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. factors influencing students’ food choice. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected.2% scored 7 to 10 marks. Alas.17. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement. This quantitative study uses questionnaire as its instrument. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake. followed by organoleptic. physical activity and emotional factor. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes.

8 1.1 1.7 1.10 1.5 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .9 1.6 1.2 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.3 1.4 1.

1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.4.3 Nutrien 1.1.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.3 Risiko Penyakit Kronik 2.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.1 Diet Seimbang 1.2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.12.4.2.4.2.3.12.2 Piramid Makanan 1.12.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.5.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.2.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .3.12.3.4 Nutrisi yang sihat 1.3.3.2 Panduan Piramid Makanan 2.4.1 Diet Seimbang 2.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.1 2.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.

3 Faktor Emosi 2.1.1 Set Ujian 3.5.1 Struktur Alat Kajian 3.1 Ujian Korelasi 3.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.5.5.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.6 Faktor Organoleptik 2.2 Pembolehubah Bebas 3.5.2 3.2 Analisis Hipotesis 3.1 Pembolehubah Terikat 3.5.5.5.2.9.7.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.6 3.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.8 3.3 3.2.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.1 3.9.4 3.7.9.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .4 Faktor Pengiklanan 2.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.2 Faktor Rakan-rakan 2.5.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.

12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.1 4.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4.10.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4.3.2 4.3.3.2. 4.3. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .10.3.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.3.1 Kesahan 3.2 Kebolehpercayaan 3.10.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.3.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4. 4.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4.11 3.

2.1 Pengenalan 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5.3.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .2.2.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4. 5.4. 4.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2.2.3. 5. 5.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.2 Perbincangan.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden.2. kesimpulan dan cadangan 5.4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.2.

5. 5.2.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.4 Rumusan.3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5.pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 .9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.2.

11 3.1 2.8 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.4 3.9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.SENARAI JADUAL NO.6 3.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.10 3.2 3.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.1 3.2 2.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.3 3.

9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.1 4.3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.13 4.2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.3.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.6 4.7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.

1 2.9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 . 63 4.4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat.7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4.1 4.3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4.5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4.SENARAI RAJAH NO.8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4. 72 4.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN. TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .

Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain.BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. Secara umumnya. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan . Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. sama ada negara pertanian atau perindustrian. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan. di antaranya ialah vitamin. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. mineral. protein dan karbohidrat. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. kesungguhan pelajar sendiri. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka.

Beliau turut menyatakan bahawa. Menurut Whitman (2000). Walau bagaimanapun. Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut. diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. Menurut Govindji et al. Ini kerana. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. persekitaran sekolah dan dinamik . gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula.2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. zat besi. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. 1. meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam. pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. contohnya. jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan. Contohnya. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. (2002). kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting.yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. pembangunan sosial dan ekonomi.

(1997) dalam Bowker et al. menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. dengan mengamalkan diet yang sihat.. Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. (1999). atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. sekolah seharusnya menyediakan. Oleh itu. (1997) dan Roberts et al. Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Bowker et al. 1999). Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Secara tidak langsung. Rosso (1999). Currie et al. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung.sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. Menurut mereka. Contohnya.

menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. 1. Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah. kedatangan pelajar. tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan. Justeru itu. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif. amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar. (1999) mendapati bahawa. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati . dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. Whitman (2000) menyatakan bahawa. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas.3 Pernyataan Masalah Picciano et al.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

Blades. (1999). 2005.. Delisle. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO. Menerusi kerangka teori ini.1. 1999. (1999). 2003. 2003. (2005). 2005). Christie. (2005).8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar. Rajah 1. dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar. Delisle. (2004). Havaz et al. 2004. Pelto et al.1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. 2005. 1995. Tesler. Picciano et al. NASBE. Jacobson. Bowker et al. Stroper. McBean. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . Bowker et al. (1999). Christie.. seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji. (2005). Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan. (2004). 2000.

2004. 2005. 1999. 1.dari individu. 1999.. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 2005).9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. 2004. Cook-Cottone dan. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. 1999. Tesler. 2005. Havas et al.. Keca 2005. Dinger dan Waigandt. Ziegler et al. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. Delisle. 1997. .. 1999. c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas. d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan. Dalam erti kata lain. Kurtzweil.. Delisle. 2004. sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Cook-Cottone dan Keca. organisasi. Blades. 1999. 1995). 2002. Stroper. Picciano et al. 1995). Picciano et al. McBean. 2003. 2005. 1999. 2005. McBean. Govindji et al. Pelto et al..

tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran. Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. . Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan.e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal. dan mental pelajar. 1.

2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia. .12. 1.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1. Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi.12. bijirin dan pasta. Makanan dari kategori protein seperti daging. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah.1. 1. 2004).. diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al. 2002).1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana. susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan. roti.11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik. Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing.

4 Nutrisi yang sihat. Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. kerangka teori kajian.12. lemak dan protein. 1. vitamin dan mineral (Govindji et al. kepentingan kajian.5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan.12. Terdiri daripada makronutrien. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini. tujuan kajian. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan.12. pernyataan masalah. dan mikronutrien. persoalan kajian. skop kajian dan batasan kajian.. definisi operasional juga dinyatakan. 1. karbohidrat. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu. 1. objektif kajian. Selain daripada latar belakang masalah. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004). Skop kajian pula menerangkan sedalam . hipotesis. 2002). Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan.1. Dalam tujuan kajian.

Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji. .mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian.

.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya.2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini. Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. 2. al (1999). Menurut Picciano et.BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang. ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja.

garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu . mineral. serat dan air yang mencukupi (NCCFN. Namun demikian. Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat. (1999). lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa.2. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al. Karbohidrat. protein. vitamin. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar. protin. Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna. 2005). namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat.1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN. 2005).1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. lemak. vitamin. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik. 2. lemak. Jadual 2. Protein.Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. garam galian dan air. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. Makanan mengandungi tenaga. Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan.

fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. membersih usus dan mengelak dari sembelit. perkumuhan. pengaliran darah. Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma. Air adalah bahan pengawal.badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu. oleh itu pemilihan makanan harus . membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. 2005) 2. membantu mengawal suhu badan. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. darah dan tisu. dan lain-lain. gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan.2. Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu. 2005). Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang. Jadual 2. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan. Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN. Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan.

2005). Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti. yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging. Lebih kepelbagaian makanan. 2005) Rajah 2.1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. hasil dari ayam dan itik. . Lemak. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu. bijirin. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid.mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN. ikan kacang. nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. 2005). 2005).

nasi. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan. lemak. tempeh. capati. 2005) . ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari. garam dan gula Semua jenis gula. bijirin sarapan pagi. kacang. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. susu sejat dan yogurt - Ikan. thosai. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. susu tepung. konfeksi. ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis. krim.2: Panduan Asas Piramid Makanan. ubi Bijirin. daging tanpa lemak. telur. Aras piramid Aras 1 atau dasar . towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak.itik. Jadual 2. pasta. bubur. alkohol.hasil dari ayam. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. kek. ayam. mee. roti.Jadual 2. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. daging dan kekacang Ikan. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun.

1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran.. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Keenam. menurut Blades (2001). Menurut Rahman (1999) pula. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan.3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2.2. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan. Kelima. memilih lebih banyak bijirin. pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang. Sementara itu. Terdapat lapan saranan yang diberikan. Demikian juga.2. 2002) Selain itu. Diantaranya ialah. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam.3. Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan . Ketujuh. Seterusnya. Stroper (2003). Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran. 2. pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat. kekacang dalam makanan. memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat).

2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa. Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah. faktor seperti kegemukan. manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik. melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan.2001). 2. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet. Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik.3.3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999). (2002). Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO. Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung. Menurut Govindji et al. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005). buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. 2. 2004). sebahagian kanser. strok dan osteoporosis (reput tulang). mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik. penyakit kencing manis. .3. menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia.

golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 . 2000). dan lemak.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. kopi. 2000) 2. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat.3. Keperluan berbeza sepanjang hayat.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 . Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. Jadual 2.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan. Sebaliknya.2. seperti sayuran rendah kalori.3. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram. taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab. protein. 2000). Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang . misalnya minum teh. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran. Menurut beliau. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori. Keperluan juga bergantung kepada cara hidup. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab. makanan tinggi kandungan air.

Jadual 2. simpanan lemak ini akan digunakan).4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti.diperlukan. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan. saiz. Walaubagaimanapun. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah. bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur.50 (Sumber : Zainab. Pelajar sekolah sebagai “captive audience”. Bagi setiap 3. sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan. komposisi badan dan keturunan. 1999). ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. (Jika kelaparan berlaku.4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang.500 kalori yang disimpan. Jadual 2. 2000) 2. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan .4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 . berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). cara hidup (terutama senaman).

2. keluarga dan seterusnya ahli komuniti. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. ibu bapa dan penjaga juga berperanan. .yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar. sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat.4. UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. kakitangan sekolah. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan. Kedua. (1995). penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. Ketiga.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat. cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. Menurut Havas et al. Bowker et al. pertama. (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat. Keempat. sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. termasuk generasi muda. sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004).

Sehubung dengan itu. (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah. Jacobson (2005). Perkara yang sama turut disentuh . Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico. 1999). tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan.4.2. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. Christie (2005) menyatakan bahawa. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah. Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. Bowker et al. seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah.2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’. kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif. Bowker et al. menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al.dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005).

seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. maka mengikut laporan Havas et al. Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah. (1995). pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini. panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar . Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002).oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). 2.4. Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan.3 Penintegrasian melalui kurikulum. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif. Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran. Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah. Contohnya.

menurut Rahmah. selamat. pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah.4. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama.4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan.dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat. Di samping itu. 2000). Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar. Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah. Menurut Rahmah (1999). RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . Selain itu. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab. Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. (1999). mudah dan enak. 2. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004). Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi.

(1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang . Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000).1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000). emosi. bangsa dan etnik. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. Manakala Picciano et al. Di bawah faktor keluarga. jantina. 2. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur. sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik. sosio-budaya dan faktor biologi. (Rahmah. di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan. 1999).serta warga sekolah ke tahap yang optima. persekitaran. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. rakan-rakan. tahap aktiviti. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. kepercayaan agama. Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi. 2. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik.5. McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. kawasan geografi. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. cara hidup.

anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan.5. pembesaran terbantut. Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah. CookCottone dan Keca. Malah. (2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan. (1998) pula menyatakan bahawa. (1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot. majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi.2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar. 2006). 2. Zeigler et al. ia sukar dilakukan. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. . 2006). pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. Kajian oleh Ziegler et al.positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila. Malah. Walaubagaimanapun.

2. Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat. Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%. gembira. ais krim dan jeruk. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). 2.5. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut. Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan. . coklat dan kek diberikan semasa harijadi. Menurut Tesler (2003). terharu. tertekan dan sedih. Selain itu. mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar. murung. Contohnya. (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri.5.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000).3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia.

pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa. Contohnya. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga. Contohnya. corak dan amalan pemakanan manusia. Menurut Blades (2001). faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan.5. kandungan lemak. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka. kepelbagaian dan saiz hidangan. McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal. penampilan. Picciano et al. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. tekstur. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. . Menurut Norlaila (2006).5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi. maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah.2. keenakan makanan.6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak. kandungan gula. (Norlaila.5. remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. 2006). 2. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga. Blades (2001) menjelaskan bahawa.

sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM. mental dan kehidupan sosial individu. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005). kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. amalan diet yang seimbang turut meningkat. ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat. Selain itu.2.5. secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. diet ditentukan oleh faktor ekonomi. Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri.7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan. Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat. . akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. Menurut UNESCO (2004). Pelto et al. 2. Menurut Stroper (2003). (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk .6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang. 2000).

sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. (2004). mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005).mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita. Contohnya. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Contohnya. Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil. protein. Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. berat badan. Selain daripada itu. pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. (2002). amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. Pelto et al. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia.

2005). Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya. nama dan tempat pengeluar serta pengedar. Keprihatinan. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti.dan kesihatan.7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. kandungan makanan. Contohnya. Ini kerana. terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah. 2. 2004). Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. . Melalui kajian Kurtzweil (1995). Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN.

Tambahan pula menurut Middendorf (2005). maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. menurut Wechsler (2002).Selain itu. Namun demikian. ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. Menurut Zainab. Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku. Bellamy (2002). dengan melatih penggunaan otot otak. (2000). Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. (2002). menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. Selain itu. 2004). sel-sel otak memerlukan glukosa untuk . makan tengahari & makan malam. di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. Menurut Govindji et al. Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. jika ingin mengambil makanan ringan/snek. 2000). Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting. Selain itu. Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab.

pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. Justeru itu. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Contohnya. sentiasa aktif secara mental. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. dengan menetapkan had masa apabila belajar.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. menurut Bonwell dan Eison (1991). Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005). aktif secara fizikal. Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan. Namun demikian. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. menetapkan matlamat. Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. Untuk mengelakkan daripada berangan. Namun demikian. apabila seseorang itu tidak makan. yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan. Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. Maka untuk meningkatkan konsentrasi. Contohnya.

2002). menurut Bonwell dan Eison (1991). Menurut UNESCO (2004) lagi. program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. Sebaliknya. pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi. pembelajaran koperatif dan Problem-based learning. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari.pelajar melakukan projek berkumpulan. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan. . Namun demikian. pembelajaran kolaboratif. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani. amali dalam makmal.

1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001).2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan. 2. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah.8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin. sijil dan peraturan dipamerkan. kaunter. Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal. Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. ruang makan dan dapur bersih. Lantai. pinggan.2. senarai harga. 2. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih. . 2001). mengawal harga makanan dan minuman yang dijual.8. peralatan berfungsi dan dijaga rapi. 2005). Menu. mangkuk. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM. pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin. menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual.8. Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah. gelas. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik.

Keenam. emosi dan agama. Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. Tetapi sekolah . pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan.8. Kedua. Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat. pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas. kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran. hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. 2. pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan. pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat. Di antaranya ialah. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah. dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Namun demikian. Kelapan. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. Kelima. Kesembilan. Kadet Polis. Keempat. 2005). rakan sebaya. Ketujuh. Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. iklan komersil. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu.2. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. keluarga dan budaya. Ketiga.

Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. .

kerangka kerja. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan. instrumen kajian. responden. Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif. 2002). sumber data. 3. Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. . kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. prosedur kajian. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian..1 Pengenalan Dalam bab ini.

Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. 3. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion. Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi. Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Sekolah Menengah Teknik Kluang. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. saintifik.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. objektif.Dalam kaedah kuantitatif. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat.

Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih. Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. Negeri Sembilan dan Johor. Menurut Chua (2006). (2002). pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. Kemudian.sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. dalam persampelan berkelompok. Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka. Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok. Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. Seterusnya. Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. Menurut Mohammad Khatim et al. persampelan berkelompok boleh digunakan. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. Akhir sekali. .

(1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang.125 orang (Berita Harian. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik. maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan. .4 Tempat Kajian Dalam kajian ini. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. (1999). 3. Jadual 3. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. Sekolah Menengah Teknik Kluang.1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. 2006). Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib. Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat.

Jadual 3. Menurutnya lagi. maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata. persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. banyak data daripada responden dapat . Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999). 1999). Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa. soal selidik juga amat tepat.5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya. menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur.1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib. Menurut Mohamad Najib (1999). Dalam kajian ini. di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji.

iii. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul. 3. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya.5.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv. Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.

Nutrition Knowledge. School Health Index For Physical Activity. Usual Food Choices. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod.Bagi membina instrumen kajian ini. Vegetable. And Fat Consumption In Adolescents. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating. Rosanne Perlman Parris. 2003 Kaye-Ann Grant. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. Bahagian D. The Relationship Of Body Mass Index Levels. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. dan Bahagian E.2 berikut:- Jadual 3. . Dietary Knowledge. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. JoAnn Denny Long. Influences On Food Choices. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference. Bahagian A. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. Bahagian C. 2004 Heather Danae Graham. Bahagian B. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students.2: Senarai rujukan soal selidik. And Fruit.

5.Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. 3. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. Bagi item pernyataan positif.1. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang. (2003). Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. Bagi semua bahagian.1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan.4. Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. 2003) . skala tinggi memberi nilai yang rendah. Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang.

1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula.4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma.Jadual 3. . Jadual 3. skala kekerapan dalam Jadual 3.5 berikut telah digunakan. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.3: Skala pemarkahan ujian.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006).5. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan. Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu. 2003) 3.

6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk. Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah . malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar. Menurut Cohen dan Manion (1985) pula. Menurut Chua (2006). Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis.Jadual 3. keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis. Melalui kajian rintis ini. 2004) 3. item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti.5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. 1995). ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian. kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada). Menurut Wiersma (1995) lagi.

9 0.9 – 1.7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid.8 0. Nilai 0. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan. Alpha Cronbach 0. 2004). Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar.dipilih untuk menjalani kajian rintis.6 – 0.8 – 0.0 0. 1999).7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib. 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3.0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. Mohd Najib.7 – 0.0. . Jadual 3.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib. Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan. Walaubagaimanapun. Jika nilainya menghampiri 1.6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain.

pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.7. bererti. Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian.8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah . pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3. Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan. Dalam kajian ini . bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen. ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat. Dalam kajian ini. pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik. 3.7. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas.3.2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. ia berdiri dengan sendiri.1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas.1. Menurut Majid (2004). 3. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini.

Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor.7 berikut . Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Jadual 3. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang.sebanyak 64 salinan. pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua. pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden. Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan. Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan.

9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data. Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.Jadual 3. Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya.0. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3. .

Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji.9.67 hingga 5.34 hingga 3.9.3.8: Jadual 3. (2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi.2. julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3. Dalam kajian ini. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua.66 3. Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar. 2003) 3.9.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi. analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min.00 hingga 2.8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1. 2006). Menurut Chua (2006).00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang . Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan. 3.33 2.

Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .00 dan -1.01 hingga 0. Spearman Rho Biserial 2. manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah.91 hingga 1. 2006).00.30 atau -0.50 atau -0.90 atau -0.01 hingga -0. Jadual 3.31 hingga 0.71 hingga 0.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0.31 hingga -0.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1.30 0.00 0. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua.00 atau -0.70 atau -0. Jadual 3.71 hingga -0.91 hingga -1. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.51 hingga 0.70 0.51 hingga -0.50 0. Phi 2.disusun dalam pangkatan.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat .90 0. Cramer 3.2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua . Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.

01 hingga 0.61 hingga 0. isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah.2001) 3. tetapi mempunyai ciri yang berlainan. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait.00 0. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur.80 > 0.60 0.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid. kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah. Secara ringkasnya. 3. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan .81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel. jika satu pengujian itu sah. 2003). Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa.Jadual 3. Mohd.40 0. Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999). sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur.10. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi.41 hingga 0.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif.

Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. . 3. manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. Mohd.0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11. 1999). Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan. Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1. 2006). kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib. Maka. 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza.Hospital Kluang. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian.0 (Chua. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran. Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah.10.

Sokongan pihak 12 0.12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1.8259 Baik dalam kelas 6.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan. Konsentrasi pelajar di 15 0. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3. nilai Alpha ialah 0.10. Jadual 3. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11.2.7860. maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik.3. Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4. menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima. Kesedaran pelajar 8 0. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima.8308 Baik Jadual 3. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0. mencatatkan nilai Alpha 0.12.6 dan ke atas. Hasil Keseluruhan 69 0.8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5. Konsistensi 7 0. Faktor-faktor 27 0.7996. .

item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian. Maka.13.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0. Dalam bahagian terakhir pula.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0.8.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik. .11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik. Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden. 3. cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3. Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan. manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0.7 hingga 0.7920. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden.

3. .Jadual 3. pengkaji mula mengenalpasti isu. tahap pengetahuan sedia ada pelajar. masalah dan situasi Menyediakan soal selidik. masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman. iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel.13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti.

Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih. 4. data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11.0. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik. Tiada . Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I. Untuk mendapatkan kejituan analisis. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak.BAB IV ANALISIS DATA 4.

Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah. 4. 4. Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah.3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang.3. Jadual 4. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah. SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas. .pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian.1 menunjukkan min yang telah diperolehi.

pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian. .23 3.58 2. 1.03 Min 3. 1.68 Tinggi 6 i.. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3. iii.39 Sederhana ii. 3. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.08 Sederhana Sederhana iv. Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan.14 1.30 2.47 Sederhana 5.01. ii..20 2. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat. 7.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No. 8.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1.84 Sederhana Sederhana Sederhana 1.20 1. i.38 1.59 2.38 Tafsiran Sederhana 1.Jadual 4.14 3. 1. Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar. 2. Kelas Sains.24 3. Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.20 1. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat. 1.31 3. Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain..33 1.30 2.83 3.25 2. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah. 4. 1.66 3. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan). Hari Penyampaian Hadiah).

2 menunjukkan min yang telah diperolehi. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4. lima soalan berkaitan emosi. Jadual 4. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden.20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. . persekitaran dan rakan sebaya.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1.68.3.39 serta sisihan piawainya ialah 1. 4.2.24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3. pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G).54.Dalam kajian ini. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3. Lapan soalan berkaitan dengan keluarga. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden.

01 0. Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan.98 1.57 3. media (media cetak dan elektronik). Faktor Emosi Saya kerap berasa murung.81 4.03 1. 10. nasi. soto.20 4. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah.27 1.70 3. perkhemahan).41 3.29 3. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih.96 3. iv.22 3.22 1.. dipelajari dalam kelas. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya.. Saya kerap berasa tertekan.15 1.22 1. 12.95 1. i ii.94 1.93 0. 13. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang . Saya aktif bersukan.17 1.08 3.14 1. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. ii. guru. dimakan oleh keluarga saya. i. Saya berjalan kaki ke sekolah.50 3. Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.48 3.69 0.01 0. teksturnya baik.28 3. 0. rasanya sedap. 4. dimakan oleh rakan saya. dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik). Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga.31 1.85 0. Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan.00 4. 15. rakan-rakan. 6.36 3.89 3.36 3. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.95 0.Jadual 4.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana . i ii iii iv v 14. iii.06 3.19 1. mee.22 1. 17. 2. Min 3.85 1.96 0.00 0.10 3. 7.53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8.73 4. iii.17 1.19 3..2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No. 11. laksa). iv. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1.25 3. 1.15 1.87 3.37 3. 5. Saya melakukan aktiviti riadah. dihidangan dengan menarik. kayak.67 3.16 1.77 1. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan. baunya (aroma) enak. lemaknya kurang.85 3.70 2.10 3.47 2.03 0.86 3.29 3. Saya makan makanan seperti yang.48 3. 9.24 1.03 1. 16.10 1.24 3..

sentuh dan lihat.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4. . manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1. organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2. Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1.5 2 1. 4. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.1. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0.48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4. rasa.24.5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4.36.5 3 min 2. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu.5 4 3.69.5 1 0. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama. Melalui kajian yang telah dijalankan. (rujuk Lampiran G). para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.

Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan. responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji. . kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal.7 3.6 3.2 3.3 3.2.8 3.3. Merujuk kepada Rajah 4.5 min 3.1 3 2.4 3.9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4.9 3.

3. . Merujuk kepada Rajah 4.3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi. Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan.5 3 2.5 2 min 1.5 1 0. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan.5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4.3.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

8% 125 47.0% 38 52.9% 15 5.3% 127 6 .5kali 30.1% 65 30.0% 38 9 . Jadual 4.6% 128 27.11kali 2.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4.6% 10 13.8%.5% 44 17. peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.2kali 29.4.0% 19 3.5% 181 35.9% 11 9. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G).5% 17 12 .8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden.4 menunjukkan min yang telah diperolehi.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1.8kali 32.7% 117 32.7% 136 12.7% 14 2.5% 21 2.8% 45 10.7% 14 1.7% 37 3.1% 145 51. Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .2% 16 4.8% 125 38.6% 52 4. Ini bermakna.9% 11 3.7% 113 11.8% 201 50.3. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.4% 196 33. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47.1% 12 5. seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.4% 192 3 .1% 126 11.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .14kali 3.9% 49 33.6% 105 33.2% 115 10. 4.

51.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden.8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu.1% iaitu mereka makan malam sebanyak. Jadual 4.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu.5 56.2 15.0 3. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0. Seramai 128 iaitu 33.mengambil makan malam ialah 38.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu.3.5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi. Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu. Bagi pemilihan makanan berprotein pula. Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden. Jadual 4. 4. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.tiga hingga lima kali dalam seminggu.0 100 .4 25. Terdapat 50.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar.

.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden.3. Merujuk kepada Rajah 4. peratus tertinggi markah ujian ialah 56. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan.6.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian.6 menunjukkan min yang telah diperolehi. 4. 56.4%. Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas.6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar. Jadual 4.

73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1. 1.00 – 1. iii.02 2.15 Sederhana 5. No.07 1. . i.00 petang 1. 7. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.96 Sederhana 6. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0. iii. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4.69 3.08 1.28 2. v.47 3. 1. ii.78 3.00 – 11.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4. ii.00 pagi 10.21 3.73 0.78 serta sisihan piawainya ialah 1.47 3.87 1.33 1.05 1.00 pagi 12.24 3.13 2.30 1.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.35 3.29 1.Jadual 4. iv. iv.19 4.00 pagi 9. 1.33 3. v 3.20 4.21.08 3. 1.28 1.00 – 2. i.00 – 9.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. 2. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0.09 0.04 1.00 – 10.6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas.85 3.29 3.

Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Dalam kajian ini. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal. .3. skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan.4. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit. ujian korelasi Pearson dilakukan. mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat.

7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat.7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0. Rajah 4. hubungan antara kedua-dua .283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.10).6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.055. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.055 Nilai p 0.7. Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0. Jadual 4.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat.

4.01 hingga 0.01 hingga 0. Namun demikian.40. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.30.3. Oleh kerana nilai p = 0.01.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.283 adalah lebih besar dari aras keertian 0. iaitu pada tahap 0. hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. data adalah bertaburan normal (Lampiran H).11).8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal. .pembolehubah ini adalah sangat lemah. Maka hipotesis nul diterima. konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal.

pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4. hubungan antara kedua-dua .8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4.17 Nilai p 0. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.8. Jadual 4.001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. di mana r = 0.8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0.10).17.17.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.

Dalam kajian ini.01 hingga 0. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. iaitu pada tahap 0.01 hingga 0. . Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. ujian korelasi Pearson dilakukan. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0.30. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).11).9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Oleh kerana nilai p = 0.01. 4.pembolehubah ini adalah sangat lemah.3.40. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Maka hipotesis nul ditolak.

12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. Graf serakan Rajah 4.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0.9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0. Jadual 4.6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.10).9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.03 Nilai p 0.03. hubungan antara kedua-dua .

4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih.01. Maka hipotesis nul diterima. . Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V. iaitu pada tahap 0. Korelasi Spearman. Oleh kerana nilai p = 0. 4. min dan peratusan.pembolehubah ini adalah sangat lemah.30.01 hingga 0. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.01 hingga 0.11). Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson.40.6 adalah lebih besar dari aras keertian 0.

Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi. 5. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar.BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah. pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini. Selain itu. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar .2 Perbincangan.

Namun demikian. kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. Contohnya. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan. iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang. Selain itu.semasa pengajaran dan pembelajaran. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . 5. peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. Lantas.2.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan. Walaupun sebenarnya. (1999). Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.

di mana pendekatan harus diambil dengan segera. kepercayaan agama. Ini selaras dengan . Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka. Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat. Bagi faktor persekitaran. kawasan geografi. Kelly-Plate dan Eubanks (2000). emosi. Maka.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesimpulan yang diperolehi ialah. 5. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. rakan-rakan.2. Di dalam kajian ini. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. faktor emosi. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup.

responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. emosi yang tidak stabil. Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan. yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). hidu. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. rasa. tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. Namun demikian. Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Dalam kajian ini. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. hidangan yang menarik. (2002). bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan. Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. corak dan amalan pemakanan manusia. Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. diikuti oleh tekstur yang menarik. Berkaitan dengan faktor emosi pula. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. sentuh dan dengar.

penampilan. tekstur. ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka. Contohnya. Maka. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka. lapan item telah dibangunkan. iaitu rasa. Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. Melalui analisis yang telah dibuat. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. Oleh itu. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. .2. Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. Kesimpulannya. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri. 5.

tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. Namun demikian. Walaupun mempunyai pengetahuan. Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli. Ini bermaksud. tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut. Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. Kesimpulannya. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. tetapi . Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak.

pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. Oleh itu. Walaupun ia akan mangambil masa yang lama. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). melalui pernyataan di atas. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka.4. adalah dicadangakan agar pihak keluarga. proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al. sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara. 2002).4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. 5. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. . sekiranya seseorang itu tidak makan. Namun demikian. Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. Maka.

Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu. Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok. daging dan telur. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Secara tidak langsung. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam.30 malam. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan. Pengambilan buah-buahan. Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003). (2002). Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam. iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Mengikut analisis skor min.

Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan. 5. Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar.4.waktu yang sepatutnya adalah rendah. Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001). Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. melalui keluarga dan media. Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden. Melalui perbincangan di atas. Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang. Ini kerana. Pengkelasan . Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran. Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. cadangan yang dapat dkemukakan ialah. Kesimpulannya. iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran.

Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. media. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat . min berada pada tahap tinggi. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas. rakan sebaya. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah. 2004). melalui keluarga. Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji.4. Contohnya. Kesimpulannya. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. daripada analisis. persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. 5. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Seterusnya. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi.

lapar dan mengantuk. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa. Bellamy (2002). Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. Ini disebabkan responden mula berasa letih.00 hingga 9. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya. responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana.00 hingga 2. iaitu gabenor New Mexico.00 hingga 11. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. . keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit.00 tengah hari hingga jam 1. iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan.00 pagi. Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005). Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana.00 petang. Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1. ini diikuti dengan pada jam 8. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9. bermula pada jam 12. turut memberikan pernyataan yang selari.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10. Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P). Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama.00 pagi.00 petang. Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif. Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk.00 hingga 10. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota.

7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.00 pagi hingga habis waktu persekolahan. pengawalan kelas harus lebih diambil berat. 5. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P). (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P).Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah.4. Kesimpulannya. konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang. Oleh itu. Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. data yang diperolehi adalah . pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid. Pelto et al. Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. Ini kerana. adalah dicadangkan. Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P).

ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. . Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. Kesimpulannya. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik. Selain itu. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. sedap dan menarik kepada para pelajar. adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat.berbentuk interval dan bertaburan normal. Contohnya. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. berat badan.

Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama. Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah. .8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al. iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. (2002).4. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran. Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal. Selain itu. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. Contohnya.5. Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999). Oleh itu.

Kesimpulannya. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. Di sekolah. 5. Secara tidak langsung. guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar. Taburan data juga adalah normal. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal. .4.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Contohnya. Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Di samping itu. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan.

(1999) menyatakan bahawa. Ini selari dengan Bowker et al. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya.Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya. dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. . Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah. Kesimpulannya. pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat.

2. Selain itu. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. 3. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian.5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus.5. Oleh itu. Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. . 5. adalah dicadangkan:- 1.6 Rumusan. Secara keseluruhan.

Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Pendekatan secara serius. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar.5. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah. Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Selain itu. . Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

. (1991). Adult Learning. “Factors affecting what we eat. Washington. “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”.. C. McGuffin. W. “Students' views of the college”. (2001). Bonwell. 610-620 .. 1. S. Hickman. (1999). M. & Eison.. 8. Tudor-Smith. C. P. Crown Copyright: Washington Bender. “WHO Information Series on School Health Document Four. British Food Journal. 21.” World Health Organization’s (WHO) Bellamy. Bowker. 2.. H. Blades.. S. C.” Nutrition and Food Science. Berita Harian (2006). 101. DC: George Washington University. 71-77.39. 2.RUJUKAN Aldinger. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 6-11. (1998). “Active learning: Creating excitement in the classroom”. (2002). ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. J. (1997).. M. C. E. Crosswaite.

“Master Your Memory”. L. C. K. Dinger.11-16. (1997). and How?” Universiti Montreal: Tesis. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. & Manion. (2004). 357-370. 196. Am J Health Prom. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”. Ee Ah Meng (1990). 5-8. Trudeau. 136.. L. . S. K. K. “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. T. 9. A. (1985). 11. New Jersey: Prentice Hall. Virginia Tech : Artikel. Yan Piaw (2006). “Research Method In Education”. Principal leadership. Delisle. Bhd. dan Keca. Phi Delta Kappan. Yan Piaw (2006). D. dan Waigandt. (2005). R. “Note Taking – The Cornell System”. 4. Cook-Cottone. Harper Paperbacks: Nota Christie. J.. “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. 41 Cohen. (2004). Chua.Buzan. Malaysia : McGraw Hill.280 Chua. (2005). “Setting and exercise standards for kids”. Perak : Chee Leong Press Sdn. H. M. (2001). 360 – 362. (2005). “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems.226. Colin. 1. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” . Colvin. Edisi Kedua. 5. Malaysia : McGraw Hill.

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

“Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. J. 30. “Research methodological in Education. “Four core components which should be made available together and in all schools”. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”.. 20-23. Hensley. Medicine and Science in Sports and Exercise. Whitaker. 583-586. (1995). “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”. . P. Nota. The Learning Annex: Tidak diterbitkan. World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma. P. W. 5th Ed” New York: Prentice Hall. Whitman. Yablonski. UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004). W (2003). “Education for all 2000 assessment”. (2000).. “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. 4. E. B. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. S. (2006). (1998). “Amalan Pemakanan Sihat”. Roepke. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler.. H. J.Tesler. (2002). 9.. C. Geneva : Nota Wechsler. Zainab Tambi (2000). V. B. (2005).

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. 86400 PARIT RAJA. 3. 2. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) . BATU PAHAT. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101. Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini. Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas.

c. makanan berlemak dan berminyak: a. b. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. 1.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. Dalam piramid makanan. Tabiat makan yang sihat: a. d. c. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. c. d. d. b. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . b. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. c. c. mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. d. b. d. Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a. b.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

ii. 5. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu. 4.. 3. iii. Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang.. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS . iii. iv. i ii. iv. STS 1. 2. i. 2.BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.

nasi.. 4. 4. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1. 3. i ii iii iv v 2. kayak. 5.Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda. STS 1. dll. 2. 5.) TS TP S SS . baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. 3.. Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. mee. Saya hanya akan makan makanan yang . laksa. soto.

0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas.BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

kerepek. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya telah makan makanan berprotein (daging. jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7.4. telur. Saya makan makanan rapu (contoh : keropok.

i.00 pagi 10. 5.00 petang 1.00 – 2. iii. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1.00 – 10. i. iv. 7. SEKIAN.00 – 9.00 pagi 12.00 – 1. ii. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA . 6.BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. iii.00 – 11. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. 2.00 pagi 9. v. iv. ii. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4. v 3.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

3.EMOSI3 B.7252 .1642 1.EMOSI3 B.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6642 .6500 3.7347 .0000 Scale Variance if Item Deleted 10.3000 13.7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.EMOSI5 13.4539 Alpha if Item Deleted .1684 13.EMOSI1 B.0000 9.0 20.4184 13.EMOSI5 2.0 N of Items = 5 .3522 .0954 .0 20.7921 20.EMOSI1 B.EMOSI4 B.7000 3. 5.0400 1.EMOSI4 B.6327 . 4. 2.6718 .Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.3416 1.2500 3.0 20.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.EMOSI2 B.8180 .4500 12.0 Std Dev 1.0000 12.7993 .4000 2.0500 12.9447 11. B.2632 Corrected ItemTotal Correlation .EMOSI2 B.0 20.

5202 .8081 .7762 .8500 15.Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.4890 Alpha if Item Deleted .1192 .1000 4.2000 3.0 Std Dev .FZIKL3 B. 3.4079 7.FZIKL4 B.8000 3.FZIKL5 15.4000 4. 4.7500 16. B.0 20.3974 8.8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6806 1.5026 8.5000 Scale Variance if Item Deleted 8.7702 .0 20.5880 .7512 .4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B. 5.9987 1.0 N of Items = 5 .8335 .5763 7.FZIKL1 B.FZIKL5 4.1500 16.7191 .8096 20.1579 Corrected ItemTotal Correlation .5500 15. 2.FZIKL4 B.FZIKL3 B.FZIKL2 B.8944 .FZIKL1 B.FZIKL2 B.0 20.0 20.7289 .

1002 1.INFO9 B.2526 20. 7.0105 25.INFO11 B.0000 26.INFO7 B.0809 1.7983 .4500 26.8127 1.0 20.INFO13 B.7000 4.3356 .0500 21. 5.INFO12 B.8276 .1000 3.6421 Corrected ItemTotal Correlation .INFO11 B.0 Std Dev .0 20.8500 3.0 20. 6.5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.INFO1 B.3263 .7132 21.0 20.INFO4 B.8318 .2000 Scale Variance if Item Deleted 27.INFO1 B.7852 .6842 20.3944 . B.0 20.INFO4 B.2500 3.6067 Alpha if Item Deleted .7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6000 26.6842 24.5130 .INFO14 25.7949 .2085 1.0000 25.7983 .INFO12 B.INFO7 B.1000 3.7710 . 8.0712 1.INFO14 4.9679 1.7000 3.6169 .3579 21. 4.Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.INFO9 B.6169 .5000 3.0 N of Items = 8 .2000 25. 3.6978 .6000 26.8277 20.0 20.8500 26. 2.0 20.0809 .INFO13 B.8329 .

8.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .3177 .3789 12.5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.PREFR2 B.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.4105 16.0 20.PRFR10 4.6885 .2344 1.2000 25.PREFR6 B.PRFR10 25. 4.0 20.PREFR4 B.9500 4. 7. 6.0 20.6830 .9974 15.4500 3.PREFR2 B.2689 .PREFR6 B.5026 .0 20.0500 25.6944 .0500 1.PREFR9 B.7500 26.7000 25.6079 Corrected ItemTotal Correlation .PREFR8 B.PREFR7 B. 2.5831 .6152 . 9.0 20.7042 .PREFR8 B.1000 3.5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.PREFR5 B.1000 27.2526 15.5104 1.5417 .9445 .4000 3. 5.2000 1.PRFER1 B.0 N of Items = 9 .9868 15.0500 4.5763 12.PRFER1 B.3571 .9445 .5354 .0 20.PREFR4 B. 3.0 20.7144 20.6863 .9500 27.6179 .9579 10.4500 3.9119 .5362 .6165 .4140 .0 20.0 Std Dev .1050 .PREFR9 B.PREFR7 B.5467 Alpha if Item Deleted .5368 12.Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.6348 .7000 25.PREFR5 B.1000 24. B.

4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20. 4.3447 21.2899 .9974 21.KSDRN7 D.5462 .2395 20.0 20.8230 .0 20.0 20. R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.6057 .KSDRN5 D.6041 .5237 Corrected ItemTotal Correlation .7740 . 2. D.KSDRN6 D.8751 .7534 .KSDRN9 D.5553 20.7551 .0 20.0 20.5237 Alpha if Item Deleted .9445 1.8000 3.5500 3.0 N of Items = 8 .0501 .1500 24.0699 .7500 3.7615 . 7.7612 .5440 .4500 Scale Variance if Item Deleted 20.0947 20.4318 1.3579 22.7581 .0 20.KSDRN2 D.KSDRN8 D.7920 20.KSDRN6 D.3500 24. 6.KSDRN1 D.KSDRN7 D.9000 24.8584 1.4500 24.8335 .7868 20. 3.5500 24.KSDRN2 D.1000 24.4500 3.KSDRN5 D.7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .KSDRN1 D.KSDRN8 D.8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D. 5.4696 .Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.3500 24.KSDRN9 D.0 20.0 Std Dev .KSDR10 24.5500 3. 8.3500 3.5930 .KSDR10 3.0000 3.

3.6428 .0000 3.6184 28.K1 E1.0990 1. 4.7649 .8540 .9500 16.K2 E1.3500 2.7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 20.1000 2.9177 1.8294 .0500 3. 6.8089 .1000 3.K3 E1.4737 30.0 N of Items = 7 .K6 E1.2524 1.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1.3000 16.0 20.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.0 20.0 Std Dev .5237 23.Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.K2 E1.3504 .7913 .3534 1.K7 E1.2258 1.2500 17. 2.2500 15.K7 E1.K3 E1.9763 23.6711 23.K4 E1.2258 1. 5.3500 16.4618 .K5 2.8773 .4000 3.4737 Corrected ItemTotal Correlation .3308 .8647 .0000 17.8686 .0 20. E1. 7.8773 Alpha if Item Deleted .7474 25.8536 20.K1 E1.0208 1.0 20.K6 E1.K4 E1.0 20.K5 17.

0 N of Items = 12 .8000 2.3500 33.7909 .P16 F.0 20.7804 .P13 F.7996 .1000 3.5340 .8711 44.4737 . 11.Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.P13 F.4500 33.P14 F.P12 F.9679 .P2 F.5500 2. 2.7792 .P12 F.7500 2.8944 1.6816 40.P6 F.1500 32.0 20.P5 F.P20 3.2344 .9895 43.4946 .7786 .P20 33.3176 .3800 .2937 1. 8.0 20.5237 42.7500 33.7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6500 3.P9 F. 9.2000 3.3925 .0 20.0 20.3919 Alpha if Item Deleted .7823 .4493 .0 20.5000 2.1500 33.7826 .P11 F.4846 .5024 .1500 33.4184 42.P14 F. 3.9500 Scale Variance if Item Deleted 43.0 20.P10 F.0 Std Dev .7000 33.P2 F.0311 1.1180 1.9500 33.7820 .P3 F.8000 45.9515 1.7798 .7849 .P3 F.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F.0400 1. 10.2524 .1000 3.3684 42.5000 33.P5 F.0 20. 7.6605 43.3000 3.7996 20.P9 F.0500 32.7924 .8184 43.1000 3. 5.0 20.9000 2.P10 F. F.8013 1. 4.2395 42.6184 42. 6.P11 F.0 20.0513 1.P6 F.4724 .0 20.9679 .6289 Corrected ItemTotal Correlation .5042 .P16 F.6000 32. 12.

5024 .9500 3.1500 51.2000 42.0 20.6124 .6387 .K1 G.5500 4.9987 1.0 20.3000 52.2183 .K12 G.9000 51. 6. 8.6500 3.3579 35.3500 51.7434 .K7 G.7368 33.5840 .3495 .K6 G.3000 51.K16 G.9000 3.6000 51.5207 . 12.0 20.K9 G.6678 .8259 20.0 20.0 20.7500 2. 9.8000 51.4000 51.0400 .1000 51. 11.7789 Corrected ItemTotal Correlation .K17 51.9333 .K3 G.0105 39.6398 .7410 .4514 .K9 G.3789 32.2096 .K5 G. 13.6189 .K7 G.5852 Alpha if Item Deleted .0 20.5219 .9579 44.7410 .K15 G.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6683 .K4 G.5871 .K2 G.K12 G.K6 G.8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.0000 51.K15 G.K13 G.6500 3.9333 1.7500 3. 15.0 20.K4 G.0 20.4000 51.2344 1.6763 .4500 3. 7.0 20.0 N of Items = 15 .5501 .K16 G.7789 36.2000 43.K2 G.6889 .0 Std Dev 1.7228 . 3.0 20.5026 42. 4.0 20.0501 . 2.K17 4.6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.2500 3.4285 .4000 Scale Variance if Item Deleted 34.0 20.0699 1.K5 G.8711 39.6993 .1000 51.K1 G.K10 G.K13 G.6822 .7263 41.0947 33.7000 3.7436 .5104 1.K8 G.6763 .4000 51.K10 G.4324 . 5.K8 G.7378 .7217 .6113 .9500 3.K3 G.Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1. 10.7206 .0500 3. 14.6500 3.1500 3.2000 41.6694 .5000 50.1910 1. G.0 20.8421 34.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->