P. 1
6147935 Amalan Pemakanan Yang Sihat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

6147935 Amalan Pemakanan Yang Sihat Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Teknik

|Views: 68|Likes:
Published by cncmn
BLABLABLA.....
BLABLABLA.....

More info:

Published by: cncmn on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK.ISTIMEWA BUAT... Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan.. Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” ..

bersyukur ke hadrat Allah SWT. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Wassalam. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya. Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan. Azman Hasan. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini. . bantuan. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. Prof. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat.PENGHARGAAN Alhamdulillah. terima kasih diucapkan. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. terima kasih diucapkan. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. nasihat. Sekian. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal.

Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak. Namun demikian. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. diikuti faktor organoleptik. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Kesimpulannya.01. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan.17.0.2% mendapat 7 hingga 10 markah. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3. .70. amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. konsistensi pengambilan makanan. sokongan sekolah.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar.42. aktiviti fizikal dan emosi. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana.

followed by organoleptic. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3. Also.17.2% scored 7 to 10 marks. poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake. Students show moderately good result regarding concentration with mean 3. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit.0. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. In conclusion. with correlation 0. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes. . physical activity and emotional factor. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level. factors influencing students’ food choice.42.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement. Alas. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency.70. Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11. This quantitative study uses questionnaire as its instrument.42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3.

5 1.2 1.9 1.1 1.10 1.7 1.8 1.4 1.6 1.3 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.

2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.3 Risiko Penyakit Kronik 2.4.3.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.1 Diet Seimbang 2.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.5.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.2.2 Panduan Piramid Makanan 2.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.12.2.1 Diet Seimbang 1.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.3.4.4 Nutrisi yang sihat 1.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.1.12.4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.12.4.1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.2 Piramid Makanan 1.3 Nutrien 1.3.4.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.1 2.12.3.2.3.

8 3.5.6 Faktor Organoleptik 2.9.7.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.2.1 Pembolehubah Terikat 3.1 3.1.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .7.2 Faktor Rakan-rakan 2.6 3.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.5.5.2 Pembolehubah Bebas 3.2 3.5.2 Analisis Hipotesis 3.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.5.1 Ujian Korelasi 3.5.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.4 Faktor Pengiklanan 2.9.5.3 3.2.4 3.1 Struktur Alat Kajian 3.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.5.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.9.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.1 Set Ujian 3.3 Faktor Emosi 2.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.

2.3.11 3.3.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.10.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.3.1 4.3. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .2 4. 4.10.3.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.10.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4.3. 4.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.2 Kebolehpercayaan 3.12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4.1 Kesahan 3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4.3.3.

5.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden.1 Pengenalan 5.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.3.2.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.4. 4.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4. 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.2. KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2.2.2.2.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5. 5.2.4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN.2 Perbincangan. kesimpulan dan cadangan 5.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.3.

5.2.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 .3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 5.4 Rumusan.pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5.2.

JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.8 3.10 3.SENARAI JADUAL NO.9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3.1 3.2 3.6 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.11 3.3 3.1 2.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.2 2.4 3.

1 4.13 4.9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.3.6 4.2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.

7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4. 63 4.SENARAI RAJAH NO.9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 .3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4. 72 4. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.1 2.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4.5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4.1 4.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4.4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN.

sama ada negara pertanian atau perindustrian.BAB I PENDAHULUAN 1. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. Secara umumnya. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran. di antaranya ialah vitamin. protein dan karbohidrat. kesungguhan pelajar sendiri. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan . Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. mineral. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain.

pembangunan sosial dan ekonomi. pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. persekitaran sekolah dan dinamik . diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil. Menurut Whitman (2000). zat besi. contohnya. Menurut Govindji et al. Beliau turut menyatakan bahawa. Walau bagaimanapun.2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut. (2002). kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting. 1. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. Ini kerana. gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam. jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan. tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula.yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. Contohnya. iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005).

Secara tidak langsung. iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . dengan mengamalkan diet yang sihat. sekolah seharusnya menyediakan. Menurut mereka. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. (1999). (1997) dalam Bowker et al.. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. Contohnya. Oleh itu. para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Bowker et al.sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Currie et al. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. (1997) dan Roberts et al. 1999). Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Rosso (1999). Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi.

menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas. 1. dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran.3 Pernyataan Masalah Picciano et al. Whitman (2000) menyatakan bahawa. Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah. Justeru itu. pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati . penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan. tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. (1999) mendapati bahawa. kedatangan pelajar. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

Delisle. 2005. (1999). Bowker et al. 2004. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO.. (1999). Blades. Jacobson. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan.1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. 1995. 1999. 2000. (2005). 2005. Tesler. Rajah 1. Pelto et al. Menerusi kerangka teori ini. 2005). Delisle. Christie. 2003.1. (2005). Stroper. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . Christie. (2005).. McBean. (2004). 2003. Bowker et al. NASBE.8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Havaz et al. Picciano et al. pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji. menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar. (2004). (1999). seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar.

McBean.. Cook-Cottone dan.. organisasi. Pelto et al. Havas et al. McBean. Govindji et al. 2004. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. 1997. Cook-Cottone dan Keca. Blades.9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. 2003. Dalam erti kata lain. sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. 1999. 1999. 2005. 1999. 2005. 1999. Delisle. Delisle. Keca 2005. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO. 1. Dinger dan Waigandt. Picciano et al. 2005. d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan.dari individu. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. 1999. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 1995). 1999. 2005). faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Kurtzweil. . c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas. 2004. 1995). Picciano et al.. Tesler. 2002. 2004... Ziegler et al.. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. Stroper. 2005.

e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas. 1. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran. Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. . Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. dan mental pelajar. Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia.

2002).12. 1..1.2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia. diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al. roti. bijirin dan pasta. Makanan dari kategori protein seperti daging. susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO.12.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1. . 2004). Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi. Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing.1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah. 1.11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik.

. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini.5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. Terdiri daripada makronutrien. Selain daripada latar belakang masalah. 2002). kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi.12. dan mikronutrien. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. definisi operasional juga dinyatakan.12. 1. vitamin dan mineral (Govindji et al. Dalam tujuan kajian.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan. karbohidrat. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan.4 Nutrisi yang sihat. kepentingan kajian. 1. objektif kajian. Skop kajian pula menerangkan sedalam . Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu. skop kajian dan batasan kajian. persoalan kajian. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004). lemak dan protein. tujuan kajian.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. pernyataan masalah. 1. kerangka teori kajian.1. hipotesis.12.

Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji. .mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian.

2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang. 2. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan. . ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja. Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. Menurut Picciano et. al (1999). tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini.

vitamin. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna. protin.1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. garam galian dan air. garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu . Makanan mengandungi tenaga. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik. 2. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan. namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat. Karbohidrat. lemak.2. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al. mineral.1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN. lemak. Namun demikian. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat.Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. serat dan air yang mencukupi (NCCFN. protein. Jadual 2. vitamin. 2005). (1999). 2005). yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara. lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. Protein.

Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan. 2005) 2. Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu. gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan. membersih usus dan mengelak dari sembelit. dan lain-lain. perkumuhan. darah dan tisu. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma. Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu. oleh itu pemilihan makanan harus .badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu. 2005). membantu mengawal suhu badan. Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu. Air adalah bahan pengawal.2. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan. membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. Jadual 2. Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. pengaliran darah. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan.

Lemak. . tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN. 2005). bijirin. 2005). yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging.mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu. Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. ikan kacang. Lebih kepelbagaian makanan. 2005) Rajah 2. hasil dari ayam dan itik.1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. 2005).

susu tepung. daging tanpa lemak. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin. lemak. bubur. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. alkohol. krim. daging dan kekacang Ikan. bijirin sarapan pagi. mee. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala. thosai. tempeh. Aras piramid Aras 1 atau dasar . telur.2: Panduan Asas Piramid Makanan. Jadual 2. capati. ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis. kek. susu sejat dan yogurt - Ikan. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. roti. nasi. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. garam dan gula Semua jenis gula. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan. ubi Bijirin. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. pasta.hasil dari ayam.itik. 2005) . ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari.Jadual 2. kacang. konfeksi. ayam. towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan.

pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. 2.2. Sementara itu.1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran. pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam.3. memilih lebih banyak bijirin. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. Diantaranya ialah. Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. Seterusnya. Demikian juga. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. menurut Blades (2001). Ketujuh. Kelima. Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran. memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat).3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan. kekacang dalam makanan. 2002) Selain itu.2. Ketiga.. Menurut Rahman (1999) pula. pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang. Keenam. Stroper (2003). Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan . Terdapat lapan saranan yang diberikan.

2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran. Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. sebahagian kanser. Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. . 2.3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999). mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik. Menurut Govindji et al.3. strok dan osteoporosis (reput tulang).3. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet. (2002). 2. Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik. buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. penyakit kencing manis. 2004). manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik. Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah.2001). melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. faktor seperti kegemukan. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005). menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa.

golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. kopi.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. misalnya minum teh. Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang .3. Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram. makanan tinggi kandungan air. seperti sayuran rendah kalori.3. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab. Keperluan berbeza sepanjang hayat. 2000).2. Sebaliknya. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat. 2000). dan lemak. Jadual 2. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan. 2000) 2. Menurut beliau. Keperluan juga bergantung kepada cara hidup.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 . taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 . Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori. protein. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran.

500 kalori yang disimpan. cara hidup (terutama senaman). Pelajar sekolah sebagai “captive audience”. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. Bagi setiap 3. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan. Jadual 2. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. Jadual 2.50 (Sumber : Zainab.4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang. bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur. berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). (Jika kelaparan berlaku. komposisi badan dan keturunan. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan . sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan.diperlukan. badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak. 2000) 2. simpanan lemak ini akan digunakan).4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti. Walaubagaimanapun. ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’.4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 . saiz. 1999).

Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan.yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar. Menurut Havas et al. kakitangan sekolah. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. . (1995). sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja. ibu bapa dan penjaga juga berperanan. pertama. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat. Kedua. sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat. Ketiga.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat.4. 2. termasuk generasi muda. keluarga dan seterusnya ahli komuniti. Bowker et al. penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. Keempat. UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004). (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat.

sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al. Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005).dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif.2. Bowker et al. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat. Christie (2005) menyatakan bahawa. (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat.4. Perkara yang sama turut disentuh .2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. Sehubung dengan itu. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’. 1999). menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik. Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico. Jacobson (2005). tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. Bowker et al.

4. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif.3 Penintegrasian melalui kurikulum. Contohnya. seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. 2. (1995). Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas. Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah. panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar . Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah.oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran. Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002). pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini. maka mengikut laporan Havas et al.

Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar. Selain itu. pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . (1999).4. Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. 2000). Di samping itu. satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004). selamat. Menurut Rahmah (1999). Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah. 2. Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. mudah dan enak.4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan.dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat. Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. menurut Rahmah. poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab.

(1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang . Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. jantina.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. 2. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. tahap aktiviti. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur. Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000). rakan-rakan. kawasan geografi. bangsa dan etnik. cara hidup. 2. persekitaran. 1999). kepercayaan agama. Di bawah faktor keluarga. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. Manakala Picciano et al. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan. sosio-budaya dan faktor biologi.5. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran.serta warga sekolah ke tahap yang optima. (Rahmah. emosi.1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik.

5. (1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot. 2006). imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. CookCottone dan Keca. Malah. 2006).positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. Walaubagaimanapun. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi. Kajian oleh Ziegler et al. Zeigler et al. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah. masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. . majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. ia sukar dilakukan. pembesaran terbantut. 2. pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa.2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar. (1998) pula menyatakan bahawa. Malah. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan. (2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan.

terharu. sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut.3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia.5. gembira. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al. tertekan dan sedih. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah. coklat dan kek diberikan semasa harijadi. Contohnya. murung. Menurut Tesler (2003). 2. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat. (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri. maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan. .5. ais krim dan jeruk. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%.2. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah. Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. Selain itu. mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa.

kepelbagaian dan saiz hidangan. . tekstur. Blades (2001) menjelaskan bahawa. remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. Menurut Norlaila (2006).6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak. kandungan gula.2. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga. 2006). Contohnya. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga. maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah.5.5. Menurut Blades (2001). Picciano et al. faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan. 2. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. keenakan makanan. pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka. (Norlaila. corak dan amalan pemakanan manusia.5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi. penampilan. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. kandungan lemak. Contohnya. McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal.

Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. Selain itu. Menurut Stroper (2003). Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. mental dan kehidupan sosial individu. sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM. Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan.6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. Menurut UNESCO (2004). Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005). kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. amalan diet yang seimbang turut meningkat. 2000). ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat.2. Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri. diet ditentukan oleh faktor ekonomi. secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk . Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. . Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. Pelto et al.5. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang. 2.7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat.

pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. Pelto et al. mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan. berat badan. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. protein. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. (2004). Contohnya. Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. Selain daripada itu. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. (2002). Contohnya. sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang.mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita.

dan kesihatan. 2. Keprihatinan. nama dan tempat pengeluar serta pengedar. Ini kerana. 2004). pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis. terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. 2005). mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. kandungan makanan. . kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti. Melalui kajian Kurtzweil (1995). nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN. Contohnya.7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya. Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya.

Selain itu. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi. di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. Bellamy (2002). di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. Selain itu. dengan melatih penggunaan otot otak. Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. jika ingin mengambil makanan ringan/snek. pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. 2004). Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku. Menurut Govindji et al.Selain itu. (2000). (2002). Namun demikian. menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi. ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk . Tambahan pula menurut Middendorf (2005). suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. 2000). menurut Wechsler (2002). Menurut Zainab. Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. makan tengahari & makan malam. Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting.

yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. Untuk mengelakkan daripada berangan.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. dengan menetapkan had masa apabila belajar. Namun demikian. menetapkan matlamat. menurut Bonwell dan Eison (1991). Namun demikian. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. Contohnya. Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan. apabila seseorang itu tidak makan. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. sentiasa aktif secara mental. Justeru itu. Contohnya. strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005). aktif secara fizikal. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. Maka untuk meningkatkan konsentrasi.

Menurut UNESCO (2004) lagi. Sebaliknya. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. menurut Bonwell dan Eison (1991). pembelajaran koperatif dan Problem-based learning. 2002).pelajar melakukan projek berkumpulan. Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani. Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan. Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. . pembelajaran kolaboratif. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Namun demikian. program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. amali dalam makmal.

menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. 2005). Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM.8. senarai harga. Menu. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin. Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah. 2.8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan. gelas. kaunter.1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001). sijil dan peraturan dipamerkan.8. Lantai. tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik. peralatan berfungsi dan dijaga rapi. mengawal harga makanan dan minuman yang dijual. mangkuk. Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual. pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal.2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan. 2. . pinggan. 2001). ruang makan dan dapur bersih. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah.2. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar.

dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat. rakan sebaya. Keenam. Kesembilan. kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah. Kadet Polis. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu. pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah. 2005). pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. Keempat. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. iklan komersil. Namun demikian. Ketujuh. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. emosi dan agama. Kelima. Kelapan. Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. Kedua.8. hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah. Di antaranya ialah. Ketiga. keluarga dan budaya.2. 2. pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. Tetapi sekolah . pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat.

.juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.

Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. responden.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif. 3. kerangka kerja. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian. . Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. prosedur kajian. sumber data. kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan.. Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al. instrumen kajian. 2002).1 Pengenalan Dalam bab ini.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.

Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Sekolah Menengah Teknik Kluang. objektif. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. saintifik. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang.Dalam kaedah kuantitatif. perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar. Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. 3.

Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. Seterusnya.sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. dalam persampelan berkelompok. . Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih. Menurut Mohammad Khatim et al. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. persampelan berkelompok boleh digunakan. Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok. Menurut Chua (2006). Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut. Kemudian. Negeri Sembilan dan Johor. pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. Akhir sekali. (2002). pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik.

meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Jadual 3. maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai. Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. . Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. (1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. 2006). (1999). 3.1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson.4 Tempat Kajian Dalam kajian ini. Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok.125 orang (Berita Harian. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat.

banyak data daripada responden dapat . di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. 1999). Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa. Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999). Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. Menurutnya lagi. maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata.1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. soal selidik juga amat tepat. Dalam kajian ini. Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib.5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. Menurut Mohamad Najib (1999).Jadual 3. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur. pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya. menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain.

3. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v.diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii.5. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv. iii. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.

Bahagian C. Bahagian D. The Relationship Of Body Mass Index Levels. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. Rosanne Perlman Parris. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating.2: Senarai rujukan soal selidik. dan Bahagian E. 2004 Heather Danae Graham. Usual Food Choices. Vegetable. And Fat Consumption In Adolescents. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. Bahagian B. JoAnn Denny Long. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education.2 berikut:- Jadual 3. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students. .Bagi membina instrumen kajian ini. Dietary Knowledge. School Health Index For Physical Activity. 2003 Kaye-Ann Grant. And Fruit. Bahagian A. Influences On Food Choices. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. Nutrition Knowledge.

4. Bagi semua bahagian. 3. 2003) .5.1. skala tinggi memberi nilai yang rendah. Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd.1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan. Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. Bagi item pernyataan positif. (2003).Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.

4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006). Jadual 3.Jadual 3. Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu.3: Skala pemarkahan ujian. skala kekerapan dalam Jadual 3.5 berikut telah digunakan.5. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula. . 2003) 3.

Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk. Menurut Wiersma (1995) lagi.6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. Menurut Chua (2006). Menurut Cohen dan Manion (1985) pula. Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah . 1995). item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti. Melalui kajian rintis ini.Jadual 3. ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian. Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis. Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. 2004) 3. malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar. kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada).5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis.

Jadual 3. Alpha Cronbach 0.0.6 – 0. Walaubagaimanapun. Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar. 2004). 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3.7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah.8 0. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid.0 0. Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan.6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0. 1999).0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain.dipilih untuk menjalani kajian rintis.9 – 1.7 – 0. . Jika nilainya menghampiri 1. Nilai 0.7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib.8 – 0. Mohd Najib.9 0.

8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas.1. Dalam kajian ini.7. Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian.1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas. Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah . pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 3. ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat.7. pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik. 3. pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen. Menurut Majid (2004).3. Dalam kajian ini . bererti. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini. Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan. ia berdiri dengan sendiri.

sebanyak 64 salinan. Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang. Jadual 3. Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat.7 berikut . Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan. pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan. pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden.

Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya.0.9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. .Jadual 3.7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3. ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.

Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min.34 hingga 3.33 2. 2003) 3. Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan.8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1.66 3.00 hingga 2.9.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min. julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis. Menurut Chua (2006).9.67 hingga 5. 3. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua. Dalam kajian ini. Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang . analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman.8: Jadual 3.9.00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar.2.3. 2006). (2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi. Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi.

Cramer 3.91 hingga 1.00 dan -1. manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua. Spearman Rho Biserial 2. Phi 2.50 atau -0. 2006).50 0. Jadual 3.71 hingga 0.51 hingga -0.31 hingga 0.90 0.01 hingga 0.70 0.disusun dalam pangkatan.90 atau -0.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat .51 hingga 0.30 atau -0.00 atau -0.91 hingga -1.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua .2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1.71 hingga -0. Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.01 hingga -0. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.70 atau -0. Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .30 0.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1.31 hingga -0.00.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0.00 0. Jadual 3.

jika satu pengujian itu sah. Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0.01 hingga 0. kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif.80 > 0.10. Secara ringkasnya. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan .10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian.41 hingga 0.40 0.81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel.00 0.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999).2001) 3. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait. isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. tetapi mempunyai ciri yang berlainan. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah. Mohd. 3. sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur.Jadual 3.60 0. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid. 2003).61 hingga 0. Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi.

Mohd.Hospital Kluang. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid. Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian. . 2006).10. 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. 1999).0 (Chua. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran.0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11. 3. kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan. Maka. Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran. kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib.

Sokongan pihak 12 0.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik.2. Konsistensi 7 0.12.8259 Baik dalam kelas 6.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. . maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan. mencatatkan nilai Alpha 0. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin.7996.6 dan ke atas. Konsentrasi pelajar di 15 0.8308 Baik Jadual 3. menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2.10.8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis. Faktor-faktor 27 0.12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1. Kesedaran pelajar 8 0. Hasil Keseluruhan 69 0.3.7860. Jadual 3. Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0. nilai Alpha ialah 0. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan.

13. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik.7920. . 3. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0. Maka.11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik.8. Dalam bahagian terakhir pula.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden. item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian. cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.7 hingga 0. manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden. Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0.

13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti. pengkaji mula mengenalpasti isu. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah. tahap pengetahuan sedia ada pelajar. 3. 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini.Jadual 3. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan. masalah dan situasi Menyediakan soal selidik. . Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman.

Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I. 4. data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11. Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia. Tiada . Untuk mendapatkan kejituan analisis. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik.BAB IV ANALISIS DATA 4.0. Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik.

SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas. Jadual 4.3.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun. Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah. Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. 4.pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia.1 menunjukkan min yang telah diperolehi. 4.3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik. .

Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.. 1.23 3. 1.25 2. Kelas Sains. i.59 2. ii.Jadual 4. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan). 1. iii.. 4. Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No.47 Sederhana 5. Hari Penyampaian Hadiah).14 1. 3.03 Min 3.30 2. 7.66 3.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.14 3. 1. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat.24 3.20 2. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat. 1. 2.31 3.58 2.20 1. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3.30 2. pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan.39 Sederhana ii.01.38 Tafsiran Sederhana 1.33 1.84 Sederhana Sederhana Sederhana 1. 8.68 Tinggi 6 i.38 1..83 3. .08 Sederhana Sederhana iv. Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana. Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.20 1. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat.

pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G).3.39 serta sisihan piawainya ialah 1.24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.2. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.Dalam kajian ini. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4. lima soalan berkaitan emosi. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1. jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.68.20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.2 menunjukkan min yang telah diperolehi. Lapan soalan berkaitan dengan keluarga. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden. persekitaran dan rakan sebaya.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. 4. Jadual 4. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden. .54.

iii.70 3.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana . Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan.36 3.10 3.17 1. 2.24 1.57 3. Min 3. media (media cetak dan elektronik). iv. 10.86 3. Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan. 16. rasanya sedap. i ii iii iv v 14.03 1.22 1.69 0.37 3. 17. 12.48 3. Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga.41 3. 11.31 1.96 0.85 1. rakan-rakan. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan.73 4. laksa).27 1. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang . 13. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1.87 3.25 3.2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. dimakan oleh keluarga saya.94 1.67 3. iv.10 1. perkhemahan).29 3. i.15 1. 6. 9.22 3.28 3. Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan.03 1. dihidangan dengan menarik.08 3. 7.93 0. lemaknya kurang.16 1. mee. Saya berjalan kaki ke sekolah.10 3.01 0. kayak. dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik).70 2. Faktor Emosi Saya kerap berasa murung.50 3.24 3. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih.15 1.95 0. dipelajari dalam kelas.17 1.03 0.20 4. nasi. dimakan oleh rakan saya.89 3.22 1. Saya aktif bersukan. Saya kerap berasa tertekan..19 1.47 2.19 3.53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8.81 4.96 3. 0. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah.85 3.22 1. 5. Saya makan makanan seperti yang.Jadual 4.85 0. soto.48 3.36 3. iii. ii.01 0..00 0.29 3.00 4. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya.. 15. 1.98 1. Saya melakukan aktiviti riadah. baunya (aroma) enak. teksturnya baik.14 1. guru. 4.06 3..95 1.77 1. i ii.

48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4.69.5 2 1.1. sentuh dan lihat. 4. rasa. Melalui kajian yang telah dijalankan. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.36. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1. manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1. Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4. (rujuk Lampiran G).5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama. organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.24. .5 1 0.5 3 min 2. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2.5 4 3. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0. para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.

9 3.9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4. Merujuk kepada Rajah 4.6 3.2.4 3. Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan.1 3 2.3 3.7 3.8 3.2 3.3.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal. kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah. . responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji.5 min 3.

Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan.3.3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi. .5 1 0.5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan.5 2 min 1. Merujuk kepada Rajah 4.5 3 2.3.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

2% 115 10.6% 105 33.1% 65 30.5% 181 35.5% 17 12 .5kali 30.1% 145 51.2kali 29. Jadual 4.14kali 3. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.2% 16 4.6% 10 13.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1.4.8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.8% 201 50.7% 136 12.7% 14 2. 4.1% 12 5. Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .4% 196 33.1% 126 11.8%.8% 45 10.5% 21 2.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.7% 14 1.7% 117 32.9% 15 5.6% 52 4. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47.6% 128 27.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4.3.0% 38 9 .9% 11 3.8kali 32. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden. peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.11kali 2. seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.3% 127 6 . maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G).5% 44 17.0% 19 3.9% 11 9. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden. Ini bermakna.7% 113 11.9% 49 33.4% 192 3 .7% 37 3.8% 125 47.0% 38 52.8% 125 38.4 menunjukkan min yang telah diperolehi.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .

2 15. Seramai 128 iaitu 33.3. Bagi pemilihan makanan berprotein pula.tiga hingga lima kali dalam seminggu. Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0.5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu. Jadual 4.0 100 . Jadual 4. 51. 4.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden.8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu.5 56.1% iaitu mereka makan malam sebanyak.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar.mengambil makan malam ialah 38.4 25. Terdapat 50.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu.0 3. Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden.

56. Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden.3.4%.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian. peratus tertinggi markah ujian ialah 56. Merujuk kepada Rajah 4.6 menunjukkan min yang telah diperolehi.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan.6. .6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar. 4. Jadual 4.

1.00 pagi 10.00 – 10. v.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4.19 4.47 3.13 2. 2. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.85 3.47 3. .6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas.96 Sederhana 6. ii. 1. iii.08 3.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4. iii.73 0. iv. No.21.33 3. ii.04 1.Jadual 4.05 1. 7. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8. 1.02 2.29 1.08 1.24 3.07 1.09 0. i. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0.73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama.28 2.78 serta sisihan piawainya ialah 1.87 1.00 – 9.78 3.15 Sederhana 5. iv. 1.00 petang 1.33 1. v 3.00 – 2.35 3. i.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.00 pagi 9.29 3.20 4.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1.00 pagi 12.00 – 11. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.28 1.69 3.30 1.21 3.00 – 1.

3. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. .7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan. mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H). Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.4. ujian korelasi Pearson dilakukan. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Dalam kajian ini. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit.

10).7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. hubungan antara kedua-dua . Rajah 4.6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4. Jadual 4. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.7.055.283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat.055 Nilai p 0. Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang.

maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.40.30. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.11). Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal. Maka hipotesis nul diterima.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana nilai p = 0.01 hingga 0.01 hingga 0.pembolehubah ini adalah sangat lemah.283 adalah lebih besar dari aras keertian 0.3.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini. Namun demikian.01. . 4. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. data adalah bertaburan normal (Lampiran H). iaitu pada tahap 0.

17. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4. di mana r = 0.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4. Jadual 4.8. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.17. hubungan antara kedua-dua .8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0.17 Nilai p 0.10).

11).9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. ujian korelasi Pearson dilakukan. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Maka hipotesis nul ditolak.01.001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0.3. Oleh kerana nilai p = 0.pembolehubah ini adalah sangat lemah. 4.01 hingga 0. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.30. skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H). Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.01 hingga 0. . Dalam kajian ini.40. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. iaitu pada tahap 0.

03 Nilai p 0.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.03. Graf serakan Rajah 4.6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4.10). Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. Jadual 4.9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0.9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. hubungan antara kedua-dua .9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0.

. 4.01. Maka hipotesis nul diterima.pembolehubah ini adalah sangat lemah. Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V.30. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. Korelasi Spearman.11).6 adalah lebih besar dari aras keertian 0. Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson.01 hingga 0.40. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.01 hingga 0. Oleh kerana nilai p = 0. iaitu pada tahap 0. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. min dan peratusan.

pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi.2 Perbincangan. Selain itu. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar . 5. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar.BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah.1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini.

menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. Contohnya. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan. Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya. Namun demikian.semasa pengajaran dan pembelajaran. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. (1999). Walaupun sebenarnya. Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al. 5. Selain itu. kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan.2. Lantas. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain.

2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. emosi. Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan. rakan-rakan. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. Maka. kepercayaan agama.2. Kelly-Plate dan Eubanks (2000). 5. faktor emosi. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. di mana pendekatan harus diambil dengan segera. Di dalam kajian ini. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut. Ini selaras dengan . kawasan geografi. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan. Kesimpulan yang diperolehi ialah. Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat. faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka. Bagi faktor persekitaran. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka.

rasa. Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan. Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. hidu. Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan. Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. Namun demikian. Berkaitan dengan faktor emosi pula. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). Dalam kajian ini. hidangan yang menarik. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap. corak dan amalan pemakanan manusia. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. emosi yang tidak stabil. diikuti oleh tekstur yang menarik.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. sentuh dan dengar. Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. (2002).

ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka. Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. lapan item telah dibangunkan. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden. 5. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. Contohnya. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). Kesimpulannya. Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi. Oleh itu. yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). penampilan. tekstur. sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. Maka.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat. Melalui analisis yang telah dibuat. perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. . dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. iaitu rasa.2. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah.

Walaupun mempunyai pengetahuan. Ini bermaksud.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja. tetapi . Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. Namun demikian. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. Kesimpulannya. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli.

Maka. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu.4. manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu. 5. skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. Namun demikian. melalui pernyataan di atas. Walaupun ia akan mangambil masa yang lama. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. sekiranya seseorang itu tidak makan. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. . proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). 2002). Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. adalah dicadangakan agar pihak keluarga.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka. Oleh itu. sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru.

dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan.30 malam. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam. Pengambilan buah-buahan. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam. Mengikut analisis skor min. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan. Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok. (2002). Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. daging dan telur. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu. Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003). iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Secara tidak langsung. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu.

Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu. Kesimpulannya. bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit.4. Ini kerana. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar. melalui keluarga dan media. Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden.waktu yang sepatutnya adalah rendah. Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran. Pengkelasan . Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001). Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. Melalui perbincangan di atas. Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang. iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. cadangan yang dapat dkemukakan ialah. 5. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan. Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. rakan sebaya. Kesimpulannya.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. 2004). Seterusnya. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. 5. didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. Contohnya. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat .4. min berada pada tahap tinggi. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas. media. daripada analisis. Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji. melalui keluarga.

Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana.00 pagi. iaitu gabenor New Mexico.00 petang. . Bellamy (2002).00 hingga 11.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10. Ini disebabkan responden mula berasa letih. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif.00 hingga 10. iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. bermula pada jam 12. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit.00 tengah hari hingga jam 1. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. turut memberikan pernyataan yang selari. ini diikuti dengan pada jam 8. Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana. Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P).00 hingga 9. Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005). lapar dan mengantuk. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa. Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1.00 petang. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya.00 pagi. Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif. Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar.00 hingga 2. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9. Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu.

Oleh itu. pengawalan kelas harus lebih diambil berat. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson.Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah. 5.00 pagi hingga habis waktu persekolahan.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid. Kesimpulannya.4. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P). Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Ini kerana. konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P). Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. adalah dicadangkan. Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P). untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Pelto et al. data yang diperolehi adalah .

adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi.berbentuk interval dan bertaburan normal. Contohnya. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. . berat badan. Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. Selain itu. sedap dan menarik kepada para pelajar. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. Kesimpulannya. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik.

iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999).5. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal.4.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al. (2002). Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah. Oleh itu. Selain itu. Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Contohnya. Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. . Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran.

golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Di samping itu. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan. Contohnya.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.Kesimpulannya. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari.4. 5. guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar. Di sekolah. Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal. . United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. Secara tidak langsung. Taburan data juga adalah normal. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar. Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar.

(1999) menyatakan bahawa. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya.Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. . pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya. Ini selari dengan Bowker et al. pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan. Kesimpulannya.

Oleh itu. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus. Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan. Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. adalah dicadangkan:- 1. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. 2. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. . tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Selain itu.5. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar. 5. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. 3. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Secara keseluruhan.5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini.6 Rumusan. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik.

Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Selain itu. Pendekatan secara serius. Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka. Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. .5. efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.

P. “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”. DC: George Washington University. C. C. 1... “Students' views of the college”. (1999). Berita Harian (2006).. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. Blades. McGuffin. H. (1998). M. (1991). 610-620 . J. E.. 6-11. Crosswaite. Hickman.RUJUKAN Aldinger.” World Health Organization’s (WHO) Bellamy. Washington. & Eison. Bowker. “WHO Information Series on School Health Document Four. ASHE-ERIC Higher Education Report No.” Nutrition and Food Science.. British Food Journal. 8. Tudor-Smith. S. C. 21.39. 2. 71-77. Crown Copyright: Washington Bender. W.. C. 101. Adult Learning. S.. 2. M. ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. (1997). “Active learning: Creating excitement in the classroom”. (2002). “Factors affecting what we eat. (2001). Bonwell.

Am J Health Prom. D. Principal leadership. Colvin. “Setting and exercise standards for kids”.Buzan. Yan Piaw (2006). H. 9. 11. 1.. M. Dinger. and How?” Universiti Montreal: Tesis. New Jersey: Prentice Hall. “Note Taking – The Cornell System”. Chua. “Master Your Memory”. Virginia Tech : Artikel.11-16. “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. 360 – 362. dan Waigandt. Harper Paperbacks: Nota Christie. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”. (2005). 136.226. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” .280 Chua. S. Bhd. “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. Ee Ah Meng (1990). Edisi Kedua. Trudeau. J. 196. 5-8. dan Keca. R. T. 4. Malaysia : McGraw Hill. K. Phi Delta Kappan. 5. Colin. “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems. K. (2004). Malaysia : McGraw Hill. Yan Piaw (2006). . K. (2005). ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. (1985). Perak : Chee Leong Press Sdn. “Research Method In Education”. 357-370. & Manion. L. Delisle. Cook-Cottone. A. L. (2005). C. 41 Cohen. (1997).. (2001). (2004).

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

B. (2000). C. J. (2002). “Amalan Pemakanan Sihat”. “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”. Hensley. (1998). Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler. P. “Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. Medicine and Science in Sports and Exercise. Yablonski. Geneva : Nota Wechsler. S. 30.. P. Whitaker. E. 9.. H. Zainab Tambi (2000).Tesler. 583-586. (1995). J. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. 5th Ed” New York: Prentice Hall. Roepke. V. “Research methodological in Education. W. (2005). The Learning Annex: Tidak diterbitkan. Whitman. UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004). 20-23.. . (2006). B. Nota. “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”. World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma.. 4. “Education for all 2000 assessment”. “Four core components which should be made available together and in all schools”. W (2003).

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini. 3. 2. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) . 86400 PARIT RAJA. BATU PAHAT. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1. Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101.

perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. b. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. c. mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. Dalam piramid makanan. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. b. c. b. d. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. Tabiat makan yang sihat: a. Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a. d. makanan berlemak dan berminyak: a. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. d.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. d. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . b. d. c. 1. c. c. b.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

4. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. iv. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS . 2. i. iii. iv. i ii. ii. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. STS 1.. Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang. 5. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu.BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.. 2. 3. iii.

2. STS 1. soto. 4.Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda. laksa.. nasi. 5. kayak. Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. i ii iii iv v 2.. 3. Saya hanya akan makan makanan yang . 5. baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. dll. mee. 4. 3. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1.) TS TP S SS .

BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3. Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. 0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2.

telur. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya makan makanan rapu (contoh : keropok. kerepek.4. jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6. Saya telah makan makanan berprotein (daging.

SEKIAN.00 – 9. v 3. i.00 – 1. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4. iii. 7. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1. 2. 5.00 – 2. ii.00 petang 1. 6. i. iii. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8. v.00 pagi 9. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA .00 – 11. iv.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. ii.BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. iv.00 – 10.00 pagi 12.00 pagi 10.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

6500 3.EMOSI2 B.4000 2.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .2632 Corrected ItemTotal Correlation .0 Std Dev 1.1642 1.0400 1.7921 20.0500 12. 3.2500 3.EMOSI2 B. 4.6327 . 5.Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.EMOSI4 B.3416 1.EMOSI3 B.0000 9.7993 .4539 Alpha if Item Deleted .3522 .7347 .4184 13.6642 .0 20.0 20.7000 3. 2.0954 .0 20.6718 .0 N of Items = 5 .9447 11.4500 12.0000 Scale Variance if Item Deleted 10.8180 .0000 12. B.7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.7252 .EMOSI4 B.1684 13.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.EMOSI3 B.EMOSI1 B.EMOSI5 13.3000 13.EMOSI5 2.EMOSI1 B.

5500 15.FZIKL3 B.9987 1.7500 16.Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.5880 .7289 .4000 4.1000 4.1500 16.FZIKL1 B.8335 . 4.4079 7.1579 Corrected ItemTotal Correlation .FZIKL5 4.8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .FZIKL3 B.0 N of Items = 5 .2000 3.1192 .5026 8.8500 15. 2.FZIKL4 B. 5.0 20.8081 .4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.7512 .FZIKL1 B.8000 3.0 20.7762 .5202 .8096 20.0 Std Dev .0 20.5000 Scale Variance if Item Deleted 8.7191 .FZIKL4 B.0 20.6806 1.4890 Alpha if Item Deleted .3974 8. B.FZIKL2 B.FZIKL2 B.8944 .5763 7.FZIKL5 15.7702 . 3.

0000 25.INFO4 B.INFO14 4. 5.2526 20.0 N of Items = 8 .INFO13 B.INFO11 B.Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.INFO12 B.7000 4.0500 21.0000 26.8500 26.INFO12 B.4500 26.INFO11 B. 4.INFO1 B.0 20. 2.9679 1. B.2000 25.8127 1.3263 .INFO14 25.6000 26.1000 3.6421 Corrected ItemTotal Correlation .INFO7 B.3579 21. 6.6067 Alpha if Item Deleted .7000 3.8277 20.7949 .0 20. 8.6000 26.6169 .7983 .7710 .3356 .0 20.INFO13 B.INFO4 B.INFO9 B.1002 1.0 20.INFO1 B.7983 . 3.0 20.0809 .5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.0809 1.0712 1.2085 1.7852 .8329 .6842 20.6169 .0 20.8500 3.1000 3.6978 .8276 .0105 25. 7.0 Std Dev .7132 21.INFO9 B.7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .2500 3.3944 .INFO7 B.0 20.5130 .8318 .5000 3.6842 24.2000 Scale Variance if Item Deleted 27.

PRFER1 B.7500 26.5368 12.PREFR6 B.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.5467 Alpha if Item Deleted .2000 25.5831 .0 20.7000 25.6152 .3177 .0500 25. 9.9500 4.4500 3.PREFR7 B.PREFR6 B.Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.6348 .PREFR9 B. B.4500 3.5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.5354 .7042 .0 20. 7.PREFR9 B.6830 .3789 12.PREFR8 B. 6.5763 12. 3.7000 25.5417 .6165 .2000 1.PREFR8 B.PREFR2 B.PREFR5 B.6863 .PREFR5 B.7144 20.0500 1. 4.6944 . 8.5104 1.4105 16.0 N of Items = 9 .4140 .PRFR10 25.6079 Corrected ItemTotal Correlation .9119 .0 20.0 Std Dev .PREFR4 B.0 20.5362 .PREFR2 B.PREFR4 B.5026 .9974 15.0 20.9868 15.9500 27.1000 3.0500 4.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .4000 3.PRFR10 4.9445 .PREFR7 B.9445 .1000 27.0 20.5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.6885 .1050 .3571 .0 20. 5.6179 .0 20.2344 1.9579 10.1000 24.2526 15.PRFER1 B. 2.2689 .

3500 24.4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.5553 20.0 20.Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.9974 21.KSDRN7 D.KSDRN2 D. 7.5500 3.KSDRN5 D.5930 .KSDRN1 D.7581 .4318 1.4696 .5500 3.0501 .9445 1.KSDRN2 D.3579 22. 8.5500 24. 2.0 N of Items = 8 .6041 .5237 Alpha if Item Deleted .0 20.4500 3.KSDRN9 D.KSDRN5 D. D.2395 20.0 Std Dev .KSDRN9 D.0 20.0699 .0 20.5462 . 4. 6.KSDRN8 D.7612 .7920 20. R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.7740 .5237 Corrected ItemTotal Correlation .8000 3.7615 .KSDRN6 D.7534 . 5.8584 1.0947 20.KSDRN1 D.4500 Scale Variance if Item Deleted 20.3500 3.3447 21.KSDRN7 D.KSDRN6 D.KSDRN8 D.KSDR10 24.7868 20.0000 3.7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .8335 .2899 .KSDR10 3.1000 24.0 20.0 20.6057 . 3.5440 .8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D.3500 24.8751 .4500 24.7500 3.9000 24.7551 .0 20.8230 .1500 24.

2258 1.K5 2.0 20.K3 E1.7474 25.K2 E1.K1 E1.3308 .K5 17.1000 3.8294 .K7 E1.0500 3.2258 1.K4 E1. 6.7913 .2500 15.3504 .6184 28.3500 2. 4. E1.4737 30.0 20.8540 .4618 .4000 3.8536 20. 3.0 20.2524 1.8686 .9500 16.2500 17.0208 1.7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 Std Dev . 2.K6 E1.K2 E1.K7 E1.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.K6 E1.9763 23.0 20.8647 .0 N of Items = 7 .8773 .0000 17.Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.0000 3.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1.7649 .3534 1.6711 23.9177 1. 5.8089 .4737 Corrected ItemTotal Correlation .0 20.0990 1. 7.K4 E1.1000 2.8773 Alpha if Item Deleted .5237 23.3000 16.6428 .K1 E1.3500 16.K3 E1.

4946 .7500 33.0513 1. 5.2937 1.5340 .4846 .3684 42. 4.0 20.6816 40.P9 F.9500 33.Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.P10 F.0311 1.P6 F.7909 .3176 .6605 43.1000 3.3919 Alpha if Item Deleted .3925 .6000 32.9000 2.0500 32.8000 45.7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .1000 3.7996 20.9500 Scale Variance if Item Deleted 43.0 20.P20 33.3800 .P2 F.1500 32.P12 F.7924 .7826 .1500 33.8711 44. 3.7820 .7500 2.8000 2.0 20. 10.5500 2.0 20.P9 F.0 20.1500 33.5237 42.8013 1.7996 .P12 F. 6.P14 F.P13 F.4184 42. 2.P16 F.0 20.7849 .4724 .1180 1.7000 33.7804 .3000 3.P11 F.P10 F.P5 F.P13 F.P20 3.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F. 12.2395 42.P16 F.2344 .9679 .5000 2.0 20.P3 F.0 20.P3 F. 11.6500 3.9515 1.0 20.0400 1.7823 .5024 .7786 .7792 .0 Std Dev .4737 . 9.5000 33.9679 .9895 43.4493 .6289 Corrected ItemTotal Correlation .P5 F.8184 43.4500 33.P14 F.2000 3.1000 3.P2 F.8944 1.5042 .0 20.6184 42. F. 8.0 20.7798 .P6 F.0 N of Items = 12 .2524 .P11 F. 7.3500 33.

K15 G.8421 34.6189 .8259 20.6124 .7436 .9987 1.6763 .4000 Scale Variance if Item Deleted 34.1500 51.0 20.0 20.9579 44.K8 G. 12.3500 51.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 20.0947 33.K3 G.4514 .K12 G.2000 42.K4 G.1910 1.7500 3.6000 51.9333 . 15.0 Std Dev 1.2096 . 7.0 20.K12 G.K7 G.5026 42.6822 .5207 .K5 G.7500 2.0000 51.5104 1.5871 .2500 3.0 20.0 N of Items = 15 . 5.2000 43.7000 3.6993 .8711 39.7410 .3000 51. G.K13 G.K9 G.7206 . 14. 13.K1 G.2000 41.9000 51.6387 .K5 G.4324 .1500 3.5024 .6683 .5840 . 8.K4 G.K17 51.0 20.0501 . 6.K1 G.5000 50.4500 3.6500 3.0 20.6763 .0105 39.6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.7263 41.0 20.3000 52.K2 G.0400 .5852 Alpha if Item Deleted .Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.K2 G.5219 .K15 G.K16 G.0 20. 4.9500 3.K10 G.K10 G. 9.4000 51.K6 G.7789 Corrected ItemTotal Correlation .3579 35.6694 . 11.2183 .0 20.8000 51.2344 1.1000 51.5501 .9500 3.6500 3. 3.7217 .1000 51.6889 .K17 4.4000 51. 10.4285 .7410 .0500 3.4000 51.3495 .7789 36.K9 G.K8 G. 2.9333 1.7228 .0 20.6500 3.8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.0 20.6113 .7368 33.5500 4.0699 1.0 20.K3 G.6398 .K6 G.K16 G.7434 .9000 3.7378 .0 20.K7 G.6678 .K13 G.3789 32.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->