AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan..... Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” .ISTIMEWA BUAT.Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK.

Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. terima kasih diucapkan. Prof. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. Sekian. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini. Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya.PENGHARGAAN Alhamdulillah. . Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. bersyukur ke hadrat Allah SWT. bantuan. Azman Hasan.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. Wassalam. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal. terima kasih diucapkan. dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. nasihat. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan.

amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3. aktiviti fizikal dan emosi. sokongan sekolah. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.0. diikuti faktor organoleptik. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana.17. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan. . Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. Namun demikian.70.42.2% mendapat 7 hingga 10 markah. Kesimpulannya. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3. konsistensi pengambilan makanan. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0.01.

Students show moderately good result regarding concentration with mean 3. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake. In conclusion. Also. poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. Alas.0. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement. . Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency.70. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected. with correlation 0. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. followed by organoleptic.2% scored 7 to 10 marks.17. This quantitative study uses questionnaire as its instrument. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit.42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. physical activity and emotional factor. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3.42. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level. factors influencing students’ food choice.

9 1.7 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.2 1.4 1.8 1.5 1.1 1.3 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .10 1.6 1.

2 Piramid Makanan 1.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .4 Nutrisi yang sihat 1.1 Diet Seimbang 1.2.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.2.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.3.4.1.5.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.2 Panduan Piramid Makanan 2.4.3.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.3.2.2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.3.4.4.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.3.1 2.12.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.12.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.12.1 Diet Seimbang 2.3 Nutrien 1.1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.12.3 Risiko Penyakit Kronik 2.

2 Analisis Hipotesis 3.1.4 Faktor Pengiklanan 2.4 3.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.7.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.9.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.3 Faktor Emosi 2.2 3.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.5.6 Faktor Organoleptik 2.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.5.5.7.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.1 3.5.9.6 3.1 Ujian Korelasi 3.2.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.2 Faktor Rakan-rakan 2.1 Set Ujian 3.8 3.1 Struktur Alat Kajian 3.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .5.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.3 3.5.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.2.9.5.2 Pembolehubah Bebas 3.5.1 Pembolehubah Terikat 3.

3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .3.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4.3.2 Kebolehpercayaan 3.11 3.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.10.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.2 4.1 Kesahan 3.1 4.10.3.3.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.3.10. 4.3.2.3.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.3. 4.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.

4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN. 5.2.4.1 Pengenalan 5.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .2.2.3.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4. 5.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden.3.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. 4. kesimpulan dan cadangan 5.2 Perbincangan.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. 5.2. KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.2.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.2.2.

3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 .pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5.2.4 Rumusan. 5.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.2.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 5.

4 3.10 3.11 3. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.8 3.3 3.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3.2 3.1 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.1 2.6 3.2 2.SENARAI JADUAL NO.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .

2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.6 4.3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.13 4.1 4.3.9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .

9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 . RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.SENARAI RAJAH NO.5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4.3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4.1 4.4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4. 63 4.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4.1 2.7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4. 72 4.8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN. TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .

kesungguhan pelajar sendiri. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran. di antaranya ialah vitamin.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian. protein dan karbohidrat. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain.BAB I PENDAHULUAN 1. sama ada negara pertanian atau perindustrian. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. Secara umumnya. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan . mineral. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan. Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna.

Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan.yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. Menurut Whitman (2000). gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut.2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa. diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). contohnya. Menurut Govindji et al. Ini kerana. Contohnya. kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting. zat besi. pembangunan sosial dan ekonomi. 1. pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. persekitaran sekolah dan dinamik . tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. Walau bagaimanapun. (2002). meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam.

Oleh itu. (1999). atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. Currie et al. (1997) dan Roberts et al. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. dengan mengamalkan diet yang sihat. Bowker et al. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Rosso (1999). Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka.. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Contohnya. Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). Secara tidak langsung. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. 1999). sekolah seharusnya menyediakan. Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . (1997) dalam Bowker et al.sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. Menurut mereka. mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah.

tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah. dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. (1999) mendapati bahawa. penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah.menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. kedatangan pelajar. 1. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif. Justeru itu. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati .3 Pernyataan Masalah Picciano et al. Whitman (2000) menyatakan bahawa. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas. amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

. (1999). 2000. 2003. (1999). pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji. 2003. (2005). Christie. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . 2005. (2005).. Delisle. 2005). Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Tesler. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan. Delisle.8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. 2004. 2005. McBean. 1999. Blades. (2005). Christie. Jacobson. (2004). NASBE. menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar. (1999). Menerusi kerangka teori ini.1. dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar. Picciano et al. Pelto et al.1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. Rajah 1. seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. Bowker et al. 1995. Bowker et al. Stroper. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO. Havaz et al.

1999. 2005). 2004. 1999. 2005. Tesler. 1997..9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. Dinger dan Waigandt.. Blades. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. 2005. 2005. Govindji et al. Keca 2005. 1999. Kurtzweil. 2003. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO. Dalam erti kata lain. McBean. Delisle. 1995).. 1999. Cook-Cottone dan Keca. 1999. 2005. 1. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 2004.. d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan. Stroper. Pelto et al.. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. . Picciano et al. Delisle. 1999. 2002. c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas.. Havas et al. McBean. Cook-Cottone dan. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. 1995). organisasi.dari individu. Ziegler et al. 2004. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Picciano et al.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia. dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat. . Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas. 1. dan mental pelajar. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara. Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas.

roti.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1.1. Makanan dari kategori protein seperti daging. diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al. 1. Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi. 2002). 2004).11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik.12.. susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan. .12.1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana. 1. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah. Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing.2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia. bijirin dan pasta.

Skop kajian pula menerangkan sedalam . Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan.5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. tujuan kajian. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan. kerangka teori kajian.12. dan mikronutrien. skop kajian dan batasan kajian. 1.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini. karbohidrat. hipotesis. lemak dan protein. objektif kajian. kepentingan kajian. Terdiri daripada makronutrien. Selain daripada latar belakang masalah. 2002).4 Nutrisi yang sihat.. 1. definisi operasional juga dinyatakan.12. Dalam tujuan kajian.12.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan. vitamin dan mineral (Govindji et al. Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji. persoalan kajian. pernyataan masalah.1. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. 1. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004).

.mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian. Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji.

Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. Menurut Picciano et. al (1999).2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang. 2. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan. . faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini. ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja.

mineral. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik.1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. 2005). garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu .1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN. garam galian dan air. Jadual 2. Makanan mengandungi tenaga. Protein. (1999). Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. protin. lemak. serat dan air yang mencukupi (NCCFN.2. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna.Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. 2. Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara. lemak. lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar. namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat. Namun demikian. 2005). Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al. vitamin. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat. protein. yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. vitamin. Karbohidrat.

Jadual 2. pengaliran darah. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma. perkumuhan.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. darah dan tisu. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan. Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan. Air adalah bahan pengawal. oleh itu pemilihan makanan harus .badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu.2. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan. membantu mengawal suhu badan. Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan. 2005). 2005) 2. membersih usus dan mengelak dari sembelit. Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu. fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu. membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. dan lain-lain. Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu.

2005) Rajah 2. 2005). Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. . 2005).mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. bijirin.1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. hasil dari ayam dan itik. tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid. ikan kacang. 2005). Lemak. yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging. dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. Lebih kepelbagaian makanan. minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti.

ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis. ayam. roti. Jadual 2. capati.Jadual 2. bubur.hasil dari ayam. pasta.2: Panduan Asas Piramid Makanan. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun. kacang. krim. garam dan gula Semua jenis gula.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala. mee. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari. daging dan kekacang Ikan. towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak. tempeh. lemak. bijirin sarapan pagi. thosai.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan. telur. ubi Bijirin. Aras piramid Aras 1 atau dasar . kek. alkohol. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin. nasi. 2005) . susu sejat dan yogurt - Ikan. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition.itik. susu tepung. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan. daging tanpa lemak. konfeksi.

Keenam. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan.2. Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran. Sementara itu. Menurut Rahman (1999) pula. Seterusnya. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. Stroper (2003). 2. Terdapat lapan saranan yang diberikan. Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. memilih lebih banyak bijirin. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam.3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan. pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2.. menurut Blades (2001). Ketujuh. Kelima. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. Diantaranya ialah. Ketiga. memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al. pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat. 2002) Selain itu. Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan . kekacang dalam makanan.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat). pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang.2.3.1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran. Demikian juga.

2001). Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005). Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO. menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet. Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Menurut Govindji et al.3. Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah. melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. 2. sebahagian kanser.3. strok dan osteoporosis (reput tulang). memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades. penyakit kencing manis. . faktor seperti kegemukan. (2002). manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik.3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999). mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik. 2004). 2. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa.2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran.

3.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 .3. 2000).5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan. Keperluan juga bergantung kepada cara hidup. misalnya minum teh. seperti sayuran rendah kalori.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. Jadual 2. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat. protein. golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 . Sebaliknya. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori. taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab. 2000). Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang . dan lemak.2. Menurut beliau. Keperluan berbeza sepanjang hayat.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. kopi. 2000) 2. Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram. makanan tinggi kandungan air. Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran.

4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 . Bagi setiap 3. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. (Jika kelaparan berlaku. bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur.diperlukan. komposisi badan dan keturunan. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah. saiz.500 kalori yang disimpan. ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak. 2000) 2. 1999).4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan .50 (Sumber : Zainab. cara hidup (terutama senaman). Jadual 2. berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). Jadual 2.4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti. simpanan lemak ini akan digunakan). Walaubagaimanapun. Pelajar sekolah sebagai “captive audience”. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan. sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan.

sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja. kakitangan sekolah. termasuk generasi muda. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. 2. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004). cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. Keempat. . Kedua. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. pertama. (1995). Menurut Havas et al. Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan.4. keluarga dan seterusnya ahli komuniti. penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat. UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat.yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat. ibu bapa dan penjaga juga berperanan. Ketiga. Bowker et al. sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat.

2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah. (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah. Christie (2005) menyatakan bahawa. Perkara yang sama turut disentuh . tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’. Bowker et al. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental.4. Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005). seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat. menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. Bowker et al. Sehubung dengan itu. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. Jacobson (2005). Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. 1999).2. kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka. Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico.dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat.

Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah. Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002). 2. panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar .oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan. maka mengikut laporan Havas et al. Contohnya. Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini.3 Penintegrasian melalui kurikulum.4. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah. seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. (1995). Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran.

poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab.4. Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi. selamat. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. (1999). di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004). Selain itu.4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama. satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah. Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. mudah dan enak. Menurut Rahmah (1999).dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat. Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah. RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . Di samping itu. 2000). Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan. 2. menurut Rahmah. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran.

Di bawah faktor keluarga. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan.1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. (Rahmah. rakan-rakan. tahap aktiviti. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. Manakala Picciano et al. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000).serta warga sekolah ke tahap yang optima. bangsa dan etnik. jantina. 1999). sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. emosi. 2. McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. kepercayaan agama. cara hidup. 2.5. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik. Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi. sosio-budaya dan faktor biologi. persekitaran. kawasan geografi. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. (1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang . Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000). kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur.

(2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila. Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. 2. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). 2006). Walaubagaimanapun. Malah. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. 2006).positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. (1998) pula menyatakan bahawa. terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa. aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah. (1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot. Malah. masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. Kajian oleh Ziegler et al. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi. imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. CookCottone dan Keca. Zeigler et al.2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar.5. . majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. pembesaran terbantut. pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. ia sukar dilakukan.

5. mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar. terharu. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat.5. Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al. gembira. (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah. Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%. 2.3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. ais krim dan jeruk.2. coklat dan kek diberikan semasa harijadi. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar. murung. Menurut Tesler (2003). Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). tertekan dan sedih. Selain itu. maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). . sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut. Contohnya.

Blades (2001) menjelaskan bahawa. faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan. remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. Picciano et al.2. penampilan. Menurut Norlaila (2006). Menurut Blades (2001). 2006).5. . corak dan amalan pemakanan manusia. Contohnya. (Norlaila.5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa. tekstur. kandungan gula. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga. Contohnya. kepelbagaian dan saiz hidangan. kandungan lemak.6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak. pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga. keenakan makanan.5. 2. McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka.

Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat. diet ditentukan oleh faktor ekonomi. . Pelto et al. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk .6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. 2.2. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. Menurut Stroper (2003). mental dan kehidupan sosial individu. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM. Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri. Menurut UNESCO (2004).5. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005). Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan. 2000).7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. amalan diet yang seimbang turut meningkat. ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat. Selain itu. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang.

Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. Contohnya. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. protein. Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil.mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. (2002). mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). (2004). Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita. berat badan. Pelto et al. McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia. Contohnya. Selain daripada itu. mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah.

pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis. Ini kerana. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak. Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). nama dan tempat pengeluar serta pengedar.dan kesihatan. 2. Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. .7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya. 2005). kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti. Contohnya. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. Melalui kajian Kurtzweil (1995). Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya. 2004). pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. kandungan makanan. nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Keprihatinan. terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah.

jika ingin mengambil makanan ringan/snek. pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi. Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting. Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab. Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. Selain itu.Selain itu. Namun demikian. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. 2000). daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. (2000). 2004). (2002). makan tengahari & makan malam. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku. di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk . Menurut Zainab. Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. Selain itu. dengan melatih penggunaan otot otak. Bellamy (2002). di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. Menurut Govindji et al. Tambahan pula menurut Middendorf (2005). pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. menurut Wechsler (2002). ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO.

Namun demikian. Maka untuk meningkatkan konsentrasi. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. Namun demikian. pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. apabila seseorang itu tidak makan. Contohnya. aktif secara fizikal. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005). Justeru itu. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan. menurut Bonwell dan Eison (1991). Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. dengan menetapkan had masa apabila belajar. menetapkan matlamat. Contohnya. Untuk mengelakkan daripada berangan. sentiasa aktif secara mental.

menurut Bonwell dan Eison (1991). Menurut UNESCO (2004) lagi. program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). amali dalam makmal. 2002).pelajar melakukan projek berkumpulan. Sebaliknya. pembelajaran koperatif dan Problem-based learning. . yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. pembelajaran kolaboratif. Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani. peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan. Namun demikian. pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi.

2. Lantai.2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan.8. 2. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM.8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan.8. mangkuk. pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. mengawal harga makanan dan minuman yang dijual. Menu. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar.1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001). menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. pinggan. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. 2005). gelas. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah.2. sijil dan peraturan dipamerkan. Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal. peralatan berfungsi dan dijaga rapi. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih. Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin. . kaunter. tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik. 2001). Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah. Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual. ruang makan dan dapur bersih. senarai harga.

Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. keluarga dan budaya. Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. Tetapi sekolah . 2005). kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran. pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat. 2. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi. Kelapan. pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan. hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. Ketujuh. Ketiga.2. Di antaranya ialah. Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat. Kadet Polis.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Keempat.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Keenam. Namun demikian. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu. emosi dan agama.8. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah. Kedua. Kelima. pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah. Kesembilan. iklan komersil. rakan sebaya.

.juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.

Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. 2002). 3. prosedur kajian. kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan. instrumen kajian. responden. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data.1 Pengenalan Dalam bab ini. kerangka kerja. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan. Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. .BAB III METODOLOGI KAJIAN 3.. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif. Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al. sumber data.

Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. saintifik. 3. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi. Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. objektif. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang.Dalam kaedah kuantitatif. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.

populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih.sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik. Akhir sekali. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. persampelan berkelompok boleh digunakan. Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka. dalam persampelan berkelompok. Kemudian. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. Negeri Sembilan dan Johor. Menurut Mohammad Khatim et al. Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada. pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. Seterusnya. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. . Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut. Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok. Menurut Chua (2006). di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. (2002).

Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. (1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik. maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai. Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok. Jadual 3. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan. .4 Tempat Kajian Dalam kajian ini. Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. (1999). meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Sekolah Menengah Teknik Kluang. 2006). Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. 3.125 orang (Berita Harian.1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53.

Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. banyak data daripada responden dapat . persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya. soal selidik juga amat tepat.Jadual 3. menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain. Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa. pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. Dalam kajian ini. Menurutnya lagi. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur.1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib. Menurut Mohamad Najib (1999).5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. 1999). Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999). di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata.

diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias. Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. 3. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. iii.5. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya.

2003 Kaye-Ann Grant. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. The Relationship Of Body Mass Index Levels. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating. Vegetable. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. Usual Food Choices. Influences On Food Choices.Bagi membina instrumen kajian ini. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education. School Health Index For Physical Activity. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.2: Senarai rujukan soal selidik. 2004 Heather Danae Graham. And Fat Consumption In Adolescents. Bahagian B. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. Dietary Knowledge. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference. JoAnn Denny Long. Bahagian A. Rosanne Perlman Parris. dan Bahagian E. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod. .2 berikut:- Jadual 3. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Bahagian C. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. And Fruit. Nutrition Knowledge. Bahagian D. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students.

1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan. skala tinggi memberi nilai yang rendah.1. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Bagi item pernyataan positif. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.5.4. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd. Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang. 2003) . 3.Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM. Bagi semua bahagian. (2003).

Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu.1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula. Jadual 3.3: Skala pemarkahan ujian.Jadual 3.5 berikut telah digunakan. . skala kekerapan dalam Jadual 3.4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006).5. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. 2003) 3. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan.

Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis.Jadual 3. item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti. Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. Menurut Wiersma (1995) lagi. ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian.6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah . 2004) 3. 1995). keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis.5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk. Melalui kajian rintis ini. Menurut Cohen dan Manion (1985) pula. Menurut Chua (2006). kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada). malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar.

0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain. Alpha Cronbach 0. Walaubagaimanapun. Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar.9 – 1.7 – 0.9 0. .8 – 0.7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib. Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan.7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah.dipilih untuk menjalani kajian rintis.6 – 0. Jadual 3. Mohd Najib. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan. 2004). 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3.6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0. 1999).8 0. Nilai 0. Jika nilainya menghampiri 1.0.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib.0 0.

konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas. ia berdiri dengan sendiri.7. Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah .8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. Menurut Majid (2004). ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat. bererti. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini. pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik.1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas. 3. 3. Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan. Dalam kajian ini.1. bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen.7. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3.3. Dalam kajian ini .2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian.

pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap. pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor. Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat. Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan.sebanyak 64 salinan. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden. Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. Jadual 3.7 berikut . pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan.

0. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3. . ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.Jadual 3. Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi.9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.

(2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua.8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1. 2006). Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi.9. Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar.67 hingga 5.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi.8: Jadual 3.66 3.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min.00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang . Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji. julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3. Menurut Chua (2006).3. Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan.34 hingga 3. 3.2. 2003) 3.33 2.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis.9. analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Dalam kajian ini.9.00 hingga 2.

30 atau -0.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua .01 hingga 0.disusun dalam pangkatan.00.30 0.50 atau -0. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.71 hingga -0.00 atau -0. Cramer 3.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1. Spearman Rho Biserial 2.00 0.91 hingga -1.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat .31 hingga -0.00 dan -1. Jadual 3. Jadual 3. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua.50 0.71 hingga 0.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0. manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah.91 hingga 1. Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.51 hingga -0.70 atau -0. Phi 2.90 0.51 hingga 0. 2006). Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .01 hingga -0.90 atau -0.31 hingga 0.70 0.2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1.

Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur.01 hingga 0. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid.00 0.Jadual 3.80 > 0. Secara ringkasnya. sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur. 2003). 3. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi.10. Mohd.81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian.61 hingga 0.40 0. isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. tetapi mempunyai ciri yang berlainan. jika satu pengujian itu sah. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan . Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa.41 hingga 0.2001) 3. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999). kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah.60 0.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0.

kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan.Hospital Kluang. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian. 3. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran. 1999).0 (Chua. 2006). 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. Mohd.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. Maka. kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza. Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11. Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran.10. manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. . Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1. Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran.

Hasil Keseluruhan 69 0.2. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah. maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan. mencatatkan nilai Alpha 0. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.6 dan ke atas.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11.12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik. . Sokongan pihak 12 0. nilai Alpha ialah 0. Kesedaran pelajar 8 0.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0. Konsentrasi pelajar di 15 0.8259 Baik dalam kelas 6. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima. Jadual 3. Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3. menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima. Konsistensi 7 0. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin.12.7996.8308 Baik Jadual 3. Faktor-faktor 27 0.10.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2.3.7860.8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis.

item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian. Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan. Maka. cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.7920.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik.11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0.7 hingga 0. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0. Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0. Dalam bahagian terakhir pula. 3. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3. .8.13. manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0.

masalah dan situasi Menyediakan soal selidik. masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti. pengkaji mula mengenalpasti isu. . 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel.13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. 3. Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman. tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan.Jadual 3. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada.

BAB IV ANALISIS DATA 4. Tiada . Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual. 4. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia. data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11. Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih. Untuk mendapatkan kejituan analisis.0. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak.

1 menunjukkan min yang telah diperolehi. 4. Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. 4. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah.pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama.3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik. Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun. . konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas. SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor.3. Jadual 4.

Kelas Sains. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat. 1.38 Tafsiran Sederhana 1. 3... 7. i.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No.38 1.25 2.30 2. 1.59 2.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah. 1. 8. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan). Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana.24 3.01. Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 1.84 Sederhana Sederhana Sederhana 1.Jadual 4. pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar.. . Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.31 3.20 1. 2.14 3. iii. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan.33 1. ii.03 Min 3. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3.30 2.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat.23 3.14 1. 4.83 3.20 1. Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain.39 Sederhana ii. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.08 Sederhana Sederhana iv.20 2. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat.47 Sederhana 5. 1. Hari Penyampaian Hadiah).58 2. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.66 3.68 Tinggi 6 i.

Dalam kajian ini.2 menunjukkan min yang telah diperolehi. pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G). jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.2. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3.68.54. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden.39 serta sisihan piawainya ialah 1.20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Jadual 4. . persekitaran dan rakan sebaya. 4. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1. lima soalan berkaitan emosi. Lapan soalan berkaitan dengan keluarga. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.3.

08 3.22 3. iv..57 3. Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.28 3. baunya (aroma) enak. 16. iv. dimakan oleh keluarga saya. 17. dipelajari dalam kelas. 1.06 3. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan. 9.19 1. 6. media (media cetak dan elektronik).67 3. Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga. Saya berjalan kaki ke sekolah.15 1.96 0. 15.17 1. Saya aktif bersukan.85 3.48 3.41 3. dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik).03 1.29 3.77 1.50 3. i ii iii iv v 14. rakan-rakan. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang .73 4. 10.10 3. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8. 0.89 3. dihidangan dengan menarik.22 1.10 3. 4. Saya kerap berasa tertekan. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya.16 1. rasanya sedap.31 1.87 3. Saya makan makanan seperti yang.15 1.25 3.19 3.29 3.47 2.93 0. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah.36 3.14 1. 11. laksa).01 0. dimakan oleh rakan saya.37 3.22 1.00 4.24 1.85 1. Saya melakukan aktiviti riadah.86 3.22 1. 5. Min 3. mee. soto. kayak.03 0. 7.01 0.17 1.81 4. 12. 13. lemaknya kurang.36 3. perkhemahan).2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No. guru.. 2.00 0.48 3. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan.85 0. Faktor Emosi Saya kerap berasa murung. iii.95 1.94 1.. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1.95 0.70 2. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. i.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana . i ii.96 3..69 0.98 1.Jadual 4.70 3. iii. ii. nasi.24 3.03 1.20 4.10 1. Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan.27 1. teksturnya baik.

Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2.69.1. (rujuk Lampiran G). Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0.24. rasa. manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1.5 2 1.36. . organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4.5 1 0. para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.5 3 min 2. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4. Melalui kajian yang telah dijalankan. sentuh dan lihat. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.5 4 3.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4. 4.

kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah.8 3. Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan.9 3.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal.6 3.3 3. Merujuk kepada Rajah 4.2 3. responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji.4 3.7 3.2.5 min 3.9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4.3. .1 3 2.

5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4.3. .3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan.3. Merujuk kepada Rajah 4.5 2 min 1. Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan.5 3 2.5 1 0.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.5% 181 35. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden.0% 38 9 . peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.8kali 32. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.1% 145 51.7% 37 3.8% 125 47.8% 45 10.1% 126 11.3% 127 6 . Jadual 4.9% 49 33.0% 19 3.8%.2% 16 4.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G). Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .9% 11 3.8% 201 50.9% 11 9.9% 15 5.3.5% 17 12 .2% 115 10.7% 14 2. 4.4.4% 192 3 .1% 12 5.5% 44 17.8% 125 38.0% 38 52.1% 65 30.6% 10 13.11kali 2.7% 136 12.7% 117 32.2kali 29.7% 14 1.6% 52 4. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47.8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.7% 113 11. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1.6% 128 27.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .4 menunjukkan min yang telah diperolehi.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.5% 21 2. Ini bermakna.14kali 3.6% 105 33.4% 196 33.5kali 30.

Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52.4 25. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu. Bagi pemilihan makanan berprotein pula.1% iaitu mereka makan malam sebanyak.3. Jadual 4. 51.mengambil makan malam ialah 38.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.5 56.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu.8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu.tiga hingga lima kali dalam seminggu. Terdapat 50.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden.0 100 .0 3. 4.2 15.5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi. Jadual 4. Seramai 128 iaitu 33.

.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden. Merujuk kepada Rajah 4. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan.3. Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3. Jadual 4.6. peratus tertinggi markah ujian ialah 56.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4. 56.6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas.6 menunjukkan min yang telah diperolehi.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian.4%. 4.

1.00 pagi 10.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. 7.07 1.02 2.47 3.00 – 2.73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama.6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas. ii.00 – 1. .00 – 10. 1. iv.78 serta sisihan piawainya ialah 1.69 3.00 pagi 12.21 3.29 3.00 – 9. iii. v. iii.47 3.33 3.35 3.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4.15 Sederhana 5.08 3.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. v 3.73 0. 1.05 1.04 1. No.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1. iv.33 1.00 – 11.29 1.13 2. i.24 3.00 petang 1.30 1.87 1.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4.96 Sederhana 6.08 1.Jadual 4.28 1.20 4.19 4.78 3. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.00 pagi 9. i.85 3. 2. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.28 2. ii. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0.21. 1.09 0. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0.

skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan.4.3. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H). Dalam kajian ini. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. . Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal. ujian korelasi Pearson dilakukan.

Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0.6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat. Jadual 4. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.10).283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.7.7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0. Rajah 4.055.7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang.055 Nilai p 0. hubungan antara kedua-dua .

40. Namun demikian. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.11). hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. 4. konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal.01.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Dalam kajian ini.01 hingga 0.30. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. . iaitu pada tahap 0.3. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal. Maka hipotesis nul diterima. Oleh kerana nilai p = 0.283 adalah lebih besar dari aras keertian 0.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.pembolehubah ini adalah sangat lemah. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.01 hingga 0. data adalah bertaburan normal (Lampiran H).

8.001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0.8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4.8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0. di mana r = 0. Jadual 4.17.17 Nilai p 0. hubungan antara kedua-dua . pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.17.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.10).

40.01 hingga 0.30.pembolehubah ini adalah sangat lemah. 4. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. Maka hipotesis nul ditolak.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. . maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.3.01.11). hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Dalam kajian ini. ujian korelasi Pearson dilakukan. Oleh kerana nilai p = 0.01 hingga 0. iaitu pada tahap 0.

Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4.03.9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0.10).6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Jadual 4. hubungan antara kedua-dua . Graf serakan Rajah 4.9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0.03 Nilai p 0.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.

Oleh kerana nilai p = 0.01 hingga 0.6 adalah lebih besar dari aras keertian 0. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.pembolehubah ini adalah sangat lemah.40.4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih.30. Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson. Maka hipotesis nul diterima. min dan peratusan. Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.01 hingga 0. Korelasi Spearman. iaitu pada tahap 0. 4. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. . hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.11).01.

5. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi.2 Perbincangan. Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. Selain itu. pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar .BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.

Namun demikian. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. Selain itu. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. (1999).semasa pengajaran dan pembelajaran. Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya. sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. Contohnya. peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. 5.2. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Walaupun sebenarnya. Lantas. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al.

faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. faktor emosi. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. rakan-rakan. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. Di dalam kajian ini. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. Bagi faktor persekitaran. kepercayaan agama.2. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka. Kesimpulan yang diperolehi ialah. Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut. di mana pendekatan harus diambil dengan segera. Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan. kawasan geografi. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. 5. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. Maka. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan. Ini selaras dengan . emosi.

Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. Dalam kajian ini. Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. diikuti oleh tekstur yang menarik. hidu. Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). corak dan amalan pemakanan manusia. tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. hidangan yang menarik. responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. sentuh dan dengar. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Namun demikian. Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan. emosi yang tidak stabil. Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. (2002). iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak. Berkaitan dengan faktor emosi pula. Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. rasa.

sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. lapan item telah dibangunkan. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. 5. . Kesimpulannya. Melalui analisis yang telah dibuat. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. iaitu rasa. Oleh itu. Contohnya. penampilan. Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). Maka. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi. tekstur.2. ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.

Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. Ini bermaksud. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja. Namun demikian.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. Walaupun mempunyai pengetahuan. Kesimpulannya. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli. tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. tetapi . Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut.

Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. Oleh itu. sekiranya seseorang itu tidak makan. melalui pernyataan di atas. Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). 2002). skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. Walaupun ia akan mangambil masa yang lama. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. 5. manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.4. Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu. adalah dicadangakan agar pihak keluarga. pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. Namun demikian. sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru. Maka. . proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka.

Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam. Mengikut analisis skor min. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan. memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan. daging dan telur. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu.30 malam. Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. (2002). Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Secara tidak langsung. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003). iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. Pengambilan buah-buahan.

iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran. Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.waktu yang sepatutnya adalah rendah. Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan. melalui keluarga dan media. 5. Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu. Melalui perbincangan di atas. Pengkelasan . Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden. bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit. Ini kerana. Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001). Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar.4. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. Kesimpulannya. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang. cadangan yang dapat dkemukakan ialah.

Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat . 5. didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi. daripada analisis. min berada pada tahap tinggi. Kesimpulannya. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang. media. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Seterusnya. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. rakan sebaya.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas. Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. Contohnya. 2004). Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji. melalui keluarga.4.

Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. Ini disebabkan responden mula berasa letih. bermula pada jam 12.00 hingga 2.00 hingga 10. ini diikuti dengan pada jam 8.00 pagi. Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P). iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan.00 hingga 11. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya. Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif.00 petang.00 petang. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental.00 hingga 9. iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif. lapar dan mengantuk. Bellamy (2002). Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota. Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu.00 pagi.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9.00 tengah hari hingga jam 1. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama. turut memberikan pernyataan yang selari. Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1. Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa. responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). . maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit. Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005). iaitu gabenor New Mexico.

Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P). Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Ini kerana.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Kesimpulannya. Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P). Oleh itu.Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah.4. adalah dicadangkan. 5. data yang diperolehi adalah . Pelto et al. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P).00 pagi hingga habis waktu persekolahan. pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson. Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid. pengawalan kelas harus lebih diambil berat. konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang.

Contohnya. . Kesimpulannya. responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia.berbentuk interval dan bertaburan normal. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang. Selain itu. apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik. namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. sedap dan menarik kepada para pelajar. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat. Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. berat badan. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat.

ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. Contohnya.5. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Oleh itu. Selain itu. Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran. Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah. . Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999). iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. (2002). Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal.4. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama.

Di sekolah. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. . sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat. Di samping itu. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari. golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar. Secara tidak langsung.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar. guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar.4. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Taburan data juga adalah normal. Contohnya. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal. 5.Kesimpulannya. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan.

dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah. pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya. Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan. Ini selari dengan Bowker et al. (1999) menyatakan bahawa.Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Kesimpulannya. Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah. .

5. Oleh itu. Selain itu. 3. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini.5. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. . Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan. Secara keseluruhan. adalah dicadangkan:- 1. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. 2. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus.6 Rumusan.

Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar.5. Pendekatan secara serius. Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka. Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar. Selain itu. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. . efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat.

DC: George Washington University. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. Crown Copyright: Washington Bender. 6-11.. Bowker. (1991). C.. & Eison.39. 2.. Blades..” World Health Organization’s (WHO) Bellamy. 8. 2. Washington. M. (2001). Hickman. Bonwell. S. M. 1. P. (1997). C. 21. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 610-620 . “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”. “WHO Information Series on School Health Document Four. “Students' views of the college”. Crosswaite. C.. British Food Journal. W..” Nutrition and Food Science.. J. ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. Tudor-Smith. McGuffin. H. E. “Factors affecting what we eat. “Active learning: Creating excitement in the classroom”. (1998). S. (2002). Berita Harian (2006). (1999). 101.RUJUKAN Aldinger. 71-77. C. Adult Learning.

5-8. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. & Manion. . 11. Malaysia : McGraw Hill. dan Keca. T. D. Malaysia : McGraw Hill. “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” . Dinger. (2004). 9. 1. Yan Piaw (2006). Virginia Tech : Artikel. Perak : Chee Leong Press Sdn. (2005). “Research Method In Education”. A. Principal leadership. Delisle. dan Waigandt. L. Ee Ah Meng (1990). J.. “Setting and exercise standards for kids”. Yan Piaw (2006). L. (2004). K. (2005). Am J Health Prom. K. C. “Note Taking – The Cornell System”. Colin. (1997). Bhd. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”. M. Cook-Cottone. “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. Harper Paperbacks: Nota Christie. Edisi Kedua. (2005). and How?” Universiti Montreal: Tesis. Colvin. 4. Phi Delta Kappan. Chua. 136.11-16. (2001). 5. “Master Your Memory”. 41 Cohen. R. Trudeau.Buzan. 357-370. New Jersey: Prentice Hall.280 Chua.226. (1985). “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. S. 360 – 362. K. 196.. H.

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

5th Ed” New York: Prentice Hall. J. (1998). The Learning Annex: Tidak diterbitkan. W. E. Zainab Tambi (2000). . (2002).. 30. “Research methodological in Education. (2006). UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004). S. B. V. P. “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”. “Four core components which should be made available together and in all schools”. “Education for all 2000 assessment”. “Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. Nota. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler. Whitman. P. Geneva : Nota Wechsler. J. “Amalan Pemakanan Sihat”.Tesler.. (1995). Hensley. (2005). “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. Medicine and Science in Sports and Exercise. C. B.. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. 9. W (2003). World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”. 583-586. Yablonski. (2000).. Roepke. Whitaker. H. 4. 20-23.

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. BATU PAHAT. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) . Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1. Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101. 2. 3. 86400 PARIT RAJA.

b. c. d. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. c. Dalam piramid makanan. b. b. Tabiat makan yang sihat: a. b. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. makanan berlemak dan berminyak: a. c. d. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. d. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. c. 1. d. perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. c. d. Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . b.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

iv. 2. ii. STS 1. 5. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. iii. iv.. Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang. i ii. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu.BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS . 3. iii. 2. 4.. i.

4. 2. 3. Saya hanya akan makan makanan yang .. i ii iii iv v 2. mee. nasi. STS 1.. kayak. 4. 3. baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. soto.) TS TP S SS . Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. laksa. 5. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1. dll. 5.Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda.

0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas.BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3. Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1.

jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7.4. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya makan makanan rapu (contoh : keropok. kerepek. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6. telur. Saya telah makan makanan berprotein (daging. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5.

00 – 10. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4.00 – 9.BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.00 – 1.00 – 2.00 petang 1. i. ii. ii.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. iii. 7. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1. v 3. iv. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA . v. i. 6.00 pagi 12. SEKIAN. 2. iii. iv.00 pagi 9. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.00 – 11.00 pagi 10. 5.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

0 20.7000 3.0 20.7921 20.2632 Corrected ItemTotal Correlation . 2.6718 .1642 1.EMOSI4 B.4539 Alpha if Item Deleted . 5.0 N of Items = 5 .7993 .4184 13. 3.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.0 20.2500 3.0000 12.6327 .0 Std Dev 1.6642 .0000 9. B.0954 .EMOSI4 B.9447 11.7347 .EMOSI1 B.EMOSI3 B.6500 3.3522 .8180 .3000 13.0500 12.4500 12.EMOSI3 B.7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.EMOSI5 13.7252 . 4.Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.EMOSI5 2.EMOSI2 B.1684 13.4000 2.3416 1.0400 1.0000 Scale Variance if Item Deleted 10.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .EMOSI2 B.0 20.EMOSI1 B.

Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.7500 16.8000 3.8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = . B.0 20.FZIKL4 B.7191 .FZIKL3 B. 2.2000 3.0 20.FZIKL3 B.7762 .FZIKL1 B.5763 7.5026 8.1192 .FZIKL5 4.0 N of Items = 5 .7512 .FZIKL2 B.4890 Alpha if Item Deleted . 4.7702 .8335 .FZIKL1 B. 5. 3.5202 .5000 Scale Variance if Item Deleted 8.FZIKL4 B.5500 15.0 20.4000 4.7289 .1000 4.3974 8.FZIKL2 B.9987 1.1500 16.6806 1.1579 Corrected ItemTotal Correlation .8944 .8096 20.FZIKL5 15.0 Std Dev .4079 7.8500 15.8081 .5880 .4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.

2000 25.8127 1.0712 1.INFO14 4.8500 26.4500 26.0 20.INFO11 B.INFO13 B.5130 . 6.INFO7 B.7000 3.INFO4 B.3579 21.1000 3. 3.8277 20.0000 25.7000 4.1000 3.INFO9 B.2085 1.8500 3.INFO7 B.INFO13 B.7983 .3263 .5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.6842 24.0 20.7983 .5000 3.7710 .8318 .8329 .0 N of Items = 8 .6169 . 4. 2.0 20.7132 21.0 20.0809 1. B. 8.2000 Scale Variance if Item Deleted 27.0 20.INFO12 B.1002 1.INFO12 B. 5.0500 21.0 Std Dev .6978 .INFO11 B.0 20.3944 .6067 Alpha if Item Deleted .INFO4 B.9679 1.7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6000 26.6421 Corrected ItemTotal Correlation .INFO14 25.3356 .INFO1 B.7949 .0105 25.INFO1 B.6842 20.Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.0809 .7852 .INFO9 B.0000 26.2500 3.2526 20.6169 .6000 26. 7.0 20.8276 .

6152 .0 20.9868 15.9445 .PRFER1 B.0 20.1050 .3177 .5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.PREFR9 B.0 20.PREFR4 B.5467 Alpha if Item Deleted .9579 10.7144 20. 9.Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.PREFR7 B.PREFR2 B.0 20.PRFR10 4.5104 1.5026 .6863 .4000 3.0500 25.7000 25.5354 . 3.9974 15.PRFER1 B.6165 .1000 27.PREFR8 B.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.7000 25.9445 .PREFR2 B.7500 26.0 20.9500 4.0500 4.PREFR4 B.9119 . B.PREFR5 B.6079 Corrected ItemTotal Correlation .0 20.1000 3.7042 .PREFR8 B.4140 .3571 .2689 . 5.PRFR10 25. 2.6885 .PREFR7 B.2000 1.6179 .2344 1.PREFR9 B.9500 27.2000 25.4500 3.5763 12.1000 24. 4.3789 12.0 20.0500 1. 7.0 20.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 N of Items = 9 .PREFR6 B.2526 15.5417 . 8.4105 16.6348 .6944 .5368 12. 6.0 Std Dev .6830 .PREFR6 B.4500 3.PREFR5 B.5362 .5831 .

Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.7581 .0 Std Dev .7612 .7534 .KSDRN6 D.7615 .5462 .3447 21.KSDRN2 D.7868 20.7920 20.8751 .4500 Scale Variance if Item Deleted 20.0 20.9000 24.8000 3.4696 . 8.0699 .1500 24.0 20.0 20.7551 .6041 .8335 .5237 Alpha if Item Deleted .5553 20.7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = . D. R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.3500 24. 5.8230 .0 20.8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D.5237 Corrected ItemTotal Correlation .KSDRN9 D.1000 24.KSDRN5 D.KSDRN7 D.3579 22. 6.2899 .8584 1.7500 3.7740 .KSDR10 24.3500 24.0 20.4318 1.2395 20.KSDR10 3.3500 3.0000 3.KSDRN2 D.KSDRN1 D.0947 20. 4.KSDRN8 D.5440 . 2.0501 .KSDRN1 D.5500 24.KSDRN5 D. 3.6057 .KSDRN6 D. 7.KSDRN9 D.9445 1.5500 3.KSDRN8 D.0 N of Items = 8 .4500 3.4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.4500 24.KSDRN7 D.9974 21.5930 .0 20.5500 3.

K4 E1. 7.0 20.0000 3. 2. 5.2258 1.7474 25.0000 17.2524 1.8686 .K6 E1.K5 17.K7 E1.2258 1.0990 1.4737 Corrected ItemTotal Correlation .0 20.1000 3.3308 .8089 .0 N of Items = 7 .K2 E1.6184 28. E1.7649 .3534 1.8536 20.K1 E1.4737 30.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.5237 23.7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .8540 .2500 15.K5 2.K7 E1.6711 23.0 20.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1.8647 .K3 E1.0208 1.1000 2.9763 23.3500 2.K6 E1.9177 1.0 20.8773 Alpha if Item Deleted .3000 16.K3 E1. 3.8773 .4618 .3500 16.K4 E1.9500 16.0500 3.2500 17.Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20. 4.6428 .8294 .K2 E1. 6.4000 3.7913 .K1 E1.0 Std Dev .3504 .0 20.0 20.

P10 F.4846 .P13 F.P12 F.6289 Corrected ItemTotal Correlation .0 20. 5.7924 . 2.5000 33.8184 43.P6 F.9679 .9500 Scale Variance if Item Deleted 43.4184 42.1500 32.3925 .P11 F.P14 F. 8.P5 F.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F.6184 42.7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .3000 3.0 20.P11 F.5042 .9000 2.7820 .3684 42.9500 33. 10.9515 1. 9.P9 F.5000 2. 6.4737 .1000 3.4500 33.7823 .P3 F. 12.7849 .Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.1000 3.4724 .0 20.9679 .3176 .7792 .2344 .0 20.0 20.8711 44. 4.0 Std Dev .7000 33.2937 1.7500 33.0 N of Items = 12 .7786 .8013 1.6605 43.6000 32.P6 F.6500 3.P9 F.7798 .0 20.P5 F.3919 Alpha if Item Deleted .7804 .2395 42.6816 40.7996 20.5024 .8944 1.1180 1.0 20.P16 F. F.P2 F.0500 32.0513 1. 11.8000 2. 7.0 20.P20 33.P16 F.5237 42.8000 45.3800 .7909 .P12 F.0 20.2000 3.P14 F.1000 3.3500 33.P13 F.7996 .7826 .4946 .0400 1.0 20.9895 43.0 20.P20 3.5340 .4493 . 3.P10 F.5500 2.2524 .P2 F.P3 F.0311 1.7500 2.1500 33.1500 33.

7217 .6763 .0947 33. 2.K2 G.7434 .4285 .7410 .0699 1.K3 G.3579 35.6398 .0 20.8421 34.6822 .7410 .K4 G. 14.K8 G.3000 51.2096 . 15.6763 .K9 G.5000 50.5219 .0 20.9579 44.K4 G.9500 3.K15 G.6678 .0 20.1000 51.0000 51.1500 3.0 20.1000 51. 3.2500 3.6500 3.K16 G.K10 G.5501 .0501 .Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.4000 51.0400 .0 20.5207 .7500 3.0 20.0 20.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .3000 52.6124 .K13 G. G.9987 1.7206 .9000 3.7378 .4324 .K2 G.2344 1.7789 Corrected ItemTotal Correlation .6993 .9500 3.6189 .5024 .3500 51.K8 G.2000 43. 13.6683 .2183 .4500 3.6387 .9333 . 6.7228 .6694 .0 Std Dev 1.K15 G.K1 G.5500 4.4000 Scale Variance if Item Deleted 34.K16 G.K12 G.1910 1. 5.0 20.K13 G.K7 G.6889 .7436 .8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.0500 3.6000 51.6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.K3 G.K17 51.5026 42.8000 51.2000 42.0105 39.3789 32.5871 .K17 4.2000 41.7368 33.0 20.4000 51. 4.7263 41.6500 3.5840 .7500 2.K9 G.0 20.K10 G.6500 3.K5 G. 10.9333 1.K1 G.7789 36.7000 3.K6 G.1500 51.6113 . 7. 12. 8.K6 G.0 N of Items = 15 . 11.0 20.5852 Alpha if Item Deleted .K5 G.8711 39.4514 . 9.K7 G.0 20.3495 .5104 1.K12 G.9000 51.4000 51.0 20.8259 20.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful