AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” .ISTIMEWA BUAT.....Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK. Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan.

Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Wassalam. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. Prof. dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. Sekian. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.PENGHARGAAN Alhamdulillah. nasihat. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. terima kasih diucapkan. Azman Hasan. Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan. . bersyukur ke hadrat Allah SWT. bantuan. terima kasih diucapkan. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini.

amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. . konsistensi pengambilan makanan. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. Namun demikian.70.01. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar.17. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. sokongan sekolah. Kesimpulannya. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0. diikuti faktor organoleptik. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan. aktiviti fizikal dan emosi. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3.42. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan.2% mendapat 7 hingga 10 markah.0.

physical activity and emotional factor. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency.2% scored 7 to 10 marks. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3.42. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71.42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3. Also. This quantitative study uses questionnaire as its instrument. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake. In conclusion. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. factors influencing students’ food choice. Alas.70. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes. Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11.17. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level. Students show moderately good result regarding concentration with mean 3.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. . poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. with correlation 0. followed by organoleptic.0.

8 1.2 1.9 1.5 1.7 1.4 1.1 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.3 1.10 1.6 1.

3.1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.12.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.4.3 Risiko Penyakit Kronik 2.3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.4.4.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .3.3.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.3.1 Diet Seimbang 2.4 Nutrisi yang sihat 1.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.12.1 2.2.3.2 Piramid Makanan 1.2.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.1.2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.3 Nutrien 1.4.1 Diet Seimbang 1.2 Panduan Piramid Makanan 2.5.2.4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.12.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.12.

6 Faktor Organoleptik 2.9.1 3.9.1.5.6 3.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.2.2 Pembolehubah Bebas 3.2 Analisis Hipotesis 3.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.4 3.5.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.1 Set Ujian 3.7.2 Faktor Rakan-rakan 2.3 Faktor Emosi 2.5.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.5.1 Ujian Korelasi 3.7.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.4 Faktor Pengiklanan 2.9.8 3.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .5.2 3.5.5.1 Pembolehubah Terikat 3.5.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.1 Struktur Alat Kajian 3.2.3 3.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.

2 Kebolehpercayaan 3.12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4.3.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4.11 3.3.10.3.3. 4. 4.10.10. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .3.3.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.2 4.1 4.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4.3.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.2.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.1 Kesahan 3.3.

2.2. 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5.3.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.2.4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5.2.2 Perbincangan.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.3.2.4. 5. 5.2. KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan 5.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. kesimpulan dan cadangan 5.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4.2. 4.

2.pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5. 5.4 Rumusan.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 .8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5. 5.2.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.SENARAI JADUAL NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.1 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.10 3.3 3.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.2 2.1 2.8 3.6 3.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.11 3.4 3.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3.2 3.

7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.3.6 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.13 4.3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.1 4.2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .

4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4. 63 4.1 4. 72 4.1 2.3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4.9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 .8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.SENARAI RAJAH NO.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4.5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4.7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN. TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .

kesungguhan pelajar sendiri. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. di antaranya ialah vitamin. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. sama ada negara pertanian atau perindustrian. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. protein dan karbohidrat. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran. Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain. mineral. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita.BAB I PENDAHULUAN 1. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan . Secara umumnya.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan.

meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam. (2002). Contohnya. Beliau turut menyatakan bahawa. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil.2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. Walau bagaimanapun. pembangunan sosial dan ekonomi. jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan. iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula. zat besi. pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. Ini kerana. Menurut Govindji et al.yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting. Menurut Whitman (2000). persekitaran sekolah dan dinamik . 1. contohnya.

iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Bowker et al. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. Menurut mereka.. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. (1999). Contohnya. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. (1997) dan Roberts et al. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Rosso (1999).sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. Currie et al. 1999). Secara tidak langsung. atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. sekolah seharusnya menyediakan. dengan mengamalkan diet yang sihat. (1997) dalam Bowker et al. para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). Oleh itu. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah.

amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. Whitman (2000) menyatakan bahawa. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati . sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. 1. penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan.3 Pernyataan Masalah Picciano et al. Justeru itu. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). (1999) mendapati bahawa. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif. pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar. kedatangan pelajar. dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

Tesler. Stroper. (1999). Christie. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan. Bowker et al. Christie. Delisle. Havaz et al.1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. NASBE. (2004). 2000. seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. Delisle. 2003. (2005). 1995. Rajah 1. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . Jacobson. 2005. Blades. menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar. 2005. Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar.1. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO. (2005). 1999. 2003. (1999).8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. (1999). Bowker et al. McBean. Menerusi kerangka teori ini. pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji. 2005). Pelto et al. Picciano et al. (2004). dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar. (2005)...

Govindji et al. 1995). 1995). Blades. 2003.. 1999. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 2005. Dinger dan Waigandt. Havas et al. Delisle. 2004. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO.. 2005). Ziegler et al. 1999. 2005. Stroper. Pelto et al. 1999. c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas. 2005. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.. Tesler. .dari individu. Picciano et al. Keca 2005. d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan. 1997. Delisle. 2004. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. 1999... McBean. 1. Dalam erti kata lain. Kurtzweil. Cook-Cottone dan Keca.9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. Picciano et al. Cook-Cottone dan.. 1999. 2002. McBean. 2004. 1999. organisasi. 2005. sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.

Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal. dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. 1. Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia. dan mental pelajar. .e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.

2004).. bijirin dan pasta. Makanan dari kategori protein seperti daging.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1. 1. roti. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan.1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana. . diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah. Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi.11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik.12. Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing.1. susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO. 1.12.2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia. 2002).

1.12. skop kajian dan batasan kajian.12. dan mikronutrien. hipotesis.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan.12. Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. Terdiri daripada makronutrien. Dalam tujuan kajian. Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji. 2002). kerangka teori kajian. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini.4 Nutrisi yang sihat. pernyataan masalah..5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. 1. 1. lemak dan protein. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004).1. karbohidrat. objektif kajian. persoalan kajian. definisi operasional juga dinyatakan. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. Skop kajian pula menerangkan sedalam . kepentingan kajian. Selain daripada latar belakang masalah. tujuan kajian. vitamin dan mineral (Govindji et al.

.mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian. Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji.

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. .1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang.BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. al (1999). 2.2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini. ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja. Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. Menurut Picciano et. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang.

Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. 2.Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. Namun demikian. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna. Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat. yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. serat dan air yang mencukupi (NCCFN. 2005).1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN. (1999). vitamin. Protein.2. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al. Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara. 2005). protin. protein. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. garam galian dan air. vitamin. garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu . Karbohidrat. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. mineral.1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar. lemak. namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat. Jadual 2. lemak. Makanan mengandungi tenaga.

Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan.badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu. membantu mengawal suhu badan. Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN. dan lain-lain. pengaliran darah. 2005) 2. Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. darah dan tisu. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang. membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan. perkumuhan. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma. 2005). Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan. membersih usus dan mengelak dari sembelit. gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu.2. Air adalah bahan pengawal. oleh itu pemilihan makanan harus . Jadual 2.

dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. Lemak. 2005). bijirin. dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. 2005).1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. ikan kacang. minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu.mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging. 2005). tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid. 2005) Rajah 2. Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. Lebih kepelbagaian makanan. hasil dari ayam dan itik. .

towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. ubi Bijirin. konfeksi. nasi. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun. kek. daging tanpa lemak. alkohol. thosai. susu sejat dan yogurt - Ikan. 2005) .2: Panduan Asas Piramid Makanan.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan. garam dan gula Semua jenis gula. pasta.itik. daging dan kekacang Ikan. susu tepung.hasil dari ayam. ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari. bijirin sarapan pagi. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala. Jadual 2. tempeh. bubur. krim. mee. kacang. Aras piramid Aras 1 atau dasar . capati. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin.Jadual 2. ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis. lemak. ayam. roti. telur.

Demikian juga. menurut Blades (2001). Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. kekacang dalam makanan. Ketujuh. 2002) Selain itu.3. pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang. pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. 2.3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat. memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan.2. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. Kelima. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran.1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam. Seterusnya.. Terdapat lapan saranan yang diberikan. Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran.2. Keenam. memilih lebih banyak bijirin. Sementara itu. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan. Stroper (2003). pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2. Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Menurut Rahman (1999) pula. Diantaranya ialah. Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan . Ketiga.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat).

. faktor seperti kegemukan. strok dan osteoporosis (reput tulang). (2002). 2. melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005).3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999). sebahagian kanser. Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik. penyakit kencing manis. manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik. mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik.2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran. Menurut Govindji et al. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa.3. buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. 2.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades. menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia. 2004).3.2001). Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung.

4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang . seperti sayuran rendah kalori.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 . Keperluan juga bergantung kepada cara hidup. kopi. taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab. Jadual 2. 2000).5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab. dan lemak. 2000) 2. protein. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 . misalnya minum teh.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram. Keperluan berbeza sepanjang hayat.3. Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori. 2000). makanan tinggi kandungan air.3. Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran.2. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori. golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. Menurut beliau. Sebaliknya.

bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur. simpanan lemak ini akan digunakan). Jadual 2.diperlukan. Bagi setiap 3. komposisi badan dan keturunan. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. (Jika kelaparan berlaku.4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 .4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti. saiz. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan.50 (Sumber : Zainab. Walaubagaimanapun. Pelajar sekolah sebagai “captive audience”.4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang. sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan. badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak.500 kalori yang disimpan. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan . cara hidup (terutama senaman). 1999). Jadual 2. berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). 2000) 2. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah.

sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat. pertama. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. 2. Keempat. cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. ibu bapa dan penjaga juga berperanan. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. Menurut Havas et al. Bowker et al.yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar. . sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat. penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004). UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. Ketiga. termasuk generasi muda. keluarga dan seterusnya ahli komuniti. (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat. Kedua.4. sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja. (1995). kakitangan sekolah.

Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005). sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. Christie (2005) menyatakan bahawa. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al. seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah. kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah. Jacobson (2005).dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. Sehubung dengan itu. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’.4. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. 1999). tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan.2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. Perkara yang sama turut disentuh . menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. Bowker et al. Bowker et al. Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico.2. (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah.

seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan. panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar .3 Penintegrasian melalui kurikulum. Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah.4. Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas.oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002). 2. Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran. Contohnya. pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif. maka mengikut laporan Havas et al. (1995).

Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi. Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. 2. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama. Di samping itu. Menurut Rahmah (1999). Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. Selain itu. poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. selamat.4. mudah dan enak. menurut Rahmah. 2000). Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan.dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004).4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah. (1999). di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar. RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah. satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967.

Manakala Picciano et al. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi. cara hidup. kepercayaan agama. sosio-budaya dan faktor biologi. emosi. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor.1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik. Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000). Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran. bangsa dan etnik. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan. 2. tahap aktiviti. (1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang . di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. 2. kawasan geografi. Di bawah faktor keluarga. rakan-rakan. 1999). kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. jantina. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik.serta warga sekolah ke tahap yang optima. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. persekitaran.5. (Rahmah.

(1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot. Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. 2006). pembesaran terbantut. (1998) pula menyatakan bahawa. . Malah. majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. 2006). terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. 2. imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah. Zeigler et al. Kajian oleh Ziegler et al.2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar. CookCottone dan Keca. ia sukar dilakukan. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila. Malah. Walaubagaimanapun. (2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan.positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi.5.

Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa. tertekan dan sedih. murung. Contohnya. mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar. Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%. Menurut Tesler (2003). sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah. Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al. 2. maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat.5. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah. . coklat dan kek diberikan semasa harijadi. Selain itu. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri.2.5. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). ais krim dan jeruk. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. gembira. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka.3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia. terharu.

kandungan gula.5. pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. kepelbagaian dan saiz hidangan. . McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal. 2. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. keenakan makanan.2. Menurut Blades (2001). Contohnya. faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan. Blades (2001) menjelaskan bahawa. Picciano et al. tekstur. Menurut Norlaila (2006). 2006). remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. corak dan amalan pemakanan manusia. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. kandungan lemak. maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah. Contohnya. penampilan.5. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa. (Norlaila. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga.5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi.6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga.

mental dan kehidupan sosial individu. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang. 2. .6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat. amalan diet yang seimbang turut meningkat. secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005). Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. Selain itu. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri. 2000). Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat. Menurut Stroper (2003). Menurut UNESCO (2004). diet ditentukan oleh faktor ekonomi.2. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk . akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. Pelto et al.5. Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM.7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi.

Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia. protein. amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil. mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan. Pelto et al. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang.mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. berat badan. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. Contohnya. Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. Selain daripada itu. (2002). Contohnya. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. (2004). menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka.

dan kesihatan. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. Keprihatinan. 2004). Ini kerana. . Melalui kajian Kurtzweil (1995). Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak. pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis. Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. 2005). pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya. terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah. nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Contohnya. kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti. nama dan tempat pengeluar serta pengedar. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya. kandungan makanan.7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya. Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). 2.

pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. Namun demikian. ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. makan tengahari & makan malam. jika ingin mengambil makanan ringan/snek. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. Selain itu. pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. Tambahan pula menurut Middendorf (2005). Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar.Selain itu. (2000). menurut Wechsler (2002). 2000). dengan melatih penggunaan otot otak. Bellamy (2002). di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting. Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku. Menurut Govindji et al. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk . Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab. Menurut Zainab. Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. (2002). 2004). Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. Selain itu. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi.

Justeru itu. apabila seseorang itu tidak makan. Namun demikian. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. Contohnya. Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan. Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. Contohnya. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005). Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. menetapkan matlamat. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. Maka untuk meningkatkan konsentrasi. Namun demikian. Untuk mengelakkan daripada berangan. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. menurut Bonwell dan Eison (1991). strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. aktif secara fizikal. dengan menetapkan had masa apabila belajar. sentiasa aktif secara mental. Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan.

Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani. pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi. program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. pembelajaran kolaboratif. amali dalam makmal. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. pembelajaran koperatif dan Problem-based learning. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. Menurut UNESCO (2004) lagi. Namun demikian. 2002). Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. . Sebaliknya. peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. menurut Bonwell dan Eison (1991).pelajar melakukan projek berkumpulan. Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan.

peralatan berfungsi dan dijaga rapi. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar. senarai harga.8. gelas. 2. pinggan. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah.2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih.8.2. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM. . Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin. 2. 2001). ruang makan dan dapur bersih. sijil dan peraturan dipamerkan.8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan. menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. 2005). pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. kaunter. mengawal harga makanan dan minuman yang dijual.1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001). tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik. Menu. Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual. mangkuk. Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal. Lantai.

pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. 2. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah.2. Kedua. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. rakan sebaya. dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. Ketujuh. Kelima. pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan. emosi dan agama. kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran. Di antaranya ialah. iklan komersil.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. 2005). hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah. Namun demikian. Keempat. pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat. keluarga dan budaya. pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. Ketiga. Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat. Kadet Polis. Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. Tetapi sekolah . Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. Keenam. Kesembilan.8. Kelapan.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan.

.juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.

responden. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian. kerangka kerja.1 Pengenalan Dalam bab ini.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. . Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. instrumen kajian. kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan. 3. Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. sumber data. prosedur kajian. 2002). Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al. Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif..

Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. objektif. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. 3. Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi.Dalam kaedah kuantitatif. perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion. Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . saintifik. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah.

sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. Akhir sekali. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. . (2002). Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok. Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada. populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih. Negeri Sembilan dan Johor. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. Seterusnya. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik. Menurut Chua (2006). Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut. Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka. persampelan berkelompok boleh digunakan. pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. Kemudian. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. dalam persampelan berkelompok. pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. Menurut Mohammad Khatim et al.

Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan. Sekolah Menengah Teknik Kluang.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok.1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib. 3. (1999). 2006). Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. (1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang.125 orang (Berita Harian. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik.4 Tempat Kajian Dalam kajian ini. Jadual 3. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai. Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. .

pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. soal selidik juga amat tepat.Jadual 3. Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999). soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya. banyak data daripada responden dapat . menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain. Menurut Mohamad Najib (1999). maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata. persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. Menurutnya lagi. Dalam kajian ini. 1999).5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur. di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa.1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji.

5. Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. iii. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv.diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. 3. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias.

Bahagian C. The Relationship Of Body Mass Index Levels. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. Nutrition Knowledge. Dietary Knowledge. Bahagian D. Vegetable. 2003 Kaye-Ann Grant. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.2: Senarai rujukan soal selidik. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. And Fruit. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. Usual Food Choices. School Health Index For Physical Activity.2 berikut:- Jadual 3. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. . Bahagian A. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. And Fat Consumption In Adolescents.Bagi membina instrumen kajian ini. JoAnn Denny Long. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. 2004 Heather Danae Graham. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education. Influences On Food Choices. Bahagian B. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating. Rosanne Perlman Parris. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. dan Bahagian E.

Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd.4. 3.Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. (2003). 2003) . Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia.1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan. skala tinggi memberi nilai yang rendah. Bagi item pernyataan positif. Bagi semua bahagian. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM.5.1. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang.

4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma.5. 2003) 3. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.5 berikut telah digunakan. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan. Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006).3: Skala pemarkahan ujian.1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula. .Jadual 3. skala kekerapan dalam Jadual 3. Jadual 3.

Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah .Jadual 3.6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian. kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada). keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis. Menurut Wiersma (1995) lagi. malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar. Menurut Chua (2006). Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis. Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. 2004) 3. 1995). item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti. Menurut Cohen dan Manion (1985) pula.5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. Melalui kajian rintis ini. Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk.

2004). 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3.7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib.9 – 1.6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0. Jadual 3. Alpha Cronbach 0.0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib.0. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain.dipilih untuk menjalani kajian rintis.8 0.7 – 0.0 0.7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah. . Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid. Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar. Nilai 0.6 – 0. 1999). Walaubagaimanapun. Mohd Najib. Jika nilainya menghampiri 1.8 – 0.9 0.

bererti. Menurut Majid (2004). pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas. 3. Dalam kajian ini. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas. Dalam kajian ini .7. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang.8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3. ia berdiri dengan sendiri. Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah .2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian. 3. bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen. ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat.3. pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini. Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan.1.7.

Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan. Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap. pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat.sebanyak 64 salinan. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang. Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden. pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor.7 berikut . Jadual 3.

7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3. Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi.Jadual 3. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data.0. Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. . ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.

analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman.33 2.3.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min. Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji. 2003) 3. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min.8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1.34 hingga 3. julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang .00 hingga 2.9. Dalam kajian ini.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis. Menurut Chua (2006).9. Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi.67 hingga 5.2. Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan. Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar. 3. (2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi.8: Jadual 3.9. 2006).00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi.66 3.

00 0.91 hingga -1.31 hingga 0.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1.30 atau -0. Cramer 3.70 atau -0.31 hingga -0. Spearman Rho Biserial 2. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.50 atau -0.71 hingga 0.30 0.disusun dalam pangkatan. Jadual 3. Jadual 3.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua .90 0.2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1.91 hingga 1.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat . manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah.51 hingga -0. Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .01 hingga -0.51 hingga 0.71 hingga -0.00 dan -1. 2006). Phi 2.90 atau -0. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua.00 atau -0.01 hingga 0.70 0.50 0.00. Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0.

Secara ringkasnya.81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0.40 0. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif. jika satu pengujian itu sah.10. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999). Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa.60 0. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan . Mohd. kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah.00 0.80 > 0.Jadual 3.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian. 3. sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur. 2003).01 hingga 0. isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi.41 hingga 0. tetapi mempunyai ciri yang berlainan.2001) 3.61 hingga 0.

Maka. Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1.10.Hospital Kluang. kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan. 2006).0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11. 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. 3. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. . manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. Mohd. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran. Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid. kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib.0 (Chua. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian. 1999).

Hasil Keseluruhan 69 0.3.7996. . Konsistensi 7 0. Sokongan pihak 12 0.8259 Baik dalam kelas 6. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2.12.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0.7860.8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5.6 dan ke atas.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis. nilai Alpha ialah 0. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11. Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3. mencatatkan nilai Alpha 0.10. Kesedaran pelajar 8 0.8308 Baik Jadual 3. Faktor-faktor 27 0.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3. maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima. Jadual 3. Konsentrasi pelajar di 15 0.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik. menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.2. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4.12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1.

11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar. cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan.8. Dalam bahagian terakhir pula. . Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0.7 hingga 0. Maka.13. 3. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0. manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden.7920. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3. item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.

Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman. masalah dan situasi Menyediakan soal selidik.13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. 3.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. . iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti. tahap pengetahuan sedia ada pelajar.Jadual 3. 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini. pengkaji mula mengenalpasti isu. masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang.

Tiada . Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak.0.BAB IV ANALISIS DATA 4. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik. data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11. Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual. Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia. Untuk mendapatkan kejituan analisis. 4.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik.

Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. 4. SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas. Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang.1 menunjukkan min yang telah diperolehi. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. .pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian. 4.3. Jadual 4.3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik.

Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat.20 1. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat.14 3.08 Sederhana Sederhana iv.24 3.30 2. .58 2.38 Tafsiran Sederhana 1.68 Tinggi 6 i. 1. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.47 Sederhana 5.Jadual 4. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di. Kelas Sains.30 2.20 2. 1.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3.03 Min 3.25 2. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan).23 3. Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana.59 2. i. iii. Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan.66 3. 3.. 4. 8.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No.20 1. pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian. 1. Hari Penyampaian Hadiah). 1. Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.38 1. 2.31 3.39 Sederhana ii. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat. 1.01..84 Sederhana Sederhana Sederhana 1.83 3..14 1. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah. ii.33 1. 7.

persekitaran dan rakan sebaya. 4. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden.24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.2. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden.3. Jadual 4.39 serta sisihan piawainya ialah 1. pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G).20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.54. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Lapan soalan berkaitan dengan keluarga.Dalam kajian ini.68. lima soalan berkaitan emosi. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3.2 menunjukkan min yang telah diperolehi.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2. . Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.

10. dimakan oleh rakan saya.31 1.95 0. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya. 2. 16.48 3. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan. dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik).22 1.96 0.03 1.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana .81 4. Saya melakukan aktiviti riadah. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking.70 3. dihidangan dengan menarik.00 4.17 1. Min 3.01 0. 9.19 3. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1.48 3. 17. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah.22 1. ii.10 3. rakan-rakan.28 3.77 1.94 1. guru.Jadual 4. perkhemahan). lemaknya kurang. soto.25 3. 5.19 1. i ii iii iv v 14. kayak. Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.37 3.22 3.87 3.29 3. teksturnya baik. iv. Saya makan makanan seperti yang.06 3.2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No. dipelajari dalam kelas.27 1.. Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga. mee. Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan.85 1.14 1.. Saya aktif bersukan. 15.53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8.36 3.. iii. 4.95 1..16 1. Saya kerap berasa tertekan.85 0. baunya (aroma) enak.50 3.15 1. dimakan oleh keluarga saya. 11.17 1.08 3.29 3. Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan.36 3. Faktor Emosi Saya kerap berasa murung. laksa).24 3. Saya berjalan kaki ke sekolah.85 3. nasi. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.41 3. i ii. media (media cetak dan elektronik).98 1. iii. iv.73 4. i.89 3.47 2. 0.03 0.24 1.10 1. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang .96 3. rasanya sedap.01 0.93 0.57 3. 13.70 2. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. 1.86 3. 12.67 3. 7.69 0.03 1.22 1. 6.10 3.15 1.20 4.00 0.

1.5 2 1. manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1. (rujuk Lampiran G). rasa. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama. sentuh dan lihat.24.5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0.5 4 3.36. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.5 3 min 2. para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.5 1 0.48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4. .69. organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2. Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1. Melalui kajian yang telah dijalankan. 4. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu.

responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal. Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan. Merujuk kepada Rajah 4.9 3.1 3 2.3.6 3.7 3.2 3. kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah.8 3.5 min 3. .9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4.4 3.2.3 3.

3.5 3 2.5 2 min 1.5 1 0.5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4. Merujuk kepada Rajah 4. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan. Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan. .3.3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

Ini bermakna.7% 37 3.1% 126 11.6% 52 4.11kali 2.5% 44 17.8% 201 50. peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.9% 49 33.4% 196 33.8%.0% 38 9 .9% 11 9.7% 136 12. Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .2kali 29.7% 14 1.7% 113 11. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden.4. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden.9% 15 5.1% 12 5.7% 117 32.9% 11 3.8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.6% 10 13.0% 19 3.2% 16 4.1% 145 51.8kali 32.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4.5% 21 2.8% 45 10.5% 181 35. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G).5% 17 12 .6% 105 33.8% 125 47. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47.4 menunjukkan min yang telah diperolehi.7% 14 2.14kali 3.8% 125 38.0% 38 52. 4.4% 192 3 .2% 115 10.1% 65 30.3.3% 127 6 . Jadual 4.5kali 30.6% 128 27.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .

0 3. Terdapat 50.4 25.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu.5 56. Jadual 4. 51.5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi.3. Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52.0 100 .8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu. Seramai 128 iaitu 33.2 15.tiga hingga lima kali dalam seminggu. Jadual 4.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu. Bagi pemilihan makanan berprotein pula. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0.1% iaitu mereka makan malam sebanyak.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar.mengambil makan malam ialah 38. 4.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu.

6.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian. Merujuk kepada Rajah 4.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden.6 menunjukkan min yang telah diperolehi.3. . Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3. 56. peratus tertinggi markah ujian ialah 56. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan.6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar. Jadual 4.4%. 4.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas.

08 3. i. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0. ii.33 1.24 3. 1.04 1.73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama.21.00 – 11.15 Sederhana 5.29 1. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.47 3.00 – 10. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.00 – 9.00 petang 1.78 serta sisihan piawainya ialah 1. 1.69 3.19 4.47 3.05 1. iii.73 0.33 3.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1. v 3. i. .02 2.07 1. 1.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas. 7.29 3. iv. No.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4. 2.30 1.87 1. 1.85 3. ii.Jadual 4.28 2.00 pagi 10. v.28 1. iv.96 Sederhana 6.13 2.35 3.78 3. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0.08 1.21 3.00 – 2.00 – 1.00 pagi 12. iii.00 pagi 9.09 0.20 4.

mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H). skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan. ujian korelasi Pearson dilakukan. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4.3.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal. Dalam kajian ini. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. .4.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat.

Jadual 4.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat.10).01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang.6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4.055.055 Nilai p 0. Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0.7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat.283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0. hubungan antara kedua-dua . Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.7. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0. Rajah 4.

pembolehubah ini adalah sangat lemah. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.3. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.40. 4. hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. iaitu pada tahap 0.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana nilai p = 0. Maka hipotesis nul diterima. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal. Dalam kajian ini. .283 adalah lebih besar dari aras keertian 0.11).01 hingga 0.01.01 hingga 0.30. Namun demikian. data adalah bertaburan normal (Lampiran H). Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.

pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4.8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0. hubungan antara kedua-dua . Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.8. Jadual 4.17 Nilai p 0.10).01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.17.17.001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. di mana r = 0.

01.pembolehubah ini adalah sangat lemah.3. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. ujian korelasi Pearson dilakukan. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Oleh kerana nilai p = 0. iaitu pada tahap 0.11).01 hingga 0.40.30.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. 4. skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0.01 hingga 0. . hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Dalam kajian ini. Maka hipotesis nul ditolak.

Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.03 Nilai p 0.10).6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0. hubungan antara kedua-dua .12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4. Graf serakan Rajah 4. Jadual 4.9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0.9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.03.9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0.

Maka hipotesis nul diterima. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V.01. 4. .6 adalah lebih besar dari aras keertian 0.01 hingga 0. min dan peratusan.30.pembolehubah ini adalah sangat lemah. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. Korelasi Spearman. Oleh kerana nilai p = 0.11). Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson.40.4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih.01 hingga 0. iaitu pada tahap 0.

BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. 5.2 Perbincangan. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar . Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi. Selain itu. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini.1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini.

Contohnya. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain. Selain itu. Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan. 5. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. Namun demikian. Walaupun sebenarnya. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan.semasa pengajaran dan pembelajaran. Lantas. iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang. (1999). kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat.2.

faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. Bagi faktor persekitaran. Kelly-Plate dan Eubanks (2000).2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kesimpulan yang diperolehi ialah. faktor emosi. Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan. Ini selaras dengan . pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. 5. Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat. kawasan geografi. kepercayaan agama. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka. Di dalam kajian ini. di mana pendekatan harus diambil dengan segera. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad. emosi.2. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. Maka. rakan-rakan. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka.

yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap. Berkaitan dengan faktor emosi pula. Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. hidangan yang menarik. iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. rasa. tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. (2002). diikuti oleh tekstur yang menarik. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . corak dan amalan pemakanan manusia. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Dalam kajian ini. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. hidu. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan. Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. emosi yang tidak stabil. responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. sentuh dan dengar. Namun demikian.

tekstur. 5. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Melalui analisis yang telah dibuat.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. penampilan. Contohnya. sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. . Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. lapan item telah dibangunkan. Maka. Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat. ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. Oleh itu. Kesimpulannya.2. perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. iaitu rasa. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka.

tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. tetapi . Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. Namun demikian.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan. Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja. Walaupun mempunyai pengetahuan. Ini bermaksud. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut. Kesimpulannya. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak.

Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu. . 2002). Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). Namun demikian. proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al. melalui pernyataan di atas. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. Maka. adalah dicadangakan agar pihak keluarga. sekiranya seseorang itu tidak makan. Walaupun ia akan mangambil masa yang lama.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Oleh itu. pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. 5. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.4. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru.

Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam. iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu. Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003).30 malam. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. daging dan telur. Secara tidak langsung. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. (2002). Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam. memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan. Mengikut analisis skor min. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. Pengambilan buah-buahan.

bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit. Melalui perbincangan di atas. iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden. Ini kerana. Pengkelasan .5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar. 5. Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam.waktu yang sepatutnya adalah rendah. Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001). Kesimpulannya. melalui keluarga dan media. Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran.4. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan. cadangan yang dapat dkemukakan ialah. Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah. Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang.

5. Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. Seterusnya. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. melalui keluarga. Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. min berada pada tahap tinggi. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah. daripada analisis. rakan sebaya. Kesimpulannya.4. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. Contohnya. media. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat . 2004). Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang.

.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9. Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana. Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif.00 pagi. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. lapar dan mengantuk.00 hingga 2.00 hingga 9.00 pagi. Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005).00 tengah hari hingga jam 1. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. ini diikuti dengan pada jam 8. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10.00 petang. bermula pada jam 12. responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas. iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif. Ini disebabkan responden mula berasa letih. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. iaitu gabenor New Mexico. turut memberikan pernyataan yang selari. Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk.00 hingga 10. Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama. Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit. Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa.00 petang. Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya. Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P). Bellamy (2002).00 hingga 11.

Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P). data yang diperolehi adalah . Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P).4.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Pelto et al.Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah. Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P). pengawalan kelas harus lebih diambil berat. Ini kerana. Oleh itu. Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid.00 pagi hingga habis waktu persekolahan. konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang. adalah dicadangkan. 5. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. Kesimpulannya. pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson.

adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat. Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. berat badan. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang.berbentuk interval dan bertaburan normal. sedap dan menarik kepada para pelajar. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. Kesimpulannya. namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia. . responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi. Selain itu. ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. Contohnya.

8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama. ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). Contohnya. Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999). di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal.4. Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. . Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Selain itu. iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah.5. Oleh itu. (2002).

Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal. Contohnya. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari. 5.4. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar. . Secara tidak langsung. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. Di sekolah. Di samping itu. Taburan data juga adalah normal. guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar.Kesimpulannya.

pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. . pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Kesimpulannya. (1999) menyatakan bahawa. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan.Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya. Ini selari dengan Bowker et al. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah.

5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. 5. Selain itu. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Oleh itu. . Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. 3.6 Rumusan. 2. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian. Secara keseluruhan. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.5. adalah dicadangkan:- 1.

efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah. Selain itu. Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. Pendekatan secara serius. Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar.5. . Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar. Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka.

& Eison.” Nutrition and Food Science. P. (2002). (1999). S. W. “Factors affecting what we eat. 101.. Blades. 1. Bonwell. C. (1991). “Students' views of the college”.. “Active learning: Creating excitement in the classroom”. C. 2. Adult Learning. (1997). “WHO Information Series on School Health Document Four.” World Health Organization’s (WHO) Bellamy. C. Bowker. 8. 610-620 . Tudor-Smith... Crown Copyright: Washington Bender. E. S. 6-11.39. “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”.. M. Washington. 71-77. 21. Crosswaite. Hickman. British Food Journal. H. ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. J. (1998).. M. ASHE-ERIC Higher Education Report No. McGuffin. C. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. DC: George Washington University.RUJUKAN Aldinger. 2. (2001). Berita Harian (2006)..

Virginia Tech : Artikel. Yan Piaw (2006). 9. 196. 41 Cohen. M. 5-8. Chua. Dinger. Perak : Chee Leong Press Sdn.. L. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” . “Note Taking – The Cornell System”. and How?” Universiti Montreal: Tesis. K. 360 – 362. Colin.11-16. Cook-Cottone. K. & Manion. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”. (2004). Yan Piaw (2006). “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. “Master Your Memory”. D.280 Chua. Edisi Kedua. Bhd. R. “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. J. 5.Buzan.. Principal leadership. 4. Malaysia : McGraw Hill. Phi Delta Kappan. (2005). ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems. dan Keca. H. T. (1997). A. “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. Delisle. 136. 11. (2001). C. (2005). Am J Health Prom. dan Waigandt. Harper Paperbacks: Nota Christie. 357-370. “Setting and exercise standards for kids”. 1. Colvin. L. Trudeau. “Research Method In Education”. (2004). Malaysia : McGraw Hill. . (2005).226. (1985). S. New Jersey: Prentice Hall. K. Ee Ah Meng (1990).

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma. J. (1995). P. Nota. “Four core components which should be made available together and in all schools”. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler. (2006). (2002). P. (2000). Whitaker. Roepke. “Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. Geneva : Nota Wechsler. B. Medicine and Science in Sports and Exercise. “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”... H. W (2003). B. “Research methodological in Education. Zainab Tambi (2000).. The Learning Annex: Tidak diterbitkan. S. Yablonski. “Education for all 2000 assessment”. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”. 30. C. . W. “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. E. 9. 583-586.Tesler. (2005). (1998). V. 20-23. Hensley. J. 4. UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004).. 5th Ed” New York: Prentice Hall. Whitman. “Amalan Pemakanan Sihat”.

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas. BATU PAHAT. 2. Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini. 86400 PARIT RAJA.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) . 3.

Dalam piramid makanan. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. c. 1. d. d. makanan berlemak dan berminyak: a. c. b. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. c. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. Tabiat makan yang sihat: a. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. c. b. d. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. d. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a. b.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. b. c. d. b.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

i.. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. STS 1. 4.BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu.. 2. ii. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS . i ii. 2. iii. 5. iv. 3. iv. iii. Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang.

.. 5. 3. STS 1. Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. 4. nasi. 5. mee. i ii iii iv v 2.Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda. kayak.) TS TP S SS . Saya hanya akan makan makanan yang . baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1. 3. dll. soto. 2. laksa. 4.

BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1. 0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3.

Saya makan makanan rapu (contoh : keropok. kerepek. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5. telur. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya telah makan makanan berprotein (daging. jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7.4.

iv.BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. SEKIAN. 7.00 petang 1.00 – 1.00 pagi 9. i. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1. 6.00 – 10. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4.00 – 2. iii. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA . iii. ii. iv. 5. 2. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.00 pagi 12. v 3. ii. v. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8. i.00 pagi 10.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.00 – 11.00 – 9.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

0 20.0 N of Items = 5 .EMOSI3 B.4000 2.7993 .6718 .1642 1.0000 12.9447 11.7252 .7000 3.3522 .EMOSI4 B.EMOSI2 B.0000 9.0400 1.0 20. B.Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.EMOSI4 B.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B. 5.EMOSI1 B.0954 . 2.0500 12.2500 3.8180 .4500 12.0 20.EMOSI5 2.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .4184 13.0 20.6642 .7347 .EMOSI1 B.2632 Corrected ItemTotal Correlation .0 Std Dev 1.3416 1.6500 3.1684 13.EMOSI3 B.7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0000 Scale Variance if Item Deleted 10. 4.EMOSI2 B.6327 .3000 13.4539 Alpha if Item Deleted .7921 20.EMOSI5 13. 3.

0 20.4890 Alpha if Item Deleted .FZIKL4 B.Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 20.5026 8.FZIKL5 15.0 20.FZIKL2 B.FZIKL3 B.1192 .4079 7.4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.2000 3.0 20.FZIKL2 B.FZIKL5 4.9987 1.FZIKL4 B.5880 .8000 3.7500 16.1579 Corrected ItemTotal Correlation .3974 8.8944 .FZIKL1 B.FZIKL3 B.7702 .0 Std Dev .7762 . 3. 2.FZIKL1 B.5500 15. B. 5.8500 15.6806 1.8335 .7512 .1500 16. 4.5763 7.1000 4.8096 20.7191 .5202 .0 N of Items = 5 .4000 4.7289 .5000 Scale Variance if Item Deleted 8.8081 .

8276 .2085 1.INFO7 B. 3.7983 .4500 26.7710 .INFO11 B.0 20.INFO1 B.7949 .INFO11 B. 5. 2.INFO13 B.INFO13 B. 6.8500 3.1000 3.Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.2000 Scale Variance if Item Deleted 27.INFO14 25.3579 21.INFO9 B.INFO4 B.INFO4 B. 4.6000 26.0 20. 8.1002 1.0809 .INFO14 4.6000 26.INFO12 B.0809 1.5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.0 20.1000 3.9679 1. 7.INFO7 B.0500 21.2526 20.6169 .0 Std Dev .6842 24.5130 .0 20.7000 4.2000 25.6421 Corrected ItemTotal Correlation .7852 .0712 1.3356 .6169 .0 20.7000 3.INFO1 B.0105 25.6842 20.8277 20.5000 3.8329 .0 N of Items = 8 .INFO12 B.2500 3.7132 21.8500 26.3944 .0000 26.0000 25.INFO9 B.3263 .0 20.6978 .7983 .6067 Alpha if Item Deleted . B.8318 .8127 1.7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 20.

2000 1.3789 12.6348 .7000 25.4500 3. 7.2689 .0 20.PREFR2 B.5467 Alpha if Item Deleted .0 N of Items = 9 .7144 20.2344 1.0 20. 5.5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20. 9.1050 .PREFR6 B. 3.6165 .PRFR10 25.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.PREFR7 B.5763 12.0 20.5368 12.6944 .4500 3.PRFR10 4.6179 .9445 .PREFR8 B.9868 15.2000 25.PREFR7 B. B.7000 25.0 20.PRFER1 B.PREFR2 B.PREFR8 B.PREFR6 B.PREFR9 B. 6.6863 .9579 10.5362 .4000 3.3177 .2526 15.4105 16.5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.5104 1.9119 .0500 1.1000 24.PREFR5 B.9500 4.7042 .0 20.PREFR5 B.0 20.5417 .9974 15.7500 26.3571 .9500 27.0 20.PREFR9 B.1000 27.4140 .5026 .0 20.Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1. 8.0500 25.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6079 Corrected ItemTotal Correlation .5354 . 4.1000 3.PREFR4 B.5831 .PREFR4 B. 2.6152 .6885 .9445 .0 Std Dev .6830 .0500 4.PRFER1 B.

3500 24.3500 24.0000 3.0 20.1500 24.Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.5237 Corrected ItemTotal Correlation .8335 .5500 24.6041 .0947 20.7615 .8000 3.5553 20.4500 3.5440 .5237 Alpha if Item Deleted . 7.KSDRN5 D.2395 20.KSDRN6 D.5500 3.7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6057 .7551 .5930 .9974 21.KSDRN1 D.0 20.KSDRN2 D.0 20.4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.5500 3.KSDRN7 D.3500 3.5462 .4500 Scale Variance if Item Deleted 20. 5.KSDRN8 D. 3.KSDRN9 D.1000 24.8584 1.9000 24.0 20.7500 3.3579 22.0 N of Items = 8 . 6.KSDR10 24. 8.4318 1.KSDR10 3.9445 1.0 Std Dev .0699 .KSDRN5 D.3447 21.0 20.7868 20.7534 .8230 .7740 . 4. 2.4500 24.7581 .8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D.0 20.0 20.KSDRN7 D.7612 .4696 . R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.8751 .7920 20.KSDRN6 D.KSDRN8 D.KSDRN1 D.0501 .KSDRN9 D.KSDRN2 D. D.2899 .

8540 . 4.2258 1.7649 .0 20.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.8294 .3534 1.9500 16.8536 20.4737 30. 3.0208 1.8773 . 2.8686 .K7 E1.1000 2.K6 E1.0 20.9177 1.0500 3.K5 2.0 20.0 Std Dev .6711 23.0000 3.4737 Corrected ItemTotal Correlation .2500 15.0 20.1000 3.5237 23.8773 Alpha if Item Deleted .K1 E1.0 20.0000 17.K7 E1.K2 E1.7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .K3 E1.3500 2.6428 .K4 E1.0 N of Items = 7 .K1 E1.0 20. 7.8089 .9763 23. 5.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1.7474 25.2500 17.3500 16.K6 E1.3504 .K3 E1. 6.4000 3.2524 1.3000 16.Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.K4 E1.2258 1.K2 E1.4618 .0990 1.8647 . E1.3308 .K5 17.6184 28.7913 .

0 20.4184 42.P2 F. 10.8000 2.2395 42.6289 Corrected ItemTotal Correlation . F.P3 F.0 20.4846 .6184 42.3684 42.6816 40.4946 .0311 1. 8.2937 1. 12.P2 F.P20 33.5000 2.7798 .P5 F.1500 32.7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .5024 .0 20.9679 .7792 .8944 1.8013 1.2524 .4500 33.P11 F.P12 F.7924 .6605 43.P9 F. 2.P20 3.4737 .7996 20. 5.9500 33.0 20.0 20.0 20.7804 .5000 33.2000 3.9515 1.0 20.P12 F.Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.5500 2.7826 .7909 .3800 . 3.P11 F.0 20.0 N of Items = 12 .P10 F.1500 33.6000 32. 6. 11.9000 2.4724 .9500 Scale Variance if Item Deleted 43.7500 2.5340 .8184 43.0 Std Dev .0 20.7849 .P16 F.7000 33.P6 F.P5 F.P3 F.7786 .8711 44.7996 . 9.0513 1.0 20.7500 33.0 20.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F.P14 F.P9 F.9679 .5237 42.0400 1.P6 F.5042 .7823 .1000 3.4493 .P14 F.9895 43.1180 1.1000 3.3176 .P13 F.3000 3.6500 3.3925 .7820 .8000 45.P16 F.0500 32.P10 F.3500 33.2344 . 4.1500 33.1000 3.3919 Alpha if Item Deleted . 7.P13 F.

0 20.0 20.K10 G. 11.0 20.K17 51. 5. 9.6398 .3579 35.6763 .3495 .K8 G.0 20.K6 G.K12 G. 8. 14.5026 42.4285 .9500 3.K8 G.6678 .8421 34.K7 G.9579 44.9333 1.K12 G.K2 G.0 20.6763 .6500 3.7000 3.7206 .2500 3.1000 51.0947 33.K13 G. 12.5207 .9987 1.6889 .4000 51.2344 1.0 N of Items = 15 .K6 G.8711 39.5500 4.3000 51.7217 .5024 .6993 .K4 G.5104 1.7228 .7789 Corrected ItemTotal Correlation .2000 41.K16 G.7789 36.5219 .6694 .8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.7263 41. 6.K1 G.6000 51.1000 51.0500 3.K5 G.0 20.K15 G. 7.K9 G.6683 .3789 32.5840 .K3 G.K7 G. 15.8259 20.9333 .K5 G.5501 .K16 G.0 20.4500 3.1910 1.5871 .7436 .0699 1.0 20.0 20.K3 G.7378 . 3.3000 52.0 20.0 20.5852 Alpha if Item Deleted .9500 3. 2.6124 .7434 . 10.2183 .9000 3.K13 G.0105 39.4324 .7368 33.6500 3.K1 G.0000 51.2000 43.9000 51.K4 G.2000 42.K15 G.0501 .6113 .K2 G. G.4000 51.6387 .0 20.7500 3.6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.K17 4.3500 51.K10 G.7410 .Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.0400 .2096 . 13. 4.0 Std Dev 1.8000 51.K9 G.0 20.1500 3.1500 51.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .7410 .4000 51.6189 .5000 50.4514 .7500 2.4000 Scale Variance if Item Deleted 34.0 20.6822 .6500 3.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .