AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK. Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” ..ISTIMEWA BUAT. Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan....

Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat. Azman Hasan. Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. bersyukur ke hadrat Allah SWT. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal. Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. . nasihat. Sekian. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. bantuan.PENGHARGAAN Alhamdulillah. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. Wassalam. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. terima kasih diucapkan. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. terima kasih diucapkan. Prof. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

42. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11.01. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. Namun demikian. konsistensi pengambilan makanan. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan. diikuti faktor organoleptik.2% mendapat 7 hingga 10 markah.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. aktiviti fizikal dan emosi. . tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak.17. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3.70.0. Kesimpulannya. sokongan sekolah.

70. Also. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected. followed by organoleptic. poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake.2% scored 7 to 10 marks. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement.0. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. factors influencing students’ food choice.42. . In conclusion. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. with correlation 0.17. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. This quantitative study uses questionnaire as its instrument. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit. Students show moderately good result regarding concentration with mean 3. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency. Alas. Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11.42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3. physical activity and emotional factor.

KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.5 1.6 1.9 1.1 1.7 1.2 1.10 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .8 1.4 1.3 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.

5.3 Risiko Penyakit Kronik 2.4.1 Diet Seimbang 2.1 2.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.12.3.3 Nutrien 1.2 Panduan Piramid Makanan 2.2.3.1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.3.2 Piramid Makanan 1.3.4.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.4.12.4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.3.12.2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.2.12.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.4 Nutrisi yang sihat 1.2.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .1 Diet Seimbang 1.1.4.3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.

2 Faktor Rakan-rakan 2.2.1 Set Ujian 3.3 3.5.1 Pembolehubah Terikat 3.6 3.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.6 Faktor Organoleptik 2.2 Pembolehubah Bebas 3.1 Struktur Alat Kajian 3.1 Ujian Korelasi 3.3 Faktor Emosi 2.5.2.5.7.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.2 3.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.1 3.1.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.2 Analisis Hipotesis 3.5.5.9.9.7.9.5.8 3.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .5.4 Faktor Pengiklanan 2.4 3.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.5.

3. 4.3. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .10.3.10.3.3.2 4.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4. 4.1 4.10.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.2.11 3.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4.2 Kebolehpercayaan 3.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4.12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.3.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.1 Kesahan 3.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.3.

KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .2.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4. 5. kesimpulan dan cadangan 5.4. 4.1 Pengenalan 5.2.3.2.3.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.2. 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5. 5.2.2.2 Perbincangan.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5.4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN.

3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5. 5.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 .9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.2. 5.2.4 Rumusan.pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.

11 3. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.6 3.1 3.2 3.10 3.8 3.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .1 2.2 2.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.4 3.3 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.SENARAI JADUAL NO.9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3.5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.

6 4.1 4.3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.13 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .3.7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.

1 4.1 2.7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4.9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 .5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4.SENARAI RAJAH NO. 72 4.8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4. 63 4.3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN.

di antaranya ialah vitamin. protein dan karbohidrat. kesungguhan pelajar sendiri. Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain. Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran.BAB I PENDAHULUAN 1. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. mineral. Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. sama ada negara pertanian atau perindustrian.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian. Secara umumnya. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan .

Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. 1. gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. pembangunan sosial dan ekonomi. Walau bagaimanapun. Contohnya. contohnya. persekitaran sekolah dan dinamik . pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. (2002).yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. zat besi. tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula. iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. Beliau turut menyatakan bahawa. Menurut Govindji et al. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). Ini kerana. meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam.2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut. Menurut Whitman (2000). jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan. diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil. kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting.

Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. (1997) dan Roberts et al. atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. Bowker et al. (1999). iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. Currie et al. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Menurut mereka.sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. dengan mengamalkan diet yang sihat.. sekolah seharusnya menyediakan. Contohnya. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). (1997) dalam Bowker et al. Rosso (1999). para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. 1999). Oleh itu. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. Secara tidak langsung. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks.

Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah. (1999) mendapati bahawa. Whitman (2000) menyatakan bahawa. tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). 1. kedatangan pelajar. penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan.3 Pernyataan Masalah Picciano et al. dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Justeru itu. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif. sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati .menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

McBean. Christie. Stroper. 2003. Menerusi kerangka teori ini. 1995. (2004). Bowker et al. Tesler. seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan. (2004). (1999). (2005). 2004. NASBE.1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO. (1999). Delisle. 1999. dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar. Christie. Blades. (2005). Delisle. Rajah 1. pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji.1. (1999).. Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. Pelto et al. Jacobson. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . 2003. Havaz et al.8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. Picciano et al.. 2005). menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar. 2005. Bowker et al. 2000. (2005).

McBean. 1997. 1999. 1995). Stroper. Delisle. Cook-Cottone dan. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kurtzweil. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. organisasi.9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. Delisle.. Picciano et al. Dalam erti kata lain.. Dinger dan Waigandt. Pelto et al. c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas. 2005. 1999. 2005. 2005. Blades. 1995). Govindji et al. 1999. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. 1999. 2004. 1... 1999. Ziegler et al.. 2004. Tesler. . d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan.dari individu. sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Keca 2005.. 2003. 2005. Cook-Cottone dan Keca. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. Picciano et al. McBean. 2005). Havas et al. 2004. 2002. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. 1999. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO.

Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara. Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan. . dan mental pelajar. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal. tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat. Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia. 1.e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas.

diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al. bijirin dan pasta. . 1. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah. 1.12.12. 2002). Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1. 2004).1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana.1.11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik. roti.. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan. susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO.2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia. Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi. Makanan dari kategori protein seperti daging.

Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji. vitamin dan mineral (Govindji et al. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004). Selain daripada latar belakang masalah.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan. Skop kajian pula menerangkan sedalam . 1. Dalam tujuan kajian.12. dan mikronutrien. karbohidrat. hipotesis. lemak dan protein. pernyataan masalah.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. 1. kepentingan kajian.1. definisi operasional juga dinyatakan. Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. persoalan kajian. 2002).4 Nutrisi yang sihat. tujuan kajian. skop kajian dan batasan kajian. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini.5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. 1. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. objektif kajian. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan.12. kerangka teori kajian.12. Terdiri daripada makronutrien. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu..

mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian. . Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji.

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja. al (1999). Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan.2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang. Menurut Picciano et. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya. . tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini. 2.

protin. yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar.1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN.2. mineral. Jadual 2. (1999). Namun demikian. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. serat dan air yang mencukupi (NCCFN. Protein. lemak. lemak. vitamin. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna. 2005).Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. Makanan mengandungi tenaga. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat. lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. Karbohidrat. Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. protein. Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik.1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. 2. garam galian dan air. 2005). Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara. vitamin. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al. garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu .

Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN. pengaliran darah. membantu mengawal suhu badan. Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan. membersih usus dan mengelak dari sembelit.2. gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan. Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma. oleh itu pemilihan makanan harus . perkumuhan.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. Jadual 2. Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu.badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu. 2005). dan lain-lain. Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan. membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan. Air adalah bahan pengawal. darah dan tisu. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu. 2005) 2.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang.

Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. hasil dari ayam dan itik.1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti. 2005). nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu. Lemak.mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. . 2005) Rajah 2. Lebih kepelbagaian makanan. 2005). ikan kacang. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging. 2005). bijirin. tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN.

bubur.itik. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. daging dan kekacang Ikan. towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin. lemak. bijirin sarapan pagi.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan. ayam. roti. ubi Bijirin. susu sejat dan yogurt - Ikan. daging tanpa lemak. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun. nasi. 2005) . telur. kacang. pasta. ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis.2: Panduan Asas Piramid Makanan. krim. ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari. kek. mee. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. tempeh.hasil dari ayam. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala. susu tepung. thosai. garam dan gula Semua jenis gula. capati. alkohol. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. Jadual 2. konfeksi.Jadual 2. Aras piramid Aras 1 atau dasar .

2002) Selain itu. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2. Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran.. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan.2. Menurut Rahman (1999) pula. Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan . memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al. Demikian juga. menurut Blades (2001).2. Terdapat lapan saranan yang diberikan. Stroper (2003). Keenam. 2. Ketiga.1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran. Kelima. Ketujuh. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran.3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam. Seterusnya. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan. memilih lebih banyak bijirin.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat). pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat. pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Diantaranya ialah. Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Sementara itu. kekacang dalam makanan.3.

2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran.2001). penyakit kencing manis. sebahagian kanser. 2. melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung. menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia. 2004). memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades. manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik. Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah. strok dan osteoporosis (reput tulang). Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. (2002). Menurut Govindji et al. mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005). 2. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa. . faktor seperti kegemukan.3. Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO.3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999).3. buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet.

Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori. golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang . misalnya minum teh. Keperluan juga bergantung kepada cara hidup.3. seperti sayuran rendah kalori.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. Sebaliknya. 2000) 2. Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan. dan lemak.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram. Keperluan berbeza sepanjang hayat. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran. makanan tinggi kandungan air. 2000). kopi.2. 2000). Menurut beliau. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat. taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab. Jadual 2.3.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 . protein. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 .

Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan .4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti. Walaubagaimanapun.50 (Sumber : Zainab.500 kalori yang disimpan. sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan. cara hidup (terutama senaman). ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). saiz. (Jika kelaparan berlaku. badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. Bagi setiap 3. 2000) 2. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah. 1999). Pelajar sekolah sebagai “captive audience”. Jadual 2. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan. komposisi badan dan keturunan.diperlukan. Jadual 2. bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur. simpanan lemak ini akan digunakan).4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 .4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang.

yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar. sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja.4. (1995). kakitangan sekolah. Ketiga. ibu bapa dan penjaga juga berperanan.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat. . keluarga dan seterusnya ahli komuniti. cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004). 2. Bowker et al. sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat. (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat. pertama. Keempat. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. termasuk generasi muda. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat. Menurut Havas et al. Kedua. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan.

Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat. Bowker et al. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Bowker et al. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah. Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Perkara yang sama turut disentuh . Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005). Christie (2005) menyatakan bahawa. Sehubung dengan itu. 1999).dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’. seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al.2. Jacobson (2005).4. (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah.2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat. kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka.

Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002). panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar . Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan.4. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif. pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini. (1995). Contohnya. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah. seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas. maka mengikut laporan Havas et al. 2.oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar.3 Penintegrasian melalui kurikulum. Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah.

selamat. Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan. menurut Rahmah. mudah dan enak. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama. RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967. poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab. 2. Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar.4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan. Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. (1999). pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah. Selain itu. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. Menurut Rahmah (1999). Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. 2000).4.dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. Di samping itu. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004).

Manakala Picciano et al. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. persekitaran. Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi. 2. sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik. bangsa dan etnik. Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000). di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. (1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang .serta warga sekolah ke tahap yang optima. McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik.5. sosio-budaya dan faktor biologi. jantina. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. 1999). emosi. kepercayaan agama. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). (Rahmah. kawasan geografi. 2.1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. cara hidup. tahap aktiviti. Di bawah faktor keluarga. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan. rakan-rakan.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur. kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup.

Malah. 2.5. anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa. aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan. Malah. terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. Walaubagaimanapun. Kajian oleh Ziegler et al. (1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot. majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. pembesaran terbantut. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. Zeigler et al. CookCottone dan Keca. masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. (1998) pula menyatakan bahawa. . 2006).2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. 2006). Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. ia sukar dilakukan. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi. (2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah.positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila.

Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al. Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar. maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah. Menurut Tesler (2003). gembira. sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut.2. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah. ais krim dan jeruk.5. . terharu.5. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. Contohnya. Selain itu. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar. coklat dan kek diberikan semasa harijadi. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat. murung. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. 2.3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia. (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri. tertekan dan sedih.

maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah. penampilan. (Norlaila. keenakan makanan. faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan. kepelbagaian dan saiz hidangan. corak dan amalan pemakanan manusia. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. Contohnya. pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa.6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak.2. tekstur.5. remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga. kandungan gula.5. Menurut Blades (2001). dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. 2006). Menurut Norlaila (2006). McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal. Blades (2001) menjelaskan bahawa. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga. kandungan lemak. 2. Picciano et al. .5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi. Contohnya.

Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. amalan diet yang seimbang turut meningkat. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang. Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat. 2. Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan.2. akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. 2000). Pelto et al. Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi.5. sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM. diet ditentukan oleh faktor ekonomi. mental dan kehidupan sosial individu. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk . Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat.7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. Selain itu. Menurut UNESCO (2004). . secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan.6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. Menurut Stroper (2003). Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005).

Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita. pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. Selain daripada itu. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . Contohnya. Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil. Contohnya. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. Pelto et al. McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. (2002). (2004).mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka. protein. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan. Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. berat badan.

2005). . Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak.7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya.dan kesihatan. Ini kerana. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. Contohnya. kandungan makanan. pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis. Melalui kajian Kurtzweil (1995). nama dan tempat pengeluar serta pengedar. 2. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti. Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya. Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. 2004). pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. Keprihatinan. terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah. Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN.

menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi. jika ingin mengambil makanan ringan/snek. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi. Menurut Govindji et al. dengan melatih penggunaan otot otak. Selain itu. (2002). menurut Wechsler (2002). Bellamy (2002). Namun demikian. daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. 2004). Selain itu. pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku.Selain itu. Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. makan tengahari & makan malam. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. (2000). Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab. Tambahan pula menurut Middendorf (2005). Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. 2000). di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting. Menurut Zainab. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk .

aktif secara fizikal. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. Justeru itu. Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan. pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). menurut Bonwell dan Eison (1991). Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. sentiasa aktif secara mental. Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. Namun demikian. Contohnya. Untuk mengelakkan daripada berangan. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. Namun demikian. Contohnya. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. menetapkan matlamat. Maka untuk meningkatkan konsentrasi. dengan menetapkan had masa apabila belajar. apabila seseorang itu tidak makan. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005).

Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan. pembelajaran kolaboratif. amali dalam makmal. Namun demikian. program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). pembelajaran koperatif dan Problem-based learning. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. menurut Bonwell dan Eison (1991). 2002). Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi. Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. Menurut UNESCO (2004) lagi. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain.pelajar melakukan projek berkumpulan. Sebaliknya. . Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani.

Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal. Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. .8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan.8. sijil dan peraturan dipamerkan.2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan. kaunter.2. Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. mangkuk. peralatan berfungsi dan dijaga rapi. 2. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar. menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin. ruang makan dan dapur bersih. 2. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih. 2005). Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah. senarai harga. pinggan. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin.1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001). gelas. pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. mengawal harga makanan dan minuman yang dijual. tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik. Menu. Lantai.8. 2001).

pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan. Kedua. pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas. Di antaranya ialah. Keenam. Kesembilan.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. Ketiga. dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi. keluarga dan budaya. Namun demikian. Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. Ketujuh. 2. pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah.2. 2005). Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat. Kelima. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. Kelapan. pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah. kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan. iklan komersil. Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. emosi dan agama.8. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah. Tetapi sekolah . Keempat. Kadet Polis. rakan sebaya.

.juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.

. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif.1 Pengenalan Dalam bab ini. kerangka kerja. prosedur kajian. kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan. Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan. Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. sumber data. . Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al. Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. instrumen kajian. responden. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian. 3. 2002).

objektif. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin.Dalam kaedah kuantitatif. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. 3. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji. Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. saintifik. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar.

Menurut Chua (2006). pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut.sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. Akhir sekali. Kemudian. Seterusnya. (2002). Negeri Sembilan dan Johor. persampelan berkelompok boleh digunakan. di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. . Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada. Menurut Mohammad Khatim et al. pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. dalam persampelan berkelompok. populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih. Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok.

Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. 3. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit.125 orang (Berita Harian. 2006). Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Jadual 3. meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. (1999). faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan. (1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang. . Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok.1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai.4 Tempat Kajian Dalam kajian ini. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Sekolah Menengah Teknik Kluang.

pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. Menurutnya lagi. di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. Dalam kajian ini. soal selidik juga amat tepat. maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata. persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya.Jadual 3. Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur. Menurut Mohamad Najib (1999).1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. banyak data daripada responden dapat . Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999). Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib. 1999).5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain. Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa.

konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.5. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv. 3. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. iii. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia.

And Fat Consumption In Adolescents. Bahagian D. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students. Bahagian A. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.2: Senarai rujukan soal selidik. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. The Relationship Of Body Mass Index Levels. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference.Bagi membina instrumen kajian ini. dan Bahagian E. School Health Index For Physical Activity. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod. Vegetable. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. Usual Food Choices. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. Nutrition Knowledge. .2 berikut:- Jadual 3. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. Bahagian B. Rosanne Perlman Parris. 2004 Heather Danae Graham. Dietary Knowledge. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. 2003 Kaye-Ann Grant. Influences On Food Choices. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. Bahagian C. JoAnn Denny Long. And Fruit.

5. 2003) .Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.4. Bagi item pernyataan positif. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang. (2003). Bagi semua bahagian. skala tinggi memberi nilai yang rendah.1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan.1. Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang. Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM. 3.

5 berikut telah digunakan.4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma. 2003) 3. .3: Skala pemarkahan ujian. Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu.Jadual 3.5. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. skala kekerapan dalam Jadual 3. Jadual 3. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006).1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula.

kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada). Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti.5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. Menurut Chua (2006). Menurut Wiersma (1995) lagi. keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis.6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar. Menurut Cohen dan Manion (1985) pula. ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian. 1995). Melalui kajian rintis ini. Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk.Jadual 3. Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis. Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah . 2004) 3.

.dipilih untuk menjalani kajian rintis.0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. Mohd Najib. Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain. Nilai 0.8 0. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid. Walaubagaimanapun.0.8 – 0.0 0.6 – 0.9 – 1. 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3. Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan.7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib.9 0. 1999).7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah. Alpha Cronbach 0. Jika nilainya menghampiri 1. 2004). Jadual 3.6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0.7 – 0.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib.

Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian. Dalam kajian ini. pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik. ia berdiri dengan sendiri. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini. bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen.2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah .7. pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.7.1.3. bererti. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang. Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan. Menurut Majid (2004). 3.8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3. ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat. pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas. Dalam kajian ini .1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas. 3.

sebanyak 64 salinan. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap. pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden. Jadual 3. Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang. Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor.7 berikut . Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat. pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar.

.7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3.Jadual 3. ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11. Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi. Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.0. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.

8: Jadual 3.00 hingga 2.34 hingga 3. 2006).33 2. Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan. julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3.9. analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman. 2003) 3.3. (2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi.00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar. Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar.67 hingga 5.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis. Dalam kajian ini.9. 3.8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1. Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi.2. Menurut Chua (2006).66 3. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang .9.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua. Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi.

disusun dalam pangkatan. manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah.31 hingga 0.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0.00 0.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua .71 hingga -0.71 hingga 0.50 0.30 atau -0.51 hingga 0. Jadual 3.31 hingga -0.00 dan -1.91 hingga -1. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua. Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.30 0.00.90 0.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat .51 hingga -0. Jadual 3.2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1. Phi 2. Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .70 atau -0.91 hingga 1.01 hingga 0.90 atau -0.50 atau -0. 2006).00 atau -0.70 0.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1. Cramer 3. Spearman Rho Biserial 2. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.01 hingga -0.

isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif. Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi. sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan .Jadual 3. Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait. 2003).81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi. jika satu pengujian itu sah.01 hingga 0. Mohd. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah. kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah.40 0. tetapi mempunyai ciri yang berlainan.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur.60 0. Secara ringkasnya.2001) 3. 3. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid.10.00 0.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999). Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa.41 hingga 0.61 hingga 0.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0.80 > 0.

2006).10. Maka. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid.Hospital Kluang. 3. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran. Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1. kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan. . Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. 1999). Mohd.0 (Chua. manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah. Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran.0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11.

Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3. Konsentrasi pelajar di 15 0. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11. nilai Alpha ialah 0. Hasil Keseluruhan 69 0.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0. Jadual 3. maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan.2.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan. Konsistensi 7 0. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah.10.8259 Baik dalam kelas 6.7996. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.7860.8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5.3.6 dan ke atas. Faktor-faktor 27 0.12.12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik. Kesedaran pelajar 8 0. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis. mencatatkan nilai Alpha 0. Sokongan pihak 12 0.8308 Baik Jadual 3. . menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima.

Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan. manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden. Maka. . cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Dalam bahagian terakhir pula.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima.8. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik.13. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik.7 hingga 0.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0. 3.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0.7920. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3.11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar.

tahap pengetahuan sedia ada pelajar.Jadual 3. masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan. .13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. masalah dan situasi Menyediakan soal selidik. 3. Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel. pengkaji mula mengenalpasti isu.

data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia. Tiada . Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I. 4.BAB IV ANALISIS DATA 4. Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual.0.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik. Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini. Untuk mendapatkan kejituan analisis.1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih.

4. . Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang.pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. 4. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun. Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah. Jadual 4. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas. SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor.3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik.1 menunjukkan min yang telah diperolehi. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama.3. Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar.

Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.08 Sederhana Sederhana iv.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1.03 Min 3.01..23 3. 1. 3. iii.14 1.66 3. Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana.84 Sederhana Sederhana Sederhana 1. 1. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat.59 2. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar. Hari Penyampaian Hadiah).58 2. ii. 1.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.68 Tinggi 6 i.39 Sederhana ii. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan. Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah.24 3.38 1. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3. 4. . Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain.20 1.Jadual 4. 1. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat. 8.. Kelas Sains. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.47 Sederhana 5.25 2.20 2.31 3.30 2.38 Tafsiran Sederhana 1.33 1. 7. 1. i.83 3. 2.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah.20 1. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan).30 2. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.. pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian.14 3.

Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2. persekitaran dan rakan sebaya. pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G).24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.Dalam kajian ini. Jadual 4.39 serta sisihan piawainya ialah 1. lima soalan berkaitan emosi. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden. 4. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.54.2.3. jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4. Lapan soalan berkaitan dengan keluarga. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3. .68.2 menunjukkan min yang telah diperolehi.

i ii.89 3. Faktor Emosi Saya kerap berasa murung.77 1.93 0. Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga.69 0. Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan.01 0. rasanya sedap. i ii iii iv v 14.94 1.10 3. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan.22 3. 10.15 1.24 3.22 1. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan..29 3.98 1. iv. dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik).27 1.10 3.37 3. dimakan oleh rakan saya. iii.95 1. Saya kerap berasa tertekan.16 1. 0.81 4. 17.24 1. iv.36 3. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. laksa). 1.15 1. i.. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah. 9. 15.70 3. 4.22 1. Min 3.73 4.20 4.57 3.95 0.50 3.87 3. baunya (aroma) enak. guru. ii. Saya makan makanan seperti yang.47 2. 5.03 1. Saya melakukan aktiviti riadah.. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1. 7.03 1. nasi.10 1. dipelajari dalam kelas.00 4. 2.48 3.14 1. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. Saya aktif bersukan.85 1.85 0.2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No. dihidangan dengan menarik. kayak. mee.41 3.06 3.70 2..48 3. 13. 11.19 1.85 3. rakan-rakan.19 3. dimakan oleh keluarga saya.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana .53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8. lemaknya kurang. Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.22 1.08 3. iii.96 0.96 3.25 3. soto.29 3.00 0.03 0.36 3. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang . perkhemahan). Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan. 16.86 3. media (media cetak dan elektronik).17 1. Saya berjalan kaki ke sekolah.17 1.67 3.Jadual 4. teksturnya baik. 12. 6.28 3.31 1.01 0.

36.48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4.5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4.69. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.5 2 1. 4. Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1. manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1. rasa. organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4.24. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.1. (rujuk Lampiran G). Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu.5 3 min 2.5 1 0. Melalui kajian yang telah dijalankan. . sentuh dan lihat.5 4 3.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2. para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.

.1 3 2.8 3. Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal.2 3.4 3.3 3.7 3.6 3.9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4. Merujuk kepada Rajah 4.2.9 3. responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji. kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah.3.5 min 3.

3. Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan.5 2 min 1. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan.5 1 0.5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4.3. .3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi.5 3 2. Merujuk kepada Rajah 4.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

4% 192 3 .6% 52 4.9% 49 33.2% 16 4.0% 19 3.1% 145 51.1% 65 30.2kali 29. seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.9% 11 9. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden.8kali 32.7% 113 11. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.5% 21 2.7% 136 12.2% 115 10. peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4.8% 125 38. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47.8% 45 10.8% 125 47.8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G).3.1% 126 11.7% 37 3.5kali 30. Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.4 menunjukkan min yang telah diperolehi.8%.0% 38 52. 4.5% 44 17.7% 14 2.14kali 3.4% 196 33.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .1% 12 5.5% 17 12 . Ini bermakna.3% 127 6 .7% 14 1.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1.4.8% 201 50.6% 105 33. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden.7% 117 32.6% 128 27.0% 38 9 .9% 15 5.11kali 2.9% 11 3. Jadual 4.6% 10 13.5% 181 35.

5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi.mengambil makan malam ialah 38. 51. Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden.4 25.1% iaitu mereka makan malam sebanyak.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu. Bagi pemilihan makanan berprotein pula. 4.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden. Terdapat 50.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu.8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Jadual 4. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0.2 15.3.0 3.0 100 . Seramai 128 iaitu 33. Jadual 4. Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu.tiga hingga lima kali dalam seminggu. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.5 56.

6.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian. 56. Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3. .6 menunjukkan min yang telah diperolehi.6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar. Jadual 4.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas. Merujuk kepada Rajah 4.4%.3. 4. peratus tertinggi markah ujian ialah 56.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan.

ii.69 3.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.30 1.28 1. 1.87 1. 2.29 1.Jadual 4.78 serta sisihan piawainya ialah 1.00 – 11.24 3. i. . No.13 2.21.00 pagi 12.6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas.33 1. iii.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4. iv.78 3. iv.35 3.00 pagi 10.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1.21 3.02 2.96 Sederhana 6. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.29 3. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0. v 3.73 0.00 – 2.85 3. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0. 1.05 1. iii.47 3.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama. 1.04 1.00 pagi 9.00 – 1.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4.47 3. v.00 – 10. 1.07 1.00 petang 1.09 0.08 1. 7. i.15 Sederhana 5.08 3.00 – 9.28 2.33 3. ii.20 4. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.19 4.

. ujian korelasi Pearson dilakukan.4.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Dalam kajian ini.3.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit. mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).

055.283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0. Jadual 4.7.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat.055 Nilai p 0.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.10). Rajah 4.6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4. hubungan antara kedua-dua .7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat.7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0.

8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4.pembolehubah ini adalah sangat lemah. 4. hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.11). konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.283 adalah lebih besar dari aras keertian 0.30. data adalah bertaburan normal (Lampiran H).40. Namun demikian. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. Maka hipotesis nul diterima. Dalam kajian ini.01 hingga 0. Oleh kerana nilai p = 0. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal. .3.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.01 hingga 0.01. iaitu pada tahap 0. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.

10). di mana r = 0.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4. Jadual 4.17. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0. hubungan antara kedua-dua .17 Nilai p 0.8.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.17.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4.8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0.

skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).30.01 hingga 0. Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.01 hingga 0. ujian korelasi Pearson dilakukan. 4. iaitu pada tahap 0. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.01. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0. Maka hipotesis nul ditolak.3.pembolehubah ini adalah sangat lemah. .001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0.40.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.11). maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Oleh kerana nilai p = 0. Dalam kajian ini.

03.12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4. hubungan antara kedua-dua . Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.10).9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4. Graf serakan Rajah 4.6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0.9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0.9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Jadual 4.9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.03 Nilai p 0.

4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.6 adalah lebih besar dari aras keertian 0. Maka hipotesis nul diterima. . Oleh kerana nilai p = 0. 4. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. iaitu pada tahap 0. Korelasi Spearman. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.01 hingga 0.40.01. Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson.30.11). min dan peratusan.pembolehubah ini adalah sangat lemah.01 hingga 0.

Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah.2 Perbincangan.BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. 5. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar .1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. Selain itu. pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini.

kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.2.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan. sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. Contohnya. Walaupun sebenarnya. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. Lantas. menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar. Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya. Namun demikian. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain. iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang.semasa pengajaran dan pembelajaran. 5. (1999). Selain itu. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan.

faktor emosi. 5. Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maka. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. Ini selaras dengan . di mana pendekatan harus diambil dengan segera. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. rakan-rakan. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat. faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. Di dalam kajian ini. Bagi faktor persekitaran. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut.2. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad. Kesimpulan yang diperolehi ialah. Kelly-Plate dan Eubanks (2000). emosi. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka. kepercayaan agama. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka. kawasan geografi.

Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan. Berkaitan dengan faktor emosi pula. bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . Dalam kajian ini. tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. hidangan yang menarik. Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan. diikuti oleh tekstur yang menarik. Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. rasa. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. Namun demikian. Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. emosi yang tidak stabil. (2002). Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). corak dan amalan pemakanan manusia. hidu. sentuh dan dengar. Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000).

lapan item telah dibangunkan. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. 5. sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka. Kesimpulannya. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka. . Melalui analisis yang telah dibuat. Contohnya.2. Oleh itu. iaitu rasa. penampilan. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. Maka. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. tekstur. yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden.

Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli. tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). Namun demikian. tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. Ini bermaksud. Walaupun mempunyai pengetahuan. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. Kesimpulannya. Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja. Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. tetapi .

manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. Namun demikian. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu. Oleh itu. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al. 5. skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka. Maka. sekiranya seseorang itu tidak makan. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. Walaupun ia akan mangambil masa yang lama. . pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. 2002).4.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. melalui pernyataan di atas. adalah dicadangakan agar pihak keluarga. Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu.

iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan. Mengikut analisis skor min. Secara tidak langsung. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. (2002). memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam. Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003). Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan. Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam.30 malam. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. daging dan telur. Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok. iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Pengambilan buah-buahan.

memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan. Melalui perbincangan di atas. Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 5.5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Ini kerana. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001). Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden. iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran.4. Kesimpulannya. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar. melalui keluarga dan media. Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. cadangan yang dapat dkemukakan ialah. Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah. Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu. Pengkelasan . Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran. bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit.waktu yang sepatutnya adalah rendah.

didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat . persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas.4. rakan sebaya. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. min berada pada tahap tinggi.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas. melalui keluarga. Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. daripada analisis. 5. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. Contohnya. 2004). Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi. Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah. Kesimpulannya.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang. media. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Seterusnya. Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO.

iaitu gabenor New Mexico. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota. iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit. lapar dan mengantuk. iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif. Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P). Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana. Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk.00 hingga 11. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif. turut memberikan pernyataan yang selari. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. Bellamy (2002). Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1.00 hingga 10.00 pagi. Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005). yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa. Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana.00 petang.00 hingga 2.00 petang. . Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. ini diikuti dengan pada jam 8. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya. responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. bermula pada jam 12.00 hingga 9.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10.00 tengah hari hingga jam 1. Ini disebabkan responden mula berasa letih.00 pagi.

4. pengawalan kelas harus lebih diambil berat. Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. adalah dicadangkan. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid. pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P). Oleh itu.00 pagi hingga habis waktu persekolahan. Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P). (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah. untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P). data yang diperolehi adalah . konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang. Ini kerana. Kesimpulannya. 5. Pelto et al.

Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. . apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. berat badan. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. Selain itu. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik. adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi.berbentuk interval dan bertaburan normal. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. Kesimpulannya. namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. sedap dan menarik kepada para pelajar. Contohnya. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat.

Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. . ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. Oleh itu. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka.5. Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal.4. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran. Selain itu. Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama. Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999). Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Contohnya. (2002). Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al.

Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. Di sekolah. Contohnya.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. Secara tidak langsung. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal. Di samping itu. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar.Kesimpulannya. Taburan data juga adalah normal. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat. . guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar. golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar.4. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. 5. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan.

Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. (1999) menyatakan bahawa. Ini selari dengan Bowker et al. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan. pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya. dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. Kesimpulannya. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah. . Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah. pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya.

Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan.6 Rumusan. Selain itu. 2. Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik. adalah dicadangkan:- 1.5. Oleh itu. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. . 3. Secara keseluruhan. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian.5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. 5. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus.

kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar. Selain itu. Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. . Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka. Pendekatan secara serius.5. efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar.

6-11. C. J. (2002). (1998)..RUJUKAN Aldinger. “WHO Information Series on School Health Document Four. 610-620 .39.” World Health Organization’s (WHO) Bellamy. “Factors affecting what we eat. Tudor-Smith. 2. 21. 101. McGuffin. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”. C. “Students' views of the college”. S. Hickman. Berita Harian (2006). (1991). Blades. P. Bowker.. ASHE-ERIC Higher Education Report No. British Food Journal. (1997). & Eison. C. 2. S. Crosswaite. Bonwell. (2001). Crown Copyright: Washington Bender.. 71-77. Washington. W. “Active learning: Creating excitement in the classroom”.. M... 8. E. DC: George Washington University. M. (1999).. ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. C. Adult Learning. 1. H.” Nutrition and Food Science.

K.280 Chua. 357-370. Cook-Cottone. “Setting and exercise standards for kids”. Delisle. 1. 5-8. Malaysia : McGraw Hill. “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. (2005). Ee Ah Meng (1990). M. 5. . Chua. Perak : Chee Leong Press Sdn. T. Am J Health Prom. “Research Method In Education”. Harper Paperbacks: Nota Christie. L. 4. “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems.226. & Manion. (2004).. (1997). “Note Taking – The Cornell System”. Bhd. dan Waigandt. Malaysia : McGraw Hill. New Jersey: Prentice Hall. “Master Your Memory”. A. 136. Yan Piaw (2006). (2004). Colin. D. Virginia Tech : Artikel. 11. 360 – 362. J. and How?” Universiti Montreal: Tesis.11-16. (2005).Buzan. L. Dinger. Principal leadership. Yan Piaw (2006). K. Phi Delta Kappan.. “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. Colvin. H. K. Edisi Kedua. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” . Trudeau. C. dan Keca. “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. 196. 9. R. (2001). ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. (2005). (1985). S. 41 Cohen. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”.

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

“Amalan Pemakanan Sihat”. Nota. 4. (2005). 583-586. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler. V. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. (2000). “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. S. Medicine and Science in Sports and Exercise. (2002). Hensley. 30. E. Roepke. Geneva : Nota Wechsler. The Learning Annex: Tidak diterbitkan. P. (1995). “Research methodological in Education. W. (2006).. Whitman. H. . UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004). Zainab Tambi (2000). “Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. B. “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”. J... (1998).Tesler. P. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”.. World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma. B. Whitaker. W (2003). Yablonski. J. C. “Four core components which should be made available together and in all schools”. 20-23. 5th Ed” New York: Prentice Hall. 9. “Education for all 2000 assessment”.

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

2. Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas. BATU PAHAT. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1. 3. Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) . Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. 86400 PARIT RAJA.

Dalam piramid makanan. c. d. c. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. c. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. c. d. b. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. b. d.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. b. Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a. b. d. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. 1. makanan berlemak dan berminyak: a. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. Tabiat makan yang sihat: a. b. c. d.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

.BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden. iii. iv. 2. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS . Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. 4. 5. i. STS 1. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. 3. Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang. ii. i ii. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu. iv.. iii. 2.

5. STS 1. 4.Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda. 3. mee. 4. 5. laksa. Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. nasi. kayak. 2. soto. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1. baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. Saya hanya akan makan makanan yang . dll. 3.) TS TP S SS ... i ii iii iv v 2.

Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. 0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1. 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3. Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas.

telur. Saya makan makanan rapu (contoh : keropok. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . kerepek. Saya telah makan makanan berprotein (daging. jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6.4. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5.

6. v 3.00 – 9. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1. i. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.00 – 2. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.00 – 1. i.00 petang 1. SEKIAN.00 pagi 9.00 petang Pada setiap kali guru mengajar. ii. 5.00 – 10.00 pagi 10. v. ii. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA .BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.00 – 11. 7. iii.00 pagi 12. iv. iv. iii. 2.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

EMOSI1 B.EMOSI5 2.0 20.0 20.6500 3.EMOSI2 B. 2.3522 .0000 12.2632 Corrected ItemTotal Correlation .6718 .1684 13.Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.9447 11.0000 9.0 20.4500 12.3000 13.0 20.7000 3.7252 .EMOSI4 B.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .7347 .7993 .4539 Alpha if Item Deleted .0500 12.1642 1.2500 3.4000 2.EMOSI3 B.EMOSI5 13.8180 .6642 .4184 13.EMOSI4 B.3416 1.EMOSI1 B.EMOSI3 B. 5.0 N of Items = 5 .6327 .0 Std Dev 1. B.0400 1.0954 .7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.EMOSI2 B.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B. 4.0000 Scale Variance if Item Deleted 10.7921 20. 3.

7289 .FZIKL5 15.5500 15.FZIKL2 B.3974 8. 2.7512 .FZIKL1 B.8096 20.2000 3.9987 1. 4.0 20.0 20.5000 Scale Variance if Item Deleted 8.4000 4.7762 .0 N of Items = 5 .5763 7.8335 .8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .5026 8.Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.7702 . B.FZIKL1 B.6806 1.7191 .1579 Corrected ItemTotal Correlation . 3.5202 .0 20.1192 .8000 3.FZIKL5 4. 5.0 Std Dev .FZIKL4 B.7500 16.FZIKL2 B.8500 15.1500 16.8944 .FZIKL3 B.4079 7.4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.5880 .8081 .4890 Alpha if Item Deleted .0 20.1000 4.FZIKL4 B.FZIKL3 B.

8.0500 21.INFO14 4.0 Std Dev .INFO7 B.5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.6067 Alpha if Item Deleted .6169 .0 20.INFO11 B.3944 .INFO1 B.0000 26.6000 26.9679 1.6000 26.2500 3.0105 25. 5.INFO9 B.0 20.INFO14 25.6421 Corrected ItemTotal Correlation .INFO4 B. B. 2. 6.7949 . 7.6978 .3263 .1000 3.0809 1.0 20.2000 25.7710 .3356 .8500 26. 4.0000 25.5130 .Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.8329 .6169 .INFO12 B.INFO13 B.6842 24.0809 .7132 21.8127 1.8276 .0 20.8318 .7000 3. 3.7000 4.4500 26.2000 Scale Variance if Item Deleted 27.0712 1.0 20.5000 3.INFO7 B.INFO13 B.2526 20.7983 .6842 20.0 20.INFO4 B.INFO1 B.INFO9 B.INFO12 B.0 20.INFO11 B.8277 20.1002 1.3579 21.7852 .8500 3.7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .7983 .2085 1.0 N of Items = 8 .1000 3.

9119 .6165 .0 20.0 20.0 20.4105 16. B.1000 3. 4.5763 12.PREFR7 B.4500 3.5368 12.2689 . 3.7500 26.5026 .PREFR2 B.PREFR9 B.5104 1.5467 Alpha if Item Deleted .PRFER1 B.0 20.4000 3.2526 15.5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.6863 .PREFR5 B.6179 . 5.5831 . 8.5362 .PREFR8 B.Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.6348 .PREFR7 B.7000 25.PRFR10 4.PRFR10 25.PREFR4 B.PRFER1 B.PREFR9 B.0500 1.6079 Corrected ItemTotal Correlation .PREFR2 B.2000 1.PREFR6 B.1000 27.PREFR6 B.3177 .4500 3.7042 . 6.9579 10.1000 24.3789 12.0500 4.9445 .2000 25.PREFR5 B. 9.9974 15.7000 25.0500 25.5354 .6152 .0 20.9500 27.0 20.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 N of Items = 9 .4140 . 2.PREFR4 B.9500 4.3571 .6885 . 7.6830 .0 20.6944 .7144 20.9868 15.PREFR8 B.2344 1.9445 .5417 .5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.0 Std Dev .1050 .

8230 .2395 20.5237 Corrected ItemTotal Correlation .KSDRN9 D.7615 .7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0947 20. R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D.4500 24.4318 1.KSDRN2 D.0 20.5553 20.5500 3.0699 .7551 .3500 24.KSDRN5 D.7740 .6057 .0 20.3447 21. 4.4500 Scale Variance if Item Deleted 20.8751 .0501 . 8.7500 3.3579 22.5440 .0 Std Dev .5500 24.7534 . 3.8000 3.1000 24.4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.KSDRN8 D.1500 24.KSDRN5 D.0000 3.2899 .9000 24.7612 .KSDRN6 D.KSDRN1 D.KSDRN9 D.KSDRN1 D.5930 .7581 .Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.9974 21.0 20.KSDRN6 D.KSDRN7 D.0 20. 6.5237 Alpha if Item Deleted . 7.5500 3.4696 .0 20.KSDR10 24.0 20.0 20.5462 .6041 .3500 24.7920 20.KSDRN7 D.KSDRN8 D.4500 3. D.9445 1. 2. 5.7868 20.KSDRN2 D.8335 .3500 3.8584 1.0 N of Items = 8 .KSDR10 3.

K6 E1.6428 .0500 3. 6.K4 E1.3534 1.9500 16.2258 1.4618 .3500 16.0 20.8540 .3000 16.0 20.4737 Corrected ItemTotal Correlation .0 20.2524 1.7913 .0 20.K6 E1. 4.9177 1.8773 Alpha if Item Deleted .5237 23.2500 17.3308 .6184 28.8686 .8647 . 2.0208 1.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1. 3.0 N of Items = 7 . E1.7474 25.8773 .0 Std Dev .K3 E1.2500 15.1000 3.K1 E1.0000 17.K5 2.0 20.K5 17.4737 30.7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .K4 E1.4000 3.0000 3.3504 .K2 E1.3500 2.2258 1.8294 .Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.K1 E1. 5.7649 .K3 E1.K2 E1.9763 23.K7 E1. 7.K7 E1.8536 20.0 20.1000 2.0990 1.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.8089 .6711 23.

2395 42.7786 .P13 F.4946 .5024 .P16 F.0 20.P3 F.0 20.6500 3.4737 .0500 32.9895 43.P20 33.7000 33.7826 .P9 F.0 N of Items = 12 .3800 .4184 42.7924 .3176 .2937 1.7909 .P2 F.P10 F.7500 33.P6 F.1500 33.9500 Scale Variance if Item Deleted 43.P3 F. 9.7792 . 8.3925 . 10.4846 .P13 F.5042 .7823 . 11.5237 42.1500 32.0311 1.4493 . 12.0 20.0513 1.1180 1.2524 .0 20.P6 F.8000 45. 5.P9 F.P11 F.0 Std Dev .1000 3.P12 F. 3.4500 33.6816 40.3684 42.8711 44.P14 F.3919 Alpha if Item Deleted .0 20.9500 33.Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.7996 . F.5000 2.6184 42.P10 F.7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .1000 3.P2 F.1500 33.0 20.6605 43.0 20.0 20.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F.6289 Corrected ItemTotal Correlation .5000 33.P14 F.6000 32.7996 20.0 20.2344 . 7.0 20.P20 3.3500 33.8013 1.8184 43.7849 .1000 3.4724 . 6.0400 1.8944 1. 2. 4.P12 F.9515 1.P5 F.P5 F.7804 .3000 3.0 20.7798 .8000 2.P16 F.5500 2.7500 2.7820 .2000 3.9679 .5340 .9679 .P11 F.9000 2.

9333 .2096 .9500 3.K17 4.0 20.6000 51. 4.9000 51.2344 1.7228 .1000 51.9500 3.K2 G.6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.6763 .1910 1.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .3789 32.0500 3.5104 1.6993 .6763 .4000 51.3579 35.K1 G.8259 20.K5 G.2000 43.7500 3.6889 .6683 .K7 G. 13.7434 .K12 G.2000 42.0947 33.6500 3. 14.5840 .5000 50.5501 .5026 42.K9 G.K5 G.K16 G.4285 .3495 .K9 G.K8 G.K10 G.K7 G. 6.9987 1.K16 G.0 20.6124 .5500 4.8000 51.5219 . 12.7436 .K8 G.0699 1.5207 .5852 Alpha if Item Deleted .7000 3.8421 34.K1 G.9579 44.6694 .K10 G.0 Std Dev 1. 3.0 20.4514 .K6 G.K4 G.5024 .7500 2.0105 39. 5.0 20.8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.7789 36.K6 G.0400 .7410 .2183 .K15 G.K3 G.4000 51.K15 G.1500 3.6113 .3500 51.0 N of Items = 15 .6189 .7206 .1000 51.7263 41.K4 G.K2 G.0 20.7789 Corrected ItemTotal Correlation .0501 .K12 G.5871 .0 20.Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1. 15.4324 .4000 51.7217 .6678 .9000 3. 10. 7.K3 G.2500 3.0 20.0 20. 2.0 20.0 20. 11.4000 Scale Variance if Item Deleted 34.2000 41. 8.3000 52.0000 51.8711 39.6822 .0 20.6500 3.K17 51.6398 . G.3000 51.7410 .1500 51.7378 .6500 3.4500 3.0 20.0 20.K13 G. 9.0 20.7368 33.9333 1.6387 .K13 G.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful