AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

HAMIDAH NOOR BINTI MD YUSOH

Projek Sarjana ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Jabatan Ikhtisas Pendidikan Fakulti Pendidikan Teknikal Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

OKTOBER 2006

Pengesahan Penyelia

“Saya/kami* akui bahawa saya/kami telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/kami* karya ini adalah memadai dari segi skop dan kuantitinya untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Nama Penyelia

: Dr. Hj Baharom bin Mohamad

Tandatangan Penyelia

: ......................................

Tarikh

: .................................

“Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.”

Nama Penulis

: Hamidah Noor binti Md Yusoh

Tandatangan Penulis : .................................................

Tarikh

: .................................................

.. Adinda Fatimah Noor dan Mohd Yazid ”Di harap kejayaan ini memberi semangat buat kalian” .. Ayahanda dan Bonda yang dikasihi Md Yusoh bin Abdol dan Safiah binti Hj Abdullah ”Terima kasih di atas segala sokongan dan nasihat yang diberikan.Sesungguhnya ia telah menjadi pendorong kepada kejayaan anakanda ini” UNTUK.ISTIMEWA BUAT..

Buat teman-teman seperjuangan yang memberi dorongan. Madya Tn Hj Sapon Ibrahim dan En. saya berjaya menyiapkan laporan Projek Sarjana ini. Buat pihak semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. . dan kesabaran beliau yang berikan sepanjang membimbing saya. nasihat. Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. Tidak dilupakan guru-guru dan para pelajar Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. terima kasih diucapkan. Untuk pihak Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah memberi kebenaran menjalankan projek ini. Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat dan Sekolah Menengah Teknik Kluang di atas kerjasama dan kesudian memberikan maklumat-maklumat yang diperlukan.PENGHARGAAN Alhamdulillah.yang menilai dan memberi bimbingan untuk saya membaiki laporan ini. Prof. Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan buat pensyarah pembimbing iaitu Dr Hj Baharom bin Mohamad di atas segala maklumat. Azman Hasan. jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya. bersyukur ke hadrat Allah SWT. serta semua pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal. Terima kasih buat ketua panel dan pensyarah penilai. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan amat berguna dan dihargai. terima kasih diucapkan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat di dalam menjayakan projek ini. bantuan. kerana dengan rahmat dan limpah kurniaNya. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. Wassalam. Sekian.

sokongan sekolah.0. aktiviti fizikal dan emosi. Responden mempunyai konsentrasi pada tahap sederhana dengan min 3. Dapatan juga menunjukkan sokongan pihak sekolah memupuk amalan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana dengan min 3. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dan inferensi menggunakan perisian SPSS versi 11. Kajian tinjauan ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen. Kesimpulannya.01.2% mendapat 7 hingga 10 markah. Namun demikian.17.ABSTRAK Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap kebolehan kognitif dan psikomotor pelajar. Seramai 381 responden terdiri dari pelajar sekolah menengah teknik dipilih secara rawak. kesedaran dan tahap pengetahuan mereka berkaitan pemakana yang sihat serta kesannya terhadap konsentrasi pelajar semasa P&P. pelajar sekolah menengah teknik mengamalkan pemakanan yang sihat pada tahap sederhana. konsistensi pengambilan makanan. Analisis menunjukkan terdapat hubungan yang lemah antara konsistensi pengambilan makanan dengan konsentrasi pelajar semasa P&P dengan koefisyen korelasi 0.42 dan kesedaran juga pada tahap sederhana dengan min 3. .42. diikuti faktor organoleptik. Kebanyakan responden mengamalkan pemakanan secara konsisten dan tahap pengetahuan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat adalah tinggi iaitu 71. Dapatan menunjukkan faktor persekitaran paling mempengaruhi pemilihan makanan responden dengan min 3. Perkara yang dikaji ialah faktor-faktor mempengaruhi pemilihan makanan. Tiada hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat dan tiada hubungan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.70. Kajian ini bertujuan meninjau amalan pemakanan pelajar melalui konsistensi pengambilan makanan. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih kurang diaplikasikan.

2% scored 7 to 10 marks. Analyses show a weak relation between students’ eating consistency and their concentration in classes. students’ knowledge and awareness in practicing good eating habit and their dietary intake consistency. there is no relation between schools’ approach in enhancing students’ knowledge and their good dietary intake. poor cognitive ability is influenced by one’s eating habit. Students show moderately good result regarding concentration with mean 3. Alas. In conclusion. This study is assigned to determine students’ dietary habit through food intake. This quantitative study uses questionnaire as its instrument. .70.ABSTRACT Health and good nutrition status gives strong influence to students’ learning potential and achievement. Issues that have been examined are schools’ approach in supporting good eating habit. physical activity and emotional factor.17. with correlation 0. Most students eat consistently and have high knowledge about healthy and balanced diet that is 71. This study indicates that there is no relation between students’ knowledge and their awareness in practicing good eating habit. factors influencing students’ food choice. Result also shows school support in promoting good eating habit at moderate level. awareness in practicing good eating habit and their concentration in classes. Also. Result shows that environmental factor affect the most in influencing food choice with mean 3. the technical and vocational students apply practicing good eating habit at moderately good level.0.42. Descriptive and inferential analyses were used to analyze data collected using SPSS version 11. A number of 381 students from six technical vocational schools were randomly selected.42 and awareness in practicing good dietary intake with mean 3. followed by organoleptic.

1 1.12 Definisi Operasional 1 2 4 5 5 6 7 7 9 9 10 10 .9 1.2 1.4 1.8 1.6 1.KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN ii iii iv v vi vii xiii xv xvi xvii I PENDAHULUAN 1.10 1.3 1.7 1.5 1.11 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Teori Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian Batasan Kajian 1.

3.1 Diet Seimbang 1.3.1 Pencapaian Akademik dan Proses Pembelajaran 2.2.12.2.1 Faktor Keluarga dan Budaya 24 25 .4 Pendekatan Menyeluruh Sekolah Terhadap Pemakanan dan Nutrisi Seimbang 2.12.2 Pengenalan Teori-teori Amalan Pemakanan Seimbang 2.3 Pengintegrasian Melalui Kurikulum 2.2 Piramid Makanan 1.4.3.4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan 2.1 Diet Seimbang 2.1 2.5.12.3 Garispanduan Pemakanan Sihat 12 12 13 14 17 17 17 2.2.3 Risiko Penyakit Kronik 2.4.4 Kolaborasi dengan Pusat Kesihatan Kerajaan 21 21 23 24 2.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan 18 18 19 19 20 2.3 Nutrien 1.2 Penetapan Polisi oleh Pihak Sekolah 2.1.2 Kesihatan Mental dan Fizikal 2.3.4.12.3.4.1 Usahasama dengan ibubapa/penjaga pelajar 2.5 Teori Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan 2.3 Kepentingan Amalan Pemakanan Sihat 2.2 Panduan Piramid Makanan 2.4 Nutrisi yang sihat 1.13 Rumusan 10 10 11 11 11 II TINJAUAN LITERATUR 2.

3 Faktor Emosi 2.7.7 Rumusan 26 26 26 27 28 28 30 33 III METODOLOGI KAJIAN 3.5.2 Pembolehubah Bebas 3.6 3.6 Faktor Organoleptik 2.9.5.1 Ujian Korelasi 3.5.1 Set Ujian 3.5.1 Pembolehubah Terikat 3.8 3.5 Pengenalan Rekabentuk Kajian Populasi Dan Sampel Kajian Tempat Kajian Instrumen Kajian 3.3 3.1 Struktur Alat Kajian 3.1.2 Penilaian Alat Kajian 35 35 36 38 38 39 41 42 43 44 45 45 45 47 47 48 48 50 3.7.7 Kajian Rintis Pembolehubah Kajian 3.7 Konsistensi Pengambilan Makanan Oleh Pelajar 2.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min 3.9.9.2.1 3.5.4 Faktor Pengiklanan 2.5.5.2 Analisis Hipotesis 3.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan .2.6 Kesedaran dan Pengetahuan Pelajar Berkenaan Diet Seimbang 2.2 3.5 Faktor Aktiviti Fizikal 2.5.2 Faktor Rakan-rakan 2.4 3.9 Kaedah Pengumpulan Data Tatacara Penganalisisan Data 3.

2 4.2.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan Antara Tahap Pengetahuan Pelajar dengan Kesedaran Mereka dalam Mengamalkan Pemakanan yang Sihat.2 Kebolehpercayaan 3.10.3.3 Pengenalan Profil Responden Dapatan Kajian 4. 4.3.1 Kebolehpercayaan Instrumen 3.3.3.3.1 Kesahan 3.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar.3.1 4.11 3.3.10. 4.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 4.3.5 Persoalan Kajian (v): Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar 4.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 4. 55 55 56 56 58 65 66 67 68 69 .10.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan Pihak Sekolah Dalam Membentuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar Sekolah.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi Pelajar di Dalam Kelas 4.12 Prosedur Kajian Rumusan 50 50 51 53 54 IV ANALISIS DATA 4.

5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.2.2.4.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan Antara Pengambilan Makanan Secara Konsisten dengan Konsentrasi Pelajar Semasa Pengajaran dan Pembelajaran.2. 5.1 Pengenalan 5.2. 5. kesimpulan dan cadangan 5. KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 5.2 Perbincangan.2.4 Rumusan 71 73 75 V PERBINCANGAN.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 5.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan Antara Pendekatan Pihak Sekolah dengan Tahap Pengetahuan Pelajar Berkaitan Amalan Pemakanan yang Sihat 4.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas 5.3. 5. 4.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat.2.3.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan 76 76 77 78 80 82 84 85 87 .4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden.2.

3 Cadangan untuk kajian lanjutan 5.4 Rumusan.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran 5.5 Penutup 91 91 92 89 88 RUJUKAN 93 LAMPIRAN 99 . 5.2.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 5.pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat 5.2.

5 Lokasi dan Bilangan Sampel Kajian Senarai Rujukan Soal Selidik Skala Pemarkahan Ujian Pemberatan Skala Likert Kekerapan Pengambilan Makanan dalam Seminggu 38 40 42 42 43 3.SENARAI JADUAL NO.1 2.11 3.8 3.7 Interpretasi skor Alpha Cronbach Bilangan Salinan Soal Selidik dan Ujian yang diperolehi 44 46 3.2 3.9 Tafsiran Julat Nilai Min Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah 47 48 3.4 3. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.2 2.10 3.3 Nutrien dan Fungsinya Panduan Asas Piramid Makanan Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) 14 16 19 2.6 3.12 Kekuatan nilai pekali korelasi Pembahagian julat dan anggapan Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian 49 49 52 .3 3.1 3.4 Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) 20 3.

9 Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar 74 .2 Prosedur Kajian Pendekatan Pihak Sekolah Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar 53 57 59 4.8 Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran 72 4.5 Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden 67 4.4 Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar 66 4.3.7 Konsentrasi pelajar di dalam kelas Hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar mengamalkaan pemakanan seimbang 68 70 4.3 Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang 65 4.13 4.6 4.1 4.

SENARAI RAJAH NO. 72 4.1 4. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 1.3 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi 62 4.7 Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat 70 4.4 Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. 63 4.8 Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran.2 Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal 61 4.1 Kerangka Teori Kajian Panduan Piramid Makanan Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik 7 15 60 4.9 Graf serakan perhubungan antara skor kuiz 74 .5 Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain 64 4.1 2.6 Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar 67 4.

dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar .

SENARAI SINGKATAN AAP USDA UNESCO WHO NASBE NCCFN RKS : American Academy of Pediatrics : United States Department of Agriculture : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : World Health Organization : National Association of State Boards of Education : National Coordinating Committee on Food and Nutrition : Rancangan Kesihatan Sekolah .

TAJUK MUKA SURAT A B C Kerangka Kerja Operasi Jadual Penetapan Saiz Sampel Senarai Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Malaysia 100 102 104 D E F G H I J K Borang Soal Selidik Ujian Kebolehpercayaan Surat Kebenaran Menjalankan Kajian Analisis Min Analisis Normaliti Analisis Korelasi Kesahan Soal Selidik Recommended Nutrient Intakes for Malaysia 106 116 125 128 137 140 143 148 .SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN.

Secara umumnya.BAB I PENDAHULUAN 1. Makanan yang berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka selain daripada kemudahan pembelajaran. kesungguhan pelajar sendiri. keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran mereka. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan . Kerajaan membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk pelaburan dalam pendidikan bagi meningkatkan kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknik dan vokasional. sama ada negara pertanian atau perindustrian. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan. di antaranya ialah vitamin. protein dan karbohidrat. Badan memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Bagi memastikan sektor pendidikan negara kita terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain. amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan kita. salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. mineral.1 Pengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional penting dalam pembangunan sesebuah negara khususnya bagi negara perindustrian.

Menurut Govindji et al. jawatankuasa pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organisation) mendapati bahawa kajian di negara-negara maju dan membangun menunjukkan program kesihatan yang dijalankan di sekolah dapat mengurangkan masalah kesihatan. Pihak sekolah tidak dapat merawat pelajar yang mengalami masalah pemakanan yang tidak sihat. kanak-kanak dan remaja menganggap bentuk dan saiz badan yang ideal adalah penting. Walau bagaimanapun. tetapi pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam membantu mencegah ianya bermula. maka ia boleh mencetuskan amalan pemakanan yang tidak seimbang dan mengganggu keupayaan seseorang untuk belajar. Menurut Whitman (2000). Beliau turut menyatakan bahawa. meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan dan seterusnya kesihatan awam. iodin dan protein tidak mempunyai potensi yang sama untuk belajar seperti pelajar yang sihat. pelajar yang kekurangan nutrien tertentu dalam dietnya. pembangunan sosial dan ekonomi. gejala tersebut dapat dihindarkan dengan cara mengamalkan diet yang sihat. Apabila pegangan tersebut digabungkan dengan faktor kehidupan yang lain. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). 1. contohnya. Mereka akan berusaha mendapatkan bentuk badan yang diinginkan sehingga sanggup untuk berlapar. Ini kerana.yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. zat besi. persekitaran sekolah dan dinamik . (2002).2 Latar Belakang Masalah Status nutrisi dan kesihatan memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran dan prestasi pelajar di sekolah. diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan dan emosi yang tidak stabil. Ini kerana makanan yang dimakan memberi kesan terhadap kesihatan mental dan fizikal individu tersebut. Contohnya.

menyatakan bahawa tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. usaha untuk mempromosikan amalan pemakanan dan cara hidup yang sihat di kalangan remaja melalui sistem sekolah adalah keperluan yang kritikal. para pelajar akan membesar dengan seimbang dari segi mental dan fizikal yang seterusnya membantu mereka memberikan penumpuan optimum semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. sekolah berpeluang untuk mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi. Menurut mereka. Bowker et al.sosial remaja dapat memberi kesan untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat atau yang kurang sihat. Rosso (1999). Pelajar yang mempunyai kebolehan kognitif yang lemah kebiasaannya menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan dan sarapan pagi juga dikatakan mempengaruhi kebolehan kognitif pelajar (Bowker et al. Contohnya. (1997) dan Roberts et al. (1999) menyatakan bahawa sekolah memainkan peranan penting dalam mengubah diet pelajar. (1999). Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Secara tidak langsung. (1997) dalam Bowker et al. atau memberikan saluran asas kesihatan dan perkhidmatan nutrisi kepada pelajar kerana sekolah secara langsung mempunyai perkaitan dengan para pelajar. 1999). Ini turut dinyatakan oleh Christie (2005). mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mengambil sarapan pagi sebelum mereka ke sekolah. Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999) pula menyatakan bahawa tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. dengan mengamalkan diet yang sihat.. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. sekolah seharusnya menyediakan. Currie et al. iaitu melalui penilaian yang dilakukan di sekolah yang . Oleh itu.

Apa yang dimakan oleh pelajar sebelum bermulanya kuliah. tinjauan yang dilakukan ke atas 3307 kanak-kanak berusia 2 hingga 19 tahun menemui hanya 2% daripada mereka yang memenuhi cadangan piramid makanan oleh United States Department of Agriculture (USDA). pendidik seluruh dunia dapat mempromosi dan menyalurkan perkhidmatan kesihatan dengan mudah dan berkesan kepada pelajar. Whitman (2000) menyatakan bahawa. Menurut Ibnuamir (2003) dalam kajiannya bertajuk Pendidikan: Masalah Pelajar Melayu Pulau Pinang mendapati . kedatangan pelajar.3 Pernyataan Masalah Picciano et al. dan hampir 40-45% daripada mereka tidak memenuhi atau hanya memenuhi satu daripada cadangan USDA. akan memberi kesan secara tidak langsung terhadap daya tahan dan tumpuan mereka di dalam kelas. 1. Justeru itu. Pernyataan ini selari dengan laporan Aldinger (1998) yang menyatakan nutrisi yang sihat meningkatkan potensi pembelajaran. adalah penting untuk menyediakan hidangan yang sesuai dan menerapkan amalan pemakanan yang sihat kepada pelajar agar mereka menjadi pelajar yang produktif. Apabila seseorang pelajar memasuki kawasan sekolah. amalan pemakanannya sedikit sebanyak berubah. Ini termasuk dari segi menu hidangan dan waktu makan mereka yang bergantung kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. (1999) mendapati bahawa.menjalankan program bantuan pemakanan di Burkina Faso mendapati bahawa kantin sekolah mempunyai perkaitan dengan peningkatan pencapaian sekolah. sebaliknya nutrisi yang tidak sihat dan berkaitan dengan infeksi membawa kepada penyakit malnutrisi yang mengakibatkan kemerosotan potensi pembelajaran. penurunan kadar berhenti sekolah dan peningkatan kadar kejayaan dalam peperiksaan kebangsaan.

kekurangan berat badan atau zat pemakanan adalah punca kemerosotan pelajaran murid-murid sekolah rendah yang sebahagian besarnya kaum Melayu.

Laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004), pula menyatakan bahawa sekolah mempunyai sokongan secara tidak langsung kepada kumpulan sasaran kerana sekolah lengkap dengan kakitangan yang berkemahiran dan ia merupakan tempat di mana komuniti berhimpun. Maka ini membenarkan perkhidmatan kesihatan berasaskan sekolah dapat dijalankan dengan kos yang efektif dan selamat. Menurut laporan tersebut lagi, nutrisi yang sihat diperlukan bagi membolehkan pelajar menunjukkan prestasi yang baik di sekolah kerana nutrisi mempengaruhi perkembangan intelek dan kebolehan belajar.

Agak sukar mendapatkan maklumat mengenai amalan pemakanan pelajar di sekolah menengah teknik secara terperinci. Amalan pemakanan yang digunakan di kalangan pelajar sekolah menengah teknik masih tidak jelas. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk meninjau sama ada terdapat perkaitan di antara sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di enam buah sekolah menengah teknik Semenanjung Malaysia dengan tahap pengetahuan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta kesannya kepada konsentrasi mereka semasa pengajaran dan pembelajaran.

1.4

Tujuan Kajian

Kajian yang dijalankan ini bertujuan meninjau apakah amalan pemakanan yang diamalkan oleh pelajar sekolah menengah teknik dari segi kekerapan pengambilan makanan dan kesedaran mereka mengamalkan pemakanan yang sihat serta sokongan

pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, konsentrasi dan amalan pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.

1.5

Objektif Kajian

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk

1.

Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.

2.

Mengenalpasti tahap kesedaran pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

3.

Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan pemakanan yang sihat.

4. 5.

Mengenalpasti konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Mengenalpasti konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.

6.

Mengenalpasti sokongan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar-pelajarnya.

1.6

Persoalan Kajian

Secara khusus, matlamat kajian adalah untuk mendapatkan jawapan-jawapan terhadap beberapa persoalan kajian seperti berikut:

1. Apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar? 2. Apakah tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat?

3. Apakah tahap pengetahuan pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat? 4. Apakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar? 5. Apakah tahap konsentrasi pelajar di dalam kelas? 6. Apakah hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat? 7. Apakah hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku? 8. Apakah sokongan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah tersebut? 9. Apakah hubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat?

1.7

Hipotesis

H0: Tahap pengetahuan pelajar secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat

H0: Pengambilan makanan secara konsisten tidak mempengaruhi konsentrasi pelajar di dalam kelas

H0: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.

1995. (2004). 2000. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan merujuk kepada pengaruh . Jacobson. Picciano et al. Bowker et al. 2004. menunjukkan bahawa sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang akan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang pemakanan yang sihat kepada pelajar.. (2004).. Rajah 1. (2005). 2005.1. Delisle. Havaz et al. Blades. (1999). Delisle. Sokongan sekolah juga dilakukan penglibatan bersama-sama ibubapa penjaga pelajar dalam penyediaan sarapan. Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pula merujuk kepada sumber makanan yang disediakan oleh pihak sekolah kepada para pelajar. pengkaji telah menghasilkan satu kerangka teori untuk menjelaskan lagi skop yang ingin dikaji.8 Kerangka Teori Kajian Pengetahuan pelajar akan diet seimbang Kesedaran pelajar akan diet seimbang Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang Daya penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran (Disesuaikan dari UNESCO. makanan semasa rehat serta makan tengahari (UNESCO. 2005). Tesler. (1999). dan pengambilan makanan yang seimbang secara konsisten akan membantu meningkatkan daya penumpuan pelajar. Christie. 2005. NASBE. (1999).1 : Kerangka teori kajian Berdasarkan persoalan kajian. seterusnya pengetahuan akan mencetuskan kesedaran yang membawa kepada pemilihan makanan yang seimbang. McBean. 1999. Stroper. 2003. (2005). Christie. (2005). 2003. Pelto et al. Menerusi kerangka teori ini. Bowker et al.

2004... sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. . 1999. 2004. 2005. Pelto et al. Tesler. Blades. 1995).. 1997.dari individu. Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar melihat kepada kekerapan pengambilan makanan dan pengambilan makanan mengikut waktu yang ditetapkan (UNESCO. Ziegler et al.. sosio-ekonomi dan biologi (Bowker et al. Dalam erti kata lain. 1995). 2005. kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar akan dikaji untuk melihat sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya penumpuan pelajar samasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dinger dan Waigandt. Delisle.. Cook-Cottone dan Keca. d) Guru-guru di sekolah menengah teknik juga dapat membantu mendidik pelajar mengamalkan diet yang sihat agar proses pengajaran guru-guru berjalan dengan lancar dan berkesan. b) Menyumbang kepada nama baik KUiTTHO dalam usaha meningkatkan kualiti bidang pendidikan melalui penyelidikan. 2005. 1999. Kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang merujuk kepada pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dan sejauh mana mereka mengaplikasikannya (UNESCO. c) Pelajar-pelajar sekolah menengah teknik untuk meningkatkan daya penumpuan mereka di dalam kelas. 1999. 1. Delisle. 2004.. Cook-Cottone dan. Kurtzweil. McBean. 2002. Govindji et al. Stroper. 2005. 2005). organisasi. Havas et al. 2003. Picciano et al. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.9 Kepentingan Kajian Dapatan yang diperolehi daripada kajian ini diharap akan dapat membantu : a) Memberikan maklumat penyelidikan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia yang dapat membantu meningkatkan potensi pembelajaran pelajar. 1999. 1999. Picciano et al. Keca 2005. 1999. McBean.

kesedaran dan pengetahuan pelajar akan diet seimbang dan adakah konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar mempengaruhi daya penumpuan pelajar di dalam kelas. Pengkaji ingin melihat sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar serta kesannya dalam meningkatkan penumpuan pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku.e) Pelajar dan guru dapat meningkatkan pengetahuan dari segi pemakanan mereka. Tambahan lagi apabila pelajar dapat menumpukan perhatian di dalam kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan juga akan dikaji untuk melihat pengaruhnya ke atas pemakanan dan daya penumpuan pelajar di dalam kelas. . dengan penyediaan garis panduan yang boleh digunapakai dalam menjadikan amalan pemakanan yang sihat di sekolah sebagai aktiviti yang menyeronokkan. Responden yang akan terlibat adalah pelajar sekolah menengah teknik. faktor-faktor yang paling mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. dan mental pelajar. 1. Kajian ini akan dilakukan di sekolah menengah teknik di tiga buah negeri selatan Semenanjung Malaysia. Pengkaji ingin mengkaji sejauh mana sokongan sekolah terhadap pemakanan yang sihat. Pengkaji juga turut mengkaji kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang serta konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. tahap kefahaman mereka akan meningkat dan ini akan memberi kesan peningkatan prestasi mereka dalam pelajaran. f) Sekolah menengah teknik seluruh negara.10 Skop Kajian Amalan pemakanan dikatakan memberi pengaruh ke atas daya penumpuan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana pemakanan memberi kesan ke atas fizikal.

diet yang seimbang akan mengurangkan risiko mendapat penyakit (Govindji et al.2 Piramid makanan Piramid makanan merupakan panduan yang mengelasan makanan dalam turutan mengikut kadar yang diperlukan oleh manusia.12. iaitu sebanyak enam hingga sebelas hidangan. Makanan dari kategori protein seperti daging. Ini dilakukan untuk mendapatkan sampel yang boleh-dipercayai agar data yang diperolehi adalah tepat dan sah.11 Batasan Kajian Kajian ini akan dilakukan dengan mengambil sampel pelajar dari 6 buah sekolah menengah teknik. . 1.12 Definisi Operasional Definisi operasional menjelaskan perkataan-perkataan yang sering digunakan pengkaji dalam menulis laporan kajian ini 1. roti.. 2004). Diikuti oleh buah-buahan dan sayur-sayuran dengan dua hingga empat dan tiga hingga lima hidangan masing-masing. bijirin dan pasta.12.1. 1. 2002). susu dan ikan diperlukan sebanyak dua hingga tiga hidangan dan kategori terakhir ialah lemak dan minyak yang diperlukan dalam amaun yang sedikit sahaja (UNESCO. Jenis makanan banyak diperlukan oleh manusia ialah dari kategori karbohidrat seperti nasi.1 Diet seimbang Diet seimbang ialah pengambilan makanan yang mempunyai nutrien yang menepati piawaian hidangan dalam piramid makanan di mana.

12.5 Pemakanan sihat Pemakanan yang sihat adalah amalan yang membekalkan nutrien yang diperlukan oleh tubuh pada amaun yang betul. Terdiri daripada makronutrien. pengkaji menerangkan sebab-sebab perlunya kajian ini dilakukan.1. kerangka teori kajian. vitamin dan mineral (Govindji et al. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. dan mikronutrien. persoalan kajian. 1. karbohidrat. hipotesis.12.4 Nutrisi yang sihat. Kepentingan kajian merujuk kepada kumpulan-kumpulan yang akan mendapat manfaat dari kajian ini. Latar belakang dan pernyataan masalah menyatakan bukti-bukti kewujudan masalah dan sokongan daripada tokohtokoh tertentu.. 2002). tujuan kajian. 1.12. 1. Dalam tujuan kajian.13 Rumusan Bab ini telah menerangkan pengenalan kepada kajian yang akan dijalankan. skop kajian dan batasan kajian. Hipotesis pula menyatakan andaian-andaian yang dibuat oleh pengkaji. kepentingan kajian. pernyataan masalah.3 Nutrien Nutrien adalah zat yang terkandung di dalam makanan. mental dan kehidupan sosial individu (UNESCO 2004). Skop kajian pula menerangkan sedalam . lemak dan protein. Selain daripada latar belakang masalah. Nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan. definisi operasional juga dinyatakan. Objektif dan persoalan kajian dinyatakan untuk mengeluarkan dan menyampaikan tentang inti pati kajian ini. objektif kajian.

.mana kajian akan dilakukan manakala batasan kajian menyatakan had persampelan kajian. Definisi operasional juga dinyatakan bagi menerangkan beberapa frasa-frasa yang digunakan pengkaji.

Cadangan tersebut direka oleh AAP dengan mengadaptasi panduan piramid makanan agar memenuhi keperluan diet remaja. Beberapa garis panduan mengenai pemakanan seimbang telah diberikan oleh badanbadan kesihatan bagi membantu pelajar membesar dengan sihat dan seimbang. 2. Perubahan sentiasa berlaku dalam kehidupan kita dan ini termasuklah perubahan dari segi amalan pemakanan. al (1999).BAB II TINJAUAN LITERATUR 2. ‘American Academy of Pediatrics’ (AAP) telah membuat beberapa cadangan khusus untuk kanak-kanak dan remaja. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Menurut Picciano et.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya. tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap diet seimbang.2 Teori-teori amalan pemakanan seimbang. Bender (1997) menyatakan bahawa situasi pemakanan sedunia telah berkembang dengan dramatiknya sejak 30 tahun kebelakangan ini. .

2. Karbohidrat. Jadual 2. mineral. Yablonski (2005) menyatakan tidur yang terganggu memberikan kesan negatif kepada pencapaian persekolahan pelajar dan pernyataan ini disokong oleh Taras dan Datema (2005) dengan menyatakan bahawa pernafasan yang tidak teratur semasa tidur mengakibatkan tidur yang tidak sempurna. serat dan air yang mencukupi (NCCFN. namun demikian ia harus mengandungi amaun karbohidrat. lemak. garam galian dan air. Pernyataan ini disokong oleh Picciano et al.1 menunjukkan secara ringkas senarai nutrien dan fungsinya. sebab mereka terdiri dari bahan kimia dikenali sebagai bahan organik yang mengandungi karbon dan boleh membakar. lemak. maka pemulihan bukan sahaja membantu pesakit mendapatkan tidur yang berkualiti tetapi turut meningkatkan pencapaian akademik. 2005). vitamin. yang menyatakan diet dan keperluan pemakanan kanak-kanak berbeza dengan orang dewasa. protein. vitamin. zat makanan (nutrien) dan komponen-komponen lain yang memberi kesan kepada kesihatan. Tenaga dan zat makanan yang penting sebab badan tidak dapat mengeluarkan sendiri dan mesti diambil dari makanan. terdapat pendapat yang menyatakan peningkatan kepekaan bukan hanya dipengaruhi oleh diet yang seimbang. lemak dan protein adalah zat yang membekal tenaga. 2005). Makanan mengandungi tenaga. Storper (2003) menyatakan bahawa keperluan pemakanan remaja adalah berbeza berbanding peringkat umur yang lain. Terdapat lebih 40 zat makanan yang dikumpul dalam enam jenis zat makanan utama iaitu karbohidrat. Protein.1 Diet Seimbang Diet yang seimbang membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan pada kadar yang betul (NCCFN. Diet ini boleh dilakukan dalampelbagai cara.2. garam galian dan air adalah sebahagian dari komposisi tisu . (1999). protin.Panduan piramid makanan menggariskan bahawa buah-buahan dan sayursayuran sebagai antara diet terpenting bagi memperolehi pemakanan yang seimbang dan seterusnya mendapat kesihatan yang optimum. Namun demikian.

gabungan kesemua nutrien adalah perlu untuk penjagaan kesihatan. dan lain-lain. kecuali susu ibu yang lengkap untuk bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan. Vitamin adalah bahan dari pelbagai jenis organik terdapat dalam kandungan sedikit dalam makanan. 2005) 2. oleh itu pemilihan makanan harus . perkumuhan. pengaliran darah. fungsi urat dan otot dan kesihatan tisu. darah dan tisu.2 Panduan Piramid Makanan Panduan piramid makanan membantu dalam memilih diet yang seimbang. Makanan dengan nilai nutrien tertinggi diletakkan di dasar piramid makanan. membawa bahan-bahan dalam bentuk cairan dalam jus pencernaan (penghadaman. Makanan diletakkan pada aras yang berbeza di dalam piramid makanan berdasarkan kepada nilai nutrien utama (NCCFN.badan dan sangat penting untuk membina dan membaikpulih sel dan tisu. Walaupun setiap nutrien berfungsi secara spesifik dalam badan. Kandungan nutrien juga berbeza dalam makanan dan tiada satu-satu makanan pun mengandungi semua nutrien yang diperlu. 2005). Jumlah amaun makanan yang dibenarkan adalah berbeza diantara individu. tetapi amat penting untuk pembesaran dan kesihatan. Makanan juga mengandungi serat (fibre) berfungsi dengan air bagi menjaga proses pembuangan.2. Jadual 2. manakala makanan yang mempunyai nilai nutrien terendah diletakkan pada puncak piramid makanan. membersih usus dan mengelak dari sembelit. Air adalah bahan pengawal. Fungsi utama vitamin ialah mengawal proses badan seperti proses metabolisma.1: Nutrien dan Fungsinya Nutrien Fungsi Lemak dan karbohidrat Protin Vitamin dan mineral Sumber tenaga Membina blok otot Diperlukan untuk fungsi badan (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. membantu mengawal suhu badan.

ikan kacang. 2005). Lemak.1 : Panduan piramid makanan Kebanyakan makanan mengandungi lebih dari satu nutrien. yoghurt 2–3 HIDANGAN Sayur-sayuran 3–5 HIDANGAN Daging. dan makanan dari aras puncak piramid makanan perlu diambil dengan kadar paling sedikit (NCCFN. 2005). dan telur 2 – 3 HIDANGAN Buah-buahan 2–4 HIDANGAN Roti. tetapi tidak ada satu makanan yang dapat membekalkan kesemua nutrien yang diperlukan dalam amaun yang betul untuk mengekalkan kesihatan yang baik (NCCFN. maka kurang kecenderungan seseorang untuk mengalami kekurangan atau berlebihan nutrien. 2005) Rajah 2.mengikut bahagian yang dinyatakan dalam panduan piramid makanan (NCCFN. . minyak dan gula AMBIL PALING SEDIKIT Susu. Lebih kepelbagaian makanan. pilihan terbaik dan perlu dimakan paling banyak adalah daripada aras satu atau dasar piramid. 2005). bijirin. nasi dan pasta 6 – 11 HIDANGAN ( Sumber: NCCFN. Jenis makanan harus dipilih dari setiap aras piramid mengikut turutan. hasil dari ayam dan itik.

bijirin sarapan pagi. ia membawa jumlah dua hingga empat kali dalam sehari. tempeh. garam dan gula Semua jenis gula. Aras piramid Aras 1 atau dasar . 2005) . Jadual 2. susu sejat dan yogurt - Ikan. daging dan kekacang Ikan. tetapi adalah disarankan memilih bijirin atau mil penuh kerana membekalkan lebih serat dan vitamin Pilih dari pelbagai jenis Makan yang segar berbanding yang ditinkan Makan sebiji buah keseluruhan adalah lebih baik berbanding meminum jusnya kerana ia membekalkan vitamin. ubi Bijirin. vitamin dan mineral terutamanya zink dan zat besi Kikis semua lemak yang kelihatan pada daging sebelum memasaknya Kekacang adalah alternatif kepada daging kerana ia mengandungi lemak yang kurang di samping serat yang tinggi Makan sekali-sekala. Sumber yang baik untuk kalsium dan protin Orang dewasa harus memilih makanan yang kurang kandungan lemak Susu pekat manis tidak termasuk dalam kumpulan ini Daging dan hasil dari ayam dan itik adalah kaya dengan protin. bubur. krim.Jadual 2.itik. mineral dan serat Pastikan memakan sekurang-kurangnya lima hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan dalam sehari Ambil satu hidangan buah-buahan setiap kali makan. ubi Penerangan sumber terbaik untuk karbohidrat kompleks gunakan makanan berkanji sebagai asas untuk setiap hidangan dan snek pilih semua jenis. ayam. nasi.2: Panduan Asas Piramid Makanan. konfeksi. telur. daging tanpa lemak. Dianggap sebagai ’treats’ Disarankan agar memilih lemak yang tidak tepu Pengambilan garam yang berlebihan mengakibatkan tekanan darah tinggi Kurangkan pengambilan garam Berhati-hati dengan makanan yang diproses kerana mungkin kandingan garam adalah tinggi seperti sosej dan makanan dalam tin Gula ringkas membekalkankalori tanpa nutrien lain Aras 2 Makan lebih banyak Buah dan sayur Sayuran berdaun.2 berikut memaparkan panduan asas piramid makanan. kacang. semua jenis buahbuahan - - - Aras 3 Makan sederhana Susu dan yogurt Susu segar. towkua Aras 4 atau puncak Makan paling sedikit Lemak.hasil dari ayam. pasta. roti. alkohol. minyak dan alkohol - - - (Sumber: National Coordinating Committee on Food and Nutrition. capati. thosai.makan paling banyak Jenis makanan Bijirin. lemak. susu tepung. kek. mee.

Diantaranya ialah.1 Pencapaian akademik dan proses pembelajaran. Sementara itu. minum air dengan banyak dan yang terakhir ialah makan makanan yang bersih dan selamat. Menurut Rahman (1999) pula. makan lebih buah-buahan dan sayur-sayuran. pemakanan mempengaruhi fizikal dan penampilan seseorang. Whitman (2000) menyatakan bahawa kesihatan dan nutrisi adalah penyumbang utama kepada pelajar dalam proses pembelajaran. 2. Amalan pemakanan yang sihat membawa kepada pelbagai kebaikan.3.2. Keenam. Demikian juga. memilih lebih banyak bijirin. pengurangan pengulangan gred dan pengurangan kadar berhenti sekolah. Seterusnya. Kelima. memilih makanan yang sederhana kandungan gula dan garam. Terdapat lapan saranan yang diberikan. pertama ialah makan pelbagai jenis makanan. Ketujuh. 2002) Selain itu. memberi faedah kepada pencapaian dan pembelajaran pelajar seperti penumpuan di dalam kelas dan peningkatan daya kefahaman dan ingatan mereka (Govindji et al. pemakanan memberi kesan kepada kesihatan seseorang 2.3 Kepentingan amalan pemakanan yang sihat.3 Garispanduan Pemakanan Sihat Tujuan memberi panduan dan saranan dalam pemilihan dan pengambilan makanan bagi orang ramai oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pemakanan sihat). Ketiga. menurut Blades (2001). Menyatakan bahawa pengambilan buah-buahan dan .. kekacang dalam makanan. Stroper (2003). Rosso (1999) menyatakan bahawa peningkatan nutrisi dan kesihatan boleh membawa kepada pencapaian akademik yang lebih baik. Kedua mengimbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal.2. memilih makanan yang rendah lemak dan kolestrol. Terdapat pelbagai kepentingan amalan pemakanan yang sihat.

3 Risiko penyakit kronik Menurut Rahmah (1999). Pengambilan diet yang seimbang dan sesuai membolehkan manusia mendapatkan amaun nutrien yang yang diperlukan oleh badan dengan secukupnya (UNESCO.2001). 2. mereka yang memakan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan menunjukkan daya ingatan dan penumpuan yang lebih baik. 2.2 Kesihatan mental dan fizikal Pemakanan mempengaruhi tumbesaran. (2002). manusia dapat mencegah terjadinya penyakit kronik.3. penyakit kencing manis.3. strok dan osteoporosis (reput tulang). buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. diet sihat membantu tumbesaran kanak-kanak dan makanan memboleh manusia bekerja secara produktif dan merasa selesa. . menyatakan bahawa amalan pemakanan yang tidak seimbang merupakan suatu penyakit jiwa seperti penyakit aneroxia nervosa dan bulimia. tekanan darah tinggi dan tinggi kolesterol dalam darah. Beliau mendapati bahawa remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran dan peningkatan kepekaan remaja dipengaruhi oleh amalan pemakanan mereka. Beliau menyatakan bahawa diet diketahui dapat memberikan kesan yang penting terhadap kesihatan oleh itu dengan mempengaruhi diet. faktor seperti kegemukan. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang (Blades. sebahagian kanser.sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. 2004). Diet sihat boleh mengurang faktor risiko utama untuk penyakit kronik. melalui dua ujian yang dijalankan di antara kumpulan manusia yang memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan dengan kumpulan yang kurang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Beliau turut menyatakan bahawa pilihan makanan membantu mengurang risiko penyakit kronik seperti sakit jantung. Kenyataan Blades (2001) disokong oleh Cook-Cottone dan Keca (2005). Menurut Govindji et al.

Keperluan berbeza sepanjang hayat. alkohol dan merokok boleh menghapuskan beberapa nutrien dalam badan kita (Zainab. 2000) 2. 2000).4 Keperluan Kalori dan Zat Makanan. Nilai tenaga dalam makanan diukur dalam unit kalori. Nutrien lain tidak memberi kesan kepada nilai tenaga makanan. kopi. bergantung kepada perubahan fisiologikal yang berlaku dalam badan seperti tumbesaran. 2000). Sebaliknya. makanan tinggi kandungan air. Sekiranya pengambilan lebih tenaga dari yang .2. dan lemak. Jadual 2.19 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 20 – 39 40 – 49 50 – 59 > 60 Berat (Kg) Keperluan Tenaga/Kalori 2600 – 2580 2300 . misalnya minum teh.3 : Keperluan Tenaga/Kalori untuk Sehari (Malaysia) Remaja lelaki Remaja perempuan Dewasa lelaki (Sederhana aktif) Umur (tahun) 10 – 19 10 . seperti sayuran rendah kalori. Menurut beliau.3.2100 2530 2400 2280 2020 2000 1900 1800 1600 Dewasa Perempuan (Sederhana aktif) 55 55 55 55 50 50 50 50 (Sumber : Zainab. Keperluan juga bergantung kepada cara hidup. taraf kesihatan dan aktiviti yang dilakukan (Zainab. protein. Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat.5 Imbangan Kalori dan Berat Badan Individu perlu menentukan pengambilan dan penggunaan tenaga seimbang untuk mengawal dan menetapkan berat badan. Oleh yang demikian makanan mengandungi banyak lemak tinggi kalori.3. golongan dewasa lanjut usia memerlukan kurang makanan kerana aktiviti yang berkurangan dibanding dengan individu yang lebih muda dan aktif. Lemak menghasilkan kalori terbanyak mengikut berat – 9 kalori bagi setiap gram.

4 memaparkan secara ringkas keperluan kalori harian mengikut aktiviti. Walaubagaimanapun. 1999). simpanan lemak ini akan digunakan). bilangan kalori yang perlu bagi mengekal berat badan bergantung kepada umur. 2000) 2. berat badan akan naik lebih kurang 1 lb (450 gram). badan akan menyimpan lebihan sebagai lemak di dalam hati dan otot-otot dalam bentuk glykogen dan di bawah kulit dalam bentuk lemak. (Jika kelaparan berlaku. Jadual 2. Jadual 2.4 : Keperluan Kalori Harian Mengikut Status Aktiviti dan Berat Badan (Kalori bagi Setiap Kilogram Berat Badan) Aktiviti Kategori Berat Badan Aktiviti Ringan Berlebihan Berat 20 – 25 Badan Berat Normal 30 Kurang Berat Badan 35 Sederhana Aktif 30 35 40 Sangat Aktif (Berat) 35 40 45 . komposisi badan dan keturunan. sikap dan amalan kesihatan di kalangan murid sekolah yang dijalankan menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan amalan kesihatan mereka masih kurang memuaskan. saiz.diperlukan. Sekolah merupakan tempat yang paling sesuai dalam mengubah tabiat pemakanan pelajar kerana sekolah mempunyai peluang untuk mendidik pelajar tentang amalan pemakanan seimbang. Sekolah juga dapat mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan pelajar dengan menyediakan pilihan makanan .4 Sokongan pihak sekolah terhadap makanan dan nutrisi seimbang. Beliau turut menyatakan bahawa keberkesanan pendidikan kesihatan sekolah di mana banyak kajian tentang pengetahuan. tenaga manusia dan sebagai pusat pendidikan atau agen perubahan dalam masyarakat (Rahmah. Sekolah sebagai sumber yang besar dari segi kemudahan. Pelajar sekolah sebagai “captive audience”. cara hidup (terutama senaman).50 (Sumber : Zainab. Bagi setiap 3. ibarat kata pepatah melayu ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’.500 kalori yang disimpan.

sekolah dapat mendekati sebahagian besar kanak-kanak dan remaja. 2. Menurut Havas et al.4. keluarga dan seterusnya ahli komuniti. (1995).yang menyihatkan di kantin sekolah selain daripada bekerjasama dengan ibubapa pelajar. Keempat. sekolah menyediakan peluang untuk melatih cara pemakanan yang sihat dan selamat. Kedua. ibu bapa dan penjaga juga berperanan. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi. Bowker et al. . Ketiga. kakitangan sekolah. penilaian menunjukkan bahawa pendidikan nutrisi berasaskan sekolah dapat memperbaiki amalan pemakanan pelajar. (1999) pula menyatakan bahawa ibu bapa juga boleh membantu dengan membekalkan snek dan bekalan makan tengah hari yang berkhasiat. pertama. cara ini membolehkan pelajar didekati pada tahap mereka mudah dipengaruhi iaitu semasa peringkat pembesaran mereka. penglibatan keluarga dapat menyokong pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran di rumah di mana pelajar boleh membawa pulang hasil masakan dan snek yang disediakan di sekolah untuk dikongsi bersama keluarga. tenaga mahir boleh didapati di sekolah untuk membuat susulan dan memberikan panduan dan yang terakhir. Laporan UNESCO (2004) turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar dengan memberi panduan serta pendidikan oleh golongan yang berkelayakan. UNESCO (2004) menggariskan sebab pemilihan sekolah sebagai tempat yang ideal untuk mempromosikan kesihatan nutrisi. termasuk generasi muda. sekolah dapat mendidik pelajar bagaimana cara untuk menghindari tekanan sosial yang tidak sihat berkaitan tabiat pemakanan setelah mempelajari corak pemakanan yang sihat.1 Usahasama dengan ibubapa dan penjaga pelajar Selain daripada penglibatan guru dalam membantu memupuk minat pelajar terhadap pemakanan yang sihat. Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004).

seperti hanya minuman tertentu sahaja dibenarkan dijual di sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa pihak sekolah perlu menetapkan katering sekolah atau tender kantin untuk menyediakan pelbagai hidangan yang sihat seperti mengurangkan kandungan lemak dalam hidangan mereka. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan mempunyai tubuh badan yang sihat. 1999). kempen yang menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan yang mendorong pelajar menjadi aktif. Pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. Perkara yang sama turut disentuh . (1999) menyatakan bahawa perlunya pembangunan polisi di sekolah yang hanya membenarkan snek kesihatan sahaja dijual di kawasan sekolah. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. Bowker et al. Bowker et al. Bill Richardson melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental.2. yang menyatakan bahawa pihak lembaga sekolah menetapkan piawaian nutrisi minimum yang perlu dipatuhi untuk penghidangan makanan di kafeteria dan kantin sekolah.dan jus buah-buahan yang dijual adalah dari seratus peratus jus buah-buahan tanpa tambahan pewarna atau perasa tiruan. Kaunter sayursayuran dan buah-buahan perlu diwujudkan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang (Bowker et al. Terdapat pelbagai polisi yang ditetapkan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat. (1999) menyatakan bahawa dalam tindakan sokongan sekolah. sekolah rendah dan menengah di Louisiana telah menetapkan kriteria piawaian nutrien yang perlu dipatuhi. manakala gabenor New York melancarkan program ‘Active-8 Kids’. Kenyataan ini selari dengan Cristie (2005).4. Christie (2005) menyatakan bahawa. Jacobson (2005).2 Penetapan polisi oleh pihak sekolah. Beliau turut menyatakan bahawa Gabenor New Mexico. Sehubung dengan itu. menyatakan bahawa pekerja kafeteria dan kantin sekolah hendaklah diberikan khidmat nasihat berkaitan dengan apakah keperluan makanan pelajar dan bagaimana untuk menyediakan dan menghidangkan makanan tersebut dengan cara yang lebih menarik.

Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan yang diperolehi dari hasil tanamam mereka di sekolah. Contohnya. 2. seterusnya mewujudkan suasana persekolahan yang merangsang pelajar untuk memilih makanan yang menyihatkan. Sokongan melalui kurikulum turut dinyatakan oleh NASBE (2002).4. Satu lagi tindakan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajarnya ialah dengan mengintegrasikannya di dalam kurikulum pengajaran. iaitu pendidikan kesihatan perlu diintegrasikan ke dalam bidang mata pelajaran sedalam mungkin dan teknik pengajaran ‘cross-teaching’ dijalankan sebagai pelengkap dan bukannya sebagai pengganti kepada program pendidikan kesihatan komprehensif. Sokongan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. panduan resepi yang diberikan akan meningkatkan kebolehan pelajar . Lazimnya manusia berminat untuk menyediakan dan memakan makanan yang enak dan mudah disediakan. Melalui penilaian yang dilakukan ke atas tindakan tersebut menunjukkan perubahan pemakanan pelajar meningkat dengan mendadak terhadap makanan yang dahulunya hanya dipelajari di dalam kelas.3 Penintegrasian melalui kurikulum. iaitu program perkhidmatan nutrisi merangkumi program perkhidmatan makanan yang mengambil kakitangan terlatih sebagai pekerja kafeteria dan kantin sekolah agar menyediakan pilihan-pilihan makanan yang berkhasiat dan menarik. pembentukan satu kurikulum yang dinamakan kurikulum pendidikan nutrisi sekolah dapat meningkatkan rasa minat pelajar terhadap buah-buahan dan sayur-sayuran kerana dalam kurikulum ini. (1995). Stroper (2003) turut menyatakan bahawa masakan yang dimasak bersama guru mereka kemudiannya dijual di kantin dan kafeteria sekolah.oleh National Association of State Boards of Education (NASBE) (2000). maka mengikut laporan Havas et al.

2. Melalui kajian yang dijalankan oleh UNESCO (2004). Beliau turut menyatakan bahawa secara umumnya. Sekolah merupakan saluran yang sesuai untuk mendidik pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat kerana ia menjadi perantara di antara pihak hospital dengan pelajar. mudah dan enak. Tabiat pemakanan yang tidak sihat tidak mudah diubah. sebagai rancangan bersepadu dan komprehensif di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pelajaran. maka perubahan boleh dilakukan oleh pihak sekolah. menurut Rahmah. Satu lagi kaedah yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik ialah dengan mengadakan sesi ceramah.4.4 Kolaborasi dengan pusat kesihatan kerajaan. Keadaan ini membolehkan risalah-risalah kesihatan. Selain itu. pihak sekolah mengadakan ceramah kesihatan kepada pelajar dengan menjemput pegawai pemakanan yang bertauliah memberikan ceramah. poster dan artikel dari hospital diedar atau dipaparkan kepada pelajar (Zainab. tetapi oleh kerana pelajar banyak menghabiskan masa mereka di sekolah. 2000). RKS bertujuan untuk meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar . satu Rancangan Kesihatan Sekolah (RKS) telah diwujudkan sejak tahun 1967. (1999). Mereka turut menyatakan bahawa dengan disertakan grafik atau animasi. Di samping itu. pelajar mudah memahami dan dapat menumpukan perhatian kepada ceramah dalam tempoh yang lebih lama. Forcier dan Descy (2002) menyatakan bahawa penyampaian syarahan atau ceramah memberi kesan yang lebih bermakna kepada pelajar apabila disertakan dengan grafik dan animasi. Menurut Rahmah (1999). selamat. di Amerika Syarikat mendapati bahawa kurikulum pendidikan kesihatan yang komprehensif yang direkabentuk dan dilaksanakan di sekolah dapat menghindarkan tabiat pemakanan yang tidak sihat di kalangan pelajar.dalam menyediakan hidangan berasaskan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cepat.

pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. pemilihan makanan ditentukan oleh faktor-faktor psikososial. Manakala Picciano et al. pemilihan makanan turut dipengaruhi oleh organoleptik. kepercayaan agama. 1999).1 Faktor keluarga dan budaya Pemilihan makanan oleh ibu bapa dan cara masakan mereka akan mempengaruhi amalan pemakanan keluarga tersebut. Menurut KellyPlate dan Eubanks (2000).serta warga sekolah ke tahap yang optima. cara hidup. 2. persekitaran. Manakala Delisle (2005) pula melaporkan bahawa budaya. (1999) pula menekankan kepada pentingnya bagi ibubapa dan penjaga untuk menjadi model yang . (Rahmah. jantina. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). tahap aktiviti. Di bawah faktor keluarga. kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. bangsa dan etnik.5. rakan-rakan. di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. Sementara itu Blades (2001) mendapati bahawa selain daripada pengaruh oleh individu dan organisasi.5 Teori faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kajian Hoolihan (2003) mengenai pemilihan makanan individu pula mendapati bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan nutrien termasuklah umur. kawasan geografi. taraf sosio ekonomi juga mempengaruhi kerana keluarga yang mempunyai taraf sosioekonomi yang tinggi lazimnya dapat memberikan makanan yang lebih lengkap dan seimbang kepada anakanak mereka. sosio-budaya dan faktor biologi. rakan sebaya dan keluarga mampu mempengaruhi tabiat pemakanan pelajar dan beliau turut menyatakan bahawa apabila tiada halangan dari segi ekonomi dan keselamatan makanan. McBean (1999) turut menyatakan faktor lain yang mempengaruhi amalan pemakanan termasuklah faktor genetik dan persekitaran. 2. emosi. sejarah keluarga dan pemendapan penyakit genetik.

Kajian dari Delise (2005) pula melaporkan bahawa menurut teori budaya sosial. pemakanan yang tidak teratur dan ketidakpuasan dari segi psikologi. Walaupun ada ibu bapa menyuruh anak makan banyak sayur dan buah. (2005) mendapati berlaku diskriminasi di antara rakan sebaya berkaitan kegemukan dan mengakibatkan pelajar yang bertubuh gemuk berasa tertekan yang akhirnya mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang semata-mata kerana ingin mengurangkan berat badan. (1998) pula menyatakan bahawa. imej badan adalah penting bagi remaja dan gangguan yang berlaku adalah akibat kegemukan. masalah kehilangan selera makan dan osteoperosis. (1998) turut menyatakan bahawa pengambilan nutrien dan tenaga yang tidak mencukupi dalam jangka masa yang panjang akan mengakibatkan kehilangan jisim otot.positif dengan memilih makanan yang sihat dan seimbang untuk diri mereka sendiri di samping membantu anak-anak menikmati pelbagai jenis makanan yang berkhasiat. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). CookCottone dan Keca. majoriti besar (90-95%) remaja perempuan berusia 12 dan 20 tahun mengalami penyakit aneroxia nervosa kerana tekanan yang dihadapi untuk menjadi kurus supaya diterima oleh rakan sebaya. .5. Ibu bapa antara faktor penting yang menyumbang kepada pengetahuan awal berkaitan pemakanan di kalangan pelajar kerana mereka menjadi contoh terdekat untuk diteladani (Norlaila. Zeigler et al. Malah.2 Faktor rakan-rakan Pengaruh rakan sebaya merupakan suatu impak yang besar terhadap pemilihan makanan pelajar. 2. aktiviti makan bersama rakan adalah satu aktiviti sosial dan apabila keluar bersama rakan. 2006). terutama jika ibu atau bapa sendiri tidak mengamalkannya. ia sukar dilakukan. anak akan mewarisi tabiat pemakanan ibu bapa dan ia sukar diubah apabila meningkat dewasa. masalah ini bertambah buruk kerana ramai ibu bapa kini menjadikan restoran makanan segera sebagai tempat untuk menghargai anak (Norlaila. Kajian oleh Ziegler et al. 2006). pelajar cenderung untuk memilih makanan yang sama dengan rakannya. Walaubagaimanapun. Malah. pembesaran terbantut.

Ini selaras dengan yang dinyatakan oleh Bowker et al.3 Faktor emosi Emosi turut mempengaruhi pemilihan makanan manusia. Delisle (2005) menyatakan bahawa melalui kajian yang dilakukan terhadap pelajar sekolah di Nepal mendapati bahawa makanan segera lebih digemari oleh lebih dua per tiga daripada bilangan pelajar dan pengiklanan mempengaruhi kecenderungan ini sebanyak 80%. Maka promosi pemakanan yang sihat boleh dilakukan di sekolah. Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). maka persekitaran yang menjadikan makanan yang berkhasiat mudah diperolehi dan di dalam pilihan yang banyak perlu diwujudkan. ais krim dan jeruk. Menurut Tesler (2003). 2. Contohnya. (1999) bahawa kebanyakan sekolah mempunyai kafeteria layan-diri. manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka seperti memakan coklat. coklat dan kek diberikan semasa harijadi. tertekan dan sedih.5. Faktor pengiklanan juga berperanan dalam menentukan tabiat dan pemilihan makanan pelajar. . Menurut Kelly-Plate dan Eubanks (2000). terharu. Di antara emosi yang dialami oleh individu ialah perasaan marah.4 Faktor pengiklanan Pelajar mudah dipengaruhi dengan apa yang dipaparkan oleh media massa. Selain itu. untuk mengubah tabiat pemakanan adalah sukar. gembira. mesin runcitan (vending-machine) dan kantin sekolah sebagai sumber yang menyalurkan jenis makanan kepada pelajar.5. perniagaan yang berkaitan dengan makanan menghabiskan jutaan ringgit dalam mempromosikan dan meyakinkan pelanggan untuk membeli produk mereka. sementara emosi marah atau sedih menyebabkan seseorang untuk makan dengan amaun yang banyak sebagai alternatifnya mengurangkan tekanan tersebut.2. murung.

5. pengaruh televisyen dan peralatan yang menjimatkan penggunaan tenaga. (Norlaila. kandungan gula.5 Faktor aktiviti fizikal Faktor aktiviti fizikal pula dipengaruhi oleh kemudahan ke pusat rekreasi. keenakan makanan. corak dan amalan pemakanan manusia. (1999) turut membuktikan bahawa pengambilan makanan oleh remaja adalah berbeza antara satu sama lain bergantung kepada keperluan tenaga dan aktiviti mereka. Contohnya. kualiti makanan itu sendiri seperti rasa. 2. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. kandungan lemak. kelihatan menyelerakan dan mempunyai rasa yang sedap. 2006). McBean (1999) menjelaskan bahawa pengambilan makanan dipengaruhi oleh interaksi nutrien-nutrien dan aktiviti fizikal. Menurut Norlaila (2006). penampilan.2. pelajar remaja yang sedang melalui perkembangan pesat dari segi berat badan dan peningkatan ketinggian akan mengalami kehendak pemakanan yang meningkat kerana selera mereka bertambah bagi memenuhi keperluan badan mereka. kepelbagaian dan saiz hidangan. Blades (2001) menjelaskan bahawa.5. . Contohnya. Menurut Blades (2001). tekstur. faktor biologi termasuk keperluan tenaga dan nutrien membezakan keperluan. faktor pilihan dan jumlah makanan yang diambil dipengaruhi oleh kandungan tenaga.6 Faktor organoleptik Manusia lazimnya gemar untuk menikmati hidangan yang mempunyai aroma yang enak. maka mereka akan mengambil amaun makanan yang lebih berbanding dengan pelajar di bandar yang kebanyakannya menaiki bas atau kereta ke sekolah. remaja yang tinggal di pedalaman akan berjalan kaki atau menunggang basikal ke sekolah. Picciano et al.

Sokongan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak sekolah tidak berkesan sekiranya tiada kesedaran dalam diri pelajar sendiri. seperti harga barangan dan pendapatan seseorang. diet ditentukan oleh faktor ekonomi. sosioekonomi sesebuah keluarga turut menentukan jenis makanan yang diambil untuk mendapatkan nutrien yang diperlukan oleh badan (KKM.5. amalan diet yang seimbang turut meningkat. Selain itu. Menurut UNESCO (2004). Bender (1997) dalam kajiannya mengenai keperluan makanan abad ke 21 menyatakan. Pelajar harus mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari berkaitan diet seimbang walau dimana mereka berada. kesihatan dan penjagaan diri dalam kehidupan seharian yang menyumbang kepada psikologi. 2. Faktor pendapatan turut menyumbang kepada kesihatan masyarakat sesebuah negara. 2000).2. Ini seterusnya memberi kesan kepada produktiviti negara. mental dan kehidupan sosial individu. Ini akan meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk menangkis pengaruh yang tidak sihat ke atas tabiat pemakanan dan diet mereka Delisle (2005). ahli nutrisi telah meningkatkan penumpuan dalam membantu pengguna membuat perkaitan di antara makanan yang sihat dengan persekitaran yang sihat.7 Faktor Kewangan Nutrisi dapat diperolehi dari pelbagai sumber makanan dan kombinasi jenis makanan yang sesuai dapat membekalkan nutrien yang mencukupi yang diperlukan oleh tubuh. Pelto et al. Pendidikan nutrisi yang efektif di kalangan pelajar. Beliau turut menyatakan bahawa apabila pendapatan seseorang itu meningkat. Menurut Stroper (2003).6 Kesedaran dan pengetahuan pelajar berkenaan diet seimbang Nutrisi yang sihat difahami secara berbeza oleh pelbagai negara dan budaya. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk . akan dapat menggalakkan amalan pemakanan dan aktiviti fizikal yang sihat. . secara umumnya nutrisi yang sihat adalah gabungan makanan.

Ini kerana ia akan mengakibatkan pelajar mengalami proses tumbesaran yang tidak sempurna. Menurut Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob. berat badan. Ini kerana kita tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah. (2002). Ini adalah penting bagi mengelakkan pelajar terpengaruh kepada pernyataan-pernyataan yang tidak berasas yang menyebabkan mereka menghadkan jumlah makanan yang hendak diambil. protein. McBean (1999) menyatakan bahawa kegagalan dalam penekanan nutrisi diet seimbang akan memberi kesan berupa kerugian dalam amalan diet manusia. menurut Cook-Cottone dan Keca (2005). mengalami malnuntrisi dan hilang keyakinan diri. pelajar tidak mengamalkan cara permakanan yang baik walaupun mereka mempunyai pengetahuan yang betul tentang permakanan yang sihat. mendapati bahawa remaja perempuan dan dewasa yang meningkatkan pengambilan hasil tenusu tidak mengalami peningkatan jumlah lemak atau peningkatan berat badan secara signifikan.mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal kita. pengetahuan yang jelas berkenaan diet seimbang juga perlu diberikan kepada pelajar. sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan sebaliknya serta dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan yang berkaitan dalam usahanya untuk mengamalkan diet seimbang. lemak serta gula yang berlebihan sejak peringkat kanak-kanak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut membesar menjadi seorang yang obes. amalan pemakanan yang tidak seimbang yang mengamalkan menu makanan karbohidrat. Tesler (2003) pula mendapati bahawa remaja di Amerika telah menunjukkan peningkatan tahap kesedaran terhadap tabiat pemakanan . Contohnya. Contohnya. Pelto et al. Seharusnya kanak-kanak dibekalkan dengan diet seimbang seperti serat. vitamin dan mineral dalam hidangan makanan mereka. (2004). Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. Selain daripada itu.

Beberapa maklumat yang boleh didapati pada label makanan adalah seperti amaun makanan. kurang kandungan serat dan kalsium serta kurang mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran. nutrisi mempengaruhi perkembangan intelektual dan kebolehan pelajar (UNESCO. Kurtzweil (1995) mendapati bahawa. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya.dan kesihatan. 2005). Keprihatinan. Laporan tersebut turut menyatakan bahawa secara konsisten. Melalui kajian Kurtzweil (1995). nama dan tempat pengeluar serta pengedar. Ini kerana. 2. pelajar dengan diet yang lebih lengkap mendapat skor yang lebih tinggi di dalam ujian pengetahuan fakta berbanding dengan pelajar yang kurang nutrisinya. nombor telefon perkhidmatan pelanggan dan tarikh luput (NCCFN. 2004). Namun mereka masih belum berupaya menyingkirkan keseluruhan tabiat asal yang banyak mengambil makanan yang tinggi kandungan lemak. Menurut laporan kajian oleh UNESCO (2004). kesedaran dan sejauh mana pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang makanan yang seimbang dan sihat dapat dikenalpasti.7 Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar Kesihatan dan nutrisi yang baik diperlukan bagi membolehkan seseorang mencapai potensi pembelajaran sepenuhnya. . terdapat penemuan yang signifikan di antara status nutrisi dengan skor ujian kognitif atau pencapaian sekolah. kandungan makanan. Kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak. Contohnya. pelajar yang sedar dan berpengetahuan akan mengambil kalsium semasa peringkat remaja kerana diketahui penting untuk mengelakkan berlakunya osteoperosis.

Menurut Govindji et al. 2000). pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu mana. pengambilan makanan perlu dilakukan mengikut waktu. Teknik ini dikenali sebagai ‘Memletic’. daya ingatan dan penumpuan dapat ditingkatkan melalui teknik pembelajaran yang betul iaitu latihan ’Cooperative Concept Mapping’. Ini kerana pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu juga adalah penting. Sajian makanan haruslah mengikut saiz hidangan yang diperlukan untuk mengelakkan pengambilan berlebihan. Menurut Zainab. (2002). Serta elakkan daripada makan mengikut selera tanpa pertimbangan masa (Zainab. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas dan apabila terlalu lama duduk dan mengambil nota. Tambahan pula menurut Middendorf (2005). di mana kajiannya menunjukkan bahawa markah peperiksaan pelajar yang menggunakan teknik latihan ini adalah lebih tinggi daripada pelajar yang menggunakan teknik pembelajaran tradisional. Beliau menyatakan bahawa pengambilan makanan perlu dirancang mengikut masa biasa dan utamakan sarapan pagi. pula menyatakan bahawa konsentrasi pelajar boleh terganggu dengan keadaan kelas yang tidak kondusif. kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi secara signifikan berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. Namun demikian. Selain itu. (2000). di mana teknik ini membolehkan seseorang belajar dengan lebih cepat dan mengingat dengan lebih lama. menurut Wechsler (2002). Kekerapan dan sela masa seseorang pelajar mengambil makanan akan mempengaruhi konsentrasi mereka semasa proses pembelajaran berlaku. 2004). menurut Buzan dan Trudeau (2001) daya ingatan dan prestasi pembelajaran dapat diperbaiki melalui kecergasan minda yang diperolehi.Selain itu. makan tengahari & makan malam. Selain itu. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar. ia harus dilakukan 2 jam sebelum waktu makan utama. jika ingin mengambil makanan ringan/snek. dengan melatih penggunaan otot otak. Jenis makanan yang diambil turut mempengaruhi dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan pelajar. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk . Bellamy (2002).

keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. Taras dan Datema (2005) menyatakan seseorang itu perlu menanamkan minat. mempelbagaikan aktiviti pembelajaran dan subjek fokus serta menetapkan satu cara untuk menguji apa yang telah dipelajari pada setiap akhir sesi pembelajaran. Pelajar adalah golongan yang mengalami fasa perubahan dan pembesaran yang pesat. Maka untuk meningkatkan konsentrasi. Ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan dan perhatian mereka di dalam kelas. iaitu 21 kajian telah menunjukkan bahawa tidur yang terganggu memberi kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Demikian juga dengan pendapat dari Taras dan Datema (2005). Untuk mengelakkan daripada berangan.berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. seseorang itu perlu peka jika keadaan tersebut berlaku dan cepat kembali membuat tugasan yang sedang dilakukan. sentiasa aktif secara mental. dan proses penggunaan akan mengakibatkan individu berasa letih. Contoh pembelajaran aktif ialah apabila . menetapkan matlamat. aktif secara fizikal. Contohnya. Pengambilan makanan yang tidak konsisten akan mengakibatkan pelajar kekurangan zat dan tenaga yang akhirnya mengundang pelbagai jenis penyakit. pendapat yang sebaliknya pula dinyatakan oleh Yablonski (2005). strategi pembelajaran yang aktif dapat meningkatkan konsentrasi. kajian oleh Delisle (2005) yang di lakukan di Asia Tenggara menunjukkan bahawa kekurangan zat besi menyebabkan proses kognitif yang tidak seimbang di kalangan remaja dan ia dapat ditangani dengan pengambilan zat tambahan. Namun demikian. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu. apabila seseorang itu tidak makan. Mereka juga menyatakan bahawa pelajar seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. bersedia untuk menumpukan perhatian dengan memilih tempat belajar yang sesuai dan menyediakan keperluan belajar berhampiran serta mengelakkan diri daripada berangan. menurut Bonwell dan Eison (1991). Dinger dan Waigandt (1997) pula melaporkan bahawa penyakit anemia akibat kekurangan darah dikaitkan dengan pencapaian akademik yang rendah di kalangan remaja perempuan. Contohnya. Namun demikian. yang menyatakan bahawa penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. dengan menetapkan had masa apabila belajar. Justeru itu.

2002). yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian pada tahap yang tinggi apabila belajar dalam persekitaran yang senyap. pembelajaran kolaboratif. . Satu lagi cara membantu pelajar mengambil makanan secara konsisten ialah melalui program memberi makanan di sekolah yang meningkatkan kesediaan makanan kepada pelajar yang memerlukan. Beberapa penilaian yang dibuat oleh UNESCO (2004) melaporkan bahawa program memberi makanan kepada pelajar meningkatkan ketinggian dan berat badan pelajar selain daripada peningkatan kecemerlangan dalam kehadiran ke sekolah dan pencapaian dalam pelajaran. pemandangan dan memilih masa dan tempat yang tidak diganggu oleh orang lain. Colvin (2004) turut menyatakan bahawa penumpuan dapat ditingkatkan dengan menghapuskan gangguan dalaman seperti kerisauan dan memikirkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Konsistensi pengambilan makanan yang berkhasiat oleh pelajar harus dibantu oleh pihak sekolah dan penjaga (Rohizani. peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. Menurut UNESCO (2004) lagi. amali dalam makmal. Namun demikian.pelajar melakukan projek berkumpulan. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen. Sebaliknya. Pernyataan Colvin (2004) disokong oleh Whitaker (2006). program tersebut juga dapat mengurangkan kelaparan jangkamasa pendek dan seterusnya membolehkan pelajar menumpukan perhatian dalam pelajaran. Ini mengakibatkan pelajar sukar menumpukan perhatian kepada pembelajarannya. menurut Bonwell dan Eison (1991). pernyataan sebaliknya diberikan oleh Colvin (2004) iaitu pelajar dapat menumpukan perhatian dalam pelajaran dan meningkatkan konsentrasi mereka dengan menghapuskan gangguan luaran seperti bunyi. pembelajaran koperatif dan Problem-based learning.

sijil dan peraturan dipamerkan.2 Tugas di Kantin Memastikan pelajar mengembalikan pinggan. memastikan kebersihan di dalam dan di luar kantin dan mengadakan carta organisasi penyelarasan kantin.1 Garis Panduan Tindakan Jawatankuasa Kantin Sekolah Zaharah (2001).8. Menu. Garis panduan tersebut menyatkan bahawa terdapat buku panduan kantin yang menentukan peraturan di kantin. mangkuk. Guru-guru juga berkewajipan untuk memastikan senarai itu diikuti setiap masa. 2001). .8 Amalan Pemakanan di Sekolah Tarikan untuk membeli di kantin sangat kuat kerana keadaan sekeliling dan pengaruh kawan-kawan. Di antara peraturan yang perlu dikuatkuasakan ialah menentukan jenis makanan yang dijual. pinggan. cawan dan peralatan untuk pelajar bersih. Ianya juga sebagai satu aktiviti sosial dan pergaulan bagi pelajar. cawan termasuk sisa-sisa makanan dan pembalut makanan (KPM. peralatan berfungsi dan dijaga rapi. menyatakan bahawa terdapat satu garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pelajar. Di sinilah para pemborong kantin dan pekerjanya berkewajipan menjual makanan yang halal.8. menyihatkan lagi bersih dan bukan semata-mata mengaut keuntungan di sebalik kekurangan pengetahuan kanak-kanak. gelas. Lantai. tempat penyimpanan makanan dan pembuangan sampah diselenggarakan dengan baik dan kantin kelihatan ceria dan menarik. 2. kaunter. ruang makan dan dapur bersih. Senarai makanan yang melebihi 100 jenis makanan boleh dijual di kantin tersebut diedarkan kepada pemborong kantin dan wajiblah dipatuhi (Zaharah. 2005). 2. pihak pentadbiran sekolah dan peniaga di kantin tersebut. senarai harga.2. Beliau turut menyatakan bahawa penguatkuasaan peraturan kantin perlu dilaksanakan dengan bantuan pengawasa sekolah. mengawal harga makanan dan minuman yang dijual.

dipantau dan sentiasa diberikan perhatian agar pelajar dapat mengamalkan pemakanan yang sihat. peraturan membeli makanan / minuman dan peraturan selepas makan mesti dipatuhi. hanya minuman yang dibeli di koperasi sekolah dibenarkan diminum di kawasan sekolah. Di antaranya ialah. Pengawas Pusat Sumber dan pelajar yang mendapat kebenaran. pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada waktu rehat. pelajar tidak dibenarkan berada di dalam bilik darjah pada waktu rehat kecuali pengawas yang bertugas.3 Waktu Rehat Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi oleh pelajar semasa waktu rehat (Sekolah Menengah Yu Hua. Keenam.2. emosi dan agama. rakan sebaya. keluarga dan budaya. Ketujuh. Kedua. pelajar hanya dibenarkan makan di kantin sekolah. Namun demikian. iklan komersil. pelajar tidak dibenarkan membeli apa-apa pun daripada penjaja di luar kawasan sekolah. Tetapi sekolah . Keempat. Ketiga. Kelapan. Maka pengetahuan dan pendedahan perlu diberikan kepada pelajar agar mereka mempunyai kesedaran dan berusaha untuk mengaplikasikan pemakanan yang sihat dan seimbang. Oleh itu setiap faktor yang memberi kesan terhadap tabiat pemakanan pelajar harus dikawal. pertama pelaajr tidak dibenarkan keluar awal untukwaktu rehat kecuali Pengawas. Kesembilan.8. 2005). Kadet Polis. pengawalan ke atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar tidak akan berkesan tanpa wujudnya kesedaran dalam diri pelajar itu. pelajar wajib makan dan minum dengan sopan di kantin dan menjaga kebersihan. 2. Cabaran kepada sokongan sekolah terhadap makanan dan nutrisi pula bukan hanya sekadar memberikan pendidikan kepada pelajar agar membuat pemilihan makanan yang sihat.9 Rumusan Dari segi fakor yang mempengaruhi pemilihan makanan. sebarang makanan dan minuman tidak dibenarkan di bawa masuk ke kawasan sekolah. iaitu di depan kedai tersebut pada waktu rehat. Kelima. kecenderungan pelajar membentuk tabiat pemakannya dipengaruhi oleh persekitaran.

juga perlu memastikan makanan yang sihat mudah diperolehi sepanjang sesi persekolahan untuk mendorong para pelajar mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari berkaitan dengan amalan dan corak pemakanan yang sihat. . Kesan daripada perkara tersebut di atas akan mewujudkan konsistensi pelajar dalam pengambilan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badannya dan ini akan membawa kepada pengingkatan konsentrasi semasa pembelajaran seterusnya pencapaian yang baik di dalam peperiksaan.

. kerangka kerja. prosedur kajian. sumber data. instrumen kajian. kaedah analisis data dan andaian-andaian kajian telah diberi penumpuan.2 Reka bentuk Kajian Reka bentuk kajian yang telah digunakan pengkaji adalah penyelidikan berbentuk kuantitatif. 3. Penggunaan soal selidik membolehkan kita mendapat maklumat yang banyak dalam masa yang singkat (Mohamad Khatim et al.. responden. Elemen-elemen yang berkaitan dengan reka bentuk kajian. pengkaji menerangkan bagaimana bentuk kajian yang telah dijalankan.1 Pengenalan Dalam bab ini.BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Perkara-perkara tersebut perlu diberikan perhatian kerana hasil daripada maklumat kajian ini seterusnya dianalisis dalam Bab IV iaitu dapatan kajian untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. Kaedah yang berkesan bagi pengumpulan data bergantung kepada objektif sesuatu kajian. Kaedah yang digunakan sepanjang kajian adalah melalui soal selidik sebagai instrumen pengumpulan data. Kepentingan kaedah yang digunakan adalah untuk menentukan kesahihan dan kebolehpercayaan sesuatu kajian. 2002).

Dalam kaedah kuantitatif. saintifik.3 Populasi dan Sampel Kajian Penentuan populasi kajian adalah amat penting dalam sesuatu penyelidikan. faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. Kajian juga dilakukan untuk melihat perhubungan antara sokongan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar. 1985) yang menyelesaikan masalah di peringkat makro Soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Ia juga kadangkala disebut sebagai jenis eksperimen. 3. Marohaini (1996) menyatakan populasi sebagai keadaan yang menetapkan siapa yang harus dimasukkan atau dikeluarkan daripada populasi. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. tahap pengetahuan pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. reduksi dan preskriptif atau dikelaskan sebagai kaedah normatif (Cohen dan Manion. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. Kajian dijalankan untuk mengenalpasti sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Mohd Najib (1999) pula menyatakan populasi sebagai semua ahli dalam kelompok pembolehubah yang dikaji. objektif. strategi dirancang supaya perubahan yang berlaku diperoleh dalam bentuk kuantiti dan selalunya melibatkan saiz sampel yang besar supaya dapat digeneralisaikan kepada populasi. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Seri Md Zin. Populasi dan sampel kajian difokuskan kepada pelajar tingkatan empat di enam buah . perhubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat dan hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Penjelasan mengenai penggunaan borang soal selidik akan diterangkan dalam bahagian Instrumen Kajian.

pengkaji menggunakan porsedur persampelan kelompok. Pengkaji tidak mempunyai senarai nama pelajar yang merangkumi semua sekolah tersebut. persampelan berkelompok boleh digunakan. di mana senarai subjek tidak dapat diperolehi. pengkaji memilih untuk menjadikan pelajar tingkatan empat sahaja sebagai responden kerana Kementerian Pelajaran Malaysia tidak membenarkan pelajar yang akan menghadapi peperiksaan awam untuk menjadi responden. (2002). populasi dibahagikan kepada beberapa bahagian dan kemudian pilih semua ahli dalam bahagian yang dipilih. Oleh kerana senarai nama pelajar tidak ada.sekolah menengah teknik selatan Semenanjung. Sifat rawak persampelan ini bergantung kepada pemilihan kelompok. dalam persampelan berkelompok. Kemudian. persampelan berkelompok sekali lagi digunakan. Seterusnya. . Unit-unit dalam kelompok mempunyai korelasi yang tinggi dan homogenous manakala antara kelompok pula adalah heterogenous. Jumlah 384 ini adalah yang paling hampir dengan bilangan sampel yang diperolehi melalui jadual penetapan sampel iaitu seramai 381 responden. apabila pengkaji memilih untuk mendapatkan responden dari dua buah sekolah untuk setiap negeri yang dipilih. Negeri Sembilan dan Johor. Bilangan responden seramai 64 orang dari setiap sekolah membawa jumlah keseluruhan sampel seramai 384 responden. Pemilihan responden ini adalah kerana mereka belajar di sekolah menengah teknik. Akhir sekali. Menurut Mohammad Khatim et al. Menurut Chua (2006). pengkaji menggunakan kaedah persampelan rawak untuk memilih 64 pelajar dari setiap sekolah sebagai responden. Dalam kajian ini pengkaji ingin melakukan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia. apabila kajian dilakukan ke atas populasi yang melibatkan kawasan yang luas dan bilangan subjek yang banyak dalam populasi. Maka dalam kajian ini persampelan kelompok akan dilakukan apabila pengkaji memilih sekolah-sekolah teknik di Selatan Semenanjung Malaysia yang merangkumi Melaka.

Bersandarkan kepada pernyataan Chua (2006) berkaitan persampelan berkelompok. Berpandukan jadual penetapan saiz sampel dirujuk dari Sekaran. .1 berikut meringkaskan maklumat mengenai lokasi dan bilangan sampel kajian yang telah diambil. (1992) saiz populasi seramai 50 000 orang memerlukan saiz sampel sebanyak 381 orang. 3. bahawa pengkaji digalakkan menggunakan saiz sampel melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit. Pemilihan lokasi juga dibuat berdasarkan keperluan pemungutan sampel melalui kaedah persampelan berkelompok. Bilangan sampel diperolehi berdasarkan panduan dalam Lampiran B. Jadual 3. faktor kewangan dan kekangan masa yang dihadapi pengkaji iaitu jarak lokasi kajian adalah mampu dicapai oleh pengkaji telah memudahkan proses pengumpulan data yang telah dijalankan. (1999). maka pengkaji memilih lokasi yang dinyatakan di atas agar data yang telah diperolehi dapat memberikan keputusan yang boleh dipercayai. Ia merupakan responden yang terpilih untuk mewakili semua sampel yang ada. Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin.Bilangan populasi pelajar sekolah menengah teknik seluruh Malaysia ialah 53. meliputi pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Ini selaras dengan pernyataan dari Mohd Najib.4 Tempat Kajian Dalam kajian ini.125 orang (Berita Harian. di mana pengkaji telah menetapkan untuk mengambil sampel di bahagian Selatan Semenanjung Malaysia. Sekolah Menengah Teknik Kluang. Pemilihan lokasi dibuat berdasarkan faktor logistik. lokasi yang terlibat ialah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. 2006). Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar dan Sekolah Menengah Port Dickson. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah.

persepsi dan pandangan selain daripada keterangan latar belakang. soal selidik adalah satu alat yang penting bagi seseorang pengkaji kerana kualiti atau mutu soal selidik telah menentukan nilai penyelidikan pada keseluruhannya. maka jawapan yang diperolehi itu tidak akan memberikan pengertian yang nyata. banyak data daripada responden dapat . pengkaji telah memilih kaedah soal selidik sebagai satu kaedah pungutan data yang seragam. menjimatkan masa dan mudah diagihkan berbanding dengan temuduga atau bentuk pungutan data yang lain. Menurut Mohamad Najib (1999). Menurutnya lagi. Ia juga sesuai dengan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji. soal selidik juga amat tepat. 1999).5 Instrumen Kajian Penggunaan soal selidik dipilih kerana ia memudahkan dan menjimatkan. Namun ianya terbatas kerana sensitiviti individu dan ada maklumat yang tidak dapat didedahkan (Najib. di mana beliau menyatakan bahawa kaedah soal selidik mampu mengukur konsep yang berkaitan dengan sikap. Jika pernyataan dalam soal selidik kabur. Dalam kajian ini.Jadual 3. Oppenheim dalam Mohd Najib (1999) menyatakan bahawa.1: Lokasi dan bilangan sampel kajian Sekolah Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah Bilangan respondeen 64 64 64 64 64 64 384 3. Ini seperti yang dinyatakan oleh Oppenheim dalam Mohd Najib (1999).

Bahagian B: Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat.diperolehi dalam satu jangka masa yang singkat dan jawapan yang diperolehi adalah lebih konsisten dengan menggunakan instrumen soal selidik berbanding dengan kaedahkaedah lain. Soalan-soalan tersebut dirangka dalam bentuk yang mudah dan ringkas bagi memastikan responden menjimatkan masa menjawab memberi kemungkinan adalah tepat dan responden dapat memberikan kerjasama sepenuhnya. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar v. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah meliputi: i. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berhubung dengan masalah berkaitan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Pengkaji memilih instrumen soal selidik dengan rasional bahawa jangka masa yang singkat diperlukan untuk mendapatkan maklum balas dan responden tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur bias.5. Bahagian E: Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran . Soalan-soalan di dalam soal selidik ini menjurus kepada persoalan kajian yang timbul.1 Struktur alat kajian Soalan-soalan untuk kaedah soal selidik dibina sendiri oleh pengkaji dengan bimbingan dari penyelia. 3. Bahagian C: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar iv. Bahagian A: Kaedah yang dijalankan oleh pihak sekolah terhadap amalan pemakanan yang sihat ii. iii. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.

Bahagian C. Influences On Food Choices. Nama Penyelidik American Academy of Pediatrics. Nutrition Knowledge.2: Senarai rujukan soal selidik. Vegetable. dan Bahagian E. pengkaji telah mengadaptasi dan mengubahsuaikan beberapa borang soal selidik yang dibina oleh penyelidikpenyelidik seperti dalamJjadual 3. 2000 Centers For Disease Control And Prevention. .Bagi membina instrumen kajian ini. School Health Index For Physical Activity. Healthy Eating And A Tobacco-Free Lifestyle: A Self-Assessment And Planning Guide. 2005 Pengkaji telah membahagikan kandungan soal selidik ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu. Bahagian B: Mengandungi lapan (8) item untuk mendapatkan maklumat tentang tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. Rosanne Perlman Parris. The Effects Of A School-Based Nutrition Education Intervention On Self-Efficacy For Healthy Eating. An Exploration Of The Effectiveness of A Phase Approach To Nutrition Counseling Using The Transtheoretical And Brief Intervention Models. Dietary Habits And Nutrition Education Of Adolescent Students. The Relationship Of Body Mass Index Levels. Bahagian D. JoAnn Denny Long. Bahagian B. 2004 Heather Danae Graham. And Fruit. Bahagian A: Mengandungi dua belas (12) soalan untuk mendapatkan maklumat tentang sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Tahun 1997 2000 Tajuk Kajian School Health Leadership Training Conference. And Fat Consumption In Adolescents.2 berikut:- Jadual 3. The School Environment: Possibilities For The Promotion of Child Health. Bahagian A. Influences Of Children’s School Meal Eating Patterns: Implication For Nutritional Education. 2002 Kimberly Elizabeth Flyod. 2003 Kaye-Ann Grant. Usual Food Choices. Dietary Knowledge.

4.Bahagian C: Mengandungi dua puluh tujuh (27) item untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Set ujian yang mengandungi 10 soalan ini dilampirkan bersama soal selidik dan telah disemak serta disahkan oleh pakar pemakanan Hospital Kluang. (2003). Set ujian ini berfungsi untuk menguji tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan seimbang. 3.1. Set ujian ini diadaptasi dan dialihbahasa dari Floyd.5. Nilai skala adalah bergantung kepada bentuk item samada item itu mempunyai pernyataan positif atau negatif. Set ujian ini desahkan bersesuaian untuk dijawab oleh pelajar sekolah menengah teknik dan sesuai dengan budaya masyarakat Malaysia. Bagi item pernyataan positif.1 Set Ujian Satu ujian Tahap Pengetahuan Sedia Ada Pelajar telah dilampirkan. 2003) . Bagi semua bahagian. Bahagian D: Mengandungi tujuh (7) item untuk mendapatkan maklumat tentang konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar. Bahagian E: Mengandungi lima belas item (15) untuk mendapatkan maklumat tentang konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. item-item diukur berdasarkan darjah persetujuan yang dipersetujui responden pada lima mata berbentuk Likert. skala tinggi memberi nilai yang rendah. Penandaan darjah Skala Likert ditunjukkan dalam Jadual 3. skala tinggi memberikan nilai yang tinggi manakala bagi item pernyataan negatif. Skala pemarkahan untuk ujian ini diadaptasi daripada skala pemarkahan 1 – 10 yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk Permohonan Guru Cemerlang (KPM.

4 : Pemberatan Skala Likert Pemberat Sangat Tidak Setuju (STS) Tidak Setuju (TS) Tidak Pasti (TP) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Skor 1 2 3 4 5 (Sumber: Wiersma. 2003) 3.5. penggunaan angka tunggal (contohnya skala 1 – 5) memastikan responden yang tidak dapat membuat keputusan sama ada setuju atau tidak setuju boleh menyatakan pandangannya yang kurang pasti tentang pernyataan yang diberikan.1995) Bagi mengukur konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar pula.5 berikut telah digunakan. Markah 1 hingga 2 3 hingga 4 5 hingga 6 7 hingga 8 9 hingga 10 Tafsiran Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi ( Sumber: diadaptasi dan diubahsuai daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. skala kekerapan dalam Jadual 3. Jadual 3.2 Penilaian alat kajian Menurut Chua (2006).3: Skala pemarkahan ujian.Jadual 3. Jadual ini mengukur kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar sepanjang tempoh seminggu. .

5 : Kekerapan pengambilan makanan dalam seminggu Skala 1 2 3 4 5 Kekerapan (seminggu) 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali (Sumber : Diadaptasi dan disesuaikan dari Grant. item-item yang bermutu atau item yang signifikan secara statistik telah dikenal pasti. Chua (2006) turut menyatakan bahawa pengkaji tidak boleh menggunakan sebilangan responden kajian sebagai responden ujian rintis. Melalui kajian rintis ini. Menurut Wiersma (1995) lagi. Penyelidik perlu menjalankan kajian rintis untuk menentukan mutu instrumen yang telah dibentuk. 1995). Menurut Cohen dan Manion (1985) pula. Kajian rintis ini kadang-kadang dikenali dengan nama kajian kesahan dan kebolehpercayaan atau kajian korelasi. kajian rintis bukan sahaja satu praktis yang baik untuk memperbaiki sebarang kesalahan (jika ada). Untuk tujuan ini seramai 20 orang pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik telah . Menurut Chua (2006). 2004) 3. ujian rintis dijalankan dengan menggunakan sebilangan kecil (biasanya 20-40 orang) individu yang mempunyai latar belakang demografi yang serupa dengan responden kajian.6 Kajian Rintis Kajian rintis merupakan satu percubaan awal terhadap teknik dan prosedur kajian sebenar bagi mengukur kesahan dan kebolehpercayaan perlaksanaannya kelak (Wiersma. keseluruhan prosedur kajian sebenar termasuk kaedah analisis data akan diuji dalam kajian rintis. malah ia juga berguna bagi melatih pengkaji mengendalikan kajian sebenar.Jadual 3.

0 menunjukkan kebolehpercayaan soalan-soalan yang dibina adalah rendah dan tidak berkesan. (1999) menyatakan bahawa Alpha Cronbach merupakan koefiesien atau tahap kebolehpercayaan yang menunjukkan yang soalan-soalan kajian berhubungan antara satu dengan yang lain.8 – 0. Alpha Cronbach 0. . Walaubagaimanapun. Terdapat dua jenis pembolehubah yang digunakan di dalam kajian ini iaitu pembolehubah terikat atau dikenali juga sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah bebas atau dipanggil sebagai pembolehubah tidak bersandar.9 0. maka kebolehpercayaan soalansoalan yang dibina adalah tinggi dan berkesan.7 – 0. 2004).6 : Interpretasi skor Alpha Cronbach Skor Alpha Cronbach 0. Nilai 0.9 – 1.6 – 0. Jika nilainya menghampiri 1. 1999). Jadual 3.0 0.dipilih untuk menjalani kajian rintis.7 Sangat baik dan efektif dengan tahap konsistensi yang tinggi Baik Baik dan boleh diterima Boleh diterima (Sumber : Mohd Najib. Ciri tersebut dinamakan pembolehubah kerana nilainya berubah-ubah dari individu ke individu yang lain (Majid. 1999) Tahap Kebolehpercayaan 3. Nilai interpretasi Alpha Cronbach digunakan untuk menentukan tahap kebolehpercayaan dan kesahan.0.6 masih boleh diterima bagi soalan-soalan yang dibina (Mohd Najib.8 0.7 Pembolehubah Kajian Ciri yang dicerap dari setiap individu dalam sesuatu populasi dipanggil pembolehubah. Mohd Najib.

Walaupun bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperlukan di setiap sekolah adalah . pembolehubah terikat atau dikenali pembolehubah aktif ini boleh dimanipulasikan oleh penyelidik. ia akan membawa perubahan samada perubahan selari ataupun perubahan songsang terhadap pembolehubah terikat.7. Menurut Majid (2004). Apabila pembolehubah bebas dimanipulasikan.7.2 Pembolehubah Bebas Pembolehubah bebas tidak bergantung kepada mana-mana pembolehubah. bahawa setiap sekolah menerima 70 salinan set instrumen.8 Kaedah Pengumpulan Data Data diperolehi melalui instrrumen soal selidik. kesedaran dan pengetahuan pelajar berkaitan diet seimbang. Dalam kajian ini . 3.1. ia berdiri dengan sendiri.1 Pembolehubah Terikat Pembolehubah terikat berubah bergantung kepada pembolehubah bebas. bererti. Sebanyak 420 salinan set soal selidik dan ujian telah diedarkan ke enam buah sekolah seperti yang telah dinyatakan dalam Jadual 3. Pembolehubah-pembolehubah ini telah sedia wujud sebelum sesuatu kajian bermula dan penyelidik tidak boleh mengawal dan memanipulasi pembolehubah tersebut semata-mata untuk menjalankan sesuatu kajian. pengkaji telah menetapkan pembolehubah bebas ialah jenis sokongan yang diambil oleh pihak sekolah terhadap pengambilan nutrisi seimbang dan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.3. Perubahan yang berlaku ke atas pembolehubah bebas akan menyebabkan berlakunya perubahan samada yang selari ataupun yang songsang terhadap pembolehubah terikat ini. 3. pengkaji telah menetapkan pembolehubah terikat terdiri daripada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar serta konsentrasi pelajar di dalam kelas. Dalam kajian ini.

Bagi Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin. Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah dan Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat. Jadual 3.7 berikut . pengkaji berurusan pula dengan kaunselor dari sekolah-sekolah terlibat. pengkaji telah menguruskan sendiri pengedaran soal selidik dan set ujian kepada responden setelah berurusan dengan Pengetua. Kaunselor tersebut telah mengambil tindakan mengedarkan soal selidik dan ujian tersebut kepada responden. Kecacatan yang dimaksudkan di sini ialah set soal selidik atau ujian yang tidak dijawab dengan lengkap atau bilangan muka surat salinan dalam mana-mana bahagian set soal selidik tidak lengkap.sebanyak 64 salinan. pengkaji telah diminta meninggalkan salinan set soal selidik kepada kaunselor. namun pengkaji telah mengedarkan enam salinan sebagai tambahan sekiranya soal selidik yang dikumpulkan semula mengalami sebarang kecacatan. Responden mengambil masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk menjawab kedua-dua set soal selidik dan ujian yang diberikan. Manakala di Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar. Pengkaji mengedarkan soal selidik kepada pelajar tingkatan empat. Salinan set soal selidik yang rosak pula berlaku apabila responden menjawab lebih dari satu jawapan bagi satu item dan menokok tambah atau memotong ayat pada item sebelum menjawabnya. Sekolah Menengah Teknik Port Dickson dan Sekolah Menengah Teknik Kluang. Bagi salinan set soal selidik yang rosak. pengkaji mengambil tindakan mengasingkan dan tidak menggunakannya untuk analisis data Setelah berurusan dengan Pengetua atau Pemangku Pengetua.

Data yang telah diperolehi diinterpretasikan menggunakan analisis nilai dan skor min dan analisis korelasi.0.Jadual 3. Manakala analisis korelasi Pearson untuk melihat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat serta untuk melihat hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar dengan sokongan yang diambil oleh pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Nilai skor min telah digunakan dalam kajian kerana pengkaji ingin mengenalpasti faktorfaktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. . Ujian korelasi Spearman pula telah digunakan untuk melihat hubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. ia dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.9 Tatacara Penganalisisan Data Setelah memperolehi data.7 : Bilangan salinan set soal selidik dan ujian yang diperolehi Sekolah Bilangan salinan diedarkan 70 70 70 70 70 70 420 Bilangan salinan dikumpul 70 67 69 58 61 66 391 Bilangan salinan yang rosak 4 1 3 2 10 Bilangan salinan yang dianalisis 66 66 66 58 59 66 381 Sekolah Menengah Teknik Dato’ Md Zin Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah Sekolah Menengah Teknik Batu Pahat Sekolah Menengah Teknik Tunku Jaafar Sekolah Menengah Teknik Port Dickson Sekolah Menengah Teknik Kluang Jumlah 3. tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan diet seimbang serta sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang pelajar-pelajarnya.

julat min adalah berpandukan kepada Jadual 3.34 hingga 3. Jenis ujian korelasi yang digunakan bergantung kepada jenis skala pengukuran dan bilangan pembolehubah yang terlibat dalam korelasi. 2003) 3. Data diinterpretasikan berdasarkan tafsiran julat nilai min. Menurut Chua (2006).3.2.00 TAFSIRAN Rendah Sederhana Tinggi TAHAP Lemah Sederhana Baik (Sumber :Mohd Najib Abd Ghafar. dan kekuatan sesuatu korelasi diwakili oleh pekali korelasi dalam ujian korelasi (Chua.67 hingga 5. 3. Pekali Spearman Rho dan Korelasi Pearson digunakan.1 Kaedah Analisis Nilai Skor Min Data bagi soalan kaji selidik dianalisis menggunakan kaedah analisis nilai skor min. Pekali Spearman Rho menyatakan perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah apabila taburan normal tidak dipatuhi di mana kedua-dua pembolehubah berskala ordinal yang .8: Tafsiran Julat Nilai Min SKOR MIN 1. 2006).8: Jadual 3.2 Analisis Hipotesis Bagi tujuan analisis hipotesis.1 Ujian Korelasi Perhubungan antara pembolehubah-pembolehubah dinamakan sebagai korelasi.9.66 3.9. (2003) untuk mentafsirkan nilai-nilai min skor yang diperolehi. Seterusnya menurut sumber yang diubahsuai daripada Mohd Najib Abd Ghafar.00 hingga 2. analisis perbandingan min digunakan iaitu analisis yang melibatkan ujian korelasi Pearson dan korelasi Spearman. Kaedah ujian korelasi digunakan dalam melihat perhubungan diantara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji.33 2. Dalam kajian ini.9.

2006) Pekali korelasi (r) ialah nilai pengukuran kekuatan perhubungan antara dua pembolehubah yang mempunyai sela antara +1. Oleh kerana korelasi yang sempurna jarang berlaku dalam penyelidikan.70 atau -0.90 0.90 atau -0.91 hingga 1.00 0.disusun dalam pangkatan.10 : Kekuatan nilai pekali korelasi Saiz pekali korelasi 0.71 hingga 0. manakala Korelasi Pearson pula menyatakan perhubungan antara variabel-variabel yang menggunakan skala selang dan nisbah.01 hingga -0.51 hingga 0.00 atau -0. Lambda Rank-biserial Ordinal Rank-biserial Point-biserial Ordinal Pembolehubah Y Nisbah/ Selang Point-biserial 1.2006) Kekuatan korelasi Sangat kuat . Jadual 3.30 atau -0.51 hingga -0. Spearman Rho Biserial 2.71 hingga -0. Jadual 3. Cramer 3.70 0.50 atau -0.01 hingga 0.31 hingga -0.30 0. pekali korelasi dilaporkan dalam dua titik perpuluhan (Chua.00. Tetrachronic Pearson ProductBiserial Moment (Sumber :Chua .91 hingga -1.0 Kuat Sederhana Lemah Sangat lemah Tiada korelasi (Sumber :Chua .31 hingga 0.00 dan -1.50 0. 2006). Phi 2.9 : Pekali korelasi berdasarkan skala pengukuran pembolehubah Pembolehubah X Nisbah/ Selang Skala Nominal Nominal 1.

2003). Majid (2004) seterusnya menyatakan bahawa. isi kandungan dan muka didapati daripada pakar-pakar bidang. Dalam kajian ini kesahan berkaitan struktur. Kesahan isi diperolehi daripada pakar pemakanan . Kedua-duanya mempunyai hubungan yang saling berkait.10 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan dan kebolehpercayaan merupkan aspek yang sangat penting bagi sesuatu instrumen dan keputusan pengujian. 1991 dalam Majdi@AbdulHadi. Mohd. 3.81 Kekuatan korelasi Tiada hubungan Terlalu sedikit perhubungan Sederhana Hubungan kukuh Hubungan paling kukuh (Sumber:Adaptasi daripada Wallen & Fraenkel. Sekiranya sesuatu pemboleh ubah berbentuk fizikal atau kuantitatif.61 hingga 0.60 0. maka keputusannya adalah boleh dipercayai (Khalid. jika satu pengujian itu sah. Sesuatu kajian dikatakan mempunyai kesahan yang tinggi sekiranya darjah kebolehannya mengukur apa yang sepatutnya diukur adalah tinggi. tetapi mempunyai ciri yang berlainan.10.01 hingga 0.Jadual 3. Secara ringkasnya.40 0.11 : Pembahagian julat dan anggapan Julat 0. kesahan sesuatu alat kajian dipengaruhi oleh jenis pemboleh ubah. sebagai satu ujian yang menggambarkan sejauh mana ujian itu dapat mengukur yang sepatutnya dapat diukur.00 0.2001) 3.80 > 0. seseorang individu boleh menentukan kesahan alat ukuran bagi pemboleh ubah tersebut dengan mudah.1 Kesahan Kesahan didefinisikan oleh Mohd Najib (1999).41 hingga 0.

0 yang dikira menggunakan perisian Statistical Packages For The Social Science (SPSS) Versi 11.2 Kebolehpercayaan Kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan. Biasanya indeks kebolehpercayaan dapat ditentukan menggunakan kaedah korelasi iaitu dengan mengkorelasi gerak balas subjek dua set skor yang diperoleh hasil daripada gerak balas subjek terhadap item-item dalam ujian atau alat ukuran. 2006). Indeks kebolehpercayaan boleh diguna untuk menentukan kebolehpercayaan sesuatu alat ukuran. Mohd. sebaliknya alat ukur yang menghasilkan markah yang berubah-ubah bagi mengukur gagasan yang sama dikatakan tidak tekal dan mempunyai kebolehpercayaan yang rendah.Hospital Kluang. Indeks kebolehpercayaan bagi instrumen kajian ini diperoleh melalui nilai Alpha Cronbach yang menghampiri 1. Majid (2004) menyatakan bahawa ketekalan sesuatu alat ukur dalam mengukur pemboleh ubah atau gagasan adalah pengertian bagi konsep kebolehpercayaan alat ujian atau ukuran. manakala kesahan struktur dan muka diperolehi daripada pensyarahpensyarah KUiTTHO sendiri. 1999). . Maka. Kebolehpercayaan ujian bermakna ujian itu konsisten (Khalid. 3. kebolehpercayaan boleh dirumuskan sebagai ketekalan sesuatu alat ukuran bagi mengukur sesuatu pembolehubah atau gagasan yang sama pada masa yang berlainan. Alat ukur yang mengukur sesuatu pemboleh ubah atau gagasan dengan tekal dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. 2003) dan sesuatu ujian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi sekiranya skor yang sama diperoleh individu yang sama. Indeks kebolehpercayaan merupakan suatu pekali yang menunjukkan ketekalan sesuatu alat atau ujian.10. dengan menjawab ujian yang sama pada masa yang berbeza.0 (Chua. kestabilan dan ketepatan skor-skor yang diberikan dalam sesuatu atau siri ujian (Mohd Najib.

12:Ringkasan Hasil Analisis Koefesien Kebolehpercayaan Kajian Bil Item Jumlah Koefisien Tahap Kenyataan Kebolehpercayaan 1. nilai Alpha ialah 0.8308 Baik Jadual 3.7996 Baik dan sekolah boleh diterima 2. Berdasarkan koefisien kebolehpercayaan yang tinggi bagi setiap bahagian iaitu 0. Ringkasan hasil analisis koefesien kebolehpercayaan yang diperolehi melalui kajian rintis adalah seperti dalam Jadual 3. menunjukkan bahawa item-item bahagian ini adalah boleh diterima. Faktor-faktor 27 0.8259 Baik dalam kelas 6.1 Kebolehpercayaan Instrumen Dalam kajian rintis. Bagi item-item Bahagian A: Sokongan Pihak Sekolah.2. Data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) versi 11.7860.3. Konsistensi 7 0. Konsentrasi pelajar di 15 0.10.9 di atas menunjukkan koefisien kebolehpercayaan bagi setiap bahagian dalam soal selidik. maka item-item dalam soal selidik boleh diperbaiki dan dikekalkan.7860 Baik dan boleh mempengaruhi diterima pemilihan makanan 3. Sokongan pihak 12 0. Bahagian B: Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.7996. .8536 Baik pengambilan makanan oleh pelajar 5. Jadual 3. Kesedaran pelajar 8 0. Hasil Keseluruhan 69 0.7920 Baik dan mengamalkan boleh diterima pemakanan seimbang 4. mencatatkan nilai Alpha 0.12. Ini menunjukkan item-item bahagian ini adalah baik dan boleh diterima.0 berdasarkan prosedur analisis Alpha Cronbach untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan.6 dan ke atas. sebanyak 20 set soal selidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Jasin.

item-item tersebut perlu dimurnikan agar dapat mengukur dan membantu dalam menjawab persoalan kajian. cara membentuk amalan pemakanan yang sihat dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. Hasil keseluruhan ujian Alpha Cronbach mencatat nilai sebanyak 0.8.7 hingga 0. Dalam bahagian terakhir pula.13. 3. Item-item yang dibina mestilah menggunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan mudah difahami oleh responden.7920. Langkah yang telah diambil adalah seperti Jadual 3. yang mengukur konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran telah mendapat nilai Alpha sebanyak 0.8259 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. Maka. item-item yang berkaitan perlu dimurnikan dari segi ayat soalannya agar tidak mengelirukan responden.8536 yang ditafsirkan sebagai boleh diterima. Bagi item-item yang ditafsirkan sebagai ‘baik dan boleh diterima’ iaitu yang mempunyai skor 0. keliru dan tidak bersemangat untuk terus menjawab borang soal selidik. Ini untuk mengelakkan responden berasa bosan. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan.Bahagian C pula yang mengukur kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat memperolehi nilai Alpha sebanyak 0. . manakala Bahagian D: Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar telah mencatatkan nilai Alpha sebanyak 0.11 Prosedur Kajian Kajian ini bertujuan mengenapasti masalah daya penumpuan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan melihat sejauh mana hubungannya dengan amalan pemakanan pelajar.8308 yang membawa maksud item-item yang terkandung dalam analisis kajian rintis yang telah dijalankan adalah baik.

masalah dan situasi yang dikaji melalui pembacaan dari pelbagai sumber seperti majalah ilmiah dan jurnal akademik.12 Rumusan Bab ini telah menerangkan beberapa pembolehubah yang digunakan dalam instrumen soal selidik iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan. tahap pengetahuan sedia ada pelajar. 3. masalah dan situasi Menyediakan soal selidik.Jadual 3. iaitu jumlah pelajar tingkatan empat dan guru di sekolah yang terpilih Mencetak soal selidik mengikut jumlah sampel Mengedar dan memungut borang soal selidik Menjalankan analisis data Keputusan dan rumusan kajian dibuat berdasarkan hasil kajian yang diperolehi Cadangan membentuk aktiviti amalan pemakanan yang sihat dan menyeronokkan di sekolah. Seterusnya pengkaji merancang kajian mengikut jadual pelaksanaan.13: Prosedur kajian Langkah 1 2 Aktiviti Mengenalpasti isu. . Selain itu prosedur pengumpulan data iaitu kaedah soal selidik dan kaedah penganalisisan data yang terdiri daripada Ujian Korelasi Spearman. Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berdasarkan kepada perkara-perkara yang terdapat dalam instrumen kajian Mengetahui rangka sampel. Ujian Korelasi Pearson dan Skor Min juga diterangkan bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan sistematik serta menghasilkan kajian yang berkualiti. tahap kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan sokongan sekolah terhadap pemakanan dan nutrisi seimbang. pengkaji mula mengenalpasti isu. 3 4 5 6 7 8 Dalam prosedur kajian ini. pemerhatian dan pengetahuan sedia ada.

1 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang analisis yang diperolehi daripada borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden-responden di enam buah sekolah menengah teknik yang telah dipilih. Pihak Kementerian Pelajaran tidak menggalakkan pemilihan responden dari kalangan palajar yang akan menduduki peperiksaan awam seperti Sijil Pelajaran Malaysia. Keputusan-keputusan analisis dipermudahkan dalam bentuk jadual. Untuk mendapatkan kejituan analisis. Tiada . data-data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) 11. Ini adalah kerana mereka tidak menduduki peperiksaan awam pada tahun ini.2 Profil Responden Responden kajian ini terdiri daripada pelajar tingkatan empat sekolah menengah teknik. Responden adalah dari kalangan pelajar tingkatan empat dari sekolah-sekolah berkenaan yang dipilih secara rawak.0. 4. Data diperolehi melalui satu set ujian dan satu set borang soal selidik. Analisis data yang dihuraikan di dalam Bab IV ini adalah berdasarkan kepada persoalanpersoalan kajian seperti yang telah dinyatakan dalam Bab I.BAB IV ANALISIS DATA 4.

pemilihan jantina dan kaum responden dilakukan semasa mengedarkan borang soal selidik kerana kriteria tersebut tidak termasuk dalam persoalan kajian. Sekolah-sekolah menengah teknik yang terlibat ialah SMT Dato’ Jaafar dan SMT Port Dickson mewakili Negeri Sembilan. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. Umur responden pula secara amnya ialah 16 tahun.1 Persoalan Kajian (i): Pendekatan pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah.3. Item-item dibahagikan kepada lima bahagian iaitu bahagian pendekatan pihak sekolah. kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan seimbang. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar di dalam kelas.1 menunjukkan min yang telah diperolehi. Responden adalah terdiri daripada pelajar tingkatan empat dari enam buah sekolah menengah teknik di selatan Semenanjung Malaysia. Terdapat 12 soalan yang telah dijawab oleh responden mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Tiada pengkhususan kursus dipilih kerana semua pelajar menggunakan kantin dan dewan makan yang sama. Jadual 4. .3 Dapatan Kajian Analisa secara purata keseluruhan min dan sisihan piawai digunakan bagi menguji item-item soal selidik. 4. SMT Dato’ Md Zin dan SMT Melaka Tengah mewakili Negeri Melaka serta SMT Batu Pahat dan SMT Kluang mewakili Negeri Johor. Seramai 64 orang responden telah dipilih dari setiap sekolah. 4.

Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain. 8.39 Sederhana ii. Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat.01 Sederhana Bagi bahagian Pendekatan Pihak Sekolah. papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang Mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat.84 Sederhana Sederhana Sederhana 1.30 2.59 2.14 3. 1.31 3. 3..24 3.83 3. 1.01. .68 Tinggi 6 i. Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.47 Sederhana 5. i. Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan.66 3.. 1.. ii. 4.04 Sederhana Sederhana Sederhana 1. Purata min keseluruhan bagi setiap item adalah sederhana iaitu mencapai 3. 2. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.38 Tafsiran Sederhana 1.20 1. Tahap pendekatan sekolah pada bahagian ini boleh dikatakan pada tahap yang sederhana.20 2. bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar.33 1. Hari Penyampaian Hadiah). pengiraan skor min bagi setiap item telah diperolehi dengan membahagikan jumlah keseluruhan skor untuk sesuatu kriteria dengan bilangan responden yang terlibat dalam kajian.30 2. 1.25 2.1 : Pendekatan Pihak Sekolah No.23 3.58 2.38 1. Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan). Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat. Item Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. iii. Kelas Sains.20 1. 1.Jadual 4. 7.03 Min 3.14 1. Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan.08 Sederhana Sederhana iv.

Lapan soalan berkaitan dengan keluarga. Terdapat 27 soalan yang telah dijawab oleh responden. jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.54.3. Jadual 4. persekitaran dan rakan sebaya.68. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 1.Dalam kajian ini.24 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item keenam iaitu dengan nilai min 3.2 Persoalan Kajian (ii): Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar. lima soalan berkaitan emosi. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.2. Bahagian ini mempunyai dua puluh tujuh item bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar.20 yang juga bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4. 4. . pengiraan sisihan piawai diambil kira kerana ia merupakan langkah mendapatkan jumlah nilai sisihan skor dari nilai min dan sisihan piawai (rujuk Lampiran G).2 menunjukkan min yang telah diperolehi. lima soalan berkaitan aktiviti fizikal pelajar dan sembilan soalan berkaitan jenis makanan yang lebih digemari responden.39 serta sisihan piawainya ialah 1.

6.70 2.47 2. 0. 5.29 3. Saya makan makanan seperti yang. laksa). 7. i.06 3.28 3.10 1. Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan.57 3.22 1.15 1.85 3. iv.10 3. 11.77 1.70 3.73 4.01 0. 17.87 3. Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan. Min 3.37 3. Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan. dimakan oleh keluarga saya. mee.50 3.. nasi. iv.Jadual 4. media (media cetak dan elektronik). dimakan oleh rakan saya. ii..36 3.54 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana .19 1.85 0.17 1. Item Faktor Persekitaran Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga.27 1.96 3. kayak. i ii iii iv v 14.08 3.20 4. 9.17 1. 2. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya. 15. 10.48 3. rasanya sedap.36 3.2 : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Makanan Pelajar No.67 3. 1.03 0.81 4.22 3. Saya melakukan aktiviti riadah.31 1.86 3. iii.24 1.15 1. Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih.96 0. dihidangan dengan menarik. Faktor Emosi Saya kerap berasa murung. 12.03 1. Saya aktif bersukan.94 1. Min Faktor Organoleptik Saya hanya akan makan makanan yang . Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan..48 3. dipelajari dalam kelas.22 1. Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan.16 1. Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah. guru.93 0..03 1. teksturnya baik. rakan-rakan.14 1. lemaknya kurang.10 3. Saya berjalan kaki ke sekolah. soto. Min Faktor aktiviti fizikal Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. iii.29 3. Min Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tafsiran 1. 16.19 3. perkhemahan). dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik).22 1. i ii.41 3.85 1.25 3.53 Tinggi Sederhana Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana 8.89 3.24 3.00 4.00 0.98 1.95 1. Saya kerap berasa tertekan.69 0. 13.95 0. baunya (aroma) enak. 4.01 0.

Melalui kajian yang telah dijalankan. organoleptik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden.Min yang terendah ialah pada item ke-dua puluh tujuh iaitu 2. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.36. Ia melibatkan empat daripada lima deria rasa manusia iaitu deria hidu.5 1 0.69.1 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor organoleptik Merujuk kepada Rajah 4. manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1. rasa.1.24. . manakala sisihan piawai bagi min terendah adalah lebih dari 1.5 3 min 2.5 4 3. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 0. Oleh kerana nilai sisihan piawai bagi min tertinggi adalah kurang dari 1. sentuh dan lihat.48 dan min tertinggi ialah pada item ke-dua puluh satu dengan nilai 4.5 0 faktor organoleptik aroma tekstur rasa rupa hidangan kandungan lemak buah-buahan sayur-sayuran pilih makanan berkhasiat lebih 3 hidangan Rajah 4. (rujuk Lampiran G). para responden cenderung memilih makanan berdasarkan rasanya yang sedap dan kebanyakan tidak makan lebih dari tiga jenis hidangan di kantin sekolah.5 2 1. 4. menunjukkan jawapan kebanyakan responden adalah tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama.

. responden melakukan pelbagai aktiviti fizikal dan di antara lima jenis aktiviti fizikal yang dikaji.7 3.4 3.9 3.3 3.8 3.1 3 2.2 3. kebanyakan responden melakukan aktiviti berjalan kaki ke sekolah dan beriadah.6 3.5 min 3. Merujuk kepada Rajah 4.2 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor aktiviti fizikal.3. Min terendah adalah pada bahagian responden mewakili rumah sukan.9 aktiviti fizikal aktiviti lasak bersukan wakil rumah beriadah berjalan kaki Rajah 4.2.

5 3 2.5 2 min 1. min tertinggi menunjukkan kebanyakan responden merasakan bahawa perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan adalah tidak seperti yang mereka jangkakan. Min terendah menunjukkan tidak ramai responden mengalami kemurungan.5 1 0.3. .3 : Graf min pemilihan makanan berdasarkan faktor emosi.3. Merujuk kepada Rajah 4.5 0 faktor emosi murung tertekan tidak menjangka perkara yang berlaku tidak menguasai luar kawalan Rajah 4.

min

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 belajar mengenai pemakanan melalui..

keluarga rakan media guru

Rajah 4.4 : Graf min faktor yang membantu responden belajar mengenai pemakanan yang sihat. Merujuk kepada Rajah 4.4, kebanyakan responden belajar mengenai pemakanan yang sihat melalui keluarga mereka. Responden beranggapan bahawa rakan sebaya tidak banyak memberi informasi berkaitan pemakanan yang sihat.

4.5 4 3.5 3 2.5 min 2 1.5 1 0.5 0 cenderung makan mengikut..

keluarga rakan dipelajari dalam kelas media

Rajah 4.5 : Graf min faktor yang mempengaruhi kecenderungan menuruti pemilihan jenis makanan seperti individu lain. Min tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden makan makanan seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Manakala min terendah menunjukkan bahawa responden tidak cenderung untuk makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas.

4.3.3 Persoalan Kajian (iii): Kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang.

Berikut adalah analisis mengenai kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Terdapat lapan soalan yang telah dijawab oleh responden. Jadual 4.3 menunjukkan min yang telah diperolehi.

Jadual 4.3 : Kesedaran Pelajar Mengamalkan Diet Seimbang
No. 1. 2. 3. Item Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahanbahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli. Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih sayursayuran. Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untukmemakan lebih buahbuahan. Saya memakan yoghurt berbanding ais krim. Min Keseluruhan Sisihan piawai 1.22 1.37 1.07 Min 3.32 3.29 3.65 Tafsiran Sederhana Sederhana
Sederhana

4.

1.06

3.57

Sederhana

5. 6.

1.04 1.05

3.96 3.11

Tinggi Sederhana

7.

1.08

3.47

Sederhana

8.

1.28 1.15

3.01 3.42

Sederhana Sederhana

Bahagian ini mengetengahkan lapan item bagi menganalisis kesedaran responden mengamalkan pemakanan seimbang. Seperti yang terdapat dalam Jadual 4.3, jumlah keseluruhan min bagi bahagian ini juga berada dalam peringkat yang sederhana iaitu 3.42.

Min yang terendah ialah pada item kelapan iaitu 3.01 dan min tertinggi ialah pada item kelima dengan nilai 3.96. Nilai sisihan piawai bagi item dengan min tertinggi ialah 1.04, manakala sisihan piawai bagi item dengan min terendah ialah 1.28. Oleh

5% 17 12 .8% 201 50.0% 38 52.2% 115 10. seramai 181 orang daripada sejumlah 381 responden makan tengah hari sekerap enam hingga lapan kali dalam seminggu.2kali 29.5% 21 2.4% 196 33.8% 125 38.kerana nilai sisihan piawai adalah lebih dari 1. peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar bersarapan pagi ialah 32.7% 37 3.11kali 2. Berikut adalah analisis mengenai konsistensi pengambilan makanan oleh responden.5% 44 17.7% 14 1. Ini bermakna.4.1% 145 51.8%.2% 16 4.6% 128 27.4% 192 3 .6% 105 33.14kali 3.8% 125 47. Terdapat tujuh soalan yang telah dijawab oleh responden. Peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar mengambil makan tengah hari pula 47. Jadual 4. Bahagian ini terdiri daripada tujuh item bagi konsistensi pengambilan makanan oleh responden Jadual 4.4 menunjukkan min yang telah diperolehi.9% 11 9.4 Persoalan Kajian (iv): Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar.8kali 32.6% 52 4.3.6% 10 13.5kali 30.1% 65 30. Manakala peratus tertinggi jumlah kekerapan pelajar .7% 113 11.7% 117 32. 4.9% 15 5.8% 7 Jumlah 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 100% 381 Melalui Jadual 4.9% 49 33.0% 38 9 .7% 14 2.4: Peratusan dan Frekuensi Konsistensi Pengambilan Makanan oleh Pelajar Kekerapan Sarapan pagi Peratus Frekuensi Makan tengah hari Makan malam Makanan berprotein Makan buah-buahan Makanan rapu Tidak makan pada waktu makan Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi Peratus Frekuensi 0 .8% iaitu sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu.1% 12 5.0% 19 3.1% 126 11.5% 181 35.3% 127 6 .7% 136 12.8% 45 10.9% 11 3. maka menunjukkan jawapan kebanyakan responden tidak tertumpu pada pilihan jawapan yang sama (rujuk Lampiran G).

Terdapat satu ujian yang terdiri daripada 10 soalan telah dijawab oleh responden.2 15. Seramai 128 iaitu 33. 51.6% daripada jumlah responden memilih untuk makan buah-buahan sekerap tiga hingga lima kali seminggu. Markah 1 – 2 markah 3 – 4 markah 5 – 6 markah 7 – 8 markah 9 – 10 markah Tahap Sangat rendah Rendah Sederhana Tinggi Sangat tinggi Jumlah Kekerapan 0 13 97 214 57 381 Peratus (%) 0.5: Peratusan dan Frekuensi Skor Markah Ujian Responden.1% iaitu mereka makan malam sebanyak.4% dari jumlah responden tidak makan mengikut waktu makan sepanjang tempoh seminggu. Jadual 4.8% tidak makan makanan rapu atau hanya makan sebanyak dua kali sahaja dalam seminggu.4 25. Berikut adalah analisis mengenai tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat.5 56. 4.5 Persoalan Kajian (v): Tahap pengetahuan sedia ada pelajar. Bagi pemilihan makanan berprotein pula.0 100 . Jadual 4.mengambil makan malam ialah 38.tiga hingga lima kali dalam seminggu.4% pelajar memilih untuk makan sekerap tiga hingga lima kali dalam seminggu.0 3. Terdapat 50.3.5 menunjukkan peratusan pencapaian responden yang telah diperolehi. Seramai 201 orang dari jumlah responden iaitu 52.

6 : Carta pai peratus ujian tahap pengetahuan pelajar.3.6. Jadual 4. Peratus terendah ialah bagi markah tiga hingga empat persepuluh iaitu sebanyak 3.6 menunjukkan min yang telah diperolehi. .4%. 56.2% iaitu responden yang mendapat tujuh hingga lapan persepuluh markah ujian.2% Terdapat 15 soalan berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas telah dijawab oleh responden. Tahap pengetahuan responden diukur melalui ujian yang telah dijalankan. Merujuk kepada Rajah 4.6 Persoalan Kajian (vi): Konsentrasi pelajar di dalam kelas. 4.Peratus Kuiz Tahap Pengetahuan Pelajar 15% 3% 25% 57% 3-4markah 5-6markah 7-8markah 9-10markah Rajah 4. peratus tertinggi markah ujian ialah 56.

08 3.00 – 11.07 1. Item Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.30 1.Jadual 4.87 1.69 3.00 pagi 9.13 2.28 2.19 4.85 3. Manakala min terendah ialah pada item ketujuh iaitu kaunter menjual buah-buahan dengan nilai min 2.6 : Konsentrasi pelajar di dalam kelas. ii. 1.79 Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana 1.20 4.09 0.78 3.35 3.00 – 2. 7.21 3. Sisihan piawai bagi item ini pula ialah 0. i. ii. iv.24 3.02 2.05 1.73 0.29 1. 1. 1.96 Sederhana 6.42 Sederhana Sederhana Sederhana Min yang tertinggi dalam bahagian ini ialah item kedua iaitu dengan nilai min 4. iii.47 3.92 Sederhana Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Tinggi 4.28 1.00 – 9. v 3. v.21.08 1.00 – 10. .00 – 1.28 yang bermaksud pilihan responden tidak tertumpu pada pendapat yang sama.47 3. 1.00 petang 1. No. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas Min Keseluruhan Sisihan piawai Min Tahap 0.00 pagi 12.00 pagi 10. iv. 2.29 3.78 serta sisihan piawainya ialah 1.73 yang bermaksud pilihan responden adalah tertumpu pada pendapat yang sama.33 1.04 1. i.33 3.15 Sederhana 5. iii.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.

Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Pearson ialah data berbentuk interval dan bertaburan normal.4. Ujian korelasi Pearson ini merupakan ujian parametrik dan keputusan yang dihasilkan adalah konkrit. skor ujian untuk menguji tahap pengetahuan pelajar diperolehi dan dikelaskan dalam bentuk interval dan setelah ujian normaliti dilakukan.7 untuk mendapat gambaran umum tentang hubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. ujian korelasi Pearson dilakukan. mendapati bahawa data yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H). Dalam kajian ini.7 Persoalan Kajian (vii): Hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.3. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. .

283 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. Jadual 4.055 Nilai p 0.10).055. Skor Ujian Hubungan antara Kesedaran pelajar Nilai r 0.7 : Graf serakan perhubungan di antara skor ujian pelajar dengan kesedaran mengamalkan pemakanan yang sihat. Rajah 4.6 5 4 3 kesedaran pelajar 2 1 2 4 6 8 10 12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) Rajah 4.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.7 menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan di antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengaplikasikan amalan pemakanan yang sihat. hubungan antara kedua-dua .7 : Hubungan antara Skor Ujian dengan Kesedaran Pelajar mengamalkan Pemakanan Seimbang. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.7.

Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.8 Persoalan Kajian (viii): Hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. data adalah bertaburan normal (Lampiran H).40. Maka hipotesis nul diterima. konsentrasi responden di dalam kelas dan konsistensi pengambilan makanan oleh responden dikelaskan secara ordinal. . Namun demikian. Dua andaian yang perlu dipenuhi untuk menjalankan ujian Korelasi Spearman ialah data berbentuk ordinal dan bertaburan tidak normal.30. iaitu pada tahap 0.283 adalah lebih besar dari aras keertian 0.01 hingga 0.3.01 hingga 0. 4. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan tidak mempengaruhi kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat.8 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini. Pengkaji juga melihat graf serakan Rajah 4. Oleh kerana nilai p = 0.11).01. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3.pembolehubah ini adalah sangat lemah. hubungan antara tahap pengetahuan responden dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan.

di mana r = 0. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3. pekali korelasi bagi hubungan antara skor ujian dengan kesedaran pelajar ialah r = 0.8 : Hubungan antara antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Konsistensi pengambilan makanan Hubungan antara Konsentrasi pelajar Nilai r 0.8 : Graf serakan perhubungan di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran Rajah 4.9 menunjukkan bahawa terdapat perhubungan positif yang sangat lemah di antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran.10).8. Jadual 4.17.80 70 60 50 konsentrasi 40 30 0 10 20 30 40 konsistensi Rajah 4.17 Nilai p 0.17.01 Berdasarkan hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4. hubungan antara kedua-dua .001 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah signifikan pada aras p < 0.

30.11).001 adalah lebih kecil dari aras keertian 0. maka tahap pengetahuan responden secara signifikan mempengaruhi kesedaran responden dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. skor ujian berskala interval yang diperolehi adalah bertaburan normal (Lampiran H).01 hingga 0. Maka hipotesis nul ditolak. . Bagi mengkaji perhubungan di antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 4. iaitu pada tahap 0. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.01 hingga 0.01.pembolehubah ini adalah sangat lemah.3. Oleh kerana nilai p = 0.40. ujian korelasi Pearson dilakukan.9 Persoalan Kajian (ix): Hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Dalam kajian ini.

03 Nilai p 0. Graf serakan Rajah 4.9 : Hubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar Pendekatan pihak sekolah Hubungan antara Skor Ujian Nilai r 0. Jadual 4.01 Hasil analisis korelasi seperti di Jadual 4.12 skor kuiz (Pengetahuan sedia ada pelajar) 10 8 6 4 2 1 2 3 4 5 pendekatan sekolah Rajah 4.9 : Graf serakan perhubungan antara skor kuiz dengan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.03. hubungan antara kedua-dua .6 Hubungan Sangat lemah * korelasi adalah tidak signifikan pada aras p > 0. Merujuk kepada klasifikasi kekuatan korelasi (rujuk Jadual 3.10).9 untuk mendapat gambaran tentang hubungan antara tahap pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat.9 menunjukkan pekali korelasi bagi hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan skor ujian ialah r = 0.

11).01 hingga 0. Oleh kerana nilai p = 0. maka tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. .01 hingga 0. Maka hipotesis nul diterima.pembolehubah ini adalah sangat lemah. Penerangan lanjut berkaitan dapatan kajian akan dibincangkan di dalam Bab V. 4. Manakala bagi pembahagian julat dan anggapan (rujuk Jadual 3. min dan peratusan. Data-data telah dibahagikan dianalisis mengikut persoalan kajian dengan menggunakan ujian Korelasi Pearson.01. hubungan antara tahap pengetahuan pelajar dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan amalan pemakanan yang sihat berada pada tahap terlalu sedikit perhubungan. Korelasi Spearman. iaitu pada tahap 0. Ini adalah kerana nilai tersebut berada dalam julat 0.40.6 adalah lebih besar dari aras keertian 0.4 Rumusan Bab ini telah membincangkan tentang analisis data yang telah diperolehi daripada borang soal selidik dan satu set ujian yang telah diedarkan kepada respondenresponden di enam buah sekolah menengah teknik selatan Semenanjung Malaysia yang telah dipilih.30.

Secara amnya bab ini akan membincangkan dengan lebih mendalam tentang hasil dapatan kajian yang telah dianalisis dalam bab IV. kesimpulan dan cadangan Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam menerapkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan para pelajar.BAB V PERBINCANGAN KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. Perbincangan adalah berkaitan dengan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan dalam bab I. Ia juga bertujuan membantu meningkatkan konsentrasi pelajar . 5. pelajar dan juga pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.2 Perbincangan. Hasil dapatan kajian akan dihuraikan dan disokong oleh pendapat-pendapat yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi dapatan yang telah diperolehi. Kesimpulan pula dibuat berdasarkan kepada perbincangan ke atas dapatan kajian yang telah diperolehi. cadangan juga dikemukakan untuk membuka ruang kepada kajian lanjutan dijalankan ke atas bidang ini. Selain itu. Dalam bab ini turut dikemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki kelemahan yang telah dilakukan sepanjang kajian dijalankan dan cadangan yang boleh digunapakai oleh pihak sekolah.1 Pengenalan Bab ini merupakan bab terakhir dalam laporan ini.

5. Selain itu. Hari Penyampaian Hadiah dan sebagainya. Stroper (2003) melaporkan tentang suatu kelas dinamakan ‘Cookshop’ iaitu kelas yang direka oleh ‘New York . sebahagian responden menyatakan bahawa kaunter menjual buah-buahan tidak disediakan secara berasingan daripada kaunter menjual makanan yang lain di sekolah mereka. kajian ini memperkayakan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat di samping meningkatkan kesedaran pelajar untuk mengamalkan pemakanan yang sihat. iaitu perlunya diwujudkan kaunter buah-buahan secara berasingan agar lebih mudah dan cepat bagi pelajar mendapatkan makanan tanpa perlu beratur panjang. Daripada beberapa jenis pendekatan yang dianalisis. pendekatan pengajaran berkaitan amalan pemakanan boleh dilakukan dari sudut berbeza dan kreatif agar dapat meransang minat pelajar. (1999). Lantas. Sebahagian responden juga menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dalam menghasilkan makanan untuk rakan-rakan di sekolah semasa Hari Sukan. Oleh itu satu kajian berkaitan pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar telah dilakukan. menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab tertentu seperti Kelab Usahawan. Ini menunjukkan kurang penglibatan dari pihak sekolah dalam menggalakkan penglibatan pelajar untuk belajar menghasilkan makanan berkhasiat sendiri dan menjualnya kepada rakan yang lain. Sekolah merupakan satu saluran yang dapat memberikan pelbagai pendidikan dan pengajaran kepada pelajar.semasa pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian responden juga bersetuju bahawa mereka mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah. Namun demikian.2. Dapatan ini tidak memenuhi pernyataan Bowker et al. Contohnya. peluang ini harus digunakan dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. Walaupun sebenarnya.1 Pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.

Kelly-Plate dan Eubanks (2000). Bagi faktor persekitaran.Community Food Resource Center’ untuk membantu pelajar bersama-sama guru mereka memasak pelbagai jenis masakan. faktor emosi. Kesimpulan yang diperolehi ialah. faktor persekitaran yang merangkumi keluarga dan rakan sebaya. menyatakan bahawa di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan ialah keluarga dan budaya. 5. kawasan geografi. Hanya sebahagian responden bersetuju bahawa sekolah mereka mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat dan menjemput penceramah bertauliah dari pusat kesihatan. pengkaji membahagikan faktor-faktor ini kepada empat bahagian iaitu. di mana pendekatan harus diambil dengan segera. pengiklanan serta nilai dan gaya hidup. analisis mendapati bahawa kebanyakan responden belajar mengenai amalan pemakanan daripada keluarga mereka. Responden juga bersetuju bahawa sekolah mewujudkan papan kenyataan serta mengedarkan risalah berkaitan pemakanan yang sihat.2. Terdapat sekolah yang aktif dan tidak aktif dalam mengambil pendekatan tersebut. rakan-rakan. Di dalam kajian ini. Maka. emosi. pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar adalah terhad. kepercayaan agama. dicadangkan agar pihak sekolah mengubah polisi mereka. faktor aktiviti fizikal dan faktor organoleptik. Pihak sekolah juga harus konsisten dalam usaha untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar seperti mengadakan kaunter menjual buah-buahan yang berasingan daripada kaunter makanan lain dan menggalakkan para pelajar menyediakan dan menjual makanan kesihatan semasa hari-hari keramaian seperti Hari Sukan.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan pelajar Amalan pemakanan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini selaras dengan .

Dalam kajian ini. Namun demikian hanya sebahagian kecil responden makan lebih dari tiga jenis . Faktor terakhir yang dikaji ialah faktor organoleptik iaitu faktor yang dipengaruhi oleh deria rasa manusia seperti deria lihat. diikuti oleh tekstur yang menarik. tidak semua responden bersetuju bahawa mereka mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Sekolah. (2002). bau yang menyelerakan dan rendah kandungan lemak. Dapatan adalah selari dengan pernyataan Govindji et al. emosi yang tidak stabil. Faktor fizikal pula menunjukkan bahawa majoriti pelajar berjalan kaki ke sekolah dan melakukan aktiviti riadah. responden kurang berasa tertekan dan murung kerana mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingkatan empat yang hanya akan menduduki Peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia pada tahun berikutnya. sentuh dan dengar. iaitu pemakanan dipengaruhi oleh faktor biologi yang merangkumi tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. rasa. iaitu diet yang tidak sihat menjadi salah satu penyebab berlakunya kemurungan atau perasaan. Pengaruh emosi terhadap makanan adalah seperti yang dinyatakan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000). corak dan amalan pemakanan manusia. Kebanyakan item berkaitan faktor-faktor organoleptik yang diutarakan mendapat persetujuan yang tinggi daripada responden. Maka aktiviti fizikal membezakan keperluan. Berkaitan dengan faktor emosi pula. hidu. Ini selaras dengan pernyataan Blades (2001). Kajian juga menunjukkan bahawa responden cenderung untuk makan jenis makanan yang sama seperti yang dimakan oleh keluarga mereka. Responden juga menunjukkan bahawa mereka tidak semestinya makan makanan seperti yang dipelajari di dalam kelas. Manakala sebahagian responden menyatakan bahawa mereka kurang berasa murung dan tertekan. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka akan makan makanan yang mempunyai rasa yang sedap. yang menyatakan bahawa kebanyakan orang cenderung untuk mengikuti tradisi jenis makanan keluarga. iaitu manusia kerap mengaitkan beberapa jenis makanan dengan emosi mereka. Namun demikian. sebahagian responden merasakan bahawa kadangkala perkara yang berlaku tidak seperti yang mereka jangkakan. hidangan yang menarik.pernyataan oleh Kelly-Plate dan Eubanks (2000).

Ini menunjukkan mereka tidak makan melebihi daripada jumlah yang sepatutnya. Melalui analisis yang telah dibuat. 5.2. Kesimpulannya. ibu bapa harus sentiasa peka akan tugas memberikan pendidikan mengenai pemakanan yang sihat kepada anak mereka. dan bau (faktor organoleptik) akan menentukan samada makanan tersebut akan dimakan atau tidak. Ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden lebih kerap meminum air mineral berbading minuman berkarbonat. Bagi tujuan mengkaji kesedaran pelajar dalam mengamalkan pemakanan yang sihat.makanan pada satu satu masa dalam waktu rehat. . tekstur. Oleh itu jelas di sini bahawa keluarga memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan pemakanan seseorang. Contohnya. Oleh itu. lapan item telah dibangunkan. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan oleh Blades (2001). iaitu rasa. Maka. yang menjelaskan bahawa kualiti makanan itu sendiri.3 Kesedaran responden mengamalkan pemakanan yang sihat. penampilan. menurut Keca dan Cook-Cottone (2005). Kesedaran ini menunjukkan bahawa responden mengetahui dan menyedari bahawa minuman berkarbonat mempunyai kandungan gula yang tinggi dan boleh mengakibatkan penyakit kencing manis sekiranya diambil secara berlebihan. sekolah perlu menyediakan informasi mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan dimanakah pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengamalkan diet seimbang. diikuti oleh faktor organoleptik dan faktor aktiviti fizikal. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan seperti melakukan pemantauan ke atas jenis makanan yang disediakan di sekolah agar pelajar mendapat bekalan makanan yang berkhasiat bagi meningkatkan potensi pembelajaran mereka. perbandingan di antara keempat-empat faktor mendapati bahawa faktor utama yang mempengaruhi pemilihan makanan respoden ialah faktor persekitaran. Manakala faktor emosi tidak begitu mempengaruhi pemilihan makanan responden. didapati bahawa hanya satu daripada lapan item telah mendapat skor min tahap tinggi. Peningkatan kesedaran dan pengetahuan pelajar boleh dibantu oleh pihak sekolah.

Kesimpulannya. Item kedua tertinggi menunjukkan bahawa kebanyakan responden membaca label makanan atau minuman yang hendak dibeli. Ini bermaksud. Analisis juga menunjukkan bahawa sebahagian responden berasa bahawa mereka dapat mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih buah-buahan berbanding dengan mempengaruhi rakan-rakan untuk makan lebih sayur-sayuran. Skor min juga adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya sahaja. tahap kedua-dua min adalah pada tahap sederhana. demikian juga dengan item yang menyatakan responden memilih untuk makan yoghurt berbanding ais krim. Walaupun mempunyai pengetahuan.analisis ini menunjukkan ramai responden yang mempunyai kesedaran dalam menjaga kesihatan diri. Ini menunjukkan bahawa sebahagian responden mengambil langkah yang betul dalam memilih makanan yang hendak dimakan. Namun demikian. Ini kerana skor min yang lebih tinggi pada item yang menyatakan bahawa responden berasa dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan lebih buah-buahan. tetapi . label nutrisi dan cop status halal yang tertera pada label tersebut. Dapatan ini selari dengan pernyataan dari Kurtzweil (1995). Catatan min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan responden memilih untuk meminum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim. mereka mengambil berat tentang tarikh luput. tahap kesedaran responden dalam mengamalkan pemakanan yang sihat adalah pada tahap sederhana. berbanding dengan item yang menyatakan responden dapat mempengaruhi rakan-rakan memakan sayur-sayuran. mendapati bahawa pelajar yang mempunyai kesedaran dan pengetahuan akan membaca label makanan untuk mengetahui kandungan nutrisi makanan tersebut sebelum membelinya dan kemudian pelajar tersebut akan membuat perbandingan samada makanan tersebut sesuai dengan dirinya atau tidak.

. sekiranya seseorang itu tidak makan.kesedaran untuk mengamalkan pemakanan yang sihat masih dipengaruhi oleh budaya dan persekitaran Maka. adalah dicadangakan agar pihak keluarga.4 Konsistensi pengambilan makanan oleh responden. Menerusi analisis yang telah dijalankan didapati bahawa majoriti responden mengambil sarapan pagi sebanyak enam hingga lapan kali seminggu. manakala skor min responden yang mengambil makan tengah hari adalah berada pada tahap sederhana. iaitu tidak mengambil atau kurang mengambil sarapan pagi dikaitkan dengan prestasi pembelajaran yang lemah di sekolah. Individu seharusnya makan mengikut waktu kerana badan akan menggunakan tenaga yang tersimpan. 5. tetapi jika dilakukan secara berterusan dan komited akan menghasilkan pelajar yang sihat dan berpotensi menyumbang kepada negara. Pengukuran konsistensi pengambilan makan tengah hari. skor min responden yang mengambil sarapan pagi adalah pada tahap lemah. Maka. Dapatan in selari dengan pernyataan Simeon dan MacGregor (1989) dalam Bowker (1999). Walaupun ia akan mangambil masa yang lama. Namun demikian. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa responden mengambil sarapan pagi secara purata sebanyak satu kali dalam sehari. pengkaji mendapati bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar juga merupakan suatu yang penting dalam menyumbang kepada pencapaian yang lebih baik dalam pembelajaran. 2002). proses pembakaran tenaga yang berlaku akan mengakibatkan individu berasa letih dan ia akan mengakibatkan pelajar mengantuk dan mengurangkan daya tumpuan serta perhatian mereka di dalam kelas (Govindji et al. sekolah dan masyarakat membentuk satu budaya pemakanan yang baru. menunjukkan bahawa hampir separuh daripada bilangan keseluruhan responden mengambil makan tengah hari sebanyak enam hingga lapan kali dalam seminggu. melalui pernyataan di atas. Oleh itu.4.

Secara tidak langsung. Pernyataan yang selari juga dinyatakan oleh Govindji et al. Pengambilan buah-buahan. Ini selari dengan pernyataan oleh Storper (2003). Makanan berprotein yang dibincangkan termasuklan ikan. Analisis atas kekerapan responden memakan makanan rapu mendapati bahawa sejumlah besar responden tidak makan makanan rapu atau hanya memakannya sebanyak dua kali dalam seminggu.30 malam. dan seterusnya untuk pergi ke kelas persediaan (prep) yang biasanya bermula pada jam 8. juga menunjukkan responden makan buah-buahan sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. daging dan telur. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi kandungan serat dan vitamin adalah amat penting bagi manusia. Mengikut analisis skor min. Makanan rapu yang dimaksudkan adalah seperti keropok.Item yang mengkaji konsistensi pengambilan makan malam mendapati bahawa kebanyakan responden memilih untuk makan malam sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. jeruk dan apa jua makanan yang tidak memberi faedah kepada badan. Melalui analisis juga telah mendapati bahawa peratus responden yang tidak makan mengikut . Kajian turut mendapati bahawa terdapat hari-hari dalam seminggu di mana responden tidak mengambil makan malam. analisis ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden prihatin akan keburukan kesan memakan terlalu banyak makanan rapu terhadap badan. membersihkan diri untuk solat Maghrib dan Isyak. iaitu remaja perlu mengambil lebih buah-buahan dan sayur-sayuran kerana ia membantu dalam peningkatan kepekaan. kekerapan responden memakan buah-buahan adalah pada tahap sederhana. iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran telah dibuktikan menunjukkan kesan positif dalam meningkatkan daya ingatan dan penumpuan. Ini menunjukkan mereka kurang mengambil makan malam berbanding sarapan pagi dan makan tengah hari. memandangkan kebanyakan daripada mereka melakukan aktiviti riadah pada waktu petang dan kesuntukan masa untuk makan malam. Perkara ini berlaku mungkin disebabkan pelajar tidak mempunyai masa yang panjang untuk makan malam. Analisis berkaitan kekerapan responden mengambil makanan berprotein mendapati bahawa majoriti responden mengambil makanan berasaskan protein diambil sebanyak tiga hingga lima kali dalam seminggu. (2002).

Pendidikan mengenai amalan pemakanan yang sihat diberikan kepada pelajar melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. 5. Ini kerana. Pihak sekolah juga dicadangkan memberi fleksibiliti masa kepada pelajar agar membolehkan mereka sempat mengambil makan malam seperti memanjangkan waktu pelajar boleh makan malam di kafeteria atau dewan makan. Kebanyakan responden juga menunjukkan mengambil makanan secara teratur dan tidak berlebihan iaitu pengambilan makanan yang cukup pada waktu pagi dan tengah hari dan mengurangkan pengambilan makanan pada waktu malam. Ini selari dengan pernyataan dari Blades (2001).5 Tahap pengetahuan responden berkaitan pemakanan yang sihat. Dapatan ini menunjukkan responden sedar akan pentingnya makan pada kadar yang cukup untuk membolehkan mereka mencapai potensi yang baik semasa pembelajaran. cadangan yang dapat dkemukakan ialah. Melalui perbincangan di atas. melalui keluarga dan media. iaitu pemakanan mempengaruhi tumbesaran.waktu yang sepatutnya adalah rendah. memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal seterusnya mempengaruhi penampilan seseorang. Pengkelasan .4. memandangkan kebanyakan responden gemar memakan buah-buahan makan pihak sekolah boleh menambah bilangan kaunter atau amaun buah-buahan yang dijual sama ada di kantin sekolah atau di gerai yang dikendalikan oleh pelajar. Dengan menganggap bahwa responden mempunyai pengetahuan sedia ada berkaitan amalan pemakanan yang sihat yang dipelajari di sekolah. konsistensi pengambilan makanan oleh responden adalah pada tahap sederhana. Mereka juga lebih memakan buah-buahan berbanding makanan rapu. Kesimpulannya. bilangan responden yang tidak makan pada waktu makan atau hanya makan sebanyak dua kali seminggu adalah sangat sedikit. Satu set ujian yang mempunyai sepuluh soalan berkisar tentang pemakanan yang sihat diberikan kepada responden. satu analisis berkaitan tahap pengetahuan responden telah dilakukan.

Kajian di beberapa negara menunjukkan bahawa pencapaian akademik dan kebolehan mental pelajar yang mempunyai status nutrisi yang baik adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak mempunyai status nutrisi yang kurang baik (UNESCO. Bagi analisis berkaitan konsentrasi pelajar di dalam kelas. media.4.pemarkahan diberikan berdasarkan skala penilaian guru cemerlang. Peratusan bilangan responden adalah sangat rendah pada skor tiga hingga empat markah dan tiada responden yang mendapat markah dua persepuluh atau tidak mendapat apa-apa markah dalam ujian tersebut. daripada analisis. Hasil analisis peratusan dan kekerapan mendapati bahawa majoriti responden mendapat markah tujuh hingga lapan persepuluh. peratusan bilangan responden kedua tertinggi adalah pada skor lima hingga enam markah.6 Konsentrasi pelajar di dalam kelas. Kesimpulannya. Ini adalah kerana terdapat berbagai sumber di mana responden boleh mendapatkan pengetahuan tersebut. 5. Untuk meningkatkan pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini menunjukkan tahap pengetahuan lebih daripada separuh jumlah responden adalah pada tahap tinggi. adalah dicadangkan kepada pihak sekolah mendidik generasi muda mengenai makanan dan nutrisi mendemonstrasikan kepentingan diet seimbang untuk kesihatan masa depan dengan menyediakan pilihan makanan yang sihat di kantin sekolah. Seterusnya. iaitu item yang menyatakan bahawa responden dapat . melalui keluarga. min berada pada tahap tinggi. Contohnya. persekitaran dan melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. iaitu mendapat skor penuh bagi ujian tersebut. 2004). didapati bahawa majoriti mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Ini diikuti pula dengan responden yang mendapat skor sembilan hingga sepuluh markah. Skala 1 – 10 ini dipecahkan kepada lima tahap seperti yang digunakan oleh pengkaji. rakan sebaya.

Penumpuan berkurangan pada tahap sederhana apabila telah masuk 45 minit (P&P). iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan. sihat dan mantap dari segi fizikal dan mental. dan penumpuan mereka terus menurun untuk tempoh masa 60 minit.00 hingga 10. Bellamy (2002). Dapatan ini selari dengan Middendorf (2005). responden menggunakan alternatif memakan gula-gula sewaktu di dalam kelas.00 petang. Kepentingan bersarapan pagi kepada pelajar turut dinyatakan oleh Cristie (2005) menerusi kajiannya. yang menyatakan bahawa pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap syarahan selama 15 ke 20 minit pada satu-satu masa. keletihan serta gangguan luaran seperti bunyi bising dan pergerakan. suhu dan pengudaraan yang tidak baik di dalam kelas serta apabila terlalu lama duduk mengambil nota. bermula pada jam 12. Ini disebabkan responden mula berasa letih. Min menunjukkan konsentrasi responden berada pada tahap rendah untuk penumpuan terhadap (P&P) lebih dari 1 jam. dan gangguan dalaman seperti perasaan yang terganggu.00 pagi dan akhir sekali pada jam 10. ini diikuti dengan pada jam 8.00 pagi. Bill Richardson dan gabenor New York melancarkan program sarapan pagi kepada prasekolah Kempen sarapan pagi tersebut menekankan kepada kefahaman dan keprihatinan agar mendorong pelajar menjadi aktif. iaitu gabenor New Mexico. Daya penumpuan mereka terus menurun pada jam 1.00 hingga 2. Dapatan juga menunjukkan bahawa min bagi item yang menyatakan bahawa responden berasa mengantuk apabila mereka tidak bersarapan pagi adalah berada pada tahap sederhana.00 hingga 11. lapar dan mengantuk. Tahap konsentrasi responden menurun ke tahap sederhana. turut memberikan pernyataan yang selari. maka pengajar perlu mengambil inisiatif untuk mengawal penumpuan pelajar.00 tengah hari hingga jam 1. . iaitu konsentrasi pelajar boleh terganggu oleh keadaan kelas yang tidak kondusif.00 pagi.00 hingga 9.menumpukan perhatian di dalam kelas pada jam 9. Dapatan ini adalah selari dengan pernyataan Taras dan Datema (2005). Hasil analisis item menunjukkan bahawa untuk menghilangkan rasa mengantuk. Analisis yang menguji tempoh penumpuan responden terhadap pengajaran dan pembelajaran (P&P) menunjukkan bahawa pelajar dapat memberikan penumpuan yang tinggi pada dalam tempoh 30 minit pertama.00 petang.

untuk melihat perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Ini adalah selari dengan pernyataan dari Taras dan Datema (2005) iaitu penghalang kepada konsentrasi termasuklah kelaparan dan keletihan. Gangguan luaran seperti aroma masakan dan kelaparan sedikit sebanyak turut memberi kesan kepada konsentrasi responden semasa (P&P). Oleh itu. (2004) menyatakan bahawa kegagalan pelajar untuk mengimbangi nutrisi dalam diet mereka dapat dilihat melalui apakah makanan yang dibeli dan dimakan oleh mereka di kantin dan kafeteria sekolah. Ini kerana.7 Perhubungan antara tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Maka untuk menarik minat pelajar agar memberi penumpuan terhadap (P&P). Demikian juga min adalah pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa rasa lapar membuatkan responden terfikir apakah makanan yang akan dijual di kantin pada hari tersebut. pengawalan kelas harus lebih diambil berat. Pelto et al. Kesedaran dan pengetahuan pelajar untuk mengamalkan diet seimbang adalah amat penting. guru tersebut mempelbagaikan teknik dan penyampaian pengajaran seperti menggunakan pendekatan pengajaran berasaskan murid. adalah dicadangkan. 5.Dapatan kajian menunjukkan bahawa min berada pada tahap sederhana bagi item yang menyatakan bahawa konsentrasi responden akan terganggu apabila terhidu bau masakan dari kantin sekolah. data yang diperolehi adalah . Kepada guru yang mengajar selepas waktu rehat iaitu bermula dari jam 11. pengkaji melakukan ujian korelasi Pearson. Kesimpulannya.00 pagi hingga habis waktu persekolahan. Majoriti responden dapat menumpukan perhatian selama 30 minit pertama dan penumpuan semakin berkurangan dengan peningkatan tempoh (P&P). konsentrasi responden berada pada tahap tinggi pada waktu pagi dan semakin menurun pada waktu tengah hari dan petang.4.

namun kadangkala mereka tidak mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan harian. responden mengetahui bahawa makanan bergoreng mengandungi kandungan minyak dan lemak yang tinggi. tetapi mereka tetap memakan makanan tersebut kerana rasanya yang sedap. . Hasil analisis menggunakan graf serakan pula mendapati bahawa tiada terdapat perhubungan di antara kedua-dua pembolehubah. berat badan. Ceramah dan peringatan perlu diberikan secara konsisten untuk meningkatkan dan mengekalkan kepekaan pelajar untuk sentiasa mengamalkan pengetahuan berkaitan pemakanan yang sihat. Sekolah perlu menyediakan maklumat mengenai apakah pemakanan yang seimbang dan tempat di mana pelajar boleh mendapatkan bantuan untuk mengetahui cara yang betul mengamalkan diet seimbang. adalah dicadangkan agar pihak sekolah untuk menyediakan hidangan makanan yang lebih berkhasiat. Ujian tersebut mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. Ini kerana individu tidak memahami jenis nutrien dan amaun yang diperlukan yang bersesuaian dengan saiz. Selain itu. Menerusi perbincangan dan kesimpulan di atas. apabila ceramah berkaitan pemakanan yang sihat diadakan. Kesimpulannya. Perkara yang selari turut disentuh oleh McBean (1999) yang menyatakan bahawa kegagalan mengamalkan diet seimbang akan memberi kerugian dalam amalan diet manusia. Contohnya. tiada hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan sedia pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat dengan kesedaran mereka untuk mengamalkan pemakanan yang sihat.berbentuk interval dan bertaburan normal. tahap kesihatan serta aktiviti fizikal. sedap dan menarik kepada para pelajar. petikan video dan penerangan yang jelas berkaitan apakah implikasi kepada tubuh badan manusia sekiranya tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. ia perlu disertakan dengan grafikgrafik. Ini menunjukkan bahawa walaupun majoriti responden mempunyai tahap pengetahuan yang baik.

Oleh itu. sel-sel otak memerlukan glukosa untuk berfungsi dengan baik agar dapat mengekalkan memori serta menajamkan fikiran. Ini kerana pelajar yang lapar menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian dan sukar melakukan tugasan yang kompleks. Demikian juga dengan analisis graf serakan yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah.5. Ini menunjukkan bahawa konsistensi pengambilan makanan oleh responden hanya memberi sedikit kesan terhadap konsentrasi mereka semasa (P&P) berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah di antara kedua-dua pembolehubah. Pengekalan aras gula ini diperolehi melalui pemakanan yang konsisten. iaitu tahap kesihatan dan nutrisi yang rendah di kalangan pelajar sekolah menyumbang kepada sistem pendidikan yang tidak efisien. di mana pelajar berjaya meningkatkan konsistensi dan konsentrasi dengan meningkatkan komitmen mereka terhadap pembelajaran.4. (2002). Beliau turut menyatakan bahawa gejala kelaparan yang biasa dialami oleh pelajar yang tidak mengambil sarapan pagi sebelum ke sekolah boleh menyumbang kesan yang kurang baik terhadap pembelajaran mereka. Dapatan ini juga membuktikan bahawa konsentrasi pelajar bukan hanya dipengaruhi oleh konsistensi pengambilan makanan tetapi terdapat beberapa faktor lain yang turut memberi kesan yang sama. Data yang diperolehi adalah dalam bentuk ordinal dan bertaburan normal. Selain itu. Bonwell dan Eison (1991) menyatakan bahawa peranan dari pelajar sendiri adalah lebih berkesan. ujian korelasi Spearman telah dilakukan ke atas pembolehubah konsistensi pengambilan makanan oleh responden dengan pembolehubah konsentrasi responden semasa (P&P). Colin (2004) menyatakan bahawa ingatan dan penumpuan boleh ditingkatkan dengan teknik pembelajaran yang betul seperti Coorperative Concept Mapping. Contohnya.8 Perhubungan antara pengambilan makanan secara konsisten dengan konsentrasi responden semasa pengajaran dan pembelajaran Pengekalan aras gula dalam darah pada tahap tertentu adalah penting kerana menurut Govindji et al. Ini adalah selari dengan pernyataan Rosso (1999). .

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2004) menyatakan bahawa. Selain daripada guru melakukan pendekatan pengajaran berasaskan pelajar seperti memberi tugasan berkumpulan dan melakukan pembentangan. mengadakan lawatan sambil belajar ke industri atau tempat-tempat yang berkaitan dengan subjek tersebut. golongan yang berkelayakan memberikan panduan serta pendidikan kepada para pelajar. satu ujian analisis korelasi Pearson telah dilakukan. Ini adalah untuk melihat hubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar. . Data bagi pembolehubah yang berkaitan adalah berbentuk interval dan ordinal.4. guru juga boleh bekerjasama dengan pakar-pakar dalam bidang tertentu untuk memberi penerangan dan demonstrasi berkaitan topik yang ingin disampaikan oleh guru tersebut. Secara tidak langsung. Taburan data juga adalah normal. sekolah menyediakan jalan dan cara yang paling efektif dan efisien untuk mendekati sebahagian besar populasi masyarakat. Laporan tersebut turut menyebut bahawa sekolah diberikan mandat dan tanggungjawab untuk meningkatkan pelbagai aspek perkembangan dan kematangan pelajar. guru juga boleh mengubah suasana persekitaran pembelajaran mengikut kesesuaian topik yang diajar. terdapat hubungan yang signifikan tetapi sangat lemah di antara konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dengan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Contohnya.Kesimpulannya. Di samping itu. Di sekolah. teknik ini akan menjadikan pelajar lebih minat dan menumpukan perhatian terhadap topik yang dipelajari.9 Perhubungan antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. 5. Menyedari kepentingan pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan sihat di kalangan pelajar.

Kesimpulannya. Beliau turut menyatakan bahawa dalam pendekatan menyeluruh sekolah. pelajar menghabiskan banyak masa mereka di sekolah. pihak sekolah boleh mewujudkan satu jawatankuasa yang berperanan menganjurkan aktiviti-aktiviti berkaitan penerapan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar di samping melakukan pemeriksaan dan pemantauan ke atas barangan makanan yang disediakan kepada pelajar di kantin. Ini selari dengan Bowker et al.Hasil analisis ujian korelasi Pearson mendapati bahawa hubungan antara kedua-dua pembolehubah adalah sangat lemah. dewan makan dan gerai-gerai yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan atau kelab-kelab tertentu. Oleh itu sekolah memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang cemerlang dalam pelajaran dan sihat tubuh badan. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa secara puratanya. Graf serakan pula menunjukkan tiada perkaitan di antara pendekatan pihak sekolah dengan tahap pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan pemakanan yang sihat. tindakan hanya boleh diambil sepanjang sesi persekolahan. pihak sekolah kurang mengambil berat tentang pendekatan yang perlu diambil untuk memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolahnya. . pendekatan sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar masih berada pada tahap yang rendah dan analisis menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dengan tahap pengetahuan pelajar berkaitan amalan pemakanan yang sihat. Pihak sekolah lebih menumpukan perhatian untuk membaiki prestasi dan kedudukan ranking sekolah berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan Penilaian Menengah Rendah. (1999) menyatakan bahawa. Cadangan yang dapat diutarakan berkaitan perbincangan di atas ialah.

Selain itu. adalah dicadangkan:- 1. Pemerhatian dan temubual juga adalah perlu dilakukan terhadap pelajar. 2. . faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan para pelajar.5. konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar dan konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. beberapa cadangan berkaitan kajian lanjutan turut diutarakan agar dapat menyumbang kepada tahap kesihatan dan pencapaian akademik pelajar yang lebih cemerlang. Kajian ini juga memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutamanya pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan. 3.6 Rumusan. Oleh itu. Pengkaji seterusnya memperluaskan kajian kepada pihak pentadbiran sekolah dan pengusaha tender kantin dan dewan makan di sekolah berkaitan. 5. terdapat beberapa kekangan yang dihadapi terutamanya dari segi skop kajian dan keluasan tempat kajian. kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan berkaitan dengan pendekatan sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. pihak pentadbiran dan pengusaha kantin atau dewan makan terbabit untuk mendapat hasil kajian yang lebih telus.5 Cadangan untuk kajian lanjutan Sepanjang menjalankan kajian ini. tahap pengetahuan dan kesedaran kesedaran pelajar terhadap kepentingan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat. Secara keseluruhan. Kajian lanjutan dilakukan dengan lebih mendalam mengenai pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah dalam membentuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar sekolah menengah teknik.

Ia juga memberi gambaran akan budaya pemakanan pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di Malaysia. Selain itu. Pendekatan secara serius. Hasil kajian ini diharap akan dapat memberi suatu sumber yang berguna untuk meningkatkan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar dan meningkatkan prestasi pencapaian persekolahan mereka. pelbagai langkah perlu diambil dan langkah-langkah tersebut memerlukan penglibatan pelbagai lapisan masyarakat. Ini adalah sebagai penjana kepada kesihatan fizikal dan mental pelajar bagi membantu mereka mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Hasil kajian ini dapat menunjukkan bahawa faktor persekitaran memberikan pegaruh yang besar terhadap pelajar.7 Penutup Kesihatan yang baik merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Amalan pemakanan merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada kecemerlangan pelajar. Untuk merealisasikan amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar. . efektif dan konsisten perlu diambil oleh pihak sekolah dalam usaha memupuk amalan pemakanan yang sihat di kalangan pelajar.5. Secara tidak langsung amalan pemakanan yang sihat akan membentuk pelajar menjadi warga yang cemerlang dalam kehidupan. Ia turut memberi kesan terhadap potensi pembelajaran dan pencapaian pelajar. kajian ini dapat memberikan gambaran kelebihan dan kekurangan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah.

.. 21. “Students' views of the college”. (2001). (2002). DC: George Washington University.. Berita Harian (2006). C. Tudor-Smith. & Eison. 101. “WHO Information Series on School Health Document Four. Hickman.39. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 6-11. (1998).” Nutrition and Food Science. S. S. Bowker. “The healthy option : A review of activity on food and nutrition by the UK schools involved in the European network of health promoting school”. (1991). ”Pendidikan: 420 pelajar daftar di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur”. 8. Crosswaite. Crown Copyright: Washington Bender. (1997). J. H. Bonwell. E... W. “How much food will we need in the 21st century?” Environment. 2. (1999). C. 1. British Food Journal. 71-77. Washington. 610-620 . C.. M. “Factors affecting what we eat. M. Adult Learning.. P. 2. C. McGuffin. “Active learning: Creating excitement in the classroom”.” World Health Organization’s (WHO) Bellamy.RUJUKAN Aldinger. Blades.

& Manion. (2005). “Dietary intake and physical activity behaviours of male and female college students”. 11. “Setting and exercise standards for kids”. dan Waigandt.. Malaysia : McGraw Hill. 41 Cohen. L.280 Chua. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 2)”. R. K. “Pedagogi Satu Pendekatan Bersepadu” . D.11-16. Yan Piaw (2006). 5. L. 136. (2005). Ee Ah Meng (1990). T. “Note Taking – The Cornell System”. “Does noise sensitivity affect a reader’s concentration? “The Journal of Psychology. Phi Delta Kappan. Malaysia : McGraw Hill. S. Chua.226. New Jersey: Prentice Hall. Colvin. “Should Adolescents be Specifically Targeted for Nutrition in Developing Countries? To Address Which Problems. dan Keca. Harper Paperbacks: Nota Christie. Virginia Tech : Artikel. and How?” Universiti Montreal: Tesis. 4.. “Research Method In Education”. 5-8. J. Am J Health Prom. C.Buzan. Edisi Kedua. H. Delisle. (1985). Trudeau. Yan Piaw (2006). 9. M. Cook-Cottone. . K. 357-370. (2004). A. “Master Your Memory”. Bhd. Principal leadership. (2004). (2005). 196. Perak : Chee Leong Press Sdn. Dinger. K. 360 – 362. Colin. ”Kaedah Penyelidikan (Buku 1)”. (2001). “Eating disorders: prevention is worth every ounce”. (1997). 1.

Forcier, R. C., Descy, D. E., (2002). “Learning with graphics”. In The Computer As An Productivity And Problem Solving Educational Tool (3rd ed.). New Jersey: Pearson Education.Inc. 232- 239.

Govindji, F., Hunter, F., Graimes, N., Marshall, J., More, J., Wilcock, F. (2002). “Food for Your Body”. London: Reader’s Digest. 36-43, 302-305 Havas, S., Heimendinger, J., Damron, D., (1995). “5 a day for better health-nine community research projects to increase fruit and vegetable consumption”. Public Health Reports. 110. 68 –79.

Hoolihan, L. E. (2003). “Individualization of nutrition recommendations and food choices”. Nutrition Today, 38, 6. 225-231

Ibnuamir Al-Pendangi (2005). Pendidikan : Masalah pelajar Melayu Pulau Pinang. “Kolokium Kebangsaan Melayu Pulau Pinang” USM: Tidak diterbitkan.

Jacobson, L., (2005). “Cafeteria-worker survey confirms students’ poor eating habits”. Education Week, 24, 31. 6.

Jemaah Nazir (2003). “Borang Permohonan / PencalonanGuru Cemerlang”. Kementerian Pelajaran Malaysia : Borang.

Kelly-Plate, J. dan Eubanks, E. (2000). “Teacher’s Wraparound Edition : Today’s Teen”. Illinois : Glencoe McGraw Hill. 416

Khalid Johari (2003). “Penyelidikan dalam pendidikan”: Konsep dan prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Kurtzweil, P. (1995). “On the teen scene: food label makes good eating easier”. FDA Consumer, 29. 16-19.

Majdi @ Abdul Hadi Ishak (2001). “Penguasaan Matematik Memberi Input Terhadap Pencapaian Akedemik : Satu Tinjauan Di Kalangan Pelajar Tahun 1 Diploma Kejuruteraan Mekanikal KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn : Tesis Sarjana Pendidikan (Teknikal): Tesis

Mohd Najib Abd Ghafar (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Johor Darul Takzim: Universiti Teknologi Malaysia. 129-139.

Marohaini Yussof (1996). “Penyelidikan Kualitatif: Pengalaman kerja lapangan kajian”. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

McBean, L. D., (1999). “Emerging dietary benefits of dairy foods”. Nutrition Today, 34,1. 47-53.

Middendorf, J. dan Kalish, A., (2005). “The change-up in lectures”. Teaching Resources Center Indiana University: Artikel

Mohamad Khatim H., Hazura, M., Noraidah, S., Shahnorbanun, S., Siti Aishah, H., (2002). “Statistik untuk Teknologi Maklumat dan Industri.” Malaysia: McGrawHill. 7-12

Mohd Majid Konting (2004). “Kaedah Penyelidikan Pendidikan”. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Najib bin Abdul Ghafar, (1999). “Penyelidikan Pendidikan”. Skudai Johor: UTM

National Association of State Boards of Education (NASBE) 2002. “Fit, Healthy and Ready to Learn : A School Health Policy Guide : Part 1 – Physical Activity, Healthy Eating and Tobacco Use Prevention”. Tidak diterbitkan.

Norlaila Hamima Jamaluddin, (2006). “Ibubapa antara penyebab masalah berat badan berlebihan”. Harian Metro: Artikel.

Pelto, G. H., Santos, I., Gonocalves, H., (2004). “Counseling training changes physician behavior and improves caregiver knowledge acquisition”. The Journal of Nutrition, 134, 2. 357-362.

Picciano , M. F., McBean, L. D., Stallings, V. A. (1999). “How to grow a healthy child: a conference report”. Nutrition today, 34, 1. 6-14.

Rahmah, M. A., (1999). “Rancangan Kesihatan Sekolah”. Buletin Kesihatan Masyaraka, 5, 90-91.

Rohizani Yaakub dan Aminah Ayob, (2002). “Persepsi ibu bapa terhadap amalan pemakanan kanak-kanak prasekolah”. School of Medical Science: Universiti Sains Malaysia. Abstrak.

Rosso, J. M. D. (1999). “School Feeding Programs : Improving effectiveness and increasing the benefit to education. A Guide for program managers”. The Partnership for Child Development.Tidak diterbitkan.

Sekaran, U. (1992). “Research methods for business: A skill-building Approach. “Ed.2. (pp. 253). New York: John Wiley & Sons.Inc

Storper, B. (2003). “Moving toward health sustainable diets”. Nutrition Today, 38, 2. 5759. Taras H. H. & Datema, W. P., (2005). “Sleep and Student Performance at School”. Journal of School Health. 75, 7. 248.

Teh A. K. (2004). “Industrial Statistics”. Shah Alam: Penerbitan UiTM. 22-25

B. (1998). 5th Ed” New York: Prentice Hall. Hensley. W (2003). “Amalan Pemakanan Sihat”. “Poor sleep effects student’s performance” Journal of School Health. W. (2006). (1995). (2005). J. Roepke.. Medicine and Science in Sports and Exercise. “Speed reading Evelyn Wood Sex: Concentration”. 30. “Research methodological in Education. “How Does Noise Pollution Affect the Concentration Levels of Teens? California State Science Fair: Project Summary”. “Education for all 2000 assessment”. “Four core components which should be made available together and in all schools”. (2000). Nota. Whitman.. Geneva : Nota Wechsler. 583-586.Tesler.. P. “WHO Information Series on School Health – Document 4 : Healthy Nutrition : An Essential Element of a Health Promoting School”. .. H. The Learning Annex: Tidak diterbitkan. J. E. World Health Organization’s (WHO): Nota Wiersma. P. Zainab Tambi (2000). V. 4. B. C. “Eating attitudes and energy intakes of female skaters”. S. (2002). 9. 20-23. Yablonski. Whitaker. UNESCO: Skill-based health: Tidak diterbitkan UNESCO (2004). Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak : Nota Ziegler.

LAMPIRAN A KERANGKA KERJA OPERASI .

Mula Pilih Tajuk Pembacaan Tentukan Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Borang soal selidik Kerangka Kerja Teori Alpha Cronbach < 0.6 Kajian Rintis Alpha Cronbach > 0.6 Edar borang soal selidik Keputusan (hasil kajian) Dokumentasi (laporan akhir) Tamat Kerangka Kerja Operasi .

LAMPIRAN B JADUAL PENETAPAN SAIZ SAMPEL .

LAMPIRAN C SENARAI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK / VOKASIONAL DAN JURUSAN / KURSUS YANG DITAWARKAN .

LAMPIRAN D BORANG SOAL SELIDIK .

BATU PAHAT. 86400 PARIT RAJA. 3. 2. Adalah diharapkan anda akan memberikan maklumbalas soal selidik ini secara jujur dan ikhlas.KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN BEG BERKUNCI 101. Kerjasama yang anda berikan ini didahului dengan ucapan ribuan terima kasih kerana membantu dalam menjayakan kajian ini. Segala maklumat yang diberikan melalui borang soal selidik ini akan disimpan secara SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. JOHOR FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN BORANG SOAL SELIDIK PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH DALAM MEMBENTUK AMALAN PEMAKANAN YANG SIHAT DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK 1. Penyelidik: Hamidah Noor binti Md Yusoh (GB050081) (Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional) .

c. b. c. b. Jika anda tidak mengetahui jawapan tersebut. boleh menjamin anda tidak akan sakit boleh membantu anda mencapai tahap kesihatan yang baik membazirkan wang dan masa adalah matlamat yang mustahil untuk dicapai . 1. b. Dalam piramid makanan. c. c. d. d. Susu penuh krim Susu skim Yoghurt rendah lemak Keju 3. daging dan keju buah-buahan dan sayur-sayuran nasi dan roti kekacang dan ikan 2. Makanan yang tinggi kandungan lemak termasuklah: a. d. mineral dan vitamin gula dan kanji lemak dan minyak protein dan mineral 5. perlu dimakan paling banyak perlu dimakan paling sedikit perlu dimakan sederhana banyak langsung tidak perlu dimakan 4. sila pilih jawapan yang paling dirasakan sesuai. d. Pilihan terbaik untuk diet rendah lemak ialah: a. Dua jenis karbohidrat yang utama ialah: a. b. b. d. Tabiat makan yang sihat: a. makanan berlemak dan berminyak: a. c.KUIZ Sila pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan.

6.

Tujuan asas untuk makan adalah untuk: a. b. c. d. membekalkan bahan kimia kepada badan memakan makanan yang dihasilkan oleh pekebun menikmati semua jenis makanan menghindari pembaziran makanan

7.

Bagi mendapatkan kesihatan yang baik, badan memerlukan: a. b. c. d. oksigen dan air senaman yang konsisten dan tidur yang mencukupi nutrien dalam bentuk makanan semua di atas

8.

Untuk mendapatkan nutrisi yang baik, anda perlu: a. b. c. berhenti memakan semua makanan yang anda gemari menukar tabiat makanan yang hanya menyebabkan masalah kesihatan hanya memakan makanan yang berkhasiat untuk badan, walaupun anda tidak menyukainya d. jangan makan makanan yang mengandungi karbohidrat

9.

Label nutrisi mesti memaparkan: a. b. c. d. Jumlah hidangan dalam bekas tersebut dan saiz satu hidangan Jumlah kalori bagi satu hidangan Peratus nutrien tertentu dalam satu hidangan Semua di atas

10. Manakah di antara berikut merupakan sumber Vitamin C yang terbaik? a. b. c. d. Buah-buahan citrus, tomato, limau, kobis mentah Susu dan hasil tenusu Kacang peas dan kacang tanah Bijirin dan roti

BAHAGIAN A : PENDEKATAN PIHAK SEKOLAH

Bahagian ini adalah item-item mengenai pendekatan pihak sekolah dalam memupuk amalan pemakanan yang sihat terhadap pelajar. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. Saya mempelajari mengenai amalan pemakanan yang sihat di sekolah Saya banyak mempelajari pemakanan yang sihat di.... Kelas Sains Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah saya mengamalkan kempen amalan pemakanan sihat Saya terlibat dalam menghasilkan hidangan makanan untuk rakan-rakan di sekolah pada hari keramaian (contohnya: Hari Sukan, Hari Penyampaian Hadiah) Terdapat gerai menjual makanan yang dikendalikan oleh pelajar menerusi persatuan tertentu (contohnya : Kelab Usahawan) Sekolah saya menetapkan… kaunter menjual buah-buahan berasingan dari kaunter jualan makanan yang lain bahawa kantin sekolah menjual jus buah-buahan segar papan kenyataan yang memberi panduan kepada pelajar akan cara-cara mengamalkan diet seimbang mengedarkan risalah berkaitan amalan pemakanan yang sihat Sekolah saya mengadakan ceramah berkaitan pemakanan yang sihat Sekolah saya menjemput penceramah dari hospital kerajaan untuk memberi ceramah kesihatan TS TP S SS

2. i. ii. 3.

4.

5.

6 i. ii. iii. iv.

7.

8.

BAHAGIAN B : KESEDARAN PELAJAR MENGAMALKAN DIET SEIMBANG

Bahagian ini adalah item-item mengenai kesedaran pelajar mengamalkan diet seimbang. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan.

Skala 1 2 3 4 5 -

Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS)

STS 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 10. Saya minum susu rendah lemak berbanding susu penuh krim Saya membuang kulit ayam dan hanya memakan dagingnya. Saya membaca kandungan bahan-bahan pada label makanan sebelum membelinya. Saya mengambil berat terhadap kandungan makanan yang hendak dibeli Saya lebih kerap meminum air mineral berbanding minuman berkarbonat Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih sayur-sayuran Saya boleh mempengaruhi kepada rakan-rakan saya agar memakan lebih buah-buahan Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih sayur-sayuran Saya dapat mempengaruhi rakan-rakan saya untuk memakan lebih buah-buahan Saya memakan yoghurt berbanding ais krim

TS

TP

S

SS

Saya belajar mengenai amalan pemakanan melalui… keluarga rakan-rakan media (media cetak dan elektronik) guru Saya makan makanan seperti yang. i ii. i. dimakan oleh keluarga saya dimakan oleh rakan saya dipelajari dalam kelas dipaparkan melalui media (media cetak dan elektronik) TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada emosi yang anda alami dalam tempoh SEMINGGU yang lalu. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS 1. iii. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam semua item berkenaan. Saya kerap berasa murung Saya kerap berasa tertekan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku tidak seperti yang saya jangkakan Saya kerap tidak dapat menguasai perkara yang hendak dilakukan Saya kerap berasa bahawa perkara yang berlaku adalah di luar kawalan saya TS TP S SS .BAHAGIAN C : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MAKANAN PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan makanan responden. 2. iv. ii. iii.. 2. 4. iv. 5. STS 1.. 3.

. dll. 4. 4. Saya melakukan aktiviti lasak (contoh : jungle tracking. perkhemahan) Saya aktif bersukan Saya mewakili Rumah Sukan semasa Hari Sukan Saya melakukan aktiviti riadah Saya berjalan kaki ke sekolah TS TP S SS Sila tandakan ( ) pada jenis makanan yang lebih anda gemari STS 1. kayak. baunya (aroma) enak teksturnya baik rasanya sedap dihidangan dengan menarik lemaknya kurang Saya hanya makan buah-buahan di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya hanya makan sayur-sayuran di kantin jika ia kelihatan menyelerakan Saya memilih untuk makan makanan yang berkhasiat di kantin sekolah Saya memakan lebih dari tiga jenis makanan di kantin sekolah (contoh : kuih. laksa. nasi. mee.. soto. 3. 5.) TS TP S SS . 5. i ii iii iv v 2. 3. STS 1. Saya hanya akan makan makanan yang .Sila tandakan ( ) pada item-item berkaitan aktiviti fizikal anda. 2.

Sila tandakan ( ) pada item yang menerangkan kekerapan anda makan SEPANJANG MINGGU LEPAS (Isnin-Ahad) 1. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. Saya telah makan tengah hari sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas.BAHAGIAN D : KONSISTENSI PENGAMBILAN MAKANAN OLEH PELAJAR Bahagian ini adalah item-item mengenai kekerapan pengambilan makanan oleh pelajar. Saya telah makan malam sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali . Saya telah bersarapan pagi sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas. 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 3. Skala 1 2 3 4 5 Skala Penilaian 0 – 2 kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 1. 0 –2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 2.

Saya makan makanan rapu (contoh : keropok. Saya telah makan makanan berprotein (daging. kerepek. jeruk) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 7. Saya makan buah-buahan sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 6.4. ikan) sebanyak ____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali 5. telur. Saya tidak makan pada waktu makan sebanyak____________ sepanjang minggu lepas 0 – 2kali 3 – 5 kali 6 – 8 kali 9 – 11 kali 12 – 14 kali .

00 pagi 10. i. ii. Saya lebih menumpukan perhatian semasa guru mengajar pada waktu… 8.00 petang 1.00 – 10. v.00 pagi 9. v 3.00 pagi 12.00 – 9. iii. iv. iv. Skala 1 2 3 4 5 - Skala Penilaian Sangat tidak setuju (STS) Tidak setuju (TS) Tidak pasti (TP) Setuju (S) Sangat setuju (SS) STS TS TP S SS 1. 6. ii. iii. 2. TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA .BAHAGIAN E : KONSENTRASI PELAJAR DI DALAM KELAS Bahagian ini adalah item-item mengenai konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Diharap anda dapat memberikan maklumat dengan menandakan ( ) dalam petak berkenaan. 7.00 – 2. SEKIAN. 5.00 – 1. i.00 – 11. saya dapat menumpukan perhatian selama 15 minit sahaja 30 minit sahaja 45 minit sahaja 60 minit sahaja Lebih satu jam Saya gemar makan gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk semasa di dalam kelas Rasa lapar membuatkan saya kerap terfikir apakah menu makanan yang dijual di kantin sekolah Aroma/bau masakan dari kantin sekolah mengganggu konsentrasi saya belajar Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa letih di dalam kelas Apabila tidak bersarapan pagi saya rasa mengantuk di dalam kelas 4.00 petang Pada setiap kali guru mengajar.

LAMPIRAN E UJIAN KEBOLEHPERCAYAAN .

0954 .4000 2.0 20.0000 12. B.0 20.0000 Scale Variance if Item Deleted 10.EMOSI4 B.EMOSI3 B.9234 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.EMOSI1 B.7868 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0000 9.EMOSI2 B.EMOSI5 2.EMOSI2 B.6718 .0 20.8180 .1642 1. 3.1684 13.7993 .9447 11.7000 3.3000 13.3522 . 2.2500 3.2632 Corrected ItemTotal Correlation .4500 12.0400 1. 5. 4.Faktor Emosi R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.7921 20.7252 .6500 3.EMOSI5 13.0500 12.4184 13.EMOSI4 B.EMOSI1 B.0 20.7347 .EMOSI3 B.3416 1.6642 .0 Std Dev 1.6327 .7000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 N of Items = 5 .4539 Alpha if Item Deleted .

7289 . 2.8335 .2000 3.0 Std Dev .5880 .8000 3.5202 .8944 .7512 .5000 Scale Variance if Item Deleted 8.0 20.FZIKL5 15.FZIKL4 B.7500 16.FZIKL1 B.FZIKL3 B.4890 Alpha if Item Deleted .4079 7.FZIKL3 B.4500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.8096 20. 3.0 20.4000 4.8500 15.1192 .FZIKL2 B.Faktor Aktiviti Fizikal R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.FZIKL4 B.1500 16.0 N of Items = 5 .7762 .3974 8.9987 1. B.7702 .6806 1.8086 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = . 4.FZIKL2 B. 5.FZIKL1 B.5763 7.7191 .5026 8.5500 15.0 20.1000 4.FZIKL5 4.1579 Corrected ItemTotal Correlation .8081 .0 20.

8318 .0 20.INFO7 B.6000 26.6000 26.INFO11 B. 5. 7.INFO12 B.6842 20.2085 1.3579 21. 6.5130 . 8.1002 1.0 Std Dev .5000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.6421 Corrected ItemTotal Correlation .6842 24.0500 21.5000 3.2500 3.1000 3. 4.7852 .INFO13 B.0 20.7983 .0809 .INFO13 B.7949 .INFO11 B.6169 .7998 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .0 20.0 20.INFO4 B.6978 .8500 26.0712 1.INFO14 4. 3.6067 Alpha if Item Deleted .4500 26.INFO9 B.7710 .8500 3.INFO7 B.7000 3.Faktor Persekitaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.0105 25.INFO1 B.1000 3.INFO12 B.3944 .INFO14 25.3356 .INFO1 B.8329 .0 20.0 20. 2.9679 1.8276 .2000 Scale Variance if Item Deleted 27. B.0000 26.0809 1.2000 25.0 N of Items = 8 .INFO4 B.7983 .6169 .7132 21.8277 20.0 20.8127 1.INFO9 B.7000 4.3263 .2526 20.0000 25.

PREFR2 B.0500 1.7000 25.5354 . 4.4140 .5362 .9500 27. 3.4105 16.0 20.PREFR5 B.PREFR7 B.2000 25.0 20.0 20.7500 26.5130 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted B.9445 .0 20.0 20.5000 S C A L E (A L P H A) Cases 20.7000 25.7144 20.PREFR5 B.PREFR6 B. 5.6885 .0 20.6165 .9868 15.6944 .5417 .4000 3.9974 15.PREFR7 B.5831 .6830 .0500 4.2526 15.9500 4.PRFER1 B.1000 3. B.5104 1.PREFR4 B.5763 12.PRFER1 B.6152 .2689 .6079 Corrected ItemTotal Correlation .9119 .4500 3.6500 Scale Variance if Item Deleted 12.6348 .PREFR4 B.5368 12.9579 10.PREFR2 B.4500 3. 2.3177 .Faktor Organoleptik R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.0500 25.7042 .9445 .0 20.PREFR8 B.6783 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .PRFR10 25.1000 24.PREFR6 B. 7. 9.PREFR9 B.PREFR9 B.3789 12.2344 1.5467 Alpha if Item Deleted .PRFR10 4.0 20.1050 .6863 .1000 27.6179 .2000 1. 6. 8.0 Std Dev .PREFR8 B.5026 .0 N of Items = 9 .3571 .

8000 3.7920 20. 8.2899 .4500 24.6057 .8230 .1000 24.KSDRN2 D.1500 24.6041 .KSDRN1 D.3579 22.KSDRN5 D.4318 1.4500 Scale Variance if Item Deleted 20.0 20.3500 24.5237 Corrected ItemTotal Correlation .0 20.9000 24.KSDR10 3.3500 3.9974 21.0 20.0 20.7551 .5440 .5500 3.3447 21.7740 .KSDRN2 D.4696 .5500 24.KSDRN7 D. D.0 20.KSDRN9 D.0 Std Dev . R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.8751 .5500 3.7868 20.5237 Alpha if Item Deleted .0699 .5462 .7663 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .5553 20. 2.9445 1.0 20.7500 3.7581 .KSDRN7 D.KSDRN8 D.8584 1.7534 .2395 20. 6.KSDRN8 D.7615 .KSDRN5 D.7612 .5930 .3500 24. 7.0 N of Items = 8 .KSDRN9 D.0 20. 5.KSDRN6 D.4500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.KSDR10 24.4500 3.Kesedaran pelajar mengamalkan pemakanan yang sihat. 3. 4.8335 .8870 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted D.0947 20.0000 3.KSDRN1 D.0501 .KSDRN6 D.

K2 E1.3500 2.4737 Corrected ItemTotal Correlation .K6 E1.0 N of Items = 7 .K4 E1.8089 .8647 .3534 1.2258 1.9763 23.0 20.8773 .8536 20.1000 3.7913 .K1 E1.4000 3.3000 16. 4.K6 E1.0 20.0 20.0500 3.6428 .7649 .0000 17.6184 28.9500 16. 7.4618 .6711 23.K1 E1.2258 1.0990 1.2500 15.K2 E1.K5 2.K4 E1.0000 3.2524 1.K5 17.K7 E1.0 20.3308 .2500 17.0208 1.3504 .7913 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = . 6.3500 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted E1.1000 2. E1.K3 E1.8294 .3500 16.8686 .8540 .5237 23. 5.K7 E1.0000 Scale Variance if Item Deleted 30.Konsistensi pengambilan makanan oleh pelajar R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.8773 Alpha if Item Deleted .K3 E1.0 20.4737 30. 2. 3.0 20.9177 1.0 Std Dev .7474 25.

F.P16 F.P10 F. 8.3000 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted F.9515 1. 9.P5 F.P14 F.7924 .3925 .P9 F.1000 3.P13 F.7820 .3000 3.5340 . 4.9679 .1500 33.4724 .P3 F.0400 1.0 20.8944 1.1500 32.8184 43.6184 42.0311 1.1500 33. 11.5042 .4846 .8013 1.8711 44. 2.0 20.P5 F.7826 .6605 43.7804 .7786 . 6.P6 F.P3 F.6500 3.1000 3.5000 33.4493 .7849 .P11 F. 7.1000 3.P14 F. 12.7500 2.P12 F.0500 32. 5.0 20.7798 .9000 2.P2 F.7996 20.2395 42.4737 .7903 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .3800 .P20 33.P6 F.4184 42.7000 33.2937 1.6289 Corrected ItemTotal Correlation . 3.0 20.2344 .0 20.0 20.7823 . 10.P12 F.2524 .0 20.2000 3.Pendekatan pihak sekolah R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean - S C A L E (A L P H A) Cases 20.7500 33.5237 42.7909 .0 20.3684 42.7792 .9895 43.P16 F.P2 F.0 20.1180 1.3176 .4500 33.P20 3.0513 1.P13 F.5024 .6000 32.P9 F.0 N of Items = 12 .9500 Scale Variance if Item Deleted 43.6816 40.7996 .5500 2.4946 .9679 .8000 45.5000 2.P10 F.0 20.3500 33.9500 33.3919 Alpha if Item Deleted .0 Std Dev .0 20.P11 F.8000 2.

15.9333 .7368 33.6763 .9500 3.K2 G.0 20. G.6883 Reliability Coefficients N of Cases = Alpha = .6500 3.2000 42.0 N of Items = 15 .9000 3.4285 .1000 51. 5.2000 43.0 20.K12 G.1000 51.4000 51.6500 3.K1 G.7228 .0 20.0 20.3500 51. 3.0500 3.0947 33.K10 G.6387 .K4 G.9987 1.9000 51.5871 .0 20.5219 .7000 3.6189 .6124 .K3 G. 8. 2.0 20. 13.3789 32.0 20.6000 51.K6 G. 10.K5 G.2500 3.8259 20.0400 .K6 G.0000 51.K1 G.0 20.0 20.6113 .5501 .3495 .7500 3.6694 .7217 .K8 G.1910 1.K12 G.0 20.7206 .7789 Corrected ItemTotal Correlation .0501 .7410 .6500 S C A L E (A L P H A) Cases 20.0 20.5024 .K3 G. 7.7378 .7500 2.K15 G.7263 41.K16 G. 11.4000 Scale Variance if Item Deleted 34. 9.3579 35. 12.K15 G.6678 .5104 1.5000 50.K17 4.K7 G.4000 51.0 20.7789 36.0699 1.1500 51.6993 .K7 G.K16 G.K9 G.K9 G.1500 3.9500 3. 14.4500 3.9333 1.Konsentrasi pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S Mean 1.0105 39.5207 .9579 44.6500 3. 6.2344 1.K5 G.5852 Alpha if Item Deleted .K4 G.5840 .7434 .K13 G.6822 .2000 41.4324 . 4.6683 .2183 .6889 .K10 G.K17 51.7436 .8000 51.4514 .5026 42.8421 34.5500 4.8711 39.8127 Item-total Statistics Scale Mean if Item Deleted G.4000 51.3000 52.7410 .0 20.0 20.K2 G.K13 G.0 Std Dev 1.3000 51.6398 .6763 .2096 .K8 G.

LAMPIRAN F KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN .

.

.

LAMPIRAN G ANALISIS SKOR MIN .

Min Pendekatan Pihak Sekolah dalam Memupuk Amalan Pemakanan yang Sihat di Kalangan Pelajar .

Min Kesedaran Pelajar Mengamalkan Pemakanan yang Sihat .

Min Faktor Persekitaran Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Emosi Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Min Faktor Aktiviti Fizikal Mempengaruhi Pemilihan Makanan Min Faktor Organoleptik Mempengaruhi Pemilihan Makanan .

Konsistensi Pengambilan Makanan a) Sarapan Pagi b) Makan Tengah hari .

c) Makan Malam d) Makanan berprotein e) Makan buah-buahan .

f) Makanan Rapu g) Tidak Makan Pada Waktu Makan .

Min Konsentrasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran .

LAMPIRAN H UJIAN NORMALITI .

Analisis Ujian Pengetahuan Sedia Ada Pelajar Berkaitan Pemakanan Yang Sihat Ujian Normaliti (Data bertaburan normal) .

.

LAMPIRAN I UJIAN KORELASI .

KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN KORELASI BERPARAMETER PEARSON .

KORELASI TAKBERPARAMETER SPEARMAN .

LAMPIRAN J KESAHAN SOAL SELIDIK .

.

.

.

.

LAMPIRAN K RECOMMENDED NUTRIENT INTAKES FOR MALAYSIA 2005 : SUMMARY TABLE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful