BUNYI KONSONAN

Terdapat dua belas titik artikulasi yang terlibat bagi menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. 1. Bibir 7. Gigi Gusi - Lelangit keras 2. Bibir – Gigi 8. Lelangit Keras 3. Gigi 9. Lelangit Lembut 4. Gigi-Gusi 10. Anak Tekak 5. Gelungan 11. Rongga Tekak 6. Lelangit keras 12. Pita Suara Ada sembilan cara bagi menghasilkan bunyi-bunyi konsonan. 1. Letupan 6. Tamparan 2. Sengau 7. Geseran 3. Sisian bergeser 8. Letusan 4. Sisian tak bergeser 9. Malaran tak bergeser. 5. Getaran
1

Yang berbeza ialah bunyi sengau dihasilkan melalui velum agar udara dapat melalui rongga hidung dan mulut. • Sengau/Nasal Sengau dikategori dibawah bunyi letupan. Udara yang dikeluarkan akan digeser di pita suara bagi menghasilkan bunyi geseran. Cara menghasilkan bunyi sisian tak bergeser sama seperti di 2 atas.CARA PENGHASILAN BUNYI KONSONAN • Letupan Melepaskan udara yang disekat serta merta. Udara yang melalui rongga mulut akan disekat di titik artikulasi yang tertentu dengan artikulator • Sisian Bunyi sisian dihasilkan dengan menaikkan hujung lidah ke arah bahagian belakang gigi dan udara akan keluar melalui sisi lidah. gigi-gusi dan sebagainya. Udara dari paru-paru disekat disalah satu titik artikulasi sama ada di bibir. cuma ia tidak digeser dipita suara .

Udara yang keluar daripada paru-paru akan keluar di ruang yang sempit bagi menghasilkan bunyi geseran. 3 . GESERAN (Frikatif) Dihasilkan dengan menyempitkan ruang diantara titik artikulasi dengan artiklator.GETARAN Dihasilkan dengan menggetarkan hujung lidah beberapa kali ke lelangit keras. TAMPARAN Tamparan mempunyai persamaan dengan getaran kecuali hujung lidah tidak digetarkan.

. Kemudian udara akan dilepaskan secara perlahan-lahan di celah-celah ruang yang terbuka.• Letusan Letusan mempunyai kedua-dua ciri letupan dan geseran. 4 . • Malaran Tak Bergeser Bunyi malaran tak bergeser dikenali juga sebagai bunyi separuh vokal. Bunyi ini mempunyai ciri vokal kerana tiada berlaku apa-apa pergeseran atau sekatan dalam rongga mulut di antara titik artikulasi dengan artikulator semasa menghasikan bunyi ini. Ia pula dianggap sebagai konsonan kerana melibatkan pelbagai titik artikulasi dan titik artikulasi ini tidak sama dengan titik artikulasi vokal. Udara yang keluar dari paru-paru disekat di titik artikulasi.

Apa yang dimaksudkan dengan bunyi separuh vokal? 5 . 5. Buat deskripsi bunyi konsonan sengau. Buat deskripsi bunyi konsonan letupan. Buat deskripsi bagaimana bunyi konsonan dihasilkan dan diklasifikasikan. Apa beza konsonan letupan dan letusan? 4.• Latihan 4 1. 3. 2.

TITIK ARTIKULASI • Dua Bibir Merupakan artikulator yang utama.Terlibat dalam menghasilkan bunyi sengau / /. • Bibir – gigi Terlibat apabila bibir bawah berartikulasi dengan gigi atas. dan malar tak bergeser /w/. / n / 6 . dan malaran tak bergeser. frikatif (geseran) / f /. sengau /m/. Terlibat semasa menghasilkan bunyi letupan /p/.

• Gigi – gusi Gigi gusi terletak di antara lelangit keras. z/. Ia melibatkan bunyi letupan / t. sengau /n/. d/. Hujung lidah berartikulasi dengan gigi bagi menghasilkan bunyi dental. sisian tak bergeser / l/ dan sisian bergeser 7 . getaran /r/ tamparan / / geseran /s. Buyi dental melibatkan bunyi frikatifv/ q /.• Gigi (Dental) Melibat antara gigi dan belakang gigi.

z / dan afrikat. sisian tak bergeser / / tamparan / / dan geseran / s. z /. sengau /h /.• Gelungan (Retoflex) Gelungan dihasilkan dengan membalikkan atau menggelungkan lidah ke arah lelangit keras yang bersempadanan dengan gigi-gusi.Ini melibatkan bunyi letupan / t. d. j/. Kedudukan depan lidah lebih ke arah gigi gusi. /. c. Bunyi yang terlibat bunyi geseran / s. /. 8 . • Lelangit keras – Gigi gusi Kawasannya meliputi dua sempadan iaitu diantara gigi-gusi dengan lelangit keras.

Bunyi yang terlibat ialah bunyi geseran / s.z /. • Lelangit keras Kawasan yang paling melengkung dalam rongga mulut.• Gigi-gusi – Lelangit keras Perbezaannya diantara lelangit keras-gigi gusi hanyalah pada kledudukan lidah. Depan lidah lebih menyentuh lelangit keras dibandingkan dengan gigi-gusi. sengau / n /dan sisian tak bergeser /l/ 9 . Bunyi yang terlibat letepun /c j / . Ia bertentangan dengan depan lidah.

• Lelangit Lembut Apabila belakang lidah menyentuh satu daerah di belakang lelangit keras. G /. Cara penghasilan letupan / q. tamparan / R /. 10 . geseran / x. geseran / X / dan malaran tak bergeser / f /. getaran / R /. sengau / n /. g /. bunyi-bunyi lelangit lembut dihasilkan. • Anak tekak Sekeping otot yang terdapat di belakang lelangit lembut. dan malaran tak bergeser / w /. Bunyi yang terlibat letupan / k. sengau / N /. g /.

• Pita Suara / Glotal Udara yang keluar disekat terus daripada keluar. Bunyi yang dihasilkan melalui cara letupan / / geseran / h /.• Rongga Tekak Cara menghasilkan adalah dengan melakukan geseran / h /. 11 .

n. Yang berbeza ialah bunyi sengau dihasilkan melalui velum agar udara dapat melalui rongga hidung dan mulut. G. 12 . k. l/. g. Udara yang dikeluarkan akan di geser di pita suara bagi menghasilkan bunyi geseran Cth Sisian bergeser: / . N/. d c. Cth:/ p.CARA PENGHASILAN BUNYI KONSONAN • Letupan Letupan/plosif dihasilkan dengan melepaskan udara yang disekat serta merta. t. Bunyi sisian dihasilkan dengan menaikkan hujung lidah ke arah bahagian belakang gigi dan udara akan keluar melalui sisi lidah. • Sisian Dibahahgi kepada dua sisian bergeser dan sisian tak bergeser. q. Udara yang melalui rongga mulut akan disekat di titik artikulasi yang tertentu dengan artikulator Cth:/ m. m. n. n. Menghasilkan Cara menghasilkan bunyi sisian tak bergeser sama seperti di atas Cuma ia tidak di geser dipita suara Cth: Sisian tak bergeser : / l. gigi-gusi dan sebagainya. J. /. b. t. • Sengau/Nasal Sengau dikategori dibawah bunyi letupan. Udara dari paru-paru disekat disalah satu titik artikulasi sama ada di bibir. l. ?/.

Udara yang keluar daripada paru-paru akan keluar di ruang yang sempit bagi menghasilkan bunyi geseran. Cth: / r / Sementara bagi / R / belakang lidah digetarkan pada anak tekak. f.Getaran Dihasilkan dengan menggetarkan hujung lidah beberapa kali ke lelangit keras. r /. q /. • Geseran/Frikatif Bunyi geseran boleh dihasilkan dengan menyempitkan ruang diantara titik artikulasi dengan artiklator. Hujung lidah mempunyai artikulator yang aktif sementara lenagit keras menjadi titik artikulasi yang pasif. • Tamparan Tamparan mempunyai persamaan dengan getaran kecuali hujung lidah tidak digetarkan. Belakang lidah artikulator dan anak tekak ialah titik artikulasi. Cth: / . b. CTH: / f. 13 . Hujung lidah ditamparkan sekali sahaja bagi menghasilkan bunyi tamparan. v.

j/. Ia pula dianggap sebagai konsonan kerana melibatkan pelbagai titik artikulasi dan titik artikulasi ini tidak sama dengan titik artikulasi vokal.• Letusan Letusan mempunyai kedua-dua ciri letupan dan geseran. Kemudian udara akan dilepaskan secara perlahan-lahan di celah-celah ruang yang terbuka. . u. f/. 14 . • Malaran Tak Bergeser Bunyi malaran tak bergeser dikenali juga sebagai bunyi separuh vokal. Bunyi ini mempunyai ciri vokal kerana tiada berlaku apa-apa pergeseran atau sekatan dalam rongga mlut di antara titik artikulasi dengan artikulator semasa menghasikan bunyi ini. Udara yang keluar dari paru-paru disekat di titik artikulasi. u. Cth: / w. Cth: / c.

Bunyi /u/ akan meluncur ke bunyi /a/ dan bunyi /u/ akan hilang bunyi kelantangannya 15 . Bunyi diftong terhasil apabila bunyi vokal yang hadir selepas bunyi vokal yang satu lagi menggeluncur ke arah vokal yang mula-mula hadir tanpa menunjukkan sebarang puncak kelantangan. Ada tiga jenis diftong dalam Bahasa Melayu /ai/ .Bunyi /i/ akan meluncur ke bunyi /o/ dan bunyi /i/ akan hilang bunyi kelantangannya /au/ . /oi/ .BUNYI DIFTONG • Bunyi diftong melibatkan dua deretan vokal yang hadir serentak. Ketiadaan puncak kelantangan semasa penghasilan bunyi diftong menjadikan bunyi tersebut sebagai satu kata sahaja.Bunyi /i/ akan meluncur ke bunyi /a/ dan bunyi /i/ akan hilang bunyi kelantangannya.

CARTA KONSONAN BAHASA MELAYU Daerah Dearer sebutan Cara Sebutan 1 Bibir 2 Gusi 3GusiLelangit keras 4 Lelangit Keras 5 Lelangit Lembut 6 Pita Suara Letupan tak Bersuara Letusan tak Bersuara Sengauan Geseran takbersuara Getaran Sisian Separuh vokal p b t d c j n k g ? m n n x h f v s z sz r l w y 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful