P. 1
Aceh Sepanjang Abad (Jilid 1)

Aceh Sepanjang Abad (Jilid 1)

|Views: 373|Likes:
Published by David

More info:

Published by: David on Feb 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2014

pdf

text

original

H.

MOHAMMAD SAID

I
NG
A £5* y.
;

ZilT •?%£•#**

w-pr?\
/ J^s**-.-

3
H ^i
=

r*

: -s #^^P ^^^^Si5

V'^A|||§§|1
;!

^.

*Jzjf&yi

3

^^•fe
.•••N«r"

BJBUOTHEEK KITLV
0224 5775

6 ! ^ "m/ 527

yr ^

A

:.

I

i

TfW

H.MOHAMMAD SAID

ACEH
SEPANJANG A B A D
J1LID PERTAMA

CETAKAN KEDUA DIREV1S1 DAN DIPERLENGKAP, MENGUNGKAP PERKEMBANGAN DARI MASA PERMULAAN SEJARAHNYA HINGGA KEKALAHAN BELANDA APRIL 1873

^UJK
YOOR

\nsTlh
til

\+J<

X^-enYOL^

DITERBITKAN OLEH P.T. PERCETAKAN DAN PENERBITAN WASPADA MEDAN 1981

.,! • • it r

- ,4*

?,

..

*

/

7*"

iW'

Hak pengarang dilindungi undang-undang yang berlaku
Dicetak terbatas:

Cetakan Kedua (1981)

yw

pp

n>*

Kepada para syuhada yang sudah tewas manentang agresor.

I #

ISI BUKU Kata Fangantar (Ciatakan PBrtama) IX — XI Kata Fangantar (Cetakan Kadua) XII - XVIII PBnjBlasaxL Huruf Singkat XIX - XX Bahan Bacaan XXI - XXXIII I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. Bab-Bab: PBndahuluan AcBh Dalam Parmulaan Parke nalan Antar Bang a a Acah dan Nama-nama Aaing (Awal Maaahi - Abad ka VII) Kadatangan Islam ka AcBh (Ahad ka VII - XIV) Tampilnya Karajaan Pasai (Abad kB XIII-XIV) Dari Lamuri kB Acah (Abad ka IX - XVI) All MughayatSyah ( 1 5 1 3 - 1S3D) Pembina AcBh yang luaa. Fanghancur Penjajah Al-Kahhar Dalam KBmajuan AcBh ( 1 5 3 7 - 1 5 7 1 ) Mas a Al-Mukammal dan Sakltar nya (Baharapa Sultan. FBrkanalan dBngan Balanda, ButabBaar AcBb kB Balanda. Parkenalan dangan InggBria. Paranan Ulama Hamzab Pansuri).

1 - 14 15 - 2B 27 - 52 53-

Bl

B 3 - 130 131 - 15B

157 - 173 173 - 2DD

2D1 - 25B

viii

X.

XI.

XII.

XIII. XIV. XV. XVI, XVII. XVIII. XIX.

Masa Iskandar Muda (1BD7 — 1B3E). BBrbagai Kamajuan. PBr hatian FBlawat Farancis FBranan Sysakh Syamsuddin Al-Sumatrani. Iskandar Tsani, Sultan Acah Anak Malayu (1B3B-1B41) Malaka J a t u h Pada BBlanda. Paranan Syakh Nuru'ddin ArRaniri. Acah Dalam F i m p i n a n R a t u Wanita (FBbr. 1B41 - Dkt.lBBB). Taj'al-'Alam, Nuru'l-'Alam, Inayat Zakiatu'ddin Syah, Kamalat Syah. FBranan Syekh Abdu'rRauf As-Sinkili. Abad Parang Saudara (KBturunan Arab dan Bugis) Acah Sakitar Masuknya Abad kB XIX (Akibat Parang Saudara) Masa Ibrahim Mansur Syah (Babak kB 1 - hingga 1B57) Masa Ibrahim Mansur Syah (Babak kB 2 - hingga 1B7D) Masa Sultan Mahmud Syah (1B7D - April 1B73). A. Manjalang SBrangan BBlanda. Masa Sultan Mahmud Syah (SBtBlah April 1B73) Masa Sultan Mahmud Syah (Tarusnya Bahaya AgrBsi Balanda). IndBkB AlfabBt Ralat

257 — 33D

331 — 37B

377 — 423 4 2 4 — 4B9 47D — 533 534 - 5B7 5BB - B74 B75 — 753 754 - BDD BD1 - B33 B33 - S27 S2S — 933

KATA PENGANTAR
(Cetakan Pertamai

Buku ini adalah hBrasal dari kumpulan bahanbahan yang sudah agak lama juga tarsimpan oleh sipanulis, tidak sagara ditBrbitkan karana masih banyak lagi bahan lain yang harus ditaliti. DBngan damikian buku ini hanyalah suatupBrsBmbahan yang amat sBdBrhana, karBna fakta dan pikiran yang dikBmukakan nlah panulis disana sini tidak mBrupakan sasuatu yang bBlum dikBnal Drang walaupun barangkali ada juga ditBmui diantaranya fakta dan kasimpulan yang diajukan sakBdar untuk mandapatkan parhatian. SBbagai tBrnyata dari daftar sumbemya, bahagian tarbasar dari bahan itu bBrasal dari sumber asing, hampir tidak tBrlihat sumhar bangsa kita sBndiri, harus diakui suatu kBnyataan yang mBnyadihkan. Sungguhpun damikian, tidaklah bBrarti bahwa sumher asing itu tslah diambil tanpa manghindarkan bumbu-bumbu yang sengaja atau tidak SBngaja tBlah dicampur kBdalamnya. Sumber tarsBbut talah diambil hanya sssudah dibBrsihkan dari unsur yang mBngandung pandangan bBrat sBbBlah atau tBndensius yang mampangaruhi kaadaan fakta sabBnarnya. Tidak bBrarti pula bahwa sumber asing itu bBrsih dari caplokan yang asalnya pun dari pihak kita juga. KBdudukan yang mBnguntungkan bagi para pBnulis asing di Indonesia, sBlama berabad-abad lalu, tBrutama bangsa Balanda, talah memberi kemungkinan luas kapada mereka untuk mBndapat bahan-bahan yang bBrasal dari kita sBn-

diri, Bahan-bahan tarsabut talah diperoleh marBka, baik karena hasil rarnpasan dalam paparangan maupun sabab lain. Bahan-bahan sBdemikian mErBka nlah mBnurut varsi dan cara mareka memandang, tidak kBtinggalan pula disana sini rnembarinya bumbu yang manguntungkan rnereka disamping marugikan kita. Sudah barang tentulah jika bahan sebagai itu dikutip kembali, dihersihkan dulu dari varsi dan cara mareka memandang agar dengan damikian dapat dimungkinkan untuk dilihat kembali dalam bantuknya yang benar. Tujuan niBnarhitkan buku ini hanyalah sakEdar parintisan bagi rnereka yang bBrminat untuk manBrbitkan sejarah dalam tujuan manyBdiakan buku-buku yang lebih bersifat nasional, baik untuk mempsrluas isinya bagi sesuatu bab dan peristiwa yang panting dan indah maupun untuk lebih mendapatkan ketentuan bagian-bagian mana dari sumber-sumbar sBJarah yang tak patut disajikan karena tidak banar, disamping untuk mendapat patunjuk bagian-bagian mana pula yang harus diperjelas kambali. Bilamana buku ini dapat diibaratkan sebagai "akar, kalau sudah dapat ratan, tidak berguna lagi", maka penulis SBSungguhnya sudahlah merasa bahagia adanya. Ferlu dicatat disini, mangenai ejaan, pBnulis mengakui kurang tBrpBlihara." Ada Bjaan yang batul-batul diturut menurut sebutannya, ada yang tidak. Fertama penulis mengakui hal itu memanglah merupakan kBsilapan kalau tidak dikatakan kesembranaan, yaitu kasilapan yang tarjadi sBsudah kesernpatan untuk mamparbaikinya tidak dipernleh lagi, kedua, adalah kesilapan yang timbul karena ejaan yang merupakan kabiasaan penulis memakainya dalam kadudukannya sebagai wartawan yang mangBJa sesuatu patah kata dari lafaz-lafaz yang sudah di Indanasiakan. Tentang hal ini penulis mahan ribuan maaf.

Damikian pula, penulis mohon ribuan maaf, terhadap kesembranaan bahwa sesudah diteliti kembali ternyata ada beberapa sumber yang terlupa disebut, terlupa karena untuk mencari pula dari mana sumber itu memerlukan waktu yang lama. Farlu dikamukakan juga bahwa sebagian isi " AcBh SBpanjang abad" ini sudah pernah dimuat dalam harian "Waspada" Medan yang dipimpin oleh penulis sendiri. Setelah ditelaah kembali isinya banyak didapati yang kurang benar b a h k a n yang keliru sehingga perlu dihapuskan dan diperbaiki dalam buku ini. ilkhirnya, buku ini sesungguhnya baru sebagian, yaitu mBrupakan jilid kB 1 dari "Aceh SBpanjang Abad". Tujuan SBmula untuk mangumpulkan saluruhnya sejarah Aceh dalam sebuah buku ini saja tarnyata tidak dapat dilakukan, walaupun sudah diusahakan meringkaskannya atau mBniadakan yang kurang perlu. Sebagai tarnyata dari bagian tBrakhirnya, isi buku ini sakadar baru hingga pBristiwa tahun 19D3, sudah mencapai lebih BDD halaman. Kebaikan tBhnik dan keadaan waktulah yang manghendaki yang mBnyBbabkan akhirnya pBnulis mengambil kesimpulan untuk menjadikan "AcBh Sapanjang Abad" manjadi dua jilid. Medan, 17 Agustus 1961. Mohammad Said.

dengan jilid ke 2 tanpa mamparhitungkan resiko. maka diadakan bBrbagai pBrobahan yang bartujuan mBnyBderhanakan isinya agar labih m u d a h d i p a h a m i d i s a m p i n g m e m p e r b a i k i . Pada CBtakan ulang ini kacuali ejaan barunya. Mencapai labih ID tahun barulah hasrat tarsBbut tErlaksana. Daya tarik hirnbauan ini cukup pula. yang termasuk mangBnai judul "AtJBh Sepandjang Abad" menjadi "AcBh SBpanjang Abad".KATA PENGANTAR (Untuk Cetakan Ke-2) Rencana penulis semula. tidaklah dapat dimungkmkan lagi. SeniBntara itu banyak sskali para pBminat yang bBlum membaca "Atjeh Sapandjang Abad" jilid kB 1. . tarutama k a r e n a w a k t u yang dipergunakan hanya sambil lalu. manghimbau supaya dilakukan dulu pencetakan ulang. SBgara setelah jilid ka 1 terbit menyusullah pBncBtakan jilid ka 2 SBhagai panammatannya. Maksud tersebut tergendala. antara lain karana dalam kesempatan sademikian dapatlah diperlengkap dan dipBrbaiki bagian-bagian yang mBmbutuhkan ditumpahkan perhatian atasnya. Karananya maksud penulis untuk menerbitkan sendiri suatu persembahan karya. mempertepat ungkapan yang diketengahkan. antara lain karena inflasi: modal cetak maningkat sadang penyebaran masih meminta waktu lama sBbBlum daya bsli sswajarnya rnampu mengimbangi. sabagai panerbitan lalu. Buku SBJarah. apalagi kalau terlalu tebal. tidak memiliki daya tarik SBmudah buku-buku biasa.

Kali ini indeks alfabet disediakan dilembaran tarakhir. PBnulis m e r a s a k a n parlunya pendekatan yang walaupun mungkin sakali masih dinilai orang sebagai menyangsikan. diberi tempat agak lapang. 'Abdu'r-Rauf dan lainnya. minimal tidak akan berakihat mBngelirukan. mengenai p e r i s t i w a kedatangan Islam dan pangembangannya.**9> 1111 Dalam hubungan ini maka diadakan perabahan judul bab sekedar penyesuaian periode peristiwa. Tarutama yang barkBnaan dBngan kemampuan Acah untuk ofansif dan difBnsif demi ketahanan diri. antara lain sebagai akibat anggapan SBmentara sejarawan bahwa masa kedatangan Islam itu akan sekaligus bBrarti serentak dengan masa mempBrolah pangBmbangannya. termasuk bagian-bagian tambahan terhadap berbagai penelitian yang s e b e l u m n y a h a n y a selintas saja d i p a r h a t i k a n . Ar-Raniri. Antara masa mula datang dengan mula berkembang masih tetap sukar diperolBh seragam kesimpulan. bila dulu kurang disinggung tantang paranan Hamzah Fansuri. dibatasi sekedar yang penulis miliki dalam perpustakaan pribadi. nyatanya justru tBlah manuntut waktu. . K h u s u s yang b e r k e n a a n dangan perhaikan. Syamsuddin Fasai. Berbagai paristiwa pada bab bBrikutnya juga cara malihat sepintas lalu sedapat mungkin ditinggalkan. dalam perbaikan buku ini dmeri tBmpat ala kadarnya. yang penulis sarnbut dangan amat tBrharu karena diluar sangkaan akan mungkin SBdBmikian tingginya. Dan sedikit sekedar mengenai adanya penghargaan setelah catakan ke-1 itu terbit. Sebagai m i s a l . Damikianlah. namun paling sedikit bagaimana kemampuan itu dibina dapat juga diperhatikan seada-adanya. tanaga dan pikiran. Walaupun masih belum terungkap sebagaimana SBharusnya. Dalam huhungan ini bagian dimana p a r a n a n Islam dengan d a k w a h n y a sudah sBdBmikian marBsap dibumi Aceh. Parobahan lain mengenai daftar bahan bacaan.

bahwa dangan karya-karya tarsabut diatas. III.SAID. c. A. 3 9 tahun 19B1 tantang lambang Daerah Istimewa Atjah. Hasj my. SBtiap panarbitannya SBlalu mamuat rubrik khusus untuk Atjah yang isinya sangat panting dalam mamupuk publik cpini (pBndapat umum) rakyat Atjah untuk mangBnal kapribadiannya dan fungsinya yang panting dalam rantai pBrjuangan ssluruh rakyat Indonesia. 4. II. Said pangarang buku sajarah "Atjeh SBpanjang Abad" sajak jaman panjajahan Balanda tBlah mBmbarikan sumbangan dan perhatiannya yang baser tBrhadap pBrjuangan dan perksmbangan DaBrah Acah dalam segenap bidang. m a s a bartugasnya. Saudara M. 1 tahun 1957. b. MEMUTUSKANi MBnyatakan panghargaan yang SBtinggi-tingginya kapada Saudara M. b. I. pangarang "ATJEH SEPANDJANG ABAD" etas jasa-jasa dan perhatiannya yang besar sakali tBrhadap rakyat dan Pamarintah Daarah IstimBwa Atjah sejak jaman knlonial dahulu sampai sakarang. ssbagai perintis sajarah Aceh. MBmbarikan kapadanya sabilah rencong Aceh yang seluruhnya terbuat dari perak. B tahun 1 9 5 9 (disBmpurnakan). . Undang-Undang No. PBnetapen PresidBn No. 1. Mengingat. SAID. 3. PBreturan DaBrah Istimewa Atjah No. sBhingga buku tarsabut marupakan buku pertama yang mamuat sajarah Atjah SBcara langkap. 2.xiv G-ubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh. bahwa buku yang tarakhir barjudul "ATJEH SEPANDJANG ABAD" bBnar-banar marupakan hasil karya bBsar. bahwa barhubung dangan itu dirasa parlu untuk membarikan suatu panghargaan kapada Saudara M. Dish karBna ia talah dapat menggali sajarah Atjah dari berbagai sumbBr yang kamudian diulasnya dangan ulasan yang barjiwa nasional. Said tBrmasuk salah SBOrang yang barjasa bagi daerah Istimewa Acah dan dalam SBgi sajarah ia talah menjadi SBOrang "pBrintis" yang barhasil manyusun sajarah Acah sacara langkap. Said dimaksud sebagai partanda parnyataan rasa terima kasih rakyat dan Pamarintah Daerah Iatimewa Acah diatas jasa karyanya yang amat berharga itu. sebagai tanda panghargaan dan rasa tarima kasih rakyat AtjBh". bahwa majalah-majalah dibawah asuhannya separti "Saruan Kita". Mencatat nama Saudara M. 19 tahun 19B2 tBntang pedoman pokDk "AtJBh MBmbangun". talah mengeluarkan sepucuk Surat KBputusan bartanggal 17 Agustus 19B2 yang isinya sebagai berikut: Mangingat: bahwa Saudara M. Surat keputusan kami tanggal 17 Januari 1 9 6 2 No. a. Menimbang: a.

B. Sekian. Said) sebanyak 3. untuk mana pambantu utama beliau membuat disposisinya agar apa yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut mendapat perhatian Kepala Lembaga Sajarah dan Antropologi. Bibliografinya langkap (249 buku dan 12 surat-surat kabar) dan dalam kitab tersebut ditaruhkan dibagian dapan. . 5. Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa AcBh di Banda Aceh telah manyampaikan suatu piagam Ukhuwah dan Medali Lambang Majelis Ulama DaBrah Istimewa Aceh kapada H.DDQ (tiga ribu) BX. Suatu peristiwa yang labih mengharukan hati penulis ialah bahwa setelah 17 tahun buku itu tarbit. K di Jakarta. 1. Cara menyajikan ceritera sajarahnya adalah Indonasia-cBntris walaupun kitab itu marupakan Sajarah daerah Acah. Akhirul kata. M. Kitab "Atjah SBpanjang Abad" diterbitkan olah pengarangnya sendiri (M.. maka dengan ini Lembaga SBjarah dan Antropologi Dapartaman P & K manambahkan baberapa kesan tBrhadap kitab tarsabut. Muhammad Said. baik sekali digambarkan dalam kitab ini. Siiat Sajarah pBrjuangan nampak sBkali dalam kitab "Acsh SBpanjang Abad". "Lembaga Sajarah dan Antropologi" mengucapkan selamat kapada Sdr. Z. Lembaga Sejarah dan Antropologi tersebut mangatakan: "MBnyambut disposisi Yth. Dengan suratnya kepada Pimpinan Departemen P & K bartanggal 1 Nopember 19B2 No.2B5/IS/19B2. 4. 3. tagasnya pada tanggal ID Juli 197B dimasa manghadiri dan bartBpatan katika dilangsungkan Seminar Sejarah Masuknya Islam di Aceh. Bapak Pambantu Utama Dspartamen P &. I I B / 1 9 6 2 tertanggal 17 Agustus 19B2 mengenai Sdr. Said pengarang kitab "Atjah SBpanjang Abad". Tembusan Surat Keputusan G-ubernur tersBbut antara lain dkirimkan kepada Mentri F &.*»*»* XV Demikian. M. K tBrhadap surat keputusan Gubernur Kapala Daerah Istimewa Atjeh N Q . 19B1. Hubungan Sejarah Acah dangan Sajarah Indonesia sebagai satu kesaluruhan. Said yang talah barhasil mBmbeberkan SBjarah Acah secara heroik dan yang bermngsi mempersatukan bangsa Indonesia dan menanamkan kepercayaan kapada bangsa sBndiri". antara lain yang ternbusannya disampaikan kapada Gubernur KDH Istimewa Aceh dan penulis. Kitab tarsBbut baru mBrupakan jilid I dan terdiri dari B41 halaman. Bahasa kitab itu dapat dikatakan baik dan lancar.

talah jadi dorangan harus supaya inilah sabaiknya didahulukan. mustahil dapat mambari jawaban mengenai metada apa dan siapa yang penulis padomani untuk manyusun buku ini. padahal sabelumnya Drang harus sudah mamiliki dalam dadanya minimal kemampuan barbahasa Inggaris dan BBlanda. Dinyatakan bahwa karangan-karangan tarssbut talah bsrhasil manampilkan kambali masa lampau AcBh yang gemilang dBngan ulamaulamanya yang bsrkalibBr internasional. yang agaknya sadikit banyak ada juga handak dipBrkenalkan olah sarjana sajarah sebagai SBOrang otodidak dilingkungan kesejarawanan. juga mandorong agar jilid ka 2 ditarbitkan sBcepatnya. Atau satidak-tidaknya harus diawali dangan mambalik-balik ansiklopadi-ansiklapedi bahasa asing untuk mBnganal biografi sarjana tarkBmuka yang kasohor dibidang itu. panyayang dan pemurah. N a s k a h jilid kB 2 itu sabBnarnya sudah lama tarsBdia. tarmasuk tokoh-tokoh dan penduduk a w a m Acah. kacuali mBnyampaikan salut. Manggali ilmu matoda saja mambutuhkan m a s a dibangku kuliah yang sabBlumnyapun sudah harus dimiliki perbekalannya. m e l a i n k a n terpulang kepada A l l a h Subhanahu Wa Ta'ala.xvi pBngarang "Acah SBpanjang Abad". Abdullah Ujong Rimba. yang amat mBngetahui. Idris Aly. Sekretaris. Fengukuhan tersebut ditandatangani Dleh yang bBrhormat Tgk. namun parlunya jilid partama ini dicatak ulang. Dalam pada itu pBnulis sebagai seseorang paminat sajarah. sadangkan untuk kedua bahasa ini sajapun pBnulis balum dapat disabut parnah mampBlajarinya. KBtua dan Drs. Dalam m a s a yang sudah berjalan sekian lama dihitung dari sajak tarbitnya. Semua panghargaan yang disampaikan tidak dapat p e n u l i s b a l a s . acaplah penulis dihubungi olah para pBminat dan simpatisan. .

Farkambangan yang berobah itu dangan SBndirinya marupakan gumpalan sajarah. tarutama PBrpustakaan Nasional di Jakarta. sadang bagaimana Drang harus manyusunnya (disababkan ada yang menampuh gBrak alon-alon (evolusi) atau yang bargagas-gagas. TBgasnya bentuk laporan SBJarah harus modal "piramida biasa". yaitu mandahulukan memparkanalkan apa yang terjadi paling akhir dan mengkudiankan yang tBrdahulu. Sebagai pelapor pBristiwa sajarah. Farpustakaan Bodleian dari Dxford University.xvii Karena itu penulis hanya "berani" mBngatakan samacam pandapat sandiri mengenai pangatahuan menulis sBJarah dengan rumusan kalimat umum . namun janggallah bila ia mentrapkan sistam penulisan laporan kBbiasaan suratsurat kabar. disamping paksaan/kakerasan (lawan Bvolusi) bahkan karana pengaruh/akibat kodrat Tuhan Yang Mahakuasa(gempa. penulis dalam mBmusatken parhatian untuk mambuat pariodiBasi. Bipanulis sajarah barsangkutan tidak dapat barlepas dari mBinbuat sistamatika penyusunan. topan dan sabagainya). Salanjutnya pada kBSBmpatan ini penulis ingin manyampaikan tBrima kasih sabasar-basarnya atas bantuan yang tidak tBrhingga untuk mandapatkan bahan-bahan dari berbagai pBrpustakaan dalam dan luar negeri. dBngan SBndirinya harus menyusun pembagian masa yang harus mendBpankan tBrdahulu mangakhirkan yang kBmudian. yang dahulu didepankan dan yang kudian dibelakangkan. PBrpustakaan School of .yang barangkali. kalaupun banar. bukan orisinal lagi yaitu bahwa sejarah adalah parkBmbangan peristiwa dari masa ka masa yang harus bBrobah-obah dan tidak akan bBgitu saja terjadi tanpa sebab dan latar balakang. dalam istilah pers disBbut "piramida terbalik". Labih dahulu tantu harus dikBtahui bahwa -walaupun SBOrang pBnulis sajarah balah juga disBbut SBsaorang palapor pBristiwa atau mungkin seseorang berprofesi wartawan.

dan bagian SEAE dari PBrpustakaan Nasional Si/ngapura.xviii Driental and African Studies dari University of London. Dalam urusan taknik pencetakan (Bapak Haji Misan). 17 Agustus 1979. MBdan. Mohammad Said.an Volkankunda di Leiden. Land . PBrpustakaan University of Singapore.Jusuf Said) dan indaks alfabet serta korBksi (Bapak Hasan Basria Z. PBrpustakaan LeidschB UnivBrsitait. Samoga panyajian kali ini tidak mBngacewakan walaupun terus terang penulis akui bahwa perbaikanpBrbaikan yang sebegitu jauh talah dilakukan bBlumlah sakaligus akan bBrarti bahwa cacat-cacat buku ini sudah tidak dijumpai lagi. ketika marevisi buku ini pBnulis sabetulnya telah beberapa tahun dilanda oleh penyakit tua yang payah sakali diobati.T.) penulis ingin mencatat jasa-jasa rnereka dami penyBmpurnaan pBngarjaan buku ini. Bukanlah maksudnya untuk pembebasan diri dari sesuatu pertanggungan jawab. melainkan hanya hendak mencatat bahwa idaman pBnulis yang bBrtimbun-timbun dami mBlengkapkan buku ini untuk sebagian besar telah tarbatas karenanya. . Library of CongrBs di Washington. Terima kasih sebasarbesarnya ditujukan terutama kapada pimpinan maupun petugas khusus yang tBlah mBmanuhi harapan penulis dalam malayani parmohonan pBminjaman huku-buku dangan capat. H. PBrpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal. Akhirnya. PBrpustakaan Koninklijk Instituut voor da Trepan di Amsterdam. teknik panyusunan buku (M.

Journal of thB Malayan Branch of thB Royal Asiatic Society. majallah ini tarbit sebalum ditukar namanya mBnjadi JMBRAS. suatu majallah panarbitan Lambaga Koninklijk Instituut voor Taal. Land an VolkBnkundB van NBderlandsch India. suatu majallah yang ditBrbitkan olah lembaga tersebut di Singapore. an BKI JIAEA JMBRAS JSBRAS KITLV . Koninklijk Instituut voor Taal. nama suatu lembaga kabudayaan Hindia Balanda yang didirikan di tahun 177B. kini Malayan Branch ditukar menjadi Malaysian Branch. Land en Voikenkunda di LaidBn. yakni Koninklijk Bataviaasch Genoatschap van Kunstan an WetBiischappan. Bijdragantot da Taal.PENJELASAN l U l t l l S1NGKAT BGKW Mastinya KBG-KW. suatu majallah di abad kB 19 yang parnah ditBrbitkan di PBnang. dangan kantornya di Kuala Lumpur. di bawah pimpinan Logan. Journal of thB Straits Branch of thB Royal Asiatic SociBty tBrbit di Singapura. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. LandVolkBnkundB.

laporan b a r k a l a penggalian benda-benda p u r b a k a l a . suatu majallah yang tBrbit di nagBri BBlanda diabad ka 19.G.N. Land-an VolkBnkundB van Nederlandsch IndiB.T. Tijdschrift voor Indischa Taal . Koninklijk N e d e r l a n d s c h Genoatschap. AardrijkskundigB K.V. TBG TNI .A. Kolonial Tijdschrift. Tijschrift voor NBdarlandsch India.XX K. O. suatu majallah panBrbitan Lembaga Bataviaasch Genoatschap van Kunstan an Wetenschappen di Jakarta. cabang kagiatan BGKW. Dudheidskundig Verslag.

Raymond Leroy. London. 2 (1937). B. J M B R A S 15 hag. van den. SomB Account of Anglo-Dutch Relation in E a s t at beginning of R e s i d e n t ' s officB Malacca. Bastin. B a t a v i a Lands-Drukkerij 1B74. Berg. M a l a y a n and Indones i a n Studies. AC. J a v a a n s c h B n en andera handschriftBn. J. ID. 1B4D. 1 9 1 3 . John. Atchin's varhBffing en val. a. W. IG 1BBD. Blok. Arnold. LWC. 2. Baker. 9. Banck MR. B. — AchBBn and thB Forts on thB North and East-Coast of S u m a t r a w i t h Incidental Notices of trada in E a s t a r n S B B S and agrBssiou of Dutoh. 1B77.E. T. TBG. Beschrijving van den kraton van Groot-Atjeh. . 1B2B.BAHAN BACAAN 1. 1B73. E s s a y s prBsantBd to Sir R i c h a r d Winstedt 1 9 6 4 . 4. J S B R A S 1B13. Sjair P r a n g AtjBh (Dikarang olah BoBdak Djauhari) Naar een tB Singapore G-BlithographaardB Malaische tBkst i n h a t Hollandsch vartaald. dan Roolvink. 7. Anderson. Mission to thB N j r t h and East-Coast of S u m a t r a in 1B23. Korta L e v a n s s c h a t s v a n da Arabier Habib AbdoB'r-Rahman Alzahir. s. Archer. Alexander. VBrBlag v a n Ban v a r z a m a l i n g MalBiBcha. John. E. Tha Preaching of I s l a m . 11. X X X . R. M u h a m m a d a n Mysticism in S u m a t r a . ArabiBchB.

N B W York. " D B Hikayat Malam Dagang". Cowan. ThB Malay Annals. NBBrland Indicum (varzamaling v a n FolitiakB contractBn). 19. in tha Month of Ramlan. JIAEA. 25. 1B51. Correspondence relative to the relations between Great Britain and Acheen (BluBbook 1B73). . 2 2 dan 2 3 . HKJ. Kortas Gids voor da praBhistorischB VBrzamBling. Brown CC. ( i s t i m e w a mBnganai catatancatatannya). Dn tha History of Achaan. EV. Roland. Generaal. Braddell. Ceremony observed at the court of Acheen. 24 • Booms.XX11 12. (1B71). JIAEA. 9 3 . IB. on thB Kings going to tha MosquB Bait-At Rahman. IB.. J M B R A S S jilid 1 3 . 15. 13. Fay-Cooper. B7. Braddell. — . A n introduction to study of AnciBnt Timas in Malaya Peninsula and thB Straits of Malacca. FDK. PG. Bretschneider. Da aarsta Atjahscha axpaditiB Bn hara anquate. v a n Stain. 14. 1 5 . — . 2D. J M B R A S 2 5 1 . Dn thB knowladgB possassad by thB AnciBnt ChinBSB of thB Arabs and Arabian colonies and Other WBstarn countries mentioned in ChinasB Books. ThB MBlanasaid civilisation of Eastern Asia. DV lampiran W dan X 1 9 1 5 . (BKI 1937). 1 9 4 5 . R V. ThB paopla of Malaysia. BKI 5B. Cole. Corpus diplomaticum. Bosch. Translation of Annal of AchBBn. 23. 17. 1B51. 21. Ca/lenfe/ds. De inscriptia op den grafsteen v a n het gravBncomplBX ganaamd TaungkoB Fauet Floh Feuet. Thomas. translatad from Raffias MS IB. 1 9 5 1 . 22. 1 7 dan 19 salanjutnya dangan judul "NotBS on Ancient Timas in Malaya" dalam JMBRAS 2D.

Daalen. 4D. Douglas. — . D B Atjah drukpBrs VBrvolging tBgan (TBG XXVII). Bijdraga tot da kBnnis dBr Geschiedanis v a n hat rijk Samoadra P B S B . History of Indian Archipalagoi Containing a n account of thB M a n n e r s Arts.A. — . DB Geschriftan v a n Hamzah Fansoeri (disertasi) 1 9 3 3 . Prof. Damste H. 2B. Djajadiningrat. 33. (TBG. — . BKI.. ThB Fanang Cannon Si Rambai. Doorenbos. 1911). 35. AtjBhNadarlandschB-WDDrdBnbaBk. 1BB2-I). Critische Dveraicht v a n dB in MalBischa Warkan VarvattB Gagavans over dB GaschiedBnis v a n hat Soaltanaat v a n Atjah. Davis. gehoudan in't castBal Batavia. (TBG. Wiranatakoesoema. Batavia. Religion of its Inhabitants. Bandung. (JMBRAS) Drewes. 1B74. Sjamsuddins Dnvindbare Sjarh Ruha'i H a m z a h Al-Fansuri. DB UrgBntie en da opportunitait v a n da Atjah Dorlog (vragan das tijds. tha Navigator (Bdisi A.A.T.H. 194D. 31. B9). Van. Dr. 29. 37. terjamahan R.B Koataradja. SB. FW. Hakluyt Society). Markham. dan Sliman bin Ibrahim. London. LXXXIV. Dagregisters. John. Tha Voyaga and thB w o r k s of John Davis.w 2B. D B stichting v a n hat "G-oBnongan" gahatan monument t. GWJ. 39. de ProfBBt v a n Allah. Crawfurd. Dinet E. Languages. 1 9 3 4 . D B ceremaniB v a n hat "Poala Batee" op hat graf v a n Soaltan Iskandar II v a n Atjah. HBt LBVBn v a n Muhammad. Atjah HiBtoria (KT). Dato'. (BKI 1951). Hikajat Prang Sabi. Raden Hoesein. 3D. — . John. 191B). 27.. J. 34. (BKI 6 5 . HB. 32. 3B. . 1B2D. (TBG 193B).

1BBB. ThB Asiatic Quarterly. 57. 51.. bagiau AchBh. 1B73. panBrbitan Hakluyt . 5D. (JMBRAS 29). G. Gerini. J. CA. 1B49. (Ibn. thB prBsant stats of Acheen. AchBh and thB order of tha Golden Sword. Batuta 192B). Foster. 45. R. . William. Bij dB tBrrBinschats v a n dB HailigB BBgraafplaats Goanoang Djati (lampiran X NotulBnAlg.SaciBty. ToakoB Panglima Tibang.. London. 44. 19D9. Forrest. 53. I.1 3 5 4 . Pula Finang and Fort of Queda. Fanoy. Luctor et Emergo. Gerlach. (RBdaksi StibbB dkk) antara lain soal "Tochtan" oleh RoBffaar dan soal Acah. Gibb. R. 55. GBschiadanis v a n Java. 19B3. London 1 7 9 2 . Raffias.1 6 1 4 . 47. Singapore. de Roo de la. Een belangstellende. HAR. (IMT1B92). Eck. Encyclopaedie van Ned Indie. also an account of tha Island J a n Sylan. Thomas. 54. I dan II (1B97) Encyclopaedia of Islam. Dn thB allegad dBath of Sultan Alau'ddin of JohorB at AchBh. 42. van. Dulaurier.Q. 1934. English Connection with Sumatra. TravalB i n A s i a a n d A f r i c a 1 3 5 2 . RasaarchBS on Ptolemy's Gaography of EastBrn Asia. AJA. etc..E. Atjeh Bn dB AtjinazBn. — . Fruis-Mees. LBidBn. 5B.41. S. DirBctaursvBrgadBring BGKW 192D). W. Faille. 52. Gibson-Hill. A voyages from Calcuta to MBrgui Archipelago.. Islam comas to Malaysia. 46. Hat AtJBh vraagstuk an HOB dat thans nog kan wordan opgalost. 4B. 1 6 1 2 . Ed. Paris. LeidBn. 1 9 2 5 . Fatemi. 43. cBtakan baru 19BD. ThB voyagB of Thomas Bast to the East IndiBs.J. La ChroniquB d u R o y a m m e dB FasBy. 49.

(TBG 3D). BDDD tahun MBrah Putih. 192B. 7D. Dp zoak naar dB Horison (aslinya: SaibBn VorbBi Und Acht Va Varweht). Bijdrage tot Kennis v a n dB Afdaaling Asahan. 65. — . Hijmans van Anrooij. Hamester. W. WP. fotokopi naskah orisinal No. Hikayat Raja-Raja Pasai (huruf Arab).. Hasan. Hikayat Prang Sabi. . Varhandalingan BGKW X X X I X (1B79). Hazard Harry W. Brian. 67.5B. NotBS on thB Malay ArchipBlago and Malacca. 6D. DVSI A'dam. 74. Grimes. Hoffman. South-East ABia. Nota omtrBnt hBt Rijk v a n Siak. Paul. PBnBrbit Balai Fustaka. AtlaB of Islamic History. A. 73. 72. van. 5B.H. 63.. BKINo. Groeneveldt. Hikayat Hang Tuah. Haji Muhammad Yamin. 1 9 5 4 . JJ. GeshiBdanis dBr VBrovBring v a n Malacca an dB oorlogBn tusschBn dB FortugBazan Bn da Malayars. ThB stona Age of Indonesia (vBrh. 64. 62. (JMBRAS 53). 75. Notes on the cannon found in Malaya. Hadi.M. Hat aan en ander ovar dB audheidkundiga manumentan in dB XXVI MoBkims (IX Moakims Tungkob) in Groot Atjah (TBG LIII). B9. 71.. — . Goldie. Hermann. Atjin. 66. Herfken.A.. Harrison.Bl). 61. JWF. Hageman Jen.B7 k o l e k s i Raffias dalam pBrpustakaan R A S London. bBBarta ulasan Damste BKI LXXXIV 192B. Gajah Mada. ThB JournBy of Fa Hian from Ceylon to Canton. 1 9 2 6 . varhaal dBr BxpedBtiB v a n 1B57 (1B73). (JMBRAS IS). a Bhort history. A History of Persian Navigation. Dost Indisch krijgsgBschiBdBnis. (TBG). 6B. 76. Heekeren.

B3. DB H i k a y a t AtJBh. BB.xx vi Hooykaas. BB. J. Jongejans. Russell. Dr. J M B R A S 1 9 5 7 .AH. Dr.. D B G B s c h i B d a n i s v a n hBt Londansch T r a c t a a t v a n 17 M a a r t 1B24. (BKI).Ph. B4. Hourani. 1BB3.K. B3.H. 1939. PalaeolithBsch werktuigBn uit AtJBh. BD. K u a l a L u m p u r . Bl. V. V. (Buku h a d i a h pengarang pada pBnulis m a s a bBrtamu di SDAS London. B2. BD. D a w a n B a h a s a d a n P u s t a k a . Varzamaling v a n bulletin lopands v a n 13 April 1B73 tot 2 7 FBbruari 1BBD. (BKI51/1BDD). Kemp. K u a l a L u m p u r .. 1B7B).. B4. juga tBrjamahan D' S u l l i v a n 19DB.. Teuku.II F a s a l 1 3 .D. JeekeUJPJ. Klielstra. D B n H a a g . Bab. — . HBt S u m a t r a Tractaat (1BB1). HBt Gajoland an zijne bawonarB. 1BB6. Baarn. Kepper. 1BB3. I & II. Bl.d i n a r . Javasche Courant. PH van der. D B AtJBhars. P a l m e r the m a n w h o had no faith in Raffles. L a n d an Volk v a n Atjah VroBgar Bn Nu. B5. HBt FamiliB Bn KamponglBven op Groot Atjeh (I dan II). Leiden..R a n i r i B u s t a n u ' s / Salatin Bab IV & F a s a l 1. M a l a y Sufiam.. 1B47. 3 jilid. John. (Straits Times 2 9 Agustus 195D). 79. — . — . Jones. Joynboll. BB.I.EB. Hurgronje. RafflBS-AchBh ovBraankomat 1B1B. . Jacobs. Snouck. GF. B2. Over Malaise Litaratuur. Iskandar. 77. E a n AtjahschB vlag VBrovard ta B a r o e s i n 1B4D. J. 1951. BBshrijving v a n den Atjah oorlog. Arab Seafaring in the Indian Ocean and early medieval times. 7B. Jakarta 1BD3. X X . N u r u ' d . HTS. B u s t a n u ' s Salatin. B7.C..

.. Leur.. 1DB. S. The coming of Islam to East Indies. 11D. J.xxvii 95. Lekkerkerker. 1D4.. Keuchenieus. 1D3. Hakluyt Society. 1B79). MP. 1 9 5 5 . Land an Volk v a n Sumatra. J A. 1877. GBSchiBdBnis v a n Asahan (TBG 31). De Eerste Atcheneesche Expeditie (Tijds.. Atjah.. babBrapa laporan tahunan.1 6 4 1 (JMBRAS). Bandung. 1D2. HindoB-JavaanschB gBschiBdBnis. Zeewezen 1874). 1 9 2 1 . Kroesen CA. DB Atj H h Dorlog. JC van. JJ. 1D5. — . SB. 1944. . LBidan. I. 1591 —16D3 (ad. Marre. AmstBrdam. ThB siegB and capture of Malacca from FortugUBSB in 1 6 4 D . JMBRAS 1951. 1 9 2 1 . Staatsinrichting v a n NII-II. I . 9B. Paris 1B74. 1 9 2 6 . B7. Ean Hollandscha JuffBr op bBzoak bij dBn Vorstin v a n AtJBh. DB SpiBgBl voor LeBrgiarigB WBtgBlaBrdan (Carmin sagala mBraka itu yang mBnuntut 'ilmu pada mBmudahkan sagala hukum Syara' Allah).de. FBmBrintah Balanda untuk Statan GBnaraal. Lancaster. Marrison. 9B. 1DD. Koloniaal Verslag. Tadju'l Alum in 1 6 4 4 . 111. Klerck. 1D6. Dr. BKI. E. 1D7. Kruijt.. Kreemer. Dan Haag. LBidan.I I . Aristide. E B n Javaanscha Primhon uit 16d H n BBUW. diBBrtasi.. Atjeh en de Atjehers. C. Nota ovar dB AtJBhschB ExpBditiB v a n April 1B73 (Standaard Juni 1B73). James. 1 9 1 2 . P. Keyser.S. Tha VoyagBs of Sir Jamas LancaatBr to Brazil and thB East Indies. 1BB3.A. Kordorffer. William FoBtBr). L'histoirB des roiB dB Fasay. (EiganHaard. Leupe. Kleintjes. LWC. Indonesian TradB and SociBty. London. Kraemer. 1D1. 1D9. GE. 112. Krom. NJ.

(TBG). L e m b a g a Kabudayaan Atjah. Mohammad Zein Djambek dan Ismail Djamil.. Deli. 127.B. . A. 12D. 1 9 1 4 . (Banda Acah). Java and Kataha (disalin kB bahasa Inggris olah R J da Toucha.. Srivijaya. JMBRAS 1 9 5 5 . History of Sumatra. Kuala Lumpur 1 9 6 6 . Tha travel of Marco Polo (Translation) . 126. Mededeeling aangaanda Beniga in dB Kraton v a n AtjBh gBVondBnmanuscriptan B. RJ. — .. Moens. CBtakan ulang. 195B. in dB Malaischa Taal. Marsden. 122. JP. DahoaloB dan Sakarang. JL. Moquette. J.. Varslag v a n mijn voorlooping Dnderzoak dBr MahamBdaansch oudhBdan in Atjah Bn ondBrhoDrighBden. 124. J M B R A S 1917). handalande ovBr da Atjah oorlog. Eradia's description of M a l a c c a (JMBRAS 193D). D B Noord-SumatraansB rijkan dar parfuma an spBcarijBn in voor MoBlimsB tijd. Mead. Kerajaan BumipoBtara di Indonesia (ZalfbesturandB LandschappBn Buitanga w e s ten). Mohammad Said. Persian influence on Malay Ufa. 11B. 123. . 1 9 3 9 . 116. Islam di tanah China. LXVI. Gadjah F u t i h . Moorhead. 119. ("Kitab Mukhtaaar Syaraj' Islam"). 125. 121.P. Meursinge. — . William. J S B R A S . JV. — . Mills.B. 117. Handbook v a n hBt Muhammadaanscha rBgt. 114. Hikayat Raja-Raja Pasai. M..XXV111 113. H i s t o r y of M a l a y and HBr Neighbours. Junus Djamil. 1B44. Kutaraja.. 115.

. Moorkerji Radhakumud. TBG 1 9 1 2 . Leiden. A Tamil Marchand-Guild in Sumatra. 133. Morley. JMBRAS 1949.. GK. Samsu'd-Din v a n FasBi. Obdeijn. 135.. D B Barsta vorstan v a n Samudra PBSB (RBpportan DD 1913). C. 13B. 1932). 134.A. — . Hikayat Maharaja R a w a n a (JRASMB 1933). 131. ini salalu disabut-sabut kutipan dari Bus'tanu's Salatin itu adalah juga bBrarti cabutan dari BloBmlBzing-nya Niemann.. — . Overbeck. ThB Arab and EastBrn Trade. 13D. . Dalam buku ini dikutip bagian Hikayat Acah dari Bustanu's Salatin karya Nurru'ddin Ar-Raniri. Bijlagan handalingsn -StatBn GBnBraal 1B72. 137. B l o a m l B z i n g uit M a l a i s c h B Gaschriftan. 1B73 (TNI 1B73). E. Sumatra Bn da ZBBvaart op Indischa Dcaaan. DB grafstBan tB Fasa Bn GrissBB vargBlekan mat dergelijke monumantan in Hindoastan. H. Nieuwenhuijze. 14D. Indian Shipping. AcBh) 1BB3.. van. Netscher. JAE. kannis omtrent 139. (TBG. 129. D B muntBn v a n NI (bagian Sumatra. Nilakanta Sastri. V. A History of thB Seabarna Trade and Maritime Activity of thB Indian from EarliBst Timas. Nota DVBr dB batrakkingan v a n NBdarland tot hBt Rijk v a n Atjah sinds 1B24.126. en van der Chijs J A. KA. "IndonasiB" 195D. Moquette. D B GaografischB Sumatra in da Middeleauwen. Apabila dalam "Acah SBpanjang Abad". C. 132. I—II. DB NedBrlandBrs in Djahor Bn Siak (VBrhandallingan BGKW XXXV).O. TBG 3 1 . Niemann. 136. Nooteboom. JP.

Poerbatjaraka. Schlegel. Saminar Ssdjarah Masuknya Islam. 1 5 4 . M. WA. Said. Jakarta. Ronkel.L.. DA. Dostkust. Tha Suma DriBntal of TomB PirBa. Supplamant to thB catalogue of tha Arabic manuscripts praaarvBd in thB m u s e u m Batavia. BandaBng. ParlBmantairB rBdevaeringen. disalin dari bahasa Portugis kabahasa Inggaris. khusuB Did States in tha Islam of Sumatra. 152. I dan II Amsterdam. 149. GBorga Gravilla. Society of Arts and Scianca. DB FioniBrs dar Beschaving in NI. Cambridge. Rees. GBOgraphical NotBS. Salam and thB Indies. James Duncan. 153.. LHW van. 19D9. — .. JO Frans van de. 15B.. 156.. 1 9 2 2 . 146. 1963. Tome. Ph S van.Phillips. Rafik Khan. Islam in China. 1 4 3 . Risa/ah.. Chinsazan buiten China. Sajarah Indonesia I-II. Fanarbit Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam kB Indonesia. kB Indonesia. Sanusi Pane.. Putnam. 142. Schnitger P. E B U Maleische GBtuigBnis ovBr dan wag dBr Islam in Sumatra 1 9 3 1 . G. 1 9 4 4 . Schadee. Tintamas. Tha Story of thB GrBat CommBrcial Era of tha City. 141. 157. ForgottBn Kingdoms In Sumatra. XVI. Putte. Atjah an de Dorlog met Japan. Tha E s s e x Institute. Piekaar. 147. di-edit: H. AJ. TNI. 1 5 1 . 1949. . 144. 14B.M. Korta aantaekeningen over hBt Rijk v a n Atjin. Salam VBSSBIB and ThBir VoyagBS. 145. 1 9 6 3 .M. Hitter W. Pires. AbdoBrraoaf v a n Singkal (disartasi). 1 5 5 . 15D. Rinkes. 191B. Hakluyt Society. tarJBmahan Sulaiman Sjah SH. D B gBBchiadanis v a n Sumatra's . Sandick. WHM. 1 9 4 7 . 1 6 3 9 . R i w a y a t Indonesia. T'oung Fao.

Leiden. Souterwoude.. Kern barjudul D B Varbraiding v a n dan Islam. Shellabear. Teng. Schrieke. 162. 1 9 3 4 . disertasi. 161. Da VBBtiging Bn Uitbraiding dBr NBdarlandars tar Wastkust v a n Sumatra. BrBda.J. 35).. Ensiklopedia IndonBsia. . GR. British Policy in thB Malay PBninsula and Archipelago. 166. 16D. 166. Swami Sadasunda. J M B R A S . Schrieke. tBrmasuk karangan R. Ridders De. Tie/e. 1957. 3 2 . Dawood. Raniri and thB Wujudiyah af 17th Csntury AchBh. Nicholas. (JRASMB 1969). Syed Muhammad Naguib Al-Attas.. 2 6 . IndiB.O. 163.159. 1 9 1 6 . 1963. B. 173. Sutan Gunung Mulia dan KAH Hedeling. Stuttenheim.A. HBt Bosk v a n Bonang. Tibbets. 1 9 6 6 .. Monograp J M B R A S . H. Somer. 27. PJ Elout van.J. Hikayat Sri Rama.J. Pralegomena tot BBna sociologischB studia ovar dB valkan v a n Sumatra. J. CultuurgBBchiBdBnis v a n Indonesie". betrBffandB da DvarzBBBchB Bezittingen. An account of soma of oldBBt Malay MSS n o w Bxtant. 169. 175.. Tar/ing. BijdragBn tot dB Gaschiedenis der DnderhandBlingan mat England. 1B49. Eurapears in dBn Malaischen Archipal (BKI 2 5 . 1B24— 1B71. Redaksi.W.. 1 9 3 6 . KBbOBdajaan Islam di Tiongkok. GaschiBdBnis v a n Nad. Singapore. Stuers.. Abdullah bin Abdulkadir Munsyi. Stapel. 5 jilid. 2 9 . 165. F. 174. 171. 3D. WG. CM.M. Suwarna Dwipa (Sumatra).L. — . Sajarah MBlayu. Fra-Islamic Arabia & South East Asia. Situmorang dkk. 172.. PA. 167. B. 164. 17D. Da KortB Varklaring.

KO. ov 1 9 1 3 lampiran D. F. GP. L. 192. V/ekke.G. Biographic v a n dan Toekoe Panglima Maharadja Moahamad (Ind... Nuaantara... Tolson. Nota ovBr dB geschiadanis v a n hat landschap Pidia (TBG 56). van. Vollenhoven. 1B3. 177. Veltman.. — . Toedjimah.Xll 176.J. IBB. NBdBrland an hBt rijk v a n Atjah (Discussian in dB II dB kamar near aanlaiding BBUB intarpallatiB) TNI 1 8 7 4 I. Vink.. 1 9 1 7 laporan K (tantang Patau MaurBuhom Daja). W. dan F. A. 1B7. J S B R A S 1B8D. Verheul. Vink. 1B9. 1B73. JA. T.. (bBrikut lampiran HID) DV 1 9 1 5 lampiran G (lampiran Patau Meureuhom Daja di Tjot-Glang Djong). G. S. — . R— ov 1 9 1 4 lampiran P. 1B4. 1BD. . Tijdschrift). BHM. Dra. IBB. 162. World History for Malayan from earliest timBs to 1 5 1 1 . R. PJ. Asrarsal-insan fi ma'rifa Al-ruh w a ' l rahman (Tasis) 1 9 9 1 . AchBh.X. A HiBtory of East Indian Archipalaga. 165. 179. — ov 1 9 1 9 lampiran D. Va/entijn. Atchin Bn zijnar batrakkingen tot Naderland. E.F. Nota bBtrBffBndB dB Atjahscha goudenzilver BmBBdkunst (TBG 47). Tregunning. laporan 1 9 1 7 lampiran E. (BKI 1886). P. De JJ. D_. Van Langen.. — . 191.Mill. Dud Bn N i a u w Dost-Indie" 1 7 2 4 . 176.. 19D.E.. D B Inrichting v a n hBt AtjBhachB Staatbastuur. 1B92. 161. Q. Da Mauzanah in Fasa TBG 1 9 2 7 . X. dan mtsnganai Gunongan (lampiran J) salanjutnya laporan K. Veth.

1 9 6 6 . . J a v a BodB.. R.. tBrkamuka dan panarbitan rBsmi. (disBrtasi) 1 9 8 5 . — . 2D7. Zainuddin. Paul. 1S3. 1 9 8 1 . XVI. 2D2. Tha Chronicla of Fasai. Fawarta Dali.1.1.. P. 198. babarapa ssk. J. 1 5 2 D . 196.. Wheat/ey. Tydschrift voor NBd. J M B R A S . MBdan. — . 2DB. 2DB. X. India. Madan.M. — . 2D1. Catakan Fustaka Ilmu Kuala Lumpur. 195.. BKI 1 9 5 1 . XIII. 1 9 7 2 . Wo/ters. J M B R A S . 2D5. A Study of Drigin of Srivijaya. HiBtory of Johora. 2D4. 2DD. majallah. 197. — . — .J. Bataviasche HandBlablad. SurabajaschB HandBlsblad. HBt gBzantschap v a n Sultan v a n Atchin in 16D2 aan Prins Maurits v a n N a s s a u Bn da oudNadBrlandscha Rapubliek. Drs. T W B B MalaiachB Garschriften v a n Nurur'ddin Ar-Raniri. . d. Sakitar Karadjaan Atjah dalam th. Straits T i m a s . Laidan.1 B 7 5 . Zentgraaf. AtJBhscha Courant. XII. A HiBtory of Malaya. LocomotiBf.O. Hat SumatraantJBs.F.Voorhoeve. J M B R A S . Hat Volk. 199. X. — . ThB Golden Kharsanese. A History of Malay Literature. DBH Courant. HiBtory of JohorB. 194. History of PBrak. H. Pinang Gazatta. NiBWB Courant (dengan rubrik AtJBh Kroniaknya). 1 8 6 3 . Sumatra Post. 1 9 5 5 . J M B R A S . 2D3. Wap. Early Indonesian Commerce. J M B R A S XVII. Winstedt. Tarich AtJBh dan Nusantara. Van Bn ovBr Nuru'ddin Ar-Raniri. AtJBh. Zakaria Ahmad. J M B R A S .

.

.DDD Tahun sebalum Isa. mirip dBngan manusia kBra yang pBrnah ditemui di PBking ataupun makhluk purba sebagai itu di Eropah. maka It) "ThB StonB fige of Indonesia" (VarhandBling nn. Bl KITLV).DDD sampai 5DD.pai kemuara sungai Irriwadhy. Babak terakhir abad Gunung Es barlangsung dimasa 4D. Parhatikan peta kira-kira sebagai itu disabalah ini (halaman 2). tBrlihat k a w a s a n yang mBmungkinkan dapat dilakukan perpindahan secara barjalan darat bagi makhluk purba yang bBlum mencapai kemampuan mengarungi laut. Dibagian lain. J a w a dan Kalimantan terpisah dari tanah besar Asia. Diperhatikan dari peta yang antara lain sepBrti digambarkan oleh sarjana Van HeBkeren dalam bukunya ( . Setelah SumatBra.DDD tahun dahulu.P E N D A H U E U A N I'ui-bukulu S c l l n t a s . wilayah itu kini daerah istimewa propinsi tingkat 1 Negara Republik Indonesia. Berikut berpuluh-puluh pulau basar dan kacil yang mandam pinginya. lebih kBtimur AcBh. Birma. maka terlihat hatak Acah ketika itu merupakan tanjung yang didampingi oleh taluk lsbar sarr. J a w a dan Kalimantan dBngan tanah besar Asia dimasa Gunung Es dalam zamanzaman purbakala. Dengan dBmikian perpindahan dari atau kesana tidak mustahil. Acah tarlatak dibagian paling utara pulau Sumatara dan paling barat bagi kepulauan Nusantara. W yang turut mBmpBrhitungkan pernah terjadinya keksringan laut dan salat pemisah Sumatera. Sebegitu jauh hanya di J a w a tBlah dijumpai fosil-fosil manusia kera atau kera sebagai manusia berjalan dBngan dua kaki (pithBcanthropus arBctus) yang dipBrkirakan hidup antara 3DD.

» . . Siam..ACEH SEFA.NJJIND ABAD 4 KatBrangan pata: < -. mamhuka kamungkinan jadi jalur perpindahan manusia zaman batu atau saaudahnya dari hulu sungai yang paling pangkal. (hitam) Lataknya labih ketengah laut atau asalnya laut dalam kamungkinan tidak dapat dilalui jalan kaki. 1 . • . kBmungkinan pamindahan manusia kBra dari tanah darat dari barat atau dari timur (Tiongkak) kB Trinil (Jawa) atau SBbaliknya. (abu-abu): Laut dan salat jadi leering yang mBmpBTtaUtkan tanah baser JP dangan pulau-pulau. . maupun Birma. /iBabBrapa sungai baser dan panjang di Indo Cina. dikatika itu mungkin dapat ditampuh olah makhluk dangan jalan kaki. «• jurusan berpanah dihujung pakai N D . berjaniB bangsa Inda-mongoloid seasal dengan jsnis bangsa berbahasa Austroasia tarmasuk Austronesia. Mungkin dari sana datang atau SBbaliknya. Pada pata terdapat kira-kira wilayah Yunnan.

L i t h (kapak-SumatBre). z a m a n batu pBrtangahan (masalitikum) dan z a m a n batu muda (nBolitikum). H. n a m u n nyatanya pBrkakas sBbagai itu b u k a n l a h spBsifik SumatBra tapi d i k a n a l dibBrbagai tBmpat d i k a w a B a n l a i n t a r u t a m a d i d a r a t a n Asia. A d a l a h diluar k e m a m p u a n penulis ini u n t u k m e m p e r k a t a k a n p a r k s m b a n g a n abad-abad kBbudayaan batu tersBbut. 1330. S i s a n y a b a r u p a tangkorak (fosil) dijumpai di Wajak. y a n g Batu lagi tBrdapat di Acah T i m u r yaitu d i a n t a r a K u t a Binjai d a n g a n Alua MBrah. yaitu di K r u a n g GBUkuah di B u k i t Fangoi tidak j a u h dari j a l a n karate api. Dr. DBngan m a m p a r h a t i k a n p a r k a m b a n g a n k e m a m •puan m a n u s i a a w a l tersebut m e n a m p u h kBhidiipan y a n g b a r a n g s u r . olah P.A. Naovn Sumatra". KuppBr <3> mBncatat a d a n y a dijumpai batub a t u bBrgoBok sebBlah p a d a a m p a t t e m p a t BkBvaka«i(panggalian) di AcBh: tiga dibagian Aceh U t a r a . D a r i p a d a a d a n y a pangBnalan toraabut 12) 13) "Karta lilds voor dB praahistDrischa Varaamalliig". Sebagitu j a u h y a n g dapat dijadikan p a g a n g a n m e n g e n a i p a n y a r t a a n d a e r a h ini dari z a m a n prasBJarah h a n y a dapat d i m u l a i dari z a m a n b a t u partBngahan (mBsolitikum). Disini s e k e d a r d i m a k s u d h a n d a k malihat salintas m u l a p a n y a r t a a n Acah sajak z a m a n b a t u bBrsandar b a h a n .b a h a n yang ditBmukan.a n g s u r dari k a p r i m i t i p a n n y a s a m p a i kabarbagai kasanggupan sadarhana dalam zaman-zaman keturunannya. m a k a d a p a t l a h diparbuat p a m b a g i a n z a m a n y a n g ditempuh oleh m a n u s i a p u r b a k a l a itu dBngan tiga z a m a n batu 12) Y a k n i z a m a n batu t u a (palaaolitikum). "PalaaalithiachB warktuigen uit Atjah.V. d a n di K a n d a n g . van Sttin Callenfels. .DDD t a h u n s a b a l u m I s a tampillah di Indonesia jenis m a n u s i a aural y a n g s a m p u r n a (HomoSapiens).N. S a m u l a b a t u bargoaok sBbBlah tarsBbut m a n d a p a t n a m a S u m a t r a .G...my FENDAHULUAN 3 disekitar m a s a 1D. dakat pantai salatan J a w a TBngah. K.

m e n g a m b i l n a m a tampat ditBmuinya petunjuk d i m a k s u d . hidung pesek d a n b e r b a d a n sedikit pendek. I n i p u n tBrgalong j a n i s p e n d u k u n g kBbudayaan d i m a k s u d . Enggano dan orang Toala di S u l a w e s i . MerBka ditandai olah w a r n a kulit mBnghitam. dikenal dangan orang Vedda berciri-ciri sebagai itu a d a l a h k e t u r u n a n arang-orang y a n g m B n d u k u n g k B b u d a y a a n BacsDno-Hoabinhian tersebut. mBnurut n a m a lokasi p e n e m u a n benda itu. di Indonesia d a n g a n orang S a k a i . F e n e m u a n artefak (parkakas) dibagian Indo Cina. Dan bBrsandar alat pBrkakas yang dijumpai di B a c s o n dan Hoa B i n h diatas. DidBkat Malbourna A u s t r a l i a d i t a m u k a n tangkorak yang dibari n a m a tBngkorak KBilor. P e n d u k u n g k B b u d a y a a n yang s a m a dikBnal di M a l a y s i a dBngan arang-orang Sanoi d a n Y a k u n . J u g a dengan a d a n y a ditemui bukit k e r a n g (sisa m a k a n a n ) dan beberapa b e k a s p a r k a k a s yang tBrtimbun kBdalamnya disBpanjang pantai sejak dari M e d a n ke Aceh T i m u r . Fanghuni-pBnghuni yang p a d a z a m a n kBmudian manja^jh diri k e h u t a n . m B n e g u h k a n parhitungan sebagai itu. r a m b u t agak keriting. seperti yang dikBtahui di Sri L a n g k a .1 ACEH SEFANJANG.H a a b i n h i a n . K u b u . Ment a w a i . Dari penyelidikan ahli tarnyata ia n e n a k m o y a n g pBnghuni A u s t r a l i a asli yang kini mamBncil. d i a n t a r a n y a di B a c s o n (utafa Tonkin) d a n di Hoa Binh (tanggara Hanoi) m e m b a w a orang u n t u k m e m p e r h i t u n g k a n b a h w a k a w a s a n tersBbut m B r u p a k a n tBmpat a s a l pBndukung kebudayaan zaman batu pBrtangahan (mesolitikum) yang bBrkelana bagian k e s e l a t a n n y a (Muang T h a i . S B m e n a n j u n g M e l a y u d a n b B r b a g a i tBmpat d i k e p u l a u a n Indonesia. t e r m a s u k AcBh).ABAD justEru m e m u d a h k a n Drang u n t u k mBnBliti a s a l m u a s a l k e d a t a n g a n pBnghuni s e s u a t u k a w a s a n a t a u daerah. pBnghuni z a m a n d i m a k s u d digolongkan mBnjadi p e n d u k u n g k B b u d a y a a n B a c s a n o .

a. datBd 1H92". J i k a ini tapat ada k a m u n g k i n a n b a h w a y a n g disabut arang M a n t e u a (atau SBbutlah Mantra) d i p a d a l a m a n Aceh itu. baik s a b e l u m m a u p u n satBlah tibanya p e n d a t a n g b a r u . K a m u n g k i n a n sakali MBsolitikum (zaman batu partengahan) m a u p u n z a m a n batu a w a l (Falaaolitikum) di J a w a T a n g a h dikenal dengan orang Wajak itu. Lihat juga Snouck Huryronje dalam " D B Atjehers" I. 3B1. " A n Introduction to the study of Ancient Times in the Malay P e n i n s u l a " (JMBRAS. Dr. s e b a g a i m a n a h a l n y a dBngan orang orang M e l a n e s i a yang diam m a m a n c i l dibarbagai kBpulauan l a u t a n TEduh.BIagden membuat laporan resmi yang disiarkan kamudian dalam J S B R A S N Q . b e r k e l a n a ka A u s t r a l i a dikBpulauan l a u t a n T e d u h ini. hal. jilid VIII.l. T a g a s n y a (41 Teungku Ismail Ja'kub: Atjah dalam SBdjarah". "Visit D a party of f i r a n g Mintira to Singapore". Demikian s s m u a dari p e n d u k u n g k a b u d a y a a n d i m a k s u d diatas yang k a m u d i a n k a t u r u n a n n y a b e r s e b a r dikepulauan Indonesia. 7 7 bBrjudul "MBmorandum Dn thB Aborigines in tha J a s i n district of Malacca. R . dll. MerBka mangatakan b a h w a marBkalah asli putara Malaka. Logan dalam majalah ilmiah berbahasa InggBris yang dipimpinnya bBrnama " J o u r n a l of the Indian Archipelago and E a s t e r n | Asia". " T h e Superstitions of thB Mintire".O.'i dalam penerhitan t a h u n 1B47 hBrjudul "ThB Physical CheractBristics at the Mintira". yang s i s a . bagian 2 h a l a m a n 74). C. Australia dan Melanesia. SBbalumnya tantang Mantara dapat dibaca dari tulisan-tulisan J .FENDAHULUAN 5 diatas. 19 yang mangajanya " M a n t a " . hidup meniEncil dihulu M a l a k a ibi .s i s a n y a p u n s u d a h tidak atau p a y a h dijumpai kini a d a l a h k a t u r u n a n p a n g h u n i z a m a n p u r b a k a l a yang sisa-sisa p a r k a k a s n y a talah ditBmui di AcBh U t a r a d a n T i m o r itu. Roland B r a d d s l l d a l a m studinya m m s m a s u k k a n orang M a n t r a ini kBgolDngan orang Y a k u n . hal. Van Langen mengBJanya " M a n t i r " atau "DrBng Mantir" ( " D B Inrichting van hBt Atjehscha Staatshastuur ondBr hBt Sultanaat"). Disitu dicatat mukim-mukim kadiaman • r a n g MantBra itu. N a m a yang mirip dangan M a n t e u e ini dikenal di M a l a y s i a dsngan s s b u t a n M a n t r a . Sebagai dikBtahui di A c s h ada d i k e n a l s u a t u golangan primitif yang maniEncil d i p a d a l a m a n Sagi XXII atau ditempat lain d i p e r k e n a l k a n dangan n a m a orang Manteue im . d i s e g a r a m k a n kajenis Veddaid (menurut n a m a orang Vedda di Srilangka) d a n jenis A u s t r a l i a MalanesDid. 15) (6) .

atau Malayu Tua. w a l a u masih dBngan bahan pBrkakas saroa batu. Prota-Malayu. Salah Batu panamuan yang cukup bBrkBsan adalah barupa gandBrang tBmbaga (kattladrums) yang dipargunaKan untuk sesuatu upacara. DBngan kemampuan itu Asia TBnggara memasuki zaman kBbudayaan temoaga atau labih diidantitaskan kapada nama kBbudayaan Dong Son. dan mem. . N a m u n pBnBgasan bBlum diparolah. MBlayu Muda (DautBuro MBlayu) itu ditandai OIBII kacBrdasan yang sudah dimilikinya tarutama dalam pangBtahuan manukangi alatalat dari bahan logam (tambaga maupun basi).6 ACEH 5EFAN JANG-ABAD tergalang Veddoid atau Australia-MalanBsaid. mangambil nama dasa di Indo Cina di tBmpat gBndarang tersBbut ditamukan. Kadatangan rnereka barakibat tarsingkirnya golongan janis bangsa AustraloMelanasiaaid atau Vaddoid yang labih dulu menBmpati k a w a s a n ini. yang tBmpat asal kadatangannya s a m a dBngan golongan pertama. bBrcocok tanam mBmancing. Inilah golongan arang-orang Malayu tardahulu dan masih berdarah murni. Mereka sudah mampu membuat pariuk dari tanah. menunjukkan juga b a h w a marBka talah membutuhkan makanan yang dimasak.ara tarnak. Mereka bBrkulit s a w o matang sapBrti orang Mongol. Zaman ini ditandai dBngan munculnya janis bangsa yang disabut Froto-Malayu atau Malayu Tua. Golongan MBlayu Tua ini mBmbawa sarta kemampuan yang lBbih maju dari tardahuiu. MBraka ditandai dBngan bahasanya. Kahadiran zaman batu muda (nealitikum) manggantikan zaman batu partangahan di Asia Tenggara diparkirakan tBrawal disekitar 25DD tahun atau paling lambat disakitar 1DDD tahun sabBlum Isa. yang manurut sarjana kini dikatBgorikan kBgolongan rumpun OBsar bahasa Austra-Asia. Mareka sudah tahu barumah.Blih. SBkitar 3DD tahun manJBlang Isa muncul pula golongan yang disabut DBUtsro-Malayu atau Malayu Muda.

. asal muasal orang-orang MBlayu adalah dari Indo Cina. Dalam pBnyalidikan balakangan dikatahui adanya panduduk asli di Acah Besar berketurunan atau mirip dBngan orang Batak. sahingge orang2 yang rnenyaksikannya kemudian malihat17) "Taalkundige gagevena ter bapaling van hat stamland dBr Malalacha -Polynesiche vnlkBn". tBtaplah mereka dalam kemurniannya. Dlungkap juga dalam "G-eachiBdania van N.I. mBmastikan . dari Stapal dkk. jilid I. orang N i a s .FENDAHULUAN 7 Sarjana bahasa H. B a h k a n diantara katurunan pBnghuni Malayu Tua yang dizaman dulu pBrnah mancapai kepulauan Pilipina. Damikian tadinya dangan golongan pandatang MBlayu Tua. Golongan Malayu Tua itu kini dikenal berketurunan orang Batak. ada yang disabut sama dan barciri-ciri orang Batak. Manganai beradanya golongan katurunan Batak di Acah Besar itu sedikit banyak dapat diperkirakan hahwa marakalah golongan MBlayu Tua yang tidak begitu jauh manyingkir kepedalaman ketika golongan MBlayu Muda menjalang permulaan abad Masehi tampil ka Acah dan manduduki pantai-pantai.bahwa dipalajari dari sagi bahasa adapun sumbBr kebudayaan orang-orang MBlayu itu adalah di Campa.KBrn r» tokoh yang dikBnal sabagai pelopar yang mBmpelajari bahasa-bahasa AustroAsia.". orang Gayo dan A l a s . d a n k a r e n a m e r e k a m e n y i n g k i r kepBdalarnan. orang Taraja dan Iain-lain.. Karana merBka sama saja dangan orang2 Batak dari jenis MBlayu Tua yang datang dari tanah b a s e r A s i a itu. Ketika yang balakangan ini muncul pula kB Indonesia golongan Malayu Tua menyingkir kapadalaman ataupun hagian tarkBcil bBrbaur dBngan merBka. setBlah yang tarsabut duluan bBrkambang sakitar 1SDD dan 25DD tahun lalu. baik karena kainginan barsama maupun karena diparlukan. Kocin Cina dan Kamboja. bagitulah pula para panyusulnya MBlayu Muda. Dangan kata lain.

(TBG.2 hal. U n t u k golongan s u k u B a t a k ditandai dengan n a m a s u k u LBh R a t u a (Tiga R a t u s ) . Bagitupun s u a t u p a r h i t u n g a n lain tantu turut diambil p e r h a t i a n .ABAD nya mirip sekali d a n g a n orang B a t a k yang s u d a h b e r a d a d i p e d a l a m a n T a p a n u l i itu. B . Maka jika terlihat d i m a s a b a l a k a n g a n ini a d a tardapat • B r s a m a a n a n t a r a golongan s u k u . Salinen b a h a s a Belenda "Da Wonderlijke RaizBn van Pinto in Europe. tBrsabut pada footnote no. tapi b a r a m a i . Bagaimanapun. dalam menyElBsaikan partikaian dan akhirnya m e n g h a s i l k a n p e r d a m a i a n s e b a g a i d i c e r i t a k a n oleh Mendes Pinto 19) p a d a hBmat penulis tidak m u s t a h i l telah m a m b u a t tarjadinya pBmindahan golongan s u k u tersebut kesana. 3 1 .1 5 7 1 M. y a k n i b a h w a pBnghuni yang dianggap t a r a s i n g itu m a m a n g datang dari t a n a h B a t a k tidak l a m a s s t a l a h p B m e r i n t a h a n I s l a m di AcBh m B l u a s k a n p s n g a m b a n g a n n y a k s l u a r daBrah itu.s u k u yang diam ber"iBts omtrent dBn oarsprong v a n hBt AtjBhschB volk. D a l a m p e m e r i n t a h a n Sultan Alaiddin Al-Ka ha r ( 1 5 3 7 . h a l m a n a dibalakang a k a n d i u n g k a p k a n lagi telah diatur s i s t e m pBmbagian s u k u d a l a m maidBntitaskan pBranan kBgDtongrayongan m a s i n g .m a s i n g d a n dami bakti m e r e k a kBpada p e n g u a s a .ACEH SEFANJANG. D a l a m m a s a Sultan tersebut diketahui terjadinya ikhtiar pengBmbangan w i l a y a h d a n / a t a u Islams a m p a i k e t a n a h B a t a k . sudahlah dapat kiranya d i y a k i n k a n b a h w a golongan pBndatang M e l a y u T u a itu tidak p i n d a h sendiri-sBndiri dari t a n a h a s a l n y a .jilid 32). hal I S dst.m a u p u n k a r e n a kEdatangan R a j a B a t a k d a n p a s u k a n n y a . Bn dan tDBstand Dnder hat voormalig Sultanaat v a n AtJBh". V a n L a n g a n (8) mencatat b a h w a tempat asli m a r e k a di L a m p a g a r a t a u L a m b a i d (VI Mukim). M u n g k i n sebagai akibat d i b a w a ke Aceh manjadi t a w a n a n p e r a n g yang a k h i r n y a dibBbaskan.r a m a i . Asia Bn Afrika". tBrutama d a l a m kBSBmpatan sebagai itu m^raka dapat m a m a n f a a t k a n s s m a n g a t kBgotong-royongan yang telah mBnjadi ciri-ciri merBka dari s e m u l a lahir itu.).

yang datangnya dari sumber sama. justeru itulah jelas pemnjuk hahwa mBrska ssasal. Itulah pula dalil utama yang sekaligus mBmbantah bahwa Indonasia baru bBradab setalah diisi olah kabudayaan pandatang Hindu. Pada golongan Mslayu Tua ini lBbih banyak dijumpai keaslian kebudayaan yang dipunyai kBturunannya dewasa ini dan itulah juga yang msnaguhkan kayakinan bahwa tingkat kBbudayaan Indonesia dimasa lampau yang jauh itu sudah lBbih dulu mBngisi paradaban bangsa ini lama sabBlum pendatang India atau asing lainnya tampil. sama-sama Melayu Tua. bahwa suku Gayo dan Alas yang diceritakan diatas tadi tsrgolong konservatif dalam cara hidupnya. "Adapun diceritakan olBh yang ampunya cerita ada suatu kaum orang dalam negsri itu tiada ia mahu masuk agama Islam maka ia lari kBhulu sungai PBusangan maka karana itulah dinamai orang dalam nBgeri itu Gayur. Peristiwa yang diceritakan diatas ini mBnyangkut dangan pengembangan Islam oleh Sulthan Maliku's-Saleh yang menjadi raja di PasBi menjalang akhir abad kB 13. apabila dilihat dari kemungkinan bahwa golongan suku Melayu Tua (dalam mana tBrmasuk orang Gayo dan Alas tersebut) sudah sajak mula masuknya pendatang baru golongan MBlayu Muda itu sudah pergi menyingkir . bila dibaca apa yang parnah diungkapkan oleh "Hikayat Raja Raja Pasei". hingga datang pada sekarang ini". Menarik pBrhatian mBmperkatakan panggolongan ini. SBhingga merBka tidak menghendaki p e m b a h a r u a n .FENDAHULUAN jauhan. adalah orang Gayo dan Alas. (ada yang bardiam di Tapanuli ada di Aceh dan di Pilipina). Ungkapan tBrsebut tantulah bukan ditulis bBgitu saja tanpa sipanulis mengetahui atau sBtidak-tidaknya pernah mBndBngar. SapErti dicatat diatas tsrgolong Melayu Tua di AcBh. Disitu dikatakan antara lain sebagai berikut. dari flaratan SBmenanjung Asia Tenggara. Namun.

yang telah diidentitaskan sebagai golongan y a n g s a m a dBngan orang S e m a n g .ID ACEH SEFAN JANG ABAD k e p B d a l a m a n . p a r h i t u n g a n tantang b e r a d a n y a orang-orang M e l a y u T u a sBSudahnya. n a m u n k a r a n a a d a n y a pBtunjuk bBrupa pBrkakas sBparti y a n g dijumpai di A c a h U f a r a itu. K a l a u d e m i k i a n h a l n y a b u k a n l a h tidak terdapat k e m u n g k i n a n b a h w a cerita sipenulis barsumbBr dari b a h a n CBrita m u l u t kBmulut y a n g s u d a h b a r k a m b a n g d a l a m m a s a sebBlum Maliku's-Saleh. k h u s u a n y a d a r i C a m p a a i a u p u n K h m a r (Kamboja). Y a k u n . yaitu dari z a m a n kBbudayaan B a c s o n H o a . T a r k a s a n dari a p a y a n g s u d a h d i u t a r a k a n diatas d a p a t l a h k i r a n y a d i s i m p u l k a n b a h w a pBnduduk A c a h y a n g b B r a s a l p B n d a t a n g M a l a y u M u d a (DautBro MBlayu) m a m a n g l a h juga k a t u r u n a n dari p a n g h u n i a s a l di Indo Cina. tentu tidak dapat terlepas lagi dari p a r h i t u n g a n tantang orang-orang ManteuB diatas tadi.B i n h i a n . t i d a k l a h SBmata-mata m u s t a h i l b a h w a marBkalah k a t u r u n a n pendukung k B b u d a y a a n z a m a n b a t u pBrtangahan tarsBbut di Acah. J i k a ini tapat nilai dari carita H i k a y a t Raja-Raja F a s e i h a n y a dapat diterima sebagian yaitu k h u s u s m e n g e n a i k e t i d a k a d a a n kssBdiaan golongan MBlayu T u a z a m a n dulu itu u n t u k berb a u r dengan pendatang-pendatang y a n g telah b e r h a s i l dapat marBbuf tBmpat kadi a m an dipantai. Toala d a n sebagainya. SBbBtulnya m a s i h b a l u m jelas b a h w a orang MantauB itulah y a n g d i m a k s u d dBngan golongan y a n g hidup d i z a m a n B a t u F a r t a n g a h a n . K a t u r u n a n mBrBkalah y a n g k a m u d i k n disBbut manBmpati . D a n mengBnai k e t u r u n a n Gayo d a n A l a s itu p a d a h a m a t penulis tepatlah marBka digolongkan k e p a d a kelornpok MBlayu T u a . sebelum I s l a m h a d i r m a k a m a s a y a n g dapat d i p e r k i r a k a n b a r l a n g s u n g n y a a d a l a h paling l a m b a t diperm u l a a n abad 1 Masehi. S u a t u penalitian y a n g dapat m a n d B k a t k a n t a r c a p a i n y a maksud dalam mengetahui asal usul/panduduk moyang Aceh y a n g sajak b e r p u l u h abad sebelum M B S B M s u d a h dikatahui b e r d i a m d i w i l a y a h ini.

baik karena didatangi maupun karBna mandatangi. hal. lalu ia manyimpulkan bahwa moyang orang Acah asalnya dari Campa. bahkan mampartBguh apa yang tBlah diungkai lBbih dulu bahwa pBnghuni purhakala orang Aceh sebagai juga moyang orang Indonesia lainnya adalah orang-orang Malayu Tua dan yang kamudian disusul olah golongan MBlayu Muda. bahwa moyang orang Acah dahulu bBrasal dari tanah Ssmananjung Indo Cina itu. SBperti dapat dipahami dari uraian diatas. BlagdBn an yang dalam hubungan itu mBnaliti pula bahasa AcBh dan dBngan mBmpBrhatikan k a m u s kata-kata Acah yang pernah disusun olah Van Langan (bakes pamongpraja BBlanda didaarah tsb) dimana didapatinya banyak kata-kata Khmer (Kamboja) talah mengambil kesimpulan yang sama. "AchinasB and Mon-KhmBr" (FBeatbundBl KBG. B a h w a banyeknya (10) (11) BKI. Tentang ini jadinya tidak perlu disangsikan lagi. 1B31.D.FENDAHULUAN li wilayah pantai-pantai disakaliling Aceh dan golongan Melayu Muda inilah yang aktif barkontak dBngan orangorang asing. B a h a s a mBreka dan bahasa orang Campa menuniukkan tanda adanya pangaruh Mon KhmBr (Kamboja). G. . baik Niemann maupun BlagdBn memandang asal moyang orang Acah adelah dari daratan Indo Cina. Dan katanya: "Drang Aceh dahulu kala mungkinlah golongan ekhir dari pemindah-pBrnindah Indonesia yang meninggalkan Indo Cina dan mengambil tarnpat diwilayah dimana mereka kini bardiam. Dalam tahun 1B31 G. 1 . Niemann -nm manulis bBrkanaan dengan hasil penyBlidikannya b a h w a ada ratusan kata-kata Cham (Campa) yang terdapat dalam bahasa Aceh. . h a l m a n a misalnya tBrkasan dari petunjuk penekanan suara dipateh kata terakhir dan tidak adanya patah kata akhiran sapafti yang biasanya terdapat dalam bentuk kata-kata Indonesia umumnya".1 3 2 3 hal.K. 35). 27-44.

disusul olBh golongan M e l a y u M u d a yang m u n c u l disBkitar 3DD t a h u n sBbslum Isa. H a l ini diperteguh nleh fakta tentang berbagai k e m a m p u a n m e r e k a tBrutama d a l a m sektor p e r t a n i a n dan p e r t e r n a k a n . D. dan k e c e r d a s a n dibidang 112) "An Introduction. thay number some BDD.G. h a l . Katanyai "ThB Indonesians today era found in the mountains. D e m i k i a n juga d a l a m berbagai k a r a j i n a n seperti bBrtenun. 1334.s a u d a r a n y a tardahulu. SBpBrti d i k a t a k a n jika MElayu T u a sebagai akibat kBdatangan M s l a y u Muda m a n g u n g s i d a n m e n g a m b i l tBmpat kBdiaman j a u h k a p s d a l a m a n . Salagi golongan MBlayu T u a m a s i h mamiliki taraf kBbudayaan yang s e d e r h a n a .k a t a Cam dan K h m e r dapatlah pula diperhitungkan s e k e d a r sebagai akibat k e d a t a n g a n m e r e k a k e t a m p a t n y a yang s a k a r a n g labih a k h i r daripada s a u d a r a . 1BD. half of them living along thB main range of Annam". golongan Melayu T u a datang disekitar 25DD-15DD t a h u n s s b s l u m Isa. seperti b e r s a w a h . l l . (13) . JMBRAS XVII.12 ACEHSEFAN JANGABAD k a t a . Roland Braddall vit d a l a m studinya yang dicatat dibagian lalu m a n u n j u k b a h w a golongan M a l a y u T u a (ia menyBbut! Indonesian) kini diseluruh Indo Cina m a s i h dij u m p a i b e r d i a m d a l a m j u m l a h tidak k u r a n g BDD.E. MBreka niBnampati gunung-gunung. Hall W/ p u n m a n e k a n k a n b a h w a u n s u r inti p e n d u d u k t a n a h b s s a r IndoCina d a w a s a ini a d a l a h tatap tardiri dari Drang Indonesia. Tidak ketinggalan d a l a m bidang pBrtukangan sBperti mBndirikan r u m a h dan m e m b u a t p a r a h u . mBmbuat irigasi d a n m a m a l i h a r a h e w a n . D.E. hal.DDD jiwa. golongan MBlayu M u d a t a r s a b a r d a n m e n g u a s a i p a r a n a n n y a dibagian pesisir. London.DDD throughout Indo-China.Hall: "A History of South-East Asia". m a k a golongan pendatang MBlayu M u d a tiba dengan kBlBngkapan k e b u d a y a a n n y a yang dapat d i k a t a k a n s u d a h tinggi p a d a z a m a n itu.G. T e l a h disinggung dibagian lalu. ("the basic elBmant of tha population D tha Indo-ChinBSB f m a i n l a n d today r e m a i n s I n d o n e s i a n " ) .

itulah yang d i h a r a p k a n dapat dicBrrninkan pada u r a i a n salanjutn y a d a l a m b u k u s e d e r h a n a ini. dangan s u k a d u k a dan p a s a n g surut n a i k n y a . dan b a g a i m a n a lanjutan SBtarusnya s a s u a t u h i m p u n a n gampong-gampong dapat mambina suatu kasatuan m a s y a r a k a t yang labih baser. m a u p u n d i k a w a s a n y a n g didatangi olah p B r a n t a u MBlayu T u a d a n M a l a y u M u d a ini. D a n i t u l a h pula y a n g m a m u d a h k a n mBrBka m e m b a n g u n s s s u a t u kBhidupan berkBlompok.p i n d a h s B b a g a i y a n g tarjadi d i z a m a n batu.FENDAHULUAN 13 kBSBnian ( m u s i k . tBrsusun. dBmikian di A c a h m a r e k a t i d a k l a g i h i d u p b B r p i n d a h . dari g a m p o n g k e m u k i m d a n dari . Sejauh m a n a pula antar gampong saling butuh satu dBngan lain d a n saling isi mBngisi dBngan k B b u t u h a n tsb. B a g a i m a n a p u n . Dalam bidang pelayaran melintasi lautan mBreka t e l a h m e m i l i k i k a c a k a p a n tinggi. LBbih u n i k l a g i t s r c B r m i n s i s t e m d e m o k r a s i y a n g m a r B k a rBalisir d a l a m m a n g u k u h k a n kBgotong r o y o n g a n itu. SBJak kedatangan mereka keaktifan kontak dengan dunia luas tBrlihat n y a t a . S e b a g a i k e a d a a n d i b a g i a n d a e r a h l a i n b a i k di I n d o Cina t a n a h a s a l sBndiri. b a h k a n d a l a m hidup m e n e t a p dan berkeluarga/berumah tangga mareka marasakan p e r l u n y a s a l i n g b a n t u a t a u bBrgotong r o y o n g . b B r w i b a w a dan mBgah. MarBka juga sudah menganut aliran k a p s r c a y a a n yang olBh k a u m a g a m a d i s e b u t d a n g a n i s t i l a h p e m e l u k animisma. tidak s e m u d a h itu saja d i p a s t i k a n b a h w a s e s u a t u d e s a a t a u gamp o n g y a n g bBrgotong r o y o n g t a l a h m B n u m b u h k a n k B l o m p o k k a l u a r g a lebih b e s a r lagi. selanjutnya dalam kBrukunan bBrtBtangga itu m a m b a n g u n b e r s a m a d e s a ( k a m p u n g ) a t a u g a m p o n g s e p e r t i y a n g t e r d a p a t j u g a di A c e h S B p a n j a n g a b a d m u l a i k B t u m b u h a n n y a . s e n i s u a r a d a n p B r w a y a n g a n ) . m e r e k a d a p a t m e n g e n dalikan pBrahu niBngarungi lautan luas dan m e m p e r g u n a k a n k o m p a s dari pengetahuan perbintangan.

Pada bab-bab menyuaul akan dapat dipahami sBdikit banyek ditumbuhkan oleh latar balakang tab. Sebab-sabab lain tantu ada. hanya karBna kagotong royongan belaka.14 ACEH SEFANJANGABAD m u k i m kasagi dan satarusnya manjadi unit karajaan. tarutama dasakan perakonomian dimana suatu pimpinan masyarakat mamarlukan jeminan atas kelancaran perdagangan luar yang dibutuhkannya. .

(Journal at tha Indian ArchipBlago and Eastern Aaia. namun perkBmbangan sajarahnya tidak bBgitu pasti. bagian salatan sBmsnanjung Arab.). masa bBrabad-abad sebalum MasBhi. Tiga tahun lamanya pelaut tBrsabut bapargian. 3 1BS7. Barangsur-angsur masyarakat mampergunakan lintasan laut.sT WF i II ACEH DALAM PEKMULAAN PENGENALAN ANTAR BANGSA Dipermulaan tumbuhnya pBradaban di Eropah dan Asia. Catatan sajarah kegieten orang FhoBnBsia itu samula tarsimpan dalam pBrpustakaan dikota pBlabuhan Alexandria (Iskandriyah). i m Antara lain palayaran dapat juga dicatat tBntang apa yang parnah disampaikan olah Raja Salomon supaya palaut-palaut Fhoanasia barlayar menuju timur untuk manamui gunung Dphir. . marBka kambali dangan barhasil membawa harta tsb dalam jumlah basar. SamBnjak itu daya tarik barlayar manjadi mambBBar untuk manamukan timur kaarah matahari tarbit 114) Thomas Braddatl: "ThB AnciBnt Trade of tha Indian Archipelago". SebBrmula tarsBbut peranan pelaut FhoenBsia. tapi karana sudah hilang maka yang dapat dipargunakan sabagai sumbar adalah Injil. hubungan antar kBdua tanah besar bBnua tersejbut barlangsung melalui darat. sBterusnya hubungan jauh jauh. Spri Baru. Jil. yang diam di Yaman. karena diternpat tersebut tBrsimpan harta bBrharga daripada amas. II. mulanya antar pantai yang dakat. kecuali bahwa yang menjadi panghubung disakitar laut Tangah adalah palaut-pelaut dimaksud dan disekitar laut Marah dipagang olah pelaut Arab-Saba. no.

m e n y u m b a n g k a n cahaya kehidupan kepada manusia. TErdapat berbagai parhitungan bagaimana mula kedatangan hasil hasil dari kepulauan Indonesia kasana. pslaut-palaut b a n g s a Indonesia telah berhasil mengarungi lautan luas. alat psnting u n t u k p a l a y a r a n . b a l e r a n g . d a p a t d i k a t a k a n b a h w a p e l a u t I n d o n e s i a l a h y a n g p e r t a m a b E r h a s i l mElintasi l a u t a n luas.h a s i l k s k a y a a n a l a m dari k a p u l a u a n I n d o n e s i a . b a h k a n jika diteliti k s m b a l i m a s a . m e r i c a m a u p u n csngkih). . m a u p u n dari Taluk F a r s i dan India. m e n s g u h k a n fakta tantang k e m a m p u a n m a s a nanak m o y a n g b a n g s a ini m e n g a r u n g i l a u t a n l u a s . L a m a SBbslum dunia l u a r m s n g E n a l komp a s . sepErti r a m p a h . k a p u r b a r u s . 123. pelaut-pelaut Indonesia s u d a h p a n d a i m a n g g u n a k a n bintang-bintang dilangit u n t u k pedoman pelayarannya. b B r l a b u h .di S u n g a i I n d u s (India) d a n tBlah m e n d a t a n g i p e l a b u h a n d i s i t u d B n g a n b B r k a l a as/.m a s a y a n g t B r a w a l . Barangsur-angsur pula bahanbahan pardagangan bartambah ragam. D i c a t a t b a h w a di p e r t a n g a h a n a b a d kB 1 M a s B h i p e r n a h o r a n g S u m a t e r a (15) C. Dari Eropah dibawa o r a n g b a r a n g . PBrpindahan orang Indonesia d i m a s a b a r a b a d . hal. b a h w a l a m a sebBlum t a h u n M a s a h i .b a r a n g yang d i b a w a oleh orangorang Arab Saba. S u a t u c a t a t a n m e n g a t a k a n b a h w a d i z a m a n A l e x a n d B r t h e G-rBat s u d a h pBrnah orang b a r j u m p a d a n g a n pElaut dari S u m a t a r a . dan pangetahuan b a h w a asal orang Malagasi ( M a d a g a s k a r ) a d a l a h p e n d a t a n g (irnigran) d a r i I n d o n e s i a .a b a d sBbBlum M a s s h i k s A f r i k a b a g i a n timur. T a n t u p a d a t e m p a t n y a u n t u k d i u n g k a p k a n sedikit. yang pada gelerannya pula m e n a m p u n g barang-barang baik dari sapanjang pantai Arab Selatan. b a h k a n e m a s a t a u b a n d a l o g a m l a i n n y a sapErti psrak dan timah.r e m p a h (lada. Sekitar m a s a inilah t a m p i l n y a d i p a s a r A l e x a n d r i a itu h a s i l .b a r a n g d a g a n g k a A l e x a n d r i a .ACEH SEFANJANGKBAD IB yang setiap pagi tampil. d i s i n i dipart u k a r k a n dangan b a r a n g . k a m a n y a n . Nuutvbuom: Sumatra an ds zeevaart op de IndischB DcBaan (Majallah "IndonBsiB").

Afrika. K e d a t a n g a n m a r e k a tentulah d i m u n g k i n k a n olah k e s a n g g u p a n m a r e k a m e n g g u n a k a n pBrahu p e r a h u layer. 17 mengunjungi R u m a w i dan m a n g h a d a p k a i s a r Claudius. A r a b . . merBka b e r b a k a t m e n g a r u n g i laut. Iraq. F a r s i . Catatan Idrisi diabad ke X M a s e h i yang m a n y a b u t b a h w a ia mBlihat pBlaut Aceh di M a d a g a s k a r m B m b e r i k a n patunjuk kuat b a h w a orang-orang yang pindah k e s a n a d a h u l u itu (yang m u n g k i n berlanjut b e b e r a p a abad). R u m a w i dan E r o p a h lainnya. h a l 1 2 3 . Dari petunjuk kagiatan p e l a y a r a n di l a u t a n India penulis lebih y a k i n b a h w a kontak k e p u l a u a n Indonesia dengan dunia l u a r a d a l a h d i a w a l i oleh d a t a n g n y a lebih dulu pBlaut-pBlaut I n d o n s s i a yang m a m b a w a h a s i l b u m i n y a k e p e l a b u h a n . k h u s u s n y a dari Indo Cina.cit. K a r e n a letak AcBh dibagian barat dan w i l a y a h n y a mamiliki dua m u k a laut ( s a m u d a r a India dan salat Malaka) dapatlah d i p a r h i t u n g k a n b a h w a w i l a y a h ini tempat singgah p a r m u l a a n dari kBgiatan m u n d a r . Suatu petunjuk m e n g e n a i t e r l a k s a n a n y a h u b u n g a n nagari Cina dangan s a s u a t u w i l a y a h di Indonesia dari z a m a n terdahulu dapat d i p e r h a t i k a n dari catatan Tiongkok " T s i e n 116) (17) C.. Sebagai d i m a k l u m i moyang Indonesia a d a l a h b a r a s a l dari t a n a h b e s a r Asia. iw.Nouteboom: ibid op.k a w a s a n bers a n g k u t a n . l a m a s e b e l u m orang-orang l u a r itu b e r h a s i l mencoba m e n d a t a n g i sandiri k a w a s a n ini.ACEH DALAM PERMULAAN. Dangan m e m a h a m i k e m a m p u a n p e l a y a r a n pelaut Indonesia melintasi l a u t a n l u a s dengan m e m p e r g u n a k a n " k o m p a s " daripada bintang-bintang dilangit. b u k a n l a h m u s t a h i l b a h w a pEngBnalan orang m a r tentang k e p u l a u a n Indonasia a d a l a h bBrpangkal dari k e d a t a n g a n lebih dulu pelaut-pslaut IndDnEsia k e k a w a s a n .p e l a b u h a n dunia luar tsb. a d a l a h orang Aceh. ( M a d a g a s k a r . AbEssinia) m a u p u n Masir. (17).m a n d i r p e l a y a r a n a n t a r a k a p u l a u a n Indonasia dangan palabuhan-pElabuhan sebalah b a r a t baik India.

Catatan dimaksud berkenaan dengan masa pemerintahan kaiser Wang Mang (1 —B M). dan dari sana diangkut melalui jalan kabarat. . terutama ke India. Sementara itu hasrat dunia luar untuk menemukan sandiri kawasan yang menghasilkan rempah-rempah. Drang India yang juga pEradabannya sudah maju dan lEtak geografinya terdakat dsngan Indonesia. Lama sekali waktunya sebelum dikatahui lintasan laut dari Tiongkok leu/at perairan Indonesia dan Selat Malaka serta lautan Hindia. hal. Sejarawan banyak sependapat untuk memperkirakan bahwa Huang Che dimaksud adalah Aceh. antara 2DB tahun sEbslum Isa sampai 24 tahun sesudah Isa).G. Kaissr tersebut mengirimkan bingkisan barupa mutiara dan permata lainnya kapada sebuah negari yang disebut dalam catatan itu bernama Huang Cha. IB.cit. IS. GBSchiBdanis van den IndischBn Archipel (1947). dipergunakan orang lintasan darat yang banyak sekali menelan biaya dan bahaya itu.EHall. Namun masih barabad-ahad lamanya belum terlaksana. Juaa Vlekke.IB ACEH S E F A N J A N G A B A D han-shu" (tarikh dinasti Han. « Fengsnalan Tiongkok atas sesuatu kerajaan di Indonesia tsb memperteguh pendapat bahwa barang-barang hasil bumi Indonesia telah diangkut oleh pelaut-pelaut Indonasia ke Tiongkok. padahal kecer dasan bangsa Yunani pada ssktor ilmu pengetahuan sudah marupakan kekaguman. Mesir dan setErusnya. bergelora terus. hal. kapur barus dan emas itu. Arab. Kaiser Wang memEsan agar untuk imbalan bingkisannya dikirimkan binatang badak. baberapa abad sebBlum Masehi itu masih saja mengkhayalkan dalam 1181 D. yang terdapat dinegeri itu. Dan pBngangkutan lintas darat yang amat jauh itulah yang dikenal dangan ssbutan "Lintasan Sutera" ("Silk Route"). Farsi. Wang bermaksud hendak memelihara badak tersebut bersama peliharaan lainnya dikabon binatangnya. op.

timbul r e k a a n b a h w a orang yang m e m b u a t p e n a n g k a p a n penyu itu u n t u k hidupnya adalah p a n d u d u k S u m a t s r a . k a r y a Walmiki. yang . m e n j e l a s k a n l i n t a s a n p e r d a g a n g a n yang terjadi m a s a itu a n t a r a Mesir dan India. Disitu disebut a d a n y a s e b u a h pulau ditimur b e r n a m a Y a w a d w i p a terdiri dari 7 b u a h k s r a j a a n . pula k a r a n a d i k a w a s a n itu m s m a n g dijumpai b a n y a k penyu.ACEH DALAM P E R M U L A A N 19 s a s t r a n y a tentang a d a n y a s u a t u pulau disebelah timur s e b a g a i m a n a t e r k e s a n dalam k a k a w i n " R a m a y a n a " . Seorang n a k h o d a Y u n a n i yang tidak dikenal siapa orangnya. Diceritakan p a d a n y a b a h w a Chryse satu negeri yang m e n g h a s i l k a n penyu terbaik dilautan Hin dia. ahli sEJarah Y u n a n i (4SD s e b e l u m Masahi) sebagai orang p e r t a m a pambuat peta b u m i dunia. Diceritakan selanjutnya b a h w a p a n d u d u k dari perb a t a s a n T h i n datang k e s a n a . k a r e n a p u l a u inilah yang b e r a d a dilautan Hindia dan yang t s r d e k a t kebarat. Mungkin tidak berapa l a m a k e m u d i a n dunia barat juga talah m e n d e n g a r a d a n y a " b e r i t a " orang India sebagai itu. F s n y u s u n b u k u pstunjuk " F E r i p l u s " ini oleh orang barat talah dianggap sebagai peratas jalan u n t u k msngBnal kBpulauan I n d o n s s i a . pelabuhanp e l a b u h a n yang dijumpai ditengah p e r j a l a n a n laut dan barang-barang apa yang diperjual belikan a n t a r a nBgara b e r s a n g k u t a n . Dengan m e n y e b u t p s n y u terbaik itu. A l e x a n d e r the Great yang p e r n a h m e l a n c a r k a n e k s p a n s i n y a ke India. Tapi k e t e r a n g a n n y a mengEnai Chryse atau yang lebih lagi ke timur h a n y a dipsrolEhnya dari orangorang India dan p e n d u d u k sungai G-angga yang datang bercerita k e p a d a n y a . p e r n a h m e m b u a t s e m a c a m b u k u penuntun yang diberinya nama "Feriplus Maris E r y t h r a e a " (petunjuk p e l a y a r a n laut India) pada sekitar a w a l abad ke 1 Masahi. sejauh-jauh d i g a m b a r k a n n y a ke timur h a n y a s a m p a i menjelang p e r b a t a s a n India. J i k a dituju lebih j a u h k e t i m u r lagi a k a n dijumpai " p u l a u " b a s a r T h i n a e tempat p e n g u m p u l a n sutera dari Thin. h a n y a berhasil mencapai sungai I n d u s . Herodotus.

Yunani maupun Ferancis dan Spanyol dBngan saudagar-saudagar Arab yang membawa dagangannya dari pantai Arab Selatan.2D ACEH SEPAN JANG ABAD mEnghasilkan kakayaan alam bBrupa hasil bumi rBmpahrBmpah tsb. yang disebutnya sBbagai terletak pada bagian paling timur. Bukunya yang tarksnal "G-aographikB Uplshasis" bBrupa ilmu bumi dunia yang langkap dengan peta-petanya. pada bab ka 7 membicarakan kepulauan dan semenanjung bagian Asia Tanggara. tinggal di Alexandria. Dalam peta itu ditempatkannya SBbuah pulau bernama Yabadiou suatu nama yang mirip dBngan nama Yawadwipa. bsbsrapa abad lBbih dulu dalam kakawin Hindu " R a m a y a n a " . sebagiannya bBrasal dari pantai utara pulau Surnatera. Mesir. Dalam kaitan ini dapat pula dipBrhitungkan mengenai pBrkBmbangan masa itu. Ia bBrnama FtolBmaeus. suatu pBlabuhan besar zaman dulu di Mesir yang banyak memegang paranan dalam lintas pardagangan antar bangsa. Namun Drang partama dibarat yang mampar kenalkan Nusantara dan Semenanjung MBlayu adalah seorang ahli ilmu bumi Yunani 75 tahun kamudian. Bisa jadi dBngan pBlabuhan bagian paling barat dari kepulauan . atau G-oldEn ChErsonesB" atau dalam bahasa Indonesia "Pulau E m a s " . Barang-barang dagang disini yang bBrasal dari timur telah didatangkan Dleh saudagar Arab dari Barygaza atau dari pantai-pantai lain di India. Ia mempErkanalkan "Auraa ChsrsonBsus". Mampsrhatikan tampat tinggal PtolBmaBus yaitu Alexandria terkesan b a h w a ahli Yunani ini talah mamparolBh informasi dari saudagar-saudagar yang bBrdatangan kesana. knta pelabuhan perantara (entrepot) bagi sekitar laut Tengah terutama Rumawi. Suatu kBmungkinan dapat dipBrhitungkan yakni bahwa barang-barang yang dibeli atau diangkut dari Barygaza. atau di Aceh.

k a p u r h a r u s . y a k n i Aceh. D a l a m b u k u ke 7 G-BOgraphia-nya PtolBmaeus m e n y a b u t kota p e l a b u h a n J a b a d i o u . sBhingga b u k a n m u s t a h i l b a h w a kepulauan Indonesia sejak antara abad kB 1 dan kB 2 orang Hindu sudah masuk. J a w a m a u p u n FalBmbang. Indonesia ini. e m a s m a u p u n p a r a k . FBrmulaan SBJarah Indonasia dapat diatur sejak itu. Maka tepat apa yang diingatkan dalam "G-eschiadenis v a n (19) (20) J. M a l u k u . l n <lun kclxiiluyuuiuiyu. MoBns p u n mBmpBrhitungkan damikian. (?oi K t ' k l l a r n u i i l ki-ilutun^uii l l i n . u n t u k h u b u n g a n dengan dunia luar. Bagaimanapun perlu disadari dan dicatat bahwa lama SBbelum orang Hindu datang orang IndonBsia dimanapun m e r e k a b e r a d a d i k a p u l a u a n ini s u d a h m a m i l i k i kBbudayaan sandiri yang tidak dapat dikatakan masih rBndah walaupun tidak hendak disabut sudah bertaraf tinggi.21 ACEH DALAM PERMULAAN.L. Suatu catatan Tionghoa m s n g a t a k a n b a h w a bertepatan pada tahun 132 Masehi. Juga nama yang ditulis alBh PtolamaBus "Yabadiou" dakat dBngan bunyi "Yawadw i p a " tarsBbut. terletak dibagian paling oarat. ibid . (M Dapat diperhitungkan b a h w a ArgyrB tarsabut d i m a k s u d k a n B a n d a AcEh atau disBkitar situ. Yatiao mangingatkan ajaan SangSBkBrta "Yawadwipa". sapBrti dari K a l i m a n t a n . A c s h sBbagai entrepot. karBna yang terpenting komoditi ekspor d a w a s a itu a d a l a h lada. Atau bisa jadi juga orang l u a r h a n y a m a n g a d a k a n kontak dengan p e l a b u h a n AcBh itu sendiri. tBlah datang kenegari tBrsBbut parutusan Raja Yetiao untuk mangantar apa yang disBhutnya sabagai upati. y a n g h a n y a k mBnghasilkan e m a s d a n sangat s u b u r . Moens: " D B Noord Sumatraansa RijkBn darParfums an SpacBriJBn in VoDr-MoslimsB tijd" (THE 1955 Jilid BS). tBlah t e r l a k s a n a p e r d a g a n g a n a n t a r p u l a u . S u l a w a s i (Bugis). SBmuaini dapat di suplai olah p e l a b u h a n Acah. dicatatnya b a r n a m a ArgyrB atau Kota FBrak.

T a g a s n y a . tapi adalah pribumi Indonesia sandiri.W.ABAD N a d . D a r i t u l i s a n itu d i k e t a h u i b a h w a sekitar abad tsb pBrnah berdiri s e b u a h k a r a j a a n d i b a w a h psrintah Raja M u l a w a r m a n . I n d i B " 121) t a n t a n g k B k B l i r u a n o r a n g m B n y B b u t b a h w a Drang H i n d u s e b a g a i p a m b a w a k e b u d a y a a n / p e r a d a b a n k e I n d o n e s i a a t a u y a n g m e n y e h u t b a h w a SBbBlumnya orang Indonesia m a s i h liar dan biadab (telanjang. yaitu diteliti d a r i p r a s a s t i itu s s n d i r i y a n g b a r t u l i s a n F a l l a w a d a n b e r b a h a s a S a n g s e k e r t a itu. ialah m a s a sesudah mancapai a b a d kB 4 M a s e h i . Adapun sekedar yang agak jelas ialah s u d a h a d a n y a m a s u k pBngaruh H i n d u tBrsebut. K a l i m a n t a n T i m u r . D i s i t u y a k n i di M u a r a K a m a n b a b a r a p a r a t u s k i l o m a t B r k a h u l u s u n g a i M a h a k a m . . h a r u s SBbaliknya. seperti orang utan). Stapel. M e n g i n g a t b a h w a orang In!21i F.22 ACEH SEPANJANG. anak Raja Kaundungga. Sedikit b a n y a k . Y a i t u b a r s a n d a r s u a t u b e k a s y a n g ditBmui b a l a k a n g a n i n i di K u t s i . Diantara prasasti y a n g terdapat disitu terdapat pula b e k a s jejak k a k i dBngan dibubuh tulisan yang antara lain m a n g a t a k a n pBrnah digiatkan s u a t u penggalian k a n a l (terusan) sapanjang 15 kilomatar d a l a m m a s a 2 1 h a r i . M s m p B r h a t i k a n n a m a K a u n d u n g g a ini m a k a k a m u n g k i n a n sekali b a h w a raja tarsabut b u k a n orang India. Yaitu orang I n d o n e s i a sudah b e r k e b u d a y a a n atau barperadaban sebelum orang Hindu datang. Disebut juga pBmBrintahan ayahnya Acwawarman. ditamui 4 p r a s a s t i t u l i s a n F a l l a w a berb a h a s a S a n g s e k e r t a . Di J a w a B a r a t d i s a k i t a r C i t a r u m t a l a h d i t B m u i j u g a petunjuk yang m e y a k i n k a n b a h w a dipertangahan abad ke 5 p a r n a h bBrdiri s e b u a h k B r a j a a n b e r n a m a T a r u m a n a g a r a d i b a w a h pBrintah Raja P u r n a w a r m a n . A p a y a n g d a p a t d i p a s t i k a n t e n t a n g tBlah masuknya unsur Hindu. tBntang a n g g a p a n s u d a h bBrkamb a n g n y a k B b u d a y a a n H i n d u SBJak d a t a n g n y a b a n g s a t e r s e b u t d i a t a s m a s i h mBrntBrlukan b a h a n t a m b a h a n u n t u k p e n e g a s a n .

Katanya: "Bahwa dengan melalui satu atau lain jalan.ACEH DALAM P E R M U L A A N . Dangan sendirinya manimbulkan pertanyaan bagaimana dengan Aceh. Sebagai dapat dilihat dari ungkapan diatas buktibukti tentang masuknya kebudayaan Hindu ke Indonssia barulah ada sstelah menjelang akhir abad ke 4 Masehi. Tapi kesimpulannya sejauh mana pengaruh itu seperti pintu terkatup tidak berkunci. dan m u n g k i n k a h terjadi demikian dikala orang masih mempergunakan kapal layar. b u k a n dari k E c s r d a s a n a t a u p u n ksbudayaan yang didatangkan oleh orang India dari luar. I. Dr. kehidupan sosial dan politiknya sejak menjelang akhir abad lalu manulis. ( 1 B 9 3 ) . maka dapat di yakinkan bahwa kemampuan menyelesaikan pekerjaan besar dalam waktu singkat itu adalah semata mata hasil kemampuan masyarakat Indonesia sendiri. hanya dapat manunjuk cara bsrpakaian wanita-wanita Acah yang dikatakannya bersanggul miring sama dengan cara wanita-wanita Hindu. -wilayah yang jelas letaknya paling barat dan paling dekat ke India dari wilayah Indonesia lainnya. di Kutai dan di Taruma. 23 donasia yang barbakat petani sejak berabad-abad sebelumnya pun sudah tinggi kEahliannya msngBrjakan irigasi psrsawahan. . Snoiiuk Hururun/c: D B AtJBhBrs. A p a k a h k a w a s a n ini d i l i n t a s i saja. Snouck Hurgronje (22) seorang sarjana Bslanda yang banyak sekali menaliti dan mempelajari asal usul Aceh. 1221 Dr. Ferhubungan dengan penghuni India tetap juga meluas lanjut kamasa Islam". Itupun sepanjang yang jelas dikatahui adalah hanya didua tempat. langsung atau tidak langsung Hinduisme pada suatu waktu sudah mengalir kedalam peradaban dan bahasa Aceh tidaklah rnerupakan kesangsian lagi walaupun mengenai hal tersebut sudah sukar diteliti dalam riwayat dan adat.

Bekas Residen Belanda Van Langen juga sudah m e m b u a t s t u d i y a n g s a k s a m a m a s a ia b e r t u g a s d i s a n a j u g a s e k i t a r b e r a k h i r n y a a b a d kE I B . (BKI. 34.k u b u r a n Hindu.k a t a C a m p a . 1B94. B a h w a H i n d u itu j u g a b e r p e n g a r u h hBsar p a d a a d a t i s t i a d a t m e r e k a t i d a k l a h p e r l u d i s a n g s i k a n lagi. Ini terkesan dari penjalasannya yang menyebut terdapatnya k a t a . J u l i u s J a c o b s (23) s B o r a n g a h l i k e s e h a t a n y a n g p a r n a h b a r t u g a s di A c a h s e j a k t a h u n 1B7B s a m p a i m e n jelang akhir abad ke IB manulis: " E e s a r n y a p s n g a r u h Hindu atas p a n d u d u k asal setidak-tidaknya dapat ditBguhkan olsh k s n y a t a a n tantang p e m a k a i a n n a m a . justBru itulah p e r t a n y a a n . Jacobs: Hat FamiliB. k a t a . K. B a i k dicatat b a h w a y a n g d i m a k s u d V a n L a n g e n dBngan H i n d i a B e l a k a n g a d a l a h Indo Cina.24 ACEH SEPANJANC ABAD Dr.k a t a d a n etnologi d a p a t d i y a k i n k a n b a h w a o r a n g H i n d u m a s u k kB A c e h m e l a l u i H i n d i a B e l a k a n g (Achter India). K a t a n y a d a r i p e n e l i t i a n b a h a s a . D i s a m p i n g i t u disBbut j u g a m e n g a n a i pBr(23) 124) Dr. . Bicara tsntang unsur-unsur Hindu Van Langan m e n g a t a k a n b a h w a tidak mustahil imigrasi Hindu dulunya tBlah m e n c a p a i p a n t a i u t a r a A c e h . Katanya k e r a j a a n H i n d u AcBh d a h u l u t i d a k h a n y a t B r b a t a s di A c a h b e s a r saja tapi juga m e l u a s ke Aceh U t a r a t e r m a s u k Fasai.k i r a p a r t e n g a h a n p e r t a m a a b a d kB I B katika m a n a orang-orang Islam menggantikan tempatnya dan banih-banih bulat sabit bertehar luas diatas runtuhaii kerajaan Hindu itu".F. J. S a l a h s a t u b u k t i k a t a n y a t i d a k h a n y a di w i l a y a h tBrsBbut t a p i j u g a di S e m a t a n g D o r a d a k a t K u a l a B a t e e K a u r e u d a dibagian Fidi telah ditemu k u b u r a n .L. T a p i b e n a r k a h k u b u r a n itu dari j e n a z a h H i n d u d a n a p a k a h tidak ada p B m h a k a r a n . Van Langen: Da Inrichting van hBt AtjshschB Staathastuur ondBr hBt Sultanaat.n a m a tampat dalam bahasa Hindu istilahnya yang terdapat dalam b a h a s a Aceh.an Kamponglsvan Dp Grant AtJBh. D a l a m b u k u n y a (24) a n t a r a lain disinggungnya tsntang b a n y a k n y a kata-kata sangssksrta yang dipakai dalam bahasa Aceh. 1BBB). t e r u t a m a k a l a u diingat b a h w a k e r a j a a n H i n d u telah berdiri t e r n s h i n g g a k i r a .

Tidak jBlas a p a k a h h i k a y a t Sri R a m a AcBh ini s a l i n a n h i k a y a t Sri R a m a s a d u r a n tBrdahulu.s a m a dangan n a s k a h AcBh l a i n n y a (25) Rev. . B a r h u b u n g k a r e n a k e m u d i a n Aceh sejak z a m a n I s l a m . G. SBmakin b a n y a k didatangi oleh pErantau dari India S s l a t a n (Keling) dan b e r k e l u a r g a dengan penduduk setempat.hal. B u k a n s e b e l u m n y a ! Dapat dicatat b a h w a k e s u s a s t e r a a n Aceh ada juga memiliki h i k a y a t Sri R a m a d a l a m b a h a s a Melayu. sBkalipun ciri-ciri intinya tEtap IndonEsia. Dibagian lalu s u d a h disinggung mengenai w a r n a kulit orang-orang yang pindah dari d a r a t a n Indo Cina yang k e b a n y a k a n lebih memiliki w a r n a kulit kBhitam-hitaman.ACEH DALAM PERMULAAN 25 IX c a m p u r a n k a t a . TBntang ini b u k a n l a h b a h a s a Aceh saja tapi b a h a s a Indonesia u m u m p u n m e m i n j a m b a n y a k k a t a . t B r k a s a n d a r i d i p e r g u n a k a n n y a i s t i l a h " A l a i h i s s a l a m " d a n Iain-lain.h i t a m a n dibanding dBngan s u k u lain m a k a h a r u s l a h dipBrhatikan faktor pErc a m p u r a n dBngan orang M u s l i m India SBlatan yang tBrjadi setelah berabad-abad k e m u d i a n . No. 1BBB.h i t a m a n . 1D7 delamnya tBrdapat kutipan Bkstrak Hikayat Sri R a m a tBrssbut hal.k a t a Sangsakarta. W. Disebut s a d u r a n k a r a n a tardapatnya u n s u r ka I s l a m a n . 143 s/d 1 5 1 . m a k a tidak anBh lagi b a h w a kulit k e b a n y a k a n orang-orang Aceh lebih b e r w a r n a k a h i t a m .31. Dalam z a m a n k e b e s a r a n sultan-sultan b a n y a k pula dijumpai pendatang-pendatang orang Afrika (Habsyi) yang dijadikan h a m b a . J S B R A S .k a t a yang bBrasal dari istilah SangsakBrta. dikenal sebagai m B r u p a k a n s a d u r a n dari k a k a w i n R a m a y a n a k a r y a Walmiki. F e r c a m p u r a n m e r e k a dangan p e n d u d u k setampat juga tantu mambEri p e n g a r u h a k a n b e n t u k b a d a n dan w a r n a kulit orang Aceh. S a b u a h n a s k a h Sri R a m a tulis tangan huruf J a w i (Arab) k o l s k s i pendeta L a u d d i t a h u n 1B33 k i n i ada tarsimp a n d a l a m p B r p u s t a k a a n BodlBian UnivBrsitas Dxford di InggBris (25) b B r s a m a . Sbellabear: An Account of Soma D the DldBst Malay MSS now exf tant. K a r a n a itu b i l a m a n a k a m u d i a n k a l i h a t a n b a h w a w a r n a kulit orang A c s h lebih k e h i t a m .

Sebaliknya jika dalam kelompok kacil maka lahih mungkin jika m e r e k a melabur diri k s d a l a m p a r k e m b a n g a n masyarakat yang didatanginya. Tsntu dapat diperkirakan bahwa Drang-Drang Hindu atau Budha sudah mengsnal Acsh ssjak awal abad ks 1 MasEhi. . pEnulis bsrpEndapat masih dipsrlukan penelitian mEndalam. Nama-nama kampung tua dari bahasa Sangsekerta sepsrti Indraputra atau Indraparwa rupanya telah dikaitkan olsh ssmEntara penduduk sebagai suatu nama kota-kota kerajaan Hindu yang pernah tumbuh di Aceh. Namun jika disabut suatu keparcayaan Hindu atau ksrajaan Hindu sungguh-sungguh talah mengalir kedalam tubuh Drang Aceh dan mengisi kEbudayaannya. Jika rombongan basar dapat diperkirakan msrska akan datang sakaligus mambawa modal atau sesuatu yang kiranya dapat membari psngaruh atas parkamhangan satEmpat. Fada hamat pBnulis itulah naskah terdahulu hikayat Sri Rama ditulis di AcEh sedangkan hikayat Sri Rama ataupun hikayat serupa itu yang barjudul hikayat Rawana adalah dari naskah koleksi Laud tersebut. katakanlah bahwa mereka sudah memiliki kemampuan melakukan pslayaran di samudera luas atau bahwa msraka sabagai saudagar atau imigran telah manDmpang kapal-kapal Indonasia. Versi Aceh maupun versi Melayu dari Hikayat Sri Rama maupun Rawana rupanya telah menimbulkan sangkaan bahwa hikayat itu mencarminkan sajarah Acah juga dan Raja Rawana yang dimaksud dalamnya adalah raja yang pernah bertakhta di Indrapuri (Aceh).2B KCEH SEPAN JANG ABAD koleksi pandsta tersEbut. Namun psrhitungan sebagai itu sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan dan untuk rnengatakan bahwa pernah herdiri kerajaan Hindu di Aceh masih memarlukan pambuktian-pBmbuktian tarpsrcaya. Sedikit banyak menjadi bahan pertimbangan juga apakah ksdatangan Drang-Drang Hindu itu dahulu dBngan rombongan besar atau hanya kElompok kscil-kBcil. Arah maupun Farsi.

Juga buku Swarm Sadasunda: Suwarna dwipa (Sumatra).. Ithaca. atau paling lambat masa mula berdirinya Sriwijaya diatas. 32. £ 6 7 not no. 6. Namun petunjuk yang meyakinkan masih tidak diperoleh tentang pernah berdirinya sasuatu kerajaan dalam wilayah Aceh dalam abad tersebut. N e w York. Tidak heran orang India sajak dulu sudah menyebutnya Swarnadwipa (Fulau Emas) r2bl .Ill AI'UH n\X XAMA-XAMA ASIA*. Cornell Univsrsity PrBss. memang lama lagi abadnya berjalan sebelum terlihat kerajaan 125) Professor 0. Diperhatikan dari letak geografinya dengan mana Acah berkedudukan sebagai pintu masuk parlintasan laut dari barat ke timur. dan hal no. dapat diperhitungkan sudah seharusnya ssjak awal abad ka 1. Bekas-bekasnya yang baru dijumpai diabad ke 2D sekarang ini memberi kepastian bahwa Sriwijaya paling lambat sudah berdiri sejak awal abad ke 7 itu. atau pintu keluar dari timur ke barat. Di Sumatara Selatan SBJak awal abad ke 7 atau lebih dahulu lagi sudah berkambang dengan megahnya sebuah kerajaan besar bernama Sriwijaya. . W.7) Hertambah ramainya lalu lintas perdagangan antara dunia luar dan kapulauan Indonesia dengan sendirinya meningkatkan kemampuan hidup masyarakat sekaligus memungkinkan terbangunnya sesuatu pemerintahan atau kerajaan. Sumatera adalah kaya dari bumi-alamnya.A b a d lie. 1367. Apabila kita bicara tantang suatu masyarakat tersebut yang terhimpun dalam suatu kerajaan. ( A w a l Masclii . 2 3 . telah berdiri sesuatu kerajaan yang berpusat pada sesuatu pelabuhan dikawasan itu. Walters: Early IndonBsian CommErcB A Study oi thB Origins of Srivijaya. hal.

Ungkapan berikut sekedar petunjuk tantang sudah adanya suatu pelabuhan atau bandar di Sumatera bagian utara yang memegang peranan diawal abad Masehi. Anthony Reid: PrB-Colonial State Systems in Southeast in Southeast Asia. Anthony Raid msngatakan 127) hahwa sebelum 152D pantai Sumatera Utara terbagi dari babBrapa buah nsgara2 bandar yang satu sama lain tidak dapat mengatakan negara yang satu dibawah kBdaulatan yang lain.ABAD sedemikian. Hanya karsna tErjadi pardagangan dangan luar.s u m u r SBOrang pBngunjung TionghDa bernama Fa Hien yang pErnah malawat dari nagerinya ka India pada tahun 3BB M melalui jalan darat dan kembali ditahun 414 M (27) Dr. kampung. Memang damikian kalau orang bartolak dari penslitian sebagai itu. Yvli-p'o-11 lluuntfC'hc WJ&fll #iy-H' <luu y«"rt s u m u r . atau semacam itu. atau nagari. akan dapat tanteram menggali kekayaan alamnya secukup ksbutuhannya. huta. gampung. Salama jangkauan akibat ekonomi masih singkat dan tidak mempsngaruhi. membuat timbulnya parhitungan baberapa sejarawan bahWa Argyre adalah dipantai Acsh Besar atau sekitarnya. Karananya penulis tidak heran kalau Dr. tumhuh dEnganbBrdssa.E. Monograph no. nagari.2B ACEH SEFANJANG. J M B R A S . sshagai akibat psrdagangan dengan luar. Pada bab lalu sudah dicatat adanya suatu bandar/pelabuhan ArgyrB dari sebuah pulau bernama Jabadiou dalam peta bumi PtolBmaEus. suatu masyarakat desa. . Kita jangan lupa bahwa sistim hidup masyarakat Indonssia yang bBrgotong royong dan dsniDkratis. membuat sesuatu kerajaan ingin m e m b e n t u k diri mEnguasai yang lain. babErapa kampung menjadi terhimpun Dish situasi kondisi baru. Baru kstika ssmakin bErksmbang skDnomi. Nama Argyra dari bahasa asing ini disehut tarlstak dibagian paling barat.

43. Dibagian lalu s u d a h diungkap s e b u a h s u m b e r kuno Tionghoa yang m e n g a t a k a n b a h w a disekitar abad k e . K e r a j a a n tarsehut d i p e r k i r a k a n a d a l a h diujung S u m a t e r a .s s e " i&Wf dari orang M a l a y u dari S e m s n a n j u n g a t a u SumatBra <3o>. TBntang ini FrDfassor Wang G-ungwu (23) m e n u l i s b a h w a k a r a n a p e l a y a r a n Fa H i e n ketika menuju CantDn dari bagian selatan tBrarah ke t i m u r laut m a k a dapat diperhitungkan j u r u s a n k e d a t a n g a n n y a dari pantai timur S u m a t e r a / a t a u dskat F a l a m b a n g . sshingga yang m u n g k i n adalah J a w a a t a u p u n Kalimantan.B. 42. ProfBSsor Wang m e n a m h a h b a h w a d a l a m abad tersBbut s u d a h diketahui k e d a t a n g a n golongan pedagangpadagang b a r u y a n g oleh Drang Tionghoa disebut " F o . Prof. J M B R A S . no. Hingga kini m a r u p a k a n tanda tanya k a n a p a F a H i e n tidak menyEbut s s s u a t u p e l a b u h a n di Acah. hal. m a n c a t a t p e r s i n g g a h a n n y a disalah satu p a l a b u h a n di kBpulauan Indonesia. b e r n a m a Yeh-p'o-ti <281. diBBtak ulang olBh Bharata (1B6D) dengan judul Historical Notes on Indonesia and Malaya. Wang Mang k a i s e r Tionghoa p e r n a h mengirim u t u s a n ke s e b u a h k e r a j a a n yang b e r n a m a H u a n g Che.1 . Wang Gung-wu: The N a n Hai TradB. Tantang Fa Hian hal. compilad from ChinBsa sourcas (VBrhandBlingBn BGKW XXXIX. 129). atau di Aceh. Dengan catatan ini m a s i h tidak ada pagangan yang dapat d i k a i t k a n dangan p e r k e m b a n g a n Aceh dari catatan F a . 2. XXXI.H i a n tarsehut. 7. 56. 195B. Tapi identifikasi ini tidak m a y a k i n k a n .ACEH DAN NAMA-NAMA ASING- 23 malalui j a l a n laut. Juga not. ibid. 1BBD.B. D e m i k i a n (28) W. p a d a h a l s u k a diyakini b a h w a ia tidak m e m r l u k a n singgah diujung u t a r a p u l a u S u m a t e r a s s s u d a h m e n g a r u n g i p e r j a l a n a n yang j a u h .P. J i k a m a m a n g k e r a j a a n d i m a k s u d a d a l a h di Aceh m a k a jelas h a h w a selain kita m e n g e n a i p e r n a h berdirinya s e b u a h k e r a j a a n di Indonesia dari s u m b e r asing m a k a n a m a yang diketahui a d a l a h n a m a asing pula. Groeneveldt: Notes on the Melay ArchipBlago and Malacca. (30) . Hal. 45.

Sebagai d i m a k l u m i . sehingga k a r s n a n y a s s l a l u l a h m E n i m b u l k a n h e r l a i n a n pandangan. sebagai berikuti dinasti K e r a j a a n Foli J&k jfa\ l e t a k n y a d i s s h u a h p u l a u ditsnggara K a n t a n . K e m a n a saja orang Tionghoa b a r k u n j u n g marBka ada m e m b u a t catatan. dalam mengenai tumb u h n y a s e s u a t u k e r a j a a n di A c e h . H a n y a sulitnya selalu dialami k s t i k a m e n g i k u t i c a t a t a n p a r j a l a n a n yang marBka parbuat. j a r a k n y a dua b u l a n b a r l a y a r s a b a n (31) Groeneveldt. yang s e s u a i d s n g a n gEografi atau ilmu b u m i atau ilmu a l a m sebagai yang s u d a h dikenal s e k a r a n g .cit. m a s i h m a i n a g a k 2 dengan petabuminya. SBOrang yang s u d a h diakui k a s a r j a n a a n n y a . hal.3D ACEH SEPANJANEABAD rupanya d i m a s a . Tapi sebEtulnya hal inipun tidak bDleh diejekkan.r a g u a n . R i w a yat s e s u a t u dinasti d i b u k u k a n dengan l u a s . k a r a n a huruf Tionghoa yang pelik d a n lidah m e r s k a yang h e r l a i n a n d a l a m m e n y e b u t k a n s e s u a t u n a m a m a k a terjadilah s s l a l u k a r a g u .c a t a t a n tidak d i b s r i k a n k a t E r a n g a n . k a l a u di ingat b a g a i m a n a ahli ilmu b u m i Y u n a n i yang m a s h u r . Lagi pula c a t a t a n . b a n g s a Tionghoa semenjak z a m a n p u r b a rajin m e n c a t a t s e s u a t u p e r k e m b a n g a n negerinya. op.k e t E r a n g a n penjelasan. D i b a w a h ini b e b e r a p a p a r b a h a s a n sarjana mengenai perhitungan pernah berdirinya sesuatu kerajaan di A c a h y a n g m e m a k a i n a m a T i o n g h o a . . roil Wm N a m a ini didapati d a l a m h i k a y a t Tiongkok dari dinasti Liang. GroEnEVEldt <3!l m s n g u t i p dari s s j a r a h Liang (SD2 —55B) b u k u LIV.BD. F t o l e m a e u s sendiri diabad ke 2. Drang h a r u s m e m a d a k a n pengenalannya dari s u m b e r Tionghoa dan dengan n a m a Tionghoa pula. t e r u t a m a yang panting.m a s a berikutnya.

menurut para ahli ilmu bumi Tionghoa terletak dipantai utara Sumatera.B4.hal. Katanya. Fadi ditanam 2 kali sEtahun. Bsrdasar sumber itu didapat dalam Ensiklopedi Jepang antara lain. dan banyak penghuninya. " P D H letaknya disebelah tanggara Kamboja. Luas negeri itu manurut panjang dari timur ke barat 4 bulan parjalanan dan dari utara ka salatan 45 hari. akan sampailah kasana. . Dalam mempedomankan bahan diatas terdapat berbagai ragam pendapat para sarjana. Sebagai sumber ka 2. Negeri itu luas sekali. dsmikian: "Sesudah mencapai Annam Utara.B 3 . Iklimnya panas sama sepsrti pada musim panas di Tiongkok. dilalui laut lewat "Chih-t'u dan Tantan. msmperkenalkan Poli dari sumber Tionghoa "Ta Ming I-thDeng Tji".N A M A ASING- 31 hari. Tahun SIB tercatat kedatangan utusan negsri ini ke Tiongkok. bahwa kerajaan F'oli atau Fhoni jauhnya 45 hari pelayaran dari ChepD (Jawa) dan 4D hari dari San Fu Tjai (32) (33) ibid ihid . Adat istiadatnya sama dengan Kamboja dan produksinya sama dangan Siam l32> . Jumlah dasanya sehanyak 13E.hal. Nama turunan Rajanya Ch'ariyaka dan namanya sendiri Hulannapo. Sumber ka 3 dari sajarah (baru dinasti T'ang (B1B-3DB) buku CCXXII. Pada halaman B4 bukunya G-roBnavBldt mBnulis: "KBrajaan yang bernama Poli (Pali. GTOBnevEldt msngutip dari SEjarah dinasti Sui (5B1 — B17 M). . bila barlayar dari Annam Utara dilewati taluk Siam dan Malaka. B 2 . Luas nEgBri itu menempuh dari timur ka barat 5D hari jaraknya. Pari ataupun Bari) yang dimaksud dari 3 sumber diatas tadi. B3. Fsnghasil kulit psnyu dan batu kampara. Suatu Ensiklopedia Jspang yang disusun 2DD tahun dulu. maka tepatlah apa yang ditunjuk oleh para ahli ilmu bumi tersebut" <331 . tibalah ke Foli. dari utara kasalatan 2D Hari.0i$0 A C E H D A N N A M A . dan karena disebut letaknya tidak jauh dari pulau-pulau Nikobaren.B5.

M. Fhoni a d a l a h s u a t u p u l a u dilaut SBlatan. Damste: Atjah-Historia. 1B16. SchlBgBl SBndiri nampaknya msmpBrhitungkan PDH di pantai timur laut Sumatara. kebiasaan raja dan sebagainya. Balanda. London. hal. hal. mengEmukakan dugaannya bahwa yang dimaksud olEh catetan Tionghoa tentang kerajaan Foli atau Foeni ialah Fanai. nampaknya tBrtarik untuk menBrnpatkan Pali di Acsh. yang marupakan tambahan bukti-bukti penganalan dari galian yang sudah dijumpai terdahulu disana berupa biara. batu-batu i n t a n d a n rotan.Br WBstern countries mantioned in the ChinBSB Books. G. KT. 1B71.T. 3D h a r i dari Campa (Indo Cina). tentang kerajinan (pertenunan). Schnitgar ahli galian yang ternama ketika mendapat banyak patung-patung tembaga di Fadang Lawas dalam tahun 1B3B. mengingat bahwa I Tsing tidak parnah kesana. MBnurut EnsiklopBdi J s p a n g . Schnitger: Forgotten Kingdoms in Sumatra. H. Dalam ungkapannya dibicarakan tentang keahlian pBrtanian. KBrn yang memustahilkan Pali adalah Bali. 32 . Scblegel: Majallah "T'oung P a o " barjudul G-Bographical NotBS penarb i t a n k a X V I . Mamang kalau 1341 (35) 136) (37) Bretschneider: Dn tha knowladgB posssssad by thB anciBnt ChinBSB of tha Arabs and Arabian colonias and oth. P s n d u d u k n y a sejsnis d s n g a n Siam. Tapi yang lain lagi tidak melihat ke Asahan dan Acah yang memparhitungkan kalau toh Pali itu di SumatBra. yang p a n a s . H. tentang agama tentang perutusan ke Tiongkok ditahun B73.BretschnaidBr ( m) ) mampBrkirakan (dangan "?") Foli di Kalimantan. bertanam padi dua kali satahun. 11B. NagEri itu m s n g h a s i l k a n k a p u r (kamfar).M. SchlagBl l35> mBndukung Prof.T.ACEH SEPANJANG-ABAD (Sriwijaya). Damsta. B5. Bakas RBsidBn Belanda di Acah. IB. dengan menunjuk Fulau Poli didBkat Asahan. saorang Acehkenner. E. suatu kera jaan yang barpusat di Padang Lawas (37) . <36' satu dan lain disababkan adanya bahan yang disebut Dleh GraBnavEldt bahwa ahli ilmu humi Tionghoa mensmpatkan Foli itu di Sumatera Utara. dan tentang agama Buddha yang dianut penduduk masa itu. Prof. F. F. hal. Leiden. 1364. G.

p u l u h a n b i a r a (candi). hal. 141) Ir. H s u sendiri melihat lBbih cocok Poli itu a d a l a h F a n a i seperti d a r i p a d a identifikasi l a i n n y a ("prefers this identification to others").b e k a s n y a . J. D e m i k i a n l a h dari u r a i a n diatas. D a l a m u r a i a n n y a Ir. op-cit. Moans telah m e n u n j u k s u a t u n a m a u n t u k Acah d i z a m a n dulu yang s a h s t u l n y a masih(38) Hsu Yun-Ts'iao: Notas on Tan-. J. 5 7 dengan not 43. 1647). tapi h e l u m s a t u y a n g talah b a r h a s i l dipErteguh ("thErs a r e s e v e r a l identifications of P'oli.53 (JMBRAS. MoBns y a n g telah m e n g u p a s SBcara teliti d a l a m s t u d i n y a (4ii . Fotai dan Ta-shi. Moens: op.L. Dia lebih m e n u m p a h k a n p s r h a t i a n n y a k a p a d a n a m a Kant'oli. di A s a h a n k a h (Schlegel) a t a u di A c e h k a h (Damste).cit.ACEH DAN NAMA-NAMA ASING 33 diteliti dari l u a s n y a k e r a j a a n F a n a i yang meliputi s e m e n j a k dari m u a r a s u n g a i s e n a m a itu s a m p a i k s h u l u n y a F a d a n g L a w a s . d a n s s h a g a i n y a . bagien 1. (40) Wang Gung-wu. BBgitupun Prof. hal. di F a n B i k a h (Schnitger). n a m p a k n y a tidak begitu tErtarik m e m b i c a r a k a n F'oli ini u n t u k m e m p e r h u h u n g k a n n y a dsngan Aceh d i z a m a n dulu.Tan. Wang G-ungwu m a n c a t a t dBngan p a r h a t i a n (interesting to note) mBngBnai idBntifikasi Schnitger (401 .Frof. but not e v e n ons of t h s m h a s been confirmed") (39) . hal. patung-patung b a t u d a n t e m b a g a . hal. XX. S a r j a n a Tionghoa H s u Y u n Ts'iao d a l a m s e b u a h k u p a s a n n y a (38) m e n g i n g a t k a n b a h w a ada hErhagai idsntifikasi yang tBlah d i k s m u k a k a n orang tsntang Poli.55. m a s i h tidak diperolBh p a n B g u h a n d i m a n a s e b s n a r n y a l e t a k F'oli k a l a u p u n di S u m a t e r a . . d a n dibanding dangan di Acah yang h a m p i r tidak ada meninggalkan bekas-bekas Hindu. (39) • ibid. 342.L. P u l a mBngingat Poli dskat dangan n a m a P a n e a t a u P a n a i . ditsmpat m a n a tErdapat b e k a s . Kaut'oli S a r j a n a Ir.5D. m a k a b e r a l a s a n juga u n t u k m e n g a t a k a n Foli itu a d a l a h F a n a i .

Wolters mencatat bahwa FBrrand yang menunjuk Kant'oli di Sumatera bersardar ungkapan Ibn Ma/id dalam "Hawiya" ditahun 14B2 bahwa pelabuhan Singkel disabelah barat laut Sumatera adalah bernama Singkel KBndari. Singkel maauk bagian Kandar. maupun dari dinasti Sung (BBD-127BM) sampai tiba-tiba dalam hikayat Ming muncul Kant'oli (42) ?• Farrand. Labih jauh tantang ini Moens menjelaskan sbbi Sebutan dari golongan Rakyat untuk Kant'oli atau Kint'oli adalah Kandari atau Kandari. Moens lebih dulu menyimak berbagai pendapat yang menunjuk lokasi Kant'oli itu dikawasan lain.E. menurut Moens dalam Journal AsiatiquB. Prof. Talah dicatat hahwa nama ini timbul pada antara abad ke 5 samnai ka 3. hal. Gerini. Kerajaan ini berdiri antara abad ke-5 dan ke-B. London. Sarjana Krom yang tBrkenal dalam salah satu bukunya juga telah manyinggung-nyinggung nama Kant'oli ini dan manduga bahwa itu adalah Acah. Isa) dan dalam tarikh dinasti Liang (5D2—55B) ditBmui nama Kant'oli atau Kint'oli. dizaman terdapat berita Tionghoa (sejak 45D sampai B2D M) tidak damikian tarcatat. Manurut Moans bahwa adanya barita bahwa Falembang menjadi bagian dari kerajaan Kant'oli adalah akibat salah tulis tentang kerajaan San-fo-ts'i. 23B-241. 1303. yang sedang berpusat di Jambi dBngan Falembang sebagai bagian wilayahnya. Nama itu ialah Kant'oli. kata Moans. penulis Researches on Ptolemy's geography ~Hi eestarn Asia. 1313. G. Bagaimanapun. MBnurut Carini ( (43) ): "sedikitpun tidak ada dissbut-sBbut tBntang Kant'oli baik dalam hikayat T'ang (B1B-BDB M). (43) .34 ACEH SEPAN JANG ABAD asing dalam buku-buku sajarah kita. MoBns mengupas ungkapan G-. Dalam menujukan identifikasinya bahwa suatu kerjaaan yang bernama Kant'oli itu lBtaknya di Aceh. Dalam tarikh dinasti Sung kE 1 (42D sampai 47B SBS. FBrrand ( W ) yang menyebut bahwa Kant'oli maliputi saluruh Sumatera (ataupun nama pulau ini) sabagaimana yang diperolBhnya dari s e s u a t u s u m b e r dalam h i k a y a t dinasti-Ming (13B3—1B43M). maksudnya Sumatera.

Dan katanya. Didalam tarikh SDUBI (51B-B1B) diceritakan bahwa ada semacam minumanS khasiat (toovBrdrank) yang datangnya dari Kant'oli. diluar laut Tiongkok. Demikian kutipan Moens dari G-erini. Dalam bab obat2an yang disabut ditarikh itu. Kandari disabut niEmiliki adat istiadat sebagai Funan dan Champa. Ini menyangsikan SBkali". disusul olsh putara mahkotanya Vijayawarman ditahun 5IB.ACEH DAN N A M A . Nagara itu manghasilkan partanunan kain dari berbagai coi'ak dan menghasilkan gambir yang paling baik waktu itu. juga dikirim bingkisan daripada wangi2an dan obat-obatan. bahwa dalam tahun 5D2. Raja Sri Varanarendra telah mengirim utusan dari negeri ini ke Tiongkok. dengan bingkisan terdiri dari tempayan emas dan perak. tantang kerajaan tersebut sedikitpun tidak diberikan petunjuk lokasinya. mempunyai adat istiadat yang sarupa Funan dan Champa. dan untuk managuhkannya dia mampBrkatakan labih jauh. Dalam tahun 5IB. Sudah lama tsrjadi kontak perhubungan perniagaannya dangan kadua negeri dimaksud dan terus menerus. Penduduk Kant'oli menganut Buddha. Ketika itu salain kambang sepatu emas.N A M A ASING 35 sEbagai disebut kerajaan Samboja. diceritakan bahwa Kant'oli tarksnal dangan rempah obat-obatannya (aromatika). Raja G-autamasuhhadra mengirim psrutusan ke Tiongkok. kacuali sekedar disebut letaknya diselatan. 52D dan 5B3 pengiriman utusan masih dilanjutkan. Tapatlah dipBrkirakan bahwa Kant'oli itu dulu adalah Acah kata Moens. terlatak disebalik laut . Dalam tahun 454/5. Menurut Moens ini hukanlah asing bagi Aceh. Moans menyebut bahwa didalam sepucuk surat tua yang bertarikh B2D ada pula didapati keterangan yang menyebut bahwa Kant'oli dengan Campa dan Kamhoja (yang sudah menguasai Funan).

B u d d h i s m e m a s u k ke Rceh. yaitu Karpuradu/ipa. K a n d a r i telah kesohor s e l a m a 3 ahad k a r e n a hasil o h a t 2 a n n y a . tsrarnbil dari pada diksnalnya pulau ini mangsluarkan kapur Barus. K a d u a Raja itu penganut S y i w a . Lebih j a u h d i k a t a k a n b a h w a orang2 India telah r n e m h a w a k e p E r c a y a a n m s r e k a . pBrsuratan dan k e s u s a s t E r a a n Aceh tiikenal pula n a m a " F u l a u Seroja". Pengarangnya mBngisi hikayatnya tBntang zaman . dangan tidak dibari k a t e n t u a n lagi d i m a n a letaknya. Dizaman dulu hasil kapur Barus diangkut oleh pedagang2 luar negeri yang membeli hasil itu kesana. Nama ini diperkenalkan dalam kumpulan hikayat2 India yang ditBrbitkan diabad ks II. bernama "Kathasaritsagara". artinya pulau Kapur atau KamfEr. D a n k a r e n a h a s i l itu h a n y a b i s a didapati di SumatBra itulah s e b a b n y a m a k a negeri itu tidak bisa lain dari diutara S u m a t e r a k a t a MoBns.36 ACEH SEPAN JANG ABAD Tiongkok. maka diduga pula bahwa nama Karpuradwipa adalah untuk Aceh. Nama yang lain tElah pernah dipakai orang India dizaman dulu dan yang sudah mEnsrhitkan sangkaan bahwa yang dimaksudnya adalah Sumatsra. Dengan p e r a n t a r a a n m e r e k a d i b a w a sErta m a s u k b d h a s a 2 S a n g s e k e r t a . Di Campa talah memBrintah w a k t u itu R a j a H a r i v a r m a n I dan di Kamhoja J a y a w a r m a n II. m e n g e s a n k a n b a h w a m a s a tarsehut negeri ini s u d a h dikenal begitu saja k a r a n a obat2an y a n g k h a s jadi penghasilannya. Kurpiirutlwipu. N a g a r a 2 itu tBlah disebut-sebut d a l a m s u a t u s u r a t dari seorang n a g a r a w a n b e r n a m a H a n Yu. Dan karena tempat perkunjungan merBka ka utara Sumatera. s s d a n g k a n K a n d a r i disabut m e m p u n y a i R a j a yang b a r a g a m a B u d d h a . Tidak a d a n y a p a n u n j u k k a n letaknya. Itulah sebabnya ada dugaan bahwa mereka tBlah memperkenalkan pulau ini dBngan Karpur&dwipa.

aslinya dalam TBG LXXVII. tidak mandapat sambutan dari para sarjana. Ini diketahui sudah bsrabad-ahad sshElum Isa.. Yava dan Kataha" (44) . TBrjerriahan kBbahasa Inggeris dalam JMBRAS. . Moens: Sriwijaya. Moans sudah juga mengupas luas tantang "Srivijaya. ba menempuh lautan antara Kalimantan dan Indo Cina maupun antara Kalimantan ke Tiongkok Selatan. tsrmasuk cerita mengenai Karpuradwipa. XVII. Pedagang2 Tionghoa mendapatnya dari Kalimantan. Kapur sEmacam kapur Barus sudah diksnal lebih dulu. Namun nama Karpuradwipa itu.L. Boleh jadi juga orang Tionghoa yang kemudian sudah pula menganal pelayaran telah mengambil sendiri kapur ini ks Kalimantan.gS**» ACEH DAN N A M A . Yaja en Kataha. Karana itu mungkin sekali bahwa Karpuradwipa adalah K a l i m a n t a n . sehingga psrlulah tentunya bahan2 baru lagi sebagai tambahan untuk meneguhkannya„ Moens telah meninggal dibulan FBbruari 1354 sBbElum tulisannya yang psnting itu dimuat dalam majalah Lembaga Kebudayaan Indonesia di Jakarta. J. India mendapat barang itu dari psdagang2 Tionghoa yang datang kEnEgsri India dsngan jalan darat.2 (1939). apalagi k a l a u diingat h a h w a " R a m a y a n a " sudah menyebut Suwarna Dwipa untuk Sumatera dan/atau Semananjung Tanah Melayu. Sebsgitu jauh. Sebetulnya diwaktu sebelum perang. helumlah mengandung kekuatan. datang dari tBmpat lain sEbslum dikstahui ada kapur itu disana. Drang2 Indonesia ataupun juga orang2 Tionghoa sandiri yang menjadi pelaut dulu. Dalam uraian itu dBngan tidak sangsi-sangsi sudah juga dia menyebut (44) Ir.3 1937. telah rnemhawa dagangannya yang terdiri dari pada kapur (kamfar) itu ke Tiongkok.N A M A ASING 37 dulu kira2 diabad permulaan. apabila disandarkan hanya karena dipulau terssbut ada dihasilkan kamfer. disam ping Yawadwipa untuk pulau Jawa. psndapat Moans yang mangatakan bahwa Kant'oli atau Kandari adalah Acah.

Sebagai disebut tadi. orang Aceh adalah yang tarkukuh pemsluk Islam. Sebagaimana dikBtahui SBkarang. Fa HiBn sama sekali tidak pernah menyehutnya. . belum dapat dukungan. "Kant'oli reprBssnts Acheh or northern Sumatera because it w a s for its perfumBs and medicianss which its ruler Eautama Subhadra sent to China in 5D2 (45). (45) Moens. dBmikian juga prasasti/batubersurat bertanggal. tBrutama disahabkan di Acah sendiri tidak didapati sisa hiara/candi atau bangunan Hindu lainnya. op. 43. singgah disini dan msnceritakan kBsan2 nya. Lain sebab lagi ialah bahwa Aceh terletak ditempat lalu lintas dari Timur ke Barat. penunjukkannya bahwa Kant'oli adalah Aceh. kacuali SBJak masuknya Islam. antara lain yang cukup jelas adalah laporan pandangan matanya mengenai Sriwijaya Jambi (Melayu). SBlat Malaka dan lautan Hindia tBlah membuat sendiri catatan perjalanannya.3B ACEH S E P A N J A N G ABAD bahwa Kant'oli adalah AcEh. Sekitar tahun B75 M I-Tsing sEDrang biksu Tionghoa yang mBlakukan kunjungan kB India mBlalui laut Cina Selatan. O-shvii jjjj] ipf a l a i i O . Hal yang mBlemahkan keyakinan tBrhadap pBtunjuk2 yang mangatakan Kant'oli adalah AcBh.cit. Jalaslah bahwa catatan tarikh dinasti Ming (13BB-1B43) yang menyebut-nyabut Kant'oli adalah Sanfo-tsi atau Malayu (Jambi) itu talah barkesan sedemikian rupa.hal.s l a a u . Jika disana memang sudah berdiri kerajaan besar tentu Fa Hien (yang pulang dari India ke Tiongkok) abad ke 5. sehingga Kant'oli lEbih diyakini letaknya keselatan Sumatera dari pada ke Utara. Sebagai talah diceritakan mungkin karena ketika Islam masuk segala bekas2 Hindu yang bid'ah telah dihancurkan.

P a d a h a l m e m a n g bBnarlah damikian. FrofBssor G-. so that ^E W r B p r e s s n t a s w a l l A c a h a s Atjin". ibid. the c h a r a c t e r ?f is pronunced sien in Amoy and shin in Canton. w i t h Atchin on S u m a t r a . cit. But it is ouite right. d i b u n y i k a n chin p a d a n a m a p u t a r a ka 5 Kublai Khan. Raja (46) (47) G. that the c h a r a c t e r !3jS tsi is pronunced chin in thE n a m e of the 5th son of K u b l a m K h a n . |$f H 0 sheii. hingga p e r u s a k a n SBbutan Atjah m a n j a d i Atjin itu s e b e n a r n y a s u d a h l a m a terjadi. a k s a r a ^ b u n y i n y a sien p a d a orang Amoy d a n shin p a d a orang Canton. hal. T h e old sound of pflf w a s at. Schlegel.N A M A ASING 39 la mencatat juga tBmpat pBrsinggahannya d i p e l a b u h a n yang b e r n a m a D-Shan atau Dshan. D-Shan JSPT | f T u a n T a k a k u s u talah setangah-sBtengah hati u n t u k m e n u n j u k b a h w a yang ditulis oleh I-Tsing |£pj | j | d a n dibaca oleh t u a n T a k a k u s u dengan O-shan itu a d a l a h Acah di SumatBra. M r _ T a k a k u s u w a s diffidsnt of identifying I-Tsing's $f ^ w h i c h he r e a d s O-shan. J a d i Atsin a t a u Atshin p a d a orang F a r s i menjadi Atjin. w h i c h exactly r e p r e s e n t s the old Pers i a n trancription Atjin. We r e m a r k h o w e v e r . so that w e get the lesson Atsien or Atshin. Ho-ki-tsi = Cogasin. Disini pBrlu k a m i catat b a h w a huruf Tf£ tsi. Tapi RouffaBr m e m h a n t a h d a n H u s e i n Djayadiningrat m e n d u k u n g Rouffaer. op. B u n y i k u n o P^f a d a l a h at. Schlegel (47) m e n u l i s l e n g k a p n y a sEbagaiberikut: " I D . Indonesianya: " I D . SchlEgsl ketika mEngupas catatan p a r j a l a n a n ini d a l a m " T ' o n g P a o " (46) m e n g a t a k a n tepat yang disebut pBnyalin T a k a k u s u y a n g m e n d u g a b a h w a Dshan a t a u DshBn itu a d a l a h Aceh. thB viceroy of Y u n n a n $fa j £ jfjg.ACEH DAN N A M A . m u s t be v e r y old date. 12D. . so that corruption of Atjeh ( i|]j jSCjto Atjin.

Tahun BB3 baru mEnuju kB Kanton. Yang mengamukakan pEndapat ini seorang pengarang Tionghoa-peranakan diCicuruk (Jawa Barat) mslalui sebuah bukunya (48) Fada halaman 15 yang bBrtalian dsngan perjalanan I Tsing dari Palembang ks India. 1DB. dari Ka Ca ia singgah dipulau Telanjang. K. SipBngarang manyBbut b a h w a bukunya adalah salinan k a b a h a s a Indonesie. Tentang apa yang dimaksud dengan kota Ka-Ca oleh penulis diatas. Schlegel. Ada pula yang ingin msnyBbut bahwa pElabuhan yang bernama Ka-Ca (ejaan lama: Ka-Tja) yang disinggahi olah I Tsing dalam perjalanannya dari Falembang ke India itu atau sebaliknya. di Semenanjung Mslayu.4 0 ACEH S E P A N J A N G ABAD muda Yunnan ^fl ~%[ ^ yang ditulis dBngan V]]j jt^ maupun Acin". Sesuai dengan cerita I Tsing. mengambil arah ke tenggara dapatlah di capai Ksdah itu dalam tampu 2 bulan. mBminjam buku T a k a k u s u dari Dr. maksudnya pulau Nikobar. op. ssdang letaknya Ka-Tja pastilah ada dipasisir Acah. Schlegel mengatakan bahwa diperjalanan dari India ditahun BB5 I-Tsing lewat di Tamalitti. .cit. sBhingga itu adalah maksudnya AcBh Cukup manarik pambicaraan "Acsh dan bukan Acah" ini.T. (48) . hal. Dari sini ka Sriwijaya. Arthur Ritz pBngarang " B u d d h i s m in J a v a " yang m a n y u s u n risalahnya dari b a h a n T a k a k u s u .K(wee) Tlek) H(aoy): Hikajat penghidoBpen dan PBrdjalanannja Padri Buddhist I Tsing. yang blakangan dinamaken juga tanah Sriboja. Ho-ki-tsi = E-agacin. brangkalih ibukota dari salah satu negri di Aceh yang juga jadi jajahan dari karaja'an Sriboja". Schlegel mengidentitaskan Ka-cha (huruf Tionghoa ()fj ^> ) . adalah: Acsh.H. tulis sipsngarang dalam dialsk Batawi: "Itu tanah Melayu. deri buku pBrjalanan I Tsing yang disalin k e b a h a s a InggBris olBh T a k a k u s u . disangka ada Jambi. (49) G. yang di-BJa iuga dangan nuruf Tionghoa fc 0 (Kit-ta) dan ^ |J'£ (Kit-t'o) dangan Kadah. tempat orang membuat persiapan menuju Tiongkok. (49) .

m e n g e n a i k e d u d u k a n K e d a h s s b a g a i Emporium. Begitupun. G-roenBVEldt. Ta/l ACEH DAN NAMA-NAMA ASING N a m a ini dikenal dari c a t a t a n h i k a y a t dinasti T ' a n g (BIB—BDB M) B u k u 2 2 2 bagian 2. yang dapat m e r u p a k a n d a y a tarik bagi p a r a psngunjung. T h e prince of the A r a b s >^C'££" < hearing of this.F. N a m u n h a r u s diteliti lagi lebih s e k s a m a . t i m u r k s b a r a t atau SBbaliknya. lada. DncE thB hBir apparBnt stepped over that gold and S i m a b e c a m e so i n c e n s e d that shB w a n t a d to kill h i m . B a h w a dari dan ke N i k o b a r orang selalu m e r a s a dekat dan s e n a n g untuk m e n c a p a i Acah a d a l a h d i t s g u h k a n dEngan p e l a y a r a n p a l a y a r a n yang d i l a k u k a n orang k a m u d i a n . k e m e n y a n . T h s m i n i s t a r s intBrcBdBd again d a n shB h a d his toas to cut off. the poapla w h o p a s s e d thB road avoided it in w a l k i n g and it r a m a i n ad there for thrBB yBars. sBnt a bag w i t h gold to bB laid d o w n w i t h i n harB frontiBrs. gading gajah d a n sehagainya. M u n g k i n s s k a l i D-shan dan Ka-Cha a d a l a h Acsh. sebagaibBrikut: " I n B74 the people Df this country took a s their ruhar a w o m a n of the n a m e S i m a ^^r% • **Br rular w a s m o s t excEllEnt. a. . D e m i k i a n l a h dari u n g k a i a n diatas baik tentang D-Shan m a u p u n Ka-Ca m a s i h saja tBrdapat k s tidak s s r a g a m a n idsntifikasi atau lokasinya.41 M a n u r u t SchlEgal K s d a h m B r u p a k a n e m p o r i u m (persinggahan/pusat pertEmuan) p a r a pEdagang yang melintas d a r i h s r h a g a i j u r u s a n . k a p u r b a r u s . H a r m i n i s t e r s intBrcBded and t h a n S i m a said: " Y o u r fault UBS in your feet. tsntu pErlu dipErhatikan juga barangb a r a n g h a s i l b u m i apa d i k e l u a r k a n dari s a n a . e v e n things dropped on ths road warB not takBn up.l. SBlain itu h a r u s diperhatikan pula b a h w a dari p e l a b u h a n Aceh bisa l a n g s u n g diperoleh hasil-hasil ekspor y a n g diprodusir disana. ordBr to givB a n BxamplB to thB wholB na- Mn uiuuTuslil. thBrBfora it will ha sufficient to cut t h e m off". sBbagaimana yang tBlah diungkap oleh W..

the ordinary n a m e for A r a b s i n t h e C h i n e s e A n n a l s .cit.jfe_e&[ . P B m B r i n t a h a n n y a a m a n . m a k a itu p a n t a s j i k a k a k i m u dipotong". P a r a M e n t e r i m a n y e m b a h lagi m o h o n ker i n g a n a n t e r u s . P a r a MBntsri m E m o h o n a m p u n tapi S i m a (yang t i d a k h s n d a k m e m a a f k a n b e g i t u saja) memutuskan: " D o s a m u g a r a . d a n bBgitulah u n c a n g t e r l e t a k t s r u s d i s i t u s e l a m a tiga t a h u n . hB b e c a m e a f r a i d a n d d a B r d not a t t a c k h a r " /so) • IndonBsianya: " D a l a m t a h u n B74 m a s y a r a k a t n a g a r a ini mBnjunjung saorang wanita manjadi Rajanya bernama Sima . sebagaiberikut: ini Droeneveldt.g a r a k a k i m u . op. i a p u n ngEii. 14. h o w e v e r that A r a b SEttlaments existsd on the w e s t e r n coast of S u m a t r a at a v e r y Barly datB a n d i n c o n s e q u e n c e of t h i s (50) Groeneveldt. membuat " T h e Chinese text h a s kU. L a l u k a t a R a t u : " B a i k l a h . t a p i a k u mesh" m e n g h u k u m potong j a r i k a k i n y a itu s u p a y a m e n j a d i contoh bagi m a s y a r a k a t " . Terhadap ungkapan catatan. hal. s s h i n g g a b a r a n g b a r a n g yang tarcicir dijalan tidak a k a n diambil orang. W h a n thB p r i n c a of T a z i h B a r d t h i s . m a k a t i d a k l a h ia b s r a n i m e r e n c a n a k a n s E r a n g a n kssana". N a m u n p e n d u d u k y a n g m e l i n t a s s a g e r a m e nyingkir bila m e l i h a t u n c a n g tBrsabut. S u a t u k e t i k a p u t e r a m a h k o t a d a r i R a t u i t u SBndiri m e m u n g u t u n c a n g itu. Tazi. T a t k a l a R a j a T a z i m a n d s n g a r b s r i t a ini. KBtika sBorang R a j a T a z i ^ C ^ mondBngar hBrita s e b a g a i i t u . i a p u n l a l i i m B n y u r u h l B t a k k a n s a b u a h uncang berisi Emas ketEngah jalan dalam pBrbatasan keraj a a n R a t u itu. K e t i k a m e n g e t a h u i k B J a d i a n i t u R a t u Sima gusar lalu m e m u t u s k a n h e n d a k menghukum bunuhnya.t."«* 42 ACEH SEPAN JANG ABAD t i o n . . It w o u l d s e e m .

T h s king of A r a b s . m a u p u n m e n g e n a i Tazi atau nBgara A r a b .' 5 ' Mengenai k e r a j a a n dari R a t u S i m a yang d i m a k s u d oleh DroEnBVEldt diatas a d a l a h Holing (Kaling). . n a m a yang s u d a h b i a s a dikenal orang u n t u k h a n g s a A r a b d a l a m hikayat-hikayat Tionghoa. mBntionBd h a r e . m a y h a v s b s e n their chief in that island only". BEgitupun r u p a n y a pErnah s u d a h ada p e r k a m p u n g a n orang Arab dipantai b a r a t S u m a t e r a d i z a m a n dahulu k a l a yang j a u h . some ChinesB writErs confound this country •with Arahia. M u n g k i n k e r a j a a n S r i w i j a y a d e w a s a itu (51) Moens. hal. A later author gives the history of M o h a m a d a s h a v i n g occurrsd in w e s t s r n S u m a t r a . N a m u n k u r a n g s a m p u r n a saja tidak h a r u s bBrarti b a h w a s a m a sekali petunjuk ini d i k e s a m p i n g k a n . yaitu J a w a . em.ACEH DAN NAMA-NAMA ASING 43 . Dan ia mBnyBbut Kaling a t a u Holing yang d i c s r i t a k a n a d a l a h Kadah. Ir Moens (Bt) m e n g u p a s lengkap peristiw r a T a s h i d i m a k s u d diatas. S e j a r a w a n yang b a l a k a n g a n ini (dangan a d a n y a b a h a n tarsBbut) mBncatat b a h w a Sajarah (parkambangan) I s l a m sejak d a w a s a itu s u d a h p u n m e n c a p a i Sumatera. B s r b a g a i p s n d a p a t SBJak u n g k a p a n G-roBnBVBldt baik m e n g e n a i Holing yang d i p e r k i r a k a n J a w a dan/atau Sriwijaya. a t a u p u n p B r k a m p u n g a n Arab. Ia m e n g a t a k a n T a s h i yang d i m a k s u d d a l a m h i k a y a t T'ang tersabut tidaklah nBgara Arab sandiri. K a r a n a catatan h a n y a b e b e r a p a k a l i m a t saja. De Noord Sumatraanse Rijken. Indonesianya: " T e k s a k s a r a Tionghoa a d a l a h jKtt Tazi. 348 sld 364. m a k a t e r a s a agak k u r a n g s e m p u r n a n y a u n t u k dijadikan b a h a n . d a n karBna a d a n y a orang-orang Arab itu disitu m a k a bEbErapa pBnulis Tionghoa tBlah m e m a s u k k a n p E r k a m p u n g a n n y a d i m a k s u d dengan t a n a h Arab sendiri.

Ia bertanya untuk apa orang Arab parlu-psrluan marancanakan satu Ekspadisi yang begitu jauh jaraknya. karana sajauh lokasi pantai Sumatera sebelah barat yang didatangi orang asing zaman itu tidak akan labih dari pantai Lam No dan sBkitarnya. Pada pBta bumi hukiinya. paling-paling sampai SingkBl dan Barus. masa paluasan wilayahnya mancapai Spanyol dan India. Karena itu ia berpsndapat bahwa Tashi dimaksud oleh hikayat dinasti T'ang tersebut tidak lain dari suatu Tashi yang kemudian bernama Samudera. Kegiatan mereka pada saktor perdagangan luar semakin . Kaling (Haling) atau J a w a yang dimaksud adalah Sriwijaya di Falembang yang perbatasannya sudah mancapai Jambi. JBlas bahwa orang Arab ataupun Farsi (pBnghuni/pBndatang) yang bBrmukim ditempat dimaksud tantulah sudah mamaluk Islam. Moans mengatakan bahwa jarak antara tanah Arah dangan Holing (Kadah) mamerlukan waktu berlayar BD hari. Tentang ini timbul keraguan. Perhitungan GroBnBvaldt bahwa "PrincB of Tashi" yang mBrancanakan penyerangan kB Haling itu adalah saorang Kepala dari suatu parkampungan yang tBlah per nah dibangun oleh orang-orang Arab dipantai barat Sumatera. MempBrhatikan yang dicsritakan. Mereka tBlah berada disana dimasa-masa berkembangnya ekspansi dinasti Muawiyah (Yazid I) tarmasuk mengenai pelayaran. CroanBVBldt manampatkan "pantai barat Sumatera" itu sejak pantai Minangkabau sampai kB Bengkulen. dan parkampungan orang Arab yang dimaksud memanglah mereka yang sudah tinggal di pantai sebelah barat Aceh.44 ACEH SEPAN JANG A B A D mancapai Semenanjung dan langsung kebandar Kadah sekarang atau holsh jadi ibukota Sriwijaya yang luas yang sadEmikian makmur dan aman pada suatu masa berada di Kedah. mangingat hasil bumi yang dibutuhkan disana tartumpuknya. Fada hemat pBnulis. Moens menunjuk bahwa kejadian dimaksud barada dalam zaman Khalifah Ummayyah (BBD-74B) M.

a p a k a h orang Fidi menyBbut n a m a b a h a s a n y a b a h a s a Pidi. P a s a i d a n sBbagainya itu) a d a l a h bBrasal satu s u d a h tentu m e r a k a menyBbut s a t u saja n a m a . d a n inilah y a n g m a n u n j u k k a n identitasnya sBbagai m a s y a r a k a t satu b a n g s a SBJak d e w a s a itu. orang F a s a i mEnyEbut n a m a n y a b a h a s a F a s a i . w a l a u p u n urnp a m a n y a ia tinggal di M i n a n g k a b a u . orang Idi msnyBbut b a h a s a n y a h a h a s a Idi. sedikit b a n y a k ' t e n t u m e m e r l u k a n psnalitian c s r m a t . J a d i n a m a b a h a s a itu sebagai s u a t u s u k u b a h a s a k e s a t u a n tantu s u d a h ada. . A p a k a h ini s u a t u petunjuk. M a l u k u .ACEH DAN NAMA-NAMA ASING 45 berkernbang.m a s i n g merBka p a k a i . orang MBlayu d i m a n a p u n m e r e k a a k a n m e n y e b u t n a m a b a h a s a n y a b a h a s a Malayu. S u a t u h a l yang m s n j a d i p s r h a t i a n bila coba-CDba d i b a y a n g k a n s u a s a n a d i z a m a n dahulu k a l a yang j a u h itu ketika Aceh B e s a r . dibagian l a u t a n Hindia segera setelah m e r e k a dapat m a n g u a s a i F a r s i d i p a r t s n g a h a n abad k s VII MasBhi. w a l a u p u n d i s a n a sini m u n g k i n terdengar ada b a d a n y a . S a y a y a k i n hila p s n d u d u k s u k u tersBbut tardiri dari satu s u k u b a n g s a (Daya. Fidi. d i b u n y i k a n m e n u r u t lidah Tionghoa. MEraka m e n d e n g a r Aceh lalu m a r e k a mBngEJa T a s h i . t e r k e s a n dari p a d a r e n c a n a yang telah d i u r u n g k a n oleh p a m i m p i n m a s y a r a k a t A r a b d i p a r k a m p u n g a n tersebut. Aceh U t a r a dan T i m u r . T u m a s i k d a n sebagainya. B u n y i Aceh sedikit b a n y a k mirip dengan T a s h i . F a l e m b a n g . Fidi. S a m a h a l n y a seperti m i s a l n y a b a h a s a MBlayu. B a h a s a marBka tentu s a m a . u n t u k n a m a b a h a s a . S e r o m b o n g a n b e s a r orang-orang Arab telah b e r h a s i l m e m bangun perkampungan disana dan ketika ingin m e m p e r l u a s I s l a m t e r n y a t a k e r a j a a n b s s a r yang d i k u a s a i oleh p e m e l u k B u d d h a m a s i h m e r u p a k a n s u a t u k e k u a t a n r a k s a a a yang tak dapat dipandang enteng. a p a k a h Drang Daya menyBbut n a m a n y a b a h a s a Daya. s u d a h b e r p e n d u d u k yang s a m a seperti m a r s k a yang tinggal di w i l a y a h Daya. atau sebagai p a n g k a l tolak d a l a m rnengEnal k a p a n atau bila m a n a n a m a "AcBh" itu s u d a h dikenal. Lalu a p a k a h n a m a yang m a s i n g .

suatu pemakaien istilah dari penulis Tionghoa zaman lampau yang kurang sopan tBrhadap penduduk kawasan Selatan. ibid. (531 WoltBrs mBnunjuk bahwa ditahun 1BBB ssorang bBrnama G-. sakaligus telah mempunyai daya tarik dalam mangEnal kemampuan navigasi bangsa Indonesia pada zaman dahulu kala. Professor D. 154. paling tidak kagiatan itu sudah ada diabad ke III. Kesankesan biksu Tionghoa I-Tsing mEngsnai psrjalanannya dalam tahun B71 M dari Tiongkok melEwati Falsmbang dan Sslat Malaka untuk mBnuju ka India. tapi sudah berahad-abad labih dulu. Wolters vang ssngaja memusatkan perhatiannya ksjurusan ini (52) menandaskan. op. Katanya. "Berbarian" dimaksudkan "tidak baradab". Tiga abad ssbBlum itu pula Duta-Duta Tionghoa tslah mslawat Semenanjung MBlayu dBngan kapal-kapal orang "barbarian". Sebagai tBlah diungkap sBdikit dibagian tBrdahulu I-Tsing barangkat dari Canton dangan kapal orang Parsi hingga PalEmbang (Sriwijaya) dan dari pslabuhan nBgeri itu menggunakan kapal Maharaja Sriwijaya yang SEngaja dissdiakan untuk membawanya mBnuju India. hal. . cit. Fenalitian kemudian menunjukkan bahwa kapal Sriwijaya itu adalah kapal MElayu dan bsrawak Mslayu SBndiri. mana kala pelaut Filipina tBlah melayari lautan luas SBJauh BDD mil mBnuju Funan (Indo Cina). bersandar bahanbahan pBtunjuk.46 ACEH SEPANJANGABAD I'O-SKM Studi para sarjana sejak abad ke XIX telah mampBrbanyak pengEnalan orang tBntang kemampuan navigasi bangsa Indonesia pada zaman dahulu. bahwa kecerdasan berlayar orang-orang MBlayu (skilful navigators) tidak hanya kelihatan dimasa I-Tsing. Phillips dBngan judul "Notas on Sumatra and thB Po-szu" dalam "NotBS and Queries on China and (521 (53) Wolters.W.

orang manjadi memparhitungkan "Fo-ssu" ada dua. Dalam tahun 1B71 BratschnBidar mangungkap bahwa orang-orang Arab dan Farsi talah malakukan kEgiatan pslayaran dan perdagangan dizaman tersebut ke Sumatera sambil msnambahkan bahwa diabad pertengahan tersebut mungkin meraka sudah membangun permukiman (perkampungan) disana (Sumatera). Kemudian sarjana Gerini ditahun 13D3 mendukung teori "Fo-ssu" adalah di Sumatera. Cukup panjang Woltars mBmpBrkatakan soal Fossu apakah Farsi (Iran) ataukah Pasai (AcBh). Ia rupanya tBrgugah untuk menampatkan problBma-"Fo-ssu" sabagai dasar studinya membicarakan perdagangan dahulu kala dikawasan ini. soal . adalah sama dangan hasil-hasil dari nagari Malayu. Kata Woltars.ACEH DAN N A M A . Karena itu ia mendukung Phillips bahwa "Po-ssu" memang "Fasai". atau khusus dari salah satu bagian wilayah Aceh. tslah msrintis studi tantang "Fo-ssu" dan kEtika mBngutip catatan Tionghoa "Tung hsi yang k'ao" sudah mamperkirakan bahwa "Po-ssu" adalah nama suatu bandar di bagian paling Utara Sumatsra yaitu P a s a i. Seakan-akan andaikata bukan akibat pandangan LaufBr tBntang adanya "Fo-ssu-Melayu".N A M A ASING 47 Japan". tarutama pro dan kontranya. Sajak studi LaufBr. LaufBr dalam u n g k a p a n n y a bBrjudul "Sino Iranica". adalah berasal dari Asia Tenggara. (Po-ssu Farsi dan Fo-ssu Malayu). padahal hasil2nya yang dissbut sabagai kaluaran Po-ssu itu. sBtahu pBnulis itulah yang tarlBngkap. Laufer msngBritik BratschnBidar dan Hirth dengan keinginannya mBm-Fersia-kan "Po-ssu". Fendapat Phillips telah mBrnparolah dukungan ditahun 1B3B dari sarjana Tsuboi Kumazo yang menunjukkbn suatu catatan Japang diabad kB XII tantang daftar barang2 Po-ssu. menyatakan katidak-sangsiannya bahwa yang dimaksud "Po-ssu" adalah Pasai. suatu kampung dekat Aceh. tapi menunjuk lokasinya Lambesi.

Drang2 yang berpindah dari Eropah ke Amarika banyak yang membuat nama ditempat barunya serupa dBngan nama tBmpat asalnya di Eropah. Ini tsrkssan dari kssimpulannya. Laporan2 yang menyBbut mereka pemakan orang (kanibalismE) adalah sssungguhnya merupakan menutup pintu bagi masuknya orang lain. Bahkan ia berpendapat hahwa Fasai barulah muncul pada pertengahan psrtama abad ka XIV.4B ACEH S E P A N J A N G ABAD mancari fakta sebsnarnya mangsnai perdagangan Indonesia dahulu kala tidak sampai ada liku2nya. pada bagian lain studinya yang msngatakan bahwa "ths suggestion that "Fo-ssu" is a transcription of " F a s a i " in Northern Sumatra can not be takan seriously". Ada Birmingham. Bagaimanapun penulis ingin rnenekankan bahwa nama sBsuatu nagari atau orang bukanlah ganjil kalau sarupa atau mirip. Bsgitupun adanya sudah kecsrdasan orang "Pos s u " Melayu dibidang lalu lintas laut dan perdagangan rupanya tidak mudah disetujui oleh Professor Woltars. (anjuran supaya "Fossu" adalah " F a s a i " di Sumatera Utara tidak boleh ditampung dengan sungguh2). RomBjSt FBtBrsburg dan ssbagainya di Eropah . Kurang JBIBS apakah pBndapat diatas marupakan kBsimpulannya bahwa Fasai mamang belum ada pada zaman "Fo-ssu" nya-I'Tsing. Bahwa Wolters hukan seorang yang menElan bsgitu saja csrita orang. Ia manandaskan bahwa panduduk Sumatsra Utara tidaklah lebih primitif dari panduduk Asia Tenggara lain dizaman purba kala. Ia labih candarung untuk membenarkan bahwa "Po-ssu" yang mslintas dipErairan antara Barat dan Timur adalah "Po-ssu-Farsi". dikasankan dari kesimpulannya tEntang tidak sspandapatnya atas kEtsrbelakangan yang acap disimpulkan orang terhadap penduduk Sumatsra Utara.

M s m a n g orang F a r s i inilah yang disabut dan d i m a k s u d oleh orang Tionghoa d a n g a n orang Po-ssu. N a m a " P o . PstBrsburg ada di AmBrika. St.s s u " talah ditulis olah orang Tionghoa u n t u k toponim " F a r s i " . B i r m i n g h a m . A d a l a h l u m r a h jika p a r a p B r a n t a u / s a u d a g a r asing yang mBnBtap dikBdiaman b a r u n y a mBlanjutkan tradisi dan b a h a s a t a n a h l u h u r n y a . d i a n t a r a n y a dipantai u t a r a S u m a t s r a . B a r a n g . B a n y a k pBrantau E r o p a h m i s a l n y a yang pBrgi ka AmBrika m e n a m a i kota b a r u n y a d s n g a n n a m a k a m p u n g a s a l n y a . sBbBlum b a r n a m a F a s a i dibari n a m a olBh p a n d a t a n g itu mangikut n a m a tanah luhurnya Farsi. s e s u d a h ada di E r o p a h a t a u dibanua lain. Ini s u a t u k B m u n g k i n a n y a n g tidak m u s t a h i l d a l a m r a n g k a orang mBnBliti a s a l m u a s a l n a m a s e s u a t u desa. T e r u t a m a s e b a b n y a k a r e n a disitu tardapat k a s a m p a t a n barjual-bali. Drang-orang yang p i n d a h dari E r o p a h selalu m a m b a w a k e b a n g g a a n n a m a k a m p u n g h a l a m a n a t a u t a n a h air k B p e r m u k i m a n n y a yang b a r u dan m e n a m a i k a m p u n g tersBbut s s r u p a dangan k a m p u n g halamannya barmula. Lama kBlamaan m s n j a d i F a s a i a t a u P B S B .b a r a n g S u m a t s r a U t a r a a t a u AcBh sapBrti lada m a u p u n k a p u r b a r u s yang mBndapat p a s a r a n di Tiongkok dapatlah pula m a r e k a t e r u s k a n kB Tiongkok. y a k n i yang dikanal dengan I r a n s e k a r a n g . B a h k a n p a d a k e n y a t a a n s a j a r a h selalu ada k a i t a n k e n a p a ada n a m a sebagai itu di Arnerika a t a u dibenua lain. dBmikian juga A l e x a n d r i a . Bagitupun j a n g a n dilupakan.ACEH DAN NAMA-NAMA ASING 49 m i s a l n y a b u k a n l a h s e h a r u s n y a tidak m u n g k i n ada n a m a kota-kota s e d e m i k i a n di Arnerika Serikat. DBmikian d a n g a n orang F a r s i y a n g m u r ^ k i n mBnBmpati p a n t a i F a s a i . MarBkapun dapat juga m e n a m a i kBdiaman b a r u n y a itu d a n g a n n a m a dari nBgBri a s a l n y a . dari sBbanyak p s r a n t a u p s r a n t a u P a r s i yang mBnuju Tiongkok tantu a d a yang singgah dan ingin bBrdiam dipelabuhan-pBlabuhan ditengah jalan. Waterloo. d a n sBbagainya. lepas dari m a y a k i n k a n a t a u t i d a k n y a .

5D ACEH SEPAN JANG ABAD nama Pass itu bBrasal dari nama yang dibsrikan olsh Msurah Silu (Maliku's-SalBh) dari nama anjingnya. haik tidak maupun dangan rnemhawa sarta barang-barang produksi di Sumatsra ka Tiongkok. bisa saja mBmbawa mundar mandir barang-barang jualan yang dijamputnya atau dihasilkan di Farsi (Iran) dan dilayarkannya kB Tiongkok. tidak usah hBndaknya dianggap ganjil lagi untuk menemukan catatan bahwa selain Fo-ssu Iran ada juga "Fo-ssu" AcBh. Walaupun Dr. ssbagaimana yang pernah diceritakan Dleh Dr. . Uraian ini saksdar mBngarahkan pBmbicaraan tantang kemungkinan bahwa saudagar atau pelaut Po-ssu yang dimaksud oleh sejarawan Tionghoa maupun I Tsing adalah orang Aceh-Fasai yang kakBk-kakBknya psndatang Farsi yang sudah tarlBbur (asimilasi). Sebab itu jika Frofassor Woltsrs sudah turut membsnarkan bahwa pBlaut-palaut MBlayu sudah sejak bebarapa abad sBbBlum I-Tsing mundar-mandir dilautan luas. Suatu dari dalil itu dalam kaitannya dBngan Farsi kiranya dapat diperhatikan dari paristiwa kBgiatan orang "Fo-ssu" yang diparkatakanxliatas. Snouck mBnyBbut bahwa itu suatu "absurd idea" (semacam mustahil) tapi ia mengakui bahwa Taungku Kuta Karang sBbagai saorang ulama tBrpalajar tantu sudah mempunyai dalil-dalil atas apa yang dikatangahkan ("ha must havB a good foundation for it"). Farsi dan Turki"). bahwa "thB Achehnesa are composed of BlBments drivsd from thraa paoplas. ("orang Acah tardiri dari campuran darah Arab. DBmikian pula kabalikannya. Snouck Hurgronje dalam bukunya "ThB Achehnesa" I. Dalam hubungan ini kambali harus disambut dBngan SBrius pendapat yang pBrnah dikamukakan Marhum Taungku Kota Karang. thB Arabs. tha Persians and ths Turk". Drang-orang asli Fasai sebagai golongan bangsa yang sudah lama manjadi palaut.

5 TO I !•* . TO O .ACEH DAN N A M A .N A M A ASING 51 .5 5i a. -Q * <u w £ I« #1 TO Q _ TO10 i> V) t.§ ^ TO 5 CO o> 9 C * a S IJ 5i . Q. £ <•> "*: s gs (3-Q <o _ 9 5 TO Qj Cn^- •5 2 9 .

hal. "KBbudayaan Isl*m di Tiongkok".Hazard. Pada halaman 15B wafatnya Nabi Besar dicatat R a b i ' u l . Pada kasBinpatan itu msrBka m e n y e t a k a n m a s u k I s l a m dan niBiiyatukan diri dibawah kepamirnpinan Nabi. Dawoud C M Ting. op. " T h e MiddlB E a s t " . Bandung 1940. P. 195D yang mencatat pada mukaddimahnya b a h w a Nabi telah bBrhasil malstakkan fundasi > penyatuan saluruh tanah Arab. tarjemahan R A A Wiranala Koesoama. 1963. (55' (56V . Oman. dalam " I s l a m J a l a n Mutlak". Najran. hal. J a k a r t a . diantaranya yang menarik pBrhatian ialah bahwa pengembangan tersebut sudah mBncapai Tiongkok dizaman Khalifah Usman Ibn 'Affan.a w w a l tahun ke IX sasudah Hijriah. Bahrain. tarjemahan Sulaiman Syah SH.Ur IV KEDATAAGAA' ISLAM KE ACEH ( u l m d k c VII • XIV) Italian liiur <lun lil|».w agama Islam sudah barkBrnbang luas disBluruh jazirah Arab >54j Pengambangan kBluar jazirah barjalan tarus.T. London. DawoodCM.l visu. Tail. '55/ I Mereka berlayar rnBlalui Lautan Hindia dan Laut Tiongkok menuju pBlabuhan KwangcDU di Tiongkok Salatan. 92. penBrbitan "Royal Institute of International Affairs". penerbit "Tinta M a s " J a k a r t a .a.Dmet dan Slmum bin Ibrahim.Ting. 149 dicatat bahwa kBtika kBmbali ke Madinah Nabi sibuk niBnerima kedatangan babBrapa Raja-reja antaranya Yaman. Pembangunan. 1967. kBtika pBrutusannya tiba disana dibawah pimpinan Sa'd Ibn Abi Waqqas. dB ProfeBt van Allah". olah E. bertepatan J u n i B32 M. ManjBlang wafatnya Nabi BBsar Muhammad s. '56' \ Bahkan ada disabut-sBbut juga bahwa dalam zaman Nabi Baser sBndiri tBlah pBrnah utusan baliau kB Tiongkok un"Hat Levan van Mohammad. Lihat juga M Rafik Khan " I s l a m in China". Pada hal.149.cit. Said ibn Abi Waqqas juga dieja Sa'd atau Seed ibn Abi Waqqas. Lihat juga "Atlas ui Islamic History" dari Harry W. dll.

. penBr- biten tehun 1936. D a l a m z a m a n dinasti T ' a n g itu juga s B J a r a w a n Tionghoa s u d a h lBbih b s r m i n a t m e m b u a t data-data tentang k a d a t a n g a n orang-orang Arab dan F a r s i kBnBgBrinya a t a u p u n k a g i a t a n dagang yang bBrtalian dangan nagBrinya. TBrhadap orang A r a b marBka sBbut n a m a n y a orang T a s h i atau Tazi.Zein Jambek dan Ismail Jamil dalam " I s l a m di T a n a h China". (b) d e n g a n d e m i k i a n padagang/pBlaut Arab yang melintasi lautan sajak m a s a itu s u d a h tardiri dari orang-orang Muslim. k h u s u s n y a Aceh adalah cukup penting a d a n y a fakta (a) s u d a h t e r l a k s a n a n y a pang I s l a m a n disBluruh j a z i r a h Arab s e b e l u m N a b i B e s a r w a f a t . b a h k a n juga m a l a k u k a n barter perdagangan. (55^ J. Dan m e r a k a diketahui bBrada k a m b a l i d i s a n a sejak t a h u n BIB dan B2B. io/i . D a w a s a itu orang orang A r a b s u d a h b e r a d a di b a n d a r . SebBlumnya m e n u r u t s a r j a n a V a n LBur p a r k a m p u n g a n p e r d a g a n g a n orang Arab s u d a h ada di Canton sejak ahad ka 4 MasBhi. N a m u n yang pokok diperhatikan ialah keberangkatan dan kBtibaan pBrutusan dimaksud masih dalam lingkungan abad ke i. tentu melintasi SBlat M a l a k a dan olsh k a r a n a itu tidak m u s t a h i l lagi mBrBka m a m p i r disalah satu pantai di SumatBra U t a r a . van Leur: Indonesian Trade and Society. Terdapat k e t i d a k s a m e e n dalam barbegei ungkapen sejarah kedatangan Islam ka Tiongkok tenteng siepe yang pBrneh berangkat mBnjedi utusan itu.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 53 tuk m e m a k l u m k a n tampilnya a g a m a I s l a m dan dengan m a k s u d m e n g B m b a n g k a n n y a di negBri itu. ibsi Bagi penalitian bila I s l a m m e n c a p a i Indonesia. hal.b a n d a r pBlabuhan bagian hernia tersBbut. D a l a m z a m a n tBrsabut b u k a n k e b s t u l a n Tiongkok sedang dipimpin olBh dinasti T ' a n g (E1B-BD7 M) tepat d i w a k t u n e g a r a tersehut SBdang m a m b u k a pintu u n t u k k e d a t a n g a n orang luar. Dikatakan utusan tersebut m e r u p a k a n yang pBrtema.Hijriah. haik u n t u k mBnunggu m u s i m m a u p u n untuk m e n a m b a h pBrbBkalan.C. 1 1 1 . 1571 Moeb. dan orang F a r s i marBka n a m a k a n Fo-ssu. dipimpin oleh Wehab Ibn Abi Kabsyah. dan (c) b a h w a p e l a u t / p a d a g a n g A r a b y a n g m a n u j u T i o n g k o k dari negBrinya.

Sedikit banyak terkait dengan kedatangan utusan Khalifah Usman Ibn Affan dimaksud diatas. MBrska tidak minum anggur dan tidak mBngBnal musik. Juga ada unta". h a l . sedikit sBkaliyang subur. KBtika dibawa menghadap kBpada Raja Tiongkok. SBtiap tujuh hari sskali Raja bBrpidato (bBrkhotbah) kBpada rakyatnya. Mempunyai kuda sambarani yang dapat barlari l. Mulanya pengawal Raja sudah hBndak membunuh utusan itu karana tidak hBndak sujut. . Salanjutnya disebut bahwa ditahun 713 M datang lagi seorang utusan dari Ta shi.cit. Kahidupan meraka kebanyakan dari barburu. 6 . Negeri tersebut berbatu-batu. Drangnya barhidung lobar. dari suatu mimbar dalam rumah ibadat itu. membawa bingkisan kuda-kuda yang perkasa serta batu permata. dBngan katakata bErikut: Barang siapa yang tawas DlBh musuh akan bahagia.DDD li sshari. pada catatan sejarawan dinasti T'ang itu terdapat cerita mengenai kedatangan perutusan Han Mi Mo Mo Ni (Amiru'lMu'minin) pada tahun B51 M. disertai dBngan sspucuk surat yang menyebut b a h w a kerajaannya (maksudnya: Islam) sudah bBrdiri ssjak 34 tahun. sambil bBrkata: Dinegeri saya orang hanya menyembah Tuhan dan bukan kapada SBseorang Raja. Wanitanya putih dan manutup muka bila kaluar rumah. Banyak SBkali rumah ibadat. Itulah sebabnya maka Tashi itu sedemikian parkasa barpBrang. Saban hari mBreka sambahyang lima kali mengabdi kepada yang mahakuasa. kB Tiongkok.54 ACEH SEPANJANGABAD BratschneidBr i 1591 mBngutip dari s e j a r a w a n Tionghoa pada zaman dinasti T'ang itu yang disBbutnya sBbagai labih msncukupi dari catatan Tionghoa sebBlumnya tentang Ta shi (pasai 25Bb) sebagai berikut: "Nsgsri ini tBrdiri dari wilayah yang dahulunya masuk hagian Po-ssu (FBrsia). utusan tarsabut manolak untuk hersujut. 7 . bsrjanggut hitam. namun seorang Menteri Raja mancegah (59) Bretschneider op. Mereka menyandang pedang psrak dan cincin psrak.

o r a n g A r a b y a n g d i s s b u t b a n g s a n y a T a . b a h w a dipantai s e b a l a h B a r a t S u m a t e r a ' (Aceh. Schlegel. Y a n g d u a itu i a l a h : a) K e s a n . B BretschnBider m a m b u b u h catatan kaki b a h w a utusan Arab yang membangkang itu adalah duta asing partame yang berani menantang tradisi istane Tiongkok. G-roanaveldt dari yang terdapat dalam hikayat dinasti T'ang. Baru SBsudah lBbih HDD kBmudian SBOrang dutabasar Inggeris barani manirunya.k e s a n p e r j a l a n a n b i k s u T i o n g h o a I T s i n g d i t a h u n B72 M. k e t i k a ia b e r a n g k a t dari Canton m e n u j u India s a m b i l m e l a w a t i Selat M a l a k a m a n y i n g g a h i P a l s m b a n g . d a n juga D-shan y a n g d i p a r h i t u n g k a n s a b a g a i p e l a b u h a n A c e h . F . Lihat Bab lalu..s h i . (62) M B n g s n a i (a) I T s i n g m a n g a t a k a n b a h w a i a tBlah m s n u m p a n g k a p a l Drang P o .m a n a . D i p B r h a t i k a n d a r i m a s a n y a B 7 2 M. Tentu tidak mustahil b a h w a jika m e r e k a m e m b a n g u n sesuatu p e r m u k i m a n diperantauan.KEDATANG-AN ISLAM KE ACEH 55 sambil m e n g i n g a t k a n b a h w a setiap negari m e m p u n y a i adat i s t i a d a t SBndiri. t e n t u t i d a k d a p a t d i a b a i k a n a d a n y a i a k t a b a h w a o r a n g T a s h i y a n g d i s e b u t A r a b ini t e l a h m e l a n c a r k a n p e r a n t a u a n k e m a n a . antara lain ke S u m a t e r a dan dengan melintasi Selat M a l a k a ke Tiongkok.s s u . paling sedikit ada dua yang dengan sendirinya j a d i s a s a r a n p e r h a t i a n . t6ii b) C a t a t a n y a n g d i u n g k a p o l a h W . y a i t u F a r s i . Lihat Bab lalu. hal. N a m u n d i s a m p i n g itu. D a l a m h u h u n g a n ini m a k a p e r i s t i w a p s r i s t i w a kegiatan m e r a n t a u pada z a m a n dulu dari orangorang Arab dan Farsi yang terdapat dalam catatan Tionghoa. a t a u S a m u d e r a ) tBlah a d a b a r m u k i m D r a n g . ( y a i t u s a k i t a r s u d a h 4D t a h u n 1601 ihid. K a r a n a itu b a i k n a m a T a s h i m a u p u n P D ssu untuk Farsi a k a n turut " m e r a n t a u " b e r s a m a orangnya s i p e r a n t a u s e n d i r i . belumnya sekaligus n a m a asal m e r e k a terlebur menjadi satu dangan n a m a penduduk p r i b u m i s e t a m p a t . Groeneveldt. (61) (62) . ibVi U n g k a p a n B r e t s c h n e i d e r ini rnemhawa kesan b a h w a bagi orang Tionghoa p a d a z a m a n dulu T a s h i a d a l a h Drang A r a b d a n l o k a s i n y a d i t a n a h A r a b s e n d i r i .

para sanjana menjadi meningkat perhatiannya untuk mangatahui lEbih dalam lagi tantang masa yang lebih tua mengEnai kedatangan Islam di Indonesia. sejak awal Islam. orang Arab atau Tashi yang barmukim dipantai Barat Sumatera disekitar tahun B74M. tentulah pula sudah menjadi pemeluk Islam. yang tebal '63i kBtika manyentuh parsoalan Ratu Sima tarsabut babBrapa kali manulis "Tashi" dengan membubuh tanda kurung "Aceh". mi Dish karana masa yang diceritakan baru mencapai sekitar 4D tahun sstalah Nabi Basar wafat maka tidak syak lagi bahwa panduduk Arab diwilayah dimaksud (Acah. Ini menaguhkan katidak sangsinya lagi bahwa yang dimaksud dsngan " T a s h i " dalam hubungan kisah Ratu Sima itu adalah tarlstak di Acah.5B ACEH S E P A N J A N G A B A D berkambang Islam di Farsi) tidaklah syak lagi bahwa pelaut-pelaut Farsi itu telah memeluk Islam. Sejak tsrsiarnya ungkapan GroanBveldt itu. Dalam hubungan itu juga Dsrini mBmastikan tBntang sudah baradanya orang-orang Arab atau Farsi dibagian pantai Utara Sumatera. PtDlBmy s ' Saography of Eastern Asia. Gerini dalam studinya. . Lcndon. khususnya Aceh. jadinya pendatang Arab yang membangun permukiman disana. pantai utara Sumatera) telah memeluk agama Islam. yang mungkin turut serta. itu. Bahwa mereka hermaksud hendak menysrang sampai Haling yang negarinya makmur. Kolonel D. Fancatat Tionghoa menyebut mereka orang Tashi.E. Mangenai (b). Demikian pula para saudagarnya sendiri. Dari sini antara lain diyakinkan bahwa Islam sudah masuk kB AcBh dalam abad ke 1 Hijriah. sekaligus memberi petunjuk bahwa jumlah mereka tidak sedikit dan mereka sudah teguh kedudukannya. Jelasnya G-Brini mBnulis sabagai barikut: "That thBrs WBTB of old both Arab and FBrsian ssttlBmants in ths Achsh district and Bven at othar placss on '63' (641 19*09 t ' H a l R 6 7 9 a r C h B S ^ ibid.

for t h e s a c o a s t s lie w i t h i n c l o s e p r o x i m i t y to t h e N i c o b a r s . e s p e c i a l l y w h e n t h e s o u t h e r n drift Df t h e c u r r e n t s i n t h e B a y of B E n g g a l compEllEd t h s V E S S E I S to p a s s w i t h i n s i g h t of it. tBmpat y a n g s u d a h d i k s n a l m a r u p a k a n parsingg a h a n u t a m a hagi pelaut Arab dan F a r s i pada jalur p e l a y a r a n T e l u k B e n g g a l a . a c a p l a h p a n t a i B a r a t laut S u m a t B r a disinggahi olsh m s r B k a . b u t B a r u s . labihlsbih k a l a u angin ribut m a m a k s a m a r a k a dBngan sendirinya h a r u s b e r l i n d u n g kBsana. w e r e w e l l k n o w n to t h a i r c o u n t r y m s n .W E s t s s a h o a r d of S u m a t r a m u s t h a v s bEEn oftEn t o u c h e d at. adalah a m a t m u n g k i n sekali. D B n g a n S B n d i r i n y a mBmpBrtBguh catatan dari dinasti T'ang yang . Y a n g a r t i n y a . pantai-pantai ini terletak dekat s s k a l i dBngan p u l a u .p o r t s s i n c e al l e a s t thB m i d d l e of t h e t e n t h c e n t u r y " . f o r m e d one of t h e c a p i t a l s t a t i o n s a n d l a n d m a r k s o n t h e A r a b a n d P e r s i a n s e a . a s is W B I I k n o w n . D w i n g to t h i s fact. BBradanya atau b a r s i n g g a h n y a orang-Drang A r a b m a u p u n orang Farsi dipantai Utara S u m a t s r a pada abad p a r m u l a a n Hijriah dBngan s a n d i r i n y a mBnjadi pandorong h a g i s a t i a p pEnBliti u n t u k m a y a k i n k a n t e n t a n g s u d a h b B r a d a n y a I s l a m d i s a n a sBjak m a s a itu. b a h k a n holeh disabut pasti. thE n o r t h . p a l a b u h a n dimana mBrska dikEtahui pargi datang paling lambat ssmsnjak d i p s r t a n g a h a n a b a d kB I D M " . " b a h w a pErnah ada p s r m u k i m a n orang Arab m a u p u n o r a n g F a r s i d i w i l a y a h A c s h d a n b a h k a n di t B m p a t t E m p a t lain diksdua bslah pantai U t a r a dan Barat S u m a t s r a . a proof if s u c h v i e w is affordsd h y t h e a c c o u n t s of t h e A r a b t r a v e l l e r s t h e m s s l v E s . w h o s e e m to h a v E c a r r i s d Dn a b u s y traffic at t h a i r s e a . SBbagai b u k t i n y a . a d a l a h p a r a p e l a n c o n g A r a b i t u t i d a k h a n y a bBrcBritBra t a n t a n g Lambri tapi juga B a r u s .p u l a u N i k o b a r . w h i c h .r o u t E a c r o s s t h s B a y of B s n g g a l . or h u r r i c a n E S e v e n t u a l l y t h r e w t h o s e v e s s e l s a g a i n s t t h a t c o a s t a n d forced t h a m to s e a k a rafuga t h a r s .KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 57 e i t h a r t h s n o r t h E r n or w s s t E r n c o a s t of S u m a t r a is v s r y prDablE . w h i c h s h o w that not only L a m b r i .m a y a l m o s t c e r t a i n . K a r B n a h a r u s bBgitu.

n a m u n I s l a m b a r u mamiliki pBngaruhnya yang l u a s d a l a m abad kB 1 4 " . (65) Van Leur.I s l a m began to Exert w i d e r influence only in the fourteen cBntury". w i t h evBry bsliEvar a potBntial m i s sionary for spreading its doctrinB. Tapi w a l a u p u n ditanah j a j a h a n lain di T i m u r s u d a h m a s u k I s l a m itu. di Tiongkok tibanya k e s e p a n j a n g jalur pantai d a l a m abad ke 7. 166. in China arriving along thB sea routB in thB s e v e n t h century.SB ACEH SEPANJANGABAD m s n g u n g k a p k a n tBlah b s r a d a n y a p a r m u k i m a n Drang T a s h i s e b a g a i y a n g t a l a h d i t E r j a m a h k a n olah GrosnavBldt tBrsBbut. in J a v a and F u r t h a r India k n o w n from tombstones datBd from thB y e a r s 1DB2 and 1 D 3 B . . sBpsrti di s s h a l a h b a r a t S u m a t e r a SBkitar t a h u n B74. Yang m a k s u d n y a . I s l a m a d a l a h s u a t u m a s y a r a k a t p e m b a k t i a n yang m e m b u a t sBtiap pBmaluknya mBnjadi petugas b e r h a r g a dalam m B n y s b a r k a n d a ' w a h n y a . b a h w a : " p B m b i n a a n kBdua k e b u d a y a a n I n d o n s s i a ditempa olah I s l a m .on thB w e s t coast of SumatBra circa B74. tough it had already bean p r a s a n t for canturias in the foreign colonies in thB E a s t . di J a w a dan di India B e l a k a n g dapat diketahui dari batu-bata n i s a n dari t a h u n . Tidak u s a h h a r a n bila s a r j a n a V a n Leur m a r a s a pBrlu u n t u k m e n e k a n k a n d a l a m aseinya '65/ sabagai bsrikut: " A SBCond imprint on I n d o n e s i a n civilization w a s m a d e by I s l a m . H o w e v e r . Dari t u l i s a n n y a diatas JBlas b a h w a V a n Leur turut m e n d u k u n g b a h w a I s l a m s u d a h m a s u k di bagian b a r a t SumatBra p a d a t a h u n B74-an sabagai disebut d a l a m b u k u G-roBneveldt. TBntang ini s i a p a p u n tidak m a l i h a t a d a n y a pBrbBdaan. V a n LBur h a n y a m a n g B m u k a k a n h a h w a "widBr influBnca" (luas p a n g a r u h ) n y a b a r u k e l i h a t a n di-abad kB 14 M.cit. I s l a m w a s a m i s s i o n a r y community in the Early Christian s e n s e .t a h u n 1DB2 d a n 1D3B. op.

arang-orang Arab itu sudah mambangun pBrmukimannya dibabarapa pulau di Nusantara. Sajak abad ka 2 SBbalum Isa pBrdagangan ke Sri Langka sudah ditangan mereka (orang Arab).KEDATANGAN ISLAM KE ACEH SB U r a i a n . ant a r a l a i n s a h a g a i m a n a dikutip pula d i b a w a h ini: T.k a s i m p u l a n yang tidak ragu-ragu. who from the latBr noticBS is conjectured to have been thB head of Arab sttlement on thB Wastcoast of Sumatra" ("Maskipun tidak ada cacatan orang Arab mBnganai kBpulauan ini lBbih dulu dari abad kB 3. kBtika m a n g u p a s kBdatangan I s l a m k B k B p u l a u a n I n d o n a s i a i661 mBngaitkannya dBngan dagang para saudagar Arab kBJurusan Timur. kata Arnold. Harry W. Dapat diperkirakan.Hitti. 363—364 bab ke 12 berjudulThB Spread of Islem in the Malay Archipelago. b s b E r a p a s a r j a n a u l u n g t e l a h t i h a kepada k e s i m p u l a n . Lalu disimpulkannya: "Though no mantions is made of thBsa islandain tha work of thB Arab gsographars Barlisr than ninth cBntuy. Sajak awal abad kB 7 sasudah Masehi kBgiatannya malanjut kB Tiongkok melalui laut. Hazard dalam "Atlas of Islamic History" mengatakan tentang Islam di Indonesia sebagai berikut ( 7 5) (66) (671 T. tidak saperti H i n d u t u m h u h dari atas (RajaPBnguasa). 1954. undBr tha date of A. ad. 1913.Philip K. SBbagai yang mBrBka tBlah lakukan ditBmpat lain. Harry W. Arnold. m a k a pangBmbangan tentu tidak dapat dinant i k a n s e b a g a i Drang m e l i h a t a i r p a s a n g . D a l a m h u h u n g a n ini pula.Hazard. Atlas of Islamic History. hal. PrincBton Oriental StudiBS. Arnold. yst in thB ChinBSB annals. DisBbabkan I s l a m t u m b u h dari b a w a h .D.W. 4 2 . baik sebElum m a u p u n SESudah V a n L E u r .u r a i a n pBnulis dibagian l a l u p u n tidak mEnysbut b a h w a mula mandaratnya Islam itu sakaligus mBluas b e r k e m h a n g n y a .W. namun dari hikayat Tionghoa dikBtahui bahwa ditahun B74 M. Princaton Univarsity Prass. The PrBeching of Islem. . London. B74 an account is givan of an Arab chief. baradanya seorang Raja Arab siapa dari pBtunjukpatunjuk kBmudian diparkirakan mBngBpalai pBrmukiman orang Arah dipantai harat Sumatsra").

k s r a j a a n di S u m a t e r a U t a r a penghasil wangiw a n g i a n d a n r e m p a h .D. Sarjana Ir. L . JMBRAS. Their s u c c e s s o r s w e r e m e r c h a n t s from Gujerat w h o dealt in peppar.BD ACEH S E P A N J A N G A B A D "ThB first Moslims to visit Indonesia -ware p r e s u m ably SBvsnth CEntury Arab traders w h o stoppsd at S u m a t r a En routE to China. Raymond LaRoy Archer Fh. Muhammadan Myiticism in Sumatra. tegasnya Aceh.u s a h a m e n g e m b a n g k a n I s l a m di IndDnEsia"). Raymond LeRuy Archer. hel. 3 4 9 . 9D. XV-2 (1937) hal. J .^Fenyusul m E r s k a adalah s a u d a g a r dari G-ujsrat yang bardagang lada d a n yang telah m e m b a n g u n sajak t a h u n H D D p E r k a m p u n g a n yang unik a n t a r a p s r d a g a n g a n dBngan u s a h a .r e m p a h (parfums En/spBCBriJBn)tanpa sangsi menyBbut b a h w a T a s h i yang d i m a k s u d d a l a m r i w a y a t T ' a n g tarsBbut (kisah R a t u S i m a / R a j a Tashi) tidak lain a d a l a h kBrajaan T a s h i Acah. K a t a n y a m a n a m u n g k i n T a s h i d i m a k s u d itu nBgara Arab yang lBtaknya m B m a r l u k a n BD h a r i p e l a y a r a n j a u h n y a dari K a d a h (kBraj a a n di S s m s n a n j u n g MBlayu). but rathar by Arab traders in (681 '(69) Moens. Dengan k a t a lain b a h w a T a s h i yang disBbut d a l a m r i w a y a t T ' a n g tersBbut tidak lain T a s h i di SumatBra bagian U t a r a . (65. ("Drang I s l a m yang p e r t a m a msngunjungi IndonEsia a m a t bolEh jadi a d a l a h s a u d a g a r Arab dalam abad ke-7 yang singgah di S u m a t s r a d a l a m p a r j a l a n a n m e n u j u Tiongkok. mBnulis: "The introduction of Islam in Sumatra w a s not carried on by Arab prBachars. U n t u k a p a k e r a j a a n Khalifah U m a y a h (BBD-743 M) yang s u d a h b a r k a m h a n g w i l a y a h n y a sajak dari S p a n y d ka India B a r a t h a r u s m e m b o r o s k a n k o r b a n b B s a r . and w h o h a d by H D D sstablishad the unicjus combination of c a m m e r c e and proselytizing w h i c h c h a r a c t e r i z e d the s p r s a d of I s l a m in Indonesia". .b s s a r a n kB Holing. MoEns yang m B m b i c a r a k a n panjang tsntang pEranan AcEh sabagai tempat b E r k a m b a n g n y a k a r a j a a n . op cit. i68> .

IndonBsianyai "masuknya Islam ke Sumatera lebih tepat disebut oleh padagang Arab bukan khusus Muballigh mareka. ZB. ProfBssor Pakistani Sayid Qadarullah Fatimi. Diawal abad ke B M. lalu mEnyimpul: "It is likBly thsrEforE that Islam w a s knDwn in thE IndiBs as soon as therB w a s Moslim msrchants on the seas".KEDATANGAN ISLAM KE ACEH Bl the early century of Hijdra. ketika menyintuh bahwa psrdagangan antara nBgBri Arab dsngan Indonesia sudah bErkBmbang sBJak zaman dahulu kala.D. dan meniI70l G E Marnson. .E. hal. l a b l . yang parnah mBnjadi mahaguru tamu di Singapura. Maka sangat mungkin bahwa mereka menetap bsrdagang disementara pulau sepanjang pantai barat Sumatera Utara". jilia XXIV. ("Amat mungkin sekali karena itu hahwa Islam tBlah dikBnal di IndonBsia SBJak saudagar Muslim bsrada di pBrairan-psrairan disana"). padagang Arab sudah bermukim di Cina dalam jumlah besar. SBbagai dimaklumi para saudagar Muslim Arab dan SBtBrusnya disusul olsh saudagar Farsi giat SBJak Nabi Baser masih hidup. i. FrafBSsor SyBd Naguib Al-Attas dalam suatu studinya yang kBmudian disiarkan alBh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur mBngatakan bahwa "catatan yang paling tua mengenai kemungkinan bermukimnya sudah orang Muslim di kepulauan Indonesia adalah bersumber laporan Cina tBntang permukirnan Arab di SumatBra Utara ditahun 55 Hijriah atau B74 M". As early as the B century A. dimasa abad Hijriah yang paling terdahulu. G-.Marrison <7o. ThB Coming of UIB Islam to the Indies JMBRAS. Thus it is quite possible that they BstablishEd commErcial settlamBnts Dn some of ths islands along the Westcoast of Sumatra". Arab traders were found in China in larger numbers.

SingeporB.k o t a p a n t a i s a j a k t a h u n B7B. Islam comes to Malaysia.WW Frofassor tarsabut juga m e n e m p a t k a n parhatian terhadap peristiwa Raja Tashi/Ratu Sima tersebut. d a n c) I s l a m m E m p E r o l E h k s k u a s a a n p o l i t i k . b) I s l a m m e n J E J a k k a k i d i k o t a . RBSBarchBS. Fatemi.Q. Malaysian Sociolog. D i s s b a b k a n a m a t m i s k i n n y a b a h a n . tBlah m B n i m b u l k a n a n g g a p a n b a h w a tingkat p e r a d a b a n d i k a w a s a n ini m a s i h 1711 S. baik yang m a r u p a k a n taxbook m a u p u n tidak. S B b a g a i d i m a k l u m i d a l a m m a s a itu f a k t a .B2 ACEH SEPANJANGABAD buat risat tentang m a s u k n v a I s l a m ke N u s a n t a r a m e n y i m p u l k a n : a) b a h w a t e l a h t e r j a d i k o n t a k p e r m u l a a n t a h u n B 7 4 M. dengan m e n e k a n k a n talah tsrjadi a p a y a n g d i s a b u t n y a k o n t a k itu p a d a t a h u n B 7 4 itu. Institution. B a h k a n sumber-sumbBr asing yang m a n g a t a k a n dibBrbagai k e p u l a u a n Indonesia masih d i d a p a t i p e n d u d u k p e m a k a n o r a n g . Langsung atau tidak langsung malalui pengenalan bahan-GrDEnsvEldt tsrsBbut d i k a l a n g a n psncinta s s j a r a h n a s i o n a l s E n t r i s SBJak p s m u l i h a n k s d a u l a t a n tBlah t u m b u h hasrat mEndalam untuk mBmpErbaiki psnulisan ssjarah fabrikasi z a m a n kolanial.h a h a n s a j a r a h y a n g dimiliki sandiri olah b a n g s a IndDnBsia m a k a b e r a t l a h j a d i n y a p i k i r a n d a n t e n a g a y a n g pBrlu d i t u m p a h k a n u n t u k itu. yaitu hal y a n g h a r k B n a a n dBngan pBrkBmbangan Islam yang dirasakan cukup marugikan k B t i k a d i g u b a h Dish a h l i SBJarah m e r B k a b a h w a m a s i h b a r p u l u h a b a d b a r j a l a n sBbBlum I s l a m t a m p i l k s b u m i Ind o n e s i a m B m p a r k s n a l k a n diri. d a n p e r mulaan besar-bEsaran bErkEmbangnya Islam ssjak tahun 1 2 D 4 M. . Ldt. 1963. LBbih-lBbih p u l a k a r a n a adanya bacaan-bacaan disakolah. T B r m a s u k l a h j u g a d i d a l a m n y a b a g i a n yang tarpanting sandiri.f a k t a S B j a r a h tBlah d i s u s u n s a j a b s g i t u r u p a d s m i k s p s n t i n g a n p a n j a j a h a n i t u SBndiri.

K c r u j u u n Iftlum |>«. Bahwa kesimpulan tBlah diambil dBngan sspanuh hati-hati antara lain msngingat bahwa yang ditatapkan itu barupa suatu yang balum sacara l a n g s u n g di l e m p a r k a n k a m a s y a r a k a t w a l a u p u n dikalangan i l m i a w a n sabagaimana yang pBndapatpendapatnya sudah dikutip dibagian lalu. T i d a k h a r a n bila u n t u k m e n B m u k a n j a l a n l u r u s d a l a m mangBnal p s r i s t i w a p e r i s t i w a s e j a r a h t a n a h air dan p e n u l i s a n n y a . . adalah bahwa Islam baru mencapai Indonesia sesudah bBrabad-abad barkBrn1721 Laporan langkap termasuk prasaran para peSBrte/para ilmiawan Islam yang hadir. dan parbahesennye. sudah tidak merupakan barang baru lagi. Raaksi yang manDnjol datang dari ProfBSSor DTBWBS. Snouck HurgrDnjB yang tidak asing lagi.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 63 pagi b a r k e m b a n g n y a . pBngganti Dr. A k i b a t s a r n p i n g a n n y a m e m b u a t kBsan-kBsan p a r j a l a n a n M a r c o Polo sBbagai orang Barat yang p s r t a m a m a m p u " m s n B m u k a n " ("discovBred") S u m a t B r a j a u h labih dipBrcaya (juga olBh kita) d a r i p a d a k a s a n . penarbiten Panitia Seminar sandiri. pada UnivBrsitas LaidBn. PBndapat-pandapat yang sBbBgitu jauh masih menguasai ilmu sejarah Islam di Indonesia sebagaimana yang dikembangkan olah Dr. Snouck.k a s a n pBlancong A r a b y a n g s u d a h m u n d a r . g a g a s a n untuk itu tErtampung d e n g a n gairah segera setelah p e m u l i h a n k e d a u l a t a n b a n g s a Indonesia. MBdan 1 9 6 3 . serta kesimpulan/keputusan yang diambil dimuat SBlengkepnye dalam suatu k o m p i l a s i berjudul "Riselah Seminar Masuknya Islam ka Indonesia". dan h) hahwa daerah pertama didatangi Islam ialah pasisir SumatBra dan satelah terbsntuknya masyarakat Islam maka Raja yang pertama berada di Aceh (22). i t n i n a ill Ac-ill Pada Seminar Sejarah masuknya Islam ke Indonesian yang dilangsungkan di Medan pada 17 s/d 2D MarBt 13B3 talah diambil kesimpulan antara lain a) bahwa Islam masuk untuk pErtama kalinya ks Indonesia adalah pada abad ke 1 Hijriah dan langsung dari Arab. tokoh Barat dan bBrat dalam ilmu-ilmu Islam dan kstimuran.m a n d i r kB k B p u l a u a n ini bBrabad-abad labih dulu.

" karangan Prut Dr Snouck Hurgrun/i. m e n g a t a k a n . D a l a m p a d a itu s u a t u s s m i n a r k E b u d a y a a n I s l a m di M i n a n g k a b a u yang p s m a h bBrlangsung d i d a a r a h itu b s b s r a p a t a h u n SBsudahnya. tErssbut.64 ACEH SEPANJANGABAD 73/ b a n g n y a ditanah a s a l (Mekkah). bBrjudul " N e w Light D tha Coming of Islem to f Indonesia?". < dan a g a m a I s l a m itu tslah d i m a s u k k a n m e l a l u i India. tapi baliau m e n u n j u k p a d a bagian k a l i m a t dari u n g k a p a n Groeneveldt tantang cBritacerita y a n g r n a n u r u t p e n i l a i a n n y a m a s i h s a m a r . Profassor H a m k a y a n g d a l a m s e m i n a r itu tampil sabagai psmbanding utama. tidak l a n g s u n g dari Arab. Snouck tarssbut. N a m u n d e m i k i a n Professor D T B W B S m e m b B n a r k a n juga a d a n y a b a h a n GroBnevBldt. mBlainkan s u d a h lBbih dulu p a d a sBmpena Dies N a t a l i s di J o g y a bBberapa t a h u n sebBlumnya.s a m a r disBkitar b e r a d a n y a p a r m u k i m a n A r a b (Tashi) di pantai b a r a t S u m a t s r a d i t a h u n B74 M. yang mandukung penuh b a h k a n rnemperjelas kBlangsungan datangnya I s l a m dari Arab p a d a abad ka 1 Hijriah. pada pokoknya mempartEguh psndapat s a m i n a r di M e d a n t a h u n 13B3 tBrsBbut. D a l a m t a h u n 137B (tsgasnya: ID s/d IB Juli) di B a n d a A c s h tBlah b a r l a n g s u n g pula s u a t u sarninar tBntang m a s u k dan b e r k B m b a n g n y a I s l a m di AcBh yang disBlBng1731 Lihat juga "Nedsrland Bn Islarr.b a h a n m e n g e n a i m a s u k n y a I s l a m ke I n d o n e s i a yang sBbBgitu j a u h s u d a h d i t e m u k a n . 1915. niBmbantah kBras p s n d a p a t Dr. . b a l u m m s l i h a t s a s u a t u b a h a n b a r u dari b a h a n . jilid CXXIV. ProfBSSDr D T B W B S yang m a m buat t a n g g a p a n n y a mBlalui s u a t u monograp (74i sambil mangutip apa yang p e r n a h d i u c a p k a n oleh H a m k a dalam s e m i n a r b a h w a pBndapat yang disBbarkan olah Snouck tidak lain dari " j a r u m h a l u s " u n t u k mBnantang p e n g a r u h Arah. (74) BKI. tidak saja d a l a m sBminar itu. SEbBgitu j a u h r B a k s i l a i n y a n g m s n g u p a s k s p u t u s a n SBminar dari sBgi ilmiah tidak ada.. 196B.

Lamuri dan Pasai. panitia membentuk penitie perumus yang Ketuanya adalah pBnulis sandiri. yang manurut catatan SakrBtariat mBnghadapi i3 pembanding ditambah 14 pernbanding spontan.m:tC KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 65 g a r a k a n Dlah MaJBlis U l a m a P r o p i n s i D a B r a h T i n g k a t 1 AcBh. k h u s u s m e n g e n a i m a s u k dan hBrkBmbangnya Islam. s u d a h a d a k e r a j a a n k e r a j a a n di A c a h d i a n t a r a n y a L a m u r i d a n k a r a j a a n . Y a n g b e r t a l i a n d B n g a n b a b kB 2 . D a n yang bertalian d a n g a n bab 3 terpenting diantaranya adalah bsrkanaan dangan keinginan diadakannya p a n y u s u n a n s j a r a h m a s u k d a n b a r k B r n b a n g n y a I s l a m di A c a h y a n g sedikit b a n y a k a d a p a r t a l i a n n y a dBngan kesimp u l a n kB 1 d i m a n a d i t e k a n k a n p e r l u n y a l a g i d i g a l i t e n t a n g m a s u k d a n h B r k B m b a n g n y a I s l a m di A c e h .k e r a j a a n lain yang tersebut dalam s u m b e r asing. . K e s i m p u l a n . dan c) K B r a j a a n I s l a m y a n g p a r t a m a a d a l a h F e u r a u l a ' . B a b kB 2 m e l i p u t i 2 3 k e s i m p u l a n . b) P a d a a b a d k a 1 H i j r i a h I s l a m s u d a h m a s u k k e Aceh. Cara SBmua merumus kasimpulan waktu itu didului dengan pengumpulen somua ekstrak dan butir-butir pembicaraan. d a n b a b k e 3 b e r k e n a a n dBngan s a r a n .b a h a n s e j a r a h y a n g h a r u s d i k u m p u l k a n d a n diteliti s e h u b u n g a n d e n g a n m a s u k d a n b e r k e m b a n g n y a I s l a m di A c e h . tsrpsnting diantaranya adalah: a) S e b e l u m I s l a m m a s u k . Dalam sidang panitia parumus para anggota yang sangaja memilih ingin turut hadir dapat maminta buka parbahasan ates isi ekstrak yang ia tidak sBpendapat. Lalu bersandar ssmua pandapet yang tBlah disetuken itulah dirumus kBsimpulan-kasimpulan seminar dimaksud diatas. B a b p e r t a m a y a n g d i t e m p a t k a n p a d a baris atas ialah berbunyi sebagai barikut: Masih b a n y a k lagi b a h a n . s B m i n a r t s r s a b u t b B r t u j u a n m B n g u p a s d a n m s n c a r i k s s i m p u l a n m a n t a p bagian-bagian psnting sBluruh aspBk yang b s r k a i t a n dBngan sejarah p e r k e r n b a n g a n I s l a m d i w i l a y a h tBrsBbut.s a r a n . 1751 (75) Untuk merumus keBimpulan/keputusennya. Dalam seminar itu juga pBnulis turut menjadi pamrasaran mBnganai "Masuk dan Berkambangnya Islam di Aceh".k a s i m p u l a n y a n g b e r h a s i l d i a m b i l terb a g i d a l a m tiga b a b .

SBsudah mBncapai 2D tahun Sriwijaya mBngakhiri pBndudukannya pada tahun 1DDB M. Junus Djamil berhasil juga mancatat nama-nama Sultan P e u r e u l a ' barturut-turut sesudah Sultan kB 1. FutBrinya yang bBrnama FutBri Ganggang dipBrsunting olah Sultan Maliku's-Salah. 2. Ungkapan J u n u s Djamil cukup bBrnilai apalagi hila mana dapat dipBrlihatkan sumbBr primBrnya. tBrjadi sarangan dahsyat Sriwijaya atas PBuraula' yang bBrakibat untuk beberapa t a h u n k e r a j a a n ini diduduki. BErdirinya k e r a j a a n Islam di PaurBula' disBbut pada t a h u n 2 2 5 H atau B4D M. Junus Djamil dalam Fekan K e b u d a y a a n AcBh yang pBrnah dilangsungkan ditahun 1 3 5 3 . dBngan Sultannya yang pBrtarna Sultan Alauddin Sayid Maulana Abdu'1-Aziz Syah. 7. Di catat olah Junus Djamil b a h w a dimasa ini k a u m Syi'ah bargBrak kBmbali di Feursula' yang barakibat p a r p e c a h a n . karBna tahun tahun yang ditunjukkan langkap disBrtai hari dan bulan. b e r n a m a Alaiddin Abdu'l-Malik Syah yang mangkat ditahun 3 7 3 M.66 ACEH SEPANJANG ABAD Bagian yang manonjol dari kBputusan SBminar Aceh ini a d a l a h tBntang SDal kBrajaan-kBrajaan Islam pBrt a m a . 4. S u m b e r n y a disabut kitab "Zubdatu'l Tawarikh" karya Nuru'1-Haq Al-Masyriqiyal . dBrtgan masing-masing ada Sultannya. B.D u h l a w y dan Kitab Idhahu'lhaq fi M a m l a t a t u ' l . . U s t a z kita ini mBngungkapkan b a h w a Islam tslah m a s u k ka F e u r s u l a ' (Aceh Timur) pada tahun 7SD M. Dalam m a s a Sultan Maliku'z-Zakir PBuraula' masuk w i l a y a h Fasai.PaurBula'. timbullah duakBrajaan. 5. KBsultanan PBurBula' mBrdBka timbul kBmbali berturutturut dibawah kBturunan Sultan Makhdun Joban Bardaulat hingga sampai pada Sultan Muhammad Amir Syah di tahun 12B3 M. karya Abu'l-Ishaq AlM a k a r a n y . D a l a m tahun BB5 M. 3. PBuraula' di baroh dan P a u r e u l a ' di tunong. Diantara pendapat yang dikBtangahkan pada saminar tBrssbut b a n y a k yang s a m a dBngan pBndapat yang parnah diketengahkan oleh Ustaz M.

ada pada pBrpustakaan bsliau. Catatan Ustaz Djamil amat h s s a r nilainya dikssankan dari kstsraturan bsliau msnyusunnya. yang talah turut m a m u s n a h k a n pBrpustakaan dan arsif kerajaan. Sayang sekali penulis belum berkesampatan menelaahnya sendiri. KarBna kalau ini mungkin akan dapatlah diteliti bagaimana Nuru'l Hak dan Abu Ishaq mBmpBrolah sumber awal dari ungkapannya bahwa Islam mBmang talah masuk ka FaurBula' pada tahun 7B0 M. Karana jarak antara Sultan FaurBula' yang pertama (tahun B4D M. mencapai lebih 4DD tahun. rnengingat apa yang talah dikemukakan oleh Ustaz Djamil dalam kata pandahuluannya dimana ia mengingatkan terjadi kebakaran habat Istana dan Balai Peratna Sambah di KBraton Daru'd Dunia dan MBsjid Baitu'l-Rahim dalam m a s a pamBrintahan Ratu Nuru'1-Alam Naqiatu-ddin (1B75 — 1B7B). dan kerajaan Islam di Feureula' talah bBrdiri di tahun B4D M itu.) dBngan yang ke 7 (12B3 M). seandainya pBnBgasan dapat digali labih jauh. rubuhnya kBraton dan tBrbakarnya rumah Kadi . TBntu saja tidak tepat untuk a priori orang mBnyangsikan bBgitu saja angka-angka yang diketengahkan sahubungan dBngan kasus Feureula' ini.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 67 Dalam meneliti cacatan sebagai itu biasanya orang mBmpsrhatikan jarak catatan mBngBnai Raja yang psrtama dBngan Raja tarakhir pada waktu mana sang pBnulis sejarah sedang hidup. Itu juga ssbabnya tBpat pada kalimat partama kBsimpulan seminar telah ditekankan "rnasih banyak lagi sejarah yang harus dikum pulkan dan diteliti sehubungan dBngan masuk dan berkem bangnya Islam di Acah". Dalam suatu percakapan. maka diperlukan bahan dari mana sipsnulis mangEtahui pBristiwa awal. karya Nuru'l Haq Al-Masyriqyal-Dahlawy dan Kitab Idhatu'1-Haq fi Mamlakati'l Pauraula' Karya Ahu Ishaq Al-Makarani. disamping tarbakarnya Masjid Raya. Ustaz Djamil pBrnah mansgaskan bahwa kitab Zubdatu'l Tawarikh.

apa lagi sudah diputuskan dalam seminar Kebudayaan AcBh di tahun 1353 dulu. Hanya yangdiinginkan adalah p>pnggalian labih jauh lagi untuk manyempurnakan apa yang tBlah diketahui dan diketengahkan. Banda ACBII.2. Jalan Mohd. . dan bBrbagai preistiwa musibah lainnya akibat perang yang berlanjutlanjut.6B ACEH SEPAN JANG ABAD Maliku'1-Adil di Faunayung masa parmulaan Acsh melawan serangan belanda (1B73—1B74 M). Disitu tarcerrnin juga pandapat J u n u s Djamil yang manunjukkan bahwa karajaan Islam pBrtama di Aceh adalah di PBuraula'. sebagaimana yang ditekankan juga oleh keputusan seminar Aceh (137B) tersebut pada bab kB 1 nya. Bahwa pendapat tBrsBbut tadinya tidak dBmikian saja diambil dapat dilihat juga dari pBrbahasan (pBrbandingan utama) yang dibBntangkan dalam SBminar tsrsBbut. Sudah itu baru Lamuri dan kBmudian Aceh. Disini perlu ditegaskan bahwa penulis sandiri pribadi tidak m a n y a n g s i k a n b a h a n . SBminar 137B itu tslah msngambil ksputusannya dBmikian. Hikayat ini banyak mBngandung bahan sajarah. Jam no.b a h a n m a u p u n pangutaraan Ustaz Junus Djamil tarsabut. Tarutarna daripadanya adalah dari MaJBlis Ulama Kabupaten daBrah tingkat II AcBh Timur yang disampaikan oleh TBngku Muhammad Arifin Amin danTangku Syambud din Razi setebal 52 halaman tik-folio. TsrcErmin dari ungkapan tarsBbut. dan disana sini dalam manBliti soal pBrksmbangan Islam di Aceh bahkan 1761 Saluruh bahan sekitar Seminar dihimpun dan disiarkan ditik/stansilan oleh Sakratariat MaJBlis Ulama Daerah IstimBwa Aceh. TErutama yang bBrtalian dangan Pasai. i <76' IliUu v a l lt«Jtt-Kujul»u»ui. lBpas dari unsur dnngang yang talah turut mBnyBlit dalarnnya. Sungguh sayang bila sesuatu catatan-catatan yang tersusun dan mendapat sabab untuk diparcaya tidak berhasil lagi ditaguhkan dangan petunjuk lain.

M u n g k i n k a r e n a tidak bBgitu tBrtarik u n t u k membBli dan m e m i l i k i n a s k a h tersBbut. m s l a i n k a n di London. k h u s u s n y a di P a s a i . SBpanjang d i k s t a h u i n a s k a h h i k a y a t ini belum pern a h d i t s m u k a n didaerah A c s h ssndiri.69 juga di J a w a . D i b a w a h sakali tardapat lagi c a t a t a n ditulis dBngan a k s a r a J a w a . a t a u m u n g k i n pula k a r s n a sipamilik tidak barsBdia m s n y s r a h k a n n y a . K a r e n a itu tepat jika dikenali selintas nilainya. m a k a ia h a n y a bErhasil m s m i n ta s a l i n k a n saja n a s k a h t s r s s b u t . Ksganjilannya yang m s n a r i k ' psrhatian ialah b a h w a h i k a y a t ini h a n y a dikenal dari s a l i n a n n a s k a h n y a . jilid XXXIII bagian 2. H . diakhir s a l i n a n n a s k a h tBrsabut m a m b a r i t a h u n a s k a h telah SBlBsai disalin dari aslinya p a d a tanggal 2 1 M u h a r r a m 123D Hijriah a t a u s a m a dengan 2 J a n u a r i IB 14. h i k a y a t ini turut mBmhari s u l u h ala kadarnya. Hill menyBbut k B m u n g k i n a n b a h w a catatan a k h i r itu tBlah dipBrbuat a t a s p B r m i n t a a n RafflBB kBpada p a m b a n t u (771 Journal Malayan Branch Royal Asiatic Society.h a h a n s s j a r a h i e r u t a m a n a s k a h n a s k a h . D a l a m k s s e m p a t a n b e r a d a d i s a n a a n t a r a lain ia mBngetahui ada s e b u a h n a s k a h " H i k a y a t Raja-raja F a s a i " ditangau sssBorang Bupati di J a w a . H i k a y a t inilah s u m b a r / b a h a n tertua yang mengalir atau yang m e r u p a k a n k a r y a b a n g s a Indonesia sendiri. A . Segara satelah Inggeris herhasil m e r a m p a s p u l a u J a w a dari B a l a n d a di t a h u n 1B11. Hill tm . Bupati S a p u h p u nBgBri D a m a k negBri Bogor. adalahi " S a n g k i n g Kyai (hyayi) S u r a d i m a n g g a l a .Inggeris. Catatan sipanyalin. lalu ditBmpatkanlahRafflBs mBnjadiLeLnan&ubarnur disana. Ia gBmar mBngumpul b a h a n . I960. Bun y i n y a sabagai y a n g talah disalin dan dihuruf-Latinkan olah Dr. itupun tidak d i t a m u k a n ditanah air. w a r s a 1 7 4 2 " . Singapore. F s r i s t i w a n y a damikian. KEDATANGAN ISLAM KE ACEH .

Para bBkas tawanan dari Pasai itu tentunya dapatrn. damikian juga mBnganai pBrkambangan sejarah Pasai sebelumnya. Di tahun 1524-an dari DBmak pBrnah dikirim bantuan kapada Fatahillah.G.ui(mungkin juga sabagai saksi mata) tantang peristiwa panyBrangan Majapahit ke Fasai semasih mereka disana. Dapat dipBrhitungkan bahwa orang itulah yang . walaupun dari carita orang-orang tua mereka (mulut kemulut) atau dari mBlihat batu-batu nisan yang ditempatkan dimakam-makam Raja atau Drang-Drang Basar sabalum dan samasa mereka. Bukan tidak mungkin Bupati ini adalah keturunan orang-orang bBkas tawanan dari Fasai yang talah dibBbaskan dan yang msnurut "Hikayat Raja-Raja Pasai" ssndiri. lalu aktif mengBmbangkan agama Islam.7D ACEH SEPAN JANG ABAD Bupati tBrsEbut di Jakarta sabalum dibawa pulang naskah itu ke Demak. Fanulis berpBndapat bahwa Suradimanggala mungkin dewasa itu Bupati Bogor. Disababkan banyak makam Sultan-sultan di Fasai diberi nisan dBngan catatan nama dan masa rneninggalnya. Sebagian maraka berdiam di Demak dan mungkin turut mBnjadi Drang-Drang Bear DBmak dari kerajaan Islam pertama di J a w a yang meruntuhkan Majapahit. para ulama dan muballigh Fasai. Ini bBrarti bahwa yang turut jadi tawanan adalah tokoh-tokoh tErkBmuka. dalam kamungkinan ia barada diistana yang dihangun olah G. mBnjadi pBnyshab banyak kBramat di Jawa. Balanda disitu. Ulama dari Fasai untuk mambsbaskan BantBn dan Sunda Kelapa. pusat kerajaan Islam waktu dulu di J a w a . dBngan siapa Rafflss dapat bertemu. Jika catatan tBrsebut dimaksudkan artinya bahwa Bupati BogDr ini adalah sapupu Bupati Demak. maka dapat dipBrkirakan Bupati Bogor ingin manunjukkan bahwa ia kBturunan Bupati Demak. m a k a m u d a h l a h tentunya bagi penulis " H i k a y a t Raja-raja F a s a i " itu yang k a m u d i a n turut menjadi tawanan pBrang untuk memamfaatkan bahan-bahan itu semua. dan mereka sagara sstBlah babas sabagai tawanan.BngBtah.

Hingga kini b a l u m diteliti orang a p a k a h m u n g k i n sBsaorang yang mBnjadi k s t u r u n a n n y a s a d a r atau tidak s a d a r m a s i h m s n y i m p a n s s s u a t u n a s k a h asli yang d i m a k s u d . London. Ed. Penulis b a r t e r i n g kasih SBbBsar-besarnya kepada Dr. IB. J a n d a Raiflas mBnyBrahkan s a l i n a n n a s k a h ini k e p a d a L e m b a g a Royal Asiatic Society. h a n y a didahului olBh SBpanjang 3V2 h a l a m a n m u k a d d i m a h format kantong ditBrbitkan d a n dicatak olBh " I m p r i m a r i e Nationals P a r i s " . mi S a r j a n a B a r a t pBrtama yang t s r t a r i k mBmhuat studi tBrhadap h i k a y a t ini kBtika m a n s m u k a n n y a diparp u s t a k a a n lambBga tarsBbut a d a l a h Dr. SBSudah itu k a m b a l i kB London dan meninggal disana. London. 1B30".KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 71 tBlah mBnulis H i k a y a t Raja-raja F a s a i itu. sshingga b u k a n m u s t a h i l lagi b a h w a k e t u r u n a n p e n y i m p a n n a s k a h yang t a r a k h i r itu adalah Bupati S u r a d i m a n g g a l a itu. s a t e r u s n y a ke Bsngkulen. boleh jadi juga n a s k a h asli itu s u d a h m u s n a h k a r a n a t u a n y a . Andai k a t a ada tsntu a k a n diketahui siapa SBbenarnya pBngarang " H i k a y a t Raja-raja P a s a i " itu. m u n c u l n y a MBurahSilo. m u l a i dari a s a l bBrdirinya P a s a i . Ia tslah mBngutip sBlBngkapnya isi h i k a y a t itu d a l a m huruf Arab (Jawi) sendiri.67) yang dibicarakan ini. RafflBS p i n d a h ka Singapura. Dan dangan d a m i k i a n tidak ada k B m u n g k i n a n lagi u n t u k m s n g e t a h u i lebih jauh. Atau k a l a u p u n b u k a n dBmikian. RUSBBI jDnas dari School rf OBriental and African Studies London. yang tBlah bBrjerih membantu penulis karena malalui parantaraannya dikirimkan olah Royal Asietic Sciety. kBpada penulis di Medan fotokopi n a s k a h "Hikayat Raja-Raja F a s a i " (RafflBS no. m a h a g u r u d a l a m h a h a s a MBlayu p a d a "L'EcolBdEs L s g u s s DriBntalss" di P a r i s . DurauriBr. . u n t u k d i s i m p a n dan d i m a n f a a t k a n dBmi pBnBlitian ilmiah. Pada tanggal IB J a n u a r i 1B3D N y o n y a Sophia. Ia m s n g u n g k a p k a n ringkas isi h i k a y a t tBrsBbut y a n g ditafsirkannya dBngan istilah: k r o n i k a l . 1B4B. Tidak l a m a s e t s l a h m s n i n g g a l k a n pulau J a w a . tBrbinanya kBrajaantBrsBbut s a m p a i b a r k a m bang kBpada a n a k cucu MBurah Silo yang s u d a h mBnjadi 178) Lady RafflMnuraulie"June. N a s k a h yang dipBrbuatnya t s r u s m e n e r u s t s r s i m p a n mBnjadi p u s a k a bagi k s t u r u n a n n y a .

sabagai yang diungkap oleh s u a t u k a t a g u s v a n dBr T u u k . S s s u d a h D u l a u r i s r . k i s s a h . yang mentBrjBmahkan "hikayat" kapada " k r o n i k a " . F o a r h a t j a r a k a m a m a k a i istilah " r i w a y a t " IndonBsia kBtika ia m e n u l i s s e j a r a h Indonesia. N a m u n j i k a l a n g s u n g dilihat isi a p a k a h ia h i k a y a t a t a u p u n sajarah. d a n s s b a g a i n y a itu d a l a m p e n u l i s a n . Malek-el M a h m o u d d a n Melek-Bl Mansour. s a t a r u s n y a m a s a s a r a n g a n Majapahit.72 ACEH SEPANJANG ABAD M a l i k u ' s . Melalui p e n y a l i n a n tsrcstak Dulaurier dari s a l i n a n tunggal S u r a d i m a n g g a l a .p e r b e d a a n a n t a r a m a k n a h i k a y a t dangan sejarah.p e n u l i s a n kita tBrutama d a l a m k a s u s a s t B r a a n l a m a a g a k n y a tidaklah a k a n bBgitu terdapat bBsarnya bada n a m a . Sabagai Dulaurier d a m i k i a n Marra tidak m a m h i c a r a k a n k a p a n d a n d i m a n a serta oleh s i a p a h i k a y a t itu ditulis m a l a i n k a n s a m a . itu s e m u a n y a a d a l a h pBristiwa-psristiwa yang m e n E g u h k a n tsrjadinya fakta-fakta SEJarah. ditahun 1B74. dangan annotasi bebBrapa h a l a m a n s a k a l i g u s k u t i p a n m u k a d d i m a h Dulaurier. bBrjudul " H i s t o i r a des Rois da P a s a y " .n a m a itu. BBrbada dengan Dulaurier. " R i w a y a t " m e m a n g lebih m a n c a p a i m a k s u d bagi p e k a r j a a n m e n g u n g k a p k a n kejadian-kejadian p e r i s t i w a dari m a s a kB m a s a . a k a n d i r a s a k a n l a h selalu p e r b e d a a n . m a k a M a r r a mBnggolongkannya menjadi sajarah.S a l a h (diejanya: MBlek-al-Saleh) d i t s r u s k a n olBh Melek-el Dhahar. r i w a y a t . dengan k a r y a n y a m e m b u a t s a l i n a n SBluruh taks hikayat tarsehut d a l a m b a h a s a FBrancis.B7. D i h u b u n g k a n n y a dengan p e r l a w a t a n Ibnu B a t u t a h ditahun 1 3 4 5 d a n 134B. m u l a i l a h n a s k a h " H i k a y a t Rajaraja F a s a i " bErtambah b a n y a k . tambo. . M e m a n g jika orang h a n d a k m e m b u a t sBsuatu p s n a f s i r a n dari sBgi ilrniah. b a h k a n dBngan b a n y a k istilah lainsBpsrti babad. yang d a l a m pBngBrtian s e k a r a n g d a l a m h a h a s a InggBris disabut " h i s t o r y " atau dalam b a h a s a B a l a n d a " g a s c h i e d e n i s " . dan sahagainya.s a m a m e n y e b u t saja b a h w a n a s k a h itu disalin | dari p a d a n a s k a h knlBksi ! Rafflassno. m e n y u s u l AristidB MarrE.

dikatakannya bahwa hikayat itu telah ditulis sesudah tahun 135D dan tidak lebih lama dari tahun 153B. turut msngambil bagian J. BB. Ia mBngatakan tidak mungkin hikayat itu ditulis sssudah tahun 1524 nasa Portugis mBnduduki Fasai. dan karsna ia msngsnai masa yang sudah lama lalu tsrgolonglah ia merupakan sejarah atau katakanlah sesuatu riwayat. jilid kB IB. . Singapore. SingapurB. 181) Jilid ka XXXI bagien 3. menurut istilah yang dipakai olsh almarhum Mahaguru Furbatjaraka. Dalam suatu monograp tentang kBsusasteraan Melayu lama (an bBrjudul "A History of Classical Malay LiteraturB" Sri Richard manegaskan lagi pendapat tBrsBbut. Journal Malayan Branch Royel Asiatic Society. tsntu bisa saja dijadikan bahan diskusi.P. Ia mBlihat kamungkinan bahwa naskah yang tadinya ditulis orang di Fasai sandiri talah dibawa orang (salinannya) ka Malaka pada masa Sulthan Malaka yang partama bsrnikah dBngan putBri Pasai. Karyanya ditBrbitkan ditahun 1316 (79) SBkali lagi dalam huruf Latin sEkaligus tErJBmahan dalam hahasa Inggaris. DriBntalis tBrksnal. J u n i 19SB dari Journal " M a l e y e n Branch Royal Asiatic Society". Apakah arti "Kronik" dari Dulaurier beda dengan arti "histori" dari Marre.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 73 sedang "sejarah" jika diambil dari asal istilah hahasa Arab lebih merupakan arti silsilah (gEnaalogy. bagian 2. Dibawanya naskah ' Hikayat 179) (801 J o u r n e l Straits Branch Royal Asietic Society. DasEmber 193B. Sambil mBmbuat keringkasan isinya. Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi msnyEbut riwayat hidupnya "Hikayat Abdullah". "Hikayat RajaRaja Pasai" ini menghantarkan/rnenyajikan sssuatu psmbEritaan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Msad. Sslain Dulaurisr dan Marrs diatas. Ringkasnya. Namun jelas bahwa ksdua msrska menujukan nama yang dibuatkan kepada satu benda yaitu peristiwa perkembangan yang terjadi dalam pemerintahan kerajaan Pasai. Sir Richard Winstsdt tampil mBmpBlopori pBngupasan tsntang kapan kiranya hikayat itu ditulis ISOI . taromho). No.

DBmikian k a l i m a t n y a . no. SBlanjutnya sBtBlah parang dunia kB 2. (82) Lihat not. PandapatWinstedt m a s u k akal. b a h w a ada raja yang mBncintai putBrinya SBndiri. Hill mBngupas SBcara lBbih l u a s dan panjang. s s l u r u h n y a SBtBbal lBbih 2DD h a l a m a n . (B2> Kacuali m u k a d d i m a h y a n g dibaginya dBngan pBristiwa latar b s l a k a n g historis F a s a i dan yang bBrkBnaan dangan n a s k a h itu SBndiri. juga bBrupa monograp. Di Aceh SBndiri d i k a l a n g a n r a k y a t H i k a y a t Rajaraja P a s a i tidak b s r k s m b a n g m B r u p a k a n csrita. m a k a Dr. D r s . 77. I b r a h i m Alfian d a l a m u n g k a p a n s i n g k a t n y a bsrjudul " K r o n i k a F a s a i " (maksudnya: H i k a y a t Raja-raja P a s a i tBrsEbut) m s n g i n g a t k a n a d a n y a csrita-cBrita r a k y a t (dari m u l u t kB mulut) msngEnai R a j a B a k o y (Bakul) yaitu S u l t a n A h m a d y a n g d i m a k s u d d a l a m catatan h i k a y a t tersebut yang pBrnah b s r a h i k e p a d a p u t s r i n y a SBndiri. . Dr. SBtslah itu monograp tBrsBbut mBngutip " H i k a y a t Raja-Raja P a s a i " s e l u r u h n y a d a l a m huruf Latin. tantang k s d a t a n g a n Syekh I s m a i l d a l a m r a n g k a pBng-Islaman M a u r a h Silo. H i l l r n s m b i c a r a k a n p a m a s u k a n I s l a m yang ditulis d a l a m n y a .I s l a m a n yang d i s e b u t k a n p a d a pBrmulaan h i k a y a t itu. u n t u k k i r a n y a dapat m e n g e s a n k a n b a h w a cerita r a k y a t itu s u d a h p s r n a h a d a n a s k a h n y a . disusul olsh PBristiwa lain s s r t a s e r a n g a n Majapahit. SBgi yang dBngan SBndirinya mBrninta pBrhatian pokok a d a l a h m a s a a l a h p e n g . A. Tapi b a g a i m a n a j a l a n caritanya tidak b a n y a k yang dapat m B n g u n g k a p k a n . n a m u n k e r a g u .r a g u a n selalu m e m p e n g a r u h i tentang kBbBnaran b a h w a n a s k a h itu telah ditulis p a d a z a m a n tersebut.H.74 ACEH SEPANJANG ABAD Raja-raja F a s a i " itu k s M a l a k a dapat dipBrhitungkan s s b a g a i ada pBrtaliannya d s n g a n bagian-bagian yang dicBritakan d a l a m " S s j a r a h MBlayu" a n t a r a lain msngBnai cBrita F a s a i . mBlainkan apa yang diketahui a d a l a h m B r u p a k a n csrita s a n t a i saja.

M a k a tarlalu s u k a cita baginda laki istBri itu.b u d a k perernpuan. Sakian put Bri. terlalu a m a t tabalnya hEtong itu. M a k a ada raja dua b e r s a u d a r a SEorang n a m a n y a Raja A h m a d dan ssorang n a m a n y a Raja M u h a m m a d . M a k a Baginda k e d u a b e r s a u d a r a itu h s n d a k m s m h u a t nBgsri di SBmerlanga. M a k a d i n a m a i oleh b a g i n d a F u t e r i BBtong. M a k a tBrlalu k a s i h baginda a k a n a n a k a n d a itu. A d a p u n yang tua Raja A h m a d . M a k a dicsritakan olsh orang yang s m p u n y a cEritEra ini. M a k a d u d u k l a h dua l a k i istBri itu. tantang Raja Muhammad memparoleh . m a k a h a n d a k diparang olBh R a j a M u h a m m a d rebong itu m a k a k e l u a r seorang k a n a k . M a k a d i b u a n g k a n n y a l a h gedubangnya. M a k a s a g a r a l a h d i d a p a t k a n oleh isterinya baginda lalu d i s a m b u t n y a .KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 75 " A l k i s s a h pri mBngatakan c s r i t s r a raja yang pert a m a m a s u k a g a m a I s l a m ini Pasai. lalu sEgara diambilnya k a n a k . M a k a b a g i n d a p u n b e r k h a b a r l a h k e p a d a adinda itu dari p a d a p e r t a m a n y a datang k e p a d a k e s u d a h a n n y a pri baginda m e n d a p a t k a n a k .k a n a k didalam rebung betong itu.h a b i s t u m b u h pula.k a n a k perBmpuan tBrlalu sekali baik p a r a s n y a . n s g s r i y a n g d i b a w a h angin ini P a s a i l a h yang p e r t a m a m s m b a w a i m a n a k a n Allah dan a k a n R a s u l u ' l l a h . M a k a dilihat olah istsri baginda b u d a k . m a k a h a b i s l a h bBtong itu. h a b i s .k a n a k itu. M a k a b s r a n g k a t R a ja SBndiri m e n e b a s betong itu. M a k a d i p e l i h a r a k a n b a g i n d a sebagai a n a k SBgala raja-raja dBngan i n a n g p a n g a s u h n y a serta d a n g a n dayangd a y a n g n y a lengkap dangan p a k a i a n n y a . M a k a ada ditangah r i m b a itu s e r u m p u n bBtong. M a k a Raja M u h a m m a d itu pargilah ia d s n g a n S E g a l a r a k y a t n y a m s n E b a s r i m b a itu. M a k a ditsbas oleh ssgala r a k y a t itu tidak h a b i s n y a ditBbasnya. m a k i n s e h a r i m a k i n b e s a r dan r u p a n y a p u n m a k i n mBnJBlas". M a k a dilihat olBh R a j a M u h a m m a d p a d a s a m a t s n g a h bstong itu ada rsbongnya ssparti b a d a n bEsarnya.

Setelah cukup m a s a n y a . saakor gajah k a l i h a t a n ditunggangi oleh SBOrang a n a k laki-laki yang h s n d a k d i m a n d i k a n n y a k a s u n g a i . yang talah dibsrinya n a m a M e u r a h Gajah. k a w a s a n itulah yang d i n a m a i n y a SamudBra. K a m u d i a n MBgat I s k a n d a r m a r a j a k a n M e u r a h Silo di R i m b a J e r a n . S u a t u ketika Raja A h m a d b e r b u r u . MBpeka b e r d i a m di negeri B a r u n (BirBuan). Terlihat oleh M e u r a h Silo s e m u t sBbBsar kucing. B a b a r a p a l a m a k a m u dian lahir pula p u t a r a k a d u a . puteri angkat Raja Muhammad d i k a w i n k a n dBngan a n a k angkat laki-laki dari R a j a A h m a d . S u a t u ketika M e u r a h Silo berb u r u dangan anjingnya si P a s a i . Drang tua itu mEmbari t a h u b a h w a s a b s n t a r lagi yang d i i n g i n k a n n y a a k a n tiba. s s h i n g g a yang tinggal h a n y a MBurah Silo d a n M s u r a h H a s u r n dBngan l a s y k a r . B a n y a k t e w a s . tiba di B u l u h Telang. Tidak l a m a . L a n j u t a n n y a tBrjadi s s n g k a t a h s b a t a n t a r a Raja A h m a d dan Raja M u h a m m a d .76 KEDATANGAN ISLAM KE ACEH K i s s a h s s l a n j u t n y a tantang R a j a A h m a d yang m e m b a n g u n k e r a j a a n n y a dibalik r i m b a sejauh s e h a r i parj a l a n a n dari k e r a j a a n a d i k n y a R a j a M u h a m m a d . Diatas t a n a h itu d i b a n g u n n y a i s t a n a . sstalah l a m a tidak juga bBrtemu b u r u a n . . Satelah beberapa tahun. M e u r a h Silo b e r a n g k a t m e m b a w a diri. m e r e k a mBmperolBh seorang a n a k lakilaki. yang barakibat bBrkBcamuk p s r a n g a n t a r a k e d u a n y a . ia d i s a m b u t dBngan baik.l a s y k a r k a d u a b e l a h pihak yang m a s i h hidup bBrgabung menjadi satu k e p a d a k e p a d a p e m u d a yang juga b e r s a t u kBmbali. Dangan satu dan lain cara. diberi n a m a M e u r a h H a s u m . d i t a n g k a p n y a d a n d i m a k a n n y a . Raja A h m a d m e n y a t a k a n kBinginannya h s n d a k m e n e m u k a n juga SEDrang a n a k ssbagai adiknya. ia b e r t e m u dangan seorang tua d a l a m s u r a u . b e r k e n a l a n dBngan Megat I s k a n d a r . Raja A h m a d b a r h a s i l mBndapat a n a k tarsshut dan m e m b a w a n y a pulang. Setelah b s b e r a p a l a m a marBka bBrpecah pula. yang diheri n a m a M e u r a h Silo. dilBpaskannya anjing itu y a n g rnenyalak diatas t a n a h tinggi.

buka mulut Meurah Silo sEgBra diludahinya. sipenulis "Hikayat Raja-raja Pasai" mangatakan bahwa Fasailah pBrtama kalinya dimasuki oleh Islam. Bersandar pada keterangan "Hikayat Raja-raja Pasai" ini timbul parhitungan SBmantara sarjana yang menyebut bahwa Islam baru masuk kB Indonesia diawali oleh Pasai itu paling capat sesudah pBrtengahan kB 2 abad kB 13. Banyak para sarjana manghubungkan pBristiwa pang-Islarnan Maliku's-SalBh dari "Hikayat Raja-raja Pasai" itu dengan ditemunya batu nisan Sultan tersebut di Fasai. SBkian diringkaskan seperlunya sskedar mengBnai SBJarah pBng-Islaman Meurah Silo yang menjadi Sultan Maliku's-SalBh itu. Diperjalanan singgah diteluk Mebari (India) diketahui rajanyabBrnama Sultan Muhammad. disuruh mengucap kalimah syahadat. Sejak itu Samudera disebut Samudera Daru'l-Islam. dan mendapat galar Sultan Maliku's-Saleh. Tidak lama. Iapun dinyatakan Islam. Sebagai tadi dicatat. lalu manganjurkan Muarah Silo mangucap kalimah syahadat. Sesudah msnyarahkan tahta kepada puteranya iapun merobah dirinya mBnjadi fakir lalu ikut dsngan rombongan Syakh Ismail. Diceritakan lebih dulu bahwa suatu ketika Meurah Silo bermimpi bertBmu Nabi BBsar Muhammad. Syarif mBmarintahkan Syekh Ismail mangBpalai rombongan peng-Islaman ke Samudera. SBluruh rakyatpun di islamkan dangan hantuan fakir Muhammad. Dapat saja Meurah Silo mengucapkannya. Sultan inipun ingin ikut sarta ka Samudera. Kata yang hErcarita Nahi rnsnyuruh. Fendapat ini rupanya talah dihubungkan . dimana dinukil bahwa mangkatnya Sultan ini pada tahun Hijriah yang bartepatan dangan 1237 M. Dalam mimpi itu juga Meurah Silo dinyatakan sudah Islam. rombongan Syekh Ismailpun tiba.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH 77 Lalu tiba carita pada waktu Syarif Mekkah mBmErintahkan psmhErangkatan rombongan parutusan ksrajaan msnuju Samudera. Meurah Silo barhasil mengucapkannya.

p s r k a w i n a n m a n a dilangsungkan secara Islam.R a j a P a s a i " s a n d i r i a d a diceritBrakan tentang Raja A h m a d dan Raja M u h a m m a d . I s l a m talah mBnjadi a n u t a n r a k y a t sandiri. D a r i k i s a h M a r c o Polo y a n g o l e h m e r B k a t a r a n g g a p c u k u p t e r p e r c a y a (reliabel) itu d i k e t a h u i b a h w a M a r c o Polo m e l i h a t s u d a h b a n y a k o r a n g " S a r a c s a n " ( m a k s u d n y a : p e n d a t a n g I s l a m ) di P e u r s u l a ' . a t a u kBpBrcayaan lain. C e r i t a y a n g m e n g a t a k a n b a h w a Raja A h m a d sslagi m a n c a r i cari dihutan b e r t e m u seorang tua disurau. H i n d u . Y a k n i d a r i k i s a h p a r j a l a n a n M a r c o F D I O . anak Raja PEursula'. Dapat juga dipBrhitungkan b a h w a m e r e k a yang m B i n B l u k I s l a m s B l a i n m B l a k s a n a k a n s u l u k di t B m p a t tarp i s a h .7B ACEH SEPANJANG ABAD d e n g a n s a t u petunjuk y a n g oleh s e m e n t a r a golongan sarj a n a B a r a t itu d i p a n d a n g c u k u p t e r p a r c a y a . Disamping itu t a r k e s a n j u g a b a h w a t a n p a d i s p o n s o r i l e b i h d u l u o l e h r a ja y a n g b e r k u a s a . KBtika R a j a A h m a d h B n d a k m a m b a n g u n k B r a j a a n b a r u . s i p a l a b a g u ( a n i m i s m a ) . B a h w a d a l a m " H i k a y a t R a j a . dua n a m a yang s u d a h m B m a k a i n a m a Islam. Dari " H i k a y a t Raja-raja F a s a i " dikstahui pula b a h w a Maliku's-SalBh mEmpsristErikan Futsri Ganggang. sBpBrti j a u h k e h u t a n i t u d a l a m m a n d B k a t k a n d i r i kBpada T u h a n . r u p a n y a tidak h e n d a k dijadikan s s s u a t u petunjuk u n t u k m a n c a r i t a h u l s h i h j a u h lagi b i l a k i r a n y a I s l a m itu s u d a h m B n d a r a t di I n d o n E s i a . olBh r a k y a t n y a lBbih d u j u tBlah . A t a s d a s a r p e t u n j u k ini s a r j a n a B a r a t t e r t a n t u tadi tidak h s n d a k ingin lagi mEngkaji k s m u n g k i n a n tarjadinya lagi lBbih a w a l p e r i s t i w a m a s u k n y a I s l a m di I n d o n a s i a a t a u kB S u m a t B r a m a u p u n k s A c a h s a n d i r i . tentu h a r u s dijadikan petunjuk b a h w a m a s a Raja Ahmad itupun Islam sudah berkembang. juga adalah b s r m a k s u d untuk m B n j a u h k a n diri dari raja y a n g kBbetulan m a s i h b B r k u a s a tapi bBlum i n g i n nriBrobah k B p B r c a y a a n n y a . b a h k a n mBngikut n a m a Nabi BBsar. y a n g s i n g g a h di S u m a t e r a U t a r a d i s e k i t a r t a h u n 1 2 3 2 M .

ternyata ia sudah sanggup msngucap kalimat syahadat. Fakta yang dicBriterakan ini meneguhkan pendapat dikalangan masyarakat sendiri agama itu sudah dianut orang. tBntu ia rnandBngar dan rriBnyaksikan juga ihadat sBhari-hari yang diamalkan olBh kakaknya sajak dulu itu. Pun juga disebahkan Raja Ahmad maupun Raja Muhammad sudah niBmBluk Islam. masing masing msniBlihara anak angkatnya dan SBSudah dBwasa lalu dipBrjodohkan. SBtidak-tidaknya disebagian golongan. Msurah Silo dan Msurah Hanum. Csrita itu meneruskan bahwa Raja Muhammad rnBndapat putBra laki-laki dan Raja Ahmad msndapat putera parempuan. Bahwa MBurah Silo bBlum memakai nama Islam sajak kecil harus dilihat dari kernungkinan bahwa ibunya sejak samula masih enggan memeluk Islam. barhasil dirobohkan. 7B Carita "Hikayat Raja-raja Pasai" tarsabut mengatakan bahwa m a s y a r a k a t (rnassa rakyat) SBndiri tidak barhasil memusnahkannya. tBrhadap mana dami kesadaran sendiri dianggap balum pBrnah dipaksakan olBh Raja Ahmad tBrhadap MBurah Gajah maupun Raja Muhammad tBrhadap Futeri BBtong. bahkan sesudah ditebang tumbuh lagi* Baru sesudah Raja sendiri turun tangan. lama kamudian datanglah SyBkh Ismail untuk meng-Islamkan Meurah Silo. SBtBrusnya a d a l a h parlu d i p e r h a t i k a n juga b a g a i m a n a sastrawan-sastrawan kita z a m a n dulu . sang "Betong" yaitu sindiran untuk sEorang pBnguasa satempat yang balum rnau memsluk Islam. Sindiran yang lsbih tapat dapat diparhitungkan maksudnya ialah bahwa Raja tarssbut ssbagai pamEluk Islam (ditandai olah namanya) ingin mendirikan suatu pBmBrintahan diatas suatu masyarakat balum bsragama yang harus dikalahkan dulu pBnguasanya. DicBritBrakan SBtBrusnya bahwa Msurah Silo menjadi raja. Dangan pimpinan dan komando raja sendiri. pemusnahan bsrhasil dirampungkan.KEDATANGAN ISLAM KE ACEH giat ditebasi betong yang parlu dimusnahkan. Mareka msmpBrolBh putsra dua orang.

tentulah tidak mustahil bahwa dari merska inilah barkaturunan kelanjutan dari marEkamsrBka yang tslah memeluk Islam itu sampai kepada masa Maliku's-Saleh terssbut. karena ia anak Pasai atau hanya melihat/mengenal 7831 Lihat hal. A. 11 Sajarah MBlayu. AcBh BBsarkah menurut Bustanu's-Salatin. Jika mBlihat saada-adanya saja tantu orang hanya akan mempBrhitungkan jarak antara Raja Ahmad/Raja Muhammad dengan Maliku's-Saleh itu sekadar 3 genarasi saja. sabagai yang dikahBndaki dalam seminar Majelis Ulama Aceh ditahun 137B itu.D. terbitan Abdullah (Anotasi T. Prof. Entah beberapa keturunan sejak Raja Sulan ( '83 ) dan babBrapa abad jauhnya. Ia menyebut Aceh Besar lebih dulu Islam karena ia dibawah payung Sultan yang mamarintah. Situmorang. 1952. Dangan menghubungkannya kepada fakta bahwa di pantai barat Sumatera Utara sudah hermukim sarnula orang-orang Tashi ditandai oleh carita dalam hikayat dinasti T'ang itu. Fada hal sahaliknya jika diteliti apa yang tarsirat kamungkinan jarak itu dapat mencapai bebsrapa genarasi labih lagi. Damikian kiranya dangan zaman Raja Ahmad dan Raja Muhammad yang datang ka SamBrlanga ketika mula-mula membangun karajaannya. Fasai-kah menurut "Hikayat Raja-Raja Pasai".BD ACEHSEPANJANGABAD menyusun sssuatu pembabakan ceritanya bila ia menyentuh peristiwa sejarah. yang membuat penentuan masuknya Islam ke Indonesia. "Sejarah Melayu" saja misalnya. . disebut saja sebagai anak cucu Raja Sulan. Akhirnya tBntang kBrajaan mana dulu dipBrintahi olBh Islam di Acsh. ketika menceriterakan bab kedua mengenai Demang Lsbar Daun. maka soalnya harus dilihat dari pada kehendak sipengarang pada zaman yang bersangkutan demi kepentingan tertentu yang tBlah menyelit sendiri dikBtika ia rnengarang itu. Aceh khususnya menghBndaki pBnBlitian tBrus menerus. Teeuw dan Amal Hamzah) Djambatan. tidak dikenal lagi. Hanya karsna hukti-bukti masih balum menyolok mata para paneliti ilmiah yang selalu barsikap a priori "masih tidak bsnar". Ia mBnyabut Pasai.

Maliku's-Saleh bagian dan bagian belakang Nisan makam Sultan Malikut Thahir yang berada disamping makam Maliku's-Saleh (perhatikan catatan kaki No. . Nisan Sultan depan (atas) Ibawah).KEDATANGAN ISLAM KE ACEH Bl k e b e s a r a n F a s a i lebih dari segalanya. pada hal. u n t u k m e m u s t a h i l k a n n y a begitu saja salah satu atau ked u a n y a . 88). N a m u n demikian. sacara picing m a i a tentulah tidak pada ternpatnya.87.

DisBbutnya bahwa panduduk SBndiri masih tidak beragama (idolators). l A A \ P A S A I (Ahufl \ l l l — XVI) Sumber dalam nBgBri sandiri — "Hikayat RajaRaja Fasai" mengatakan bahwa karajaan Samudera telah didirikan oleh Msurah Silo mi yang kemudian bergelar Sulthan Maliku's-Saleh. Dalam kesan-kBsan itu disebut juga peristiwa pBrsinggahan mereka kekerajaan FBrlak. yang disabutnya "Saraceen". K a m u s D/a/admingrat (AtjehschB-Ned. Kuhlai Khan. Diantara rombongan itu turut ssorang pemuda bernama Marco Polo. hBrtapatan 1237 M. Ia menyBbut k a w a s a n yang disinggahinya di SumatBra dBngan nama Giava Minora. Silo menurut ejaan Aceh maksudnya Silau. WDordenboBk) mBnyebut b a h w a Meurah gelar untuk saseorang Raja sabalum ada Sultan di Aceh. Adanya Sultan ini dibuktikan setelah mangkatnya. disebut mangkatnya pada tahun B37 H.V TAMIMLXY A K I K \ . Pada hamat pBnulis Meurah saarti dengan gBlar Marah di Minangkabau. juga dimaksud untuk orang yang ditinggikan kadudukannya. orang-orang Saracaen itulah yang mangIslamkan mereka. atau (841 Nama ini dieja menurut lidah Acah. Masa itu dipargunakannya untuk menulis kesan perjalanan mBraka. Katanya sudah bBrada disana pandatang Muslim. Karena satu dan lain sebab Marco Polo masuk bui dinagarinya. KBbBtulan mslawat kB Sumatara dan melintasi pantai ini rombongan pangunjung Itali yang baru pulang dari Tiongkok sasudahnya mBnjadi tamu waktu itu Raja Tiongkok. Batu nisan diatas makamnya di Blang Me yang sampai kini terdapat disana. Fada waktu ia memerintah kBrajaan Samudera sudah berkembang. .

d a n L a m b r i . k a p u r b a r u s . Dagroian. S e s u d a h dari F e u r e u l a ' . cengkeh. Basman bukan Pasai. karena Pasei adalah satu dBngan SumatBra. saperti h a w a n ) . tapi yang disinggahi rombongan itu h a n y a enam. K a t a n y a keraj a a n ini b e s a r dan k a y a . . N a m u n ceriteranya disatu p i h a k ada s u d a h p s m a l u k I s l a m . Dari P a s a i pargi kB S a m u d e r a y a n g d i s e b u t n y a S a m a r a . m e r e k a m a s u k ke Fasai. dilain pihak p s n d u d u k m B n y e m b a h b e r h a l a dan m a k a n orang. m a k a t s r k e s a n kEsimpang s i u r a n l a p o r a n n y a d s n g a n n a m a ia r u p a n y a lebih ingin m s n c a r i . Ia m a n g a t a k a n b a h w a panduduk p a n t a i l a h yang b a r a d a b . yang disabut olBh Marco Polo B a s m a n (85) . Catatan Marco Polo mangEnai p e r d a g a n g a n internasional dari k a w a s a n ini ialah: timah. pala dan Iain-lain.".w fisiP TAMPILNYA KERAJAAN PASAI B3 J a w a Minor. Selain PBuraula'.Kern dalam "De GeschiBdenis van N. Dari p a d a laporan p a n d a n g a n m a t a n y a mBngenai k e r a j a a n b e s a r dan k a y a serta h i d u p n y a pBrdagangan intarnasional. Ia menyBbut juga B a s m a n S a m a r a . Ia mBngataken. Kern menyBbut mungkin suatu pelabuhen yeng terlatak e n t e r e Samudera dangen Perlek. Dikata k a n n y a m a s i h liar (tidak ada h u k u m . s a l a i n n y a biadab dan p e m a k a n orang. gading gajah. Dari sini ke Dagroian (mungkin Fadir). Larnbri dan F a n s u r (Barus). h a l m a n a m e n g a s a n k a n b a h w a ia m e n g e n a i n a m a .A. tidak lagi begitu saja dapat mBnerima s s s u a t u csrita d i m a n a d i k a t a k a n a d a n y a s s s u a t u pBnduduk yang m B m a k a n orang dan a d a n y a m a n u s i a yang disabut m a s i h berekor a t a u k a t a k a n l a h s e m a c a m "pithac an(851 R. ia m a n y a b u t B a r u s dangan F a n s u r .n a m a p e l a b u h a n itu m e n u r u t lidahnya.n a m a itu dari b a h a n orang-orang Arab yang rnelafazkan n a m a . yang disebutnya Ferlac. Disini ia bErhanti s a m p a i 5 bulan. D i s a n a terdapat B kerajaan.I.c a r i ssgi nsgatif dari h u a h p s n a n y a . PBnBliti SBj a r a h diabad m o d r a n ini yang s u d a h cukup kritis u n t u k m s n s l a n s s s u a t u csrita dari pBngunjung-pengunjung asing z a m a n dahulu. dapat difahami tEntunya tingkat p e r a d a b a n yang s u d a h b e r k a m b a n g . kulit penyu.

D a n bila d i t a n y a b i s a saja ia m e m b e r i j a w a b a n b a h w a t e n g k o r a k itu b s k a s o r a n g y a n g d i m a k a n n y a . tapi yang s a m a sekali tidak p e r n a h dikBnal p e n d u d u k di E r o p a h . K e s a n . d i m a n a t a h u n n y a jelas s e k i t a r 1 2 3 2 M. m u n g k i n sekali untuk menakut-nakuti tamu yang bartanya. a d a n y a s e m a c a m k a g a m a r a n pBlancong untuk rnEnggubah k a s a n .k e s a n M a r c o Polo dikutip s e p e r l u n y a disini s e k e d a r u n t u k d i j a d i k a n sedikit penguji b a h w a bila ia b e n a r t e l a h l B w a t di P a n t a i S u m a t B r a T i m u r / U t a r a .m a k a . t e r g a n t u n g k B r a n g k a m a u p u n k a p a l a / t a n g k o r a k m a n u s i a di r u a n g a n t a m u d a r i r u r n a h n y a .t i d a k n y a m a s i h bErfikir 2 atau 3 kali sebelum bertindak gegabah. Karena dalam "Hikayat Raja-Raja F a s a i " dikatakan b a h w a Maliku'sS a l B h tBlah m B m p a r s u n t i n g p u t e r i G a n g g a n g d a r i S u l t a n F e u r e u l a ' . orang h u t a n d a n s e b a g a i n y a y a n g olah kita l u m r a h saja d i k a n a l sehagai jenis h e w a n yag tak m u n g k i n a k a n menjadi manusia w a l a u m e n e m p u h proses beberapa puluh abad p u n .B4 ACEH SEPANJANG ABAD thropus aractus" (manusia kera). b a r u k b a s a r . tantang asal m u a s a l " k o l e k s i " n y a itu d e n g a n t u j u a n s u p a y a t i d a k bBgitu s a j a sitamu rnsnyalahgunakan kahormatan tuan rumah ( " g a s t v r y h E i d " ) a t a u ia s e t i d a k . K a l a u orang asing mBlihat s i a m a n g . yang t e n t u n y a d i n i k a h k a n sBcara I s l a m . Fangunjung dari luar z a m a n dulu itu b i s a saja p e r n a h m e l i h a t d i r u m a h s a s e o r a n g p E n d u d u k p r i h u m i y a n g bBlurn I s l a m . J u g a h a r u s d i p e r h i t u n g k a n . dengan h a r a p a n supaya sipendengar akan ternganga mulutn y a . b a h w a ia s u d a h h s g i t u n B k a t m B n d a t a n g i k a m p u n g k a m p u n g m a n u s i a y a n g tBrpBncil d a n s u k a m a k a n o r a n g . I a m e m b e r i k s t a r a n g a n dBmikian. m a k a ia juga s u d a h mBlihat rakyat PBuraula' talah m e m e l u k Islam. N a m u n k e t a r a n g a n ini tidak d e n g a n s e n d i r i n y a a k a n b a r a r ti b a h w a o r a n g itu h a n a r t a l a h m e m a k a n d a g i n g m a n u s i a . D a m i k i a n j u g a c a r i t a t B n t a n g m a n u s i a bBrBkor. u n g k a . t e n t u l a h m e r B k a a k a n m u d a h p B r c a y a j i k a s i p f i l a n c o n g n y a b e r c B r i t a i t u m B n y a t a k a n b a h w a di I n donesia m a n u s i a m a s i h berekor.k e s a n n y a yang sansasionil.

Klmkert mBrnparkenelkan sesuatu Nobat yang b e r n a m a Nobat Ibrahim. sepeseng n e k a r a h (kettledrums). n a m u n tidak m e l e s s t jika k i r a n y a dibuat t a h u n pBrmulaan itu sskitar 12BD M. T u n Sri K a y a dibBri gBlar Sayid 'Ali K h i a t u ' d d i n dan T u n B a b a K a y a dibari galar Sayid A s m a y u ' d d i n . seorang bBrnama T u n Sri K a y a dan SBOrang bBrnama T u n B a b a Kaya. jitron curam rakyat lingka. T a t k a l a S u l t a n dinobatkan d i a d a k a n u p a c a r a . P a d a w a k t u itu dikBtahui pBnstapan dua orang-orang b a s a r .b u n y i a n p u n bBrbunyilah. Dja/admingrat mengutip dari Potjoet Moehamati "lheueh niba' nyan gButot nubat. W a l a u p u n t a h u n pBrmulaan t a m p i l n y a M a l i k u ' s SalBh mamBrintah tidak dicatat.•flttl B5 TAMPILNYA KERAJAAN PASAI s u d a h pastilah M a l i k u ' s . Sslanjutnya d i k a t a k a n : " B a n t a r a p u n hBrdiri mBnjabat salih. seranta rakyat tuan-Bentara: lhea go geutot bauda mBurauyam. k a d u a mBrBkalah diutus kBsana. D s n g a n d s m i k i a n " H i k a y a t Raja-Raja P a s a i " m e r u p a k a n s u m b e r t s r p a r c a y a yang perlu diketahui sskitar M a l i k u ' s .S a l s h . biasanya terdiri dari B macam. d i k s r a j a a n S a m u d e r a P a s a i y a n g dibangun dan dibinanya. KBtika S u l t a n Maliku's-SalBh m s m i n a n g putBri Sultan PBrlak.S a l e h dan r a k y a t n y a m e m a n g p e m e l u k I s l a m . yaitu: gBndang besar (gong etau mong-mong). sepasang nafiri. Maka gBndarang tabal itupun dipalu orang d a n b u n y i . Dicaritakan b a h w a sBgala h u l u b a l a n g duduk m a n g h a d a p nobat I b r a h i m Khalil \mi . Inipun juga mBngBsankan b a h w a orangnya A r a b SBtidak-tidaknya k a t u r u n a n Arab. Bentara dalam upacara BBbagai itu berfungsi petugas protokol yang bBrwenang. " H i k a y a t Raja-Raja P a s a i " mBnceritakan b a h w a Sultan dinobatkan dengan m e m a k a i p a k a i a n kBrajaan a n u g e r a h dari M a k k a h . dan sagala pagawai pun masing-masing m e m b a w a jabatannya. . L a m a r a n (861 Nobat ialah alat kelangkapan berupe bunyi-bunyian untuk sesuatu upacara k h u s u s . M a k a bsdil nobatpun dipasang oranglah dan sagala h u l u b a l a n g dan SBgala r a k y a t s a k a l i a n m s n j u n j u n g duli m a n y a m b a h mBngatakan Daulat Dirgahayu S y a h ' A l a m Zillu'lLahi fi'l-'alam. SBpasang ssrunai den sBpeseng gBndang biasa. Ini bBrarti p a n o b a t a n d i l a k u k a n SBcara Arab b u k a n ala India. mungkin Nobat Ibrahim Khalil n a m a k h u s u s untuk nobat KBrajaan Pasai dahulu.

Namun arti lain dari Samudera adalah: Lautan). Sasampai disana. tiba di suatu tanah tinggi anjingnya mEnyalak-nyalak. Katika mBlihat anjing datang si palanduk manyalak anjing. Dari sini timbul ilhamnya -untuk rn. tiba disuatu tanah tinggi anjing itu bBrtBmu dengan SBBkor pelanduk. karBnanya anjing undur. TBrlBbih dahulu dicBritakan olah "Hikayat RajaRaja Pasai" bahwa Msurah Silo (sabBlum bargelar Maliku's-Salah) katika bBrjalan membawa anjingnya si Fasai. (TBntang kebsnaran kissah ini tidak diperolEh hantahan. Dari perkawinan tersebut Sultan bBralsh putsra yang kemudian setelah dewasa diberinya gslar Sultan Maliku't-Thahir. Sasudah damikian palanduk duduk kambali katampatnya. anjing itupun masuk ka hutan. Dalam kBadaan dBmikian anjing mandBkati palanduk.akan kBrajaan yang baru diangunnya disitu dsngan SamudBra.Bnam. artinya: Semut amat besar. anjing dilapaskan. Dapat dicatat bahwa SBJak zaman Sultan Maliku'tThahir inilah kBrajaan Fasai mulai mBmpsrgunakan mata uang sandiri. TBrlihatlah olBh Msurah Silo bahwa yang disalak olsh an jing adalah seskor semut besar sshssar kucing.BB ACEH SEPAN JANG ABAD ditBrima. sBrta ditugaskannya manggantikannya msnjadi Sultan di Samudera tersBbut. apakah hanya sekedar dongBng atau memang sejarah nama itu dsmikian. (Uang ini sampai sakarang masih ada dalam simpanan Museum Pusat di Jakarta-lihat fDto dihalaman disebElahini). Dari pErnikahan Sultan Maliku's-Salsh dangan Futsri Ganggang anak Sultan Farlak tErsshut. Sultan mEmpsrolEh sEorang putEra hsrnarna Muhammad. kBduanya bBrdakap-dakapan dBmikian SBtBrusnya sampai tu- . sadang duduk. DicBritakan SBlanjutnya olBh "Hikayat Raja-Raja Fasai" pada suatu kBtika Maliku's-SalBh psrgi barburu kBtapi laut membawa anjingnya si Pasai. tarmasuk uang emas. Meurah Silo mBnangkap samut tsrsBbut lalu mamakannya.

tersimpan dmhm kmmtum Pusat Jakarta dibicarakan oleh Hulshoff Pol dengan judul "Dm Gouden Munten van Noord Sumatra".B7 10 11 12 13 14 BaktaWU mproduksi mata uang Pasai. . diabad ke XIV M.

S e o r a n g bern a m a M a h m u d d a n s e o r a n g lagi b e r n a m a M a n s u r .S a l e h . U n t u k m a m a r i n t a h nEgsri ini d i t u g a s k a n n y a p u t s r a n y a M a l i k u ' t .Bl) yeng m a k a m n y a berada didBkat m a k a m Maliku's-Salah. dapat dikstahui galar langkap nya. (871 K a r e n a a n a k a n d a b a g i n d a k e d u a n y a itu l a g i k e c i l m a k a k e r a j a a n n e g e r i F a s a i i t u n e n d a .8B ACEH SEPAN JANG ABAD juh kali. Sultan Maliku't-Thahir lebih dulu meninggal dari a y a h n y a .S a l e h ) b a r p u t s r a dua orang. yaitui As-Sayid Sahide'l-marhum 1' Sultan bin Maliku'z-Zahir Syamsu'dunia wa'ddin M u h a m m a d bin Maliku's-Saleh. 12 Zul-Hijjah Hijreh 72B. (Seme dengan 3 NopembBr 132BM). . Sultan tsrpikir u n t u k m e m b a n g u n n E g s r i itu. Dalam k s h s r a n a n dBmikian.r a j a y a n g tBlah k a m b a l i k a r a h m a t u ' l l a h itu. s u p a y a d a p a t i a m e n y B l B n g g a r a k a n k a r a j a a n i t u d a l a m n e g s r i F a s a i itu. D a l a m h i k a y a t itu d i c e r i t a k a n s e b a g a i berikut: " M a k a Sultan Maliku't-Thahir pun sakitlah hingga d a t a n g h u k u m A l l a h a t a s n y a . Sultan Maliku't-Thahir (atau Sultan M u h a m m a d Maliku't-Thahir sebagai m a n a dapat dibaca k e m u d i a n dalam batu nisan m a k a m n y a yang ditempatkan dissbalah m a l a m M a l i k ' s . s s t B l a h d i b a r s i h k a n d i r a s m i k a n n y a l a h bErdirinya nEgsri disitu d s n g a n dibsri n a m a P a s a i . A d a p u n a n a k raja yang b e r n a m a Sultan Maliku'lM a h m u d ( M a h m u d ) itu d i s B r a h k a n n a n d a h a g i n d a k a p a d a S a y i d A l i G h i a t u ' d d i n d i s u r u h k a n b a g i n d a b e l a j a r s e g a l a ilm u d a n bErrnain sBnjata d a n m a n a i k gajah d a n m s m a c u (871 Pada batu nisan Sultan Meliku't-Tahir (lihat hal. m a k a d i t a n a m o r a n g l a h s a p a r t i a d a t SBgala r a j a . m s n g i k u t i n a m a a n j i n g n y a .S a l s h SBndiri k a m h a l i m a m i m p i n l a n g s u n g k a r a jaan Samudera sampai kepada mangkatnya. Menurut " H i k a y a t Raja-Raja F a s a i " tersabut.l a h y a n g m a n y e l e n g g a r a k a n dia s e m e n t a r a m e n a n t i k a n c u c u n d a h a g i n d a k s d u a itu b e s a r . Kstika Sultan h s n d a k m s n a n g k a p p s l a n d u k binatang itupun lari d a l a m d s k a p a n anjing. M a l i k u ' s . m a k a m a t i l a h ia. K s m u d i a n a n j i n g itu m a t i d i t s m p a t tsrsabut d a n d i t a n a m k a n disitu juga.T h a h i r d a n M a l i k u ' s .

oleh nenaknya (Maliku'sSaleh) dirajakan di Pasai. Anak laki188) TBrdapat ketidak sesuaian CBrita "Hikayat Raja-Raja P a s a i " diatas k h u s u s n y a mengenai labih dulunya mangkat Sultan Maliku't-Thahir atau Sultan Muhammad Maliku't-Tahir. Katika Mahmud besar. . Mahmud mBnjadi Sultan Pasai dengan gelar Sultan Maliku'l-Mahmud dan Mansur menjadi Sultan Samudera dengan gelar Sultan Maliku'l-Mansur. Tun Abdul Jalil 'dan Tun Abdul Fadil. Sebagai mana tBrtulis pada batu nisannya Maliku's-SalBh mangkat pada 12S7 M.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI BS kuda. maka terjadilah kekusutan negara. dBngan katantuan sBsuai dsngan parmohonan orang-orang basar. Mahmud jadinya msnguasai kedua-kedua nEgsri Samudera Pasai. sesudah Maliku't-Tahir meninggal barulah digantikan olBh Mahmud untuk Samudere dan Mansur untuk Pasai. Kemudian terjadi peristiwa yang tidak baik. lalu manghimpun orang-orang besar dan rakyat diketika mana dirssmikannya pangangkatan kadua cucunya itu untuk menjadi Sultan. lama sesudah Maliku's-Saleh mangkat. Mahmud digantikan olsh anaknya Ahmad Permadala Parmala. timbul psrtikaian Sultan Mahmud dangan Sultan Mansur karana yang tersebut kemudian ini meriggilai seorang isteri Sultan Mahmud. mi . dangan Sayid Ghiatu'ddin manjadiFardana Mantarinya. Peristiwa ini ada juga disinggung dalam kesan-kesan perjalanan Ibnu Batutah. padahal Maliku't-Tahir pade tahun 132B M. Maka yang bBrnama Sultan Maliku'l-Mansur itu disBrahkan nanda baginda kapada Sayid Asmayu' ddin". dan dua orang anak perempuan bernama Tun Madum Fria dan Tun Tukia Dara. Ahmad beranak tiga orang laki-laki. halmana akan diungkap nanti. namanya Tun Brahim Bapa. SESudah M a h m u d p u l a n g dari b s p a r g i a n . KBkeliruan tidak ada jika dalam cerita itu disabut b a h w a Maliku's-SalBh maninggal digantiken oleh puteranya Maliku't-Tahir. Dalam hikayat itu diceritakan bahwa anak perempuan tersebut digilai oleh ayahnya. saudaranya (Mansur) ditangkapnya dan ksmudian rneninggal. Kemudian ketika Maliku's-SalBh msrasa diri 'uzur.

S e s u d a h ini " H i k a y a t R a j a . .karengan Haji Muhammad Yamin): 1. dia dan kapalnya karam. 2. Setsrusnya disebut: "terlalu banyak mereka itu berolEh rampasan dan tawanan". terbunuh dan anak perempuan keduaduanya bunuh diri. Diceritakan juga bahwa Sang Nata. digilai oleh puteri Raja Majapahit. Raja Majapahit marah lalu mengirimkan angkatan parang menyerang Fasai sampai kalah. Sultan Ahmad menyingkir dan kasudahannya tidak diketahui. Lwir ning nusa pranusa pramuka sakahau/at ksoni ri Malayu ning J a m b i m w a n g Palembang Keriteng i TBba lBn Dharmacraya tumut Kandis K e h w a s Minengkabwa ri Si yak RBkan Kampar m w e n g i Pene-KernDB H a r w etahwa Mendehiling i Tumihang Parllak m w a n g i Barat. Fsnyarangan dimaksud tidak bsrapa beda dsngan tahun masa Gajah Mada jadi PErdana Manteri telah dapat dicatat yaitu antara tahun 1331 dan 1364. psrintah itu dijalankan. . Raja Majapahit mamErintahkan mEnaklukkan nEgsri-nEgEri lain yang bslum berada dibawahnya.R a j a P a s a i " menceritakan pula psristiwa anak laki-laki yang kedua itu. olah panyair Prapanca (89) . Jadi penyarangan ka Pasai paling lambat telah berlangsung sebelum tahun 13B4. (891 Sja'ir kB-13 bBrbunyi (kutipan dari "Dajeh M e d a " . Ferbuatan ini berakibat sang puteri patah hati. Tun Abdul Jalil karena ganteng (manis). tapi tatkala tiba disini raja Pasai (Ahmad Permadala Fermala) menggilai siputeri pula. Tentang kejadian pEnysrangan tarsehut ada diceritakan juga dalam kakawin "Nagarakartagama". Atas izin ayahnya Raja Majapahit. datanglah putsri itu ke Pasai. Tapi dalam sementara itu dicsritakan dalam "Hikayat Raja-Raja Pasai" bahwa negsri itu dipartahankan berbulan-bulan lamanya. . lalu Ahmad membunuh anaknya Jalil. H w a s l a w a n Samudra mwang i Lamuri Batan Lampung mwang B a r u s yekadhmyang watak bhumi Malayu satanah k a p w a m a eh anut lam tekang nusa Tanjungnagere ri Kapuas lawan ri Katingan Sampai m w a n g Kuta Lingga mwang i Kuta Waringin S a m b a s mwang i L a w a s .3D ACEH S E P A N J A N G A B A D laki Brahim Bapa.

syiar Islam mansmpuh jurusan lain. bisa difahami benarbenar bahwa Majapahit membutuhkan jaminan-jaminan hubungan lalu lintas dagang luar negeri. Arab dan Eropah) olsh potEnsi-potEnsi di Sumatara. dapat dipErhatikan pula bahwa peng-Islaman telah membawa banyak sekali perobahan-pErobahan sajak barkembangnya baik di Barat maupun di Timur sendiri. Dari letak geografinya saja sudah bisa dilihat bahwa jika kesatuan itu tidak didapatkan. maka dangan parang itu. dan jurusan Barat (Malaya. India. dengan sendirinya pula mengurangkan kEmajuan Hindu di Timur. Jurusan ke Timur (Tiongkok dan sebagainya) olah Kalimantan. tsrmasuk lapangan Ekonomi. dengan kaitannya perkEmbangan luar. Jika tadinya arus itu tidak tsrhambat maju ka Barat. Dalam sektor pBrEkonomian. Diantaranya nampak pula arus ksmajuan lsbih deras jalannya kE sBhelah Timur.TAMFILNYA K E R A J A A N PASAI 91 Adalah s u s a h untuk m e m b u k t i k a n b a h w a ssrangan Majapahit kE Samudera Fasai hanya herpangkal pada soal perempuan. Tapi dari sudut ekonomi meninjaunya. Majapahit akan terganggu dari dua jurusan. psrang Salib membangkitkan ksgiatan dagang bagi orang-orang yang dapat malanjutkan pancukupan kabutuhan didua bagian dunia yang tErhambat. jelas bahwa Majapahit masa itu sedang mBraalisasi satu kasatuan Nusantara. dan psristiwanya talah manimbulkan berbagai effak. Berkembangnya Islam ke India. Dari sudut politis meninjau. disBbslah Barat yaitu orang-orang Eropah. Dalam hubungan posisi Samudera Fasai yang dapat berkEmbang ketika itu. walaupun dalam hikayat-hikayat kuno kita selalu saja perkara "la femme v dijadikan objek cerita. Faperangan ini berabad-abad lamanya. Juga mengsnai arah dan arus rnajunya pErkEmbangan agama Islam. dan disBbElah Timur pEnduduk Asia dari nEgEri-nEgsri . Ditahun 1DSB mulai terjadi perang Salib ketika Keristsn ingin manghambat kamajuan-kBmajuan Islam.

khabarnya orang-orang Itali makan tangan. Rampah-rampahltu adalah barang yang diperdagangkan oleh orang-orang dari India". "Tidak terhingga-hingga lagi betapa basarnya keuntungan barang-barang rempah itu diabad ka 13 dan 14.k e p e r l u a n k e m a j u a n E r o p a h dalam hal k e m a n u s i a a n dan kebangkitan.M» * * 92 ACEH S E P A N J A N G A B A D Arab sampai ka India. LBbih jslas SchriskB msngutip keterangan seorang bangsawan Venatia (Italia). Disebalah Barat zaman tersebut. Asia Tanggara dan lalu ks Tiongkok. Masa itu untuk dagang rempah-rempah saja Mesir mencatat 5 juta rupiah (kurs zaman dulu) setiap tahun. Maksud Schrieke adalah untuk m a n g a t a k a n b a h w a akibat 190) Prolegomena tot u n a sociolDgischB studie over de volken v a n Sumatra" .TBG. LXV/1BZS. bernama Marino Sanudo (12BD-133B) tentang situasi dagang dizaman bangsawan ini hidup: "Dulu barang-barang dagang dari India dibawa ke Barat lawat Bagdad ka palabuhan-pBlabuhan Syria dan Asia Kecil. Dengan perkembangan ini ksuntungan yang cukup bssar dsngan sBndirinya msngalir kakantong saudagarsaudagar Arab. sabab Sultan tidak mengijinkan seorang Kristan pun melintasi daerahnya psrgi ke India". demikian tulis sarjana B. Tapi SBkarang barang-barang diangkut mslalui Iskandariyah (Mesir). bahwa perang Salib disatu pihak dan pensrobosan orang-orang Mongol dilain pihak. tidak saja bagi Itali tapi juga bagi Mesir. "Ajaiblah jadinya jalan sejarah". orangorang Arab Mesir pula menangguk. dBmikian Professor. Siapa yang dapat msnangguk diair keruh akan cEpat mandi kEkayaan. Schrieke. . Schrieks yo. dangan k e p e r l u a n . talah manghasilkan kBrnajuan-ksmajuan dagang dari kaum Muslimin dan bBrkambangnya agama Islam di Timur J a u h " .t. Dulu barang barang itu masih murah. Disabelah Timur.

Moquette: Da Graisteen ta Pase en GHSSBB vergeleken met dergBlijke monumBntBn uit Hindoestan. . tapi juga Iain-lain pelabuhan. terutama Gujerat (pantai utara Bombay . Suratta dan Diu. Batu nisan ini adalah diparbuat di Cambay dan dipasan langsung kesana. LIV. dibawa ke India. Bukan saja ka Aden. maka sakarang (maksudnya abad ke 14) bangkit pula bandarbandar dagang sepsrti Carnbay. Masa itu juga Cambay sandiri sudah marupakan tBmpat kegiatan-kegiatan pangsmbang agama Islam. hBracuan (modal) yang disediakan lebih dulu olBh pBngusahanya di Cambay itu. TBG. Diu dan tErutarna: Cambay. dizaman dia hidup (kira-kira tahun 13DB itu). dapatlah dikatakan dari bikinan batu nisan kuburan Maliku's-SalBh dan raja-raja berikutnya. TBntang hal tarsehut. kalau zaman dulu dipantai ini hanya dikanal Barygaza. adalah hasil "fabriekswBrk".P. sesudah ID abad bangkit lagi dangan perkembangan itu.India). hal. sarjana Moquetta. membuat pBmandangannya tan bahwa baik nisan untuk Malik Ibrahim di Garsik (Jawa Timur) maupun nisan di SamudBra Fasai (tBrmasuk nisan Maliku's-SalBh). 5 3 7 . dikumpul di Cambay untuk dijual ketempattempat yang memesannya ks Barat melalui Aden dan Mesir. Moquette 191) J. Pasai sudah ada hubungan dsngan Cambay. Menurut bangsawan Marino tadi. bagian terbesar dari bahan-bahan rempah dan perdagangan lainnya dari segala penjuru di Timur. tslah bErpusat pada tiga pElabuhan besar Suratte. Sabagai satu bukti yang teguh tentang sudah adanya hubungan Parsi dangan Cambay masa itu (antara abad kB 13 dan 14). Masa yang dimaksud. Dengan itu sejak abad ke 14 peranan orang India -Gujsrat yang mBnjadi saudagar.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 93 psristiwa itu agama Islam rnendapat kesempatan berkBmhang ks Timur.

Dia tElah menemui tugasnya melakukan parlawatan yang amat jauh. Dissbutkan bahwa Ibnu Batutah turut dalam rombongan utusan India mangadakan suatu (92) "Die Raise dBS Arabers Ibn Batutah durch Indian und China" (1911). Ibnu Batutah adalah seorang tarkEmuka di Maroko ditugaskan olah Sultan Abu Ibab pergi kB Timur. yang kemudian berupa buku tsbal. sesudah itu diutus Sultan Delhi ka Tiongkok sambil menyinggahi Sumatera. Dia saorang terpslajar (ahli politik dan agama). Ia berangkat dari kediamannya Tangier 14 Juni 1325.94 ACEH S E P A N J A N G ABAD membuat perbandingan antara ayat-ayat Qur'an dan Iainlain kalimat bahasa Arab dari salah satu batu nisan dari salah satu makam di Cambay yang serupa betul ukiran ayat-ayatnya. Fendapat MoquEtte tidak perlu dibantah. kalimatnya maupun juga pahatan dan marmarnya nisan itu. . sasudah menunaikan Haji disana barangkat ke India. Nama lengkapnya Abu Abdallah Muhammad Ihnu Abdallah Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim. juga seorang saudagar. tidak kurang dari 24 tahun lamanya. mula-mula ke Mekkah. Berikut ini sedikit mengenai Ibnu Batutah dan kesan-kesannya. seorang Syekh. jadi seorang barpEngaruh. Dia hsran bsnar karena disana sudah banyak orang-orang Arah dan banyak panduduk yang lancar barbahasa Arab. Menurut Von Mzik tan Ibnu Batutah tiba di Delhi ketika negeri itu sudah menganut Islam lBbih ssabad. Ibnu Batutah tElah mancaritakan kesan-kesan perjalanannya. dan talah diterjamahkan dan dibicarakan dalam berbagai bahasa. dengan nisan-nisan di Malik Ibrahim dan nisan-nisan Pasai yang sudah dijumpai. lalu ke Tiongkok. Timur Tengah dan Tiongkok. Adanya hubungan antara Cambay (India Gujerat) dengan Pasai (Sumatera) membuat Fasai semakin luas terkenal dipelabuhan pelabuhan Eropah. Lima bulan di India.

F u l a u itu k a y a dEngan hasil bumi. p s m a l u k I s l a m yang sstia. Ibnu B a t u t a h mancBritakan dilanda angin ribut dilautan.TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 95 p e r k u n j u n g a n b a l a s a n ke Tiongkok.k a p a l Tiongkok yang basar-basar. T a t k a l a raja tahu h a h w a s a y a tiha lalu iapun m e n g i r i m k a n b e b e r a p a k e n d e r a a n (kuda) yang telah siap b s r p e l a n a u n t u k rnEnJBmput s a y a dan rombongan. Leiden. k a l a u tetangga itu belum b s r a g a m a I s l a m . d a n k e h e r a n a n n y a diceritakannya b a h w a disana s u d a h dikenal uang k s r t a s dan k a p a l . tidak k a l a h b s s a r n y a d s n g a n k a p a l n y a yang s s d a n g d i b a w a n y a m s n g a r u n g i lautan b s s a r (rnuatan 1DDD orang) itu. berikut dikutip tsrJBmahan MullEr: -SB/ " D a r i taluk Banggala (India) I b n u B a t u t a h menuju S u m a t s r a .''• - S e g e r a s e t e l a h r o m b o n g a n k a m i tiba m a k a k a r n i p u n d i s a m b u t d a n g a n s u g u a n sBtepak sirih dBngan kBlBngkapannya". D a l a m pBrjalanan pulang dari Tiongkok. " T h e T r a v e l s of Ibn B a t u t a " dari S. '. dan m u j u r dapat m a m p i r lagi kB S u m a t h r a h . KBtika itu Malik 133) Salomon Muller: BijdragBn tot dB KBnnis van Sumatra. salah SEorang raja yang cakap dan gagah. a m a t k e r a s tBrhadap negeri tetangga yang m e m b a y a r upsti k e p a d a n y a . j a u h n y a 4 mil. bBrmazhab Safii. Di Tiongkok juga k a t a n y a s u d a h d i j u m p a i n y a orang-orang A r a b . . D i s i t u l a h t e m p a t raja b e r s E m a y a m . Ia a d a l a h s s o r a n g msnjunjung a g a m a yang sungguh-sungguh. Satelah tinggal 15 h a r i disana.Lea. juga timah dan Emas. Ihnu B a t u t a h b a r a n g k a t m s l a n j u t k a n pBrjalanan m a n u j u negeri yang disEbutnya Mul J a w a h .. j a u h n y a dua b u l a n perjalanan. 1B4B. B a h k a n b a n y a k sskali. M s n g s n a i S a m u d e r a F a s a i yang disinggahinya. dari s a n a kB kota S u m a t h r a h (dimaksud S a m u d e r a ) . yang disehutnya Jajiratul J a w a h . M a s a itu yang mBnjadi raja adalah Al Malik at-Thahir J a m a l l u d d i n . Dia tElah mancapai s u a t u pantai.

. D a n a k a n mBnjadi t a k a t e k i l a h s a t e r u s n y a k a s a n . Moquette telah m e m b u a t k u p a s a n dalam laporan Komisi Purb a k a l a n»i A n t a r a lain k a t a n y a : " S e b e t u l n y a tidak m u n g k i n Ibnu B a t u t a h . Rapporten van dan QudhsidskundigBn DiBnst in Nad. Moquette: DB Earsta vorstan van Samudra-PasB (Noord Sumatre).96 ACEHSEPANJANGABAD at-Thahir b a r u k a m b a l i dari p e p a r a n g a n dengan m e m b a w a k e m e n a n g a n . s e a n d a i n y a tidak dipBrolah b a r u b a r u ini benda kuno b e r u p a m a t a uang dengan m a n a dikstahui b a h w a k a l a u p u n tidak s e m u a n y a .k e s a n p e r j a l a n a n lengkap yang telah d i b u k u k a n n y a itu. baik n a m a a n a k n y a Sultan A h m a d m a u p u n n a m a S u l t h a n Zainal Abidin tidak ada diukir disitu. Dalam m a s a itu berlangsung u p a c a r a p a r k a w i n a n Putara Mahkota. Dari m a t a uang yang telah diperoleh itu. M a m p e r h a t i k a n tahunt a h u n ini timbul k e s a n g s i a n b a h w a yang dijumpai Ibnu B a t u t a h mBnjadi Raja S u m a t h r a h itu a d a l a h Malik atThahir.1 2 . yang m s m u l a i p a r j a l a n a n n y a ditahun 1 3 2 5 . Setelah dua bulan berada disana. talah bisa m a n g s n a l Malik a t . 1314.T h a h i r . hal. P . sebagian b e s a r raja-raja P a s a i m e m a k a i gelar Malik at-Thahir. Malik at T h a h i r wafat t a h u n Hijrah 72B atau t a h u n M a s e h i 132B Ibnu B a t u t a h telah b e r a d a d i p s r a n t a u a n ssmEnjak dari TangiEr (Maroko) dan p u l a n g n y a s e l a m a 2 4 t a h u n a d a l a h a n t a r a t a h u n hijrah 7 2 5 dan 74B atau t a h u n M a s e h i a n t a r a 1 3 2 5 dengan 134B. Ibnu B a t u t a h m e n c e r i t a k a n b a h w a S u m a t h r a h m e n g a d a k a n h u b u n g a n dagang yang l u a s baik ke Tiongkok m a u p u n ke India. k s t i k a m a n a Ibnu B a t u t a h m s n g a t a k a n tslah m s n d a p a t kesEmpatan turut menghadirinya.k e m e n a n g a n . 1 . Sultan (94) J P. DitBrbitkan olBh BGKW. India. Ibnu Batutah m e n e r u s k a n perjalanan ke M a l a b a r (India Selatan). 1913. B a h k a n juga k a r e n a yang lebih dulu darinya. Mengenai soal ini. kebetulan pula s a r j a n a J ..

tuan Kadi Amir Said dari Shir/az. Dikatakan oleh MoquettB bahwa sabagai tarnyata dari sEJarah-sejarah Malayu Sultan Samudera yang ke 3 itulah yang paling lama memBrintah dari antara lainnya.AMPILNYA KERAJAAN PASAI 97 Muhammad.bahwa raja Samudera yang ditemui oleh Ihnu Batutah itu adalah Sultan Samudera yang ks 3. Katanya: Kita msndapat cukup petunjuk tantang adanya psngaruh Parsi di Pasai zarnan itu. DefremBri at le Dr. Ferhitungan Moquetta bahwa Sultan yang dijumpai olah Ibnu Batutah adalah Sultan Ahmad yang sudah mamarintah sajak 132B kiranya akan tidak sesuai dengan apa yang dicBritakan olah pEngunjung Tangier tErsabut bahwa masa ia di Samudera. khusus tantang hubungan dangan orang Farsi. 2 3 7 / 3 ) . Moquetta mengatakan. maka amat mungkin sekalilah-kata MoqusttE . Merska adalah bermazhab Syafii. Amir Dawlasa dari Delhi. (Ini tsrdapat dalam catatan Ihnu Batutah yang disalin kedalam bahasa Ferancis: "VoyagBs d'Ibn Batutah" par C. h a l .R. B. dan ahli hukum Tajjuddin dari Ispahan. pun tslah memakai galaran Malik at-Thahir jua. DicBritakan lagi hahwa di antara orang-orang besar Malik at-Thahir terdapatlah 1. satu nama Parsi.. jilid IV. Ihnu Batutah ketika melawat kenegeri itu ditahun 133B M telah diterima oleh wakil laksamana. Selanjutnya untuk penambahan bahan lagi penulis mengutip disini katerangan Marrison tentang kesan-kesan lain dari Ibnu Batutah ketika berkunjung ke Pasai. bahwa Ibnu Batutah berada di Samudera Fasai antara tahun 1345 dan 134B. MonquEtte mencatat. Di Fasai telah didapati makam dari Naina Hisama-al Din bin Naina Amin tahun 142D dangan tulisan Farsi. ssorang yang bernama Bohruz. ketika itulah terjadi seorang saja cinta pada istBri saudaranya. SanginettB. Ibnu Batutah banyak mBnBmui orang-orang tBrksmuka di Fasai yang . "tapi paristiwa panculikan yang dilakukan utusan Siam tidak dicBritakan olah Ibnu Batutah".

H . SBbuah k a m p u n g kecil yang b e r h a m a S a m u d e r a m a s i h ada. nagari F a s a i talah bangkit d s n g a n cepat baik d a l a m panghidupan (parniagaan dll) m a u p u n dalam hal a g a m a I s l a m . Cowan ( ^ telah m e m b i c a r a k a n juga soal m a k a m pernhssar a s a l P a r s i ini. dapat diamhil kereta api k s GEudong. (95) Sebelum Marrison. MoquBtta yang tarkenal ketika m e m b u a t l a p o r a n n y a tBntang h a l i k h w a l 195) (961 G E Marrison: Fersien iniluBnca on Malay LifB. 1340. letaknya a n t a r a sungai J a m b u Air (Krueng Jarnbu Aye) d e n g a n sungai P a s a i (Krueng P a s a di Aceh Utara). Dari pantai Lho'SEumawE w i l a y a h P a s a i itu dapat dilihat. A Parsian inscription in North Sumatra. P . artinya w a k i l P a n g l i m a A n g k a t a n Laut atau L a k s a m a n a Muda. U n t u k k e s a n a juga p e r j a l a n a n diambil dari Geudong k s S a m u d e r a . s a r j a n a J . Dari situ baru ditsmpuh jalan k a k i k s s a n a . Dangan dBmikian j e l a s l a h b a h w a kota S a m u d e r a yang d i s e b u t k a n d i d a l a m n y a tBlah dibangun d i m a n a i s t a n a itu berada. K e s i m p u l a n n y a . Tapi k e p a s t i a n tsntang kotanya s u d a h s u k a r ditstapkan sshah b a k a s n y a h a n y a dapat diagak-agak. K . . Mengenai w a k i l l a k s a m a n a yang disebutsebut oleh Ibnu B a t u t a h dangan n a s k a h Arab tartulis: Naib S h a h i b u l B a h r . J i k a k e s a n a . Disitulah didapati m a k a m Maliku's-SalBh d i m a k a m k a n didekat i s t a n a n y a . TBG. J . M e n g e n a i kota P a s a i . dari z a m a n M a l i k u ' s .S a l s h sampai datang Ibnu Batutah. Dapat dipastikan b a h w a k e r a j a a n S a m u d e r a P a s a i yang dulu.in. J M B R A S . Lain h a l n y a dEngan S a m u d e r a . Di H K J Cow. M a r r i s o n menyahut b a h w a guru a g a m a Abdallah bin M u h a m m a d yang meninggal di P a s a i t a h u n 14D7 a d a l a h dari Delhi. " M a k a m yang d i m a k s u d ialah m a k a m di m e u n a s a h Mancong ( m e u n a s a h Pi) d i k a m p u n g U I B B Blang (Geudong) dekat batas Blang M B .9B ACEHSEPANJANGABAD s u d a h b e r j u m p a d e n g a n n y a di N e w Dslhi. LXXV. 1355. Dr. d i m a n a m a s i h ditBmui k a m p u n g yang bern a m a S a m u d e r a .

Tentang nama "Samudera" sejauh yang dikenal di Tiongkok dan yang ditulis dalam huruf Tionghoa dalam bunyi "Su-mun-tha-la". Kaiser Tiongkok waktu itu ingin mengBtahui apakah Raja tersebut tidak bermaksud mEngirim utusan dan msngikat tali pErhubungan. . Hal ini dikssankan olsh sudah diksnalnya nama "Aceh" dalam catatan Tionghoa. Bagaimanapun.V. mEnceritakan juga bahwa Cot Astana adalah suatu hukit rsndah (tanah tinggi). Dicsritakan bahwa Kaiser ini tElah msngirim utusan kB Su-mun-tha-la dibawah Yin Ch'ing dalam ksssmpatan psrlawatannya ka Jawa. nama itu tidak lagi mencerminkan nama "Samudra" (yang letaknya hsrhampiran Pasai) mElainkan dimaksud sudah msliputi ssluruh pulau Sumatsra. Yin Ch'ing kEmhali bersama utusan Su-muntha-la. Dalam Ensiklopsdia Tionghoa "SanTsai-ikuan-thuB" (1723) nama "Su-mun-tha-la" telah ada turut tercantum dalamnya. hal BS dan BB. hal. Ditempat inilah diduganya kota Pasai dahulu. Groeneveldt. (97) Sarjana Moqustta yang rnangatakan dugaannya bahwa dikomplaks Cot Astana itulah kota Pasai dulu.cit. 0.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 99 p u r b a k a l a ditahun 1314. ditemui tempat yang barnarna Cot Astana. sejak tahun 1B1B antara lain buku IV "Tung Hsi Yang (97) (98) J. 7B. Moquette: VBrslag van mijn voorloopig ondBrzoek der Mahammedaanscha oudhBdan in Atjah en DndBrhoorighBdan.P. 1313 lampiran D. Dari situ terdapat pemandangan indah manghadap ke laut. SEjak itu dicatat tarlaksananya kirim msngirim utusan sahan tahun. Msnurut buku GroanEVEldt (38) psristiwa dimaksud terjadi masa pemerintahan Kaissr Ch'sng Tsu (14D3—1424 M). baru diketahui masuk dalam catatan Tionghoa ketika diawal ahad ke XV ssorang Raja dari nsgsri ini bBrnama Tsai-nu-lia-pi-ting-ki mEngirim perutusan ks Tiongkok. m e n g a t a k a n h a h w a dari Samudera dalam perjalanan ke pemakaman raja-raja di Kutakarang. op.

S u l t a n P a s a i yang maniBrintah m a s a s e r a n g a n Majapahit. y a n g (991 Groeneveldt.ltiO ACEH SEPAN JANG ABAD K ' a u " . 17 (gBnealogi). m u k i m A r a Karnudi (Acah U t a r a ) . (391 . pelawat Arab Tangier Ibnu B a t u t a h s u d a h juga m e m p B r k a n a l k a n n a m a ini d a l a m catatan parjalanannya yaitu S a m a t h r a h atau S a m u t h r a h . Didalam tahun 134B. 11001 Dr. S e p u l u h t a h u n l e h i h d u l u . 2. D i p e r h a t i k a n p a d a m a s a m e n i n g g a l n y a .Hi/I. 3 3 . d a n k a l a u d i p e r h a t i k a n b a h w a orang Itali ini datang d i z a m a n S u l t a n Maliku's-ySaleh d i m a s a k e t i k a n a m a itu d i u m u m k a n m a k a ada cukup alasan untuk m e m b e n a r k a n bahwa " S a m u d e r a " b e r a s a l n a m a y a n g d i b e r i k a n olBh S u l t a n tersebut. (1DD). p a n d a t a D d a r i c o de P o r t e n o n B yang sudah m e m b u a t perjalanan dari India ke Tiongkok t e l a h m e n y e b u t j u g a d a l a m c a t a t a n p B r j a l a n a n y a n g ditinggalkannya tentang n a m a suatu kBrajaan Sumolthra. hal. S e b a g a i d i k e t a h u i t a h u n t e r s e b u t A c e h s u d a h dihawah Iskandar Muda. k a m p u n g / m B u n a s a h MinyB' Tujoh. cit. . T i k i i . hal. A.H. Hill mBncatat S u l t a n A h m a d m a n g k a t d i t a h u n 13BD M. P a d a pertBngahan kB 2 a b a d kB 14 M ada SBOrang putBri k s r a j a a n P a s a i yang m a n g k a t d a n b e r m a k a m p a d a k o m p l e k s p e r m a k a m a n raja-raja di P a u a t Fuloh F a u s t . D B Vink. JMBRAS.l i k l p c r u n u n |>utcrl-|»utcri 1'uwui. dapat d i p e r k i r a k a n b a h w a ia a d a l a h putBri S u l t a n A h m a d F e r m a d a l a PBrmala. M a k a m putBri i n i k a m u d i a n d i t a h u n 1315 diparkBnalkan olsh s a l a h s a o r a n g p i m p i n a n tim penBliti B a l a n d a u n t u k b a n d a . tapi jelas s e s u d a h m a s a Maliku's-SalBh. XXXIII bag. I n i p u n m a r u p a k a n p B t u n j u k b a h w a S u m a t e r a telah diambil dari asal n a m a S a m u d e r a . op.b a n d a p u r b a k a l a . N a m a " S a m u d e r a " y a n g lebih t u a d i k e n a l oleh orang l u a r a d a l a h " S a m a r a " dari M a r c o Polo. i e r l e t a k di S e l a t a n L a m u r i .

Nukilan J a w a Kuno 14 Zu'lhijah juga. . StuttEnhaim mangungkapkan takatEkinya (ton . Stuttenheim. hingga tiba pada suatu kstika ditahun 133B sarjana Prof. Hanya parhBdaannya tsrdapat pada tahun.F. A Maley Sha'ir in Did Sumatra^ characters at 13B0 A. maka pada tulisan J a w a Kuno disBbut 7B1 H.XIV. Stuttanheim manganggap psrhadaan itu sakBdar akibat kasalahan manukil saja. bahwa oatu nisan sahuah yang bartulisan Arab itu dijumpai sama-sama diatas satu makam itu juga dangan batu nisan yang bsrtulisan J a w a Kuno. yang manolongnya msmbacakan nukilan bahasa Arab yang tBrdapat dalam salah satu batu nisan dimaksud sebagai bsrikut: matn al-malikah al-mu'azzamah alalah (al-alah?) bint as-sultan albi'r-ridhwan fi 'r-rabi' 'ashar yaum marhum malik az-zahir khan (?) al athar (?) ibn Walidihi khan (?) alkhanat (?) taghammadahu'l-lahu al-muctafawy (1011 (yah). al-jum'ah min dzi'l-hijjah ahad wa tis'ina wa sab'a mi'an min al-hijrah Prof. 1B3B. Dr. W. Stuttenheim menunjuk bahwa tBrdapat kesamaan yang manarik (remarkable) mengenai data antara nukilan pada huruf J a w a Kuno dBngan huruf Arab.. Dr. HoBSEin Djajadiningrat. tapi bagaimanapun katanya inskripsi dimaksud tBlah dikBrjakan pada zaman Raja Hayam Wuruk mamarintah Majapahit. StuttBnhBim msngutip dari Prof. Nukilan Arab menyebut Jum'at 14 Zu'lhijah 731 Hijriah. jika pada Arab disBbut tahun 731 H. Ia mencatat apa yang ditBkankan olah DB Vink.F. Bsbsrapa tahun tslah bsrjalan psrhatian mBngsnai makam dan nisan putBri ini masih agak tsrtutup. DitBgaskan olBh DE Vink bahwa tidak ada ssdikitpun tanda tanda yang mEncurigakan kalaukalau salah sahuah batu nisan yang berada ditempat lain dipindahkan ksmakam yang satu itu.D. psrtama memakai huruf Arab diketahui catatan mangkatnya: Jum'at 14 Zu'1-Hijjah 731 Hijriah (DBsembBr 13B3 M. W.TAMPILNYA KERAJAAN PASAI IDI malapor dijumpainya dua batu nisan dalam makam putEri yang satu itu. dalam majalah "Ex Actorum OriantaUum".).

ssmoga Allah menerimanya dsngan sempurna — pada 14 Zu'1-Hijjah. StuttenhBim mEntBrJBrnahkan ksdalam bahasa BElanda yang maksudnya: Ratu yang agung. taruh dalam svarga tuhan . sanah 731 Hijriah. rahmatallah. (Repro dari Stuttenheim). putara dari ayahandanya Maharaja dari putsra Maharaja. Nisan huruf Arab bagian belakang. hari Jum'at.IDE. hajji catur dan dasa vara sukra. gutra bha (ru) bha sa(ng) mpu hak kadah pase ma tarukk tasih tanah samuha ilahi ya rabbi tuhan samuha tutuha. savarasaa. Al-Alah binti almarhum Sultan Malik-az-Zahir. Mengsnai tsks batu nisan dsngan huruf J a w a Kuno StuttsnhEim mampBrkEnalkan hasil panBlitiannya sandiri dan membacanya sabagai bBrikut: Hijrat nabi mungstapa tujuh rat us asta puluh raja iman (varda) yang prasaddha. ACEH S E P A N J A N G ABAD Nisan huruf Arab bagian depan (Repro dari Stuttenheim). Maharaja (Khan) dimasa-masa lampau.

Kedah dan Pasai. Ya Allah. pastilah ada sBsuatu masa tBlah barjalan . tslah mangkat Ratu yang beriman Warda Rahmatullah dari. DitErJEmahkan oleh Stuttenheim kedalam bahasa Belanda yang artinya dangan bebas ssbagai berikut: Pada Hijrah Nahi yang mulia 7B1 H pada hari Jum'at 14 Zu'lHijjah.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 103 Nisan huruf Jawa Kuna (Repro dari Stuttenheim) Bagian lain dari Nisan huruf Jawa Kuna (Repro dari Stuttenheim). hErkEmbang masa kemasa. dBngan adanya dipargunakan huruf J a w a . Bagaimanapun. ditandai dBngan adanya a) dua macam suratan (huruf Arab dan Jawa). yang dalam perbsdaannya mencBrminkan hanya satu pBranan Islam dan b) bahwa ia disebut SBbagai katurunan raja pendatang yang pBrnah mBmarintah dua kBrajaan. Tuhan semesta alam tsmpatkanlah ia dalam surga.ksturunan Bharuhhasa yang barkuasa mBmsrintahi Kadah dan Pasai. Ssdikit banyak tentu ingin diketahui olBh para pBminat SBJarah siapa kiranya putari yang tslah msmpBrolBh tampat khusus dalam parhatian Drang Pasai zaman itu.

amat mungkin sakali pimpinan pasukan pBndudukan Majapahit tidak mau mengamanat kan kepercayaan kBpada sesBorang diantara ahli warisnya yang tinggal. itulah biasanya yang diangkat. Dapat dicatat pula bahwa dalam pengartian kini ksdatangan tsntara psndudukan ini adalah dalam rangka raahsasi Sumpah Falapa-nya Gajah Mada. lalu lari sekaligus melepaskan kerajaannya diduduki pasukan Majapahit. Untuk ini hiasanya tidak sukar dicari siapa orangnya. Ssjauh yang masih ada dikalangan bangsawan (raja-raja) yang dapat dibsri amanat oleh pasukan psndudukan. sBlain daripada 2 putBranya yang disuruh bunuh dan dua putBrinya yang mambunuh diri. Lanjutan csrita "Hikayat Raja-Raja Pasai" msngatakan. bahwa Sultan Ahmad yang tBlah mslarikan diri masih banyak mBmpunyai putari-putBri. Diwaktu itu yang menjadi Sultan dan yang mengadakan perlawanan adalah Sultan Ahmad. Namun karena Sultan Ahmad telah mengadakan pBrlawanan mati-matian. Sudah kshiasaan bagi para pBnyBrang jika hsndak maninggalkan wilayah yang didudukinya lBbih dulu msnBmpatkan sssBorang tokoh sBtsmpat yang dikiranya akan dapat msnjalankan psmBrintahan SBsuai dan dsmi kBlanjutan politik Bkspansinya. . sebagai yang diceritakan juga oleh "Hikayat Raja-Raja Fasai". Dari "Hikayat Raja-Raja Pasai" dikBtahui. tapi pulang kambali ks J a w a sambil membawa banyak rampasan yang dibagi-hagikan kEpada para prajurit psmBnang disamping mBngangkut para tawanan yang diantaranya tsrdapat para alim-ulama/muballigh. dan diketahui hahwa ia telah mengadakan perlawanan habishabisan tapi gagal. bahwa pasukan psndudukan Majapahit tidak tsrus tstap tinggal disana.1D4 ACEH SEPAN JANG ABAD dimana psranan psndudukan Majapahit cukup rnEnsntukan pada waktu balatsntara kerajaan ini berhasil memukul hancur daya tahan parlawanan Fasai.

maka perhatian untuk menempatkan sasaorang pBnguasa di Fasai itu telah jatuh kapada bangsawan wanita. padahal sebelumnya baik pada m a k a m Maliku's-SalBh dan putaranya M u h a m m a d Malikuz-Zahir atau Thahir dan dibBrbagai nisan lainnya hanya tBrdapat aksara Arab. Ibnu Batutah rnEnceritakan bahwa kBtika ia datang bsrlangsung psrkawinan putsra mahkota (maksudnya Ahmad).TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 1DS Sahubungan dangan itu. Sultan Mahmud mempunyai dua Drang putBri. sama sekali tidak dikenal aksara J a w a . Sultan Mahmud (Az-Zahir) dan ada tBrjadi pEristiwa nsgatif. Bahwa salah seorang diantara puteri inilah yang telah diserahi pimpinan untuk menjadi Ratu di Pasai olah tantara psndudukan Majapahit. MangBnai jawab partanyaan ini dapat dilihat daripada kBmungkinan yang lumrah tarjadi b a h w a pasukan pendudukan yang kBmbali tidak begitu saja bersedia mempercayakan kemudi pemerintahan kBpada tokoh pilihannya satampat. dikatika Ibnu Batutah bBrkunjung ka Fasai. Maka dapat dipsrhitungkan bahwa yang dimaksud dsngan putsri Sultan Mahmud (Maliku'sZahir tsrsBbut) adalah adik putBra mahkota Ahmad. Dan yang dimaksud tidak lain Sultan Mahmud itulah. dapat kiranya diarahkan psrhatian kapada kEmungkinan bahwa karena tidak ada ahli waris laki-laki yang masih tinggal (baik karana turut lari kahutan maupun karana dibawa ke Majapahit sehagai tawanan). ini masih msmBrintah ditahun 1345 M. yang bukan langsung dari puteri Sultan Ahmad. SBmBntara itu bagi manBliti kenapa untuk batu nisan makam Ratu Islam Fasai ini justaru ada pula di pargunakan aksara Jawa. Hill ada mencatat pada gensaloginya dimaksud diatas bahwa ayah Sultan Ahmad. dapat dilihat dari tBks batu nisan dalam bahasa Arab yang bsrbunyi: almuazzamah binti al-marhum Malik az-Zahir. tapi ia mendudukkan juga . yang mungkin saja dawasa psrkawinan Ahmad masih kanakkanak. yaitu Sultan mengingini pernaisuri Sultan Mansur.

A t a u p u n jika h s l u m s a m p a i sBJauh itu.D.1DB ACEH SEPANJANG ABAD s e s u a t u tim s e n d i r i m a n g i n d o k t r i n i r p e n g u a s a d a n m a s y a r a k a t setempat agar t u m b u h menjadi m a s y a r a k a t yang s e t i a . tim p e n d u d u k a n yang tinggal tslah m s l s b u r mEnjadi psmEluk I s l a m . s y a ' i r n y a bErwajah M s l a y u (baca: Islam) itu. k e p a d a n y a . JMBRRS. Sshagai dikBtahui. lalu diketika R a t u P a s a i itu msninggal. PBrtanyaan yang s s c a r a SBlintas diajukan olBh R. Tim s e d e m i k i a n r u p a n y a m u n g k i n s u d a h tinggal u n t u k bebBrapa w a k t u yang cukup l a m a di F a s a i . . tapi m a s i h saja m e r a s a lsbih m u d a h m s m p s r g u n a k a n a k s a r a J a w a n y a . d i m a s a kBmudian(1021 R. h a l r n a n a m e r u p a k a n s e s u a t u k e s a k s i k a n b a h w a pada sBktor k s s u s a s t e r a a n a k s a r a inipun tslah diajarkan juga k s p a d a m a s y a r a k a t P a s a i d s w a s a itu. Winstedt: Did Pasai Rule Kadah in thB XIV cantury?. S u a t u t a k a tBki lain timbul. XVIII-Z. dipsrbuatlah n u k i l a n d a l a m a k s a r a J a w a . sshingga k a l a u faktor ini dilihat k i t a p u n k i r a n y a tidak psrlu h s r a n k s n a p a h a r u s ada dua batu n i s a n dsngan dua m a c a m ' t s k s d a l a m satu m a k a m . Tapi s u a t u petunjuk yang menonjol dapat diperhatikan dari a d a n y a d i p e r g u n a k a n a k s a r a J a w a Kuno tersebut. WinstBdt mangBnai catatan yang disabut p a d a batu n i s a n bErbahasa J a w a Kuno itu. atau m u n g k i n juga tslah b s r h a s i l di I s l a m k a n olah muballigh P a s a i .O. Dalam h u b u n g a n ini dapat juga dipErkirakan a d a n y a tolaransi a n t a r a p e m a l u k I s l a m P a s a i yang s u d a h m e n d a r a h mBndaging k s p E r c a y a a n n y a dengan p a r a pEndatang s u k u J a w a d s w a s a itu yang t s r u s m E n d a r a h mBndaging pBngBtahuan p s n u l i s a n tradisinya. y a k n i a p a k a h F a s a i p a d a z a m a n itu pBrnah m s l u a s k a n p s m s r i n t a h a n n y a s a m p a i kB K s d a h ( S e m e n a n j u n g T a n a h Melayu) 11021 PBnulis m B m p s r k i r a k a n a m a t m u n g k i n ! StuttBnhBim mBncatat b a h w a sungguh mBnarik bila SBJak m a s a itupun kBdua kBrajaan d i m a k s u d talah ada h u b u n g a n satu dBngan lain. k a t a n y a .

Ia hanya disabut sabagai ksturunan Raja yang sudah psrnah mEmsrintah KBdah dan Fasai. sspErti yang dibaca olEh StuttBnhaim. Batu nisannya yang tBrtulis dalam huruf Arab mBnunjukkan ia 'Bint Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad bin as-Sultan Muhammad hin as-Sultan Maliku's- . Bagaimanapun. (PtolEmaeus m e m p e r k e n a l k a n n y a dangan Barygaza. Lain tska tBki lagi mBngBnai putBri Pasai adalah suatu hasil "pBnBmuan" BBlanda juga ditahun 1BBB M. Dalam catatan kakinya StuttenhBim masih msncatat kasangsiannya bahwa teks "hhabhasa" adalah "bharuhhasa". dari teks sya'ir J a w a Kuno itu saja tidak terdapat petunjuk bahwa Futeri itu ssndirilah yang pBrnah mBmBrintah KBdah dan Pasai. orang India dengan Bharukaccha. Kini kota pelabuhan itu dikenal dengan nama Broach). Raja pendatang pertama yang membuka nagari dirimba Betung. ssjak zaman sebelum Isa. adalah pendatang dari Bharubhasa seperti yang disabut dalam sair dimaksud. tBgasnya jauh sBhslum masa penemuan makam PutBri MinyB' TuJDh.. sepsrti yang diungkap sacara lagBndaris dalam "Hikayat Raja-Raja Fasai" itu. Bukan mustahil bahwa laluhur Msurah Silo. Mungkin hubungan kadua kerajaan diwaktu itu terus menerus barkEmbang dalam masa pertumbuhan kerajaan Sriwijaya bersarna Kadara (Kfidah). yaitu Bharuhha atau Bharubasa. Dalam cerita Jataka ada disEbut-sebut bsrlangsungnya pslayaran dari Bharukaccha tsrsshut ke Suwasnabhumi yang maksudnya Sumatsra.TAMPiLNYA K E R A J A A N PASAI ID? pun ksdua ksrajaan tstap bsrhubungan dagang karsna lBtaknya bErhadapan di Sslat Malaka. Sumatsra dan Malaya. letaknya dibagian terbarat India. Ksmungkinan lain pada hsmat psnulis dapat dilihat dari kota pElahuhan yang besar peranannya. Lapas dari SBmuanya kamungkinan ini harus juga dilihat sungguh-sungguh apakah sabsnarnya bacaan dari teks-tsks yang tidak begitu jelas dalam sair ini.

dalam hubungan pBristiwa parlawatan pBrutusan basar-basaran dari Tiongkok.K. Ia baru dikstahui makam saorang puteri diketika Profsssor Snouck Hurgronja rnangungkap dalam suatu pedato inaugrasinya pada univarsitas LEidsn ditahun 13D7. . digantikannya. Sslain dari itu tBrdapat catatan Tiongkok mBngBnai psristiwa ssrangan kBrajaan Nakur tBrhadap Nakur yang menewaskan Sultan Pasai. 7B. dapat juga disinggung selintas disini mengenai adanya teka teki Puteri Fasai ke 3. Tahun mangkatnya B31 Hijriah atau 142B Masahi no3) Pada parkBmbangan Fasai masa kemasa dizaman itu tBrdapat pstunjuk bahwa putsri ini sudah juga pBrnah naik tahta. Bijdrage tot dB kBnnis der gBschiBdBnia van hat Rijk SBmudra-Fase. yaitu sstBlah putara Sultan Ahmad yang hsrnama Zainal Abidin yang mBnjadi ayahnya. Cowan kBtika mEmbicarakan soal uang-uang logam Pasai zaman dipergunakan pEredarannya. tinggallah psrmaisuri yang kBmudian dinikahi olah sssEorang yang sanggup mBmbalas sBrangan Nakur.Cowan. KEmudian Dr. Ia bermakam di Leran. yaitu cerita yang menyatakan bahwa ada SBOrang putBri Fasai yang dibawa kB Majapahit dan dijadikan istBri Dleh Batara. dikenal dangan sebutan PutBri Carmen.1GB ACEH SEPANJANG ABAD SalEh. menurut kstsrangan yang barhasil dibaca oleh SBOrang Arab di Lho' SeumawE ketika diminta bacakan kapadanya tulisan Nisan itu. TBG-. Untuk tidak dilBwatkan dari catatan. msngatakan bahwa puteri itu bernama Bahiah. TBntang ini akan diungkap dibagian lanjutan. Tahun mangkatnya seperti yang dilihat pada cungkuhnya adakah cendrasangkala (103) H. Msngsnai Zainal Ahidin baru dikstahui tElah psrnah naik tahta dan msnjadi putsra Sultan Ahmad juga adalah dari catatan yang tErdapat pada batu nisan dimaksud.J.

Dari s e m u a u n g k a p a n ini. mBngambil catatan cErita J a w a sendiri tentang d i b a w a n y a sBorang puteri besBrta orang t u a n y a . yang manyinggung p e r i s t i w a 3 orang putBri F a s a i . Ini bBrarti b a h w a yang tua dirajakan samBntara yang m u d a d i s a r a h k a n kBpada B a t a r a . s a s u n g g u h n y a bBlumnya dapat ditarik s s s u a t u kBsimpulan tBgas tBntang pasti t i d a k n y a s u d a h tBrjadi p s r i s t i w a apa yang dipBrkirakan diatas. Dilihat pada tanggal m a n g k a t n y a sang putBri. P. ia m u n g k i n l a h s a u d a r a m u d a dari putBri F a s a i yang h a r m a k a m di MinyB' Tujoh tBrsBbut. NotulBn BGKW 132D. t e r g a m b a r b a h w a pBristiwanya b e b e r a p a t a h u n s s b a l u m 13BB M. MangBnai k i s a h ini tidak jalas a p a k a h m a m a n g S u t a n P a s a i sandiri yang d i b a w a ke Majapahit bers a m a putBrinya. . M u n g k i n pBnBlitian lanjutan dibBlakang nanti a k a n dapat d i h a s i l k a n kBsimpulan yang paling mByakinkan. Bij dB tarrainachata van da Halliga Begraallaats GOBnoang Djati.liifii 1D3 TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 1 3 1 3 atau 13DB S a k a ( 1 3 3 1 atau 13BB). (104) P De Roo De La Faille. Yang m u n g k i n ada h a n y a l a h putBri F a s a i . Mungkin putBri inilah yang d i b a w a k s Majapahit itu dan yang talah dijadi istBri olah B a t a r a Majapahit. ada lagi seorang puteri Sultan M a h m u d yang kedua. J i k a bBrpBgang kBpada catatan tBrsBbut tidaklah m u n g k i n ada Sultan P a s a i yang d i b a w a kB Majapahit.R a j a F a s a i " . De RDO da La Faille w a k i l kBdua pBrlBmhagaan BGKW nm kBtika m B m b i c a r a k a n h u b u n g a n F a s a i yang s u d a h b e r k s m bang dangan J a w a . lampiran X. Dan ialah dikBnal sBbagai PutBri CermBn itu. Sultan SBndiri. M u n g k i n k a h puteri ini pada s e r a n g a n kB P a s a i itu tslah d i h a w a k s Majapahit? Tidak m u s t a h i l ! Sebab sslain dari PutBri yang tertua dari Sultan M a h m u d yang d i p e r k i r a k a n menjadi S u l t a n a h selarna p e n d u d u k a n Majapahit (puteri Minya' Tujoh). Sabagai disinggung diatas. Ini bBrarti b a h w a p e r i s t i w a n y a tBrsshut b a r l a n g s u n g d i w a k t u sBrangan Majapahit yang pBrnah tBrjadi h a n y a sBkali sBbagaimana yang dicBritakan olBh " H i k a y a t R a j a .

via Bintan (Riau). terutama antara Timur dan Barat. telah berkBmhang dan maju untuk bebarapa abad. Bsrmula Falembang dan Jamhi dengan berbagai namanya (Sriwijaya. Chau Ju Kua dalam catatan parjalanannya (1216) msngatakan Sriwijaya (San-fo-tsi) telah msngontrol lalu lintas didspan psrairannya SBdBmikian rupa. Sekalipun tidak disebut dangan jelas oleh juru-juru catat sajarah. Sebab musabab SBrangan dari J a w a mungkinlah tBrpangkal kBpada tekad untuk mslumpuhkan paranan Sriwijaya yang msnguasai lalu lintas perdagangan itu. jelas dikatakan oleh "Sejarah Melayu" datahgnya dari PalBmbang. makin bErtambah rarnailah bandar itu didiami dan didatangi orang. Seabad kemudian datang pula Paramaswara. untuk berdiri dan bangun dsngan herkBmbang.110 ACEH SEPANJANG ABAD I'vi'lanulaii utusan rioii|>huk. adalah juga disebabkan letaknya yang baik dalam perlalu lintasan dagang antara Timur dan Barat yang makin menjadi luas dan ramai itu. tapi bardirinya kota Singapura disakitar mBnjalang akhir abad ka-13 adalah bBrarti pemindahan kagiatan lalu lintas perdagangan ketempat yang labih aman dari pengubaran pBristiwa "Famalayu"nya KartanBgara dari Majapahit. sshingga kapal-kapal yang lewat tidak bisa lolos tanpa dipsriksa dan membayar cukai yang ditentukan. Setengah kabar mengatakan . C licnv II" Ramainya lalu lintas psrdagangan antara nsgara SEJak abad ks 13. sasuai dangan paranan yang dapat diberikan olah nagari-nagBri itu sendiri. telah memberi kssempatan kapada nBgEri-nEgari di Indonssia yang gsografis lstaknya msnguntungkan. sedang disitu barangbarang yang dicari dan murah harganya. Fembangun Singapura yang pertama adalah Tribuana. juga dikatakan dari Palernbang. Melayu dan sebagainya). Makin mudah disinggahi sesuatu bandar.

Tercatat tahun 14D3. Malaka melakukan kebijaksanaan pula. Ia tslah bsrhasil mengikat tali psrkawinan anaknya dBngan anak Zainal Abidin. Tsrhadap Pasai. raja Parameswara lBkas-lBkas mBncari kontak dengan Tiongkok. Kebetulan sekali sa'at-sa'atnya cocok benar bagi Tiongkok untuk mBncari kontak kesalatan. . Menurut sumber Nagarakertagama. DBngan tatangga yang baik. Dialah pembangun Malaka. diduga lanjutan operasi Nusantaranya Gajah Mada (13B5). Menurut catatan ia datang ditahun 13BB kB Singapura. tapi dengan suatu coup d'etat ia bsrhasil rnenggantikan tuan rumah dan mEngangkat dirinya rnsnjadi raja di Singapura. serangan ke Singapura pada tahun 13B1. karsna Siam tidak puas hanya msndapat upeti. disambut dengan kebesaran. raja Pasai. Penyerobotan kekuasaan oleh Farameswara membahayakan ksdudukannya ssndiri. Dalam pada itu tsrnyata bahwa psngaruh Siam tBlah meluas ks Singapura. Dilain pihak kolonnB ke-5 membuka pintu bagi serangan Majapahit. Siam sswaktu-waktu akan datang msnysrang berhubung karsna menurut Siam Singapura (dan Tanah Melayu) membayar upeti kepadanya. Tidak lama SBtslah dibangunnya Malaka. lewat lalu lintas lautan. sebagai tslah dicEritakan raja FaramBswara talah mBncari jalan hubungan kaluarga. Faramsswara msnyingkir ks Malaka dan mEndirikan nsgara disana. Fun disini bahaya Siam tatap bssar. tapi ia ingin psngaruh dagang labih luas.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 111 bahwa ia bangsawan kaluarga J a w a yang rnencari ternpat kadudukan yang labih bebas ks negsri lain. Serangan ini menghancurkan Singapura. Dari pengalaman-pengalaman itu jelas bahwa Parameswara mBmbutuhkan psrlindungan (proteksi) dari nsgara yang terbasar.

yang berhasil merampas Tamarlana. rupanya Fasai pun sudah lebih dulu msndapat pelajaran bahwa untuk malanjutkan pBrtumbuhan negErinya. bahkan yang tsrakhir Ibn Batutah ssndiri (134B). kerajaan Turkestan. Tiongkok memerlukan pBrnulihan. baik dari Marco Polo maupun pBndeta DdErico ds FordBnona (131B). Adanya juru bahasa mempermudah kontak dan saling pengertian. ditBmui kstsrangan yang mengatakan bahwa raja Pasai . Pada permulaan dinasti ini. buku 325. Segala persiapan yang dipBrlukan untuk sesuatu perangkatan disiapkan.112 ACEH SEPAN JANG ABAD Dalam sajarah Tiongkok disabut bahwa gagalnya dinasti Mongol (Kublai Khan) menyarang Jepang. Tapi hubungan dagang lewat daratan masa permulaan dinasti Ming (ketika itu memerintah kaisar Hung Wu dari 13B3 sampai 1333). bahkan diadakan lBmhaga pendidikan yang khusus untuk juru-juru bahasa. sampai tiba masanya dinasti Yuan (Mongol) tamat riwayatnya. Diatas runtuhanbangunan dinasti Ming (13BB — 1B44). Semenjak itu Tiongkok manderita kemunduran. baik normalisasi keamanan maupun dagang. Tiongkok mambangun armada sebanyak dan sebesar mungkin. Dalam catatan sejarah kBrajaan Ming. Fasai harus mBmupuk hubungan diplomasi dBngan nsgara-nagara yang kuat. SstBlah serangan Majapahit. Dari SEbah itulah sEmEnjak psrmulaan pEmsrintahan dinasti Ming. tslah terganggu sama sskali oleh satu negara tetangga. tBmpat lalu lintasan darat. Dalam pada itu Tiongkok sendiri sudah hanyak mengenai suasana Indonesia. bsrakibat hancurnya armada Tiongkok. Samsntara itu huhungan laut sandiri dalam keadaan bahaya pula karsna ancaman armada Jspang.

tabir-tabir yang dibBri berukir e m a s dan Iain-lain bingkisan. Yen naik tahta sebagai kaisar ke 3 dari dinasti Ming. Damikianlah rencana ekspansi ks Sslatan segera dilancarkan oleh Tiongkok. Rencana itu dilaksanakan setelah selesai dirampungkan suatu coup d'etat oleh seorang bangsawan yang bBrnama Yen terhadap kedudukan pamannya Hui Li (yang menggantikan dinasti Ming pertama. .TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 113 Ma-lB-wo-ta-fBn (Moens mengatakan Sultan Malik Udhafir) talah mengirim utusannya ka Tiongkok pada tahun 13U3. Setibanya di Malaka. mEmsrintah dari tahun 14D3 sampai 1 4 2 4 . Manurut catatan SBJarah itu. dibawah pimpinan eunuch (orang yang sudah dikehiri) bBrnama Yin Ch'ing. DicBritakan bahwa raja Samudera Fasai tBlah berkunjung ke Tiongkok bersama-sama dBngan Yin Ch'ing. tapi menurut Groeneveldt (yang diambilnya dari catatan ssjarah dinasti Ming) kaisar itu bernama Ch'sng-tsu. Paramaawara mandapat jaminan pBrlindungan dari Tiongkok malalui pBrutuaan tBrsBbut. Antara lain dikatakan bahwa Eunuch Yin Chi'ng ada juga berkunjung kesana. pada tahun 14D3. Perutusan mula-mula ka Selatan berangkat dari Tiongkok dalam tahun 14D3. sajarah dinasti Ming itupun ada mencatat. sambil rnemhawa bingkisan pula untuk kaisar. Dalam "ThB China Raconstruct" imi kaisar ini dinamakan Yung Lo. (105) Sabuah majalah yang tBrbit di Tiongkok tidak lama lltalah negBri itu berfaantuk RRT. MengBnai Samudera Fasai. Damikianlah dicatat SBtBrusnya bahwa Samudera Pasai tBlah mengirim tsrus bingkisannya ka Tiongkok tiap tahun selama kaisar Ch'ingTsu mBmerintah. Hung Wu). diserahkannyalah bingkisan dari raja Tiongkok untuk Raja Parameswara. Bingkisan itu berisi banyak sekali kain-kain sutara barbunga-bunga emas.

s CD o o a 3 $ . 3 0) * m Hi 3i ft-* . §• X} r.3 C} C D 0) .. aC $ $ *"£ S" ft) S1 3§ .2 C O C/i -i C ^ 3' ^ ® § _ _ 00 ?• at 3 cf 2 a ? 3 i- I 3 55 (6 i P a» ct> «a Q * ! $ a: 3'5 | 3 | 8"! a *° ^3 a 3 CQ T 3 Ct> 3 5.

mslainkan adalah "khitan" ssbagai dilakukan untuk semua Muslim. laksamana inipun olsh Tionghoa disBhut "eunuch". pBrairan Indonesia. ia adalah anak desa Kunyang (Kunming? . Mungkin orang orang Tiongkok manyalahkan tafsiran khitan dangan "kBbiri"). Ialah dipercayakan oleh Yung Lo untuk mengadakan kontak persahabatan dBngan luar negeri sambil menunjukkan kebesaran Tiongkok dBngan negara-negara diselatannya. la' telah menyempurnakan parlawatan luar negeri antara tahun (106) Menurut Tan Sri Haji Mubin Shappard dalam "Islamic Herard".HMS) dari propinsi Yunnan. Sebagai Yin Ch'ing. 1375 no. Setelah menjadi pBmuda ia turut bBrjuang mBmbantu kaisar Yung Lo msng "coup" tahta. 7 dan B. dan karena itu tidaklah mengherankan kita ia sBgBra barhasil manaikkan pangkat dan mernegang peranan penting dalam kBrajaan. Tapi yang sudah jelas Cheng Ho adalah seorang penganut Islam. (Fada hsmat pBnulis maksud "ksbiri" disini bukan kabiri sebenarnya. . Arab dan pantai-pantai Afrika Timur. Tsntang ChBng Ho. yaitu nama yang biasa dikenal di Tiongkok kalau orang panganut Islam ""•" . Chang Ho telah menjelajah dan menyinggahi seluruhnya pantai-pantai laut China Selatan. Namanya dari kecil Ma Ho Ma. Tapi nama kecil lain yang diberikan kakaknya adalah si Bayan. Ayahnyapun Haji bernama Haji Ma bersama ayahnya tBlah msnunaikan rukun haji ks Mekkah dan sudah harjiarah kamakam Nabi Bssar Muhammad di Madinah. "Ths China REconstruct" pernah mencBritakan. Ungkapan Sheppard mBmpBrluas pengenalan ttg Chang Ho. antara lain disBbut bahwa pilihan kapadanya ditandai juga uiah kemungkinan Kaiser Ming ke 1 dan 3 menjadi pameluk Islem.TAMPILNYA KERAJAAN PASAI IIS Selanjutnya psrhubungan Pasai dengan Tiongkok telah disambung dengan perlawatan laksamana Chang Ho. yaitu seorang kebiri. Tidak tsrang apakah ia msngalami itu. bahwa ketika dalam 13B2 balatentara Ming bsrhasil msngalahkan tentara Mongol di Yunnan ChBng Ho masih kecil.

Turut serta 1BD orang doktar. Jika kapal bsrtolak dari Malaka mengambil arah kB Barat dan berlayar dengan angin Tirnur yang sedap. Nagari ini. sesudah lima hari lima malam akan tiba disuatu kampung ditapi pantaipantai namanya Ta-luman. juga seorang Islam dan ahli bahasa-bahasa asing. seluruhnya 7 kali perlawatan. Peristiwa Cheng Ho ini dicBritakan sedikit luas karena ia telah mengadakan perkunjungan banyak sekali dengan beberapa tBmpat di Indonesia. Dmbak-ombak dimuara amat tinggi dan kapal-kapal terus-terusan ditBmui disini. Arah kB SBlatan dari tBmpat ini. kira-kira sajak 1DD li (kira-kira 3D mil).bukan satu kota bertembok.DDD jiwa. DBngan judul "Ying Yai Shsng-Lan". yaitu kesan-kesan pBrjalanan mengenai 19 nBgeri yang dikunjunginya. Perjalanan pertama bBrlangsung dari tahun 14D5 sampai 14D7. Bersama Cheng Ho. ikut Ma Huan. tiap-tiap kapal mamuat 43D Drang. Ia tElah membuat catatan yang rapi tentang kesan-kEsan psrjalanannya. Dan sagala perlawatannya telah dihuat catatan yang rapi. BBrlahuh disini dan pBrgi lagi ke Tanggara kira-kira tiga mil maka sampailah kBtBmpat tarsBbut. dan sebelum berangkat Cheng Ho sengaja pergi ka Siam untuk mengajak imam mesjid Ching Chin turut serta. KB . Ada lapangan luas mBnuju laut. Pada parlawatan kB 4. Diantara psrkunjungannya termasuklah perkunjungan ke Samudera Pasai disskitar tahun 14D5. perangkatannya terdiri dari B3 kapal. Diantaranya ada tiga kali dilakukannya dengan sejumlah rombongan 27.116 ACEHSEPANJANGABAD 14D5 sampai 1433. kssan-kssan ini tBlah diterbitkan tahun 14IE. dijumpai hukit tinggi yang bBrhutan. dimana ada air surut dan naiknya SBtiap hari. Mengenai Samudera Pasai dicBritakan suasana tahun 14D5 sBbagai barikut: NBgBri ini tarlBtak dipBrlintasan yang labar dari perdagangan mBnuju ka Barat.

l a h ) mBnyimpan dandam atas kematian pamannya. sipermaisuripun m a m B n u h i janjinya.s a m a . SBtelah raja N a k u r t e w a s . Didirikannya bentang-bantang ditampat yang talah dapat d i k u a s a i n y a . K e t i m u r j u g a b u k i t . d a n j i k a t e r u s dijalani a k a n ditBmui negeri A r u . SBtBlah p a m b a l a a n ini b e r h a s i l . t i d a k m a n g g a n g g u . m a k a a k u s s d i a k a w i n d s n g a n dia dan ia a k a n m B m s r i n t a h nagari b e r s a m a a n a k k u " . h s l u m d a p a t m e n g g a n t i k a n raja. raja (bakas-nalayan) ini b B r a n g k a t kB T i o n g k o k d a n d i s a m b u t olBh k a i s a r T i o n g k o k d B n g a n u p a c a r a . lalu m a n y e r a n g raja N a k u r dan m e m b u n u h n y a . u n t u k p B r k u n j u n g a n (107) Groeneveldt. D a l a m t a h u n 14D9. hal. untuk yang diceritakan pada hal. b B r n a m a I s k a n d a r (tulis T i o n g h o a . Dp. S u . BS-90. SBorang a n a k s a u d a r a dari sitBrbunuh (raja bBkas n B l a y a n ) . K a r e n a itu p s r m a i s u r i raja m s n y s r u k a n : " S i a p a yang sanggup m e n u n t u t bsla s u a m i k u dan m a r a m p a s balik S a m u d B r a d a r i a g r a s s o r . d a n i a p u n p r o k l a m i r k a n dirinya n a i k tahta. s o b s . I a p u n m e m i m p i n suatu p a s u k a n .b u k i t tinggi. . D a l a m t a h u n 1 4 1 2 i a p u n p u l a n g kB S a m u d e r a P a s a i . B e l u m s e l a n g l a m a .TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 117 U t a r a a d a l a h laut. MendBngar ini.k a n . K e b a r a t . s a y a barsBdia m e n u n t u t b s l a ! " . DBngan tipu m u s l i h a t d i b u n u h n y a l a h raj a bBkas n B l a y a n itu. r a j a S a m u d B r a tBlah p B r n a h d i s a r a n g r a i a N a k u r d a n t e l a h m a t i t e r b u n u h d e n g a n p a n a h b e r b i s a ao/i Ia m s n i n g g a l k a n SBOrang p u t e r a y a n g m a s i h k s c i l . seorang n e l a y a n lalu tampil: " D B n g a n s a r a t itu. Sumban Ying-yai Shang-lan. t a p i a n a k t i r i n y a ( a n a k r a j a y a n g tBrbunuh) sudah baser dan barhasrat mBnguasai tahta w a r i s a n a y a h n y a . cit. Dikump u l k a n n y a l a h k e s a t u a n d a n pangikut. u n t u k coup d'etat. a h pantai ada dua negeri. ini sampai 1 IB. d a n m B m a r i n t a h nBgBri b e r s a m a .g a n g g u lagi. 141B dan Haing-Ch'a ShBng-lan (1436). Yang p e r t a m a negeri N a k u r dan yang k a d u a a d a l a h nBgBri L i t a i . p s n g i k u t n y a m u n d u r d a n m e n y a r a h . T a p i t a h u n 1 4 1 5 . k a w i n dBngan n e l a y a n p a h l a w a n yang m a n a n g .

Atas parm i n t a a n raja P a s a i yang b a r u naik tahta w a r i s a n a y a h n y a Zainal Abidin. B u n g a . D i d a l a m didapati 14 sampai I S hiji isinya.m a c a m b u a h . B atau 9 inci p a n j a n g n y a dBngan duri-durinya dikulit. pisang. tiba p u l a l a h ChBng Ho dBngan a r m a d a n y a .. Setiap 1DD kati mBnurut timb a n g a n r e s m i tBlah dijual dBngan h a r g a BD u a n g e m a s .b u n g a n y a m a n g u n i n g d a n m a m u t i h .m a n a itu a d a l a h bBrasal dari nBgBri ini. J i k a siang p a n a s n y a terik.b u a h a n lagi yang disBbut olah p e n d u d u k : durian. T a n a h tidak tBrlalu s u b u r . H a w a u d a r a dinegeri ini . Dibukit ini tidak ada t u m b u h a n hidup. Tapi enJBlai dan g a n d u m tidak didapati. pak t a n i m e n a n a m n y a disBkitar tampat mBraka tinggal. tabu. . d a n r a s a n y a m a n i s d a n Bnak. s e s u d a h m a s a k menjadi m e r a h . jika m a l a m ssjuk sspBrti m u s i m rontok. s a r u p a dangan nilai 1 tahil p a r a k . K a l a u d u r i a n ini s u d a h m a t a n g . d a n jika sudah dibuka baunya sBpBrti daging b u s u k . Lada yang tBrdapat d i m a n a . ia mBnjadi hBrkotak-kotak s a m p a i mBnjadi 5 a t a u B bagian.b u a h a n dijumpai. D a m i k i a n l a h s a m a n j a k itu mBnurut catatan Tiongkok. J i k a s s t a n g a h m a s a k s u d a h diambil. M e r e k a m a n a n a m padi ditanah t e r b u k a . Lada a d a l a h s u a t u t a n a m a n . D i s u r u h n y a tangkap I s k a n d a r . lalu dikirim l a n g s u n g k s Tiongkok. disana I s k a n d a r d i h u k u m b u n u h s a m p a i mati. kering. B u l a n k s 5 dan 7 a d a l a h r n u s i m pBnyakit m a l a r i a . raja F a s a i m s n g i r i m b i n g k i s a n satiap t a h u n kB Tiongkok. SBlagi m u d a w a r n a n y a mBngijau.dBmikian c a t a t a n Ma H u a n sBlanjutnya tidak s a m a SBpanjang t a h u n . A d a s a m a c a m b u a h . raja (anak Zainal Abidin) m a n y a t a k a n tarima k a s i h sebBsar-basarnya. Atas b a n t u a n ChBng Ho. ChBng Ho p u n c a m p u r t a n g a n (intarvensi). Bukit-bukit m e n g h a s i l k a n belBrang y a n g b a n y a k ditemui digua-gua. n a n g k a d a n sBbagainya. m a k a i a p u n d i k a r i n g k a n d i p a n a s m a t a h a r i sebelum bisa dijual. m a n g g i s . d i m a n a dapat d i l a k u k a n dua k a l i s a t a h u n .HB ACEH SEPANJANG ABAD ka-2. B e r r n a c a m . Lada t u m b u h didakat-dakat bukit.

NBgBri ini . d i s u s u n d a n disimpai dBngan rotan. B u a h ini bisa d i s i m p a n l a m a dan tidak b u s u k .k a p a l MBlayu a n t a r p u l a u dan perdagangan a n t a r a s a s a r n a marBka a m a t l a h r a m a i dan penting. lebih teuat subetulnya. Katika itu (jadi t a h u n 14D5) s u d a h d i p a r g u n a k a n duit e m a s d a n t i m a h . marBka u m u m n y a m a m p a r g u n a k a n duit t i m a h . Ini berarti 10 kaU labih bBrat. Ma H u a n bBrkata b a h w a b a h a s a y a n g dipBrgunakan SBrupa di M a l a k a dBngan di P a s a i . Ma H u a n barceritBra salanjutnya tentang b u a h b u a h a n lain. melainkan 2 ch'ien 3 ian. R u m a h .TAMPILNYA KERAJAAN PASAI US JBruk t u m h u h sapanjang t a h u n . t a k a r a n n y a 7:ID dBngan e m a s m u r n i .r u m a h p a n d u d u k tinggi dari t a n a h dan tidak bartingkat. Dia mBncaritakan b a h w a adat istiadat di F a s a i s a m a dBngan di M a l a k a .b a n y a k sekali disinggahi olBh k a p a l . Menganai k a r a j i n a n d i k a t a k a n n y a h a h w a kBrajinan bBrtanun s u t e r a SBparti y a n g a d a di Tiongkok tidak didapatinya di P a s a i .dBmikian Ma H u a n . U a n g e m a s disBbut dinar. sapi. A t a p n y a diperbuat dari d a u n n i p a h dan r u m b i a . Jadi 1 dinar ajab berarti ID Gram. ayarn dan Iain-lain. tentang berbagai m a c a m s a y u r a n d a n tantang p e t e r n a k a n . Cara-cara m e n g a d a k a n k e r a m a i a n dan tatatertib pBnyelenggaraan k e m a l a n g a n s a m a juga.k i r a lBbih SBdikit 9/ID g r a m tmi Dalam p a s a r sahari-hari. bBbak. halh a l p e r s a m a a n dan perbBdaannya dBngan nBgBri Tiongkok. Ini m a n g e s a n k a n b a h w a d i m a s a ia (14D5) b a h a s a Melayu tarbukti s u d a h jadi b a h a s a TSTusantara. (108) Mengenai ini Grueneveldt niembuat catatan: "Dilain bagien dari kBsankesannva vakni: Ma Huan tidak disebut 2 len 3 li. Ini s e m u a t e n t u n y a dapat dijadikan g a m b a r a n tentang k a m a j u a n p e r a d a b a n m a s a itu. k e m u d i a n ada pula dipBrbuat tikar rotan d a n p a n d a n . B a r a t n y a 2 fan 3 li. DBmikian pula tantang p a r t u k a n g a n dan k a r a j i n a n . k a m b i n g . . k i r a .

lalu mangutus lagi ChBng Ho barsama Wang Ching Hung. Ia berhasil mBngumpul pengikut ribuan jumlahnya. Pada perkunjungannya ditahun 1414. Laskar Tiongkok brasama penduduk dBmikian SBjarah Ming manangkis SBrangan ini. BO.cit. KBtika Chang Ho datang ditahun 1414 itu Su-kan-la mangira kaisar Tiongkok ada juga mBngirim SBSuatu bingkisan kepadanya atau m a n a r u h pBrhatian atas kadudukannya. Diapun menyBrang Chang Ho. dikatakan bahwa ChBng Ho sampai tiga kali barkunjung kB Fasai. . Su-kan-la dapat ditangkap. hal. tapi diubBr tarus hingga kB Lamri. Rupanya tidak. (109) Groeneveldt. KarBna itu ia JBngkBl dan mBmbakar semangat panduduk. Banyaklah musnah pihak pengacau. yang jauh lebih kuat itu. bahwa dalam tahun 143D k a i s a r Tiongkok mandapat tahu dari penyelidikannya bahwa banyak nageri-negBri dari sabalah nBgBri Selatan tidak lagi mengirimkan bingkisan atau persembahannya. adik dari raja bBkas nelayan yang dibunuh oleh anak tirinya. (iu9) Kaisar Tiongkok kacawa.rwH lZq ACEHSEPANJANGABAD Selanjutnya dalam sajarah Dinasti Ming buku 325. Mereka lari. dBngan tugas khusus untuk manyampaikan k a " m a r a h " a n kaisar. raja Pasai mengirim bingkisan kBpada kaisar Tiongkok untuk menyatakan terima kasih. dBmikian dicBritakan olah Ming yang selanjutnya mBmbuat catatan. Dicaritakan dalam sejarah Ming ini. Su-kan-la lari kegunung dan mBng"gBromboli" kota untuk babarapa tahun lamanya. Dalam tahun 142B datang utusan dari Pasai dBngan persembahan-parsemhahan. disitulah terjadi pemberontakan Su-kan-la. ap. Atas hasil ini. bahwa ketika putera Zainal Abidin msng-Coup ayah tirinya yakni abang Su-kan-la.

(110) Parneh MentBri Negara RI. adalah lebih tapat. Kaisar Tiongkok turut belasungkawa. Pada hemat pBnulis ungkapan GroanBveldt bahwa Raja Pasai (adiknya) lah yang meninggal di Nanking itu. Tapi catatan Tiongkok SBndiri yang dikutip olah GroenBveldt diatas tegas-tagas menyebut bahwa Raja yang mangkat di Nanking itu adalah adik Raja Pasai. Dan suatu keluarga tBlah ditugaskan menjaga kuburan itu untuk beberapa lamanya. DicBritakan bahwa "permintaan" ini kaisar.TAMPILNYA K E R A J A A N PASAI 121 Tahun berikutnya datanglah utusan Pasai mengirirnkan bingkisan. Muhammad Yamin memberi keterangan kepada "Antara" sBhubungan dangan berita "Harian Rakyat" ("People's Daily") yang terbit di Faking bahwa ditahun 140B ada SBcrang Raja dari Indonesia yang mangkat di Nanking dan dimakamkan disana. Yamin mamperkirakan bahwa Raja dimaksud adalah dari Brunei (Kalimantan). Tapi kBtika itu tidak dapat manunjukkan surat surat kBpercayaan (credential) yang mamakai cap. kaisar mengutus lagi Wang Ching Hung. Mr. tapi adik ini maninggal di ibukota (Nanking). Dia rnenceritakan bahwa raja Pasai sudah tua banar dan karena itu "dimintakan" persetujuan kaisar untuk mBnyerahkan tahta kapada anak raja Fasai SBndiri. bernama A-pu-sai. Karena Yung Lo. SBmenjak ini. Tahun 1433 datang lagi. raja Pasai mengutus lagi adiknya yang lain ikut serta ka Tiongkok. Dalam tahun 143B datang lagi utusan dari negeri ini ka Kanton. sBbelum memindahkannya ka PBking. bingkisan tBtap dikirim. KaisBr ka 3 dari dinasti Ming yang diperkirakan menjadi pemBluk Islam tentulah pada tempatnya ia memberi layanan tinggi kapada utusan yang meningeal itu. dan sekembalinya. Lalu kaisar mBngambil suratnya dan manyuruh pulang bagitu saja. utoi Pada tahun herpulangnya adik raja Pasai di Tiongkok itu. Waktu itu Kaisewr Yung Lo masih barsinggasana di Nanking. Tahun 1434 raja Fasai mangutus adiknya. ksdatangannya tidak diakui. disatujui . Kaisar menganugerahi suatu pangkat postuum untuk yang msninggal dan kaisar msnugaskan pBrwira khusus mengatur upacara pemakaman itu.

dari sumber lain. maka marekapun tak pBrnah datang lagi. sBparti Lamuri. dan Iain-lain. Dalam zaman pBrhubungan dBngan Tiongkok itu sabatulnya tidak banyak diparolah bahan-bahan catatan sajarah SBlain dari sumber Tiongkok itu. tidak hanya untuk Pasai saja. tapi juga untuk Iain-lain nBgBri. tapi tatkala marBka (pihak Pasai) mBlihat b a h w a rBprositBtnya a l i a s t i m b a l b a l i k n y a tidak memuaskan. Ini berkali kali dicatat olBh juru catet Tiongkok. Sungguhpun tanggalnya tidak diketahui. nagBri-nBgBri di Indo Cina. B a h k a n ada d i c e r i t a k a n juga tantang intBrvBnsi Tiongkok mBnyelasaikan sangketa dalam nBgBri. Brunei. tidaklah sampai mBnggalapkan s a m a sekali peristiwa yang disebutSBbut dalam "Sejarah MBlayu". karBna bingkisan balasan jauh dibawah nilai dari yang dibawa.122 ACEH SEPANJANGABAD Kamudian dicBritakan pula. b a h w a dibBlakang tahun 14BB. Petunjuk lain antara abad ke-15 dan IB tantang Pasai itu adalah dari "SBJarah Malayu". Dalam hal ini haruslah difahamkan b a h w a sekalipun tantang tarjadinya kBdatangan utusan-utusan kB dan dari Tiongkok dapat diparcaya tapi mBnganai peranannya yang seolah-olah menunjukkan b a h w a Tiongkok berksdaulatan . m a s i h ada utusan-utusanmBmbawa bingkisan kB Tiongkok. Tapi sebElum mengikuti catatan Sajarah Malayu ada b a i k n y a d i k a m u k a k a n b a h w a dari cara-cara psngarang-pBngarang zaman klasik itu mBngatur tBrdapatlah kasan b a h w a SBJarah yang barsangkutan tBlah tars u s u n mBnurut kamauan raja dari siapa sipBngarang mendapat tugas. tapi dikenalnya hubunganhubungan dBngan raja-raja Malaka yang dapat diketahui tahun-tahun pBmerintahannya. Malaka. Catatan-catatan sumbBr Tiongkok y a n g tBlah dikutip tadi nampak sakali b a h w a Tiongkok seakan akan berkuasa penuh atas nBgBri yang dikunjunginya.

Juga raja Malaka mBngirim Tun FBrpatih Futih dimana Raja Tiongkok tak pBrnah mangBtahui bagaimana orang m e m a k a n sayurkangkung. Bahkan SBbaliknya. tinggi mutunya. Pun karBna dikBtahui tahun sipangarang manyusun "SBJarah MBlayu" itu (1512) maka bisa diambil kBsimpulan b a h w a sekurang-kurangnya pada z a m a n sipengarang manulis nBgBri MBlayu sudah mBngBnal . DicBritakan bahwa maksud ini tBlah tBrdangar ka Tiongkok dicari akal. Urnpamanya saja mangBnai CBrita dalam "Sajarah Malayu" b a h w a raja S u r a n b a r m a k s u d hBndak niBnyBrang Tiongkok. hingga dBngan dBmikian akan mBngBsankan bahwa orang Tionghoa baru mBngBnal cara m e m a k a n kangkung. Pasai atau lain-lainnya. Karana itu raja Suran tidak jadi kB Tiongkok. sabBtulnya hanya untuk "mBlamakkan" ayun sastra belaka. SBparti Sajarah Malayu itu sendiri. supaya orang MBlayu jangan datang ka Tiongkok mareka sangaja mBndahulukan sebuah kapal mBnuju kB nagari MBlayu yang ditumpangi SBluruhnya dBngan orang-orang yang sudah tua dan muatannya panuh dBngan jarum yang sudah barkarat.TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 123 atas negara-negara yang bBrsangkutan parlulah ditBliti sBsuai dBngan kBrnungkinannya. Sriwijaya. tapi juga bBrlaku tBrhadap nBgBri mana juga. tarmasuk Majapahit. Hal ini tidak hanya bBrlaku tarhadap Tiongkok. Malaka. dari Budut kBsusastaraan sabagai hasil karya sastrawan lama. disadur kBdalam babBrapa carita MBlayu. abadnya tidak sasuai. Maksudnya untuk manunjukkan bahwa nBgBri Tiongkok itu amat jauh sBkali barpuluh-puluh tahun bBlum bisa sampai. DBngan ini bukanlah dimaksud bahwa catatan sajarah lama tidak holah diparcaya sama SBkali. bahkan tiruan dari CBrita-carita dongBng dari Parsi dan India. Damikian pula mangBnai perutusan Hang Tuah kB Majapahit. Csrita sabagai ini sabBnarnya hanyalah dongBng. Tidak.

karBna serangan balasan dari . Diceritakan oleh "Sajarah MBlayu". Atas desakan delegasi Malaka. Tapi m a s i h diparjalanan (di Kuala Jambu Air). supaya dibarikan suatu pernyataan yang dikehendaki marBka untuk diarak kBlak dalam suatu upacara dikota Malaka sepulang para delegasi. maka Sultan Zainal menjawab: "Yang SBmbah di Malaka itu. mengenai cerita-cBrita didalam "Sejarah Melayu" itu yang berhubungan dBngan P a s a i . tinggallah di Malaka". Mungkin sakali Malaka tBlah mBminta lebih dari pada yang dianggap pantas oleh Zainal Abidin. DicBritakan bahwa siadik bBrhasil mBng"coup" abangnya. tapi tidak disinggung-singgung olBh catatan Tiongkok. b a h w a satu bala bantuan yang dipimpin oleh bendahara Paduka Raja dan laksamana Hang Tuah tBlah barangkat kB Fasai. Dalam suatu pBrkalahian hebat-hebatan tentara Pasai alah dan Zainal Abidin dipulihkan atas bantuan Malaka itu mBnjadi raja (Sultan) Pasai kBmbali. tibatiba datang utusan Sultan Zainal mBmbaritahukan bahwa Zainal sudah lari pula. Diantaranya mengBnai kisah didalam "Sejarah MBlayu" dimana dikatakan bahwa di Pasai terjadi pertikaian saudara. DBngan jawab itu. menyebabkan Zainal lari kB Malaka. KarBna itu bBndahara Paduka Raja dan rombonganpuu pulanglah.134 ACEHSEPANJANGABAD SBtinggi yang peradaban atau kBcerdasan masyarakat dicBritakan olah sipBngarang. Dalam pada itu dari bebarapa caritanya dapat juga dipargunakan sakadar bahan. Zainal hBndak mengBrtikan tidak m a u mengakui kedaulatan Malaka. Adik raja Zainal Abidin ingin mBnggantikan singgasana abangnya. maminta bantuan Sultan Malaka supaya dipulihkan kedudukannya. Maksud Malaka "mBnyumbangkan" intBrvBnsinya itu rupanya adalah untuk mengharapkan suatu pengakuan kedaulatan.

Kalau dilihat pata bumi dapatlah diperhatikan lBtaknya memang baik. dan SBbaliknya. namun tidak ditarangkan apa sebabnya. tidak tBrlalu jauh untuk mancari tBmpat pBnghantian bagi SBSuatu pelayaran dari Timur mBnuju kB Barat. Malaka berdiri. Para ahli SBJarah yang manumpahkan minatnya disudut perkembangan Bkonomi mencatat bahwa Pasai talah pBrnah mendapat kBdudukannya sBbagai SBntrum kagiatan dagang intarnasional di Nusantara samanjak peranan KBdah bBrhasil dipatahkannya.ill • TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 125 adiknya. K i s a h ini s e b e t u l n y a tidak jelas dan b i s a disangsikan. Jika CBrita diatas bBnar. Tapi kamudian. Fsrtama pBngaruh Sriwijaya sudah surut kBmbali m a s a itu. Dan kB dua karBna pBrkambangan Islam. pBnulis ingin mBnunjuk dua hal. mungkinlah ada Sultan Zainal Abidin ka-2 sasudah Zainal Abidin yang pertama di Pasai. mereka pulang tarus. . bandar Kadah SBbagai Entrepot dan kumpulan mancapai barang-barang dagang dapat dikalahkan olah Pasai yang baru dibangun dipartBngahan abad ke-13 itu. MBngenai soal ini. SBkalipun dicatat dBmikian. KarBna merasa dikicuh begitu saja Malaka tidak mau rnembantu lagi rupanya. Hingga mBnJBlang abad kB IB Pasai masih dapat mBmpBrtahankan paranannya sabagai bandar yang mernpunyai kegiatan perdagangan dBngan luar negeri. SBCBpatnya arang-orang Gujarat mBndengar hahwa raja Pasai dan rakyatnya sudah Islam maka marBkapun mBlihat kamungkinan mBnyambung perhubungan yang lebih luas lagi. termasuk kegiatan dagang. Barang-barang intBrinsulair m a s a itu dapat pula dikumpul dan dicari disitu dBngan mudah. sebab m a s a raja Malaka yang bBrnama Sultan Mansur Syah mernarintah adalah dari tahun 1 4 5 9 sampai 1477.

yang mBngatakan b a h w a ada dua bagian kota yang berada dalam tangan kBpala sukunya sandiri orang J a w a yakni Upih dan Ilir. Demak dan sebagainya). Upih adalah pusat kediaman saudagar dari Japara. lBbih labih sBsudah sarangan Majapahit Malaka dibangun bBrsamaan atau tidak babarapa lama sebelum berkBinbangnya Islam. Schrieka dalam "ProlBgomBna"nya msnulis am "Al hBBrschtB Br in Malaka BBn MalBischB dynastiB. juga orang JaWa. 111. SBbBtulnya orang-orang J a w a bisa juga meneruskan parjalanan ka Pasai.ACEH SEPANJANG ABAD Lain faktor lagi ialah pBdagang-padagang dan pBlaut-pBlaut orang J a w a ramai datang ka Malaka. Tuban. yakni Garsik. Tuban. (SBkali pun dinasti Malayu yang mamBrintah di Malaka. pBngaruh J a w a basar sskali). . Sultan Malaka sampai marasa pBrlu untuk mBngadakan fungsi saorang kepala suku khas dari golongan ini. dibawah kuasa datuk bandar orang J a w a bBrnama Utimutiaraja dan di Ilir dibawah datuk bandar Tuanku Laskar. kesatu kota yang balum ada dizaman Majapahit. tapi untuk mandapat jaminan perdagangan adalah sukar. Barros. Falembang dan J a w a . Tidak lama SBsudah Malaka dibangun. DBngan. dapatlah diparbuat sakBdar gambaran tantang ksgiatan psrdagangan disana dan olsh karana itu tidaklah akan mi) 12B Dlsiarkan dalam TBG LXV lihat hal. Karana mambanjirnya sudah pBnduduk golongan suku itu. toch blBBf de Javaansche invloBd Br nog ovBrwagend". Sunda. kota itu talah dibanjiri parantau-pBrantau dari J a w a . Lagi pula marBka datang kB Malaka. mancaritakan kaadaan di Malaka itu. Ia mangutip kBsan-kesan orang Fortugis yang ikut dalam pBnyerangan d'AlbuquarquB ka Malaka ditahun 1 5 1 1 .. dan orang-orang J a w a yang datang kesana adalah pada m a s a sesudah Islam berkambang di J a w a . (Yang datang itu tarutama dari kotakota yang mBnjadi pusat Islam di J a w a .

talah m a n g i r i m u t u s a n n y a . M a l a k a y a n g s u d a h d i k u a s a i k e m u d i a n oleh Fortugis. S s h u b u n g a n dBngan itu p u l a dapat d i p e r h a t i k a n s e l u k b s l u k perkBrnbangan sBlanjutnya d i m a n a a c a p k a l i terlihat pBrgulatan h a b a t . m a k a u t u s a n i t u p u n dBngan r o m b o n g a n n y a m e n g a m u k . b a i k l a h d i c a r i t a k a n s s d i k i t lagi tBntang k a r a j a a n P a s a i dBngan h u b u n g a n n y a d a n g a n tetangga. d a n m a n g i r i m b a l a tBntaranya. tapi t a r n y a t a . S B s u d a h d i p e r i n g a t k a n n y a s u p a y a diperb a i k i . U t u s a n Aru m e r a s a tBrhina. P a d a u r a i a n y a n g m e n y u s u l n a n t i a k a n dapat d i p e r h a t i k a n k e h e b a t a n p e r g u l e t a n itu. BBlanda. d i s e r a n g b e r p u l u h . D i d a l a m surat sebBtulnya tertulis " p a d u k a k a k a n d a e m p u n y a s a l a m " .p u l u h k a l i oleh A c e h a k a n dikBtahui apa s e h a b n y a . tapi s e b e t u l n y a d a s a r p e r t i k a i a n adalah sBmata-mata perlombaan untuk menguasai p e n g a r u h p e r d a g a n g a n i n t e r n a s i o n a l itu. pengikutn y a s e m p a t m e l a r i k a n diri tarus m e l a p o r kBpada raja A r u . M a l a k a tidak dibantu olBh A c e h dari a g r a s i Fortugis a k a n d i k e t a h u i a p a s e b a b n y a . karBna s u r a t y a n g d i s a m p a i k a n dBngan p e n u h u p a c a r a olah protokol F a s a i d i b a c a k a n s a l a h . S i u t u s a n t a r b u n u h . D s m i k i a n sstBrusnya s e s u d a h ditangan Balanda pula. R a j a F a h l a w a n .2 4 " S a j a r a h M a l a y u " d i k a t a k a n . soalsoal p e r e m p u a n . olBh protokol dibacakan "kakanda Bmpunya sembah". raja A r u y a n g b B r n a m a M a h a r a j a Diraja. R a j a m a r a h .h a b a t a n antara P a s a i ( k a m u d i a n d i w a r i s i o l e h Acah) dBngan M a l a k a ( y a n g k e m u d i a n j u g a d i w a r i s i OIBII F o r t u g i s . d s b n y a . k s P a s a i u n t u k mBnjalin k s akraban bersaudara. U t u s a n itu m e r a s a dihina. tidak d i i n d a h k a n j u g a . J o h o r d i b e l a k a n g n y a ) .TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 127 m B r u p a k a n k a h a r a n a n j i k a s a l u r u h k e g i a t a n d a g a n g di F a s a i m e n j a d i k e n d o r d a n a k h i r n y a d i p a t a h k a n olah Malaka sejak 145D. D a l a m CBrita k a . SBbBlum m B n i n g g a l k a n P a s a i u n t u k mBngikuti p B r k a m b a n g a n b a r u di AcBh BBsar. A d a k a l a n y a p e r t i k a i a n dicBritakan sBperti tBtBk b e n g e k .

Karenanya bukan tidak boleh jadi pula maksud Tun Sri Lanang "Batak Hilir" dan "Batak Hulu". Apa maksudnya. tentunya tidak begitu mengetahui kaadaan Aru secara jelas. Boleh jadi kekuasaan Maharaja Diraja m a s a itu SBdBmikian besarnya.12B ACEH SEPANJANG ABA Pasai tidak dapat diserang dBngan kekuatan bagaimanapun juga. sukar dipahami kacuali sscara agak-agak. kecuali mendBngar apa yang diceritakan. Masa Tun Sri Lanang mBngarang "SBJarah MBlayu" adalah m a s a h u b u n g a n Jahor dan Aceh SBdBmikian tajam. "Maharaja Diraja" anak Sultan Shujak yang turun dari pada batu hilir dikata dihulu. Lagi pula disebut disitu nama rajanya yang sedikit aneh. Petunjuk lain tentang peristiwa ini tidak didapati. Lain dari itu perlu dicatat pula bahwa kBrajaan Aru yang sebanarnya pada a w a l abad kB-15 sudah Islam. PBrlu diingat bahwa pangarang "SBJarah MBlayu" adalah orang Jahor. KBdudukan Aru sabagai kBrajaan yang tarlatak antara kaduanya dan salalu tBrancam olBh serangan-sarangan timhal balik pada suatu kBtika tidak mengBnakkan pihak Johor karBna tidak sanggup mendukung nBgBri itu sepenuhnya. batu hulu dikata hilir". Ini . mungkin Maharaja itu dianggap terkebelakang. Kegernaran barcerita dBngan hiasan irama sajak bagi orang Malayu dizaman lampau bisa mengesan b a h w a tujuan kalimat tadi hanya untuk berolok-olok. Dan boleh jadi pula yang dimaksud Aru bukan Aru sBbanarnya mBlainkan kBrajaan Batak sendiri. N a m a Shujak itu lebih mandBkati nama Sibajak Dan huruf Arab yang menuliskan "Batak" bisa mangBlirukan bacaannya menjadi "Batu". Yaitu disebut bsgini. walaupun ahli sastra MBlayu zaman itu. Aru mungkin didangar-dangar suatu kBrajaan Batak.

k e r a j i r i a n . SBtBlah A b u Z a i d M a l i k u ' t . N a g a r i i n i t a r l a t a k di s u n g a i . C a t a t a n T i o n g k o k i n i SBbagitu j a u h t i d a k dibE. M a l a k a b a h k a n J a w a . bahasa. (SumbBr: SBJarah MBlayu. K a s a n . yang sesuai dBngan n B g a r a . t i h a l a h o r a n g d i s i n i . dua orang p u t a r a n y a saling rebutan. h a s i l k e s a n . Bagian terakhir dari z a m a n m e r d e k a n y a kerajaan F a s a i y a n g s u d a h p B r n a h j a y a d a n b s s a r itu.h a s i l b u m i . k a r a n a n y a b i s a d i p e r c a y a . maksudnya: Sultan Husin. m e l a w a t SumatBra Utara. seorang diantaranya bBrnama Zainal Abidin telah maminta "bantuan kapada S u l t a n M a l a k a . ia manyBbut dangan tagas b a h w a raja dan| r a k y a t n y a adalah beragama Islam. n a m a n y a s u n g a i JBrnih.TAMPILNYA KERAJAAN PASAI 139 d i p e r t s g u h olah c s r i t a C h s n g H D . S s h e l a h Salatan bukit b a r i s a n .T h a h i r m a n g k a t . m a s a Sultan M a n s y u r Syah antara 1455 dan 1477). rBsam dansabagainya. adalah sebagai barikut: " J i k a barlayar dari M a l a k a selama 4 hari 4 m a l a m .n a g a r a tBtangga. Tidak dikstahui k a p a n m a n g k a t n y a . FBrtantangan dan gontak-gontokan yang bBrlatar bBlakang p e r e b u t a n tahta. sabslah U t a r a laut. SBtBlah m a n c a r i t a k a n h a s i l . pErtukangan.k e s a n n y a yang disiarkan dalam "Ying Yai Shang L a n " tahun 1416. sabslah Barat bartatangga dangan SumatBra (Samudera) dan sabalah Timur dengan tanah rata. D a l a m sejarah dinasti Ming b u k u 3 2 5 disebut b a h w a d a l a m t a h u n 1 4 1 1 .ntah Dleh p e t u n j u k l a i n . d e n g a n m e m a s u k i n y a t i h a l a h dikota. m e r u p a k a n p a n g k a l m u s a b a b n y a .k s s a n p e r k u h j u n g a n n y a k e n e g s r i itu d i t a h u n 1 4 1 2 . T a p i s u a t u m a k a m di P a s a i y a n g b a t u nisannya mencatet kamangkatan seorang Sultan bBrnama Abdullah bin M u h a m m a d bin M a h m u d bin Zainal Abidin m e n g a t a k a n b a h w a S u l t a n A b d u l l a h inij m a n g k a t d i t a h u n . tBlah t e r l i h a t gejalanya kBtika L a k s a m a n a Cheng HOB. y a n g m e n j a d i S u l t a n di A r u ialah "su-lu-tang Hutsin".

' . T a h u n 1 5 2 4 S u l t a n M u g h a y a t S y a h AcBh bBrhasil mBngusir Fortugis dari F a s a i . Ada disebut b a h w a sBssorang tokoh MBlayu yang mengHtahui datangnya Fortugis di F a s a i u n t u k mBnyerang M a l a k a . sBhingga b e r a k i b a t Fortugis manjajah P a s a i ditahun 1 5 2 1 . P a n g l i m a Portugis sendiri. R u y dB Brito t a w a s . Tidak ada bukti y a n g m B n u n j u k k a n b a h w a S u l t a n F a s a i mBmbsri l a y a n a n kapada Fortugis a i w a k t u p a r s i a p a n n y a m a n y a r a n g M a l a k a . SBtBlah itu P a s a i m a s u k bagian kBrajaan AcBh. yang tBrsBbut b a l a k a n g a n ini dibantu olBh Fortugis. S u m b a r Fortugis (Barros: Da Asia) m a n g a t a k a n b a h w a k a t i k a Fortugis singgah itu y a n g mBnjadi Sultan di F a s a i a d a l a h Zainal Abidin. bBrhasil dikBJar olah k a p a l Fortugis sBbBlum ia m a n c a p a i M a l a k a . Moans m a n c a t a t b a h w a ditahun 152D yang mBnjadi S u l t a n di F a s a i a d a l a h Zainuddin. Ketika fortugis hBndak manyBrang M a l a k a ditahun 1 5 1 1 dan m a m p i r di P a s a i Sultan tarsabut tidak dapat mBnghindari p e n d a r a t a n asing itu.13D ACEH SEPANJANG ABAD 1 5 1 3 . Mungkin tarjadi rebut-rebutan a n t a r a Zainuddin dan Zainal Abidin.

Lihat juga k a r y a n y a "A History of Sri Vijaya". SBbagai bErikut: (112) Prof. Dia mangalahkan Sriwijaya yang jaya itu. sBorang mahaguru pada Univsrsitas Madras. yang dipBrtahankan dBngan tBmbok tBbal. 1943. B E F E O . 1B40. Dia mangalahkan Mayirudinggam (Andaman) yang dilingkar laut. Nilakanta Sastri: " S r i Vijaya". Nilakanta Sastri. Dia mangalahkan Mawilimbanggam. yang tBrlatak dipinggir sungai. TalaitakkDlam dan mangalahkan Madamalinggam. Frof. Disitu disahut bahwa Raja Cola tBlah mangBrahkan armada laut yang bBsar dangan angkatan parang yang habat dan mBlanggar Kadara (Kadah) tarnpat hanyak didapati binatang yang gajahnya kesohor. Dia mangalahkan Malayu yang hBrbBntang kuat dibukit. XV-2. Dia mangalahkan Ilanggacoram (Langka Suka) dalam partem puran dahsyat. Dia mangalahkan Panai. Madrea. disakitar tahun 1D23/1D24. Dia m a n g a l a h k a n Manakwaram. tslah membuat tBrjBmahan dari prasasti itu ksdalam bahasa Inggsris dm . Dia mangalahkan Walaipanduru. Dia mangalahkan IlmauridBcam (Lamuri = Acsh) yang tslah melawan hebat dan dapat dipatahkan dalam suatu p a r t a m p u r a n mati-matian.VI IIARI LAMITKI K E ACEH ( a b a d k c IX-XVI) Suatu patunjuk tBpercaya tBntang adanya suatu kBrajaan Lamuri yang tsrlBtak di Banda Acah SBkarang dan sskitarnya tslah dipsroleh dari suatu prasasti yang telah diabadikan olsh RaJBndra Cola I pada tahun 1D3D M di Tanjars (India Sslatan) hasil ssrangannya ksbabBrapa nBgBri di Sumatera dan SemBnanjung Malayu. .

a n d K a d a r a m af fisrcB s t r s n g t h . ThB grBat T a m r a l i n g a ( c a p a h l B of) s t r o n g a c t i o n i n d a n g B r o u s battlB. y a n g b a r u s a j a d i k u m p u l k a n olBh y a n g t s r s B b u t t a d i . T a l a i t t a k k o l a m p r a i s s d b y grBat m B n ( v s r s a d in) t h s s c i B n c s s . w h i c h (that king) h a s r i g h t f u l l y a c c u m u l a t B d . t h e anciBnt M a l a j y u r w i t h t h a s t r o n g m o u n t a i n for its r a m p a r t . (ia m B r s b u t j u g a ) h a r t a h B n d a y a n g s a n g a t b a n y a k . M B v i l i m b a n g a n guarded by beautiful w a l l s . E k s p B d i s i b e s a r . Raja Kadaram. togathBr w i t h t h e B l a p h a n t s i n h i s g l o r i o u s a r m y . Fannai. Widyiadaratarana.132 ACEH SEPANJANG ABAD "(Rajandra) having despatched m a n y ships in the m i d s t of t h a r o l l i n g s e a a n d h a v i n g c a u g h t S a n g r a m a V i j a y o t t u n g g a v a r m a n . b a r l a n g s u n g d i t a h u n 1 D 2 3 — 2 4 . M a p p a p p a l a m h a v i n g a b u n d a n t (deBp) w a t e r a s dBfBnce. w h a s s f i e r s e s t r e n g t h r a s a i n w a r . t h a grBat M a n a k k a v a r a m . i n w h o s e BxtansivB gardBns. V a l a i p p a n d u r u PDSSBSSs d of V i l a i p o n d u r u (?). s u r r o u n d e d h y thB dBep s e a (as) b y a m o a t . I l a m u r i d B s a m . pintu gerbang ratna m u t u m a n i k a m yang tBrhias sangat p e r m a i . ( c a p t u r e d ) w i t h n o i s e thB ( a r c h c a l l a d ) V i d h y a d h a r a t o r a n a at thB w a r g a t B of h i s a x t B n t i v a c a p i t a l ( n a g a r ) . Cri V i j a y a w i t h t h e j e w e l w i c k e t gatB a d o r n B d w i t h grBat s p l a n d o u r a n d thB g a t s of largB J B W B I S .b e s a r a n i n i s a b a g a i tBlah d i c a t a t d i a t a s . (took) thB l a r g e h B a p of trBasurBS. I l a n g a s o k a u n d a u n t e d (in) f i e r s e b a t t l e s .m a n d i . Sriwijaya yang subur maker. berair t a n g k a h a n m a n d i . sekaligus m a n g h a n c u r k a n armada gajahnya yang b s s a r dan sebagai laut l a y a k n y a dalam perternpuran. M a l a i y u r tua (dangan) . d a l a m b a h a s a Indonesia tBrjamahannya adalah sbb: "SBtelah m a n g i r i m k a n sBjumlah kapal yang sangat b e s a r k e t B n g a h l a u t a n l e p a s y a n g h e r g e l u m b a n g d a n SBtalah mBnawan Sang R a m a Wijaya T u n g g a w a r m a n . w h i c h w a s protBctBd b y thB dBBp sea". honBy w a s collscting. M a y u r i . pintu gBrbang-garbang batubatu pBrmata besar. thB K i n g of K a d a r a m . P a n n a i w i t h w a t e r i n its b a t h i n g g h a t s .d i g a m .

perdagangan.t a n a h yang dikBrjakan dan yang tidak diksrjakan. M a n a k k a w a r a m . y a n g m a m b u a t R a j a n d r a . d a n K a d a r a m dBngan k e k u a t a n y a n g t i a d a t B r h i n g g a . M a p p a p a l a m .s a r a t k e m a m p u a n tBrsBbut. T a l a i t a k k a l a m . M B w i l i m b a n g g a m . I l l a n g g o s o g a m tak t a r t a h a n (dalam) pBrtBmpuran-pBrtBmpuran dahsyat. Ilamuridscam yang tBlah m e n g h u n j a m k a n k B h B b a t a n p a s u k a n n y a kBpBrtEmpuran. t s r u t a m a p e r t a n i a n . d i p B r t a h a n k a n olah pBrairan y a n g b a n y a k d a n d a l a m . d i p B r l i n d u n g i alBh l a u t s a k i t a r n y a . 1) b a h w a n a g s r i i t u S B l a m b a t . D B n g a n b e r s u s a h p a y a h d i s B r a n g olBh Cola b a r u l a h d a p a t d i p a t a h k a n p a r l a w a n a n n y a olBh t B n t a r a Cola y a n g bBsar. M a d a m a l i n g g a m . dari SBJumlah n a m a n a m a n a g a r i y a n g d i t a k l u k k a n itu. (sBpBrti) olah p a r i t . d i k s l i l i n g i olBh l a u t y a n g d a l a m . D a r i s i n i d u a k a s a n n y a t a . Dan jalas b a h w a L a m u r i s u d a h m B m p u n y a i s a r a t . tidak goyang dalam pBrtampuran b s s a r dan m a h a d a h s y a t .DARI LAMURI KE ACEH 133 b e n t B n g d i a t a s b u k i t y a n g tinggi. in . dipuji olBh o r a n g o r a n g b a s e r ( p a n d a i dalam) pangatahuan.Cola I p a r l u m e n u m p u k k a n s a g a n a p t a n a g a u n t u k m B m u k u l L a m u r i " w h o s e fiercB s t r e n g t h r o s e war". Ini bBrarti b a h w a kBrajaan L a m u r i a d a l a h s u a t u k a r a j a a n y a n g s u d a h m B m p u n y a i p a m a r i n t a h a n tBratur d a n k u a t d a l a m z a m a n n y a . T a n t u saja u n t u k m B m b a n g u n s u a t u p B m s r i n t a h a n tBratur d a n k u a t a n g k a t a n p e r a n g n y a L a m u r i mBmarlukan sumbBr-sumber kakayaan yang dihasilkan dari k a g i a t a n p e r e k o n o m i a n . W a l a i p p a n d u r u (ssrBntak) m a m i l i k i t a n a h .l a m b a t n y a s u d a h a d a a n t a r a a b a d kB S d a n k a 1 1 . d i p B r t a h a n k a n Dish t B m h o k t s m h o k y a n g cantik. d a n 2) nBgBri i t u s u d a h m s m p u n y a i a n g k a t a n p a r a n g y a n g h s b a t . ' ' S s b a g a i d a p a t dipBrhatikan. dangan kahun-kabun bunganya tBmpat mBngirup m a d u . M a y u r i d i n g g a m . Cola m a n g a l a h k a n IIm u r i d a c a m y a k n i L a m u r i s B s u d a h n y a hBrtBmpur habishabisan.serta'pBrkapalan.

b a m b u . d a n Nanpoli. SBbagai disBbut olah arangorang A r a b .134 ACEH SEPANJANGABAD TBntang n a m a L a m u r i b a n y a k SBkali ajaannya.J. London. I b n K h u r d a d h b s h (msninggal t a h u n BB5 M. (113) F. l s t a k n y a l s w a t Sailan. hal. j u g a mancBritakan tantang k B m a n y a n d a n k a p u r B a r u s . Ada R a m i n i . A b u Z a y d H a s a n (th. a d a l a h dari catatan Arah. Ada L a m u r i SBbagai disshut alsh MarcD Falo. .) raja S r i w i j a y a b s r p a n g k a t M a h a r a j a d a n sskaligus merajai juga b s b s r a p a w i l a y a h m a u p u n p u l a u s s k i t a r n y a .Moorhead: A History of Malaya and hBr Naighhours. L a m u r i a t a u L a m a r i .) mBnyBbut pula R a m i d i m a n a didapati b i n a t a n g h a d a k . SBOrang M u s l i m F a r s i b e r n a m a B u z u r g (955) t a t k a l a m e n u n j u k S r i w i j a y a m a n y s b u t lBtaknya disalatan LamBri. 91B) m B n y a b u t R a m i . M a s ' u d i (maninggal t a h u n 945) m a n u l i s labih b a n y a k . S a u d a g a r S u l a y m a n (th.77. d i m a n a didapati t a m b a n g e m a s d a n l s t a k n y a didBkat p u l a u F a n s u r . D i a n t a r a n y a disshut R a m n i itu. R a m n i . Drang-orang Tionghoa manyBbut Lan-li. kalapa. SBbagai dimaklumi kadaulatan sssuatu kamaharajaan dizaman dahulu k a l a itu s a k s d a r ditandai olah t s r l a k s a n a n y a sstiap t a h u n p e n g a n t a r a n upeti. b a h w a pulau yang dikunjunginya dibagian ini bBrnama R a m n i . gula. bBras. dia mBnyabut Al-Ramin. P B r m u l a a n L a m u r i dikBnal dunia luar. Lan-wuli. 1957. M a n u r u t Buzurg. M a r s h s a d u>3) mBngutip c a t a t a n S u l a y m a n y a n g m a n g a t a k a n b a h w a d i m a s a p s r k u n j u n g a n n y a tBrsshut (B51 M. panghasil kemBnyan. yang m a s y h u r d a n g a n k a p u r n y a . dari p a n t a i B a r u s dapat d i l a k u k a n j a l a n darat ka Lamari. B51 M) m a n c a r i t a k a n s a k s i m a t a h a s i l p s r l a w a t a n n y a lBwat l a u t a n India d a l a m "Silsilat-al T a w a r r i k h " . "SBJarah M a l a y u " p u n mBnysbut L a m u r i . k a y u CBndana.

F a n t s u r disebut k a y a dBngan k a p u r n y a d a n tambang Bmas.o r a n g y a n g tBlah k a r a m d i l a u t B a r u s .DARI LAMURI KE ACEH 135 I a m a n c a r i t a k a n b a h w a o r a n g . DBngan ini d a p a t l a h d i a m b i l k B s i m p u l a n b a h w a Rami. Dr. Lamuri. Tihbats tii4) b i s a j a d i L a m u r i t a d i n y a s u a t u p u s a t p a r k a m p u n g a n p e r dagangan. cit. Dia m s n g u t i p R s n a u d D t d a l a m "AnciBnnBS rslat i o n s dBS I n d s s Bt d s l a C h i n s " . . p a n j a n g p u l a u itu a n t a r a B s a m p a i 3 r i b u m i l . k a r a n a d i s a n a dapat d i h a r a p k a n a k a n bertBmu dBngan kawan ssnagara (Parsi) dan supaya diparolBh p a n g a n g k u t a n u n t u k p u l a n g k B k a m p u n g . hal. ka F a n a i . m e n u l i s bBrita2 tsrtBntu t B n t a n g s u a t u k s r a j a a n di S u m a t B r a U t a r a . 5 Chau Ju Kua. d a n S r i w i j a y a . Hirth dan Rockhill dari bukunya Chu ian-chi. ad. I a h a n y a manyBrang ka KBdah. pert a m a R a m n i d a n k a d u a F a n t s a B r . tBlah b a r u s a h a pBrgi kB L a m u r i .K u a (tahun m a n y B b u t . S a l o m o n Muller " « . Tibbets: Early Mualim Tradara in South-East Asia.9 . D a l a m b u k u ini d i p a r k a n a l k a n d u a n a m a p u l a u . 171B. a t a u bolBh j a d i j u g a m a k s u d n y a P a g a r u y u n g ) . 1225) S B m a n t a r a i t u sBdikit b a n y a k m B n j a d i p a r h a t i a n juga yang bBrkaitan dBngan r e n c a n a p e n y s r a n g a n RaJBndra Cola I d i a w a l d i t a h u n 1 D 2 3 / 1 D 2 4 M itu. S u a t u catBtan Chau J u . Dr.I X . ka L a m u r i .R.n y B b u t L a m u r i (Acah) i n i d i s a n a * ami. M s n j a d i p a r t a n y a a n a p a sBbab tidak d i s s r a n g (114) (115) (116) G. b a n y a k g a j a h n y a . adalah suatu kBrajaan yang s u d a h tagak berdiri paling lamb a t SBJak a b a d k e . K a t a C. dB dBux v o y a g s u r s M o h a r n B t a n s q u i y a l l B r s n t d a n s 1B n a u v i B n i B siBcla. P a r i s . b s r s u m b B r d a r i a b a d k s . DlBh s a l a h SBOrang y a n g m a l a w a t k e s a n a dicBritakan b a h w a letaknya a n t a r a laut H a r k a n d (India) d a n g a n laut SjBlahath.R. ka M a l a y u ( J a m h i . Lan-wuli dan harhagai n a m a yang mirip. a r t i n y a selat M a l a k a . d a n d i p B r i n t a h olBh b B r b a g a i k s k u a s a a n . F u l a u R a m n i . Salomon Muller: op.

Tidak mustahil. Ibn Batutah. juga tidak mustahil. Dia menyebut Lamuri: Lambri.ang sudah bBrkunjung ka SumatBra. cukup alasan untuk mampercayai bahwa Marco FDIO rn. Dua abad kamudian nama Lamuri disBbut-sBbut dalam catatan pBrjalanan Marco Fola. FBurBula' y a n g d i k a t a k a n SBbagai s u d a h b e r a d a d a l a m pamBrintahan Islam). dikstika nama AcBh meluas tBrdBngar kadunia luar. MBmpBrhatikan OBbBrapa nama kota yang disBbutnya. NBgBri ini dikBnal sajak abad ka-9 dan bBrakhir kira-kira abad kB-15. Namun dari prasasti suatu fakta SEJarah kiranya dapat dibuktikan bahwa Lamuri mBmang sudah bardiri. TBlah dicaritakan tantang Lamuri atau Lamri atau nama lain yang mirip. tBrlBtak diujung SumatBra Utara. TBlah dicaritakan juga bahwa Lamuri turut tarpukul oleh serangan Rajendra Cola I dari India Selatan disakitar antara tahun 1D23 dan 1D24. Tapi sshaliknya bahwa nagBrinegeri tsrsabutpun masih amat kBcil atau tidak dikBnal alshnya. Catatan orang Arab sandiri.13B ACEH SEPANJANG ABAD nsgBri-nagBri lain yang d i p e r k i r a k a n s u d a h berdiri (yang d i m a k s u d d a l a m cBrita csrita r a k y a t sspBrti P a s a i . baru ada SBsudah satBngah abad satelah Marco Palo.Bm. masih saja tidak msnyshut-nyBbut sssuatu apa tantang adanya Fasai dan PBursula'. kBdua nBgBri mana haru tercatat agak jalas alah pBngunjung asing (Marco Fola) setslah mBncapai ahad kB XIII. Apakah karsna ksrajaan-ksrajaan dimaksud dikstahui olBh Rajsndra Cala I ssbagai sudah maju dan kuat. Dan dikuatkan olah kasan perjalanan saudagar Sulayman (perlengahan abad ka IX) ia sudah bBrdiri paling lama diawal ahad kB IX Dilain pihak pangunjung-pengunjung Arab yang tBlah singgah kB Lamuri. . di Aceh Besar sakarang.

T a r n y a t a k B r a j a a n i n i t a t a p b B r d i r i . L a m u r i didatangi olBh ChBng H a ( 1 4 1 4 ) . S s s u d a h s s r a n g a n Majapahit. hal.K a n .l a .k a n . Ssbagai tslah dicEritakan alsh " H i k a y a t Raja-Raja F a s a i " . Diantara yang disarang tarrnasuk Samudara dan Lamuri. IB . J u g a d i k a t a k a n olBh r a h i b I t a l i a itu b a h w a L a m u r i b B l u m I s l a m . D a l a m p a d a itu a n t a r a m a s a p B r k u n j u n g a n MarcD P a l o d a n s B r a n g a n M a j a p a h i t tBlah h B r k u n j u n g j u g a SBOrang p e n g B r n b a n g a g a m a N a s r a n i o r a n g I t a l i a D d o r r i c o da FordBnonB. y a n g m e m b u a t C h e n g H a terp a k s a m e n g g u n a k a n kEkErasan. V B l t m a n t"7> m B n g a t a k a n b a h w a PardBnonB mencBritakan dalam kBsan-kBsannya b a h w a psnduduk disini m a s i h tBlanjang ("da mBnschBn liBpsn g a h s a l n a a k t " ) . L a m u r i tBlah m B n g a n u t I s l a m s a z a m a n d B n g a n Fasai. J s l a s dustanya jika dicaritakan b a h w a pBnduduk y a n g s u d a h b e r a g a m a I s l a m m a s i h tBlanjang.DARI LAMURI KE ACEH 137 Kira-kira 7 5 t a h u n kBmudian tarjadilah serangan Majapahit ke SumatBra. Catatan tsntang "intarvsn(117) Veltman. K B d a t a n g a n C h a n g H o tBpat d i m a s a t s r j a d i p B r i s t i w a k a k u s u t a n di F a s a i . dibawanya pulang ks Pasai. M e n u r u t k e s a n p a r j a l a n a n n y a didalam p e r l a w a t a n dari India ka Tiongkok tBrdapat catatan tentang L a m u r i (ditulisnya Lamori). DisBlatannya k a t a n y a tarletak S a m u d a r a (ditulisnyas S u m a t r a ) . Bssar k s m u n g k i n a n b a h w a C h e n g H a tBlah d a t a n g d B n g a n a n g k a t a n p B r a n g n y a kB L a m u r i d a n h s s a r k s m u n g k i n a n b a h w a L a m u r i tBlah m E m p s r l i n d u n g i S u . k B t i k a m a n a S u . op. satu carita yang tidak parlu ditanggapi sarius. i n i p u n tidak bBnar. s i a p a p u n yang biasa hidup didunia dingin dangan pakaianp a k a i a n tBbal ( w a d ) a k a n t B r c a n g a n g b i l a m a l i h a t o r a n g dinegeri p a n a s h a n y a m e m e r l u k a n c e l a n a pandBk.l a m B m b B r o n t a k d a n l a r i k s L a m u r i di k s j a r o l s h C h s n g H a k s s a n a .cit.

Tantang nama Acah.P. Ssbab itu panulis bsrpEndapat. walaupun dengan arrnadanya tidak semudah itu ChEng Ho dapat menaklukkan Lamuri. Makuta Alam. (118) Djajadiningrat. Dari akihat peristiwa yang bBrlangsung dalam lsbih kurang 3 abad (sBrangan Cola. Sasampainya di Acah tiba-tiba si-saudara manjumpai putari itu. A*ul IIUIIIU " A c t l i " . Makuta Alam (Kuta Alam). Tsrdsngar bErbagai nama disamping akan lsnyapnya Lamuri. hal. Chsng Ho mungkin mBnonjolkan kE Islamannya. op. Tentang berbagai nama yang disBbut tadi (Daru'lKamal. sahuah dongengan yang sudah banyak diketahui umum sebagai berikut nisi \ SBkali peristiwa ada saarang putBri Hindustan hilang dicari-cari olshsaudaranya hingga sampai kapulau SumatBra. psrsaudaraan dalam Islam. diantaranya Daru'l-Kamal. Masa itu diangkatnya dua orang wakil di Aceh. Tolson dari J S B R A S . MBnurut VBltman sumbBr Portugis mBngatakan bahwa Sultan Ma'ruf Syah Raja Fadir (Syir Duli) itu pBrnah mana'lukkan Acah Besar ditahun 1497. Disskitar masa itu tBrdsngar juga tumhuhnya karajaan Syir Duli (Padir). cit. Chsng Ho msnggunakan ksbijaksanaan musyawarah. dan Iain-lain) dapatlah diteliti pula serba sedikit dalam naskah tulisan penulis Aceh yang akan menjadi pernbicaraan kita satBrusnya. Lagi pula Chsng Ho tidak msnyBbut korban-korban. 3B. seorang di Aceh SBndiri dan seorang di Daya. panarbitan J u n i 1BBB hal.13B ACEH S E P A N J A N G A B A D si" Cheng Ho kurang jelas. Timbullah dibskasnya bsbBrapa kampung yang akhirnya bErsatu atau disatukan kambali dibawah kuasa sssBorang pahlawan atau Raja ataupun sEssorang yang disEgani. karsna jika sskadar mBngandal kakuatan tamu ini saja. . 145 MBngutip E. dan juga ada disebutSBbut nama Daru'd-Dunia. AcEh (Daru's-Salam). SBrangan Majapahit dan akhirnya Chsng Ho) tsntunya Lamuri pada akhirnya rnEnjadi lBmah.

Aca. N s g s r i itu d a h u l u d i k B n a l d a n g a n n a m a P u l a u SarDja. Atas m u f a k a t p a n d u d u k .t i b a d a t a n g h u j a n . t i d a k s s k e d a r di P a s a i . SBbah. d i a m b i l d a r i p B r k a t a a n y a n g m u l a m u l a tBrdangar d i u c a p k a n olah s a u d a r a n y a " . T a n t a n g ini d i c e r i t a k a n n y a . van Langen: De Inrichting dat. pBnduduk m a y a k i n i n y a k a t u r u n a n b a n g s a w a n juga. tapi msliputi juga k s t i m u r laut. artinya: Cantik. KBtika a w a k k a p a l t u r u n k e d a r a t d a n t i h a di k a m p u n g P a n d a i .. I n d i a . hal.H. U n t u k m a n a m a i nagari y a n g b a r u d i b a n g u n ini disBbut s a j a l a h " A c i " . putBri i n i d i a n g k a t m e n j a d i R a t u (Raja) m B r a k a . L a i n cerita SBbagaimana y a n g d i k e m b a n g k a n oleh v a n L a n g e n msi . M s r a s a lega k a r B n a dBngan bsgitu terlindung dari h u j a n m s r s k a p u n bsrkata: Aca. t i b a . Katika a w a k p e r a h u m e n j a w a h ya. ada dijumpai k u b u r a n . k a t a v a n L a n g s n . 3BB. . B a r u k e m u d i a n d i n a m a i Aceh. A w a k kapal b s r t a n y a kapada a w a k perahu tersebut apakah merBka tadinya singgah d i k a m p u n g F a n d a i . yaitu p u l a u h u n g a seroja. Aca. ditandai p u l a oleh n a m a sungainya: Cedah. K a m u d i a n katika m a r e k a b e r a d a di P i d i e . t s r m a s u k w i l a y a h P a s a i . D a m i k i a n s a l a n j u t n y a sBbutan " A c i " itu l a m a k B l a m a a n bBrohah mBnjadi " A c a h " . A c e h b a r a s a l d a r i i s t i l a h H i n d u " A c a " ( a t a u " A t c a " ? . t a p i j u g a S s m a t a n g D o r a .DARI LAMURI KE ACEH 133 K B p a d a p s n d u d u k l a l u d i J B l a s k a n n y a b a h w a putBri t s r s B b u t adalah " a c i " n y a . sebagaimana yang tersiar diantara rakyat ceritanya sabagai berikut: S e b u a h k a p a l d a r i G-uJErat. m s m a s u k i s u n g a i Cedah u n t u k b e r d a g a n g . d s k a t K u a l a BatEE K s r E n d a diwilayah Fidis.M S ) . b a h w a k s r a j a a n Hindu-AcEh dulu tidak h a n y a s s w a t a s Acsh B a s a r s s k a r a n g .F. m e r e k a b e r t e m u d a n g a n s e b u a h p e r a h u dari sungai Csdah. (119) K. K a r a n a putBri itu b B r k B l a k u a n h a i k d a n t a r h a r m a t . m a k a dsngan tBrhuru-buru m e r e k a p u n bBrksjar kstEmpat pErtsduhan. dibawah sspohon kayu bsrdaun rindang.k u b u r a n Hindu. yaitu adiknya.

maupun lidah Aceh sendiri 11201 . Bagian depan tBrsebut m e n c e r i t a k a n d a l a m b a h a s a yang m a n g a r a h ke Minangkahauan. bandar jolong (balum) keramai. Katanya psnguasa tunggal waktu itu saarang bernama Tuku Fuhun. Aca. TBG XXX. lalu msngangkat sBorang takoh dari Batipuh untuk msnjadi Hampanglima Padang. Diwaktu itu kata sipengarang Kota Fadang diparintah oleh Aceh sematamata. tidak diketahui siapa pengarangnya). zaman kota Fadang jolong (belum) barhuni. dan yang olah sipangarang dihari berjudul "Raja Fariangan kawin ke negari Atjas". berpangkat Hampanglima Acas. seperti biasanya terdapat menurut lidah Minangkabau. Akhirnya Aca itu mEnjadi Acah. sssudah dikasongkan disitulah haru KDmBndar Bslanda masuk. sahingga karana tidak ada (120) J. FragmBnten uit een Maleisch Handschriit. .140 ACEH SEPANJANG ABAD marekapun pada mengucapkan: Aca. naskah yang barjudul "Radja Periangan k a w i n kBnageri Atjas". Dari msndEngar laporan Raja Lsnggang ini Panglima Acsh msngatakan bahwa ia akan pulang dulu ke AcEh msnJBput "hulubalang berbaju bssi dan pilihan". Lain lagi ada pula yang menyebut bahwa Aceh asalnya "Acas". DicEritakan bahwa ada ssorang csrdik bernama Raja Lsnggang yang bsrniat mEnjsput Bslanda. Kspada Panglima itu disampaikannya bsrita b a h w a Bslanda akan m a s u k Padang. tapi apakah istilah Panglima itu asalnya Hampanglima tidak pula dijalaskan. hanya karena diucapkan maka menjadi barbunyi "AcBh". Sipengarang tidak mengungkap kenapa ia mengeja " A c a s " . Aca. tidak "Aceh".Habbema yang mengutip sebagian carita penduduk (ada naskah. tapi rupanya masih tidak manunjukkan permusuhan kspada Panglima AcBh. Demikian van Langen. menurut H a b b e m a tarsimpan dalam P e r p u s t a k a a n Museum Pusat J a k a r t a . Ssmua orang AcBh bsrangkat. " H a m p a n g l i m a " m a k s u d n y a Panglima. mencatat bahwa judul cerita sama sekali tidak dicerminkan oleh psristiwa yang diungkapkan oleh sipangarang kecuali beberapa kalimat dibagian depan. Habbema.

dBsa. 44. m e n g e n a i soal n a m a itu a d a l a h harfya cerita-cerita. s a d a n g k a n y a n g m B n j a l a n k a n s B h a r i . op. 1121. m a k a n a m a " A c a s " n y a itu mungkinlah fabrikasinya ssndiri. D a r i s i n i t i m b u l s B b u t a n " A c i " . S y a m s u S y a h a d a l a h a n a k M u n a w a r S y a h . K e p a s t i a n n y a t i d a k ada. " b e r B u h " ditulis " h a r a s " . H e g i t u p u n tBntu t i d a k j a n g g a l untuk m B m b B n a r k a n tBrjadinya n a m a " A c i " saparti yang dicBritakan diatas. d s b n y a .DARI LAMURI KE ACEH 141 p a n s g u h a n d a r i b a h a n l a i n . H a n y a sedikit n a m a . p u l a u d a n I a i n . Kita mBlantur sBdikit u n t u k m a m a h a m i agak j a u h tBntang a s a l u s u l n a m a nsgeri Acah itu. hal.n a m a yang secara b e r s u n g g u h J i p i k i r k a n dan dicari. atau tidak pula janggal j i k a h a n d a k disBbut b a h w a a s a l n a m a " A c i " a d a l a h " I n d a h " . MBnurut katanya moyang Ma'ruf Syah barasal dari India. y a k n i " a d i k " . S t l l n l a s (Liituii^ nuhkuli sejarah Avch. S y a m s u S y a h . BBrhubung karBna kBpada p e r e m p u a n tidak bisa diserahi tampil m s n j a l a n k a n pamarintahan. Tidak dijadikan pagangan.h a r i a d a l a h p u t B r a k a k a k n y a itu SBndiri. M a ' r u f S y a h ( R a j a Pidi) SBtBlah m B n g a l a h k a n L a m u r i (Daru'l-Kamal) mBngizinkan k a k a k n y a mBnjadi R a j a atas n a m a n y a . 4 3 . VBltman k a t i k a m B m b i c a r a k a n a s a l n a m a A c e h d a r i " A c i " (adik) m B n c a r i k a m u n g k i n a n d a r i p B t u n j u k S B j a r a h . M a k s u d n y a a d a l a h u n t u k m e n e m u k a n SBdikit b a h a n b a g a i m a n a d a n apabila (121) Veltman. mangingat i n d a h n y a pantai A c a h bila ditatap dari l a u t . tapi h a n y a d a l a m n a m a saja. itulah sBbabnya s i k a k a k h a n y a m e m e r i n t a h d a l a m n a m a saja. B a n y a k n a m a . cit.1 T a p i SBbagai t B r n y a t a d a r i c s r i t a d i a t a s . s a p a r t i m i s a l n y a " a t e h " d i t u l i s " a t a s " . Bagitupun j a n g a n dilupakan. .l a i n d i n e g a r i k i t a tBrjadi k a r B n a s s s u a t u p e r i s t i w a k e b e t u l a n .n a m a nBgBri. istilah-istilah yang d i t u l i s d a l a m b a h a s a M a l a y u b u k a n sEdikit d i u c a p k a n d a l a m logat d a B r a h SBndiri.

a b a d p B r m u l a a n h i k a y a t itu tBlah dibBri b a r h a r i . Djajadiningrat t s l a h m e m b u a t c a t a t a n b e h e r a p a n a s k a h t u l i s a n t a n g a n y a n g d i d u g a a t a u dBpat d i p s r c a y a s s b a g a i s u m b e r o r a n g A c e h s e n d i r i . diantaranya dangan tulisan dibatu nisan dari m a k a m Raja-raja yang b B r s a n g k u t a n mBnjadi timbul k B r a g u . M a k u t a Alam. hal. Diant a r a n y a mangBnai n a m a Raja-raja yang silih barganti m B m B r i n t a h p a d a a b a d . dikutip olBh Djajadiningrat mBnjadi Lampiran III. 21B-Z37. hal. Daru'd-Dunia dan sBbagainya. Dr. b a r t a n g g a l . b a h k a n b i s a dibuat pagangan.cit. Diuji d e n g a n p B t u n j u k y a n g dijumpai kBmudian. isinya tatap m a n a r i k .r a g u a n bBbBrapa b a g i a n dari isi h i k a y a t t s r s s b u t . b B r h u l a n d a n b B r t a h u n . bab kB 1 3 . s B a k a n akan sipengarang memilih catatan yang baik ataupun sakurang-kurangnya sudah mBngusut surnhBr-sumbar t a r t a n t u SBbagai p B g a n g a n n y a . 137. D a l a m m s y a k i n i i s i n y a b a n y a k j u g a k i t a t B r b a n tur kBpada hal atau pBristiwa yang k u r a n g m a s u k akal dan ada pula bersalah-salahan tanggalnya dangan tanggal yang dipBroleh d a r i p B t u n j u k l a i n . W a l a u p u n dBmikian. N a s k a h tab adalah yang dimaksud dalam ayat Z Inleiding (Mukaddimah) dari buku Djajadiningrat tab. . b a h k a n pula ditsngah-tsngah d i s a b u t n y a h a b B r a p a n a m a SBpBrti D a r u ' l .K a m a l . Isinya kutipan N i e m a n n dari Bustanu's-Salatin buku ka II.142 ACEH SEPANJANG ABAD t i m b u l n y a AcBh d i d a l a m k s a d a a n k B t i k a n a m a L a m u r i masih ada atau a k a n hilang. disBbut s a b a g a i b a r a s a l d a r i (122) Djajadiningrat. D u a b u a h d i a n t a r a n a s k a h y a n g d i p B r k a t a k a n olah Dr. S a t u h a l y a n g m B n g B s a n k a n b a h w a h i k a y a t itu t i d a k h a n y a h i k i n a n b e l a k a . H u s i n Djajadiningrat itu ialah: P B r t a m a niii h i k a y a t y a n g m a m u l a i a s a l R a j a A c a h y a n g b a r n a m a I n d r a S y a h . D a l a m p a d a itu n a s k a h h i k a y a t s u m b B r o r a n g AcBh SBndiri d a p a t j u g a dipBlajari s B r b a s e d i k i t t e n t a n g n a m a n a m a negeri dan Raja-Raja Acah d i z a m a n .z a m a n parm u l a a n dikBnal. op. D i a n t a r a n a s k a h itu t B r d a p a t SBJarah r i n g k a s m B n c B r i t a k a n k B t u r u n a n R a j a R a j a AcBh.

Lanjutan h i k a y a t ini mencBritakan lahirnya dua Drang putara bBrnama Musaffar S y a h dan S y a m s u Syah. F i r m a n S y a h bBrputBra Said alM u k a m m a l dan Said a l .r u p a n y a pada m a s a n y a Acah m a s i h b e r n a m a L a m u r i . cucu-cucunya itu d i k a w i n k a n a n t a r a SBsama m e r a k a .DARI LAMURI KE ACEH I43 " d a g a n g p a r b u r u a n j u g a " . Dicaritakan b a h w a I n d r a S y a h bBrkunjung kB nBgBri Cina.K a m a l . MBmanuhi k e i n g i n a n dan patunjuk R a j a M u n a w a r Syah. bBranak P a d u k a M a r h u m Muda. tapi bBlum s a m p a i s s h a l a m a n kBsahnya dimulai. D i k a t a k a n pula b a h w a R a j a M u n a w a r S y a h yang d i m a k s u d n y a mBmarintah di L a m u r i . kBduanya tidak bBrhanti-hBnti barparang.M a r h u m d a n a n a k n y a pula M a r h u m . Dibagian lain tBrdapat n a m a R a j a Musaffar S y a h yang mBmarintah M a k u t a A l a m d a n I n a y a t S y a h yang maniBrintah D a r u ' l . yaitu S u l a i m a n p a d a s a u d a r i s a p u p u n y a Safiah dan I b r a h i m pada s a u d a r i s a p u p u n y a A r k i a h . tidak j s l a s dari siapa. R u p a . S y a h M a h m u d m e i i B m u k a n " b i d a d a r i " M a d i n a i CBndBra.M u k a m m a l b a r p u t a r a (i?-MS) P a d u k a S y a h A l a m b u n d a i Sri Sultan PBrkasa A l a m J o h a n BBrdaulat. S y a h d i k a t a k a n olBh h i k a y a t yang sBibu s a h a p a dBngan S y a m s u Syah. MangBnai Musaffar itu b a h w a Musaffar S y a h M u n a w a r Syah bBranakkan baranak Saidal-Marhum. DisBbutkan b a h w a I n a y a t S y a h bBrputBra F i r m a n S y a h P a d u k a A l m a r h u m . dua bBrsaudara putBra dari Raja SBtBlah d i k a w i n i n y a bsrolBh putara bBrnama Raja I b r a h i m dan putBri bBrnama Safiah. S y a m s u S y a h SBtBrusnya S a i d a l . tiba-tiba hikayat itu m a n c a r i i a k a n S y a h M u h a m m a d dan S y a h M a h m u d . SBtBlah mBngawininya bBrputBra bBrnama Raja S u l a i m a n dan putBri bBrnama A r k i a h . a t a u k a h p e r k a w i n a n Raja S u l a i m a n a t a u k a h dari p B r k a w i n a n R a j a I b r a h i m .

Bslanda di Jakarta yang bernama Isaak de St.D. yaitu dimasa Al-Kahhar naik tahta. tanggal.n a s k a h lain damikian pula naskah-naskah AcBh banyak yang sudah dimiliki olah BBlanda. baik karBna keinginan mareka untuk mBngBtahui labih dalam tsntang Indonssia maupun karsna akibat pBrang kolonial. Dapat pula dikatakan bahwa naskah itu tidak lBbih tua dari tahun 1537. Sasuai dangan apa yang dicatat olah Djajadiningrat. Lihat juga Dr. CornBts da G-root.144 ACEH SEPANJANGABAD Sayang Marhum-Marhum ini tidak disabut siapa namanya sslagi hidup. dst". hal. dst". Apakah naskah ini dimaksud apakah naskah lain tidaklah terang 11231 • Naskah kedua n24> yang dimaksud dalam pambicaraan Djajadiningrat mBngenai hikayat Raja-raja adalah Hikayat Aceh yang membuat silsilah berpangkai pada Sultan Johan Syah. Neakah dimaksud oleh Djajadiningrat pada ayat 3 Inleiding (Mukaddimah) bukunya "Critiach. F. . hikayat ini mBnentukan hari. Naskah tBrsabut bBrakhir hingga masa Alau'ddin Ri'ayat Syah (AlKahhar). 1123) 1124) Diperkatakan oleh Djajadiningrat pada suatu not lampiran Ilia dari bukunya "Critiach. MBrBka tBlah mBnemukan naskah-naskah SBbagai itu di rumah-rumah atau tBmpat-tBmpat yang ditinggalkan dan disembunyikan. Martin (mBninggal di tahun 1BBB) pernah pula memiliki suatu naskah Hikayat AcBh. Djajadiningrat mBncatat bahwa naskah tBrsabut tidak labih muda umurnya dari pada awal abad kB-lB. Barbeda dBngan yang pBrtama. Pun naskah tBrssbut tidak tBratur. sshingga tidak dikBtahui siapa dimaksudnya.C. baik isinya maupun susunan kalimat dan ajaannya. Ssbuah dari naskah dimaksud diatas ini dimiliki olah sBorang BBlanda bBrnama A. Sabagai n a s k a h .dB Haan dalam TBG XLII. 13B. haX 23B.D. seorang pembesar tinggi V. bulan dan tahunnya.

. Panang). Archipelago and Eastern Asia" (majalah J. Salinan dalam majallah Inggris di BBngkulan bBrnama "Malayan MiscallaniBs" jilid 1 No. Diantaranya: 1. Naskah ksdua ini sudah banyak disalin ke bahasa asing. Pada masa itu Sultan Muhammad Syah ini dicaritakan pBmindahan kota dan pambangunan kDta baru yang bBrnama Daru'd-Dunia. jilid IV (1B5D). SBsudah Muhammad Syah. msmsrintah Mansur Syah sslama 5E tahun 1 bulan 23 hari. Ia maninggal pada tahun Hijrah 7DB. Dia diganti olah anaknya yang tidak disebut namanya. 2. Logan. hingga mangkatnya (Hijrah BB5). Dari ia pindah kBpada anaknya bBrnama Sultan Muhammad Syah SBlama 4 3 tahun.P. lamanya 3D tahun. Salinan dalam "Journal of tha Ind. Ia digantikan dalam tahun Bl 1 H olsh anaknya yang bBrnama Raja Muhammad bargalar Paduka Sri Sultan Alau'ddin Johan Syah. 3.DARI LAMURI KE ACEH 145 Pada pBrmulaan disahutkan bahwa Johan Syah mBmBrintah dimulai pada tahun Hijrah BD1 (atau Masahi 12D5). Sultan ini mBmsrintah 59 tahun 4 bulan 12 hari dan mBninggal pada tahun Hijrah B7D digantikan DIBII Husin Syah salama 31 tahun 4 bulan 2 hari untuk kemudian digantikan DIBII a n a k n y a Sultan Ali Ri'ayat Syah yang maniBrintah salama 15 tahun 2 bulan 3 hari. Sultan ke-2 mBninggal diganti olBh anaknya yang bBrnama Ahmad Syah yang niBmBrintah salama 34 Tahun 2 hulan ID hari. maninggal 12 Rajah 317 (atau tahun 15-11 Masehi). BarpBgang pada tahun ini pambangunan Daru'd-Dunia adalah sBkitar tahun Hijrah 7DD atau kira-kira tahun 12BD Masahi. Salinan DulauriBr dalam "Journal Asiatique" sari kB-3 (tahun 1B39).3 (tarbit ditahun 1B2D).

b a l u m d i c e t a k . S n o u c k H u r g r o n j e . Menurut suatu pBnjslasan dalam "Malayan MiscBllaniBs" BBngkulen yang mBntarJBinahkan H i k a y a t A c e h d a l a m b a h a s a I n g g r i s d a l a m p e n B r b i t a n 1B2D. I n i b e r a r t i p u l a b a h w a n a s k a h H i k a y a t AcBh s s m s n j a k z a m a n l a m p a u sudah dipBrbanyak. Logan. 59B s/d BOB yang dihubuh dengan berbagai not panjang. w a l a u p u n h a n y a d i k s r j a k a n dBngan tangan. Majallah ini terhil di Pannng dipimpin oleh J . T i d a k ditagaskan a p a k a h n a s k a h n y a sarupa n a s k a h yang disalin dalam 4 buah majalah diatas. mamuat pamandangan T. Braddell berjudul "On the History of AchBen". Djajadiningrat m s n y s b u t ada s e b u a h n a s k a h asli y a n g s u d a h b e r a d a d i t a n g a n Dr. 1B2D. Salinan ringkas dari NBwbald dalam majalah " M a d r a s J o u r n a l of L i t s r a t u r s a n d S c i a n c B " jilid 3 d a n 4 .3.S a l a t i n " juga tBrdapat s u a t u " H i k a y a t AcBh". I n i b B r a r t i b a h w a n a s k a h t s r s B h u t s u d a h t s r s u s u n p a l i n g SBdikit 2 5 D t a h u n l a l u . 11251 M u n g k i n sBmanjak itupun tidak pBrnah dicetak H i k a y a t A c a h itu d a n olah k a r B n a itu tidak naskah (125) "Malayan MichBllanies".h u k u M B l a y u y a n g s u d a h d i p u n y a i n y a .14B ACEH SEPANJANG ABAD 4. Bancoolan. R . Juga. tidak dBngan h a n t u a n pBrcBtakan. P e n j e l a s a n ini m B y a k i n k a n b a h w a hingga t a h u n tBrsBbut " H i k a y a t A c B h " b B r b a h a s a I n d o n B s i a ( M a l a y u ) m a s i h d i t u l i s d B n g a n t a n g a n . S e i s i n itu d a p a t p u l a d i t a m b a h k a n b a h w a SBOrang B B l a n d a ahli b a h a s a MBlayu y a n g tBrkBnal d a n p s n g a r a n g " M a l a i s c h B S p r a a k k u n s t " d i t a h u n 1 7 3 B tBlah m e m b u a t daftar b u k u . ada dimuat dalam " J o u r n a l Di tha Indian Archipelago and Eastern Asia". d i k a t a k a n b a h w a H i k a y a t A c a h y a n g disalin itu a d a l a h dari aslinya. d i a n t a r a n y a selain " B u s t a n u ' s . . 1B4B hal. T a d i t a l a h d i s i n g g u n g b a h w a SBOrang p B r n b a s a r B a l a n d a ( y a n g k a m u d i a n m B n i n g g a l d i t a h u n 1B9B) p B r n a h m E m i l i k i n a s k a h H i k a y a t AcBh. PBnerbitan J I A E A 1B51. I no.

Sebagai yang dapat diperhatikan dari ka ID nama Raja-raja diatas. bsrumur sBtahun kBtika mulai naik tahta psrgi dari Kandang dan msmhangun kota Daru'd-Dunia. Sultan Husin Syah B7D BD7. Mansur Syah 755 Bll. 5. anak Sultan ka-3 7DB 755. .MS) 9D1 B. dijadikan olBh no. Salahuddin. 2. mulanya bBrnama B7D.MS) adik no. 1. Mahmud. anak Sultan kB-5. Bll 9D1 7. ID (adiknya) 9 1 7 . 3. 4 .34B. B. Alau'ddin (Alkahar? . Atas dasar hikayat-hikayat yang ditelitinya itu Djajadiningrat talah memhuat rBntBtan nama Raja-raja Acah yang mBmarintah samsnjak Johan Syah (12D5 Masshi) sebagai bsrikut: Hijrah — BD1 B 3 1 . anak Sultan ks-2. Nama Musaffar Syah tBrdapat dalam naskah yang tersBbut labih dulu.DARI LAMURI KE ACEH 147 mBngharankan apabila setiap naskah herbeda ejaan dan tanggal tahunnya disana sini. Hijrah BB5 7DB. Alau'ddin Johan Syah.975. B. sBmentara nama Mahmud Syah SBbagai pembangun kota Daru'd-Dunia tBrdapat pada naskah yang tBrsBbut kB-2. Sultan Johan Syah BB2. Padahal nama-nama itu dapat dibuktikan adanya dari nukilan pada makam mereka yang dijumpai kamudian. tidak pula ada yang bernama Inayat Syah dan Syamsu Syah. tidak ada didapati nama Sultan yang bernama Musaffar Syah. -B31 Sultan Ahmad Sri Sultan Mohammad Syah. 9 9 4 B . Ri'ayat Syah (Mughayat Syah? . Firman Syah. ID.

Suatu s u m b e r Acah yang holeh d i k a t a k a n talah m B n d a p a t nilai tinggi d a r i p a d a p a r a s a r j a n a E r o p a h . N y a t a l a h berbagai k e r a g u a n mBnjadi t i m b u l bila o r u n g m B n g u j i cBrita d a l a m h i k a y a t i t u d B n g a n p B t u n j u k y a n g d i d a p a t i k B m u d i a n . k a r B n a PotBU M e u r B u h o m y a n g d i m a k s u d h i d u p mBnjBlang a k h i r a b a d k a . T a p i n a m a tBrsabut t i d a k l a h c o c o k d B n g a n t a h u n 14DB.M a r h u m . a d a l a h b u a h p a n a SyBkh N u r u ' d d i n A r .M a r h u m t i d a k m u n g k i n m e n i B r i n t a h d i t a h u n 14DB. t i d a k d i s B k i t a r a w a l a b a d k B .A l . Dr. S a r j a n a RouffaBr m B n g a t a k a n b a h w a d i m a k s u d olBh E r e d i a a d a l a h S a i d . lBhih m a y a k i n k a n h a t i . C a t a t a n A r . D j a j a d i n i n g r a t s a n d i r i m a n g i n g a t k a n a p a y a n g d i c a t a t olBh Dr. yang dipBrtalikannya d a n g a n k a m u n g k i n a n b a h w a S i d i M a r o g o n a d a l a h PatBU MBurauhom. TBntang dirinya a k a n d i b i c a r a k a n s e k e d a r n y a p a d a bab l a i n .1 5 itu. S n o u c k H u r g r o n j B t B n t a n g s u a t u m a k a m Poteu M e u r e u h o m dekat Kuta Alam. D j a j a d i n i n g r a t . m B m a r i n t a h d i t a h u n 14DB M a s B h i . .R a n i r i dBngan k i t a b n y a y a n g t s r k B n a l " B u s t a n u ' s .S a l a t i n " 1126) .a l . tapi juga pBnulis kitab-kitab p e n g B t a h u a n (palajaran) d a n s a j a r a h . D r .R a n i r i SBndiri ia d a t a n g kB A c B h d a n t i b a disana p a d a hari Minggu tanggal B M u h a r r a m Hijrah 1D47 (126) Judul selBngkepnya: "Bustanu's-Salatin Fi Zikr al-awwelin walakhiri". M a n a B l G-odinho da Eradia panulis h u k u " I n f o r m a c a o v a r d a d a i r a da A u r a a Chersonaso" (1533) mBngatakan b a h w a Sultan Aceh yang p B r t a m a b B r n a m a S i d a m o r o g a n . S y B k h N u r u ' d d i n Ar-Raniri b u k a n saja saarang sarjana dan u l a m a . N a m a i n i a d a d i s e b u t . M a m p a r h a t i k a n n a m a S y a m s u S y a h y a n g h a n y a d i k B n a l s e s u d a h 15DD. I a d i k a t a k a n sabagai a n a k dari S y a m s u S y a h .1 5 . m a k a S a i d .s e b u t d a l a m n a s k a h kB-1 y a n g d i b i c a r a k a n olah.14B ACEH SEPAN JANG ABAD S B a r a n g p B r a n a k a n P o r t u g i s . T a p i i t u p u n j u g a t i d a k s B s u a i .

S u a t u p e n e m u a n panting a d a l a h m a k a m S u l t a n Musaffar S y a h .R a n i r i tidak mangBnai n a m a Raja-Raja sabalum Ali a t a u b a r a n g k a l i yang disabutnya dBngan k e r a j a a n Aceh a d a l a h s u a t u k e r a j a a n yang b e r w i l a y a h bBsar (tidak lagi s a k a d a r s a l u a s gampong atau m u k i m ) . Ia tBlah mBngarang "Bustanu's-Salatin" atas parintah Sultan I s k a n d a r T s a n i (1B3B-1B41 M). W a l a u p u n damikian. A p a k a h dsngan k s t a r a n g a n n y a itu A r . T u l i s a n salanj u t n y a m B n g a t a k a n b a h w a S u l t a n Musaffar S y a h a d a l a h putBra S u l t a n I n a y a t S y a h dan S u l t a n I n a y a t S y a h a d a l a h p u t a r a Abdullah Al-Malik Al-Mubin. . a k a n tBtapi di s u a t u k a m p u n g b e r n a m a Biluj. Petunjuk dari batu-batu n i s a n yang ditBmui kemudian oleh p a r a p e m i n a t s s j a r a h dan b s n d a k u n o lainnya mBmpBrlonggar k a y a k i n a n tBrhadap beberapa bagian yang talah dicBritakan d a l a m bBbarapa n a s k a h yang s u d a h d i p e r k a t a k a n tadi. tBrmasuk Acah B s s a r juga. T a n t a n g S u l t a n Acah d a l a m kitah tsrsahut tidak lBbih j a u h dari m a s a Sultan Ali Mughayat S y a h (mBnurut c a t a t a n n y a mBmarintah a n t a r a t a h u n Hijrah 3 1 3 s a m p a i t a h u n Hijrah 92B a t a u 15D7 sampai t a h u n MasBhi 1522). Dicatat lagi b a h w a sBbalum Ali M u g h a y a t S y a h AcBh dipBrintah oleh R a j a yang b s r p a n g k a t " M s u r a h " dan disBbutnya b a h w a Ali M u g h a y a t S y a h l a h yang pBrtamat a m a b a r a g a m a I s l a m . yaitu h a n y a sBratus t a h u n saja j a u h n y a SBbelum dia. p e r b a h a s a n selanj u t n y a sBrta p a n y a r i n g a n d i s a n a sini. didapati tidak di M a k u t a A l a m . ditempat dia pBrnah bBrtahta. IX m u k i m . P a d a batu n i s a n n y a tBrnukil t a h u n mBninggalnya Hijrah 9D2 a t a u s a m a d a n g a n t a h u n MasBhi 1 4 9 7 . m a s i h dapat m a n g h a s i l k a n k B s i m p u l a n yang lebih m e n d e k a t i k e b s n a r a n n y a tBrhadap j a l a n n y a b a b a k t e r d a h u l u m a s a Acah d a l a m abad m u l a dibangun. tidaklah bBgitu tarang bagi penulis.a— DARI LAMURI KE ACEH 149 (sBrupa dBngan 31 MBi 1B37).

SBbagai tslah tarbukti kemudian. Sabagai contoh. Pada batu nisannya yang ditBmui kBmudian di Kandang XII (Banda Acah). disabut bahwa Ali Mughayat Syah adalah anak Syamsu Syah.l) disabut maninggalnya Sultan Musaffar Syah adalah pada tahun Hijrah 919. Dalam hikayat tarsehut dikatakan pula hahwa Musaffar Syah bersaudara dBngan Sultan Inayat Syah. MarBka kaduanya saring hBrpBrang dan pada akhirnya Musaffar Syah bsrhasil mangalahkan Inayat Syah. Tapi disamping itu hanyak pula kBsan yang sudah disimpulkan dari hikayat. Satu hal yang manBrhitkan partanyaan pBnulis ialah apakah SyBkh Nuru'ddin Ar-Raniri tidak pBrnah manaliti makam Ali Mughayat Syah untuk mBngBtahui lBbih mandalam putara siapa dia dan apabila maninggalnya. yaitu pada 7 Agustus 153D MasBhi. " B u s t a n u ' s . Dikatakannya bahwa Musaffar Syah diganti olah yang disabut sabagai anaknya bBrnama Ali Mughayat Syah. tidaklah bBnar Ali anak Musaffar Syah. Djajadining rat (naskah yang penulis parkenalkan sebagai no.S a l a t i n " m e n g a t a k a n b a h w a Ali Mughayat Syah maninggal pada tahun Hijrah 92B. Lain makam yang dijumpai dan mBrupakan suatu bahan studi panting juga ialah makam Patau MaurBuham . yaitu 17 tahun labih lamhat dari yang disabut pada makam itu. Musaffar Syah bukan saudara tapi adalah anak dari Inayat Syah. MBnurut batu nisan diatas. dan ia berpulang kerahmatullah pada 12 Zu'lhijjah 93B. Musaffar Syah mBnjadi Raja di Makuta Alam SBmBntara Inayat Syah menjadi Raja di Daru'l-Kamal. Nukilan ini bBrbada dBngan "Bustanu's-Salatin". H.yang sudah ada menjadi kabur pula karBnanya.1SU ACEH SEPAN JANG ABAD Banyak ksragu-raguan tBlah diakhiri dangan pBnBmuan ini. dalam naskah Hikayat Aceh yang dibicarakan oleh Dr.

KBdua mBreka terus bBrpBrang-pBrang barakhir dangan ksmanangan Sultan Musaffar Syah. Sultan Musaffar Syah manyatukan nBgBri itu mBnjadi satu kerajaan.H . ( H .33D a t a u 3D Nop. r I Sultan Musaifar Syah Raja Makuta Alam mBninggal t a h u n H 302 a t a u M. 1 5 3 D Raja Ibrahim. . 15DB. yang dimakamkan di Kuala Daya.DARI L A M U R I KE ACEH ISI Daya. Hasil gabungan itu diberi nama Acah Daru's-Salam. (makamnya di Kuta Alam mBninggal 21 Mu harram H. 3 1 3 . 1 4 3 7 . 3 3 7 a t a u 7 SBp.1523 r u Sultan Ali Mughayat Syah Sul tan Acah ks-1. Pada batu nisannya tardapat bacaan namanya: Sultan Salatin Alau'ddin Ri'ayat Syah putara Sultan Inayat Syah mBninggal 7 Rajah B13 Hijrah atau tahun Masahi 12 NDpamher 15DB. 336 atau 7 Agust 153B 7 TBlah disebut bahwa Hikayat Acah mencBritakan Raja Musaffar Syah mBnjadi Raja Makuta Alam barsaudara dangan Raja Inayat Syah mBnjadi Raja Daru'lKamal. Sultan Syamsu Syah makamnya dikanal dBngan nama Kubsu PotBU MsurBuhDm mBninggal 14 Muh a r r a m H. BBrdasar nukilan pada batu nisan yang sudah dijumpai itu dapatlah dibuat gambar silsilah Raja-raja AcBh disBkitar tahun mBnJBlang akhir abad ka-15 hingga awal abad ka-lB sabagai barikut: Abdullah Al-Malik Al-Muhin Sultan Inayat Syah Sultan Salatin Alau'ddin Ri'ayat Syah (Patau MBU reuhDm Daya) mB ninggal 7 Rajab H 313 atau 12 N o p . sBmasa hidupnya Sultan Daya yang bBrgelar Sultan Alaiddin Syah. 3 3 B ) mBninggal 12 Zu' lhijjah H. Lanjutan kaniBnangan itu.

n a m u n s s r a n g a n Musaffar S y a h tidak b a r h a s i l . yang dipsrolBhnya dari Fortugis itu. labih k u r a n g m a r u p a k a n tipu m u s l i h a t p a d a pBristiwa yang tarkBnal dBngan K u d a Traja yang tarjadi kira-kira 1DDD t a h u n s a b a l u m MasBhi. d i d a l a m n y a b e r s e m b u n y i sardadu-SBrdadu. sabab pBrtama I n a y a t S y a h k u a t SBkali. kBtika nagari-nageri Y u n a n i m e n g e r a y o k dan mBngapung Troja. W a l a u p u n d a l a m p a n y a r h u a n n y a . sarta d i s i a p k a n u p a c a r a u n t u k m e n y a m b u t p i n a n g a n tersebut. . M a s a p a n y a r a n g a n Musaffar S y a h d i m a k s u d . lalu d i t e r i m a l a h k e d a t a n g a n u t u s a n Musaffar Syah. MBrBka tidak b a r p a k a i a n parang. a n g k a t a n pBrang Musaffar S y a h tBlah m B n g g u n a k a n sBnjata m a r i a m . ia ingin barbisan. d i k a t a k a n b a h w a a n g k a t a n p a r a n g n y a s u d a h mBmpunyai badil niBriam. Musaffar S y a h mBngatakan b a h w a ia ingin mBminang putBri dari I n a y a t S y a h u n t u k a n a k n y a . d i s a l u d u p k a n l a h p u l a sagala sBnjata. D i s i a r k a n n y a s u a t u p a n g u m u m a n kBpada I n a y a t S y a h b a h w a ia tidak ingin berpBrang lagi dBngan I n a y a t S y a h . B a h w a ia ingin m s n B g u h k a n keluarga. lalu si p a n y e r a n g mBncari a k a l m e m b u a t k u d a k a y u y a n g baser. tapi b e r p a k a i a n u p a c a r a p s s t a d a n d i d a l a m b i n g k i s a n y a n g diarak.152 DARI LAMURI KE ACEH P e r i s t i w a k a r n a n a n g a n S u l t a n Musaffar S y a h dalam pargulBtan dBngan I n a y a t S y a h dicaritakan dangan m a n g g u n a k a n s u a t u tipu m u s l i h a t . K a r e n a k u a t n y a pBrtahanan kota. Dalam k B s e m p a t a n ini Musaffar Syah m a n y B l u d u p k a n tBntaranya. R u p a n y a I n a y a t S y a h mampBrcayai d a n m e n y a m but t a w a r a n itu dBngan kerBlaan. Dicaritakan olah h i k a y a t itu b a h w a Musaffar S y a h m a m p B r g u n a k a n akal. yang diparDlBh dari r a m p a s a n papBrangan m e l a w a n p a n d a r a t a n yang gagal dari Fortugis t a r h a d a p L a m u r i (AcBh).

M a k a nBgBri D a r u ' l .K a m a l p u n k a l a h p a d a k B t i k a itu d a n Raja Inayat Syahpun takluklah". da Vink. B a i k s u m b B r h i k a y a t AcBh m a u p u n s u m b e r F o r t u g i s . T u k u D u r a h m a n kBpada BBlanda d a l a m t a h u n 1 9 1 7 . k B r a j a a n D a y a dikBnal b s r d i r i n y a s s k i t a r pBnghujung a b a d kB-15. hal. Kata yang barcsrita m a k a dBmikian sagala m a y a t hulubalang dan sagala rakyat Daru'l-Kamal bBrtimbun u m p a m a suatu b u k i t d a n d a r a h m e r e k a itu m e n g a l i r s B p e r t i a n a k s u n g a i . y a n g r i n g k a s n y a s a b a g a i b a r i k u t * (i?7). K B t s r a n g a n y a n g tBlah p a r n a h d i s a m p a i k a n olBh ulaabalang L a m No. S u m b e r Fortugis m e n g a t a k a n b a h w a kBrajaan D a y a i n i t B r l s t a k d i s a b B l a h B a r a t AcBh B B s a r . T s r d a h u l u j u g a s u d a h disBbut t B n t a n g s u a t u k s r a j a a n D a y a d i s s k i t a r m a s a Musaffar S y a h tBrsabut. (127) Dudheidkunding VBrslag 1917. J. d i g a n t i k a n olBh p u t s r a n y a S u l t a n Ali M u g h a y a t S y a h . .DARI LAMURI KE ACEH SBtelah m a s u k ka kota D a r u ' l . butpun disarang habis-habisan. MBnurut h i k a y a t tarsBbut S u l t a n Musaffar S y a h m a n g k a t d a l a m t a h u n H i j r a h 9 1 9 . kBtika d i t a n y a k a n k B p a d a n y a a s a l . BB-BB. T a p i dari p s t u n j u k hatu nisan tsrnyata b a h w a baik tahun maninggalnya m a u p u n m a n g B n a i p u t a r a n y a . D a l a m h i k a y a t d i s a b u t k a n a n t a r a lain: 153 sipanyam- " M a k a b a h a r u h B n d a k d i s a m h u t SBgala h u l u b a l a n g R a j a I n a y a t m a k a SBgara s a g a l a h u l u b a l a n g M u s a f f a r S y a h mangambil sagala sanjata dalam sagala p a r a r a k a n dan d a l a m SBgala g s t a itu. s u m b e r h i k a y a t itu t i d a k l a h tBpat a d a n y a .u s u l nBgBri D a y a tBlah p a r n a h d i m u a t d a l a m s u a t u l a p o r a n .K a m a l . lampiran KfiiBrjudul "UitrBkael uit hBt varalag voor dB Oudhaidkundiga warkaaamhadan In Atjah" olah J. M a k a d a n g a n s a n j a t a itulah h u l u b a l a n g M a k u t a A l a m itu m e m b u n u h d a n m B n a t a k d a n m a n i k a m sagala hulubalang Daru'l-Kamal.

B a m b u disitu h a n y a dapat d i g u n a k a n u n t u k m a m b a n g u n m a n a s a h atau m e s j i d . M a s a itu g a l a h y a n g m B l a j a k k a n p a r a h u tartancap tBrus d i t a n a h . B a b s r a p a hari k a m u d i a n sajak FatBu M s u r B u h o m tiba D a t u P a g u p u n datang d a n m a n a k l u k k a n diri. Datu Fagu pamit untuk balik karumahnya. .154 ACEH SEPAN JANG ABAD " S B b a l u m k a r a j a a n D a y a bBrdiri. D i n a m a i l a h k a m p u n g itu dBngan g a m p o n g N u s a . m a k a F a h l a w a n S y a h p u n l a l u m B n y a r a n g . Patau MBurBuhom b s r s a m a D a t u P a g u tarus m a l a n j u t k a n pBrjalanan s a m p a i kB K u a l a D a y a . MBndBngar b a h w a P a t a u M s u r B u h o m s u d a h m e m buat k u b u di L a m K u t a . L a l u k s G-apa. Ia m a n i n g g a l d i k a k i s u a t u bukit y a n g k e m u d i a n dibari n a m a G-la S u r g a . Raja Kluang bBrnama Raja F a h l a w a n S y a h dan Raja Lam No bernama Datu Fagu. M a s a itu d a t a n g l a h Patau MBurBuhom dari PBdir mBlalui s u n g a i D a y a . tatapi F a h l a w a n S y a h k a l a h . a s a l n u s a d i m a k s u d k a n bBrkisar ( k i s a a t a u gisa). sarta m a s u k I s l a m tapi dBngan s a r a t j a n g a n dibBritahu p a d a saudaranya Fahlawan Syah. d a n disBbutlah n a m a n y a L a m Kuta. S a t i b a n y a di L a m N o . S a b B l u m m B n i n g g a l ia lBbih d a h u l u s u d a h m a s u k I s l a m . lari kB A n B u P a n a i h d a n m B n i n g g a l d i s a n a . MBnurut kBpBrc a y a a n p a n d u d u k b a m b u y a n g t u m b u h disitu tidak b i s a d i a m b i l u n t u k dibuat r u m a h a t a u k a n d a n g lBmbu sBbab k a l a u d i j a d i k a n j u g a r u m a h a t a u k a n d a n g itu tBtap a k a n tarb a k a r . D i b a n g u n k o t a p a r t a h a n a n d i s a n a . S a t B r u s n y a p e r j a l a n a n d i l a n j u t k a n kB G-le J o n g . Fotau MBurBuhom m B l a n j u t k a n pBrjalanan kB D a m pong M u k a n d i s a t u tBmpat p e r h e n t i a n . Dari s i t u pBrangkatann y a ditBruskan k s C a m p a n g L a m D u r i a n . ditBmpat y a n g h i n g g a s e k a r a n g disBbut T r i a n g g a l a h . Marska bardualah panduduk p e r t a m a di D a y a . ada dua orang R a ja m B m s r i n t a h s s o r a n g di K l u a n g d a n SBOrang lagi di L a m No.

. Damikianlah asal muasal bardirinya L a m No. F o t e u M e u r B u h o m b e r s a u d a r a tiga o r a n g . MBngBnai p e r i s t i w a d i a t a s d a p a t d i J B l a s k a n s e d i k i t . atau t a h u n M a s e h i 1 2 N o p e m b B r 15DB.DARI LAMURI KE ACEH 155 FotBU M B r u r s u h o m l a l u m B n g a t u r p B m B r i n t a h a n . ( D a y a t a k u p a y a lagi). Moyang u l u b a l a n g K u a l a D a y a a d a l a h d u l u n y a p a n g i k u t FotBU M B u r B u h o m . Manurut hikayatnya. m e n g g B m b i r a k a n Pateu sandiri.1 5 i t u d i k e t a h u i m B n j a d i R a j a di L a m r i a t a u L a m u r i ) a d a b B r p u t B r a tiga o r a n g . katika pBrahu Patau MBurBuhom t a r k a n d a s dan p a r a h u tidak dapat digalahkan k a r a n a b a m b u galah tartanam. m a k a Potau pun bercakap: " D a y a h a n a u p a y a 1 B " . Kluang dan KBdua m a k a m . M a k a i a p u n r n e n d a r a t . m a n d i r i k a n nBgari d i s i t u . sBhingga pBngikut itupun d i a n g k a t n y a d a n d i a n u g B r a h n y a galar "Satia Lala". y a k n i p a r t a m a S u l t a n M u s a f f a r S y a h . Atas k e b i j a k s a n a a n n y a m e m b u a t p s m b a g i a n y a n g adil d a n m e m u a s k a n . m e n g B m b a n g k a n I s l a m d a n m e n a m a i tBmpat itu Daya. masing-masing mengahandaki kepalaya. baik dari F a h l a w a n S y a h m a u p u n d a r i D a t u P a g u tBlah d i t B m u k a n di D a y a . J B l a s l a h b a h w a Sultan I n a y a t S y a h (yang p a d a pBrtangahan abad k B . saorang w a r i s F a h l a w a n S y a h diangkat jadi Raja Kluang dan Datu F a g u tatap R a j a L a m No. P a d a n i s a n m a k a m n y a y a n g tBlah d i t B m u i t B r d a p a t b a c a a n namanya: Sultan Salatin 'Alau'ddin Ri'ayat Syah putara Sultan Inayat Syah maninggal 7 Rajah 9 1 3 Hijrah. Lalu saorang pangikut Fotsu MBursuhom msngaj u k a n dirinya u n t u k m B n d a m a i k a n kBdua nslayan. S u a t u h a r i FotBU M a u r B u h a m bBrtBmu d a n g a n d u a orang n a l a y a n yang sedang bercBkcok p e r k a r a seekor i k a n yang ditangkap mereka. b a h w a FotBU M a u r B u h a m D a y a y a n g d i m a k s u d n y a a d a l a h S u l t a n A l a i d i n S y a h y a n g d i m a k a m k a n di K u a l a D a y a .

Sultan Ma'ruf Syah dari Fadir tBlah malakukan penyBrangan hBhat ditahun 1497. KarBna itu dihanarkannya kakak ini menjadi Raja SBbagai nama saja padahal Raja yang manjalankan pemerintah harian adalah Syamsu Syah. Tatkala anak Syamsu Syah. Yang pBrtama mBnggantikan ayahnya manjadi Sultan di Lamuri. Mungkin istBri Munawar Syah adalah kakak Ma'ruf Syah. ditBmpatkannya w a k i l n y a disana. tapi Ali tidak psduli. pinangan itu ditalak. yaitu Patau Maurauham dan kBtiga Munawar Syah. Hasilnya Musaffar Syah tBrpaksa melarikan diri dan tidak lama kBmudian mangkat di Biluj (makamnya dijumpai disana). Ali Mughayat Syah meminang putBri Raja Daya. Dari situ Syamsu Syah menjadi Raja. . Bahkan ia nyatakan ia babas dari Fadir. MBnurut VBltman. Disitulah diumumkannya dirinya naik mBnjadi Sultan. SBkian kalau disimpulkan suasana di AcBh sskitar akhir abad ka-15 dan manjalang abad ka-lB jika diamhil pati-patinya sumber Hikayat AcBh itu. masa pBmarintahan Musaffar Syah. SBrangan ka Daya bBrhasil dBngan kemenangan. maka Ali lalu manyBrang ka Daya. Ayahnya yang juga malarang ditangkapnya dan dima'zulkannya.15B ACEH S E P A N J A N G A B A D kBdua Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah. Sultan Fadir manasshatkan supaya Daya jangan dissrang. Satalah Ma'ruf Syah barhasil manguasai Acah.

Fun bBrhubung dangan sudah bBradanya orang Fortugis dipBrairan Indonasia. IVii^liuiiviir pvnjujuli.cit. Bardasar pBtunjuk pada batu nisan dimakamnya SBndiri. hal. tidak sukar pulalah untuk men11281 Veltman. tidak susahlah untuk mBngetahui siapa Ali Mughayat Syah dan bila meninggalnya.»o) I'cmltlno Al-cll yini^t IIUIN. Makam ayahnya sendiri Syamsu Syah ditamui di Kuta Alam. SBbagai tBlah disebutkan.V. Ia menunjuk D. op. makam Ali Mughayat Syah tBrdapat di Kandang XII Banda AcBh.VII A M M K . 1B14. Disitu disabut Syamsu Syah putBra Munawar Syah. (laporan Moquetta). yang kemudian diketahui bahwa ia adik dari Ali Mughayat Syah. H A V A 1 SYAH (151» — i s.4 2 . lampiran " 0 " . maninggalnya pada 14 Muharram 737 H atau 7 SBptBmbar 153D. Tanggal-tanggal ini dBngan sBndirinya mBngandung arti untuk dijadikan pegangan dalam mBnantukan jalannya catatan SBJarah di Acah dalam masa-masa dimaksud. nisi SBbuah makam lagi di Kuta Alam adalah dari Raja Ibrahim. meninggal pada 21 Muharram Hijrah 93D atau bBrtapatan dsngan 3D NopambBr 1523. Disini disBbut bahwa Ali Mughayat Syah putara Sultan Syamsu Syah mBninggal pada 12 Zu'lhijjah tahun Hijrah 93B atau pada 7 Agustus 153D. 4 1 .

Tapi u n t u k m a m p a r c a y a i n y a p u n a d a l a h s u k a r pula k a r s n a b a r d a s a r patunjuk batu n i s a n m a k a m Musaffar Syah. tapi ketika garak gariknya m a n c u r i g a k a n . antara lain dikutip " k a t a yang • Brcerite b a h w a ada akan Raja Musaffar Syah itu bedil meriam sepucuk t a w a n a n dari pada Paringgi di taluk Lamuri.153 ACEH S E P A N J A N G ABAD d a p a t k a n petunjuk t a m b a h a n .a l a t p a r a n g n y a d a r i p a d a hadil mEriarn. Maka bedil itulah dibawanya pereng ke "Daru'l-Kamel". Dicaritakan b a h w a a r m a d a ini m u l a .m u l a n y a singgah di Acah dan diterima dangan haik. Raja ini s u d a h mBninggal dunia d a l a m t a h u n 1 4 9 7 . P a d a hemat pBnulis tidak a k a n keliru jika ketramr n e m p e r g u n a k a n bedil m e r i a m di A c e h t a l a h D/a/adimngrat. 2 2 5 . n i s c a y a l a h terjadi p e n y e r a n g a n Portugis tidak a k a n lBbih cEpat dari t a h u n 15D9 m a s a SBquaira orang Fortugis pBrtama yang datang kE AcBh. hasil r a m p a s a n n y a r n a l a w a n s u a t u agresi Fortugis. op. pada t a h u n 15D9. m a k a atas p a r i n t a h Sultan M a h m u d Raja M a l a k a . cit.m u l a sekali Drang Fortugis b e r a d a diperairan Selat M a l a k a adalah dihitung dari k s d a t a n g a n a r m a d a yang dipimpin olah Diago Lopes de Sequeira yang terdiri dari 4 b u a h k a p a l b e r k s l e n g k a p a n psrang. pilan 1129) . . P a d a u m u m n y a orang-orang E r o p a h semenjak abad p s r t e n g a h a n s u d a h tarhiasa membuat catatan dari setiap peristiwa penting yang dikstahuinya. J i k a cerita itu h e n d a k dipBrcaya. hal. Sebagai diketahui m u l a . lampiran III. S e h u b u n g a n d s n g a n k e d a t a n g a n Portugis yang pert a m a ini penulis teringat pada csrita yang disBbut dalam H i k a y a t Aceh d i m a n a d i k a t a k a n b a h w a Sultan Musaffar Syah yang m e m e r a n g i Sultan Inayat Syah talah m a r n p a r g u n a k a n a l a t . F u n ketika tiba di M a l a k a m a r e k a m u l a n y a diterima dengan baik. 1129) . m e r e k a ditangkap.

K B d a t a n g a n o r a n g P o r t u g i s a k h i r a b a d k e . Dihagian terdahulu tslah dicsritakan tsrjadinya p e p e r a n g a n y a n g t a r u s m e n s r u s di A c a h . l s b i h .a r a n g y a n g tBlah b s r h a s i l m s l a w a t k B l u a r E r o p a h .1 5 itu d i d a h u l u i d a n g a n t i m b u l n y a di E r o p a h n a f s u m e n e m u k a n apa yang mBrska n a m a k a n "dunia baru"! FerBbutan untuk m s n d a p a t k a n h a s i l . D B m i k i a n l a h ditBnt u k a n b a h w a orang S p a n y a l h a n y a dipBrbolBhkan tujuann y a k B J u r u s a n B a r a t s a j a y a i t u kB A m B r i k a .ALI MUGHAYAT SYAH 153 b e r l a n g s u n g l a m a s e b e l u m itu.l B b i h s s s u d a h Dol u m b u s m s n s m u i A m s r i k a . U n t u k t i d a k m B n a r h i t k a n cBkcok a n t a r a a r a n g . SebBtulnya tarlalu rsniEh apahila h a n y a pErkara k s i n g i n a n mEndapat p e r e m p u a n saja s a m p a i m e n i m b u l k a n suatu parang yang m a n g h a b i s k a n puluhan ribu jiwa manusia disamping kahidupan skanomi dan masyarakat yang kacau balau. K B m u d i a n m a n y u s u l V a s c o dB G-ama k e I n d i a . M a s a itu S p a n y o l d a n F o r t u g i s d i b a w a h SBDrang R a j a . s s b a g a i m a n a JBlas dapat d i p s r s a k s i k a n dari ssjarah k s d a t a n g a n arang E r o p a h ka T i m u r . k a l a u p u n b u k a n s u d a h berabad-abad sejak J o h a n Syah Sultan Aceh yang pertama. D i a n t a r a s e b a b m u s a b a b n y a ada pula berpangkal pada b a h w a Raja yang b e r s a n g k u t a n m a r a s a m a l u k a r a n a p i n a n g a n n y a ditolak. s B m B n t a r a . Dari pada yang dapat disslidiki.o r a n g P o r t u g i s d B n g a n S p a n y o l m a k a d i a d a k a n l a h olBh R a j a S p a n y a l s B m a c a m p a m b a g i a n " r a y o n " . Tidak jarang sipsngarang hikayat hangsa Timur t s r b i a s a d s n g a n cara bsrcBrita yang hEhat-habat sambil m s l u p a k a n isi y a n g p s n t i n g d a r i c a r i t a d a n m a s a n y a k e j a dian. sBsungguhnya p B r i s t i w a p e r a n g itu t i d a k lBpas d a r i h a s i l p B r k B m b a n g a n p a r a b u t a n h i d u p y a n g m a m p E n g a r u h i . b s r t a m b a h h B s a r .h a s i l b u m i y a n g lBbih m u r a h h a r g a n y a SBtBlah b e r i t a d a r i o r a n g .

Hiduplah pantai-pantai lain. Drang J a w a dan arang Minangkabau yang tadinya msrasa tidak psrlu turut bsrpolitik di Malaka. Kalimantan dan tBrutama pula yang dakat disebarang Malaka sandiri. tapi juga kabsngisan dan kebuasan adalah alat yang mareka lancarkan disamping bedil dan meriam. yang oleh Raja Fortugis diangkat sendiri menjadi "Raja muda". PBdir. Fasai. India. Bukan kemerdBkaan saja tEnggslam olshnya.1BD ACEH S E P A N J A N G ABAD orang-orang Fortugis tujuannya hanya ka Timur. dan memang itulah tujuan Fortugis. ka J a w a . Tiongkok dan Indonssia. tsrnyata tidak tBntaram. AcBh dan Daya mampBrhitungkannya dBngan kapantihgan nBgBri masingmasing. dan situasi dan kDndisi. Di Fasai. tBrutama Sumatera Utara. Dalam pada itu bagi menghadapi rencana agrasi dari d'AlbuquarquB tarhadap Malaka. Fedir dan Acehpun jelas majunya perniagaan. arang Fortugis mancari juga barang-barang dagangan yang dipBrlukannya kapantai-pantai mana saja. terutama para saudagar. D'AlbuquErque. sebab kecuali masingmasing bBlum dapat dikatakan cukup basar untuk msmbsla kskalahan arang MBlayu di Malaka maka juga faktor lain mBmOBri msraka pBtunjuk untuk harus bsrhati-hati. kapantai-pantai Acah itu. dangan sendirinya pula punah. telah bBrhasil mETEbut bandar Malaka yang jaya pada tahun 1511. tapi hanya msncari makan saja. Sulawesi. Keadaan ini mangakibatkan psnduduk Malaka tidak aman. KBlsluasan bardagang. Drang-orang Putih itu rupanya datang dengan k e g a n a s a n n y a . Parobahan besar terjadi. . Karana sarakahnya pula. Msreka banyak sskali pargi pindah msncari tsmpat yang lain. nampak juga bahwa Sultan-Sultan di Aru. ka Maluku.

M u n g k i n k a r a n a mBlihat kabBsaran a n g k a t a n itu d a n juga k a r a n a tu- . Dia b e r u s a h a dangan tipu daya u n t u k m a n g u a s a i negeri itu. m a s i h s a m a r .t a h u n tidak d i a p a . s s b e l u m kB M a l a k a . Didorong olah SBmangat monopoli. k a r a n a k e k u a t a n negBri-nsgari di pantai S u m a t e r a U t a r a m a s a p e r m u l a a n Fortugis datang. k e r a j a a n . Portugis tidak ingin m B m b i a r k a n negari-nEgeri di Acah bisa berdiri. SBtBlah b a r t a h u n .ALI MUGHAYAT SYAH 1B1 B e r k e r n b a n g n y a M a l a k a itu s a l a m a IDG t a h u n tBlah m B n g u r a n g k a n arti k s d u d u k a n nEgBri-nageri di SumatBra U t a r a .s a m a r . d a n faktor b a h w a Fortugis dBngan rnudah pula s u d a h m a n c a p a i hasil di Doa (India). dengan j a t u h n y a M a l a k a . Kantor ini diparteguhnya dBngan k e k u a t a n sanjata. DBngan c a r a licik Fortugis bBrhasil m e n g a d a k a n h u b u n g a n dagang d a n g a n negeri-negBri d i s a n a d a n u n t u k ini dia mendapat k e s e m p a t a n m e n d i r i k a n k a n t o r dagang. Ini tidak bBrarti pula b a h w a orang Fortugis dapat m e l a k u k a n pBnjajahan atas nBgari-nBgeri yang m u l a i bErkBrnbang itu di SumatBra U t a r a .a p a k a n disana. dan hasil itu buat s s m e n t a r a s u d a h mBnjadi m u n g k i n .k e r a j a a n di S u m a t e r a U t a r a yang terletak dijalur Salat M a l a k a mendapat k e s e m p a t a n pula u n t u k berjaya dan kuat. T a p i bagitupun kenyat a a n yang talah tarlihat di M a l a k a . TBrjadi disakitar b u l a n J u n i 1 5 1 1 . Ini dibuktikan oleh pBristiwa singg a h n y a d'Albuquarque disana. Di pantai SumatBra dia singgah di PBdir. s e b a g a i m a n a yang tarnyata k a m u d i a n . d'AlbuquBrqua talah m a m i m p i n a r m a d a laut y a n g bBsar barjumlah 19 k a p a l perang dBngan p e n u h tentBra d a n alat-alat p a r a n g yang m o d e r n m a s a itu. SBbaliknya. sehingga dangan d e m i k i a n s e c a r a diam-diam dia bisa m e m b a n g u n k u b u dibebarapa pBlabuhan di Aceh. tBlah mBndBsak nBgBri-nagBri di AcBh s u p a y a m e n g h a d a p i problem Portugis itu d a n g a n p e n u h k e w a s p a d a a n . N a m p a k n y a Fortugis bBrhasil p a d a m u l a n y a u n t u k m a n c a n t e p k a n p e n g a r u h n y a .

Mungkin sekali bibit parsBngkBtaan ini talah d i t a n a m n y a selagi dia mBnjadi t a m u di P a s a i . Zainal lalu m e n g a m b i l k a p u t u s a n angkat k a k i saja dari M a l a k a .1B2 ACEH SEPANJANG ABAD j u a n n y a u n t u k m a n y e r a n g M a l a k a . Tapi baberapa kakBJaman Fortugis di M a l a k a tBlah tidak mBnggBmbirakan Zainal Abidin s a m a sakali. dirampoknya. tBlah d i t u m b a n g k a n olBh s a u d a r a n y a yang rnengaku lebih b e r h a k .b u r u dia bBrangkat lagi. Tapi h u r u . S u l t a n lari kB M a l a k a . d a n m e m i n t a b a n t u a n p a d a d'AlbuquerquB. Dengan tBrburu-buru d'Albuquerque m e n g s j a r k a p a l MBlayu itu. KarBna p a r l u n y a m a m a l i h a r a tanaga. sebalum kB M a l a k a itu. Ini kajadian SBhari sBbBlum d'Albuquerque b a r a n g k a t pulang ka India ( J a n u a r i 1512). Kegiatan Fortugis b a r h a s i l m e r a m p a s M a l a k a d i h a d a p k a n kB P a s a i . Zainal Abidin. k a p a l itu dapat d i b u r u n y a . malulu karBna difitnah. Diapun mBnjadi t a m u yang dihormati s a l a m a di M a l a k a . P u n disini dia ditBrima dBngan penghormatan. Di P a s a i dia m a m p i r . m a k a d'AlbuquBrquB tBlah mBncoba m a n j a l a n k a n politik dBvidB et impBra. B a h k a n ada yang dibunuh sBcara kBJam. yang tadinya ditahan di M a l a k a atas parintah Sultan M a l a k a . Sultan PBdir tslah m e n y a m b u t n y a dangan baik. Kebetulan SBkali dia berjumpa disana dangan saorang pBlarian Portugis. Kebetulan di P a s a i tBlah terjadi sangketa s a u d a r a . karBna k e t a h u a n p a d a n y a b a h w a ada sBhuah k a p a l Malayu s u d a h berangkat menuju M a l a k a u n t u k m e m b B r i t a h u k a n b a h w a Portugis s u d a h bBrada di F a s a i . Sagera d'AlbuquBrqua b a r a n g k a t mBnuju M a l a k a . Dia mujur sakali. dBngan . Dari orang Portugis yang dijumpainya ini dia mBndapat ketBrangan b a n y a k tBntang M a l a k a . Sultan F a s a i . Tokohtokoh yang s u d a h m a m b a n t u Portugis dan mBngkhianati S u l t a n M a l a k a . tidak m a n d a p a t b a l a s j a s a SBbagai mestinya. dan sang nachoda Malayu yang malang d i b u n u h n y a s e c a r a kajam.

y a k n i b a h w a Portugis pBrnah mancatBpkan p a n g a r u h n y a di P a s a i . Yang tinggal d i s a l a m a t k a n n y a . T u j u a n n y a ka India. m e m b u k a j a l a n bagi Fortugis u n t u k intarvensi. k o m a n d a n Fortugis Antonio dB M i r a n d a d'Azavado . ketika m a n a dia b a r h a r a p bsrkESBmpatan " m B l a n t i k " Z a i n a l Abidin. Dangan itu b e r m a k s u d m a m h a n g u n a r m a d a di Kocin.ALI MUGHAYAT SYAH 1B3 s u a t u r a n c a n g a n u n t u k m a m p i r di P a s a i . Tidak c u k u p itu saja. d i l a r i k a n n y a kB Kocih. 3 k a p a l dBngan m u a t a n n y a dirampok alEh d'AlbuquBrquB. u n t u k dipaksa m a m b i k i n kapal. didahului ka Kacin. Fortugis mBndapat h a k mBndirikan faktori (Kantor dagang yang diperlindungi dBngan tentBra sendiri) di F a s a i . U n t u k b a l a s " j a s a " dari p e r b a n t u a n ini. SBJumlah BD orang tukang-tukang ahli b s r s a m a a n a k istri m a r s k a diculiknya. SBbagai dicBritakan tadi (dan ini kejadian t a h u n 1519) Sultan Zainal Abidin talah direvolusi oleh s a u d a r a n y a yang m e r a s a lebih b e r h a k . m e n e m u i Sultan M a h m u d . persengkBtaan d a l a m nBgBri F a s a i . Sultan M a l a k a y a n g talah m a m i n d a h k a n ibu kDtanya kBsana. Dan h a r t a n y a k e n a sapu. M a u tidak m a u pBristiwa tarsBbut tBlah m a r u p a k a n c a t a t a n barsajarah. M e r e k a lari kB P a s a i . Sebulan k e m u d i a n b a r u l a h dia tiba disana. D a l a m p a d a itu. DBngan 1DD orang s a r d a d u Fortugis asli. Tapi atas b a n t u a n Fortugis Raja yang m e r e v o l u s i b a r h a s i l n a i k kBmbali. dia m a s u k dikuala Aru ditBmpat b a n y a k d i l a k u k a n pBrtukangan m a m b i k i n kapal. Tidak b e r a p a l a m a bartalak dari M a l a k a . R e n c a n a intBrvEnsi tartunda. rnemulihkan singgasananya. Tapi setiba di m u a r a T a m i a n g dia t e r k a r a n g . Atas b a n t u a n Sultan M a h m u d (Sultan M a l a k a yang s u d a h p i n d a h kB Bintan). Dia m s l a k u k a n aksi garong. dia dapat dirajakan kBmbali. mBnyBbabkan p a r a t u k a n g mBndapat k a s e m p a t a n u n t u k berontak. K a p a l n y a r u s a k . Tapi Zainal Abidin tslah hilang dan psrgi k s Bintan.

m a s i n g S u l t a n n y a . m a n g e s a n k a n b a h w a nagsri ini s u d a h d i b a w a h k u a s a n y a . Dari p e r k e m b a n g a n diatas sBlanjutnya a k a n jalas pula b a g a i m a n a b a s a r pBranan Sultan Ali M u g h a y a t S y a h didalam m e n g a k h i r i b a h a y a pBnjajahan Fortugis di Aceh.S a l a m . m a k a jelaslah b a h w a latar belakang sBngkata p B r s a u d a r a a n di negeri-negeri itu b e r s u m b e r pula kBpada h a s i l politik divide at i m p a r a Fortugis. u n t u k selanjutnya mBndirikan faktori dan mBlindunginya dengan s e j u m l a h sBrdadunya. k a b a r n y a Z a i n a l Abidin. K a r e n a peraktek p a c a h b e l a h n y a m a k a Portugis balik lagi m e n y o k a n g Zainal Abidin dan m e n j a t u h k a n yang lain. orang Portugis kBmbali m e n g k h i a n a t i j a m i n a n n y a a t a s Zainal Abidin. yang s u d a h m a m u l a i SBJarahnya m a s a itu. J i k a pBristiwa ini diikuti dan dibandingi dBngan j a l a n cerita dari sumbBrs u m b e r h i k a y a t serta n a m a Raja-raja dBngan tanggaltanggal dihatu n i s a n yang dapat diteliti k a m u d i a n . S a s a r a n kedua.1B4 ACEH SEPAN JANG ABAD Dengan s e n d i r i n y a Fortugis mBndapat monopali membBli hasil b u m i di F a s a i . Sepintas lalu tarbBntuknya s u a t u k e r a j a a n y a n g labih b a s a r yang bBrnama Acah D a r u ' s . S u l t a n dij a t u h k a n n y a lagi d a n lalu digantinya dBngan yang lain. D a l a m t a h u n 152D. Fadir d a n P a s a i saparti bBrarti m a n g h i l a n g k a n p e r t u m h u h a n Negari-nBgari y a n g tadinya diperintahi olah m a s i n g . Drisinil s u r a t ini s e k a r a n g tersirnpan d a l a m arsif nBgara di Lissabon (Portugal). tBlah mengirim s u r a t k a p a d a R a j a Portugis mengBnai k e s e d i a a n nya m e m b e r i k e u n t u n g a n yang lBbih baik u n t u k Portugis apabila Zainal disakong jadi Raja. . Dia juga barhasil m e l e m a h k a n k e k u a t a n R a j a d i s a n a dBngan p a c a h belah. dari h a s i l p a n a k l u k a n negeri-negBri J a y a . kB Fedir r n s n y u s u l . Tapi d a l a m t a h u n 1 5 2 1 . FraktBk-praktBknya dengan a d a n y a k e k u a t a n bersBnjata dan bBntang teguh di P a s a i .

I s k a n d a r d a l a m m e n c a t a t b a h w a d a C o s t a w a k t u t a r d a m p a r l a l u d i t a n g k a p olEh a r a n g A c s h . K a r s n a i t u j a s a A l i M u g h a y a t S y a h d a l a m h a l ini t i d a k l a h kBcil a d a n y a . S y a h b a n d a r F a s a i da Costa ditebus l a l u d i b a w a a r a n g P o r t u g i s kB M a l a k a (i30i D a l a m b u l a n Mai 1 5 2 1 .ALI MUGHAYAT SYAH 1B5 Tapi jika diikuti jalan sajarahnya. D i s i n i p u n terjadi p e p e r a n g a n h e b a t d a n Ali Mughayat Syah bBrhasil m B n u m p a s Portugis. . h e l . 3 4 . S a t u p a r c o b a a n a g r s s i t s l a h p a r n a h d i l a k u k a n oleh F o r t u g i s d i b a w a h p i m p i n a n C a s p a r de C o s t a k e t i k a dia d i d a l a m t a h u n 1 5 1 9 d a n g a n p a r a n g k a t a n n y a tiba-tiba m u n c u l di K u a l a A c a h . Sskali kekuatannya harus dipergunakan untuk m s m a t a h k a n d a y a diapun dituhruk aleh Fortugis. D s n g a n p e r a n t a r a a n N i n a C u n a p a m . m a k a dapat dikatakan b a h w a dengan bangunnya Aceh berarti runtuhnya kolonialisme Portugis yang pada sebBlumnya telah m B m a s a n g k a n b s n d s r a n y a dibebErapa tsmpat disana. D i a t e l a h m e m a t a h k a n b a h a y a m u s u h d a r i luar dan dari dalam sskaligus dan dalam m a s a singkat. T. Portugis kalah d a n dB B r i t o s e n d i r i t e w a s . A l i M u g h a y a t S y a h SBgsra m s n g u b s r P o r t u g i s t B r u s (130) T. Iskandar. DBngan tipu m u s l i h a t d a n perajurit A c a h yang tidak s e b e r a p a . P o r t u g i s tBlah m a n g a l a m i p u k u l a n y a n g s a n g a t pahit. Sekali i n i p a n g l i m a J o r g e dB B r i t o s e n d i r i t a m p i l m e n g e p a l a i pBnysrangan. D B H i k e y e t fitJBh. D a l a m pBrtsmpuran hshat. a r m a d a Portugis yang lebih k u a t m u n c u l lagi u n t u k m a n g a m u k d i p a r a i r a n Aceh. P e n g u b e r a n t s r h a d a p P o r t u g i s d i l a k u k a n t s r u s kB F a d i r olBh a n g k a t a n p B r a n g M u g h a y a t ketempat d i m a n a sisa-sisa a r m a d a Portugis lari u n t u k m B n y a m b u n y i k a n diri d a n kBtBmpat d i m a n a f a k t o r i n y a s u d a h berdiri. Fortugis dan R a j a PBdir ( S u l t a n A h m a d ) a k h i r n y a m s n g u n d u r k a n diri k s F a s a i .

Dinyatakannya siapa saja yang rnenyerah padanya. Ibrahim sudah selesai menduduki seluruh kBrajaan dan mengepung ibu kDta Pasai. MBriam itu dibiarkan bariii. banyak pula mBriammariam barat yang tak ksburu diangkut. nyawa dan kaluarganya. Diantara alat-alat perang. Maraka menggunakan cara singkat. untuk mangusir hahis-hahisan JBjak pBnjajahan Fortugis dan humi Fasai khususnya dan Acah umumnya. Baik dicatet bahwa dalam kampanya perang di Fasai ini adalah yang terhebat didalam sejarah pengusiran Fortugis. Selama enam hari kota Pasai tarkapung banyaknya laskar yang rnenyerah.IBB ACEH SEPANJANG ABAD ke Fasai. S e t e l a h b a r h a s i l di Pedir dan a b a n g n y a rnanyalesaikan kaamanan di kDta itu. mBrakapun lari sambil membawa alat-alat dan obat-obat meriam yang masih dapat dibawa. Adik Sultan Ali Mughayat Syah yang barnama Ibrahim adalah panglima yang gagah berani. tapi bantang disiram maraka dangan alat pambakar. Dangan bBgini marska barharap banteng yang tarbakar akan mBlBtupkan meriam besar yang barisi. dan mana yang tak rnenyerah tBlah digempur. Tapi . Tapi siapa yang melawan diikat. KBtika pada akhirnya Fortugis marasa tidak dapat mempertahankan bantangnya lagi. SBbBlum Aru datang. dan bBrhasil mamatahkan perlawanan Fasai. Sejumlah besar rampasan alat-alat pBrang mBriam dan sebagainya dengan mudahnya dapat dipergunakan oleh tentara Ali Mughayat Syah. Diparingatkan dBngan suatu ultimatum lebih dulu kapada panduduk didalam kata Pasai supaya rnenyerah (jangan mengadakan perlawanan). Ibrahim tslah mBrnpsrcBpat psnyarangannya karBna dia tahu bahwa kerajaan Aru yang kuat di SumatBra Timur ingin bBrsakutu dBngan Fortugis. diperlindungi dan dijamin hak milik. maka Ibrahimpun mEmimpin BkspBdisi psnyBrbuan kB Pasai.

a t a u 3D N o p B m b B r 1 5 3 5 M (131) y a n g d a p a t j u g a d i a b a d i k a n m e n j a d i c a t a t a n hari k e m e n a n g gemilang Pasai l a w a n Portugis. DBngan m e n u j u k a n n y a kBarah orang-Drang Port u g i s y a n g l a r i m a k a t B m b a k a n r n a r i a m itu p u l a l a h y a n g m e m u s n a h k a n Fortugis. JBnazahnya s s g a r a d i b a w a kB B a n d a A c a h . S e m a n j a k h u l a n J u n i 1 5 2 1 ditebing kiri K r u e n g F a s a i s u d a h dibina Portugis s a h u a h hanteng yang kuat sakali. yang mamimpin perlawanan terhadap panglima Ihrahim dalam p e p e r a n g a n di P a s a i a d a l a h D o n S a n c h o H e n r i q u e . k a r B n a A c a h m B n d a p a t r a r n p a s a n alat-alat p a r a n g P o r t u g i s . S a t u c a t a t a n lain m e n g a t a k a n b a h w a H e n r i q u B sBbBtulnya bBlum s e m p a t m e l a w a n . Tanpa mambuang waktu sajsnakpun dikarahkannya p B n y e r h u a n k B d a l a m b a n t a n g d a n g a n ia s e n d i r i m e m i m p i n didBpan u n t u k m e m a d a m k a n api yang s e d a n g m e n j i l a m dipadamkan. (131) Valtman.ALI MUGHAYAT SYAH 1B7 p a n g l i m a I b r a h i m SBmpat m e m E r g o k i a k a l P o r t u g i s itu. s e b a b p a d a w a k t u t a r d a n g a r b a h w a A c e h h e n d a k m e n y e r a n g dia s u d a h lari ka M a l a k a . P a d a b a t u n i s a n n y a d i n u k i l 2 1 M u h a r r a m 9 3 D H . Sagera juga m e r i a m dapat diselamatkan. . op.hal 42. D i a l a h y a n g m e n g h a d a p i I b r a h i m . S e b a s t i a n de S o u s a . D e S o u s a toh l a r i juga ketika s u d a h tidak ada h a r a p a n untuk m e l a w a n . ia sandiri syahid. Juga hal. Demikianlah sudah mBrupakan catatan sejarah b a h w a dibawah pimpinan panglima Ibrahim Pasai bsrhasil d i m B r d a k a k a n . ValentijnmBnceritakan b a h w a k e k a l a h a n Fortugis itu m e m a l u k a n s a k a l i . Suatu catatan mBngatakan h a h w a panglima parang Fortugis. m a k a d i a p u n d i g a n t i oleh p a n g l i m a F o r t u g i s y a n g l a i n . BBntang inilah y a n g d i h a n c u r k a n olah I b r a h i m dBngan h a s i l gemilang. y a n g l a b i h m a m p B r k u a t AcBh l a g i karananya.clt. kecuali b e h a r a p a p a r a h u saja sempat m B n y a l a m a t k a n j i w a n y a mBnuju Aru. K a r B n a kBcut SBbBlum b a r t B r n p u r . 4B. d i m a k a m k a n d i s a n a .

4B. 14DB M. Lari pula maraka ka Fasai.Bras a terhina ditolak lamarannya pada adik Raja Daya. Boxer.m E r i a m yang s a m p a i mBinbuat SEjarawan Portugis ssndiri FErnao Loper da CastanhBda mBmbanding h a h w a Sultan Acah telah lebih b a n y a k dapat suplai m e r i a m m e r i a m dihanding dangan bantBng Fortugis di M a l a k a sandiri 1132) Menurut VBltman salah satu rampasan yang dibawa oleh Mughayat pulang kB Acah adalah lonceng besar bersejarah yang kemudian diberi nama "Dakra Dunia" (133) . Mughayat talahrn. Jadi hanya ID tahun lamanya SBJak dia mangambil takhta ayahnya yang dianggapnya kurang rBvolusionBr.Aceh 1S4D—1600". padahal didalam kanyataannya adalah samata mata soal politik.cit. DiubBr lagi olBh Mughayat. dia mBninggal pada 12 Zu'lhijjah Hijrah 93B atau 7 Agustus 153D. anasir asing habis dari bumi Aceh olah karya dan jasa Ali Mughayat Syah. Mughayat hanya beberapa tahun saja bBrkasam patan membangun dan membesarkan Acah. "A NotB on Portuguese reaction to the'ravival of the Had Sea SpicB trada and thB risB of. (132) (133/ C. 41S.BoxEr m s n c a t a t b a h w a mEnjelang t a h u n 153D Aceh s u d a h mBndapat k a l e n g k a p a n perang yang tsrdiri dari m e r i a m . Disitu Raja Fadir. Pada lonceng ini terdapat tahun pemhikinannye huruf T'hoa BBsuai dangan th. op. Damikianlah hingga salesai.IBB ACEH SEPANJANG ABAD C. rnelainkanloncBng masa pernberian ChBng Hoa pada Raja Fasai diawal abad kB 15 kBtika ChBng Ho berkunjung kesana. . Ayahnya tBlah mBlarang supaya jangan menyerang Daya. Journal of SEA History lBBa.hal. SBbagai tBlah disabut. hal. Veltman. di Daya itu sudah barcokol Fortugis. Dalam hikayat dikatakan. Mughayat pun manyarang Daya. alhasil Fortugis dan Raja lari ka PBdir. Raja Daya tidak tabah rnenghadapi Fortugis. Lonceng ini bukanlah yang diperoleh masa Iskandar Muda sebagai disangka orang.R.R. Daya dan tantBra Fortugis barkumpul lagi. Dari sana hancur lagi.

SBkurangk u r a n g n y a SBIUBS AcBh d i b a n g u n n y a . k e m a t i a n M u g h a y a t a d a l a h k a r e n a diracun isterinya sendiri.m a t i a n d a l a m b a b a k terakhir. k a l a u d a a r a h w i l a y a h n y a l u a s . H a r u s diingat b a h w a Siti H a w a s u d a h mengikuti s u a m i n y a ID tahun. Adiknya Ibrahim. p a h l a w a n besar tangan k a n a n n y a m e n g u s i r Portugis dari P a s a i . B a r d i r i n y a b a r u dapat dipalihara.ALI MUGHAYAT SYAH 1B9 M e n u r u t s u m b e r Fortugis dan s u m b e r hikayat Aceh ssndiri. b a h k a n labih l u a s lagi. W a l a u p u n kBrajaan MBlayu y a n g j a y a di M a l a k a s u d a h turnbang oleh Portugis d a n k e p e r c a y a a n talah m u l a i retak h a h w a orang-orang T i m u r a k a n dapat m e m p e r t a h a n k a n diri dari i m p e r i a l i s m s B a r a t . talah lebih 7 t a h u n d u l u a n bErpulang k B r a k h m a t u l l a h sahid k a t i k a b e r t e m p u r m a t i . namun untuk mempercayai s e p e n u h n y a h a r u s ada bukti t a m b a h a n . kBtika m e n e n t u k a n hilang terbilangnya n a m a Aceh m e n g h a d a p i m e r i a m m e r i a m b e s a r dan a r m a d a Fortugis di P a s a i itu. tapi h a n c u r n y a Portugis di Aceh tBlah m e m u l a n g k a n k e y a k i n a n b a h w a panjaj a h a n asing selalu b i s a dihalau. 2). b a h w a seorang isteri bisa saja msracuni suaminya. Siti H a w a . M u g h a y a t p e m b a n g u n AcBh. B a h w a s u a t u nBgara tidak bisa berdiri k a l a u h a n y a s a l u a s k a m p u n g s e l u a s kota a t a u p u n h a n y a bahBrapa r a t u s kiloniBtBr saja. yang r n e m h a l a s dEndam k a r s n a s u a m i n y a m e n a k l u k k a n kErajaan a b a n g n y a . tBlah mBninggal d a l a m u m u r y a n g b a l u m dapat d i k a t a k a n t u a itu s u d a h m e l e t a k k a n batu d a s a r tBrhadap k e y a k i n a n d a n k e n y a t a a n : 1). Tapi ini m a s i h h a r u s d i s a n g s i k a n . S s k a l i p u n ada latar b e l a k a n g lain. M u g h a y a t m a n g k a t d a l a m u m u r yang boleh disBbut masih muda. . Tidak m u n g k i n s e s u d a h hidup s u a m i isteri s e l a m a itu dan s u d a h juga m e n d a p a t a n a k dari p e r k a w i n a n sang istBri m a s i h berdendarn k s p a d a s u a m i n y a .

Fortugis pBrn a h mencnba m a n g a c a u di k u a l a Acah.soal ini s e s u a t u n e g a r a h a r u s dapat mBnguasai sandiri. S a l a h u d d i n seorang Raja yang tidak m a n g h i r a u k a n pBmBrintahan. SBmanjak itu M u g h a y a t S y a h m e m e r i n t a h k a n s u p a y a k a w a s p a d a a n diperhebat. tapi sebBlum s s l u r u h n y a SBlssai dia tslah mBninggal. Batu d a s a r diatas tBlah dibina oleh Mughayat. E k o n o m i h a r u s diparsehat dan tarhadap. Alauddin mBndapat t a h u k e l e m a h a n a b a n g n y a .b a h a y a dari akibat k e l a l a i a n m e m e r i n t a h . Dia talah m e n u n g g u dangan s a b a r agar a b a n g n y a menjadi s a d a r tBrhadap b a h a y a . k B m u n g k i n a n p B n y a m p u r n a a n n y a tBlah t a r b u k a l u a s bagi a n g k a t a n y a n g m a n y u s u l n y a dibBlakang. yaitu R a j a B u n g s u . 4). . W a l a u p u n dBmikian. K a l a u h i k a y a t AcBh dapat diyakini. Adik Salahuddin. 3). S a h u a h k a p a l Acah ditenggalamkannya d a n s e m u a a w a k d i b u n u h n y a . tBrutama dBngan " k n o c k o u f ' n y a di F a s a i . N a m u n setelah beberapa t a h u n m an u n g g u -n u n g g u tidak juga a d a p a r o b a h a n .170 ACEHSEPANJANGABAD asing. Simon dB Souza. Sernenjak k e k a l a h a n Fortugis di Acah. Sultan Salahuddin yang mBnggantikannya. G-ubernur Fortugis yang a k a n ditempatkan di M a l a k a tBlah m a m p i r di Aceh b e r s a m a a r m a d a n y a . Fortugis tBlah bBrtakad r n e m u k u l Acah s a m p a i h a n c u r . Ditahun 1 5 2 7 d i b a w a h p i m p i n a n F r a n c i s c o dB MBIIO. y a n g bBrnama Alau'ddin R i ' a y a t S y a h salagi M u g h a y a t S y a h m a s i h hidup tBlah d i t u g a s k a n mBmBrintah di SamudBra P a s a i . Dia h a n y a m B m i k i r k a n kBSBnangan pribadi. U t u s a n pBmBrintahan disBrahkannya pula kBpada saorang m a n g k u b u m i . Dalam t a h u n 152B. M a s i h d i s a y a n g k a n SBdikit b a h w a batu d a s a r yang dibina olah Mughayat tidak l a n t a s dapat dilanjutkan olah anaknya. U n t u k m e n g h a d a p i agrasi imparialis parlu dibangun a r m a d a (angkatan laut) yang kuat.

dB S o u z a sandiri t e w a s bers a m a b e b e r a p a p e r w i r a . b a r a n g k a l i dia kuatir a k a n tartipu m a s u k perangkap. s e b a b k a p a l Fortugis itu s e n d i r i p u n d i r a m p a s . tapi h a s i l m i s s i u t u s a n tidak m e m u a s k a n . Tapi dalam kenyataan ssbetulnya b a h w a da S o u z a l a h y a n g s a d a n g b a r s i a p .p e r w i r a l a i n n y a . s e b a b tidak l a m a FBrnando diganti o l e h Garcia da S a .s i a p untuk manyBrang. s e l e b i h n y a tert a w a n . Tapi dB S a u z a m s n o l a k . Dia m a n c o b a m a n g i r i m u t u s a n kB A c a h . K a b a r y a n g d i p e r o l e h n y a m B n g a t a k a n b a h w a para t a w a n a n d i p a r l a k u k a n dBngan baik. KarBna b a n y a k p e r w i r a Portugis y a n g t e r t a w a di A c e h . S u l t a n m e m p e r s i l a h k a n de S o u z a agar turun k e d a r a t m e n j a d i t a m u n y a .s i a p u n t u k m e n g a d a k a n s e r a n g a n tErkejut. Tanpa mBlawatkan w a k t u Sultan lalu mBndahului SBrangan s e h i n g g a terjadilah p e r t e m p u r a n diperairan itu SBcara b e s a r . dan m u l a n y a p s n y a m b u t a n a d a l a h baik.ALI MUGHAYAT SYAH Dari k a p a l d i c o h a n y a m e n g a d a k a n h u b u n g a n S u l t a n . S u l t a n M u g h a y a t S y a h d e n g a n p e n D l a k a n t u r u n k e d a r a t itu m e n jadi l e b i h curiga.b u k t i tEparcaya y a n g m B n g a t a k a n b a h w a dB S o u z a m e m a n g s a d a n g b e r s i a p .b e s a r a n . dipBralBh S u l t a n b u k t i . a r m a d a Portugis dapat d i h a n c u r k a n . Portugis l a l u m a n c o b a mBncari h u b u n g a n . T a p i Garcia y a n g m B n c o b a ( d a l a m t a h u n 1 5 2 9 ) m e n g a d a k a n . KBtika itu y a n g mBnjadi Gubernur Fortugis di M a l a k a a d a l a h FBrnanda M o r a l e s . M u g h a y a t S y a h s u k s a s lagi. S a b a l i k n y a . T71 dengan S a b a g a i bukti k a i n g i n a n baik ini. Dari s a o r a n g India M u s l i m y a n g bakerja pada k a p a l Fortugis tapi y a n g lebih setia k e p a d a s e s a m a I s l a m . M u n g k i n p u l a FBrnando MaralBS k u r a n g c a k a p dianggap oleh a t a s a n n y a Gubernur J a n d e r a l Goa (India). Berita k e k a l a h a n Fortugis ini sagBra j u g a tersiar ka M a l a k a . A c e h m e n g a n g g a p b a h w a antara dia dBngan Fortugis b e l u m b e r a k h i r s u a s a n a parang. k a l a u k a l a u m u n g k i n d i a d a k a n perdarnaian dBngan A c a h d a n m a m u l a n g k a n p a r a t a w a n a n ka M a l a k a .

Acah telah mengadakan perhubungan dagang yang langsung dengan Are i. tapi masih balum dapat tarkirim.173 ACEH S E P A N JANG ABAD kontrak baru dengan Aceh itupun tidak berhasil. Diceritakannya bahwa Portugis talah menjaga kapal-kapal yang lalu lintas dari lautan India kB laut Merah. Tapi sebagai telah diceritakan tahun berikutnya (153D) Mughayat Syah berpulang kerakhmatullah. Meninggalnya menimbulkan harapan baru bagi Fortugis. Walaupun catatannya amat berpihak bangsanya. SBOrang pEgawai Portugis di Goa (India) yang mBnjadi archivaris dipertengahan abad ke-lB bernama Diogo dB Couto (1543—1B1B). . Couto mBngatakan hahwa AcaL dalam masa mulai dibangunnya telah membangun juga hubungan perekonomian Internasional. Rupanya untuk pembangunan suatu armada yang besar yang kira-kiranya dapat manghancurkan partahanan Aceh. boleh dikatakan marupakan babak kslegahan bagi Aceh. tslah mancatat pBristiwa kBgiatan Fortugis di Asia masa itu. ini tidak berarti bahwa Fortugis tinggal diam untuk berbuat apa-apa sekadar yang dapat dilakukan. mengangkut ekspor Aceh. Satu eskader pengawalan dipintu masuk ini tBlah manghilangkan kamungkinan berjalan lsncarnya lau lintas dagang itu. Utusannya terbunuh pula di Acah. Sungguhpun damikian. masih diluar kemampuan Portugis masa itu. dipintu masuk Babel Mandeb. karena hahaya Fortugis sudah berkurang. katika garak gariknya telah dibaui mencurigakan sekali. Semanjak itu. D i a n t a r a n y a mengenai juga p e r k e m b a n g a n pBrkambangan yang parnah terjadi antara Aceh dan Portugis. tapi sekedar petunjuk boleh juga dipergunakan sebagai bahan. Dari Malaka selalu dituntut kepada Gubernur Jenderal Portugis di Gaa dan saterusnya ke Lisabon supaya dikirimkan armada bBsar-bBsaran supaya dapat dipukul Acah sakali sarbu.

. tBlah tidak dapat m a m b i a r k a n bahaya kamarosotan Acah ditangan a b a n g n y a itu. " B u s t a n u s .VIII AL-KAIIIIAlt IIALAM KKMAJIA. i a p u n bBrangkat ka Banda Acah dan tanpa ayal lalu m a n y e r a n g Raja B u n g a u dan m a n a w a s k a n n y a . Saorang tokoh yang m a n d a m p i n g i S a l a h u d d i n Raja B u n g s u tBlah mBmpBrolBh kBlaluasan u n t u k aktif memBrintah atas n a m a n y a . (Ik 1537) dan masih hidup aalama 9 tahun kamudian.: Portugis) u n t u k bBrkembang. 1134) Niemann: Hal.h. 117 dari Bustanu's-Salatin" tariabut. digantikan oleh p u t a r a n y a yang bargalar S u l t a n Salahuddin. A b a n g n y a S u l t a n S a l a h u d d i n ditangkap dan dipanjarakan. Salahuddin dijatuhkan pada tahun 3 4 6 H. >'•<•>' T e n t u n y a b a n y a k tBlah terjadi yang m e r u g i k a n kBrajaan akibat k a l a m a h a n p e m e r i n t a h a n S a l a h u d d i n tarsBbut. Adik S a l a h u d d i n y a n g d i t u g a s k a n olah a y a h n y a m e n j a d i R a j a di Samudara Fasai. k a t i k a dijatuhkan olBh a d i k n y a d a n m a n g g a n t i k a n n y a mBnjadi Sultan d a n g a n gelar S u l t a n A l a ' u d d i n R i ' a y a t S y a h .S a l a t i n " mBngatakan ia tBlah mBmarintah mancapai 17 t a h u n 11 b u l a n (mBnurut h i t u n g a n Hijrah). SBtidak-tidaknya s u a t u pBmBrintahan yBng dipegang olBh sBsaorang yang tidak h e m s b a r a k i b a t l a p a n g n y a k e s a m p a t a n bagi l a w a n (d. P B r k a m b a n g a n Aceh m a s a Sultan ini tidak jelas. " B u s t a n u s S a l a t i n " m e n y e b u t sebab p a m a ' a u l a n t " t i a d a t a h u m a m B r i n t a h k a n k B r a j a a n " . dengan hasil-hasil nagatif tarm a s u k zalim d a n k o r u p .V AC'Ell (1)187 — 11*71) Ali M u g h a y a t S y a h m a n g k a t ditahun 1 5 2 3 M.i.

b e r i k u t d i d a l a m n y a t a m p a t ^ b a l a i r u n g u n t u k m u s y a w a r a h . hal.R. K o m p l B k s y a n g mBngBlilingi i s t a n a d a n i s t a n a sandiri dikenal dBngan n a m a D a l a m . E k s p o r AcBh t B r u t a m a l a d a y a n g j u g a d i a n g k u t o l e h s a u d a g a r Gujarat d a n a s i n g l a i n n y a m a u p u n olah orang A c a h s a n d i r i . panarinjLan tamu-tamu dsmikian pula untuk kediaman para keluerga Raja. S a m b i l m e n g h a d a p i r i n t a n g a n .K a h h a r . a n t a r a l a i n d i t a n d a i Dleh k e g i a t a n k B g i a t a n P o r t u g i s di S e l a t M a l a k a d a n d i l a u t a n H i n d i a .K a h h a s a t a u A l . SBkaligus m a n s r u s k a n p e n u m p a s a n imparialis Fortugis yang terust s r u s m B n g a n c a m . seperti dimaksud diatas.cit. b.cit. P e n i n g k a t a n p e r d a g a n g a n d a n j a m i n a n k B s a l a m a t a n n y a y a n g j u g a m B r u p a k a n k a l a n j u t a n kBhij a k s a n a a n S u l t a n M u g h a y a t S y a h . . 1 5 4 3 . 195D. dBngan w i l a y a h n y a y a n g s u d a h manjadi l u a s pula. p e r d a g a n g a n i n t B r n a s i o n a l y a n g tBlah b B r k a m b a n g l a m a SBJak A l i M u g h a y a t S y a h d i t i n g k a t k a n t e r u s oleh S u l t a n i n i . I s t a n a kBrajaan d i b a n g u n lebih l u a s d a n g a n k o t a (benteng) t e m b o k s a k B l i l i n g . Lisbon. S a m a n j a k itu t B r l a k s a n a l a h p B m B r i n t a h a n k a r a j a a n yang berpusat dan beribu kota B a n d a Aceh DarusS a l a m .274. u n t u k pBrtam u a n . 2 1 2 .174 ACEH SEPANJANG ABAD I a p u n sagBra m e m p r e k l a m i r k a n pimpinan k e s u l t a n a n d a n d i t a b a l k a n dBngan gelar S u l t a n A l a ' u d d i n R i ' a y a t S y a h H35i N a m a s a t a l a h m a n g k a t n y a M a r h u m Al K a h h a r . hal.'op. para pBngawal dan s a b a g a i n y a . s a m p a i k e l a u t M e r a h dapat ditBruskan H36i (135) (136) Catatan mula naik tahtanya Al Kahhar diperkirakan oleh Djajadiningrat ditahun 1537 M.K a h h a r a d a l a h : a.1S47). Prioritas u t a m a yang d i l a n c a r k a n alah A l . U n t u k m e m u d a h k a n p e n g e n a l a n d i s i n i SBtBrusnya disBbut S u l t a n A l . C. Boxer. labih k u r a n g seperti m a k n a K r a t o n di J a w a .hal.E (India. III. Antara lain tarkBsan dari p a n u n j u k a n n y a pada putBranya k s 2 m e n j a d i R a j a di P a r i a m a n / S u m a t e r a B a r a t d e n g a n gelar S u l t a n Moghul.r i n t a n g a n h e b a t Port u g i s . op.417 dangan catatan kaki no.

dBngan golongan pBndatang H i n d u SBkitar 4DD. Golongan r a k y a t asli yang dibari n a m a k a u m LhBB RButoih atau k a u m Tiga R a t u s . m a k a jadilah tarlihat sBpBrti didapati golongan atau k a u m . hal. Yaitu H37i 1). 5 1 . yang d i z a m a n Sultan A l a ' u d d i n itupun s u d a h dikBnal tBrdiri dari empat k a u m . H. K a u m Tu'BatBB.F. 3B9. DBngan dBmikian k a s a l a h a u m e r e k a dima'afkan. 2). 3). hal. K a b i j a k s a n a a n yang d i r u m u s k a n bBrhasil dipanuhi olah marBka y a n g b e r s a l a h . Arab dan M s s i r . S s b a g a i l u m r a h n y a tBrjadi p a r a p a n d a t a n g SBdBmikian m s n g g a b u n g diri b s r k a m p u n g kBgDlongan b a n g s a atau s u k u n y a m a s i n g . ialah dBmikian: F a d a s u a t u katika tBrjadi sangkata hebat a n t a r a golongan r a k y a t asli sakitar tiga r a t u s m a s s a . K a u m I m a u m PBUBt. op. cit. Juga Snouck Hurgronje.m a s i n g yang s u d a h lBbih dulu datang atau t u r u n t e m u r u n . dan K a u m J a Sandang. U n t u n g juga diant a r a marBka sipanBngah dipBrolah sBSuatu j a l a n kBluar. dan k a d u a k a u m tBrsabut mBngikat s i l a t u r r a h i m n y a dBngan a k r a b .van Langen: DB Inrichting van hBt Atjahsche Staatshetuur onder het Sultanaat". PBrsangkBt'aan h a m p i r saja disusul dangan bentrok bBrsenjata a n t a r a kBdua golongan tBrsebut yang tadinya b a r p a n g k a l pada sebab soal p e r z i n a h a n . S a s u a i dangan p s r k s m b a n g a n yang dirarnaikan olBh p a r a pBndatang asing dan yang tBrpupuk manjadi satu m a s y a r a k a t p a n d u d u k d i b a w a h pBmBrintahan k a r a j a a n yang t a r s u s u n . A s a l m u a s a l s a b u t a n LhBB RButoih atau "Tiga R a t u s " .AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN 175 M a k i n r a m a i l a h jadinya pandatang asing k a y a dan m i s k i n baik dari luar daBrah m a u p u n dari Malabar. yang tidak dapat diatasi. SBJak itu r a k y a t asli dipBrkanalkan dBngan golongan k a u m LhBB RButoih atau (137) K. y a n g tBrdiri d a r i k a t u r u n a n pBndatang Hindu. . 4).

Msngenai Ja Sandang. Montasik dan Lam Nga. tegasnya ImBum PBUBt. Ketika m a l e w a t i L a m p a n a i h M u k i m X X I I ia m a n g a l a m i kahausan. Drang itu manjawab. lalu manawarkan minuman tBrsabut kepada Sultan. Tiba-tiba ia bartemu dBngan SBOrang manyandang nira. sahingga tBpat pada suatu hari tiba-tiba saja Sultan memberi tahu supaya pengambilan batu dihentikan sabab batu sudah cukup (tu'batse). Sajak itu golongan ini dinamakan kaum Tu'BatBB. yang tardiri dari pendatang luar Aceh. Sultan Al-Kahhar marencanakan pambangunan sebuah istana baru. Lam Loot. yang manyambut dangan rasa lBgah tBrutama sBtalah selBsai minum. Tantang golongan ka 3 yang diperkenalkan dBngan Tu'BatBB. Sultan mangucapkan tarima kasih sambil mangundangnya datang ka Banda Acah jika pBngamanan sudah SBlaaai. bagaimana mungkin para . Yaitu Tanah Aba. Untuk ini dikBluarkannya parintah supaya golongan pBndatang luar daBrah ini bBrgotong royong mancari dan m e m b a w a batu batu untuk pambangunan istana tBrsabut. tidak seorang yang ditBmui bBrhasil mamparolBh air untuk manghilangkan dahaganya. diperkenalkan dangan Imeum Fauat. diketahui asal muasal namanya sebagai berikut. ada disebut-sehut bahwa tokoh ini asalnya kapala dari suku pribumi Manteue yang mandiami Mukim Lam Panas.176 ACEH SEPAN JANG ABAD Tiga Ratus dan golongan Faust Reutoih atau Empat Ratus. Caritanya bagini pula. Setiap mukim dikepalai Imeumnya masing-masing. Suatu katika Al-Kahhar barangkat kB FidiB untuk suatu pBngamanan. Disabut Imeum Peuet karana samula marBka manampati ampat mukim. Bagitu barsBmangatnya marBka mBngumpul batu-batu yang dimaksud. semuanya mBnjadi ampat imam.

Z a i n u d d i n IW sebagai Artinya . S n o c u k Hurgronja ada juga m a m (138) T. H . Snouck HurgronJB t u r u n a n orang itu telah diangkat menjadi kadi dBngan gelar Maliku'1-Adil. S u l t a n lalu mambBri pBtunjuk. dBmikian tradisi itu diteruskan. Biji tBrsBbut bBsar sedikit dari biji drang. D a m i k i a n l a h setiap kali J a S a n d a n g pergi kekota ia b e r k e s e m p a t a n m a s u k i s t a n a . K a u m J a S a n d a n g sehagai JBura halBba (biji kelabat) w a r n a k u n i n g . M e n u r u t k e t e r a n g a n yang dipBrolah Dr. Zamoeddin: Tarich Atjah dan Nusantara. mBnurut T . Dr. d a n d e n g a n dBmikian s e m a k i n dikBnal oleh Sultan b a h w a ia seorang y a n g baik. Biji ini d i g u n a k a n u n t u k c a m p u r a n m e n g h i l a n g k a n b a h u h a n y i r . J a S a n d a n g jira halaba. yaitu s u p a y a orang itu m e n y a n d a n g b a m b u n i r a n y a dengan m e m b e r i tanda sehelai d a u n kelapa dikepalanya.AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN 1. yang gok-gok donia. K a u m To'BatBB bacut-bacut. K a u m I m e u m pauat. SBgala j e r a m i m a t i lalu t u m h u h sendiri pohon drang dengan subur. patugas a k a n mBngBnalinya sebagai orang y a n g p e r n a h m e n g h i l a n g k a n dahaga S u l t a n u n t u k m e m p e r k e n a n k a n n y a m a s u k kB D a l a m . TBntang 4 k a u m ini tBrdapat p a n t u n r a k y a t y a n g b a r b u n y i SBbagai berikut: Drang Drang Dreng Drang barikuti K a u m Tiga R a t u s sabagai biji drang. M a k s u d n y a bBrpangaruh b a s a r d a n berpBranan panting d a l a m pamBrintahan. hal. sebangsa k a c a n g t a n a h yang t u m b u h setslah m u s i m mamotong padi. y a k n i h a n y a sedikit. Lhe Reutoih a n e k darang. I m e m Peuet j a n g gok gok donia".77 . Tu'BatBB n a bacut. 20.H.

s a m a s a b a g a i orang B a t a k y a n g tinggal disBkitar T o b a d a n d i t a n a h K a r o dilihat dari berbagai k e s B r a g a m a n n y a adat istiadat d a n c a r a . Seperti d i u n g k a p d i b a g i a n l a l u g o l o n g a n MBlayu T u a p i n d a h k e p e d a l a m a n katika M a l a y u M u d a t a m p i l d a n m e n e m p a t i p e l a h u h a n d a n pantai-pantai. T e n t u malBbihi dari k e m a m p u a n s i p e n u l i s u n t u k b e r b i c a r a sagi antropologi tantang j e n i s g o l o n g a n . Seperti d i k a t a k a n juga orang Gayo dan A l a s d i g o l a n g k a n p u l a s e b a g a i MBlayu T u a . pBnulis lBbih candBrung u n t u k m B n g a t a k a n b a h w a y a n g b a n y a k disabuf-sBbut orang a d a n y a r a k y a t a s l i k a t u r u n a n B a t a k di AcBh BBsar. A r a b d a n Eropah masuk pandatang-pendatang tarsabut m e m p a r h i t u n g k a n p a n d u d u k sBtampat s a b a g a i p r i b u m i asli.17B bicarakan bBrikut: kaum ini secara luas. Golongan MBlayu Muda ini aktii dan lBbih m s n o n j o l d a l a m p e r k e m b a n g a n sajarahnya. T h DekaB IrnBum peuet njang go'-go' donja. N a m u n b a g a i m a n a p u n . D i k a t i k a pBndatang a s i n g dari I n d i a . ThaakeeDjaBatBB nabatjoatbatjoet.g o l o n g a n d i m a k s u d . SBbagai j u g a g o l o n g a n M B l a y u T u a y a n g m B n d i a m i p a n t a i S u m a t a r a U t a r a d a n daBrah l a i n n y a pin- . ACEHSEPANJANGABAD Ia mengaja SBbagai T h oakeB LhBB R e u t o i h b a n a n e u ' drang.c a r a hidup. T h o B k e e Dja T h a n d a n g djrahalauba. y a n g k a m u d i a n d i p e r k e n a l k a n p u l a SBbagai k a u m LhBB R e u t o i h itu a d a l a h g o l n g a n M B l a y u T u a itu SBndiri y a n g tiba di AcBh dari t a n a h l u h u r n y a ( t a n a h b a s a r A s i a TBnggara) SBkitar 2DDD/3DDD t a h u n d a h u l u d a n k a m u d i a n pindah k a p a d a l a m a n .

t i d a k k a t i n g g a l a n e m a s .p a d a g a n g dari India. KBtika F o r t u g i s m B r a m p a s Malaka ditahun 1511. para saudagar bangsa Asia yang kEhilangan p a s a r a n babes m B m i n d a h k a n pusat pBmbaliann y a k a c u a l i kB J a w a . Tentang yang disabut b a l a k a n g a n ini a k a n diungkap s a p s r l u n y a d i h a l a m a n lain.AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN dah kepBdalaman dikatika mamasuki pantainya. D B n g a n s a n d i r i n y a m i n a t pBrt a n a m a n lada mBnjadi m s m b B s a r . p B d a g a n g . dan dami pBrkBmbangan Bkonaminya itulah S u l t a n A l . y a n g S B m u a n y a a m a t tinggi harganya dipasaran Eropah. pBndatang Melayu 173 Muda K a m u n g k i n a n lain jika yang penulis m a k s u d dianggap sebagai mustahil tapi yang tidak penulis dukung ialah k e d a t a n g a n rakyat s u k u Batak dari S u m a t e r a T i m u r barsarna Raja marBka yang sengaja pargi ka Acah baik dalam k a m u n g k i n a n ssbagai orang-orang yang dikalahkan dalam parang m a u p u n disababkan kamungkinan hErhasrat u n t u k mBlawan Sultan Acah.K a h h a r bBrjuang mangimbangi dan sadapat m u n g k i n m a m u k u l pBranan Fortugis yang sudah manguasai Malaka dan yang sadang barusaha m e n c o b a mBmonopoli lintasan laut yang panting Selat Malaka. yaitu dilihat dari sumbBr Fortugis kBtika d i k a t a k a n n y a b a h w a Sultan Al-Kahhar n m n g a d a k a n invasi ka tanah Batak dan Aru dalam rangka pangBmbangan Islam. k a p u r b a r u s . Hasil utama yang m a m b a n g k i t k a n minat orang luar adalah produksi pertanian. j u g a b a n y a k y a n g m a m i l i h t e m p a t tBrdBkat y a i t u kB A c B h . k e m a n y a n . Malaka yang t u m b u h d i a w a l abad ka 15 telah bBrhasil msnggant i k a n tBmpat PasBi y a n g p s r n a h m s n i B g a n g p B r a n a n n y a sej a k menJBlang a k h i r a b a d k s 1 3 . k a r a n a negeri itu m e r u p a k a n tBmpat p a n g u r n p u l a n s s m u a b a r a n g k s b u t u h a n yang datang dari k a w a s a n N u s a n t a r a . SBbBlum o r a n g F o r t u g i s . F a r s i dan Arab tslah datang ka Malaka. lada. .

sabagai hasil akspor lada dan Iain-lain sebasar 3DDDD sampai 4DDDD kwintal. Op. Keuntungan-keuntungan yang jatuh ketangan orang lain tBlah tidak dapat didiamkan begitu saja olsh Fortugis walaupun ia sandiri sudah berhasil mangorek keuntungan berlipat-lipat ganda lebihnya dari sebelum kesempatannya melayari Salat Malaka. sehingga jika apa yang diBkspor olah Acah bBrhasil direbut p a s t i l a h " m a h k o t a " kBrajaan Port u g i s / S p a n y o l a k a n dapat m a m u l i h k a n k e m b a l i n y a w i l a y a h . Pertama. Professor C. BoxBr im) mBngungkap apa yang pernah dibentangkan oleh Jorge dB Lames. diraktur parban daharaan Portugis di Goa diskkitar tahun 159D-an. maka nafsu menguasai semua itu bagi Fortugis kian hari kian mamhesar SBcara tidak terkandalikan lagi. mengenai hasil yang diparolah Sultan Aceh dari perdagangan luar negarinya dalam satahun masa melintasi Laut Merah.w i l a y a h Kristen yang tBlah capot (termasuk Jerusalem) bahkan juga maruntuhkan kBrajaan Dttaman (Turki). Sikap Fortugis itu tantu tidak ganjil lagi pihak Acah. 4 2 3 . bersandar kekuatan SBndiri dan kBdua dBngan karajaan-karajaan SBkutu yang ingin turut mBngamhil bagian.Ctt. dan itu sebabnya Aceh bartBkad untuk mBnghancurkan m u s u h bebuyutannya itu.1BD ACEH SEPAN JANG ABAD Mamperhatikan banyaknya kekayaan bumi yang menumpuk dan mBrupakan harta karun yang tak habishabisnya dikepulauan Nusantara. atau paling minimal kBrajaan-ksrajaan (1391 Boxer. Katanya mBncapai tiga sampai ampat juta darkat emas. hal. SByogianya apabila karajaan-kBrajaan di Nusantara. . D B Lemos bBrkata: "Sungguh-sungguh amat mBnakjubkan kakayaan Sumatera itu.R.

P e n g a l a m a n Portugis dari p e n y e r a n g a n tersebut m e m b u a t ia m e m p e r c e p a t datangnya t a m b a h a n k e k u a t a n . dimuat dalam JMBRAS. TBrlakat dBngan n a m a k a l a h i r a n n y a (140) Ungkapan luas sakitar kegiatan Portugis menghadapi Acah dim hubungan -meneken dan berk a w a n dangan kerajaan-karajaan Aru maupun Johor dikawasan itu. tBrutama mengingat tumbuhnya pBrmulaan kBgiatan nBgBri ini mengadakan hubungan SBbagai kBrajaan bsrdaulat dBngan salah satu nBgBri basar di Eropah masa itu. j u s t e r u k e r a j a a n .k e r a j a a n dimaksudlah yang b s r s s k o n g k o l ( m e n y e d i a k a n diri) dengan penjajah Barat tersebut. NBgBri tumpah darah ulama Turki-Suriah ini SBpanjang yang diketahui adalah di Baitulmukaddis ( J e r u s a l e m ) . . 1955.K a h h a r d i c e r m i n k a n oleh ada t i d a k n y a t e m a n s e k u t u d i m a k s u d . bBrasal dari saorang ulama Turki-Suriah yang datang ka Acah dizaman Sultan Al-Kahhar. dalam dua BBBi bBrjudul "Notes on the Portuguese in Malaya" dan "Johore Lama in the Sixteen Century". Macgregor.A. tapat kiranya disinggung selintas lalu mengenai bagian (Bpisoda) yang turut mBrupakan catatan sejarah dalam masa pamBrintahan Al-Kahhar. M. dBngan bahan-bahan/dokumentasi zaman Portugis itu sendiri.t a m a sajak A l . jilid XXVIII bag.A. Disamping itu E s t e v a o de G a m a yang mBnjadi G u b e r n u r Fortugis di M a l a k a m a n i n g k a t k a n i k h t i a r n y a u n t u k m e n d s k a t i Raja 7 raja Melayu siapa saja y a n g bersadia b e r s e k u t u dengannya m s n g h a d a p i Acsh. seluruhnya 125 halaman. U40> l ' c r l » ( l « a " l u t l i i vli I « I I | » M " Sebelum mBlanjutkan peristiwa pBrgolakan dBngan Fortugis. Fada -waktu ini di Acah BBsar dikampung Bitaj ada dikBnal sahuah makam kBrarnat.AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN 1B1 dipantai Selat M a l a k a berpadu k e k u a t a n dBngan AcBh. 2. tidaklah a k a n s u k a r m e n g h a n c u r k a n Portugis itu. yakni Turki. dibontangkan luas oleh I.K a h h a r mBnggantikan a b a n g n y a d a l a m b u l a n September 1 5 3 7 . P e r t a m a . Sukses maupun k e s u k a r a n yang dialami oleh Sultan A l a ' u d d i n R i ' a y a t S y a h A l . N a m u n sebagai ternyata k e m u d i a n . Aceh tBlah m s n c o b a m e n y e r a n g benteng Portugis di M a l a k a .

m u n g k i n karBna ditilik dari z a m a n nya. . hal. Acah tBlah mBndapat s u m b a n g a n dari T u r k i s a b a n y a k 3DD arang ahli. SBbagai diketahui. in Europe. Diantara catatan itu a d a l a h c a t a t a n pBrjalanan petualang Portugis Pinto yang b e r a d a di T i m u r ini disBkitar m a s a itu. N a m u n h a r u s dicatat dulu saparti juga apa y a n g diparingatkan olah MarsdBn d a l a m b u k u n y a . u n t u k m e n d a p a t k a n alat-alat senjata p e r a n g dan p a m b a n g u n a n . yang a k h i r n y a bBrobah mBnurut lidah Acsh: Bitaj. s u m b e r Portugis mBngatakan b a h w a dipartBngahan abad kB-lB (kira-kira ditahun 154D) Aceh tBlah m e n g a d a k a n h u b u n g a n kB T u r k i . artinya k a l a u ditarJBmahkan dBngan bBbas: carita i s a p a n JEmpol (142) K a t a Pinto. a n t a r a lain kB A r u IUII D a l a m babBrapa pBristiwa Finto SBndiri m s n g a t a k a n ia tBlah turut mBngambil bagian. yang sangaja datang kB T u r k i .k a p a l AcBh ini tidak j a u h b a d a n y a dangan cerita dari s u m b e r Acah sandiri mangBnai k e s a n " L a d a sh i c u p a " yaitu kBtika p a r u t u s a n Acah di bBrangkatkan ka T u r k i (disabut nBgBri Rum) u n t u k (141) 1142) Fernando Mendez Pinto: Diparkanalkan olBh orang BBlanda melalui tBrjemahan ditahun B52 berjudul 'De wondBrlijke reizBn van Pinto. 42B. d a n mBnurut Pinto juga b a n t u a n tersebut d i b a w a Dleh k a p a l Aceh SBndiri s a b a n y a k 4 b u a h .1B2 ACEH SEPAN JANG ABAD disBbutlah tBmpat k a d i a m a n n y a di Acah d a n tBmpat dia d i m a k a m k a n itu k a m p u n g Baital. CBrita Pinto "too a p r o c r y p h a l " . William Marsden: History at Sumatra.k a d a n g hBndak dipertautkan arang SBbagai satu csrita dongsng belaka. tBrjadi s u d a h 45D t a h u n dulu. Sedikit b a n y a k n y a b a r s a n g k u t paut disini p a r i s t i w a yang lBhih d i k s n a l dangan p e r i s t i w a Lada S e c u p a k . J a d i l a h pula k u b u r a n n y a tampat p a m u j a a n k e r a m a t . Alia an Airika". y a n g dikanal dangan n a m a K a r a m a t TBungku Bitaj. CBrita k e d a t a n g a n k a p a l . k a t a Pinto. yang k a d a n g . 42B.

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN 1B3 m B n g a d a k a n p e r h u b u n g a n a k r a b a n t a r a Aceh d a n T u r k i (143) B i n g k i s a n yang d i k i r i m k a n u n t u k T u r k i yang terpenting sendiri a d a l a h lada. memBnuhi s e m u a k a p a l . Tapi s u a t u p e r t a n y a a n timbul. "Soeltan AtjBh Almarhoem" (Penerbit Balai PoBstaka). Diceritakan b a h w a k a r e n a terlalu larnanya d a n b a n y a k rint a n g a n dilaut. Kapal-kapal pBrangnya yang besar sudah melebihi kapal-kapal di Eropah sandiri. Sabil.k a p a l itu. a p a k a h h u b u n g a n Turki/Aceh b a r u dimulai m a s a itu. pBnulis labih y a k i n b a h w a s e b u t a n itu h a n y a sebagai p e r u m p a m a a n saja. Paling sial b a b a r a p a goni lagipun tentu a d a y a n g tinggal. B a h a y a topan l a u t p u n juga tentu dapat rnenyebabkan pBrjalanan l a m a d a n m u a t a n habis. dan tinggallah a k h i r n y a s e c u p a k lada saja y a n g a k a n dapat d i s a m p a i k a n sebagai b i n g k i s a n kBpada Sultan T u r k i . Historis kurang mayakinkan. LBbih dapat diyakini kBtarengan Pinto y a n g m a n g a t a k a n h a h w a k a p a l Acah m e n e m p u h Laut M a r s h lBwat MBcha (suatu pBlabuhan dij a z i r a h Arabia). MBnurut cerita ini peristiwenya terjadi m a s s Sultan Iskandar Muda (1B07— 1B3B). Djajadiningrat mengutip u n g k a p a n " J a w a i b " y a n g tBrbit di T u r k i disakitar t a h u n 1B73 b u k a n k e b e t u l a n kBtika p a c a h perang A c e h / B e l a n d a m a s a itu. mengingat k e s e l a m a t a n dan k e m u n g k i n a n s a m p a i n y a lBbih tipis. SBparti besi dan Iain-lain sudah tinggi sekali. d a n dari situ barjalan darat mBlBwati FalBstina d a n Syria (Suriah). TBntang tinggalnya h a n y a SBbanyak lada secupak. lebih-lebih jika k a p a l singgah-singgah d i b a n y a k p e l a b u h a n di India. k a t a n y a . Dan terjadinya p e r j a l a n a n l a m a dengan m e n e m p u h jalan ini tidak m u s t a h i l . . Tapi ini k u r a n g dapat dipercaya. Yang disBhutnya l a u t a n SBmpit ini m u n g k i n sakali teluk A k a b a h . U n g k a p a n itu m a n c a r i t a k a n k e d a t a n g a n Ghazi J o h a n S y a h p a d a tanggal I S J a n u a r i 1 2 1 5 M k a Aceh d a n (143) T. r n e n y e b a b k a n m u a t a n lada menjadi h a b i s dijalan. S u a t u CBrita m e n g a t a k a n b a h w a k a p a l Acsh itu m a n e m p u h l a u t a n l e w a t Afrika dan m a s u k k e l a u t a n T s n g a h . l i n t a s a n laut sBmpit. karBna zaman Iskandar Muda tingket kemampuan perkapalan dan keahlian mengolah logam di Atjeh.M.

dlsekltar lB20-an. DicBritakan selanjutnya bahwa dalam tahun 151B Sultan Acah Firman S y a h tBlah manghubungi Siman Fasha. bBrnama Timur R a y a I lib) DicBritakannya bahwa utusan Raja Batak tBlah datang ka Malaka manemui Gubernur Portugis Pedro dB Faria untuk maminta bantuan Fortugis mBnghadapi serangan Acah. tidaklah mustahil sama sakali pBristiwa itu. b a h w a Acah ingin memaksanya m a s u k Islam dan bahwa dia mBnantang paksaan olah karBna itu tBrjadi paparangan. PBrmintaan Acah di SBtujui oleh Turki dan semanjak itu hubungan kaduanya talah mulai. sakurang-kurangnya untuk dijadikan bahan bahwa sebelum Al-Kahhar. 14B. Tideman bakaa Assiaten RaaidBn BBlanda untuk Simalungun dan Tanah Kara. mamperkirakan bahwa Kerajaan Timur Raya dimaksud adalah (bakaa) kerajaan aalftasruur Raya yang termaeuk dalam wilayah Simalungun. sabab tidak banyak harga nya katanya ii44i Walaupun dBmikian. Djajadiningrat SBndiri kurang msnyakininya. Dalam pBpBrangan ini. kata Finto tBlah ditanyakan SBbab-sabab parkelahian pihak Batak dBngan AcBh. 49). hal.cit. (144) . utusan tBrsabut mengatakan b a h w a pihak Batak tslah mBrnpBrolah kamanangan tapi samBntara itu diadakan pula pBrdamaian. utusan itu mBngatakan bahwa pihak Batak barsadia bardamai dBngan Acah dBngan sarat bahwa Sultan Acah membayar ganti kBrugian SBbanyak Djajadiningrat. MBnurut Finto. Djajadiningrat mampBrkirakan bahwa > sumber ungkapan "Jawaib" adalah dari csrita penulis Acah sandiri. op. wazir dari Sultan Selim 1 Turki untuk mangikat tali hubungan. dan mBmarintah disitu. bahwa alat-alat perang yang dikirim Sultan Aceh bBrsama 3DD tBnaga ahli Turki adalah dipsruntukkan guna kepentingan peperangan mBnghadapi sabuah kBrajaan Batak. ("Hlndoainvloed In Noordelijk Bataklandsn" Hal.1B4 ACEHSEPANJANGABAD disebutkan sebagai melaksanakan penglslaman di negeri itu. Dalam partamuan itu. CBrita Finto mBngatakan. yang olBh utusan itu dicBritakan. Tantang kisah dalam " J a w a i b " ini. (145) J.

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN

185

dua r a t u s ringgit w a n g Fortugis, Disamping itu puteri Aceh d i k a w i n k a n d e n g a n p u t e r a tErtua R a j a B a t a k . Finto m e n c e r i t a k a n pula b a h w a s e s u d a h dua setengah b u l a n dalam p e r d a m a i a n tiba-tiha Aceh m e n g a d a k a n SBrangan t e r k e j u t t e r h a d a p B a t a k . K a t a Pinto, s e r a n g a n ini b s r l a n g s u n g s e s u d a h Aceh mBndapat b a n t u a n 3DD tanaga ahli T u r k i itu. PsnyBrangan AcBh d i l a k u k a n m u l a - m u l a rnenuju P a s a i , dBngan dalih u n t u k mBnindas Raja P a s a i yang m e m b e r o n t a k disana. Tapi sebetulnya SBrangan kB F a s a i ini a d a l a h s u a t u a k a l - a k a l u n t u k m e l a l a i k a n k e w a s p a d a a n p i h a k Raja Batak. DBngan tBrkejut, Sultan Aceh p u n m B n g a d a k a n SBr a n g a n tiba-tiba yang b s r a k h i r dangan kBkalahan pihak Batak. Pinto m a n g a t a k a n , dalam s e r a n g a n ini tiga orang putBra Raja B a t a k mati t a r b u n u h , P e r i s t i w a ini diceritakan oleh Raja B a t a k k a p a d a Gubernur Portugis itu yang olah FintD tBlah disalin isinya k a d a l a m catatan kBsan-kBsan pBrjalanannya. Disitu disebut juga b a h w a p a m a n dari putaraputBra yang tBrbunuh yang manjadi s a u d a r a dari istBri Raja (bernama A q u a r e n Dabolay) a d a l a h bertindak manjadi u t u s a n u n t u k mencBritakan SBlengkapnya. Raja B a t a k gBmas dan b a r s u m p a h kBpada debate (Pinto menyBbut: Cui ay Hocombinar, Apa artinya penulis tidak mBngetahui) h a h w a dia a k a n m a m h a l a s k a k a l a h a n n y a . D a l a m h u b u n g a n itulah, mBnurut Pinto, R a j a B a t a k mBngirimkan u t u s a n kBpada Portugis di M a l a k a m a m i n t a b a n t u a n n y a . Tapi Portugis tidak memBnuhi p a r m i n t a a n b a n t u a n itu. Portugis h a n y a m a n g u t u s Pinto sandiri sabagai -wakil gubernur M a l a k a m e n g a d a p Raja Batak. Disini terlihat kacBrdikan Fortugis. Dia tidak b e r s s d i a mBngambil risiko, tapi SBbaliknya m a r a s a a k a n lebih b a r u n t u n g jika m a n g i r i m saorang yang bisa m B m b a k a r - b a k a r d a n mBrnpertajam p e r s a n g k a t a a n Raja-raja di SumatBra U t a r a .

IBB

ACEHSEPANJANGABAD

U t u s a n B a t a k pulang ka SumatBra T i m u r , SBsudah 1 7 h a r i di M a l a k a . D B m i k i a n c s r i t a P i n t o . Tidak jelas siapa Raja B a t a k yang d i m a k s u d Finto. Yang nyata dalam catatan pBrjalanan yang bBrupa b u k u t a b a l d a r i P i n t o itu, i a l a h b a h w a m a s a dia b e r a d a d i p e r a i r a n I n d o n e s i a , n e g e r i y a n g d i k u n j u n g i n y a di S u m a t B r a U t a r a a d a l a h k B r a j a a n A r u . N a g a r i i n i t a r m a s u k d a l a m CBritB F i n to d i a n t a r a r e n t e t a n b a n y a k n a m e n e g e r i di F a r s i , I n d i a d a n Asia TBnggara yang dikunjunginya. Catatan yang dapat diparbuat mBnjadi p a g a n g a n bertalian dBngan sengkBta Fortugis d a n A r u p a d a s u a t u pihak tBrhadap Aceh pada lain pihak, sebetulnya berm u l a a n SBJak t a h u n 1 5 2 4 ( m a s a Ali M u g h a y a t S y a h ) , k B t i k a F o r t u g i s l a r i kB A r u . A r m a d a A c a h m B n g u b B r s i s a s i s a a n g k a t a n p a r a n g P o r t u g i s y a n g d i h a n c u r k a n di P a s a i lari BBrlindung ka A r u s a r t a m i n t a b a n t u a n d i s a n a . SBbagai dapat d i p a h a m i dari u r a i a n berikut, sumbBr Fortugis m a n g a t a k a n b a h w a Aru atau k s r a j a a n y a n g b B r m u s u h d B n g a n AcBh t e l a h m i n t a b a n t u a n p a d a F o r tugis. Tapi duduk kBnyataan sBbBnarnya adalah s a b a l i k n y a . CBrita s u m b e r P o r t u g i s i n i s a m a s a j a s e p e r t i CBrita s u m b B r B a r a t l a i n n y a , y a n g l a l u m B n g a t u r c a r i t a SBdBmikian r u p a s e h i n g g a o r a n g - o r a n g B a r a t pBndatang a d a l a h j u r u s e l a m a t tBmpat SBsuatu p i h a k m e n g a d u k a n kesulitannya, atau tempat memohon bantuan. Sabagai dicatat kBmudian mangBnai larinya a n g k a t a n P o r t u g i s d a r i F a s a i kB A r u , a r m a d a A c a h y a n g m a m b u r u Portugis itu tidak m a n g a c u h k a n k a m u n g k i n a n b a h w a Aru a k a n mBmbantu Fortugis. Tanpa mBmbuang w a k t u , AcBh s a g e r a m a n g u b B r P o r t u g i s y a n g s u d a h m e n d a p a t b a n t u a n d a r i A r u itu. H a s i l p a r t B r n p u r a n d i s i n i p u n talah bBrkasudahan dangan kBkalahan dipihak A r u dan Fortugis. Disini jalas pula b a h w a b u k a n Aru yang dibantu olBh P o r t u g i s tBtapi P o r t u g i s l a h y a n g d i b a n t u a l e h A r u .

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN

1B7

Mungkin juga lama sabalum kedatangan Fortugis, kerajaan Aru sudah berdiri kokoh, dan kalau catatan Tiongkok dapat dibuat pegangan, karajaan Aru sudah dijumpai olah ChBng Ho bardiri dikala dia malawat parairan SBlat Malaka awal abad ks 15, Dalam catatan Tionghoa itu dijElaskan hahwa Sultan Aru yang mBmarintah adalah Sultan Husin (so-lo-tan Hu-sing), Ada pBndapat yang mBngatakan bahwa karajaan Batak yang dimaksud alBh Finto dalam caritanya adalah Aru, Tapi pBndapat ini tidak cocok dengan ketarangan yang bersumbar Tionghoa bahwa Sultan Aru sajak awal abad ka 15 sudah rn.Bm.eluk Islam, Jika mBnurut Pinto peperangan tBlah tBrjadi dBngan Acah karBna Sultan Aceh hendak mengembangkan Islam, tidak sesuailah cerita itu dengan kenyataan bahwa Aru sudah Islam. Bagian yang dapat dibuat pegangan sehubungan dangan CBrita Finto itu hanyalah bahwa AcBh talah manghadapi faktor Fortugis yang samakin giat mBmbina kBkuaidn, tarutama mBlalui adu domba dBngan karajaankarajaan dirantau itu, sebagaimana tBrkBsan dari caritanya tBntang kBrajaan Batak dan kBrajaan Aru yang pBrnah mBngirim utusannya manghubungi Portugis kB Malaka. Dalam mBnghadapi ini, k a d u d u k a n Fortugis sabagai kBrajaan Eropah yang masa itu tarpandang sebagai penguasa lautan tentulah tidak dapat dipandang entang olah Aceh. Portugis sudah memiliki pangkalan di Goa (India), di Malaka dan mernegang paranan aktif di pBrairan Indonesia. Masa itu walaupun Acah sudah bBrhasil mBnghancurkan Portugis dari buminya sendiri, dan dari Pasai, namun Portugis masih bBrhasil manampatkan Aru SBbagai suatu kekuatan yang berpihak kepadanya, Sehubungan dangan itulah tidak heran jika Acah dalam masa yang dicBritakan olah Finto tBlah mancoba mengadakan hubungan ka Turki, sebagaimana terkasan dari adanya CBrita parutusan "Lada Secupak" tarsehut,

IBB

ACEHSEPAN JANGABAD

MBngambil catatan dari cerita Finto tadi mungkin tBlah bBnar tBrjadi bahwa suatu karajaan Batak "TimurR a y a " iii S u m a t e r a T i m u r yang letaknya s a m p a i kepadalaman atau juga suatu kBrajaan Malayu Aru yang sudah Islam yang mamiliki pelabuhan di rantau ini, talah bBrhasil pada babak pertama menghambat takanan Acah yang bertujuan memukul Portugis di Malaka, Dengan kelicikan Fortugis dapatlah pula Fortugis menarik keuntungan atau menangguk diair karuh, dari sikap Aru itu. Antaranya mungkin Portugis talah dapat menempatkan banteng partahanannya (barsBlimutkan kantor dagang) dipelabuhan panting atau salah satu ibu kota dizaman itu di SumatBra Timur. TBntang hasil penguberan Aceh tarhadap Portugis kB Aru ditahun 1524 tidak banyak diketahui, Suatu catatan samar-samar mengatakan hahwa Raja Aru bBrhasil melarikan diri bersama Portugis kB Melaka, Tapi peristiwa lanjutan tidak mBmberi gambaran bahwa Aru tBlah dikuasai Dleh AcBh. Selain atas alasan kewajiban Sultan memasukkan Islam ka SumatBra Timur dan daBrah Batak dangan jalan yang wajar, adalah mBnjadi kabiasaan Raja-raja pula untuk mBnggunakan jalan p e r k a w i n a n sabagai jalan maluaskan kekuasaan yang termudah, Mungkin SBsudah Raja Aru tarbunuh, Acah ingin menghentikan parlawanan Aru malalui jalan pBrkawinannya kalau mungkin dBngan janda Sultan, parmaisuri yang rupanya katika itu tBlah tampil mBnggantikan suaminya, Tapi parmaisuri tidak mau, bahkan bBrusaha manuntut bBla. Menurut sumber cerita yang lebih meluas, paristiwa yang tarkanal dangan carita PutBri Hijau tBrjadi masa Sultan Iskandar Muda yakni kira-kira 1DD tahun lagi sajak Al-Kahhar. Buku C.H. KroasBn "Gaschiadanis van Asahan" pun menceritakan bahwa masa PutBri Hijau adalah m a s a I s k a n d a r Muda. Walaupun dBmikian

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN

1B9

kebenarannya masih harus disangsikan, sebab p a n y a r a n g a n AcBh kB Aru d a l a m t a h u n 1 B 1 2 ' t i d a k l a h sahebat apa yang dapat dicatat d i z a m a n A l - K a h h a r oleh Pinto itu. B a n y a k t a h u n Aceh tidak dapat rnengembalikan k e k u a s a a n n y a ke Aru s a m a n j a k Sultan J a h o r b e r s a m a sarna R a t u Aru ditahun 154D bBrhasil m e n g a d a k a n s a r a n g a n b a l a s a n kB A r u dan m B m u l i h k a n k e k u a s a a n R a t u Aru dinBgarinya kBmbali. KBtika R a t u Aru pBrgi m i n t a tolong kBpada Sultan J o h o r , R a t u s u d a h d i k a w i n i olah Sultan SBbagai s a r a t kasBdiaan m a m h a n t u itu. Dua p u l u h ampat t a h u n kBmudian (1594) b a r u l a h A r u dapat diambil olBh Al-Kahhar, d a n Sultan J o h o r A l a ' u d d i n R i ' a y a t S y a h yang m a m b a n t u R a t u Aru itu dapat ditangkap, d i b a w a kB AcBh SBbagai t a w a n a n pBrang, serta t a r b u n u h d i s a n a . W a l a u p u n b a n y a k pBndapat mBngatakan b a h w a "dongBng" PutBri Hijau terjadi d i z a m a n I s k a n d a r Muda, pBnulis sabBtulnya labih condong u n t u k m s m p B r t a u t k a n dongeng "PutBri H i j a u " dangan pBristiwa R a t u A r u d a n SBrangan Acah disekitar partBngahan abad kalBitu, tegasnya z a m a n A l - K a h h a r ini, sebab d i m a s a S u l t a n I s k a n dar Muda tidak ada lagi tBrdapat'-catatan jelas b a h w a Deli atau A r u dipsrintah olBh sBorang R a t u .
I ' l r l u r i i i i ^ u n A c e h l u w u n INtrtugl*.

W a l a u p u n Sultan Ala'uddin R i ' a y a t S y a h J a h o r dangan c a m p u r t a n g a n n y a mBnalong R a t u A r u d a n mBnga w i n i n y a s u d a h m B r u p a k a n bukti tBgas tantang a d a n y a pBrm u s u h a n AcBh dangan Johor, n a m u n Fortugis tBtap mBnBmpatkan juga J o h o r SBbagai m u s u h n y a . H a n y a Portugis m a r a s a lBga bila Acah dan J o h o r b B r m u s u h a n atau tBrus bBrpBrang. T a p i s a b a l i k n y a Fortugis a k a n gBlisahbila p B r m u s u h a n a t a u p a p a r a n g a n a n t a r a k a d u a n y a tidak ada. MBngBnai parkBmbangan ini Lisabon d a n Goa ingin mBndapat l a p o r a n yang capat, labih-lBbih parkBmbangan k a a d a a n itu m a r u p a k a n baromBtBr pula
SBIBIU

13D

ACEH SEPANJANG ABAD

tsrhadap basar kacilnya pBngaruh Portugis dipsrairan Indonasia. DBmikianlah sehagai misal kBtika terdengar olBh Fortugis di Malaka hahwa AcBh dengan Johar sedang mengikat tali sahabat, maka sBgBra hal itu dilaporkan ka Lisabon. EstBvao DB Gama, panglima Portugis di Malaka (1534-1539) talah mBngirim laporan kBpada Raja Fortugis dBngan surat tanggal 2D Napamhar 153B. Antara lain dikatakannya bahwa dia tBlah mBndapat kBtsrangan bahwa Sultan "Ujung Tanah" (Johor) talah mBngirim surat kBpada Sultan Acah supaya Johar dibantu mBnyarang Malaka. Jika surat ini boleh dibuat pegangan, Johor masa itu tidak bermusuh dBngan Acah. Tapi sumbBr lain, bahkan, ada pula mBncBritakan bahwa disekitar masa itu Sultan Johor sadang ingin berdamai dBngan Fortugis, satu dan lain bBrhubung mBntajam konfliknya dBngan AcBh. Hal ini mambuktikan pula bahwa kalonialismB Portugis tarhadap Malaka, milik Johar, sudah marupakan soal kBdua nampaknya. SBbBlumnya permusuhan MBlayu (Malaka atau Johar) dBngan Fortugis bBrlangsung tBrus sBmBnjak Malaka dirampas alBh d'AlbuquarquB dBri Sultan Mahmud. Akibat kakalahannya Sultan ini tarpaksa mBngungsi dari satu kota kBkota lain, baik untuk mBnghindari buruan Portugis maupun untuk mengadakan gerilya atau pBparangan laut. BBrmula Mahmud dan anaknya Ala'uddin pindah kB Fahang, dari sini kB Bintan (1513-15IB). Disini dia disBrang Fortugis, pindah lagi kB Johor Lama, dari sini kB Kampar. Sesudah Mahmud mangkat disana ditahun 152B, anaknya menggantikannya dangan galar Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah tapi tidak ingin tinggal di Kampar, mBlainkan rnandirikan ibukota karajaannya di Johor Lama dan mambangun nBgBri dan pBrtahanan disana. Dalam tahun 153E EstBvao dB Gama rn.Bmim.pin panggampuran kasana,

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN

191

bantang Ala'uddin dapat d i r u s a k k a n n y a , Tapi a n g k a t a n laut A l a ' u d d i n tetap mBngganggu Fortugis. KarBna itu dicari lagi d i m a n a k a d u d u k a n A l a ' u d d i n , s e t e l a h b e r t e m u disBrang lagi. A k h i r n y a , dBmikian tBlah dicatat, A l a ' u d d i n m e n g a j u k a n p a r m i n t a a n d a m a i pada Portugis. Alauddin m e m b u a t ibukota di M u a r , tidak j a u h dari M a l a k a , SBmanjak itu p e r d a m a i a n dengan Fortugis m u l a i berjalan. M a s a p i n d a h ke M u a r itu terjadi ditahun 153D s e s u d a h s e r a n g a n EstBvao dB Gama yang kBdua tarha da p Ala'uddin. " I t -was followad by a pBriod of grBat friendship bBtwBBn Sultan and thB PortuguBsa", dBmikian LA, MacgrBgor ti46) katika mengutip c a t a t a n Couto. Tapi dangan s u r a t yang disebut diatas tadi, y a k n i surat laporan EstBvao de Gama tanggal 2D Nop. 153B kB Portugal A l a ' u d d i n disabut pula mBncoba m e n g a d a k a n h u b u n g a n dBngan AcBh. Sejauh m a n a k e b e n a r a n n y a , dapatlah diteliti dari parkBmbangan yang dicBritakan

berikut.
D a l a m t a h u n 1 5 3 9 , E s t a v a o dB Gama dipanggil balik ka Goa, dan gantinya ialah Pero da F a r i a . Dia ini, y a k n i F a r i a , buat kBdua k a l i n y a manjadi Gubernur militar (InggBris manyBbut captaincy) di M a l a k a . M a n u r u t yang dicBritakan olBh Pinto, m a s a R a t u (parBmpuan) kBrajaan Aru tBlah datang ka M a l a k a u n t u k m e m i n t a b a n t u a n Portugis tBrhadap SBrangan Acah, a d a l a h katika F a r i a m e m e g a n g k u a s a di M a l a k a . Aru m a s a itu b a r u saja diduduki Acah. M e n u r u t l a p o r a n FBra dB F a r i a dBngan s u r a t n y a 2D Nop. 1 5 3 9 k a p a d a Raja Portugal, disabut b a h w a AcBh talah m a n y e r a n g A r u dua kali. Fartarna d a l a m b u l a n J a n u a r i d a n k a d u a d a l a m b u l a n N a p a m b a r 1 5 3 9 . J i k a dBmikian, SBsudah penyBrangan dua kali inilah R a t u A r u pargi' kB Malaka.
1146) I.A.Macgregor, Johore Lama, dst, hal. Bl.

192

ACEH SEPAN JANG ABAD Berpegang p a d a c a t a t a n ini, a d a pBtunjuk b a h w a J o h o r t s l a h b e r m u s u h a n d e n g a n Aceh, Dari sebab itu jika bBnar J a h o r telah m e n g i r i m s u r a t k e p a d a S u l t a n Acah untuk m e m b a n t u n y a m e n y e r a n g Portugis, SBbagai yang dilapor oleh E s t a v a o de G a m a kBpada R a j a Portugis, dengan s u r a t tanggal 2D N o p e m b a r 153B, m a k a karja s a m a yang talah diminta alah J a h o r h a n y a m u n g k i n d i l a k u k a n s e b e l u m J o h o r mBmbantu A r u itu.

S u a s a n a n y a p u n mBmang dBmikian. S a b a g a i d i c a r i t a k a n b a r u l a n g - u l a n g Fortugis giat s e k a l i mBnj a l a n k a n politik divide at i m p e r a . Dia b a r u n t u n g jika AcBh d a n J a h o r saling cakar; s e s u d a h itu dia a k a n mBnjadi anjing ka 3. P u n kBpantingan pBrdagangan bagi p a n d u d u k t a n a h J a w a SBndiri mendBsak u n t u k juga mBndapat j a m i n a n j a m i n a n d a l a m lalu lintas pBrdagangan a n t a r a p u l a u J a w a d a n nagari-negeri d i l u a r n y a . P a r d a g a n g a n d a n g a n Tiongkok ingin d i k u a s a i olah J a h o r , tapi AcBh d a n J a w a mBrasa tBrhimpit jika J a h o r mBmegang pBranan yang mBnantukan. E k s p o r tidak bisa tarlindung bagitu saja olBh posisi J o h o r yang b a i k d n a n g a h pBrjalanan lalu lintas a n t a r a A c a h d a n Tiongkok. AcBh SBndiri mBmBrlukan b a n y a k barangb a r a n g dari Tiongkok, piring m a n g k o k , k a i n - k a i n b a r a n g b a r a n g k a r a j i n a n d a n p a r t u k a n g a n d a n Iain-lain b a r a n g dagang. Dangan r i n g k a s , m a s a itu s u d a h r a m a i bBtul lalu lintas pBrdagangan. R a m p a h - r B m p a h dari M a l u k u . Lada, m i n y a k t a n a h , k a p u r b a r u s dari Aceh. T i m a h dari K a d a h d a n P a r a k . S a n d a l w o o d d a n tBrnak-tarnak dari NusatBnggara. B a r a s dan gula dari J a w a , d a n Iain-lain. S e m u a n y a talah m B r u p a k a n b a r a n g - b a r a n g y a n g dicari d a n dipBrd a g a n g k a n d i p a s a r a n , diangkut, diperabutkan olah m a s i n g m a s i n g y a n g bBrjuang u n t u k p a n g h i d u p a n d a n k a k a y a a n . Ditiap-tiap negsri, tBrutama di Acah, kata-kata s u d a h r a m a i didatangi olah pBdagang-padagang, SBcara

AL K A H H A R DALAM K E M A J U A N

193

perseorangan, orang-orang Arab, Parsi, Turki, Habsyi, Pegu, Tiongkok, India (Gujerat dan Malabar, dll). Kapal-kapal Turki dengan saudagar-saudagar Mesir, kapal-kapal Aceh pergi datang membawa dagangan dari Acsh ks laut Msrah, mBnuju pelahuhan-palabuhan disitu, terminus dari pengangkutan unta untuk melanjutkannya kepelbegai nagari di Arab, di Afrika, di Levant, dsbnya. Kesibukan lalu lintas perdagangan inilah juga memberi SBbab tBrjadinya pagulatan serang rnenyerang, lebih lebih bila konkurrensi perdagangan sampai menimbulkan akibat tarhadap angka menurun-menaik dari wang masuk sesuatu pBmBrintahan. Jika msnurun tentu tidak , dapat disaharkan olah yang dirugikan, apa lagi jika saudagar campur tangan manggosok atau mamainkan catutnya atas barang yang sadang diperjual balikannya, Konkurensi segi tiga, Aceh-Johor-Jawa itu pulalah SBcara tidak langsung dapat menenteramkan Portugis bsrcokol di Malaka. Dalam sBmantara itu, walaupun nampaknya didalam soal militar Sultan Ala'uddin Jahor tidak haruntung bBnar, tapi bBrhasil dibangun olehnya suatu kerajaan di Johor, adalah satu sukses, SBtBlah Sultan Ala'uddin Johor berhasil memhantu Ratu Aru mBngusir Aceh dari Aru dan memulihkan nBgBrinya, maka AcBh dan Johor tidak berbaik lagi. SBbaliknya Portugis rnBmandang suasana itu adalah manguntungkan. Dan dalam hubungan ini perlu Aru mendapat kBSBmpatan tumbuh. Demi kesalamatannya, dia mengadakan hubungan baik dBngan Fortugis dan Johor, Bagi Portugis hidupnya Aru, marupakan imhangan bagi kekuatan Aceh. Jslaslah bahwa situasi seperti ini manimbulkan selalu tBrjadi hal-hal luar biasa didalam negeri. Aceh sen-

194

ACEH S E P A N J A N G ABAD

diri giat membangun dan kontak luar negerinya barhubung dangan letaknya lepas diujung utara pulau Sumatara, dapat ditaruskan dEngan lancar, FEmbangunan kapal digiatkan. Suatu masa AcBh dapat menginsafkan seorang ahli Portugis dari Malaka supaya helut dari pBmerintahnya. Tenaga ahli ini, yang SBsudah memeluk agama Islam di Aceh bernama Khoja Zainal Abidin, dapat dipergunakannya untuk mamhikin kapal-kapal yang modern, Damikianlah hampir semua partukangan dan karajinan yang dikerjakan orang-orang diluar negeri, sudah dapat diperbuat sendiri di Aceh masa Al-Kahhar itu, Kemajuan industri meriam dan sanjata di Acsh talah sadamikian maningkatnya sehingga pesanan-pasanan dari nagari lain diantaranya dari Demak dan Bantan, dapat dipenuhi, Dalam tahun 1547, Portugis telah dihadapkan dengan imbangannya Aceh yang semakin kuat, Fortugis tarpaksa mernadakan kekuatannya atas yang ada saja di bentang Malaka dangan bebarapa kapal penjaga, SEbaliknya, armada Aceh kian tahun kian bertamhah kuat, Fada suatu katika ditahun itu dengan tiha-tiba armada Aceh telah berada dipelabuhan Malaka, Dua buah kapal parang Fortugis ditBmhaki dalam suatu psnyarangan, sahingga kaduanya tarbakar. Fortugis tidak sanggup memberikan parlawanan dari darat, BBbarapa orang Fortugis yang mslarikan diri dari kapal ditangkap olah orang Acah dan karena melawan lalu dibunuh, Untuk mempropokasi parlawanan pihak Portugis, maka arang AcBh lalu mEmpBrgunakan darah orang Fortugis yang tslah tBr bunuh itu sabagai tinta dari SBpucuk surat tantangan AcBh yang dikirimkan kedarat. Ketika itu yang menjadi gubernur Portugis di Malaka adalah Simao ds MBIIO (1545—154B). Dia dituntut supaya manyarahkan Malaka kBpada Aceh dan kalau tidak rnenyerah akan digempur. Atas tantangan ini, Simao tidak berani mBlawan, malainkan bartahan saja

AL K A H H A R DALAM K E M A J U A N

195

didalam banteng bersama-sama dengan serdadu dan orangorang Fortugis yang harus herkurung kedalamnya. Kemudian panglima Acah m e n d a r a t k a n tsntaranya, dan sagara juga menduduki kampung Upeh, satu wek dissbalah kampung J a w a , masuk pskan Malaka juga, tsrlstak dibagian sBbslah kiri sungai Malaka. Fortugis tidak hsrani mengusir Aceh, menurut sumber Fortugis jumlah tentara Fortugis sedikit sakali, tidak sanggup melawan. Dalam saat-saat ini Aceh sebetulnya sadang mempBrhitungkan psngapungan tarhadap Fortugis. Lalu lintas diselat Malaka ditutupnya. Tapi usahanya sabegitu jauh helum mencapai hasilnya, karBna kacardikan Portugis memhesar-besarkan pacah halah antara Acsh dan Johor. Karana tidak ada perlawanan, Aceh keluar lagi dari Malaka. Kabar-kabar bahwa ada perkelahian di sungai Perlis antara pasukan AcBh yang lain dan Fortugis

Satu lukisan dari con to kapal perang Aceh zaman pertengahan ke 7 abad ke XVI menurut model Turki. (Repro: I.A.MacGregor: A Portuguese Sea Fight off Singapore", JMBRAS XXIX, 3).

!9B

ACEH 5EPANJANG ABAD

sadang dalam pBrjalanan u n t u k m e m b a n t u k a k u r a n g a n tanaga di M a l a k a , m a m b i k i n Acah m e n g a m b i l p u t u s a n untuk tidak m a n u n g g u di M a l a k a lagi, tapi m s n g h a d a p i Fortugis u n t u k h e r t e m p u r dilaut. A n g k a t a n perang A c e h p u n k s l u a r dari p s r a i r a n M a l a k a tapi dijalanan tidak bErtsmu l a w a n , S s m s n j a k itu ada bsbBrapa t a h u n , tidak ada perobahan, AcBh tBrus juga msmpsrtBguh kBdudukannya. Laporan yang d i s a m p a i k a n olBh p s m h s s a r Fortugis k s p a d a R a j a n y a di Lisabon rnBinbuktikan b a h w a k s k u a t i r a n Portugis tBrhadap Acsh t s r u s b a r t a m b a h bEssr. K e k u a t a n yang h a r u s dipBrhssar olEh Portugis di Malaka. h a n y a mBndapat j a w a b a n dari Lisabon, h a h w a penyarangan ssdang dalam rancangan. Namun realisasinya belum juga terjadi, Dom Antonio de Noronda Gubernur Fortugis katika di Goa ditahun 15B4, telah mendapat k a b a r pula b a h w a AcBh tBlah mBmbBntuk s u a t u front p e r s a t u a n nagara-nagara I s l a m u n t u k m a n a n t a n g kafir Fortugis, Dari Sultan T u r k i ditBrimanya s u m b a n g a n 5DD mBriam dan sBJumlah b e s a r alat-alat. Barita ini SBbegitu j a u h tidak disusul dangan peristiwa-paristiwa b a r u dBngan Fortugis, N a m u n tBrusnya p a m b a n g u n a n kBkuatan AcBh tBlah d i n y a t a k a n juga olah berita tarSBbut. Dalam t a h u n 15BB b a r u l a h tBrjadi lagi s e r a n g a n AcBh tBrhadap Fortugis. SBrangan ini tBrdiri dari s s p a r a n g k a t a n a r m a d a yang mBngangkut s a j u m l a h 15.DDD perajurit dan 4DD orang T u r k i , juga 2DD mBriam tBmbaga. U n t u k panyBrangan ini Sultan A l - K a h h a r SBndiri tampil mBmimpinnya. Tapi untuk mBnghadapi pBnyBrangan ini Fortugis SBndiri tBlah siap sedia. Bala bantuan b a r u dari Goa d a n Portugal sudah sampai labih dulu. Salain itu Portugis sandiri sudah samp at mangirim kabar ke Johor dan KBdah supaya rnBinbantunya,

AL KAHHAR DALAM KEMAJUAN

1B7'»

Posisi Portugis m a s a itu agak sedikit baik. KarBna a r m a d a DBmak juga m e m a n g tidak j a u h dari M a l a k a , Aceh mengajak a r m a d a D e m a k . s u p a y a mengBrDyok Portugis, R u p a n y a D e m a k bBlum bBrsedia, m u n g k i n diantara sBbabnya a d a l a h karBna p s r b e d a a n kBpentingan d a l a m dagang. F e r t e m p u r a n hBbat-hebatan yang telah berlangsung a n t a r a Fortugis dan AcBh b a n y a k m e n g o r b a n k a n k a d u a pihak, Dalam pBrtempuran tgl. IB P e b r u a r i 1 5 5 8 Sultan k a h i l a n g a n p u t e r a n y a yang'tBrutama yaitu Sultan Abdullah yang mBnjadi Sultan Aru. Dalam s e r a n g a n ini. Portugis dibantu oleh J o h a r , K a r a n a garnas tarhadap J a h o r , lalu AcBh pBrgi mBnyarang dan s e s u d a h itu b a r u k e m b a l i ke AcBh, M a m p e r h a t i k a n b a h w a pada t a h u n tersBbut di Aru s u d a h duduk S u l t a n yang mBnjadi putera Sultan AcBh, m a k a s i t u a s i n y a r u p a n y a s u d a h l a m a hBrobah. J i k a didalam t a h u n 154D, Acah s u d a h d i k a l a h k a n olBh R a t u Aru dan R a t u mBndapat negarinya kBmbali dBngan b a n t u a n Sultan Johor m a k a dari kBnyataan diatas, m a s a J a h o r b a r k u a s a di Aru itu r u p a n y a tidak bBgitu lama, Sultan Aru yang d i m a k s u d tBwas d a l a m partBmpuran di M a l a k a ini a d a l a h Sultan Abdullah, S u m b e r lain mBngatakan b a h w a s e r a n g a n Aceh atas kBkuatan J o h o r di Aru terjadi ditahun 15B4. SBbagai tBlah dicaritakan k e k a l a h a n Aceh di t a h u n 154D di Aru itu, tidak bisa m e m h a i k k a n k e d u a n y a , Sabagai s u d a h dicaritakan p a d a p a n y a r a n g a n di J o h o r ini, Acah tBlah m e n a n g k a p Sultan J o h a r sendiri, y a k n i Sultan A l a ' u d d i n Syah. Catatan-catatan bBrupa d o k u m e n t a s i yang sebegitu j a u h d a p a t diteliti k e m u d i a n m e n u n j u k k a n b a h w a p e r i s t i w a p e r m u l a a n T u r k i m e n d a t a n g k a n b a n t u a n ka Acah b u k a n p a d a t a h u n - t a h u n tarsabut, tapi m a s i h sekitar 2D t a h u n k a b a l a k a n g , disakitar a n t a r a t a h u n 15BD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

IBB

ACEH S E P A N J A N G A B A D

Meriam Lada Secupak; seterusnya).

(Lihat juga pembicaraannya

pada hal 178 dan

danl57D. Sarjana Australia yang kini dikenal ahli dalam sEJarah-sejarah Acah, Dr, Anthony Reid talah bBrhasil mambantangkan sacara labih jelas menganai hubungan Turki-Acah diahad kB IB, Dalam suatu karangannya H47i diungkapkan tulisan ahli sejarah Turki di tahun 1912, Saffet Bey, barjudul "Bir Dsmanli Filasunun Sumatra Saferi" yang sadikit banyak dapat diparhitungkan ada kana mengenanya dangan "taka teki" Lada secupak dari sumber Eropah, Suatu firman (surat keputusan) Sultan Selim II Turki bertanggal IB Rabi'ul-awwal 975 (2D SaptEmhBr 15B7), bsrisi pEnyambutan positif atas pErmintaBn Sultan Acsh yang dibawa oleh wazir (utusan)nya bernama Husin, Dari pertEmuan Husin dsngan SElim II dikstahui betapa besarnya takad kaum Muslimin di kapulauan Nusantara untuk mamhasmi kafir Fortugis yang angkara murka, Diminta supaya Turki mengirim armadanya untuk rnengganyang kafir Fortugis,
1147) Anthony Raid, "Sixteenth Century Turkish Influence in Western Indonesia" Journal of the SEA History, Dec. 19Bg.haL.41ii.

AL K A H H A R DALAM K E M A J U A N

193

J u g a diinginkan agar k i r a n y a dikirim tukangtukang ahli T u r k i pembuat m e r i a m , Dalam surat k e p u t u s a n itu Sultan T u r k i m e m e r i n t a h k a n G u b e r n u r - G u b e r n u r Y a m a n , Aden dan M e k k a h m e m b a n t u p a s u k a n T u r k i yang sadang bErtolak m e n u j u Aceh, Surat k e p u t u s a n tersebut m e m p e r k e n a n k a n p e r m o h o n a n u t u s a n Aceh H u s i n , dengan m e m b a r a n g k a t k a n 15 b u a h kadirqa (galley, gurap) dan dua b u a h bark, u n t u k b e r a n g k a t dari Kairo b e r s a m a seorang pemimpin-ahli m e m b u a t m e r i a m dangan 7 orang tukangt u k a n g n y a , J u g a turut d i b a r a n g k a t k a n beberapa p a s u k a n , m e r i a m - m e r i a m b a s a r kacil. L a k s a m a n a T u r k i Kurt Dglu Hizir disarahi m e m i m p i n skspedisi tersebut dengan tugas k h u s u s m e n g g a n y a n g m u s u h AcEh, m e m p e r t a h a n k a n a g a m a I s l a m dan r n e r a m p a s bEntang-benteng kafir. U n g k a p a n Saffet Bey tersebut m e n g a t a k a n b a h w a u t u s a n (duta besar) H u s i n s a m p a i m e n u n g g u dua t a h u n l a m a n y a di Istanbul, dan begitu Selim II naik tahta segaralah u t u s a n ini ditBrima dan dilayani. MampBrhatikan w a k t u yang lama (mencapai 2 tahun) D u t a b a s a r H u s i n mBnunggu di I s t a m b u l t e r k e s a n b a h w a k e p a r g i a n n y a ka T u r k i itu cukup l a m a , dan ini mirip s s k a l i dEngan w a k t u l a m a (dipsrjalanan) yang disebutssbut d a l a m k i s a h Lada Secupak dari pihak Aceh. Mengingat b a h w a catatan bertsnggal (firman Sultan Selim II diatas) lsbih m B n d s k a t i k e b a n a r a n n y a , m a k a d a p a t diparhitungkan b a h w a k e d a t a n g a n b a n t u a n T u r k i b u k a n d i m a s a sakitar 154D sapsrti yang dicsritakan olsh FintD, tstapi a d a l a h sBkitar 2D t a h u n s s s u d a h itu (15B7-an), Ssbagai dissbut diatas, b a h w a b a n t u a n T u r k i a d a l a h u n t u k m B n g h s n c u r k a n kafir Portugis. Fenulis lshih cBndBrung u n t u k m s y a k i n k a n ini, mangingat b a h w a jika s s k s d a r u n t u k m s n g h a d a p i A r u saja A c s h tentulah tidak a k a n m a m B r l u k a n b a n t u a n s a m p a i ke T u r k i . Dapat diingat b a h w a u n t u k m e n g u s i r Portugis dari P a s a i yang didukung

ACEH SEPANJANG ABAD olah Aru, z a m a n M u g h a y a t S y a h p u n AcBh tBlah b s r h a s i l dsngan m u d a h m a l a n c a r k a n n y a . P e r i s t i w a ganyang m e n g g a n y a n g a n t a r a Aceh d a n Portugis sejak m a s a A l - K a h h a r memBgang teraju kBrajaan, telah juga diungkap oleh Professor Boxer a4si A n t a r a lain disebut a d a n y a peringatan Raja Dam J a a a III pada GubBrn u r n y a di Gaa (India) bBrtanggal B Marat 154B, U n g k a p a n nya mampBrjelas pula b a h w a p e n g a n g k u t a n e k s p a r lada dari Acah s a m p a i m e n e m p u h Laut MBrah s u d a h bBrjalan sejak a n t a r a t a h u n 153D-an dan 15BD-an. SBbuah k a p a l Portugis d i h a w a h p i m p i n a n Antonio da Sousa tBlah disita d e h Acah dilaut lapas. Akibat p e n g a l a m a n ini diparint a h k a n oleh Raja Dom J a a o III s u p a y a u n t u k s e t a r u s n y a setiap k a p a l k a p a l Portugis yang mBngangkut h a s i l akspar dari p a r a i r a n Indonesia h a r u s diperlindungi olah konvOi, Dalam h u h u n g a n itu juga Fortugis m a n i n g k a t k a n kegiatan-kagiatannya, sakitar t a h u h 1 5 5 4 — 1 5 5 5 a r m a d a Portugis m e n g s n d a p tBrus di pintu m a s u k laut MBrah k h u s u s u n t u k m e n y a r g a p k a p a l - k a p a l yang datang dari Gujarat dan Acah, N a m u n p e n g a l a m a n Portugis m B n u n j u k k a n ia tidak hegitu bBrhasil- m e m a t a h k a n kBgiatai^ l a w a n n y a m u n g k i n karBna j u m l a h a r m a d a n y a m a s i h b a l u m mengungguli AcBh, LBhih marBpDtkan Portugis, a d a l a h disamping kegiatan Acah m a n g h a d a p i Portugis dilaut lBpas, Acah juga tak h e n t i - h e n u n y a mBnyarang kB M a l a k a , a t a u saparti d i k a t a k a n olBh Couto d a l a m u n g k a p a n n y a b a h k a n ditempat tidurpun S u l t a n R i ' a y a t S y a h (Al-Kahhar) tak pBrn a h diam u n t u k m B m i k i r k a n p a n g g a n y a n g a n Fortugis. ("navBr turnad ovBr in his bBd -without thinking h o w hB could e n c o m p a s s thB destruction of M a l a c c a " ) . /149/

2DD

1148) 1149)

Boxer, Dp.cit. hel. 4 1 7 . ibid. hal. 4 2 0 .

IX MASA ALMIRAJIMAL DAK SEKITAUXYA
(1871-1607)

Dalam tahun 1 5 7 1 Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah Al Kahhar tutup usia, dimakamkan di Kandang XII, pada batu nisannya tBrbaca B Jumadi'l'awal 9 7 9 Hijriah sBsuai dangan 2B SBptBmbar 1 5 7 1 MasBhi, "Bustanus-Salatin" mBncatat Al-Kahhar mBmBrintah sBlama 2B tahun 9 bulan dan mangkatnya pada tahun Hijriah 9 7 5 , hBrbeda 4 tahun. Tentu lahih mayakinkan catatan pada batu nisannya. Mangkatnya Sultan ini AcBh kBhilangan Raja yang pBrkasa, tsgas tapi adil, paratas pamashur nama AcBh didunia intBrnaaional.
S u l t u n l l u s l n (All HI'u; ui S y u h ) (1*71 — 1579)

Diserukan sBhari itu juga untuk pengganti, dBngan gelar Sultan Husin Ibnu Sultan 'Ala'uddin Ri'ayat Syah atau bargalar juga 'Ali Ri'ayat Syah. SBbagai tBlah dicatat, putsra Marhum Al-Kahhar yang sulung bBrnama Abdullah dan yang olBh ayahnya diparcayakan manjadi Sultan di Aru ditahun 15B4, dalam tahun 15BB tBlah t e w a s di Malaka dalam panyerangan tarhadap' Fortugis yang dipimpinnya kBsana, DBngan sandirinya putara ka 2 Marhum Al-Kahhar ditabalkan. "Bustanus-Salatin" salanjutnya mencatat h a h w a dalam m a s a Sultan ini mBmarintah telah datang kB Acah SBOrang ulama Mekkah dari Masir dari mazhab Syafi'i bBrnama SyBkh Mohammad Azahari atau SyBkh Nuruddin, ia

2D2

ACEHSEPAN JANGABAD

mangajarkan metafisika dan tarus hingga barpulangnya karahmatullah di nagari itu "•» Sultan saorang pengasih pada rakyatnya dBngan sungguh-sungguh msmbantu orang miskin dan melarat, Dalam politik keselamatan ia menaruskan kebijaksanaan ayahnya untuk msngganyang Portugis. Tapi ia tidak bBrhasil, walaupun sampai dua kali penyBrangan kB Malaka dilakukan, ( 1 5 7 3 - 1 5 7 5 ) . Perkembangan sekitar masa tersBbut khusus bsrhadapan dBngan Portugis dapat dicBritakan sedikit sebagai berikut: Sudah sBmBnjak pBrtBmpuran Acah/Portugis di Malaka tahun 15BB, Portugis manganggap parsoalannya dBngan Acah mangandung altBrnatif satu antara dua, yakni akan tetapkah Malaka itu buat Portugis atau terpaksa dilepaskan saja dirampas oleh Aceh, Jika kekuatan tidak ditambah, AcBh tBntu dapat merBbut Malaka, dan untuk ini hanya niBnunggu v/aktu saja, Karena Fortugis menginsafi hahwa mBmbiarkan Acah mangambil Malaka, akan bBrarti mBmbunuh diri sandiri dilapangan semua kehidupan (bahkan akan dirasakan berakibat kelemahan bagi tanah tumpah darah sandiri) maka diputuskan di Lisahon untuk mBngirim sebanyak-banyaknya kekuatan armada kB Malaka. Sejak itu rencana membuat kapal-kapal parang digiatkan sahahat-hahatnya di Fortugis. Untuk mBlancarkan pakarjaan dan tanggung jawab, pBmBrintah Portugis di India (yang SBlama ini manjadi pusat saluruh kegiatan Portugis di Asia) sejak tahun 1571 tBlah mBncoba mangadakan pBmbagian pBmBrintahan mBnjadi tiga gubernur yang bBrkuasa ssndiri-sandiri, langsung bertanggung jawab kB Lisabon. " K a w a s a n " SBlatan, yang mBliputi kBpulauan Nusantara dan Makau (Tiongkok) dijadikannya kB(148) Djajadiningrat, op.cit. h a l . l S 7 . Niemann, op.cit. hal. 114.

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA

203

g u b a r n u r a n sandiri, K a w a s a n ini d i s a r a h k a n k a p a d a Monitz BarBto. K a p a d a n y a juga dibari pangkat " G u b a r n u r S u m a t a r a " , dan dialah a k a n diserahi tugas untuk " m B n a k l u k k a n " Acah. S a h u t a n " S u m a t e r a " ini m.Bngi n g a t k a n " S a m u d e r a " (yaitu S a m n u d a r a - P a s a i ) yang dikBnal juga d i w a k t u dulu sebagai " A c e h " , N a m p a k n a m p a k n y a d a l a m pBrhitungan Fortugis m a s a itu, jika Acah s u d a h bisa d i t a k l u k k a n , SBluruh S u m a t e r a a k a n tBrgBnggam d a l a m k B k u a s a a n n y a . Tapi Barato, yang kBtika itu OBrtugas di Gaa, tidak p a r n a h datang kB M a l a k a , kakota m a n a dia h a r u s p i n d a h u n t u k basis p a n y a r a n g a n kB AcBh. M u n g k i n ia tidak bBrani a t a u baleh jadi menganggap rBnc a n a itu r e n c a n a gila karBna a k a n bisa b a r a k i h a t k a h a n c u r a n Fortugis sandiri dikBtika k a k u a t a n Acah s u d a h m a n a n t u k a n sakali. H a l ini d i k a s a n k a n pula olah tidak d i a d a k a n pBnggantian BarBta yang tidak m a u barrages kB M a l a k a itu. MBmbagi 3 " g u h B r n u r a n " itupun tidak pula dijalankan, N a m u n dalam SBmantara itu sikap yang m i n i m a l , m a n u r u t p a n d a p a t R a j a Portugal, tidak dapat d i a b a i k a n lagi. Sikap itu ialah m B r n p a r t a h a n k a n M a l a k a . D a l a m t a h u n 157B, R a j a Portugal m e m u t u s k a n membBri tugas k a p a d a M a t h i a s dB Albuquarqua ( k a t u r u n a n d'AlbuquarquB, m B r a m p a s M a l a k a 1511) u n t u k b a r a n g k a t kB M a l a k a dBngan dua k a p a l pBrang, yaitu " S a n t a CathBrina" dan " S a o J o r g e " , herikut sagala tBntara dan k a l a n g k a p a n n y a . Dia b a r a n g k a t tanggal 2 Marat 157B, dan dipBrintahkan h a r u s t e r u s saja kB M a l a k a , t a n p a singgah. KBtika m a n d a p a t informasi b a h w a kBdua k a p a l tBrsBbut a k a n l a w a t dipBrairan SBlat M a l a k a p a d a j i d w a l tBrsBbut, a r m a d a Acah yang tBrus-mBnarus mBngawal disakitar p a r a i r a n n y a , sagBra m e m b u a t p e r s i a p a n u n t u k mBncBgatnya. T a p i d ' A l b u q u B r q u a y a n g m a m p B r h i t u n g k a n h a h w a ia a k a n dicBgat olBh kBkuatan AcBh yang lBbih bBsar, lalu m B n g g u n a k a n akal. Ia m a r o b a h -waktu pBr-

a k a n d i s a r a h i k a s u l t a n a n Malaka. A n a k n y a b B r n a m a R a d B n B a h a r olah S u l t a n A l . didarat d a n dipantai/parairan. K a m u n g k i n a n A c B h / J o h o r bBrsBkutu d a l a m s u a s a n a SBbagai itu dapat dinilai dari fakta b a h w a A l i J a l l a b a r i s t a r i k a n dua putari A c a h . M B n g s n a i ini L A . . D a l a m k u t i p a n itu dicBritakan j u g a b a h w a S u l t a n A l i R i a y a t S y a h m B m i m p i n SBndiri pBnyBrangan tBrsBbut. T i d a k l a m a d a l a m k a d u d u k a n itu S u l t a n i n i t a r b u n u h .DDD prajurit d a n b a n y a k s e k a l i m B r i a m . K a s i a g a a n Fortugis b e r t a h a n m a t i . mBnggBmpur hantBng Portugis di M a l a k a . S e m e n t a r a itu s e m e n j a k tiba di M a l a k a d'AlbuquerquB m a m a n g s u d a h s i a p m a n g h a d a p i " b i n g k i s a n " y a n g tBlah d i p B r h i t u n g k a n n y a itu. A d a 1 2 b u a h k a p a l p a r a n g Fortugis y a n g s u d a h s i a p m e n a n t i k a n s e r a n g a n A c e h . s a h i n g g a g s m p u r a n S u l t a n tidak dapat m a n g h a s i l k a n p e n d a r a t a n . A l i J a l l a .3. l a l u A l i J a l l a n a i k jadi S u l t a n . D B n g a n m a m p a r h i t u n g k a n b a h w a A l i (149) "A Saarlght naar Singapore in the 157D's" JMBRAS.K a h h a r d i k a m b a l i k a n kB J o h o r u n t u k mBnjadi S u l t a n . XXIX . Ia bBrhasil lolos dari CBgatan. B a g i t u p u n arm a d a AcBh m a n c o b a m e m b u r u n y a ka M a l a k a . MacGragDr y a n g m a n g u t i p " V i d a dB M a t h i a s D B A l b u q u a r q u a " <i49i m a n g a t a k a n b a h w a k e k u a t a n A c e h s a b a n y a k 1D. Dapat dicatat b a h w a d a l a m pBnyBrangan A c a h d i t a h u n 1 5 B 4 kB J o h o r .2D4 ACEH SEPAN JANG ABAD j a l a n a n a t a u m u n g k i n j u g a DBrkBliling dari SBlat S u n d a . S u l t a n A l a ' u d din ditarigkap d a n d i b a w a jadi t a w a n a n p a r a n g kB A c a h .m a t i a n s e k a l i ini ditandai o l e h p a r h i t u n g a n n y a b a h w a j i k a M a l a k a dapat alah A c a h m a k a putara J o h o r . D e m i k i a n l a h p a d a tanggal 1 J a n u a r i 1 5 7 7 a r m a d a A c e h t e l a h m e n y a m p a i k a n " B i n g k i s a n T a h u n B a r u " . s e o r a n g d i a n t a r a n y a a d a l a h putari M a n s u r b a n g s a w a n F e r a k y a n g k a m u d i a n mBnjadi S u l t a n A c a h . dan a r m a d a A c a h b a r u rnangetahui s e t e l a h k a p a l P a t u g i s tarsehut tiba di M a l a k a d a l a m b u l a n DasambBr (9 h u l a n k a m u d i a n ) . DBngan adanya rencana Acah sebagai itu P o r t u g i s m a m p a r h i t u n g k a n b a h w a J o h o r m u n g k i n a k a n m a n u s u k n y a dari b e l a k a n g .

Sultan Zainal 'Abidin.MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 2D5 Jalla akan bisa tBrpsngaruh dari h u b u n g a n p B r k a w i n a n . S u l t a n Muda ( d i b a w a h u m u r .a w a l 9B7 Hijriah. S u l t a n ini r u p a n y a SBorang bengis dan tidak b-Bcus mBmarintah. N a m u n m a s i h 7 b u l a n i a p u n mangkaf. dinobatkan m a n g g a n t i k a n S u l t a n M u d a dBngan gelar S u l t a n Sri Alam. Tanpa mBlihat darah bBlum ia barsBlBra untuk makan. SBkitar tahun 1 5 7 7 Acah mBnyBrang PBrak. p u t e r a I ' c r a h . Dalam penyBrangan ini Sultannya Ahmad tBrbunuh. tarcatat pada tanggal 5 Dktobar 1 5 7 9 iapun tBrbunuh. MBncapai 2 b u l a n saja i a p u n tBrbunuh. Sultan Mansur Syah. s a s u a i dBngan tanggal B J u n i 1 5 7 9 . (10 bulan) Naik pula Sultan Zainal Abidin putara S u l t a n Abdullah (Aru) putBra Al-Kahhar yang t e w a s kBtika mBnyerang Malaka ditahun 15BB. Ia m a n g k a t s e b a g a i m a n a tertulis pada batu n i s a n n y a di Kandang X I I ditBmpat ia d i m a k a m k a n p a d a 12 R a b i ' u l . Sultan inipun bangis juga dan haus darah (suka mBmbunuh). Hanya ID bulan ia naik tahta. S u l t a n S r i Alam. FBrmaisuri dan 17 orang putBra putBrinya dibawa oleh pBnyBrang k s Acah. L a m a S u l t a n H u s i n mBmerintah AcBh 7 t a h u n . itulah SBbabnya Fortugis melipat-gandakan daya pertahanannya. ("Bustanu's-Salatin"). olah rakyatnya dikBnal dBngan gBlar postuum Marhum mangkat di Kota Lama. tltfa bulan) Ganti S u l t a n H u s i n putBranya SBndiri bBrnama Sultan Muda. (dua bulan) SBorang adik ayahnya (putBra M a r h u m Al-Kahhar) yang mBnjadi R a j a di P a r i a m a n (SumatBra B a r a t ) . Seorang diantara putBra . ("Bustanus-Salatin"). Ia d a l a m p a n g k u a n .

p B n g a r a n g k i t a b S y a i f u l . 13.Q a t i ' . ia bartangguh u n t u k m e m p e r d a l a m kBmbali i l m u n y a kB M e k k a h . Kadua u l a m a tBrsabut m e n g a d a k a n dabat soal A ' y a n u ' l .S a l a t i n " m a n c a t a t pula p a d a z a m a n Sultan ini. mangakibatkan keduanya b a r a n g k a t mBnuju M e k k a h untuk m e m p e r d a l a m pBngBtahuan m a s i n g . 2DB . Winstedt dan R. tiba dari M a k k a h SBorang syBkh bBrnama A b u ' l . M e r e k a tidak bBrhasil m a n u n j u k k a n kabenarannya masing-masing.S a l a t i n " mBncatat b a h w a Sultan M a n s u r S y a h saorang 'alim.J. b a n g s a Arab Quraish.ACEH SEPANJAND ABAD laki-laki yang tBrtua b e r n a m a M a n s u r d i n i k a h k a n dBngan putBri Sultan AcBh b e r n a m a Ghana "sot Dicaritakan. bBrjubah d a n b a r s a r h a n .O. U l a m a kB-2 yang datang m a s a itu saorang bBrnama SyBkh M u h a m m a d Y a m a n i . ilmu U s u i dan Ilmu Fiqh. kBlahiran R a n i r . a m a t salah. tapi k e r a s . b a r m a z h a b Syafi'i. Ia m e m b u k a k a s a m p a t a n l u a s d a t a n g n y a guru-guru a g a m a d a n u l a m a dari luar nBgBri. T a r u t a m a dipBrintahkan s u p a y a r a k y a t taat s a m b a h y a n g d a n bBrpuasa R a m a d a n . ditahun 99D Hijirah. (150) R. F a r i n t a h I s l a m dijalankan. S e m u a H u l u b a l a n g s u p a y a bBrjanggut. SBtBlah itu tiba pula saorang u l a m a dari GujBrat bBrnama SyBkh M u h a m m a d J a i l a n i ibn H a s a n ibn M u h a m m a d H a m i d . Wilkinson. A History oi Perek. KBtika u l a m a . m a s y a r a k a t d i s u r u h tatap barsBmb a h y a n g lima w a k t u d a n b a r p u a s a R a m a d h a n .m a s i n g . b a h w a M a n s u r yang mampBrsunting putBri Acah ini tidak l a m a k a m u d i a n ditabalkan mBnjadi S u l t a n Acah dangan gBlar S u l t a n M a n s u r Syah.a j a r a n dagmatik d a n mistik. bBrisi a j a r a n . SyBkh ini mangaj a r k a n ilmu Munatiq M a ' a n i dan ilmu B i y a n Badi'i.K a h h a r bin SyBkh I b n u Hajar. 'adil. " B u s t a n u s . hal. ahli d a l a m ilmu U s u l u ' d d i n . Ia mBngajarkan juga ilmu Fiqh di AcBh.S a b i t a h . " B u s t a n u ' s .u l a m a Acah ingin m B m p a r d a l a m i l m u n y a d a l a m soal T a s a u w u f m a k a SyBkh ini tidak dapat m a m a n u h i kBinginan niBrBka.

M U K A M M A L DAN SEKITARNYA 2D7 SBpulang dari sana ia akan msmbBntangkan masalah tBrsabut sBdalam-dalamnya. Mansur Syah naik tahta pada tahun 1579 dan hanya hBbarapa tahun kBmudian. MBlayu Farak. ada k a i t a n n y a dBngan kacurigaan tokoh-tokoh tBrmuka di Acah tBrhadap gBJala akan bBrkuasanya Raja-Raja dari tanah MBlayu di Acah. bBrakhir singgasana Acah ditBmpati saorang luar. Mamparhatikan tahun Mansur naik tahta dapat diparhitungkan bahwa tahta kosong Acah yang ditBmpatinya ialah SBtBlah tarbunuhnya Sultan Zainal Abidin. tetapi baru hebBrapa bulan diapun kana racun pula lalu diganti olBh Sultan Ali Jalla. Di Johar RadBn Bahir. maka SBcara adatnya anak itulah mBnggantikan Raden Bahir manjadi Sultan Johar. dalam rangka mBnabalkan adiknya menjadi Sultan disana. dBngan gelar Sultan Jalil. Mangkatnya kBtika kambali dari parlawatannya kB Farak. hal mana tidak jarang terjadi dalam kalangan penulis-penulis sajarah kita. Kalau ini ditBliti bukan tidak bolBh jadi kemangkatan Sultan Mansur Syah sBkamhalinya dari Farak m a r a y a k a n adiknya. Parkambangan-parkembangan ini menunjukkan bahwa tampuk kekuasaan hBndak digBsarkan kB Farak atau ka Johor. putBra Ala'uddin Ri'ayat Syah Sultan Johor yang ditawan kB AcBh yang dirajakan olah Sultan Zainal Abidin Aceh tBlah mati kena racun. yakni pada 12 Januari 15B5 iapun mangkat karBna tarbunuh. Adanya parbadaan bulan mangkatnya Zainal (MarBt) dan naiknya Mansur (Dktobar) tentunya sBkedar kakaliruan pancatatan saja. Puteri Sultan Mansur Syah inilah yang hernikah dengan Ali Jalla Sultan Johar.MASA A L . supaya tenaga manghadapi For- . Sadangkan yang diinginkan di Acah ialah barpBngaruhnya Acah kB Tanah MBlayu. Dengan tBwasnya Sultan Mansur. Dia dipangku. KarBna anaknya yang kecil (9 tahun) masih ada.

ZOB ACEH SEPANJANG ABAD tugis dapat di kompakkan. FBrkembangan SBtBrusnya mBnunjukkan bahwa Ali Jalla Ahdul Jalil Sultan Johor inipun mancoba sandiri mBnyerang Portugis untuk mBrebut Malaka itu. handak dirajakan. Satu dBmi satu saudagar-saudagar orang Eropah sBlain Fortugis talah muncul. Dalam masa Al-Mukarnrnal. hasil kata mufakat para arang bBsar. Tidak haran. tapi anak inipun tBrbunuh juga. hahwa walaupun pukulan-pukulan hBbat dalam pBrtempuran-pertampuran Acah/Fortugis tBlah berakibat melBmahkan kBkuatan Fortugis. . tapi karBna kekuatan berpacah maka panyarangan tidak bBrhasil suatu apa. Tapi baik karana paperangan maraka di Eropah yang mBngakibatkan mBnjalarnya pBrtikaian marBka ka Timur. Labih dulu Raja Asyim yang dibawah umur anak Sultan Ali Jalla Jahor. KBsungguhan untuk mBnghadapi Portugis tidak ada. maupun karBna konkuransi habat-hahatan yang timbul akibat pBrdagangan maka dangan munculnya Iain-lain bangsa itu Acah harus labih cakap menghadapinya. % MUNU AIMitUuin. Tapi dia tBrbunuh ditahun 15B9. tahta AcBh diduduki olBh Sultan Buyung dBngan gBlar Sultan Ali Ri'ayat Syah putBra Sultan Munawar Syah. yaitu Balanda dan Inggaris. Namun hasil pBrgulBtan manunjukkan bahwa kBkuatan Acsh dan Jahor tidak dapat disatukan. Sultan Buy Uhfl (1585—158») SBsudah Mansur Syah mBninggal ditahun 15B5. perhubungan lBbih luas lagi. yang bBrada di AcBh bBrsama nBnBknya Sultan Mansur asal FBrak. Fortugis masih tBtap tidak dapat diusir dari bumi Malaka. Sultan ini dinaikkan. yang dirajakan di IndBrapura.mil (1589-1604) Mula berkenalan dengan Hclanda dan Intfgerl* Lalu naiklah Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah Said Al Mukammal Ibnu Sultan Firman Syah manjadi Raja.

MASA AL-MLTKAMMAL DAN SEKITARNYA 203 Ssbelum Al-Mukammal. Dengan targesa-gesa Sultan Ali J a l l a (Johor) m e m i n t a b a n t u a n Fortugis. J M B R A S . I. 2. dan k a b a r n y a tBlah mBndapat sambutan bagus. Drang-orang B a l a n d a ini a d a l a h yang d i t u g a s k a n aleh s u a t u p a r k o n g s i a n dagang. karBna orang BBlanda SBbagai p a n d u d u k E r o p a h y a n g sBlama ini h a r u s mBmbBli kapBrluannya di E r o p a h malalui 11511 "Johor Lama in the Sixteen Century". " V a n VBrra" n a m a n y a untuk pergi ka N u s a n t a r a . BahBrapa t a h u n mBnJBlang b a r a k h i r abad ka IB. sehingga w a l a u p u n harkali-kali tBlah dapat d i l a k u k a n p e n d a r a t a n kakota (pakan) tidak ada gunanya. d i w a k t u m a n a a r m a d a AcBh talah mBnyarang ibukota Johor. Hel. tapi bBnteng M a l a k a yang k u a t yang b e r a d a di bukit m a s i h saja dapat dipBrtahankan olah Fortugis.w a k t u bisa saja m u n c u l mBnghadapi k a k u a t a n tentBra yang m a n d u d u k i . Kapal-kapal Fortugis dilaut s a w a k t u . yan£ b a r h a s i l m e n d a t a n g k a n a r m a d a n y a dari M a l a k a . Kagagalan AcBh m a u p u n J o h a r m a n g h a d a p i Portugis apalagi u n t u k m e n g u s i r n y a dari M a l a k a . k e p u l a u a n ini sangat k a y a dangan hasil h u m i y a n g mBTBka p B r l u k a n . . sehingga s e r a n g a n AcBh katika itu b a r h a s i l dipukul. orang-orang B a l a n d a s u d a h m u n c u l di B a n t a n ( J a w a Barat). a d a l a h t a r u t a m a d i s a h a h k a n h a r h a s i l n y a Portugis m e m e c a h belah Acah dangan J o h a r w a l a u p u n tadinya k e a k r a h a n a n t a r a kedua k a r a j a a n tBrsabut telah b s r h a s i l dibina. Sagera s u a s a n a pBrdagangan manjadi hangat. BB. ada haberapa tahun d i l a k u k a n oleh a n g k a t a n parang AcBh manyBrang M a l a k a .A. S u d a h m e r e k a dengar dipasarp a s a r E r o p a h .MacgrBgar Ji5ii m e n c a t a t b a h w a d i t a h u n 15B2 telah b-BrkBcamuk pBrang Acah-Johor. SetBlah mBlBwati T a n j u n g F e n g h a r a p a n di Afrika Salatan. d a n menBmpuh p e r j a l a n a n sulit marBka tiba di Banten. XXVIII.

dipBrgunakan olBh Portugis sBhagai bukti u n t u k m B n u n j u k k a n b a h w a BBlanda tidak jujur d a n b a r m a k s u d jahat. T i m b u l l a h m a r a h Sultan k a r a n a n y a . m e r a s a b a h w a k a d a t a n g a n B a l a n d a bBrarti k e m a t i a n buat mBrBka. 1152) Berbagai bahan bacaan dapat dipedomani dari peristiwa kadatangan Da Houtman barsaudara ini. Dari pBdagang-pBdagang disitu. Tiada hBran jika cara-cara B a l a n d a yang b u r u k dalam mBncari p a r h u b u n g a n dBngan arang AcBh. Tapi arang-orang Fortugis yang tinggal di AcBh. m a k a orang-arang b a s a r Acah m e n g a n j u r k a n kBpada S u l t a n s u p a y a mBminjam k a p a l BBlanda u n t u k m B n g a n g k u t tBntBra m B n y a r a n g M a l a k a . Ds Jonga dan sahagainya. s a k a r a n g bBrhasil dapat mBmhBli lBbih m u r a h . arang-orang Balanda m a n d a p a t k a b a r juga b a g a i m a n a k e a d a a n dinBgeri lain. T B r h a d a p k B m u n g k i n a n itu arang-orang Portugis sBmBnjak siangsiang tBlah m e n y a t a k a n niscaya mBrBka (BBlanda) tidak m a u . y a k n i CornBlis sabagai L a k s a m a n a d a n Frederick H o u t m a n sebagai KaptBn dari k a p a l " D B L B B U W " dan " D B L a e u w i n " "V'_ M u l a n y a mBrBka d i s a m b u t baik. Tanggal 2 1 J u n i 1 5 9 9 tihalah di Acah H o u t m a n b a r s a u d a r a . sshingga tidak m u d a h padagang-pBdagang m B m a i n k a n p e r a n a n n y a SBbagai dinBgeri lain. Vlakka. KBpada m e r e k a diberikan k B s a m p a t a n mambBli lada. . F u n SBbaliknya orang BBlanda tBlah d i p r o p o k a s i olah P o r t u g i s . U n t u k mBnguji a p a k a h BBlanda barsBdia m a m b a n t u Acah m B l a w a n Fortugis (yang juga mBnjadi m u s u h BBlanda SBndiri). misalnya buku Stapel. d i a n t a r a n y a yang dipBkBrjakan p a d a pBmarintah sabagai tBnaga ahli. tidak kBbBtulan p a s a r a n mBnjadi hangat juga dBngan k e d a t a n g a n m a r a k a . tBrutama di AcBhi Dicaritakan olah padagang-pedagang tarsBbut. katika itu p B n g a w a s a n atas pBrdagangan di AcBh tBlah diparkBtat.•210 ACEHSEPANJANGABAD h a b s r a p a t a n g a n s a m a n j a k dari Portugis. D a n m e m a n g mBrBka tidak m a u . K a p a d a mBrBka F o r t u g i s mBngatakan b a h w a arang-orang Acah tBlah bBrniat m a r a m p a s k a p a l marBka.

15 Marat 159B. Kapten John Davis. Dia adalah mualim di salah satu kapal " D B LBBUW" dan " D B Laauwin". menurut kaca mata dan laporan pandangan mata orang Barat baiklah dikutip sarha sadikit catatan saorang Inggeris. tapi BBlanda tBlah mBnghadapi kBgagalannya itu dangan kapala dingin. mBndapat pakBrjaan itu SBmBnjak hBrangkat dari Vlissingan. saorang BBlanda bBrnama Van Linschotan. FrBdarick Houtman dan B orang pBngikutnya sadang berada didarat. dalam kBadaan partikaian BBlan- .buat catatan tBntang kaadaan di kapulauan Indonesia. Suatu hari pBmhBsar-pembesar Acah dapat undangan untuk dijamu olBh Belanda di kapal.MASA AL-MLTKAMMAL DAN SEKITARNYA 211 Bukti-bukti yang dikamukakan olah Portugis mampBrtaguh dugaan bahwa Balanda memang betul hBndak mBnyalah-gunakan "gastvrijhaid" (panghargaan tBrhadap tamu) yang diparalehnya dari AcBh. Disitu terbit kacurigaan. arang B e l a n d a m e n y a d i a k a n minuman-minuman keras. PBrnbesar tinggi yang pargi adalah Syahhandar dan pambesar-pemhesar lain adalah patugas keemanan.Bm. tapi dangan kasiagaan. CornBlis da Houtman tawas. Ditangah-tBngah kegBmbiraan yang d i n a m p a k k a n . bBrsama bBbarapa kawan-kawannya. Mereka ditangkap dan dikurung di Aceh 2 tahun lamanya. Drang Acah yang siaga barhasil mangalahkan mBrBka. Dia bBkarja pada kapal Fortugis dan barangkat kB Goa. Kapal-kapal Balanda yang manyusul kBmudian untuk mBlanjutkan hubungan dagang talah marnbuktikan bahwa Balanda pBrlu "mamundurkan" pBmbalasan sakit hatinya sampai waktunya nanti sudah mBngizinkan. DinagBri B a l a n d a s o a l H o u t m a n c u k u p mBnghabohkan. Dia kambali kB Holland ditahun 1592. Drang AcBh niBnyamhut haik undangan ini. Untuk manguji bagaimana suasana Acah dalam masa-masa akhir abad kB IB sampai kB 17. Maka tBrjadilah perkalahian. Sebelum Houtman. tBlah ada juga rn. didalam tahun 15B3.

BBbarapa t a h u n k a m u d i a n k a b B n a r a n n y a s u d a h dapat dibuktikan. K u r a n g jelas s u m b e r m a n a di SumatBra. katika itu. KBtika itu. s u d a h dipBrgunakan c a t a k a n . SBorang Fortugis yang b e r n a m a Don Alfonso Vincent.b a r a n g dari T i m u r dibBli orang B a l a n d a . A d a k a m u n g k i n a n b a h w a yang ditBmui a d a l a h di Acah atau sakitar Taluk A r u ( F a n g k a l a n B e r a n d a n sekarang). kBtika mBrBka b B r l a b u h dipelabuhan Acah s u d a h mBlihat b a n y a k sakali k a p a l . D a v i s m B n g a t a k a n . . ssbab itu BBlanda t a r p a k s a b e r u s a h a m a n c a r i j a l a n SBndiri kB Indonesia.T u a n yang XVII talah dipBrolBh k h a s i a t n y a u n t u k obat. Kesan-kBsan V a n Linschotan tantang Indonesia b a n y a k SBkali m a m b a n t u BBlanda d a l a m m e l a k s a n a k a n cita-citanya m a n c a p a i Indonesia. k a t a Davis. tapat dia t u r u t mBlihat p e r i s t i w a p e n a n g k a p a n Fraderick d a n tBwasnya Cornelis dB Houtman. olBh T u a n . b a h w a ada sumbBr di SumatBra m a n g s l u a r k a n zat balsam.212 ACEH SEPAN JANG ABAD da/Portugis s u d a h tajam. karBna orang-orang BBlanda s u d a h mBmb a w a n y a dari S u m a t s r a " w a a r daze ly dBr aardB mat VBBI profyt voor da stromrna laden dB HeBran XVII w a r d gabruikt als geneasmiddBl". D i a n t a r a b u k u n y a dikBnal "Reys-Gaschrift v a n dB Navigatian dBr Portugal oysBr in Driantan" d a n k a m u d i a n " I t i n e r a i o " d i k a l u a r k a n ditahun 159B. a d a j u g a m e n g B t a h u i zat m i n y a k tab. u n t u k bardagang.k a p a l dagang. dBngan 3 a 4 p e r a h u n y a dari M a l a k a . K a b a r n y a Marco Polo kBtika P a r l a k d i t a h u n 1 2 9 2 . B a i k l a h kita ikuti dulu cerita J o h n Davis k a t i k a dia b e r a d a di A c a h . t a r m a s u k dari nBgBri Arah d a n Fagu yang sibuk m a m u a t lada. s u d a h ada juga di Acah. V a n LinschotBn m a n c e r i t a k a n "dattar Ban fonteyn is op S u m a t r a diB loutar an anckal B a l s a m vloaijt". d i m a n a didapati m i n y a k t a n a h . yang d i m a k s u d . Phillips II R a j a Spanyal yang juga m e n g u a s a i Portugal tBlah m a l a r a n g b a r a n g .

IsBng-isang lalu S u l t a n b a r t a n y a p a d a H o u t m a n : Apa dia arang InggBris. H o u t m a n m B n y a t a k a n m a k s u d pBrkunjungannya. sBbab b a n g s a ini s u d a h dikBnalnya. alat toilat. T a t k a l a H o u t m a n mBnjawab b a h w a dia b u k a n orang InggBris tapi orang BBlanda. y a k n i u n t u k mBngikat tali rBlasi dagang dBngan AcBh. DibBritahukan k a p a d a Houtm a n b a h w a k e d a t a n g a n mBrBka diterima dangan haik. B e s o k n y a H o u t m a n dijernput dBngan r e s m i sabagai b i a s a . dshnya. sBhingga S u l t a n mBnjadi curiga dan lalu . tBrdiri dari barangb a r a n g lux.MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 213 A d a n y a orang Portugis itu tBlah mBnjadi p a r t a n d a b u r u k bagi rombongan da H o u t m a n . pBrhiasan dan SBbagainya. bagaimana baginda m a n y a m b u t t a m u diatas singgasana. sabah Sultan sBbBnarnya h a l u m pBrnah mBndangar n a m a BBlanda. katika m a n a dapat dilihat bagaimana Sultan bsrpakaian. B i n g k i s a n itu sagara dibalas dari Kraton (Dalam) bBrupa p a k a i a n . piring m a n g k u k . Sagara dipBrkatakan soal dagang. H o u t m a n dBngan gagap m a n j a w a b b a h w a orang InggBris tidak ada. dBngan m a n u n g g a n g k a n d a r a a n gajah. B a n g s a ini m a s i h asing SBkali. u n t u k t a m u . dan a k a n dapat dipBrbincangkan selanjutnya soal marBka berdagang. pambBsar p a m a r i n t a h dari imigrasi. M a r a k a diterima audiensi. pabBan dan k B a m a n a n datang m B l a k u k a n pamBriksaan.p a k a i a n Acah. D i w a k t u pBmbBsar-pBmbBsar itu hBndak pulang. baik tantang m a k s u d dagangnya. tBrmasuk juga u n t u k m B m a r i k s a SBnjata yang mBrBka m u n g k i n h a w a sarta. Tapi Sultan kBtika itu m a s i h ingin mBngBtahui a p a k a h d a l a m r o m b o n g a n n y a ada orang InggBris. Sultan m a n y a t a k a n h a r a n n y a karBna n a m a itu n a m a b a r u . m a u p u n tBntang alat pBrkapalannya. Sagara satalah s a u h dijatuhkan sabagai biasa. H o u t m a n m a n y s r a h k a n b i n g k i s a n u n t u k Raja.

k a p a l n y a dipanuhi lada. H o u t m a n mBnjawah! " b u k a n l S a y a datang dari Holland!". D a l a m s s m a n t a r a itu t a r a s a bagi H o u t m a n b a h w a Portugis talah niBmbuat p r a p a k a s i . lagi partanyaannya. Sultan mBngatakan kacBwanya. Yang d i m a k s u d a d a l a h J o h n Davis sang m u a l l i m .h a n a r InggBris tidak ada dikapal H o u t m a n . Tanggal 2 7 . S u l t a n r u p a n y a sBdang mBnguji kBJujuran H o u t m a n a p a k a h orang ini sengaja b a r d u s t a . Tidak ditarangkan kBnapa soal Inggaris manjadi p e r h a t i a n Sultan. D a l a m s u a t u audiBnsi yang diizinkan. D a n sabagai ma n g u a t k a n h u b u n g a n mBrBka. dibBritahukannya k a p a d a S u l t a n k a b u r u k a n arang Fortugis. Dan m e m a n g H o u t m a n ketika itu ada m B m h a w a d a l a m r o r n b a n g a n n y a orang-arang InggBris. MBnganai h u b u n g a n perdagangan. Houtm a n mBngatakan b a h w a m u a l l i m n y a d a n saorang dua lain a d a l a h orang Inggaris yang s u d a h tinggal di Holland. L a l u S u l t a n mBngulangi a p a k a h H o u t m a n arang Inggaris. d i a n t a r a n y a yang tarang a d a l a h J o h n Davis sandiri. H o u t m a n m i n t a s u p a y a k a p a l . . h a h w a Houtman m e n g a t a k a n tidak ada InggBris d i k a p a l n y a p a d a h a l SBOB n a r n y a (menurut pBnyalidikannya) m e m a n g orang InggBris ada dikapal itu. H o u t m a n m e n j a n j i k a n barsadia m a m b a n t u S u l t a n u n t u k m a m u k u l J o h o r .214 ACEH SEPANJANG ABAD bBrkata b a h w a dia sanggup mBnghadiahkanTlDDD p a u n jika b a n a r . MarBka diparkBnankan m a m p a r g u n a k a n sBbuah r u m a h yang ditunjuk. Houtm a n rnandarat dangan anggotanya tBrmasuk pedagangpadagang. S u p a y a tidak manjadi curiga yang t a k parlu.

t a n t a n g a r a n g . dipBrolah k e s a n . b a g a i m a n a InggBris h a g i t u b a r a n i m B l a w a n S p a n y o l y a n g b e s a r . tBrutama bartanya-tanya tantang R a t u Inggeris SBorang p B r a m p u a n ( E l i z a b a t h ) . S u l t a n m B n y a t a k a n t i d a k p u a s n y a . MBrBka m a n B m p a t i s a t u w e k y a n g t e r s a n d i r i . A r a h . M e m a n u h i p a r m i n t a a n tBrsahut. A d a 2 b u l a n tidak ada apa-apa. y a n g m a n g u a s a i s a h a g i a n b a s a r E r o p a h ( m a s a itu). m a k a H o u t m a n tidak a n a k hati. tanggal 2 2 A g u s t u s J o h n D a v i s ditBrima diistana. s u d a h b a n y a k bardiarn disitu. . Ini a a b a b n y a H o u t m a n s u r u h D a v i s s u p a y a tinggal dikapal saja. b a h w a H o u t m a n t i d a k m e m h e n a r k a n Drang Inggaris m e n d a r a t . S u l t a n m a n y a t a k a n k a g u m n y a . KBmudian tibalah saat calaka. S e h a l i k n y a d B n g a n J o h D r . KarBna b e s a r sekali p a r h a t i a n D a v i s pada s a u d a g a r Tionghoa yang p a n d a i barb a h a s a S p a n y o l itu. J u g a s a u d a g a r . tapi (Davis tidak m a n g B m u k a k a n fakta tBntang t u d u h a n n y a tBrhadap Fort u g i s ini) .s a u d a g a r F o r t u g i s .o r a n g b e s a r n y a d a n t B n t a n g p a p a r a n g a n InggBris d B n g a n S p a n y o l .MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 215 M a m p B r h a t i k a n p B m h i c a r a a n ini. AcBh s a d a n g b a r m u s u h . Dia dijemput d a n g a n gajah k B n a i k a n . A c a h d a n Fortugis s a d a n g d a m a i . Dicaritakan satarusnya. 122. hal. B a n g g a l i d a n India. b a h w a m a s a S u l t a n itu. Davis rnengatakan orang-orang Portugislah p u n y a karja. Dia dijamu m a k a n di-istana b a r s a m a S a h b a n d a r . Sultan mBminta s u p a y a h a r t e m u dangan mBrBka. d a w a s a itupun s u d a h b a n y a k tauka-tauka Tionghoa. BBSoknya D a v i s diajak lagi m a k a n . GujBrat. MBnurut laporan p a n d a n g a n m a t a dari Davis.('53)t T a n g g a l 1 S a p t B m b B r . pada p a r t a m u a n berikutn y a di t a n g g a l 2D A g u s t u s . H o u t m a n m B n d a p a t (153) Kutipan VlBkke.c a k a p d a n g a n a s y i k SBkali d a n g a n Davis. D i h a r i itu D a v i s h a r t e m u pula dangan saudagar Tionghoa yang m a h i r b a r b a h a s a Spanyol. S u l t a n b a r c a k a p . Dia diberi p a k a i a n Cara AcBh.

Minuman inilah yang biasa disajiken orang di Indonesia kepada temunya sejak zaman dulu. make mustahilleh suguhan itu tuak. Perlawanan meraka iakukan. kata Davis untuk memimpin penyarangan. Tangah barcakap-cakap dan minum. Dari sungai talah bartolak mBnuju kapal sejumlah perahu dan tongkang dengan perajurit dan alat-alat. Davis dan Tomkins dan seorang Ferancis mBlihat galagat ini. MarBka katakan bahwa Houtman diparsilahkan kedarat. Drang-orang kapal segara curiga dangan gerak-gerik para pembasar yang naik kBkapal. juga nakhoda tBlah mBnyBlamatkannya. dBngan mane waskan arang Turki itu. Datuk Bandahara pargi kakapal lain. Ssorang Turki menyerang Tomkins. Davis membantunya. Davis ruBnalong tBmannya dBngan manembakkan mBriam dari kapalnya. kaadaannya barbahaya. Damikianlah parkelahian itu disudahi dangan tewasnya (kata Davis) Datuk Syahbandar dan luka-luka Datuk Bandahara. kapal dan isinya dirampas. Davis juga mEnyarang. (1541 Manginget bahwa tuak tergolong minuman keres dan terlerang. yakni Datuk Bandahara dan Abdullah. Selanjutnya Davis mengatakan hahwa tuak. untuk mempertahankannya sBbBlum disarang. Datuk Syahbandar. TBwaslah Laksamana dan beberapa lainnya.'»/_ Kata Davis. . Manurut catatan Davis karugian BBlanda BB jiwa. Paling masuk akal minuman itu nira atau air kBlapa muda. bahwa serangan ke Johar akan dibErangkatkan. itu adalah minuman keras dan kalau diminum tarlalu banyak bisa menjadi racun. tapi tidak ditarangkan hahwa arang-orang Balanda yang didarat talah tBrbunuh olBh rakyat yang marah. Dalam pada itu Bandahara tBrus msnyarang. Diberitahukan kBpadanya supaya dimuat tantara AcBh dan alat-alat pBrang dikapalnya. penyarangan maraka mulai. Satiba disana dia mBmbBri isyarat. lalu malompat dari kapal bsrsnang kasuatu kapal dibBlakangnya.21B ACEH S E P A N J A N G ABAD kabar dari Sultan. Segara muncul mendatangi Belanda itu dua orang besar. Mereka menyugukan minuman daripada tuak .

Istana itu cantik. Dalam terlatak satBngah mil dari pBkan. bernama Sultan Ala'uddin. Umurnya telah 1DD tahun. karBna dibantu alah Johor. Fadir. dia duduk BBrsila. bBsar dan barkalDng. Padir. lalu laksamana naik takhta. Drang-orang besar lainnya tidak setuju. dan sagala panjaganya. tapi dia masih kuat. Sajumlah 4D dayang-dayang. Sultan yang memerintah sBOBlum dia. Dipanghadapan. di SumatBra didapati 4 karajaan yaitu Acah. tanpa dilihat arang padanya. Minangkabau dan Aru. Dari perkawinan itu dipBrolah saorang putra dan tinggal di Acah untuk mewarisi karajaan. Ruangan dihiasi dangan tabir lakan Bmas. Nageri-nBgari yang dipar kanalkan kspada Davis waktu itu hanyalah Acah. mampunyai hanya saorang putri dikawinkan dangan Sultan Johor. Acah adalah ihukotanya. Tiga karajaan yang tarsahut kamudian adalah mambayar upati kapada Acah. diantaranya bertugas untuk mBngipasi. Salama 2D tahun dia mamerintah. tapi kBhsraniannya dan kacakapannya memimpin peparangan dimasa raja-raja yang lampau membuat dia naik menjadi Laksamana. masa itu Panglima Angkatan Laut Diraja. Fasam (Pasai) Daya dan Minangkabau. Sultan dapat malihat sBgalagalanya. Davis mancsritakan hahwa Sultan asalnya nelayan. . Dia bBrhasil. disana sini kain sutara. damikian pula orangorang yang manghadap. Tantang Aru dikatakannya tBlah hsbas dari Aceh. tapi ditantangnya terjadi perkelahian. Acah tsrus mEnBrus dalam psparangan besar dengan Johar. Dari tampatnya. Akhirnya putara kacil itu tewas pula. Katika Sultan mBninggal putra ini dipangku olah Laksamana tarsahut. yang harus dilalui dulu sBbalum masuk kBdalam. Katanya tBrlindung olsh pepohanan sehingga tidak kelihatan dari luar kota.MASA A L . barhsranda basar tiga lapis. lsbih 1DDD orang korhan. Ini cerita Davis. ditapi sungai. Sultan Aceh.M U K A M M A L DAN SEKITARNYA 217 MBnurut Davis.

Kesan-kesan seterusnya adalah manganai susunan pBmarintahan pusat. D i a tBntu t i d a k a k a n b i s a n a i k tinggi k a l a u t i d a k p u n y a w i b a w a . S u l t a n tBrlalu SB ring mBnBrima audiansi atau t a m u . H u k u m a n tsrhadap sibBrsalah b e r m a c a m m a c a m . h u k u m b u a n g (kB P u l a u WBh) d a n h u k u m a n mati. B a n d a h a r a d a n Bmpat Syahbandar. d u a d i m u k a . d a n k e m a m p u a n y a n g l u a r b i a s a . k a j u j u r a n . o t a k . inisiatif. p e d a n g . AcBh b a r k a k u a t a n m a m i l i k i 1DD k a p a l p B r a n g . d u a ditatah p a r m a t a m u t u m a n i k a m . Dia m a n y a n d a n g 4 k a r i s . Carita ini tant u n y a h a r m a k s u d m B r B n d a h k a n . p a n a h d a n s e b a g a i n y a . m a n y B m b a h dBngan m e n y u s u n kBdua h a l a h tangannya. k a t a D a v i s : " M B U haaft a r gBBn V B r d B d i g a n d a W a p a n a n . J u g a ada h u k u m a n penjara.t a m u k a r a j a a n yang h a r u s diladeni. a d a SBorang I n d i a y a n g c a n t i k d i s a m p i n g 3 istBri l a i n dBngan bBberapa gundik. Davis rnsngungkap b a h w a Sultan gamar m a k a n sirih. a l s aatBn e n d r i n k s n " .21B ACEHSEPANJANGABAD dihBlakang.a p a . h a n y a m a k a n d a n m i n u m . D a v i s barcBrita yang disalin d a l a m b a h a s a Balanda: " V a n ' s M o r g B n s t o t ' s N a g t s doat h y niBts a n d B r s . A r t i n y a i . m B n VBgt Br n a a k t " . h u k u m p o t o n g . d i a t a k bBrbuat a p a . k a o B r a n i a n . k a r i s .b u a n g w a k t u . Diantara isteri R a j a . S a l a h s a o r a n g L a k s a m a n a Angkatan Laut adalah wanita dan dialah yang d i p e r k e n a l k a n b e l a k a n g a n ini dangan b e r n a m a M a l a h a y a t i . A r t i n y a i d a r i p a g i s a m p a i m a l a m . K a r a j a a n dipBrintah alah Sultan d a n g a n b a n t u a n l i m a o r a n g b e s a r . T a p i a d a j u g a k B m u n g k i n a n d a r i c a r i t a D a v i s itu. Dia m B m p a r s a k s i k a n b a g a i m a n a r a k y a t mBnghormat Raja. sBtiap k a p a l b i s a d i t B m p a t k a n 4DD p B r a j u r i t . SBorang y a n g t a l a h dicBritakannya dari posisi b a w a h a n niBnaik k a p u n c a k yang tinggi s a h a g a i S u l t a n A l a ' u d d i n i n i t i d a k l a h m u n g k i n lagi mempunyai kesukaan sahagai seorang yang suka m e m b u a n g . Alat sBnjata y a n g d i p a r g u n a k a n dari p a d a tornbak.

Dicaritakan SBlanjutnya h a h w a Sultan mBmpunyai juga b a n y a k sakali m B r i a m . p a m b i k i n bBrbagai r u p a minuman. FBnduduk AcBh. MBrBka b e r b a k a t dagang. . m a r a k a hBrkBlahi SBcara lapas saja. R u m o s m e n u r u t orang AcBh. 5 e m a s s a t u siling InggBris. p a r d u d a n tahil.k a p a l n y a dari R u m o s itu ka AcBh.m a r i a m b a s a r dari w a j a . p a d a z a m a n dulu R a j a Salomon tBlah m a n g i r i m k a n k a p a l . empat k u p a n g s a t u a m a s . MangBnai m a t a . dari a m a s . t u k a n g mBriam.m a t a u a n g yang berBdar w a k t u itu.21S MASA AL-MLTKAMMAL DAN SEKITARNYA M a r e k a t i d a k m e m p u n y a i alat p e m b e l a a n . dan 4 p a r d u s a t u tahil. 1BDD k a s a s a r u p a 1 a m a s . t u k a n g k a p a l . b u n y i n y a l a m a k e l a m a a n berobah mBnjadi Acah. J i k a yang d i m a k s u d n y a alat parisai dari t i k a m a n . Dan y a n g d i m a k s u d Dfir (tempat yang diperint a h k a n olah Salomon h a r u s didatangi . J u g a mBrBka ahli-ahli pBrtukangan. letaknya di Laut MBrah. b a h w a mBnurut a n g g a p a n arang Acah.t i k a m a n . t u k a n g a m a s . t a n u n . 4 a m a s 1 p a r d u .S. t u k a n g pBriuk. d i c a r i t a k a n b a h w a Acah t a l a h m a m p u n y a i babBrapa m a c a m m a t a u a n g . 4DD k a s a satu k u p a n g . pat. k u p a n g . s a n g a t g a m a r barniaga. d a l a m p a k e r j a a n itu rnBreka b e r p a n g a l a m a n c u k u p . t u k a n g BBsi. KarBna tBrlalu j a u h s u d a h m a s a Dfir itu sajak Salomon. Davis m a n g a t a k a n . Davis h a n y a mBlihat w a n g e m a s sBbesar w a n g sen. ini tidak hanar. Drang-Drang R u m o s hingga s a k a r a n g ( m a s a Davis barcBrita itu) tBtap m e n g u a s a i pBrdagangan d a n lalu l i n t a s n y a . pBrsis s a r u p a w a n g di InggBris. L a i n n y a d a r i p a d a t i m a h disabut k a s a .M. KBkuatan pBrtahanan darat diparhahat pula dangan a d a n y a b a r i s a n gajah y a n g d i p e r g u n a k a n olBh h u l u b a l a n g hulubalang.) a d a l a h n a m a a s a l Acah. Alat perisai dikenal c u k u p dalam alat-alat perang AcBh. untuk m a n c a r i a m a s .

tidak sopan dan t e r b u r u . Sskali ini dengan t i n d a k a n n y a yang tak t a h u m a l u itu m a m b i k i n dia celaka sandiri). '755. Vlekke: G-eschiedBnis v a n dBn I n d i s c h B n A r c h i p e l . S i p B n g a r a n g m a n c a r i t a k a n pula b a h w a k a k u r a n g a j a r a n dB H o u t m a n di M a d u r a tBlah hBrakibat tidak m u n g k i n n y a dibuka ralasi dagang olah BBlanda disitu. h a b s r a p a t a h u n s B h a l u m H o u t m a n k a AcBh. sEbElum m e r e k a .m u l a datang ka Indonasia telah m e n e m u i kasulitan basar dalam mBngadakan hubungan dsngan Raja-raja di Indonesia karBna merBka k a s a r . dan k B s a l a h a n tBrhBsar h a r u s dipikulkan k a p a d a Cornells de H o u t m a n .h u r u .220 ACEHSEPANJANOABAD J u a l hali lada ditimbang m e n u r u t b a h a r . India dan Tionghoa. P B r i s t i w a d i m a k s u d sipBngarang a d a l a h m e n g e n a i k e j a d i a n di B a n t a n . J o h n Davis tidak mancBritakan sikap-sikap tidak baik dari H o u t m a n katika dia datang ka Aceh. DE laidar v a n dit Bskadar w a s WBBT CornBlis dB H o u t m a n . Ahli sajarah diabad m o d e r n yang s u d a h mBneliti kBmbali duduk p e r k a r a SBcara mBndalam pada u m u m n y a m e n g e s a n k a n b a h w a orang B a r a t yang m u l a . Cornells de H o u t m a n .§ mBngatakan h a h w a Drang B a l a n d a yang m u l a . T u r k i . sabagai m a n a h a l n y a tslah d i l a k u k a n oleh pedagang-pedagang A r a b . ( 1 9 4 7 ) h a l . 119. D i t m a a l w a r d zijn o n b a s c h a a m d optradan h a m ZBH fataal". h a r g a n y a 35 r u p i a h Belanda. BernardH. s a m a dengan 2 1 Dns di Inggeris. F a r s i . k a r e n a n y a h a r u s l a h diperhitungkan hakal terjadi k e s u k a r a n . satu b a h a r 3BD pond Inggeris b a r a t n y a . Dan tatkala m e n c e r i t a k a n AcBh. (Acah talah didatangi oleh dua k a p a l dari Zeeland b u l a n J u n i 1 5 9 9 . VlekkE ijssi. E r kon dus op moeilijkhedEn g a r s k e n d w o r d s n . . Pan merBka n a m a k a n kati.M. Lagi lagi p e m i m p i n r o m b o n g a n n y a . MBsir. Vlakka mBnulis b a h w a " A c a h WBrd in J u n i 159B door 2 schepan uit Zealand bezocht.m u l a datang ka Asia labih b a n y a k m a m p B r a k t a k k a n h u k u m .h u k u m bajak laut d a r i p a d a m B n g a d a k a n s u a t u rBlasi dagang yang taratur.

S i p B m b B r i k B t a r a n g a n r n a n y a t a k a n l a g i b a h w a nBgBri b a s a r di E r o p a h s a l a i n S p a n y a l a d a l a h I n g g a r i s .k a l i m e n u n j u k k a n k a s a n g s i a n n y a . b a h w a B B l a n d a h a n y a s a t u b a n g s a kBcil. d a n p a m e r i n t a h n y a a d a l a h SBorang p e r e m p u a n . . CBrita da H o u t m a n t i d a k m a m p a n s a m a sakali.r a j a di I n d o n a s i a d i m a n a l a t a k nBgBri B a l a n d a d a n BBbBrapa l u a s n y a . u n t u k m B n c u r i p B n g a l a m a n d a r i mBrBka. S u n g g u h p u n p e r e m puan kBkuatannya cukup basar. K a r u a n saja diberi kstBrangan. D i a d i a n g g a p a h l i d a n d a p a t d i p B r c a y a k a s a n g g u p a n n y a m e n c a r i p e r h u b u n g a n di T i m u r . D B H o u t m a n tBrus i n g i n m a n g B l a h u i . mungkin m a k s u d yang mBmhari kBtarangan adalah u n t u k m B n g a t a k a n b a h w a n a g a r i B a l a n d a w a k t u itu s u a t u rBpublik y a n g b a r u dibangun. h a m p i r S B l u r u h E r o p a h . t a l a h SBngaja d i s u r u h oleh o r a n g B e l a n d a kB L i s a b o n . y a k n i BataafschB R e p u b l i k . S a l a h s a t u b o h o n g da H o u t m a n k a t i k a k e p a d a n y a d i t a n y a k a n olBh R a j a . m B n g a t a k a n b a h w a pBlaut-pelaut BBlanda saOBtulnya a d a l a h p a n g a c u t " t B r h a d a p h u m i p u t a r a mBrBka l a r i sBparti t i k u s m B l i h a t k u c i n g " . u n t u k m B n j a d i pBlopor d a n p a m i m p i n r o m b o n g a n k a p a l kB I n d o n e s i a . T a p i S u l t a n diam-diam bartanya kBpada orang Fortugis b a g a i m a n a s e b e t u l n y a BBlanda. a n t a r a M o s k o w (di R u s l a n d ) d B n g a n V s n B t i a (di I t a l i a ) . t e g a s n y a jadi m a t a . T a p i p a d a S u l t a n A c B h y a n g d i k a t a k a n s u d a h t u a itu.m a t a s a u d a g a r BBlanda. Da H o u t m a n h a b E r a p a t a h u n S B h e l u m k e I n d o n B s i a . BBlanda dan Irlandia.MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 221 S i a p a da H o u t m a n ? D a v i s t a t k a l a t i d a k b a k B r j a pada B a l a n d a . N a g a r i n y a t i d a k p u n y a Raja. S u l t a n b e r k a l i . Tatkala diperbincangkan d i m a n a negeri B a l a n d a itu. T a p i t i n d a k a n n y a y a n g s e m b B r o n a i t u tBlah m a r u g i k a n B B l a n d a s a n d i r i di A c a h . k a t a n y a . D i t u n j u k k a n n y a l a h b a h w a nBgBri B B l a n d a i t u b a s a r . bBkarja pada saudagar-saudagar Portugis yang h a r h u h u n g a n kB A s i a . K a r B n a itu s a u d a g a r B s l a n d a y a n g s e r a k a h h e r s i t a g a n g u n t u k m a n g B m u k a k a n n y a . H o u t m a n l a l u m a m b u k a p e t a b u m i . bisa manguasai Ferancis.

m a n g g a r i d a n m B m a n j a r a k a n F r B d a r i c k da H o u t m a n . Sumber m B n g a t a k a n l i m a Drang d i a n t a r a a w a k k a p a l d i d a r a t dibebaskan setelah m a s u k Islam. 1BB7. terjadi penyBrobotan BBlanda atas kapal-kapal dan p a r a h u Acah yang mBngadakan pBlayaran pantai m e n g a d a k a n (156) "Luctor Bi Emergo" (DB G-BscheidBnis dsr NBdarlendBrs in dB Dost Indischen flrchipel). CornBlis da H a u t r n a n t i d a k h e r l a k u s o p a n . hal 2B. Bunyinya: " T i d a k k a h tuant u a n m a l u menjadi binatang liar d a l a m k e a d a a n m a b u k m e r n b u n u h i p a r a p B g a w a i y a n g OBta s u r u h m u h i b b a h b a r t a m u k a k a p a l " . K a t a D a v i s . Ia mBncBritakan marBka singgah dipulau M a l a v i d a m .222 ACEH SEPANJANG ABAD R . D i s a m p i n g itu d i c a r i t a k a n p u l a s u a t u k a j a d i a n d a l a m p a r j a l a n a n dB H o u t m a n . K a r a n a itu r u p a n y a s a b a g a i b a l a s n y a l a l u Sultan mBmarintah m a n i n d a k arang-orang BBlanda yang sBdang b e r a d a didarat d i s a m p i n g m B n a n g k a p . t a r k e s a n d a r i s u r a t yang dikirimkannya kekapal. Zwolls. J a l a s b B t a p a da H o u t m a n tBlah m a n g a n g g a p b a h w a m a s y a r a k a t y a n g d i d a t a n g i n y a m a s i h primitif a t a u s a t i d a k . M u n g k i n i a j u g a m a n g a n g g a p Drang Aceh tidak a k a n mBnaik d a r a h k a l a u mBrBka m a b u k m a b u k mBmbunuhi pihak tuan r u m a h yang sangaja datang kekapal untuk muhibbah: T i d a k h B r a p a l a m a s a j a k p e r i s t i w a H o u t m a n . K a r B n a ia datang dBngan k a p a l p e r a n g r u p a n y a ia m a n g a n g g a p dapat mBmerintahkan apa saja k a h a n d a k n y a apalagi kalau yang d i s i n g g a h i n y a SBhuah p u l a u kacil y a n g h i d u p tarpBncil d a n t a n t a r a m t a n p a s a n j a t a . V a n E c k (i56i m e n g u n g k a p j u g a k B t a r a n g a n p i h a k AcBh t a p i t i d a k d i s B b u t s u m b e r n y a .t i d a k n y a m a s i h bBrdsrajat r a n d a h . . b B r s u r n b a r d a r i c a t a t a n J o h n Davis. M e n u r u t u n g k a p a n itu S u l t a n a m a r a h b e n a r . S B o r a n g istBri t o k a h t B r k a m u k a d i p u l a u itu t a l a h d i p a k s a olBh C o r n e l l s de H o u t m a n s u p a y a h e r j a l a n d i h a d a p a n m a r a k a dBngan tBlanjang hulat. S u d a h i t u da H o u t m a n m B r a m p a s s a g a l a p a r h i a s a n p B r B m p u a n t a r s B h u t . yang tarlatak dilautan Hindia a n t a r a Sri L a n g k a d a n S u m a t B r a .

L a k s a m a n a v a n CaardBn dBngan tidak m a l u . mBnenggBlamkannya. U n t u k mBncari a l a s a n . k e r u g i a n n y a a m a t bBsar. Di E r o p a h o r a n g B B l a n d a s a d a n g giat mBmBrdBkakan dirinya dari pBnjajahan Spanyol/Fartugis.b a r a n g . Atas partimbangan ini.m a l u tBlah manyBrang k a p a l Acah itu. Karsna itu tidaklah menguntungkan sama sakali bagi BBlanda jika SBkaligus dangan itu Balana bermusuh pula dangan Raja-Raja di Indonesia. h a l ini m a m a n a s k a n hati orang AcBh bBnar-banar. Tidak l a m a s e s u d a h itu datang pula r o m h o n g a n k a p a l L a k s a m a n a J a c o b v a n Neck. MerBka tidak t a h u p e r i s t i w a v a n CaBrdBn. Prins Maurits pahlawan dan pambBbas BBlanda yang mBngspalai Rapublik Balanda w a k t u itu l a l u m e m u t u s k a n u n t u k m e n g a d a k a n pBrhubungan diplomatik yang baik dan pardagangan yang lancar dBngan Acah. KBtagangan AcBh/Balanda yang ditimbulkan alah H o u t m a n dan v a n Caardan talah m a n y u l i t k a n Belanda.223 MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA p a n g a n g k u t a n b a r a n g . F a m i m p i n k a p a l itu. juga sumbBr par dagangan dibagian itu tidak dapat dirBbutnya dari t a n g a n Fortugis. dan w a l a u p u n m a r e k a m e n c o b a berbohong b a h w a v a n CaardBn a d a l a h arang Inggaris. J i k a b e r m u s u h t e r u s dangan Acah. salain k a a m a n a n p a l a y a r a n laut. Untuk mamungkinkan harapan ini perlulah mBnurut timbangan Balanda diutus kB AcBh khusus Buatu dalBgasi barat yang akan manyampaikan r a y u a n Prins Maurits sambil mBlupakan paristiwa tawasnya Cornelia da Houtman. dia m s n g a t a k a n b a h w a Acah dan Fortugis sadang h e r k o m p l a t h B n d a k m e n y B r o h o t k a p a l n y a . arang-Drang AcBh tidak percaya. . SBsudah m B m i n d a h k a n SBgala m u a t a n kBkapalnya. MBrBka t a r p a k s a kBluar dari AcBh dBngan h a m p a t a n g a n setBlah mBndapat p a r l a k u a n tidak anak. tBrutama dangan AcBh. I'rliiw Maurltft n i i r a y i i .

S u r a t tBrsBbut b B r b B n t u k " D o r k a n d B " d i h i a s i olBh u k i r a n t a n g a n y a n g c a n t i k d a n g a n huruf-huruf b u n g a n y a . D i s a m p i n g itu b B t a p u n m a n d a p a t k a b a r j u g a b a h w a dBngan m e m e n u h i p e r a t u r a n y a n g b a r l a k u d a n dBngan SBgala. k a j u j u r a n m B r B k a t a l a h m a l a k s a n a k a n m a k s u d m a k s u d pBrdagangan tBrsabut. Tapi tatkala arang-orang Fortugis yang mBnjadi w a r g a dari Raja Spanyol.224 ACEH SEPANJANG ABAD D i p B r i n t a h k a n l a h olBh P r i n s M a u r i t s m B n y u s u n sapucuk surat rayuan yang indah bunyinya didalam bahasa S p a n y o l . r u p a . d i j u a l n y a k a p a d a L. b a h a s a i n i l a h m a s a itu m B r u p a k a n h a h a s a panghuhung. mandapat kabar b a h w a mBrBka sBdang m a n d a p a t pBrlindungan d a n b a n t u a n (157) 225 " E e n brief van Prins Maurits aan den Sultan van fltjah". b a r b u h u h c a p n y a p u l a .t a n g a n i olBh P r i n s M a u r i t s SBndiri. M B n u r u t da R o o "57i s u r a t F r i n s M a u r i t s i n i t a l a h d i j u m p a i k a t i k a K r a t o n ( D a l a m ) s u d a h d i d u d u k i olBh B a l a n d a d i t a h u n 1 B 7 4 . L a l u d i j a d i k a n w a n g o l e h n y a . a t a s parintah bata talahpun hertalak dua b u a h kapal dagang dari nBgBri i n i . TBlah d i k a b a r k a n kBpada bata bBtapa h a i k n y a s a m b u t a n y a n g dibBrikan kBpada mBrBka olah Y a n g Mulia d a n bBtapa cBrmatnya p a l a y a n a n y a n g dibBrikan m B r a k a k a t i k a m a r a k a tiba d i k a r a j a a n Y a n g Mulia.r u p a n y a t B r s i m p a n b a i k . S e s u d a h d i t e r i m a d B n g a n r B s m i di AcBh. huruf-huruf daripada air Bmas. I s i s u r a t i t u s a l i n a n n y a SBbagai b B r i k u t : " P a d a t a h u n y a n g b a r u lBwat. d a n g a n t u j u a n u n t u k m B n g a d a k a n h u b u n g a n p s r n i a g a a n di H i n d i a T i m u r . TBG. d i t a n d a . XXV. d i b u b u h c a p p u l a olBh S u l t a n ( F B r h a t i k a n g a m b a r d i s a b B l a h ini). m u s u h kami. . da S c h a e m a k B r y a n g tBlah m a m b a l i n a s k a h itu u n t u k p B m a r i n t a h " H i n d i a B B l a n d a " . S u r a t itu ditBmui o l a h s e o r a n g fusBlir B B l a n d a k B t i k a p B n y a r b u a n t a r s B h u t . 159B M a s a h i . k a p a l m a n a s u d a h t i b a d i s a n a p a d a tanggal 15 A g u s t u a d a l a m t a h u n itu juga.

•...1 f ' i ' i y .>. . .'. "j'iii»iiid4^ •5.:! .:i-ftc<ii<'..vj. 2 .&Hui kiinxiiij (if* qt^ f^tm-t-ni-l^ < .<... i .-!|>A )/> Y C ' i ' i V...tA'.iU'if.. '.. : .' <->»^!.••....u»: : *K. ::'J?::.." « i .M U K A M M A L DAN S E K I T A R N Y A 225 m AD fc c(zrcnijsinioi. .. .V«c. .fi os navu .. .„. t.(.!-<-<.i.-.>i-no.'.-n iifiuit.v.U(i y.< | i ! ) / « ' A /re' Vi'')><'••'><<'•>« ? ^.).'.. .i. r *<• I'J" '.l».-.V . .A'i».-' •H'. i . .•: • . ' i l J . •<>.' " V 1 *-!«•' / " > .•'/.:) /•.(i|i.VOti' S' '7M.< ': * j i . . :.-.«: ??..c.Ki...... (Salinan bahasa Indonesia terdapat pada halaman 224 oiseoelah mi)./ ' V <v • "-.> i'. .*i.^ii..S » hUi<>(::'...di!.. '. fI.> •. . ..i< . i.'..Willi i<>..u'i..\tr....«.y':i:>iy:btci>)ij^ i f .'i<*i*' in. y PrmciIK.. ' : .i<te<i. > ..i\..(. Dipinggir kiri bagian atas adalah tjap Sultan Aceh.. .vii« j v ./>>.v. v ..<<i(/<.. .It- S^A.^.».. • {^ \ <( • •I) '(' O " .<<.... l t < .\l*:>Wfrw*> . .^ (>%• ! * <.. < * ..i'."NlHil'.MASA A L .<i.jix^taitiJsimo i\ei/ .. r.V ) ' ' .n ..v„'.< <i .• ) •I ':• . > U'jf ft>a ': > 1' -.'..•.0.'.< <r.!) >. i v . I > •> >' \ i .<?*•>?* : t ':. «« !.v ...r.-. .<• K.-.ij :%.^ro II '••••'•• * 3 *l Suraf as// flr/ns Maurits kepada Sultan Atjeh dalam bahasa Spanjol. " ^ • .: v . .^<*?.>-l(u' H i ' ' >>>• .(. . n nvcntat/ ocha pcj-jtsaon..(i<w. 0%\ ^ji^ • V.<<- ..!'>iai.i. ' . .< -Vi«i^> v'.-»ii' X. W .imV.i'.!<.-ii.'<ii..i*i<v> iinii-'n iH(...i:'M«. ' ' i j it" •. > • ..-• • '.:: •..\i. . . .• <•• Vl< * t J i.-.Tim..\ I \ >':.. .. no pajstvio J..• : i . i V i t j i w iw. .kflwi.(V A-. . !>>« >(4IK>if ...

Dlah sabab-sBbab itulah beta b a r m o h o n kBpada Yang Mulia agar k i r a n y a tidak mBmpBrcayai orang-orang Fortugis tBrsabut. sabagai m a n a y a n g dBmikian talah d i l a k u k a n n y a s a l a m a s u d a h lBbih 3D t a h u n dinBgari k a m i . sabagai juga d i l a k u k a n tBrhadap setiap w a r g a yang b a r k u n j u n g kakBrajaan Y a n g Mulia y a n g d a n g a n bBbas tBlah kBmbali. dBngan tujuan u n t u k m e r a m p a s negari itu d a n m a n j a d i k a n w a r g a n y a SBbagai h a m b a s a h a y a . i Tapi T u h a n Yang M a h a k u a s a t i d a k l a h sekali-kali i n g i n s a d a m i k i a n itu. DBngan k e y a k i n a n a k a n balas k a s i h a n Yang Mulia t a r h a d a p m e r e k a .22B ACEH SEPANJANC ABAD y a n g d i j a n j i k a n olBh Y a n g M u l i a . n a k h o d a dari s a l a h satu k a p a l itu. d a n b a h w a kBdatangan mBrBka a d a l a h u n t u k m e r a m p a s kBrajaan Yang Mulia. d i a n t a r a n y a d i k a t a k a n l a h olsh mBrBka b a h w a p a r a s a u d a g a r BBlanda itu a d a l a h bajak laut. inginlah beta m B n y a m p a i k a n h a r a p a n agar k i r a n y a Yang Mulia m a n i t a h k a n mBrBka dipBlihara dBngan baik. d a n s u p a y a Yang Mulia tidak pBrlu mencurigai lagi k a p a d a w a r g a y a n g datang dari nBgBri bBta d a n u n t u k m a n d a p a t kBsampatan barniaga m a k a i n i l a h bBta m a n u g a s k a n p a r u t u s a n sabagai w a k i l bata m e m b a w a s u r a t . KBpada bata d i k a b a r k a n pula b a h w a arang-orang Portugis tBlah m B n g a d a k a n pBparangan t a r h a d a p k a r a j a a n Yang Mulia atas pBrnarintah R a j a Spanyol. serta m B n a h a n m e r e k a . d a n s a b a l i k n y a k a m i t a l a h m a n g a n g k a t sanjata m e n e n t a n g penjajahan itu d a n a k a n tarus m a l a k u k a n n y a s a m p a i bBrhasil. b e r s a m a b a b a r a p a a w a k k a p a l . m e r e k a p u n l a l u mBnceritakan hal-hal yang dusta. Y a n g Mulia tBlah m a n i t a h k a n m a n a n g k a p FrBdBrik da H o u t m a n . u n t u k m a n y a s a t k a n Yang Mulia. hal m a n a berakibat p a n d a r i t a a n marBka. H a s i l pBndustaan itu. samoga p a r a t a w a n a n y a n g kini b e r a d a dinegBri Y a n g M u l i a d a p a t p u l a m a n g B c a p kebebasannya kembali.

TBrmaktub di Dan H a a g . dipantai Afrika T i m u r u n t u k m a m i n t a sepotong surat a n j u r a n (introduksi) dari Raja disitu.DDD TBBI w a n g Spanyol. Matthys AntonissB dan Carnalis A d r i a a n s B . a n t a r a lain m e m b a w a 45D. tBrdiri dari p a r a dBlagasi bBrkuasa p a n u h sejumlah empat orang. D a m i k i a n p u l a k e p a d a mBrBka tBlah bata bBri tugas untuk m e n y a m p a i k a n bingkisan sacara yang lazim k a h a d a p a n Yang Mulia. nBgBri B s l a n d a . y a k n i n a k h o d a . sagala kongai-kongai k a p a l dari Perdagangan mandapat fasilitas d a n p i m p i n a n dari F r i n s . m B n g a d a k a n pBrundingan dangan Yang Mulia. J a n Jacobs d a n Nicolaas v a n dBr LBB. E m p a t b u a h k a p a l yang d i m a k s u d ini ialah " Z B B l a n d i a " . H a r g a Bmpat k a p a l itu BBD. u n t u k m e m b i c a r a k a n b a n t u a n . atas n a m a bBta. SBbagai bukti dari i d a m .b a n t u a n a p a k a h yang dikehendaki oleh Yang Mulia didalam u s a h a m B n u m p a s m u s u h . Balanda talah m a m p a r g u n a k a n a k a n liciknya sapsrti anjing tirjapit.i d a m a n bata u n t u k m B n g a d a k a n pBrsahabatan dangan Yang Mulia. delagasi B a l a n d a itu tBlah mBnyinggahi p u l a u •Rmasyuan.m u s u h .n a k h o d a Cornelis BastiaansB. m a k a dalam p e r j a l a n a n k e Indonesia. k B s e m u a n y a b a r a n g k a t dangan ampat b u a h k a p a l u n t u k . Dan dangan ini bBta m e n d o ' a kBhadirat T u h a n agar Y a n g Mulia d a n k e r a j a a n n y a b e r t a m b a h l u a s s a s u a i dBngan k a i n g i n a n n y a . b e r s a m a bBbBrapa k o m i s a r i s . " L a n g h a B r a c k B " dan "dB S o n n e " talah b a r a n g k a t dari ZBBland pada tanggal 2B J a n u a r i 1BD1. B a l a n d a t a h u h u b u n g a n Sultan Acah dangan R a j a d i s a n a c u k u p baik.DDD w a n g Balanda.MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 227 ini. p a d a tanggal 11 DesBmbar t a h u n e n a m balas r a t u s . Dari Nadarland.k o m i s a r i s (zaakgBlastigdan) yaitu G-Brard da Roy. "MiddBlborgh". Bata m a h o n agar b i n g k i s a n yang dikirim itu mBndapat s a m b u t a n . J a n T o n n a m a n . L a u r e n s (Bicker). Untuk rnanaguhkan harapan tercapainya samb u t a n baik dari p i h a k AcBh.

Dia mBngirim bingkisan yang bagus dan mahal. Dia menjanjikan SBpulangnya di Holland nanti akan mBnuntut maskapai. Maksud kspsrgian utusan AcBh ini sBlain muhibbah. janji BickBr ini dipanuhi.22B ACEH SEPANJANG-ABAD Maurits. Surat yang ditBrima oleh Sultan SBtBlah dihacakan SBcara rasrni lalu Sultan msmbubuhi capnya pula. Tanggal 2 3 Agustus 1BD1 tihalah disana "Zaalandia" dan "LanghB B a r c h s " d i b a w a h K o m i s a r i s GBrard da R a y dan Laksamana Laurens Bicker. KBrugian sabanyak 5D ribu rupiah Balanda. Sabagai sambutan atas parkunjungan ini. Sultan barcadang mBngirim utusan balaaan. Frins Maurits SBngaja manyuruh b a wa surat pangantar dari padanya untuk Sultan AcBh. (Itulah sababnya didalam asli surat Prins Maurits didapati pula cap Sultan Acah). Sesudah di NBdarland. supaya mambayar ganti karugian kapada pBmilik kapal Aceh yang talah disamun oleh v a n CaardBn. Emmanuel Van Matsran sehubungan dBngan keinginan Sultan untuk mangatahui banar tidaknya csrita For- . MBrBka ditarima resmi dalam suatu upacara dan mBrBka dialu-alukan dangan kandBraan gajah. Dan Balanda bBrhasil. Laksamana BickBr dalam audiensi itu mengamukakan tunjuk-rasa-kBcawa dan manyasal atas parbuatan v a n CaBrdan. Dia marayu dBngan SBpanuh-panuh halus pBrkataan. juga untuk mBmpslajari sajauh mana Acsh dapat mBngadakan hubungan dBngan Balanda apabila Acah sabagai gantinya mamutuakan sama sBkali tali dagang dBngan Portugia. Untuk mBnguatkan rayuan itulah dimintakan surat introduksi lagi kBpada Raja di Afrika Timur itu. sebab Raja ini SBdang giat sekali mambangun negBrinya d i s a m p i n g m a l a n c a r k a n p e m b e r o n t a k a n tBrhadap Fortugis dan Spanyal. Penerimaan di AcBh tBrnyata baik. taukanya v a n Caerdan. satu jumlah yang lumayan SBkali zaman itu. Untuk pBrangkatan SBkali ini. tBlah dibayarkan kBpada pBmilik kapal AcBh yang tBlah dirampok v a n CaardBn.

a s a l LuxBmhurg turut d a l a m rombongan delegasi Aceh. PBristiwa ini tBrjadi p a d a tanggal IB MarBt 1BD2. w a a r o m m B sdB onsan voor ZBBrroovBrs gaacht haddBn totdat sa s t r a k s bBtBr diBnaangaanda wardBn ondarricht" (bahw r a tidak ada orang hBrkulit putih salain dari w a r g a yang bBrnaung d i b a w a h R a j a Spanyol dan Fortugis. DicBritakan b a h w a ditangah p e r j a l a n a n pulang itu kBtika malintaBi pBrairan Afrika. s a m p a i n a n t i marBka sandiri mBndapat t a h u h a l SBbBnarnya). hal. Republiek". tBrdiri dari Abdul H a m i d . tidak katinggalan r u p a n y a saudagarsaudagar Arab. S u a t u catatan m B n g a t a k a n b a h w a d a l a m pBr k a l a h i a n m a t i . Wap. p a r a dalBgaai A c a h y a n g m a m a n g tBrdiri d a r i p a h l a w a n p a h l a w a n .k a p a l BBlanda itu tepergDk Dleh k a p a l perang Portugia " S a n Y a g o " yang bBrtindak mBncagat k a p a l . .MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 229 tugis mBngatakan b a h w a m a k s u d delegasi AcBh kB nBgBri BBlanda a d a l a h u n t u k rnBmeriksa a p a k a h b a n a r " d a t t e r gBBn wittB m a n s c h B n sijn.m a t i a n m a n g h a d a p i Fortugis itu. 1BB2. Delft. k i r a . k a p a l .k a p a l asing y a n g mBnjadi m u B u h n y a u n t u k disita b a r s a m a isinya. oleh Dr.k i r a d i d s p a n Sint Helena. 17. /'»/ U t u s a n Acah yang b a r a n g k a t bBrsarna k a p a l Bslanda. turut mBngambil b a g i a n d a n m a l a n c a r k a n (158) Hat GezBntschap v a n dan Sultan van Achin aan Prins Maurits v a n Nassau en de Dud-NBderl. J u g a turut d a l a m r o m b o n g a n p a r a pagiring SBpBrlunya. Saorang j u r u b a h a s a bBrnama Loenard Werner alias FusquB Camis. K a r a n a tidak a d a j a l a n lain k a p a l BBlanda lalu m B n g a d a k a n p a r l a w a n a n mBnghadapi k a p a l pBrang Portugis " S a n Y a g o " c u k u p pBrsanjataannya. sebagai Anggota. sabagai KBtua Sri M u h a m m a d . dBngan sBbab m a n a m a r a k a manganggap b a h w a b a n g s a kita a d a l a h bajak laut b a l a k a . dan allaen dB Dndarsatan v a n dan Coningh v a n SpaangiBn Bnda PortugaBl. L a k s a m a n a Aceh d a n Mir H a s a n .

tapi dalam catatan . SBJarah. ketua delegasi Abdul Hamid talah berpulang kerakhmatullah berhubung karBna gangguan udara dingin yang tak dapat dihadapi olah badannya. Akhir pBrkalahian. katika itu kurang dari satu setangah juta rupiah harganya. Dia maninggal pada ID Agustus 1ED2. Kecuali muatan. SBgala awak kapal Fortugis yang masih hidup diantarkan dulu ke Brazili untuk ditinggalkan diBana Tanggal 2D Juli 1BD2 rombongan kapal BBlanda barsama deiegasi Acah tiba dBngan selamat di Zeeland (negBri BBlanda). Dia dikebumikan di Middalburg. Mauritium . Tidak berapa lama setibanya dBlBgasi di Naderland. juga barang-barang pBrhiasan intan berlian dan segalanya.2313 ACEH SEPANJANG-ABAD kapahlawannya. Pada batu nisannya tertulis kBtarangan yang diukir dangan huruf Latin. BBlanda paranan marBka tidak disabut-sBhut. dan merampas kapal sarta sagala isinya. SBbagai berikut: Hie Situs Est Abdul Zamat Princeps Lagationis A RagB Tabrobanaa SBU Sumatraa Sultan Alcidan Raiatza Lillo LahB Falalam Ad Illustriss. Harta rampasan dari Fortugis amat banyak sekali. B B l a n d a tBlah m e l a n g s u n g k a n upacara pemakaman sesuai dBngan lazimnya untuk seorang agung. BBlanda bBrhasil mamukul Fortugis. Menurut catatan. Atas kemalangan ini pihak BBlanda sandiripun turut rnsnyatakan dukacitanya. dua puluh hari setelah tibanya dinegeri Balanda. dan mBnurut sumber Balanda kuburannya adalah dalam garaja Sint-PatBr. Princip.

Maurits tBlah mangurus upacara sambutan yang cukup mBntareng. pada tanggal 1 SBptambBr 1BD2 bBrangkatlah dalBgasi dari Middalburg mBnuju markas Maurits. Accapar.M U K A M M A L DAN SEKITARNYA 231 Missaa Cum Duah.C. Navi. DBlBgasi Acah ingin langsung manamui Maurits ditampatnya. Salama hersama Maurits dalBgasi dipartunjukkan hasil-hasil parang manghadapi Spanyol dan turut pula mamparhatikan mBdan parang. mBninggal ditahun 1BD2.. DalBgasi manggunakan kasampatan maninjau kota dan kampung-kampung Balanda. Liburnicum Lusitanam Vixit An. Tutup usia 71 tahun. IndonBsianya kira-kira: Disini dimakamkan Abdulhamid. kBpala dBlsgasi dari Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah. Dalam kBSBmpatan itu disBrahkan surat-surat dan sagala bingkisan. LXXI Dbiit Anno CI I C II H. yang talah merampas kapal pBrang Portugis. utusan untuk mBnamui Yang Mulia Prins Maurit dangan dua kapal ZBBUW. Zaland Quae In Dedit. Prins Maurits SBdang berada dimadan partampuran yang barmarkas bBsar disuatu kampung bernama Grave. Lillahi Fi'l Alam.M.MASA A L .F. DBngan diiringi DlBh pihak Balanda. MBrBka pulang manom- . KompBni Hindia Timur mBmbuat pBringatan ini. Masa pBrkunjungan delBgasi AcBh.

232

ACEH SEPAN JANG ABAD

pang rombongan StBVBn v a n dBr HagBn BBSudah bBrada ± IB bulan (hingga IB Desembar 1BD3) disana. Akhirnya sehubungan dBngan keberangkatan utusan AcBh ini dapatlah dicatat bahwa kBrajaan bBrdaulat yang pertama-tama mengakui lahirnya suatu negara BBlanda yang baru saja bsrdaulat pada zaman itu dB jura dan da fakta, adalah kBrajaan Aceh, (Dalam tahun 1B72 kBtika Balanda sibuk bBrsiap-siap hBndak mBnyerang Acsh, Multatuli dangan sBdih pBrnah mengingatkan pBristiwa pengakuan itu, katika berbicara dalam suatu pertemuan di WiBsbadBn, Katanya; "KBtika Balanda mampBrjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol, karajaan Acahlah yang pBrtama mengakui Balanda sabagai satu bangsa yang merdeka". Belakangan BBlandalah satu-satunya nsgara yang ingin manghapuskan ksdaulatan Acah, Madu balaa tuba). Dalam perangkatan manuju pulang itu rombongan BBlanda tadi tBlah manyinggahi India. BBlanda barhasil pula memperolBh dari Sultan Acah surat parksnalan (introduksi) untuk Sultan Akbar, salah saorang Raja basar di India zaman itu. Sultan AcBh memang mBmpunyai rapat sakali dBngan Sultan Akbar ini. DBngan surat parksnalan ini mudahlah Balanda mandapat fasilitas dagang di bandarbandar besar di India, saparti Cambay (Gujarat), Juga Sultan dBngan rala tBlah mambBri surat parksnalan kBpada utusan BBlanda itu untuk Raja Kalikut, Raja-raja Banggali dan Sailan. DBngan kunjungannya kB Acah, BBlanda barhasil mandapat yang diingininya. Satu kantor dagang Balanda talah diizinkan olah Sultan untuk dibuka di ibukota Acah Daru's-Salam, Frederick da Houtman dan B orang yang sudah dikurung Z tahun lampau, dikBluarkan kambali.

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 233 SBlama dikurung, FrBderick bBrhasil m e n y i a p k a n k a m u s Belanda/Melayu, dicetak SBpulangnya di Amsterdam, d a l a m t a h u n 1BD3. K a m u s ini k a m u s pBrtama M B l a y u / B a l a n d a . K a m u s pBrtama MBlayu/Italia, d i s u s u n olBh FigafBtta dalam tahun 1 5 2 1 .
I ' c r k c i i u l u n dvntfan I i i ^ c r l s .

Tidak l a m a k a m u d i a n tihalah pula p e r k u n j u n g a n Sir J a m B s LancastBr ka AcBh, R a m b o n g a n n y a tBrdiri dari tiga k a p a l , y a k n i " D r a g o n " , "HBctor" dan "AscBntion". Dalam "HistorischB bBSchrijving dBr raizBn of niBuwa Bn volkoomB v e r z a m e l l i n g v a n da a l l e r w a a r d i g s t e an zaldzaamsta Zee - Bn Landtagtan tar intdBkkinga Bn nasprBuringa gaddan, anz. 'sGravBnhagB an A m s t e r d a m 1 7 4 7 - 1 7 6 7 " , a n t a r a lain didapati laporan-laporan pBrj a l a n a n LancastBr ini. Disitu dicatat tibanya dipalabuhan B a n d a AcBh, 2 Mil j a u h n y a dari kata, p a d a tanggal B J u n i 1BD2, SBsudah Bmpat h a r i lBbih dulu mBraka mBlihat dari j a u h d a r a t a n p u l a u SumatBra, MBrBka m e n a k s i r d i p a l a b u h a n SBdang b e r l a b u h IB s a m p a i IB b u a h k a p a l - k a p a l dagang dari sagala b a n g s a , BBnggali, Kalikut, M a l a b a r , GuJBrat, Fagu, FBtani, dan Iainlain. M a s a itu, ada dua orang BBlanda turut dangan p e m h e s a r AcBh yang datang mBmBriksa. MarBka a d a l a h padagang yang ditinggalkan m a n g u r u s faktori B a l a n d a , h a s i l izin y a n g b a l u m s e l a n g l a m a tBlah dipBroleh BBlanda. L a n c a s t a r b a l u m ingin mBndarat. Dia m e n y u r u h k a p t a n H a r r y MiddlBton, Dicaritakan, J a m a s LancastBr sandiri b a l u m t u r u n k e d a r a t karBna m a n j a g a s e s u a t u k a m u n g k i n a n , LancastBr n a m p a k n y a tidak ingin riaiko. TBntang dirinya dapat dicaritakan SBdikit, b a h w a dia tarkBnal Babagai seorang t u k a n g ssrobot juga. B r i a n H a r r i s o n d a l a m b u k u n y a bar-

234

ACEH SEPAN JANG ABAD

S.i

/ / I t»"-^%»*..»»*««:'*«rjF* »»k*;-<Jc»»KK * - " " ' • • r T * * * * * 1 * ' i" v» J V T O

*\

*, / ' i * 4 * < » * * » *

«. *"r ^JE , -

„*,

*

i»>»»' c,l«>»
Kapal-kapal Inggeris "Dragon", "Hector" dan "Ascention" (dari rombongan Lancaster) sedang dipelabuhan Aceh (1601). Dibuat menurut khayalpenggambar C.Jetses (untuk i/ustrasi suatu cerita dalam majalah "Indie" - 1918).

MASA A L - M U K A M M A L DAN SEKITARNYA

235

judul "South East Asia, A Short History", mBncaritakan, bahwa LancastBr pBrnah " b a r m a r k a s " di Panang sabagai pangkalannya rn.Bnyam.un di Sslat Malaka. Tapi hasil samunnya tidak hBrharga, Katika dia pulang kB Inggaris, dihitung harga harang yang dibawanya masih jauh dibawah nilai dari banyaknya manusia yang hilang jiwanya, karBna rnelakukan aksi bajak laut itu. Di Penang saja mati orangnya 26 arang. Tapi rupanya orangorang sabagai LancastBr dizaman itu barguna sekali, Seorang yang bisa rnenghadang dilaut dan barhasil membawa rampokan bahkan mernpersBmbahkannya kBpada Raja diabad IB dan 17 itu mudah saja diagung-agungkan sabagai pahlawan nusa dan bangsa, KBtika mendarat kekota, Middleton dan pengiringnya tBlah disamhut dBngan baik, Dia datang sBksdar untuk bBrtanya dapatkah surat Ratu Inggaris untuk baginda "His Mayasty King of AchBBn and Sumatra" diantarkannya, Sultan manyBtujui untuk manyambut surat itu, Untuk tanda simpati Raja, m a k a kBpada Middleton dihadiahkan sBparsalin pakaian yang mahal, langkap dBngan songkok yang bartakatan emas, Hadiah ssbagai ini tarmasuk istimewa, dan akan dibarikan kalau Raja menghargai pBrkunjungannya. Hari kB-3, turunlah Jamas Lancaster, Dia diiringkan oleh 3D pBngikut. Maraka disongsang olBh saarang pBmbasar yang manyadiakan anam akor gajah untuk kandaraan ka Dalam, Gajah itu hBsar-hasar, ada yang sampai 14 kaki tingginya. Diatas tBrsBdia tBmpat duduk yang bartutup (sBparti dalam sedan), Gajah itu dibBri pakaian dan hiaBan. Gajah yang ditBngah khusus untuk tBmpat Burat dari Ratu Elizabeth, LancastBr dibelakangnya lagi. Lain panyongsong golongan bawah barjalan kaki. MBrBka diarak dBngan bunyi-bunyian, panuh pula orang ramai mangiringnya. SBtBlah tiba dipintu garbang, dipsrin-

236

ACEH SEPANJANG ABAD

tahkan manunggu. Panjaga pintu mambBri kabar ka istana. Cepat juga ia dipBr silahkan masuk. Sebaik tiba dihadapan S u l t a n , L a n c a s t a r lalu mBmbBri harmat, sBpBrti cara mambari hormat kB pada Raja negarinya, Dia mBnyatakan sakali bahwa maksud kadatangannya adalah mBnyampaikan surat Rath Elizabeth, Isinya mengandung usul supaya diadakan hubung an parsahabatan dan perdagangan, TBngah-tBngah bicara, Sultan mBmotong kata, lalu bsrtibah: A k u y a k i n b a h w a tuan latih karena barlayar j a u h , S i l a h k a n l a h duduk saja, SBtBlah malaku kan anjuran Raja, sBJurus kemudian sBcara SBramonial Lancaster lalu msnyarahkan surat Eliza bath yang dibawanya, Sultan mBnsrima surat itu d a n l a n g s u n g ma nyarahkannya kBpada bantara yang bardiri di dakatn y a . SBlaBai i n i l a l u Lancaster menyerahk a n b i n g k i s a n n y a , tar-

'jjJjfUaJ

Penggambar Belanda, C.Jetses (dalam majallah "Indie" 1918) mengkhayalkan penyambutan pihek Sultan Aceh, Ah Mukammal, atas kedatangan Lancaster waktu itu bertindak sebagai Dutabesar Inggeris dan utusan pribadi Ratu Elizabeth.

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA

237

diri dari: sBbuah p a s u bBsar dari p a r a k dangan p a n c u r a n n y a ditBngah, 2D kg bBratnya; s e b u a h take p a r a k besar; SBbuah k a c a m u k a y a n g besar; s a b u a h ketopong dBngan j a m b a k n y a ; s a b u a h torak dangan pistol tBmbak yang cantik; k a i n s a n d a n g a n t e k a t a n indah; k i p a s bulu b u r u n g . S B m u a n y a b i n g k i s a n ini d i s a r a h k a n R a j a kBpada bBntaranya, kBcuali kipas y a n g m a n a r i k hati. D i s u r u h n y a dayangd a y a n g s u p a y a m e m p e r g u n a k a n k i p a s itu m a m p a r s a g a r udara u n t u k n y a . K a m u d i a n LancastBr balik lagi duduk b e r k e m b a n g sila, m a n u r u t i r a s a m MBlayu. H i d a n g a n p u n disajikanlah, j a m u a n d i l a n g s u n g k a n SBcara b s s a r b a s a r a n . D i k a l u a r k a n l a h pula piring m a n g k o k terbuat dari e m a s m u r n i . TBmpat duduk Sultan, kira-kira s e k a k i labih tinggi dari yang Iain-lain, K a p a d a LancastBr disajikan a r a k (Mungkin yang d i m a k s u d : nira), Tapi (mungkin karBna k u a t i r hoyong), dia m i n t a izin p a d a R a j a s u p a y a bolah menc a m p u r m i n u m a n n y a dBngan air t a w a r , SBhabis m a k a n , d i p s r t u n j u k k a n tari-tarian dangan m u s i k n y a . SBsudah itu LancastBr dibBri h a d i a h . H a r i - h a r i b a r i k u t n y a d i l a k u k a n p a r u n d i n g a n . Untuk ini S u l t a n m B n u g a s k a n d a n m a w a k i l k a n kBpada u l a m a S y a m s u d d i n Al SumatBrani dan Kali Maliku'1-Adil. " » ' . F a r u n d i n g a n - p a r u n d i n g a n d i l a k u k a n d a l a m bahasa A r a b . L a n c a s t e r m e m b a w a saorang J a h u d i dari E n g l a n d u n t u k j u r u - b a h a a a yang faaih bBrbahaaa Arab dan banyak mBmhantu JBndaral (Lancaster), TBntang kadatangan L a n c a s t e r di AcBh, ada baiknya d i s a s u a i k a n carita diatas dangan kutipan Marsdsn, dalam bukunya " H i s t o r y of Sumatra" hal 4 3 6 di Indanasiakan antara lain sabagai bsrikuti
"59/ Cerita lengkap mengenai pengalaman Lancaster balakangan ini talah dihimpun dalam 'ThB Voyage o{ Sir JamBS Lancaster to tha East Indiaa, ad. Markham (Hakluyt Society, jilid LVI).

23B

ACEH S E P A N J A N G ABAD

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA

23B

"LancastBr y a n g m a n j a d i p e m i m p i n katiga k a p a l t e r s e b u t tBlah d i s a m b u t olBh S u l t a n d a n g a n u p a c a r a l u a r b i a s a d a n p a n g h a r g a a n , Surat R a t u Inggaris tBlah diarak k e i s t a n a d a n j e n d e r a l tBlah m e n y e r a h k a n b i n g k i s a n y a n g bBrharga, tBrdiri dari b a r a n g - b a r a n g y a n g d i k a g u m i , diant a r a n y a sBbuah k i p a s b u l u burung. D i a n y a t a k a n pars a h a b a t a n antara y a n g d i p a r t u a n n y a R a t u InggBris d a n g a n k B k a n d a n y a y a n g tercinta, R a j a A c e h y a n g b a s a r d a n parkasa. Dia (LancastBr) tBlah d i u n d a n g d a l a m j a m u a n y a n g SBngaja d i a d a k a n u n t u k k a s a n a n g a n . J a m u a n itu tBrhidang alat-alat daripada a m a s , k a t i k a m a n a d a y a n g - d a y a n g R a j a m e l a d a n i , marBka l a n g k a p dBngan p a r h i a s a n g e l a n g d a n pBrmata; marBka mBnari d a n bBrnyanyi u n t u k kBSBnangan t a m u . SabBlum b a r a n g k a t , S u l t a n tBlah m a n y a r a h k a n hadiah sehagai b a l a s a n untuk disampaikan pada Ratu, d i a n t a r a n y a s B p a s a n g c i n c i n dBlima y a n g m a h a l " , LancastBr t a m p a k n y a tidak s a b a r p a r u n d i n g a n m e m a k a n -waktu l a m a , tapi S u l t a n tidak m a r a s a parlu didasak-dBsak. Hasil-hasil parundingan, pada pokaknya adalah: 1) 2) 3) InggBris dibBnarkan m a s u k d a n b e r n i a g a di AcBh; B a r a n g - b a r a n g merBka b a b a s dari bBa m a s u k d a n kaluar; J i k a k a p a l InggBris, b a r a n g - b a r a n g n y a d a n orango r a n g n y a mBndapat k B c a l a k a a n , mBrBka bBrhak di bsri b a n t u a n d i m a n a s a j a di AcBh; MBrBka b a b a s m e n e n t u k a n sandiri tBntang harta b e n d a marBka; SBgala pBrjanjian bBli d a n d a g a n g y a n g s u d a h ditutup, harus disalBsaikan pBmbayarannya; M a r a k a bBrhak m a n g a d i l i p a n j a h a t - p B n j a h a t tar h a d a p marBka; M a r a k a bBrhak m a n g a d i l i b a r a n g s i a p a y a n g m s m bBri m a l u mBrBka;

4) 5) 6) 7)

24G

ACEH SEPANJANGABAD B a r a n g - b a r a n g mBrBka tidak balBh d i t a h a n , d a n tidak bolBh d i t e n t u k a n SBndiri h a r g a n y a ; MBrBka b a b a s b e r g e r a k .

B) 9)

MBnurut c a t a t a n dari l a p o r a n tBntang LancastBr ini, SBgara s e t e l a h b a r h a s i l p e r s e t u j u a n tersebut, orang InggBris l a l u m i n t a k e s e m p a t a n mBmbBli l a d a l a n g s u n g kB Par i a m a n . U n t u k ini L a n c a s t e r m a m i n t a agar S u l t a n s u d i mBmbBri surat u n t u k d i b a w a olBh Middleton k a s a n a , karBna d i a l a h y a n g a k a n pBrgi dBngan k a p a l " S u s a n n a " . A s l i n y a surat parintah S u l t a n y a n g dibBrikan kBpada Middlaton itu k i n i t e r s i m p a n d i d a l a m B o d l e i a n Library Oxford (bBrnomor M S D a u c a Dr. 4 l i h a t l a h J o u r n a l Straits B r a n c h R . A . S . 3 1 — 1BBB), S e p B r l u n y a dikutip sbb: (Diatas s a k a l i cap d a n g a n huruf Arab; A s s u l t a n 'Ala'uddin S y a h bin Firman).

"Dangan anugsrah Tuhan SBTWB Alam sakalian S a b d a y a n g m a h a m u l i a , datang kBpada SBgala p a n g l i m a nBgBri d a n k a p a l - k a p a l s a g a l a nBgBri y a n g t a k l u k kB A c a h , A d a p u n b a r a n g (dike-) tahu(i olah) k a m u s e k a l i a n , b a h w a k a p a l orang Inglitir (Inggaris) i n i k a p i t a n n y a b e r n a m a H a r r y MiddlBton. A s a l n y a k a p a l ini bBrlabuh di (pB) l a b u h a n nagari A c a h . BabBrapa l a m a n y a ia d i s a n a , m a k a

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA

241

mohan dirinya ia bBlayar kB J a w a . Jika ia mam (h) Bli lada atau barang SBSuatu dihBrinya kamu dirham atau barang sBsuatu. Yang orang Inglitir ini adalah arang (= warga) sahabat kita Raja Inglitir. Maka kapitannya dan segala saudagarnya itu hamba (= warga) pada Raja Inglitir. Yang arang Inglitir itu sarasa arang kitalah. Jika ia (bar) bali bsrjual dangan kamu yang (tinggal) dalam tBluk rantau (= wilayah) AcBh itu, dangan sahanar-bBnarnya juga (= dia talah dibari izin). Maka surat samai ( = summons) yang kita karuniakan akan dia ini dangan dipohankannya dari pada kita, supaya jangan ia dicabuli (diengkari) (olah) sagala arang taluk rantau kita. Maka jika ditunjukkan kBpada kamu sekalian samai ini, handaklah kamu parmulia ( = taati), dan janganlah sBSBOrang dari pada kamu msncabuli dia. Inilah sabda kita kBpada kamu SBkalian. "Was salam". Surat lainnya yang talah dikaluarkan olsh Sultan Aceh hersamaan dBngan itu, ialah pengumuman tantang parsBtujuan antara AcBh dan InggBris, yang isinya marnhBritahukan bahwa arang InggBris talah diberi izin barniaga dan meraka talah dijamin kasalamatan jiwa dan harta hBndanya alBh pBmarintah Acah. Tampaknya LancastBr dalam pBrjalanan sekali ini merasa tidak haruntung. Katanya John Davis talah mBmbohangi marBka semasih di London; Davis mBngatakan harga lada hanya 4 raal, tapi sahatulnya harganya 2D TBBI sakwintal, KarBna k u a t i r h u b u n g a n n y a dBngan AcBh tBrganggu olah Portugis, Lancaster mBminta izin supaya bisa dibuka satu kantor (factory) dan juga dimintanya supaya dipBrbolBhkan mBndirikan sabuah bBntBng dikuala

242

ACEH SEPAN JANG ABAD

pelabuhan. Maksudnya untuk manjaga supaya barangb a r a n g n y a y a n g a d a d i k o t a d a p a t d i s B l a m a t k a n , j i k a tBrjadi bahaya kebakaran, katanya. T i d a k l a h r u p a n y a S u l t a n SBmudah itu saja m a n g i z i n k a n p a r m i n t a a n tBrsBbut. S u l t a n l a l u m B n j a w a b : — Maukah tuanmu mBngawinkan anak gadisnya d a n g a n a n a k k u , s a m p a i d i a OBgitu k u a t i r dangan k e s e l a m a t a n negBriku?. " T i d a k l a h p a r l u s u s a h - s u s a h m B n d i r i k a n DBntang, Ada s a b u a h r u m a h dua mil dari kota. B o l s h k a h pakai r u m a h itu u n t u k k a n t o r . D a n a k a n k u s u r u h j a g a s a m p a i tidak parlu kuatir m u s u h dan a p i " . DBmikian Sultan memberi keputusannya atas pBrmintaan yang bBrhahaya itu. Mengenai surat menyurat Ratu Elizahath dan S u l t a n AcBh m a s i n g - m a s i n g p i h a k t a l a h m a m h u m h u i s u r a t nya dengan pujian atas k e b a s a r a n masing-masing R a t u E l i z a b B t h m e m u j i k s g a g a h a n S u l t a n m B n y B r a n g P o r t u g i s di Malaka dalam tahun 1575 dibawah pimpinan panglima p a r a n g n y a y a n g g a g a h bBrani, m e n u r u t s u r a t E l i z a b e t h itu namanya RagamakDta. Sehaliknya Sultan Acah mBmbalasnya sambil m a n y a t a k a n k a g u m n y a pada kabBsaran Ratu Inggaris, y a n g m a s a itu ditulis olah A c a h t e l a h m a m B r i n t a h kBrajaankBrajaan Inggaris, FBrancis, Irlandia, Hollanda dan V r i a s l a n d , S u l t a n n y a t a k a n j u g a k a g u m n y a b a h w a R a t u Inggaris dapat m a n g a l a h k a n S u l t a n Afranjiah ( m a k s u d n y a R a j a S p a n y o l y a n g w a k t u itu m a n g u a s a i Portugis). Folitik " b i j a k s a n a " dari BBlanda talah sairing dangan usahanya untuk mamajukan kagiatan-kagiatannya di A s i a , T u j u a n B a l a n d a i a l a h s u p a y a t B r h a d a p k o m p a k d a n j a n g a n s a m p a i terhit p e r i o m b a a n y a n g m e r u g i k a n a n t a r a s a s a m a b a n g s a BBlanda sandiri. " I d e e " ini mBndapat s a m h u t a n simpatik dari Raja Maurits, b a h k a n didorongnya,

243 MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA Didalam b u l a n Marat 1BD2 tBrbantuklah KompBni Hindia T i m u r alias V.D.C. yang tBrkanal. KarBna u n t u n g n y a s u d a h s a m a jelas d i b a y a n g k a n oleh p a r a p a n g u s a h a , SBgeralah tBrkumpul modal BV2 juta r u p i a h Belanda. Lagi pula pBngusaha BBlanda SEndiri d i h a d a p k a n dangan s u a t u fait accompli, jika rnBraka hBndak DBrdagang ka T i m u r , m e r e k a h a r u s m B n a n a m saja i n v a s t a s i n y a didalam s a r i k a t ini. V.D.C. dibBri h a k monopDli. D i a l a h s a t u - s a t u n y a p a r u s a h a a n B e l a n d a yang diperholahkan oleh pBrnBrint a h n y a m e m b u a t p e l a y a r a n dan berniaga ka T i m u r . D i p u t u s k a n pula b a h w a sagala parjanjian yang talah diikat aleh m a s k a p a i - r n a s k a p a i B e l a n d a yang tBrdahulu dengan Raja-raja di T i m u r diambil alih olah V . D . C . DBmikian juga sagala kantor dan gudangnya. P a r a diraksi tBrdiri dari 17 orang yang disabut " H a e r e n Da ZaventiBnBn". K e p a d a kompBni ini dibBri pula rnandat olBh M a u r i t s u n t u k m e m buat perjanjian dangan Raja-raja di T i m u r , t e r m a s u k pBngakuan pBngambilan alih k a d a u l a t a n baik yang diingini olBh/maupun yang m u n g k i n dapat d i p a k s a k a n k a p a d a Raja-raja yang b a r s a n g k u t a n .

Dengan h e r d i r i n y a V.D.C. kegiatan BBlanda mBnjadi m a n i n g k a t . MangBnai Acah, s e s u d a h p e r s e t u j u a n dBngan Bicker, k a p a l - k a p a l B a l a n d a yang m a s u k k e k e p u l a u a n Indonesia m a u p u n yang m e n a r u s k a n p e l a y a r a n n y a ke IndD Cina, Tiongkok d a n J e p a n g dapatlah singgah di Acah, diant a r a n y a k a p a l - k a p a l yang dipimpin olah da Waart, v a n W a e r w i j c k , v a n HBemskerck, v a n SpilbargBn dan juga v a n dBr HagBn, yang m e m b a w a pulang u t u s a n AcBh dari nagari B a l a n d a d i t a h u n 1BD4. S u a t u pBrjanjian dagang yang lBbih tagas a n t a r a KompBni dBngan AcBh tBlah ditanda tangani p a d a tanggal 17 J a n u a r i 16D7. K o m p a n i dipBrbolahkan m a n d i r i k a n k a n tor dagang y a n g dipBrlindunginya SBndiri tapi rBalisasi dari PBrjanjian ini n a m p a k n y a tidak dilakukan, P e r i s t i w a -

244

ACEHSEPAN JANG ABAD

p e r i s t i w a d a l a m nBgBri d a n p e r k s m b a n g a n salanjutnya m u n g k i n m a r u p a k a n s a l a h satu dari sBbabnya. P e r k e m b a n g a n d i m a k s u d dapat dicBritakan sbb: TBlah dicBritakan b a h w a A l m u k a m m a l naik manjadi Sultan t a t k a l a dia s u d a h DBrusia lanjut SBkali. M e n u r u t kesan-kBsan arang B a r a t yang mBlihat dangan m a t a SBndiri, u m u r n y a s u d a h mBncapai 1DD t a h u n . MBngingat h a h w a dari m u d a n y a p u n dia s u d a h aktif, tBrutama SBbagai panglima pBrang, dan didalam bBbBrapa pBnyBrangan ka J o h o r dan M a l a k a , dia h a n y a k m e n g a m b i l b a g i a n d a n m B m i m p i n n y a m a k a t a n t u n y a dapat d i b a y a n g k a n kaistimBw a a n fisik dan m a n t a l n y a . SBlanjutnya " B u s t a n u ' s - S a l a t i n " mBncatat sabagai bffrikut: " P a d a z a m a n itulah datang pula S y a k h M u h a m m a d J a i l a n i H a m i d dari b e n u a Gujarat. P a d a m a s a itulah S y a k h itu m a n g a j a r k a n ilmu T a s a u w u f d a l a m nBgBri AcBh D a r u s S a l a m dan m a m u t u s k a n m a s a l a h A ' y a n T s a b i t a h y a n g d i b a h a s k a n S y a k h A b u ' l - K h a i r dBngan S y a k h M u h a m m a d Y a m a n i - Y a m a n i " . Kitab " B . S " k a r y a SyBkh N u r u d d i n tarsBbut tidak m a n j a l a s k a n b a g a i m a n a panyalBsaian polamik d a n sBJauh m a n a kBbanaran yang ditunjukkannya. A l - M u k a m m a l bBrputBra 4 laki-laki dan 2 pBrBmp u a n . Laki-laki yaitu: 1) Maharajadiraja, mBninggal labih dulu. 2) S u l t a n Muda, b a r s a m a n y a . 3) Sultan H u s i n manjadi S u l t a n - w a k i l di Fadir, 4) Abangta M a u r a h U p a h , t a w a s d a l a m s u a t u p s r t s m p u r a n di Johor. pBrBmpuan yaitu: R a j a Putari d a n PutBri R a j a Indara, Yang tBrsahut k a m u d i a n a m a t disayanginya. Dia d i k a w i n k a n dBngan Sultan M a n s u r , a n a k S u l t a n Sri A l a m , S u l t a n F a r i a m a n yang dikBnal juga b e r n a m a Abangta Abdul J a l i l a n a k - A l - K a h h a r . Dari p a r k a w i n a n itulah lahir D a r m a W a n g s a P a r k a s a Alam, tokoh Acah yang t e r m a s y u r , d a n y a n g n a i k tahta babBrapa t a h u n s a s u d a h n y a dBngan galar S u l t a n I s k a n d a r Muda.

MASA A L - M U K A M M A L DAN S E K I T A R N Y A

245

Mula-mulanya putBra Al-Mukammal yang bBrnama Sultan Muda, mBnjadi wakil Sultan ka Psdir. KarBna tidak memuaskan Sultan Muda ditarik kapusat, mambantu a y a h n y a Al-Mukammal, tBrutama untuk mandapat pengalaman bagaimana mernBgang kBrajaan. Sultan Husin yang tadinya mawakili di Pasai, pindah ka Pedir, Ini sudah tBrjadi dalam tahun 1601. Rupa-rupanya Sultan Muda ngilar mBnduduki kursi ayahnya. Didalam bulan April 16D4, diapun mBnjatuhkan ayahnya sandiri, lalu mampBroklamarkan dirinya manjadi Sultan dBngan gBlar Sultan Ali Ri'ayat Syah. Sultan Al-Mukammal mBnjadi nan aktif karenanya.
U l a m a d a n I'lijuiitftfii t v r k v m u k a H a m z a h Fanwuri.

Sajak bardirinya kBrajaan Islam di Fasai (dunia luar mBngBtahui SBkitar 1270-an), (jepi herkBrnbanglah ilmu-ilmu Islam kBmana-mana disBluruh Nusantara, Kasan-kasan Ibnu Batutah yang malawat Pasai SBkitar 1345/1346, mBngatakan hahwa Sultan Maliku'zZahir (putBra sulung Maliku's-SalBh) adalah pBncinta agama dan ia dikalilingi olah ulama-ulama dan fukaha, diantaranya ada yang datang dari PBrsi USD TarkBrnuka dari maraka ada yang dibBri fungsi menjadi Penasehat Sultan dan putara-putBranya. Diceritakannya h a h w a Sultan adalah harmazhab Syafi'i, dan menjalankan arnal ibadat agama Islam dBngan sungguh-sungguh. Dalam tahun 14D7 talah maninggal dunia di Fasai saorang pengembang Islam disana katurunan Al-Muntasir barasal dari Dalhi, cucu-cioit Khalifah Abbasiah yang man i n g g a l k a n B a g h d a d s a k i t a r abad kB 1 3 . Dapat diperkirakan hahwa selambat-lambatnya sajak itu ahli-ahli agama Islam sudah bartambah banyak di AcBh.
(160) (161) G.E. Gerini mencatat hBrkBmbangnya Islam di flceh sekiter m e s a itu, ("RBSBerch nn Ptolemy's Geography of Eastern flsie" (1309). S.Lee: The Trevel of Ibn Batuta.

246

ACEH S E P A N J A N G ABAD

Waktu yang OBrjalan SBJak masa Maliku's-Salah (1297 M) yaitu Fasai sampai masa Al-Mukammal (1530 M), yaitu Aceh Besar mBncapai lebih 2Vz ahad, pastilah bukan saja Islam sudah merata diseluruh pantai Aceh, tapi juga sudah hanyak dihasilkan murid-murid prihumi yang satBrusnya mBnjadi kader mubaligh untuk generasi penBrus dalam da'wah -da'wah dan pBngembangan Islam. Dari Pasai da'wah Islam mengembang ka Malaka, tidak lama kBmudian kBrajaan itupun menjadi pengsmbang Islam pula. SamBntara itu bersandar "Hikayat Raja-Raja Pasai", para tawanan parang arang Fasai yang diangkut ke Majapahit ketika kerajaan itu dikalahkan aleh kerajaan ini, dipartangahan ke-2 ahad ke-XIV telah dihebaskan mBmilih tempat sesuka hatinya tidak lama setelah pasukan Majapahit selesai raalisasi Sumpah Falapa-nya Gajah Mada, Dikatakan hahwa karana itu banyak karamat (Wali-wali) dipulau Jawa, Carita ini tidaklah lBpas hegitu saja dari fakta SBJarah yang kalihatan kBmudian, yaitu tumhuhnya karajaan Islam DBmak diatas runtuhan Majapahit, diawal ahad ke-XV. Bila diperhatikan bagaikan tidak pernah terjadi putus huhungan antara AcBh dBngan kBrajaankerajaan Islam di J a w a sBmBnjak itu, antara lain sapBrti dicatat berikut, Menjalang Portugis mBnguasai Fasai disBkitar 1521-an, seorang ulama yang olah arang Fortugis diperkenalkan SBbagai bBrnama Falatahan, talah kaluar dari nBgari itu pBrgi menunaikan ibadah Haji kB Makkah, Katika ia kBmbali ka Fasai, nagari itu sudah dikuasai olBh Fortugis. KarBna tidak ingin dibawah pBmBrintahan kafir iapun kaluar dari nBgBri itu, pindah ka Japara satBrusnya ke DBmak, manjadi guru agama Islam disana. Ia barhasil mampBrsunting adik perempuan Fangaran Tranggano, Sultan DBmak. Demi pengembangan

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA
W2

247

I s l a m F a l a t a h a n J { p i n d a h ka BantBn, w a k t u itu d i b a w a h k e d a u l a t a n Fajajaran, d a n bBrhasil m B n g - I s l a m k a n n y a . SBmBntara itu F a t a h i l l a h m a n g h u h u n g i i p a r n y a F a n g s r a n Trsnggano untuk mBndapatkan bantuan p a s u k a n dalam r a n g k a m B m b a b a s k a n J a w a B a r a t dari b a h a y a panjajahan Portugis. P a s u k a n yang diminta tiba, tentara pBndudukan Portugis d i h a w a h FrancBSco da Sa b e r h a s i l d i h a n c u r k a n nya. B a n t a n dan S u n d a Kalapa bBbas, Ia dan r a k y a t lalu m e r a y a k a n k e m e n a n g a n tBrsBbut, s s k a l i g u s m a r o b a h n a m a S u n d a K a l a p a mBnjadi J a y a k a r t a p a d a tanggal 2 2 J u n i 1 5 2 7 . F a t a h i l l a h inilah yang kBmudian dikenal dBngan n a m a S u n a n Gunung J a t i dan mBnjadi S u l t a n B a n t a n pBrtama. Ia mBninggal di CirBhon d a l a m t a h u n 1 5 7 0 . (mi Kisah diatas diungkapkan sekedar untuk mengBtahui j a u h n y a s u d a h kBmajuan cita-cita bagi saorang pBrnaluk I s l a m a n a k F a s a i , Tidak h a r a n lagi bila dapat dicatat sejak m a s a itu b a n y a k t a m p i l u l a m a - u l a m a , tidak saja pBndatang dan kBturunan asing, mBlainkan juga putara asli p r i b u m i sandiri. S a l a h SBorang tokah b a s a r p u t e r a Aceh sendiri yang terpelajar dilingkungan a g a m a dan k e s u s a s t r a a n yang tampil di p a r t e n g a h a n ka dua ahad kB XVI dan c u k u p kasohDr, a d a l a h b e r n a m a H a m z a h , kBmudian dikenal dBngan n a m a Hamzah Fansuri. K e k h u s u s a n ulama/pujangga ini tBrcBrmin dari c a r a n y a ia mBngBmbangkan pBngatahuan a g a m a d a n hard a ' w a h tidak h a n y a dBngan kitab-kitab pBlajaran a g a m a yang d i k a r a n g n y a SBndiri tapi juga m e l a l u i sair. Ini
(162) Qrs. Zuber Usman mengutip Djajediningrat yang menyataken PaletBhan adalah Fathurrahman ("KesusestBraan Lame Indonesia"). Tapi umumnye SBjarawan menyBbut Feletahan itu adalah Fatahillah. W.Fruin-Mees, G-BBchiBdanis van Jave".

(163)

24B

ACEH SEPAN JANG ABAD

terkasan dari b a n y a k k a r y a - k a r y a sairnya, antara lain 'Syair Dagang", "Syair Burung Fangai", " S y W P s r a h u " , " S y a i r Sidang F a k i r " , dan Iain-lain. Malalui sair sabagai ini ia m u d a h m a n c a p a i m a s s a . S a k a l i p u n m i s a l n y a m a k s u d y a n g l a b i h d a l a m d a r i s a i r SBbagai i t u k a d a n g - k a d a n g t i d a k cepat t e r t a n g k a p oleh sikacil y a n g m e n d a n g a r , n a m u n dandang yang m e m b u a i parkataan-perkataan yang tersusun SBcara m B n g g u g a h , m a s i h t a t a p d a p a t m a m p a n g a r u h i panyanyi-pBnyanyi yang mBngambil alihnya, juga hagi sipandangar. B a g a i m a n a p u n juga dapat diyakinkan b a h w a m B l a l u i s a i r - s a i r SBbagai i n i s a n g a t m a m p B r m u d a h pBngBmb a n g a n d a ' w a h . I a b i s a m e r e s a p d a n m u d a h dihafal oleh satiap pBndBngar u n t u k d i m i l i k i n y a d a n d i t u r u n k a n n y a pula. Damikian hasilnya, k a l a u p u n h e n d a k disebut sebagai effBk s a m p i n g a n d a l a m m B n a r i k m i n a t o r a n g u n t u k mBmaluk I s l a m , sBdikitnya turut jugalah tujuan pangI s l a m a n mBlalui s a i r itu, sehingga j a n g a n h e r a n bila k a r y a k a r y a H a m z a h tBrsiar tBrus kBpada g e n e r a s i b a l a k a n g a n . Dalam "Syair Dagang"nya r a n g k u m a n sabagai harikut: antara lain tBrdapat

" Z a m a n sekarang suatu masa, amas tarpayu manjadi bangsa, jika bBrsahabat dBngan y a n g k a y a , akhirnya engkau jadi b i n a s a " . HBi s B k a l i a n k i t a y a n g k u r a n g , n a f s u m u itu l a w a n bBrperang, j a n g a n h e n d a k lBbih b a i k l a h k u r a n g , janganlah sama dangan orang". " S a y a n g n y a i n s a n t a r l a l u hBbal, disangkanya dunia lagikan kakal, n y a m a n m a t a n y a tidur dibantal, a k a n s a l a h n y a i t u t i a d a i a m B n y B s a l " , (164)
(164) Johan Doorenbos; "Da GaschriitBn van Hamzah PanaDBri", opcit hal.40D.

MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA

24B

D a g a n g a r t i n y a b a r k a l a n a , H a m z a h SBorang y a n g acap dan gemar m e r a n t a u kBluar Aceh, sekaligus mangBm- & b a n g k a n i l m u n y a , s B h i n g g a i a c u k u p d i k B n a l dinagBrinBgari y a n g s u d a h d i t a m p u h n y a s a p a r t i F a h a n g ( s e m e n a n jung) B a n t e n ( J a w a B a r a t ) , K u d u s ( J a w a T i m u r ) d a n ka S i a m . I a j u g a s u d a h m s n u n a i k a n i b a d a h H a j i kB M e k k a h , Dari s a i r n y a itu, jelas b a h w a ia mBngBnal c u k u p n a s i b k a u m mBlarat, a t a u t e l a h m e n g a l a m i s a n d i r i sBparti dikatakannya: Wah nasib arang bardagang, tidur lBlapmu tidaklah sanang, Jikalau nin ada akan bsruang, lBnggangmu lapas, ketiakmu lapang. Ia mengobati kepedihan hidup sikacil ssbagai t e r k e s a n dari sair-sair diatas dBngan m a n a s B h a t k a n s u p a y a jangan tarparosak m e n g i d a m - i d a m k a n jadi orang kaya, Banyak sekali guhahan-gubahannya. Dapat d i k a t a k a n ia mBnjadi pelopor k e s u s a s t e r a a n MBlayu l a m a sejauh h e l u m dikanal tokah s e d e m i k i a n s a b a l u m n y a . Sairsairnya popular m u d a h ditangkap. Istilah-istilah dalam h a h a s a Malayu yang dikBmbangkannya dBmikian pula istilah p i n j a m a n dari b a h a s a Arab, b a n y a k sakali yang dipakai orang hingga sakarang, Bsrputih mata, handai tolan, r a n t a u , tanggang, gadai, tBmasa, a w a k , fakir, k a r a m , s e y o g i a , r a n t a u , d a n b a n y a k l a g i , tBlah m a n j a d i m e l u a s d i p a k a i Drang d i s a r a t a t a n a h a i r , t a n t u n y a l a w a t s a i r - s a i r Hamzah. Pada saktor d a k w a h n a m a H a m z a h sajak p a r t e n g a h a n a b a d kB 1 6 c u k u p d i k a n a l . K a r B n a d a l a m s a i r n y a ia mBnyabut K u d u s , dapatlah d i y a k i n k a n b a h w a ia d a l a m p a r k e l a n a a n k a J a w a i a giat b B r d a k w a h . K r a m e r mangatakan dalam disartasinya b a h w a ilmu mistik Hamz a h m s n j a l a r k a J a w a , (165)
(165) Dr.Kraemer, Esn JavaanschB Frimbon uit de lBdB BBUW, hal. 21, Ie mBncatat bBsarnya pengaruh karangen ulama Acah mesa itu.

25D

ACEH SEPANJANG ABAD yang

F a d a " S a i r F s r a h u " tBrdapat u n g k a i a n bBrsBmi d a l a m s a n u b a r i n y a , s a b a g a i b a r i k u t : " H a m z a h Fansuri didalam Mekkah, M a n c a r i T u h a n di B a i t ' u l K a ' h a h , di B a r u s k s K u d u s t a r l a l u p a y a h , akhirnya dapat didalam r u m a h " ,

D i p a r h a t i k a n d a r i s a i r n y a itu H a m z a h r u p a n y a mBncari-cari k e h e s a r a n T u h a n yang lama k a l a m a a n memb u a t d i a t i b a k e p a d a p e n d a p a t b a h w a T u h a n d a n y a n g dij a d i k a n n y a adalah satu (pantaisma). Ia menjadi tErbawa olBh s u a t u " d o k t r i n " W a h d a t u ' l - W u j u d , y a n g olBh A r R a n i r i k a m u d i a n dicap s s b a g a i zindiq (murtad), BBgitupun diluar dari cara Ar-Raniri rnsnyorot tDkah W a h d a t u ' l - W u j u d SBpBrti H a m z a h i n i , d a p a t j u g a d i p e r k i r a k a n o r a n g b a h w a H a m z a h tBlah mBncDha m e n j a n g k a u k B m a h a b B s a r a n T u h a n , y a n g m e m b u a t i a terd a r o n g k a p a d a k e s i m p u l a n k B m u t l a k a n T u h a n a t a u SBgalagalanya Tuhan. D a n g a n d i l i p u t i oleh s u a s a n a p e r k e l a n a a n s a b a g a i i t u i a m B n g a r a n g k i t a b - k i t a b p a l a j a r a n a g a m a d a n mBngBmbangkannya. M a s i h SBdikit d i p e r o l e h h a h a n a p a k a h a j a r a n H a m z a h F a n s u r i dBngan w a h d a t u ' l - w u j u d n y a m a n d a p a t s a m hutan dan mambari pengaruh sampai luas dikalangan m a s y a r a k a t A c a h d a n a p a k a h a d a effek s o s i a l p o l i t i k n y a , Saal ini mBnjadi p a r h a t i a n m e n g i n g a t b a h w a H a m z a h b u k a n l a h m e n B t a p t a r u s di A c a h , D i s a m p i n g itu sabagai sasaDrang y a n g manBrj u n k a n diri mBnjadi fakir a la S u l t a n I b r a h i m I h n u A d h a m , dBngan kBSBdBrhanaan hidup y a n g anti sagala m a c a m kBmewahan duniawi, Hamzah tBntunya tidak m a n g i d a m k a n untuk dekat dengan Istana. Sairnya yang mandorong supaya "jangan bBrsahabat dangan orang kaya, k a r a n a a k a n jadi b i n a s a " SBdikitnya m B n i m b u l k a n a n g

H a m z a h F a n s u r i h i d u p dipBr t e n g a h a n ke 2 dari abad kB XVI hingga m a n c a p a i abad ka XVII diketika saorang u l a m a t e r k e m u k a S y a m s u d d i n P a s a i tampil.K a h h a r ibn SyBkh ibn Hajar. MBrBka t a l a h tidak bBrhasil m B n u n j u k k a n k a b B n a r a n m a s i n g . lalu k a d u a n y a b a r a n g k a t ke M e k k a h dBngan t u j u a n u n t u k menggali lebih d a l a m lagi . t a r m a s u k Wahdatu'l-Wujud d i m a k s u d . D a l a m m a s a partBngahan k a d u a abad ka XVI itu a d a diketahui b a h w a m a s y a r a k a t Aceh ingin ketBgasan tentang m a n a b a n a r m a n a tidak atas dua m a c a m a j a r a n yang d i k e m b a n g k a n olah m a s i n g . MBnurut SBmantara pBnBlitian. b a n y a k l a h u l a m a . M a s a itu tBrjadi pBrt i k a i a n pBndapat a n t a r a k a d u a n y a mangBnai ' A ' y a n u ' l T s a h i t a h " . m a s a pBmBrint a h a n S u l t a n M a n s u r S y a h k B t u r u n a n P a r a k (1577—15BB) h u k u m .d a ' w a h s e s u a i dBngan daktrin yang dimilikinya.u l a m a Makk a h datang kB Aceh. apalagi u n t u k mBnjadi orang yang dapat m e m pBngaruhi Sultan. Sedikit b a n y a k a g a k n y a dapat juga d i g a m b a r k a n p a r h a t i a n m a s y a r a k a t I s l a m Acah t a r h a d a p a j a r a n n y a . M u n g k i n k a r a n a s u a s a n a n y a SBSuai. Seperti telah dicatat dibagian lalu.atik" d a n SBorang lain b B r n a m a SyBkh Y a m a n i . Kita m e n g a n a l H a m z a h dari kitab-kitabnya. p e n g a r a n g kitab "Sya'ifu'1-Q. D u a d i a n t a r a mBrBka disabut A h u ' l .m a s i n g . yaitu jika dilihat dari fakta mangBnai s a m a c a m " i s s u B " (percakapan-percakapan) dikalangan masyarakat dalam h a l ingin t a h u lebih h a n y a k tantang m a n a b e n a r m a n a tidak tBrhadap s e s u a t u p a h a m y a n g dikBmbangkannya.251 MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA gapan b a h w a ia h a m p i r m u s t a h i l a k a n m a n d a p a t tampat diistana.h u k u m I s l a m giat dijalankan. tidak kabBtulan S u l t a n ini saorang y a n g t a ' a t bBribadat pula. tapi dangan itu tidak SBkaligus b e r a r t i b a h w a kita dapat m a y a k i n i b a h w a isi kitab yang dikBmbangkannya dengan a t a u tidak d a l a m p e s a n t r a n .m a s i n g u l a m a yang datang dari M e k k a h . tBlah b a r h a s i l m a n a n a m k a n d a ' w a h .

dan ia ma minta tangguh u n t u k pergi dulu ka M a k k a h .S a l a t i n " m a n c a t a t b a h w a SBgala talibu'l-'ilmu p u n hBndak balajar ilmu tasauwuf. manggali ilmu yang d i b u t u h k a n n y a s a m p a i ia nanti bBrhasil kBmbali ka Acah d a n m a m a n u h i k a i n g i n a n marBka. B a h k a n dapat d i k a t a k a n h a h w a m a r a k a s u d a h c u k u p kritis k a l a u tidak hBndak dissbut s u d a h sanggup mBnjadi psnguji ("Bxaminatars") tBrhadap tokoh. p e r i s t i w a ini tidak dapat dilBpaskan dari p a r h a t i a n m a s y a r a k a t . ilmu U s u i d a n Fiqh. Dibagian lalu tBlah dicatat juga mBnganai kBda t a n g a n seorang u l a m a bBrnama S y a k h M u h a m m a d J a i l a n i i h n u H a s a n I h n u M u h a m m a d H a m i d Ar R a n i r i k B t u r u n a n Quraisy dari R a n i r (GuJBrat). T a r n y a t a u l a m a ini balum memiliki p e r s a d i a a n cukup d a l a m d a d a n y a u n t u k mBnjawab apa yang d i t a n y a k a n olBh talibu'1-ilmu (atau para mahasiswa) tarsabut.u l a m a setampat.a j a r a n yang dikBmbangkan itu. ilmu B a y a n B a d i ' . Atau. U l a m a itu mBngajarkan ilmu m u n a t i q m a ' a n i .m a s i n g . yang t a n t u n y a ingin t a h u m a n a lBbih tapat dari a j a r a n . W a l a u p u n tidak diketahui b i l a n g a n u l a m a . B a g a i m a n a p u n . J i k a diteliti dari m a s a mBreka b e r a d a d i s a n a tidak m u s t a h i l b a h w a m a s a itu a d a l a h d a l a m z a m a n bBradanya P l a m z a h F a n s u r i . b a h w a kBdua m a r a k a m a n g a l a m i k B w a l a h a n t a r h a d a p s e s u a t u hujjah yang d i l o n t a r k a n olBh H a m z a h SBcara langsung a t a u p u n mBlalui m u r i d n y a .+ :. jalas b a h w a m a s a itu tingkat ilmuilmu a g a m a s u d a h SBdBmikian tingginya.kw'i borat bidang a g a m a yang b a r d a t a n g a n kB Aceh itu. M a s a r a k a t Acah r u p a n y a tidak hBndak manBlan bBgitu saja apa y a n g diaj a r k a n d a l a m " k a a d a a n s a m a p a d a h a l tak s a r u p a " .m a s i n g pihak.252 ACEH SEPAN JANG ABAD dalil-dalil yang ingin dipBrtahankan oleh m a s i n g . " B u s t a n u ' s . Dari c a t a t a n ini. J i k a d a m i k i a n tidak m u s t a h i l pula H a m z a h talah mBngamhil bagian u n t u k m a n u n t u t kBtBgasan dari m a s a a l a h yang dipBrtahankan olah m a s i n g . siapa tahu. n a m u n j i k a s u d a h dapat dibBnarkan b a h w a H a m z a h sadang b e r a d a di B a n d a Acah .

KrasmBr.k a r y a n y a y a n g b a n y a k itu. . W a l a u p u n dBmikian. 1 9 2 4 barjudul " N o a r d S u m a t r a a n s c h a invloBd ap dB J a v a a n s c h a mistiBk".MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA 253 w a k t u itu. S a r j a n a M a l a y s i a y a n g tBrkBnal. Ini tBrkasan dari k e i n g i n a n a r a n g u n t u k mBngatahui bila d a n d i m a n a ia lahir sarta bila d a n d i m a n a ia bBrpulang. a d a l a h cukup tBrparinci studinya pada tokoh tBrsabut. J . Dalam m a s a M a n s u r S y a h tarsehut s u d a h s a m p a i tiga orang S y e k h / u l a m a l u a r y a n g h a r u s angkat k a k i dulu kB M a k k a h u n t u k m e n a m h a h ilmunya. -walaupun b a n y a k s a r j a n a talah bBrusaha sBdaya u p a y a n y a u n t u k mBngBnal H a m z a h mBlalui k a r y a . SBsungguhnya c u k u p b a n y a k pBrhatian tBlah d i t u m p a h k a n olBh p a r a S a r j a n a B a r a t tBrhadap H a m z a h F a n s u r i . F a r b a h a s a n tBntang H a m z a h tidak ditBliti arang dari apa yang ditulisnya saja. SBbagai tBlah disinggung m a s i h SBdikit b a h a n . Hanya ada agak-agak (166) Syed Muhammad Al-attas: "Raniri and Tha Wujudiyyah oi 17 th century fltjah" (Monograph MBRAS 1SBB). m a k a i a l a h k i r a n y a yang bisa dipBrhitungkan SBbagai s a s a a r a n g dibalakang l a y a r mBnjadi "pBnguji" ahliahli a g a m a luar negeri itu. SyBkh Muh a m m a d Naguib Al-Attas [166> seorang yang b a n y a k m a n u m p a h k a n pBrhatian k a l a u tidak saorang yang m a n g a g u m i H a m z a h . m a k a tBrutama pula Dr. DoarBnhos dBngan disBrtasinya ditahun 1 9 3 3 barjudul " D e GBschriftBn v a n H a m z a h FansoBri". dBngan d i s s r t a s i n y a di t a h u n 1 9 2 1 barjudul "EBn J a v a a n s c h a primbon uit dB ZBstiBnda B B U W " dan c a r a m a h n y a yang dimuat d a l a m majalah " J a w a " . mBlainkan juga b a g a i m a n a tokoh-tokoh yang s e z a m a n d e n g a n n y a mBlihat H a m z a h b a h k a n mBncelanya. dan sapanjang psnalitiann y a m a s i h tak k u n j u n g dikatahui. S s l a i n Dr.b a h a n yang dipBroleh m e n g a n a i takoh u l a m a / p u j a n g g a ini. Disitu tBrdapat daftar kitabkitab d a n sair-sair H a m z a h . m a n u l i s b a h w a m a s a l a h i r dan ma ninggal H a m z a h tidak dikatahui.

Tapi k a t i k a ia mBminta s u p a y a dapat mambBli kitab tarsBbut sipamilik manolak. G-ihb dan J . " S a y a n g SBkali". M e m a n g dapat dipBrhitungkan h a h w a dari padanyalah H a m z a h mempBrolah i l h a m . "67/ PBrhatian u n t u k rnBngBtahui d i m a n a H a m z a h lahir dan d i m a n a m a n i n g g a l n y a cukup bBsar dan m a n a r i k . R u m a h itu ditarimanya. MBnurut Dr. k a t a V a n NiBuwanhuyza. milik SBorang p a n d u d u k di F a d a n g . v a n der T u u k (1B25—1BB4) p e r n a h d i b a c a n y a SBbuah kitab k a r y a S y a m s u d d i n barjudul " S a h r . . Brill. Winstadt juga ma ngaitkan H a m z a h dangan Ihnu'l-Arabi. Kar a n a itu SBJauh yang dapat dituruti s e s u a t u JBJak mBnganai tBmpat l a h i r n y a h a n y a dapat dicoba-coba dari s a i r n y a SBndiri. a k a n dapat dikBtahui s a r b a sedikit tBntang H a m z a h . Arabi yang mBninggal dunia di D a m a s k u s (Syria) pBrnah manBrima h a d i a h s a b u a h r u m a h dari GubBrn u r Kristan. P a d a SBbuah sair tBrdapat: (167) "ShortBr Encyclopaedia D1 I s l a m " . dan dapat disBbut pula ia b a n y a k b e r g u r u p a d a Ihnu'l-'Arabi w a l a u p u n tidak dari dakat (dari kitab-kitab)nya. y a n g dikanal SBbagai m u r i d n y a .254 ACEH SEPANJAND ABAD b a h w a H a m z a h b s r a d a mEnjslang dan d a l a m m a s a Sultan A l a u ' d d i n R i a ' y a t S y a h a t a u A l . diBdit olBh H. dari k a r y a n y a m B n u n j u k k a n b a h w a H a m z a h cukup m s n g u a s a i h a h a s a Arab dan F a r s i . Dari itu juga tBrcermin b a h w a ia dipangaruhi D1B1I Ihnu'l-'Arabi dari A n d a l u s i a Spanyol ( 1 1 6 5 — 1 2 4 0 ) .fl. tapi SBkBtika itu juga d i h a d i a h k a n n y a kBpada arang m i s k i n . H .R.M u k a m m a l (15BB—1BD4). Kata Al-Attas. SBmula p a r n a h timhul h a r a p a n b a h w a dari kitab k a r y a S y a m s u d d i n F a s a i . pBngemis. (Di MBsir pBrnah dicoha orang hBndak m B m h u n u h Irabi karBna a j a r a n n y a dianggap m a n y a s a t k a n . tapi pBrcDbaan itu gagal). 1353 Kitab Ibnu'l-flrahi yang istimawa barjudul "fllFutarhat ill-Makkiya" mamhicarakan m a s a l a h mistik terdiri deri 5BD bab.R u b a i H a m z a h AlF a n s u r i " . Kramara.

Ia m B n g a t a k a n b a h w a m e n u r u t p e n y e l i d i k a n n y a tBmpat lahir H a m z a h F a n s u r i b u k a n di B a r u s tapi di k a m pung F a n s u r .k u r a n g n y a hand a k n y a a d a s u a t u t e a m ahli pBrgi kBsana. . k i r a .a k a n s u d a h mBrnparalah j a w a b a n dBngan m u n c u l n y a s u a t u u n g k a p a n B a p a k Professor Ali Hasyrny. BBroleh khalifat ilmu yang 'ali. n68i J i k a pBnBlitian ini tepat s u d a h tBntu tidak a k a n terbit kBsangsian takatBki kBlahiran d a n tBmpat m a n i n g g a l n y a H a m z a h F a n s u r i . B a r u s itu sandiri talah l a m a di-Arahkan arang b u n y i n y a mBnjadi F a n s u r i . W a l a u h a g a i m a n a p u n panBlitian lBbih s e m p u r n a m a s i h dipBrlukan.asli AcBh. ditBmpat m a n a s a m p a i s a k a r a n g m a s i h sangat dihormati olBh p a n d u d u k . 255 D a l a m r a n g k u m a n . J a d i k a t a baliau H a m z a h adalah. D a r i p a d a Abdul-Qadir Sayid J a i l a n i . Tapi kini tBkataki k a l a h i r a n dan ternpat barp u l a n g n y a H a m z a h s a a k a n . F a k Ali H a s y m y m a n g a t a k a n b a h w a ia s u d a h dua kali barjiarah k e m a k a m H a m z a h F a n s u r i . SBhingga l a m a s u d a h arang rnasih y a k i n b a h w a ia mBmang putara B a r u s . Zakana Ahmad: "SBkitar Ksrajaan JUjBh" hel 11D. bBkas Gubarnur Acah. yaitu sBkampung dengan Abdu'r-Rauf S y a h Kuala. dBkat dangan Singkil. DBngan (168) Drs.r a n g k u m a n lain a d a j u g a disBbutnya n a m a B a r u s sahagai panghasil k a p u r . u n t u k lBbih mBmpBrtBgas lagi kBbBnarannya. s a k u r a n g . S a m p a i SBkarang m a s i h saja t a r b u k a pBrhatian orang u n t u k m a m b i c a r a k a n tBmpat lahir d a n tBmpat H a m z a h mBmpBrolBh pandidikan.k i r a sejam perj a l a n a n dengan mobil dari RundBng. yaitu di KBcamatan Simpang Kiri (Singkal).MASA AL-MUKAMMAL DAN SEKITARNYA H a m z a h nin a s a l n y a F a n s u r i MBndapat w u j u d ditanah S h a h r N a w i . D i n y a t a k a n lagi b a h w a H a m z a h F a n s u r i maninggal d a n bBrkubur didaBrahnya SBndiri.

sBbagai tBmpat lahir H a m z a h . m a k a a g a k n y a kBtarangan Ali H a s y m y yang mBnyBhut-nyBbut Singkil a k a n dapatlah d i p a r h i t u n g k a n SBpBrti tampat H a m z a h mBndapat w u j u d n y a (baca: lahirnya). Siam). B r a k a l m a m h a h a s pula apa yang pBrnah d i b i c a r a k a n olBh Professor Syed Naguib Al-Attas d a l a m majallah yang s a m a 2 t a h u n SBbalumnya barjudul " N B W light an thB lifB af H a m zah F a n s u r i " .N a w i dari huruf A r a b manjadi S y a h ' r . 256 . MBndapat w u j u d ditanah S y a h r ' . BrakBl mBmhaca S y a h ' r . yaitu: H a m z a h nin a s a l n y a F a n s u r i .N a w i .ACEH SEPANJANGABAD s u a t u tulisan bBrjudul " T h e Birth Flaca of H a m z a F a n s u r i " yang talah d i s i a r k a n d a l a m J o u r n a l M a l a y s i a n B r a n c h of thB Royal Asiatic SociBty 19B9 bagian ka 2. L. M u n g k i n k a h S y a h ' r N B D yang d i m a k s u d BrakBl h u k a n dBkat B a n d a Acah lBtaknya. tapi di Singkil? K a l a u j a w a b pBrtanyaan tarsehut bBrbBntuk ya. tatapi s u a t u k a m p u n g d a l a m AcBh y a n g tidak j a u h dari B a n d a Acah SBndiri. k a r a n a a d a n y a bait sair H a m z a h sendiri.N a u yang lBtaknya d i m a k s u d k a n h u k a n Ayuthia (Siam). Al-Attas manyBhut s a l a h satu dari 2 tampat yaitu B a r u s a t a u S y a h r i N a w i (Ayuthia.F.

KarBna tahu lehih dulu rencana tersabut FBrkasa Alam manyingkir kB PBdir. minta parlindungan pada pamannya. KarBna memang Sultan Ali tidak bacus mBmarintah. rupanya talah tidak dapat mandiamkan kBrBsahan yang timbul dikalangan panduduk. Sultan Husin yang mBmarintah di PBdir. tidaklah sanggup ia maniBlihara kaamanan. Timbullah cakcok antara kBdua barsaudara tarsehut. atau kBmudian karBna gagahnya mBnjadi dikanal harnama Parkasa Alam. banyak manusia mati". Dikirimnya Bkspadisi mBnyBrang Padir. Lalu tBrbit amarah Sultan Ali. Rampok dan pemarasan manjadi-jadi. . yang sudah siap untuk menangkapnya.X MASA ISKANDAR MUDA (1607 — 1636) Masa setahun sajak Sultan Ali Ri'ayat Syah naik tahta tBrdapat suasana yang tidak tenteram dalam karajaan AcBh. tulia "Bustanu'sSalatin". yang waktu itu masih dikBnal bBrnama Darma Wangsa. Hasilnya Ferkasa Alam dapat ditangkap dan dipenjarakan. Sultan Husin. Saudaranya. Farkambangan buruk SBbagai ini talah dicela olah Husin. "Masa itu qahath (bahaya kalaparan). Rasa tidak puas pada Sultan Muda (atau Sultan Ali Ri'ayat Syah) tersebut diperlihatkan juga olah Iskandar Muda. Sikap Parkasa Alam yang masih ramaja balia ini dipandang mangganggu kBtartiban olBh Sultan Ali Ri'ayat Syah.

TBG LVIII. BKI 4 . MBlihat malapataka sudah mBndatang. Bukankah kBrajaan yang lBtaknya diujung utara SumatBra itu sarupa duri dimatanya? Damikianlah satBlah labih kurang satahun kamudian. lalu mBrBka dipukul dan hancur. FBrmintaannya dikabulkan. Parkasa Alam mBlihat hahayahahaya itu. (Balanda yang pBrnah tBrkurung 2 tahun di Acah) mancaritakan. dakat Kruang Raja. Bangsa ini memperhitungkan adanya suatu kBaampatan baik untuk mamukul Acah. tagasnya dalam bulan Juni 1 6 0 6 . Tapi tidak bBrhasil. Tiga ratus sardadu Portugis mati konyol hasil serangan dahsyat pemuda Parkasa Alam <t7n> \ . 174. Bantang yang sudah diduduki olah Fortugis dapat dirBhutnya kambali SBsudah disarbu dangan auatu sarangan tBntara gajah yang dahsyat dibawah komando Parkasa Alam sandiri. Va/tman: Nota over da Gaachladania van hat Landschap Pidia. BBkas-hBkasnya m a s i h bisa dijumpai. hal SS. armada Fortugis dibawah pimpinan Martin Affonso Da Dastro H69) malancarkan SBrangan gencar tBrhadap AcBh. Dia mangirimkan pBsan kBpada Sultan bahwa sekiranya dia dilepaskan dari penjara dan dibBri senjata. dapat diJBlaskan bahwa hantang yang dimakaud adalah bBnteng Kuta Luhok. lBtaknya di KruBng Lam Rah. FrBdBrick dB Houtman. bahwa bantang itu mulanya didirikan olah (169). Acah menghadapi perlawanan itu. lihat juga Djajadiningrat op. Dari panjara. Bahkan sahuah bBntang Acah tBlah bBrhasil dire but olah Fortugis. dia akan dapat mengusir Portugis. Dan mBmang dia mBlawan Fortugis mati-matian. (170) Tela. Mengenai hantBng yang dissrang olBh Psrkasa Alam. maka Portugis yang masih tinggal dikapalnya lalu cabut lari mBnuju Malaka.hal. VIII hal B2.cit. Portugis yang sudah mBndarat hancur. Ditengah jalan merBka tarpBrogok pula olah armada Balanda. .25B ACEH SEPAN JANG ABAD Suasana labil ini tBrdBngar pada Fortugis.

Iskandar Muda talah orhasil menghancurkan Portugis bersama tentara Gajahnya pada penyerbuan yang "tosyhur ditahun 1606. . ditepi Krueng Lam Rah. dekat Krueng Raya. tatkala dikuasai oleh Alfonso Castro. Bantang ini disebut sebagai dibangun oleh Portugis.MASA ISKANDAR MUDA 2SS •• I Benteng tua Kuta Lubok. yang r p*mungkinkannya akan dapat melemahkan kemerdakaan Aceh.

SBbagai tBlah dicatat diatas. bBntang ini tBlah berhasil diduduki olBh Portugis. Dangan serbuan hahat dari tBntara gajah yang dipimpin oleh FBrkasa Alam sendiri berhasillah bantang itu dirsbut Aceh kambali. Bukan sekedar perebutan bantBng saja. salah saorang anak Al-Kahhar. Masa tsrsBbut masih Almukammal jadi Sultan. Ia saorang yang cBpat. dan mBminta kBSBmpatan rnamanfaatkan bantBng "Kuta Luhok" yang ada di Kruang Lam Reh. KBtika Castro menyBrang dan mBrehut bantBng Kuta Lubok ditahun 1606. Salagi kscil sudah suka bBlajar mam pergunakan sanjata. Dari pihak ibunya. tapi juga SBluruh sisa-sisa Portugis tBrhapus dari Acah. FBrkasa Alam lahir ditahun 1590.cit. dan Mansur adalah anak Abdul Jalil. sBgBra manonjol keperkasaannya yang mBnggBmparkan itu. 27.hal.2BD ACEH SEPAN JANG ABAD saorang "Paep" Fortugis kBtika dia datang dari Portugal tgl. Tampan mukanya manis. Kesukaannya bergaul dangan gajah mBmbuat binatang ini dikBnalnya dan dapat dipBrintah olehnya dBngan mudah untuk melakukan sesuatu yang diparintahnya. Tapi nyatanya. u m u r n y a m a s i h 10 tahun. 15 NopBmhBr 16D0. Farawakannya gagah. DBngan sukses ini. di Kuala AcBh imt dangan imbalan Sultan dibantu marebut Johar. Tanggapan yang dibBrikan Sultan ialah bahwa " P a a p " harus mBnyBrahkan JohDr dulu pada Sultan. . Sabagai tBlah dicaritakan diatas. dan SBgBra sesudah itu pula FBrkasa Alam dapat merBhut kBmbali. (171) "Cort varhBBl". op. dalam penyarangan da Castro ditahun 16D6. putBri Indra Bangsa. mangalir darah Almukammal ditubuhnya. FBrkasa Alam masih bBrumur 16 tahun. adalah terjadi SBbaliknya. Parkasa Alam adalah anak Mansur. KBtika BBlanda datang. Maksud dB Castro pBnaklukan SBluruh Acah akan dilakukan dari bantBng yang baru didudukinya itu.

Tanggal 4 April 1B07.MASA ISKANDAR MUDA 2B1 I n d r a B a n g s a a d a l a h putari yang disayangi olah A l m u k a m m a l SBndiri. Dari surnbar lain. ada yang m e n g a t a k a n b a h w a M a n s u r . F e p e r a n g a n m a n y B l a m a t k a n nBgara dari b a h a y a psnjajahan SBlasailah dBngan tBrusirnya b a r s i h Fortugis itu. a d a l a h S u l t a n Alaiddin M a n s u r S y a h a n a k Sultan P e r a k yang tBwas d a l a m pBnyBrangan AcBh. K a t B r a n g a n i n i s a l a h s a m a SBkali. Sultan M u d a (Sultan Ali R i ' a y a t Syah) m a n g k a t . KebBtulan pula gBrakannya m a n d a p a t d u k u n g a n orangorang b a s a r d a n Kali M a l i k u ' l Adil. J a d i dia a d a l a h k a t u r u n a n tokoh b e s a r y a n g s u d a h manjadi Sultan dan yang mBmbBsarkan Acah. P i h a k nenBknya sabBlah ayah. U n t u k mBnghindari " c l a s h " H u s i n ditangkapnya. dia a d a l a h cicit A l k a h h a r . SBdangkan I s k a n d a r M u d a lahir ditahun 1590. sabab Sultan M a n s u r s u d a h maninggal d i t a h u n 15B5. Ia t a r u s maju ke i s t a n a (Dalam). Almukammal adalah ayah Husin. P i h a k n e n e k n y a sBbelah ibu dia a d a l a h cucu A l m u k a m m a l . S u a s a n a sedikit tagang. KarBna itu timbul sengketa P a r k a s a A l a m d a n g a n H u s i n . sipil d a n militer. T a p i s a t u surnbar lain . m e n d u d u k i n y a . Tidak h a r a n dia SBorang luar hiasa. Tapi d a l a m SBkajap w a k t u saja dapat dikoordinirnya alat-alat p e m e r i n t a h . M e n u r u t k a b a r k e a d a a n tBgang yang SBdikit itu fumbuh olah k a r a n a p a m a n n y a S u l t a n H u s i n di FBdir HiBngidamkan pula k u r s i k a s u l t a n a n itu. P e n g u m u m a n p u n tBrsiarlah b a h w a I s k a n d a r M u d a talah n a i k t a h t a manjadi Sultan. M u d a h l a h dia mBrnpartBguh k e d u d u k a n n y a . Bagi I s k a n d a r M u d a s e a t itu tapat u n t u k tampil d a l a m u s a h a m a n a i k i tahta dBini mBnye l a m a t k a n kBrajaan. d a n tidak l a m a k B m u d i a n t a w e s pula. Ali a d a l a h saudara kandung Husin.

TBlah d i c a r i t a k a n . d i d a l a m d a n diluar Acah. Garlech manyabut pBrjanjian inltarpanting sandiri ditilik aagi sejarah. m a l a i n k a n m a s a S u l t a n Ali m a n y a r a n g ka Fadir u n t u k niBnuntut pBnyarahan FBrkasa A l a m . 4B. . K a d a n g . tidak kabatulan kontrak tarsabut disimpan dangan tanda No. sahagai y a n g dipBr(172) "Corpus Diplomaticum Naarlando-Indicuin" I. yang dipBrlindungi H u s i n k a t i k a itu.r a t u s t a h u n hingga sekarang. atau mBnurut lidah Acah: M a u k u t a Alam. dikBnal pula n a m a m u d a n y a T u n P a n g k a t . jadilah ia dikBnal s a m p a i k e l u a r nsgsri dBngan n a m a M a r h u m Mahkota Alam. XI dalam "OnuitgegBVBn sfukkan van het Oud-Koloniaal flrchiaf". BBrbagai n a m a ini m B n u n j u k k a n m a s y h u r n y a . Tiap-tiap orang s a m p a i ka palosok t a h u siapa I s k a n d a r Muda. Sultan I s k a n d a r M u d a mBmpunyai bsbBrapa nam a . D i d a l a m nBgBri Acah sandiri tidak saorang putBra Acah yang tidak mangBnai n a m a ini dari m a s a itu. dBmikian SBJak b e r a t u s . SBtBlah.2B2 ACEH SEPANJANG ABAD m a n g a t a k a n b a h w a Sultan H u s i n b u k a n m a s a itu maninggalnya. b a h k a n hingga kini. selain D a r m a w a n g s a d a n P e r k a s a A l a m . SBJak m a s a itu d a n u n t u k b e b s r a p a l a m a n y a . Sslain itu n a m a n y a dikanal lagi n a m a galaran Sri FBrkasa A l a m J o h a n Bardaulat. h a r t a m b a h l u a s w i l a y a h AcBh m a k a hBrgalar p u l a l a h dia M a h k o t a A l a m . Catatan SBlanjutnya mBngBnai inipun masih memerlukan bahan baru untuk penegasannya.k a d a n g orang mBnyBbut dangan m a n y a t u k a n n y a SBkali F B r k a s a A l a m Maharaja D a r m a w a n g s a Tun Fangkat. b a h w a pBrjanjian p a r t a m a Belanda/Aceh yang m e m b a r i h a k m a m b a n g u n loji bagi B a l a n d a di A c a h ditanda t a n g a n i tangal 17 J a n u a r i 1 6 0 7 (1721 PBrjanjian ini s a h u b u n g a n juga dangan kainginan B a l a n d a u n t u k m a n d a p a t k a n Acah sabagai t a m a n d a l a m bBrhadapan dangan Portugis. N a m a ini mBnjadi s e b u t a n orang pula s e s u d a h m a n g k a t n y a . d i d a l a m d a n diluar k e p u l a u a n Indonesia.

op. b u n u h mBinbunuh h a r u s d i l a k u k a n . Lalu lintas SBlat M a l a k a tidak tergenggam p a n u h ditangan kBrajaan p r i b u m i sendiri. b a r a n g b a r a n g (173) Gertach. F u n setiap kali m a n g h a d a p i b a h a y a k o n k u r e n s i ant a r a s a s a m a m a r a k a . bagitu I s k a n dar M u d a n a i k tahta parjanjian itu dianulirnya. TBrutama yang JBIBS t e r a s a olahnya a d a l a h b a h w a kBmajuan s u a t u nBgara bBrgantung dengan k e m a j u a n Bkdnominya.MASA ISKANDAR MUDA 263 h u a t n y a labih d a h u l u dBngan Johar. (173) SBbagai t a r n y a t a dari tanggalnya psrjanjian tadi b a r l a n g s u n g SBbalum I s k a n d a r Muda. Ia mBngetahui pula b a h w a lBtak Acah diujung p u l a u SumatBra yang m B n g u n t u n g k a n itu a d a l a h s u a t u k u r n i a T u h a n yang m a h a barharga. MBrBka dari n s g s r i n y a tidak ssndiri-sandiri. . Ia tBlah mBnaliti b a h w a sumbBr h a s i l b u m i dari s a r a t a I n d o n e s i a mBnjadi rBbutan b a n g s a . N a m u n . Labih-lBbih b e r h u b u n g dengan s u d a h terkBnalnya k a p u l a u a n ini k a p a d a orang Barat.b a n g s a E r o p a h . mBngarung lautan yang kadang-kadang manggunung H i m a l a y a tingginya. b a r t a r u n g j i w a . MBrBka datang dari tBmpat j a u h sekali. tapi s u a t u r o m b o n g a n . Sajak I s k a n d a r ini naik t a k h t a pBrobahan-parobahan b a s a r yang bBrancana tsrjadilah dBngan capatnya.hal 3B. Inipun juga mandorong nafsu marBka u n t u k m e n g a m b i l k e s a m p a t a n mBnguaaai s s s u a t u yang bisa dapat. Tapi disamping itu segi-segi kelBmahan terbayang d i m a t a n y a . tidak ada artinya s a m a sakali hagi d a y a t a h a n dan p a r k a m b a n g a n kBrajaan. M a r a k a p u n r n a m b a w a a p a apa yang ganjil. s u a t u a s k a d a r langkap dBngan sanjata d a n m o d a l b a s a r .clt. Lalu lintas itu jika tidak d i k u a s a i dan dikoordinasi d a l a m s u a t u kebijaksan a a n . S u d a h tentu t a n p a mBndapat i m b a l a n laba yang s e s u a i m a r a k a tidak m e l a k u k a n p a r t a r u n g a n yang b e r b a h a y a itu.

2B4 ACEH SEPAN JANG ABAD kBpBrluan y a n g k a d a n g . S u a s a n a abad ka 1 7 . M a s a itu s u d a h tiga b a n g s a agrasar y a n g m u n c u l d i p a r a i r a n Indonasia. tBlah m a n d a r o n g arang u n t u k bar-"filsafat" m u r a h : " s i a p a k u a t mBngambang s i a p a l e m a h tanggBlam". dan sebagainya. orang-orang b e s a r yang korup d a n m e m a n t i n g k a n diri SBndiri. dan k a l a u tidak tBrcapai dBngan j a l a n drastis.h a r a n g m e w a h * yang m a h a l niBnarik hati raja-raja yang mBmarintah.c a r a S u l t a n I s k a n d a r M u d a herjuang. raja-raja yang s u d a h pBrnah bBsar tapi talah mBnjadi kacil. b) c ) m B m u k u l nBgari-nBgari disahBlah T i m u r M a l a y a . Dia b a k a l ditBlan oleh satu b a n g s a E r o p a h . dapatlah dilihat m e n g a n d u n g p r o g r a m pengluasan wilayahnya itu lBbih k u r a n g sebagai herikut: a) m e n g u a s a i s a l u r u h nagari dan pBlabuhan disabalah m e n y e b e l a h Salat M a l a k a . k e b e r a n i a n . Labih lagi dari itu. F u n juga b a r a n g . KarBna itu dari c a r a . lBkas p a t a h s e m a n g a t . raja-raja yang talah mBnyingkir dan ingin kembali. m e m u k u l J o h o r . SBJauh y a n g m e r u g i k a n pedagang Aceh d a n u s a h a n y a . mBrBkapun dapat pula " m e m b a n t u " raja-raja yang m a s i h kacil yang ingin manjadi basar. Inggaris. Y a k n i Portugis.k a d a n g t a k m u n g k i n dikBrjakan disini. U s a h a ini d i j a l a n k a n dangan c a r a mufakat. m a k a tidak m u n g k i n l a h satu negBri bisa hidup. raja-raja yang tBrkurung. b a h k a n juga k e k u a t a n . m a u disDgak. s u p a y a tidak lagi dapat ditunggangi olBh Portugis dan BBlanda. d a n m a n e t a p k a n tarjam i n n y a w i b a w a atas nagBri-nBgari itu sahingga tidak m u n g k i n k s m a s u k a n "dBvide at i m p a r a " oleh penjajah B a r a t . Apabila s a m u a n y a itu tidak dihadapi dangan k a s u n g g u h a n . B a l a n d a . Dan b a h a r a p a t a h u n k a m u d i a n m u n c u l pula kBBmpat y a k n i F s r a n c i s .

saparti Natal. Dia m B n d a h u l u k a n pBrhatian k a t a m p a t l a i n tBrutama ka M a l a k a . S e s u d a h M a l a k a dapat dimilikinya .MASA ISKANDAR MUDA u n t u k m a n c a p a i kaniBnangan F a h a n g . F a r i a m a n . a t a u sadikit-dikitnya m e n g a d a k a n p e n g a w a s a n yang SBmpurna SBdamikian r u p a SBhingga kBpantingan k a r a j a a n tidak dirugikan. disamping soal p u l a u J a w a . Salida d a n I n d a r a p u r a k a m b a l i dipBrc a y a k a n k a p a d a pembasar-pBrnbaar y a n g c u k u p barw i b a w a d a n ahli m B n j a l a n k a n tugas u n t u k m a n g a t u r cukaic u k a i dan p a n d a p a t a n k e r a j a a n y a n g lainnya. F a s a m a n . dangan j a l a n m a m u s a t k a n pBlabuhan s a m u d a r a k e s a t u p e l a b u h a n di Aceh. tBrutama diluar Aceh y a n g s u d a h d i k u a s a i . Samanjak Iskandar Muda naik takbta kakuasaan atas w i l a y a h Aceh sandiri disBbalah T i m u r s a m p a i ka Tam i a n g d i s u s u n kBmbali dan disBbelah B a r a t . FBrtampuran-pBrtBmpuran SBIBIU tBrjadi a n t a r a BBlanda d a n Portugis. b a l u m l a h d i m a k a n nya. M a l u k u d a n Iain-lain. mBnjadi insyaf b a h w a Aceh tidak m u d a h dipukul bagitu saja. D a l a m p a d a itu s e m s n j a k t a h u n 1 6 0 6 . F e t a n i d a n Iain-lain. Dilain p i h a k ia m a m p a r h i t u n g k a n h a h w a kBkuatan Portugis di M a l a k a s u d a h b a n y a k m a n y u s u t . 2B5 SBpBrti m a m u k u l Fortugis dan m e r a m p a s M a l a k a . M a u tidak m a u BBlanda m e m a s a n g s i a s a t pula. d) dari m u s u h . B ) m B n a i k k a n h a r g a p a s a r a n h a s i l b u m i u n t u k Bkspor. Tiku. InggBris m a n g a m b i l sikap hati-hati. B a l a n d a labih m a m u s a t k a n p e r h a t i a n n y a ka tampat-tampat lain dari Acah. Didalam t a h u n 1 6 0 6 sBmangat BBlanda m B m u k u l Portugis n a m p a k sBmakin m B m u n c a k . S s s u d a h k e k a l a h a n Fortugis (dB Castro) b a i k B a l a n d a m a u p u n InggBris. I a ingin m a n d a p a t k a n M a l a k a itu sandiri u n t u k n y a . J i k a bBlum JBlas s u d a h dapat ditelan. k a r a n a k e d u a n y a di E r p a h saling b u n u h m a m h u n u h .

(174) la saorang yang tidak mengacuhkan pemerintahan. Yang parlu hagi Balanda ialah mangajak kedua-duanya supaya mengBroyok Fortugis. Moorhaad "A history of Malaya and her Neighbours". Katika itu ibukota berada di Batu Sawar. anak Sultan Ali Jalla dari putBri Fahang. putBra Sultan Muzaffar Syah. psngaruh BBlanda dapat dipupuk menjadi tambah basar. Valantijn mBngatakan ia seorang paminum dan suka plesir. KBkuatan marBka sangat diperlukan.2BB ACEH SEPANJANGABAD mudahlah hagi Balanda untuk mBlBmahkan kBrajaankBrajaan MBlayu yang lain. Damikianlah terbayang idaman BBlanda. SBdangkan BBlanda ambil "dagingnya" (masuk manyarbu kadalam Malaka) itu akan mBrupakan suatu "keserasian" yang manguntungkan baginya. Armada BBlanda yang pBrtama ditugaskan khusus melipat Portugis adalah dibawah pimpinan laksamananya MatBliaf. Ia masuk kB Johor. Belandapun bBrpBndapat bahwa partikaian Johor dan AcBh adalah manguntungkan orang ketiga. dan yang mBmarintah manjadi Sultan adalah Alau'ddin Ri'ayat Syah. dapatlah diajaknya Sultan Alau'ddin Johor mananda tangani suatu pBrjanjian (174) F. Dan "kBbijaksanaan" inilah dijalankan BBlanda dBngan sangat bBrhati-hati. BBrhati-hati karana baik AcBh maupun Johar haruslah tidak holeh tahu rahasia dan impian BBlanda untuk mBmiliki Malaka itu. yang bBrnama Raja Abdullah. Tapi Belanda mBlihat bahwa saat itu (sabalum Fortugis jatuh). SBbagai juga Portugis. Salama mBrBka bartikai. . DBngan kBcakapan Matelisf. .J. belumlah waktunya melaga-laga Aceh dan Johor. Urusan nBgara disarahkannya kBpada adiknya sanak ibu. Juga soal AcBh akan mudah pula dihadapi. hanya suka bersanang-sanang saja. Jika Aceh disudut utara dan Johar disudut SBlatan mengepung lalu lintas Portugis.

s u p a y a MatBliaf m e m b u a t k a n bantang u n t u k n y a . N a m u n B e l a n d a m a s a itu menBntang kBras. W a l a u p u n s a b a l u m itu yang salalu m a m u k u l ihukota J o h o r h u k a n Acah. MatBliaf h a n y a bBrsBdia manjanjikan: a) m B n y a m p a i k a n j a s a . Ia m a m i n t a . Tanggal IB MBi 1BD6 B a l a n d a tBlah m a n c o b a mand a r a t k a n p a s u k a n n y a kB M a l a k a . D i k a t a k a n n y a Acah bBrbahaya sekali. tapi pend a r a t a n m a s i h dapat d i p a k s a k a n oleh BBlanda diluar kDta. I n i p u n r u p a n y a tidak dipBrkenankan olah Sultan. Tapi Sultan A l a u ' d d i n m a s i h balum tantaram. Frotugis m B n g a d a k a n p e r l a w a n a n . S s b u l a n s s s u d a h psngBpungan. Blokada d i l a k u k a n dangan giat. pula h s r h u b u n g dBngan d a t a n g n y a bala b a n t u a n Fortugis dari Goa (India) nw SBrangan b s r i k u t n y a t a r h a d a p M a l a k a d i l a k u k a n olah Mataliaf h a r s a m a . tBtapi Portugis. BBlanda h a n y a b a r h a s i l mBndirikan k a n t o r dagang di Batu S a w a r . yang isinya mBngatakan b a h w a J o h o r m e m h a n t u BBlanda (MatBhaf) mBmukul Portugis (tm M a s a itu J o h o r labih m a r a s a k a n kBkuatiran kBpada Acah dari p a d a k a p a d a Fortugis. b) jika s a m p a i tarjadi AcBh mBnyBrang J o h a r . disitulah B a l a n d a b a r u a k a n mBmbant u n y a (ITS) KBdua janji ini m a m b u k a k a m u n g k i n a n u n t u k m a n g i k a t parjanjian itu. T s r h a d a p J a h o r .j a s a baik kBpada AcBh.MASA ISKANDAR MUDA 2B7 p a r s a h a b a t a n . tapi MatBliaf bilang tidak p u n y a modal. SBbaliknya ia m a n g a n j u r k a n s u p a y a bisa mBndirikan sandiri bantBng BBlanda di Johor. h a r l a n g s u n g d a l a m b u l a n A g u s t u s 1 6 0 6 . Sakali ini (175) 1176) (177) Hid Ibid n.s a m a dBngan a n g k a t a n parang Johor. agar J a h o r j a n g a n disBrangnya.ld . n a m u n S u l t a n A l a u ' d d i n J o h o r tBlah m a m i n t a k a p a d a BBlanda s u p a y a mBnolang J o h a r m a m u k u l Acah b a r s a m a s a m a . BBlanda (MatBliaf) dan arm a d a n y a t s r p a k s a lari.

Batu Bara dan SBtBrusnya ka Timur. Indragiri. MBurBudu. Samalanga. FBmbarangkatan tBrsabut didahului dBngan kesibukan di Banda Acah untuk manyiapkan sajumlah basar kapal-kapal parang dan pBngangkut. Mulanya Acah mangkonsalidasi wilayah karajaan disepanjang pantai Timur SumatBra. tapi barjalan darat J . diantaranya FBdir. sBpsrti Aru (Dsli). Fortugis dan Johor. dapat juga dibayangkan bagaimana basarnya kaberangkatan Iskandar Muda dBngan rombangannya yang basar manuju Johor. Sabil bBrjudul "SaBltan AcBh Marhoam" kaluaran Balai Pustaka. SatBlah tBrsusun mBnurut jangka waktu yang dirBn canakan. Fortugis melawan dengan gigih. PBraiapan itu memakan waktu bBrbulan-bulan. Untuk keperluan ini Sultan dan rombongannya tidak manaiki kapal-kapal dari Aceh. dan tBntang ini dapat pula diingat suatu CBrita yang disalin dari bahasa AcBh olBh T. SBbah jika BBlanda memberi bantuan kepada Johor niscaya Johar mBnjadi kuat.2BB ACEH SEPAN JANG ABAD J o h a r mBmbBrikan b a n t u a n s a p e n u h n y a .M. Tantu saja Acah mBnganggap bahwa pB' ekutuan BBlanda dBngan Johar itu adalah bahaya baginya. Lho' Saumawa. tentunya sesudah parsiapan sasBmpurna mungkin bBrhasil diselBsaikan. Kuala FBSB dan J a m b u Aye. FarsBkutuan BBlanda/Jahor ini diikuti dari Aceh dengan rasa kuatir. mBmasukkan kBmbali wilayah-wilayah yang SBIBIU tBrganggu olBh. Dari hikayat itu juga dapat dimaklumi bahwa parajurit tambahan disinggahi dalam perjalanan. GBrakan mara kBSBpanjang pantai Timur Sumatara talah diraalisir oleh Acah begitu pBmBrintahan digenggarn oleh Sultan Iskandar Muda. Akhirnya sarangan MatBliaf dan Johar dapat juga digagalkan alBh Portugis. Sultan Acah lalu bersiap untuk melaksanakan program. untuk mara kB Gasip (Siak). dan Jahor. PBUsangan. Walaupun carita itu bBrbBntuk hikayat.

Raja Asyim. Didalam tahun 1590. Ali Jalla mandapat kasBmpatan baik untuk rnanyBrang Aceh di Aru. tBlah tBrbunuh. Damikianlah di tahun 1612 Acah dapat giliran lagi mBmulihkan kedaulatannya atas Aru (Deli). Dalam tahun 1612 Acah tBlah msrabut Aru pula. Sultan Johor Ali Jalla mBnjadi marah dan manaruh dendam tarhadap Acah. Kamudian dibawa juga SBrta saorang hulubalang yang bBrnama Malem Dagang.cit. PBrjalanan di taruskan kB Asahan dan dari sana kB Jahor. FBngganti Zainal Abidin di Aru ialah Sultan Mansur ibnu Abdul Jalil. MBngenai pBnyBrangan ditahun 1612 itu. 17B. dari Sultan Mansur Syah Aceh. Angkatan laut yang barangkat dari Banda Acah manyusur pantai akan singgah juga di kota-kota dimana Sultan ini DBrhBnti SBJak dari Fadir itu. Tahun itu juga ia tBrbunuh. Ditahun 156B Sultan Aru (Abdullah) yang turut mengambil bagian dalam penyarangan kB Fortugis tBlah tewas dalam pBrtBmpuran. anak Sultan Johar Ali Jalla. 2 1 3 . Aru sudah pBrnah dirBbut olBh Aceh dari Jahor ditahun 1539. dan kota-kota lain lagi. Di tahvm 1540 dirabut Johar pula dari AcBh. (178) Mengenai pBnyBrangan ini dapat diketahui sBbabnya barpangkal pula kBpada suatu pembalasan kaganasan tarhadap perbuatan Johor. untuk tarakhir naik di Jamhu AyB. 177. op. Ditahun 1564 dirBbut AcBh dari Johor. tidak dapat diJBlaskan apakah pBrabutan tarsBbut tBlah tBrjadi (178) Djajadiningrat.MASA ISKANDAR MUDA 2BB dulu. manggantikan abangnya Sri Alam. Dalam tahun 1591. bBrhasil Aru dapat dirabut Johor. SBbagai talah dicBritakan. Tahun 1579 anak Abdullah yang bBrnama Zainal Abidin tBlah naik takhta kesultanan Acah. hal. Dari MaurBudu Sultan mBmbawa sBrta ulama dan guru parang bernama TBungku J a Faksh. dBmikian diringkaskan "Hikayat Soeltan AtjBh Marhaam". untuk singgah di Padir. .

Tantang k e m u n g k i n a n n y a tentu t i d a k l a h m u s t a h i l . SchadBB (179) m e n g a t a k a n b a h w a mBnurut yang didapatnya dari CBrita p a n d u d u k . Batu S a w a r ) yang lBbih mBnonjol dan mBndapat pBrhatian d a l a m kitab SBJarah BBlanda dan Portugis. Catatan m a r a kB J o h a r (panyBrangan t a r h a d a p ibu kata J o h a r dan DBntBngnya. T a p i GroBnBvaldt (1K) tBlah m a n c a t a t k a s a n " H s i n g Ch'a S h a n g . j a n d a Sultan A r u yang t a r a k h i r .27D ACEH SEPANJANG ABAD dalam r a n g k a m a r a ka T i m u r (Johar). yang a k h i r n y a m B r u p a k a n s a r a n g bajak. Dan sungai Sei J a n d a a n a k sungai Besitang a d a l a h d i n a m a k a n dari si J a n d a Gidau.p u l a u SBmbilan. meningg a l k a n tBmpat itu. DBngan angin yang sedBrhana bisa tiba disitu d a l a m tBmpo 3 h a r i dari Malaka). P a n y B r a n g a n AcBh b a r a k i b a t dangan l a r i n y a p a n d u d u k k a p e d a l a m a n . (179) (180) "Gaachiadanis van Sumatra's Ooatkuat" . MBlihat j a u h j a r a k n y a a n t a r a 1 6 1 2 dan pBrtangahan Mai 1 6 1 3 tidak m u n g k i n p a n y a r a n g a n Aru bBrlangsung sekali j a l a n dangan kB J o h a r . n a m a P u l a u Mesjid dikuala Besitang ada l a h karBna disitu dulu pBrnah bBrdiri s u a t u Mesjid. z a m a n m a s i h bardirinya kBrajaan Aru. Dilain bagian disabut s u n g a i n y a labar. k a r B n a n y a disBbut pBlaut-pBlaut " L a u t Air BBraih". depan pantai FBrak. Ketika m e m b i c a r a k a n b a k a s . "Notes on tha Malay Archiplago and Malacca compiled from Chinese Sources" 1B7B.i s l a n d s (on tha coast of FBrak) w i t h a fair w i n d it taka thrBB days and night to go tharB from M a l a c c a " (Aru lBtaknya didBpan p u l a u .1B1B. a i r n y a jarnih. a t a u k a h tarjadinya d a l a m s u a t u pBnyBrangan tersendiri. J a n d a ini lari kB sungai itu kBtika tantBra AcBh m B n y a r b u .b e k a s Aru. .l a n " (1436) b a h w a " A r u is situatBd oppositB to thB S a m b i l a n . a d a l a h p a d a tanggal 7 Mai 1 6 1 3 . PBnyBrangan ka A r u ditahun 1 6 1 2 m u n g k i n pula tidak dipimpin oleh S u l t a n I s k a n d a r Muda sendiri.

k a t a H a r u . I a m e n u n j u k k e p a d a dij u m p a i n y a s e b u a h lila (mBriam) tarnbaga yang pBrnah d i h a d i a h k a n alsh Sultan M a h m u d Dali kBpada B a l a n d a dulu ditahun 1BB2 b a r s a m a . d a p a t p u l a d i k a t a k a n d u g a a n b a h w a A r u itu b e r w i l a y a h l u a s . Saaudah pBnyBrangan 1 6 1 2 . ia m s n g a t a k a n b a h w a itu tidak batul. Lila itu didapati di Deli Tua. A n g k a s a n a h tidak tarang. ada pula dalam catatan sajarah panyBrangan Acah kB D B U dalam tahun 1B19. m u n g k i n juga 1DD4. Dan k a l a u diingat ada m a r g a H a r o . SBIUBS SumatBra T i m u r . m a k a d a k a t n y a b u n y i . Ada t u l i s a n dilila itu d a l a m huruf A r a b barbunyi: " S a n a h 1 1 0 4 A l a m a t B a l u n H a r u " . Dangan a d a n y a k a t a .h u n y i itu m e r n u n g k i n k a n dBkat p a r h u b u n g a n n y a HSD Dapat d i b a y a n g k a n s u a t u w i l a y a h A r u yang l u a s . d i m a n a tBrdapat sungai P a n a i dan pulau-pulau Aru di d a p a n n y a . Kapala suku Aru marupakan salah saorang dari 4 datuk yang mondamplngi Raja mamarlntah karajaan Panai (Sumhari Penulis sandiri) . Lsbih-lsbih pula k a l a u d i h u b u n g k a n n a m a A r u (yang sahstulnya Haru) dBngan Kara.k a t a tidak tBrang. J u g a m a k s u d k a t a . (181) 01 Fanai sendiri dikanal suku Aru. yaitu tampat yang d i m a k s u d juga d a l a m panj a l a s a n GrosnBvaldt diatas.s a m a dBngan 1 karis Bmas panjang dan 1 karis a m a s pBndek. DBngan rnanBliti p e t u n j u k t a d i . labih bisa diparc a y a l a h jika disabut bahwa karajaan H a r u itu tidak lain yang barpusat di DBU Tua.MASA ISKANDAR MUDA 271 E N e t s c h a r residan B a l a n d a (1BB6) d a l a m rapat BGKW 27—12—1BB6 mBnyinggung soal pata b u m i yang pBrnah dibuat olBh Valantijn yang talah mBncatat lBtak Aru itu d i a n t a r a T a n a h Futih (Rokan) dBngan b a t a s Deli.H a r o a t a u Kara-Kara di A s a h a n . m a s a si-Margolang. Tapi Netschar m e m b a n t a h . Sadangkan nama A r u di BBsitang pBrlu ditBliti lagi ada tidak ada kaitannya.

kB Deli b a l u m m a s u k p a n g a r u h Acah. mBninggal 2 3 S y a ' b a n 99B H = 2 7 J u n i 1 5 3 0 (182) TBgas b a h w a p a n g a r u h Acah di S u m a t e r a T i m u r tidak h a n y a SBwatas pBlabuhan Aru saja. Ditahun 1 9 2 2 . S u l t a n Acah m B n g a n j u r k a n s u p a y a dipBrhuat kota dakat k a k u a l a . rombongan Aceh berhenti diteluk Piai k a r a n a melihat bendab a n d a t a n a m a n h a n y u t dari sungai m a n u j u k u a l a . h a l m a n a m a y a k i n k a n a d a n y a p a n d u d u k .V. Katika m a n u j u kB T i m u r . a p a k a h se bBlum 1 6 1 3 t a r t a n a m p a n g a r u h AcBh di Deli SBndiri. d a n tiba dikuala A s a h a n .272 ACEH SEPAN JANG ABAD D a l a m p a d a itu mBnjadi pBrtanyaan. Da n g a n pBrkataan lain a p a k a h sahBlum Aru h a n c u r . T a t k a l a dipalajari batu n i s a n n y a dikatahui b a h w a disitu tBlah d i k e b u m i k a n seorang guru a g a m a Acah bBrnama Ima m Sadik bin Abdullah. Katika disusul dikatahui dihulu ( B a n d a r Pulau) a d a m a s y a r a k a t y a n g r a j a n y a Si Margolang. di Tanjung B a l a i s e k a r a n g . DBU (1619) ada lagi p e r i s t i w a A s a h a n d a l a m periode I s k a n d a r Muda." 1B22. talah dijumpai di k a h u n t a m b a k a u K a l u m p a n g (tidak j a u h dari Medan) SBbuah k u b u r a n . T a m b a itu m B n g a t a k a n b a h w a dari p u t a r a S u l t a n d a n g a n Siti U n g u . K h a b a r n y a t a n d a .dBmikian putBri ini n a m a n y a -lahirlah saorang a n a k bar n a m a Abdul J a l i l d a n i a l a h kBmudian d i d u d u k k a n mBnjadi S u l t a n p a r t a m a yang b e r a g a m a I s l a m di A s a h a n . SumbBr tambo F a n a i ( n a s k a h n y a p a d a pBnulis) mencBritakan pula. PutBri itu d i b a w a n y a ka Aceh u n t u k d i p e r s B m b a h k a n k a p a d a R a j a u n t u k istBri. Disamping p a r i s t i w a Aru (1612). . R a j a M u d a m e m b a w a pulang SBorang putBri R a j a sBtBmpat (Karajaan F a n a i yang barihukota di SBkitar Kata Pinang).t a n d a kabBSaran dari AcBh turut d i h a d i a h k a n S u l t a n u n t u k (182) Moquette dalam "O. b a h w a kBtika R a j a M u d a PBdir d i t u g a s k a n oleh S u l t a n AcBh k e s a n a u n t u k m B n y e l a s a i k a n ssngkata.

MASA ISKANDAR MUDA 273 regalia (tanda naubat) di A s a h a n . disehut juga A s a h a n dan P a n a i . KroBsan H83) m e n y e s u a i k a n k e d a t a n g a n I s k a n d a r M u d a kB A s a h a n sBmasa d a n g a n dan SBsudah manyBlBsaikan p a r i s t i w a "PutBri H i j a u " kB D B U itu. D a l a m p a d a itu a d a l a h JBIBS b a h w a dengan a d a n y a hentang d a n mBriam b i k i n a n Portugis. p a n y a r a n g a n Acah ditahun 1 6 1 9 tadi mBngBsankan s u n g g u h h a h w a s e s u d a h penyBrangan ka Aru 1 6 1 2 Portugis m a s i h t a r u s ma n a n a m k a n k B k u a s a a n n y a dan p a r t a h a n a n n y a yang k u a t d i b a h s r a p a tempat di SumatBra T i m u r . talah bBrlangsung SBkitar MBi/Juli 1 6 1 3 . tapi mBngingat surat Sultan I s k a n d a r M u d a k a p a d a raja J a m a s I. D a l a m h i k a y a t AcBh pBristiwa ini tidak disinggung. M a k a d i h a n g u n l a h SBmBnjak itu k a r a j a a n Dali. tBrdiri dari pBdang Acsh. M a s a pBrtempuran tBrsabut Dali telah dibantu dengan sepBnuh tBnaga olBh Fortugis. TBgasnya d i t a h u n 1 6 1 9 . (tBrutama di Dali). C.Bmarangi A s a h a n sahagai m a n a yang disBbut d a l a m " S u l t a n Acah Almarhum m a u p u n "Hikayat Malam Dagang". SBJak Dali lalu kB A s a h a n . Baik dari tambo A s a h a n m a u p u n dari F a n a i . dBngan F a n g l i m a n y a dari AcBh.A. tidak ada disabut AcBh datang m. FBparangan d a h s y a t bar kBcamuk s a m p a i Bnam minggu. (nanti s u r a t ini a k a n kita bicarakan) d i m a n a d i s e b u t k a n diantara b a n y a k n a m a n a m a negari yang s u d a h m a s u k w i l a y a h n y a . b a h w a pBristiwa m a r a ka J o h a r (yang tBgas m a n u r u t catatan-catatan). Tapi ada juga k a m u n g k i n a n Acah datang ke A s a h a n itu. b a r u l a h Portugis dapat disapu harsih. k a r a n a di A s a h a n p u n s u d a h ada per(183) " D B GaschiadBnis van Asahan" . b a w a r . JDrang dan lala. m a k a tidaklah m u s t a h i l s a m a sekali kejadiannya. M a k s u d pBristiwa-pBristiwa diatas tadi disinggung h a n y a SBkadar b a h a n . tidaklah OBrhubungan dangan p a r i s t i w a kBgiatan S u l t a n Acah dipantai SumatBra T i m u r .

dia pro Portugis. R a j a A s a h a n itu bBrgBlar S i b a y a k k a t a FBrmaisuri. S u l t a n J o h o r . R a j a itu sanggup m B l a w a n dia gagah dan b a n y a k r a k y a t . k a t i k a p a r m a i s u r i S u l t a n (PutBri F a h a n g . tidak s e s u a i dBngan s u a s a n a diibukota Johor maaa itu. F u n Valentijn ini n a m p a k n y a doyan m a m b u m b u i ceritanya tBntang k e r e n d a h a n orang-orang M a l a y u . SBtarusnya d a l a m r a n g k a m a r a ka J o h o r . Ali J a l l a A h d u ' l .J a l i l R i ' a y a t S y a h talah maninggal d i t a h u n 1 5 9 7 . M u n g k i n ini s u a t u t u d u h a n y a n g dibikin-bikin a t a u diperbesar. yang arif bijaksana) mBngingatkan s u a m i n y a s u p a y a k a l a u lBwat d i s a n a j a n g a n s a m p a i m e l e p a s mBriam. D a l a m h i k a y a t "SaBltan AtjBh M a r h o a m " ada disinggung juga SBdikit tBntang A s a h a n ini. karBna A l a u ' d d i n tidak pro-Balanda. b a i k dicBritakan dulu sedikit parkBmbangan dinBgeri itu. di Batu Sawar. katika itu kota ini talah dibangun dan talah banyak p a n d u d u k n y a . tBrr n a s u k S u l t a n A l a u ' d d i n . tapi Matelief tidak dapat m B m b a r i n y a kecuali " d a r i p r i b a d i n y a sandiri d i p e r s e n n y a aaja 1D0D dollar". karBna n a n t i b i s a ditanggapi olah R a j a A s a h a n sabagai t a n t a n g a n berpBrang.274 ACEH SEPAN JANG ABAD t a h a i i a n Fortugis. Anggaran 1184) "Mission to tha Eaat coast oi Sumatra" . ramai parniagaan. tapi h a l ini tidak dapat diteliti lagi sebetulnya. A n d e r s o n <i84) m B n g a t a k a n a d a b e k a s bBkas peninggalan Portugis d i s a n a . Ada k a m u n g k i n a n dangan petunjuk Batu Kinihir tBrsabut h u b u n g a n A s a h a n dangan Portugis s u d a h p e r n a h ada. D i c a r i t a k a n juga b a h w a Alau'ddin pBrnah m i n t a tolong pinjam u a n g p a d a L a k s a m a n a Matelief. Di ganti oleh a n a k n y a bBrn a m a A l a u ' d d i n R i a y a t S y a h y a n g olBh Valantijn d i k a t a k a n " t i d a k m a u t a h u pBmarintahan d a n s u k a plBsir-plBsir". b e r h u b u n g k a r e n a B a t u Kinihir (Batu Di Kikir) dihilir P a s i r MandogBi d i k a t a k a n n y a bBkas t a n g a n orang Fortugis. dimana Sultan Alau'ddin hariatana. CBrita yang rBndah ini.

labar dan air . Kampar. antara Johor dan Portugis. datanglah utusan Portugis Joan LopBZ d'Amoriara dari Malaka kB Batu S a w a r untuk manyampurnakan parsatujuan maraka. Maka itu Alau'ddin dangan sandirinya tartarik juga pada Portugis. disebut saja namanya tBmpat itu SBbarang. Iapun memhuka parundingan dBngan Portugis. Kota ini lBtaknya bagua. lsbih cap at lahih tap at. maka pBngalaman main pindah-pindahlah yang banyak dilakukan. hi n g g a sampai kekota yang dihangun w a k t u itu di Batu Sawar. karBnanya pula Raja Bungsu alias Raja Abdullah dinamakan alBh rakyat dBngan julukan: Raja Sabarang. Raja Bungsu alias Raja Abdullah. Dalam hal bantu mambantu mBlawan Balanda. atau pasang dua mata lebih salamat. Alau'ddin pro-Fortugis. sudah ada pBrjanjian Alau'ddin/MatBliaf tBntang bantu mambantu mBlawan Fortugis. Dalam tahun 1BD7. dan BBbagainya. kBdua-duanya bavbentang. labih pintar darinya.MASA ISKANDAR MUDA 275 parbalanjaaan karajaan SBndiri basar. FarsBtujuan Johor/Portugis BBgara tardBngar kB Acah. Pasir Raja. tahu soal-soal pamBrintahan. dBngan aatu kota lagi di Seherang. Tanggal 16 Dktobsr IBID. Sayong Finang. Johor Lama. Ia tinggal disaberang sungai. yang tarsehut bBlakang ini setuju. Mulai dari Bintan. ssmanjak pangungsinya dari Malaka karBna dikalahkan olah PortugiB ditahun 1511). MatBliaf tidak m a u rnembantunya. Saluyut. Alau'ddin mBmpunyai saudara sanak ibu. tapi dalam hal Acah. kBduaduanya sarna-sama manguatiri Acah. masalah raja butuh "dipBrsBn" dBngan cara semurah itu. Lain halnya dangan Portugis. Dalam sajarah psndaritaan kerajaan Johor (ax KBrajaan MBlayu Malaka. Ia pro-BBlanda. Ini salah aatu sabab Acah tambah barhajat mamukul Johor.

k a t i k a disamp a i k a n n y a k a b a r b a h w a ia b e r m a k s u d a k a n m a n g h a d a p Sultan. k a r a n a S u l t a n ingin s u p a y a ditBrjamahkan dulu kB b a h a s a MBlayu. A r m a d a k a p a l itu dikBnal b e r n a m a " D r a g o n " d a n " H o s i a n d B r " . hafk diikuti k a d a t a n g a n T h o m a s Bast yang telah b e r a d a di pBrairan AcBh SBJak a w a l April 1 6 1 3 . s u r a t itu d i s a m p a i k a n p a d a S u l t a n d a n ia m a n y a t a k a n sanang. Ia datang sabagai u t u s a n rBsmi R a j a Inggaris dami s u a t u k u n j u n g a n m u h i h b a h . r u m a h .r u m a h pBnduduk barJBJBr SBpanjangnya. Ia disartai olah 4 0 pBngiring kBhormatan.27B ACEH SEPAN JANG ABAD s u n g a i n y a dapat d i p a r g u n a k a n . Sahagai J a n d r a l a t a u P a n g l i m a Laut InggBris ia m a l a w a t Acah dBngan mBmimpin a r m a d a niaga yang sakaligus bBrtugas juga SBbagai k a p a l pBrang.k i r a SBIUBS 1 Km. Sultan m B n g a d a k a n partunjukan-pBrtunjukan sBpBrti adu k a r b a u . diparbuat dari k a y u . Kota Sabarang k i r a . DBngan s a l i n a n ini. S e s u d a h itu S u l t a n m e n g a d a k a n j a m u a n (bankBt) u n t u k Bast. B a t u S a w a r k i r a . tapi r a n d a h ditBpi sungai. S u r a t itu r u p a n y a dikBmbalikan. SBbagai b i a s a d a l a m m a n g h o r m a t i duta-duta bBsar asing. Dalarn mBnsliti pBnyasuaian dBngan fakta sajarah. sakaligus ditsrimanya kabar bahwa Sultan bBrkasampatan menerimanya. k a t a n y a tidak k u r a n g dari 4D0 h i d a n g a n dari berbagai r a g a m nasi (185) "Tha Voyage" hal 5 2 . Henteng kata ada setinggi 4D k a k i .k i r a sBparohnya. dangan m B m b a w a sandiri s u r a t J a m e s I R a j a Inggeris. ("ThB King is not in towna"). Tanggal 13 April 1 6 1 3 ia m a n d a r a t . tBrnyata S u l t a n bBlum ada. Lusanya Sultan sudah kambali.k a y u ditagakkan bBrlapis rapat-rapat. Tanggal 17 Sultan b a r k a n a n mBngirim kBndBraan gajah barbaju k a a m a s a n u n t u k T h o m a s BBst m a n g h a d a p S u l t a n d a n m a n g a n t a r k a n s u r a t R a j a InggBris y a n g d i b a w a n y a .

Surat tBrsBbut hanya dibari bBrsanah Hijriah 1022.MASA ISKANDAR MUDA 277 KBasokan h a r i n y a Best diterima lagi oleh Sultan. KBpada r a k y a t d i p a r i n t a h k a n s u p a y a b a r t u t u r s a p a k e p a d a Best dengan tidak m e n y e b u t n a m a n y a lagi. Sultan b a r s s d i a mBnjual k s m B n y a n yang w a k t u itu s u d a h tarsBdia (tarkumpul) d i p a l a b u h a n . m u n c u l tiba-tiba k a p a l Fortugis. Selagi k a p a l . T a n p a ayal T h o m a s Bast mBngBrahkan a n g k a t a n n y a d a n niBmukul serta me r a m p a s k a p a l Fortugis itu. SBtalah s s l a s a i dilucuti. T h o m a s Bast m a n y a r a h k a n p a r a t a w a n a n d a n k a p a l Portugis itu k e p a d a Sultan. Isinya yang didahului dangan mukaddimah panjang sabagai m a n a yang dapat diperhatikan dari surat Sultan dua tahun kBmudian (i86) . Thomaa BBat maninggalkan AcBh pada 12 Juli 1B13. se b e r a p a saja d i t a w a r olBh Bast. d i w a k t u m a n a Sultan maneliti kBmungkinan k a s e m p a t a n bBrniaga bagi orang Inggeris. yang lstaknya kira-kira 5 a 6 mil jauhnya dari kata. U n t u k m a m b a l a s j a s a n y a lagi.k a p a l T h o m a s Bast b s r a d a d i p s r a i r a n AcBh. U n t u k j a s a i n i S u l t a n m B n g h a d i a h k a n gBlar kBhormatan p a d a T h o m a s Bast dBngan "Drang K a y a P u t i h " . a n t a r a lain juga m e m p a l a j a r i apa yang s u d a h p e r n a h diizinkan oleh k a k e k n y a S u l t a n Alau'ddin Ri'ayat Syah m a s a Lancaster. Salama bBrada di Banda AcBh acap Thomas Best bBrkB8Bmpatan ditBrima olah Sultan. KBrnanyan tarsabut segara dimuat kB k a p a l Bast d e n g a n h a r g a p e n j u a l a n 2 5 tahil SBbahar. bahkan diajak samasama mandi dan bBrBnang dikolam pBrmandian. dBngan membawa surat jawahan dan tanda mata untuk Raja J a m a s I di InggBris. SBdangkan h a r g a p a s a r a n m a s a itu a n t a r a 3 4 d a n 35. S u l t a n gemhira dBngan sikap positip T h o m a s BBst tBrsBbut. kabBsaran-kBbBsaran dan na 8l Ihid. tapi gBlarnya saja. . k a p a d a BBst dengan h a r g a m u r a h .

Farangkatan Acah ini karana cukup memakan waktu untuk paraiapannya. Matelief sandiri. Sabalum itu Iskandar Muda sudah pula marasa waktunya untuk mBlancarkan ekspBdisi ka Johor. m a k a pada hari ka-20 BBaudah pBngapungan itu. Tapi akhirnya Johor tidak dapat manghadap! kBkuatan AcBh yang lBbih bBsar. kBpada Portugis di Malaka dan kapada BBlanda di Jakarta. . Tapi mBrBka diamkan saja soal itu. walaupun lama juga waktunya armada Acah di kuala malakukan blokada (sampai 29 hari). Panglima-panglima MBlayu juga manggunakan kBtang kaaannya. Baik Balanda maupun Fortugis talah tidak barikan bantuan apa-apa kapada Johor. juga mangandung pBrnyataan puas dBngan kedatangan parutusan khusus InggBris. pun tidak kalihatan hi dungnya. Kabarangkatan armada dari Acah itu tarcatat di bulan Mai 1613 dan tibanya pun di Salat Tebarau dikuala sungai Johor masih dalam bulan itu juga. Johor melawan. padahal ia audah manjanjikan hahwa jika Acah manyarang ia akan memhantu Johor. pura-pura tidak tahu. pimpinan Thomas BBst tarsabut.27B ACEH S E P A N J A N G ABAD wilayah Acah. memang sudah terdangar kemana-mana. Orang Kaya Sri Maharaja dan Drang Kaya Raja LBlawangsa pun mendaratkan tantaranya. admiral gagah parkasa yang dibanggakan olah Balanda karana kaharaniannya manyarang pertahanan Portugis di Malaka. sasuai dangan rencana yang audah diaturnya. tapi Johor barkaraa juga untuk manantikan aarangan. Sssudah dibBri ingat kBpada Sultan Johor aupaya rnenyerah. untuk mBlamahkan panduduk dan mamhangkitkan panik marBka. Johor akan dibantu. Msrska agaknya sBram dan tidak bisa harkutik sama sakali. Fadahal kedua-duanya sudah sama-sama membuat parjanjian dBngan Johor bahwa jika Acah manyarang Johor.

Barsama ia dapat juga ditangkap Raja Siak. 204. Juga yang turut tBrtangkap diantara tokoh-tokoh panting adalah Bandahara sandiri Tun Sri Lanang. Masa inilah yang dikatakan Acah dikunjungi olah Thomas BBst. Brill 1B47. Tapi suatu barita menyatakan Sultan Alau'ddin sempat juga melarikan diri. utusan Raja J a m e s I dari InggBris. Sabuah mBriam basar "Sri Rambai" sakarang m a s i h ada di Panang turut disita. dan tidak barapa lama kBmudian tBrdangar ia ada di Bintan (Riau). Juga mBriam mBriam. dipindahkan kB kapal. (187) BBbBrapa banyak perwira dan orang orang bangsawan serta kaum kaluarga mBrBka semuanya turut ditangkap. Atas rayuan J a n FiatBrsz Coan dari Jakarta. Johor kalah. dBngan alasan bahwa maraka natral. pBngarang "SBJarah MBlayu". aarnuanya diangkut m a s u k kapal dan dibawa kB Acah. supaya tawanan BBlanda dibBbaskan. untuk dibawa ka Acah sebagai tawanan pBrang. S B baliknya Raja Bungsu sandiri dapat ditangkap. F^rV°y"i' T b B m M B M l ta Indl 1B1Z ^ " " (1B1B) olah Wlm . DBngan sandirinya alat alat pBrang banyak dirampas. Juga turut 2 2 orang Balanda wakil-wakil dagang dan pegawainya yang bsrkantor di Johor. Pada tanggal itu disabut bahwa pasanan Sultan Iskandar Muda d i s a m p a i k a n pada Bast yang m a n g a t a k a n S u l t a n I s k a n d a r b a l u m l a g i dapat 1187) Dr. Dan labih tagas pBristiwa parkunjungan tarsBbut dapat dibaca dari catatan Croft psmhantu utama Thomas Bast imi bartanggal 2B Juni 1 6 1 3 . ipar Sultan Alau'ddin yang dikabarkan kabstulan mBlawat kasitu dan tBrkapung.MASA ISKANDAR MUDA 27B Baik bBntang Batu Sawar maupun SBbarang. MBriam ini adalah pambBrian Matelief (BBlanda) pada Sultan Johor. arangorang Balanda itu dimBrdakakan kBmbali. Hal. ka dua-duanya dihancurkan dan rata dBngan bumi olBh pBnyBrangan Acah.C Hooykaas: (Ovar Malaischa Lltaratuura.

Sanah 1023.fgf 2BD ACEH S E P A N J A N G A B A D menBrimanya msnghadap hari itu. rampasan dan Johar ada dua lagi Panglima pBrang turut yang hErgslar Drang Kaya juga. rnemhawa tawanan perang. . hsrhubung" Sultan sibuk sakali karana armadanya haru saja kembali dari Jahor. (Menurut ukiran di msriam "Sri Ramhai". Ia hanya menugaskan kepada Panglima perangnya yang handalan. pBnyBrbuan ditahun 1613 tidak dipimpin ssndiri olBh Iskandar Muda. Sapanjang dikBtahui. dan panglima tBrtingginya ada lah Drang Kaya Sri Maharaja). tarutama diantaranya adalah Sultan Jahor sendiri. untuk -parundinganperundingan dagang SBlanjutnya. "Tawanan" Tuan Kita Sri Sultan Perkasa Alam Djohan Berdaulat tatkala menitahkan Orang Kaya Sri Maharaja akan Panglima dan Orang Kaya Laksamana dan Orang Kaya Raja Lelawangsa akan Pengamuk ke Johor. Drang Kaya Raja Lelawangsa.

F B r k e m b a n g a n sBlanjutnya m a n g a t a k a n h a h w a Sultan Acah tBlah mBmbBri k e s a m p a t a n kBpada Raja B u n g s u u n t u k balik ka J o h a r . KBtika itu orang orang Fortugis yang lolos tBlah mslapor ke M a l a k a . 1B3 . d a n m a m b a n t u pamb a n g u n a n itu. DicBritakan b a h w a p e r e b u t a n itu s u d a h bBrhasil. untuk m a n g e r a t k a n tali h u h u n g a n . P a r t a m a . yaitu s a u d a r a S u l t a n J o h a r . KBBmpat. a n g k a t a n p a r a n g Acsh yang dikatahui telah m e n g h a d a n g kapal-kapal Portugis disslat M a l a k a . Tapi h u b u n g a n dBngan luar negeri ditentukan olah AcBh. 173). pambBsar Fortugis B a c a r r a k ii89) mBnyabut a n t a r a lain. Gibson Hill mancatat pernikahan barlangsung antara bulan Juli dengan Oktofaar IB 13 (JMBRAS 1BSB No. J o h o r kini s u d a h d i k u a s a i AcBh. Kelima. KBdua B u n g s u s u d a h sBtuju mBngikuti pBrintah Acah. Miridional.MASA ISKANDAR MUDA 2B1 Tapi lain pBtunjuk m a n g a t a k a n h a h w a Sultan sandiri m a m i m p i n p e n y a r a n g a n tBrsabut. D s n g a n l a p o r a n n y a d a l a m b u l a n J u l i 1 6 1 3 (jadi disskitar minggu psnyBrangan ka Johor itu). u n t u k m a n j a m i n k a l a n c a r a n n y a . R a j a B u n g s u diangkat jadi S u l t a n di J o h a r . Diantara petunjuk tsb ialah tBrkBsan dari pBristiwa. h a r s a m a b e b e r a p a tokoh tBrkBmuka MBlayu". N a m u n pBnBgasan tantang l a p o r a n ini tidak diparolah. K e d a u l a t a n a d a l a h ditangan Acah. PBmBrintahan dalam nBgBri sebagai biasa. m a k a Sultan A c a h m a n e m p a t k a n satu b a d a n p s n g a w a s (190) 1189) CA. Dan k e e n a m . B a r s a m a a n g k a t a n itu turut d i b a w a sabagai orang t a w a n a n bBrnama R a j a B u n g s u . Katiga. katika raja SBndiri mEngapalai satu a n g k a t a n parang yang b a s a r u n t u k mErsbut J o h a r . t a r u t a m a d a l a m soal-soal pBrdagangan. B u n g s u tBlah d i k a w i n k a n pula olBh S u l t a n dBngan a d i k n y a <i90) .t a m a yang s u d a h JBIBS dikBtahui alah Sultan ialah b a h w a B u n g s u tidak pro-Fortugis. India & Cathay" olah Mills hal. "Malacca. Sultan manyatujui J a h o r dibangun k a m b a l i . h a h w a "orang-orang Fortugis tBlah h a r p a p a s a n di Selat M a l a k a dBngan Sultan Acah.

dS2) Balk mauganai kontak dBngan BBlanda.2B2 ACEH SEPAN JANG ABAD yang tBrdiri dari orang Acah dikapalai Dlah Drang K a y a R a j a Lalawangsa. diantaranya manganai lanjutan apa yang s u d a h dimufakati olah S u l t a n J o h o r dulu dBngan w a k i l B a l a n d a VarhoBff nsv D a l a m pBrtBmuan d a n g a n R a j a B u n g a u (Sultan M a ' y a t Syah) V a n dBr D u s s a n m i n t a s u p a y a d i s B r a h k a n kBpada B a l a n d a aapotong t a n a h u n t u k b s n t s n g n y a dBngan n a i k bandBra tiga w a r n a .b a r a n g y a n g d i p e r l u k a n u n t u k m a m b a n g u n k a m b a l i bentang d a n Iain-lain k a r u s a k a n di B a t u S a w a r . SBorang u t u s a n B a l a n d a . ManJBlang a k h i r t a h u n 1 6 1 3 . Satiha di J o h o r . d i b a r a n g k a t k a n romb o n g a n R a j a B u n g s u itu kB J o h o r . SBJumlah 3D k a p a l d i b a r a n g k a t k a n pBnuh dBngan alat-alat d a n b a r a n g . Maka tidak hBran sagara aetBlah mandangar barita raami yang diaampaikan arang dari Johar.'A History of Malaya ( J M B R A S . M a r a k a m e n g a d a k a n p e m b i c a r a a n pambicaraan. kBdua tindakan Ma'yat S y a h ini adalah bartBntangan janji kBBBtiaannya kBpada Sultan Iskandar Muda. Ibid. Lalu s a t a h u n k a m u d i a n . d i u m u m k a n l a h bahw r a R a j a B u n g s u n a i k t a h t a mBnjadi S u l t a n J o h o r galar S u l t a n A b d u l l a h M a ' y a t Syah. M a ' y a t S y a h m B n g a d a k a n h u b u n g a n dBngan Portugia u n t u k m a m b i n a p a r d a m a i a n . dBngan u p a c a r a d a n pBnghormatan. A d r i a a n v a n dar D u s s a n datang kB B a t u S a w a r . tanggal 2 4 A g u s t u s 1 6 1 4 . . T i d a k b e r a p a b u l a n s e s u d a h itu. XII). D u a r i b u orang AcBh t u r u t d a l a m p a r a n g k a t a n ini u n t u k m a m b a n t u sagala pakBrjaan p a m b a n g u n a n SBmula yang dipBrlukan itu. maupun dangan Portugia. 1B3S. R a j a B u n g s u mBnolak parmint a a n B a l a n d a . Sultan Iskandar Muda tanpa mamhuang w a k t u tarua mBndatangkan akapB(191) (192) Winstedt .

hartanggal 4 Juli I B I S [W. KBtarangan dari sumbBr Inggris yang barada disekitar tahun 1 6 1 5 itu diantaranya sebagaimana dicBritakan dalam laporan Arthur Spaight pBmilik kapal "Hactor". Gibson Hill kutip surat Arthur Spright katika di Acah kapada Nicolas Downton. hal. untuk m B n g a d a k a n parundingan b a g a i m a n a niBngompakkan panyBrangan itu. (193) G. jlhd III). palor. dBngan kBrata-karBtanya. Ia tBlah mBndapat kontak dBngan BBlanda h a h w a untuk kaperluan itu BBlanda mengatakan sadia mambantu. barsama sama dangan Sultan Johor yang tBlah mangawini adiknya.A. 1 3 1 . 1Z7. Sultan Ma'yat Syah sempat malarikan diri kB Bintan dan tidak kamhali-kambali lagi. yakni a w a l tahun 1 6 1 5 SBbagai berikuti Iskandar Muda mBrBncanakan hBndak memukul-Portugis di Malaka. abang iparnya. a i d . katika mana dia manyBrahkan hingkisan bBrupa mBriam besar. Lalu Iskandarpun mamanggil Raja Bungsu. kBtika itu berada Sultan Johor (Raja Bungsu) sendiri disamping Iskandar Muda.MASA ISKANDAR MUDA 2B3 dial panyBrangan hasar-basaran ka Batu Sawar (Johar) dan maratakan sagala-galanya (termasuk tentunya: benteng) dB ngan bumi. Sultan Johor. 1BBB hal. Parkambangan sehelumnya. kuasa kapal "ThomaB" mBla porkan parkunjungannya kBpada Sultan Iskandar Muda tanggal 2B Juni 1 6 1 5 . Juga Millward. Foster: "Letter received by tha East India Company from ita Servants In tha East". London. mBnunjukkan maaih tatapnya kBsatiaan Raja Bungsu (Ma'yat Syah) pada Iskandar Muda. mBngatakan (i33i b a h w a talah mBlihat Sultan Acah barada di Fadir didalam bulan April 1 6 1 5 . (Dimaksud Raja Bungsu). dan Iain-lain alat pBrang. <is4) Dua katarangan ini dimana pBrnah Raja Bungau (Sultan Johor) datang kB AcBh. HS4) . bebBrapa tong mesiu.

d i p e r i n t a h k a n l a h olah I s k a n d a r M u d a p e n y e r a n g a n kB M a l a k a itu. A r t h u r Spaight m a n c a r i t a k a n pula b a g a i m a n a S u l t a n s a n g a t m e m h u t u h k a n b a h a n . Tapir u p a n y a Fortugis s u d a h siap. SBmanjak dangan BBlanda.2B4 ACEH SEPAN JANG ABAD PBrsiapan u n t u k m a r a ka M a l a k a (Fortugis) m a m buat Sultan sibuk lagi. tapi k a p a l ini s u d a h r u s a k akibat SBrangan Portugis dilaut katika mBnuju Acah. itu Acah m s n j a d i tamhah rBnggang D a m i k i a n l a h d a l a m m B n g a d a k a n s e r a n g a n kB M a l a k a itu S u l t a n h a n y a m a m a d a k a n k a p a d a p e r s e d i a a n sandiri.b a h a n besi u n t u k m s n g s r j a k a n m a r i a m dan alat-alat p a r k a k a s yang d i p a r l u k a n dikapal. Dam J a o a Da Silva. Sultan manjadi g u s a r lalu mBlarang k a p a l B a l a n d a itu m a s u k ka Aceh b a h k a n u n t u k mengarnbil air dan p a r b e k a l a n s a j a p u n tBlah tidak diperbolehkan lagi. Fortugis sBdang mBndapat t a m b a h a n k e k u a t a n 10 k a p a l p e r a n g b a s a r y a n g dida t a n g k a n dari P h i l i p i n a d i b a w a h p i m p i n a n G-ubBrnur Manilla. Setelah sagala-galanya siap. a r m a d a Aceh tBrpaksa m s n g u n d u r k a n maksudnya. . D a l a m b u l a n Nopember 1 6 1 5 . SBhingga setBlah diuji b e b e r a p a kali. B a l a n d a m B n a w a r k a n s a h u a h k a p a l . J u g a d a l a m p a d a itu. S u l t a n Acah bBrtambah m a r a h lagi karBna Balanda mampBrmainkannya. janji B a l a n d a u n t u k r n e n y e d i a k a n b a n t u a n tak kunjung datang. Sultan mBminta pula s u p a y a dibBri kBsernpatan m e m a k a i s a l a h satu dari dua b u a h k a p a l B e l a n d a yang b e r l a y a r di p e r a i r a n Aceh. K a m u d i a n k a r a n a kuatir pBrhubungan mBnjadi rBnggang. tapi BBlanda m a s i h hBrkBbBratan m s m h B r i k a n n y a .

d i a p u n m B n c a r i t a m p a t p B r l i n d u n g a n kB Lingga. k a r a n a n y a manjadi tagang kBmbali. D i a p u n d i b a w a kB Aceh dan disana mBndapat h u k u m a n mati. Sawar Mungkin dalam panyBrangan ka 2 inilah dapat d i t a n g k a p S u l t a n A l a u ' d d i n s a n d i r i . I s t r i R a j a B u n g s u SBndiri. d a n k u a t i r a k a n pernb a l a s a n dari A c e h .MASA ISKANDAR MUDA 2BS B a l a n d a SBndiri m a n d a n g a r t a m b a h a n b a n t u a n F o r t u g i s i n i . Iskandar H u b u n g a n Aceh/JDhor atau tsgasnya I s k a n d a r M u d a / R a j a B u n g s u .k a p a l r i y a k e J a k a r ta u n t u k hBrsBmbunyi. K a r e n a s u a s a n a tBlah b e r o b a h j a u h . a d i k S u l t a n M u d a . J a d i a d a k a m u n g k i n a n b a h w a A l a u ' d d i n b i s a m a s u k k B m b a l i kB J o h o r ( B a t u Sawar) tanpa pBrlawanan. MBnganai Raja B u n g s u k a r a n a ia tidak d i s a n a . SBgBra c a b u t m a l a r i k a n k a p a l . M u n g k i n S u l t a n A l a u ' d d i n y a n g l a r i tBlah d a t a n g l a g i kB B a t u S a w a r u n t u k m a r a m p a s k a r a j a a n n y a k a m b a l i . d i t u n j u k k a n olah catatan yang mangatakan b a h w a dalam bulan Juli 1615 S u l t a n A l a u ' d d i n tBlah d a t a n g m e n e m u i F o r t u g i s di M a l a k a . KBmungkinan-kBmungkinan bahwa Alau'ddin k a m b a l i dapat m e n g u a s a i kBrajaan. m a k a S u l t a n I s k a n d a r M u d a lalu m e n g e r a h k a n pula panyBrangan k s sana. D a l a m p e n y e r a n g a n SBkali i n i p u n . dipBrintahkannya pula m a m (195) Gibson Hill: "On tha death of Sultan Ala'uddin II of Johora' .t i b a tBlah d i k i r i m h a l i k lagi kB AcBh. t i b a . T i d a k b B b a r a p a l a m a tBrjadi p B r k i s a r a n R a j a B u n g s u . B a t u d a p a t d i h a n c u r k a n oleh a n g k a t a n p B r a n g A c e h . kBtika m a n a diparbuat pBrjanjian b a r u mangBnai "kBrja s a m a " ussi B a i k d i i n g a t p u l a b a h w a d i s B k i t a r m a s a i t u R a j a B u n g s u s a d a n g b a r a d a di A c e h . I s k a n d a r M u d a t a t k a l a m a n d a p a t k h a b a r b a h w a Raja B u n g s u bBrada disana.

FBnyarangan ini dapat dipatahkan olah Acah. Tapi ini tidak tepatl Sarjana Djajadiningrat dalam uraiannya yang terkBnal "Critiach Overzicht. lalu manyBrang AcBh sacara beBarbBsaran. bahwa katika ia di AcBh tBlah mBncari hubungan dBngan pangarang-pengarang hikayat dan juga dBngan Panglima Mat Saleh. CBrita panyBrangan kB Johor m a s a Iskandar Muda itu tBlah sadamikian berbekasnya kBpada k a l a n g a n masyarakat di AcBh ssmanjak zaman tarsBbut. menurut Valtman. IBS) mangingatkan adanya suatu carita didalam Hikayat Acah dBngan 1196) "Nota over da Gaschladania van hat landschap Pldla". Dari situ Raja Bungsu lari lagi kB TBmbalan. . Hikayat ini mancBritakan pBrmulaan kedatangan dua putBra MBlayu dari Malaka si Ujut dan Raja RadBn. halmana dibuktikan antara lain dBngan adanya Hikayat MalBtn Dagang. Diaana dikumpulnya tBntara. Dalam tahun 1 6 2 3 Raja Bungsu mBninggal dunia disana. DicBritakan b a h w a katika maraka datang. Carita-carita mBrBka.2BB ACEH SEPANJANG ABAD burunya. kBduanya m a s i h kafir. tBlah mangaaankan kapadanya b a h w a yang dimakaud dBngan si Ujut dBngan Raja RadBn itu adalah nama aamaran dari dua BBlanda. SBlanjutnya dicBritakan b a h w a Raja RadBn tBlah manunjukkan kBsatiaanya. dBngan itu lalu lari ka Malaka. enz" (hal. BahBrapa ahli aajarah aaing tBlah mancoba ma nyasuaikan hikayat ini dangan fakta sajarah. Valtman <w aBhubungan dBngan ini mBngB mukakan. KBduanya ditBrima baik olah Sultan dan disarahi pula tanah-tanah parkampungan untuk dibangun dan dikuasai marBka. Frederick dan CornBlia dB Houtman. sabaliknya si Ujut tidak. Si Ujut talah mBnggarong sBmua yang talah diparcayakan kapadanya.

Djajadiningrat mangingatkan bahwa nama Dang (bahasa Portugis: Don atau Dom.-M. adalah dalam hikayat tBrsabut marBka m a s i h kafir dan datang dari Malaka. maka panyBsuaiannya masih dapat didakatkan. Dan orang-orang MBlayu di Malaka sejak 2DD tahun sudah baragama Islam. kecuali yang satu (bantBng Beram) ini karBna justru letaknya dimuara.) D a w i s mirip dangan John Davis. Padahal Malaka dimasa Iskandar Muda sudah 10D tahun diambil Fortugis.MASA ISKANDAR MUDA 2B7 kedatangan dua orang Portugis selagi Iskandar Muda masih bBrusia ID tahun. maka paristiwanya dapat didakatkan dengan pBristiwa pBnyarbuan kB Johor ditahun 1 6 1 3 kBtika mana Raja Bungsu talah dapat dibawa ka AcBh SBbagai tawanan dan Sultan Alau'ddin tidak barhasil ditangkap. yaitu Sultan Johor yang pertama ( 1 5 2 6 — 1 5 6 4 ) . PBngarang itu menyBbut dalam SBJarah Johar n a m e Marhum Alau'ddin Ri'ayat Syah ini marhum Mangkat di AcBh.S. Ada kamungkinan b a h w a yang tBrbayang bagi pangarang hikayat khuBUB manganai nama "Raja Ra den"nya saja ialah Raja RadBn yang bergelar Sultan Alau'ddin Ri'ayat Syah juga. Sultan kBtika itu menjawab bahwa bentBng mana saja boleh ditBmpati. Tapi sabagai diketahui Davis ini adalah orang Inggaris. kBdua mBrBka dikBnal namanya di Acah m a s a itu Dang Dawis dan Dang Tumis. MBrBka minta supaya bisa meiiBinpati bantBng Beram. Jika disBsuaikan dBngan fakta sajarah dan jika hendak dikatakan b a h w a si Ujut dan Raja RadBn itu keduanya adalah putara putBra Sultan Johor yang sudah baragama Islam. dia tBlah dapat ditangkap dan dibawa kB Acah sebagai t a w a n a n pBrang dan tidak berapa lama sasudah di Acah dihukum hunuh. KBtika panyBrangan AcBh kB Johor ditahun 1 5 6 4 . tapi ada lagi BBorang lain yang dapat ditangkap yakni Raja Siak. . Inipun tidak tepat juga! Sabab-sBbab adanya parsangkaan bahwa si Ujut dan Raja RadBn itu nama samaran.

Bajau dan Bujang. Tekanan sedBmikian dapat dilakukan kapada babarapa Raja-raja yang lBrnah dan yang kurang waspada. Ini perlu dicatat sebab nama Ala'uddin Syah tBlah dikanal dimasa Malaka (ayah Sultan Mahmud). BBbBrapa negari-nBgari yang lamah. tBrutama yang stratBgis. Balanda untuk menghindari konkurensi di Indonesia ialah mBngadakan takanan kBpada Raja-raja lain. Rajanya harus dikuasai. damikian tindakan penjagaan Iskandar Muda. Bahar. G-ejala ini telah disadari dangan cepat alBh Iskandar Muda. harus ada perlombaan manaikkan harga yang SBngit. Iskandar Muda pun lBkas-lekas mangambil langkah lBbih dulu mBnguasai Raja-raja itu. ialah Mahmud.O. Diaamplng itu Sultan yang harnama Ala'uddin. Belanda dan Inggeris. yaitu Sultan Johor ka I audah Juga ditangkap dimasa AlKahhar dibawa ka Acah aarta mangkat disana. Usman. (Farhatikan uralan yang talah lalu). Dia talah mempBrhitungkan apabila tidak diluaskan pangaruh kBsitu. Iskandar menyaksikan kelemahan Raja-raja yang bersangkutan dalam mBnghadapi Balanda. pastilah dangan sendirinya nBgBri-nBgari itu jatuh kBtangan kompani Balanda. DBngan mudah (197) Disabut Ala'uddin Syah ka II adalah dalam pangartian sabagai Sultan Johar. salain tadi. MBlihat bahayanya. . namun BBlanda masih manganggap harga itu rBndah.C. Jalan yang semantara itu dapat dilalui alBh V.2BB ACEH SEPANJANG ABAD Sultan Alau'ddin Ri'ayat Syah yang belakang ini atau yang disBbut Alau'ddin Syah II (15B7—1615) yang dimaksud aleh ValBntijn sabagai suka plasir nama kacilnya adalah Raja Mansur H97) Lain nama-nama kBcil Raja-raja Johor antara 1527 sampai 1675. sudah dialami lagi pBrlomhaan bBradu murah harganya. tapi juga di Eropah SBndiri kBtika mBnjual barangbarang tarssbut kapasaran. Tidak hanya di Indonesia antara Fortugis. Walaupun harga masih tinggi dipBrhitungkan dBngan modal belinya di Indonesia.

B u k a n l a h u n t u k m a m b s l a I s k a n d a r M u d a jika d i k a t a k a n h a h w a bagi I s k a n d a r M u d a h a n y a ada altBrnatifi mBnguasai nsgari-nagari tetangga y a n g l a m a h itu. Dan h a s i l n y a k e d a u l a t a n Acah terancam terus. d a n p a d a a k h i r n y a n a n t i giliran dia pula a k a n ditelan. tapi tidak melihat gaj a h dipBlupuk m a t a . D a l a m t a h u n 1 6 1 S . m e r e k a p u n hilanglah ditBlan hulat-bulat. b e r n a m a T s a n i . D a l a m panyBrangan tarsehut KBdah dibantu oleh Fetani. m e m a k s a dan m e n a k u t nakutinya.MASA ISKANDAR MUDA 2B9 BBlanda m a n B k a n Raja-raja itu. D a l a m t a h u n 1 6 1 6 KBdah disBrang pula. NegBri itu dapat d i k a l a h k a n . Dan bukanlah untuk mengistimBwakan Iskandar M u d a jika d i k a t a k a n h a h w a i a l a h s a l a h seorang Raje m a s a itu yang dapat m a n g h i n d a r i setiap pBrcobaan t e k a n a n BBlanda. p e r d a g a n g a n lada dari situ tBrpusat kB AcBh. A k h i r n y a baik KBdah m a u p u n PBtani dapat d i a l a h k a n . A t a s p e r t i m b a n g a n itulah pula S u l t a n I s k a n d a r Muda m B l a n c a r k a n gBrakan operasianal s e c a r a h e s a r hBsaran. t a n p a pengarangp e n g a r a n g s e j a r a h itu m e r a s a sendiri b a h w a m e r e k a h a n y a m e n a m p a k k u m a n disBharang l a u t a n . dengan barsBdianya Raja-raja yang b e r s a n g k u t a n itu m e m b e n a r k a n k e m a u a n B e l a n d a . Fengarang-PBngarang SBJarah BBlanda dan Inggris msnyBhutnya SBbagai R a j a imparialis. Seperti t e r n y a t a dari sejarah h a r i k u t n y a . Sultan A h m a d d a n istarinya SBrta a n a k n y a dari puteri Siak. AcBh tBlah mBngirimkan ang k a t a n pBrangnya SBbanyak 17. . talah d i b a w a SBbagai t a w a n a n pBrang AcBh.D0D arang u n t u k m a n y a r a n g P a h a n g . B a h k a n a g a k n y a baleh d i k a t a k a n b a h w a di m a s a n y a e k s p a n s i B e l a n d a m a c a t di SumatBra. T i n d a k a n arang B a r a t m a s a itulah yang masti disabut impBrialis. DBngan dipBrolahnya FBtani. a t a u k a h m e m h i a r k a n n y a " d i t e l a n " olah BBlanda d a n Fortugis. sBhab diapun kuatir juga.

Petani. FalBmbang dan Jambi sudah masuk dalam wilayah karajaan AcBh. DBngan jatuhnya Pahang. MBrBka bBlum basar sBbslum mBndapat kBuntungan yang lebih basar. Inderapura. IndBragiri. Kas pBmBrintah bBrtambah panuh. ditempatkanlah SBorang Panglima. hingga Jambi. Dalam k e a d a a n sBdBmikianlah dikatakan hampir SBluruh pBlabuhan yang mBnghasilkan lada di SumatBra dan Malaya. Ssmsnjak itu pemBrintahan KBdah disBlBnggarakan dengan hanyak mengikuti cara-cara di Acah. tBlah barada dalam koordinasi kekuasaan Iskandar Muda. Perak holBh dikatakan masa itu Semenanjung Melayu dengan SumatBra Timur tBrmasuk Siak. tidak mamuaskannya kegiatan pembBsar-pamba aarnya di Jakarta. audah besar mau lBbih bBsar . Tiku. FBrmintaan-pBrmintaan tBrus maningkat. Di Eropah tBrus saja dirasakan sekali olah DirBksi V. Ditempat-tempat tersBhut tBrutama di pBlabuhannya saparti Fariaman. KBdah. SBbagai ditBrangkan dalam hikayat NBgBri KBdah sandiri. kitab-kitab pangatahuan agama sBmanjak itu banyaklah dikirimkan kB Kadah. harganyapun m a l a m b u n g tinggi. pambangunan angkatan pBrang dapat disBlanggarakan dBngan lancar. Pasaran lada masa itu sangat hangatnya di Eropah. Pun dalam soal agama Islam di Kadah kesempatan diperluas dengan sabaikbaiknya. Juga disBbalah pantai Timur kekuasaan AcBh sudah meluas disBluruh SumatBra Timur. Dsmikian juga pembangunan lainnya. Dalam masa Iskandar Muda.D.C. Salida. dan Iain-lain. demikian juga hasil-hasil lainnya. tBrmasuk timah. Lingga dan keselatannya berdasar surat Iskandar Muda kepada Raja Inggris.[|8»- 23D Dalam pada itu Sultan KBdah Sultan Sulaiman Syah dan keluarga dibawa kB Aceh sahagai tawanan pBrang. saluruh pantai Barat SumatBra hingga BBngkulen tBlah barada dalam kuasa AcBh. Riau.

h u k u m a n dan k e k u a s a a n b a g i " G . Drang itu i a l a h J a n PiBtBrszoon Coen.D. m a k a dipilihlah orang y a n g hangis. mBncBritakan b a h w a CDsn t s l a h pBrnah m s n y a t a k a n kBpada m a j i k a n n y a h a h w a " h a k u n t u k m s r i n t a n g i arang lain agar j a n g a n s a m p a i niBnjual b a r a n g n y a kBpada l a w a n dagang.h a r a n g k e h u t u h a n dari I n d o n s s i a . m e l a i n k a n r a m p a s saja. a s a l j a n g a n k o n k u r e n s i di E r o p a h .u b e r n u r J e n d r a l " B B l a n d a itu. B u a t " H s a r s n X V I I " . Baleidnya mBndapat p e n g h a r g a a n . Di E r o p a h h a r u s B a l a n d a sendiri y a n g m s m i l i k i h a r a n g . b s r p s n d a p a t labih b a i k k a n k u r s n s i di IndonEsia. D i s a m p i n g itu u n t u k mBnghadapi dikta dari S u l t a n I s k a n dar M u d a . m a k a p a m b a s a r BBlanda dBngan p e m b a s a r Inggaris d i k s p u l a u a n I n d o n e s i a m e n g a d a k a n s e m a c a m kerja s a m a a g a r p a r l o m b a a n h a r g a tidak tBrjadi. h a l ini m a n g u a t k a n d u g a a n mBrBka h a h w a s a m u a nBgBri di k e p u l a u a n I n d o n e s i a d a p a t s a j a d i p B r l a k u k a n saparti itu. D i k a t a k a n n y a pula " a r a n g lain tidak bBrhak apa-apa. MBrBka tidak p u a s s a k a l i m a n d e n g a r b a h w a Aceh b u k a n saja tidak b a r t a m b a h kacil a k a n tBtapi SBbaliknya. T a t k a l a pBrnhasar-parnbesar y a n g d i t u g a s k a n ke J a k a r t a oleh " H a a r B n X V I I " tidak m e m u a s k a n . Diraksi V.MASA ISKANDAR MUDA 201 lagi. D e m i k i a n keinginan "HBBrBn X V I I " . SchriBkB sandiri d a l a m b u k u n y a kBtika m e m bicarakan bagaimana "falsafah" kaadilan. A d a b a b a r a p a nagari di J a w a d a n M a l u k u y a n g dapat tBrus d i k u a s a i olah BBlanda a t a u satidak-tidaknya diajak " k a r j a s a m a " . Prof. k a r a n a h a s i l h u m i dari I n d o n e s i a tidak dapat dimonopoli oleh s a u d a g a r B e l a n d a di E r o p a h .C. sebab dia tidak m a u panjang-panjang cerita. u n t u k m a n a n t a n g a p a y a n g dibBrikan T u h a n k a p a d a kompBni". b e r t a r n b a h b a s a r saja w i l a y a h n y a . di nagsri Balanda. Lattarlijk dia b a r k a t a sbb: . a d a l a h h a k w a j a r ( n a t u u r r s c h t ) " . H a l ini tidak m a n y s n a n g k a n sekali hagi " H e a r a n X V I I " .

s a n a n t i a s a m a n u n j u k k a n m u k a y a n g m a n i s . Ia m a n g a n g g a p lebih baik d i j a l a n k a n politik adu d o m h a saja. VardragBn m e t h a n behoefdB zij d a a r o m s l s c h t s te BerbiBdigen. Iskandar Muda. B a l a n d a SBndiri y a n g j u g a m e n a m p a t k a n w a k i l d a g a n g n y a di A c a h . d a n s a m a SBkali tidak m a n u n j u k k a n tanda yang mBncurigakan.w i l a y a h y a n g j a u h l s t a k n y a dari A c a h . D i a h a n y a m e n g g a m b a r k a n b a h w a P o r t u g i s . voorzoovBr hat m e t h a r e b e l a n g e ovBreenstBrnde". B a l a n d a s a n d i r i p u n tidak m a n g a l u a r k a n r a h a s i a y a n g terpBndarn d a l a m s a n u b a r i n y a u n t u k m B m i l i k i M a l a k a itu. tBlah m a r u p a k a n p r i n s i p y a n g s a m a bagi B B l a n d a d a n A c a h . m a k a t i d a k l a h m u d a h m s n g a w a s i k e g i a t a n B e l a n d a di w i l a y a h . S e l a i n dari itu. Dan memang.s a t u n y a j a l a n p i k i r a n Caen. k a r a n a kompBni s u d a h d i k u r n i a i olBh T u h a n u n tuk m a n g a m b i l a p a y a n g b i s a d i d a p a t n y a . D a m i k i a n l a h b a r h u b u n g a n p u l a dBngan p a n g a w a s a n yang sukar dilakukan. orang l a i n tidak bBrhak apa-apa. CoBn SBndiri cuak mBnghadapi Ia m e n g i n s a f i b a h w a A c e h tidak b i s a d i h a d a p i d e n g a n militar.2S2 ACEH SEPAN JANG ABAD " D a a r i s tBr w e r e l d niBts dat dBn m a n s c h batBr rBcht vBrlBBnt d a n m a c h t an gBwald hij hBt rBcht gBVOBgd. P e n d e k n y a buat k o m p e n i . PBrjanjian y a n g ditanda t a n g a n i d e n g a n k o m p e n i . D a m i k i a n l a h s a t u . tambahan karana lalu lintas SBndiri z a m a n itu m a s i h k u n o . HBt recht Dm anderBn te bBletten h u n n e n h a n d a l g a w a s s B n a a n cDncurrBntBn vBrkoopBn i s s e n natuurrBcht. B a h k a n k s i n g i n a n untuk m a n g a k h i r i s a j a r a h P o r t u g i s dari M a l a k a . niat. h a r u s l a h dipatuhi sa penuhnya. T i d a k h a r a n kita j i k a I s k a n d a r M u d a c u k u p w a s pada m B n g h a d a p i n y a . RBchtBn b e z a t e n a n d s r e n t e g s n o v a r dB Compagnia op hatgBBn dB genadB Gods h a a r gagBVBn h a d .

Catatan-catatan bersumber nasional mengenai BkspBdisi AcBh tBrbBsar ini hampir dapat dikatakan tidak ada. Sarangan yang tBrhssar psrsiapannya olsh Aceh ks Malaka itu adalah tBrjadinya ditahun 1623. Ekspedisi diparcayakan kepada dua pahlawan yang bBrpBngalaman dipBrairan ini. Satu r i n t a n g a n lagi jika Fortugis m a s i h b s r k u a s a di M a l a k a ialah k e g i a t a n n y a m a n g h u b u n g i nageri-nBgeri kacil yang s u d a h b a r a d a dalam PBngaruh Acah. Tanggal pasti dari kBdatangan itu tidak diparalah JBlasnya.MASA ISKANDAR MUDA 293 h a r u s kBluar dari M a l a k a . Ssrangan Acah kB Malaka hBrkakuatan 23B buah kapal dangan 2D. tBrus manBrus d i l a n c a r k a n olahnya. . S c l a n d a u l i e M a l u k u 102?) yuntf tfutfui. maka dapatlah di kira-kira masa penyarangan itu barlangsung disekitar tahun tersebut. J a d i m a u tidak m a u . k a t a n y a . tapi karena PBngBpungan yang dilakukan tarhadap kata Malaka itu niBmakan waktu sampai lima hulan. h a r u s l a h M a l a k a d i a l a h k a n . dan s i a p a p u n gantinya buat B a l a n d a tidak soal. sejak menjelang akhir-akhir 162B sampai tribulan pertama ditahun 1629. Sebab itulah r e n c a n a manyBrang M a l a k a tatap m a r u p a k a n p r o g r a m yang selalu h a r u s dijalankan dangan sogers. Masa itu yang mBnjadi Panglima pBrtahanan Fortugis di Malaka adalah Diogo Lopez dB Fonseco. yakni Orang Kaya Laksamana dan Drang Kaya Raja SBtia LBIB. Ada dua surnbar primer yaitu dari BBlanda dan Inggaris tidak mambBrikan bahan-hahan yang sedikitnya niBnyBlitkan sBgi-sagi positif untuk AcBh dari panyarangan tarsBbut.ODD parajuritnya. Acah SBndiri mBlihat juga k a d u d u k a n Portugis di M a l a k a s u a t u r i n t a n g a n besar.

m a r e k a mBndarat dangan mEnghadapi p B r l a w a n a n habat dikuala sungai Punggur. b a h w a ditahun 16D6 a r m a d a B s l a n d a d i b a w a h L a k s a m a n a Matalief s u d a h juga m a n c o b a m e m a s u k i M a l a k a . TBtapi p a s u k a n p a n d a r a t a n tidak m a n g a n a l takut sadikit juga. D s n g a n h s b a t L a k s a m a n a m e n g h u j a n i pBrtahanan Portugis itu dengan peluru-pBluru m e r i a m . sogers mBnyBlamatkan diri SBrta mBncari b a n t u a n k a l u a r k a m a n a saja yang m u n g k i n . P e r l a w a n a n seru Portugis tidak m a n g h a m b a t kBmaj u a n Acah u n t u k mBndakati Fortugis yang tarlatak a n t a r a kota d a n Sungai Punggur. Dalam pErtBmpuran yang s e r u p e r t a h a n a n Fortugis talah dapat d i p a t a h k a n olah ekspedisi Aceh. Tapi p s n d a r a t a n tidak t a h a n l a m a .m 234 ACEH SEPANJANG ABAD Tidak l a m a satalah a r m a d a AcBh tiba dipErairan M a l a k a . SBsudah DErtBmpur dilaut. karBna s s l a l u ada kBkuatiran a k a n disarhu dari laut. Telah diceritakan. MatElief b e r h a s i l mBndarat. Portugis lBbih mBndapat palajaran u n t u k m e m b e n t a n g i m a n a yang h a r u s dibentsngi. Segera p e r k a l a h i a n tBrjadi. S u a s a n a kota M a l a k a sebetulnya sejak b e b e r a p a t a h u n tidak h e r a p a tentBram lagi. SBsudah p e n g a l a m a n itu. m a k a d i p a r s i a p k a n l a h oleh Drang K a y a L a k s a m a n a u n t u k m B n g a d a k a n p a n d a r a t a n kB kata. sehingga p e c a h l a h k e k u a t a n laut Portugis. N a m u n Portugis labih w a s p a d a . Setelah b e r h a s i l m B m a t a h k a n pBrtahanan Portugis. Fortugis m u n d u r kB Sint J o h n dangan b u k i t n y a yang juga d i p s r t a h a n k a n . Portugis m a n u n g g u di B a n d a r Hilir. a r m a d a AcBh talah " d i u j i " olBh a n g k a t a n laut Portugis. SBgBra juga p a s u k a n AcBh yang g e m a s b a r h a s i l m a j u s e s u d a h rnerebut sepBtak dami sepetak t a n a h yang d i p e r t a h a n k a n oleh SBrdadu Fortugis. sahab B e l a n d a dapat dipukul m u n d u r alBh p e r t a h a n a n darat Fortugis. . FBnduduk di k a t a m a k i n gelisah. disBbelah Hilir 6 k m dari kata. M a n a yang m a s i h s e m p a t lari. S a l u r u h kota d a n s e k i t a r n y a telah siap BBrjaga.

MBreka m e n c a r i p a r l i n d u n g a n k a s a n a karBna tBmpatnyapun strategis pula. Dari Bukit Cina s a m p a i k e T r a n g k r a tBlah diduduki olah tantBra AcBh SBluruhnya. J a h n dikBnal juga Bukit Fipi. disEbut s s k a r a n g B u n g a Raja. Alhasil tBmpat i t u p u n dapat d i h a n c u r k a n . Fortugis b e r h a s i l juga m e m p E r t a h a n k a n Madre da Dies u n t u k dua b u l a n l a m a n y a . Madre de Dios d i s i r a m torus aleh mBriam-msriarn Acsh yang mengBpungnya.MASA ISKANDAR MUDA 295 A l h a s i l Sint J o h n d a p a t d i r s h u t a l s h Aceh. Hari s a n a l a h bBntang Fortugis d i s i r a m tBrus. Dari gerBJa ini Fortugis m e n e m b a k kebukit Sint J o h n . dBkat sungai. pirnpinan diganti oleh F r a n c i s c o tie Maya. M a k a didudukilah bantang itu s a m h i l p e n y a r a n g a n dilanjutkan lagi dari s a n a . St. Dalam s a l a m a itu. TBntBra Aceh mBmhikin t a n a h . T e n t a r a AcBh SBgara m e l a n c a r k a n s e r a n g a n n y a k a s a n a . LaurBngo. P B r t a h a n a n Fortugis selanjutnya a d a l a h tempat m Br s ka m u n d u r ka gareja M a d r e da Dies. yaitu di Sint P a u l ' s Hill yang m e m a n g k u a t d a n m B r u p a k a n kBbangHaan Portugis. yaitu pBrsis di letak gereja yang b e r n a m a St. D a l a m s u a t u ternbak m e n e m b a k F o n s e c a mBndBrita k s c e l a k a a n . Tinggallah Fortugis didalam bentengnya. . Dari s a n a m u l a i tBntera Acsh maju kekota dan xnengubBr pula s s r d a d u . BBrmula dapat dirabut pinggir kota ( s s k a r a n g s u d a h m a s u k kata) yaitu B a n d a r M a l a k a . diatas bukit.t a n a h tinggi d a n palang-palang k u a t . dan sardadu-sBrdadu Portugis sBluruhnya h a n y a b a r t a h a n dari dalam bBntBngnya saja.s e r d a d u Fortugis yang s u d a h m u l a i kehilangan psdoman. Disinilah tBntara Acah m a l a k u k a n psngEpungan Vang l a m a SBkali. Disebut n a m a itu dulu " A F o r m o s a " . KBmudian kota sekBlilingnya s u d a h d i k u a s a i . Disinilah dB FonsBca mBmimpin p B r t a h a n a n mati-matian. Gersja ini b a r u d i s i a p k a n ditahun 15B1.

Manganai pBrtampuran di Bukit Fipi dan Bukit Cina. b a h w a " m u s u h (yakni orang AcBh) sagara satalah dapat marBbut Madra da Dios itu lalu bBrsoraklah kBmBnangan m a r B k a p u n mBngirim dua k a p a l u t u s a n ka Acah m a n y a m p a i k a n s u r a t kBpada (198) Fr.. a n t a r a lain. D a l a m s a b u a h b u k u "VictoriBS de Govarnadar da India N u n a AlvarBs BBthBlho"... /?. adalah K s l a l a i a n Acah i a l a h tidak m B n g a d a k a n p a n j a g a a n diluar (dilaut).299 ACEH SEPAN JANG ABAD Fortugis b a r t a h a n t a r u s dibenteng itu.. M a n u a l XaviBr mBngatakan. i. dan tidak hersBdia m e n y B r a h . M a s a itu yang manjadi s a k u t u Portugis Sultan F a h a n g . M e r s k a s u d a h mBnyBdiakan b a h a n m a k a n a n didalam bBnteng u n t u k hBrbulan-bulan lamanya. tBrutama u n t u k m a n g a w a s i agar Portugis tidak m u n g k i n m e n d a p a t b a n t u a n dari luar. surnbar Portugis mancBritakan juga agak l u a s j a l a n pBrtBrnpuran. after they h a d t a k a n M o n a s t e r y of Madre dB Dios criBd victory. Cardon dalam "Tha Did church on tha Malacca Hill". .. thB s p u r of Bukit China an w h i c h stood thB c h u r c h and ths MonastBry of tha F r a n ciscans". TBrnyata psngBpungan yang bBrlama-lama tidak ada faBdahnya. Fortugis SBhatulnya s u d a h siap m a n g h a d a p i k a m u n g k i n a n SBperti itu.. Yang h a n y a d i p a d a k a n a d a l a h yang s u d a h dikirim itu. Artinya dangan r i n g k a s . SBbagai bBrikut: (isa) " T h e BnamiBs. M s r a k a mBnunggu b a n t u a n d a n meloloskan juga panjagaan-pBnjagaan Aceh untuk m s n g i r i m k h a b a r kBluar mBminta b a n t u a n k a p a d a sskutunya. F u n juga tidak ada b a l a h a n t u a n b a r u d i d a t a n g k a n dari AcBh.s.thay sent two galBys w i t h lattBr to thBir King to bring h i m n e w s that thay WBra alrBady m a s t a r s an Little Malacca (Malaka FBkan) a s they USB to called tha hill of Madre dB DioBS.

sampai pada partempuran ditahun-tahun 1547. Drang Kaya Laksamana yang mBmimpin pangBpungan dilaut SBgBra mBngadakan perlawanan. Dapat dikatakan diantara bebarapa pandaratan Aceh dan pertempurannya di Malaka. Tidak bBbsrapa lama semenjak pengBpungan yang kBtat itu muncullah kapal-kapal yang mBmbawa balabantuan untuk Portugis dari Fahang. yang datang SBndiri mBmimpin armadanya untuk balabantuan bagi mBlBpaskan Fortugis yang sudah terkBpung itu. walaupun .MASA ISKANDAR MUDA sa7 Sultan bahwa mBrBka tBlah mBnguasai FBkan Malaka. Tapi baik kBkuatan baru maupun instruksi labih jauh tidak ada. AcBh tBlah mBngBpung tBmpat tBrsBbut salama berbulan-bulan lamanya. Utusan tBlah dikirim kB AcBh untuk mBnJBlaskan kBmajuan yang dipBralah. Fada partempuran yang tarakhir tBntBra Fahang dibBri SBmangat olBh datangnya balabantuan baru Fortugis dari Goa yang dipimpin olah Nuno AlvarBS BBthBlha. 1576 dan Iain-lain tarmasuk yang terjadi ditahun 1626. mulai dari awal Fortugis mBnduduki kota itu. bBgitulah mBrBka manamakan Bukit Madra da Dios itu". lalu tBntBra Acah membuat tembok tinggi dari tepi sungai lalu kesepanjang Bukit Cina. Tembak manambak mBriam bBrlangsung dBngan dahsyat. SBtBlah mBnduduki Bukit Cina yang stratBgis. 1568. Nuno Alvarss BBthalho adalah GubBrnur JBndaral Portugis untuk Goa. maka partBmpuran ditahun 1626 inilah yang tsrhebat sandiri. Untuk partampuran ini GubBrnur JBndaral BB thalho SBndiri ada menyatakan kasan-kasannya. Ganti berganti antara Pahang dan AcBh terjadi perBbutan tBmpattBmpat yang diparjuangkan. tidak tarparmanai banyaknya.

.ZBB ACEH SEPANJANG ABAD dilsbih-lBbihkan untuk mancsritakan yang bagus-bagus hagi Portugis. jalan sejarah akan bertukar 18D dsrajat. Untuk mBndapat panghargaan dari Raja Spanyol diparintahkannyalah mBmhuat parsiapan mangirim Orang Kaya Laksamana kB Lisabon. Sultan Fa h a n g p u n mBmbawa Drang Kaya L a k s a m a n a dan msnyBrahkan kBpada GubBrnur Fortugis. Tidak tBrhingga kBgBmbiraan Francisco Carvalho dB Maya segBra setelah Laksamana Aceh itu berada dihadapannya. DBngan pBnuh gBmbira dan sorak. Ia lupa bahwa tanpa bantuan Fahang. Fanglima-panglima yang dapat ditangkap diarak kali ling ibu kota untuk disorak-soraki dan SBbagainya. tapi dapatlah diketahui juga sekedar mengenai suasana dan kehebatannya. PBrtampuran semakin berkecamuk. akhirnya tantBra Acah menderita kekalahan habat. Drang Kaya Raja SBtia LBIB tawas. Saoagai biasa pada zaman itu. Akhirnya tantBra Fahang dsngan dibantu dari belakang alBh Fortugis dapat mematahkan seluruh sendi-sandi kekuatan Aceh. Sesudah berkBcamuk tikam mBnikam satu lawan satu. MBrBka terdesak semakin keluar kota dan terpaksa tarus tarusan mangundurkan diri. Akhirnya. kekuatan serangan dan sBrbuan Drang Kaya Laksamana dan segala sisa pasukannya yang terustBrusan mengamuk. sampai jauh kedalam hutan. SBgala ksmarahan hatinya kBpada orang AcBh diturnpahkannyalah pada waktu itu. bBrhasillah juga dipatahkan alah Fortugis/Pahang. Sultan Fahang sesudah mengetahui tBntaranya barolah kemsnangan lalu mBmarintahkan supaya mangEJar Drang Kaya Laksamana yang masih bBrusaha mBngatasi hahaya kBkalahan yang dihadapinya itu. Karana tanaga Drang Kaya Laksamanapun habis maka iapun dapatlah ditangkap.

y a i t u P o r t u g i s s a n d i r i . a s dascriOBd i n c a n t a m p o r a r y PortuguBSB S o u r c e s " 1199). B a h a n . s a m p a t d a p a t d i r a m p a s k a r a n a tBlah t e r k a p u n g . Roolvink barjudul "Malayan and Indonesian studies" mangandung SBbanyak 12 blbUograJi tardiri dari surat-surat rasmi yang umumnya dituUa manjalang aakitar masa tarjadlnya parang . di adit olah John Bastian dan R. B o x e r tBlah dapat pula m a n g u n g k a p k a n h a h a n . p a r b e k a l a n d a n sBbagainya. D a n g a n kapal itulah L a k s a m a n a a k a n dibawa. m a n g B n a i p B r i s t i w a p B n y a r a n g a n itu m B n u r u t k a c a m a t a P o r t u g i s SBndiri. s u p a y a t i d a k pBrlu d i p B r t a n g g u n g j a w a b k a n lagi. K e m u n g k i n a n lain adalah b a h w a L a k s a m a n a m B m a n g tBlah b B r h a s i l m B l a r i k a n d i r i p a d a w a k t u k a p a l s i n g g a h di A f r i k a a t a u di p u l a u l a i n u n t u k m e n a m b a h air. A d a l a h s u a t u p a r k a r a l u m r a h bila m a r a k a y a n g hBrtanggung j a w a b mBmbuat laporan tantang s a s s o r a n g pBlarian yang tak dapat d i t a n g k a p lagi d a n g a n m e n y a t a k a n b a h w a a r a n g itu s u d a h m a t i a t a u t a n g g B l a m . sudah jelas b a h w a L a k s a m a n a tidak s a m p a i ke Lisabon sehingga m a k s u d Portugis u n t u k mBmbBri m a l u n y a d i k h a l a y a k r a m a i tidak tBrlaksana.MASA ISKANDAR MUDA 2BB S a b u a h k a p a l p B r a n g AcBh y a n g t B r b a s a r d a n h B b a t . S u m b e r Fortugis m s n g a t a k a n b a h w a dia t a l a h tBrbunuh. Tapi ditengah jalan L a k s a m a n a hilang saja tidak k B t a h u a n . B a g i a n t e r b a s a r dari l a p o r a n rBsmi pBmbBsarpBmhesar Fortugis yang bBrtugas m a n g h a d a p i akspadisi I s k a n d a r M u d a 1 6 2 6 u m u m n y a m B n c a t a t SBgi-sagi y a n g (199) Disiarkan dalam auatu asai untuk ulang tahun Winstadt ka BS. barangkali k a r e n a L a k s a m a n a mencoha lari ketika mempErolBh k e s e m p a t a n . P r o f e s s o r C.b a h a n b a r u y a n g bars u m b e r d a r i p i h a k l a w a n AcBh. B a g a i m a n a p u n .b a h a n i n i y a n g d i u n g k a p k a n n y a b a r j u d u l " T h e AchinBSB A t t a c k o n M a l a c c a i n 1 6 2 6 . D i m a s a b a l a k a n g a n i n i . s e s u d a h lebih dulu d i r e n c a n a k a n s i n g g a h di Goa.

ia rupanya sudah mBngusulkan kapada Sultan supaya jangan Sultan sandiri mBmimpin oparasi. sabuah diantaranya dari SBorang bBrnama Roqua Carreiro. tapi dalam pBrang mamBrangi Fortugis msngakui bahwa pasukannya tarpaksa lari dari Bukit Cina . SBmua rahasia rencana pBnyBrangan dibentangkan olah sang mBnantu pBnghianat. MBnurut info itu dikatakan AcBh sudah siap untuk melancarkan SBrangan kB Malaka dihawah pimpinan Iskandar Muda SBndiri. Dikatakan bahwa Sultan barangkat dangan SBgala armadanya. Tanggal 3 Juli angkatan Acah tiba. Gapar da MBIIO dan Antonio Pinto dB FonsBca menyampaikan barita tarsabut kepada Gubernur Portugis di Goa. tapi cukuplah disarahkan kapada Orang Kaya Laksamana dan Drang Kaya Setia Lela saja. barikut pasukan pandaratan sekitar 4D0D dan 5DDD prajurit. bsrtanggal 3 Maret 1630. Dari antara surat rasmi dimaksud Portugis di Goa (India) sudah mBndapat informasi sejak tanggal 24 Marat 1626. tidak akan kBmbali sabalum selBsai panyerangan tersebut. kBpada Panglima Portugis. Dikatakan turut serta Fermaisuri dan dengan membawa SBgala hartanya. jadi masih 3 bulan sabalum armada Aceh bergerak dari pangkalannya. tanggal 6 Juli mslakukan pandaratan dibawah pimpinan Laksamana dan lalu mambangun markas dan kubu oparasinya di Sao Jaoa (Kampung Jawa). Usui ini ditarima baik rupanya olah Sultan. Surnbar Fortugis ini mancaritakan suksas dipi haknya katika dilancarkan sBrang mBnyarang. SBorang manantu Sultan yang turut SBrta rupanya tBlah marencanakan suatu pangkhianatan. Panglima benteng Malaka. DicBritakan bahwa Fortugis mBmpartBguh k&audukan di Bukit Cina (Sao Francisco).3DD ACEH SEPANJANG ABAD mamburukkan nama baik Sultan. ia bBrhasil lolos dari armada AcBh dan dBngan rahasia sudah dapat disambut dangan salah sebuah kapal oleh dua buah kapal Fortugis yang rupanya sudah manunggu-nunggu. Sabalumnya. Masa sadang barada di kuala DBU.

Diakui b a h w a p i h a k n y a k e h i l a n g a n 12B serdadu. Ia d i s a r a h k a n F o r t u g i s BotBlha. p a d a t a n g g a l 2 1 Oktober d a t a n g b a l a b a n t u a n b a r u d i b a w a h p i m p i n a n JBndral N u n o AlvarBZ Botelho dBngan a r m a d a s e k u a t 2B kapal. SBsudah disBtujui sarat b a h w a Sultan tarsahut tidak a k a n m e n y e r a h k a n n y a kBpada Portugis. Tapi Sultan J o h o r tidak niBnBpati janjinya. DBngan p e r s i a p a n yang cukup b e s a r Sultan J a h o r (sBkaligus mBnjadi Sultan F a d a n g juga . F a k t a sabBnarnya mBnurut sumbBr BBlanda i a l a h b a h w a yang menyBrah kapada Sultan Johar h a n y a L a k s a m a n a . N a m u n janji kBpada P a n g l i m a niBngirimkannya kB World". J u m l a h m a n a tentu sengaja diperkecil oleh Portugis. D a m i k i a n l a h s e r a n g a n Aceh bBrhasil d i l u m p u h k a n . Dangan a r m a d a ini Portugis m e n g a d a k a n blokads dikuala sungai M a l a k a . mBmutus h u b u n g a n Aceh yang s u d a h b e r k u b u didarat dBngan a r m a d a n y a . S e m e n t a r a itu tepat sekali k a t a n y a .MS) tampil m a m b a n t u Fortugis dBngan a r m a d a s s k u a t 1 5 0 b u a h pBrahu parang m e m b a w a tBntara. b a n t u a n t a m b a h a n dari m a k c i k n y a . y a n g l a n t a s Goa dBngan k a p a l " T e r r o r of ThB di p e r j a l a n a n sadang k a p a l melintas . lalu m a m i l i h lBbih baik mBnghubungi Sultan J o h o r dBngan s y a r a t b i a r l a h ia dijadikan t a w a n a n PBrang J o h a r a s a l j a n g a n d i s a r a h k a n kBpada Fortugis. R a t u Patani. D i s e b u t k a n b a h w a k a d a t a n g a n n y a p u n u n t u k m a n g g a n t i k a n BishopGubernur yang s u d a h mati (fawas?). i a p u n m a n y B r a h k a n SBluruh t a w a n a n pBrang tBrmasuk dia p i m p i n a n tBrtinggi yaitu Drang K a y a L a k s a m a n a dan Drang K a y a Setia Lela k a p a d a Portugis. Dari catatan Antonio Finto dB FonsBca bBrtanggal I S F a b r u a r i 1 6 3 0 dikatahui pula b a h w a k a r a n a k B k a l a h a n bBrtempur P a n g l i m a P a r a n g ACBU Orang K a y a L a k s a m a n a m a n g u n d u r k a n diri. 6D d i a n t a r a n y a Drang Portugis sandiri. Ia mBninggal itu tidak ditapati.MASA ISKANDAR MUDA 301 itu.

TBlah d i c e r i t a k a n b a h w a R a j a B u j a n g a d a l a h a n a k S u l t a n A l a u ' d d i n y a n g disebut " m a l a s " olah Valantijn. M u n g k i n b e n a r j u g a CBrita s u m b B r P o r t u g i s b a h w a R a j a B u j a n g SBndiri m e r n i m p i n b a l a tBnt a r a n y a m a n g h a d a p i Aceh. I a j u g a m e n j a d i S u l t a n di J o h o r . I a m u n g k i n b e r d B n d a m k a r e n a a y a h n y a p e r n a h d i s B r a n g o l e h I s k a n d a r M u d a . tBrutama J a m b i d a n Johor. T i d a k h B r a n l a h j i k a R a j a B u j a n g m B m h a n t u F o r t u g i s . AcBh t i d a k n i B n g a l a m i k a m a j u a n l a g i d a l a m k a n c a h l u a r nBgBri. S e m e n jak Raja Bujang itulah dua kerajaan bergabung satu. I s k a n d a r T s a n i . . L a i n dari itu d i k h a b a r k a n p u l a b a h w a p i h a k J a h o r / F a h a n g SBndiri b e b B r a p a t a h u n k B m u d i a n m e n j a l a n k a n p o l i t i k h B r s a h a b a t k B m b a l i d B n g a n AcBh. M u n g k i n k a r a n a putari I s k a n d a r M u d a talah d i k a w i n k a n dBngan p u t a r a R a j a A h m a d . B a l a n d a s a n d i r i tBlah m B l i h a t k e g a g a l a n itu s u a t u k e m u n d u r a n A c e h y a n g m e n d o r o n g n y a p u l a S B b a l i k n y a u n t u k m a n j a d i aktif m B n c a r i h u b u n g a n d B n g a n d a e r a h .302 ACEH SEPAN JANG ABAD dBkat C o l o m b o . B a r h a g a i c a r i t a t a n t a n g s e b a b .s e b a b m e ninggalnya. p u t a r a P a h a n g SBndiri. Dangan barangsur-angsur sudah jauh berkurang k B g i a t a n AcBh di l a u t . M a s a p B n d a r a t a n AcBh di M a l a k a d i t a h u n 1 6 2 3 i t u y a n g m e n j a d i S u l t a n di F a h a n g a d a l a h R a j a B u j a n g g e l a r S u l t a n A b d u l J a l i l . d a n k B m u d i a n mBnjadi S u l t a n A c a h m B n g g a n t i k a n Iskandar Muda. S a m B n j a k p e n y a r a n g a n kB M a l a k a . R a j a B u j a n g tBlah d i b a n t u o l e h F o r t u g i s m e n j a d i Sultan J a h o r m e n u r u t suatu perjanjian yang ditanda t a n g a n i alBh k B d u a n y a . d i t a n g k a p d a n dijadikan t a w a n a n parang ka Aceh dan d i h u k u m h u n u h disana.d a B r a h y a n g t e r j a u h d a r i p B n g a w a s a n AcBh. Ia s e o r a n g a n t i AcBh.

pBsantran. Mesir. Fortugis. Arab. MBsjid tsrbasar dan indah tBlah dibangun alBh Iskandar Muda di Bandar Acah Daru'sSalam SBndiri. dan ssbagainya. . kadudukan rakyat tarhadap pBmerintah. Spanyol dan Tiongkok. tarutama d a l a m h a l m e n g a d a k a n penBrtiban pBrdagangan. Sayang mBsjid ini kBmudian tBlah tarhakar. InggBris. Dalam pada itu jelaslah bahwa masa Iskandar Muda marupakan masa kabanggaan dan kamegahan Acah.MASA ISKANDAR MUDA 3D3 lkrl>ut!ui kcniujuuii d u n p e r lint Inn liiiaivul IVrnncU. Iskandar Muda mBmpunyai minat yang besar SBkali untuk mBndirikan niBsjid atau rumah ihadah. tidak hanya dalam pangaruh dan kekuasaan tapi juga dibidang psnBrtiban susunan pEmarintahan. yaitu Baitu'l-Rahman. kBdudukan sesame anggota pBmarintah. PBnBrtiban h u k u m yang dibangun oleh I s k a n d a r Muda mamparluas kamasyhurannya sampai kaluar nagari ke India. dan sebagainya. jadinya adat Makuta Alam adalah adat barsBndi syara'. Fun dalam soal ilmu pengBtahuan atau kecardasan tBrutama dibidang agama. masa Sultan Iskandar Muda itu dapat dikatakan sebagai suatu masa kesadaran. tarutama karana paraturan itu bsrunsur kepribadian yang dijiwai sapanuhnya olBh hukum-hukum agama. Iskandar Muda tBlah mBngadakan pBrundangundangan yang tarkBnal dBngan sBbutan Adat Makuta Alam yang disadur dan dijadikan batu dasar kBmudian katika putarinya Taj'al-'Alam Tsafiatuddin dan Raja-raja SBtBrusnya mBmarintah. dibanding masa lampau. Banyak nBgBri tBtangga mBngambil PBraturan-pBraturan h u k u m di AcBh untuk taladan. Turki. BBbarapa pBraturanpun disBmpurnakan. Balanda. kedudukan rakyat sesame rakyat (sipil).

ACEH SEPANJANG ABAD SBbuah k a r a j a a n yang j a y a d i m a s a l a m p a u di K a l i m a n t a n yang b e r n a m a BrunBi kBtika dipBrintah olBh SBorang Sultan yang bBrnama Sultan H a s a n . Dr. mBngBnai k a b a s a r a n S u l t a n . m a s a I s k a n d a r M u d a s e m a k i n tBrkanal. Dibidang i l m u pengBtahuan a g a m a (thBologi). k h u s u s I s l a m . Apa yang dicBritakan d a n r n s l u a s terdengar tentang k e a j a i h a n di India. tatapi tarlalu siistri mBrindui a y a h n y a d a n h a n d a k pulang kBnegarinya. Yang b e r k e s a n d i a n t a r a n y a i a l a h yang disBbut Pintu Khop d a n Kota Gunongan. B a n y a k S a r j a n a y a n g talah m B n u m p a h k a n perhat i a n n y a kBpada b a n g u n a n ini. U n t u k m e n g h i l a n g k a n k e r i n d u a n tarsabut (200) "Sllailah raja Brunai". k a r a j a a n n y a dipagunungan. P a r s i d a n T u r k i . B a k a s b a k a s n y a yang kini m a s i h didapati m s m s n u h i k e k a g u m a n . n a m u n b a n g u n a n itu a d a l a h sisa dari b a n y a k yang s u d a h hilang. S n a c k Hurgronje m a n g a t a k a n .s u l t a n n y a . tidaklah ganjil d i z a m a n Sultan I s k a n d a r Muda. h a h w a hikayath i k a y a t p a n d u d u k rnanyebut-nyBbut b a h w a a d a saorang S u l t a n b e r i s t a r i k a n saorang putari dari p e d a l a m a n . SBorang yang kBras dan pBmeluk a g a m a I s l a m yang setia. t a r u t a m a k a r a n a disekitar b a n g u n a n tBrsBbut s u d a h p a r n a h dibangun s u a t u tarnan indah. Hugh Low (JSBRAS). telah mBngambil pBdoman-pBdoman u n t u k pBraturan nBgBrinya d s n g a n hBrterus tBrang m e n g a t a k a n mBngambil teladan undangu n d a n g Mahkota A l a m Acah 12001. BBkas-bBkas itu kini tidak tBrlihat bagitu bBrarti. yang m a n u n j u k k a n kBsanggupan p a m b i k i n a n n y a z a m a n itu. Ini s u a t u bukti k B m a s y h u r a n dan nilai tinggi nBgBri Aceh yang s u d a h d i m a k l u m i orang m a s a itu. 3D4 . I s t r i itu disayangi Sultan.

MBnurut h i k a y a t itu sarnula R a j a Si Ujut talah b a r s u m p a h d i h a d a p a n Raja R a d a n b a h w a jika F a h a n g bBrhasil d i t a k l u k k a n . n a m u n karBna k u a t i r kBlak Si Ujut a k a n m e r a m p a s putBri tBrsabut.MASA ISKANDAR MUDA 305 Sultan m a m b i k i n gunung tiruan. u n t u k tampat isterinya m e n g h i h u r diri. Tapi Djajadiningrat mBngatakan h a h w a CBritBra Drang tua yang didengarnya sendiri juga di A c s h manyBhut b a h w a GunDngan itu tadinya u n t u k tBmpat h a r s e n a n g istsri Sultan yang bBrnama Putari F a h a n g . S u l t a n m a n y a t u j u i . y a n g juga didapati didalam " H i k a y a t SoBltan Atjah M a r h u m " . M o h a m m a d Sahil. K e d u a maraka sama-sama mamerintah Johar. MBnurut h i k a y a t ini. p a r m a i s u r i a k a n jadi milik R a j a R a d a n . Itu SBbabnya mBraka datang ka Acah m i n t a PBrtimbangan k a p a d a Sultan I s k a n d a r Muda. i a p u n m a n y a m p a i k a n h a s r a t s u p a y a puteri F a h a n g ini dipBrsuntingkan aleh I s k a n d a r M u d a dan dij a d i k a n pBrmaisuri. isteri raja jadi r e h u t a n m a r a k a b a r d u a . P a r i s t i w a puteri P a h a n g itu tslah mBndapat tBmpat didalam h i k a y a t " M a l a m D a g a n g " yang tsrkBnal. Sultan mBnBtapkan b a h w a R a j a R a d a n b a r a d a dipihak yang bBnar. setalah nBgBri itu mBraka k a l a h k a n . k e l u a r a n Balai F u s t a k a disalin dari h a h a s a Acah alBh T. KBdua m a r a k a itu tidak lain R a j a RadBn dan R a j a Si Ujut. Tapi SBsudah m a r a k a m e n a n g pBrang. Putari F a h a n g d i b a w a alBh dua arang b a r s a u d a r a ka Acah k a r e n a m e r e k a mBmperBbutkannya. Si Ujut m u n g k i r janji. GunDngan ini kBtika s u d a h siap talah d i k a p u r putih alBh p a n d u d u k dBngan j a l a n tiap-tiap p a n d u d u k . lalu s a b a g a i penghargaan/terima kasih. Bagi kBsanangan PutBri F a h a n g l a h Ganungan itu diperbuat. istsri Raja F a h a n g yang a m a t cantik. Dalam hikayat tarsabut. d i k a t a k a n b a h w a m e r e k a datang k s AcEh u n t u k mErninta d i t i m b a n g k a n p B r s s n g k s t a a n m a r e k a . Asal SBngkBta. Sultan mamperjodohkan a d i k n y a (Puteri Jaurnpa) k e p a d a R a j a RadBn.

3DB ACEH SEPANJANG ABAD datang kBsitu m a n c a l i t k a n k a p u r yang d i b a w a oleh calitan jarinya. w a l a u p u n tadinya bBsar k a m u n g k i n a n b a h w a t a m a n tersebut s u d a h ada s e m e n j a k I s k a n d a r Muda. (20V DBngan carita ini k a m u n g k i n a n m e m a n g b e n a r b a h w a Gunongan dangan t a m a n n y a dipsrhuat d i m a s a kaj a y a a n AcBh. . m a s i n g . mancari-cari a p a yang huruk. K a r e n a itu tidak m B n g h a r a n k a n jika dBngan memb a c a k a r a n g a n n y a tBrdapat " b u m b u . ceritBra tarsBbut m a n g a n d u n g d a s a r kBbanarannya. dibandingkan dan diuji dengan l a p o r a n p a n d a n g a n m a t a s e s a a r a n g L a k s a m a n a FBrancis yang b e r n a m a BBBUUBU. Dish k a r e n a pengarang " B u s t a n u ' s . Daripada i n d a h n y a sipangarang m s n y u s u n laporan p a n d a n g a n m a t a n y a tBntang k s a g u n g a n I s t a n a (Dalam) dan s e k i t a r n y a m u d a h l a h t u m h u h kBsan b a h w a carita tersBbut lebih m e r u p a k a n k h a y a l a n model 10D1 m a l a m . rnsnontu I s k a n d a r Muda. T a m a n ini mBnurut k a t a n y a dipBrhuat m a s a Sultan I s k a n d a r T s a n i . hal5BZ. Tapi " B u t a n u ' s . Agustien da BaauliBU sebagai seorang P a n g l i m a F a r a n c i s . y a k n i d i m a s a I s k a n d a r Muda.m a s i n g " s a b o h cilat". ada k B m u n g k i n a n sipBngarang memberikan puja-pujaannya untuk Iskandar Tsani. kBtika Baaulieu m a l a w a t kB Acah sabagai u t u s a n R a j a FBrancis.S a l a t i n " a d a l a h Ar R a n i r i yang m s n d a p a t tugas dari I s k a n d a r T s a n i dan b u k u itupun dikarang d i m a s a Sultan ini.S a l a t i n " msncBritakan suatu t a m a n G a i r a h y a n g d i d a l a m n y a didapati G u n o n g a n d i m a k s u d . m u n g k i n seorang yang s u d a h gagal u n t u k m a n d a p a t k a s a m patan berdagang dBngan Aceh sabagai Inggaris. (201) "Da Stichling van hat 'Coanongan' gahaatan manumant da Koataradia 1B1B". N a m u n .b u m b u " caritBra yang p e n u h disadur olah kebBncian.

w a k t u dapat d i m u n c u l k a n d a n d i p B r g u n a k a n . tidak ketinggalan b a r a n g . h e r a n g k a t dari sini 3 J a n u a r i 1 6 2 1 tapi anBhnya h a r u p a d a tanggal 3 0 J a n u a r i tiba d i k u a l a Acah. BBBUUBU m a m b a w a b i n g k i s a n berbagai r a g a m . " E s p e r a n c B " (4DD tan) diparlBngkapi dBngan 117 perajurit dan 2 6 m e r i a m . dengan 1 6 2 perajurit. S e s u d a h Bantan.k a t a l a m a h lsmbut dan hormat. pistol y a n g d i s a m b u n y i k a n d i d a l a m p a d a n g b a r h i a s m u t i a r a . Tidak tarjadinya SESuatu yang bersifat agrasif dari Beaulieu. yaitu ditilik dari parlBngkapan a r m a d a . H a r i pBrtama BBBUUBU k e i s t a n a bBlum ditBrima l a n g s u n g DlBh Sultan. sedikit b a n y a k n y a mambBri k e s a n pula b a h w a k e k u a t a n a r m a d a n y a m a s i h tidak berarti dibanding dangan a r m a d a Acah yang s u d a h ada m a s a itu.MASA ISKANDAR MUDA 3D7 Begitupun dari fakta yang dicBritakannya h i s a l a h juga diperalBh s s k a d a r g a m b a r a n tantang k a a d a a n Acah p a d a m a s a itu. tapi s a y a n g n y a k a c a itu s u d a h pecah di tBngah j a l a n . Sahagai s u r a t Raja Inggaris dan R a j a BBlanda. Dia datang n a m p a k n y a diliputi oleh p r a s a n g k a . s u r a t R a j a FBrancis inipun p s n u h d s n g a n h i a s a n k a t a .b a r a n g ganjil seperti senjata api. dan " H e r m i t a g e " (75 tan) barisi 3 0 orang dan 8 m e r i a m . SBbagai b i a s a dangan k e d a t a n g a n t a m u agung dari l u a r nBgBri. BBBUUBU p u n d i s a m h u t alBh Sultan dBngan u p a c a r a . yang s a w a k t u . SBbagai u t u s a n dia m a m b a w a m a n d a t dan s u r a t dari R a j a FBrancis. diperlengkapi dengan 2 2 m e r i a m . SBmanjak dari negerinya m u n g k i n s u d a h ada m a k s u d n y a u n t u k m e n g u a s a i negeri-negeri di T i m u r . BBBUUBU telah datang dBngan SBparangkatan k a p a l p a r a n g " M o n t m o r e n c y " (45D tan). ke Tiku ( S u m a t e r a Barat). H a r i p a n a r i m a a n ditBntukan SBtBlah . J u g a t u r u t d i p B r s a m b a h k a n SBbagai b i n g k i s a n s a b u a h k a c a yang b a s a r dan i n d a h sakali.

katiga puluh wanita itu SBgera mBlayani pBrjamuan makan siang. mBnakjuhkan Baauliau mBlihatnya. Dandanan ramhutnya disungkup olah SBmacam tapi yang mencuram kekuping dari pada amas kertas dibari berumbai sapanjang lVz kaki. TalingB mereka dibBri bBranting-anting emas bergantung hingga bahu. tidak disangkanya dinegeri sapanas itu mBnemui gadis rupawan saputih hulan. tiada sanggup BBBUUBU mBncari kata-kata untuk mancBritBrakan kakagumannya kBtika itu. Lah. Ssjumlah tigapuluh wanita tampil masing-masing dBngan batil perak yang bBsar. damikianlah dinyatakan olah Sahbandar AcBh kapada Baaulieu sendiri katika Laksamana FBrancis ini mBndapat kaistimBwaan.3DB ACEH SEPAN JANG ABAD Sultan sembuh. halus kulitnya. SBtalah mBndapat isyarat dari Sultan. SBksliling halai dihiasi dindingnya dan dilantainya tBrbBntang psrmadani huatan Turki. Disepanjang kulaian tahir bBrkBlim hiasannya batu pBrmata indah. disekeliling bahu dihiasi dangan pita hampir lBhar. gsmarlapan silaunya seperti pancaran cahaya mata hari. ditaburi dBngan mas picak sagi barukir. lalu diadakan partunjukan kasanian. SalBsai jamuan. sangat indah mata menatap. Diatas batil diksmbangkan sapu tangan bartBnun amas. tampil pula dua gadis JBlita. Damikianlah mBrBka .Br mBrBka SBluruhnya dikalungi amas. Lima balas gadis tampil pula masing-masing dBngan gandang kBcil. kecuali p u s p a r a g a m h i a s a n m e m p a r i n d a h p a k a i a n keamasan marBka. sambil barkBliling manari bardBndang mengikuti bunyi gandang yang diiramakan mBnBpuknya. lalu mBlatakkannya diatas psrmadani. Psnyamhutan tarmasuk luar biasa. maka langan dan bstisnya hanya ditutup dBngan banyak Bmas. MBnurut BBBUUBU. Upacara audiBnsi diistana dilangsungkan dengan membacakan surat Raja FBrancis. Tidak lama. barkaliling. SBluruh pakaiannya OBrtBnun benang amas. karana cantik SBkali.

Daya dan Pedir. z y n A c h e m a m B r s v o o r da b a s t e s o l d a t a n v a n g a n t sch Indian gehouden"). cantik.b i l i k . b a r i s a n i n f a n t B r i y a n g d i p a r t e g u h o l e h t e n t e r a g a j a h . tarsadia baratus kapal p e r a n g itu. Fertukangan adalah bakat a r a n g A c e h .k a p a l pBrang itu d i p a l i h a r a b a i k .MASA ISKANDAR MUDA 309 m B n g a y u n k a n t a r i n y a s s s u a i dBngan i r a m a gendang s a m b i l sujud mBnyBmbah Raja. m a k a o r a n g A c e h t e l a h m e n j a d i p e r a j u r i t t e r b a i k di k e p u l a u a n N u s a n t a r a ( " S e d a r t die V o r s t d e r T r o o n b a k o m m e n h a d t . D r a n g A c a h a m a t l a h ahli mBmbikin k a p a l parang.k a p a l P B r a n g AcBh j a u h l a h i h b B s a r d a r i k a p a l . a d a 12D k a k i p a n j a n g n y a .k a p a l p a r a n g y a n g p e r n a h d i b i k i n Drang di E r o p a h d i z a m a n i t u . tapi barat.k a p a l p e r a n g itu d B n g a n s a k s a m a . DicBritBrakan olah BBBUUBU. keahlian mBraka adalah mangagumkan. tBrlalu lBbar d a n t i n g g i p u l a . r n e n g h a n c u r t a m b a g a d a n mambikin kapal.d a y u n g n y a p a n j a n g t a p i antBng. b a h w a k a p a l . D i s i t u d i d a p a t i h i l i k .b a i k sahabis dipakai harperang. BsauliBu harcarita b a h w a b a n y a k panduduk yang tahu mBrnhaca. " K a p a l . p B r t u k a n g a n bBsi. J u g a • i a y u n g .k a p a l pBrang dari j u m l a h b e s a r . s a p a n j a n g y a n g dikenalnya. dan hsrhitung (msnurut palajaran Arab). d i d a r a t . K e w a j i b a n manjaga ini sangat . m B n g a t a k a n . setalah Sultan Iskandar Muda mamsrintah. SBtiap d a y u n g a i k a y u h alBh d u a a r a n g " . Ditiga pelabuhan Aceh. mBngatakan b a h w a kekuatan Sultan y a n g t B r p e n t i n g d a l a m a n g k a t a n p a r a n g a d a l a h : d i l a u t tardiri d a r i k a p a l . BBBUUBU B B B U U B U y a n g pBrnah manBliti k a p a l . M a r a k a p u n panggBmar s a s t a r a . D a r i h u k u b u k u notBS B B B U U B U SBndiri d a p a t d i b a c a c a r i t B r a n y a : "TBlah kupBrsaksikan sandiri b a h w a kapal yang P a r t a n g a h a n s a j a . pBrnbarsih dilihat dari pakaian dan r u m a h tangganya.

gajah-gajahlah yang manariknya. Fun gajah-gajah itu hisa ssrsntak disuruh nysmhah kEarah istana dan mBnaikkan kakinya tiga kali untuk mBngharmati Sultan. didalam istana didapati tidak kurang dari 300 orang tukang emas. Setiap kapal sanggup mBmbawa 7 sampai BDO tsntara. SBtiap kapal pBrang dissdiakan hBharapa mariam besar. Gajah-gajah cukup banyak. hsrlindung dan ssbagainya. Untuk menyiapkan semua kBperluan besar. . Fun banyak didapati tukang-tukang yang pandai m. Diperlindungi dengan parit bBsar SBkBliling antara 25 dan 30 kaki dalamnya sBhegitu pula lBbarnya. hukumannya barat sekali kalau kswajiban itu disia-siakan". banyak SBkali. Garbangnya tidak SBparti jambatan angkat.Bnuang tambaga. Semuanya tahu rnenjalankan perintah dalam peperangan. apalagi tukang-tukang yang niBmbuat kapal. duduk. Binatang ini amat panting sakali dan dibutuhkan dipaparangan. dan msrska hisa pula bsrtugas bardayung bergantiganti kalau angin tidak kuat. kata Beaulieu. dapat dicatat bahwa dalam saal pertukangan dan kerajinan. membslok untuk bsrhEnti. untuk lari. yang cukup dipercayai dan yang segara dapat menjalankan perintah dBngan tanpa pikir-pikir dan bimbang. sudah terlatih.31D ACEH SEPAN JANG ABAD didisiplinkan kapada patugas. parkampungan dan bBnteng sakitarnya) tBrdiri dari arBal ssluas labih kurang IV2 mil bBrbBntuk bulat talar. dan banyak sakali tukang-tukang kayu. Aceh sudah maju. Ditaksir tidak kurang dari 3DD akor banyaknya gajah kspunyaan Sultan sandiri. Ada sBJumlah 150D hamba sahaya. SBbagai pegawai Sultan saja. MBraka itu kBbanyakan asal dari orang asing (Habsyi). Dalam (komplsks istana. Mudah saja dijumpai tukang-tukang hasi yang ahli. Kapal-kapal yang akan dinaikkan kapantai untuk digalang dan disimpan.

. d i k u n c i d B n g a n g r E n d a l d a n b a u t b s s i y a n g bBrat. M a l B w a t i i s t a n a . S a l a i n pBnjaga d i m a k s u d tBrdapat lagi s a b a n y a k 15D0 h a m h a s a h a y a y a n g d i p a r c a y a k a n m B n g a w a l i s t a n a . P a r a k e b i r i w a n SBJumlah 50D o r a n g m e r u p a k a n p e n g a w a l i s t i m a w a k h u s u s bagian istana sand i r i . Kiri k a n a n n y a b a n y a k tangga u n t u k pergi m a n d i b a r k a c i m p u n g k a d a l a m n y a . S u l t a n h a n y a m a m p u n y a i SBorang PutBra w a k t u i t u b a r u s i a I B t a h u n . k a t a n y a b a h w a putBri S u l t a n s a b a n y a k 2D o r a n g . SBdikit d a p a t d i h u a t b a h a n u n t u k m B n i l a i l a p o r a n y a n g p B r n a h d i u n g k a p olBh •B-r-Raniri d a l a m " B u s t a n u ' s . P i n t u n y a s a n d i r i d a r i g a r h a n g itu tarh u a t d a r i k a y u tBbal. k a t a m p a t m a n a ! t i d a k SBorang l a i n ( y a n g t a k d i i z i n k a n ) bolah m a s u k . d a n g a n t B m b o k t a n a h . F a n g a w a l S u l t a n u n t u k D a l a m y a n g t e t a p s i a g a tarr diri d a r i 3D0D p a r a j u r i t t i d a k p B r n a h k a l u a r d a r i s i t u . B a g i a n t a r k h u s u s lagi d a l a m i s t a n a h a n y a t a r u n t u k S u l t a n d a n p a r a istBri. W a k t u itu B B B U U B U mampBrolBh k a t B r a n g a n . m a n g a l i r i s u n g a i y a n g a i r n y a JErnih s a k a l i ( D i m a k s u d KruBng D a r o y sBkarang). Diampat panjuru didapati ampat h u a h m e n a r a tinggi. t e r m a s u k R a t u F B r a k y a n g t a d i n y a diangkut dari sana.S a l a t i n " . k a s i n i l a h p a r a p a d a g a n g b e r d a t a n g a n dari luar. S e s u d a h d i n d i n g t e r a k h i r . SBbelum s a m p a i k a r u a n g istana s e b s n a r n y a h a r u s dilalui dulu s m p a t b u a h pintu gErbang. T a r a k h i r sekali sengaja dibina t a m b o k n y a daripada batu bata yang t a h a l n y a 5D l a n g k a h d a n t a r d a p a t 7 h u a h m a r i a m diatasnya. Itulah sBhagian dari pada "intBrn" D a l a m yang d a p a t d i l i h a t alBh o r a n g a s i n g ( B B B U U B U ) k a t i k a itu.MASA ISKANDAR MUDA 311 tapi b i s a saja dBngan dinding hatu sstinggi 10 a t a u 2 0 k a k i . d i d a p a t i l a p a n g a n l u a s (alon-alon). y a n g ru p a n y a b a l u m pBrnah mBnjadi pBrhatian dari t a m u . U n t u k m a r B k a tBrsBdia p a s a r .t a m u a s i n g l a i n n y a u n t u k m a n c a t a t n y a .

312 ACEH SEPAN JANG ABAD kapada sabagai laki-laki barlaku. K a l a u s i t a r h u k u m s u d a h dirotan s a l B s a i l a h h u k u m a n n y a . di A c a h t i d a k h o l a h l a b i h dari 1 2 % setahun. M a h k a m a h p s n g a d i l a n . d a n p a s r a h untuk d i b a w a kBdapan h a k i m . H u k u m a n u n t u k k e j a h a t a n b i a s a a d a l a h rotan. Sepanjang yang diperhatikannya b a h w a j u g a d i n a g a r i I s l a m l a i n d a m i k i a n di AcBh s a o r a n g dapat harpaligami sesuai dangan h u k u m yang Dsngan h u k u m ditantukan juga larangan karas t i d a k bDleh a r a n g r n e n a r i k r i b a a t a u r n e n E r i m a p i n j a m a n d a n g a n g a d a i .-Penulis). Bagitu w a k t u yang dijanjikan tidak ditapati. jika s a m p a i w a k t u psnangguhan m a s i h tidak dibayar juga m a k a untuk m a m a k s a k a n p B m b a y a r a n sibBrhutang diikat lalu dirotan s a k a l i . H u t a n g wajib dibayar. yang lantas mangadilinya. Feraturan hutang piutang sangat ksras. K a l a u dihBrinya t a n g g u h s s h a r i . d i h s r i w a k t u l a g i SBhari. SBtiap h a r i b e r s i d a n g kecuali Jum'at. BBBUUBU m s l i n t a s k a n u n g k a p a n n y a juga paradilan. u n t u k dij a d i k a n n y a h a m h a s a h a y a s a m p a i s s l a m a h u t a n g OBlum d i s s l B s a i k a n . BBBUUBU mencBriterakan satBrusnya tantang pBradilan Acah sapanjang yang dipBrhatikannya. yang b a l a k a n g a n ini n a m p a k n y a k u r a n g s e s u a i d e n g a n ceritanya y a n g menyBbut riba atas agunan tidak dipsrhalshkan s a m a sekali. . Saorang p a n j a h a t y a n g d i t a n g k a p b i a s a n y a tidak dapat lagi lari. l a l u s i b s r h u t a n g d i s s r a h k a n k B p a d a s i h s r p i u t a n g . j i k a tidak j u g a t s r h a y a r d i k s n a k a n lagi r o t a n sekali. SBcapatnya janji m B m h a y a r tiba. S a t E l a h i t u d i l s p a s . y a n g barpiutang barhak m e m b a w a siberhutang k s d e p a n Hakim. Bila yang barpiutang s u d a h harhasil mBrnhuktikan peminj a m a n m a k a s i b e r h u t a n g d i h u k u m s e s u a i dBngan t u n t u t a n sihsrpiutang. K a t a B B B U U B U j i k a di B a n t B n d a p a t u r a n g m B n g e n a k a n r a n t a 5 % s a b u l a n . (KBtarangan Baauliau. S e t e l a h d s n g a n itu tidak j u g a t s r d a p a t k s r n u n g k i n a n p s m b a y a r a n .

(202) Hiatorischa Baschrijving der RaizBn". . N a m u n s i p s m h e s i t r u p a n y a d a p a t j u g a m B n g a n t B n g k a n h u k u m rotan itu. D a r i j u r u b a s a . SlazBnmakBr y a n g mBngutip k a s a n . F u t u s a n h a k i m 3D r a t a n d a n d i t u j u k a n k e h a g i a n b a h u .k e s a n tBntang k B a d a a n Ibukota B a n d a A c s h m a m b u a t i m b a n g a n d B n g a n a p a y a n g d i l i h a t a l a h D B Graaf. s e d a n g k a n y a n g 2D lagi h a r u s d i j a l a n i . H a k i m yang telah m B n g a d i l i 4D r o t a n t B r s a b u t . MBngstahui bsgitu sang istsri lalu mslapor pada s u a m i n y a . K a b a t u l a n p a r k a r a y a n g a k a n diadili i a l a h k a s u s s a o r a n g laki-laki y a n g usil m e n g i n t i p s e o r a n g -wanita sedang m a n d i . K s t i k a ia h s n d a k dibawa kstEmpat psmbssitan. T B n t u s a j a y a n g m a n B b u s b s s i t a n r a t a n i t u tBrdiri d a r i o r a n g k a y a . Suatu ketika Beaulisu mEnjadi t a m u h a k i m u n t u k m e n y a k s i k a n carac a r a p a r a d i l a n . Setelah menjalani h u k u m a n siterhukum m a s u k katampat orang r a m a i untuk m e n j a d i p e n o n t o n p u l a d a n ini dianggap l u m r a h oleh hadirin. s e d a n g k a n k e b a n y a k a n o r a n g . B a a u l i a u m B n d a p a t t a h u b a h w a kBad a a n d B m i k i a n b i a s a tBrjadi. K u t i p S l a z a n m a k a r . bagian XtV. d a n i n i tBrjadi d i h a d a p a n h a k i m . tanpa tegoran suatu apa. sitsrhukum m e n a w a r k a n p a d a s i t u k a n g hEsit s u p a y a i a h a n y a m B n d a p a t ID r o t a n . 1BB3. m e m b e r i t a h u b a h w a si t e r h u k u m d a p a t m e n e b u s 2D r o t a n s a j a . S a t u d i h a g i a n U t a r a d a n s a t u lagi ditBngah/'.a l a n y a n g d a p a t dij a d i k a n p a s a r . dBngan jalan m e m b e s i t k a n n y a s e c a r a l u n a k . a n t a r a l a i n : (202) BBBUUBU B a n d a A c B h m B m p u n y a i 2 a l o n . J . H . dan salahihnya ditehus dengan uang. mBnganai A da BBBUUBU "RoumapoBdigB Schaapvaart dar Franschan in Dost India".MASA ISKANDAR MUDA 313 ia b e r h a k pergi dari situ atau menjadi penonton pula u n t u k s i t s r h u k u m b e r i k u t n y a a k a n diadili/dirotan. AmatBrdam.a r a n g y a n g k u r a n g m a m p u lBbih s B n a n g jika m e n j a l a n i h u k u m a n rotan saja s a l u r u h n y a . Sipsngintip lalu ditangkap olsh sang s u a m i SBrta m s m b a w a n y a s s n d i r i k s p a n g a d i l a n .

d i s a m p i n g a d a bshsrapa mssjid untuk orang Muslim. B B l a n d a m a k i n l a m a m a k i n k u a t . k a u n t u n g a n .o r a n g y a n g tBlah dikBhiri.k B u n t u n g a n b a s a r y a n g d i p B r a l a h n y a di J a w a d a n M a l u k u tBlah m e m b e r i b a n t u a n b e s a r s e k a l i b a g i Belanda u n t u k m a m p e r k u a t k e d u d u k a n tersebut. kamarilah bardatangan para saudagar. dan B a l a n d a a d a l a h mBnjadi t u k a n g tirunya d u a . Di b e b a r a p a t e m p a t t e r t e n t u t e r d a p a t t e p a k o n g b a g i Drang y a n g b e l u m h B r a g a m a . juga terdapat t a m a n dan piramid. I n g g a r i s d a l a m p a r l o m b a a n d a g a n g kB T i m u r i t u k s l i h a t a n SBdang t B r p u k u l . labih 2 a t a u 3 kali lipat dari k a a d a a n s s k a r a n g (ahad k s XX). Terlihat m a k a m . haik I s l a m m a u p u n h u k a n . m B r a k a d i a w a s i o l a h o r a n g . r n e n u n g g u k e s a m p a t a n rnanBrnui Sultan. B a n y a k n y a j u m l a h p s n g a w a l y a n g b s r t u g a s di D a l a m d a n dsngan h a n y a k n y a kapal-kapal dagang yang bBrlabuh. dibanding dBngan SBkarang.314 ACEH SEPANJANG ABAD tangah kata. K a d a t a n g a n B s s t m a n a n d a i SBmakin h e r h a s r a t n y a InggBris u n t u k m E m e g a n g p s r a n a n l a b i h b a i k d a r i a p a y a n g SBbagitu j a u h d i h a s i l k a n a l a h a r m a d a n i a g a b a n g s a i t u di p s r a i r a n s i n i . BBlanda m a k i n sombong tBrhadap InggBris. bolehlah dipBrhitungkan k B r a m a i a n dulu. B a n y a k bagian-hagian yang indah manarik. k a n a l dan s u a t u gadung basar untuk k a u m wanita. P a r a p a n i n j a u z a m a n itu u m u m n y a s a m a m a n g a t a k a n b a h w a B a n d a Acsh a m a t r a m a i dan padat. Ditaksir j u m l a h n y a dari 7 s a m p a i BOO o r a n g . Istana Sultan amat luas dan h a m p i r s s m u a n y a tarbuat daripada batu. TBlah pBrnah disinggung b a h w a k s t i k a a r m a d a A c s h pulang dangan k a m e n a n g a n dari Johor (Juli 1613) dua h u a h k a p a l Inggeris y a n g dikepalai olah P a n g l i m a T h o m a s B e s t s e d a n g b a r l a b u h di A c a h .m u l a n y a yang lebih dulu m a m b a n t u k k o m p e n i India T i m u r a d a l a h Inggaris.m a k a m raja. p a d a h a l m u l a . B a h k a n tidak m u s t a h i l dibanding d a n g a n m a s a b u k u ini ditulis.

Karsna kscspatannya. PBrhatikan kutipan surat tarsabut dihalaman barikut.p u l u h orang Inggsris. B a h k a n sabagai t a r n y a t a tidak b a r a p a l a m a k a m u d i a n . F a d a h a l a m a n 2 1 3 bagian "ThB Kings L a t t a r " tBrdapat c a t a t a n Copland (dus orang kB 3 . tanpa sBtahu S u l t a n dBngan c a r a mBngatakan b a h w a Sultan manitip p a s a n k e p a d a n y a u n t u k m a k s u d tarsabut. M a r s d B n 12031 t a n p a m a n y B b u t s u m b B r m a n g a t a k a n b a h w a S u l t a n tBlah m B n g a j u k a n u s u l SBbagai itu k a p a d a T h o m a s BBst. . Bslanda sudah j a u h maju kBtika itu dari InggBris. Dan j a l a n yang ter b u k a serta m u d a h a d a l a h m e m b u a t s u p a y a Sultan I s k a n d a r Muda lehih tarpikat kBpada InggBris. dan p a d a foatnaot disBbutnya: "diBs curieusB briBf is in Purchas-callactiDn b e w a a r d gBblavBn" ("Surat yang anBh itu t a r s i m p a n d a l a m koleksi Purcha"). Garlach 12041 juga mBnyinggung " k i s s a h " l a m a r a n d i m a k s u d .MASA ISKANDAR MUDA 315 tahun ksmudian. a d a l a h l e m h a r a n hitam dalam catatan s s j a r a h B s l a n d a . FBrtimhangan-partimbangan t s r h a d a p u s a h a u n t u k mampErteguh k B d u d u k a n n y a tadilah tslah mandarDng d s w a n p i m p i n a n Kompeni India T i m u r Inggaris di London u n t u k m e n e m p u h satu j a l a n s a m p i n g a n . KBtika T h o m a s Bast balik ka InggBris ia r u p a n y a tBlah mamparolBh s a m a c a m " i l h a m " u n t u k m a n g a n j u r k a n s u p a y a Inggeris menjalin h u b u n g a n k a l u a r g a dangan Acah. Yaitu mEmpBrjodohkan sesBorang gadis Inggeris dengan I s k a n d a r Muda. Balanda tidak sagan-sagan malakukan kaganasan untuk mandapat kauntungan. T e n t a n g " i l h a m " T h o m a s BBst ini ada disinggung d a l a m " T h e Voyaga af T h o m a s BBst tD tha I n d i e s 1 6 1 2 / 1 6 1 4 " d i s u s u n ohm Wim FustBrs yang ditBrbitkan dalam abad h a l a k a n g a n ini. Tentu saja m a s u k a k a l jika ia m a n y a m p a i k a n i l h a m n y a SBndiri. disskitar m a s a itu. P a r i s t i w a p e m h u n u h a n m a s s a l di Ambon atas b s r p u l u h . h u k a n Bast SBndiri) sahagai barikut: " H a disirBd thB G-anBrall to c o m m a n d h i m to the King of E n g l a n d and to an1203) (204) Ibid.

and of ths coast from w h e n c s you fBtch your peppsr.31B ACEH SEPANJANG ABAD treat him to send h i m two whita w o m e n . P i m p i n a n tidak b s r s a d i a m s n y o k a n g proyek itu. but ta your a w n e English king for thesa comrnoditiss". K e m u d i a n m e n g e n a i k e k u a t i r a n (205) "South-East Asia. h a l 22). cantik dan m e n g g a i r a h k a n . dan tentang " s y a h n y a p e r k a w i n a n sebagai itu s u d a h dapat d i b a n a r k a n DlBh h u k u m " . A short history" . I will m a k e h i m King of P r i a m a n . S s s u a t u yang m B r u p a k a n k e b a r a t a n a g a m a telah dijelaskan k e p a d a d e w a n p i m p i n a n b a h w a h a l tarsehut s u d a h dapat diatasi. (Surnbar sipancatat " J o h n Comp a n y " . B r i a n H a r r i s o n (205i mBnulis (juga t a n p a manyBbut sumbBr) b s r i k u t dikutip tBrJBmahannya: " D s w a n p i m p i n a n kompBni (Hindia T i m u r Inggaris) di London pBrnah b B r s u n g g u h . and it proovs a s a n n e . KarBna tidak kedBn g a r a n apa-apa lagi tantang soal tarsabut. lalu kBtika disusul k e m b a l i p e n a w a r a n tersebut tiga minggu k e m u d i a n k a s u s si gentlemen ini d i s e r a h k a n saja p e r t i m h a n g a n kBpada R a j a J a m e s . p a n d a i bBrmain m u s i k . m a k a dapatlah kita (sipanyusun) m a n y i m p u l k a n b a h w a k e p u t u s a n bij a k s a n a tBlah diambil. for (said haas) if I beget one of t h e m w i t h child. K a m s n t a r s i p s n y u s u n b e r u p a footnoots dim b u k u tsb r n s n g a t a k a n . so that y s s sahlt not nsBd to comE any m a r e to m s s . P a d a tanggal S NopembBr 1 6 1 4 saorang gentlemen of h o n u r a h l e p a r e n t a g e " m a n a i n p i l k a n diri SBndiri kadBpan sidang P i m p i n a n (pBrusahaan Kompeni Hindia T i m u r Inggeris) dan m e n a w a r k a n saorang a n a k gadisnya yang " v a r y baautifull and p e r s o n a b l e " b a h k a n ahli m u s i k b s r g a y a dan m s n g g a i r a h k a n " . m a m i k a t hati bartutur s a p a .s u n g g u h m e m b i c a r a k a n k e i n g i n a n S u l t a n u n t u k b e r i s t e r i k a n saorang w a n i t a Inggaris dan saorang tokoh tBlah m e n a w a r k a n a n a k gadisnya y a n g jelita. F a s a m a n . b a h w a " u s u l yang m e m h a n g k i t k a n pBrhatian ini cepat sekali m e g h a s i l k a n b u a h .

S>" 317 h a h w a istBri-istari S u l t a n yang lain m u n g k i n a k a n mBracunnya a n d a i n y a nanti puteri Inggeris ini m e n d a p a t k a s i h i s t i r n s w a dari Sultan. K a m u d i a n . tulis H a r r i s o n . ten' a i i g soal-soal dagang. baik s u r a t Raja J a m e s I sendiri. d i a n t a r a n y a u n t u k m B m b u k a kantor dagang Bajapun. T h o m a s Bsst m u n g k i n harcsrita kBpada t e m a n n y a Copland. B a h k a n dari isi surat Sultan I s k a n d a r M u d a tarnyata b a h w a pBrmintaan y a n g diinginkan Dish J a m a s . tBrdapat catatan: " A n d a i n y a Raja Inggaris m a m b a r i k a n parsBtujuannya. Sabagai dicatat diatas. tapi b a g a i m a n a sBbetulnya isi CBrita sedikitpun tidak niBnBguhkan k s m u n g k i n a n tBntang a d a n y a p a r c a k a p a n I s k a n d a r Muda k s p a d a Best s s k i t a r p e m e s a n a n sBseorang Sadis InggBris. Tapi tidak a d a kedBngaran lanjutan affair itu. talah tidak di ^abulkan. Sebagai disinggung diatas paling-paling adalah isapan jsmpal Thomas Bsst ssndiri. yang " l s m p s r k i r a k a n h a h w a k a l a u proyBknya mBmpBrjadohkan Sadis InggBris dBngan Sultan Aceh bBrhasil dirBalisir. m a u p u n s u r a t S u l t a n I s k a n d a r M u d a kBpada R a j a (King) J a m a s . psrdagangannya di AcBh a k a n suksBS. itulah l a n g k a h paling b e r h a r g a ("a v a r y honourable action"). inipun tBlah dapat dijslaskan olah a y a h sigadis. Dari b a h a n . s a m a sakali tidak ada mBnyinggung pars o a l a n ini. di T i k u dan P a r i a m a n .b a h a n yang diungkap diatas jelas b a h w a tidak ada h i t a m diatas putih yang sedikit-dikitnya dapat rnengesankan b a h w a m e m a n g ada Iskandar Muda m e n y a r n p a i k a n kBinginan SBbagai itu haik l a n g s u n g d s n g a n s u r a t n y a kBpada J a m B s I m a u p u n mBlalui T h o m a s BBst. Damikian tulis B r i a n H a r r i s o n . MASA ISKANDAR MUDA . h a h w a hal tersebut tidak parlu d i k u a t i r k a n . Mungkin JamBs I m B n o l a k " .

yang baristana saujana mata memandang. d a n barkBtopong s u a s a . yang b e r k a k a n g ernes bermata. b e r k u m b a n pBrak. yang tiada terlihat oleh penglihat. bBrparmata daripada panc u r a n pBrak.r u m b a i k a n Bmas. Y a n g m a n g B r n p u k a n b a r m a t a SBmhilan janis. K i n g J a m a s I. Yang b s r p a y u n g Bmas bBrtimbalan. . Yang bersungai. Surat Sultan I s k a n d a r Muda kapada Raja Inggaris. Yang sBumpama cermin. d a n y a n g b e r g a j a h b e r g a d i n g Bmas. B a r w a r n a sadalinggam: Yang berair mas. Y a n g b e r m a h l i g a i g a d i n g . bergenta suasa yang berantai suasa. R a j a yang b a r z i r a h s u a s a . Yang b B r u m b a i . barsBndi bersendura. haiklah surat Sultan Iskand a r M u d a itu d i k u t i p s e p s r l u n y a . p a d a g u n o n g nBgBri S a l i d a . sudah tarupam. OBrukir. Raja yang rnBngBmpukan pBrhBndaharaan dari p a d a s e n i e m a s d a n sBni p e r a k . D a n d a r i p a d a g a l i a n m a s y a n g d a l a m nBgBri P a r i a m a n . d i k a r a n g d a l a m b a h a s a M B l a y u y a n g i n d a h d a n n a m p a k n y a tBlah d i s u s u n o l a h p e n g a r a n g y a n g a h l i adalah sebagai berikut: " S u r a t dari p a d a Sri Sultan P a r k a s a A l a m J o h a n BBrdaulat". e m a s . b a r k e r a w a n g . yang hBratnya baratus kati. berikat batu pilinggam. Y a n g bsrpstBratna. yang b s r a t n y a b e r a t u s kati. R a j a y a n g hBrolBh m a r t a h a t k B r a j a a n : Yang dalam takhta kBrajaan.31B ACEH SEPANJANG ABAD U n t u k jadi perhatian. y a n g bBrciu a m a s . Yang hBrpancuran emas. Raja yang mengempukan kuda yang berpelana ernas.

dan y a n g b s r t i m b a e m a s bBrpBrmata. Raja yang m s m b u a t gajah pBpsrangan tujuh p u l u h dari alut dan bBbsrapa dari pada sagala p a k a i a n . dan yang bsralat emas. y a n g d a l a m nBgsri y a n g takluk ks F a r i a m a n dan ks Barus.S a l a m . Raja yang bBralsh k s l s b i h a n d a r i p a d a l i m p a h kslBbihan T u h a n S B r u ' A l a m SBkalian d a l a m t a k h t a k s r a j a a n NBgBri AcBh D a r u ' s . yang dalam nsgsri yang t a k l u k di D B U . dan R a k a n d a n B a t u S a w a r . d a n d a r i p a d a SBgala s s n jata y a n g ' mulia-mulia. dan yang bsrgajah kursi psrak. dan P a s a n g a n . y a n g b B r n a m a R a j a a ' k u b . dan P a s a m a n dan Tiku. dan p a s B n g g a r a h a n y a n g i n d a h . M a k a d a r i p a d a p i h a k m a g r i b s e p e r t i nBgBri C a l a n g . Datang kapada: R a j a y a n g dinBgari I n g g B r i s . dan yang bsrgong suasa. d a n bEristinggar s u a s a . d a n d a r i p a d a p i h a k m a g r i b . raja y a n g r n s n y B l s n g g a r a k a n n i s a n diri d a r i p a d a n i s a n B m a s . dan Daya dan B a r u s . dan yang s u a s a dan perak. J . Salida d a n I n d a r a p u r a . dan yang b s r k u d a yang bErpslana su asa. d a n F a h a n g d a n IndBragiri. d a n y a n g b E r p a r i s a i s u a s a . dan Taniiang. dan yang bsrkop psrak. dan D B U dan A s a h a n dan Tanjong d a n Panai.MASA ISKANDAR MUDA 31S R a j a y a n g b e r g a j a h b s r r a n g k a tinggi s u a s a . y a n g t u r u n d a r i p a d a R a j a bBrnisan suasa. Raja yang m s n g s m p u k a n Raja-raja yang bsrratus-ratus daripada masyrik. d a n y a n g bBrlBmbing s u a s a . d a n PBdir d a n S s m B r l a n g . d a n P s r a k . dan Bssitang. dan P a r i a m a n . Y a n g m B n g e m p u k a n nagari B r i t a n i d a n nBgsri * a r a n s i d a n nBgari I r l a n d i . dan F a s a i dan Parlak. Yaitu R a j a yang s s n a n t i a s a mBngucap puji-pujian a k a n T u h a n S B r u ' A l a m SBkalian d a r i p a d a d i l i m p a h k a n N y a kslimpahan kurniaNya pada msnyBrahkan nsgsri daripada p i h a k m a s y r i k SBpBrti L u b a k . d a n y a n g d a l a m n s g s r i y a n g t a k l u k k s B a t u S a w a r . d a n Salibar d a n FalBmhang dan J a m b i . y a n g b E r g s l a r M s g a t A l a m .i n d a h .

Adapun surat ini disurat dalam nsgBri Acah pada bilangan Islam 1D24 tahun. dan jika ia hsndak mBngantarkan pBtarnya = (wakil dagangnya . Shallabaar mambicarakan bBDBrapa naskah MBlayu tua. SBkian isi surat tarsBbut.320 ACEH SEPAN JANG ABAD Dikskalkan Tuhan Ssru 'Alam sekalian juga kiranya ksrajaannya dan tolongnya juga kiranya ia daripada ssgala setsrunya. bahwa orang Inggsris yang SBpsrti dikBtahui Raja itu tiada dapat duduk bsrniaga disana. Maka ada tarsBbut didalamnya. jika hsndak Drang Inggaris yang hamha pada Raja itu harniaga. DBngan anugErah Tuhan SBru 'Alam sekalian. sspBrti pada zaman marhum Said'al-Mukammal itu. Dalam Journal Straits Branch Royal Asiatic Sociaty yang ditBrbitkan di Singapura ditahun 1B3B FBndsta W. bahwa Raja mohonkan barang dapat orang Inggaris bsrniaga dalam nageri Tiku dan Pariarnan. SBtBlah itu barang tahu kiranya Raja. karsna nsgEri itu nBgBri dusun. Sapanjang yang herhasil . Jika dianiaya orang Tiku atau orang Pariarnan akan orang itu niscaya kBJi hunyi kita kspada Raja Ja'kub itu.MS) bsrniaga dalam nsgBri AcBh dihantarkannya. dan harang dapat orang itu duduk bsrniaga disana. Maka Utah hamha. dan kita hukum dBngan hukuman yang adil. lagi jauh daripada kita. daripadanya bahwa ia hamba pada Raja yang berkirim-kiriman surat dBngan kita itu. maka barniagalah ia dalam nBgBri Aceh. hahkan hamba tBrlalu suka cita mandsngar bunyi surat yang disuruh Raja parsBmbahkan kapada hamba itu.G. supaya barang siapa barbuat aniaya sagBra akan kita pariksa. DisBJahtarakan Tuhan SBru 'Alam juga kiranya Raja Ja'kub dalam takhta karajaan nsgBri InggBris itu SBlamalamanya.

(JSEA Hlatnry Dae. sasuai dBngan kalimat tarakhir yang bunyinya: "Adapun surat ini disurat dalam nBgBri Acah pada bilangan Islam saribu dua puluh ampat tahun". tarmasuklah surat diatas. Universitas Oxford. (206) . dan tahun barikutnya dibBri lisansi lagi dBngan jangka w a k t u dua Panulis dangan lnl manyatakan tarima kasih sabeaar-baaarnya kapada puatakawan Bodlayan tarsabut ataa karalaannya mambantu panulis mandapatkan totocDpy tarsabut dalam waktu aingkat. Didorong olBh hasrat untuk membaca orisinil surat tarsBbut. 3). Dan ini sasuai dBngan catatan W. karana waktu itu Balanda msnyakang Johar dalam msnghadapi PBnyBrangan AcBh (207> Diungkapkan b a h w a pada orang Inggaris dibBrikan Sultan izin untuk herdagang kB Pariarnan. Famastian tahun tarsabut sedikit banyaknya panting juga. Untuk parhatian para pBmbaca bBrikut ini diturunkan fotacopi surat asli Sultan Iskandar Muda tar SBhut (206) (Lihat halaman 32B—323) SBbagai dapat dipBrhatikan surat itu ditulis pada tahun H. karana Hijrah 1 0 2 4 adalah 1 6 1 5 tahun Masahi. ShallabBar mBnyamakan tahun Hijrah 1D24 dBngan tahun Masahi 1 6 1 2 . pBnulis sandiri talah mamsrlukan barkunjung kBpBrpustakaan tBrsBbut. FostBr dalam "ThB VoyagB of Thomaa BBst to thB East IndiBa. yang saaungguhnya tidak tapat. m a s a mBlawat Tanah InggBris di tahun 137B. 1BBB X No. disimpan dalam pBrpustakaan Bodlsien. Marsdsn juga mencatat tahun 1 6 1 3 katika Thomas Best mBndapat karunia dari Iskandar Muda gelar kehormatan "Drang Kaya Putin". karana catatan kedatangan Thomas Best kB Banda Aceh dan diterima oleh Sultan adalah tahun 1 6 1 3 . Kathirithamby-WBlls dalam suatu ungkapannya mangatakan b a h w a kedatangan Thomas Bsst ditahun 1 6 1 3 adalah dimasa yang cukup tspat.1 6 1 4 " .MASA ISKANDAR MUDA 321 ditalitinya. 1 6 1 2 . (207) "Achehuaas Control ovar Wast Sumatra up to tha Treaty oi Pariarnan ot 1BB3. 1 0 2 4 . J. International Trade and Politics In SEA 1500-1800".

S y v k h 9»am»u'tld!n A l . B a r pBdoman p a d a isi s u r a t t e r s a b u t tBrnyata b a h w a permint a a n InggBris u n t u k hBrdagang c'i P a r i a r n a n d a n T i k u talah ditolak. sabagai akibat k o n k u r a n s i . Ia anak Fasai dan lahir disana.Bm. lagi j a u h daripada kita. barkDbarlah c a m h u r u BBlanda. makanya ia dikanal juga dangan n a m a Syamsuddin Pasai. m a k a s u r a t yang dipotokopi ini b u k a n l a h s u r a t y a n g d i b a w a olah T h o m a s Bast. Sabagai a l a s a n disBbut b a h w a "nBgeri itu nBgsri d u s u n .322 ACEH SEPAN JANG ABAD dagang l a n g s u n g ka Tiku.S n m u l r a n i Masih dalam zaman pamBrintahan Al Mukammal (15BB—1604 M).inta pBrpanjangan w a k t u ijin berdagang k e T i k u d a n P a r i a r n a n tBrsBbut m e n jelang m a s a 2 t a h u n a k a n b s r a k h i r . tahun untuk hsrhubungan Pariarnan dan Barus. J i k a dianiaya Drang T i k u atau arang P a r i a r n a n a k a n orang itu n i s c a y a ksji b u n y i kita p a d a Raja J a ' k u b " . D a l a m m B m p s r h i t u n g k a n b a h w a s u r a t ini b u k a n b a r u p a b a l a s a n s u r a t R a j a J a m a s I yang d i b a w a olah T h o m a s Bast m a k a a d a k a m u n g k i n a n b a h w a s u r a t I s k a n dar Muda tersebut bBrupa s u a t u b a l a s a n dari s u r a t kB 2 yang d i s a m p a i k a n d a l a m r a n g k a rn. Nama lBngkapnya Syamsu'ddin ibn Abi 'Abd-AUah Al Sumatrani. di AcBh k h u s u s n y a . KacBmburuann y a m u n g k i n h a r a l a s a n . Dangan turut s e r t a n y a InggBris mBngambil b a g i a n kegiatan dagang d i k a p u l a u a n Indonesia u m u m n y a . karBna k B r u g i a n n y a p u n tidak SBdikit pula. K a l a u k a m u n g k i n a n dBmikian tapat. sBhanarnya sudah tampil SBorang lagi ulama putara Acah bernama Syamsuddin Al Sumatrani. "Al . MBnjadi pBrhatian tantang tanggal s u r a t I s k a n d a r Muda bBrsanah 1D24 (atau s a m a dBngan t a h u n 1615) yang d i s i m p a n d a l a m p e r p u s t a k a a n BadlBien d i a t a s . yang disabut SBbagai murid Hamzah Fansuri.

yaitu n a m a bBkas kBrajaan b a s a r d i z a m a n l a m p a u yang SBIBIU d i s a t u k a n mBnyabutnya menjadi k a r a j a a n SamudBra P a s a i k a r a n a pandirinya M a l i k u ' s . Untuk kepentingan tarsehut.i»* MASA ISKANDAR MUDA 323 S u m a t r a n i " m a k s u d n y a S a m u d a r a . Disamping 2oa > "VarhendeUngan Konlnk. Tanggal l a h i r n y a tidak dikBtahui. Land Taal an VolkBnkundB' bagian XXVI.I s l a m Untuk m a m b a c a k a n taks s u r a t yang d i b a w a olah s u a t u dalegasi Fortugis dan m e n t B r j a m a h k a n n y a sakali. BarpBgang p a d a u n g k a i a n ini JBlas pula b a h w a sabalum m a n d a m p i n g i I s k a n d a r M u d a SyBkh S y a m s u ' d d i n s u d a h b a r r a g e s d i m a s a Al M u k k a m m a l tBrsBbut. Intltuut V. T a u k u I s k a n d a r yang Jnengungkai " H i k a y a t A c e h " d a l a m s u a t u m o n o g r a p h (208i Wiengutip bagian k i s a h yang mBngatakan b a h w a S u l t a n Al M u k a m m a l talah m B m a r i n t a h k a n k e p a d a S y a i k h u ' l . Sabagai t a m b a h a n dapat juga dicatat sumbBr H i k a y a t AcBh" y a n g mBncBritakan m a s a I s k a n d a r M u d a Uiasih r a m a j e tenggung b e r u s i a 13 t a h u n . yaitu kBtika S u l t a n itu b e r m a k s u d m e r e s m i k a n PBngangkatan R a j a B u n g s u (kemudian: I s k a n d a r Tsani) menjadi PutBra M a h k o t a yang a k a n rnanggantikan Sultan kelak. dihadapan siapa Sultan n a e r e s m i k a n r e n c a n a n y a . hal. tapi yang s u d a h jelas dapat dibuat jadi p e g a n g a n a d a l a h dari c a t a t a n " B u s t a n u ' s . 4B.S a l a h saorang juga.S a l a t i n " juga katika s i p a n u l i s n y a N u r u ' d d i n Ar-Raniri m a m a s u k i k i s s a h b a b a k z a m a n I s k a n d a r Muda. 1B5B. I s k a n d a r Muda m a n y u r u h p a n g g i l SyBkh S y a m s u ' d d i n d a n r a k a n r a k a n n y a pemhasar lain. . Dangan d a m i k i a n jelas b a h w a SyBkh S y a m s u ' d d i n SBtelah tadinya aktif d i m a s a Al M u k a m m a l lalu tBrus b a r t u g a s mBnjadi saorang p e m h a s a r atau p e m i m p i n tBrtinggi b a g i a n h u k u m I s l a m dari dan dalam m a s a S u l t a n I s k a n d a r Muda.

M a s i h dalam u s i a d a m i k i a n I s k a n d a r M u d a s u d a h senggup berdual a t a u hBrpancak silat mBnghadapi g u r u n y a . hal IS/IB. B a h a n . s a m u a a n a k . d a n talah b a r l a n g s u n g d i h a d a p a n k a k e k d a n pandidiknya. Ooat Indian. D i a n t a r a kBsan-kesan J o h n D a v i s 12101 kBtika m a n y i n g g u n g l a p o r a n k B s a k s i a n m a t a n y a y a n g mBnyabut dari A c a h s u d a h b a n y a k SBkali p e s a n t r a n . m a n gBBft voor dat h y dBn geest dar FrophBtiB hsaft gaUjk dB ouda gahad habban: hij ia i n klBding v a n a n d s r e onderschBydan an w o r d v a n dBn Koning ongamBBtid gevlsyd". IB. C. d i t a n d a i pn 1 * dBngan k e l a i n a n p a k a i a n n y a . m a k a j u g a tBrdapat c a t a t a n n y a SBbagai barikut: " S y hBbbsn BBn A a r t s bishop Bn gBBStaUjka FBf sonan ook is Br tot A c h i n BBn ProphBBt dian sy groats BBf bBwijsan. M a k s u d D a v i s dBngan c a t a t a n n y a untuK m B n g a t a k a n b a h w a -waktu itu AcBh m B m p u n y a i KBpal & U l a m a d a n b a n y a k orang orang alim.cit. a m i n <209) K a l i m a t ini m u n g k i n d i m a k s u d k a n b a h w a I s k a n d a r M u d a bBrhasil m a n g a l a h k a n g u r u n y a . (210! John Davis "Da Voytglan van John Davis. Badaan am. Laidan. Kalimat singkat p a d a h i k a y a t tarsahut bBrbunyi SBbagai harikut: " M a k a p a d a k a t i k a itu SyBkh S y a m s u ' d d i n itulah d a n ssgala psndata dan sagala syarif d a n sagala h u l u b a l a n g y a n g b e r n a m a Sri R a m a ada nadir m a n g h a d a p S y a h ' A l a m . m a k a mBmbaca fatihah d a n sagala psndBta d a n SBgala syarif mBngatakan amin.a n a k r a m a i balajar. pada umumnya tidak msWp e r k e n a l k a n sBcara l a n g s u n g n a m a n y a .Q. h a r k e l a h i d a n b a r p a r a n g . Tokoh itu a m a t dihornaa" olsh Raja. In da Jaran 1SBB an 1BD4". m a l a i n k a f l s e k s d a r j a b a t a n a t a u p a n g k a t n y a . Vaa Niauwanhiujaa "Samaul'1-dln van Faaal". Lihat juga Van Nmuwonbuijn op. hal. .324 ACEH SEPAN JANG ABAD d i c a t a t k a t i k a i a b a l a j a r mBngaji j u g a i a d i a j a r b a r k e c a k a p a n bBla diri.A. Sultan A l a u ' d d i n R i ' a y a t S y a h SBndiri. J u g a a d a seora»B d i s a b u t n y a SBbagai "ProphBBt" (Nabi).b a h a n barsumbBr orang-orang B a r a t tantang S y a m s u ' d d i n tBrutama bBrupa kBsan-kBsan mBraka katika msninjau Acsh. (209) Dr.

1213) "Hikayat Atjah" . Waktu itu mBnurut FrBdarick dalam ^ k u n y a (216) turut juga hadir SabandaBr (Syahbandar) dan <212) Van Nieuwenhuijze. <il4l Ibid. (2m FrBdarick dB Houtman manyBbutnya "SchBch is dan ^Btshaar van dBn Conink". hal ZB.MASA ISKANDAR MUDA 335 James Lancaster manyabutnya "Chiafe BishopB of thB teal" (2ii) . 1BBD. untuk meyakinkan baginda supaya UBliau «BrsBdia mBnystujui pBrrnintaan Tuan". beru SBsudehnye mBnyusul tokoh Para n a MBntBri dan Kadli Malikul-'Adil. Suatu dialog antara LancastBr dBngan Syekh Syamsu'ddin tBrdapat dalam kesan-kBsan LancastBr. ens" G. "Tha Voyages of Sir Jamas Lancaatar" 1B77. h a l 1 7 . SBbagai dikatakan olah Tauku Iskandar " a W a Syamsu'ddin sabagai psnasahat bagian agama dari ^uhan Iskandar Muda. dan yang sagara harus dapat diparsernbahkan kepada Sultan". Van G-oor an Zonan. malainkan juga bidang politik lu ar nBgari «»> Ia mencatat pBndapat Raniri tokoh panBntang ^ftma pehem Wujudiyahnya Syemsu'ddin yeng disabutnya s 6hagai murtad (zindig) itu. 27. bahwa Syamsuddin barada Pada haris tardepan. 'US. (212) Oatatan ^snganai dialog ini memhuktikan cukupnya paranan Syakh Syamsu'ddin dalam mandarnpingi Sultan. tidak hanya mBngambil bagian ^alam soal-soal dalam nagari. Nyatanya ^dak bidang agama saja.B. lihat Juga Professor Naguib Al Anas "Raniri and Wujudiyah" hal B. tapi juga bidang ekonomi dan hubungan luar. Selanjutnya Syakh Syamsu'ddin manyarankan supaya alasan-alasan ^hnaksud dijalaskan dBngan tBrtulis. . kBtika dicatetnye ada turut ^adir dalem pBrtBmuan 7 oreng dimese Sulten bBrkssBm*fttan mBnarima kBdua dB Houtman tBpat ditanggal ID ^ePtBmbBr 1566. Bertanya Syakh Syamsu'ddin: Tuan. op.op. apa alasan Tuan. ^Btika mana SyBkh kita sadang maragukan bahwa par^ohonan orang InggBris tarsabut untuk bardagang akan fl&pat diterima oleh Sultan.cit. yang kiranya dapat kita ajukan ^Bpada Sultan. "Cort Varhaal Van Genii Waderuaran la Frederick de Houtman tot Atchain.cit.

Ilia. A p a k a h FrBdBrick tidak. " l a . Illala. t B r m a s u k FradBriok. I a k a t a n y a m e n o l a k u n t u k m a n g u c a p sakBdar. t i d a k l a h jelas. m a h o m a t rBsoulllalla" ( M a k s u d n y a " L a I l a h a Ilia ' l L a h Muhammad ar-RasuTlah"). Drang-arang t a h a n a n sBmua d i l a p a s k a n . p a d a w a k t u ia teringat hBndak m e m b u k u k a n p a n g a l a m a n n y a s a l a m a di Acah itu.m a n i s d a n a n a k dibaca a t a u didangar olah m a t a m a u p u n k u p i n g h a n g s a n y a di N e d a r l a n d . dapatlah d i a r t i k a n b a h w a ia tBlah mBnjadi m u r t a d . dan mBnurut ^ . DilBmbaren lain dari k i s s a h FrBdarick n a m e S y a k h (kedang-kedeng diajanye " D h B c h q a " . D i a n t a r a m a r a k a banyak yang m a s u k Islam dan malakukan sunat Rasul. J u g a jelas p e n y a r t a a n n y a yang m e n e n t u k a n d a l a m bidang Bkonomi d a n l u a r nBgeri tBrsBbut. D i a n t a r a n y a yang m e n a r i k a d e l e h m e n g e n a i s a r a n SyBkh tarsabut SBsudah FrBdBrick d a n tBrnan-tamannya ditangkap d a n dipenjarakan. Dari c a t a t e n ini jalas juga b a h w a pasisi a t a u status S y a k h S y a m s u ' d d i n sabagai p s n d a m p i n g S u l t a n Al M u k a m m a l a d a l a h diatas mBrBka. k a d e n g . F a k t a SBbenarnya tBntu a u d a h tidak dapat di cak lagi. SBtBlah s a m p a i r a y u a n F a n g a r a n M a u r i t s SBbagai d i m a k s u d dibagian lalu itu. K a l a u p u n y a lalu b a h w a dBngan c a t a t a n n y a d a n ketBrangannya ia manjadi Keristen k a m b a l i . S u d a h tBntu F r a d a r i c k bBrcaritBra yang m a n i s . BerlBmhar-lBmbar ia bBrcsritara tBntang dialog a n t a r a dia dBngan p i h a k orang Acah ( d i b a w a h SyBkh) mBngBnai s a r a n s u p a y a ia dan r o m b o n g a n n y a yang tBlah dipenjarakan itu b e r s e d i a dangan s u k a r e l a m a s u k I s l a m .k e d e n g Dhaach") c u k u p b a n y e k disebut-sabut d a l a m kBsan-kBsannye tBrsabut. D a r i catatan-catatan b e r s u m b e r Barat diatas dapat dipBrhitungkan b a h w a S y a k h SyamBu'ddin yang mBnurut "Hikayat AcBh" di8Bbut SyBkhu'l-lBlam.32B ACEH SEPANJANG ABAD Darcon (KBureukun Katihu'l-muluk). Disini s e k e d a r d i u n g k a p k a n pBrhatian mBngBnai p a r a n a n SyBkh S y a m s u ' d d i n m a s a s e b e l u m I s k a n d a r M u d a itu.

Mir'at alm u h a q q i q i n . Zikr da'ra "qab Q a u s a i n a u a d n a " ( b a h a s a M a l a y u ) . KarBna i a m a m p B r o l a h k a d u d u k a n tBrkBrnuka dari antara tokoh-tokoh y a n g m a n d a m p i n g i S u l t a n I s k a n d a r M u d a tidak m u s t a h i l h a h w a i a l a h y a n g m a n g a r a n g suratsurat k B r a j a a n a n t a r a l a i n s u r a t S u l t a n I s k a n d a r M u d a k a p a d a J a m a s I. b a h w a Syams u ' d d i n SBorang d i a n t a r a p a m i k i r b a n g s a I n d o n e s i a y a n g terbesar pada zarnannya. Djayadiningrat y a n g mBlihat I s k a n d a r M u d a SBbagai tidak bBgitu k a k u m e m a h a m k a n m a k a u d a j a r a n a g a m a ("met Strang r e c h t z i n n i n g a " ) . (217) V a n NieuwBnhuijzB m s n y i m p u l k a n . <217) Van Neuwenhuijze op.$*' MASA ISKANDAR MUDA 327 sumbBr B a r a t "ChisfB B i s h o p " a t a u p u n " C h B s c h " d a n s a b a g a i n y a itu. b a h a s a A r a b d a n M a l a y u : Nur'ul-daqa'iq. M i n ' a t u ' l i m a n ( b a h a s a M a l a y u ) . Risalatu'l-bayyin m u l a h a z a t a l . J o y n b o l l . . S n o u c k H u r g r o n j e s e b a g i a n dicatat d a l a m k a t a l u g u s v a n R o n k e l . D i a n t a r a n y a d a l a m b a h a s a A r a b barjudul J a u h a r al H a q a ' i q . ZB. . s e b a g i a n bBrupa k o l e k s i Dr. R a j a InggBris s e b a g a i m a n a y a n g ori s i n i l n y a difotokopi dilBmbaran y a n g l a l u . Mir'at al-mu'minin. d a n l a i n l a i n s a p a n j a n g dikBtahui t a r s i m p a n d a l a m pBrp u s t a k a a n B B l a n d a di L e i d e n .m u l h i d d i n fi z i k r A l l a h . Mir'at al-haqiqa. hal 25. m a n g a t a k a n b a h w a S u l t a n ini t a l a h m e m h a r i tBmpat y a n g m a n g u n t u n g k a n bagi (216) Di Kaaultanan Sumatera Timur dulu Juga dikanal jabatan Mufti itu yang kedudukennya labih tinggi dari Kadli. m u n g k i n dapat j u g a disBbut sBrupa dBngan p a n g k a t Mufti (2W Tantang tingginya ilmu Syamsu'ddin dapat d i p e r h a t i k a n dari k a r y a a g a m a y a n g c u k u p b a n y a k d i t u l i s n y a . ( b a h a s a A r a b ) .m u w a h h i d i n w a ' 1 . t a n b i h al-tullah d a n m u n g k i n sakali Sarh ruba'i H a m z a h Al--Fansuri yang balum bBrhasil d i s i m p a n n a s k a h n y a alah p a r p u s t a k a a n p a r p u s t a k a a n . V a n N i a u w B n h u i j z B m a n c a t a t SBbanyak 1 2 m a c a r n .cit.

s HPlf ft "1 Iff ST* J .tf &f|' * T i e f-«•.

.

. Ar-Raniri mBncatat kBmaninggalannya dBngan sapatah kalimat positif: "Syahdan pada m a s a itulah wafat SyBkh Syamsu'ddin Ibn Abdu'llah as-Sumatrani pada malam Isnin dua belas hari bulan Rajab pada Hijriah 1D3S tahun. op.cit. hal IBB. Adapun SyBkh itu alim pada sagala 'ilmu dan ialah yang masyhur pBngstahuannya pada 'ilmu tasauwuf dan bebarapa kitab yang dita'lifkannya". (2isi (218) Djajadiningrat. ("bBvoorrEchta dan ook dBn ketterijen leerenden S y a m s u ' d d i n asSumatrani") « w Syakh Syamsu'ddin berpulang karahmatullah pada 12 Rajab 1D3S (24 FBbruari 1B30). (219) Lihat Juga kaean Ar-Raniri dalam bukunya yang tarkenal itu "Buatanu'a-Salaon" aataagai dlkutip Juga olah Nirtman dalam "Hikayat Acah"nya.330 ACEH SEFAN JANG ABAD Syamsu'ddin sipenganut ajaran bid'ah itu.

TBntang putara ini surnbar BBlanda tersebut mBngatakan antara lain "omdat (hij) dansalven seer vrBvelmoaedich oardBBlda BndB VTBBSB hadde. SBbagai pemerintah umur sebegitu masih ssgar.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU ( 1686— 1641 ) Sultan Iskandar Muda mangkat tanggal 23 Rajab 104B Hijriah. tBrpsnting diantaranya mBmukul habis penjajah. atau 27 DesembBr 1B3B M. . dat naa zijn doot trijck in BBn bloadbat zouda stallen". Sumber Barat mengatakan bahwa lima belas hari sebelum mangkatnya. Dleh karana berbahaya sekali bagi keselamatan Acah dikamudian hari. Walaupun sudah mencapai hampir 3D tahun diatas tahta. sEOEtulnya masih bslum dapat dikatakan tua. puteranya itu dihukum bunuh. bila ia audah mangkat kBlak. hal BB. Ia meninggal dalam usia 4B tahun. masih dirasakan bslum cukup lama rnsngingat masih banyak rsncananya yang tBrbsngkalai.lB37. Dikatakan bahwa sang putBra itu berkelakuan jahat dan tak dapat dikendalikan. Sultan kuatir. Batavia. maka itulah sebabnya atas dasar beberapa kesalahannya yang tak dapat dimaafkan lagi. Sultan tBlah menghukum bunuh puteranya sendiri. Bahkan (220) "•aflhregieter. kBrajaan akan mambanjir darah 1220) Dari pihak orang Acah pBristiwa Sultan memhunuh SBndiri puteranya itu tidak terdengar ada bantahan.

m a n g a t a k a n (221) "Singa Atjah" (Biographi Sri Sultan Iakandar Muda. juga putara AcBh. s e h u h u n g a n d s n g a n h u k u m a n m a t i t s r s s h u t . Zainuddin.ara h u k u m . M. si laki-laki tidak. k a r s n a k s d a p a t a n b e r h u a t ssrong dengan seorang lain. zalim. S e j a r a w a n / s a s t r a w a n p u t a r a Aceh. h a l a m a n 11B. L a p o r a n tersebut diterima Sultan dan setelah d i l a k u k a n penelitian t e r n y a t a b s n a r n y a . Sultan I s k a n d a r M u d a m s m p u n y a i putsra/putEri 3 orang. K s s a t u . Lalu k a t a T. R i n g k a s n y a ssbagai berikut: P a d a s u a t u h a r i s s a r a n g tua m s m p E r a l s h izin m a s u k i s t a n a untuk malapar langsung pada Sultan b a h w a anak perempuann y a tslah dibunuh alBh m s n a n t u arang tua tBrsabut. Ia mBngatakan b a h w a si rnenantu h a n y a m e m b u n u h istErinya. yaitu I m a m H i t a m yang k s m u d i a n m s n u r u n k a n P a n g l i m a Folim.H. b a h w a k e d u a orang yang b e r z i n a h h a r u s s a m a dihunuh.332 ACEH SEPAN JANG ABAD dibEnarkan dalam msrBalisir sikap Sultan dami mem.H. Disabut b a h w a M a u r a h F e u p a ' inilah yang b e r k s l a k u a n b s n g i s . Dan u n t u k itu orang tua ini m E n y a m p a i k a n a p p s a l n y a l a n g s u n g k s p a d a Sultan. M s n u r u t T. Dan kBtiga. J u n u s J a m i l . Zainuddin. d a l a m b u k u n y a " G a j a h P u t i h " . T. w a n i t a dari Habsyi). Putari Sri Alam. Ia melapor p a d a Sultan s a m b i l i n e n y a t a k a n p e n d a p a t n y a s e s u a i dengan h u k u m I s l a m . Zainuddin. lalu S u l t a n m s m u t u s k a n h u k u m b u n u h t s r h a d a p p u t s r a n y a itu. p e n g a c a u k a m p u n g d a n m e l a w a n adat serta h u k u m . sEorang laki-laki bBrnama M a u r a h P a u p a ' (ibunya w a n i t a dari G-ayo). K a r s n a lakilaki itu j u s t a r u putara Sultan sEndiri.Elih. m u n g k i n itu sBbabnya s i s u a m i tidak b s r a n i m E m h u n u h n y a . SBJarawan lain.H. . m s n g u n g k a p k a n 12211 sumbBr apa "yang disebutn y a " s u a t u kEtErangan orang tua-tua dari cerita-cerita l a m a " . a n a k dari gundik tidak bolBh diangkat mBnjadi Raja. b a h w a putBra Sultan tslah t s r t a n g k a p b a s a h kEtika m s n z i n a h i istsri arang. m e n u r u t adat serta h u k u m . K s d u a SBorang laki-laki b s r a s a l dari g u n d i k n y a (dari dayang i s t a n a . putEri F E r m a i s u r i dari RBuhsB. 19S7).

Bahkan tidak disebut adanya seseorang Putara Mahkota dari putBranya sandiri.S a l a t i n " tidak rnBnyBbut-nyBbut adanya saorang dua laki-laki yang mBnjadi putBra kandung Sultan. kBtika mana Sultan Fahang SBrta pBrmaisuri dan putBranya Thani dibawa kB Acah sabagai tawanan pBrang. D e w a s a itu m a s i h disekitar tahun lE2D-an.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 333 bahwa "sstahun sebelum Baginda (Sultan Iskandar Muda -HMS) mangkat. Tidak lama sBtelah pBrmaisuri mBnjadi janda iapun dinikahi olah Sultan SBndiri. " B u s t a n u ' s . Zainuddin) sedangkan M.H.H M S ) . bahwa pertama disebut Meurah Puepo' tidak dapat menjadi pengganti Sultan karena putera dari gundik (ungkapan T. tarpak8a manjatuhkan hukum mati atas anak kandungnya sendiri (PutBra Mahkota) karBna dosanya" (Istilah "PutBra Mahkota" adalah dari M. m a k a didatangkannya k e a t a s n y a kadza yang amat memberi ibarat m a k a diperolahnyalah kBrajaan henua Mssir. LBngkapnya SBbagai barikut: kutipan dari "Bustanu's-Salatin" "Syahdan b a h w a Sri Sultan Iskandar Muda Johan Berdaulat manaklukkan nBgBri Pahang itu adalah dalamnya hikmat Allah yang tarlalu ajaib dan qodratnya yang amat gahrib pada barlakunya iradatnya atas sBSBorang hambanya yang piUhan sepBrti Allah Subhanahu Wata'ala hBndak mangaruniai kBrajaan banua MBsir akan Nabi A l l a h Yusuf A l a i h i ' s . DBmikian lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mana'lukkan nBgari Fahang . SBdikit bBrbeda dan yang mambangkitkan perhatian dari dua sumbBr diatas adalah. Kitab yang barmutu tinggi itu mBmusatkan perhatiannya kapada pBristiwa SBJak Sultan Iskandar Muda mBnyarang kB Pahang disakitar tahun 1B1B. Junus Jamil s a n d i r i . Junus Jamil mencatat bahwa yang tarbunuh itu adalah PutBra Mahkota.S a l a m .

' A l a m " . d a n kBpada SBkalian h u l u b a l a n g . dan beberapa h a m p a r a n daripada permadani yang b e r p a k a n k a n k a s a b R u m i .D i n . d a n kBpada F a r d a n a M a n t s r i Drang K a y a M a h a r a j a SBri M a h a r a j a . S h a m s u ' d . dan zamrud.334 ACEH SEFANJANG. SetElah itu m a k a m a h l i g a i yang b e r n a m a P e r a t n a S e m h a h p u n dihiasi o r a n g l a h d s n g a n b a b a r a p a tirai dibaja yang b a r p a k a n k a n e m a s d a n d a r i p a d a langit-langit zurbaf y a n g harpakankan a m a s . Dan tarhiaslah metai emas bertatahkan ratna mutu m a n i k a m barumbai-rumbaikan mutiara. dan zabarjud. H i n g g a s a m p a i i a l a l u dij u n j u n g k a n n y a s a b d a Y a n g M a h a m u l i a itu.ABAD itu k a r e n a h e n d a k m a n g a r u n i a i k a r a j a a n A c a h D a r u ' s S a l a m a k a n p a d u k a Sri Sultan I s k a n d a r Tsani 'Ala'uddin M u g h a y a t S y a h J o h a n B e r d a u l a t Dlillahi F i ' l . d a n b a b e r a p a b a n t a l seraga daripada amas bertatahkan beberapa yakut. b a h w a a k u hBndak m o n g a w i n k a n a n a k k u Putari S E r i ' A l a r n P B r m a i s u r i dangan auak-ku Sultan Bongsul". dan pirus. D a m i d i d e n g a r S u l t a n B o n g s u s a b d a Y a n g M a h a m u l i a itu m a k a bagin- . d a n Drang K a y a L a k s a m a n a . dan baberapa u l a s tiang daripada payung emas yang bertatahkan yakut. Setelah m u s t a ' i b .l a h SEgala p E r h i a s a n m a h l i h a i itu. dan baberapa parmata pudi yang gilang gemilang cahayanya. dan beberapa mutiara. d a n k a p a d a K a d h i Maliku'1-Adil. M a k a sBmbah sakalian m a r k k a itu. "SBparti s a b d a Y a n g M a h a m u l i a itu tBlah tarj u n j u n g l a h a t a s k a p a l a di-pBrhamba SBkalian". "Syahdan Raja Iskandar Mudapun manitahkan orang barjaga-jaga d u a k a l i t u j u b saparti adat SBgala a n a k raja-raja. dan zabarjud. dan baberapa jenis kain s a m p a i a n m e n g e l i l i n g i m a h l i g a i itu. dan zamrud. m a k a s a h d a Raja Iskandar Muda kapada Mahkota Dilamcaya: "Panggil alehmu akan daku anakku Sultan Bongsul" Hatta m a k a M a k o t a D i l a m c a y a p u n p a r g i l a h . ' I n s y a A l l a h ta'ala.

Maka pada m a s a yang hErbahagia dan pada kstika yang mulia m a k a p a d u k a Sri Sultan I s k a n d a r T s a n i ' A l a ' a d d i n M u g h a y a t S y a h p u n d a t a n g l a h d a r i nBgEri P a h a n g kEnEgEri A c E h D a r u ' s . Maka sabda Raja Iskandar Muda kepada Makota Dilamcaya: "Fanggil olehmu akan daku Sheikh Syamsu'dDin dan Kadli Maliku'l-'Adil. dan Orang K a y a Raja Lsla Wangsa. kamu n i k a h k a n l a h Sultan Bongsu dengan a n a k k u T u a n Puteri Seri 'Alam P s r m a i s u r i ! " . Maka adalah pada hakikat pskerjaan Raja Iskand a r M u d a m e n a k l u k k a n n e g E r i P a h a n g itu k a r s n a m e n y a m but p a d u k a Sri Sultan I s k a n d a r T s a n i Ala'addin Mughayat S y a h s u p a y a a k a n m s n g g a n t i k a n k s r a j a a n AcEh D a r u ' s Salam.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 33fi dapun datanglah mengadap serta diiringkan beberapa daripada a n a k raja-raja. Hingga sampaikan Sultan Bongsu kepada pengadapan m a k a R a j a I s k a n d a r p u n b e r s a b d a k B p a d a n a n d a R a j a Sarba B a w a dan k e p a d a e m b u a i T u n N u r Lela: " K a m u h a w a makota keinderaan!" Dan segala pakaian ksrajaan itupun d i b a w a Dranglah. D e m i ditilik R a j a I s k a n d a r M u d a m u k a Sri Sultan 'Ala'addin Mughayat S y a h m a k a k e l i h a t a n l a h c a h a y a SEgala t a n d a k s h a h a g i a a n p a d a m u k a n y a d a n s s g a l a sifat y a n g t i a d a tErpEri k a p u j i a n n y a . d a n b e b a r a p a daripada segala a n a k h u l u b a l a n g . dan Orang K a y a L a k s a m a n a . Hatta m a k a s s g a l a m B r e k a i t u p u n d a t a n g l a h .S a l a m t a t k a l a itu a d a l a h u m u r b a g i n d a 7 t a h u n . dan segala hulubalang yang besar-besar!" Maka Makota Dilamcaya pun psrgilah mEnjunjungkan sabda Yang M a h a m u l i a . dan sagala h u l u b a l a n g . . Setelah sudah berhias m a k a dipimpin Raja I s k a n d a r M u d a a k a n Sultan Bongsu. dan F s r d a n a M s n t e r i Drang K a y a M a h a r a j a Seri Maharaja. d a n segala m u d a belia. M a k a lalu dihiasi Raja Serba B a w a l a h a k a n Sultan Bongsu dengan pakaian kerajaan yang indahindah. M a k a s a h d a R a j a Iskandar Muda: "Hai Kadli Maliku'l-'Adil. lalu d i b a w a n y a k e a t a s metai emas.

D s m i didsngar s s k a l i a n mBrBka itu s a b d a R a j a I s k a n d a r M u d a dBmikian m a k a SBkalian mBrBka i t u p u n t u n d u k k h i d m a t dBngan s u k a citanya lalu m e n g u c a p s y u k u r . M a k a s e h a r u s n y a l a h k u a m b i l ia a k a n a n a k k u . M a k a s e m b a h T u n K e m a l a Siti: " Y a t u a n k u S y a h ' a l a m d i p e r h a m b a junjunglah saparti s a b d a yang m a h a mulia itu".ABAD M a k a dikstahui R a j a I s k a n d a r Muda dengan ilmu firasatnya b a h w a s a n y a ialah Raja Diraja yang t u r u n t s m u r u n dan ialah yang t e r m a s y h u r n a m a n y a p a d a segala a l a m dan ialah a n a k cucu Raja I s k a n d a r Zul-Karnain. SatBlah itu m a k a S u l t a n u . Hatta m a k a t a t k a l a sampailah umur Sultan Husin Syah itu k e p a d a s e p u l u h t a h u n m a k a s a b d a R a j a I s k a n d a r Muda k a p a d a M a k u t a Dilamcaya: " P a n g g i l o l e h m u a k a n d a k u S y e k h S y a m s u d d i n d a n Qadli Maliku'l-'Adil d a n F e r d a n a Menteri d a n segala H u l u b a l a n g . lalu dijunjungkannya s a b d a yang m a h a m u l i a itu m a k a s e k a l i a n m e r e k a p u n itu datanglah m e n g h a d a p m a k a s a b d a Raja Iskandar Muda kepada Syekh Syamsuddin dan s e k a l i a n m e r e k a itu: " K e t a h u i l a h oleh k a m u s e k a l i a n b a h w a anakku Sultan H u s i n S y a h ini k u n a m a i S u l t h a n Mughal. K a l a k i a n m a k a Raja I s k a n d a r M u d a p u n m e m b e r i titah k e p a d a T u n K e m a l a Siti d a m i k i a n bunyinya: " P e l i h a r a olahmu a n a k k u i n i " . J i k a l a u datang m a s a a l a h a k a n d a k u m a k a a n a k k u S u l t a n M u g h a l l a h a k a n g a n t i k u " . Satalah s u d a h n i k a h m a k a digelar R a j a I s k a n d a r M u d a a k a n Sultan Bongau itu Sultan H u s i n Syah.b e s a r . M a k a M a k u t a Dilamcaya k h i d m a t l a h sarta m e n y e m b a h . m a k a i a p u n pergilah hingga s a m p a i l a h ia. M a k a Kadli Maliku'l-'Adilpun m s n i k a h k a n Sultan Bongau dBngan tuan puteri Sri ' A l a m a n a k R a j a I s k a n d a r M u d a d i h a d a p a n seorang orang h e s a r . T a t k a l a itu digelar Raja I s k a n d a r M u d a akan baginda itu Sultan Bongsu Hatta maka dipaUharalah nBnda Tun Kamala Satialah akan Sultan Bongau sBperti mamBuharakan sagala anak raja-raja hingga sampailah umur Sultan Bongsu kapada sBmbilan tahun.33B ACEH SEPANJANG.

mahligai itu disisi istana baginda jua. PerkBmbangan h a r i k u t n y a m a n g a t a k a n h a h w a I s k a n d a r Muda sangat k a s i h k a p a d a p e r m a i s u r i F a h a n g tarsahut yang olah r a k y a t dikenal dengan s e b u t a n "PutroB F a h a n g " I a s a n g a t cantik.w ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 337 M u g h a l p u n dikaruniai R a j a I s k a n d a r M u d a s e b u a h mahligai yang b e r n a m a Sri W a r n a . K E m u n g k i n a n . Tidak l a m a setelah p e r m a i s u r i menjadi j a n d a i a p u n dinikah aleh Sultan I s k a n d a r M u d a sendiri. (222) "BuBlanu's Salatin".k e m u n g k i n a n h a h w a h a n y a k k s i n g i n a n pBrmaisuri ini dipanuhi olah Sultan tidak mustahil. M a k a Sultan Mughal p u n d u d u k l a h dalam mahligai itu dengan s u k a citanya seperti 'adat SBgala raja-raja" (2221 • emikian kutipan dari "Bustanu's-Salatin" seperlunya. b) dikala barusia 9 tahun alBh Sultan dinikahkan dBngan putarinya Sri 'Alam dan c) dikala barusia 10 tahun dirBsmikan manjadi Putara Mahkota. Sultan F a h a n g (Ahmad). hal 2B. Lihat juga Tauku IBkandar Dp. 37. 3B. hal. Dan jika dihubungkan dangan kBputusan Sultan untuk malaksanakan sBmacam dua "kBJutan".cit. untuk manggantikannya kBlak jika "datang maaaalah" (tutup uBia) Sultan iBkandar Muda. 23 dan 3D. p e r m a i s u r i dan p u t e r a n y a T h a n i d i h a w a ka Aceh sebagai t a w a n a n perang. . maka sBdikit hanyak akan dapat dibayangkan bBtapa bBsar cinta Sultan pada putBri Fahang yang sudahpun bBrputBra dBngan Sultan Ahmad barusia 7 tahun itu. Mengenai cerita sejak T s a n i turut d i b a w a dari P a h a n g ke Aceh. Kitab yang bBrmutu tinggi itu mamuaatkan perhatiannya kBpada latar bBlakang diaakitar kBluarga Sultan yang bila diambil patinya dapat diolah sabagai barikuts P a d a p s n y s r a n g a n Acah ka P a h a n g ditahun 1B1B. a) selagi b e r u s i a 7 t a h u n m u l a i dijadikan anak angkat.kan putBrinya Taj'al-'Alam yang m a s i h akan mBncapai rBmaja dangan Tsani yang m a s i h bBrusia S tahun. "Kajutan" pBrtama rn.Bnikah.

Tapi m a s i h m B r u p a k a n t a n d a t a n y a a p a k a h a d a k a t e n t u a n adat. U n t u k pBrmulaan tentu tidak parlu dicatat SBbagai janggal b a h w a sasaorang raja pBndatang talah diangkat olBh m a s y a r a k a t satBmpat mBnjadi p e n g h u l u n y a . A p a k a h s u d a h ada k e t e n t u a n pokok dalam h u k u m adat b a g a i m a n a tahta Acsh dapat d i m u n g k i n k a n kBpada sssBarang b a n g s a w a n k s t u r u n a n asing. I s k a n d a r Muda m e n a n tikan I s k a n d a r T s a n i kBlak a k a n lebih m e n i n g k a t k a n gengsi Aceh. b a g a i m a n a tidak. S u a t u p s r t i m b a n g a n yang r u p a n y a sEbagai turut msndorong I s k a n d a r M u d a m s m i l i h T s a n i m s n j a d i b a k a l psnggantinya ialah tantang silsilah (yang a g a k n y a m a s i h psrlu diyakinkan) b a h w a putEra F a h a n g ini k a t u r u n a n langsung dari I s k a n d a r Zul-Karnain. SBbagai dapat diperhatikan dari catatan-catatan tBntang mBrBka yang d u d u k diatas tahta Acah sajak m a s a t a r d a h u l u talah d i a w a l i oleh seorang pBndatang. Jilid XVI (1B3B) Juga uralannya tantang hikayat Iakandar Dau'l Remain pada nomor aebalumnya (JMBRAS XVI 3. Yang jalas dan yang m u t l a k b a h w a tokoh yang duduk diatas s i n g g a s a n a m a s t i seorang M u s l i m . Lihat ungkapan Wlnatadt dalam JMBRAS. b a h w a SBSBorang raja otomatis mesti digantikan oleh putBranya (223) Sleilah Zulkamaln sampai pada Sri Tri Buana dapat dlbaca dalam "Sajarah Malayu" baik ediai Shallabaar maupun Raffles. . PBnulis m e n g i r a tidak ada s e s u a t u literatur yang s a m pai sebegitu j a u h m u n g k i n telah m e m b e r i arang b a h a n b a h a n u n t u k dipelajari b a g a i m a n a s a s u n g g u h n y a kEterb u k a a n 1 k a s a m p a t a n hagi SBSBorang b a n g s a w a n duduk diatas tahta Acah. M). tertulis m a u p u n tidak. DBngan n a i k n y a b a n g s a w a n h a r d a r a h s u k u Melayu ini menjadi S u l t a n s u a t u k e n y a t a a n SBJarah m e n g e n a i m a s a a l a h tahta kBrajaan di AcBh menonjol kBmbali.33B ACEH SEPAN JANE ABAD Dan " k s j u t a n " k s 2 m s n d s k r i t k a n T s a n i menjadi S u l t a n pengganti jika beliau m a n g k a t . 1S3B). Disebut sebagai kejutank s j u t a n k a r e n a sang a n a k tiri sakaligus dijadikan m e n a n t u dan s e t e r u s n y a dijadikan F u t e r a Mahkota. k a i s a r Macedonia yang m a s y h u r (31B —323 ssb. (223) Dari k E p E rk as aan yang d i t u r u n k a n oleh Zul-Karnain.

S e b a l i k n y a dilain p i h a k tBrjadi pula p s n g g a n t i a n yang l a n g s u n g dilimp a h k a n kBpada seseorang b u k a n p e w a r i s . atau k a l a u putBra tidak ada. Dari p a d a p e r i s t i w a n y a buat s e m e n t a r a dapat d i s i m p u l k a n b a h w a s a r a t u t a m a u n t u k mBnduduki singg a s a n a AcBh a d a l a h k s t a a t a n sssBorang calon m a n j a l a n k a n ibadah agama Islam. hal. a p a k a h s e s u a t u s i n g g a s a n a kBrajaan otomatis turun kapada pewaris? PBristiwa di Acah k e l i h a t a n tidak m a m b e r i i k a t a n SBbagai itu. Tentang ini tidak dapat dibantah lagi. D a l a m b a n y a k p e r i s t i w a acap terjadi s i n g g a s a n a seorang raja otomatis b a r p i n d a h k a p a d a putBranya. (224/ (224) Lihat Juga Tauku Iskanaar "Da Hikayat Atjah". dan h a n y a k a l a u k e t i a d a a n calon tersebut. b a r u l a h dapat diduduki orang lain. bBrpuasa d a n b a r z a k a t fitrah. p a d a k e l u a r g a terdekat. 41. b a r j u b a h d a n bBrlilit kBpala. baik dulu m a u p n kBmudian. T a p i kejadian s e d e m i k i a n h a n y a m u n g k i n d i m a s a tidak n o r m a l (darurat). d a n k e p a d a p a r a h u l u b a l a n g dipBrintahkan a u p a y a bBrjenggot. R a k y a t dipBrintahkannya tetap b a r s a m b a h y a n g . Sebelum I s k a n dar T s a n i tBlah pBrnah tBrjadi tahta kBrajaan Aceh yang d i s a r a h k a n kBpada seorang b a n g s a w a n M e l a y u S u l t a n M a n s u r S y a h (1577-15BS). Yang manjadi pBrhatian i a l a h b a g a i m a n a k a l a u m a s a . putBra S u l t a n A h m a d P a r a k . s u d a h b a n y a k canton SBJarahnya. Dan h a r a n g k a l i p u n y a n g s e d e m i k i a n itu a k a n tetap tinggal menjadi t a n d a t a n y a . sebagaimana yang diceritakan "Bustanu's-Salatin" bahwa Iskandar Tsani adalah saorang taat d a n adil. .m a s a n o r m a l .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 33B sendiri atau setidak-tidaknya ada h u b u n g a n d a r a h (dekat m a u p u n jauh). k a r e n a d a l a m s e j a r a h p u n kita k e n a l a t a u k a t a k a n l a h b a h w a s e j a r a h telah m e m b e r i kita p e n g e t a h u a n b a h w a SBSBorang k u a t bisa saja m e n g a m b i l alih s e s u a t u tahta kBrajaan s e c a r a coup d'etat w a l a u tidak a d a h u b u n g a n k e t u r u n a n sedikitpun dangan orang yang digantikannya.

dan sejak itulah m a r u p a k a n h u k u m . Tapi ahli w a r i s w a n i t a tidak barsedia. Sedikit b a n y a k t s r k s s a n a d a n y a tsrjadi s e m a c a m c a m p u r tangan sssEorang istsri. W a l a u p u n l a h i r i a h n y a dapat dilihat s e m a c a m k e c a k a p a n pBrmaisuri d a n kesadiaa n n y a u n t u k m a m b a n t u s a a a m a janis. karBna a k a n ditampati olah ahli w a r i s laki-laki. k a r a n a tarnpat tinggalnya tidak ada. Ahli w a r i s w a n i t a tBrsabut d i p u t u s k a n s u p a y a me ninggalkan r u m a h p u s a k a .H. d a n ahli w a r i s laki-laki m a n d a p a t r u m a h .ABAD F s r h a t i a n lain ssbagai s a m p i n g a n yang m e r u p a k a n sebab m u s a b a b k e n a p a T s a n i (harus) dipilih alsh Sultan. dapat dilihat daripada kssEdiaan Sultan m e n a m p u n g tuntutan pErmaisurinya.34D ACEH SEFANJANG. MBnurut u n g k a p a n tarsBbut (225) . tapi p a d a sBgi lain dapat juga dipBrhatikan b a h w a t a n p a pBhgaruh yang c u k u p dari FutroB F a h a n g t a r h a d a p Sultan. b a h k a n juga aktif m a m b a n t u s u a m i d a l a m k e h i j a k s a n a a n p a m s r i n t a h a n . EX pBrmaisuri P a h a n g yang cantik itu. arnatlah tipis. Keinginan Putroe P a h a n g disetujui oleh Sultan. Dari sini a s a l rnuasal bidal Aceh: " K a n u n B a ' PutroE P a h a n g " .Zainuddin mengungkap csrita rakyat yang p s r i s t i w a n y a m e n u r u t psnilaian psnulis a d a l a h bsrgEjala campur tangan ssseorang pBrmaisuri tsrhadap hak prarogatif s a s a o r a n g raja d a l a m p e l a k s a n a a n kabijaksan a a n h u k u m yang s u d a h b a r l a k u . . m a k a i a p u n m e m b e l a ahli w a r i s w a n i t a dangan a l a s a n b a h w a w a n i t a yang tidak punya r u m a h tidak bisa tinggal di m e u s a n a h . k a m u n g k i n a n bagitu saja a k a n dapat dirobah s e s u a t u p u t u s a n h a k i m dan k e b e b a s a n n y a . Ketika k a s u s ini sampai k e p a d a p e r m a i s u r i (FutroB F a h a n g ) . F e n g a r u h Putroe F a h a n g l a i n n y a dapat dicatat juga dari s e j a r a h 1225) "Singe AtJBh". T. s e d a n g k a n laki-laki dapat. p e r n a h tBrjadi m a s a Sultan I s k a n d a r M u d a s u a t u k a s u s paraid (pambagian p u s a k a ) d i m a n a ahli w a r i s -wanita mBndapat s a w a h .

5B2 mange taken ia memparolah caritanya dari penduduk. .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU T a m a n G-airah G-onungan. hal. y a n g s s n g a j a d i b a n g u n p s r m a i s u r i (226) 341 untuk > "-J g (226) Djajadiningrat dalam "De atichting van hat 'Goenongan' gahaeten moument te KDBteradJa " TBG.1316.

.* ant *1-*&!»*» >/ aX'w . % a? „ 2° * so •Ivf.342 ACEH SEPAN JANE ABAD I 0) <ff^ immM • s K^vViatf&BfiBra . ^^•WeeWHeP 5: CD I ct> .

m c v s 8 si 2 5 * | | P 5.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 343 "* s 0 . oa o &a a III 111 §1! 8 F* 5 o.-B-. ^ £ Q 5 o> <S 01 -C *^ ^ £•£ ? sa 8*1 *l <0 QJ a C c 5 c s Q> ** i 0> CQ O) Hi fc c c o fc O g §6 S) o S ft.c c ie-C | ° « S > 3 If .

K a l a u j a w a b n y a m e m a n g tidak m u n g k i n m a s i h a d a lagi pBrtanyaan kB Z y a k n i : a p a k a h seorang a n a k angkat lebih mernperDleh prioritas ke-1 dari a n a k k a n d u n g y a n g lahir dari istBri gundik? P a d a h a m a t pBnulis tidak a d a janggalnya m a s a lalu itu dijadikan b a h a n pBngupasan bagi ganBrasi dibelakang d a l a m m a m b a h a s sBgi i l m i a h n y a . M e m a n g p e r b a h a s a n tBntang itu c u k u p mBnarik. P a r i s t i w a p e n e t a p a n T s a n i manjadi F u t e r a Mahkota tBrsebut a d a l a h tsrjadi disekitar t a h u n l B Z l . Sultan I s k a n d a r M u d a m a n g k a t ditahun 1B3B M.344 ACEH SEPANJANG. u n t u k m a n j a w a b d s n g a n pasti pBrtanyaan.ABAD J E I B S b a h w a I s k a n d a r Muda luar b i a s a sayang pada putEri b a n g s a w a n j a n d a cantik ini. .lidak parlu h e r a n . atau s s k i t a r dua t a h u n saja sEtBlah ia d a n a y a h h u n d a n y a d i b a w a dari F a h a n g kE B a n d a Acsh. Tapi coba dilihat faktanya sEJenak. Tidak dilsbihlsbihi jika d i k a t a k a n b a h w a p s n g a r u h p s r m a i s u r i cukup b s s a r . lebih k u r a n g s e t a h u n satelah pBrnikahan p e m u d a b a n g s a w a n ini d e n g a n Puteri Sri 'Alam. R a j a Bongau alias S u l t a n H u s i n S y a h alias I s k a n d a r T s a n i tBrsBbut. a p a k a h S u l t a n I s k a n d a r M u d a s u d a h t a h u b a h w a Sri A l a m tidak a k a n mBrnperolBh adik laki-laki lagi d a l a m m a s a b a l a s a n t a h u n yang panjang itu. w a l a u p u n h a r u s dibBnar k a n b a h w a y a n g s u d a h lalu m e m a n g s u d a h l a h lalu. SEhingga. J u n u s J a m i l (227) "Singe Atjah". pula jika dipBrha!tikan c a t a t a n sBJarawan M .a n . Ini h s r a r t i m a s i h ada tBmpo lagi aakitar I S t a h u n . jika Sultan s a m p a i tiba kBpada p u t u s a n y a n g m B n a k j u b k a n m a n g a n g k a t m a n a n t u a n a k MBlayu P a h a n g b u k a n asli Acah itu manjadi P u t r a M a h k o t a k h u s u s m e m b a n g k i t k a n pBrhatian penulis i a l a h mBngBnai u n g k a p a n T H Zainuddin yang m a n g a r a h k a n pBrhatian b a h w a S u l t a n I s k a n d a r M u d a tidak mBmpunyai p u t r a laki-laki dari a n a k g a h a r a (permaisuri) 12271 KarBna itu lalu mBnjatuhkan pilihan k a p a d a sang m a n a n t u .

Ketika I s k a n d a r Muda hendak m e m b e r i t a h u r e n c a n a n y a k e p a d a S y e k h S y a m s u d d i n m e n g e n a i soal F u t e r a . dapat dipBrhitungkan juga a d a n y a tBrjadi k e k s l i r u a n mBncatat dari N u r u ' d d i n A r . Sultan tBlah m s m e r i n t a h k a n Mahkota Dailamcaya itu memanggil S y e k h S y a m s u d d i n dan p e m h e s a r lainnya.M a h k a t a a n tersebut. karBna jika dBmikian tidak bBnarlah tulisan N u r u ' d d i n Ar-Raniri d a l a m " B u s t a n u ' s . Siapa gerangan D a i l a m c a y a yang m e m p u n y a i n a m a depan M a h k o t a ini? T i d a k m u n g k i n k a h ia yang disebut oleh S e j a r a w a n T. P a d a h a m a t pBnulis P a k J u n u s kaliru jika m s n y a b u t n y a PutBra Mahkota. K a r a n a T s a n i SBorang a n a k angkat mBrangkap m s n a n t u . Kalau k s m u n g k i n a n SBdBmikian tidak m u s t a h i l .S a l a t i n " n y a y a n g mBngatakan b a h w a T s a n i talah dirBsmikan olah baginda mBnjadi PutBra Mahkota u n t u k m a n g g a n t i k a n n y a kelak.H. D i a n t a r a n y a a d a l a h m e n g e n a i s e s s o r a n g b e r n a m a Mahkota D a i l a m c a y a . Iskandar Muda. Lain dari itu m a s i h ada lagi yang mEnjadi b a h a n p s m i k i r a n tsntang yang t s r s i r a t disskitar p e n g a n g k a t a n ke P u t e r a M a h k o t a a n T s a n i yang telah berlangsung sejak jauh-jauh h a r i itu.R a n i r i mBnganai pBnBtapan T h a n i mBnjadi PutBra Mahkota. Dengan p a t u h Mahkota D a i l a m c a y a ini m e n j a l a n k a n perintah itu.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 345 mBngBnai c a t a t a n n y a b a h w a yang d i h u k u m b u n u h olah Sultan I s k a n d a r M u d a itu a d a l a h "PutBra M a h k o t a " n y a SBndiri. m a k a ada k a m u n g k i n a n b a h w a u n t u k sBlama b e h e r a p a t a h u n bBlum a d a pBnentuan m e n g g a n t i k a n . disebut s a t a h u n SBbBlum baginda m a n g k a t . MBngBnai m a a a tarjadinya. memanggil mereka. Zainuddin putBra Sultan yang b e r n a m a M e u r a h Peupo' t s r s s h u t ? D a n k s n a p a dibBri p a n g k a l n a m a M a h k o t a ? Tidak m u n g k i n k a h b a n a r pula t u l i s a n J u n u s J a m i l yang mBncatat b a h w a " F u t E r a M a h k o t a " tarsBbut a d a l a h orang yang d i h u k u m b u n u h olBh ayah kandungnya sendiri.

y a k n i lBbih k u r a n g 5 t a h u n . mengingat tidak s e l a m a n y a bErbantuk fakta yang telah diisi d i d a l a m n y a . S u l t a n Bongsu ( H u s i n Syah) p u n n a i k tahta d a n dicatat oleh N u r u ' d d i n p a d a h a r i Sabtu itu juga tanggal 2 3 Rajab w a k t u lobor. dBngan gelar I s k a n d a r T s a n i A l a ' u d d i n M u g h a y a t Syah. M a k a d i s a b a b k a n m e m a n g tidak a d a a n a k laki-laki yang lahir lagi d a n k a r a n a M u r a h Feupo' s u d a h d i h u k u m b u n u h karBna kajahatannya.C. di B a t a v i a lEbih k u r a n g bBrtujuan u n t u k m e n y s n a n g k a n hati m a j i k a n n y a ("HssrBn ds XVII") di negeri B e l a n d a d a l a m u s a h a w a k i l tersebut u n t u k m e m p a m s r k a n b a h w a . Dalam p a d a itu nilai catatan dalam " D a g h r a g i s t a r " B e l a n d a itu sendiri s e s u n g g u h n y a balum dapat digolongkan sebagai b e r m u t u .D. Ia lahir t a h u n 1G11. d a n yang . Daghregister itu diperbuat olEh w a k i l V.34B ACEH SEPANJANG. Ia diatas tahta h a n y a SBbsntar. Ini sakBdar pBndapat pBnulis saja.R a n i r i yang n a n t i a k a n kita catat keringkasan riwayat hidupnya.S a l a t i n " m a n g a t a k a n b a h w a Sultan ini alim d a n adil. sBhingga tidak b a n y a k yang dapat dicBritakan tBntang dirinya w a l a u p u n d a w a s a itu s u d a h ada seorang ahli s e j a r a h / u l a m a yang dapat diperhitungkan b e r m i n a t m e m b u a t catatan-catatan. B a n y a k h u k u m a g a m a dipBrintahkannya s u p a y a dipatuhi dan dijalankan dBngan baik. " B u s t a n u ' s . Ia n a i k tahta m a s a m a s i h b a r u s i a m u d a .ABAD Sultan. yaitu SyBkh N u r u ' d d i n A r . Menurut "Bustanu's-Salatin" Iskandar Muda m a n g k a t p a d a h a r i Sabtu w a k t u lahor ditahun Hijriah 1D4B. sagala pekerjaan di B a t a v i a a d a l a h m e m u a s k a n sskali. jadi b a r u 2 5 t a h u n . Ini bBrarti b a h w a MBurah FBupo' m e m a n g s u d a h mBnjadi PutBra M a h k o t a d a l a m arti jika tidak ada lahir n a n ti sssBDrang adik laki-laki dari putari Sri A l a m . m a k a wajarlah jika Iskanar Tsani d i u m u m k a n mBnjadi S u l t a n s a s u a i dBngan a m a n a t Sultan.

(228) "Atjeh en 2yne betrekkingen tot Nederland" hal.h u k u m I s l a m dijalankan olah Raja A c s h d i w a k t u j a y a n y a dapatlah dipandang h a h w a A c s h kBrajaan I s l a m pErtama di IndonBsia. . b a h w a dsngan t a n d a s n y a h u k u m . K e k u a t a n P a h a n g tidak dapat diandelkan. dibBri n a m a " B a i t u ' l . PBrairan menjadi tidak a m a n . (229) "Occupation of thB Straits at Malacca".A.C. Dilain pihak segera setelah Aceh gagal. Dari B e t a w i . Kapal-kapal dagang h u k a n milik V. m B n c s r i t a k a n (229) s u r a t m e n y u r a t tentang pert^empuran B e l a n d a dengan Portugis ketika Fortugis m e n d a t a n g k a n b a n t u a n n y a u n t u k M a l a k a dari G-oa. Dalam b a n y a k h a l J o h o r selalu mengikuti k e m a u a n Bslanda.1228s F s m h a n g u n a n mssjid yang b s s a r . Setelah m s m b a n t u M a l a k a .R a h m a n d i m a s a I s k a n d a r M u d a dan " B a i t u l Masyahid" dimasa Iskandar Tsani. SBbagai t e r n y a t a kBmudian p s r s a h a h a t a n dBngan negeri itu tidak ada artinya huat Portugis. K o m a n d a n Simon v a n dar VBBr d i t u g a s k a n " m e n j a g a " pBrairan Sslat M a l a k a dBngan k e k u a t a n . Aksi bajak laut B e l a n d a diperairan ini b s r j a l a n dBngan lebih leluasa. P a h a n g mBnghadapi k s k u s u t a n r u m a h tangga pula. d a n k a t i k a pada s u a t u w a k t u v a n dBr Veer mencegat SBbuah jonk yang p e n u h m u a t a n dari Macao.LBUPB. tidak lepas dari gangguan BBlanda dan bila m e n g u n t u n g k a n disikat t a r u s t a n p a mBngBnal h a k dan h u k u m . J o h a r s e h a r i demi s e h a r i menjadi s e k u t u BBlanda yang lebih erat. dan mengF. diaturlah olah Bslanda " p e m b a g i a n k e r j a " yang b s r e n c a n a . 38. Profsssar VBth m e n e k a n k a n . Fortugis b u k a n n y a lengah tetapi s e b a l i k n y a bertamh a h kuatir. SBtBlah kegagalan Aceh merebut M a l a k a ditahun 1E23.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 347 b i d ' a h s s r t a h a r a m dilarang. B e l a n d a m e r a s a b e r t a m h a h k u a t dan giat.a n g k a t a n l a u t y a n g d i p i m p i n n y a s e b a n y a k diperlukan. M a s a n y a mEnukil kulit d a n b e r d a h u s dilarang kEras.D.

S e s u d a h m B m p e r t i m h a n g k a n k B m u n g k i n a n ini. segera G u b s r n u r J e n d r a l Fortugis di Goa (India) m e n g i r i m k a n seorang D u t a b a s a r dangan s u a t u p e r a n g k a t a n p e n u h barisi b i n g k i s a n u n t u k S u l t a n A c s h . P e n d e k k a t a pencegatan d i m a n a saja. Csritsra ini a d a l a h m s r u p a k a n s s h a g i a n dari csrita s u m b s r BElanda ssndiri. S e c a r a r e s m i n y a .p u r a selalu m s n y a t a k a n juga s i m a p t i n y a atas m a k s u d Aceh itu. s s c a r a h e r p u r a . Lalu . K a b a r tBntang kBdatangan m i s i Fortugis y a n g diparkuat dBngan konvoi a n g k a t a n l a u t n y a u n t u k m e n e m u i S u l t a n Acah SBgara tardangar kBpada B a l a n d a . K s s u l i t a n y a n g d i h a d a p i Portugis m a n d o r a n g b a n g s a ini u n t u k mBmilih s u p a y a m B n g a d a k a n p s r d a m a i a n saja d a n g a n AcBh. J u g a dicsritakan kapal-kapal niaga yang datang dari N a g a p a t a m pEnuh m u a t a n b s r a s dan b a h a n p a k a i a n . tidak dapat ditobatkan kemenyesalannya kamudian.348 ACEH SEPAN JANG ABAD garang isinya s e b a n y a k 3 4 ribu r u p i a h B s l a n d a . a d a l a h m e r u p a k a n r e n c a n a kegiatan yang p e r t a m a d a l a m u s a h a Belanda u n t u k m e n d a p a t k a n M a l a k a . Dalam b e b e r a p a p e r t e m p u r a n laut a n t a r a B s l a n d a dsngan Fortugis tarnyata pula Balanda acap kali mEmpsrolBh k e m e n a n g a n . B s l a n d a h a n y a m e n y a m b u t dEngan dingin. d i r a m p a s hsgitu saja. K e g a n a s a n n y a tBrhadap negeri-nageri d i k a p u l a u a n Indonesia s a l a m a lehih seahad. Dapatlah dari situ d i b a y a n g k a n b a g a i m a n a praktek-praktEknya dan b a g a i m a n a pula pBrb u a t a n ganas yang tidak diceritakan dan h a r t a r a m p o k a n yang tidak dilapor. B s l a n d a tBrus saja m e n g a d a k a n h u b u n g a n p e r s a h a b a t a n t e r h a d a p Aceh. Tapi tatkala Sultan Aceh m E n g a n j u r k a n s u p a y a m s m b a n t u n y a m E n y s r h u M a l a k a . T a p i P o r t u g i s sial d a n ia s u d a h t e r l a m b a t .

I s k a n d a r T s a n i juga memiliki c u k u p s a r a t yang diparlukan itu. Damikianlah s u a s a n a n y a disekitar terjadinya p a r o h a h a n p i m p i n a n k e r a j a a n di Aceh. A n t a r a lain baik dikutip tanpa m s r a h a h k a l i m a t n y a sabagai bErikut: " A d a l a h pada k s t i k a itu ssgala m a n u s i a u m p a m a sagala t u m b u h . Ahli sajarah Balanda Professor VBth tidak m e l B w a t k a n k a s e m p a t a n m e n c a t a t p a r i s t i w a itu dalam b u k u n y a .S a l a t i n " dsngan puji-pujian tinggi yang m s n u n j u k k a n t s r c a p a i n y a p s r a h a h a n p a r o b a h a n b a r u .S a m u d s r a dalam suatu kssempatan kBtika ia bBrtahta. tapi h a s i l n y a tidak b a r a p a berarti.m a k a m Sultan-Sultan F a s a i . Dalam kBsampatan itu B s l a n d a b s r h a s i l m s n u n j u k k a n bukti pers a h a h a t a n n y a d s n g a n A c s h . Selain k s a l i m a n n y a . juga t s r h a d a p p s r k E m b a n g a n s s j a r a h t a n a h air z a m a n l a m p a u r u p a n y a manjadi pBrhatian IBkandar Tsani pula. FartEmpuran hehat tBrjadi disekitar P u l a u Weh. b a r k a c a m u k dangan hehatnya.p s n y s r a n g a n ka J a h o r dan F a h a n g s e s u d a h kagagalan ka M a l a k a itu. K s t i k a pBrnbasar Acah m e n a n g k a p k a p a l dan isinya bEssrta D u t a b s s a r Fortugis dan p s n g i k u t n y a . pihak Balanda talah m e m h e n a r k a n p e r a m p a s a n dan p e n a n g k a p a n itu ssbagai h a k Acah. Cepat juga D u t a b a s a r Portugis itu beserta k a p a l n y a m a s u k ka Acah. Ada juga d i l a k u k a n p E n y a r a n g a n . B a b a k p e m e r i n t a h a n I s k a n d a r T s a n i dihiasi Dlah " B u s t a n u ' s .t u m b u h a n yang m a r a s a i p a n a s yang a m a t sangat m a k a tatkala terdirilah p a y u n g daulatnya maka barolah n a u n g l a h s e k a l i a n merBka itu d i b a w a h n y a dan baraleh r a h m a t l a h m s r e k a itu dari pada l i m p a h hujan k a r u n i a n y a dan a d a l a h s u k a cita hati segala m a n u s i a u m p a m a segala bunga-bungaan yang k e n a rintik-rintik hujan p a d a ketika .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 34B d i k i r i m n y a a n g k a t a n laut u n t u k m s n c a g a t sahBlum tiba di Acah. K a r a m m e n g a r a m k a n dan p a r t s m p u r a n satu la-wan satu. Ini dikBsankan dari kapBrgiannya m e n z i a r a h i m a k a m .

petugas mambubuh racun pada santapannya. Sekian dikutip seperlunya. Sultan mBmbari ampun.3SD ACEH SEPANJANG ABAD dini hari maka segala bunga-hungaan itupun ksrnbanglah dan ssmErbaklah haunya kepada segEla pihak negeri maka bertiuplah angin bahagianya dan bersinarlah marahari kemuliaarf dan berdirilah alam daulatnya dan berkibarlah segala panji-panji sa'adahnya maka masyhurlah gahnya yang adil dan sifatnya yang kamil kepada pihak segala nBgBri m a k a datanglah bahtara masing-masing 'dari negsrinya maka adalah m a s a itu Bandar Darus-Salampun tsrlalu makmur dan makananpun sangat murah dan ssgala manusiapun dalam kBssntosaan". Tapi tidak dibBrikan ampun jika mangBnai soal n y a w a manusia. Drang-orang yang tBrlibat disuruh psriksa kapada Kadi Maliku'l-'Adil untuk mana marBka yang barsalah mampBrolah hukuman satimpal. Dikatakan bahwa dalam psmerintahannya dikeluarkan larangan bekerja bagi anak-anak dibawah umur. Sultan tBrsabut suka mengarnpuni orang bersalah bila ampun dipohonkan. sehingga Sultan tBrpakaa manangkapnya kBmbali dan manitahkan hukum bunuh mBraka. sabuah bahtara datang dari Banggala. tBrjadi percobaan pambunuhan atas dirinya diistana. Suatu pBristiwa lain. bijaksana dan pangasih pada rakyatnya. tatkala dipariksa tBrnyata banar. dan dibBri kBSBmpatan bBrdagang . lalu disebut oleh sipeuulis b a h w a Iskandar Tsani seorang yang adil. Tentang suka memberi ampun dapat dicatat suatu pBristiwa kBtika para tawanan Portugis m a s a Iskandar Muda. Ada dicBritakan bahwa setelah B bulan Iskandar Tsani naik tahta. DBngan takdir Tuhan tiba-tiba tBrgerak dihatinya b a h w a makanan itu sadang dibubuhi racun. bagitu mangstahui Sultan baru ini pangasih/pangampun mBrBkapun mBngajukan permahonan. dBngan nachodanya Haji Kamela. Tapi BBgara SBtBlah itu orang-orang Fortugis ini membuat huru-hara pula. Ia disambut dBngan baik olah Sultan.

cit. Dalam hubungan dengan kegiatan Fortugis dan Belanda.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 351 di Acah. tBrdapat pBrobahan suasana. lalu psrgi. maka harapan BBlanda untuk mBndapat Malaka tBlah mBnjadi basar. Satelah memparolah waktu baik ia akan pulang lalu mempergunakan kesempatan merampas perahupsrahu arang lain yang SEdang bsrlabuh. . FqU'tik Iskandar Tsani nampaknyapun sudah jauh lunak dari pohtik msrtuanya yang ksras dan tak kBnal damai. Rauffaer mBncatat tBlah lama digiatkan di Daya dibagian Barat saya sampai kB Woyla. Demikian diceritakan. "Encyclopedia Van Nad. TBntang panggalian Bmas-amas SBbagai sumbBr utama AcBh. BBlanda mambayangkan banyak kamungkinan-kamungkinan yang manguntungkan SBdangkan dilain pihak Fortugis ingin mendBkati AcBh. sedangkan di Kaway XII itu sendiri mancapai 1 2 surnbar galian (23i) Sasungguhnya tidaklah banyak parkBmbangan yang dapat diungkapkan m a s a Iskandar Tsani yang hanya rnBncapai m a s a 5 tahun itu. op. Belum jauh diparjalanan nakhoda ini harhasil dipargoki penduduk lalu ditangkap dan ditarik ke Banda Aceh. Valtman mencatat bahwa sumber penting Aceh dari psrtambangan Bmas di K a w a y XII yang sudah giat digali olBh arang-orang Pidia tBlah barjalan sajak m a s a pBmBrintahan Sultan Iskandar Tsani (230) DBngan surnbar ini tidak u s a h haran bila dicatat b a h w a m a s a Iskandar Tsani kamakmuran sedang meningkat. hal 72. diperhatikan pula dBngan fakta bahwa ekspansi kaluar Aceh sudah mangurang masa? Sultan ini. dan nakhoda itu mengucap bErihu-ribu syukur. Sultan rupanya tidak bertindak tapi berserah kepada Tuhan yang maha adil. KarBna Sultan di AcBh sudah barganti. Setelah menghadap Sultan ia diheri ampun juga. (230/ (231) Vettman. India" IV Red v a n Lith dkk.

ialah m e n g s n a i p e r d a g a n g a n t i m a h di P s r a k . DBngan satu psrsEtujuan. Gangguan d i p s r a i r a n m a n y u l i t k a n hagi pedagang-pedagang u n t u k r n s l a k s a n a k a n pElayaran d s n g a n t e n t e r a m . K a s a m p a t a n yang p e r t a m a bagi B a l a n d a u n t u k m e m a s a n g k u k u n y a s e s u d a h m a n g k a t I s k a n d a r Muda. D i m a s a I s k a n d a r M u d a s s m u a p e m b e l i a n atau t r a n s a k s i disentralisir ke Aceh. k a r e n a w i b a w a S u l t a n c u k u p hehat. u r n p a m a n y a d a l a m k s a d a a n Aceh atau Johor t e r t u m b u k pada s a l a h satu soal d a l a m negeri.ACEH SEPANJANGABAD M a s k i p u n d a m i k i a n dangan s u a s a n a b a r u ini. olBh k a r e n a B a l a n d a tidak begitu b e r a n i berkorb a n j i w a . Itulah s s b a b n y a B s l a n d a SEmsnjak bErtahun-tahun SElalu m e n e m p u h j a l a n yang bsrliku-liku. D s n g a n k E s s m p a t a n m a s u k k s F s r a k itu B s l a n d a m e n t a f s i r k a n pula s s c a r a l u a s . B a n y a k sekali B e l a n d a akan mencoba menyeludupkan gerakan-gerakannya mengajak penguasa dipelabuhan yang bersangkutan l a n g s u n g saja b s r u r u s a n dBngan dia tapi h e r h a s i l . Ia mEngharap dengan h a n t u a n Aceh dan m e n u n g gangi Johor a k a n bBrhasil m e n c a p l o k M a l a k a d s n g a n m u d a h . W a l a u p u n m a k s u d t s r s s b u t b s l u m b e r h a s i l . tidak m a n d a p a t p a r h a t i a n . B a l a n d a b e l u m b i s a m e l a n c a r k a n r e n c a n a n y a labih capat ka M a l a k a . Ini d i r a s a k a n a n a k n y a alah B s l a n d a SBJak t a h u n 1B33. A l a s a n b a h w a m s r s k a dicsgat a d a l a h u n t u k m s m E r i k s a Portugis d a n b a r a n g . T a w a r a n yang tinggi buat merBka. s s n a n t i a s a d i k E m u k a k a n olsh B s l a n d a u n t u k m s n u t u p tindakan bajaknya. 352 . n a m u n setindak dami setindak B s l a n d a tetap b s r a n g s u r maju. A c s h t s l a h m e m p e r k e n a n k a n B s l a n d a balEh m a s u k k s PErak u n t u k mEmbEli timah.b a r a n g k o n t r a b a n d e . Dia m E n g h s n d a k i s u p a y a SBluruh p r a d u k s i j a t u h k s t a n g a n n y a .

mangg u n a k a n k e k u a t a n n y a yang sadikit u n t u k niBrebut kDta penting itu. B e l a n d a p u n m e n c a p a t k a n r e n c a n a n y a . . sBBing no ath. t e n t u n y a I s k a n d a r M u d a tidak a k a n m e m b i a r k a n BBlanda a n a k m e m i l i k i n y a begitu saja. Ia telah m e n g a d a k a n s u a t u t i n d a k a n keji yang tidak d i b e n a r k a n didalam h u k u m . M a k a dengan m a n g h a r a p k a n bant u a n J a h o r .Br m e e n s af capturing ths city of M a l a k a . F e r o b a h a n h a l u a n palitik Aceh s s j a k m a n g k a t I s k a n d a r M u d a a d a l a h sedBmikian. AlBxandsr Hamilton (232) a n t a r a lain m s n u l i s : "ThB Dutch GanBral. pBngarhanan B a l a n d a u n t u k mBrsbut M a l a k a itu tidak bBgitu besar. t s w a s p a h l a w a n .DDD pie CBS of sight. To c a r r y out this proJBct ths GavBrnor ordered his officars ta lBt Dutch coma right u n d s r thB city and t h e n by tha opBning a suddBn firB on t h e m . and teaming that ths FortugussB Governor w a s a n avariciousrnan. sekali tepian beralih. b e r l a k u l a h p s p a t a h sekali air gsdang. Ia m e r a s a kead a a n s u d a h begitu m e n d e s a k u n t u k cepat-cepat m e r e h u t M a l a k a .h u k u m p s r a n g . Dan m e m a n g . to s u r r o u n d and an(232) "A N e w Account of the East IndiBs". jika SEandainya I s k a n d a r Muda m a s i h hidup. jika w a k t u dibuang-buang. J a l a n ssj a r a h m u n g k i n tidak dEmikian. L a m a k e l a m a a n B e l a n d a seperti orang k e h a u s a n dipadang p a s i r u n t u k m e n d a p a t k a n M a l a k a . S u d a h b a n y a k psngDrbanan. tapi tslah m e m b i a r k a n M a l a k a itu diambil oleh B s l a n d a . b a h w a S u l t a n I s k a n d a r T s a n i w a l a u p u n tidak h s n d a k m a m b a n t u B s l a n d a msrEbut M a l a k a .p a h l a w a n d a n t u m p a h h a r t a b s n d a putEra-putsra Acah u n t u k m a n d a p a t k a n M a l a k a itu. SBbah i m p i a n u n t u k m e n g u a s a i Selat M a l a k a dan m e l e m a h k a n p a n g a r u h Aceh a k a n kosong helaka. concludes a treaty w i t h h i m for thB dBlivary of thB city against p a y m a n t Df BD.^1 ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 353 Kini m a s a I s k a n d a r T s a n i . s s b a g a i t s r n y a t a d a l a m s s j a r a h n y a . M u l u k u jjuliili |>iul« I I V I U I K I U .

and on entering the city thay killBd tha Governor in ordBr ta frBs from thE p a y m a n t of thB . lalu mBmbuat janji dangan dia dBngan sagok s e b a n y a k BD. dangan m a k s u d s u p a y a u a n g (sogok). BD.DDD tidak jadi d i b a y a r " .DDD pieces of eight". Siapa y a n g b a n a r .BD. katBrangan I n g g a r i s k a h a t a u k e m u n g k i r a n BBlanda? B i s a k a h d i k a t a k a n " t i d a k ada a s a p d i m a n a ada apinya"? J u m l a h k o r b a n B a l a n d a yang sangat kecil u n t u k m e n d a p a t k a n satu benteng yang s u d a h dipertBguh olah Portugis labih seabad d a n s u d a h b a n y a k kali dicoba olah Aceh dBngan p u l u h a n ribu k o r b a n . U n t u k m a l a k s a n a k a n proyBk itu. T a r h a d a p t u d u h a n ini. I s k a n d a r T s a n i m a n g k a t p a d a I S F a b r u a r i 1B41.m a t a .354 ACEH SEPAN JANG ABAD nihilite them. b a r a n g kali bisa juga m a n a m b a h k e p a r c a y a a n a t a s " k B g a g a h a n " mBnyogok dari JBndral BBlanda itu. Indonasianyai " JBndBral BBlanda yang s u d a h tak m a n d a p a t j a l a n b a g a i m a n a m e r a m p a s M a l a k a dan talah m a n d a p a t t a h u pula b a h w a GubBrnur Portugis saorang y a n g doyan " m a k m u r " . s a n g GubBrnur m e m e r i n t a h k a n serdadu-SBrdadunya j a n g a n m e n e m b a k s e r d a d u B a l a n d a k s t i k a m a n d a r a t hingga ka bentsng dan k a l a u s u d a h dakat b a r u dipergoki dan dihabisi. SBbagai tBlah disinggung juga. cama at thB appointed time and forces thBir w a y through. yaitu s e h u l a n s a s u d a h M a l a k a j a t u h k s t a n g a n Balanda. m a k a dBngan j a t u h n y a . Tapi Balanda yang s u d a h diberi t a h u a k a n dipBrlakukan dBmikian. ThB Dutch -who WBra forBwarnBd. Belanda tBlah m e m b a n t a h d a n m B n g a t a k a n b a h w a surnbar InggBris itu s u a t u "fabricated l i e " (dusta yang disusun) s a m a t a .DDD ringgit ( p a n u k a r a n M a l a k a w a k t u itu). t e r u s saja m e l a n c a r k a n p e n y a r a n g a n m a s u k benteng d a n m e m b u n u h si GubBrnur sendiri.

katika kBadilan tidak dikBnal. SBgsralah V. atau balah jadi s u d a h tidak dapat ditutupi lagi.p e n u h n y a bagi s e r d a d u yang m e n d a r a t mBnghadapi m e r i a m . Arah.p a r a m p u a n Portugis yang d i s e k a n d a l dan dipsrkosa.k u a t n y a .s e r d a d u B a l a n d a yang terp a k s a di " s e l e s a i k a n " p e r k a r a n y a d B n g a n j a l a n m B n g a w i n k a n m a r e k a k e p a d a p e r e m p u a n . tidaklah s u s a h bagi B e l a n d a mengongkasinya. TBntera p e n d a r a t a n B s l a n d a telah m a r a m p a k i apa saja yang m a r e k a jurnpai.h a r t a Portugis (musuhnya) tapi juga harta p a n d u d u k Malayu. d a n s a b a g a i n y a . S a s u a i d a n g a n carita Valantijn. KBJadian ini r u p a n y a s u d a h j u g a d i a n g g a p mBlawati w a t a s olsh BBlanda SBndiri. good v a n k a n o n n a n v a o r z i a n " . U n t u k mBmbina bantBng yang s e k u a t . d i a n t a r a n y a b a n y a k s e r d a d u .D. J a w a . tBrutama d a l a m r a n g k a m a n d a p a t s a p a n u h n y a j a m i n a n b a h w a M a l a k a dapat dijadikan b a a i s k e k u a t a n n y a di SumatBra. D i k a t a k a n n y a i "BBn raspBctabal fort v a n groata k r a c h t m a t stBrks murBn Bn b a s tions. India. ssgara satalah M a l a k a j a t u h . H a r t a r a m p a s a n di M a l a k a sandiri cukup b a n y a k . A n a k istri p s n d u d u k Fortugis t s r u t a m a m s n g a l a m i p B r b u a t a n l i a r sBrdadu B s l a n d a . Tsrjadilah d i m a s a itu k e k e j a m a n . B e l a n d a p u n m a m p a r t a g u h M a l a k a . tidak h a n y a h a r t a . Cara BBlanda mBnduduki M a l a k a itupun mBmang SBbagai cara abad p u r b a . Tionghoa. niBnyuruh PBnyBlidiknya. u m u m n y a m a m b u k t i k a n tBrjadinya k a j a h a t a n yang tidak berpBri k e m a n u s i a a n . k s c u a l i ssnjata. Dalam laporan Schouten. Yang menjadi isteri orang tidak b a n y a k yang b a r a n i mBngadu. komisi Schauten kB M a l a k a . H a s i l pamariks a a n .C. U n t u k m e m b a n g k i t k a n k e b s r a n i a n s s p e n u h . k o m a n d a n Caartekoe terang-terangan dianggapnya bertang- . P a n g l i m a tentera Belanda Caartekae telah m e m b B r i k a n k e s e m p a t a n l u a s k s p a d a sBrdadunya untuk bolah mBmiliki apa saja yang ditamuinya. kota itu dibBntBngi olah BBlanda kuat-kuat. D a l a m b e b e r a p a h a r i saja b a n y a k tBrjadi p a r k o s a a n dan s e k a n d a l .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 355 M a l a k a s u a s a n a jadi tidak m a n g u n t u n g k a n Acah lagi.

di AcBh untuk mengBpalai kantor dagang Belanda disitu. Catatan Balanda sandiri mengatakan bahwa jumlah penduduk sEtalah Malaka dikuasai Bslanda. seorang dDktar yang ditBmpatkan ditahun 1B41 oleh V. mBnulis kesan-kesannya antara lain: (233) "The Chinese eetUement in Malacce". Meskipun demikian. agar suka mambantunya untuk mBndatangkan lshih kurang 2DD arang tukang-tukang dari Acah kB Malaka untuk msmbangun ssmula Malaka. korupsi. penduduk pada mati ketakutan. Lalulintas diparairan Selat Malaka dapat dikuasainya.C. Masa itu panduduk amat katakutan.DDD jiwa. termasuk aksi rampok. MsnJElang Bslanda masuk jumlah penduduk masih 2D. Sageralah barlangsung suasana berkabung. Dan kebetulan di Aceh suasana sudah bartukar. yang kabstulan malawat kB Malaka. Istsrinya Sri Alam. .D. perkosa dan sebagainya. Victor Purcell. Sultan tidak meninggalkan ahli waris kBrajaan yang laki-laki. Malaka talah ditangannya. msrska mengungsi meninggalkan Malaka. puteri dari marhum Mahkota Alam terpaksa tampil kedspan untuk manghadapi persoalan negera yang tumhuh sabagai akibat mangkatnya Raja. hanya tinggallah saja rnasa Schouten memeriksanya sebanyak 21BD jiwa saja (233) Karana kekurangan manusia masa Malaka baru diduduki. GubBrnur Bslanda di Malaka sampai minta tolong kBpada utusan Acah. Tapi sesudah diduduki Belanda. tarmasuk mangHrjakan rumah-rumah dan jambatan yang sudah hancur. satu hasil yang amat pBnting telah digenggam oleh Balanda.3SB ACEH S E P A N J A N G ABAD gung jawab atas segala parbuatan Belanda di Malaka. Pada tanggii i Pebruari 1641 Sultan Iskandar Tsani sandiripun talah mangkat pula. Seorang tokah Belanda bBrnama Nicolaus de Graaff dari Alkmaar. susut 3D%.

M a k s u d n y a d a n g a n r i n g k a s .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 357 " I n da tijd dat ik i n A c h i n lag is de K o n i n g DverlEden. e n heeft ook v e e l j a r e n n a die tijd a l s e e n treffelijk V o r s t i n g e r a g a e r t " . m a s i h tarluang pBrhatian untuk m e n g u r u s u p a c a r a s a h a s a r itu. aahingga tidak mungkinlah jika ada parabutan kursi. lalu terbit k e g o n c a n g a n d i k a l a n g a n orang-orang besar. A k h i r n y a disBrukanlah R a t u u n t u k mBnjadi p e m a n g k u m e n j a l a n k a n j a b a t a n itu d a n g a n barhasil untuk bBbarapa tahun l a m a n y a " . BBrhasilnya naik tahta sendirinya jadi bukti. . y a i t u u p a c a r a m a m a s a n g b a t u n i s a n y a n g d i l a n g s u n g k a n SBtelah <L^L h a r i R a j a m a n i n g g a l . " K a n t o r kita ditutup 4 s a m p a i 5 hari. T a p i y a n g t i d a k b e n a r d a r i cerita ini i a l a h p e r e h u t a n u n t u k m B n d u d u k i singg a s a n a . w a n t i e d e r w i l d e k o n i n g zijn. 7 h a r i s a s u d a h I s k a n d a r T s a n i m a n g k a t . p e r t a m a k a r s n a w a r i s Sultan laki-laki tidak ada. yang berakibat banyak penduduk tewas. en onse L a g i e v i e r a vijf dagEn g a s l o t e n h i e l d e n . PBrhatian u n t u k ini yang s a b a g a i m a n a tarnyata dari laporan p a n d a n g a n m a t a dari k i s a h harikut ini. p B r m a i s u r i tBlah m a m B r i n t a h k a n m e m b u a t p a r siapan u n t u k m B l a k s a n a k a n u p a c a r a adat yang besar. E i n d a l i j k w i a r d dB K o n i n g i n n a uitgBraBpBn a l s R s g e n t e v a n ' t K o n i n g g r i j k . k s d u a k a r s n a Sri A l a m a d a l a h putBri m a r h u m M a h k o t a A l a m y a n g b e s a r . SBbagai t a r n y a t a dari kBsan-kBsan yang a k a n d i t u r u n k a n b a r i k u t ini. Dapatlah d i s i m p u l k a n b a h w a persoalan ganti S u l t a n I s k a n d a r T s a n i t e l a h d i s e l E s a i k a n CEpat. R a p a t orang-orang bBsar. S B k i a n k B t a r a n g a n dB Graaff. d s n g a n s s b u l a t s u a r a telah m e m u t u s k a n untuk m e n y e r u k a n parmaisuri Sri A l a m mBnjadi S u l t a n a h . a d a l a h sadBmikian hasarnya. yang d i s a b u t u p a c a r a P u l a Bat'BB. w a a r d o o r VEEI volk om't l e v e n g e r a a k t e . k e t i k a De Graaif d i s a n a . V E r o o r s a k e n d e e e n groDtB o p s c h u d d i n g o n d e r de Grooten. R a j a m a n g k a t . K a r a n a setiap arang ingin mBnjadi R a j a .

D s m i k i a n mBnurut l a p o r a n p a n d a n g a n m a t a BBlanda ds Graaff. s s m u a n y a dibajui d s n g a n balEdsru. yang k a t a n y a pBrarakan yang dilihatnya w a k t u itu a d a l a h u n t u k m a n g a n t a r k a n j s n a j a h k e m a k a m . k s t i k a u p a c a r a mEngEbumikan j s n a j a h S u l t a n tidak k u r a n g dari 2BD s k a r gajah tunggangan diksluarkan untuk diturunkan dalam p a w a i p s r a r a k a n . jika SD% sa(234) Laporan pandangan mata upacara itu dikutip olah UJajadiningrat dalam uraiannya barjudul "DB caramonia van |hat Pula BatBB" op hat grai van Sultan Iskandar II van AtJBh tBi-muat dalam TBG (cabutan dari "Bustanu's Salatin") . Dibelakangnya dipasang anjung empat segi dibalut Bmas dan p e r a k sekelilingnya. dengan p a k a i a n yang indah. K a t a da Graaff. b a h w a Taj'al-'Alam ditabalkan pada h a r i itu juga ketika s u a m i n y a meninggal. J u g a d i t u r u t k a n dalam p a w a i bsbBrapa skor b a d a k dan s s j u m l a h k u d a Parsi. Karanda jBnajah tBrbikin dari suasa. M s n u r u t ds Graaff.S a l a t i n " mencatat s a k s i m a t a .' A l a m Tsafitu'ddin Syah. Ia d i s s r u k a n manjadi S u l t a n a h A c a h d e n g a n gelar S u l t a n a h T a j ' a l . Taj'al-'Alam sendiri diketahui a m a t mencintai s u a m i n y a yang telah mBninggal itu. Laporan p a n d a n g a n mata dari psngarang " B u s t a n u ' s . ditutup dBngan baladaru emas. M a k a tidak h s r a n ia ingin m a l a k s a n a k a n u p a c a r a pBringatan h a r i wafat s u a m i n y a 4 4 h a r i dsngan c a r a OBsar-bBsaran. gadingnya dibalut Bmas.35B ACEH SEPANJANG ABAD D e m i k i a n l a h b e r l a n g s u n g s e c a r a adat h i a s a Raja m a n g k a t Raja mengBbumikan.S a l a t i n " yaitu m u l a i dari k s t i k a Taj'al-Alam (7 h a r i sstBlah s u a m i n y a mangkat) rnamBrintahkan dibuat pBraiapan untuk upacara Pula Bataa dBngan tsgas mamb u k t i k a n hBbatnya (234) U p a c a r a P u l a B a t ' a s yang tBlah b a r l a n g s u n g 4 4 h a r i sBtalah m a n g k a t n y a I s k a n d a r T s a n i itu. r i h u a n w a n i t a (dayang-dayang dan ihu-ibu) turut dalam pawai. " B u s t a n u ' s . dibajui dan dihiasi dengan tekatan Bmas dan p e r a k .

sampai kaampat khalifah. Luh Mahfuz. Ia ssorang sarjana agama. dari Adam r. Raja-raja NsjBd sampai masa Nabi. raja-raja pBngamban suruh Tuhan dan arang-orang alim. Tiba niBmasuki pasai 12 diungkap sajarah Malaka dan Fahang. Menganai Nur Muhammad. 7 pBtala langit dll. sumbBr diperoleh serba sedikit sejarah Aceh. zaman Abbasiah dan sajarah raja-raja Islam Delhi.a. ulama dan sajarawan.w. Sebagai telah disinggung dibagian lalu. Riwayat Nabi Muhammad s. mBngsnai tBrciptanya langit dan bumi. India. Qalam. Raja-raja Arab mulai dari sBbslum Islam sampai khalifah 'Umar Ibnu Khattab. Ketiga. Pertama. tBntang raja-raja yang adil dan orang-orang bssar yang bi jaksana.a. raja-raja yang zalim dan Drang- . dan mengenai raja-raja tarutama dari Mesir sampai kapada Iakandar Zulkarnain. Sidaratu'l-Munthaha. Tanah tumpah darahnya Ranir (Randsr).w. Ia adalah pBngarang "Bustanu's-Salatin". dapat SytUli \iiru'<ltlin Ar-Hatilri TBntang tokoh ini sudah diperkenalkan selintas dihagian lalu. Kedua tBrdiri dari 13 pasai. Mulai tBntang Nabi-nahi.a. 'Arsy. datang dari sana dan tiha di Acah 31 Mei 1B37 .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 35B japun dari laporan dipBrcayai masih a k a n dihayangkan juga kBhsbatan dan kabBsarannya. dan pasalpaaal 13 khusus SBJarah Acah dan ulama-ulamanya. Kelima. Gujarat. SBJarah tanah Arab zaman Ummayah. sampai kBpada Muhammad s. Nama lengkapnya Nuru'ddin Ibnu 'Ali ibn Hasanji ibn Muhammad Hamid Ar-Raniri. terdiri dari 7 bab tBbal. sBbalum dan dalam maaa abad kB XVI dan XVII. sebuah kitab karyanya dalam bahasa MBlayu (Indonesia) yang sejak abad kB XIX sampai sekarang tsrus-tsrus menjadi bahan studi untuk disBrtasi bagi para ahli Barat herjudul "Bustanu's-Salatin" fi-dzikr al-awwalin wa'aakhirin". Keempat. damikian juga Raja-raja Hijaz.

Laidan (1B47) dikutip dari Dr. Keenam tokoh-tokoh budiman dan pahlawan. (235) (236) Cabutan dari Dr. Hooykaas "Over Malaischa Litaratuur". . Bfirbsda dsngan judul bsrtEks "Hikayat NsgEri Acsh" yang dihuat alEh NiBmann TEuku Iskandar msnurunkan tsks judul msnurut orisinilnya sshagai dapat dibaca pada Bab II pasai 13 dari "Bustanu'sSalatin" tsrssbut. Kualalumpur. didahului olBh uraian pamandangan luas TBuku Iskandar sandiri. C. pasai 13. Ksdua tsntang ksmungkinan bahwa ia pBrnah bBrada di Ssmsnanjung Tanah MBlayu. tentang takah yang bernama Muhammad Jailani Ibn Hasan Ar-Raniri yang disebut ssbagai paman Nuru'ddin. Dan ketujuh tentang Budi dan Ilmu (235) Nuru'ddin tiba di AcBh sekitar bebBrapa bulan sesudah mangkat Iskandar Muda. Sultan yang digantikan oleh manantunya.NiEmann. "Bustanu's Salatin" Bab II. Dr. Iskandar msngatakan bahwa tokDh ulama bsrmazhab Syafi'i itu adalah seorang "Syekh dalam ilmu Sufi dan telah diterima dalam tarekat ini Dleh gurunya As-Sayid 'Umar ibn ' Abdu'lLah Ba Shaiban dari Tsrim. Panarbit "DBwan Bahasa dan Fustaka" 1BBB. VoorhoavB. Wilkinson dan lain lain. Sarjana/sajarawan Teuku Iskandar telah berhasil menyalin semula sacara agak lengkap dibanding dengan yang pernah dilakukan aleh G. Dan kBtiga.K. Nuru'ddin mengErjakan (mengampilasi) kitabnya itu segera setslah mendapat pBrintah dari Sultan ditahun 1B3B. Iskandar Tsani. F. yakni: "Fada mEnyatakan Tarikh SBgala Raja-Raja Yang Ksrajaan di Nsgsri AcEh Daru's-Salam". khusus mangEnai bab AcEh dari kitah "Bustanu's Salatin" karya Ar-Raniri \\M(236) Kstika msmpErksnalkan pengarang "Bustanus-Salatin" tsrsEbut.3BD ACEH SEPAN JANG ABAD arang besar yang dungu. msngsnai kemampuannya msnguasai dan mangarang kitah kitah bahasa Melayu. Pertama. Ada hsbsrapa psndapat yang masih tErgolDng hsrupa agak-agak (bElum pasti) disekitar pribadi Nuru'ddin.

W a l a u dBmikian. Baik dicatat b a h w a u l a m a p u t s r a AcBh ssndiri yang tampil s s s u d a h dia. KarBnanya tBrasa ganjil hila N u r u ' d d i n (yang b a h k a n sBbagai orang asing) bagitu bBrJBjak di Aceh begitu sanggup mBngarang kitab ilmiah/sBjarah d a l a m b a h a s a MBlayu.b a h a s a T i m u r ( t a r m a s u k b a h a s a Indonesia) tanpa lehih dulu marantau . D i p s r h a t i k a n dari k s b u t u h a n k s a h l i a n m s n g a r a n g h a h a s a M s l a y u u n t u k kitab ilmiah sspsrti " B u s t a n u ' s .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 3B1 SEUEgitu j a u h kstiga k E m u n g k i n a n t s r s s b u t m a s i h hElum m s m p s r o l s h p e n e g u h a n . (Tentang S y e k h Ahdu'r-Rauf p e r h a t i k a n u r a i a n mEndatang). akibat s a m p a i b s l a s a n t a h u n m a r a n t a u dan niBmpBrgunakan b a h a s a asing k e m a m p u a n Syskh'Abdu'n-Rauf msngungkapkan ilmunya dalam b a h a s a Malayu tElah mBnjadi m e n u r u n .m a l u m B n g a t a k a n b a h w a ia tslah mEminta b a n t u a n takoh-tokoh yang m s n dampinginya u n t u k m e n y u s u n k a n k a l i m a t b a h a s a M s l a y u dari kitab yang d i k a r a n g n y a . d e w a s a ini bisa saja kita t e m u k a n b a n y a k orang B a r a t yang mBnguasai b a h a s a . h a g a i m a n a p u n bBnarnya b a h w a ia tBlah b s r t a h u n t a h u n bergaul dBngan orangorang Malayu di Gujarat a t a u p u n ia m e m p u n y a i ibu sBDrang MBlayu. M e m a n g . d a n t a n p a m a l u . B i a s a n y a tokoh yang sadang h s r a d a d i p s r a n t a u a n (sBparti SyBkh 'Ahdu'r-Rauf) tantu a k a n labih m u n g k i n m s m p a r s i a p k a n diri u n t u k tBtap mBnguasai b a h a s a ibunya itu dsmi bila pulang dapat m E n g s m b a n g k a n psngEtahuan ditanah air.S a l a t i n " dan lain lain. yaitu S y s k h Ahdu'r-Rauf k s t i k a mBndapat tugas dari S u l t a n a h Tsafiatu'ddin m s n y u s u n kitah a g a m a d a l a m h a h a s a M s l a y u karEna l a m a n y a di M s k k a h . berterus terang m e n g a k u i k e l e m a h a n n y a u n t u k m e n g a r a n g d a l a m b a h a s a itu. sedikit b a n y a k tepat u n t u k ditujukan perhatian. N u r u ' d d i n m s n g a r a n g d a l a m b a h a s a MBlayu yang di s e m p u r n a k a n . s u k a r ditErima a k a l b a h w a N u r u ' d d i n SEhslum bErdiam l a m a di AcEh s u d a h bsgitu saja b s r k s s a n g g u p a n b s r b a h a s a MBlayu tinggi sBpErti yang dapat dihaca dari s e m u a t s k s b u k u itu.

Tidak ada diceritakan k a p a n pula H a m i d m e n i n g g a l k a n lagi Aceh. baik d i s a h a h k a n karBna orang t u a N u r u ' d d i n sendiri s u d a h mBninggal. N a m u n u n t u k itu d i p a r l u k a n k s t a k u n a n m a m p a l a j a r i ilmu h a h a s a s a c a r a k h u s u s . Tapi b a r s a m a . sEbslum ia ssndiri b s r a d a disini. m a u p u n karBna J a i l a n i H a m i d q u a m a t a r i lebih m a m p u d a n terkamuka.R a n i r i t s l a h datang k s A c s h d i z a m a n pBmBrintahan Sultan M a n s u r FBrak (1573-1BSB).s a m a a t a u tidak dapat d i p e r k i r a k a n juga b a h w a N u r u ' d d i n turut b a r a n g k a t m a n a m b a h i l m u n y a b a i k ka M e k k a h m a u p u n kB Gujarat sandiri. yang p s n u h b s r i s i istilah-istilah pslik. Ia datang dan pBrgi kB MakkB. i a l a h b a h w a N u r u ' d d i n s u d a h b e r a d a di Aceh sejak m a s i h kecil. Diabad N u r u ' d d i n hidup b a l s h d i k a t a k a n tidak ada kitah-kitab p s l a j a r a n yang dapat d i p s r g u n a k a n orang asing dinsgsrinya u n t u k m a n g e n a l istilah-istilah b a h a s a Indonesia tinggi. P e n g a l a m a n s a l a m a di Aceh mBmbuat N u r u ' d d i n . K a r s n a itu h a r u s dilihat p a d a k s m u n g k i n a n lain b a g a i m a n a N u r u ' ddin mBnjadi bBrhasil mEngarang kitah-kitab i l m i a h d a l a m h a h a s a Mslayu. w a l a u p u n ia cukup l a m a msmpEla jari b a h a s a tErsBbut dan m a h i r bErkata-kata. Tidak muatahil h a h w a Nuru'ddin dBwasa itu maaih bocah manyertai pamannya.h meningkatkan pslajaran agama. K E m u n g k i n a n pBrtama. lalu datang kBmbali kB Aceh m a s a p a m a r i n t a h a n Said AlMukammal (15BB—1BD4). Dan s s l a l u tErbukti k s k a k u a n orang m s n t s r j s m a h k a n k a r a n g a n s s s s a r a n g dari b a h a s a n y a sendiri k s b a h a s a asing. D a l a m itu selalu juga tsrbukti b a h w a k e s a n g g u p a n SBSBorang> asing mentBrJBmahkan s s s u a t u dari b a h a s a I n d a n s s i a k E b a h a s a n y a ssndiri j a u h lshih m u d a h dibanding menterj s m a h k a n k a r a n g a n n y a d a l a m b a h a s a sEndiri k e b a h a s a Indonssia.3B2 ACEH SEPAN JANG ABAD ksnEgsri yang h e r s a n g k u t a n . dan mBndapat didikan langsung daripadanya. T e l a h dicatat b a h w a p a m a n N u r u ' d d i n yang b e r n a m a M u h a m m a d J a i l a n i H a m i d A r .

bahkan juga buku-huku lain ssparti Hikayat Iskandar. B2. No. 1330. yang disiapkan di Acsh ditahun 1BD3. s e b a g a i m a n a d i l a k u k a n oleh A h d u ' r . dan kitah-kitab bahasa Mslayu yang lain. . Syamsuddin Fasai.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 3B3 barksnalan dsngan kitah-kitab Hamzah Fansuri. 0. Dlsahut dalam "Siratut Mustaqim". Ia juga tsntu sudah diperkenalkan dBngan kitah ' Taju's-Salatin karya Bukhari Jauhari. lepas daripada setuju tidaknya. minimal Nuru'ddin sudah mem pBroleh sssuatu ilmu karang mengarang dalam bahasa Mslayu dari karya-karya ulama-ulama Acsh itu. Kemungkinan kedua ia meminta bantuan kspada sesBorang muridnya yang ahli dalam bahasa MBlayu. Winstedt "ThB Data of Hikayat Indaraputra JMBRAS. Lahih mungkin hahwa ia sudah membaca dan meneliti hikayat Sri Rama dan Indera Putara yang didalam salah satu kitahnya dikatakannya bahwa siapa yang manysntuh buku tBrsabut harus itinja' (237) Hanya dengan mangBnai buku-buku tersBbut lBbih dulu tBrdapat kamungkinan bahwa ia akan bBrhasil manarikan pananya rnangarang kitab-kitab dalam hahasa Malayu dan manyajikan banyak istilah-istilah palik bahaaa MBlayu yang b u k a n baraaal dari pinjaman istilah-istilah Arab. Dilain pihak Nuru'ddin dapat juga harksnalan dsngan Tun Sri Lanang psngarang Sulatatu's-Salatin ssorang Bsndahara Johor yang turut dihawa ssbagai tawanan ks Banda Acsh rnasa Sultan Iskandar Muda.R a u f k a t i k a ditugaskan oleh Sultanah Taj'al 'Alam untuk mBngarang kitab-kitab agama. Jika dicatat tahun panyartaan Nuru'ddin (yang mBnurut pBnulis mungkin talah) mengikuti pamannya ka Acsh zaman Al Mukammal (sakitar tahun 1BDD) (237) R. Muhammad Hanafiah sarta karya Tun Sri Lanang Salatatu's Salatin ssndiri. Hikayat Amir Hamzah.

R a n i r i saorang pBndatang luar. Dsmikian sekedar agak-agak. 1BSS. PBnulis mBndukung k a r a g u . b a h a s a n y a c u k u p dikBnal disitu. Brill. k a r s n a msngingat k E m u n g k i n a n . m a n a m u n g k i n mBraka yang tBrdiri dari padagang. ia m a s i h b a r u s i a SBkitar 4D a t a u 4 5 t a h u n . Dr. tidak dapat d i r a g u k a n lagi. M e s k i p u n d a m i k i a n ada (238) "TWBB Malelse Gaschriftan van Nuruddin Ar Raniri". palaut d a n p e n g a w a l b a y a r a n .r a g u a n Al-Attas ini* sehingga SBbBnarnya h a r u s dicari b a h a n lain h a g a i m a n a m u n g k i n ia b a r h a s i l mBngarang kitab-kitab d a l a m b a h a s a MBlayu tinggi tBrutama " B u s t a n u ' s .k s m u n g k i n a n lain yang lebih dulu tslah dicatat orang m a s i h belum dapat dijadikan pegangan ssdikitpun. B a n y a k orang Indonesia b a r d i a m disana. P a r h i t u n g a n SBbagai ini didukung olah barbagai s a r j a n a lain. H a h w a N u r u ' d d i n A r . k a t a Al-Attas. " T a r o k l a h ia s u d a h balajar b a h a s a MBlayu di Gujarat p a d a orang-orang MBlayu d i s a n a . .R a n i r i sebagai orang luar dapat m e n g a r a n g s u a t u k a r y a penting SBbagai itu d a l a m b a h a s a Malayu (Indonasia) 12381 a d a b a r b a g a i pBndapat. MBngBnai k e m a m p u a n N u r u ' d d i n A r . penulis mEmbEranikan diri m s m p B r h i t u n g k a n n y a .R a n i r i begitu saja dapat m a m a k a i istilah-istilah pBlik b a h a s a Indonesia tBrutama d a l a m m e m b B n t a n g k a n barbagai m a s a a l a h .R a n i r i a d a l a h saorang MBlayu. kata-kata p a n t a i Gujarat didiami olah bBrbagai b a n g s a pBndatang MBlayu (Indonasia). " T o m e to be still p r o b l e m a t i c " . m a m p u r n e m p B r k a n a l k a n b a h a s a MBlayu tinggi p a d a n y a " . N a m u n ProfBssor Syad M u h a m m a d Naguib Al-Attas m a s i h r a g u b a g a i m a n a m u n g k i n A r .3B4 ACEH SEPAN JANG ABAD dipBrhitungkan dikala ia m a s i h b a r u s i a 5 a B t a h u n . d a n ditegaskannya.S a l a t i n " tBrsBhut. VoorhoBVB m B n g a t a k a n u n t u k m a m p a l a j a r i b a h a s a MBlayu N u r u ' d d i n tidak pBrlu m e r a n tau j a u h . m a k a k a d a t a n g a n n y a kBmbali d i t a h u n 1B37. T a m b a h a n pula h u n d a A r .

p u t u s n y a m s m b i c a r a k a n takoh N u r u ' d d i n ArR a n i r i b a i k tBntang k a r y a m a u p u n p r i b a d i n y a . dBmikian s s t s r u s n y a s a m p a i m a s a b s r p u l a n g n y a ke R a h m a t u ' l l a h .R a n i r i sanggup m e n y u s u n 7 bab (239) Hal. SsmBnjak v a n dsr T u u k h s r b a g a i s a r j a n a / s s j a r a w a n diahad ka-2D ini tidak p u t u s . dan bolsh jadi tokoh inilah yang dianggap orang s s a r a n g S y s k h N u r u ' d d i n A r . Dr. SBhubungan dBngan a d a n y a p s r h a t i a n tentang b a g a i m a n a m u n g k i n A r . 2 4 tartulie i "Hatta berepa lamanya. Ia m s n g a j a r mstafisika. v a n dsr T u u k tsrgolong s a r j a n a pBrtama m e n u m p a h k a n m i n a t p a d a tokoh ini.R a n i r i s u d a h m e n y e l e s a i k a n OBrbagai k a r y a .k a r y a . s e s u a i dBngan c a t a t a n n y a SBndiri d a l a m " B u s t a n u ' s . Baik sejak b e r a d a n y a di B a n d a Aceh m a u p u n s e b a l u m n y a A r . telah b e r h a s i l m e n y u s u n s u a t u daftar panjang dalam s e b u a h penerbitan diabad ke 13 m e n g e n a i berbagai b u k u k a r y a n y a tBrsabut.S a l a t i n " ssndiri yang mEnysbut b a h w a dalam m a s a pEmerintahan Sultan H u s i n Ibn Sultan R i a y a t Syah. M u n g k i n u l a m a ini k a r s n a l a m a n y a tinggal di Acsh s u d a h t s r l s h u r mBnjadi p u t s r a Acsh ssndiri.ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 3B5 juga saorang dua orang Acah yang ingin b e r k s r a s m s n g a t a k a n b a h w a N u r u ' d d i n SEsungguhnya p u t s r a p r i h u m i A c s h d a n m e r e k a m s n g a t a k a n b a h w a ia d i k u b u r k a n di h u m i Acsh SBndiri.S a l a t i n " tBrsabut N u r u ' d d i n A r .R a n i r i a d a l a h pBndatang dari Gujarat yang tiba di Aceh d a l a m 1B37. P a d a h a l b u k a n l . Tapi baik juga dicatat u n g k a p a n " B u s t a n u ' s . bergslar Sultan Ali R i a y a t S y a h (239) m e m a n g ada seorang u l a m a Arab M e k k a h dari m a z h a b Syafi'i datang dari M s k k a h .R a n i r i yang datang satangah abad kBmudian itu. B a g a i m a n a p u n . maka Syekh itupun weietleh dalam negeri Aceh Denis' Salam juga". . n a m a n y a M o h a m m a d A z a h a r i yang bErgslar S y e k h N u r u ' d d i n . Mungkin v a n dar T u u k tslah t s r t a r i k juga d s n g a n catatan yang p s r n a h dipsrbuat DlEh I s a a c St Martin tentang b u k u " H i k a y a t A c e h " tBrdiri dari dua m a c a m . d i k s b u m i k a n di AcEh.

3BB ACEH SEPAN JANG ABAD tsbal "Bustanu's-Salatin" dalam bahasa Mslayu padahal ia baru saja ada dibumi Acsh. jika dipsr hatikan bBtapa tinggi sanjungannya pada Sultan Iskandar Tsani. Kata Djajadiningrat. 12. II" hal. catatan kaki 2. namun ia marasa kBpanasan disana kBtika Sultan ini masih barkuasa. Snauck Hurgranjs mBngatakan 12401 bahwa Ar-Raniri tersebut adalah takoh yang bernama Muhammad Jailani bin Muhammad Hamid Ar-Raniri yang telah bBrada di Acsh pada zaman Sultan Mansur Syah (1577—15BB). hal 1B7. "Critiach" catatan kaki 2. . ssdangkan yang kedua masa Iskandar Tsani. Nuru'ddin Ar-Raniri tBrgolong ahli pada zarnannya dalam pBngungkapan sejarah. Tapi Frafsssor Djajadiningrat. ialah antara tokoh Bin Hasan dsngan tokoh Bin Ahjauh sskali jaraknya. paling-paling yang pBrtama adalah "BBn andarB bloBdvBrwant" (kBluarga sadarah yang labih tua) dari yang ka-2. Berbagai penulis msngatakan salama pBmBrintahan Iskandar Muda ia tidak mBndapat tBmpat. sedangkan Jailani yang kadua (yang sshsnarnya) adalah "Bin Ali". tBrutama bila raja mambBri tugas khusus padanya untuk itu. dan walaupun mungkin Ar-Raniri pBrnah bBrada di AcBh zaman Iskandar Muda. Diajadiningrat 1240) (2411 "Tha Achahneea. Namun sedikit banyak dapat juga dibBnarkan pBndapat orang Barat yang manilai bahwa sejarawan maupun pujangga kita dizaman lampau itu lebih mBmuaatkan puji-pujian balaka tBrhadap raja-raja dimasa nya. Dr. Alasan lain. Ar-Raniri rupanya tidak tarkBcuali. Yang pBrtama datang ks Acsh masa Sultan Ala'uddin Psrak. (241) mBmbantah dan mBngatakan bahwa dua nama itu sssungguhnya bBrlainan orangnya. SBbagai dikBtahui ia baru bBrgBrak mBnuju Acah dari tanah tumpah darahnya sacapat mendBngar Iskandar Muda tBlah mangkat. Karsna katanya Jailani yang pBrtama adalah "Bin Hasan".

b a h w a a j a r a n H a m z a h d a n S y a m s u d d i n a d a l a h sasat.b a h a n tBntang I s k a n d a r Muda. b a g a i m a n a ia tidak m e m u k u l langsung l a w a n n y a . Ssbagai dikstahui l a w a n k s r a s Ar-Raniri a d a l a h takoh H a m z a h F a n s u r i dan S y a m s u d d i n . S e m e n t a r a itu s u a t u h a l manjadi p a r h a t i a n juga yaitu b a g a i m a n a A r .R a n i r i msmpBralBh b a h a n . E n a m t a h u n sBsudah S y s k h S y a m s u d d i n b s r p u l a n g k s R a h m a t u ' l l a h . J a l a s n y a dikutip sabagai bBrikut: "Maka tatkala s a m p a i l a h u m u r Sultan H u s i n S y a h (maksudnya: Tsani) itu kBpada ID tahun maka sabda Raja . D i w a k t u N u r u d d i n datang. dan sekali ini s u d a h d e w a s a (dalam usia dan ilmu) b a r u l a h ia m e m b u k a k a r t u . SBbaliknya S y a m s u d d i n mEndapat k s d u d u k a n tinggi d a l a m k s r a j a a n .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 3B7 mEmparhitungkan hahwa Nuru'ddin dimasa Iskandar s u d a h pErnah b a r a d a di Acah atau d i k s r a j a a n Mslayu lainnya. b a g a i m a n a ia m e n y u s u n s a n j u n g a n kBpada I s k a n d a r Muda disamping dilain pihak tidak mBnceritakan segi negatif dari Sultan ini. tapi m e n y a n j u n g n y a . Dilihat dari c a r a ia bercBrita. Itupun belum sekaligus ia b e r a n i berbuat seperti k a t a p s p a t a h " h u k a kulit t a m p a k i s i " . Ini tBrkBsan pada: a. dan b. k a l a u m e m a n g ia tidak di AcBh m a s a itu. N u r u ' d d i n m a s i h OBlum m e r a s a w a k t u n y a u n t u k datang kB AcBh. Ia h a n y a m e m u k u l m u r i d S y a m s u d d i n . F s r h i t u n g a n ini d i d a s a r k a n pada a d a n y a s u d a h hsbErapa k a r y a n y a d a l a m b a h a s a M s l a y u tsntang hal-hal a g a m a . S y u m s u d d i n . H a m z a h tidak begitu k e d e n g a r a n d i m a s a I s k a n d a r Muda. sBolah-olah ia sandiri hadir kBtika Sultan I s k a n d a r Muda m e r B n c a n a k a n a k a n m a n a b a l k a n m a n a n t u n y a I s k a n d a r T s a n i manjadi Sultan pangganti kelak.

D i s a m p i n g itu yang dapat d i p a h a m i dari csrita N u r u ' d d i n ini ialah b a h w a kEputusan I s k a n d a r M u d a SBbagai S o u v e r e i n ( p e n g u a s a tertinggi) a d a l a h m u t l a k (abs o l u t ) . M a k a s a k a l i a n m e r e k a i t u p u n datanglah menghadap. Dami didengar sekalian merBka itu sahda Raja Iskandar demikian m a k a sekalian mareka itupun tunduk khidmat serta m e n y e m b a h dengan sukacitanya. Maka sabda Raja Iskandar Muda kapada Syekh Syamsuddin dan kepada Sultan Husain Syah ini k u n a m a i S u l t a n M u g h a l . Yang s u d a h nyata dari u n g k a p a n N u r u ' d d i n ini ialah mengenai peranan Syekh Syamsuddin yang cukup tinggi d i a n t a r a p e m b e s a r k s r a j a a n l a i n n y a . " t h B K i n g c a n da n o w r o n g " b s r l a k u b u k a n k a r s n a i a SBbagai raja k o n s t i t u s i o n i l m e n u r u t pemBrintahan d e m o k r a s i modrBn. M a k a S u l t a n M u g h a l p u n d u d u k l a h d a l a m m a h l i g a i itu d e n g a n s u k a cita s e p e r t i adat segala anak raja-raja". lalu d i j u n j u n g k a n n y a s a h d a y a n g m a h a m u l i a itu. SBSBorang FutEra M a h k o t a . a d a l a h akibat dari isi carita N u r u ' d d i n . Maka i a p u n pErgilah. M a k a Makota Dailamcaya khidmatlah ssrta menyembah. S s m s n t a r a itu yang tidak dapat d i p a h a m i s a m a SBkali dari CBrita tBrsBbut i a l a h .3BB ACEH SEPAN JANG ABAD Iskandar Muda kepada Mahkota Dailamcaya: "panggil o l s h r n u a k a n d a k u S y s k h S y a m s u d d i n d a n Qadi M a l i k u ' l ' A d i l d a n F s r d a n a M s n t s r i d a n SBgala H u l u h a l a n g " . hingga s a m p a i l a h ia. Maka Sultan Mughalpun dikaruniai Raja Iskandar Muda sabuah mahligai yang b e r n a m a Sri Warna. . Y a k n i h a k m e n e t a p k a n sendiri penggantiannya. Mahligai itu d i s i s i i s t a n a b a g i n d a j u g a . H a k p e r k a r a penting Sultan s e b a n y a k 7 m a c a m y a n g disebut oleh N u r u ' d d i n dalarn k i t a b n y a p a d a hakBkatnya h a r u s ditambah s a t u sabagai hak yang tsrpenting sandiri. J i k a datang m a s a l a h a k a n daku Sultan Mughallah akan gantiku karajaan. lalu m e n g u c a p syukur. D s m i k i a n a t a u b u k a n d e m i k i a n t a n g g a p a n s e s e o r a n g . d i s s b u t p a d a j s j s r a n t s r d a h u l u . j a w a b p B r t a n y a a n k s n a p a j u s t r u s a n g a n a k tiri a l i a s m B n a n t u y a n g s u d a h d i p u t u s k a n DlBh S u l t a n u n t u k m a n j a d i pBnggantinya.

tidak pBrnah dipakai orang begitu saja. KarEna itu timbul pula psrtanyaan tidak holeh jadikah SBbab musababnya berlatar belakang pada bahwa putera Sultan sudah begitu tidak tahu diri akibat kursi keputBramahkotaan sudah tsrcapat darinya. Atau. dalam ssjarah bahwa ssarang raja yang masih mempunyai putsra kandung akan msngangkat hsgitu saja msnantunya untuk mEnsmpati kursi yang harus dimiliki alsh sang putEra ssndiri. Sshab adalah janggal. Soal ini msmbangkitkan pErhatian. Suatu pendapat mangatakan bahwa Nuru'ddin tBlah mamuji Sultan Iskandar Muda adalah karana Sultan ini martua dari Sultan yang didukungnya sapenuhnya. D e m i k i a n l a h . Catatan lain yang manimhulkan perhatian ialah msngenai Utah yang disampaikan melalui searang yang disabut dalam catatan itu bernama Makuta Dailamcaya. karsna sspanjang catatancatatan bahwa Sultan Iskandar Muda tslah msnghukum bunuh puteranya sendiri karena melakukan sesuatu kejahatan pada waktu kira-kira bebErapa minggu saja lagi akan mangkat. seperti tentara atau "ajudan" dalam pangartian kini.t> ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 3BB Fsristiwa ini jadinya mEnimbulkan tska-tski yang memerlukan psmscahan bagi ssssarang yang ingin msnyusun ssjarah. CBrita nagatif tentunya tidak diinginkan Dleh Iskandar . karBna m e n a m p a k k a n terlalu mBmusatnya parhatian Nuru'ddin Ar-Raniri memuja Sultan ia jadinya SBbagai kBlihatan "tBrlupa" mBncaritakan bagian-bagian yang iapun barangkali audah tahu sBmula ingin diketahui olah pBmbacanya. Apa arti Makuta didapan nama Dailamcayal Makuta jarang. apakah nama itu suatu pangkat dari SBSBorang Pamhesar-Fenghubung Istana saja. kalau tidak hendak dikatakan tidak pernah terjadi. Siapa orang ini. tidak mungkinkah Makuta Dailamcaya ini adalah justru putara kandung Sultan Iskandar Muda SBndiri.

B a r u s e s u d a h I s k a n d a r T s a n i m a n g k a t d a n katika bBrada di Gujerat kBmbali ia m a m b u k a tabir isi h a t i n y a s a c a r a berterus terang. sBhingga k s t i k a ia m s l a n c a r k a n p u k u l a n k s p a d a k e d u a l a w a n b a s a r n y a k a d u a tokoh Wahdatu'lWujud". H a m z a h d a n S y a m s u d d i n .A d y a n " y a n g alBh P r o f s s s o r A l . Ini t s r k e s a n dari p e n i l a i a n n y a yang m a s i h c u k u p pDsitip t a r h a d a p S y a k h Syamsuddin. Bsgitu hati-hatinya N u r u ' d d i n " m e n jaga h a d a n " . yang disebutnya sssat.m u r i d S / a m s u d d i n di Banda AcBh. h u k a n l a n g s u n g kBpada sang biang kBladi sendiri. M a k s u d k a l i m a t tsrsBbut sBmata-mata u n t u k m e n u n j u k k a n sBgi positip S y e k h S y a m s u d d i n . A d a l a h S y a k h itu alim p a d a segala ilmu dan ialah yang t s r m a s y h u r pEngEtahuannya p a d a ilmu T a s s a u w u f dan OBbsrapa kitab di t a ' l u f k a n n y a " . s e b a g a i m a n a dapat dibaca d a l a m k i t a b n y a " T i b y a n " fi M a ' r o f a t i ' l .A t t a s dipBrhitungkan t a n t u n y a d i k a r a n g olBh A r .R a n i r i SBsudah ia bBrada di t a n a h airnya.S u m a t r a n i p a d a m a l a m I s n i n dua belas h a r i b u l a n R a j a b Hijrah 1D3B t a h u n . Caritanya dalam " T i b y a n " tarsabut sebagai bBrikuti . N a m u n yang tersirat dari c a r a N u r u ' d d i n bercsrita ialah k e k u r a n g a n k s t a b a h a n u n t u k bErtsrus t s r a n g terhadap l a w a n n y a (face to face) yang " d i h u k u m n y a " s s n d i r i SBbagai sBsat d a n kafir.S a l a t i n " tDkah S y a m s u d d i n s u d a h tBrmasuk d a l a m s e r a n g a n hehat yang ingin d i l a n c a r k a n n y a . ia h a n y a m e m u k u l murid^murid mBrBka saja. Bagini tulisnya: " S y a h d a n pada m a s a itulah wafat S y a k h S y a m s u d din i h n u ' A b d u ' l l a h as. Ia m a n g u n g k a p p e r i s t i w a ketika ia m e l a n g s u n g k a n debat dBngan m u r i d . p a d a h a l k s t i k a ia m B n y u s u n h u k u " B u s t a n u ' s .37D ACEH SEPAN JANG ABAD T s a n i atau alsh p e r m a i s u r i n y a Taj'al-'Alam. Atau bDlah jadi juga pendapat u m u m tidak m e n g i n g i n k a n cerita-cerita nsgatif tsntang raja b e s a r ini.

. dan a d a l a h m e r e k a itu m u s y r i k . Tidak m a k s u d penulis u n t u k tsrjun p a d a matBri pBrtsntangan Ar-Raniri dsngan S y a m s u d d i n . 1SBB. Century Rchah". Ssrta k a t a m E r s k a itu: " B a h w a s a n y a Allah T a ' a l a diri k a m i w u jud k a m i . 12421 .. . M a k a m a s a m l a h m u k a m a r e k a itu.S a l a m . tatapi h a h w a s a n y a a d a l a h k a m u q a u m yang kafir". I a l a h yang m s n d i r i k a n a g a m a Allah d s n g a n k e t s g u h a n yang a m a t 'ajaib. serta ditund u k k a n r n s r s k a itulah k e p a l a n y a . yang h s r g s l a r M a r h u m D a r u ' s . s e b a g i a n yang lain s e s u d a h hartabat k e m b a l i lagi k s p a d a a j a r a n S y a m suddin. Dikatakannya sendiri. Dan satengah d a r i p a d a mBrBka itu yang taubat itu m u r t a d pula ia. M a k a tslah k u k a r a n g p a d a m s m b a t a l k a n k a t a m E r e k a itu yang s a l a h dan i'tiqad m e r e k a itu yang sia-sia itu s u a t u r i s a l a h p a d a m e n y a t a k a n d a ' w a h bayang-bayang dsngan s m p u n y a bayang-hayang D a n k u k a t a k a n p a d a mEreka itu: bahwasanya k a m u m s n d a ' w a h diri k a m u k a t u h a n a n saparti d a ' w a h F i r ' a u n k a t a n y a : A k u l a h T u h a n k a m i yang m a h a tinggi-tinggi. monograph MBRfiS. Disini (242) "Raniri and thB Wujuddiyah of |ha 17 th.. kBmbali ia kBpada i'tiqatnya y a n g d a h u l u itu j u a " . .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 371 " M a k a tatkala z a h i r l a h q a u m Wujudiyyah yang zindiq mulhid lagi sesat dari pada m u r i d S y a m s u d d i n AlS u m a t r a n i yang s s s a t m a k a bErbatathlah m s r E k a itu d s n g a n bsbErapa h a r i d i h a d a p a n h a d r a t S u l t a n yang tErlsbih salih pada m a s a n y a (didiamkan Allah' Ta'ah* k i r a n y a a k a n dia pada s a m a tsngah surga). Dari u n g k a p a n n y a ssndiri tarnyata N u r u ' d d i n tidak begitu s u k s e s dalam m e n g h a n c u r k a n s a m u a golongan yang a u d a h d i p o n n i s n y a kufur itu. dan k a m i d a r i N y a dan w u j u d n y a " . sebagian bertobat dan sebagian m s n a n t a n g . m a k a m e m b e r i F a t w a l a h segala I s l a m atas kufur mBrBka itu dan a k a n m a m b u n u h dia Dan s s t e n g a h dari p a d a marBka itu mBmbBri fatwa a k a n kufur dirinya m a k a s a t a n g a h n y a t a u b a t d a n s a t e n g a h n y a tidak m a u taubat. yaitu M a u l a n a as Sultan Iskandar Tsani 'Alau'ddin Mughayat Syah.

yang berarti h a n y a lBbih k u r a n g 3 t a h u n satBlah Iskandar Tsani mangkat.372 ACEH SEPAN JANG ABAD sakadar hendak diungkai mengenai cara Ar-Raniri m e n g u n g k a p sejarah.R a n i r i bBrada di AcBh hingga t a h u n 1B44. S y a k h A r s y a d B a n j a r m B n g a r a n g k i t a b Figh " S a b i l a l a l M u h t a d i n " dBngan p a n g a k u a n b a h w a d a s a r n y a diamhil dari kitab " S i r a t u ' l M u s t a q i m " k a t a H a m k a 12431 N u r u ' d d i n A r . . H a m k a m e n e k a n k a n b a h w a N u r u ' d d i n disamping ahli t a s a u w u f m e n u r u t tarikat K a d a r i a h a d a l a h SBorang u l a m a b e s a r d a l a m m a z h a h Syafi'i. d a l a m ahad-abad berikut. B a h k a n tidak t s r d s n g a r SEsuatu yang nsgatif tsntang Suitan I s k a n d a r M u d a dan apa yang tsrjadi dBngan I s k a n d a r T s a n i kBtika Sultan ini tibatiba dicatatnya tslah tutup usia. B a g a i m a n a p u n d a l a m hidang d a ' w a h ssndiri k a r y a Ar-Raniri tElah m s n g h a s i l k a n s u m h a n g s i h yang cukup bEsar bagi u m a t bBragama I s l a m SBtBlah gEnerasinya. h a g a i m a n a ia s e s u d a h m e n i n g g a l k a n AcBh h a r u dapat dikatahui m s l a l u i p e r s u r a t a n b a h w a ia sungguh-sungguh menBntang H a m z a h dan S y a m s u d d i n . Baik dimasa Iskandar Tsani m a u p u n m a s a S u l t a n a h Tsafiatu'ddin ia s a n a n t i a s a bBrada d a l a m k e d u d u k a n panting p a d a p e m e r i n t a h a n . B a h w a (243) Bandlngan Hemke pada Seminar Sajarah masuk den berkembengnye islam ka Indonesia 1BB3. N a m u n s e k e r a s . Dalam kitab " S i r a t u ' l M u s t a q i m " yang d i m a k s u d diatas baliau s a h u t k a n s u m b e r p e n g a m b i l a n n y a dari berbagai k a r a n g a n u l a m a yang lebih dulu. S a h u a h k a r y a n y a " S i r a t u ' l M u s t a q i m " . ia tidak h s r a n i bBrtBrus tBrang ada tidaknya k s t e r l i b a t a n tokoh tertinggi Sultan I s k a n d a r Muda yang j u s t e r u m e m p e r l i n d u n g i . m a n d a r n pingi Sultan a t a u p u n S u l t a n a h dibidang a g a m a . yang dikatahui telah d i k i r i m k a n arang ke K a d a h uan d i s a n a dijadikan p a d o m a n bagi pBngBmbangan I s l a m selanjutnya.k s r a s ia m B n g h u n j a m k a n palu godamnya k e p a d a k s d u a m s r s k a .

S a l a t i n m a s i h bElurn selesai.•*^1 ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 373 posisinya bsgitu m s n s n t u k a n dalam m a s a I s k a n d a r T s a n i adalah d i k e s a n k a n dari catatan yang menyebut segala k a r y a .k a r y a H a m z a h F a n s u r i dan S y a m s u d d i n yang diten-. 4 de aflavaring 1B7B. w a l a u p u n manjadi p i k i r a n juga k e n a p a ia pulang k e k a m p u n g h e g i t u s a j a j i k a toh S u l t a n a h y a n g mBnghargainya m a s i h m e m p e r c a y a k a n j a h a t a n bidang a g a m a tartinggi k a p a d a n y a . . a t a u 1B44 M. SstBlah m s n c a p a i 3 t a h u n m a s a Taj'al-'Alam. Gujsrat. M u n g k i n h a l tarsabut mBrupa k a n takatBki y a n g ingin dipBcahkan alah SBorang sarjan a jBpang bBrnama TakBshi Ito yang m e m b u a t t a n d a t a n y a p a d a judul s e b u a h k a r a n g a n s i n g k a t n y a " W h y did N u r u ' d d i n A r . dicaritakan b a h w a ia b a r a n g k a t k a m b a l i kBtanah t u m p a h d a r a h n y a R a n i r . SEmula tidak hegitu manjadi pErhatian tEntang sBbab m u s a b a b p u l a n g n y a . Deal 134. bisa diperhitungkan sahagai b i a s a saja.R a n i r i leave Aceh ini 1D54 H ? " (Kanapa N u r u ' d d i n A r .R a h m a n . t a n g n y a tBlah d i b a k a r h a b i s atas sBizin S u l t a n d a l a m s u a t u u p a c a r a didspan mssjid ' B a i r u ' . y a n g talah dilontarkan olah tokoh ini d i m a s a sikap S y a k h tarsabut (244) "Bijdragen tot de Teel-Land-en Volkenkunde''. (244) l a m a n g u n g k a p s a b u a h b a h a n y a n g dijumpainya BBrupa c a t a t a n (diary) dari saorang p e m b e s a r p s r n i a g a a n BBlanda h s r n a m a FiBter Sourij. Tidak dikEtahui apa sebabnya! Bsgitupun SBpanjang dikstahui b a h w a ia pulang itu SBlagi k a r y a n y a B u s t a n u ' s . Catatan tarsBbut (disimpan d a l a m Algsm a e n e Rijksarchisf BBlanda di Dsn Haag) b s r t a n g g a l B Agustus 1B43 mBngatakan h a h w a ada seorang u l a m a yang b a r u datang dari S u r a t (India) setiap h a r i m e m b u k a perb a h a s a n d a l a m mBnghadapi s e r a n g a n SyBkh N u r u ' d d i n ArR a n i r i y a n g tBlah rnancap p a h a m n y a sesat. yang p e r n a h menjadi K o m i s a r i s KompBni H i n d i a T i m u r ke J a m b i d a n Aceh dalam t a h u n 1B43. M a s a itu h s r a d a d a l a m t a h u n 1D54 H.R a n i r i m e n i n g g a l k a n Acah ditahun 1D54 H7).

Zaman untuk Ar-Raniri sebagai sudah akan lewat rupanya karena ulama baru itu telah mempunyai hanyak pengikut. snds noch min hun quEstis canden hEgrijpen"). Nampaknya ada juga afek bagi kelancaran perdagangan". dan lebih dari itu. pula. Sultanah menyarahkan parsoalannya supaya ditangani Dish para Ulaahalang. A p a k a h p e r k e m b a n g a n b a r u ini yang manyebabkan kBmbalinya Ar Raniri kBtanah air? Tidak dijawab. Tapi pertanyaan Ito ditujukan dalam kaitan kenapa karya Ar-Raniri ini belum kunjung selesai sebelum mancapai tahun 1D7B AH/1BB5 M. ia adalah saorang* pribumi sandiri. Apakah siapnya itu mBmpunyai kaitan dBngan pulangnyakB Aceh Syekh Ahdu'r-Rauf ditahun 1D72/1BB1. Pada catatan 22 Agustus. Seterusnya pada tanggal 27 Agustus tsrcatat lagi: Ulama bssar yang baru dan pribumi itu bernama Suffsl Rajal (baca: Syaifu'r-Rijal). terhaca sbh: "Majslis arang-orang Bssar dan para Bantara tslah msngajukan permohnnan kspada Ratu Tsafiatu'ddin supaya msnyElssaikan pertikaian antara dua ulama besar tersebut. tahun disiapkan olBh muridmuridnya. Ito menunjuk hahwa "dengan catatan Fieter Sourij itu jalas bahwa setElah dua sstEngah tahun pemerintahan Tsafiatu'ddin muncullah dari pengikut-pengikut Syamsuddin. tapi rupanya yang tidak lagi didukung olqh jandanya Tsafiatu'ddin. tapi Sultanah menjawab h a h w a ia tidak bsrwsnang bahkan tidak memahami soal-soal pslik ksagamaan ("gssn papen vsrstant had. dan dengan ssrta msrta msnghunjamkan sarangan balasan tarhadap lawannya". diungkap olah Ita. seorang Minangkabau yang baru datang dari Surat. yang sakaligus herakibat menurunnya pamor dari kBdudukan tertinggi kaagamaan yang talah dimiliki olah SyBkh Nuru'ddin Ar-Raniri. . tslah ditsrirna manghadap alsh Ratu dengan pBnuh kahormatan.374 ACEH SEPANJANG ABAD dibenarkan oleh Marhum Daru's-Salam (Marhum Iskandar Tsani).

M e m a n g cukup m s n a r i k . P E r h a t i a n n y a SEjak t a h u n 13BB ievtuju p a d a prihadi I b r a h i m ibn A d h a m . Fsrhatian tsrhadap karya Nuru'ddin Ar-Raniri s s a k a n .a k a n tidak putusnya s s h a g a i m a n a ditandai dengan t s r b i t n y a di t a h u n 1 3 7 4 (245) s u a t u k a r y a b a r u d a r i Dr. ArRaniri dan Syskh Ahdu'r-Rauf.s a r j a n a B a r a t tapi juga saorang s a r j a n a d a r i J a p a n g . sebagai t e r k e s a n dari kutipan baru diatas. n a m u n Dr. S y a i f u ' r . T a k e s h i Ito.S a l a t i n " . d a n d i t a h u n 1 3 B 3 u n t u k j u d u l s a m a yang dijadikannya tssis.D. D r .u l a m a A c s h .R a n i r i r u p a n y a m a s i h tetap labih m u d a h d i p e r o l e h di nBgBri B B l a n d a . DTEWES. . di L e i d s n s a l a m a labih d u a t a h u n t a r u t a m a k a p a d a ProfBssor BBlanda tErkenal Dr.R i j a l tBrsBbut?. p s n u h pada ssrba mEngabdi p a d a T u h a n S s m s s t a . J a n s s m s n y a t a k a n b a g i a n t s r h s s a r dari r i s a t n y a t a n t a n g I b r a h i m i b n A d h a m d i l a k u k a n n y a di U n i v e r s i t a s B s l a n d a y a n g t s r k B n a l di L s i d e n . msndalami studinya pada takoh ini. 1974. Kuala Lumpur. yaitu seorang Raja besar yang menanggalkan keagungannya demi msncapai hidup manjadi ssssorang jslata. J.W. B a b V I p a s a i 1. J o n a s t a l a h m e m p e r o l e h (245) Dawan Bahasa di Pustaka. h a l m a n a nianaguhkan k a s a n b a h w a b a h a n . t e l a h b e r s t u d i k h u s u s . b u k a n saja s a r j a n a . S y a m s u d d i n . D a n hagi kita a d a l a h jslas h a h w a pErhatian sarjana Barat ssjak abad k s X I X hingga sskarang tidak putus-putusnya tsrhadap u l a m a . R U S S E I I J o n s s d a r i S c h o o l of D r i s n t a l a n d A f r i c a n S t u d i s s ( U n i v B r s i t y of L o n d o n ) . p a d a k a r y a N u r u ' d d i n A r . Lshih menyolok adalah h s r k D b a r t s r u s h a s r a t u n t u k m s n g E t a h u i lshih b a n y a k tantang p a r a n a n Ar-Raniri. t s r u t a m a u n t u k H a m z a h F a n s u r i .b a h a n yang dipBrlukan k e n a m e n g a n a dsngan s s j a r a h IndonBsia k h u s u s n y a k a r y a N u r u ' d d i n A r . W a l a u p u n pErpustakaan SDAS cukup tsrksnal dan l u a s .ISKANDAR TSANI SULTAN ACEH ANAK MELAYU 375 D a n k a t a Ito l a b i h d a r i i t u s u n g g u h m s n a r i k s e k a l i untuk mengsnal siapa kanon sarjana Minangkabau.R a n i r i s s h a g a i m a n a y a n g t s r d a p a t d a l a m " B u s t a n u ' s .

37B ACEH S E P A N J A N G A B A D gelar Daktarnya ditahun 13B3 dari tssis I b r a h i m Ibn A d h a m k a r y a Ar-Raniri. sarjana Malaysia SyBd Muhammad Naguih Al-Attas dangan "Raniri and thB Wuj u d i y y a h of thB 17 th Cantury Acah". Snouck HurgrDnje. m a k a s a r j a n a b a n g s a I n d a n e s i a p u n sejak m a r h u m Djajadiningrat. Hollander. telah tampil tidak k a l a h b e r h a r g a studinya mEngsnai N u r u ' d d i n Ar-Raniri. Voorhoeve. dan Iain-lain. Winstedt. Wilkinson.s a r j a n a B a r a t sEpsrti v a n der T u u k . T u d j i m a h d s n g a n " A s r a r alinsan fi ma-rifa al-ruh wa'1-rahman". Roalvink. SBpsrti T s u k u I s k a n d a r d s n g a n " N u r u ' d d i n FEngarang abad k s . R u s s e l l J o n e s dan sehagainya. K r a e m e r . H a o y k a a s . D r e w e s .1 7 " . K s c u a l i s a r j a n a . Dr. N i e m a n n . Tidak dilBhih-lshihkan jika dikatakan balum kunjung habis bahan pBralitian dari sakitar Nuru'ddin Ar-Raniri dan karyakF yanya itu. .

Dalam sBgi ini Aceh bisa rnembanggakan sejarahnya pula karana tBlah mBmpunyai tokoh wanita Taj'al-'Alam ini yang mungkin tidak dimiliki dalam 1ambaran sajarah nasional lainnya. SBorang wanita putari S ltan Iskandar Muda sandiri.Okt. Dizaman dan dalam kaadaan sabagai dihadapi olah Taj'al 'Alam itu. . tBrutama bagi seorang wanita. 1641 . labih-labih jika diketahui m a s a itu m a s a barbahaya sakali ditinjau dari kadudukan V.!>' XII ACEH D A L A M P I M P I N A N R A T U W A N I T A (Pebr. kBtika suaminya mBninggal. satu m a s a yang cukup lama. panuh dBngan bahaya pangkhianatan dari tokoh-tokoh yang ingin marsbut kursi.D. pBnuh dBngan tipu daya (intriguBs) asing. yang semakin kuat. G-alar salBngkapnya adalah: "Paduka Sri Sultan Taj'al-'Alam Tsafiatu'ddin Syah BBrdaulat Zillu'lahi Fi'l 'Alam hinti'a Sultan Raja IBkandar Muda Johan Bardaulat. 1699) TBlah dicBritakan. Masa pBmBrintahan wanita ini 3 4 tahun lamanya. "BuBtanu'B-Salatin" mBncatat tantang Taj'al'Alam. maka m a s a 3 4 tahun itu adalah m a s a yang tBrlalu jauh yang tidak akan dapat dilampaui dBngan salamat tanpa kabijaksanaan dan kaluarbiasaan yang dimiliki dalam kapribadian tokoh wanita Taj'al-'Alam Tsafiatu'ddin.C. b a h w a putBri ini tBlah ditabalkan pada hari itu juga. b a h w a Iskandar Tsani mangkat digantikan olah jandanya Taj'al-'Alam.

s a h a g a i m a n a tBrnyata dari bagian cerita tentang diparolBhbanyak galian (tambang) a m a s d a n s s b a g a i n y a .anjunjung Khalifahnya d a n p a d a m a s a n y a l a h orang mBndapat bebBrapa galian Bmas itu dan i a l a h yang m a n g B r a s k a n syariat N a b i kita M u h a m m a d s. M a k a dianugBrahi Allah a k a n dia l a m a m. sabagai saorang w a n i t a p r e s t a s i yang tBlah dicapainya sabagai R a t u a d a l a h c u k u p bBsar. Taj'al-'Alam a d a l a h SBorang n a g a r a w a n . sama S a y a n g tBntang k s b i j a k s a n a a n n y a belum p e r n a h l u a s mBnjadi pBrhatian. yang manJBlaBkan b a h w a S u l t a n ini m e n g u t a m a k a n soal-soal pendidikan a g a m a d a n parakonam i a n . Kacuali R a t u ElizabBth dari Inggaris disekitar z a m a n itu t i d a k l a h tBrdengar p a r a n a n SBorang raja pBrem- . D a n terlalu sangat adil perihal mBmBriksai dan m e n g h u k u m k a n segala h a m b a Allah.w. SBkali b u k a n seorang militsr.k s s a n n y a . S y a h d a n i a l a h yang sangat t a w a d h u ' n y a a k a n Allah s u b h a n a h u W a t a ' a l a . m u n g k i n k a r s n a ia seorang w a n i t a d a n m u n g k i n pula k a r s n a k e h e s a r a n k e r a j a a n a y a h n y a tidak bBrhasil dicapainya kembali.w.S a l a t i n m a n y i m p u l k a n k s s a n . S u n g g u h p u n dBmikian.a.37B ACEHSEPANJANGABAD Barkata "Bustanu's-Salatin": B a h w a a d a l a h bagi baginda itu bebBrapa sifat kepujian dan pBrangai yang kebajikan lagi takut a k a n Allah dan SBnantiasa S B m b a h y a n g l i m a w a k t u d a n m e m b a c a kitabu'llah d a n m e n y u r u h orang barbuat kebajikan dan m a l a r a n g orang berbuat k a j a h a t a n sepBrti yang d i t u r u n k a n Allah kBpada N a b i kita M u h a m m a d s.a. M a k a d a r i p a d a berkat daulat d a n s a ' a d a t duli yang m a h a m u l i a itu jadi b a n y a k l a h SBgala h a m b a Allah yang salah dan s a m b a h y a n g m a n u n t u t ilmu. DBmikianlah " B u s t a n u ' s .

R a n i r i dan S y s k h Abdu'r-Ra'uf sandiri. Taj'al-'Alam talah mamparluas jumlah ang(246) "Satu sudut dalam lintasan Sedjarah AJJeh" (Herian Waspada 11 December 1BSB). K s l s b i h a n Taj'al-'Alam dalam k e n e g a r a a n tsrlihat pula dari k u a t n y a d u k u n g a n p a r a msntEri. T a m p a k b a h w a dengan d u k u n g a n ini tidak ada kekolatan k e a g a m a a n d a l a m m e m b e n a r k a n seorang w a n i t a jadi raja. Dua orang csrdik p a n d a i dan b s r p s n g a r u h dsngan k u a t m s n d u k u n g n y a . Tiga r a t u s tujuh p u l u h lima t a h u n dahulu. Taj'al-'Alam h u k a n saja t s l a h hBrhasil m s n g a t a s i ujian b s r a t u n t u k m E m h u k t i k a n k s c a k a p a n n y a m e m a r i n tah y a n g tidak k a l a h dari SBorang laki-laki. .k s s a n n y a . J o h n Davis telah mBncBritakan d a l a m k B s a n . A c s h tslah pBrnah m s m p u n y a i s s a r a n g l a k s a m a n a w a n i t a . Dua abad lalu tampil k s d s p a n u n t u k m e m e r i n tah s s a r a n g w a n i t a yang k s s a n g g u p a n dan k s t a n g k a s a n n y a tidak b s d a d s n g a n apa yang dimiliki olBh sEorang raja lakilaki. k s t i k a mslihatn y a sendiri. yaitu suatu badan mahkamah.»'' ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 37B p u a n yang SBdemikian m a n g a g u m k a n sBperti Taj'al-'Alam ini. lEmhaga k e n e g a r a a n Tiga Sagi d i a d a k a n m a s a Taj'al-Alam. m s m p s r l u a s p s n g s r t i a n d s m a k r a s i yang s e l a m a ini k u r a n g disadari oleh k a u m laki-laki sandiri. M e r a k a a d a l a h S y a h N u r u ' d d i n A r . Cukup m e n a r i k ssbBnarnya m a m b i c a r a k a n persoalan k e d u d u k a n w a n i t a di Aceh yang s u d a h dianggap tidak janggal m s m s g a n g j a b a t a n tinggi b a h k a n mBnjadi raja. tapi juga bsrhasil mengadakan pembaruan dalam pemerintahan. dijaman sabfllum Taj'al-'Alam sudah bBrlangsung suatu dBmokratisaring pBmBrintahan. M e n u r u t catatan. Jika catatan Tuanku Ahmad (246) dapat dibuat pBgangan. atau badan rBsmi yang mBrupakan badan musyawarah. orang b a s a r dan p a r a u l a m a a t a s n y a .

dangan perkataan lain wanita sebagai istri turut sebagai pemegang saham atas harta pancarian. Dizaman Iskandar Muda sudah diperhatikan "hak serikat". 2 5 . Taj'al-'Alam adalah saorang psnggsmar alahraga. Dr. Dizaman Iskandar sudah dibBntuk suatu divisi wanita yang dibBri nama divisi " K B U mala Cahaya". J a k o b s m B n g a t a k a n b a h w a dBngan s u d a h bBrhasilnya herlangsung suatu pBmBrintahan yang dipim- . bukan sebagai "jujuran". Jakobs yang mBngupas pBrsaalan kBdudukan wanita Acsh itu msngamukakan b a h w a di Acah wanita sabagai pamimpin bukan soal anah. yakni Cut Nya'Karti. dBngan mana wanita sarupa hak harta pancarian sebagai hak suaminya. Zij drBigdB toBntBrtijds iBdarBan WBarbarBn m a n mBt straf v a n ontmaning. Ia mangancam dangan hukuman dBra kBpada siapa juga laki-laki yang sudah wajib pBrang mangalak dari kawajibannya). dan 2 6 mukim) di Aceh Basar. J. wannaBr hij in dan oorlog zijnB plicht als landvardadigar mocht VBrzakBn". Jacobs mBncBritakan h a h w a di KaurButu sudah PBrnah SBorang wanita manjadi ulubalang. (KBtika kita manyarang ka Samalanga bartindak disana saorang wanita bBrnama Pocut Maligai mBnjadi rBgBntas (pamangku) dari putBra ahli waris kBrajaan yang m a s i h dibawah umur dan ia tBlah bBrhasil mBmpartahankan kskuasaannya. Katanya: "Tijdens onze expeditiB naar Samalanga had aldaar eene vrouw met name Pocut Maligai als regentes da teugels v a n hBt hawind in handan Bn wist haar gszag met kracht tB handhavBn. DBmikian pula Cut Nya' Fatimah diaalah aatu mukim di Acsh Barat. utuaan mukim-mukim tiga sagi (22.3BD ACEHSEPANJANGABAD gota itu dBngan menurut sartakan -wanita dan manambah jumlah anggotanya sabanyak IB orang lagi wanita.

m a k a w a n i t a a k a n msndapat tsmpat tidak k a l a h h a h k a n b i s a l s h i h dari laki-laki.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B1 pin o l s h w a n i t a di A c s h s s l a m a l s h i h s s t s n g a h ahad tElah m s m b a n g k i t k a n bagi p s n u l i s F l o s s d a l a m r i s a l a h n y a " D a s W s i h i n d s s N a t u u r u. tapi j u g a u n t u k m a m p B r t a h a n k a n pBngaruh y a n g s u d a h tsrt a n a m d i k a l a n g a n m a s y a r a k a t b s r k a t p s r a n a n w a n i t a itu SBndiri. B u k a n saja m a k s u d n y a s u p a y a harta p e n i n g g a l a n tidak j a t u h k e t a n g a n orang l a i n . 1 5 FBbruari 1 B 4 1 I s k a n d a r T s a n i w a f a t . jika k s s a n g g u p a n dan k e b e r a n i a n itu ada. 14 Januari 1B41 Balanda mBnduduki Malaka. G-ubernur B B l a n d a pBrtama a d a l a h V a n T w i s t . h a h w a " A c s h tslah msnjadi cantoh bagaimana dikBpulauan Indonesia pun w a n i t a sBwaktuw a k t u b i s a m a m p u n y a i pBngaruh dibidang politik". . Itulah p u l a s e b a b n y a m a k a d i b a n y a k d a e r a h d i k e n a l apa y a n g d i s e b u t adat "ganti tikar" atau di A c e h d i k e n a l " m e t u k a r b a n t a i " . E-Brakan m e r n p a r l u a s k e k u a s a a n m u l a i d i t a n c a p k a n Dleh BBlanda.k a d a n g tak bolah d i a b a i k a n . • Belanda mulai tfuatlntf setelah Malaka didapatnya. apalagi m e n g a g u m k a n . y a i t u adik atau a b a n g dari s e o r a n g s u a m i y a n g m s n i n g g a l m B n g g a n t i k a n adik atau a b a n g n y a untuk m s n g a w i n i sang janda. tBrutama y a n g s u d a h j s l a s t s n t u n y a i a l a h k B s a n g g u p a n dan k s h s r a n i a n b s r k s l a h i atau b e r p s r a n g . V o l k B n k u n d B " II h a l a m a n 4 4 4 u n t u k mengatakan. Sedikit banyak agaknya tarasa juga dalam m a s y a r a k a t AcBh b a h w a w a n i t a m B r u p a k a n faktor tartBntu di m a s y a r a k a t y a n g k a d a n g . " D a s m a r k w i i r d i g s t a BBispiBl v o n FrauBnrBgiBrung biatB das r s i c h AtJBh auf S u m a t r a " . T a n t u s a j a p s n g a r u h t s r k E m u k a y a n g dapat dirBbut olsh wanita dimasyarakat bsrgantung sskali dsngan hasil p s r a n a n y a n g d i j a l a n k a n n y a .

K a d a h mBngalarni t a k a n a n habat dari B a l a n d a sandiri. Safautan "Batewl" dipakai dalam buku ini eekeder untuk memperslngkat Istilah "Ibu kota kekuaaaan kalonlal Balanda" pada maaa lampau.D. m e m b a w a b i n g k i s a n dari V a n T w i s t huat Sultan P e r a k .C. Herm a n s e n bBrhasil m a n d a p a t t a n d a t a n g a n dari S u l t a n K a d a h b a h w a K a d a h bBrsBdia m e n j u a l s e p a r o h dari h a s i l t i m a h (247) Betawi dimakaudkan Jakarta. KEdatangan H e r m a n s e n disambut olEh Sultan K s d a h dsngan s u a t u u p a c a r a rEsmi basar. K e d a h ingin mBlepas diri dari t e k a n a n . M a s a itu P e r a k m e r u p a k a n sebagian w i l a y a h Aceh. Kasadiaan Sultan Kadah manyambut utusan B e l a n d a m e n g a n d u n g latar belakang politik pula. m e m buktikan rasminya panyambutan. Dalam p e r k u n j u n g a n atas n a m a B a t a w i . Antonie v a n Diamen kBpada S u l t a n K a d a h d a n mangaj a k n y a m B n a n d a t a n g a n i parjanjian dagang langsung. P a n g a r u h Aceh atas K a d a h dBngan ini h e n d a k dicopot. K e d u d u k a n Raja Balanda s u d a h digantikan olsh V. B s t a w i yang dibari m a n d a t bartindak sebagai p e n g u a s a a t a u patugas n a g a r a . Tapi h a s i l n y a dari p e n g a l a m a n berikut. Dangan itu pula tarbukti b a h w a kBdudukan BBlanda yang a s a l n y a sabagai s a u d a g a r saja di B a t a w i s u d a h d i p a r l a k u k a n sabagai pemBrintah.3B2 ACEH SEPAN JANG ABAD 14 J u n i 1B41 B s l a n d a (oppErkoopman J a n Dircxsn Puijt) s u d a h r n a s u k F a r a k . katlke dijajah Balanda. U n t u k b e r l a p a s dari h a h a y a S i a m ia berlindung k e p a d a Portugis dan u n t u k berlapas dari h a h a y a Fortugis ia m a n y a m b u t kontak dangan Belanda. U p a c a r a s a m b u t a n s u r a t itu yang d i b a w a aleh gajah dihari berpayung kuning. b e b e r a p a t a h u n k e m u d i a n K a d a h tBrpaksa m B l a w a n dBngan kBkBr a s a n . U n t u k h s r l e p a s dari k s k u a s a a n Acsh ia berlindung ke Siam. B J u l i 1B41 H s r m a n s B n ( J a n H a r m s n s z ) m e m b a w a s u r a t dari C-ubBrnur JBndaral BBlanda di B a t a w i 12471 . mBlangsungkan parang pBrnbabasan tarhadap BBlanda. .

D. utusan Bslanda waktu itu. Dengan Parak. Ssbuah kuku Balanda sudah mencakau ksdalam.D. Harga ini cukup murah dan tidak dapat dinaikkan walaupun pasaran tambah bagus. ssgala tirnah harus dibsli olsh V. dangan harga pasti 311/2 rial setiap bahar (3 pikul). Tapi maksud Belanda tidak untuk melanjutkan posisi (peranan) Malaka yang lama sebagai sentrum dagang. Bsrdasar monDpali ini diminta Dish Puijt.ACEH DALAM P I M P I N A N R A T U WANITA 3B3 Kadah kapada V. B. Schrieka mengatakan antara lain: "de val Malaka was de vaarbode van hat naderBnd Binde van Mataram's onafhankElijkhBid". Izin yang talah dibari olah Acsh kapada Belanda ditahun 1633 t a r h a d a p k e l a p a n g a n b e r n i a g a ke P s r a k . Untuk menjamin leveransi kepada V. Tslah dicsritakan. bahwa Malaka msnjadi sspi sskali setelah dikuasai Belanda. Dr. Tapi ksjatuhan Malaka itu s 6gsra msmpsrtDntankan ksgiatan intimidasi yang mBmunl . Sultan Kadah mangijinkan pegawai-psgawai akutansi Balanda memEriksa catatan yang diparbuat oleh Jawatan Perdagangan Kedah. Belanda ingin memparbesar dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Jakarta saja.C. (Ksjatuhan Malaka adalah sakrat maut bagi kEmsrdskaan Matararn). dsngan harga yang "pantas".D. supaya msnghEntikan dagang timah dsngan orang lain.. kapal-kapal dagang Acah masih saja berhasil mengangkut sabasar-basar produksi timah Kadah. Kspada Sultan Psrak diminta hak monopoli. t s l a h dipergunakan oleh Belanda sebagai "jambatan" untuk mengadakan kontak langsung dengan Perak dihulan Juni 1B41 itu. Balanda lebih giat lagi. Tidak sampai °egitu buruknya dsngan Acsh. Baberapa bulan kemudian Kedah ternyata tidak dapat mamanuhinya. Malaka diperteguhnya untuk "pangkalan" msnguasai lalulintas Selat Malaka msngawasi dan "mangkompas" (mengintimadasi) raja dan saudagar yang menghamhat nafsu labanya.C.C.

1 . dibunuh dansebagainya. Sabagai l a n g k a h pErtama. S u l t a n P a r a k talah m a n y a m b u t u t u s a n B a l a n d a Fuijt d s n g a n baik. Faktor nyata p a d a m a s a itu m a s i h tidak m e r n b B n a r k a n S u l t a n m e m b e r i B B l a n d a k o n s e s i SBIUBS itu. d a n oleh B B l a n d a d i c o b a p u l a b a r k a l i . A HiBtory at Malaya. SBbagai t s r n y a t a dari c a t a t a n s e j a r a h n y a . XIII . Kalau yang tidak terangnya. W i n s t s d t m s n c a t a t wsj a n t a r a l a i n : T h E G-ovErnor G e n e r a l at B a t a v i a i n d u c s d t h s S u s u h u n a n af t h s J a v a n e s e E m p i r e of M a t a r a m to o r d a i n p u b l i c floggings for a n y of h i s s u b j e c t s w h o s a i l e d to F e r a k .k a l i " m B i i y e l e s a i k a n n y a " (248) R. D i p e r g u n a k a n n y a l a h tEkanan k s p a d a R a j a M a t a r a m . mEngirim utusan ssrta m a m b a w a hadiah untuk Sultan. o.k a p a l m a n a s a j a d i p a k s a m a s u k M a l a k a Dish k a p a l p a r a n g n y a . . c r u i s B r s w a r e s t a t i a n s d to i n t a r c a p t all M o o r ' s V E S S E I S b o u n d for P s r a k . a s i n F o r t u g u a s d a y s . disana dicukainya. b a h k a n dihadiahi pula kEris b i k i n a n A c s h d a n u t u s a n tsrsBhut dianugBrahi g s l a r a n tinggi S r i R a j a Johan P a h l a w a n . w h i l E . tsntu dirampas. m e n g a w a s i lalu lintas sslat itu. B e b e r a p a i n s i d e n d a l a m p a d a i t u m u l a i tBrjadi. D s n g a n c a r a y a n g n a m p a k itu j s l a s l a h h a g a i m a n a BElanda bsksrja. k a l a u b a r t E m u k a p a l . Winstedt. ia m u l a i dBngan hujukan. H a n y a kBtika m B m i n t a h a k manopoli. JMBRAS. S s m s n t a r a itu k s p a d a P s r a k ia l a n g s u n g m a m a i n k a n tipu d a y a j a h a t s u p a y a nagari itu m e m b e l a k a n g k a n AcBh. ( C u b a r n u r J s n d r a l B s l a n d a di Batawi talah msndEsak S u s u h u n a n M a t a r a m supaya m a n g h u k u m siksa rakyatnya didapan urnum kalau bsrani m a s u k k s P s r a k . Sultan FBrak m a s i h manggBlBngkan kBpala. Ia mBlihat s a u d a g a r dari J a w a p u n mengganggu monopalinya. K s d a h a n d J u n k C s y l o n a n d h r i n g t h s m to M a l a c c a to p a y t o l l " . K s p a d a B s l a n d a dibBri k B i z i n a n b B r d a g a n g d a n m a m h u k a kantor. Balanda sandiri saparti z a m a n Portugis. Ini msngEnai yang tsrang-tErangnya atau yang patuh.3B4 ACEH SEPAN JANG ABAD c a k d a r i B s l a n d a .

B a l a n d a mBngirim k h a b a r tsntang m a k s t i d n y a untuk bBrunding. Dimakaud. KarBna tuntutannya tidak dipatuhi. T u r u t baraama dia Jan Harmansz. B e l a n d a m e m a n d a n g b a h w a m a s a itupun adalah saatnya berhadapan m u k a dengan Acsh. minta b u k a blokadE itu. Aceh menganggap B e l a n d a tBlah tBrang-tBrangan mBlanggar kBdaulatan Aceh. Ratu Taj'al-'Alam p u n n a m p a k n y a tidak a d a Pilihan lain tBrhadap BBlanda m a s a itu. kalau parsBtujuan tBrcapai J a n akan tinggal mBnjadi w a k i l BBlanda di Acah. Ia berpendapat sebaiknya persolan disBlasaikan d s n g a n perundingan. lalu B s l a n d a mBngirimkan s a t u p a r a n g k a t a n dalegasi y a n g diketuai alBh komisariB tinggi Arnold da V a m i n g h v a n Dutshaorn.C. Sultan F s r a k m s n a l a k t u n t u t a n B s l a n d a itu. Diplomasi h a r u s . k a r a n a dangan t i n d a k a n sepihak ini. B a l a n d a n a m p a k n y a kuatir juga.k a p a l dagang b u k a n l a h p s k s r j a a n yang m u d a h . SstBlah disstujui. Sehab itu A c e h segBra m e n g a j u k a n protss. Sultan m e n g i r i m u t u s a n ke M a l a k a . DipErintahkan a n a k b u a h k a p a l " V a s " d a n "Lisffde" menjaga k u a l a F s r a k .ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B5 sEsuai dBngan s u a s a n a . BBlanda mBnuntut kBpada Sultan P s r a k m s n a n g k a p k a p a l itu dan m a n g i r i m k a n n y a k s M a l a k a . Tapi m s m b u r u k a p a l . P e r a k mBnjanjikan m e m b e r i k a n monopali V. d s n g a n a l a s a n b a h w a yang d i m a k s u d dBngan k a p a l Kamboja itu b u k a n milik orang luar.D.k a p a l dagang M s l a y u dan J a w a tak bisa m a s u k . F a d a s u a t u k s t i k a ditahun 1B41 BBlanda m s n g a t a k a n b a h w a s e b u a h k a p a l arang Kamboja tBlah m a s u k k s F s r a k rnsngambil timah. s e s u a i dsngan tuntutan. B s l a n d a msmpBrkBtathlokads atas F s r a k . tapi a d a l a h orang M i n a n g k a h a u yang tslah b e r l a y a r d i b a w a h uBndara Acsh. Kajadian ini m s n g g u s a r k a n S u l t a n Acsh. Akihatnya h a n y a k k a p a l . oppBrkoopman (kspala jawatan Perdagangan). A k h i r n y a F s r a k tidak dapat bErtahan.

didalam coupe diatas BBBkor Gajah khas membawa surat itu. SBlain itu dua orang Syahbandar yang bertugas memhawanya ketampat rBSspsi yang sengaja diadakan buat kBhormatannya. wakil dagang nBgBri asing. Masa itu masih Antonis Van Diernsn (1B3B—1B45) mBnjadi GubBrnur Jandral di Jakarta. Dicaritakan bahwa surat G-ubarnur Jandral van Disman yang dibawanva. Rombongan dliring olah pangawalpangawal kBrajaan dan dibBri pandu olah arang-orang bBsar. turut di arak didapan.ap. tampat ia mengii'.zsdua tangan kakBningnya masing-masing sambil bar ssJmbah itu. Baaudah mana bersama-sama mangangkat n k'. Ia disambut kslaji BBlanda. Diantaranya para orang basar. didalam. SBmBntara malihat partunjukan. dilatakkan diataa aabuah CBtana parak. rombongan bBrhanti mBnunggu kaijintm meetik kB Dalam. Diceritakan bahwa pBnyamhutan dilakukan oleh tiga arang basar. marakapun menyarukant Dirgahayu daulat Tuaxtkul Kamudian dibawa kBbalai panghadapan. Sssudah ir. manyusun jarinys dilutut. lalu ditsrima jawaban mampBrsilakan rombongan masuk setelah lebih dahulu diatur upacara sambahyang harus dilakukan oleh rombongan tamu dBngan tersusun menurut tata tertibnya. Salah satu cara partunjukan (pBrfomancB) adalah adu gajah sBJumlah BD Bkar banyaknya. Para tamu kalangan atas talah sadia manunggu. Komisaris BBlanda Vlamingh tBlah mencatat juga kesan-kasan yang dialaminya SBndiri katika ditErima odiansi ohm Sultanah Taj'al-'Alam. Drang Kaya Bintara Raja. para .Hnunggu sstBngah jam. Sarentak rombongan duduk bersimpuh. Satia Wangsa dan Saudagar Raja. D i p u t u s k a n l a h untuk manyambut dalBgasi Balanda itu dBngan upacara. Katika tiba df pintu gBrbang.3BB ACEH SEPANJANG ABAD disambut dangan diplomasi. Ini tBrjadi ditahun 1B44. dan kaum bangsawan lainnya. nakhoda. saudagar.

S u l t a n a h b a r h a s r a t SBkali h a n d a k mBlihat b a g a i m a n a nyonya B a l a n d a ini. Golongan b a w a h a n sedikit tardiri dari s u a s a d a n p e r a k . MBngBnai soal kanBgaraan ( t e r m a s u k p a r i s t i w a FBrak). m a s a pBlawatan r o m b o n g a n Vlamingh kB Aceh. DicBritakannya b a h w a S u l t a n a h sangat r a m a h kapadanya.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B7 t a m u d i s u g u k a n m i n u m a n s s r b a t dari p a d a gula tebu.A. K a m u d i a n p a r a t a m u berangkat kB t a m a n d i m a n a tBrdapat pula s e m a c a m b a l a i pBnghadapan tBmpat S u l t a n a h .k e s a n dari saorang K o m i s a r i s B s l a n d a yang pBrnah bBrkunjung l i m a t a h u n sBbslum itu. T a k h t a itu saja ditaksir b s r h a r g a 4D b a h a r e m a s bertatah berlian d a n i n t a n y a n g h a r g a n y a k a t a S u l t a n a h 3D kali 1DD. a d a turut i s t r i n y a . singgasana Lain catatan.s a m a m a k a n berpiring m a n g k o k dari p a d a amas. K e b a w a h n y a lagi dari p a d a tambaga. m a s a pBrkunjungan Vlamingh itulah d i b i c a r a k a n s a m a t a n g . V l a m i n g h juga bercsrita k a h e b a t a n tarsabut. h a m p i r SBpuluh juta. s a t u h a r g a yang hBbat jika diingat m a h a l u a n g z a m a n itu. Ia m a n g a t a k a n b a h w a K o m i s a r i s itu tBrkBJut mBlihat h i a s a n h i a s a n disinggasana Ratu saperti melihat m a t a h a r i silaunya. penulis F. d a n beberapa m a k a n a n kacil dari p a d a s a y u r . D i s a n a d i a d a k a n j a m u a n m a k a n .DOD gulden BBlanda. Leupe mangutip k a s a n . V l a m i n g h mBncBritakan b a h w a . D i p a r i n t a h k a n n y a s u p a y a n y o n y a tBrsBbut datang b e r a m a h r a m a h a n d a n g a n n y a p a d a satu a c a r a yang tBrsandiri. T a m u dibBri persalin p a k a i a n AcBh. i a l a h b a h w a S u l t a n a h Taj'al-'Alam ada m e n d e n g a r h a h w a h e r s a m a J a n H a r r n a n s z yang a k a n ditinggalkan manjadi w a k i l tetap BBlanda di AcBh. TBntang k a h a h a t a n singgasana. T a m u K o m i s a r i s setaraf dBngan L a k s a m a n a s a r t a orang b e s a r l a i n n y a s a m a .m a t a n g n y a .

bahwa BBlanda kstika itu pulang dBngan hampa tangan karBna yang dituju tidak tsrcapai. SBlain. "kata muluk dan muka manis". tapi bartBntangan dBngan itu orang-orang Islam India samakin manikmati pBrdagangan timah dangan AcBh dan SamBnanjung MBlayu. tidak dapat msnarima apa-apa. Tapi Sultanah sama sekali tidaklah mudah dapat dipBngaruhi olsh Vlamingh. and thB Company got only "fair words and friBndly faces". Tidak mBngherankan bahwa Belanda menjadi bingung. and stuff the country full with their piece goods' (arang-orang India Islam seBnaknya bisa beli timah timah itu di FBrak dan lewat begitu saja didepan pangkal hidung kita). tapi justru dBngan kebingungan itu tidak hentihentinya ia mBncari jalan lain. Indian Moslems) snap up all the tin in Psrak undsr our vary noses. Winstedt. Brian Harrison (260/ mangutip salah satu kesan-kesan Balanda masa itu: "The Moors (i. Maksudnya "Tahun 1B45 diparbuat pBrjanjian antara BBlanda dan AcBh. Early RulBrs of Psrak.C. Pahang and AchHh. katanya.Hanison.e. Banggali dan Fsgu (Birma) tidak dapat (249) • R. SBbaliknya V. Balsh dikatakan. X . Winstsdt mslanjutkan pula bahwa (ditahun bsrikutnya): "In 1B45 an agrssmsnt was made bBtWBBn tha Dutch and AcBh but in spitB of it Moors from India enjoyed tha tin trada with ACBII and thB Malay Peninsula. A Short History. WinstBdt (249) mengatakan antara lain: "Aceh would not lift a fingBr to persuade Psrak to give thB Dutch a monopoly". South-East Asia.D. KoromandBl.l .O. JMBRAS.3BB ACEHSEPAN JANGABAD BBlanda tsrpaksa bsrtindak "tagas" di PBrak. untuk mBnghindari kerugiannya. (2501 B. Karana konkurensi dBngan saudagar India dari Surat. J s l a s b a h w a Taj'al-'Alam tslah m e m a i n k a n diplomasinya yang tajam. . Taj'al-'Alam sama sekali tidak mau mendesak FBrak supaya mau mBmbsrinya manopali timah itu.

Sebab itu. Tapi ditahun 1B5D Balanda bBrhasil msndskati Acsh kambali. untuk mamhBritahu supaya pBrjanjian tarsBbut dipatuhi olah Sultan FBrak dan rakyatnya. Terpaksalah kantor itu ditutup (1B4B). Ferhubungan Aceh . TBrhadap tindakan ini. Sultan Taj'al-'Alam msnjawab surat Bslanda ini di bulan Desember 1B47 dimana disebut antara lain bahwa Aceh ingin mempsrlakukan segala bangsa asing sama mendapat kesempatan. Akibatnya Kantor dagang Belanda di Surat kena serbu.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3BB diatasinya.G. van Lijn mBngirim surat ks Acsh. kata Sultanah. Mungkin pula karena sebab sebab lain. Hasil parsBtujuan baru itu dipartegas olBh Sultanah dBngan mangirim utusan bersama Truijtman ke Perak. . Later DBlakang dari psrharuan haluan ini tantu ada. KBmudian G. Duta Truijtman tslah kembali dari AcBh dsngan rnemhawa surat perjanjian istimewa barhak mBmonopali timah psrak.Belanda sajak itu terkandas. BBlanda mencoba mBngadakan hlokade tBrhadap AcBh. Dan diingatkan pula bahwa Acsh SBndiri hanya dapat mBngambil timah pada yang sudah bisa diperoleh BBlanda. SBorang utusan iatimawa. Sultanah malakukan balasan. kantor Belanda di Acah ditutup. tBrmasuk Inggris juga. tidaklah ada jalan buat mandapat kesempatan yang istimBwa. msminta supaya Bslanda dibsri ijin msmbsli timah di Fsrak sEluas hak yang tBlah pBrnah dipBrolEh Portugis. Mungkin Sultanah mengatur SBsuatu rencana untuk manghadapi Balanda yang sudah mulai kuat kadudukannya. Akibatnya Inggris terpaksa tarik diri dari Acah. maka ditahun 1647 Bslanda msncDba mBrintangi msrBka dinsgEri-nsgEri itu sandiri supaya tidak msmbsli timah ks Aceh dan Perak.

Mungkin pula saudagar-saudagar asing mamegang peranan untuk mamparhasar katidak puasan tBrsabut. barhubung karana Sultan Farak (Muzaffar Syah II) adalah barkBluarga dangan marhum Iskandar Tsani. manantu Raja Ahmad (ayah juga bagi Iskandar Tsani). tapi rakyat FBrak sandiri tidak mau manjual timahnya kapada BBlanda. Dalam pada itu. Masa itu boleh dikatakan hubungan Aceh dBngan PBrak cukup baik. PBrjanjian tarsabut dianggap marugikan dan mBngurangi kahabasan Farak untuk mamilih SBndiri dangan siapa mBrBka herniaga. Sesudah dibikin pBrjanjian tersebut dan ditanda tangani oleh Sultan FBrak dan arang-orang besarnya pada satu pihak dBngan wakil Gubernur Jendral van Tijn di lain pihak. bangsawan yang turut ditawan kBtika AcBh manyBrang Jahor ditahun 1613. lalu dibawa pula kB Acah untuk disyahkan oleh Sultanah Acah barsama wakil Balanda. PBrjanjian itu ditanda tangani di Acah pada 15 Desember 1B5D. dan karana bantuan Acshlah maka Raja Sulung mandapat kursi kssultanan di FBrak. walaupun parjanjian pBmarintah dsngan pBinBrintah (Acah/Parak dangan BBlanda) sudah beres ditanda tangani. KarBna hubungan kaluarga ini. Fsrtarna ditBntukan bahwa BBlanda mBndapat monopoli timah di Parak. Untuk menegaskan diperincilah satu pBrsatu. suami Sultanah Taj'al-'Alam. . KBdua bahwa arang-orang Eropah lain dan India tidak diparbDlahkan berdagang kB FBrak. Harganya ditetapkan juga. Tidaklah haran jika sBtalahRaja Sulung manjadi Sultan Parak kedaulatan Aceh atas FBrak tBtap diakuinya. Cukai timah ditetapkan 11 dalam 14D. Muzaffar sabBlum manjadi Raja dikBnal dangan nama Raja Sulung Siak. Di AcBh Sulung dikawinkan dangan putari raja Muda Pahang. dan Sultan Muzaffar sBdia mBmatuhinya.3BD ACEH SEPAN JANG ABAD Memenuhi keinginan itu Sultan PBrak membuat psrjanjian dBngan Belanda bahwa ia mengaku memenuhi pBrjanjian Aceh/Belanda.

Latar bBlakangnya mungkin karBna BBlanda sadar b a h w a Truijtman yang mawakilinya disana tBrlalu caroboh dan agraBsif sakali dalam mBnakankan kBmauannya. hingga tiba waktunya keadaan sudah mengijinkan kembali untuk bertindak. PBrjanjian monopoli timah menjadi gagal. Tahun 1 6 5 2 Truijtman inilah yang pBrnah disuruh tangkap alBh Sultan KBdah dan sesudah mangaluar kan barpuluh ribu ongkoa-ongkoa bBrhasil juga dikBluarkan olBh BBlanda kBmbali.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B1 SBbagai tBrnyata kBmudian. bebarapa sardadu dan pBgawai BBlanda tawas dibunuh. . sBlain yang sampat rnelepas diri lari meninggalkan PBrak. Balanda bBrhasil ^ a n y a m b u n g pBrhubungan kBmbali dBngan PBrak. DBngan dipimpin TBmBnggung dan Syahhandar rakyat PBrakpun menyerbu loji dan pBrtahanan BBlanda. PBristiwa berikutnya mencatat bahwa w a k t u yang dinanti-nantikan BBlanda sudah tiba. Satu kali barhasil. KarBna BBlanda manggunakan kakarasan dan paksaan supaya hak monopolinya dipatuhi. Truijtman mBncoba kBmbali mangajukan usul kapada Sultan Muzaffar Syah FBrak supaya diikat lagi pBrjanjian dagang tBntang monopali timah itu. Tapi hasil BffBknya tBtap sBpBrti perjanjian J55D. Syahbandar dan Tamanggung Perak telah mBmagang pBranan panting mansntang parjanjian AcBh/Farak dan BBlanda. Diceritakan bahwa 7 DesBmbsr 1 6 5 5 ditanda tangani lagi suatu parjanjian meneguhkan pBrjanjian 165D dan 1 6 5 3 dangan suatu tambahan b a h w a sBgala kBrugian BBlanda a kibat SBrbuan rakyat tBrhadap lojinya dibayar ganti olah FBrak. Di Betawi BBlanda mangambil keputusan untuk m e n g a l a h saja dulu. Tanggal 15 DesBmbar 1 6 5 3 . maka terjadilah perlawanan beberapa bulan kBmudian (1651). maka ia manyangka akan bisa labih banyak mBndapat lagi.

d s m i k i a n k s p u t u s a n B e l a n d a di M a l a k a . Ini bBrarti bahwa dimasa Taj'al-'Alam armada Aceh tidak dapat dibanggakan lagi. . D i t u g a s k a n l a h k e m h a l i k e p a d a Truijtman supaya mengadakan blokade ssrentak. Tapi effsknya juga masih mBnyBdihkan Bslanda. Datuk Bendahara. Gubernur BBlanda di Malaka. Kantornya dissrang lagi olsh pBnduduk. DBngan tidak mengacuhkan sebarispun dari perjanjian itu. Jalan satu-satunya ialah mBmparkstat blokads dilaut. Perak terns mengirim timahnya ke Aceh dan saudagar-saudagar asing membanjir msnsruskan pEmbalian timah di Fsrak. Hasil perundingan. Dalam sedikit waktu saja. wakil Aceh di Perak tetap ditempatkan di Psrak. dipsrairan Acsh dan dipBrairan FBrak. hingga tErpaksa ditutupnya pula. karBna di FBrak panduduk sangat henci Belanda. ada mambuat catatannya. Truijtman bBrangkat DBrsama delegasi Acsh untuk bsrunding kB Jakarta. dBngan dua kapal perang BBlanda "Domburg" dan "Concordia". Bagaimanapun mBraka tidak mau menjual timah kBpada Balanda. Balthasar Bart. Aceh tidak dapat merealisasi keinginan BBlanda tentang Perak. Ferjanjian 1B55 ini disyahkan olah Taj'al-'Alam dihadapan 14 arang besar.3BZ ACEH SEPAN JANG ABAD BBlanda diberi t a n a h sepanjang j a u h n y a "tem- bakan mariam" untuk kantor dan gudangnya. Tindakan agressif BBlanda ini tampaknya tidak dapat diatasi oleh Aceh. Taj'al-'Alam sudah msngundang Truijtman BBrunding. MBngBnai peristiwa ini. beberapa tahun kemudian. Tapi alat-alat SBnjata yang digunakan tidak bDlah labih bes'ar dari lela. bahwa efiek pBrjanjian 1B55 masih tidak bBrarti suatu apa karsna tidak dipatuhi. Nampaknya kartu kBtika itu ditangan Belanda.

B l a k a d s yang tidak dapat d i t s m b u s itu. D a l a m t a h u n 1B5B B s l a n d a dapat m e n g a k a l i DrangDrang yang dapat dibujuknya dibebBrapa tsmpat yang s u d a h l a m a m a s u k -wilayah Acah di S u m a t r a B a r a t u n t u k mand u r h a k a k a p a d a Acah. B s l a n d a d s n g a n k a r t u yang b a g u s . rnBmbuat BBlanda mBndapat kBkuatan. T B r u t a m a ia i n g i n s u p a y a S y a h b a n d a r d a n T u m a n g g u n g F a r a k (yang kBmudian s u d a h manjadi Bandahara) ditangkap d a n d i h u k u m b u n u h . sangat m s r u g i k a n s k o n o m i rakyat. B s l a n d a s u d a h " m a i n " pula. . Tapi kBlamahan-kslsmahan bangsa Indonesia dibagian lain di kBpulauan N u s a n t a r a .t a h u n sejak 1B55 a d a l a h m e r u p a k a n t a h u n . Tapi panglima-panglima Acah tidak diam. Dangan m u d a h Balanda dapat mBnguasai tEmpat d i m a k s u d . m s n c a b a m e n diktBkan k B m a u a n n y a . Akhirnya Sultanah msngundang Bslanda mengadakan psrundingan. PBrundingan d i l a n g s u n g k a n di J a w a . Dibagian ssbElah S u m a t r a Barat. 1B57 dan SEtErusnya hingga t a h u n 1B53. s e s u d a h benteng B e l a n d a berdiri. SBluruh soal AcBh di FBrak ditinjau. M e m a n g t a h u n .t a h u n kegiatan Belanda t s r h a d a p Acsh. panglima-panglima itu pun m e n y s r b u bantang tsrsebut.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B3 Blokade tetap diperkstat olEh B s l a n d a tBrhadap Acsh di t a h u n t a h u n 1B5B. s s l u r u h B s l a n d a dicincang h a h i s . dan m s n i u s n a h k a n apa yang dijumpai. S u l t a n a h mEngirim dalBgasi hBrat. Sardadu-SBrdadu " b u m i p u t r a " s u d a h b i s a saja diparolahnya u n t u k diadu domba katampat-tampat y a n g m a s i h u t u h kBmBrdBkaannya. BebBrapa faktor lain didalam nagaripun tidak mengijinkan S u l t a n a h Aceh u n t u k berkEras.

DDD r s a l (ringgit " b u r u n g " ) . Acsh membenarkan hak manopoli Belanda atas timah P e r a k dan pernbagian Acsh dBngan B s l a n d a 1:2. walaupun bagian yang tBrjauh dari Acah masih bBrupa dB fakto. K s p a l a anti B s l a n d a di P s r a k yaitu T s m s n g g u n g . h a r u s d i h u k u m b u n u h . M a s a itu Gubernur J e n d r a l a d a l a h J o h n Maatsuijeker. Disamping itu BBlanda rn. Kantor dan gudang B e l a n d a di P e r a k yang pBrn a h dibakar arang F s r a k ditahun 165D diganti k s r u g i a n n y a s s b a n y a k 5D. Dua hasil bumi dan produkai Bxport dari bagian ini yang tarponting.huka front kBdua pula. H a r g a n y a ditetapkan. U p a c a r a rEsrni parsEtujuan d i l a n g s u n g k a n di Aceh. Samanjak BBlanda mBngatahui bahwa Salida sumbBr Bmas dan satalah Iskandar Muda .3B4 ACEH SEPANJANG ABAD yang dikatuai olah KaliMaliku'l-'Adil dsngan h a n y a k orang besar. Dan lagi pula antara raja-raja mudah saja dipartajam partantangan sBsamanya. delagasi Acah ke B e t a w i itu b s r a n g k a t dibulan Mai 1 6 5 3 . Sungguh bsrat sskali bagi Taj'al-'Alam untuk msngutuhkan kEdaulatannya zaman itu. T s m e n g g u n g d i b a w a kB AcBh u n t u k " d i a d i l i " saja. s e d a n g k a n b e n d a h a r a d i p e r k s n a n k a n mBmsgang j a b a t a n n y a t s r u s . PBrsEtujuan t a r c a p a i b u l a n SEptEmbEr 1 6 5 3 . B s n d a h a r a h a r u s di capDt. kakuasaan tBrsBbut sBdang mengalami pudarnya pula. kekuasaan Aceh yang tadinya meluas hingga ke BBngkulu. S s l a i n n y a tidak SEorang yang h s r h a k msmhEli dan m s n g E l u a r k a n t i m a h dari P s r a k . Dalam persstujuan. M e n u r u t catatan.Em. Tapi k s m u d i a n tuntutan ini tidak disstujui Sultanah. yakni lada SumatBra Barat dan amas dari Salida amat diingini olah KompBni. karBna kBbsncian tarhadap BBlanda tidak msrata dikalangan raja-raja IndonBsia. Hcufluun tvlluyiih (II S i m i n t c r a . Disabelah pantai Barat Sumatsra.

mBnampung hasil-hasil export lainnya dari situ. p a n g l i m a n y a A c a s . T u k u P u h u n . n a m u n g e r a k a n subversif BBlanda m a s i h berlanjut tBrus. ada pula yang bBrpan dapat bahwa dulunya sBbutan "Acah" adalah bBrasal dari •rang Minangkabau yang mandialekkan dari asal kata Acas. S e b u a h n a s k a h tulisan t a n g a n yang kini t s r s i m p a n di Farpustakaan Museum Pusat di Jakarta. dicBritakan sipangarangnya. "Dagh-RsgistEr" B s l a n d a SBndiri m e m b u a t catatan b a h w a ia tElah m e m a s a n g k a k i t a n g a n n y a yang b e r n a m a Raja Panjang di Salida. A d a p u n seorang yang cBrdik p a d a n Hgari F a d a n g itu bargBlar Sultan R a j a Lsnggang. garang tiada tarkira b a r a n g pBkBrjaannya. D e m i k i a n l a h pBrmulaan k a r a n g a n n y a . H a b b e m a dalam majallah TBG. 1BB5 XXX.m a t a . KarEna a d a n y a a k h i r a n " B h " .3BS ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA mangkat. A d a p u n yang oiBmarintah d i m a s a itu ialah AcBh s e m a t a . lalu k a p a d a a n a k istri orang Uada bBbas a d a n y a . (Acas disini a d a l a h AcBh). bagi " A c a h " . SBtBrusnya dapat d i r i n g k a s k a n . dBngan PBrmulaan sabagai herikut: " I n i tamba pri m B n g a b a r k a n tatkala nBgBri F a d a n g jolcing b a r h u n i . sejak beberapa t a h u n . tBntang cerita " R a j a P e r i a n g a n k a w i n ke nEgsri A c a s " ada pula mBnysbut-nyBbut tEntang g s r a k a n gslap B s l a n d a dari Cingkuk k s Fadang. M s n g s n a i peristiwa sebelah B a r a t ini. Bagian yang mBngBnai garakan galap tadi. peristiwa pulau Cingkuk a d a l a h tsrkBnal. b a n d a r jalong k e r a m a i . A d a p u n t u a n n y a . pBrgilah *a kapulau Cingkuk kBpada kampani bBrnama Mustakul". N a m u n tBntang ini tidak ada panBgasan). Balanda sangat mangidam-idamkan mBnguasai tambang Bmas Salida. W a l a u p u n komplot Belanda disana ditahun 1B5B s u d a h p e r n a h disapu bersih oleh Aceh. disamping mBnguasai rnDnopoli. N a s k a h tadi tslah p e r n a h dikutip olsh J . b a h w a d a l a m pBrtsmuan itu kompBni .

k s k u a s a a n A c s h diambil alih. D a n m a m p a r h a t i k a n isinya (diantaranya mengenai ke"garangan" panglima A c e h lebih d i t u j u k a n k e p a d a m a s a a l a h pribadi. BBlanda m a n y a n g g u p i m a n a n t a n g s e r a n g a n AcBh d a n m B m b a r i k a n pBngaruh- . sadang militar dan ekonomi ditangan Balanda.h i s t o r i B " d a r i a p a y a n g disBbut-sBbut "gshaimB-ovBrrEBnkamst". K a r e n a itu k a t a n y a panglima Aceh pergi k s A c s h mBminta tanaga tamh a h a n . T a r u t a m a tentunya dalam h u b u n g a n untuk m B n g B t a h u i " v o o r .336 ACEH SEPANJANG ABAD bermufakat dsngan Raja Lsnggang untuk msrEbut Padang dari Acsh. Sesudah putus mufakat akan mengadakan pertemuan Pagaruyung/Belanda Raja Lsnggang m a n s m u i panglima Acsh untuk mEngatakan b a h w a B e l a n d a a k a n m e n y s r b u F a d a n g . K a r s n a b a g i a n carita selanjutnya a d a l a h m e n g a n a i p a r a n g P a d r i itu. b u k a n tantang k s p a h l a w a n menentang Balanda.m a t a u n t u k m B l u m p u h k a n A c s h (bagi kspsntingan Bslanda) pada satu pihak dan m e m e r d e k a k a n pantai S u m a t s r a Barat dari k s k u a s a a n A c s h (untuk k s m u dian p i n d a h d i b a w a h pBngaruh BBlanda) dilain p i h a k . Painan 1B63. k e k u a s a a n p o l i t i k b a l i k k a P a g a r u y u n g . Bagian yang bsrcatat tgl. J a l a s n y a . MBnurut traktat F a i n a n ini. Raja Lsnggang menganjurkan supaya diajak barunding maharaja Pagaruyung. Sungguhpun dsmikian untuk msnghuhungkannya d s n g a n c a t a t a n l a i n s s d i k i t n y a n a s k a h ini a d a juga gunanya. m a k a ada kamungkinan b a h w a sipengarang mempunyai m a k s u d tartsntu dsngan catatannya. S e p a n i n g g a l n y a . Bslanda m s n d i r i k a n bsntsngnya dan Pagaruyung mElantik w a k i l n y a di P a d a n g . S a b a g a i b a h a n s a j a r a h s a b e t u l n y a c a r i t a ini b e l u m dapat d i k a t a k a n jelas. yang s a s a r a n n y a d i t u j u k a n s B m a t a ./bulan/tahun msngsnai " g s r a k a n " B s l a n d a di F a d a n g i t u S E b s t u l n y a s u d a h d i d a p a t d a l a m DaghrBgistsr k o m p e n i y a n g s a m p a i s e k a r a n g m a s i h dapat dipsriksa.

s e l u r u h monopoli skspor d i k u a s a i oleh Karnpsni 12511. P Valentijn. H a s i l p e r s e t u j u a n ini. Sal Mullsr (253) m a m b B n t u k k e k u a s a a n Belanda dipantai B a r a t S u m a t e r a a d a l a h Koopman (251. P e r m u l a a n Bmas ditamui disitu ditahun 1 6 6 5 tBlah m B n g h a s i l k a n galian s e b a n y a k 3DD pond. B a r p u l u h t a h u n k a m u d i a n . (252) 1253. tidak berarti m e n e n t r a m k a n lalu lintas diperairan pantai Barat. 1326. Tiku d a n Padang. 1B4B. B u k a n k a r e n a " b a h a y a b a h a y a " AcBh malulu. tapi tBrutama pula k a r a n a akibat monopoli itu partiot-patriat M i n a n g k a b a u tidak hBndak m e l e p a s k a n n y a s e e n a k saja dinikmati alsh kompeni. L a k s a m a n a B a l a n d a PiatBr dB Bitter m e m a g a n g p a r a n a n Panting d a l a m g a r a k a n a g r a s i n y a dipantai B a r a t ini. b a r u l a h s e r a n g a n Aceh dipatahkan. W. Sam. telah m e r u p a k a n tekad w a j a B s l a n d a yang tak aapat dicairkan lagi. Bijdragantot den kannla van Sumatra. buat sebagian h a s a r adalah barkat h a n t u a n parang gerilya dari s i m p a t i s a n penduduk M i n a n g k a h a u sendiri.A.J.Muller. M e n u r u t Dr. . Hat Painansche Contract. sambil m e n d i r i k a n bantang disitu. bagian Baschriivinfl van hat eilend Sumatra. Penyeranganp E n y s r a n g a n Acsh yang sslalu bErhasil n i E n g h a n c u r k a n bsntEng-bEntEng Belanda dihagian terssbut. Dari sana Balanda m e m a i n k a n intrigues. SBbagai t i m b a l a n n y a . Dud Bn Nieuw Indien. dan p a n g a r u h n y a rnEnjadi surut hingga w a t a s B a r u s saja. S em en j ak itu k e p u t u s a n Belanda u n t u k memotang p a n g a r u h Aceh dipantai Barat. A'dam.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3B7 p e n g a r u h n y a dari IndBrapura. Valentijn 12521 m e n g a t a k a n b a h w a F u l a u Cingkuk diduduki Belanda ditahun 1BB4. deLeeuw. Tantang pBristiwa pErkarnbangan disitu d i m a s a p e r m u l a a n m u n d u r n y a k e k u a s a a n Aceh. Tidak sedikit solider u n t u k m e l a n j u t k a n kontak dengan Acah mangusir kompeni. yang sejalan pula dangan kegiatannya diselat Malaka.

disamping ksdudukannya rssmi SBbagai Koopman di AcBh. dan sudah bBrhasil dirBbut. Tahun 1666. SBrangan tBrhadap IndBrapura. tapi rupanya ia tiuak sanggup mBmpBrtahankan tanpa rssiko. (Bart karsna ksahliannya ksmudian diangkat alBh Bslanda msnjadi Gubsrnur di Malaka). OBntBng itu terpaksa dilspaskan lagi ditangan BBlanda. .3BB Jacob GroBnawBgan. dan ssbagai "innaam" diangkatlah Tuanku Padang mBnjadi panglima disana. Tahun itu juga penduduk Fauh dengan beksrja sama dengan psmhesar Acsh menyerang benteng Belanda di Padang. tercatat bentengnya di pulau Cingkuk dipindahkan ke Fadang. Dimasa itu dikBtahui juga bahwa Belthasar Bart mBnjadi komisaris BElanda untuk AcBh. Tapi sesudah datang bantuan tambahan. Mullar mBngatakan. hBkas yang dissbut wilayah AcBh dipulangkan kBpada Minangkabau. FepBrangan AcBh dan Balanda yang waktu. Ssmula Bslanda bBrhasil msnduduki Salida. itu dikspalai olah Gruis barkBcamuk diluar kota. ACEH SEPANJANG ABAD T i d a k ada panjalasan a p a sabab disebutnya hagitu. supaya tsrjamin kBamanan dan darnai. Namun dikatahui bahwa ditahun 1B53. GroEnawEgsn pun tidak kurang ksahliannya memasang "Jaring-jaring" subvBrsif. Tiku dan Padang bBrhasil bagi Balanda untuk xnBngambil alih kekuasaan Aceh. GraEnswsgen menasBhatkan kspada kompsni supaya "pangkalan" msngadu damha raja-raja dipindahkan kepulau Cingkuk saja. kompeni tBlah rnsnampatkannya di Aceh. DBngan dipsralBhnya "teman-teman" sskutu Drang IndonEsia SBndiri. Gruis mampargunakan ksssmpatan berparang kBtika hari J u m ' a t salagi kaum Muslimin ingin bBrsambahyang. Dalam tahun 1662 disamping membawa delsgasi tsrang dari Acsh iapun membawa "delBgasi gBlap" dari Fadang untuk bsrunding dsngan GubBrnur Jandral MaBtBuaykar SBorang pBmbasar Balanda yang manjadi psngatur rsncana untuk memusnahkan Acsh.

h u k u m a g a m a yang dijalankan. dan Iain-lain. Belanda berhasil m e n g u a s a i k e m b a l i apa yang s u d a h diamhilnya. L u m p u h . A g a m a I s l a m m a s u k ka SumatBra B a r a t u n t u k sabagian b a s a r datangnya dari Acsh. J i k a tidak k a r s n a r a s a simpati ini. m u n g k i n k s k u a s a a n Aceh dipantai-pantai SumatBra B a r a t s u d a h l a m a b e r a k h i r sebelum B e l a n d a datang. tapi sia-sia. dan ini b s r l a n g s u n g dBngan m u d a h k a r a n a b a n t u a n solidBr mBndaru dari r a k y a t dari TBrusan Bajang. S a c a r a r i n g k a s n y a .p a r a h u dagang dari Acah. Sardadu Belanda terus rnenerus ditambah dari B e t a w i unt u k m e m p e r t a h a n k a n P a d a n g . di S u m a t e r a B a r a t ini. Disamping itu F a u h dan U l a k a n a d a l a h pusat kegiatan pBngBmbangan a g a m a . 1BB3. PBngaruh Acah DBrpakak k s p a d a p s r k E m b a n g a n a g a m a dan simpati k s p a d a p s m h s s a r dan guru-guru a g a m a dari A c s h yang m s m h s r i contoh tsntang h u k u m . Dr. Ini m a r u p a k a n fakta . F a i n a n dan B a n d a r ID. d i a n t a r a n y a yang jelas a d a l a h di P a r i a r n a n . T a h u n 167D A c e h m e n y e r a n g Fadang. F s r s o a l a n n y a terletak p a d a a d a n y a k a u m avonturir y a n g ingin m s m a s u k k a n BBlanda sscEpat m u n g k i n . dapatlah d i s i m p u l k a n b a h w a berakhirnya pBngaruh Aceh d i s a n a b u k a n l a h akibat a d a n y a ketidak p u a s a n r a k y a t . l a m a sekali Belanda mencoba merabut P a u h . Lagi-lagi SBluruh pBrtahanan BBlanda d i m u s n a h k a n . PrastisB mBraka d i s a n a aungguh bBsar. A k i b a t n y a b a r u l a h s e s u d a h ditambah lagi s e r d a d u Belanda dari J a k a r t a . Schrieke mBngatakan.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 3BB Bagitupun SBrangan-sarangan Gruis tidak b a r h a s i l . m e n g a n a i pi si Acah. Dicatat juga olah BBlanda tBntang r a m a i n y a PBlabuhan P a d a n g d i m a s u k i olah p a r a h u . b a h w a " d a AtjBhschB invluad ta Wastkust. d a n 1 6 6 4 mBncatat p a n g a r u h .p a n g a r u h Acah yang b e s a r dibeberapa tempat dipantai SumatBra B a r a t itu. w a s dan oakniat tB ondarschattBn" (pBngaruh Acah dipantai B a r a t tidaklah dapat dipandang kBcil). Daghrsgister 1 6 6 1 .

In BBn rustig bazit kon zich dB Compagnia. tidaklah m a n g g e m b i r a k a n KompBni. hal. 157 s/d 179. dikatika dalarn t a h u n 1BB3 orang orang Aceh telah diusir oleh Balanda dan Malayu di S u m a t e r a Barat. 161. evBnwBl met v e r h a u g a n . tarutama mangBnai maju mundurnya perdagangan dalam wilayah kskuasaan Acsh di SumatBra Barat aklbnt rongrongan dangan Belanda. sajak hal. B s l a n d a tidak a k a n m e n c a p a i h a s i l n y a tanpa m s l a n g k a h i m a y a t mEraka yang bsrjihat. (Pangaruh Aceh telah h e r a k h i r . AtJBhsche invloadan ar nog langan tijd n e w B r k e n " . B s l a n d a tslah r n s n g g u n a k a n s s t s n g a h k a u m avonturir yang tadi bBrpEngaruh di pantai-pantai S u m a t s r a B a r a t u n t u k m s n g u s i r p s n g a r u h Acsh. Csrita yang mBngatakan b a h w a ssjak itupun m a s i h saja tsrjadi ganti hsrganti k s k u a s a a n atas tsmpat-tEmpat panting di S u m a t e r a Barat. Prolegomena tot een sociologischB studio ovBr the volkan van Sumatra.B. N a m u n u n t u k tidak mBmungkiri kBbanaran SBj a r a h . in 1 6 6 3 a n latBr w a r d e n de AtJBhar door MaleiBrs an Hollanders v a n S u m a t r a ' s W a s t k u s t v a r d r e v e n . Dr. die Br als suzerain Atjah's plaats h a d inganomBn. Dipantai B a r a t d a n dipantai T i m u r t a r m a s u k SBlat M a l a k a d a n nBgari-nBgari disBbBrangnya.4DD ACEH SEPAN JANG ABAD apa sEbabnya p s n g a r u h Acsh tidak m u d a h r a p u h . haruBlah juga diakui b a h w a AcBh tBlah t a r p u k u l didua front. F s n g a r u h . . a n t a r a B a l a n d a / a l a t n y a disatu pihak dan A c a h / p a n d u d u k dilain pihak tidaklah di lebih-lBbihkan s a m a sekali. (254) KetBrangan ini s u a t u p e n g a k u a n dari p i h a k Balanda sandiri. h a h w a s e s u d a h t a h u n 1BB3 p s r l a w a n a n p s r l a w a n a n digiatkan t s r u s . SchriskE m E n y i m p u l k a n p a n d a n g a n B s l a n d a di S u m a t s r a B a r a t itu SBsudah pBngaruh AcBh dapat diakhirin y a a n t a r a lain SBbagai hsrikut: "Mat dB AtJBhschB m a c h t w a s hBt n u sposdig gadaan. Lengkapnya psranan AcBh terdapat dalam Bah III.Schrieke. Tapi u n t u k memiliki S u m a t e r a Barat itu sebagai pengganti k s d u d u k a n k s d a u l a t a n Acah. (254) Dr.p s n g a r u h Acsh m a s i h bsrsEmi bEbsrapa w a k t u l a m a n y a ) .

Maskipun dBmikian ini tidak bi'rarti bahwa perlawanan Psrak terhadap Bslanda audah' tarhBnti. Sengaja dicaritakan sadikit luas tBntang parkBmbangan monopoli dan parniagaan dari kompani itu. Dengan ini. Sultan Mahmud Iskandar Syah (1654-172D) sudah membuat parsetujuan sandiri langsung dBngan Gubernur BBlanda di Malaka. dan tantang bagaimana Acsh manghadapinya. Akibat kBgag-'Alam untuk bBrtahan pada yang . ParsBngkataan naasih barsambung dan par) n a n a n masih lanjut. malalui kBgiatan-kagiatan dagang. BebBrapa puluh tahun lagi sesudah kBsan yang dicBritakan dalam karangan lampau. Dalam bulan April 16BD.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 4D1 Tahun 1B65. Tapi untuk tidak manjBmukan baiklah disimpulkan saja sacara ringkas. satu kBrugian basar lagi bagi Aceh. b a h w a pada akhirnya pBngaruh Aceh dikerajaan Farak (sebelah Malaya) itu tBlah tamat pula sama SBkali. masih banyak bBnar lagi yang dapat dicatat khusus mangBnai hubungannya dBngan Acah. Tahun 167D. BBlanda talah mBncatat hahwa ia sudah barhasil m e m i l i k i monopoli dagang dipantai SumatBra Barat. tfiifth dilangsungkan lagi sarbuan Qrang PBrak tarhadap &sM18ilg Balanda. ialah di SumatBra Timur. Kamundtifeh ialri lagi. yang kaya banar dBngan timahnya itu. untuk dipahami bahwa dalam waktu tarsBbut adalah mBrupakan periode BBlanda mBmbantuk kBkuatan (machtsvanning)nya yang basar. tsrmasuk penguasaan tBrhadap emas. Satiap auksBS yang tarcapai ditantukan olah hasil pBrdagangan tBrsabut. Sebetulnya mengBnai parguletan dagang itu dari tahun katahun dapat dicBritakan lagi sampai kapada kBsan yang sakacil-kacilnya. maupun di front sabBlah Salat Malaka. baik di front sabBlah pantai barat Sumatera. tBrutama tBntang pargulatan mangu aaai Farak. kompBni tBlah mBnguasai galian dan Bksploitasi amas Salida. Satu diantaranya dapat dicatat bahwa ditahun 16SD atas pimpinan Panglima Kulub.

n y i a r k a n benih fitnah b a h w a ia ingin b a r s u a m i BBlanda. Keuletannya msngagumkan lawannya. t a r p a k s a l a h BBlanda banyak mBmbangun kapal-kapal parang untuk mempBrkatat b l o k a d e n y a disskeliling Acah. Sebpgai tBlah dicatat.Miisu Xuru'l 'Alum Taj'al-'Alam mangkat pada tanggal 2 3 Dktabar 1675 digantikan olah wanita juga putari bangsawan.4D2 ACEH SEPAN JANG ABAD s u d a h ada. S u n g g u h p u n h u b u n g a n dari S u m a t s r a Tirnur m a s i h terns d i l a k u k a n . yang s u d a h b a r t a m b a h k u a t dan tajam kukunya. tidak m a n c a p a i hasil s a m a sakali.C. k a m a m p u a n n y a mBmBrintah c u k u p m s n g a g u m k a n . Behsrapa t a h u n SBsudah ia m a m s r i n t a h . KBkuas a a n A c s h yang sBmanjak itu m a s i h ada. Acah lBhih rBpot lagi dangan psristiwa-pBristiwa d a l a m nBgBri. sebab jika SBdikit s a j a p u n ada k e b s n a r a r m y a atau jika " i d e e " nya sajapun ada tBrsimpan didalam hati Taj'al-'Alam tBntu ia tidak a k a n bisa l a m a lagi mBmBrintah sejak itu.w i l a y a h b a n y a k tanggal. BBlanda tBlah m -ncoba-coba mBncari j a l a n yang kator. T a r n y a t a j a l a n kator B a l a n d a itu tidak m a m p a n . m B n y s b a b k a n D B U ditahun 1 6 6 S mBndapat kasBmpatan pula u n t u k mBhapaskan diri dari AcBh. Tanggal 2 3 Dktobar 1 6 7 5 Taj'al-'Alam m a n g k a t . B s n a r w i l a y a h . K a r a n a tidak m e m p a n fitnah. tapi j a n g a n d i l u p a k a n b a h w a yang d i h a d a p i n y a w a k t u itu adalah V. n a m u n k s k u a s a a n da fakto a g a k n y a SBJak m a s a itu s u d a h hingga w a t a s T a m i a n g saja. B s l a n d a SBndiri tBntunya t a h u h a g a i m a n a raja-raja di AcBh m s n g a l a m i n a s i b m s n y s d i n k a n k a l a u ada saja " j a l a n " nya u n t u k diamhil t i n d a k a n alBh takoh-takah t e r k e m u k a dan r a k y a t . B a l a n d a m B n y i a r . . dipantai B a r a t ialah hingga B a r u s dan dipantai T i m u r hingga pBrbatasan Siak.D. Sasudali Taj'al-'Alam m a n g k a t itu. her .

SBbab-sshabnya tidak dicBritakan. dilantik r a t u itu SBbagai l a m b a n g . b a h w a N u r u ' l . a d a barbagai p a n d a p a t tBlah d i k e m u k a k a n orang asing SBbagai rBaksinya. M a s a itulah k a t a SBtangah pencatat sajarah dihentuk TIGA SAGI. M a a a N u r u ' l . damikian pula mangBnai a d a n y a fungsi Drang-arang K a y a yang 12. yang j u m l a h n y a bergantung dBngan b a n y a k m u k i m yang hergabung.b a r a n g p u s a k a p u r b a k a l a p u n turut m u s n a h . K e d a l a m .ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 4D3 n a m a Sri P a d u k a PutroB dangan galar S u l t a n a h N u r u ' l ' A l a m N a k i a t u ' d d i n S y a h . Sagi-sagi itu ialah. masingm a s i n g P a n g l i m a Sagi bBrkuasa p s n u h . DBngan p e r s e t u j u a n mBrBka. TBntang a s a l m u l a tsrciptanya sistim Tiga Sagi. B a h w a p a m b a g i a n Tiga Sagi ini tBlah d i l a k u k a n d i m a s a N u r u ' l ' A l a m disabut juga d a l a m " H i k a y a t AcBh". kBbanggaan AcBh pula w a k t u itu. s a l a m a t a m p i ini d a l a m i k a t a n satu ia a k a n dapat m e m b e r i manfaat k e p a d a yang m a m e r l u k a n n y a .' A l a m . Yang JBIBS dikatahui ialah b a r a n g . r u p a . I a mBmBrintah h a n y a dua t a h u n lBbih d a n lalu mBninggal. pBrtama b e r n a m a 2 2 m u k i m . Ada petunjuk yang m e n g a t a k a n . PBmBrintahan sahari-hari d i s a r a h k a n k a p a d a tiga P a n g l i m a Sagi. satu d a n g a n lain tsrjalin didalam s u a t u p e r p a d u a n k o m p a k .r u p a n y a SBparti tampi yang barsegi tiga. Masing-masing Sagi tBrdiri dari b a b a r a p a m u k i m . n a s k a h s i m p a n a n Inggris. talah tBrbakar.R a h m a n yang dibangun alBh S u l t a n I s k a n d a r Muda. ' A l a m mBndapat k e s s m p a t a n n a i k tahta u n t u k m e n g a t a s i s u a t u psrBbutan k s r a j a a n yang m e r a s a b s r h a k m e w a r i s i . MBsjid R a y a B a i t u ' l . i s t a n a p u n turut tBrbakar h a b i s . dan katiga 2 5 m u k i m . BBrsama mssjid. . s a l u r u h h a r t a k s r a j a a n yang b a r h a r g a m u s n a h mBnjadi abu. kBdua 2 6 m u k i m . Sagi itu h s r d a s a r mufakat.

adalah suatu contah dari kemajuan psmsrintahannya". Thomas Braddell (2BB) melihat dari sagi kemajuan. Tiga Sagi. Dsmikian Braddall. (a proof o! internal improvBmEnt) yang lebih dititik beratkan meninjaunya SBbagai kemajuan konstitusionil. Dari Tampi mi dipargunakan tamsilan mengenai tungsi Tiga Sagi di Aceh bahwa mereka adsfah suatu alat yang maha penting bagi kehidupan.404 ACEH SEPANJANGABAD Tampi. h«l. 2 2 . "FBmbBntukan Tiga Sagi di Aceh Besar dsngan pembagian lagi beberapa rnukirn untuk bawahannya. Ia bsrpsndapBt pambaruan itu adalah bagian tarpanting dalam babak sajarah Acsh. Dibentuknya suatu badan tBrdiri dari 12 orang-arang besar untuk murioukung (255) Thomas Braddell: On the History at Achaan.

umpamanya bahwa fungsi Panglima Sagi diadakan. H. zaman dimaksud diparlukan suatu "balance of power" atau imbangan kekuasaan antara sovBrBign dangan tokoh-tokoh atasan yang bBrpBngaruh m a s a itu. ia hBndak manunjukkan bahwa m a s a dua ratus tahun yang lalu. Tapi Valtman berpandapat b a h w a faderasi Tiga Sagi diciptakan karBna didasak olBh suasana lama sBbalum Nuru'l-'Alam. kacuali hanya disatu nBgara.m u k i m dangan Tiga Sagi itu labih banyak dititik bBratkan untuk manilik dari sBgi buruknya. Van LangBn (256) mBnyabut bahwa sistim Tiga Sagi dibentuk olah Sultan untuk msnsguhkan pangaruhnya atas marBka (Prang-orang Besar). adalah justru SBbaliknya dari yang dianggap olah Van Langen. adalah karana kaadaan mamaksa. yang di Eropah m a s a itu balum didapati. yakni untuk meneguhkan pBngaruh PanglimaPangUma Sagi itu SBndiri tBrhadap Sultan dan Drang-orang Basar 12. (256) K. MS). Da Inrichting v a n hat Staatsbnstuur londsr hat Sultanaat. mBnurut pandangan BBlanda. sBbBlum Eropah SBndiri mangBnai damokrasi. Kalau boleh ditarik labih luas dari pBndapat Braddell ini. Tapi herlainan dari pandangan Inggris.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 405 utuhnya kBsulitan yang talah bBrhasil dibebankan kBpada golongan wanita selama 6D tahun. (maksudnya di England. MBnurut pandangan itu. adalah suatu sistim PBmBrintahan kanstitusionil. . DBngan ini hBndak ditunjukkan b a h w a Taj'al-'Alamlah yang mambutuhkan sssuatu jaminan untuk mandapatkan dukungan selama memsgang tampuk kBrajaan. van Langen. pendapat BBlanda tBntang m u n c u l n y a fedsrasi m u k i m . yang gunanya. F. menurut Valtman. di Aceh audah dilaksanakan suatu damokratisaring PBmarintahan yang dilannarkan atas dasar musyawarah. Dari lain hikayat Acah disabut pula bahwa pembentukan Tiga Sagi sudah tBrjadi m a s a marhum Taj'al-'Alam.

yang talah dipBrintahkan olBh ulubalang d a n g a n m a k s u d tBrtBntu. Tapi V s l t m a n tidak SBpBndapat n a m p a k n y a dBngan s a r j a n a Hurgronjs itu. b a h w a d i b a w a h Sultan I s k a n d a r Muda. Sagi yang tiga ini b s r i k u t ulubalang-ulubalang yang m a s u k b a w a h a n n y a s u d a h l a m a d i a d a k a n . Ssbah itu k a t a n y a b a h w a p B m b s n t u k n y a ' T i g a Sagi paling cBpat tsrjadinya m a s a Taj'al-'Alam mBmsrintah. D i m a s a pBmarintahan N u r u ' l . h a h w a Polim a d a l a h k a t u r u n a n I s k a n d a r Muda. TBuku I t a m mBmp u n y a i dua a n a k laki-laki. Dleh I m a m G1B JBuang. ibu P a n g l i m a Folim yang ditangkap Balanda. Ia m s n g a t a k a n . l a m a sebeluni Sultan-sultan p r a k t i s d i t s m p a t k a n d i b a w a h p s n g a w a s a n mBrska".' A l a m bBrtamhah taguh p s n g a r u h Panglima-panglima Sagi. S u l t a n a h y a n g SBIBIU dijatuhkan dan Panglima-panglima Sagilah yang m e n e n t u k a n sandiri pBnggantinya. sebab itu TBuku I t a m manggant i k a n n y a jadi k a p a l a m u k i m Ela JBUBng. yang tua b e r n a m a T a u k u M u d a . TBuku I t a m diangkat jadi a n a k angkat. K a t e r a n g a n yang diperoleh kBmudian olah VBltman kBtika m s m a r i k s a m a r h u m Pocut A w a n . k a r s n a marBka b a r h a k m e n e n t u k a n siapa orangnya yang menjadi rajar a j a " . yaitu P a n g l i m a Sagi m u k i m 2 2 . k e k u a s a a n staat didalam staat tidak m u n g k i n h s r l a k u . PrafBssor S n a u c k Hurgronja bBrkata tBntang inii " D i b a w a h pemBrintahan raja-raja pBrampuan y a n g lBmah. m a k a Panglima-panglima Sagi tBlah juga mBndorong k e m a u a n n y a b a h w a sstiap pBnggantian raja h a r u s l a h turut ditBntukan alsh Panglima-panglima Sagi. m e n j e l a s k a n . V a l t m a n mBnaliti pula r i w a y a t hidup P a n g l i m a Polim SBndiri.4DB ACEH SEPAN JANG ABAD Labih j a u h VBltman m e n u l i s SBbagai bBrikut: "SBbagai tBrnyata bBrikut ini. KBtika ia mBninggal tidak b s r a n a k . I s k a n d a r M u d a mBmpunyai SBorang a n a k laki-laki dari gundik b e r n a m a T a u k u Itam.

h u n m a d a brBngan da gout BBBr v a r a c h o l a n hial dBn an rBlatBardBn. m a k a dapatlah dibBnarkan. MarBka t e l a h m a m b a w a Bmas. d i m a s a S u l t a n Taj'al-'Alam. T a h u n ini m a s u k ka . oock h a d d a n daar dBsa j a a r a 3 EngelsB. dat dar Atchinss ConninginnB saar k r a n c k laghandB h a a r hof Bn kBrck. tidak b a n y a k l a h y a n g dapat dicatat m a s a N u r u ' l ' A l a m m e m e g a n g t a m p u k k s r a j a a n . Atas d a s a r csrita y a n g dipsralBh VBltman dari surnbar Pocut A w a n itu. Yang m u d a bBrnama T a u k u Muda Sa'ti L a m Cot.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 4Q7 S u a r a . tapi d i s B r n b u n y i k a n h s n a r . KarBna ia a n a k abang Taj'al-'Alam itulah m u l a n y a T a u k u M u d a Sa'ti dibBri gBlar Polam (artinyai abang). 1 DaBns. l a l u . T i d a k l a h ssbBlumnya. K a r s n a m a s a n y a m a m e r i n t a h dBmikian singkatn y a . 1 B a n t a m s . TBuku Muda Sa'ti ini dipilih d a n g a n s u a r a bulat olBh p a r a kBpalak a p a l a 2 2 m u k i m u n t u k manjadi kBpala fadarasi mBraka. Bsgitupun b a r g u n a juga d i p e r h a t i k a n SBdikit lagi s u a t u c a t a t a n dalam "DaghrsgistBr" BElanda ditahun 1 6 7 7 . i s t a n a n y a d a n " g B r a j a n y a " . tBlah tiba halik dari p s l a y a r a n n y a dari AcBh. Catatan tersshut b s r t a n g g a l 11 DBssmhBr 1 6 7 7 bBrbunyi sshagai bsrikut: " D a t dB VBBrtuygBn dBr ChinaBzsn an Malajars diB. K a r s n a tidak a d a daBrah yang d i p s r i n t a h n y a . tBrksnal ssorang yang gagah p s r k a s a . Artinya: " b a h w a pBrahu-pBrahu arang Tionghoa dan MBlayu yang bBrasal dari BBtawi d a n BantBn. b a h w a sistim Tiga Sagi d i a d a k a n paling cepat d i z a m a n Taj'al-'Alam. v a n Athin q u a m a n . dagalijks op B a t a v i a Bn B a n t a m thuis haarandB. an 4 MoorsB BchaBpJBS tan handBl gBWBBst". MarBka m a n B r a n g k a n h a h w a R a t u AcBh sangat m a n d a r i t a akibat k a h a k a r a n b a s a r y a n g m a m u s n a h k a n sagalanya. door d a n b r a n t ' t ' BBnamaal vBrnialt w a s . mBnggantikan a y a h n y a jadi I m a m Ulubalang.

Tapi ada catatan tBntang kedatangan utusan dari luar nBgBri beberapa kali: yaitu dua kali utusan Inggris dan SBkali utusan Syarif (raja) Mekkah. Ia diganti oleh putsrinya yang bBrnama FutroB Raja SButia dBngan gBlar Sultan Inayat Zakiatu'ddin Syah. datang dari Madras. dari pada mBrBka lahir Futroe Raja Ssutia ini. Utusan Inggris datang dari India pada tahun 1BB4. Tapi kurang JBlas siapa sabatulnya Sultan Muhammad Syah itu. 1 kapal dangan k a p e n t i n g a n berb a h w a k a p a l . Permintaan itu ditolak msntah-mentah oleh Sultanah. Utusan Inggris itu. Tapi mamparhatikan butir jawahan. Taj'al-'Alam digantikan Nuru'l 'Alam yang hanya dua tahun msniBrintah. DicBritakan hahwa kBpada utusan dinyatakan. Juga masa psmerintahan Inayat tidak diketahui banyak. untuk maminta supaya Inggris dibBri ijin mBndirikan kantor dagang yang diperteguh sendiri dangan bBntang. bahwa ratu sandiri pun tidak akan diijinkan rnandirikan bantang di Acah jika mambahayakan kspantingan nagara.4DB ACEH SEPAN JANG ABAD kapal Denmark. 1 Banten. Utusan itu bBrcarita sesampai di India bahwa Sultanah ini auaranya kBraa dan badannya tagap. ada alasan untuk mBngatakan bahwa utusan diterima aleh arang-orang . mBnurut catatan suami Nuru'l-'Alam ialah Sultan Muhammad Syah. Nuru'l 'Alam maninggal tanggal 23 Januari 167B. SBkian..k a p a l yang Aceh sakitar 1 atau dua Aceh 3 b u a h k a p a l InggBris. rnemhawa mandat dari pemBrintah jajahan Inggris disana. Catatan labih luas lagi tBntang ini tidak diperolBh. yang tBrdiri dari tuan-tuan Drd dan Cawlay. Dapat ditaksir b a r u datang itu b a r a n g k a t dari b u l a n yang lalu. Masa Inayat Zaklatu'ddin Syah SBbagai ditulis diatas. dan 4 k a p a l Gujarat dagang".

b u k a n olah r a t u sandiri. . msnBtapkan siapa yang S i n g k a t n y a dapat dijelaskan s u s u n a n pBmBrint a h a n di A c s h sBbagai bBrikut: Sultan namBrintah dangan dibantu oleh 12 arang mentari-mentEri (dBngan b s r b a g a i titBli Kali M a l i k u ' l 'adil. MsrEka m s n g a t a k a n s u a r a b s s a r . F a r d a n a MantBri. M a r a k a bolsh jadi disambut dsngan a m a r a h . K h u s u s niangenai pBmBrintahan u n t u k Aceh BBsar. 1BBB. d i s u s u n (257) William Dampier. A n t a r a lain didalam b u k u n y a yang b a n y a k dibaca (257) didapati k e s a n . Csrita DampiEr ini m e r u p a k a n s u a t u petunjuk pula. Katanyai " T h i s country is govBrnad by a Quean. b a h w a k e k u a s a a n P a n g l i m a Sagi yang disBbut-SBbut diatas tadi dalam h a l s s h a r i . Masing-maaing MBntBri bar k u a s a d a n bertanggung j a w a b d i l a p a n g a n n y a .m a s i n g dangan h a k d a n k s k u a s a a n basar). S y a h b a n d a r d a n SBbagainya).ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 4D9 basar.u t u s a n mEngalami l a n g k a h kiri dalam p s m h i c a r a a n n y a . S a l a h saorang'pBngunjung Inggris lain mElav/at k s Acsh disskitar m a s a S u l t a n a h ini m E m s r i n t a h ialah William DampiEr.k s s a n n y a s s p i n t a s lalu tantang AcBh. Mungkin P a n g l i m a Sagi itu b a r u terlihat b e s a r n y a kBluar pada w a k t u seorang Sultan atau S u l t a n a h m a n g k a t . L a k s a m a n a .h a r i tidak barsifat m e n e n t u k a n . (Nsgsri ini dipErintahi oleh saorang ratu. TliEy act in tha s e v e r a l prscincts w i t h grsat p o w e r and authority". u n d e r w h a m tharB are 12 Drang K a y a s or GrBat Lards. A N e w VoyagB Round thB World. Jadi hanyalah untuk berhak menggantikannya. bolsh jadi pula d i s s b a b k a n b a h w a u t u s a n . B a r d a s a r pandapat ini m u n g k i n b u k a n S u l t a n a h sandiri l a w a n u t u s a n Inggaris bsrunding. d i b a w a h n y a ada 12 Drang K a y a a t a u F a n g a r a n Agung. M B rska manjalankan kBkuasaannya dalam bidangnya m a s i n g .

BKI. MBnurut utusan Syarif Mskkah. Karena cerita kutipan Dr. NBgBri ini sadang dipsrintah alsh saorang wanita. Dr. Snouck Hurgronje. Hurgronje itu cukup msnarik. Een Makkaanache gaaantachap near Atjah in 1BPJ. (258) Dr. Karsna itu. ada baiknya diturunkan sspsrlunya: "Masa Syarif Sai'id mEmsrintah (1BB2—1BB4) tsrjadi lagi pBristiwa mBnarik SBbagai bBrikut: Ayahnya Syarif Barakat bsrcadang mEngirim bingkisan kspada Sultan India (Sultan Mogol Akbar AurangzEb). Tiap Sagi mBrupakan bagian dari tungku tiga saJBrangan. Snouck HurgronjE mBnceritakan dari bahan yang diparolahnya "Biladel J a w a " . siutusan memutuskan sendiri untuk berangkat saja ke Banda Aceh. Tiap Sagi dikBpalai oleh seorang Panglima. Ratu menitahkan supaya utusan tinggal dulu di Acah sebab Ratu ingin mBngirim bingkisan balasan.41D ACEH SEPANJANG ABAD menurut sistim Tiga Sagi. Ratu amat gambira^ menBrimanya. SBtiha disana dipBrsBmbahkan bingkisan tsrssbut sambil rnsnjslaskan bahwa bingkisan itu adalah kiriman Syarif Barakat.m-S. tidak pula tsrtarik untuk mangatahui bingkisan yang dibawanya. kBkuasaannya yang utama adalah untuk mBnatapkan ahli waris kBrajaan. Sultan (India) tidak ingin mBnsrimanya. Acsh pada waktu itu berada dalam keadaan makmur. Jika kesan ini dapat dijadikan pegangan. Raja Makkah. barada di India sampai empat tahun lamanya. Nyatalah tidak sia-sia disampaikan kspadanya. . (258) bahwa utusan yang dimaksud adalah utusan Syarif Burakat yang datang ka Acah pada tahun 1BB3 kstika Sultan Inayat Syah mErnErintah. Yang mEnjadi utusan sipsmbawa bingkisan itu adalah El Hajj Jusuf E Qudsi. akan tetapi mengalami stabil. dan untuk mBnyiapkannya parlu waktu. Mengenai utusan Syarif Mskkah. Aceh masa psmErintahan perempuan tidak mundur atau menurun.

m E n y s b a b k a n s m a s . S s b a g a i t a m b a h a n . terjadilah s u a t u m a l a p s t a k a . lampu lilin.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 411 Kstika u t u s a n b e r a d a disana. k a y u alu.14 S s p t s m h s r 16B3). juga u n t u k MBdina dikirim s s k a l i a n t s m p a y a n w a n g i . Golongan Syarif-Syarif m s n u n t u t s u p a y a 3fa dari h i n g k i s a n dari A c s h itu disErahkan kBpada m e r e k a .w a n g i a n d a n lilin. R a t u lalu m s m s r i n t a h k a n s u p a y a srnas bBrbsntuk m a n u s i a itu turut dikirim h s r s a m a b i n g k i s a n u n t u k Syarif M s k k a h . tapi d a l a m pangartian h a h w a itu a d a l a h p e m b a r i a n dari Syarif Basar kBpada mBrBka. dua t e m p a y a n w a n g i . d i a d a k a n p e r s e t u j u a n s e m e n t a r a . Soal k B s a l u r u h a n d i p u t u s k a n olah P a n g l i m a Sagi dangan m u f a k a t b a r s a m a mBraka. S s b a g i a n e m a s itu tsrdiri dari srnas u r a i (emas m u r n i ) .w a n g i a n .m a s i n g bBrhak d a n bBrkuasa. M u k i m dikBpalai olah ulubalang. yaitu s a l a m a b u l a n p u a s a b i n g k i s a n itu d i s i m p a n d i r u m a h Syarif El H a r i t h . F a d a a k h i r n y a tarcapai psrsBtujuan b a h w a golongan pBmilik % diserahi Vz dari b i n g k i s a n itu. tiga " g a l y u n " Emas (pErahu p s r a n g mainan?) b s h s r a p a l a m p u gantung u n t u k K a ' b a h . U t u s a n tiba di M e k k a h k s m b a l i p a d a w a k t u Syarif Sai'id t s l a h mEnggantikan a y a h n y a mEnjadi raja. B i n g k i s a n itu tiba di M s k k a h p a d a b u l a n S y a ' b a n t a h u n hijrah 1DB5 (IB Agustus . k a s t u r i . S u l t a n a h m s n g i r i m pula ssj u m l a h uang s s d s k a h k h u s u s u n t u k di bagi-hagikan k e p a d a fakir m i s k i n di M e k k a h . . U n t u k u r u s a n d a l a m m a s i n g . U n t u k tidak m e r u w a t k a n . SElainnya ada lagi d i k i r i m k a n s s j u m l a h k a p u r h a r u s .E m a s yang b E r s i m p a n d i s a n a t a r l s b u r s e m u a n y a berobah b s n t u k n y a s s p s r t i t u b u h m a n u s i a . sedang Syarif sendiri tidak bBrsBdia m B n y a r a h k a n n y a . B i n g k i s a n l a i n n y a adalah: s s p a s a n g tErornpah e m a s bsrat^ nya mBnurut k a b a r a d a l a h 3 (tiga) qintar. sEhuah gsrsjaj?) t s r b a k a r . Kstika itu tBrjadilah p a r t i k a i a n a n t a r a s e s a m a Syarif yang b a r h a k m a n d a p a t b a g i a n 3/i dari SBluruh h a s i l di M e k k a h p a d a satu p i h a k d s n g a n p i h a k Syarif B e s a r Sa'id.

Kali Maliku'l 'Adil barangkat kB Mekkah bBrtanyalah hukumnya. PBrgulatan pada m a s a itu tBlah sampai sBdBmikian msmuncak. Inayat mangkat pada 3 DktobBr 16BB. Kalau tidak damikian. kBtika mana disBbut-sBbut b a h w a pada masanyalah masjid bBsar tBlah tBrbakar habis. apakah maksud sipangarang agaknya bukan gBrBJa tBtapi mBsjid Baitu'l-Rahman. Akhirnya Tiga Sagi menang. karBna mereka lBbih kuat nampaknya. Golongan pamarintah (para MBntari) mengingini supaya tidak lagi pBrBmpuan msnjadi raja. Maka diahgkatlah lagi seorang putBri b a n g s a w a n yang asalnyapun kurang jalas dikBtahui. tapi dimasa Inayat Syahlah mBsjid tBrbakar. Snauck HurgronjB mBncatat bahwa katika utusan Mekkah pulang tBlah turut juga utusan AcBh ka Mekkah khusus. . Yang tsrpBnting dalam m a s a ia ialah mBngBnai tumbu^nya gBrakan manantang perempuan jadi Sultan. balBh jadi bukan dimasa Nuru'l-'Alam. b a h w a wanita memang tidak boleh diangkat . karBna tidak dicatat ohm SBJarah. Sakian pBristiwa itu.Ia bBrgalar Kamalat Syah. tugasnya untuk mengawasi pembagian marata dari sBdakah-sedBkah untuk fakir miskin. Sabaliknya golongan Tiga Sagi ingin supaya parampuan tetap jadi pilihan. Segera juga datang surat dari Maliku'l 'Adil kB AcBh yang isinya mBngatakan. Dan jika mBsjid yang dimaksud. ada kBkaliruan tBntunya mBngBnai m a s a Nuru'1-Alam mBnjadi raja. sesudah kira kira ID tahun mamarintah.412 ACEH SEPANJANG ABAD Dsmikianlah psmbagian dilakukan dan ssdskah untuk fakir miskin dibagi-bagikan. Kurang tarang apa yang dimaksud dBngan garsja (kark). karana pBndapatpandapat yang dikaluarkan di AcBh sandiri bBlum mayakinkan pihak-pihak yang bBrkepsntingan. Ia mBmarintah hingga 1 6 9 9 . Sabaik ia maningal timbul ba haya perehutan tahta. SBhubungan dBngan hangatnya soal tarsehut.

yang olBh A r . Acsh Salatan (259) Istilah " A l . N a m a " F a n s u r " yang dirangkaikan dsngan "As-Singkil" manunjukkan b a h w a ada k a m p u n g bBrnama " F a n s u r " (bukar.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 413 mBnjadi Sultan.F a n s u r i As-Sinkili. SBorang u l a m a k a t u r u n a n A r a b .A. A k h i r n y a i a p u n jatuh. Ia k e m b a l i kB Aceh sekitar t a h u n 1 6 6 1 .R a n i r i d i n y a t a k a n zindiq (sesat). yang m a n g k a t s a t a h u n SBbelumnya. Penerbitan Leiden. jilid I huruf A. sedikit b a n y a k dapat m a n g e s a n k a n b a h w a ia (259) (260) Tahun lahir ini dikutip dari Encyclopaedia of Islam. tapi b a h w a ia tBlah h a r i k h t i a r u n t u k l a n g s u n g nianuntut ilmu a g a m a kB t a n a h Arab dan tidak sBkedar di B a n d a Aceh. I s k a n d a r T s a n i . Barus) yang m a s u k bagian Singkil <260i 'Abdu'r-Ra'uf rnsnuntut ilmu kB t a n a h Arab m e n u r u t ketBrangan sandiri m e n c a p a i m a s a IB t a h u n . Perhatikan juga katarangan bakaa G-ubarnur Acah. D a w a s a itu t a m p u k keraj a a n Aceh telah d i p e r c a y a k a n pada R a t u Taj'alAlam. Prof. S>ikh Abdu'r-Ka'nf As-Slnklll. Seorang lagi u l a m a putera Aceh yang berbobot int s r n a s i o n a l pada abad kE-XVII b e r n a m a selengkapnya: 'Ahdu'r-Rauf hin 'Ali A l .J a w i A l .J a w i " m a n u r u t psngertian m a s a lalu d i m a k s u d k a n Mslayu. bern a m a N u r u ' d d i n Ar-Raniri. telah b a r h a s i l m a m p a r a l a h kBpBrcayaan pBnuh dari Sultan I s k a n d a r T s a n i . . ditandai ohm pBristiwa p B m b a k a r a n kitab-kitah k a r y a S y a m s u ' d d i n P a s a i m a u p u n H a m z a h F a n s u r i . bBrarti b a h w a ia meninggalkan Acah pada t a h u n 1 6 4 2 . Tidak jelas a p a k a h 'Abdu'r-Ra'uf yang w a k t u itu sabagai saorang p e m u d a Singkel mengBtahui p e r i s t i w a tersebut. Tidak jslas a p a k a h a y a h n y a s s a r a n g p u t s r a MBlayu p s n d a t a n g kE F a n s u r . H. pangganti s u a m i n y a .Haajmy yang msngatakan ada kampung Fanaur dakat Singkel. lahir SBkitar t a h u n 162D dikata Singkal. 1BB0. SBgBralah tBrjadi g a r a k a n mBnjatuhkan Kamalat S y a h .

D i k a l a n g a n s a r j a n a Barat/BBlanda n a m a 'Ahdu'r- . yang n a i k Haji b a h k a n berm u k i m di M s k k a h . Dari k s t s r a n g a n n y a sEndiri d i k s t a h u i pula cukup b a n y a k guru-guru tBmpat ia mBncari ilmu. D i s e h a b k a n setiap t a h u n b a n y a k arang-orang dari Indonesia. d i s a m ping guru u t a m a n y a . m a k a tidak h s r a n jika tidak l a m a sstBlah 'Abdu'r-Ra'uf b a r a d a k e m b a l i di Aceh i a p u n m e n d a p a t tugas dari R a t u u n t u k m B n y u s u n s u a t u k a r y a yang bertalian dengan h u k u m . (Carita ini tidak JBIBB!) . Cara ini sekaligus dapat diartikan bahwa ia ingin mEnghilangkan k a r a g u . M a s a itu s u d a h 2D t a h u n l a m a n y a S u l t a n a h Taj'al-'Alam mBmBrintah. B a h w a ia tidak l a n g s u n g pulang kB k a m p u n g h a l a m a n n y a . KarEna R a t u ini s s a r a n g yang SBtia mBnjalankan h u k u m . sBdikit b a n y a k m s n i m b u l k a n d u g a a n h a h w a 'Ahdu'r-Ra'uf telah mBndapat u n d a n g a n dari S u l t a n a h s u p a y a m e m b u k a pBsantren d a n b e r d i a m saja diibukota. tapi m a m i l i h tBmpat diibukota B a n d a Acah. m u n g k i n l a h juga n a m a ' A h d u ' r Ra'uf s u d a h dikenal d a n d i p s r k s n a l k a n kBpada R a t u sejak ia m a s i h dipBrantauan itu. Begitu h a u s n y a u n t u k mBnikmati ilmu yang dilimp a h k a n alsh S y s k h A h m a d Al-Kusyasyi k a b a r n y a ia acap m s n d u k u n g guru ini n a i k tangga atau m s m b B r s i h k a n dan mBncium k a k i n y a. T a n a h Suci M e k k a h m a u p u n M a d i n a h .h u k u m I s l a m dan s s n a n t i a s a m s m u s a t k a n pBrhatian tBrhadap a p a saja yang dapat m s n i n g k a t k a n p B r k e m b a n g a n n y a . u n t u k m e n g e m b a n g k a n p s n g s t a h u a n n y a disana.r a g u a n tarhadap sstiap ilmu yang dipElajarinya. Singksl. S y a k h 'Abdu'r-Ra'uf k e m b a l i ke Aceh sstalah msmpsrolBh Ijazah dapat m a n g a m b a n g k a n i l m u n y a dari S y s k h I b r a h i m Al-Kurani. SEtBlah m s n i n g g a l n y a digantikan alsh SyBkh I b r a h i m Al-Kurani.ACEH SEPANJANGABAD 414 ingin m e m p a r o l e h ilmu a g a m a I s l a m l a n g s u n g dari sumbernya SBndiri. SyBkh A h m a d Al K u s y a s y i .h u k u m I s l a m . sambil d a l a m kBsarnpatan itu S u l t a n a h membBrinya tugas m e n y u s u n kitab ilmu p e n g e t a h u a n a g a m a yang pantingpanting. t e r u t a m a Acsh.

ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 415 Ra'uf m u l a i m e n d a p a t p e r h a t i a n diketika FrofBssar A. P a d a k e s e m p a t a n itu oleh raja tBrsabut d i h a d i a h k a n n a s k a h d i m a k s u d . tapat d i w a k t u Taj'al-'Alam m a m a r i n t a h . m a l a l u i SBorang m a h a g u r u bBrnama RBinwardt. dBngan s a k s d a r m u k a d d i m a h n y a sandiri B h a l a m a n ditamb a h b a b s r a p a h a l a m a n mEnganai arti istilah h u k u m h a h a s a Arab yang ditErjamahkannya k s d a l a m b a h a s a B s l a n d a . p a r t a m a karBna dissbut b a h w a u l a m a itu tBlah pBrgi m s n u n t u t ilmu kBtanah A r a b d a l a m w a k t u y a n g c u k u p l a m a . Sslsngkapnya karya d i m a k s u d msnjadi isi b u k u H a n d b o s k n y a A. MBursinge mBngatakan b a h w a s i p a n g a r a n g n a s k a h itu mampBrkBnal k a n diri d a l a m n a s k a h tarsBbut m a n g a k u s s a r a n g u l a m a Acah yang p a r n a h bBrada di t a n a h A r a b p a d a m a s a yang cukup l a m a .Meursinge dari KoninklijkB Academie Dalft ditahun 1B44 m e n e r b i t k a n " H a n d h o e k v a n het M o h a m m a d a a n s c h a R a g t " harisi k a r y a S y e k h Ahdu'r-Ra'uf herjudul "CErmin Segala M s r s k a Yang M s n u n t u t ' I l m u Fiqh Fada Msmudahkan Syara'Allah". U l a m a y a n g d i m a k s u d n y a tidak lain a d a l a h SyBkh 'Ahdu'l-Ra'uf sandiri. M s u r s i n g e mengungkap kekurangan bahan-bahan mengenai hukum I s l a m yang k a t a n y a perlu d i p e r g u n a k a n u n t u k m e m b e r i k a n b a h a n k u l i a h p a d a akadBmi katika tugas itu dipikul alehnya. F a d a k a t a p s n d a h u l u a n tErssbut. U l a m a ini m a n g u n g k a p k a n satBrusnya b a h w a p a d a pBrtangahan abad ka 17 ia tBlah dibBri tugas ohm R a t u ( m a k s u d n y a : Taj'al-'Alam Tsafiatu'ddin) u n t u k mBngarja k a n k a r y a tBrsabut. Professor S. tokoh BBlanda kBtika bBrkunjung kB Indonesia bBbarapa t a h u n s a b e l u m n y a talah mBnjadi t a m u R a j a Gorontalo ( S u l a w s s i Tangah). M a n g a n a i c a r m i n tarsabut sakitar 2D t a h u n k e m u dian seorang s a r j a n a B e l a n d a lain.Kaijzar .MaursingB. d a n k a d u a disabut b a h w a Wiasanya p a d a p e r t a n g a h a n abad ka 17. DicBritakannya SBJarah m e n e m u k a n kitab 'Abdu'r-Ra'uf tarsBbut.

dan SBgala Sahabat bBliau. sBhingga manjadi jelas bahwa ulama kita ini tidaklah lain dari pada SyBkh 'Abdu'l-Ra'uf adanya. Ia mBngutip selBngkapnya kata psndahuluan dari si pangarang sandiri. bagaimana SBkalipun tBguh imannya. MBmbaca SBtBrusnya karya tabal tersebut jelas hahwa bBliau sungguh-sungguh mBnguasai hukum fiqh yang dibicarakannya. tarkanal dBngan sabutan: Hukom Ba' Syah Kuala. yang mamparJBlas siapa dan apa latar belakang lainnya SBkitar karya dimaksud. Untuk JBlasnya dikutip SBbagai bBrikut: (Satalah lBbih dulu mBnyusun SBrangkuman panjang puji-pujian kBpada Allah SWT. maka Abdu'r-Ra'uf pun tanpa tBdBng aling-aling mBnurut sBrtakan kadalam . Bahkan SBdikit banyak dapat ditafsirkan b a h w a Syakh 'Abdu'r-Ra'uf sBpsrti tBlah m e n a m p a t k a n Sultanah sungguh-sungguh bBrfungsi "uli'1-amri" yang harus dipatuhi perintahnya. tBrutama mBngBnai kBsadiaannya manyambut pBrintah agama Islam dawasa itu. Nabi Basar Muhammad SAW. Kalimat yang disusunnya dalam mukaddimah tBrsebut managuhkan anggapan panulis diatas. damikian juga para Amiru'lMu'minin yang merampungkan tugaanya SBbagai Khalifah SBsuai dBngan hukum-hukum. B a h w a 'Abdu'r-Ra'uf hErsadia manBrima tugas yang dibarikan alah Sultanah Taj'al-'Alam harus diartikan b a h w a 'Abdu'r-Ra'uf sama sakali tidak mBlihat kaganjilan saseorang wanita mBnjadi Sultan. sshingga tidak ganjil tsntunya bila tokoh ini kamudian dipBrkenalkan orang di Acsh SBbagai pambina hukum syara' yang dinyatakan harlaku dipsdomani olah kBrajaan dan masyarakat Acah. bukanlah tidak ganjil bila SBSBorang wanita mampBrolBh kasBmpatan mBnjadi Sultan. Adalah tapat untuk dijadikan pBrhatian sahubungan dangan tugas manyuBun kitab ilmu fiqih yang dipBrcayakan olah Sultanah Taj'al-'Alam kapadanya.^16 ACEH SEPAN JANG ABAD mBngungkapkan SBcara labih jelas pula siapa ulama pangarang ini.

diukirnya kalimat: "Yang Khalifah ia mBlakukan segala hukum Tuhannya dalam tanah J a w i yang dibangsa kBpada AcBh Daru's-Salam yang muharak As-Sultan Alma' zamatul-Khaqan Al-Mukarramah Tsafiatu'ddin Syah BBrdaulat a-hinti As-Sultan Iskandar Muda Johan BBrdaulat.w Uiaka dianugarahi Allah s. jua kiranya dua buah nagari itu dangan barkat kBmuliaan pBnghulu sagala uianusia yaitu Nabi kita Muhammad Rasu'llah s. sahab lama aku bardagang dan bardiam pada sagala nBgBri dari pada nagari Yaman dan Makkah dan Madinah diparmulia Allah s.t.t.w. "Maka bahwasanya adalah hadirat itu yang maha rnulia hsrsabda kspada aku daripada sangat labanya akan agama Ekasulu'lLah bahwa kukarang haginya ssbuah kitab dengan bahasa J a w i yang dihangsakan kspada bahasa Pasai yang muhtaji kspadanya orang yang mEnjabat jabatan Kadli kspada psksrjaan yang dihukumkannya daripada ssgala hukum syara' Allah yang mu'tamad pada segala ulama yang dihangsakan kBpada imam Syafi'i radia'llahuanhu dan adalah aku kshsratan pada menjunjung sabdanya yang damikian itu karana kurang fasihku kapada bahasa Jawi. DBmikian saterusnya masih ditambah lagi berhagai pujian.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 417 puji-pujiannya itu untuk pribadi Sultanah Taj'al-'Alam". Syekh 'Ahdu'r-Ra'uf msngungkapkan. akan daku dBngan sebab dua orang saudaraku yang salih lagi fadil lagi fasih kEduanya Pada hahasa J a w i itu dipeliharakan Allah Ta'ala jua kiranya ksduanya dan dikskalkannya kiranya akan kB- .a. Dan tentang tugas manyusun kitab tersebut.w. yaitu Sultan yang amat hBsar dan Raja yang maha mulia Paduka Sri Sultan Taj'al-'Alam Tsafiatu'ddin Syah BBrdaulat Zi'allah fi'l-'Alam anak Paduka Sri Sultan Iskandar Muda Jahan BBrdaulat Adamu'lla Daulattiha'l Qahirah Warafa' Darajatiha Fi'ddunia wa'alkhirat dikBkalkan Allah jua kiranya akan martahat hadirat yang mulia dalam dunia akhirat".

d i m a n a ia m e m p s r l i h a t k a n p s n g a r u h a j a r a n guru dari 'Abdu'r-Ra'uf yaitu. tidak s a m p a i u n t u k mEngstahui apa " h i s a " ( " r a c u n " ) n y a t s r h a d a p k a l a n i a l i s m s B s l a n d a . Dr. K s y s s r dll.A. Snouck m s m u s a t k a n p s r h a t i a n n y a k s p a d a kitab S y e k h 'Abdu'r-Ra'uf yang berjudul ' U m d a t u ' l Muhtajin' yang tBrdiri dari 7 bab. hingga b s b s r a p a gs n s r a s i k s m u d i a n . Sarjana BBlanda lain. SBhagai tsrlihat p a d a judul itu SBndiri ia manBliti pBrkernbangan mistik di S u m a t s r a dan J a w a SBtelah tampilnya 'Abdu'r-Ra'ufStudinya h a r u s diakui cukup m e n d a l a m . c endsrung kepenelitian sejauh m a n a a j a r a n I s l a m dapat hsrpEngaruh t s r h a d a p psnjajahan. Dsmikian m i s a l n y a k s t i k a Dr. yang labih m E n d a l a m psnslit i a n n y a s a m p a i niBmbuat disBrtasi u n t u k m s n d a p a t k a n gBlar doktor.41B ACEH SEPAN JANG ABAD d u a n y a d a l a m k e b a j i k a n d a n 'afiat d a n ssgala n i k m a t yang SBmpurna lagi yang k u n a m a i kitah ini "Mir-atu'tT h u l l a b " artinya " C s r m i n ssgala m s r s k a itu yang m e n u n tut i l m u f i q i h p a d a r n e m u d a h k a n h u k u m s y a r a ' A l l a h " . R i n k e s . BijdragB tat dB k e n n i s v a n dB m y s t i s k ap S u m a t r a en J a v a " . D a l a m t a h u n 1BD3 ia bBrhasil mBncapainya d s n g a n judul "AbdosrraaBf v a n SingkBl. S y s k h A h m a d Kusyasyi p s n g s m b a n g tarikat S y a t a r i a h . D. Ketika m e n c a p a i abad kB X X sedikit b a n y a k t e r k e s a n b a h w a s a r j a n a Belanda yang m a m u s a t k a n perhatiannya u n t u k m s n g s n a l p s r k E m b a n g a n a g a m a I s l a m di Indonesia. a d a l a h Dr. yang m s r a s a s u d a h cukup s e k e d a r u n t u k mengEtahui ilmu-ilmu I s l a m itu ssndiri. S n o u c k HurgrDnjs m s n d a p a t tugas m s n i n g k a t k a n ilmu I s l a m n y a ia tidak lagi s s p s r t i s a r j a n a t s r d a h u l u M s u r s i n g s . Dengan disertasi ini yang k e m u d i a n d i h u k u k a n s s l u r u h n y a m a n c a p a i lBbih 13D h a l a m a n . Sedikit b a n y a k p a r a parninat dari k a l a n g a n kolonial yang ingin m a n g e t a h u i apa yang disebut fanatisme a g a m a di d a e r a h Aceh a k a n . D s n g a n u n g k a p a n n y a ia mEmpErlihatkan b a g a i m a n a m s n d a l a m n y a a j a r a n d a n p s n g a r u h 'Ahd'rRa'uf k s p a d a r a k y a t AcEh yang k s m u d i a n r a k y a t m e n e m p a t k a n n y a msnjadi k s r a r n a t yang dipuja.

"Mau'izat Albadi" ("Al-Mawa'ith Albadi'ah") yaitu SEbuah kitab dalam bahasa MElayu msngandung 5D bab tuntunan-tuntunan. ( = 1BB0M. Mungkin pBnulis ksliru mungkin tidak. zaken". Jika lahirnya tspat jatuh Pada tahun 162D M. 57 didapati suatu catatan bartahun 1101 H . tarmasuk tokoh bBsar 'Abdu'r-Ra'uf ini. tapat maupun tidak.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 419 merasakan kagunaan pandangan Rinkas. Ia msncatat ssbanyak lshih kurang Bl tokoh-tokoh dari bsrhagai ilmu psngstahuan haik langsung dari orangnya sendiri maupun hanya dari kitab-kitabnya. (262) .). Dsmikianlah mBlalui pBrhatian arang luar inipun dapat dikanali pBranan ulama-ulama AcBh yang bBrbobat intarnasianal. kalau disini penulis ingin mslanjutkan pandangan tsntang pEranan 'Abdu'r-Ra'uf masa hayatnya sslain dari kssihukannya dibidang psndidikan khusus yang dipusatkannya dipssantrsn pinggiran ihukota Banda Acsh. usulu'ddin maupun tasawuf. sBtiap pandangannya tBntang kssadaran rakyat pamaluk Islam antara lain tarcarmin dari laporan pandangannya mangBnai pargarakan Sarlkat Islam. "Majmu' AlMasail". MBnurut catatan SyBkh 'Abdu'r-Ra'uf mBninggal ditahun 1B3D M \i2B2) . dihitung SEJak ia tiba di Banda Acsh. yang bBrarti ia mBnampuh hayatnya selama lEhih kurang 73 tahun. Demikian pula pandangannya mengBnei Bffak yang manguntungkan pBrjuangan rakyat sajak tarbukanye kBbabasan pars pribumi. cukup barmanfa'at bagi pamarintah kolonial dimasa itu. maka msncapai lshih 2D tahun lamanya ia (261) Rinkeetidekleme kemudian mBnjadi "AdviBBurvoar Ini. Ilmu-ilmu tsrssbut msncakup tarikh. Diantara kitabkitab karya 'Abdu'r-Ra'uf yang dikupasnya tsrmasuklah "Kifayat Al-Muhtadin". yang tslah dapat diraih alsh 'Ahdu'r-Ra'uf. "Miratu'l-Thullab". labih dari pada apa yang dapat diketahui orang dari Dr. Pada buku Abdu'r-Rauf dihal. dan bsrhagai kitab lainnya. tsgasnya di Kuala tsmPat dimana sskarang dapat dijumpai makamnya. ditahun 1663 M. fiqh. Snouck tBntang 'Ahdu'r-Ra'uf \ixil MempErhatikan dissrtasinya itu hampir dapat dikatakan ia cukup msngsnal 'Abdu'r-Ra'uf dari dskat.

. Ia hukan SBorang panguasa mutlak. karBna disampingnya bahkan diatasnya (263) Kamalat Syah digulingkan ditahun 1BBB M. Fada m a s a ia aktif mBndidik rakyat di Acah itu. Lihat juga Djajadiningrat. Tarnyata dari samhutannya untuk manyusun kitab tabal bBrupa standar yang jadi pBgangan gBnarasi panBrus. dan dari tidak adanya kadBngaran ia mBnyinggung parmasaalahan rBzim wanita tarsabut. Bagaimanapun. SBdikit banyak dapat kiranya diparhitungkan b a h w a sikap tokoh 'Abdu'r-Ra'uf m a s a itu talah dijadikan psdoman alah rakyat dalam mBnghadapi soal pro atau kontra pBmBrintahan wanita. hal. KarBna SBorang wanita tBlah mBnjadi Uli 'Amri maka ia memandang b a h w a perintah pBmBrintahan wanita itu harus dituruti. 214. perintah Nabi dan Uli'1-Amri Minkum. dt. mBnonjol kBinginan golongan tBrtBntu untuk mangakhiri razim wanita di Acah. tidak pBrnah ada kadsngaran karasahan golongan masyarakat yang sampai manuntut bBrakhirnya rBzim wanita tsrsBbut. op. Saorang raja dalam pangertian sakarang adalah saorang akskutip. untuk mEngarangkan kitab-kitab fiqh dan sehagainya. 'Abdu'r-Ra'ufpun tidak lupa mBnsitir ayat Qur'an yang mBnBntukan supaya sBganap ummat mamatuhi perintah Allah. Dalam salah satu mukaddimah karangannya ia mangatakan manjunjung titah yang dilimpahkan olah Sultanah Taj'al-'Alam Tsafiatu'ddin. dan msnta'ati hukum-hukumnya. Dan ia SBndiri rnanurutinya. problBmnya tidak sBkian saja sadarhananya harus dilihat. dikesankannya pula dari penilaian b a h w a Sultanah ini sangat loba (baca: ingin SBpanuh-pBnuhnya) akan mBmpardalam pBngetahuan agama Islam.420 ACEH SEPANJANG ABAD turut bBrada dalam m a s a psmsrintahan Ratu Wanita (Sultanah) 12631 Baru sssudah labih kurang 6 tahun ia tidak ada.

Abdurrasyid. Balairung dilengkapi dangan 4 Hulubalang terbssar di Acsh Raya. Abdul yatim /. Si Nyak Reihi. Uli Puan. 7. Choja Rahsia arang Turki. Si Bukih. Abdul Mulim. 42. 3. Si Nyak Bunga. badan pambuat undang-undang yang sskarang kita kenal sebagai badan lagialatif sudah dibentuk zaman Sultan Iskandar Muda. 43. 3B. 'Umar. 2 1 . Fenghulu Mu'allim. Yaitu tiap satu mukim satu arang wakil rakyat. Badan ini berfungsi terus ampai masa Taj'al-'Alam. S. Abdullah. Nama-nama itu. Abdur Rahim. 23. 4B. 35. Isa. Ahdal. 66. Nadisah. Si Manyak p uan. Ahd. Sri Dswa. 13. dilsngkapi dsngan 22 orang Ulama Bssar. 53. 64. Abd. 3. 24. 23. menurut yang PBrnah dicatat aleh Hamka (264) adalah sahagai bBrikut: Terdapat tiga tingkat "Balai musyawarat (legislatif). 7 1 . Si banyak. Si Saman. lB. Si Nyak Ukat. Mayor Thalib orang Turki. Si Jibah. Balai G-ading. Si Aman Chan. 65. 1. Si ^ i n h a m . 17. 6D. panarbitMadjoe. 5B. 1. Mustafa. 'Dari Parbandaharaan Lama". (??) 5B. ID. Imam Mu'ahham. 52. Almad sah (7 kurang tBrang). Chaja Nasir orang Turki. Si Nyak Bunga. 44. Abdurrahman. 7D. 2D. S'1. Sadai. Badai 'Atuq. ^ l . 12. 6 1 . . 5 3 . 67. Sahil.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 421 adalah legislatif. 6B. 1B4. Choja Hamid Drang Turki.Hidayat. 2. Si Aman. Malik Salsh Samir. B. Chatib M-u'azhzham. Harun dan yang ke-73 Abdulmuthalib. Si Syahid. Munabinah. 3D. B. 27. hal. 62. 4B. 2B. IB. Mahkiyah. Siti Cahaya. 63. Si Nyak Tampli. BujangAransah. 4. 3 1 . Ahmad Sungsu. 3B. Majid.Dhani. 34. Si Mawar. 14. Si Jidin. Abdulwahid. 2. Si Sanah. Bujang Jum'at. 37. Bin Muhammad. Si Nyak •^ngka. 5D. Medan. 2S. 32. 6 3 . Ahmad Ratib. Balai Majslis Mahkamah Rakyat.Si RaJ u na. Abdul Majid. 33. Si Halifah. 4 3 . ^ r a h i m . 72. Faimir Said. Ahmad Jamil. ^uhjiddin. Mayor Muhammad orang Turki. IB. Dilsngkapi dangan 73 anggDta yang datang dari 73 mukim. s ? . 15. 47. 2B. Siti Awan. Ahmad Dawan. 22. (Dahulu dituliskan nama-nama ke-73 wakil rakyat "yang terhormat" itu). 33. Si Manis. Iskandar. 4D.

Soal yang penting h a h w a yang menjadi Ulil A m r i itu (hBrpagang p a d a catatan tBntang a d a n y a dBwan m u s y a w a r a t ini) b u k a n l a h s s k s d a r ssorang w a n i t a Taj'al' A l a m saja. disamping apa nilainya tsntang tokoh-tokoh b s r a t yang p s r n a h msniEgang p s r a n a n penting s e b e l u m ia. T a n t a n g ini n a m p a k . PBrtanyaan itu a d a l a h man y angkut tap at t i d a k n y a p a m b a k a r a n kitab-kitab yang pBrn a h didBmonstraBikan orang di Aceh karBna pangarang kitab-kitab tBrsabut di cap sasat. tapi m s n y a l a h k a n t a n p a r s s a r v a t i n d a k a n Ar R a n i r i t a r h a d a p tokoh-tokoh y a n g j u s t r u s a s a m a a a p a h a m " ) . S y a m s u d d i n P a s a i m a u p u n N u r u ' d d i n Ar-Raniri. 1B51/CVII. a p a k a h posisinya s e k e d a r pendamping a p a k a h s u a t u h a d a n legislatif b a h k a n " M P R " n y a sendiri. BKI. Van BnovBr Nuru'ddin Ar-Raniri. J a w a b a n y a n g dibarikan m e n u r u t Voarhoeva: " H i j dost a a n A r . m a a r varaardaBlt zondBr voorbBhoud zijn onharmhartiga optrBdsn tsgsn liadBn diB blijkBns h u n godsvrucht Bn mystiBka k e n n i s zijn galoofagBnotan w a r a n " . M u l l a h I b r a h i m . 422 . tidaklah soal pokok u n t u k dinilai. tErutama H a m z a h F a n s u r i . mBlainkan turut serta b a n y a k takoh t E r k s m u k a ssbagai yang dikutip diatas ini.R a n i r i ' s schsrpzinniga radBnaring hBt volstB rBcht w s s r w e B r v a r e n . VoorhDBVE (265) m s n g u n g k a p pBristiwa m a s a kBtika orang h s r t a n y a k a n pBndapat u l a m a Madina. D a l a m s u a t u t u l i s a n n y a Dr. tBrmasuk yang d i t a n y a k a n muridm u r i d n y a m a u p u n orang lain.n a m p a k n y a tidak a d a digubris dalam kitah-kitah yang d i k a r a n g n y a . E n t a h l a h a g a k n y a k a l a u ia mBnyinggung n a m a dan ajaran m e r e k a diketika ia m s n g u n g k a p s s s u a t u .ACEH SEPAN JANG ABAD Sahagai h a d a n m u s y a w a r a h yang ada d i w a k t u itu. (265) Dr. Voorhoave. (ia m s m u j i k a t a j a m a n otak Ar R a n i r i . guru a k h i r S y a k h 'Abdu'r-Ra'uf. Lain p e r m a s a l a h a n y a n g turut manjadi p a r h a t i a n s e h u b u n g a n p e r a n a n S y s k h 'Abdu'r-Ra'uf a d a l a h ia msngBtahui p s r n a h ada tokoh tokah u l a m a sEbslumnya.

B u k a n k a r e n a j a r a k w a k t u n y a s u d a h sangat b e r j a u h a n . kita tak perlu menjelajaki motifmotif m e n g e n a i sikap 'Abdur-Ra'uf tarhadap Ar-Raniri. Mungkin ia sendiri yang mengajukan pertanyaan itu kBpada guru tBrsehut''. "dapat kita j a n g k a b a h w a 'Ahdur-Ra'uf' m e n d u k u n g pendapat gurunya ( m a k s u d n y a I b r a h i m diatas). b u k a n k a r e n a p e r b e d a a n pendapat tentang mistik.ACEH DALAM PIMPINAN RATU WANITA 423 Kata VoorhoavB selanjutnya. "Bagaimanapun.. tidak pula k a r e n a lainnya. SBhingga 'Abdur-Ra'u* mBnganggap cukup bijaksana jika hBrdiam diri saja saribu bahasa" (266) (266) rbid.haiaBB. . m e l a i n k a n k a r e n a antinya k e p a d a s i p s m b u r u yang fanatik m s n g h a n t a m ssssDrang s s s a t .

DBngan kB'uzuran SBbagai ini terhalang ia menjalankan shalat sBcara biasa. SBlagi Badru'l-'Alam ini mBmBrintah datang malawat Acah saorang padagang Inggaris bBrnama AlBxandar Hamilton. Dalam pada itu Hamilton mBncatat pula bahwa antipati tarhadap Badru'l-'Alam yang disabut sabagai tidak bBrbakat mBmBrintah itu adalah disBbabkan karana paraturan cukai yang hBndak dijalankannya tarhadap kapal-kapal InggBris. kalau tidak wanita akan diorbit lagi naik tahta 12m (267) (268) Djajadiningrat. op cit 1B4.M* XIII A B A D PERANG SAUDARA Keluruusn Arab dan Bugls. Fanggantian dari wanita kB pria rupanya bBlum sakaligus mamungkinkan harakhirnya kakusutan. Sasudah duduk diatas tahta salama lBhih kurang 2 tahun iapun mangundurkan diri dBngan sukarala lalu manatap di kampung Tanjung (267) SBkitar tahun 17D1. Panduduk bBrdamonstrasi ka istana msnuntut supaya fasilitas k h u s u s bagi dagang InggBris dipulihkan. Badrul'Alam tidak barbakat mBmarintah. Untuk ganti Kamalat Syah yang dima'julkan pada bulan Dktobar 1B33. kodrat Ilahi membuat ia mandarita kakajangan (sBmacam Bncok). Ia sakit-sakit pula. Ibid. Dari informasi sBtempat dikatahuinya bahwa Kamalat Syah yang turun tahta ditahun 1 6 6 3 talah mBninggal SBtahun kBmudian. naik tahtalah aaorang Habib Arab bargBlar Sultan Badru'l 'Alam Syarif Hasyim Jamal'uddin. .

tapi Hamilton tidak sampat lagi manuruti pBrkembangannya karBna tBlah barangkat (269) Dari sumbBr AcBh dikBtahui bahwa Badru'l-'Alam turun takhta 17 Ramadhan 1113 H. Setelah itu tahta jatuh lagi kBpada saorang Arab katurunan Habib juga. dan salah satu tindakan pBrtamanya ialah mBngadakan cukai tBrhadap semue pBrdagangan yang diimpor olah padagang Inggaris. ( m a k s u d n y a : Syarif Lamtui) SBorang guru agama. London 1744. Hanya 14 hari sBtalah ahdikasinya iapun mangkat. Marsden: "History of Sumatra" hal. Tapi ini tidak usah jadi pBrhatian. disebut sebagai kBponakan bBkas Sultanah Kamalat Syah bartanyakan apakah tokoh tarsahut mampu mengerahkan pasukan untuk mBnyarbu Badru'l-'Alam kB Banda Acah. yang salama ini babas masuk ka sBtiap pBlabuhan. Diimbangkan catatan Hamilton dBngan sumbBr Acah SBndiri. Parkambangan satBrusnya dari surnbar Acah dikatahui masih tBrdapat lowong sabalum panatapan Sultan pBngganti. Marsdan (270/ mencatat parkambangan SBkitar dan sajak masa itu dBngan manilainya dari sumbar-sumber AcBh sBbf^ai barikut: PBrkasa-alam. . yang katika dinobatkan bargalar PBurkasa Alam Syarif Larntui.ABAD P E R A N G SAUDARA 425 Samantara itu para Drang Kaya talah mBnghubungi saorang yang tinggal menjadi pBnduduk biasa di Pidi. tBrdapat pBrbadaan csrita Hamilton yang mBnyabut kadatangannya adalah masa Badru'l-'Alam. Inilah yang pBrnah ditantang clsh Sir Jamas LancastBr malalui (269) (270) Alexander Hamilton: "A N B W Account of tha Indies". 4 5 4 . Menurut Hamilton sang kBponakan dimaksud tBlah mamhBrikan tanggapannya. memegang tampuk pamBrintah. (15 FBbruari 17D2). yaitu anak Syarif Ibrahim. dangan sarat hanya cukup di cap atau di izinkan.

disamping b a n y a k juga b a n g s a lain yang m a k m u r sBbagian dari Surat. S u l t a n mangBluarkan d a n a s u p a y a s a m u a b a r a n g itu dapat d i t u r u n k a n . S a l a h saorang padagang asing yang paling manonjol b e r n a m a Denial. Akibatn y a a m a t t a r a s a sahingga p a n d u d u k bangkit m a n a n t a n g Sultan. p a n d u d u k mangorbit SBorang k a m a n a k a n a l m a r h u m B a d r u ' l . d a n membagi-baginya k a p a d a si pBrnbali mBnurut k e m a m p u a n n y a t a n p a m a n g a m b i l k s u n t u n g a n bagi dirinya ssndiri. Tapi dari bBB c u k a i di pBlabuhan ia m a n d a p a t s a p u l u h parssn. sabagian dari Kutch.42B ACEH SEPANJANG ABAD traktat yang diparhuatnya. Alexander Hamilton dan k a w a n . . Sairing dBngan k a k u s u t a n ini.r u m a h s u d a h dapat dibangun dari batu a t a u baton.' A l a m . Sultan m a n B n t u k a n t i d a k s a o r a n g p u n d a p a t d i h u k u m t a n p a ia s a n d i r i mBlakukan kBsalahan.a l . yang lain dari Cina. T a h u n 17D4 Syarif L a m t u i targuling. Dray k s t i k a mBmimpin kantor dagang KompBni InggBris di Aceh. Sultan niBnantukan jika p a r a padagang tidak sanggup mambBli s a m u a m u a t a n k a p a l . tBrjadi pula k e k o s o n g a n s e l a m a tiga bulan. NBgBri mBnjadi m a u maju. P s m h a h a r u a n ini mangBJutkan dan m e n i m h u l k a n tant a n g a n dari p a r a pBmilik kapal. r u m a h . lalu dibBri galar J a m a l 'Al-'Alam. Dlah m a r a k a d i l a n c a r k a n pamboikatan. MBrBka m e n g h a m bat m a s u k n y a barang-barang kBbutuhan iBwat laut. dan dipBrbaharui olBh Mr. pantaipantai pBlabuhan kBcil tidak di datangi.k a w a n n y a . P a d a m a s a itu h a k prBrogatip S u l t a n d i t a n t u k a n (tidak laluasa). Drang-orang bBsar m s n g h a m b a t n y a tidak bolah bardagang. saorang b a n g s a BBlanda.' A l a m naik nBgBri itu mBnjadi r a m a i olah k a g a i r a h a n p a n d u d u k b a r u s a h a . orang-orang m a m p u mBrasa barkBSBmpatan m a n a n a m modal pBrdagangan bBrkambang dBngan baik. KBtika J a m a l . d i b a w a h p i m p i n a n Kapt. yang kBmudian t e r p a k s a mBncabut k a m b a l i a t u r a n cukai itu. N a i k l a h putBra B a d r u ' l .' A l a m seorang yang m a s i h m u d a .

MBrBka yang m e l a w a n pBrintahnya d i h u k u m . sagara raja-raja kacil ditugaskan s u p a y a mBnyBdiakan k a p a l . tigapuluh k a p a l bBsar. Bila jalan-jalan r u s a k . P a d a m a s a itu nBgBri tBrsBbut bBrada d a l a m kBadaan a m a n dan damai.b u a h a n d a n b a r a n g .m a s i n g s a r a t u s dollar. Ia diikuti olBh sakitar s a r a t u s p s m u d a . ia sendiri t u r u n m a l a k u k a n p a n u m p a s a n tBrhadap pangacau. Itulah yang mBnjadi kBbiasaannya dalam p e m a r i n t a h a n . S a l a h SBorang raja sBtampat m a m i l i h u n t u k .k a p a l p a r a n g u n t u k akspadisi m a n u n d u k k a n tBmpat itu. tidak tBrmasuk kapalk a p a l kBcil lainnya. Habby-nya SBhari-hari i a l a h b a r a d a di l a p a n g a n m a n y a k s i k a n olahraga antar a n a k . T i d a k l a m a setalah ia n a i k tahta s a b u a h w i l a y a h Acah yang tBrlatak a r a h kBtimur. MBndangar ini. s u d a h dihangun d a n siap d i l u n c u r k a n ka laut. dan u t u s a n dikirim ka k a p a l kBrajaan. a k h i r n y a mBraka s a p a k a t u n t u k tatap mBmatuhi Sultan. Bila s a l a h satu m u k i m diganggu. P e m b a g i a n tanggung j a w a b p a m a r i n t a h diatur d a n dipikulkan kBpada p a r a Drang Kaya. MarBka dibBri p a k a i a n yang sBrba i n d a h dan tunjangan SBkali sebulan sBhssar m a s i n g . S a s u d a h anggota d a w a n ditampat b a b e r a p a l a m a n y a bersidang. dangan i k h l a s diganti oranglah k e r u g i a n n y a itu sanilai dBngan h a r g a Bmas. S a m u a p i h a k s s g a n kBpadanya. d a n tiada yang mancBlanya. yaitu Batu B a r a mBncoba bBrontak lapas dari Acah.a n a k raja. m e m b a w a p a r s a m h a h a n sagala m a c a m b u a h . sagara d i p a r i n t a h k a n n y a u n t u k diparbaiki. yang s s n a n t i a s a mBnamaninya. D a l a m w a k t u dua bulan. KBtika iringan k a p a l ini tiba di Batu B a r a s a p u c u k s u r a t paringatan d i k i r i m k a n lBhih dulu ka darat yang dituj u k a n kBpada raja-raja satBmpat d i m a n a dinasihati s u p a y a mBrBka m a n u n j u k k a n hukti kBSBtiaan mBrBka t a r h a d a p k a h a d i r a n S u l t a n a t a u k a l a u tidak mBrBka a k a n s s g s r a dissrang.ABAD PERANG SAUDARA 427 SBsudah k a p a l bartolak kBmbali.

b a h w a percobaan Batu B a r a l e p a s d a r i AcBh k a r B n a k e d a t a n g a n R a j a K s c i k S i a k y a n g tBlah b s r j a y a n a i k t a h t a m s n g u a s a i J a h o r . K e t i k a d i l a k u k a n tern y a t a si p e m i n u m m e n j a d i p u s i n g . i a h a n y a m e m e r i n t a h k a n k a m b a l i kB p a n t a i . T a p i S u l t a n t i d a k bBrtind a k . L i m a F u l u h d i b B r i k a n m a s a itu. y a n g d i p B l o p o r i olBh F a l i m M u d a S a t i s . k B t i k a m a n a tBlah m e l a t u s p a m s b a r a n t a k a n . S u l t a n m B n c o b a m e n a n g k a p M u d a Setia. J i k a b e n a r b a h w a dBngan k e d a t a n g a n n y a d i s B k i t a r p e r m u l a a n a h a d kB I B itu. D i a m . D a l a m s u a t u perkBlahian tarnyata baik Sultan m a u p u n P a n g l i m a Sagi t i d a k b B r h a s i l m a n c a p a i k a m a n a n g a n y a n g barsif at m B n e n t u k a n . y a n g bBrakibat Jarnala'l-'Alam Badru'l Munir t a r p a k s a mal a r i k a n d i r i kB F a d i r . p e m e r i n t a h a n B a t u B a r a m a n j a d i t e r s u s u n d s n g a n pola M i n a n g k a b a u . S e m e n j a k itu tarjadi s u a s a n a t a j a m hingga t a h u n 1 7 2 6 . M e m a k a n m a s a y a n g c u k u p l a m a b B r a d a n y a R a j a Kecik disana. op. ( T i d a k j e l a s a p a k a h k e l a p a itu d i o l a h j a d i t u a k . n a i k k e k a p a l u n t u k bertolak k e e s o k a n h a r i n y a .' A l a m . D a l a m t a h u n 17DB t a r j a d i k B t s g a n g a n d a n g a n p i h a k P a n g l i m a S a g i . N a m u n s a m B n t a r a itu d i s a d a r i l a h bahwakadudukan masing-masing adalah suatu kenyataan.M S ) . w a k t u i t u DBribu k o t a di R i a u . a d a l a h oleh p r a k a r s a n y a . Tapi kstika disugukan Sultan m s m s r i n t a h k a n supaya dibelah didepannya dan supaya salah ssarang dari m B r B k a m a m i n u m n y a l e b i h d u l u . (271) Djajadiningrat.42B ACEH SEPANJANGABAD m a m p a r s s m h a h k a n b e b e r a p a b u a h k e l a p a JBnis K s l a p a C a d i n g y a n g a n a k . hal 63 . A k i b a t n y a M u d a S e t i a m a n g u m p u l k B k u a t a n SBndiri.d i a m m B r a k a m a s u k k a n saJBnis racun. Tapi tidak bBrhasil.cit.n a m a W i l a y a h ( k B r a j a a n kscil) s a p s r t i L i m a L a r a s . KBmbali m e n g s n a i J a m a l u l . N a m a . S a m B n t a r a itu dari s u m b e r lain diketahui. I n i t a r j a d i di b u l a n N o v e m b e r 1 7 2 B (27i) Dua p u l u h dua h a r i pula l a m a n y a tarjadi keko songan tahta.

Sultan Jamala'l 'Alam hiasa disahut Jamalaj.ABAD P E R A N G SAUDARA 429 KBmudian berhasillah dipilih jadi Sultan. Sasudah saminggu. ka-2 Lamcampuk. maka akhirnya disatujuilah untuk mBmilih jalan tangah untuk mangangkat saja . tBlah naik tahta tidak disBtujui alBh para Panglima Sagi. saorang yang bernama Maharaja Kampong Fadang dBngan gelar Sultan Jauhara'l 'Alam Ama'ddin Syah. BBberapa minggu saja lalu jatuh lagi. Kemudian naik Maharaja Lala MBlayu dangan gelar Sultan Alau'ddin Ahmad Syah. Jamaloj lari. Tapi dua puluh hari saja ia jadi Sultan. Itulah sBbabnya digarakkan pambBrontakan olBh pihak Sagi. maraka dapat samufakat untuk mBmilih Sultan barikutnya. Bagian manganai soal tarsabut dapat diringkaskan sabagai bBrikut. tarus mBninggal. kB-3 Ha Ha dan kB-4 Fiang. Maka tarjadilah pamBrintahan dB fakto yang disBlBnggarakan dari 4 mukim yaitu kB-1 Montasik. Dikabarkan bahwa ia naik sasudah dicapai ksputusan suara bulat. Dimasa ini sukar manetapkan ganti Sultan. tapi sBbBlum bBrangkat tBlah mampsrcayakan kBrajaan kapada kBparcayaannya orang Bugis yang bernama Maharaja Lala. Ia adalah katurunan bangsawan Bugis. KarBna para Panglima Sagi SBndiri tidak mBndapat kabulatan mufakat untuk nianBtapkan siapa ganti Jamaloj. (1727—1735). Akan tatapi Djajadiningrat tBlah menalitinya sBJauh mana bagianbagian yang mungkin sesuai dBngan fakta sajarah dari beberapa csrita yang dapat didBkat-dBkatkan. tBrutama alBh Panglima Sagi XXII mukim. MBnganai sBbab m u s a b a b n y a s a m p a i ada bangsawan Bugis menaiki tahta karajaan Aceh ada bsbBrapa hikayat yang tidak serupa CBritanya. yakni Sultan Syamsul 'Alam Wandi Teubang.

manuntut kBmbali tahtanya. Ksmudian dipilih olsh kspalakBpala mukim yang barkuasa ssorang bernama Wandi TBubing mBnjadi Sultan dBngan gBlar Syamsu'l 'Alam. manunggu waktu (272) "Da Atjah oorlog". Satu carita mBngatakan bahwa Jamaloj salama tidak jadi raja barada di SamBnanjung MBlayu saja. Ia msninggal sssudah naik tahta 2D hari. ketiga Panglima Sagi samufakatlah menBtapkan Maharaja Lala saja jadi Sultan. Ini samua barlangsung dalam tampo tiga hulan saja. SBbagai sudah diceritakan. Namanya adalah Zainal Abidin. Ia mBmBrintah lamanya B tahun. Ia mangkat ditahun 1735. lalu datanglah kBmbali Sultan Jamaloj bBrsama pBndukungnya dari Sagi XXVI mukim. Pocut Sandang. mBngatakan bahwa Maharaja Lsla bBrasal dari Bugis Malaka. Panglima Sagi dari XXII mukim msnsntang pangakuan ini. SBrta tBrhungsu Pacut Muhammad. dsngan gBlar Sultan Jauhar'al 'Alam Ama'ddin Syah. I. B3. LBIB Didalam hikayat-hikayat AcBh disBbut Maharaja Melayu bBrasal bangsawan Bugis. anak dari Abdul Rahim anak Mansur. Karena tidak ada yang lain lagi. Ia adalah saudara sapupu Jamala'l 'Alam (Jamaloj) SBndiri. hal. maninggalkan 4 anak. arang Bugis yang tBrkBmuka di Acsh. yaitu : Pocut UB (yang tua) Pocut Kling (karana hitam). 1912. (DBsember 172B sampai Fabruari 1727). Tatkala mBndBngar Sultan Alau'ddin Ahmad Syah (dulu bernama Maharaja LBIB) tslah mangkat. DB Klsrck (272). . dan bBrakhir pula dangan jatuhnya raja haru itu sasudah mBmerintah 15 hari. Maharaja Lela naik tahta dBngan gslar Sultan Alau'ddin Ahmad Syah.43D ACEH SEPANJANG ABAD Maharaja Kampong Padang msnjadi Sultan.

Dalam keadaan sadBmikian ini hanya malapataka yang akan dihadapi nBgara. Hikayat ini dikarang ohm Taungku Lam Rukam. tBrutama Panglima-Panglima Sagi mBnDlak t u n t u t a n J a m a l o j . tidak babarapa tahun SBsudah paristiwa Pocut Muhammad sandiri itu kira-kira partBngahan abad IB. u n t u k dipulihkan itu. Dangan sandirinya disamping suatu hikayat. Drang-arang b a s a r . Ia terp a k s a u n d u r ka K a m p u n g J a w a . dam nakhoda.tapi dapat dipatahkan. s u p a y a J a m a l o j diharmati. k a r a n a u n t u k m a n g g a n t i k a n Alau'ddin s u d a h ditabalkan a n a k Alau'ddin sandiri yang tBrtua. P o c u t U s n a m p a k n y a SBorang s a n g s i . k s t u r u n a n nabi juga. dus tBrmasuk satu pBrbsndaharaan sastra Malayu yang tua juga. KarBna kBsangsian Pocut l i e bsrtindak tBgas tBrhadap arang yang a k a n m B n u m h a n g k a n n y a m a k a timbullah r a s a tidak p u a s bagi adik Pocut U s sandiri. Sebab itulah Focut Muhammad bertBkad untuk manyelamatkan nBgara. ungkapannya adalah juga suatu laporan pandangan mata. Disinilah didapat carita dalam "Hikayat Pocut Muhammad" yang masyhur. DisBbutlah b a h w a ia SBorang habib.ABAD PERANG SAUDARA 431 baiknya. mBngambil pimpinan untuk mangakhiri ambisi Jamaloj (Jamalu' 1-Alam). y a k n i Focut M u h a m m a d . Sabagai dikatahui hikayat itu dimulai dBngan parnyataan rasa kacBwa karBna satu nBgBri dua raja. Alau'ddin Syah. I ' r o h i i ' s i u nut u p e r a h u . Focut Muhammad dan saudara-saudaranya yang lain bBrhasil managuhkan . suatu catatan sejarah. Lam Rukam adalah panduduk XXV mukim. yaitu Pocut U s . Ia dibEri gBlar Alau'ddin J o h a n S y a h . DBmikian dandang keluhan dalam "Hikayat Pocut Muhammad". I a tBrpBngaruh k s p a d a a m a n a t a y a h n y a . alias satu parahu dua nakhoda. Paparangan saudara ("Civil War") bBrkBcamuk. J a m a l o j kstika itu hBndak mBnyBrang.

Djajadiningrat menggodok sumbBr "Hikayat Focut Muhammad" ini dangan hikayat-hikayat Acah lainnya. disarukanlah alsh para pBndukungnya untuk mangganti Sultan putara sulungnya yang bBrnama Tuanku Raja. Empat bulan lamanya berlangsung pergulBtan antara kBdua pihak (golongan Jamal dan Ue]. Walaupun bagaimana nampaknya para Panglima Sagi tBrus tidak mangakuinya Sultan. atau Sultan Ala'addin Ahmad Syah yang sudah mangkat) yang tBlah ditabalkan manjadi Sultan (tandingan dari Jamaloj) barhasil mamaksakan Jamaloj undur dari mesjid dan barkubu di Kampung Jawa. Ada ID tahun lamanya gontok-gontokan rshut singgasana itu. maka Jamaloj pun mBmbuat pBrtahanan di mesjid Baitu'l-Rahman. Dalam bulan Agustus 17BD sultan inipun mangkat. Dukungan dan pBrjuangan adik Focut Ua. Pocut Ue disBbut juga dBngan dialBk Malayu: Fucuk Awak. pandukungnya. Pocut Muhammad. Rapat para pBnBntang yang hsrlangsung di masjid Baitu'l-Rahman mBndapat . Namun pihak yang mendukung Focut Ue (Putara Maharaja LBIB. itulah yang msnghasilkan Jamaloj dikalahkan. lalu msringkaskan paristiwanya dBmikian. tapi satalah dua bulan masih tidak barhasil.If*** 432 ACEH S E P A N J A N G ABAD kekuasaan abangnya Pocut Ua. Damikianlah Focut Ua tetap memegang tahta dengan gelarnya Sultan Alau'ddin Johan Syah hingga tahun 17BD. ssrta mBmpBrolsh kabar maninggalnya Sultan Ala'addin Jahan Syah di tahun 1735. Sri Muda FBrkasa. RBsmilah Focut UB ditabalkan mBnjadi Sultan dBngan gBlar semula Sultan Ala'addin Johan Syah. untuk manjatuhkan Sultan Ala'addin Ahmad Syah '(Focut UB) yang semula berjalan dBngan baik. dan bBrmarkas di IV mukim. Dalam bulan April 1753 barkBcarnuk pula pBrlawanan Panglima Polim XXII mukim. SBgBra satslah Jamaloj (Jamalu'l 'Alam) kBmbali dari panyingkirannya di FidiB. Sri Muda FBrkasa mancoba mBrahut ibukota. Tapi para panglima Sagi mammtangnya.

tapi yang lain manantangnya. dan barhasil.ABAD PERANG SAUDARA 433 sarangan mariam dari Istana (Dalam). OlBh karana itu warisan kursi ayahnya haru barhasil didudukinya sasudah lawong (interregnum) karajaan salama tiga bulan 1B hari. . Dalam kakusutan mamparjuangkan itu. Lalu diganti olah Raja Udahna LBIB dBngan galar Sulaiman Syah. Sasudah B tahun 7 bulan. Samenjak itulah Mahmud mamagang tBrus kasultauannya hingga tahun 17B1. lalu malatuslah pBrang saudara yanghBbat. Maharaja Sri Ihdra Pacal Agam tBrbunuh. PBrtama kBtika mBmBrintah kurang dua tahun ia dijatuhkan olah Maharaja Lambui yang bargBlar Sultan Badru'ddin. Akhirnya dalam bulan Dasambar 176D. Badru'ddin mati tBrbunuh. Tapi sudah 2 tahun pBnduduk Sagi XXVI mukim " m a i n " pula. Panglima Sagi XXII dan XXVI bersama-sama pula manjatuhkannya. Ini tarjadi atas sokongan Sagi XXVI mukim. Panglima Sagi XXII mukim (Falirn) mampBrjuangkan Mahmud. Namun salama prioda itu ada dua kali Mahmud Syah dihadapkan dangan pambBrontakan. MangBnai jalannya parang saudara ini sumbBr lain mBncaritakan pula BBdikit. Untuk pancalonan jadi Sultan golongan Tiga Sagi sandiri tidak kompak. Dua bulan saja Sulaiman Syah herkasBmpatan duduk di singgasana empuk. dan kBmbalilah Mahmud Syah naik. hahwa Mahmud sabalum barhasil manaiki tahtanya harus mamparjuangkannya lahih dulu. PBrjuangan para Panglima Sagi mancapai waktu tiga bulan. Sultan Mahmud Syah datang lagi marBvolusinya. Ia lari. Masa pBmBrintahan Sultan Mahmud Syah harjalan sampai tahun 17B1. marBka barsBdia juga mengakui Tuanku Raja manjadi Sultan dBngan galar Sultan Mahmud Syah.

M a h a r a j a L a m b u i (Lambri atau Lsbri?) m a n g a d a k a n pambBrantakan. Ia bBrhasil mBnyerbu kB Daru'd-Dunia yang dihentengi itu. S e m u a t u d u h a n bBrhasil ditangkisnya. i a p u n dikBpung. hal 21 (JIAEA). SBtBlah ini. SBsudah 2 t a h u n 7 b u l a n mBmBrintah. Dua t a h u n kBmudian.k a w a n n y a m e l a w a n k e s a t u a n Panglima Falim.273K 12731 Thomas Braddell: "Dn the History of Acheen. ialah b a h w a M a h m u d berhasil naik tahta. Tapi diam-diam M a h m u d tBlah mBmpBrgunakan s s b u a h p s r a h u dan berhasil m E n g a y u h k a n n y a k s k u a l a u n t u k m s l s p a s k a n diri dari k s p u n g a n . s s m u f a k a t pula u n t u k m B n a i k k a n M a h m u d kBmbali. M a h a r a j a B a h a r dari Labu datang m e m b a n t u M a h m u d . S s s u d a h 2B h a r i m B n g a d a k a n p s m b s r o n t a k a n .434 ACEH SEPAN JANG ABAD Kapal-kapal dagang b a n y a k yang k e n a s a s a r a n t e m b a k a n m e r i a m alBh golongan panantang.DD. Lambui mBmpraklarnirkan diri msnjadi Sultan dengan gelar B a d r u ' d d i n J o h a n Syah. D i k a r a h k a n l a h sacapatnya b a n t u a n u n t u k mBngatasi pBrlawanan yang sengit dari golongan anti M a h m u d . Katika Lambui m e n g e t a h u i n y a disana.m u k a a n pBrtanggung-jawaban t a r h a d a p t u d u h a n golongan pBnantangnya. I a p u n dirBVDlusi alsh r a k y a t dari XXVI m u k i m . r a k y a t tidak dapat m s n y a b a r k a n pBraktsknya. SBmua orang-orang bBsar. FBrtempuran b-BrkBcam u k di L a m Ciling. Sultan M a h m u d S y a h t e r p a k s a lari dan berlindung kB Kampung Jawa. —4 . U n t u k ini d i a d a k a n l a h s u a t u p s r t s m u a n u m u m d i m a n a M a h m u d dirnintai s a c a r a b e r m u k a . pagi-pagi buta pukul D3. Tapi kBSudahan yang sabegitu j a u h tBlah diperoleh. p a h l a w a n dan i m a m . parkBlahian satu l a w a n satu tarjadi dengan SBngit diantara k a s a t u a n golongan opasisi yang dipimpin oleh F a d u k a M a h a m a n t a r i dan k a w a n . dan p a r a hadirin dBngan a k l a m a s i m B n y a t a k a n p u a s .

i a l a r i kB K o t a P a n j i a k i b a t S B r a n g a n M a h m u d dan dari situ m a b u r tarus.d ' a t a t . I a d i s e r b u k a i s t a n a . Diam-diam M a h m u d m e n g u m p u l rakyat. Karana S B s u d a h ia b a r h a s i l m a l a p a s k a n diri dari P e n g k h i a n a t a n U d a h n a L a l a ia b B r s a m b u n y i k e m u k i m 4 . Q a s o k p a g i d B n g a n k a s a t u a n y a n g t a r s u s u n r a p i i.T m B n y e r °u tBrang-tBrangan r n a s u k dari gBrbang m u k a D a r u ' d Ounia. I a b B r s B m h u n y i kBSEbuah m u k i m . Ia m e n g a d a k a n P B r t B m p u r a n d i m e s j i d F u l a u S u s u (Fangulua Susoh. 3 h a r i . k a p t B n F o r r B s t tBlah d a t a n g b e r k u n j u n g k a A c a h . SBtBlah n y a t a b a h w a SBgBnap r a k y a t b a w a h a n M e n d u k u n g . SBorang o p s i r a r m a d a n i a g a Ijl 8 g a r i s . D a r o j d a n akhirnya ka Bandar Puai.MS). Dua m a l a m disana mBngadakan PBrtamuan-partBrnuan dan mBnyusun k s s a t u a i ' . F a r k a m b a n g a n dalam h u h u n g a n dBngan orang luar "^sakitar m a s a M a h m u d S y a h ini i a l a h m a n g B n a i p a r h a t i a n °fang I n g g B r i s . D r a n g y a n g mBng " k u p " y a i t u b e r n a m a R a j a U d a h n a L e l a b e r h a s i l m B n d u d u k i t a h t a . TBrhadap u s a h a M a h m u d untuk mBrsbut kembali kerajaannya bolah dikatakan tidak m a n e m u i k e s u k a r a n . m e n u r u t p e r h i t u n g a n a l m a n a k A r a b . Ia bBrhasil m a s u k m B n d u d u k i D a l a m mBnjslang tengah hari.k s s a t u a n . l a l u i a b B r a n g k a t p u l a kB L a m A r a . D i t a h u n 1 7 6 2 . S a s u d a h ini tarjadi lagi b u a t k a d u a k a l i n y a c o u p .ABAD PERANG SAUDARA 43S Demikianlah Sultan Mahmud barhasil manaiki t a h t a n y a lagi k a m b a l i u n t u k B t a h u n . 7 b u l a n . fll tarima sebagai t a m u kBhormatan ohm Sultan M a h m u d ^ y a h . l a s a o r a n g I n g g e r i s y a n g t B r t a r i k m a m p B l a j a r i Boal- . D a m i k i a n l a h ia n a i k t a h t a k a m b a l i u n t u k b s b s r a p a tahun s a m p a i kBpada ajalnya (17B1). tapi k a h u r u d a p a t r n a l o l o s k a n diri. T a p i ia c u m a m u j u r u n t u k d u d u k d i s i n g g a s a n a SBlama d u a b u l a n k u r a n g s a t u h a r i .

InggBris m a m a r l u k a n tampat yang bisa dijadikan j a m i n a n . m a u p u n sahagai b a s i s psnjagaan u n t u k pBrniagaannya dikapulauan Indonesia ("a suitablB b a s e E a s t w a r d s " . dinam a i n y a Fart Marlhoraugh. kB P a i n a n . -katanya). baik sabagai pos jaga ditangah jalan lalu lintas T i m u r J a u h / I n dia. Di Bengkulan. S a k a l i p u n tidak mBmadai. Diant a r a n y a t a r s u s u n didalam b u k u yang s u d a h ditBrbitkan ditahun 1 7 3 2 di London (274)'. Dalam t a h u n 17BD bsntBng ini lah yang turut digsmpur oleh k o s o t u a n kapal-kapal perang F s r a n c i s . k a l a u . . P a n t a i b a r a t tarpancil lBtaknya. Latar belakang p a r k u n j u n g a n n y a kB Aceh ditahun 17B2. I a p u n b a n y a k m s n u l i s k B s a n . dan ssbagainya.k a l a u (274) "A Voyage from Celcute to the Mergui ArchlpBlego".k s s a n n y a . d i b a w a h L a k s a m a n a Camta D'EstaignB. F a r t a n g a h a n kBdua dari abad kB IB p a n t a i b a r a t SumatBra m u l a i dari Bangkulan kB T a p a n u l i tBlah mandapat gangguan dari k a s a t u a n k a p a l parang FBrancis yang m u n d a r . KarBna pBrhatian inilah m a k a pamBrintah InggBris di K a l k u t a m a n y u r u h Forrest m a n g a d a k a n s e m a c a m " a p p r o a c h " (incar-incaran) dangan Sultan AcBh. S e h u b u n g a n dBngan k a l a m a h a n Inggaris dipasisir barat S u m a t s r a InggBris m u l a i m a m i n d a h k a n pBrhatian k s t s m p a t lain. tidak bisa pula diparbuat p a n g k a l a n (basis) psnjagaan.m a n d i r disitu.436 ACEH SEPAN JANG ABAD soal SumatBra dan MBlayu m a s a itu. U n t u k k a p a r l u a n ini ditahun 1 7 1 4 Inggsris tslah m s n d i r i k a n bBntBng yang k u a t di BBngkulsn. ditandai pula alsh perkarnbangan pBrgulBtan mBrabut p a n g a r u h a n t a r a nBgara-nBgara B a r a t y a n g m a n u j u k a n p s r h a t i a n n y a m a s a itu kB T i m u r . J u g a nagari-nagari s s k i t a r n y a . tapi Inggaris m a r a s a s u d a h cukup buat ssniBnt a r a m a n j a d i k a n tBmpat tBrsBbut batu loncatan u n t u k mampBrluas k s k u a s a a n n y a dipantai barat. sajak t a h u n 1BB4 InggBris s u d a h m a m p u n y a i kantor dagang.

cit. hal 205. Djajadiningrat (275) m a m b a n d i n g data ini dangan b a h a n lain.r a p a t n y a " dangan InggBris dan SBkalian u n t u k rnandirikan pBrtahanan tantunya.ABAD PERANG SAUDARA 437 S u l t a n mambBri kasBrnpatan kBpada Inggaris u n t u k m a n g a d a k a n h u b u n g a n " s a r a p a t . T i d a k l a m a satalah pBrkunjungan Forrast. F a r r a s t datang lagi ka AcBh ditahun 1 7 6 4 dan d i m a s a itupun dapat bartBmu dBngan Sultan M a h m u d . t a r u t a m a D e w a n P i m p i n a n (Court of Directors) dari Kompeni InggBris m a u p u n di K a l k u t a (E-ubarnur J e n d e r a l India). M a h m u d S y a h m a n g a l a m i p a n d a n g k a l a n dari tokoh yang bBrhasil m e r e b u t t a h t a n y a bargBlar Sultan B a d r u ' d d i n . Sabagai b i a s a Sultan Acah SBlalu m e n j a w a b b a h w a h u b u n g a n dagang sBlamanya dapat dilakukan. D a l a m t a h u n 1 7 7 2 . s a s u d a h inilab M a h m u d S y a h n a i k tahta s a m u l a . (275) Djajadiningrat. Tanggal B a d r u ' d din t a w a s a d a l a h p a d a b u l a n Agustus 1 7 6 6 . M a s k i p u n dBmikian. tapi mBndirikan bantang tidak bisa s a m a sakali. . b a h w a k a t i k a M a h m u d S y a h didongkBl itu kBJadiannya p a d a b u l a n J a n u a r i 1 7 6 5 kBtika m a n a ia tartangkap. d a l a m b u l a n Agustus 1 7 6 5 ia tBrbunuh d a n M a h m u d S y a h n a i k tahta kambali. p s n i n j a u a n F o r r e s t tBlah m a n a m b a h b e s a r n y a minat InggBris b a i k di London. SBbagai talah dicatat diatas. BBgitupun h a n y a SBbantar. F a d a m a s a itu s u a s a n a Acsh m a s i h balum serasi. kali ini kBJatuhan M a h m u d diganti alBh U d a h n a L B I B gBlar Sultan S u l a i m a n S y a h . K e d a t a n g a n ForraBt u n t u k k s s a k i a n k a l i n y a b a r l a n g s u n g di t a h u n 17B4 k a t i k a s u d a h tiga t a h u n l a m a n y a S u l t a n M a h m u d S y a h m a n g k a t d a n digantikan olBh p u t a r a s u l u n g n y a T u a n k u M u h a m m a d dBngan gBlar Sultan Alauddin M u h a m m a d S y a h . op. M a s a itu c u k u p gawat. FarrBBt b a r a d a kBmbali di Acah.

G-ihson-Hill mBrnparkatakan dalam suatu uraiannya (276).A. Fada' pBrtsmuan dangan Sultan Muhammad Syah ditahun 17B4 itu Forrest mamparolBh kasan bahwa Sultan ssarang yang cardas. yang tua Tuanku Muhammad dan yang muda Tuanku Cut. "Translation of the Annals of Acheen" not 15. B a h a s a FBrancis diparolahnya kBtika psrlawatannya manuju Mskkah tarpaksa berhenti salama labih kurang sahulan di pulau Mauritius. Sabagai terlihat pada gambar disebelah ini.43B A C E H SEPAN JANG ABAD Masa mBmilih ganti m a s i h didahului oleh keresahan dalam manBtapkan siapa diantara kadua putBra Mahmud Syah yang harus naik tahta. Akhirnya atas nasihat seorang guru dari Tuanku Muhammad tokoh inilah tBrpilih. medali tersebut dinukil dBngan huruf Arab barbacaan "Inilah cap dikarunia di Bandar Acah Darus Salam. Forrest dan Sultan acap bercakapcakap dalam h a h a s a itu MW . AchBh and tha Order of thB Golden Sword" (JMBRAS. Fada kBSBmpatan kaptsn Forrest ditsrima mang hadap oleh Sultan Muhammad Syah tarsabut. Masa lowong karsna itu mancapai 15 hari pula. kapulauan yang talah dikuasai alah FBrancis tarletak ditengah perjalanan antara SumatBra dan jazirah (276) (277) Raffles. Sultan dapat harbahasa Fortugis dan juga bahasa FBrancis. Dibagian bawah tBrdapat gambar sabilah pBdang mas. Sultan ini bsrputBra laki-laki dua arang. bahwa pangkat anugBrah sBmacam itu sudah parnah diherikan olah Sultan-Sultan Aceh kBpada baberapa arang InggBris walaupun diantaranya tidak dBngan upacara. Dibagian tangah gambar tBrdapat bacaan: Dari Syahbandar Acah akan Kaptsn Thomas Frs (Thomas Forrest). . Jadilah ia dangan gslar itu hBrksdudukan Drang Kaya Futih dari Psdang Mas. D. 1BSB-I). ia mandapat anugsrah pangkat kshormatan Orang Kaya Putih dan semacam Setia Lancana yang disBbut Pedang Mas.

la memperoleh gelar Orang Kaya Putih dari Pedang Mas. Menurut catatan Marsden. . penyerahan tanda penghargaan tersebut berlangsung dan tangan Syahbandar atas nama Sulan Aceh. Dibagian tengah: Ini Sabil Aceh akan Kapten Thomas Forrest.ABAD P E R A N G SAUDARA :u -v 439 KAPTEN THOMAS FORREST. Seperti terlihat pada gambar dilehernya tergantung 3 buah cap dengan huruf Arab. Bagian atas berbunyi: Inilah Cap Dikurniai Di Bandar Aceh Daru's-Salam. Dan bagian bawah: Gambar Pedang Aceh.

t-3>'|M>: (pf««^M«KWi«&!<PPSWX Balai Penghadapan ketika Sultan Muhammad Syah dalam upacara menerima Thomas Forrest.44D ACEH S E P A N J A N G A B A D .S*-i. .

KarBna k s k a l a h a n ini Sultan KBdah mBndapat pBngalaman SBbah b u k a n tarhadap SBlangDr (Bugis) saja. NBgBri ini m a s i h manganggap K s d a h j a j a h a n n y a . D a l a m s s r a n g a n itu kBsatuan R a j a Haji dipBrrnudah p a n y s r h u a n n y a alah pBngkhianatan dari segolongan orang-orang b e s a r KBdah. tiha di K s d a h . Dari k s t s r a n g a n yang m s n y s b u t h a h w a M u h a m m a d S y a h sanggup b s r h a h a s a Fortugis. S i a m tBtap m s n g a m b i l t i n d a k a n .ABAD PERANG SAUDARA 441 Arab. a s a l k a n InggBris sedia m e m b a n t u KBdah dari s e r a n g a n luar. dapat dicatat sshagai bBrikut: Suatu gamb a r a n yang r u p a n y a tElah turut mEnguntungkan InggBris dalam r a n g k a mengaktifkan pEranannya d i k a w a s a n SBlat M a l a k a ialah b s r k a i t a n dBngan kegiatan b a n g s a w a n b a n g s a w a n Bugis di t a h u n 177D d i b a w a h p i m p i n a n Raja Haji. DBngan s u r a t tanggal 2D NopBmhBr 1 7 7 1 disusul dBngan s u a t u u s u l konkrit olah Sultan K a d a h b a h w a Sultan harsBdia m a n y B r a h k a n p u l a u FBnang dangan ganti . Sslangor yang dipsrintahi Dlah b a n g s a w a n p a h l a w a n p a h l a w a n Bugis. SBrangan tarjadi k a r a n a Sultan K a d a h tidak m s m B n u h i janji mBmhayar hutang p s r a n g a y a h n y a . SBorang K a p t s n k a p a l dagang dari firma " J o u r d a i n Sullivan and D B S a u z a " M a d r a s . tapi juga tBrhadap Siam. S s l a n j u t n y a p a r k a m b a n g a n lain y a n g s s d i k i t b a n y a k langsung atau tidak ada k a i t a n n y a dsngan pBrksmb a n g a n AcBh. telah melanggar KBdah. m a n u n j u k k a n b a h w a b a h a s a ini tslah msniBgang p s r a n a n sebagai h a h a s a psnghuhung di Acsh. Ibu kota dihakar alsh pEnysrang d a n KBdah mBndsrita k s k a l a h a n . D a l a m s u a s a n a sspBrti itulah F r a n c i s Light. d a n b a r h a s i l barbicara-bicara dBngan Sultan KBdah. k a l a u upBti tidak dibayar c u k u p . K e d a h s e n a n t i a s a dalam k e a d a a n t s r a n c a m . m a u p u n sshagai b a h a s a dunia. sBOBlum tampil p s r a n a n b a h a s a Inggsris. Laporan yang d i s a r n p a i k a n n y a kB M a d r a s r n a n g a t a k a n h a h w a Sultan KBdah harsadia m a m b a r i p u l a u u n t u k p e l a b u h a n dan bantang Inggaris.

m u l a . Ia ingin m a m b i k i n bentBng-hBntBng I n g g B r i s d i s a l u r u h p B l a b u h a n K B d a h . di PBrlis SBndiri t i d a k k u r a n g 3DD p u c u k m B r i a m ' y a n g t B r l s t a k s B m b a r a n g a n d i m a n a m a n a tidak tsrjaga. y a i t u s a t u kilo t i m a h 1 kilo m e r i a m . jika m s r s k a tahu bagaimana rnsmpsrgunakannya". E d w a r d Monckton. M o n c k t o n b B r p B n d a p a t lBhih b a i k I n g g a r i s tidak mangambil resiko.DDD ringgit s e t a h u n .plBwan m u s u h d s n g a n sEnjatanya y a n g a d a . tapi p a r m i n t a a n n y a tarlalu b a n y a k . D a l a m kesan-kEsannya dikemukakan pendapat b a h w a Sultan K e d a h s e b s t u l n y a b i s a m. wakil Kompeni India T i m u r Inggeris mengutus p e g a w a i n y a ke K e d a h u n t u k m e r u n d i n g k a n k e m u n g k i n a n tadi. DBngan h a r t s r h a s i l b u m i hisa saja mBrBka mBmhsli sanjata saperlunya. IndonBsianya i "Baik Sultan Kadah m a u p u n Sultan-sultan Malayu y a n g l a i n s a b a t u l n y a c u k u p m a r n i l i k i sBnjata u n t u k m e n g h a l a u s s l u r u h orang Eropah dari Hindia. d a n u n t u k m a m h i a y a i bBnteng-OBntang i n i s a l u r u h c u k a i pBlahuhan h a r u s m a s u k k a s Inggaris. S e h u b u n g a n d B n g a n k a s a n . D i t s g a s k a n n y a s e b a g a i b e r i k u t : " t h a t t h e k i n g of K e d a h a n d all t h e M a l a y K i n g s h a v e got g u n s e n o u g h to d r i v e all t h e E u r o p e a n out of I n d i a n if t h e y k n o w h o w to m a k e u s e of t h e m " .j a m i n a n t i d a k d a p a t d i b u a t j a d i p e g a n g a n .442 ACEH SEPAN JANG ABAD k e r u g i a n 1D. S u n g g u h p u n s a r a t ini tBrlalu bBrat.m u l a DBrsadia j u g a S u l t a n K B d a h . Dalam tahun 1772. M o n c k t o n talah juga mBngusulkan kBpada Sultan KBdah satu psrsatuj u a n .k B s a n n y a itu. Diceritakan selanjutnya b a h w a arang DBnmark bBrssdia m s n c u k u p i KBdah atau nsgsri-nsgBri Mslayii lainnya hBbsrapa h a n y a k sanjata d a n g a n k o n d i s i b a r t e r s a t u s a m a s a t u . M B n u r u t M o n c k t o n . d i s a m p i n g k e s e d i a a n Inggeris m e n o l o n g K e d a h dari h a h a y a a g r e s i asing. K a r e n a j a m i n a n .

sullBn. . mBnjadi 3. Tapi akhirnya kBssmpatan dibBrikan kBpada Light. ficklB and trBachBrous. Tapi WarrBn Hastings tstap mBngidam-idamkan pangaruh tarhadap Acah. maka Sultan Ksdah dsngan gusar mBnolak pBrsstujuan tsrsshut.tha country is fartilB bByond dascription and VBry populous . tBrmasuk saorang panghulunya orang AcBh. Tahun 17B2 Inggaris harparang dengan Bslanda dan Psrancis. Light hsrkata : "AchBBn is goad road. arang ini lalu manjalaskan bagaimana kBrajaan Aceh menurut pandangannya.the inhabitans rigid and s u p e r s t i t i o u s M o h a m m e d a n s . FBnduduknya 52 arang. Kalkuta masih msnyangka rssika hBsar. Dalam suratnya tanggal 15 FBbruari 17BB. Tahun 17B4 ia hBrangkat dBngan kslBngkapan 1DD psrajurit laut India. but no placBS of security against an Bnemy thBra . Tapi dalam kDnssp persEtujuan InggBris tidak msnurut ssrtakan soal intsrvEnsi yang konkrit dalam hal bila mana KEdah dissrang nsgBri asing. tsrmasuk ssrangan Bugis SBlangDr. Ia mBnghandaki supaya wang ganti kerugian dinaikkan untuk menye rahkan FEnang itu. 15 psrajurit mBriam orang InggBris dan 5 Dpsir. Tatkala ditanyakan oleh Hastings kamungkinan tarsBbut kapada Light.ABAD P E R A N G SAUDARA 443 msnystujuinya. BErtahun-tahun lamanya soal ini tBrbsngkalai. FBrksmbangan yang msnyusul ksmudian tslah msndBsakkan East India Company supaya msmatangkan soal itu kBmbali. Msrska msndapati PBnang yang sunyi. 3D lasykar. Light bangga dBngan hasil yang dicapainya SBtBlah mambangun PBnang. Ini pula salah satu sBbabnya Sultan Kadah mBnaikkan tawarannya.DDD ringgit satahun. Bslanda tslah hsrkali-kali manawarkan janji muluk kapada Sultan Kadah supaya jangan sampai tBrjadi Inggaris mengambil Fsnang. SatBlah haharapa waktu harjalan Light mBndasak lagi kBmhali.

s a m o g a p a r s a h a b a t a n kita kekal abadi. Antara lain katanyai " T B l a h k u t s r i m a s u r a t t u a n y a n g d i h a w a alBh Kaptsn Stsvsns. S a b a g a i tBlah d i c e r i t a k a n k B t i k a S u l t a n M a h m u d S y a h m B n i n g g a l d i t a h u n 1 7 B 1 . sedangkan penduduknya padat . tapi tidak a d a tBmpat y a n g a m a n t a r h a d a p m u s u h . Ialah yang bBrkirim surat tajam kspada WarrBn Hastings. I a j u g a s u d a h m e n g i r i m a l a t . Saya sangat ingin m a n g o k o h k a n pBrsahabatan dBngan Inggeris. T a p i d a l a m pBrSurat . U n t u k m e n d i r i k a n t B m p a t d i s a n a y a n g a m a n d a n b B r m a n f a a t pBrlu kBsatuan yang kuat yang bisa mBnundukkan samua kepalakBpalanya". i a d i g a n t i k a n alBh a n a k n y a Alau'ddin M u h a m m a d J o h a n Syah. H u b u n g a n n y a d B n g a n S u l t a n A c a h t a r u s dilakukan. K s t i k a m e n e r i m a k i r i m a n ini S u l t a n s a n g a t m a r a h . S u r a t n y a t a n g g a l 7 N a p s m h s r 17BB k B p a d a W a r r B n H a s t i n g s d i p a n d a n g olah I n g g a r i s s a n g a t t a j a m i s i n y a . h e r t i n g k a h d a n s u s a h d i y a k i n i . T a p i W a r r B n t i d a k p u t u s h a r a p a n u n t u k m a n d a p a t AcBh. F r a n c i s Light k a p a d a W a r r B n H a s t i n g s c u k u p JBIBS. s e b a g i a n b a r j u m l a h 3DD p u c u k IBIU ( m e r i a m . gigih. dan faham isinya. " B a g a i m a n a arang Inggaris inil" katanya.r n e r i a m kecil).444 ACEH SEPAN JANG ABAD To f o r m a s s t t l s m s n t t h a r a of s a f e t y a n d a d v a n t a g e .k B s u h u r a n nsgBri i t u d i l a b i h labihkan. IndonBsianya : Acah lalu lintas y a n g h a g u s . SBbagai t a r s B b u t d a l a m d a f t a r . T e l a h k u j e l a s k a n m a s a l a h n y a d a l a m s u r a t y a n g d i b a w a o h m K a p t B n H o b h .panduduk keras a g a m a . Barang-barang yang d i k i r i m b a r s a m a n y a . tBlah k u t s r i m a juga dBngan hati gamhira. a force sufficient to s u b d u e all t h e c h i e f s w o u l d be n e c c e s s a r y " .a l a t s B n j a t a kB AcBh.

Saya kBmbalikan. Membantu Arnerika yang ingin mBrdeka itu sBsuai pula dsngan sBmangat suasana rBvolusi Fsrancis SBndiri yang tBlah bsrgalak hBbat menghancurkan pemarintahan monarchi. Jika negeri yang bersangkutan dapat . tuan bahwa mariammariam yang tuan kirim sabagai tarsabut dalam daftar itu sama sakali tidak ada harganya ("not bBing worth anything"). dan saya minta supaya lain kali tuan kirim yang bstul-batul bsrguna". tapi meninggal disana 5 a B hari sesudah itu. Mak sud surat ini untuk mBnjalaskan pada. Ekspor dan Impar Inggsris antara tahun 17BD sampai 1735 manunjukkan angka yang tarus maningkat. bahwa yang parlu bagi InggBris dalam hubungan pBrakonomian ialah pasaran dagang. Karena Ferancis hBrpsrang dBngan Inggsris. Saat-saat ini tarjadi baharapa tahun menjelang bBrakhirnya abad ka IB. Tidak pula kudapati orang yang dipBrcaya untuk memhawanya dangan cepat. Dibelahan b u m i s a b a l a h b a r a t . maka Fsrancis mBmbantu AmBrika yang ingin mBndirikan pBmBrintah rakyat.ABAD PERANG SAUDARA 445 jalanan dari Trsnggana ia ditikam alsh ssarang kslasi Jawa. Karsna itulah suratku tBrlamhat. Akibat kehilangan jajahan disana. MBnjalang akhir abad kB-lB kBdudukan Balanda m a n u r u n l a m a h . Ia dibawa pulang ke Trenggano. KBnyataan-kBnyataan yang dihadapi olBh Inggsris membuat Inggeris dihadapkan dangan fait accompli untuk mamardakakan AmBrika. barkBcamuk pBrang kalanial antara InggBris SBbagai penjajah dengan Arnerika sebagai terjajah. InggBris lalu mamusatkan pBrhatiannya labih basar ka ABia. Angka ini meyakinkan Inggaris tBrhadap ksnyaiaan. Surat tarsabut nampaknya menyinggung pBrasaan Hastings. katika ia sBdang tidur. Bertahun-tahun SBmenjak itu tidak ada kontak lagi tBntang ini. katika mana Inggaris mulai mambangun parindustriannya.

b a n y a k pula yang k s h i l a n g a n sBmangat bBrjuang. h a r u s mBngambilnya dBngan palor. Akibatnya " m i l i k " B e l a n d a d i k e p u l a u a n Indonesia olah SBtangah B a l a n d a dianggap parlu dipBrtahankan t a r h a d a p agresi InggBris. m s w a j i b k a n karja s a m a dBngan FBrancis dan m e m u s u h i InggBris. m s m buat BBlanda di beberapa tempat ingin niBnantang dan mend i a m k a n i n s t r u k s i P r i n s DranJB tBrsBbut. " F o l l o w . Kajadian ini barakibat m B m u d a h k a n PBrancis u n t u k mBmBrintah k s p a d a tokahtakah BBlanda di NBdsrland s u p a y a m s n g i r i m i n s t r u k s i k e t a n a h j a j a h a n BBlanda. dari t a n g a n BBlanda dBngan m u d a h .44B ACEHSEPANJANGABAD d i k u a s a i n y a .u p " kEJatuhan Bourbon m s n g a k i b a t k a n bangkitnya NapolBon. Di T i m u r sikap P r i n s DranJB disambut dsngan pBlbagai tafsiran. dikBluarkannyalah pBrintah dari K a w (London) bertanggal 7 PBbruari 17B5 k a p a d a p e n g u a s a . s u p a y a buat SBmantara m a n y e r a h k a n d a e r a h d i b a w a h t a k l u k B s l a n d a k s p a d a mElitBr Inggsris. Lain dari itu k o n k u r s n s i KDmpBni Bslanda dBngan KompBni InggBris yang sBnantiasa sBngit. sebab Inggeris/BBlanda bsrsBkutu. Sehaliknya jika m a s i h dimiliki olsh oarang lain. atau m a i n infiltrasi. B s l a n d a d i m a s u k i F s r a n c i s di t a h u n 1 7 3 5 .p s n g u a s a jaj a h a n BBlanda. K a r e n a ia mBmilih b a r s a k u t u dangan Inggaris. Dan siapa yang ingin marebut satu JBngkal " t a n a h " BBlanda. RevDlusi FBrancis mBnimbulkan p a n g a r u h yang tak tarpisah pula dari'pBrkEmbangan lainnya. lalu menyelBwang msnjadi patualang m a m b a n t u atau " k a r j a s a m a " p a d a FBrancis. Dilain pihak p a r a pDlitisi BBlanda di nagBrinya yang m a s a itu sadang diduduki alBh F s r a n c i s . atas d a s a r b a h w a k e d a u l a t a n nBgari Balanda s u d a h diambil alih olah F e r a n c i s . Tapi M a l a k a d a l a m t a h u n 1 7 3 5 itu dapat diambil olBh InggBris. P r i n s DranJB lari ka Inggaris. G-ubBr . m a k a p a s a r a n itu h a r u s di monopoli. m a k a k o n k u r s n s i h a r u s d i l a k u k a n dsngan giat. dan sehagainya.

h a h k a n jajahan-jajahan Balanda a k a n dapat diambil alih olah F B r a n c i s . l a w a n dari Coupsrus. l a m s n i n g g a l k a n a n a k n y a H u s i n . AcBh Sultan Alau'ddin M u h a m m a d Syah mamBrintah a n t a r a t a h u n 17B1 s a m p a i t a h u n 1 7 3 5 .t a h u n tBrsBbut a d a l a h t a h u n mBnghadapi intervansi dan infiltrasi InggBris. K a r a n a rnBrasa tarcBmar n a m a n y a . yang tadinya u n t u k hBberapa t a h u n disirnpan Inggaris. KarBna dsngan hBgitu pBnyBrahan p u r a .. B 7 . .s e s u d a h berjalan baberapa t a h u n n a m p a k . Parlu disinggung sedikit paristiwa t s r s s h u t adalah sskBdar u n t u k mBngstahui situasi m a s a itu b a g a i m a n a k e d u d u k a n dan kBkuatan B s l a n d a dan Inggsris dalam mBnghadapi AcBh. yang a k a n niBnBntukan siapa yang bBrhasil mBnangani m u s u h n y a ialah yang b s r h a k mBmiliki harta ksmsnangan. 1B5B h a l . Ada sBbulan tBrjadi part i k a i a n SBbBlum ia ditBtapkan m B w a r i s i s i n g g a s a n a a y a h n y a . Inggaris SBndiri manyokong pula pBmhelaan ini.A. Disitu diungkap h a h w a Kock "had guidBd thB English landingcraft in by hoiBting signal latBrn". M. H u s i n adalah putBra m a r h u m dari istarinya Pocut MBurah di A w a n . u n t u k m s n s g u h k a n b a h w a InggBris m e m a n g m B n g h a d a p i .ABADPERANGSAUDARA 447 n u r B s l a n d a A b r a h a m Coupsrus di k a b a r k a n tidak m s m b B r i k a n p s r l a w a n a n .. mBmhBla dirinya kembali b a h w a M a l a k a itu telah d i p a r t a h a n k a n n y a dangan sUngguh-sungguh. (278) Graham Irwin.n a m p a k n y a k B k u a s a a n F s r a n c i s m a s i h tBrus.1 3 3 . PhD: "Governor CoupBrus and tha surrBndar of Malacca 17BS J M B R A S . b a h k a n iparnya Adrian KoBk tslah manjadi "kolonna kB 5 " membBri isarat dangan l a m p u katika tantBra InggBris a k a n m a n d a r a t di M a l a k a <278i . Balakangan. CoupBrus. Ada b s b a r a p a t a h u n l a m a n y a kegiatan BBlanda d i p e r a i r a n Sslat M a l a k a dan pasisir b a r a t S u m a t s r a luntur s a m a sskali. T a h u n . Juga disabut Kock mambantu m u s u h sBtelah mBndarat. d a n b a h w a p s p s r a n g a n k s t i k a itu a d a l a h suatu pBrabutan hak. yang m a s i h kBcil.p u r a dapat d i s a m p i n g k a n .

P e n a l a k a n F a r q u h a r s a b a g a i disBbut d i a t a s y a n g d i k i r i m k a n dBngan s u r a t kBpada J a u h a r ' A l a m bBrbunyi b a h w a a d a l a h diluar w s w e n a n g n y a m a n y a m b u t t a w a r a n Sultan. J a u h a r a l 'Alam minta intervBnsi F a r q u h a r . Dari surat J a u h a r 'Alam kapada F a r q u h a r dikBtahui sBrba SBdikit m u l a t u m b u h n y a p B n d u r h a k a a n a t a s n y a . LBtnan G-ubBrnur Inggaris di F a n a n g . ditulis d a l a m b u l a n Mei 1BD5.A l a n g k a h bBruntungnya jika pBrdagangan ini p i n d a h p a d a Inggaris.DDD. dikala nanti dBngan d u k u n g a n InggBris k B d u d u k a n S u l t a n mBnjadi kokoh. Ditangah-tangah k a s u l t a n a n itu J a u h a r Alam dapat juga duduk tahta. Segera terjadi pertikaian. Ditahun 1BD2 b a r u l a h d a w a s a dan ditahalkan dBngan gBlar Sultan Alau'ddin J a u h a r a ' l ' A l a m Syah. Tapi T u a n k u R a j a Cut SBndiri (yang turut mBnjadi pamangku) m e n a n t a n g d i t a b a l k a n n y a H u s i n gelar J a u h a r a ' l 'Alam. saorang petualang dari Acah B e s a r yang bBrhasil m e n g u m p u l kBuntungan dari perdagangan luar SBJak p i n d a h n y a kB Aceh Barat. Sstiap t a h u n a a l a m a a n a m t a h u n . dari pBlabuhan S u s u h saja bBrhasil diangkut olsh k a p a l A m a r i k a p r o d u k a i lada s e h a r g a $ 24D. yaitu a n t a r a lain dangan d u k u n g a n Kali (279) John Anderson: op. K e k u a s a a n tidak ditimbang t e r i m a k a n n y a k e p a d a J a u h a r a ' l 'Alam. F a r q u h a r mBnolak.cit. hal 3 1 . b a r h a s i l l a h H u s i n mBnjadi raja dBngan p a n g k u a n ihunya Pocut MBurah di A w a n d a n p a m a n n y a T u a n k u R a j a Cut. n a m u n ia a k a n m a n a r u s k a n kBpada a t a a a n n y a . k a t a Sultan.. mBngungkap b a h w a T u a n k u R a j a d a l a m a k s i n y a mandapat d u k u n g a n dari Lebai Tapa.44S ACEH SEPAN JANG ABAD Atas pBrsBtujuan p a r a Panglima Sagi. Tokah ini m e m s r l u k a n kabsbaBan dagangnya dBngan k a p a l . Hanya dua bulan kamudian InggBris mulai mBmpar liha tkan anti 12791. .k a p a l A m a r i k a y a n g b s r v a l u m s s a n g a t tinggi d a n s a n g a t bab at m e n g a l i r k a n k a k a y a a n atas dirinya. S u r a t itu.

ABAD PERANG SAUDARA 449 Maliku'l-'Adil. p a m b a n t u pribadi ("aid-da camp') Daandels. F a r r y dari B s n g k u l s n . (280) Setelah terblt buku ini. m a n y a t a k a n b a h w a Tuanku Raja tidak benar rnatl terbunuh. Ia a d a l a h Kaptan LBon dB la H o u s s a y a . Ia r u p a n y a lBbih b a n y a k tBrasuh d a l a m pBrgaulan yang dapat d i k a t a k a n m a d a m kBtika itu. T a t k a l a dikatahui oleh p a n g a w a l pantai Inggaris di Bangkulan. B a n g k a h u l u . Baliau mBnutup mata karana tua den maaih menjabat Raja Muda. d i a n t a r a n y a s u r a t u n t u k S u l t a n Acah. B e l a n d a atau dangan kBturunan-kBturunan asing saparti arang Fortugis. tapi karBna cacat (bBrbintik hitem pada mata akibat cacar) tidak naik tahta dan kBrajaan disarahkan pada adiknya dBngan gBlar Sultan Alaud'din M u h a m m a d Syah. B a h a n k B b u r u k a n ini mBnghasilkan Bffek juga. FBrancis.a n a k arang asing. (280> Tantang kBkurangan dukungan pada J a u h a r r u p a n y a ditonjolkan alBh p i h a k l a w a n n y a faktor p a r g a u l a n . Kuburannya didalam Kraton. T a t k a l a digalBdah didapatilah s a k u m p u l a n surat-surat r a h a s i a . T u a n k u Raja sendiri manjadi Maharaja Lala (Raja Muda). . K a p a l ini tBrpaksa bBrlindung kB pulau F i s a n g . k a p a l itu lalu disita d a n u t u s a n DaBndsls itupun ditangkap. D i s a n a ia diubar lagi. k a t i k a t u m b u h p B r l a w a n a n tBrhadap dirinya kBmudian. DB La HoussayB dikirim ka F a n a n g olsh rBsidBn Ing geris. R. d a n a k h i r n y a tBrbunuh. t a r m a s u k dari golongan r a n d a h a n a t a u half castB (pBranakan). F a r k a m b a n g a n disBkitar m a s a itu di AcBh a d a l a h SBbagai bBrikut. T u a n k u Raja dikatakan aebagai berhak BBharuanya mawarisi karajaan. Didalam b u l a n J u n i 1BD3 s a b u a h k a p a l P a r a n c i s yang m e r u p a k a n missi r a h a s i a Cubsrnur JBndaral DaBndBls u n t u k mBnjumpai Sultan Acah tBlah m a n g a l a m i p u k u l a n angin rihut. eepucuk surat bertanggal Kutaraja B September 1BB2 yang disampalkan olah Toaanku Djohan Ali dan TBunkoa R a d a n Mae kapada penulis. F a r g a u l a n n y a k a h a n y a k a n dangan a n a k . T u a n k u R a j a t a r p a k s a m a l a r i k a n diri ka N a u s a h . a n t a r a Iain k a r a n a a d a saorang tokoh Inggaris F a n w i c k mandampinginya.

baik untuk barlindung. JBIBS Tanda-tanda tBlah manunjukkan ada pBrgulatan mangBnai soal Indonesia antara DaandBls (G-ubarnur JandBral Balanda di J a w a yang sudah dianggap "wilayah" FBrancis) dangan Lord Minto GubBrnur JandBral Inggaris di India. Allistar manyatakan kakuatirannya bahwa Sultan sudah malupakan pBrsahabatan dangan Inggaris. karana didalamnya Sultan Acah sudah ditakut-takuti. suatu kata yang cepat sakali majunya sajak dibangun. Mc. Allistsr barkata bahwa ia sudah mBngetahui surat menyurat Sultan AcBh dBngan DaandBls dan SBorang utusannya untuk menemui Sultan. Allistar. Mc. dBmikian katanya. b a h w a Inggaris sadang barsungguh-sungguh manghadapi masalah Acah itu. KolonBl Mc. dan malanjutkan bahwa dBngan kapalkapal parangnya. Isi surat ini sudah mulai mangandung kata-kata sombong dari pihak InggBris. SBgara mangirim surat kBpada Sultan AcBh yang khusus disuruh hawa kapada Laksamana Drury kB Aceh. maupun untuk mangambil pBrbakalan. Damikian surat Mc. "InggBris sama sskali tidak takut pada FBrancis". InggBris hanya ingin memperingatkan Sultan bahwa InggBris tidak bisa mamhanarkan sakali-kali kapal-kapal FBrancis memasuki pBlabuhan Aceh.45D ACEH SEPAN JANG ABAD Sahubungan dBngan itu. SBbaliknya mambikin hubungan rahasia dangan Fsrancis. Malaka satBlah . Dalam pargulBtan ini tBrmasuklah Acah ITIB rupakan "daBrah" rabutan. "Maka adalah. tBlah ditangkap. InggBris sakaligus bisa mBnghancurkan angkatan parang FBrancis. Allistsr G-ubarnur InggBris di Panang. kewajiban Tuanku Sultan untuk manghindari agar yang sadBmikian tidak tBrjadi". Fusat kegiatan InggBris untuk Salat Malaka waktu itu ditBmpatkan di Panang.

tahtanya telah direvalusi alsh Panglima Sagi yang tiga. Minto talah mamilih Raiiiaa sshagai kBpBrcayaan nya. sekali ini memakan waktu lama hBnar.uk infiltrasi asing. maka Gubernur JandBral InggBris di India. sebagian panglima atau raja-raja kacil disana manolak untuk memulihkan kBkuasaannya disana. Lard Minto tBlah mBnggantikan WBrran Hastings jadi GubBrnur Jandaral India. Dari sebelah pantai barat Acah. TBrjadilah lagi kekusutan.ABAD PERANG SAUDARA 451 diduduki alah InggBris tidak manunjukkan tanda-tanda akan memberi faedah bBsar. ditahun 1BD5 RafflBS sudah bakarja jadi sakrBtaris muda di PBnang. Sultan Jauhar 'Alam mandapat kabar bahwa. Tidak heran jika mudah saja dihemhus-hsmbus api supaya bangkit komplat mBnBntang raja yang masih bsrkuasa. Lord Minta tBlah mengangkat seorang tokoh yang cakap Stamford Raffias untuk manjadi "agan politik"nya dalam soal raja-raja MBlayu bagian kapulauan Indonesia. Sekemhali dari sana yang barlangsung pada tahun 1B12. Minto ingin mBncaplok "milik" Bslanda di Indanasia. Minta adalah m u s u h palitik Hastings. karBna sudah manganalnya. Sehubungan dBngan suasana sBperti itu hebatlah bsrkBcam. S u i t nil t niullit^nn: A r u b d u r l IVnuutf Sahubungan dangan besarnya pBrhatian Inggeris tBrhadap situasi dikapulauan Indonesia. lBbih-labih pula karBna tadinya "parahutan" mBndapat Malaka hanya ditujukan untuk manghindari jatuhnya kota itu ditangan Balanda yang pro FBrancis. Ia mangikuti parkambangan coup d'Btat di Acah itu dimana ia mBlihat pula campur tangan pBmhBsar InggBris di Panang yang . barhubung karana haluan palitik Inggeris bBrubah. Salah satu diantara parkBmbangan yang diikuti hBnar olah Raffles adalah pBristiwa Acah.

dan berhasil mangumpulkan kekayaan dan mBnjadi BBorang hartawan tBrkanal di PBnang. bahkan dianjurkannya. Salah SBorang putri Kamalat Syah (Ratu AcBh : 1BBB-1658) k a w i n dangan kaksk Sayid Husin. Sayid Husin mBnjadi kahilangan pasaran dan laba. DBngan uang yang cukup Husin dapat mBnguasai tokoh-tokoh yang bsrkuasa untuk manumbangkan Sultan. dimana ia mulai harniaga. Hubungan dagang yang dilakukannya adalah dBngan Aceh juga. Sayid Husin SBn diri lahir di AcBh. Parniagaannya yang basar mBmbuat ia terkBnal pada padagang hBsar. . MarBka sudah lama pula mBngadakan perhubungan kB PBnang. Katika Jauhar . tapi kBtika maBih kBcil dibawa pindah ka Kuala SBlangor. m a s a itu di Acah sadang tBrjadi psrBbutan kursi singgasana. kBistimaw a a n (privilBgBs) sabagai itu dihapuskan olBh Jauhar 'Alam. Timbullah marahnya. maka sagala barang dagangnya bahas dari bBa cukai kaluar maauk. Golongan Panglima Sagi tidak mBnyBtujui Sultan Jauhar 'Alam. yang turut mBngambil bagian aktif untuk mBnjatuhkan Jauhar 'Alam. tapi caranya yang sudah dilangsungkan olsh pamarintah InggBris dicBlanya. karBna disana ada SBDrang hartawan Arab. Prinsip mslakukan intBrvBnsi disstujuinya.'Alam manjadi Sultan. Sabagai dicaritakan.452 ACEH SEPAN JANG ABAD dianggapnya tidak SBSuai dangan sikap yang SBwajarnya harus diambil oleh InggBris. RafflBS dikBnal olah pancatat SBJarah sebagai Holland-hatsr (psmbBnci BBlanda) nornor satu. Kaistimawaan ini membuat ia banyak menarik kauntungan. Sayid Husin asalnya dari AcBh juga. Dalam tahun 177D Sayid Husin pindah kB Panang. KarBna dianggap mBmang bangsawan Acah. juga termasuk padagang bBsar InggBris di India SBndiri. ssorang Arab di AcBh. Sayid Husin namanya.

yang mBrupakan psrmainan dibslakang layar. namanya FalmBr & Co.: op. hal. PBmiliknya John Palmar. janganlah SBkali-kali mBnampuh jalan Palmar. dan b) untuk mBnBguhkan parsahabatan dBngan orang Acah sakali-kali jangan manaklukkan nBgBri itu apalagi untuk menjajahnya. 13.cit. . dapatlah dicBritakan sshagai bBrikut : Di Kalkuta. dalam soal-soal dibBlakang layar. Labih-lBbih jika hBnar yang dicBritakan olBh C.A. mandapat kesan b a h w a kalau InggBris hBndak mandapat kadudukan yang kuat di AcBh. ada sahuah firma InggBris yang perdagangannya bssar tBrmasuk perdagangan kB PBnang dangan Sayid Husin. A. palitik Sagala katanya bBrpsngaruh. DBmi kBpBntingan InggBriB SBndiri.ABAD PERANG SAUDARA 453 Intarvansi InggBris mBmbarikan bantuan yang tidak SBdikit pula.Gibson Hill^ s " b a h w a Sayid Husin adalah comarcial agsnt dari FalmBr & Co Kalkuta sandiri!. B a h w a Palmar bisa manarik Gubarnur InggBris di PBnang supaya dalam mamainkan intsrvsnsi ka Acah (yang disBtujui olah pusat Kalkuta) harus bartujuan untuk manggoalkan Sayid Husin jadi Sultan. dan tokoh-tokoh Inggaris bsrpangaruh sandiripun dapat merasakan anaknya ringgit Husin. Tapi RafflBS satalah mampBlajari situasi AcBh lBbih luas dan dari laporan rahasia yang diparolahnya. tidaklah manghBrankan lagi. hBndaklah a) Jauhar 'Alam dibantu. anak jBndral Palmar bBkas sBkrBtaris pribadi GubBrnur Hastings. (281) G. Hastings memberi nama julukan huat FalmBr "ThB PrincB of Merchants" (holeh diartikan Bapak dari pBdagang-pBdagang). kBinginannya SBIBIU barsifat manantukan! Dangan tidak u s a h dijalaskan panjang dapat dipahami bahwa FalmBr lahih beruntung mBlihat Sayid Husin manjadi Sultan daripada Jauhar 'Alam. Soalnya. Gibson Hill.

Raffles a d a l a h s a o r a n g y a n g giat. D a l a m s a p u c u k surat y a n g d i k i r i m k a n n y a bBbarapa t a h u n k B m u d i a n s e b a g a i " m e m o i r " kBpada saorang s a h a b a t n y a k a t i k a m e m p e r t a h a n k a n kebijaksanaan politiknya mBngenai A c e h .l a n g g a r a n itu i a l a h a a b u a h k a p a l d a g a n g orang K a r o m a n d a l (India Salatan) tBlah m a s u k A c a h t a n p a m a m p B r d u l i k a n paraturan p e l a b u h a n y a n g bBrlaku. s n s r g i k d a n tidak pBrnah putus harapan. j i k a d i a d a k a n opBrasi militer kita a k a n k a h a b i s a n SBgala-galanya.454 ACEH SEPANJANG ABAD RafflBS m B m p u n y a i p a n d a n g a n y a n g l a i n s e k a l i dari pembesar-pBrnbesar InggBris l a i n n y a . S a t u dari l a n g g a r a n .l a n g g a r a n a u d a h harjalan giat. s e d a n g k a n Raffias h a n y a SBbagai " a g B n " ( " p B g a w a i d i p e r h a n t u k a n " ) l a n g s u n g kBpada GubBrnur J a n d r a l India. m a r u p a k a n duri d a l a m daging bagi P a l m e r . p a m b B s a r InggBris di PBnang. M s s k i p u n dBmikian. A g a k n y a RafflBS hBndak m s n g a t a k a n " A y a m lBpas t a n g a n bBrnajis". pBnyitaan tBrjadi tahun 1B14.Br dBngan S a y i d H u s i n yang manakankan pangaruh-pangaruhnya kapada GubBrnur PBnang. Raffias bBrkata ! " I n a country lika AchBB by m i l i t a r y operations wB h a d Bvarything to IOSB a n d nothing to g a i n " . d a n j u g a t e m a n t e m a n FalmBr. S i k a p RafflBS y a n g m B n g h a l a n g . P B r i s t i w a i n i dianggap s u a t u p u k u l a n bagi GubBrnur PBnang.h a l a n g i i t u . ( D a l a m s u a t u nagari sBpBrti AcBh. Sultan Jauhar 'Alam mamarintahkan m s n a n g k a p n a k h o d a k a p a l itu. D a n g a n b B r s u n g g u h .s u n g g u h Raffias m a n a n t a n g "parmainan" k o m B r s i a l n y a dari Palm. l a l u dipBrintahkan k a p a l pBrang "Afficaina" y a n g dikapalai Dish KaptBn R o d n a y kB . Infiltrasi d a n l a n g g a r . T a p i pambBsar-pambBsar InggBris di PBnang m a s a itu m B m p u n y a i k a d u d u k a n rBsmi. SBrta m s n g h u k u m n y a ID t a h u n p s n j a r a d a n k a p a l n y a disita. SBbaliknya tidak a k a n m a n d a p a t apapun). K a p a l d i m a k s u d b e r n a m a A n n a p a o r n a y .

S s s u d a h s s l B s a i Canning p u n m a n a r u s k a n pBrjalanan ka Panang. John Anderson. sang nakhoda disBrobotnya dari panjara lalu dilBpaskannya. Tapi SBbaliknya lain surnbar mBngatakan. ia tidak lehih dulu manamui Sultan tapi mandatangi pambBrontakpamharantak <283> . Pertama Canning langsung pergi kB Susu manamui Lsbai Dap a dan menemui Tuanku Pakih Raja Fadir. Raja Lho' S e u m a w e -waktu itu adalah Tuanku Karot.Br. (282) Masa itu Sultan sBdang manghadapi revolusi diibukota. tBmpat ia didukung cukup dan mandapat pBrlindungan. kaduanya turut mBmimpin pBmbarontakan barsama Panglima Sagi. yang mBngatakan b a h w a Sultan mBndapat dukungan di Lho' S e u m a w e tidak lain karana uangnya : "sebab banyak rialnya". Musuh Sultan Jauhar 'Alam kBtika itu mBnyabarkan propaganda. Rupanya prates ini mBndapat pBrhatian juga. Ia datang ka Acah untuk mambari pBtunjuk kapada parnbBrontak. hal 4B. Sagara Kalkuta mangirim suatu panitia pamariksa yang dikBtuai olah KaptBn Canning. D a l a m k a s a n kasannya maninjau dua "blak" di AcBh.ABAD PERANG SAUDARA 455 Acah untuk hertindak sandiri. (283) . Atas tindakan yang kurang ajar ini. mBmang Canning sangaja tidak mau manamui Sultan.cit. Sstiha disana kapal dagang yang disita itu dilapaskan dan dibawanya ka Panang. Jauhar 'Alam mBngirim protas diplomatik langsung ka Kalkuta. (282) John Anderson: "Achaen. Canning SBndiri mBngatakan bahwa Sultan Jauhar 'Alam maBih didukung olah dua pBrtiga panduduk pantai (bagian tarpsnting). 1B4D. op. hal 4B dalam rangka pBnyitaan Sultan Aceh atas kapal "Annapoornay". Katika panitia Canning tiba di Acah. Sultan manyingkir kB Lho' SBurnawa. and thB ports on thB North and Eaetcoaets of Sumatra". sBsuai dangan k a i n g i n a n Palm. Sabuah harita msngatakan bahwa sabab-sabab m a k a panitia Canning tidak ditBrima olsh Sultan adalah karBna audah " m a s u k angin".

Satu surnbar msngatakan alasannya bahwa kapal-kapal itu didaftar di Panang. FenyBrbuan untuk mBrabut ibukota SBgara dilancarkan. bahkan ia turut manginsafi labih baik dan manguntungkan jika anaknya didudukkan. tapi sumbBr lain msngatakan hahwa jika bandBra Inggaris dipakai akan bBrartilah InggBris sudah turut mampartanggung jawabkan pBmbBrontakan. tapi tidak kBtinggalan alat-alat ssnjata. tBlah dianjurkan olah para Panglima Sagi kapadanya supaya anaknya saja Syaiful-'Alarn diangkat manjadi raja. Lima huah kapal pBnuh dBngan barang-barang dagang. Kadudukan Sayid Husin sabagai saudagar. dBmikian pula usianya yang sudah lanjut. Ia dibBri galar Sultan Syaifu'l-'Alam Syah. Tuanku PakBh. Ini tBrjadi bulan Juni 1B15. Setiba di Sigli digerakkanlah coup d'atat. dianggap tidak tepat untuk singgasana Sultan. sarta anaknya Syaifu'l-'Alam dangan rombongan. sarBntak dangan proklamasi naiknya Syaifu'l-'Alam jadi Sultan.4SB ACEH SEPANJANG ABAD Dalam samantara itu Syaid Husin sudah siap untuk mBmproklamirkan dimakzulkannya Sultan Jauhar 'Alam. bBrangkatlah mBnuju PBnang dari Fadir. Parlu dicBritakan bahwa untuk mBndapat simpati labih banyak. Sayid Husin satuju. turut mBngambil bagian aktif dalam parlawanan manjatuhkan Jauhar 'Alam. Kssanalah rombongan bsrangkat. Dangan surat rasmi disampaikannyalah olah Panglima Polim atas nama Sagi yang Tiga kBpada GubBrnur PBnang. b a h w a Jauhar 'Alam sudah dijatuhkan dan . maka mudahlah ttibulatkan kata untuk mam buat Sigli (PBdir) mBnjadi pusat psmbarantakan. samua kapal bBrlayar dBngan bandBra InggBris. Sayid Husin. DBngan bagitu ia sandiri lebih mardaka bBrgarak. Dlah karBna raja Fadir. diantaranya 3 5 pucuk mBriam.

panasBhat Jauhar 'Alam alias "psrdana menteri". sebab kalau FBnwick celaka. nakal (mata karanjang) dan pBmabok. tidak akan dijamin keselamatannya. karBna SBmua Sagi msnentangnya. Ia menyatakan tidak mau campur. diibukota Bunda Acah SBndiri kBkuatan Jauhar 'Alam tidak ada. FBtriB tBlah manolak untuk mBmBrintahkan Fenwick pulang karBna bukan pegawai rBsmi Inggaris. justru psrgaulan yang intim dan psngaruhnya pada Sultan Jauhar 'Alam salama ini talah barakibat manyinggung tradisi kasopanan di Acah. FBnwick. InggBris tidak akan sangsi-sangsi merninta pertanggung jawaban. Mungkin FBnwick orang yang sengaja ditugaskan sabagai orang-orang yang dianggap cakap hisa mamainkan pisau tajam dua belah yang sBdang dipBrlukan. GubBrnur sudah harus mBnarik FBnwick dari Acah karBna ia berkalakuan tidak SBnonoh. MarBka memandang ia proJauhar 'Alarn. SBpatutnya tanpa diminta. rnamalukan bangsa.ABAD P E R A N G S A U D A R A 457 Syaifu'l-'Alam manaiki tahta menggantikannya. maksudnya untuk mBnBmui Gubernur PatriB. PBrtama. AcBh harus hati-hati. Dalam soal FBnwick ini kelihatan InggBris memang tidak DBrminat untuk mBmanggilnya. Diminta supaya GubBrnur msmanggil pulang Fenwick. yaitu saorang -warga negara InggBris yang sudah lama mamainkan peranannya untuk kBuntungan InggBris di Acah. Rupanya Guharnur PBnang masih ragu-ragu. Tapi FBnwick harus diganti. KarBna itu iapun sBgsra menyingkir. Disamping itu Polim marnhBri tahu bahwa Mr. Barmula sskali ia pargi kB PBnang. Fanwick adalah bBkarja untuk Sultan Jauhar 'Alam Syah. Bahkan diingatkan oleh Gubsrnur PatriB bahwa Fenwick adalah warga nBgara Inggeris. Sebab kalau tidak. untuk mampratBS intBrvBnsi tBrang-tBrangan dari Inggris (kapal-kapal yang mambawa rombongan Syaifu'l-'Alam . Dalam mangatasi coup d'atat dimaksud diatas tadi. bagi Panglima Polim dan kawan-kawannya adalah tBrmasuk "persona non grata" (tidak disukai).

SBgsra J a u h a r m B n g u t u s o r a n g u n t u k m s m b E r i t a h u rasrni k e p a d a GuhBrnur m a n g B n a i kBda tangannya dan selanjutnya supaya diadakan pBnyambutan. Bcak-acaknya main " s t a n d f a s t " s a j a . h a l m a n a d i a n g g a p oleh I n g g B r i s s u a t u p B n g h i n a a n .m a s i n g mBndapat d u k u n g a n . Parang s a u d a r a bBrkacamuk. SBbab itu d i b e r i t a h u k a n k a p a d a S u l t a n b a h w a b B r a d a n y a S u l t a n di P a n a n g s a n g a t t i d a k d i i n g i n i .m a s i n g bBrsikap m B n u n g g u saja atau m a n g h i n d a r k a n perkelahian. k a c u a l i k a g i a t a n y a n g mBngBnai p a l a y a r a n . Kstika J a u h a r 'Alam sampai dan hBrlahuh d i p s r a i r a n P B n a n g . D B n g a n h a m p a t a n g a n s a t a l a h b a b e r a p a h a r i di PBnang. S u l t a n p u n k a m b a l i l a h ka Lho' S a u m a w B . p a n d a i .45B ACEH SEPAN JANG ABAD b e r l a y a r d s n g a n m E n g i b a r k a n bEndBra I n g g s r i s ) . k a p a l .k a p a l y a n g m a u m a s u k kBluar p B l a b u h a n b o l a h d i k a t a k a n tidak a m a n j i k a tidak . F a r a j u r i t m a s i n g . Tapi GubBrnur rnanalak untuk m a n e r i m a J a u h a r 'Alam h a h k a n untuk mBmholBhkannya sajapun m e n d a r a t .p a n d a i . Selanjutnya diberitahukan bahwa GubBrnur manganggap tidak ada apa-apa yang parlu dibicarakan. D i n a s a h a t k a n s e l a n j u t n y a a g a r SBgsra b a r a n g k a t . u n t u k m s r u n d i n g k a n b a h w a j i k a ia ditDlang i a a k a n dapat m s m b e r i k a n kBlapangan yang labih m a n g u n t u n g k a n Inggaris. karBna Sultan ingin mBndarat. Sabagai a l a s a n d i k e m u k a k a n l a h o l B h n y a b a h w a InggBris t i d a k m a u c a m p u r tangan dalam sangketa dalam nagari orang lain. Ia mengirim u t u s a n kekapal untuk m a n y a t a k a n bahwra GubBrnur tidak barsedia menerirna Sultan. T a p i FBtris m e m a n g p r o S y a i f u ' l w a l a u p u n d B n g a n rahasia. Ini tarj a d i b u l a n April 1B1B. tapi c a r a n y a saparti b a r t a h a n d i t a m p a t d i m a n a m a s i n g . d a n k a d u a . dan kBdua b a h w a Sultan pBrnah tidak m a u m a n e r i m a u t u s a n r a s m i InggBris dari K a l k u t a ( k a p t a n Canning). Fatrie tidak barsedia.

ABAD P E R A N G S A U D A R A 45S "main". sBnapang. dan SBbagainya. DBmikian dipBringatkan dBngan tajam. palor. polisi dsngan mudah saja mslarang dan menghamhat senjata itu dimuat kakapal. SBbaliknya. Akibatnya Tuanku Fakeh balik msnBntang Syaifu'l dan menyatakan mamihak Jauhar 'Alam. Sebelum Jauhar 'Alam berangkat dari Parang. alsh GuhBrnur FstriB dipBringatkan kBpadanya hahwa ia sskalikali tidak boleh hBrtindak suatu apa tBrhadap kapal yang berlayar dBngan bandBra InggBris. Jalas soalnya tiba diparut dikampiskan. bahwa kBtika mata-mata Inggris mBndapat tahu bahwa masa Jauhar 'Alam bBrada di Fsnang Jauhar tBlah mBmbali sadikit alat-alat SBnjata. Satu peringatan yang sombong dan disamping itu peringatan yang tBrang-tarangan barsifat intimidasi dan mamihak. katika dipratBs alsh Jauhar 'Alam kanapa Sayid Husin dipBrkBnankan memuat kakapalnya alat-alat sanjata bBsar dan kacil. Demikianlah perdagangan menjadi tidak maju karananya. SBluruh tahun IB IB adalah dalam keadaan sedBmikian. Sultan akan mandapat susah. pistol. Kalau ia atau orangnya berani mBngganggu kapal yang bsrbBndBra InggBris. Paristiwa yang manguntungkan hagi AcBh dan yang patut dicatat SBbagai fakta sajarah ialah turut campurnya Raffias mangamhil bagian aktif mBnghadapi masa-alah Acah itu. SabBtulnya samanjak tiba di PBnang ditahun IBID . meriam. Dalam bulan SaptEmbar IB 17 di Sigli tBrjadi cakcok antara Tuanku Fakah dBngan Syafu'l-'Alam Syah. sampai pada akhir tahun 1B16 kBtika Jauhar 'Alam berhasil masuk lagi kB Banda AcBh. untuk dibawa kB Aceh dan dimuat tarang-tarangan dangan tidak ada cagahan suatu apa. Ini dipBrjalas dBngan suatu kenyataan pula. IBIB. maka dijawab alah PatriB bahwa Sayid Husin talah dipBrkBnankan untuk manjaga diri dari SBrangan bajak laut. masiu.

w a l a u p u n . M a l a k a s u d a h l a m a d i p s r i n t a h k a n dari L o n d o n s u p a y a d i p u l a n g k a n k s p a d a B s l a n d a t a p i ^ d i g o s a k n y a GubBrnur PBnang d a n R B s i d e n InggBris di M a l a k a s u p a y a m e n d i a m k a n s a j a . s u p a y a " t h e s e peoplB h a v e still b a s n ablB to kBsp thsir grudge a g a i n s t thB D u t c h " (agar b a n g s a ini tetap b e n c i BBlanda"). Dari m a r k a s n y a di M a l a k a . Raff l a s p u n d i d u d u k k a n o l s h Lord Minto mBnjadi w a k i l n y a samBntara d a n g a n rang L a t n a n Gubernur b a r k u a s a p e n u h . tidak s a t u y a n g a m a n d a l a m " g a n g g u a n " n y a . Dari situ dBngan k B k u a t a n 1DD k a p a l d a n 12. F a l e m b a n g d a n L a m p u n g . T a n p a p B r l a w a n a n . m a n g i r i m u t u s a n . D i a n j u r k a n s u p a y a l a k e s m a n y a r h u kB J a w a . M a l u k u d a n PalBmhang. M a l u k u d a n F a l a m h a n g itu Raffias tidak hegitu m e n i n g g a l k a n bBkas y a n g b a i k . A d a bBbsrapa t a h u n Raffias m B m u s a t k a n kBg i a t a n n y a di J a w a .u t u s a n r a h a s i a kBpada S u n a n Solo. Minto m B m i m p i n Bxpadisi ka J a w a . Tugasnya yang semula dibBrikan a l s h Lard Minta d s n g a n " b s s l i t " tanggal 1 3 DktobBr I B I D m s n y s h u t p a n g k a t R a f f l s s "AgBnt to thB G u v s r n o r w i t h ths M a l a y S t a t s s " a d a l a h d i t u j u k a n u n t u k m B n g a d a k a n k o n t a k d s n g a n raja-raja J a w a . B a r l a i n a n dBngan nBgari-nagBri S B m B n a n j u n g d a n AcBh. J a k a r t a dapat dirBbutnya. "to Bstahlish good relations -with thB nativB P o w e r s i n J a v a i n ordBr to sscurB thsir a s s i s t a n c a i n thB proJBctBd i n v a s i o n " . Ini s B s u a i d s n g a n " k s i n g i n a n " Lord Minta y a n g s s d a n g m e m p u n y a i r e n c a n a tBratur u n t u k niBndaulat p u l a u J a w a .DDD tBntBra.4BD ACEH SEPANJANG ABAD Raffles tBlah aktif s e k a l i m B n g h a d a p i F s r a n c i s dan B s l a n d a dihuntutinya. h o l e h d i k a t a k a n tarhadap J a w a . Lard M i n t a p u n b a r a n g k a t dari India rnanBmui Raffles di M a l a k a . U n t u k itu RafflBS d i s s r a h i t u g a s m B n g a d a k a n p e r u n d i n g a n p e r u n d i n g a n dBngan raja-raja B a l i . Raffias m a m a i n k a n rolnya. d a n SBsudah lBngkap p a r s i a p a n l a l u m a n y a m p a i k a n l a p o r a n kBpada Lard Minta. R a f f l e s l a h y a n g d i t u g a s k a n n y a mempBlopori persiapan-parsiapan pendahuluan.

J i k a InggBris rnanolang pBrnbarontak berarti Inggeris . Milyunan dapat disaro hot Dlah sBrdadu-SBrdadu Raffias. SBsudah menjalani cuti ke E r o p a h . saorang 7D r u p i a h . D a l a m t a h u n 1B1B ia mBlihat intarvBnsi yang s a l a h .p e r b a r u a n yang dibuatnya u n t u k meng h i l a n g k a n kBkalotan. I a j e m u sakali p a d a Bsngkulu. DBngan rBsmi dibagi-bagi h a r t a r a m p o k a n itu kBpada sardadu-SBrdadu tarsBbut. karBna m e n a n t a n g panjajahan. satu j u m l a h yang tinggi z a m a n dulu. Katika J a w a a k a n dikBmbalikan.tBntu ia a k a n m a m i n t a b a n t u a n kBpada BBlanda a t a u k a p a d a FBrancis.ABAD PERANG SAUDARA 461 ada p a r h a r u a n . Katika di z a m a n RafflBS pangBran bBrhasil n a i k mBnjadi Sultan tapi dBngan s u a t u kBtantuan b a h w a p a n g e r a n SBndiri tidak ingin takluk. Tapi sipBnjaga tBlah m a l B p a s k a n n y a lari. sahah tarpancil. H u b u n g a n dBngan M i n a n g k a b a u dan T a p a n u l i tidak bagitu m e n i n g g a l k a n b a k a s yang panting baginya. J a u h a r ' A l a m a d a l a h Sultan yang s y a h dan s u d a h ditabalkan. Di J o g y a sandiri u m p a m a n y a p a r n a h tBrjadi di z a m a n D a B n d s l s p a n g B r a n N a t a k u s u m a ditangkap Eaandels dan a k a n d i h u k u m mati.DDD dan p s m i m p i n p a s u k a n 34. J i k a J a u h a r ' A l a m tidak tartolong. Raffias dipindah kB BBngkulu menjadi LBtnan GubBrnur d i s a n a dangan tugas m e r n p a r k a m b a n g pBrtanian l a d a buat kompBni sandiri. P a r i s t i w a disini diikutinya dan dihadapinya SBbagai menating m i n y a k panuh. w a l a u p u n b a n y a k juga kBgiatannya disana. SBbatulnya sajak t a h u n I B I D Raffias s u d a h b a n y a k mBngatahui situasi Acah dangan sagala problamnya. Lain h a l n y a dBngan AcBh. Raffias lalu m B m a r i n t a h k a n s u p a y a tBntBra Ingggaris m a s u k mBnyarhu k a i s t a n a m e n a n g k a p Sultan dan manggarong sagala kBkayaannya. I a s u d a h juga malapor Lard Minta dan s u d a h m e n g e m u k a k a n p B n d a p a t n y a .DDD rupiah. Kaptsn 1D. T a p i s a m b u t a n a t a s n y a tidak b a n g a t b a r h u b u n g k a r a n a faktar FalmBr itu. di t a h u n IB IB Raffias diganti olBh J o h n FBndall.

p a m b u n u h a n . Kstika tslah halik gagang. SBbagai h a d i a h (jika P a k B h m a u mBnyebBlah dia) yang b a l u m kunjung dipanuhi itu. mBmihak J a u h a r 'Alam. sebab Belanda sendiri tahu pertolongan SBhagai itu b a k a l m a m b a k a r hidung SBndiri. B a h k a n a k a n berarti msnolong Balanda m e m b a r i k a n i n t a r v e n s i n y a p a d a J a u h a r 'Alam. Telah dicBritakan b a h w a T u a n k u F a k a h R a j a Pidi balik gagang. Syaifu'l tidak a k a n ditolong olsh Balanda. k s d u d u k a n B s l a n d a sshagai nBgara a k a n k u a t b e r h u b u n g k a r s n a ia turut aktif m e l a w a n NapalBondi pihak s s k u t u . J a u h a r ' A l a m bBlum cBpat pBrcaya b a h w a i p a r n y a mBmang sBJujurnya s u d a h manyBbalah dia. T u a n k u P a k e h m a n s i t a k a p a l itu. juga k e m a n a k a n Sayid H u s i n yang b e r n a m a Sayid Alwi ditangkapnya. mBrBka hBripar. Lebih-labih s e s u d a h selesai soal Napoleon. SabBtulnya Sayid H u s i n s u d a h b a n y a k sBkali rnanump a h k a n u a n g mBnyagok arang-orang s u p a y a s u k a mend u k u n g n y a . . PBndBknya Raffias kuatir. Sebaliknya jika Syaifu'l tidak ditalDng.4B2 ACEH SEPAN JANG ABAD b a r a d a dipihak yang tidak syah. mBnjadi Sultan. T u a n k u PakBh m s m b s r i t a h u k a n p a d a Sayid H u s i n b a h w a k a m a n a k a n n y a hisa d i b s b a s k a n lagi jika uang yang dijanjikan olsh Sayid H u s i n yang a k a n dibBri k a p a d a P a k e h . Dalam dunia internasional k s l a k Inggaris a k a n tidak dapat m e m p e r t a h a n k a n diri. jika Jauhar 'Alam tidak ditolong maka pastilah J a u h a r ' A l a m a k a n mandapat t a w a r a n dari Belanda. SabBtulnya F a k s h harkEluarga dsngan J a u h a r 'Alam. F a k s h bBrhasil mangajak T u a n k u Bintara KBumangan u n t u k sBrta m a m h a n t u i p a r n y a dalam pBrkBlahian mBngusir Syaifu'l atau a y a h n y a . Dimint a n y a bukti lBbih dulu. Satu d i a n t a r a n y a ialah s u p a y a k a p a l k e p u n y a a n Sultan y a n g disita olah Syaifu'l d i s a r a h k a n kBpadanya. dibayar. KarBna kini ia mBnghadapi orang yang disogoknya sandiri m a k a ia m a n c o b a m a n g u p a h orang lain u n t u k mBngadakan p B m b u n u h a n .

nampaklah pula dari lanjutan pBrkBmhangannya. Dalam bulan Dktabsr 1B17. Dalam laporannya Coombs menganjurkan supaya Syaifu'l'Alam disokong oleh pemerintah InggBris sampai bBrhasil. yakni Lard Hastings. katika Guhsrnur Pstris di PBnang msndsngar bahwa. dan tidak pula membawa juru bahasa. Coombs SBndiri tidak tahu b-Brbicara Mslayu. tidak ingin mangamhil kBputusan tarakhir. DipBrintahkan kBpadanya supaya mBmpBlajari sshaik baiknya situasi AcBh SBrta mBlaparkan kssannya kspada Guhsrnur. Coombs memasukkan laporannya pada bulan DktabBr 1B17. Disuruhnya Coambs menyampaikan laporan ka Kalkuta. Damikianlah sangit suasana pertikaian saudara. Gantinya KolonBl BannBrman. Fsrgulatan untuk mamainkan intervEnsi/infiltrasi Inggsris ks Acsh itu. jika orang tidak cukup waspada. yang tiba di PBnang tanggal 17 NopBmbBr 1B17. CaDmbs. Coombs pun tsrmasuk golongan anti Jauhar 'Alam juga. .ABAD PERANG SAUDARA 4B3 Rencana pBrtama kapada Teuku Pakeh. Drang ini ditangkapnya dan setalah dicincang dikirim pulang kapada Sayid Husin. halmana jika sekarang turut dimasukkan dalam catatan ini bukanlah untuk menanjolkan siapa salah siapa hBnar. sedangkan SBbab-sabahnya (oorzaak) adalah pada intBrvBnsi/infiltrasi asing. untuk bukti bahwa GubBrnur FBnang memang ssjujurnya tBlah mBngusut saal AcBh. Fertikaian yang telah tBrjadi itu hanyalah suatu akihat (gavolg). Tapi PakBh lebih dulu telah berhasil rnBngetahui Drang upahan itu.M. Guhsrnur PstriB ssgsra msngirim psninjau Captain J. Dari intarvansi/infiltrasi itulah harus diamhil pslajaran bBtapa basar bahayanya bagi kButuhan ksdaulatan tanah air. Kstika itu Guhsrnur PstriB sudah mBninggal. Ia pBrgi ks Acsh itu hanya untuk satu " s h o w " hslaka. Gubernur JBndralnya waktu itu sudah barganti pula. Teuku Pakeh dan bsbsrapa raja-raja lain sudah balik gagang.

u s u l tantang AcBh. soal Acah m a s i h d i s a m b u t dingin olah Lord Hastings. U n t u k kBparluan ini Raffias m B n g a n t a r k a n n y a ssndiri kB Kalkuta. Tapi k a t i k a Raffias datang dangan u s u l n y a yang konkrit. J a u h a r manBrima bBhsrapa alat sBnjata. sagaralah Lord H a s t i n g s mampBlajari soal Acah itu s a m a t a n g . sBpBninggal RafflBS m a s u k l a h k a p a l pBrang BBlanda ka TBluk (Lha') S e u m a w a mBnjumpai J a u h a r 'Alam. Ia mBngatakan a k a n mBmpBrj u a n g k a n langsung kB K a l k u t a s u p a y a Sultan dibantu htmilbBtul alsh InggBris. m a k a J a u h a r ' A l a m a k a n mBna r i m a b a n t u a n BBlanda. K^Bkuatiran Raffias tBrhadap BBlanda h u k a n tidak h a r a l a s a n . Dalam satu parundingan. ia l a b i h p a r l u t o u r n a k a p a d a l a m a n . Tapi d i t a g a s k a n n y a jika J a u h a r ' A l a m satuju.m a t a n g n y a . tapi ditBgaskan b a h w a kBputusannya u n t u k hBrsBdia/tidaknya dibantu Balanda.4B4 ACEH SEPAN JANG ABAD S e k e m b a l i n y a Raffias dari cuti E r o p a h (MarBt 1B1B) kBposnya di BangkulBn. J i k a K a l k u t a mBnolak Raffias a t a u mBnyBtujui u s u l Coombs s u p a y a Syaifu'l ' A l a m dibantu. didBngarnyalah k a b a r b a h w a Coombs s u d a h b a r a n g k a t kB K a l k u t a m e m b e w a laporan yang isinya mBnganjurkan agar Syaifu'l dibantu sBpBnuhnya. KarBna k u a t i r SBkali h a h a y a i n t a r v a n s i Balanda. h a n d a k l a h J a u h a r ' A l a m b a r s i k a p tagas pula u n t u k batul-bBtul mBnolak b a n t u a n BBlanda. m a k a d i a n g k a t k a n n y a l a h k a d u a n y a manjadi panitia bar- . Satiba di K a l k u t a .b u r u m B n y u s u n laporan dan u s u l . Gubernur J a n d r a l b a r u ini labih m a m a n t i n g k a n p s r i s t i w a di I n d i a s a n d i r i . SBbBlum barangkat ia m B n g a d a k a n kontak dBngan J a u h a r 'Alam. RafflBspun h u r u . DBrgantung dangan h a s i l pBmhicaraan RafflBS di Kalkuta. RafflBS mBndapat k a b a r b a h w a Coombs m a s i h tarkatung-katung di K a l k u t a s u d a h a n a m b u l a n l a m a n y a . K a s i m p u l a n n y a k a r a n a kad u a n y a barbBda pandapat saparti siang dangan m a l a m .

Bagitu kilatnya RafflBS bBrtindak dalam mBnghadapi soal Acsh itu. Salain itu RafflBS mancampuri hal yang bukan wBWBnang dan bidangnya.ABAD PERANG SAUDARA 4B5 sama dalam fungsi "joint commissianBrs" maninjau kBmbali situasi Aceh. bardasar mandat itu. Dalam pada itu Raffias sandiri tidak membuang -waktu. Capet juga ia . SBbah kota ini sudah dipBrintahkan dari London harus dBngan capat dipulangkan kBpada BBlanda. habis parkara. Sagara Raffias dan Coombs kambali dan mBlapor pada Guhsrnur BannBrman. ia hsrtindak sandiri. Sscara tergasa. Urgansinya tugas panitia ialah: 1. dangan alasan hahwa soal Malaka harus disalBsaikan dulu. haruslah dlberi laporan ka Kalkuta. 3. Ia mangajak Coombs harua turut barangkat. tapi tidak barhasil. ia akan ditinggalkan saja. Sedangkan jika tidak diparolBh kata mufakat tantang siapa yang harus dipilih antara kaduanya. Mau tidak mau Raffias harus pargi juga ka Malaka. Raffias harus pargi kabagian Salatan Malaka untuk mBncari tampat yang baik pengganti Malaka. Dimintanya instruksi supaya dicahut. Tapi kalau Coombs tidak turut. BannBrman jangksl juga karsna mBnurut sBrtakan Raffias diluar adpisnya. sshagai akihat Acah-policy. Menghindari kBksliruan dibBlakang hari yang mungkin tumhuh. GubBrnur BannBrman tBlah mBncoba manghalangi Raffias. karana mamang soal itu panting. Ia toh Letnan GubBrnur Bangkulan. MBnsliti siapa Sultan yang bBrkuasa antara kaduanya. M a n g u s a h a k a n dipsrolBhnya j a m i n a n kebebasan lalu lintas palayaran di Sslat Malaka dan hubungan dagang yang bsrlanjutan dsngan pantai Utara Sumatara. mBmBrintahkan kapal pBrang "Indiana" membawanya kB AcBh. 2.

barulah Jauhar 'Alam mBlayaninya. Tauku PakBh sudah OBkBrja sama dBngan Sultan. Surat parjanjian (traktat) yang talah dipBrbuat di PBdir tanggal 2 2 April 1B19 antara Sultan Jauhar 'Alam dangan RafflBS sabagai w a k i l Inggaris. SatBlah itu iapun hBrangkat kB PBdir. SBtalah dipalajari SBpBnuhnya konaBp pBrjanjian dBngan InggBris itu. Ia suka kBSUsastaraan dan tertarik juga k e s u s a s t e r a a n ( S h a k e s p e a r e ) dan pangBtahuan InggBris. SBkali ini dalam mBnghadapi AcBh RafflBS harus mBmpsrlihatkan bahwa ia sama SBkali tidak bBrgBgas. PerJanJIau Fedlr 1819 Tapi ada tujuh minggu RafflBS tBrkatung-katung di PBdir. dangan sv. sBlain sacara diam-diam ia membuat nota SBndiri untuk disampaikan kB pusat (Kalkuta). MBnurut kasan-kBBan orang asing lain yang mBmpsrhatikan Sultan Jauhar 'Alam.4BB ACEH SEPANJANG ABAD manyusun rancana apa yang harus dikarjakan untuk mangambil Singapura. Sultan ini memang SBorang yang hati-hati dan mBmpelajari soal nBgara dBngan csrmat. KBhBtulan Sultan Jauhar 'Alam sudah bBrada disana. MatBrinya pBrjanjian ini. maka Sultan Jauhar 'Alam pun barsadia mBnanda tanganinya. kBtika mana Raffias harua manunggu dan mBnganggur BBlama tujuh minggu di . RafflBS BBorang yang tidak pBrnah sabar.ngguh-sungguh. Ia fasih bahasa Inggaris dan dapat mBnyurat dBngan baik dalam bahasa itu. CoDmbB tidak dapat bBrhuat suatu apa. bahwa Acah akan mambBri kBBampatan bBrdagang bagi InggBris. sadangkan Inggaris mBnjamin kamardBkaan Acah aalamanya dan akan mamparlindunginya dari SBrangan siapapun. Sultan mampalajari dangan tBnang sajauh mana kBJujuran RafflBS bBrdiri dibBlakangnya.

Pihak pBmBrintah InggBriB barjanji dangan ssrta mBrta mancukupkan alat BBnjata untuk AcBh aabanyak yang dipBrinci didalam daftar. untuk diam dan tinggal diwilayahnyai Sultan barjanji pula tidak akan mBmbuat Besuatu parsstujuan dBngan nsgBri aaing itu. Paaal B. (284) TBka langkap bahasa InggBris Uhat John Anderson: 'AchBan". Dimaklumi aleh kadua balah pihak. jika agBn InggBris manolaknya. Pasai 5. Sultan barjanji tidak akan msngijinkan BBBBorang warga Inggris. Pasai B. dan akan dibayar alsh saudagar yangbersangkutanj Sultan akanrnencBgah tarjadi suatu monopoli hasil bumi di negBrinya baik buat siapapun. kBdua balah pihak Aceh dan Inggaris. Paaal 7. Kapal-kapal Inggaris dapat malanjutkan hubungan dagangnya dangan palabuhan-pBlabuhan AcBh dan Taluk Seumawa yang akan disalanggarakan Dish pambBsar Inggeris. PamBrintah Inggsris barjanji akan manjatuhkan Syaifu'l 'Alam dari tahtanya. Sultan barjanji tidak akan msngijinkan warga dari nBgara Eropah lain. Pasai 3. bahwa dilarang rnemhawa. dangan raja-rajanya.Inflaaris untuk '. bilarnana dagang InggBris dangan pBlabuhan-pelabuhan Aceh yang lain terputus.ABAD PERANG SAUDARA s a j a ) (284) 4B7 Fadir itu. menyerahkan dan mBnjual alat ssnjata yang bagaimanapun juga kBpalahuhan yang terBBbut diatas. to bB paid by Hia Majesty thB Sultan at the earliest convenience"). tapi hsrlakunya mulai aflkatika itu juga. kecuali audah dikatahui dan diaBtujui oleh pBmBrintah InggBris. h a r b u n y i SBbagai bBrikut : (diambil pati-patinya Paaal 1.DDD ringgit sebagai pinjaman sainsntara yang akan dibayar olBh Sultan sacBpatnya disanggupi ("as a temporary loan. Paaal B. Pasai 2. atau kuasanya. Sultan bBrkanan mamberikBn izin kBuada. bila mana pBmBrintah Inggsris barhasrat untuk menempatkan agannya maka dia akan diterima dan diperlindungi dBngan msmbsrinya tempat yang layak.«rniaga dBngan bebas disBgala jnuabuhan Acahj aagala cukai pBrniagBis yang aikutip disagala palabuhan tarsBbut akan ditetapkan dBngan pantas. Pasai 4. bagian Appandix hal 21B. pBmBrintah InggBris dsngan SBrta merta harus mBnysrahkan kBpada Sultan uang tunai aabanyak 1DD. . walau bagaimanapun bantuknya.Br"). AgBn itu akan diperkenankan berkantDr dibalai pamarintah untuk mBngurus soal-soal KompBni. tarmaauk arang AmBrika. Sultan barjanji. atau mBmbuat pBrjanjian dangan nBgBri lain. barjanji bersahabat sepanjang abad dan bantu mambantu tarhadap sarangan musuh dari masing-masing dan tidaklah salah satu pihak diantara kBdua mBrBka akan mambantu musuh dari sahabatnya ("nBithar Di whom shall give any aid or assistance to thB anamy at thB Dth. dBngan katantuan bahwa jika kadapatan kapal dan barangnya akan disita. PBrjanjian ini akan diratifikaai olah GubBrnur Jenderal Banggala dalam tBmpo B bulan sBsudah ditanda tangani kBdua bBlah pihak.

Sakali ini batul-OBtul InggBris tidak ingin mambantu lagi. yang mutlak mBnBntang tBrus Jauhar 'Alam. Tidak bBrapa lama Sultan Jauhar 'Alam pun barhasil mBnduduki tahtanya kambali di Banda Acah Darus-Salam. pBmBrintah Inggaris menawarkan "sumbangan" BDDO dollar satahun kBpada Syaifu'l 'Alam. katanya untuk "sangu"nya ka India. tagasnya dimasukkan mBnjadi hutang Jauhar 'Alam. barulah ia sadar bahwa GubBrnur PBnang mamang tidak sabalah dia lagi. Akhirnya pBmBrintah di Kalkuta dan Panang memutuskan mBnyBtujui konsepsi Raflles. Usaha marBka tidak bBrhasil. Katika dipBringatkan dBngan mBndatangkan kapal "Dauntlsss" kBpada Syaifu'l bahwa ia akan ditangkap bila tarus mangganggu-ganggu juga di Acsh. Syaifu'l tBlah menggarong sabuah kapal Tionghoa dan 12 parahu Aceh dilaut. Banyak rampasan diambilnya. Dalam pada itu pamarintah InggBris di PBnang memberitahukan kBpada Syaifu'l 'Alam dan ayahnya bahwa Inggaris tidak hsrsadia manolong ma"raja" kan merBka. . Dikatakan b a h w a uang ini "diperkirakan" mBnjadi tanggungan Sultan Jauhar 'Alam.n g a c a u juga. "bolah kapan saja". Katika akan barangkat mBnuju kB Kalkuta untuk maminta partimbangan tingkat tinggi.4BB ACEH SEPAN JANG ABAD RafflBS m B m p a r j u a n g k a n u s u l n y a dBngan bBrsungguh-sungguh. Dalam bulan DBsambBr tahun itu. ssbab sudah konkrit dan hisa dijalankan mBnurut ksmauan Inggsris. Panglima Sagi 2 2 mukim. Tapi rupanya jangka waktu psmbayaran tidak ditantukan. Tapi supaya jangan tBrus m e n g a c a u . Dan bukan suatu kabatulan pula bahwa saal mancaplok Singapurapun sudah barBS sBbelumnya atas usaha Raffias. Syaifu'l mancoba malanjutkan pBrlawanan karBna mBndapat bantuan dari Teuku Panglima Cut.

mBncatat Jauhar Alam mangkat 1 Dasarnbar 1823. Sakian parkBmbangan yang bertalian dBngan Aceh dalam Abad Parang Saudara digodok dari bBrbagai sumber dan bahan-bahan. (285) Dapat dicatat b a h w a Sultan J a u h a r 'Alam mBmBrintah sampai tahun 1B24 (286) i a digantikan olah putBranya Tuanku Darid dikBnal dBngan nama Sultan Buyung. Buat yang pBnghabisan. bagian tBrbBsar bahan -bahan dimaksud dipBrolah dari C. DB Klarck. John Anderson "fichean" dan Roland Braddell "A History of Malaya". sampat ia jumpai SBbuah lagi kapal AcBh. Dari ungkapan selanjutnya nanti dapat dikatahui hsrpindahnya pimpinan karajaan kapada saudaranya Ibrahim Mansur Syah. op. Tidak hBran kanapa ia barani hartindak liar. PBmBrintah InggBris tBrpaksa mandiamkan saja tindak pidana ini.A. Barulah ia insaf bahwa Inggaris sama sakali tBlah manutup pintu buat dia. Ia bBrgalar Sultan Ala'addin Muhammad Syah yang mamBrintah hingga tahun 1B3B. Kapal itu digarongnya.ABAD PERANG SAUDARA 469 Di Kalkuta tuntutannya tidak diparhatikan juga. JMBRAS 1BSB I. hasil rampasannya barjumlah 2D. hal Bl.D00 dollar. Pangusul utama supaya Syaifu'l 'Alam dibBri pBnsiun BDDD dollar satahun adalah Mr. JBIBS tulang balakangnya karas dan tabal SBkali. Palmar SBndiri. kBtika manuju pulang. .Gibson Hill "Raffias Achah and thB Order of thB Golden Sword".cit. (285) (2BB) SBlain tBrdapat pada catatan kaki tardahulu.

KompBni Hindia Timur talah bangkarut. tidak lagi mau bagitu Baja dimatikan olBh akibat palitik. SBbagai psnampung sernua hak dan tanggung jawahnya.badan usaha dagang BBlanda yang sBkaligus mBmbaiigun k e k u a s a a n militar -. "Abad PBrang Saudara" SBbagai yang digarnbarkan di-bab lBwat.bagi BBlanda untuk rnarongrong kalau tidak untuk mBnguasai Acah. yaitu nBgara Balanda SBndiri. sadang mangalami karuntuhan akibat korupsi marajalBla. tBrmasuk hutang piutang. a d a l a h j u g a t a r a s a a k i b a t l a n g s u n g d a r i rahut kuasa/pangaruh yang malatar helakangi parang aaudara di Acsh itu. Bartahun-tahun pula lamanya di Eropah sandiri BBlanda masih lBmah. sahanarnya sudah membukakan kasampatan . Dari parkambangan yang dapat dipBrhatikan. N a m u n karBna Balanda ssndiripun dswasa itu mBnghadapi m a s a kBmslut maka pBrcobaan apapun yang dilakukan olBh Balanda disakitar m a s a itu tidaklah sampai msmhahayakan ksdaulatan Acah.XIV ACEH SEKITAR MASUKNYA ABAD KE XIX Akibat "Perang Saudara" Disakitar pBrpindahan abad kB XVIII kB XIX. DBmikian katika m s m a s u k i abad ka'13. SBkitar itu juga kBrajaan AcBh mangalami m a s a pancaroba yang tidak BntBng. KarBna jangkauan ibukota Banda Acah audah bertamhah pandak. tampillah Bataafsche RBpuhliek. KompBni Hindia Timur . maka panglima- . Perdagangan yang sudah amat ramai dan yang turut mBnghidupkan skonami.

daripada barada dibawah payung apalagi dibawah talapak Kompani.tfjf* ACEH SEKITAR MASUKNYA ABAD KE XIX 471 panglima sBtampat (Drang Kaya. Sudah lama sajak Sultan Acah tarhambat. namun di Fadang ditahun 1B2S ia dangan mudah saja dihalau alBh panglima Sultan AcBh yang bBrtugas disana. Bagi SBSBorang panglima atau raja-raja kacil yang sanggup barpikir rasional. Bsdanya msnjadi tarasa basar sakali bagitu sesuatu -wilayah sudah dikuasai olah Kompani Balanda atau tarjaring kadalarn lingkaran pBngaruhnya. walaupun kBdudukannya diakui sBhagai pamBrintah yang merdBka. Saharmula panghasilan karajaan AcBh. tidak u s a h karBna sumpah sstia atau kBtantuan adat maupun karBna pangaruh solidaritas Islam. Ini tarkasan dari suasana di Barus. tapi dangan cara bsrhitung riil sajapun ia akan ssgera tahu b a h w a akan jauh lebih mBnguntungkan mBngirim saja w a s a (hasil) sahssar 5% itu ka ibukota Banda Acsh. maupun bBlarang dan hasil bumi lainnya dari . Pelabuhan Barus panting karBna paranannya manghimpun produksi Bkapor barupa kapur barus. maka dari rantau-rantau diluar Acah BBsar mangalirlah wase-wasB (hasil) sahasar 5% dari jumlah ekspor dan impor tBrssbut. tBlah mBmbuat para panglima yang sungguh-sungguh anti Balanda mangalami cobaan sangat berat. Dari situasi kandisi dimaksud tidak heran bila keadaan politik yang labil di ibukota Banda Acah. kacuali karana Sultan adalah juga langsung mangandalikan dan mengkardinBr akspar dan impor untuk pBlabuhan Banda Acah. Masa Sultan Iskandar Muda (1BD7-1B3B) bBtapapun bangganya BBlanda dBngan kemampuan J a n FiBtBrszoon Caen marabut Jakarta. manjangkaukan -wibawanya kBsana (sasudah Iskandar Muda mangkat) militar BBlanda tBrus mansrus mBningkatkan patualangannya. Raja-Raja kBcil atau apapun galarnya) yang dB juranya harus manjadi -wakil dan pangBmhan amanah Sultan mau tidak mau manjadi targantung pada situasi dan kandisi. kamanyan.

D e m i k i a n pula dBngan k a d u d u k a n n y a yang p a n t i n g SBbagai s u p l a y a r b a r a n g . Kaadaan palitik Terumnn dan kssBlatannya lagi yaitu kB SingkBl yang sajak lama mBnjadi bagian tarritoir kBrajaan AcBh. D a l a m t a h u n 177B p a r a patriot B a r u s dangan m e n d u k u n g p i m p i n a n panglima Acah satampat talah b a r h a s i l m e n g u s i r BBlanda yang tadinya d i t a h u n 175B talah barkasBrnpatan m a m b a n g u n k u b u n y a disana. SBbagai tBrnyata dari parkambangannya. F . Laldan.k a p a l E r o p a h d a n A m a r i k a mBmbuat p a s a r a n l a d a r a m a i dangan h a r g a mBnjadi kornpatitif. 1873. Vath mencatat B a r u s SBbagai -wilayah Acah paling selatan ( Als zuidalijksta punt v a n hBt AtjinBBSch gsbisd aangBmBrkt"). BBrkambangnya p e r d a g a n g a n itu dangan m a s u k n y a langsung k a p a l . BBgitupun. jangkauan Sultan dari ibukota Banda AcBh kepantai barat dan selatan s u d a h sangat mamandBk sejak pBrtangahan abad kB IB. pada parpindahan abad 1287) "Atchin an syna batralckingan tot Nsdsrland". tBrmasuk kBdataran Toba d a n sakitarnya. m a k a tidak h a r a n bila BBlanda t i d a k dapat m B l s p a s k a n n a f s u u n t u k marongrang B a r u s dari AcBh.472 ACEH SEPAN JANG ABAD pBdalaman. Damikianlah. N a m u n p e r l a w a n a n r a k y a t d a n panglima sBtampat tBlah b a r a k i b a t b a h w a -walaupun j a n g k a u a n ibukota B a n d a Acah tarkadang tidak m a n y a m pai k a s a n a . J .b a r a n g i m p o r k e p e d a l a m a n . Dangan latak gsografinya yang stratagis yang SBJak p u l u h a n abad tBlah dikBnal dunia luar. w i l a y a h tarsahut tidak s a l a m a n y a dapat dikangkangi olBh B a l a n d a . p e r d a g a n g a n pantai-pantai B a r a t d a n Selatan A c a h tarm a s u k pBrdagangan l a n g s u n g dBngan kapal-kapal E r o p a h d a n AmBrika u n t u k bebBrapa t a h u n disekitar p a r t u k a r a n a b a d I B k a IB itu tslah b a r j a l a n l a n c a r tanpa dapat diganggu olah Balanda. SBJak t a h u n 177B itu hingga labih sstBngah abad B a r u s tatap bBbas dari a n c a m a n Balanda. .

F u t a r a n y a laki-laki bBrnama R a j a Bujang m a n g g a n t i k a n n y a manjadi R a j a di Tarumon. LBbai D a p a barpulang m a n i n g g a l k a n 17 putBra d a n 1Q putBri. disBlatan MBulabah. d a n d a l a m r a n g k a m a l a n c a r k a n pandongkelan t a r h a d a p S u l t a n Labai Dapa s a c a r a da fakta m e m b e b a s k a n diri dari tanggung j a w a b sabagai b a g i a n -wilayah Acah y a n g tBrlBtak di . S e m u l a sejak abad kB IB kegiatan Bkonomi yang m s n i n g k a t dirantau tersebut tBlah m s m b a n j i r k a n k a d a t a n g a n calon patani dari luar daBrah dikBsankan dBngan hBrkBmbangnya k a m p u n g . B a s a Bujang y a n g k u r a n g bBrhasil di T a r u m o n m a n g u n dang adiknya LBbai Dapa agar p i n d a h kB T a r u m o n .k a m p u n g . Dari sumbBr lain dikatahui b a h w a Labai Dapa ayah k a d u a tokoh tarsahut SBJak s e m u l a s u d a h manjadi panantang S u l t a n J a u h a r A l a m yang n a i k tahta salagi d i b a w a h u m u r sajak m a n g k a t a y a h n y a ditahun 17BS. Seorang pBnduduk dari X X V M u k i m AcBh BBsar dangan pangikutnya p i n d a h ke Susoh. parmintaan ini dituruti oleh LBbai Dapa tanpa m e l e p a s k a n k a d u d u k a n n y a di SingkBl. mBnantang. T a r u m o n d a n Singkal mBnjadi barkBmbang dari pBrtanian l a d a tarsabut. d a n y a n g k a d u a bBrnama Lahai Dapa (Haji Dapna) p i n d a h kB Singkal yang b a r h a s i l m e n g e m b a n g k a n p e r t a n i a n lada ditempat itu. P a m a n g k u J a u h a r T u a n k u R a j a . p a d a -waktu itu p a n d a p a t a n kBsultanan Acah sandiri marosot. lalu manjadi k e p a l a k a m p u n g tBrsBbut. KBpala k a m p u n g SingkBl karBna s i m p a t i m a n i k a h k a n putBrinya dangan Labai Dapa b a h k a n m B n y a r a h k a n p i m p i n a n kBnagsrian tsrsBbut kBpadanya. Satu a n t a r a n y a T a r u m o n .ACEH SEKITAR MASUKNYA ABAD KE XIX 473 d i m a k s u d s u d a h k u r a n g jelas. p u t e r a n y a k e 2 R a j a M o h a m m a d Arif mBmBrint a h di SingkBl. Ada dua orang k a t u r u n a n n y a . H a s i l n y a m e n i n g k a t k a n p a n d a p a t a n m e r e k a yang mBmimpin p a m a r i n t a h a n . p e r t a m a b e r n a m a B a s a Bujang (Bujang Bapa) p i n d a h ka T a r u m o n . KBdua w i l a y a h itu. p a m a n n y a SBndiri.

Kapatuhan itu dilakukan juga olah Barus. S u s u h dan K u a l a Batu. m a k a p a n d a p a t a n n y a yang ditaksir alBh arang luar tidak k u r a n g dari 1DD.75G (288) . Tapi mungkin ini rslatif. Dikatika m a n c a p a i paningkatan k a m a k m u r a n . P u l a u Finang. SBkitar bBntang itu dibBri bBrparit dalam. Dangan h s a Bkspor impor sBhssar 5 % yang tsrkurnpul kBtangan Raja Bujang dan tidak lagi dikirim sabagai W B S B (hasil) k a p a d a Sultan di B a n d a AcBh k a r a n a T a r u m o n s u d a h bBrhBndBra SBndiri.DDD pikul lada s s t a h u n . d i s a n a gadis itu di I s l a m k a n n y a d a n bsrsBdia pula dinikahinya. SBhingga pBnyBrb u a n s u k a r d i l a k u k a n . Canning mBncatat juga bahws tidak ssmua pslabuhan kacil itu aktif turut mandurhaka. hal. MBnurut p a n g a m a t a n dan s a k s i m a t a dari kaptan Canning yang maninjau Aceh atas pBrintah GubBrnur JBndaral India di Kalkuta.. 51. . KBtika ditahun 17B3 a n g k a t a n pBrang FBrancis m s l a n d a F a d a n g -wanita KBristBn ini d i s s l a m a t k a n a l s h s a o r a n g AcBh k B p a d a l a m a n Min a n g k a b a u . T a r u m o n SBndiri.satahun. dari T e r u m a n saja bBrhasil di akspor 4D. Tapa'Tuan dan Lingan.474 ACEH SEPANJANG ABAD T a r u m o n dan SingkBl serta k a w a s a n sekitarnya dari panyatoran w a s e kapada Sultan. Dari p a r n i k a h a n itu lahir SBorang putBri dibBri n a m a N o n a Gadis. dangan panduduk yang r a m a i disakitar 27. Singapura h a h k a n J a k a r t a . dBwasa itu LBbai Dapa mBnguasai pBlabuhan dipantai selatan m a u p u n b a r a t Acah a n t a r a lain Singkal. A y a m D a m m a h . dBngan bastion d i m a n a dipasang 32 p u c u k mBriam). clt. saharga $ 3000. Katika kBdua Drang t u a n y a ingin (288) John Anderson: op.DDD ringgit Spanyal. Singkal misalnya mangirim wase kapada Sultan barupa kapur barus dan kamanyan. R a m u n g . R a j a Bujang baristari saorang putari dari w a n i t a KBristBn a n a k Padang. Begitu m a k m u r n y a Raja sehingga ia sanggup m e m b u a t i s t a n a yang harkota ( p a k a r a n g a n l u a s dikalilingi tBmbok batu tabal u n t u k bantang yang tingginya s a m p a i ID k a k i . Salucat. Ia mBmpunyai bBbarapa b u a h k a p a l yang m e m b a w a hasil-hasil h u m i n y a langsung k s India.

banyak SBkali ia manunjukkan darma bakti dami saudaranya dan stabilitas karajaan. Katika saudaranya mangkat. OBrdas. untuk mam. dan kaluar keputusan untuk manatapkan putBra marhum Sultan Muhammad Syah. Ibrahim satia pada putusan itu. Tuanku Ibrahim. dibBrikan pemhagian tugas kapada saudara Sultan. Ia manyadari parlunya dibina kambali kBrajaan. SBbagai tarnyata kamudian. harani.ACEH SEKITAR MASUKNYA ABAD KE XIX 475 naik Haji dan barangkat dangan mBnyinggahi TBrumon. Tokoh inipun ditabalkan dBngan gBlar Sultan 'Ala'uddin Mohammad Syah.Blih. tBrutama untuk pangutipan WBSB atau baa cukai lainnya. Dangan aktivitasnya herhagai rongrongan Balanda galap dan tarang harangsur-angsur dapat dihindari. yang bBrnama Tuanku Sulaiman mBnjadi Sultan pangganti. bBrnama Tuanku Ibrahim. olah Raja Bujang Nona yang waktu itu sudah akil baligh barhasil dilamar kapada orang tuanya. Mungkin karana Tuanku Ibrahim sangat aktif mBmbuat timbul prasangka sBmantara pencatat sajarah yang msngatakan b a h w a ia naik tahta satalah Panglima Sagi XXII mBngadakan rsvalusi msnjatuhkan Tuanku . tidak ambisius dan sungguh-sungguh dalam rnanjalankan tugas.ara tartib hukum dibagian pantai barat dan selatan Acah. Tidak haran bila orang tuanya salagi hidup barhasrat manBtapkannya mBnjadi panggantinya. SamBntara itu di Banda AcBh tBpat pada DasambBr 1B23 Sultan Jauhar'Alam mangkat. Dari parnikahan itu lahir putBranya. Tapi para Panglima Sagi tidak manyBtujui. Baginya katBntuan adalah katantuan. Ia tidak mansntang putusan itu bahkan mamatuhinya. BBkaligua kBkuatannya. Tidak harapa lama kBmudian. PBwaris pBmagang tampuk karajaan yang sudah ditentukan alBh Sultan adalah putaranya dari istBri gahara. Tuanku Ibrahim sangat aktif. w i h a w a dan tatatartib. Tapi para Panglima Sagi memutuskan putaranya tertua dari istBri biasa bernama Tuanku Darid atau Tuanku Daud harus dilantik. yang dibBri nama Nya' Bata.

Katika CouriBr dit DubBkart (nanti a k a n diungkap) bBrada di B a n d a Acah ditahun 1BSS. m a k a tBlah ditBtapkan juga p a n g a n g k a t a n s a u d a r a Sultan yang lain bBrnama T u a n k u Raja M u d a yang dikBnal dBngan galar T u a n k u R u m a h Fanjang dibBri tugas r n e n g a w a s i p a n t a i A c a h U t a r a . b a h w a T u a n k u S u l a i m a n telah m e n i k a h i putBri T u a n k u I b r a h i m b e r n a m a Puteri Sri B a n u n (Putroo Sri Banun). Katerangan ini tidak jelas dan TarUng tidak mBnyabut surnbar. Tuanku Ibrahim ingin menggantikan manantunya. T u a n k u Abas bertugas di SBpanjang pantai Fidia dangan k a d u d u k a n di Batu. Lho' S e u m a w B d a n s a k i t a r n y a . b a h w a T u a n k u I b r a h i m n a i k tahta b a r u s a s u d a h T u a n k u S u l a i m a n m a n g k a t . . separti S a m a l a n g a . Perstctujuan Intftferls/Bclanda 1884. Sultan Ali Iakandar Syah. T u a n k u I b r a h i m s u d a h manjadi Sultan (289) • Sejalan dBngan p a n g a n g k a t a n T u a n k u I b r a h i m manjadi w a k i l Sultan dipantai barat. S u a t u k a t e r a n g a n y a n g d i k e m u k a k a n alBh kaptBn BBlanda. Ini bBrarti h a h w a status Sultan dimiliki alBh T u a n k u I b r a h i m pasti s u d a h mBnjadi kBnyataan p a d a t a h u n 1B53 itu. Sudah lama dirasai olah InggBris pantingnya Salat Malaka baik sabagai lintasan antara India dBngan (289) Nicoles Tarling dalam bukunya "Sumatra and tha Archipelago" mBncatat bahwa suaaana ditahun 1BS1 di Acah SBdang kusut. p u l u h a n t a h u n k e m u d i a n kBtika ia m a n u l i s b u k u n y a berjudul " N o t a aver da GaschiBdBnis v a n hBt l a n d s c h a p Fidia" m a n g a t a k a n . Adik yang lain. VBltman m B n g a t a k a n b a h w a ia mBnamui s u a t u stamhoom (silsilah) dikantor Kontalir B a l a n d a di Sigli kBtika bertugas disana. katika ia manjadi pemangku". V e l t m a n mBngatakan b a h w a sehagai Sultan T u a n k u I b r a h i m ada m e n g a l u a r k a n s e b u a h s a r a k a t a di FBdir bartanggal B Rajab 1 2 6 3 (24 April 1BS3) yang ditandatanganinya sandiri.47B ACEH SEPAN JANG ABAD S u l a i m a n setelah 3 h u l a n duduk mBnjadi Sultan dangan gBlar S u l t a n Ali I s k a n d a r . dikBtika d i a d a k a n p B n y u s u n a n p a m b a g i a n tugas SBtBlah m a n g k a t n y a J a u h a r ' A l a m itu. VBltman.

ManJBlang t a h u n 17B4. Dalam p a d a itu h a s i l b u m i di AcBh m a s i h saja tatap m B r u p a k a n b a h a n k e b u t u h a n diluarnegBri. PBrBbutan j a j a h a n di T i m u r yang bBgitu .p B l a b u h a n K a l i m a n t a n SBrta S u l a w e s i m a u p u n u n t u k tBrus ke Tiongkok. Dapatlah ditagaskan b a h w a sBlBsainya Baal Acah dBngan Inggaris tidak bBrarti pBrhatian BBlanda manjadi kBndor. Dalam t a h u n 1B24 tBrdapat d a l a m catatan InggBris b a h w a dari sabBlah AcBh B a r a t saja d i m a s u k k a n lada ka P a n a n g s s b a n y a k 1SD. m a k i n ligat pBrdagangan di Panang. Tapi h i d u p n y a PBnang tidak l a n g s u n g niBmpBngaruhi k a d u d u k a n dagang Acsh. S a s u d a h P a n a n g di b a n g u n talah diharap oleh Inggaris pBranan Acah dapat diparlemah. PBrdagangan di pantai yang dilewati alah k a p a l sapanjang l i n t a s a n itu mBnjadi hidup. Itu s a h a b n y a B a l a n d a m a m p a r h a t i k a n dBngan p s n u h galisah k a g i a t a n RafflBS d a n d a n g a n kBbBrhasilan pBrundingan y a n g s u d a h dicapainya dBngan Sultan J a u h a r . s e h s l u m P a n a n g dibangun olah InggBris t e r a s a sekali hagi Inggaris p a n g a r u h Acah d a l a m p e r d a g a n g a n luarnBgBri.ACEH SEKITAR MASUKNYA ABAD KE XIX 477 pBlabuhan di SBmBnanjung Malayu. J a k a r t a . kBtargantungan India p a d a Acah saakana k a n tidak dapat diputuskan. Dangan s s n d i r i n y a pBlabuhan P a n a n g manjadi s u m b e r pembalian lada bagi p a m a s a r a n dunia.DDD pikul. B a h k a n n a m p a k n y a AcBh s e m a k i n d i h a r a p k a n alsh PBnang. M a k i n maju produksi b a h a n akspor dari Acah. Falembang. Tapi B s l a n d a juga mBlihat kapBntingannya yang b a s a r t a r h a d a p Acah d a n tBrhadap p a r k a m b a n g a n p a n g a r u h di SBlat M a l a k a . B a h k a n s a b a l i k n y a B a l a n d a m a k i n ingin mBrabut labih b a n y a k lagi. R i a u . B a h w a h a l itu a d a l a h hBnar dibuktikan alsh c a t a t a n angka y a n g diperbuat bebBrapa t a h u n k s m u d i a n . Lehih-lebih pBrdagangan AcBh dangan India (tBrutama M a l a b a r dan Koramandsl). J a m b i . S u r a b a y a dan p a l a b u h a n .' A l a m .

Sabagai tBlah dicBritakan. dihormati dan diikuti. Ia mangBtahui bahwa di Riau pBngaruh yang dipartuan muda. namun baik Balanda maupun Inggaris sama sadar bBtapa basarnya SBorang pahlawan di Indonasia. Raffias tBlah pBrnah mancoba manghasut Raja . Walaupun Raja Ja'far sandiri bukan pahlawan SBbagai ayahnya. tBrmasuk di Riau. Kagusaran BBlanda tidak kapalang karBna ia SBndiri sadang barrnaksud untuk mBmpBrkacil kBrajaan MBlayu Riau (Johar) dBngan menggunakan kalBmahan nBgari itu sandiri. N a m u n bukan kagusaran ini yang manjadi soal bagi Raffias. Di Eropah. sampai pada anak cucunyapun dipuja. saorang barasal sardadu malanjak manjadi Kaisar FaranciB.47B ACEH SEPANJANG ABAD sangitnya tidaklah dapat diatasi dangan mengandBl kspada tsrcapainya psrsasuaian