P. 1
Sarana Ibu Bapa

Sarana Ibu Bapa

|Views: 156|Likes:

More info:

Published by: Muhamad Sukri Abd Majid on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2013

pdf

text

original

SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam p pembelajaran anak sanga n atlah penting Terdapat b g. banyak bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam p pendidikan an membawa perubahan yang nak menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan d dalam kom di muniti hanya 15% masa seseorang anak d % dihabiskan di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak dalam ko kan onteks ini meruju kepada sesiapa sahaja yang bertang uk ggung jawab t terhadap keb bajikan anak d terlibat s dan secara aktif deng pendidika gan annya.

Kegunaa Masa Murid an
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa masa murid berumur 7 – 16 an d tahun, b berdasarkan 42 minggu di sekolah 2 dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap hari p (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b masa kokurikulum wajib seminggu dan masa am tidur 8 ja sehari. R: urid, SUMBER KPM, sampel jadual waktu mu 2011

Kajian peringkat antarabangsa PISA 2009 (P a a PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama E Ekonomi dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma bersama anak di ruma mempeng asa ah garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah penting IB menilai pen h nglibatan ber rsama anak d mengam tindakan yang dan mbil ya meraih kejaya pada ma hadapan. Dalam saran ini, satu ka aan asa na aedah sewajarny bagi membantu anak m yang dicadangkan ialah IB mengisi b h borang soal selidik yang di ibekalkan dan menganalisis sendiri kekuatan n dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • M Menyediakan suasana pembelajaran di r rumah • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham dan meng man gambil iktibar daripada pe engalaman IB lain, B sila berhu ubung dengan PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan S n Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG sekolah anak u h anda bers sedia berkon buah fikiran bagi menangani setia isu. Anda juga mungkin boleh mem ngsi ap mberi sumbanga idea berna kepada me an as ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 Kementerian P 2, Pelajaran Malay mempunyai: 7,723 Sekolah ysia : h dan ah umlah 10,019 se ekolah. Rendah d 2,296 Sekola Menengah. Ju Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah R Rendah Sekolah M Menengah 186, 298 orang g 2, 2 804, 405 orang g 2, 2 281, 775 orang g

5, 272, 4 478 murid
Sum mber: Kementer Pelajaran Malaysia rian

2

Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. akan memberi kesan yang lebih besar. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. mendidik anak-anak mereka. Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Amalan-amalan terbaik daripada IB.Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Usaha ini jika dipertingkatkan. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Walaupun demikian. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran.

....................................... Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa .......................................... Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ........................................... Pengenalan ................................................ 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10................................................................................ Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ................................................................... 4 .............................................................. 8...................................................................................... 7................. Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ................................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1.................................. 9.. Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? ................................................. 6....... 4..................................................... 2... Analisis Keseluruhan .............................................................. Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa .......... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? .............. Beberapa Contoh Amalan Terbaik ........................ Pengantar ...................... 11.................................................................................... 12.......................... 3.... Peranan Ibu Bapa ...................... 5............................................

Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. 5 . Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. • • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

Gun nakan sarana in seperti berikut: ni 1 • Lengkapkan soal selidik penglibatan ibu bapa dalam n k n pembelajar anak-ana pada hala ran ak aman 8 . • Pertingkatkan pengliba atan anda m mengikut kem mampuan. murid dan sekolah. . an mu ku udkan hubunga yang berma an akna antara anda dan anak anda. Kem mbalikan jug Borang B jika ingin membantu ga sekolah. ilm dapat berlak demi mewuju 6 . 4 • Sekiranya a anda mahu. masih ada ruang u h untuk peningkatan.14. 2 • Jumlahkan skor pada s n setiap bahag dan ten gian ntukan presta anda asi berbanding indikator p g pada halama 11 .10. kan BG sekolah anak anda. sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu B Bapa (KSIB) P PIBG sekolah anak anda untuk perkongs yang leb bermakn Mungkin sian bih na. n hasilnya. Melalui KSIB lebih banyak interak perkongsia dan percambahan ksi.Bagaimana Menggun B a nakan Sara Ini? ana Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. 5 Ap itu Kumpula Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? pa an KS adalah saluran kerjasam dan komunikasi untuk me SIB ma erapatkan hubungan di anta ibu ara bapa. an 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan a anda dengan indikator di muka surat 15 n t kan a dan tentuk isu mana yang hendak ditangani terlebih dahulu. le ebih baik! • Caranya mudah sahaja Cuma isi dan kembalik Borang A kepada PIB a. T Tidak kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum.

7 . Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri.Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

. Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3....... Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) ......... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5.... A........ Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………........ Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1.............. 8 ....SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan ( ) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan.. 2.

3. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Tidak = 0. 5. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. 2. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. 3.B. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. 2. skor berikut diberikan: Ya = 1. Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. 4.5. 5. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu.

Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . 2. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. 5.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 4. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. 3. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 4.Bagi setiap item 1. 2. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 3. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu.

2. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. 3. iaitu: 1. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. 11 . menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. Komunikasi dengan anak. Interaksi sosial dengan anak. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. 4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek.

Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan.Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. 12 . • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi.

kecenderungan dan kebimbangannya.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Di samping berbual dengan anak. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. 13 . • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran.

• Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. memberi tuisyen bila perlu. • Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. misalnya. Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. 14 .

15 . PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan.ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. mereka boleh membantu anda.

................Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan... Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6..... 16 ........... Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7....................... ........................... dsb............................................................. dsb........... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a..... 2................. b.. Masalah 2: ............................................................... Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ........................ Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5...... dsb............. Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ......... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian........................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:...... Mula 1... • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)....................... . 4...................... 3......................................... Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza..

pensel. bau. 2. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. cahaya. 8. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. kertas A4 dsb. Keselesaan seperti suhu. 4. mengira atau membuat nota. 7. 5. b. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. b. 6. c. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Jika boleh. Buku rujukan sangat membantu. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. a. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. 3. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. suhu. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. pembaris.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. Elok jika set alat tulis (pen. kalkulator. Kerja rumah. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. Namun begitu. c. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah.

18 . Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. Cuma. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. 5. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. budi bahasa. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. menjahit. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. adat resam. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Melalui interaksi dengan anak. 9. “bagus” dan sebagainya. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. Jika ini perlu dilakukan. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Bualkan tentang apa sahaja. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. 4. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. Bagi anak-anak yang masih kecil. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. serta seni dan budaya. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Interaksi sosial dengan anak 1. 3. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. 6. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. 2.

masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Sesuai dengan perubahan umur anak. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. c. 4. d. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu.Komunikasi dengan anak 1. intonasi. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. Di pihak anak. ibu bapa boleh membaca bersama anak. 2. 19 . Sokongan akademik 1. Lontaran. 4. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Semasa berkomunikasi. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. 3. 2. 5. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. b. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. Apabila perlu.

Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1. Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Limbang. Sejak tahun 2002. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. 20 .000 murid dan 17. wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa.100 sekolah rendah. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca.000 guru di 1. 2011 b. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah. Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. SK Ulu Lubai. Wilayah ini mempunyai 600. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Kampung Mulong.

polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti. banyak perkara boleh dilakukan. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. kesihatan. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Jika semua pihak bekerjasama. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. Untuk menyelesaikan isu ini. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Pada setiap awal tahun. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. Sejak itu. 21 . Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. penglibatan IB telah meningkat. IB dan murid tahun 4. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5.8%. Setelah mencapai persefahaman. kata seorang guru. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. “Sekarang.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. 5. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. murid dan sekolah.2%. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan.

Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. kaum atau tahap pendidikan IB. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. pencapaian sekolah semakin meningkat. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement.. Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. maka anak: • Lebih berjaya. dalam membuat keputusan). Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. Board of Trustees of Michigan State University. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan.edu/bpbriefs/issues/brief30. 60 murid dan 12 guru. Keduanya. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. Sabah terletak di kawasan pergunungan. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur. Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. perbincangan dengan guru). 30km dari Kota Kinabalu. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah. 22 .msu.

• Lak kukannya set tiap hari. Membaca dan menulis. Gu unakan kerat kartun di majalah dan tan akh hbar untuk b bercerita. Walau sesibuk man berikanla sedikit na.. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala satu cara yang menyero ah y onokkan bag gi men ngajak anak mula menulis m s. sa nak Pelaburan in amat P ni be ermakna untuk masa hadapann . da Ket anak mas kecil. 23 . nya Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi harian an iti nda. Jur rulatih Me enyediakan peluang dan ruang belaja yang selu p ar uas-luasnya u untuk anak b belajar di sek kolah dan di rumah..Peranan Ibu Bapa n a/Penjaga 1. puji dan dorong nat an i g. • Gal lakkan anak meneroka. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. tand jalan dan l da laman web sem muanya memb peluang untuk anak beri and membaca. cad dangkan agar mereka men r ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis kesudahan s yan lain bagi s ng sesebuah kisa yang telah ah h me ereka baca. • Ban anak men ntu nemukan sains dan matematik di man na-mana. Sem makin usia an anda ber nak rtambah. arahan pada kotak d dan bun ngkusan. Juga ran ngsang merek bercerita m ka menggunakan n gam mbar. Menulis untuk keseronok k kan. M Misalnya.. Bin ncangkan bersama anak m mesej sesebu uah iklan televisyen n. Membaca tidak had terh kepada buku sahaja. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama anak and an da. Jika bo minta m oleh mereka me encatatkan su perjalanan/percutian uatu n me enggunakan k kamera. Kem mahiran mem mbaca memb faedah beri kepada semua orang. “Up dan Ipin pin tum mbuh rambu . majalah.. Akhbar. R ma Rangsang min dan cetusk imaginas anak denga nat kan si an mem minta mereka meneka dan a n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama.” ut. ah mas kepada an anda. Ga alakkan anak menulis sura atau emel k at kep pada keluarg dan rakanga -rakan. ama tika sih alkan mem mbaca bersam mereka. • Mem mbaca bersa ama anak. m menemukan dan memikir rkan. Tips • Tun njukkan min terhadap pembelajara anak.

berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. syair. Mulakan dengan membaca. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip.ca http://www. http://www.nationalgeographic. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.5% setahun.sciencenorth.ontariosciencecentre. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. Puisi. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.. 24 . mencari jumlah gelas dan pinggan. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan.

yak ja kni: o Jelaskan apak tugasan d apakah kah dan hasil yang dih harapkan. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. • Be anak key eri yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad guru. Bagaim mana ibu bap pa/penjaga b boleh memb bantu anak m menjadi pelaja ar bermo otivasi kendir ri? • Gala akkan anak m menggunakan kaedah pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj rumah. rak sekelas. Pe encapaian murid bertambah baik b apa abila guru d ibu dan bapa saling berhubun ng. • Ber rbincang dengan anak dan tentukan n bila (berapa cep kebuntua ini boleh a pat) an di a atasi. Mari an ah • Ap tugas anda pa a? • M Macam mana kawan adik buat kerja ini? k • Jik adik tidak dapat jawapa ka d annya. o Jana idea me elalui sumban saran dan ng tentukan idea mana yang akan digunakan. m menunjuk cara dll. angan. 25 . Ment tor • Apa yang anda pelajari dahulu mungkin a p tida sama deng apa yang dipelajari ak gan ole anak. menjaga. guru atau ses siapa sahaja. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala untuk digu ah unakan. pat • Ban anak men ntu ngenalpasti si iapa yang dap membant pat tunya: adik-beradik. me enyokong. menggalakkan. • M bincangka kerja ruma adik. m mengajar. cuba tanya cikgu? B agaknya a boleh tan cikgu? Bila adik nya Tips • Pu dan raika kejayaan uji an n.2. mem mbimbing. a Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu. Ini bu eh ukan sesuatu yang tidak dap diatasi. Berbincanglah n k dengan guru anak an nda. da • Ba antu anak mengesan ke m emajuan me ereka. ra kan akan sekolah. Me entor Men nasihat.

tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak. IB perlu memberi bimbingan. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Hanya ada satu penyelesaian. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Berhenti selepas mencapai kejayaan. Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. SUMBER: wikipedia 26 . Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. Berhenti jika gagal. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Menggunakan sumbang saran. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Tiada percambahan buah fikiran. nasihat atau kaunseling kepada anak. IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Dengan lain perkataan. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya.

Menyokong kejayaan anak anda. • Guru juga adalah IB. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. • IB. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. Jika guru dan IB saling mengenali.. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. ibu bapa dan sekolah buat. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. di rumah dan dalam komuniti. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. mempertahankan. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami.3. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. Suara murid hanya didengari melalui IB.. Penyokong Menyokong. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. 27 .

Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian. Prof. Sikap baik IB menunjukkan contoh.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya.com. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Semasa membeli belah.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. Ketika makan di rumah atau di luar. Zulkifli Ahmad. Asuhan budi. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih.bharian. Kubang Kerian - http://www. • Kira-kira 10. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Puji pekerti budiman anak. USM.

29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak di ku seko olah • Luangkan masa untuk n mengetahui perkemb bangan di sekolah a anak. ui buku k komunikasi atau secara u bers semuka. Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke rumah erja adala satu cara mengesan ah perkem mbangan pelajaran anak k anda. Hubu guruungi guru a anak anda melalu telefon. Tanya anak anda a soala yang lebih spesifik: an “Tadi C Cikgu bagi be erapa soalan n untu Matematik?” “Sains uk kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga lain a (jika perlu). • Kerja kurs dan kerja rumah per sus rlu dipantau. Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. ang di Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak a anda nombor telef fon. nombor r alamat. . Jangan puas hati apabila anak n a k menja awab: “Takd apa atau da biasa saja”. man kolah • Layari lam web sek • Bincang d dengan IB lain. emel dsb. a umat Terkini de engan apa ya berlaku d sekolah.4. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Sentiasa bermaklu . n faksimili. tarikh akhir da an peristiwa sekolah.

Soalan esei membina keyakinan murid. jika murid tidak merujuk kepada nota. Semakin kerap mengulangkaji. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. • Maka. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. Jumlah pelajaran yang difahami. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. maka pada Hari 30. memikirkan. menelaah. sebelum kelas. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. contohnya matematik. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. Semasa membaca. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah.3% sahaja. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. peta minda atau menjawab soalan. anak boleh membuat nota. Pada Hari 7. 30 . faham dan ingat 90%. pada Hari 2. Itulah sebabnya. Setelah kelas. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. Secara ringkasnya.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. pengetahuan murid adalah 0%. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. misalnya 5 minit sahaja. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% .

Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar. Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. tenang dan bahagia. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen.5. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. tetapi bukan buat kerja itu. cukup makan dan cukup masa bermain. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Tuisyen dan fardhu ain 31 . Makan.

Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. Biar dia mencuba. tapi aw bataswasi batasny ya. • • Memberi P Peluang Minta anak k mengajarka sesuatu an kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. Buk menunju kan uk kuasa. izinkan dia berubah. g apisan. Awasi j jerat perma ainan "on-lin . I a ja Internet Laman Sosial t. Pasang program ta Didik p penggunaan berhemah. Sa ahabat kep pada Anak Remaja k Mendampingi anak remaja sebagai seo M i a orang sahaba at. Kena pada temp pat dan gayanya. • Pantau penggunaan laman sosi jangan sa n ial ampai mencuri masa belaj jar. • Pengg gunaan patut hentikan s sementara jika mengg ganggu pelaj jaran.6. And juga manusia. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan anak n bercaka tentang ap sekolah dan apa h sahaja. Ada timbang ra a asa. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan dan wujud n dkan peratur ran. ne" Laman So osial • Selalu b peringat tentang penipuan id beri tan dentiti dan pen nyamaran. • Didikan dan pengaw 32 . wasan penting. da • • • • Dunia Remaj Kini: Gajet. n l • Nasiha anak supa jangan t at aya terlalu obses sif. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida berubah-u ak ubah. Izinkan berfesyen n yang be ersopan.

• Peranan sem pihak am diperlukan Rujuk anak kepada kau mua mat n. ala 33 . ia menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4.7 peratus dan India 15. rujuk anak kepada kaunselo a or. tuk • Periksa beg se • Ketegasan IB amat penting. Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.6 ju perokok adalah terdiri dar uta ripada kalangan remaja. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. Bimbing uk h a anak setiap masa. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar m mudah terjebak. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok p perlu dibendu ung.Gejala Negati a if Rokok • Remaja paling mudah terpengaruh untuk merokok atas pelbagai seba g s ab. US (PenawaRacun. guru dan komuniti perlu menjadi conto terbaik membanteras gej merokok oh jala ekolah dan pak kaian anak unt mengesan rokok. http://fauza anibrahim. Stati n istik ini juga men nunjukkan baha lebih kura 50-60 rema mula merok setiap hari. Kajian juga awa ang aja kok menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 peratus berb 7.wordp press. upakan jalan p pintas kepada penyalahguna dadah.2 banding Cina 16. Hal ini dil laporkan oleh b bernama. • Tidak terlalu lambat untu bertaubat dan berubah kepada kebaikan.6 pera 7 I atus.com b bertarikh 22 Se eptember 2005. bilangan 52. Mac 2004 m un SM n 4). aan • Merokok meru • IB. ukkan bahawa 14 peratus dari 1 ipada remaja di seluruh dunia adalah peroko Di Malaysi pula i a ok. k unselor. m Laporan Buletin Umum Pusat Racu Negara.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh a anak denga sikap: an • T Tanggung ja awab • S Semangat M Memburu Ke ejayaan • M Mempunyai Hala Tuju i ada alah antara c cara mengh hindar anak terjebak da k alam geja negatif.

Km 12 Jalan Klang Lama. Penghulu. 76100 Melaka SK Rompin. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Ketua Kaum. Inisiatif Ibu Bapa. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Bandar Utama Damansara (4). 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia.0 di Kuala Lumpur. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. Makmal GTP 2. 26200 Kuantan SK St. Segambut. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 73470 Gemas SMK Bahau. Jalan SS9/13. 25150 Kuantan SK Sungai Mas.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Masjid Tanah Melaka. PIBG. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya. Jalan Assunta. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Jalan Ipoh. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Jalan 4/38A. 73500 Rompin. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal. Jalan 10/3. Negeri Sembilan SK Jempol. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Asiah bt. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Taman Bukit Maluri. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Guru Besar. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Makmal GTP 2.0 September 2012 34 . Komuniti dan Sektor Swasta. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. Belimbing. Guru Besar.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. Abd. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Padawan. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Jalan Burung Kasawari. Edward. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. 72100 Bahau. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. Komuniti dan Sektor Swasta. Kepong. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. Rahman. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. Hamzah. Jalan Bukit Balai. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir.

.............................................. Tarikh: ..................................................Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ................................................................................................................................................................................................................... Nama anak: .............. Alamat : .......................................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( Bil...................... No....................... 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik )..................... Pagi Petang Tandatangan: ............. 1................. Telefon untuk dihubungi : ............ Minat Bincang Markah JUMLAH 2................................... ........... 35 ..................................................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak )......... Kelas: .................................................................

....................................... Penyelenggaraan sekolah 6............... keselamatan dan kesihatan) 5............................... unit beruniform sukan dan permainan) 3...................... Kokurikulum (persatuan. keceriaan..................................................... Bimbingan kerjaya 4............ Tandatangan: ...................................................................... Kelas: .....BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: .. Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai................... .................. E-mel: ... Akademik (pembelajaran di sekolah) 2..................................................................................................................... Motivasi / disiplin murid 7........................................................................................................................ Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ................................... No.............. Nama anak: ................................. 36 ........................... Telefon: ............................................................. Alamat : ... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan ( )... 4K (kebersihan..................... Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8.................................. Tarikh: ...... 1......

.

gov. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .moe.my .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.8884 6255 Faks: 03 .8889 5235 http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->