SARANA

ER

I AN

PEL AJ A R A

N

Ibu Bapa
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

AL
M

AY SI

A
T

KE M

EN

Sarana Ibu Bapa merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta:

MALAYSIA

1

Pengantar
Penglibatan ibu bapa (IB) dalam p pembelajaran anak sanga n atlah penting Terdapat b g. banyak bukti yang kkan bahawa penglibatan IB dan komu uniti dalam p pendidikan an membawa perubahan yang nak menunjuk ketara ke epada kejayaa annya. Berba anding 52% masa yang dihabiskan di rumah dan d dalam kom di muniti hanya 15% masa seseorang anak d % dihabiskan di sekolah. Istilah ibu bapa yang digunak dalam ko kan onteks ini meruju kepada sesiapa sahaja yang bertang uk ggung jawab t terhadap keb bajikan anak d terlibat s dan secara aktif deng pendidika gan annya.

Kegunaa Masa Murid an
Sekolah 3 33% 52% % Tidur 15% Rumah dan Komuniti
Kegunaa masa murid berumur 7 – 16 an d tahun, b berdasarkan 42 minggu di sekolah 2 dan pur rata 5.5 jam di sekolah setiap hari p (sekolah rendah dan menengah), 2 jam b masa kokurikulum wajib seminggu dan masa am tidur 8 ja sehari. R: urid, SUMBER KPM, sampel jadual waktu mu 2011

Kajian peringkat antarabangsa PISA 2009 (P a a PISA: Program mme for Inter rnational Stud dent Assessm ment – tarabangsa), dijalankan oleh OECD, (Organisation for Econ nomic Program Pentaksiran Murid Ant ion dan De evelopment – Pertubuh han untuk Kerjasama E Ekonomi dan Pembangunan) Cooperati menunjuk kkan bahawa cara bagaim mana IB meng ggunakan ma bersama anak di ruma mempeng asa ah garuhi kejayaann nya. Oleh itu, amatlah penting IB menilai pen h nglibatan ber rsama anak d mengam tindakan yang dan mbil ya meraih kejaya pada ma hadapan. Dalam saran ini, satu ka aan asa na aedah sewajarny bagi membantu anak m yang dicadangkan ialah IB mengisi b h borang soal selidik yang di ibekalkan dan menganalisis sendiri kekuatan n dan kelem mahan dalam empat bidan ng: • M Menyediakan suasana pembelajaran di r rumah • In nteraksi sosial • Ko omunikasi de engan anak • So okongan akad demik Namun se ekiranya IB in ngin melebarkan kefaham dan meng man gambil iktibar daripada pe engalaman IB lain, B sila berhu ubung dengan PIBG sekolah berkenaan. Kumpulan S n Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG sekolah anak u h anda bers sedia berkon buah fikiran bagi menangani setia isu. Anda juga mungkin boleh mem ngsi ap mberi sumbanga idea berna kepada me an as ereka.
Sehingga 31 Januari 2012 Kementerian P 2, Pelajaran Malay mempunyai: 7,723 Sekolah ysia : h dan ah umlah 10,019 se ekolah. Rendah d 2,296 Sekola Menengah. Ju Bilangan Murid: ah Prasekola Sekolah R Rendah Sekolah M Menengah 186, 298 orang g 2, 2 804, 405 orang g 2, 2 281, 775 orang g

5, 272, 4 478 murid
Sum mber: Kementer Pelajaran Malaysia rian

2

Pengenalan Sarana ini ditujukan khas kepada IB dan boleh dikongsikan bersama-sama ahli keluarga yang lain. Cadangan tindakan susulan diberikan sebagai garis panduan kepada IB menambahbaik dalam bidangbidang tertentu. kemudahan serta pengalaman yang unik dan berbeza-beza. akan memberi kesan yang lebih besar. mendidik anak-anak mereka. Kamus Dewan Edisi Keempat 3 . Sebenarnya IB telah melakukan banyak usaha mengikut kemampuan masing-masing supaya anak-anak berjaya dalam pelajaran. Sarana: (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. PIBG dan sekolah dalam dan luar negara dipaparkan untuk memberi gambaran bagaimana mereka mengatasi cabaran yang dihadapi. Amalan-amalan terbaik daripada IB. Usaha ini jika dipertingkatkan. Sarana ini mengandungi soal selidik untuk IB dan boleh dianalisis sendiri untuk menentukan tahap penglibatan dalam pembelajaran anak. setiap suatu usaha yang diambil oleh IB untuk terlibat lebih mendalam dengan pembelajaran anak di rumah sangatlah dialu-alukan. Walaupun demikian. Cadangan-cadangan yang diberikan melalui sarana ini bukanlah satu senarai lengkap kerana setiap IB mempunyai persekitaran. Tujuan asasnya ialah untuk membantu IB melaksanakan tugas pertama dan paling penting. maka nilai pembelajaran menjadi begitu tinggi dalam diri mereka. Adalah diharapkan amalan-amalan ini akan dapat menokok tambah kepada usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh IB. Apabila anak-anak mengetahui bahawa ibu bapa mereka sangat mengutamakan pendidikan.

........................ 3.... 8....................................................................... Bagaimana Merancang Untuk Mengatasi Masalah? ......... Pengenalan ...... 11........................................................................................................................................................................................................................................................ 7........................... 5................................ Borang B: Khidmat Bantu Kepada Sekolah ............. Soal selidik Penglibatan Ibu Bapa/Penjaga dalam Pembelajaran Anak ...... 4 ............................................................... 12... 4........................................................................ 9............................................Sarana Penglibatan Ibu Bapa Penjaga Dengan Pembelajaran Anak Kandungan 1......... Beberapa Contoh Amalan Terbaik .. Analisis Kendiri oleh Ibu Bapa ............................ Peranan Ibu Bapa ............................................................................................... 2 3 5 6 8 11 15 16 20 23 35 36 10... Kenapa Ibu Bapa Patut Terlibat Dalam Pembelajaran Anak? .................... Analisis Keseluruhan ............... Borang A: Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa ...................................................... 2.. Bagaimana Menggunakan Sarana Ini? ................................................... 6...... Pengantar .....................................................................................

• • Sebenarnya Oleh kerana kesan sesuatu masalah ke atas individu adalah berbeza.Kenapa ibu bapa patut terlibat dalam pembelajaran anak? Faedah kepada anak: • • • • • Mendapat markah dan gred ujian yang lebih baik. Keciciran persekolahan dapat dielakkan. 5 . Anda akan dapati lebih mudah untuk menyediakan suasana rumah yang sihat. Ibu bapa dapat mengetahhui prosedur dan kaedah membantu anak di sekolah Dapat berkongsi ilmu keibubapaan bersama ahli PIBG yang lain. • Faedah kepada ibu bapa: • Boleh belajar bagaimana untuk membantu anak menyelesaikan kerja rumah. Perkongsian idea adalah amalan murni yang saling memberi faedah. Kadar pelanggaran disiplin sekolah berkurangan. Kehadiran ke sekolah lebih bagus. Mempunyai nilai kendiri dan motivasi yang lebih tinggi. maka pandangan setiap individu terhadap masalah yang sama adalah berbeza-beza.

sertailah Ku umpulan Sok kongan Ibu B Bapa (KSIB) P PIBG sekolah anak anda untuk perkongs yang leb bermakn Mungkin sian bih na. 2 • Jumlahkan skor pada s n setiap bahag dan ten gian ntukan presta anda asi berbanding indikator p g pada halama 11 . le ebih baik! • Caranya mudah sahaja Cuma isi dan kembalik Borang A kepada PIB a. Gun nakan sarana in seperti berikut: ni 1 • Lengkapkan soal selidik penglibatan ibu bapa dalam n k n pembelajar anak-ana pada hala ran ak aman 8 . 5 Ap itu Kumpula Sokongan Ibu Bapa (KSIB)? pa an KS adalah saluran kerjasam dan komunikasi untuk me SIB ma erapatkan hubungan di anta ibu ara bapa. an 3 • Bandingkan markah ke eseluruhan a anda dengan indikator di muka surat 15 n t kan a dan tentuk isu mana yang hendak ditangani terlebih dahulu.10.14. n hasilnya. ilm dapat berlak demi mewuju 6 . an mu ku udkan hubunga yang berma an akna antara anda dan anak anda. murid dan sekolah. 4 • Sekiranya a anda mahu. Melalui KSIB lebih banyak interak perkongsia dan percambahan ksi. T Tidak kira peng glibatan anda minimum atau maksim mum. Kem mbalikan jug Borang B jika ingin membantu ga sekolah. . kan BG sekolah anak anda.Bagaimana Menggun B a nakan Sara Ini? ana Sarana ini bertujuan mening gkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak-anak. masih ada ruang u h untuk peningkatan. • Pertingkatkan pengliba atan anda m mengikut kem mampuan.

Soal selidik penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak Kajian ini bertujuan untuk IB menganalisis sendiri penglibatan dalam pembelajaran anak-anak dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas keperluan-keperluan yang timbul. 7 . • Sekolah dan PIBG boleh merancang program bagi meningkatkan penglibatan IB dalam pembelajaran anak bertujuan menghasilkan suatu persekitaran pembelajaran yang berkesinambungan dari sekolah ke rumah dan komuniti. Hasil yang diharapkan: • IB boleh menggunakan analisis kendiri bagi mendapatkan profil keterlibatan dalam pembelajaran anak dan merancang program peningkatan kendiri. Penghargaan Kerjasama tuan/puan menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai.

. Soal selidik ini dilengkapi oleh Ibu Bapa Penjaga Lain-lain (Nyatakan) .. Latar Belakang Ibu Bapa/ Penjaga 1.......... Kelulusan Tertinggi Ibu Bapa/Penjaga Tiada Kelulusan (Tidak bersekolah) Pendidikan Sekolah Rendah PMR/Tingkatan 3 SPM/Tingkatan 5 STPM/Tingkatan 6/Sijil Diploma Ijazah dan ke atas 3........ Kedudukan rumah anda Bandar Luar Bandar FELDA/RISDA/Perladangan Pedalaman Kepulauan Petempatan Orang Asli Rumah Panjang Lain-lain: (sila nyatakan): …………………………………………..... Bilangan anak dalam tanggungan 1 – 2 orang 3 – 4 orang 5 – 6 orang Lebih 6 orang 5.. Pendapatan Kasar Keluarga Kurang RM 500 RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 3000 RM 3001 – RM 5000 RM 5001 ke atas 4....SOAL SELIDIK Arahan: Sila tandakan ( ) atau tulis respons anda di ruang yang berkenaan........ A......... 2.. 8 ........

JUMLAH SKOR 1 2 3 4 5 9 . Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup. skor berikut diberikan: Ya = 1. 5. SKOR Ya=1 Tidak = 0 Penyediaan suasana pembelajaran di rumah 1.5. skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. 3. Saya bercerita/berbual dengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu. Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar. Saya mendidik/memberi didikan agama/moral kepada anak ____ hari seminggu.B. Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasa kemas dan bersih. Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah. 3. 5. Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu 4. Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu. Ya Tidak JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1. Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya. BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Interaksi sosial dengan anak 0 1. 2. Saya makan bersama anak saya sebanyak ___ hari seminggu. Penglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumah Bagi setiap item 1 – 5. Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah. 4.

Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu. Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak ____ hari seminggu.5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. 2. 5. Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari seminggu 5. 0 1 2 3 4 5 JUMLAH SKOR Bagi setiap item 1 – 5 skor merupakan bilangan hari anda terlibat. Sokongan terhadap kecemerlangan anak 1. 3. BILANGAN HARI 0 1 2 3 4 5 6 7 SKOR (Ikut bilangan hari) JUMLAH SKOR 10 . BILANGAN HARI SKOR 6 7 (Ikut bilangan hari) Komunikasi dengan anak 1. Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu. Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 4.Bagi setiap item 1. Saya dan anak berbincang mengenai kemajuan pelajarannya sebanyak ____ hari seminggu. 4. Saya menyediakan bimbingan/ tuisyen kepada anak ____ hari seminggu. 2. Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu. 3. Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu. Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu.

Penyediaan suasana pembelajaran di rumah. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Indikator Jumlah Skor Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah Asas • Anda telah menyediakan sekurangkurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Anda perlu berusaha untuk memenuhi tiga hingga empat lagi keperluan untuk anak anda. 11 . menyediakan sedikit minuman dan makanan semasa dia berehat sebentar. • Anda perlu berusaha untuk menyediakan satu hingga tiga lagi keperluan untuk anak anda. • Anda boleh menambah satu lagi keperluan dari senarai dalam petak di sebelah kanan. 4. Sokongan terhadap kecemerlangan anak. 3. melibatkannya dengan aktiviti belajar berkumpulan dan sebagainya. Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0–1 2–3 Sedang Maju • Anda telah menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran anak. • Mungkin anda boleh menambah keselesaan anak dengan cara menemani anak belajar.ANALISIS KENDIRI OLEH IBU BAPA / PENJAGA Analisis ini memberikan gambaran ringkas mengenai 4 aspek. Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: • • • • • Ruang belajar Jadual belajar Mengurangkan gangguan bunyi Tempat belajar yang kemas dan bersih Penggunaan tempat belajar yang berkesan • Buku rujukan yang cukup 4–5 Cemerlang • Anda telah menyediakan semua/hampir semua keperluan bagi suasana pembelajaran anak anda. Komunikasi dengan anak. Interaksi sosial dengan anak. iaitu: 1. 2.

Interaksi sosial dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator interaksi sosial dengan anak Asas • Interaksi sosial antara anda dan anak sangat sedikit. • Hubungan anda dan anak akan lebih akrab jika anda dapat meluangkan lebih banyak masa agar dapat melakukan aktiviti yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan dengan lebih kerap lagi. Interaksi sosial dengan anak • • • • Berbual-bual dengan anak Bercerita kepada anak Makan bersama anak Beriadah/aktiviti bersama anak 22 – 35 Cemerlang • Anda telah melakukan hampir semua/semua aktiviti sosial bersama anak anda. • Anda juga boleh menjemput kawankawan anak anda belajar bersamanya di rumah. • Anda perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurang dua aktiviti lagi yang tersenarai dalam petak di sebelah kanan. Senarai aktvititi interaksi sosial dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda. 12 . • Anda perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di petak sebelah kanan.

• Di samping berbual dengan anak. kecenderungan dan kebimbangannya. • Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 22 – 35 Cemerlang • Komunikasi anda dan anak adalah baik. • Cubalah untuk melakukan ketiga-tiga aktiviti yang disenaraikan dalam petak di sebelah kanan. anda boleh cuba bercerita kepada anak (jika sesuai) atau meluangkan masa untuk makan bersama anak beberapa kali seminggu dan melakukan beberapa aktiviti/riadah bersama anak apabila mempunyai masa. • Mendengar anak bercerita tentang sekolah.Komunikasi dengan anak Indikator Jumlah Skor Indikator komunikasi dengan anak Asas • Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah. Senarai komunikasi dengan anak 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana. • Berbincanglah dengan anak untuk mengetahui target dan rancangannya dalam pelajaran. 13 . • Anda perlu berusaha berbual-bual dengan anak anda dengan lebih kerap. • Jadikan pertemuan dengan guru sebagai rutin. • Anda mungkin boleh mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktivti dengan lebih kerap dan tekal. • Bertanya anak tentang perasaan dan persediaannya menghadapi ujian dapat membantu anda memahami minat. Komunikasi dengan anak • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Anda harus memberi kepercayaan kepada perancangan dan menghormati pendapatnya.

• Memberi bimbingan kepada anak akan membantunya cemerlang. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap.Sokongan terhadap kecemerlangan anak Indikator Jumlah Skor Indikator sokongan akademik Asas • Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah. • Membacakan buku kepada anak • Membaca buku bersama-sama anak • Membimbing anak menyiapkan kerja rumah • Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/orang lain 22 – 35 Cemerlang • Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak. 14 . Sokongan akademik melibatkan: • Berbincang dengan anak mengenai pelajaran. • Galakkan anak anda mencabar keupayaan dirinya. tetapi jangan menghukumnya jika tidak tercapai. misalnya. • Ini boleh dipertingkatkan dengan melibatkan orang lain dalam membantu anak anda. • Perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap. memberi tuisyen bila perlu. Senarai aktiviti sokongan akademik 0–7 8 – 21 Sedang Maju • Di samping membaca kepada / bersama anak anda boleh membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Anda boleh memperbaikinya melalui aktiviti membaca bersama/kepada anak.

ANALISIS KESELURUHAN Jumlahkan kesemua markah anda Bil 1 2 3 4 Aspek Penyediaan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial dengan anak Komunikasi dengan anak Sokongan terhadap kecemerlangan anak JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Markah Indikator Jumlah Markah keseluruhan Indikator 0 – 22 Asas • Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/minimum • Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu bapa (Parents Support Group) PIBG sekolah anda • Guru-guru juga boleh membantu anda dalam hal berkaitan pelajaran anak anda • Kunjungilah sekolah atau hubungi PIBG. • Sertailah Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda – anda sudah pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG lain. mereka boleh membantu anda. PIBG bagi mendapatkan penjelasan/bantuan dalam beberapa perkara tertentu • Anda juga dialu-alukan menyertai Pasukan Sokongan Ibu Bapa PIBG untuk menyumbang di mana boleh. 23 – 88 Sedang maju • Penglibatan anda adalah pada peringkat sederhana • Anda boleh menghubungi sekolah atau Pasukan Sokongan Ibu Bapa. 89 – 110 Cemerlang • Anda merupakan ibu bapa yang berdikari • Sekiranya memerlukan sebarang penjelasan. 15 . anda boleh terus berhubung dengan pihak sekolah.

.................. Mula 1................................. Atasi punca masalah yang dikenal pasti • • • • • • • Mengapakah punca itu wujud? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang boleh membantu? Bagaimana menghapuskan punca masalah itu? Apakah peralatan/bantuan yang saya perlukan? Bila tarikh akhir punca masalah ini perlu di atasi? Di manakah tempat yang paling sesuai memulakan langkah penyelesaian? Ya Tidak Tidak 6... 2.. Senaraikan dan susun punca masalah mengikut keutamaan Apakah yang mesti diatasi terlebih dahulu? 5................. Adakah masalah itu dapat diselesaikan? • Jika tidak dapat diselesaikan ulangi langkah 3 – 6 dengan pendekatan berbeza................ Kenal pasti masalah dan senaraikan masalah-masalah itu Senaraikan masalah: Masalah 1: ........... dsb........................ • Teruskan dengan masalah yang berikut (jika ada)................. dsb............ 4.... 16 .......................... Masalah 2: .......................... Kenal pasti punca bagi setiap masalah itu? Punca-punca kepada masalah pertama ialah: a........Bagaimana merancang untuk mengatasi masalah? Carta alir di bawah akan membantu anda mengatasi sesuatu masalah/memperbaiki sesuatu keadaan....................................................... 3................................................... ... Ya Tamat • Tahniah kerana dapat merangka penyelesaian.. Adakah lagi punca lain kepada sesuatu masalah itu yang perlu diselesaikan? • Jika ada ulangi langkah 5 bagi menyelesaikannya 7..................... b.......... Masalah kedua untuk diselesaikan ialah: ..... ....................... Susun masalah mengikut keutamaan menyelesaikannya Masalah pertama untuk diselesaikan ialah:.......................... dsb........

a. kacau ganggu) yang akan mengurangkan tumpuan anak. Jadual ini perlu disediakan untuk setiap hari dalam seminggu. Memiliki buku rujukan (walaupun yang terpakai/telah dimiliki oleh adik-beradik lain) akan membantu anak membuat penyelidikan bagi memahami sesuatu perkara. Pastikan anak anda mengemas dan membersihkan tempat belajar. 4. 8. Kerja rumah. pembaris. bau. Perkara kedua yang perlu dipastikan ialah jadual waktu belajar/ ulangkaji anak. supaya maa tidak dibazirkan dengan berbual kosong atau bermain antara satu sama lain. b. kertas A4 dsb. Buku rujukan sangat membantu. suatu ruang/sudut boleh dilapangkan dan disediakan untuk anak belajar. perbincangan dan tunjuk ajar di antara adik-beradik amatlah 17 . Keselesaan seperti suhu. temankan anak anda semasa dia sedang belajar kerana kehadiran anda mengukuhkan perasaan dan mengekalkan tumpuannya. Namun begitu. Sekiranya anak-anak berkongsi tempat yang sama untuk belajar. pensel. Jauhkan sebarang bentuk gangguan (bunyi. 5. Ini akan mengukuhkan kefahaman dan ingatan anak. Membuat kerja rumah juga merupakan suatu bentuk belajar. Nasihatkan anak supaya menyelesaikan kerja rumah terlebih dahulu sebelum menelaah. ibu bapa perlu memantau supaya setiap orang fokus kepada pelajaran. suhu.) tersedia di tempat belajar bagi memudahkan anak menyiapkan kerja rumah. Misalnya jika ruang rumah menjadi satu masalah. 7. Tempat ini boleh jadi kekal atau bukan kekal. Perkara asas yang perlu disediakan ialah satu tempat/ruang untuk anak belajar a. b. kalkulator. c. mengira atau membuat nota. Kehadiran anda juga membantu mendisiplinkan anak-anak yang belajar di tempat yang sama. Elok jika set alat tulis (pen. Jika boleh. 6. edaran udara dan pencahayaan perlu diberi perhatian supaya anak dapat belajar dengan selesa. c.Penyediaan Suasana Pembelajaran di rumah 1. Kemudahan-kemudahan lain untuk ruang belajar ini boleh ditambah mengikut keselesaan anda. Jadual belajar hendaklah memasukkan masa untuk kerja rumah. 3. menelaah dan mengulang kaji semua mata pelajaran. ulang kaji dan menelaah akan menjadikan anak anda lebih bersedia menguasai sesuatu mata pelajaran. Adalah baik menasihati anak supaya memecahkan masa membaca kepada 20 – 30 minit disusuli dengan aktiviti menjawab soalan yang berkaitan atau membuat nota. 2. cahaya.

serta seni dan budaya. Aktiviti ini boleh dilakukan apabila masa dan tempatnya sesuai. pupuk supaya anak dapat berdikari dan merujuk sendiri terlebih dahulu sebelum bertanya kepada orang lain. “bagus” dan sebagainya. Benarkan anak berehat dalam suatu selang masa (misalnya selepas 45 minit atau sejam belajar). Cuma. Matlamatnya ialah mengekalkan interaksi dengan anak. Makan bersama menghidupkan kemesraan sesebuah keluarga. Beriadah atau melibatkan anak dalam aktiviti seperti berkebun. Hidupkan suasana dengan perbualan umum yang tidak “mengancam” atau mengganggu perasaan mereka yang hadir. Bercerita tidak dihadkan kepada cerita rakyat atau cerita dari buku. Hadiahkan puji-pujian dan jika boleh nyatakan semula apa yang diperkatakanoleh anak dalam ayat anda sendiri. Jika ini perlu dilakukan. Ikatan kekeluargaan semakin kukuh jika ibu bapa mengamalkan hubungan sihat dan saling menghormati anak-anak dan satu sama lain. Tanamkan sifat kemesraan dan memupuk kebahagiaan keluarga semasa makan. Anda boleh menguruskan masalah dengan sopan dan lembut tetapi tegas. ibu bapa dapat menerapkan kefahaman agama/moral. cerita yang datang dari ibu atau bapa lebih bermakna. Perbualan dengan anak merupakan interaksi yang asas. Elakkan menimbulkan isu atau ketegangan semasa makan. terutama ketika anak berada pada usia remaja. Makan bersama merupakan pemupukan kemahiran sosial dalam diri anak dan ibu bapa/penjaga. budi bahasa. Elakkan suasana tegang ketika bercakap dengan anak. Kekalkan interaksi dengan anak sepanjang usia. Sambil menikmati hidangan harian ibu bapa/penjaga dapat berbual mesra. mengemas rumah atau bersantai akan mengeratkan silaturahim. menjahit. 5. 3.digalakkan kerana ini menyuburkan kasih sayang. Ini menunjukkan anda mendengar dengan teliti. banyakkan bersabar dan jangan terlalu mengasak anak. Ini dapat mengelakkan daripada gejala jurang umur. adat resam. sejarah tempat dan keluarga/orangorang di keliling anda juga boleh dijadikan penghubung di antara anda dan anak. Melalui interaksi dengan anak. 4. Interaksi sosial dengan anak 1. Ini dapat mengelak perkara-perkara tersebut daripada terhakis dan hilang. 6. Bagi anak-anak yang masih kecil. kerjasama dan meningkatkan kefahaman. Pada masa ini anda boleh menceriakan suasana dengan menyediakan minuman dan sedikit snek. tetapi penerangan tentang pengalaman diri anda. 9. 18 . 2. Galakkan anak bercakap dan beri tumpuan kepada apa yang diucapkan oleh anak. Sekali-sekala angguk dan sambut percakapan anak dengan perkataan “ya”. Bualkan tentang apa sahaja.

Menenteramkan kerisauan/kegugupan anak 3. 2. Berkomunikasi lebih daripada sekadar bercakap-cakap. Perbincangan ibu bapa – anak mengenai pelajaran akan menghasilkan suatu pandangan bersama tentang target anak dalam pelajaran. 19 . Sesuai dengan perubahan umur anak. b.Komunikasi dengan anak 1. c. 3. Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari oleh anak akan memudahkan perbincangan ibu bapa/penjaga dengan anak. Semasa berkomunikasi. ibu bapa boleh membaca bersama anak. Sokongan akademik 1. Mengetahui pelajarannya hari itu dan apa yang belaku di sekolah Mengetahui keraguan/kerisauan anak supaya dapat diatasi bersama Memberi pengukuhan kepada pencapaian anak di sekolah Membimbing anak merangka tindakan/merancang kemajuan dalam pelajaran e. Adalah amat baik jika anda dapat mengunjungi sekolah dan berbincang dengan guru-guru anak anda bagi mengetahui kemajuan (dan permasalahan?) anak anda. Lontaran. Berbincang dengan anak mengenai pelajaran bertujuan untuk: a. Amat baik jika anda dapat memberi bimbingan secara langsung kepada anak. d. hantar anak anda untuk belajar secara berkumpulan. intonasi. Ini memberi kelebihan kepada anda agar sentiasa kemas kini dengan apa yang berlaku di sekolah dan apa yang berlaku kepada anak anda. keyakinan dan harapan untuk mendapat bantuan daripada ibu bapa akan menyuburkan rasa hormat kepada ibu bapa. 5. Membacakan buku kepada anak yang masih kecil merupakan satu aktiviti yang dapat merangsang minat terhadap membaca. Adalah baik jika kita mengenali setiap orang dalam kalangan kawan-kawan anak. 4. Apabila perlu. Penting untuk ibu bapa mengetahui kemajuan pelajaran anak. Dalam berkomunikasi hasrat hati dari dua pihak disampaikan dan fahami. 4. di samping membantu anak mencapai cita-citanya. 2. atau meminta adik-beradik saling bantu-membantu. Aktiviti ini menyemai kecintaan terhadap buku dan ilmu. Anak-anak mungkin memerlukan bimbingan untuk menyiapkan kerja rumah. ton suara dan aksi ibu bapa /penjaga semasa membaca merupakan pendidikan tidak formal yang membentuk sikap terhadap membaca dalam kalangan anak. masalah/isu yang timbul diselesaikan bersama supaya mencapai kata sepakat. Di pihak anak.

Program belajar malam di rumah panjang diadakan setiap jumaat malam dan sabtu malam dan juga sepanjang cuti sekolah. Kempen kesedaran mengenai cara bagaimana IB boleh membantu anak menguasai kemahiran membaca. Kampung Limau Manis dan Kampung Krangan Batu – memantau kehadiran anak-anak di ruang belajar rumah panjang masing-masing. Kesan: Kejayaan 100% dalam UPSR 2010. Salah satu strategi utama Jabatan Pelajaran Western Cape ialah melibatkan IB dengan pembelajaran murid. Kehadiran diambil oleh pengawas dan disemak oleh Guru Bertugas Harian pada hari Isnin minggu sekolah berikutnya. SK Ulu Lubai. Ibu bapa dari rumah-rumah panjang di empat kampung – Kampung Rantau Panjai. Melibatkan IB dalam komuniti termiskin: Kajian kes dari Western Cape. Menyediakan suasana pembelajaran di rumah a. Kemudahan ruang belajar di rumah pangsa Cabaran: Ketiadaan tempat yang sesuai dan selesa untuk murid belajar Tindakan: Menyediakan pusat ulang kaji pelajaran dikenali sebagai Terminal Sejahtera untuk kemudahan kepada pelajar mengulang kaji pelajaran dalam situasi lebih selesa dan kondusif diusahakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Tindakan: Program belajar di rumah panjang bertujuan untuk membolehkan murid menggunakan masa hujung minggu dengan mengulang kaji dan menyiapkan kerja rumah.000 guru di 1. Sarawak Cabaran: Murid tidak memanfaatkan masa untuk belajar. Kampung Mulong. Wilayah ini telah berjaya menghapuskan jurang literasi di antara kelompok murid miskin dan murid terkaya. bercerita mengenai keluarga dan menggalakkan anak bercerita mengenai pengalaman mereka Membantu anak membaca perkataan (“baca nama pada label ini”). Afrika Selatan Wilayah Western Cape adalah sebuah kawasan pentadbiran yang besar terletak di Afrika Selatan. Wilayah ini mempunyai 600. Impak: Anak-anak dapat belajar dalam keadaan lebih selesa. 20 . wilayah ini telah menyaksikan peningkatan kadar literasi dalam kalangan murid tahun 3 dan tahun 6. Sejak tahun 2002. Limbang.100 sekolah rendah. menulis dan mengira dilaksanakan dengan mengedarkan risalah seperti brosur dan surat edaran yang mencadangkan IB: • • • • Meluangkan masa untuk berbual dengan anak berkenaan sekolah Membacakan buku cerita kepada anak sebelum tidur Membudayakan tabiat bercerita.000 murid dan 17. 2011 b.Beberapa Contoh Amalan Terbaik 1.

Bersama-sama mereka berkunjung ke rumah murid yang bermasalah untuk hadir bagi memahami puncanya dan menyenaraikan komitmen IB bagi mengatasi hal ini. Pada setiap awal tahun. Untuk menyelesaikan isu ini. Biasanya murid berikrar untuk belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sementara IB berikrar membantu dan menyokong anak-anak. Kebanyakan keluarga dengan ladang FELDA. Sejak itu. Jika semua pihak bekerjasama. kata seorang guru. IB sekolah tersebut merupakan golongan profesional dan komuniti kelas pertengahan. Johor hanyalah sebuah sekolah Band 5 yang menyediakan persekolah kepada anak-anak keluarga berpendapatan rendah. murid dan sekolah. Kini kadar tidak hadir telah susut ke paras 5. Setelah mencapai persefahaman. Pengetua mendapati kehadiran murid merupakan masalah utama: kadar tidak hadir setinggi 12. Yang penting ialah memulakan LANGKAH PERTAMA itu. Pengetua melibatkan beberapa ketua komuniti seperti ketua-ketua kampung dan pengurus FELDA. penglibatan IB telah meningkat. Hari Pelaporan dan aktviti-akvtiviti lain. Briged Komuniti ni kemudian pergi ke tiga buah kampung yang menjadi penyumbang utama murid ke SMK Sri Lalang.8%. Permuafakatan ini meletakkan IB dan murid dalam keadaan bertanggung jawab. banyak perkara boleh dilakukan. “Sekarang. Terengganu merupakan sekolah rendah nombor satu dari segi pencapaian. Membina perkongsian komuniti SMK Sri Lalang. untuk menyampaikan mesej tentang kepentingan pelajaran kepada anak-anak. IB sekolah ini sudah sedia aktif dalam MAT PIBG. Briged Komuniti juga kekal dengan komitmen untuk membantu keperluan murid-murid. dan 6 berbincang bersama-sama untuk menentukan target mereka pada tahun itu. murid dan IB kemudiannya menandatangani akujanji. strategi sekolah untuk mengurangkan kadar ponteng dan bantuan yang disediakan oleh agensi berkenaan serta tindakan yang boleh diambil oleh IB berkenaan. kesihatan. polis) dalam aktiviti sekolah di peringkat komuniti.Melibatkan IB dalam membuat keputusan SK Sultan Sulaiman 1. IB dan murid tahun 4. Sekolah ini kemudiannya mengundang penglibatan lebih 40 agensi kerajaan dan pertubuhan masyarakat (cth:. IB tidak lagi bertanya apa yang mahu saya buat. Kali pertama menjejakkan kaki di situ pada tahun 2009. 5. tetapi apa yang boleh kami lakukan bersama demi kemajuan anak”. 21 .2%. atau dengan syarikat-syarikat kecil di bandar. Kedua-dua pihak memahami bahawa kejayaan murid tidak hanya bergantung kepada usaha sekolah semata-mata tetapi perlu melibatkan usahasama IB. Sekolah ini berhasrat untuk meraih kejayaan lebih tinggi melalui penglibatan IB.

Anak-anak diminta bekerja membantu keluarga. tanpa mengira status sosio-ekonomi. Murid-muridnya datang dari 3 buah kampung yang layak diberi bantuan miskin dan miskin tegar. pencapaian murid dari kalangan berpendapatan rendah meningkat dengan baik sekali. bukan sahaja pada tahap sekolah rendah tetapi juga pada semua peringkat umur.edu/bpbriefs/issues/brief30. Sabah terletak di kawasan pergunungan.Melibatkan IB berpendatapan rendah dan komuniti dengan sekolah SK BabaganToki. pencapaian sekolah semakin meningkat. guru-guru yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun ditugaskan melawat dan membimbing IB tentang pentingnya anak ke sekolah dan belajar dengan rajin. Sukar mendapat penglibatan IB kerana kesibukan mereka. Apabila IB terlibat sepenuhnya (cth. Keduanya. Perubahan paling ketara berlaku dalam kalangan murid yang paling ketinggalan Walaupun kerjasama dengan keluarga merupakan asas kepada kejayaan sekolah ia BUKAN ganti kepada program pendidikan bermutu tinggi atau strategi penambahbaikan yang menyeluruh sesebuah sekolah 1 SUMBER: http://outreach. Kaedah penglibatan IB yang berlainan memberi kesan yang berbeza kepada anak: • • • Apabila IB bekerjasama dengan guru. kaum atau tahap pendidikan IB. Terlibat dengan pendidikan anak di sekolah dan di dalam komuniti. 22 . Penglibatan Ibu Bapa Penjaga dengan Sekolah1 Apabila IB menjadi rakan yang berkesan dalam pendidikan murid.pdf Hakcipta © 2004 University Outreach & Engagement. Terdiri dari hanya sebuah bangunan kayu dengan 5 bilik kelas. Apabila IB terlibat dengan pendidikan. Penglibatan IB bertambah baik dan murid-murid semakin bermotivasi. Perkara yang paling tepat bagi meramal pencapaian murid di sekolah bukanlah status sosial IB tetapi sejauh mana sesebuah keluarga berupaya untuk: • • • Menyediakan suasana yang menggalakkan pembelajaran di rumah.. dalam membuat keputusan). Berbincang dan bermuafakat dengan anak mengenai pencapaian dan kerjayanya pada masa hadapan. tetapi mereka meluangkan masa untuk membantu sekolah memperbaiki kerosakan. 60 murid dan 12 guru.msu. dan kerana mereka tidak meletakkan pendidikan sebagai perkara yang penting. 30km dari Kota Kinabalu. perbincangan dengan guru). Walaupun IB tidak mampu membantu anak menyiapkan kerja rumah. • Mempunyai sikap yang lebih positif Penglibatan IB pada peringkat awal pendidikan anak adalah lebih berkesan. Bagi mengatasi perkara ini Guru Besarnya menggunakan agihan KWAPM sebagai satu insentif. maka anak: • Lebih berjaya. jangkaan guru terhadap anak lebih tinggi. kehadiran bertambah baik dan menyiapkan kerja rumah dengan lebih konsisten. Board of Trustees of Michigan State University. menyediakan pengangkutan untuk murid yang mengikuti kelas tambahan dan mengaturkan sesi belajar bersama-sama di rumah mereka. IB hanya boleh mengambil wang KWAPM selepas melaksanakan aktiviti yang ditetapkan (seperti gotong royong. • Mencapai markah dan gred yang lebih baik.

R ma Rangsang min dan cetusk imaginas anak denga nat kan si an mem minta mereka meneka dan a n men nyambung ce erita yang sed dang dibaca bers sama. • Mem mbaca bersa ama anak. Menulis untuk keseronok k kan. Membaca tidak had terh kepada buku sahaja. Gu unakan kerat kartun di majalah dan tan akh hbar untuk b bercerita. da Ket anak mas kecil. puji dan dorong nat an i g. Juga ran ngsang merek bercerita m ka menggunakan n gam mbar.Peranan Ibu Bapa n a/Penjaga 1. Bercerita tentang diri dan keluarga adalah h sala satu cara yang menyero ah y onokkan bag gi men ngajak anak mula menulis m s. arahan pada kotak d dan bun ngkusan. Sem makin usia an anda ber nak rtambah. tand jalan dan l da laman web sem muanya memb peluang untuk anak beri and membaca. Kem mahiran mem mbaca memb faedah beri kepada semua orang. 23 . • Gal lakkan anak meneroka. cad dangkan agar mereka men r ngarang cerit ta me ereka sendiri atau menulis kesudahan s yan lain bagi s ng sesebuah kisa yang telah ah h me ereka baca. M Misalnya. nya Mengawasi pelajaran anak ad dalah sebah hagian aktivi harian an iti nda. Bin ncangkan bersama anak m mesej sesebu uah iklan televisyen n.. ama tika sih alkan mem mbaca bersam mereka.. Membaca dan menulis. m menemukan dan memikir rkan. Ga alakkan anak menulis sura atau emel k at kep pada keluarg dan rakanga -rakan. • Bek kerja dan ber rmain dengan anak. Walau sesibuk man berikanla sedikit na. ah mas kepada an anda. • Ban anak men ntu nemukan sains dan matematik di man na-mana.. • Lak kukannya set tiap hari. sa nak Pelaburan in amat P ni be ermakna untuk masa hadapann . “Up dan Ipin pin tum mbuh rambu . Akhbar. majalah. Tips • Tun njukkan min terhadap pembelajara anak. Jur rulatih Me enyediakan peluang dan ruang belaja yang selu p ar uas-luasnya u untuk anak b belajar di sek kolah dan di rumah.” ut. Jika bo minta m oleh mereka me encatatkan su perjalanan/percutian uatu n me enggunakan k kamera.. Pembelaja aran di ruma ah mengukuhkan pemahama anak and an da.

Remaja memerlukan MOTIVASI BERTERUSAN mengekalkan minat dalam MATEMATIK • Berapa pulangannya jika jumlah bil telefon setahun dilaburkan dalam amanah saham? • Berapa kos penyelenggaraan sebuah kereta setahun? • Berapa hari perlu bekerja “separuh masa” untuk membeli telefon pintar baru? • Jika harga barang meningkat 1.Matematik di mana sahaja Matematik terdapat dalam hidup seharian: • Minta anak kecil membilang cawan dan piring. http://www. • Berapa kalori daripada sekeping roti? • Semasa memasak berapa nisbah santan dan pulut? • Menguasai sifir pendaraban membantu anak menjawab cepat Belajar di rumah memberi peluang kepada anak mengamalkan apa yang dipelajari di sekolah • Menganggar isipadu cat untuk bilik tidur • Menyemai dan mencatat pertumbuhan benih kacang hijau – membuat graf tinggi anak benih berbanding bilangan hari. pantun dan bercerita memerlukan latihan dan pengulangan. mencari beza antara bilangan kerusi dan meja dsb. anak-anak kerap diminta membuat pembentangan dalam kelas.ca/ (Melawat pusat sains secara atas talian) • • • Bimbing anak berlatih membuat pembentangan. Bersabar dan beri perangsang kepada anak anda. 24 .ontariosciencecentre. • Tunjukkan bagaimana membuat bajet wang saku atau duit raya. berapa harga secawan teh semasa anda tamat pengajian nanti? Ketinggian benih kacang hijau Tinggi/cm 30 25 20 15 10 5 0 Isn Sel Rab Kha Jum Sab Aha Pembentangan Yang Berkesan Pada masa ini.ca http://www. • Mengembara Gunakan peta dunia dan bersama anak anda dan mengembaralah ke tempat-tempat yang anda ingini.com/railroad/ (perjalanan keretapi bawah tanah) http://www. Aksi dan gaya merupakan antara kemahiran dalam pembentangan. syair.5% setahun. kemudian bimbing anak membentang tanpa skrip. Mulakan dengan membaca. Cabar anak membuat ucapan spontan. • Membuat ukuran dan menjahit baju sendiri. • Membuat anggaran kos menyediakan Nasi Goreng kepada 6 orang. Puisi. • Bincang cara membanding harga dari beberapa kedai.sciencenorth.. mencari jumlah gelas dan pinggan. Terdapat beberapa laman web yang memaparkan perjalanan tertentu.nationalgeographic.

guru atau ses siapa sahaja. da • Ba antu anak mengesan ke m emajuan me ereka. • M bincangka kerja ruma adik. yak ja kni: o Jelaskan apak tugasan d apakah kah dan hasil yang dih harapkan. Berbincanglah n k dengan guru anak an nda. me enyokong. menjaga. o Buat peranca ancangan o Jalankan pera Bebe erapa soalan jenis Penyele esaian Masala untuk digu ah unakan. ra kan akan sekolah. m menunjuk cara dll. m mengajar. angan. o Jana idea me elalui sumban saran dan ng tentukan idea mana yang akan digunakan. 25 . Ment tor • Apa yang anda pelajari dahulu mungkin a p tida sama deng apa yang dipelajari ak gan ole anak. Me entor Men nasihat. mem mbimbing. • Ber rbincang dengan anak dan tentukan n bila (berapa cep kebuntua ini boleh a pat) an di a atasi. pat • Ban anak men ntu ngenalpasti si iapa yang dap membant pat tunya: adik-beradik. Ini bu eh ukan sesuatu yang tidak dap diatasi. • Be anak key eri yakinan unt tuk mendap patkan bantu uan daripad guru. Bagaim mana ibu bap pa/penjaga b boleh memb bantu anak m menjadi pelaja ar bermo otivasi kendir ri? • Gala akkan anak m menggunakan kaedah pen nyelesaian ma asalah untuk men nyiapkan kerj rumah. Mari an ah • Ap tugas anda pa a? • M Macam mana kawan adik buat kerja ini? k • Jik adik tidak dapat jawapa ka d annya. menggalakkan. Pe encapaian murid bertambah baik b apa abila guru d ibu dan bapa saling berhubun ng. a Anda tida ak semestinya tahu s na bagaiman menyelesaikan ses suatu kerja rumah untuk memb bantu.2. rak sekelas. • Ja angan perbe esarkan kesilapan anak k. cuba tanya cikgu? B agaknya a boleh tan cikgu? Bila adik nya Tips • Pu dan raika kejayaan uji an n.

Memberi pengetahuan yang positif serta memberangsangkan kepada anak. Tiada percambahan buah fikiran. Mendengar atau pura-pura mendengar tanpa sebarang perasaan. penuh keikhlasan setiap kelemahan atau kecenderungannya. Sentiasa peka kepada apa yang berlaku ke atas anak. SUMBER: wikipedia 26 . IB sebagai mentor hendaklah: • • • • • • Menerima anak dengan hati terbuka. Menggunakan sumbang saran. Dengan lain perkataan. serupa dengan tugas seorang guru atau kaunselor. tidak bererti setiap saranan IB mesti dipatuhi atau anak tidak boleh melaksanakan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh IB. Mentor ditakrifkan sebagai seseorang yang memegang peranan sebagai penyelia atau penasihat kepada pelajar atau pelatih. nasihat atau kaunseling kepada anak. Berbincang dan merangka langkah penyelesaian dengan anak. Memberikan kaedah penyelesaian sendiri. Hanya ada satu penyelesaian. Berniat untuk menolong dan berazam untuk membantu anak sedaya upaya. Mencelikkan akal anak kepada caracara berlainan menyelesaikan sesuatu masalah. tetapi masih boleh mengubah strategi jika gagal. Berhenti jika gagal. cuba memahami dan empati dengan masalah yang dihadapi anak.Sifat Mentor Membimbing anak menjana idea. tetapi lebih erat dengan anak didiknya. Hanya berpandu kepada cara tertentu sahaja. Bukan Sifat Mentor Terus memberikan jawapan. Mentor ini selalunya seseorang yang berpengalaman dalam bidang yang sedang diceburinya. Menggalakkan anak merangka jadual kerja. IB perlu memberi bimbingan. Meninjau kemungkinan lain jika buntu. Berbincang tentang peningkatan sekiranya kejayaan telah dicapai Mendengar. Menggalakkan anak mencuba penyelesaian. Hormat-menghormati pandangan antara satu sama lain. Membiarkan anak tanpa ketentuan masa. Berhenti selepas mencapai kejayaan.

• Bimbang jika guru salah anggap tentang kami dan anak kami. Untuk menyokong dan menjamin kejayaan anak: • Datanglah bertemu guru anakanak anda. Menyokong kejayaan anak anda. Kami tahu anak-anak dan guru-guru telah bekerja keras untuk meraih kejayaan. Sekiranya perasaan ini • dipupuk dan dikembangkan anak akan menjadi murid yang cemerlang di sekolah. • Sekiranya ingin menghadiri majlis atau mesyuarat PIBG. Guru-guru juga ingin tahu yang anda menyokong mereka • Dengan sokongan dari IB guru lebih fokus mengajar. Persekitaran dan komuniti menjadi medan yang menguji sama ada anak anda akan terus berkembang maju atau sebaliknya.. tetapi cuba selidiki dengan teliti tanpa membuat sebarang kritikan terhadap guru. Cuba cari kebenaran tanpa menyebelahi mana-mana pihak. guru dan komuniti mempunyai peranan masing-masing dalam hal ini. mempertahankan. 27 . kehadiran anda menyemarakkan semangat anak kerana dia tahu antara anda dan gurunya ada suatu “perkaitan”.. kesulitan yang anak anda hadapi boleh dirungkaikan. wujud rasa hormat-menghormati akan kepakaran masaing-masing. • Berbincanglah dengan guru anak-anak anda pada awal tahun persekolahan. • Apa yang kami ajar di rumah tidak sama dengan apa yang guru ajar di sekolah. di rumah dan dalam komuniti. Anak lebih mendengar cakap guru di sekolah dan pada masa yang sama mengasihi kedua IB dan keluarga di rumah. • Guru juga adalah IB. tanyalah anak anda sekiranya dia mempunyai soalan/cadangan. ibu bapa dan sekolah buat. • Kejayaan dalam pelajaran perlu diikuti dengan kejayaan dalam hidup. Penyokong Menyokong. menyakinkan anak Kami tidak tahu bagaimana hendak bercakap dengan guru anak kami. Jika guru dan IB saling mengenali. • Dengar dan beri tumpuan apabila anak merungut tentang guru di sekolah. • IB. Suara murid hanya didengari melalui IB. kerana mereka tahu apa yang mereka buat mendapat penghargaan. jadi sekiranya anda boleh berbincang dengan cara baik dan sihat dengan guru. Kejayaan anak bergantung kepada apa yang guru.3.

budaya mula pengaruhi pelajar sekolah Lebih 5 juta perokok tegar di Malaysia membelanjakan kira-kira RM 15 juta sehari. 6 juta kematian setahun di seluruh dunia (kajian WHO) • Rakyat negara ini masih memandang remeh kesan ketagihan rokok dan kempen antimerokok • Bilangan perokok masih gagal dikurangkan. Sikap terbuka dan menyukai orang lain sangat disenangi.ae/content/22255toddler-seen-smoking-father-sayshe-addicted Lebih lima juta sukar henti merokok. Semasa membeli belah.my/articles/PerokokbelanjaRM15jutasehari/Article/ 9 Mac 2012 28 . Ajar anak anda berhubung dengan baik sesama sendiri dan saling mengucapkan terima kasih dan pujian jika kena pada tempatnya. membimbing dan tidak menghukum tanpa usul periksa lebih mudah diterima.000 kematian setahun akibat tabiat merokok di Malaysia. Ketika makan di rumah atau di luar. Murid yang bertimbang rasa dan menghormati orang lain merupakan ahli pasukan yang digemari. belajar lebih bagus! • • • • • Melentur buluh biar dari rebung! http://topnews. Anak-anak remaja perlu dihadapi dengan lebih tenang dan tidak menekan. • Ajar anak menghormati ruang dan harta kepunyaan orang lain. Asuhan budi. puji pekerti mereka yang senyap dan baik tidak menyentuh barang pameran dan melanggar orang lain. malah lebih membimbangkan apabila budaya merokok itu mula mempengaruhi remaja yang masih bersekolah. Kubang Kerian - http://www. USM. Pakar Perubatan Pusat Pengajian Sains Perubatan(PPSP). Zulkifli Ahmad. Puji pekerti budiman anak. Kelakuan baik dan tertib perlu dilatih. • Kira-kira 10. Prof. Kerja kumpulan akan menjadi mudah dan menyeronokkan dengan adanya persefahaman. IB juga harus belajar mengakui kesalahan. Didik anak memberi ucapan salam/selamat dan bersalaman apabila bertemu saudara mara atau rakan. Pandangan baik orang lain terhadap tingkah-lakunya menjadikan anak yakin akan dirinya. Sikap baik IB menunjukkan contoh.com. Terlalu banyak “ceramah” (leteran) menyebabkan remaja menutup telinga.bharian. Anak yang mempunyai rasa hormat kepada diri sendiri.Pandangan pertama itu penting! • Bagaimana anak anda berinteraksi dengan murid lain mempunyai kesan ke atas pembelajarannya. jadikan kesabaran menunggu dan mengucapkan terima kasih apabila diberi layanan sebagai kemestian.

Gantung kalendar perancangan n untuk mengingatkan te entang tugasa an. man kolah • Layari lam web sek • Bincang d dengan IB lain. Cari/sem mak maklum mat dari lam man web sek kolah /guru u. Tanya anak anda a soala yang lebih spesifik: an “Tadi C Cikgu bagi be erapa soalan n untu Matematik?” “Sains uk kena buat apa?” a Sed diakan bekas/f folio untuk surat/ /nota dari se ekolah Minta bantuan daripa ada keluarga lain a (jika perlu). ui buku k komunikasi atau secara u bers semuka.4. a umat Terkini de engan apa ya berlaku d sekolah. 29 MAKLUMAT TERKINI Menge etahui apa yang y berlak di ku seko olah • Luangkan masa untuk n mengetahui perkemb bangan di sekolah a anak. . Memeriksa kerja rumah dan peka terhadap ke rumah erja adala satu cara mengesan ah perkem mbangan pelajaran anak k anda. Jangan puas hati apabila anak n a k menja awab: “Takd apa atau da biasa saja”. tarikh akhir da an peristiwa sekolah. n faksimili. ang di Kek kal berhubung • Bekalkan guru anak a anda nombor telef fon. nombor r alamat. Sentiasa bermaklu . • Kerja kurs dan kerja rumah per sus rlu dipantau. Hubu guruungi guru a anak anda melalu telefon. emel dsb.

anak boleh membuat nota. • • Terdapat beberapa mata pelajaran yang memerlukan latihan secara berterusan untuk membentuk ketajaman pemahaman. setiap murid perlu memiliki dan mematuhi jadual belajar di rumah. peta minda atau menjawab soalan. misalnya setiap 30 minit sebelum berehat sebentar. dia tahu 100% apa yang dia telah kuasai. Pada Hari 7. Jumlah pelajaran yang difahami. Tidak ada hari yang berlalu tanpa belajar sesuatu. misalnya 5 minit sahaja. semakin sedikit masa bagi otak untuk mengingat kembali maklumat yang diperlukan. 50%-80% pelajaran dari Hari 1 akan hilang (dilupakan) • Menjelang Hari 30 ingatan tentang pelajaran Hari 1 hanya tinggal sekitar 2% . • Melalui kaedah menelaah/mengulangkaji otak boleh diarahkan untuk menyimpan sesuatu maklumat sebagai ingatan jangka panjang. Menjawab soalan menajamkan kefahaman dan memperkukuh ingatan. memikirkan.Memperkukuh Pembelajaran di rumah 100% 10 minit 5 minit 2-4 minit Keluk Ingatan Keluk Lupaan Hari 1 Hari 2 Hari 7 Hari 30 Rajah: Keluk Lupaan http://uwaterloo. Bandingkannya dengan membaca 20 minit. • Otak sentiasa menerima maklumat dan rangsangan baharu. Semasa membaca. menelaah. Setelah kelas. sebelum kelas. masa yang diperlukan untuk menelaah/mengulang kaji supaya dapat mengingat semula isi pelajaran tersebut akan menjadi semakin singkat. 30 . jika murid tidak merujuk kepada nota. Soalan esei membina keyakinan murid. Secara ringkasnya. Membaca 4 jam terus menerus tetapi hanya faham dan ingat 5% tidak bermakna. jadi otak perlu menapis dan melupuskan maklumat yang tidak berulang atau yang tidak memberi makna. Bimbing anak supaya belajar dalam tempoh yang pendek. IB boleh membimbing anak membina jadual yang seimbang antara pembelajaran kemahiran dan mengingat. Itulah sebabnya. faham dan ingat 90%. diingati lebih penting berbanding jumlah masa yang digunakan. • Keluk lupaan boleh ditukarkan menjadi keluk ingatan! Menukarkan Keluk Lupaan menjadi Keluk Ingatan • • Keluk Lupaan boleh dipertingkatkan semula menjadi 100% jika seseorang murid menggunakan 10 minit untuk mengulang kaji atau menulis semula nota dalam jangka masa 24 jam selepas suatu pengajaran. contohnya matematik. Semakin kerap mengulangkaji. • Maka. di antara menulis sebuah karangan dan merancang suatu eksperimen atau membaca mengenai sejarah.ca/counselling-services/curve-forgetting • Pada Hari 1.3% sahaja. maka pada Hari 30. otak cuma memerlukan 2 – 4 minit untuk mengingati maklumat berkenaan. murid memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menelaah satu mata pelajaran setiap hari dan satu setengah jam hingga dua jam pada hujung minggu. pada Hari 2. membaca atau berbincang tentang apa yang dipelajari. Jika murid menelaah/mengulang kaji setiap minggu. pengetahuan murid adalah 0%.

Keteraturan hidup membina sahsiah murid Murid yang teratur tiada stres Utamakan pendidikan setiap masa Berikan anak cukup rehat. Tuisyen dan fardhu ain 31 . rehat dan main Anak yang cukup dengan latihan dan ulang kaji tidak perlu tuisyen. tenang dan bahagia. Rutin Masa kerja rumah Kerja rumah tidak boleh ditangguhkan. Makan. tetapi bukan buat kerja itu. Tuisyen adalah satu cara membantu yang lemah. Menjadualkan kehidupan Mengaturkan kehidupan supaya aman dan tenteram. cukup makan dan cukup masa bermain. Kecukupan ini akan mempertingkat keupayaannya belajar.5. IB boleh membantu anak menyiapkan kerja. Masa tidur dan bangun Tidur yang cukup menyediakan badan yang sihat bertenaga menghadapi hari yang baru.

Beri pe eluang anak berinte eraksi dengan rakan. • Didikan dan pengaw 32 . n l • Nasiha anak supa jangan t at aya terlalu obses sif. • Pantau penggunaan laman sosi jangan sa n ial ampai mencuri masa belaj jar. ne" Laman So osial • Selalu b peringat tentang penipuan id beri tan dentiti dan pen nyamaran. Latih anak memikul tanggung ja awab Tida berubah-u ak ubah. da • • • • Dunia Remaj Kini: Gajet. tapi aw bataswasi batasny ya. g apisan. Ada timbang ra a asa. Awasi j jerat perma ainan "on-lin . Kena pada temp pat dan gayanya. Pasang program ta Didik p penggunaan berhemah. Buk menunju kan uk kuasa. Biar dia mencuba. Izinkan berfesyen n yang be ersopan. wasan penting. Tegas • • • • • Memberi Ruang • Biarkan anak n bercaka tentang ap sekolah dan apa h sahaja. Gajet Interne et • • • • Awasi penggunaan dan wujud n dkan peratur ran. I a ja Internet Laman Sosial t.6. Sa ahabat kep pada Anak Remaja k Mendampingi anak remaja sebagai seo M i a orang sahaba at. And juga manusia. izinkan dia berubah. • • Memberi P Peluang Minta anak k mengajarka sesuatu an kepada and da Beri anak kesempata an membuktik kan kebolehann nya Jika dia ter rsilap. • Pengg gunaan patut hentikan s sementara jika mengg ganggu pelaj jaran.

ukkan bahawa 14 peratus dari 1 ipada remaja di seluruh dunia adalah peroko Di Malaysi pula i a ok.Gejala Negati a if Rokok • Remaja paling mudah terpengaruh untuk merokok atas pelbagai seba g s ab. rujuk anak kepada kaunselo a or. US (PenawaRacun. Stati n istik ini juga men nunjukkan baha lebih kura 50-60 rema mula merok setiap hari.com/2008/0 02/11/malaysia-dan-rokok/ Mem mupuk dan mengasuh a anak denga sikap: an • T Tanggung ja awab • S Semangat M Memburu Ke ejayaan • M Mempunyai Hala Tuju i ada alah antara c cara mengh hindar anak terjebak da k alam geja negatif. • Tabiat berpe eleseran dan berseronok p perlu dibendu ung. ala 33 . Alkohol • Ketagihan alkohol merup pakan isu yang sukar diata asi.2 banding Cina 16. Kajian juga awa ang aja kok menunju ukkan kadar me erokok di kalan ngan Melayu Is slam adalah ter rtinggi iaitu 27 peratus berb 7. m Laporan Buletin Umum Pusat Racu Negara. ia menunju lebih kur rang 8 peratus daripada 4. guru dan komuniti perlu menjadi conto terbaik membanteras gej merokok oh jala ekolah dan pak kaian anak unt mengesan rokok. http://fauza anibrahim.wordp press. • Tidak terlalu lambat untu bertaubat dan berubah kepada kebaikan. k unselor. Bimbing uk h a anak setiap masa.6 pera 7 I atus. tuk • Periksa beg se • Ketegasan IB amat penting. Hal ini dil laporkan oleh b bernama.6 ju perokok adalah terdiri dar uta ripada kalangan remaja. • Beri kasih sayang kepada anak-anak. upakan jalan p pintas kepada penyalahguna dadah.com b bertarikh 22 Se eptember 2005. Mac 2004 m un SM n 4). • Peranan sem pihak am diperlukan Rujuk anak kepada kau mua mat n.7 peratus dan India 15. aan • Merokok meru • IB. bilangan 52. Gejala sosial negatif n • Anak-anak yang terbiar m mudah terjebak.

Abd. 26200 Kuantan SMK Lepar Hilir. Kuching dan Kota Kinabalu Serta semua yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidak langsung. 78300 Melaka Sekolah Rintis: Pengetua. Masjid Tanah Melaka. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Sekolah) Maklum balas: JK Induk Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah. 73470 Gemas SMK Bahau. 51000 Kuala Lumpur SK Bandar Utama Damansara (4). Hamzah. PIBG. Rahman. 47800 Petaling Jaya SK Assunta 1. YDP /NYDP /JK PIBG: SMK Palong 7. 28400 Mentakab SK Bunut Rendang. Pegawai Pelajaran Daerah Pekan.0 September 2012 34 . 47300 Petaling Jaya SMK Ghaffar Baba. Negeri Sembilan SK Taman Maluri. Guru Besar. 46000 Petaling Jaya SMK Taman Dato’ Harun. 73500 Rompin. 51200 Kuala Lumpur SMK Dato’ Ibrahim Yaacob. Pahang (Ketua Peneraju Inisiatif Ibu Bapa. Jabatan Pelajaran Pahang (Pembina Sarana Ibu Bapa) Faridah bt. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Belimbing. 72100 Bahau SMK Segambut Jaya. 51200 Kuala Lumpur SMK Katholik. Jalan 10/3. Ketua Kaum. Asiah bt. 46000 Petaling Jaya SMK Damansara Jaya.Terima Kasih & Penghargaan Pasukan pembina Sarana Pn. 52100 Kuala Lumpur SK (L) Methodist Sentul. 26200 Kuantan SK St. 93150 Kuching SMK Pulau Gaya. 72100 Bahau. 284000 Mentakab SMK Sungai Lembing. Inisiatif Ibu Bapa. 47400 Petaling Jaya SMK Durian Tunggal.0 di Kuala Lumpur. Jalan Assunta. Jalan Burung Kasawari. Jalan Ipoh. Penghulu. 26300 Gambang SK Bukit Sekilau. Kementerian Pelajaran Malaysia Semua Pegawai Perhubungan PIBG Jabatan Pelajaran Negeri dan Wilayah Persekutuan Pengetua. Padawan. 76100 Melaka SK Rompin. Komuniti dan Sektor Swasta. Komuniti dan Sektor Swasta. Edward.0) Ahmad Zafiru bin Mat Yassin. Pemaju Masyarakat SMK (P) Methodist. Taman Bukit Maluri. 46050 Petaling Jaya SK Sungai Way. Bandar Utama Damansara (4). 25150 Kuantan SK Sungai Mas. Guru Besar. Jalan Bukit Balai. Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Akademik. Makmal GTP 2. Jalan 4/38A. 28400 Mentakab SJKT Ladang Mentakab. 28000 Temerloh SMK Hwa Lian. 88852 Kota Kinabalu Pengunjung dan pemberi maklum balas ke Petak Pameran “Ibu Bapa dan Komuniti” pada Hari Terbuka GTP2. 25000 Kuantan SMK Seri Bahagia. Jalan SS22A/1 Petaling Jaya. Jalan SS9/13. 25200 Kuantan SJKC Mentakab 1. Kepong. Segambut. Durian Tunggal Alor Gajah Melaka. Negeri Sembilan SK Jempol. Makmal GTP 2. Km 12 Jalan Klang Lama.

.......................................................................................... 35 ............................ 1 2 3 4 Aspek Menyediakan suasana pembelajaran di rumah Interaksi sosial Komunikasi dengan anak Sokongan akademik )............Borang A Maklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga Nama Ibu Bapa/Penjaga ............................. Telefon untuk dihubungi : ........ Kelas: ........................................... Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( Bil..................................................... Tarikh: ......................................................................................... Minat Bincang Markah JUMLAH 2..................................... 1.................................. ....................... Alamat : ....... No............................................ Nama anak: ........................... Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( Hari Saya ada Kelapangan Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad • Nota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelak )................................................................................. Pagi Petang Tandatangan: .......................................................

............... ................................................. Kelas: ....................BORANG B Bidang khidmat bantu kepada sekolah (Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda) ______________________________________________________________________ Nama Ibu Bapa/Penjaga: ....... 4K (kebersihan............. Kokurikulum (persatuan.................................. Motivasi / disiplin murid 7......................... E-mel: .............. keselamatan dan kesihatan) 5............................... unit beruniform sukan dan permainan) 3.................................................................. 36 .......... keceriaan......... No.......... 1.. Nama anak: ................ Tandatangan: ........................... Telefon: ................ Tarikh: . Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa 8.............................................................................. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ............................................................. Alamat : .............................................................. Penyelenggaraan sekolah 6............. Akademik (pembelajaran di sekolah) 2.......... Bimbingan kerjaya 4............ Saya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai..................... Saya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan ( )....................................................................................................................................................

.

gov. Kompleks E 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 03 .moe.8884 6255 Faks: 03 .8889 5235 http://www.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Blok E8.my .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful