PENDIDIKAN MAKRO DAN MIKRO a) 1.

Fungsi – fungsi pendidikan secara makro terbahagi kepada 2 bahagian iaitu fungsionalisme dan konflik. Fungsionalisme

Mengekalkan masyarakat : Secara makronya, pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhannya. Maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatu padukan dan mengekalkan sesebuah masyarakat itu dari hilang atau pupus.

Memberi persediaan kepada individu dari segi mental dan fizikal bagi mengisi kekosongan bidang – bidang tertentu. Ini adalah kerana setiap anggota masyarakat itu mempunyai fungsi dan kebolehan masing – masing. Kepentingan ini adalah bagi memenuhi keperluan industri, ekonomi mahupun kehidupan biasa (harian) kerana bidang pengkhususan yang berbagai dan berbeza.

Memperkembangkan nilai – nilai dan keupayaan intelektual untuk memainkan peranan dalam masyarakat : Pendidikan digunakan sebagai alat bagi menyebarkan nilai – nilai masyarakat itu kepada generasi muda secara formal. Jika nilai – nilai ini hanya diturunkan atau diajar oleh keluarga masing – masing secara informal, maklumat dan penilaian itu berbeza antara satu individu dengan yang lain. Apabila ianya diterapkan di sekolah melalui pendidikan formal, setiap anggota masyarakat itu mempunyai penilaian yang sama dan dapat mengurangkan konflik yang mungkin akan berlaku akibat dari perselisihan faham dan tahap penilaian yang berbeza.

Melahirkan pelajar yang sanggup berkongsi matlamat bagi memajukan masyarakat : Melalui pendidikan, perkongsian maklumat menjadi amat pantas dan mudah diperolehi sama ada secara langsung atau tidak. Secara langsung adalah perkongsian maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Manakala bagi perkongsian secara tidak langsung adalah sewaktu palajar bergaul dan berbual sesama mereka seterusnya maklumat tersebar dengan mudah dan pantas.

Dengan menyediakan rangka normatif dan kognitif dalam diri individu iaitu perancangan pendidikan yang melibatkan pembelajaran secara normal yang efektif dan berkesan tanpa membuang masa dan usaha. Selain itu juga ia dapat membantu perkembangan pemikiran lebih matang dan tahap ilmu pengetahuan tinggi.

Pendidikan sebagai alat mobiliti sosial : Faktor – faktor seperti kelas, kaum, dan gender hanya akan menjadi penghalang kepada kejayaan. Ketidaksamaan adalah sifat semulajadi masyarakat. Seseorang individu itu mencapai tahap pencapaian berbeza hanyalah disebabkan oleh kecerdikan dan usaha yang tidak sama.

Mereka bersetuju. pengalaman dan kelayakan tidak boleh dijadikan alat untuk mendapat tempat dalam masyarakat. Itu akan menjejaskan kedudukan asal mereka. Namun begitu mereka juga berpendapat pendidikan mengikat mereka kepada asas – asas sosial dan ekonomi masyarakat.  Menyediakan anak muda untuk dapat tempat dalam masyarakat : Ideologi kapitalis adalah untuk mengekalkan kelas dan kuasa seseorang itu. Sosiolisasi melaksanakan sistem sosial moden yang perlu dikekalkan.  Mengekalkan status quo : Mereka menggunakan pendidikan sebagai tempat asas membentuk sikap hormat kepada autoriti. Mereka menggalakkan pengajaran yang menjadikan murid lebih rendah dan subordinat. jantina dan kaum. kesamaan hak dalam mencungkil bakat dan potensi adalah ilusi dan bayangan semata. Penetapan pekerjaan yang sesuai bagi seseorang individu : Sistem gred dalam pendidikan telah menentukan pekerjaan apakah yang sesuai untuk seseorang individu itu.   Konflik pendidikan telah mengekalkan dan melebarkan lagi ketidaksamaan sosial dalam kalangan ahli masyarakat. Apabila seseorang itu cerdik atau pandai maka pekerjaan yang memerlukan penggunaan akal yang lebih sangat sesuai bagi individu ini manakala jika sebaliknya pekerjaan yang melibatkan fizikal sangat sesuai baginya. makin tinggi dominan kuasa mereka dalam sistem kapitalis iaitu sistem yang mengutamakan industri dan ekonomi.  Reproduksi sistem pendidikan telah menggunakan 2 cara untuk disesuaikan dalam sistem kapitalis : Legitimasi telah mengesahkan ideologi saksama dan ideologi meritokrasi. Namun begitu mereka sangat setuju pendidikan dapat mencapai status ekonomi yang tinggi dalam masyarakatnya. Jika ingin mendapat tempat dalam masyarakat. mereka hendaklah mempunyai faktor kelas sosial. . semakin tinggi taraf mereka dalam bidang pendidikan. Bakat. umur. Oleh sebab itulah pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. pendidikan moden telah memporak perandakan masyarakat. disiplin dan menepati masa. Mereka tidak suka kepada kreativiti dan kespontanan. Ianya adalah latihan sebagai seorang pekerja yang dikehendaki dalam sektor industri . kebolehan. Kebijaksanaan bukanlah penentu kepada kejayaan kedudukan mereka di dalam masyarakat. taat. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk diabadikan atau dikembangkan dalam sistem kapitalis. Konflik  Untuk capai tujuan ekonomi masyarakat : Bagi teori konflik.

pergaulan. Pensijilan menentukan dan mengukur latar belakang dan status sosial individu.  Menggunakan pendekatan subjektif untuk mereka mendefinisi sesuatu keadaan. Fungsi – fungsi pendidikan secara mikro. Mana – mana kumpulan bebas menyuarakan pendapat masing – masing dalam isu pendidikan khasnya. Melatih remaja menjadi orang patuh dan menurut perintah : Mana – mana individu yang gagal tidak boleh menyalahkan mana – mana pihak kecuali menyalahkan dirinya sendiri (Amir Hassn. Seperti contoh doktor.  Pendidikan mikro merupakan sistem yang bukan dipaksa kerana ia mempunyai kebebasan tersendiri terutamanya dalam menginterpretasikan pendapat sendiri dalam sesuatu situasi. mempunyai cara mereka bagi mengekalkan kelompok mereka sebagai golongan professional yang dapat menghalang campur tangan pihak dalam urusan kerja mereka dengan kuasa dominasi dan kemahiran yang mereka ada. pelajar. Antaranya adalah :-  Sistem pendidikan ini meneliti aktiviti harian yang dilalui kumpulan yang lebih kecil dan spesifik iaitu guru.  Interaksi sebagai cara menginterpretasi tingkah laku orang lain dengan kita : Pendidikan digunakan untuk memberi penjelasan mengenai sesuatu tingkah laku yang berlaku dalam situasi pergaulan antara masyarakat. Pendidikan secara mikro memberi tumpuan kepada interaksionisme iaitu aksi. Prinsip asas teori yang mentafsir interaksi simbolik ialah :- . b) Interaksi antara sekolah dan masyarakat dipenuhi oleh simbol atau simbolik yang mentafsir makna – makna dalam hubungan sosial manusia. 2.  Mengajar status budaya : Sistem pendidikan dikatakan sebagai penghalang utama dalam menentukan kelompok yang mempunyai status tinggi dan paling ketara adalah apabila wujudnya sistem pensijilan. Pengikut konflik berpendapat sistem pendidikan hanyalah akan melahirkan pemberontak yang akan menentang mereka. komunikasi dan interaksi sesama anggota masyarakat dengan lebih terperinci. 2009). nazir dan pentadbir yang boleh menjurus ke arah penambahbaikan.

. Namun begitu tidak semua pelajar akan beranggapan begitu. Seperti contoh untuk menerangkan suatu kesalahan itu. Dalam interkasi sosial. Simbol – simbol dalam interaksi banyak digunakan dalam sekolah kerana ia digunakan untuk menganalisa secara terperinci mengenai individu pelajar dan emosi mereka agar perlakuan dan tindak balas pelajar mengenai sesuatu situasi itu boleh diramal. Fikiran manusia matang melalui pergaulan. Keupayaan manusia secara automatiknya adalah membuat modifikasi dan alterasi semasa mereka berinteraksi dengan diri sendiri. perlakuan dan tindak balas mereka dianalisa melalui interaksi sesama individu dalam proses sosial mereka. Interaksi yang dilalui hari – hari dapat menjana pemahaman dan peranan individu itu kerana dalam interaksi mereka banyak menggunakan simbol – simbol. emosi. Melalui interaksi simbol ini. Kadangkala terlalu banyak kiasan boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik dalam masyarakat kerana tidak semua perkataan bentuk kiasan di fahami. bertindak dan mencipta serta mengubah sesuatu situasi itu kepada situasi yang mereka kehendaki. manusia berupaya mengubahsuai dan mentafsir makna – makna serta simbol – simbol dalam perkataan dan bahasa berdasarkan situasi yang mereka hadapi.     Manusia mempunyai keupayaan berfikir dan tidak sama dengan binatang. Kemudian mereka mengintepretasi situasi. dinilai dan diterima secara saksama antara individu dalam satu situasi itu. isyarat dan kata – kata. di dalam puisi. bersosialisasi dan interaksi sesama mereka. mimik muka dan kata – kata. tanda – tanda. Dalam teori interaksi simbol. guru berkias agar pelajar tidak berasa sakit hati dengan teguran guru. dalam ceritera dan hikayat Melayu klasik dan kitab – kitab lama. Dari aspek perkataan contohnya. simbol atau simbolik itu dipenuhi dengan kiasan. gelisah atau tenang (melalui perlakuan fizikal). pendekatan yang digunakan berkaitan dengan individu dan emosinya. individu akan memperlihatkan emosi sama ada suka atau duka. Jalinan aksi dan interaksi yang telah membentuk sebuah kumpulan dan masyarakat itu. Kajian mendapati individu. boleh dikatakan Bahasa Melayu menggunakan banyak simbol dan simbolik terutamanya dalam Bahasa Melayu klasik. Dari aspek bahasa pula.

3. Pembawa tanda (yang berupa macam gaya. pengolahan. penyusunan. Perhatian utama lebih ditujukan pada metode mengajar. Agar dapat menghubungkan semua komponen proses pembelajaran secara terpadu dalam rangka menghasilkan suatu program pembelajaran yang berhasil. maka perancang pesan akan memegang kontrol sepenuhnya didalam pemilihan. . Untuk itu diperlukan keterampilan menganalisis faktor-faktor yang relevan dan prinsip-prinsip dan teori ilmu tingkah laku untuk dapat mendesain pesan pembelajaran yang memenuhi kriteria :     Memenuhi tujuan Sesuai dengan karakteristik siswa Sesuai dengan karakteristik penyampai pesan Bersifat praktis menurut sumber yang tersedia Sedangkan arti pesan menurut Flemining ada tiga macam pengertian yaitu : 1. keterampilan atau sikap seseorang. antara satu dengan yang lain harus saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam cara yang terpadu agar tujuan dapat tercapai. tulisan atau gambar. tata letak percetakan) yang menjadi tanggung jawab produser. 3) Yang dimaksud pesan dalam hubungannya dengan kata desain pesan disini adalah apa yang menjadi tanggung jawab perancang pesan yang berupa lambang atau tanda yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengetahuan. 1977). perencanaan atau rancangan untuk kegiatan instruksional dan pengajaran didasarkan terutama pada isi dan seringkali didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif. daripada kegiatan belajar siswa. yang menjadi tanggung jawab perancang dan diharapkan dapat bermakna sesuatu bagi penerima pesan. (Malcom Flemining. mengembangkan prosedur untuk memecahkan masalah dan kemudian menilai hasil yang diperoleh. Proses pembelajaran bersifat kompleks yang terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan. Dalam arti yang demikian. Pada masa yang lalu.Rasional dan Pengertian Desain Pesan Berbagai usaha yang bersifat inovatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran. baik yang bersifat makro maupun mikro. 2. Aplikasi pendekatan sistem dalam perencanaan kegiatan pembelajaran adalah merupakan teknologi pembelajaran yang berarti perencanaan kegiatan pembelajaran yang sistematis berdasarkan pada pengetahuan tentang proses belajar dan pada teori komunikasi. sehingga kegiatan pembelajaran yang efektif akan diperoleh. Informasi atau arti yang diterima yang menjadi tanggung jawab penerima pesan. dapat digunakan suatu pendekatan yang banyak dipakai yaitu pendekatan sistem. termasuk peinilihan dan urutannya. Tanda (yang berupa kata-kata. serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel situasi dan kondisi tertentu yang ikut mempengaruhinya. berarti lebih kepada alat atau sarana daripada tujuan pendidikan (Jerrold E. dan pengurutan tanda-tanda dan simbol simbol baik kata. gambar). Kemp. Masalah pokok yang dihadapi oleh perancang pesan pembelajaran adalah jenis pesan yang seperti apakah yang paling baik untuk mencapai tujuan seperti yang telah dirumuskan untuk sasaran tertentu? Dengan demikian hakekat desain pesan adalah sejalan dengan pengertian teknologi pembelajaran yaitu proses perencanaan yang sistematis yang dimulai dari menganalisis masalah.

yang di dalam hal ini menghasilan suatu produk yang disebut desain pesan. yaitu kegiatan produksi. dan sumber sumber yang tersedia. prinsip dan strategi pembelajaran yang tepat. tapi berbentuk draft atau prototipe kasar. perancang pesan menciptakan dan memanipulasikan kondisi untuk belajar dengan jalan meinilih stimulus pembelajaran dan mengorganisasikannya dalam waktu dan ruang. maka dapat ditambahkan satu langkah lagi antara fase proses merancang pesan dan pengajaran. rancangan pesan diterjemahkan melalui langkah langkah khusus penyusunan media ke dalam bentuknya terkahir seperti modul. yang dikerjakannya dengan menggunakan pembawa pesan yang cocok dan disesuaikan dengan teori. Posted 14 Jul 2011 01:16 PM by admin in Desain Pesan Recent Post  Supervisi Klinis SD . media interaktif. Proses desain disini menunjukkan kegiatan analisis secara sistematis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh seperti bahan pelajaran. belajar. Kata desain menunjuk pada suatu proses atau hasil. artinya desain pesan adalah berbeda dari peristiwa atau kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Berdasarkan hambatan dan kemampuan yang dapat diidentifikasi melalui analisis tujuan. Jadi desain pesan adalah suatu proses untuk merancang pesan. Dalam fase produksi. Desain adalah suatu proses yang dimulai dengan analisis masalah pembelajaran dan mencapai puncaknya pada pemecahan masalah. sumber-sumber. Produk yang berupa desain pesan ini tidak hanya berupa suatu perencanaan atau strategi umum. mata pelajaran. Fungsi desain pesan adalah menyediakan kondisi untuk terciptanya kegiatan belajar siswa. tujuan. siswa. siswa. video dan media pembelajaran lainnya.Istilah desain atau merancang adalah menunjukkan suatu proses analisis yang sengaja dilaksanakan terpisah dari proses pelaksanaan desain. suatu naskah atau story board dan sebagainya. buku. dan juga kegiatan sintesis yang mengintegrasikan faktor faktor tersebut dalam suatu cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip tingkah laku manusia seperti pengamatan. pembentukan konsep dan sikap. Apabila unsur teknologi dilibatkan dalam proses merancang pesan disini. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh seorang perancang pesan adalah terbatas pada manipulasi variabel lingkungan dengan jalan memanipulasi variabel pesan.

Keberhasilan pemanfaatan ELearning environment yang terintegrasi tidak lepas dari berbagai ..Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan.Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan sangat .  Perkembangan Anak Usia Perkembangan Anak Usia Dini .  Iplementasi Pergaulan pendidikan Iplementasi Pergaulan pendidikan terhadap kehidupan nyata .. bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional ..  Peran guru dalam .Memunculkan prinsip teoritis dalam naskah akademik ini sangat penting untuk .  Pergaulan Pendidikan Pergaulan Pendidikan .. .. terlebih dahulu ...  Impelementasi E-Learning dalam Impelementasi E-Learning dalam kegiatan pembelajaran ...  Teori Perkembangan Teori Perkembangan ...Dalam pergaulan hidup bermasyarakat...Di lapangan sering ditemukan kasus-kasus yang berakibat sudah terlalu jauh...  Pengertian Etika Pengertian Etika ..Secara umum supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang ...  Mendeteksi Perkembangan Anak Mendeteksi Perkembangan Anak Usia Dini .Usia di bawah lima tahun (balita) adalah ..Supervisi Klinis SD .  Upaya peningkatan mutu Upaya peningkatan mutu guru .  Pemanfaatan TIK dalam Pemanfaatan TIK dalam Pengembangan Media Pembelajaran .Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang pergaulan pendidikan.Jika kita mengamati pendidikan di Indonesia maka kita akan mendapatkan . pendidik merupakan ..

Artikel ini disalin dari : http://blog.tp..ac.....  Pendidik yang berkarakter Pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas .Pendidik yang kuat dan cerdas bukan semata .Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan .Pendidikan dan pengajaran sampai dengan tahun 1945 .  Permasalahan Pendidikan Permasalahan Pendidikan .Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan .  Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan (1945-1969) .id/rasional-dan-pengertian-desain-pesan#ixzz2LrwRq7Ji ..Kualitas pendidikan bangsa ini banyak ditentukan ...Peran guru dalam pembelajaran ...  Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan .

U .. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilaikarakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. yakni perencanaan. Pengembangan nilaikarakter dapat dilihat pada dua latardomain. Pada tahap . dikristalisasikan.. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut.Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali.. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. dan evaluasi hasil. yakni perencanaan. dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber.Perbedaan Makro Dan Mikro Dalam Konteks Pendidikan Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter pada Konteks Makro makro dan latar mikro.dikristalisasikan. pendidikan nasional. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut. pelaksanaan. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional.. dan evaluasi hasil. pelaksanaan. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali. dikristalisasikan. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali. Pancasila. mikro. yakni perencanaan. da . konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. dan evaluasi hasil. pelaksanaan.. dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber. Pada latarmakro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut.Konteks Makro Pengembangan KarakternbspPenjelasan GambarSecara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut.pelaksanaan.. dan evaluasi hasil. yaitu pada latar makro dan latar mikro. antara lain pertimbangan: (1) filosofis . dan evaluasi hasil. yakni perencanaan. yakni perencanaan. Pada tahap perencanaan dik . Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. pelaksanaan.. Pada latar makro program pengembangan nilaikarakter dapat digambarkan sebagai berikut..Agama. antara lain pertimbangan .

Pancasila. psikologis.teori tentang otak.. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar (learning experiences) yang dibangun melalui dua pendekatan yakni intervensi . Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam sekolah.20 Tahuin 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya(2) pertimbangan teoritis. sekolah unggulan. pesanren. nilai dan moral. dan masyarakat. UUD 1945. kelompok kultural dll. Proses ini dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Read Article .. keluarga.Pada tahap implementasi dikembangakan pengalaman belajar (learning experiences) dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri individu peserta didik. dan UU N0.(1) filosofis . pendidikan (pedagogi dan andragogi) dan sosial-kultural dan (3) pertimbangan empiris berupa pengalaman dan praktek terbaik (bestpractices) dari antara lain tokoh-tokoh.Agama.