PENDIDIKAN MAKRO DAN MIKRO a) 1.

Fungsi – fungsi pendidikan secara makro terbahagi kepada 2 bahagian iaitu fungsionalisme dan konflik. Fungsionalisme

Mengekalkan masyarakat : Secara makronya, pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhannya. Maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatu padukan dan mengekalkan sesebuah masyarakat itu dari hilang atau pupus.

Memberi persediaan kepada individu dari segi mental dan fizikal bagi mengisi kekosongan bidang – bidang tertentu. Ini adalah kerana setiap anggota masyarakat itu mempunyai fungsi dan kebolehan masing – masing. Kepentingan ini adalah bagi memenuhi keperluan industri, ekonomi mahupun kehidupan biasa (harian) kerana bidang pengkhususan yang berbagai dan berbeza.

Memperkembangkan nilai – nilai dan keupayaan intelektual untuk memainkan peranan dalam masyarakat : Pendidikan digunakan sebagai alat bagi menyebarkan nilai – nilai masyarakat itu kepada generasi muda secara formal. Jika nilai – nilai ini hanya diturunkan atau diajar oleh keluarga masing – masing secara informal, maklumat dan penilaian itu berbeza antara satu individu dengan yang lain. Apabila ianya diterapkan di sekolah melalui pendidikan formal, setiap anggota masyarakat itu mempunyai penilaian yang sama dan dapat mengurangkan konflik yang mungkin akan berlaku akibat dari perselisihan faham dan tahap penilaian yang berbeza.

Melahirkan pelajar yang sanggup berkongsi matlamat bagi memajukan masyarakat : Melalui pendidikan, perkongsian maklumat menjadi amat pantas dan mudah diperolehi sama ada secara langsung atau tidak. Secara langsung adalah perkongsian maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Manakala bagi perkongsian secara tidak langsung adalah sewaktu palajar bergaul dan berbual sesama mereka seterusnya maklumat tersebar dengan mudah dan pantas.

Dengan menyediakan rangka normatif dan kognitif dalam diri individu iaitu perancangan pendidikan yang melibatkan pembelajaran secara normal yang efektif dan berkesan tanpa membuang masa dan usaha. Selain itu juga ia dapat membantu perkembangan pemikiran lebih matang dan tahap ilmu pengetahuan tinggi.

Pendidikan sebagai alat mobiliti sosial : Faktor – faktor seperti kelas, kaum, dan gender hanya akan menjadi penghalang kepada kejayaan. Ketidaksamaan adalah sifat semulajadi masyarakat. Seseorang individu itu mencapai tahap pencapaian berbeza hanyalah disebabkan oleh kecerdikan dan usaha yang tidak sama.

makin tinggi dominan kuasa mereka dalam sistem kapitalis iaitu sistem yang mengutamakan industri dan ekonomi.  Reproduksi sistem pendidikan telah menggunakan 2 cara untuk disesuaikan dalam sistem kapitalis : Legitimasi telah mengesahkan ideologi saksama dan ideologi meritokrasi.   Konflik pendidikan telah mengekalkan dan melebarkan lagi ketidaksamaan sosial dalam kalangan ahli masyarakat. kesamaan hak dalam mencungkil bakat dan potensi adalah ilusi dan bayangan semata. umur. Namun begitu mereka sangat setuju pendidikan dapat mencapai status ekonomi yang tinggi dalam masyarakatnya.  Menyediakan anak muda untuk dapat tempat dalam masyarakat : Ideologi kapitalis adalah untuk mengekalkan kelas dan kuasa seseorang itu. kebolehan. Mereka bersetuju. Ianya adalah latihan sebagai seorang pekerja yang dikehendaki dalam sektor industri . Sosiolisasi melaksanakan sistem sosial moden yang perlu dikekalkan. . Bakat. Konflik  Untuk capai tujuan ekonomi masyarakat : Bagi teori konflik. Itu akan menjejaskan kedudukan asal mereka. pengalaman dan kelayakan tidak boleh dijadikan alat untuk mendapat tempat dalam masyarakat. Mereka tidak suka kepada kreativiti dan kespontanan. Namun begitu mereka juga berpendapat pendidikan mengikat mereka kepada asas – asas sosial dan ekonomi masyarakat.  Mengekalkan status quo : Mereka menggunakan pendidikan sebagai tempat asas membentuk sikap hormat kepada autoriti. Kebijaksanaan bukanlah penentu kepada kejayaan kedudukan mereka di dalam masyarakat. pendidikan moden telah memporak perandakan masyarakat. Penetapan pekerjaan yang sesuai bagi seseorang individu : Sistem gred dalam pendidikan telah menentukan pekerjaan apakah yang sesuai untuk seseorang individu itu. Mereka menggalakkan pengajaran yang menjadikan murid lebih rendah dan subordinat. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk diabadikan atau dikembangkan dalam sistem kapitalis. disiplin dan menepati masa. Oleh sebab itulah pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. semakin tinggi taraf mereka dalam bidang pendidikan. mereka hendaklah mempunyai faktor kelas sosial. Jika ingin mendapat tempat dalam masyarakat. Apabila seseorang itu cerdik atau pandai maka pekerjaan yang memerlukan penggunaan akal yang lebih sangat sesuai bagi individu ini manakala jika sebaliknya pekerjaan yang melibatkan fizikal sangat sesuai baginya. jantina dan kaum. taat.

Prinsip asas teori yang mentafsir interaksi simbolik ialah :- .  Mengajar status budaya : Sistem pendidikan dikatakan sebagai penghalang utama dalam menentukan kelompok yang mempunyai status tinggi dan paling ketara adalah apabila wujudnya sistem pensijilan.  Menggunakan pendekatan subjektif untuk mereka mendefinisi sesuatu keadaan. Fungsi – fungsi pendidikan secara mikro.  Pendidikan mikro merupakan sistem yang bukan dipaksa kerana ia mempunyai kebebasan tersendiri terutamanya dalam menginterpretasikan pendapat sendiri dalam sesuatu situasi. nazir dan pentadbir yang boleh menjurus ke arah penambahbaikan. Pendidikan secara mikro memberi tumpuan kepada interaksionisme iaitu aksi. 2009). komunikasi dan interaksi sesama anggota masyarakat dengan lebih terperinci. mempunyai cara mereka bagi mengekalkan kelompok mereka sebagai golongan professional yang dapat menghalang campur tangan pihak dalam urusan kerja mereka dengan kuasa dominasi dan kemahiran yang mereka ada. Mana – mana kumpulan bebas menyuarakan pendapat masing – masing dalam isu pendidikan khasnya. Pensijilan menentukan dan mengukur latar belakang dan status sosial individu. pergaulan.  Interaksi sebagai cara menginterpretasi tingkah laku orang lain dengan kita : Pendidikan digunakan untuk memberi penjelasan mengenai sesuatu tingkah laku yang berlaku dalam situasi pergaulan antara masyarakat. Melatih remaja menjadi orang patuh dan menurut perintah : Mana – mana individu yang gagal tidak boleh menyalahkan mana – mana pihak kecuali menyalahkan dirinya sendiri (Amir Hassn. 2. Antaranya adalah :-  Sistem pendidikan ini meneliti aktiviti harian yang dilalui kumpulan yang lebih kecil dan spesifik iaitu guru. Pengikut konflik berpendapat sistem pendidikan hanyalah akan melahirkan pemberontak yang akan menentang mereka. b) Interaksi antara sekolah dan masyarakat dipenuhi oleh simbol atau simbolik yang mentafsir makna – makna dalam hubungan sosial manusia. Seperti contoh doktor. pelajar.

individu akan memperlihatkan emosi sama ada suka atau duka. gelisah atau tenang (melalui perlakuan fizikal). bertindak dan mencipta serta mengubah sesuatu situasi itu kepada situasi yang mereka kehendaki. tanda – tanda. dinilai dan diterima secara saksama antara individu dalam satu situasi itu. boleh dikatakan Bahasa Melayu menggunakan banyak simbol dan simbolik terutamanya dalam Bahasa Melayu klasik. dalam ceritera dan hikayat Melayu klasik dan kitab – kitab lama. mimik muka dan kata – kata. Melalui interaksi simbol ini. Fikiran manusia matang melalui pergaulan. isyarat dan kata – kata. Dari aspek perkataan contohnya. Kemudian mereka mengintepretasi situasi. Dari aspek bahasa pula. perlakuan dan tindak balas mereka dianalisa melalui interaksi sesama individu dalam proses sosial mereka. pendekatan yang digunakan berkaitan dengan individu dan emosinya. Jalinan aksi dan interaksi yang telah membentuk sebuah kumpulan dan masyarakat itu. Keupayaan manusia secara automatiknya adalah membuat modifikasi dan alterasi semasa mereka berinteraksi dengan diri sendiri. Kadangkala terlalu banyak kiasan boleh menimbulkan kekeliruan dan konflik dalam masyarakat kerana tidak semua perkataan bentuk kiasan di fahami. Kajian mendapati individu. Dalam interkasi sosial. Namun begitu tidak semua pelajar akan beranggapan begitu. bersosialisasi dan interaksi sesama mereka.     Manusia mempunyai keupayaan berfikir dan tidak sama dengan binatang. di dalam puisi. simbol atau simbolik itu dipenuhi dengan kiasan. Seperti contoh untuk menerangkan suatu kesalahan itu. Interaksi yang dilalui hari – hari dapat menjana pemahaman dan peranan individu itu kerana dalam interaksi mereka banyak menggunakan simbol – simbol. guru berkias agar pelajar tidak berasa sakit hati dengan teguran guru. manusia berupaya mengubahsuai dan mentafsir makna – makna serta simbol – simbol dalam perkataan dan bahasa berdasarkan situasi yang mereka hadapi. Simbol – simbol dalam interaksi banyak digunakan dalam sekolah kerana ia digunakan untuk menganalisa secara terperinci mengenai individu pelajar dan emosi mereka agar perlakuan dan tindak balas pelajar mengenai sesuatu situasi itu boleh diramal. emosi. Dalam teori interaksi simbol. .

tulisan atau gambar. Aplikasi pendekatan sistem dalam perencanaan kegiatan pembelajaran adalah merupakan teknologi pembelajaran yang berarti perencanaan kegiatan pembelajaran yang sistematis berdasarkan pada pengetahuan tentang proses belajar dan pada teori komunikasi. Pada masa yang lalu. keterampilan atau sikap seseorang. yang menjadi tanggung jawab perancang dan diharapkan dapat bermakna sesuatu bagi penerima pesan. pengolahan. Informasi atau arti yang diterima yang menjadi tanggung jawab penerima pesan. maka perancang pesan akan memegang kontrol sepenuhnya didalam pemilihan. Perhatian utama lebih ditujukan pada metode mengajar. Kemp. daripada kegiatan belajar siswa. serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan variabel situasi dan kondisi tertentu yang ikut mempengaruhinya. baik yang bersifat makro maupun mikro. perencanaan atau rancangan untuk kegiatan instruksional dan pengajaran didasarkan terutama pada isi dan seringkali didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subyektif. . Agar dapat menghubungkan semua komponen proses pembelajaran secara terpadu dalam rangka menghasilkan suatu program pembelajaran yang berhasil. dapat digunakan suatu pendekatan yang banyak dipakai yaitu pendekatan sistem. tata letak percetakan) yang menjadi tanggung jawab produser. berarti lebih kepada alat atau sarana daripada tujuan pendidikan (Jerrold E. Masalah pokok yang dihadapi oleh perancang pesan pembelajaran adalah jenis pesan yang seperti apakah yang paling baik untuk mencapai tujuan seperti yang telah dirumuskan untuk sasaran tertentu? Dengan demikian hakekat desain pesan adalah sejalan dengan pengertian teknologi pembelajaran yaitu proses perencanaan yang sistematis yang dimulai dari menganalisis masalah. Dalam arti yang demikian. 3. dan pengurutan tanda-tanda dan simbol simbol baik kata. Pembawa tanda (yang berupa macam gaya. Proses pembelajaran bersifat kompleks yang terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan. (Malcom Flemining. gambar). Untuk itu diperlukan keterampilan menganalisis faktor-faktor yang relevan dan prinsip-prinsip dan teori ilmu tingkah laku untuk dapat mendesain pesan pembelajaran yang memenuhi kriteria :     Memenuhi tujuan Sesuai dengan karakteristik siswa Sesuai dengan karakteristik penyampai pesan Bersifat praktis menurut sumber yang tersedia Sedangkan arti pesan menurut Flemining ada tiga macam pengertian yaitu : 1. antara satu dengan yang lain harus saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam cara yang terpadu agar tujuan dapat tercapai. 2. penyusunan. mengembangkan prosedur untuk memecahkan masalah dan kemudian menilai hasil yang diperoleh. 3) Yang dimaksud pesan dalam hubungannya dengan kata desain pesan disini adalah apa yang menjadi tanggung jawab perancang pesan yang berupa lambang atau tanda yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengetahuan. 1977). termasuk peinilihan dan urutannya. Tanda (yang berupa kata-kata. sehingga kegiatan pembelajaran yang efektif akan diperoleh.Rasional dan Pengertian Desain Pesan Berbagai usaha yang bersifat inovatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran.

prinsip dan strategi pembelajaran yang tepat. Produk yang berupa desain pesan ini tidak hanya berupa suatu perencanaan atau strategi umum. dan sumber sumber yang tersedia. yaitu kegiatan produksi. artinya desain pesan adalah berbeda dari peristiwa atau kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. belajar. siswa. rancangan pesan diterjemahkan melalui langkah langkah khusus penyusunan media ke dalam bentuknya terkahir seperti modul. Apabila unsur teknologi dilibatkan dalam proses merancang pesan disini. sumber-sumber. Kata desain menunjuk pada suatu proses atau hasil. buku. dan juga kegiatan sintesis yang mengintegrasikan faktor faktor tersebut dalam suatu cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip tingkah laku manusia seperti pengamatan. tapi berbentuk draft atau prototipe kasar. Desain adalah suatu proses yang dimulai dengan analisis masalah pembelajaran dan mencapai puncaknya pada pemecahan masalah. video dan media pembelajaran lainnya. Fungsi desain pesan adalah menyediakan kondisi untuk terciptanya kegiatan belajar siswa. mata pelajaran. pembentukan konsep dan sikap. tujuan. yang di dalam hal ini menghasilan suatu produk yang disebut desain pesan. Jadi desain pesan adalah suatu proses untuk merancang pesan. siswa. Dalam fase produksi. Berdasarkan hambatan dan kemampuan yang dapat diidentifikasi melalui analisis tujuan. Posted 14 Jul 2011 01:16 PM by admin in Desain Pesan Recent Post  Supervisi Klinis SD . Proses desain disini menunjukkan kegiatan analisis secara sistematis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh seperti bahan pelajaran. media interaktif. maka dapat ditambahkan satu langkah lagi antara fase proses merancang pesan dan pengajaran. suatu naskah atau story board dan sebagainya. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh seorang perancang pesan adalah terbatas pada manipulasi variabel lingkungan dengan jalan memanipulasi variabel pesan. perancang pesan menciptakan dan memanipulasikan kondisi untuk belajar dengan jalan meinilih stimulus pembelajaran dan mengorganisasikannya dalam waktu dan ruang.Istilah desain atau merancang adalah menunjukkan suatu proses analisis yang sengaja dilaksanakan terpisah dari proses pelaksanaan desain. yang dikerjakannya dengan menggunakan pembawa pesan yang cocok dan disesuaikan dengan teori.

.Di lapangan sering ditemukan kasus-kasus yang berakibat sudah terlalu jauh..  Peran guru dalam ....Dalam pergaulan hidup bermasyarakat.  Mendeteksi Perkembangan Anak Mendeteksi Perkembangan Anak Usia Dini ....Supervisi Klinis SD . terlebih dahulu ... .Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang pergaulan pendidikan..Usia di bawah lima tahun (balita) adalah .  Pengertian Etika Pengertian Etika .  Pemanfaatan TIK dalam Pemanfaatan TIK dalam Pengembangan Media Pembelajaran .  Iplementasi Pergaulan pendidikan Iplementasi Pergaulan pendidikan terhadap kehidupan nyata . pendidik merupakan ..Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan.. bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional .Memunculkan prinsip teoritis dalam naskah akademik ini sangat penting untuk .Keberhasilan pemanfaatan ELearning environment yang terintegrasi tidak lepas dari berbagai .  Perkembangan Anak Usia Perkembangan Anak Usia Dini ....  Pergaulan Pendidikan Pergaulan Pendidikan .  Teori Perkembangan Teori Perkembangan ...Jika kita mengamati pendidikan di Indonesia maka kita akan mendapatkan .  Upaya peningkatan mutu Upaya peningkatan mutu guru .Secara umum supervisi klinis diartikan sebagai bentuk bimbingan profesional yang .Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan sangat ..  Impelementasi E-Learning dalam Impelementasi E-Learning dalam kegiatan pembelajaran ..

ac.  Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan .Kualitas pendidikan bangsa ini banyak ditentukan .Pendidikan dan pengajaran sampai dengan tahun 1945 ..  Pendidikan di Indonesia Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan (1945-1969) ...Peran guru dalam pembelajaran ..tp..Pendidik yang kuat dan cerdas bukan semata .  Pendidik yang berkarakter Pendidik yang berkarakter kuat dan cerdas ..Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan . Artikel ini disalin dari : http://blog.  Permasalahan Pendidikan Permasalahan Pendidikan ...id/rasional-dan-pengertian-desain-pesan#ixzz2LrwRq7Ji .Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan ...

dikristalisasikan. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut... dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. yaitu pada latar makro dan latar mikro. dan evaluasi hasil.. pelaksanaan.Agama. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali. dikristalisasikan.Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali.pelaksanaan. antara lain pertimbangan . pendidikan nasional. da . Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. yakni perencanaan. dan evaluasi hasil. Pancasila. dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber. Pada latar makro program pengembangan nilaikarakter dapat digambarkan sebagai berikut.. pelaksanaan. antara lain pertimbangan: (1) filosofis . Pengembangan nilaikarakter dapat dilihat pada dua latardomain. konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. pelaksanaan..Konteks Makro Pengembangan KarakternbspPenjelasan GambarSecara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. Pada tahap . mikro. dan evaluasi hasil.dikristalisasikan. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Konteks Makro Pengembangan Karakter Penjelasan Gambar: Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap. U . dan evaluasi hasil. dan evaluasi hasil. yakni perencanaan. yakni perencanaan. pelaksanaan.. Pada tahap perencanaan dik . Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut. yakni perencanaan. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali.. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilaikarakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Pada latar makro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut.Perbedaan Makro Dan Mikro Dalam Konteks Pendidikan Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter pada Konteks Makro makro dan latar mikro.. Pada latarmakro program pengembangan nilai/karakter dapat digambarkan sebagai berikut. yakni perencanaan. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan ilmpementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional.

kelompok kultural dll.teori tentang otak.Agama. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam sekolah. Read Article . dan masyarakat. dan UU N0... pendidikan (pedagogi dan andragogi) dan sosial-kultural dan (3) pertimbangan empiris berupa pengalaman dan praktek terbaik (bestpractices) dari antara lain tokoh-tokoh. pesanren. sekolah unggulan. keluarga. UUD 1945.20 Tahuin 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya(2) pertimbangan teoritis. Pancasila. psikologis. nilai dan moral.Pada tahap implementasi dikembangakan pengalaman belajar (learning experiences) dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri individu peserta didik. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar (learning experiences) yang dibangun melalui dua pendekatan yakni intervensi .(1) filosofis . Proses ini dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful