Personaliti

Mazelan Mahmood

Objektif    Menjelaskan tentang personaliti dari tiga aspek iaitu definisi. jenis serta perubahan personaliti Mengenali personaliti seseorang dari pelbagai perspektif Menerangkan personaliti pelajar yang bermasalah .

Subtopik    Memahami personaliti Personaliti dari pelbagai perspektif Memahami personaliti pelajar .

Pengenalan  Corak dan tingkahlaku. pemikiran dan emosi seseorang individu itu dan cara bagaimana interaksi berlaku antara sesama individu lain. .

Memahami Personaliti    Definisi dan Elemen Personaliti Jenis Personaliti Perubahan Personaliti .

Definisi dan Elemen Personaliti  Personaliti dari perkataan latin “pesona”  topeng atau pelindung muka iaitu merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu Gordon Allport (1980) Eysenck & Cookson (1961) Abdul Majid (1997) Murugian (1996) Pervin (1996) Boon & Ragbir (1998) .

Jenis Personaliti Ekstrovert Jenis Personaliti Ambivert Introvert .

Perubahan personaliti  - - Faktor perubahan personaliti : Genetik  Bentuk Tubuh Badan  Kecerdasan  Emosi Persekitaran .

Personaliti Dari Pelbagai Perspektif    Perspektif Psikodinamik Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik Perspektif Kognitif dan Humanistik .

Perspektif Psikodinamik Id Super Ego Ego .

Perspektif Tret dan Sosial Behavioristik Extroversion Agreeableness Openness Conscientiousness Neuroticism .

terutama yang berkaitan dengan manusia itu sendiri .Perspektif Kognitif dan Humanistik  Tingkahlaku manusia ini boleh diterangkan sebagai dipandu oleh kognisi masing-masing mengenai dunia dipersekitaran mereka.

Memahami Personaliti Pelajar    Memahami pelajar bermasalah Pendekatan Menangani Pelajar Bermasalah Strategi Mewujudkan Perkembangan Konsep diri yang Positif dalam Darjah .