i

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA




Kurikulum Standard Sekolah Rendah





























Terbitan


Bahagian Pembangunan Kurikulum

MEI 2012

Buku Panduan
KEMAHIRAN
MENAAKUL
DRAF
ii



Copyright ©2012 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4-8, Blok E9
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya


Cetakan Pertama 2012

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian Pembangunan
Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan, 62600 Putrajaya






















iii








Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vi
Kata Pengantar vii
Pengenalan 1
Definisi 2
Asas Kemahiran Menaakul 3
Jenis-Jenis Kemahiran Menaakul 7
x Kemahiran Menaakul Secara Deduktif
x Kemahiran Menaakul Secara Induktif
Bagaimana Melatih Murid Menguasai Kemahiran Menaakul? 9
Contoh Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 15
x RPH Kemahiran Menaakul Bahasa Malaysia 17
x RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Jasmani 27
x RPH Kemahiran Menaakul Dunia Sains & Teknologi 33
x RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Moral 37
x RPH Kemahiran Menaakul Pendidikan Islam 47
x RPH Kemahiran Menaakul Bahasa Tamil 71
Panel Penyumbang 77
Rujukan 79








KANDUNGAN Muka Surat
iv




















































v










RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung
cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih
erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara
yang akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya
dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan
menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip yang berikut:
• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
• KESETIAAN KEPADA RAJ A DAN NEGARA
• KELUHURAN PERLEMBAGAAN
• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
• KESOPANAN DAN KESUSILAAN
vi
















































Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
vii

KATA PENGANTAR

Perkembangan dalam pemikiran, teknologi, ekonomi dan globalisasi menuntut
perubahan landskap pendidikan di Malaysia seiring dengan perkembangan pesat
pada abad ke-21. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR telah diperkenalkan
pada tahun 2011 dengan memberi penekanan terhadap kemahiran menaakul di
samping kemahiran membaca, menulis dan mengira (3M).

J usteru, buku panduan ini dihasilkan bagi membantu guru memahami asas
kemahiran menaakul agar mereka dapat menerapkannya dalam aktiviti pengajaran
dan pembelajaran dan seterusnya membantu murid menguasai kemahiran tersebut.
Penguasaan kemahiran menaakul dalam kalangan murid akan membantu hasrat
negara melahirkan modal insan yang berkeupayaan berfikir secara kritis, kreatif dan
inovatif.

Buku panduan ini dapat membantu guru untuk menerap dan melaksanakan
kemahiran menaakul terhadap murid di dalam dan di luar bilik darjah. Beberapa
contoh rancangan pengajaran dan pembelajaran yang menerapkan kemahiran
menaakul telah disediakan sebagai rujukan.

Diharapkan guru dapat memahami kandungan buku panduan ini dan serusnya
menggunakannya sebagai panduan bagi melaksanakan kemahiran menaakul dalam
aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pembangunan Kurikulum mengucapkan ribuan terima kasih dan
penghargaan kepada semua pihak yang memberi sumbangan sepanjang
penghasilan buku panduan ini.







viii


1

1.0 Pengenalan

Kemahiran menaakul diberi penekanan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR) bermula Tahun 1 pada tahun 2011 disamping kemahiran membaca, menulis
dan mengira (4M). Kemahiran menaakul adalah salah satu kemahiran yang penting
pada abad ke 21. Kemahiran menaakul membolehkan murid memberi sebab dan
akibat serta menyatakan rasional yang logik bagi menyelesaikan sesuatu masalah.
Ianya dapat membantu murid untuk memahami proses pembelajaran. Selain itu, ia
dapat membantu murid membezakan yang baik dan yang buruk dan memahami
sebab dan akibat. Murid perlu diberi pendedahan awal terhadap kemahiran
menaakul kerana pada usia yang muda minda mereka berkebolehan untuk
menerima dan memproses maklumat.

Kemahiran menaakul menggalakkan penerokaan dan penjanaan idea baru serta
bersedia menghadapi risiko. Kemahiran menaakul membolehkan murid berfikir
dengan teliti dan fleksibel. Murid yang mempunyai kemahiran menaakul akan
memiliki ciri-ciri murid berikut:

x kritis, kreatif dan inovatif
x berani dan bijak menyoal
x ingin tahu
x daya berfikir sendiri dan fleksibel
x bekerjasama
x mengambil risiko
x berpandangan jauh
x membuat perbandingan





2

2.0 Definisi

Menurut Kamus Dewan Bahasa menaakul adalah membuat pertimbangan yang
logik. Secara umumnya, kemahiran menaakul adalah penggunaan pemikiran logik
untuk memahami sesuatu situasi atau idea. Menaakul adalah sifat semulajadi
manusia kerana kita sentiasa membuat penaakulan untuk memahami dunia
sekeliling misalnya membuat ramalan cuaca, laporan lalu lintas dan membuat
unjuran pertambahan penduduk Malaysia.

Menurut Terry & Higgs (1993) penaakulan merupakan proses kognitif sebab
musabab terjadinya sesuatu berdasarkan fakta atau pengetahuan, data dan strategi
menyelesaikan masalah untuk menghasilkan kesimpulan serta membuat keputusan
Mobley (2010) merumuskan kemahiran menaakul sebagai kebolehan menganalisis
maklumat dan menyelesaikan masalah secara literal. Ia juga melibatkan
pengetahuan asas tentang aspek dalam kehidupan harian yang perlu difahami oleh
individu melalui logik akal sebab sesuatu tindakan berlaku dan impaknya kepada
kehidupan.

Manakala menurut Exforsys (2010) pula kemahiran menaakul melibatkan proses
mendapatkan maklumat dan membuat inferens berdasarkan tanggapan individu.
Keupayaan intelek menaakul membolehkan seseorang memahami idea dan konsep
dengan lebih jelas untuk membuat kesimpulan yang munasabah.

Menurut PPK (2001) kemahiran menaakul membantu kita sebagai pelincir dalam
membuat pertimbangan secara logik dan rasional kepada semua kemahiran berfikir
dan strategi berfikir. Perkaitan antara kemahiran berfikir kritis, kemahiran berfikir
kreatif, kemahiran menaakul dan strategi berfikir ditunjukkan dalam Rajah 1.

3













Rajah 1 : Model Kemahiran Berfikir

Pemahaman dan penguasaan kemahiran kritis, kemahiran kreatif dan strategi
berfikir akan menjadi lebih mudah sekiranya seseorang individu menguasai
kemahiran menaakul.


3.0 ASAS KEMAHIRAN MENAAKUL
Menurut Calumet, Universiti Purdue asas kemahiran menaakul merupakan proses-
proses asas kepada kognitif. Terdapat 4 proses asas kemahiran menaakul iaitu
menyimpan, mengguna semula, memadan dan prosedur ekskutif seperti ditunjukkan
oleh Rajah 2.

KEMAHIRAN
BERFIKIR
STRATEGI BERFIKIR
- Mengkonsepsikan
- Menyelesaikan
masalah
- Membuat Keputusan
MENAAKUL
x Logik
x Rasional
KRITIS
KREATIF
4



Rajah 2: Asas Kemahiran Menaakul

Menyimpan
Proses ini membolehkan pemindahan maklumat kepada ingatan jangka panjang.
Antara kaedah yang digunakan adalah dengan membuat lakaran peta minda dan
gambaran imej.

Mengguna Semula
Proses ini membolehkan maklumat digunakan semula daripada ingatan jangka
panjang bagi menjana dan memahami idea baru.
5

Memadan
Proses ini membolehkan murid menentukan maklumat yang diterima adalah sama
ataupun berbeza daripada maklumat yang telah disimpan dalam memori jangka
panjang. Usaha memadan ini melibatkan lima jenis kemahiran iaitu:
i. Mengkategori /mengkonsepsi
Ia membolehkan murid mengelaskan sesuatu objek atau idea. Ia
mempercepatkan proses pemikiran dan memudahkan penghasilan
generalisasi daripada maklumat yang diterima. Salah satu teknik ialah
pemecahan kepada kumpulan (chunking). Contohnya, pelajar melihat bunga
ros dan mengkategorikannya dalam kumpulan tumbuhan berduri.

ii. Ekstrapolasi / Generalisasi
Ia membolehkan pelajar membuat padanan maklumat yang diterima pada
sesuatu situasi kepada situasi lain. Maklumat sedia ada boleh disesuaikan
dengan situasi yang baru. Contohnya, seorang pelajar yang mengetahui
peraturan asas dalam permainan bola sepak boleh menggunakannya untuk
memahami peraturan permainan ragbi.

iii. Penaakulan Analogi
Ia merupakan kemahiran melihat persamaan antara objek atau idea.
Pengetahuan sedia ada bagi objek atau idea terdahulu digunakan bagi
memahami idea yang lain. Ianya membolehkan murid menggabungkan dua
asas kemahiran penaakulan iaitu mengkategori dan membuat generalisasi
untuk menghadapi maklumat baru dengan lebih berkesan.

iv. Penilaian secara logik
Proses membandingkan maklumat yang diperolehi dengan maklumat sedia
ada untuk memastikan ianya sah atau benar.
6

v. Penilaian Nilai
Proses memadankan nilai baru kepada nilai sedia ada untuk memastikan
sama ada ia logik atau sebaliknya.

Prosedur Eksekutif (Melaksana)
Ia merupakan prosedur terakhir dalam kemahiran menaakul. Proses ini menjadi
penting kerana ia mengkoordinasikan kemahiran-kemahiran bagi membantu
pembinaan dan struktur kognitif yang baru dan menstruktur semula yang lama.
Prosedur ini melibatkan tiga kemahiran:

i. Penghuraian
Menghurai adalah proses membuat inferen terhadap maklumat yang didengar
atau dilihat tetapi tidak dinyatakan secara tersurat. Murid menggunakan
kemahiran kemahiran mengkategori, menghurai, menaakul analogi dan
mengguna semula maklumat untuk membuat inferen. Proses menghurai
dilakukan apabila situasi pembelajaran tidak boleh menyediakan maklumat
yang lengkap dan apabila murid tidak boleh memahami maklumat sedia ada.

ii. Penyelesaian Masalah
Proses mencari maklumat atau strategi bagi mencapai matlamat atau usaha-
usaha mengatasi rintangan. Ia melibatkan penerangan masalah,penentuan
hasrat, pemilihan cadangan penyelesaian, pemilihan strategi, pengujian
cadangan penyelesaian, penilaian dapatan daripada cadangan penyelesaian
dan mengkaji semula langkah-langkah yang perlu. Kreativiti dan pemikiran
kritis diperlukan dalam proses penyelesaian masalah kerana kedua-dua
aspek ini menentukan kualiti penyelesaian yang diambil.


7

iii. Penggubahan
Merupakan satu proses mewujudkan maklumat baru untuk
mengeluarkan idea secara bertulis atau lisan melalui gambar, graf,
peta minda dan petikan.

4.0 JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENAAKUL
Terdapat banyak jenis kemahiran menaakul seperti penaakulan spatial, verbal,
logikal, numerikal, abstrak dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun dalam Buku
Panduan ini hanya penaakulan logikal digunakan. Dalam penaakulan logikal
terdapat penaakulan induktif dan deduktif


4.1 KEMAHIRAN MENAAKUL SECARA INDUKTIF
Membuat pertimbangan daripada beberapa contoh atau situasi yang khusus untuk
membuat satu kesimpulan atau pengitlakan. Lazimnya, dimulai dengan contoh-
contoh khusus sebelum pelajar dapat membuat kesimpulan umum. Ciri-cirinya ialah
seperti berikut:

- Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan rumusan
- Memperkenalkan pengetahuan dan pengalaman
- Mengakumulasikan maklumat untuk membentukkan rumusan
- Membentuk kesimpulan daripada contoh-contoh tertentu
Langkah Penggunaan:
a. Teliti beberapa contoh atau situasi yang spesifik
b. Perhatikan ciri atau pola yang sepunya
Buat satu kesimpulan atau rumusan.



8

CONTOH-CONTOH PENAAKULAN INDUKTIF
• Saya berpendapat Zul adalah pembunuh. Dia mempunyai motif, dia
mempunyai peluang, sarung tangan yang berdarah dijumpa di tempat
pembunuhan dan dia tidak mempunyai alibi.
• Saya pasti Lili tahu berenang kerana ramai orang tahu berenang.
• Bob gagal dalam matematik. Dia pasti gagal dalam matematik tambahan

4.2 KEMAHIRAN MENAAKUL SECARA DEDUKTIF (Specialising)
Membuat pertimbangan dari satu situasi umum ke beberapa contoh atau situasi
yang spesifik. Lazimnya, dimulakan dengan mengemukakan generalisasi dan
kemudian diikuti oleh contoh-contoh. Ciri-cirinya:
• Generalsasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit
• Contoh-contoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi
• Contoh tidak harus datang dari guru sahaja tetapi juga dari murid
• Contoh mesti betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh
yang lain
• Pemahaman generalisasi murid mestilah dinilai melalui pelbagai cara (lisan
dan bukan lisan)

CONTOH-CONTOH PENAAKULAN DEDUKTIF
• Budak lelaki suka main bola sepak. Nash adalah budak lelaki, maka dia suka
main bola sepak
• Oleh kerana 2 x 2=4, dan 2
2
adalah sama dengan 2 x 2, maka 2
2
=4
• Peratus perokok mati disebabkan kanser paru-paru adalah tinggi. Pakcik dia
seorang perokok, dia pasti mati kerana penyakit kanser paru-paru.

Bagaimana Melatih Murid Kemahiran Menaakul?
Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran menaakul perlu
dilaksanakan secara terancang, menarik dan mencabar daya imaginasi murid. Oleh
itu, guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat menimbulkan
9

rasa ingin tahu untuk meneroka sesuatu tajuk yang dipelajari dengan lebih
mendalam.

Semasa merancang pengajaran dan pembelajaran, guru perlu mengambil kira
keperluan mengembangkan intelek dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif
serta kemahiran menaakul dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
Beberapa aktiviti boleh dirancang dalam mengembangkan intelek dan daya berfikir
dalam kalangan murid. Kemahiran menaakul boleh dilaksanakan dalam pengajaran
bagi semua mata pelajaran dan boleh dilaksanakan sama ada di luar atau di dalam
kelas mengikut kesesuaian pelaksanaan mata pelajaran tersebut.

Aktiviti yang dilaksanakan sama ada di dalam kelas atau di luar kelas ini boleh
menggunakan pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Antara
teknik yang boleh dilaksanakan termasuklah:


a. Teknik Perbincangan dan soal jawab

Melalui teknik perbincangan dan soal jawab, guru dapat merangsang daya
fikir murid ke arah menjadi lebih kritis, kreatif dan mampu menaakul dengan
baik. Guru perlu membiasakan murid dengan soalan-soalan yang memberi
ruang kepada mereka menaakul dengan menggunakan soalan mengapa dan
bagaimana. Melalui teknik ini, guru boleh merancang tugasan yang
memerlukan murid berbincang dan bersoal jawab menggunakan perspektif
atau sudut pandangan yang berbeza mengenai peristiwa, masalah atau
watak dalam membuat keputusan atau menyelesaikan masalah.

Contoh tugasan murid:

Aminah murid tahun 3 ada latihan bola jaring di sekolah pada petang itu. Ibu
Aminah tiba-tiba demam dan meminta Aminah tolong menjaga adiknya.
Aminah telah berjanji dengan gurunya untuk hadir latihan itu. Kini dia perlu
membuat pilihan sama ada perlu hadir latihan atau menolong ibu di rumah.
Minta murid berbincang dan bersoal jawab daripada perspektif diri Aminah
10

sebagai pelajar dan Aminah sebagai anak yang baik dalam menyelesaikan
masalah ini.


b. Teknik penggunaan pengurusan grafik
Melalui teknik ini, guru boleh melatih murid menggunakan pengurusan grafik
dalam memahami maklumat, menjana idea dan menyelesaikan tugasan yang
diberikan kepada mereka. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan
menggunakan teknik ini ialah aktiviti yang memerlukan murid memahami
maklumat dan menjana idea atau membuat andaian yang dipersembahkan
dalam pengurusan grafik untuk memudahkan murid menyelesaikan tugasan.
Dalam hal ini, guru dapat menggalakkan murid berfikir dalam mencari
jawapan kepada persoalan yang dikemukakan tadi.

Contoh tugasan murid:
Satu malam, Ah Meng lalu di sebuah jalan yang sunyi di pinggir sebuah
kampung dan terserempak dengan sebuah lembaga putih. Dia berhenti dan
bersembunyi di belakang sebatang pokok. Lembaga itu makin
menghampirinya. Pada pendapat kamu apakah lembaga itu dan apa yang
berlaku kepada Ah Meng selepas itu?. Tulis cerita ini sehingga selesai.


c. Teknik pembelajaran secara koperatif
Guru memberi penekanan kepada murid belajar dalam kumpulan dan
menyelesaikan tugasan secara kumpulan mengambil kira idea semua ahli
dan dipersetujui bersama. Aktiviti permainan memerlukan kerjasama dan
kesatuan idea antara semua ahli kumpulan. Contoh tugasan yang boleh
diberi kepada murid untuk diselesaikan secara kumpulan dan bersama-sama.
Murid perlu membentuk kumpulan 10 orang untuk membuat satu projek.
Kumpulan bebas menentukan jumlah lelaki dan perempuan tetapi bilangan
tidak melebehi 10 orang. Pecahan lelaki dan perempuan tidak boleh serupa
dengan kumpulan lain. Tentukan dan isi dalam borang yang disediakan.
11


Kumpulan Lelaki Perempuan J umlah

Kumpulan 1

Kumpulan 2


Kumpulam 3


Kumpulan 4



d. Teknik sumbang saran dalam penyelesaian masalah
Dalam aktiviti membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, guru boleh
menggunakan teknik sumbang saran dan akhirnya memilih idea yang paling
sesuai daripada semua idea yang dikemukakan oleh murid. Aktiviti ini
membolehkan murid membina kemahiran menaakul di samping menganalisis
maklumat atau data yang diberi. Mereka dapat menaakul untuk membuat
keputusan atau menyelesaikan masalah terhadap tugasan yang diberikan.

Contoh tugasan murid:
Amin membeli 40 biji guli dan memberikannya kepada dua orang adiknya.
Adik yang pertama mendapat 25 biji guli. Berapa biji guli yang diperoleh oleh
adik kedua? Dalam aktiviti ini murid terpaksa berfikir untuk menyelesaikan
masalah. Dua orang akan menerima sejumlah guli daripada 40 biji yang ada.
Seorang mendapat 25 biji daripada 40 biji dan jumlah yang diterima oleh
seorang lagi ialah lebihan dan baki yang ada.


d. Teknik projek

Teknik ini memberi ruang kepada murid untuk berfikiran secara kritis dan
kreatif dalam menghasilkan projek. Dalam menghasilkan sesuatu projek ini,
murid juga perlu menaakul untuk membuat keputusan yang baik.

12

Contoh tugasan membuat projek salasilah keluarga murid. Bagi
menghasilkan sesuatu projek murid perlu menaakul dalam menentukan
kedudukan yang betul setiap ahli dalam keluarga mereka.


e. Teknik Permainan

Melalui permainan, guru boleh mewujudkan situasi untuk murid membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dalam permainan tersebut. Murid
perlu dilatih memahami dan menentukan strategi yang baik untuk mereka
menguasai permainan itu.

Contoh dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia, permainan lebih menjurus
kepada permainan bahasa seperti mencari perkataan tersembunyi. Dalam
mencari perkataan tersembunyi murid perlu faham pembentukan perkataan
yang tersembunyi itu dan perlu menentukan strategi yang sesuai dalam
menyelesaikan permainan ini.


f. Teknik Perbahasan

Dalam perbahasan banyak idea yang mesti dikeluarkan dari pelbagai
perspektif untuk dibahaskan dalam membuat keputusan. Aktiviti ini sesuai
dijalankan untuk memupuk motivasi kepada murid bagi membolehkan mereka
menganalisis pendapat dan perspektif yang pelbagai mengenai sesuatu isu
yang penting. Pendapat yang dibahaskan dan dipertikaikan ini akan dirumus
oleh murid bagi membolehkan mereka membuat keputusan yang wajar.

Contoh murid membahaskan strategi terbaik dalam permainan bola jaring
dalam pasukan mereka berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dikenal
pasti.



13

g. Teknik Inkuiri

Teknik ini merupakan teknik pengajaran untuk menimbulkan minat dan daya
kreativiti dalam kalangan murid kerana murid sering mengemukakan soalan
‘bagaimana’. Oleh itu, ia dapat melatih murid mengemukakan pelbagai
soalan. Aktiviti dalam teknik ini memberi latihan yang sebenar dalam proses
mengenali masalah, mengkaji ramalan, mengumpul maklumat, menganalisis
dan membuat rumusan. Teknik ini banyak diaplikasikan dalam pengajaran
Sains dan Kajian tempatan. Contoh ujikaji dalam Sains.








14

15















CONTOH
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN



16




17







TEMA KEBUDAYAAN
TAJUK
Kuih-muih Melayu

FOKUS
UTAMA
Standard
Kandungan
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan
betul.
Standard
Pembelajaran
3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
i. Membina dan menulis frasa dengan cara yang betul dan kemas.
ii. Membaca dan memahami frasa dalam ayat majmuk dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
PENGISIAN
KURIKULUM
i. Ilmu: Kajian Tempatan dan Kemahiran Hidup
ii. Nilai: Membantu, berdikari, rasional, menghormati, menghargai
iii. KBT/EMK: TMK dan konstekstual
SISTEM
BAHASA
Tatabahasa: Kata kerja, kata hubung
MEDIA Kad gambar, lembaran kerja

B
BBA
AAH
HHA
AAS
SSA
AA M
MMA
AAL
LLA
AAY
YYS
SSI
IIA
AA


18







STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
EMK/PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN

Mengenal pasti makanan tempatan

a. Empat orang murid diminta merasa
makanan sambil mata ditutup dan
meneka makanan tersebut.

b. Guru mencatatkan nama makanan yang
disebut murid di papan tulis/powerpoint.
Murid diminta menyatakan perkataan
sepunya dalam frasa (pisang).



Ilmu:
Kajian Tempatan
Kemahiran Hidup

Nilai: Rasional

EMK: TMK

KBKK:
Menjana idea


Konteks:
Makanan dalam kehidupan serta
proses menyediakan makanan

Soalan:
ƒ Apakah makanan yang
dirasa tadi? (pisang
goreng)
ƒ Mengapa kamu kata itu
pisang goreng?
ƒ Apakah persamaan dan
perbezaan pisang
goreng dengan pisang
rebus?
ƒ Mengapakah rasa
makanan tersebut
berbeza?


Membina frasa

a. Guru menaip perkataan pisang dan
membimbing murid menaip perkataan
lain untuk mengembangkan perkataan
pisang menjadi frasa.

ƒ Selepas perkataan: pisang emas,
pisang rebus, pisang goreng
ƒ Sebelum perkataan: kerepek
pisang, anak pisang, daun pisang.

b. Murid diminta membuat perbincangan
dalam kumpulan tentang perkataan
dengan frasa dan membuat
kesimpulan dari beberapa aspek
seperti persamaan, perbezaan dan
kekeliruan konsep frasa dalam Bahasa
melayu.






Frasa
peluasan kata
nama)


Kosa kata



ABM: Kuih, Lampiran 1
(gambar/slaid komputer)
[Selepas perkataan
dikembangkan – induksi]
a. Apakah kata inti bagi frasa
tersebut?
b. Bagaimanakah cara
mengembangkan perkataan
kepada frasa?
c. Apakah perbezaan antara
perkataan dengan frasa?

Punca permasalahan:
d. Bolehkah perkataan
menjadi frasa?
e. Bolehkah frasa lebih
daripada dua perkataan?



19

AKTIVITI
EMK/PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN
c. Guru memaparkan gambar dan
meminta murid mengembangkan
perkataan kepada frasa secara
berpasangan. Contoh gambar
udang, ayam, kacang dan ubi

d. Wakil kumpulan menulis frasa dalam
powerpoint. Guru dan murid membin-
cangkan ketepatan ejaan, kemudian
murid lain menyalin frasa dalam LPG 1.





Pengukuhan pembinaan frasa

a. Guru dan murid berbincang tentang
gambar proses memasak dan
mencatatkan perkataan berkaitan
dengan gambar.

b. Guru membimbing murid menaakul
untuk mengenal pasti dan menyatakan
aktiviti yang terdapat dalam gambar
yang dipamerkan. Contoh soalan
yang membolehkan murid menaakul:


i. Alat ini dinamakan pengukus maka
aktivitinya mengukus. J ika alat ini
dinamakan pengisar apakah
aktiviti yang sesuai untuk alat ini.
ii. Mengapa kuih dibakar tidak terus
ke dalam api seperti membakar
sampah?
iii. Mengapa bila menggoreng, kita
perlu menggunakan minyak?
iv. Apakah perbezaan antara merebus
dan mengukus?

c. Murid bergilir-gilir membuat latihan
melengkapkan frasa pada skrin
komputer berdasarkan gambar.

d. Murid menulis frasa tersebut ke dalam
buku latihan yang disediakan.




Ilmu:
Kemahiran Hidup

Nilai: berdikari





Lampiran 2: Gambar proses
memasak.



20

AKTIVITI
EMK/PENGISIAN
KURIKULUM
CATATAN

Pentaksiran

a. Murid melengkapkan ayat dialog
dengan menggunakan frasa yang
sesuai.




KBT:KB-
menganalisis



Lampiran 3
Pentaksiran

Pemulihan
a. Guru membimbing murid melengkapkan
frasa berpandukan gambar dengan
perkataan yang sesuai.
b. Murid membaca frasa yang telah dibina.




Ilmu: Kajian
Tempatan






Lampiran 4
Pemulihan



Pengayaan

a. Murid melengkapkan ayat dengan
menggunakan perkataan sendiri dan
frasa.




Nilai: berdikari



Lampiran 5
Pengayaan

Rumusan

a. Guru dan murid berbincang tentang
kepentingan menjaga kebersihan
semasa menyediakan makanan
menggunakan ayat yang ada frasa
yang mereka tahu.







Nilai:
Kebersihan
Membantu

Soalan:

ƒ Mengapakah makanan
kebanyakannya perlu
dimasak?
ƒ Mengapakah sesetengah
makanan menyebabkan
keracunan walaupun telah
dimasak?
ƒ Apakah langkah penjagaan
kebersihan sebelum,
semasa dan selepas
memasak?
ƒ Mengapakah remaja perlu
belajar memasak?





21






Aktiviti 1

































Teka apakah aktiviti apa yang terdapat dalam
gambar.


22

menguli




Lampiran 2









1. air.



2. bawang.







3. tepung.








4. kuih.





5. karipap.

Lengkapkan frasa di bawah berdasarkan gambar dan
perkataan yang diberi dengan menaip perkataan
tersebut.
menghiris menggoreng menjerang
mengukus







23


Lampiran 3
Penilaian





Ibu :
Dini, bolehkah tolong ibu sediakan bahan-bahan
membuat nasi lemak ?
Pastikan kerja
Dini :
Baiklah ibu, __________________________ akan
membantu ibu.
saya dan adik
Ibu :
Sebelum menolong ibu, pastikan kamu mencuci
tangan dengan bersih supaya ____________________
_________________.
sambil mendengar
radio
Adik :
Kakak, bolehkah adik membantu ibu _____________
___________________________?
agar dapat
meringankan
Dini :
Boleh, tetapi ________________________ kamu siap.
makanan tidak
tercemar
Adik :
Kakak, kenapa kita mesti menolong ibu?


Dini :
Kita patut menolong ibu _____________________
________________ bebannya.

Adik :
Oh, begitu!

Lengkapkan dialog di bawah dengan
menggunakan frasa yang diberi.


24




Lampiran 5
Pemulihan



























Baca dan lengkapkan frasa dengan kata kerja
berdasarkan gambar.
Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja.
________lemang
____________ lauk
____________kek
____________air ____________ kuih
____________ minuman


25





Lampiran 6
Pengayaan



dan sambil





1 Adik tidak suka ___________________karipap.

2 Rini membeli sebungkus nasi lemak dan ___________________________.

3 Ayah makan kuih koci sambil _____________________________________.

4 Saiful suka makan kuih keria kerana _______________________________

5 Kamalina _____________________________________ untuk keluarganya.



nn daan
makan kuih
bil bb samb amb
mendengar radio
tiga keping kuih
menggoreng lempeng pisang
rasanya manis
Lengkapkan ayat dengan menggunakan
frasa yang diberi.
Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja.


26




27







TAJUK KEJAR MENGEJAR

FOKUS Berkebolehan melakukan aktiviti kelajuan

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.9.1 Berlari dalam pelbagai kelajuan.
2.9.1 Mengenal pasti postur badan yang betul semasa berlari.
2.9.2 Mengenal pasti kordinasi tangan dan kaki semasa berlari.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan
sebaya
OBJEKTIF
Melakukan aktiviti berlari dalam pelbagai kelajuan dengan
lakuan yang betul.
Aktivi ti Mencapai
Standard
Pembelajaran
1. Aktivi ti memanaskan badan: Larian Piramid
2. Aktivi ti 1: Lipas Kudung
3. Aktivi ti 3: Kejar Mengejar
4. Permainan Kecil: Larian Susun Kad
5. Aktivi ti Mnyejukkan Badan: Regangan statik dengan
iringan muzik
EM 1. Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu
Belajar
Skital, batang kayu panjang dan kad huruf.
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran
Murid dapat menjawab lembaran kerja yang diberikan.
(Rujuk Lampiran Lembaran Kerja)
Refleksi
x ............ bilangan murid yang dapat mencapai standard
pembelajaran.
x Tindakan susulan yang diberi kepada murid yang belum
mencapai standard pembelajaran ialah ..............................


P
PPE
EEN
NND
DDI
IID
DDI
IIK
KKA
AAN
NN J
JJA
AAS
SSM
MMA
AAN
NNI
II


28






STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI EMK CATATAN
Permulaan:

Aktiviti memanaskan badan
1. Murid dalam tiga kumpulan kecil.
2. Setiap kumpulan berada di skital A,
B dan C.
3. Murid di skital A akan berlari
perlahan ke skital B sambil
membawa dua biji bola sepak/jaring.
4. Murid di skital B akan berlari pantas
ke skital C sambil membawa baton.
5. Murid di skital C akan berjalan
pantas ke skital A sambil membawa
pundi kacang di atas kepala.




Soalan-soalan menaakul setelah selesai
melakukan aktiviti:
x Kumpulan manakah yang sampai
dahulu ke tempat yang dituju?
x Mengapakah kumpulan tersebut
sampai dahulu ke tempat yang
dituju?
x Apakah perbezaan pergerakan ketiga-
tiga kumpulan tersebut?






Nilai:
Bekerjasama
dalam kumpulan




EMK:
Kreativiti dan
inovasi

Tip Untuk Guru:
Semasa berlari:
x Lari di atas bebola
kaki.
x Pandang kehadapan.
x Kepala tidak
digoyang-goyangkan.
x Ayun tangan
berselang dengan
kaki dan lari dalam
garisan yang lurus.
x Angkat lutut tinggi
semasa berlari.

Organisasi:
A
Lari Anak Berjalan
B C
Lari pantas


29

AKTIVITI EMK CATATAN
Aktiviti 1: Lipas Kudung
1. Murid berdua dalam kumpulan.
2. Murid yang di hadapan akan berada
10 meter dari rakan.
3. Murid di belakang akan bermula
berlari anak sehingga ke tempat yang
ditanda.
4. Apabila sampai ke tanda, murid
tersebut akan menambah kelajuan
larian untuk mengejar rakan yang di
hadapan.
5. Murid yang dihadapan akan lari
dengan laju apabila murid di
belakang sampai ke tanda hingga ke
tempat selamat.
6. Pergerakan larian dalam garisan yang
lurus

Guru boleh bertanya beberapa soalan
menaakul kepada murid:
x Bagaimana kamu membuat larian
yang pantas?
x Bagaimanakah pergerakan kamu
semasa mengejar rakan di hadapan?
x Apakah yang akan terjadi jika
membuat larian pantas menggunakan
bahagian tumit?
x Mengapakah untuk membuat larian
yang pantas lutut mesti ditinggikan?



Nilai:
Bersyukur dengan
anugerah Tuhan






EMK:
Kreativiti dan
inovasi

Organisasi:

Penanda
A B
Aktiviti 2: Kejar Mengejar
1. Murid berdua dalam satu kumpulan.
2. Murid di hadapan dan di belakang
akan memegang sebatang batang
penyapu di tangan kiri atau kanan.
3. Dalam jarak yang tentukan, murid
yang di hadapan akan menjatuhkan
batang penyapu tanpa memberitahu
murid di belakang.















Organisasi:
Penanda
A B




30

AKTIVITI EMK CATATAN
4. Apabila kayu dijatuhkan, murid di
hadapan akan melakukan larian
pantas dan murid di belakang akan
mengejar murid di hadapan sehingga
jarak yang ditentukan.

Contoh-contoh soalan menaakul yang boleh
ditanya kepada murid:
x Mengapa perlu pandang di hadapan
dan kepala tidak digoyang-
goyangkan semasa membuat larian
pantas?
x Ayunan tangan mesti diselang
selikan. Mengapa?
x Apakah yang akan terjadi jika postur
badan tidak betul semasa membuat
larian?











EMK:
Kreativiti dan
inovasi

Permainan Kecil: Susunan Kad
1. Murid dalam kumpulan kecil.
2. Murid berlari ke kawasan kad dan
menyusun kad membtuk satu
perkataan.
3. Kumpulan yang berjaya menyusun
kad dalam masa yang pantas dikira
sebagai pemenang.



Organisasi:

Murid Kawasan
Kad
Penutup:
Aktiviti menyejukkan badan.
1. Murid melakukan aktiviti
menyejukkan badan dengan iringan
muzik berentak perlahan.
2. Guru membuat rumusan dan
mengedarkan lembaran
kerja/pentaksiran untuk dijawab oleh
murid.









31






LEMBARAN KERJA


Nama: ____________________________________ Tarikh: ___________
Kelas: ____________________________________

KEJ AR MENGEJ AR

1. Tandakan ( √ ) pada penyataan yang teknik berlari yang betul.

(a) Berlari pantas dengan menggunakan tumit. ( )

(b) Mata pandang ke hadapan semasa berlari. ( )

(c) Tangan kiri di hadapan, kaki kanan di belakang semasa berlari. ( )

(d) Tangan kanan di hadapan, kaki kiri di belakang semasa berlari. ( )

(e) Tangan kanan di hadapan, kaki kanan di belakang semasa berlari. ( )

(f) Gunakan bebola kaki semasa berlari. ( )





32




2. Padankan kelajuan pergerakan haiwan-haiwan ini.









PANTAS
PERLAHAN
33

MATA PELAJARAN: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3
Masa: 60 minit
Tajuk: Penyerapan
Standard Pembelajaran :
6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.3 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang
kalis air dalam kehidupan.

Objektif Pembelajaran:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan bahan yang boleh menyerap dan kalis air.
2. Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan kalis air.

Aktivi ti Pengajaran Dan Pembelajaran:

1. Guru menyediakan peralatan dan bahan seperti berikut:
i. bikar.
ii. kain, kertas, kapas, plastik, kayu, batu, tisu,
iii. air berwarna

2. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan penyiasatan.

3. Murid menjalankan aktiviti berdasarkan langkah- langkah berikut:
Langkah-langkah:
a) Masukkan air berwarna ke dalam 4 bikar yang berasingan dan tandakan
paras air pada bikar.
b) Masukkan bahan tersebut satu persatu ke dalam bikar yang berlainan.
c) Selepas satu minit keluarkan bahan tersebut daripada bikar dan perhatikan.
(Nota: pastikan bahan tersebut masuk sepenuhnya ke dalam air berwarna.)

3. Murid membuat pemerhatian apa yang berlaku semasa dan selepas bahan
tersebut dikeluarkan.
Soalan guru:
i. Apakah yang dapat kamu perhatikan?
ii. Adakah paras air dalam bikar sama selepas eksperimen?
iii. Kenapa paras air tidak sama?
iv. Apa yang sebenarnya berlaku?
v. Mengapa terdapat bikar yang paras air sama?


34

4. Murid berbincang dengan ahli kumpulan untuk menentukan bahan yang menyerap
air dan kalis air berdasarkan hasil penyiasatan.
Soalan guru:
i. Berdasarkan penyiasatan yang telah kamu lakukan, apakah bahan yang
boleh
ii. menyerap air?
iii. Apakah pula bahan yang kalis air?

5. Murid menjalankan penyiasatan dengan menggunakan bahan yang lain.
Soalan guru:
i. Nyatakan bahan lain yang boleh menyerap dan kalis air.

6. Guru mempamerkan gambar payung yang diperbuat daripada kain dan gambar
tuala yang diperbuat daripada plastik dan murid memerhatikan gambar tersebut.

7. Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang mereka perhatikan.
Soalan guru:
i. Apakah yang kamu perhatikan.
ii. ii.Adakah sesuai payung dibuat daripada kain? Kenapa?
iii. Adakah sesuai tuala dibuat daripada plastik? Kenapa?
iv. Adakah penting terdapat bahan menyerap air dan kalis air dalam
kehidupan harian kamu?
v. Apakah akan berlaku jika tiada bahan menyerap air dalam kehidupan
harian kamu?
vi. Apakah akan berlaku jika tiada bahan kalis air dalam kehidupan harian
kamu?

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti

Bahan Bantu Belajar :
Bikar, kain, kertas, kapas, plastik, kayu, batu, tisu,air berwarna

Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran:
Murid menyiapkan lembaran kerja.

Refleksi :
-------- bilangan murid yang dapat menyatakan objek yang meyerap air dan kalis air.
---------bilangan murid yang tidak dapat menyatakan objek yang meyerap air dan
kalis air dan guru memberi aktiviti pemulihan selepas pengajaran dan
pembelajaran.



35

















botol stokin belon baju kurung






payung tisu kertas khemah


menyerap air kalis air





Kumpulkan objek-objek di bawah mengikut kumpulan yang
betul.
Lembaran Kerja
36


37

FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
1. Mata Pelajaran dan Kelas : Pendidikan Moral Tahun 2 Bestari
2. Tema / tajuk : Membantu Keluarga Kembangan.
3. Masa : 10.40 -11.40 pagi (60 minit)

4. Standard Pembelajaran :

2.1.1 Menyatakan tiga cara membantu keluarga kembangan
2.1.2 Menyenaraikan tiga kepentingan membantu keluarga kembangan
2.1.3 Menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan
2.1.4 Mengamalkan sikap baik hati dalam keluarga kembangan

5. Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
i. menyatakan cara membantu keluarga kembangan
ii. menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan
iii. mengamalkan sikap suka membantu dalam keluarga kembangan kepada
orang lain.

6. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran:
i. Menjana idea cara memberi bantuan kepada keluarga kembangan secara
lisan atau dengan menggunakan bahan.
ii. Sumbang saran berkaitan kepentingan dan perasaan memberi bantuan
kepada keluarga.
iii. iii.Murid menjawab soalan yang disediakan
7. EMK:
i. Kreativiti
ii. TMK - Menggunakan pemprosesan kata (MS Word)

8. Bahan Bantu Belajar:
Lembaran kerja, Kad gambar , borang senarai semak.

9. Penilaian P dan P:
i. lembaran kerja (Tandakan (/) pada pernyataan yang betul)

10. Refleksi
i. 36 orang murid telah mencapai standard yang ditetapkan.
ii. 4 orang murid akan diberi latihan pemulihan sebelum waktu pelajaran akan
datang
38


FASA CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
Pemerhatian
Analisis
i. Buku latihan guru terjatuh ke atas lantai.
ii. Murid keluar membantu guru mengutip buku latihan.
iii. Guru memuji sikap baik hati murid tersebut.
iv. Guru mengambil kesempatan ini untuk membawa masuk tajuk
yang ingin dipelajari pada hari ini.
Fasa Imaginasi
Penjanaan Idea





Sintesis Idea


i. Guru menunjukkan beberapa keping gambar yang
menunjukkan cara membantu keluarga kembangan.( Lampiran
1)
ii. Murid memerhatikan gambar-gambar tersebut dan menyatakan
3 cara membantu keluarga kembangan yang terdapat dalam
gambar.

Cuba terangkan situasi yang berlaku dalam gambar ini?

iii. Guru mencatatkan contoh-contoh cara membantu keluarga
kembangan yang dinyatakan oleh murid-murid pada kertas
mahjong
¾ Bagaimana kamu boleh membantu dalam keluarga?
Fasa
Perkembangan
Penambahbaikan

Penilaian

i. Guru mengedarkan senarai semak ”Bantuan Yang Dihulurkan
Kepada Keluarga Kembangan” kepada setiap murid. (Aktiviti
1.1)
ii. Guru menjelaskan cara melaksanakan dan mengisikan senarai
semak.
iii. Murid menyatakan kebaikan dan keburukan, kelebihan dan
kekurangan dalam membantu orang.
Fasa Tindakan
Pelaksanaan



i. Guru meminta murid menceritakan bagaimana mereka telah
dan pernah membantu keluarga masing-masing dalam
keadaan yang terdesak atau saat yang penting?

Contoh soalan:

¾ Bagaimana kamu pernah membantu keluarga
mengatasi masalah?
¾ Apakah perasaan kamu ketika itu?
¾ Bagaimanakah perasaan kamu selepas dapat
menyelesaikan masalah tersebut?

ii. Sesi soal jawab antara rakan sebaya digalakkan dalam
ini.
Amalan
berterusan
i. Murid menyatakan kepentingan membantu keluarga?
ii. Murid digalakkan membudayakan adat suka membantu kepada
39

orang lain selain dari ahli keluarga.



40



41



Arahan:
1.1 Senarai Semak:

Bantuan Yang Dihulurkan Kepada Keluarga Kembangan

Nama Murid : Kelas : _______

Bil Tarikh Jenis Bantuan Tandatangan Ibu
bapa







Skor :

Tandatangan Guru :


Membantu Keluarga
Kembangan, Saya Gembira.
42

Tarikh :

Skrip Lakonan Menyambut Tahun Baru Cina

Arahan :
1.2 Lakonkan watak-watak yang diberikan dan jelaskan perasaan
anda semasa membantu keluarga kembangan.


a. Murid memegang watak-watak seperti berikut:
Datuk, nenek, bapa, ibu, kakak, abang dan Ah Ming.

b. Situasi :
Keluarga Ah Ming balik ke kampung untuk menyambut Tahun
Baru Cina.Setibanya mereka di rumah datuk dan nenek,
mereka bekerjasama membersihkan halaman rumah datuk
nenek.Mereka juga menghiasi ruang tamu .Setiap ahli
keluarga melaksanakan tugas masing-masing. Ah Ming
diminta membantu datuk nenek menyapu daun kering di
halaman rumah.

c. Apakah perasaan Ah Ming dan sekeluarganya selepas membantu
keluarga kembangan membersihkan rumah?Jelaskan.

d. Adakah Ah Ming mengamalkan nilai Baik Hati?
43




Arahan:
1.3 Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada
pernyataan yang salah.

1. Ai Ling membantu ibu menjaga adik
semasa ibu sedang memasak di dapur. ( )

2. Kakak memetik bunga jirannya untuk
Ibu tersayang. ( )

3. Rahman berasa malu menolong datuknya
menjual kuih di pasar malam. ( )

4. Abang suka membantu nenek menyiram
bunga pada setiap waktu petang. ( )

5. Membantu ahli keluarga dapat mengeratkan
Hubungan sesama keluarga. ( )






44



Arahan:
1.4 Pilih dan warnakan gambar yang menunjukkan membantu
keluarga kembangan.





45




Arahan:
1.5 Senaraikan perasaan semasa membantu keluarga kembangan.









1.

2.

3.

4.

5.

seronok

benci

gembira
malu
rela rajin
bangga
sombong
sedih


46


AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 47 Á

¸,_· .,-·· ¸·-_ ·,,-
.,-·· .·
··, ¸,,· ¸¸-
¸¯
3 _,·
¸·
30 .,,· .
¸·¸¯ ·_
7.1 ¸·,s, .·¯,· ¸,,· .· ,· . _· .
.,-·· ·_
7.1.3 ¸, ¸·· ¸,· ¸·,s, .·¯,· ¸,,· .· ,· . _· .
.,·,-¸
.,-··
,_,· Ï .·· ·
1 . _· · ¸,· ¸·,s, .·¯,· ... ¸· / ¸¯ / ¸, ¸·· ¸ .
2 . ¸, ¸·· ¸·,s, .·¯,· ,· ,· .¯ _· ¸·· .
3 . · ¸,· ¸·,s, .·¯,· ,· ... ¸· / ¸¯ / ¸, ¸·· ¸ .
4 . · ¸,· ¸·,s, .·¯,· ¸,,· ... ¸· / ¸¯ / ¸, ¸·· ¸ .
.· .,-·· _,,,¯
.,-·· .
1 . ¸·,s, .·¯,· _,· ¸, ·,. .
2 . .,- ¸·,, – ¯ ¸,'¯, ¸,- .
3 . ¸¸¸ – ¸·,s .·¯,· .· ,· .¯ ¸¯,·, .
4 . ¸,··,· , ¸· ·,¯ .,
5 . ._ _·, , .·¯,· ¸¯_,·· ,_,· ¸,.. ¸,· ¸·,s ¸·¸,· _, .,
6 . ¸·,· .
. · . . . ¸¯,··· .·,·· ¸¯,,·, DLP – ,.· .,¸ .· ,· .¯ ¸¸¸ ,· .·¯
¸·,s, .
¸¸,¸'¯ ·
1.4 EK – _,,,,,¯ ¸· ¸¸,, .· · ¸,·, _, ,, ·,,· ·,¸ ,, ¸·,· ·,, .
1.9 EK ¸,· .,·¸'¯, · ¸,·,¯ ,· ·-,· ·,, .
1.13 EK – ¸· ¸··, _, ¸,¯ · ._,· s,· / __¸ ¸·· ¸,.. .
,-·· , ¸·
1 . DLP
2 . .·¯,· ¯
3 . -,¯ ._'
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 48 Á

¸,·,· .·
1 . .·¯,· ,· ,· .¯ .,,· , ,· & .,
2 . ¸·,s, .·¯,· ¸··· , ,· & .,
3 . ¸·,s, .·¯,· ¸,,· , ,· & .,
.s
.,-·· .· .,-·· ··· ·,,-
·
.·,,·
¸··- _,,,¯ ¸-
1.1 ¸·,· 1.1.1 ,·· ,_,· ,· .,, ¯ ǥȁǂƷ ¸·-· .·¯,· .
- ·,, ·
1.1.2 _, .·¯,· ¸,·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸·,,
· ¸·,.- .
·,,- ¸·, ·
·.,, .·¯,· ,·· .··, _, ¸·,s .· ,· .¯ ·¯·
1.1.3 ,_,· Ï ¸,, ·_· ¸·,.-· _, .·¯,· _· ,··
ǥȁǂƷ .
1.1.4 ¸_,¯ .,-·· ¸, ¸·· ,_,· ¸·,- ¸·,··· .
~ - j==
, =,>,J ç
¸,-,,J
¸==~
¡J ¸×:.~,
, ¸J|·,~
1.1.2 ç
1.2 ,, ¸ 1.2.1 · ¸_,¯ · ¸·,·· ¸,· ¸·,s, .·¯,· ¸¯, DLP .
1.2.2 ,_,· ¸,· ¸·,s, .·¯,· .,··· .
| ¸ =
_J,J,-4,¯
(Powerpoint)
ϡ
ϝ
΍
ϝ
ϭ
˯
ϱ
· ,· · ¸
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 49 Á

1.2.3 ,_,· _, .·¯,· _· · · ·,,· ¸, ·,. _- .
1.2.4 · _, ¸·,- ¸,.- ¸,·¸_ .,· .· .,- ¸·,,
·,,·· .
·,,- ¸·, ·
1 . ·,,·· · _, .·¯,· ··,- ·¯·, ·
2 . ·.,·,, ¸·,s, .·¯,· ¸¯ ,· .¯ ·¯·
3 . ·.,, .·¯,· ,·· .··, _, ¸·,s ·¯·

1.2.5 .·¯,· ¸¯¸·, ,· .¯ .,,· .· _· ¸·· ,_,·
¸,,,, .· ¸¯ _- ¸·,s .
1.2.6 ,_,· ¸,· ¸·,s ¸··· ¸_,¯ ¸·,· ,·· · ... ¸· /
¸¯ / ¸






~ - j==
, =,>,J ç
¸,-,,J
¸,=,J|~|=~
, _=~j-=~
,~|·=|J ç
· ¸,¯s
¸··- _,,,¯

1.3 .·-·
,,
1.3.1 ¸·¸,· _, ¸,·. .·¯,· ¸··· ,_,· ._ _·,
¸,· ¸·,s · ... ¸· / ¸¯ / ¸ .
·,,- ¸·, ·
¸,· _, ·_· ¸,·· ¸,· ¸·,s, .·¯,· ¸·, .
1.3.2 _· ¸_,¯ ¸ ¸·,· ¸··· ·¸, _, ,· .¯ .·- ···
¸,· ¸·,s ¸,· ·,· .
==-~ ¸4
, =,>,J ç
=,¯|,,J
|×-~ ¸4-J |,.,|

¸·,,· _,¯,·
_¸ ¸
,¯.
¸,·,¯ ¸¯,¯··
· ¸ ,¯··
¸·_,·
_,·
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 50 Á

1.4
¸,,,
,,
1.4.1 ¸,·¯, ,¯. ¸¯,··,· .· .,¸ ¸¯,·· ¸_,¯
.·¯,· ¸,· ¸·,s, ·· ·, .,·· ¸ DLP .

1.4.2 ,¯. ¸·,¸,· ,·· ,_,· .,, .· ¸¯ _-
¸,·,¯ .
1.4.3 ,·· ,_,· ·· ,·· .··, _, ¸·,s, .·¯,· ¸·
·¯ .,·,·· .,¸ , ¸_ .
¸·, ·
¯,· ¸·¯ ¯ .,·,·· .,·,, ¸·,s, .· ¸_,· .
~ - j==
1 =,¯|,,J
=,·|4×,,,,=~
, ,|·,~|·=|J
,·|¯|J,~
)|·¸=,,×|,,
_~|~ ç
2 ¸,-,,J
,|·J,=~,=~
,·|¯|J,~¸4=~
¸=,,×|,,

_J,J,-4,¯
(Powerpoint)

¸4==-~

ƢLJƢǧ ¸·¯,· ¸··- _,,,¯

1.5
¸,·,·
1.5.1 ¸,·,¯ _ ¯ ¸·,¯,· ,_,· .
1.5.2 · ,_, ¯ ¸,· .¯ ·,¯ _,,,¯ ¸·-· ·,¸ ,·
¸,·,¯ ,·· ¸· . , 1.9 EK ,
1.5.3 ,·· ¸,·,¯ , .¯ ·_· ¸·,s, .·¯,· ,·
¸,,¸,·· _, ,· . , 1.4 EK ,
| ¸ =
¸~:|,~:|J
,·|,|~:|J,,
_==,~
¸|~|>,4,-,J,,
¸J,=~,J)|·
· ... ¸ · ... ¸¯ · ... ¸·


¸·_,· _¸ ¸·,¯· ¸¯·
., ¸·¯,· ¸¯,¯·· ,¯.
_,¯,· .,¯ ¸·,,· _,
¸,·· ¸,· .¸_, ¸¸_,·
, ,· _· ,,· ·,, ç
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 51 Á

1.5.4 ¸,·,¯ , ¸· ¯ ,· · _, ¸·,s, .·¯,·
·,· ¯ ¸'· . , 1.4 EK (
=,¯|,,J –
|×-~ ¸4-J |,.,|
. ¸|· _,,,¯|,,J
_~|>,-,|,|·
¸,~-,J,,
|,.,|j~|,
1.6 ¸·,· 1.6.1 ¸,·,¯ , ¸,·,¯ -,¯ ¸,.- ¸··· . , 1.9 EK (
1.6.2 ¸,·,¯ ¸·· ¸¯, ¸·,,· ¸·, _, . _, ¸·,-
_· ¸¯ ¸¯· . , 1.13 EK (
1.6.3 ,_,· ·, ¸,·¸_ .,· ¸_,¯ .
| ¸ =
¸~:|,~:|J
,·|,|~:|J,,
_==,~
. -,J,,
)|·¸|~|>,4,
¸J,=~,J
_,¸,,|-J¸|·
_4=,¯
,.,4¯|×,-~
¸×.-~,|·
g.:| ¸,·J
ƢLJƢǧ ¸·, ¸··- _,,,¯

1.7 .·· 1.7.1 ¸_,¯ ¸_· -,¯ ._' .
™ ,· .¯ ¸·· ¸·,s, .·¯,· ¸·,, .
™ ¸··,· ¸,- .·¯,· ¸·-· .
1.7.2 ¸,· _, ¸¯, ¸·,,· ,_,· .
.¸' 1 · .¸' .· ¸¯· 2 · ··¸_· .
1.7.3 ,_,· -,¯ ._' ¸·,· ¸_,¯ .
~ - j==
=,¯|,,J
|4×,,,,=~ · ¸4-,
1.8 ¸·
¸¸,,
1.8.1 ¸·· , ¸¸- ¸,, ,· ,,- ,¯, _· ,·· ,_,·
_· ¸,-··· · _, .·¯,· .
1.8.2 ¸,-··· · _, ¸,· ¸·,s, .·¯,· ¸·,_,· ,_,·
¸,· ¸·,s, .·¯,· __, ,·· , . .¸' _,-¸_ 3 .,
¸··,,· ,_,· __, ¸,· ·,¸ ¸_,¯ ¯ .
j==-~
¸,-,,J .
¸,=,J|~|=~
, _=~j-=~
_,,·|¯|J,~ -4¯
)|··¸,>×~·
,J,, |-,,¡ ç
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 52 Á

.¸' 1 .·- _,· .
· · ________________ ƺȇǁƢƫ · _______
¸¯ · ________________
¸·,s, .·¯,· ¸·,, ,· .¯ ¸·· .












··¸_· _,,,¯ ¸¯ -,¯ ._' ._, .
.,
¸,¯,
·_·

·,
·,,·
· ¸·,¯,
¸·¯,·
¸·_,·
¸·,,·
¸·_·
¸,,·
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 53 Á

.¸' 2 _,·
· · ________________ ƺȇǁƢƫ · _______
¸¯ · ________________
¸··,· ¸,- .·¯,· ¸·-· .













¸ . · . ·
¸ . . ·
¸ ¸ ¸ _ . ·
¸ · ¸ . ¸ ·
¸ · . ¸
¸
·
. . ¸ . ¸ ·
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 54 Á

.¸' 3 _,·
· · ________________
¸¯ · ________________
¸,· ¸·,s, .·¯,· __, .
¸,· ¸·,s, .·¯,·
ƺȇǁƢƫ / ¸_,¯ ¸·
· ......... ¸· · ......... ¸¯ · ........ ¸











AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 55 Á

·· ¸,,· – ··· .,-·· .·
.,· 3 _,· ¸¯
60 .,,· ¸·
4.4 ¸,· ., .-¸ .· ., _. ··. . ¸·¸¯ ·_
4.4.1 ¸¯,· ¸,·· ., ˻ .-¸ .· ., ˻ _. ··. .
4.4.2 ., ¸·-· .· ¸·,_,· ˻ .-¸ .· ., ˻ _. ··. .
·_ .,-··
,_,· .·· ·
1 . ¸¯,· ¸,·· ., ˻ .-¸ ··. .
2 . ., ¸·,_,· ˻ .-¸ ··. , ,,· .
3 . ., ¸·-· ˻ , ··. .-¸ ,,· .
.,·,-¸ .,-··
1 . .,- ¸·, ··. .-¸ ., ¸,·· .
.2 ¸·,· ··. .-¸ ., ¸,·· _ .
3 . . ._ _·, ., ˻ ··. .-¸ .
4 . ¸·-,,· _ ¸,·,¯, ., ˻ ··. .-¸ .
.· .,-·· _,,,¯
.,-··
1 . ¸¸,¸'¯ : ) EK 1.9 ( ¸,· .·,·¸'¯, ,· ·-,· ·,,
¸,·,¯ .
) EK 1.1 ( ¸,,¯ ··, .,-·,··, – ¸··,,·
¸ .·,, ¸¯, .
2 . ¸¯,,·, .· ,,·,¯ ¸¯,··· .·,·· DLP
. · . .
1 . ¸s ¯ .
.2 DLP .
3 . -,¯ ._' .
,-·· , ¸·
1 . .,- _· ¸,·· ., .-¸ ··. .
2 . _· ¸·· ., ˻ .-¸ ··. _, ¸, .
3 . , ¸·-· . ˻ .-¸ ··.
¸,·,· &
.s
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 56 Á

.,-·· .· .,-·· ··· ·,,- .
·
.·,,·
¸··- _,,,¯
¸-
1.1 ¸·,·

1.1.1 ¸¸,· ··. ,,,¸ ¸·, .,,· ,_,· DLP .
1.1.2 .,,· _, ,,,¸ ¸·, _ .,- ¸,,
·,,- ·
1 . · ¸· ,,,¸ ¸·, ,· .,, ,·¯ _, ·¯· .
2 . ,·¯ ·¯· · ··. ¸·,,,· .
3 . · ··. _· .,¯ ·· .
1.1.3 .,-·· ¸, ¸·· ,_,· ¸·,- ¸·,··· ¸_,¯ .

| ¸ =
_J,J,-4,¯ DLP
, ,,.,> ç




1.2
¸,,
1.2.1 ,·· _ .,··· ,_,· ¸,¯¸ .

1.2.2 _¯ .·¯, ,_,· ¸·· .,- ¸·,, .
·,,- ·
1 . ·¯· · ¸¯,··· _, _¯ .
2 . ¸, _¯ ,·· .,, ,·¯ _, __¸ ·¯·
· ¯ · ··. ¸·-¸·
1.2.3 ¸,·· ¸¯,·· .· ,_,· ¸·,- ¸,·¸,· ¸_,¯
| ¸ =
_J,J,-4,¯ DLP
, powerpoint ç

~ - = j= , =,>,J ç
¸,-,,J
,|·¸,=,J|~|=~
¸J,==,=J=|,,~

AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 57 Á

¸¸,· ··. .-¸ ., DLP
1.2.4 ··. .-¸ ., ¸,·· _· ¸, ·,. .
1.2.5 ··. .-¸ ., ¸,·· _ ¸_,¯ ¸·,· .

¸,×,-~ ~ , ¸J|¯|
=>|:=,~_¯,=~
·×=
ƢLJƢǧ
¸,¯s
¸··- _,,,¯
1.3 .·-·
,,

1.3.1 _·, ._ _ ., ˻ .-¸ ··. .
1.3.2 ¸_,¯ ¸_· ¸¸ ¸_· ¸·,- ,_,· .
1.3.3 ,_,· ,·· .,·,· .,··· ·
1.3.4 ,_,· ¸·,, .,- ¸,¯ , ·,·
¸¯,··· .
1.3.5 ., , ¸¯ ¸·¸¯ .,- _· ,_,·
¸,×,-~ ,~ ¸|.|-
·×==>|:=,~

| ¸ =
_J,J,-4,¯ DLP
, powerpoint ç

·_· _,¯ _, ,¸ ǒȈƷ .·
¸, ··. ¸·-¸· ·, .
¸-,
·_· ǒȈƷ
.· ¸,
ǢdzƢƥ
··,
¸·,
.¸·,·, ,,· .·,· ·, . ¸_¸
¸·,· .· .
· -¸ ¸· ¸'¯ __¸ _, ·
,¯,- _,·
·, -¸ ¸'¯ ¸· ¸¯ __¸
··, ¸¯, ¸·¯
., .-¸ ··. ¸,_ _¯,· ˻ , , _,
¸·-,· __¸' ., ,,,· ¸· ··. .
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 58 Á

··. .-¸ .
1.4 ¸,,
,,
1.4.1 ,_,· ¸·,¯,· ¯ 4 ¸,·,¯ . ,
¸,·,¯ ¸·,,· -,¯ ._' , .¸' _,-¸_ 1 , .
, EK1.9 ,
1.4.2 ,_,· ¸·,¯· ¸,· .·¸,· _, ¸,· ¸,·,¯
_-,, _ ., ˻ .-¸ ··. .· ¸
, EK1.9 , .
1.4.3 ,_,· ¸··· ¸,.- ¸·-,,· .
¸_,¯ ¸·,- ·,,- ·

1.4.4 ¸_,¯ .,· ¸,·¸_ ·, ,_,· .
, EK1.9 ç
,·|,|~:|J,,
_==,~ .,.,~
)|·¸|~|>,4,-,J,,
¸J,=~,J
www.bpk.moe.gov.my








~ - = j= =,>,J
¸,=,J|~|=~
_~|,-,~
ƢLJƢǧ
¸·¯,·
¸··- _,,,¯
1.5
1.5.1 ¸_,¯ ¸¯,·· ¯ ˻ .·¯,· ¸,·· ., ˻ .-¸

.-¸ ··.
¸-,
·_· ǒȈƷ
_ ·,
··,
·,¯
·, .-¸
··.
·, .-¸
··.
.-¸ ··.
· ¸- ¸ _
·,· ··, .
¸· .· ·
¸·-.· ·,¯ .
¸·,· _,·,
,, .,· .
·,-_ ¸-,
·_· ǒȈƷ
.
·,·- · .-¸ ··. / ·,
.-¸ ··.
.·¸,·
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 59 Á

¸,·,· ··. .
1.5.2 ,_,· ,·· .,,,· ¯ ˻ ¸s ¸·-· ¸,··
., .-¸ ··. _, ¸, .
1

1.6 ¸·,· 1.6.1 ,_,· _· ¸,·· ., .-¸ ··. _-
¸¯ .
1.6.2 ,_,· ., .,- ¸·,,· ˻ ··. .-¸ .
1.6.3 ,_,· ., ¸·-· ·,, ˻ , ··. .-¸
¸, ¸·· ,,· .

ƢLJƢǧ ¸·, ¸··- _,,,¯
1.7
· .·
1.7.1 ,_,· .· s,· ¸·,,· ¸¯, _, ¸,·
¸··, ·,, .,·,·· . , -,¯ ._' 1 .· 2 ,
, EK1.1 ,
1.7.2 ¸_,¯ ¸·,· ¸¯, ,_,· .
, EK1.1 ç
=|,××,4=¯,,
¸~,¯,=J=·|=,¯
¸=J,¯¸4,|=4-~
¸|=4~==,,~
www.bpk.moe.gov.my

1.8 ¸·
¸¸,,
1.8.1 ,_,· ¸··,'· ¸·- ¸· ¸···,· ··.
Ǒǂǧ .
1.8.2 ,_,· ¸,· ¸_ ¸, ··. Ǒǂǧ .· ,,
,·· _· · , .¸' _,-¸_ 2 , .

¸·,,,· ··.
., .-¸ ··. ¸,_
__¸' .,
_¯,· ˻ ¸·-,· _, ,,
··. ¸·,,,· ., .-¸ ··. ¸,_
__¸' ., _¯,· ˻ _, ,,
¸·-,·
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 Á60
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 61 Á

._' -,¯ 1




¸¯_,·, ¸,·· ., .-¸ .,·,·· ¸,, _, ¸, .· ¸,, .,- .



_¯,· ˻ ,, _, ¸·-,·
¸·,,,· ··.
., .-¸ ··. ¸,_
__¸' .,
ǵƢǻ : _____________________ ______ ___
džǴǯ : ___ _______ ___ ƺȇǁƢƫ : ______ _ ____
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 62 Á

._' -,¯ 2




¸¯ , 9 , · ., ˻ .-¸ ··. _, ¸, .

1 . ·_,· ,,·
2 . ··,
3 . ·,¯
4 . ·_· ¸-, ƭƾƷ
5 . ¸·,
6 . ǢdzƢƥ
7 . ǂƥ ƭƾƷ
8 . ŚǧƢǯ
ǵƢǻ : _____________________ ______ ___
džǴǯ : ___ _______ ___ ƺȇǁƢƫ : ______ _ ____
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 63 Á

.¸' 2
¸¯ , 9 , ¸¯,¯·· .¸· .
¸·, ··. ,·¸ śǼƯơ ƭȐƯ Ȃƥơǁ džȈŨ ƨǠŦ ƪƦLJ ƾƷơ
1 ƶƦǏ

2 ǂȀǛ
3 ǂǐǟ
4 ƣǂǤǷ
5 ƔƢnjǟ


,, ¸· ¸_,¯ ¸·
....................... .......................

AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 64 Á

¸,_· .,-·· ¸·-_ ·,,-
.· .,-·· ¸,,· ·· – ¸·, ·¸· .., , ¸,¯ ,
¸¯ .,· 3 _,·
¸· 60 .,,·
·_ ¸·¸¯ 1.2.2 ·- ·_, ¸,-·· .· ¸··· .¸,·

·_ .,-··
1.2.2.3 .,,· .· ¸,-·· ¸, _,· ·_, ·-
1.2.2.4 ¸·,_,· .,-·· _, .··, ,· ·_, ·-
1.2.2.5 ¸···· ·_, ·- ,· ¸·¸,,¯ ¸,_,
.,·,-¸ .,-·· .·· ,_,· ·
1 . .,,· ¸, _,· ·_, ·- ¸·· ¸,
2 . ¸·,_,· .,-·· _, .··, ,· ·_, ·- ¸·· ¸,
3 . ¸···· ·_, ·- ,· ¸·¸,,¯ ¸,_,
_,,,¯ .,-·· .·
.,-··
1 . _· ·_, ·- .· ,,·· ¸
2 . ._ _·, ¸, _,· ·_, ·-
3 . ·, .,-·· ¸·-,,· ·_, ·-
4 . · , · ¸ _ ¸, _,· .· ·, .,-·· ·_, ·-
. · . . 1 . ¸¯,,·, .·,·· powerpoint / DLP
2 . ¯ ¸¸,¸' ·
EK 1. 4 · ¸¸,, .· _,,,,,¯ ¸· , ,_,· ,, ¸¸ ¸_· ·,, ,
EK 1.14 · ¸,, ¸·,_- ,· ·,, , ¸,· ¸·· ¸·,,·,¯, ·,, ,_,· . ,
EK 1.9 · .·,·¸'¯, ¸,· , ·-,· · _,· ¸· ¸·¸,· .
·,¸ ¸·,.-·· ¸,·,¯ -,¯ , .
¸· , ,-··
1 . DLP
2 . _,-· ¸,¯
3 . ¸,-
4 . .·,· ¸,¯ ¸, _,· .· ·, .,-·· ·_, ·-
¸,·,· 1 . Ȑǯ ǺǰȈLJƢǰȈǨȈLJ .·,··
.s
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 65 Á

··· ·,,- .,-·· .· .,-··
· .·,,· ¸··- _,,,¯
¸¯|¡
1.1 ¸·,·

1.1.1 ,_,· ·_, .·- ¸¯,··,·· ·- ¸,·, ,
¸¯,··· DLP .
1.1.2 ,_,· _· ·, ˻ ·_· ·_, ·- . .¯· __¸·
,_,· _, ¸,·. _· ¸,·· ¸¯,··· ' powerpoint '
1.1.3 .·¯, .,- ¸·,, ·- ·_, .
·,,- · .i ·¸· ,·· ,·¯ _, ·¯· ·_,
.ii ·, ¸·, ·¯·, ·- ·_, ·
.iii ¸¯,,- _ ,· ,·¯ _, ·- ·_, ·
1.1.3 ¸_,¯ ¸·,··· ¸·,- ,_,· ¸·· ¸, .,-·· .
| ¸ = _J,J,-4,¯
DLP



.,.,~ =~|· ¸J|¯|-~
,¯J _J×, ·.,~
-~|=J|

1.2 ¸,, 1.2.1 ¸_,¯ ,· ¸·,·¸ ¸·,- ,_,· ¸,·¯, ¸, _,·
·_, ·- ¸·,·· .,·· powerpoint .

' _,,· ,· .· ·,·· ,·
' ,· ¸· ¸·,··
' ¸·,,,· ¸_·
' ·,· ¸_·
' .s, _, __¸ ¯ ·· ¸_·
' . _, ·,· ¸·¯_,·

1.2.1 ,_,· · · , _· .·,· _ ¸, _,· ·_, ·- .
| ¸ = _J,J,-4,¯
DLP





ƢLJƢǧ ¸,¯s ¸··- _,,,¯
1.3 .·-·
,,

1.3.1 ¸_,¯ ¸¯,·· .,-·· ·_· ·_, ·- ¸¯¸·,
.,·· powerpoint .




| ¸ =
_J,J,-4,¯ DLP




AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 66 Á

.,-·· ·_, ·-
1 . .,¯ _· ,¸, ¸··· ·,¯ _,
2 . _·»· ·· , ¸-,¯
3 . ¸·· ¸¯,,· ¸·,,,· ·_·
4 . .,¯ ··· .,·,· ·,-,· ·_·
5 . ¸¯ __¸ .s, .,¯ ··· ¸, ¸_,··
··
6 . ¸, ·_· ¸¯,¯·· ¸·_.
1.3.2 ,_,· _· .,- .,-·· ·, _- ¸¯ .·
¸,,,, .
1.3.3 ¸_,¯ ¸·,, .,- ¸·· ,_,· ·
* 1 . ·¯·¯ _- .,¯ .·· ·,¯ _, · .
2 . ·¯··· ···, .-¸ .,¯ ¯ · .
3 . ·· ·¯· .,¯ ,· , ,· .,· ¸·,,,· · .
4 . ·¯s¯ _- .,¯ _,·, ¸·· ·· · .
1.3.4 ¯ _, ¸ ¸·,·¸,· ¸·,- · _, , ¸,·¯, .,-·· ·_·
·_, ·- .
EK 1. 4
,|·_,,,¯|,,J¸|·
_~|>,-,| , .,.,~
j~|,¸,~-,J,,
|,.,| ç






~ - = j= =~|·.,.,~
¸4-,·|4×,,,,=~
¸×·=,,~¸~|,>
-,|,,>|=~ -~|=J|





ƢLJƢǧ ¸·¯,· ¸··- _,,,¯
1.4 ¸,,
,,
1.4.1 · _, , ¸·,¯,· ¯ _ ¸,·,¯ .
1.4.2 ¸·¸·· _, ._, ¸,- ¸·,,· ¸,·,¯ ,
.·,· ¯ ., ¸··· ¸, ˻ _,· · . .,-·· ·,
·_· ·_, ·- .
1.4.3 · _, , ,·· ¸··· ¯ ., .,·,·· ¸_,·,¯ ·
.i ¸, _,· ·_, ·-
.ii .,-·· ·_· ·_, ·-
1.4.4 · _, , ,·· ¸,,· .,- ¸'· ¸,¯ _,-· _,
¸··· .
¸,×,-~ .,.,~
¸4,|.|--~ _=,| _,--~
,|· ,,>|=~ ·.,~
J,-,¸×·-~|=J|

EK 1.9 ,·|,|~:|J,,
_==,~ , .,.,~
)|·¸|~|>,4,
¸J,=~,J ç
AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 67 Á

¸, _,· ·- ·_, .,-·· ·- ·_,
1 . 1 .
2 . 2 .
3 . 3 .
4 . 4 .
5 .
6 .

ƢLJƢǧ ¸·¯,· ¸··- _,,,¯
1.5 ¸,·,· 1.5.1 ¸,.- ¸··· .· ¸¯¸·· ¸,·,¯ , ¸,¯¸
· -,¯ _, ˻ .
1.5.2 ¯ _, ¸ ¸·,·¸,· ¸·,- .· ¸,.- -,¯ ,
¸,·,¯ .
1.5.3 ¸,·,¯ ¸_,¯ ·,¸ .·¯,,·· ¸,· ¸,·, _,
1.5.2 ¸,s ¸¯, ¸,· ¸·,·· ·, _, ¸,·,¯
EK 1.14
¸=,.|>|-,,~-,J,,
J|,~,~ , .,.,~
_~|4,~,~,J,,-,J,,
j,·|,¸×· ç
1.6 ¸·,· 1.6.1 · _, , .,,· .,- ¸, _,· .· .,-·· ·_· ·_,
·- _- ¸,·,¯ .· ¸¯ .
~ - = j= ¸×,-~
1.7 .·· 1.7.1 · _, , _· ·_, ·- , ¸,,·· .
ƢLJƢǧ ¸·, ¸··- _,,,¯
1.8 ¸·
¸¸,,
1.8.1 ,_,· .,· ¸_ ¸, ·· ,··,- ¸· .,-··
·_· ·_, ·- .
1.8.2 ¯ _, ¸ ¸¯_,·· ._' -,¯ .
1.8.3 ¯ _, ¸ ¸·-,.· ,_,· ,·, ¸, _· ·_,
·- ,· ¸·¸,,¯ .

AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 68 Á

·- ,·· ·
¸¯ , 9 , .¸· ¸¯,¯·· ·
¸·, ·- ,·· śǼƯơ ƭȐƯ ,_ džȈŨ ··· . -
1 .
_,·, , ¸, .-,·· s, ·,¯ ,
2 .
··. Ǒǂǧ 5 ,·¸
3 .
_· · ·, ¸¯.,· ,,
_¯,·
4 .
_· ·· ¸ ¸¯,¯·· ,,
_¯,·
5 .
¸, ¸···· .··

¸· ,, · ¸· ¸_,¯ ·
________________ ________________




AÌm̺½ÄiTÛ­Ã˾µÀʹʶËhʵêI¾µi­“xAÆH

ÄÊÈ ALÎÉATÄiTÛI¾­Ä@dÄiTAª­¼ÉdʽÈÊMÁÊ` 3
 69 Á

-,¯ ._' , , 1 ,

_ .· ¸·¯ .·¸,· ·¸· .


.··, ¯
·,¯,· -,·
..................................................
..................................................
..................................................
·,,·
..................................................
..................................................
..................................................
¸·_.
··.,
.·, ·,·
¸_· ¸,·· ¸·,,,· .,·,·
_,·,
· ·
¸¯ ·
71

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢
§¸ð¼ø, §ÀîÍ
º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø ¾¢Èý

À¡¼õ/ÅÌôÒ : ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ / ¬ñÎ 3
¸Õô¦À¡Õû / ¾¨ÄôÒ : º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ / º¡¨Ä Å¢ÀòÐ
§¿Ãõ : 60 ¿¢Á¢¼õ
¸üÈø ¾Ãõ : 1.8.1
§¿¡ì¸õ : þôÀ¡¼ þÚ¾¢Â¢ø Á¡½Å÷¸û, À¡÷ò¾ ¿¢¸ú׸¨Çò
¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚÅ÷.
À¡¼ÅÇ÷
¸üÈø ¸üÀ¢ò¾ø
«ÏÌӨȸû /
¯ò¾¢¸û
ÌÈ¢ôÒ
À£Ê¨¸

1. º¡¨Ä À¡Ð¸¡ôÒ ÌȢ£θ¨Çô À¡÷òÐì
¸ÄóШáξø.

ÅÌôÒÓ¨È


À¢ýÉ¢¨½ôÒ 1


ÀÊ 1

1. º¡¨Ä Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊ À¼í¸Ç¢ÖûÇ
¾¸Åø¸¨Çô ÀðÊÂÄ¢ðÎì ÜÚ¾ø.
2. ÜȢ ¾¸Åø¸¨Ç¦Â¡ðÊì ¸ÄóШáξø.

ÅÌôÒÓ¨È
º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø
¾¢Èý
À¢ýÉ¢¨½ôÒ 2

ÀÊ 2

1. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ º¡¨Ä Å¢Àò¨¾ô
ÀüÈ¢ì ÌØÅ¢ø ¸ÄóШáξø.
2. §º¸Ã¢ò¾ò ¾¸Åø¸¨Çì ÌØ ¿¢¸Ã¡Ç¢ À¨¼ò¾ø.
3. Á¡½Å÷¸û ºÃ¢Â¡¸ì ÜÚŨ¾ ¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢
¦ºö¾ø.

ÌØÓ¨È

º£÷à츢ôÀ¡÷ò¾ø
¾¢Èý
À¢ýÉ¢¨½ôÒ 3


ÀÊ 3
1. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ º¡¨Ä
Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø.
¾É¢Â¡ûÓ¨È
72

Á¾¢ôÀ£Î
1. ¾¡ý À¡÷ò¾ º¡¨Ä Å¢Àò¨¾¦Â¡ðÊò ¦¾Ç¢Å¡¸ì
ÜÚ¾ø.


̨ȿ£ì¸ø ¿¼ÅÊ쨸 :
1. ¬º¢Ã¢Ââý Ш½Ô¼ý Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾
º¡¨Ä Å¢Àò¨¾ô ÀüÈ¢ò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø.


ÅÇôÀÎòÐõ ¿¼ÅÊ쨸 :
1. Á¡½Å÷¸û ¾¡í¸û À¡÷ò¾ §ÅÚ ¿¢¸ú¨Åò
¦¾Ç¢Å¡¸ì ÜÚ¾ø.



















73

À¢ýÉ¢¨½ôÒ 1




74

À¢ýÉ¢¨½ôÒ 2



















75


À¢ýÉ¢¨½ôÒ 3
àñ¼ø §¸ûÅ¢¸û:
1. þùÅ¢ÀòÐ ±íÌ §¿÷ó¾Ð?
2. þùÅ¢Àò¾¢ø À¡¾¢ì¸ôÀð¼Å÷¸û ¡Å÷?
3. ¡ը¼Â ¾ÅÈ¡¸ þÕìÌõ? ²ý?
4. ÁÕòÐÅ ÅñÊìÌò ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñ¼Å÷ ¡÷? ²ý?
5. ¾£Â¨½ôÒ Å£Ã÷¸û ²ý «íÌ Åó¾É÷?
6. ²ý þùÅ¡È¡É º¡¨Ä Å¢Àòиû ²üÀθ¢ýÈÉ?
7. þùÅ¡È¡É Å¢Àòи¨Çò ¾Å¢÷ì¸ ±ýÉ ¦ºöÂÄ¡õ?
8. º¡¨Ä Å¢Àòи¨Çò ¾Å¢÷ì¸ ±ó¾ò ¾ÃôÀ¢É÷ ÀíÌ Å¸¢ì¸Ä¡õ?





77

PANEL PENYUMBANG


Penasihat: Dato’ Ibrahim bin Mohamad
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum


En. Mohd. Zainal bin Dirin
Timbalan Pengarah (Dasar, Sains & Teknologi)

Sidang
Editor: En. Baharin Yahaya
Pn. Norhayati Mokhtar
Bahagian Pembangunan Kurikulum



Penyumbang:

Pn. Amy Wong On Mei IPGM Kampus Pulau Pinang

En. Azhar Ariffin IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan

Pn. Rofilah binti Md. Said SMK Dato’ Klana Putra, Port Dickson

En. Mohd Fadzli bin Abu Bakar SMK Seri Pagi, Seremban

Cik Katijah binti Abu Bakar SM Teknik Muadzam Shah, Muadzam Shah

En. Rosli bin Jaffar SK Bukit Kepong, Muar

Pn. Aishah binti Borhan SK Gangsa, Durian Tunggal

Pn. Suhailah binti Musa SK Merlimau, Merlimau

Pn. Maznah binti Ibrahim SK Lesong Batu, Alor Gajah

En. Mazlan bin Mohibbuddin SK Lui Timur (F), Jempol

Pn. Norfaizah Ahmad SK Bukit Beringin, Melaka



Sumbangan Khas:

Pn. Norehan Shaharoun IPGM Teknik, Cheras

Prof. Madya Dr. Yudariah Mohd. Yusuf UTM, Skudai

78


Pegawai Mata Pelajaran BPK:

Pn. Norsidah Abd. Rahman
Pn. Liza Othman
En. Kamarul Azlan Ahmad
Hj. Fauzi Abdul
En. Ahmad Zakuan Md. Khudzri
En. Mior Syazril Mohd. Sapawi
Cik Kamariah Mohd. Yassin
Pn. Noraziah Ahmad Ghazali
Pn. Vanaja Ratnam
Pn. Than Chew Keok
Hjh. Hasnah Nordin


Illustrasi:

En. Shahrizal Amir SJKC Tai Thung, Kuala Lumpur

Susun Atur:
Muntasir Hj. Muaz BPK
79


RUJUKAN

Terry, W. & Higgs, J . (1993). Educational programmes to develop clinical reasoning
kills. Australian Journal & Physiotheraphy, 39, 47-51.
Mobley, W.C.. (2010). Role of basic science in clinical reasoning education. AACP
Meeting and Seminar, 10-14 J ulai
(2010, September 3). Thinking skill: Reasoning. Retrieved from Exforsys Inc-Self-
Study Online Training website: http://www.exforsys.com/career-center/core-
skills/thinking-skill-reasoning.html
Kementerian Pelajaran Malaysia (2001). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan
pembelajaran. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.


Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.