KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

ii. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya. Konsep keselamatan pekerjaan. tempat kerja dan kawasan lingkungannya.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. Konsep keselamatan.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Konsep keselamatan industri. Objektif 1: Konsep i. .6.proses kerja. 7. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. iii. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja.

Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.Untuk memastikan keselamatan. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. iv. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan. b.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. . Objektif 2: Tujuan Akta a. harta danpendapatan.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja.

penyakit.Untuk menyiasat semua kemalangan. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan.c. d.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan. arahan. 3.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. 2. .Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.

Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya. peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau . OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Sek 51.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.4. 5. dan 6.

Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja.  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .

4.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Kerosakan – laporan 5.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.Fius kena betul. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang. Elakkan beban lampau 6. 2. .Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 1.

.

.

Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A.. Faktor Kemalangan Kelalaian.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Letupan Gunung Berapi B. Kecualian/ Kesilapan Manusia .

Cara api terhasil: 1. puntung rokok 3. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil.C. 5. mancis.Api ubat nyamuk.Haba mekanikal akibat geseran. bunga api 2.Percikan api – kerja kimpalan. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n.Elektrik – .Kebocoran/ mampatan gas 4.

Olakan haba – pemindahan haba 2.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .kayu. gas udara -oksigen suhu/ haba . kertas. minyak.Bahangan – melalui gelombang cahaya .Pengaliran – melalui pengalir haba 3.

serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) .Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2. BCF.4.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.

plastik. lekar. gas. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. lekar. gas B Soda acid. cat. kain A Tabung merah Buih Minyak. peralatan gas . cat. petrol.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. thinner. petrol. sampah sarap.

Penyelenggaraan Peralatan 6.Pendidikan Dan Latihan 2.Kawalan Keselamatan 5.BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .Penguatkuasaan 3.Kejuruteraan 4.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.

blogspot.com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.2.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful