KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

iii. Objektif 1: Konsep i. . Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja. Konsep keselamatan pekerjaan.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya.6. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan. Konsep keselamatan.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Konsep keselamatan industri.proses kerja. tempat kerja dan kawasan lingkungannya. ii. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya. 7.

Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. Objektif 2: Tujuan Akta a.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar.Untuk memastikan keselamatan. . kakitangan dan kelengkapan/ peralatan. harta danpendapatan. iv. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. b. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.

. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan.Untuk menyiasat semua kemalangan.c. 2.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. penyakit.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. 3. arahan. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. d.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.

Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.4. 5. dan 6. peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau . Sek 51. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.

Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja.  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .

Elakkan beban lampau 6. 4. 2.Fius kena betul.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. .Kerosakan – laporan 5. 1. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja.

.

.

. Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A. Kecualian/ Kesilapan Manusia . Faktor Kemalangan Kelalaian.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Letupan Gunung Berapi B.

5.Api ubat nyamuk.Elektrik – . puntung rokok 3. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n.Haba mekanikal akibat geseran.C. mancis. bunga api 2.Kebocoran/ mampatan gas 4.Percikan api – kerja kimpalan. Cara api terhasil: 1.

Bahangan – melalui gelombang cahaya .menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1. kertas.Pengaliran – melalui pengalir haba 3. minyak. gas udara -oksigen suhu/ haba .kayu.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .Olakan haba – pemindahan haba 2.

4.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2. BCF. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) .Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.

lekar. cat. kain A Tabung merah Buih Minyak. sampah sarap. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. plastik.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. gas. cat. lekar. petrol. thinner. petrol. gas B Soda acid. peralatan gas .

Penguatkuasaan 3.Kawalan Keselamatan 5.Pendidikan Dan Latihan 2.Kejuruteraan 4.BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .Penyelenggaraan Peralatan 6.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.

blogspot.2. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful