KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Konsep keselamatan. Objektif 1: Konsep i. tempat kerja dan kawasan lingkungannya.proses kerja. . Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya. ii. Konsep keselamatan industri. Konsep keselamatan pekerjaan. 7. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja.6. iii. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan.Untuk memastikan keselamatan. b. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. harta danpendapatan.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja. Objektif 2: Tujuan Akta a. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. . iv.

c.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. 2. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. d. 3.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan. penyakit. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. arahan.Untuk menyiasat semua kemalangan. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. .Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat.

5. dan 6.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.4.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja. Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau . peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Sek 51.

Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja.

Elakkan beban lampau 6. .Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Fius kena betul.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan. 2.Kerosakan – laporan 5. 4.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 1. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

.

.

Kecualian/ Kesilapan Manusia . Faktor Kemalangan Kelalaian.. Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Letupan Gunung Berapi B.

Cara api terhasil: 1. bunga api 2.Elektrik – . puntung rokok 3. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n.C.Kebocoran/ mampatan gas 4.Api ubat nyamuk. mancis.Percikan api – kerja kimpalan. 5. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil.Haba mekanikal akibat geseran.

minyak.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.Pengaliran – melalui pengalir haba 3.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api . gas udara -oksigen suhu/ haba .Olakan haba – pemindahan haba 2.Bahangan – melalui gelombang cahaya . kertas.kayu.

(bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) . BCF.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2.

petrol. plastik. cat. petrol. gas. cat.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. peralatan gas . water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. thinner. kain A Tabung merah Buih Minyak. lekar. lekar. sampah sarap. gas B Soda acid.

Penguatkuasaan 3.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.Penyelenggaraan Peralatan 6.Pendidikan Dan Latihan 2.BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.Kejuruteraan 4.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .Kawalan Keselamatan 5.

Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.html .com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.2.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful