KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. iii. 7. Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya.6. ii. Konsep keselamatan. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja. .proses kerja.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. Objektif 1: Konsep i. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. tempat kerja dan kawasan lingkungannya. Konsep keselamatan industri. Konsep keselamatan pekerjaan.

. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri.Untuk memastikan keselamatan.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan. Objektif 2: Tujuan Akta a. iv. b. harta danpendapatan.

penyakit. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. 3. 2.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.c.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. d. arahan.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. .Untuk menyiasat semua kemalangan. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan.

peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.4. dan 6. Sek 51.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau .Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja. 5. Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya.

  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .

4.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.Fius kena betul. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 2.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat. . 1.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang. Elakkan beban lampau 6.Kerosakan – laporan 5.

.

.

Letupan Gunung Berapi B. Faktor Kemalangan Kelalaian..Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Kecualian/ Kesilapan Manusia . Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A.

Cara api terhasil: 1. bunga api 2. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil. mancis.Haba mekanikal akibat geseran. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n. 5.Elektrik – .Percikan api – kerja kimpalan.Kebocoran/ mampatan gas 4. puntung rokok 3.C.Api ubat nyamuk.

Olakan haba – pemindahan haba 2. kertas.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .Pengaliran – melalui pengalir haba 3.kayu. gas udara -oksigen suhu/ haba .Bahangan – melalui gelombang cahaya .menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1. minyak.

(bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) .Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.4. BCF.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.

thinner. sampah sarap. lekar. peralatan gas . cat. gas B Soda acid.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. kain A Tabung merah Buih Minyak. cat. plastik. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. petrol. lekar. petrol. gas.

Pendidikan Dan Latihan 2.Kejuruteraan 4.Penyelenggaraan Peralatan 6.Penguatkuasaan 3.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.Kawalan Keselamatan 5.BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.

com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.html .2.blogspot. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.