KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Objektif 1: Konsep i. 7.proses kerja. Konsep keselamatan pekerjaan. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan. tempat kerja dan kawasan lingkungannya. iii. ii. . Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya. Konsep keselamatan. Konsep keselamatan industri. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja.6.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran.

b.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. .Untuk memastikan keselamatan. iv. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia.Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. harta danpendapatan. Objektif 2: Tujuan Akta a. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan.

penyakit.Untuk menyiasat semua kemalangan. d. arahan. 3.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat.c. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan. yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi. 2. .

peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu. 5. OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau . Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya. dan 6. Sek 51.4.

Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

Elakkan beban lampau 6.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan. 2. 1.Fius kena betul. .Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.Kerosakan – laporan 5. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja. 4.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang.

.

.

Letupan Gunung Berapi B. Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A. Kecualian/ Kesilapan Manusia .Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau.. Faktor Kemalangan Kelalaian.

5.Haba mekanikal akibat geseran.Elektrik – .Kebocoran/ mampatan gas 4.Percikan api – kerja kimpalan.C. bunga api 2.Api ubat nyamuk. mancis. puntung rokok 3. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil. Cara api terhasil: 1. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n.

kertas. minyak.kayu. gas udara -oksigen suhu/ haba .Olakan haba – pemindahan haba 2.Pengaliran – melalui pengalir haba 3.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .Bahangan – melalui gelombang cahaya .

(bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) .Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4.Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.4. BCF.

petrol.Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. plastik. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. petrol. lekar. peralatan gas . gas. sampah sarap. thinner. lekar. cat. gas B Soda acid. kain A Tabung merah Buih Minyak. cat.

Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.Penyelenggaraan Peralatan 6.Kejuruteraan 4.Penguatkuasaan 3.Pendidikan Dan Latihan 2.Kawalan Keselamatan 5.

Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.2.blogspot.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful