KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

KESELAMATAN DI DALAM BENGKEL/ MAKMAL

OBJEKTIF

1.Menyatakan konsep keselamatan, keselamatan pekerjaan dan keselamatan industri, faedah k eselamatan industri dan kepentingan mempelajarinya.

2.Menyatakan tujuan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, peranan Keselamatan dan Kes ihatanPekerjaan Negara (NIOSH) dan fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

3.Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan Pekerjaan dan Pekerjaandikuat kuasakan.

4.Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri danEtika Kerja se masa melakukan kerja.

5.Menerangkan bagaimana api terhasil, cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakaran.

6. Konsep keselamatan.Menghuraikan pengurusan kebakaran dan penggunaan peralatan pencegahan kebakaran. iii.proses kerja. Objektif 1: Konsep i. Faedah keselamatan industri dan kepentingan mempelajari nya. 7. ii. Ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan yang berkaitan dengan a lat kerja. bencana atau gangguan yang bolehmeny ebabkan berlakunya kemalangan. tempat kerja dan kawasan lingkungannya. Konsep keselamatan pekerjaan.Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api. Konsep keselamatan industri. . Keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya.

Keselamatan industri adalah pekerja yang bebas daripada bahaya atau risiko kecederaan. Objektif 2: Tujuan Akta a. Kepentingan – mengelakkan risiko kemalangan yang menjejaskan keselamatan pekerja dan industri. kakitangan dan kelengkapan/ peralatan.Untuk melindungi orang-orang di tempat kerja selain daripada orangorang yang sedang bekerjaterhadap risiko keselamatan atau kesihatan yang berbangkit da ripada aktiviti orang-orang yangsedang bekerja. kawalan kerugian akibat kemalangan serta melindungi kerugian terhadap manusia. iv.Untuk memastikan keselamatan. kesihatan dan kebajikan orangorang yang sedang bekerja terhadaprisiko kepada keselamatan yang berbangkit daripada aktiviti orang-orang yang sedang bekerja. . Faedah keselamatan industri adalah bagi menghindar/ mencegah kemalangan yang boleh menyebabkan kecederaan/ bahaya k epadapekerja/pelajar. harta danpendapatan. b.

arahan. . yang berjalan secara bergabung dengan peruntukan Aktaini yang dimaksudkan untuk men gekalkan atau membaiki standard keselamatan dan kesihatan Peranan NIOSH 1. 2.Untuk mengadakan cara yang menurut perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya ngberkaitan boleh digantikan secara berperingkatperingkat oleh sistem.Untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan bagi orang-orang yang sedang bekerja yang disesuaikan dengan keperluan fisiologi dan psikologi mereka.Untuk memastikan bahawa semua kakitangan adalah diberi maklumat.Untuk menyedia dan menyenggarakan suatu tempat dan sistem kerja yang selamat dan sihat. 3. peraturan dantataamalan industri yang diluluskan.c. latihan dan p enyeliaanberkenaan cara untuk menjalankan tugas dengan selamat dan tanpa risiko kepa da kesihatan. d. penyakit. keracunan dan kejadian berbahaya dan menga mbillangkah-langkah untuk memastikan kejadian-kejadian tersebut tidak berulang lagi.Untuk menyiasat semua kemalangan.

OBJEKTIF 3: Menyatakan penalti yang dikenakan setelah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.individu  Denda tidak lebih sepuluh ribu ringgit atau .4. Sek 51.Untuk mengkaji semula dasar ini apabila perlu. peraturan-peraturannya dan tataamalantataamalan yang diluluskan. dan 6.Untuk mematuhi kehendakkehendak perundangan mengenai dan kesihatan seperti yang ditetapkan didalam Akta Ke selamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Fungsi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia Menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk semua pekerjanya dan oran g-orang lainyang mungkin terjejas oleh aktiviti-aktivitinya. 5.Untuk menyediakan kemudahan-kemudahan kebajikan bagi semua pekerja.

Sek 52 – Pertubuhan Perbadanan Sek 53 – Kesatuan Sekerja Sek 54 – Agen OBJEKTIF 4: Menyatakan langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan EtikaKerja s emasa melakukan kerja. Punca kemalangan (mekanikal/ penggunaan jentera/ alat): .  Dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau Kedua-duanya. Dalam hal berterusan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi tiaptiap hari atausebahagian daripada sehari semasa kesalahan itu berterusan selepas sabitan.

1. Elakkan beban lampau 6.Kerosakan – laporan 5.Matikan suis kuasa sepenuhnya bila mesin tidak digunakan.Pastikan bahagian enjin bergerak ada pengadang. Langkahlangkah keselamatan dalam menjalankan kerja dan mematuhi Etika Diri dan Etika Kerja semasamelakukan kerja.Pastikan mesin ada sistem pembumian 3. 4. .Fius kena betul.Langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan kerja. 2.Elakkan drp memegang atau menyentuh bahagian tajam pada mesin / alat.

.

.

. Kecualian/ Kesilapan Manusia . Letupan Gunung Berapi B. Faktor-faktor Yang Menjadi Punca Kebakaran A.Faktor Semulajadi Bencana Alam – Kemarau. Faktor Kemalangan Kelalaian.

puntung rokok 3. bunga api 2.Percikan api – kerja kimpalan. cara api merebak dan kaedah memadamkan kebakara n. Cara api terhasil: 1.Kebocoran/ mampatan gas 4.Elektrik – . mancis.Haba mekanikal akibat geseran. 5. Faktor Sengaja Dibakar Perbuatan Sengaja Dibakar / Khianat OBJEKTIF 5: Menerangkan bagaimana api terhasil.C.Api ubat nyamuk.

kertas.Bahangan – melalui gelombang cahaya . gas udara -oksigen suhu/ haba .Pengaliran – melalui pengalir haba 3. minyak.menggalakkan nyalaan api Cara-cara api merebak: 1.Olakan haba – pemindahan haba 2.kayu.•Litar pintas •Lebihan kuasa beban aliran kuasa •Pemanasan setempat pada terminal/ sambungan yang longgar •Salah pemasangan – saiz wayar/ fius Kebocoran arus elektrik – kabel/ penebat rosak 3 unsur sebabkan kebakaran    bahan api .

Melaparkan – pindahkan bahan terbakar/ belum terbakar ke tempat lain/ pecah/ hancurkan bahanapi y ang terbakar 2.Menyejukan – turunkan haba/ suhunya 4. (bagi menentukan jenis alat pemadam api yang sesuai/ boleh digunakan) .Terus menerus – apabila bahan bakar bersentuhan antara satu sama lain Kaedah memadamkan kebakaran: 1. BCF.Melemaskan – halang kemasukan udara/ tutup/ sungkup 3. serbuk kering *CO2 – karbon dioksida *BCF – Bromochlodate Flumetheane OBJEKTIF 6: Membezakan kelas-kelas kebakaran dan jenis-jenis alat pemadam api.4.Memutuskan rantai kimia tindakbalas – *CO2.

plastik. petrol. lekar. water CO2 Tabung krim Debu kering Semua jenis bahan ABC Sodium bikarbonat Karbon dioksida Minyak. thinner. cat. cat. peralatan gas .Jenis-jenis pemadam api dan punca api/ kelas risiko kebakaran: emadam api kebakaran Label Air Kayu. gas B Soda acid. lekar. petrol. sampah sarap. gas. kain A Tabung merah Buih Minyak.

Penguatkuasaan 3.“Good House Keeping” Perlindungan Kebakaran 1.Pendidikan Dan Latihan 2.Kejuruteraan 4.Perlindungan Pasif -Tangga Terlindungan -Koridor Terlindung -Pintu Rintangan Api -Lif Bomba .BC Tabung hitam/ biru Tidak rosakkan komponen elektrik Tindakan Pencegahan Sistem Keselamatan Kebakaran Terdiri Daripada : Pencegahan & Perlindungan Kebakaran Pencegahan Kebakaran 1.Penyelenggaraan Peralatan 6.Kawalan Keselamatan 5.

html .com/2012/07/keselamatan-di-dalam-bengkel-makmal.2.blogspot. Perlindungan Aktif -Alat Pecah Kaca -Alat Pengesan Haba -Alat Pengesan Asap -Sistem Pemasangan Sprinkler -Sistem Pemasangan Pancur -Sistem Pili Bomba http://mayrbt3119.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful