Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. bakat dan potensi seperti intelek. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. Maka. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. Mengikut kajian. menulis dan mengira). disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Di dalam hasrat FPK. menguasai kemahiran untuk memperoleh. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. individu memiliki pelbagai keupayaan. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. tempat bekerja dan komuniti. emosi dan rohani sejak lahirnya. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. termasuk kemajuan negara. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi.serta berahlak mulia. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. memiliki perasaan kasih sayang.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. Justeru itu. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. jasmani.

iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. Maka. emosi. demi kemajuan diri. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. iaitu intelek. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. Selain itu. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. sosial dan rohani. bertenaga mahir. jasmani. bangsa dan negara. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. bersepadu dan dalam tahap optimum. keluarga. “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. Oleh itu. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Seperti yang diketahui umum. berakhlak mahir. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. Maka. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. Di samping itu. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. mengetahui . tubuh badan sihat dan cergas. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”.Dalam perkembangan unsur rohani. telah diperkembangkan secara menyeruluh. Selain itu. keluarga dan negara. Seterusnya. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. serta kematangan emosi dan sosial.

Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. Secara umumnya. bersih dan amanah. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. sentiasa berusaha meningkatkan daya . Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. berdisiplin dan bersepadu. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. bangsa dan negara. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. Selain itu. “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun.

berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik.1. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. masyarakat. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. agama dan negara. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. perpaduan. bangsa. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. Selain itu. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. negara dan agama. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. . Maka. melalui latihan. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. semangat kerjasama. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. berkerjasama. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. keluarga. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. muhibbah. Sebenarnya. Sebagai kesimpulannya. keluarga. masyarakat. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. kekitaan.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri.

com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.html .blogspot.Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful