Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu.serta berahlak mulia. menguasai kemahiran untuk memperoleh. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. Mengikut kajian. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. Justeru itu. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. individu memiliki pelbagai keupayaan. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. Maka. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. emosi dan rohani sejak lahirnya. Di dalam hasrat FPK. termasuk kemajuan negara. bakat dan potensi seperti intelek. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. memiliki perasaan kasih sayang. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. menulis dan mengira). Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. tempat bekerja dan komuniti. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. jasmani. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK.

emosi. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. demi kemajuan diri. “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. keluarga. Seperti yang diketahui umum. Maka. bangsa dan negara. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. bertenaga mahir. jasmani. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah.Dalam perkembangan unsur rohani. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”. serta kematangan emosi dan sosial. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. telah diperkembangkan secara menyeruluh. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Maka. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. berakhlak mahir. Selain itu. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. tubuh badan sihat dan cergas. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. keluarga dan negara. Selain itu. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. mengetahui . Seterusnya. Oleh itu. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. iaitu intelek. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. Di samping itu. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. bersepadu dan dalam tahap optimum. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. sosial dan rohani.

Secara umumnya.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. bersih dan amanah. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. bangsa dan negara. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. berdisiplin dan bersepadu. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Selain itu. sentiasa berusaha meningkatkan daya . “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun.

“Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. masyarakat. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. . berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. masyarakat. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. Sebagai kesimpulannya. perpaduan. Sebenarnya. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. keluarga.1. semangat kerjasama. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. Selain itu. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. keluarga. Maka. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. berkerjasama. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. muhibbah. agama dan negara. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. kekitaan. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. negara dan agama. melalui latihan. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. bangsa.

html .com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.blogspot.