Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

serta berahlak mulia. Maka. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. Mengikut kajian. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. menulis dan mengira). disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. Di dalam hasrat FPK. bakat dan potensi seperti intelek. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. termasuk kemajuan negara.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . emosi dan rohani sejak lahirnya. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. individu memiliki pelbagai keupayaan. jasmani. memiliki perasaan kasih sayang. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. menguasai kemahiran untuk memperoleh. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. Justeru itu. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. tempat bekerja dan komuniti.

untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. serta kematangan emosi dan sosial. Di samping itu. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. Selain itu. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Oleh itu. sosial dan rohani. jasmani. demi kemajuan diri. Maka. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. Maka. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Seperti yang diketahui umum. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. mengetahui .Dalam perkembangan unsur rohani. Selain itu. keluarga dan negara. Seterusnya. bersepadu dan dalam tahap optimum. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. bangsa dan negara. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. keluarga. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. telah diperkembangkan secara menyeruluh. iaitu intelek. tubuh badan sihat dan cergas. bertenaga mahir. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. berakhlak mahir. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. emosi. “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”.

Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. Secara umumnya. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. berdisiplin dan bersepadu. bangsa dan negara. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. bersih dan amanah. Selain itu. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. sentiasa berusaha meningkatkan daya .

Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. perpaduan. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. bangsa. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. Sebagai kesimpulannya.1. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. Selain itu. melalui latihan. keluarga. . Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. keluarga. agama dan negara. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. masyarakat. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. Maka. semangat kerjasama. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. muhibbah. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. masyarakat. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. negara dan agama.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. berkerjasama. kekitaan. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. Sebenarnya. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga.

html .com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful