Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

jasmani. emosi dan rohani sejak lahirnya. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang.serta berahlak mulia. Mengikut kajian. menguasai kemahiran untuk memperoleh. memiliki perasaan kasih sayang. Justeru itu. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. bakat dan potensi seperti intelek. menulis dan mengira). termasuk kemajuan negara. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. individu memiliki pelbagai keupayaan.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . Di dalam hasrat FPK. tempat bekerja dan komuniti. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. Maka. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”.

menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. jasmani. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. keluarga. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. berakhlak mahir. serta kematangan emosi dan sosial.Dalam perkembangan unsur rohani. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. Seterusnya. demi kemajuan diri. Oleh itu. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. emosi. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. keluarga dan negara. bersepadu dan dalam tahap optimum. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Maka. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. telah diperkembangkan secara menyeruluh. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. Di samping itu. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. Maka. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. sosial dan rohani. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. Seperti yang diketahui umum. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. Selain itu. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. iaitu intelek. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. Selain itu. mengetahui . “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. bangsa dan negara. tubuh badan sihat dan cergas. bertenaga mahir.

rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. Selain itu. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. bersih dan amanah. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. sentiasa berusaha meningkatkan daya . bangsa dan negara. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. berdisiplin dan bersepadu. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk. “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. Secara umumnya. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK.

mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. . Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. Sebenarnya. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. semangat kerjasama. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa.1. perpaduan. muhibbah. keluarga. Selain itu. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. negara dan agama. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. keluarga. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. agama dan negara. melalui latihan. masyarakat.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. Sebagai kesimpulannya. Maka. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik. kekitaan. berkerjasama. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. bangsa. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. masyarakat.

blogspot.html .Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful