Monday, January 3, 2011

Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Elemen-elemen dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dengan berpandukan kepada pernyataan falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), adalah difahamkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang berdasakan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Matlamat pendidikan ialah melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berupaya mencapai kesejahteraan dan memberi sumbangan untuk keharmonian dan kemakmuran negara

Berlandaskan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut, maka dapat diringkaskan seperti berikut:

Elemen pertama dalam FPK ialah “ Pendidikan suatu usaha berterusan”. Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran, serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, bertenaga mahir

pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. jasmani. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. iaitu memperoleh perasaan tenaga dan tingkah laku yang terkawal. termasuk kemajuan negara. Di dalam hasrat FPK. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. menguasai kemahiran untuk memperoleh.kerjasama dan perpaduan serta mempunyai kemahiran menilai dan menghargai keindahan dan kesenian. . Justeru itu. Dari segi perkembangan unsur jasmani pula. seperti memperkembang kepada tahap keupayaan seperti menjaga kesihatan tubuh badan diri ataupun melakukan riadah dengan sempurna. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. tempat bekerja dan komuniti. demi memberi sumbangan kepada kemajuan negara. emosi dan rohani sejak lahirnya. memiliki semangat kekitaran yang muhibbah. memiliki perasaan kasih sayang. menulis dan mengira). Menggunakan bakat dan kemahiran teknikal/manipulatif dengan cekap. Elemen seterusnya ialah “Memperkembang potensi individu”. Perkembangan unsur emosi memberi tumpuan kepada perasaan jiwa yang sihat dan kuat. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri.serta berahlak mulia. penekanan tumpuan adalah kepada kesihatan tubuh badan individu. memanfaatkan tenaga fizikal secara berdikari dan untuk kepentingan masyarakat dan akhir sekali ialah meningkatkan daya pengeluaran. Mengikut kajian. bakat dan potensi seperti intelek. Maka. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. individu memiliki pelbagai keupayaan. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat.

mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. bersepadu dan dalam tahap optimum. emosi. dalam elemen “kepercayaan kepada Tuhan”. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. telah diperkembangkan secara menyeruluh. serta kematangan emosi dan sosial. mengakui manusia dan alam dijadikan oleh penciptanya. sosial dan rohani. iaitu mempunyai perasaan menyedari dan mengingati adanya Pencipta. penekanan tumpuan ialah kepada sifat kejiwaan dan kebatian. Maka. Selain itu. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. manusia harus patuh kepada Tuhan dengan memikul amanah dan bertanggungjawab kepada Tuhan dalam usaha mentadbir dan memakmurkan alamnya. elemen seterusya yang ditekankan ialah “membentuk insan yang seimbang dan harmonis”.Dalam perkembangan unsur rohani. Kepercayaan ini merupakan keyakinan bahawa manusia dan alam sekitar tidak terjadi secara sendiri tetapi ada Penciptanya. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. iaitu intelek. dan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. bertenaga mahir. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. “perkembangan Dalam elemen potensi secara menyeruluh dan bersepadu”. Seterusnya. Oleh itu. keluarga dan negara. Seperti yang diketahui umum. Selain itu. keluarga. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. Maka. berakhlak mahir. kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan memberi tumpuan seperti mengakui wujudnya Pencipta. Di samping itu. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. tubuh badan sihat dan cergas. dan melaksanakan tangungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. demi kemajuan diri. Individu ini akan sentiasa beriktiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. mengetahui . bangsa dan negara. menghargai dan mensyukuri pemberian Pencipta dan dapat memupuk dan membina disiplin kendiri serta membentuk akhlak yang mulia. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. jasmani. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya.

berdisiplin dan bersepadu. “rakyat Malaysia yang bertanggungjawab” juga ditekankan kerana rakyat yang mempunyai tanggungjawab yang sempurna tehadap Tuhan. “Rakyat Malaysia yang berketrampilan” juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma. Elemen ini menyaran rakyat yang memiliki sikap suka membaca. sentiasa berusaha meningkatkan daya . dan mengamalkannya dalam kehidupan harian. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca.hukum dan fenomena alam adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pencipta. bersih dan amanah. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ialah rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti menyedari tugas dan tanggungjawab harus dilaksanakan dengan sempurna. menyedari manusia dijadikan untuk memajukan alam atau menyedari manusia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas perbuatan diri sendiri dan seterusnya melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan kejahatan. bangsa dan negara. rakyat Malaysia yang berakhlak mulia ialah rakyat yang memperoleh ciri-ciri seperti mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk atau menyerdari kesan dan akibat daripada perbuatan baik dan buruk. Membentuk “rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan” adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. “rakyat malaysia yang berakhlak mulia” menyaran rakyat perlu memiliki tingkah laku yang bersopan santun. Secara umumnya. Selain itu. akan melaksanakan tugasnya dengan cekap. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. Seterusnya. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. mempunyai keyakinan terhadap nilai murni dan dapat menghayati nilai kerohanian kemanusian serta kewarganegaraan serta mengamalkan perlakuan baik dan mengelakkan perbuatan buruk.

peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. agama dan negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) boleh dicerminkan dalam Rajah 3. . Maka. Melalui perkembangan potensi individu secara menyeruluh. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri ialah rakyat yang memiliki keupayaan seperti daya katahanan diri yang kuat untuk menangani cabaran hidup dari semasa ke semasa. rakyat boleh menggnunakan tenaganya yang mahir. kekitaan. melalui latihan. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berkerjasama. masyarakat.pengeluaran dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara dan berusaha memajukan diri. berfikiran waras dengan jiwa tenang dan tubuh badan yang sihat dan memperoleh kemahiran untuk mewujudkan perhubungan yang baik.1. Sebenarnya. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. Elemen yang terakhir yang ditekankan dalam FPK ialah “rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan”. keluarga. “Rakyat Malysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri” juga disarankan sebagai salah satu elemen dalam FPK. muhibbah. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan negara. dengan menggambarkan falsafah pendidikan yang berpaksikan kepada Ketuhanan. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memeroleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. rakyat akan dapat memiliki jiwa yang tenteram untuk memahami keperluannya sendiri. keluarga. negara dan agama. Selain itu. perpaduan. hormatmenghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. semangat kerjasama. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. bangsa. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. Sebagai kesimpulannya. masyarakat.

com/2011/01/elemen-elemen-dalam-falsafah-pendidikan.Posted by Tree Builder Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: EDU 3101: Pendidikan Di Malaysia http://treebuilder.blogspot.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful