daftar upsr 2013 1. Tarikh Tutup.

Tarikh akhir proses pendaftaran calon oleh SUP ialah pada 28 Februari 20 13. 2. Tab Dalam Browser. Pengguna hanya dibenarkan menggunakan satu(1) tab sahaja bagi melaksanak an mana-mana proses untuk mengelakkan sebarang implikasi ke atas data. 4. Data Calon APDM. i. Senarai Calon Berdaftar / Belum Didaftar - Senarai calon APDM yang BELUM didaftar dipaparkan di pautan 'Daftar Ca lon APDM'. - Senarai calon APDM yang TELAH didaftar dipaparkan di pautan 'Senarai C alon'. ii. Bilangan Calon. Sekiranya didapati bilangan calon yang didaftar dalam APDM tidak sama de ngan bilangan dalam Sistem Pendaftaran, guru boleh menambah calon dengan menggunakan p autan 'Tambah Calon'. iii. Kesalahan No KP. Sila hapus calon berkenaan dengan menggunakan pautan 'Senarai calon'. Se terusnya guru hendaklah menambah calon berkenaan dengan menggunakan pautan 'Tambah Cal on'.