SEKOLAH KEBANGSAAN (2) JALAN BATU TIGA, JALAN PEKAN BARU, 41150 KLANG, SELANGOR

RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN PANITIA MATEMATIK 2008

DISEDIAKAN OLEH : CIK NURULHUSNA BINTI YEM KETUA PANITIA MATEMATIK 2008

RANCANGAN STRATEGIK UNTUK KECEMERLANGAN PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK 2008

1. PENDAHULUAN

Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di bawah program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang mula dilaksanakan pada tahun 1983. Perubahan buat pertama kali dilakukan setelah hampir dua kitaran pelaksanaannya. Pada tahun 1994, Sukatan pelajaran matematik KBSR yang mengalami sedikit perubahan telah dilaksanakan di semua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999, kurikulum Matematik KBSR telah disemak semula atas beberapa rasional. Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan beketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik. Antara usaha ke arah wawasan ini, perlu memastikan masyarakat membudayakan Matematik dalam kehidupan harian. Justeru itu, kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang matematik perlu dibina dari peringkat sekolah. Matematik pada peringkat rendah akan diteruskan pada peringkat menengah dan akan menjadi faktor untuk penguasaan subjek-subjek sains yang lain termasuklah Matematik Tambahan, Fizik dan lain-lain. Lantas, Penerusan agenda pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan untuk tahun ini dan diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang.

2. MATLAMAT

Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua aspek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat masyarakat dan negara maju dapat membantu murid melanjutkan pelajaran.

3. OBJEKTIF Kurikulum matematik Sekolah rendah membolehkan murid: 1. Mengetahui serta memahami konsep, hukum dan prinsip yang berkaitan dengan: a. nombor b. operasi c. ukuran d. ruang e. perwakilan data 2. menguasai kemahiran operasi asas matematik iaitu: a. tambah b. tolak c. darab d. bahagi 3. menguasai kemahiran operasi bergabung 4. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:

a. Membuat anggaran dan penghampiran b. Mengukur c. Mengendali data d. Mewakilkan maklumat dalam bentuk graf dan carta

5. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik bagi merancang strategi menyelesaikan masalah secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian. 6. Menggunakan laras bahasa matematik yang betul 7. Menggunakan perkakasan dan perisian teknologi yang bersesuaian untuk membina pemahaman konsep, menguasai kemahiran matematik dan menyelesaikan masalah. 8. mengamalkan ilmu matematik secara bersistem, heuristik, tepat dan teliti. 9. mendapat peluang melibatkan diri dalam perkembangan dunia pendidikan matematik; dan 10.Menghargai kepentingan dan keindahan matematik.

4. MASALAH – MASALAH YANG DIHADAPI 4.1 Masalah pelajar a. Pelajar-pelajar kurang berminat terhadap mata pelajaran matematik disebabkan sikap dan latar belakang pelajar. b. Lemah asas matematik kerana pelajar kurang memahami topik-topik tingkatan 1 dan 2, termasuk di sekolah rendah. c. “Mental Block” di mana pelajar menganggap matematik susah. d. Lemah bahasa menyebabkan salah maksud soalan e. Kurang kemahiran menjawab soalan-soalan subjektif iaitu menulis langkah kerja. 4.2 Masalah guru a. Latihan yang tidak mencukupi kerana pelajar tidak menyiapkan latih tubi yang diberikan oleh guru.

b. Penyampaian guru tidak mengikut kebolehan pelajar c. Buku latihan pelajar tidak dapat disemak dan diselia oleh guru dengan sewajarnya disebabkan guru sering berkursus dan seumpamanya. d. Guru kurang pengalaman terutama guru baru. e. Guru menggunakan teknik pengajaran yang lemah dan tidak menarik. f. Pengajaran di kelas tidak berorientasikan pelajar.

5. FOKUS DAN STRATEGI PELAKSANAAN 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Menentukan pelunjuran PMR dan SPM dalam Perancangan Peningkatan Prestasi. Melaksanakan program yang telah dirancang mengikut kumpulan sasaran. Memperbanyakkan bengkel-bengkel dan kursus-kursus penguasaan asas Matematik. Menambah baik pendekatan soalan peperiksaan dan pencerapan kepada latihan pelajar. Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, sistematik dan kondusif. Memberikan banyak latihan bertulis untuk pelajar Menyedarkan pelajar kepentingan matematik dalam bidang kerjaya Melibatkan pusat sumber dan persatuan matematik dalam aktiviti matematik Mengadakan hubungan dengan ibu bapa bagi menyedarkan ibu bapa terhdapa pencapaian anak-anak mereka.

6. PERLAKSANAAN 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Guru menghabiskan sukatan pelajaran pada bulan Ogos Menjalankan latih tubi bagi setiap topik sepanjang tahun Menjalankan gerak gempur Matematik soalan-soalan PMR dan SPM Mengadakan ujian topikal setiap kali habis sesuatu topik untuk mengesan kelemahan pelajar Mengadakan 2 kali ujian bulanan

6.6 6.7 6.8 6.9 6.11

Mengadakan klinik matematik bagi pelajar yang lemah, dan Kelas Tambahan bagi pelajar yang sederhana. Menjalankan peperiksaan semester 1 dan 2 untuk tingkatan 4 Menjalankan latihan intensif (Ogos – Oktober) Mengadakan bengkel Matematik untuk menarik minat pelajar. Mengadakan Minggu Matematik berkesan

6.10 Mengadalahan seminar teknik menjawab soalan 6.12 Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan Bantu mengajar dengan 6.13 Meminta ibu bapa menyemak kerja pelajar dari masa ke masa.

7. STRATEGI PELAKSANAAN DAN PELAN TINDAKAN MATAPELAJARAN FOKUS KECEMERLANGAN PANITIA MATAPELAJARAN

BI L 1.

FOKUS & STRATEGI Memastikan pengurusan panitia matematik berfungsi sebagai penggerak kecemerlangan matematik

PELAN TINDAKAN 1. Melaksanakan mesyuarat Panitia mengikut takwim 2. Melantik ahli jawatankuasa dalam panitia 3. Melantik Penyelaras Tingkatan (penganalisaa n UB1, UB2,

SASARA N Semua guru Matemati k

PELAKSA NA UTAMA GKMP Sains & Ketua Panitia

TARIKH SIAP/ PELAKSANA AN Januari, mei, Ogos, dan Januari (Mesyuarat Panitia Pertama)

Matematik, Oktober

PPT, PAT) 4. Panitia menyediakan rancangan tahunan Matematik yang lengkap dan komprehensif. BI L FOKUS & STRATEGI PELAN TINDAKAN 5. Memastikan setiap guru Matematik memberikan tugasan bertulis diakhir sesi pembelajaran dan tugasan masa cuti dan menyemakny a. 6. Memastikan pelajar lemah Matematik mendapat bimbingan dan perhatian yang sewajarnya dari guru Matematik kelas masingmasing atau SASARA N PELAKSA NA UTAMA TARIKH SIAP/ PELAKSANA AN

mana-mana guru Matematik. 2. Memastikan pelajar tingkatan 3 dan 5 mendapat bimbingan dan pendedahan teknik menjawab soalan Matematik PMR dan SPM terkini. • • • • • Membentuk AJK Program Ceramah/Ben gkel Teknik Menjawab Soalan Menentukan penceramah Menentukan anggaran kos Menyediakan tempat Memaklumkan kepada penjaga/ibuba pa • Mengadakan mesyuarat AJK Pelaksana • Penilaian program 3. Memastikan pelajar tingkatan 2 dan 4 mendapat bimbingan dan persediaan teknik soalan Matematik PMR dan SPM terkini. • • • Membentuk AJK Program Ceramah/Ben gkel Teknik Menjawab Soalan Menentukan penceramah Menentukan anggaran kos Semua pelajar tingkatan 2 dan 4 Ketua Panitia Kaunselor Semua Guru Matematik Tingkatan 1-2 dan 4 Pada akhir Jun semua pelajar tingkatan 1-2 dan 4 telah menyertai bengkel teknik menjawab soalan Matematik SPM Semua pelajar tingkatan 3 dan 5 Ketua Panitia Kaunselor Semua Guru Matematik Tingkatan 3 dan 5 Pada akhir Jun semua pelajar tingkatan 3 dan 5 telah menyertai bengkel teknik menjawab soalan Matematik SPM

• •

Menyediakan tempat Memaklumkan kepada penjaga/ibuba pa

Mengadakan mesyuarat AJK Pelaksana

Penilaian program

4.

Pengurusan bahan Bantu mengajar Matematik

• •

Menyediakan Belanjawan n Bahan Sumber

Semua guru k

Memastika n guru Matematik mengguna kan bahan bantu mengajar secara maksimum

Januari – Oktober

Menyenaraika Matemati

Penempatan Bahan Sumber

Rekod Penggunaan Bahan Sumber

Rekod Penggunaan Bilik-Bilik Khas

• •

(APD/Makmal ) Rekod Penggunaan Bahan

5.

Memastikan Minggu

Membentuk AJK Program

GKMP Sains Dan

April

Matematik diadakan • •

Minggu Matematik Menyenaraika n Aktiviti Menentukan Kumpulan Sasaran • • Menentukan Anggaran Kos Mengadakan Mesyuarat Ajk Pelaksana

Matematik, Ketua Panitia, Ketua Panitia, Semua Guru Matematik

6.

Meningkatkan peratus kelulusan dalam peperiksaan bagi tingkatan 4 dan SPM

Mengadakan Klinik Matematik Mengadakan kelas cemerlang bagi pelajar yang mempunyai tahap pencapaian yang baik Kelas Maju Diri Vocabulary Mathematics

Semu a lemah & Seder hana

Semua guru

Mac – September

Pelajar Matematik

Pelajar denga n penca paian yang baik

Pelajar sederh ana

Semu a pelaja r tingka tan 2-

5 7. Pencerapan Melaksanakan pencerapan ke atas guru – guru Matematik Semua guru Matemati k Pengetua Penolong Kanan GKMP Sains & Matematik Ketua Panitia 8. Pendedahan Program Kurikulum Perkembangan staf (intervesi buku teks, pendedahan penggunaan alatan PPSMI, Buddy System) Semua guru Matemati k GKMP Sains & Matematik, Ketua Panitia Panitia Bahasa Inggeris, Guru Matematik yang menghadiri kursus Januari Oktober Feb – Oktober

8. CARTA GANT PANITIA MATAPELAJARAN BI L 1. JA N  FE B MA C  AP R ME I  JU N JU L  O GOS SE PT OK T  NO V

AKTIVITI Mesyuarat Panitia Semakan Rancangan Tahunan 2007 Perkembangan Staf – Kaedah Periksa Kertas Program Bimbingan Matematik (PROBIM) Kelas Tambahan

2.

3.

4. 5. 6.

Tingkatan 3 dan 5 Klinik Matematik Kem Teknik Belajar Matematik Kem Muhasabah Matematik Rakan Pembimbing bersama Persatuan Matematik Buddy System

 

 

  

  

  

 

 

7.

8.

9.

bersama Panitia

B.I 10 Minggu . Matematik 11 Teknik menjawab . PMR dan SPM 12 Ujian Bulanan 

      

1,2, PAT, Pra . PMR dan PraSPM Gerak Gempur 13 Matematik PMR dan SPM Menghabiskan sukatan pelajaran Latih tubi tingkatan 1,2 dan 4 Majlis kecemerlangan dan doa selamat                   

1 4. 15 . 16 .

9. RUMUSAN / PENUTUP Dengan ini diharapkan segala program yang dirancang serta komitmen guru dan pelajar dapat menyumbang ke arah merealisasikan apa yang diharapkan. 10.LAMPIRAN 10.1 UNJURAN PENCAPAIAN MATAPELAJARAN BAGI TINGKATAN 3, DAN 5 BESERTA GRAF 10.1.1 Jadual Unjuran Pencapaian Matapelajaran Matematik

Pelajar-Pelajar Tingkatan 3/2008 LULUS Peperiksaa n/ Tahun PAT 2007 Unjuran PMR 2008 72 13 1 48 11 7 38 67 91 88 244 42 A B C D GAGA L E Bil Calo n Lulus A-D 225 427 Jumla h Calon % lulus % gagal Gred Purat a 3.77 % 2.56 %

47.97 469 % 91.04 %

52.03 % 8.96%

244

PAT 2007 PMR 2008

140 120 100 80 60 40 20 0

131 117 91 72 48 38 67 42 88

A

B

C

D

E (Gagal)

10.1.2 Jadual

Unjuran

Pencapaian

Matapelajaran

Matematik

Pelajar-Pelajar Tingkatan 5/2008

CEMERLAN Peperiksaa n/ Tahun 1A G 2A 3 B

KEPUJIAN 4B 5C 6 C

LULUS 7 D 8 E

Bil Calo n Lulu s 1A – 8E Bil Calo n Gaga l Jum Calo n % Lulus Gred Purat a

PAT 2007 Unjuran SPM 2008

12 53

10 50

5 3 2

10 38

10 33

15 28

1 9 4 4

3 7 4 0

118 318

250 50

368

32.07 % 86.41 %

7.90 4.92 250

PAT 2007 53 50 50 SPM 2008 50 44 37 40 40 32 30 28 38 33 50

20 12 10 10 5 10 10

19 15

0 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8E

9E (Gagal)

10.2.

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007) % GAGAL 9.6% 16.1% 18.7% BIL LULUS 330 296 283 % LULUS 90.4% 83.9% 81.3% BIL HADIR 365 353 348 3.3

TAHUN 2003 % 2004 % 2005 %

A 59

B 48

C 80

D 143 39.2 % 120 34% 133 38.2 %

E 35 9.6% 57 16.1% 65 18.7%

GP 3.13

16.2% 13.2% 21.9% 54 52 70 15.3% 14.7% 19.8% 51 43 56 14.7% 12.4% 16.1%

2006 % 2007 %

83 20.54 % 82

46 16.34 % 60

75 18.56 % 65

137 33.9 % 159 35.9 %

63 15.59 % 77 17.4%

15.59 % 17.4%

341

84.41 % 82.6%

404

3.13

18.5% 13.5% 14.7%

366

443

3.2

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN PMR SEBENAR MATEMATIK(2003-2007) DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

91.6% 90.4% 83.9% 81.3% 84.4% 82.6%

2003

2004

2005

2006

2007

2008 (unjuran)

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)

TAHU N 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

BIL CALON 519 479

1A 60 11.56 % 13 2.71% 23 6.6% 24 8.48%

2A 19 3.66 % 16 3.34 % 11 3.1% 7 2.47 %

3B 27 5.20 % 40 8.35 % 14 4.0% 13 4.59 %

4B 36 6.94 % 38 7.93 % 23 6.6% 16 5.65 %

5C 28

6C 37

7D 63 12.14 % 61 12.73

8E 96 18.5% 74 15.45

9G 153 29.48 % 122 25.47

%

GAG

29.4

5.39% 7.13% 50 10.44 65 13.57

%

25.4

%

344 283

% % % % % 30 30 41 52 120 8.7% 8.7% 11.9% 15.1% 34.8% 13 9 34 70 92 4.59% 3.18% 12.01 24.73 32.50 % % %

34.8

32.5

%

44%

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN SPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2006), TARGET 2007, DAN UNJURAN TAHUN 2008

% Lulus

100 90 80 70.52% 70 60 50 40 30 20 10 2004 2005 2006 2007 2007 (target) (SPM) 2008 (unjuran) (HC1) 65.1% 66.9% 56.6% 81.3% 82.3%

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK(2004-2007)

TAHU N 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %

BIL CALON

1A

2A

3B

4B

5C

6C

7D

8E

9G

% GAGAL

L

ANALISA PERATUS LULUS PEPERIKSAAN STPM SEBENAR MATEMATIK TULEN(19962007) DAN UNJURAN TAHUN 2008 % Lulus

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 (unjuran)