Pendahuluan Keperluan manusia kepada agama Definisi Islam Definisi Ad-din Islam sebagai ad-din : bagi dalil naqli

Isi kandungan Asas-asas agama Islam  ‘Aqidah : tauhid rububiah, tauhid ulihiah, asma’ wa sifat  ‘Ibadah : ibadah khusus, ibadah umum  Syari’ah : maqasid syar’iah (pelihara agama, akal, nyawa, harta, keturunan)  Akhlaq  Pokok Ciri-ciri Islam  Rabbaniyyah  Syumuliyyah  ‘Alamiyyah  Waqi’iyyah  Washatiyyah  Inqilabiyyah  Thabat Wa Murunnah Cabang-cabang  Politik (ciri2 politik islam, keistimewaan)  Ekonomi (ciri2 ekonomi islam, kestimewaan)  Kebudayaan (ciri2 ekonomi islam, kestimewaan)  Ilmu pengetahuan / Sistem pendidikan  Dakwah  Sosial (hubungan sesama manusia eg: jiran, masyarakat, keluarga)(hubungan dgn alam eg: haiwan n tumbuh2an)  Jihad Sumber perundangan Islam  Al-Quran  As-Sunah  Ijma’  Qiyas

-

-

-

Penutup Islam sebagai cara hidup

Makna Islam Makna ISLAM dari segi bahasa.

Banyak para sahabat nabi ketika itu termasuk Umar bin Khattab r. jadi Islam mengajak umat manusia ke kehidupan yang penuh kedamaian. Dengan begitu ketika manusia tidak mengikuti ajaran Islam bererti dia tidak menikmati kedamaian baik dunia maupun akhirat. Tetapi mengapa manusia banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan jauh dari Allah.An’am ayat 54: ” Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu. Pada saat Islam turun di Mekkah perikehidupan manusianya penuh jahiliyah (kebodohan) dan kebiasaan minum Khomerkhomer walaupun sudah Islam. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. ini kerana peranan syaitan dengan langkah-langkahnya membuat manusia jauh dari Allah. barulah turun ayat yang mengharamkankhomer dan pada saat itu banyak jalan-jalan di Madinah menjadi sungai khomer. Salaama : Ertinya kesejahterahan atau keselamatan. Dari kata salama muncul: 1. sebagaimana firman Allah pada surat Al. maka katakanlah “Salamun „alaikum” . dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya”. pemimpin pasukan muslim ketika melepas pasukannya memberikan wasiat agar tidak membunuh orang-orang tua. Allah ingin memberikan pemahaman bahwa orang yang terbaik dalam ketundukannya kepada Allah iaitu orang yang menundukan wajahnya yang bererti seluruh jiwa dan raganya merupakan cerminan dari ketundukan kepada Allah. 4. Keselamatan tersebut adalah menurut Allah iaitu keselamatan dalam erti yang sebenarnya. Sebaliknya jika manusia tidak mengamalkan Islam baik yang muslim atau bukan maka manusia dan makhluk lainnya terancam keselamatannya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu “. Begitu pula didalam da’wah Islam yang merupakan kewajiban seorang muslim yang harus disampaikan kepada seluruh manusia yang prosesnya harus tadarruj.- - - - - - - - - - - - Al-Islam berasal dari akar kata salima. Tiada kedamaian yang hakiki kecuali dalam Islam. 2. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 125: ” Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Hanif ialah kecenderungan kepada kebenaran dan jauh kepada kebatilan. dan mereka menerima sepenuhnya”. Sallama : Ertinya menyerahkan diri. Tangga bermakna bertahap. (iaitu) bahawasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. b. jadi orang yang mengikuti ajaran Islam adalah orang yang selamat baik dunia maupun akhirat. jadi orang yang beragama Islam (muslim) adalah orang yang sacara total menyerahkan dirinya hanya kepada Allah saja dan hal tersebut adalah konsekuensi logis akan keimanan dan ke-Islaman seorang muslim. mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. ertinya seorang muslim orientasinya hanya kepada Allah. . Siliim : Ertinya kedamaian. Keselamatan dan kesejahterahan dalam Islam bukan hanya diperuntukan kaum muslimin saja tetapi juga untuk umat manusia yang lainnya bahkan flora dan faunapun merasa aman. Dicontohkan ketika Allah mengharamkan Khomer (minuman keras). atau arak sudah menjadi tradisi sedangkan arak tersebut adalah minuman yang merosak akal tetapi Al-Quran tidak langsung mengharamkan sejak awal. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang. perdamaian yang tidak berangkat dari ajaran Islam adalah palsu. Contoh dalam suasana peperangan. Dari segi bahasa wajh (muka) adalah anggota tubuh yang paling mulia. 5. Oleh kerana itu orang banyak tertipu dengan slogan-slogan perdamaian yang disampaikan oleh orangorang yang tidak islami. Sullam : Ertinya adalah tangga. kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Kata wajh ada hubungannya dengan kata iftijah (arah / orientasi). Allah berfirman dalam surat Al Baqorah ayat 208: ” Hai orang-orang beriman. 3. Hal ini memberikan pelajaran bahwa munculnya sesuatu membutuhkan proses.a suka meminum Dalam penciptaan bumi Allah melakukannya secara bertahap iaitu dalam 6 masa walaupun sebenarnya Allah hanya sekali saja dapat menciptakan bumi. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat An Nisa ayat 65 : ” Maka demi Tuhanmu. kemudian bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. ini menggambarkan kepada manusia bahwa ajaran Islam memperhatikan apa yang disebut tadarruj (tahapan). sedang diapun mengerjakan kebaikan. Sesuai dengan firman Allah surat Al Baqorah ayat 208 di atas yang bermakna bagi 0rang-orang yang beriman tidak menyeluruh masuk ke dalam Islam bererti dalam perangkap syaitan dan syaitan adalah musuh manusia yang jelas. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah. masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Rahsia kata wajah dalam al-Quran ialah: a. Allah berfirman dalam hadist kudsi ” telah Ku ciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif”. Aslam : Ertinya adalah menundukkan atau menghadapkan wajah. wanita-wanita yang tidak ikut berperang dan anak-anak kecil serta tidak boleh merosak tempat-tempat ibadah juga tidak boleh menebang pohon-pohonan.

Islam Minhajul Hayat ( Islam pedoman kehidupan ) : Al minhaj wal manhaj at thorighul wadih ertinya minhaj (pedoman / sistem) ataumanhaj adalah jalan yang jelas. sosial dan budaya meliputi dimensi ruang dan waktu. yang terjadi adalah kezaliman.- - - - - - - - - - - - Dengan begitu orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang menaiki tangga menuju ketinggian martabat manusia yang akan mendapatkan kedudukan di hadapan Allah yang sangat tinggi. Ketinggian martabat Islam terletak sejauh mana seorang muslim komitmen terhadap Islam. 5. Dicontohkan pada zaman kehidupan Rasul bersama para sahabatnya dapat disebut juga zaman kebersihan jiwa. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw jadi Islam adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah petunjuk Allah. As Sirathul Mustaqim (Jalan yang lurus) : Islam adalah jalan yang lurus. Seperti yang dijelaskan dalam Ai Qur’an Surat Yunus ayat 32 “…. berwasiat “Jika suatu kaum meninggalkan jihad maka kaum tersebut akan dihinakan”. dan dilaporkannya perbuatan tercela tersebut kepada Rasulullah saw agar dia dihukum. Setelah melahirkan wanita itu datang kembali menemui Rasulullah agar segera dihukum. Sesuai firman Allah pada surat Al Maaidah ayat 104. Nabi Nuh As bersabda ” Dan aku diperintahkan menjadi orang-orang Islam “. Bezanya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan risalah yang dibawa rasul lainnya ialah bahwa Islam yang dibawa nabi yang terdahulu bersifat lokal hanya untuk kaumnya saja tetapi Islam yang diturunkan melalui nabi Muhammad saw untuk seluruh manusiarahmatan lil‟alamin (rahmat semesta alam). inilah keadilan Islam 4. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 19: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Fatihah ” Tunjukilah kami jalan yang lurus”. 6. 2. Abu Bakar r. Definisi Islam. …” 2. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran. maka tidak ada sesudah kebenaran itu. Dan Al-Quran adalah kitab yang tranfaran yang dapat dibaca oleh setiap manusia. Al hadist (Sunnah Rasul) unrtuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran agar manusia lebih memahami. Dinnullah ( Agama Allah ) : Islam disebut Dinnullah ajaran Islam berasal dari Allah. 1. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” Islam adalah agama yang haq (benar) maka apapun yang bertentangan dengan Islam adalah bathil. tetapi wanita tersebut diperintahkan pulang agar menyusui bayinya sampai cukup besar. melainkan kesesatan. sesuai dengan firman-Nya: ” Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk yang lurus”. Kisah tersebut menunjukan bahwa wanita itu lebih takut azab Allah yang lebih dasyat daripada siksa dunia. Mereka menjawab: “Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya”. Jika suatu negara menerapkan hukum Islam maka hukum yang berlaku bukan hanya untuk kaum muslim saja atau non muslim saja melainkan untuk seluruhnya sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan kata lain Islam itu apa yang di firman Allah dan disabdakan oleh Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkannya agar pulang dan kembali lagi setelah melahirkan. Seorang muslim ialah orang yang jalannya lurus. Dan sesungguhnya Allah. ini bukti bahwa seorang muslim bercermin pada pribadi Rasulullah. Al-Wahyu Illahi ( Wahyu Allah) : Secara istilah Al-Islam ialah suatu ajaran di mana manusia harus tunduk pada wahyu-wahyu Allah yang diturunkan melalui nabi-nabinya terutama Rasulullah saw. kerana itu hukum Islam berlaku untuk semua baik muslim maupun non muslim. Salaamutul dunia wal akhirat (selamat dunia dan akhirat) : Islam adalah keselamatan dunia dan akhirat.Surat Al Hajj ayat 39 menjelaskan ” Telah diizinkan ( berperang) bagi orang-orang yang diperangi. 3. Islam adalah pedoman dalam seluruh aspek kehidupan politik. …” . Islam merupakan ajaran yang universal. Ahkamullah fi kitabihi wa sunnaturrasulihi ( hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan As Sunnah) : Islam itu adalah hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al Hadist. Beberapa lama kemudian setelah 2 tahun menyusui bayinya wanita tersebut datang kepada Rasulullah. Keselamatan dunia dan akhirat yang benar adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu “. Makna Islam Secara Istilah 1. Ketika mengajak umat manusia untuk memeluk Islam bererti mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Islam Dinnul Anbiya (Islam agama para nabi dan mursalin) : Islam merupakan agama para nabi mulai dari nabi Adam As sampai nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad saw. Juga Nabi Ibrahim As bersabda “Jadikanlah Ya Allah orang-orang yang beragama Islam.a. ” Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan Rasul”. aku dan anakku (Ismail As)”. Jika kezaliman berkuasa maka tidak akan menjamin adanya keselamatan dan jihad diwajibkan oleh Allah kerana adanya kezaliman. kerana sesungguhnya mereka dianiaya. Jihad adalah suatu keselamatan kerana kalau tidak berjihad. Dinnul haq ( Agama yang benar ) : Kebenaran yang hakiki hanya datang dari Allah. Tetapi tidak langsung memberlakukan hukum rajam kerana teryata wanita itu dalam keadaan hamil. Dikisahkan dengan seorang wanita Al Ghomidiah yang telah berzina. barulah Rasulullah memberlakukan hukum rajam kepada waniti Al Ghomidiah tersebut.

Dari ikatan atau simpulan ma’nawi ini lahirlah perkataan aqidah. Dinnul Islam : Kehidupan muslim harus tunduk kepada Islam. Daripada apa yang kita faham daripada perbahasan bahasa. jiwa Anda menjadi tenteram kerananya. serta merupakan “undang-undang” yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk kita terima dan mengamalkannya secara total. Ia mempunyai hubungan yang kuat dengan politik. tetapi jika umat Islam meninggalkan Islam maka umat itu akan dihinakan. Biasanya ikatan atau simpulan ini berlaku pada benda seputar tali dan hal yang seumpama. asas-asas kehidupan bermasyarakat. Pertama: Ia membawa erti memilki dan mentadbir. Yasin: hal 207). iaitu iman dan amal.) mengatakan tentang istilah Aqa’id (masih satu kata dasar dengan “aqidah”). maka ia meyokong pendapat yang kita katakan. pedoman hidup. Ia disebut dalam bentuk fiel danahu. Sekarang mengenai syariat Islam. Din tidak lari daripada makna kepatuhan yang ilzam(luzumulinqiyad). Kesimpulannya. mereka (kaum setiap Rasul) membentuk peraturan-peraturan yang dibawa oleh Rasul pada zamannya. Muhammad Sulaiman Hj.- - - - - - - - - - - 3. Tidak ada lagi syariat selain Syariat Islam. Allah berfirman: “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu. Islam adalah Ad Din yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. maka ia bererti menjadikan ia sebagai agama dan mazhab. seperti perjanjian dan yang seumpamanya. kita pelajari hal berikut ini. Dalam kerangka hal tersebut. iaitu pada pengunaan pertama ia bererti mengilzam dan mewajipkan kepatuhan (taat). suatu sistem. Kami berikan aturan dan jalan yang terang…” (QS Al Maidah : 48) Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Ia adalah Ad Din yang berintikan kepada dua hal. alm. Seorang ulama Mesir (Asy Syahid Hasan Al Bana. Ketinggian umat Islam berbanding lurus dengan ketinggian Islam. Agar lebih memahaminya. Setiap Rasul yang diutus Allah membawa Ad Din yang satu. Dan ia berasal dari kalimah dana.عقد‬yang umumnya bererti ikatan atau simpulan. Kedua : Apabila kita menggunakan dalam bentuk dana lahu. walaupun Ad din yang dibawa oleh setiap rasul itu sama (tauhid. Islam Sebagai Ad Din Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan diakui Allah . ketundukan atau ketaatan seorang muslim terhadap Allah dan Rasul-Nya hukumyan adalah mutlak. Berpadukan kepada asal perkataan tadi maka perkataan aqidah boleh dipahami sebagai kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa sehingga tidak mungkin akan tercerai atau terurai (Pengantar Aqidah: Dr. Islam tidak hanya sekedar agama. namun syariat mereka berbeza-beza dalam hal-hal tertentu. Di dalamnya tidak terdapat perbezaan tatacara beribadah. Di sini kita dapat melihat kekayaan bahasa arab di mana satu kalimah mempunyai pelbagai makna atau di dalam bahasa istilah dipanggil isytirak atau musytarak. iaitu Ad Din yang menyeru manusia untuk meng-Esa-kan Allah. maka syariat Islam telah menutup seluruh syariat nabi-nabi sebelumnya dan menempatkannya sebagai syariat terakhir yang sempurna. Baru saja kita mengenal sepintas istilah aqidah. undang-undang yang mengatur hubungan antar manusia sebagai hamba Allah. dan di atasnya berdiri syariat Islam. Ketiga: Sekiranya kita menggunakan dalam bentuk dana bissyaik. Aqidah sendiri berasal dari istilah ‫ . asas-asas kehidupan dan undang-undang yang berlaku bagi manusia dan seluruh alam hingga akhir kiamat. Iman merupakan aqidah atau pokok. berkenaan dengan muamalah dan hukum-hukum jenayah. tapi juga suatu cara hidup. mengEsa-kan Allah).Tetapi perkataan ini juga digunakan pada suatu yang ma’nawi. Din ini mempunyai pelbagai makna yang memungkinkan kita memahami erti Din di dalam Islam. merujuk kepada hamba dan penggunaan yang ketiga ia bererti mabda atau sistem yang perlu diiltizam (dipatuhi). Membawa “agama” tauhid. Jika umat Islam berkomitmen terhadap Islam maka menjadi umat yang tinggi dan berwibawa. yang tidak mengakui adanya tuhan-tuhan melainkan hanya Allah semata.Firman Allah . Maka Din di sini berbentuk mentadbir dan berpolitik. Aqa’id adalah perkara-perkara yang hati Anda membenarkannya. Ad Din di sini bererti adalah satu cara hidup. Pemahaman Islam sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya adalah Islam yang Ya’lu wala yu’la alaihi (Islam adalh tinggi dan tiada yang menandinginya). dan ia menjadikan rasa yakin pada diri Anda tanpa tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Maka ia berbentuk ketaatan dan ibadat. Jadi. Syariat bererti cara-cara beribadah. Ia adalah suatu sistem yang mencakup peraturan-peraturan yang menyeluruh. Ad dinertinya ketundukan. dan juga peraturan-peraturan yang menyeluruh. pada penggunaan kedua ialah beriltizam dengan kepatuhan. maka ia bererti taat kepadanya. iaitu ikatan atau simpulan ma’nawi secara khusus dalam hal kepercayaan. Makna Ad-Din Din yang kita terjemahkan sebagai agama mempunyai tiga makna dari susut bahasa arab. serta mengenai halal dan haram. Peraturan-peraturan inilah yang dinamakan syariat. Di mana kalau kita melihat kepada pengertian pertama.عقيدة‬iaitu pecahan dari perkataan„aqad ‫ .

Firman Allah bermaksud . tetapi katakanlah: “Kami telah Islam. Islam adalah sebagai Ad-Din yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia yang terkandung di dalamnya aqidah.” (Al Maidah : 03) Oleh kerana hanya Islam sahaja satu – satunya agama ( cara hidup ) yang benar dan sempurna . guna disampaikan kepada manusia serta menyatakan apa yang mengenai orang yang mengikut dan menentang sama ada dosa dan pahala. (Surah Al Hujurat: ayat 14) Islam merupakan jawapan yang tepat kepada tiga pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap manusia. Firman Allah “Sesiapa yang mencari agama selain agama Islam . kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu”. akhlak. Firman Allah swt: “orang Arab Badwi berkata: “Kami telah beriman”. Firman Allah swt: “Bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah sedangkan dia berlaku baik. Islam yang seperti ini tidak memberi apa-apa faedah kepada penganutnya. Firman Allah swt: “Wahai Rasul. amalan-amalan dan hokum-hukum berhubungan dengan rohani dan jasmani. agama yang diwahyukan kepada Rasul-Rasul a.s. maka Allah melarang kita mencari cara hidup selain daripada Islam . Firman Allah swt:“Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah padahal kepadaNya menyerah diri segala apa yang ada dilangit dan bumi. Firman Allah “Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah Aku cukupkan nikmatKu kepadamu juga aku redha Islam menjadi agama untuk kamu . fardiyyah dan jamaiyyah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang nyata . maka Allah memerintahkan kita menerima Islam seluruhnya . perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah saw dripada Allah swt. Katakanlah kepada mereka: “Kamu belum beriman”. amalan dan hokum yang disertai dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan. iaitu: i) -dari mana ia datang? ii) -mengapakah ia dijadikan? iii)-kemanakah ia dikembalikan? . (Surah Ali Imran ayat 83) Sesungguhnya tanda bukti penuh ketundukan kepada Allah swt ialah reda menerima agamaNya yang diiringi pula dengan penuh kesedaran. Islam adalah peraturan (an Nizam). maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya dan tidak ada takut bagi mereka dan mereka juga tidak berdukacita” (Surah al-Baqarah ayat 112) Islam dengan makna menyerah diri secara zahir sahaja sekalipun dengan tidak ada iman di dalam hati. Secara khususnya Islam sebgaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama’ berdasarkan kepada Al-Qur’an dan AsSunnah adalah:Islam bererti tunduk dan menyerah diri kepada Allah swt serta mentaatiNya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa kerana ketundukan yang seperti itu tanpa perhitungan pahala dan dosa.” (Al Baqarah : 208) Oleh kerana hanya Islam sahaja satu-satunya agama ( cara hidup ) di sisi Allah. yang dicipta sendiri oleh Allah dan juga merupakan nikmat Allah kepada kita .” (Ali Imran : 85)       1.” (Ali Imran : 19) Islam adalah saru cara hidup yang sempurna . yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan yang berbentuk aqidah. baik dengan suka mahupun terpaksa dan kepada Allah mereka dikembalikan”. “Wahai orang – orang yang beriman ! Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum – hukum dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan . muamalat dan segala berita yang disebut di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah perintah untuk disampaikan kepada manusia. Ini adalah lantaran Islam menurut pengertian ini adalah merupakan agama yang diredai Allah. untuk disampaikan kepada manusia.- - “Sesungguhnya agama yang benar dan diredhai Allah ialah agama Islam . PENGERTIAN ISLAM. agama dan politik dan segala urusan hidup di dunia dan akhirat. Firman allah swt: “Dan barangsiapa yang mencari selain daripada Islam maka dia tidak akan diterima daripadanya dan diakhirat nanti dia termasuk dikalangan orang-orang yang rugi” (Surah Ali Imran ayat 85) Islam adalah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah swt kepada RasulNya saw. maka tidak akan diterima daripadanya dan pada hari akhirat kelak ia termasuk ke dalam golongan orang – orang yang rugi . sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintah itu) beerti kamu tidak menyampaikan risalah Allah dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia” Islam ialah keseluruhan Ad-Din yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang terkandung di dalamnya perkaraperkara yang berhubung dengan aqidah.

Ayat al-Qur’an yang pertama menyuruh manusia supaya membaca (menuntut ilmu pengetahuan) dan banyak lagi dalil-dalil yang meminta umat Islam supaya belajar dan menuntut ilmu. untuk memperbaiki tingkahlaku manusia dan ia mempunyai tempat yang tinggi dan pengaruh yang besar dalam gerakan dakwah kerana akhlak yang baik merupakan besi magnet kepada Islam. akhlak. akal dan harta. maka ia dinamakan ibadah. ilmu pengetahuan. Akhlak Imam Al Ghazali menyatakan bahawa akhlak ialah “bawaan sifat jiwa yang tersembunyi atau melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berfikir terlebih dahulu” Berdasarkan definisi inilah Imam Al Ghazali menyatakan bahwa akhlak itu ialah sifat-sifat yang telah menjadi tabiat seseorang. 2. Inilah dasar dan pokok ajaran Islam dan seruan yang dibawa oleh Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt: Bermaksud:“sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul supaya mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut” (Surah An Nahl ayat 36) Ibadah Satu ketundukan dan pengabdian kepada Allah yang esa dalam seluruh aspek kehidupan. TASAWWUR ISLAM YANG SEBENAR. jihad. dan Surah al Alaq ayat 8. Islam sebagai Ad-Din yang lengkap dan sempurna yang akan membicarakan segala perkara dalam kehidupan manusia dan tidak ada sedikit kekurangan dan kecacatan dalam ajarannya. Rasulullah saw telah meninggalkan kita dengan meninggalkan soal kepimpinan (khilafah) sebagai sesuatu yang penting di dalam membangunkan umat. dan surah AtTariq ayat 5 Jawapan soalan dua “mengapakah ia datang” terkandung didalam surah AzZariyat ayat 56. Politik adalah sebahagian daripada Islam dan sesiapa yang menganggap politik bukan sebahagian daripada Islam beerti ia telah memisahkan agama dari landasan yang . nyawa. Islam tidak menetapkan cara khusus berpakaian kerana masing-masing kaum mempunyai cara berpakaian tersendiri namun kewajipannya adalah menutup aurat bagi lelaki dan perempuan yang tidak menampakkan susuk tubuh serta fitnah yang lebih buruk. Kaum lelaki dilarang memakai pakaian serupa perempuan begitu jugalah sebaliknya. begitu juga diwajibkan mengeluarkan zakat. ekonomi. Syariat Islam memelihara lima prinsip. Ekonomi Ekonomi adalah penting untuk kehidupan manusia. Politik Manusia adalah makhluk yang perlukan hubungan social (social kontrak). dakwah. Akhlak ialah satu ajaran daripada Islam. merupakan ubat yang mujarab untuk mengatasi. dalam erti kata yang lain seluruh pekerjaan dan amalan yang dilakukan semata-mata kerana Allah dan mengikut syariat Islam. maruah. iaitu agama. merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan. ibadah. pergaulan. Surah An Najm ayat 42. memperbaiki masyarakat dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. kebudayaan. Di antara kebudayaan yang berlandaskan Islam adalah cara berpakaian. Surah Al Mukminun ayat 12-14. Surah AzZumar ayat 7. Ilmu pengetahuan mendapat tempat yang tinggi di sisi Islam dan para penuntutnya dianggap mulia. Disini diselitkan beberapa takrif berkenaan dengan tasawwur Islam tersebut Aqidah Ialah kepercayaan kepada Allah yang tersimpul kukuh di dalam jiwa manusia tanpa ada sedikit keraguan terhadap kesemprnaan ajaran Islam. Ia bukan sesuatu yang bersifat takalluf (sesuatu yang dibuat-buat) tetapi telah menjadi perangai dan miliknya yang sebenar bukan ia berpura-pura berperangai baik di hadapan orang pada masa-masa tertentu. syariah. Surah ar Ruum ayat11. Jawapan untuk soalan tiga “kemanakah ia dikembalikan” ada di dalam Al Qur’an Surah Al Insyiqaq ayat 6. politik. Ilmu yang berkaitan dengan ekonomi di dalam Islam telah banyak diperluaskan oleh ulama’ yang pada dasarnya Allah menyebut tentang halalnya jual beli dan diharamkan riba’. Kebudayaan Islam mengikitraf kebudayaan asalkan ia berlandaskan kepada Islam. justeru itu ia memerlukan bimbingan daripada pemimpin-pemimpin. Firman Allah swt: “Tidak Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengbdikan diri kepadaKu” (Surah Az Zariyat ayat 56) Syariah Iaitu perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia dan tidak boleh diubah dengan apa cara sekalipun.         Jawapan soalan satu adalah terkandung didalam Firman Allah surah Al Hajj ayat 5. dan bermacam lagi. beerti ia menyentuh perihal ekonomi. Oleh itu Islam merangkumi aspek aqidah. lantaran itulah Islam mengiktiraf dan menerima ekonomi sebagai satu usaha meningkatkan taraf hidup manusia. Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia. Ilmu pengetahuan Islam datang dengan menghapuskan kejahilan manusia dan digalakkan supaya menuntut ilmu pengetahuan.

Menurut syarak ialah pengerahan tenaga dari seorang Muslim dalam mempertahanakan dan menyebarkan Islam kerana menuntut keredhaan Allah. Selamat dari pertentangan dengan diri sendiri d. Jihad dalam konteks yang luas boleh difahami dan diaplikasikan dalam pelbagai cara seperti lisan. Inilah fahaman ideology yang ditanam oleh musuh-musuh Islam supaya dengannya umat Islam akan terpisah secara berjuzsuk-juzuk dari amalan Islam yang sebenar. Perbincangan mengenai dakwah akan dibincangkan dalam topik yang akan datang. >Kesan sumber dan manhaj rabbani . Rabbani dari sudut manhaj dan sumber. Sumber ajaran Islam adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali dari sekecil-kecil urusan sampailah kepada sebesar-besar perkara. mengajak manusia kepada pengabdian kepada Allah. Pergaulan Manusia adalah makhluk yang memerlukan sosial untuknya berinteraksi dengan manusia lainnya. Dakwah Dakwah ialah menyeru. Seseorang itu disebut rabbani apabila mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Ia bererti Islam menjadikan hubungan yang baik dengan Allah dan mendapat keredhaanNya sebagai matlamat terakhir kehidupan. berjihad menentang hawa nafsu. Ciri-ciri Islam merupakan satu daripada ciri-ciri keistimewaan Islam yang merupakan titik perbezaan antara Islam dengan agama-agama lain di dunia ini. Manusia hanya sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkan. Rabbani dari sudut matlamat dan tujuan. berjihad dengan peperangan.   sebenarnya. akhlak dan lainlain adalah bertujuan untuk menyipakan manusia supaya menjadi hamba kepada Allah semata-mata. Rabbaniyyah Ianya membawa erti bahawa Islam ini datangnya daripada Allah. Mengetahui matlamat hidup manusia di dunia. Jihad Perkataan jihad berasal dari kata “jahada” yang bermaksud kesungguhan. ia adalah tugas mulia yang amat penting dan inilah tugas para Nabi dan rasul di utuskan ke muka bumi oleh Allah swt. Inilah matlamat hidup insane di dunia ini. memuliakan jiran. Mengenal fitrah c. muamalah. Dalam kehidupan bermasyarakat. Rabbani dari sudut manhaj bererti manhaj ini adalah rabbani kerana bersumberkan kepada wahyu Ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan pelbagai lagi. Sudut Rabbani ini terbahagi kepada dua bahagian: 1. Rasulullah banyak mengajar umatnya bagaimana tatacara hidup bermsyarakat yang sebenarnya seperti menghormati orang tua. Oleh kerana itulah Allah menjadikan mansuia ini berpasang-pasang supaya manusia berasa damai dan tenteram dalam kehidupan. Bebas dari sifat perhambaan ananiyah (keakuan) dan runtunan hawa nafsu 2. menziarahi orang lain. Kesemua ajaran Islam baik yang bersangkutan dengan aqidah. dan sebagainya. b. Kesan Rabbaniyyah a. Kerana itu jihad adalah satu kalimah yang besar maknanya dan tuntutannya juga amat besar dipikul oleh umat Islam. memuliakan tetamu.

Terhindar dari pengaruh kekayaan c. 5. Negara Dalam soal bernegara. muamalah. Ketua negara dipilih di kalangan orang-orang Islam sesuai dengan syarat-syarat seperti sifat Quwwah dan Amanah. Islam bukanlah terbatas dalam lingkungan hubungan di antara manusia dengan Allah sahaja. 3. Islam telah meletakkan bahawa kehakiman merupakan fardhu. harta dan hukuman denda kepada pesalah yang melakukan kesalahan. musuh Islam atau kawan. Sudut kesyumulan Islam Islam telah mengemukakan undang-undang kepada manusia untuk mengatur hubungan sesame manusia. Hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain seperti hukum nikah. 4. Islam telah menjelaskan hukuman-hukuman terhadap mereka yang melanggar hukuman sama ada yang berkaitan dengan sivil atau jenayah seperti hukuman hudud dan qisas (bunuh balas). Keadilan wajib diberikan kepada semua insan baik muslim. ahli keluarga. 1. Ilmu . Mendapat penghormatan dan kehebatan SyumuliyyahIa bererti ajaran Islam lengkap dan meyeluruh. puasa. haji. Keadilan Islam telah memeperjuangkan keadilan. Hukum yang bersangkutan dengan urusan hubungan manusia dengan Allah seperti solat. 2. Ruang lingkup ajaran Islam adalah mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia tanpa kecuali dari sekecil-kecil urusan sampailah ke sebesar-besar perkara. dan ibadah lain. Kehakiman Islam mengemukakan sistem kehakiman. Ini bermaksud bahawa Islam menentukan di dalam hubungan permasalahan sesame manusia kerana manusia sangat memerlukan seorang hakim yang dapat menghukum dan menyelesaikan perselisihan mereka serta dapat mengembalikan hak kepada yang empunya hak. Pengambilan berat Islam terhadap akhlak jelas dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran tentang sifat-sifat dan akhlak yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Di mana setiap hakim Muslim mestilah menjatuhkan hukuman mengikut yang telah ditentukan oleh Allah. Islam sesuai untuk semua manusia d. hukum berkait dengan pemerintahan Negara. Peranan ketua negara Islam ialah melaksanakan syariat dan membimbing manusia untuk melakukannya. malah menyusun hubungan manusia sesame manusia dan hubungan jamaah dengan jamaah lain. kehakiman. atau bukan ahli keluarga. Islam terhindar dari segala bentuk kekurangan b.a. Akhlak Islam mengambil berat soal akhlak. Keadilan dalam Islam adalah memberi hak kepada yang berhak tanpa sebarang kekurangan. 6. Islam telah menjelaskan hukum-hukum berkenaan persoalan negara.

mengetahui tujuan manusia diwujudkan oleh Allah dan kehidupan akhirat yang mengakhiri manusia. Ia juga sesuai untuk semua zaman sama ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau zaman teknologi moden yang canggih ini. c. baring atau bertelentang mengikut kemampuannya. Inqilabiyyah Menegakkan Islam atas keruntuhan jahiliyyah. jiwa. keturunan. Cina. Islam tidak boleh bercampur dengan jahiliyyah. Tahsiniyyat Iaitu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup dengan lebih mulia. Hajiyyat Iaitu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. agama.Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah makrifat dan mengenali hakikat sesuai dengan tepat dan mengetahui sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Waqieyyah Islam adalah mengikut suasana dan tempat. . Islam juga tidak boleh ditempeltempelkan pada system jahiliyyah. Ia lebih mirip kepada unsur kesempurnaan dan kemewahan. Namun manusia hidup tanpa kewujudannya. Melayu. Sesuai sampai ke hari qiamat. Islam sesuai untuk orang Arab. India dan juga bangsabangsa lain di dunia ini. Ia bukan untuk segolongan atau satu bangsa sahaja. dan sebagainya. Perkara-perkara dharuriyyat ini perlu untuk menjaga aqal. Di mana ketiadaannya tidak menjejaskan kehidupan manusia. b. Alamiyyah Alamiyyah bermakna sesuai untuk semua orang dan tempat. dan harta. Begitu juga ketika seseorang Muslim itu sedang sakit maka dia boleh melaksanakannya dalam keadaan duduk. Ia juga sesuai di semua tempat sama ada di Kutub Selatan. Khatulistiwa. Thabat dan Murunah Tetap dari segi prinsip dan hukum tetapi anjal atau fleksibel dari segi perlaksanaannya. Contohnya: Islam mewajibkan menutup aurat tetapi cara perlaksanaannya mengikut tempat dan suasana di mana seseorang Muslim itu berada. Islam meraikan kehendak dan keperluan manusia dalam beberapa perkara seperti: a. Dharuriyyat Iaitu kehidupan manusia tidak akan wujud dengan ketiadaannya. Sebagai contohnya: Solat adalah wajib dan perlaksanaannya boleh dibuat secara jama dan qasar bagi mereka yang bermusafir. Ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang boleh membawa kepada mengenali Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful