PEMAHAMAN NAHDLATUL ULAMA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH Nahdlatul Ulama (NU) dan Ahlussunnah Wal Jamaa'ah (Aswaja) Oleh

: H.jamah Sari.S.PdI.MM ( Katib Syuriyah PCNU Kukar) Kata pengantar Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh NU merupakan organisasi yang didirikan oleh para Ulama dan Kyai yang bertujuan untuk mempertahankan sekaligus melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah,sehingga setiap warga NU dituntut untuk memahami subtansi Nahatul Ulama dan Aswaja Dengan demikian kondisi kita akan semakin mantap menjadi warga NU.dan lebih committed H.jamah Sari.S.PdI.MM ( Katib Syuriyah PCNU Kukar) untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan konsisten saat mengikuti Rapat kerja PC NU Kab.Kukar mempedomani petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Photo: Muhammad rosid saw seraya menjaga tariqab para sahabatnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi pemahaman tentang NU dan aswaja kepada seluruh Pengurus MWC NU ,Ranting ,Lembaga dan Banom serta warga NU melalui Website PCNU Kutai Kartanegara. Al-faqir menyadari bahwa tulisan ini sangat kurang sempurna karenanya bimbingan dan arahan dari tokoh-tokoh NU sangat di harapkan. Harapan al-faqir semoga tulisan ini menjadi Dzakarah Tsaminah fid dunya wal-ahiroh

PENGENALAN NAHDLATUL ULAMA

I.Arti Nahdlatul Ulama Kata "Nahdlatul Ulama" adalah kata majemuk terdiri dua kata yaitu : 1.Nahdlah yang artinya kebangkitan. 2.Ulama yang artinya para ulama atau para kyai Dengan demikian "Nahdlatul Ulama" ialah kebangkitan para ulama atau para kyai

II.Sejarah berdirinya NU KH.Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama besar berasal dari Surabaya baru saja pulang dari belajar di Makkah mendirikan suatu Majlis Munadharah yang dinamakan "Tashwirul Afkar" majlis ini didirikan pada tahun 1914 di Surabaya Jawa timur majelis ini merupakan perkumpulan para Ulama untuk membahas masalah-masalah Syari'at Islam Pada tahun 1916 "Tashwirul afkar" berkembang menjadi Jam'iyah "Nahdlatul Wathan" Jam'iyah ini mendapat pengesahan dari Pemerintah Belanda. Pada tahun 1924 KH.Abdul Wahab Hasbullah mengadakan kursus-kursus agama Islam yang diikuti oleh para pemuda pemudi muslim mereka diberi pemantapan dalam mengikuti madzhab empat.dari kursus ini lahirlah organisasi pemuda Islam yang diberi nama : "Syubbanul Wathan"organisasi ini dipelopori oleh beberapa Kyai antara lain : KH.Abdullah Ubaid.KH.Thohir Bakri. Pada tahun tersebut suasana kota Surabaya sedang dilanda ketegangan ,disatu pihak para tokoh agama islam bersitegang dengan penjajah belanda,dipihak lain para Ulama banyak yang berselisih pendapat masalah agama.Mengingat pentingnya mengusir penjajah dan mempersatukan umat Islam, KH.Abdul Wahab hasbullah mendirikan "Komite Hijaz"dan dari sinilah lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344H.Bisyri Samsoeri dari Denanyar Jombang 4.Abu Nu'aim) Khaslah ketiga: NU sebagai pelembagaan ide ulama NU adalah organisasi yang selalu menjunjung tinggi nasehat . ( HR. Nahdlah Ilmiyah yaitu kebangkitan ilmu pengetahuan 3.Nawawi dari Pasuruan III.yaitu kebangkitan kemajuan pembangunan Khaslah Kedua : NU sebagai pengwal syari'at islam secara murni. Nahdlah Ijtimaiyah.yaitu kebangkitan ahlaqul Karimah 5.KH.yaitu kebangkitan Syari'at Islam 2.yaitu kebangkitan kemasarakatan 8.yaitu kebangkitan perekonomian yang baik 9.mendalami dan menjalankan kekua tan spiritual atau kekuatan bathin melalui amaliyah : Thoriqoh Al-Mu'tabaroh AnNahdliyah sehingga haliyah bathin akan selalu terkontrol oleh dzikir dan dengan berdzikir jiwa akan menjadi tenteram. atau 31 januari 1926.KH.Kholil Bangkalan Madura 9.yaitu kebangkitan persaudaraan 6. Nahdlah Syari'ah.Imam Malikiy.nDoro Mustofa menantu KH.KH. Tokohtokoh yang mendirikan organisasi NU adalah : 1.karena ulama adalah pewaris nabi.yaitu kebangkitan pendidikan 4.karena merut pandangan NU keberhasilan itu terbagi menjadi dua Pertama :behasil dalam mewujudkan madyarakat islam berhaluan ahlussunah Wal-jamaah masyarakat yang adil dan makmur diridloi oleh Alloh SWT .Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang 2.Kepribadian Nahdlatul Ulama Kepribadian Nahdlatul Ulama tercermin dalam 7 khaslah : Khaslah Pertama : NU sebagai perwujudan Tis'u Nahadlat (9 kebangkitan) meliputi : 1. Nahdlah Umraniyah.yaitu kebangkitan untuk tolong menolong 7.Raden Asnawi dari Kudus 6.KH.bimbingan para ulama karenanya NU tidak pernah berjalan tanpa tuntunan para ulama.Imam Syafi'iy dan Imam Hambaliy kenapa demikian karena beliau adalah Ulama besar.Nachrowi dari Malang 8.KH. Nahdlah Khuluqiyah. Nahdlah Akhowiyah. Nahdlah Tarbiyah.sabda Nabi bersabda yang artinya :tiada habis kebaikan umatku selama belajar ilmu dari para Ulama besar mereka.Raden Hambali dari Kudus 7. Syari'at islam yang murni adalah syari'at yang berdasarkan Al-qur an dan Sunnah dan pemahamanya melalui tuntunan madzhab yang empat yaitu:Imam Hanaffiy.yang alim yang sanadnya sampai kepda Rasululloh saw.KH. Nahdlah Iqtishadiyah. Nahdlah Ta'awuniyah. Khaslah keempat: NU sebagai kekuatan spiritual Setiap warga NU diharuskan untuk mempunyai.KH.Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya 3.Ridwan dari Semarang 5.KH.KH.

bersabda: Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan (HR. Khaslah kelima NU sebagai pembawa kemajuan NU selalu mengajak warganya untuk berbuat yang terbaik demi kemaslahatan umat.wawasan kebangsaan.al-Nasai..Kata Assunnah : yang artinya :Ajaran Nabi Muhammad saw yang meliputi : -Sunnah qauliyah : Perkataan Nabi Muhamad.Ibnu Majah) b.Abu Daud.bahwasanya Nabi saw bersabda : Dan sesungguhnya kaum Bani Israil telah terpecah menjadi 72 golongan.Dalil tentang batasan faham Aswaja a. Khaslah ketujuh NU sebagai pembimbing geneasi penerus NU selalu membimbing pemuda pemudinya untuk menjadi generasi yang tangguh ulet dan berahlaqul karimah.Banom.dan lajnah NU. Ahlussunnah Wal Jama'ah I.Pengertian Ahlussunnah wal jama'ah Ahlussunnah Wal jama'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari empat kata yaitu: a.al-Tirmizi.Kata Aljama'ah : yang artinya : Kumpulan atau kelompok sahabat Nabi yang cerdik dan hidup di zaman Nabi.kemampuan untuk memanfaatkan potensi daratan dan lautan secara maksimal 2.Dari sahabat Abdullah Ibnu Umar ra.dalam kiprah nya NU akan selalu memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara demi terwujudnya masyarakat yang mutamaddin 2.lebih husus lagi sahabat empat ( hulafaurrasyidin) yaitu: Abu Bakar Ash Shidiq.Dari sahabat Rasulullah saw.NU akan selalu menjadi pelopor dalam aplikasi Islam Ahlussunah wal Jama'ah.Kedua :berhasil menjadi orang yang selalu mahabbah Illalloh dan Taqorrub Illalloh.dan mampu meneruskan perjuangan para Ulama dengan melaksanakan pembinaan yang kontinew melalui Lembaga.Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali hanya satu golongan saja .Umar bin Khatab. II. Dengan demikian yang dimaksud Ahlussunnah Waljama'ah ialah :golongan pengikut yang senantiasa mengikituti jalan hidup Rasulullah saw dan jalan hidup sahabatnya atau golongan yanmg berpegang teguh pada Sunnah Rasul dan (tariqab)para sahabat.Kemampuan meminit organisasi dengan baik Khalah keenam NU sebagai organisasi perjuangan NU didirikan mempunyai dua wawasan yaitu : 1 .dan Ali bin abi Talib. ada tiga hal sasaran pembinaan kemanusiaan yang dilakukan oleh NU: 1.wawasan keagamaan .Usman bin Affan.saw -Sunnah Fi'liyah : Perbuatan Nabi Muhamad saw -Sunnah Taqririyah : Sikap Nabi Muhamad saw dalam menilai ucapan dan tingkah laku seseorang sahabat c.Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan yang diperolehnya dengan cara yang halal. 3.Kata Ahlun : yang artinya : golongan atau pengikut b.

Ijma' yaitu kesepakatan para sahabat Nabi mengenai suatu hukum.(HR. III.tetapi mewariskan ilmu.beliau dianugerahi otak yang cerdas.Al-hadits c.Qiyas.) Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah Institusi akidah ( kalam) mengikuti institusi yang dicetuskan oleh : Imam Abu Hasan Al-Asy'ariy dan Imam Abu Manshur Al-Maturidiy.yang kita kenal dengan : Mu'taqat lima puluh yaitu : 20 sifat wajib bagi Alloh.yakni Hanafi. Lahir di Kufah tahun 80 H/661 M dan wafat tahun 150 H/690 M . 20 sifat mustahil bagi Alloh dan 1 sifat jais bagi Alloh. Imam Abu Hanifah Pendiri Madzha Hanafi Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah AnNu'man bin Tsabit.Dasar Hukum Dasar-dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan hukum ialah : a.sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun uang dirham. 4 sifat wajib bagi Rasul.al-Tabrani ). ( 2.Abu Dawud) Para Imam Madzhab dan keistemewaanya A . Diantara Karamahnya ialah : . d.Ajaran Ahlussunnah Wal-jama'ah ( 1 ).Rasulullah saw bersumpah: Demi dzat yang menguasai jiwa Muhammad sungguh umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan .alim ahli ibadah dan zuhud.yaitu : Menyamakan hukum suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah lain yang sudah diketahui hukunya. 4 sifat mustahil bagi Rasul dan 1 sifat jaiz bagi Rasul Sayid Murtadlo dalam kitabnya Ittihadi Sadatil Muttaqin syarah kitab Ihya mnjelaskan yang artinya : Apabila sikatakan Ahlussunnah Wal Jama'ah itu yang dimaksud adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ariy dan Abu Manshur Al-Maturidiy ( 3.Maka yang satu golongan masuk sorga.Maliki. Dalam hal ini Nabi bersabda : Artinya : Dan sesungguhnya para Ulama adalah pewaris para Nabi .AlTirmizi) c.Syafi'I dan Hambali.sedang kan yang 72 golongan masuk neraka. -Ijma' Sahabiy Ijma'yang terjadi diantara para sahabat Nabi -Ijma'usy Syaikhon : Ijma' yang terjadi antara Khalifah Abu Bakar dan Umar.Al-quran b.maka telah mendapat bagian yang banyak dan sempurna (HR.barang siapa mengambil ilimu warisan itu .) Fiqh Ahlussah Waljama'ah Dalam memahami Islam dan menafsirkan dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits mengikuti tuntunan empat madzhab besar dalam fiqh Islam .para sahabat bertanya: Siapakah yang satu golongan itu ya Rasulullah? Jawabnya: itu lah golongan yang senantiasa mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku.Seorang sahabat bertanya: siapakah golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah?jawabnya: yaitu golongan Ahlussunnah Wal-Jamaah ( HR.karena diantara keduanya terdapat kesamaan illah yang menjadi dasar penentuan hukum. Macam-macam Ijma': -Ijma'Qath'i/ Ijma' Bayaniy/ Ijma' Qauli : Ijma' yang dilakukan dengan perkataan Atau tulisan -Ijma' Dhanniy atau Ijma' Sukuti : Ijma'yang dilakukan dengan diam diri.

Imam Shihab Al Qaisiy .karanganya banyak sekali yang terkenal adalah Al Um terdiri 2113 halaman dan ArRisalah terdiri 670 halaman.93 H/616M Wafat pada th.kemudian kembali ke Makkah.Imam Abdul Hasan Al Juhriy C.perutku tidak pernah kenyang sebab hal itu akan mengakibatkan malas berbuat.Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran.sehingga shalat Isya dan subuh dengan satu kali wudu.Imam Abu Muhammad Az Zaila'ily B.sepertiga untuk salat dan sepertiganya untuk istirahat. Imam Muhammad bin Idris pendiri Madzhab Syafi'i Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy -syafi'iy.Jas-shah .dari Makkah ke Madinah terus ke Bagdad dan diam disana 2 tahun.menyusun kitab Hadits Al Muwatha' sebuah kitab yang menjadi pegangan seluruh umat Islam.Beliau amat alim.muridnya menerangkan bahwa Imam Syafi'I membagi waktu malam menjadi tiga bagian. Beliau dikenal sebagai perintis ilmu usul fiqh. Imam Malik.Berusia dua tahun oleh sang ibu dibawa pindah ke kampung halaman ayahandanya di Makkah..sehingga menjdi Ulama besar di Madinah pada waktu itu.hati menjadi keras. 197 H/ 795 M di Mesir. .umur 10tahun telah hafal kitab Hadits Al Muwatha karangan Imam Malik. Beliau sendiri pernah menyatakan :selama 16 tahun..dan kecerdasan hilang.Setiap hari menghatamkan Al-Quran satu kali. Dalam pengembaraan studinya . Imam Ahmad bin Hambal .suka tidur enggan beribadah.dimana semuanya itu terbaca dalam salat.dll Beliau terkenal Ulama ahli Hadits.Imam Abu Yusuf Al-Anshariy . .lahir di Madinah th.pergi lagi ke Bagdad beberapa lama kemudian menetap di Mesir sampai wafat.Selama 30 tahun setiap malam menghatamkan Al-Quran.Imam Abdul Wahab Al Bagdadiy . Para Ulama yang mendukung madzhabnya antara lain : .Abu Bakar Ahmad Al.Lahir di Gezet tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada th.Imam Isa bin Bin Dinar Andalus/Spanyol .dan kealimanya diakui Imam Abu Hanifah Selama bertahun-tahu beliau sering bermimpi bertemu Rasulullah.dan dalam usia 15tahun menjadi mufti ( ulama ahli fatwa).pendiri Madzhab Maliki Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik. Para Ulama yang mengikuti Madzhabnya antara lain : . Nafi'Imam Abu Syihab Az Zuhri.dan 60kali dalam bulan Ramadhan. Beliau benar-benar meresapi isi kadungan Al-Quran sehingga setiap membaca nya sering meneteskan airmata.Selama 40 tahun tidak pernah tidur malam. Sebagai pedagang kain di Kufah terkenal dengan kejujuranya. Beliau berguru dengan Ulama besar antara lain :Imam Abdur-rahman bin Hurmuz. sepertiga untuk ilmu. 204 H/821 M.Imam Zufar bin Hudzail Al-Kufie .beliau sejak kecil sudah menjadi yatim.

K.lebih wara.Imam Al Atsrom Abu Bakar Al Khurasaniy .Said Aqil Siroj Tasawuf sebagai kritik sosial 2009 .Ab.H.lahir di MarWaztah. beliau Ulama besar ahli Hadits dan wara'.terdiri dari beberapa jilid.Imam Abu Bakar An Nasabuiy .Imam Taqiyyudin As-subkiy .Ma'arif NU Yogyakarta.Imam Ibnu Hajar Al Haitami D.i pernah menyatakan Kepergianku dari Bagdad ini tidak meninggalkan disana orang lebih alim .164 H/704 M.Imam Ahmad bin Hambal. Adapun para Ulama pengikut Madzhabnya antara lain : .K.setiap hari menghatamkan Al-Quran.Imam Syafi.1981 4.Abdul Rahman Al-Banjariy "Kifayatul Mubtadiin" 1981 2.Ahlussunnah Wal Jama'ah jilid I.Imam Abul Hasan Al Mawardiy .MA.dalam beribadah dan dalam berahlaq.Noer Iskandar Al-Barsany. Abu Yazid Al Bustami dengan demikian setiap Muslim yang mempunyai faham Aswaja harus Mengaplikasikan secara konferhensif sehingga menjadi muslim yang baik dalm beraqidah.241 H/781 M.Imam Abu Ishaq Asy Syairaziy .Ulama yang mengikuti Madzhabnya antara lain : .dan lebih zuhud selain Imam Ahmad.Aktualisasi Paham Aswaja.Syeh Junaidi Al Bagdadi.hijaz dan Yaman.Kitab karangan yang masyhur adalah kitab himpunan Hadits bernama Musnad Ahmad.Ghoni Asykur. 5.Imam Ahmad bin Muhammad Al Khurasaniy . Daftar Pustaka: 1.Imam Gazaliy pengarang Kitab Ihya'Ulumuddin .belajar dengan Ulama-ulama di Irak. dan wafat th.Imam Abdul 'Aziz bin Ja'far (4) Bidang Tasawuf ( Ahlaq ) Adapun lingkup kempat dalam faham Aswaja mengikuti wacana Ahlaq (tasawuf) yang kembangkan oleh Imam Al Gazaliy.Pada usia 32 tahun menjadi murid Imam Syafi'iy selama 2 tahun untuk mempelajari ilmu Fiqh dan UshulFiqh.Imam Zakariya Al Anshariy .DR.Imam Abu Ibrahum Al Mishriy .Syiriya.KE-NU-AN .Beliau tidak pernah tidur pada malam hari sejak masih muda. Beliau seorang Ulama ahli Hadits.1980.Imam Abdul Malik Al Juwainiy terkenal dengan Imamul Haramain .H. Imam Amad bin Hambal pendiri Madzhab Hambaliy Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal Al Marwaziy.LP.DR. 2001 3.H.Imam Abu Ja'far Ath-Thabaritiy.pendiri Madzhab Hambaliy .Imam Muhyidin An Nawawiy .pengarang Tafsir At Thabariy .