PEMAHAMAN NAHDLATUL ULAMA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMAA'AH Nahdlatul Ulama (NU) dan Ahlussunnah Wal Jamaa'ah (Aswaja) Oleh

: H.jamah Sari.S.PdI.MM ( Katib Syuriyah PCNU Kukar) Kata pengantar Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh NU merupakan organisasi yang didirikan oleh para Ulama dan Kyai yang bertujuan untuk mempertahankan sekaligus melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah,sehingga setiap warga NU dituntut untuk memahami subtansi Nahatul Ulama dan Aswaja Dengan demikian kondisi kita akan semakin mantap menjadi warga NU.dan lebih committed H.jamah Sari.S.PdI.MM ( Katib Syuriyah PCNU Kukar) untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dengan konsisten saat mengikuti Rapat kerja PC NU Kab.Kukar mempedomani petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul Photo: Muhammad rosid saw seraya menjaga tariqab para sahabatnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi pemahaman tentang NU dan aswaja kepada seluruh Pengurus MWC NU ,Ranting ,Lembaga dan Banom serta warga NU melalui Website PCNU Kutai Kartanegara. Al-faqir menyadari bahwa tulisan ini sangat kurang sempurna karenanya bimbingan dan arahan dari tokoh-tokoh NU sangat di harapkan. Harapan al-faqir semoga tulisan ini menjadi Dzakarah Tsaminah fid dunya wal-ahiroh

PENGENALAN NAHDLATUL ULAMA

I.Arti Nahdlatul Ulama Kata "Nahdlatul Ulama" adalah kata majemuk terdiri dua kata yaitu : 1.Nahdlah yang artinya kebangkitan. 2.Ulama yang artinya para ulama atau para kyai Dengan demikian "Nahdlatul Ulama" ialah kebangkitan para ulama atau para kyai

II.Sejarah berdirinya NU KH.Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama besar berasal dari Surabaya baru saja pulang dari belajar di Makkah mendirikan suatu Majlis Munadharah yang dinamakan "Tashwirul Afkar" majlis ini didirikan pada tahun 1914 di Surabaya Jawa timur majelis ini merupakan perkumpulan para Ulama untuk membahas masalah-masalah Syari'at Islam Pada tahun 1916 "Tashwirul afkar" berkembang menjadi Jam'iyah "Nahdlatul Wathan" Jam'iyah ini mendapat pengesahan dari Pemerintah Belanda. Pada tahun 1924 KH.Abdul Wahab Hasbullah mengadakan kursus-kursus agama Islam yang diikuti oleh para pemuda pemudi muslim mereka diberi pemantapan dalam mengikuti madzhab empat.dari kursus ini lahirlah organisasi pemuda Islam yang diberi nama : "Syubbanul Wathan"organisasi ini dipelopori oleh beberapa Kyai antara lain : KH.Abdullah Ubaid.KH.Thohir Bakri. Pada tahun tersebut suasana kota Surabaya sedang dilanda ketegangan ,disatu pihak para tokoh agama islam bersitegang dengan penjajah belanda,dipihak lain para Ulama banyak yang berselisih pendapat masalah agama.Mengingat pentingnya mengusir penjajah dan mempersatukan umat Islam, KH.Abdul Wahab hasbullah mendirikan "Komite Hijaz"dan dari sinilah lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama

Khaslah keempat: NU sebagai kekuatan spiritual Setiap warga NU diharuskan untuk mempunyai.Ridwan dari Semarang 5.yaitu kebangkitan kemajuan pembangunan Khaslah Kedua : NU sebagai pengwal syari'at islam secara murni.Nawawi dari Pasuruan III.Kholil Bangkalan Madura 9.yaitu kebangkitan Syari'at Islam 2.Imam Syafi'iy dan Imam Hambaliy kenapa demikian karena beliau adalah Ulama besar.yaitu kebangkitan pendidikan 4. Nahdlah Tarbiyah.KH.Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya 3.Kepribadian Nahdlatul Ulama Kepribadian Nahdlatul Ulama tercermin dalam 7 khaslah : Khaslah Pertama : NU sebagai perwujudan Tis'u Nahadlat (9 kebangkitan) meliputi : 1.Bisyri Samsoeri dari Denanyar Jombang 4.bimbingan para ulama karenanya NU tidak pernah berjalan tanpa tuntunan para ulama.KH. Nahdlah Ilmiyah yaitu kebangkitan ilmu pengetahuan 3. Tokohtokoh yang mendirikan organisasi NU adalah : 1. Nahdlah Khuluqiyah.Nahdlatul Ulama lahir di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344H.yang alim yang sanadnya sampai kepda Rasululloh saw.Abu Nu'aim) Khaslah ketiga: NU sebagai pelembagaan ide ulama NU adalah organisasi yang selalu menjunjung tinggi nasehat .KH. ( HR.yaitu kebangkitan kemasarakatan 8.sabda Nabi bersabda yang artinya :tiada habis kebaikan umatku selama belajar ilmu dari para Ulama besar mereka.Raden Hambali dari Kudus 7. Nahdlah Umraniyah. Nahdlah Akhowiyah.yaitu kebangkitan ahlaqul Karimah 5. Nahdlah Ijtimaiyah.yaitu kebangkitan perekonomian yang baik 9.mendalami dan menjalankan kekua tan spiritual atau kekuatan bathin melalui amaliyah : Thoriqoh Al-Mu'tabaroh AnNahdliyah sehingga haliyah bathin akan selalu terkontrol oleh dzikir dan dengan berdzikir jiwa akan menjadi tenteram. Syari'at islam yang murni adalah syari'at yang berdasarkan Al-qur an dan Sunnah dan pemahamanya melalui tuntunan madzhab yang empat yaitu:Imam Hanaffiy.yaitu kebangkitan persaudaraan 6.KH.Nachrowi dari Malang 8.Imam Malikiy.yaitu kebangkitan untuk tolong menolong 7.nDoro Mustofa menantu KH.Raden Asnawi dari Kudus 6.KH.karena ulama adalah pewaris nabi. Nahdlah Iqtishadiyah. Nahdlah Ta'awuniyah.KH. atau 31 januari 1926.KH.Hasyim Asy'ari dari Tebuireng Jombang 2.KH.KH.karena merut pandangan NU keberhasilan itu terbagi menjadi dua Pertama :behasil dalam mewujudkan madyarakat islam berhaluan ahlussunah Wal-jamaah masyarakat yang adil dan makmur diridloi oleh Alloh SWT . Nahdlah Syari'ah.

wawasan keagamaan .lebih husus lagi sahabat empat ( hulafaurrasyidin) yaitu: Abu Bakar Ash Shidiq.dan mampu meneruskan perjuangan para Ulama dengan melaksanakan pembinaan yang kontinew melalui Lembaga. ada tiga hal sasaran pembinaan kemanusiaan yang dilakukan oleh NU: 1.bahwasanya Nabi saw bersabda : Dan sesungguhnya kaum Bani Israil telah terpecah menjadi 72 golongan.Kata Ahlun : yang artinya : golongan atau pengikut b.Kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga terpenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan yang diperolehnya dengan cara yang halal. Ahlussunnah Wal Jama'ah I.Usman bin Affan.al-Nasai.Dari sahabat Abdullah Ibnu Umar ra. 3.al-Tirmizi. II.Kedua :berhasil menjadi orang yang selalu mahabbah Illalloh dan Taqorrub Illalloh.Kata Aljama'ah : yang artinya : Kumpulan atau kelompok sahabat Nabi yang cerdik dan hidup di zaman Nabi.Banom.Kata Assunnah : yang artinya :Ajaran Nabi Muhammad saw yang meliputi : -Sunnah qauliyah : Perkataan Nabi Muhamad.kemampuan untuk memanfaatkan potensi daratan dan lautan secara maksimal 2. Khaslah ketujuh NU sebagai pembimbing geneasi penerus NU selalu membimbing pemuda pemudinya untuk menjadi generasi yang tangguh ulet dan berahlaqul karimah.dan Ali bin abi Talib.saw -Sunnah Fi'liyah : Perbuatan Nabi Muhamad saw -Sunnah Taqririyah : Sikap Nabi Muhamad saw dalam menilai ucapan dan tingkah laku seseorang sahabat c. Khaslah kelima NU sebagai pembawa kemajuan NU selalu mengajak warganya untuk berbuat yang terbaik demi kemaslahatan umat.Dalil tentang batasan faham Aswaja a.dalam kiprah nya NU akan selalu memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara demi terwujudnya masyarakat yang mutamaddin 2. Dengan demikian yang dimaksud Ahlussunnah Waljama'ah ialah :golongan pengikut yang senantiasa mengikituti jalan hidup Rasulullah saw dan jalan hidup sahabatnya atau golongan yanmg berpegang teguh pada Sunnah Rasul dan (tariqab)para sahabat.wawasan kebangsaan.Ibnu Majah) b.NU akan selalu menjadi pelopor dalam aplikasi Islam Ahlussunah wal Jama'ah..dan lajnah NU.Sementara umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali hanya satu golongan saja .bersabda: Umat Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan (HR.Abu Daud.Kemampuan meminit organisasi dengan baik Khalah keenam NU sebagai organisasi perjuangan NU didirikan mempunyai dua wawasan yaitu : 1 .Pengertian Ahlussunnah wal jama'ah Ahlussunnah Wal jama'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari empat kata yaitu: a.Umar bin Khatab.Dari sahabat Rasulullah saw.

Macam-macam Ijma': -Ijma'Qath'i/ Ijma' Bayaniy/ Ijma' Qauli : Ijma' yang dilakukan dengan perkataan Atau tulisan -Ijma' Dhanniy atau Ijma' Sukuti : Ijma'yang dilakukan dengan diam diri.karena diantara keduanya terdapat kesamaan illah yang menjadi dasar penentuan hukum.tetapi mewariskan ilmu.sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar maupun uang dirham. 4 sifat mustahil bagi Rasul dan 1 sifat jaiz bagi Rasul Sayid Murtadlo dalam kitabnya Ittihadi Sadatil Muttaqin syarah kitab Ihya mnjelaskan yang artinya : Apabila sikatakan Ahlussunnah Wal Jama'ah itu yang dimaksud adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ariy dan Abu Manshur Al-Maturidiy ( 3.Ajaran Ahlussunnah Wal-jama'ah ( 1 ).sedang kan yang 72 golongan masuk neraka.maka telah mendapat bagian yang banyak dan sempurna (HR.Seorang sahabat bertanya: siapakah golongan yang masuk surga itu ya Rasulullah?jawabnya: yaitu golongan Ahlussunnah Wal-Jamaah ( HR. 20 sifat mustahil bagi Alloh dan 1 sifat jais bagi Alloh. III.AlTirmizi) c.Syafi'I dan Hambali. Imam Abu Hanifah Pendiri Madzha Hanafi Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah AnNu'man bin Tsabit.barang siapa mengambil ilimu warisan itu . -Ijma' Sahabiy Ijma'yang terjadi diantara para sahabat Nabi -Ijma'usy Syaikhon : Ijma' yang terjadi antara Khalifah Abu Bakar dan Umar. d.Dasar Hukum Dasar-dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan hukum ialah : a.Al-hadits c.beliau dianugerahi otak yang cerdas.al-Tabrani ). ( 2. Lahir di Kufah tahun 80 H/661 M dan wafat tahun 150 H/690 M .yaitu : Menyamakan hukum suatu masalah yang belum diketahui hukumnya dengan masalah lain yang sudah diketahui hukunya.) Fiqh Ahlussah Waljama'ah Dalam memahami Islam dan menafsirkan dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Hadits mengikuti tuntunan empat madzhab besar dalam fiqh Islam . Dalam hal ini Nabi bersabda : Artinya : Dan sesungguhnya para Ulama adalah pewaris para Nabi . 4 sifat wajib bagi Rasul.Maka yang satu golongan masuk sorga.Abu Dawud) Para Imam Madzhab dan keistemewaanya A .Al-quran b. Diantara Karamahnya ialah : .) Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah Institusi akidah ( kalam) mengikuti institusi yang dicetuskan oleh : Imam Abu Hasan Al-Asy'ariy dan Imam Abu Manshur Al-Maturidiy.Rasulullah saw bersumpah: Demi dzat yang menguasai jiwa Muhammad sungguh umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan .yang kita kenal dengan : Mu'taqat lima puluh yaitu : 20 sifat wajib bagi Alloh.alim ahli ibadah dan zuhud.Maliki.yakni Hanafi.para sahabat bertanya: Siapakah yang satu golongan itu ya Rasulullah? Jawabnya: itu lah golongan yang senantiasa mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku.Ijma' yaitu kesepakatan para sahabat Nabi mengenai suatu hukum.(HR.Qiyas.

umur 10tahun telah hafal kitab Hadits Al Muwatha karangan Imam Malik. Beliau berguru dengan Ulama besar antara lain :Imam Abdur-rahman bin Hurmuz.Imam Abu Yusuf Al-Anshariy .dan dalam usia 15tahun menjadi mufti ( ulama ahli fatwa). Para Ulama yang mendukung madzhabnya antara lain : .dan kecerdasan hilang..Imam Abdul Hasan Al Juhriy C.Imam Abu Muhammad Az Zaila'ily B.beliau sejak kecil sudah menjadi yatim. Para Ulama yang mengikuti Madzhabnya antara lain : .Imam Shihab Al Qaisiy .Jas-shah . .Setiap hari menghatamkan Al-Quran satu kali.Berusia dua tahun oleh sang ibu dibawa pindah ke kampung halaman ayahandanya di Makkah.dll Beliau terkenal Ulama ahli Hadits. sepertiga untuk ilmu.kemudian kembali ke Makkah. Dalam pengembaraan studinya . Imam Muhammad bin Idris pendiri Madzhab Syafi'i Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy -syafi'iy.. Imam Malik.pergi lagi ke Bagdad beberapa lama kemudian menetap di Mesir sampai wafat. .dan 60kali dalam bulan Ramadhan.Selama 30 tahun setiap malam menghatamkan Al-Quran.dari Makkah ke Madinah terus ke Bagdad dan diam disana 2 tahun.Imam Isa bin Bin Dinar Andalus/Spanyol .Imam Zufar bin Hudzail Al-Kufie .sehingga menjdi Ulama besar di Madinah pada waktu itu. 204 H/821 M. Beliau sendiri pernah menyatakan :selama 16 tahun.Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau dikenal sebagai perintis ilmu usul fiqh.93 H/616M Wafat pada th.menyusun kitab Hadits Al Muwatha' sebuah kitab yang menjadi pegangan seluruh umat Islam.Abu Bakar Ahmad Al.Beliau amat alim. Sebagai pedagang kain di Kufah terkenal dengan kejujuranya.sepertiga untuk salat dan sepertiganya untuk istirahat.Selama 40 tahun tidak pernah tidur malam.dimana semuanya itu terbaca dalam salat.perutku tidak pernah kenyang sebab hal itu akan mengakibatkan malas berbuat.pendiri Madzhab Maliki Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik.muridnya menerangkan bahwa Imam Syafi'I membagi waktu malam menjadi tiga bagian.lahir di Madinah th.Imam Abdul Wahab Al Bagdadiy . Imam Ahmad bin Hambal .hati menjadi keras.suka tidur enggan beribadah.sehingga shalat Isya dan subuh dengan satu kali wudu.dan kealimanya diakui Imam Abu Hanifah Selama bertahun-tahu beliau sering bermimpi bertemu Rasulullah. 197 H/ 795 M di Mesir.karanganya banyak sekali yang terkenal adalah Al Um terdiri 2113 halaman dan ArRisalah terdiri 670 halaman.Lahir di Gezet tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada th. Beliau benar-benar meresapi isi kadungan Al-Quran sehingga setiap membaca nya sering meneteskan airmata. Nafi'Imam Abu Syihab Az Zuhri.

dalam beribadah dan dalam berahlaq.K.Ahlussunnah Wal Jama'ah jilid I. 5.Imam Ibnu Hajar Al Haitami D.Said Aqil Siroj Tasawuf sebagai kritik sosial 2009 .i pernah menyatakan Kepergianku dari Bagdad ini tidak meninggalkan disana orang lebih alim .hijaz dan Yaman.Kitab karangan yang masyhur adalah kitab himpunan Hadits bernama Musnad Ahmad.Imam Ahmad bin Hambal.lebih wara.241 H/781 M.Imam Abul Hasan Al Mawardiy .Imam Al Atsrom Abu Bakar Al Khurasaniy .1981 4.Beliau tidak pernah tidur pada malam hari sejak masih muda.Ab.lahir di MarWaztah.Imam Taqiyyudin As-subkiy .MA.Imam Gazaliy pengarang Kitab Ihya'Ulumuddin .Imam Abdul Malik Al Juwainiy terkenal dengan Imamul Haramain . Adapun para Ulama pengikut Madzhabnya antara lain : .Ulama yang mengikuti Madzhabnya antara lain : .Pada usia 32 tahun menjadi murid Imam Syafi'iy selama 2 tahun untuk mempelajari ilmu Fiqh dan UshulFiqh.pendiri Madzhab Hambaliy .164 H/704 M.pengarang Tafsir At Thabariy .Syiriya.Imam Syafi.DR.setiap hari menghatamkan Al-Quran.Imam Abu Bakar An Nasabuiy .Imam Abdul 'Aziz bin Ja'far (4) Bidang Tasawuf ( Ahlaq ) Adapun lingkup kempat dalam faham Aswaja mengikuti wacana Ahlaq (tasawuf) yang kembangkan oleh Imam Al Gazaliy. Abu Yazid Al Bustami dengan demikian setiap Muslim yang mempunyai faham Aswaja harus Mengaplikasikan secara konferhensif sehingga menjadi muslim yang baik dalm beraqidah.DR.KE-NU-AN .H.Syeh Junaidi Al Bagdadi.Ma'arif NU Yogyakarta.Imam Abu Ibrahum Al Mishriy .Imam Zakariya Al Anshariy . dan wafat th.Imam Muhyidin An Nawawiy .LP.Aktualisasi Paham Aswaja.Abdul Rahman Al-Banjariy "Kifayatul Mubtadiin" 1981 2.Imam Ahmad bin Muhammad Al Khurasaniy . beliau Ulama besar ahli Hadits dan wara'. Daftar Pustaka: 1.H.dan lebih zuhud selain Imam Ahmad. 2001 3.Imam Abu Ja'far Ath-Thabaritiy.Ghoni Asykur.terdiri dari beberapa jilid.Noer Iskandar Al-Barsany.belajar dengan Ulama-ulama di Irak. Imam Amad bin Hambal pendiri Madzhab Hambaliy Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal Al Marwaziy.H.Imam Abu Ishaq Asy Syairaziy .K.1980. Beliau seorang Ulama ahli Hadits.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful