P. 1
75848f90a4799eecde8d13f196ff056a

75848f90a4799eecde8d13f196ff056a

|Views: 157|Likes:
Published by Mrb Mrb
aa
aa

More info:

Published by: Mrb Mrb on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2014

pdf

text

original

KEEPING THE LIGHTS ON

A N D A L I H AT

www.tnb.com.my

Tenaga Nasional Berhad No. 129, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur Tel: 603 2180 4582 Faks: 603 2180 4589 e-mel: cosec@tnb.com.my

Laporan Tahunan 2012 Tenaga Nasional Berhad
200866-W

laporan tahunan 2012

KAMI LIHAT...

KOMITMEN KAMI KEPADA NEGARA
Apa yang anda lihat hanyalah sebahagian kecil daripada gambaran keseluruhan. Peranan kami adalah untuk menyediakan bekalan elektrik dengan kos berpatutan, berdayaharap, cekap dan menyeluruh kepada jutaan rakyat Malaysia. Bermula dengan membekalkan tenaga kepada pusat pentadbiran negara hinggalah kepada menerangi kediaman dan memperkasakan semua sektor ekonomi, kami membantu meningkatkan kualiti kehidupan di negara kita dan telah sekian lama memacu kemajuan negara. Sesungguhnya peranan TNB menjangkau lebih daripada sekadar menerangi kediaman dan jalan raya. Kami komited dalam memastikan supaya setiap warga Malaysia dapat menikmati manfaat tenaga elektrik setiap hari dan sepanjang tahun. Sebab itulah kami terus berusaha memenuhi mandat kami iaitu Keeping the Lights On.

K E E P I N G

T H E

LIGHTS ON

UNTUK MENJADI DI ANTARA BADAN KORPORAT YANG TERUNGGUL DI DUNIA DALAM BISNES TENAGA DAN YANG BERKAITAN KAMI BERILTIZAM UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PRODUK DAN PERKHIDMATAN

DI DALAM

apa

VISI

4 7 9 10 11 14 15 16 22 33 34 35 36

Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 Lampiran I Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 Kalendar Kewangan Perhubungan Pelabur Prestasi Saham Fakta Sepintas Lalu Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Sorotan Utama Sorotan Kewangan Penting Sorotan Lima Tahun Kewangan Kumpulan Rumusan Lima Tahun Pertumbuhan Kumpulan

MISI

KEEPING THE LIGHTS ON

Rangka Kerja Korporat

Ulasan Operasi
135 Perniagaan Teras 136 Penjanaan 142 Penghantaran 146 Pembahagian 153 Perniagaan Bukan Teras 154 Bisnes Baru & Projek Utama 160 Kewangan Kumpulan 163 Perancangan 168 Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat 175 Perolehan Perkhidmatan Lain 179 Sabah Electricity Sdn. Bhd. 184 Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) 186 Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) 188 Grid Nasional

1 2 3 4

40 42 44 46 47 51 54 56 62

Mengenai Kami Maklumat Korporat Struktur Korporat Kumpulan Struktur Organisasi Anugerah & Pengiktirafan Anugerah Utama Terdahulu Sorotan Media Kalendar Peristiwa Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun

5

Ulasan Prestasi
72 73 74 75 76 77 78 Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan Prestasi Kewangan Kumpulan Suku Tahun Penyata Nilai Tambah Pembahagian Nilai Tambah Hasil Teras TK2012 Statistik Operasi Ulasan Kewangan Kumpulan

Inisiatif Penting
192 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang 196 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes 200 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 202 Komitmen Terhadap Alam Sekitar 206 Tanggungjawab Sosial Korporat

Kepimpinan
82 84 90 91 92 94 Ahli-ahli Lembaga Pengarah Profil Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan – JTK Jawatankuasa Pembekalan Tenaga – JPT Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK Profil Pengurusan

6 7

Penyata Kewangan
217 Penyata Kewangan

Kebertanggungjawaban
102 Penyata Tadbir Urus Korporat 116 Penyata Kawalan Dalaman 120 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 123 Penyata Fungsi Audit Dalaman 125 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 129 Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM)

Maklumat Lain
368 Analisis Pegangan-pegangan Saham 371 Nilai Buku Bersih Tanah & Bangunan 372 Direktori Kumpulan Borang Proksi

Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

4

Notis Mesyuarat Agung Tahunan keDENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke Dua Puluh Dua (“MAT ke-22”) Tenaga Nasional Berhad (“TNB”) akan diadakan pada hari Selasa, 18 Disember 2012, pada jam 10.00 pagi di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan TNB, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur bagi tujuan melaksanakan urusanurusan seperti berikut:
SEBAGAI URUSAN BIASA: 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit bersama-sama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 1 Untuk meluluskan pengisytiharan dividen (single-tier) akhir sebanyak 15.0 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 2 Untuk meluluskan pembayaran elaun Pengarah berjumlah RM1,140,000.00 bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 3 Untuk memilih semula Pengarahpengarah berikut yang bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat: (i) Dato’ Fuad bin Jaafar Resolusi Biasa 4

22
5. 6.

(ii)

Dato’ Abd Manaf bin Hashim Resolusi Biasa 5

8.

(iii) Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Resolusi Biasa 6 Untuk melantik semula Pengarahpengarah berikut yang bersara menurut Seksyen 129(6) kepada Akta Syarikat, 1965 (“Akta”) untuk terus memegang jawatan sebagai Pengarah sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan (“MAT”) yang akan datang: (i) (ii) Tan Sri Leo Moggie Resolusi Biasa 7 Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Resolusi Biasa 8 9.

Cadangan penawaran dan pemberian opsyen kepada Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd. “BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, menawar dan memberi kepada Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd, Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif, opsyen menurut ESOS II untuk melanggan sehingga 1,200,000 Saham TNB tertakluk sentiasa kepada termaterma, syarat-syarat dan/atau apa-apa pelarasan yang mungkin dibuat di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil ESOS II yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003.” Resolusi Biasa 11 Cadangan untuk memperbaharui kuasa bagi pembelian saham sendiri oleh Syarikat. “BAHAWA tertakluk kepada peruntukan Akta, Tatacara dan Tataurus Syarikat, Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“MMLR”) dan semua undang-undang yang terpakai, garis panduan-garis panduan dan peraturan-peraturan berkaitan yang berkuatkuasa pada masa ini atau dipinda dari semasa ke semasa, serta kelulusan semua pihak berkuasa yang berkaitan, dengan ini Syarikat diberi kuasa untuk membeli sejumlah saham biasa bernilai RM1.00 sesaham di dalam modal terbitan dan modal saham berbayar Syarikat melalui Bursa Malaysia Securities Berhad (“BMSB”) menurut terma-terma dan syarat-syarat di mana menurut pertimbangan Pengarah-pengarah Syarikat (“Lembaga Pengarah”) adalah wajar dan perlu untuk kepentingan Syarikat, dengan syarat bahawa: (a) bilangan agregat saham yang dibeli menurut resolusi ini tidak melebihi 10% daripada jumlah modal terbitan dan modal saham berbayar Syarikat (“Cadangan Pembelian Balik Saham”);
Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers, yang bersetuju untuk dilantik sebagai Juruaudit Syarikat dan berkhidmat sehingga berakhirnya MAT yang akan datang dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. Resolusi Biasa 9

2.

SEBAGAI URUSAN KHAS: Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi seperti berikut: 7. Kuasa khusus bagi Pengarah-pengarah menerbitkan saham menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (“ESOS II”). “BAHAWA menurut ESOS II seperti yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Luar Biasa (“MAL”) Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Pengarah-pengarah untuk menerbitkan saham biasa Syarikat pada bila-bila masa selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat Skim tersebut.” Resolusi Biasa 10

3.

4.

KEEPING THE LIGHTS ON

5

Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22

(b)

jumlah maksimum dana yang akan digunakan bagi tujuan Cadangan Pembelian Balik Saham hendaklah tidak melebihi agregat untung tertahan dan/atau akaun premium saham yang telah diperuntukkan oleh Syarikat pada masa pembelian bagi Cadangan Pembelian Balik Saham tersebut; kuasa yang diberi di bawah resolusi ini akan bermula dengan serta-merta berikutan daripada kelulusan resolusi ini dan akan terus berkuatkuasa sehingga: (i) berakhirnya MAT Syarikat yang akan datang di mana kuasa itu akan luput melainkan ianya diperbaharui, sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syaratsyarat, melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung; tamat tempoh yang ditetapkan oleh undangundang bagi mengadakan MAT yang akan datang;

(c)

“DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk mengambil tindakan tertentu bagi menyempurnakan Cadangan Pembelian Balik Saham dengan berkuasa penuh untuk meluluskan apa-apa syarat, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan dan/atau mengambil tindakan atau melakukan perkara-perkara yang menurut pertimbangan Lembaga Pengarah difikirkan wajar dan perlu untuk kepentingan terbaik Syarikat.” Resolusi Biasa 12 10. Cadangan Pindaan-pindaan kepada Tataurus Syarikat. “BAHAWA tertakluk kepada kelulusan mana-mana pihak berkaitan, jika diperlukan, Tataurus Syarikat diubah, dipinda, ditambah dan/atau dimansuhkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, di dalam bentuk dan cara sebagaimana yang dinyatakan di dalam Lampiran I kepada Laporan Tahunan 2012 (“Cadangan Pindaan”). DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk melakukan semua tindakan, langkah-langkah dan apa-apa yang difikirkan perlu dan/atau wajar bagi menyempurnakan Cadangan Pindaan dengan berkuasa penuh untuk meluluskan apa-apa syarat, pengubahsuaian dan/atau pindaan yang mungkin diperlukan oleh manamana pihak bagi menyempurnakan Cadangan Pindaan.” Resolusi Khas 1 11. Untuk melaksanakan mana-mana urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diberi seperti yang termaktub di dalam Akta. SELANJUTNYA DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA bagi tujuan menentukan Ahli yang layak untuk menghadiri MAT ke-22, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. (“Bursa Depository”) untuk

mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung (“ROD”) setakat 11 Disember 2012 menurut Artikel 87(B)(1) kepada Tataurus Syarikat dan Seksyen 34(1) Akta Industri Sekuriti (“Depositori Pusat”) 1991 (“SICDA”). Hanya pendeposit yang mana namanya tercatat di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik proksi-proksi bagi menghadiri dan/atau mengundi bagi pihaknya.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN AKHIR DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Ahliahli di MAT ke-22 yang akan diadakan pada 18 Disember 2012, dividen (singletier) akhir sebanyak 15.0 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 akan dibayar pada 28 Disember 2012 kepada Pendepositpendeposit yang mana namanya tercatat di dalam ROD setakat 19 Disember 2012. SELANJUTNYA DIMAKLUMKAN BAHAWA seseorang Pendeposit adalah layak untuk menerima dividen hanya bagi: (a) saham-saham yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 19 Disember 2012 bagi pindahan biasa; dan saham-saham yang dibeli di BMSB atas dasar kelayakan menurut peraturan-peraturan BMSB.

(ii)

(iii) kuasa itu dimansuh atau diubah melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung, yang mana terdahulu.” “DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk menentukan menurut budibicara mereka, sama ada saham biasa yang dibeli oleh Syarikat akan disimpan sebagai saham perbendaharaan atau membatalkannya atau kedua-dua sekali dan/atau untuk menjual semula saham-saham tersebut melalui BMSB dan/atau mengagihkannya sebagai dividen-dividen saham.”

(b)

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

Norazni binti Mohd Isa
(LS 0009635) Setiausaha Syarikat Kuala Lumpur 21 November 2012

Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2

Butiran terperinci mengenai Cadangan Pindaan adalah seperti yang dinyatakan di dalam Lampiran I k e p a d a L a p o r a n Tahunan 2012. (iv) R e s o l u s i K h a s 1 : C a d a n g a n Pindaan Kepada Tataurus Syarikat. Proksi tidak semestinya seorang Ahli Syarikat dan peruntukan di bawah Seksyen 149(1)(b) kepada Akta tidak terpakai kepada Syarikat. Di mana instrumen pelantikan proksi dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan. surat ini hendaklah (vi) I n s t r u m e n p e l a n t i k a n p r o k s i hendaklah diterima oleh Symphony Share Registrars Sdn. Malaysia tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk Mesyuarat. jika diluluskan. Resolusi Biasa yang dicadangkan. Resolusi Biasa yang dicadangkan. NOTANOTA: Pendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksi Pendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksi yang akan menghadiri Mesyuarat adalah dari jam 7. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah. 47301 Petaling Jaya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 6 Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 NOTANOTA PENERANGAN UNTUK URUSANURUSAN KHAS (i) Resolusi Biasa 10: Kuasa bagi Pengarah-pengarah untuk menerbitkan saham menurut ESOS II. Selangor Darul Ehsan. Symphony House. (ii) Resolusi Biasa 11: Cadangan Penawaran dan Pemberian Opsyen kepada Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd. (iii) Resolusi Biasa 12: Cadangan Untuk Memperbaharui Kuasa Bagi Pembelian Saham Sendiri. dimeterai atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau peguam cara yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Maklumat terperinci mengenai cadangan untuk memperbaharui kuasa bagi pembelian saham sendiri terdapat di dalam Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham berhubung Cadangan Untuk Memperbaharui Kuasa Bagi Pembelian Saham-saham sendiri oleh Syarikat yang bertarikh 21 November 2012 yang diedarkan bersama-sama Laporan Tahunan 2012. yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003. Maklumat Tambahan ke atas Resolusiresolusi Biasa 4 hingga 8 Maklumat Tambahan mengenai Butirbutir Pengarah-pengarah yang akan bersara seperti yang disyaratkan di bawah Lampiran 8A kepada MMLR diterangkan secara terperinci di dalam Laporan Tahunan. Bhd. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk membeli saham-saham Syarikat sehingga 10% daripada modal terbitan dan modal berbayar Syarikat dengan menggunakan dana yang diperuntukkan daripada agregat untung tertahan dan/atau akaun premium saham Syarikat. jika diluluskan. Azman bin Mohd.200.000 Saham TNB tertakluk kepada peruntukan UndangUndang Kecil ESOS II. Pusat Dagangan Dana 1. boleh melalui resolusi Pengarah-pengarahnya atau badan pengawasan yang lain. Pemberian kuasa ini akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya MAT Syarikat yang akan datang melainkan ia dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung..00 pagi pada hari Mesyuarat diadakan. Resolusi Biasa yang dicadangkan. jika diluluskan. opsyen menurut ESOS II untuk melanggan sehingga 1. Aras 6. Ahli-ahli/Proksi-proksi perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri untuk pendaftaran. (iii) Seorang Ahli adalah layak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini. (iv) Sebuah perbadanan yang menjadi Ahli Syarikat. Instrumen pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang melantik atau peguam yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Jalan PJU 1A/46. (ii) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . untuk menawarkan dan memberikan kepada Datuk Wira Ir. pelantikan tersebut tidak sah melainkan peratus pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi ditetapkan. Proksi (i) Mana-mana Ahli yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini adalah layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Jika seorang Ahli melantik dua (2) orang proksi. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menerbit saham-saham Syarikat selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat ESOS II. (v) Hanya Ahli yang berdaftar di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak menghadiri MAT atau melantik proksi bagi menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. memberi kuasa kepada seseorang yang difikirkan sesuai untuk bertindak sebagai wakilnya dalam Mesyuarat ini menurut Artikel 107(6) kepada Tataurus Syarikat. yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003.

21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. Every issue of shares or options to employee and/or Director shall require the approval of shareholders in general meeting. To d ef i ne t he w or d “Om nibus Account” in view of the new provision introduced in paragraph 7. Interpretation “option” includes options under a share scheme for employees employee share scheme. No Director shall participate in a share scheme for employees unless shareholders in general meeting have approved of the specific allotment to be made to such Director. Article 9(1) Every issue of shares or options to employee and/or Director shall require the approval of shareholders in general meeting.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. Interpretation “Omnibus Account” means Securities Account in which ordinary shares are held in the Company for multiple beneficial owners in one securities account. warrants and any other types of options in respect of the issued or unissued securities of the Company. Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation “option” includes options under a share scheme for employees. Rasional To define the word “Exempt Authorised Nominee” in view of the new provision introduced in paragraph 7. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .03 of the amended MMLR dated 22 September 2011. To define the word “Share Issuance Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1. To define the word “option” in view of the new provision introduced in paragraph 1.KEEPING THE LIGHTS ON 7 Lampiran I CADANGAN PINDAANPINDAAN KEPADA TATAURUS SYARIKAT Artikel Article 1(2) Peruntukan Sedia Ada Interpretation (New Provision) Cadangan Pindaan-pindaan Interpretation “Exempt Authorised Nominee” refers to an authorised nominee which is exempted from compliance with the provisions of subsection 25A(1) of Central Depositories Act. To define the word “Share Grant Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. Interpretation “Employee Share Scheme” means collectively a Share Issuance Scheme and a Share Grant Scheme.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. Interpretation “Share Issuance Scheme” means a scheme involving a new issuance of shares to the employees.21(2) of the amended MMLR dated 22 September 2011. warrants and any other types of options in respect of the issued or unissued securities of the Company. Interpretation “Share Grant Scheme” means a scheme involving the grant of a listed issuer’s existing shares to the employees. In view of the amended provision introduced in paragraph 7.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. No Director shall participate in a share scheme for employees Share Issuance Scheme unless shareholders in general meeting have approved of the specific allotment to be made to such Director. convertible securities. convertible securities. To define the word “Employee Share Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1.

Article 107(A) Renumbering of the Article in view of the new amended provision introduced in paragraph 7. Rasional In view of the new provision introduced in paragraph 7. A corporation sole or a statutory corporation may appoint any person being Entitled Person (whether a member of the Company or not) as its proxies.21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. Where an Authorised Nominee appoints two (2) proxies. a member shall be entitled to appoint not more than two (2) persons as his proxy to attend and vote instead of the member at any general meeting of the Company. or where an Exempt Authorised Nominee appoints two (2) or more proxies. Where a member of the Company is an Authorised Nominee as defined under the Central Depositories Act. (3) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .21A(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011 as well as to enhance administrative efficiency at any general meeting of the Company. there is no limit to the number of proxies which the Exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds. (New provision) Cadangan Pindaan-pindaan Subject to Article 106. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy. Thus. it may appoint at least one proxy (but not more than two proxies) in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the company standing to the credit of the said securities account. Article 107(4) Enhancement to the Articles of Association of the Company. Article 107(A) (2) Where a Member of the Company is an Exempt Authorised Nominee who holds ordinary shares in Omnibus Account.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 8 Lampiran I Artikel Article 105(4) Peruntukan Sedia Ada A proxy may but need not be a member of the Company and need not be an advocate. In view of the new amended provision introduced in paragraph 7. A corporation sole or a statutory corporation may appoint any person being Entitled Person (whether a member of the Company or not) as its proxies. the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies. (1) Where a Member of the Company is an Authorised Nominee as defined under the Central Depositories Act.21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. the provisions of Section 149(1)(b) of the Act shall not apply to the Company. an approved Company auditor or a person approved by the registrar of companies. The provisions of Section 149(1)(b) of the Act shall not apply to the Company. it may appoint at least one proxy (but not more than two proxies) in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the company standing to the credit of the said securities account.

27(2) kepada Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad) Pengarah-pengarah yang bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat dan menawarkan diri untuk pemilihan semula adalah seperti berikut: (i) (ii) Dato’ Fuad bin Jaafar Dato’ Abd Manaf bin Hashim (iii) Datuk Wira Ir. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Azman bin Mohd Pengarah-pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 (6) kepada Akta Syarikat.KEEPING THE LIGHTS ON 9 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 (Menurut Perenggan 8. 1965 dan menawarkan diri untuk pelantikan semula adalah seperti berikut: (i) (ii) Tan Sri Leo Moggie Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Profil Pengarah-pengarah di atas boleh didapati di bahagian “Profil Lembaga Pengarah” di muka surat 84 hingga 89 di dalam Laporan Tahunan ini. Kepentingan mereka di dalam sekuriti Syarikat dinyatakan di bahagian “Laporan Pengarah” di muka surat 221 kepada Penyata Kewangan yang telah diaudit di dalam Laporan Tahunan ini.

09 sen sesaham biasa yang terdiri daripada dividen kasar sebanyak 0.38 sen sesaham biasa ditolak 25% cukai pendapatan dan dividen single tier sebanyak 4.71 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan yang akan berakhir 31 Ogos 2012 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN November 2012 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 Penerbitan Laporan Tahunan 2012 Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham mengenai Cadangan untuk Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham 18 Disember 2012 Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 2011 KEPUTUSAN SUKU TAHUN 28 Oktober 2011 Pengumuman keputusan suku tahun keempat berakhir 31 Ogos 2011 yang disatukan yang telah diaudit MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 17 November 2011 – – – Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 Penerbitan Laporan Tahunan 2011 Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham mengenai Cadangan untuk Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham 15 Disember 2011 Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 10 Kalendar Kewangan 2012 KEPUTUSAN SUKU TAHUN 17 Januari 2012 Pengumuman keputusan suku tahun pertama berakhir 30 November 2011 yang disatukan yang belum diaudit Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh 12 April 2012 Pengumuman keputusan suku tahun kedua berakhir 29 Februari 2012 yang disatukan yang belum diaudit 19 Julai 2012 Pengumuman keputusan suku tahun ketiga berakhir 31 Mei 2012 yang disatukan yang belum diaudit 31 Oktober 2012 Pengumuman keputusan suku tahun keempat berakhir 31 Ogos 2012 yang disatukan yang telah diaudit 21 – – – DIVIDEN Pengumuman – 26 April 2012 Notis – 27 April 2012 Kelayakan – 16 Mei 2012 Pembayaran – 25 Mei 2012 Dividen Interim sebanyak 5.

Unit Perhubungan Pelabur senantiasa berada dalam radar komuniti kewangan untuk memberi maklumat terkini mengenai isu pengawalseliaan dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam industri. Bhd. Pelaporan Pengurusan berfungsi sebagai pelengkap dan menyumbang kepada kredibiliti peranan Perhubungan Pelabur demi memastikan Unit Perhubungan Pelabur benar-benar memahami dan menghargai urusan operasi syarikat serta menyalurkan maklumat tepat serta mengikuti masa kepada pihak berkepentingan. Sesi Taklimat dan Dialog Mesyuarat Individu dan Berkumpulan di PersidanganPersidangan dan Lawatan Tapak Mesyuarat di Pejabat dan Mesyuarat Luar Statistik (bilangan peserta/mesyuarat) 307 penganalisa kewangan dan media (termasuk tele persidangan) 55 penganalisa kewangan dan pengurus dana 92 penganalisa kewangan. Fungsi Perhubungan Pelabur telah ditempatkan di Jabatan Perhubungan Pelabur dan Pelaporan Pengurusan di bawah Bahagian Kewangan Kumpulan syarikat. Puchong Lawatan Tapak ke Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. Apabila isu-isu utama ini menjadi tajuk utama perbincangan. para penganalisa kewangan serta pemegang saham.KEEPING THE LIGHTS ON 11 Perhubungan Pelabur 2012 adalah tahun yang penuh bermakna bagi Perhubungan Pelabur syarikat di mana minat pihak berkepentingan syarikat mula meningkat sejajar dengan kebimbangan di kalangan komuniti pelabur global dan tempatan terhadap kemampanan bekalan tenaga.. Port Dickson Sesi Dialog bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Operasi TNB Tarikh 28 Oktober 2011 17 Januari 2012 12 April 2012 19 Julai 2012 Tarikh 8 Disember 2011 20 Disember 2011 26 April 2012 22 Mei 2012 INTERAKSI DI ANTARA SYARIKAT DAN PASARAN TNB mengekalkan hubungan kukuh dengan komuniti pelaburan melalui penglibatan yang proaktif dan berterusan. DATA STATISTIK BAGI AKTIVITI PEMBABITAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN 2012 Acara Pengumuman Keputusan Kewangan bagi Setiap Suku Tahunan dan Taklimat . Unit Perhubungan Pelabur memacu dan memudahkan usaha-usaha komunikasi kewangan antara pelabur institusi yang sedia ada serta bakal pelabur. pengurus dana dan pelabur 57 mesyuarat termasuk penganalisa kewangan. Acara Utama pada Tahun Kewangan 2012 Pengumuman Keputusan Suku Keempat Tahun Kewangan 2011 Suku Pertama Tahun Kewangan 2012 Suku Kedua Tahun Kewangan 2012 Suku Ketiga Tahun Kewangan 2012 Acara Lain Sesi Taklimat oleh SEDA mengenai Pelaksanaan Sistem Tarif Galakan (FiT) Lawatan Tapak ke Jana Landfill Sdn. Aktivitiaktiviti Perhubungan Pelabur sepanjang tahun kewangan 2012 telah dilaksanakan dengan diketuai oleh pengurusan atasan iaitu Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Perhubungan Pelabur. Komunikasi yang baik beserta kemahiran ihsaniah menjadi pelengkap dalam membantu pegawai Perhubungan Pelabur berinteraksi serta memberi maklumat yang lebih jelas mengenai operasi bisnes syarikat dan isu-isu yang berkaitan industri tenaga tempatan.penganalisa. pengurus dana dan pelabur Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Satu siri mesyuarat dan pelbagai acara telah diadakan bertujuan memberi akses yang lebih baik kepada komuniti pelaburan untuk mendekati pihak pengurusan atasan bagi memahami perkembangan terbaru syarikat dan juga isu-isu semasa dalam industri.

html) di laman sesawang syarikat berfungsi sebagai landasan komunikasi utama bagi Unit Perhubungan Pelabur bagi memastikan maklumat korporat serta data kewangan terkini mudah diperolehi oleh pihak-pihak berkepentingan syarikat. iaitu Certificate of Excellence dari IR Magazine South East Asia dan Best Senior Management IR Support dari Alpha South East Asia.0 9. Pemegang Saham Luar Negara Pada Tahun Kewangan 2012 % 14. ‘Roadshows’ dan persidangan yang dihadiri sepanjang tahun 2012 adalah seperti berikut: Tarikh Sept 2011 Mei 2012 Jun 2012 Aktiviti 18th CLSA Investors’ Forum – Hong Kong Invest Malaysia 2012 – Kuala Lumpur 9th Nomura Asia Equity Forum – Singapura LIPUTAN PENGANALISA Aktiviti Perhubungan Pelabur yang konsisten ditambah pula oleh minat pelabur yang kukuh dapat dilihat dengan adanya liputan yang baik oleh 22 orang penganalisa penyelidikan ekuiti pada TK2012.0 10. Maklumat Kewangan (Keputusan Suku Tahunan.3% saham. Maklumat Saham (Penunjuk Harga.my/investorsmedia. Pertukaran dalam Pemegangan Saham.962 badan korporat. TNB menerima dua anugerah yang memberi pengiktirafan kepada usaha perhubungan pelaburnya. portal Perhubungan Pelabur (http://www. Badan-badan korporat dan agensi kerajaan lain memegang sebanyak 45.4% saham syarikat. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Institusi Penganalisa Kewangan JP Morgan KAF Kenanga Research Macquarie Maybank MIDF Research Nomura OSK Research RHB Research TA Securities UBS Securities Pada tahun ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Institusi Penganalisa Kewangan Affin Investment Bank Alliance Research AM Research CIMB Citi Research CLSA Credit Suisse Deutsche Bank ECM Libra Investment Research Hong Leong Investment Bank Hwang DBSVickers Bil.53 10. Laporan Tahunan.0 13. my.94 Sep ’11 Okt ’11 Nov ’11 Dis ’11 Jan ’12 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 Mei ’12 Jun ’12 Jul ’12 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo ’12 . Khazanah Nasional Berhad terus kekal sebagai pemegang saham terbesar dengan memiliki 35. Penunjuk Prestasi Utama.78 11. Penarafan Kredit dan 30 Pemegang Saham Teratas).38 12.0 12. agensi kerajaan. Statistik Kewangan Kumpulan.22 11.37 11. Bil.61 10.64 11.64% pada Ogos 2012 jika dibandingkan dengan 10.7% saham dan orang/syarikat awam tempatan memiliki 6. Di samping itu.0 8.tnb. Portal ini mengandungi beberapa segmen termasuk Berita dan Sari Isi Utama (Pengumuman kepada Bursa Malaysia.72% setahun yang lalu. Permintaan Jualan Elektrik dan Pemegang Saham Luar Negara. Permohonan untuk Mesyuarat dan Permohonan bagi Maklumat Perhubungan Pelabur. Jumlah Urusniaga Saham dan Carta Saham).com.0 10. Klip Berita dan Bahan Persidangan).0 11.66 12.com. JALINAN PERHUBUNGAN BERSAMA MASYARAKAT KEWANGAN Sebarang pertanyaan mengenai syarikat boleh dimajukan kepada Unit Perhubungan Pelabur melalui emel tenaga_ird@tnb. malah turut melangkaui sempadan Malaysia. Pemegangan asing saham TNB semakin meningkat dan mencecah 12.40 11.34 11. pemegang saham institusi dan individu. JUMLAH PEMEGANG SAHAM TNB mempunyai jumlah pemegang saham yang besar di mana pada 31 Ogos 2012 terdapat seramai 36.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 12 Perhubungan Pelabur ‘ROADSHOWS’ DAN PERSIDANGAN PERHUBUNGAN PELABUR Komitmen TNB terhadap Perhubungan Pelabur tidak terbatas dengan hanya penglibatan di peringkat tempatan.55 10.

RAM Stabil AAA S&P’s Negatif BBB+ MOODY’S Stabil Baa1 PROFIL KEMATANGAN HUTANG RM bilion 4. Menurut polisi ini. yang berjumlah RM273 juta yang telah dibayar pada bulan Mei 2012.0 3.5 2. yang setaraf dengan rangka penarafan global Moody’s.0 bilion Al-Bai’ Bithaman Ajil notes issuance facility dan ii) RM2. penarafan Baa1 menunjukkan kekuatan kredit syarikat di antara 8-10. dan dividen akhir single-tier yang dicadangkan sebanyak 15. Ia juga mencerminkan sokongan padu daripada Kerajaan Malaysia di bawah pendekatan Joint Default Analysis (JDA).5 3. RAM telah mengesahkan penarafan Jangka-Panjang AAA bagi Dolar Amerika 500 juta setara Medium-Term Notes Programme Murabahah (2005/2025) (MMTN). dan pada masa yang sama mengekalkan struktur modal yang efisien demi memastikan dana yang mencukupi untuk pertumbuhan masa depan. Penarafan ini mempamerkan pendapat Standard & Poor’s terhadap peranan penting serta hubungan kukuh antara TNB dengan kerajaan Malaysia. pihak Lembaga Pengarah TNB telah mengumumkan: ● dividen interim berjumlah 5. Pada tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012.0 1.5 1. S&P’s berpendapat bahawa bisnes dan profil risiko kewangan adalah Memuaskan dan Penting.KEEPING THE LIGHTS ON 13 Perhubungan Pelabur KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM Komitmen TNB kepada para pemegang sahamnya dapat dilihat menerusi Polisi Dividen Kumpulan yang menjurus kepada pemberian dividen yang stabil dan mampan.09 sen sesaham ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% (dividen kasar sebanyak 0.0 2.00 sen sesaham. Selaku Penerbit Berkaitan Kerajaan (GRI).71 sen). ● PENARAFAN KREDIT TNB OLEH AGENSI PENARAFAN LUAR Butiran lengkap penarafan kredit syarikat dan juga sekuriti hutangnya adalah seperti berikut: Agensi Prospek Penarafan Kredit MARC Stabil Klasifikasi Penarafan AAA – Penerbit AAAID – Issue Penerangan mengenai Penarafan MARC telah mengesahkan penarafan AAA bagi TNB sebagai penerbit dan penarafan hutang Islam pada AAAID bagi baki terbitan seperti berikut: i) RM1.5 0.0 TK2012 TK2013 TK2014 TK2015 TK2016 TK2017 TK2018 TK2019 TK2020 TK2021 TK2022 TK2023 TK2024 TK2025 TK2026 TK2027 TK2028 TK2029 TK2030 RM Dolar Amerika YEN Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 TK2031 .38 sen dan dividen single-tier sebanyak 4. TNB komited untuk mengagihkan di antara 40%-60% daripada aliran tunai bebas tahunan syarikat (selepas mengambil kira faedah dan perbelanjaan modal) kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen.0 bilion bon Al-Bai’ Bithaman Ajil.0 0.

saham TNB telah mencatatkan jumlah perolehan sebanyak RM6.491 6.23 5.429 juta dengan 1.30 4.44 Jan ’12 74.0 7.337 juta dengan 1.00 Nov ’11 46.229 5.500 6.37 Mei ’12 91.018 juta saham diniagakan berbanding jumlah perolehan sebanyak RM11.61 6.34 Dis ’11 73.803 6.0 1.978 5. Pada TK2012.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 14 Prestasi Saham Syarikat telah disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia.79 PRESTASI HARGA SAHAM TNB & INDEKS KOMPOSIT BURSA SAHAM KUALA LUMPUR 2 SEPT 2011  30 OGOS 2012 (RM) 7.99 6.5 (BSKL) 1.0 6.400 5.600 6.5 5.770 juta saham diniagakan pada tahun kewangan 2011.95 Feb ’12 58.000 20.38 5.83 6.632 5.200 4.000 100.248 5.17 Jun ’12 107.99 Okt ’11 83.5 1.100 BSKL Harga Saham (RM) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo ’12 Jun ’12 Mac ’12 Nov ’11 Sep ’11 Feb ’12 Mei ’12 Apr ’12 Dis ’11 Okt ’11 Jan ’12 Jul ’12 .98 5.542 6.000 120.5 1.000 0 Sept ’11 Jumlah Diniagakan (’000) Harga Saham (RM) Tertinggi Harga Saham (RM) Terendah 83.53 Ogo ’12 97.5 Sept ’11 Okt ’11 Nov ’11 Dis ’11 Jan ’12 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 Mei ’12 Jun ’12 Jul ’12 Ogo ’12 Jumlah Diniagakan (’000) Harga Saham (RM) Tertinggi Harga Saham (RM) Terendah (’000) 140.000 60.39 Jul ’12 81. PERGERAKAN HARGA SAHAM TNB & JUMLAH BULANAN YANG DINIAGAKAN (RM) 8.0 1.046 6.0 4.455 6.5 7.71 6.028 6.5 6.209 6.92 5.000 80.76 6.19 Apr ’12 97.0 1.700 7.5 1.67 6.000 40.634 6.90 5.0 5.300 5.99 Mac ’12 123.

3 63.500 Hampir orang di seluruh Kumpulan ANGKA ASET RM88 Dianggarkan bilion dalam aset JUMLAH PELANGGAN SAIDI 8.911 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Labuan minit pengurangan ketara dalam System Average Interruption Duration Index (SAIDI) setiap pelanggan setahun Jumlah kapasiti terpasang adalah KAPASITI TERPASANG terdiri daripada MW loji haba dan MW MW loji hidro PERTUMBUHAN HASIL 11.7%) .32 9.8%.KEEPING THE LIGHTS ON 15 Fakta Sepintas Lalu Jumlah warga kerja melebihi BILANGAN WARGA KERJA 33.130 1. SESB pada 18.041 7.2% (Semenanjung pada 10.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 16 6 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Para Pemegang Saham Sekalian TAHUN KEWANGAN 2012 MERUPAKAN SATU LAGI TEMPOH YANG MENCABAR BAGI TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB). Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Annua l R e port 2 0 1 2 .

Kira-kira 60% kapasiti penjanaan di Semenanjung Malaysia bergantung kepada gas dan dengan demikian.5 juta yang telah banyak membantu dalam meringankan beban kewangan dan membolehkan syarikat mencatatkan margin keuntungan kita semula mulai suku kedua Tahun Kewangan (TK)2012. Cabaran yang dihadapi ini menyukarkan kita menyempurnakan tanggungjawab teras kita untuk Keeping the Lights On. Walau bagaimanapun.154. Saya berasa gembira untuk memaklumkan bahawa banyak kerja asas sudah dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. kekurangan tersebut memberi kesan besar kepada syarikat di mana ia memerlukan kita menggunakan bahan api alternatif yang lebih mahal seperti “medium fuel oil” dan sulingan. kita terus berusaha untuk mencipta inovasi dan mencari teknologi yang lebih baik untuk mempertingkatkan tahap kecekapan operasi syarikat. ia membolehkan TNB mencapai keputusan kewangan dan prestasi operasi yang sangat memberangsangkan. Namun. Petronas dan TNB. walau bagaimanapun. bahkan pergolakan harga bahan api pada tahun ini.3% di Semenanjung dan 4. di mana melaluinya kos tambahan yang perlu ditanggung oleh TNB dikongsi bersama oleh tiga pihak. Namun. hanyalah merupakan penahan jurang sehingga langkah mampan dapat dilaksanakan bagi merintis kepada pembentukan sebuah industri yang lebih terbuka. Mekanisme pampasan kos ini. Dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada para pengguna sambil memastikan kewangan yang berhemat.8% di Sabah. permintaan untuk tenaga elektrik terus melambung pada kadar 4. Kerajaan telah memperkenalkan pakej pampasan yang berkuatkuasa mulai bulan Januari 2012. iaitu Kerajaan. berdaya saing dan cekap. kita mungkin tidak dapat menghasilkan keputusan memberangsangkan yang dicapai pada tahun kewangan ini tanpa sokongan Kerajaan yang banyak membantu dalam mengurangkan impak kenaikan kos bahan api. Keadaan ini yang diikuti dengan ketidakstabilan geo-politik bukan sahaja telah mengakibatkan kenaikan.KEEPING THE LIGHTS ON 17 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Sumber tenaga di seluruh dunia semakin susut. selaras dengan perkembangan ekonomi dan dengan demikian. Di Malaysia. kita telah menerima sejumlah RM3. Langkah ini telah membantu syarikat menurunkan kos serta memperkukuh asas. Sejak skim pampasan ini dilaksanakan. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . mengukuhkan keperluan untuk melabur dalam infrastruktur utama yang baharu. Kerajaan dan pihak pengawalselia telah memberi petunjuk bahawa beberapa dasar dan rangka kerja baharu akan diwujudkan tidak lama lagi untuk mengatasi isu kos bahan api yang akan memanfaatkan semua pihak yang terlibat. perkara paling mendesak yang perlu diurus oleh TNB ialah masalah kekurangan bekalan gas yang berpanjangan. Ini ditambah pula dengan isu alam sekitar. melalui penggemblingan sumber dan kerjasama secara berpasukan yang telah kita amalkan selama lebih 60 tahun.

5% menjelang tahun 2015. Saya yakin para pemegang saham kita akan menyambut baik cadangan ini dan akan meluluskannya di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. menghantar dan membahagi tenaga elektrik sambil pada masa yang sama meneroka usaha niaga berkaitan tenaga baharu. Sambil berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan perniagaan. Penarafan daripada sebuah organisasi ternama sedemikian nyata menggambarkan kecemerlangan prestasi pengurusan kewangan dan operasi kita.6 juta pada tahun ini. Pencapaian utama pada tahun ini adalah pengurangan selanjutnya dalam Kehilangan Penghantaran dan Pembahagian kepada 8. kita juga akan memastikan supaya operasi kita mencapai tahap mesra alam sebaik mungkin. Pelan ini. Pada tahun 2011.197. Kita menyokong seruan Kerajaan supaya menambah sumbangan tenaga boleh baharu (RE) dalam campuran bahan api tenaga kepada 5.1% berbanding 23. Dari segi pengembangan perniagaan.25%. dalam sektor tenaga di negara kita. Kini. p enghant ar an dan pembahagian tenaga elektrik sudah mencapai atau hampir mencapai piawaian bertaraf dunia. dengan melabur dalam beberapa projek RE yang memanfaatkan potensi hidro dan biomass negara. Bagi menyokong pelan pertumbuhan ini. Ini meliputi pembentukan pelan dan program pengurusan kewangan dan aset yang menyeluruh. iaitu peningkatan sebanyak tiga kali ganda berbanding RM965. tidak kurang 90% daripada campuran tenaga untuk penjanaan tenaga diwujudkan daripada bahan api fosil. Walaupun kita baru menempuh kurang daripada separuh perjalanan ke arah pelaksanaan Pelan Strategik tersebut.0 sen sesaham biasa bagi tahun kewangan ini untuk diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. jumlah hasil kita meningkat sebanyak 11. dan sebuah loji biomass di Pahang secara KEEPING THE LIGHTS ON… Seperti yang dimaklumkan di atas. Sementara itu. yang dibahagikan kepada empat fasa di mana setiap fasa merangkumi tempoh lima tahun. saya berasa amat sukacita untuk mengumumkan bahawa selepas tidak dapat mengisytiharkan dividen akhir bagi TK2011. syarikat telah melancarkan beberapa inisiatif untuk menambahbaik tahap kecekapan kos dan keberkesanan operasi. iaitu kurang 9%. Ini menghasilkan margin EBITDA yang lebih tinggi sebanyak 25. Justeru.” Inisiatif hijau kita dihimpun di bawah strategi “Green Renewable Energy and Energy Efficient Roundtable” atau GREENER TNB. ke arah merealisasi wawasan jangka panjang kita untuk menjadi sebuah syarikat terkemuka di dunia.5% volum purata harian gas. Global.3% pada TK2011. TNB sedang membangunkan dua loji hidroelektrik baharu. iaitu menjana. kita sedang mengusahakan rangka kerja pembangunan dan dasar perniagaan yang berkesan bagi meletakkan syarikat di landasan yang sesuai ke arah mencapai hasil bukan utama bernilai RM5 bilion menjelang tahun 2015. Walau bagaimanapun. Saya berasa sukacita untuk memaklumkan bahawa inisiatif yang dilaksanakan sedang membuahkan hasil. kami mengesyorkan pembayaran dividen satu peringkat akhir sebanyak 15. Peningkatan margin EBITDA ini sebahagiannya disumbangkan oleh penambahbaikan kecil sebanyak 1. Di Malaysia. daripada 946mmscfd pada TK2011 kepada 960mmscfd pada TK2012. namun kita sudah pun mencapai beberapa keputusan yang sangat menggalakkan. langkah menerangi negara sambil memastikan kemampanan operasi TNB semakin mencabar. kita sedang memasuki Pelan Strategik fasa kedua yang dikenali sebagai Gemilang 2015 – Growth. kita telah melancarkan Dasar Tenaga Hijau yang menyebut bahawa “TNB komited untuk menyokong agenda hijau negara dan meminimumkan impak perniagaan kita kepada alam sekitar dengan mengamalkan operasi yang mampan dan cekap melalui penggunaan teknologi dan pelaburan sewajarnya. mengatasi sasaran kita.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 18 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham PRESTASI KEWANGAN Kumpulan mencatatkan keuntungan mantap sebanyak RM4. di mana menerusinya kita telah melancarkan beberapa program untuk menggalakkan operasi lebih hijau bukan hanya di TNB. iaitu di Terengganu dan Pahang.4 juta yang dicapai pada TK2011. Pelbagai aspek penting prestasi kita dari s e g i penjanaan. telah mengukuhkan asas kita dan meletakkan syarikat di kedudukan yang lebih teguh.2% berbanding peningkatan perbelanjaan operasi sebanyak 2. Pada tahun 2011. Tenaga yang dijana di seluruh dunia masih berasaskan hidrokarbon di mana semakin banyak tenaga dikeluarkan. misi kita ini dipandu oleh Pelan Transformasi Strategik 20 tahun yang kita lancarkan pada tahun 2005. Bagi mempertingkatkan lagi perniagaan teras kita. Lembaga Pengarah amat gembira terhadap pencapaian prestasi TNB yang cemerlang ini. baik di dalam mahupun di luar negara. malah secara umumnya. … SAMBIL KEKAL HIJAU Bentuk perniagaan yang dikendali menyebabkan TNB sangat prihatin terhadap impaknya kepada alam sekitar.1%. semakin banyak jugalah CO2 dilepaskan ke atmosfera. Green yang dilancarkan pada 4 Januari 2011. Fasa ini memfokus kepada usaha untuk mempertingkatkan lagi operasi kita dalam bidang tradisi syarikat. kita percaya bahawa TNB harus memanfaatkan kepakarannya untuk membangunkan sumber hasil baharu dalam industri tenaga tempatan dan juga di luar negara. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Platts menaraf TNB sebagai syarikat utiliti elektrik ke-24 terbaik di dunia dan ketiga terbaik di Asia.

Kita percaya bahawa tindakan syarikat menjuarai tenaga hijau hanya boleh membuahkan hasil sebenar jika rakyat Malaysia menerima falsafah di sebaliknya.2 mata daripada 10 mata dalam Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan yang dijalankan oleh sebuah syarikat penyelidikan pasaran antarabangsa. yang memberi peluang kepada warga kerja untuk berbincang mengenai pelbagai topik berkaitan alam sekitar. pada Tahun Kewangan 2012.500 orang – dan kini sedang berusaha untuk memastikan supaya kita mempunyai kekuatan yang sama teguh dari segi kualiti atau tahap profesionalisme. syarikat telah menjalankan beberapa program kesedaran dan latihan serta menghantar pekeliling dan maklumat ke intranet syarikat. melalui pelbagai promosi dan insentif secara kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan.0 mata. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Justeru. Kita mempunyai tenaga manusia yang besar bilangannya – melebihi 33. warga kerja kita mengitar semula dan mengurangkan sisa.i n . Dalam industri pula. kita telah menjenama semula Pusat Khidmat Pelanggan dengan mentransformasinya menjadi pusat tumpuan bagi pelanggan mengemukakan pertanyaan. malah mengatasinya supaya kita dapat memuaskan hati pengguna akhir kita. syarikat juga telah mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan elektronik kita. PEMBANGUNAN WARGA KERJA Hakikatnya. Idea di sebalik menanam pokok muda ini adalah untuk menggantikan sebarang pokok yang ditebang semasa menjalankan kerja pembangunan infrastruktur Penghantaran di seluruh negara. Portal kita meliputi Forum HIJAU.Ta ri f f (Fi T) y a n g dilaksanakan oleh Kerajaan baru-baru ini. Hasil daripada inisiatif tersebut. Sesuai dengan perkembangan semasa. Walaupun kita telah mengatur Pelan Strategik 20 tahun. kejayaan TNB bergantung kepada warga kerjanya. rumah anak yatim dan taman. TNB mencapai 7. Pada tahun yang ditinjau. Pokok muda ditanam di bawah program yang dikenali sebagai Tree For A Tree di tempat-tempat ibadat. Kita juga sedang bekerjasama dengan Sime Darby untuk mengkaji potensi enapcemar loji minyak sawit untuk digunakan di loji biogas. berbanding pencapaian sebelumnya sebanyak 7. namun ia tidak akan membuahkan hasil sekiranya sumber manusia kita tidak mampu mencapai matlamat mercutanda yang telah disusun sepanjang perjalanan ini. kita berusaha dengan bersungguhsungguh untuk meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar di kalangan orang ramai. TNB juga merupakan pe nt a d b i r F e e d . sementara warga kerja di Bahagian Penghantaran terlibat secara aktif dalam gerakan menanam pokok.500 tenaga kerja kita. Keutamaan yang kita letakkan terhadap pelanggan digambarkan pada tema fasa pertama Pelan Strategik 20 tahun kita. iaitu Kecemerlangan Perkhidmatan 10-10 (SE10-10). kita telah mempromosi RE di kalangan pengeluar kecil dengan mengendalikan beberapa kajian untuk memudahkan sambungan tenaga keluaran masing-masing ke grid. Sejajar dengan keperluan fasa kedua Pelan Strategik ini. Kita gembira terhadap prestasi ini yang mencatatkan satu peningkatan. Pelbagai pelan tindakan telah dilaksanakan untuk mengenalpasti keperluan dan harapan pelanggan dan bukan sekadar memenuhi. di kalangan warga kerja besar yang kita miliki ini. Bagi menggalakkan budaya berkesedaran alam sekitar di kalangan lebih 33. Di TNB sendiri. kita sedang menambahbaik semua inisiatif yang sudah dijalankan bagi mempertingkatkan kemesraan pengalaman pelanggan ketika berurusan dengan syarikat kita. PELANGGAN DIDAHULUKAN TNB sentiasa menghargai para pelanggannya.KEEPING THE LIGHTS ON 19 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham usahasama dengan Felda Global Venture (FGV).

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 20 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Sesuai dengan pelan syarikat untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia dan luar negara.75 juta bagi memenuhi keperluan keluarga penerima manfaat. salah seorang eksekutif kita telah dinobat sebagai Pengurus Terbaik oleh Malaysian Institute of Management. pada tahun kewangan semasa. TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT Walaupun negara telah maju. beberapa orang kakitangan kita juga telah menerima pengiktirafan daripada pelbagai institusi luar. Kita turut memberi lebih banyak tumpuan terhadap sesi “coaching and mentoring” dalaman yang khusus. kita telah mengubahsuai sebanyak 107 kediaman dan memperuntuk sejumlah RM1. Kita turut memperkasakan penduduk yang terpinggir dan kurang bernasib baik melalui pelbagai program hubungan kemasyarakatan seperti Baiti Jannati. pasukan “Innovative and Creative Circle” (ICC) kita kerap memenangi anugerah daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia. sambungan ke grid nasional tidak boleh dilakukan. namun masih terdapat sebahagian kecil masyarakat di kawasan pedalaman yang tidak mendapat bekalan elektrik. Sehingga kini. bagi melengkapkan warga kerja kita dengan pendedahan yang bernilai secara terus. baik di dalam mahupun di luar negara. Sementara itu. Bagi menyuntik semangat di kalangan warga kerja. elektrik dan sanitasi yang sewajarnya. Kita turut menyokong keperluan pendidikan anakanak mereka. Pada masa yang sama. Menerusi program ini. kita menaik taraf kediaman ibu bapa tunggal. banyak tumpuan diberikan terhadap latihan di tempat kerja. sebagai tambahan kepada sesi latihan biasa yang diadakan dalam kelas. Sejak kebelakangan ini. Sebagai contoh. warga emas dan keluarga yang kurang bernasib baik serta memastikan isi rumah tersebut menerima semua keperluan asas seperti air. Di kawasan di mana Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kita mempunyai misi untuk berkhidmat kepada kumpulan masyarakat ini dan menerangi kehidupan mereka melalui bekalan elektrik. kita memasang sumber elektrik alternatif seperti solar dan turbin angin. penduduk miskin tegar. kita perlu menyediakan warga kerja kita dengan peluang pembangunan profesional yang sesuai supaya mereka boleh bersaing di peringkat dunia. kita memberi ganjaran kepada mereka dalam bentuk pengiktirafan dan anugerah yang sewajarnya. di mana wajar.

Kami menyambut baik IBR yang akan menjadi ukur rujuk prestasi kita berbanding amalan terbaik. untuk menerajui syarikat memasuki masa depan yang lebih cemerlang. kita juga sedang meninjau lebih banyak teknologi arang batu yang bersih. PENGHARGAAN Saya gembira terhadap prestasi TNB pada tahun yang ditinjau. gas asli cecair (LNG). seorang veteran dalam syarikat yang seluruh tempoh kerjayanya adalah bersama TNB. mengimport tenaga elektrik berasaskan hidro dari Sarawak dan membeli tenaga elektrik dari beberapa negara jiran. Kita percaya sepenuhnya bahawa FCPT sangat penting bukan sahaja kepada kemampanan TNB malah kepada Industri Bekalan Elektrik Malaysia. di mana Fuel Cost Pass Through (FCPT) akan menjadi komponen utama. yang dicapai hasil ketekunan seluruh keluarga TNB. saya ingin mengalualukan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif kita yang baru. pengiktirafan perindustrian paling tinggi di negara ini yang pernah diterima oleh sesebuah badan korporat. termasuk Anugerah Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . dan jika kita boleh membantu menghidupkan potensi ini. Seperti yang dinyatakan terdahulu dalam perutusan ini. saya dengan ikhlas ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh 33. Teknologi Hijau dan Air serta Suruhanjaya Tenaga – atas kerjasama mereka. Kementerian Tenaga. Sementara itu. kita berasa sukacita terhadap perkembangan dasar yang diumumkan baru-baru ini. Teknologi Hijau dan Air dan Suruhanjaya Tenaga telah mencadangkan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through (ICPT) untuk menetapkan tarif elektrik. Matlamat kita sebaliknya adalah untuk menggalakkan kecekapan tenaga dan pengurusan permintaan tenaga supaya dapat mewujudkan persekitaran tenaga yang mampan.9 juta untuk menaja 1. TNB telah menerima pelbagai pengiktirafan. Falsafah ini turut diamalkan dalam bidang perniagaan dan sukan. wujud keperluan segera untuk menilai semula keseluruhan rantaian nilai bekalan tenaga.868 orang pelajar. TNB tidak mungkin dapat mencatatkan keputusan yang dicapai pada tahun ini tanpa campur tangan positif oleh Kerajaan. Kita percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi terpendam. MENUJU KE HADAPAN Dalam menghadapi senario semasa di mana kita berhadapan dengan masalah sumber yang semakin susut dan kos bahan api yang semakin melabung.KEEPING THE LIGHTS ON 21 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Kita juga bertekad untuk membantu memperkembangkan keupayaan modal insan negara melalui sokongan berterusan yang kita berikan kepada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan inisiatif pendidikan yang lain. dan negara kita. Saya bersependapat dengan Lembaga Pengarah bahawa Datuk Wira Ir. Dengan sokongan berterusan ini. Justeru. Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM) pada tahun 2007. melalui Program Pembangunan Vendor dan penajaan sukan yang kita jayakan. lebih 8. Sehubungan itu.500 orang kakitangan kita. Di TNB. selain IBR.000 belia telah mendapat manfaat daripada program bantuan kewangan tersebut. Sehingga kini. Kerajaan berazam untuk melaksanakan skim perintis Peraturan Berasaskan Insentif (IBR) menjelang tahun 2013 atau 2014. saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Malaysia dan badan-badan kawalselia – terutamanya Kementerian Tenaga. Justeru. Azman Mohd. Azman akan terus membina asas keteguhan yang telah diatur oleh para pemimpin sebelum beliau. Datuk Wira Ir. saya yakin TNB akan mampu mencipta langkah yang lebih cemerlang sebagai warga korporat yang berjaya dan bertanggungjawab. Di samping itu. saya menyambut baik pengenalan IBR dan semakan tarif yang akan menggambarkan lebih tepat lagi kos bahan api yang memacu bekalan tenaga negara kita. Justeru. kita sedang meneroka beberapa alternatif untuk melindungi bekalan masa depan. Pencapaian TNB ini mencerminkan keupayaan luar biasa Dato’ Sri Che Khalib sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. maka kita mampu menyumbang kepada matlamat pengukuhan negara. dengan membuka peluang kepada mereka untuk meneruskan impian belajar di universiti tempatan dan luar negara yang terbaik. sumbangan tahunan terbesar pernah dibuat oleh TNB ke arah mempertingkatkan tenaga kerja profesional syarikat. Yayasan Tenaga Nasional (YTN) mengeluarkan biasiswa dan pinjaman boleh tukar kepada golongan muda warga Malaysia yang cemerlang. Pada Tahun Kewangan 2012. Selain daripada inisiatif RE yang disebut sebelum ini. Di bawah kepimpinan beliau sepanjang lapan tahun. kerana ia saling melengkapi perjalanan kita ke arah mencapai kecemerlangan perkhidmatan dan operasi syarikat. Pada masa yang sama. YTN telah membelanjakan sejumlah RM42. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan khas kepada Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh. Saya ingin menekankan bahawa TNB tidak mempunyai niat untuk menaikkan permintaan tenaga bagi meningkatkan jualan kita.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 22 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Para Pemegang Saham Sekalian NEGARA-NEGARA MAJU MASIH LAGI MERASAI BAHANG KEMELUT KRISIS KEWANGAN TAHUN 2008. Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

Yang paling mencabar adalah bekalan gas hanya meningkat sedikit sahaja.5% daripada 946mmscfd pada tahun lepas. Keadaan ekonomi domestik kekal memberangsangkan. keadaan ini memberi kesan kepada kita. bekalan purata gas untuk sektor tenaga hanya 960mmscfd. minyak bahan api sederhana (MFO) dan bahan api sulingan. seperti yang digambarkan dalam peningkatan permintaan terhadap tenaga elektrik.2 bilion dalam tempoh 12 bulan yang ditinjau.0% pada 2012. manakala beberapa buah negara yang menganggotai Eurozone. mencatatkan peningkatan 1.3% di Semenanjung Malaysia dan 4.8% di Sabah.250 juta standard kaki padu sehari (mmscfd) gas untuk memastikan semua loji janakuasa gas beroperasi. Dalam Tahun Kewangan (TK) 2012. Berhadapan dengan persekitaran industri tenaga yang mencabar.1% dan walaupun dijangka akan merosot kepada 4. lumpuh akibat hutang negara yang merencatkan pertumbuhan domestik dan perdagangan antarabangsa. Malaysia terlepas daripada krisis global ini disebabkan terutamanya oleh kedudukan ekonomi yang teguh disokong oleh permintaan dalam negara yang kukuh. pakar ekonomi masih berpendapat bahawa ia sihat memandangkan keadaan luaran yang berpanjangan. harga minyak dan bahan api lain mengalami keadaan turun naik berikutan keadaan politik yang tidak stabil di Timur Tengah dan gangguan terhadap permintaan global. Sementara sektor tenaga bergantung kepada bekalan sebanyak 1. Pada 2012. permintaan tenaga elektrik meningkat sebanyak 4. menerbitkan kos tambahan sebanyak lebih RM2. Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi tahun 2011 berada pada 5. Di samping kegagalan fiskal. dasar makroekonomi yang pragmatik dan usaha kerajaan untuk mewujudkan rangsangan selanjutnya melalui Program Transformasi Ekonomi (ETP). 1 Laporan BNM 2012 (f) Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Ini mendorong pergantungan kepada bahan api yang lebih mahal seperti arang batu.0-5.23 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Ekonomi AS masih belum bangkit daripada defisit kerajaan yang besar.

Susutnilai dan Pelunasan (EBITDA) kita meningkat kepada 25. Hasil didorong oleh peningkatan 10. jika TNB diberi pampasan sepenuhnya bagi kos bahan api tambahan yang ditanggung akibat penggunaan bahan api minyak pertengahan dan bahan api sulingan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun.592. Keputusan ini dicapai hasil peningkatan sebanyak 11.197. namun kecekapan operasi serta usaha bersungguh-sungguh penjimatan kos di Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1 juta pada TK2012.848. Perlu diakui bahawa ROA dan CPU syarikat memaparkan kesan pampasan kos bahan api yang diterima daripada Kerajaan dan Petronas.3 bilion. kita perlu menambah penjanaan daripada loji janakuasa arang batu.8-1. iaitu pulangan atas aset (ROA) sebanyak 4.3% pada tahun kewangan lepas (selepas penyataan semula Pampasan Kos Bahan Api kepada tahun kewangan masingmasing). Walau bagaimanapun.2% dalam jumlah hasil iaitu daripada RM32. dan hasil daripada perniagaan bukan teras sebanyak RM2. Petronas dan kita.7sen/kWh. Margin Pendapatan Sebelum Faedah. daripada RM30.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 24 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Walau bagaimanapun.9 setiap tan metrik pada TK2011.6 setiap tan metrik berbanding USD106. berbanding sasaran antara 32.4 juta pada TK2011 kepada RM31. Pada masa yang sama. kita bertuah kerana Kerajaan telah membantu dengan memperkenalkan mekanisme perkongsian kos pada Disember 2011 di mana kos tambahan bahan api untuk memastikan perkhidmatan kita sentiasa berterusan menyambut seruan Keeping the Lights On dikongsi sama rata oleh Kerajaan.6sen/kWh.1% tarif pada 1 Jun 2011.7-33. PRESTASI KEWANGAN Keuntungan bersih Kumpulan melonjak dengan ketara sebanyak 334. sementara sasaran adalah antara RM1.2%. kita berjaya memperbaiki kedudukan kewangan kita dan menghasilkan prestasi yang membanggakan pada tahun ini.956. Peningkatan kecil dalam bekalan gas pada tahun ini juga menyumbang kepada margin EBITDA yang lebih baik.8% daripada RM965.4 juta pada TK2011 kepada RM4. langkah kawalan kos menyeluruh juga menyumbang kepada peningkatan kecil operasi sebanyak 2. Saya dengan sukacitanya ingin menyatakan bahawa pada tahun yang dikaji.6 juta dalam jualan elektrik Kumpulan hasil pertambahan permintaan serta kenaikan 7.2 juta pada TK2011 kepada RM35.5% atau RM3. kesan ini telah diimbangi oleh kenaikan penggunaan arang batu. seperti yang dapat dilihat dalam kos arang batu purata lebih rendah yang ditanggung pada TK2012 berharga USD103. menyebabkan kenaikan 10. Bagi memenuhi permintaan tenaga elektrik. EBITDA kita adalah berjumlah 27. Cukai.275.1% daripada 23.1% dalam penggunaan arang batu daripada 18.1%. kita telah berjaya mencapai ketiga-tiga Petunjuk Prestasi Utama.9 bilion. Dengan bantuan kewangan penting ini.241. Justeru.4 juta pada tahun kewangan ini. mengatasi sasaran kita 2-3%. MAKLUMAT PENTING OPERASI Walaupun prestasi kewangan kita nyata dirangsang oleh mekasime perkongsian kos.6%.6 juta.8 juta tan metrik pada TK2012. kos seunit syarikat (CPU) pada 31.9 juta tan metrik pada TK2011 kepada 20.

TNB Energy Services Sdn. Bhd. yang semakin hampir dengan sasaran kita iaitu kurang daripada 50 minit setiap pelanggan setahun menjelang 2015. Beberapa anak syarikat kita – terutamanya TNB Repair and Maintenance Sdn. seperti sistem minit. kita berada pada kedudukan yang unik untuk menggunakan segala pengetahuan dan kepakaran kolektif organisasi ini untuk mengembangkan lagi perniagaan kita dan mewujudkan aliran pendapatan baharu yang teguh. (UNITEN) – berjaya memasarkan program latihan dan pembangunan mereka ke luar negara. Aspek ini merupakan salah satu daripada empat bidang fokus utama Gemilang 2015. (TNBES) menampilkan prestasi yang membanggakan pada tahun ini. Di Bahagian Pembahagian pula.KEEPING THE LIGHTS ON 25 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Bagi tempoh yang sama. (TSG). sama ada di dalam mahu pun di luar negara.2%. dan kini semakin hampir untuk mencapai matlamat tersebut. fasa kedua Pelan Strategik 20 Tahun kita. kita berjaya mencatatkan RM2.9min. Seiring dengan REMACO dan TNEC. Malah anak syarikat pendidikan kita – TNB Integrated Learning Solution Sdn. Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. Sistem Indeks Tempoh Purata (SAIDI) menampilkan penurunan selanjutnya kepada 62. Kita sangat teruja dengan potensi peluang perniagaan baharu. Penghantaran dan Pembahagian. Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. Bahagian Penjanaan mencatatkan faktor ketersediaan setara (EAF) lebih daripada 90% pada 60% stesen janakuasa. Bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi besar perniagaan baharu. Bhd.3 bilion daripada aliran pendapatan perniagaan bukan dikawal selia ini.5% daripada 7. terus berusaha untuk mencapai standard bertaraf dunia dalam pelbagai aspek penting perniagaan masing-masing.03 minit berbanding empat tahun lepas (TK2010 – 0. pelarasan tarif. TK2009. TK2011 dan TK2012 – 1. (REMACO). Bhd. tahap kecekapan dan p r o dukt i vi t i y ang lebih ting g i dan pengurusan kewangan.3 minit setiap pelanggan setahun. kita juga memberi perhatian utama untuk mencegah kerugian tidak sewajarnya seperti kecurian dan penipuan. untuk mempertingkatkan kecemerlangan operasi menggunakan pelbagai teknologi terkini Dari segi keupayaan. iaitu mencatat kerugian pada kadar 8. (ILSAS) dan Universiti Tenaga Nasional Sdn. Sistem minitnya secara konsisten kurang daripada 1. Tenaga Cable Industries Sdn. sambil mengurus dengan berhemat kemungkinan punca yang boleh mengakibatkan kerugian dan pembaziran dana syarikat. Bhd. Jenama TNB sudah terkenal di peringkat antarabangsa dan produk serta perkhidmatan yang kita tawarkan mempunyai permintaan yang sangat luas. (MTM). Bhd. semua bahagian di dalam Kumpulan diharap akan memantau secara terperinci perbelanjaan mereka dan memastikan penggunaan sumber kewangan dengan bijak. Bhd. Sebagai syarikat utiliti peneraju di Malaysia yang memiliki lebih 60 tahun pengalaman. Empat tindakan tersebut adalah: – Kewangan. khususnya di negara-negara sedang membangun di Asia dan Timur Tengah. Apa yang paling membanggakan ialah kejayaan kita mencapai sasaran kerugian Penghantaran dan Pembahagian kurang daripada 9% dengan margin yang besar. mengoptimumkan kos dan memanfaatkan peluang perniagaan yang wujud atau ada Teknologi. (TCI) – telah berjaya menembusi pasaran utama kita. (TNEC).1% pada 2011. Selain itu. Kejayaan operasi kita adalah disebabkan terutamanya oleh penggunaan berterusan teknologi yang lebih maju dan berkesan serta peningkatan kecekapan dan tahap profesionalisme warga kerja kita. iaitu ketiga-tiga anak syarikat ini telah menyumbangkan RM732. GLOBAL. Bahagian Penghantaran terus memperbaiki indeksindeksnya. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . untuk mempertingkatkan produktiviti dan profesionalisme warga kerja kita Dari segi luaran. iaitu Penjanaan. Hasil usaha bersepadu semua anak syarikat. Kita mengawasi prestasi pengoptimuman kos kita dengan sasaran untuk mencapai ROA sebanyak 6-7% menjelang akhir tempoh Gemilang 2015. TNB Engineering Corporation Sdn. Ketiga-tiga bahagian teras. Kita mengorak langkah ke arah mencapai matlamat ini. di dalam dan di luar negeri. iaitu pada tahun kewangan 2015.0min). Ini merangkumi inisiatif strategik meliputi pengurangan yang berlanjutan dalam kerugian Penghantaran dan Pembahagian. baru-baru ini kita telah seluruh syarikat juga perlu diberi perhatian. kelewatan bulanan dan kerugian penghantaran. untuk memuaskan pelanggan kita dan menjadikan TNB sebagai peneraju tenaga hijau – – – Mengoptimumkan kos & memanfaatkan peluang perniagaan. peluasan geografi. GEMILANG 2015  GROWTH. GREEN Gemilang 2015 merangkumi empat pelan ti n d a kan b er sep adu y ang di r angka untuk membolehkan TNB berada di atas landasan yang tepat bagi mencapai objektif muktamadnya menjadi syarikat pembekal tenaga terulung di dunia. sambil mengurangkan faktor henti tugas tidak terancang setara EUOF) kepada 3. kita juga telah menetapkan sasaran penciptaan nilai lebih kurang RM7 bilion. Bhd. Ke arah mengoptimumkan kos.9 juta terhadap hasil bukan dikawal selia (nonregulated revenue).

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 26 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

Kepercayaan merupakan nadi kejayaan kepada apa jua perniagaan – dan merupakan aspek penting untuk mewujudkan hubungan baik di kalangan warga kerja dan juga pihak luar. Secara peribadi. Pelbagai bengkel telah diadakan di seluruh organisasi bagi menyebarluaskan prinsip baharu ini. Usaha untuk mencapai kecekapan yang lebih baik ini akan berterusan dan akan mendorong kita menginovasi bagi memperbaiki tahap perkhidmatan pelanggan dan kualiti penyampaian kita. Menambah produktiviti dan profesionalisme warga kerja. Dalam misi kita untuk berkembang ke peringkat global. Dari segi Penghantaran. Kita sedang berusaha untuk mengukuhkan tahap kepercayaan ini. akan membolehkan kita menyediakan persekitaran yang lebih terbuka dan telus. para pengguna boleh mengelakkan waktu puncak sambil mengekalkan pemintaan beban maksimum pada tahap terurus sambil menikmati tarif yang lebih rendah. justeru memantapkan kualiti hubungan dalaman dan luaran kita bagi mewujudkan persekitaran lebih kondusif untuk kita bergerak ke hadapan dan memanfaatkan peluang-peluang yang sedia ada dan akan datang. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . e-Permohonan dan e-Pengebilan yang terbukti sangat disukai. kita merangka program Peningkatan Piawaian Proses (PSI). Productivity Revolution’ untuk memberi nafas baharu kepada warga kita. Kita percaya bahawa penglibatan yang lebih aktif dengan pihak-pihak berkepentingan ini. kita perlu memastikan bahawa warga kerja kita adalah yang terbaik dalam industri. sebagai contoh. Terdapat empat aspek utama dalam ’Vibrant Workforce. Dalam bidang Penjanaan contohnya. saya memberi perhatian terhadap prestasi warga kerja dan pada bulan Julai tahun ini. Bagi pihak media pula. Kami bercita-cita agar Kumpulan mempunyai reputasi memiliki warga kerja paling berpengalaman dan berpengetahuan dalam industri. kita sedar bahawa terdapat keperluan mendesak untuk memastikan warga kerja kita memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan manfaat maksimum daripada proses dan sistem tercanggih.KEEPING THE LIGHTS ON 27 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif menubuhkan Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama. Mempertingkatkan kecemerlangan operasi melalui teknologi terkini. dan usaha ini dipergiatkan sejak kebelakangan ini selari dengan tekanan mengoptimumkan produktiviti. Dengan melaraskan pola penggunaan tenaga mereka. kita telah menubuhkan Pusat Tindak Balas Kecemasan Media CEO (CEO MERC) yang mana semua persoalan akan disalurkan dan dijawab dengan sewajarnya dan segera. Ini diguna pakai dalam seluruh rantaian nilai perniagaan kita. keupayaan sumber manusia kita penting kepada kejayaan dan kemampanan jangka panjang kita. Walaupun kita melabur dalam teknologi. Productivity Revolution’ iaitu Membina Kepercayaan & Perhubungan. kini sasaran kita adalah untuk melihat hasil pelaburannya. kita sedang menguji Grid Pintar di tiga tapak untuk mengukur keberkesanannya membantu pengguna akhir meminimumkan kos mereka melalui pengurusan permintaan. berbanding dengan janakuasa kecekapan purata loji arang batu konvensional 37%. kita telah m e m p e r k e n a l k a n ’ Vibrant Workforce. Teknologi terkini juga diguna pakai untuk memberi kepuasan kepada para pelanggan yang berurusan dengan kita. kita sedang melaksanakan teknologi tenaga arang batu yang sangat penting di sebuah loji baharu yang sedang dibangunkan di Manjung. Projek perintis ini merupakan komponen penting kepada lebih banyak usaha umum di TNB untuk meninggikan tahap kecekapan tenaga di negara ini. Membina Pencapaian dan Membina Pertumbuhan. yang mana proses perniagaan utama akan dikaji dan ditambah baik dari semasa ke semasa. memberi kepercayaan dan mendorong mereka untuk bekerjasama mencapai matlamat syarikat. Kami sentiasa melakukan pelaburan yang besar untuk warga kerja kita sendiri. seperti yang dijelaskan di atas. Perak. Sehingga kini. Membina keupayaan sangat mudah difahami. yang sebaliknya akan mengukuhkan lagi kepercayaan antara kedua-duanya. Izinkan saya menerangkan perkara ini satu persatu. antara syarikat dan pihak-pihak berkepentingan. prestasi dan tahap profesionalisme kita. Ia berperanan untuk menyelaras dan menguruskan semua pembangunan perniagaan supaya kita dapat mencapai matlamat Gemilang 2015 dengan menghasilkan pendapatan berjumlah RM5 bilion daripada perniagaan bukan dikawal selia menjelang tahun 2015. Kita berhasrat untuk mewujudkan kumpulan bakat bagi mengisi jawatan sebagai pemimpin bukan sahaja di dalam syarikat malah dalam anak-anak syarikat kita. Ia akan menaikkan tahap kecekapan kepada 40%. Membina Keupayaan. Untuk memodenkan operasi bagi memastikan kecekapan maksimum. Pembangunan modal insan sentiasa menjadi tumpuan utama di TNB. daripada penjanaan kepada pembahagian elektrik serta penghantaran kepada perhubungan pelanggan. kita telah memperkenalkan beberapa kemudahan online seperti e-Perkhidmatan. supaya setiap orang menyedari tentang perkara tersebut serta memahami kepentingannya.

dengan jumlah kapasiti 270MW.7 bilion dalam kapasiti baharu untuk tempoh lima tahun akan datang. seperti penjenamaan semula Pusat Khidmat Pelanggan. Kesemua projek ini akan melonjakkan kapasiti semasa negara sebanyak 1. di dalam dan di luar negeri. daripada 15. Dalam laporan tahunan yang lepas. Pahang. ki t a juga m em b ant u menghubungkan loji RE kepada grid nasional. Pada Ogos 2012. ia bukanlah suatu perkara baru. Berikutan pelaksanaan FiT pada bulan Disember 2011. TNB telah menyokong usaha Kerajaan untuk mempromosikan penggunaan tenaga boleh baharu (RE) dalam tenaga campuran. kita juga memastikan kesemua projek baharu dibangunkan dengan konsep ‘hijau’ iaitu dengan menggunakan teknologi yang paling maju dan mesra alam. PENERAJU TENAGA BOLEH BAHARU RE Selain komited untuk membeli RE daripada p e m a ju kec il. Akhir sekali.2 per 10. Menceriakan Pelanggan Kita. Kita seterusnya memastikan daya maju seluruh sistem RE dengan memainkan peranan sebagai pentadbir Tabung RE yang digunakan untuk Feed-in-Tariff (FiT). Seiring dengan Model Ekonomi Baharu dan Program Transformasi Ekonomi. Kita juga ingin melihat modal insan kita mempunyai semangat kekitaan dalam peranan mereka dan berbangga menjalankan tanggungjawab mereka dengan cara yang paling produktif. kita telah mengumpul sebanyak RM171 juta untuk Tabung RE.699MW menjelang 2020. Dalam usaha untuk menjadi peneraju RE.5% sumbangan daripada RE menjelang tahun 2015. memastikan bahawa loji tersebut mematuhi sepenuhnya spesifikasi yang kita tetapkan.0 daripada 7.0 berbanding tahun kewangan sebelum ini. Kita seterusnya Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5%4. Di bawah Program Bekalan Elektrik Luar Bandar. Terengganu. contohnya bagi loji berkapasiti lebih 2MW hendaklah dilengkapi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). kita juga telah memperluaskan perkhidmatan ’online’ yang amat dihargai oleh para pelanggan kita yang berpengetahuan tentang teknologi. kita sedang memaju dan mengendalikan sistem solar hibrid dengan kapasiti 4MW. Perak. yang merupakan 93. Mengukuhkan Kedudukan TNB sebagai peneraju tenaga hijau. namun dandang utamanya akan mengekalkan pelepasan CO2 pada tahap minimum. hibrid solar dan biogas. di samping memastikan sistem tersebut stabil sepenuhnya. dan loji janakuasa arang batu di Manjung. sejak kebelakangan ini tumpuan terhadap penggunaan RE menjadi lebih mendesak memandangkan peningkatan dan turun naik harga bahan api fosil dan isu perubahan cuaca yang sangat tidak menentu. Di samping itu.1% daripada jumlah levi FiT. Tahun ini.632MW.6% setahun. Salah satu komponen utama Gemilang 2015 adalah untuk menerajui tenaga hijau di negara ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 28 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Dengan Membina Pencapaian. Sebenarnya. Lojiloji baharu sedang dibangunkan termasuk dua projek hidroelektrik di Hulu Terengganu. Kita membantu pemaju RE untuk menjalankan Kajian Sistem Tenaga dan Pemeriksaan Pengesahan Sambungan bagi menilai kesan loji RE mereka ke atas sistem grid. Saya sukacita memaklumkan bahawa usaha kita untuk mempertingkatkan pengalaman pelanggan kita telah menerima penghargaan yang dapat dilihat melalui peningkatan skor Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan kepada 7. Untuk menggalakkan lebih ramai pemaju RE menyambungkan talian kepada grid nasional. sebuah loji janakuasa biomas di Jengka Pahang (bekerjasama dengan Kumpulan Felda). yang dilaksanakan oleh Kerajaan. Pada Julai 2012. kita telah memperkenalkan Piagam Pelanggan untuk menangani keperluan prestasi standard seperti Tahap Perkhidmatan Minima (MSL) dan Jaminan Tahap Perkhidmatan (GSL). TNB turut terlibat dalam beberapa projek penerokaan mini-hidro. Bagi memenuhi permintaan ini. Walau bagaimanapun. puncak permintaan dijangka akan mencapai 20. kita mengatasi amalan biasa untuk menceriakan para pelanggan kita. Membina Pertumbuhan berkaitan dengan aspirasi kita untuk memperluaskan peluang perniagaan baharu. kita berusaha untuk mempertingkatkan produktiviti semua warga kerja kita. dan Ulu Jelai. Dalam tempoh lima tahun akan datang. Seperti yang dinyatakan di atas. kita berperanan sebagai perunding dan pengurus projek. Sejak sekian lama. semua pelanggan TNB dikehendaki menyokong Tabung RE dengan membayar tambahan 1% daripada bil elektrik mereka. kita telah melaburkan sebanyak RM9. Walaupun loji arang batu ini bukan merupakan projek RE. sambil menggalakkan penglibatan lebih cergas daripada sektor swasta dalam mempergiatkan aktiviti sistem RE dalam negara ini. permintaan tenaga elektrik di Malaysia dijangka akan berkembang pada kadar 3.826MW pada TK2012. di semua peringkat. kita telah menandatangani 448 Perjanjian Pembelian Tenaga Boleh Baharu (REPPA) dengan pemaju RE di Semenanjung Malaysia. dengan matlamat untuk mencapai 5.

Oleh kerana MFO turut digunakan oleh sektor pengangkutan. adalah tidak terjamin. tarikh ini kemudiannya ditunda kepada awal tahun 2013. Walau bagaimanapun. seperti mekanisme Fuel Cost Pass Through (FCPT). Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . selain daripada h ar ga p a sa r a nn y a y a n g b e rte ru s a n meningkat. kita masih akan berhadapan dengan masalah kenaikan kos bahan api. Bahan api merupakan bahan bakar yang semakin sukar diperolehi. Oleh itu. Filipina. ketersediaan MFO yang mana agak banyak digunakan. yang berjaya dilaksanakan di beberapa negara rantau ini seperti Singapura. kerana tarif tersebut ditetapkan pada harga penanda aras arang batu sebanyak USD85 setiap tan di mana harga pasaran purata pernah mencecah sekitar USD105 setiap tan. ia menjadi satu cabaran untuk mendapatkan bahan api bagi menggantikan kekurangan gas pada setiap masa untuk memenuhi keperluan pengguna kita. maka terdapat persaingan dalam penggunaannya. TNB membayar tambahan RM1. yang jauh lebih tinggi daripada harga gas yang kita bayar mengikut harga gas subsidi bagi sektor tenaga. menyebabkan kosnya sentiasa meningkat.2 bilion setahun daripada ketidakpadanan dalam harga pasaran dan harga tarif arang batu. Ketidakstabilan bekalan bahan api akan pulih sedikit apabila terminal Melaka mula beroperasi. Bagi setiap kenaikan RM3/mmbtu dalam harga gas menyebabkan tambahan RM1. Dua kesan utama kekurangan gas: 1) jaminan kecukupan bekalan terjejas. Penyelesaian paling praktikal bagi kemelut ini adalah dengan memindahkan kos pasaran bahan api kepada pengguna akhir.KEEPING THE LIGHTS ON 29 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif ISU BAHAN API Kekurangan gas pada tahun kewangan lepas masih tidak diselesaikan pada tahun kewangan semasa.23 bilion setahun dalam kos bahan api kita. dan 2) kos bekalan meningkat. Melaka ReGasification Terminal (RGT) sepatutnya siap pada bulan September 2012. Walaupun sehingga kini kita tidak mempunyai sebarang masalah dengan arang batu. Walau bagaimanapun. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. kerana harga LNG yang diimport menggambarkan harga antarabangsa. Kesan kenaikan tersebut ke atas TNB sangat besar.

justeru kita yakin akan memperoleh pulangan yang lebih tinggi tanpa memerlukan usaha tambahan. Sememangnya. Kita juga sangat optimistik untuk mengurangkan kos kita dengan perubahan yang dibawa oleh sistem pembidaan terbuka bagi penjanaan kapasiti. buat masa ini kita mempunyai kawalan yang sangat terhad ke atas kos yang ditanggung dan keuntungan yang dijana. Satu-satunya bidang di mana kita boleh menyalurkan lebih banyak pemikiran dan sumber bagi meningkat hasil dan pulangan kita adalah perniagaan bukan teras. Kita telah membincangkan kemungkinan melaksanakan FCPT dengan Kerajaan dan penguatkuasa peraturan untuk tempoh beberapa tahun. Kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga. kita mampu mempertingkatkan keuntungan bersih kita daripada RM2. Teknologi Hijau dan Air dan ST untuk menyelesaikan formula FCPT dan mekanisme untuk pelaksanaannya. Walaupun kita telah menetapkan sasaran untuk mencatat RM5. dan kita berhasrat untuk mempertingkatkan kedudukan kita di peringkat dunia bukan sahaja sebagai syarikat pembekal elektrik tetapi lebih kepada sebagai sebuah konglomerat tenaga. berkurangan kepada 2% dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan.2 bilion pada akhir tahun kewangan 2011 kepada RM2. ini bererti semua projek untuk menjana kapasiti baharu di negara ini akan dinilai melalui Jepun. MASA HADAPAN TERDEKAT Senario perniagaan bagi utiliti elektrik dijangka akan terus mencabar bagi tahun kewangan 2013 dan seterusnya. justeru kini sudah sampai masanya untuk berkembang ke peringkat antarabangsa. dan kita sedang menyediakan semua kerja asas yang diperlukan. jika berjaya.5 bilion bagi tahun 2015. Kita percaya ini merupakan peluang luas bagi TNB. dan Kerajaan secara teorinya telah meluluskan mekanisme tersebut. saya percaya kita boleh mencapai lebih daripada itu. Di bawah mekanisme yang dicadangkan itu. Kita juga berbesar hati dengan hasrat Kerajaan untuk memperkenalkan Peraturan Berasaskan Insentif (IBR). Dengan IBR. tempoh penguatkuasaan interim akan bermula hanya pada 2014 menyebabkan sebarang isu berkaitan dengan bekalan bahan api dan kos akan terus menjadi sebahagian daripada kerja harian pada tahun akan datang. Eropah dan Amerika Syarikat. penghantaran dan pembahagian. Sehubungan itu. TNB kini merupakan antara tiga Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Dengan mekanisme perkongsian kos semasa. ST dan pelbagai pihak berkuasa lain berhubung mekanisme seperti perkongsian kos bahan api bagi memastikan termanya berpadanan dan tidak meletakkan tekanan ke atas struktur kos modal kita.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 30 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif syarikat utiliti terbaik di Asia. Kerajaan mencadangkan IBR dijalankan secara perintis untuk tempoh setahun. kuantiti bahan api yang diperlukan. anggaran kos gas dan arang batu kepada industri akan berasaskan kepada dan ia menggambarkan. Ketika kita terus memberi keutamaan Keeping the Lights On. kita menjanjikan pulangan yang bersesuaian dengan kecekapan kita. penjanaan campuran dan kadar tukaran asing. Namun. pulangan purata atas kos industri secara umumnya 4%. Satu langkah penting dalam hala tuju yang berlaku pada bulan Jun 2011 apabila tarif elektrik di Semenanjung Malaysia telah dinaikkan bagi menggambarkan kenaikan harga gas asli dalam sektor tenaga. ia akan dilaksanakan secara berterusan selepas itu. yang akan menambah dengan ketara kedudukan kewangan kita. dan peningkatan kos bekalan. seperti penubuhan Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama. walaupun tahap kecekapan operasi yang tinggi. Hong Kong.9 bilion pada tahun kewangan ini. syarikat telah memberi tumpuan secara eksklusif terhadap bisnes teras iaitu penjanaan. kita telah menguasai hampir seluruh pasaran tempatan di Semenanjung Malaysia. Kita ingin mengukuhkan lagi asas kita untuk lebih menggambarkan dengan tepat kecekapan operasi kita. seperti yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Tenaga (ST). yang kini telah begitu hampir mencapai standard dunia. kerana ia meliputi pelaksanaan FCPT. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas. Semua sistem bagi kecekapan operasi kini telah tersedia. perubahan harga pasaran bahan api. Sehingga kini. Kita sering mengadakan perbincangan berterusan dengan Kerajaan.

Trek 1 adalah pelaksanaan bidaan antarabangsa kompetitif untuk mendapat lebih kurang 1. saya mempunyai keyakinan yang tidak berbelah bahagi bahawa TNB akan bangkit daripada ketidakpastian persekitaran semasa kepada satu kedudukan yang lebih teguh dan stabil. Lebih banyak PPA akan tamat tempoh pada tahun 2015/2016. Suruhanjaya Tenaga dan semua peraturan baru. Kita telah pun mengurangkan obligasi pembayaran kapasiti kepada pemenang Trek 2 iaitu Genting Sanyen Power dan Segari Energy Venture. bahawa kita akan Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB amat menghargai perhubungan kita dan bersungguh-sungguh untuk mengukuhkan lagi hubungan tersebut dengan keterbukaan dan penglibatan yang lebih mendalam. Ini meliputi semua loji baharu dan pelanjutan lesen bagi loji sedia ada. Dengan sokongan berterusan ini. bukan sahaja sepanjang tempoh lanjutan malah dalam tempoh baki PPA.000MW-1. Saya juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan Lembaga Pengarah membimbing syarikat dalam mengharungi tempoh yang sukar ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak berkepentingan. dan kita jangka untuk mengadakan rundingan terma yang menarik seperti ini apabila ia diperbaharui. Di samping itu. Implikasinya terhadap TNB ialah ia akan membuka peluang untuk mendapatkan terma yang lebih baik apabila kita membincangkan Perjanjian Pembelian Tenaga (PPA) dengan Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) yang mana kita dikehendaki membeli elektrik. rakan perniagaan dan ahli media atas keyakinan anda terhadap kita. Suruhanjaya Tenaga (ST) mengumumkan keputusan bagi dua Trek Pembidaan Kompetitif. Terdapat beberapa petunjuk perubahan peraturan yang positif. saya sangat bertuah kerana telah dipilih untuk mengisi kekosongan jawatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Seperti yang saya nyatakan.KEEPING THE LIGHTS ON 31 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif tender terbuka dan projek tersebut akan diberi kepada pembida yang paling kompetitif. PENGHARGAAN Sepanjang kerjaya saya bersama TNB. tetap mampu mencapai kemajuan walaupun dalam kesukaran sekiranya kita bersatu. Kita kini sedang menyelesaikan PPA dengan semua pembida yang berjaya. Pada 9 Oktober 2012.400MW daripada sebuah loji turbin gas kitar gabungan baharu. dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengarah dan rakan saya dalam pengurusan di atas keyakinan mereka. ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada semua pengurusan dan warga kerja TNB yang telah membuktikan sekali lagi.

Walaupun saya amat menghargai tanggungjawab ini. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . saya percaya kejayaan sebuah organisasi seperti TNB tidak sepenuhnya bergantung kepada seorang individu semata-mata. Kini. Ia merupakan gabungan kerjasama dan sumbangan setiap ahlinya. marilah kita bersama-sama menggandakan usaha untuk menyuburkan organisasi yang hebat ini. saya memikul amanah yang besar. Kita telah berusaha dengan gigih untuk membina sebuah syarikat yang berwibawa.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 32 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Akhir kata. Datuk Wira Ir.

1% 4.3% 3.96 bilion dalam TK2011 bilion USD103.1% 23.2% 2.KEEPING THE LIGHTS ON 33 Sorotan Utama Pertumbuhan Permintaan Unit (Semenanjung) Margin EBITDA* 4.1% dalam TK2011 25.8% dan SESB 18.3% dalam TK2011 Pertumbuhan Hasil Pulangan Ke Atas Aset* Semenanjung 10.6/mt Dolar AS106.63 bilion TK2010 : RM0.05 bilion Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .3 RM5.1% dalam TK2011 RM7.1% dalam TK2011 Peningkatan Perbelanjaan Operasi Perbelanjaan Modal 19.7% 11.47 bilion TK2011 : RM1.6% 4.9/tan metrik dalam TK2011 * Selepas penyelarasan bagi Kompensasi Kos Tenaga: TK2012 : RM1.2 RM0.6 bilion dalam TK2011 bilion Keuntungan Bersih Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Purata Kos Arang Batu RM4.

341.456.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 34 Sorotan Kewangan Penting KUMPULAN 2011 (dinyatakan semula) KEUNTUNGAN (RM Juta) Hasil Keuntungan operasi Keuntungan sebelum cukai dan zakat Keuntungan bersih diatribut kepada pemilik syarikat DATA PENTING PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (RM Juta) Hartanah.8 32.9 5.1 2012 SYARIKAT 2011 (dinyatakan semula) 2012 * Selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .456.396.3 (19.118.1 0.9) (49.6 4.8 79.997.848.174.82 76.343.8 1.6 25.71 17.469.130.40 586.4 64.410.054.6 81.501.7 3.1 578.4 79.157.7 965.71 15.4 (12.1) (46.7 615.7 88.8) 5.156.6 32.1 61.3) 5.1 2.6 31.834.3 60.3 0.2 1.4 35.1 (23.437.197.494.326.1 23.47 4.064.872.2) (50.5) 5.779.63 61.4 4.241.501.8) (52.38 4.017.6 30.6 29.2 4.137.0 5.429.071.4 6.3 33.9) 5. loji dan kelengkapan Jumlah aset Jumlah pinjaman Jumlah tanggungan Modal saham Pemegang ekuiti MAKLUMAT SAHAM Sesaham (sen) – Pendapatan asas – Pendapatan dicairkan Dividen: Kasar Single-tier – Interim – Akhir (cadangan) Aset bersih diatribut kepada pemilik syarikat NISBAH KEWANGAN Pulangan ke atas aset (%)* Margin EBITDA (%)* Nisbah hutang-ekuiti (selepas ditolak tunai) 4.848.50 0.9 17.6 36.00 656.537.3 (11.67 76.816.864.494.281.070.

2 38.6 11.755.3 26.469.1 46.9 10.47 4.5 25.8 25.2 59.1 37.8 930.9 29.501.241.025.761.1 4.4 41.4 5.5 6.558.851.841.872.63 0.333.019.7 11.8 32.0 45.4 4.5 30.4 35.2 1.47 21.4 64.165.87 59.7 8.9 5.337.913.537.657.02 729.9 65:35 0.3 24. loji dan kelengkapan Jumlah aset Jumlah pinjaman Jumlah tanggungan Modal saham Pemegang ekuiti MAKLUMAT SAHAM Sesaham (sen): – Pendapatan asas – Pendapatan dicairkan Dividen: Kasar Single-tier – Interim – Akhir (cadangan) Aset bersih sesaham diatribut kepada pemilik syarikat Harga saham pada 31 Ogos (RM) NISBAH KEWANGAN Pulangan Ke Atas Aset (%)* Pulangan ke atas ekuiti (%)* Penggearan (%) Margin EBITDA (%)* Kos purata dana wajaran berkesan (%) Perlindungan pembayaran hutang (%)* Campuran matawang (RM: Asing) Nisbah hutang-ekuiti (selepas ditolak tunai) 4.9 6.5 46.137.0 3.4 21.080.68 3.8 5.7 61.71 26.2 25.5 4.317.3 19.396.00 21.4 44.1 8.77 58.7 965.3 6.816.8 1.71 15.50 76.9 10.709.8 53:47 0.60 4.6 46.848.0 4.740.2 8.180.00 656.9 22.752.6 1.0 28.0 58.6 12.801.4 3.00 17.40 58.779.4 69.662.0 4.44 17.9 5.2 22.334.0 27.2 2.714.71 17.197.064.3 5.070.86 586.84 591.KEEPING THE LIGHTS ON 35 Sorotan Lima Tahun Kewangan Kumpulan KUMPULAN Tahun Berakhir 31 Ogos 2008 2009 2010 2011 (dinyatakan (dinyatakan semula) semula) 2012 KEPUTUSAN OPERASI (RM Juta) Hasil Keuntungan operasi Keuntungan sebelum cukai dan zakat Keuntungan bersih diatribut kepada pemilik syarikat DATA PENTING PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (RM Juta) Hartanah.6 36.352.8 52.071.156.1 23.594.7 88.92 58.25 * TK2011 dan TK2012 – selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .84 20.8 79.997.6 54:46 0.38 4.3 7.4 6.616.095.834.67 4.3 78.3 3.9 7.9 5.6 73.456.3 5.5 56:44 0.82 76.5 51:49 0.90 631.6 31.0 4.080.2 4.200.6 59.2 23.7 31.373.5 45.1 10.054.3 3.43 4.8 5.

096 22.8 37.469 23. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 59.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 36 Rumusan Lima Tahun Pertumbuhan Kumpulan Hasil (RM Juta) Keuntungan Diagihkan Kepada Pemilik Syarikat (RM Juta) Pemegang Ekuiti (RM Juta) 35.054 21.9 17.5 7.657 4.740 4.9 76.848 36.241 30.9 21.7 3.6 4.3 45.997 31.7 58.755 31.6 25.373 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 Jumlah Aset (RM Juta) Jumlah Pinjaman (RM Juta) Pulangan ke Atas Aset* (%) 88.165 69.662 73.2 46.6 6.8 10.201 2.801 24.072 79.198 3.842 19.064 78.762 27.137 32.5 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 *TK2011 dan TK2012 – selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing.1 4.616 22.9 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 Penggearan (%) Perlindungan Pembayaran Hutang* (%) Pendapatan Asas Sesaham (Sen) 38.5 6.594 965 931 ’08 ’08 ’08 .317 28.9 8.8 4.2 41.

ANDA LIHAT .

daripada mengecaj telefon mudah alih hinggalah kepada penyediaan makanan menggunakan ketuhar gelombang mikro. KEMAMPUAN KAMI MENERANGI KEDIAMAN Kehidupan akan pasti berbeza tanpa tenaga elektrik. Peranan TNB adalah untuk memastikan supaya semua kediaman menikmati bekalan elektrik yang berterusan dan tanpa gangguan agar keluarga anda dapat menjalani gaya hidup yang selamat.. semuanya menggunakan tenaga elektrik. Daripada membaca buku di sudut yang cerah diterangi cahaya hinggalah menonton tayangan video.. Tenaga elektrik adalah satu kemudahan yang membolehkan kita menikmati taraf kehidupan yang lebih selesa. .KAMI LIHAT. sihat dan selesa.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

memperkasa pembangunan negara menerusi penyediaan tenaga elektrik yang boleh berdayaharap dan cekap. Sabah dan Labuan. TNB berusaha memenuhi mandat yang diberi iaitu Keeping the Lights On di Malaysia sejak mula ia ditubuhkan pada tahun 1949 sebagai Lembaga Letrik Pusat.3 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia. Disenaraikan di Papan Utama Bursa di Malaysia dengan jumlah aset berjumlah hampir RM87 bilion. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 40 Rangka Kerja Korporat Mengenai Kami Tenaga Nasional Berhad (TNB) merupakan syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dan antara yang terkemuka di Asia. TNB mempunyai lebih 8.

perkakas suis dan kabel bervoltan tinggi. Di Semenanjung Malaysia. Syarikat melaksanakan pelbagai program CSR yang memberi faedah kepada golongan kurang bernasib baik. serta pembangunan dan perkhidmatan pengurusan hartanah. menyahut agenda pengurangan karbon Kerajaan. TNB memiliki 80% ekuiti dalam Sabah Electricity Sdn. perkhidmatan dan kerja-kerja kejuruteraan awam dan elektrik. TNB juga telah mempelbagaikan perniagaannya ke dalam pembuatan alatubah. TNB telah membuat pelaburan besar dalam pembangunan profesional secara berterusan bagi warga kerjanya melalui program-program tersusun.KEEPING THE LIGHTS ON 41 Mengenai Kami Rangka Kerja Korporat Bisnes teras TNB adalah penjanaan. Sebagai sebuah syarikat berkaitan Kerajaan yang terkemuka. TNB membekalkan isi rumah dan industri dengan tenaga elektrik yang dijana dari enam skim stesen haba dan tiga janakuasa hidro utama. Melalui yayasannya iaitu Yayasan Tenaga Nasional (YTN) yang ditubuhkan pada tahun 1993. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka di luar negara. (SESB) yang menguruskan Grid Sabah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Syarikat juga terlibat dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. Syarikat telah melancarkan Pelan Strategik 20 Tahun yang bermatlamat untuk mentransformasi TNB menjadi sebuah syarikat bertaraf dunia menjelang tahun 2025. Untuk menyokong wawasan ini. Antara kejayaan yang dicapai dalam pelaksanaan program kemasyarakatannya adalah dalam bidang pelajaran melalui pemberian biasiswa dan bidang kesihatan yang bermanfaat kepada semua. baik dari sudut organisasi mahupun alam sekitar di Malaysia. penghantaran dan pembahagian tenaga elektrik. Pada tahun 2005. dan pada masa yang sama. Penekanan yang diperbaharui turut diberikan kepada kemampanan. TNB turut mengurus dan mengendalikan Grid Nasional yang menghubungkan stesenstesen janaelektrik TNB dengan Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) dengan rangkaian pembahagian. Di Malaysia Timur. TNB turut memberi penekanan tinggi terhadap tanggungjawab sosial. TNB turut menerokai pasaran-pasaran baharu dengan memfokus kepada rantau Asia-Pasifik. Timur Tengah dan Utara Afrika. serta perkhidmatan membaik pulih dan penyenggaraan. Grid ini juga disambungkan dengan sistem penghantaran Thailand di utara dan sistem penghantaran Singapura di Selatan. Selain daripada perniagaan terasnya. Pelan Strategik tersebut meliputi penumpuan yang lebih tinggi terhadap inisiatif-inisiatif hijau seperti pembangunan sumber bahan api yang boleh diperbaharui dan pengurusan permintaan lebih berkesan menerusi kecekapan tenaga. Bhd. penyediaan perkhidmatan perundingan profesional dan senibina.

com. Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Telefon Faksimili : 603-7841 8000 : 603-7841 8151 Dato’ Fuad bin Jaafar (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Dato’ Abd Manaf bin Hashim (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Datuk Chung Hon Cheong (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh (Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa pada 30 Jun 2012) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Azman bin Mohd (Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif) (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas) (Penukaran jawatan berkuatkuasa pada 1 Julai 2012) PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF KANAN BEBAS Dato’ Zainal Abidin bin Putih Emel: cosec@tnb.my Datuk Nozirah binti Bahari (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) SETIAUSAHASETIAUSAHA SYARIKAT Norazni binti Mohd Isa (LS 0009635) Nor Zakiah binti Abd Ghani (LS 0008795) (Meletakkan jawatan berkuatkuasa pada 31 Mei 2012) Dato’ Zainal Abidin bin Putih (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) PENDAFTAR SAHAM Symphony Share Registrars Sdn. Bhd. (378993-D) Aras 6.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 42 Maklumat Korporat AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH Rangka Kerja Korporat Tan Sri Leo Moggie (Pengerusi) (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Datuk Wira Ir.

my 15454 PENYENARAIAN BURSA SAHAM Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.com. Jalan Maarof 59000 Kuala Lumpur Malaysia CIMB Bank Berhad No.tnb. Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili Laman web TNB Careline : : : : 603-2296 5566 603-2283 3686 www. 21 & 23. Tingkat 2 Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad No. 1.com. Menara A Dataran Maybank No.my Talian Bebas Tol: 1-800-888-862 Malaysian Rating Corporation Berhad – Penarafan Hutang Korporat AAA – Penarafan Hutang Syariah AAAID AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS PROGRAMME ADR ADR Tahap 1 PERHUBUNGAN PELABUR Jabatan Perhubungan Pelabur Tingkat 4 Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad No.com. No. 129. Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili Emel : 603-2296 6077 : 603-2284 0095 : tenaga_ird@tnb. Plaza Sentral KL Sentral 50474 Kuala Lumpur Malaysia PEJABAT BERDAFTAR DAN IBU PEJABAT Tenaga Nasional Berhad (200866-W) Pejabat Setiausaha Syarikat.my JURUAUDIT LUAR Tetuan PricewaterhouseCoopers (AF: 1146) Aras 10.tnb. 1 Sentral Jalan Travers KL Sentral Peti Surat 10192 50706 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili : 603-2173 1188 : 603-2173 1288 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Malaysia (Disenaraikan sejak 28 Mei 1992) PENARAFAN Moody’s Standard & Poor’s Rating Agency Malaysia Baa1 BBB+ AAA One Stop Engagement Centre: 1-300-88-5454 Sistem Maklumat Penggerak Etika: wbis. 129. Lorong Ara Kiri 1 Lucky Garden. Bangsar 59100 Kuala Lumpur Malaysia Bank Islam Malaysia Berhad Cawangan KL Sentral Tingkat Bawah. CS/3B/G Blok 3B.KEEPING THE LIGHTS ON 43 Maklumat Korporat Rangka Kerja Korporat BANKBANK UTAMA Malayan Banking Berhad Aras 1.

(8. (49%) TEKNOLOGI TENAGA PERLIS CONSORTIUM SDN. BHD. BHD. PERUSAHAAN OTOMOBIL ELEKTRIK (MALAYSIA) SDN. (100%) SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU FIBRECOMM NETWORK (M) SDN. (20%) (100%) Independent Power International Ltd. BHD.67%) ENTITI DIKAWAL BERSAMA Dorman SEATRAC SDN. (100%) Malaysian Shoaiba • Consortium Sdn. (DALAM PROSES PEMBUBARAN) (6. (10%) FEDERAL POWER SDN. (20%) INTEGRAX BERHAD (22. MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN. BHD. (20%) FTJ BIO POWER SDN. (20%) Dorman POWER AND ENERGY INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 44 Rangka Kerja Korporat SYARIKAT-SYARIKAT DI DALAM KUMPULAN Struktur Korporat Kumpulan TNB VENTURES SDN. (100%) Tenaga Cable Industries Sdn. (20%) (100%) TNBR QATS Sdn.12%) JIMAH ENERGY VENTURES HOLDINGS SDN. TNB POWER DAHARKI LTD. (100%) TNB ENERGY SERVICES SDN. (76%) Northern Utility Resources Sdn. BHD. BHD. (40%) GB3 SDN. TNB RESEARCH SDN. Bhd. BHD. BHD. BHD. Dorman (20%) (Penerima dan Pengurus Dilantik) (100%) Jana Landfill Sdn. (50%) YAYASAN AMANAH YAYASAN TENAGA NASIONAL RETIREMENT BENEFIT TRUST FUND YAYASAN CANSELOR UNIVERSITI TENAGA NASIONAL Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . BHD. BHD. (20%) Saudi-Malaysia Water • & Electricity Company Limited (50%) (100%) TNB Liberty Power Limited (100%) SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN LABUAN REINSURANCE (L) LTD. BHD.91%) Dorman BAKUN HYDRO-ELECTRIC CORPORATION SDN. BHD.

(100%) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Bhd. TNB QUANTUM SOLUTIONS SDN. (100%) TNB COAL INTERNATIONAL LIMITED (100%) TNB PROPERTIES SDN. BHD. BHD. BHD. BHD. (100%) TNB PRAI SDN. (70%) TNB ENGINEERS SDN. Dorman (100%) (100%) TNB Remaco Pakistan (Private) Limited (100%) Trichy Energy Limited Dorman (100%) Trichy Power Limited Dorman (100%) TNB Operations & Maintenance International Ltd. (10%) TNB CAPITAL (L) LTD. BHD. (40%) Indera-TNB Properties • Sdn. (51%)Management Abraj Cooling LLC (49%) (100%) UNITEN R&D Sdn. Bhd. BHD. BHD. Bhd. (100%) TNP • Sdn. BHD. BHD. TNB REPAIR AND MAINTENANCE SDN.Metro-TNB Properties Bhd. (100%) Lahad Datu Holdings Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 45 Struktur Korporat Kumpulan Rangka Kerja Korporat TNB INTEGRATED LEARNING SOLUTION SDN. Bhd. (77%) Bangsar Energy Systems Sdn. (100%) Lahad Datu Energy Sdn. TNB JANAMANJUNG SDN. (100%) TNB-IT SDN. (100%) Airport Cooling Energy Supply Sdn. BHD. TNB ENGINEERING CORPORATION SDN. (100%) TNB WORKSHOP SERVICES SDN. (100%) TNB METERING SERVICES SDN. (70%) TNEC Operations and Maintenance Sdn. (100%) Tomest Energy • Sdn. (30%) Alimtiaz Operation & • Maintenance Company Ltd. (100%) Selesa Energy Systems • Sdn. KAPAR ENERGY VENTURES SDN. (100%) • Oasis Parade Sdn. (40%) • Dynamic Acres Sdn. (100%) (100%) (100%) (100%) ORION MISSION SDN. (100%) TNB TRANSMISSION NETWORK SDN. BHD. (100%) • Eastern Sabah Power Consortium Sdn. (100%) TNB GENERATION SDN. BHD. Bhd. (100%) (83%) (60%) (60%) Syarikat-syarikat Dorman: TNB RISK MANAGEMENT SDN. BHD. BHD. Ltd. Bhd. Construction Bhd. (100%) TNB DISTRIBUTION SDN. TENAGA SWITCHGEAR SDN. Bhd. BHD. BHD. (100%) TNB INTERNATIONAL SDN. BHD. BHD. (100%) TNB LOGISTICS SDN. UNIVERSITI TENAGA NASIONAL SDN. Bhd. BHD. SABAH ELECTRICITY SDN. BHD. BHD. Bhd. Bhd. BHD. TNB FUEL SERVICES SDN. (100%) SEPANG POWER SDN. BHD. BHD. Bhd. (100%) KM • Sdn. Bhd. (100%) Saudi Malaysia Operation • and Maintenance Services Co. Bhd. (100%) (100%) TNEC Construction Sdn. (100%) TNB HIDRO SDN. BHD.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 46 Struktur Organisasi Rangka Kerja Korporat LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASAJAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT KETUA AUDIT DALAMAN PRESIDEN/ KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KETUA PENGURUSAN STRATEGIK & PRESTASI BISNES TERAS ● BISNES BUKAN TERAS ● Naib Presiden (Bahagian Penjanaan) Naib Presiden (Bahagian Penghantaran) Naib Presiden (Bahagian Pembahagian) Naib Presiden (Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama) Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden (Bahagian Kewangan Kumpulan) Naib Presiden (Bahagian Perancangan) Naib Presiden (Bahagian Sumber Manusia) Ketua Pegawai Maklumat (Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi) Ketua Pegawai Perolehan (Bahagian Perolehan) Ketua Pegawai Korporat (Bahagian Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat) ● ● ● ● ● ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

EMAS BAGI PELAKSANAAN CRM & EMAS BAGI INOVASI TEKNOLOGI Pusat pengurusan panggilan TNB. kedua-duanya daripada Bahagian Pembahagian. ASIA GEOSPATIAL FORUM 2011 EXCELLENCE AWARD TNB telah memenangi Asia Geospatial Forum 2011 Excellence Award pada bulan Oktober 2001 yang mengiktiraf penggunaan teknologi dan kaedah berkesan dalam pengumpulan data oleh Pasukan Projek Sistem Maklumat Geospatial Korporat. Tan Sri Leo Moggie telah dianugerahkan dengan Anugerah Personaliti Cemerlang manakala TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd – ILSAS telah memenangi Anugerah Industri Tenaga: Penyedia Latihan oleh Suruhanjaya Tenaga pada 11 Oktober 2011. TNB CareLine telah disenarai pendek dalam tiga kategori berikut: ● ● ● Video Terbaik bagi Pusat Panggilan Panggilan Masuk Dalaman Terbaik Bawah 100 tempat duduk – OSEC 1300-88-5454 Panggilan Masuk Dalaman Terbaik Melebihi 100 tempat duduk – CMC 1-5454 ANUGERAH KECEMERLANGAN ICC NASIONAL APIC 2011 Kumpulan Horseshoescrab WIT-ICC Janamanjung TNB telah diisytiharkan sebagai Juara Anugerah Kecemerlangan ICC Nasional 2011 dalam Kategori Sektor Perkhidmatan di Persidangan & Ekspo Produktiviti & Inovasi Tahunan (APIC 2011) yang diadakan pada 19-20 Oktober 2011. TNB CareLine. telah meraih Anugerah Emas bagi Pelaksanaan CRM dalam kategori Pusat Panggilan dan Anugerah Emas bagi Inovasi Teknologi di majlis Anugerah Persatuan Pusat Panggilan Malaysia (CCAM) 2011 yang diadakan pada 14 Oktober 2011. PENGURUS RISIKO TERBAIK TAHUN 2010 TNB telah dinamakan sebagai Pengurus Risiko Terbaik Tahun 2010 oleh Persatuan Pengurusan Risiko dan Insurans Malaysia sempena persidangan tahunan persatuan tersebut pada 18 Oktober 2011.KEEPING THE LIGHTS ON 47 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat ANUGERAH PERSONALITI CEMERLANG & PENYEDIA LATIHAN INDUSTRI TENAGA Pengerusi TNB. Dua kumpulan WIT-ICC lain daripada Syarikat yang muncul sebagai 10 pasukan terbaik adalah Pasukan ICC Meet 7 RMR daripada Unit Pemeteran dan Pasukan ICC 5 Trans Star Team daripada Penyenggaraan Aset Kedah/Perlis. Sembilan pasukan TNB yang lain turut diberi penghormatan dengan anugerah Emas. Selain itu. TNB Kulaijaya pula telah memenangi Anugerah Kecemerlangan QE (5S) Keseluruhan 2011 serta Anugerah Kecemerlangan QE (5S). Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .

Kategori 1 oleh Institut Juruaudit Dalaman Malaysia. Paka. ANUGERAH TERBAIK NAfMA 2011 TNB telah memenangi Anugerah Kecemerlangan yang merupakan pencapaian tertinggi dalam Anugerah Nasional bagi Perakaunan Pengurusan (NAfMA) 2011 dalam kategori syarikat senarai awam. Anugerah tersebut telah disampaikan pada 2 November 2011. Anugerah Platts adalah berasaskan prestasi dan pengurusan kewangan syarikat. serta ke-24 di kalangan syarikat utiliti elektrik global. NAfMA mengiktiraf syarikat-syarikat yang mengamalkan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Johor dan Pasukan WIT ICC Volts daripada Stesen Janakuasa Sultan Ismail. KATEGORI 1 TNB telah diisytiharkan sebagai pemenang Anugerah Korporat 2011 – Peringkat 4. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah dianugerahkan dengan The BrandLaureate Transformational Corporate Leader Brand ICON Leadership Award 2011. Anugerah yang disampaikan pada 31 Oktober 2011 tersebut memberi pengiktirafan kepada komitmen Syarikat terhadap Program Pembangunan Profesional Berterusan dalam Audit. Tan Sri Dato’ Sri Siti Norma Yaakob telah diberi pengiktirafan The BrandLaureate Most Eminent Brand ICON Leadership Award 2011 pada 9 November 2011. Konvensyen tersebut diadakan mulai 29 November hingga 2 Disember 2011. KONVENSYEN WIT ICC INDONESIA 2011 Dua pasukan daripada TNB telah bertanding dalam Konvensyen Kualiti Mutu Indonesia 2011 dalam Kategori QCC Forum Gugus Mutu. Pasukan WIT ICC Brassing daripada Bahagian Penghantaran. Kluang. PENYENARAIAN DALAM PLATTS TOP 250 GLOBAL ENERGY COMPANIES TNB telah diletakkan di tempat ke-90 secara keseluruhan dalam Platts Top 250 Global Energy Companies Ranking 2011. dan di tempat ke-20 di Asia sambil mengekalkan kedudukan ke-3 di kalangan syarikat utiliti elektrik di Asia. Terengganu telah berjaya merangkul Anugerah Emas. SIJIL KECEMERLANGAN DALAM PERHUBUNGAN PELABUR TNB telah diberi pengiktirafan dengan Sijil Kecemerlangan Perhubungan Pelabur di Pasaran Singapura bagi Syarikat Malaysia sempena IR Magazine South East Asia Awards 2011 yang diadakan pada 6 Disember 2011.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 48 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat PEMENANG ANUGERAH KORPORAT 2011  PERINGKAT 4. PENGURUSAN TERTINGGI TERIMA THE BRANDLAUREATE Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. SIJIL MERIT NACRA TNB telah menerima Sijil Merit dalam Anugerah Laporan Korporat Tahunan Nasional (NACRA) 2011 pada 15 November 2011. manakala Pengarah TNB.

Rangka Kerja Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . pemasaran dan sumbangan keseluruhan TNB REMACO kepada industri. PENGURUS TERBAIK  KATEGORI PERKHIDMATAN Azrina Abdul Samat. Pengurus Kanan (Dasar Mikro. KECEMERLANGAN DALAM INDEKS TADBIR URUS KORPORAT MALAYSIA 2011 TNB telah meraih anugerah Kecemerlangan dalam Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia 2011 pada 7 Disember 2011. HALL OF FAME BAGI PENCAPAIAN DI MALAYSIA DAN ANUGERAH PENCAPAIAN KHAS Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Mashkuri Yaacob. Anugerah tersebut telah disampaikan di Kampus Almaty. ANUGERAH KECEMERLANGAN FROST & SULLIVAN MALAYSIA 2012 TNB REMACO telah dipilih sebagai Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa Terbaik dalam kategori Tenaga dalam Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 yang diadakan pada 12 April 2012. pada 23 hingga 25 Januari 2012. Kamal Nasharuddin Mustapha. Kazakhstan. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah diberi penghormatan dengan penyenaraian dalam Hall of Fame bagi Pencapaian di Malaysia dan Anugerah Pencapaian Khas – Individu di Persidangan & Anugerah Pencapaian Malaysia yang diadakan pada 23 Februari 2012. Ir. Alumni dan Pengurusan) telah menerima anugerah Profesor Kehormat bagi Universiti Antarabangsa untuk Teknologi Maklumat daripada International University of Information Technology (IITU). ANUGERAH PENCAPAIAN SEPANJANG HAYAT Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Zulbahari Mohd Ali. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah dianugerahkan dengan Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat dalam majlis Asian Utility Industry Awards 2012 yang diadakan di Singapura pada 17 April 2012. Kawal Selia & Penentuan Harga) daripada Bahagian Perancangan telah dinamakan sebagai Pengurus Terbaik – Kategori Perkhidmatan oleh Institut Pengurusan Malaysia pada 6 Disember 2011. Faktor-faktor yang diambil kira adalah kutipan hasil.KEEPING THE LIGHTS ON 49 Anugerah & Pengiktirafan sistem pengurusan perakaunan yang paling unggul. Anugerah berkenaan memberi pengiktirafan kepada komitmen UNITEN terhadap usaha sama antara kedua-dua institusi pengajian tinggi tersebut dalam bidang akademik serta hal ehwal pelajar. Naib Canselor UNITEN dan Prof. IITU MENGIKTIRAF PENGURUSAN TERTINGGI UNITEN Dato’ Seri Prof. kemampuan. Kazakhstan. Dr. Pengurus Kanan (Perancangan dan Pembangunan Entrepreneur) daripada Bahagian Perolehan pula telah berjaya melangkah ke peringkat akhir. Majlis penyampaian anugerah tersebut telah diadakan pada 6 Disember 2011.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Manjung Island Energy Berhad (MIEB) telah menerbitkan sehingga RM5 bilion sekuriti Islam manakala TNBJ menerima penarafan AAA bagi pembiayaan sukuk bagi loji janakuasa bebas Greenfield miliknya di Malaysia. Anugerah Tiga Bintang tersebut adalah penganugerahan tertinggi yang diberikan untuk projek dan n pencapaia pencapaian QE. ANUGERAH TIGA BINTANG DI KONVENSYEN QE Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) telah menerima Anugerah Tiga Bintang bagi inisiatif Alam Sekitar Berkualiti (QE) dalam Konvensyen Alam Sekitar ekitar Berkualiti (5S) Peringkat Zon Utara 2012 anjuran Perbadanan Produktiviti uktiviti Malaysia di Pulau Pinang pada da 18 dan 19 Julai 2012. PENGURUSAN KANAN TERBAIK IR SUPPORT TNB telah dianugerahkan dengan Pengurusan Kanan Terbaik dalam IR Support 2012 di kalangan syarikat terbaik Asia Tenggara pada 11 September 2012. Anugerah tersebut menggambarkan sumbangan para jurutera TNB kepada aktiviti kejuruteraan di Malaysia. PENGIKTIRAFAN DARIPADA IEM MALAYSIA TNB menerima anugerah daripada Institut Jurutera Malaysia (IEM) pada 21 April 2012 untuk Organisasi Sokongan Terbaik bagi Pengambilan Ahli Graduan untuk Institut 2011 dan Organisasi Paling Aktif bagi Pengambilan Ahli untuk Institut 2011.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 50 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat PENGIKTIRAFAN DARIPADA RAM HOLDINGS BERHAD TNB menerima Anugerah Kecemerlangan RAM – Anugerah Blue Print 2011 bagi Urus Niaga Projek Pembiayaan Mercu Tanda Baharu pada 26 April 2012 bagi pengumpulan dana melalui bon/sukuk yang telah memecahkan rekod. Urusniaga tersebut telah menerima Asia Pacific Bond Deal Award bagi 2011 daripada Project Finance International dan telah dinamakan Urusniaga Ijarah Terbaik 2012 oleh Islamic Finance News. BESTBRANDS BRANDLAUREATE 20112012 TNB telah dianugerahkan Best Brands BrandLaureate 2011-2012 pada 5 Mei 2012 bagi jenama terbaik dalam kategori Penjanaan Korporat – Utiliti Tenaga. TNB berjaya mengekalkan kedudukan ke-8 dengan peningkatan penarafan daripada A kepada AA-. PENGIKTIRAFAN PENARAFAN JENAMA 2012 DARIPADA BRAND FINANCE PLC TNB telah disenaraikan dalam 10 Jenama Malaysia Terbaik 2012 oleh Brand Finance PLC pada 10 September 2012.

sempena Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan ASEAN. IQC International Quality Crown Award – Kategori Emas Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) telah menerima IQC International Quality Crown Award bagi Kategori Emas dalam satu majlis yang diadakan di London. World HRD Congress dan Stars Group. Anugerah tersebut telah diberikan oleh Business Initiative Directions (BID) bagi mengiktiraf organisasi dan syarikat dari seluruh dunia yang berjaya mengukuhkan kedudukan dan reputasi dalam amalan dan penggalakan pengurusan kerja berkualiti. TNB adalah antara 78 syarikat dari 19 negara Asia yang diiktiraf atas pelaksanaan amalan sumber manusia berkesan dan amalan penjenamaan majikan yang baik. Singapura yang dianjurkan secara bersama oleh Employer Branding Institute. Asia’s Best Employer Brand Award 2011 TNB telah merangkul Asia’s Best Employer Brand Award ke-2 dalam satu majlis di Suntec. Kedudukan ke-550 dalam Forbes Global 2000 Tahun 2011 TNB telah melonjak daripada kedudukan 159 ke kedudukan 550 di kalangan syarikat terbesar dunia dalam senarai Forbes Global 2000. ACCA 2009/2010 (Association Of Chartered Certified Accountants) Approved Employer – Pembangunan Profesional Syarikat ke-4 Terbaik di Malaysia – Malaysia 1000 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Vietnam. Brand Leadership Award Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh adalah di antara penerima Brand Leadership Award yang berprestij di World Brand Congress 2010 yang diadakan di Mumbai.KEEPING THE LIGHTS ON 51 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Most Admired ASEAN Enterprise in Employment Category 2010 TNB telah memenangi Most Admired ASEAN Enterprise dalam Kategori Pekerjaan bagi amalan Pengurusan Sumber Manusianya. India. pada 29 November 2010. England. Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Beretika 2010/2011 TNB menerima Pengiktirafan Tertinggi bagi Syarikat-syarikat Besar pada majlis Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Beretika 2010/2011 yang diadakan pada 9 Disember 2010. Pembekal Elektrik ke-72 Terbesar Dunia TNB telah dinamakan sebagai syarikat ke-72 terbesar dunia dalam perniagaan bekalan elektrik dan ke-45 dari segi keuntungan perniagaan menurut The Plimsoll Top 100 Global Analysis – Electricity Suppliers. Majlis penyampaian ASEAN Business Award telah diadakan pada 27 Oktober 2010 di National Convention Centre di Hanoi. pada 23 November 2010. Best Energy Sector – Global Leadership Awards 2011 TNB memenangi Best Energy Sector Award pada majlis Global Leadership Awards 2011 anjuran The Leaders International pada 22 Julai 2011 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC).

Kategori 1 oleh Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIIA Malaysia) Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik Malaysia 2008: Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Tan Sri Leo Moggie Kecemerlangan – Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCG) 2009 Anugerah Perdana Menteri Bagi Kecemerlangan Industri 2009: UNITEN Jenama Utiliti Tenaga Terbaik – The BrandLaureate Awards 2009-2010 Best CEO Asia – Asia Power & Electricity Award 2010: Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif TNB. (MTM) – Anak Syarikat TNB Anugerah Kakitangan Cemerlang bagi Eksekutif dan Bukan Eksekutif – Perhimpunan Hari Pekerja Kebangsaan 2009 Pameran Rekaan. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 52 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat – Persatuan Pusat Panggilan Malaysia: Pengerusi TNB. Anugerah Korporat 2008 – Peringkat 2. Inovasi dan Teknologi 2009 (ITEX 2009) – UNITEN Menggondol 3 Pingat Emas – Anugerah Emas Bagi Reka Bentuk Gerai Pameran Terbaik Kemenangan Berganda UNITEN di “PERODUA Eco-Challenge 2009” 100th On Platts Top 250 Global Energy Company 2008 List Tiga Terbaik dalam Most Admired ASEAN Companies – Kategori Pekerjaan – ASEAN Business Awards (ABA) 2008 Asiamoney Awards 2006 • Hubungan Pelabur Terbaik. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Perak – Anugerah HR Malaysia 20082009 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bhd. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Asia’s Best Employer Brand & Human Resource Leadership Award – Asia’s Best Employer Brand Awards Kecemerlangan – Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCG) 2009 Anugerah Utama – MSOSH 2009: Stesen Janakuasa Putrajaya Kecemerlangan Dalaman Tanggungjawab Sosial Korporat – The BrandLaureate Awards 2008 Johan Keseluruhan – ITEX 2008: UNITEN Tempat ke-575 Dalam Forbes Global 2000 Ranking Ke-3 Dalam 50 Jenama Paling Berharga Malaysia South East Asia Growth Strategy Leadership Award For Distribution Transformer Market: Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. Malaysia • Tadbir Urus Korporat Kedua Terbaik • Syarikat Hubungan Pelabur Asia Ketiga Terbaik Pensijilan MS ISO 9001 oleh SIRIM QAS International Sdn.

Kumpulan Eksekutif • Anugerah Pekerja Lelaki Cemerlang – Kumpulan Bukan Eksekutif Anugerah Amalan Terbaik 2007 (Syarikat Senarai Awam) – NAfMA 2007 Peringkat Akhir bagi Platts 2007 Global Energy Awards bagi Syarikat Tenaga Terbaik. Kategori 1 – Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIA Malaysia) Anugerah Perniagaan Terbaik 2007 – Kategori Syarikat Cemerlang Anugerah Harapan Majikan Prihatin – Sambutan Hari Pekerja Kebangsaan 2006 Anugerah Pertunjukan Terbaik – Ekspo & Forum Komunikasi & Multimedia ASEAN (ACM) ICT Malaysia ke-5. 10 Mac 2006) Makmal Cemerlang – Institut Kajian Makmal (IIS): Makmal Minyak Alatubah. 2006 Juara Kaunter Perkhidmatan Terbaik – Kedai Tenaga Kangar. Air & Komunikasi 2006 Syarikat Paling Meningkat Di Malaysia – Kajian Deutsche Bank (Dilaporkan dalam The Star. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM) 2007 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Bhd. Bhd. (SESB) Penyedia Latihan Terbaik – Anugerah Menteri Sumber Manusia 2007: TNB Integrated Learning Solution Sdn. – ILSAS Pememang Tempat ke-2 Keseluruhan – Perniagaan Malaysia – Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Anugerah Tabir Urus Korporat Usaha Niaga 2009 Syarikat ke-4 Terbaik Di Malaysia – Malaysia 1000 Syarikat Utiliti Tenaga Ke-4 Paling Cemerlang di Asia – Platts Top 250 Global Energy Companies Rankings 2009 Hubungan Pelabur Terbaik Dalam Pasaran Singapura bagi Syarikat Malaysia Anugerah Kepimpinan Perniagaan – Sektor Tenaga – Anugerah Kepimpinan Perniagaan Malaysia 2010: Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif TNB.KEEPING THE LIGHTS ON 53 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Perhimpunan Hari Pekerja 2008 Peringkat Kebangsaan • Anugerah Pekerja Berdaya Saing (Industri Besar) • Anugerah Pekerja Lelaki Cemerlang. Perlis – Malam Anugerah Kualiti Menteri Tenaga. Tempat ke-32 di kalangan Syarikat Tenaga Terbaik di Asia dan ke-42 di kalangan 250 Syarikat Terbaik Global Pemenang Anugerah Korporat 2007 – Peringkat 2. Penyelidikan TNB (Tahun Ketiga Berturut-turut) Anugerah Emas bagi Pusat Panggilan Baharu Terbaik Dalam GLC: TNB CareLine 15454 Anugerah Menteri Sumber Manusia Bagi Kategori Majikan Bersaiz Besar (Perkhidmatan): Sabah Electricity Sdn.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 54 Rangka Kerja Korporat .

KEEPING THE LIGHTS ON

55

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

56

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat
2 DISEMBER 2011 S&P Bersejarah TNB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga (S&P) yang bersejarah dengan Tanjung Bin di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Ini merupakan S&P pertama ditandatangani hasil proses pembidaan Suruhanjaya Tenaga, yang memastikan kadar komersial terbaik. 6 DISEMBER 2011 TNB Memenangi Anugerah NAfMA Terbaik TNB menerima Merit Emas, atau pengiktirafan paling berprestij, di Anugerah Kebangsaan bagi Perakaunan Pengurusan (NAfMA) 2011, sebagai pengiktirafan kepada kecemerlangan amalan perakaunannya. 7 DISEMBER 2011 Kepujian untuk Tadbir Urus Korporat TNB diberi anugerah Kepujian oleh Indeks Tadbir Urus Malaysia (MCG) 2011 dalam satu majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Sime Darby, Kuala Lumpur. 7 JANUARI 2012 Pelancaran Projek Baiti Jannati TNB melancarkan secara rasmi Projek Baiti Jannati peringkat nasional bagi tahun kewangan di Kampung Rencong, Muar, Johor. Di bawah projek ini TNB akan memperbaiki rumah usang milik penduduk yang kurang bernasib baik. 17 JANUARI 2012 Keputusan Kewangan Suku 1 TNB mengumumkan keputusan kewangan suku pertamanya bagi tahun kewangan 2012 di ibu pejabatnya di Kuala Lumpur. 19 JANUARI 2012 Perhimpunan Tahunan Warga Kerja Semua warga kerja TNB di Lembah Klang menghadiri Perhimpunan Tahunan 2012 di ibu pejabat, Kuala Lumpur untuk mendengar Perutusan Tahun Baharu Pengerusi dan mengambil bahagian dalam forum khas dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Anugerah Kecemerlangan TNB dan hadiah penghargaan kepada Kumpulan WIT/ ICC turut disampaikan, manakala beberapa inisiatif baharu telah dilancarkan. Warga kerja di luar Lembah Klang dapat menyaksikan acara tersebut ‘secara langsung’ melalui persidangan video. 19 JANUARI 2012 Malam untuk Vendor, Pembekal & Kontraktor TNB telah mengadakan Malam Anugerah untuk Vendor/Pembekal/Kontraktor 2011 di Pusat Konvensyen Sime Darby Kuala Lumpur untuk mengiktiraf rakan perniagaannya. 20 JANUARI 2012 Forum Pengurusan Risiko TNB Pengurusan Risiko Seluruh Syarikat (EWRM) Bahagian Kewangan Kumpulan telah menganjurkan Forum Pengurusan Risiko TNB Pertama untuk tahun kewangan ini di ibu pejabat. Dua kertas kerja dibentangkan: Tenaga Boleh Diperbaharui di Malaysia dan Tenaga Boleh Diperbaharui TNB. 31 JANUARI 2012 Perhimpunan Muhibah Tahun Baru Cina TNB mengadakan perhimpunan Muhibah Tahun Baru Cina di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

57

Kalendar Peristiwa
5 FEBRUARI 2012 Maulidur Rasul TNB menyertai Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul 1432H/2012M peringkat Kebangsaan di Masjid Putra, Putrajaya. 16 FEBRUARI 2012 TNB CareLine Dilancarkan Syarikat melancarkan Pusat Pengurusan Panggilannya, TNB Careline 15454, di Wisma Annex MPE TNB, Petaling Jaya, yang turut dihadiri oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. 18 FEBRUARI 2012 Jom La Futsal TNB menganjurkan Pertandingan Jom La Futsal 2012 di Kompleks Sukan, ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur. 20 FEBRUARI 2012 Dialog dengan Suruhanjaya Tenaga TNB melangsungkan sesi dialog dengan Suruhanjaya Tenaga di Stesen Janakuasa Sultan Mahmud di Kenyir, Terengganu. 21 FEBRUARI 2012 TOMS & MFFA Simulator Dilancarkan Syarikat melancarkan Sistem Pengurusan Gangguan Bekalan TNB (TOMS) dan Simulator Automasi Tenaga Medan Bimbit (MFFA) di Bangunan Simulator ILSAS. Perjanjian tersebut telah ditandatangani mengenai Pembangunan Bersama Modul Latihan antara ILSAS dan Pembahagian TNB. 25 FEBRUARI 2012 Taklimat Penduduk TNB mengadakan sesi taklimat untuk penduduk yang terlibat dalam Opsyen D Cadangan Pelarasan Talian ke PMU Mahkota Cheras di Sekolah Sri Suriadi Taman Perkasa, Hulu Langat. 1 MAC 2012 Hari Produktiviti ICT TNB mengadakan Hari Produktiviti ICT di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

58

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat

3 MAC 2012 AGM PELITAWANIS Mesyuarat Agung Tahunan Delegasi PELITAWANIS TNB ke-34 telah berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 13 MAC 2012 Kempen Earth Hour Syarikat melancarkan Kempen Kesedaran TNB-WWF Malaysia Earth Hour 2012 Dewan Serbaguna Kompleks Sukan di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 1718 MAC 2012 Mengiktiraf Kesetiaan TNB menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Lama di majlis yang diadakan Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 22 MAC 2012 Identiti Korporat bagi ILSAS Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB Dato’ Sri Che Khalib

Mohamad Noh melancarkan identiti korporat baharu untuk ILSAS, bahagian latihan Kumpulan, di kampus UNITEN, Bangi. Di majlis tersebut Sijil Program Pendidikan TNB disampaikan kepada 1,069 warga kerja. 24 MAC 2012 Hari Terbuka UNITEN UNITEN melangsungkan Hari Terbuka 2012 di kampusnya di Putrajaya. 28 MAC 2012 Lawatan DiRaja Yang Mulia Tengku Mahkota Pahang melawat tapak projek Elektrik Hidro Ulu Jelai di Mukim Ulu Telom, Cameron Highlands. 1013 APRIL 2012 Pemeriksaan Kanser Bergerak MAKNA melancarkan Program Pemeriksaan Bergerak Kanser Payudara di ibu pejabat TNB di Kuala Lumpur.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

59

Kalendar Peristiwa
12 APRIL 2012 Keputusan Suku 2 TNB mengumumkan keputusan kewangan belum diaudit bagi suku kedua tahun kewangan 2012 di ibu pejabatnya. 12 APRIL 2012 Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan TNB REMACO menerima Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 dalam Kategori Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa. 2028 APRIL 2012 Promosi Pelaburan TNB menyertai Minggu Unit Saham Amanah Malaysia, anjuran Permodalan Nasional Berhad, di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Sabah. 23 APRIL 2012 SL1M-IBE TNB melancarkan dengan rasmi program Skim Latihan 1Malaysia-IBE (SL1M – IBE) ketiga di ILSAS. 24 APRIL 2012 Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar TNB mengadakan Simposium Kebangsaan Ke-6 mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar di UNITEN. 24 APRIL 2012 Kempen Perjalanan SAFE UNITEN, PERKESO, Kementerian Sumber Manusia dan TNB bersama-sama menganjurkan Kempen Perjalanan SAFE di UNITEN, Bangi. Objektif kempen ini adalah untuk menggalakkan kakitangan mengambil langkah berhati-hati apabila memandu ke tempat kerja mereka. 26 APRIL 2012 Seni untuk Si Kecil TNB melancarkan Kidz Art Class di Galeri Seni Lukis syarikat di Wisma TNB, Petaling Jaya. 27 APRIL 2012 Mengiktiraf Pesara TNB menyampaikan Anugerah Persaraan tahunannya (Jasamu DiKenang) dalam satu majlis yang dianjurkan di ibu pejabat di Kuala Lumpur. 29 APRIL 2012 Tunggangan Amal 400 peserta mengambil bahagian dalam Tunggangan Fellowship Janamanjung 2012 yang dilepaskan dari Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Power di Manjung, Perak. Para penunggang berhenti di lokasi tertentu untuk membolehkan mereka melakukan pelbagai kerja amal. 30 APRIL 2012 Pelencongan Sungai TNB meraikan penyiapan projek pelencongan sungai di tapak Elektrik Hidro Hulu Terengganu, Terengganu. 3 MEI 2012 Bertemu PM Warga kerja TNB mengambil kesempatan bertemu dengan PM dalam Sesi Warga Kerja GLC dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai Mendorong Transformasi Nasional di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

60

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat
9 MEI 2012 AGM Badan Kebajikan Persatuan Kebajikan Pekerja Islam (PKPI) TNB mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan ke-44. 12 MEI 2012 Kesatuan Sekerja Pekerja TNM mengambil bahagian dalam Perhimpunan Perpaduan Hari Pekerja 2012 di Malaysia Agro Exposition Park Serdang, Selangor. 15 MEI 2012 Selamat Berpisah CFO Majlis perpisahan diadakan di ibu pejabat TNB untuk mantan Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden (Kewangan Kumpulan) Mohd Rafique Merican Mohd Wahiduddin Merican, yang digantikan oleh Fazlur Rahman bin Zainuddin. 16 MEI 2012 Kempen Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar TNB melancarkan Kempen Keselamatan & Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar 2012 di ILSAS, bersempena dengan Hari Terbuka pusat latihan tersebut. 19 MEI 2012 Pelancaran Pejabat TNB Langkawi Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membuka dengan rasmi bangunan baharu TNB Langkawi. 1720 MEI 2012 Karnival Sukan TNB menganjurkan Karnival Sukan 2012 di gelanggang di sekitar ibu pejabatnya serta di kampus UNITEN dan ILSAS. 24 MEI 2012 Perjanjian Jangka Panjang dengan IKRAM TNB menandatangani Perjanjian Servis Jangka Panjang dalam Perkhidmatan Kejuruteraan dan Kapasiti Bangunan dengan Kumpulan IKRAM Sdn. Bhd. 78 JUN 2012 Musabaqah Membaca Al-Quran TNB telah menganjurkan Musabaqah Membaca dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1433H/2012 di ILSAS. 13 JUN 2012 GRIP Pusat Ahli TNB Kawasan Tengah mengambil bahagian dalam Program Informasi Perhubungan Kerajaan (GRIP) dengan Jabatan Kerajaan di Putrajaya. 13 JUN 2012 Mengiktiraf bekas wargakerja Majlis tahunan JasaMu Di Kenang TNB yang diadakan untuk memberi penghargaan kepada pesara dan mantan warga kerja atas sumbangan bermakna mereka kepada kejayaan syarikat. 18 JUN 2012 GRIP Timur Program Informasi Perhubungan Kerajaan Kawasan Timur (GRIP) telah dilangsungkan di Kota Bharu, Kelantan. 22 JUN 2012 MESYUARAT AGUNG PAKATAN TNB Mesyuarat Agung Tahunan Pakatan Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PAKATAN) TNB yang ke-11 telah diadakan di UNITEN. 23 JUN 2012 Latihan Polis Bantuan TNB menamatkan Kursus Latihan Asas Polis Tambahannya di Pusat latihan Polis di Air Hitam, Negeri Sembilan.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

61

Kalendar Peristiwa
26 JUN 2012 Ekspo Tenaga 2012 Ekspo Tenaga 2012 berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia merupakan ekspo industri elektrik dan tenaga di rantau ini. Ekspo tersebut mempamerkan pelbagai teknologi termaju yang terkini dalam penjanaan, pembahagian & penghantaran tenaga. 27 JUN 2012 Persidangan HR TNB Persidangan Sumber Manusia Ke-3 TNB untuk tahun kewangan ini dirasmikan oleh Dato’ Sri Zainal Rahim Seman, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. 27 JUN 2012 Lawatan Delegasi Indonesia Sebuah delegasi Indonesia yang diketuai oleh Encik Budi Susanto daripada Kementerian Perindustrian, mengadakan lawatan ke Pusat Beban Nasional dan Penghantaran TNB di Bangunan NLDC di Bangsar, Kuala Lumpur. 29 JUN 2012 Selamat Berpisah CEO Majlis perpisahan diadakan untuk ma nta n Pr esiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 1 JULAI 2012 TNB secara rasmi melantik Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd sebagai CEO baharu menggantikan Dato’ Sri Che Khalid Mohamad Noh. 10 JULAI 2012 Bertemu dengan CEO BAHARU Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd mengadakan pertemuan pertama beliau sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dengan warga kerja di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 13 JULAI 2012 Majlis Doa Selamat Dengan Kepimpinan Baharu Majlis bacaan Yasin dan doa selamat diadakan sempena dengan pelantikan CEO baharu di Masjid Balai Islam ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 19 JULAI 2012 Keputusan Kewangan Suku 3 TNB mengumumkan keputusan kewangan suku ketiga bagi tahun kewangan 2012 di ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur. 30 JULAI 2012 Majlis Berbuka Puasa TNB mengadakan majlis berbuka puasa peringkat Korporat bagi tahun 2012 bersempena dengan pada 10 Ramadhan 1433H di Balai Islam ibu pejabat syarikat. 8 OGOS 2012 Sumbangan Hari Raya TNB menyampaikan buah tangan kepada kakitangannya yang bertugas pada cuti umum Hari Raya di ibu pejabat Kuala Lumpur. 31 OGOS 2012 Sambutan Merdeka TNB mengambil bahagian dalam sambutan Hari Merdeka peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional, Bukit Jalil.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

60 1960 Dato’ Kurnia Jasa Haji Osman Taib menjadi warga Tanah Melayu pertama menyandang jawatan sebagai Pengerusi Lembaga Lektrik Pusat (1960-1970). Pulau Pinang. 1959 Permulaan kerja pembinaan loji janakuasa elektrik hidro Cameron Highlands.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 62 62 Peristiwa Penting Sepanjang Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1949 hingga 1964 1 September 1949 Lembaga Lektrik Pusat Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan menjadi pihak berkuasa yang mengawal pemasangan elektrik di negara ini. 1963 Pusat Kawalan Grid ditubuhkan pada tahun 1963 di Stesen Janakuasa Connaught Bridge. 1957 Lembaga Lektrik Pusat (CEB) mengambilalih pemasangan Huttenbachs di Seberang Perai. sementara Frank P Egerton pula merupakan Pengurus Besar pertamanya (1949-1953). Pada bulan Mac 1964. Lembaga mengambilalih seluruh pemasangan Huttenbachs yang selebihnya di Semenanjung. Beliau juga merupakan jurutera wanita pertama di negara ini. satu mercu tanda teknologi elektrik hidro yang mencatat sejarah di negara dan rantau ini. Tanggungjawab utamanya adalah untuk menyelaras penjanaan dan kawalan rangkaian grid 66kV hingga 132kV. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 1964 Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman yang menggantikan J Sharples merupakan warga Malaysia pertama menjadi Pengurus Besar CEB (1964-1974). W D Godsall merupakan Pengerusi pertamanya (1949-1952). 1953 Frank P Egerton digantikan oleh J Sharples sebagai Pengurus Besar Lembaga Lektrik Pusat (1953-1964). Beliau seterusnya merupakan wanita pertama dilantik sebagai Pengurus Besar Syarikat. 1964 Maimunah Suleiman menyertai LLN sebagai jurutera wanita yang pertama.

kerangka utama IBM 1440 dengan memori 8000KB – dirancang untuk menjadi asas nadi utama Ibu Pejabat Syarikat yang baharu di Jalan Bangsar. 1980 Pembinaan empangan Kenyir setinggi 150 meter yang merupakan skim elektrik hidro terbesar di semenanjung ketika itu dimulakan. 1968 Langkah menjadikan LLN sebuah organisasi milik Malaysia selesai di mana lebih 80 pegawai dagang yang memegang jawatan penting telah digantikan dengan warga Malaysia yang berkelayakan dalam tempoh satu dekad. Kinta Electrical Distribution Company. 1966 LLN memulatugas sistem komputer pertama di negara ini . Kerajaan Pusat mengambilalih kawalan syarikat Perak River Hydroelectric Power (PRHEP) dan anak syarikatnya. Syarikat terlibat dalam Operasi Jumbo untuk memindahkan sekumpulan gajah liar yang terperangkap di pulau buatan apabila air tasik semakin tinggi.KEEPING THE LIGHTS ON 63 63 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 dari 1965 hingga 1980 22 Jun 1965 CEB diberi nama baharu “Lembaga Letrik Negara (LLN)” Tanah Melayu. 26 Mac 1966 Perdana Menteri pertama. 2 Jun 1979 Pusat Muatan Kuasa Nasional (NLDC) dibuka secara rasmi oleh Perdana Menteri. LLN mengambilalih pemasangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada kos sebanyak kira-kira $22 juta. Semasa pembinaannya. . Pada tahun yang sama. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuka Ibu Pejabat LLN secara rasmi. Ia dibangunkan pada tahun 1978. 1976 Lembaga di bawah kepimpinan Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar menubuhkan sebuah institut latihan yang dikenali sebagai Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ILSAS) pada tahun 1976. Sistem PRHEP disatukan dengan sistem LLN pada tahun 1978. Empangan tersebut siap pada bulan Disember 1985. 1974 Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar menjadi Pengurus Besar LLN (19741984). Sambungan Grid Pertama dibuat dari Pantai Barat ke Pantai Timur untuk menyediakan bekalan elektrik ke Kuantan dan Pekan. Kuala Lumpur. Tun Hussein Onn.

di bawah naungan ASEAN. 1989 Datuk Haji Ibak Abu Hussein menggantikan Tan Sri Jalaluddin Zainuddin sebagai Timbalan Pengerusi/Pengurus Besar (1989-1990). Dato’ Seri Samy Vellu mengumumkan pembentukan Pasukan Pengurusan Krisis yang diketuai oleh Pengerusi Eksekutif Tan Sri Ani Arope untuk menyelesaikan krisis tenaga. Segari Energy Ventures Sdn.50. Ini merupakan PPA pertama yang ditandatangani oleh TNB dengan IPP.5% setahun telah diterbitkan dan mendapat sambutan yang baik daripada para pelabur. 29 September 1992 Gangguan bekalan elektrik seluruh negara di Semenanjung Malaysia.99% bekalan tenaga kepada Grid Nasional. (YTL). 31 Mac 1993 TNB menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Elektrik (PPA) selama 21 tahun dengan Penjana Tenaga Bebas (IPP). Satu transaksi bon berjumlah USD150 juta dengan kadar faedah 7. salah sebuah daripada loji kitar gabungan pertama di dunia. Bhd. Ia mendorong program pengembangan loji secara ‘fast track’ melalui pemasangan turbin gas tambahan di loji-loji sedia ada. 19 Januari 1993 Menteri Tenaga. 1994 Penubuhan Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional (IKATAN). 1 September 1992 Tan Sri Ani Arope dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif TNB (1992-1996). Telekomunikasi dan Pos. 1985 Sambungan kabel dasar laut pertama (230kV) ke Singapura. Julai 1982 LLN. untuk membuka laluan kepada sambungan bersistematik dan bersepadu antara sistem LLN dan dua jirannya.. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 1984 Tan Sri Mohd Jalaluddin Zainuddin menggantikan Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar sebagai Timbalan Pengerusi dan Pengurus Besar LLN (1984-1989). Sabah. Pada tahun 1997. 1995 Monopoli TNB dalam penjanaan tenaga berakhir dengan penubuhan lima buah IPP yang membekalkan 30.00. Tan Sri Ani Arope telah dilantik sebagai Pengerusi (1990-1992). premium RM3. dari Bukit Keteri. 1 September 1990 LLN telah diperbadankan dan menukar namanya kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB). 1996 TNB menjadi syarikat bukan Amerika dan pertama di Asia untuk menerbitkan bon Yankee Century di New York. (REMACO) telah diperbadankan untuk menyediakan perkhidmatan penyenggaraan berkos efektif kepada loji janakuasa TNB. Kedah. dan Genting Sanyen Power Sdn. Bhd. mula menerima gas asli daripada Petronas.. 28 Mei 1992 Saham TNB membuat penampilan pertama dengan cemerlang di BSKL pada harga RM8. November 1995 Sistem hibrid janakuasa turbin angin yang pertama dibina dan dipasang di Pulau Layang-Layang. November 1984 Stesen Janaelektrik Paka. Bhd.50 mengatasi harga terbitan RM4. Port Dickson Power Bhd.. Thailand. Powertek Bhd. 1 September 1995 Tenaga Nasional Repair and Maintenance Sdn. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 64 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1981 hingga 1996 1981 Sambungan grid pertama (132kV) ke Hadyai.. 6 Julai 1993 Yayasan Tenaga Nasional dilancarkan di ILSAS. TNBR telah diluluskan sebagai syarikat berstatus R&D oleh MIDA. Kelima-limanya ialah YTL Power Generation Sdn. oleh TNB Research Sdn. 1993 TNB Research (TNBR) ditubuhkan sebagai sebuah jabatan dalam TNB. dan bertukar menjadi sebuah anak syarikat. Yeoh Tiong Lay Corporation Bhd. Bhd. menandatangani perjanjian dua hala dengan Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dan Public Utilities Board (PUB) Singapura.

dan TNB Fuel Services Sdn. 1 September 1996 Datuk Dr Ahmad Tajuddin Ali telah dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif TNB (1996-2000). Ogos 2002 TNB mengisytiharkan bahawa ia berhasrat untuk menjadi syarikat korporat terbaik di Malaysia menjelang tarikh akhir yang ditetapkannya pada bulan Ogos 2007. Ia diasaskan kepada Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu (RE) (REPPA) yang ditandatangani pada bulan Oktober 2001. Bhd. Bahagian Penghantaran dan Pembahagian. Misi dan Nilai-nilai Bersama baharu diperkenalkan. dan TNB Engineers Sdn. 1998 Tenaga Nasional Ventures Sdn. Syarikat menyasar untuk mencapai matlamat ini dengan memfokus terhadap Strategi T7 untuk transformasi dan penyemaian budaya berorientasikan sasaran dengan disokong oleh nilai-nilai terasnya iaitu Integriti. November 2001 Dato’ Pian Sukro dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB (2001-2004). 19 Disember 1996 Menteri Pendidikan Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak menyerahkan Surat Tawaran kepada Pengerusi Eksekutif TNB bagi penubuhan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .. Sehubungan itu. TNB telah diasingkan sebagai sebahagian daripada usaha penstrukturan semula kumpulan untuk memberi tumpuan kepada aktiviti teras dan perkhidmatan sokongan. TNB Metering Services Sdn. Mengutamakan Pelanggan. September 2000 Datuk Dr Jamaluddin Jarjis dilantik sebagai Pengerusi TNB (2000–2002). TNB telah memeterai perjanjian penswastaan dengan Kerajaan Malaysia dan Sabah Electricity Board (SEB) untuk mengambil alih operasi perniagaan elektrik SEB di negeri tersebut dan Wilayah Persekutuan Labuan. semua stesen janakuasa lain diakreditasi dengan piawaian tersebut.KEEPING THE LIGHTS ON 65 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1997 hingga 2011 Mac 1996 Stesen Janaelektrik Putrajaya (sebelumnya dikenali sebagai Stesen Janaelektrik Serdang) menjadi loji tenaga pertama di Malaysia menerima pensijilan MS ISO 9000. Bhd. Bhd. November 2000 Dato’ Fuad Jaafar dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB (2000-2001). 18 Oktober 2002 Perdana Menteri Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad merasmikan Stesen Janaeletrik Liberty Power Limited di Pakistan 1 Disember 2002 Datuk Dr Awang Adek Hussein telah dilantik sebagai Pengerusi TNB (1 Disember 2002 – 31 Mac 2004). yang melibatkan penjanaan dan penjualan elektrik kepada Water and Power Development Authority (WAPDA) Pakistan. 26 August 1998 Melalui anak syarikat milik penuhnya iaitu Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Februari 2000 Visi. Ia mendorong kepada pelaksanaan program pengasingan dan pemantapan Grid Nasional dengan rangkaian 500kV yang berfungsi sebagai tulang belakang kepada grid pembahagian. TNB Workshop Services Sdn. 10 September 2001 Permulaan operasi Liberty Power Limited (LPL) di Pakistan. April 2004 Program Tenaga Boleh Baharu Kecil Jana Landfill (SREP) yang dibangunkan oleh TNB-ES memulakan operasi komersialnya. 1 September 1997 Penubuhan dua buah anak syarikat milik penuh – TNB Generation Sdn. 1 September 1999 TNB menyambut ulang tahun ke-50. Bhd. LPL mengendalikan sebuah loji janakuasa gas asli kitar gabungan 235MW. memulakan operasi. Bhd. Bhd. Kecemerlangan Bisnes dan Prihatin. Dua buah anak syarikat telah dikeluarkan pada 1 September 1999. 3 Ogos 1996 Gangguan bekalan elektrik di seluruh negara antara dua hingga 20 jam.

27 Mei 2008 TNB menerima Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri yang berprestij untuk tahun 2007. Jun 2009 Projek Pemulihan Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar fasa kedua (PD2) yang telah siap. dengan Fasa 5 tahun pertamanya berkisar kepada usaha untuk mencapai Kecemerlangan Perkhidmatan. dirasmikan oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui Menteri Tenaga. Dengan pengoperasian talian litar kembar sepanjang 246km. Ia juga memenangi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti (Kategori 4). 13 Jun 2005 Loji kitar padu 750MW di bawah Fasa 1 Projek Pemulihan Stesen Janaeletrik Tuanku Jaafar di Port Dickson. m e m i l i k i d a n mengendali (Shuaibah Independent Water and Power Project (IWWP) yang dibangunkan oleh Shuaibah Water and Electricity Company. (KEV). TNB dan SEB akan memajakkan empangan tersebut daripada Sarawak Hidro Sdn. 24 Mei 2006 TNB mengumumkan pelaksanaan pengimbangan semula tarif yang pertama dalam tempoh sembilan tahun sejak 1997. 2006 TNB melancarkan Pelan Strategik 20 Tahun. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Julai 2004 Stesen Janaeletrik Kapar telah dijual kepada Kapar Energy Ventures Sdn. Januari 2009 Maybank dan TNB menempa satu pencapaian penting dalam pembayaran elektronik di Malaysia dengan pelancaran perkhidmatan Bil on-line yang inovatif. 16 April 2005 Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman Haji Abbas. dilantik sebagai Canselor UNITEN. 1 Julai 2004 Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. menghubungkan Grid Pantai Barat dengan Grid Pantai Timur. 1 September 2009 TNB menyambut ulang tahunnya yang ke-60. sebuah badan tujuan khas (SPV) akan ditubuhkan untuk memasang kabel-kabelnya. 2007 Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. Bhd. mengumumkan cadangannya untuk mengambil alih projek Bakun. Setelah siap. Jun 2005 Konsortium Saudi-Malaysia (yang mana TNB menjadi ahli) telah dipilih un t uk me mb i na . TNB mengekalkan 60 peratus sahamnya dalam KEV. Projek Grid Timur-Barat di Sabah ini telah disiapkan pada 28 Julai 2007 susulan talian 275kV substesen Kolopis ke substesen Segaluid dimula tugas. Yang Di Pertua Negeri Sabah. Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang. 1 Februari 2006 Seluruh korporat TNB mencapai pensijilan MS ISO 9000.com. Air dan Komunikasi Datuk Seri Lim Keng Yaik. 21 Januari 2009 TNB bersama Sarawak Energy Berhad (SEB). Negeri Sembilan. Di bawah perjanjian tersebut. memulakan operasi. Pelanggan kini boleh melihat dan membayar bil mereka melalui Maybank2u.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 66 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 12 April 2004 Tan Sri Leo Moggie dilantik sebagai Pengerusi TNB. 13 Jun 2006 Perkhidmatan TNB Careline 1-5454 telah dilancarkan oleh Menteri Tenaga. Teknologi Hijau dan Air. Ketiga-tiga pihak akan memegang saham dalam SPV tersebut di mana Sarawak Hidro memegang bahagian terbesar. Bhd. Bhd. Grid Sabah di seluruh negeri telah dibina. (MTM) menjadi anak syarikat milik penuh TNB berikutan kejayaan pengambilalihan 27% ekuitinya oleh TNB daripada ABB. 26 November 2007 Grid Sabah dilancarkan oleh Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah. 26 September 2005 TNB menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk Projek Pemulihan Kelip-kelip Kampung Kuantan di Kuala Selangor. April 2009 TNB disenaraikan sebagai syarikat ke 575 terbesar di dunia oleh Forbes Global 2000. 30 April 2007 Pembukaan rasmi loji arang batu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah sama di Manjung dengan kapasiti 3x700MW oleh DYMM Sultan Perak.

6 Disember 2011 TNB menerima Pingat Emas. di Auditorium Abu Zarim. Program tersebut menawarkan rebet sebanyak RM200 bagi pembelian barang-barang elektrik yang menjimatkan tenaga seperti peti sejuk. Ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga baharu yang canggih berkonsep hijau di Putrajaya telah dibuka dengan rasmi bersempena ulang tahun ke-10 Suruhanjaya Tenaga.KEEPING THE LIGHTS ON 67 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 23 Oktober 2009 TNB menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Listrik Negara Indonesia (PLN) berkaitan Saling Bersambungan Sumatera-Semenanjung Malaysia yang membentuk Grid Tenaga ASEAN. dan Korea Power Engineering Company Inc (KOPEC). 1 Mac 2011 Majlis Pecah Tanah Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai di Mukim Ulu Telom. 2 Disember 2010 Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. ke Betong. di Bangi. TNB Integrated Learning Solution Sdn. Cameron Highlands diserikan dengan kehadiran DYMM Sultan Pahang. 30 Jun 2010 Kementerian Tenaga. 10 Jun 2010 Kolokium Tenaga Nuklear TNB 2010 telah diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk menggalakkan teknologi hijau. 8 Disember 2010 Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. Perak. telah dirasmikan oleh Perdana Menteri. Timbalan Menteri Kewangan II. 19 April 2010 Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Bhd. Teknologi Hijau dan Air menganjurkan ceramah Pembangunan Tenaga Nuklear untuk Ahli Parlimen Kuala Lumpur untuk menjelaskan isu dan kebimbangan yang timbul tentang tenaga nuklear bagi menjana tenaga elektrik di Malaysia. program pekerjaan dan kemasyarakatan untuk graduan oleh Datuk Awang Adek Hussin. Menteri Tenaga. penyaman udara dan penyejuk beku. Bhd. Kolokium tersebut berperanan untuk menyemai kesedaran dan mendedahkan warga kerja TNB kepada keperluan terhadap tenaga nuklear di negara ini. 26 Julai 2011 Pelancaran Skim Latihan 1Malaysia (SL1M). Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah melancarkan Program ‘Customer First’ sebagai sebahagian daripada inisiatif Syarikat untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatannya. 31 Oktober 2009 TNB menerima lawatan rasmi pertama oleh Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak sempena ulang tahun ke-60. S. 12 Februari 2010 Pasukan hoki TNB menjuarai Liga Hoki Malaysia. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . 7 Mei 2010 TNB menandatangani Memorandum Persefahaman dengan Provincial Electricity Authority (PEA) Thailand bagi Sistem Bekalan Elektrik 33kV daripada Pencawang Pembahagi Utama (PPU) di Pengkalan Hulu. Pasukan TNB turut memenangi Anugerah ‘Fair Play Team’. Thailand. Pemain pasukan Baljit Singh Charun telah dipilih sebagai Pemain Terbaik. Kumar sebagai Penjaga Gol Terbaik dan Mohd Amin Rahim sebagai Penjaring Gol Terbaik. Projek ini dijangka akan siap pada tahun 2015. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. 7 Julai 2011 Program SAVE (Sustainability Achieved Via Energy Efficiency) tajaan kerajaan telah dilancarkan di Putrajaya. Teknologi Hijau dan Air melancarkan Piagam Pelanggan TNB. Ini akan memastikan bekalan elektrik yang stabil kepada Daerah Betong dan Yala di Thailand. Menteri Tenaga. sebagai pengiktirafan di atas kecemerlangan amalan perakaunannya. Kompleks Sukan di Jalan Pantai Baru. 28 Jun 2010 TNB menganjurkan Bengkel Bersama TNB-KEPCO mengenai Kajian Awal Kebolehlaksanaan Nuklear. di ‘National Award for Management Accounting’ (NAfMA) 2011 yang berprestij. satu perjanjian tentang Khidmat Nasihat Pemilihan Tapak dan Penilaian bagi Loji Tenaga Nuklear di Semenanjung Malaysia ditandatangani antara TNB Research Sdn. Semasa bengkel tersebut. Perdana Menteri melancarkan Buku Cenderahati Ulang Tahun Ke-60 LLN/TNB. 24-26 Jun 2011 Hari Tebuka GLC 2011 yang diadakan buat pertama kali di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Teknologi Hijau dan Air melancarkan kabel dasar laut di Pulau Ketam. 31 Mei 2011 Bangunan Berlian. 26 Julai 2011 TNB mengadakan Majlis Ikrar Integriti dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Dewan Serbaguna.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 68 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 16 Februari 2012 Syarikat telah melancarkan Pusat Pengurusan Panggilan (CMC). TNB Care Line di Wisma Annex MPE TNB. 12 April 2012 TNB REMACO menerima Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 dalam Kategori Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa. 1 Julai 2012 TNB dengan rasminya melantik Datuk Wira Ir. Menteri Tenaga. 10 Julai 2012 Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd mengadakan pertemuan pertamanya sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baharu dengan warga kerja di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan TNB di ibu pejabat. semasa 2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Petaling Jaya. 30 April 2012 TNB meraikan penyiapan projek pelencongan sungai di tapak Elektrik Hidro Ulu Terengganu. dengan dihadiri oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. Terengganu. Azman bin Mohd sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baharu bagi menggantikan Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh. Kuala Lumpur. Teknologi Hijau dan Air.

ANDA LIHAT .

..KAMI LIHAT. selamat dan berdaya harap secara berterusan kepada negara. Bagi merealisasikan komitmen ini. kami sentiasa mencetuskan inovasi mampan termasuk sistem penghantaran dan pembahagian yang berdaya harap yang mampu memenuhi permintaan tenaga elektrik yang semakin meningkat pada tahap tertinggi. MEMACU NEGARA KE HADAPAN Kami komited dalam menyediakan bekalan tenaga yang mencukupi..

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

4% 28.2% Deposit.5% 6.6% 3.1% 0.3% Hartanah.1% 4.3% 5.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 72 Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan JUMLAH ASET Ulasan Prestasi (RM Juta) 5.1% 3.5% 0.3% 5.7% 4.9% (Dinyatakan semula) 2011 2012 0.0% 26.5% 24.9% 5.1% 6.1% 3.2% 4.1% 5.0% 29. baki bank dan tunai Instrumen kewangan derivatif Lain-lain aset 78.3% 9.7% 6.0% 7.1% 0.1% 5.9% Pemiutang dan lain-lain belum dibayar Cukai semasa Jumlah pinjaman Deposit pelanggan Faedah pekerja Cukai tertunda Pendapatan tertunda Lain-lain tanggungan semasa dan bukan semasa Modal saham Premium saham Kepentingan minoriti Keuntungan tertahan dan rizab Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .8% 0.8% 0.7% 9. loji dan kelengkapan Inventori Penghutang dan lain-lain belum diterima JUMLAH TANGGUNGAN & PEMEGANG EKUITI (RM Juta) 7.3% 3.3% 7.4% 5.9% (Dinyatakan semula) 2011 3.6% 9.2% 2012 73.

334.191.694.5 (84.3 604.371.4) 8.33) 49.3 7.241.6 1.5 3.285.007.66 (3.4 6.4) (127.0 1.0 743.537.8 2.29) (6.2 (146.698.2 1.848.1 838.3 619.984.44 11.1 9.2) (338.628.2) (497.2 4.7 644.396.020.9) (248.44 Dalam RM Juta Suku Pertama 2011 Suku Kedua 2011 Suku Ketiga 2011 Suku Keempat 2011 (dinyatakan semula) 2011 Hasil Keuntungan Operasi Keuntungan Sebelum Cukai dan Zakat Keuntungan Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Pendapatan Asas Sesaham (sen) 7.2 1.4 458.6) 15.154.2 3.156.4 17.71 Dalam RM Juta Suku Pertama 2012 Suku Kedua 2012 Suku Ketiga 2012 Suku Keempat 2012 2012 Hasil Keuntungan Operasi Keuntungan Sebelum Cukai dan Zakat Keuntungan Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Pendapatan Asas Sesaham (sen) 8.292.9 (2.9 1.40 11.21) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .7 965.8 1.159.0 9.8 1.731.3 909.816.KEEPING THE LIGHTS ON 73 Prestasi Kewangan Kumpulan Suku Tahun Ulasan Prestasi 2012 35.2) 9.197.625.9 2011 32.426.5 1.5 (55.34 18.414.9) (179.9 5.9 7.6 76.

9) 2.2 1.819.8 8.9) 273. 2011 (dinyatakan semula) RM Juta NILAI TAMBAH Hasil Perbelanjaan operasi kecuali kos anggota kerja.0) 532.5) (194.1 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .061.467. Penyata Ulasan Prestasi Nilai Tambah menunjukkan jumlah kekayaan yang terhasil dan pengagihannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.661.075. susut nilai dan pelunasan Lain-lain pedapatan operasi Pendapatan kewangan Kos kewangan Keuntungan/(kerugian) tukaran wang asing Bahagian hasil dari syarikat bersekutu Nilai tambah untuk diagihkan 32. dan selebihnya disimpan untuk tujuan pelaburan semula dan peluasan bisnes Kumpulan pada masa hadapan.6 838 (0.7 (823.2 (24.4 (24.0 8.140.037.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 74 Penyata Nilai Tambah Nilai tambah merupakan satu ukuran kekayaan yang dijana oleh Kumpulan TNB.661.6 PEMBAHAGIAN NILAI TAMBAH RM Juta) Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen Kepentingan bukan kawalan Kepada Kumpulan untuk dilabur semula: Susut nilai dan pelunasan Keuntungan tertahan Jumlah yang diagihkan 4.0 12.1) 92.268.8 12.0) (252.5 4.0 2.9 126.1 3. termasuk Kerajaan.241.5 2.331.924.0 319.2) 27.848.856.5 2012 RM Juta 35.8 8.6 192.1 (878.6 188.037.

4% 22. pelunasan dan keuntungan tertahan 64.KEEPING THE LIGHTS ON 75 Pembahagian Nilai Tambah Ulasan Prestasi 35. perlunasan dan keuntungan tertahan 2.6% Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen dan kepentingan bukan kawalan Kepada KumpulanUntuk dilabur semula: Susut nilai.1% (Dinyatakan semula) 2011 Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen dan kepentingan bukan kawalan Kepada Kumpulan untuk dilabur semula: Susut nilai.1% Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja 52.5% * Tidak termasuk cadangan dividen akhir Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .2% 10.7% 2012 2.4% 10.

4 1.9% 3. Produk & Perkhidmatan dan Pendapatan Tertunda Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 2012 90.241.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 76 Hasil Teras TK2012 Jumlah TK2012 Ulasan Prestasi 35.5% Semenanjung Malaysia SESB LPL Lain-lain * Lain-lain termasuk EGAT.0% TK2011 (dinyatakan semula) berjumlah 32.848. Pendapatan Terakru.6% 4.

8% 42.4% 0.7% JUALAN ELEKTRIK (GWj): (KUMPULAN/GWj) 1.0% Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Prestasi .8% 0.4% 0.KEEPING THE LIGHTS ON 77 Statistik Operasi JUALAN ELEKTRIK (RM’Juta): (KUMPULAN/RM’Juta) 1.6% Industri Komersil 38.9% 0.5% Perlombongan Lampu Awam Eksport Lain-lain (TNB LPL) 2012 Domestik Pertanian *tidak termasuk hasil terakru 40.3% Industri Komersil Domestik Pertanian Perlombongan Lampu Awam Eksport Lain-lain (TNB LPL) 20.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.9% Industri Komersil Pertanian Perlombongan Lampu Awam 2012 Domestik 82.1% 2012 34.7% 0.0% 0.1% 0.0% 1.0% JUMLAH PENGGUNA MENGIKUT KLASIFIKASI: (KUMPULAN/NOC) 16.4% 17.

9% berbanding 5.1% pada TK2011.4 bilion.1% daripada 18. kos dana purata wajaran bagi Kumpulan adalah 4. selepas penyelarasan pampasan kos bahan api yang diterima pada TK2012 kepada tahun-tahun kewangan yang berkenaan.1%. Kadar cukai efektif tahun sebelum ini adalah rendah.1% pada TK2011. Bhd.229.3 juta.4 juta pada TK2011 kepada RM36. Perbelanjaan Am Kenaikan perbelanjaan operasi lain pada TK2012 berkait dengan peruntukan perbelanjaan am yang dibuat pada tahun tersebut termasuk peruntukan bagi kes tuntutan undang-undang yang dibuat secara bersama oleh Irham Niaga Sdn. Pada tahun sebelumnya. jumlah aset adalah RM88.0 juta oleh TNB Janamanjung Sdn.2% kepada RM35. loji dan kelengkapan bagi Kumpulan termasuk aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan pada TK2012 adalah sebanyak RM64.7 juta menunjukkan peningkatan sebanyak 16. terutamanya disebabkan oleh keuntungan di atas penebusan Syer Terutama Boleh Tebus bagi TNB Janamanjung Sdn.1% berbanding TK2011 dan ini termasuk pampasan kos bahan api yang belum diterima.71 sen sesaham biasa berjumlah RM273 juta telah dibayar pada 25 Mei 2012. JUMLAH EKUITI Jumlah ekuiti telah meningkat daripada RM32. Ini adalah disebabkan oleh terbitan sukuk baru berjumlah RM4.0 sen sesaham bagi tempoh berakhir 31 Ogos 2012.0 juta dan pampasan kos bahan api yang diterima berjumlah RM2.071.38 sen sesaham dan dividen interim singletier sebanyak 4.9 setiap tan metrik pada TK2011 kepada Dolar Amerika 103.8 juta pada TK2012.779.717.3%. yang disumbangkan oleh pertumbuhan dalam sektor komersil sebanyak 5.054.6 setiap tan metrik pada TK2012 telah mengurangkan impak terhadap kenaikan kos bahan api. Lembaga Pengarah juga telah mencadangkan dividen akhir single-tier sebanyak 15.848. Perbelanjaan bahan api bagi TK2012 meningkat berikutan kenaikan harga gas sebanyak 28% pada Jun 2011.7% berbanding TK2011. Dividen Bagi TK2012.0% berbanding kadar cukai berkanun sebanyak 25. bagi kos bahan api yang ditanggung pada tahun-tahun sebelumnya.3 juta pada TK2012 disebabkan oleh hasil daripada terbitan sukuk bagi TNB Janamanjung Sdn.1 juta bagi TK2012. dan Irham Niaga Logistics Sdn. Bhd.268. Ulasan Prestasi Susut Nilai dan Pelunasan Susut nilai dan pelunasan bagi TK2012 adalah RM4.9 juta tan metrik pada TK2011 kepada 20.3 juta pada tahun kewangan sebelum ini. dividen interim kasar sebanyak 0. Penyumbang utama kepada peningkatan ini adalah pampasan kos bahan api yang diterima pada TK2012 berjumlah RM1. diselaraskan oleh pembayaran balik pinjaman dalam Ringgit dan mata wang asing berjumlah RM1.469.6%. menunjukkan peningkatan sebanyak 11.3 juta pada TK2012. JUMLAH LIABILITI Sehingga 31 Ogos 2012. Loji dan Kelengkapan Hartanah. pada November 2011.82 sen sesaham pada TK2012. selaras dengan perbelanjaan modal yang lebih tinggi pada TK2012. penurunan trend global bagi harga arang batu daripada kos purata arang batu sebanyak Dolar Amerika 106.064.0 juta pada TK2011 kepada RM2. berjumlah RM160. Bhd. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .71 sen sesaham pada TK2011 kepada 76. Kos Bahan Api dan Penjana Bebas Penyumbang utama kenaikan perbelanjaan oper a si a d a l a h ko s ba h a n a pi d a n penjana bebas sebanyak RM1. Bhd. Deposit. PENDAPATAN OPERASI Pendapatan operasi Kumpulan telah meningkat daripada RM532.7% bagi Semenanjung Malaysia dan SESB yang berkuatkuasa pada 1 Jun 2011 dan 15 Julai 2011. yang tidak dikenakan cukai.592. berjumlah RM4. Hartanah.4 juta daripada RM32.0%.1% daripada TK2011.9% daripada RM79. pulangan ke atas pemegang saham juga turut meningkat kepada 11. Kumpulan telah merekodkan kadar cukai efektif sebanyak 16. tunai dan baki bank telah meningkat daripada RM3. serta peningkatan penggunaan arang batu sebanyak 10. Walau bagaimanapun.326. Ini adalah setelah mengambilkira pendapatan yang tidak dikenakan cukai yang sebahagiannya telah dikurangkan oleh perbelanjaan yang tidak boleh ditolak. Pinjaman Peningkatan dalam jumlah liabiliti adalah disebabkan oleh peningkatan dalam peminjaman iaitu daripada RM19. selari dengan peningkatan dalam program-program perbelanjaan modal.1 juta.12% dan 14. Walau bagaimanapun.7 juta iaitu peningkatan sebanyak 4.1% bagi TK2012.8 juta.2 juta pada TK2011 kepada RM8. JUMLAH ASET Sehingga 31 Ogos 2012. Kumpulan telah merekodkan kadar cukai efektif yang lebih rendah sebanyak 24. hasil Kumpulan telah meningkat sebanyak 11.6 juta pada TK2012.241. Selaras dengan ini.2 juta berbanding RM31. PERBELANJAAN OPERASI Perbelanjaan operasi Kumpulan telah meningkat sebanyak 2. Satu lagi penyumbang adalah kenaikan tarif masing-masing sebanyak 7.1 juta.2% pada TK2012 daripada 10.988.2% berbanding dengan RM46.070. selepas dinyatakan semula. menunjukkan peningkatan perbelanjaan operasi yang telah diselaraskan sebanyak 7.850.2 juta pada TK2011. Pendapatan Sesaham Pendapatan asas sesaham telah meningkat daripada 17. iaitu peningkatan sebanyak 5.5 juta. CUKAI Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012.834.140. TNB tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfail Notis Rayuan kepada Mahkamah Rayuan pada 24 September 2012. Sehingga 31 Ogos 2012.68 bilion. Penghutang Perdagangan dan Lain-lain Penghutang Penghutang perdagangan dan lain-lain penghutang direkodkan pada RM6.398. perbelanjaan operasi bagi TK2011 adalah RM29.954.1 juta.9 juta pada TK2011.8 juta tan metrik pada TK2012. menunjukkan peningkatan sebanyak 11. Bhd.1 juta pada TK2011 kepada RM23.7% berbanding TK2011. jumlah liabiliti adalah RM52.626.275. terutamanya disumbangkan oleh kenaikan keuntungan bagi TK2012. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan dalam jualan unit elektrik di Semenanjung Malaysia sebanyak 4. Tunai dan Baki Bank Deposit.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 78 Ulasan Kewangan Kumpulan HASIL Bagi tahun kewangan (TK) berakhir 31 Ogos 2012.850.

ANDA LIHAT .

Justeru. TNB kekal sebagai penghubung utama dalam pembekalan tenaga negara melalui grid nasional. RIBUAN PEKERJAAN DALAM SEMUA SEKTOR Peluang pekerjaan semakin meningkat di Malaysia.KAMI LIHAT. Pada masa yang sama. hasil daripada ekonomi negara yang pesat membangun. Semua sektor. negara turut bergantung kepada tenaga elektrik untuk membangunkan modal insan kita. .. semuanya bergantung kepada tenaga elektrik untuk terus berkembang. daripada perkilangan dan telekomunikasi hinggalah kepada minyak & gas dan perbankan..

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

Atas (dari kiri ke kanan) : Ahli-ahli Lembaga Pengarah TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas .

Bawah (dari kiri ke kanan): Datuk Nozirah binti Bahari Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Dato’ Abd Manaf bin Hashim Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Dato’ Fuad bin Jaafar Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Datuk Chung Hon Cheong Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat .

Tan Sri Leo Moggie telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama lebih daripada 38 tahun. Beliau telah menyandang beberapa jawatan Menteri Kanan di peringkat Persekutuan dan Negeri bermula dari tahun 1976 sehingga tahun 2004 yang merangkumi jawatan sebagai Menteri Tenaga. Kiri : Tan Sri Leo Moggie Kanan : Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd (Berusia 55 tahun – warganegara Malaysia) Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Malaya Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik) dari University of Liverpool. Pengalaman dan Kepakaran: Sebelum pelantikan beliau sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad. Penolong Pengurus Besar. Pembahagian bermula dari 14 November 2008 sehingga 14 April 2010. Pengurus Daerah. United Kingdom ● D i l a nt i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 12 April 2004 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Dilant i k seb agai A hli Lembag a Pengarah pada 15 April 2010 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Kemahiran. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Syarikat-syarikat di dalam Kumpulan TNB. New Zealand Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Pennsylvania State University. ACE Jerneh Insurance Berhad. Komunikasi dan Multimedia (1998-2004). Azman telah dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad pada 1 Julai 2012. Pengurus Besar dan Pengurus Besar Kanan. Datuk Wira Ir. Menteri Kerajaan Tempatan (1977-1978) dan Menteri Perkhidmatan Kebajikan (1976-1977) di dalam Kerajaan Negeri Sarawak. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Digi. Pengurus Kawasan. Menteri Tenaga. Amerika Syarikat ● Datuk Wira Ir. Beliau turut dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak dari tahun 1974 hingga tahun 1978 dan Ahli Parlimen dari tahun 1974 sehingga tahun 2004. Beliau telah berkhidmat dengan Syarikat dalam pelbagai jawatan di Bahagian Pembahagian sejak tahun 1979 termasuklah sebagai Penolong Jurutera Daerah. Beliau turut menyandang jawatan sebagai Naib Presiden. beliau adalah merupakan Pengarah Eksekutif/ Ketua Pegawai Operasi TNB.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 84 84 Profil Lembaga Pengarah Tan Sri Leo Moggie Kepimpinan (Berusia 71 tahun – warganegara Malaysia) Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Sastera dalam jurusan Sejarah dari University of Otago. syarikat-syarikat di dalam Kumpulan TNB dan beberapa syarikat persendirian lain. Sebelum menjawat jawatan terkini. Azman bin Mohd Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Menteri Kerja Raya (1989-1995). Telekom dan Pos (1978-1989 dan 1995-1998). Pengalaman dan Kepakaran: Kemahiran.Com Berhad.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) ● D i lant i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 1 Mei 2003 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● D i lant i k seb agai Ahli Lemba g a Pengarah pada 28 Jun 2011 Menghadiri 12 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian Pasaran Kewangan dan Aktuari (2005-2007). Beliau kini merupakan Pengerusi Mobile Money International Sdn. Mentakab Rubber Company Berhad dan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. Timbalan Setiausaha Pengurusan Pinjaman. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Proton Holdings Berhad dan Bank Simpanan Nasional Berhad. bekas ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan bekas penasihat kepada Tetuan Ernst & Young Malaysia. Dato’ Zainal Abidin mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang perakaunan awam dan turut menjadi Rakan Kongsi. CIMB Investment Bank Berhad. Rakan Kongsi Urusan Negara dan Pengerusi di dalam firma Hanafiah Raslan & Mohamad yang telah bergabung dengan Ernst & Young pada tahun 2002. Bahagian Pasaran Kewangan dan Aktuari (2007-2011) serta Pengarah Bahagian Pengurusan Belanjawan (21 Mac-20 Mei 2011) di Kementerian Kewangan. Bahagian Perolehan dan Bekalan (2002-2004). Bhd. Land & General Berhad. Pengarah Eksekutif. Petron Malaysia Refining & Marketing Berhad (dahulunya dikenali sebagai ESSO Malaysia Berhad). Southeast Asia Special Asset Management Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian lain. Beliau telah berkhidmat lebih daripada 30 tahun di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia bermula sebagai Penolong Setiausaha. Dutch Lady Milk Industries Berhad. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: CIMB Group Holdings Berhad.KEEPING THE LIGHTS ON 85 85 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Zainal Abidin bin Putih (Berusia 66 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Ahli Institut Akauntan Bertauliah dari England dan Wales ● Datuk Nozirah binti Bahari Kepimpinan (Berusia 57 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) (Urban Studies) dari Universiti Sains Malaysia Diploma Pentadbiran Awam. Pengalaman dan Kepakaran: Datuk Nozirah merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) di Kementerian Kewangan. Kiri : Dato’ Zainal Abidin bin Putih Kanan : Datuk Nozirah binti Bahari Kemahiran. CIMB Bank Berhad. Setiausaha Pengurusan Pinjaman. Beliau juga adalah bekas Presiden Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA). Antara jawatan lain yang telah disandang termasuklah Timbalan Setiausaha. Bahagian Kewangan di Kementerian Kewangan sebelum dilantik ke jawatan sekarang. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Zainal Abidin merupakan bekas Pengerusi Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). serta menganggotai Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Institut Jantung Negara.

IEV Holdings Ltd. dan beberapa buah syarikat persendirian lain. Beliau berpengalaman luas di dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik serta pernah menyandang jawatan-jawatan utama di InchCape Berhad dan Tamco Cutler-Hammer Sdn. Pengalaman dan Kepakaran: Tan Sri Dato’ Hari Narayanan merupakan seorang Jurutera Profesional Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Bhd. Bhd dan Timbalan Pengerusi Emrail Sdn. England ● D i l a nt ik seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 1 Mac 1995 Menghadiri 13 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah ● D i l a nt i k se b a g a i Ah l i L e m b a g a Pengarah pada 31 Mac 2007 Menghadiri 12 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 86 86 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Kepimpinan (Berusia 49 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Fellow Institut Akauntan Bertauliah. England dan Wales Fellow Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA) United Kingdom Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) ● Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy (Berusia 62 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari University of Northumbria. Bhd. Beliau pernah berkhidmat dengan BinaFikir Sdn. Kemahiran. sebelum menyertai Khazanah Nasional Berhad pada Oktober 2004. Beliau juga merupakan bekas Pengerusi Noblemax Resources Sdn. Puncak Niaga Holdings Berhad. Kiri : Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Kanan : Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Mohammad Zainal merupakan Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Operasi Khazanah Nasional Berhad. Bhd. Beliau telah menyandang pelbagai jawatan di dalam sektor swasta termasuk firma perakaunan awam di United Kingdom dari tahun 1984 sehingga tahun 1990 dan kemudiannya berkhidmat dengan PricewaterhouseCoopers sehingga tahun 2002. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: SP Setia Berhad.

Pengurus Kanan Daerah. Kiri : Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Kanan : Dato’ Fuad bin Jaafar Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Timbalan Ketua Jurutera/ Penolong Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: KAF Investment Bank Berhad. London ● Di lant i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 15 Mac 2007 Menghadiri 13 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Sarawak Hidro Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 87 87 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Fuad bin Jaafar (Berusia 69 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Diploma dalam jurusan Teknologi dari Brighton College of Technology (kini Brighton University). Presiden Mahkamah Seksyen. London Sijil Public International Law dalam PostFinals Course. Beliau turut dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 1 Januari 2001 dan kemudiannya dilantik menjadi Ketua Hakim Malaya. Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dari tahun 1983 sehingga tahun 1994 dan seterusnya beliau dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Timbalan Pemegang Amanah. Council of Legal Education. dan syarikatsyarikat di dalam Kumpulan TNB. Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. RAM Rating Services Berhad dan RAM Rating (Lanka) Limited. Malaysia dari tahun 1994 sehingga tahun 2000. Bhd. jawatan yang telah disandang sehingga November 2001. Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma kini merupakan Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia. jawatan yang disandang dari 8 Februari 2005 sehingga persaraan beliau pada 5 Januari 2007. Beliau telah berkhidmat selama 35 tahun dengan menyandang pelbagai jawatan penting termasuklah sebagai Penolong Jurutera Pembahagian. Jurutera Kanan Pembinaan. Dato’ Fuad juga turut dilantik sebagai Pengurus Besar Bahagian Penghantaran pada Januari 1994 dan kemudiannya sebagai Pengurus Besar Kanan Pembekalan Tenaga. Malaysia dan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● D i lant i k seb agai Ahli Lemba g a Pengarah pada 12 September 2008 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah serta Ahli Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Pengalaman dan Kepakaran: Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma pernah menyandang pelbagai jawatan kanan di dalam Perkhidmatan Perundangan Malaysia termasuklah sebagai Penolong Pendaftar Kanan Mahkamah Tinggi. RAM Holdings Berhad. United Kingdom ● Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Kepimpinan (Berusia 72 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Barrister-at-Law. Beliau merupakan Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Eksekutif TNB bermula dari 4 September 1997 dan kemudiannya dilantik sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif pada 16 Oktober 2000. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Fuad memulakan kerjayanya dengan Tenaga Nasional Berhad pada tahun 1966. Kemahiran. Jurutera Pembinaan. Penolong Jurutera Kanan Pembinaan. Gray’s Inn.

(1983-1984) dan Asie Sdn. (1990-1992). HND. Cambridgeshire College of Arts and Technology. telekomunikasi dan sektor solar hibrid semenjak tahun 1993. Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● ● Kemahiran. beliau pernah menyandang pelbagai jawatan di dalam Shapadu Decloedt Dredging Sdn. Hakasa Sdn. Sebelum itu. Bhd. (1982-1983). Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Abd Manaf merupakan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak sejak tahun 2009 dan merupakan Pengerusi di beberapa buah syarikat persendirian yang terlibat di dalam sektor pembinaan. Industrial Boilers and Allied Equipment (IBAE) (19841986). Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Integrax Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian. Bhd. Bhd. Thames Valley University (Slough Campus) ● Dilant i k seb agai A hli Lembag a Pengarah pada 1 Februari 2010 Menghadiri semua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 88 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Abd Manaf bin Hashim Kepimpinan (Berusia 56 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif OND (Engineering). Kiri : Dato’ Abd Manaf bin Hashim Tengah : Datuk Chung Hon Cheong Kanan : Suria binti Ab Rahman Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

beliau telah menyertai Rexit Solution Sdn. Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah lain dan/atau Pemegang-pemegang Saham Utama Tenaga Nasional Berhad. Rexit Berhad. United Kingdom dan Ireland Ahli Institut Akauntan Malaysia D i l a nt i k se b a g a i Ah l i L e m b a g a Pengarah pada 1 Oktober 2010 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. pada tahun 2003.com Sdn. Bhd. Pengalaman dan Kepakaran: Datuk Chung Hon Cheong merupakan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif. sebuah syarikat yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan aplikasi RFID. Bhd. Sebelum itu. Rexit (Labuan) Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian. Percanggahan kepentingan dengan Tenaga Nasional Berhad. Pada tahun 2001. 2.KEEPING THE LIGHTS ON 89 Profil Lembaga Pengarah Datuk Chung Hon Cheong (Berusia 51 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Advanced Computer Programming. Pengalaman dan Kepakaran: Suria merupakan Pengarah. Disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh 10 tahun yang lalu. England dan Wales (ICAEW) Associate Institut Juruaudit Dalaman. tiada Pengarah mempunyai sebarang: 1. CDS Computer Data Services ● Suria binti Ab Rahman Kepimpinan Nota: Selain daripada yang dinyatakan. Beliau mempunyai pengalaman profesional melebihi 30 tahun di dalam industri Teknologi Maklumat (IT) di mana beliau telah memulakan kerjayanya seawal tahun 1980-an. Unit Pengurusan Risiko dari April 2005 hingga Januari 2006. . Sebelum menyertai Khazanah Nasional Berhad. Pengurusan Modal Insan Strategik Khazanah Nasional Berhad. Bhd. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Rexit Berhad. dan kemudiannya dilantik sebagai Pengarah Urusan Rexit Venture Sdn. beliau telah dilantik sebagai Pengarah Urusan E-Resource. beliau telah berkhidmat dengan KPMG di pejabatnya di London selama sembilan setengah tahun dari pertengahan tahun 1996 sehingga tahun 2005. Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● ● Kemahiran. beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah di Pejabat Pengarah Urusan dari Jun 2009 sehingga Jun 2012. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 (Berusia 39 tahun – warganegara Malaysia) (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Judge Business School dari University of Cambridge Sarjana Muda Sains Ekonomi (Perakaunan dan Kewangan) dari London School of Economics Associate Institut Akauntan Bertauliah. Beliau turut menyandang pelbagai jawatan utama dalam Khazanah Nasional Berhad termasuk sebagai Ketua Unit Pengurusan Risiko dari Februari 2006 hingga Mei 2009 dan Naib Presiden. Selepas dari itu. 3. ● Dilantik ke Lembaga Pengarah pada 30 November 2009 Kemahiran.

Datuk Ir. JTK juga bertanggungjawab untuk memantau keseluruhan prestasi Kumpulan dan Jawatankuasa Pengurusan yang lain. Penjanaan 5. Datuk Wira Ir. 1 2 Komposisi: 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 90 Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan – JTK Kepimpinan Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan (JTK) diamanahkan dengan tanggungjawab untuk memastikan bahawa operasi Kumpulan adalah sejajar dengan visi dan misi serta memastikan ia dilaksanakan menurut dasar dan strategi Kumpulan. Penghantaran 6. Kewangan Kumpulan 3. Baharin bin Din Naib Presiden. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. JTK telah mengadakan lapan (8) mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. pelantikan ahliahli Jawatankuasa Pengurusan dan kenaikan pangkat eksekutifeksekutif di dalam Kumpulan. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. Pembahagian 5 6 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Dato’ Ir. Bisnes Baru & Projek Utama 3 4 4.

1 2 Datuk Wira Ir. penghantaran dan pembahagian di Semenanjung Malaysia. JPT telah mengadakan tiga (3) mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden.KEEPING THE LIGHTS ON 91 Jawatankuasa Pembekalan Tenaga – JPT Jawatankuasa Pembekalan Tenaga (JPT) adalah forum pengurusan tertinggi yang mempunyai kuasa untuk mengesahkan dan meluluskan semua perancangan dan cadangan pembangunan sistem pembekalan tenaga bagi TNB di Semenanjung Malaysia sebelum dikemukakan kepada Lembaga Pengarah. Penjanaan 3 4 4. Baharin bin Din Naib Presiden. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Datuk Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Pembahagian 6. Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Perancangan 5 6 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Kewangan Kumpulan 3. Penghantaran 5. JPT juga membuat keputusan mengenai isu-isu operasi utama yang boleh menjejaskan bisnes teras Syarikat serta perkara-perkara yang berkaitan dengan penyegeraan projek-projek pembangunan utama penjanaan. Kepimpinan Komposisi: 1. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 92 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK 1 Kepimpinan 2 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan (JEK). Bisnes Baru & Projek Utama 4. KPI kemudiannya akan dikaji dan disusun semula dengan sasaran yang ditetapkan bagi tahun tersebut. JEK juga membincangkan mengenai pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bahagian-bahagian dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mencapai KPl tersebut. Datuk Wira Ir. Baharin bin Din Naib Presiden. 3 4 5 6 JEK secara umumnya bermesyuarat pada setiap bulan dan apabila adanya keperluan. Penghantaran 6. Datuk Ir. Kewangan Kumpulan 3. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. JEK telah mengadakan 14 mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. pengurusan sumber dan penilaian risiko Syarikat. Pembahagian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . JEK memantau dan menguruskan isu-isu untuk memastikan bahawa tanggungjawab Syarikat telah dilaksanakan dan memenuhi jangkaan pemegang-pemegang saham dan pihakpihak berkepentingan yang lain. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Komposisi: 1. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Dato’ Ir. Penjanaan 5. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. diketuai oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. memikul tanggungjawab bagi pengurusan harian bisnes dan operasi. perancangan strategik.

Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat 10. Sumber Manusia 8. Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Perancangan 9. Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden. Ir. Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan 12.KEEPING THE LIGHTS ON 93 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK 7 8 Kepimpinan 9 10 11 12 7. Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat 11. Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden.

Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 94 Profil Pengurusan 1 Kepimpinan 2 3 4 5 6 Komposisi: 1. Baharin bin Din Naib Presiden. Datuk Ir. Penjanaan 5. Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Kewangan Kumpulan 3. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Pembahagian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Penghantaran 6. Dato’ Ir. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. Bisnes Baru & Projek Utama 4.

Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat 11. Ir. Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat 10. Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .KEEPING THE LIGHTS ON 95 Profil Pengurusan 7 8 Kepimpinan 9 10 11 12 7. Sumber Manusia 8. Perancangan 9. Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan 12. Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden.

Fellow Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Penghantaran Datuk Rozimi bin Remeli. 4 Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Kewangan Kumpulan TNB pada 1 Julai 2012. berusia 55 tahun. UK. Beliau seterusnya bertugas selama 6 bulan sebagai Pengurus Besar Kanan (Operasi) Bahagian Penjanaan. memulakan kerjaya yang telah menjangkau tempoh 32 tahun dengan TNB sebagai Jurutera Mekanikal di Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar pada tahun 1980. Dato’ Nazri dilantik sebagai Naib Presiden Penjanaan dan telah memegang jawatan tersebut hingga ke pelantikan beliau sebagai Naib Presiden. 3 Kepimpinan Dato’ Nazri berkelulusan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari King’s College. pada tahun 1979 dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Malaya pada tahun 1996. Dato’ Nazri mengetuai sebuah pasukan daripada TNB. berusia 56 tahun. Beliau telah memulakan perkhidmatannya sebagai Eksekutif Teknik di Bahagian Pembahagian. Dari tahun 2007 sehingga April 2012. Beliau kemudian ditugaskan kembali ke Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar di mana beliau meneruskan perkhidmatan selama 20 tahun dengan menyandang pelbagai jawatan dalam Jabatan Senggaraan & Kejuruteraan di mana jawatan tertinggi yang beliau sandang adalah sebagai Pengurus Kanan. Fazlur turut menganggotai Lembaga Pengarah pelbagai anak syarikat TNB. Bisnes Baru & Projek Utama pada bulan September 2012. telah berkhidmat selama lebih 33 tahun di TNB. Bisnes Baru & Projek Utama 2 Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Pada 3 September 2012. Datuk Wira Ir. Mohd Nazri bin Shahruddin. Pembangunan Perniagaan. Khazanah Nasional dan Malakoff yang telah menjalin kerjasama dengan sebuah firma swasta Arab Saudi untuk membina projek Air dan Pembekal Tenaga Bebas (IWPP) pertama di Arab Saudi iaitu Shuaibah Power and Water Facility. Fazlur juga pernah berkhidmat dengan Shell Malaysia selama 10 tahun dari 1995 dengan menggalas pelbagai tanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan korporat. beliau telah menyandang jawatan Pengurus Besar di Stesen Janaelektrik Putrajaya. Pada 14 November 2008. di mana sepanjang tempoh tersebut beliau pernah menyandang pelbagai jawatan hingga Dato’ Ir. Penjanaan. Azman telah dilantik pula sebagai Ketua Pegawai Operasi/ Pengarah Eksekutif TNB. Beliau mengambil alih kepimpinan syarikat sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif pada 1 Julai 2012. Fazlur telah berkhidmat dengan Telekom Malaysia Berhad (TM) selama lima tahun mulai 2005. berusia 43 tahun.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 96 Profil Pengurusan 1 Datuk Wira Ir. beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden (Pembahagian) manakala pada 15 April 2010. Beliau bertugas di Jeddah selama tiga tahun untuk menyiapkan projek berkenaan. telah memegang pelbagai jawatan penting dalam TNB sejak menyertai organisasi tersebut 31 tahun lalu. berusia 55 tahun. pada tahun 1976. UK. Beliau merupakan seorang akauntan profesional dari segi kelulusan. Pada tahun 2008. Azman memperoleh Diploma Kejuruteraan dari England Newark Technical College. Sebelum itu. Sekembalinya daripada menyambung Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Paka selama 2 tahun. Kewangan Kumpulan Fazlur Rahman bin Zainuddin. di mana penglibatan beliau paling utama adalah dalam pembinaan Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah di Perak. Tuan Haji Zainudin telah dilantik sebagai Naib Presiden. Kemudian. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Elektrik dari University of Liverpool. Pulau Pinang. dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan dan Naib Presiden. berusia 55 tahun. akhirnya memegang jawatan Naib Presiden. Tuan Haji Zainudin Ibrahim. Beliau memulakan kerjaya sebagai Jurutera Elektrik (Daerah) dan kemudian meningkat ke pelbagai jawatan dengan tanggungjawab yang lebih besar. Sebelum menyertai Kumpulan Naza pada tahun 2010. Azman bin Mohd. Datuk Wira Ir. pada tahun 1980 dan ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan dari Universiti Tenaga Nasional pada tahun 2005. beliau telah menimba pengalaman dalam amalan perakaunan awam yang meliputi perkhidmatan sebagai perunding cukai selama hampir tiga tahun di Pricewaterhouse Kuala Lumpur. dan kemudian di Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar. Pengurus Besar Negeri dan Pengurus Besar (Pengurusan Strategik & Pembangunan Organisasi) sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar Kanan (Operasi Wilayah 2) pada tahun 2006. menyertai Lembaga Lektrik Negara (LLN) pada 1 September 1979 setelah menamatkan pengajian beliau di UK sebagai seorang pemegang biasiswa LLN. Beliau berkhidmat di beberapa stesen janakuasa dalam bidang Operasi dan Penyelenggaraan dan turut terlibat dalam pembinaan beberapa loji janakuasa. Tuan Haji Zainudin memperolehi ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari University of Sheffield. Lebih awal daripada itu. Penjanaan Dato’ Ir. Butterworth. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. beliau merupakan Ketua Pegawai Kewangan dengan Kumpulan Naza. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Wira Ir. Pada tahun 1984 beliau memulakan tugas sebagai Jurutera Giliran Kerja di Stesen Janaelektrik Sultan Ismail. University of London. UK. 5 Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. seperti menyandang jawatan Pengurus Daerah. UK dan ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA).

Perolehan Tenaga. telah berkhidmat dengan TNB selama 27 tahun. berusia 50 tahun. Bhd. Dato’ Muhammad Razif memperolehi ijazah Kejuruteraan Elektrik dari University of Liverpool pada tahun 1984. Pada tahun 2005. Datin Roslina binti Zainal. Bahagian Pembahagian pada 1 Disember 2011. Datuk Rozimi kemudiannya telah ditempatkan di Jabatan Senggaraan Penghantaran Wilayah Utara. Jurutera Elektrik di Stesen Janakuasa. Perkhidmatan Pembinaan. Pengurusan Strategik dan Bisnes. Penguatkuasaan & Strategi Bisnes di Bahagian Perancangan Korporat dan kemudian sebagai Pengurus Kanan. Perancangan Kepimpinan 7 Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden. UNITEN. dan Pengarah TNB Fuel Services Sdn. Program Pembangunan Nuklear Negara. Tenaga di Unit Perancangan Ekonomi. Beliau pernah memegang beberapa jawatan termasuklah Timbalan Ketua Jurutera. Prestasi Sistem. Canada dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of New England. berusia 49 tahun. New York. beliau telah bertukar daripada bahagian operasi ke Bahagian Sumber Manusia Kumpulan di mana beliau berkhidmat sebagai Ketua Latihan & Pembangunan dan kemudian sebagai Ketua Perancangan Sumber Manusia dan Perjawatan sebelum dinaikkan pangkat sebagai Naib Presiden. Sekembalinya beliau ke TNB. Baharin bin Din Naib Presiden. Australia. telah dilantik sebagai Pengarah Urusan Sabah Electricity dan memegang jawatan tersebut selama empat tahun sebelum ditugaskan sebagai Pengurus Besar Kanan.. Datin Roslina telah dilantik sebagai Pengurus. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Datuk Rozimi adalah lulusan Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) dari Universiti Teknologi Malaysia. Beliau menerima ijazah Kejuruteraan Elektrik dari University of Lakehead. ahli Lembaga Jurutera Malaysia. berusia 50 tahun. Pengurus Besar. Senggaraan Penghantaran dan Pengurus Besar Kanan. manakala pada 1 April 2009. Amerika Syarikat (AS) dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Sains Malaysia. Senggaraan Penghantaran. Pengurus Pembangunan Bisnes di TNB Workshop Services Sdn. beliau pernah terlibat dalam Pembangunan Bisnes. 8 Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Di TNB. Penyelenggaraan Rangkaian. Bhd. beliau telah memegang beberapa jawatan pengurusan dalam Jabatan Kejuruteraan yang bertanggungjawab ke atas pembangunan Pembahagian. Pada tahun 2002. Pengurus Wilayah Tengah. Pembahagian pada 1 Januari 2012. Pembangunan Aset Penghantaran sebelum dilantik ke jawatan sebagai Naib Presiden (Penghantaran) pada 9 Januari 2010. di bawah sebuah program bersama MBA UNITEN/BOND. Beliau kemudian telah dinaikkan pangkat ke jawatan Jurutera Kanan. penasihat Institut Dasar Tenaga dan Penyelidikan. Sumber Manusia 6 Datuk Ir. Baharin Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman. telah menyumbang keseluruhan kerjayanya selama 28 tahun dengan LLN/TNB. Perkhidmatan Rangkaian serta Perkhidmatan Kejuruteraan dan Logistik. Pembahagian Datuk Ir. bermula sebagai jurutera elektrik di Johor Bahru apabila beliau menyertai Lembaga Letrik Negara (nama lama bagi TNB) pada 1 Julai 1985. melainkan perkhidmatan beliau selama dua tahun dengan Kementerian Tenaga. Pejabat Perdana Menteri dari tahun 1991 hingga 1993. Australia. Baharin memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dari Syracuse University. Baharin bin Din. beliau kini juga merupakan Profesor Adjung di Jabatan Kejuruteraan Awam. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). sebelum dipinjamkan sebagai Penolong Pengarah. telah berkhidmat selama hampir keseluruhan tempoh 27 tahun dalam kerjaya beliau menyandang pelbagai jawatan di TNB. kemudian sebagai Pengarah di Jabatan Jemaah Pemeriksa Elektrik di Sabah dan Pahang. Beliau turut menyandang jawatan Pengerusi bagi National Mirror Committee bagi IEC/TC 115 yang dianggotai oleh Malaysia. Datuk Ir. AS dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari UNITEN dan Bond University. Datin Roslina juga merupakan ahli Jawatankuasa Perancangan. beliau telah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti iaitu sebagai Jurutera Perlindungan Penghantaran. Bhd. Telekomunikasi & Pos Malaysia. Perkhidmatan Meter. Pada bulan Mac 2007. pada awalnya sebagai Timbalan Pengarah. Di samping itu. Pengurus Operasi di Perusahaan Otomobil Elektrik Malaysia dan Ketua Latihan dengan TNB Transmission Network Sdn. Beliau seterusnya dinaikkan pangkat ke jawatan Naib Presiden. Perkhidmatan Pengguna & Perjangkaan. Sumber Manusia pada bulan Disember 2008. Sepanjang jangka masa tersebut.KEEPING THE LIGHTS ON 97 Profil Pengurusan pelajaran diperingkat ijazah. Datuk Ir. beliau mengambil alih jawatan pada masa ini iaitu sebagai Naib Presiden. Perancangan Tenaga di Jabatan Perancangan dan Pembangunan di ibu pejabat TNB pada tahun 1988. beliau telah dilantik pula sebagai Pengurus Besar. ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Northorp University. Perancangan.

Pejabat Setiausaha Syarikat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 98 Profil Pengurusan 9 Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat Kamaruddin bin Mahmood. misi. sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan beliau pada masa ini iaitu sebagai Ketua Pegawai Maklumat (CIO) pada bulan Mac 2012. beliau dilantik sebagai Ketua Kualiti Korporat di ibu pejabat TNB. UK. Bahagian Perolehan. Jurutera Stim Gred 2 dan Jurutera Pembakaran Dalaman Gred 2. Pada tahun 1999. Bahagian Pembahagian. beliau pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting ICT di syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam komoditi dan minyak dan gas. berusia 55 tahun. berusia 54 tahun. Nor Azmi menamatkan pengajian pada tahun 1981 dengan ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari University of Brighton. di mana tujuh tahun terakhir merangkumi tempoh perkhidmatan beliau dengan TNB. Beliau menyertai TNB pada bulan Mei 2005 sebagai Pengurus Besar Jabatan IT dalam Bahagian ICT. Dato’ Roslan berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dari University of Southampton. UK. telah berkhidmat selama lebih 22 tahun di TNB dengan memiliki pengalaman yang luas dalam pengurusan tender dan kontrak. dua tahun kemudian beliau dinaikkan kepada jawatan Pengurus Besar TNB Putrajaya/ Cyberjaya. Kamaruddin bertanggungjawab memastikan pencapaian visi. Tempoh sembilan tahun terakhir perkhidmatan beliau dengan TNB adalah di Bahagian Perolehan. Australia dan telah menghadiri sebuah Program Pengurusan di Cambridge University. Pahang kepada Pengurus Kanan di ibu pejabat Pembahagian dan Pengurus Daerah Kanan di Klang dan seterusnya di Kuantan. berusia 49 tahun. Dato’ Roslan menjadi Pengurus Besar Kanan. beliau telah memperoleh pelbagai kepakaran dalam Bahagian ICT di mana beliau telah berkhidmat selama tujuh bulan sebagai Pengurus Besar. Jabatan IT & Solusi Bisnes dan dua tahun lagi sebagai Pengurus Besar Kanan di jabatan yang sama. berusia 52 tahun. Sejak itu. 12 Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat Kepimpinan 11 Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat 10 Ir. UK. AS dan ijazah Sarjana Sains Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan dari Universiti Bolton. Norazni binti Mohd Isa. telah berkhidmat di TNB selama 31 tahun dengan memegang pelbagai jawatan dalam bidang operasi & penyelenggaraan dan p e ngur usa n y a n g m e ra n g k u m i Bahagian Pembahagian. Jabatan Pembangunan Infrastruktur & Operasi ICT. memiliki lebih 27 tahun pengalaman dalam industri Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT). Beliau turut memegang ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Ohio University. Kamaruddin menerima ijazah Sarjana Muda Sains dari Murdoch University. Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan Ir. UK. strategi dan matlamat syarikat melalui penggunaan ICT secara berkesan. Ir. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan dalam Jabatan Shared Purchasing. beliau merupakan ketua Perolehan bagi Bahagian Penjanaan. setahun setengah sebagai Pengurus Besar. Johor. Nor Azmi adalah seorang Jurutera Kompeten bertauliah 66KV. Ir. Norazni memperolehi Diploma dan Diploma Lanjutan Undang-undang dari Institut Teknologi MARA (kini Universiti Teknologi MARA) dan ijazah Sarjana Undang-undang dari Universiti Malaya. Penjanaan dan Perolehan. Jawatan-jawatan terdahulu di TNB sebelum memegang jawatan terkini adalah termasuk Eksekutif Undang-undang di Jabatan Perkhidmatan Undang-undang. sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar (Perkhidmatan Pelanggan dan Pemasaran). Sebagai CIO. Institut Jurutera Bertauliah Malaysia dan Institut Pembelian dan Bekalan Bertauliah. Nor Azmi bin Ramli. Norazni dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Syarikat pada 1 April 2011 dan menyandang jawatan Setiausaha Syarikat Bersama pada 1 Julai 2011 dan kemudiannya dilantik ke jawatan sekarang iaitu sebagai Setiausaha Syarikat pada 31 Mei 2012. Sebelum menyandang jawatan semasa iaitu sebagai Ketua Pegawai Perolehan TNB. Beliau juga merupakan ahli Institut Jurutera Malaysia. Selepas itu. Dato’ Roslan bin Ab Rahman. Pengurus Unit Pelesenan dan Pematuhan di Jabatan Komunikasi Korporat dan Ketua Pengurusan Tender dan Kontrak. memulakan kerjaya yang telah mencapai tempoh lebih 30 tahun di TNB pada 1980. (Operasi Wilayah 2) selama tiga tahun sebelum dinaikkan ke jawatan Ketua Pegawai Korporat pada 1 September 2012. apabila beliau menyertai syarikat sebagai Jurutera Elektrik di Batu Pahat. Bahagian Perolehan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Sebelum menyertai TNB. beliau menyandang pelbagai jawatan dengan tanggungjawab yang lebih besar – bermula dengan Pengurus Daerah di Temerloh.

ANDA LIHAT .

. kami memainkan peranan utama dalam mengekalkan bekalan tenaga bertaraf dunia agar jentera ekonomi Negara terus menjana pertumbuhan pesat. Sebagai pengeluar tenaga paling terkemuka. di mana rangkaian kami yang meluas dan berdaya harap berperanan sebagai salah satu penyumbang utama dalam menarik pelaburan asing ke Malaysia.KAMI LIHAT. MENTRANSFORMASI EKONOMI KE PERINGKAT PERTUMBUHAN SETERUSNYA TNB merupakan perantara kepada pembangunan industri negara yang mengagumkan. ..

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

iv. Lembaga Pengarah TNB (Lembaga Pengarah) prihatin di dalam memastikan bahawa Kumpulan diuruskan dengan sewajarnya bagi melindungi dan menambah baik kepentingan pemegang saham. Memperkasakan Kebebasan. vi vii. Memastikan Pendedahan yang Berkualiti Tinggi dan Menepati Masa. Lembaga Pengarah telah mengguna pakai rangka kerja tadbir urus korporat yang terdiri daripada prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang selaras dengan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Semakan 2007) (Kod) dan Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (MMLR). Rangka kerja ini bertujuan untuk menggalakkan pengurusan bertanggungjawab dan membantu Lembaga Pengarah di dalam melaksanakan tanggungjawab tadbir urus korporat bagi pihak pemegang saham Syarikat. dan bahawasanya Syarikat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 102 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Tadbir Urus Korporat adalah teras di dalam memastikan pewujudan. Lembaga Pengarah mengekalkan dan memerlukan supaya Pengurusan TNB untuk memelihara tahap etika korporat yang tertinggi. melalui perbincangan seperti berikut: i. pegawaipegawai dan para pekerja beroperasi di dalam persekitaran yang berlandaskan tadbir urus korporat. perlindungan dan penambahbaikan nilai-nilai pemegang saham. Di dalam pelaksanaannya. ii. RANGKA KERJA TADBIR URUS KORPORAT LEMBAGA PENGARAH KEBERTANGGUNGJAWABAN PERWAKILAN AUDIT DAN TADBIR KEWANGAN – Audit Dalaman – Audit Luaran – Kawalan Kewangan JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA TENDER LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA PENAMAAN DAN GANJARAN LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PELABURAN LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA TATATERTIB LEMBAGA PENGARAH PRESIDEN/ KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Jawatankuasa Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Tender Kumpulan Jawatankuasa Eksekutif Perolehan Komoditi Jawatankuasa Pemandu Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan Jawatankuasa Pembekalan Tenaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan Tadbir Urus Tertinggi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . v. Memupuk Komitmen. viii. Lembaga Pengarah akan mengkaji amalan tadbir urus korporat sedia ada di seluruh Syarikat dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menerapkan prinsip serta saranan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 dalam rangka kerja yang sedia ada. Mengiktiraf dan Mengurus Risiko. Pemantapan Komposisi. iii. Kenyataan tersebut menggariskan amalan utama tadbir urus korporat Syarikat dan polisi-polisi yang telah ditetapkan di sepanjang Tahun Kewangan dan pada tarikh penyata ini. Mengutamakan Integriti dalam Pelaporan Kewangan. Pengukuhan Hubungan Antara Syarikat dan Pemegang Saham. Pengarah-pengarahnya. Peranan dan Tanggungjawab yang jelas. Lembaga Pengarah menyokong lapan (8) prinsip dan 26 saranan yang ditetapkan di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 bagi mencapai kecemerlangan tadbir urus korporat melalui pengukuhan disiplin diri dan pasaran serta menggalakkan pematuhan dan budaya tadbir urus korporat.

kejuruteraan. mempunyai pengetahuan yang luas. termasuk peningkatan kuasa yang sepatutnya dan pelaporan kepada Lembaga Pengarah. Datuk Wira Ir. Pengarah-pengarah ini adalah bebas daripada pengurusan dan sebarang bisnes atau hubungan lain atau keadaan yang boleh menghalang pelaksanaan objektif. ● ● ● ● ● ● Tataurus Syarikat membolehkan Lembaga Pengarah untuk memberi kuasa kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan. berpengalaman dan mempunyai reputasi yang tiada tandingan di dalam industri. Peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah turut terkandung di dalam Terma Rujukan (TOR) bagi setiap Jawatankuasa yang ditubuhkan. Menggalakkan keputusan dibuat dengan beretika dan bertanggungjawab. Lembaga Pengarah juga telah memberikan kuasa kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. dan dengan ini tiada seorang individu pun mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan. ganjaran serta terma-terma lain bagi pelantikan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengurusan Kanan. perakaunan dan bisnes. Pada masa kini Lembaga Pengarah mempunyai sepuluh (10) orang ahli. iaitu Pemegang Saham Khas. piawaian perakaunan yang diguna pakai dan polisi-polisi korporat yang penting. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. undang-undang. Dasar Rangka Kerja Pemberian Kuasa tersebut menggariskan prinsipprinsip untuk mentadbir proses membuat keputusan di dalam Syarikat. serta membataskan kebebasan di dalam pertimbangan. mempunyai hak untuk melantik sehingga enam (6) orang Pengarah. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah boleh melantik Pengarah yang baru sama ada untuk mengisi kekosongan biasa atau penambahan kepada Ahli Lembaga Pengarah sedia ada. tanggungjawab bagi urusan harian Syarikat. dengan syarat jumlah keseluruhan Pengarah tidak melebihi 12 orang seperti yang termaktub dalam Tataurus Syarikat. Azman bin Mohd dan pasukan Pengurusan beliau adalah bertanggungjawab untuk membangunkan objektif strategik bisnes serta urusan harian Syarikat selaras dengan kuasa. Lembaga Pengarah secara keseluruhannya mempunyai pelbagai pengalaman dan kemahiran yang bersesuaian bagi memenuhi objektifnya. Membangun dan mengkaji pelan penggantian bagi Pengurusan Kanan.KEEPING THE LIGHTS ON 103 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG JELAS Tanggungjawab Utama Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah bertanggungjawab terutamanya dalam menetapkan dan mengkaji hala tuju Kumpulan yang serta memantau pelaksanaan strategi tersebut oleh Pengurusan termasuk: ● ● Meluluskan hala tuju strategik Kumpulan. bebas daripada kepentingan atau pengaruh yang bercanggah dengan tanggungjawab dan juga bebas daripada pengurusan. melalui pembahagian tanggungjawab yang jelas. Memantau pematuhan terhadap perundangan dan peraturan yang berkaitan. Beliau memainkan peranan penting dalam memimpin dan membimbing Lembaga Pengarah dengan fokus terhadap tadbir urus dan pematuhan. Menilai dan memantau prestasi Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan melalui Petunjuk Utama Prestasi (KPI) mereka. Ahli Lembaga Pengarah sedia ada mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang perkhidmatan awam. kewangan. dan berperanan sebagai tumpuan utama komunikasi antara Lembaga Pengarah dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Beliau mengekalkan komunikasi secara berterusan dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan memberikan bimbingan serta panduan yang sewajarnya. Peranan yang berbeza dan berasingan antara Pengerusi dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Memantau dan mengkaji perjalanan bisnes Kumpulan termasuk kawalan dan sistem akauntabilitinya. Tan Sri Leo Moggie juga bertindak sebagai penghubung antara Pengurusan dan Lembaga Pengarah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . ● Lembaga Pengarah TNB yang diketuai oleh Tan Sri Leo Moggie. Profil ringkas setiap Pengarah turut dibentangkan di muka surat 84 hingga 89 kepada Laporan Tahunan ini. memastikan keseimbangan bidang kuasa. dan melalui Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif kepada Pengurusan Kanan yang lain. Membuat pelantikan serta menentukan tempoh. pentadbiran. Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD). Pemberian kuasa ini mengimbangi di antara pengawasan yang efektif dengan pemberian kuasa dan akauntabiliti kepada Pengurusan. enam (6) daripadanya adalah Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Memantau dan mengkaji semula Sistem Pengurusan Risiko Kumpulan serta kawalan dan pematuhan dalaman. budi bicara dan bidang kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa adalah wajar ianya diwakili secara signifikan oleh Ahli yang mampu serta dapat membuat keputusan bagi kepentingan pemegang saham. Meluluskan belanjawan operasi dan modal tahunan serta memantau prestasi kewangan Kumpulan.

iii. kerja dan perkhidmatan. ii. v. Fungsi Jawatankuasa ditadbir oleh TOR yang jelas. Untuk memberi nasihat kepada Lembaga Pengarah mengenai maklumat dan pelaksanaan rangka kerja Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Untuk mengenal pasti dan mencadangkan calon-calon baru yang akan dilantik sebagai Lembaga Pengarah. Untuk melaksanakan proses yang digubal oleh Lembaga Pengarah bagi menilai keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan. Lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah adalah seperti berikut: i. peraturanperaturan. Seksyen 129(2) dan 129(6) Akta Syarikat. Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan sumbangan setiap Ahli Lembaga Pengarah. Untuk membantu Lembaga Pengarah dalam mengawal selia pematuhan oleh Pengurusan Kanan dan Pengarah Eksekutif terhadap Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Setiap perbincangan dan cadangan yang dibuat perlu diminitkan dan diluluskan oleh setiap Jawatankuasa serta disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa tersebut pada Mesyuarat Lembaga Pengarah yang berikutnya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 104 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Pemilihan Semula Pengarah Tataurus Syarikat menyatakan bahawa satu pertiga daripada Lembaga Pengarah hendaklah bersara daripada jawatan mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Tahunan Agung (MAT) di mana semua Pengarah hendaklah bersara daripada jawatan sekurangkurangnya sekali bagi setiap tiga (3) tahun dan layak menawarkan diri mereka untuk pemilihan semula. kaedah-kaedah serta garis panduan yang berkaitan bagi mencapai amalan terbaik dalam perolehan peralatan. bahan. Perincian TOR bagi BAC adalah pada muka surat 125-128 dalam Laporan Tahunan ini. pengalaman dan lain-lain kualiti. 1965 menyatakan bahawa Pengarah yang berusia 70 tahun atau lebih dikehendaki bersara pada setiap MAT dan boleh menawarkan dirinya untuk dilantik semula bagi memegang jawatan sehingga MAT Syarikat yang akan datang. Untuk membantu Lembaga Pengarah di dalam mengkaji keperluan dari segi kepelbagaian kemahiran. Maklumat mengenai setiap Pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula pada MAT Ke-22 terkandung dalam Penyata Mengiringi Notis MAT Ke-22. Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Kumpulan Syarikat TNB. iv. ● Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah (BTC) Tanggungjawab ● Untuk mewujudkan rangka kerja Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Jawatankuasa Lembaga Pengarah Lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah membantu Lembaga Pengarah dalam fungsi pengawasan. Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah (BNRC) Tanggungjawab ● ● Antara terma-terma yang penting bagi lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang telah ditubuhkan adalah seperti berikut: Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (BAC) Tanggungjawab ● Fungsi utama BAC adalah untuk memantau integriti penyata kewangan di dalam mematuhi undang-undang serta piawaian perakaunan yang berkaitan dan menilai keberkesanan pengurusan risiko Kumpulan serta rangka kerja kawalan dalaman. Untuk memastikan TNB mematuhi undang-undang. yang dikaji semula secara berkala bagi memastikan bahawa ianya adalah relevan dan terkini. Lembaga Pengarah mengemukakan cadangan kepada pemegang saham berhubung pemilihan semula mana-mana Pengarah semasa MAT. Untuk menentukan dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah berhubung pakej ganjaran Pengarah Bukan Eksekutif. termasuk kecekapan teras yang perlu dimiliki oleh Pengarah Bukan Eksekutif sebelum dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah. ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . ● ● Setiap Jawatankuasa perlu mengemukakan laporan perbincanganperbincangan serta cadangan-cadangan yang telah dibuat kepada Lembaga Pengarah.

latar belakang. sebanyak 14 mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan dan semua Ahli Lembaga Pengarah mematuhi keperluan MMLR untuk menghadiri sekurang-kurangnya 50% daripada Mesyuarat Lembaga Pengarah.KEEPING THE LIGHTS ON 105 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah (FIC) Tanggungjawab Untuk mewujudkan satu polisi rangka kerja bagi membantu Jawatankuasa untuk memberikan cadangan kepada Lembaga Pengarah berhubung pengurusan aktiviti-aktiviti kewangan dan pelaburan Kumpulan serta menilai cadangan-cadangan korporat. Minit mesyuarat akan diedarkan kepada semua Ahli Lembaga Pengarah untuk penelitian dan pengesahan. Apabila mana-mana Pengarah tidak dapat untuk menghadiri mesyuarat. Lembaga Pengarah telah melawat dua (2) projek utama TNB yang sedang dilaksanakan iaitu Projek Loji Jana Kuasa Arang Batu 1x1000MW Manjung dan Projek Hidroelektrik Hulu Terengganu di sepanjang Tahun Kewangan. Mesyuarat Pra-Lembaga Pengarah akan diadakan sebelum manamana Mesyuarat Lembaga Pengarah di mana ia digunakan sebagai platform oleh Pengurusan untuk memberi taklimat kepada Pengerusi mengenai kertas-kertas yang akan dibincangkan. Sepanjang Tahun Kewangan ini. Para Pengarah boleh meminta penjelasan atau memberikan komen pada minit mesyuarat tersebut sebelum pengesahan minit dibuat. Keputusan Lembaga Pengarah dibuat dengan sebulat suara atau melalui konsensus di mana keputusan-keputusan serta kesimpulan tersebut akan direkodkan sebagai minit mesyuarat. Ianya bagi membolehkan setiap Pengarah memberi sumbangan terhadap keputusan utama yang akan dibuat Lembaga Pengarah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Pengurusan Kanan dan penasihat akan turut dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Lembaga Pengarah bagi memberi nasihat dan maklumat tambahan atau penjelasan terhadap perkara-perkara yang akan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah sekiranya perlu supaya Lembaga Pengarah dapat membuat keputusan yang tepat. ● Mesyuarat Lembaga Pengarah Mesyuarat Lembaga Pengarah dijadualkan secara bulanan di samping mesyuarat tambahan yang diadakan apabila terdapatnya isu-isu strategik utama atau perkara-perkara yang kritikal dan memerlukan pertimbangan segera selain daripada mesyuarat-mesyuarat yang telah dijadualkan. untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara-perkara yang akan dibincangkan pada mesyuarat tersebut Kertas Lembaga Pengarah yang komprehensif disediakan dengan merangkumi objektif. Ini adalah bagi membolehkan para Pengarah mengkaji. Mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah dijadualkan lebih awal di mana tarikh-tarikh mesyuarat bagi tahun berikutnya dibuat dalam bulan Oktober tahun sebelumnya bagi memberi masa kepada para Pengarah untuk membuat perancangan. implikasi. Untuk mewujudkan prosedur tatatertib yang baru atau meminda prosedur sedia ada sekiranya perlu. Mesyuarat Lembaga Pengarah juga telah diadakan di pelbagai unit operasi perniagaan atau tapak projek baru bagi membolehkan Lembaga Pengarah menilai kemajuan projek dan isu-isu penting yang lain. isu-isu. tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah. menimbang dan jika perlu. pandangan beliau akan terlebih dahulu dan dimaklumkan di dalam mesyuarat bagi diperolehi membolehkan perbincangan dibuat secara menyeluruh. risiko dan maklumat lain yang berkaitan bagi membolehkan Lembaga Pengarah untuk membuat keputusan bermaklumat dan efektif. di mana seterusnya agenda dan kertas Lembaga Pengarah diedarkan kepada Ahli-ahli Lembaga Pengarah sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja sebelum Mesyuarat Lembaga Pengarah. Untuk menguruskan isu-isu tatatertib dan tindakan berkenaan salah laku anggota kerja kecuali untuk mendengar rayuan eksekutif di dalam gred M15 dan ke atas atau yang setaraf bagi kes-kes berkaitan tatatertib di mana kuasa adalah terletak pada Lembaga Pengarah. Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah (BDC) Tanggungjawab ● Agenda Mesyuarat Lembaga Pengarah akan disediakan selepas perbincangan dibuat bersama dengan Pengerusi melalui Mesyuarat Pra-Lembaga Pengarah. Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 dan bilangan mesyuarat yang dihadiri oleh setiap Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah adalah seperti di bawah.

Nota:1 Menamatkan perkhidmatan sebagai Pengerusi BNRC berkuatkuasa 22 Mei 2012 2 Penukaran jawatan kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 1 Julai 2012 3 Menamatkan perkhidmatan sebagai ahli BDC berkuatkuasa 27 Januari 2012 4 Dilantik sebagai Pengerusi BNRC berkuatkuasa 22 Mei 2012 5 Dilantik sebagai ahli BDC berkuatkuasa 27 Januari 2012 6 Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 30 Jun 2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Azman bin Mohd 2 Datuk Nozirah binti Bahari 3 − − − − 12 86 − 12 (Pengerusi) 8 92 − − – Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Zainal Abidin bin Putih 12 86 − 62 8 100 5 100 − 14 100 14 (Pengerusi) 12 100 − − 5 100 − Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob 4 Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong 5 Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh 6 Bilangan Mesyuarat yang diadakan di dalam TK2012 13 93 86 − 7 88 − − 13 93 − − 12 − 92 7 8 (Pengerusi) 88 100 − 5 100 1 1 (Pengerusi) 1 80 Tidak Berkaitan − 100 100 14 100 14 100 14 100 1 100 14 12 − 100 86 13 − 5 100 − − − 4 − 100 100 − 11 100 − − − − − 14 14 13 8 5 1 * Tiada mesyuarat diadakan sejak tarikh pelantikan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 106 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Butir-butir Kehadiran Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Lembaga Pengarah Nama Pengarah Tan Sri Leo Moggie 1 Kehadiran % BAC Kehadiran − % BTC Kehadiran − % BNRC Kehadiran 6 % 100 FIC Kehadiran 5 (Pengerusi) − % 100 BDC Kehadiran − % 14 100 (Pengerusi) 14 100 Datuk Wira Ir.

perkara-perkara berbangkit dan laporan Pengerusi). pengalaman dan kekuatan. pengalaman dan perspektif di kalangan Ahli-ahli Lembaga Pengarah. BBO telah diadakan pada 9 Februari 2012 di dalam Tahun Kewangan ini. pelanggaran kewajipan atau pecah amanah terhadap mereka. pihak Pengurusan akan mengetengahkan. seorang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan majoriti Ahli Jawatankuasa juga adalah terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. yang menyediakan rujukan berhubung tanggungjawab profesional serta terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan mereka. dengan mengambil kira keperluan kepelbagaian kemahiran. Setiausaha Syarikat turut bertanggungjawab terhadap operasi kesetiausahaan syarikat. kecekapan dan pengalaman yang relevan kepada bisnes TNB. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Pengarah-pengarah dan Pegawai-pegawai tidak akan diberi perlindungan ganti rugi sekiranya terbukti bahawa terdapat kecuaian. Bagi Tahun Kewangan ini. pentadbiran Anak-anak Syarikat dan mengawasi hubungan dengan Pendaftar Saham Syarikat. menguruskan pembayaran dividen dan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). Melalui sesi ini. setiap Pengarah dibekalkan dengan Buku Panduan Pengarah. Sesi Board Breakout (BBO) adalah satu saluran bagi Lembaga Pengarah dan Pengurusan untuk berbincang dan bertukar pandangan serta pendapat dalam merumuskan pelan strategik dan hala tuju Kumpulan. pengetahuan. Ketua Pegawai Kewangan dan Pengurusan Kanan yang lain serta boleh mendapatkan maklumat tambahan daripada mana-mana anggota kerja di dalam Kumpulan. BNRC menyemak saiz dan komposisi Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah secara tahunan. BNRC yang diketuai oleh Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob. Buku Panduan Pengarah tersebut akan dikemas kini apabila perlu bagi menggambarkan sebarang perubahan di dalam peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang mengawal perlakuan Pengarah-pengarah. Di samping itu. Perlindungan Ganti Rugi bagi Pengarah dan Pegawai-pegawai Ahli Lembaga Pengarah dan Pegawai-pegawai diberi perlindungan ganti rugi di bawah Insurans Liabiliti bagi Pengarah-pengarah dan Pegawai-pegawai terhadap apa-apa liabiliti yang ditanggung oleh mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pengarah dan Pegawai Syarikat. Lembaga Pengarah dapat melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang berkesan dan berwibawa. penipuan. isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Syarikat kepada Lembaga Pengarah. termasuk serah simpan dengan badan-badan berkanun mengikut peraturan yang berkaitan. Lembaga Pengarah secara koletif dan secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat profesional luaran dan bebas atas perbelanjaan Syarikat bagi membantu Lembaga Pengarah menjalankan tanggungjawab mereka. Pengerusi dan Pengarah Bukan Eksekutif yang lain sering berbincang dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Setiausaha Syarikat Setiausaha Syarikat yang dilantik oleh Lembaga Pengarah menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah serta bertanggungjawab untuk memberi nasihat berhubung pematuhan dan isu-isu tadbir urus korporat. Lembaga Pengarah berpuas hati dengan bilangan sedia ada dan komposisi ahli-ahlinya dan berpendapat bahawa dengan kepelbagaian kemahiran. Pemberian Maklumat dan Akses kepada Nasihat Semua Pengarah mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap rekod syarikat serta maklumat dan turut menerima laporan kewangan dan operasi secara terperinci daripada Pengurusan. PENGUKUHAN KOMPOSISI Lembaga Pengarah berusaha untuk menyeimbangkan kepelbagaian kemahiran. BNRC bertanggungjawab untuk mengkaji dan memberi cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenai komposisi Lembaga Pengarah dan membantu dalam pemilihan dan pelantikan Pengarah yang berkaliber tinggi dan mampu untuk memenuhi keperluan masa kini dan masa depan Syarikat. menguruskan mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah (termasuk penyediaan minit.KEEPING THE LIGHTS ON 107 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Kod Etika Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah mematuhi piawaian kod etika yang tinggi berdasarkan Kod Etika Pengarah Syarikat yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia secara berterusan.

sekali gus memperoleh kemahiran kepimpinan dan pengalaman yang diperlukan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pakej tersebut terdiri daripada gaji. Pengarah Bukan Eksekutif dibayar yuran bulanan tetap. Secara keseluruhannya. Pengarah Eksekutif adalah terkecuali daripada perbincangan dan pengundian yang akan dibuat terhadap ganjaran mereka di mesyuarat Lembaga Pengarah. Pakej ganjaran bagi Pengarah Eksekutif distruktur dengan cara di mana ganjaran dihubungkan dengan prestasi korporat dan individu. elaun-elaun. bonus dan lain-lain manfaat lazim seperti yang diberikan oleh syarikatsyarikat yang setanding. elaun mesyuarat dan manfaat dalam bentuk pembayaran balik bil elektrik dan peralatan bisnes. Lembaga Pengarah secara keseluruhannya mengesyorkan imbuhan para Pengarah Bukan Eksekutif kepada para pemegang saham untuk kelulusan pada MAT. Proses Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah pada tahun 2011 melaporkan bahawa Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah telah beroperasi secara berkesan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 108 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah BNRC juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi tahunan Lembaga Pengarah secara keseluruhan dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Polisi ganjaran Pengarah adalah untuk menyediakan pakej yang mampu untuk menarik dan mengekalkan Pengarah-pengarah yang berkaliber. yang akan ditentukan oleh prestasi sepanjang tahun berdasarkan KPI individu di dalam kad skor yang sejajar dengan objektif korporat yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Ini digunakan sebagai ukuran untuk mengiktiraf kekuatan Lembaga Pengarah disamping mengenal pasti jurang atau bidang yang memerlukan penambahbaikan oleh Lembaga Pengarah serta Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa Pengarah-pengarah telah memenuhi tanggungjawab mereka sebagai ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah menilai prestasi keseluruhannya mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi bidang utama seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● Rangka Kerja Ganjaran Pengarah Lembaga Pengarah dengan bantuan BNRC mengkaji dasar imbuhan keseluruhan Pengarah Bukan Eksekutif. BNRC mengkaji prestasi Pengarah Eksekutif pada setiap tahun dan mengemukakan cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenai sebarang pelarasan di dalam pakej ganjaran dan/atau imbuhan untuk mencerminkan sumbangan Pengarah Eksekutif terhadap pencapaian Syarikat bagi tahun tersebut. Polisi ini juga akan memastikan bahawa pakej ganjaran adalah setimpal dengan tanggungjawab Pengarah-pengarah bagi memastikan pengurusan dan operasi Syarikat yang berkesan. Sebahagian besar daripada pakej ganjaran Pengarah Eksekutif telah dibuat secara pemboleh ubah. Struktur Lembaga Pengarah Operasi dan Interaksi Lembaga Pengarah Peranan dan Tanggungjawab Lembaga Pengarah Pemahaman terhadap Peranan Jawatankuasa Kepelbagaian Kemahiran dan Pengetahuan Komitmen Ahli-ahli Perbincangan yang mendalam Penemuan-penemuan daripada penilaian yang dibuat dijadikan sebagai satu laporan dan dibincangkan oleh BNRC dan seterusnya oleh Lembaga Pengarah. Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Kanan bagi menarik dan mengekalkan eksekutif dan Pengarah-pengarah yang boleh mewujudkan nilai yang mampan dan pulangan bagi ahli dan pihak berkepentingan yang lain Syarikat.

00 51.60 1.000.00 (i) – (ii) 132.00 4.00 14.00 – – 2.00 197.792.140.00 Dato’ Sri Che Khalib (i) bin Mohamad Noh (ii) (Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa pada 30 Jun 2012) 1.10 – 7.744.347.680.18 169.10 180.000.000.40 9.000.00 120.00 120.201.00 117.500.500.71 431.391.000.308.972.012.000.00 – 285.00 – 36.472.000.500.000.897.75 195.00 (ii) (iii) 50.500.780.00 395.000.000.00 – – – – – – – – – – 4.680.00 *8.00 2.00 44.45 1.000.000.20 8.00 – – – – – – – – – – – – – – 7.00 – – – – 230.00 1.142.00 38.946.893.117 mm Nama Pengarah (i) Gaji (ii)Sumbangan Kepada KWSP (RM) Syarikat (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Syarikat (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Utiliti (RM) Lain-Lain (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Jumlah (RM) Pengarah Eksekutif Datuk Wira Ir.000.00 – – – 850.00 *120.60 193.655.300.000.500.774. Azman bin Mohd (i) (ii) 706.00 51.500.00 (iii) – 232.00 6.836.65 21.000.00 – – – – – 120.000.718.000.00 – 93.00 85.00 10.75 4.000.829.000.253.00 10.000.46 177.000.670.925.000.500.000.000.000.00 – – – (i) 50.661.800.43 * Termasuk bayaran sebanyak RM120.00 104.00 197.00 120.792.00 37.00 906.000.063.10 – 1.000.570. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .00 8.000.359.58 10.00 19.00 – 6.00 (ii) (iii) – (iii) (iv) 4.060.00 42.000.000.00 10.65 203.000.00 46.829.338.00 92.000.00 120.509.00 37.00 28.45 191.04 – 824.20 – 12.00 300.450.00 40.00 354.308.634.00 1.000.60 20.00 120.000.556.00 10.338.178.00 98.000.272.950.070.00 – – – 18.624.86 – 27.00 dan RM47.651.04 285.000.000.012.056.00 – – – – 41.00 – – – 906.060.72 6.00 yang telah dibayar kepada Khazanah Nasional Berhad bagi Elaun Pengarah dan Elaun Mesyuarat yang disediakan untuk Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari dan Puan Suria binti Ab Rahman.00 120.740.00 – 6.672.00 – – – – – 582.04 – – – (i) – (i) – (ii) 460.00 28.000.00 *39.000.00 Pengarah Bukan Eksekutif Tan Sri Leo Moggie Datuk Nozirah binti Bahari Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Zainal Abidin bin Putih Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Jumlah – – – – – – – – – 4.274.KEEPING THE LIGHTS ON 109 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Butir-butir komprehensif pakej ganjaran bagi setiap Pengarah Syarikat yang dikategorikan mengikut komponen yang sesuai bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Elaun Pengarah Elaun Mesyuarat (i) Bonus (ii) Bayaran Boleh Ubah (iii) Ex-Gratia (iv) Pembayaran penamatan (RM) (i) Elaun Kereta (ii) Elaun pengurusan (iii) Elaun Khas (RM) Manfaat Lain 2.20 22.000.500.

yang secara kolektif memberikan kemahiran dan kecekapan mereka untuk memastikan keberkesanan Lembaga Pengarah. sebagai alternatif kepada saluran komunikasi formal dengan para pemegang saham. Semua Pengarah Syarikat telah berjaya menamatkan Program Akreditasi Mandatori (MAP) seperti yang ditetapkan oleh MMLR. Antara kriteria utama bagi rangka bebas yang diguna pakai oleh TNB adalah kebebasan daripada pihak Pengurusan dan ketiadaan sebarang hubungan bisnes yang material yang boleh mengganggu pertimbangan dan keupayaan Pengarah Bebas di dalam memberikan sumbangan yang kukuh serta berharga kepada perbincangan Lembaga Pengarah atau yang boleh mengganggu keupayaan Pengarah tersebut untuk bertindak demi kepentingan terbaik TNB. Lembaga Pengarah TNB terdiri daripada enam (6) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Kod Tatacara Perolehan dan Kod Etika bagi memudahkan para Pengarah di dalam melaksanakan tugas mereka. yang direka khusus bagi membantu membiasakan mereka dengan isu-isu yang berkaitan dengan bisnes semasa yang dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah. Setiausaha Syarikat akan menyediakan akses kepada maklumat dalam bidang-bidang seperti operasi. atau hubungan peribadi. Ahli-ahli Lembaga Pengarah adalah digalakkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengambil bahagian dalam bengkel yang diadakan sepanjang tahun. Akta yang relevan kepada bisnes Syarikat. perbendaharaan dan pengurusan risiko seperti yang diperlukan untuk membantu ahli Lembaga Pengarah baru. melawat tapak projek yang berkaitan dan menyertai program luaran yang berkaitan. kepentingan yang telah didedahkan dan faktor-faktor lain yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah yang mana bersesuaian untuk diambil kira. Laporan Tahunan terkini. Para Pengarah Bebas ini memenuhi kriteria “Bebas” seperti yang ditetapkan di Perenggan 1. hendaklah memperuntukan masa yang mencukupi bagi menjalankan tugasnya serta mengisytiharkan kepada Lembaga Pengarah butiran kesemua bisnes penting lain dan sebarang kepentingan yang signifikan. Tatacara dan Tataurus Syarikat. Pengarah tersebut mengecualikan dirinya daripada menyertai perbincangan dan keputusan Lembaga Pengarah berhubung sebarang cadangan. Pengarah Bukan Eksekutif Bebas adalah mereka yang berkaliber tinggi dan berintegriti. Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas juga boleh dihubungi di alamat email berikut: cosec@tnb. Situasi sedemikian mungkin wujud daripada usaha sama luaran. Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Jika demikian. Selaras dengan MMLR. kepentingan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . semua Pengarah TNB mematuhi keperluan keahlian yang disandang di dalam syarikat-syarikat lain. Program Pembangunan Berterusan untuk Pengarah Satu program induksi disediakan kepada para Pengarah yang baru dilantik. Dato’ Zainal Abidin bin Putih. setiap Pengarah mempunyai tanggungjawab berterusan untuk menentukan sama ada dia berpotensi atau mempunyai sebarang percanggahan kepentingan yang wujud berhubung dengan apa-apa perkara kepada Lembaga Pengarah. kewangan. Lembaga Pengarah akan secara berterusan menilai kebebasan setiap Pengarah selaras dengan terma-terma Buku Panduan Lembaga Pengarah. Ahli Lembaga Pengarah yang baru diberi peluang untuk menimba pengalaman secara amali berhubung operasi Syarikat dan untuk bertemu dan membincangkan semua aspek operasi Syarikat dengan Pengurusan Kanan. Pada masa ini. bertindak sebagai pengantara kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan bagi menyampaikan apa-apa kebimbangan atau pertanyaan mengenai hal ehwal Syarikat. telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas pada tahun 2010. MEMUPUK KOMITMEN Komitmen oleh Lembaga Pengarah Buku Panduan Lembaga Pengarah menetapkan bahawa sebaik sahaja beliau dilantik sebagai Pengarah. Pengarah tersebut hendaklah memaklumkan kepada Lembaga Pengarah mengenai sebarang perubahan terhadap komitmen tersebut.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 110 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban MEMPERKASAKAN KEBEBASAN Lembaga Pengarah berpendapat bahawa ia harus mempunyai perwakilan Pengarah yang signifikan yang mampu dan bersedia membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham dan bebas daripada kepentingan serta pengaruh yang bercanggah dengan kewajipan dan juga bebas dari Pengurusan. Sebagai sebahagian daripada program induksi. sebagai petunjuk masa yang diperuntukkan bagi komitmen tersebut.com. Syarikat menerima pakai amalan di mana setiap Pengarah adalah dikehendaki untuk mengisytiharkan sama ada dia mempunyai apaapa kepentingan dalam apa-apa transaksi.01 kepada MMLR. Pengarah yang baru dilantik diberikan satu (1) pek maklumat komprehensif yang mengandungi Buku Panduan Lembaga Pengarah.my Percanggahan Kepentingan Melangkaui isu kebebasan. Pengarah-pengarah Bebas adalah mereka yang mempunyai keupayaan untuk melaksanakan tugas tanpa batas oleh mana-mana bisnes atau hubungan lain dan bersedia menyatakan pendapat kepada Lembaga Pengarah dan bebas daripada kebimbangan mengenai kedudukan mereka atau kedudukan mana-mana pihak ketiga.

MENGUTAMAKAN INTEGRITI DALAM PELAPORAN KEWANGAN Pelaporan Kewangan Lembaga Pengarah mensasarkan penyediaan penilaian prestasi kewangan Syarikat yang jelas. Lembaga Pengarah juga mengambil bahagian di dalam Lawatan Teknikal Tahunan Lembaga Pengarah. Proses ini bertujuan memberikan jaminan bahawa penyata kewangan dan nota berkaitan adalah lengkap selaras dengan keperluan undang-undang berkaitan dan piawaian perakaunan serta memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Syarikat. Sioshansi. Fereidoon P. Notis tempoh tertutup untuk berdagang dalam sekuriti TNB diedarkan terlebih dahulu kepada Pengarah dan Pengurusan Kanan yang disifatkan sebagai mempunyai maklumat sensitif harga dan pengetahuan apabila berkaitan. proses pelaporan kewangan operasi. sama ada di dalam atau di luar negara. Presiden Menlo Energy Economics. Melalui Polisi Pendedahan Korporat TNB. maklumat sensitif harga adalah maklumat di mana seseorang yang munasabah merasakan akan memberi kesan material ke atas harga atau nilai sekuriti TNB. Market and Strategy Discussions on Maintaining the Vertically Integrated Utility oleh Dr. Sistem kawalan dalaman Syarikat direka untuk mengurus. seimbang dan komprehensif beserta prospek melalui Penyata Kewangan yang telah diaudit dan laporan kewangan suku tahunan serta melalui pendedahan material yang dibuat selaras dengan MMLR. Lessons and Looking Foward. Setiap bahagian di TNB dikehendaki memaklumkan kepada Setiausaha Syarikat mengenai mana-mana maklumat sensitif harga yang berpotensi mengenai TNB secepat mungkin sebelum ia diketahui umum. The Malaysian Corporate Governance Code 2012 – The Implication and Challenges to Public Listed Companies. Bagi tahun ini. Amerika Syarikat. Building High Performance Directors (BHPD). sesi latihan. bukannya menghapus. BDP 2012 yang bertajuk Electricity Industry Reform. Polisi Pendedahan Korporat mencerminkan obligasi berkaitan yang ditetapkan oleh MMLR. Setiausaha Syarikat membantu di dalam penganjuran programprogram dalaman dan luaran. satu (1) sesi di antara BAC dan juruaudit luaran tanpa kehadiran Pengurusan telah diadakan sebagai sebahagian daripada medium pertukaran pandangan dan pendapat di antara kedua-dua pihak berhubung pelaporan kewangan. TNB menunjukkan komitmen untuk mencapai amalan terbaik dari segi pendedahan dengan bertindak selaras dengan semangat. Financial Institutions Directors’ Education Program dan MINDA Luncheon Talk on Board Composition Diversity: Strategies. niat dan tujuan keperluan pengawalseliaan yang berkenaan serta dengan melihat bukan pada asas tetapi hakiki. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . risiko kegagalan untuk mencapai objektif korporat Syarikat serta untuk melindungi pelaburan pemegang saham dan aset Syarikat. Sistem kawalan dalaman dan rangka kerja Syarikat dinyatakan secara terperinci di dalam Penyata Kawalan Dalaman di muka surat 116 hingga 119 di dalam Laporan Tahunan. Sepanjang Tahun Kewangan ini.KEEPING THE LIGHTS ON 111 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Lembaga Pengarah telah menghadiri program latihan seperti McCloskey South Africa Coal Exports Conference 2012. laman web TNB dan lain-lain saluran yang bersesuaian. taklimat. Lembaga Pengarah dibantu oleh BAC untuk menyelia integriti pelaporan kewangan Syarikat dan sebagai sebahagian daripada peranan-peranan ini. bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Lembaga Pengarah di dalam aspek teknikal dan operasi sektor tenaga serta memastikan mereka sentiasa diperlengkapkan dengan teknologi terkini. bengkel dan seminar bagi para Pengarah. Bagi tujuan pendedahan. MENGENAL PASTI DAN MENGURUS RISIKO Kawalan Dalaman Ia adalah penting untuk menekankan bahawa tanggungjawab utama bagi memastikan sistem kawalan dalaman yang kukuh dan mengkaji keberkesanan sistem tersebut adalah terletak kepada Lembaga Pengarah. Setiausaha Syarikat adalah bertanggungjawab untuk mengkaji pendedahan yang dicadangkan dan membuat keputusan berhubung dengan maklumat yang boleh atau harus didedahkan kepada pasaran. MEMASTIKAN PENDEDAHAN BERKUALITI TINGGI DAN TEPAT PADA MASA Amalan TNB adalah untuk menyalurkan semua maklumat sensitif harga kepada Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) tepat pada masanya seperti yang dikehendaki oleh MMLR dan kepada pasaran dan masyarakat amnya melalui siaran media TNB. Program Pembangunan Tahunan Lembaga Pengarah (BDP) dianjurkan secara dalaman sebagai sebahagian daripada Program Pembangunan Berterusan TNB bagi Lembaga Pengarah. telah diadakan. Perdagangan Dalaman Pengarah dan Pengurusan Kanan TNB adalah dilarang untuk berdagang dalam sekuriti atau sebarang jenis maklumat sensitif harga dan pengetahuan yang belum diumumkan selaras dengan MMLR dan peruntukan-peruntukan yang relevan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Juruaudit luaran turut menghadiri MAT dan bersedia untuk menjawab sebarang soalan yang diajukan. pemegang saham masih diberikan Laporan Tahunan dalam format CD-ROM bersama-sama dengan versi ringkas Penyata Kewangan. penglibatan Syarikat dengan pengurus dana adalah penting kerana mereka akan berkongsi pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melabur. Satu (1) seksyen dari laman web direka khusus bagi pelabur TNB di mana siaran media.com. Pengumuman. memastikan bahawa semua pihak berkepentingan dimaklumkan pada setiap masa. perkembangan terhadap penumpuan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (IFRS) telah disampaikan bagi mengukuhkan ketelusan. ● Pembentangan Taklimat Penganalisis Bagi pengumuman kewangan suku tahunan. yang membantu para penganalisis dan pelabur untuk lebih memahami keputusan dan prestasi kewangan Syarikat. Syarikat juga menjadi tuan rumah telepersidangan semasa taklimat diadakan bertujuan memberi peluang kepada pihak yang tidak dapat hadir untuk turut serta. Pada masa yang sama. Pengurus dana di seluruh dunia akan berhadapan dengan peningkatan cabaran bagi mendapatkan penilaian yang optimum. Apa yang utama. Slaid ini disiarkan dengan segera di laman web Syarikat di bawah portal IR berikutan pengumuman keputusan kewangan kepada Bursa Malaysia.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 112 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban MENGUKUHKAN HUBUNGAN ANTARA SYARIKAT DAN PEMEGANG SAHAM Lembaga Pengarah TNB komited untuk memberikan pemegang saham. Selama bertahun-tahun. termasuk pemilihan Pengarahpengarah. keperluan maklumat oleh pelabur telah berkembang dan mereka meminta untuk mengadakan pertemuan dengan lebih kerap. Notis MAT dan Borang Proksi. pelabur dan pihak berkepentingan yang lain akses yang komprehensif dan setara serta tepat pada masanya berhubung maklumat mengenai aktiviti-aktiviti Kumpulan bagi membolehkan mereka membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat. telepersidangan dan taklimat serta memenuhi permintaan pelabur yang semakin meningkat bagi ketelusan dan tadbir urus serta mengimbanginya dengan sensitiviti komersial operasi bisnes TNB. pembentangan dan laporan yang dipaparkan di laman web ini disiarkan serta-merta setelah ia disalurkan ke pasaran. Para pemegang saham adalah digalakkan untuk menghadiri MAT dan menggunakan peluang tersebut untuk mengajukan soalan serta membuat undian ke atas perkara-perkara penting yang memberi kesan kepada Kumpulan. ● Pengumuman Keputusan Kewangan Tahunan dan Suku Tahunan TNB mengadakan taklimat penganalisis dan media di ibu pejabatnya berikutan pengumuman keputusan kewangan tahunan dan suku tahunan dan setelah memaklumkan kepada Bursa Malaysia. TNB turut menggunakan laman web korporatnya sebagai satu cara penyebaran maklumat kepada para pemegang saham dan komuniti pelaburan yang lebih luas. Oleh itu. pembentangan pelabur dan penyata kewangan suku tahunan dan tahunan disediakan untuk ulasan. juga bagi membolehkan komuniti pelaburan di hab kewangan utama di seluruh dunia menyertainya. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . salinan slaid pembentangan akan di e-mel kepada semua penganalisis dan pelabur yang terdapat pada senarai edaran IR. Memandangkan keadaan semasa yang tidak menentu. Pasukan Perhubungan Pelabur (IR) telah terus melibatkan diri dengan pelabur buy-side dan penganalisis sell-side dengan memberikan mereka maklumat terkini Syarikat. bagi memastikan penglibatan yang kerap dengan institusi komuniti pelaburan. Hubungan Antara Syarikat dan Pelabur TNB terus berusaha ke arah piawaian tertinggi bagi pendedahan dan ketelusan korporat dengan menyebarkan maklumat yang tepat dan relevan kepada pasaran secepat mungkin untuk membantu para pelabur membuat keputusan berdasarkan maklumat. menyediakan akses tetap kepada Pengurusan Syarikat melalui mesyuarat secara individu (mesyuarat dalaman). Walau bagaimanapun. Ini adalah penting kerana pegawai IR boleh mendapat tarikan dalaman dan akses yang selamat untuk aliran maklumat penting dan memahami jangkaan pihak berkepentingan. menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit dan undian mengenai laporan ganjaran. TNB membentangkan penyata kewangan terperinci dan lain-lain maklumat kewangan serta teknikal penting Syarikat dalam bentuk slaid pembentangan. persidangan.my. Pelbagai platform komunikasi yang ditawarkan kepada golongan kewangan oleh pasukan IR. IR TNB telah mengukuhkan usahanya untuk meningkatkan akses dan kewujudan pengurusan Syarikat kepada kumpulan penganalisis dan pelabur.tnb. TNB terus menggalakkan para pemegang saham untuk mengakses Laporan Tahunan melalui laman web sebagai menunjukkan komitmen Kumpulan kepada alam sekitar serta untuk mencapai kecekapan kos yang lebih besar. TNB menggunakan pelbagai pendekatan komunikasi seperti komunikasi langsung dan penerbitan semua maklumat yang berkaitan dalam Kumpulan di laman web www.

distillate. memberi maklum balas mengenai hasil siasatan tersebut. kontraktor dan orang awam digalakkan untuk melaporkan isu-isu yang serius yang berkaitan dengan salah laku yang menyalahi undang-undang. tidak beretika atau tidak wajar secara sulit. pertemuan dengan Pengurusan Tertinggi amatlah penting bagi menyampaikan mesej serta pandangan syarikat yang lebih meyakinkan. ● Lawatan Tapak Permintaan pelabur telah meningkat dan meminta lebih banyak lawatan tapak diadakan. Oleh itu. Prosedur Penggerak Etika Prosedur Penggerak Etika merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja TNB.tnb. Port Dickson untuk melihat operasi teknikal harian loji kuasa pembakaran gas dan bahan api alternatif. IR telah menganjurkan dua (2) lawatan tapak. mekanisme dan prospek FiT telah diadakan. Satu acara berasingan telah turut diadakan bagi membolehkan penganalisis dan pengurus dana mengenali Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif yang baru. Lawatan kedua adalah ke Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar. Lawatan pertama adalah lawatan Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) ke Jana Landfill Sdn. setelah membuat penelitian. pada sepanjang tahun ini.. my atau dengan menghubungi talian bebas tol di 1-800-888-862. bahawa Kumpulan mempunyai sumber yang mencukupi untuk meneruskan operasi sedia ada untuk masa hadapan. Satu pasukan penyiasatan bebas akan menyiasat semua kebimbangan yang dilaporkan dengan sewajarnya dan akan. Penyata Kewangan yang telah diaudit juga disediakan atas dasar usaha berterusan memandangkan Lembaga Pengarah mempunyai jangkaan yang munasabah. Aduan boleh disalurkan melalui laman web di http://wbis.26(a) kepada MMLR) Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan Penyata Kewangan yang telah diaudit disediakan selaras dengan Akta Syarikat. KENYATAAN TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN KEWANGAN (Menurut perenggan 15. Bhd. Pasukan Pengurusan dan IR kerap menjadi tuan rumah kepada pengurus dana tempatan dan antarabangsa serta pelabur yang meminta untuk mengadakan mesyuarat. Semasa dialog ini. ● Sesi Taklimat dan Dialog Sebagai sebahagian daripada program tahunan IR dan bagi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penganalisis penyelidikan dan pengurus dana berkenaan Feed-in Tariff (FiT). sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk memastikan komuniti kewangan mendapat maklumat yang telus dan terkini Syarikat. pengurus dana dan pelabur akan diberikan maklumat terkini mengenai operasi bisnes Syarikat dan perkembangan terbaharu. Acara ini dianjurkan dengan kerjasama Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA). di mana berkenaan. ● Mesyuarat Dalam dan Luaran Dengan asas pegangan saham institusi domestik dan asing yang kukuh. Puchong untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penjanaan elektrik melalui loji tenaga yang boleh diperbaharui.com. Di dalam penyediaan Penyata Kewangan yang telah diaudit. peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menyuarakan pandangan mereka kepada pihak Pengurusan dan menerima maklum balas dengan serta-merta. Semasa mesyuarat ini. 1965 dan piawaian perakaunan berkaitan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia supaya ia memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai hal ehwal Kumpulan dan keuntungan atau kerugian serta aliran tunai pada akhir tempoh perakaunan. Pengarah-pengarah berpuas hati bahawa piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia telah dipatuhi dan pertimbangan dan anggaran yang munasabah dan berhemat telah dibuat.KEEPING THE LIGHTS ON 113 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban ● Mesyuarat Secara Individu & Berkumpulan di Persidangan Penyertaan yang kerap di persidangan tempatan dan luar negara membolehkan TNB untuk mendekati pengurus dana tempatan dan asing dan berbincang mengenai perkembangan-perkembangan dalam Kumpulan serta cabaran baru yang dihadapi. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . tanpa perlu takut akan reaksi buruk yang mungkin timbul. satu sesi taklimat mengenai gambaran. di mana Ketua Pegawai Operasinya telah membentangkan kepada peserta mengenai wawasan FiT.

yang mewakili kurang daripada 5% daripada modal terbitan dan modal berbayar iaitu sebanyak 5.82 juta telah dibayar kepada kontraktor EPC. 3. RM5.74. 7.64. Pengenaan Sekatan dan/atau Penalti Syarikat ataupun mana-mana Anak-anak syarikat. Jaminan Keuntungan Kumpulan tidak mengeluarkan sebarang jaminan keuntungan bagi Tahun Kewangan. RM5. 4.09.896. 6.850 juta. 2. 1965 kecuali bagi maklumat mengenai pekerja-pekerja yang telah diberikan opsyen mewakili 756.00 sesaham telah diterbitkan oleh Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (ESOS II) pada hargaharga pelaksanaan RM4. RM5. RM5.040. American Depository Receipts (“ADR”) Pada bulan Januari 1994. RM5. Penggunaan Keuntungan Hasil yang Diperoleh daripada Sebarang Cadangan Korporat TNB Janamanjung Sdn. Setakat 31 Ogos 2012. Setakat 31 Ogos 2012.40 dan RM8.06. Syarikat telah diberikan pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui surat bertarikh 8 Oktober 2012 daripada perlu mendedahkan dalam Penyata Kewangan yang telah diaudit nama-nama individu yang telah diberi opsyen sepanjang Tahun Kewangan dan butiran mengenai pegangan mereka menurut seksyen 169(11) Akta Syarikat. Perolehan dan Pembinaan (EPC). mengumpul dana melalui Sukuk untuk membayar Kontrak Kejuruteraan.85 sesaham.592 saham biasa baru bernilai RM1.910. RM6. Pembelian Balik Saham bagi Tahun Kewangan Syarikat tidak membuat sebarang cadangan untuk pembelian balik saham sepanjang Tahun Kewangan. sejumlah 5.731 saham TNB.000 saham biasa atau lebih menurut ESOS II dinyatakan di muka surat 219 di dalam Laporan Tahunan ini. RM5.45. Bank yang dilantik khusus untuk program ADR ini adalah Malayan Banking Berhad.553. Perbezaan dalam Keputusan Kumpulan tidak mengeluarkan sebarang ramalan keuntungan bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Pengarah atau pihak Pengurusan tidak dikenakan dengan apa-apa sekatan dan/atau penalti oleh badan-badan kawal selia yang berkaitan dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012.013. Amerika Syarikat.86.62. 5. bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 adalah berjumlah RM639.000 saham biasa atau lebih. RM6.59. RM5. Saham-saham biasa baru yang diterbitkan semasa Tahun Kewangan berada sama rata dalam semua aspek dengan saham biasa sedia ada Syarikat. Waran atau Sekuriti Boleh Tukar yang telah dilaksanakan Sepanjang Tahun Kewangan ini. Opsyen.501. RM5. di mana sebanyak RM2.45.00. Tetuan PricewaterhouseCoopers.432.24. 8. 44. Setiap satu ADR mempunyai nilai yang bersamaan dengan empat (4) saham TNB. Senarai pekerja yang telah diberikan opsyen mewakili 756. RM5.RM5.36. Sukuk telah mengumpul sebanyak RM4. Bank of New York di Amerika Syarikat adalah bank depositori dan ADR boleh didagangkan di kaunter.848 saham biasa adalah dipegang melalui ADR. anak syarikat milik penuh TNB. TNB telah melancarkan ADR Tahap 1 di New York. Bhd.93. RM6.08.00 dan PKR1. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .147. Yuran Bukan Audit Yuran bukan audit Kumpulan yang dibayar kepada juruaudit luaran..TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 114 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban KENYATAAN PEMATUHAN TAMBAHAN 1.

Urusniaga dengan Pihak Berkaitan Kumpulan telah mewujudkan prosedur yang bersesuaian untuk memastikan ia mematuhi MMLR berhubung dengan urusniaga dengan pihak berkaitan.88% setakat 22 Ogos 2012) Peminjam Tujuan Pinjaman Jumlah Perincian Kemudahan Pembiayaan semula Agregat sebanyak RM2. Kadar Faedah Terma Pembayaran Faedah Pembayaran 30 Jun dan 31 Disember Setiap Tahun Kalendar Pembayaran Balik Utama Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan I – 31 Disember 2019 II – 31 Disember 2020 III – 31 Disember 2021 IV – 31 Disember 2024 V – 31 Disember 2025 Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .0 juta III – RM700.65% V – 5.0 juta IV – RM350.25 kepada MMLR) Lembaga Pengarah dengan sukacita melaporkan kepada para pemegang saham bahawa Kumpulan telah mematuhi dan akan terus komited untuk mencapai piawaian yang tertinggi mungkin melalui penggunaan berterusan prinsip-prinsip dan amalan terbaik Kod dan semua undang-undang lain yang berkaitan.800 juta Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan I – RM700.45% II – 5. Kontrak-Kontrak Material Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah. Kumpulan tidak perlu mendapatkan sebarang mandat daripada pemegang sahamnya berhubung urus niaga berulang dengan pihak berkaitan sepanjang Tahun Kewangan. Kumpulan dan/ atau Anak-anak Syarikatnya tidak melaksanakan sebarang kontrak material yang melibatkan kepentingan para Pengarah atau pemegang saham utama yang masih wujud pada 31 Ogos 2012: Pemberi pinjaman Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Peminjam Tenaga Nasional Berhad 10.70% PENYATA PEMATUHAN KE ATAS KEPERLUAN BURSA MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN APLIKASI PRINSIPPRINSIP SERTA PENGGUNAAN AMALAN TERBAIK YANG DITETAPKAN DI DALAM KOD TADBIR URUS KORPORAT MALAYSIA (Menurut perenggan 15.0 juta II – RM700. Semua urusniaga dengan pihak berkaitan diulangkaji oleh Juruaudit Dalaman Kumpulan (GIA).50% III – 5.KEEPING THE LIGHTS ON 115 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban 9. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah selaras dengan resolusi yang bertarikh 31 Oktober 2012.0 juta V – RM350.60% IV – 5.0 juta I – 5. KWSP adalah salah satu pemegang Hubungan Pemberi Pinjaman/ saham utama TNB (anggaran sebanyak 13. seterusnya Laporan Group-Wide dikemukakan kepada Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah pada setiap suku tahun bagi tujuan pemantauan.

Lembaga Pengarah telah menubuhkan satu rangka kerja untuk mengenalpasti. operasi. Berikut adalah kawalan-kawalan struktur utama yang diwujudkan untuk membantu Lembaga Pengarah mengekalkan persekitaran kawalan yang baik: Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan PENGURUSAN RISIKO Lembaga Pengarah meluluskan penubuhan fungsi Enterprise Wide Risk Management (EWRM) pada tahun 2003. Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko. selaras dengan Penyata Kawalan Dalaman: Panduan Untuk Pengarah Syarikat Awam Tersenarai (Statement on Internal Control: Guidance for Directors of Public Listed Companies). sistem kawalan dalaman ini hanya memberi jaminan yang munasabah tetapi tidak mutlak terhadap salah nyata. meningkatkan dan mengekalkan struktur ini bagi memastikan keberkesanan kawalan strategik dan operasi ke atas operasi perniagaan Kumpulan. Jawatankuasa ini menyelia bahagian yang diberikan kepada mereka di bawah Terma Rujukan mereka. peraturan. Sistem ini direka untuk mengurus dan bukannya menghapuskan risiko yang mungkin menghalang pencapaian objektif perniagaan Kumpulan. Untuk menggalakkan tadbir urus korporat. Jabatan EWRM bersama-sama dengan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) memberi jaminan mengenai kecukupan dan keberkesanan sistem EWRM dalam mengurangkan dan menguruskan risiko yang dihadapi oleh Kumpulan. Melaksanakan TRIS Helpdesk untuk pengurusan pertanyaan dan maklumbalas yang lebih baik. JALP dibantu oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan. strategi dan objektif yang ditetapkan untuk Kumpulan. kerugian atau penipuan. pemantauan dan kajian risiko strategik dan operasi di dalam Kumpulan. jabatan dan anak-anak syarikat TNB. Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan untuk membantu dalam mencapai visi. Satu rangka kerja EWRM diwujudkan untuk memberi panduan mengenai proses pengurusan risiko dan menggabungkan penilaian. memantau dan memastikan bahawa rancangan dan operasi adalah selaras dengan rancangan pelan perniagaan jangka panjang dan jangka pendek Kumpulan yang diluluskan dan dasar Kumpulan. polisi dan prosedur. Lembaga Pengarah dibantu oleh pihak Pengurusan untuk memastikan bahawa kawalan dalaman dan amalan pengurusan risiko dilaksanakan dalam Kumpulan. Sistem kawalan dalaman meliputi pengurusan risiko. Mengendalikan 6 sesi dua hari latihan risiko pengurusan sebagai sebahagian daripada Program Latihan Eksekutif Baru. Menjalankan 11 Ulangkaji Pengurusan Risiko & Pematuhan untuk menilai kecukupan Sistem Maklumat Risiko TNB (TRIS) dan keberkesanan kawalan pengurangan yang dikenalpasti. Jabatan EWRM dan kakitangan operasi untuk menerapkan budaya pengurusan risiko di dalam Kumpulan. Oleh itu. kepentingan pelanggan. ● ● ● STRUKTUR KAWALAN Lembaga Pengarah telah mewujudkan beberapa struktur kawalan dan komited untuk menilai. Jabatan EWRM telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut untuk meningkat perlaksanaan EWRM di dalam Kumpulan: ● Menjalankan 2 forum pengurusan risiko dan 29 sesi kesedaran dan kajian mengenai risiko di bahagian. misi. rawatan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 116 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab terhadap sistem kawalan dalaman Tenaga Nasional Berhad (Kumpulan). pelaporan. ketelusan dan kebertanggungjawaban. Jawatankuasa tersebut adalah seperti berikut: Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Sistem ini direka untuk melindungi pelaburan pemegang saham. Dalam tahun di bawah kajian. Rangka kerja dan proses pengurusan risiko diulangkaji secara kerap oleh Lembaga Pengarah. Jawatankuasa ini memainkan peranan penting dalam mengarah. badan kawalselia. sistem pengurusan maklumat dan pematuhan undangundang. Ketua Pegawai Risiko. pekerja dan aset Kumpulan. kewangan. Bahagian Perancangan. Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) mengkaji keberkesanan fungsi EWRM dan berbincang mengenai laporan risiko yang dikeluarkan dan aktiviti pengurusan risiko yang dijalankan sepanjang tahun. menilai dan mengurus risiko penting yang dihadapi oleh Kumpulan kecuali untuk syarikat-syarikat bersekutu dan usahasama yang tidak berada di bawah kawalan Kumpulan.

dan etika bagi Kumpulan. ● Pengurusan Perhubungan Pembekal (Supply Relationship Management) Kontrak Pengurusan Kitaran Hayat (Contract Lifecycle Management) Pengurusan Prestasi Perbelanjaan (Spend Performance Management) ● ● ● ● Dasar dan Prosedur Kumpulan Lembaga Pengarah telah meluluskan dasar dan prosedur untuk mentadbir fungsi kewangan dan operasi. Lembaga Pengarah telah meluluskan pengstrukturan semula organisasi untuk meningkatkan keberkesanan bagi mencapai objektif jangka pendek dan jangka panjang. tanggungjawab dan akauntabiliti yang jelas telah ditubuhkan untuk menyokong Kumpulan dalam mencapai visi. Dasar dan prosedur juga dikaji semula secara kerap/ berkala untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanannya. 4 modul telah dilaksanakan dalam tahun kewangan menjadikan jumlah modul yang telah beroperasi sehingga kini kepada 20. Dasar-dasar ini memastikan bahawa etika. Satu jabatan baru. menepati waktu dan komunikasi yang tepat dengan pihak-pihak berkepentingan. dasar-dasar dan prosedur yang dilaksanakan adalah Sistem Pengurusan Maklumat Lembaga Pengarah mengiktiraf kepentingan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menggalakkan operasi perniagaan yang berkesan dan cekap. Pengurusan Strategik & Prestasi telah ditubuhkan. Ini membolehkan Kumpulan untuk bertindak balas dengan cepat kepada risiko yang berubah-ubah dan segera melaporkan sebarang kegagalan kawalan yang ketara. strategi dan objektif operasi. Lembaga Pengarah juga mengkaji dan memperbaiki keberkesanan struktur organisasi dan kawalan Kumpulan untuk meningkatkan keupayaan Kumpulan bagi mencapai objektif strategik dan operasi dan menguruskan cabaran di dalam persekitaran operasi. prinsip dan mekanisme kawalan dalaman digunakan di dalam operasi. TNB telah melaksanakan Sistem Pengurusan Rantaian Pembekal (Suppy Chain Management System) sepanjang tahun kewangan ini dan di dalam peringkat akhir perlaksanaan bagi modul-modul berikut: ● Jawatan Ketua Pegawai Operasi (COO) telah dimansuhkan apabila Ketua Pegawai Operasi dilantik sebagai Ketua Pengawai Eksekutif (CEO). Struktur bahagian ini meningkatkan keupayaan setiap bahagian untuk memberi tumpuan kepada fungsi teras yang telah ditetapkan atau fungsi sokongan dalam Kumpulan. Satu bahagian baru iaitu Perniagaan Baru dan Projek Utama telah ditubuhkan. misi. Jabatan Pembangunan Aset Penjanaan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Kebertanggungjawaban . Bahagian Perkhidmatan Korporat dan Hal Ehwal Korporat telah digabungkan dan menjadi Bahagian Hal Ehwal Korporat & Perkhidmatan. Pada September 2012. Jabatan Pembangunan Perniagaan. Perubahan adalah seperti berikut: ● Sistem utama yang digunakan oleh Kumpulan adalah seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● ● Enterprise Resource Management System (ERMS) eCustomer Information & Billing System (eCIBS) Enterprise Human Resources Management System (EHRMS) Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) Remote Meter System (RMR) Employee Self Service (ESS) TNB Outage Management Systems (TOMS) Corporate Geospatial Information System (CGIS) Bagi Corporate Geospatial Information System (CGIS).KEEPING THE LIGHTS ON 117 Penyata Kawalan Dalaman Jawatankuasa Lembaga Pengarah ● ● ● ● ● Jawatankuasa Pengurusan ● ● ● ● ● ● ● ● Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Audit Tender Tatatertib Pencalonan & Imbuhan Kewangan & Pelaburan Jawatankuasa Majlis Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Bekalan Tenaga Jawatankuasa Pengurusan Tender Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan Jawatankuasa Eksekutif Perolehan Bahan Api Majlis Tadbir Teknologi Maklumat & Komunikasi Majlis Peraturan Berasaskan Insentif (IBR) Struktur Organisasi Lembaga Pengarah telah melaksanakan satu struktur bahagian untuk Kumpulan. dan meningkatkan prestasi Kumpulan dalam jangka panjang. Projek ini menjangkau 10 tahun dengan 50 modul pada akhir tempoh projek. Antara lain. Jabatan Pegurusan Pelaburan dan TNB Repair & Maintenance Sdn Bhd (REMACO) diletakkan di bawah Bahagian ini. Bidang kuasa.

prestasi dan risiko yang dihadapi oleh Kumpulan. Ramalan bebanan jangka panjang mengambil kira perubahan dalam ekonomi dan dipantau dengan teliti untuk bertindakbalas kepada keadaan permintaan bebanan. Belanjawan & Perancangan Perniagaan Lembaga Pengarah telah meluluskan pelaksanaan Pelan Strategik 20 Tahun bermula dari tahun 2005 sehingga tahun 2025. Rancangan pengembangan penjanaan digubal untuk Semenanjung Malaysia dengan mengambilkira keselamatan tenaga jangka panjang melalui kepelbagaian sumber bahan api. jenis loji penjanaan dan senario tenaga global. Bahagian Perancangan bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Tenaga untuk membentangkan ramalan bebanan dan rancangan pembangunan penjanaan. Program pembangunan telah direka untuk menyediakan pekerja yang berbakat kepada jawatan-jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dan mendedahkan mereka kepada cabaran ini. Lembaga Pengarah mengikuti perkembangan pembangunan penjanaan. Untuk perancangan dan pembangunan kapasiti penjanaan. Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Pada tahun ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 118 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● KAJIAN & PEMANTAUAN Sesi Breakout Lembaga Pengarah Dengan Pihak Pengurusan Lembaga Pengarah berinteraksi secara aktif dengan pihak pengurusan semasa sesi Breakout untuk membincang dan mengkaji pelan. Satu struktur rangka kerja pengurusan bakat telah ditubuhkan di peringkat syarikat dan bahagian untuk mengenalpasti dan membangunkan tenaga kerja untuk mencapai objektif strategik Kumpulan.MIT) dan menyekat kebocoran hasil daripada kesilapan bil. pekerja berbakat juga diberi pengalaman pembelajaran melalui program lampiran kerja (Job Attachment) dan peminjaman (Secondment). Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan belanjawan. Strategi yang dikenal pasti di dalam Pelan Strategik 20 Tahun. satu sesi breakout Lembaga Pengarah dan 2 Sesi Breakout bagi Anak-anak Syarikat telah diadakan. Jabatan Jaminan Pendapatan Pada 7 Ogos 2009. Pembangunan dan Pelaksanaan Tariff atau JPPPET yang dipengerusikan oleh Menteri Tenaga. Bahagian Perolehan Kumpulan telah menlaksanakan beberapa langkah inisiatif untuk memperbaiki kawalan dalaman di dalam proses perolehan seperti berikut: ● ● ● PP&P modul latihan bagi Eksekutif dan Bukan Eksekutif Program Roadshow Penyebaran PP&P Semakan pekeliling berkaitan Prosedur Perolehan & Proses. Dalam tahun kewangan 2012. Sistem Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang Lembaga Pengarah terlibat dalam mengkaji dan meluluskan Sistem Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang. Komunikasi & Kod Amalan Polisi & garis panduan bagi Enterprise Wide Risk Management Had Kuasa Kod Etika Kod Etika Perolehan Prosedur Whistle Blowing Pada tahun ini. Sesi Breakout Lembaga Pengarah menyediakan mekanisme pemantauan dan kajian untuk meningkatkan keberkesanan Lembaga Pengarah dan membolehkan pihak pengurusan mendapatkan mandat untuk menangani risiko yang dihadapi di dalam persekitaran dalaman dan luaran. Bahagian Perancangan menjalankan sistem perancangan dan pembangunan infrastruktur bekalan elektrik terutamanya pembangunan kapasiti penjanaan dan pembangunan infrastruktur penghantaran bagi memenuhi beban permintaan jangka panjang. pemeteran dan pentadbiran. strategi. selain latihan bilik darjah dan tugasan projek. Rancangan-rancangan ini disahkan oleh Jawatankuasa Perancangan. dan untuk membantu dalam menyelaraskan dasar-dasar dan amalan anak-anak syarikat supaya sejajar dengan dasar-dasar dan prosedur TNB.RAD) telah ditubuhkan berikutan kelulusan Lembaga Pengarah. Sesi Breakout bagi Anak-anak Syarikat adalah untuk meningkatkan interaksi di antara TNB dan anak-anak syarikat. Jabatan Jaminan Pendapatan (Revenue Assurance Department . Setiap fasa terdiri daripada Pelan Strategik 5 Tahun. Ia memberi panduan kepada pihak pengurusan dalam menyediakan Pelan Operasi Tahunan. diluluskan dan dipantau oleh Lembaga Pengarah. Pelan Strategik 5 Tahun dan Pelan Operasi Tahunan serta KPI dikaji semula. RAD juga bertanggungjawab untuk meningkatkan mekanisme kawalan dalaman MIT dan memastikan pematuhan kepada proses. Peranannya adalah untuk membendung pengusikan pemasangan meter (Meter Installation Tampering . Pelan Strategik 20 Tahun telah dibahagikan kepada 4 fasa untuk membawa Kumpulan ke arah visi menjadi sebuah perbadanan terkemuka dalam tenaga dan perniagaan yang berkaitan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Garis Panduan Kawalan Dalaman Polisi & Prosedur Kewangan Kumpulan Polisi Perbendaharaan Polisi Keselamatan & Kesihatan Polisi Alam Sekitar Polisi Pelaburan Polisi Perolehan & Prosedur (PP&P) Polisi Anti Penipuan Polisi & Prosedur Tatatertib Polisi Maklumat. Tender dan Kontrak Pelaksanaan Kajian Pematuhan Perolehan Penilaian Tahunan Mandatori Vendor Kajian Profil Risiko Perolehan ● ● ● Pengurusan Bakat dan Pembangunan Lembaga Pengarah mengakui pentingnya mempunyai pemimpin yang mempunyai pengetahuan di dalam bidang teknikal dan pengurusan untuk mengemudi syarikat ke hadapan. . Laporan kemajuan Pelan Strategik 5 Tahun dibentangkan dan dibincangkan semasa Sesi Breakout Lembaga Pengarah dan Pihak Pengurusan. Fasa kedua Pelan Strategik 5 Tahun TNB bermula dari 2011 hingga 2015 (Gemilang 2015) menjurus ke arah Pengembangan Geografi.

KESIMPULAN Bagi tahun kewangan yang dikaji. beberapa kelemahan dalam kawalan dalaman telah dikesan. Sumber Manusia Kumpulan dan ICT. unit dan pasukan petugas pematuhan di Jabatan/Bahagian EWRM. JALP dan Pihak Pengurusan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . JALP juga meluluskan penyumberluaran (Outsourcing) dan penyumberan bersama (Cosourcing) tugasan audit dalaman untuk memudahkan pemindahan pengetahuan daripada perunding luar di mana kemahiran teknikal tidak dapat diperolehi secara dalaman. langkahlangkah penambahbaikan telah dan sedang diambil untuk memastikan kecukupan dan keberkesanan kawalan dalaman dan untuk melindungi pelaburan pemegang saham dan aset Kumpulan. Sepanjang tahun kewangan. Walau bagaimanapun. Audit susulan dijalankan untuk mengkaji kecukupan dan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah diambil oleh pihak pengurusan terhadap semua perkara penting yang telah dibangkitkan. selepas siasatan yang teliti dan berdasarkan maklumat dan jaminan yang disediakan. Namun. belanjawan. petunjuk prestasi operasi dan perbezaan belanjawan bagi membolehkan mereka memantau dan menyumbang ke arah meningkatkan prestasi. Kajian Kewangan dan Operasi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) menyemak prestasi kewangan suku tahunan Kumpulan bersama-sama dengan Pihak Pengurusan. maklumbalas pihak pengurusan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) telah diperuntukkan kepada setiap Ketua Bahagian untuk menyiapkan tindakan pembetulan yang diambil oleh pihak pengurusan. Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) JADK telah ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah untuk memberi jaminan bebas mengenai kecukupan pengurusan risiko. Pembahagian. dan mengenegahkan risiko penting/ketara dan kelemahan kawalan yang menjejaskan Kumpulan. kecekapan dan sumber bagi JADK diluluskan oleh JALP. Jabatan Pematuhan Bahagian/Unit Lembaga Pengarah telah meluluskan penubuhan jabatan. dan meningkatkan kesedaran kawalan. unit dan pasukan petugas pematuhan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa operasi dijalankan adalah mengikut polisi dan prosedur yang telah diluluskan. Penjanaan. dan untuk memantau tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan di bahagian yang mempunyai kelemahan kawalan dalaman yang ketara. pematuhan terhadap peraturan serta dasar dan prosedur Kumpulan. tindakan pembetulan. satu pasukan petugas pematuhan telah ditubuhkan di Bahagian Sumber Manusia. dan seterusnya melaporkan kepada Lembaga Pengarah.KEEPING THE LIGHTS ON 119 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban Pelan pengembangan penghantaran pula disediakan oleh Bahagian Perancangan berdasarkan kepada Kod Grid Malaysia. penyiasatan atau pengulangkajian juga dijalankan apabila diminta oleh Lembaga Pengarah. Penilaian bagi kerja-kerja tidak dirancang. Pelan penghantaran disahkan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Bekalan Tenaga di peringkat pengurusan sebelum kelulusan akhir oleh Lembaga Pengarah. kawalan dalaman dan sistem tadbir urus. Kenyataan ini dibuat selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 31 Oktober 2012. Akaun pengurusan bulanan. Aktiviti-aktiviti JADK adalah berpandu kepada Piagam Audit Dalaman yang telah diluluskan oleh JALP. Pelan audit tahunan. bagi kawasan yang memerlukan perhatian. yang bertindak sebagai alat pemantauan juga diedarkan kepada Lembaga Pengarah dan Pihak Pengurusan Utama untuk makluman mengenai keputusan kewangan utama. Kewangan Kumpulan. Ini adalah untuk memastikan kecukupan liputan bagi kawasan yang mempunyai risiko yang penting dan tinggi dan juga keperluan sumber yang mencukupi. JADK mempunyai status bebas dalam Kumpulan dan melapor kepada Lembaga Pengarah menerusi JALP. JALP juga mengkaji pelaksanaan Rangka Kerja Malaysia Financial Report Standard (MFRS) yang dilaksanakan oleh Bahagian Kewangan Kumpulan. JADK juga melaksanakan semakan strategik/perkhidmatan perundingan di mana relevan untuk membantu entiti meningkatkan prestasi operasi mereka. Mesyuarat BAC diadakan secara berkala untuk membincangkan penemuan audit. Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa semua tindakan yang perlu dan penambahbaikan dalam sistem kawalan dalaman telah diambil untuk menangani kelemahan yang dikesan. Kajian suku tahunan membolehkan JALP membincang dan menilai keputusan kewangan Kumpulan dan prestasi operasi Kumpulan. Piawaian Kebolehpercayaan Sistem Penghantaran dan Syarat Lesen TNB. Penghantaran. Aktiviti-aktiviti di atas dijalankan mengikut keperluan baru yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990 (Pindaan 2002) berkuatkuasa mulai 1 September 2011. Jabatan. Pencapaian KPI Tindakan Pembetulan oleh setiap Bahagian dibincangkan semasa mesyuarat JALP. JADK melaksanakan kajian semula proses perniagaan untuk menilai kecukupan dan keberkesanan kawalan dalaman.

Pengarah Bukan Eksekutif Pengarah Bukan Eksekutif Ya Ya 14/14 12/14 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . JALP ditadbir mengikut Terma Rujukan seperti yang digariskan di muka surat 125 hingga 128 dalam Laporan Tahunan ini. KEAHLIAN DAN MESYUARAT Ahli-ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan butiran mesyuarat yang dihadiri semasa tahun kewangan adalah seperti berikut: Bil. Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Ahli Dato’ Abd Manaf bin Hashim Ahli Datuk Chung Hon Cheong Ahli Status Pengarah Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Ya (Kanan Bebas) Ya Bil. 4. 2. Dato’ Abd Manaf bin Hashim Pengarah Bebas Bukan Eksekutif 3 4 4. Datuk Chung Hon Cheong Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) diwujudkan pada 9 Disember 1990 oleh Lembaga Pengarah bagi membantu Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan. Nama 1. Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas 2. Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Pengarah Bebas Bukan Eksekutif 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 120 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 1 2 1. Mesyuarat Dihadiri 14/14 12/14 3.

Urusniaga Pihak Berkepentingan ● ● Menilai sistem bagi mengenalpasti. Laporan Penilaian Risiko Dwi-Tahunan dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengurusan Risiko Perusahaan untuk mempromosi dan meningkatkan kesedaran dan proses pengurusan risiko. Mengkaji laporan audit dalaman yang dikeluarkan oleh JADK dan pihak luar ke atas keberkesanan dan kecukupan tadbir urus. Mengkaji kecukupan dan keberkesanan tindakan-tindakan pembetulan yang diambil oleh pengurusan berkaitan semua isu-isu ketara yang dibangkitkan. Mengkaji Penyata Kewangan Suku Tahun dan Tahunan Syarikat dan Kumpulan termasuk pengumuman dan disyorkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan. ● ● Mengkaji dan meluluskan pelantikan perunding luar untuk melaksanakan audit bersama di dalam bidang teknikal. Laporan Urusniaga Pihak Yang Berkepentingan dan Urusniaga Pihak Yang Berkepentingan Yang Berulang. tempoh masa dan bajet untuk yuran perundingan untuk Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 bagi TNB. Pengerusi JALP akan mengemukakan satu laporan mengenai perkara-perkara yang dibincangkan kepada Lembaga Pengarah untuk makluman dan perhatian mereka. Membincang dan melaporkan keputusan audit tahunan kepada Lembaga Pengarah. Selepas setiap mesyuarat. Menilai prestasi Juruaudit Luaran dan mengesyorkan pelantikan dan ganjaran mereka kepada Lembaga Pengarah. Belanjawan dan Pelan Audit Tahunan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) untuk memastikan kecukupan sumber. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Kebertanggungjawaban Membincang hasil siasatan tidak dirancang (ad-hoc) yang dijalankan dan mengesahkan bahawa tindakan wajar akan diambil untuk memperbetulkan kelemahan. memantau dan melaporkan urusniaga pihak yang berkepentingan untuk TNB dan anakanak syarikatnya. ● Mengkaji Laporan Risiko Strategik TNB. Kertas tindakan tersebut akan diedarkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran tanpa kehadiran pihak pengurusan untuk membincangkan sebarang isu yang ingin dibentangkan. ● ● ● Audit Luar ● RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA PENGARAH Ringkasan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh JALP dalam tahun kewangan adalah seperti berikut: Pengurusan Risiko ● ● Mengkaji dan meluluskan Pelan Audit dan skop bagi audit tahunan Juruaudit Luar. kompetensi/kecekapan dan liputan entiti yang diaudit dengan risiko yang signifikan dan tinggi. Mengkaji Laporan Kajian Jaminan Kualiti terhadap fungsi audit dalaman yang dijalankan oleh juruperunding luar. ● Audit Dalaman ● Laporan Kewangan ● Mengkaji dan meluluskan Struktur Organisasi. Mengkaji Terma Rujukan. Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Penyata Tadbir Urus Korporat. operasi dan pematuhan proses. jawatankuasa telah bermesyuarat sebanyak empat belas (14) kali dalam tahun kewangan ini. pengurusan risiko. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan pegawai-pegawai syarikat juga dijemput menghadiri mesyuarat bagi membincangkan mengenai perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa mereka. senarai perunding. Setiausaha Syarikat yang juga merupakan setiausaha kepada JALP dan Ketua Audit Dalaman turut hadir pada mesyuarat-mesyuarat tersebut. . Menilai prestasi JADK. dan Laporan Tanggungjawab Sosial Korporat.KEEPING THE LIGHTS ON 121 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Walaupun Terma Rujukan JALP memerlukan jawatankuasa berjumpa/ bermesyuarat enam (6) kali setahun. Kertas tindakan akan dikeluarkan oleh Setiausaha Syarikat berkenaan dengan keputusan yang telah dibuat dan juga tindakan yang diperlukan. Penyata Kawalan Dalaman. Mengkaji Petunjuk Utama Prestasi (KPI) yang dicapai oleh Ketua-Ketua Bahagian dalam menyiapkan tindakan pembetulan. Penyata Fungsi Audit Dalaman. ● Laporan Tahunan ● ● Mengkaji dan mengesyorkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah.

perolehan. Laporan tersebut kemudian dibentangkan kepada JALP untuk dibincangkan. Mengkaji perlaksanaan inisiatif Rangka Kerja Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (MFRS) di TNB. dan kebolehpercayaan dan integriti maklumat. Menjalankan 2 sesi Subsidiary Board Breakout Session dengan pengurusan atasan dan Lembaga Pengarah Anak-anak Syarikat untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Anak-anak Syarikat dan menyelaraskan dasar dan prosedur Anak-anak Syarikat agar sejajari dengan dasar dan prosedur TNB. pengurusan strategi. pelaburan dalam anak syarikat dan pengurusan risiko. kewangan. pembahagian. tadbir urus korporat. logistik. undang-undang dan peraturan-peraturan. Laporan audit dalaman yang dikeluarkan kepada pengurusan termasuk nasihat dan cadangan adalah mengenai amalan terbaik (di mana yang sesuai) yang menambah nilai kepada Kumpulan. JADK adalah bebas dari operasi dan tanggungjawab utama mereka adalah untuk memberi jaminan yang munasabah kepada JALP bahawa sistem/operasi syarikat berfungsi dengan berkesan dalam Kumpulan melalui kajian-kajian kawalan dalaman yang kerap dan sistematik. Mengkaji penyesuaian dasar dan prosedur untuk anak-anak syarikat TNB. Peranan JADK termasuk penilaian dan sumbangan kepada peningkatan tadbir urus.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 122 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban Lain-lain ● Mengkaji dan meluluskan peruntukan opsyen yang dibenarkan di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS) sepanjang tahun kewangan adalah mengikut peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di bawah Skim Syarikat. sejumlah 202 laporan meliputi 337 tugasan telah dikeluarkan. kawalan kewangan dan operasi. Pihak pengurusan turut hadir semasa perbincangan laporan tersebut untuk memastikan mereka melaksanakan tindakan pencegahan dan pembetulan atas kelemahan yang dilaporkan. Melawat Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar untuk meningkatkan kesedaran mengenai operasi dan memberi maklumbalas kepada pihak Pengurusan mengenai bidang yang memerlukan penambahbaikan. pematuhan prosedur-prosedur yang ditetapkan. kejuruteraan. sumber manusia. penghantaran. pengurusan risiko. Sepanjang tahun kewangan. JADK menggunakan pendekatan berasaskan risiko untuk menentukan keutamaan aktiviti audit dalaman selaras dengan strategi Kumpulan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . komunikasi dan teknologi maklumat. Pengurusan dikehendaki untuk memberikan maklumbalas kepada tindakan pembetulan dan pencegahan serta tarikh akhir untuk melengkapkan tindakan. Bidang-bidang liputan termasuklah penjanaan. projek. ● ● ● ● Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Tenaga Nasional Berhad (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) AUDIT DALAMAN KUMPULAN JALP dibantu oleh JADK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka.

25% untuk kos operasi lain dan 5% untuk yuran perunding luar.00. Bidang kuasa. kejuruteraan. sumber manusia. ● ● ● Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . kemahiran teknikal. pelabur dan aset Kumpulan. selebihnya dilaksanakan sendiri oleh JADK. di mana 70% adalah untuk kos perbelanjaan anggota kerja. Anugerah yang dimenangi untuk 5 tahun terawal adalah untuk komitmen yang tinggi dalam pembangunan profesional yang berterusan. memastikan ketepatan laporan. JADK mempunyai 122 juruaudit yang mempunyai pelbagai latarbelakang seperti kejuruteraan. JADK telah mengeluarkan sebanyak 202 laporan hasil pelaksanaan 140 tugasan audit dirancang. pembahagian. Pada masa yang sama. melalui saluran berikut: ● Menyedia dan melaksanakan strategik pelan audit tahunan berasaskan risiko yang meliputi entiti-entiti yang boleh diaudit di dalam organisasi. Satu (1) tugasan audit dirancang dijalankan bersama perunding luar. melalui Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengekalkan sistem kawalan dalaman yang berkesan bagi melindungi kepentingan pemegang saham. JADK telah ditubuhkan untuk menyokong Lembaga Pengarah. Mereka disediakan dengan insentif seperti elaun dan pembayaran balik yuran pendaftaran keahlian dan peperiksaan sekiranya lulus peperiksaan CIA. Bidangbidang liputan audit termasuklah fungsi tadbir urus. projek.8 juta. 8 tugasan tidak dirancang (ad hoc) dan 189 audit susulan terhadap tindakan pembetulan. kewangan. Ini adalah tahun ke-5 berturut-turut JADK telah memenangi anugerah. Memantau pelaksanaan tindakan pembetulan untuk memastikan kecukupan dan keupayaan entiti yang diaudit dalam mengukuhkan kawalan dalaman operasi mereka. Sepanjang tahun kewangan. Di samping itu. perniagaan. pengurusan risiko dan semakan kawalan dalam bidang penjanaan. 39 anggota kerja telah melapor diri manakala 13 anggota kerja telah meninggalkan jabatan. Menyemak kecukupan dan keberkesanan proses tadbir urus. JADK melapor kepada Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah berkenaan fungsinya dan pentadbiran kepada Ketua Pegawai Eksekutif. melindungi aset dan menggalakkan penggunaan sumber secara ekonomi. penghantaran. komunikasi dan teknologi maklumat dan juruukur. seramai 23 anggota kerja sedang mengikuti program CIA tersebut. kepintaran perniagaan dan pembangunan peribadi. Melapor kelemahan kawalan dalaman dan mencadangkan tindakan pencegahan/pembetulan bagi meningkatkan operasi. perolehan. JADK distrukturkan kepada Unit Teras dan Bukan Teras. KOMITMEN KE ARAH KECEKAPAN Jumlah kos latihan bagi tahun kewangan 2011/2012 ialah RM235.546. Kebertanggungjawaban SUMBER MISI/OBJEKTIF Misi JADK adalah memberi jaminan secara bebas dan objektif mengenai kawalan dalaman Kumpulan. perakaunan & kewangan. anggota kerja digalakkan untuk mengambil peperiksaan Audit Dalaman Bertauliah untuk menjadi Juruaudit Dalaman Bertauliah (‘Certified Internal Auditor’). pengurusan strategik dan kawalan yang ditubuhkan oleh Kumpulan untuk menguruskan risiko dan operasi. perakaunan. Kategori 2’ di atas komitmen yang tinggi untuk Program Juruaudit Dalaman Bertauliah bagi tempoh Januari 2011 hingga Disember 2011 daripada ‘Institute Internal Auditors Malaysia’. sementara anugerah yang terbaru dimenangi untuk komitmen yang tinggi untuk Program Juruaudit Dalaman Bertauliah.KEEPING THE LIGHTS ON 123 Penyata Fungsi Audit Dalaman Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) menjalankan fungsi audit dalaman di Tenaga Nasional Berhad. JALP dimaklumkan mengenai kenaikan pangkat dan pergerakkan anggota kerja JADK. komunikasi & teknologi maklumat dan pelaburan dalam subsidiari. Anggota kerja JADK telah dihantar menghadiri latihan di dalam bidang kemahiran pengauditan. JADK telah membelanjakan sebanyak RM15. skop dan tanggungjawab JADK adalah berdasarkan kepada Piagam Audit Dalaman. dua (2) anggota kerja telah selesai dalam peperiksaan menjadikan jumlah Juruaudit Dalaman Bertauliah di JADK seramai 7 orang. Sepanjang tahun kewangan ini. Dalam tahun kewangan 2011/2012. pengurusan risiko. JADK telah berjaya memenangi anugerah 2012 Korporat – Tempat ke-3. Pada tahun ini.

Dato’ Zainal Abidin bin Putih iii. Menyediakan laporan setengah tahun perlaksanaan pelan audit tahunan untuk membolehkan pemantauan dilakukan oleh JALP. proses dan kawalan dan meningkatkan sistem operasi dan kawalan proses. Keutamaan diberikan kepada Eksekutif Kanan dan mereka yang telah memohon untuk penggiliran/perpindahan ke unit lain. xi. vii. Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Tenaga Nasional Berhad (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) iv. v. Menyediakan latihan untuk anggota kerja dari Kumpulan untuk membolehkan mereka lebih memahami sistem. Melaksanakan giliran kerja (job rotation) bagi membolehkan anggota kerja JADK diberi pendedahan dan kemahiran yang lebih luas. x. vi. Menggunakan Sistem IDEA untuk pengauditan berterusan oleh Unit Audit Pembahagian. Memulakan latihan formal mengenai tadbir urus. Menubuhkan pangkalan data ke atas keputusan kajian kepuasan pelanggan untuk membolehkan keputusan dianalisa untuk meningkatkan perkhidmatan JADK. Sabah Electricity Sdn Bhd. Memperkenalkan sistem pemberat risiko (risk weighting system) untuk mengenalpasti keutamaan bidang yang perlu diaudit bagi Unit Audit Teras. viii. JADK komited untuk menyediakan jaminan objektif dan bebas serta perkhidmatan tambah nilai kepada pelanggan selaras dengan Rangka Kerja Amalan Antarabangsa Profesional Pengauditan Dalaman (International Professional Practices Framework). ix. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Memberikan khidmat nasihat mengenai penubuhan unit pematuhan di dalam Anak-anak syarikat. ii. Menyemak Program Penambahbaikan Kualiti Jaminan (QAIP) hasil daripada kajian jaminan kualiti fungsi audit dalaman oleh pihak luar. pengurusan risiko & pematuhan dan audit dalaman untuk anggota kerja TNB dengan kerjasama ‘Institute Internal Auditors Malaysia’ dan ILSAS. Mengkoordinasi Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 bagi TNB dan membantu dalam penyediaan terma rujukan Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 untuk TNB. Melaksanakan “Control Objectives for Information and Related Technology” (COBIT) oleh Unit Audit ICT untuk audit teknologi maklumat. Kapar Enery Ventures dan TNB Janamanjung Sdn Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 124 Penyata Fungsi Audit Dalaman Kebertanggungjawaban INISIATIF/PENAMBAHBAIKAN JADK telah melaksanakan inisiatif/penambahbaikan berikut sepanjang tahun kewangan: i.

syarikat usahasama dan syarikat bersekutunya di mana tanggungjawab pengurusan dipikul oleh TNB atau subsidiari-subsidiari TNB (secara kolektif dirujuk sebagai “Kumpulan”). 3. 3.5 Tempoh dan prestasi Jawatankuasa hendaklah dikaji oleh Lembaga Pengarah untuk memastikan Jawatankuasa telah menjalankan tugas mengikut terma rujukan mereka. AHLIAHLI JAWATANKUASA 4. 2. Menyusun dan membentangkan agenda untuk mesyuarat Jawatankuasa berdasarkan input daripada ahli-ahli dan memastikan supaya semua isu yang berkaitan dimasukkan ke dalam agenda mesyuarat. 3. 3. atau Jika beliau bukan ahli Institut Akauntan Malaysia.1 Berikut adalah tugas dan tanggungjawab utama Pengerusi Jawatankuasa: 3.3 Sentiasa mengikuti perkembangan terkini garispanduan Urus Tadbir Korporat untuk digunapakai oleh Jawatankuasa dan Lembaga Pengarah.1.6 Pengarah gantian tidak boleh dilantik menganggotai JALP. 4. mengkaji kecukupan dan ketepatan masa penyedian dokumentasi. 2. analisa dan proses membuat keputusan Jawatankuasa berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan mereka. iaitu: i. 39/90 pada 9 Oktober 1990. 1. 2. serta membuat keputusan dan syor demi kepentingan Kumpulan. 2. Lembaga Pengarah hendaklah dalam masa tiga (3) bulan.5 Mengurus proses dan fungsi Jawatankuasa dan memastikan supaya Jawatankuasa menjalankan tanggungjawabnya.1. Percanggahan pendapat perlu direkod.1 Memberi pendapat bebas terhadap penemuan fakta.1.1 Mengemudi Jawatankuasa bagi mencapai matlamatnya.1.2 Memberi kepimpinan kepada Jawatankuasa dan memastikan aliran maklumat yang sesuai kepada Jawatankuasa.4 Secara berterusan berusaha mendapatkan amalan terbaik bagi proses-proses yang digunakan oleh Jawatankuasa. atau Hendaklah merupakan ahli salah sebuah persatuan akauntan yang dinyatakan dalam Bahagian II Jadual Pertama Akta Akauntan 1967. dengan majoriti daripada mereka hendaklah bebas selaras dengan definisi Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.1.3 Sekurang-kurangnya seorang (1) ahli Jawatankuasa hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. PENUBUHAN 1. 2.4 Memastikan supaya kata putus dapat dicapai dalam setiap resolusi Jawatankuasa dan jika perlu. 3.3 M e m b e r i m a s a y a n g m e n c u k u p i u n t u k perbincangan semasa mesyuarat Jawatankuasa.1 Ahli-ahli JALP hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah TNB dan hendaklah terdiri tidak kurang daripada tiga (3) orang ahli.1 Selaras dengan Artikel 146 Tataurusan Syarikat Tenaga Nasional Berhad (TNB). Adalah ahli Institut Akauntan Malaysia. PENGERUSI JAWATANKUASA 3. 4.4 Lembaga Pengarah hendaklah memilih Pengerusi daripada Jawatankuasa di mana beliau hendaklah merupakan Pengarah Bebas seperti yang ditetapkan dalam Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.2 Jika keahlian JALP kurang daripada tiga (3) orang.KEEPING THE LIGHTS ON 125 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 1. Kebertanggungjawaban .1 Setiap ahli Jawatankuasa hendaklah: 4. KOMPOSISI JAWATANKUASA 2. 3. 2.2 Mempertimbangkan pandangan ahli-ahli Jawatankuasa lain.1.7 Pengerusi JALP hendaklah bersedia untuk menjawab soalan-soalan berkenaan fungsi Jawatankuasa semasa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat. 4. Pengerusi hendaklah menggalakkan penilaian yang objektif dan bebas. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 b. dan membincangan amalan-amalan ini dengan seluruh Jawatankuasa sebelum digunapakai. dan: a. beliau hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman bekerja.1.2 Fungsi dan kuasa JALP meliputi TNB dan semua subsidiari. ii.1. memutuskan supaya undian dilakukan dan keputusan akan dibuat berdasarkan majoriti mudah.6 Memastikan supaya semua ahli mengambil bahagian dalam perbincangan bagi membolehkan keputusan yang berkesan dibuat.1.1. 3. melantik ahli-ahli baru bagi memenuhi keperluan ahli minimum seramai tiga (3) orang. Lembaga Pengarah TNB telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang dikenali sebagai Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) melalui Minit No. Hendaklah telah lulus peperiksaan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual Pertama Akta Akauntan 1967.1. Selain itu. 4. Semua ahli Jawatankuasa Audit hendaklah terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif.

1 Menyemak kecukupan dan menyediakan jaminan bebas kepada Lembaga Pengarah berhubung keberkesanan fungsi pengurusan risiko dalam Kumpulan TNB. 6.1 Menyiasat sebarang aktiviti mengikut terma rujukannya atau seperti yang diarahkan oleh Lembaga Pengarah. 7. k e w i b a w a a n d a n kebertanggungjawaban dalam aktiviti Kumpulan untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang-pemegang saham.2 Pengurusan Risiko Perusahaan 7. andaian-andaian bagi penentuan perniagaan berterusan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 7. ii.2 Menyemak keputusan Suku Tahunan dan Penyata Kewangan Tahunan Syarikat dan Kumpulan sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengarah. pelarasan penting hasil daripada pengauditan. FUNGSI JAWATANKUASA Fungsi dan tanggungjawab adalah seperti berikut: 7. rekod dan maklumat lain Kumpulan dalam apa jua bentuk.1 M e m a s t i k a n k e t e l u s a n . v. iv.2 Menentu dan mendapatkan sumber-sumber yang perlu untuk menjalankan tugas-tugasnya. OBJEKTIF JAWATANKUASA Objektif-objektif Jawatankuasa ini adalah: 5.3 Menyemak dengan Pengurusan dan Juruaudit Luar keputusan audit.3 Mempunyai akses penuh dan tidak terhad kepada semua pekerja. 5. 6.1. 5.4 Mengekalkan komunikasi secara langsung di antara Lembaga Pengarah dan Juruaudit Luar dan Dalaman. 7.1. hartanah.7 Mendapatkan penasihat bebas dan memastikan kehadiran pihak-pihak luar dengan pengalaman dan kepakaran yang berkaitan jika perlu. peristiwa penting dan luar biasa.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 126 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 5. akaun. vi.2. 6.5 Memberi arah panduan kepada fungsi Audit Dalaman Kumpulan.6 Meluluskan pelantikan Ketua Audit Dalaman. 5. 6. 7. 7.3 Membincangkan isu-isu risiko yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan dalam laporan JALP.1.3 Mempertingkatkan kecekapan Kumpulan. semua buku.4 Menyemak semula dan mengesahkan bahawa peruntukan Skim Opsyen selaras dengan Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS) mengikut keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan memberi satu (1) penyata di dalam Laporan Tahunan.8 Menyemak kecukupan struktur dan terma rujukan Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga Pengarah termasuk JALP.6 Mewujudkan suasana berdisiplin dan terkawal untuk mengurangkan peluang penyelewengan. dan kerja Kumpulan. 5. pematuhan dengan keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia serta keperluan undang-undang dan badan berkanun. termasuk sebarang kesukaran yang ditemui. KUASA JAWATANKUASA Jawatankuasa diberikuasa oleh Lembaga Pengarah untuk: 6.4 Mempunyai saluran komunikasi langsung dengan Juruaudit Luar dan individu-individu yang menjalankan fungsi Audit Dalaman atau aktiviti untuk Kumpulan. 6. kualiti perakaunan dan fungsi audit serta menguatkan keyakinan orang ramai terhadap laporan keputusan kewangan Kumpulan.1 Menyemak dan mengesyorkan penerimaan atau sebaliknya berhubung dasar. 5. pematuhan dengan piawaian perakaunan.2. iii.2 Membantu Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab kewangan yang berkaitan dengan perakaunan korporat dan amalan laporan.2. sebarang perubahan dalam perlaksanaan dasar perakaunan sedia ada.5 Memastikan kebebasan fungsi audit luar dan dalaman. Semakan tersebut hendaklah memfokus terutamanya kepada: i. 7. prinsip dan amalan perakaunan.2 Memastikan supaya prinsip dan keperluan pengurusan risiko diterimapakai dengan konsisten di seluruh Kumpulan TNB.1. 6. melalui mesyuarat yang dijadualkan secara kerap. 6. 7. bidang keputusan utama. 6. termasuk meluluskan bajet bagi fungsi audit luar dan dalaman.1 Laporan Kewangan Korporat 7.

7.6.8 Jika JALP berpendapat bahawa perkara yang dilaporkan olehnya kepada Lembaga Pengarah tidak diselesaikan secara memuaskan sehingga menyebabkan pelanggaran Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.7 Membangun dan mengkaji secara kerap Kod Urus Tadbir Korporat dan Etika Perniagaan TNB. 7.2 Memastikan supaya fungsi Audit Dalaman mempunyai kedudukan yang sewajarnya dalam Kumpulan dan mempunyai kuasa.4. 7.3 M e n y e m a k l a p o r a n A u d i t D a l a m a n d a n maklumbalas Pengurusan serta tindakan yang diambil berkaitan dengannya.4 Menyemak dan meluluskan Penyata Urus Tadbir Korporat untuk dinyatakan di dalam Laporan Tahunan mengikut Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. Ini termasuk kajian terhadap struktur organisasi.3. 7.6.4 Audit Dalaman 7.6.3 Menyemak dan meluluskan Penyata Kawalan Dalaman bagi Laporan Tahunan seperti yang diperlukan mengikut Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.6.1 Menilai kualiti dan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan kecekapan operasi Kumpulan.4. 7.3 Kawalan Dalaman 7. 7.4. maklumbalas pengurusan dan tindakan yang diambil berkaitan dengannya. 7. Jika Pengurusan tidak mengambil tindakan dalam tempoh masa yang mencukupi.6. bajet dan kelayakan anggota kerja Audit Dalaman.6.4.5 Audit Luaran 7.4.1 Mencalonkan Juruaudit Luar beserta fungsi-fungsi mereka yang lain seperti yang dipersetujui oleh Lembaga Pengarah dan mengesyorkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah yuran Juruaudit Luar serta mempertimbangkan sebarang persoalan berhubung dengan perletakan jawatan atau pemecatan.7 Mengarah sebarang penyiasatan khas dijalankan oleh Audit Dalaman. 7. Jika pengurusan tidak mengambil tindakan dalam tempoh masa yang mencukupi. 7. pandangan dan sebarang perkara yang mungkin ingin dibincangkan oleh juruaudit. JALP hendaklah dengan segera melaporkan perkara sedemikian kepada Bursa Malaysia.4. 7. 7.1 Menyemak keberkesanan sistem pemantauan terhadap pematuhan dengan undang-undang dan peraturan serta keputusan penyiasatan pengurusan dan tindakan susulan (termasuk tindakan tatatertib) terhadap sebarang kejadian ketidakpatuhan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . 7.5 Menilai prestasi Ketua Audit Dalaman.KEEPING THE LIGHTS ON 127 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 7. 7.1 Meluluskan Piagam Audit Korporat bagi fungsi Audit Dalaman Kumpulan. 7.6 Memeriksa kejadian dan hal-hal yang mungkin menjejaskan prinsip-prinsip urus tadbir korporat dan melaporkannya kepada Lembaga Pengarah.4.6 Urus Tadbir Korporat 7.5 Menyemak program perhubungan pelaburan dan dasar komunikasi pemegang saham Syarikat. sumber. 7. 7. JALP akan melaporkan perkara tersebut kepada Lembaga Pengarah.3.5.6 Dimaklumkan berhubung dengan perletakan jawatan dan pemindahan anggota kerja kanan Audit Dalaman dan memberi peluang kepada anggota kerja yang meletak jawatan/berpindah untuk memberi pandangan mereka. 7. 7.3.4 Menyemak kecukupan pelan Audit Dalaman dan skop audit serta memastikan supaya fungsi Audit Dalaman dijalankan tanpa halangan.6. sumber dan kompetensi yang perlu untuk menjalankan tugas mereka.3 Menyemak rancangan dan skop kerja Audit Luaran.3 Menyemak sebarang urusniaga dengan pihak berkaitan dan situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam Kumpulan termasuk sebarang urusniaga.2 Menyemak penemuan daripada sebarang pemeriksaan oleh badan penguatkuasa.2 Menyemak laporan Audit Luaran. 7.6.5.5.4. 7. 7. JALP akan melaporkan perkara tersebut kepada Lembaga Pengarah.8 Mengkaji dan meluluskan Penyata Fungsi Audit Dalaman seperti yang dinyatakan di bawah keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. Pengarah-pengarah Eksekutif atau para Pengarah bukan bebas di mana perlu.5. prosedur atau tatacara yang menimbulkan persoalan berhubung ketelusan. 7. tanpa kehadiran Pengurusan.2 Menyemak penemuan kawalan dalaman dalam Kumpulan oleh Juruaudit Dalaman dan Luar.4 Bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya sekurangkurangnya dua (2) kali setahun untuk membincangkan masalah-masalah.

11. melalui Pengerusinya. tertakluk kepada peruntukan terma rujukan serta Tatacara dan Tataurus TNB. Sebarang urusan tidak boleh dikendalikan pada manamana mesyuarat Jawatankuasa melainkan kuarom seramai tiga (3) orang ahli di penuhi.2 8. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa dan jika beliau tidak hadir.1 Jawatankuasa perlulah membantu Lembaga Pengarah dalam membuat pengumuman berkenaan aktivitiaktiviti Jawatankuasa dalam laporan JALP untuk diterbitkan dalam Laporan Tahunan.8 8. Seseorang ahli Jawatankuasa hendaklah mengecualikan diri daripada mesyuarat semasa perbincangan atau pertimbangan berhubung sebarang perkara yang menimbulkan situasi konflik kepentingan sama ada benar atau anggapan bagi ahli tersebut.6 10. Setiausaha hendaklah menyediakan dengan segera minit mesyuarat bertulis dan mengedarkannya kepada setiap ahli. Jawatankuasa. MESYUARAT JAWATANKUASA 8. Selepas diluluskan oleh Lembaga Pengarah. 8. semakan semula atau pindaan tersebut hendaklah dijadikan sebahagian daripada Terma Rujukan dan Terma Rujukan ini hendaklah dianggap telah disemak semula atau dipinda.5 8. Sekiranya terdapat sebarang konflik sama ada benar atau anggapan. pada bila-bila masa. pengumuman kepentingan ini perlulah dimajukan kepada Pengerusi dan sesalinan kepada Setiausaha Syarikat.1 9. 8. memanggil mesyuarat Jawatankuasa di dalam tempoh yang berpatutan jika diminta oleh manamana ahli.4 9. PENGUMUMAN 10. ahli-ahli yang hadir hendaklah memilih salah seorang dari kalangan mereka untuk menjadi Pengerusi bagi mesyuarat tersebut. Bilangan mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan dalam tempoh setahun dan butir-butir kehadiran bagi setiap ahli berkaitan dengan mesyuarat yang diadakan hendaklah dinyatakan dalam Laporan Tahunan. Notis mesyuarat Jawatankuasa tidak perlu diberi kepada mana-mana ahli yang tiada di Malaysia pada masa itu. Atas sebab-sebab tertentu yang munasabah. Juruaudit Dalaman dan individu-individu lain yang dianggap wajar oleh Setiausaha Syarikat. hendaklah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan.3 9.11 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . selain daripada mengadakan mesyuarat formal.2 9. Para pegawai Kumpulan atau anggota kerja lain boleh dijemput untuk menghadiri mesyuarat jika Jawatankuasa berpendapat kehadiran mereka adalah perlu.2 Setiausaha Jawatankuasa hendaklah merupakan Setiausaha Syarikat.3 8. Ahli Lembaga Pengarah dikehendaki oleh Pihak Lembaga Pengarah untuk mengumumkan kepentingan mereka bagi menggelakkan sebarang konflik tentang kepentingan peribadi dan juga kepentingan syarikat. Minit mesyuarat Jawatankuasa tersebut hendaklah disah dan ditandatangani oleh Pengerusi mesyuarat pada mesyuarat yang berikutnya. SEMAKAN SEMULA TERMA RUJUKAN 11.1 Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat apabila diperlukan dan sekurang-kurangnya enam (6) kali dalam tempoh setahun kewangan TNB. hendaklah membuat laporan kepada Lembaga Pengarah selepas setiap mesyuarat.1 Sebarang semakan semula atau pindaan kepada Terma Rujukan.10 8.2 8. Juruaudit Luar. Setiausaha hendaklah menggariskan satu (1) agenda bagi setiap mesyuarat dengan merujuk kepada Pengerusi Jawatankuasa. Pengerusi Jawatankuasa atau Setiausaha hendaklah.9 11. Jawatankuasa hendaklah mewujudkan prosedur mesyuaratnya sendiri. yang memenuhi kriteria keahlian. 8. Jawatankuasa mempunyai hak untuk melantik seorang Pengarah atau Pengarah-pengarah lain. sebagaimana yang dicadangkan oleh Jawatankuasa atau mana-mana pihak ketiga.4 8. SETIAUSAHA JAWATANKUASA 9. Minit bagi setiap mesyuarat hendaklah dimasukkan ke dalam buku minit yang berada di bawah penjagaan Setiausaha Syarikat dan disimpan di Pejabat berdaftar syarikat. Ketua Audit Dalaman atau Juruaudit Luar. Minit tersebut hendaklah tersedia untuk diperiksa oleh ahli-ahli Lembaga Pengarah. Jawatankuasa boleh menangani hal-hal dengan mengedar laporan dan resolusi.7 10. Jika keadaan ini menyebabkan bilangan Pengarah sebagai ahli tidak mencukupi. Agenda tersebut hendaklah diedarkan beserta dengan Kertas-Kertas yang berkaitan kepada semua ahli Jawatankuasa dan Ketua Audit Dalaman sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja sebelum setiap mesyuarat. Semua syor Jawatankuasa hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 128 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 8.

Kebertanggungjawaban STRUKTUR PELAPORAN EWRM LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO KUMPULAN AUDIT DALAMAN KUMPULAN JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO KUMPULAN JABATAN EWRM BISNES TERAS PENGURUSAN PERUSAHAAN PERKHIDMATAN KORPORAT Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . rangka kerja tersebut telah digunapakai untuk mengutamakan risikorisiko strategik dan operasi di seluruh Kumpulan TNB di samping membolehkan pembangunan pelan pematuhan dalaman dan pengulangkajian. iaitu merangkumi proses penilaian.KEEPING THE LIGHTS ON 129 Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM) Pengurusan risiko perusahaan (Enterprise Wide Risk Management – EWRM) merupakan rangka kerja yang mantap bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang-pemegang saham dalam menunaikan fungsi bisnes teras TNB. pelaporan. iaitu menyediakan bekalan elektrik yang berdaya harap dengan harga yang berpatutan. Sejak tahun 2003. pemantauan dan pengulangkajian risikorisiko bisnes dalam Kumpulan. penambahbaikan. Rangka kerja EWRM merupakan satu kitaran pengurusan risiko yang lengkap.

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

130

Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM)
Kebertanggungjawaban

AKTIVITIAKTIVITI EWRM 29 sesi kesedaran dan pengulangkajian risiko Pemantauan dan Pelaporan Risiko Analisis dan pelaporan penilaian risiko setiap setengah tahun kepada jawatankuasa-jawatankuasa risiko (rujuk struktur pelaporan EWRM) Penyaluran keputusan jawatankuasa-jawatankuasa risiko kepada pihak berkenaan untuk tindakan selanjutnya Dua forum pengurusan risiko yang membincangkan: (1) Risiko dan peluang-peluang dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dari perspektif Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) dan TNB Amalan-amalan terbaik dalam pengurusan risiko dan insurans projek

(2)

Risiko Komunikasi

Tiga sesi latihan pengurusan risiko dilaksanakan oleh anak syarikat latihan TNB iaitu TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. (ILSAS) Enam sesi latihan pengurusan risiko selama dua hari dalam Program Latihan Eksekutif Pelatih (PEP) TNB Enam risalah Risk Bulletin dihantarkan kepada semua pengguna emel TNB Maklumat risiko disalurkan secara tetap melalui laman web dalaman Bahagian Kewangan Kumpulan

Sistem Maklumat Risiko TNB (TRIS) Pengulangkajian Pematuhan Pengurusan Risiko

227 permintaan kepada TRIS Helpdesk diterima dan diselesaikan 11 sesi pengulangkajian pematuhan pengurusan risiko. Pemerhatian: kebanyakkan bahagian/jabatan/anak syarikat telah memenuhi keperluan-keperluan yang tertera dalam Polisi dan Prosedur-prosedur EWRM Latihan amal CERP tanpa pengumuman

Pelan Tindakbalas Kecemasan Korporat (CERP)

Enam sesi latihan CERP dijalankan di Semenanjung Malaysia Pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk memenuhi keperluan pensijilan ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) sebagai perlindungan terhadap ancaman siber atau keselamatan maklumat

EWRM membolehkan pihak pengurusan menangani sebarang ketidaktentuan serta risiko dan peluang secara berkesan dalam usaha meningkatkan keupayaan syarikat membina nilai. EWRM membantu TNB memastikan tenaga elektrik sentiasa dibekalkan dan pada masa yang sama, mengelakkan kesulitan dan kejutan yang tidak diingini.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

ANDA LIHAT

KAMI LIHAT...

MEMPERKASA MASYARAKAT BERASASKAN PENGETAHUAN
Pengetahuan telah diperakui sebagai salah satu faktor dalam mengekalkan pertumbuhan sosial dan ekonomi. Untuk menyokong usaha kerajaan mentransformasi negara menjadi sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan, kami berazam untuk memainkan peranan memperkasakan rakyat Malaysia dalam era maklumat dan pengetahuan, melalui bekalan elektrik yang berterusan serta berdayaharap ke seluruh pelusuk negara.

K E E P I N G

T H E

LIGHTS ON

Ulasan Operasi

KEEPING THE LIGHTS ON

135

PERNIAGAAN TERAS
Perniagaan teras TNB adalah penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik. Didorong oleh peranan utamanya untuk Keeping the Lights On, syarikat tersebut telah muncul sebagai peneraju pembekal utiliti di rantau ini.
Bahagian Penjanaan bertanggungjawab menjana tenaga elektrik di enam buah stesen janakuasa haba dan tiga skim janakuasa hidro elektrik di Semenanjung Malaysia. Berserta dua syarikat Penjana Bebas (IPP) yang disokong olehnya, iaitu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah milik penuh dan Stesen Janakuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz milik majoritinya, loji-loji tersebut merangkumi 36.6% daripada bahagian pasaran penjanaan di semenanjung. Bahagian Penjanaan turut memiliki TNB Liberty Power Limited di Pakistan. Bahagian Penghantaran mengalirkan tenaga elektrik dari penjana tenaga kepada para pengedar dan pelanggan industri bersaiz besar. Perniagaan utamanya termasuk mengendali grid dan menyenggara litar talian penghantaran dan pilon sejauh ribuan kilometer di semenanjung. Bahagian tersebut komited dalam menyediakan bekalan elektrik yang selamat, terjamin dan berdayaharap pada kos yang optimum. Bahagian Pembahagian pula bertanggungjawab ke atas penyediaan rangkaian yang berdayaharap dan teguh. Ia merancang, mereka bentuk, membina, mengendali dan menyenggara sistem bekalan elektrik negara bagi menyediakan tenaga elektrik yang mencukupi kepada semua segmen pelanggan, pada tahap kecekapan tertinggi. Bahagian tersebut turut menyediakan perkhidmatan barisan depan TNB, mengendalikan Pusat Khidmat Pelanggan, mengutip hasil dan mengendalikan Pusat Pengurusan Panggilan.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Ulasan Operasi – Teras Perniagaan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

136

Ulasan Operasi

Ulasan Operasi – Teras Perniagaan

PENJANAAN
Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden

Pengalaman
Melebihi

60

tahun

MATLAMAT BAHAGIAN Bahagian Penjanaan TNB mengendali dan menyelenggara enam stesen-stesen Janakuasa haba dan tiga rangkaian utama stesen-stesen Janakuasa hidro di Semenanjung Malaysia. Enam stesen-stesen Janakuasa haba tersebut terdiri daripada loji gas konvensional dan minyak serta loji gas turbin kitar terbuka dan kitar padu. Bahagian Penjanaan juga turut memberi sokongan pengendalian dan penyelenggaraan kepada tiga Pengeluar Tenaga Bebas (IPP), dengan dua daripadanya adalah milik penuh TNB iaitu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah, Manjung yang beroperasi menggunakan arang batu dan TNB Liberty Power Limited, Pakistan yang beroperasi menggunakan bahan bakar gas di samping Stesen Janakuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Kapar dengan TNB merupakan pemegang ekuiti majoriti. Berbekalkan pengalaman melebihi 60 tahun, Bahagian Penjanaan juga memainkan peranan utama dalam menyediakan tenaga pakar teknikal untuk menyokong usahaniaga TNB di luar negara.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

Manjung.2% CB. 3.4% 20. 11.5% RINGKASAN OPERASI Permintaan maksimum sistem tenaga elektrik Semenanjung Malaysia telah meningkat 2.8% HYD.6%. rombak rawat Blok 3 di Stesen Janakuasa Sultan Ismail.9% MNJG. Bahagian Penjanaan TNB mempunyai jumlah keupayaan kapasiti terpasang sebanyak 9. 1. 5.5% TNB.7% 34.8% Graf 2: Bahagian Pasaran Penjanaan berdasarkan jualan bagi TK2012 KEV. 1. Port Dickson terus menjadi penyumbang utama tenaga dan masing-masing menghasilkan 36.1% GLGR.8% 36.4% daripada keseluruhan tenaga yang dijana oleh TNB.9% MNJG. merangkumi 7. 8.KEEPING THE LIGHTS ON 137 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 1: Jumlah Keupayaan Kapasiti Terpasang Penjanaan bagi TK2012 KEV.3% PJ. 9.4% CB. 3. Paka.041MW.0% LAIN-LAIN. 52.4 peratus mata tahun ke tahun kepada 36. Disebabkan beberapa henti tugas terancang di sepanjang tahun kewangan yang diulangkaji.826MW seperti yang dicatatkan pada bulan Jun 2012.6% 33. 3. 36. 6.130MW kapasiti daripada loji-loji haba dan 1.6% PAKA. dan rombak rawat GT3B di Stesen Janakuasa Sultan Iskandar.476MW yang dicatatkan pada bulan Mei 2011.2% 32. 41.7% Graf 3: Perbandingan Bahagian Pasaran Bulanan antara TK2011 dan TK2012 50. bahagian pasaran penjanaan TNB telah menurun sebanyak 1. 2. 1. 8. 47. 5.0 35.3% TNB. TNB TK11 TK12 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo Ulasan Operasi – Teras Perniagaan .4% LAIN-LAIN. Graf 1 menunjukkan jumlah keupayaan kapasiti terpasang penjanaan untuk tahun kewangan 2012 di Semenanjung Malaysia. daripada 15. Pasir Gudang.8% 30.3% kepada 15. 11. 2.1% dan 24. 1 Berdasarkan kepada Generation Security Standard (Jun PD.1% 39.0 Nov Feb Apr Jan Sep Mei Dis Okt Mac Jun Jul 2011) daripada Jabatan Perolehan Tenaga.0 34.2% HYD. Antara henti tugas terancang yang dilaksanakan adalah rombak rawat Unit 2 di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.7% GLGR. 13. Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah dan Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. Graf 2 menunjukkan bahagian pasaran penjanaan keseluruhan untuk tahun kewangan yang diulangkaji manakala Graf 3 membandingkan pasaran bulanan penjanaan untuk tahun kewangan 2011 dan 2012.2% PJ. 0.8% 40.1% PG.911MW daripada loji-loji hidro1.0 46.5% PG.5% PAKA.6% PD.

5 83.5 95. iaitu peningkatan ketara sebanyak 2.00 83.4 88.6%.00 85.00 90.5% ARANG BATU 36.6%. Prestasi keseluruhan stesen-stesen adalah baik. Antara pelbagai jenis loji penjanaan.5% daripada keseluruhan jumlah jualan unit tenaga oleh TNB untuk tahun kewangan ini.4 EAF Bahagian Penjanaan TNB adalah 88. EAF terendah iaitu 80. loji hidro sebanyak 91.9 88.8 92.5%. Pecahan bahan api penjanaan TNB bagi tempoh ulangkaji telah berubah disebabkan oleh pembekalan gas Petronas yang bertambah baik berbanding tahun kewangan terdahulu.2 87.3 87.3% dan bahan api minyak (MFO) sebanyak 0.00 70. Graf 4 menunjukkan pecahan penjanaan oleh TNB mengikut jenis-jenis bahan api untuk tahun kewangan 2012.6% MINYAK (MFO) GAS 44.2 peratus mata berbanding tahun kewangan terdahulu. diikuti penjanaan menggunakan bahan api arang batu sebanyak 36.1% Penjanaan menggunakan bahan api gas telah menyumbang sebanyak 44.00 75. loji kitar padu sebanyak 87. penjanaan bahan api diesel sebanyak 3.8%.7%.00 80.6%. Seperti yang ditunjukkan di dalam Graf 5. penjanaan hidro sebanyak 15.5% DIESEL 3.1%.2 80.8%.8% telah direkodkan pada bulan September 2011 apabila beberapa henti tugas utama terancang Mac Mei Ogo Nov Sep Feb Apr Jun Okt Dis Jan Jul Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0% dan loji haba minyak/gas konvensional sebanyak 80. loji turbin gas kitar terbuka mencapai EAF sebanyak 96.8 94.00 96.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 138 Ulasan Operasi – Penjanaan Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Graf 4: Pecahan Penjanaan TNB Mengikut Jenis-jenis Bahan Api bagi TK2012 HIDRO 15. loji haba arang batu konvensional sebanyak 83. dengan 60% stesen-stesen Janakuasa TNB mencapai EAF melebihi 90%.3% 0. Graf 5: Faktor Kebolehsedian Setara Loji bagi TK2012 (%) ULASAN PRESTASI TEKNIKAL Faktor Kebolehsediaan Setara Loji (EAF) 100.

6 88.7 95.5%.3 93.0 2.0 90.8 88. EUOF untuk kebanyakan stesen TNB adalah baik dengan 70% daripadanya merekodkan EUOF kurang daripada 4%.0 4. Stesen Janakuasa Sultan Mahmud.7 94.9 90.0 92. Graf 8 menunjukkan unjuran EUOF dari tahun kewangan 2008 hingga 2012. EUOF Bahagian Penjanaan untuk TK2012 adalah 3.2 81. Unit 3 di Stesen Janakuasa Sultan Ismail. peningkatan sebanyak 50% berbanding tahun kewangan terdahulu. CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR CAM TK11 74.0 3. Stesen Janakuasa Sultan Ismail di Paka dan Stesen Janakuasa Gelugor merekodkan EUOF yang tinggi iaitu masing-masing sebanyak 9. 85. Graf 6 menunjukkan EAF stesen-stesen TNB untuk TK2011 dan TK2012.3 95. Kenyir mencatatkan EUOF kurang daripada 0.9 87.9% dan 5.KEEPING THE LIGHTS ON 139 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 6: Faktor Kebolehsediaan Setara Loji Mengikut Stesen (%) 100 97.0 TK08 TK09 TK10 TK11 86.5%.9 TK08 TK09 TK10 2.0 90.6 83.0 84.0 84. Paka dan Stesen Janakuasa Gelugor.0 87.0 88.0 7.5%. Peningkatan ketara EAF berbanding tahun kewangan terdahulu adalah disebabkan oleh Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (EUOF) yang lebih rendah iaitu 3.3 2.5 93.0 86.7 90.0 92.4 Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara (EUOF) Keseluruhan dayaharap stesen sepanjang tahun kewangan 2012 adalah baik kecuali henti tugas tidak terancang yang tinggi di Stesen Janakuasa Sultan Ismail.0 90.0 5. Antaranya termasuklah rombak rawat Unit 2 di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.0 3.3 89. EAF untuk tahun kewangan 2012 telah mencapai sasaran 88.7 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 86.1 91.0 89.4% iaitu melebihi sebanyak 0.7 .0 80 TNB TK12 Graf 7: Faktor Kebolehsediaan Setara Loji untuk TK2008-2012 (%) 91.7 TK11 TK12 3. Kenyir.5 89.0%.1 89. Manjung.1 7.8 TK12 Graf 8: Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara (%) dari TK2008-2012 8.9 93.3 peratus mata. Graf 7 menunjukkan unjuran EAF sejak tahun kewangan 2008.0 6.5 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 88. Pergau dan Unit 3 di Stesen Janakuasa Sultan Mahmud.4 60 40 20 0 dilaksanakan.

000 7.9% 7.859 TK12 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 16.5% 12.737 5.000 6. Unjuran tahunan penjanaan unit tenaga dari tahun kewangan 2008 hingga 2012 ditunjukkan di dalam Graf 12. Paka dan kegagalan mekanikal ST1C di Stesen Janakuasa Gelugor.1 CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR CAM TK11 0.8 4.388 4.522 12.4 0.1 1.0 HIDRO 0.7 1.0 10.000 8.1 LAIN-LAIN 0. Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.3% BAKI LOJI 32. diikuti dengan Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. 39.4 4.0 8.000 37.000 40. TK2008-2012 42.1% berbanding tahun kewangan yang lepas kepada 39.000 39.979 9. Manjung merupakan penyumbang terbesar penjanaan unit tenaga sebanyak 14.1% DANDANG 12.983 2.000 14.0 0 3.5 17.000 12.141 0 CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR TK11 CAM TK12 Graf 12: Penjanaan Unit Tenaga (GWh).522GWh) dan Stesen Janakuasa Sultan Ismail.334 10.368 39.402 EUOF untuk tahun kewangan ini telah melebihi sasaran 3.041GWh.5 TURBIN STIM 25.000 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 140 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 9: Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara Mengikut Stesen (%) 18. Penjanaan Unit Tenaga (NUG) Jumlah keseluruhan penjanaan unit tenaga meningkat sebanyak 3.0 1.9 6. TK08 TK09 TK10 TK11 37.879 Graf 11 membandingkan penjanaan unit tenaga stesen-stesen penjanaan TNB bagi tahun kewangan 2011 dan 2012. disebabkan henti tugas tidak terancang GT3B yang berpanjangan di Stesen Janakuasa Sultan Ismail.826 2.110GWh. Paka (3.000 35.7% 4.6 2. Analisa penyumbang utama henti tugas tidak terancang ditunjukkan di dalam Graf 10.0 2.5 TNB TK12 PENJANA 7.225 2.6% 0.041 2.000 33.219 2.0 14.6 0.9 12.000 41.000 1.000 36. Graf 9 menunjukkan EUOF berdasarkan stesen untuk tahun kewangan 2012.402GWh).7 5.2 1.000 37.146 41.000 38.1 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Graf 10: Analisa Henti Tugas Tidak Terancang TURBIN GAS 20.0 2.2 0.3% iaitu sebanyak 0.9% Graf 11: Penjanaan Unit Tenaga Mengikut Stesen (GWh) 14.5 1.770 284 389 775 791 2.000 2.0 9. Port Dickson (9.110 16.183 3.2113 2.2 peratus mata.1 3.0 3.000 34.621 1.

4 37.3 0.9 TK12 Graf 15: Jumlah Pelepasan CO2 oleh kesemua stesen (tan metrik CO2/MWj) 0.3 35.48 tan metrik per MWj.55 tan metrik per MWj.87 1.0 37.6 0.4 60.3 37.0 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 48.0 38. Pelepasan Karbon Jumlah pelepasan CO2 untuk tahun kewangan ini adalah sebanyak 0.4 0.64 tan metrik per MWj dan gas asli sebanyak 0.1 0. kecekapan haba telah meningkat 1.1 peratus mata dari tahun kewangan 2008 sehingga 2012 seperti yang ditunjukkan di dalam Graf 14.0 40.5 39.7 0.0 20. Inisiatif-inisiatif berterusan untuk mengurangkan pelepasan CO2 sedang dilaksanakan.54 0.01 0.0 0.0 35.9 TK08 TK09 TK10 TK11 38.9% daripada jumlah pembebasan tahun kewangan terdahulu iaitu sebanyak 0.54 0. Graf 13 menunjukkan perbandingan kecekapan haba stesenstesen penjanaan TNB bagi tahun kewangan 2011 dan 2012. Secara keseluruhannya.0 0 CB PAKA PD PG GLGR 26. Graf 15 menunjukkan jumlah pelepasan CO2 kesemua stesen-stesen TNB untuk tahun kewangan 2012.8 40.0 36.0 39.7 37.0 37.5 0.2 0.0 40.0 CBPS PAKA TJPS PGPS GLGR MNJG PJPS SGPK KNYR CHPS 0.2 48.9 TNB 0.5 37.94 tan metrik per MWj dan 0.KEEPING THE LIGHTS ON 141 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 13: Kecekapan Haba Mengikut Stesen (%) Kecekapan Haba Kecekapan haba keseluruhan Bahagian Penjanaan untuk tahun kewangan ini adalah 39.0 38.01 0. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0.0 38.26% berbanding 38.87 tan metrik per MWj.44 0.4 PJ 26. iaitu peningkatan sebanyak 1. MFO dan arang batu merupakan menyumbang terbesar kepada pelepasan CO2 iaitu masing-masing sebanyak 0.8 0.0 50. dari TK2008-2012 39. Penjanaan unit tenaga arang batu yang tinggi di sepanjang tahun ini telah menyebabkan kepada peningkatan ini.56 0.4 TK12 Graf 14: Kecekapan Haba (%).0 30.6 MNJG TK11 35. 41.1 39.4 .51 0. diikuti bahan api diesel sebanyak 0.01 TNB Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 0. Ini termasuklah inisiatif-inisiatif seperti mempertingkatkan penjejak parameter prestasi bagi turbinturbin gas dan mempiawaikan tatacara pencucian kompresor untuk loji kitar padu.9% yang dicapai pada tahun kewangan terdahulu.0 10.55 39.9 0.0%.79 39.54 tan metrik per MWj.1 38.

“ “Berusaha Untuk Kemampanan” adalah kata rangsangan baru Bahagian ini di dalam m memulakan 20 Pelan Tindakan Utama seperti yang digariskan didalam Gemila Gemilang 2015 bagi mencapai objektif Pelan Strategik 20 Tahun TNB.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 142 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Teras Perniagaan PENGHANTARAN Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden Tahun kewangan ini sekali lagi merupakan tahun yang amat bermakna bagi Bahagian Pengha Penghantaran. 1. tetapi lebih kepada mengekalkan prestasi bertaraf sama dunia. Bisnes seperti biasa bagi Bahagian tidak lagi hanya melakukan perkara yang sa dengan cara yang sama.03 tidak melebihi Sistem Minit dalam tempoh empat tahun yang lalu Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

37 5. Pengurangan Indeks Kelewatan Bulanan (MDI) yang mengukur perlaksanaan projek penghantaran daripada 5. prihatin terhadap alam sekitar dan memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya. ● Sistem Minit (min) 7 6 5 4 3 2 1 0 TK10/11 TK07/08 TK08/09 TK09/10 TK11/12 6. Perkara yang paling utama dalam mengendalikan operasi bisnes sehariannya.01 Jumlah Pelantikan Melibatkan Penghantaran 500 450 429 400 350 300 250 200 150 100 464 0.03 bulan pada TK2007/08 ke 1.85 392 1.03 333 307 305 PENCAPAIAN BAHAGIAN PENGHANTARAN Bahagian Penghantaran telah mencapai beberapa kejayaan yang memberansangkan sepanjang tahun ini dari segi prestasi operasi dan korporat seperti berikut: 50 0 TK06 TK07 TK08 TK09 TK10 TK11 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 TK12 276 1.4 bulan pada TK2011/12. memantau semua komponen rangkaian dan menggantikan alatan yang tidak berfungsi secara optimum dan seterusnya membangunkan rangkaian untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat. Pengurangan jumlah pelantikan yang melibatkan penghantaran kepada 276 pada TK2011/12 berbanding 305 pada TK2010/11. ialah Bahagian ini perlu memastikan ia memberi perkhidmatan berkualiti.03 2. Bahagian ini terus mengharungi cabaran untuk menyelenggara menara dan talian penghantaran yang beribu-ribu kilometer di Semenanjung Malaysia.67%. Bahagian ini tetap komited dalam menyediakan bekalan elektrik yang selamat. 275kV dan 500kV yang menghubungkan bekalan secara pukal dari penjanaan kepada pembahagian termasuk sambungan secara terus kepada pelanggan industri besar.40 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan . Di antara aktiviti bisnes utamanya adalah mengendalikan operasi grid secara 24/7 dengan memantau aliran elektrik sepanjang sistem. ● ● PENGHANTARAN SECARA RINGKAS Bahagian Penghantaran merancang. termasuk kehilangan beban alatubah pembahagian. mengendali dan membangunkan rangkaian penghantaran TNB pada paras voltan 132kV. Rekod baru kehilangan kuasa sistem penghantaran pada tahap 1. Bahagian ini beriltizam menjadi peneraju entiti penghantaran dan pengendali sistem grid yang terunggul di ASEAN dan juga antara yang terbaik di dunia.03 minit dalam tempoh empat tahun yang lalu.96 1. mengamalkan tadbir urus korporat yang baik.KEEPING THE LIGHTS ON 143 Ulasan Operasi – Penghantaran Kecemerlangan Operasi ● Prestasi cemerlang dalam Sistem Minit Penghantaran yang mengukur prestasi Grid Nasional tidak melebihi 1.57 1.02 1.56 Indeks Kelewatan Bulanan (Bulan) 7 6 5 4 3 2 1 0 TK07/08 TK08/09 TK09/10 TK10/11 TK11/12 3. terjamin dan berdaya harap pada kos yang optimum.

memulatugas projek menepati masa. Mempertingkatkan bekalan berdayaharap melalui pembangunan dan pelaksanaan SmartGrid perintis – Wide Area Intelligent System (WAIS) untuk mengekalkan ‘zero major disturbance’ ● ● 3 daripada 6 aktiviti utama telah siap dan beroperasi sepenuhnya: i. Lulus Audit Pengawasan SIRIM dengan tiada sebarang Non-Conformance Report (NCR) untuk dua (2) tahun berturut-turut. Mempertingkat daya harap bekalan melalui inisiatif Pelan Tindakan Pelantikan Sifar (ZTAP) dan Senggaraan Pepasangan Kritikal (CRIM) ● ● ● ● kepada pembaikan dan penggantian peralatan yang telah lama dan bermasalah yang telah dikenalpasti pada pepasangan kritikal. Under Voltage Load Shedding Scheme: ‘Under Voltage Load Shedding Scheme’ pintar yang menggunakan informasi rangkaian luas. Bahagian Penghantaran telah diamanahkan dengan 20 Pelan Tindakan Utama di bawah perancangan lima tahun Gemilang 2015 yang mana 75% daripadanya telah berjaya disiapkan.826MW (dicatat pada 20 Jun 2012) Peningkatan keupayaan sistem dengan penambahan 2. Dengan menurunnya sistem minit dan kehilangan kuasa sistem penghantaran. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 ● ii. penyulingan semula minyak alatubah. Aktiviti tertumpu iii. 149. 2. . fasa kedua Pelan Strategik 20 tahun TNB. Advance Overload Protection Scheme: Sistem perlindungan tahap kedua untuk meminimakan risiko pelantikan berturutan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 144 Ulasan Operasi – Penghantaran Ulasan Operasi – Teras Perniagaan ● Mengekalkan ‘Zero Major Disturbance’ selama tujuh (7) tahun berturut-turut. Kesemua 25 Unit Bisnes mengekalkan Pensijilan 5S 5 bintang dengan Senggaraan Aset (Pahang) diiktiraf dengan Anugerah Terbaik 5S di peringkat korporat. misalnya. penangkap kilat.160 MVA keupayaan alatubah. serta mengekalkan ‘Zero Major Disturbance’. Bahagian Penghantaran sedang melaksanakan semua inisiatif yang telah digariskan untuk bahagian di bawah Gemilang 2015.0 km-litar rangkaian talian penghantaran dan 45. Ini termasuk empat strategi tunggak iaitu: 1. penggantian alatubah pembumian. Rekod Tertinggi Permintaan Maksimum ialah 15. Dalam usaha mengemudi TNB ke tahap yang lebih tinggi. ● ● Inisiatif ini adalah untuk mengurangkan risiko strategik berpunca dari kegagalan memastikan bekalan yang berdayaharap dan berkualiti bagi mengekalkan sistem minit yang rendah. dan penggantian geganti statik dan elektromekanikal. MENGGERAKKAN KECEMERLANGAN OPERASI MELALUI GEMILANG 2015 Bahagian Penghantaran telah memberi fokus yang tidak berbelah bahagi sejak tujuh tahun lalu bagi mencapai kecemerlangan operasi. Pencapaian 16 anugerah emas daripada Malaysian Society for Occupational Safety & Health (MSOSH) untuk tahun kedua berturut-turut dengan tiga (3) Unit Bisnes iaitu Pembangunan Aset (Timur). Buat pertama kali kesemua 25 unit bisnes Bahagian Penghantaran mendapat Pensijilan ‘Occupational Health Safety Assessment Series’ (OHSAS). Mengekalkan pelantikan sifar yang mengakibatkan kehilangan beban pada tahap 500kV dan 275kV selama empat (4) tahun berturut-turut. Bahagian ini telah meletakkan TNB sebagai syarikat utiliti pembekalan elektrik yang terbaik di rantau ini. Ianya menggerakkan TNB terhadap visi untuk menjadi peneraju global menjelang 2025. Senggaraan Aset (Kelantan) dan Senggaraan Aset (Pahang) – menerima anugerah tertinggi.8 km-litar kabel bawah tanah melalui 54 projek penghantaran yang berjaya disiapkan. penukaran palang kayu kepada palang komposit dan penala reactor bagi banka kapasitor bawah had. pemasangan ‘antitheft lock nut’. Merit Emas. Real Time Application Platform: Unit pemprosesan pintar yang mampu mengumpul data dan membuat keputusan dan tindakan kawalan automatik secara ‘real time’.

Bahagian ini fokus kepada penggunaan teknologi berimpak tinggi bagi mengekalkan tahap produktiviti yang tinggi. Sebagai tulang belakang rangkaian bekalan elektrik kepada lebih 8 juta pengguna elektrik di Semenanjung Malaysia. Penggunaan teknologi yang inovatif dan terbukti melalui International Electrotechnical Commission Standard IEC 61850 based Substation Protection Automation and Control System (SPACS): ● Dalam tahun kewangan 2011/12. Bahagian Penghantaran akan terus komited dalam memastikan kecemerlangan pada produk dan perkhidmatannya ke arah menjadi entiti penghantaran dan pengendali sistem Grid yang terunggul di ASEAN dan di antara yang terbaik di dunia. Setelah dua tahun beroperasi. Mengurangkan kehilangan kuasa sistem penghantaran dengan memperkenalkan low loss conductor: ● PROSPEK Bahagian Penghantaran akan terus melaksanakan inisiatif yang dikenalpasti di bawah Gemilang 2015. 4. terjamin dan berdaya harap. risiko dan kos sepanjang kitaran hayat aset-aset berkenaan bagi memastikan bekalan elektrik adalah selamat. pakar SPACS telah mengadakan beberapa siri kursus untuk jurutera perlindungan dari Bahagian Penghantaran dan Pembahagian menggunakan lab IEC 61850 System Verification & Simulation (IEC 61850 SVC Lab) di TNBR. Bahagian ini akan menubuhkan pasukan senggaraan pencawang hidup yang kedua dalam tahun kewangan yang akan datang bagi mengekalkan tahap kecekapan dan daya harap bekalan elektrik. Pada masa ini terdapat beberapa bantahan terhadap projek utama penghantaran.KEEPING THE LIGHTS ON 145 Ulasan Operasi – Penghantaran 3. Bahagian ini komited di dalam menguruskan aset-asetnya dan memenuhi kehendak pihak berkepentingan. iii. mengintegrasikan pengurusan risiko sebagai sebahagian daripada sistem pengurusan aset dan menambahbaik sistem sedia ada secara berterusan. Bahagian telah menyiapkan fasa 1 dan 2 Transmission Operation Monitoring & Analysing System (TOMAS). Ini akan membolehkan kerja senggaraan dijalankan di pencawang kritikal dan pusat beban utama tanpa gangguan elektrik kepada pengguna. satu sistem informasi yang berpusat meliputi pengurusan proses kerja dan pemantauan ‘dashboard’. Real Time Digital Simulator (RTDS) with IEC 61850 Interface and Digital Teleprotection Simulator sebagai fasiliti untuk membuat ujian SPACS IEC 61850 based Substation Intelligent Management System (61850 SIMS) sebagai salah satu komponen SPACS Penganugerahan IEC 61850 SPACS pilot project di pencawang penghantaran – PMU Kajang Estate 132/33kV GIS ii. 6 projek telah dikenalpasti dan satu sedang dalam perlaksanaan: 60km litar 275kV talian atas Ulu Jelai-Tapah. Bahagian ini sedang berusaha mendapatkan pensijilan PAS55 dengan menyelaraskan amalan dan proses pengurusan aset mengikut British Standards Institution’s (BSI) Publicly Available Specification. mengekalkan sistem informasi yang tepat dan terkini. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan . Bahagian ini sedang berusaha mengatasinya dengan mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada pihakpihak yang berkepentingan agar memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Bahagian ini komited untuk melengkapkan dan menyerahkan semua projek pada masa yang ditetapkan kerana sebarang kelewatan pada pembangunan projek penghantaran yang kritikal akan menyebabkan risiko kepada keselamatan dan daya harap Grid Nasional. mengoptimumkan prestasi. TOMAS akan dipertingkatkan dan disepadukan dengan Corporate Geospatial Information System (CGIS). ● Di dalam usaha meningkatkan kapasiti pengetahuan. Ini memastikan Pelan Pengurusan Aset adalah sejajar dengan amalan terbaik pengurusan aset yang membolehkan Bahagian Penghantaran mematuhi syarat semua badan berkanun. Ianya telah ditetapkan sejajar dengan matlamat Bahagian ini untuk menjadi entiti penghantaran dan penggendali sistem Grid yang terunggul di ASEAN dan antara yang terbaik di dunia. Aktiviti-aktiviti yang berjaya dimulatugas adalah seperti berikut: i. pihak berkuasa dan keperluan undangundang yang berkaitan dengan bisnes dan operasi.

memungut hasil. mengendali dan menyelenggara sistem bekalan elektrik negara pada tahap voltan 33kV. Untuk berkhidmat kepada pelanggan secara optimum. mengendali Pusat Pengurusan Panggilan (TNB Careline 15454 dan One Stop Engagement Centre (OSEC) 1-300-88-5454). 11kV. Baharin bin Din Naib Presiden Bahagian Pembahagian telah menunjukkan prestasi cemerlang untuk tahun di bawah tinjauan. 6. ia memasar dan menjual elektrik. 22kV. membina. Bahagian Pembahagian mempunyai rangkaian Pejabat di 13 Negeri dan 45 Kawasan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 146 146 4 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Teras Perniagaan PEMBAHAGIAN Datuk Ir. mengendali pertanyaan dan aduan pelanggan. menyedia perkhidmatan kaunter di Pusat Khidmat Pelanggan (PKP) TNB. peranan utama Bahagian Pembahagian ialah memastikan sistem rangkaian pembahagian yang berdaya harap dan mantap. menyambung bekalan baru. secekap yang mungkin.6kV dan 400/230V dalam usaha menyediakan elektrik yang mencukupi kepada semua segmen pelanggan. mereka bentuk. RINGKASAN OPERASI Sebagai Bahagian di dalam TNB yang berurusan terus dengan pelanggan. Di samping itu. Bahagian ini juga telah diamanahkan dengan operasi peruncitan. meliputi lokasi-lokasi strategik di seluruh negara. Bahagian Pembahagian merancang. dan memelihara hubungan kukuh dengan pelanggan dan kerajaan. pencapaian yang melebihi skor purata untuk kebanyakan tanda-tanda prestasi utama. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Ini boleh dikaitkan dengan perlaksanaan yang efektif dan pemantauan rapi inisiatif-inisiatif Gemilang 2015 oleh pelbagai unit dalam Bahagian. Dalam hal ini.

000 orang.I. Integriti.3% kepada 96. Satu lagi inisiatif yang diperkenalkan oleh Datuk Ir. Melibatkan semua anggota kerja Bahagian Pembahagian dalam usaha untuk mencapai piawaian bertaraf dunia. Bahagian ini telah melaksanakan Roadmap 10 tahun. Baharin Din telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mengukuhkan lagi rangkaian sistem Pembahagian serta meningkatkan perkhidmatan pelanggan. yang akan membawa Bahagian Pembahagian menjangkau objektif Gemilang 2015. Baharin ialah konsep D.I.257. jualan elektrik (dalam unit) objektif Roadmap 10 tahun Bahagian Pembahagian adalah: Mengoptimum dan menumpukan sumber yang terhad di bahagian perniagaan yang utama dan memberi kesan dalam usaha untuk mencapai piawaian bertaraf dunia seperti yang digariskan anggota kerja di bawah Pelan Strategik 20 Tahun TNB.O. Baharin bin Din. Objektif. D.88 juta.O.I. Integriti dan Kerja Berpasukan.2 GWh. sejumlah 227. jualan elektrik (dalam unit) meningkat 4. Beliau telah digantikan oleh Datuk Ir. Bahagian Pembahagian menerima pakai D. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan . Hj Hussin Othman bersara berkuatkuasa 1 Januari 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 147 Ulasan Operasi – Pembahagian +4. yang telah berkhidmat dengan TNB sebagai jurutera di peringkat awal kerjayanya sebelum dilantik sebagai Pengarah Urusan SESB dari 2007 sehingga 2011.T sebagai titik rali yang mantap dan berpengaruh untuk anggota kerjanya yang melebihi 16. Kecemerlangan Bisnes dan Prihatin. yang diusahakan di bawah rangka kerja McKenzie 7S.T juga mengukuhkan Nilai-Nilai Bersama TNB iaitu Mengutamakan Pelanggan. Sementara itu.T iaitu Disiplin. Datuk Ir. Ini secara efektifnya meningkatkan pelanggan asas TNB kepada 7.3% Bagi tempoh di bawah kajian.O. Antara objektif1. Semenjak menjawat jawatan sekarang. 2. Tahun ini menyaksikan satu perubahan dalam kepimpinan di mana Naib Presiden.239 pelanggan baru telah mendapat bekalan elektrik.

● ● ● SOROTAN PENCAPAIAN Pencapaian utama Bahagian Pembahagian untuk Tahun Kewangan 2011/2012 termasuk: ● ● Pelancaran TNB Careline oleh Menteri Tenaga. dan Juara dalam Kategori Sektor Swasta.my/ tnbcareline ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Skor tertinggi pernah dicapai sebanyak 7. ● Anugerah Emas untuk Inovasi Teknologi Terbaik dalam Pusat Perhubungan seperti yang diiktiraf oleh Contact Centre Associations Malaysia (CCAM) pada Oktober 2011.621 kes gangguan bekalan elektrik voltan sederhana. dua projek utama telah dilaksanakan oleh Bahagian Pembahagian untuk membantu menambahbaik prestasi bisnes pada peringkat operasi. ● ● D. Penambahbaikan Prestasi Bisnes Bagi Tahun Kewangan yang dinilai. Bahagian Pembahagian memperkenalkan Unit Review Meeting (URM) dan Supervisory Review Meeting (SRM) di semua stesen pada tahun 2011 untuk menyediakan satu cara yang lebih sistematik untuk memantau aktiviti operasi.T dan Roadmap 10 tahun ini dijangka akan menyediakan kedua-dua kelengkapan “soft” dan “hard” untuk mencapai matlamat baru TNB seperti yang diumumkan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baru. garis panduan ini juga meliputi bidang berkaitan seperti perhubungan industri dan perhubungan awam. Pengenalan lima saluran baru komunikasi utama kepada pelanggan pada 16 Februari 2012. Anugerah Emas untuk Pelaksanaan CRM Terbaik dalam Pusat Perhubungan seperti yang diiktiraf oleh Contact Centre Associations Malaysia (CCAM) pada Oktober 2011.32 minit/pelanggan/tahun daripada 78. untuk mereka mengutamakan peranan dan tanggungjawab. Dato’ Wira Ir Azman Mohd. Teknologi Hijau dan Air pada 16 Februari 2012.79% dalam Tahun Kewangan sebelumnya kepada 6.I. Pembangunan Prestasi dan Pembangunan Pertumbuhan) yang direka ke arah profesionalisme yang tinggi. Matlamat baru TNB ialah memberi tumpuan kepada penyediaan tenaga kerja yang lebih bertenaga dan mencapai satu revolusi produktiviti. di samping membantu dalam menguruskan aktiviti harian. yang menjurus kepada keuntungan kewangan melebihi RM63 juta.com. 1. Peningkatan daya harap rangkaian dengan pengurangan ketara SAIDI sebanyak 62.9 minit/pelanggan pada Tahun Kewangan sebelumnya. Pembangunan Kapasiti.my Webchat: (www. Merekodkan penurunan sebanyak 0. Manual ini turut dibangunkan dalam bentuk fail meja untuk rujukan cepat. Garis panduan yang terkandung di dalam Manual Operasi Pengurus Kawasan ini adalah berdasarkan kepada amalan terbaik yang relevan. TNB Kulaijaya sebagai Juara Keseluruhan 2011 bagi Anugerah Kementerian Perdagangan dan Industri. daripada 13.T dan Roadmap 10-tahun Bahagian Pembahagian juga melengkapkan Empat Teras seperti yang digariskan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan Kepercayaan dan Perhubungan. Pe n u r unan seb any ak 2.2 dalam Kajiselidik Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI).21% dalam Kehilangan Tenaga Pembahagian iaitu daripada 6.428 kes pada Tahun Kewangan sebelumnya.facebook.my) Facebook: www. Manual Operasi Pengurus Kawasan Satu set garis panduan yang tersusun yang dibukukan telah dibangunkan bagi Pengurus Kawasan.58%.87 juta dan RM0. terutamanya di peringkat kawasan dan cawangan.746 juta (dalam pembayaran jenis) untuk caj terkurang yang dikesan daripada kes usikan meter.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 148 Ulasan Operasi – Pembahagian ● Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Pensijilan semula semua 119 stesen di bawah Bahagian oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) bagi Sistem Pengurusan Kualiti Alam Sekitar (WIT-5S).O. Di samping tugas-tugas operasi.com. 2.I. Sistem Pengurusan Kawalan untuk Pengurus Kawasan dan Cawangan Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk menambahbaik prestasi bisnes. Sumbangan dalam kemenangan TNB bagi Anugerah Terbaik di peringkat Anugerah Kebangsaan Pengurusan Perakaunan 2011 (NAfMA).tnb.O. Kutipan sebanyak RM51. iaitu: – – – – – Telefon/faks: 1300-88-5454 Telefon/SMS: 1-5454 Emel: tnbcareline@tnb. D.com.

7. Datuk Seri Peter Chin Fah Kui. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan .578 pelanggan domestik. Bacaan Meter/ Pengebilan. Gangguan Bekalan. semua anggota kerja barisan hadapan Bahagian Pembahagian di Pusat Khidmat Pelanggan (PKP) diberi latihan dan motivasi yang relevan bagi memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dengan cekap dan profesional. Bahagian Pembahagian turut menyumbang kepada Program Transformasi Kerajaan dengan menyertai Pusat Transformasi Bandar (UTC). OSEC. TNB Careline telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Tenaga. menguruskan pertanyaan dan aduan mengenai bil dan akaun pelanggan. UTC merupakan pusat sehenti di mana penduduk bandar serta perniagaan kecil dan sederhana dapat menjalankan urus niaga dengan syarikat-syarikat utiliti dan badan-badan kerajaan. Ini akan menjadi platform utama bagi pusat khidmat virtual TNB di mana pelanggan boleh memohon bekalan elektrik. pelanggan boleh menyemak penggunaan elektrik bulanan. Pemulihan Bekalan. Memperkukuhkan misi TNB sebagai Penggerak Kemajuan Negara.9 04/05 05/06 07/08 09/10 11/12 Skor ini menunjukkan peningkatan persepsi orang awam terhadap perkhidmatan pelanggan TNB. memantau butiran bil serta membayar bil mereka secara online. Ini penting kepada strategi jangka panjang Syarikat dalam membangunkan perkhidmatan pelanggan secara online. sebaliknya. program People 1st Programme For Distribution (P1PD) dilaksanakan. termasuk kerosakan lampu jalan. Keputusan CSI Kajian CSI adalah berdasarkan penilaian yang diberikan kepada 35 rangkaian perkhidmatan di bawah 11 kategori. Ke arah menambah baik pengurusan pembayaran bagi pelanggan agensi kerajaan dan swasta yang mempunyai akaun yang banyak dan penggunaan yang tinggi. pemilik premis boleh memantau maklumat dan pembayaran bil penyewa mereka. Pengendalian Aduan dan Pengurusan Pertanyaan. Pusat Khidmat Pelanggan. iaitu P e nya mb unga n Be k a l a n / N a i k T a ra f . Bagi Tahun Kewangan ini. PKP @ UTC Melaka merupakan perintis operasi baru ini. lebih banyak transaksi secara online seperti bayaran bil dan menggunakan media elektronik untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan TNB. Peranan utama CMC ialah untuk menguruskan laporan dan aduan pelanggan berkaitan gangguan bekalan elektrik.2 7. Kualiti Bekalan.my. tnb. Teknologi Hijau dan Air. Henti tugas. komersil dan industri di Semenanjung Malaysia. yang akan diperluaskan ke semua negeri di seluruh Negara secara berperingkat. kaji selidik ini melibatkan 8. di bawah satu bumbung. pada 16 Februari 2012. Bahagian Pembahagian juga membuat rombakan PKP.0 6.KEEPING THE LIGHTS ON 149 Ulasan Operasi – Pembahagian PENAMBAHBAIKAN OPERASI Kaji Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) CSI mengukur tahap kepuasan satu sampel kelompok pelanggan TNB. Pada masa yang sama. Careline.com. menjalankan Bacaan Meter Sendiri (SMR) dan menutup akaun mereka secara online. Antara inisiatif yang diambil ialah pakaian seragam baru bagi anggota kerja yang bertugas di kaunter perkhidmatan.9 6. Skor CSI peringkat kebangsaan untuk lima tahun yang lalu adalah seperti berikut: Carta 1: Skor CSI Kebangsaan selama lima tahun Skor CSI 7. e-Services Melalui portal web TNB https://e-services. iaitu Pusat Pengurusan Panggilan (CMC) dan One Stop Engagement Centre (OSEC). TNB Careline TNB Careline merupakan pusat utama penglibatan pelanggan syarikat dan terdiri daripada dua unit utama. kemudahan e-Bayaran Pukal disediakan melalui eServices ini. Di bawah P1PD.1 People 1st Programme For Distribution (P1PD) Sebagai sebahagian daripada usaha untuk memberi pelanggan pengalaman yang positif pada setiap masa. Keselamatan & Khidmat Nasihat.

SMR membolehkan bacaan tepat penggunaan elektrik di mana pelanggan juga berpeluang untuk mendapat manfaat dari pengurusan penggunaan elektrik bulanan mereka.000 Jumlah Penggantian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Jul ’12 1.000 315.941 .141 Bacaan Meter Sendiri (SMR) merupakan satu inisiatif baru yang diperkenalkan untuk menangani aduan berkaitan bil elektrik.676 Jun ’12 1. Ini adalah selaras dengan keperluan BSi PAS 55:2008 Sistem Pengurusan Aset dan piawaian ISO 55000 mengenai pengurusan aset yang akan diperkenalkan tidak lama lagi.145.522 Pengurusan Aset PAS 55 Setakat Ogos 2011.000.000 0 Jan-Mei ’11 69.000 Carta 3: Program Penggantian Meter TK11/12 205. 09/10 07/08 21.346 08/09 38.424 Nov ’11 229.115 Jun ’11 100.150 60.157 576. Sehingga Julai 2012.084.999 10/11 09/10 60. pelanggan kategori domestik diberi pilihan membaca meter mereka sendiri selama tiga bulan berturut-turut dan kemudiannya meter akan dibaca oleh kakitangan TNB pada bulan keempat untuk proses pengesahan. Melalui SMR. Teknologi ini.000 716.628 400. Bahagian Pembahagian mengendalikan rangkaian aset bernilai R M 17. Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 100.676 600.400.000. U nt uk memas tika n pengurusan aset yang berkesan dan cekap.593 Mei ’12 974.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 150 Ulasan Operasi – Pembahagian Carta 2: Pelanggan berdaftar dengan eServices pelanggan kuasa biasa (OPC) dalam tempoh 10 tahun akan datang. Mereka dikehendaki mengemukakan bacaan meter mereka melalui SMS ke 15454 atau melalui platform eServices di laman web TNB dalam tempoh tiga hari mereka menerima pemberitahuan ini daripada TNB.150 11/12 100.345 38.500 pelanggan voltan tinggi dan sederhana (HVMV) dan 60.424 200.522 80. 1.200. Bahagian ini telah menubuhkan Sistem Pengurusan Aset (AMS) dan menyediakan satu Strategi Pengurusan Aset lima tahun yang disokong oleh Pelan Pengurusan Aset tahunan. Di samping itu.000 800.000 pelanggan kuasa besar voltan rendah (LV LPC) sepanjang Tahun Kewangan ini. Pelanggan akan dimaklumkan melalui SMS atau emel pada tarikh bacaan meter. Bahagian Pembahagian akan memasang meter pintar sebagai projek perintis untuk 1.590 Jul ’11 150.145.000 Ogo ’11 205.000 pengguna pada Tahun Kewangan akan datang. sejumlah 1.629 1. Program Penggantian Meter Lama Bahagian Pembahagian memulakan satu program yang sistematik untuk menggantikan meter elektrik yang berusia lebih daripada 15 tahun.424 Sep ’11 Okt ’11 205.000 Dis ’11 Jan ’12 441.999 21. akan dilaksanakan untuk 1.87 b ilio n.217 1.941 meter telah digantikan.345 11/12 10/11 80.346 07/08 TK 08/09 Jumlah Pelanggan Berdaftar Bacaan Meter Sendiri (SMR) Bacaan Meter Jarak Jauh Projek Bacaan Meter Jarak Jauh (RMR) telah berjaya dilaksanakan untuk 4. yang meningkatkan kecekapan operasi.076 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 843.

kualiti dan keselamatan sistem bekalan elektrik. Pusat Kawalan Pembahagian Serantau Pusat Kawalan Serantau (RCC) di TNB memainkan peranan penting dalam memastikan daya harap.16 80. Dalam masa yang sama. Sejumlah 1.85 TK2010/11 47.52 88. juga telah dilancarkan yang sejajar dengan prosedur permohonan bekalan dan keperluan teknikal dalam Kod Pembahagian baru. di mana terletaknya Bilik-bilik Kawalan bahagian Metro dan Selatan (MSRCC) . bertajuk A Guidebook for Managing Power System Harmonics. Jadual di bawah menunjukkan pengurangan ketara dalam SAIDI sejak dua Tahun Kewangan yang lepas. tempoh pemulihan bekalan disasarkan kurang daripada empat jam. TNB berjaya mengadakan lima seminar untuk pelanggan kuasa besar dari pelbagai industri termasuk sektor semikonduktor dan tekstil. Seberang Jaya. maka automasi disasarkan untuk mencapai pemulihan bekalan dalam tempoh kurang daripada satu minit. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Kawasan Luar Bandar – Bagi kawasan-kawasan selain daripada kawasan-kawasan di atas. Ia memberikan gambaran inisiatif dan aktiviti utama TNB yang dirancang untuk Tahun Kewangan semasa yang penting dalam memenuhi objektif bisnes Syarikat. Pencawang sokongan di kawasan-kawasan utama juga dilengkapi dengan kemudahan SCADA. Objektif-objektif ini melengkapkan misi Gemilang TNB 2015 iaitu “komited untuk mencapai kecemerlangan dalam produk dan perkhidmatan kami”. Ini membolehkan anggota kerja di pusat kawalan untuk memulihkan bekalan elektrik dengan cepat sekiranya berlaku gangguan bekalan tidak berjadual.06 % Pengurangan 20% 29% 11% Bagi Tahun Kewangan yang dinilai.131 pencawang VCB dan 343 pencawang RMU sudah dilengkapi dengan fungsi penuh SCADA. Pelan Pengurusan Aset juga mengesahkan bisnes teras TNB sebagai business as usual dan meringkaskan perbelanjaan yang dirancang Syarikat untuk memastikan pengurusan aset dan keupayaan risikonya selaras dengan kemunculan amalan terbaik antarabangsa.03 62. ● Bangsar. automasi dimaksimumkan untuk mencapai sasaran pemulihan bekalan dalam tempoh kurang daripada 15 minit. Bahagian Pembahagian melaksanakan segmentasi sasaran SAIDI mengikut kategori berikut: Kawasan Bandar – Bagi kawasan-kawasan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya atau Majlis Perbandaran. Semua pencawang pembahagian utama disasarkan akan dilengkapi dengan SCADA menjelang 2015.74 72. pemantauan PQ dan pengurangan PQ.5 untuk mencapai SAIDI 50 minit dan untuk mengurangkan kerugian kepada 5% ● ● SCADA TNB telah menyiapkan pemasangan sistem Kawalan Penyeliaan dan Perolehan Data (SCADA) di 94% daripada keseluruhan pencawang utamanya. dapat melaksanakan langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan tempoh pemulihan bekalan dengan konfigurasi rangkaian yang lebih baik dan berdaya harap serta pakej automasi rangkaian. Satu buku panduan baru kualiti kuasa. bekalan elektrik adalah kritikal. di mana terletaknya Bilik-bilik Kawalan bahagian Utara dan Timur (NERCC) Voltan 33 kV 22 kV 11 kV Kualiti Kuasa TK2009/10 58. Segmentasi SAIDI membolehkan TNB menguruskan kawasan sasaran dan rangkaian masing-masing dengan lebih berkesan dan cekap. Kawasan Perindustrian – Bagi kawasan-kawasan industri seperti yang diwartakan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). lebih banyak pencawang dan pencawang voltan sederhana boleh dipantau dan dikawal dari jarak jauh. Dengan pemasangan SCADA. kajian kes PQ.KEEPING THE LIGHTS ON 151 Ulasan Operasi – Pembahagian Objektif Pelan Bisnes dan Strategi Pengurusan Aset adalah: ● untuk mencapai skor Indeks Kepuasan Pelanggan sebanyak 7. RCC Pembahagian terletak di dua lokasi: ● PENAMBAHBAIKAN DAYA HARAP BEKALAN ELEKTRIK Segmentasi SAIDI Dalam usaha untuk mengoptimumkan sumber dan memberi tumpuan kepada bidang-bidang yang relevan supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan. Antara topik yang dibentangkan ialah piawaian Kualiti Kuasa (PQ). Pelan Pengurusan Aset dikaitkan dengan objektif bisnes dan sasaran Bahagian di peringkat kebangsaan serta negeri bagi satu Tahun Kewangan. sekaligus mengurangkan tempoh gangguan seperti yang direkod oleh SAIDI.

Sumbangan FiT sebanyak 1% telah dikenakan ke atas semua pelanggan TNB. bermula 1 Disember 2011. Kerajaan telah memperkenalkan mekanisme Tarif Galakan (FiT) dengan tujuan mempromosi pembangunan Tenaga Boleh Baharu (RE) di Malaysia. dan ianya akan diuruskan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) di bawah Kementerian Tenaga. kecuali pelanggan domestik dengan penggunaan elektrik bulanan 300kWh dan ke bawah. Tarif Elektrik Pada akhir tahun 2011. n. i. l. Dana Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Gangguan bekalan juga berjaya dikurangkan dengan ketara. Penebat penutup H/tiang 11kV 5 MVA Mini PPU 33/11kV Pre-moulded transition joint SF6 Pole Top LBS Sistem pemantauan bateri online SSU bergerak Mobile compact substation Pemutus Litar RMU PPU mini Pengesan ultrasonik berarah Magnetic probe for advanced TEV Perakam PQ mudah alih SF6 load break switch SCADA-ready line fault : : : : : : : : : : : : : : Mengurangkan kerosakan pada tiang S/S terpasang Mengurangkan SAIDI dan kerugian Mengurangkan kerosakan disebabkan pada joint Mengurangkan kerosakan pada talian atas voltan sederhana Mengelakkan kerosakan sistem perlindungan Mengurangkan tempoh pemulihan di pencawang voltan sederhana Mengurangkan tempoh pemulihan di pencawang voltan sederhana Mengurangkan bilangan pelanggan yang terjejas oleh gangguan bekalan Pencawang utama kawasan luar bandar Alat diagnostik Alat diagnostik Alat diagnostik Mengurangkan kerosakan pada talian atas voltan sederhana Mengurangkan pemulihan talian atas voltan sederhana RE akan digunakan untuk membangunkan projek dan inisiatif RE. d. j.84 juta (12 bulan sebenar belum diaudit) pada tahun yang dinilai. seperti sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi milik kerajaan. h. sebanyak 10% ke atas bil elektrik mereka. b. Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) yang dipasang dengan sistem ini kurang mengalami kerosakan akibat lebihan flash berbanding pencawang tanpa sistem ini. rumah-rumah ibadat dan rumah-rumah kebajikan. 59 pencawang telah dipasang dengan skim ini dan TNB mensasarkan pemasangan untuk 50 pencawang setiap tahun. e.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 152 Ulasan Operasi – Pembahagian Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Skim Perlindungan Arc Flash Satu skim Perlindungan Arc Flash telah dimasukkan ke perkakas suis yang digunakan di kawasan kritikal untuk memberi perlindungan tambahan kepada peralatan dan menghadkan potensi tahap kerosakan semasa lebihan flash. Teknologi Hijau dan Air. TEKNOLOGI BARU TNB memanfaatkan teknologi baru untuk mencapai sasaran prestasinya. g. Pemberian diskaun 10% ini juga turut ditawarkan kepada institusi-institusi pengajian yang ditaja sebahagiannya oleh Kerajaan bagi menyokong sistem pendidikan di Malaysia. k. f. Ini berjumlah RM78. Ini adalah untuk mewujudkan kesedaran orang awam mengenai peningkatan kos menjana elektrik dan beban yang ditanggung oleh Kerajaan untuk mengekalkan tarif yang berdaya saing di negara ini. TNB juga masih meneruskan pemberian diskaun kepada pelanggan-pelanggan tertentu. Di samping itu. berkuatkuasa mulai 1 Disember 2011. bil elektrik akan menyatakan jumlah subsidi yang dibayar oleh Kerajaan. c. Antara teknologi yang diperkenalkan pada tahun ini ialah: a. m. Sehingga kini.

perancangan dan pembangunan bersistem. bajet. Perancangan. Di samping itu. termasuk perjanjian pembelian tenaga (PPA). bahagian tersebut turut menjalankan aspek perancangan kewangan. Kewangan Kumpulan. serta aktiviti perolehan tenaga. pengurusan risiko seluruh usahaniaga dan perhubungan pelaburan dalam perniagaan Kumpulan.KEEPING THE LIGHTS ON 153 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PERNIAGAAN BUKAN TERAS Bahagian Penjanaan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Ia turut menggalas fungsi kewangan konvensional dalam laporan kewangan dan pengurusan. memastikan bekalan nasional yang boleh berdayaharap serta menguruskan aktiviti perolehan tenaga. kewangan Korporat dan operasi perbendaharaan. percukaian. antaranya terdiri daripada Bisnes Baru & Projek Utama. Penghantaran dan Pembahagian TNB disokong oleh bahagian-bahagian lain dalam Kumpulan yang memanfaatkan pengetahuan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan agar TNB beroperasi sebagai sebuah usahaniaga dinamik dan terurus yang mampu memenuhi janjinya untuk Keeping the Lights On. Bahagian Perolehan menyokong bahagianbahagian lain dengan merumus dasar-dasar perolehan berkesan dan melaksanakan inisiatif rantaian bekalan strategik yang mempertingkatkan aktiviti perolehan. Bahagian Perancangan terdiri daripada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab ke atas perancangan strategik. Hal Ehwal Korporat. Jabatan-jabatan tersebut bekerjasama untuk merumus dan melaksanakan strategi jangka panjang TNB. Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama adalah sebuah bahagian baharu yang dibentuk pada tahun 2012 untuk menerajui pertumbuhan perniagaan bukan utama (non-regulated) TNB di dalam dan di luar negara. pembangunan perniagaan. Bahagian-bahagian sokongan tersebut. Hal Ehwal dan Komunikasi Korporat turut menyelaras aktiviti Pengurusan Perhubungan dan Kawal Selia. pengurusan projek dan sokongan perundingan. di mana melaluinya TNB menyokong keperluan pelajaran dan kebajikan para pelajar yang layak dan menyediakan bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Bahagian Perkhidmatan Korporat dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan memastikan keselamatan semua hartanah dan aset TNB di samping menyediakan perkhidmatan logistik. Bahagian Kewangan Kumpulan bertanggungjawab melaksanakan strategi keseluruhan pengurusan kewangan TNB. Perkhidmatan dan Perolehan Korporat. Bahagian tersebut turut mengawal selia yayasan Kumpulan. Yayasan Tenaga Nasional (YTN). Bahagian tersebut akan mengawal selia dan menyatukan semua peranan dan perkhidmatan pembangunan perniagaan di bawah satu bumbung untuk memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan Kumpulan yang meluas dalam menyediakan rangkaian perkhidmatan berkaitan tenaga. Di samping itu. Bahagian Hal Ehwal Korporat & Komunikasi memastikan supaya Kumpulan berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan dalaman dan luarannya bagi mengekalkan hubungan rapat dengan pelbagai pihak berkepentingan TNB dan membina jenama TNB.

kepakaran dalam pembangunan penjanaan tempatan boleh digunakan untuk usahaniaga penjanaan di luar negeri sementara kepakaran dalam pembangunan perniagaan di luar negeri boleh membantu pembidaan pelbagai projek baharu di dalam negeri. fungsi tersebut dipikul oleh Jabatan Pengurusan Pelaburan dan Bahagian Pembangunan Perniagaan Kewangan Kewangan. melaksanakan pembangunan projek penjanaan. pembidaan bagi kapasiti penjanaan tenaga baharu dan membangunkan perniagaan baharu di dalam dan luar negeri. dan Bahagian Pembangunan Aset Penjanaan Kumpulan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 154 Ulasan Operasi BISNES BARU & PROJEK UTAMA Dato’ Ir. serta perkongsian pengalaman daripada projek yang telah lalu. Sebelum ini. termasuk pembidaan bagi projek-projek penjanaan baharu. Contohnya. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras – – Fungsi utama Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama termasuk memantau portfolio pelaburan anak-anak syarikat TNB. Penggabungan ketiga-tiga bahagian jabatan tersebut ke dalam satu organisasi akan memastikan: – Penyelarasan yang lebih berkesan dalam menentukan strategi untuk projek-projek baharu. Aliran data dan maklumat yang lebih cekap dan berkesan. Mengoptimumkan kepakaran dalam bahagian untuk mencipta kelebihan daya saingan bagi TNB. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden BAHAGIAN BISNES BARU & PROJEK UTAMA Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama telah ditubuh untuk melaksanakan strategi baharu yang disasar untuk mengembangkan perniagaan TNB di peringkat global sambil melancarkan bahagian dan proses perniagaan untuk pengembangan ke luar negeri. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

Tenaga. Bhd. TNB sedang menerokai peluang di Indonesia. pengambilalihan dan pengembangan projek Sistem Penyejukan Kawasan. Vietnam dan Bangladesh. pengujian dan pentauliahan loji 8. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Kontrak untuk membekalkan Berjaya membekal stesen sistem pemutus litar gas ke janakuasa yang ditauliah dan menyediakan penyenggaraan dan Pakistan. Pemerolehan dan Pembinaan dan Operasi dan Penyenggaraan Menyeluruh. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras TNB Engineering Corporation Sdn. Walaupun Arab Spring menjadi tulang belakang kepada usaha TNB di Timur Tengah dan Afrika Utara sepanjang tahun yang ditinjau. Di Abu Dhabi. Mengilang alat suis melalui usahasama dan kerjasama dengan rakan perniagaan. Bhd. Syarikat juga mula meninjau kemungkinan menerokai perniagaan hiliran bagi mengukuhkan lagi jaminan bekalan bahan api. operasi dan penyenggaraan projek tenaga boleh diperbaharui. Perunding kepada Unit Perkongsian Swasta Awam bagi stesen hibrid solarnya dan sistem bekalan kepada kawasan pedalaman Sarawak. TNB memfokus terhadap langkah mempertingkatkan asas pendapatannya di dalam negeri dan di pasaran sedang berkembang yang dijangka akan menampilkan pertumbuhan berterusan dan dinamik. Mengkhusus dalam Pemilikan Pembangunan Projek. Kajian sistem tenaga untuk pemaju RE masa hadapan. Peluang di rantau ASEAN dan Timur Tengah. Ditauliahkan Sijil ISO 9001:2008. untuk membekalkan tenaga penyejukan kepada Bangunan Terminal Utama di Malaysia Airports Holdings Berhad dan Kompleks Bersepadu.000RT masing-masing telah diselesaikan pada Mei 2012 dan disasar untuk disiapkan pada Oktober 2012. Projek pengurusan tenaga untuk bangunan Kerajaan. TNB Energy Services Sdn. sederhana dan rendah. MEMBANGUN PELUANG PERNIAGAAN BAHARU Dalam usaha untuk mengembangkan perniagaannya di peringkat global.KEEPING THE LIGHTS ON 155 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Anak Syarikat Perniagaan Penyedia Sistem Penyejukan Kawasan dengan Penyimpanan Tenaga Termal. pemulihan alat suis. Menawarkan kontrak turnkey servis stesen janakuasa penghantaran dan pembaharuan. Membangunkan stesen hibrid untuk RPS Kemar di Grik. Projek/Pencapaian Menyiapkan 95% daripada loji Penyejukan Kawasan di KLIA2 PV02. Vietnam dan Indonesia. Tenaga Switchgear Sdn. Penyedia penyelesaian tenaga hijau dan perkhidmatan untuk pembangunan. namun TNB terus meninjau pelbagai projek tenaga berpotensi di rantau ini. Prospek Penggabungan. Terlibat dalam audit kualiti tenaga dan kecekapan tenaga.000RT dan 30. ISO 14001 dan OHSAS 18001:2007 dan produknya diakredit oleh makmal ujian antarabangsa dengan Sijil Ujian mengikut Jenis. Di Asia Tenggara. kejuruteraan stesen janakuasa dan reka bentuk dan penyenggaraan dan pembaikan khusus bagi peralatan bervoltan tinggi. Menyediakan reka bentuk kejuruteraan dan penyelesaian kepada Perusahaan Listrik Negara Indonesia. Bhd.

adalah perunding kejuruteraan bagi projek ini. 53 GWh/a) di saluran Terowong Pemindahan Tembat. KTA Tenaga dan G&P Associates.. diikuti oleh unit kedua pada Mac 2016. Ini akan dilakukan melalui tender berasingan daripada kontrak utama. Loh & Loh Sinohydro JV. disusuli oleh unit kedua pada 17 Disember 2015. Unit pertama disasar akan memulakan operasi komersial pada Disember 2015.000MW (“Projek”) berdasarkan kepada konsep bina. Bhd. Kerajaan telah memberi TNB kontrak untuk membina sebuah Loji Janakuasa Arang Batu 1. milik dan kendali. SMEC International Pty Ltd telah memeterai perjanjian usahasama dengan SMEC (Malaysia) Sdn. SNC Lavalin Power (Malaysia) Sdn. TNB telah merangka beberapa strategi untuk memperoleh kelebihan daya saingan. Kerja Awam Utama dan Yang Berkaitan. namun kini peluang lebih luas tersedia berbanding sebelum ini dalam pasaran tenaga di seluruh rantau ini. dengan tempoh pembinaan selama 12 bulan. Operasi komersial unit pertama disasar akan bermula pada 16 September 2015. Kerja telah bermula pada Oktober 2010. sebagai perunding kejuruteraan bagi projek ini. Oleh itu. Bhd. Bagi tujuan pembiayaan strategik. Ini dapat dicapai dengan mengawasi secara terperinci aspek kewangan dan operasi pelaburan TNB dalam anak-anak syarikat utama dan syarikat-syarikat bersekutunya. yang mana kontrak telah diberikan pada September 2010 dengan tempoh pembinaan selama 56 bulan. Kontrak Kerja Elektrikal & Mekanikal pula diberikan pada Oktober 2010 kepada konsortium Alstom Hydro Malaysia & Alstom Power India Ltd. sebuah konsortium yang terdiri daripada SNC Lavalin Inc. Jawatankuasa Bekalan Tenaga (ruj: JPT Bil. Kontrak untuk Jerja Awam Utama dan Kerja Elektrikal & Mekanikal pula diberi kepada konsortium yang sama pada Disember 2010 dan kerja telah dimulakan pada Mac 2011. Kerja Elektrik dan Mekanikal dan Kawasan Suis Bervoltan Tinggi. Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai (372MW) Kerja Awam Permulaan bagi Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai telah diberi kepada sebuah konsortium pada Ogos 2010. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENGURUSAN PELABURAN Jabatan Pengurusan Pelaburan dalam Kewangan Kumpulan menyelia pelaburan dalam dan luar negeri TNB dengan matlamat membawa nilai positif kepada seluruh TNB. TNB bersedia untuk menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat terkemuka dalam industri untuk meluaskan peluang perniagaannya dan mempertingkatkan prospek pelaburan jangka panjangnya. Projek Loji Janakuasa Arang Batu Manjung (1. termasuk mewujudkan maklumat pasaran yang berkesan dan program perkongsian. 4/2011 bertarikh 12 Ogos 2011) telah melulusan cadangan pelaksanaan pembinaan Loji Tenaga Hidro kecil (2x7. Operasi komersial disasar bermula pada tahun 2016.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 156 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Walaupun prospek TNB dicabar oleh ketidaktentuan global dan pasaran yang semakin kompetitif. tapak projek tersebut diserahkan kepada kontraktor Kerja Awam Utama. Apabila disiapkan pada Mei 2011. Di samping itu.000MW) Pada 23 Ogos 2010. HTJV. Kerjakerja Kawasan Suis Bervoltan Tinggi akan dilaksanakan oleh Bahagian Penghantaran. Jabatan ini menetapkan hala tuju setiap anak syarikat dan memantau prestasinya secara berterusan ke arah mencapai matlamat jangka panjang TNB bagi meningkatkan lagi hasil bukan terasnya.5MW. PROJEKPROJEK UTAMA Projek Dalam Pelaksanaan Projek Elektrik Hidro Hulu Terengganu (250MW) Pembinaan Projek Elektrik Hidro Hulu Terengganu yang meliputi empat pakej kerja – Kerja Awam Permulaan. dengan tempoh pembinaan selama 55 bulan. Kerja Awam Permulaan diberikan kepada AZRB dan telah bermula pada Januari 2010. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

Bekalan Arang Batu dan Perjanjian Pengangkutan. Semua dokumen projek berkaitan dengan loji baharu ini seperti Perjanjian Jual Beli Tenaga. TNBJ juga berjaya mencapai tarikh penutup kewangannya pada 15 November 2011. Bagi pengendalian arang batu dari jeti hingga ke loji baharu ini. (FPI). lebih cekap berbanding 35% yang dicapai oleh Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah sekarang. diikuti oleh kebenaran perancangannya oleh Majlis Perbandaran Manjung (Perintah Pembangunan) pada 24 Mac 2011. Perak. Projek IPP Kitar Gabungan Lahad Datu (300MW) Kerajaan Persekutuan. Petronas (30%) dan Kerajaan Negeri Sabah (20%) pada 25 Julai 2011. Bhd. memberikan projek kepada sebuah konsortium TNB TNB (50%). Pahang. Loji tenaga ini akan menggunakan bahan api gas asli daripada loji LNG Petronas yang dicadangkan di kawasan yang sama. yang lebih cekap berbanding dandang bakaran arang batu biasa. Berikutan itu. pada Ogos 2012. Bhd. Projek ini telah dibangunkan di bawah Program Tenaga Boleh Diperbaharui (SREP) yang dilancarkan oleh Kerajaan untuk menggalakkan penggunaan tenaga diperbaharui sejajar dengan Dasar Bahan Api Kelima dan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Sedang dalam perbincangan. Oleh itu. sebuah syarikat usahasama (JV) antara TNB dan Felda Palm Industries Sdn. sedang membangunkan sebuah loji tenaga 10MW biomas di Jengka. Bhd. TNBJ pula memberikan kontrak kejuruteraan. pemerolehan dan pembinaan (EPO) kepada konsortium ALSTOM-CMC pada 31 Mac 2011. TNBJ dan Lekir Bulk Terminal Sdn. (FTJ). loji baharu ini dijangka akan beroperasi pada tahap kecekapan 39. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras TNB mengenalpasti TNB Janamanjung Sdn. Projek ini terletak berdekatan dengan Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah di Manjung. yang juga merupakan tarikh permulaan kontrak berkenaan. (TNBJ) sebagai pemilik dan pemaju projek ini. Ini bererti bahawa dandang ini akan membakar jumlah arang batu yang lebih rendah. yang akan mengendalikan loji janakuasa baharu ini sebagai penjana tenaga bebas (IPP). Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Eastern Sabah Power Consortium Sdn. Bhd. Mukim Chenor di Maran. telah ditubuhkan oleh TNB pada Oktober 2011 untuk melaksanakan projek tersebut. Perjanjian Bekalan Bahan Api (FSA) antara FPI dan FTJ telah ditandatangani untuk bekalan EFB daripada kilang-kilang kelapa sawit berdekatan. Bhd. Kontrak EPC ini akan diberi pada pertengahan 2013 sementara unit pertamanya dijangka akan memulakan tugas menjelang akhir tahun 2015. Projek Tenaga Biomass Jengka (10MW) FTJ Bio Power Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. (mewakili Kerajaan Negeri Sabah) untuk melanggan saham dalam syarikat projek tersebut. TNBJ juga memperoleh Lesen IPP daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia pada 30 Januari 2012 untuk tempoh selama 25 tahun bermula pada 31 Mac 2015 sehingga dan termasuk 31 Mac 2040. Rundingan bagi Perjanjian Pembelian Tenaga dengan SESB. SOX. 2 pada 27 Julai 2012 yang juga diluluskan oleh pemegang saham Integrax Berhad (syarikat induk LBT) pada 24 Ogos 2012. Kerja-kerja permulaan sedang dijalankan dengan Kajian Sistem Tenaga manakala Penyiasatan Geoteknikal telah diselesaikan pada Julai 2012 dan Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar masih menunggu kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. CO2 dan partikel yang lebih rendah. dan dua Perjanjian Perkongsian Kemudahan telah berjaya ditandatangani pada 15 November 2011. Perjanjian Bekalan Gas dengan Petronas dan Perjanjian Pajakan Tanah dengan POIC Sabah Sdn. akan menggunakan tandan buah kosong (EFB) sebagai bahan api utamanya.8%. Petronas Power Sdn. (yang mewakili TNB). Loji tenaga baharu ini akan menggunakan teknologi dandang supercritical terkini. (mewakili Petronas) dan Warisan Harta Sabah Sdn. dengan pembiayaan diperoleh daripada Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad..KEEPING THE LIGHTS ON 157 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Sebuah syarikat projek. Sehubungan itu. Laporan Penilaian Kesan Alam Semula Jadi Terperinci telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 22 Februari 2011. Keseluruhan kontrak EPC ini bergerak mendahului jadual dan loji ini dijadual akan memulakan operasi komersial pada 31 Mac 2015. (LBT) telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Terminal Jeti No. untuk memastikan pelepasan NOX. Perjanjian Langganan dan Pemegang Saham telah ditandatangani antara Orion Mission Sdn. Perjanjian Operasi & Penyenggaraan (OMA) yang sahlaku selama enam tahun akan ditandatangani antara TNB REMACO dan FTJ. Loji ini terletak di Jengka 9. melalui Unit Perkongsian Awam Swasta (UKAS).

khususnya semasa musim tengkujuh. Stesen janakuasa Jambatan Connaught dipilih sebagai tapak yang paling sesuai kerana infrastruktur yang sedia ada dan lokasi yang strategik ke pusat beban. yang mana kedua-duanya boleh menjadi rumah tenaga (powerhouse) permukaan atau stesen janakuasa. Pada bulan Julai 2012. Loji ini dijangka akan memulakan operasi komersialnya pada bulan Ogos 2015. Kontrak untuk perkhidmatan kejuruteraan dijangka akan diberi menjelang akhir tahun 2012.000 tan dalam pengurangan pelepasan CO2 setahun. Skim yang dicadangkan ini akan mempunyai kapasiti terpasang berjumlah 155. FTJ juga telah memohon supaya projek tersebut didaftar di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) sejajar dengan Protokol Kyoto. Stesen janakuasa permukaaan di Tekai Hulu akan mempunyai kapasiti terpasang unit penjanaan puncak 150MW sementara Hilir Tekai akan mempunyai kapasiti terpasang unit penjanaan beban asas 5. TNB dan Sime Darby bersetuju untuk meneruskan pembangunan loji tenaga biogas ini di kilang kelapa sawit terpilih. FTJ telah memperoleh kelulusan Feed-in (FiA) daripada Lembaga Pembangunan Tenaga Mampan (SEDA) pada Mac 2012 di bawah dasar Tarif Feed-in (FiT) yang membenarkan FTJ untuk menjual tenaga kepada TNB pada RM0. Program Pembangunan Geothermal Program pembangunan geothermal ini telah diberhentikan kerana syarat awal TNB untuk memperoleh hak eksklusif dan memajukan potensi yang dikenal pasti ditolak.8MW dan output tenaga purata sebanyak 274GWh.8MW. Kapasiti Penjanaan Tambahan Chenderoh – Unit 5 Projek ini akan menambah unit penjanaan kelima kepada empat unit sedia ada di skim Elektrik Hidro Chenderoh. Projek ini akan meliputi dua buah empangan iaitu Empangan Tekai Hulu dan Empangan Tekai Hilir. Sebuah syarikat usahasama untuk pembangunan dan pelaksanaan loji tenaga tersebut akan diperbadankan pada suku pertama tahun kewangan 2013. Projek ini dijangka akan menyumbang kita-kira 35.5GWh output tenaga boleh dijana setiap tahun. Ia akan memanfaatkan tenaga yang terbazir daripada limpahan air di Empangan Chenderoh. Tender EPCC telah disiarkan dan akan diputuskan pada April 2013. Projek Elektrik Hidro Tekai (155. sementara operasi komersial dijangka akan bermula pada akhir 2018.30/ kWh pada tahun pertama operasinya. Pahang. Kajian Kesan Alam Sekitar sedang dijalankan dan dijangka akan siap dalam bulan November 2012. Ini akan membolehkan FTJ mengambil bahagian dalam perdagangan kredit karbon berasaskan kepada Pengurangan Pelepasan Diiktiraf (CER). yang dipasang dengan janakuasa dan sebuah turbin wap dalam susunan satu gandar. Dianggarkan sebanyak 22. MOU Kajian Daya Laksana Projek Biogas Potensi di Ladang Sime Darby Kajian daya laksana teknikal dan kewangan bagi potensi loji tenaga menggunakan sisa kilang kelapa sawit di lading Sime Darby telah disiapkan pada November 2011. Loji ini bermatlamat untuk menyediakan skim elektrik hidro puncak yang berdaya maju direka bentuk menurut piawaian antarabangsa. Projek-projek Baharu Projek Kitar Gabungan Satu Gandar (Single Shaft) Jambatan Connaught (350MW) Projek ini akan menggunakan sebuah turbin gas M701F3 MHI. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kerajaan telah memberi projek ini kepada TNB dengan Tarikh Operasi Komersial (COD) bermula pada tahun 2020 dengan tarif yang berpatutan.Pada Julai 2012. Pada Februari 2012. Projek ini akan menggantikan keperluan kepada tenaga yang bersamaan dengan loji turbin gas kitar terbuka (OCGT). Mitsui & Co Ltd memutuskan untuk tidak melabur dalam usahasama ini dan menarik diri daripada MOU tersebut.8MW) Projek yang dicadangkan ini terletak di Sungai Tekai di daerah Jerantut.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 158 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Kerja pembinaan bagi loji tenaga tersebut telah pun bermula pada Mei 2011 dan dijangka siap pada Disember 2011.

. Pakistan loji 2X600MW di Duyen Hai. Singapura. TNB Repair and Maintenance Sdn. Sabah. Sungai Pelus (34MW). (TNB REMACO) adalah dalam loji janakuasa TNB dalam bidang perkhidmatan penyenggaraan dan pembaikan. Antaranya termasuk: ● ● ● ● ● ● JV dengan Kharafi National. Bhd. menyenggara dan menguji serta menyediakan komponenkomponen baik pulih. dan penyediaan Perkhidmatan Pengurusan dan Perundingan Projek (PMC) bagi Pembinaan Loji Kitaran Bakaran Gas Gabungan 300MW oleh Eastern Sabah Power Consortium (ESPC) di Lahad Datu. meningkat RM188 juta berbanding tahun lepas. Pakistan Perjanjian Agensi dengan Sawary. serta baik pulih turbin wap di Myanmar. Pada tahun kewangan ini. (TNB REMACO). Dengan rekod cemerlang selama 30 tahun dalam membaiki dan menyenggara loji janakuasa. Sabah. Vietnam 2XBingkai 5 Murphy Oil. TNB REMACO merupakan pakar utama dalam bidang berkenaan di Malaysia. syarikat tersebut telah meluaskan perkhidmatannya kepada syarikat selain TNB dan mempelbagaikan perniagaannya ke dalam bidang-bidang lain seperti pembangunan projek serta operasi dan penyenggaraan (O&M). Lebir (274MW) dan Nenggiri (416MW) kini berada dalam pelbagai peringkat perbincangan/tindakan antara pengurusan TNB dan pihak berkuasa negeri. TNB REMACO juga sedang menerokai kerja jaminan kerosakan di Yaman. dan telah menyiapkan projek kedua di Yaman bagi Public Electricity Corporation (PEC). Indonesia NDA dengan Dyna Synergy dan AYD. TNB REMACO telah mengutip jumlah hasil tertinggi pernah direkodkan iaitu sebanyak RM543 juta. Talong Sengoh (200GWh setahun). Brunei NDA dengan Crescent Power dan WIKA. Sepanjang tahun ini. TNB Repair and Maintenance Sdn. antaranya termasuk baik pulih turbin gas dan baki projek loji janakuasa di Vietnam. Antara kontrak-kontrak utama yang diperoleh pada tahun ini adalah Penempatan Semula Set Penjanaan Turbin Gas Bingkai 6 2X32MW dan Baki Loji dari Teluk Ewa ke Kemasukan Utama Tawau. Projek tersebut adalah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kecil 16. termasuk: ● ● ● ● loji turbin gas kitaran gabungan di Dairut 2X750MW. baik di dalam mahupun di luar negara. baik pulih komponen dan ujian berjadual. dari setahun ke setahun.000EOH ke atas Turbin Gas Siemens 3Xv94. Tumpuan utama TNB Repair and Maintenance Sdn.2 di Marib Power Station. Indonesia dan Pulau Seraya. sebuah unit di bawah Bisnes Baru & Projek Utama yang menyediakan perkhidmatan membaiki. ia telah mempelbagaikan aktivitinya ke dalam projek pembangunan dan penyenggaraan operasi. Syarikat tersebut turut menjalankan kerja-kerja membaik pulih di Pupuk Kaltim. Arab Saudi MoU with Mashor. Walau bagamanapun. Perjanjian Usaha Sama (JV) dan Perjanjian Tanpa Pendedahan (NDA) dengan rakan-rakan kongsi Malaysia dan antarabangsa bagi usaha sama luar negara. Egypt loji kitaran gabungan 94MW dan penyulingan air laut di DHA. Bintulu. Myanmar TNB REMACO kini sedang menerokai peluang-peluang untuk memeterai kontrak O&M dalam pasaran sasarannya. TNB REMACO telah dianugerahkan dengan Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa Terbaik Tahun 2012 oleh Frost & Sullivan Malaysia Excellence Awards. Az-Zour dan Sibayya untuk kontrak-kontrak O&M NDA bagi Perkhidmatan Pemulihan dan Jangka Panjang dengan DHA. TNB REMACO telah menandatangani beberapa Memorandum Persefahaman (MoU).KEEPING THE LIGHTS ON 159 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Projek Masa Depan Projek yang dicadangkan di Telom (132MW). pelbagai projek menyenggara dan membaiki lain di peringkat antarabangsa. Kuwait bagi Shuaibah North. Bhd. Sarawak Di samping itu. Bhd.

Bahagian Kewangan Kumpulan tidak hanya menguruskan fungsi-fungsi konvensional. Dalam usaha mengukuhkan pengurusan kewangan TNB. seperti yang digambarkan di bawah: PERANCANGAN KEWANGAN PERBENDAHARAAN Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras KEWANGAN KORPORAT PENGURUSAN RISIKO BAHAGIAN KEWANGAN KUMPULAN PERHUBUNGAN PELABURAN PERCUKAIAN BAJET PELAPORAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN Di samping itu.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 160 Ulasan Operasi KEWANGAN KUMPULAN Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden Bahagian Kewangan Kumpulan sentiasa menyokong fungsi utama TNB dalam Keeping the Lights On dengan memastikan kelanjutan kesihatan kewangan syarikat. meneroka sumber pendapatan yang baru serta memastikan keputusan pelaburan dan pengurusan kewangan yang sebaiknya. malah juga fungsi-fungsi lain yang berkaitan. unit-unit di Bahagian Kewangan Kumpulan juga memainkan peranan penting dalam: ● ● Memastikan kos TNB berada di tahap yang terkawal Membantu unit bisnes yang lain dalam membuat keputusan termaklum dalam aspek kewangan dan komersil Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

100MW Melaksanakan inisiatif strategik demi mengoptimakan kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1. Unit Perbendaharaan telah berkolaborasi dengan TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam melaksanakan pembelian mata wang Dolar Amerika Syarikat dan matawang Euro melalui transaksi spot apabila matawang Ringgit mengukuh berbanding matawang berkenaan. Sebagai menyokong program ini. telah diberi penarafan AAA jangka panjang oleh RAM Ratings. Membantu TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam terbitan Sekuriti Islam berjumlah RM4. Bahagian Kewangan Kumpulan terus memainkan peranan penting dalam pengurusan fungsi kewangan Kumpulan TNB.100MW MILIK TNB JANAMANJUNG Dalam usaha mengoptimumkan kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1. Antara pencapaian-pencapaian utama adalah seperti yang berikut: ● MENGOPTIMUM KOS PEMBANGUNAN STESEN JANAKUASA ARANG BATU BERKEUPAYAAN 1. Terbitan Sekuriti Islam ini telah memenangi beberapa penghargaan iaitu Asia-Pasifik Bond Deal of the Year oleh Projek Kewangan Antarabangsa (PFI) dan The Ijarah Deal of the Year sempena Islamic Finance News Annual Awards.80% dan 4.90%.85 bilion di dalam mata wang Ringgit selama 20 tahun bagi membiayai kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1. Program ini berhasrat untuk mengalakkan orang ramai menggunakan barangan elektrik yang menjimatkan tenaga melalui pemberian rebet untuk pembelian penghawa dingin dan peti sejuk. Semasa tempoh book-building. Teknologi Hijau dan Air.000 transaksi pembayaran telah dilaksanakan dalam tahun kewangan 2012. Sekuriti Islam tersebut telah mencatatkan 4. Unit Kewangan Korporat telah membantu TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam terbitan Sekuriti Islam berjumlah RM4. lebih 6. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .100MW milik TNB Janamanjung Sdn Bhd Menyokong pelaksanaan program SAVE oleh Kementerian Tenaga. Teknologi Hijau dan Air Melaksana pengurusan cukai yang hemat sebagai sebahagian daripada inisiatif pengoptimuman kos Membuat penyediaan bagi pelaksanaan Regulasi Berteraskan Insentif ● ● ● ● MEMBANTU TNB JANAMANJUNG DALAM TERBITAN SEKURITI ISLAM Dalam tahun ini. Perak.100MW di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Manjung. MENYOKONG PROGRAM SAVE Unit Perbendaharaan telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembayaran bagi program Sustainability Achieved via Energy Efficiency (SAVE). Pembelian ini ditempatkan dalam akaun-akaun matawang asing dan berfungsi sebagai lindung nilai semulajadi. Dana tersebut akan dilaburkan dalam deposit matawang Dolar Amerika Syarikat dan matawang Euro sehingga tarikh pembayaran projek. Sekuriti Islam tersebut yang berdasarkan struktur Ijarah.76 kali lebihan langganan dan membawa kupon di antara 3.KEEPING THE LIGHTS ON 161 161 6 Ulasan Operasi – Kewangan Kumpulan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENCAPAIANPENCAPAIAN UTAMA Di sepanjang tahun kewangan 2012. satu inisiatif oleh Kementerian Tenaga.85 bilion bagi pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1.100MW.

khususnya berkaitan dengan likuiditi. Perkara ini juga menjejaskan kos operasi TNB. Dalam langkah Kumpulan ke arah peluasan global. Pencapaianpencapaian utama bagi tahun ini adalah: ● Mendapatkan kelulusan insentif dan pengecualian cukai yang membawa kepada penjimatan sebanyak RM2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 162 Ulasan Operasi – Kewangan Kumpulan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras MELAKSANA PENGURUSAN CUKAI YANG HEMAT Unit Percukaian telah memudahkan TNB dan anak-anak syarikat TNB. pelaksanaan mekanisma penyaluran kos bahan api yang efektif dan pembaharuan perjanjian-perjanjian pembelian tenaga dengan penjana-penjana tenaga bebas. Kos Modal Purata Berwajaran Regulasi. pemberian pampasan oleh Petronas dan kerajaan telah membantu mengurangkan beban ini. Di arena global. ● MEMBUAT PENYEDIAAN BAGI REGULASI BERTERASKAN INSENTIF Penyediaan bagi Regulasi Berteraskan Insentif yang telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga masih diteruskan dan Bahagian Kewangan Kumpulan melalui Unit Perancangan Kewangan dan Perakaunan Bahagian merupakan sebahagian daripada Kumpulan Kerja yang telah diberikan kepercayaan bagi memastikan TNB mematuhi rangka kerja yang telah digariskan di dalam Panduan Pelaksanaan Regulasi. Meninjau kehadapan. pelaksanaan Regulasi Berteraskan Insentif. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Model Kos Servis dan pembangunan Rangka Kerja Perakaunan Regulasi sebagai melengkap dan menyokong inisiatif Regulasi Berteraskan Insentif. Bahagian ini akan terus memainkan peranan utama dalam usaha-usaha untuk mencapai objektif strategik TNB. Bahagian ini akan terus berusaha bagi merealisasikan inisiatifinisiatif pengurusan kos yang efisyen dan efektif.100MW TNB Janamanjung Sdn Bhd Mendapatkan pengecualian cukai sebanyak RM267 juta yang sekaligus mengurangkan struktur kos modal TNB PROSPEK DAN JALAN KE HADAPAN Tahun kewangan 2012 pada awalnya adalah mencabar bagi kedudukan kewangan TNB kerana kenaikan kos bahan api akibat kekurangan bekalan gas terutamanya dalam suku tahun yang pertama. perkara-perkara yang menjadi fokus utama dalam sektor tenaga elektrik adalah bidaan terbuka bagi stesenstesen janakuasa baru. Di antara tugasan utamanya adalah pembangunan Model Keperluan Hasil yang lebih kukuh dan komprehensif. di dalam mahupun di luar negara dalam melaksanakan pelbagai inisiatif perancangan cukai yang strategik termasuk usaha berterusan dalam mendapatkan insentif fiskal dan pengecualian cukai daripada kerajaan di samping melaksanakan usaha-usaha pematuhan kepada kehendak perkembangan undangundang cukai yang terkini. Walau bagaimanapun. dengan tumpuan khusus kepada penambahan nilai dalam tahun kewangan 2013 bagi memastikan kewangan yang mapan. Walaupun dengan keadaan pasaran yang tidak menentu. kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat dan China dan krisis hutang yang berpanjangan di Eropah telah menyebabkan susut nilai matawang Ringgit berbanding matawang Dolar Amerika Syarikat.1 bilion bagi stesen janakuasa berkeupayaan 1. Bahagian Kewangan Kumpulan akan terus menyokong kemampuan dan aspirasi pertumbuhan Kumpulan bagi melindungi kelangsungan kewangan TNB.

berdaya harap dan kompetitif bagi memenuhi keperluan permintaan tenaga elektrik negara Memastikan semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan tenaga termasuklah perundingan dan pengurusan Perjanjian Pembelian Kuasa (PPA) dengan penjana bebas dan perdagangan tenaga elektrik merentasi sempadan ditadbir secara efektif. misi dan objektif strategik Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .KEEPING THE LIGHTS ON 163 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PERANCANGAN Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden PENCAPAIAN-PENCAPAIAN UTAMA ● ● ● ● Pampasan kewangan akibat kekurangan bekalan gas asli Pembidaan kompetitif untuk loji janakuasa baharu Pelaksanaan Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. IBR) Kemajuan pelaksanaan Pelan Strategik 5 Tahun TNB – GEMILANG 2015 Bahagian Perancangan telah diberikan mandat untuk mencapai tiga matlamat utama seperti berikut: ● ● ● Memastikan bekalan tenaga yang mencukupi. profesional dan mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam PPA Memastikan formulasi dan pelaksanaan pelan strategik jangka panjang TNB adalah selaras dengan visi.

Setakat ini. Selain itu. menyelaras dan menyelia pelaksanaan IBR. Pembidaan Kompetitif untuk Memenuhi Keperluan Kapasiti Penjanaan pada Masa Hadapan Memandangkan permintaan bekalan elektrik kian meningkat dan tamatnya tempoh operasi penjana sedia ada (termasuk penjana kuasa bebas generasi pertama).500MW. Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. TNB telah menerima sebanyak RM2. f. TNB juga terpaksa membeli tenaga yang lebih mahal dari negara-negara jiran bagi memastikan kelangsungan bekalan.046 juta pada Januari 2012 sebagai pampasan untuk tempoh Januari 2010 – Oktober 2011 dan sebanyak RM356 juta bagi tempoh November 2011 – Mac 2012. Bagi memastikan bekalan elektrik yang berterusan (keep the lights on). Ciri-ciri utama IBR adalah seperti berikut: a.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 164 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENGURUSAN ISUISU STRATEGIK UTAMA Kesan Kekurangan Bekalan Gas. Berikutan keputusan Kerajaan untuk melaksanakan mekanisma perkongsian kos disebabkan oleh kekurangan bekalan gas. ST telah menjemput pembidapembida untuk menyertai dua trek pembidaan kompetitif. Objektif rangka kerja ini adalah untuk meningkatkan kecekapan utiliti elektrik seterusnya menambahbaik ketelusan dalam menentukan tarif pelanggan. Bahagian Perancangan yang mengetuai pasukan silang bahagian (“cross-divisional team”) telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan perbincangan bersama ST bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan IBR kelak. terdapat keperluan untuk menjamin dan menambah kapasiti penjanaan baru. Trek 1 mensasarkan loji janakuasa kitaran padu (“combined cycle”) di Prai yang berkapasiti antara 1. b. Pelaksanaan Trek 1 dan 2 adalah untuk memenuhi keperluan kapasiti bagi tahun 2016 dan 2017. d. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pemisahan perakaunan entiti-entiti bisnes TNB Pelepasan Ketidakseimbang Kos (Imbalanced cost pass through). TNB dibayar pampasan dua pertiga daripada kos tambahan bahan api yang ditanggungnya.400MW manakala Trek 2 mensasarkan perlanjutan tempoh operasi penjana sedia ada bagi jumlah kapasiti sebanyak 2. Tindakan dan Pampasan Industri tenaga mula mengalami gangguan bekalan gas pada awal tahun 2010 dan menjadi bertambah buruk pada bulan Disember 2010 disebabkan kebakaran yang berlaku di pelantar Bekok C Petronas. termasuk mekanisma pelepasan kos bahan api Mekanisma insentif bagi penunjuk prestasi Penentuan pulangan yang berpatutan kepada TNB Keputusan dan proses penentuan tarif (tempoh pengawalseliaan) Perundingan dengan pihak berkepentingan dan pelanggan berkaitan semakan tarif Laporan dan kawalselia akaun c. T N B t e r p a k s a menggunakan bahan api alternatif (minyak dan diesel) yang kosnya adalah lima hingga enam kali lebih tinggi berbanding gas.000MW hingga 1. g. IBR) Pihak ST telah memperkenalkan rangka kerja kawalselia tarif yang baru yang dikenali sebagai Kawalselia Berdasarkan Insentif (IBR). Setakat ini. e. TNB juga dijangka menerima sebanyak RM751 juta sebagai pampasan untuk perbezaan kos bagi baki tempoh tahun kewangan 2012. segala maklumat dan data yang dihantar ke ST akan dipantau oleh Majlis IBR dan pasukan petugas IBR TNB (TNB IBR Council and taskforce). Ini dilakukan melalui proses pembidaan kompetitif antarabangsa yang dipantau oleh Suruhanjaya Tenaga (ST). Majlis IBR (“IBR Council”) yang diketuai oleh CEO dan dianggotai ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Kumpulan TNB telah ditubuhkan pada Jun 2011 bagi mengurus.

pihak ST telah mencadangkan pelaksanaan mekanisma yang dikenali sebagai Pelepasan Ketidakseimbangan Kos (Imbalanced Cost Pass Through (ICPT)) di mana FCPT akan membentuk komponen utama dalam mekanisma tersebut. arang batu serta pelarasan tarif elektrik setiap enam bulan bermula 2009. termasuklah pelaksanaan FCPT. EE): Ini termasuk analisis DSM merangkumi skim tarif/insentif. Setakat ini. Bahagian Perancangan yang mengetuai pasukan tarif silang bahagian telah ditugaskan untuk terlibat bersama-sama agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan dalam pelaksanaan semakan semula tarif. tempoh pertama pengawalseliaan penuh IBR akan bermula dari September 2014 hingga Ogos 2017. penghantaran dan pembahagian rangkaian elektrik. Pihak Pembekalan: ● ● Pelan dan Projek Grid Pintar: Projek perintis rangkaian yang mempunyai kehilangan rangkaian yang rendah dan berdaya harap yang lebih tinggi telah dikenalpasti di kawasan komersial Bukit Bintang. Latihan dan Pembinaan Kapasiti: Pusat penyelidikan dan latihan TNB. pusat ini turut membangunkan peralatan/proses-proses cekap tenaga (EE) dengan memanfaatkan kepakaran dan penyelidikan dalaman TNB. iaitu Centre for Renewable Energy. ● Sokongan berterusan untuk Teknologi Penjanaan Berkarbon Rendah (Low-Carbon Generation Technologies): Ini termasuk pembangunan loji janakuasa Bio-jisim berkapasiti 10MW di Jengka Pahang. FCPT adalah penting untuk TNB kerana ia mengambil kira perubahan harga pasaran bagi arang batu serta peningkatan kos bahan api yang tidak dapat dielakkan dengan pengenalan LNG dalam campuran penjanaan. kajian serta projek perintis respon permintaan (Demand Response). Mekanisma Pelepasan Kos Bahan Api (FCPT) Berkala Di bawah mekanisma Pelepasan Kos Bahan Api (FCPT). Di dalam RIG 8 rangka kerja IBR. TNB turut mengukuhkan komitmennya untuk membangunkan Tenaga Hijau melalui penglibatan dalam Program Tenaga Yang Boleh Diperbaharui Kecil (Small Renewable Energy Programme (SREP) serta rangka kerja Feed-in-Tariff (FiT). Ia juga meliputi komunikasi berterusan dan program kesedaran melalui media dalaman dan luaran tentang amalanamalan kecekapan tenaga di bangunanbangunan TNB serta pengurangan penggunaan kertas di pejabat. Kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan pembiayaan melalui Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE) untuk inisiatif-inisiatif Grid Pintar. DSM) dan Inisiatif Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency. Seterusnya. Pihak Permintaan: ● Pengurusan Sektor Permintaan (Demand Side Management. TNB telah bekerjasama dengan ST bagi membangunkan dan menghalusi formula ICPT/FCPT agar lebih telus di samping menyalurkan data berkaitan bahan api yang diperlukan. Penyelidikan. prinsip dan pengiraan ICPT/FCPT telah dipersetujui oleh ST dan bakal dibentangkan kepada Kementerian Tenaga. manakala sektor permintaan meliputi penggunapengguna elektrik. Pembangunan ini boleh dibahagikan kepada dua kategori utama yang mencerminkan asas industri pembekalan elektrik iaitu pihak pembekalan dan permintaan.KEEPING THE LIGHTS ON 165 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Pihak ST telah mengeluarkan garis panduan pelaksaan pengawalseliaan IBR (IBR Regulatory Implementation Guidelines (RIGs)) dan pelan pelaksanaan bagi tempoh percubaan IBR bermula September 2013 hingga Ogos 2014. TNB sentiasa memperluaskan amalan dan strategi bisnes yang menyokong pembangunan lestari merentasi nilai rangkaian organisasi. hibrid solar dan projek bio-gas di samping penambahbaikan kecekapan loji janakuasa TNB dengan mengguna teknologi terkini. Inisiatif-inisiatif TNB dalam Menyokong Opsyen Tenaga Bersih Lestari Bersama-sama dengan ikrar Keeping the Lights On. kawasan industri Bayan Lepas dan Medini (Wilayah Iskandar Johor). Di samping itu. Pihak pembekalan merangkumi penjanaan. Teknologi Hijau dan Air bagi mendapatkan kelulusan. setiap semakan tarif elektrik yang telah dilakukan turut mengambil kira semakan harga gas dan arang batu. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Semenjak itu. loji hidro mini. Kerajaan telah secara prinsipnya meluluskan semakan harga gas asli. Institute of Energy Policy and Research (IEPRe) dan ILSAS telah menjalankan pelbagai kajian berkaitan jejak karbon (carbon foorprint) serta menyediakan latihan untuk pengurus-pengurus tenaga.

Kerajaan telah melancarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kecekapan dan ketelusan industri tenaga. Ia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . ETP) dan Pelan T r a n s f o r m a s i K e r a j a a n (Government Transformation Plan. Kajian tersebut adalah penting untuk negara yang berdepan dengan pelbagai cabaran untuk membekalkan tenaga elektrik berterusan. dan Unit Perancang Ekonomi di Pejabat Perdana Menteri untuk merangka kajian jangka panjang campuran bahan api untuk penjanaan elektrik di Semenanjung Malaysia. kajian campuran bahan api yang seimbang harus mengambil kira kesediaan sumber domestik and risiko berkaitan sumber import dan keadaan negara asal. tekanan akibat peningkatan harga gas dan kebergantungan kepada gas asli cecair yang mahal dan diimport pada masa hadapan telah memaksa negara menyemak semula kajian campuran bahan api sedia ada. Teknologi Hijau dan Air. Portal GREENER telah diwujudkan untuk menyebar luas peranan GREENER serta sebagai platform untuk menimbul kesedaran terhadap tenaga hijau kepada warga kerja. Masalah seperti pengurangan gas yang berterusan. NEM). TNB menyokong penuh usaha penambahbaikan MESI melalui beberapa inisiatif.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 166 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PROSES PEMANTAUAN GEMILANG 2015 KPI Pengurusan (dari ’Balanced Score card’ Bahagian) 28 Inisiatif-inisiatif Utama (dari Pelan Operasi Tahunan) PERINGKAT KORPORAT Dipantau oleh Jabatan Perancangan Strategik (Setiap Suku Tahun) PLATFORM PEMANTAUAN Pelan Kerja Terperinci bagi Inisiatif-inisiatif Utama yang Kritikal Dipantau melalui Mesyuarat Perancang Strategik (Setiap Suku Tahun) PERINGKAT BAHAGIAN KPI Bahagian. Polisi Tenaga Negara yang Baharu (New National Energy Policy). TNB juga menyokong programprogram yang berkaitan khususnya Model Ekonomi Baru (New Economic Model. RGT) di Melaka pada penghujung 2012. Kajian Jangka Panjang Campuran Bahan Api untuk Penjanaan Elektrik Unit Perancangan Penjanaan. dan memastikan kadar tarif pengguna yang kompetitif. Pemantauan Dan Perkembangan Pelan 5 Tahun GEMILANG 2015 Pemantauan Pelan Tindakan Utama untuk setiap Inisiatif Utama di bawah GEMILANG 2015 adalah penting untuk memastikan TNB mencapai sasaran dalam meluaskan bisnes dan perkhidmatan di peringkat global menjelang 2015. masalah bekalan gas dijangka pulih dengan pengoperasian Loji Pengegasan Semula LNG (Re-Gasification Terminal. bengkel dan penglibatan bersama Kerajaan. Namun. Pelan Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Plan. Matlamat utama GREENER TNB adalah untuk menyelaras semua inisiatif hijau yang dilaksanakan oleh entiti-entiti bisnes dan anak-anak syarikat TNB. Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. Kajian tersebut juga merangkap sebagai panduan strategik untuk pelan perolehan bahan api dan pelan peluasan sistem penjanaan pada masa akan datang. Oleh yang demikian. bahan api alternatif seperti arang batu. Ia juga untuk menetapkan peranan badan-badan tersebut dalam Polisi Tenaga Hijau TNB yang luas rangkumannya. Bahagian Perancangan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga. Pelan Pengurangan Subsidi (Subsidy Reduction Plan). Inisiatif Penambahbaikan Industri Bekalan Elektrik Malaysia (MESI) Memandangkan negara sedang menghadapi cabaran dalam memastikan bekalan elektrik yang berterusan dan berpatutan. Ini termasuklah Makmal Penambahbaikan MESI (MESI Reform Lab). “medium fuel oil” (MFO) dan diesel telah diguna dan bekalan elektrik juga telah diimport dari negara jiran dengan harga enam kali ganda kos gas untuk memastikan bekalan yang berterusan walau apa jua kosnya (“to keep the lights on at all costs”). GTP). Pelaksanaan. Pelan Tindakan Utama setiap Bahagian dan KPI tahunan dipantau untuk memastikan ianya selari dengan aktiviti pelan bisnes dan rancangan KPI tahunan. Oleh itu. Inisiatif-inisiatif Utama dan Pelan Kerja Terperinci bagi semua Inisiatif-inisiatif Utama Dipantau oleh SMOD Bahagian (Bulanan) Semua perkembangan ini diselaraskan melalui “Green Renewable Energy and Energy Efficiency Roundtable” yang juga dikenali sebagai GREENER TNB. MyPower. bekalan gas purata kepada sektor tenaga yang berjumlah hanya 924 mmscfd adalah di bawah keperluan sektor tenaga iaitu 1250 mmscfd. IBR) dan “KETTHA/MyPower MESI Reform”. JAMINAN BEKALAN BAHAN API Bekalan Gas Asli dan Gas Asli Cecair (Liquified Natural Gas. Untuk memastikan bekalan elektrik sentiasa selamat. LNG) Pada tahun 2011. TNB tidak berupaya untuk menggunakan kesemua loji-loji janakuasa yang menggunakan gas sebagai bahan api untuk memenuhi keperluan pengguna. Ini membolehkan TNB menggunakan Gas Asli Cecair (LNG) yang diimport bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan gas di sektor tenaga. berdaya harap dan mapan. Suruhanjaya Tenaga.

Setakat ini. Di peringkat korporat. Hasil kajian tersebut telah dibentangkan kepada Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Tarif dan Bekalan Elektrik (JPPPET) yang dipengerusikan oleh Menteri Tenaga. harga LNG yang tidak menentu.KEEPING THE LIGHTS ON 167 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras juga untuk meningkatkan kecekapan dalam melaksanakan pelan tindakan dan aktiviti. PENGURUSAN KUALITI DAN INISIATIF LAINLAIN Bahagian Perancangan berusaha memperbaiki proses perancangan dan operasi melalui inisiatif kualiti seperti Kawalan Operasi Perancangan melalui Penambahbaikan Proses selaras dengan ISO 9001:2008. import tenaga dari Sarawak & Sumatera dan pembangunan loji janakuasa nuklear bagi jangka masa panjang. status Pelan Tindakan Utama GEMILANG 2015 dan KPI tahunan TNB dilaporkan kepada Pengurusan Tertinggi pada setiap suku tahun. Selain itu. PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM JANGKA PANJANG Opsyen Penjanaan Baru Jangka Panjang Unit Perancangan Penjanaan. sebanyak 29 proses dan 30 arahan kerja telah diadakan untuk Bahagian Perancangan. dan Bahagian Perancangan telah bersedia untuk menerima perkembangan tersebut. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . tahun-tahun mendatang dijangka akan jadi lebih mencabar. Proses tersebut telah dan akan terus dipantau dan d i ta m b ahb aik m elalui p r o ses audit dan inisiatif lain. terutamanya masalah kekurangan gas yang telah memberi kesan yang besar dan mendalam kepada syarikat. Audit terbaru telah menyaksikan perubahan jenis audit iaitu dari “procedural” ke “process”. ia turut mengambil kira stesen janaelektrik thermal berkecekapan tinggi – seperti loji janakuasa arang batu berkecekapan 40% dan loji janakuasa gas berkecekapan 50%60%. pelaksanaan Kawalselia Berdasarkan Insentif (IBR) dan masalah alam sekitar yang semakin meruncing. Bahagian Perancangan sedang mengukuhkan semangat kerjasama melalui program Ganbatte. Teknologi Hijau dan Air. TNB menghadapi cabaran tambahan seperti sumber tenaga asli yang semakin berkurangan. Ia turut mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk loji janakuasa akan datang dan memastikan keperluan penggantian kuasa yang mencukupi. Dalam masa yang sama. Dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu terutamanya di Eropah. Proses perancangan juga mengambil kira analisis mengenai keselamatan dan kecukupan sistem tersebut melalui kajian simulasi yang komprehensif. Kajian tersebut mengambil kira kesemua stesen janaelektrik hidro yang besar dan berpotensi (lebih 30MW) sebagai opsyen untuk mempelbagai campuran bahan api negara. masalah ini telah diselesaikan melalui skim pampasan oleh Kerajaan. yang juga membantu melahirkan budaya positif di kalangan warga kerja. Pelan Pembangunan Penghataran Proses perancangan untuk sistem penghantaran dijalankan setiap tahun untuk memastikan bekalan kuasa di Semenanjung Malaysia mencukupi dan selamat. Bahagian Perancangan telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga dalam meneliti dan mengkaji pelan peluasan sistem penjanaan jangka panjang. peranan Bahagian Perancangan akan menjadi lebih kritikal dalam mengenalpasti dan menggunakan peluang yang mendatang supaya TNB akan dapat merealisasikan Pelan Strategik 20-tahun. sesuai dengan perkembangan keperluan elektrik dan pada masa yang sama mematuhi syarat-syarat Kod Grid Malaysia (Malaysian Grid Code). Berdasarkan senario-senario tersebut. PROSPEK Bahagian Perancangan telah menghadapi banyak cabaran di dalam tahun kewangan ini. Budaya “Process Standardisation and Improvement” (PSI) telah diterapkan dengan sepenuhnya oleh Bahagian dan pengurusan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelaksanaan proses tersebut. Namun.

meliputi hal-hal penguatkuasaan dan pengurusan pemegang berkepentingan. Dalam era perubahan pantas seperti masa kini. Rangkaian akses gas terbuka juga bakal menampilkan cabaran kerana ia merangkumi penggarisan pelbagai peraturan dan kod seperti Akta Gas. Ketua Pegawai Korporat akan bertanggungjawab untuk mengurus perkara-perkara tersebut dan pelbagai cabaran lain. Justeru. Kod Rangkaian Gas dan Kod RGT. dan pada masa yang sama. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB perlu memastikan supaya kepentingan dan daya maju perniagaannya dilindungi. Salah satu bidang tumpuan utama bahagian ini adalah penglibatan dan pendidikan pemegang berkepentingan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 168 Ulasan Operasi PERKHIDMATAN & HAL EHWAL KORPORAT Dato’ Roslan bin Ab Rahman R Ketua Pegawai Korporat P PEJABAT KETUA PEGAWAI KORPORAT Bahagian Perkhidmatan dan Hal Ehwal Korporat adalah sebuah bahagian baharu yang menggabungkan fungsi yang dahulunya digalas oleh Bahagian Hal Ehwal Korporat dan Bahagian Perkhidmatan Korporat. turut memastikan agar tanggungjawab sosial korporat (CSR) berperanan sebagai suatu kaedah strategik untuk mempertingkatkan imej TNB. Antara cabaran yang dijangka bakal dihadapi oleh dalam jangka masa terdekat adalah Kawal Selia Berdasarkan Insentif (IBR) di mana pihak penguatkuasa akan memperkenalkan insentif dan denda industri berdasarkan ukurujuk antarabangsa.

Dalam tahun kewangan 2012.3 juta penonton dalam format yang mudah difahami. Satu program khas 18 episod telah disiarkan melalui Buletin Utama TV3 untuk menekankan isu-isu tersebut kepada 2. Hal Ehwal Korporat juga memulakan kempen kesedaran orang ramai mengenai cabaran yang dihadapi oleh TNB dalam semangat Keeping the Lights On dengan konteks bahan api yang semakin berkurangan dan kos yang semakin meningkat. Taklimat media juga distrukturkan untuk menggalakkan penglibatan TNB dalam teknologi hijau. TNB telah mengedarkan pelekat kereta untuk mempromosikan Tenaga Boleh Diperbaharui. Hal Ehwal Korporat berbangga dengan pengiktirafan daripada pihak luar terhadap kekuatan dan identiti syarikat. Ini telah dijayakan melalui pengiklanan bercetak serta usaha-usaha promosi. omuniti. dengan memfokuskan inisiatif kecekapan tenaga. Bahagian Hal Ehwal Korporat meneruskan sokongan komunikasi dan penjenamaan Kumpulan. Bahagian ini juga telah menjalankan Kempen Kesedaran Kecekapan Tenaga sebagai usaha bersama dengan WWF Earth Hour 2012 untuk selama lima hari mulai 13 Mac 2012 di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan yang terpilih. Ltd (Singapura). kecekapan tenaga dan tarif. TNB mengkukuhkan imej sebagai peneraju tenaga hijau semasa Earthweek 2012. Untuk meningkatkan hubungan TNB dengan media. TNB telah mengeluarkan iklan dalam akhbar New Straits Times (NST) yang memberi tip-tip penjimatan tenaga dengan mengunakan kartun Dato’ Lat. Satu lagi bukti bahawa reputasi TNB kian mendapat pengiktirafan dalam pasaran ialah apabila Syarikat diletakkan pada kedudukan Ke-8 dalam 100 Most Valued Brands di Malaysia melalui kajian selidik yang dijalankan oleh Brand Finance Consultancy Pte. Hanya melalui inisiatif komunikasi strategik Bahagian inilah reputasi TNB sentiasa dapat diperkukuhkan. Bahagian Hal Ehwal Korporat juga terus bekerjasama dengan FOMCA dalam program kesedaran kecekapan tenaga. Adelina Iskandar Naib Presiden Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Sebagai Bahagian yang bertanggungjawab menguruskan jenama dan imej TNB. pelbagai komunikasi media dan bengkel pengurusan krisis termasuk lawatan ke pihak media telah dianjurkan untuk Pengurusan Kanan Syarikat. Syarikat juga mengedarkan mentol kecekapan tenaga pada acara-acara komuniti.KEEPING THE LIGHTS ON 169 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras HAL EHWAL KORPORAT & KOMUNIKASI TNB telah sekali lagi memenangi Anugerah BrandLaureate – Kategori Jenama Terbaik Kuasa Utiliti 2011/2012. Di samping itu. apabila Syarikat menganjurkan beberapa aktiviti pendidikan untuk meningkatkan tahap kesedaran orang ramai terhadap kecekapan tenaga.

Hal Ehwal Korporat terus menyediakan perkhidmatan komunikasi dan penjenamaan untuk menyokong Kumpulan TNB dalam menegakkan imejnya di kalangan semua pihak berkepentingan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 170 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Hal Ehwal Korporat juga memberi tumpuan kepada TNB’s Government Relations Internal Programme (GRIP). Hal Ehwal Korporat juga aktif dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti sosial bagi pekerja Syarikat. Di samping itu. yang bertindak sebagai platform untuk membincangkan pelbagai isu dan perkara di peringkat daerah. Pengurusan Perhubungan Kawalselia (PPK) terus menambahbaik operasinya dengan membangunkan Pangkalan Data Pematuhan Peraturan dengan bantuan Perkhidmatan UndangUndang dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). PPK bertindak sebagai sebuah pusat depositori bagi kesemua isu pematuhan kawal selia TNB. paparan berita kilat. Satu Polisi komunikasi yang kompresif telah disediakan untuk memastikan konsistensi dalam pengurusan penyampaian maklumat. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pihak berkepentingan luar dan dalam TNB. warga kerja juga boleh mengikuti perkembangan terkini korporat menerusi pelancaran SMS blasts. Sementara itu. PROSPEK Melangkah ke hadapan. Selain menguruskan pihak berkepentingan luar TNB. Aktiviti-aktiviti sosial juga diperluaskan kepada kanak-kanak sekolah Tadika TNB. Bersama CEO dan juga NewsTube. Kidz Art Class dianjurkan di galeri Syarikat bagi menggalakkan penggunaan seni. Hal Ehwal Korporat telah menyemak dan mengatur strategi inisiatif komunikasi dan rangkaiannya sejajar dengan GEMILANG 2015. Hal Ehwal Korporat juga sedang dalam proses mengkaji semula dan mengemaskinikan buku panduan Identiti Korporat untuk memenuhi keperluan persekitaran sekarang. antaranya termasuk ‘Jom La Futsal’ dan ‘Jom La Smash’.

Perkhidmatan teras iaitu Keselamatan dan Perk Logistik. pengurusan kenderaan dan angkutan. pengurusan aset dan arkib. pengurusan projek. perolehan Kumpu tanah dan izinlalu. Jailani Abas Pengurus Besar Kanan PERKHIDMATAN KORPORAT Sebagai rakan kongsi perniagaan kepada bahagian teras dan subsidiari TNB. Pengurusan Tanah & Izinlalu dan Jabatan Perkhidmatan Sokongan sendiri. CS menjalankan tugas meluas ini melalui jabatan-jabatan Perkhidmatan Risikan. pelepasan bangu kastam. Izinla Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . set penjana mudah alih ( (genset) dan perkhidmatan pengurusan perkhidmatan CSD telefon dan mel di ibu pejabat. Bahagian Perkhidmatan Korporat (CSD) komited untuk memastikan TNB memenuhi objektifnya ko dengan menyediakan perkhidmatan sokongan serta operasi sehari-hari yang cekap dan perkhidmat berkesan. penyelenggaraan bangunan. kerja-kerja yang berkaitan proj seni bina. CSD menyokong Kumpulan dalam bidang keselamatan dan risikan.KEEPING THE LIGHTS ON 171 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Md. Perkhidmatan Harta.

8 juta dalam penciptaan nilai dari operasi seharian pengurusan angkutan dan pengecualian cukai. misi dan strategi TNB. Di samping menyokong Pelan Strategik TNB. TNB merancang Koridor Talian Penghantaran 20 Tahun dengan menggunakan ‘Inovasi Geomatik’ yang melibatkan metodologi kerja ukur baru dengan penggunaan perisian GIS. Pada masa yang sama.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 172 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENCAPAIAN Pencapaian CSD sepanjang tahun di bawah tinjauan yang dinyatakan seperti berikut mengikut jabatan teras masing-masing. PSD juga mencapai pembentukan nilai daripada aset terbiar dan pengurusan aset berjumlah RM51. Perak dan Negeri Sembilan telah bersetuju dengan penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960. Melaka & Negeri Sembilan). Jabatan ini juga telah mendapat kelulusan daripada Polis DiRaja Malaysia (PDRM) untuk kuasa penyiasatan di bawah Kanun Tatacara Jenayah (CPC). Susulan itu. SSID juga menyiasat kes-kes berkaitan jenayah yang melibatkan aset TNB dan membantu pasukan Projek untuk kemasukan ke tapak dan kes kecurian kuasa elektrik. Yang boleh dibanggakan ialah perolehan sebuah Bangunan pejabat 11-tingkat untuk dijadikan pejabat Pengurus Besar (Selangor) dan Pengurus Kawasan (Subang Jaya) Bahagian Pembahagian. iaitu Operasi. Untuk menyokong ISMS. Ia turut menyediakan kakitangan keselamatan swasta untuk pepasangan seperti pencawang 132kV. Pulau Pinang & Kedah/Perlis). RINGKASAN OPERASI Jabatan Perkhidmatan Keselamatan & Risikan (SSID) terdiri daripada empat unit. Perancangan & Pengurusan Krisis. MATLAMAT/OBJEKTIF BAHAGIAN CSD terus berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkesanan kos kepada pelanggan dalaman dan luaran. beberapa pusat set penjana telah ditubuhkan – di Lembah Klang (Kelana Jaya). dan pejabat-pejabat ● Jabatan Perkhidmatan Keselamatan & Risikan (SSID) SSID berjaya melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (ISMS) di Zon Utara (Perak. Kedai Tenaga. menguruskan set penjana milik TNB dan vendor swasta. terutama untuk koridor talian penghantaran. PEs. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan pasukan Sistem Penyebaran Maklumat Geospatial Korporat (CGIS). Sepanjang tahun ini. Zon Tengah (Kuala Lumpur. ● Jabatan Perkhidmatan Harta (PSD) PSD terus mengembangkan ruang kerja TNB melalui pembelian dan penyewaan bangunan dan ruang pejabat. pencawang 500kV dan 275kV. tumpuan utama CSD adalah untuk memastikan perkhidmatan keselamatan dan pengurusan harta dan logistik yang berkualiti untuk pihak berkepentingan dan pemegang saham dan menanam keyakinan di kalangan mereka tentang keupayaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk projek-projek. yang menyediakan perlindungan keselamatan kepada ribuan pepasangan TNB di seluruh negara.52 juta. telah membangunkan Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu (IGMS) untuk menguruskan permintaan dan bayaran untuk perkhidmatan set penjana. satu pelan jangka panjang sedang dilaksanakan untuk tanah rizab dan tanah diwartakan yang diperlukan oleh TNB. Temerloh dan Muadzam Shah). Untuk meningkatkan kecekapan Pengurusan Set Penjana. ● Jabatan Perkhidmatan Logistik (LSD) LSD kini beroperasi sebagai pusat sehenti bagi perkhidmatan set penjana. Unit Penyiasatan Jenayah telah ditubuhkan dengan cawangan di setiap negeri untuk menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Keseksaan berkaitan aset TNB. Johor. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Sehingga kini. Siasatan Jenayah dan Perkhidmatan Sokongan. pengurusan kenderaan dan perkhidmatan set penaja mudah alih. Wilayah Utara (Chain Ferry) dan Wilayah Timur (Gong Badak. Selangor & Putrajaya) dan Zon Selatan (Johor. gudang wilayah dan pusat kawalan. PPUs. Dalam tahun kewangan 2011/2012. SSID menyediakan keselamatan untuk pepasangan strategik dan kritikal TNB seperti stesen janaelektrik. LSD. LSD telah mencapai RM39. Dengan memanfaatkan teknologi baru melalui kerjasama dengan UNITEN. bersamasama dengan ICT. perolehan tanah bagi izinlalu akan dilakukan melalui Akta Pengambilan Tanah 1960 dan Akta Bekalan Elektrik 1990. melalui pelaksanaan projek dan operasi selaras dengan visi. pasukan ronda dan respons telah ditubuhkan di zon-zon kritikal. serta melalui pengubahsuaian. Projek ini sedang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBD). ● Jabatan Pengurusan Tanah & Izinlalu (LWMD) Dalam usaha untuk mengurangkan bantahan daripada pemilik tanah dan mengurangkan kos perolehan tanah dan pembinaan. yang akan mempercepatkan proses perolehan tanah dan mengurangkan kos berkaitan.

Pandan-Ampang Timur 275kV. PSD memperoleh dua bangunan pejabat berbilang tingkat di Kuala Lumpur dan Subang Jaya dengan jumlah keluasan lantai bersih sebanyak 520. Penghantaran dan Pembahagian. Jabatan Pengurusan Tanah & Izinlalu (LWMD) terdiri daripada lima unit. Penghantaran dan Penjanaan. penguatkuasaan dan sokongan operasi terhadap pencegahan kecurian dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian serta operasi risikan. Tengah. Air Tawar Bukit Merah 275kV. Eastern Steel 275kV dan Simen Hongkew 132kV. S. Jabatan Perkhidmatan Logistik (LSD) terdiri daripada tiga unit – armada. Ulu Jelai Hydro Projek 275kV. Selatan dan Timur. jesteru melindungi aset TNB. menyediakan set penjana sebagai sokongan untuk menyemak ketersediaan sistem. LSD menguruskan Perkhidmatan Set Penjana Berpusat melalui Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu (IGMS) yang telah dibangunkan bersama dengan ICT. Dengan menggabung penyelesaian keselamatan yang berbeza ke dalam satu sistem kawalan. termasuk projek Kg. LWMD memperoleh tapak dan izinlalu untuk projek-projek utama. Ia bertanggungjawab untuk melantik bengkel panel. Unit Perkhidmatan Perancangan & Sokongan. VALE bekalan pukal Bijih Besi 275kV Manjung. Unit Perkhidmatan Penjanaan. pengesanan dan tindak balas di Wilayah Utara. Unit Perkhidmatan Pembahagian. ISMS memainkan peranan penting dalam menjaga aset TNB daripada ancaman dan penceroboh. pengurusan projek dan penyelenggaraan hartanah dengan objektif meningkatkan nilai aset TNB. Antara fungsi teras jabatan adalah untuk memperoleh tanah dan izinlalu seperti yang diperlukan untuk projek-projek Pembahagian. Jabatan Perkhidmatan Harta (PSD) terdiri daripada lima unit yang menyediakan perkhidmatan sokongan harta kepada bisnes teras TNB. . Set Penjana Bergerak dan Pengurusan Angkutan – dan m e m ai nkan p er anan seb agai p usat bersepadu sehenti yang menyelaras dan menyediakan perkhidmatan logistik yang kos efektif dan tepat pada masanya untuk TNB. mendapatkan kenderaan baru dan melupuskan yang lama. Petaling Jaya dan Shah Alam.000 kaki persegi yang akan membebaskan TNB daripada menyewa ruang pejabat di pelbagai lokasi di Kuala Lumpur. Unit Perkhidmatan Geomatik & Teknikal.KEEPING THE LIGHTS ON 173 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras negeri dan daerah. dan menyediakan perkhidmatan angkut. Baharu Steel 275kV. Selain itu. jabatan menyediakan pengawasan. Ia menjalankan perancangan dan pembangunan harta.J Janamanjung 500kV. iaitu Unit Perkhidmatan Penghantaran. Ia juga melaksanakan pelan jangka panjang kepada koridor rizab dan diwartakan bagi talian penghantaran. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 PROJEKPROJEK UTAMA SSID melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (ISMS) yang terdiri daripada modul-modul penghalang. Pusat Kawalan Set Penjana berpusat telah ditubuhkan di Kelana Jaya bagi menampung semua permintaan bagi perkhidmatan set penjana daripada Penjanaan.

SSID menerimapakai dan mematuhi undang-undang yang perlu manakala terus mengemaskini teknologi keselamatan. LSD juga menghadapi cabaran melaksanakan Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu di seluruh negara. CSD berusaha untuk memenuhi kehendak pelanggan dengan menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang. KPI dikenal pasti melalui proses Perancangan Perniagaan untuk mengukur prestasi bahagian dalam bidang kewangan. CSD mengekalkan hubungan yang rapat dengan kesemua pelanggan dan pihak berkepentingan. ditambah di samping usaha sumber manusia. KPI utama CSD adalah pengurusan OPEX. pengauditan dan melalui aplikasi KPI. set penaja mudah alih (ISMS. IFMS. pejabat tanah. CABARAN DAN PROSPEK CAD menghadapai pelbagai cabaran dalam usahanya untuk mempertahankan piawaian perkhidmatan tertinggi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan pihak berkuasa tempatan untuk memupuk hubungan yang lebih baik dengan mereka. pengurusan pematuhan dan. Untuk mencapai ini. PDRM. Satu lagi cabaran ialah pengurusan aset yang terkurang penggunaan (aset bukan teras) kepunyaan TNB dengan tujuan menyemarak nilainya dengan risiko yang minimum kepada Kumpulan dari segi pendedahan kewangan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 174 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENAMBAHBAIKAN OPERASI Untuk memastikan penambahbaikan yang berterusan dalam operasi harian. PUSPAKOM. Pada masa yang sama. PSD merancang untuk menjalankan kajian terhadap bidang-bidang tanah tertentu yang sedia ada. keselamatan. Kastam. penciptaan nilai. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . pemantauan KPI. dan beryakinan akan terus menyokong kecemerlangan perniagaan TNB pada tahun-tahun akan datang. armada. terutamanya di kawasan bandar. Sementara itu LWMD. penglibatan dengan pelanggan. Sehubungan ini. pengurusan kualiti. pengurusan vendor. CSD telah memulakan pelbagai program meliputi pengurusan sumber manusia. IGMS). pengurusan risiko. pengurusan aset. penandaarasan. PETUNJUK PRESTASI UTAMA KPI C SD m e n g u k u r k u a l i ti produk dan perkhidmatannya dengan menggunakan maklum balas daripada pelanggan. menghadapi dua cabaran iaitu nilai pasaran yang terus meningkat bagi tanah yang perlu diperolehnya serta bantahan orang ramai terhadap projek-projek TNB. perkhidmatan pelanggan. Ia juga bekerjasama rapat dengan agensi-agensi penguatkuasa untuk menjalankan fungsi dengan berkesan. Tugas melindungi ribuan pepasangan TNB di seluruh negara memerlukan teknologi. CSD juga menyelia perhubungan TNG dengan rangkaian pelanggan dan pihak pengawal selia seperti kerajaan negeri. proses dalaman dan pembelajaran & pertumbuhan. kajian semula proses utama yang telah dilakukan untuk menambahbaik operasi. izinlalu dan perolehan tanah. Dalam usaha untuk mengatasi cabarancabaran ini. Ini memerlukan kajian semula yang berterusan terhadap usaha perolehan tanah.

Bahagian Perolehan terus giat berusaha menunaikan peranan strategiknya dalam menguruskan fungsi perolehan TNB ke arah pengurusan rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan Dalam usaha untuk merealisasikan Gemilang 2015 – Growth. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Green. Global.KEEPING THE LIGHTS ON 175 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PEROLEHAN Ir.

Shared Purchasing. pengecualian cukai dan rundingan harga. Pencapaian Penghasilan Nilai Perolehan 1.56 juta Menganjurkan Taklimat Komuniti Perolehan 2012 ke seluruh negara untuk menyebarkan Pindaan Dasar dan Perolehan TNB dan Pindaan Dasar dan Perolehan anak-anak syarikat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan untuk meningkatkan keupayaan teknologi sistem ICT perolehan Misi Bisnes Khas ke Saudi Arabia yang berjaya menghasilkan potensi jualan sebanyak RM1 bilion untuk anak-anak syarikat dan vendor TNB ● ● ● ● ● ● ● Meningkatkan penciptaan nilai perolehan Meneroka dan mempromosi bisnes baru untuk vendor Program Pembangunan Vendor Bumiputra (PPVB) Kejayaan inisiatif-inisiatif utama ini sebahagian besarnya bergantung kepada keupayaan dan prestasi operasi lima jabatan dalam Bahagian Perolehan iaitu Sourcing Controller. membangunkan asas pembekal yang stabil dan berdayasaing untuk Syarikat. Pencapaian Penghasilan Nilai Perolehan Bahagian Perolehan terus menghasilkan nilai perolehan yang ketara berjumlah RM166. Faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada pencapaian ini adalah Pembelian Pukal dan Penyumberan Kategori. menanda aras dan mencontohi amalan-amalan terbaik perolehan.200 904 1078 793 (RM’Juta) 800 464 483 600 267 281 297 400 149 96 200 0 7 37 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 151 2Q 166 3Q 173 4Q 1Q 2Q 3Q 423 4Q 1Q 2Q 519 3Q 4Q 794 1Q 804 2Q 842 1. Bahagian Perolehan telah memfokuskan aktiviti-aktiviti terasnya kepada lapan (8) inisiatif utama yang terkandung dalam Pelan Strategik 5-Tahun dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perolehan seperti berikut: ● ● ● Meningkatkan nilai kepada pelanggan dalaman dan luaran Membangunkan Polisi dan Strategi Perolehan Hijau Melaksanakan amalan terbaik perolehan Melaksanakan aktiviti-aktiviti menanda aras Pengurusan Rantaian Bekalan Antarabangsa Meningkatkan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB Melaksanakan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan ICT SOROTAN PENCAPAIAN ● ● Pencapaian penghasilan nilai perolehan yang kukuh pada TK2012 berjumlah RM117.000 3Q 4Q 961 1Q 973 2Q 1001 3Q 1016 4Q TK2007 TK2008 TK2009 TK2010 TK2011 TK2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Best Practice and Policies. Strategic Supplier Management. Pada TK2012. dan Human Resources Management & Administration Services.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 176 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras RINGKASAN OPERASI Bahagian Perolehan meneruskan usahausahanya untuk mengoptimakan kos-kos perolehan.6 juta pada TK2012 di mana sebahagian besarnya adalah melalui pembidaan elektronik. melaksanakan inisiatif-inisiatif pengurusan rantaian bekalan dan meningkatkan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB.

Bahagian ini telah mempertingkatkan modul-modul latihan bersama ILSAS (bagi memastikan pengemaskinian berterusan) sementara bimbingan oleh pakar-pakar subjek dijalankan untuk memastikan latihan untuk PPP TNB dilaksanakan dengan berkesan. penganalisaan dan penyeragaman proses-proses kerja bagi mewujudkan potensi nilai dan mengekalkan kecekapan. seperti yang diarahkan oleh Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Dalam usaha untuk memastikan anak-anak syarikat menjalankan perolehan yang berkesan mengikut kesesuaian bisnes masing-masing. dan menguruskan prosesproses perolehan. Sementara PPP disebarkan dan sesi latihan dijalankan. (SESB). 12 kategori anugerah telah diwujudkan dengan 38 pencalonan diterima dari pelbagai Bahagian. Sistem ini melibatkan proses-proses perolehan dari hujung ke hujung dan amalan-amalan terbaik yang dapat mengurangkan kos-kos perolehan dengan mengukuhkan usahasama dengan pembekal TNB. Bahagian Perolehan meneruskan penyebaran PPP baru tersebut ke seluruh Semenanjung Malaysia yang merangkumi 14 sesi dengan melibatkan 1. Kuala Lumpur. Sistem ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keupayaan teknologi TNB untuk melaksanakan amalan terbaik dalam proses-proses perolehan. Anugerah-anugerah telah disampaikan oleh Senator Datuk Awang Adek Hussein. Supplier-Buyer Service Portal. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian Perolehan telah merancangkan penglibatan Supply Chain Management (SCM) system yang menyeluruh dalam pelan bisnes 5-tahun untuk 20102015. Projek Pengurusan Rantaian Bekalan TNB Sebagai salah satu usaha untuk pemantapan masa hadapan.KEEPING THE LIGHTS ON 177 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Pindaan & Penyebaran Polisi dan Prosedur Perolehan TNB (PPP) Setelah Pindaan Polisi & Prosedur Perolehan TNB (PPP) dilancarkan pada TK2011. Bahagian ini telah berjaya menyiapkan deraf PPP untuk Tenaga Nasional Engineering Corporation (TNEC) dan Sabah Electricity Sdn. Timbalan Menteri Kewangan Malaysia. Sistem ini dijangkakan siap secara berperingkat-peringkat dan akan beroperasi sepenuhnya sekitar awal tahun 2013. dan keselarasan. Penyampaian Anugerah Kepada Pembekal Dan Kontraktor Cemerlang Bahagian Perolehan telah menganjurkan Malam Anugerah Vendor/ Pembekal/ Kontraktor Cemerlang TNB 2012 pada 19 Januari 2012 di Pusat Konvensyen Sime Darby.000 pekerja TNB pada TK2012. dan Supplier Relationship Management. Bhd. E-Contract Management. keberkesanan pelaksanaannya dinilai melalui Pemantauan Pematuhan Perolehan yang dijalankan merentasi Bahagian-bahagian utama. Ia juga dianjurkan untuk mempertingkatkan perhubungan dan usahasama di antara TNB dengan pembekal dan kontraktornya. Spend analytics. ketelusan. Acara ini merupakan satu landasan untuk memberi penghargaan kepada para pembekal dan kontraktor yang cemerlang untuk produk dan servis yang dibekalkan daripada tahun 2010 hingga 2011. Sehingga kini. Bahagian Perolehan turut memulakan pembangunan PPP untuk berlainan anak-anak syarikat. Sistem ini membuktikan penerimaan TNB ke atas komuniti pembekal sebagai rakan kongsi strategik. Sistem SCM ini merangkumi modul-modul seperti E-tender. Lanjutan dari pindaan tersebut.

Mesyuarat pertama yang juga merupakan bengkel telah diadakan pada 11 Julai 2012 di Hotel Grand Dorsett Subang dan dihadiri oleh 26 wakil dari 14 GLC. di mana para peserta diberi pengalaman secara langsung untuk melaksanakan usaha strategic sourcing yang tepat yang merangkumi Spend Analysis. Green. syarikat utiliti terbaik di rantau Asia-Pasifik dalam bidang perolehan. untuk melatih seramai 30 orang warga kerja perolehan TNB untuk 7-Step Strategic Sourcing Methodology untuk membolehkan TNB memulakan inisiatif Category Management dan Strategic Sourcing. Bahagian Perolehan sedang mempertingkatkan usahanya ke arah melaksanakan Category Management dan Strategic Sourcing sebagai metodologi untuk memastikan TNB memperolehi lebih banyak penghasilan nilai dari pengurusan rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. sekali gus menjadikan misi ini satu inisiatif penting ke arah peluasan bisnes antarabangsa dan serantau TNB. Misi Bisnes Khas Ke Arab Saudi Susulan kepada jemputan Saudi Electricity Company (SEC). Pembentukan Kumpulan ini merupakan satu usaha untuk memastikan lebih banyak GLC berkomited kepada penghasilan kekayaan nasional dengan melaksanakan program pembangunan vendor yang tersusun di syarikat masing-masing.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 178 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Mesyuarat Kumpulan Program Pembangunan Vendor (VDP) GLC TNB telah dilantik oleh Jawatankuasa Putrajaya bagi Pencapaian Tinggi GLC (PCG) untuk mempengerusikan mesyuarat kumpulan VDP GLC. Bahagian ini juga telah memulakan inisiatif penanda-arasan dengan China Light and Power (CLP). Latihan ini telah dijalankan selama 6 minggu di ILSAS. Walau bagaimanapun. ketelusan dan keselarasan proses-proses dalam komuniti perolehan. Market Analysis dan Supplier Relationship Management. Category Management. Pada TK2012. Sesi latihan itu telah memberi pengetahuan yang mendalam tentang perbelanjaan perolehan TNB untuk peralatan seperti transformer. peralatan keselamatan kendiri. e Permintaan terhadap tenaga elektrik yang meningkat sebanyak 8% setahun di Arab Saudi dilihat sebagai satu potensi pasaran yang besar untuk peluang bisnes. Pada Februari dan Mac 2012. switchgear.T. untuk mempelajari dan mengadaptasi amalanamalan terbaik Perolehan dalam usaha untuk memperbaiki prestasi TNB dan mengurangkan kos-kos perolehan yang tidak diperlukan. Bahagian Perolehan telah melantik A.. Global. dan Generation spares. cabaran-cabaran utama untuk Bahagian ini adalah masih berkaitan dengan peranan strategiknya untuk memenuhi jangkaan pihak berkepentingan yang semakin meningkat dan mempertingkatkan prestasi operasinya. dan ianya adalah amat penting bagi memastikan persediaan tenaga kerja perolehan di arena antarabangsa. Bahagian Perolehan terus berusaha untuk mengadakan peluang pembangunan profesional yang berterusan untuk warga kerjanya sepanjang tahun melalui beberapa siri program latihan kumpulan kemahiran Perolehan dalam usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya-harap dan berwibawa. Kearney Inc. Latihan Strategic Sourcing Methodology Oleh A. satu misi bisnes khas ke Arab Saudi telah dianjurkan dari 25 hingga 30 Mei 2012 dengan sokongan dari Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). produk IT. Penjadualan semula pelaksanaan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan kepada TK2013 telah memberikan satu cabaran yang besar kepada Bahagian ini dalam merealisasikan satu penambahbaikan menyeluruh ke atas proses-proses perolehan melalui landasan ICT. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . ahli-ahli berpeluang berbincang serta mengongsi pengalaman tentang program pembangunan vendor. Objektif misi ini adalah untuk mempromosikan produk dan servis yang berkaitan dengan sektor penjanaan kuasa dan servis yang berkaitan dengan SEC dan bisnes komuniti Saudi yang bersandarkan kepada TNB dan jenama Malaysia. kejayaan projek ini dijangka akan dapat menambahbaik amalan-amalan perolehan TNB dan menghasilkan satu integrasi sistem yang menggunapakai amalan-amalan terbaik perolehan selain dari mempertingkatkan kecekapan. Pada masa ini. Para peserta misi ini terdiri daripada warga kerja daripada 11 syarikat termasuk anak-anak syarikat dan pembekal TNB. CABARAN DAN PROSPEK Salaras dengan Gemilang 2015 – Growth. Dalam mesyuarat tersebut. Peningkatan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB melalui program latihan dan pembangunan kemahiran ini adalah selaras dengan subjek-subjek mandatori yang diwajibkan untuk pensijilan Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). dan bagaimana untuk menghasilkan inisiatif strategic sourcing yang paling bersesuaian dengan maklumat yang dikumpul.t Kearney Inc. yang merupakan antara pengamal perolehan strategik utama dunia.

Jumlah kerugian operasi adalah pada RM50.226. Jumlah perbelanjaan operasi yang diaudit bagi TK2012 berjumlah RM1.385 4. Kos Per Unit (CPU) SESB pada 31 Ogos 2012 adalah 34. Dengan bantuan Kerajaan.KEEPING THE LIGHTS ON 179 Ulasan Operasi SESB terus memainkan peranan penting bagi memenuhi permintaan bekalan elektrik yang semakin meningkat di Sabah. Bhd.5%.2 4. RM1. Jumlah kos kewangan dan kerugian tukaran asing bagi TK2012 berjumlah RM181.100.10 bilion yang dicatatkan pada tahun kewangan yang lalu. SESB menerima subsidi diesel dan bahan api yang agak besar daripada Kerajaan Malaysia dan jumlah yang dinyatakan itu adalah selepas ditolak jumlah subsidi.000 500 2007 2008 RM’Juta 2009 2010 Unit (Gwh) 2011 2012 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Sabah Electricity Sdn.428 1. 1 2 3 4 Butiran Jualan Unit Terjual Kos Operasi Tuntutan Subsidi Minyak Penyebut RM’juta GWh RM’juta RM’juta TK2012 1.030 4.367 juta berbanding RM1. No. Ini adalah sebahagian daripada sumbangan SESB kepada pembangunan sosio-ekonomi Negeri Sabah. Jumlah unit yang dijual untuk TK2012 ialah 4. SESB menetapkan sasaran untuk membolehkan lebih ramai rakyat di negeri ini menikmati bekalan elektrik sebagai sebahagian daripada sumbangan kepada pembangunan sosial dan ekonomi Sabah.227 juta bagi TK2011 (Dinyatakan semula).97 sen/kWj. Liputan bekalan elektrik di seluruh Sabah sehingga bulan Disember 2011 adalah 81. .20 juta. dan akan terus meningkat dengan ketara pada tahun-tahun berikutnya.367.07 juta pada TK2011.221 3.7 4. Permintaan untuk bekalan elektrik di Sabah dijangka meningkat kira-kira 7% setahun sehingga 2013.300 4.2 543.34 juta berbanding RM124.29 bilion berbanding RM1. sehingga dijangka mencapai kira-kira 1.239 1.428 GWj berbanding dengan 4.029 1.239 GWj pada TK2011.5 KEWANGAN Pada TK2012 jualan elektrik di Sabah meningkat sebanyak 17%.000 820 1.000 660 1.6 547.4 Jualan dalam RM & Unit RM’Juta 1. TK2011 (Dinyatakan) 1.291.292 807 854 954 2.476 MW menjelang 2019.239 3.100 1. SESB mensasarkan untuk mencapai 95% bekalan elektrik pada akhir tahun 2012 supaya lebih ramai rakyat di Sabah menikmati bekalan elektrik.140 4.428 Gwh 5.000 980 3.000 1.738 3.

16 sebulan untuk jangka masa 30 bulan seterusnya. Kontraktor yang dipilih dalam program tersebut hendaklah berdaftar dengan SESB. Kerja-kerja tinjauan ini juga memberi tumpuan terhadap izinlalu bagi memastikan laluan berkenaan sentiasa bebas daripada gangguan seperti pokok-pokok.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 180 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . pemohon akan membayar kos sejumlah RM510 untuk pendawaian dalaman kepada SESB dengan bayaran ansuran bulanan RM14. dianggarkan sejumlah 16. komersil dan perdagangan di seluruh negeri. Bhd.2MW selebihnya datang daripada penjana tenaga bebas (IPP). ● Inisiatif lain yang dijalankan termasuk: ● Kajian prestasi kilat ke atas talian penghantaran 275/132kV Pemasangan pengawal atur voltan 22-11kV di Kota Belud Projek menunjuk ajar pengauditan tenaga ke atas bangunan komersil ● ● OPERASI Penjanaan Jumlah keupayaan terpasang di Sabah berada pada tahap 1. Bahagian ini juga telah menggunakan perkhidmatan helikopter Sabah Air Aviation Sdn. 796. penjana tenaga bebas (IPP). bagi menjalankan tinjauan ke atas talian penghantaran SESB untuk memeriksa keadaan talian dan menara bagi mempastikan ia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hakisan.324MW. program tenaga boleh dibaharui kecil (SREP) dan projek-projek bekalan elektrik luar Bandar (BELB). KEJURUTERAAN Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Bahagian Kejuruteraan telah dibentuk pada bulan Jun 2011 untuk merekabentuk projek-projek pembangunan utama di samping mempertingkatkan lagi jaminan kualiti dalam pelaksanaan projek serta perolehan bahan-bahan. Pengurusan SESB telah meluluskan pelaksanaan Skim Bantuan Pendawaian Luar Bandar (ARWS) dengan tabung pusingan sejumlah RM5 juta.20 untuk enam bulan pertama diikuti dengan RM14. Akhirnya lapan orang telah diberi sijil kompetens daripada Institut Latihan Industri Elektrik (EITI) diketuai oleh Stenold Pauli. program berkenaan telah dilanjutkan sehingga bulan Mac 2013.944 permohonan telah diterima daripada pelanggan yang mana 2.052 meter lama telah diganti. Sementara itu.8MW adalah daripada SESB termasuk 80MW daripada set penjana sengkuap. PES dan Suruhanjaya Tenaga (ST). Sehingga 31 Ogos 2012. SESB juga telah meneruskan Program Penggantian Meter Lama di kalangan pengguna domestik. Pembahagian Pada Februari 2011. Bahagian ini juga bertanggungjawab ke atas ujian-ujian penerimaan kilang dan tapak. iaitu 527. Pada tahun 2012. Sejumlah 17 orang anggota kerja teknikal telah dihantar untuk latihan talian hidup. Bhd. sebanyak 56. Program tersebut telah dilancarkan pada bulan April 2011 dengan kerjasama Persatuan Elektrik Sabah (PES). Dengan adanya ARWS. audit pematuhan spesifikasi (SCA) serta pemeriksaan dan ujian pra-mulatugas (PIAT) bagi semua projek `turnkey’. SESB telah membentuk Skuad Talian Hidup pada bulan Mac 2012 di bawah bidang kuasa Bahagian Penghantaran untuk melatih anggota kerja berkelayakan dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan talian hidup tanpa menutup bekalan elektrik.128 (72. Antara projek utama yang dilaksanakan pada tahun di bawah tinjauan ialah: ● Penghantaran Untuk meningkatkan lagi perkhidmatan. Sebagai tambahan pemohon perlu juga membayar wang cagaran sejumlah RM40 dan RM10 duti setem apabila menandatangani perjanjian dengan SESB.080 buah rumah telah dikenalpasti untuk bantuan di bawah program tersebut dan sebanyak 2. Skim tersebut bertujuan untuk membantu penduduk luar Bandar yang tidak berkemampuan untuk membayar kontraktor Talian LILO 132kV Kolopis-Kota Belud bagi pembinaan Pencawang Masuk Utama (PMU) di Tuaran Talian LILO 132kV Beaufort-Penampang bagi Pencawang Masuk Utama Lansat di Papar Pembinaan Pencawang Pembahagian Utama 1-Sulaman ● pendawaian di bawah proses permohonan elektrik yang biasa.28%) telah siap.

38 263.13 67.87% daripada jumlah janaan 4.40 700 680 660 640 646.964.900 4.21 40.380.35 Sistem Grid Sabah telah merekodkan Penjanaan sejumlah 5205.34 4. iaitu penurunan sebanyak 0.100 Penjanaan Tenaga Elektrik (GWh) 4.58 2009/2010 20.132.38 2008/2009 31.500 4.83GWh.4MW.8 830.100 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Arahaliran Indeks Ketidakbolehharapan Titik Penghantaran dalam tempoh lima tahun yang lalu adalah seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah: Sistem Grid Sabah Indeks Ketidakbolehharapan Titik Penghantaran 300 250 Sistem Minit 200 150 100 154.21 40.1 828. Permintaan Maksimum Grid Sabah TK2007/2008 – 2011/2012 840 820 800 780 760 740 720 704 772.1MW yang tercatat pada Tahun Kewangan 2010/11.28GWh pada TK2010/2011 sebelum ini.13 2011/2012 263.28 5. Penjanaan Tenaga Elektrik Grid Sabah 5.300 4.13 TK11/12 Jumlah Sistem Minit (Termasuk Insiden Major – GTD) Jumlah Sistem Minit (Tidak Termasuk Insiden Major – GTD) Tahun Kewangan Jumlah Sistem Minit (Termasuk Insiden Major – GTD) Jumlah Sistem Minit (Tidak Termasuk Insiden Major – GTD) 2007/2008 154.58 20.821.58 20.91 11.21 2010/2011 40.12 67.21% daripada permintaan maksimum 830.89 31. SISTEM OPERASI Permintaan maksimum dalam Grid Sabah pada Tahun Kewangan 2011/12 adalah sebanyak 828.89 TK08/09 TK09/10 Tahun kewangan 20.21 50 0 TK07/08 11.205. Bhd.91 31.700 4.12 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain .83 Permintaan (MW) 4.KEEPING THE LIGHTS ON 181 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. ini merupakan peningkat sebanyak 4.300 5.51 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 4.13 TK10/11 40.58 31.9 4.964.

Penghantaran dan Pembahagian untuk SESB. Kepuasan Pelanggan.00 SAIDI Tahunan Garisan (SAIDI) 2.80 2. Mengenalpasti jurang antara bisnes dan sasaran operasi untuk pencapaian sebenar untuk tujuan mengambil langkah-langkah pembetulan supaya sasaran boleh dicapai.779. SESB Saidi CY2006-2012 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain 4. Pencapaian utama bagi bahagian ini pada tahun 2012 termasuk seperti berikut: 3.58 1.80 ● 687.58 (Tahunan 663.030.000 3.500 4. PEMBANGUNAN ORGANISASI Petunjuk Prestasi Utama (KPI) SESB bagi tahun kewangan 2012 adalah berdasarkan kepada empat tema strategik iaitu Meningkatkan Kemapanan Kewangan. Meningkatkan Kemapanan Kewangan Meningkatkan Kemapanan Bisnes ● Mengurangkan Ketirisan/Kebocoran Hasil ● 4. Memastikan aktiviti harian dan inisiatif sejajar dengan objektif Tindakan Transformasi Strategik Roadmap 2026 (STAR 2026) TK2007–TK2026.87 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Setakat 31 Ogos) ● Tahun Kalendar SAIDI (minit/pengguna/ setahun) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Setakat 31 Ogos) 442.000 2. Si st em Pengur usan Kes ela ma tan Maklumat (ISMS) dilancarkan pada 16 Mei 2012 untuk memajukan SESB kearah memperolehi pensijilan MS ISO 27001:2007 menjelang Disember 2012. Inisiatif/aktiviti tambahan yang akan diperkenalkan untuk mengukuhkan lagi aktiviti operasi dan mempercepatkan serta melancarkan pelaksanaan aktiviti.867.23 687. dan Pelan Baru Operasi serta KPI ditetapkan bagi TK2012.855.500 1.986.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 182 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn.3 juta.000 1. Sepanjang tahun kewangan 2012.87) 4. Bahagian ini komited untuk memberi perkhidmatan pengurusan projek yang cemerlang bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek-projek menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan serta mengikut belanjawan yang telah diluluskan di samping menjaga kualiti yang tinggi.000 500 0 1.030. Bahagian Projek Utama telah terlibat dalam pelaksanaan 28 projek bernilai RM3. Setiap bahagian di SESB masing-masing perlu memperkembangkan Pelan ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 4. Para peserta dalam sesi tersebut terdiri daripada Jawatankuasa Pengurusan SESB. Bhd.38 494. Tujuh projek telah disiapkan manakala 21 projek lagi masih dalam peringkat pelaksanaan. Menambahbaik Prestasi Sistem ● Meningkatkan Keselamatan & Kebolehpercayaan bekalan ● Meningkatkan Pembangunan Sistem Bekalan ● Meningkatkan Proses Penambahbaikan Bekalan Menambahbaik Produktiviti ● Membangunkan Tenaga Kerja Berkompetan ● Meningkatkan Produktiviti Organisasi PERKHIDMATAN KORPORAT Bahagian Perkhidmatan Korporat memainkan peranan penting untuk memberi khidmat sokongan bagi memastikan SESB memenuhi objektifnya.64 PROJEKPROJEK UTAMA Bahagian Projek Utama di SESB telah ditubuhkan pada Mei 2007 bertujuan untuk menguruskan pelaksanaan projek-projek Penjanaan. tindakan berikut telah diambil: ● 2.23 ● bisness dan Pelan Operasi Tahunan bagi 5-Tahun berdasarkan objektif strategik SESB. Prestasi SESB dianalisis mengikut Pelan Operasi dan KPI bagi tahun kewangan 2011. Kepuasan Pelanggan Meningkatkan Kepuasan Pelanggan ● Meningkatkan Kepuasan Pemegang Saham ● Pelan Bisnes 5-Tahun (TK2011–2015) dan Pelan Operasi Tahunan (TK2012) Pengurusan SESB telah menjalankan kajian Pelan Bisnes 5-Tahun bagi TK2011–2015 dan Pelan Tahunan Operasi bagi tahun kewangan 2012 pada 11-13 Mei 2012.64 442.986. Hasil daripada kajian semula itu. Meningkatkan Prestasi Sistem dan Meningkatkan Produktiviti.855.58 663.00 1.500 3.38 494. eksekutif terpilih dan ahli-ahli kesatuan tempatan. Terdapat sembilan objektif strategik dalam tema-tema strategik di bawah rangka kerja Kad Skor Seimbang seperti berikut: 1.500 1.58 2.867.

Penampang. Sandakan. Meningkatkan hubungan dengan pihak berkepentingan: ● Pelaksanaan Pelan Komunikasi Tarif berjaya mengurangkan dengan ketara bantahan daripada pihak berkepentingan dan orang ramai. Bagi meningkatkan kesedaran Cekap Tenaga (EE). Penampang dan Beluran melibatkan agensi-agensi kerajaan. Orang awam. poster-poster dan hadiah korporat yang berkaitan telah diedarkan kepada pihak berkepentingan. Taklimat yang tepat pada masanya telah diadakan untuk membincang bekalan tenaga dan inisiatif baru bersama dengan Ketua Menteri. Tenom. Pengauditan tenaga telah dilakukan di Wisma SESB pada Julai 2011. ● 5. Papar. yang menyebabkan perlunya diadakan perjanjian tambahan kepada Perjanjian Pembelian Tenaga. 16 orang termasuk empat orang anggota kerja telah ditangkap kerana pelbagai kesalahan termasuk kecurian kabel ● ● Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain . Pemimpin Negeri dan lain-lain pemegang saham yang berkepentingan. 1. Menambahbaik hubungan media menerusi peningkatan program media seperti yang ditunjukkan dengan peningkatan laporan positif media daripada 75% ke 85% Menambahbaik pungutan hasil bukan tarif: ● Memenangi dua kes jenayah ke atas tindakan yang diambil oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan bagi ketidakpatuhan pemantauan bunyi. Kota Belud. Nasihat guaman serta tindakan yang berkesan untuk membantu jabatan yang relevan dalam SESB bagi mendapatkan: i. Kota Kinabalu.KEEPING THE LIGHTS ON 183 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. Kota Belud. Labuan. Pengurusan program bersama pemimpin masyarakat di Tawau. Sandakan. ii. iv. Peningkatan laman sesawang korporat SESB. dan penyambungan haram bekalan elektrik. ● 2. Kuala Penyu. SESB telah mendermakan peralatan-peralatan elektrik yang cekap tenaga kepada badan-badan kebajikan seperti rumah anak yatim di Tawau dan Tambunan serta Hospis & Pusat Dialisis di Sandakan. ● ● Untuk terus meningkatkan Tadbir Urus Integriti SESB. satu memorandum persefahaman telah ditandatangani dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). ● 4.64 pungutan kerugian akibat perihal mengusik meter dan. Kabinet. Promosi Amalan Cekap Tenaga ● ● iii.296. Penambahbaikan Pengurusan Integriti dan Keselamatan ● Dengan penguatkuasaan dasar keselamatan. Bhd. termasuk murid-murid sekolah digalakkan mendaftar dalam Rakan EE. Papar. Pampasan berjumlah RM10 juta bagi kerugian yang dialami oleh SESB akibat kelewatan pihak IPP menyiapkan projek mengikut terma dan syarat yang termaktub dalam Kos penyelenggaraan armada dan penggunaan minyak bahan api telah dikurangkan sebanyak 22% disebabkan oleh penggantian daripada 38 kenderaan lama dengan yang baru. Tenom. Kota Kinabalu dan Beluran. Semporna. Beaufort.20 pungutan sewa tertunggak oleh penyewa. Untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat. 6. sebuah jawatankuasa etika ditubuhkan dan sesi integriti kakitangan telah dianjurkan dengan SPRM. Beaufort. Penambahbaikan Pengurusan Kos ● 3. Ranau. Ranau.122. pelajar dan orang awam. Labuan. Ceramah cekap tenaga dan pameran produk cekap tenaga telah diadakan di Tawau.5 juta disebabkan IPP gagal mencapai tarikh operasi komersil yang dijadualkan menurut perjanjian pembelian tenaga dan perjanjian tambahan. pelanggan dan pihak media. ● Perjanjian Pembelian Tenaga. RM76. Semporna. RM30. Kuala Penyu. Gantirugi dalam bentuk Liquidated Ascertained Damages berjumlah RM13.

Unit ini seterusnya menguruskan keskes yang melibatkan pertikaian yang dirujuk kepada Tribunal Pengguna. menyelaras dan berhubung dengan peguam panel yang dilantik dalam semua kes-kes mahkamah yang berkaitan dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap TNB di Malaysia atau luar negara. Bisnes Bukan Teras dan Perkhidmatan Pengurusan Kumpulan. isu-isu komersil termasuk perjanjian pelesenan dan perjanjian harta intelek yang berkaitan ICT. Unit ini juga terlibat di dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang baru seperti tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga. Unit Litigasi Unit ini adalah bertanggungjawab menguruskan. semua kontrak lain yang berkaitan dengan bisnes TNB dan anak syarikatnya. menyelia. Mediasi. Ia juga bertanggungjawab dalam menyediakan pelbagai jenis perjanjian termasuk PerjanjianPerjanjian Bekalan Elektrik. Seksyen Business Enterprise Seksyen Business Enterprise menyediakan nasihat undang-undang bagi projek-projek tenaga antarabangsa Kumpulan TNB serta transaksi di luar negara yang mana berkaitan dengan industri tenaga elektrik. Unit ini juga bertanggungjawab mengendalikan pungutan hutang dan penguatkuasaan hak-hak TNB terhadap pihak ketiga. terma-terma dan syarat-syarat lesen TNB serta membantu dalam mendraf. menyemak dan terlibat dalam rundingan kontrak seperti kontrak pembinaan. Unit Kawalselia & Dokumentasi Perundangan Unit ini adalah bertanggungjawab untuk menasihati TNB mengenai isu-isu operasi undang-undang berhubung dengan bekalan elektrik. mendraf. Adjudikasi atau Timbangtara. dokumen projek untuk projek bidaan dalam negara. Seksyen ini juga menyediakan nasihat perundangan untuk pelbagai projek khas termasuk projek bidaan serta menjalankan program pematuhan peringkat korporat Kumpulan TNB. pembiayaan secara konvensional dan/atau Islam. isuisu berkaitan pemegang saham. meminda Akta Bekalan Elektrik 1990 dan akta-akta lain yang relevan kepada industri elektrik di Malaysia. RINGKASAN JABATAN Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang terdiri daripada tiga Unit yang berbeza dan satu Seksyen seperti berikut: Unit Khidmat Nasihat Korporat Unit ini bertanggungjawab memberi khidmat nasihat undang-undang mengenai semua perkara berkaitan dengan bisnes TNB dan anak syarikatnya termasuk menyediakan pendapat undang-undang. Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . PerjanjianPerjanjian Bekalan Elektrik untuk Infrastruktur. tanah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengguna. Unit ini juga memastikan pematuhan TNB terhadap akta-akta lazim. “Co-generation” dan Perjanjian-Perjanjian Khas. peraturan-peraturan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 184 Ulasan Operasi Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) Jabatan Perkhidmatan UndangUndang (JPU) menyediakan perkhidmatan undang-undang dalaman yang berkualiti kepada TNB dan anak-anak syarikatnya untuk menyokong pewujudan nilai dalam Bisnes Teras. undang-undang kecil.

JPU memulakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Isu-Isu dan Cabarannya. Program ini telah dilaksanakan sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan TNB untuk mengekalkan privasi dan keselamatan maklumat peribadi pelanggan. ● Legal Forum Unit Khidmat Nasihat Korporat bersamasama dengan Seksyen Business Enterprise telah menganjurkan Legal Forum 2012 yang ke-7 pada 27-28 Februari 2012 bertempat di Swiss Garden Resort & Spa Kuantan. Unit Litigasi juga menjalankan pelbagai sesi dengan Bahagian Penjanaan. Tenaga Diperbaharui. komputer dan kereta. Program ini adalah termasuk semakan dan mengemaskinikan polisi–polisi dan prosidur–prosidur Privasi TNB yang sedia ada. Penggabungan dan Pengambilalihan serta Isu Perhubungan Perusahaan Akibat Penukaran Pemilikan Bisnes Dan Apakah Yang Patut Anda Lakukan Apabila Berlaku Sesuatu Kemalangan.KEEPING THE LIGHTS ON 185 Ulasan Operasi – Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) MENINGKATKAN PERKHIDMATAN PELANGGAN Dalam Tahun Kewangan 2011/2012. Pembentangan telah dibuat mengenai Bidaan untuk Tenaga Elektrik. Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Brainstorming/Sesi Dialog JPU mengadakan beberapa sesi Percambahan Fikiran/Dialog dengan Bahagian Pembahagian mengenai isuisu undang-undang untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. seperti pencerobohan dan pengambilan tanah untuk pembinaan pepasangan TNB. Sesi-sesi itu telah diadakan di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia oleh Unit Kawalselia dan Dokumentasi Perundangan yang melibatkan eksekutif dan bukan eksekutif daripada Bahagian Pembahagian. Para peserta telah diberi pendedahan mengenai implikasi undang-undang berkaitan isu-isu tertentu yang memberi kesan kepada TNB. SESI PERKONGSIAN ILMU UNIT LITIGASI Unit Litigasi secara berterusan berurusan dengan wakil daripada Bahagian Pembahagian dari setiap negeri untuk membincangkan isu-isu bekalan (pengusikan meter dan tunggakkan bil) dan isu-isu aset termasuk (kemalangan elektrik dan kerosakan harta benda). Tenaga Grid Asean. ● Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 – Program Pematuhan Perlindungan Data Peribadi Tenaga Nasional Berhad Seksyen Business Enterprise telah menganjurkan dan menerajui TNB dalam Program Pematuhan Perlindungan Data Peribadi sebagai persiapan bagi pelaksanaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA). Lebih 80 peserta dari pelbagai bahagian dan anak-anak syarikat TNB telah menghadiri forum ini. Objektifnya adalah untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status kes-kes litigasi di beberapa negeri dan mewujudkan kesedaran yang lebih besar daripada pengurusan operasi dan pengguna untuk mencegah atau sekur ang. amalan dan manual berkaitan isu persaingan yang sedia ada dalam Kumpulan TNB serta meneliti kontrak dan perjanjian sedia ada dan mengadakan sesi taklimat dalaman mengenai konsep persaingan yang sihat dan adil dalam sesuatu urusan perniagaan. Program ini telah mengenal pasti aktivitiaktiviti komersil Kumpulan TNB yang tertakluk kepada CA dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001. penyediaan borang-borang berkaitan pekerjaan dan pengguna dan mengadakan sesi taklimat dalaman bagi tujuan meningkatkan kesedaran mengenai PDPA.kur angny a meng u rang kan bilangan tuntutan terhadap TNB. Penghantaran dan Pembahagian mengenai perkara-perkara tanah untuk memastikan pematuhan terhadap Akta Bekalan Elektrik 1990 terutamanya perolehan tanah dan izinlalu. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Tindakan yang dilakukan termasuk menyemak dan mengemaskini polisi. kerja-kerja bayartuntut. Kesedaran Undang-Undang ● ● Legal Bulletin JPU menerbitkan dua edisi Legal Bulletin untuk meningkatkan kesedaran undang-undang secara menyeluruh dalam TNB dan bagi mengurangkan risiko kakitangan tidak mematuhi undang-undang ketika menjalankan tugas-tugas harian mereka. pekerja dan individu lain. terma dan syarat-syarat pemegang lesen. polisi penyimpanan dokumen– dokumen. pinjaman perumahan kakitangan TNB dan isu-isu bekalan yang melibatkan operasi Pembahagian. ● Akta Persaingan 2010 – Program Pematuhan Persaingan Tenaga Nasional Berhad Seksyen ini juga telah menganjurkan dan melaksanakan Program Pematuhan Akta Persaingan 2010 (CA) yang mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2012. Akhirnya satu sesi dengan Bahagian Sumber Manusia Kumpulan telah diadakan bagi tindakan untuk memungut hutang terhadap bekas kakitangan dan pemegang biasiswa mengenai pinjaman perumahan. Tumpuan sesi adalah terhadap isu undang-undang mengenai tanah.

Ini dicapai terutamanya melalui inisiatif transformasi strategik. Pada 15 Mac 2012. penambahbaikan proses bisnes dan pengurusan perubahan ‘melalui jalinan kerjasama jangka panjang serta yang bermanfaat kepada para pelanggannya. program pengurusan perubahan dan rekayasa semula proses bisnes. Bhd. QUANTUM mengembeling usaha dan tenaga untuk menjadi kumpulan perunding pengurusan pilihan di rantau ASEAN dengan menyediakan penyelesaian bisnes profesional dalam kecemerlangan kualiti. (QUANTUM). PQM telah didaftarkan sebagai anak syarikat milik penuh Tenaga Nasional Berhad (TNB) yang menjalankan perkhidmatan perunding pengurusan yang dikenali sebagai TNB Quantum Solutions Sdn.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 186 Ulasan Operasi Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) Jabatan Pengurusan Produktiviti dan Kualiti bertanggungjawab untuk menggerakkan Tenaga Nasional Berhad ke arah misi kecemerlangan produk dan perkhidmatan. QUANTUM memastikan pengekalan piawaian pengurusan kualiti dalam setiap amalan bisnes melalui program- Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . projekprojek peningkatan prestasi dan program pengurusan kualiti. Tujuannya adalah untuk menyediakan khidmat rundingan kepada TNB serta anak-anak syarikatnya dan juga pihak luar. Di dalam TNB. Di luar konteks TNB.

CCP menggariskan 57 aktiviti utama. terdapat perubahan dalam aktiviti itu supaya dapat diselaraskan dengan empat tujuhan utama yang digagaskan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Bagaimanapun. diperakui ISO 9001:2008 dengan pasukan pasukan ISO dilantik dari kalangan wakil pengurusan. Ketuaketua Program Perubahan Budaya juga dilantik untuk membantu menyemarakkan aktiviti tersebut. TNB juga melaksanakan program Process Standardisation & Improvement (PSI) yang merupakan inisiatif utama untuk menggerakkan syarikat ke arah kecemerlangan bisnes. Secara keseluruhannya TNB kini. Sebagai sebahagian daripada pelan strategik 2015. Pada peringkat awal. Datuk Wira Ir. program 5s TNB memfokuskan kepada program SAVE (Sustainability Achieved via Energy Efficiency) sejajar dengan strategi TNB mendukung amalan hijau. pengurus kawalan dokumen serta juruaudit dalaman untuk memantau dan menambahbaik proses-proses terpiawai. Sehubungan itu. TNB telah memulakan Program Perubahan Budaya (CCP) yang mensasarkan pembentukan dan pemerkasaan budaya yang bersemangat dan bertenaga dalam organisasi. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain . Sementara itu. Azman bin Mohd. TNB kini mempunyai lebih 800 daripada Pasukan Penambahbaikan Kerja yang aktif di seluruh organisasi dan yang terbaik antaranya sering menyertai Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat Kebangsaan anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). satu bengkel untuk membincangkan penjajaran semula itu telah dianjurkan dan dihadiri oleh agen-agen perubahan budaya daripada setiap bahagian dan jabatan dalam TNB. setiap satu daripadanya di dipacu oleh seorang ‘champion’.KEEPING THE LIGHTS ON 187 Ulasan Operasi – Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) program seperti Pasukan Penambahbaikan Kerja – Kumpulan Inovatif dan Kreatif (WITICC) serta 5s.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 188 Ulasan Operasi Grid Nasional Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

ANDA LIHAT .

kami menggalas tanggungjawab melindungi alam sekitar kita dengan penuh bangga.. angin. kami berusaha agar TNB muncul sebagai peneraju utama tenaga hijau di Malaysia.. biomass dan kuasa hidro. . Dalam merealisasikan tenaga yang mampan. MEMULIHARA SUMBER KITA YANG BERHARGA Sebagai pengeluar dan pengasih tenaga. seperti tenaga solar.KAMI LIHAT. Itulah sebabnya kita perlu menerokai sumber tenaga alternatif yang memberi impak paling minimum kepada alam sekitar kita.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

hala Bahagian ini secara berterusan mencari peluang-peluang baru dan teknologi terkini in men dalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 192 Ke Arah Inisiatif Utama INOVASI Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat TINJAUAN OPERASI Lebih Cemerlang Bahagian ICT sentiasa memastikan segala infrastruktur ICT. ICT telah melaksanakan beberapa projek yang secara langsung m menyokong inisiatif-inisiatif strategik syarikat di bawah Pelan Strategik TNB Gem Gemilang 2015. serta Bahagian ICT sentiasa memastikan segala perkhidmatan yang diberikan selaras IC dengan halatuju strategik bisnes syarikat dan keperluan perniagaan yang dinamik. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Inisiatif-inisiatif ini akan dikongsikan dengan lebih mendalam di halaman seterusnya. sistem dan aplikasi di IC berfun TNB berfungsi secara optimum agar TNB dapat memenuhi keperluan operasi syarikat sert memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada para pelanggannya. Sepanjang t tahun ini.

penggunaan sistem ini. Di sepanjang Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . ICT secara berterusan menggalas tanggungjawab untuk menaik-taraf dan memperbaiki ciriciri serta fungsi sistem ini di samping meningkatkan fungsi dan kebolehan sistem bagi memenuhi keinginan pelanggan dalam menggunakan sistem ini. menguruskan program pembangunan vendor. Sistem layan diri ini yang membenarkan pelanggan ICT untuk melapor insiden teknikal atau memohon untuk mendapatkan perkhidmatan baru dari Bahagian ICT. memberi pandangan dan kawalan pembekal secara menyeluruh di dalam TNB serta memberikan keterangan secara terbuka ke atas perbelanjaan perolehan TNB. analisis perbelanjaan. Fasa 1 projek ini dijangka dapat mengautomasi dan meningkatkan proses bisnes operasi untuk memantau polisi serta pematuhan proses. ● Customer Management System (CMS) Upgrade CMS Upgrade ini merupakan projek penambahbaikan Customer Management System yang sedia ada yang dibangunkan oleh ICT dan mula dilancarkan pada tahun 2009. Projek ini bertujuan untuk memperbaiki proses bisnes dengan menggunakan solusi amalan terbaik untuk proses tender dan pembelian. Objektif pelaksanaan projek ini adalah untuk menggantikan sistem satelit e-CIBS billing dan CRM sedia ada dengan sistem CRM & Billing yang lebih fleksibel di mana sistem baru ini akan menambahbaik perkhidmatan layan diri pelanggan. dan akan membolehkan TNB melakukan perubahan terhadap sistem dengan lebih cepat selaras dengan perubahan bisnes TNB dan pematuhan terhadap peruntukan undang-undang sektor tenaga. Projek ini akan menggunapakai sistem CRM & Billing yang khas untuk kegunaan sektor utiliti. dan pengurusan perhubungan pembekal.KEEPING THE LIGHTS ON 193 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang PROJEK UTAMA ● Customer Relationship Management (CRM) & Billing Bahagian ICT bersama Bahagian Pembahagian sedang melaksanakan projek CRM & Billing dengan tujuan untuk memberi perubahan kepada ciriciri serta kebolehan sistem Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan & Pembilan. ● Supply Chain Management (SCM) Projek yang masih dalam proses pelaksanaan ini merupakan salah satu projek yang menyokong matlamat strategik Bahagian Perolehan Kumpulan. Sistem baru ini akan memberi dan menyediakan pengalaman penggunaan yang lebih baik kepada pelanggan dengan terdapatnya keupayaan menyediakan laporan. pengurusan kontrak. sistem penyelenggaraan yang lebih mudah serta rekabentuk sistem yang lebih menarik.

Peningkatan dari segi permintaan pelanggan serta halatuju dan budaya syarikat yang meletakkan perkhidmatan TNB bertaraf antarabangsa. berkaitan insiden keselamatan IT. Komitmen yang diberikan untuk tujuan ini telah melayakkan Bahagian ICT memperolehi kedudukan teratas dalam Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan Dalaman TNB (TICSS) sepanjang tempoh lima tahun ini. Dengan pelaksanaan Powerfaces ini. Ia merupakan inisiatif yang dijayakan bersama oleh Bahagian ICT dan Jabatan Komunikasi Korporat. bahagian ICT juga sentiasa memperolehi skor yang konsisten iaitu lebih daripada 9.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 194 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang Inisiatif Utama ● Application Performance Monitoring (APM) Sistem yang mula digunakan semenjak Jun 2012 ini meliputi 22 aplikasi kritikal dalam TNB. ia mampu memupuk budaya kerja yang lebih terbuka dan penglibatan yang lebih baik di antara warga kerja dan pihak pengurusan. Tumpuan Kepada Peningkatan Nilai Bisnes & Perkembangan Bisnes ● ● Competency-Based Performance Management System (CBPMS) untuk Anggota Kerja Bukan Eksekutif TNB telah menggunakan sistem CBPMS untuk merancang. network dan aplikasi. ianya dapat meningkatkan perkongsian pengetahuan dan menggalakkan kerjasama di antara warga kerja melalui interaksi dan pengalaman kerja menerusi laman sosial TNB ini. Ianya telah berjaya dilaksanakan kepada hampir 19. Sistem ini akan membolehkan ICT memantau sistem kritikal TNB secara proaktif dengan menetapkan pelaksanaan sistem peringatan secara automatik.000 warga kerja TNB. Dengan wujudnya Powerfaces. PROSPEK Bahagian ICT sentiasa berusaha secara berterusan untuk melaksanakan penyelesaian dan inisiatif-inisiatif yang inovatif bagi menyokong visi dan misi TNB secara keseluruhannya. Di samping itu.0 dalam Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI). Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . memantau dan menilai kompetensi dan Penunjuk Prestasi Utama (KPI) Eksekutif dan penyelia teknikal secara online semenjak tahun 2003. telah membawa cabaran baru untuk bahagian ICT. Security Information & Event Management (SIEM) SIEM merupakan sistem yang membantu memberikan maklumat berkenaan ● Meningkatkan Keutamaan Pelanggan Sejajar dengan tranformasi TNB ke arah organisasi yang berteraskan dan mengutamakan pelanggan. APM adalah merupakan platform tunggal yang digunakan untuk memantau prestasi end to end sistem sekaligus memberikan keterangan secara terbuka berkenaan prestasi keseluruhan aplikasi termasuk di lapisan server. Kini TNB sedang melancarkan CBPMS yang baru yang membenarkan pekerja bukan Eksekutif untuk menggunakan sistem pengurusan prestasi ini secara online. ICT sentiasa menjejak dan mencari teknologi dan penyelesaian baru bagi menyokong keperluan bisnes serta visi dan misi syarikat. Pelaksanaan SIEM juga adalah selaras dengan halatuju kerajaan yang mengarahkan agar semua Prasarana Maklumat Kritikal Negara (CNII) mendapat pengiktirafan ISO 27001. ● pengurusan log. Internal social media – Powerfaces Powerfaces merupakan rangkaian sosial korporat TNB dan berfungsi sebagai aplikasi pengurusan pengetahuan untuk rujukan para pekerja. membuat analisis dan menghantar pemberitahuan kepada kumpulan sokongan berkenaan insiden keselamatan tersebut serta membenarkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mengurang dan menghalang insiden-insiden keselamatan IT.

Hasilnya masa pemprosesan permohonan akan dapat dipercepatkan dan pelanggan dapat memantau status permohonan mereka secara dalam talian. ● Peluang Perniagaan Baru Bahagian ICT bercadang untuk memaksimumkan nilai pelaburan IT dengan kekal sebagai pembekal ICT pilihan serta menyokong teras perniagaan TNB. Green IT Bahagian ICT komited dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti di samping melindungi alam sekitar. Modul ini membolehkan semua kakitangan Pusat Khidmat Pelanggan memasukkan borang permohonan pembekalan elektrik ke sistem e-Permohonan bagi pihak pelanggan. semua peralatan IT yang digunakan adalah cekap tenaga dan memenuhi piawaian “Green IT”. d a n p e n e m p a t a n m e n a r a telekomunikasi. Di samping itu. Oleh itu. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 ● Inisiatif Utama . Bahagian ICT bersama Bahagian Pembahagian kini sedang melaksanakan projek Email Billing sebagai alternatif baru untuk bil tradisional yang digunapakai selama ini. penggunaan e-Permohonan telah ditingkatkan dengan pelaksanaan modul baru iaitu Modul Pekerja. E-billing akan diperlengkap dengan pemberitahuan SMS sebagai peringatan awal kepada pelanggan TNB. Persidangan Desktop dan Video. ICT akan terus mencari peluang perniagaan baru untuk meningkatkan sumber pendapatan alternatif kepada TNB. mesyuarat paperless dan mesyuarat maya/online secara langsung akan menyumbang kepada Inisiatif Hijau TNB. Pada masa yang sama. server virtualization.KEEPING THE LIGHTS ON 195 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang Dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan. Broadband over Powerline (BPL). ICT juga menyumbang kepada sumber pendapatan bukan teras untuk TNB dengan menyewakan infrastruktur TNB kepada syarikat telekomunikasi. inisiatif-inisiatif seperti “Electronic Document Management System” (EDMS). Antara infrastruktur yang disewakan kepada syarikat telekomunikasi adalah Gentian Kabel Optik pada tiang berkuasa rendah. Dari tahun 2008. Di masa hadapan.

terutama untuk pembinaan kemahiran baru yang diperlukan bagi TNB mengembangkan sayapnya di luar negara. Latihan melalui pengalaman termasuk latihan sangkut. jutaan ringgit telah dilaburkan bagi tujuan ini dan perkara ini akan berterusan pada masa hadapan. TNB juga memfokuskan kepada konsep ‘mentor’ sebagai sebahagian dari inisiatif bagi mencungkil bakat warga kerja secara lebih berkesan. penugasan silang dan penggiliran kerja juga memainkan peranan penting bagi tujuan ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 196 Pembangunan Inisiatif Utama MODAL INSAN Ke Arah Perluasan Bisnes Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden Dalam usaha membina warga kerja yang kompeten dan berkebolehan melakukan tugas yang diamanahkan. Selain itu. Warga kerja yang kompeten dan produktif adalah faktor kritikal bagi kejayaan TNB dan menjadi antara objektif utama yang digariskan dalam perancangan strategik syarikat. pembangunan modal insan tidak hanya dicapai melalui program latihan formal. TNB mempunyai pelan pembelajaran dan pembangunan yang berterusan untuk anggota kerjanya. Sepanjang tahun 2012. Saban tahun. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

4 40 30 20 10 0 41. Matlamat utama program ini adalah untuk mendedahkan warga kerja dalam situasi silang budaya dan rencam disiplin bagi membolehkan mereka melihat gambaran keseluruhan dalam mengurus sesuatu bisnes atau operasi. Graf di bawah menunjukkan hubungan antara kos pelaburan latihan dan skor kompetensi warga kerja sepanjang lima tahun yang lepas.6 40 20 0 TK08 TK09 TK10 TK11 TK12 Kos Pelaburan Latihan (RM juta) Skor Kompetensi (%) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Pada tahun 2012. seramai 6 warga kerja telah ditempatkan di jabatan tertentu dalam GLC dan kerajaan sebagai satu pendedahan kepada suasana dan budaya yang berlainan. 22 warga kerja telah ditempatkan di pelbagai projek dan stesen di luar negara manakala 16 warga kerja dari Himpunan Bakat Pusat telah mengikuti latihan sangkut di jabatan atau bahagian terpilih yang disebutkan.6 60 50 80 60 62. Sepanjang tahun 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 197 197 9 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes PEMBELAJARAN MELALUI PENGALAMAN & PEMBINAAN KAPASITI TNB percaya bahawa melengkapkan warga yang berpotensi dengan pengalaman sebenar adalah salah satu pendekatan yang paling berkesan dalam membentuk pemimpin masa depan organisasi. TNB juga menyertai program penugasan silang & pengayaan silang tahunan masingmasing di antara GLC yang lain dan kerajaan.4 77 81 85 RM juta 120 100 101. pelbagai program latihan sangkut telah diadakan sama ada di luar negara atau di unit tertentu yang dipilih dalam Jabatan Audit Dalaman Kumpulan dan Bahagian Sumber Manusia serta Kewangan Kumpulan. Skor kompetensi 81% yang diperoleh pada tahun 2012 merupakan pencapaian yang tertinggi dalam tempoh ini. % 90 80 78 80 112.6 70 90. Pada tahun 2012.

namun ruang untuk penambahbaikan sentiasa dilihat bagi memastikan pencapaian yang berterusan. ENGAGED WORKFORCE UNTUK PRODUKTIVITI LEBIH TINGGI Mengambil kira kepentingan mempunyai warga kerja yang engaged dengan syarikat. Oleh yang demikian satu kaedah penilaian telah dibangunkan bagi mengenalpasti pemimpin yang berpotensi. Inisiatif Utama PENGOPTIMUMAN TENAGA KERJA Pelan Strategik TNB antara lain menekankan tentang kepentingan penggunaan tenaga kerja yang berkesan dan optimum ke arah produktiviti yang lebih tinggi. temuduga teknikal dan sesi pembelajaran melalui pengalaman sebelum berjaya diambil berkerja di syarikat. satu proses perancangan sumber manusia telah ditetapkan serta sentiasa dikaji semula mengikut keperluan. Keseluruhannya. TNB telah memulakan pelbagai inisiatif agar warganya terus berinspirasi bagi melakukan yang terbaik. program outreach. seramai 226 pekerja bukan eksekutif telah berjaya mengikuti program pembangunan ini yang membuka peluang kepada peningkatan kerjaya selepas penyempurnaannya. dan bengkel mengenai pengurusan prestasi.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 198 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes Seorang mentor pula akan ditugaskan bagi setiap eksekutif yang baru dilantik. Penekanan turut diberikan kepada pembinaan perhubungan dan kepercayaan di kalangan warga kerja sendiri dan juga antara pihak pengurusan dan warga kerja. Empat fokus ini dipilih berdasarkan Employee Engagement Survey (EES) yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. modul e-leave dalam Employee Self Service (ESS) untuk pekerja bukan eksekutif telah disempurnakan pada bulan Jun 2012 manakala tempoh percubaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . dengan fokus diberikan kepada fungsi teknikal yang berkaitan. Selepas tamatnya modul PEP. semua pekerja yang mengikuti program pensijilan dalaman untuk membangunkan kerjaya mereka juga dipasangkan dengan seorang mentor semasa tempoh modul Latihan Dalam Pekerjaan di stesen yang terpilih. penggiliran dan penugasan kerja. empat aspek utama telah diberikan perhatian iaitu komunikasi oleh kepemimpinan utama syarikat. Ini membolehkan penyandang di sesuatu jawatan itu dinaikkan pangkat sehingga ke tahap pengurusan tertinggi. Inisiatif berkaitan yang lain termasuklah: ● RANGKA KERJA PENGURUSAN BAKAT DIPERTINGKAT TNB mengiktiraf kepentingan wujudnya satu pasukan kepemimpinan yang berkeupayaan untuk memacu syarikat mengembangkan perniagaannya. piawaian pengiktirafan. Bagi mencapai matlamat ini. Ini dilakukan bagi mencipta suasana harmoni di mana fungsi kerja dapat dilaksanakan dengan licin dan berkesan. terdapat 3 pakar khusus dan 32 pakar teknikal yang sekarang menyandang jawatan di bahagian Penjanaan. Maklum balas yang berterusan diberikan dari semasa ke semasa oleh pihak kesatuan dan setiap isu yang dibangkitkan akan diselesaikan dengan mengambil kira semangat untuk bersama mencapai objektif syarikat. Seseorang eksekutif baru perlu melepasi tiga tahap yang terdiri daripada perbincangan berkumpulan. Persatuan Eksekutif TNB (PET). Program pembangunan untuk HBP diselaraskan di Bahagian Sumber Manusia Kumpulan manakala Bahagian masingmasing mengurusnya bagi HBB. ● ● Kajian secara konsisten terhadap Deskripsi Tugas dengan bantuan Job Description (JD) Online System Pelaksanaan inisiatif Perubahan Budaya yang menekankan pembelajaran berterusan dan pasukan silang-tugasan Penstrukturan dan kajian semula proses PENAMBAHBAIKAN PROSES DALAMAN Bahagian Sumber Manusia Kumpulan (BSMK) berusaha secara berterusan bagi memperbaiki keberkesanan dan ketelusan perkhidmatannya melalui penambahbaikan sistem. Kesatuan Percantuman Pekerja-Pekerja TNB (K3P) dan Junior Officer Union (JOU) bagi mengekalkan pertalian yang rapat dengan warga kerja. Pada masa yang sama. Dalam tahun pelaporan ini. Sebagai contoh. Pada masa ini. Proses pemilihan untuk Program Eksekutif Pelatih (PEP). terdapat 320 dan 660 warga kerja masing-masing dalam HBP dan HBB. Semua ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan latihan dan pembelajaran dalam pembangunan kerjaya eksekutif. Skor 84% yang diperolehi adalah satu tahap yang membanggakan. mereka akan mengikuti pula modul pembangunan kompetensi fungsian yang disediakan mengikut bahagian masing-masing. Himpunan Bakat Pusat (HBP) yang telah ditubuhkan sebelum ini turut diperkukuhkan dengan inisiatif Himpunan Bakat Bahagian (HBB). yang majoritinya merupakan pelapis kepemimpinan syarikat pada masa hadapan juga diberikan perhatian yang serius. Pihak pengurusan sentiasa berhubung dengan tiga kesatuan dalam syarikat. Pembahagian dan ICT. Skim Haluan Kerjaya Pakar (SHKP) diperbaiki lagi sup a ya l e b i h m e n a ri k d e n g a n memperkenalkan gred fleksibel bagi semua jawatan. Aktiviti yang dijalankan termasuklah Management By Walking About (MBWA). Ini dilakukan melalui pengukuran kompetensi dan kesediaan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Sementara itu. Penghantaran. pengiktirafan kepada warga kerja dan pengurusan prestasi. Dalam tahun 2012. Labor Productivity Index ( L P I ) t e l a h diperkenalkan di bahagian teras dan sokongan dalam tahun 2012 sebagai alat pengukuran produktiviti. inisiatif High Performing Workforce (HPW) sedang dalam kajian pelaksanaannya sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan lagi produktiviti warga kerja. peluang kerjaya. Rangka kerja ini adalah amat penting ke arah pengurusan penggantian yang berkesan untuk jawatan-jawatan utama dalam syarikat.

syarikat multinasional serta organisasi bukan kerajaan telah dijemput untuk perkongsian perkembangan terkini dan amalan terbaik sumber manusia. TNB Integrated Learning Solution-ILSAS menerima Anugerah Industri Tenaga (Energy Training Providers) daripada Suruhanjaya Tenaga atas kecemerlangan dalam pembangunan latihan dan kompetensi. TNB menyertai banyak karnival kerjaya di serata negara dan terus bekerjasama secara rapat dengan jabatan seperti Kementerian Sumber Manusia dalam isu berkaitan pembangunan sumber manusia. TNB telah mengambil sejumlah 210 graduan yang belum bekerja untuk memberikan mereka pendedahan kerja dalam pelbagai fungsi bisnes selama 12 bulan. Pn Azrina Abdul Samad. Satu pasukan petugas juga telah ditubuhkan pada awal tahun 2012 bagi memastikan kepatuhan terhadap polisi dan prosedur sumber manusia di semua peringkat dalam jabatan dan anak syarikat. Selain itu. 75% daripada inisiatif yang disasarkan pelaksanaannya dalam tahun 2012 telah disempurnakan dan usaha yang gigih dilakukan bagi memastikan pencapaian sepenuhnya objektif makmal.KEEPING THE LIGHTS ON 199 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes untuk e-pay slip telah dimulakan pada Julai 2012. MENEMBUSI SEMPADAN SYARIKAT KEPADA NEGARA Pengiktirafan dari pihak luar bermakna syarikat sedang bergerak ke arah yang tepat. terkemuka dari kerajaan dan syarikat berkaitan Kerajaan. GHR Compliance Task Force (GHRCT) ini juga berperanan untuk mengesan isu berkaitan di unit bisnes serta mengemukakan cadangan penambahbaikan yang bersesuaian. Kanan (Polisi Makro. Setakat ini. Tema persidangan HR Transformation Building a Strategic HR mempamerkan komitmen BSMK untuk menjadi rakan bisnes yang strategik dalam merealisasikan hasrat syarikat. daripada Bahagian Perancangan memenangi anugerah MIM-Public Bank Manager of the Year Award-Service Category manakala seorang lagi berjaya terpilih sebagai finalist bagi kategori yang sama. Dua warga kerja TNB juga diiktiraf oleh Institut Pengurusan Malaysia (MIM). Sejumlah 25 orang pengamal sumber manusia dalam syarikat telah melengkapkan siri latihan dan penilaian bagi memperoleh pensijilan sumber manusia dari Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM). TNB menyertai inisiatif Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) bagi menyokong agenda nasional yang digariskan oleh kerajaan. Dua sesi makmal yang menyentuh isu keprihatinan terhadap warga kerja dan pematuhan terhadap keperluan perundangan telah dijalankan dalam tahun 2012. Sepanjang tahun 2012. pensijilan ini akan meningkatkan lagi tahap profesionalisme di kalangan pengamal sumber manusia. pelaksanaan On-Line Performance Improvement Program (PIP). Anugerah ini secara langsung melambangkan sumbangan dan pengalaman profesional warga kerja TNB. Di samping pengiktirafan terhadap keupayaan mereka dalam pengurusan sumber manusia. e-Promotion to Position (e-POP) dan sistem Anugerah Perkhidmatan Setia menandakan usaha ke arah pembaikan perkhidmatan demi kepuasan pelanggan. Cadangan penyelesaian yang dikemukakan dalam sesi makmal ini sedang giat dilaksanakan di samping cadangan penambahbaikan terhadap isu-isu yang lain hasil daripada tiga sesi makmal pada tahun sebelumnya. Pemimpin Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Perundangan & Harga). Dalam tahun 2012. Pengurus TNB HR CONFERENCE KALI KE3 Lebih dari 400 pengamal sumber manusia dari pelbagai unit bisnes di TNB hadir dalam HR Conference Kali Ke-3 yang dianjurkan oleh BSMK pada 27-28 Jun 2012. Persidangan ini juga menjadi satu platform yang berkesan untuk membina jaringan antara pengamal sumber manusia dari pelbagai agensi.

ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN Anugerah Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) 2011 Anugerah MSOSH adalah anugerah tahunan yang diberi kepada syarikat-syarikat di Malaysia yang terbukti cemerlang dalam prestasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.000 PEKERJA. SJ Chenderoh. Bahagian Penghantaran PENSIJILAN OHSAS 18001 PENGIKTIRAFAN PENUH DARIPADA PIHAK KETIGA UNTUK BAHAGIAN PENGHANTARAN DAN PENJANAAN 90% PENCAPAIAN 5 BINTANG BAGI AUDIT SAFETY EXCELLENCE MANAGEMENT SYSTEM (SEMS) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian Penghantaran EMAS KELAS I ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ TNB Janamanjung Sdn. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Pahang. KADAR KEMALANGAN PEKERJAAN BAGI SETIAP 1. pelan strategik dan sistematik untuk tempoh lima tahun (2010-2015) telah dibangunkan oleh syarikat di bawah Gemilang 2015. TNB telah berjaya menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Bahagian Penghantaran Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Tengah. Bahagian Penghantaran Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Utara. ❏ SJ Putrajaya. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sentiasa berkesan dan sejajar dengan keperluan undang-undang semasa dan teknologi baru. Bhd. Bahagian Penjanaan SJ Jambatan Connaught. Syarikat telah memastikan kawalan terhadap keselamatan dan kesihatan sentiasa berkesan dan selaras dengan pembangunan negara. Bahagian Penjanaan SSJ Cameron Highlands. Bahagian Penjanaan ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kelantan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 200 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Inisiatif Utama TINJAUAN 34. Beberapa program telah dirancang dan dibangunkan di bawah ‘Gemilang 2015’ agar TNB kekal relevan dan akhirnya menjurus ke arah merealisasikan Pelan Strategik 20 Tahun TNB untuk pengembangan geografi (geographical expansion) dalam tahun 2015. Pencapaian ini telah melonjakkan TNB ke tahap seterusnya dengan keupayaan yang lebih baik untuk bersaing di peringkat global.280 1. Oleh itu.42 KONTRAKTOR MENGHADIRI PROGRAM NIOSH-TNB SAFETY PASSPORT (NTSP) SEJAK DIPERKENALKAN PADA TAHUN 2006 Sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Ini tidak akan dapat menjadi kenyataan tanpa komitmen serta sokongan yang jitu daripada pengurusan tertinggi dan semua kakitangan. EMAS PELAN STRATEGIK Pembangunan pesat negara dalam pelbagai sektor industri dengan evolusi teknologi baru telah menimbulkan cabaran kepada TNB. Bahagian Penjanaan SJ Sultan Ismail. Bahagian Penjanaan Jabatan Pembangunan Aset – Projek Utama. Inisiatif utama termasuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan keselamatan dengan objektif untuk mencapai sepenuhnya tahap pematuhan terhadap keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Timur. Bahagian Penjanaan SJ Gelugor.

Penguatkuasaan Keselamatan. Hasilnya akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Pemandu Pelan Tindakan Kecemasan (CERP) Korporat TNB. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kuala Lumpur.KEEPING THE LIGHTS ON 201 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ❏ Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Selatan. Bahagian Penjanaan ❏ Jabatan Senggaraan Aset . Peralatan Perlindungan Diri c. sistem ini akan membuat maklumat keselamatan lebih berkesan dan boleh diakses oleh semua pekerja. kesihatan dan alam sekitar. Bahagian Penjanaan PROGRAM LATIHAN KESEDIAAN DAN TINDAKAN KECEMASAN Latihan Kesediaan Kecemasan merupakan acara tahunan yang dijalankan di semua bahagian TNB.Johor I (Johor Bahru). LANGKAH KE HADAPAN ● TNB Safety Information System (TSIS) TNB Safety Information System (TSIS) adalah satu sistem maklumat berkomputer yang menyediakan platform untuk menyeragamkan maklumat yang berhubung dengan keselamatan. Bahagian Pembahagian ❏ PBN Melaka. Bahagian Penghantaran ❏ PB Kuala Lumpur. Bahagian Penjanaan ❏ SJ Sungai Perak. Keselamatan Kebakaran Korporat b. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Melaka. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kedah & Perlis. Melalui tinjauan pada tahun yang lalu. dan keupayaan pasukan tindakan kecemasan untuk bertindak balas secara taktikal dalam menangani keadaan. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Pulau Pinang. Terdapat empat modul utama iaitu risiko. ● Membina Kapasiti ‘Safety School’ TNB telah diberi peranan menganjur dan mengendalikan latihan KKP&AS untuk memastikan pembangunan kemahiran dan pengetahuan yang relevan di kalangan pekerja. Senario latihan kecemasan adalah simulasi yang menyerupai situasi kecemasan sebenar. ● Dasar-Dasar Terbaru Keselamatan. pengurusan insiden dan tindakan. Latihan ini melibatkan 13 buah stesen janakuasa dengan kerjasama agensi-agensi seperti Jabatan Bomba. Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKP&AS) TNB akan melaksanakan dasar-dasar baru yang berkaitan dengan: a. 90 sesi latihan telah berjaya dijalankan melibatkan seramai 2. Bahagian Penghantaran PERAK ❏ SJ Sultan Iskandar.Perak. Kenyir.Negeri Sembilan. pelaporan dan papan pemuka. Bahagian Pembahagian ❏ PBN Pahang.700 kakitangan. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Terengganu. dengan tumpuan khusus pada stesen janakuasa. ● ● ● kesediaan pasukan pengurusan kecemasan stesen janakuasa dalam menangani kecemasan. ‘Safety School’ juga telah diamanahkan untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SEMS) untuk persijilan seperti OHSAS 18001 dan ISO 14001. Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Dasar-dasar ini telah dibangunkan sebagai rujukan untuk seluruh organisasi bagi mencapai piawaian tertinggi dalam amalan KKP&AS. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset . Latihan Desktop yang sama dijalankan untuk senario sistem kecemasan yang melibatkan “Islanding Operation” yang kritikal. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . keberkesanan protokol komunikasi. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset . keupayaan untuk perintah dan kawalan. Pematuhan kepada dasar-dasar ini akan memperkukuhkan pengurusan KKP&AS dan menyumbang kepada nilai tambah dalam organisasi. Objektif latihan ini adalah untuk menguji: ● Setelah diwujudkan. Polis dan Hospital. Bahagian Pembahagian EMAS KELAS II ❏ SJ Sultan Mahmud. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Johor II (Kluang).

dengan hasrat bahawa: ● ● Sentiasa melaksanakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang akan menjamin semua kesan ke atas alam sekitar daripada operasinya dapat dikurangkan atau pun dihapuskan Sentiasa melaksanakan semakan audit alam sekitar mengikut jadual yang ditetapkan untuk memastikan pematuhan kepada komitmen Alam Sekitar. masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan di samping menyediakan polisi alam sekitar bagi keperluan mereka ● Sentiasa melindungi. Kami komited terhadap penambahbaikan prestasi alam sekitar yang berterusan dan pada masa yang sama menghasilkan bekalan tenaga elektrik yang selamat. menetapkan piawaian yang akan membantu meningkatkan prestasi alam sekitar secara berterusan ● ● .202 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Inisiatif Utama TNB telah mengenalpasti bahawa pertumbuhan ekonomi. TNB mewujudkan Polisi Alam Sekitar pada tahun 2005. TNB peka terhadap tanggungjawab menguruskan sumber asli negara dengan bijak dengan memulihara alam sekitar serta meminimumkan pelepasan gas karbon. efisien dan berdaya harap. POLISI ALAM SEKITAR TNB Sebagai pembekal tenaga elektrik utama negara. memulihara dan mempertingkatkan kualiti alam sekitar dalam semua operasi dan dalam proses membuat sebarang keputusan yang berkaitan Sentiasa mematuhi semua undangundang dan peraturan. dan melaksanakan program-program latihan bagi warga kerja untuk memastikan tahap kompetensi yang tinggi dalam bidang pemuliharaan alam sekitar Sentiasa meningkatkan tahap kesedaran terhadap alam sekitar di kalangan kontraktor. pembangunan lestari dan kehidupan berkualiti adalah saling berkait rapat antara satu sama lain.

Pelan Pengurusan Alam Sekitar Pelan Pengurusan Alam Sekitar diformulasikan mengikut keperluan perlesenan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 atau mengikut perincian EIA yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar atau berdasarkan syarat-syarat kelulusan EIA bagi setiap stesen janaelektrik. kualiti air dan paras bising sempadan semua projek-projek utama. C. Satu Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) telah dirumus sebagai langkah pengawalan. hampir kesemua stesen janakuasa mengamalkan program EMS ini bagi mengurangkan sisa serta pengunaan sumber tenaga.203 Komitmen Terhadap Alam Sekitar A. Program Kitar Semula Program pengurangan dan kitar semula bahan buangan telah disenaraikan sebagai salah satu inisiatif Pengurusan Alam Sekitar (EMS) bagi setiap bahagian di dalam TNB. Ketika ini. SEMS yang telah dilaksanakan di semua bahagian dalaman TNB akan mengenalpasti semua bentuk kecemasan yang mungkin berlaku dalam aktiviti bisnes bahagian. F. Bhd. kesemua stesen janakuasa TNB telah menggunapakai Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2004 yang telah mendapat persijilan SIRIM QAS International Sdn. Wakil Pengurusan Alam Sekitar (EMR) bertanggungjawab untuk merekod. D. Audit Alam Sekitar dan Persijilan MS ISO Bagi melaksanakan sistem pengurusan alam sekitar yang efektif di samping memastikan penambahbaikan yang berterusan. Di samping itu. Penggantian Halon TNB telah mencapai tahap bebas dari penggunaan Gas Halon dalam semua bahagian pengoperasian (Penjanaan. Pengurusan Krisis Pengurusan Krisis di TNB adalah di bawah penyelarasan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) yang merupakan komponen utama bagi Sistem Pengurusan Kecemerlangan Keselamatan (SEMS). di mana minyak alatubah terpakai akan ditapis dengan menggunakan teknologi terkini dan seterusnya akan digunakan semula. Pelupusan Sisa Berjadual Program Pengurusan Sisa Berjadual TNB telah dilaksanakan selaras dengan pematuhan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Berjadual) Tahun 2005. dan menguruskan semua sisa yang dikeluarkan oleh unit masing-masing. Sisa berjadual termasuklah semua sisa yang dihasilkan dari semasa ke semasa yang perlu dilupuskan oleh kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. memantau. Penghantaran dan Pembahagian) Inisiatif Utama . fokus program ini adalah memantau kualiti udara. B. Secara amnya. Bahagian Penghantaran telah melaksanakan ”Condition Monitoring Program” (CMP) dalam sistem operasinya. Semua sisa berjadual yang dihasilkan perlu dimaklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar dan akan disimpan buat sementara di Stor Sisa Berjadual sebelum dilupuskan. E.

(b) membantu negara membangun seperti Malaysia bagi mencapai had pelepasan gas rumah hijau. Isochrysis sp merupakan spesis mikroalga yang telah dikenalpasti paling banyak menyerap CO2 dan telah dipilih sebagai komponen utama dalam fotobioreaktor yang akan dibangunkan. atau 1. Antara produk hiliran yang akan terus dikaji dan dibangunkan pada masa hadapan adalah biodiesel. morfologi. peranan sosio ekonomi. ii. Melalui proses fotosintesis semula jadi. Pelaksanaan projek ini mampu mengurangkan kesan gas rumah hijau kerana ianya tidak melibatkan pembakaran bahan api fosil. lebihan nutrien dan sebagainya. Program penyelidikan kami memberi tumpuan kepada penyerapan gas CO2 dari pelepasan loji janakuasa menggunakankan mikroalga marin.752. topografi. Teknologi bersih projek ini dijangka dapat memberi sumbangan kepada penghapusan sebanyak 250. tahap eutrofikasi dan kemerosotan kawasan tadahan dengan kerjasama rapat daripada Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM). kegunaan air tasik. ia boleh menawarkan satu cara yang lebih mampan. kekurangan air. pencemaran.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 204 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Inisiatif Utama G.709 CO2 equivalent selama 7 tahun sepanjang jangka hayat projek ini. Clean Development Mechanism (CDM) bagi Projek Hidroelektrik Ulu Jelai Pada masa ini TNB sedang dalam proses membangunkan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism – CDM) melalui Projek Hidroelektrik Ulu Jelai di negeri Pahang. Secara keseluruhannya. seperti penurunan spesis ikan. penggunaan tanah di kawasan tadahan serta masalah-masalah yang dapat dikenalpasti di kawasan tasik. iii. Program Lake Brief untuk kesemua tasik di bawah skim hidroelektrik Program penyediaan Lake Brief bagi kesemua tasik di bawah penyeliaan Bahagian Penjanaan TNB telah dimulakan seawal tahun 2010 bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk mengenal pasti status kualiti air tasik. menerusi pelbagai produk hiliran yang boleh dibangunkan. Isu-isu Semasa i. Kajian Penyerapan Karbon Dioksida secara Biologi daripada Stesen Janakuasa menggunakan Mikroalga Marin Industri Elektrik dan Tenaga di Malaysia menyumbang kira-kira 26% kepada jumlah pelepasan CO2 dalam negara. isipadu air. projek ini merupakan sumbangan TNB kepada pembangunan lestari sejagat kerana ia berkaitan dengan pengurangan gas rumah hijau secara global. dengan objektif untuk : (a) membantu negara maju/industri melaksanakan pembangunan lestari dan memenuhi tanggungjawab mengurangkan kadar pelepasan gas rumah hijau. CDM adalah mekanisme di bawah Kyoto Protocol/UNFCCC. hasil daripada proses fotosintesis mikroalga. Lake Brief mengandungi maklumat terkini meliputi saiz tasik. aliran air masuk dan keluar. Projek Hidroelektrik Ulu Jelai yang berkapasiti sebanyak 372 MW dan dianggarkan menjanakan tenaga elektrik sebanyak 374 GWh setahun. mendapan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB sedang menerokai pengasingan CO2 secara biologi menggunakan mikroalga sebagai satu alternatif kepada beberapa teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Inisiatif akan datang melibatkan reka bentuk dan pembangunan loji fotobioreaktor perintis di sebuah stesen janakuasa arang batu.387 CO2 equivalent setahun. Sebagai peneraju industri.

Semenanjung Malaysia. Bhd. Program Pengurusan Hidupan Liar untuk Projek Pembangunan Hidroelektrik Hulu Terengganu Satu Program Pengurusan Hidupan Liar (WMP) telah diadakan untuk projek Hidroelektrik Hulu Trengganu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab TNB untuk melindungi dan memulihara flora dan fauna di Hutan Simpan Tembat dan Petuang. yang mana akan digunapakai oleh semua pihak berkepentingan dan kerajaan untuk menggubal dasar dan garis panduan yang sesuai untuk pemeliharaan dan pemuliharaan tasiktasik sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. sebelum dilepaskan semula ke kawasan hulu sungai yang terletak jauh daripada kawasan pembinaan Projek dan juga gangguan manusia. Program Menyelamat ikan semasa pelencongan Sg Terengganu Satu program Menyelamat Ikan telah dilaksanakan untuk Projek Hidroelektrik Hulu Terengganu semasa aliran air Sg Terengganu mula dilencongkan ke dalam terowong pelencongan bagi tujuan pembinaan cofferdam. K e s e m u a i k a n y a n g ditangkap semasa operasi menyelamat ini telah dipindahkan ke kolam ikan di Pusat Penyelidikan TNB Research dalam kawasan pembinaan Projek. dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar & Taman Negara (PERHILITAN). Satu acara pelepasan ikan yang ditangkap telah disempurnakan bersama oleh wakil daripada jabatanjabatan tersebut. pihak pelaksana Projek serta kontraktor.KEEPING THE LIGHTS ON 205 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Program ini telah berjaya menyelamatkan 59 spesis ikan air tawar termasuk spesis yang paling berharga iaitu Tor tambroides (ikan kelah). iv. Antara lain. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Hulu Terengganu. v. Usaha ini telah mendapat sokongan daripada agensi kerajaan tempatan termasuk Jabatan Perikanan. program ini merangkumi: ● Informasi interaktif ini akan menjadi platform untuk pembangunan pangkalan data tasik kebangsaan yang akan dibangunkan oleh NAHRIM. Program ini melibatkan kolaborasi antara TNB Research Sdn. Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan. Fasa 1 semasa aktiviti pembinaan (2011-2014) dan Fasa 2 semasa aktiviti penakungan air yang dijangkakan pada awal 2015. Pemantaun berterusan di kawasan projek untuk memastikan pematuhan Akta Hidupan Liar 716/2010 Menjalankan kaji selidik hidupan liar sebagai data asas untuk menyediakan pelan menyelamat hidupan liar sebelum operasi menyelamat dilaksanakan Menjalankan kajian terhadap kesan pembangunan empangan terhadap konflik gajah-manusia di kawasan projek Memastikan operasi menyelamat hidupan liar akan dilaksanakan dengan jayanya ● ● ● Program ini akan dijalankan dalam 2 fasa.

satu contoh yang baik adalah laporan tanggungjawab sosial korporat tahun ini. pemegang saham. seperti usaha-usaha tanggungjawab sosial korporat yang lain. konsep kemasyarakatan korporat kami adalah secara menyeluruh dan kami memastikan yang ianya amat bermakna seiring dengan impak yang mampan kepada masyarakat dari segi pendidikan. Dari segi ini. Seperti operasi bisnes kami. Di TNB. memajukan syarikat vendor kecil dan sederhana. pekerja. menyokong bakat sukan dan seni serta melindungi alam sekitar dan sumber-sumber semula jadi. pembekal.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 206 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) adalah mengenai bagaimana sesuatu organisasi itu bertanggungjawab ke atas tindakan dan operasinya yang memberi impak terhadap pelanggan. inisiatif tanggungjawab sosial korporat terus berkembang maju selaras dengan usaha kami melaksanakan amalan terbaik global. Walau bagaimanapun. dan termasuk juga persekitaran. semua usaha kami untuk meningkatkan kecekapan operasi semestinya menambahbaik cara kami memenuhi kontrak sosial. Justeru itu. program kemasyarakatan. Sebelum ini. kebajikan warga kerja. bisnes teras kami dalam membekal elektrik adalah untuk memenuhi keperluan asas sosio-ekonomi. kami melaporkan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . masyarakat setempat. Ianya lahir dari komitmen organisasi itu sendiri untuk beroperasi dengan cara yang lestari dari aspek ekonomi. sosial dan alam sekitar serta lazimnya tindakan sedemikian melampaui tanggungjawab berkanun sesebuah organisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya negara dalam proses berbuat demikian berjaya mendapat kepercayaan dan keyakinan dari pihak berkepentingan.

perakaunan. Penggerak Pendidikan. Penggerak Kelestarian Negara Hijau. Pada masa yang sama. Penggerak Kecemerlangan Bisnes. jurutera-jurutera TNB yang berjasa membekal elektrik kepada jutaan rakyat Malaysia menerima pendidikan pengajian tinggi di luar negara dan kebanyakannya adalah dengan biasiswa TNB sendiri. selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh pakarpakar tanggungjawab sosial korporat seperti Global Reporting Index (GRI). siswazah dan pasca-siswazah. Tahun ini. sebuah tabung amanah yang ditubuhkan selama lima tahun sejak 2010 hingga 2014 di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952 (Act 258) pada 2 Jun 2009. teknologi maklumat. BERKHIDMAT UNTUK MASYARAKAT Di dalam masyarakat. Tempat Kerja dan Alam Sekitar. Penggerak Tenaga Kerja dan Penggerak Perpaduan. Untuk sekian lama. tujuh tonggak utama tersebut telah dikemaskan menjadi empat kategori. membantu orang yang tidak berkeupayaan dan menyokong pembangunan sukan dan kesenian dalam negara. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama .495 graduan yang kini berkhidmat dalam sektor kejuruteraan. pengurusan dan kewangan. Pasaran. ACCA dan Bursa Malaysia. di dalam dan luar negara.868 pelajar.9 juta untuk menaja seramai 1. Ini merupakan sumbangan tahunan terbesar oleh TNB dalam menjana tenaga kerja profesional. TNB berupaya membangunkan pusat latihan sendiri iaitu Institut Latihan Sultan Shah (ILSAS) pada tahun 1976. TNB mempunyai tradisi untuk menggalakkan pendidikan. YTN telah membelanjakan sejumlah RM42. dibiayai oleh oleh Yayasan TNB iaitu Yayasan Tenaga Nasional (YTN). dan pengurusan perniagaan. Dengan peningkatan pangkalan pengetahuan dalam organisasi. Penggerak Kejuaraan. Sejarah inisiatif pendidikan TNB bermula sejak zaman awal lagi apabila organisasi terpaksa menaja pekerjanya untuk mendapatkan kelayakan teknikal yang perlu untuk menyumbang ke arah membangunkan industri tenaga. UNITEN telah berjaya menghasilkan lebih 17. Kesemua program ini adalah diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA) manakala program Kejuruteraan diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) dan badan-badan di United Kingdom seperti Institution of Mechanical Engineers. Institution of Engineering and Technology dan Institution of Civil Engineering. pada peringkat asasi. UNITEN menawarkan biasiswa kepada pelajarnya di bawah Yayasan Canselor UNITEN. Pada akhir tahun 2011. Program Biasiswa Kumpulan terus ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang cemerlang yang ingin menyambung pengajian di universiti di dalam dan luar negara diteruskan. Empat kategori tersebut adalah Masyarakat. Ini diikuti pula dengan tertubuhnya universiti milik penuh Syarikat iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) pada tahun 1997 yang menawarkan program-program yang berkualiti dalam bidang kejuruteraan.KEEPING THE LIGHTS ON 207 Tanggungjawab Sosial Korporat tanggungjawab sosial korporat di bawah tujuh tonggak utama iaitu Penggerak Komuniti. Pada tahun kewangan 2012.

Di bawah program ini.000 kepada IJN untuk membiayai pembedahan jantung kepada pesakit yang kurang kemampuan di bawah umur 18 tahun. Secara amnya. Syurga ku’ dalam bahasa Arab. Selain menyokong mereka yang kurang berkemampuan melalui pendidikan. Sejak dulu lagi.75 juta. Kami juga menaja para pendayung untuk mengikuti kelas bahasa Arab dan bahasa Jepun supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dengan pelancong dari negara-negara tersebut dan menganjurkan program tahunan iaitu Let’s Go to School with TNB untuk anak-anak mereka.50. dan melantik seorang pegawai perhubungan bagi setiap negeri untuk menjadi mentor kepada sekolah-sekolah angkat tersebut. Program PINTAR dilaksanakan oleh Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLCs) untuk meningkatkan tahap pendidikan dan menggalakkan kecemerlangan di kalangan sekolah-sekolah yang kurang berkemampuan di Malaysia. ibu atau bapa tunggal dan juga mereka yang kurang upaya. 107 rumah telah diperbaiki dengan perbelanjaan berjumlah RM1.50 juta telah diperuntukkan untuk projek komuniti ini.375. Sebanyak RM1. kami telah membeli 10 unit bot baharu untuk menggantikan bot-bot yang telah rosak dan menguruskan 23 lawatan oleh agensi kerajaan dan badan korporat ke pusat kelip-kelip tersebut. air dan kelengkapan sanitasi.000 kepada MAKNA’s Mobile Cancer Screening Program untuk manfaat komuniti di pendalaman. kami tela h menyalurkan sebanyak RM100. TNB memperbaiki rumah yang rosak dan usang kepada rumah yang lebih selesa dilengkapi dengan bekalan elektrik. YTN juga memperuntukkan RM100. Jumlah yang dibayar kepada setiap negeri adalah tertakluk kepada jumlah orang miskin yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU). TNB juga menghulur bantuan kepada orang miskin tegar melalui Projek ‘Baiti Jannati’ bermaksud ‘Rumah ku. Syarikat juga menyediakan perabot.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 208 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama Pada peringkat pendidikan rendah. Zakat bagi Kumpulan TNB berjumlah RM3. Dalam tahun kewangan 2012. TNB juga menjadikan komuniti nelayan di Kampung Kuantan Kuala Selangor sebagai komuniti anak angkat dan membantu mereka meningkatkan taraf hidup dengan menaiktarafkan pusat kelipkelip di kampung mereka dan meletakkan papan tanda di sepanjang jalan dari Kuala Lumpur untuk menarik lebih ramai pelancong. sejumlah 2. TNB telah mengambil 27 sekolah rendah sebagai sekolah angkat di bawah program tersebut. Dalam Tahun Kewangan 2012. kami telah menyumbangkan kepada Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dan Institut Jantung Negara (IJN) setiap tahun. Dalam Tahun K ewangan 2012. YTN telah menyokong IJN sejak tahun 2007 dan telah memanfaatkan sumbangan tersebut kepada seramai 54 kanak-kanak. Keutamaan diberikan kepada warga emas. TNB menyumbangkan kepada kesejahteraan kaum miskin dengan membayar zakat (business tithes) kepada pejabat agama di semua negeri di mana TNB beroperasi. seramai 1. Sejak 2008.125 orang kampung telah disaring untuk kanser. Dalam Tahun Kewangan 2012. iaitu Program PINTAR yang merupakan singkatan untuk Promoting Intelligence.872. Melalui Yayasan Tenaga Nasional (YTN). Nurturing Talent and Advocating Responsibility. TNB merupakan penyokong setia projek sekolah angkat yang diilhamkan oleh Khazanah Nasional. TNB sering menjadi penyokong setia aktiviti sukan dan bakat sukan tempatan dengan menyediakan pembiayaan untuk meningkatkan tahap sukan dalam negara. makanan asas dan bantuan pendidikan kepada anak-anak mereka. Pada Ogos 2012. Semenjak program ini diperkenalkan pada tahun 2007. kami telah mengalu-alukan ahli sukan kebangsaan lelaki dan perempuan dengan menyerap mereka sebagai warga kerja dengan pendapatan tetap agar mereka dapat terus berlatih untuk pertandingan tempatan dan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .635 pelajar tahun enam telah mendapat manfaat dari aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan prestasi mereka dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Lembaga pengarah menampil ke hadapan dalam memastikan syarikat mengamalkan amalan terbaik dalam Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Ini termasuk majlis seperti Hari Kemerdekaan. Kami telah menaja aktiviti Malaysian Hockey Confederation sejak tahun 2006. Untuk terus menyokong aspirasi kerajaan dan memupuk konsep 1Malaysia. klinik hoki juga dijalankan untuk pelajar Program PINTAR.000 bakat baru dari 7 negeri telah dikenalpasti melalui program tersebut.000 kepada SUKMA XV yang berlangsung di Pahang pada 7-16 Julai 2012. Tahun ini. TNB telah menjadi tuan rumah untuk program dalaman dan menghantar kontinjen untuk menyertai majlis yang dianjurkan oleh kerajaan yang menyatupadukan rakyat dari semua lapisan masyarakat Malaysia. telah menjadi tradisi untuk TNB menyokong SUKMA. TNB menjadi Penaja Platinum dengan menyumbangkan sebanyak RM100. Sukan dan seni telah banyak menyumbang ke arah pembentukan identiti Malaysia dan seterusnya membantu mengekalkan perpaduan nasional. galeri tersebut menganjurkan pameran lukisan artis Malaysia kontemporari yang lain.KEEPING THE LIGHTS ON 209 Tanggungjawab Sosial Korporat antarabangsa. Sehingga kini. Petaling Jaya. TNB juga menganjurkan program latihan hoki untuk pelajar berumur 13-17 tahun yang dijalankan oleh pekerja TNB yang merupakan pemain-pemain hoki nasional. Hari Pekerja. Selain dari koleksi Korporat TNB. Hari Wanita. Selain itu. Sambutan Maulidur Rasul dan Maal Hijrah. Kini lebih 70 lukisan telah menjadi koleksi TNB yang juga adalah koleksi badan Korporat yang tertua di negara ini. Hari Malaysia. Koleksi lukisan tersebut ditempatkan di galeri kami sendiri iaitu Galeri Tenaga di Wisma TNB. mengembangkan jejak kami hingga ke kampung-kampung terpencil dan pulau-pulau. Pengurusan progresif TNB sering menitikberatkan tentang nilai seni dan telah bertindak untuk mempromosikan bakat artistik di dalam negara. Kejayaan TNB dalam pasaran hingga kini adalah berlandaskan rangka kerja Tadbir Urus Korporat (Corporate Governance) yang kukuh yang meningkatkan ketelusan serta nilai-nilai pihak berkepentingan. Hari Wilayah. PENERAJU DI DALAM PASARAN TNB telah memartabatkan dirinya di dalam pasaran bukan hanya sebagai utiliti elektrik terulung di Malaysia. Selain hoki. sebanyak 2. tetapi juga sebagai organisasi yang menggunakan kedudukannya sebagai peneraju untuk pembangunan industri tenaga yang berterusan. Syarikat telah mengumpul hasil kerja atau lukisan dari artis Malaysia yang terkenal pada tahun 1960 an. Kami juga telah berganding usaha dengan kerajaan dalam memastikan pembahagian elektrik yang seluas mungkin.

bertujuan untuk merangsang Syarikat Berkaitan Kerajaan untuk menyumbangkan kepada kekayaan negara dengan melaksanakan struktur program pembangunan pembekal sendiri. Program Pembangunan Vendor Bumiputera (VDP) kami telah memberi manfaat kepada 468 syarikat yang terlibat. pertanyaan dan cadangan. TNB juga sering terlibat dalam komuniti tempatan di peringkat akar umbi. Dalam Tahun Kewangan 2012. staf di stesen janaelektrik mengadakan majlis tahunan Hari Terbuka Stesen Janaelektrik dengan menyediakan pemeriksaan kesihatan secara percuma untuk komuniti tempatan dan melibatkan diri dalam program gotong-royong. Melalui Community Leaders Outreach Programme (CLOP) yang mula dilancarkan pada awal tahun 2005.979. Dari segi penglibatan dengan pihak-pihak berkepentingan. Hingga kini. VDP kami telah mencatatkan kejayaan yang begitu cemerlang sehingga TNB dilantik oleh Putrajaya Committee on GLC High Performance (PCG) untuk mempengerusikan VDP Sub-Group Circle Meeting. TNB juga berusaha untuk mendidik kanak-kanak dan anggota masyarakat tentang cara untuk mengguna elektrik dengan selamat.449 peserta telah mendapat manfaat dari program tersebut.0 bilion kepada vendor kami.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 210 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama tadbir urus korporat. Sebagai contoh. sumbangan TNB yang memberi impak terbesar di pasaran adalah mengotakan janji kami untuk memastikan tenaga elektrik sentiasa ada (Keeping the Lights On) dan memastikan pengguna sentiasa mendapat tenaga elektrik pada harga yang berpatutan. Sempena dengan program tersebut. kami telah menyediakan pelbagai program yang disasarkan kepada kumpulan-kumpulan pihak berkepentingan yang berlainan. kami telah memberi kontrak bernilai kira-kira RM1. Barubaru ini kami menyemak Prosedur dan Polisi Perolehan untuk mengurangkan kos dan mengeratkan hubungan dengan para pembekal. lawatan tapak dan sesi berdialog secara berasingan. seramai 3. Dalam tahun kewangan 2012. dan mengemaskini dengan peningkatan terkini dalam bidang ini.67 untuk mengadakan 13 sesi CLOP di seluruh semenanjung. Namun. TNB adalah model contoh dari segi pembangunan pembekal. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . perkhidmatan dan aktiviti. TNB telah melaburkan sebanyak RM353. Lembaga Pengarah dipandukan oleh Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan semua undang-undang yang relevan untuk melindungi kesejahteraan pihak-pihak berkepentingan setiap masa. Maklumbalas yang diterima digunakan untuk meningkatkan lagi tahap perkhidmatan kami. Kami telah menetapkan piawaian yang tertinggi untuk mendorong kecemerlangan operasi dan usaha ini dipandu oleh Pelan Strategi 20-tahun. ketua kerajaan tempatan dan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan. pihak pengurusan berhubung terus dengan ketua komuniti. Dalam tahunan kewangan ini. Kami mempunyai Program Perhubungan Pelabur yang matang yang merangkumi taklimat pelabur. aduan-aduan. Kempen Kesedaran Keselamatan Elektrik adalah kempen berterusan yang dijalankan dengan usahasama Pejabat Pelajaran Negeri. Sebagai syarikat tenaga yang bertanggungjawab. kami juga mengadakan pameran produk.

500 pekerja kami bermotivasi.KEEPING THE LIGHTS ON 211 Tanggungjawab Sosial Korporat Di samping memberi tumpuan kepada tanggungjawab bisnes teras kami. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . TNB telah melibatkan diri dalam Projek Pengelektrikan Sekolah Luar Bandar untuk menyediakan bekalan elektrik 24 jam kepada 42 sekolah di kawasan pendalaman. Melalui Program Pengelektrikan Luar Bandar. Di samping itu. Pembangunan Kapasiti. sistem hybrid solar atau bentuk-bentuk tenaga baru lain. TNB memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan dalam usaha memberi 100% bekalan elektrik dalam negara.5 juta dan melibatkan 2. Azman Mohd memperkenalkan ‘Tenaga Kerja Cergas. Program ini dijalankan dengan usahasama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan Electricity Supplies Industry Trust Account (AAIBE) di bawah Kementerian Tenaga. Pada bulan Julai 2012. Sejak Projek Lampu Jalan Kampung bermula pada tahun 2005. 19 sekolah telah disambungkan melalui garisan grid. 54 projek dibiayai oleh KKLW dan 37 projek lagi adalah oleh AAIBE/KeTTHA. Bagi pihak kami. Dalam tahun kewangan 2012. dan keseimbangan kehidupan-kerja. Objektifnya adalah untuk mewujudkan satu persekitaran di mana lebih daripada 33.109 lampu jalan telah didirikan seluruh semenanjung Malaysia. Dengan KKLW. Selain itu. pampasan yang menarik dan skim faedah. TNB menyediakan tenaga elektrik kepada komuniti luar bandar dan estet termasuk juga pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Malaysia. Akhir sekali. Projek bernilai RM98 juta ini diberikan kepada TNB oleh Kementerian Pendidikan pada 2010 dan telah disempurnakan pada 30 Jun 2012. persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Datuk Wira Ir. sebanyak 137. Revolusi Produktiviti’ yang didorong oleh empat teras iaitu: Membina Kepercayaan dan Hubungan. Bahagian Perancangan sedang berusaha bersama agensi kerajaan dalam Fuel Cost Pass Through (FCPT) yang mana akan dilaksanakan tidak lama lagi dalam Pengawalseliaan Berdasarkan Insentif (IBR). Pembangunan Prestasi dan Membina Pertumbuhan. KESEJAHTERAAN DI TEMPAT KERJA TNB sentiasa menghargai para warga kerjanya dan menyediakan satu persekitaran kerja yang kondusif yang mencabar dan bermanfaat. Kini.000 buah rumah perkampungan. 19 lagi telah dibekalkan melalui sistem hybrid solar dan empat lagi menerima bekalan elektrik melalui sistem penjanaan. TNB telah memasang lampu jalan di kawasan perkampungan seluruh Malaysia. TNB memainkan peranan penting dalam mengetengahkan perspektif industri tenaga dalam penggubalan polisi yang memberi kesan kepada sektor tenaga. kami memperkasakan tenaga kerja syarikat dengan menyediakan program latihan yang sistematik dan peluang pembangunan kerjaya. Tenaga elektrik disediakan di kawasan tersebut sama ada dengan melanjutkan grid TNB atau melalui pemasangan set penjanaan. TNB telah diberi 91 projek pengelektrikan luar bandar dengan jumlah kos sebanyak RM83. kompeten dan komited kepada matlamat syarikat. Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA).

136 klinik panel dan hospital panel di seluruh negara.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 212 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama TNB telah memulakan inisiatif sumber manusia yang bersepadu dan pembangunan kerjaya. dan 84. Usaha-usaha Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Faedah penjagaan kesihatan kami merangkumi keluarga terdekat kakitangan TNB. sebanyak RM101.2% daripada tenaga kerja menghadiri latihan sekurang-kurangnya tiga hari. alat pendengaran dan anggota prostetik.6 juta telah dibelanjakan untuk pembangunan profesional. Pada Tahun Kewanan 2012. Satu peristiwa penting pada kalendar kami adalah Perhimpunan Tahunan yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun syarikat dan perhimpunan Tahun Baru.500 pekerja dan pesara. Kami percaya bahawa tenaga kerja yang terlibat adalah yang paling produktif. keduaduanya saling berhubungan. Kanak-kanak adalah layak untuk mendapatkan faedah perubatan sehingga berumur 18 tahun atau sehingga 24 tahun jika mereka masih belajar. TNB mempunyai 1. yang menawarkan peluang kemajuan kerjaya untuk bukan eksekutif yang berhasrat untuk berkhidmat kepada syarikat dalam jawatan eksekutif. Pada perhimpuan ini. Pada masa ini. Pekerja berumur 40 tahun dan ke atas adalah digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan secara menyeluruh sekurangkurangnya sekali setiap dua tahun. TNB juga menyediakan bantuan perubatan kepada semua kakitangan dan pesara TNB seperti kerusi roda. pendidikan serta pembangunan dikaitkan secara langsung kepada laluan kerjaya dan perkembangan kakitangan kami. manakala siri ceramah kesihatan dan pemeriksaan diadakan secara rutin. Pekerja mempunyai peluang untuk menyuarakan pendapat serta rungutan mereka terus kepada Pengurusan atasan melalui e-mel dan sesi dialog. 74 kempen kesihatan telah dianjurkan dan ia telah memberi manfaat kepada lebih daripada 7. Di samping membayar bil- bil perubatan. dan tiada had umur untuk ‘kanak-kanak istimewa’. Justeru itu kita mengambil beberapa langkah untuk melibatkan semua pekerja kami. dengan memastikan mereka sentiasa menerima maklum semua perkembangan terkini korporat secara menyeluruh menerusi pelbagai saluran elektronik dan cetak yang lebih bersifat peribadi di mana pihak pengurusan tertinggi bertemu dengan semua kakitangan pada peringkat daerah dan negeri. Pengerusi dan Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif memberi mandat dan berkongsi dengan semua pekerja tentang wawasan mereka terhadap syarikat. Faedah penjagaan kesihatan pekerja kami adalah antara yang paling komprehensif di negara ini. Walaupun terdapat rancangan kerjaya yang berbeza bagi eksekutif dan bukan eksekutif. Pada Tahun Kewangan 2012. di mana program latihan.

Pada peringkat korporat. usaha ini termasuk memberi derma sebanyak kira-kira USD4. dan mereka mempunyai persatuan mereka sendiri iaitu Persatuan Bekas Pekerja LLN/TNB yang telah menganjurkan pelbagai acara sosial. Pada Tahun Kewangan 2012. Sehubungan dengan ini. Seluruh Keluarga TNB juga dijemput untuk mengambil bahagian pada Hari Keluarga yang dilaksanakan berselang dengan karnival sukan pada setiap tahun. Kumpulan Wang Khairat Pekerja dan Pesara TNB (KWKPPTNB) membantu keluarga yang berkabung bagi membayar segala perbelanjaan pengebumian. Pesara TNB juga tidak pernah dilupakan. Bukan Eksekutif (Teknikal) dan Bukan Eksekutif (Bukan Teknikal) telah diberi anugerah pada Majlis Perhimpunan Warga Kerja TNB yang telah diadakan pada 19 Januari 2012. yang telah memberi manfaat kepada 40 orang balu dan 662 anak-anak yatim TNB. Staf juga digalakkan untuk mengambil bahagian dalam semua aktiviti fizikal. TNB. kami menyokong keperluan penjagaan anak-anak pekerja dengan menyediakan sembilan taska dan 11 tadika untuk mereka. TNB juga telah memberi penghargaan kepada pekerja yang telah lama berkhidmat.037 orang ahli. Sementara itu. TNB telah menyumbang kira-kira RM817.000 kepada Pelitawanis.000 bagi tahun kewangan ini. Sekiranya berlaku kematian seseorang pekerja. Sistem Pengurusan Kecemerlangan Keselamatan (SEMS) ini sedang diguna pakai oleh semua bahagian dan anak syarikat.KEEPING THE LIGHTS ON 213 Tanggungjawab Sosial Korporat ini merupakan sebahagian daripada usaha kami untuk menjadi “Majikan Pilihan ‘. Untuk mengekalkan satu semangat yang tinggi di tempat kerja.800 kepada masyarakat Islam di tiga kampung di Kemboja.000 untuk membiayai aktiviti sukan dan sosial.425 pekerja dari seluruh Negara yang berkhidmat selama 25-35 tahun di TNB telah diraikan. Kami percaya. seramai 33 pekerja dari kategori Eksekutif. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . menyokong PKPI dengan sumbangan sebanyak RM270. TNB telah membelanjakan kira-kira RM698. 116 orang ahli biasa dan 4.000 di bawah kedua-dua program. Pada Tahun Kewangan 2012. KWKPPTNB kini mempunyai 12. Hari Keluarga yang diadakan di ibu pejabat dan di setiap negeri. Pada 17-18 Mac 2012. yang mempunyai keahlian seramai 6. mereka dijaga oleh PAKATAN/Persatuan Kebajikan Pekerja Islam TNB (PKPI). manakala Karnival Sukan telah membawa ahli sukan TNB dari seluruh Malaysia ke Lembah Klang untuk bertanding dalam temasya sukan itu. Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) seperti Juruaudit SEMS. Bagi kebajikan pekerja Islam pula. Mereka menganjurkan acara amal. yang juga menganjurkan program outreach. dan RM90 ringgit kepada mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun. Ke arah menggalakkan persekitaran kerja yang selamat. Sementara itu. pihak TNB menghulurkan derma sebanyak RM2. RM130. rekreasi dan sosial yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan dalaman. seramai 1. Pada Tahun Kewangan 2012. bahawa setiap kakitangan perlu menikmati keseimbangan kehidupankerja yang sihat dalam usaha untuk berprestasi secara optimum.398 orang ahli seumur hidup (mereka yang telah menyumbang lebih daripada 15 tahun semasa bersara). TNB telah mengiktiraf pekerja cemerlang sempena Anugerah Jasa Gemilang yang telah diadakan di peringkat korporat dan bahagian.000 kepada balu dan memberi elaun sebanyak RM60 kepada semua anak-anak yatim yang berumur antara tujuh hingga 12 tahun.000 telah dibelanjakan untuk melaksanakan aktiviti sosial dan rekreasi termasuklah Majlis Berbuka Puasa dan Majlis Hari Raya. Terdapat 63 Kelab Kilat yang berdaftar di negara ini. lebih banyak jabatan telah diperakui oleh OHSAS 18000 dan MS 1722. Bagi Tahun Kewangan 2012. Pada masa yang sama. Wakil Keselamatan dan Keselamatan Pejabat telah dianjurkan bagi memastikan semua kakitangan hadir sekurangkurangnya satu hari latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan setahun. Hasil daripada inisiatif ini. Setiap pekerja wanita dan isteri kakitangan TNB mempunyai pilihan untuk menyertai Pelitawanis. dengan kadar bayaran yang minimal. TNB menyalurkan kira-kira RM496. Kami juga menawarkan perkhidmatan tuisyen untuk golongan remaja. Kami m e n j a l a n k a n k a j i s e l i d i k ‘Employee Engagement Survey (EES)’ untuk mengukur keberkesanan program kami serta memantau komitmen pekerja kepada organisasi. Dana ini adalah hasil daripada kutipan RM1 yang perlu dibayar oleh setiap ahli. yang telah mendapat sokongan dana daripada TNB.

TNB memainkan peranan penting dalam kejayaan SREP dengan mengumpulkan sumbangan Dana RE dan membayar Feed-in-Tariff (FiT). Sementara Di Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Kapar. Serombong gas penyahsulfuran alat memerangkap debu sebelum gas panas yang bebas pencemaran dilepaskan. yang diperkenalkan pada tahun 2011. di mana Kerajaan telah menubuhkan Dana RE. Pada hakikatnya. dan seluruh kakitangan di Bahagian Penghantaran menjalankan program ‘Tree For A Tree’ di mana pokok-pokok yang telah ditebang di kawasan pembinaan infrastruktur penghantaran akan digantikan dengan pokok-pokok yang baharu di kawasan lain. Secara keseluruhannya. kami berpandukan kepada Dasar Tenaga Hijau. operasi yang cekap dan memberikan sumber tenaga hijau menerusi aplikasi teknologi dan pelaburan yang sesuai”. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . kolam abu asli mereka begitu bersih sehingga ia telah diiktiraf oleh ‘Asia Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy’ sebagai kawasan perlindungan burung berhijrah terpenting kerana ia merupakan tempat persinggahan utama burung persisiran pantai dan telah terangkum di dalam Rangkaian ‘East Asian-Australian Shorebird’. Tahap kesedaran terhadap alam sekitar di peringkat Kumpulan telah juga dipraktikkan hingga ke peringkat akar umbi. kakitangan. serta memberi kesan yang minimum terhadap alam sekitar. Stesen Janaelektrik Sultan Azlan Shah di Perak (TNB Janamanjung). pada 2008. pihak-pihak berkepentingan dan para tetamu lain datang bersama-sama dengan semangat perpaduan. Bagi pihak perbekalan. yang menyatakan bahawa: “TNB beriltizam untuk menyokong agenda nasional hijau dan dengan menerapkan kelestarian. Tahun Baru Cina dan Deepavali dengan cara menganjurkan hari terbuka di ibu pejabat dan di semua pejabat negeri di mana pihak pengurusan. TNB selanjutnya menyokong semua EE dan usaha RE dengan melabur dalam penyelidikan dalam bidang-bidang ini. Kakitangan dari Bahagian Penghantaran juga telah bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembersihan sungai dan pantai. Selangor. di mana pihak pengurusan akan menjemput kira-kira 300 hingga 400 tetamu yang terdiri daripada ketua komuniti/kawasan untuk berbuka puasa di masjid-masjid tempatan. kira-kira 420 benih anak pokok telah ditanam. Feed-in Tariff (FiT) telah diperkenalkan pada akhir tahun 2011. Sebagai contoh. kami menubuhkan Institut Dasar dan Penyelidikan Tenaga (IEPRe) dan Pusat Tenaga Diperbaharui (CRE) di UNITEN. Di TNB. sedang menggunakan teknologi arang batu bersih yang menepati piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. kami telah menjadikan koloni kelip-kelip di Kampung Kuantan sebagai projek anak angkat dan para saintis di Institut Penyelidikan TNB telah menjalankan kajian pemuliharaan kelip-kelip untuk memastikan kemampanan spesis haiwan yang menarik ini. Untuk membiayainya. dan pada tahap yang lebih kecil dalam bahan bakar tenaga solar. TNB menyokong Program Tenaga Boleh Diperbaharui (SREP) dengan membantu pengeluar RE membuat penyambungan kepada grid kebangsaan. Loji-loji kami sudah menyerap teknologi hijau. Komitmen yang kami berikan terhadap agenda hijau dapat dilihat menerusi usaha yang berterusan bagi mengurangkan jejak karbon negara melalui dua sudut pengurusan iaitu pihak perbekalan dan pihak permintaan. TNB telah mempertingkatkan usaha untuk memastikan agar semua operasi yang akan kami jalankan adalah mesra alam. TNB adalah penyelaras kepada sektor RE yang baru ditubuhkan ini. Loji ini juga dilengkapi dengan sistem canggih dan pintar untuk menyahdebu arang baru berasaskan cuaca bagi kawasan simpanan arang batu di negara ini. TNB juga menganjurkan Majlis Buka Puasa di seluruh negara sepanjang bulan Ramadhan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 214 Tanggungjawab Sosial Korporat TNB memupuk semangat 1Malaysia dalam syarikat dengan meraikan Hari Raya Aidilfitri. Sehingga kini. Inisiatif Utama JUARA PERSEKITARAN HIJAU Dengan mengambil kira isu-isu yang melibatkan kepentingan perubahan iklim. kami telah mempromosikan penggunaan tenaga yang cekap (EE) melalui kempenkempen pendidikan manakala untuk pihak permintaan TNB telah membuat pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui (RE) seperti hidroelektrik dan biomas. Kami di TNB akan memastikan agar semua pengguna menyumbang kepada dana ini dengan cara menyalurkan 1% daripada bil elektrik mereka ke Dana RE. Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap alam sekitar.

ANDA LIHAT .

.. KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA Kami menerangi ribuan lampu jalanan di seluruh negara agar jalan raya dan lebuhraya mempunyai tahap penglihatan peringkat tertinggi. malah turut meninggikan lagi tahap keselamatan di tempat-tempat awam. Itulah sebabnya kami memastikan agar bekalan tenaga negara sentiasa berterusan. .KAMI LIHAT. Pencahayaan jalanan yang baik bukan hanya menyumbang kepada perjalanan yang selamat.

PENYATA kewangan 218 Laporan Pengarah 224 Penyata Pendapatan Disatukan 225 Penyata Pendapatan Komprehensif Disatukan 226 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan 229 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan 233 Penyata Aliran Tunai Disatukan 236 Nota-nota kepada Penyata Kewangan 364 Maklumat Tambahan Didedahkan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad 365 Kenyataan Pengarah 365 Akuan Berkanun 366 Laporan Juruaudit Bebas K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

dibayar pada 25 Mei 2012 273.1 DIVIDEN Dividen yang dibayar atau diisytiharkan sejak 31 Ogos 2011 adalah seperti berikut: RM’juta Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Dividen interim kasar sebanyak 5. Tidak terdapat sebarang perubahan ketara dalam aktiviti-aktiviti tersebut sepanjang tahun kewangan ini.118. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .09 sen sesaham biasa. KEPUTUSAN KEWANGAN Kumpulan RM’juta Keuntungan bagi tahun kewangan diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Keuntungan bagi tahun kewangan Syarikat RM’juta 4.0% dan dividen (single-tier) sebanyak 4. AKTIVITI UTAMA Aktiviti-aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat adalah dalam perniagaan penjanaan. Tarikh penutupan buku dan tarikh pembayaran akan diumumkan kelak.6 4. terdiri daripada dividen (franked) sebanyak 0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 218 Laporan Pengarah Penyata Kewangan Para Pengarah dengan sukacitanya mengemukakan Laporan mereka berserta dengan penyata kewangan yang diaudit bagi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012.197.0 sen sesaham biasa.1 0 3.2 3.38 sen sesaham biasa tolak cukai pendapatan pada 25.71 sen sesaham biasa. para Pengarah pada 31 Oktober 2012 telah mengesyorkan pembayaran dividen tahap satu sebanyak 15.6 8. penghantaran.0 Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012. tertakluk kepada kelulusan pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.118. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik dan juga yang dijadualkan seperti di Nota 14 penyata kewangan.206.

RM6.45.896.000 dan lebih di bawah ESOS II.427 Bil.62. RM5.40 dan RM8. RM5. yang telah diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Luar Biasa (‘EGM’) yang diadakan pada 29 Mei 2003 dan dipinda pada EGM yang diadakan pada 15 Disember 2005. saham biasa dilaksana di bawah opsyen 20.86.36. Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui surat bertarikh 8 Oktober 2012 daripada syarat untuk mededahkan dalam Laporan ini nama pihak-pihak yang diberikan opsyen di bawah ESOS II dan butir-butir pegangan mereka menurut Seksyen 169 (11) Akta Syarikat. RM5.74. RM5.000 saham dan lebih. RM6.000 Bil. RM5.00 sesaham telah diterbitkan oleh Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada harga pelaksanaan sebanyak RM4.427 Nama Datuk Wira Ir.24.08.00 sesaham dalam TNB.09. Saham biasa baru yang diterbitkan pada tahun kewangan bertaraf pari passu dari semua segi dengan saham biasa sedia ada Syarikat. Ciri-ciri utama dan perubahan dalam bilangan opsyen saham Syarikat pada tahun kewangan ini dinyatakan dalam Nota 38 penyata kewangan ini. Senarai pekerja Syarikat yang telah diberi opsyen berjumlah 756. ESOS II ini adalah tertakluk kepada undang-undang kecil. RM5. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .KEEPING THE LIGHTS ON 219 Laporan Pengarah RIZAB DAN PERUNTUKAN Semua pemindahan penting kepada atau daripada rizab dan peruntukan pada tahun kewangan ini adalah seperti yang dinyatakan dalam penyata kewangan. RM5.45. ESOS pertama telah tamat tempoh pada 11 Mei 2002. Syarikat telah melaksanakan Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada 8 Julai 2003 untuk tempoh selama 10 tahun.06.85 sesaham.64.93. saham biasa terdapat di bawah opsyen 858. RM5.59. RM5. RM6. SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA ‘ESOS’ Opsyen di bawah ESOS telah diberikan kepada para Pengarah. saham biasa yang diberi di bawah opsyen 878. warga kerja dan pesara Kumpulan yang layak untuk melanggan saham biasa bernilai RM1. RM5.592 saham biasa baru sebanyak RM1. 1965 kecuali maklumat mengenai warga kerja yang diberi opsyen saham biasa yang berjumlah 756. 44. TERBITAN SAHAM Pada tahun kewangan ini. Azman bin Mohd Jawatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Tiada warga kerja anak-anak syarikat telah diberikan opsyen berjumlah 756.000 saham biasa dan lebih di bawah ESOS II adalah seperti berikut: Bil.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 220 Laporan Pengarah Penyata Kewangan PARA PENGARAH Para Pengarah yang berkhidmat dalam tempoh sejak tarikh Laporan lalu ialah: Tan Sri Leo Moggie Datuk Wira Ir. tiada sebarang urusan melibatkan Syarikat. kecuali opsyen yang diberi kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif di bawah ESOS II. atau sebuah syarikat di mana Pengarah mempunyai kepentingan kewangan yang utama. Azman bin Mohd Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong Suria binti Ab Rahman Datuk Nozirah binti Bahari Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh (Dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 1 Julai 2012) (Pengarah Gantian kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) (Meletak jawatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif pada 30 Jun 2012) FAEDAH PENGARAH Semasa dan pada akhir tahun kewangan. Sejak akhir tahun kewangan yang lalu. tiada Pengarah yang menerima atau layak menerima faedah (selain faedah yang dinyatakan dalam Nota 5 penyata kewangan ini) melalui kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau badan korporat yang ada kaitan dengan Pengarah atau dengan firma di mana Pengarah menjadi ahli. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . yang bertujuan atau mempunyai tujuan untuk membolehkan para Pengarah Syarikat mendapat faedah secara memperoleh saham atau debentur Syarikat atau mana-mana badan korporat lain.

9.562 0 0 0 0 0 0 0 0 4.562 Opsyen ke atas saham bernilai RM1.9.00 sesaham Pada Opsyen Pada 1. Selain daripada yang dinyatakan di atas.2012 Datuk Wira Ir. butir-butir kepentingan para Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan dalam saham Syarikat adalah seperti berikut: Bilangan saham biasa bernilai RM1.375* 1.2012 Datuk Wira Ir.427 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .125 1. Azman bin Mohd Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob 4. Azman bin Mohd * Melalui penama Tasec Nominees (Tempatan) Sdn.00 sesaham Pada Pada 1. Bhd.375* 1. Menurut Daftar Pengarah.2011 Diperoleh Dilupus 31.562 78.8.2011 diberikan Dilaksanakan 31.KEEPING THE LIGHTS ON 221 Laporan Pengarah KEPENTINGAN PENGARAH DALAM SAHAM DAN DEBENTUR Menurut Daftar pegangan saham Pengarah.125 1.000 0 858.427 60.562 78. tiada Pengarah lain yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan yang memegang saham sebarang kepentingan dalam saham dan debentur Syarikat dan badan korporat berkaitan.8. 798. para Pengarah lain tidak memegang sebarang opsyen ke atas saham dalam Syarikat.

para Pengarah telah mengambil langkah-langkah sewajarnya: (a) untuk memastikan tindakan sewajarnya telah diambil berhubung dengan penghapusan hutang dan penyediaan peruntukan bagi hutang ragu serta telah berpuas hati bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telah dihapuskan dan juga peruntukan yang memadai telah pun dibuat untuk hutang ragu. nilai aset tersebut seperti mana tercatat dalam rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat telah dikurangkan nilainya kepada suatu jumlah yang lebih berpatutan untuk direalisasikan. para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang belum diambil kira dalam Laporan ini atau penyata kewangan boleh mengakibatkan kekeliruan terhadap sebarang jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 222 Laporan Pengarah Penyata Kewangan MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN Sebelum penyata pendapatan disatukan. dan untuk memastikan sebarang aset semasa selain daripada hutang. penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan. yang tidak mungkin direalisasikan dalam perjalanan biasa perniagaan. tidak wujud: (a) sebarang caj ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang telah timbul selepas berakhir tahun kewangan yang menjamin tanggungan mana-mana pihak lain. atau yang boleh menimbulkan kekeliruan ke atas nilai yang diletakkan ke atas aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat. atau sebarang tanggungan luar jangka Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak berakhir tahun kewangan. para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan: (a) yang boleh menyebabkan jumlah yang boleh dihapus kira sebagai hutang lapuk atau jumlah peruntukan hutang ragu dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi yang akan membawa kesan ketara. atau yang boleh mengakibatkan kaedah sedia ada penilaian aset atau tanggungan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan dan tidak sesuai. (b) Pada tarikh Laporan ini. (b) (c) Tiada tanggungan luar jangka atau tanggungan lain telah dikuatkuasakan atau berkemungkinan dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang pada pendapat para Pengarah akan atau mungkin akan menjejaskan keupayaan Kumpulan dan Syarikat untuk menunaikan kewajipan tanggungan tersebut apabila tiba masanya. Pada tarikh Laporan ini. (b) Pada tarikh Laporan ini.

selaras dengan resolusi mereka bertarikh 31 Oktober 2012. TAN SRI LEO MOGGIE PENGERUSI DATUK WIRA IR. dan tidak timbul dalam tempoh antara akhir tahun kewangan dan tarikh Laporan ini sebarang perkara.KEEPING THE LIGHTS ON 223 Laporan Pengarah MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN SAMB. Pada pendapat para Pengarah: (a) pada tahun kewangan ini. keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara. AZMAN MOHD PRESIDEN/KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . (b) JURUAUDIT Juruaudit. urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luar biasa selain yang didedahkan dalam penyata kewangan ini. telah menyatakan kesanggupan mereka untuk meneruskan perkhidmatan. PricewaterhouseCoopers. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah. urusniaga atau peristiwa penting dan luar biasa yang mungkin akan menjejaskan dengan ketara keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat bagi tahun kewangan di mana Laporan ini disediakan.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 224 Penyata Pendapatan Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 35.156.848.8 (1.5 0 0 Pendapatan sesaham: – Asas – Tercair Dividen sesaham: Dividen interim (kasar) Dividen interim (single-tier) Dividen akhir dicadangkan (single-tier) 11(a) 11(b) 76.922.8) 578.241.1 319.0 (29.779.2) 964.0 6.3 0 578.2) 27.3) 752.5) 615.82 76.1 (878.118.8) 2. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .656.8) 0 0 5.0) 5.2 965.1) 0.5 3.311.8 304.592.5 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 33.118.118.537.6 6.2 (30.429.0 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.6) 3.2 32.9) 4.8 (194.71 15.331.7 (823.513.6 (1.1) 2.341.130.4 (31.1 0 3.9 (252.67 Sen Sen 4.157.171.6 4.9 2.2) (0.1 30.8 1.6 (225.71 17.638.4) 532.7 (192.396.0 1.206.1 (28.0 404.7 (1.2 (1.711.716.0) 4.180.4 (0.3 Nota Hasil Perbelanjaan operasi Lain-lain pendapatan operasi Keuntungan operasi Kerugian tukaran wang asing Bahagian hasil daripada entiti kawalan bersama Bahagian hasil daripada syarikat-syarikat bersekutu Keuntungan sebelum kos pembiayaan Pendapatan kewangan Pendapatan pembiayaan Keuntungan sebelum cukai dan zakat Cukai dan zakat Keuntungan bagi tahun kewangan Keuntungan diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Keuntungan bagi tahun kewangan 4 5 7 8 15 16 9 9 10 4.864.197.816.63 12 12 12 0.7) 0 0 1.9) 964.6 8.206.1 (36.38 4.7 (208.140.5 188.4 5.6 92.1 578.5) 1.956.3 Sen Sen (Dinyatakan semula) 17.

KEEPING THE LIGHTS ON 225 Penyata Pendapatan Komprehensif Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 4.1) 956.0 (8.118.155.2) 4.206.1 0 3.4 3. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .118.118.146.1 578.3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.3 (0.155.0 957.1 0 578.9) 956.118.1 578.4 8.2 964.6 4.3 Penyata Kewangan Nota Keuntungan bagi tahun kewangan Pendapatan komprehensif lain: Perbezaan tukaran mata wang asing Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan (51.3 0 578.5 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 3.3 Jumlah pendapatan komprehensif diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan 4.4 0 3.

861.4 26 27 20 28 9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.3 0 218.0 38.3 18.961.3 18.5 2.9 388.5 0 14.184.443.8 18.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 226 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2011 1.930.1 61.838. baki bank dan wang tunai 23 24 25 9.265.6 3.8 2.939.988.6 3.6 1.4 0 0.2 12.161.4 15.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Nota ASET BUKAN SEMASA Hartanah.9 53.0 30.0 163.9 0 0.1 69.954.356.9 6.473.0 5.842.3 419.1 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.5 ASET SEMASA Aset bukan semasa dipegang untuk jualan Inventori Penghutang.6 407. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 236.2 6.606.9 11.4 0 62.0 38.529.6 0 8.507.788. loji dan kelengkapan Anak-anak syarikat Entiti-entiti kawalan bersama Syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk untuk dijual Aset cukai tertunda Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 64.0 0 0 1.4 491.505.8 2.453.155.3 9.6 0 2.626.724.2 89.2 0 5.200.316.4 1.4 0 110.450.2 0 213.3 8.9.022.4 448.5 2.7 38.893.703.0 61.0 0 0 1.2 164.6 0 11.0 66.6 4.789.483.3 0 0 245.4 5.4 60.8 164.1 0 3.0 55.7 142.0 0 116.9.964.5 58.645.0 38.0 2.6 13.3 113.573.7 38.539.6 0 6.3 69.141.3 2.343.028.9 10.3 61.0 3.7 16.0 3.963.2 163.3 0 1.916.6 164.447.6 0 9.374.7 2.0 67.8 3.0 38.6 0 8.6 1.895.456.151.1 60.5 3.6 0 8. deposit dan pendahuluan Aset cukai semasa Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan jangka pendek Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian Instrumen kewangan derivatif Deposit.2 3.7 113.1 62.7 3.922.3 68.0 1.7 164.380.2 14.681.769.1 0 8.7 2.8 1.1 264.088.0 0 0 1.4 2.2 12.3 8.271.

9 32 (21.9) (41.4 71.162.952.580.7 1.284.1) (2.8) 0 (12.250.3 3.6 1.1) (4.3) (38.4 72.454.440.8) (3.9 263.324.9 331.276.6 79.6 0 697.571.338.6 331.0 8.6 7.0 697.4 30 31 33 ASET SEMASA BERSIH JUMLAH ASET TOLAK TANGGUNGAN SEMASA TANGGUNGAN BUKAN SEMASA Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Deposit pelanggan Instrumen kewangan derivatif Faedah pekerja Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Pendapatan tertunda Geran pembangunan Kerajaan Penghutang sewa beli dan obligasi pajakan kewangan 9.9) (70.479.398.219.0 68.796.8 7.5) (910.6 707.9 (10.8) (3.1 623.345.3 49.6 331.0) (63.458.6) (7.4 (17.6) 0 (3.2) (671.6) (627.9) (599.9.351.731.852.5) (2.947.7) (44.866.6 306.714.1) (4.880.249.6) 32.0 894.2) (8.204.084.439.8) (42.1 8.9.735.8 1.437.549.4) 0 (11.604.8) (21.7 6.708.6) (2.501.9 5.585.727.0) (7.7) (892.6) 32.8) 0 (3.5) (36.1 9.608.7) (21.5) (42.3) (70.5 770.7 2.031.130.229.6 70.950.383.903.3) (2.0) (496.531.5) (6.893.746.954.693.7) (2.3 4.5) (4.467.6 1.5) (4.2 55.3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.329.1 (11.467.0 2.286.815.3 34 20 35 36 19 30 37 33 JUMLAH ASET BERSIH 36.994.9 1.932.3) (2.8) (2.741.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.516.7 523.8) 31.8 163.4) (3.9 4.105.291.334.849.8 (11.5 384.7) (2.139.9 0 487.4 954.6 9.7) (6.3) (17.4 0 707.3 671.704.812.043.1) 0 (12.337.326.9) 0 (2.016.3) (43.485.3 2.3) (1.3 3.5 5.KEEPING THE LIGHTS ON 227 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Nota Kumpulan 2011 1.893.220.284.489.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 TANGGUNGAN SEMASA Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat-syarikat bersekutu Tanggungan cukai semasa Pendapatan tertunda Pinjaman jangka pendek Penghutang sewa beli dan obligasi pajakan kewangan 29 26 5.7 73.6 317.9 0 623.589.9) (2.565.2) (6.650.3) 29.0) (1.901.246.093.0 759.710.326.6) 29.392.5 5.2) (2. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 5.9) (44.0 3.6 3.2) (1.7) (496.8) (567.6) (2.

7 5.352.6 4.2 682.0 36.9.137.9 32.352.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.2 31.6 4.2 1.1 1.6 4.8 21.529.229.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 EKUITI Modal saham Premium saham Penilaian semula dan rizab lain Keuntungan tersimpan MODAL DAN RIZAB DIAGIHKAN KEPADA PEMILIK SYARIKAT KEPENTINGAN BUKAN KAWALAN JUMLAH EKUITI 38 39 40 41 5.501.458.372.4 31.6 1.437.332.326.3 31.354.456.9 36.354.3 261.7 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.9 586.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 228 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Nota Kumpulan 2011 1.1 0 29.735.7 25.1 29.4 232.051.9 21.3 18.015.997.6 4.3 Sen Sen Sen (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ASET BERSIH SESAHAM DIAGIHKAN KEPADA PEMILIK SYARIKAT 656.9 5.501.761.5 18.8 29.457.495.437.398.4 729.8 4.3 0 29.458.529.7 5.4 21.332.6 689. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .355.1 648.0 5.041.9.326.2 5.7 191.0 32.518.6 4.952.8 0 32.456.

6 0 4.2) (14. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .0 0 Urusniaga dengan pemilik: Perubahan dalam kepentingan pemilikan dalam anak syarikat Dividen dibayar bagi tahun kewangan 2012 12 Dividen dibayar kepada kepentingan bukan kawalan Skim Opsyen Saham Pekerja: – Opsyen diberi Terbitan modal saham: – Opsyen saham 38.332.4 30.9 0 (1.8 0 19.271.2 (51.0) (1.6 0 4.3 91.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Penilaian semula dan Kepentingan rizab-rizab Keuntungan bukan lain tersimpan kawalan RM’juta RM’juta RM’juta Penyata Kewangan Nota Premium saham RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2011 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun sebelumnya Pada 1 September 2011 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif lain Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab 40 5.6 0 0 4.1 0 0 0 25.8 0 (51.197.0 45.332.0 5.6 0 0 0 0 196.6 0 232.2) 21.5) 4.3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.529.398.KEEPING THE LIGHTS ON 229 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Diagihkan kepada pemegang ekuiti Syarikat Saham biasa RM1.701.6 0 532.6 0 156.4 4.0) 0 0 0 (273.2) 0 0 0 0 0 0 (51.6 0 32.957.7 1.9 36.0) 25.501.5 13.0 241.6 0 0 0 0 0 0 467.6 14.5) 0 0 20.229.5 8.5) 25.155.5 1.6 0 0 156.0 21.9 (273.8 4.6 0 0 532.0 0 25.456.9 21.206. 39 Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2012 0 0 0 0 45.4 261.197.5 4.457.518.5 196.817.6 140.0 8.0 181.1 0 (273.456.7 48 5.

020.1) (19.9 5.354.9) 0 31.1) 21.351.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Penilaian semula dan Kepentingan rizab-rizab Keuntungan bukan lain tersimpan kawalan RM’juta RM’juta RM’juta Nota Premium saham RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2010 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2010 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif lain Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab 40 4.4 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.7 48 4.4 0 Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan berakhir: – 31. 39 – Saham bonus Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2011 (dinyatakan semula) 0 0 0 0 13.3 0 (679.7 0 0 0 41.6 0 0 0 34.4 (0.6 0 0 0 0 0 0 0 532.103.8 (654.6 1.2 (0.518.9) 0 956.354.0) (184.332.5 (8.7 232.0) 21.9 964.0) 41.090.6 0 0 0 0 68.1) 0 0 0 0 0 0 (8.2 0 0 122.7 34.9) 32.08.7 0 5.2 1.499.1 0 0 34.0 965.4) 965.1) (1.2 0 122.0) 0 0 0 0 (838.7 0 0 5.4 19.2010 12 – 31.372.4 42.229.5 0 0 560.0 (654.021.4 0 191.1 1.453.8 0 0 41. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2011 12 Penetapan semula tanggungan kepada kepentingan luar kawalan Skim Opsyen Saham Pekerja opsyen diberi Terbitan modal saham: – Opsyen saham 38.352.3 30.08.5 (1.3 0 20.952.1 156.6) 4.5 0 560.9 148.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 230 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Diagihkan kepada pemegang ekuiti Syarikat Saham biasa RM1.090.352.456.0) (184.8 1.3 0 (8.1 82.

1 48 0 0 0 0 0 0 0 (14.6 0 4.461. 39 45.118.355.332.0 5.5 (6.0 (134.KEEPING THE LIGHTS ON 231 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Tidak boleh diagihkan Saham biasa RM1.8 0 884.8 0 18.1 0 25.1 241.9) 29.6 0 156.118.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Boleh diagihkan Nota Premium saham RM’juta Penilaian semula dan rizab-rizab Keuntungan lain tersimpan RM’juta RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Syarikat Pada 1 September 2011 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2011 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan 2012 Skim Opsyen Saham Pekerja: – Opsyen diberikan Terbitan modal saham: – Opsyen saham Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2012 40 5.495.437.501.5 (134.1 3.1 29.2 (273.9) 18.332.6 3.529.5 0 156.1 0 12 0 0 0 0 196.5 3.6 0 4.8 38.5 0 884.0) 0 0 (273.630.1 14.5 4.6 0 0 0 0 870.0) 21.6 0 5.456.1 181.5 196.1 0 25.326. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .6 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.118.5) 3.4) 32.3 (273.0 45.0) 25.118.456.

7 0 4.3 0 904.354.2 0 904.6) 18.4) 578.752.0) (184.0) 0 0 0 (838.6) 4.1) (1.9 5.2 0 0 45.332.735.352.5 (294.5) 29.6 0 0 45.9 578.6) 29.456.326.2 0 111.6 (654.4 578.3 0 (710.030.3 19.3 0 12 12 0 0 0 0 0 0 68.3 48 0 0 0 0 0 0 0 (19.090.9 (294.2011 Skim Opsyen Saham Pekerja: – opsyen diberikan Terbitan modal saham: – Opsyen saham – Saham bonus Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2011 (dinyatakan semula) 40 4.103. 39 13.2 82.0) (184.495.1 1.2 156. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .021.3 0 111.2 0 19.0) 45.2010 – 31.8 (654.1 38.7 0 5.08.354.0) 18.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Boleh diagihkan Nota Premium saham RM’juta Penilaian semula dan rizab-rizab Keuntungan lain tersimpan RM’juta RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Syarikat Pada 1 September 2010 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2010 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan berakhir: – 31.6 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.8 1.08.5 0 0 0 0 0 0 884.352.3 578.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 232 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Tidak boleh diagihkan Saham biasa RM1.458.5 (1.090.2 0 5.3 29.

1) 10.8 (125.3 (5.2 (54.5 192.3) 0 (5.1 5.2) (316.8 3. loji dan peralatan: – Susut nilai – Hapus kira – Keuntungan daripada pelupusan Peruntukan bagi faedah persaraan Peruntukan bagi opsyen saham Kerugian tukaran wang asing Keuntungan atas: – Pelupusan aset bukan semasa dipegang untuk jualan – Penebusan saham keutamaan dalam anak syarikat – Pelupusan pelaburan jangka pendek Bahagian hasil daripada entiti kawalan bersama Bahagian hasil daripada syarikat bersekutu Muhibah negatif daripada pengambilalihan syarikat bersekutu Pendapatan dividen Pendapatan faedah Faedah atas pinjaman Pelepasan pendapatan tertunda Pelepasan geran pembangunan Kerajaan Peruntukan bagi kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Kerugian kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada entiti-entiti kawalan bersama Peruntukan bagi kerugian kemerosotan nilai daripada pelaburan dalam anak syarikat Masuk kira penurunan nilai dalam sekuriti boleh niaga Peruntukan bagi inventori usang Masuk kira inventori usang Inventori dihapus kira Perubahan dalam nilai saksama derivatif dan pelunasan Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta Penyata Kewangan 4.331.6 4.KEEPING THE LIGHTS ON 233 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Keuntungan bagi tahun kewangan Pelarasan bagi: Cukai dan zakat Hartanah.064.4) (319.8) (0.1 (0.7 (19.3 (652.6 292.4 (6.4) 27.2 (117.1) 0 0 0 (108.1 3.311.5) 774.9 (111.2) 0 0 109.4 0 (172.8) (64.9 (78.2 (117.6) 100.0) 0 0 0 (88.1) (3.5) 9.9 35.2) (434.0 4.4 29.8 34.033.061.8 244.5) (3.5) 132.2) 0.7 (595.5) 0 (0.9 (111.6 (50.4) 818.2 1.405.5) 132.1 44.0 (43.268.5 25.8) 0 (0.7) (5.4 5.099.1 1.3) (259.0) (0.8) 877.2) 0 0 109.8) 840.9) (29.9) (5.2) (77. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .2 213.1) (0.3 21.1) 6.6) (62.7 964.5 0 (24.8 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.6 31.4 (5.1 227.0 230.118.3 (928.8 (1.1 (811.768.9 0 (141.7) 21.8) 22.4) 0 111.952.5) 414.0 578.1 (43.5 (1.6 34.4) 859.1) 865.3 187.8) 18.1 (1.2 4.2) (0.8) (56.8 (1.3 36.8) 18.2) 0 66.2) 664.0) 122.8) 582.206.

4 166.0 118.0 170.3 (3.6 (209.811.0 67.665.257.3) (485.0) 0.2 (6.0 3.098.7 (4.6 6.0 67.0 18.5) 0 (113.2) 75.538.4) 949.5) (271.3 0 (58.8) Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.0) (1.3) (91.296.768.9) 2.9) 850.3 (104.3 181.0 5.2 25.7 Tunai dijana daripada operasi Ganjaran pekerja dibayar Sumbangan diterima Deposit pelanggan diterima Cukai dan zakat dibayar Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pelaburan tambahan dalam: – Anak syarikat – Syarikat-syarikat bersekutu Hasil daripada penebusan: – Saham keutamaan boleh tebus dalam anak syarikat – Nota pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pendapatan dividen diterima Pendapatan faedah diterima Hartanah.0) 655.5) 861.8) 5.655.2) (112.8 (432.4) 6.9) 0 5.3 0.5 (598.1 (352.5 8.2 86.2 (3.5) (410. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4) (1.1) (437.5) (505.4) 6.3) 0 5.2) 533.8 138.6 192.3 (5.7 (7.4 (479.7) 2.0 118.4 3.0 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta daripada anak-anak syarikat daripada/kepada syarikat-syarikat bersekutu kepada entiti-entiti kawalan bersama (212.594.475.9) 6.4) (421.709.655.4 199. loji dan peralatan: – Tambahan – Hasil daripada pelupusan Hasil daripada pelupusan aset bukan semasa dipegang untuk jualan Hasil daripada pelupusan pelaburan jangka pendek Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan 0 (91.3) 777.212.414.1 3.169.0 (4.2 56.7) 21.998.3 0 75.8) (1.0 5.5 274.0 18.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 234 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI Inventori Penghutang Pemiutang Jumlah hutang Jumlah hutang Jumlah hutang DARIPADA AKTIVITI OPERASI (SAMBUNGAN) (236.0 (696.1 5.1) 8.9) 0 494.7) (57.2 76.1) 0.004.5 (653.874.9 (505.3 0.8 (608.7) 3.0 (5.898.4 308.

3 0 (2.531.409.100.626.9) (273.9) 0 82.9 0 0 0 32(b)(i) 8.8 241.2) 8.1) 353.0) 0 0 (4.2 2.257.3 0 2. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .5 92.9 3.258.7 (284. Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.456.343.272.1 3.8 82.0) 0 0 (4.386.6 (3.0) (1.7 1.5) 3. BAKI BANK DAN WANG TUNAI KESAN PERUBAHAN DALAM MATA WANG ASING DEPOSIT.6) (2.9 Tunai di bank dan dipegang sebagai amanah selaras dengan geran yang diberikan kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk sebuah projek modal yang ditentukan.2 0 0 0 2.961.9 (3.047.275.5) 3.3) (3.5) 21.7) 0 6.888.6) 4.954.307.5 4. Akaun rizab hutang berkaitan dengan deposit yang ditempatkan dengan institusi kewangan berlesen adalah sebahagian daripada obligasi sekuriti untuk pembiayaan bon.3 438.5 (329.954.2) (273.6) (675.6 (0.752.2 (1.071.3 3.703.0) 0 241.9) (218.0) 0 0 (1.703.5 0 (824.2) 0 0 (760.672.703.7) (838.961. BAKI BANK DAN WANG TUNAI PADA AWAL TAHUN KEWANGAN DEPOSIT.2 (4. BAKI BANK DAN WANG TUNAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN Tunai di bank.8) (838.1) 332.7) (225.KEEPING THE LIGHTS ON 235 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Nota Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan) Semula) RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan) Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Geran pembangunan Kerajaan diterima Hasil daripada terbitan saham Pinjaman jangka panjang: – Hasil – Pembayaran balik Pinjaman jangka pendek: – Hasil – Pembayaran balik Faedah dibayar Dividen dibayar kepada pemegang saham Dividen dibayar kepada kepentingan luar kawalan Terbitan saham kepada kepentingan luar kawalan Aliran tunai bersih daripada/(digunakan dalam) aktiviti pembiayaan PERTAMBAHAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM DEPOSIT.6 28 8.3 (97.2) 3.5) 0 0 (553.2) (5.5) (995. dipegang sebagai amanah* Akaun rizab hutang** Dana daripada MOF*** TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN * ** 120. *** Dana Kementerian Kewangan (MOF) diberikan kepada sebuah anak syarikat di bawah pakej rangsangan untuk program latihan.2 (465.

Syarikat adalah sebuah syarikat tanggungan awam berhad. tidak terdapat sebarang perubahan ketara dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Penyampaian dasar ini telah diterima pakai secara konsisten dalam semua tahun melainkan dinyatakan sebaliknya. Alamat berdaftar Syarikat adalah Pejabat Setiausaha Syarikat. Tingkat 2. 129. didedahkan dalam Nota 3 penyata kewangan ini. keputusan yang sebenar berkemungkinan berbeza. Meskipun anggaran dan pertimbangan ini adalah berdasarkan pada pengetahuan terbaik para Pengarah berhubung peristiwa dan tindakan semasa. Jalan Bangsar. (a) Asas penyediaan Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan selaras dengan peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Piawaian Pelaporan Kewangan (‘FRS’). penghantaran. Perkara yang melibatkan tahap pertimbangan yang lebih tinggi atau rumit. Penyata kewangan ini telah disediakan berdasarkan konvensyen kos sejarah kecuali yang mana dinyatakan dalam ringkasan dasar-dasar perakaunan utama ini. Piawaian Perakaunan MASB Yang Diluluskan di Malaysia untuk Entiti Selain daripada Entiti Persendirian. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik dan juga dalam jadual seperti di Nota 14 penyata kewangan. 59200 Kuala Lumpur. ditubuhkan dan berada di Malaysia serta disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Malaysia. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 236 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 1 MAKLUMAT AM Aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat adalah penjanaan. yang memerlukan penggunaan beberapa anggaran dan andaian perakaunan kritikal yang akan memberi kesan ke atas jumlah aset dan tanggungan yang dilaporkan daripada aset dan tanggungan serta pendedahan aset-aset dan tanggungan luar jangka pada tarikh penyata kewangan dan jumlah hasil dan perbelanjaan yang dilaporkan sepanjang tempoh laporan. Penyata kewangan telah diluluskan untuk terbitan selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah pada 31 Oktober 2012. Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad. No. dasar perakaunan berikut telah diterima pakai secara konsisten dalam semua perkara yang dianggap penting berkaitan penyata kewangan. Sepanjang tahun kewangan ini. Ia juga memerlukan para Pengarah membuat penilaian dalam proses pelaksanaan dasar perakaunan Kumpulan. 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA Melainkan dinyatakan sebaliknya. Penyediaan penyata kewangan adalah selaras dengan FRS. ataupun perkara di mana andaian dan anggaran adalah penting kepada penyata kewangan.

Nota-nota kepada baki setakat 1 September 2010 yang telah dinyatakan semula disebabkan oleh perubahan dasar perakaunan telah dinyatakan dalam penyata kewangan sementara Nota kepada baki tidak terjejas belum dimasukkan. Dalam mengguna pakai rangka kerja baru ini. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . pindaan dan penambahbaikan kepada piawaian diterbitkan dan sedia ada dan Pentafsiran IC. pindaan kepada piawaian dan interpretasi dalam tempoh berikut: (i) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2012 • Semakan semula MFRS 124 “Pendedahan Pihak Berkaitan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) menghapuskan pengecualian untuk membuat pendedahan urus niaga antara entiti berkaitan kerajaan dan kerajaan dan kesemua entiti berkaitan kerajaan yang lain. (ii) Piawaian dan penggunaan awal oleh Kumpulan dan Syarikat Kumpulan dan Syarikat tidak mengguna pakai lebih awal sebarang piawaian perakaunan baru. sama ada kualitatif atau kuantitatif. Piawaian perakaunan baru. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan. Kumpulan akan menerima pakai MFRS 1 “Penerapan MFRS kali pertama”. Dalam tahun kewangan akan datang. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan dan pentafsiran IC serta penambahbaikan kepada piawaian yang berkuatkuasa ke atas tahun kewangan Kumpulan Syarikat mulai 1 September 2011 adalah seperti berikut: • • • • • • Pindaan kepada FRS 2 “Bayaran Berasaskan Saham” dan “Penyelesaian Tunai Kumpulan Transaksi Pembayaran Berasaskan Saham” Pindaan kepada FRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan – Menambah baik Pendedahan Tentang Instrumen Kewangan” Interpretasi IC 4 “Menentukan Sesuatu Pengaturan Mengandungi Pajakan” Pindaan kepada Interpretasi IC 14 “Prapembayaran Keperluan Pembiayaan Minimum” Pindaan kepada Interpretasi IC 19 “Menghapuskan Liabiliti Kewangan dengan Instrumen Ekuiti” Penambahbaikan kepada FRS (2010) Satu ringkasan kesan penting piawaian perakaunan baru. Kumpulan akan menerima pakai piawaian baru. dan Tahap sebarang transaksi yang secara kolektif penting. pindaan dan penambahbaikan kepada piawaian dan Interpretasi IC ke atas penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang diterbitkan dan sedia ada dinyatakan dalam Nota 48 penyata kewangan. (iii) Piawaian. Bentuk dan jumlah setiap transaksi penting secara individu. Kumpulan akan mengguna pakai rangka kerja pematuhan IFRS yang baru. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang berkaitan dengan Kumpulan dan Syarikat tetapi belum berkuatkuasa. Pendedahan baru yang berikut adalah diperlukan bagi entiti berkaitan kerajaan: – – – Nama kerajaan dan sifat hubungan mereka.KEEPING THE LIGHTS ON 237 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (i) Piawaian. dan pentafsiran Jawatankuasa Interpretasi (“IC”) dan penambahbaikan yang berkuatkuasa. Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (“MFRS”).

Ia menggantikan semua panduan dan penyatuan dalam MFRS 127 “Penyatuan dan penyata kewangan berasingan” dan Interpretasi IC 112 “Penyatuan – Entiti tujuan khusus”. • Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Sememangnya adalah sukar dan subjektif untuk menilai sama ada perolehan boleh diraih semula akan melalui penggunaan atau penjualan apabila aset diukur menggunakan model nilai MFRS 140 “Hartanah Pelaburan. Pindaan kepada MFRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan terhadap pemindahan aset kewangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) menggalakkan ketelusan dalam melaporkan transaksi-transaksi pemindahan dan meningkatkan pemahaman pengguna tentang pendedahan risiko berkaitan pemindahan-pemindahan aset kewangan dan kesannya kepada kedudukan kewangan sesebuah entiti. MFRS 112 pada masa ini. memerlukan sebuah entiti mengukur cukai tertunda berkaitan aset dengan mengira sama ada sebuah entiti itu menjangka memperoleh semula jumlah bawaan asetnya sama ada melalui penggunaan atau penjualannya. berdasarkan sama ada mereka boleh dikitar semula untuk mendapat keuntungan atau kerugian pada masa akan datang.” Berikutan pindaan. Terdapat dua jenis pengaturan bersama: operasi bersama dan usaha sama. Kawalan diwujudkan sebagai dasar untuk menentukan entiti-entiti yang mana disatukan dalam penyata kewangan dan menetapkan keperluan perakaunan untuk penyediaan penyata kewangan yang disatukan. pindaan kepada piwaian yang diterbitkan. Operasi bersama timbul apabila pengendali bersama mempunyai hak terhadap aset-aset dan kewajipan-kewajipan berkaitan dengan pengaturan dan turut mengambilkira kepentingannya dalam aset. Pindaan kepada MFRS 101 “Pembentangan perkara-perkara pendapatan komprehensif lain (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2012 ” memerlukan entiti-entiti berkaitan mengasingkan perkara-perkara atau item-item yang dibentang dalam “pendapatan komprehensif lain” (OCI) dalam penyata pendapatan tersebut kepada dua kumpulan. pendapatan dan perbelanjaan. MFRS 11 “Pengaturan bersama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) memerlukan satu pihak yang terlibat dalam pengaturan bersama menetapkan bentuk pengaturan itu dengan melalui penilaian hak-hak dan kewajipan-kewajipannya yang timbul. Pindaan juga memasukkan MFRS 112 garis panduan yang ada sebelum ini dalam Interpretasi IC 121 yang ditarik balik. berbanding segi perundangan. atau mempunyai hak. ekuiti menentukan kepentingannya. Interpretasi IC 121 “Cukai Pendapatan – perolehan semula daripada penilaian semula aset tidak susut nilai” tidak akan lagi digunakan terhadap hartanah pelaburan yang dibawa pada nilai saksama. Pindaan tidak menyatakan perkara-perkara yang perlu dibentangkan dalam OCI. • • (ii) Tahun Kewangan bermula pada/selepas 1 September 2013 • MFRS 10 “Penyata kewangan disatukan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) mengubah takrif kawalan. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum lagi berkuatkuasa. (sambungan) (i) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2012 (sambungan) • Pindaan kepada MFRS 112 “Cukai-Pendapatan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) memperkenalkan pengecualian daripada prinsip sedia ada dalam mengukur aset cukai tertunda atau liabiliti-liabiliti pelaburan hartanah pada nilai saksama. Penyatuan berkadar dalam usaha sama tidak lagi dibenarkan. liabiliti-liabiliti.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 238 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas Penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. untuk pulangan-pulangan berubah-ubah dari penglibatannya dengan penerima pelaburan dan berkeupayaan mempengaruhi pulangan melalui kuasanya terhadap penerima pelaburan. Usaha sama timbul apabila pengendali bersama mempunyai hak bagi aset bersih dalam pengaturan dan oleh itu. terutamanya yang terlibat dalam pensekuritian aset kewangan. Seorang pelabur mengawal seorang penerima pelaburan apabila ia didedahkan.

FRS 127 “Penyata kewangan berasingan ”(berkuatkuasa 1 Januari 2013) yang disemak semula meliputi peruntukan terhadap penyata kewangan berasingan yang ditinggalkan selepas peruntukan kawalan MFRS 127 dimasukkan dalam MFRS 10 yang baru. dan juga syarikat-syarikat sekutu. MFRS 119 akan ditarik balik pada permohonan pindaan ini. Untung rugi aktuari tidak lagi akan tertunda menggunakan pendekatan koridor. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum berkuatkuasa. tetapi diterima pakai ke atas kesemua aset dan liabiliti yang diukur pada nilai saksama. (sambungan) (ii) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2013 (sambungan) • MFRS 12 “Pendedahan kepentingan dalam entiti-entiti lain” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) menetapkan keperluan pendedahan pelaporan entiti-entiti di bawah dua standard baru. MFRS 128 “Pelaburan dalam syarikat-syarikat sekutu dan usaha sama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) yang disemak semula meliputi keperluan mengadakan usahasama. sebagai menggantikan keperluan semasa yang terdapat dalam MFRS 128 “Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu”. pindaan kepada piwaian yang diterbitkan. Entiti-entiti dikehendaki mendedahkan maklumat yang boleh membantu para pembaca penyata kewangan menilai sifat. iaitu MFRS 10 dan MFRS 11. risiko-risiko dan kesan kewangan berkaitan dengan kepentingan entiti dalam syarikat subsidiari. Keperluan itu tidak memperluaskan penggunaan perakaunan nilai saksama tetapi menyediakan panduan tentang pemakaiannya sekiranya telah dipakai atau pemakaiannya dibenarkan oleh standard lain. pengaturan bersama dan entiti-entiti berstruktur tidak disatukan. MFRS 13 “Pengukuran nilai saksama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) bertujuan memperbaiki ketekalan dan mengurangkan kerumitan dengan menyediakan definisi tepat tentang nilai saksama dan sumber tunggal bagi pengukuran nilai saksama serta keperluan pendedahan untuk kegunaan menyeluruh MFRSs. Peningkatan keperluan membuat pendedahan adalah menyamai dengan apa yang terdapat dalam MFRS 7 “Instrumen kewangan: Pendedahan”. Pindaan kepada MFRS 119 “Manfaat pekerja” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) membuat perubahan penting terhadap pengiktirafan dan pengukuran perbelanjaan faedah pencen tertakrif dan faedah pemberhentian serta pendedahan faedah semua pekerja. Pindaan kepada MFRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) mengkehendaki pendedahan maklumat kuantitatif lebih luas berkaitan pengenalpastian instrumen kewangan yang diimbangi dalam penyata kewangan dan apa yang tertakluk kepada jaring induk atau pengaturan serupa tanpa mengira sama ada mereka diimbangi.KEEPING THE LIGHTS ON 239 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. Pindaan kepada MFRS 1 “Pemakaian MFRS kali pertama: Pinjaman Kerajaan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) menyediakan pelepasan kepada pengguna kali pertama daripada permohonan retrospektif MFRS 120 “Perakaunan Geran Kerajaan dan Pendedahan Bantuan Kerajaan” bagi pinjaman kerajaan pada kadar faedah sedia ada di bawah pasaran pada tarikh peralihan kepada MFRS. syarikat-syarikat bersekutu. • • • • • • Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . diambil kira daripada segi ekuiti berikutan terbitan MFRS 11.

MFRS 7 memerlukan pendedahan terhadap peralihan daripada MFRS 139 kepada MFRS 9. • Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Asas pengkelasan bergantung kepada model perniagaan entiti dalam menguruskan aset kewangan dan ciri-ciri aliran tunai kontraktual aset kewangan.’ dan hak tolakan mesti ada pada hari ini (bukan bergantung pada peristiwa masa depan) dan boleh dikuatkuasa secara sah untuk semua pihak bertentangan dalam perjalanan urusan yang normal. (v) Kesan yang timbul daripada permohonan awal piawaian di atas dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat. prestasi kewangan yang disatukan dan kedudukan kewangan seperti mana dinyatakan dalam penyata kewangan ini bagi tahun berakhir pada 31 Ogos 2012 boleh berbeza jika disediakan di bawah rangka kerja MFRS. tiada amaun dalam OCI dikitar semula untuk untung atau rugi tetapi keuntungan atau kerugian terkumpul mungkin dipindahkan dalam ekuiti. Sehubungan itu. Perakaunan dan pembentangan liabiliti kewangan dan menyah iktiraf instrumen kewangan ditempatkan semula dari MFRS 139. Entiti dengan liabiliti kewangan ditetapkan pada FVTPL mengiktiraf perubahan dalam nilai saksama disebabkan perubahan risiko kredit liabiliti secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (OCI). Berikutan itu. kecuali liabiliti kewangan ditetapkan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (“FVTPL”). • Kumpulan masih belum selesai membuat penilaiannya terhadap perbezaan kesan kewangan antara Piawaian Pelaporan Kewangan dan piawaian perakaunan di bawah Rangka Kerja MFRS.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 240 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. Pindaan itu menjelaskan makna ‘kini mempunyai hak tolakan boleh dikuatkuasakan secara sah. (sambungan) (iii) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2014 • Pindaan kepada MFRS 132 “Instrumen kewangan: Pembentangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014) tidak mengubah model imbangan semasa dalam MFRS 132. (iv) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2015 • MFRS 9 “Instrumen kewangan – pengkelasan dan pengukuran aset kewangan dan liabiliti kewangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015) menggantikan pengkelasan berganda dan model-model pengukuran MFRS 139 dengan model tunggal hanya mempunyai dua kategori pengelasan: kos terlunas dan nilai saksama. Panduan dalam MFRS 139 terhadap kemerosotan nilai aset kewangan dan perakaunan lindung nilai terus diguna pakai. pindaan kepada piwaian yang diterbitkan. akan memuaskan kreteria imbangan MFRS 132. tanpa perubahan. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum berkuatkuasa. Ini menjelaskan bahawa beberapa mekanisme penyelesaian kasar dengan ciri-ciri yang bersamaan penyelesaian bersih.

Kos berkaitan pengambilalihan dibelanjakan apabila ditanggung. keuntungan diiktiraf dalam keuntungan dan kerugian. Dasar perakaunan yang seragam diguna pakai dalam penyata kewangan disatukan bagi transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang sama. transaksi dan keuntungan atau kerugian tidak direalisasi bagi keuntungan atau kerugian dihapuskan sepenuhnya. tanggungan yang ditanggung dan kepentingan ekuiti yang diterbitkan oleh Kumpulan. perbezaan antara kutipan pelupusan bersih dan jumlah bawaannya dimasukkan dalam penyata pendapatan. Anak-anak syarikat disatukan dari tarikh Kumpulan memperoleh kawalan dan terus disatukan sehingga ke tarikh kawalan tersebut tamat. baki dalam kumpulan. Pertimbangan yang dipindahkan termasuk nilai saksama sebarang aset atau tanggungan yang terhasil daripada pengaturan pertimbangan luar jangka. Dalam menyediakan penyata kewangan yang disatukan. Jika ini kurang daripada nilai saksama aset bersih anak syarikat yang diambil alih dalam kes pembelian murah.KEEPING THE LIGHTS ON 241 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (b) Anak-anak syarikat dan asas penyatuan (i) Anak-anak syarikat Anak-anak syarikat adalah syarikat atau entiti-entiti lain (termasuk entiti untuk tujuan khas) di mana Kumpulan mempunyai kuasa untuk melaksanakan kawalan ke atas dasar kewangan dan operasi untuk memperoleh manfaat daripada aktiviti mereka. mengukur sebarang kepentingan bukan kawalan bahagian nisbah daripada aset bersih syarikat diambilalih yang boleh dikenal pasti. apabila menilai sama ada Kumpulan mengawal entiti yang lain. Lebihan pertimbangan yang dipindahkan. pelaburan dalam anak-anak syarikat dinyatakan pada kos tolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Dalam gabungan perniagaan yang dicapai secara berperingkat. Pada akhir tempoh laporan. Rujuk Nota 2(f) dasar perakaunan mengenai muhibah. Daripada pelupusan pelaburan sedemikian. Mengikut asas daripada satu pengambilalihan kepada pengambilalihan lain. (ii) Asas penyatuan Penyata kewangan disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan anak-anak syarikatnya. umumnya diserta dengan pegangan saham lebih daripada setengah hak mengundi. Penyata kewangan anak-anak syarikat disediakan bagi tempoh laporan yang sama dengan Syarikat. Dalam penyata kewangan berasingan Syarikat. kepentingan bukan kawalan meliputi jumlah yang dikira pada tarikh pergabungan dan bahagiannya daripada perubahan dalam ekuiti anak syarikat sejak tarikh penggabungan. secara langsung atau tidak langsung kepada syarikat induk. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Kepentingan bukan kawalan adalah ekuiti dalam anak syarikat tidak diagihkan. Aset dan tanggungan diambil alih yang boleh dikenal pasti dan tanggungan luar jangka yang ditanggung dalam pergabungan perniagaan diukur pada permulaan pada nilai saksama pada tarikh pengambilalihan. Pertimbangan yang dipindahkan bagi pengambilalihan sebuah anak syarikat adalah nilai saksama aset yang dipindahkan. Kewujudan dan kesan hak undi berpotensi yang kini boleh dilaksanakan atau boleh ditukar dipertimbangkan. jumlah sebarang kepentingan bukan kawalan dalam syarikat yang diambilalih dan nilai saksama tarikh pengambilalihan sebarang kepentingan ekuiti sebelumnya dalam syarikat pengambilalihan ke atas nilai saksama bahagian Kumpulan daripada aset bersih yang boleh dikenal pasti yang diambil alih dicatatkan sebagai muhibah. kepentingan ekuiti yang dipegang sebelumnya diukur semula pada nilai saksama tarikh pengambilalihan dan keuntungan atau kerugian yang terhasil diiktiraf dalam untung rugi.

Sebarang jumlah yang diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatan komprehensif berhubung entiti berkenaan diambil kira seolah-olah Kumpulan telah melupuskan aset atau tanggungan berkaitan secara langsung. sebarang kepentingan yang dikekalkan dalam entiti diukur semula kepada nilai saksamanya dengan perubahan dalam jumlah bawaan diiktiraf dalam penyata pendapatan. (iii) Perubahan dalam kepentingan pemilikan Apabila Kumpulan tidak lagi mempunyai kawalan. Pelaburan Kumpulan dalam entiti-entiti kawalan bersama dicatatkan pada kos termasuk muhibah dan dilaraskan selepas itu bagi kerugian pengurangan nilai terkumpul dan perubahan selepas pengambilalihan dalam bahagian Kumpulan daripada aset bersih entiti-entiti kawalan bersama tersebut. kawalan bersama atau pengaruh utama. Perakaunan ekuiti melibatkan pengiktirafan dalam penyata pendapatan disatukan dan penyata perubahan dalam ekuiti yang disatukan. perbezaan antara sebarang pertimbangan yang dibayar dan bahagian yang berkaitan jumlah bawa aset bersih anak-anak syarikat yang diperoleh ditolak daripada ekuiti. walaupun punca kerugian kepada keputusan kepentingan kawalan dalam baki debit di dalam ekuiti pemegang saham. yang dibuat sehingga akhir tahun kewangan. ia diambil kira sebagai syarikat yang dilabur berasaskan ekuiti atau aset kewangan tersedia untuk jualan bergantung kepada tahap pengaruh yang dikekalkan. (c) Transaksi dengan kepentingan bukan kawalan Kumpulan menerima pakai dasar kaedah transaksi dengan kepentingan bukan kawalan sebagai transaksi dengan pemilik ekuiti Kumpulan. Kerugian tidak direalisasi juga dihapuskan mengikut asas yang sama tetapi hanya setakat kos yang boleh dikutip semula dan baki yang menyediakan bukti pengurangan dalam nilai boleh realisasi bersih atau pengurangan nilai aset yang dipindahkan diiktiraf dalam penyata pendapatan yang disatukan. bahagian Kumpulan daripada keuntungan tolak kerugian entiti-entiti kawalan bersama berasaskan kepada penyata kewangan beraudit terkini atau akaun pengurusan entiti-entiti kawalan bersama. Jika perlu. Kepentingan Kumpulan dalam entiti dikawal bersama diambil kira dalam penyata kewangan disatukan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 242 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (b) Anak-anak syarikat dan asas penyatuan (sambungan) (ii) Asas penyatuan (sambungan) Semua pendapatan dan kerugian anak syarikat berpunca daripada syarikat induk dan kepentingan bukan kawalan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bagi pembelian daripada kepentingan bukan kawalan. dengan keputusan strategik kewangan dan operasi yang berkaitan dengan entiti memerlukan keputusan sebulat suara daripada pihak-pihak yang berkongsi kawalan. Bagi pelupusan kepada kepentingan bukan kawalan. pelarasan dibuat kepada keputusan dan aset bersih aset entiti-entiti kawalan bersama bagi memastikan keseragaman dasar perakaunan dengan Kumpulan. Keuntungan tidak direalisasi daripada transaksi antara Kumpulan dan entiti kawalan bersama dihapuskan setakat mana kepentingan Kumpulan dana entiti kawalan bersama tersebut. Keuntungan atau kerugian yang berpunca daripada kepentingan bukan kawalan bagi tahun-tahun terdahulu tidak dinyatakan semula. Nilai saksama ini adalah nilai saksamanya daripada pengiktirafan permulaan sebagai aset kewangan selaras dengan FRS 139. perbezaan antara sebarang kutipan yang diterima dan bahagian berkaitan kepentingan minoriti juga dicatatkan dalam ekuiti. Oleh itu. (d) Entiti-entiti kawalan bersama Entiti-entiti kawalan bersama adalah perbadanan. perkongsian atau entiti lain yang mana terdapat persetujuan berkontrak untuk perkongsian kawalan oleh Kumpulan dengan satu pihak atau lebih.

antara Kumpulan dan syarikat bersekutu dihapuskan sebahagiannya setakat kepentingan Kumpulan dalam syarikat bersekutut tersebut. Muhibah dikira pada setiap tarikh pembelian berasaskan kepada nilai saksama aset dan tanggungan yang dikenal pasti. Pencairan keuntungan dan kerugian dalam syarikat bersekutu diiktiraf dalam penyata pendapatan. termasuk sebarang penghutang tidak bercagar lain. (lihat Nota 2(k)). kepentingan Kumpulan dikurangkan kepada sifar dan pengiktirafan kerugian selanjutnya tidak diteruskan kecuali apabila Kumpulan menanggung obligasi perundangan atau konstruktif atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat bersekutu tersebut. Kemerosotan nilai muhibah diuji sekurang-kurangnya setahun sekali. Kaedah ekuiti diterima pakai berasaskan kepada penyata kewangan terkini atau akaun pengurusan syarikat bersekutu.KEEPING THE LIGHTS ON 243 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (e) Syarikat-syarikat bersekutu Syarikat bersekutu adalah perbadanan di mana Kumpulan melaksanakan pengaruh penting. Keuntungan belum direalisasi daripada transaksi. yang disediakan sehingga akhir tahun kewangan Kumpulan. kerugian belum direalisasi juga dihapuskan kecuali transaksi menyediakan bukti atas kemerosotan nilai aset yang dipindahkan itu. tarikh pengambilalihan merupakan tarikh pengaruh pentingan diperoleh. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan sesuatu entiti meliputi jumlah bawa muhibah yang berkaitan dengan entiti yang dilupuskan. Pengaruh penting adalah kuasa untuk mengambil bahagian dalam kedudukan dasar kewangan dan operasi syarikat bersekutu tetapi tidak mempunyai kawalan ke atas dasar-dasar tersebut. Bahagian Kumpulan dalan keuntungan atau kerugian pasca pengambilalihan diiktiraf dalam penyata pendapatan disatukan dan bahagiannya dalam pergerakan pasca pengambilalihan dalam penyata pendapatan komprehensif lain diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif lain. atau jika berlaku kejadian atau keadaan yang menunjukkan pengurangan nilai mungkin wujud. selepas ditolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Muhibah sedemikian diuji bagi kemerosotan nilai sebagai sebahagian daripada jumlah bawaan keseluruhan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . dalam mengguna pakai kaedah ekuiti. Bagi peningkatan kepentingan dalam syarikat bersekutu. (f) Muhibah Muhibah mewakili lebihan kos pengambilalihan ke atas perkongsian Kumpulan bagi nilai saksama aset bersih yang dikenal pasti termasuk tanggungan luar jangka anak-anak syarikat. pelarasan dibuat kepada penyata kewangan syarikat bersekutu bagi memastikan keseragaman dengan dasar perakaunan Kumpulan. Kepentingan yang diambilalih sebelumnya dipertingkatkan kepada nilai saksama dan bahagian keuntungan dan pergerakan ekuiti bagi kepentingan yang diambilalih sebelumnya diiktiraf kerana ia termasuk dalam peningkatan tersebut. Pelaburan dalam syarikat bersekutu diambil kira dalam penyata kewangan disatukan berdasarkan kaedah perakaunan dan pada awalnya diiktiraf pada kos. Muhibah atas pengambilalihan entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu dimasukkan dalam pelaburan entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu. Kerugian pengurangan nilai muhibah (termasuk kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam tempoh interim terdahulu) tidak dicatat semula. Kemorosotan nilai muhibah dicaj kepada penyata pendapatan apabila ia timbul. Pergerakan pasca pengambilalihan terkumpul dilaraskan daripada jumlah bawa pelaburan. Di mana perlu. entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu pada tarikh pengambilalihan. Pelaburan Kumpulan dalam syarikat bersekutu meliputi muhibah yang dikenal pasti semasa pengambilalihan. Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat bersekutu sama atau melebihi kepentingannya dalam syarikat bersekutu tersebut.

loji dan kelengkapan tersebut dipindahkan kepada keuntungan terkumpul. Jumlah bawa bahagian yang digantikan tidak lagi diiktiraf. Semasa pelupusan aset yang dinilai semula. 16 (disemak semula) “Hartanah. Kos kerja baikpulih/pemeriksaan utama diiktiraf dalam jumlah bawa aset sebagai penggantian dan jumlah bawaan selebihnya bagi kerja baik pulih/pemeriksaan utama sebelumnya tidak lagi diiktiraf. loji dan kelengkapan. penurunan tersebut diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif setakat mana baki kredit ada dalam rizab lebihan penilaian semula aset berkenaan. loji dan kelengkapan dan susut nilai Hartanah. Kumpulan memperuntukkan kos sesuatu hartanah. dan kos butiran tersebut boleh diukur dengan pasti. Apabila jumlah bawaan aset menurun berikutan penilaian semula. hanya apabila manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan butiran tersebut berkemungkinan akan mengalir ke dalam Kumpulan. loji dan kelengkapan ditentukan dengan merujuk kepada jumlah bawa dan diambil kira bagi menentukan keuntungan/(kerugian) sebelum cukai. loji dan kelengkapan kepada sistem dan bahagiannya yang penting. jika alat ganti dan kelengkapan servis hanya boleh digunakan berhubung dengan satu butiran hartanah sahaja. Kos meliputi perbelanjaan yang berpunca secara langsung daripada pembinaan atau pengambilalihan butiran tersebut dan membawanya ke lokasi dan keadaan bagi membolehkannya beroperasi seperti yang diingini oleh Kumpulan. Walau bagaimanapun. ia diambil kira sebagai hartanah. Alat ganti utama dan kelengkapan sedia tunggu diiktiraf sebagai aset apabila Kumpulan menjangka akan menggunakannya untuk lebih daripada satu tempoh. loji dan kelengkapan. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan hartanah.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 244 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (g) Hartanah. Para Pengarah telah menggunakan peruntukan peralihan Piawaian Perakaunan Antarabangsa No. bangunan dan kerja awam dinyatakan pada penilaian tahun sebelumnya tolak susut nilai terkumpul. Begitu juga. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Tanah milik bebas dan modal kerja dalam pelaksanaan tidak disusut nilai. Tanah pegangan pajakan dikelaskan sebagai pajakan kewangan (rujuk kepada dasar perakaunan Nota 2(m)(i) mengenai pajakan kewangan) dilunaskan sepanjang baki tempoh pajakan masing-masing antara 5 hingga 99 tahun mengikut asas garis lurus. Kos selanjutnya dimasukkan dalam jumlah bawa aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan. Loji dan Kelengkapan” seperti yang diterima pakai oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia yang membenarkan tanah milik bebas. peningkatan tersebut diiktiraf dalam pendapatan komprehensif lain sebagai rizab lebihan penilaian semula. jumlah dalam rizab penilaian semula berkaitan dengan hartanah. mengikut kesesuaian. Apabila jumlah bawa sesuatu aset meningkat hasil penilaian semula. loji dan kelengkapan dinyatakan pada kos atau penilaian tolak susut nilai dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul. penurunan tersebut diiktiraf dalam penyata pendapatan.

satu analisis dilakukan untuk menilai sama ada jumlah bawa aset boleh dikutip semula sepenuhnya. Tiada susut nilai atau pelunasan diperuntukkan daripada aset tersebut sementara ia dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan. pada akhir tempoh laporan. dilaraskan bagi sebarang susut nilai atau penilaian semula yang mungkin diiktiraf jika aset tersebut tidak dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan dan jumlah boleh dikutip semula pada tarikh selepas ia diputuskan untuk tidak dijual. Pada akhir tempoh laporan. Aset yang tidak lagi dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan akan dinilai pada yang lebih rendah antara jumlah bawa sebelum aset tersebut dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan. loji dan kelengkapan dan susut nilai (sambungan) Susut nilai dikira bagi semua kategori lain hartanah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .KEEPING THE LIGHTS ON 245 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (g) Hartanah. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 10 hingga 60 tahun 3 hingga 40 tahun 15 hingga 40 tahun 20 tahun 10 hingga 15 tahun 15 hingga 20 tahun 3 hingga 15 tahun 5 hingga 15 tahun Nilai sisa dan hayat berguna aset dikaji dan dilaraskan jika sesuai. Jika terdapat petunjuk sedemikian. Penurunan nilai dibuat jika jumlah bawaan melebihi jumlah boleh dikutip semula (lihat Nota 2(k)). Aset tidak lagi diiktiraf apabila dilupuskan dan perbezaan antara kutipan pelupusan bersih dan jumlah bawa diiktiraf sebagai keuntungan atau kerugian pada tempoh pelupusan. diringkaskan seperti berikut: Bangunan dan kerja awam Loji dan jentera Talian dan sesalur pembahagian Perkhidmatan pembahagian Meter Lampu awam Perabot. (h) Aset bukan semasa dipegang untuk jualan Kumpulan mengklasifikasikan aset bukan semasa sebagai dipegang untuk jualan jika sebahagian besar jumlah bawaannya boleh diperolehi melalui urus niaga dan bukannya melalui penggunaan berterusan. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan akan dinilai pada nilai yang lebih rendah antara jumlah bawa nilai saksama tolak kos menjual. Kumpulan menilai sama ada terdapat sebarang petunjuk kemerosotan nilai. loji dan kelengkapan mengikut kaedah garis lurus yang menunjukkan anggaran hayat berguna aset tersebut.

aset dikumpulkan pada tahap terendah di mana aliran tunai boleh dikenal pasti secara berasingan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 246 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (i) Penyelidikan dan pembangunan Perbelanjaan atas aktiviti penyelidikan. sebagai mematuhi Interpretasi IC 18. buruh dan overhed yang secara langsung terlibat dalam menyiapkan aset bagi kegunaan yang dirancang. Semua kos pinjaman yang lain adalah dibelanjakan. atau untuk melakukan kedua-duanya. meliputi terutamanya sumbangan modal pendahuluan bagi pembinaan aset. yang merupakan hayat berguna purata aset. termasuk aset tidak ketara. apabila jumlah caruman tersebut perlu digunakan hanya untuk membina atau memperoleh sesuatu hartanah. dikreditkan kepada akaun pendapatan tertunda apabila aset tersebut diiktiraf. (l) Sumbangan pelanggan Sumbangan (aset dalam bentuk hartanah. (k) Kemerosotan nilai aset bukan kewangan Hartanah. di mana penemuan penyelidikan digunakan kepada pelan atau rekabentuk bagi pengeluaran produk dan proses baharu atau yang sebahagian besarnya dipertingkatkan. dipermodalkan jika produk atau proses tersebut secara teknikal atau komersilnya berdaya maju dan Kumpulan mempunyai sumber yang mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan dan untuk mengguna atau menjual aset tersebut. (j) Permodalan kos pinjaman Kos pinjaman yang ditanggung untuk membiayai pembinaan sebarang aset yang layak dipermodalkan sebagai sebahagian daripada kos aset sepanjang tempoh yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menyediakan aset tersebut bagi kegunaan yang dikehendaki. Perbelanjaan pembangunan yang lain diiktiraf dalam penyata pendapatan bila mana ia dibuat. yang digunakan untuk menyambungkan para pelanggan kepada rangkaian atau untuk memberi perkhidmatan kepada mereka. dan butiran hartanah. sumbangan yang diterima diiktiraf sebagai hasil. loji dan kelengkapan dan aset bukan kewangan lain. kos pinjaman dipermodalkan mengikut dasar perakaunan kos pinjaman. loji dan kelengkapan digunakan sama ada untuk menyambungkan pelanggan kepada rangkaian atau menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan untuk memperolehi bekalan barangan atau perkhidmatan secara berterusan. Hasil daripada aset yang diterima daripada para pelanggan diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila obligasi pelaksanaan yang dikaitkan dengan penerimaan sumbangan pelanggan tersebut dipenuhi. Sumbangan yang diterima sebelum 1 Januari 2011 dilunaskan sepanjang tempoh 15 tahun. Perbelanjaan atas aktiviti pembangunan. Kerugian kemerosotan nilai dicaj kepada penyata pendapatan komprehensif melainkan jika ia membalikkan penilaian semula sebelumnya yang mana dalam hal tersebut ia dicaj kepada lebihan penilaian semula. Jumlah boleh dikutip semula adalah yang lebih tinggi antara nilai saksama tolak kos menjual dan nilai kegunaan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . semua caruman yang diterima daripada para pelanggan. Berkuatkuasa 1 Januari 2011. Bagi aset yang layak. loji atau kelengkapan. Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf bagi jumlah yang mana jumlah bawaan aset melebihi jumlah boleh dikutip semula. yang dijalankan untuk prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman saintifik atau teknikal baharu. disemak untuk kerugian kemerosotan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan bahawa jumlah bawa mungkin tidak dapat dikutip semula. Kos pembangunan yang dipermodalkan termasuklah kos bahan. diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai perbelanjaan apabila ditanggung. Kos pembangunan yang dipermodalkan diiktiraf sebagai aset tidak ketara dan dilunaskan dari mula aset tersebut sedia untuk digunakan mengikut kaedah garis lurus sepanjang hayat bergunanya. Sebarang peningkatan selanjutnya dalam jumlah boleh dikutip semula diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif melainkan jika ia membalikkan kerugian kemerosotan nilai ke atas aset yang dinilai semula yang mana dalam hal tersebut ia dibawa kepada lebihan penilaian semula. loji dan kelengkapan atau tunai untuk memperoleh aset berkenaan) yang diterima daripada para pelanggan. Bagi tujuan penilaian kemerosotan nilai.

Hartanah. (n) Inventori Inventori dinyatakan pada yang lebih rendah antara kos dan nilai boleh realisasi bersih. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Bayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi (selepas ditolak sebarang insentif yang diterima daripada pemberi pajak atau pemajak) dicaj kepada penyata pendapatan mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan. (iii) Pajakan operasi – di mana kumpulan adalah pemajak/pemberi pajak Pajakan di mana sebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikan tidak dipindahkan kepada penerima pajak dikelaskan sebagai pajakan operasi (iaitu Kumpulan adalah pemajak). buruh langsung dan sebahagian overhed pengeluaran. Kos ditentukan mengikut asas purata berwajaran dan merangkumi semua kos pembelian dan kos-kos lain yang ditanggung bagi membawa inventori ke lokasi dan keadaan kini. Elemen faedah kos pembiayaan dicaj kepada penyata pendapatan ke atas tempoh pajakan untuk menghasilkan faedah pada kadar berkala yang seragam atas baki tanggungan bagi setiap tempoh. (ii) Pajakan operasi – di mana kumpulan adalah penerima pajak Pajakan di mana sebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikan tidak dipindahkan kepada Kumpulan dikelaskan sebagai pajakan operasi. dimasukkan dalam penghutang jangka panjang. sebagai balasan untuk satu pembayaran atau siri pembayaran yang diterimanya. Setiap bayaran pajakan diperuntukkan antara tanggungan dan caj pembiayaan untuk mencapai satu kadar seragam daripada baki tanggungan. tolak kos penyiapan dan perbelanjaan jualan. Pajakan kewangan dipermodalkan pada permulaan pajakan mengikut yang lebih rendah antara nilai saksama hartanah yang dipajak dan nilai semasa bayaran pajakan minimum. selepas ditolak caj kewangan. Obligasi penyewaan yang berkaitan.KEEPING THE LIGHTS ON 247 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (m) Pajakan Pajakan adalah perjanjian di mana pemberi pajak memindahkan kepada penerima pajak hak untuk menggunakan aset bagi tempoh yang dipersetujui. Kos kerja dalam pelaksanaan dan barangan siap meliputi bahan mentah. Nilai boleh realisasi bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan. Bayaran yang diterima di bawah pajakan operasi yang berkait dengan elektrik diiktiraf dalam untung rugi di bawah kategori pendapatan pada asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan. (i) Pajakan kewangan – di mana kumpulan adalah penerima pajak Kumpulan memajak hartanah. loji dan peralatan yang diperoleh di bawah pajakan lesen disusut nilai pada yang lebih pendek antara hayat berguna dan tempoh pajakan. Pajakan hartanah. loji dan kelengkapan di mana Kumpulan memiliki seluruh risiko dan ganjaran pemilikan dikelaskan sebagai pajakan kewangan. Pembayaran lain yang diterima di bawah pajakan operasi disertakan dalam untung rugi di bawah kategori pendapatan lain. loji dan kelengkapan tertentu.

(ii) Kos terbitan saham Peningkatan kos luaran yang berpunca secara langsung dengan penerbitan saham atau opsyen ditunjukkan dalam ekuiti sebagai pengurangan. Jika kutipan dijangka dalam masa setahun atau kurang (atau dalam kitaran biasa operasi jika tidak lebih lama). yang mana nilai saksama pertmbangan akan dibayar pada masa hadapan bagi barangan dan perkhidmatan yang diterima. Pengagihan kepada pemegang sesuatu instrumen kewangan dikelaskan sebagai instrumen ekuiti dicaj secara langsung kepada ekuiti. Penghutang perdagangan dan penghutang lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. Akaun pemiutang dikelaskan sebagai tanggungan semasa jika bayaran tamat tempoh dalam satu tahun atau kurang (atau dalam kitaran biasa operasi perniagaan jika lebih lama). tolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Jika tidak. (iii) Dividen kepada pemegang saham Syarikat Dividen daripada saham keutamaan boleh ditebus diiktiraf sebagai tanggungan dan dinyatakan mengikut asas terakru. Saham lain dikelaskan sebagai ekuiti dan/atau tanggungan mengikut asas ekonomi instrumen tersebut. deposit yang dipegang atas panggilan dengan bank. tunai dan setara tunai meliputi tunai dalam tangan. (r) Modal saham (i) Pengelasan Saham biasa dan saham keutamaan tidak boleh ditebus dengan dividen budi bicara dikelaskan sebagai ekuiti. daripada kutipan. overdraf bank dan pelaburan jangka pendek yang berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukar kepada jumlah tunai yang diketahui dan tertakluk kepada perubahan nilai yang tidak ketara. (q) Tunai dan setara tunai Bagi tujuan penyata aliran tunai disatukan. ia dibentangkan sebagai liabiliti bukan semasa. (p) Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain adalah obligasi untuk membayar bagi barangan atau perkhidmatan yang diperoleh dalam perjalanan biasa perniagaan daripada para pembekal. ia dibentangkan sebagai aset bukan semasa.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 248 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (o) Penghutang perdagangan dan penghutang lain Penghutang perdagangan dan penghutang lain adalah jumlah yang dihutang oleh para pelanggan untuk barangan yang dijual atau perkhidmatan yang diberi dalam perjalanan biasa perniagaan. Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu diukur pada kos yang dilunaskan. dikelaskan sebagai aset semasa. Dividen lain diiktiraf sebagai liabiliti dalam tempoh ia diluluskan. selepas ditolak cukai. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Jika tidak.

Dalam hal ini. kerugian cukai tidak digunakan dan kredit cukai tidak digunakan. daripada perbezaan sementara yang timbul antara jumlah yang berkaitan dengan aset dan tanggungan bagi tujuan cukai dan jumlah bawaannya dalam penyata kewangan. pinjaman dinyatakan pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. cukai tertunda tidak diambil kira jika ia timbul daripada pengiktirafan awal suatu aset atau tanggungan dalam urus niaga selain daripada gabungan perniagaan yang mana pada masa urus niaga tidak memberi kesan sama ada kepada perakaunan mahupun keuntungan atau kerugian boleh dicukai.KEEPING THE LIGHTS ON 249 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (s) Pinjaman Pinjaman pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama. Aset cukai tertunda diiktiraf setakat mana keuntungan boleh dicukai akan tersedia berbanding perbezaan sementara boleh ditolak. Walau bagaimanapun. Pada tempoh berikutnya. Yuran yang dibayar bagi memperolehi kemudahan pinjaman diiktiraf sebagai kos urus niaga pinjaman setakat mana sebahagian atau semua kemudahan tersebut mungkin akan dikeluarkan. Faedah. (t) Cukai pendapatan dan zakat Cukai pendapatan Perbelanjaan cukai semasa ditentukan menurut undang-undang cukai negara ini di mana Syarikat dan anak-anak syarikatnya beroperasi dan menjana keuntungan boleh cukai. yuran ditunda sehingga pengeluaran tersebut berlaku. menggunakan kaedah tanggungan. dikelaskan sebagai tanggungan seperti yang dilaporkan dalam kos pembiayaan di dalam penyata pendapatan. Zakat Kumpulan mengiktiraf kewajipannya terhadap pembayaran zakat bagi pendapatan perniagaan dalam penyata pendapatan. Pinjaman dikelaskan sebagai tanggungan semasa melainkan Kumpulan dan Syarikat mempunyai hak tidak bersyarat untuk menunda penjelasan tanggungan untuk sekurang-kurangnya selama dua belas (12) bulan selepas tarikh penyata kedudukan kewangan. Kadar cukai yang dikuatkuasa atau sebahagian besarnya dikuatkuasa pada akhir tarikh laporan digunakan untuk menentukan cukai tertunda. boleh digunakan. selepas ditolak kos urus niaga yang ditanggung. dividen. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Cukai tertunda diiktiraf daripada perbezaan sementara yang timbul daripada pelaburan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu melainkan apabila masa pembalikan perbezaan sementara boleh dikawal dan ia perbezaan sementara mungkin tidak akan berbalik pada masa hadapan yang boleh diramalkan.5% daripada keuntungan sebelum cukai dan ditentukan mengikut peratusan pegangan saham Muslim dalam Syarikat. kerugian dan keuntungan berkaitan dengan suatu instrumen kewangan atau bahagian komponen. Aset dan tanggungan cukai pendapatan dan tertunda dikurangkan apabila terdapat hak sah dan boleh dikuatkuasakan untuk mengurangkan tanggungan aset cukai semasa dan apabila aset dan tanggungan cukai pendapatan tertunda berkaitan dengan cukai yang dilevi oleh pihak berkuasa cukai yang sama sama ada atas entiti yang boleh dicukai atau entiti boleh dicukai yang berbeza di mana ada hasrat untuk menjelaskan baki mengikut asas bersih. Cukai tertunda diiktiraf sepenuhnya. Pembayaran zakat adalah kewajipan dan terakru berdasarkan 2. sebarang perbezaan antara kutipan (selepas ditolak kos urus niaga) dan nilai penebusan diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh pinjaman.

Kumpulan menetapkan nilai semasa obligasi manfaat wajib dan nilai saksama sebarang aset pelan dengan kekerapan yang mencukupi agar jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan tidak terlalu ketara berbeza daripada jumlah yang akan ditentukan pada akhir tarikh laporan. Pelan faedah wajib Kumpulan membuat caruman kepada Pelan Faedah Persamaan Syarikat. Kumpulan tidak lagi mempunyai obligasi untuk membuat bayaran selanjutnya. Peruntukan perkiraan juga disediakan oleh Syarikat kerana kadar caruman yang diperlukan untuk membiayai faedah ini di bawah pelan berkenaan adalah melebihi had maksimum Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kumpulan dan Syarikat juga menyediakan pelan perubatan selepas persaraan bagi pekerja-pekerjanya yang tertentu. gaji. sepanjang jangkaan baki tempoh hayat perkhidmatan pekerja-pekerja yang mengambil bahagian. yang ditentukan oleh firma aktuari bebas. cuti tahunan bergaji. dengan mempertimbangkan anggaran aliran keluar tunai masa hadapan menggunakan hasil pasaran pada tarikh kira-kira sekuriti Kerajaan yang mempunyai mata wang dan tempoh kematangan yang hampir sama dengan tanggungan berkaitan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 250 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (u) Faedah pekerja (i) Faedah pekerja jangka pendek Upah. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . berserta dengan pelarasan bagi keuntungan/kerugian aktuari dan kos perkhidmatan lalu. dan faedah bukan kewangan diakru pada tahun kewangan di mana perkhidmatan diberi oleh pekerja Kumpulan. Pelan caruman wajib Caruman Kumpulan kepada pelan caruman wajib dicaj kepada penyata pendapatan komprhensif pada tahun ia berkaitan. (ii) Faedah persaraan Kumpulan mempunyai pelbagai skim manfaat persaraan sama ada merupakan pelan caruman wajib atau pelan faedah wajib. Tanggungan berhubung dengan pelan manfaat wajib ini adalah nilai semasa obligasi manfaat wajib pada tarikh kunci kira-kira tolak nilai saksama aset pelan. bonus. Penilaian semula terakhir dilaksanakan pada Disember 2009. Apabila caruman dibayar. mengikut kesesuaian. satu pelan faedah wajib dan tabung yang diluluskan bebas daripada kewangan Syarikat. dikira menggunakan Kaedah Kredit Unit Diunjur. Jumlah keuntungan dan kerugian aktuari bersih dikreditkan atau dicaj kepada penyata pendapatan. Obligasi manfaat wajib.

Kumpulan mengendalikan ekuiti tetap. Geran kerajaan berkaitan dengan pembinaan hartanah. Pada setiap tarikh kunci kira-kira. sasaran keuntungan dan pertumbuhan jualan). Keadaan letak hak bukan pasaran dimasukkan dalam andaian mengenai jumlah opsyen yang dijangka akan diletak hak. (w) Tanggungan luar jangka Kumpulan tidak mengiktiraf tanggung luar jangka tetapi mendedahkan kewujudannya dalam penyata kewangan. tidak termasuk kesan sebarang keadaan letak hak bukan pasaran (contohnya. Tanggungan luar jangka adalah obligasi yang mungkin. Geran kerajaan berkaitan dengan kos ditunda dan diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh yang perlu untuk menyesuaikannya dengan kos yang ingin diberi pampasan.KEEPING THE LIGHTS ON 251 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (u) Faedah pekerja (sambungan) (iii) Pampasan berasaskan saham Kumpulan telah melaksanakan peruntukan FRS 2 kepada semua Instrumen ekuiti yang diberi selepas 31 Disember 2004 tetapi masih belum diletak hak pada 1 September 2006. Ia mengiktiraf kesan semakan semula anggaran asal. (v) Geran pembangunan kerajaan Geran daripada kerajaan diiktiraf pada nilai saksama di mana terdapat jaminan berpatutan bahawa geran tersebut akan diterima dan Kumpulan akan mematuhi semua syarat yang disertakan dengannya. pelan pampasan berasaskan saham bagi pekerja Kumpulan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . loji dan kelengkapan dimasukkan dalam tanggungan bukan semasa sebagai pendapatan tertunda dan dikreditkan kepada penyata pendapatan mengikut asas garis lurus sepanjang jangka hayat aset berkaitan. tarikh berkuatkuasa Kumpulan menerima pakai FRS ini. Kumpulan menyemak semula anggarannya berhubung bilangan opsyen saham yang dijangka akan diletak hak. dengan pelarasan yang sepadan kepada ekuiti. Jumlah amaun yang dibelanjakan selama tempoh letak hak ditentukan dengan merujuk kepada nilai saksama opsyen saham yang diberikan. dalam penyata pendapatan. Perkhidmatan pekerja yang diterima sebagai pertukaran kepada pemberian opsyen saham diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh letak hak pemberian berkenaan dengan peningkatan yang sepadan dalam ekuiti. jika ada. daripada peristiwa lalu yang kewujudannya akan disahkan oleh peristiwa masa hadapan yang tidak pasti dan di luar kawalan Kumpulan atau obligasi semasa yang tidak diiktiraf disebabkan aliran keluar sumber mungkin tidak diperlukan untuk menjelaskan obligasi tersebut. Kutipan yang diterima selepas ditolak sebarang kos urus niaga berkaitan secara langsung dikreditkan kepada modal saham (nilai nominal) dan premium saham apabila opsyen tersebut dilaksanakan.

Apabila keputusan kontrak pembinaan tidak boleh dianggarkan dengan tepat. Pendapatan faedah daripada pinjaman yang merosot nilai dan penghutang diiktiraf menggunakan kadar faedah berkesan asal. Hasil belum dibil terakru dibalikkan pada bulan berikutnya apabila pengebilan sebenar berlaku. Sebaik sahaja kontrak pembinaan boleh diukur dengan tepat. Tahap penyelesaian dinilai dengan merujuk kepada kos kontrak yang dibelanjakan sehingga tarikh laporan sebagai peratusan ramalan kos keseluruhan bagi setiap kontrak. melainkan kutipannya diragui. dan terus membebaskan diskaun sebagai pendapatan faedah. yang merupakan anggaran aliran tunai masa hadapan pada kadar faedah berkesan asal instrumen tersebut. Ramalan kerugian ke atas kontrak diiktiraf serta merta dalam penyata pendapatan. rebat dan diskaun. Pendapatan pajakan diakru. Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak pemegang saham untuk menerima bayaran ditentukan. Jualan barangan Jualan barangan diiktiraf apabila risiko dan ganjaran pemilikan diserahkan dan kutipan penghutang berkaitan dijamin dengan sewajarnya. Perbelanjaan kontrak diiktiraf sebagai dibuat melainkan jika ia mewujudkan aset yang berkaitan dengan aktiviti kontrak akan datang. Kumpulan mengurangkan jumlah bawa kepada jumlah boleh dikutipnya. Pendapatan lain Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh Kumpulan dan Syarikat meliputi pendapatan faedah dan pajakan serta pendapatan dividen. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . merujuk kepada tahap penyelesaian transaksi tertentu dan dinilai pada asas perkhidmatan sebenar yang diberikan sebagai sebahagian daripada keseluruhan perkhidmatan. hasil kontrak diiktiraf dalam kunci kira-kira dalam bahagian kepada tahap penyelesaian kontrak itu. hasil kontrak diiktiraf hanya sehingga tahap kos kontrak dibelanjakan yang mungkin akan diperoleh semula. Hasil tenaga elektrik Hasil tenaga elektrik diiktiraf apabila tenaga elektrik digunakan oleh para pelanggan. Hasil elektrik meliputi nilai anggaran elektrik yang digunakan oleh pengguna dari tarikh bacaan meter terakhir mereka dan akhir tempoh.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 252 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (x) Pengiktirafan hasil Hasil meliputi nilai saksama pertimbangan yang diterima atau akan diterima bagi jualan dan perkhidmatan dalam perjalanan biasa perniagaan aktiviti Kumpulan. bersih selepas ditolak jangkaan pulangan. Penawaran perkhidmatan Bagi perkhidmatan yang ditawarkan. Apabila suatu pinjaman dan penghutang merosot nilai. Kontrak pembinaan Hasil kontrak meliputi jumlah awal yang dipersetujui dalam kontrak dicampur sebarang variasi dalam kerja kontrak sehingga tahap di mana ia berkemungkinan akan menjana hasil dan boleh diukur dengan tepat. Pendapatan faedah diiktiraf menggunakan kaedah faedah berkesan. hasil diiktiraf dalam tempoh perakaunan di mana perkhidmatan tersebut diberikan.

pendapatan dan perbelanjaan bagi setiap penyata pendapatan komprehensif ditukar pada kadar pertukaran purata (melainkan purata ini bukan satu anggaran munasabah kesan terkumpul kadar utama pada tarikh urus niaga. Kadar penutup utama yang digunakan dalam pertukaran jumlah matawang asing adalah seperti berikut: 2012 RM Matawang asing 1 Dolar AS 100 Yen Jepun 1 Pound Sterling 100 Rupee Pakistan 1 EURO 3. Semua perbezaan pertukaran diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif di bawah kategori keuntungan/kerugian tukaran asing. dan semua perbezaan pertukaran yang terhasil diiktiraf sebagai komponen ekuiti berasingan.8801 4. perbezaan pertukaran yang dicatatkan dalam ekuiti diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai sebahagian daripada keuntungan atau kerugian atas jualan.9770 3.1251 3. yang merupakan matawang fungsian dan pembentangan. (ii) Urus niaga dan baki Urus niaga matawang asing ditukar kepada matawang fungsian menggunakan kadar pertukaran yang ditentukan pada tarikh urus niaga. • Apabila disatukan.9237 2.KEEPING THE LIGHTS ON 253 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (y) Matawang asing (i) Matawang fungsian dan pembentangan Butiran yang disertakan dalam penyata kewangan bagi setiap entiti Kumpulan diukur menggunakan matawang persekitaran ekonomi utama di mana ia beroperasi (“matawang fungsian”).3283 2011 RM Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Aset dan tanggungan kewangan dalam matawang asing ditukar pada kadar pertukaran yang ditentukan pada tarikh kunci kira-kira.9491 3. Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia. dalam kes di mana pendapatan dan perbelanjaan ditukar pada kadar pada tarikh urus niaga).3000 3. Pelarasan muhibah dan nilai saksama yang timbul daripada pengambilalihan entiti asing dianggap sebagai aset dan tanggungan entiti asing dan ditukar pada kadar penutup. Apabila operasi asing dilupuskan sebahagiannya atau dijual. perbezaan pertukaran yang timbul daripada pertukaran pelaburan bersih dalam operasi asing dibawa kepada ekuiti pemegang saham. (iii) Syarikat-syarikat kumpulan Keputusan dan kedudukan kewangan semua entiti Kumpulan (tiada satu pun yang mempunyai matawang ekonomi inflasi melampau) yang mempunyai matawang yang berbeza daripada matawang pembentangan ditukar kepada matawang pembentangan seperti berikut: • • aset dan tanggungan bagi setiap kunci kira-kira yang dibentangkan ditukar pada kadar penutup pada tarikh kunci kira-kira.9740 4.4100 4.8778 3.

Aset kewangan dibawa pada FVTPL diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan kos urus niaga dibelanjakan dalam penyata pendapatan. seluruh kategori akan digugat dan dikelaskan semula sebagai AFS. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 254 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan Aset kewangan (i) Pengkelasan Kumpulan dan Syarikat mengkelaskan aset kewangannya dalam kategori berikut: pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian (“FVTPL”). (d) Aset kewangan HTM Aset kewangan HTM adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditetapkan dan kematangan tetap yang mana pengurusan Kumpulan dan Syarikat mempunyai hasrat positif dan kemampuan untuk memegangnya sehingga matang. pinjaman dan penerimaan. melainkan bagi kematangan lebih dari dua belas (12) bulan selepas akhir tempoh laporan. (c) Aset kewangan AFS Aset kewangan AFS adalah bukan derivaitf yang dikhususkan dalam kategori ini atau tidak dikelaskan dalam manamana kategori lain. (a) Aset kewangan pada FVTPL Aset kewangan pada FVTPL adalah aset kewangan yang dipegang untuk perdagangan. melainkan bagi yang matang kurang dari dua belas (12) bulan dari akhir tempoh laporan. (ii) Pengiktirafan dan pengukuran awal Pembelian dan penjualan biasa aset kewangan diiktiraf pada tarikh dagangan. Aset kewangan dimasukkan dalam aset bukan semasa. Derivatif juga dikategorikan sebagai dipegang untuk perdagangan melainkan jika ia dikhususkan sebagai perlindungan nilai. yang dikelaskan sebagai aset semasa. Ia termasuk dalam aset bukan semasa melainkan pelaburan tersebut matang atau pengurusan berhasrat untuk melupuskannya dalam tempoh dua belas (12) bulan dari akhir tempoh laporan. sedia untuk dijual (“AFS”) dan dipegang hingga matang (“HTM”). Pengkelasan ini bergantung kepada tujuan aset kewangan tersebut diperoleh. tarikh di mana Kumpulan dan Syarikat berjanji untuk membeli atau menjual aset berkenaan. Jika Kumpulan dan Syarikat ingin menjual selain daripada jumlah yang kecil aset kewangan HTM. Aset kewangan dikelaskan dalam kategori ini jika ia diperoleh atau ditanggung bagi tujuan jualan atau pembelian semula dalam masa yang terdekat. Pengurusan menentapkan pengkelasan pada peringkat awal pengiktirafan. Ia dikelaskan sebagai aset bukan semasa. Ia dimasukkan dalam aset semasa. Aset kewangan pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama campur kos urus niaga bagi semua aset kewangan tidak dibawa pada di FVTPL. (b) Pinjaman dan penerimaan Pinjaman dan penerimaan adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditentukan yang tidak disebut harga di pasaran aktif.

Aset kewangan atau kumpulan aset kewangan merosot nilai dan kerugian kemerosotan ditanggung hanya apabila terdapat bukti objektif kemerosotan nilai berikutan satu atau lebih peristiwa berlaku pada permulaan pengiktirafan aset berkenaan (“kejadian kerugian”) mempunyai kesan ke atas anggaran aliran tunai masa hadapan aset kewangan atau kumpulan aset boleh dianggarkan dengan pasti. dan keadaan ekonomi negara atau tempatan yang saling berkait dengan keingkalan atas aset dalam portfolio tersebut. Kriteria yang digunakan oleh Kumpulan dan Syarikat untuk menentukan terdapat bukti objektif kerugian kemerosotan meliputi: • • • • • • Kesulitan kewangan ketara penerbit atau penanggung. atau Data yang boleh diperhati menunjukkan berlaku penurunan dalam anggaran aliran tunai masa hadapan daripada portfolio aset kewangan sejak pengiktirafan awal aset berkenaan. Kumpulan memberi satu konsesi kepada peminjam yang boleh dipertimbangkan oleh peminjam. atau Ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut kerana kesulitan kewangan. walaupun penurunan tersebut masih belum boleh dikenal pasti dengan aset kewangan secara individu. meliputi kesan pertukaran matawang diiktiraf dalam penyata pendapatan pada tempoh perubahan tersebut timbul. Peminjam berkemungkinan akan diisytiharkan muflis atau penyusunan kewangan lain. (iv) Pengukuran selanjutnya – Kemerosotan nilai aset kewangan (a) Aset dibawa pada kos dilunaskan Kumpulan dan Syarikat menilai pada akhir tempoh laporan sama ada terdapat bukti objektif bahawa aset kewangan atau kumpulan aset kewangan merosot nilainya. seperti keingkaran atau pengabaian dalam bayaran faedah atau pokok.KEEPING THE LIGHTS ON 255 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan (sambungan) Aset kewangan (sambungan) (iii) Pengukuran selanjutnya – keuntungan dan kerugian Aset kewangan AFS dan aset kewangan pada FVTPL selanjutnya dibawa pada nilai saksama. Pelanggaran kontrak. Pinjaman dan penerimaan dan aset kewangan HTM selanjutnya dibawa pada kos dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. termasuk: (i) (ii) perubahan ketara dalam status bayaran peminjam dalam portfolio. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . atau Bagi sebab ekonomi atau perundangan yang berkaitan dengan kesukaran kewangan peminjam. Perubahan dalam nilai saksama aset kewangan pada FVTPL.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Sebagai langkah berjaga-jaga yang praktikal. Jika pada tempoh berikutnya. penurunan ketara atau berpanjangan dalam nilai saksama bagi sekuriti di bawah kosnya juga dianggap sebagai petunjuk bahawa aset berkenaan dirosot nilai. nilai saksama instrumen hutang dikelaskan sebagai peningkatan AFS. tolak sebarang kerugian kemerosotan nilai daripada aset kewangan yang telah diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatan. Jika terdapat bukti sedemikian bagi aset kewangan AFS. Jumlah bawa aset dikurangkan dan jumlah kerugian diiktiraf dalam untung rugi. dan peningkatan boleh dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang berlaku selepas kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam untung rugi. (v) Penarikan pengiktirafan Aset kewangan tidak lagi diiktiraf apabila hak untuk menerima aliran tunai daripada pelaburan telah tamat tempoh atau dipindahkan dan Kumpulan dan Syarikat telah memindahkan sebahagian besar kesemua risiko dan ganjaran pemilikan kepada pihak berkaitan. di samping kriteria bagi ‘aset yang dibawa pada kos dilunaskan’ di atas. Jumlah kerugian terkumpul yang dikelaskan semula kepada untung rugi adalah perbezaan antara kos pengambilalihan dan nilai saksama semasa. Bagi sekuriti hutang. Jika ‘pinjaman dan penerimaan’ atau ‘pelaburan HTM’ mempunyai kadar faedah yang berubah-ubah. Kumpulan dan Syarikat menggunakan kriteria dan pengukuran kerugian kemerosotan nilai yang berkenaan bagi ‘aset yang dibawa pada kos dilunaskan’ di atas.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 256 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan (sambungan) Aset kewangan (sambungan) (iv) Pengukuran selanjutnya – Kemerosotan nilai aset kewangan (sambungan) (a) Aset dibawa pada kos dilunaskan (sambungan) Jumlah kerugian diukur sebagai perbezaan antara jumlah bawa aset dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan (tidak termasuk kerugian kredit masa hadapan yang tidak ditanggung) didiskaunkan pada kadar faedah berkesan asal aset kewangan berkenaan. kadar diskaun bagi pengukuran sebarang kerugian kemerosotan nilai dalam kadar faedah berkesan semasa ditentukan di bawah kontrak. Apabila suatu aset tidak boleh dikutip semula. Jika pada tempoh berikutnya. kerugian kemerosotan nilai tersebut dicatatkan semula melalui penyata pendatapan. Kumpulan dan Syarikat mungkin mengukur kemerosotan nilai berasaskan kepada nilai saksama instrumen menggunakan harga pasaran yang boleh diperhatikan. kerugian terkumpul yang telah diiktiraf sebagai langsung dalam ekuiti dikeluarkan daripada ekuiti dan diiktiraf dalam penyata pendapatan. (b) Aset dikelaskan sebagai AFS Kumpulan dan Syarikat menilai pada akhir tempoh laporan sama ada terdapat bukti objektif aset kewangan atau kumpulan aset mengalami kemerosotan nilai. Aset tersebut dihapus kira selepas semua prosedur yang perlu diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. jumlah kerugian kemerosotan nilai berkurangan dan pengurangan tersebut boleh dikaitkan secara objektif dengan sesuatu peristiwa yang berlaku selepas kemerosotan nilai diiktiraf (seperti peningkatan dalam penarafan kredit penghutang). Dalam hal sekuriti ekuiti yang dikelaskan sebagai AFS. Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam untung rugi daripada instrumen ekuiti dikelaskan sebagai AFS tidak dicatatkan semula melalui penyata pendapatan. ia dihapus kira daripada akaun kerugian kemerosotan nilai terkumpul yang berkaitan. pembalikan kerugian kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelumnya diiktiraf dalam penyata pendapatan.

atau merealisasi aset dan menjelaskan tanggungan secara serentak. Tanggungan kewangan lain bagi Kumpulan dan Syarikat meliputi pemiutang perdagangan dan pemiutang lain dan pinjaman dalam penyata kedudukan kewangan. (cc) Kontrak jaminan kewangan Kontrak jaminan kewangan adalah kontrak yang memerlukan Kumpulan atau Syarikat untuk membuat bayaran tertentu bagi membayar kembali pemegang bagi kerugian yang ditanggung kerana penghutang tertentu gagal membuat bayaran apabila tiba masanya mengikut terma instrumen hutang. Perubahan dalam nilai bawaan tanggungan ini diiktiraf dalam penyata pendapatan. telah tamat atau telah distruktur semula dengan terma berbeza. di mana bersesuaian. (aa) Pengimbangan instrumen kewangan Aset dan tanggungan kewangan diimbangkan dan jumlah bersih dibentangkan dalam penyata kedudukan kewangan apabila terdapat hak sah dari segi undang-undang yang boleh dikuatkuasakan untuk mengimbangkan jumlah yang diiktiraf dan terdapat hasrat untuk menjelaskannya pada asas bersih. Pengurusan menentukan pengkelasan tanggungan kewangan pada peringkat awal pengiktirafan. di mana ia dikelaskan sebagai tanggungan bukan semasa.KEEPING THE LIGHTS ON 257 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Aset kewangan (sambungan) Tanggungan kewangan Kumpulan dan Syarikat mengkelaskan tanggungan kewangannya dalam kategori berikut: pada nilai saksama melalui untung rugi atau tanggungan kewangan lain. Tanggungan kewangan ditarik pengiktirafan apabila tanggungan tersebut sama ada dilepaskan. kecuali bagi kematangan lebih dari 12 bulan selepas tarikh laporan. Tanggungan kewangan lain adalah tanggungan kewangan bukan derivatif. Kontrak jaminan kewangan diiktiraf sebagai tanggungan kewangan pada masa jaminan dikeluarkan. Perubahan nilai saksama daripada derivatif yang tidak ditetapkan atau tidak layak untuk perakaunan lindung nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila perubahan berlaku. atau jumlah anggaran yang perlu dibayar kepada pihak ketiga untuk penanggungan obligasi tersebut. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . tanggungan luar jangka dan aset luar jangka” dan jumlah awal yang diiktiraf tolak pelunasan terkumpul. Nilai saksama jaminan kewangan ditentukan sebagai nilai semasa daripada perbezaan dalam aliran tunai bersih antara bayaran berkontrak di bawah instrumen hutang dan bayaran yang diperlukan tanpa jaminan. Tanggungan kewangan dikelaskan sebagai tanggungan semasa. Tanggungan diukur pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu pada yang lebih tinggi antara jumlah yang ditentuk menurut FRS 137 “Peruntukan. Tanggungan kewangan lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama campur kos dan selepas itu dibawa pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. (bb) Instrumen kewangan derivatif Derivatif diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama pada tarikh kontrak derivatif dimeterai dan selepas itu diukur semula pada nilai saksama.

(iii) Tanggungan luar jangka Penentuan pengurusan tanggungan luar jangka adalah berdasarkan kepada pendapat pengurusan mengenai jangkaan hasil luar jangka selepas berunding dengan penasihat undang-undang bagi kes litigasi dan pakar dalaman dan luar Kumpulan bagi perkara yang berkaitan dengan tindakan dalam perjalanan biasa perniagaan. Aliran tunai masa hadapan yang diunjur adalah berdasarkan kepada anggaran Kumpulan yang dikira berasaskan masa lalu. jangkaan tahap penggunaan dan kemajuan teknologi pada masa hadapan. loji dan kelengkapan berdasarkan kepada faktor-faktor seperti rancangan dan strategi perniagaan. Jumlah yang boleh dikutip semula diukur pada yang lebih tinggi antara nilai saksama tolak kos menjual bagi aset dan nilai kegunaan. loji dan kelengkapan akan meningkatkan susut nilai yang dicatatkan serta mengurangkan nilai hartanah. keputusan dan kesimpulan penilaian kemerosotan nilai dinyatakan dalam Nota 13 penyata kewangan ini. loji dan kelengkapan Kumpulan dari masa ke semasa mengkaji semula anggaran hayat berguna bagi hartanah. (ii) Anggaran hayat berguna hartanah. menurut definisi. Anggaran perakaunan yang terhasil. loji dan kelengkapan. perubahan teknologi dan maklumat tersedia yang lain. Pengurangan dalam anggaran hayat berguna hartanah. (i) Kemerosotan nilai hartanah. (a) Pertimbangan kritikal dalam mengguna pakai dasar perakaunan Tidak ada bahagian besar pertimbangan kritikal dalam mengguna pakai dasar perakaunan yang mempunyai kesan ketara ke atas amaun yang diiktiraf dalam penyata pendapatan. pasaran umum dan keadaan ekonomi. Bagi mempertingkatkan kandungan maklumat anggaran beberapa pembolehubah yang dianggar mempunyai kesan mendalam ke atas keputusan dan kedudukan kewangan Kumpulan telah diuji bagi sensitiviti kepada perubahan yang mendasari parameter.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 258 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL Anggaran dan pertimbangan dinilai oleh para Pengarah secara berterusan dan dibuat berdasarkan kepada pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain. jarang sekali menyamai keputusan sebenar yang berkaitan. (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal Kumpulan membuat anggaran dan andaian berkaitan masa hadapan. Anggaran dan andaian yang mempunyai risiko ketara yang mengakibatkan pelarasan penting kepada jumlah aset dan tanggungan yang dibawa bagi tempoh kewangan selanjutnya disenaraikan di bawah. termasuk harapan berkenaan peristiwa masa hadapan yang dipercayai munasabah dalam keadaan tertentu. Andaian yang digunakan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . arah aliran sektor dan industri. Keputusan operasi masa hadapan boleh terjejas dengan ketara oleh perubahan dalam anggaran ini disebabkan oleh perubahan dalam faktor yang dinyatakan di atas. Nilai kegunaan adalah nilai semasa bersih aliran tunai masa hadapan yang diunjur yang timbul daripada pendiskaunan aset berkenaan pada kadar diskaun yang sesuai. loji dan kelengkapan Kumpulan menilai kemerosotan nilai apabila suatu peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahawa jumlah bawa aset tidak boleh dikutip semula iaitu jumlah bawaan aset lebih daripada jumlah boleh dikutip semula.

Jika keputusan cukai akhir perkara ini adalah berbeza daripada jumlah yang diiktiraf pada awalnya. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . ekonomi atau persekitaran perundangan di mana penghutang beroperasi. (v) Anggaran cukai pendapatan Cukai pendapatan dianggar berasaskan kepada peraturan yang mentadbir Akta Cukai Pendapatan 1967. Setakat mana manfaat ekonomi dijangka tidak akan mengalir kepada Kumpulan dan Syarikat. Satu penilaian juga dibuat berasaskan kepada sebarang faktor yang berkemungkinan akan memberi kesan ketara kepada manfaat ekonomi muktamad yang akan mengalir kepada Kumpulan dan Syarikat. kemungkinan bahawa penghutang akan diisytiharkan muflis. Kaedah dan andaian yang digunakan bagi menganggar jumlah dan masa aliran tunai masa hadapan dikaji dengan kerap untuk mengurangkan sebarang perbezaan antara kerugian yang dianggarkan dan kerugian sebenar yang dialami. Perbezaan dalam menentukan peruntukan modal dan pengurangan perbelanjaan tertentu mungkin timbul semasa anggaran peruntukan bagi cukai pendapatan antara cukai yang dikira pada tarikh penyata kedudukan kewangan. pengurusan membuat pertimbangan sama ada terdapat data yang boleh diperhatikan yang menunjukkan berlaku perubahan ketara dalam kemampuan pembayaran penghutang tersebut. dan keingkaran atau penangguhan ketara dalam bayaran dianggap sebagai bukti objektif bahawa sesuatu penghutang itu mengalami kemerosotan. atau sama ada terdapat perubahan ketara dengan kesan ketara dari segi teknologi.KEEPING THE LIGHTS ON 259 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL SAMBUNGAN (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal (sambungan) (iv) Kemerosotan nilai penghutang perdagangan Pengurusan mengkaji pinjaman dan penghutangnya berhubung bukti objektif rosot nilai sekurang-kurangnya setiap suku tahun. perbezaan tersebut akan memberi kesan kepada peruntukan cukai pendapatan dan baki cukai tertunda di mana penentuan tersebut dibuat. pasaran. nilai hasil tersebut tidak diiktiraf. Kesulitan kewangan yang ketara bagi penghutang. Dalam menentukan ini. (vi) Pengiktirafan hasil Hasil tenaga elektrik bagi aktiviti bekalan tenaga meliputi penilaian tenaga yang dibekalkan kepada para pelanggan antara tarikh bacaan meter terakhir dan akhir tahun kewangan Kumpulan dan Syarikat (belum dibaca dan belum dibil). Jika terdapat bukti objektif kemerosotan nilai. pengurusan membuat pertimbangan sama ada kerugian kemerosotan nilai perlu dicatatkan sebagai perbelanjaan. termsuk pembatalan bil dan pelarasan. dan penyerahan akhir kepada pihak berkuasa cukai hasil maklumat yang lebih terperinci yang mungkin tersedia selepas tarikh penyata pendapatan.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 260 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL SAMBUNGAN (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal (sambungan) (vii) Nilai saksama derivatif dan instrumen kewangan lain Instrumen kewangan tertentu seperti pelaburan dan instrumen kewangan derivatif dibawa pada penyata kedudukan kewangan pada nilai saksama. Sebarang perubahan akan datang kepada andaian-andaian ini akan memberi kesan kepada nilai aset dan tanggungan pajakan yang diiktiraf dan pendapatan dan perbelanjaan pajakan yang berkaitan.157. perjanjian pembelian tenaga tertentu bagi kumpulan dan Syarikat telah diambil kira sebagai pajakan kewangan dan bukannya urusan jual beli biasa.3 571. Ini menyebabkan perakaunan pajakan kewangan diguna pakai bagi perjanjian pembelian tenaga tersebut.475. Kumpulan dan Syarikat menggunakan pertimbangan untuk memilih pelbagai kaedah dan membuat andaian yang berdasarkan terutamanya kepada keadaan pasaran sedia ada pada akhir setiap tempoh laporan kewangan.6 327.199.3 52.7 39. (viii) Perakaunan pemajakan Hasil menerima pakai “Menentukan Sama Ada Persetujuan Mengandungi Pajakan” IC 4.8 35.4 31.7 393.9 331.0 29.8 33.6 0 0 489.561.241.529.9 0 0 263.2 405. 4 HASIL Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Jualan: – Tenaga elektrik – Barangan dan perkhidmatan – Hasil kontrak – Pengiktirafan sumbangan pelanggan Pelepasan pendapatan tertunda Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 34. Bagi mengguna pakai perkaunan pajakan kewangan.2 32.1 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .341. kadar faedah terlindung dan nilai baki hayat loji tenaga pada akhir tempoh kontrak.1 268. Nilai saksama instrumen kewangan yang tidak didagangkan dalam pasaran aktif (contohnya.848. Nilai saksama dianggarkan dengan merujuk sebahagiannya kepada harga tercatat yang dikeluarkan dan sebahagian lain menggunakan teknik penilaian. derivaitf di atas kaunter) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. beberapa andaian dalam model pajakan telah dibuat. dengan perubahan dalam nilai ditunjukkan dalam penyata pendapatan.6 321.4 356.5 32. seperti penentuan pembayaran pajakan minimum.3 30.

769.2 1.317.3 27. loji dan peralatan: – Susut nilai – Hapus kira Peruntukan kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 13.061.3 3.3 0 2.5 7.7 1.6 3. Malaysia Tahun semasa Di bawah peruntukan dalam tahun sebelumnya – Ahli firma PricewaterhouseCoopers International Limited#$ – Yuran berkaitan jaminan – Yuran bukan audit – PricewaterhouseCoopers.360.926.4 0.033.7 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .4 122.8 13.3 0.6 31.821.9 4.952.2 18.3 0.365.656.5 3.5 30.241.8 34.0 4.8 31.471.998.9 1.831.3 1.9 1. Malaysia## Kos pekerja (Nota 6) Hartanah.4 0 0.565.8 1.8 3.5 1.945.956.3 0 0.3 111.494.1 44.5 100.135.8 21.9 35.9 7.2 29.112.592.1 1.9 4.5 0 0.9 3.6 2.3 0.8 66.5 3.8 0.3 Perbelanjaan pentadbiran Perbelanjaan operasi lain Perbelanjaan operasi meliputi butiran berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pembelian daripada Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) Ganjaran Pengarah: – Yuran dan elaun – Emolumen lain Ganjaran juruaudit: – Yuran audit berkanun – PricewaterhouseCoopers.9 0 1.1 1.8 17.5 1.886.528.1 22.268.276.976.6 0 0 0.8 2.3 27.276.2 3.7 0.998.095.300.175.338.8 1.1 1.1 1.286.8 4.5 1.KEEPING THE LIGHTS ON 261 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 5 PERBELANJAAN OPERASI Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Kos jualan: – Kos tenaga – Kos penghantaran – Kos pembahagian Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 23.5 501.0 27.220.346.3 28.016.233.779.4 21.7 1.3 187.181.9 28.7 0 0 0.6 4.6 292.

9 (543.5) 0 (125.6 162.1) (3.475.7 11. Anggaran nilai kewangan bagi faedah bukan dalam bentuk wang yang diterima oleh para Pengarah adalah RM726.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 262 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 5 PERBELANJAAN OPERASI SAMBUNGAN Perbelanjaan operasi meliputi butiran berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pembalikan kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada entiti kawalan bersama Catatan semula penurunan nilai ekuriti boleh niaga Peruntukan bagi keusangan inventori Kemasukan semula keusangan inventori Peruntukan penurunan nilai pelaburan dalam anak syarikat Inventori dihapus kira Sewa tanah dan bangunan Sewa loji dan jentera Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan Penerimaan subsidi Kerajaan** Pampasan perbezaan kos bahan api gantian*** * ** Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta (141.2) 0 109.2) 0 109.7 25.1 (547.5) (0.5) 132.3 46. Tiada jumlah yang telah dibayar atau perlu dibayar kepada mana-mana firma yang mana seorang Pengarah merupakan rakan kongsi.3 0 0 Ini mewakili yuran audit Liberty Power Ltd berjumlah RM35.5 juta) dan ia telah ditolak daripada kos tenaga.479) dan TNB Remaco Pakistan Pvt Ltd berjumlah RM9.4) (1.4 31.5 53.1 18.8) 0 18.789 (2011: RM344.9 11.9 (111. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .8) 774.422 (2011: RM44.2 (117.9) (24.5) 132.4 juta (2011: RM547.9 52.826) untuk Kumpulan dan Syarikat.1) (0.120 (2011: RM34. bagi perkhidmatan profesional yang diberi kepada Kumpulan dan Syarikat (2011: Tiada).3 46. # ## PricewaterhouseCoopers Malaysia dan firma ahli lain PricewaterhouseCoopers International Limited adalah entiti berasingan dan sah.4 141.5) (3.475.255).9 (111.7) 0 21.5) (0.5 54. Jumlah yang dikredit pada tahun semasa adalah RM543.2) (0. Jumlah tahun ini berkaitan terutamanya dengan penelitian khusus dan perkhidmatan berkaitan.8) 0 22.2 (117.5 25. Ini mewakili subsidi yang diterima oleh Sabah Electricity Sdn Bhd (‘SESB’) untuk diesel dan bahan api minyak daripada Kerajaan Malaysia. *** Ini mewakili pampasan perbezaan kos bahan api gentian daripada Petronas dan Kerajaan Malaysia dari segi kos bahan api melalui perkongian mekanisme bagi tahun kewangan semasa.9) (19.2 0 (1.

8 752.1 299. loji dan kelengkapan – Aset bukan semasa untuk dijual – Pelaburan jangka pendek Faedah bagi bayaran lewat Caj minimum Keuntungan daripada penebusan saham keutamaan dalam sebuah anak syarikat Pendapatan lain 0 0 0 42.220.1 2.8 0.9 1.5 32.6 0 0 1.2 521.1 532.7 292.300.2 56.8 165.0 3.2 2.7 161.1 77.2 29.7 547.1 66.5 2.1 64.2 0 0 1.926.3 2.8 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.2 0 222.0 227.4 297.9 1.969.7 21.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 83.4 43.7 2.8 44.678.0 132.9 1. Pendapatan lain meliputi terutamanya pendapatan daripada kerja-kerja yang boleh dicaj semula dan kutipan semula daripada tuntutan insurans.KEEPING THE LIGHTS ON 263 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 6 KOS PEKERJA Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Upah.0 132.7 2.0 3.140. 7 PENDAPATAN OPERASI LAIN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pendapatan dividen daripada anak syarikat Pendapatan dividen daripada sekuriti ekuiti: – Saham disebut harga – Saham tidak disebut harga Pendapatan pajakan Pendapatan sewa Pelepasan geran pembangunan Kerajaan (Nota 37) Geran Kerajaan berkaitan dengan pendapatan Pampasan perbezaan kos bahan api gantian* Keuntungan daripada pelupusa: – Hartanah.2 32.9 64.4 46.3 5.8 0.5 3.9 Ini mewakili pampasan daripada Petronas dan Kerajaan Malaysia bagi pampasan perbezaan kos bahan api gantian bagi tambahan kos bahan api yang disebabkan oleh pengurangan gas yang dibuat dalam tempoh terdahulu (dari Januari 2010 hingga Ogos 2011) tetapi diterima dalam tahun ini.6 * 0 3.9 34.7 259.699.656.4 32.831.2 177.6 21.1 9.5 34.2 11.912.6 5.4 32.7 0 225.1 13.3 1.7 577.7 145.678.8 Butiran pelan faedah persaraan dan pelan perubatan Kumpulan dan Syarikat dinyatakan dalam Nota 35 penyata kewangan ini.2 11.6 5.8 153.8 24.8 1.9 216.4 43. gaji dan bonus Pelan persaraan caruman wajib Pelan faedah persaraan (Nota 35) Pelan perubatan persaraan (Nota 35) Skim Opsyen Saham Pekerja II Faedah pekerja lain 1.2 308. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .7 550.8 202.180.2 12.3 5.6 188.9 28.9 0 0 0 1.1 198.5 32.

8) (252.4 74.6) (121.9 789.0 16.9) (194.6) 823.3 50.8 (1.6) (10.3 117.7) 9 PENDAPATAN/KOS PEMBIAYAAN Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pendapatan pembiayaan: Faedah daripada anak-anak syarikat Faedah daripada deposit.4) 44.7) 0 0 304.711.043.4) 34.8) 414.3) 1.7 (2.2) 1.1) (256.9 (33.2 (380.117.6) (18.513.8) (100.1 176.5 0 (96.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 264 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 8 TUKARAN ASING Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (Kerugian)/keuntungan tukaran asing meliputi: Kerugian tukaran – pinjaman berjangka Matawang asing Keuntungan/(kerugian) tukaran – lain-lain Keuntungan/(kerugian) tukaran – pinjaman berjangka asing Kerugian urus niaga – lain-lain Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (275.4) 582. loji dan kelengkapan 1.5 0 35.4) 0 0 404.6 (18.3 (31.7 (206.8) 43.4 74.3 37.7 249. pinjaman pekerja dan syarikat bersekutu Perubahan dalam nilai saksama dan pelunasan Pelepasan faedah pinjaman Tolak: Pengurangan kos pinjaman dipermodalkan atas hartanah.6) 35.8 186.1 (206.071.4) 865.8 (26.1) 878.6 (78. loji dan kelengkapan Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 0 269.6 0 319.4 0 (208.7 1.1) (225.6 Kos pembiayaan: Faedah atas pinjaman Tolak: Jumlah dipermodalkan atas hartanah.1 1.9 (216.8) 188.5) (143.4 (11.5 Caj pembiayaan di bawah pajakan kewangan Faedah daripada deposit pelanggan Perubahan dalam nilai saksama derivatif dan pelunasan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 0 283.6 (2.0 1.2) (105.5 630.045.7 40.1 140.9) 664.

7 36.6 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .5 826.1 16.9 462.8) 20.7 93.7 6.8 Analisis perbelanjaan cukai adalah seperti berikut: Cukai semasa: – Tahun semasa – Di bawah akruan pada tahun-tahun lalu 839.9 13.5 16.6 1.8 1.9 (73.289.308.2 83.6 113.0 175.4 0 458.0 113.1 Cukai tertunda: – Asas dan pembalikan perbezaan sementara 462.2 830.8 3.5 0 62.308.8) 20.KEEPING THE LIGHTS ON 265 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 10 CUKAI DAN ZAKAT Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Nota Cukai semasa: – Cukai pendapatan korporat Malaysia – Cukai pendapatan korporat Asing Cukai tertunda Perbelanjaan cukai Zakat 19 845.9 0 (73.6 830.6 93.4 1.2 22.311.5 62.7 192.4 458.331.3 846.1 0.8 1.6 1.289.0 175.6 22.4 1.2 10.0 99.

7 36.537.7 (14.516 76.384.1 (12.0%) Kesan cukai bagi: – Bahagian keputusan syarikat-syarikat bersekutu – Pendapatan tidak tertakluk kepada cukai – Perbelanjaan tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai – Perbelanjaan layak untuk pengurangan berganda – Faedah daripada kerugian cukai tidak diiktiraf sebelumnya – Perbezaan sementara tahun semasa belum diiktiraf dan kerugian cukai belum digunakan – Kawalan asing Di bawah akruan cukai semasa pada tahun-tahun lalu Pengiktirafan dan pembalikan perbezaan sementara tahun lalu Zakat Caj cukai dan zakat Kadar cukai berkesan purata (%) 5.6) 375.6 29.4 5.4 (0.2 (23.4 0 (223.1) (202.0% (2011: 25.1 1.1 22.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 266 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 10 CUKAI DAN ZAKAT SAMBUNGAN Penjelasan hubungan antara perbelanjaan cukai dan keuntungan sebelum cukai adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Keuntungan sebelum cukai dan zakat Cukai dikira pada kadar cukai pendapatan Korporat Malaysia pada kadar 25.6 (6.7 (97.331.4) 6.4 1.2 16.464.741 17.3 47.6 39.0) 16.2) 16.71 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 (7.7 615.2) 29.4) 16.8 0 (186.6 5.8) 0 0 0 3.5) 84. Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) Keuntungan boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat (RM’juta) Bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan (’000) Perolehan sesaham asas (sen) 4.156.450.7 192.82 965.4 1.2 1.107.9 0 13.0 24.7 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 4.3) (0.6) 145.0) 0 0 0 10.3) (128.8 6.429.0 289.2) (3.197.6 (89.0 11 PEROLEHAN SESAHAM EPS (a) Perolehan sesaham asas Perolehan sesaham asas dikira dengan membahagikan keuntungan yang boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat bagi tahun kewangan dengan bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan.311.9) 91.3 (10.5 22.6 153.6 1.

12 DIVIDEN Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Dividen Interim sebanyak 0. Pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.0 sen sesaham biasa (2011: Nil) 273. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .462.5 0 184.5 1.0 184.450.0 826. perubahan dalam dasar perakaunan disebabkan penggunaan IC Interpretasi 4 menyebabkan peningkatan kepada pendapatan sesaham asas dan pendapatan sesaham tercair bagi tempoh berakhir 31 Ogos 2011 masing-masing sebanyak 8. dividen single-tier akhir bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 sebanyak 15.478.741 11.000 76.6 5.55 sen dan 8. dan dividen (single-tier) sebanyak 4.KEEPING THE LIGHTS ON 267 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 11 PEROLEHAN SESAHAM EPS SAMBUNGAN (b) Perolehan sesaham tercair Bagi tujuan pengiraan Perolehan sesaham tercair.5 sen kasar sesaham biasa tolak cukai pendapatan 25.706 5.516 13.0% Cadangan dividen (single-tier) akhir sebanyak 15.4 5.484 5.099. keuntungan yang boleh diagih kepada pemilik Syarikat bagi tahun kewangan dan bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan telah dilaraskan untuk kesan kecairan bagi semua saham biasa berpotensi seperti opsyen yang diberi kepada pekerja.464.447 17.0 Dividen interim dibayar dan diambil kira dalam ekuiti pemegang saham sebagai pengagihan keuntungan tersimpan pada tahun kewangan. Penutupan buku dan tarikh pembayaran akan diumumkan kelak.63 965.38 sen kasar sesaham biasa. Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) Keuntungan digunakan untuk menentukan perolehan sesaham tercair (RM’juta) Bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan (’000) Pelarasan bagi opsyen saham diberi (’000) Bilangan purata wajaran saham biasa bagi perolehan sesaham tercair (’000) Perolehan sesaham tercair (sen) 4.0 sen sesaham biasa akan disyorkan untuk kelulusan pemegang saham. Kesan penggunaan ini kepada penyata pendapatan didedahkan dalam Nota 48.53 sen.67 Seperti dinyatakan dalam Nota 2(a)(i).197.71 sen sesaham biasa (2011: 4.

2) 0.9 12.4 482.4 441.6 353. LOJI DAN KELENGKAPAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengelasan semula/ Hapus kira Kumpulan 2012 Kos/penilaian Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Pada 1.122.4 474.3) (15.276.783.953.4 3.4 2.2 0.1) (0.1) (0.592.8) (904.1 0 (0.4 4.646.1) 0 0 0 (17.6 51.5 198.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Pelarasan kadar tukaran Tambahan Pelupusan Pada 31.199.4 1.0) (7.1) (5.3) 0 (0.3 1.8 30.8 32.9 15.328.3) (15.8.845.429.583.9) 34.100.2) (20.4) (142.3 (0. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 45.6 13.5 271.702.4 17.316.217.312.2) (0.9 0 (1.8 1.3 2.4 543.5 2.312.5 4.618.054.8 11.8 1.7 350.558.3) 0 0 0 (0.9 372.4 1.1 0 90.3 Modal projek dalam pelaksanaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4) 4.1) 0.9 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.2 3.5) (26.6 0 1.8 602.5 10.386.1) 528.9 92.4 65.121.0 5.3) 0 (173.8) 0 0 0 0 0 (0.9.4 0 0 0 0 8.9 14.7 (5.8 446.9 99.1) 0 (21.1) (1.599.3 193.3) (173.6 1.0 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 260.857.7 7.2 0 (0.5 181.3 115.293.1 9.1) 0 0 0 0 0 8.0 0 0 0 0 0 (0.770.715.8 1.6 1.924.2012 RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta 8.9 8.6 107.3 26.1) 0 (0.3 437.3 104.312.2 241.1) 0 (21.9 601.517.8 1.013.2) (13.067.6 397.4 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 268 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 13 HARTANAH.4 442.

pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 20.3 342.5 0 0 2.6 0 (1.660.153.543.9 1.1 13.1 4.175.2 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .5 0 161.313.0 971.6 1.8) (0.7 311.8 68.306.8 261.3 4.3 24.1 110.6 48.081.5 140.2 20.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Dicaj bagi tahun kewangan Pada 31.2 77.9.1 1.8) 3.268.800.7 69.204.2 438.2 0.8 83.2 2.1 0 172.4 379.0 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.8 3.2012 RM’juta RM’juta RM’juta 2.2 0 11.7 62.0) 3.9 7.8 1.1 4.224.7) 0 0 0 (17.7 1.4 26.2 0 58.1 1.7 248.800.7 Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Loji dan jentera 440.536.5 414.1 42.8 219.580.1 0 0 0 (0.6) 0 1.5 1.KEEPING THE LIGHTS ON 269 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 13 HARTANAH.271.226.9 0 (4.2 208.6 11.6 0 4.4 14.9 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 0 51.2 50.495.8.512.9 4.6) (0.9 13. LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira Kumpulan 2012 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Pada 1.3) (19.886.5 1.422.2 0 0 440.4 282.

3 104.4) (234.490.7 181.352.4 0 28.8.5) 0 (3.649.5) (0.8) 19.7 350.9 1.6 (92.8 30.8 1.678.1 97.9 12.0 5.8 4.8) (5.1) 0 0 (0.3 437.1) (48.3 14.2) (0.845.806.7) 0 (0.312.8 1.312.848.8 1.032.3) (47.953.860.1) 0 0 0 (1.9 12.8) (106.0 6.4 602.7) (4.6 11.8) 0 0 0 0 0 (0.300.1 3.2 0 203.6 1.9 601.007.6 310.8 405.6 126.5 213.8 213. LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengelasan semula/ Hapus kira Pada 1.199.499.3 131.599.799.2010 Pelarasan kadar tukaran Kumpulan 2011 Kos/penilaian Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam RM’juta RM’juta Tambahan (Dinyatakan semula) RM’juta Pelupusan RM’juta RM’juta Pada 31.4 3.8) 0 (257.0) (0.9 23.9 14.9 99.8) 0 0 (18.6 2.5 2.9) (257.9 0 (4.5) (0.9.7 1.899.454.100.646.3) 377.3) (0.8) (18.799.8 2.1 2.4) 1.8 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.328.6) 0 (0.9 Modal projek dalam pelaksanaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .622.6 (0.521.1) 0 (10.5 1.0 260.4 0 0 0 0 8.558.2011 (Dinyatakan (semula) RM’juta 8.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 270 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 13 HARTANAH.4 93.9 0 128.4 562.6) (15.4 (12.6 1.4 1.8) 6.2 66.7) 543.4 446.7) 0 0 0 0 0 6.618.9 45.7 5.6 353.783.5 (4.5 181.5 0 0 0 0 0 (0.4 330.2) (4.312.9 327.4 442.3 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 361.252. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 43.2) (48.7 0 13.

KEEPING THE LIGHTS ON

271

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Pada 1.9.2010

Kumpulan 2011 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka panjang Bangunan dan kerja awam

RM’juta

Dicaj bagi tahun kewangan (Dinyatakan semula) RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

2.4

0.1

0

2.5

151.0 1.6 238.3 393.3

11.2 0.1 13.5 24.9 6.6 7.2 334.9 373.6 2,105.0 20.9 1,202.5 130.8 95.0 16.0 76.3 41.8 4,061.9

(0.7) 0 (3.3) (4.0) 0 0 0.6 (3.4) 28.5 0 4.6 0 0 0 (6.0) (6.3) 17.4

161.5 1.7 248.5 414.2 51.7 69.8 3,886.3 4,422.0 20,512.2 20.9 13,313.8 1,660.0 971.2 208.1 1,153.4 282.1 42,543.7

Pada kos: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

45.1 62.6 3,550.8 4,051.8

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

18,378.7 0 12,106.7 1,529.2 876.2 192.1 1,083.1 246.6 38,464.4

Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Loji dan jentera 440.2 0 0 440.2

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

272

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengkelasan semula/ Pelupusan Hapus kira

Syarikat 2012 Kos/penilaian Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Pada 1.9.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

Tambahan

Pada 31.8.2012

RM’juta

RM’juta

RM’juta

RM’juta

543.9 601.5 2.4 437.1 1,584.9

0 0 0 0 0 8.1 9.5 0 422.8 440.4 1,629.5 0 1,798.0 191.5 262.9 26.9 80.3 57.9 4,487.4 4,871.7 9,359.1

0 (0.1) 0 (0.1) (0.2) 0 0 0 (0.1) (0.3) (99.0) 0 0 0 0 0 (2.5) (11.7) (113.5) 0 (113.5)

(15.1) 0.9 0 (1.2) (15.4) (27.0) 31.2 0.9 (9.6) (19.9) (18.6) 0 10.1 5.9 (0.2) (5.1) (0.6) (0.8) (29.2) (4,487.4) (4,516.6)

528.8 602.3 2.4 435.8 1,569.3 178.3 378.9 2.2 11,330.4 13,459.1 36,115.8 13,653.1 30,867.7 3,145.2 1,996.2 372.4 1,200.1 412.0 101,221.6 4,695.3 105,916.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

197.2 338.2 1.3 10,917.3 13,038.9

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

34,603.9 13,653.1 29,059.6 2,947.8 1,733.5 350.6 1,122.9 366.6 96,876.9 4,311.0 101,187.9

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

273

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Pada 1.9.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Syarikat 2012 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 161.5 1.7 244.3 407.5 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 0 49.3 0.3 3,375.0 3,832.1 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pemasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 16,394.5 3,671.3 12,858.4 1,563.5 944.7 208.1 1,000.6 231.7 40,704.9

Dicaj bagi tahun kewangan

Pada 31.8.2012

RM’juta

RM’juta

RM’juta

11.2 0.1 13.2 24.5 0 4.7 0.2 277.6 307.0 1,603.7 557.8 1,217.2 132.8 106.5 11.8 54.8 42.0 4,033.6

0 0 (0.5) (0.5) 0 0 0 (0.3) (0.8) (78.0) 0 (0.1) 0 0 0 (2.6) (11.9) (93.4)

172.7 1.8 257.0 431.5 0 54.0 0.5 3,652.3 4,138.3 17,920.2 4,229.1 14,075.5 1,696.3 1,051.2 219.9 1,052.8 261.8 44,645.1

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

274

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengkelasan semula/ Pelupusan Hapus kira

Syarikat 2011 Kos/penilaian Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Pada 1.9.2010 (Dinyatakan semula) RM’juta

Tambahan

RM’juta

RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

562.4 602.7 2.4 440.8 1,608.3

0 0 0 0 0 6.1 3.2 0 189.4 198.7 1,875.3 0 1,655.2 208.6 124.5 23.2 51.5 119.0 4,256.0 4,464.3 8,720.3

(0.5) (0.5) 0 (3.7) (4.7) 0 (0.1) 0 (8.4) (13.2) (201.0) 0 (0.1) 0 0 0 (1.0) (5.7) (221.0) 0 (221.0)

(18.0) (0.7) 0 0 (18.7) (106.8) 24.2 0 (1.1) (102.4) 249.2 0 109.1 (24.5) 1.6 (0.1) (19.9) 7.1 220.1 (4,256.0) (4,035.9)

543.9 601.5 2.4 437.1 1,584.9 197.2 338.2 1.3 10,917.3 13,038.9 34,603.9 13,653.1 29,059.6 2,947.8 1,733.5 350.6 1,122.9 366.6 96,876.9 4,311.0 101,187.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

297.9 310.9 1.3 10,737.4 12,955.8

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

32,680.4 13,653.1 27,295.4 2,763.7 1,607.4 327.5 1,092.3 246.2 92,621.8 4,102.7 96,724.5

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

275

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Syarikat 2011 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Dicaj Pada bagi tahun 1.9.2010 kewangan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

150.9 1.7 234.1 386.7

11.3 0 13.4 24.7 0 6.7 0 271.4 302.8 1,611.6 557.8 1,152.4 124.8 91.6 16.4 59.1 36.3 3,952.8

(0.7) 0 (3.2) (3.9) 0 0.1 0 (0.9) (4.7) 86.7 0 0 0 0 0 (19.9) (5.7) 56.4

161.5 1.7 244.3 407.5 0 49.3 0.3 3,375.0 3,832.1 16,394.5 3,671.3 12,858.4 1,563.5 944.7 208.1 1,000.6 231.7 40,704.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

0 42.5 0.3 3,104.5 3,534.0

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

14,696.2 3,113.5 11,706.0 1,438.7 853.1 191.7 961.4 201.1 36,695.7

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

276

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Kumpulan 2011 1.9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan Semula) Semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Nilai buku bersih Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 5.9 5.9 6.0 0 0 0 Syarikat 2011 1.9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan Semula) Semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012

528.8 429.6 0.6 180.1 1,145.0

543.9 440.0 0.7 194.3 1,184.8 260.6 301.8 112.1 8,672.6 10,531.9

562.4 451.8 0.8 208.2 1,229.2 361.4 285.6 119.3 8,801.5 10,797.0

528.8 429.6 0.6 178.8 1,137.8 178.3 324.9 1.7 7,678.1 9,320.8

543.9 440.0 0.7 192.8 1,177.4 197.2 288.9 1.0 7,542.3 9,206.8

562.4 451.8 0.7 206.7 1,221.6 297.9 268.4 1.0 7,632.9 9,421.8

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Jumlah tanah dan bangunan Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

241.6 339.1 116.5 8,787.0 10,629.2

24,628.4 1,229.4 17,695.6 1,516.3 973.1 152.5 181.7 171.4 57,177.6 7,592.3 64,769.9

24,666.4 1,291.9 17,014.6 1,440.6 812.5 142.5 158.9 155.8 56,215.1 5,646.3 61,861.4

24,671.5 0 16,414.9 1,370.5 773.7 135.3 169.5 63.8 54,396.2 4,499.1 58,895.3

18,195.6 9,424.0 16,792.2 1,448.9 945.0 152.5 147.3 150.2 56,576.5 4,695.3 61,271.8

18,209.4 9,981.8 16,201.2 1,384.3 788.8 142.5 122.3 134.9 56,172.0 4,311.0 60,483.0

17,984.2 10,539.6 15,589.4 1,325.0 754.3 135.8 130.9 45.1 55,926.1 4,102.7 60,028.8

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

277

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Sekiranya hartanah, loji dan kelengkapan yang dinilai semula dimasukkan dalam penyata kewangan pada kos tolak susutnilai terkumpul dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul, nilai buku bersih hartanah, loji dan kelengkapan yang dinilai semula tersebut adalah seperti berikut: Kumpulan 2011 RM’juta 48.0 51.6 82.4 182.0 Syarikat 2011 RM’juta 48.0 50.9 81.8 180.7

2012 RM’juta Tanah milik bebas Tanah pegangan pajak Bangunan dan kerja awam 48.0 49.9 75.7 173.6

1.9.2010 RM’juta 48.2 53.5 89.3 191.0

2012 RM’juta 48.0 49.2 75.2 172.4

1.9.2010 RM’juta 48.2 52.8 88.6 189.6

Penilaian bagi tanah milik bebas, bangunan dan kerja awam Kumpulan dan Syarikat adalah berdasarkan kepada penilaian oleh firma jurunilai profesional berasaskan nilai pasaran terbuka pada tahun 1994. Lebihan bersih daripada penilaian semula itu telah dimasukkan ke dalam penyata kewangan pada 31 Ogos 1996 dan dipindahkan kepada rizab penilaian semula. Penilaian bangunan sebuah anak syarikat telah dijalankan pada tahun 1982 dan 1984 berasaskan kepada penilaian firma jurunilai profesional bebas berasaskan nilai pasaran terbuka. Lebihan bersih penilaian semula itu telah dipindahkan kepada rizab penilaian semula. Taraf hak milik tanah tertentu sedang dalam proses didaftarkan kepada nama Syarikat dan anak-anak syarikat tertentu. Nilai buku bersih hartanah, loji dan kelengkapan yang disandarkan sebagai cagaran untuk pinjaman dinyatakan dalam Nota 32. Faedah yang dipermodalkan pada tahun kewangan dalam projek modal projek dalam pelaksanaan berjumlah RM284.1 juta (2011: RM206.4 juta) untuk Kumpulan dan RM216.8 juta (2011: RM206.4 juta) untuk Syarikat. Kadar permodalan yang digunakan untuk menentukan jumlah kos pinjaman yang layak untuk permodalan adalah 6.23% (2011: 6.17%) untuk Syarikat. Ujian kemerosotan nilai bagi hartanah, loji dan kelengkapan Pada tahun-tahun lalu, TNB Liberty Power Limited telah mengiktiraf peruntukan bagi kemerosotan nilai berjumlah RM440.2 juta. Penilaian tahun semasa menunjukkan tiada kerugian kemerosotan nilai selanjutnya yang diperlukan bagi jumlah bawaan hartanah, loji dan kelengkapan yang ditaksir. Nilai bawaan hartanah, loji dan kelengkapan pada tarikh kedudukanpenyata kewangan adalah RM236.0 juta (2011: RM281.6 juta). Jumlah yang boleh dikutip semula hartanah, loji dan kelengkapan ditentukan berasaskan nilai dalam kegunaan.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

372.703.4 Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul (b) (a) Pendahuluan adalah tidak bercagar dan tidak menghasilkan faedah tanpa tempoh bayaran semula yang tetap.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 278 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT Nota 2012 Syarikat 2011 1.2 296. (b) Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 100% 100% Aktiviti Utama Negara diperbadankan TNB Janamanjung Sdn.6 4. Pendahuluan ini dianggap sebagai lanjutan kepada pelaburannya dalam anak-anak syarikat.4 610.2 (1.9) 3.916.7 0 0 4.3 296. Jumlah boleh diperoleh semula ditentukan berdasarkan nilai dalam kegunaan.6 3.# TNB Fuel Services Sdn.443. Syarikat mengiktiraf kerugian kemerosotan nilai sebanyak RM774.577.075.3 19. pengurusan.9.6 4. pembekalan. 100% 100% Malaysia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .667. penjualan pelbagai sumber tenaga dan penyediaan perkhidmatan teknikal berkaitan Malaysia TNB Power Daharki Ltd. Dalam tahun kewangan.6 3.922.2 (928. Penjanaan dan penghantaran elektrik dan kapasiti penjanaan kepada TNB Pegangan pelaburan Pembekalan bahan api dan arang batu untuk penjanaan tenaga Penjanaan.845.1 4.964.6 15.9) 3.1 juta bagi pelaburan dalam anakanak syarikat oleh kerana jumlah boleh diperoleh semula lebih rendah daripada jumlah bawaan. Syarikat tidak menjangka sebarang bayaran semula pendahuluan dan hanya akan memanggil semula pinjaman apabila anak-anak syarikat mempunyai lebih tunai.3 (928. Kerugian kemerosotan nilai yang ditanggung diiktiraf di bawah butiran perbelanjaan operasi dalam Penyata Pendapatan. Bhd. Bhd.0) 2. 100% 100% 100% 100% Mauritius Malaysia TNB Energy Services Sdn.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta Pada kos: Saham biasa tidak disebut harga Saham keutamaan boleh ditebus Opsyen diberikan kepada pekerja anak-anak syarikat Pendahuluan kepada anak-anak syarikat dianggap sebagai quasi pelaburan 296. pembahagian. Bhd.2 (a) 774.

Bhd.* Orion Mission Sdn. TNB Capital Ltd. Bhd.* Power and Energy International (Mauritius) Ltd. Bhd. Penyelidikan dan pembangunan. pembahagian dan penjualan elektrik di Sabah Malaysia Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Sabah Electricity Sdn. Bhd. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia Malaysia 100% 100% Malaysia TNB Coal International Ltd. Bhd. 100% 100% TNB Engineers Sdn. Bhd. Universiti Tenaga Nasional Sdn. alat ubah kuasa dan bumi Dorman Pegangan pelaburan Malaysia TNB Repair And Maintenance Sdn. Bhd. 100% 100% 100% 100% Mauritius Mauritius 100% 83% 100% 80% Pegangan pelaburan Peniagaan penjanaan. TNB Engineering Corporation Sdn. penghantaran. rundingan dan perkhidmatan lain Pegangan pelaburan Malaysia TNB Ventures Sdn. perkhidmatan pembangunan projek tenaga dengan mengkhusus dalam sistem pendinginan dan penjanaan bersama termasuk operasi dan kerja-kerja penyelenggaraan Perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan dan ujian kepada industri dan perkhidmatan berkaitan Dorman Pegangan pelaburan Penyediaan pengajian tinggi dan latihan Terlibat terutamanya dalam pembuatan. 100% 100% 100% 100% Malaysia Terlibat terutamanya sebagai Malaysia kontraktor siap guna. Bhd. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 279 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 100% 100% Aktiviti Utama NegaraNama diperbadankan TNB Research Sdn. penjualan pembaikan pembahagian. Malaysia Transformer Manufacturing Sdn.

TNB Generation Sdn.** TNB Hidro Sdn. TNB Transmission Network Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Terlibat terutamanya dalam perniagaan pemasangan dan pembuatan perkakas suis bervoltan tinggi dan kontrak pencawang penghantaran siap guna Menjana dan membekal tenaga elektrik dan menjana kapasiti kepada TNB Mewujudkan menyenggara dan menyediakan pusat latihan Dorman Dorman Malaysia Kapar Energy Ventures Sdn. Bhd. TNB Logistics Sdn. 60% 60% Malaysia TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd.** TNB Metering Services Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. TNB Properties Sdn. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 280 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 60% 60% Aktiviti Utama Negara diperbadankan Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. Bhd. TNB Risk Management Sdn. TNB Distribution Sdn.** TNB – IT Sdn. 100% 100% Malaysia 100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Malaysia Malaysia 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Dorman Malaysia Malaysia Malaysia 100% 100% Dorman Malaysia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Dorman Dorman Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB Workshop Services Sdn. Bhd. TNB Prai Sdn. Bhd. TNB International Sdn. Bhd. Bhd.

Bhd.* 100% 100% Pegangan pelaburan Mauritius Anak syarikat Bangsar Energy Systems Sdn. Bangsar Energy Systems Sdn. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 281 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 70% 100% 70% 0% Aktiviti Utama Negara diperbadankan Sepang Power Sdn. 100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia Airport Cooling Energy Supply Sdn. operasi dan pemindahan (BOT) dengan MAHB untuk bekalan air dingin kepada bangunan KLIA 2 (LCCT) dan kemudahan lain Malaysia TNEC Construction Sdn. khidmat nasihat. 100% 100% Operasi sistem penyejukan bersepadu bagi sistem penyaman udara bangunan pejabat Dorman Operasi dan penyelenggaraan loji penyejuk dan tenaga Syarikat tujuan khas (SPV) untuk melaksanakan projek pembinaan. Bhd. Bhd. TNB Quantum Solutions Sdn. Bhd. 70% 70% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . TNEC Operations and Maintenance Sdn. Bhd. Bhd. Dorman Menjalankan konsultansi. pembangunan keupayaan dan program koordinasi korporat Malaysia Malaysia Anak-anak syarikat TNB Engineering Corporation Sdn. Bhd. Selesa Energy Systems Sdn. Bhd. 77% 100% Malaysia Anak syarikat Power and Energy International (Mauritius) Ltd. Independent Power International Ltd.

Bhd. Bhd. Bhd. TNP Construction Sdn. 100% 100% Dorman Malaysia Anak syarikat Universiti Tenaga Nasional Sdn. Bhd. perniagaan. Bhd. pengajian liberal dan perkhidmatan lain Malaysia Anak-anak syarikat TNB Repair And Maintenance Sdn. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 282 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNEC Operations and Maintenance Sdn. teknologi maklumat. Bhd. Trichy Power Ltd.# 100% 100% Operasi loji janakuasa dan penjanaan tenaga letrik Pakistan Anak syarikat TNB Properties Sdn. perakaunan.** TNB Operations and Maintenance International Ltd. TNB Liberty Power Ltd. Tomest Energy Management Sdn. TNB Remaco Pakistan Private Limited# 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Pegangan pelaburan India India Mauritius 100% 100% Menyediakan khidmat pembaikan dan penyelenggaraan kepada industri berat dan perkhidmatan berkaitan lain Pakistan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . UNITEN R & D Sdn.** Trichy Energy Ltd. 51% 51% Dorman Malaysia Anak syarikat TNB Power Daharki Ltd. 100% 100% Menyediakan khidmat penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan.

Bhd. Eastern Sabah Power Consortium Sdn. Bhd. Lahad Datu Energy Sdn.* 100% 100% Dorman Malaysia Anak syarikat Orion Mission Sdn. Bhd. Bhd. rod aluminium dan aktiviti berkaitan Malaysia Anak syarikat TNB Coal International Ltd. 76% 76% Pembuatan dan pembahagian kabel tenaga dan am. 100% 100% Dorman Malaysia 100% 0% Untuk menjalankan perniagaan dalam sebarang hal berkaitan elektrik terutamanya perniagaan penjanaan dan pembekalan elektrik untuk sebarang tujuan di Malaysia dan bahagian dunia di dunia Malaysia Anak syarikat Lahad Datu Holdings Sdn. Bhd. 100% 100% Pegangan pelaburan Malaysia Anak syarikat TNB Ventures Sdn. Bhd. Bhd. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 283 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNB Operations and Maintenance International Ltd. Lahad Datu Holdings Sdn. Dynamic Acres Sdn. 100% 100% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Oasis Parade Sdn. Bhd. Tenaga Cable Industries Sdn.

1 (12. TNBR QATS Sdn.9) 18.6 Aset bukan semasa Aset semasa Tanggungan semasa Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Kerugian terkumpul tidak diiktiraf 0 2.4 0 2. 15 ENTITIENTITI KAWALAN BERSAMA Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahagian aset bersih entiti-entiti kawalan bersama 0. keuntungan. 100% 0% Menyediakan jaminan kualiti. perkhidmatan ujian kimia dan saintifik Malaysia # * ** Diaudit oleh firma ahli PricewaterhouseCoopers International Limited yang merupakan entiti sah yang berasingan dan bebas daripada PricewaterhouseCoopers Malaysia.8) (7. aset dan tanggungan entiti-entiti kawalan bersama adalah seperti berikut: Hasil (Kerugian)/Keuntungan selepas cukai 0 (0.9) 18. Bhd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 284 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNB Research Sdn.6 0. Tidak diaudit oleh PricewaterhouseCoopers.4) (7.6 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .6 Bahagian Kumpulan daripada hasil. Bhd. Syarikat-syarikat dalam proses dibubarkan.6 0.8 0.2) 0.7 (12.4 0.

Sabah yang diberikan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (“KKLW”) Malaysia Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9) 0 Butiran tentang entiti-entiti kawalan bersama adalah seperti berikut: Kepentingan Kumpulan 2012 2011 50% 51% 50% 51% Negara diperbadankan Nama entiti kawalan bersama Aktiviti Utama Seatrac Sdn. & Eramaz Technology Sdn. pada kos Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul 7.9 (7.KEEPING THE LIGHTS ON 285 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 15 ENTITIENTITI KAWALAN BERSAMA SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Saham biasa tidak disebut harga.9 (7. JV Dorman Sebagai kontraktor siap guna bagi melaksanakan kerja rekabentuk pembinaan dan pentaulihan sistem bagi bekalan elektrik di Kalabakan. Bhd. Bhd.9) 0 7. Bhd. TNB Energy Services Sdn.

4 548.9 33.8) (1.9 33.6) 163.9 213.0 Saham disebut harga.595.0 1. pada kos Nota pinjaman tidak bercagar.5) 97.9 (356.0 106.423.5 (9.1 67.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 286 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahagian aset bersih syarikat bersekutu 491.2 77.4 92.120.6) 163.8 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Saham tidak disebut harga. pada kos dilunaskan Bahagian Kumpulan daripada hasil.669.2 Saham keutamaan boleh ditebus.2 1.8 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . keuntungan aset dan tanggungan syarikat bersekutu adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Hasil Keuntungan selepas cukai Aset bukan semasa Aset semasa Tanggungan semasa Tanggunan bukan semasa Kerugian terkumpul tidak diiktiraf Aset bersih 780.7 556.1 218.8 1. pada kos Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul 67.5 407.2 407.8 (365.5 491.0 106.2 15.2) 43.5 (9. pada nilai saksama 99. pada kos Saham disebut harga.1 27.2 21.467.3) (1.

1% Malaysia Syarikat bersekutu TNB Properties Sdn. operasi dan penyelenggaraan kemudahan penjanaan elektrik Dorman Malaysia Perusahaan Otomobil Elektrik (Malaysia) Sdn. Bhd. FTJ Bio Power Sdn. operasi dan penyelenggaraan kemudahan penjanaan elektrik Penyediaan perkhidmatan rangkaian penghantaran Menjana tenaga elektrik dan pegangan pelaburan Penjanaan dan pembahagian elektrik menggunakan tandan kosong buah sawit sebagai sumber bahan api utamanya Pegangan pelaburan dan perkhidmatan pengendalian arang batu Malaysia Fibrecomm Network (M) Sdn. 40% 40% Dorman Malaysia 40% 40% Dorman Malaysia Syarikat bersekutu TNB Ventures Sdn. Bhd. pembinaan. Bhd. Jimah Energy Ventures Holdings Sdn. Bhd. KM Metro-TNB Properties Sdn. Bhd. Bhd. (Penerimaan dan Pengarah Dilantik) 20% 20% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .1% 22. 20% 20% Malaysia 20% 20% Rekabentuk. Bhd. menjual balik. pembinaan. Bhd. INDERA-TNB Properties Sdn. GB3 Sdn. Bhd.5% Malaysia Intergrax Berhad 22. Rekabentuk. Northern Utility Resources Sdn. Bhd. 49% 49% Malaysia 20% 20% Malaysia 40% 24. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 287 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU SAMBUNGAN Butiran syarikat bersekutu adalah seperti berikut: Kepentingan Kumpulan 2012 2011 20% 20% Negara diperbadankan Nama syarikat bersekutu Aktiviti Utama Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn.

20% 20% Pegangan pelaburan Malaysia Syarikat bersekutu Oasis Parade Sdn.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 163. 20% 20% Penjanaan dan pembahagian haba dan elektrik menggunakan gas metana dari tapak pelupusan Malaysia Syarikat bersekutu TNB Engineering Corporation Sdn. Bhd. Abraj Cooling LLC 49% 49% Kerja pembinaan bagi pembinaan Loji Penyejukan Emiriyah Arab Bersatu 17 PELABURAN DALAM SEKURITI HUTANG TIDAK TERSENARAI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota pinjaman tidak tersenarai 163. Saudi-Malaysia Operation and Maintenance Services Company Limited 30% 30% Pegangan pelaburan Arab Saudi Syarikat bersekutu TNB Energy Services Sdn. Bhd. Bhd.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 164.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 288 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU SAMBUNGAN Nama syarikat bersekutu Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Syarikat-syarikat bersekutu Power International Ltd. Bhd. Malaysian Shoaiba Consortium Sdn. Jana Landfill Sdn. Bhd.7 164.

589.6) (8. ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan: 2012 2011 1.9.0 Aset kewangan tersedia untuk dijual meliputi sekuriti tidak tersenarai dan disebutkan dalam Ringgit Malaysia.2) (7.3) (6. 19 CUKAI TERTUNDA Aset dan tanggungan cukai tertunda ditolak apabila terdapat hak untuk melakukannya secara sah bagi mengenepikan aset cukai semasa daripada tanggungan cukai semasa dan apabila cukai-cukai tertunda berhubung kait dengan pihak berkuasa cukai yang sama.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 38.760.2 (7.284.6) 30.284. Jumlah-jumlah berikut.3) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 38.0 38.130.KEEPING THE LIGHTS ON 289 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 18 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Aset kewangan tersedia untuk dijual 38.9) (7.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset cukai tertunda Tanggungan cukai tertunda Jumlah bersih 0 (8.5) (6.822. ditentukan selepas pengenepian bersesuaian.852.0) Syarikat Tanggungan cukai tertunda (6.0) 55.815.9 (7.204.

7 238.710.8) (514.822.1 (7.5 (8.1) (684.654.284.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta (7.113.9) (433.852.1 (1.1 122.8 1.1) 30.0) (7. loji dan peralatan Penolakan Aset cukai tertunda (selepas penolakan) 1.8) 1.1 (1.654.9) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .822.061.1) 18.2) (150.8 (67.531.7 (7.710.6) (152.9) (501.760.6 24.6 (1.3) (7.2 1.5 (13. loji dan peralatan – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan Penolakan Tanggungan cukai tertunda (selepas penolakan): (8.6) Pada akhir tahun kewangan (8.3 32.1 31.6) (1.1) 1.0) Kumpulan Pada permulaan tahun kewangan (dicaj)/dikreditkan ke penyata pendapatan: – Hartanah.9.7) (294.0) (62.7) (462.4 134.760.6) (8.3) (697.6) 469.632.276. loji dan kelengkapan – Kerugian cukai tidak digunakan – Peruntukan dan elaun – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan RM’juta (7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 290 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 19 CUKAI TERTUNDA SAMBUNGAN Pergerakan sepanjang tahun kewangan yang behubung kait dengan cukai tertunda adalah seperti berikut: 2012 2011 1.9) (6.1) 1.670.5) 0 1.5) (847.276.815.6) (545.284.7 (545.6) Tertakluk kepada cukai pendapatan Aset cukai tertunda (sebelum ditolak): – Peruntukan dan elaun – Kerugian cukai tidak digunakan – Hartanah.2) (8.075.8 15.0) (310.0) (7.307.3) 139.9 Tanggungan cukai tertunda (sebelum penolakan): – Hartanah.0) (431.7) 55.

3) Syarikat Pada permulaan tahun kewangan (dicaj)/dikreditkan ke penyata pendapatan: – Hartanah.3) (514.9.9.7) (501.180.589.6) 98.297.130.204.5) (62.4 (6.057.4 (1.432.865.3 (23.9 (6.130.191.9) (6.310.3) 45.130.9) 0 1.057.297.5) 0 1.204.204.057.4) (257.3) 60.1 1.5 (1.376.191.2) 133.4) 1.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta (6.5 28.8) Pada akhir tahun kewangan (6.589.6) 106.0 1.5) (444.9 (1.3) 73. loji dan kelengkapan – Peruntukan dan elaun – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan RM’juta (6.4 (13.6 1. kerugian cukai tidak digunakan dan elaun pelaburan semula (yang tidak mempunyai tarikh tamat) di mana tiada aset tertunda diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan adalah seperti berikut: 2012 2011 1.312.3) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .3 1.1 0 Pergerakan sepanjang tahun kewangan yang behubung kait dengan cukai tertunda adalah seperti berikut: 2012 2011 1.2) (107.3) Tertakluk kepada cukai pendapatan Aset cukai tertunda (sebelum ditolak): – Peruntukan dan elaun Penolakan Aset cukai tertunda (selepas penolakan) 1.7 98.7) (53.7 134. loji dan kelengkapan – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan Penolakan Tanggungan cukai tertunda (selepas penolakan): (7.KEEPING THE LIGHTS ON 291 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 19 CUKAI TERTUNDA SAMBUNGAN Jumlah perbezaan sementara boleh ditolak.5 (6.4) 0 Tanggungan cukai tertunda (sebelum penolakan): – Hartanah.297.191.557.1 (67.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 1.2 RM’juta Perbezaan sementara boleh ditolak Kerugian cukai Elaun pelaburan semula 1.4) (458.3) (6.4) (433.8 (6.0 35.926.682.855.7 1.5 1.5) (6.5) (6.3 1.

5 0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 116.008.3 0 116.1 87.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 292 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 20 INSTRUMEN KEWANGAN DERIVATIF Jumlah Nosional RM’juta Aset RM’juta Liabiliti RM’juta Kumpulan 2012 Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak opsyen matawang – Kontrak swap kadar faedah Jumlah Nota (a) (b) 1.713.033.9 0 91.2 89.3 1.495.1 44.3 0 21.2 462.5 21.8 1.4 0 44.8 616.6 1.5 2011 Semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak matawang asing hadapan Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak opsyen matawang – Kontrak swap kadar faedah Jumlah (a) (b) 1.

1 44.5 2011 Semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak matawang asing hadapan Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak swap kadar faedah Jumlah (b) 616.8% pada agregat prinsipal nosional sebanyak USD384.5 0 Butiran Instrumen kewangan adalah seperti berikut: (a) Taburan panggilan Permulaan Hadapan Yen Jepun Pada April 2004.KEEPING THE LIGHTS ON 293 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 20 INSTRUMEN KEWANGAN DERIVATIF SAMBUNGAN Jumlah Nosional RM’juta Aset RM’juta Liabiliti RM’juta Syarikat 2012 Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak swap kadar faedah Jumlah Nota (b) 462. dan membayar faedah pada kadar tetap 3.3 0 0 21. Kesan urus niaga ini menetapkan kadar faedah tetap perlu dibayar pada tempoh 9 tahun USD503.0 juta pinjaman bertempoh (Pinjaman ECA).6 juta.0 bilion. Urus niaga ini membolehkan TNBCL mengurangkan pendedahannya kepada kerugian yang mungkin timbul daripada turun naik keterlaluan kadar tukaran USD/JPY berhubung dengan pinjaman bertempoh di atas. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 1. (b) Swap Kadar Faedah (‘IRS’) Syarikat telah memeterai Perjanjian IRS pada 10 Oktober 2008 dengan tempoh berkuatkuasa dari 15 Oktober 2008 hingga 28 Februari 2015 yang melayakkannya untuk menerima faedah pada kadar terapung. TNB Capital (L) Limited (TNBCL) telah memeterai Perjanjian Opsyen Matawang dengan jumlah nosional sebanyak JPY26.0 bilion sebagai perlindungan nilai bagi pinjaman bertempoh 30 tahun JPY26.4 0 1.6 704.3 462.5 44.1 87.5 21.

7 167.5 419.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Penghutang lain Pendahuluan kepada kontraktor RM’juta (a) (b) 317.7 Syarikat Penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus (‘RULS’) (a) (c) (d) 317. (‘SESB’) dan TNB Coal International Ltd. tertakluk kepada kadar faedah 6.7 331.9% hingga 3.6 164.5 1. Rujuk Nota 32(e) untuk terma-terma RULS. Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus menanggung faedah 15.6 448.3% hingga 3.0% (2011: 6.184.7 0 448.0% (2011: 7.151.3 448. Bhd. Bhd.4 535.2 388. (‘TPD’) dan Kapar Energy Ventures Sdn.7 101.0%) setahun adalah tidak bercagar dan tiada tempoh tetap pembayaran balik.4%) setahun dan tidak bercagar.0%) dan 7. Jumlah yang dihutang daripada Sabar Electricity Sdn.0%) setahun pada nilai nominal tertunggak prinsipal dan faedah pengkompaunan akan dikenakan pada kadar 5.0%) setahun ke atas faedah yang belum dibayar selepas tarikh tamat tempoh.2 535.088.8% (2011: 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 294 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 21 PENGHUTANG JANGKA PANJANG 2012 2011 1.5 1. (‘KEV’).6 0 388. Jumlah yang dihutang oleh anak-anak syarikat meliputi pendahuluan dan penghutang lain daripada TNB Power Daharki Ltd. Jumlah yang dihutang daripada TPD tertakluk kepada kadar faedah dari 2.0%(2011: 5.5 535. Pendahuluan kepada kontraktor terutamanya berkaitan dengan pembinaan kilang yang akan digunakan terhadap invois pembayaran siap kerja yang lebih daripada 12 bulan. (b) (c) (d) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9.7 (a) Penghutang lain meliputi pendahuluan yang diberikan kepada Yayasan Tenaga Nasional dan pinjaman warga kerja yang tidak dijangka akan diterima dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyata kedudukan kewangan ini.0% (2011: 15.6 388.5 1.

606.9. Tiada hak berkontrak untuk menerima bayaran balik secara tunai atau instrumen kewangan lain daripada IPP.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 141.539.1 561.2 362.380.3 RM’juta 3.7 199.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 141.789.3 2.3 2012 Syarikat 2011 1. Amaun ini akan digunakan sebagai sebahagian pembayaran masa depan kepada IPP.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 3.9.1 Pembayaran dibuat terlebih dahulu kepada Pengeluar-pengeluar Tenaga Bebas (IPPs) terutamanya untuk penyimpanan kapasiti penjanaan bagi kegunaan masa hadapan.9.7 0 141.930.1 2012 Syarikat 2011 1.KEEPING THE LIGHTS ON 295 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 22 BAYARAN PAJAKAN OPERASI (a) Pajakan prabayar 2012 Kumpulan 2011 1.7 505.0 2.161.6 Amaun-amaun ini ada dinyatakan di Nota 36.9 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9 357. RM’juta 147.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 2.2 0 199.8 469.0 RM’juta Pajakan prabayar 3.5 199.7 327.2 RM’juta Pajakan dibayar Prabayaran oleh pemajak 147. (b) Pajakan dibayar dan prabayaran oleh pemajak 2012 Kumpulan 2011 1.9 0 147.9.

9 0.8 11.4 11.8 9.8 9.8) 10.5 (0.5 (0.6 (1. loji dan kelengkapan (Nota 13) Jumlah dipindahkan kepada: – Hartanah.2) (1.9 Jumlah buku bersih Hartanah.7 0 (1.3 1.3 12.3 15. loji dan kelengkapan (Nota 13) Jumlah dipindahkan kepada: – Hartanah.4 11.7 0 (1.4 9.3 1.9 0.2) (25.2) (25.9 18.6 0 (17.9 0.3 15.3) 0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 296 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 23 ASET BUKAN SEMASA DIPEGANG UNTUK JUALAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Kos/Penilaian Pada 1 September Jumlah dipindahkan daripada: – Hartanah. loji dan kelengkapan (Nota 13) Pelupusan Pada 31 Ogos 12.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Susut nilai/pelunasan terkumpul Pada 1 September Jumlah dipindahkan daripada: – Hartanah. yang mana pelupusannya masih sedang berlangsung.3) 0. Syarikat memeterai beberapa perjanjian jual beli dengan beberapa pihak.9 0.0) 12.0) 12.3) 0.4 Dalam tahun kewangan. loji dan kelengkapan Pada 31 Ogos 9.6 0 (17.6 (1.8 11.9 18. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2) (1.1 19.1 19.3) 0. loji dan kelengkapan (Nota 13) Pelupusan Pada 31 Ogos 0.9 0.8) 10.

462.8 13.0 114.231.842.2 630.0 527.3) 6.7) (109.0 70.0 Peruntukan kemerosotan nilai: Penghutang perdagangan Lain-lain 46 (c)(i) 46 (c)(i) (573.3 169.766.645. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .417.7 26.1 70.7 25 PENGHUTANG DEPOSIT DAN PENDAHULUAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta 6.9 5.6 45.2) (108.529.7 62.7 4.724.5 83.088.0) (612.KEEPING THE LIGHTS ON 297 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 24 INVENTORI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahan mentah.1) (126.529. Pendahuluan dan Deposit dinyatakan dalam Nota 46 (c)(i) kepada penyata kewangan.9 7.6 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5.562.7 26.739.5) (598.3 83.8 63.1 (490.022.1 66.0 50.3 (530.426.2 90.7 0 0 1.337.1 37.3) (82. Risiko kredit yang berkaitan dengan Penghutang.988.6 0 0 1.9 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.356. Semua risiko kredit dan kutipan semula yang berkaitan dengan penghutang telah diambil kira dalam penyata kewangan.356.2 2.963.1 55.3) 3.9 5.2 133.7) 4.6 38.8 6.2) (699.5 2.2 Nota Penghutang perdagangan Pendahuluan/pinjaman warga kerja Sebahagian pembayaran kepada kontraktor Deposit dan pendahuluan Penghutang lain Penghutang dicaj semula Dasar kredit Kumpulan dan Syarikat memperuntukkan penghutang perdagangan dengan tempoh kredit selama 30 hari (2011: 30 hari).0 4.0 554. Kumpulan tidak mempunyai penumpuan kredit utama risiko kredit selain daripada perniagaan dan penghutang perdaganan kediaman disebabkan oleh asas pelanggannya yang luas.8) (717.688.7 (607.1 56.2 353.6 1. bahan api dan barang gunaan Kerja dalam pelaksanaan Barang siap 2.5) 6.8 2.

2 3.4 0.5% hingga 5.949.1 1.3 1.0 0.2 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 466.7% hingga 5.1 Syarikat 2012 % 3. 9.5 0.005.954.0 2.3% (2011: 0. Jumlah pembayaran balik daripada/(kepada) semua anak syarikat lain adalah bercagar.626.9 Kadar faedah setahun deposit.1 Deposit dengan bank-bank berlesen dipegang dalam pasaran wang jangka pendek.2 8.6 0.2 – 3. tertakluk kepada faedah pada kadar antara 0.9 2.703.0 2.961.495. tanpa faedah dan bayar balik atas permintaan.6 28 DEPOSIT.770.1 8. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . BAKI BANK DAN TUNAI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tunai dalam tangan dan baki bank Deposit bank berlesen 856.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 298 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 26 JUMLAH HUTANG DARIPADA/KEPADA ANAKANAK SYARIKAT Jumlah hutang daripada TNB Capital (L) Ltd.1 2011 % 2011 % 2.5 – 7.203.6 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 9. baki bank dan wang tunai yang berkuatkuasa pada akhir tarikh laporan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 % Deposit bank berlesen Baki bank 0.0 3. Deposit mempunyai tempoh matang dari 5 hingga 366 hari (2011: 4 hingga 29 hari) bagi Kumpulan dan 9 hingga 70 hari (2011: 4 hingga 25 hari) bagi Syarikat.2 500.3%) setahun. Ia tidak bercagar dan tidak mempunyai tempoh tetap bayaran semula.1 8. 27 ASET KEWANGAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG RUGI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Aser kewangan mewakili pelaburan dalam unit amanah.9 – 3.2 3.1 – 5.1 7.

BAKI BANK DAN TUNAI SAMBUNGAN Deposit bagi Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewangan.2) 3.2 3.005.203.3 209.2 3.703. baki dalam tangan dan di bank Tunai di bank dipegang sebagai amanah* Akaun rizab hutang** Dana daripada MOF*** 856.307.3 19.0 3. ** Tunai di bank dipegang sebagai amanah berhubung dengan geran dan deposit yang diberi kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk projek modal khusus.549.3 (97.2 500.0 2. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Tunai dan setara tunai pada akhir tahun kewangan meliputi: Tunai dalam tangan dan di bank Deposit dengan bank berlesen Deposit.1 102.9 2.485.4 24.626.3 17.9 437.954.7 388.961.6 322.7 3.710.6 569. *** Dana Kementerian Kewangan (MOF) diberikan kepada sebuah anak syarikat di bawah pakej rangsangan untuk program latihan.KEEPING THE LIGHTS ON 299 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 28 DEPOSIT.495.6) (2.571. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .906.9 0 0 0 2.1 23.3 473.7 5. mempunyai tempoh kematangan 113 hari (2011: 16 hari).4 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 2.8 Tempoh kredit pemiutang perdagangan bagi Kumpulan dan Syarikat berbeza-beza dari 30 hingga 60 hari (2011: 30 hingga 60 hari) bergantung kepada terma kontrak.3 1.258.6 4.6 2.2 444.2 8.116.1 7.629.703.2 0 0 0 3.1 466.9 58.2) (5.7 278.5 5.2 129.7) (225.4 491.9) (218.949. 29 PEMIUTANG Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pemiutang perdagangan Tanggungan gaji Deposit Peruntukan Pemiutang dan akruan lain 4.5) 8.770.961.0 2.5 3.746.9 32 (b)(i) * Tunai di bank dipegang sebagai amanah berhubung dengan geran dan deposit yang diberi kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk projek modal khusus.2 (465.

2 3.676.373.042.942.0 2.942.0 (595.8 2.4 861.454.2) 2.9 2.5 Direalisasi dalam 12 bulan Direalisasi selepas 12 bulan 894.3 (652.7 2.4 487.786.8) 34.4 2.942.373.2 Pendapatan tertunda adalah berkaitan dengan caruman yang dibayar terlebih dahulu oleh pelanggan elektrik bagi pembinaan aset rangkaian elektrik.185.5 Syarikat Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Pelepasan kepada penyata pendapatan Dikelaskan semula daripada tanggungan lain 2012 RM’juta 2.9 523.4 2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 300 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 30 PENDAPATAN TERTUNDA Kumpulan Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Pelepasan kepada penyata pendapatan Dikelaskan semula daripada tanggungan lain Pada akhir tahun kewangan 2012 RM’juta 3.4 2011 RM’juta 2. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2) (36.9 2011 RM’juta 3.2 655.4) 2.8 3.185.373.8) 3.291.016.2 949.6 3.786.849.6 (811.4 (928.5 777.2 Direalisasi dalam 12 bulan Direalisasi selepas 12 bulan 770.

5%) setahun bagi Kumpulan dan dari 0.5 225.1 3.8 989.604.8 4.9 5.8 9.007.5 22.3 0 0 0 759.479.494.174. 32 PINJAMAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Bercagar: – Pinjaman bertempoh – Bon (a) (b) 1.6 15.1 0 12.9 0 0 0 8.3 0 954.0 1.903.8 294.3 0 759.5 18.8 0 0 0 11.4 42.3 0 0 0 8.KEEPING THE LIGHTS ON 301 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 31 PINJAMAN JANGKA PENDEK Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Bahagian pinjaman yang perlu dibayar dalam satu tahun kewangan (Nota 32): – Bercagar – Tidak bercagar 324.2 Pinjaman jangka pendek membawa faedah pada kadar antara 0.174.525.5 954.9 1.8% hingga 6.147.597.7 0 0 604.3% (2011: 0.458.3 3.6 66.532.8 0.562.487.312.4 87.1 0.313.6 1.781.5 0 0 0 954.3%) bagi Syarikat.4 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .164.5 1.2 Tidak Bercagar: – Pinjaman bertempoh – Bon – Sekuriti pendapatan – Jumlah dihutang kepada Cagamas Berhad – Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus (c) (d) (e) 9.6 514.728.785.052.1 547.3 759.425.1 5.494.940.252.5 1.8 7.0 1.8% hingga 15.2 12.4 87.5 Pinjaman jangka pendek – Bercagar – Tidak bercagar Penerimaan jurubank 32 (b)(i) 223.9 11.490.8% hingga 8.4 3.7 1.9 15.0% (2011: 0.8% hingga 14.727.3 514.

Perjanjian memindahkan kesemua kepentingan masa kini dan akan datang Syarikat dalam semua hasil jualan yang diterima daripada semua jualan letrik yang dijanakan daripada projek yang dibiayai.467.4 1.6 1.735.2 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Nilai buku bersih hartanah.3 9.237.201.7 12.2 1.785.713.3 1.3 1.5 637.630.4 (a) Pinjaman berjangka Pinjaman Kerajaan Persekutuan diterima daripada SESB melalui berikut: (i) Mewujudkan Debentur: (i) (ii) (ii) Caj pertama ke atas keseluruhan hartanah pegangan bebas dan pegangan pajakan masa kini dan akan datang termasuk semua bangunan dan pepasangan.324.840.494.4 3.490.8 10.2 5.075.2 2.174.6 22.6 221.9 232.0 63.3 493.7 3.5 4.9 954.1 232.7 5. loji dan kelengkapan disandarkan sebagai cagaran bagi pinjaman bertempoh: (i) Jentera dan kelengkapan (ii) Bangunan (iii) Tanah pegangan pajakan 4.313.3 6.781.3 64.326.7 17.730.769.816. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Tempoh pinjaman daripada 20 hingga 25 tahun dengan kadar keuntungan antara 3. dan caj apungan pertama ke atas semua aset masa kini dan akan datang Syarikat yang tidak dicaj secara caj tetap.3 953.462. (iii) Perjanjian memindahkan kesemua kepentingan masa kini dan akan datang dalam bank di mana hasil pinjaman dikreditkan.9 3.229.213.8 18.8 1.150.5 695.3 759.4 1.5 1.8 657.7 11.010.0 3.490.0% hingga 6.006.0% setahun.6 221.054.5 4.219.8 21.6 11.458.774.6 5.015.9 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 302 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 32 PINJAMAN SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar semula dalam satu tahun termasuk di bawah pinjaman jangka pendek (Nota 31) Perlu dibayar semula selepas satu tahun: Selepas satu dan hingga dua tahun Selepas dua tahun hingga lima tahun Selepas lima tahun dan hingga sepuluh tahun Selepas sepuluh tahun dan hingga dua puluh tahun Selepas dua puluh tahun dan hingga tiga puluh tahun Selepas tiga puluh tahun Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.

Tempoh bagi Kemudahan BaIDS tersebut adalah dari 1 hingga 15 tahun dengan kadar keuntungan antara 3.85 bilion untuk membiayai pembinaan of 1. taraf dan manfaat Syarikat di bawah PPA1 (Manjung 1. di bawah terma-terma pengisytiharan amanah. (Rujuk Nota 31) (ii) PROGRAM SEKURITI ISLAM Pada 25 November 2011. BaIDS termasuklah kemudahan kredit boleh tukar bagi tujuan modal kerja berjumlah RM200. dan akaun khas untuk mencagar pembayaran dan pembayaran balik jumlah yang dicagar. Siri Program Sekuriti Islam 1 dilindungi dengan cara berikut: (i) (ii) pelaksanaan tahap pertama ke atas kesemua hak. Program Sekuriti Islam dikeluarkan oleh Manjung Island Energy Berhad (MIEB) yang merupakan syarikat tujuan khas.010MW loji tenaga bahan api arang batu. BaIDS dicagar dengan cara berikut: (i) (ii) Caj ke atas tanah pajakan TNB. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 juta yang dikelaskan sebagai jangka pendek. memperoleh Program Sekuriti Islam sebanyak RM4.7% setahun. Kesemua saham yang diterbitkan oleh MIEB dipegang oleh Equity Trust (Malaysia) Berhad sebagai pemegang amanah saham bagi manfaat amal tertentu. dengan tempoh dari 5 tahun hingga 19 tahun Siri 2 mengandungi 1 bahagian. Terma BaIDS juga memerlukan KEV mengekalkan perjanjian kewangan tertentu.402. Program Sekuriti Islam mengandungi 2 siri dan butiran siri tersebut adalah seperti berikut: (i) (ii) Siri 1 mengandungi 15 bahagian.80% dan 4. kepentingan. (iii) Perjanjian Perkongisan Keutamaan dan Jaminan.90% setahun. insurans yang dipindah milik. 2 & 3) dan PPA2 (Manjung 4) termasuklah hasil daripadanya. Siri Program Sekuriti Islam 2 tidak dilindungi dan mempunyai faedah jaminan tidak bersyarat dan tidak boleh ubah daripada Tenaga Nasional Berhad.KEEPING THE LIGHTS ON 303 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 32 PINJAMAN SAMBUNGAN (b) Bon (i) SEKURITI HUTANG CARA ISLAM – BAI BITHAMIN AJIL (‘BaIDS’) Pada 28 Jun 2004. KEV telah memperoleh BaIDS bernilai RM3. Tempoh Program Sekuriti Islam ini adalah dari 5 hingga 20 tahun dengan kadar keuntungan antara 3. dengan tempoh hingga 20 tahun.7% dan 8.0 juta BaIDS untuk membiayai pengambilalihan Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. kepentingan hak milik dan manfaat di bawah dokumen projek. Bhd. Debentur ke atas aset dan hartanah KEV dan penyerahan semua hak. Caj tanah pajakan tersebut tidak dikuatkuasakan setakat 31 Ogos 2012. Terma BaIDS memerlukan deposit ditempatkan dalam akaun rizab pinjaman dengan bank berlesen untuk memenuhi keperluan penjelasan pinjaman. untuk memenuhi kewajipan pembayaran Syarikat. dan pelaksanaan tahap pertama ke atas kesemua akaun yang ditetapkan dan baki kredit yang berkaitan. TNB Janamanjung Sdn.

Syarikat kini membuat pembayaran ke atas FIS dan bukan pembayaran dividen. Bahagian yang telah dilanggan oleh Malakoff Berhad berjumlah RM383.00 sesaham.500 bon 10 tahun tidak bercagar boleh tebus (“Bon”) yang membawa nilai agregat nominal RM999. (ii) Dengan menggunakan Sistem Cukai Setingkat. RULS perlu dibayar balik dari tahun ketiga dari tarikh penerbitan RULS seperti yang ditetapkan dalam perjanjian bertarikh 29 Jun 2004.00 setiap satu.000 RPS Kelas A bernilai RM1.5 juta setahun dan perlu dibayar setiap enam bulan. 1.0%) setahun ke atas nilai nominal tertunggak bagi RULS.5 juta ke atas bahagian kedua perlu dibayar di bawah pembayaran akhir Kupon Bon bagi setiap bahagian. diterbitkan pada nilai premium RM999.029. FIS (Bahagian 2) berjumlah RM500.5 juta masing-masing pada 16 Ogos 2011 dan 19 September 2011. diterbitkan pada nilai premium RM999.0% (2011: 15. bayaran tambahan berjumlah RM1.0 juta dan RM499. FIS dikelaskan sebagai instrumen hutang dan dilaporkan sebagai tanggungan. Ia telah dibeli balik pada 22 Mac 2012 (2011: RM87.600. Kedua-dua kelas RPS Ini boleh ditebus pada RM1.0 juta bagi bahagian pertama dan RM0.574. KEV telah menerbitkan RM957.00 sesaham dan 500 RPS Kelas B bernilai RM1. Faedah tersebut perlu dibayar setiap enam bulan pada hari terakhir tempoh enam bulan yang berkaitan dari tarikh penerbitan RULS.00 Ciri-ciri utama RULS adalah seperti berikut: (i) RULS membawa faedah sebanyak 15.0% (2011: 5. (ii) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Jika RPS Kelas A dan B tidak ditebus masing-masing pada 16 Ogos 2011 dan 19 September 2011.000.000 Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh Tebus (RULS) kepada Syarikat dan Malakoff Berhad untuk membiayai pengambilalihan Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Perubahan dalam kadar faedah kompaun adalah dari 15.0% telah diluluskan oleh para pemegang RULS di mesyuaratnya pada 15 Oktober 2008 dan berkuatkuasa dari tarikh pertama penerbitan RULS tersebut. dengan kupon boleh asing yang mewakili faedah Bon. Faedah yang perlu dibayar di bawah Kupon Bon ialah RM94.00 setiap satu).000 setiap satu mengikut pilihan Syarikat pada bila-bila masa selepas 16 Ogos 2010 dan 19 September 2010.0 juta telah matang pada 19 September 2011.0% hingga 5. RULS perlu dibayar balik sepenuhnya pada tarikh akhir kematangan pada 8 Julai 2029. (e) Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh Tebus (‘RULS’) Pada 29 Jun 2004. (d) Jumlah dihutang kepada Cagamas Berhad Pada 16 Januari 1995. pinjaman perumahan yang disediakan oleh Syarikat kepada kakitangannya kepada Cagamas Berhad. dan.1 juta).TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 304 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 32 PINJAMAN SAMBUNGAN (c) Sekuriti Pendapatan Sekuriti Pendapatan Tetap (‘FIS’) FIS terdiri daripada kedua-dua bon boleh tebus dan Saham Keutamaan Boleh Tebus (‘RPS’) yang mana butirannya adalah seperti berikut: (i) 1.00 setiap satu.0%) setahun ke atas faedah yang belum dibayar selepas tarikh tamat tempoh. Kapar. TNB telah memeterai Perjanjian dengan Cagamas Berhad di mana TNB boleh menjual pada asas berbantuan. masing-masing bagi RPS Kelas A dan B.0 juta yang diterbitkan pada 100% nilai nominal (dalam denominasi RM999. Bon-bon tersebut adalah untuk ditebus pada nilai setara dalam dua bahagian dengan penebusan berjumlah RM999. Satu faedah kompaun akan dicaj pada kadar 5.

312.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 13.8 34.8% Kadar purata faedah efektif (%) 8.8 2. Kumpulan 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta 1.3% 163.653.393.5 12.8 43.9 1.1 66.0 12.1 Jumlah dibayar di bawah pajakan kewangan: Jangkamasa satu tahun 39.324.8 34.293.8 Selepas dua tahun dan dalam jangkamasa lima tahun 154.328.102.9.950.9 12.2 Melebihi lima tahun 1.8 13.950.565.1 2.6 9.350.9.8 RM’juta 13.3 13. Perjanjian pembelian tenaga kuasa ini diambil kira sebagai pajakan kewangan selaras dengan IC4 dan FRS 117.4 0 66.113.462.3 8.8 12.5 8.853.350.1 Syarikat Tanggungan pajakan kewangan (a) 12.312.6 715.1 1.3 Dianalisa sebagai: Semasa: Jumlah perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan Bukan semasa: Jumlah perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 39.9 39.113.5 12.5 384.565.9 8. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .2% 671.350.6 1.7 10.8 671.3 13.653.0% 384.3 163.113.204.0 384.5 1.4 9.6 2.3 (a) Kewajipan Kumpulan dan Syarikat di bawah tanggungan pajakan kewangan wujud daripada perjanjian pembelian tenaga kuasa dengan beberapa Pengeluar Tenaga Bebas (IPP).2 1.8 1.114.1 2012 2012 RM’juta Nilai semasa bayaran minimum pajakan 1.9 12.565.383.328.8 Syarikat 2011 1.113.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Tanggungan pajakan kewangan Pemiutang sewa beli RM’juta (a) (b) 1.8% Caj kewangan yang berkaitan dengan pajakan kewangan dicajkan kepada penyata pendapatan dalam tahun kewangan semasa mereka ditanggung.950.1 13.6 Selepas satu tahun dan dalam jangkamasa dua tahun 42.3 140.328.5 12.6 54.311.565.893.7 1.6 11.9 1.6 671.KEEPING THE LIGHTS ON 305 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 33 PEMIUTANG SEWA BELI DAN KEWAJIPAN KEWANGAN PAJAKAN 2012 2011 1.9 1.3 8.2 1.653.689.950.

TNB dan SESB membayar jumlah 2.7 60. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0% (2011: 3.6 43.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 306 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 33 PEMIUTANG SEWA BELI DAN KEWAJIPAN KEWANGAN PAJAKAN SAMBUNGAN (b) Ini mewakili bayaran ansuran akan datang di bawah sewa beli kenderaan bermotor.8) 54.6%) setahun dan faedah untuk tahun kewangan adalah 3.6 (5.5 29. Pada 31 Ogos 2012. bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan.0%) stahun bagi Kumpulan.9 43.6 54. 34 DEPOSIT PENGGUNA Pelanggan (kecuali anggota kerja dan jabatan/agensi kerajaan) dikehendaki membayar deposit dengan jumlah yang mencukupi bagi membayar caj untuk bekalan tenaga selama dua bulan seperti yang dibenarkan di bawah Peraturan Pemegang Lesen (Pindaan) 2002.8 Caj kewangan masa depan ke atas sewa beli Nilai sewa beli sekarang Nilai sewa beli sekarang: – Tidak melebihi 1 tahun – Melebihi 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun 15. dibayar seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bayaran sewa minimum: – Tidak melebihi 1 tahun – Melebihi 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun 17.0 46.4) 43.5 (3.1 14.5 27. purata wajaran kadar faedah berkesan yang digunakan untuk tanggungan pajakan pada tahun kewangan adalah 5.8 Tanggungan pajakan kewangan berkuatkuasa dicagarkan sebagai hak untuk aset yang dipajak dikembalikan kepada pemberi pajak sekiranya berlaku keingkaran pembayaran.1 16. Kegagalan menjelaskan deposit mengikut tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan bekalan kepada pelanggan ditamatkan.5% setahun ke atas jumlah deposit sebagai rebat berdasarkan purata pada bulan Januari setiap tahun. Semua baki disebut dalam Ringgit Malaysia.2 40.5% (2011: 5.

077.926.463.5 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .225.7 Jumlah yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan dianalisis seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2011 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian sebenar tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Lain-lain: – Pelan faedah persaraan – Gratuiti dan pelan persaraan Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.3 859.3) 4.1) (15.152.220.4 308.0) 2.5) (15.8 7.926.4 4.6 (505.225.1) 3.KEEPING THE LIGHTS ON 307 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA Pergerakan pada tahun kewangan ini dalam jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan adalah seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2010 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2011 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2012 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta 1.0 6.7 (344.866.7 (254.4) 4.8) 1.461.1) 3.2) 1.8 577.2 2.4 0 4.414.6) 0 0 0 2.4 1.7 4.489.220.1) 3.8) 6.5 877.404.075.761.3 (1.761.8 (264.9 (251.9 (462.5 (608.458.0 6.9 550.1 (924.5 3.4) 1.851.7 (924.4 (1.7 299.458.

9 0 180.1) 0 0 0 3.8 (50.6 0 4.911.304.489.145.6 1.6 (1.765.6 0 246.5 7.8) 20.7 15.075.3 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .3 15.4 171.7 (362.8) 267.3 (1.666.1 7.7 60.414.146.3 (1.6 60.2) 0 3.291.7 274.6 0 0 550.379.5 859.0) 1.379.3 29.2 4.1 446.1 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 308 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2012 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian sebenar tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Lain-lain: – Pelan faedah persaraan – Gratuiti dan pelan persaraan Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.0) 6.3) 0 3.6 4.7 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Jumlah yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan dianalisis seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Kumpulan 2011 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan atas aset pelan Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Lain-lain Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Pulangan sebenar daripada aset pelan Jumlah RM’juta 150.1 1.7 (1.5 308.146.1 1.4 (50.

2 15.0 5.1 N/A N/A 8.9 30.0 6.0 N/A N/A N/A 7.0 6.9 Caj kepada penyata pendapatan dimasukkan dalam perbelanjaan operasi.2 283.5 176.1) 19.6 6.1 0 0 577.0 5.2 (57.3 461. Andaian aktuari utama yang digunakan berhubung dengan pelan faedah wajib Kumpulan: Pelan faedah persaraan % Pelan perubatan persaraan % Kumpulan Pada 31 Ogos 2011 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Inflasi kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar Pada 31 Ogos 2012 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Inflasi kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar 6.7 176.8 0 170.8 299.5 0 264.1 N/A N/A 8.KEEPING THE LIGHTS ON 309 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Kumpulan 2012 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan atas aset pelan Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Lain-lain Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Pulangan sebenar daripada aset pelan Jumlah RM’juta 140.0 5.0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 5.0 N/A N/A N/A 7.1) 283.1 4.1 15.8 877.0 6.6 6.1 4.7 (57.1 177.

7 840.6 (261.304.5 (1.3 (1.754.3) 0 4.0) 0 2.0) 5.3 521.5 0 4.893.392.2 (251.9) 1.8 292.9 6.893.8 (362.197.5 (1.4 (479.704.8 (924.2 (227.8 818.5) 4.1) 1.436.197.0) 2.043.0) 4.5 7.098.5 Syarikat Pada 1 September 2010 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2011 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2012 Jumlah RM’juta 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 310 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta 1.925.8 (1.436.952.7 (337.0 2.391.8 4.606.146.984.0) 1.5 297.838.286.463.5 Pelan perubatan persaraan RM’juta 2.3) 0 1.666.9) (15.6) 0 2.6) 2.914.9 547.3 (598.3) (15.5 4.070.043.908.7 (1.3 (1.070.1) 5.1) 4.900.5 0 4.606.0 Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2011 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan Pada 31 Ogos 2012 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.7 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .392.3 (924.146.286.1) 1.2 (462.313.0) 1.

9 461.7 15.5 840.9 15.7 (50.3 (50.4 171.2 0 274.3 0 60.KEEPING THE LIGHTS ON 311 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Syarikat 2011 Kos perkhidmatan lepas Kos faedah Jangkaan pulangan daripada aset pelan Kerugian aktuari diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Jumlah RM’juta 140.4 446.1 818.5 0 264.2 140.7 0 283.9 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .3 Pulangan sebenar daripada aset pelan Caj kepada penyata pendapatan dimasukkan dalam perbelanjaan operasi.9 177.2) 19.9 0 176.1 0 547.4 Pulangan sebenar daripada aset pelan 60.6 0 246.1 297.7) 267. 176.7) 20.6 0 521.6 136.5 292.2 (57.3 2012 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan daripada aset pelan Kerugian aktuari diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) 136.8 15.3 15.7 (57.2) 283.

0 5.7 2.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 6.6 (39.0 N/A N/A N/A 7.9 72.4 100.9 735.6 6.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 312 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah perubatan % Pelan perubatan persaraan % Syarikat Pada 31 Ogos 2011 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Peningkatan kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar Pada 31 Ogos 2012 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Peningkatan kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar 6.1 N/A N/A 8.8 763.7 4.0 N/A N/A N/A 7.1 N/A N/A 8.0 5.4 72.0 24.8) (599.0 (42.0) (621.0) Syarikat Menaik Menurun RM’juta RM’juta 48.0 Kesan terhadap perubahan 1% daripada andaian terhadap trend kadar kos perubatan adalah seperti berikut: Kumpulan Menaik Menurun RM’juta RM’juta Kesan ke atas agregat kos perkhidmatan semasa dan kos faedah Kesan ke atas obligasi manfaat tertakrif 51.0) Pelan aset mengandungi: Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 % % Instrumen ekuiti Instrumen hutang Lain-lain 22.0 6.6 6.0 5.0 5.0 6.9 100.

5 juta (2011: RM3.6 Penyesuaian pengalaman kepada pelan tanggungan (144.376.412.0) (903.521.3 (1.0) 5.6) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8) (23.5 6.0) 6.952.4 5.1) 5.2 juta.8) 6.5 (615.141.8) 5.6) Syarikat Pada 31 Ogos Nilai semasa obligasi manfaat tertakrif Nilai saksama aset pelan Defisit dalam pelan 7.8) Penyesuaian pengalaman kepada aset pelan 119.9 (996.0 7.1) 4.4) (97. 2012 RM’juta Kumpulan Pada 31 Ogoas Nilai semasa obligasi manfaat tertakrif Nilai saksama aset pelan Defisit dalam pelan 2011 RM’juta 2010 RM’juta 2009 RM’juta 2008 RM’juta 7.1) 5.3 (996.4 Penyesuaian pengalaman kepada pelan tanggungan (144.1 6.098.8 9. Jangkaan hasil pada pelaburan ekuiti dan hartanah membayangkan pulangan kadar sebenar yang dialami di dalam pasaran jangka masa panjang.804.7 (615.278.912.072.075.809.957.1) 4.1 6. Hasil jangkaan pada kadar faedah pelaburan tetap adalah berdasarkan hasil penebusan kasar pada akhir tempoh laporan.5 (717.663.KEEPING THE LIGHTS ON 313 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Aset pelan pencen termasuk saham biasa Syarikat dengan nilai saksama sebanyak RM5.4 5.657.3 6.5 (119.797.4) (97.8 9.908.659.1 juta).6 6.4 6.146.5 (119.3) Penyesuaian pengalaman kepada aset pelan 119.146.1) 5.7) (90.6 6. Caruman jangkaan kepada pelan manfaat selepas bekerja bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2013 adalah RM49.7) (15.2) (894.805.5 (852.5 (717.8 7.2 (852. Jangkaan pulangan terhadap aset pelan ditentukan dengan mempertimbangkan jangkaan pulangan yang terdapat pada aset-aset yang mendasari polisi pelaburan semasa.7) (86.287.8 7.0 (1.1) 5.

4 892.2 147.2 37 GERANGERAN PEMBANGUNAN KERAJAAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Dikeluarkan kepada penyata pendapatan (Nota 7) Pada akhir tahun kewangan 627.8 395.2 320.2 120.0 48.031.7 45.6 496.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Bayaran jangka panjang kepada Kerajaan Negeri Bayaran pajakan di bawah pajakan operasi Prapembayaran oleh pemajak Lain-lain RM’juta 22 (b) 22 (b) 45.8 (77.0 567.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 314 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 36 TANGGUNGAN LAINLAIN 2012 2011 1.2 147.9.0 199.1 422.7 327.3 1.2 141.9 303.9 357.2 141.0 199.8 (64.7 341. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 48.6 Syarikat Bayaran kepada Kerajaan Negeri Bayaran pajakan di bawah pajakan operasi Lain-lain 22 (b) 45.0) 671.6) 627.0 599.2 362.7 309.0 92.2 45.2 Geran pembangunan yang disediakan oleh Kerajaan digunakan terutamanya bagi pembinaan talian transmisi.6 496.3 910.

456.731 1 5.00 sesaham Pada awal tahun kewangan Terbitan saham biasa bernilai RM1.501.352.00 sesaham di bawah ESOS II Terbitan Saham Bonus sebagai dibayar penuh.000.795 13.00 sesaham Jumlah modal saham diterbit dan dibayar penuh pada akhir tahun kewangan 5.00 sesaham Pada awal/akhir tahun kewangan 0 500 10.456.553.000.657.657.456.501.140 Pergerakan dalam saham biasa diterbit bernilai RM1.139 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .000.592 4.190 5.731 1.090.657.00 sesaham Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas A bernilai RM1.133.804.719.000 1 1 Diterbit dan dibayar sepenuhnya: Saham biasa bernilai RM1.896.00 sesaham Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1. pada asas satu (1) saham Bonus bagi setiap empat (4) saham TNB sedia ada yang dipegang oleh para pemegang saham melalui permodalan akaun premium saham Pada akhir tahun kewangan 5.553.657.00 sesaham Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.154 0 5.553.139 44.732 5.000 10.000.456.501.KEEPING THE LIGHTS ON 315 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 Dibenarkan: Saham biasa bernilai RM1.139 1 5.

Dengan pelaksanaan opsyen. kecuali anggota kerja skim A (skim yang mengawal selia anggota kerja yang masih tertakluk kepada terma dan syarat Kerajaan selepas pengkorporatan dan penswastaan Lembaga Letrik Negara pada tahun 1990). (g) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Tidak lebih daripada 10. (f) Opsyen yang diberi di bawah ESOS II tidak membawa sebarang dividen atau hak mengundi. Ciri-ciri utama ESOS II adalah seperti berikut: (a) Jumlah keseluruhan saham biasa akan diterbitkan oleh Syarikat di bawah ESOS II adalah tidak melebihi 10. yang mana secara individu atau kolektif melalui rakan sekutu.0% atau lebih dalam modal berbayar Syarikat. Sesiapa yang telah mendapat opsyen di bawah ESOS II tidak layak menyertai sebarang terbitan saham oleh mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan. termasuk mana-mana Pengarah Eksekutif dan mereka yang dikategorikan sebagai Pengurusan Tertinggi Berpenggal Tetap. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap struktur modal Syarikat sebelum opsyen ini tamat pada 7 Julai 2013.0% ke atas nilai nominal saham tersebut dengan sentiasa tertakluk bahawa diskaun tersebut tidak boleh diaplikasi kepada mana-mana di bawah Opsyen Prestasi. memiliki 20. The ESOS II tertakluk kepada undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh pemegang saham di Mesyuarat Agung Luar Biasa (‘EGM’) pada 29 Mei 2003 dan dipinda pada EGM yang diadakan pada 15 Disember 2005.0% saham-saham di bawah ESOS II ini diperuntukkan kepada setiap Pengarah atau anggota kerja.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 316 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) Syarikat melaksanakan Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada 8 Julai 2003 untuk tempoh 10 tahun. saham yang diterbitkan bertaraf ‘pari passu’ sama seperti saham biasa yang sedia ada dalam Syarikat. Harga opsyen sesaham di bawah ESOS II adalah lebih tinggi daripada nilai purata wajaran harga saham di pasaran yang ditunjukkan dalam senarai rasmi harian yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad bagi lima hari urusniaga sebelum tarikh penawaran diskaun 10.0% saham-saham yang diperuntukkan secara agregat di bawah skim ESOS II kepada para Pengarah dan pengurusan kanan. harga opsyen: dan/atau (b) (c) (d) (e) (iii) kaedah langganan opsyen. adalah layak untuk turut serta dalam ESOS II. perubahan berikut akan dibuat: (i) (ii) bilangan saham baru berkaitan ESOS II yang masih belum dilanggan.0% daripada jumlah saham biasa diterbitkan dan berbayar Syarikat dan tidak lebih daripada 50. Anggota kerja di bawah Pengurusan Tertinggi Berpenggal Tetap juga layak untuk mendapat Opsyen Prestasi berdasarkan sasaran-sasaran yang dinyatakan dalam mesyuarat. Mana-mana anggota kerja.

74/5.06/4.36/4.74/5.16 123.86/8.45 5.584.39 6.241 454.88 Nilai saksama saham diterbitkan pada 31.464.38 5.86/5.86/5.38 – – – – – – 4.773.68 5.8.06/4.89 4.64/5.45/ 5.358 4.45/ 5.257 15.36/5.952.747 256.06 5.93/5.45/5.45/5.157 10.51 6.67 – 6.36/5.199 5.93/5.08/5.59/5.40 September 2011 Oktober 2011 November 2011 Disember 2011 Januari 2012 Februari 2012 Mac 2012 April 2012 Mei 2012 Jun 2012 Julai 2012 Ogos 2012 4.249 53.93/5.255 (44.06/4.09 5.KEEPING THE LIGHTS ON 317 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Pergerakan dalam bilangan saham yang diwakili oleh opsyen tertunggak dan harga langganan purata wajaran adalah seperti berikut: 2012 2011 Harga Harga pelaksanaan Bilangan pelaksanaan Bilangan purata saham purata saham RM/saham ‘000 RM/saham ‘000 Awal tahun Diberi Dilaksana Luput Terbitan bonus Pada akhir tahun 7.40 6.368 5.59/5.45 5.59/5.59/5.36/5.59/5.93/5.029 165.111 6.93/5.64/6.18 7.74/5.896.45 5.64/6.98 5.36/5.59/5.95 5.36/5.74/5.715.2012 Tarikh langganan Harga pelaksanaan RM/saham 4.34 5.93/5.45/ 5.81 5.13 6.968 (13.45 5.16 5.77 – 6.24/6.45/ 5.06/4.06/4.45/5.45/5.49 165.85/5.45/5.39 5.06/4.36/5.37 6.62 – 6.24/6.000 2.391 23.86/5.73 Jumlah 44.391 Butiran yang berkaitan dan opsyen yang dilaksanakan sepanjang tahun kewangan adalah seperti berikut: Saham pada tarikh terbitan saham RM/saham 5.024 7.64 5.36/5.92 6.97 5.36 5.01 – 6.74/5.784 1.42 7.72 – 6.45/ 5.45 5.10 6.36/5.36/5.37 5.50 7.592 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .59/5.564.74/5.45/ 5.641 26.06/4.45/5.74/5.897) (725) 0 143.86/5.93/5.45/5.121 72.45/5.86 – 6.45 9.45 5.45 5.06/4.86/5.804) (443) 29.45/ 5.06/4.62 5.80 0 7.86/5.

35 8.278 6.07.2013 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .07.62 6.165 326 7.2013 07.07.33 7.2013 07.2013 07.07.2013 07.2013 07.07.09 5.2013 07.07.2013 07.35 9.2013 07.07.35 7.2013 07.24 5.07.76 07.2013 07.07.24 8.07.2013 07.2013 07.2013 07.520 3.177 16 43 112 1.2013 07.07.2013 07.07.2013 07.07.2013 07.59 6.2013 07.309 27 22 54 307 47 100 864 112 47 5.07.562 5.93 6.33 6.07.2013 07.86 7.33 7.07.33 7.2013 07.07.20 5.36 6.402 27 22 54 307 47 100 864 112 47 9.2013 07.09 5.07.235 16 43 112 1.2013 07.632 18.86 5.35 5.2013 07.661 88 43.188 1.57 7.2013 07.634 1.06 5.07.07.36 5.043 225 52 157 25 63 212 161 63 224 63 262 88 150 174 21 15.35 8.2013 07.2013 07.07.2013 07.2013 07.425 1.24 4.45 7.07.33 6.35 4.35 7.07.07.2013 07.35 7.07.2013 07.07.35 7.07.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 318 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Baki opsyen saham pada akhir tahun ini mempunyai tarikh luput dan harga pelaksanaan berikut: Bilangan saham 2012 2011 ‘000 ‘000 33.07.86 5.35 7.2013 07.98 7.213 219 7.243 219 7.014 1.2013 07.2013 07.07.353 88 Tarikh luput Harga pelaksanaan RM/saham 5.76 8.07.85 9.07.35 7.07.278 11.758 359 8.36 7.07.07.07.2013 07.74 4.2013 07.632 18.07.07.57 9.639 4.07.2013 07.2013 07.07.07.965 225 52 157 25 63 212 161 63 224 63 262 88 150 174 52 22.2013 07.325 3.62 7.07.2013 07.2013 07.24 7.2013 07.07.

07.35 8.07.2013 07.2013 07.2013 07.56 6.07.07.24 5.07.36 4.380 15.07.07.60 6.2013 07.07.07.2013 07.07.45 5.33 5.2013 07.28 07.76 6.2013 07.2013 07.KEEPING THE LIGHTS ON 319 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Baki opsyen saham pada akhir tahun kewangan mempunyai tarikh luput dan harga pelaksanaan berikut: Bilangan saham 2012 2011 ‘000 ‘000 0 77 422 212 37 90 63 150 27 270 63 150 63 15.2013 07.07.2013 07.36 6.2013 07.08 6.07.07.07.07.2013 07.2013 07.07.2013 07.07.64 6.75 7.2013 07.07.2013 07.2013 07.60 6.07.2013 07.09 6.07.53 6.07.57 9.2013 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .75 5.53 6.181 90 53 8 120 324 175 98 92 90 50 50 38 208 30 143.62 6.07.2013 07.2013 07.38 6.07.025 150 137 485 212 37 90 63 150 27 270 63 150 63 24.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.56 6.391 Tarikh luput Harga pelaksanaan RM/saham 5.2013 07.2013 07.08 5.09 7.07.62 6.2013 07.33 7.98 6.07.2013 07.2013 07.2013 07.07.2013 07.40 6.07.2013 07.38 6.07.07.

14 1.189 9.24 9.60/6.60 3.47 23.33 7.12.73 3.12.43 23.2009 15.2009 26.14 1.04.57/9.50 3.28 9.95/6.73/3.2008 14.72 3.98/2.14 1.03/7.02 25.55/3.07 18.07.04.11.14 2.56 6.14 1.19 11.2008 27.2006 16.2007 24.95/ 9.07.65 9.14 1.19/10.60 2.03.14 1.19 9.37/3.17/9.18 4.41 24.56 8.72 3.2008 06.09.14 1.29 5 4 4 4 4 4 1.14 1.48 3.92 8.48 8.12.95 3.06.2008 19.77 7.52 17.33/7.07.2010 30.14 1.82 23.10 7.80 7.76 8.01 6.62/7.89 3.2006 25.40 3.37 3 3 1.53/6.17/9.47 20.11.14 1.33/3.2008 26.17 9.2007 26.11 6.77 3.95 10.01 18.2007 25.14 1.63/3.45 19.59 17.24 8.72 6.2009 30.86/3.92 17.91 11.08 5.03.45 3.95/ 9.12 15.57/2.14 1.80 25.2006 28.14 Kadar faedah bebas % 3.2008 30.70 8.2009 6.189/ 10.07.64 3.97 Purata 5 tahun pergerakan harga saham % 21.14 1.56 3.79 3.54 6.14 1.2007 27.35 8.716/ 11.92 1.189 9.10.558 7.14 1.56 11.09 6.72 29.33 9.43/3. Input penting kepada model tersebut adalah seperti berikut: Harga saham pada tarikh diberi RM 8.75 7.62/6.2005 24.14 1.38 6.45 Tarikh diberi Harga pelaksanaan RM 7.03.14 1.35/ 7.03/7.40 17.14 1.14 1.716/ 9.42 7.48/3.73 7.82 23.81 2.32 22.76/5.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 320 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Nilai saksama purata wajaran opsyen yang diberi pada tahun kewangan ini ditentu menggunakan model penilaian Trinomial.13 19.94/3.07.00 8.42 23.02.189 7.24 Hayat opsyen tahun 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 Jangkaan hasil dividen % 1.189/ 10.2005 17.75 7.02.20 5.24 23.189 5.14 1.18/ 7.36/6.2010 8.89 2.64/3.99 3.33 9.12.50 10.29 9.33 7.40 23.35 6.189/9.07 11.57 9.96 3.2005 30.92 3.2007 27.14 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .93 23.12.14 2.14 1.04.57 22.2009 06.17 5.08.79 18.

pelupusan sebahagian besar aset.29 Tarikh diberi 29. terutamanya perubahan Tataurusan Pertubuhan Syarikat berkaitan hak Pemegang Saham Istimewa. Pemegang Saham Istimewa tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam modal atau keuntungan Syarikat.75/5.60/6. Pemegang Saham Istimewa berhak melantik sesiapa tetapi tidak melebihi enam orang dalam satu masa. Walau bagaimanapun. memerlukan kelulusan daripada Pemegang Saham Istimewa.8 juta (2011: RM34.03/3. penggabungan dan pengambilalihan. pada tara Premium saham Kutipan diterima daripada pelaksanaan opsyen saham 44. adalah layak untuk menerima nota mesyuarat tetapi tidak layak untuk mengundi pada mesyuarat Syarikat.896.01 6.711 Nilai saksama pada tarikh pelaksanaan terbitan saham 298.45 5. pada bila-bila masa.37 Harga pelaksanaan RM 5.64 6.38/6.40/6.04.2011 10.04. Pemegang Saham Istimewa mempunyai hak untuk meminta Syarikat menebus Saham Istimewa paa harga tara.98 6.53 6.07 24. (b) Beberapa perkara tertentu.1 juta) bagi Kumpulan dan RM21.2 juta (2011: RM29.14 Kadar faedah bebas % 2.8. sebagai ahli Lembaga Pengarah Syarikat.28 Hayat opsyen tahun 2 1 Jangkaan hasil dividen % 1. percantuman.76 6.700.92/3.2012 RM’000 Modal saham biasa.62/6. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 (c) (d) Penyata Kewangan . Pemegang Saham Istimewa yang hanya terdiri daripada Kerajaan atau sebarang wakil atau sesiapa yang bertindak bagi pihaknya.56 6.8 juta) bagi Syarikat seperti yang dinyatakan dalam Nota 6 kepada penyata kewangan.29 3.438.09/7. Pemegang Saham Istimewa Layak untuk hadir dan bersuara pada mesyuarat tersebut. 31.10 Purata 5 tahun pergerakan harga saham % 23.14 1.2012 Caj kepada penyata pendapatan yang timbul daripada bayaran berasaskan saham pada tahun kewangan ini berjumlah RM24.119 241.592 196. pembentukan dan penerbitan saham tambahan yang diberi hak pengundian yang berbeza.859 Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus (‘Saham Istimewa’) (a) Saham Istimewa akan membolehkan Kerajaan Malaysia melalui Menteri Kewangan Diperbadankan memastikan keputusan utama tertentu yang melibatkan operasi Syarikat adalah sejajar dengan dasar Kerajaan.KEEPING THE LIGHTS ON 321 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Harga saham pada tarikh diberi RM 6. pembubaran Syarikat.08 6.542.36/4.33 5.

7) (146.051.9 884.5 1.5) (146.332.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 322 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas B (‘RPS’) Ciri-ciri utama RPS Kelas B adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) RPS tidak memberi sebarang hak untuk penyertaan dalam aset dan keuntungan lebihan Syarikat.5 (1.4 (266. Seperti yang dinyatakan dalam Nota 32(b) kepada penyata kewangan ini.3 0 0 181.6 1. RPS tersebut membentuk sebahagian daripada Sekuriti Pendapatan Tetap Syarikat.6) 156.5 0 4.529.6) 181.354.090.7 894.9 (215.6 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tidak boleh diagih Rizab Rizab Rizab Rizab penilaian semula pertukaran matawang asing daripada penyatuan Skim Opsyen Saham Pekerja 880.6 648. Syarikat mempunyai hak untuk menebus semua RPS Kelas B pada atau selepas 19 September 2010 pada nilai RM1.1 5. RPS ini tidak boleh ditukar kepada saham biasa.041.6 196.000 setiap satu.332.1) 4.8 0 0 156.2 68. 39 PREMIUM SAHAM Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada awal tahun kewangan Timbul berhubung saham biasa yang diterbit pada tahun kewangan Terbitan bonus pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan 4.4 870.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .6 689. Pemegang RPS tidak mempunyai hak untuk mengundi kecuali ke atas resolusi untuk mengubah hak pemegang RPS.

4) (8.4) 884.6) 0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab daripada penyatuan terdiri daripada ihsan yang wujud dari pengambilalihan anak-anak syarikat sebelum tahun kewangan berakhir 2006 yang telah dimasukkan terus ke dalam rizab. bangunan dan kerja sivil yang lalu.6) (146.5) (51. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab pertukaran matawang asing Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan (215.5) 880.7) (207.8 (14.5) 0 0 0 0 0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Terjemahan rizab mata wang asing terdiri daripada perbezaan tukaran yang terhasil daripada terjemahan keputusan dan kedudukan operasi kewangan asing.3 (19.2) (266.2 (19.KEEPING THE LIGHTS ON 323 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN SAMBUNGAN Pergerakan dalam setiap kategori rizab adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab penilaian semula Pada awal tahun kewangan Realisasi rizab penilaian semula Pada akhir tahun kewangan 894.4) 894.1) (215.3 904.4 914. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab daripada penyatuan Pada awal/akhir tahun kewangan (146. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Penilaian semula rizab mewakili penilaian terhadap pegangan bebas hartanah.9 884.5) 870.9 (14.

9 1.5 45. Apabila opsyen saham dilaksanakan.4 (26.1 156. hasil yang diterima daripada pelaksanaan opsyen ini bersama dengan rizab opsyen saham.6 111.4) 1.0 181.7 682. kos bersih daripada sebarang urusniaga akan dipindahkan kepada modal saham (nilai nominal) dan saham premium. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Jumlah penilaian semula dan rizab lain Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Realisasi rizab penilaian semula Pada akhir tahun kewangan 689.1 181.5) 648.4 1.8 26.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .041.5 25.041.5) 1.4) 689.2 (19.3 25.015.5 34.6 122.6 156.2) (14.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 324 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab Skim Opsyen Saham Pekerja Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan 156.6 25.2 156.5 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab opsyen saham merangkumi nilai saksama opsyen yang diberi.3 45.0 (19. kurang daripada saham-saham diterbitkan di bawah ESOS.1 (14.051.

738.6 1. Baki Seksyen 108 pada 31 Disember 2007 akan tersedia kepada syarikat sehinggalah bilamana baki tersebut digunakan sepenuhnya atau apabila tamat tempoh transisi enam tahun pada 31 Disember 2013. Syarikat mempunyai pendapatan dikecualikan cukai pada 31 Ogos 2012 daripada Akta Cukai Pendapatan (Pindaan) 1999.8 5.831.2 juta (2011: RM18. kecuali sekiranya syarikat memilih untuk mengenepikan baki Seksyen 108 dan membayar dividen di bawah sistem single-tier sebagaimana ditetapkan di bawah peruntukan transisi khusus Akta Kewangan 2007. baki Seksyen 108 Syarikat adalah tidak signifikan dan hasratnya adalah untuk baki itu tidak digunakan.480.0 juta) pada 31 Ogos 2012 boleh diagihkan sebagai dividen dikecualikan cukai di bawah sistem single-tier.909. Dividen dibayar di bawah sistem single-tier kini dikecualikan cukai dalam tangan pemegang saham.6 13.5 12. Dividen dibayar di bawah sistem single-tier adalah dikecualikan cukai dalam tangan pemegang saham. syarikat-syarikat tidak diperlukan mempunyai baki Seksyen 108 untuk tujuan pembayaran dividen. Pada 31 Ogos 2012.355.1 juta (2011: RM3.7 9.101.039.587.5 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . yang mana lebih awal.933.9 17.5 10. 42 KOMITMEN (a) Modal dan komitmen lagi bagi 5 tahun Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perbelanjaan modal tidak diperuntukkan dalam penyata kewangan: – Dikontrak – Tidak dikontrak Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 4.9 19.513.1 juta) yang sedia untuk diagihkan sebagai dividen dikecualikan cukai kepada pemegang saham. Di samping itu.3 13.957.6 13.9 8. Syarikat kini beralih kepada sistem single-tier bagi menggantikan sistem imputasi.224. berhubung cukai ke atas pendapatan yang diperoleh pada tahun 1999 dikecualikan dan dividen pendapatan tersebut berjumlah kira-kira RM3.KEEPING THE LIGHTS ON 325 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 41 KEUNTUNGAN TERSIMPAN Akta Kewangan 2007 memperkenalkan sistem single-tier berkuatkuasa dari tahun penilaian 2008.369. keuntungan tersimpan sebanyak RM21. Di bawah sistem single-tier. Oleh itu.948.

7 95. Tiada pajakan yang mengandungi sewaan luar jangka.236.7 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . adalah seperti berikut Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar tidak lebih satu tahun Perlu dibayar lebih satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun Perlu dibayar lebih dari lima tahun 139.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 326 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 42 KOMITMEN SAMBUNGAN (b) Komitmen pajakan operasi – sebagai penerima pajak Kumpulan dan Syarikat menerima pajak beberapa loji dan jentera di bawah pajakan operasi.440.042.5 54.457.843.4 0 143.095. Panerima pajak perlu membayar pajakan tetap semasa tempoh pajakan.8 32. Jumlah pajakan minimum yang diterima di bawah pajakan operasi tidak boleh batal adalah dikontrak pada tarikh laporan tetapi tidak diiktiraf sebagai jumlah boleh diterima.7 143.3 21.1 20.2 5.3 95.688.7 378.645.8 36.252.5 291.7 5.152.4 20.983.9 883.289.155.042.731.7 (c) Komitmen pajakan operasi – sebagai penerima pemberi pajak/pemajak Kumpulan dan Syarikat memajak beberapa loji dan peralatannya di bawah pajakan operasi.440.1 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 47.8 57.5 34.8 59.3 452.5 30.456.2 19.6 520. Sewaan minimum masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal pada tarikh laporan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar tidak lebih satu tahun Perlu dibayar lebih satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun Perlu dibayar lebih dari lima tahun 5. Pajakan ini mempunyai tempoh purata antara 21 dan 25 tahun.4 0 143.0 1.0 63.1 48.

9 0 0 0 402. Bhd. Semua tuntutan ini sedang diselesaikan dan para Pengarah berpendapat bahawa penyelesaian tersebut tidak akan membawa kesan ketara yang menjejaskan terhadap kedudukan kewangan Kumpulan mahupun Syarikat.9 Tuntutan oleh pihak ketiga termasuk tuntutan oleh kontraktor. Bhd.4 753. Bhd. Universiti Tenaga Nasional Sdn. Bhd. Bhd. Fibrecomm Network (M) Sdn. • • • • • • • Sabah Electricity Sdn. pengguna dan bekas kakitangan.8 0 0 0 314.8 27. Syarikat-syarikat bersekutu • • • • • Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 327 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 43 TANGGUNGAN LUAR JANGKA TIDAK BERCAGAR Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tuntutan oleh pihak ketiga Jaminan perdagangan dan bon prestasi Jaminan bank Tanggungan liabiliti lain 320. TNB Repair And Maintenance Sdn. Bhd. Bhd. 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING Urus niaga pihak berkaitan Syarikat meliputi terutamanya urus niaga antara Syarikat dan anak-anak syarikat serta syarikat-syarikat bersekutunya seperti berikut: Anak-anak syarikat • • • • • • • TNB Janamanjung Sdn. TNB Integrated Learning Solution Sdn. TNB Fuel Services Sdn. Kapar Energy Ventures Sdn. TNB Engineering Corporation Sdn. 124 “Pendedahan Pihak Berkaitan” pendedahan urus niaga pihak berkaitan antara sebuah syarikat perniagaan dikawal kerajaan negeri dengan syarikat perniagaan dikawal kerajaan negeri yang lain tidak perlu didedahkan dalam penyata kewangan. Bhd. Tenaga Cable Industries Sdn.0 353. Bhd. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .4 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 314. perunding. Malaysia Transformers Manufacturing Sdn. Tenaga Switchgear Sdn. TNB Research Sdn. Seperti yang dinyatakan di bawah perenggan 5 Piawaian FRS No. Bhd.9 152. TNB Capital Ltd.4 0 5. TNB Power Daharki Ltd. Bhd. Integrax Berhad Semua urus niaga pihak berkaitan dimeterai mengikut perjalanan perniagaan biasa dan pada harga yang tersedia kepada pihak ketiga atau pada terma yang dirundingkan. Bhd.6 2.8 402. Bhd. GB3 Sdn. Bhd. Bhd. Bhd.5 3. Jimah Energy Ventures Holdings Sdn.2 594.

2 0.618.6 43.8 9.2 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 0.629.5 43.8 62.966.3 90. Selain itu.5 46.8 9.2 176.2 88.5 42.6 707.3 24.7 27.844.270.5 42. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .618.9 3.966.4 2.3 14.3 31.8 61.2 3.7 3.3 24.5 43.9 3.1 83.9 Penjualan dan pembelian tenaga elektrik kepada dan daripada syarikat-syarikat bersekutu diagregat kerana urus niaga ini adalah berbentuk serupa dan tiada satu urus niaga pun cukup ketara yang memerlukan pendedahan dibuat secara berasingan.5 56.6 707.4 4.9 3. dinyatakan di bawah adalah urus niaga pihak berkaitan penting yang lain yang dijalankan mengikut terma dan syarikat yang dirundingkan antara pihak-pihak berkaitan: Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (a) Urusniaga dengan anak-anak syarikat Pendapatan: – Penjualan tenaga elektrik – Pendapatan faedah – Pendapatan dividen – Pendapatan sewa Perbelanjaan: – Pembelian tenaga elektrik – Yuran latihan – Perbelanjaan faedah Jumlah dihutang oleh anak-anak syarikat Jumlah dihutang kepada anak-anak syarikat 35.9 36.527.4 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (b) Urus niaga dengan syarikat-syarikat bersekutu Pendapatan: – Penjualan tenaga elektrik – Pendapatan faedah – Pendapatan dividen – Pendapatan pajakan Perbelanjaan: – Pembelian tenaga elektrik Jumlah dihutang oleh syarikat-syarikat bersekutu Jumlah dihutang kepada syarikat-syarikat bersekutu 0.6 43.0 2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 328 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING SAMBUNGAN Oleh itu. urus niaga pihak berkaitan penting antara Syarikat dan entiti-entiti dikawal Kerajaan tidak dibentangkan kerana pemegang saham utama Syarikat adalah kerajaan Malaysia dan entiti berkaitan dimiliki oleh Kerajaan. baki pihak berkaitan yang dinyatakan di bahagian lain penyata kewangan ini.3 4.9 36.9 185.6 697.3 50.076.2 27.611.4 4.2 0.3 14.6 697.

Aset kewangan tersedia untuk dijual (AFS).7 0. 45 LAPORAN SEGMEN Laporan segmen tidak dibentangkan kerana aktiviti utama Kumpulan adalah dalam penjanaan.6 0.0 1.7 1.1 0. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .7 0. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik serta penyediaan perkhidmatan berkaitan lain yang secara ketara adalah dalam satu segmen perniagaan tunggal.8 1. penghantaran.0 2.3 1.3 10. Apabila wujud. Nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL). urusniaga pihak berkaitan juga termasuk urusniaga dengan entiti yang dikawal.0 0. 46 INSTRUMEN KEWANGAN (a) Kategori instrumen kewangan Jadual di bawah menyediakan satu analisis instrumen kewangan yang dikategorikan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Pinjaman dan penerimaan (L&R).3 14.3 0.3 1. dan Tanggungan kewangan lain diukur pada kos yang dilunaskan (OL). mengarah dan mengawal sebagai aktiviti Syarikat dan Kumpulan sama ada secara langsung atau secara tidak langsung. Kumpulan beroperasi terutamanya di Malaysia.KEEPING THE LIGHTS ON 329 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (c) Pampasan pengurusan utama Manfaat kakitangan jangka pendek: – Gaji.5 Kakitangan pengurusan utama adalah kakitangan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang.4 17. dikawal secara bersama atau dipengaruhi secara ketara secara langsung atau tidak langsung oleh sebarang kakitangan pengurusan utama atau ahli keluarga terdekat mereka.7 1.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 0.7 1.9 0. elaun dan bonus – Manfaat bukan dalam bentuk kewangan – Pelan persaraan wajib – Manfaat kakitangan yang lain Pembayaran berasaskan saham – Perbelanjaan ESOS 21.

0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 0 0 0 0 0 0 0 38.7 38.4 0 0 38.0 0 0 0 0 0 0 38.3 2.7 62.3 419.2 4.4 0 0 0 116.3 16.9 163.3 2.3 16.961.9 163.1 0 9.276.9 163.6 9.2 6.7 61.988.270.6 0 3. baki bank dan baki tunai 15.626.2 12.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 330 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 2012 Kumpulan Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual/pelaburan Derivatif instrumen kewangan Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.0 116.9 163.289.6 0 0 0 0 0 0 0 0 9.1 0 125.439.1 3.626.2 12.2 6.963.1 0 0 38.3 0 0 0 9.0 0 853.336.8 15.7 0 0 419.2 4.270.7 61.0 Jumlah bawaan RM’juta Syarikat Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.1 8.963.961.7 0 0 853.7 62.7 L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 15.988.6 0 8.7 38.6 9. baki bank dan baki tunai 15.

954.9 10.5 924.4 14.6 0 100.1 3.0 0 0 924. baki bank dan baki tunai 21.1 14.6 2.6 21.1 164.2 10.0 0 0 388.1 164.6 0 3.724.9 10.0 1.0 38.6 0 0 0 91.0 0 0 0 0 0 0 38.724.KEEPING THE LIGHTS ON 331 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 2011 Kumpulan Aset Kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.6 0 2.5 0 0 0 0 8.6 6.4 388.6 8.0 0 0 0 0 0 0 0 38.1 3.1 14.6 0 10.6 6.0 38.1 164.611.1 164.1 0 0 38. baki bank dan baki tunai 21.0 91.954.1 21.4 0 0 0 8.022.2 10.703.703.6 3.0 Jumlah L&R/ bawaan OL FVTPL AFS (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta Syarikat Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.022.0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .702.212.9 2.564.9 2.0 0 0 0 1.164.6 8.4 14.0 0 0 38.611.

629.4 29.7 0 0 0 21.2 3.716.9 0 23.071.5 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .478.4 29.6 5.9 21.494.4 697.6 19.5 0 0 21.9 3.827.8 341.1 0 0 21.0 697.5 Syarikat Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat-syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 3.9 303.071.4 697.0 697.9 303.9 0 11.626.9 3.9 21.8 341.5 0 0 21.5 23.604.6 19.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 332 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta 2012 Kumpulan Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 5.478.848.629.5 11.716.494.

1 64.728.541.2 309.1) 50.1 0 0 44.7) (2.9 0 19.9) (5.6 20.4) (1.9 0 12.1 0 0 44.5 (6.2 (31.4 707.527.174.8 0 13.1 19.KEEPING THE LIGHTS ON 333 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah L&R/ bawaan OL FVTPL (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2011 Kumpulan Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 5.5 28.1 395.0 707.9 44.1 12.4 3.684.1 395.4 707.4 5.3 0 0 0 44.2 309.6 20.7 16.809.3 0 0 44.1) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 (11.2 4.3 25.9 44.1 (b) Keuntungan dan kerugian bersih timbul daripada instrumen kewangan Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Keuntungan/(kerugian) bersih daripada: Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Pinjaman dan penerimaan Liabiliti kewangan diukur pada kos dilunaskan – Pinjaman Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 39.076.1 Syarikat Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 3.0 707.541.174.853.3 25.054.054.076.1 21.2 4.527.8) 6.3 78.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7) 4.9 4.1 (530.819. analisis berikut berhubung penghutang perdagangan mengikut jenis pelanggan dianggap sebagai pendedahan paling sesuai tumpuan kredit. dan Risiko pasaran Risiko kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan kepada Kumpulan jika pelanggan atau pihak yang berurus niaga dalam instrumen kewangan gagal memenuhi obligasi kontraknya. (i) Penghutang Objektif pengurusan risiko.3) 3. instrumen derivatif dan sekuriti pelaburan. Jumlah penghutang perdagangan dan kemerosotan nilai disediakan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Penghutang perdagangan Tolak: Kerugian kemerosotan nilai 6. Selain itu.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 334 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan Kumpulan menghadapi pendedahan kepada risiko-risiko berikut daripada penggunaan instrumen kewangannya: • • • Risiko kredit.7 (607. pemegang saham atau pengarah pelanggan yang diperoleh dan penilaian kredit dilakukan ke atas pelanggan yang memerlukan jumlah tertentu. deposit. ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman keingkaran masa lepas penghutang individu dan portfolio kutipan.426.417.8 Memandangkan kepelbagaian asas pelanggan Kumpulan. baki bank dan baki tunai. Satu peruntukan telah disediakan untuk anggaran jumlah yang tidak boleh diperolehi semula. pendedahan Syarikat kepada risiko kredit timbul terutamanya daripada pinjaman dan pendahuluan kepada anak-anak syarikat dan jaminan kewangan yang diberi kepada bank untuk kemudahan kredit kepada anak-anak syarikat. Pendedahan Kumpulan kepada risiko kredit timbul terutamanya daripada penghutang daripada pelanggan.2) 4.0 (573. Pendedahan kepada risiko kredit Polisi Kumpulan dan Syarikat adalah memperuntukkan penghutang perdagangan dengan 30 hari (2010: 30 hari) tempoh kredit.231.843.740. Risiko kecairan.557. Jaminan kewangan biasanya diberikan oleh bank.9 5. dasar dan proses pengurusan risiko Pengurusan mempunyai dasar kredit yang digunakan dan pendedahan kepada risiko kredit dipantau secara berterusan.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5.088.1 (490.1) 5. Kumpulan tidak mempunyai sebarang penumpuan ketara terhadap risiko kredit selain daripada penghutang perdagangan perniagaan dan kediaman disebabkan kepelbagaian pelanggan.

1 43.519.1 4.9 0 0 0 3.217.8 10.1 1.3 80.4 13.9 1.141.4 81.9 0.826.578.5 257.417.001.557.1 4.2 2.312.0 110.0 94.5 20.5 1.4 90.0 2.088.2 2.7 10.0 1.176.0 5.368.5 10.587.1 20.4 4.8 0 0 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 2.2 0 5.396.5 0 4.740.1 Penghutang perdagangan bersih disebutkan dalam matawang berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta MYR USD PKR Lain-lain 5.8 6.551.188.426.0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 4.2 310.4 1.KEEPING THE LIGHTS ON 335 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Pendedahan kepada risiko kredit (sambungan) Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perindustrian Perdagangan Domestik Pertanian khas Perlombongan Lampu awam Lain-lain 2.231.1 1.6 1.7 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.0 2.795.

3) (1.3) (432.3 464.3 576.9 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .417.1) (410.2 406.0) (54.862.0 5.6 30.861.473.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 336 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai Jangka masa penghutang perdagangan pada akhir tempoh laporan adalah: Kemerosotan Kemerosotan nilai nilai Kasar individu kolektif RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Kumpulan Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari Bersih RM’juta 4.3) (2.2) (0.8 166.0) (69.2 201.4 6.1) 3.6) (58.9 426.4) (15.1) (0.3) (15.740.1 (0.5 720.9 5.5) (73.8) (4.8) (0.7 424.2 0 4.9) (1.9 219.231.4 400.0) (2.3) 4.5) (4.6 314.9 Syarikat Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari 3.843.1 183.5 312.2) (0.9) (499.472.4 715.0 (1.3) (1.0) (1.7) (476.

3) (1. Penghutang perdagangan yang telah melebihi tempoh tetapi tidak merosot nilai Peruntukan penuh bagi kemerosotan nilai tidak dibuat berhubung penghutang perdagangan yang melebihi tempoh ini berdasarkan kepada trend kutipan masa lepas dan dibayar deposit.7 292.0 Syarikat Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari 2.0) (42.3 596.426.0 507.819.5) (0.1) (2.6 293. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 159.6 249.7 (2.778.9 384.493.1 0.9) (429.4) (1.2 198. tiada petunjuk pada tarikh laporan bahawa penghutang tidak akan memenuhi obligasi bayaran mereka. kecuali dalam situasi di mana ia sebahagian daripada penghutang perdagangan yang merosot nilai.088.5) 2.KEEPING THE LIGHTS ON 337 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai (sambungan) Kemerosotan Kemerosotan nilai nilai Kasar individu kolektif RM’juta RM’juta RM’juta 2011 Kumpulan Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari Bersih RM’juta 3.2 378.5 4.8 Penghutang perdagangan yang tidak tamat tempoh atau merosot nilai Berhubung dengan penghutang perdagangan yang tidak melebihi tempoh atau merosot nilai.0) (87.8) (483.0 575.4) (1.1 573.781.2) (387.7) (526.0) (76.0 430.8) 3.4) (5.8) (0.9) (0.6) (46.1 5.1) (2. Kualiti penghutang perdagangan ini membuatkan pengurusan percaya bahawa tiada kemerosotan nilai diperlukan.490.3) (1.8 0 3.4) (5.0 602.557.5) (87.4 4.1 (2.5) (0.1 108.9) (80.

7) Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (530.8) (36. deposit. deposit. Pendedahan kepada risiko kredit. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 338 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai (sambungan) Pergerakan dalam peruntukan untuk kerugian kemerosotan nilai bagi penghutang perdagangan pada tahun kewangan ini adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada 1 September Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf Kerugian kemerosotan nilai dibalikkan Pada 31 Ogos (607. dasar dan proses pengurusan risiko Pelaburan dan desposit.4) 131.2) (64.1 (82.5) 10.8) Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (82. Jumlah deposit dikaji secara individu secara berkala.3) Pergerakan dalam peruntukan bagi kerugian kemerosotan nilai penghutang lain pada tahun kewangan ini adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada 1 September Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf Kerugian kemerosotan nilai dibalikkan Pada 31 Ogos (109.0) (26.0 (573. Kumpulan tidak mempunyai pelaburan yang melebihi tempoh tamat yang tidak mengalami kemerosotan nilai.8) (26.7) (96.3) (85.8) (64. (ii) Pelaburan.3) (30.1 (126. pengurusan tidak menjangka mana-mana pihak berurusan akan gagal memenuhi obligasinya.7) (36. baki bank dan baki tunai dan instrumen derivatif adalah tidak bercagar.1) (576.2) (500. Oleh kerana penarafan kredit pihak berurusan yang baik.5) (64. baki bank dan baki tunai dan instrumen derivatif Objektif pengurusan risiko.0) Penghutang perdagangan dicagar melalui deposit dalam bentuk wang tunai dan jaminan bank. baki bank dan baki tunai dibenarkan hanya dalam sekuriti cair dan hanya dengan institusi kewangan terkemuka. Urus niaga yang melibatkan derivatif instrumen kewangan dengan institusi kewangan yang diluluskan.1 (109.2 (490. kualiti kredit dan kolateral Pendedahan maksimum kepada risiko kredit diwakili oleh jumlah bawa dalam penyata kedudukan kewangan. Pelaburan.1) 19.3) 19.0) 0 (530.4) 5.4 (607.5) 0 (108.1) 125.

pinjaman dan peminjaman. pendedahan maksimum kepada risiko kredit dibentangkan menurut jumlah bawanya di dalam penyata kedudukan kewangan. tiada petunjuk bahawa mana-mana anak syarikat atau syarikat bersekutu yang mungkin akan ingkar pembayaran balik. Pinjaman dan pendahuluan hanya disediakan kepada anak-anak syarikat oleh Syarikat.766.7 juta (2011: RM269. Kerugian kemerosotan nilai Pada akhir tempoh laporan. kualiti kredit dan kolateral Pendedahan maksimum kepada risiko kredit berjumlah RM8. ia mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi tanggungannya apabila sampai masanya. Risiko kecairan Risiko kecairan adalah risiko di mana Kumpulan tidak mampu memenuhi obligasi kewangannya apabila sampai masa. dasar dan proses pengurusan risiko Syarikat menyediakan jaminan kewangan tidak bercagar kepada bank-bank berhubung kemudahan perbankan yang diberi kepada anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu tertentu. tiada petunjuk bahawa pinjaman dan pendahuluan kepada anak-anak syarikat tidak boleh dikutip semula. sejauh mungkin. Namun.KEEPING THE LIGHTS ON 339 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (iii) Jaminan kewangan Objektif pengurusan risiko. Jaminan kewangan tidak diiktiraf kerana nilai saksama pengiktirafan permula tidak penting kerana kemungkinan anak syarikat dan syarikat bersekutu mengingkari kemudahan perbankannya adalah terpencil.8 juta) dan RM2. Kumpulan mengekalkan tahap tunai dan setara tunai dan kemudahan bank yang dianggap mencukupi oleh pengurusan bagi memastikan. Syarikat memantau keputusan anak-anak syarikatnya dengan kerap.2 juta) masing-masing bagi Kumpulan dan Syarikat yang mewakili kemudahan perbankan anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu pada akhir tempoh laporan.5 juta (2011: RM2. dasar dan proses pengurusan risiko Syarikat menyediakan pinjaman dan pendahuluan tidak bercagar kepada anak-anak syarikat. Pinjaman bukan semasa kepada anak syarikat tidak melebihi tempoh atau merosot nilai. kualiti kredit dan kolateral Pada akhir tempoh laporan. Syarikat memantau secara berterusan keputusan dan pembayaran balik yang dibuat oleh anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu berkenaan. Syarikat tidak memantau secara khusus tempoh pendahuluan semasa kepada anak syarikat. Pendedahan kepada risiko kredit. (iv) Baki antara Syarikat Objektif pengurusan risiko. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .766. Pendedahan Kumpulan kepada risiko kecairan timbul terutamanya daripada pelbagai pemiutangnya. Pada akhir tempoh laporan. Pendedahan kepada risiko kredit. pendahuluan tersebut tamat tempoh kurang dari setahun.

9 341.9 23.8% to 15.0 697.194.4 71.071.5 0 0 1.4 0 21.8 341.8% 26.6 3.380.4 8.9 1.9 2.3 5.2 6.8 6.382.0 31.9 8.0 0 21.4 38.978.680.6 0 0 21.1 0% 0% 0.827.0 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah 21.0% 0% 5.680.0 1.4 29.0 677.0 697.680.1 0 0 6.867.5 29.815.7 1.858.9 15.716.716.831.786.1 83.4 186.716.848.739.318.5 8.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 340 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun: Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2012 Kumpulan Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 5.713.6 38.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

3% 0% 0.235.6 20.9 3.7 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah 21.474.0 186.9 1.KEEPING THE LIGHTS ON 341 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2012 Syarikat Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 3.521.1 697.7 0% 0.7 6.9 0 677.644.135.9 6.4 0 11.9 303.8% to 15.6 20.214.9 11.626.858.227.2 303.2 0 182.733.478.478.116.182.274.9 1.858.7 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0% 0% 3.604.478.0 0 1.9 758.8% 26.7 1.494.3 71.8 4.1 0 1.2 4.183.1 8.7% to 5.0 16.629.132.3 15.9 1.7 3.3 0 12.6 19.6 45.0 0 973.4 697.5 19.760.9 0 2.2 3.9 0 12.

8% 40.618.317.0 707.6 7.5 86.078.9 86.8 435.5) 25.7 0 0 12.197.8 18.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 342 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2011 Kumpulan Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 5.5 55.5 5.3 1.342.9 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 1.8% to 15.936.0 707.0 0 0 1.9 0% 0% 0.0 13.654.527.834.527.767.343.9 19.543.8) 25.5 0 (1.6 0 0 3.278.928.3 (87.4 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah Kontrak pertukaran hadapan (penjelasan kasar): Aliran keluar Aliran masuk 44.851.3 106.6 274.8) 7.0 0 0 12.054.342.1 435.5% 0% 5.9 25.5 0 0 1.1 3.527.9 1.724.184.4 0 12.1 3.1 7.9 25.0 696.5 0 0 3.9 19.3 (87.

8) 6.3 0% 0.712.4 80.1 7.541.9 86.3 1.064.5 0 176.140.5% to 5.080.174.8% to 8.3 (87.4 0 10.462.076.082.5 309.4 0 9.8 0 940.612.3 6.9 19.6 0 0 3.6 20.9 824.5 0 (1.4 707.019.0 0 0 907.9 894.351.5 30.3 (87.2 198.8) 16.6 707.6 16.809.3 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .730.541.3% 0% 0.851.4 3.9 12.3% 0% 3.2 1.2 0 696.5) 20.1 3.541.0 13.608.8 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah Kontrak pertukaran hadapan (penjelasan kasar): Aliran keluar Aliran masuk 44.2 0 637.2 0 1.1 0 0 10.2 309.5 0 1.8% 40.2 3.651.2 4.6 86.011.9 12.KEEPING THE LIGHTS ON 343 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2011 Syarikat Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 3.

898. pembelian dan pinjaman yang denominasi dalam matawang selain daripada matawang fungsian entiti dalam Kumpulan.2 0 0 0 23. deposit dan bayaran pendahuluan Deposit.5 2. kadar faedah dan harga-harga lain akan menjejaskan kedudukan kewangan atau aliran tunai Kumpulan. dasar dan proses bagi pengurusan risiko Kumpulan dikehendaki melindung nilai minimum 50.3 5.2 0 5.0 0 32.2 2.221.6 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . (i) Risiko matawang asing Kumpulan terdedah kepada risiko matawang asing daripada jualan. baki bank dan baki tunai Instrumen kewangan derivatif 13.1 116.8 21. Kumpulan menggunakan kontrak pertukaran hadapan dan derivatif kewangan lain untuk melindung nilai risiko matawang asingnya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 344 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran Risiko pasaran adalah risiko yang mana perubahan dalam harga pasaran. Matawang yang meningkatkan risiko terhadap risiko ini terutamanya adalah Dolar AS (USD) Yen Jepun (JPY).0% daripada pendedahan matawang asing TNB yang diketahui sehingga tempoh 12 bulan.7 0 32. seperti kadar pertukaran asing.0 0 0.1 0 23. Pendedahan kepada risiko matawang asing Pendedahan matawang kepada aset kewangan dan tanggungan kewangan Kumpulan dan Syarikat yang tidak disebutkan dalam matawang fungsi bagi syarikat masing-masing disenaraikan seperti berikut: USD RM’juta Kumpulan 2012 Aset kewangan Penghutang.3 16. Sebahagian besar kontrak pertukaran hadapan mempunyai kematangan kurang dari tiga bulan.876.3 0 327.3 131.7 311. Dolar Euro (EURO) dan Rupee Pakistan (PKR).221. Objektif pengurusan risiko.1 0 0.6 Tanggungan kewangan Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 2.

KEEPING THE LIGHTS ON

345

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) USD RM’juta Kumpulan 2011 Aset kewangan Penghutang, deposit dan bayaran pendahuluan Deposit, baki bank dan baki tunai Instrumen kewangan derivatif Matawang asing hadapan 10.5 0 89.9 0.3 100.7 Tanggungan kewangan Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 2,909.9 44.1 2,954.0 5,457.9 0 5,457.9 0 0 0 25.8 0 25.8 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 257.0 15.6 0 0 272.6 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta

Syarikat 2012 Aset kewangan Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 0 1,301.5 21.5 1,323.0 0 4,177.3 0 4,177.3 0 0 0 0 0 0 0 0 151.9 0 0 0

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

346

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) USD RM’juta Syarikat 2011 Aset kewangan Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Matawang asing hadapan 475.7 0.3 476.0 Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 33.5 1,239.0 44.1 1,316.6 0 4,318.1 0 4,318.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0.2 0 0.2 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta

Analisis sensitiviti risiko matawang Pengukuhan 10.0% matawang asing berbanding MYR pada akhir tempoh laporan akan menaikkan/(menurunkan) keuntungan atau kerugian sebelum cukai mengikut jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini mengandaikan bahawa semua pembolehubah lain, terutamanya kadar faedah, kekal seragam dan mengabaikan sebarang kesan jualan dan pembelian yang diramalkan. Keuntungan atau kerugian 2012 2011 RM’juta RM’juta (418.9) (1,063.9) (130.6) (792.4)

Kumpulan USD JPY

Syarikat USD JPY

(190.6) (513.8)

(79.6) (431.8)

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

347

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) Penurunan 10.0% matawang asing berbanding MYR pada akhir tempoh laporan mungkin memberi kesan berlawanan ke atas matawang di atas kepada jumlah yang ditunjukkan di atas, berdasarkan semua pembolehubah lain kekal seragam. Namun, risiko matawang asing yang timbul daripada entiti Kumpulan yang mempunyai matawang fungsi selain daripada MYR adalah tidak ketara dan oleh itu, analisis sensitiviti tidak dibentangkan. (ii) Risiko kadar faedah Pelaburan Kumpulan dalam sekuriti hutang berkadar tetap dan pinjaman berkadar tetapnya terdedah kepada risiko perubahan dalam nilai saksamanya disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah. Kadar pembolehubah pinjaman Kumpulan terdedah kepada risiko perubahan dalam aliran tunai disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah. Pelaburan dalam sekuriti ekuiti dan penghutang dan pemiutang jangkan pendek tidak terdedah dengan ketara kepada risiko kadar faedah. Objektif pengurusan risiko, dasar dan proses bagi pengurusan risiko Kumpulan telah memeterai swap kadar faedah dengan kontrak nosional berjumlah RM462.3 juta (2011: RM616.6 juta) bagi memperoleh pendedahan campuran kadar tetap dan terapung yang sesuai dalam dasar Kumpulan. Swap kadar faedah tersebut mempunyai kesan ekonomi yang menukarkan pinjaman kadar terapung kepada kadar tetap. Umumnya, Kumpulan menukar pinjaman jangka panjang berkadar terapung kepada kadar tetap yang lebih rendah daripada yang tersedia daripada yang tersedia jika Kumpulan meminjam pada kadar tetap secara terus. Di bawah pertukaran kadar faedah ini, Kumpulan bersetuju dengan pihak yang lain untuk menukar, pada perantara masa tertentu (setengah tahunan), perbezaan antara kadar kontrak tetap dan jumlah faedah kadar terapung yang dikira dengan merujuk kepada jumlah nosional yang dipersetujui. Pendedahan kepada risiko kadar faedah Profil kadar faedah instrumen kewangan yang membawa faedah yang besar bagi Kumpulan dan Syarikat, berasaskan kepada jumlah bawaan pada akhir tempoh laporan adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Instrumen kadar tetap: Aset kewangan Tanggungan kewangan Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta

495.2 22,617.3

552.6 18,437.4

1,030.9 11,494.9

1,674.4 11,338.3

Instrumen kadar terapung: Aset kewangan Tanggungan kewangan

0 454.5

0 616.6

46.1 0

475.7 0

Perubahan sebanyak 100 mata asas (bp) dalam kadar faedah pada akhir tempoh laporan akan meningkatkan kos pembiayaan kepada RM3.7 juta (2011: RM5.3 juta). Walau bagaimanapun, perubahan ini tidak mempunyai kesan ke atas keuntungan atau kerugian selepas cukai kerana instrumen terapung telah ditetapkan melalui Swap Kadar Faedah. Analisis ini mengandaikan bahawa semua pembolehubah, terutamanya kadar matawang asing, kekal seragam. Aset kewangan adalah tidak sensitif kepada perubahan kadar faedah.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

348

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Kumpulan kepada kadar faedah adalah seperti berikut: Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit, baki bank dan baki tunai

Jumlah RM’juta

15.9 0 419.2 0 2,233.4 2,668.5

0 163.7 0 0 5,558.6 5,722.3

15.9 163.7 419.2 0 7,792.0 8,390.8

2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit, baki bank dan baki tunai 21.1 0 333.4 50.6 1,438.7 1,843.8 0 164.0 0 0 1,460.4 1,624.4 21.1 164.0 333.4 50.6 2,899.1 3,468.2

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

349

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Deposit, baki bank dan baki tunai

Jumlah RM’juta

15.9 0 806.1 45.0 46.1 1,453.0 2,366.1

0 163.7 0 0 0 2,063.8 2,227.5

15.9 163.7 806.1 45.0 46.1 3,516.8 4,593.6

2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Deposit, baki bank dan baki tunai 21.1 0 868.9 50.6 476.0 733.5 2,150.1 0 164.0 0 0 0 1,460.4 1,624.4 21.1 164.0 868.9 50.6 476.0 2,193.9 3,774.5

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

350

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Tanggungan kewangan Pinjaman

Jumlah RM’juta

13,938.4 13,938.4

9,133.4 9,133.4

23,071.8 23,071.8

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(11,269.9)

(3,411.1)

(14,681.0)

2011 Tanggungan kewangan Pinjaman 14,543.5 14,543.5 4,510.5 4,510.5 19,054.0 19,054.0

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(12,699.7)

(2,886.1)

(15,585.8)

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

351

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan tanggungan kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Tanggungan kewangan Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat

Jumlah RM’juta

9,308.6 2,630.0 11,938.6

2,186.3 0 2,186.3

11,494.9 2,630.0 14,124.9

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(9,572.5)

41.2

(9,531.3)

2011 Tanggungan kewangan Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat 9,987.9 2,644.0 12,631.9 2,186.3 0 2,186.3 12,174.2 2,644.0 14,818.2

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(10,481.8)

(561.9)

(11,043.7)

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

8 0 5. USD % JPY % EURO % RM % Lain-lain % Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit.6 15.5 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 0 6.0 3.9 14.0 4.0 4.3 2. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 4.2 12. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Pinjaman 5.4 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 1.0 3.6 0 0 0 0 5.0 4.0 2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 352 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan kadar faedah purata wajaran berkesan pada 31 Ogos 2012 dan 31 Ogos 2011 mengikut matawang utama bagi setiap kelas aset kewangan dan tanggungan kewangan.

0 3. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak syarikat Pinjaman 0 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 5.KEEPING THE LIGHTS ON 353 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan kadar faedah purata wajaran berkesan pada 31 Ogos 2012 dan 31 Ogos 2011 mengikut matawang utama bagi setiap kelas aset kewangan dan tanggungan kewangan. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak syarikat Pinjaman 0 0 0 3.7 6.4 0 1.0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 0 0 0 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .1 0 0 2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak syarikat Deposit.0 11.3 0 0 0 0 0 0 7.3 0 0 3.2 0 0 0 0 0 2.2 4.0 3.2 4.7 0 1.5 0 0 4.5 6. (sambungan) USD % JPY % EURO % RM % Lain-lain % Syarikat 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak syarikat Deposit.0 5.

2 21.1 164.5 1.467.054. Keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat adalah amat bebas daripada perubahan harga ekuiti.9 2.2 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 163.095. Nilai saksama instrumen kewangan Jumlah bawaan tunai dan setara tunai.784. dasar dan proses pengurusan risiko Pihak pengurusan Kumpulan memantau pelaburan ekuiti secara individu oleh pengurus dana.494.7 419.4 388.2 Syarikat Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Pinjaman Jumlah hutang kepada anak syarikat (bukan semasa) 15.184.208.1 24.5 292.8 24.858.6 19.752.4 347. Objektif pengurusan.4 21.7 1.3 19.1 164.318. Jumlah bawaan aset dan tanggungan bukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh laporan adalah hampir dengan nilai saksamanya melainkan di bawah: 2012 Jumlah Nilai bawaan saksama RM’juta RM’juta Kumpulan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Pinjaman 2011 Jumlah Nilai bawaan saksama RM’jutan RM’juta 15.5 12.4 388.6 11.9 12.0 1.4 16.252.9 163.383.7 12.174.4 22.6 1. Pelaburan penting dalam portfolio diuruskan pada asas individu dan semua keputusan pembelian dan penjualan diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan.8 16.815.6 209.071.5 2.2 23. penghutang dan pemiutang jangka pendek dan pinjaman jangka pendek adalah hampir dengan nilai saksama yang setara dengan nilai nominal disebabkan oleh ciri-ciri jangka pendek instrumen kewangan ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 354 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (iii) Risiko harga lain Risiko harga ekuiti timbul daripada pelaburan Kumpulan dalam sekuriti ekuiti.4 347.9 2.0 388.356.2 2.

jika ada. sebagai harga) atau tidak langsung (iaitu. didiskaunkan pada kadar pasaran pada akhir tempoh laporan. apabila berkenaan. angka-angka tersebut diuji kewajarannya dengan mendiskaunkan anggaran aliran tunai masa hadapan berdasarkan kepada tempoh dan kematangan setiap kontrak dan menggunakan kadar faedah pasaran bagi instrumen yang sama pada tarikh pengukuran.72% hingga 21. Tahap 2: Input selain daripada harga disebut termasuk dalam Tahap 1 yang dilihat bagi aset atau tanggungan. Bagi pelaburan dalam sekuriti hutang tidak disebut harga. secara kaedah penilaian. Jika tiada harga yang disebut. samasa ada secara langsung (iaitu. Tahap-tahap yang berbeza dijelaskan seperti berikut: • • • Tahap 1: Harga disebut (tidak diubah) dalam pasaran aktif untuk aset atau tanggungan sama. maka nilai saksama dianggarkan melalui perbezaan antara harga hadapan yang dikontrak dan harga hadapan semasa bagi baki tempoh matang kontrak tersebut. Tahap 3: Input bagi aset atau tanggungan yang tidak diasaskan kepada data pasaran yang dikaji (iaitu. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . (iv) Kadar faedah digunakan untuk menentukan nilai saksama Kadar faedah yang digunakan untuk mendiskaun anggaran aliran tunai.30% (2011: 0. berpunca dari harga). yang ditentukan untuk tujuan pendedahan dikira berdasarkan kepada nilai semasa aliran tunai utama masa hadapan dan faedah. (ii) Instrumen kewangan Nilai saksama kontrak pertukaran hadapan adalah berdasarkan kepada harga yang disebut. ia dikira berdasarkan kepada nilai semasa mengikut prinsip masa depan dan aliran tunai faedah. input tidak dikaji). Kecuali bagi opsyen matawang.30%).KEEPING THE LIGHTS ON 355 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Nilai saksama instrumen kewangan (sambungan) Berikut adalah ringkasan kaedah yang digunakan dalam menentukan nilai saksama instrumen kewangan yang digambarkan di dalam jadual di atas: (i) Pelaburan dalam sekuriti ekuiti dan sekuriti hutang Nilai saksama aset kewangan yang disebut harga dalam pasaran aktif ditentukan dengan merujuk kepada harga penutup yang disebut pada akhir tempoh laporan. (iii) Pinjaman dan Peminjaman Nilai saksama. adalah antara 0. Jadual di bawah menganalisis instrumen kewangan tang dibawa pada nilai saksama. Nilai saksama swap kadar faedah dan opsyen matawang adalah berdasarkan kepada angka yang diberikan oleh agen/ rakan urusan yang membuat perkiraan.49% hingga 21. didiskaunkan pada kadar pasaran faedah pada akhir tempoh laporan.

5 21.5 21.1 0 9.3 21.5 21.5 0 0 0 0 0 9.5 Keuntungan/(kerugian) tidak nyata telah diiktiraf dalam perbelanjaan operasi dalam untung rugi.5 0 0 0 0 0 0 9.1 116.0 38.0 21.3 38.1 0 0 9.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 356 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Jadual di bawah membentangkan aset dan tanggungan Kumpulan dan Syarikat yang diukur pada nilai saksama pada 31 Ogos 2012.4 21. penggunaan kaedah atau andaian lain boleh membawa kepada pengukuran lain bagi nilai saksama.1 0 0 0 116. Kesan yang memuaskan atau tidak memuaskan bila menggunakan andaian alternatif yang mungkin sesuai telah dikira secara nilai model menggunakan jangkaan aliran tunai dan kadar diskaun diselaraskan-risiko berdasarkan purata wajaran keberangkalian rangkaian kemungkinan hasil Kumpulan.0 154. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 47.0 163.1 21.5 Syarikat Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi Aset kewangan sedia untuk dijual Jumlah aset Derivatif Jumlah liabiliti 9.5 21. Tahap 1 RM’juta Kumpulan Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi Derivatif Aset kewangan sedia untuk dijual Jumlah aset Derivatif Jumlah liabiliti Tahap 2 RM’juta Tahap 3 RM’juta Jumlah RM’juta 9. Walaupun Kumpulan percaya bahawa ramalan nilai saksama adalah sesuai.1 0 0 0 38.1 38.3 38.

114. Kumpulan dan Syarikat boleh meminda jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham. Jumlah pinjaman termasuk pinjaman bukan semasa dan semasa yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan.7 0.932.37 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 11.494.174.9 32. Nisbah penggearan pada 31 Ogos adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Jumlah pinjaman Jumlah ekuiti Jumlah modal digunakan Nisbah penggearan 23. Kumpulan dan Syarikat memantau struktur modalnya pada asas nisbah penggearan.29 Nisbah penggearan pada 31 Ogos 2012 adalah secara relatifnya konsisten dengan tahun sebelumnya.KEEPING THE LIGHTS ON 357 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 47 PENGURUSAN RISIKO MODAL Objektif utama pengurusan modal Kumpulan dan Syarikat adalah untuk menjaga keupayaan Kumpulan dan Syarikat untuk meneruskan kegiatannya bagi memberikan pulangan kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lain.1 41.338. Untuk konsisten dengan amalan industri. menerbitkan saham baru atau memulangkan modal kepada pemegang saham.229.108.9 36.26 12.3 0. Nisbah ini dikira sebagai jumlah pinjaman dibahagikan dengan modal yang digunakan.3 0.500.513. Bagi tujuan mengekal atau mengubah struktur modal.3 59. Modal yang digunakan adalah kumpulan kepada jumlah ekuiti dan jumlah pinjaman. Kumpulan dan Syarikat juga akan terus mengekalkan struktur modal yang optimal untuk mengurangkan kos modal.2 0.8 43.2 29. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .39 19.9 32.326.4 51.398.437.

020.2010 IC 4 1.030.8.8 232.701.9 Di samping itu.817.630.6 1. Kumpulan membuat pengkelasan semula tertentu kepada perbandingan untuk mematuhi pembentangan tahun semasa dalam penyata kewangan.5 (134.8.2011 RM’juta RM’juta RM’juta Penyata perubahan dalam ekuiti yang disatukan Kumpulan Keuntungan tersimpan Kepentingan luar kawalan 19.4 21. perjanjian ini dikira sebagai kontrak jualan dan belian yang biasa.2011 IC 4 31.372. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 Pada 1 September 2010 Dilaporkan Dinyatakan Sebelumnya Kesan semula Pada penggunaan pada 1.5 (294.9 1. Dalam tahuntahun kewangan sebelumnya.9.0 20.3 140. memberikan lebih maklumat berkaitan tentang kesan transaksi ke atas kedudukan kewangan Kumpulan. Ia memerlukan penilaian sama ada pematuhan perjanjian itu bergantung kepada penggunaan aset tertentu dan perjanjian memberi hak untuk menggunakan aset tersebut.3 21.6 42.2010 RM’juta RM’juta RM’juta Syarikat Keuntungan tersimpan 18.351.9) 18.495.9. yang menyatakan bahawa penentuan sama ada sesuatu perjanjian adalah atau mengandungi pajakan mestilah berdasarkan kesan perjanjian tersebut. Pada 31 Ogos 2011 Dilaporkan Dinyatakan Sebelumnya Kesan semula Pada penggunaan pada 31.735.5 91.4 148.6) 18.0 191. Penggunaan IC 4 telah membuatkan perjanjian kontraktual atas penawaran letrik dan pembelian tenaga Syarikat dan anak-anak syarikat Kumpulan diambil kira sebagai pajakan kewangan atau operasi.518.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 358 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU Kumpulan dan Syarikat telah menerima pakai IC 4 “Menentukan Sama Ada Perjanjian Mengandungi Pajakan”.6 19. dalam tahun kewangan. Perubahan dalam dasar perakaunan telah diterima pakai secara retrospektif dengan angka-angka perbandingan dinyatakan semula.

334.291.0 3. loji dan peralatan Pelaburan dalam anak syarikat Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar Aset semasa Jumlah hutang daripada anak syarikat Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain (6.8) 0 (384.5 0 1.501.3) (910.0) Syarikat Aset bukan semasa Hartanah.2 4.155.571.1) (1.483.930.5) 0 (384.1) (697.1 0 60.175.1) (7.5) (12.585.5) 0 (354.7) 0 0 0 (6.4 3.8 0 0 2.130.5) 267. loji dan peralatan Pajakan pra-bayar Tanggungan semasa Pemiutang Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain Dinyatakan semula pada 31.8 0 268.8.852.4) (49.7) (469.9) 14.5) (496.0 (5.930.178.861.2011 RM’juta 60.6) 40.161.6 (7.088.3 2.KEEPING THE LIGHTS ON 359 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: Pada 31 Ogos 2011 Dilaporkan Perubahan sebelumnya Kesan dalam pada penggunaan pengkelasan 31.0 0 0 61.8) 2.8.916.293.6) 0 0 (34.2 (14.8 821.4 2.1) 0 (481.565.2 0 9.2 50.8) 45.2011 IC 4 semula RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset bukan semasa Hartanah.2) (1.5) (141.451.447.3 0 (535.569.0 (12.2) (5.3 1.161.981.565.5) 0 (40.9 3.3 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .

8 3.8) (536.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 360 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: (sambungan) Baki pada 1 September 2010 Dilaporkan Perubahan Dinyatakan sebelumnya Kesan dalam semula pada penggunaan pengkelasan pada 1.950.606. loji dan peralatan Pelaburan dalam anak syarikat Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain (6.4 1.6) (2.2010 RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset bukan semasa Pajakan prabayar Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan semasa Tanggungan cukai tertunda Tanggungan lain Obligasi pajakan kewangan 0 2.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1) (561.6) (7.2) 0 0 0 (6.9) (1.9.5) 535.950.6 0 0 2.2 0 10.606.9 616.151.3 (12.1 0 0 (2.0) 49.0) 98.302.1 0 2.5) Syarikat Aset bukan semasa Hartanah.489.5) (7.3) 0 0 66.0 0 (535.3) (567.5 0 60.2) 0 (163.3) (199.7 2.978.204.031.6) 0 (368.3) (12.443.2010 IC 4 semula 1.270.0) 0 (163.9.380.815.028.380.1 (63.4) 0 (545.6) (63.2 3.539.

6) (594.3) (53.779.9) Syarikat Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda (30.5) (62.8.3 (1.7) (152.2 (30.109.9) 32.330.8) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0) (7.9 (31.241.2011 RM’juta RM’juta RM’juta Penyata kewangan disatukan Kumpulan Hasil Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda Kepentingan luar kawalan 32.2011 IC 4 31.4) (878.2) 16.8) (827.711.956.0 34.8.0 7.117.4 (50.5 1.206.3) (1.5) (36.3 626.0) (0.KEEPING THE LIGHTS ON 361 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2011 Dilaporkan Dinyatakan sebelumnya Kesan semula pada penggunaan pada 31.3) (28.8) 90.582.

8 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 4. loji dan kelengkapan Pajakan prabayar Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan: – Tanggungan bukan semasa – Tanggungan semasa Peningkatan/(Pengurangan) kepada baki pada 31 Ogos 2012 RM’juta (62.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 362 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Kesan penggunaan IC 4 untuk kedudukan dan keputusan kewangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012 dinyatakan seperti berikut: Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan Kumpulan Hartanah.8 6.6) 286.7 17.3 36.7 Syarikat Hartanah.5) 628.1 150.4 (671.8) 608. loji dan kelengkapan Pajakan prabayar Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan: – Tanggungan bukan semasa – Tanggungan bukan semasa (557.2 107.

4 Penggunaan IC 4 tidak mendatangkan sebarang kesan tunai terhadap tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2011 dan 31 Ogos 2012.473.KEEPING THE LIGHTS ON 363 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Kesan penggunaan IC 4 untuk kedudukan dan keputusan kewangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012 dinyatakan seperti berikut: Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan Kumpulan Hasil Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda Kepentingan luar kawalan Peningkatan/(Pengurangan) kepada baki pada 31 Ogos 2012 RM’juta (29.0 Syarikat Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda (1.7 13.4 107.4 150.0) 1.8) 117.9) (654. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .043.

2) Jumlah bahagian keuntungan tersimpan daripada syarikat-syarikat bersekutu: – Direalisasi – Tidak direalisasi Pelarasan penyatuan Jumlah keuntungan tersimpan 225.0) Pendedahan keuntungan direalisasi dan tidak direalisasi di atas hanya bagi pematuhan dengan arahan terbitan Bursa Malaysia Securities Berhad dan tidak harus digunakan bagi sebarang tujuan.355. 1.518.7 21.5) 26.186.0 (5.185.6 (5.1) 270. Jumlah keuntungan tersimpan Tenaga Nasional Berhad: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Keuntungan tersimpan – Direalisasi – Tidak direalisasi Jumlah bahagian keuntungan tersimpan daripada entiti kawalan bersama: – Direalisasi (10.013.199.8) 23.2 0 0 0 0 18.836.299.472.011.495.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 364 Maklumat Tambahan Didedahkan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad Penyata Kewangan Analisis berikut direalisasi dan keuntungan atau kerugian tidak direalisasi pada tahap entiti sah disediakan menurut Garis Panduan mengenai Perkara Khas No.8 (103.9 (6.5) 3.9 (10.0 (115.6 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 29. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad. seperti diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia.6) 2.9) 27.8 0 0 0 0 21.657. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .694.8 (7.457.3 25.

Maklumat tambahan di muka surat 364 telah disediakan menurut Panduan Perkara Khusus No. Azman Mohd. Penyata Kewangan TAN SRI LEO MOGGIE PENGERUSI DATUK WIRA IR. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Menurut Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad Listing Requirements. dengan ikhlas dan sesungguhnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 224 hingga 363. orang utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan Tenaga Nasional Berhad. selaras dengan resolusi mereka bertarikh 31 Oktober 2012. dan menurut Akta Akuan Berkanun. FAZLURRAHMAN ZAINUDDIN Diturunkan dan diakui dengan sesungguhnya oleh penama di atas Fazlur-Rahman Zainuddin di Kuala Lumpur. Malaysia pada 31 Oktober 2012. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah. Fazlur-Rahman Zainuddin. 1965. pada pendapat para Pengarah penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 224 hingga 363 telah disusun bagi menunjukkan satu gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Ogos 2012 dan keputusan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut adalah menurut Piawaian Perakaunan Yang Diluluskan oleh MASB di Malaysia untuk Entiti Selain daripada Entiti Persendirian dan peruntukan Akta Syarikat. AZMAN MOHD PRESIDEN/KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Akuan Berkanun Menurut Seksyen 169 (16) Akta Syarikat. dua daripada Pengarah Tenaga Nasional Berhad. PESURUHJAYA SUMPAH Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . 1965 Kami. 1. di hadapan saya. sebagaimana dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia. tepat dan saya membuat pengakuan benar ini sesungguhnya dengan penuh kepercayaan akan kebenarannya. pada pendapat saya.KEEPING THE LIGHTS ON 365 Kenyataan Pengarah Menurut Seksyen 169 (15) Akta Syarikat. 1960. 1965 Saya. dengan ini menyatakan bahawa. Tan Sri Leo Moggie dan Datuk Wira Ir.

rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta daftar yang dikehendaki oleh Akta untuk disimpan oleh Syarikat dan anak-anak syarikat yang mana kami bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna menurut peruntukan Akta tersebut. Prosedur yang dipilih adalah bergantung kepada pertimbangan kami. perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut dan ringkasan dasar-dasar perakaunan penting dan nota penjelasan lain. Piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan audit bagi memperoleh jaminan yang munasabah mengenai sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang ketara. kami turut melaporkan perkara berikut: (a) (b) (c) Pada pendapat kami. penyata kewangan ini telah disediakan menurut Piawaian Perakaunan Diluluskan oleh MASB di Malaysia untuk Entiti Selain Daripada Entiti Persendirian dan Akta Syarikat. sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Kami percaya bahawa bukti audit yang diperoleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas terhadap pendapat audit kami. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 (d) . dan penyata pendapatan disatukan. seperti yang dinyatakan dalam Nota 1 hingga 48. Dalam membuat penilaian risiko tersebut. yang dinyatakan dalam Nota 14 penyata kewangan ini. Audit juga melibatkan penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan serta kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah. sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Kami telah menjalankan audit mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. termasuk penilaian risiko salah nyata penting penyata kewangan. Syarikat 200866-W) Penyata Kewangan LAPORAN MENGENAI PENYATA KEWANGAN Kami telah mengaudit penyata kewangan Tenaga Nasional Berhad di muka surat 224 hingga 363 yang merangkumi penyata kedudukan kewangan disatukan pada 31 Ogos 2012 Kumpulan dan Syarikat. Laporan audit ke atas penyata kewangan anak-anak syarikat tidak tertakluk kepada sebarang pengecualian penting atau sebarang teguran di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebut. pendapatan komprehensif. Tanggungjawab Para Pengarah Terhadap Penyata Kewangan Pada Pengarah Syarikat bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata kewangan untuk memberi gambaran yang benar dan saksama menurut Piawaian Perakaunan Diluluskan MASB di Malaysia untuk Entiti Selain Daripada Entiti Persendirian dan Akta Syarikat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 366 Laporan Juruaudit Bebas kepada Para Ahli Tenaga Nasional Berhad (Diperbadankan di Malaysia) (No. Pendapat Pada pendapat kami. 1965 di Malaysia. Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan serta laporan juruaudit untuk semua anak syarikat yang mana kami tidak bertindak sebagai juruaudit. kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan entiti yang memberi gambaran yang benar dan saksama bagi merangka prosedur audit yang sesuai dengan keadaan. Tanggungjawab Juruaudit Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat tentang penyata kewangan ini berdasarkan audit kami. Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. 1965 dan kawalan dalaman seumpamanya yang para Pengarah rasakan perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salahnyata penting. di samping menilai pembentangan penyata kewangan secara keseluruhan. LAPORAN MENGENAI KEPERLUAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA YANG LAIN Selaras dengan keperluan Akta Syarikat. 1965 supaya memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Ogos 2012 dan berkenaan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi akhir tahun kewangan tersebut. Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan anak-anak syarikat yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai serta wajar untuk tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan kami telah menerima maklumat serta penjelasan yang memuaskan yang kami perlukan untuk tujuan tersebut. tetapi bukan untuk tujuan memberikan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman entiti.

1965 di Malaysia dan bukan untuk tujuan lain. Syarikat 200866-W) TANGGUNGJAWAB LAPORAN LAIN Maklumat tambahan yang dinyatakan di muka surat 364 didedahkan untuk memenuhi syarat-syarat Bursa Malaysia Securities Berhad dan bukan sebahagian daripada penyata kewangan. AF: 1146) Akauntan Bertauliah NURUL A’IN BINTI ABDUL LATIF (No. menurut Seksyen 174 Akta Syarikat. sebagai sebuah badan.KEEPING THE LIGHTS ON 367 Laporan Juruaudit Bebas kepada Para Ahli Tenaga Nasional Berhad (Diperbadankan di Malaysia) (No. 1. menurut Garis Panduan MIA dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad. Para Pengarah bertanggungjawab terhadap penyediaan maklumat tambahan ini selaras dengan Garis panduan Perkara Khas No. seperti yang diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia (‘Garis Panduan MIA’) dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad. Pada pendapat kami. PRICEWATERHOUSECOOPERS (No. 2910/02/13(J)) Akauntan Bertauliah Kuala Lumpur 31 Oktober 2012 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . PERKARAPERKARA LAIN Laporan ini dibuat semata-mata untuk para ahli Syarikat. dalam semua hal penting. Kami tidak memikul tanggungjawab terhadap mana-mana pihak untuk kandungan laporan ini. maklumat tambahan disediakan.

832.125 1.509.00 – 0. 9. 4.00 0.00 sesaham 500 Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas B bernilai RM1.735 2. Puan Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .000.00 sesaham Satu (1) Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1. Bhd.770 3. Tan Sri Leo Moggie Datuk Wira Ir.355 25.00 Bil.01 100.518.227.001 sehingga kurang daripada 5% saham diterbitkan 5% dan ke atas daripada saham diterbitkan Jumlah PEGANGAN SAHAM OLEH PENGARAHPENGARAH Bil.001 – 10.794.109 saham biasa bernilai RM1.562 – – – Bil. Datuk Chung Hon Cheong 11. Azman bin Mohd – Tasec Nominees (Tempatan) Sdn.849. 3.000 Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas A bernilai RM1.477 5.351 69.509.81 71. Saham Kepentingan Secara langsung/ Tidak langsung – 4. Nama Pengarah-pengarah 1.31 7. 5.714 822 3 36.36 1.51 2.783 2. Pemegang Saham 1. 6. 7.001 – 100.09 14.109 % Dari Modal Saham Diterbitkan 0.00 – – – 10.000 10.133.789 3.27 0.00 1.00 sesaham : 5.011 5.00 – – 0.000 1.562 – 78.453 75.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 368 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 MODAL SAHAM Modal Saham Yang Dibenarkan : 10.58 100. 8. Saham 54.26 38.566.00 : Satu (1) hak mengundi untuk satu (1) saham biasa Maklumat Lain Modal Saham Diterbitkan dan Dibayar Sepenuhnya Hak Mengundi ANALISIS PEGANGANPEGANGAN SAHAM Bil.07 1.73 58.00 Saiz Pegangan-pegangan Saham Kurang daripada 100 100 – 1.00 0. 2.000 saham biasa bernilai RM1.048.832.00 sesaham Satu (1) Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.375 – – 1. Datuk Nozirah binti Bahari Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim % – 0.154 % Pemegang Saham 4.000 100.000.

Bhd.939. Amanahraya Trustees Berhad Skim Amanah Saham Bumiputera Bil.97 0. Nama Pemegang-pemegang Saham Utama 1. – 2. Bhd. BBH and Co Boston for Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Bil. 2.500. – 21. Bhd.133.562 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.688.000 71.614.55 1. Bhd. – 3.99 0. Nama Pemegang-pemegang Saham 1.655. Bhd.182 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.79 3. 3.60 1.KEEPING THE LIGHTS ON 369 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 Bil. 5. – 16.93 10. 584.843. Bhd. 7.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.325 88.600.325 54. Khazanah Nasional Berhad Employees Provident Fund Board – 1.375 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. 9.242. 8.968 205. – 2.911.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.941. Bhd. 6.800 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.20 14.250.76 10.066. Bhd. Saham 1. Khazanah Nasional Berhad Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Exempt An for Eastspring Investments Berhad 11.178.655. Bhd.30 0.707 53. Saham 1. 4.875. 2.968 10. – 4.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.230.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.066.340. Employees Provident Fund Board Amanahraya Trustees Berhad Skim Amanah Saham Bumiputera Lembaga Tabung Haji Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) Cartaban Nominees (Asing) Sdn.20 12. – 1.61 3. Bhd.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Maybank Nominees (Tempatan) Sdn. – 4. Exempt An for State Street Bank & Trust Company (West CLT OD67) Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Malaysia Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Wawasan 2020 HSBC Nominees (Asing) Sdn.931 85. Bhd.861 775.968 208.615. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.200 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.755.939. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd.108.72 1.861 703. – 7.154.202.868 51.100.61 SENARAI 30 PEMEGANGPEMEGANG SAHAM TERBESAR Bil. – 4.100 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. – 1.07 3.182 584.500.000 saham yang dipegang di atas nama sendiri – 703.000 % 35.843. Bhd. Maybank Trustees Berhad for Public Ittikal Fund (N14011970240) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Maklumat Lain PEMEGANGPEMEGANG SAHAM UTAMA .219 % 35.300.

HSBC Nominees (Asing) Sdn.810 17.569.305. Exempt An for JPMorgan Chase Bank.28 0.39 0.32 0. Petroliam Nasional Berhad (Strategic Inv) 20.E.149.50 0. Bhd.525 38. Bhd.975 14.000 13.26 0. Employees Provident Fund Board (Nomura) 21.24 4.31 0.375.700 21.400 14.54 0.547.564.S.118 29. Bhd.48 0.24 0. HSBC Nominees (Asing) Sdn. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.A.906. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. AmTrustee Berhad for CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) 15. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.835. Amanahraya Trustees Berhad AS 1Malaysia 19.875 16. Bhd. Bhd.385.700 34.479. Bhd. Exempt An for American International Assurance Berhad 30. Cartaban Nominees (Asing) Sdn.63 0.550 % 0.73 0. Amanahraya Trustees Berhad Public Growth Fund 29.693 27.608 81.575 39.28 0.050 12. Bhd. Employees Provident Fund Board (CIMB PRIN) 24. Maybank Trustees Berhad for Public Regular Savings Fund (N14011940100) 13. Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn. Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Didik 18. National Association (U.31 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .921.562 19.941.) 22.978 14. Bhd.500 15.274.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 370 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 Maklumat Lain SENARAI 30 PEMEGANGPEMEGANG SAHAM TERBESAR SAMBUNGAN Bil.477. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd for Government of Singapore (C) 16.A. Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (PAR 1) 14. HSBC Nominees (Asing) Sdn.557. Exempt An for JPMorgan Chase Bank. Exempt An for the Bank of New York Mellon (Mellon Acct) 28.396.35 0. National Association (U.) 17. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Dividend Fund 23.27 0.366. Bhd.100 15.27 0.738. BBH (LUX) SCA for Fidelity Funds Asean 27.969. Nama Pemegang-pemegang Saham 12.737 26. Maybank Nominees (Tempatan) Sdn.108.72 0. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Select Enterprises Fund 26. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Sector Select Fund Jumlah Bil. Bhd.38 0. Bhd. AMSEC Nominees (Tempatan) Sdn.625 21.670. Pertubuhan Keselamatan Sosial 25. Saham 40.70 0. Cartaban Nominees (Asing) Sdn.

629 373.044 14.108 7.019 400.208 828 1.621 Pakistan 1 38.110 Jeti.866 716 1.425 1.231 759 2.404.553 625 1.455 324 38. 2.889 73. (10) (13) NBB Keluasan (MP) (RM’000) (6) (5) Bil.149 40.363 818 237.435 529 3.546.806 12.344 1. Lot (1) NBB Keluasan (MP) (RM’000) (3) (2) Keluasan Binaan (MP) (11) Jumlah NBB (RM’000) (12) Lokasi 2.673 770. Lot (4) Bil.026 32.354 Terengganu 348 2.496.490 Cyberjaya N.842 127.274 603 1.702 45.807 Pulau Pinang 193 679.141 Nilai Buku Bersih Tanah & Bangunan JUMLAH 5.388 243.880.934.195 308.069.082 791 8.580 453 1.729 4.082.644 73.603. Sembilan 274 2.375 44.250 1.353 Johor 939 3.203.187.628.000 1 790.359 87 25.794 Putrajaya/ 3 588.357 9.175 72.604 Stor dan Bengkel 313.676 86 10.931 67.756 Melaka 324 434.041 220.322. Pangsapuri. 1.892 46.219 Pencawang-Pencawang Pembahagian.237 275 244.177 Perak 678 4.870.583 66.706 49.025 Selangor 794 8.797 370 100.480 860.852 1.310.279 Gudang.600 12.433 9.485 62 4.214.681 4.124 3.554 657 7 590.445 13.192 1.287 123.464 145 10.628 Rumah Kediaman.156 97.456 215.895 30.156 43.749 23.734 1. 111.553 10.394 251.335 104.618 41.536 Sabah 83 6.692.884 127.873 619 544.631 593.453 13. 519.583 318 308 418 1 6.134.570 606 742 859.908 16.571 680 1.227 14.449 113 155.967.327 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Maklumat Lain .300 Stesen Luarbandar.662.983 430 3.261.565 60 8.572.303 21.754 32.346 153.501.713 1.310 Kedah 287 895.539 22.375.681 2 828.653 570 211.296 30.402 22.327.640 Pahang 328 1.421 68.549.883 91.533 Rumah Peranginan.110 55.128. 912.449.763.150 435 27. Lot (1+4) Keluasan (MP) (2+5) NBB (RM’000) (3+6) Jumlah BANGUNAN KETERANGAN Senarai hartanah Pegangan Pajakan 371 Kumpulan Bil. Persekutuan 375 281. 549.802 1.346 Stesen Mini Hidro. Empangan. Perlis 56 98.434 5.839 31.114 487 631.113 132.843 Stesen Janaelektrik.929 Pejabat.243.733 Kelantan 343 1.905 57. 57 57.388 121 891.208 150 90.921 4 1.302. 429 553.735 863.078.807 35.596 449.590 KEEPING THE LIGHTS ON W.086 282 449.TANAH Milik Bebas Bil.505.908 219.520 Pencawang-Pencawang Masuk Utama.662 143.594 565 295 110.626 255 702. 36.184 249 146.

Wisma TNB No. Jalan Sultan Badlishah 05990 Alor Star Tel : 04-733 3737 D/L : 04-735 8808 Faks : 04-733 0591 NEGERI PULAU PINANG Pengurus Besar Negeri (Pulau Pinang) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 17. Jalan Perdana CBD Perdana 63000 Cyberjaya Tel : 03-8886 6888 Faks : 03-8886 6933 NEGERI SEMBILAN Pengurus Besar Negeri (Negeri Sembilan) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 5. 887. Jalan Majlis 14/10 Seksyen 14 40000 Shah Alam Tel : 03-5522 4000 Faks : 03-5522 4181 NEGERI PAHANG Pengurus Besar Negeri (Pahang) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 13. Jalan Banda Kaba Karung Berkunci 1005 75990 Melaka Tel : 06-282 8544 Faks : 06-282 6460 NEGERI JOHOR Pengurus Besar Negeri (Johor) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 14. Jalan Lahat 30200 Ipoh Tel : 05-208 8000 D/L : 05-254 7475 Faks : 05-254 5199 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 30. Jalan Kepong Peti Surat 11050 50990 Kuala Lumpur Tel : 03-6250 6020 D/L : 03-6250 6301 Faks : 03-6250 6500 PUTRAJAYA & CYBERJAYA Pengurus Besar (Putrajaya & Cyberjaya) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Blok 4802-0-7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 372 Direktori Kumpulan Maklumat Lain KUALA LUMPUR Pengurus Besar (Kuala Lumpur) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 11. Wisma TNB. Menara MRCB No. Jalan Anson 10400 Pulau Pinang Tel : 04-222 4000 Faks : 04-227 3110 NEGERI PERAK Pengurus Besar Negeri (Perak) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 2. Wisma TNB Lot 14. Seksyen 19 Jalan Gambut 25000 Kuantan Tel : 09-515 5555 D/L : 09-515 5556 Faks : 09-515 5656 NEGERI TERENGGANU Pengurus Besar Negeri (Terengganu) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Jalan Cherong Lanjut 20673 Kuala Terengganu Tel : 09-622 3401 D/L : 09-622 3022 Faks : 09-624 3896 NEGERI KELANTAN Pengurus Besar Negeri (Kelantan) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 5. Wisma TNB. Jalan Yahya Awal 80100 Johor Bahru Tel : 07-219 2000 Faks : 07-223 1425 NEGERI PERLIS Pengurus Besar Negeri (Perlis) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Bulatan Jubli Emas 01000 Kangar Tel : 04-976 0021/22/23 D/L : 04-9767 470 Faks : 04-976 1921 NEGERI SELANGOR Pengurus Besar Negeri (Selangor) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 7. Wisma TNB No. Wisma TNB. Wisma TNB Jalan Tok Hakim 15000 Kota Bharu Tel : 09-745 1100 D/L : 09-744 5477 Faks : 09-744 9161 NEGERI KEDAH Pengurus Besar Negeri (Kedah) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 8. Jalan Dato’ Bandar Tunggal 70990 Seremban Tel : 06-768 3400/06-767 9075 Faks : 06-764 4271 NEGERI MELAKA Pengurus Besar Negeri (Melaka) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras M. Wisma TNB. 2.

Saham Peratus (%) atau sekiranya beliau tidak dapat hadir atau sekiranya beliau tidak dapat hadir URUSAN BIASA 1. 3. dengan ini melantik: Nama/No. sebagai proksi saya/kami. RESOLUSI BIASA 10 RESOLUSI BIASA 11 RESOLUSI BIASA 12 RESOLUSI KHAS 1 Pemberian kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk Menerbitkan Saham menurut ESOS II Cadangan Penawaran dan Pemberian Opsyen kepada Datuk Wira Ir. RESOLUSI BIASA 1 Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bersama-sama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Pengisytiharan Dividen Meluluskan Pembayaran Elaun Pengarah-pengarah SETUJU 2. 6. RESOLUSI BIASA 7 RESOLUSI BIASA 8 RESOLUSI BIASA 9 Tan Sri Leo Moggie Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Pelantikan semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka URUSAN KHAS 10. Tandatangan Pemegang Saham atau Meteri Syarikat . 2012. Azman bin Mohd Pelantikan semula Pengarah-pengarah berikut yang akan bersara menurut Seksyen 129 (6) kepada Akta Syarikat. Azman bin Mohd Cadangan Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham Cadangan Pindaan-pindaan kepada Tataurus Syarikat (Sila tandakan “X” di dalam ruangan yang disediakan bagi setiap Resolusi mengikut undian yang anda kehendaki. (NAMA PENUH DALAM HURUF BESAR) Bilangan Saham Biasa Yang Dipegang No.00 pagi dan/atau pada sebarang penangguhannya. 5. RESOLUSI BIASA 2 RESOLUSI BIASA 3 Pemilihan semula Pengarah-pengarah berikut yang akan bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat: 4. K/P Proksi 1 Proksi 2 JUMLAH Pengerusi Mesyuarat. Proksi saya/kami akan mengundi seperti yang dinyatakan di bawah: TIDAK SETUJU Bil. untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak saya/kami di MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-22 TENAGA NASIONAL BERHAD yang akan diadakan di Dewan Serbaguna. 1965: 7. 59200 Kuala Lumpur pada hari Selasa. 11.KEEPING THE LIGHTS ON Borang Proksi Saya/Kami.) Bertarikh ________ haribulan __________. 18 Disember 2012 pada pukul 10. 9. proksi/proksi-proksi diberi kuasa untuk mengundi atau berkecuali daripada mengundi mengikut budi bicara beliau. 13. Pasport/No. Jika tiada arahan undian diberikan bagi mana-mana resolusi. 8. Syarikat beralamat di (ALAMAT PENUH) yang merupakan Ahli/Ahli-ahli Tenaga Nasional Berhad. Jalan Pantai Baru. Kompleks Sukan TNB. Akaun CDS No. RESOLUSI BIASA 4 RESOLUSI BIASA 5 RESOLUSI BIASA 6 Dato’ Fuad bin Jaafar Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Wira Ir. K/P/No. 12.

4. SETEM Symphony Share Registrars Sdn. boleh melalui resolusi Pengarah-pengarahnya atau badan pengawasan yang lain. 47301 Petaling Jaya. Instrumen pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang melantik atau peguamnya yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. 5. surat ini hendaklah dimeteri atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau peguam cara yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Proksi tidak semestinya seorang Ahli Syarikat dan peruntukan di bawah Seksyen 149 (1) (b) kepada Akta Syarikat. untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini. Aras 6. Selangor Darul Ehsan. Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk Mesyuarat. pelantikan itu tidak sah melainkan peratus pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi itu ditetapkan. Jika seorang Ahli melantik dua (2) orang proksi. memberi kuasa kepada seseorang yang difikirkan sesuai untuk bertindak sebagai wakilnya dalam Mesyuarat ini menurut Artikel 107(6) kepada Tataurus Syarikat. 2. Instrumen pelantikan proksi hendaklah diterima oleh Symphony Share Registrars Sdn. Hanya Ahli yang berdaftar di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak menghadiri Mesyuarat atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Sebuah perbadanan yang menjadi Ahli Syarikat.NOTANOTA: 1.. 1965 tidak terpakai kepada Syarikat. 6. Mana-mana Ahli yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini adalah layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Bhd. Symphony House. Pusat Dagangan Dana 1. Seorang Ahli adalah layak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi. Aras 6. Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan . Di mana instrumen pelantikan proksi dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan. Jalan PJU 1A/46. 3. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->