KEEPING THE LIGHTS ON

A N D A L I H AT

www.tnb.com.my

Tenaga Nasional Berhad No. 129, Jalan Bangsar, 59200 Kuala Lumpur Tel: 603 2180 4582 Faks: 603 2180 4589 e-mel: cosec@tnb.com.my

Laporan Tahunan 2012 Tenaga Nasional Berhad
200866-W

laporan tahunan 2012

KAMI LIHAT...

KOMITMEN KAMI KEPADA NEGARA
Apa yang anda lihat hanyalah sebahagian kecil daripada gambaran keseluruhan. Peranan kami adalah untuk menyediakan bekalan elektrik dengan kos berpatutan, berdayaharap, cekap dan menyeluruh kepada jutaan rakyat Malaysia. Bermula dengan membekalkan tenaga kepada pusat pentadbiran negara hinggalah kepada menerangi kediaman dan memperkasakan semua sektor ekonomi, kami membantu meningkatkan kualiti kehidupan di negara kita dan telah sekian lama memacu kemajuan negara. Sesungguhnya peranan TNB menjangkau lebih daripada sekadar menerangi kediaman dan jalan raya. Kami komited dalam memastikan supaya setiap warga Malaysia dapat menikmati manfaat tenaga elektrik setiap hari dan sepanjang tahun. Sebab itulah kami terus berusaha memenuhi mandat kami iaitu Keeping the Lights On.

K E E P I N G

T H E

LIGHTS ON

UNTUK MENJADI DI ANTARA BADAN KORPORAT YANG TERUNGGUL DI DUNIA DALAM BISNES TENAGA DAN YANG BERKAITAN KAMI BERILTIZAM UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PRODUK DAN PERKHIDMATAN

DI DALAM

apa

VISI

4 7 9 10 11 14 15 16 22 33 34 35 36

Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 Lampiran I Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 Kalendar Kewangan Perhubungan Pelabur Prestasi Saham Fakta Sepintas Lalu Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Sorotan Utama Sorotan Kewangan Penting Sorotan Lima Tahun Kewangan Kumpulan Rumusan Lima Tahun Pertumbuhan Kumpulan

MISI

KEEPING THE LIGHTS ON

Rangka Kerja Korporat

Ulasan Operasi
135 Perniagaan Teras 136 Penjanaan 142 Penghantaran 146 Pembahagian 153 Perniagaan Bukan Teras 154 Bisnes Baru & Projek Utama 160 Kewangan Kumpulan 163 Perancangan 168 Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat 175 Perolehan Perkhidmatan Lain 179 Sabah Electricity Sdn. Bhd. 184 Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) 186 Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) 188 Grid Nasional

1 2 3 4

40 42 44 46 47 51 54 56 62

Mengenai Kami Maklumat Korporat Struktur Korporat Kumpulan Struktur Organisasi Anugerah & Pengiktirafan Anugerah Utama Terdahulu Sorotan Media Kalendar Peristiwa Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun

5

Ulasan Prestasi
72 73 74 75 76 77 78 Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan Prestasi Kewangan Kumpulan Suku Tahun Penyata Nilai Tambah Pembahagian Nilai Tambah Hasil Teras TK2012 Statistik Operasi Ulasan Kewangan Kumpulan

Inisiatif Penting
192 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang 196 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes 200 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 202 Komitmen Terhadap Alam Sekitar 206 Tanggungjawab Sosial Korporat

Kepimpinan
82 84 90 91 92 94 Ahli-ahli Lembaga Pengarah Profil Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan – JTK Jawatankuasa Pembekalan Tenaga – JPT Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK Profil Pengurusan

6 7

Penyata Kewangan
217 Penyata Kewangan

Kebertanggungjawaban
102 Penyata Tadbir Urus Korporat 116 Penyata Kawalan Dalaman 120 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 123 Penyata Fungsi Audit Dalaman 125 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 129 Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM)

Maklumat Lain
368 Analisis Pegangan-pegangan Saham 371 Nilai Buku Bersih Tanah & Bangunan 372 Direktori Kumpulan Borang Proksi

Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

4

Notis Mesyuarat Agung Tahunan keDENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke Dua Puluh Dua (“MAT ke-22”) Tenaga Nasional Berhad (“TNB”) akan diadakan pada hari Selasa, 18 Disember 2012, pada jam 10.00 pagi di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan TNB, Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur bagi tujuan melaksanakan urusanurusan seperti berikut:
SEBAGAI URUSAN BIASA: 1. Untuk menerima Penyata Kewangan Yang Telah Diaudit bersama-sama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 1 Untuk meluluskan pengisytiharan dividen (single-tier) akhir sebanyak 15.0 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 2 Untuk meluluskan pembayaran elaun Pengarah berjumlah RM1,140,000.00 bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Resolusi Biasa 3 Untuk memilih semula Pengarahpengarah berikut yang bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat: (i) Dato’ Fuad bin Jaafar Resolusi Biasa 4

22
5. 6.

(ii)

Dato’ Abd Manaf bin Hashim Resolusi Biasa 5

8.

(iii) Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Resolusi Biasa 6 Untuk melantik semula Pengarahpengarah berikut yang bersara menurut Seksyen 129(6) kepada Akta Syarikat, 1965 (“Akta”) untuk terus memegang jawatan sebagai Pengarah sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan (“MAT”) yang akan datang: (i) (ii) Tan Sri Leo Moggie Resolusi Biasa 7 Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Resolusi Biasa 8 9.

Cadangan penawaran dan pemberian opsyen kepada Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd. “BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, menawar dan memberi kepada Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd, Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif, opsyen menurut ESOS II untuk melanggan sehingga 1,200,000 Saham TNB tertakluk sentiasa kepada termaterma, syarat-syarat dan/atau apa-apa pelarasan yang mungkin dibuat di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil ESOS II yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003.” Resolusi Biasa 11 Cadangan untuk memperbaharui kuasa bagi pembelian saham sendiri oleh Syarikat. “BAHAWA tertakluk kepada peruntukan Akta, Tatacara dan Tataurus Syarikat, Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (“MMLR”) dan semua undang-undang yang terpakai, garis panduan-garis panduan dan peraturan-peraturan berkaitan yang berkuatkuasa pada masa ini atau dipinda dari semasa ke semasa, serta kelulusan semua pihak berkuasa yang berkaitan, dengan ini Syarikat diberi kuasa untuk membeli sejumlah saham biasa bernilai RM1.00 sesaham di dalam modal terbitan dan modal saham berbayar Syarikat melalui Bursa Malaysia Securities Berhad (“BMSB”) menurut terma-terma dan syarat-syarat di mana menurut pertimbangan Pengarah-pengarah Syarikat (“Lembaga Pengarah”) adalah wajar dan perlu untuk kepentingan Syarikat, dengan syarat bahawa: (a) bilangan agregat saham yang dibeli menurut resolusi ini tidak melebihi 10% daripada jumlah modal terbitan dan modal saham berbayar Syarikat (“Cadangan Pembelian Balik Saham”);
Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers, yang bersetuju untuk dilantik sebagai Juruaudit Syarikat dan berkhidmat sehingga berakhirnya MAT yang akan datang dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. Resolusi Biasa 9

2.

SEBAGAI URUSAN KHAS: Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, meluluskan Resolusi-resolusi seperti berikut: 7. Kuasa khusus bagi Pengarah-pengarah menerbitkan saham menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (“ESOS II”). “BAHAWA menurut ESOS II seperti yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Luar Biasa (“MAL”) Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Pengarah-pengarah untuk menerbitkan saham biasa Syarikat pada bila-bila masa selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat Skim tersebut.” Resolusi Biasa 10

3.

4.

KEEPING THE LIGHTS ON

5

Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22

(b)

jumlah maksimum dana yang akan digunakan bagi tujuan Cadangan Pembelian Balik Saham hendaklah tidak melebihi agregat untung tertahan dan/atau akaun premium saham yang telah diperuntukkan oleh Syarikat pada masa pembelian bagi Cadangan Pembelian Balik Saham tersebut; kuasa yang diberi di bawah resolusi ini akan bermula dengan serta-merta berikutan daripada kelulusan resolusi ini dan akan terus berkuatkuasa sehingga: (i) berakhirnya MAT Syarikat yang akan datang di mana kuasa itu akan luput melainkan ianya diperbaharui, sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syaratsyarat, melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung; tamat tempoh yang ditetapkan oleh undangundang bagi mengadakan MAT yang akan datang;

(c)

“DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk mengambil tindakan tertentu bagi menyempurnakan Cadangan Pembelian Balik Saham dengan berkuasa penuh untuk meluluskan apa-apa syarat, pengubahsuaian, perubahan dan/atau pindaan yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan dan/atau mengambil tindakan atau melakukan perkara-perkara yang menurut pertimbangan Lembaga Pengarah difikirkan wajar dan perlu untuk kepentingan terbaik Syarikat.” Resolusi Biasa 12 10. Cadangan Pindaan-pindaan kepada Tataurus Syarikat. “BAHAWA tertakluk kepada kelulusan mana-mana pihak berkaitan, jika diperlukan, Tataurus Syarikat diubah, dipinda, ditambah dan/atau dimansuhkan, mengikut mana-mana yang berkenaan, di dalam bentuk dan cara sebagaimana yang dinyatakan di dalam Lampiran I kepada Laporan Tahunan 2012 (“Cadangan Pindaan”). DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk melakukan semua tindakan, langkah-langkah dan apa-apa yang difikirkan perlu dan/atau wajar bagi menyempurnakan Cadangan Pindaan dengan berkuasa penuh untuk meluluskan apa-apa syarat, pengubahsuaian dan/atau pindaan yang mungkin diperlukan oleh manamana pihak bagi menyempurnakan Cadangan Pindaan.” Resolusi Khas 1 11. Untuk melaksanakan mana-mana urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diberi seperti yang termaktub di dalam Akta. SELANJUTNYA DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA bagi tujuan menentukan Ahli yang layak untuk menghadiri MAT ke-22, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. (“Bursa Depository”) untuk

mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung (“ROD”) setakat 11 Disember 2012 menurut Artikel 87(B)(1) kepada Tataurus Syarikat dan Seksyen 34(1) Akta Industri Sekuriti (“Depositori Pusat”) 1991 (“SICDA”). Hanya pendeposit yang mana namanya tercatat di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik proksi-proksi bagi menghadiri dan/atau mengundi bagi pihaknya.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN AKHIR DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Ahliahli di MAT ke-22 yang akan diadakan pada 18 Disember 2012, dividen (singletier) akhir sebanyak 15.0 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 akan dibayar pada 28 Disember 2012 kepada Pendepositpendeposit yang mana namanya tercatat di dalam ROD setakat 19 Disember 2012. SELANJUTNYA DIMAKLUMKAN BAHAWA seseorang Pendeposit adalah layak untuk menerima dividen hanya bagi: (a) saham-saham yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 19 Disember 2012 bagi pindahan biasa; dan saham-saham yang dibeli di BMSB atas dasar kelayakan menurut peraturan-peraturan BMSB.

(ii)

(iii) kuasa itu dimansuh atau diubah melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang-pemegang saham Syarikat pada mesyuarat agung, yang mana terdahulu.” “DAN BAHAWA Lembaga Pengarah adalah dengan ini diberi kuasa untuk menentukan menurut budibicara mereka, sama ada saham biasa yang dibeli oleh Syarikat akan disimpan sebagai saham perbendaharaan atau membatalkannya atau kedua-dua sekali dan/atau untuk menjual semula saham-saham tersebut melalui BMSB dan/atau mengagihkannya sebagai dividen-dividen saham.”

(b)

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

Norazni binti Mohd Isa
(LS 0009635) Setiausaha Syarikat Kuala Lumpur 21 November 2012

Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2

yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003. Azman bin Mohd. yang telah diluluskan pada MAL Syarikat yang telah diadakan pada 29 Mei 2003. Maklumat terperinci mengenai cadangan untuk memperbaharui kuasa bagi pembelian saham sendiri terdapat di dalam Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham berhubung Cadangan Untuk Memperbaharui Kuasa Bagi Pembelian Saham-saham sendiri oleh Syarikat yang bertarikh 21 November 2012 yang diedarkan bersama-sama Laporan Tahunan 2012. 47301 Petaling Jaya. Jika seorang Ahli melantik dua (2) orang proksi. Resolusi Biasa yang dicadangkan. Instrumen pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang melantik atau peguam yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Ahli-ahli/Proksi-proksi perlu mengemukakan dokumen pengenalan diri untuk pendaftaran. jika diluluskan. Resolusi Biasa yang dicadangkan. opsyen menurut ESOS II untuk melanggan sehingga 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 6 Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 NOTANOTA PENERANGAN UNTUK URUSANURUSAN KHAS (i) Resolusi Biasa 10: Kuasa bagi Pengarah-pengarah untuk menerbitkan saham menurut ESOS II. Jalan PJU 1A/46. Malaysia tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk Mesyuarat. boleh melalui resolusi Pengarah-pengarahnya atau badan pengawasan yang lain.. surat ini hendaklah (vi) I n s t r u m e n p e l a n t i k a n p r o k s i hendaklah diterima oleh Symphony Share Registrars Sdn. Selangor Darul Ehsan. Proksi tidak semestinya seorang Ahli Syarikat dan peruntukan di bawah Seksyen 149(1)(b) kepada Akta tidak terpakai kepada Syarikat. Bhd. (ii) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Azman bin Mohd. Pemberian kuasa ini akan terus berkuatkuasa sehingga berakhirnya MAT Syarikat yang akan datang melainkan ia dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung. Butiran terperinci mengenai Cadangan Pindaan adalah seperti yang dinyatakan di dalam Lampiran I k e p a d a L a p o r a n Tahunan 2012. (ii) Resolusi Biasa 11: Cadangan Penawaran dan Pemberian Opsyen kepada Datuk Wira Ir. (iii) Resolusi Biasa 12: Cadangan Untuk Memperbaharui Kuasa Bagi Pembelian Saham Sendiri. Symphony House. dimeterai atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau peguam cara yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. untuk menawarkan dan memberikan kepada Datuk Wira Ir. NOTANOTA: Pendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksi Pendaftaran Ahli-ahli/Proksi-proksi yang akan menghadiri Mesyuarat adalah dari jam 7. Aras 6. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk membeli saham-saham Syarikat sehingga 10% daripada modal terbitan dan modal berbayar Syarikat dengan menggunakan dana yang diperuntukkan daripada agregat untung tertahan dan/atau akaun premium saham Syarikat. pelantikan tersebut tidak sah melainkan peratus pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi ditetapkan.200. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah. jika diluluskan. Maklumat Tambahan ke atas Resolusiresolusi Biasa 4 hingga 8 Maklumat Tambahan mengenai Butirbutir Pengarah-pengarah yang akan bersara seperti yang disyaratkan di bawah Lampiran 8A kepada MMLR diterangkan secara terperinci di dalam Laporan Tahunan. (iv) R e s o l u s i K h a s 1 : C a d a n g a n Pindaan Kepada Tataurus Syarikat. memberi kuasa kepada seseorang yang difikirkan sesuai untuk bertindak sebagai wakilnya dalam Mesyuarat ini menurut Artikel 107(6) kepada Tataurus Syarikat. (v) Hanya Ahli yang berdaftar di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak menghadiri MAT atau melantik proksi bagi menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Di mana instrumen pelantikan proksi dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan. (iii) Seorang Ahli adalah layak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini.000 Saham TNB tertakluk kepada peruntukan UndangUndang Kecil ESOS II.00 pagi pada hari Mesyuarat diadakan. jika diluluskan. Pusat Dagangan Dana 1. (iv) Sebuah perbadanan yang menjadi Ahli Syarikat. adalah bagi memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menerbit saham-saham Syarikat selaras dengan terma-terma dan syarat-syarat ESOS II. Resolusi Biasa yang dicadangkan. Proksi (i) Mana-mana Ahli yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini adalah layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.

Interpretation “Share Issuance Scheme” means a scheme involving a new issuance of shares to the employees. convertible securities.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. No Director shall participate in a share scheme for employees Share Issuance Scheme unless shareholders in general meeting have approved of the specific allotment to be made to such Director. Interpretation “option” includes options under a share scheme for employees employee share scheme. Article 9(1) Every issue of shares or options to employee and/or Director shall require the approval of shareholders in general meeting.KEEPING THE LIGHTS ON 7 Lampiran I CADANGAN PINDAANPINDAAN KEPADA TATAURUS SYARIKAT Artikel Article 1(2) Peruntukan Sedia Ada Interpretation (New Provision) Cadangan Pindaan-pindaan Interpretation “Exempt Authorised Nominee” refers to an authorised nominee which is exempted from compliance with the provisions of subsection 25A(1) of Central Depositories Act. Interpretation “Omnibus Account” means Securities Account in which ordinary shares are held in the Company for multiple beneficial owners in one securities account. To define the word “Share Issuance Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1. Every issue of shares or options to employee and/or Director shall require the approval of shareholders in general meeting. Interpretation “Share Grant Scheme” means a scheme involving the grant of a listed issuer’s existing shares to the employees. To define the word “Employee Share Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1. To define the word “Share Grant Scheme” in view of the new provision introduced in paragraph 1.03 of the amended MMLR dated 22 September 2011.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation (New Provision) Article 1(2) Interpretation “option” includes options under a share scheme for employees. convertible securities.21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. In view of the amended provision introduced in paragraph 7. No Director shall participate in a share scheme for employees unless shareholders in general meeting have approved of the specific allotment to be made to such Director. To define the word “option” in view of the new provision introduced in paragraph 1. Interpretation “Employee Share Scheme” means collectively a Share Issuance Scheme and a Share Grant Scheme.01 of the amended MMLR dated 22 September 2011. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Rasional To define the word “Exempt Authorised Nominee” in view of the new provision introduced in paragraph 7. warrants and any other types of options in respect of the issued or unissued securities of the Company.21(2) of the amended MMLR dated 22 September 2011. To d ef i ne t he w or d “Om nibus Account” in view of the new provision introduced in paragraph 7. warrants and any other types of options in respect of the issued or unissued securities of the Company.

21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. an approved Company auditor or a person approved by the registrar of companies. A corporation sole or a statutory corporation may appoint any person being Entitled Person (whether a member of the Company or not) as its proxies. Where an Authorised Nominee appoints two (2) proxies. (1) Where a Member of the Company is an Authorised Nominee as defined under the Central Depositories Act. (3) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies. Thus.21(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011. Rasional In view of the new provision introduced in paragraph 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 8 Lampiran I Artikel Article 105(4) Peruntukan Sedia Ada A proxy may but need not be a member of the Company and need not be an advocate. it may appoint at least one proxy (but not more than two proxies) in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the company standing to the credit of the said securities account. Article 107(A) Renumbering of the Article in view of the new amended provision introduced in paragraph 7. Article 107(4) Enhancement to the Articles of Association of the Company. (New provision) Cadangan Pindaan-pindaan Subject to Article 106. A corporation sole or a statutory corporation may appoint any person being Entitled Person (whether a member of the Company or not) as its proxies. The provisions of Section 149(1)(b) of the Act shall not apply to the Company. Article 107(A) (2) Where a Member of the Company is an Exempt Authorised Nominee who holds ordinary shares in Omnibus Account. In view of the new amended provision introduced in paragraph 7. there is no limit to the number of proxies which the Exempt Authorised Nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds. a member shall be entitled to appoint not more than two (2) persons as his proxy to attend and vote instead of the member at any general meeting of the Company. the provisions of Section 149(1)(b) of the Act shall not apply to the Company.21A(1) of the amended MMLR dated 22 September 2011 as well as to enhance administrative efficiency at any general meeting of the Company. it may appoint at least one proxy (but not more than two proxies) in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the company standing to the credit of the said securities account. or where an Exempt Authorised Nominee appoints two (2) or more proxies. Where a member of the Company is an Authorised Nominee as defined under the Central Depositories Act. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy.

Azman bin Mohd Pengarah-pengarah yang bersara menurut Seksyen 129 (6) kepada Akta Syarikat. 1965 dan menawarkan diri untuk pelantikan semula adalah seperti berikut: (i) (ii) Tan Sri Leo Moggie Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Profil Pengarah-pengarah di atas boleh didapati di bahagian “Profil Lembaga Pengarah” di muka surat 84 hingga 89 di dalam Laporan Tahunan ini. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .27(2) kepada Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad) Pengarah-pengarah yang bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat dan menawarkan diri untuk pemilihan semula adalah seperti berikut: (i) (ii) Dato’ Fuad bin Jaafar Dato’ Abd Manaf bin Hashim (iii) Datuk Wira Ir.KEEPING THE LIGHTS ON 9 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan ke-22 (Menurut Perenggan 8. Kepentingan mereka di dalam sekuriti Syarikat dinyatakan di bahagian “Laporan Pengarah” di muka surat 221 kepada Penyata Kewangan yang telah diaudit di dalam Laporan Tahunan ini.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 10 Kalendar Kewangan 2012 KEPUTUSAN SUKU TAHUN 17 Januari 2012 Pengumuman keputusan suku tahun pertama berakhir 30 November 2011 yang disatukan yang belum diaudit Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh 12 April 2012 Pengumuman keputusan suku tahun kedua berakhir 29 Februari 2012 yang disatukan yang belum diaudit 19 Julai 2012 Pengumuman keputusan suku tahun ketiga berakhir 31 Mei 2012 yang disatukan yang belum diaudit 31 Oktober 2012 Pengumuman keputusan suku tahun keempat berakhir 31 Ogos 2012 yang disatukan yang telah diaudit 21 – – – DIVIDEN Pengumuman – 26 April 2012 Notis – 27 April 2012 Kelayakan – 16 Mei 2012 Pembayaran – 25 Mei 2012 Dividen Interim sebanyak 5.38 sen sesaham biasa ditolak 25% cukai pendapatan dan dividen single tier sebanyak 4.71 sen sesaham biasa bagi Tahun Kewangan yang akan berakhir 31 Ogos 2012 MESYUARAT AGUNG TAHUNAN November 2012 Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 Penerbitan Laporan Tahunan 2012 Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham mengenai Cadangan untuk Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham 18 Disember 2012 Mesyuarat Agung Tahunan Ke-22 2011 KEPUTUSAN SUKU TAHUN 28 Oktober 2011 Pengumuman keputusan suku tahun keempat berakhir 31 Ogos 2011 yang disatukan yang telah diaudit MESYUARAT AGUNG TAHUNAN 17 November 2011 – – – Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 Penerbitan Laporan Tahunan 2011 Penyata kepada Pemegang-pemegang Saham mengenai Cadangan untuk Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham 15 Disember 2011 Mesyuarat Agung Tahunan Ke-21 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .09 sen sesaham biasa yang terdiri daripada dividen kasar sebanyak 0.

DATA STATISTIK BAGI AKTIVITI PEMBABITAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN 2012 Acara Pengumuman Keputusan Kewangan bagi Setiap Suku Tahunan dan Taklimat . Acara Utama pada Tahun Kewangan 2012 Pengumuman Keputusan Suku Keempat Tahun Kewangan 2011 Suku Pertama Tahun Kewangan 2012 Suku Kedua Tahun Kewangan 2012 Suku Ketiga Tahun Kewangan 2012 Acara Lain Sesi Taklimat oleh SEDA mengenai Pelaksanaan Sistem Tarif Galakan (FiT) Lawatan Tapak ke Jana Landfill Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 11 Perhubungan Pelabur 2012 adalah tahun yang penuh bermakna bagi Perhubungan Pelabur syarikat di mana minat pihak berkepentingan syarikat mula meningkat sejajar dengan kebimbangan di kalangan komuniti pelabur global dan tempatan terhadap kemampanan bekalan tenaga.. Unit Perhubungan Pelabur memacu dan memudahkan usaha-usaha komunikasi kewangan antara pelabur institusi yang sedia ada serta bakal pelabur. para penganalisa kewangan serta pemegang saham. Fungsi Perhubungan Pelabur telah ditempatkan di Jabatan Perhubungan Pelabur dan Pelaporan Pengurusan di bawah Bahagian Kewangan Kumpulan syarikat. Bhd. Puchong Lawatan Tapak ke Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. Aktivitiaktiviti Perhubungan Pelabur sepanjang tahun kewangan 2012 telah dilaksanakan dengan diketuai oleh pengurusan atasan iaitu Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Kewangan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai Perhubungan Pelabur. Port Dickson Sesi Dialog bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan Ketua Pegawai Operasi TNB Tarikh 28 Oktober 2011 17 Januari 2012 12 April 2012 19 Julai 2012 Tarikh 8 Disember 2011 20 Disember 2011 26 April 2012 22 Mei 2012 INTERAKSI DI ANTARA SYARIKAT DAN PASARAN TNB mengekalkan hubungan kukuh dengan komuniti pelaburan melalui penglibatan yang proaktif dan berterusan. pengurus dana dan pelabur 57 mesyuarat termasuk penganalisa kewangan. pengurus dana dan pelabur Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Unit Perhubungan Pelabur senantiasa berada dalam radar komuniti kewangan untuk memberi maklumat terkini mengenai isu pengawalseliaan dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam industri. Komunikasi yang baik beserta kemahiran ihsaniah menjadi pelengkap dalam membantu pegawai Perhubungan Pelabur berinteraksi serta memberi maklumat yang lebih jelas mengenai operasi bisnes syarikat dan isu-isu yang berkaitan industri tenaga tempatan. Apabila isu-isu utama ini menjadi tajuk utama perbincangan.penganalisa. Satu siri mesyuarat dan pelbagai acara telah diadakan bertujuan memberi akses yang lebih baik kepada komuniti pelaburan untuk mendekati pihak pengurusan atasan bagi memahami perkembangan terbaru syarikat dan juga isu-isu semasa dalam industri. Pelaporan Pengurusan berfungsi sebagai pelengkap dan menyumbang kepada kredibiliti peranan Perhubungan Pelabur demi memastikan Unit Perhubungan Pelabur benar-benar memahami dan menghargai urusan operasi syarikat serta menyalurkan maklumat tepat serta mengikuti masa kepada pihak berkepentingan. Sesi Taklimat dan Dialog Mesyuarat Individu dan Berkumpulan di PersidanganPersidangan dan Lawatan Tapak Mesyuarat di Pejabat dan Mesyuarat Luar Statistik (bilangan peserta/mesyuarat) 307 penganalisa kewangan dan media (termasuk tele persidangan) 55 penganalisa kewangan dan pengurus dana 92 penganalisa kewangan.

Laporan Tahunan. Klip Berita dan Bahan Persidangan).com.0 9.com. Pemegangan asing saham TNB semakin meningkat dan mencecah 12.my/investorsmedia. portal Perhubungan Pelabur (http://www.34 11.64 11.66 12. Di samping itu. Maklumat Saham (Penunjuk Harga. Pertukaran dalam Pemegangan Saham. malah turut melangkaui sempadan Malaysia.22 11.37 11. Penarafan Kredit dan 30 Pemegang Saham Teratas). Portal ini mengandungi beberapa segmen termasuk Berita dan Sari Isi Utama (Pengumuman kepada Bursa Malaysia. JUMLAH PEMEGANG SAHAM TNB mempunyai jumlah pemegang saham yang besar di mana pada 31 Ogos 2012 terdapat seramai 36. Pemegang Saham Luar Negara Pada Tahun Kewangan 2012 % 14. Permohonan untuk Mesyuarat dan Permohonan bagi Maklumat Perhubungan Pelabur.4% saham syarikat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Institusi Penganalisa Kewangan Affin Investment Bank Alliance Research AM Research CIMB Citi Research CLSA Credit Suisse Deutsche Bank ECM Libra Investment Research Hong Leong Investment Bank Hwang DBSVickers Bil. agensi kerajaan.0 8.0 12.40 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Institusi Penganalisa Kewangan JP Morgan KAF Kenanga Research Macquarie Maybank MIDF Research Nomura OSK Research RHB Research TA Securities UBS Securities Pada tahun ini. Bil.tnb.html) di laman sesawang syarikat berfungsi sebagai landasan komunikasi utama bagi Unit Perhubungan Pelabur bagi memastikan maklumat korporat serta data kewangan terkini mudah diperolehi oleh pihak-pihak berkepentingan syarikat.3% saham. ‘Roadshows’ dan persidangan yang dihadiri sepanjang tahun 2012 adalah seperti berikut: Tarikh Sept 2011 Mei 2012 Jun 2012 Aktiviti 18th CLSA Investors’ Forum – Hong Kong Invest Malaysia 2012 – Kuala Lumpur 9th Nomura Asia Equity Forum – Singapura LIPUTAN PENGANALISA Aktiviti Perhubungan Pelabur yang konsisten ditambah pula oleh minat pelabur yang kukuh dapat dilihat dengan adanya liputan yang baik oleh 22 orang penganalisa penyelidikan ekuiti pada TK2012. Maklumat Kewangan (Keputusan Suku Tahunan. JALINAN PERHUBUNGAN BERSAMA MASYARAKAT KEWANGAN Sebarang pertanyaan mengenai syarikat boleh dimajukan kepada Unit Perhubungan Pelabur melalui emel tenaga_ird@tnb.94 Sep ’11 Okt ’11 Nov ’11 Dis ’11 Jan ’12 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 Mei ’12 Jun ’12 Jul ’12 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo ’12 . Jumlah Urusniaga Saham dan Carta Saham). Permintaan Jualan Elektrik dan Pemegang Saham Luar Negara. TNB menerima dua anugerah yang memberi pengiktirafan kepada usaha perhubungan pelaburnya. pemegang saham institusi dan individu.0 13. Penunjuk Prestasi Utama.7% saham dan orang/syarikat awam tempatan memiliki 6. my. Statistik Kewangan Kumpulan.61 10. Khazanah Nasional Berhad terus kekal sebagai pemegang saham terbesar dengan memiliki 35.0 11. Badan-badan korporat dan agensi kerajaan lain memegang sebanyak 45. iaitu Certificate of Excellence dari IR Magazine South East Asia dan Best Senior Management IR Support dari Alpha South East Asia.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 12 Perhubungan Pelabur ‘ROADSHOWS’ DAN PERSIDANGAN PERHUBUNGAN PELABUR Komitmen TNB terhadap Perhubungan Pelabur tidak terbatas dengan hanya penglibatan di peringkat tempatan.0 10.64% pada Ogos 2012 jika dibandingkan dengan 10.72% setahun yang lalu.53 10.78 11.38 12.55 10.0 10.962 badan korporat.

71 sen). Ia juga mencerminkan sokongan padu daripada Kerajaan Malaysia di bawah pendekatan Joint Default Analysis (JDA). S&P’s berpendapat bahawa bisnes dan profil risiko kewangan adalah Memuaskan dan Penting.0 1. TNB komited untuk mengagihkan di antara 40%-60% daripada aliran tunai bebas tahunan syarikat (selepas mengambil kira faedah dan perbelanjaan modal) kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Penarafan ini mempamerkan pendapat Standard & Poor’s terhadap peranan penting serta hubungan kukuh antara TNB dengan kerajaan Malaysia.5 1.5 3. Menurut polisi ini. yang berjumlah RM273 juta yang telah dibayar pada bulan Mei 2012. yang setaraf dengan rangka penarafan global Moody’s.0 bilion bon Al-Bai’ Bithaman Ajil.5 2.00 sen sesaham.KEEPING THE LIGHTS ON 13 Perhubungan Pelabur KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM Komitmen TNB kepada para pemegang sahamnya dapat dilihat menerusi Polisi Dividen Kumpulan yang menjurus kepada pemberian dividen yang stabil dan mampan. RAM telah mengesahkan penarafan Jangka-Panjang AAA bagi Dolar Amerika 500 juta setara Medium-Term Notes Programme Murabahah (2005/2025) (MMTN). RAM Stabil AAA S&P’s Negatif BBB+ MOODY’S Stabil Baa1 PROFIL KEMATANGAN HUTANG RM bilion 4. Selaku Penerbit Berkaitan Kerajaan (GRI). dan pada masa yang sama mengekalkan struktur modal yang efisien demi memastikan dana yang mencukupi untuk pertumbuhan masa depan.09 sen sesaham ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% (dividen kasar sebanyak 0.0 0.0 bilion Al-Bai’ Bithaman Ajil notes issuance facility dan ii) RM2.0 2. ● PENARAFAN KREDIT TNB OLEH AGENSI PENARAFAN LUAR Butiran lengkap penarafan kredit syarikat dan juga sekuriti hutangnya adalah seperti berikut: Agensi Prospek Penarafan Kredit MARC Stabil Klasifikasi Penarafan AAA – Penerbit AAAID – Issue Penerangan mengenai Penarafan MARC telah mengesahkan penarafan AAA bagi TNB sebagai penerbit dan penarafan hutang Islam pada AAAID bagi baki terbitan seperti berikut: i) RM1. pihak Lembaga Pengarah TNB telah mengumumkan: ● dividen interim berjumlah 5.5 0. penarafan Baa1 menunjukkan kekuatan kredit syarikat di antara 8-10.38 sen dan dividen single-tier sebanyak 4.0 TK2012 TK2013 TK2014 TK2015 TK2016 TK2017 TK2018 TK2019 TK2020 TK2021 TK2022 TK2023 TK2024 TK2025 TK2026 TK2027 TK2028 TK2029 TK2030 RM Dolar Amerika YEN Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 TK2031 .0 3. Pada tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012. dan dividen akhir single-tier yang dicadangkan sebanyak 15.

491 6.92 5.19 Apr ’12 97.98 5.5 1.83 6.5 1.71 6.700 7.5 1.76 6.632 5. saham TNB telah mencatatkan jumlah perolehan sebanyak RM6.000 80.000 60.0 1.046 6.978 5.000 40.634 6.600 6.0 1.400 5.5 (BSKL) 1.37 Mei ’12 91.38 5.300 5.018 juta saham diniagakan berbanding jumlah perolehan sebanyak RM11.67 6.0 1.229 5.34 Dis ’11 73.0 5.99 6.429 juta dengan 1.5 5.5 Sept ’11 Okt ’11 Nov ’11 Dis ’11 Jan ’12 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 Mei ’12 Jun ’12 Jul ’12 Ogo ’12 Jumlah Diniagakan (’000) Harga Saham (RM) Tertinggi Harga Saham (RM) Terendah (’000) 140.79 PRESTASI HARGA SAHAM TNB & INDEKS KOMPOSIT BURSA SAHAM KUALA LUMPUR 2 SEPT 2011  30 OGOS 2012 (RM) 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 14 Prestasi Saham Syarikat telah disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia.000 20.90 5.00 Nov ’11 46.028 6.30 4.0 4.803 6.455 6.248 5.39 Jul ’12 81.500 6.99 Okt ’11 83.100 BSKL Harga Saham (RM) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo ’12 Jun ’12 Mac ’12 Nov ’11 Sep ’11 Feb ’12 Mei ’12 Apr ’12 Dis ’11 Okt ’11 Jan ’12 Jul ’12 .209 6.337 juta dengan 1.99 Mac ’12 123.770 juta saham diniagakan pada tahun kewangan 2011.23 5.5 6.0 6.53 Ogo ’12 97.542 6.95 Feb ’12 58.000 0 Sept ’11 Jumlah Diniagakan (’000) Harga Saham (RM) Tertinggi Harga Saham (RM) Terendah 83.200 4. Pada TK2012.44 Jan ’12 74.5 7.61 6.0 7.000 120.17 Jun ’12 107.000 100. PERGERAKAN HARGA SAHAM TNB & JUMLAH BULANAN YANG DINIAGAKAN (RM) 8.

Sabah dan Labuan minit pengurangan ketara dalam System Average Interruption Duration Index (SAIDI) setiap pelanggan setahun Jumlah kapasiti terpasang adalah KAPASITI TERPASANG terdiri daripada MW loji haba dan MW MW loji hidro PERTUMBUHAN HASIL 11.2% (Semenanjung pada 10.32 9.8%.911 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia.KEEPING THE LIGHTS ON 15 Fakta Sepintas Lalu Jumlah warga kerja melebihi BILANGAN WARGA KERJA 33.041 7.500 Hampir orang di seluruh Kumpulan ANGKA ASET RM88 Dianggarkan bilion dalam aset JUMLAH PELANGGAN SAIDI 8. SESB pada 18.130 1.7%) .3 63.

Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Annua l R e port 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 16 6 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Para Pemegang Saham Sekalian TAHUN KEWANGAN 2012 MERUPAKAN SATU LAGI TEMPOH YANG MENCABAR BAGI TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB).

walau bagaimanapun. bahkan pergolakan harga bahan api pada tahun ini.3% di Semenanjung dan 4. Kerajaan telah memperkenalkan pakej pampasan yang berkuatkuasa mulai bulan Januari 2012. kita terus berusaha untuk mencipta inovasi dan mencari teknologi yang lebih baik untuk mempertingkatkan tahap kecekapan operasi syarikat. ia membolehkan TNB mencapai keputusan kewangan dan prestasi operasi yang sangat memberangsangkan. Di Malaysia. kita mungkin tidak dapat menghasilkan keputusan memberangsangkan yang dicapai pada tahun kewangan ini tanpa sokongan Kerajaan yang banyak membantu dalam mengurangkan impak kenaikan kos bahan api. Namun.KEEPING THE LIGHTS ON 17 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Sumber tenaga di seluruh dunia semakin susut. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . iaitu Kerajaan.8% di Sabah. perkara paling mendesak yang perlu diurus oleh TNB ialah masalah kekurangan bekalan gas yang berpanjangan. di mana melaluinya kos tambahan yang perlu ditanggung oleh TNB dikongsi bersama oleh tiga pihak. Petronas dan TNB. Kerajaan dan pihak pengawalselia telah memberi petunjuk bahawa beberapa dasar dan rangka kerja baharu akan diwujudkan tidak lama lagi untuk mengatasi isu kos bahan api yang akan memanfaatkan semua pihak yang terlibat. selaras dengan perkembangan ekonomi dan dengan demikian. Namun. hanyalah merupakan penahan jurang sehingga langkah mampan dapat dilaksanakan bagi merintis kepada pembentukan sebuah industri yang lebih terbuka. mengukuhkan keperluan untuk melabur dalam infrastruktur utama yang baharu.154. berdaya saing dan cekap. kita telah menerima sejumlah RM3. Walau bagaimanapun. Saya berasa gembira untuk memaklumkan bahawa banyak kerja asas sudah dilakukan untuk mencapai matlamat tersebut. Cabaran yang dihadapi ini menyukarkan kita menyempurnakan tanggungjawab teras kita untuk Keeping the Lights On. kekurangan tersebut memberi kesan besar kepada syarikat di mana ia memerlukan kita menggunakan bahan api alternatif yang lebih mahal seperti “medium fuel oil” dan sulingan. Langkah ini telah membantu syarikat menurunkan kos serta memperkukuh asas. Dalam menyampaikan perkhidmatan yang cekap kepada para pengguna sambil memastikan kewangan yang berhemat. Keadaan ini yang diikuti dengan ketidakstabilan geo-politik bukan sahaja telah mengakibatkan kenaikan. Sejak skim pampasan ini dilaksanakan. Ini ditambah pula dengan isu alam sekitar. melalui penggemblingan sumber dan kerjasama secara berpasukan yang telah kita amalkan selama lebih 60 tahun. Mekanisme pampasan kos ini.5 juta yang telah banyak membantu dalam meringankan beban kewangan dan membolehkan syarikat mencatatkan margin keuntungan kita semula mulai suku kedua Tahun Kewangan (TK)2012. Kira-kira 60% kapasiti penjanaan di Semenanjung Malaysia bergantung kepada gas dan dengan demikian. permintaan untuk tenaga elektrik terus melambung pada kadar 4.

ke arah merealisasi wawasan jangka panjang kita untuk menjadi sebuah syarikat terkemuka di dunia. Kita menyokong seruan Kerajaan supaya menambah sumbangan tenaga boleh baharu (RE) dalam campuran bahan api tenaga kepada 5.4 juta yang dicapai pada TK2011. di mana menerusinya kita telah melancarkan beberapa program untuk menggalakkan operasi lebih hijau bukan hanya di TNB. … SAMBIL KEKAL HIJAU Bentuk perniagaan yang dikendali menyebabkan TNB sangat prihatin terhadap impaknya kepada alam sekitar. jumlah hasil kita meningkat sebanyak 11. TNB sedang membangunkan dua loji hidroelektrik baharu. Walau bagaimanapun. iaitu menjana. Bagi mempertingkatkan lagi perniagaan teras kita. iaitu peningkatan sebanyak tiga kali ganda berbanding RM965. Sambil berusaha gigih untuk mencapai kecemerlangan perniagaan. Di Malaysia. iaitu kurang 9%. Bagi menyokong pelan pertumbuhan ini. menghantar dan membahagi tenaga elektrik sambil pada masa yang sama meneroka usaha niaga berkaitan tenaga baharu. Ini menghasilkan margin EBITDA yang lebih tinggi sebanyak 25.5% volum purata harian gas. Pencapaian utama pada tahun ini adalah pengurangan selanjutnya dalam Kehilangan Penghantaran dan Pembahagian kepada 8.25%. dalam sektor tenaga di negara kita. Kini. Fasa ini memfokus kepada usaha untuk mempertingkatkan lagi operasi kita dalam bidang tradisi syarikat. dengan melabur dalam beberapa projek RE yang memanfaatkan potensi hidro dan biomass negara. baik di dalam mahupun di luar negara. Pada tahun 2011. namun kita sudah pun mencapai beberapa keputusan yang sangat menggalakkan. kita juga akan memastikan supaya operasi kita mencapai tahap mesra alam sebaik mungkin. daripada 946mmscfd pada TK2011 kepada 960mmscfd pada TK2012. kita sedang memasuki Pelan Strategik fasa kedua yang dikenali sebagai Gemilang 2015 – Growth. Lembaga Pengarah amat gembira terhadap pencapaian prestasi TNB yang cemerlang ini. langkah menerangi negara sambil memastikan kemampanan operasi TNB semakin mencabar. p enghant ar an dan pembahagian tenaga elektrik sudah mencapai atau hampir mencapai piawaian bertaraf dunia.5% menjelang tahun 2015. Pada tahun 2011. Ini meliputi pembentukan pelan dan program pengurusan kewangan dan aset yang menyeluruh. kami mengesyorkan pembayaran dividen satu peringkat akhir sebanyak 15. Penarafan daripada sebuah organisasi ternama sedemikian nyata menggambarkan kecemerlangan prestasi pengurusan kewangan dan operasi kita. Walaupun kita baru menempuh kurang daripada separuh perjalanan ke arah pelaksanaan Pelan Strategik tersebut. Green yang dilancarkan pada 4 Januari 2011. Peningkatan margin EBITDA ini sebahagiannya disumbangkan oleh penambahbaikan kecil sebanyak 1. Saya berasa sukacita untuk memaklumkan bahawa inisiatif yang dilaksanakan sedang membuahkan hasil.2% berbanding peningkatan perbelanjaan operasi sebanyak 2. malah secara umumnya. mengatasi sasaran kita.6 juta pada tahun ini.3% pada TK2011.197. misi kita ini dipandu oleh Pelan Transformasi Strategik 20 tahun yang kita lancarkan pada tahun 2005. Pelbagai aspek penting prestasi kita dari s e g i penjanaan.” Inisiatif hijau kita dihimpun di bawah strategi “Green Renewable Energy and Energy Efficient Roundtable” atau GREENER TNB. Pelan ini. saya berasa amat sukacita untuk mengumumkan bahawa selepas tidak dapat mengisytiharkan dividen akhir bagi TK2011. semakin banyak jugalah CO2 dilepaskan ke atmosfera. kita sedang mengusahakan rangka kerja pembangunan dan dasar perniagaan yang berkesan bagi meletakkan syarikat di landasan yang sesuai ke arah mencapai hasil bukan utama bernilai RM5 bilion menjelang tahun 2015. telah mengukuhkan asas kita dan meletakkan syarikat di kedudukan yang lebih teguh. kita telah melancarkan Dasar Tenaga Hijau yang menyebut bahawa “TNB komited untuk menyokong agenda hijau negara dan meminimumkan impak perniagaan kita kepada alam sekitar dengan mengamalkan operasi yang mampan dan cekap melalui penggunaan teknologi dan pelaburan sewajarnya. Justeru. Platts menaraf TNB sebagai syarikat utiliti elektrik ke-24 terbaik di dunia dan ketiga terbaik di Asia. Tenaga yang dijana di seluruh dunia masih berasaskan hidrokarbon di mana semakin banyak tenaga dikeluarkan.0 sen sesaham biasa bagi tahun kewangan ini untuk diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. tidak kurang 90% daripada campuran tenaga untuk penjanaan tenaga diwujudkan daripada bahan api fosil. dan sebuah loji biomass di Pahang secara KEEPING THE LIGHTS ON… Seperti yang dimaklumkan di atas. kita percaya bahawa TNB harus memanfaatkan kepakarannya untuk membangunkan sumber hasil baharu dalam industri tenaga tempatan dan juga di luar negara. Dari segi pengembangan perniagaan.1%. Saya yakin para pemegang saham kita akan menyambut baik cadangan ini dan akan meluluskannya di Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.1% berbanding 23. Sementara itu. yang dibahagikan kepada empat fasa di mana setiap fasa merangkumi tempoh lima tahun.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 18 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham PRESTASI KEWANGAN Kumpulan mencatatkan keuntungan mantap sebanyak RM4. Global. syarikat telah melancarkan beberapa inisiatif untuk menambahbaik tahap kecekapan kos dan keberkesanan operasi. iaitu di Terengganu dan Pahang. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

berbanding pencapaian sebelumnya sebanyak 7. Pokok muda ditanam di bawah program yang dikenali sebagai Tree For A Tree di tempat-tempat ibadat. Idea di sebalik menanam pokok muda ini adalah untuk menggantikan sebarang pokok yang ditebang semasa menjalankan kerja pembangunan infrastruktur Penghantaran di seluruh negara.Ta ri f f (Fi T) y a n g dilaksanakan oleh Kerajaan baru-baru ini. Kita gembira terhadap prestasi ini yang mencatatkan satu peningkatan. Pada tahun yang ditinjau.KEEPING THE LIGHTS ON 19 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham usahasama dengan Felda Global Venture (FGV). Dalam industri pula. namun ia tidak akan membuahkan hasil sekiranya sumber manusia kita tidak mampu mencapai matlamat mercutanda yang telah disusun sepanjang perjalanan ini. malah mengatasinya supaya kita dapat memuaskan hati pengguna akhir kita. melalui pelbagai promosi dan insentif secara kerjasama dengan beberapa agensi kerajaan. yang memberi peluang kepada warga kerja untuk berbincang mengenai pelbagai topik berkaitan alam sekitar. kita telah menjenama semula Pusat Khidmat Pelanggan dengan mentransformasinya menjadi pusat tumpuan bagi pelanggan mengemukakan pertanyaan. Kita juga sedang bekerjasama dengan Sime Darby untuk mengkaji potensi enapcemar loji minyak sawit untuk digunakan di loji biogas.2 mata daripada 10 mata dalam Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan yang dijalankan oleh sebuah syarikat penyelidikan pasaran antarabangsa. kita sedang menambahbaik semua inisiatif yang sudah dijalankan bagi mempertingkatkan kemesraan pengalaman pelanggan ketika berurusan dengan syarikat kita. Di TNB sendiri. PELANGGAN DIDAHULUKAN TNB sentiasa menghargai para pelanggannya.500 tenaga kerja kita. pada Tahun Kewangan 2012. PEMBANGUNAN WARGA KERJA Hakikatnya. Hasil daripada inisiatif tersebut. Sesuai dengan perkembangan semasa. TNB juga merupakan pe nt a d b i r F e e d . Sejajar dengan keperluan fasa kedua Pelan Strategik ini. sementara warga kerja di Bahagian Penghantaran terlibat secara aktif dalam gerakan menanam pokok. Kita mempunyai tenaga manusia yang besar bilangannya – melebihi 33.500 orang – dan kini sedang berusaha untuk memastikan supaya kita mempunyai kekuatan yang sama teguh dari segi kualiti atau tahap profesionalisme.0 mata. rumah anak yatim dan taman. Bagi menggalakkan budaya berkesedaran alam sekitar di kalangan lebih 33.i n . kejayaan TNB bergantung kepada warga kerjanya. kita telah mempromosi RE di kalangan pengeluar kecil dengan mengendalikan beberapa kajian untuk memudahkan sambungan tenaga keluaran masing-masing ke grid. Walaupun kita telah mengatur Pelan Strategik 20 tahun. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB mencapai 7. Justeru. Pelbagai pelan tindakan telah dilaksanakan untuk mengenalpasti keperluan dan harapan pelanggan dan bukan sekadar memenuhi. Keutamaan yang kita letakkan terhadap pelanggan digambarkan pada tema fasa pertama Pelan Strategik 20 tahun kita. kita berusaha dengan bersungguhsungguh untuk meningkatkan kesedaran tentang alam sekitar di kalangan orang ramai. di kalangan warga kerja besar yang kita miliki ini. Kita percaya bahawa tindakan syarikat menjuarai tenaga hijau hanya boleh membuahkan hasil sebenar jika rakyat Malaysia menerima falsafah di sebaliknya. syarikat juga telah mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan elektronik kita. warga kerja kita mengitar semula dan mengurangkan sisa. Portal kita meliputi Forum HIJAU. iaitu Kecemerlangan Perkhidmatan 10-10 (SE10-10). syarikat telah menjalankan beberapa program kesedaran dan latihan serta menghantar pekeliling dan maklumat ke intranet syarikat.

75 juta bagi memenuhi keperluan keluarga penerima manfaat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 20 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Sesuai dengan pelan syarikat untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia dan luar negara. warga emas dan keluarga yang kurang bernasib baik serta memastikan isi rumah tersebut menerima semua keperluan asas seperti air. Menerusi program ini. Sehingga kini. TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT Walaupun negara telah maju. Sebagai contoh. salah seorang eksekutif kita telah dinobat sebagai Pengurus Terbaik oleh Malaysian Institute of Management. kita telah mengubahsuai sebanyak 107 kediaman dan memperuntuk sejumlah RM1. penduduk miskin tegar. kita perlu menyediakan warga kerja kita dengan peluang pembangunan profesional yang sesuai supaya mereka boleh bersaing di peringkat dunia. Sejak kebelakangan ini. elektrik dan sanitasi yang sewajarnya. sambungan ke grid nasional tidak boleh dilakukan. pasukan “Innovative and Creative Circle” (ICC) kita kerap memenangi anugerah daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia. Kita mempunyai misi untuk berkhidmat kepada kumpulan masyarakat ini dan menerangi kehidupan mereka melalui bekalan elektrik. Pada masa yang sama. Kita turut memperkasakan penduduk yang terpinggir dan kurang bernasib baik melalui pelbagai program hubungan kemasyarakatan seperti Baiti Jannati. di mana wajar. Kita turut menyokong keperluan pendidikan anakanak mereka. pada tahun kewangan semasa. baik di dalam mahupun di luar negara. Sementara itu. Di kawasan di mana Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . kita menaik taraf kediaman ibu bapa tunggal. Kita turut memberi lebih banyak tumpuan terhadap sesi “coaching and mentoring” dalaman yang khusus. bagi melengkapkan warga kerja kita dengan pendedahan yang bernilai secara terus. beberapa orang kakitangan kita juga telah menerima pengiktirafan daripada pelbagai institusi luar. Bagi menyuntik semangat di kalangan warga kerja. kita memasang sumber elektrik alternatif seperti solar dan turbin angin. kita memberi ganjaran kepada mereka dalam bentuk pengiktirafan dan anugerah yang sewajarnya. namun masih terdapat sebahagian kecil masyarakat di kawasan pedalaman yang tidak mendapat bekalan elektrik. banyak tumpuan diberikan terhadap latihan di tempat kerja. sebagai tambahan kepada sesi latihan biasa yang diadakan dalam kelas.

termasuk Anugerah Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Pencapaian TNB ini mencerminkan keupayaan luar biasa Dato’ Sri Che Khalib sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. MENUJU KE HADAPAN Dalam menghadapi senario semasa di mana kita berhadapan dengan masalah sumber yang semakin susut dan kos bahan api yang semakin melabung. Seperti yang dinyatakan terdahulu dalam perutusan ini. Di bawah kepimpinan beliau sepanjang lapan tahun. Kita percaya bahawa setiap individu mempunyai potensi terpendam. untuk menerajui syarikat memasuki masa depan yang lebih cemerlang. Azman Mohd. Justeru. Pada Tahun Kewangan 2012. Kita percaya sepenuhnya bahawa FCPT sangat penting bukan sahaja kepada kemampanan TNB malah kepada Industri Bekalan Elektrik Malaysia. Di samping itu. mengimport tenaga elektrik berasaskan hidro dari Sarawak dan membeli tenaga elektrik dari beberapa negara jiran. dan jika kita boleh membantu menghidupkan potensi ini. dengan membuka peluang kepada mereka untuk meneruskan impian belajar di universiti tempatan dan luar negara yang terbaik. Kami menyambut baik IBR yang akan menjadi ukur rujuk prestasi kita berbanding amalan terbaik. Sehubungan itu. selain IBR. Yayasan Tenaga Nasional (YTN) mengeluarkan biasiswa dan pinjaman boleh tukar kepada golongan muda warga Malaysia yang cemerlang. sumbangan tahunan terbesar pernah dibuat oleh TNB ke arah mempertingkatkan tenaga kerja profesional syarikat. Justeru.KEEPING THE LIGHTS ON 21 Perutusan Pengerusi kepada Pemegang Saham Kita juga bertekad untuk membantu memperkembangkan keupayaan modal insan negara melalui sokongan berterusan yang kita berikan kepada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) dan inisiatif pendidikan yang lain. Saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan khas kepada Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh. pengiktirafan perindustrian paling tinggi di negara ini yang pernah diterima oleh sesebuah badan korporat. di mana Fuel Cost Pass Through (FCPT) akan menjadi komponen utama. kerana ia saling melengkapi perjalanan kita ke arah mencapai kecemerlangan perkhidmatan dan operasi syarikat. Kerajaan berazam untuk melaksanakan skim perintis Peraturan Berasaskan Insentif (IBR) menjelang tahun 2013 atau 2014.500 orang kakitangan kita. saya yakin TNB akan mampu mencipta langkah yang lebih cemerlang sebagai warga korporat yang berjaya dan bertanggungjawab. Pada masa yang sama. Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM) pada tahun 2007. YTN telah membelanjakan sejumlah RM42. Saya bersependapat dengan Lembaga Pengarah bahawa Datuk Wira Ir. saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Malaysia dan badan-badan kawalselia – terutamanya Kementerian Tenaga. seorang veteran dalam syarikat yang seluruh tempoh kerjayanya adalah bersama TNB. gas asli cecair (LNG). Sementara itu. Datuk Wira Ir. saya dengan ikhlas ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh 33. Di TNB. Teknologi Hijau dan Air dan Suruhanjaya Tenaga telah mencadangkan mekanisme Imbalance Cost Pass-Through (ICPT) untuk menetapkan tarif elektrik. TNB telah menerima pelbagai pengiktirafan.9 juta untuk menaja 1. lebih 8. wujud keperluan segera untuk menilai semula keseluruhan rantaian nilai bekalan tenaga. Azman akan terus membina asas keteguhan yang telah diatur oleh para pemimpin sebelum beliau. Matlamat kita sebaliknya adalah untuk menggalakkan kecekapan tenaga dan pengurusan permintaan tenaga supaya dapat mewujudkan persekitaran tenaga yang mampan. saya ingin mengalualukan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif kita yang baru. Dengan sokongan berterusan ini. Saya ingin menekankan bahawa TNB tidak mempunyai niat untuk menaikkan permintaan tenaga bagi meningkatkan jualan kita. Justeru. TNB tidak mungkin dapat mencatatkan keputusan yang dicapai pada tahun ini tanpa campur tangan positif oleh Kerajaan.000 belia telah mendapat manfaat daripada program bantuan kewangan tersebut. saya menyambut baik pengenalan IBR dan semakan tarif yang akan menggambarkan lebih tepat lagi kos bahan api yang memacu bekalan tenaga negara kita. melalui Program Pembangunan Vendor dan penajaan sukan yang kita jayakan. kita berasa sukacita terhadap perkembangan dasar yang diumumkan baru-baru ini. maka kita mampu menyumbang kepada matlamat pengukuhan negara. Falsafah ini turut diamalkan dalam bidang perniagaan dan sukan. Kementerian Tenaga. Sehingga kini.868 orang pelajar. Selain daripada inisiatif RE yang disebut sebelum ini. Teknologi Hijau dan Air serta Suruhanjaya Tenaga – atas kerjasama mereka. dan negara kita. kita juga sedang meninjau lebih banyak teknologi arang batu yang bersih. yang dicapai hasil ketekunan seluruh keluarga TNB. kita sedang meneroka beberapa alternatif untuk melindungi bekalan masa depan. PENGHARGAAN Saya gembira terhadap prestasi TNB pada tahun yang ditinjau.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 22 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Para Pemegang Saham Sekalian NEGARA-NEGARA MAJU MASIH LAGI MERASAI BAHANG KEMELUT KRISIS KEWANGAN TAHUN 2008. Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

Sementara sektor tenaga bergantung kepada bekalan sebanyak 1.0-5. manakala beberapa buah negara yang menganggotai Eurozone.250 juta standard kaki padu sehari (mmscfd) gas untuk memastikan semua loji janakuasa gas beroperasi. lumpuh akibat hutang negara yang merencatkan pertumbuhan domestik dan perdagangan antarabangsa. bekalan purata gas untuk sektor tenaga hanya 960mmscfd. Keadaan ekonomi domestik kekal memberangsangkan. minyak bahan api sederhana (MFO) dan bahan api sulingan.1% dan walaupun dijangka akan merosot kepada 4.2 bilion dalam tempoh 12 bulan yang ditinjau.8% di Sabah. harga minyak dan bahan api lain mengalami keadaan turun naik berikutan keadaan politik yang tidak stabil di Timur Tengah dan gangguan terhadap permintaan global. menerbitkan kos tambahan sebanyak lebih RM2. Dalam Tahun Kewangan (TK) 2012. permintaan tenaga elektrik meningkat sebanyak 4. dasar makroekonomi yang pragmatik dan usaha kerajaan untuk mewujudkan rangsangan selanjutnya melalui Program Transformasi Ekonomi (ETP). Berhadapan dengan persekitaran industri tenaga yang mencabar. Di samping kegagalan fiskal. 1 Laporan BNM 2012 (f) Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Pada 2012. Malaysia terlepas daripada krisis global ini disebabkan terutamanya oleh kedudukan ekonomi yang teguh disokong oleh permintaan dalam negara yang kukuh. Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) bagi tahun 2011 berada pada 5. keadaan ini memberi kesan kepada kita.0% pada 2012. Ini mendorong pergantungan kepada bahan api yang lebih mahal seperti arang batu. mencatatkan peningkatan 1.3% di Semenanjung Malaysia dan 4. Yang paling mencabar adalah bekalan gas hanya meningkat sedikit sahaja. seperti yang digambarkan dalam peningkatan permintaan terhadap tenaga elektrik. pakar ekonomi masih berpendapat bahawa ia sihat memandangkan keadaan luaran yang berpanjangan.5% daripada 946mmscfd pada tahun lepas.23 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Ekonomi AS masih belum bangkit daripada defisit kerajaan yang besar.

namun kecekapan operasi serta usaha bersungguh-sungguh penjimatan kos di Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Hasil didorong oleh peningkatan 10.9 setiap tan metrik pada TK2011.956.7-33. sementara sasaran adalah antara RM1.1% daripada 23. menyebabkan kenaikan 10.2%.197.6 juta dalam jualan elektrik Kumpulan hasil pertambahan permintaan serta kenaikan 7. mengatasi sasaran kita 2-3%. Susutnilai dan Pelunasan (EBITDA) kita meningkat kepada 25. Cukai. kita telah berjaya mencapai ketiga-tiga Petunjuk Prestasi Utama.4 juta pada TK2011 kepada RM4. PRESTASI KEWANGAN Keuntungan bersih Kumpulan melonjak dengan ketara sebanyak 334. Walau bagaimanapun.1% dalam penggunaan arang batu daripada 18. langkah kawalan kos menyeluruh juga menyumbang kepada peningkatan kecil operasi sebanyak 2. Keputusan ini dicapai hasil peningkatan sebanyak 11.3 bilion. jika TNB diberi pampasan sepenuhnya bagi kos bahan api tambahan yang ditanggung akibat penggunaan bahan api minyak pertengahan dan bahan api sulingan yang lebih tinggi. Petronas dan kita.2% dalam jumlah hasil iaitu daripada RM32. kesan ini telah diimbangi oleh kenaikan penggunaan arang batu. daripada RM30.8-1.5% atau RM3.848.6 juta.2 juta pada TK2011 kepada RM35.8% daripada RM965. Margin Pendapatan Sebelum Faedah.8 juta tan metrik pada TK2012.1% tarif pada 1 Jun 2011. berbanding sasaran antara 32.592.9 juta tan metrik pada TK2011 kepada 20.6 setiap tan metrik berbanding USD106.1%. iaitu pulangan atas aset (ROA) sebanyak 4.4 juta pada TK2011 kepada RM31. Peningkatan kecil dalam bekalan gas pada tahun ini juga menyumbang kepada margin EBITDA yang lebih baik.241. Bagi memenuhi permintaan tenaga elektrik.1 juta pada TK2012. dan hasil daripada perniagaan bukan teras sebanyak RM2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 24 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Walau bagaimanapun.6%. Saya dengan sukacitanya ingin menyatakan bahawa pada tahun yang dikaji.7sen/kWh. Perlu diakui bahawa ROA dan CPU syarikat memaparkan kesan pampasan kos bahan api yang diterima daripada Kerajaan dan Petronas. kita bertuah kerana Kerajaan telah membantu dengan memperkenalkan mekanisme perkongsian kos pada Disember 2011 di mana kos tambahan bahan api untuk memastikan perkhidmatan kita sentiasa berterusan menyambut seruan Keeping the Lights On dikongsi sama rata oleh Kerajaan. EBITDA kita adalah berjumlah 27. Dengan bantuan kewangan penting ini.4 juta pada tahun kewangan ini.6sen/kWh.275. kita perlu menambah penjanaan daripada loji janakuasa arang batu. Pada masa yang sama. Walau bagaimanapun. MAKLUMAT PENTING OPERASI Walaupun prestasi kewangan kita nyata dirangsang oleh mekasime perkongsian kos. seperti yang dapat dilihat dalam kos arang batu purata lebih rendah yang ditanggung pada TK2012 berharga USD103. Justeru.9 bilion. kita berjaya memperbaiki kedudukan kewangan kita dan menghasilkan prestasi yang membanggakan pada tahun ini.3% pada tahun kewangan lepas (selepas penyataan semula Pampasan Kos Bahan Api kepada tahun kewangan masingmasing). kos seunit syarikat (CPU) pada 31.

Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . kelewatan bulanan dan kerugian penghantaran. Selain itu.9min. TK2009. sambil mengurangkan faktor henti tugas tidak terancang setara EUOF) kepada 3. terus berusaha untuk mencapai standard bertaraf dunia dalam pelbagai aspek penting perniagaan masing-masing. khususnya di negara-negara sedang membangun di Asia dan Timur Tengah. Sistem Indeks Tempoh Purata (SAIDI) menampilkan penurunan selanjutnya kepada 62. Bahagian Penjanaan mencatatkan faktor ketersediaan setara (EAF) lebih daripada 90% pada 60% stesen janakuasa. (MTM). Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. kita juga telah menetapkan sasaran penciptaan nilai lebih kurang RM7 bilion. seperti sistem minit. Hasil usaha bersepadu semua anak syarikat. iaitu Penjanaan. kita berjaya mencatatkan RM2. (UNITEN) – berjaya memasarkan program latihan dan pembangunan mereka ke luar negara. peluasan geografi. (TNBES) menampilkan prestasi yang membanggakan pada tahun ini. TK2011 dan TK2012 – 1. Bhd. Penghantaran dan Pembahagian. Kejayaan operasi kita adalah disebabkan terutamanya oleh penggunaan berterusan teknologi yang lebih maju dan berkesan serta peningkatan kecekapan dan tahap profesionalisme warga kerja kita.0min). Bhd. untuk mempertingkatkan kecemerlangan operasi menggunakan pelbagai teknologi terkini Dari segi keupayaan. sambil mengurus dengan berhemat kemungkinan punca yang boleh mengakibatkan kerugian dan pembaziran dana syarikat. baru-baru ini kita telah seluruh syarikat juga perlu diberi perhatian. di dalam dan di luar negeri.5% daripada 7. kita juga memberi perhatian utama untuk mencegah kerugian tidak sewajarnya seperti kecurian dan penipuan. Kita mengawasi prestasi pengoptimuman kos kita dengan sasaran untuk mencapai ROA sebanyak 6-7% menjelang akhir tempoh Gemilang 2015. kita berada pada kedudukan yang unik untuk menggunakan segala pengetahuan dan kepakaran kolektif organisasi ini untuk mengembangkan lagi perniagaan kita dan mewujudkan aliran pendapatan baharu yang teguh. GLOBAL. sama ada di dalam mahu pun di luar negara. Bhd. Empat tindakan tersebut adalah: – Kewangan. Sistem minitnya secara konsisten kurang daripada 1. Jenama TNB sudah terkenal di peringkat antarabangsa dan produk serta perkhidmatan yang kita tawarkan mempunyai permintaan yang sangat luas. Tenaga Switchgear Sdn. Malah anak syarikat pendidikan kita – TNB Integrated Learning Solution Sdn.3 minit setiap pelanggan setahun. Bhd. Ke arah mengoptimumkan kos. untuk mempertingkatkan produktiviti dan profesionalisme warga kerja kita Dari segi luaran. Bagi memanfaatkan sepenuhnya potensi besar perniagaan baharu.1% pada 2011. Bahagian Penghantaran terus memperbaiki indeksindeksnya. Aspek ini merupakan salah satu daripada empat bidang fokus utama Gemilang 2015. Bhd.9 juta terhadap hasil bukan dikawal selia (nonregulated revenue). Kita mengorak langkah ke arah mencapai matlamat ini. (TSG). yang semakin hampir dengan sasaran kita iaitu kurang daripada 50 minit setiap pelanggan setahun menjelang 2015. untuk memuaskan pelanggan kita dan menjadikan TNB sebagai peneraju tenaga hijau – – – Mengoptimumkan kos & memanfaatkan peluang perniagaan. Apa yang paling membanggakan ialah kejayaan kita mencapai sasaran kerugian Penghantaran dan Pembahagian kurang daripada 9% dengan margin yang besar. TNB Energy Services Sdn. Kita sangat teruja dengan potensi peluang perniagaan baharu. TNB Engineering Corporation Sdn.03 minit berbanding empat tahun lepas (TK2010 – 0. Bhd. dan kini semakin hampir untuk mencapai matlamat tersebut.3 bilion daripada aliran pendapatan perniagaan bukan dikawal selia ini. mengoptimumkan kos dan memanfaatkan peluang perniagaan yang wujud atau ada Teknologi. iaitu mencatat kerugian pada kadar 8. Di Bahagian Pembahagian pula. Seiring dengan REMACO dan TNEC. iaitu pada tahun kewangan 2015. (TCI) – telah berjaya menembusi pasaran utama kita. (REMACO). tahap kecekapan dan p r o dukt i vi t i y ang lebih ting g i dan pengurusan kewangan. Bhd. iaitu ketiga-tiga anak syarikat ini telah menyumbangkan RM732. semua bahagian di dalam Kumpulan diharap akan memantau secara terperinci perbelanjaan mereka dan memastikan penggunaan sumber kewangan dengan bijak. Tenaga Cable Industries Sdn.2%. (ILSAS) dan Universiti Tenaga Nasional Sdn. Beberapa anak syarikat kita – terutamanya TNB Repair and Maintenance Sdn. fasa kedua Pelan Strategik 20 Tahun kita. GEMILANG 2015  GROWTH.KEEPING THE LIGHTS ON 25 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Bagi tempoh yang sama. Ketiga-tiga bahagian teras. pelarasan tarif. GREEN Gemilang 2015 merangkumi empat pelan ti n d a kan b er sep adu y ang di r angka untuk membolehkan TNB berada di atas landasan yang tepat bagi mencapai objektif muktamadnya menjadi syarikat pembekal tenaga terulung di dunia. Ini merangkumi inisiatif strategik meliputi pengurangan yang berlanjutan dalam kerugian Penghantaran dan Pembahagian. Bhd. Sebagai syarikat utiliti peneraju di Malaysia yang memiliki lebih 60 tahun pengalaman. (TNEC).

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 26 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

kita telah m e m p e r k e n a l k a n ’ Vibrant Workforce. Pelbagai bengkel telah diadakan di seluruh organisasi bagi menyebarluaskan prinsip baharu ini. Kita sedang berusaha untuk mengukuhkan tahap kepercayaan ini. Menambah produktiviti dan profesionalisme warga kerja. akan membolehkan kita menyediakan persekitaran yang lebih terbuka dan telus. Mempertingkatkan kecemerlangan operasi melalui teknologi terkini. yang sebaliknya akan mengukuhkan lagi kepercayaan antara kedua-duanya. saya memberi perhatian terhadap prestasi warga kerja dan pada bulan Julai tahun ini. e-Permohonan dan e-Pengebilan yang terbukti sangat disukai. Productivity Revolution’ untuk memberi nafas baharu kepada warga kita. Izinkan saya menerangkan perkara ini satu persatu. Projek perintis ini merupakan komponen penting kepada lebih banyak usaha umum di TNB untuk meninggikan tahap kecekapan tenaga di negara ini. berbanding dengan janakuasa kecekapan purata loji arang batu konvensional 37%. Productivity Revolution’ iaitu Membina Kepercayaan & Perhubungan. para pengguna boleh mengelakkan waktu puncak sambil mengekalkan pemintaan beban maksimum pada tahap terurus sambil menikmati tarif yang lebih rendah. Sehingga kini. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Kepercayaan merupakan nadi kejayaan kepada apa jua perniagaan – dan merupakan aspek penting untuk mewujudkan hubungan baik di kalangan warga kerja dan juga pihak luar. yang mana proses perniagaan utama akan dikaji dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Pembangunan modal insan sentiasa menjadi tumpuan utama di TNB. daripada penjanaan kepada pembahagian elektrik serta penghantaran kepada perhubungan pelanggan. kini sasaran kita adalah untuk melihat hasil pelaburannya. Kami sentiasa melakukan pelaburan yang besar untuk warga kerja kita sendiri. Ia berperanan untuk menyelaras dan menguruskan semua pembangunan perniagaan supaya kita dapat mencapai matlamat Gemilang 2015 dengan menghasilkan pendapatan berjumlah RM5 bilion daripada perniagaan bukan dikawal selia menjelang tahun 2015. Walaupun kita melabur dalam teknologi. Ia akan menaikkan tahap kecekapan kepada 40%. Kita berhasrat untuk mewujudkan kumpulan bakat bagi mengisi jawatan sebagai pemimpin bukan sahaja di dalam syarikat malah dalam anak-anak syarikat kita. Kami bercita-cita agar Kumpulan mempunyai reputasi memiliki warga kerja paling berpengalaman dan berpengetahuan dalam industri. prestasi dan tahap profesionalisme kita. Ini diguna pakai dalam seluruh rantaian nilai perniagaan kita. sebagai contoh. kita sedang menguji Grid Pintar di tiga tapak untuk mengukur keberkesanannya membantu pengguna akhir meminimumkan kos mereka melalui pengurusan permintaan. kita telah menubuhkan Pusat Tindak Balas Kecemasan Media CEO (CEO MERC) yang mana semua persoalan akan disalurkan dan dijawab dengan sewajarnya dan segera. Terdapat empat aspek utama dalam ’Vibrant Workforce. Dengan melaraskan pola penggunaan tenaga mereka. kita sedang melaksanakan teknologi tenaga arang batu yang sangat penting di sebuah loji baharu yang sedang dibangunkan di Manjung. supaya setiap orang menyedari tentang perkara tersebut serta memahami kepentingannya.KEEPING THE LIGHTS ON 27 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif menubuhkan Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama. kita telah memperkenalkan beberapa kemudahan online seperti e-Perkhidmatan. kita merangka program Peningkatan Piawaian Proses (PSI). memberi kepercayaan dan mendorong mereka untuk bekerjasama mencapai matlamat syarikat. Membina Keupayaan. kita perlu memastikan bahawa warga kerja kita adalah yang terbaik dalam industri. Perak. justeru memantapkan kualiti hubungan dalaman dan luaran kita bagi mewujudkan persekitaran lebih kondusif untuk kita bergerak ke hadapan dan memanfaatkan peluang-peluang yang sedia ada dan akan datang. Membina Pencapaian dan Membina Pertumbuhan. Kita percaya bahawa penglibatan yang lebih aktif dengan pihak-pihak berkepentingan ini. antara syarikat dan pihak-pihak berkepentingan. Untuk memodenkan operasi bagi memastikan kecekapan maksimum. dan usaha ini dipergiatkan sejak kebelakangan ini selari dengan tekanan mengoptimumkan produktiviti. Bagi pihak media pula. seperti yang dijelaskan di atas. Usaha untuk mencapai kecekapan yang lebih baik ini akan berterusan dan akan mendorong kita menginovasi bagi memperbaiki tahap perkhidmatan pelanggan dan kualiti penyampaian kita. Secara peribadi. Membina keupayaan sangat mudah difahami. Dari segi Penghantaran. Teknologi terkini juga diguna pakai untuk memberi kepuasan kepada para pelanggan yang berurusan dengan kita. kita sedar bahawa terdapat keperluan mendesak untuk memastikan warga kerja kita memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghasilkan manfaat maksimum daripada proses dan sistem tercanggih. Dalam misi kita untuk berkembang ke peringkat global. Dalam bidang Penjanaan contohnya. keupayaan sumber manusia kita penting kepada kejayaan dan kemampanan jangka panjang kita.

Perak. seperti penjenamaan semula Pusat Khidmat Pelanggan. yang merupakan 93. kita telah memperkenalkan Piagam Pelanggan untuk menangani keperluan prestasi standard seperti Tahap Perkhidmatan Minima (MSL) dan Jaminan Tahap Perkhidmatan (GSL).0 daripada 7. Kita seterusnya memastikan daya maju seluruh sistem RE dengan memainkan peranan sebagai pentadbir Tabung RE yang digunakan untuk Feed-in-Tariff (FiT). sejak kebelakangan ini tumpuan terhadap penggunaan RE menjadi lebih mendesak memandangkan peningkatan dan turun naik harga bahan api fosil dan isu perubahan cuaca yang sangat tidak menentu. dengan matlamat untuk mencapai 5. kita telah melaburkan sebanyak RM9.5%4. Kesemua projek ini akan melonjakkan kapasiti semasa negara sebanyak 1. Lojiloji baharu sedang dibangunkan termasuk dua projek hidroelektrik di Hulu Terengganu. Pada Ogos 2012.826MW pada TK2012. Membina Pertumbuhan berkaitan dengan aspirasi kita untuk memperluaskan peluang perniagaan baharu. TNB turut terlibat dalam beberapa projek penerokaan mini-hidro.699MW menjelang 2020.6% setahun. ia bukanlah suatu perkara baru.0 berbanding tahun kewangan sebelum ini. Kita membantu pemaju RE untuk menjalankan Kajian Sistem Tenaga dan Pemeriksaan Pengesahan Sambungan bagi menilai kesan loji RE mereka ke atas sistem grid.7 bilion dalam kapasiti baharu untuk tempoh lima tahun akan datang. PENERAJU TENAGA BOLEH BAHARU RE Selain komited untuk membeli RE daripada p e m a ju kec il. di dalam dan di luar negeri. sambil menggalakkan penglibatan lebih cergas daripada sektor swasta dalam mempergiatkan aktiviti sistem RE dalam negara ini. kita berusaha untuk mempertingkatkan produktiviti semua warga kerja kita. kita juga memastikan kesemua projek baharu dibangunkan dengan konsep ‘hijau’ iaitu dengan menggunakan teknologi yang paling maju dan mesra alam. kita berperanan sebagai perunding dan pengurus projek. namun dandang utamanya akan mengekalkan pelepasan CO2 pada tahap minimum. Untuk menggalakkan lebih ramai pemaju RE menyambungkan talian kepada grid nasional.2 per 10. Akhir sekali. Bagi memenuhi permintaan ini. Walaupun loji arang batu ini bukan merupakan projek RE. Mengukuhkan Kedudukan TNB sebagai peneraju tenaga hijau. Terengganu. permintaan tenaga elektrik di Malaysia dijangka akan berkembang pada kadar 3. Saya sukacita memaklumkan bahawa usaha kita untuk mempertingkatkan pengalaman pelanggan kita telah menerima penghargaan yang dapat dilihat melalui peningkatan skor Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan kepada 7. Pada Julai 2012. hibrid solar dan biogas. kita mengatasi amalan biasa untuk menceriakan para pelanggan kita. kita telah mengumpul sebanyak RM171 juta untuk Tabung RE. Menceriakan Pelanggan Kita. Di bawah Program Bekalan Elektrik Luar Bandar. Di samping itu. Walau bagaimanapun. Dalam usaha untuk menjadi peneraju RE. dan loji janakuasa arang batu di Manjung. kita sedang memaju dan mengendalikan sistem solar hibrid dengan kapasiti 4MW. TNB telah menyokong usaha Kerajaan untuk mempromosikan penggunaan tenaga boleh baharu (RE) dalam tenaga campuran. Sejak sekian lama. Salah satu komponen utama Gemilang 2015 adalah untuk menerajui tenaga hijau di negara ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 28 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Dengan Membina Pencapaian. puncak permintaan dijangka akan mencapai 20. Kita seterusnya Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kita juga ingin melihat modal insan kita mempunyai semangat kekitaan dalam peranan mereka dan berbangga menjalankan tanggungjawab mereka dengan cara yang paling produktif. Dalam tempoh lima tahun akan datang. kita telah menandatangani 448 Perjanjian Pembelian Tenaga Boleh Baharu (REPPA) dengan pemaju RE di Semenanjung Malaysia. Pahang. dan Ulu Jelai. memastikan bahawa loji tersebut mematuhi sepenuhnya spesifikasi yang kita tetapkan.632MW. contohnya bagi loji berkapasiti lebih 2MW hendaklah dilengkapi dengan sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Dalam laporan tahunan yang lepas. yang dilaksanakan oleh Kerajaan.1% daripada jumlah levi FiT. di samping memastikan sistem tersebut stabil sepenuhnya. ki t a juga m em b ant u menghubungkan loji RE kepada grid nasional. Seperti yang dinyatakan di atas. di semua peringkat. semua pelanggan TNB dikehendaki menyokong Tabung RE dengan membayar tambahan 1% daripada bil elektrik mereka. sebuah loji janakuasa biomas di Jengka Pahang (bekerjasama dengan Kumpulan Felda). Seiring dengan Model Ekonomi Baharu dan Program Transformasi Ekonomi. dengan jumlah kapasiti 270MW. kita juga telah memperluaskan perkhidmatan ’online’ yang amat dihargai oleh para pelanggan kita yang berpengetahuan tentang teknologi. Sebenarnya.5% sumbangan daripada RE menjelang tahun 2015. Tahun ini. Berikutan pelaksanaan FiT pada bulan Disember 2011. daripada 15.

adalah tidak terjamin. Dua kesan utama kekurangan gas: 1) jaminan kecukupan bekalan terjejas. Walau bagaimanapun. TNB membayar tambahan RM1.KEEPING THE LIGHTS ON 29 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif ISU BAHAN API Kekurangan gas pada tahun kewangan lepas masih tidak diselesaikan pada tahun kewangan semasa. Penyelesaian paling praktikal bagi kemelut ini adalah dengan memindahkan kos pasaran bahan api kepada pengguna akhir.23 bilion setahun dalam kos bahan api kita. kerana harga LNG yang diimport menggambarkan harga antarabangsa. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. kerana tarif tersebut ditetapkan pada harga penanda aras arang batu sebanyak USD85 setiap tan di mana harga pasaran purata pernah mencecah sekitar USD105 setiap tan. dan 2) kos bekalan meningkat. menyebabkan kosnya sentiasa meningkat. yang jauh lebih tinggi daripada harga gas yang kita bayar mengikut harga gas subsidi bagi sektor tenaga. Oleh itu. seperti mekanisme Fuel Cost Pass Through (FCPT). Oleh kerana MFO turut digunakan oleh sektor pengangkutan. Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 . ketersediaan MFO yang mana agak banyak digunakan. Ketidakstabilan bekalan bahan api akan pulih sedikit apabila terminal Melaka mula beroperasi. Walaupun sehingga kini kita tidak mempunyai sebarang masalah dengan arang batu. maka terdapat persaingan dalam penggunaannya.2 bilion setahun daripada ketidakpadanan dalam harga pasaran dan harga tarif arang batu. Bahan api merupakan bahan bakar yang semakin sukar diperolehi. Melaka ReGasification Terminal (RGT) sepatutnya siap pada bulan September 2012. selain daripada h ar ga p a sa r a nn y a y a n g b e rte ru s a n meningkat. Walau bagaimanapun. Filipina. kita masih akan berhadapan dengan masalah kenaikan kos bahan api. tarikh ini kemudiannya ditunda kepada awal tahun 2013. ia menjadi satu cabaran untuk mendapatkan bahan api bagi menggantikan kekurangan gas pada setiap masa untuk memenuhi keperluan pengguna kita. yang berjaya dilaksanakan di beberapa negara rantau ini seperti Singapura. Kesan kenaikan tersebut ke atas TNB sangat besar. Bagi setiap kenaikan RM3/mmbtu dalam harga gas menyebabkan tambahan RM1.

kita mampu mempertingkatkan keuntungan bersih kita daripada RM2. anggaran kos gas dan arang batu kepada industri akan berasaskan kepada dan ia menggambarkan. kita menjanjikan pulangan yang bersesuaian dengan kecekapan kita. berkurangan kepada 2% dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. justeru kita yakin akan memperoleh pulangan yang lebih tinggi tanpa memerlukan usaha tambahan. dan Kerajaan secara teorinya telah meluluskan mekanisme tersebut. penjanaan campuran dan kadar tukaran asing. seperti penubuhan Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama. saya percaya kita boleh mencapai lebih daripada itu. syarikat telah memberi tumpuan secara eksklusif terhadap bisnes teras iaitu penjanaan. dan peningkatan kos bekalan. seperti yang dicadangkan oleh Suruhanjaya Tenaga (ST). walaupun tahap kecekapan operasi yang tinggi. dan kita sedang menyediakan semua kerja asas yang diperlukan. ini bererti semua projek untuk menjana kapasiti baharu di negara ini akan dinilai melalui Jepun. jika berjaya. Satu langkah penting dalam hala tuju yang berlaku pada bulan Jun 2011 apabila tarif elektrik di Semenanjung Malaysia telah dinaikkan bagi menggambarkan kenaikan harga gas asli dalam sektor tenaga.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 30 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif syarikat utiliti terbaik di Asia. TNB kini merupakan antara tiga Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kita ingin mengukuhkan lagi asas kita untuk lebih menggambarkan dengan tepat kecekapan operasi kita. Sehubungan itu. yang akan menambah dengan ketara kedudukan kewangan kita. ST dan pelbagai pihak berkuasa lain berhubung mekanisme seperti perkongsian kos bahan api bagi memastikan termanya berpadanan dan tidak meletakkan tekanan ke atas struktur kos modal kita. MASA HADAPAN TERDEKAT Senario perniagaan bagi utiliti elektrik dijangka akan terus mencabar bagi tahun kewangan 2013 dan seterusnya. Ketika kita terus memberi keutamaan Keeping the Lights On.2 bilion pada akhir tahun kewangan 2011 kepada RM2. Kerajaan mencadangkan IBR dijalankan secara perintis untuk tempoh setahun. kerana ia meliputi pelaksanaan FCPT. Hong Kong. Kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Tenaga. penghantaran dan pembahagian. Kita percaya ini merupakan peluang luas bagi TNB. Dengan IBR. Di bawah mekanisme yang dicadangkan itu. justeru kini sudah sampai masanya untuk berkembang ke peringkat antarabangsa. Kita juga berbesar hati dengan hasrat Kerajaan untuk memperkenalkan Peraturan Berasaskan Insentif (IBR). Kita juga sangat optimistik untuk mengurangkan kos kita dengan perubahan yang dibawa oleh sistem pembidaan terbuka bagi penjanaan kapasiti.5 bilion bagi tahun 2015. Semua sistem bagi kecekapan operasi kini telah tersedia. Dengan mekanisme perkongsian kos semasa. Sehingga kini. ia akan dilaksanakan secara berterusan selepas itu. Eropah dan Amerika Syarikat. Namun. Walaupun kita telah menetapkan sasaran untuk mencatat RM5. pulangan purata atas kos industri secara umumnya 4%. tempoh penguatkuasaan interim akan bermula hanya pada 2014 menyebabkan sebarang isu berkaitan dengan bekalan bahan api dan kos akan terus menjadi sebahagian daripada kerja harian pada tahun akan datang. Sememangnya.9 bilion pada tahun kewangan ini. buat masa ini kita mempunyai kawalan yang sangat terhad ke atas kos yang ditanggung dan keuntungan yang dijana. dan kita berhasrat untuk mempertingkatkan kedudukan kita di peringkat dunia bukan sahaja sebagai syarikat pembekal elektrik tetapi lebih kepada sebagai sebuah konglomerat tenaga. kita telah menguasai hampir seluruh pasaran tempatan di Semenanjung Malaysia. Teknologi Hijau dan Air dan ST untuk menyelesaikan formula FCPT dan mekanisme untuk pelaksanaannya. Satu-satunya bidang di mana kita boleh menyalurkan lebih banyak pemikiran dan sumber bagi meningkat hasil dan pulangan kita adalah perniagaan bukan teras. Kita telah membincangkan kemungkinan melaksanakan FCPT dengan Kerajaan dan penguatkuasa peraturan untuk tempoh beberapa tahun. Kita sering mengadakan perbincangan berterusan dengan Kerajaan. yang kini telah begitu hampir mencapai standard dunia. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas. kuantiti bahan api yang diperlukan. perubahan harga pasaran bahan api.

Pada 9 Oktober 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 31 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif tender terbuka dan projek tersebut akan diberi kepada pembida yang paling kompetitif.400MW daripada sebuah loji turbin gas kitar gabungan baharu. ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada semua pengurusan dan warga kerja TNB yang telah membuktikan sekali lagi. Seperti yang saya nyatakan. Lebih banyak PPA akan tamat tempoh pada tahun 2015/2016. tetap mampu mencapai kemajuan walaupun dalam kesukaran sekiranya kita bersatu. Dengan sokongan berterusan ini.000MW-1. Saya juga ingin menyampaikan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan Lembaga Pengarah membimbing syarikat dalam mengharungi tempoh yang sukar ini. Terdapat beberapa petunjuk perubahan peraturan yang positif. rakan perniagaan dan ahli media atas keyakinan anda terhadap kita. dan kita jangka untuk mengadakan rundingan terma yang menarik seperti ini apabila ia diperbaharui. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak berkepentingan. Implikasinya terhadap TNB ialah ia akan membuka peluang untuk mendapatkan terma yang lebih baik apabila kita membincangkan Perjanjian Pembelian Tenaga (PPA) dengan Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) yang mana kita dikehendaki membeli elektrik. Di samping itu. Trek 1 adalah pelaksanaan bidaan antarabangsa kompetitif untuk mendapat lebih kurang 1. saya sangat bertuah kerana telah dipilih untuk mengisi kekosongan jawatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengarah dan rakan saya dalam pengurusan di atas keyakinan mereka. Suruhanjaya Tenaga (ST) mengumumkan keputusan bagi dua Trek Pembidaan Kompetitif. dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan. Kita kini sedang menyelesaikan PPA dengan semua pembida yang berjaya. bukan sahaja sepanjang tempoh lanjutan malah dalam tempoh baki PPA. Kita telah pun mengurangkan obligasi pembayaran kapasiti kepada pemenang Trek 2 iaitu Genting Sanyen Power dan Segari Energy Venture. saya mempunyai keyakinan yang tidak berbelah bahagi bahawa TNB akan bangkit daripada ketidakpastian persekitaran semasa kepada satu kedudukan yang lebih teguh dan stabil. PENGHARGAAN Sepanjang kerjaya saya bersama TNB. Ini meliputi semua loji baharu dan pelanjutan lesen bagi loji sedia ada. Suruhanjaya Tenaga dan semua peraturan baru. TNB amat menghargai perhubungan kita dan bersungguh-sungguh untuk mengukuhkan lagi hubungan tersebut dengan keterbukaan dan penglibatan yang lebih mendalam. bahawa kita akan Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .

saya percaya kejayaan sebuah organisasi seperti TNB tidak sepenuhnya bergantung kepada seorang individu semata-mata.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 32 Ulasan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Akhir kata. saya memikul amanah yang besar. Walaupun saya amat menghargai tanggungjawab ini. Kini. Datuk Wira Ir. marilah kita bersama-sama menggandakan usaha untuk menyuburkan organisasi yang hebat ini. Kita telah berusaha dengan gigih untuk membina sebuah syarikat yang berwibawa. Ia merupakan gabungan kerjasama dan sumbangan setiap ahlinya. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

1% 4.1% dalam TK2011 25.8% dan SESB 18.96 bilion dalam TK2011 bilion USD103.6/mt Dolar AS106.47 bilion TK2011 : RM1.05 bilion Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .3 RM5.9/tan metrik dalam TK2011 * Selepas penyelarasan bagi Kompensasi Kos Tenaga: TK2012 : RM1.KEEPING THE LIGHTS ON 33 Sorotan Utama Pertumbuhan Permintaan Unit (Semenanjung) Margin EBITDA* 4.63 bilion TK2010 : RM0.1% dalam TK2011 Peningkatan Perbelanjaan Operasi Perbelanjaan Modal 19.1% dalam TK2011 RM7.3% 3.1% 23.6 bilion dalam TK2011 bilion Keuntungan Bersih Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Purata Kos Arang Batu RM4.2% 2.6% 4.3% dalam TK2011 Pertumbuhan Hasil Pulangan Ke Atas Aset* Semenanjung 10.2 RM0.7% 11.

0 5.7 3.410.118.1) (46.494.848.8) 5.816.137.070.47 4.71 15.40 586.4 35.6 32.4 64.130.872.501.82 76.864.1 23.494.396.1 578.6 31.1 2012 SYARIKAT 2011 (dinyatakan semula) 2012 * Selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .156.537.3 (19.67 76.2) (50.6 36.1 (23.054.3 (11.71 17.197.3) 5.071.501.834.456.7 615.6 29.50 0.9 5.3 33.4 4.8 32.326.8 79.1 61.064.7 965.3 0.9) 5.9 17.1 2.2 4.8) (52.241.779.343. loji dan kelengkapan Jumlah aset Jumlah pinjaman Jumlah tanggungan Modal saham Pemegang ekuiti MAKLUMAT SAHAM Sesaham (sen) – Pendapatan asas – Pendapatan dicairkan Dividen: Kasar Single-tier – Interim – Akhir (cadangan) Aset bersih diatribut kepada pemilik syarikat NISBAH KEWANGAN Pulangan ke atas aset (%)* Margin EBITDA (%)* Nisbah hutang-ekuiti (selepas ditolak tunai) 4.456.63 61.997.3 60.341.2 1.6 4.157.1 0.7 88.017.437.4 79.9) (49.848.429.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 34 Sorotan Kewangan Penting KUMPULAN 2011 (dinyatakan semula) KEUNTUNGAN (RM Juta) Hasil Keuntungan operasi Keuntungan sebelum cukai dan zakat Keuntungan bersih diatribut kepada pemilik syarikat DATA PENTING PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (RM Juta) Hartanah.6 81.174.469.4 6.6 25.8 1.6 30.5) 5.38 4.281.00 656.4 (12.

6 73.3 78.4 3.080.00 656.396.5 30.6 59.2 8.1 46.761.779.77 58.4 6.47 21.334.7 965.834.3 3.9 10.848.40 58.60 4.5 6.92 58.657.90 631.594.2 1.9 29.3 6.054.47 4.709. loji dan kelengkapan Jumlah aset Jumlah pinjaman Jumlah tanggungan Modal saham Pemegang ekuiti MAKLUMAT SAHAM Sesaham (sen): – Pendapatan asas – Pendapatan dicairkan Dividen: Kasar Single-tier – Interim – Akhir (cadangan) Aset bersih sesaham diatribut kepada pemilik syarikat Harga saham pada 31 Ogos (RM) NISBAH KEWANGAN Pulangan Ke Atas Aset (%)* Pulangan ke atas ekuiti (%)* Penggearan (%) Margin EBITDA (%)* Kos purata dana wajaran berkesan (%) Perlindungan pembayaran hutang (%)* Campuran matawang (RM: Asing) Nisbah hutang-ekuiti (selepas ditolak tunai) 4.5 46.9 5.501.6 12.4 35.3 5.8 25.0 4.816.82 76.019.4 44.080.25 * TK2011 dan TK2012 – selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing Lapora n T a h u n a n 2 0 1 2 .86 586.913.9 5.67 4.3 26.7 88.3 19.469.558.71 26.1 10.2 38.02 729.00 21.50 76.KEEPING THE LIGHTS ON 35 Sorotan Lima Tahun Kewangan Kumpulan KUMPULAN Tahun Berakhir 31 Ogos 2008 2009 2010 2011 (dinyatakan (dinyatakan semula) semula) 2012 KEPUTUSAN OPERASI (RM Juta) Hasil Keuntungan operasi Keuntungan sebelum cukai dan zakat Keuntungan bersih diatribut kepada pemilik syarikat DATA PENTING PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN (RM Juta) Hartanah.0 28.0 4.4 64.4 21.373.333.095.8 5.4 41.156.7 11.1 8.197.6 31.200.456.0 3.755.317.0 58.1 4.00 17.3 3.5 45.3 24.1 23.2 59.71 17.8 79.84 591.2 22.071.9 65:35 0.8 1.87 59.165.38 4.84 20.0 4.070.3 7.872.337.0 27.0 45.6 11.7 8.2 23.43 4.740.5 4.616.064.241.4 4.4 69.025.2 25.68 3.9 6.5 25.2 2.851.537.44 17.714.9 10.8 930.7 61.6 1.71 15.9 5.5 56:44 0.8 53:47 0.6 46.6 36.8 32.4 5.801.9 22.8 52.8 5.9 7.63 0.662.5 51:49 0.6 54:46 0.137.841.752.180.352.2 4.7 31.997.1 37.3 5.

373 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 Jumlah Aset (RM Juta) Jumlah Pinjaman (RM Juta) Pulangan ke Atas Aset* (%) 88.9 8.201 2.8 4.9 21.165 69.317 28.842 19.662 73.848 36.5 7.9 17.6 25.2 41.7 58.072 79.594 965 931 ’08 ’08 ’08 .997 31.9 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 Penggearan (%) Perlindungan Pembayaran Hutang* (%) Pendapatan Asas Sesaham (Sen) 38.137 32.064 78.6 6.755 31.469 23.241 30.6 4.740 4. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 59.8 10.5 6.8 37.616 22.9 76.096 22.054 21.1 4.198 3.7 3.5 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 ’08 Tahun ’12 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ’11 ’10 ’09 *TK2011 dan TK2012 – selepas pelarasan bagi kos pampasan bahan api untuk tempoh masing-masing.801 24.762 27.657 4.3 45.2 46.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 36 Rumusan Lima Tahun Pertumbuhan Kumpulan Hasil (RM Juta) Keuntungan Diagihkan Kepada Pemilik Syarikat (RM Juta) Pemegang Ekuiti (RM Juta) 35.

ANDA LIHAT .

KEMAMPUAN KAMI MENERANGI KEDIAMAN Kehidupan akan pasti berbeza tanpa tenaga elektrik... sihat dan selesa. semuanya menggunakan tenaga elektrik. . daripada mengecaj telefon mudah alih hinggalah kepada penyediaan makanan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Tenaga elektrik adalah satu kemudahan yang membolehkan kita menikmati taraf kehidupan yang lebih selesa. Daripada membaca buku di sudut yang cerah diterangi cahaya hinggalah menonton tayangan video. Peranan TNB adalah untuk memastikan supaya semua kediaman menikmati bekalan elektrik yang berterusan dan tanpa gangguan agar keluarga anda dapat menjalani gaya hidup yang selamat.KAMI LIHAT.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

TNB berusaha memenuhi mandat yang diberi iaitu Keeping the Lights On di Malaysia sejak mula ia ditubuhkan pada tahun 1949 sebagai Lembaga Letrik Pusat.3 juta pelanggan di Semenanjung Malaysia. Sabah dan Labuan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 40 Rangka Kerja Korporat Mengenai Kami Tenaga Nasional Berhad (TNB) merupakan syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia dan antara yang terkemuka di Asia. memperkasa pembangunan negara menerusi penyediaan tenaga elektrik yang boleh berdayaharap dan cekap. TNB mempunyai lebih 8. Disenaraikan di Papan Utama Bursa di Malaysia dengan jumlah aset berjumlah hampir RM87 bilion.

TNB turut menerokai pasaran-pasaran baharu dengan memfokus kepada rantau Asia-Pasifik. Bhd. Syarikat juga terlibat dalam bidang penyelidikan dan pembangunan. penghantaran dan pembahagian tenaga elektrik. (SESB) yang menguruskan Grid Sabah.KEEPING THE LIGHTS ON 41 Mengenai Kami Rangka Kerja Korporat Bisnes teras TNB adalah penjanaan. Melalui yayasannya iaitu Yayasan Tenaga Nasional (YTN) yang ditubuhkan pada tahun 1993. dan pada masa yang sama. TNB memiliki 80% ekuiti dalam Sabah Electricity Sdn. serta perkhidmatan membaik pulih dan penyenggaraan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka di luar negara. Untuk menyokong wawasan ini. TNB juga telah mempelbagaikan perniagaannya ke dalam pembuatan alatubah. Di Malaysia Timur. TNB turut mengurus dan mengendalikan Grid Nasional yang menghubungkan stesenstesen janaelektrik TNB dengan Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) dengan rangkaian pembahagian. TNB turut memberi penekanan tinggi terhadap tanggungjawab sosial. perkakas suis dan kabel bervoltan tinggi. perkhidmatan dan kerja-kerja kejuruteraan awam dan elektrik. Syarikat telah melancarkan Pelan Strategik 20 Tahun yang bermatlamat untuk mentransformasi TNB menjadi sebuah syarikat bertaraf dunia menjelang tahun 2025. Sebagai sebuah syarikat berkaitan Kerajaan yang terkemuka. TNB membekalkan isi rumah dan industri dengan tenaga elektrik yang dijana dari enam skim stesen haba dan tiga janakuasa hidro utama. Di Semenanjung Malaysia. penyediaan perkhidmatan perundingan profesional dan senibina. menyahut agenda pengurangan karbon Kerajaan. Antara kejayaan yang dicapai dalam pelaksanaan program kemasyarakatannya adalah dalam bidang pelajaran melalui pemberian biasiswa dan bidang kesihatan yang bermanfaat kepada semua. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . serta pembangunan dan perkhidmatan pengurusan hartanah. Timur Tengah dan Utara Afrika. baik dari sudut organisasi mahupun alam sekitar di Malaysia. Syarikat melaksanakan pelbagai program CSR yang memberi faedah kepada golongan kurang bernasib baik. Pada tahun 2005. Penekanan yang diperbaharui turut diberikan kepada kemampanan. TNB telah membuat pelaburan besar dalam pembangunan profesional secara berterusan bagi warga kerjanya melalui program-program tersusun. Selain daripada perniagaan terasnya. Grid ini juga disambungkan dengan sistem penghantaran Thailand di utara dan sistem penghantaran Singapura di Selatan. Pelan Strategik tersebut meliputi penumpuan yang lebih tinggi terhadap inisiatif-inisiatif hijau seperti pembangunan sumber bahan api yang boleh diperbaharui dan pengurusan permintaan lebih berkesan menerusi kecekapan tenaga.

Azman bin Mohd (Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif) (Pengarah Eksekutif Bukan Bebas) (Penukaran jawatan berkuatkuasa pada 1 Julai 2012) PENGARAH BUKAN EKSEKUTIF KANAN BEBAS Dato’ Zainal Abidin bin Putih Emel: cosec@tnb.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 42 Maklumat Korporat AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH Rangka Kerja Korporat Tan Sri Leo Moggie (Pengerusi) (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Datuk Wira Ir.my Datuk Nozirah binti Bahari (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) SETIAUSAHASETIAUSAHA SYARIKAT Norazni binti Mohd Isa (LS 0009635) Nor Zakiah binti Abd Ghani (LS 0008795) (Meletakkan jawatan berkuatkuasa pada 31 Mei 2012) Dato’ Zainal Abidin bin Putih (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) PENDAFTAR SAHAM Symphony Share Registrars Sdn. Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Telefon Faksimili : 603-7841 8000 : 603-7841 8151 Dato’ Fuad bin Jaafar (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Dato’ Abd Manaf bin Hashim (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Datuk Chung Hon Cheong (Pengarah Bukan Eksekutif Bebas) Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) (Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas) Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh (Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa pada 30 Jun 2012) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bhd. (378993-D) Aras 6.com.

tnb. 129. 21 & 23.com.my Talian Bebas Tol: 1-800-888-862 Malaysian Rating Corporation Berhad – Penarafan Hutang Korporat AAA – Penarafan Hutang Syariah AAAID AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS PROGRAMME ADR ADR Tahap 1 PERHUBUNGAN PELABUR Jabatan Perhubungan Pelabur Tingkat 4 Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad No.com. Malaysia (Disenaraikan sejak 28 Mei 1992) PENARAFAN Moody’s Standard & Poor’s Rating Agency Malaysia Baa1 BBB+ AAA One Stop Engagement Centre: 1-300-88-5454 Sistem Maklumat Penggerak Etika: wbis. CS/3B/G Blok 3B. 1.tnb. No.KEEPING THE LIGHTS ON 43 Maklumat Korporat Rangka Kerja Korporat BANKBANK UTAMA Malayan Banking Berhad Aras 1.com.my 15454 PENYENARAIAN BURSA SAHAM Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Menara A Dataran Maybank No. Tingkat 2 Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad No. 1 Sentral Jalan Travers KL Sentral Peti Surat 10192 50706 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili : 603-2173 1188 : 603-2173 1288 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . 129. Plaza Sentral KL Sentral 50474 Kuala Lumpur Malaysia PEJABAT BERDAFTAR DAN IBU PEJABAT Tenaga Nasional Berhad (200866-W) Pejabat Setiausaha Syarikat. Lorong Ara Kiri 1 Lucky Garden. Bangsar 59100 Kuala Lumpur Malaysia Bank Islam Malaysia Berhad Cawangan KL Sentral Tingkat Bawah. Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili Emel : 603-2296 6077 : 603-2284 0095 : tenaga_ird@tnb. Jalan Maarof 59000 Kuala Lumpur Malaysia CIMB Bank Berhad No. Jalan Bangsar 59200 Kuala Lumpur Malaysia Telefon Faksimili Laman web TNB Careline : : : : 603-2296 5566 603-2283 3686 www.my JURUAUDIT LUAR Tetuan PricewaterhouseCoopers (AF: 1146) Aras 10.

67%) ENTITI DIKAWAL BERSAMA Dorman SEATRAC SDN. BHD. Bhd. Dorman (20%) (Penerima dan Pengurus Dilantik) (100%) Jana Landfill Sdn. (100%) SYARIKAT-SYARIKAT BERSEKUTU FIBRECOMM NETWORK (M) SDN. (50%) YAYASAN AMANAH YAYASAN TENAGA NASIONAL RETIREMENT BENEFIT TRUST FUND YAYASAN CANSELOR UNIVERSITI TENAGA NASIONAL Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . PERUSAHAAN OTOMOBIL ELEKTRIK (MALAYSIA) SDN. (76%) Northern Utility Resources Sdn. (20%) FTJ BIO POWER SDN. TNB RESEARCH SDN. (20%) INTEGRAX BERHAD (22. (20%) (100%) TNBR QATS Sdn. Bhd. TNB POWER DAHARKI LTD. BHD. (10%) FEDERAL POWER SDN. BHD. BHD. (100%) TNB ENERGY SERVICES SDN. BHD. (DALAM PROSES PEMBUBARAN) (6. (20%) Saudi-Malaysia Water • & Electricity Company Limited (50%) (100%) TNB Liberty Power Limited (100%) SYARIKAT-SYARIKAT PELABURAN LABUAN REINSURANCE (L) LTD. BHD.12%) JIMAH ENERGY VENTURES HOLDINGS SDN. BHD.91%) Dorman BAKUN HYDRO-ELECTRIC CORPORATION SDN. (100%) Malaysian Shoaiba • Consortium Sdn. (100%) Tenaga Cable Industries Sdn. BHD. BHD. BHD. MALAYSIA TRANSFORMER MANUFACTURING SDN. Bhd. BHD. (40%) GB3 SDN.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 44 Rangka Kerja Korporat SYARIKAT-SYARIKAT DI DALAM KUMPULAN Struktur Korporat Kumpulan TNB VENTURES SDN. BHD. Bhd. (49%) TEKNOLOGI TENAGA PERLIS CONSORTIUM SDN. Bhd. BHD. (8. (20%) (100%) Independent Power International Ltd. (20%) Dorman POWER AND ENERGY INTERNATIONAL (MAURITIUS) LTD.

Bhd. TNB REPAIR AND MAINTENANCE SDN. Bhd. Ltd. Bhd. (70%) TNB ENGINEERS SDN. BHD. (100%) TNB LOGISTICS SDN. (100%) TNP • Sdn. (100%) (100%) (100%) (100%) ORION MISSION SDN. TENAGA SWITCHGEAR SDN. BHD. (30%) Alimtiaz Operation & • Maintenance Company Ltd. (70%) TNEC Operations and Maintenance Sdn. BHD. (100%) Tomest Energy • Sdn. (100%) (83%) (60%) (60%) Syarikat-syarikat Dorman: TNB RISK MANAGEMENT SDN. (100%) Airport Cooling Energy Supply Sdn. BHD. BHD. TNB FUEL SERVICES SDN. (51%)Management Abraj Cooling LLC (49%) (100%) UNITEN R&D Sdn. BHD. (100%) TNB PRAI SDN. BHD. (10%) TNB CAPITAL (L) LTD.KEEPING THE LIGHTS ON 45 Struktur Korporat Kumpulan Rangka Kerja Korporat TNB INTEGRATED LEARNING SOLUTION SDN. Bhd. (100%) SEPANG POWER SDN. Dorman (100%) (100%) TNB Remaco Pakistan (Private) Limited (100%) Trichy Energy Limited Dorman (100%) Trichy Power Limited Dorman (100%) TNB Operations & Maintenance International Ltd. (100%) • Eastern Sabah Power Consortium Sdn. BHD. (100%) Lahad Datu Holdings Sdn. BHD. (40%) • Dynamic Acres Sdn. BHD. BHD. Bhd. BHD. BHD. (100%) • Oasis Parade Sdn. BHD. BHD. (40%) Indera-TNB Properties • Sdn. (100%) TNB COAL INTERNATIONAL LIMITED (100%) TNB PROPERTIES SDN. BHD. Bhd. (100%) KM • Sdn. BHD. TNB JANAMANJUNG SDN. (100%) TNB WORKSHOP SERVICES SDN. (100%) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . (100%) TNB GENERATION SDN. TNB QUANTUM SOLUTIONS SDN. BHD. TNB ENGINEERING CORPORATION SDN. Bhd. BHD. BHD. BHD. Construction Bhd. (100%) TNB HIDRO SDN. (100%) TNB INTERNATIONAL SDN. (100%) TNB METERING SERVICES SDN. BHD. (77%) Bangsar Energy Systems Sdn. Bhd. Bhd. (100%) Selesa Energy Systems • Sdn. BHD. Bhd. Bhd. (100%) Saudi Malaysia Operation • and Maintenance Services Co. KAPAR ENERGY VENTURES SDN. (100%) (100%) TNEC Construction Sdn. Bhd. UNIVERSITI TENAGA NASIONAL SDN.Metro-TNB Properties Bhd. (100%) TNB TRANSMISSION NETWORK SDN. SABAH ELECTRICITY SDN. (100%) TNB DISTRIBUTION SDN. BHD. Bhd. (100%) Lahad Datu Energy Sdn. BHD. (100%) TNB-IT SDN.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 46 Struktur Organisasi Rangka Kerja Korporat LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASAJAWATANKUASA LEMBAGA PENGARAH SETIAUSAHA SYARIKAT KETUA AUDIT DALAMAN PRESIDEN/ KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KETUA PENGURUSAN STRATEGIK & PRESTASI BISNES TERAS ● BISNES BUKAN TERAS ● Naib Presiden (Bahagian Penjanaan) Naib Presiden (Bahagian Penghantaran) Naib Presiden (Bahagian Pembahagian) Naib Presiden (Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama) Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden (Bahagian Kewangan Kumpulan) Naib Presiden (Bahagian Perancangan) Naib Presiden (Bahagian Sumber Manusia) Ketua Pegawai Maklumat (Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi) Ketua Pegawai Perolehan (Bahagian Perolehan) Ketua Pegawai Korporat (Bahagian Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat) ● ● ● ● ● ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

TNB CareLine. ASIA GEOSPATIAL FORUM 2011 EXCELLENCE AWARD TNB telah memenangi Asia Geospatial Forum 2011 Excellence Award pada bulan Oktober 2001 yang mengiktiraf penggunaan teknologi dan kaedah berkesan dalam pengumpulan data oleh Pasukan Projek Sistem Maklumat Geospatial Korporat. EMAS BAGI PELAKSANAAN CRM & EMAS BAGI INOVASI TEKNOLOGI Pusat pengurusan panggilan TNB. TNB CareLine telah disenarai pendek dalam tiga kategori berikut: ● ● ● Video Terbaik bagi Pusat Panggilan Panggilan Masuk Dalaman Terbaik Bawah 100 tempat duduk – OSEC 1300-88-5454 Panggilan Masuk Dalaman Terbaik Melebihi 100 tempat duduk – CMC 1-5454 ANUGERAH KECEMERLANGAN ICC NASIONAL APIC 2011 Kumpulan Horseshoescrab WIT-ICC Janamanjung TNB telah diisytiharkan sebagai Juara Anugerah Kecemerlangan ICC Nasional 2011 dalam Kategori Sektor Perkhidmatan di Persidangan & Ekspo Produktiviti & Inovasi Tahunan (APIC 2011) yang diadakan pada 19-20 Oktober 2011. telah meraih Anugerah Emas bagi Pelaksanaan CRM dalam kategori Pusat Panggilan dan Anugerah Emas bagi Inovasi Teknologi di majlis Anugerah Persatuan Pusat Panggilan Malaysia (CCAM) 2011 yang diadakan pada 14 Oktober 2011.KEEPING THE LIGHTS ON 47 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat ANUGERAH PERSONALITI CEMERLANG & PENYEDIA LATIHAN INDUSTRI TENAGA Pengerusi TNB. TNB Kulaijaya pula telah memenangi Anugerah Kecemerlangan QE (5S) Keseluruhan 2011 serta Anugerah Kecemerlangan QE (5S). PENGURUS RISIKO TERBAIK TAHUN 2010 TNB telah dinamakan sebagai Pengurus Risiko Terbaik Tahun 2010 oleh Persatuan Pengurusan Risiko dan Insurans Malaysia sempena persidangan tahunan persatuan tersebut pada 18 Oktober 2011. kedua-duanya daripada Bahagian Pembahagian. Sembilan pasukan TNB yang lain turut diberi penghormatan dengan anugerah Emas. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Tan Sri Leo Moggie telah dianugerahkan dengan Anugerah Personaliti Cemerlang manakala TNB Integrated Learning Solution Sdn Bhd – ILSAS telah memenangi Anugerah Industri Tenaga: Penyedia Latihan oleh Suruhanjaya Tenaga pada 11 Oktober 2011. Dua kumpulan WIT-ICC lain daripada Syarikat yang muncul sebagai 10 pasukan terbaik adalah Pasukan ICC Meet 7 RMR daripada Unit Pemeteran dan Pasukan ICC 5 Trans Star Team daripada Penyenggaraan Aset Kedah/Perlis. Selain itu.

PENGURUSAN TERTINGGI TERIMA THE BRANDLAUREATE Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Anugerah yang disampaikan pada 31 Oktober 2011 tersebut memberi pengiktirafan kepada komitmen Syarikat terhadap Program Pembangunan Profesional Berterusan dalam Audit. Terengganu telah berjaya merangkul Anugerah Emas. Anugerah Platts adalah berasaskan prestasi dan pengurusan kewangan syarikat. Paka. Kluang. Tan Sri Dato’ Sri Siti Norma Yaakob telah diberi pengiktirafan The BrandLaureate Most Eminent Brand ICON Leadership Award 2011 pada 9 November 2011. Johor dan Pasukan WIT ICC Volts daripada Stesen Janakuasa Sultan Ismail. PENYENARAIAN DALAM PLATTS TOP 250 GLOBAL ENERGY COMPANIES TNB telah diletakkan di tempat ke-90 secara keseluruhan dalam Platts Top 250 Global Energy Companies Ranking 2011. Pasukan WIT ICC Brassing daripada Bahagian Penghantaran. KONVENSYEN WIT ICC INDONESIA 2011 Dua pasukan daripada TNB telah bertanding dalam Konvensyen Kualiti Mutu Indonesia 2011 dalam Kategori QCC Forum Gugus Mutu. manakala Pengarah TNB. serta ke-24 di kalangan syarikat utiliti elektrik global.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 48 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat PEMENANG ANUGERAH KORPORAT 2011  PERINGKAT 4. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah dianugerahkan dengan The BrandLaureate Transformational Corporate Leader Brand ICON Leadership Award 2011. SIJIL KECEMERLANGAN DALAM PERHUBUNGAN PELABUR TNB telah diberi pengiktirafan dengan Sijil Kecemerlangan Perhubungan Pelabur di Pasaran Singapura bagi Syarikat Malaysia sempena IR Magazine South East Asia Awards 2011 yang diadakan pada 6 Disember 2011. Konvensyen tersebut diadakan mulai 29 November hingga 2 Disember 2011. KATEGORI 1 TNB telah diisytiharkan sebagai pemenang Anugerah Korporat 2011 – Peringkat 4. NAfMA mengiktiraf syarikat-syarikat yang mengamalkan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . dan di tempat ke-20 di Asia sambil mengekalkan kedudukan ke-3 di kalangan syarikat utiliti elektrik di Asia. Kategori 1 oleh Institut Juruaudit Dalaman Malaysia. ANUGERAH TERBAIK NAfMA 2011 TNB telah memenangi Anugerah Kecemerlangan yang merupakan pencapaian tertinggi dalam Anugerah Nasional bagi Perakaunan Pengurusan (NAfMA) 2011 dalam kategori syarikat senarai awam. Anugerah tersebut telah disampaikan pada 2 November 2011. SIJIL MERIT NACRA TNB telah menerima Sijil Merit dalam Anugerah Laporan Korporat Tahunan Nasional (NACRA) 2011 pada 15 November 2011.

Rangka Kerja Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . KECEMERLANGAN DALAM INDEKS TADBIR URUS KORPORAT MALAYSIA 2011 TNB telah meraih anugerah Kecemerlangan dalam Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia 2011 pada 7 Disember 2011. ANUGERAH PENCAPAIAN SEPANJANG HAYAT Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Pengurus Kanan (Dasar Mikro. PENGURUS TERBAIK  KATEGORI PERKHIDMATAN Azrina Abdul Samat. pada 23 hingga 25 Januari 2012. ANUGERAH KECEMERLANGAN FROST & SULLIVAN MALAYSIA 2012 TNB REMACO telah dipilih sebagai Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa Terbaik dalam kategori Tenaga dalam Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 yang diadakan pada 12 April 2012. Alumni dan Pengurusan) telah menerima anugerah Profesor Kehormat bagi Universiti Antarabangsa untuk Teknologi Maklumat daripada International University of Information Technology (IITU). Faktor-faktor yang diambil kira adalah kutipan hasil. pemasaran dan sumbangan keseluruhan TNB REMACO kepada industri.KEEPING THE LIGHTS ON 49 Anugerah & Pengiktirafan sistem pengurusan perakaunan yang paling unggul. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah dianugerahkan dengan Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat dalam majlis Asian Utility Industry Awards 2012 yang diadakan di Singapura pada 17 April 2012. Anugerah berkenaan memberi pengiktirafan kepada komitmen UNITEN terhadap usaha sama antara kedua-dua institusi pengajian tinggi tersebut dalam bidang akademik serta hal ehwal pelajar. Zulbahari Mohd Ali. IITU MENGIKTIRAF PENGURUSAN TERTINGGI UNITEN Dato’ Seri Prof. Mashkuri Yaacob. Naib Canselor UNITEN dan Prof. kemampuan. Dr. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar. Ir. Kazakhstan. Pengurus Kanan (Perancangan dan Pembangunan Entrepreneur) daripada Bahagian Perolehan pula telah berjaya melangkah ke peringkat akhir. Majlis penyampaian anugerah tersebut telah diadakan pada 6 Disember 2011. HALL OF FAME BAGI PENCAPAIAN DI MALAYSIA DAN ANUGERAH PENCAPAIAN KHAS Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Kamal Nasharuddin Mustapha. Anugerah tersebut telah disampaikan di Kampus Almaty. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah diberi penghormatan dengan penyenaraian dalam Hall of Fame bagi Pencapaian di Malaysia dan Anugerah Pencapaian Khas – Individu di Persidangan & Anugerah Pencapaian Malaysia yang diadakan pada 23 Februari 2012. Kazakhstan. Kawal Selia & Penentuan Harga) daripada Bahagian Perancangan telah dinamakan sebagai Pengurus Terbaik – Kategori Perkhidmatan oleh Institut Pengurusan Malaysia pada 6 Disember 2011.

PENGIKTIRAFAN PENARAFAN JENAMA 2012 DARIPADA BRAND FINANCE PLC TNB telah disenaraikan dalam 10 Jenama Malaysia Terbaik 2012 oleh Brand Finance PLC pada 10 September 2012. BESTBRANDS BRANDLAUREATE 20112012 TNB telah dianugerahkan Best Brands BrandLaureate 2011-2012 pada 5 Mei 2012 bagi jenama terbaik dalam kategori Penjanaan Korporat – Utiliti Tenaga. TNB berjaya mengekalkan kedudukan ke-8 dengan peningkatan penarafan daripada A kepada AA-. Anugerah tersebut menggambarkan sumbangan para jurutera TNB kepada aktiviti kejuruteraan di Malaysia. Urusniaga tersebut telah menerima Asia Pacific Bond Deal Award bagi 2011 daripada Project Finance International dan telah dinamakan Urusniaga Ijarah Terbaik 2012 oleh Islamic Finance News. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Anugerah Tiga Bintang tersebut adalah penganugerahan tertinggi yang diberikan untuk projek dan n pencapaia pencapaian QE.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 50 Anugerah & Pengiktirafan Rangka Kerja Korporat PENGIKTIRAFAN DARIPADA RAM HOLDINGS BERHAD TNB menerima Anugerah Kecemerlangan RAM – Anugerah Blue Print 2011 bagi Urus Niaga Projek Pembiayaan Mercu Tanda Baharu pada 26 April 2012 bagi pengumpulan dana melalui bon/sukuk yang telah memecahkan rekod. PENGIKTIRAFAN DARIPADA IEM MALAYSIA TNB menerima anugerah daripada Institut Jurutera Malaysia (IEM) pada 21 April 2012 untuk Organisasi Sokongan Terbaik bagi Pengambilan Ahli Graduan untuk Institut 2011 dan Organisasi Paling Aktif bagi Pengambilan Ahli untuk Institut 2011. ANUGERAH TIGA BINTANG DI KONVENSYEN QE Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) telah menerima Anugerah Tiga Bintang bagi inisiatif Alam Sekitar Berkualiti (QE) dalam Konvensyen Alam Sekitar ekitar Berkualiti (5S) Peringkat Zon Utara 2012 anjuran Perbadanan Produktiviti uktiviti Malaysia di Pulau Pinang pada da 18 dan 19 Julai 2012. PENGURUSAN KANAN TERBAIK IR SUPPORT TNB telah dianugerahkan dengan Pengurusan Kanan Terbaik dalam IR Support 2012 di kalangan syarikat terbaik Asia Tenggara pada 11 September 2012. Manjung Island Energy Berhad (MIEB) telah menerbitkan sehingga RM5 bilion sekuriti Islam manakala TNBJ menerima penarafan AAA bagi pembiayaan sukuk bagi loji janakuasa bebas Greenfield miliknya di Malaysia.

KEEPING THE LIGHTS ON 51 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Most Admired ASEAN Enterprise in Employment Category 2010 TNB telah memenangi Most Admired ASEAN Enterprise dalam Kategori Pekerjaan bagi amalan Pengurusan Sumber Manusianya. England. IQC International Quality Crown Award – Kategori Emas Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) telah menerima IQC International Quality Crown Award bagi Kategori Emas dalam satu majlis yang diadakan di London. Vietnam. Kedudukan ke-550 dalam Forbes Global 2000 Tahun 2011 TNB telah melonjak daripada kedudukan 159 ke kedudukan 550 di kalangan syarikat terbesar dunia dalam senarai Forbes Global 2000. Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Beretika 2010/2011 TNB menerima Pengiktirafan Tertinggi bagi Syarikat-syarikat Besar pada majlis Anugerah Kecemerlangan Perniagaan Beretika 2010/2011 yang diadakan pada 9 Disember 2010. pada 23 November 2010. India. Anugerah tersebut telah diberikan oleh Business Initiative Directions (BID) bagi mengiktiraf organisasi dan syarikat dari seluruh dunia yang berjaya mengukuhkan kedudukan dan reputasi dalam amalan dan penggalakan pengurusan kerja berkualiti. World HRD Congress dan Stars Group. Singapura yang dianjurkan secara bersama oleh Employer Branding Institute. sempena Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan ASEAN. Asia’s Best Employer Brand Award 2011 TNB telah merangkul Asia’s Best Employer Brand Award ke-2 dalam satu majlis di Suntec. Pembekal Elektrik ke-72 Terbesar Dunia TNB telah dinamakan sebagai syarikat ke-72 terbesar dunia dalam perniagaan bekalan elektrik dan ke-45 dari segi keuntungan perniagaan menurut The Plimsoll Top 100 Global Analysis – Electricity Suppliers. ACCA 2009/2010 (Association Of Chartered Certified Accountants) Approved Employer – Pembangunan Profesional Syarikat ke-4 Terbaik di Malaysia – Malaysia 1000 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Majlis penyampaian ASEAN Business Award telah diadakan pada 27 Oktober 2010 di National Convention Centre di Hanoi. pada 29 November 2010. TNB adalah antara 78 syarikat dari 19 negara Asia yang diiktiraf atas pelaksanaan amalan sumber manusia berkesan dan amalan penjenamaan majikan yang baik. Brand Leadership Award Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh adalah di antara penerima Brand Leadership Award yang berprestij di World Brand Congress 2010 yang diadakan di Mumbai. Best Energy Sector – Global Leadership Awards 2011 TNB memenangi Best Energy Sector Award pada majlis Global Leadership Awards 2011 anjuran The Leaders International pada 22 Julai 2011 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur (KLCC).

Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Perak – Anugerah HR Malaysia 20082009 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . (MTM) – Anak Syarikat TNB Anugerah Kakitangan Cemerlang bagi Eksekutif dan Bukan Eksekutif – Perhimpunan Hari Pekerja Kebangsaan 2009 Pameran Rekaan. Kategori 1 oleh Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIIA Malaysia) Ketua Pegawai Eksekutif Terbaik Malaysia 2008: Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Bhd. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Asia’s Best Employer Brand & Human Resource Leadership Award – Asia’s Best Employer Brand Awards Kecemerlangan – Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCG) 2009 Anugerah Utama – MSOSH 2009: Stesen Janakuasa Putrajaya Kecemerlangan Dalaman Tanggungjawab Sosial Korporat – The BrandLaureate Awards 2008 Johan Keseluruhan – ITEX 2008: UNITEN Tempat ke-575 Dalam Forbes Global 2000 Ranking Ke-3 Dalam 50 Jenama Paling Berharga Malaysia South East Asia Growth Strategy Leadership Award For Distribution Transformer Market: Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. Anugerah Korporat 2008 – Peringkat 2. Bhd. Tan Sri Leo Moggie Kecemerlangan – Indeks Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCG) 2009 Anugerah Perdana Menteri Bagi Kecemerlangan Industri 2009: UNITEN Jenama Utiliti Tenaga Terbaik – The BrandLaureate Awards 2009-2010 Best CEO Asia – Asia Power & Electricity Award 2010: Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Inovasi dan Teknologi 2009 (ITEX 2009) – UNITEN Menggondol 3 Pingat Emas – Anugerah Emas Bagi Reka Bentuk Gerai Pameran Terbaik Kemenangan Berganda UNITEN di “PERODUA Eco-Challenge 2009” 100th On Platts Top 250 Global Energy Company 2008 List Tiga Terbaik dalam Most Admired ASEAN Companies – Kategori Pekerjaan – ASEAN Business Awards (ABA) 2008 Asiamoney Awards 2006 • Hubungan Pelabur Terbaik. Malaysia • Tadbir Urus Korporat Kedua Terbaik • Syarikat Hubungan Pelabur Asia Ketiga Terbaik Pensijilan MS ISO 9001 oleh SIRIM QAS International Sdn.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 52 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat – Persatuan Pusat Panggilan Malaysia: Pengerusi TNB.

10 Mac 2006) Makmal Cemerlang – Institut Kajian Makmal (IIS): Makmal Minyak Alatubah. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri (AKIPM) 2007 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . 2006 Juara Kaunter Perkhidmatan Terbaik – Kedai Tenaga Kangar. (SESB) Penyedia Latihan Terbaik – Anugerah Menteri Sumber Manusia 2007: TNB Integrated Learning Solution Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 53 Anugerah Utama Terdahulu Rangka Kerja Korporat Perhimpunan Hari Pekerja 2008 Peringkat Kebangsaan • Anugerah Pekerja Berdaya Saing (Industri Besar) • Anugerah Pekerja Lelaki Cemerlang. – ILSAS Pememang Tempat ke-2 Keseluruhan – Perniagaan Malaysia – Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) Anugerah Tabir Urus Korporat Usaha Niaga 2009 Syarikat ke-4 Terbaik Di Malaysia – Malaysia 1000 Syarikat Utiliti Tenaga Ke-4 Paling Cemerlang di Asia – Platts Top 250 Global Energy Companies Rankings 2009 Hubungan Pelabur Terbaik Dalam Pasaran Singapura bagi Syarikat Malaysia Anugerah Kepimpinan Perniagaan – Sektor Tenaga – Anugerah Kepimpinan Perniagaan Malaysia 2010: Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Bhd. Penyelidikan TNB (Tahun Ketiga Berturut-turut) Anugerah Emas bagi Pusat Panggilan Baharu Terbaik Dalam GLC: TNB CareLine 15454 Anugerah Menteri Sumber Manusia Bagi Kategori Majikan Bersaiz Besar (Perkhidmatan): Sabah Electricity Sdn. Kumpulan Eksekutif • Anugerah Pekerja Lelaki Cemerlang – Kumpulan Bukan Eksekutif Anugerah Amalan Terbaik 2007 (Syarikat Senarai Awam) – NAfMA 2007 Peringkat Akhir bagi Platts 2007 Global Energy Awards bagi Syarikat Tenaga Terbaik. Kategori 1 – Institut Juruaudit Dalaman Malaysia (IIA Malaysia) Anugerah Perniagaan Terbaik 2007 – Kategori Syarikat Cemerlang Anugerah Harapan Majikan Prihatin – Sambutan Hari Pekerja Kebangsaan 2006 Anugerah Pertunjukan Terbaik – Ekspo & Forum Komunikasi & Multimedia ASEAN (ACM) ICT Malaysia ke-5. Tempat ke-32 di kalangan Syarikat Tenaga Terbaik di Asia dan ke-42 di kalangan 250 Syarikat Terbaik Global Pemenang Anugerah Korporat 2007 – Peringkat 2. Air & Komunikasi 2006 Syarikat Paling Meningkat Di Malaysia – Kajian Deutsche Bank (Dilaporkan dalam The Star. Bhd. Perlis – Malam Anugerah Kualiti Menteri Tenaga.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 54 Rangka Kerja Korporat .

KEEPING THE LIGHTS ON

55

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

56

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat
2 DISEMBER 2011 S&P Bersejarah TNB menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga (S&P) yang bersejarah dengan Tanjung Bin di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Ini merupakan S&P pertama ditandatangani hasil proses pembidaan Suruhanjaya Tenaga, yang memastikan kadar komersial terbaik. 6 DISEMBER 2011 TNB Memenangi Anugerah NAfMA Terbaik TNB menerima Merit Emas, atau pengiktirafan paling berprestij, di Anugerah Kebangsaan bagi Perakaunan Pengurusan (NAfMA) 2011, sebagai pengiktirafan kepada kecemerlangan amalan perakaunannya. 7 DISEMBER 2011 Kepujian untuk Tadbir Urus Korporat TNB diberi anugerah Kepujian oleh Indeks Tadbir Urus Malaysia (MCG) 2011 dalam satu majlis yang berlangsung di Pusat Konvensyen Sime Darby, Kuala Lumpur. 7 JANUARI 2012 Pelancaran Projek Baiti Jannati TNB melancarkan secara rasmi Projek Baiti Jannati peringkat nasional bagi tahun kewangan di Kampung Rencong, Muar, Johor. Di bawah projek ini TNB akan memperbaiki rumah usang milik penduduk yang kurang bernasib baik. 17 JANUARI 2012 Keputusan Kewangan Suku 1 TNB mengumumkan keputusan kewangan suku pertamanya bagi tahun kewangan 2012 di ibu pejabatnya di Kuala Lumpur. 19 JANUARI 2012 Perhimpunan Tahunan Warga Kerja Semua warga kerja TNB di Lembah Klang menghadiri Perhimpunan Tahunan 2012 di ibu pejabat, Kuala Lumpur untuk mendengar Perutusan Tahun Baharu Pengerusi dan mengambil bahagian dalam forum khas dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Anugerah Kecemerlangan TNB dan hadiah penghargaan kepada Kumpulan WIT/ ICC turut disampaikan, manakala beberapa inisiatif baharu telah dilancarkan. Warga kerja di luar Lembah Klang dapat menyaksikan acara tersebut ‘secara langsung’ melalui persidangan video. 19 JANUARI 2012 Malam untuk Vendor, Pembekal & Kontraktor TNB telah mengadakan Malam Anugerah untuk Vendor/Pembekal/Kontraktor 2011 di Pusat Konvensyen Sime Darby Kuala Lumpur untuk mengiktiraf rakan perniagaannya. 20 JANUARI 2012 Forum Pengurusan Risiko TNB Pengurusan Risiko Seluruh Syarikat (EWRM) Bahagian Kewangan Kumpulan telah menganjurkan Forum Pengurusan Risiko TNB Pertama untuk tahun kewangan ini di ibu pejabat. Dua kertas kerja dibentangkan: Tenaga Boleh Diperbaharui di Malaysia dan Tenaga Boleh Diperbaharui TNB. 31 JANUARI 2012 Perhimpunan Muhibah Tahun Baru Cina TNB mengadakan perhimpunan Muhibah Tahun Baru Cina di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

57

Kalendar Peristiwa
5 FEBRUARI 2012 Maulidur Rasul TNB menyertai Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul 1432H/2012M peringkat Kebangsaan di Masjid Putra, Putrajaya. 16 FEBRUARI 2012 TNB CareLine Dilancarkan Syarikat melancarkan Pusat Pengurusan Panggilannya, TNB Careline 15454, di Wisma Annex MPE TNB, Petaling Jaya, yang turut dihadiri oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. 18 FEBRUARI 2012 Jom La Futsal TNB menganjurkan Pertandingan Jom La Futsal 2012 di Kompleks Sukan, ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur. 20 FEBRUARI 2012 Dialog dengan Suruhanjaya Tenaga TNB melangsungkan sesi dialog dengan Suruhanjaya Tenaga di Stesen Janakuasa Sultan Mahmud di Kenyir, Terengganu. 21 FEBRUARI 2012 TOMS & MFFA Simulator Dilancarkan Syarikat melancarkan Sistem Pengurusan Gangguan Bekalan TNB (TOMS) dan Simulator Automasi Tenaga Medan Bimbit (MFFA) di Bangunan Simulator ILSAS. Perjanjian tersebut telah ditandatangani mengenai Pembangunan Bersama Modul Latihan antara ILSAS dan Pembahagian TNB. 25 FEBRUARI 2012 Taklimat Penduduk TNB mengadakan sesi taklimat untuk penduduk yang terlibat dalam Opsyen D Cadangan Pelarasan Talian ke PMU Mahkota Cheras di Sekolah Sri Suriadi Taman Perkasa, Hulu Langat. 1 MAC 2012 Hari Produktiviti ICT TNB mengadakan Hari Produktiviti ICT di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

58

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat

3 MAC 2012 AGM PELITAWANIS Mesyuarat Agung Tahunan Delegasi PELITAWANIS TNB ke-34 telah berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 13 MAC 2012 Kempen Earth Hour Syarikat melancarkan Kempen Kesedaran TNB-WWF Malaysia Earth Hour 2012 Dewan Serbaguna Kompleks Sukan di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 1718 MAC 2012 Mengiktiraf Kesetiaan TNB menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Lama di majlis yang diadakan Dewan Serbaguna Kompleks Sukan, ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 22 MAC 2012 Identiti Korporat bagi ILSAS Mantan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB Dato’ Sri Che Khalib

Mohamad Noh melancarkan identiti korporat baharu untuk ILSAS, bahagian latihan Kumpulan, di kampus UNITEN, Bangi. Di majlis tersebut Sijil Program Pendidikan TNB disampaikan kepada 1,069 warga kerja. 24 MAC 2012 Hari Terbuka UNITEN UNITEN melangsungkan Hari Terbuka 2012 di kampusnya di Putrajaya. 28 MAC 2012 Lawatan DiRaja Yang Mulia Tengku Mahkota Pahang melawat tapak projek Elektrik Hidro Ulu Jelai di Mukim Ulu Telom, Cameron Highlands. 1013 APRIL 2012 Pemeriksaan Kanser Bergerak MAKNA melancarkan Program Pemeriksaan Bergerak Kanser Payudara di ibu pejabat TNB di Kuala Lumpur.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

59

Kalendar Peristiwa
12 APRIL 2012 Keputusan Suku 2 TNB mengumumkan keputusan kewangan belum diaudit bagi suku kedua tahun kewangan 2012 di ibu pejabatnya. 12 APRIL 2012 Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan TNB REMACO menerima Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 dalam Kategori Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa. 2028 APRIL 2012 Promosi Pelaburan TNB menyertai Minggu Unit Saham Amanah Malaysia, anjuran Permodalan Nasional Berhad, di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Sabah. 23 APRIL 2012 SL1M-IBE TNB melancarkan dengan rasmi program Skim Latihan 1Malaysia-IBE (SL1M – IBE) ketiga di ILSAS. 24 APRIL 2012 Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar TNB mengadakan Simposium Kebangsaan Ke-6 mengenai Keselamatan & Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar di UNITEN. 24 APRIL 2012 Kempen Perjalanan SAFE UNITEN, PERKESO, Kementerian Sumber Manusia dan TNB bersama-sama menganjurkan Kempen Perjalanan SAFE di UNITEN, Bangi. Objektif kempen ini adalah untuk menggalakkan kakitangan mengambil langkah berhati-hati apabila memandu ke tempat kerja mereka. 26 APRIL 2012 Seni untuk Si Kecil TNB melancarkan Kidz Art Class di Galeri Seni Lukis syarikat di Wisma TNB, Petaling Jaya. 27 APRIL 2012 Mengiktiraf Pesara TNB menyampaikan Anugerah Persaraan tahunannya (Jasamu DiKenang) dalam satu majlis yang dianjurkan di ibu pejabat di Kuala Lumpur. 29 APRIL 2012 Tunggangan Amal 400 peserta mengambil bahagian dalam Tunggangan Fellowship Janamanjung 2012 yang dilepaskan dari Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Power di Manjung, Perak. Para penunggang berhenti di lokasi tertentu untuk membolehkan mereka melakukan pelbagai kerja amal. 30 APRIL 2012 Pelencongan Sungai TNB meraikan penyiapan projek pelencongan sungai di tapak Elektrik Hidro Hulu Terengganu, Terengganu. 3 MEI 2012 Bertemu PM Warga kerja TNB mengambil kesempatan bertemu dengan PM dalam Sesi Warga Kerja GLC dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengenai Mendorong Transformasi Nasional di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

60

Kalendar Peristiwa
Rangka Kerja Korporat
9 MEI 2012 AGM Badan Kebajikan Persatuan Kebajikan Pekerja Islam (PKPI) TNB mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan ke-44. 12 MEI 2012 Kesatuan Sekerja Pekerja TNM mengambil bahagian dalam Perhimpunan Perpaduan Hari Pekerja 2012 di Malaysia Agro Exposition Park Serdang, Selangor. 15 MEI 2012 Selamat Berpisah CFO Majlis perpisahan diadakan di ibu pejabat TNB untuk mantan Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden (Kewangan Kumpulan) Mohd Rafique Merican Mohd Wahiduddin Merican, yang digantikan oleh Fazlur Rahman bin Zainuddin. 16 MEI 2012 Kempen Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar TNB melancarkan Kempen Keselamatan & Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar 2012 di ILSAS, bersempena dengan Hari Terbuka pusat latihan tersebut. 19 MEI 2012 Pelancaran Pejabat TNB Langkawi Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membuka dengan rasmi bangunan baharu TNB Langkawi. 1720 MEI 2012 Karnival Sukan TNB menganjurkan Karnival Sukan 2012 di gelanggang di sekitar ibu pejabatnya serta di kampus UNITEN dan ILSAS. 24 MEI 2012 Perjanjian Jangka Panjang dengan IKRAM TNB menandatangani Perjanjian Servis Jangka Panjang dalam Perkhidmatan Kejuruteraan dan Kapasiti Bangunan dengan Kumpulan IKRAM Sdn. Bhd. 78 JUN 2012 Musabaqah Membaca Al-Quran TNB telah menganjurkan Musabaqah Membaca dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Kebangsaan 1433H/2012 di ILSAS. 13 JUN 2012 GRIP Pusat Ahli TNB Kawasan Tengah mengambil bahagian dalam Program Informasi Perhubungan Kerajaan (GRIP) dengan Jabatan Kerajaan di Putrajaya. 13 JUN 2012 Mengiktiraf bekas wargakerja Majlis tahunan JasaMu Di Kenang TNB yang diadakan untuk memberi penghargaan kepada pesara dan mantan warga kerja atas sumbangan bermakna mereka kepada kejayaan syarikat. 18 JUN 2012 GRIP Timur Program Informasi Perhubungan Kerajaan Kawasan Timur (GRIP) telah dilangsungkan di Kota Bharu, Kelantan. 22 JUN 2012 MESYUARAT AGUNG PAKATAN TNB Mesyuarat Agung Tahunan Pakatan Persatuan Kebajikan Islam Malaysia (PAKATAN) TNB yang ke-11 telah diadakan di UNITEN. 23 JUN 2012 Latihan Polis Bantuan TNB menamatkan Kursus Latihan Asas Polis Tambahannya di Pusat latihan Polis di Air Hitam, Negeri Sembilan.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

61

Kalendar Peristiwa
26 JUN 2012 Ekspo Tenaga 2012 Ekspo Tenaga 2012 berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia merupakan ekspo industri elektrik dan tenaga di rantau ini. Ekspo tersebut mempamerkan pelbagai teknologi termaju yang terkini dalam penjanaan, pembahagian & penghantaran tenaga. 27 JUN 2012 Persidangan HR TNB Persidangan Sumber Manusia Ke-3 TNB untuk tahun kewangan ini dirasmikan oleh Dato’ Sri Zainal Rahim Seman, Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia. 27 JUN 2012 Lawatan Delegasi Indonesia Sebuah delegasi Indonesia yang diketuai oleh Encik Budi Susanto daripada Kementerian Perindustrian, mengadakan lawatan ke Pusat Beban Nasional dan Penghantaran TNB di Bangunan NLDC di Bangsar, Kuala Lumpur. 29 JUN 2012 Selamat Berpisah CEO Majlis perpisahan diadakan untuk ma nta n Pr esiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 1 JULAI 2012 TNB secara rasmi melantik Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd sebagai CEO baharu menggantikan Dato’ Sri Che Khalid Mohamad Noh. 10 JULAI 2012 Bertemu dengan CEO BAHARU Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd mengadakan pertemuan pertama beliau sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dengan warga kerja di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan di ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 13 JULAI 2012 Majlis Doa Selamat Dengan Kepimpinan Baharu Majlis bacaan Yasin dan doa selamat diadakan sempena dengan pelantikan CEO baharu di Masjid Balai Islam ibu pejabat TNB, Kuala Lumpur. 19 JULAI 2012 Keputusan Kewangan Suku 3 TNB mengumumkan keputusan kewangan suku ketiga bagi tahun kewangan 2012 di ibu pejabat syarikat, Kuala Lumpur. 30 JULAI 2012 Majlis Berbuka Puasa TNB mengadakan majlis berbuka puasa peringkat Korporat bagi tahun 2012 bersempena dengan pada 10 Ramadhan 1433H di Balai Islam ibu pejabat syarikat. 8 OGOS 2012 Sumbangan Hari Raya TNB menyampaikan buah tangan kepada kakitangannya yang bertugas pada cuti umum Hari Raya di ibu pejabat Kuala Lumpur. 31 OGOS 2012 Sambutan Merdeka TNB mengambil bahagian dalam sambutan Hari Merdeka peringkat Kebangsaan di Stadium Nasional, Bukit Jalil.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Rangka Kerja Korporat

1964 Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman yang menggantikan J Sharples merupakan warga Malaysia pertama menjadi Pengurus Besar CEB (1964-1974). Tanggungjawab utamanya adalah untuk menyelaras penjanaan dan kawalan rangkaian grid 66kV hingga 132kV. Pulau Pinang. Beliau juga merupakan jurutera wanita pertama di negara ini. Lembaga mengambilalih seluruh pemasangan Huttenbachs yang selebihnya di Semenanjung. W D Godsall merupakan Pengerusi pertamanya (1949-1952). Beliau seterusnya merupakan wanita pertama dilantik sebagai Pengurus Besar Syarikat. satu mercu tanda teknologi elektrik hidro yang mencatat sejarah di negara dan rantau ini. 60 1960 Dato’ Kurnia Jasa Haji Osman Taib menjadi warga Tanah Melayu pertama menyandang jawatan sebagai Pengerusi Lembaga Lektrik Pusat (1960-1970). 1959 Permulaan kerja pembinaan loji janakuasa elektrik hidro Cameron Highlands. 1953 Frank P Egerton digantikan oleh J Sharples sebagai Pengurus Besar Lembaga Lektrik Pusat (1953-1964). 1957 Lembaga Lektrik Pusat (CEB) mengambilalih pemasangan Huttenbachs di Seberang Perai. Pada bulan Mac 1964. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . sementara Frank P Egerton pula merupakan Pengurus Besar pertamanya (1949-1953).TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 62 62 Peristiwa Penting Sepanjang Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1949 hingga 1964 1 September 1949 Lembaga Lektrik Pusat Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dan menjadi pihak berkuasa yang mengawal pemasangan elektrik di negara ini. 1964 Maimunah Suleiman menyertai LLN sebagai jurutera wanita yang pertama. 1963 Pusat Kawalan Grid ditubuhkan pada tahun 1963 di Stesen Janakuasa Connaught Bridge.

26 Mac 1966 Perdana Menteri pertama.kerangka utama IBM 1440 dengan memori 8000KB – dirancang untuk menjadi asas nadi utama Ibu Pejabat Syarikat yang baharu di Jalan Bangsar. 1974 Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar menjadi Pengurus Besar LLN (19741984). Pada tahun yang sama. Sambungan Grid Pertama dibuat dari Pantai Barat ke Pantai Timur untuk menyediakan bekalan elektrik ke Kuantan dan Pekan. Semasa pembinaannya.KEEPING THE LIGHTS ON 63 63 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 dari 1965 hingga 1980 22 Jun 1965 CEB diberi nama baharu “Lembaga Letrik Negara (LLN)” Tanah Melayu. Ia dibangunkan pada tahun 1978. 1980 Pembinaan empangan Kenyir setinggi 150 meter yang merupakan skim elektrik hidro terbesar di semenanjung ketika itu dimulakan. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj membuka Ibu Pejabat LLN secara rasmi. Tun Hussein Onn. Sistem PRHEP disatukan dengan sistem LLN pada tahun 1978. Kuala Lumpur. 1966 LLN memulatugas sistem komputer pertama di negara ini . Kerajaan Pusat mengambilalih kawalan syarikat Perak River Hydroelectric Power (PRHEP) dan anak syarikatnya. Kinta Electrical Distribution Company. 2 Jun 1979 Pusat Muatan Kuasa Nasional (NLDC) dibuka secara rasmi oleh Perdana Menteri. 1976 Lembaga di bawah kepimpinan Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar menubuhkan sebuah institut latihan yang dikenali sebagai Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ILSAS) pada tahun 1976. LLN mengambilalih pemasangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada kos sebanyak kira-kira $22 juta. . Empangan tersebut siap pada bulan Disember 1985. Syarikat terlibat dalam Operasi Jumbo untuk memindahkan sekumpulan gajah liar yang terperangkap di pulau buatan apabila air tasik semakin tinggi. 1968 Langkah menjadikan LLN sebuah organisasi milik Malaysia selesai di mana lebih 80 pegawai dagang yang memegang jawatan penting telah digantikan dengan warga Malaysia yang berkelayakan dalam tempoh satu dekad.

1993 TNB Research (TNBR) ditubuhkan sebagai sebuah jabatan dalam TNB. Bhd. dari Bukit Keteri. Kedah. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 1 September 1992 Tan Sri Ani Arope dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif TNB (1992-1996). 31 Mac 1993 TNB menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Elektrik (PPA) selama 21 tahun dengan Penjana Tenaga Bebas (IPP). 1994 Penubuhan Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional (IKATAN). 29 September 1992 Gangguan bekalan elektrik seluruh negara di Semenanjung Malaysia. oleh TNB Research Sdn. 1 September 1990 LLN telah diperbadankan dan menukar namanya kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB). 1 September 1995 Tenaga Nasional Repair and Maintenance Sdn. Sabah. Tan Sri Ani Arope telah dilantik sebagai Pengerusi (1990-1992). Segari Energy Ventures Sdn.00.. premium RM3. November 1984 Stesen Janaelektrik Paka. 1984 Tan Sri Mohd Jalaluddin Zainuddin menggantikan Tan Sri Dato’ Abu Zarim Haji Omar sebagai Timbalan Pengerusi dan Pengurus Besar LLN (1984-1989). untuk membuka laluan kepada sambungan bersistematik dan bersepadu antara sistem LLN dan dua jirannya. Bhd. Bhd. Dato’ Seri Samy Vellu mengumumkan pembentukan Pasukan Pengurusan Krisis yang diketuai oleh Pengerusi Eksekutif Tan Sri Ani Arope untuk menyelesaikan krisis tenaga.. dan Genting Sanyen Power Sdn. Satu transaksi bon berjumlah USD150 juta dengan kadar faedah 7. dan bertukar menjadi sebuah anak syarikat. 6 Julai 1993 Yayasan Tenaga Nasional dilancarkan di ILSAS.50 mengatasi harga terbitan RM4.. Bhd. Powertek Bhd.5% setahun telah diterbitkan dan mendapat sambutan yang baik daripada para pelabur. Ini merupakan PPA pertama yang ditandatangani oleh TNB dengan IPP. di bawah naungan ASEAN. 28 Mei 1992 Saham TNB membuat penampilan pertama dengan cemerlang di BSKL pada harga RM8. Telekomunikasi dan Pos. Julai 1982 LLN. 19 Januari 1993 Menteri Tenaga.50. mula menerima gas asli daripada Petronas.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 64 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1981 hingga 1996 1981 Sambungan grid pertama (132kV) ke Hadyai. November 1995 Sistem hibrid janakuasa turbin angin yang pertama dibina dan dipasang di Pulau Layang-Layang. Port Dickson Power Bhd. Bhd. Thailand. 1989 Datuk Haji Ibak Abu Hussein menggantikan Tan Sri Jalaluddin Zainuddin sebagai Timbalan Pengerusi/Pengurus Besar (1989-1990). menandatangani perjanjian dua hala dengan Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) dan Public Utilities Board (PUB) Singapura.99% bekalan tenaga kepada Grid Nasional. Kelima-limanya ialah YTL Power Generation Sdn. Pada tahun 1997. 1985 Sambungan kabel dasar laut pertama (230kV) ke Singapura. 1995 Monopoli TNB dalam penjanaan tenaga berakhir dengan penubuhan lima buah IPP yang membekalkan 30. 1996 TNB menjadi syarikat bukan Amerika dan pertama di Asia untuk menerbitkan bon Yankee Century di New York. (YTL).. Ia mendorong program pengembangan loji secara ‘fast track’ melalui pemasangan turbin gas tambahan di loji-loji sedia ada. (REMACO) telah diperbadankan untuk menyediakan perkhidmatan penyenggaraan berkos efektif kepada loji janakuasa TNB. salah sebuah daripada loji kitar gabungan pertama di dunia. TNBR telah diluluskan sebagai syarikat berstatus R&D oleh MIDA. Yeoh Tiong Lay Corporation Bhd.

Syarikat menyasar untuk mencapai matlamat ini dengan memfokus terhadap Strategi T7 untuk transformasi dan penyemaian budaya berorientasikan sasaran dengan disokong oleh nilai-nilai terasnya iaitu Integriti. September 2000 Datuk Dr Jamaluddin Jarjis dilantik sebagai Pengerusi TNB (2000–2002).KEEPING THE LIGHTS ON 65 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat dari 1997 hingga 2011 Mac 1996 Stesen Janaelektrik Putrajaya (sebelumnya dikenali sebagai Stesen Janaelektrik Serdang) menjadi loji tenaga pertama di Malaysia menerima pensijilan MS ISO 9000. 19 Disember 1996 Menteri Pendidikan Dato’ Seri Najib Tun Abdul Razak menyerahkan Surat Tawaran kepada Pengerusi Eksekutif TNB bagi penubuhan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Bhd. TNB Metering Services Sdn. yang melibatkan penjanaan dan penjualan elektrik kepada Water and Power Development Authority (WAPDA) Pakistan. Bhd. 1 September 1999 TNB menyambut ulang tahun ke-50. 1 September 1997 Penubuhan dua buah anak syarikat milik penuh – TNB Generation Sdn. 18 Oktober 2002 Perdana Menteri Dato’ Seri Dr Mahathir Mohamad merasmikan Stesen Janaeletrik Liberty Power Limited di Pakistan 1 Disember 2002 Datuk Dr Awang Adek Hussein telah dilantik sebagai Pengerusi TNB (1 Disember 2002 – 31 Mac 2004). Misi dan Nilai-nilai Bersama baharu diperkenalkan. 1 September 1996 Datuk Dr Ahmad Tajuddin Ali telah dilantik sebagai Pengerusi Eksekutif TNB (1996-2000). Bhd. Bhd. memulakan operasi. Februari 2000 Visi. semua stesen janakuasa lain diakreditasi dengan piawaian tersebut. Kecemerlangan Bisnes dan Prihatin. Ia diasaskan kepada Perjanjian Pembelian Kuasa Tenaga Boleh Baharu (RE) (REPPA) yang ditandatangani pada bulan Oktober 2001. Mengutamakan Pelanggan. April 2004 Program Tenaga Boleh Baharu Kecil Jana Landfill (SREP) yang dibangunkan oleh TNB-ES memulakan operasi komersialnya. 26 August 1998 Melalui anak syarikat milik penuhnya iaitu Sabah Electricity Sdn. Bahagian Penghantaran dan Pembahagian. dan TNB Fuel Services Sdn. LPL mengendalikan sebuah loji janakuasa gas asli kitar gabungan 235MW. Sehubungan itu. (SESB). Bhd. 10 September 2001 Permulaan operasi Liberty Power Limited (LPL) di Pakistan. November 2001 Dato’ Pian Sukro dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB (2001-2004). TNB telah diasingkan sebagai sebahagian daripada usaha penstrukturan semula kumpulan untuk memberi tumpuan kepada aktiviti teras dan perkhidmatan sokongan. dan TNB Engineers Sdn. November 2000 Dato’ Fuad Jaafar dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB (2000-2001). Ogos 2002 TNB mengisytiharkan bahawa ia berhasrat untuk menjadi syarikat korporat terbaik di Malaysia menjelang tarikh akhir yang ditetapkannya pada bulan Ogos 2007. 1998 Tenaga Nasional Ventures Sdn. 3 Ogos 1996 Gangguan bekalan elektrik di seluruh negara antara dua hingga 20 jam. TNB telah memeterai perjanjian penswastaan dengan Kerajaan Malaysia dan Sabah Electricity Board (SEB) untuk mengambil alih operasi perniagaan elektrik SEB di negeri tersebut dan Wilayah Persekutuan Labuan. Ia mendorong kepada pelaksanaan program pengasingan dan pemantapan Grid Nasional dengan rangkaian 500kV yang berfungsi sebagai tulang belakang kepada grid pembahagian.. Bhd. TNB Workshop Services Sdn. Bhd. Dua buah anak syarikat telah dikeluarkan pada 1 September 1999. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .

mengumumkan cadangannya untuk mengambil alih projek Bakun. Yang Di Pertua Negeri Sabah. Setelah siap. 1 Februari 2006 Seluruh korporat TNB mencapai pensijilan MS ISO 9000. Grid Sabah di seluruh negeri telah dibina. TNB dan SEB akan memajakkan empangan tersebut daripada Sarawak Hidro Sdn. Air dan Komunikasi Datuk Seri Lim Keng Yaik. Januari 2009 Maybank dan TNB menempa satu pencapaian penting dalam pembayaran elektronik di Malaysia dengan pelancaran perkhidmatan Bil on-line yang inovatif. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB mengekalkan 60 peratus sahamnya dalam KEV. Ia juga memenangi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kualiti (Kategori 4). Julai 2004 Stesen Janaeletrik Kapar telah dijual kepada Kapar Energy Ventures Sdn.com. Di bawah perjanjian tersebut. 26 November 2007 Grid Sabah dilancarkan oleh Tun Datuk Seri Panglima Haji Ahmadshah bin Abdullah. 24 Mei 2006 TNB mengumumkan pelaksanaan pengimbangan semula tarif yang pertama dalam tempoh sembilan tahun sejak 1997. Yang Di-Pertua Negeri Pulau Pinang. 30 April 2007 Pembukaan rasmi loji arang batu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah sama di Manjung dengan kapasiti 3x700MW oleh DYMM Sultan Perak. Jun 2009 Projek Pemulihan Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar fasa kedua (PD2) yang telah siap. Jun 2005 Konsortium Saudi-Malaysia (yang mana TNB menjadi ahli) telah dipilih un t uk me mb i na . Projek Grid Timur-Barat di Sabah ini telah disiapkan pada 28 Julai 2007 susulan talian 275kV substesen Kolopis ke substesen Segaluid dimula tugas. 1 September 2009 TNB menyambut ulang tahunnya yang ke-60. m e m i l i k i d a n mengendali (Shuaibah Independent Water and Power Project (IWWP) yang dibangunkan oleh Shuaibah Water and Electricity Company. Dengan pengoperasian talian litar kembar sepanjang 246km. sebuah badan tujuan khas (SPV) akan ditubuhkan untuk memasang kabel-kabelnya. (KEV). dengan Fasa 5 tahun pertamanya berkisar kepada usaha untuk mencapai Kecemerlangan Perkhidmatan. 16 April 2005 Tun Dato’ Seri Utama (Dr) Haji Abdul Rahman Haji Abbas. 13 Jun 2005 Loji kitar padu 750MW di bawah Fasa 1 Projek Pemulihan Stesen Janaeletrik Tuanku Jaafar di Port Dickson. 26 September 2005 TNB menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Negeri Selangor untuk Projek Pemulihan Kelip-kelip Kampung Kuantan di Kuala Selangor. 2006 TNB melancarkan Pelan Strategik 20 Tahun. memulakan operasi. April 2009 TNB disenaraikan sebagai syarikat ke 575 terbesar di dunia oleh Forbes Global 2000. 21 Januari 2009 TNB bersama Sarawak Energy Berhad (SEB). menghubungkan Grid Pantai Barat dengan Grid Pantai Timur. Bhd. 27 Mei 2008 TNB menerima Anugerah Kecemerlangan Industri Perdana Menteri yang berprestij untuk tahun 2007. Pelanggan kini boleh melihat dan membayar bil mereka melalui Maybank2u. Teknologi Hijau dan Air. Ketiga-tiga pihak akan memegang saham dalam SPV tersebut di mana Sarawak Hidro memegang bahagian terbesar. dilantik sebagai Canselor UNITEN.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 66 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 12 April 2004 Tan Sri Leo Moggie dilantik sebagai Pengerusi TNB. Bhd. Negeri Sembilan. 13 Jun 2006 Perkhidmatan TNB Careline 1-5454 telah dilancarkan oleh Menteri Tenaga. 1 Julai 2004 Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. Bhd. 2007 Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. (MTM) menjadi anak syarikat milik penuh TNB berikutan kejayaan pengambilalihan 27% ekuitinya oleh TNB daripada ABB. dirasmikan oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui Menteri Tenaga.

8 Disember 2010 Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. Bhd. 31 Oktober 2009 TNB menerima lawatan rasmi pertama oleh Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak sempena ulang tahun ke-60. Semasa bengkel tersebut. Teknologi Hijau dan Air melancarkan Piagam Pelanggan TNB. telah dirasmikan oleh Perdana Menteri. Bhd. 28 Jun 2010 TNB menganjurkan Bengkel Bersama TNB-KEPCO mengenai Kajian Awal Kebolehlaksanaan Nuklear. Program tersebut menawarkan rebet sebanyak RM200 bagi pembelian barang-barang elektrik yang menjimatkan tenaga seperti peti sejuk. Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh telah melancarkan Program ‘Customer First’ sebagai sebahagian daripada inisiatif Syarikat untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatannya. 7 Mei 2010 TNB menandatangani Memorandum Persefahaman dengan Provincial Electricity Authority (PEA) Thailand bagi Sistem Bekalan Elektrik 33kV daripada Pencawang Pembahagi Utama (PPU) di Pengkalan Hulu. Pasukan TNB turut memenangi Anugerah ‘Fair Play Team’. S. 30 Jun 2010 Kementerian Tenaga.KEEPING THE LIGHTS ON 67 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 23 Oktober 2009 TNB menandatangani perjanjian dengan Perusahaan Listrik Negara Indonesia (PLN) berkaitan Saling Bersambungan Sumatera-Semenanjung Malaysia yang membentuk Grid Tenaga ASEAN. Perdana Menteri melancarkan Buku Cenderahati Ulang Tahun Ke-60 LLN/TNB. 12 Februari 2010 Pasukan hoki TNB menjuarai Liga Hoki Malaysia. penyaman udara dan penyejuk beku. di ‘National Award for Management Accounting’ (NAfMA) 2011 yang berprestij. 19 April 2010 Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB. 26 Julai 2011 Pelancaran Skim Latihan 1Malaysia (SL1M). 1 Mac 2011 Majlis Pecah Tanah Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai di Mukim Ulu Telom. Menteri Tenaga. Timbalan Menteri Kewangan II. 10 Jun 2010 Kolokium Tenaga Nuklear TNB 2010 telah diadakan sebagai sebahagian daripada inisiatif untuk menggalakkan teknologi hijau. ke Betong. 24-26 Jun 2011 Hari Tebuka GLC 2011 yang diadakan buat pertama kali di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Perak. 2 Disember 2010 Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. sebagai pengiktirafan di atas kecemerlangan amalan perakaunannya. Pemain pasukan Baljit Singh Charun telah dipilih sebagai Pemain Terbaik. Projek ini dijangka akan siap pada tahun 2015. di Auditorium Abu Zarim. Kumar sebagai Penjaga Gol Terbaik dan Mohd Amin Rahim sebagai Penjaring Gol Terbaik. Teknologi Hijau dan Air menganjurkan ceramah Pembangunan Tenaga Nuklear untuk Ahli Parlimen Kuala Lumpur untuk menjelaskan isu dan kebimbangan yang timbul tentang tenaga nuklear bagi menjana tenaga elektrik di Malaysia. di Bangi. program pekerjaan dan kemasyarakatan untuk graduan oleh Datuk Awang Adek Hussin. Thailand. Ibu pejabat Suruhanjaya Tenaga baharu yang canggih berkonsep hijau di Putrajaya telah dibuka dengan rasmi bersempena ulang tahun ke-10 Suruhanjaya Tenaga. Kolokium tersebut berperanan untuk menyemai kesedaran dan mendedahkan warga kerja TNB kepada keperluan terhadap tenaga nuklear di negara ini. Cameron Highlands diserikan dengan kehadiran DYMM Sultan Pahang. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Ini akan memastikan bekalan elektrik yang stabil kepada Daerah Betong dan Yala di Thailand. Kompleks Sukan di Jalan Pantai Baru. Menteri Tenaga. 26 Julai 2011 TNB mengadakan Majlis Ikrar Integriti dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Dewan Serbaguna. TNB Integrated Learning Solution Sdn. satu perjanjian tentang Khidmat Nasihat Pemilihan Tapak dan Penilaian bagi Loji Tenaga Nuklear di Semenanjung Malaysia ditandatangani antara TNB Research Sdn. Teknologi Hijau dan Air melancarkan kabel dasar laut di Pulau Ketam. 7 Julai 2011 Program SAVE (Sustainability Achieved Via Energy Efficiency) tajaan kerajaan telah dilancarkan di Putrajaya. 6 Disember 2011 TNB menerima Pingat Emas. dan Korea Power Engineering Company Inc (KOPEC). 31 Mei 2011 Bangunan Berlian.

Menteri Tenaga. 12 April 2012 TNB REMACO menerima Anugerah Kecemerlangan Frost & Sullivan Malaysia 2012 dalam Kategori Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa. dengan dihadiri oleh Dato’ Sri Peter Chin Fah Kui. Kuala Lumpur. 10 Julai 2012 Datuk Wira Ir.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 68 Peristiwa Penting Sepanjang 60 Tahun Rangka Kerja Korporat 16 Februari 2012 Syarikat telah melancarkan Pusat Pengurusan Panggilan (CMC). TNB Care Line di Wisma Annex MPE TNB. 30 April 2012 TNB meraikan penyiapan projek pelencongan sungai di tapak Elektrik Hidro Ulu Terengganu. Azman bin Mohd sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baharu bagi menggantikan Dato’ Sri Che Khalib Mohamad Noh. Teknologi Hijau dan Air. 1 Julai 2012 TNB dengan rasminya melantik Datuk Wira Ir. Petaling Jaya. Terengganu. Azman bin Mohd mengadakan pertemuan pertamanya sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baharu dengan warga kerja di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan TNB di ibu pejabat. semasa 2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

ANDA LIHAT .

MEMACU NEGARA KE HADAPAN Kami komited dalam menyediakan bekalan tenaga yang mencukupi.. selamat dan berdaya harap secara berterusan kepada negara. Bagi merealisasikan komitmen ini.. kami sentiasa mencetuskan inovasi mampan termasuk sistem penghantaran dan pembahagian yang berdaya harap yang mampu memenuhi permintaan tenaga elektrik yang semakin meningkat pada tahap tertinggi. .KAMI LIHAT.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

1% 4.3% 5. loji dan kelengkapan Inventori Penghutang dan lain-lain belum diterima JUMLAH TANGGUNGAN & PEMEGANG EKUITI (RM Juta) 7.2% Deposit.7% 9.1% 6.6% 3.2% 2012 73.1% 5.9% Pemiutang dan lain-lain belum dibayar Cukai semasa Jumlah pinjaman Deposit pelanggan Faedah pekerja Cukai tertunda Pendapatan tertunda Lain-lain tanggungan semasa dan bukan semasa Modal saham Premium saham Kepentingan minoriti Keuntungan tertahan dan rizab Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9% (Dinyatakan semula) 2011 3.7% 6.8% 0.5% 6.5% 0. baki bank dan tunai Instrumen kewangan derivatif Lain-lain aset 78.1% 0.1% 3.7% 4.3% 3.1% 5.9% (Dinyatakan semula) 2011 2012 0.6% 9.4% 28.0% 29.1% 3.8% 0.2% 4.3% 7.5% 24.0% 26.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 72 Ringkasan Penyata Kedudukan Kewangan JUMLAH ASET Ulasan Prestasi (RM Juta) 5.1% 0.4% 5.0% 7.9% 5.3% Hartanah.3% 5.3% 9.

396.816.34 18.9 2011 32.9) (248.154.537.6) 15.8 2.848.6 1.020.698.5 (84.7 644.0 743.4) (127.8 1.191.9 (2.1 9.3 7.71 Dalam RM Juta Suku Pertama 2012 Suku Kedua 2012 Suku Ketiga 2012 Suku Keempat 2012 2012 Hasil Keuntungan Operasi Keuntungan Sebelum Cukai dan Zakat Keuntungan Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Pendapatan Asas Sesaham (sen) 8.1 838.6 76.4 17.4 6.731.9 7.2) (497.984.KEEPING THE LIGHTS ON 73 Prestasi Kewangan Kumpulan Suku Tahun Ulasan Prestasi 2012 35.007.2 (146.21) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .625.3 619.2 1.241.9 5.197.156.9 1.0 9.292.2) (338.3 604.5 3.29) (6.40 11.159.3 909.44 Dalam RM Juta Suku Pertama 2011 Suku Kedua 2011 Suku Ketiga 2011 Suku Keempat 2011 (dinyatakan semula) 2011 Hasil Keuntungan Operasi Keuntungan Sebelum Cukai dan Zakat Keuntungan Diatribut Kepada Pemilik Syarikat Pendapatan Asas Sesaham (sen) 7.2 3.414.66 (3.2) 9.4) 8.2 4.371.44 11.2 1.7 965.5 (55.0 1.9) (179.8 1.694.426.33) 49.628.4 458.334.285.5 1.

9 126.331.0 12.2 (24.1 3.0) 532.5 2012 RM Juta 35.2 1.268.0 8.9) 2.0) (252. dan selebihnya disimpan untuk tujuan pelaburan semula dan peluasan bisnes Kumpulan pada masa hadapan. termasuk Kerajaan. Penyata Ulasan Prestasi Nilai Tambah menunjukkan jumlah kekayaan yang terhasil dan pengagihannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.6 188.8 8.1 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 74 Penyata Nilai Tambah Nilai tambah merupakan satu ukuran kekayaan yang dijana oleh Kumpulan TNB.0 2.661.140. susut nilai dan pelunasan Lain-lain pedapatan operasi Pendapatan kewangan Kos kewangan Keuntungan/(kerugian) tukaran wang asing Bahagian hasil dari syarikat bersekutu Nilai tambah untuk diagihkan 32.4 (24.856.8 8. 2011 (dinyatakan semula) RM Juta NILAI TAMBAH Hasil Perbelanjaan operasi kecuali kos anggota kerja.661.6 PEMBAHAGIAN NILAI TAMBAH RM Juta) Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen Kepentingan bukan kawalan Kepada Kumpulan untuk dilabur semula: Susut nilai dan pelunasan Keuntungan tertahan Jumlah yang diagihkan 4.924.8 12.1) 92.061.819.0 319.241.6 838 (0.075.7 (823.848.2) 27.5) (194.037.5 2.467.9) 273.1 (878.5 4.037.6 192.

4% 22.5% * Tidak termasuk cadangan dividen akhir Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .2% 10.KEEPING THE LIGHTS ON 75 Pembahagian Nilai Tambah Ulasan Prestasi 35.1% (Dinyatakan semula) 2011 Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen dan kepentingan bukan kawalan Kepada Kumpulan untuk dilabur semula: Susut nilai.1% Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja 52.6% Untuk Anggota Kerja: Kos anggota kerja Untuk Kerajaan: Cukai dan zakat Untuk Penyumbang Modal: Dividen dan kepentingan bukan kawalan Kepada KumpulanUntuk dilabur semula: Susut nilai.7% 2012 2.4% 10. perlunasan dan keuntungan tertahan 2. pelunasan dan keuntungan tertahan 64.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 76 Hasil Teras TK2012 Jumlah TK2012 Ulasan Prestasi 35.5% Semenanjung Malaysia SESB LPL Lain-lain * Lain-lain termasuk EGAT. Produk & Perkhidmatan dan Pendapatan Tertunda Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9% 3.0% TK2011 (dinyatakan semula) berjumlah 32.6% 4.4 1.848. Pendapatan Terakru.241.2 2012 90.

3% Industri Komersil Domestik Pertanian Perlombongan Lampu Awam Eksport Lain-lain (TNB LPL) 20.4% 0.KEEPING THE LIGHTS ON 77 Statistik Operasi JUALAN ELEKTRIK (RM’Juta): (KUMPULAN/RM’Juta) 1.8% 42.2% 0.0% 0.4% 0.4% 17.9% 0.6% Industri Komersil 38.7% 0.9% Industri Komersil Pertanian Perlombongan Lampu Awam 2012 Domestik 82.8% 0.1% 0.7% JUALAN ELEKTRIK (GWj): (KUMPULAN/GWj) 1.5% Perlombongan Lampu Awam Eksport Lain-lain (TNB LPL) 2012 Domestik Pertanian *tidak termasuk hasil terakru 40.0% 1.1% 2012 34.1% 0.0% JUMLAH PENGGUNA MENGIKUT KLASIFIKASI: (KUMPULAN/NOC) 16.0% 0.0% 0.0% Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Prestasi .

selepas dinyatakan semula. Bhd.5 juta.2 juta pada TK2011.717.3%.3 juta pada TK2012.275. Pendapatan Sesaham Pendapatan asas sesaham telah meningkat daripada 17. terutamanya disebabkan oleh keuntungan di atas penebusan Syer Terutama Boleh Tebus bagi TNB Janamanjung Sdn. Perbelanjaan Am Kenaikan perbelanjaan operasi lain pada TK2012 berkait dengan peruntukan perbelanjaan am yang dibuat pada tahun tersebut termasuk peruntukan bagi kes tuntutan undang-undang yang dibuat secara bersama oleh Irham Niaga Sdn. dividen interim kasar sebanyak 0.140.626.592. serta peningkatan penggunaan arang batu sebanyak 10.71 sen sesaham pada TK2011 kepada 76.1 juta. berjumlah RM160.1% bagi TK2012. dan Irham Niaga Logistics Sdn.229. Selaras dengan ini. menunjukkan peningkatan sebanyak 11.71 sen sesaham biasa berjumlah RM273 juta telah dibayar pada 25 Mei 2012.7% berbanding TK2011.2% berbanding dengan RM46. Perbelanjaan bahan api bagi TK2012 meningkat berikutan kenaikan harga gas sebanyak 28% pada Jun 2011.268. bagi kos bahan api yang ditanggung pada tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah setelah mengambilkira pendapatan yang tidak dikenakan cukai yang sebahagiannya telah dikurangkan oleh perbelanjaan yang tidak boleh ditolak.2% kepada RM35.0 juta oleh TNB Janamanjung Sdn. menunjukkan peningkatan sebanyak 11. Deposit. PERBELANJAAN OPERASI Perbelanjaan operasi Kumpulan telah meningkat sebanyak 2.9 juta tan metrik pada TK2011 kepada 20. Kadar cukai efektif tahun sebelum ini adalah rendah.3 juta.0 sen sesaham bagi tempoh berakhir 31 Ogos 2012. jumlah liabiliti adalah RM52.8 juta pada TK2012.848.988.9 setiap tan metrik pada TK2011 kepada Dolar Amerika 103.7 juta menunjukkan peningkatan sebanyak 16.1 juta pada TK2011 kepada RM23.1% daripada 18.0 juta dan pampasan kos bahan api yang diterima berjumlah RM2.9% berbanding 5. CUKAI Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012.4 bilion. Loji dan Kelengkapan Hartanah.0 juta pada TK2011 kepada RM2.1% pada TK2011. hasil Kumpulan telah meningkat sebanyak 11. terutamanya disumbangkan oleh kenaikan keuntungan bagi TK2012. Bhd.6 juta pada TK2012. iaitu peningkatan sebanyak 5.241.0% berbanding kadar cukai berkanun sebanyak 25. Pinjaman Peningkatan dalam jumlah liabiliti adalah disebabkan oleh peningkatan dalam peminjaman iaitu daripada RM19.6 setiap tan metrik pada TK2012 telah mengurangkan impak terhadap kenaikan kos bahan api.954. yang tidak dikenakan cukai.1% daripada TK2011. Sehingga 31 Ogos 2012. TNB tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfail Notis Rayuan kepada Mahkamah Rayuan pada 24 September 2012.398.38 sen sesaham dan dividen interim singletier sebanyak 4. kos dana purata wajaran bagi Kumpulan adalah 4.2 juta pada TK2011 kepada RM8.0%.68 bilion. berjumlah RM4. Ini adalah disebabkan oleh terbitan sukuk baru berjumlah RM4. Penghutang Perdagangan dan Lain-lain Penghutang Penghutang perdagangan dan lain-lain penghutang direkodkan pada RM6. penurunan trend global bagi harga arang batu daripada kos purata arang batu sebanyak Dolar Amerika 106. Kumpulan telah merekodkan kadar cukai efektif yang lebih rendah sebanyak 24.7% berbanding TK2011. JUMLAH EKUITI Jumlah ekuiti telah meningkat daripada RM32.9 juta pada TK2011. Tunai dan Baki Bank Deposit. JUMLAH ASET Sehingga 31 Ogos 2012. selaras dengan perbelanjaan modal yang lebih tinggi pada TK2012. yang disumbangkan oleh pertumbuhan dalam sektor komersil sebanyak 5. selepas penyelarasan pampasan kos bahan api yang diterima pada TK2012 kepada tahun-tahun kewangan yang berkenaan.054. JUMLAH LIABILITI Sehingga 31 Ogos 2012.064.2% pada TK2012 daripada 10. Bhd. Kumpulan telah merekodkan kadar cukai efektif sebanyak 16. Walau bagaimanapun.8 juta. pulangan ke atas pemegang saham juga turut meningkat kepada 11.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 78 Ulasan Kewangan Kumpulan HASIL Bagi tahun kewangan (TK) berakhir 31 Ogos 2012. Bhd. Penyumbang utama kepada peningkatan ini adalah pampasan kos bahan api yang diterima pada TK2012 berjumlah RM1.070.469.4 juta daripada RM32. Dividen Bagi TK2012.850. Pada tahun sebelumnya. loji dan kelengkapan bagi Kumpulan termasuk aset bukan semasa yang dipegang untuk jualan pada TK2012 adalah sebanyak RM64.071.1 juta bagi TK2012.1%. tunai dan baki bank telah meningkat daripada RM3.7 juta iaitu peningkatan sebanyak 4. selari dengan peningkatan dalam program-program perbelanjaan modal. pada November 2011.3 juta pada TK2012 disebabkan oleh hasil daripada terbitan sukuk bagi TNB Janamanjung Sdn. perbelanjaan operasi bagi TK2011 adalah RM29.8 juta tan metrik pada TK2012. jumlah aset adalah RM88. menunjukkan peningkatan perbelanjaan operasi yang telah diselaraskan sebanyak 7. Bhd. Walau bagaimanapun.12% dan 14.4 juta pada TK2011 kepada RM36. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan dalam jualan unit elektrik di Semenanjung Malaysia sebanyak 4.779. PENDAPATAN OPERASI Pendapatan operasi Kumpulan telah meningkat daripada RM532. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1 juta.1 juta.326. diselaraskan oleh pembayaran balik pinjaman dalam Ringgit dan mata wang asing berjumlah RM1.6%. Ulasan Prestasi Susut Nilai dan Pelunasan Susut nilai dan pelunasan bagi TK2012 adalah RM4.834.82 sen sesaham pada TK2012.7% bagi Semenanjung Malaysia dan SESB yang berkuatkuasa pada 1 Jun 2011 dan 15 Julai 2011.850.1% pada TK2011.9% daripada RM79.2 juta berbanding RM31. Hartanah. Satu lagi penyumbang adalah kenaikan tarif masing-masing sebanyak 7. Lembaga Pengarah juga telah mencadangkan dividen akhir single-tier sebanyak 15.3 juta pada tahun kewangan sebelum ini.1% berbanding TK2011 dan ini termasuk pampasan kos bahan api yang belum diterima. Kos Bahan Api dan Penjana Bebas Penyumbang utama kenaikan perbelanjaan oper a si a d a l a h ko s ba h a n a pi d a n penjana bebas sebanyak RM1.

ANDA LIHAT .

Pada masa yang sama. daripada perkilangan dan telekomunikasi hinggalah kepada minyak & gas dan perbankan. Justeru. semuanya bergantung kepada tenaga elektrik untuk terus berkembang. hasil daripada ekonomi negara yang pesat membangun. RIBUAN PEKERJAAN DALAM SEMUA SEKTOR Peluang pekerjaan semakin meningkat di Malaysia.. Semua sektor. TNB kekal sebagai penghubung utama dalam pembekalan tenaga negara melalui grid nasional.KAMI LIHAT. . negara turut bergantung kepada tenaga elektrik untuk membangunkan modal insan kita..

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas .Atas (dari kiri ke kanan) : Ahli-ahli Lembaga Pengarah TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) Tan Sri Leo Moggie Pengerusi Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Datuk Wira Ir.

Bawah (dari kiri ke kanan): Datuk Nozirah binti Bahari Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Dato’ Abd Manaf bin Hashim Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Dato’ Fuad bin Jaafar Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Datuk Chung Hon Cheong Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat .

Beliau turut dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak dari tahun 1974 hingga tahun 1978 dan Ahli Parlimen dari tahun 1974 sehingga tahun 2004. beliau adalah merupakan Pengarah Eksekutif/ Ketua Pegawai Operasi TNB. Beliau telah menyandang beberapa jawatan Menteri Kanan di peringkat Persekutuan dan Negeri bermula dari tahun 1976 sehingga tahun 2004 yang merangkumi jawatan sebagai Menteri Tenaga.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 84 84 Profil Lembaga Pengarah Tan Sri Leo Moggie Kepimpinan (Berusia 71 tahun – warganegara Malaysia) Pengerusi Bukan Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Sastera dalam jurusan Sejarah dari University of Otago. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Digi. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Syarikat-syarikat di dalam Kumpulan TNB. Tan Sri Leo Moggie telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia selama lebih daripada 38 tahun. Kiri : Tan Sri Leo Moggie Kanan : Datuk Wira Ir. syarikat-syarikat di dalam Kumpulan TNB dan beberapa syarikat persendirian lain. Amerika Syarikat ● Datuk Wira Ir. Telekom dan Pos (1978-1989 dan 1995-1998). Pengalaman dan Kepakaran: Kemahiran. Pengurus Kawasan. Menteri Kerja Raya (1989-1995). Menteri Tenaga. United Kingdom ● D i l a nt i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 12 April 2004 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Dilant i k seb agai A hli Lembag a Pengarah pada 15 April 2010 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Kemahiran.Com Berhad. Pengurus Daerah. Azman bin Mohd Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . ACE Jerneh Insurance Berhad. Menteri Kerajaan Tempatan (1977-1978) dan Menteri Perkhidmatan Kebajikan (1976-1977) di dalam Kerajaan Negeri Sarawak. Pembahagian bermula dari 14 November 2008 sehingga 14 April 2010. Datuk Wira Ir. Pengalaman dan Kepakaran: Sebelum pelantikan beliau sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad. Sebelum menjawat jawatan terkini. Beliau turut menyandang jawatan sebagai Naib Presiden. Beliau telah berkhidmat dengan Syarikat dalam pelbagai jawatan di Bahagian Pembahagian sejak tahun 1979 termasuklah sebagai Penolong Jurutera Daerah. Komunikasi dan Multimedia (1998-2004). Pengurus Besar dan Pengurus Besar Kanan. New Zealand Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Pennsylvania State University. Azman telah dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Tenaga Nasional Berhad pada 1 Julai 2012. Azman bin Mohd (Berusia 55 tahun – warganegara Malaysia) Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Pengarah Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Malaya Sarjana Muda Kejuruteraan (Kejuruteraan Elektrik) dari University of Liverpool. Penolong Pengurus Besar.

Bahagian Pasaran Kewangan dan Aktuari (2005-2007). Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Zainal Abidin merupakan bekas Pengerusi Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Proton Holdings Berhad dan Bank Simpanan Nasional Berhad. Dato’ Zainal Abidin mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang perakaunan awam dan turut menjadi Rakan Kongsi. Mentakab Rubber Company Berhad dan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. Bahagian Perolehan dan Bekalan (2002-2004). Bhd. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Dutch Lady Milk Industries Berhad.KEEPING THE LIGHTS ON 85 85 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Zainal Abidin bin Putih (Berusia 66 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Kanan Bebas Bukan Eksekutif Ahli Institut Akauntan Bertauliah dari England dan Wales ● Datuk Nozirah binti Bahari Kepimpinan (Berusia 57 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Kepujian) (Urban Studies) dari Universiti Sains Malaysia Diploma Pentadbiran Awam. Beliau kini merupakan Pengerusi Mobile Money International Sdn. Bahagian Pasaran Kewangan dan Aktuari (2007-2011) serta Pengarah Bahagian Pengurusan Belanjawan (21 Mac-20 Mei 2011) di Kementerian Kewangan. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: CIMB Group Holdings Berhad. Beliau telah berkhidmat lebih daripada 30 tahun di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia bermula sebagai Penolong Setiausaha. Beliau juga adalah bekas Presiden Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA). CIMB Investment Bank Berhad. Petron Malaysia Refining & Marketing Berhad (dahulunya dikenali sebagai ESSO Malaysia Berhad). Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) ● D i lant i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 1 Mei 2003 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● D i lant i k seb agai Ahli Lemba g a Pengarah pada 28 Jun 2011 Menghadiri 12 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Antara jawatan lain yang telah disandang termasuklah Timbalan Setiausaha. Kiri : Dato’ Zainal Abidin bin Putih Kanan : Datuk Nozirah binti Bahari Kemahiran. Setiausaha Pengurusan Pinjaman. Rakan Kongsi Urusan Negara dan Pengerusi di dalam firma Hanafiah Raslan & Mohamad yang telah bergabung dengan Ernst & Young pada tahun 2002. bekas ahli Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan bekas penasihat kepada Tetuan Ernst & Young Malaysia. Bahagian Kewangan di Kementerian Kewangan sebelum dilantik ke jawatan sekarang. Southeast Asia Special Asset Management Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian lain. Pengalaman dan Kepakaran: Datuk Nozirah merupakan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) di Kementerian Kewangan. CIMB Bank Berhad. Land & General Berhad. Timbalan Setiausaha Pengurusan Pinjaman. Pengarah Eksekutif. serta menganggotai Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Institut Jantung Negara.

Kemahiran. sebelum menyertai Khazanah Nasional Berhad pada Oktober 2004. Bhd dan Timbalan Pengerusi Emrail Sdn. IEV Holdings Ltd.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 86 86 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Kepimpinan (Berusia 49 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Fellow Institut Akauntan Bertauliah. Beliau berpengalaman luas di dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik serta pernah menyandang jawatan-jawatan utama di InchCape Berhad dan Tamco Cutler-Hammer Sdn. Beliau pernah berkhidmat dengan BinaFikir Sdn. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Mohammad Zainal merupakan Pengarah Eksekutif/Ketua Pegawai Operasi Khazanah Nasional Berhad. Puncak Niaga Holdings Berhad. Kiri : Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Kanan : Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . England dan Wales Fellow Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA) United Kingdom Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) Ahli Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) ● Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy (Berusia 62 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari University of Northumbria. Bhd. Pengalaman dan Kepakaran: Tan Sri Dato’ Hari Narayanan merupakan seorang Jurutera Profesional Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. Bhd. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: SP Setia Berhad. Beliau juga merupakan bekas Pengerusi Noblemax Resources Sdn. England ● D i l a nt ik seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 1 Mac 1995 Menghadiri 13 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah ● D i l a nt i k se b a g a i Ah l i L e m b a g a Pengarah pada 31 Mac 2007 Menghadiri 12 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah. dan beberapa buah syarikat persendirian lain. Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Beliau telah menyandang pelbagai jawatan di dalam sektor swasta termasuk firma perakaunan awam di United Kingdom dari tahun 1984 sehingga tahun 1990 dan kemudiannya berkhidmat dengan PricewaterhouseCoopers sehingga tahun 2002. Bhd.

Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma kini merupakan Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Malaysia. United Kingdom ● Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Kepimpinan (Berusia 72 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Barrister-at-Law. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Sarawak Hidro Sdn. Beliau turut dilantik sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 1 Januari 2001 dan kemudiannya dilantik menjadi Ketua Hakim Malaya. Pengurus Kanan Daerah. London Sijil Public International Law dalam PostFinals Course. Jurutera Pembinaan. Peguam Kanan Persekutuan di Jabatan Peguam Negara. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Fuad memulakan kerjayanya dengan Tenaga Nasional Berhad pada tahun 1966. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: KAF Investment Bank Berhad. Gray’s Inn.KEEPING THE LIGHTS ON 87 87 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Fuad bin Jaafar (Berusia 69 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Diploma dalam jurusan Teknologi dari Brighton College of Technology (kini Brighton University). Malaysia dari tahun 1994 sehingga tahun 2000. Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma telah dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dari tahun 1983 sehingga tahun 1994 dan seterusnya beliau dilantik sebagai Hakim Mahkamah Rayuan. Kiri : Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Kanan : Dato’ Fuad bin Jaafar Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . London ● Di lant i k seb agai A hli L em b aga Pengarah pada 15 Mac 2007 Menghadiri 13 daripada 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah. RAM Rating Services Berhad dan RAM Rating (Lanka) Limited. Jurutera Kanan Pembinaan. Presiden Mahkamah Seksyen. jawatan yang telah disandang sehingga November 2001. Penolong Jurutera Kanan Pembinaan. RAM Holdings Berhad. jawatan yang disandang dari 8 Februari 2005 sehingga persaraan beliau pada 5 Januari 2007. Malaysia dan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Dato’ Fuad juga turut dilantik sebagai Pengurus Besar Bahagian Penghantaran pada Januari 1994 dan kemudiannya sebagai Pengurus Besar Kanan Pembekalan Tenaga. Timbalan Pemegang Amanah. Council of Legal Education. Pengalaman dan Kepakaran: Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma pernah menyandang pelbagai jawatan kanan di dalam Perkhidmatan Perundangan Malaysia termasuklah sebagai Penolong Pendaftar Kanan Mahkamah Tinggi. Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● D i lant i k seb agai Ahli Lemba g a Pengarah pada 12 September 2008 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Pengerusi Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah serta Ahli Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah ● ● ● Kemahiran. Beliau telah berkhidmat selama 35 tahun dengan menyandang pelbagai jawatan penting termasuklah sebagai Penolong Jurutera Pembahagian. Kemahiran. Beliau merupakan Ketua Pegawai Operasi dan Pengarah Eksekutif TNB bermula dari 4 September 1997 dan kemudiannya dilantik sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif pada 16 Oktober 2000. Bhd. dan syarikatsyarikat di dalam Kumpulan TNB. Timbalan Ketua Jurutera/ Penolong Pengurus Besar dan Timbalan Pengurus Besar.

Industrial Boilers and Allied Equipment (IBAE) (19841986). Hakasa Sdn. Cambridgeshire College of Arts and Technology. Sebelum itu. Thames Valley University (Slough Campus) ● Dilant i k seb agai A hli Lembag a Pengarah pada 1 Februari 2010 Menghadiri semua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. telekomunikasi dan sektor solar hibrid semenjak tahun 1993. HND. Bhd. beliau pernah menyandang pelbagai jawatan di dalam Shapadu Decloedt Dredging Sdn. Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● ● Kemahiran.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 88 Profil Lembaga Pengarah Dato’ Abd Manaf bin Hashim Kepimpinan (Berusia 56 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif OND (Engineering). Bhd. Kiri : Dato’ Abd Manaf bin Hashim Tengah : Datuk Chung Hon Cheong Kanan : Suria binti Ab Rahman Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . (1990-1992). Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Integrax Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian. Pengalaman dan Kepakaran: Dato’ Abd Manaf merupakan ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak sejak tahun 2009 dan merupakan Pengerusi di beberapa buah syarikat persendirian yang terlibat di dalam sektor pembinaan. Bhd. (1983-1984) dan Asie Sdn. (1982-1983).

3. dan kemudiannya dilantik sebagai Pengarah Urusan Rexit Venture Sdn. beliau telah berkhidmat dengan KPMG di pejabatnya di London selama sembilan setengah tahun dari pertengahan tahun 1996 sehingga tahun 2005. Beliau turut menyandang pelbagai jawatan utama dalam Khazanah Nasional Berhad termasuk sebagai Ketua Unit Pengurusan Risiko dari Februari 2006 hingga Mei 2009 dan Naib Presiden. . Rexit Berhad. tiada Pengarah mempunyai sebarang: 1. United Kingdom dan Ireland Ahli Institut Akauntan Malaysia D i l a nt i k se b a g a i Ah l i L e m b a g a Pengarah pada 1 Oktober 2010 Menghadiri kesemua 14 Mesyuarat Lembaga Pengarah yang telah diadakan sepanjang Tahun Kewangan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. England dan Wales (ICAEW) Associate Institut Juruaudit Dalaman. Pengalaman dan Kepakaran: Datuk Chung Hon Cheong merupakan Ketua Pegawai Eksekutif/Pengarah Eksekutif. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 (Berusia 39 tahun – warganegara Malaysia) (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Judge Business School dari University of Cambridge Sarjana Muda Sains Ekonomi (Perakaunan dan Kewangan) dari London School of Economics Associate Institut Akauntan Bertauliah. Percanggahan kepentingan dengan Tenaga Nasional Berhad. Hubungan kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah lain dan/atau Pemegang-pemegang Saham Utama Tenaga Nasional Berhad. Pengalaman dan Kepakaran: Suria merupakan Pengarah. beliau telah dilantik sebagai Pengarah Urusan E-Resource. pada tahun 2003. beliau telah menyertai Rexit Solution Sdn. Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah ● ● Kemahiran. 2. Unit Pengurusan Risiko dari April 2005 hingga Januari 2006. Sebelum itu. Disabitkan dengan sebarang kesalahan dalam tempoh 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2001.KEEPING THE LIGHTS ON 89 Profil Lembaga Pengarah Datuk Chung Hon Cheong (Berusia 51 tahun – warganegara Malaysia) Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Advanced Computer Programming.com Sdn. Pengurusan Modal Insan Strategik Khazanah Nasional Berhad. Keahlian di dalam Lembaga Pengarah yang terkini: Rexit Berhad. Bhd. Bhd. Sebelum menyertai Khazanah Nasional Berhad. Rexit (Labuan) Berhad dan beberapa buah syarikat persendirian. Bhd. ● Dilantik ke Lembaga Pengarah pada 30 November 2009 Kemahiran. sebuah syarikat yang menjalankan penyelidikan dan pembangunan aplikasi RFID. CDS Computer Data Services ● Suria binti Ab Rahman Kepimpinan Nota: Selain daripada yang dinyatakan. Selepas dari itu. beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah di Pejabat Pengarah Urusan dari Jun 2009 sehingga Jun 2012. Beliau mempunyai pengalaman profesional melebihi 30 tahun di dalam industri Teknologi Maklumat (IT) di mana beliau telah memulakan kerjayanya seawal tahun 1980-an.

JTK juga bertanggungjawab untuk memantau keseluruhan prestasi Kumpulan dan Jawatankuasa Pengurusan yang lain. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Penjanaan 5. Bisnes Baru & Projek Utama 3 4 4. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. Datuk Ir. Dato’ Ir. pelantikan ahliahli Jawatankuasa Pengurusan dan kenaikan pangkat eksekutifeksekutif di dalam Kumpulan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 90 Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan – JTK Kepimpinan Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan (JTK) diamanahkan dengan tanggungjawab untuk memastikan bahawa operasi Kumpulan adalah sejajar dengan visi dan misi serta memastikan ia dilaksanakan menurut dasar dan strategi Kumpulan. Datuk Wira Ir. Baharin bin Din Naib Presiden. 1 2 Komposisi: 1. Pembahagian 5 6 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Penghantaran 6. JTK telah mengadakan lapan (8) mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Kewangan Kumpulan 3.

Baharin bin Din Naib Presiden. JPT juga membuat keputusan mengenai isu-isu operasi utama yang boleh menjejaskan bisnes teras Syarikat serta perkara-perkara yang berkaitan dengan penyegeraan projek-projek pembangunan utama penjanaan. Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Pembahagian 6. Penghantaran 5. penghantaran dan pembahagian di Semenanjung Malaysia. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Kewangan Kumpulan 3. Kepimpinan Komposisi: 1. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Penjanaan 3 4 4. Datuk Ir. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Perancangan 5 6 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . JPT telah mengadakan tiga (3) mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. 1 2 Datuk Wira Ir.KEEPING THE LIGHTS ON 91 Jawatankuasa Pembekalan Tenaga – JPT Jawatankuasa Pembekalan Tenaga (JPT) adalah forum pengurusan tertinggi yang mempunyai kuasa untuk mengesahkan dan meluluskan semua perancangan dan cadangan pembangunan sistem pembekalan tenaga bagi TNB di Semenanjung Malaysia sebelum dikemukakan kepada Lembaga Pengarah. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden.

Dato’ Ir. JEK telah mengadakan 14 mesyuarat di dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. JEK memantau dan menguruskan isu-isu untuk memastikan bahawa tanggungjawab Syarikat telah dilaksanakan dan memenuhi jangkaan pemegang-pemegang saham dan pihakpihak berkepentingan yang lain. memikul tanggungjawab bagi pengurusan harian bisnes dan operasi. Komposisi: 1. Datuk Wira Ir. JEK juga membincangkan mengenai pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bahagian-bahagian dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam mencapai KPl tersebut. 3 4 5 6 JEK secara umumnya bermesyuarat pada setiap bulan dan apabila adanya keperluan. pengurusan sumber dan penilaian risiko Syarikat. Datuk Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Bisnes Baru & Projek Utama 4. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. perancangan strategik. Pembahagian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kewangan Kumpulan 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 92 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK 1 Kepimpinan 2 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan (JEK). KPI kemudiannya akan dikaji dan disusun semula dengan sasaran yang ditetapkan bagi tahun tersebut. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Baharin bin Din Naib Presiden. diketuai oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. Penjanaan 5. Penghantaran 6.

Ir. Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat 11. Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Sumber Manusia 8. Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden. Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat 10. Perancangan 9.KEEPING THE LIGHTS ON 93 Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan – JEK 7 8 Kepimpinan 9 10 11 12 7. Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan 12.

Datuk Wira Ir. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif 2. Dato’ Ir. Penjanaan 5. Bisnes Baru & Projek Utama 4.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 94 Profil Pengurusan 1 Kepimpinan 2 3 4 5 6 Komposisi: 1. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. Penghantaran 6. Baharin bin Din Naib Presiden. Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden. Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Kewangan Kumpulan 3. Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Pembahagian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Datuk Ir.

Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat 11. Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden. Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat 10. Sumber Manusia 8. Ir. Perancangan 9.KEEPING THE LIGHTS ON 95 Profil Pengurusan 7 8 Kepimpinan 9 10 11 12 7. Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan 12.

Datuk Wira Ir. Sekembalinya daripada menyambung Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . akhirnya memegang jawatan Naib Presiden. Lebih awal daripada itu. Azman telah dilantik pula sebagai Ketua Pegawai Operasi/ Pengarah Eksekutif TNB. beliau telah menimba pengalaman dalam amalan perakaunan awam yang meliputi perkhidmatan sebagai perunding cukai selama hampir tiga tahun di Pricewaterhouse Kuala Lumpur. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam Kejuruteraan Elektrik dari University of Liverpool. pada tahun 1976. telah memegang pelbagai jawatan penting dalam TNB sejak menyertai organisasi tersebut 31 tahun lalu. UK. telah berkhidmat selama lebih 33 tahun di TNB. beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden (Pembahagian) manakala pada 15 April 2010. Tuan Haji Zainudin Ibrahim. Beliau bertugas di Jeddah selama tiga tahun untuk menyiapkan projek berkenaan. pada tahun 1980 dan ijazah Sarjana Pengurusan Kejuruteraan dari Universiti Tenaga Nasional pada tahun 2005. Kewangan Kumpulan Fazlur Rahman bin Zainuddin. Butterworth. beliau telah menyandang jawatan Pengurus Besar di Stesen Janaelektrik Putrajaya. beliau merupakan Ketua Pegawai Kewangan dengan Kumpulan Naza. Tuan Haji Zainudin memperolehi ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari University of Sheffield. Dari tahun 2007 sehingga April 2012. Sebelum menyertai Kumpulan Naza pada tahun 2010. Beliau memulakan kerjaya sebagai Jurutera Elektrik (Daerah) dan kemudian meningkat ke pelbagai jawatan dengan tanggungjawab yang lebih besar. di mana penglibatan beliau paling utama adalah dalam pembinaan Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah di Perak. Kewangan Kumpulan TNB pada 1 Julai 2012. Pulau Pinang. Dato’ Nazri mengetuai sebuah pasukan daripada TNB. seperti menyandang jawatan Pengurus Daerah. University of London. Datuk Wira Ir. Mohd Nazri bin Shahruddin. Azman memperoleh Diploma Kejuruteraan dari England Newark Technical College. berusia 55 tahun. Beliau kemudian ditugaskan kembali ke Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar di mana beliau meneruskan perkhidmatan selama 20 tahun dengan menyandang pelbagai jawatan dalam Jabatan Senggaraan & Kejuruteraan di mana jawatan tertinggi yang beliau sandang adalah sebagai Pengurus Kanan. 5 Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 96 Profil Pengurusan 1 Datuk Wira Ir. Kemudian. Fazlur turut menganggotai Lembaga Pengarah pelbagai anak syarikat TNB. berusia 55 tahun. Beliau berkhidmat di beberapa stesen janakuasa dalam bidang Operasi dan Penyelenggaraan dan turut terlibat dalam pembinaan beberapa loji janakuasa. Pembangunan Perniagaan. pada tahun 1979 dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Malaya pada tahun 1996. UK dan ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA). dan kemudian di Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar. Pada tahun 1984 beliau memulakan tugas sebagai Jurutera Giliran Kerja di Stesen Janaelektrik Sultan Ismail. Dato’ Nazri dilantik sebagai Naib Presiden Penjanaan dan telah memegang jawatan tersebut hingga ke pelantikan beliau sebagai Naib Presiden. 4 Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden. Pada 3 September 2012. Beliau seterusnya bertugas selama 6 bulan sebagai Pengurus Besar Kanan (Operasi) Bahagian Penjanaan. Bisnes Baru & Projek Utama 2 Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden. Beliau merupakan seorang akauntan profesional dari segi kelulusan. Khazanah Nasional dan Malakoff yang telah menjalin kerjasama dengan sebuah firma swasta Arab Saudi untuk membina projek Air dan Pembekal Tenaga Bebas (IWPP) pertama di Arab Saudi iaitu Shuaibah Power and Water Facility. Pada 14 November 2008. Paka selama 2 tahun. 3 Kepimpinan Dato’ Nazri berkelulusan ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dari King’s College. Pengurus Besar Negeri dan Pengurus Besar (Pengurusan Strategik & Pembangunan Organisasi) sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar Kanan (Operasi Wilayah 2) pada tahun 2006. menyertai Lembaga Lektrik Negara (LLN) pada 1 September 1979 setelah menamatkan pengajian beliau di UK sebagai seorang pemegang biasiswa LLN. Sebelum itu. memulakan kerjaya yang telah menjangkau tempoh 32 tahun dengan TNB sebagai Jurutera Mekanikal di Stesen Janaelektrik Tuanku Ja’afar pada tahun 1980. Azman bin Mohd. Beliau telah memulakan perkhidmatannya sebagai Eksekutif Teknik di Bahagian Pembahagian. UK. berusia 56 tahun. berusia 55 tahun. Fellow Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Penjanaan Dato’ Ir. Beliau mengambil alih kepimpinan syarikat sebagai Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif pada 1 Julai 2012. Penghantaran Datuk Rozimi bin Remeli. Fazlur juga pernah berkhidmat dengan Shell Malaysia selama 10 tahun dari 1995 dengan menggalas pelbagai tanggungjawab dalam pengurusan kewangan dan korporat. Azman bin Mohd Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Wira Ir. di mana sepanjang tempoh tersebut beliau pernah menyandang pelbagai jawatan hingga Dato’ Ir. UK. dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan dan Naib Presiden. Pada tahun 2008. Fazlur telah berkhidmat dengan Telekom Malaysia Berhad (TM) selama lima tahun mulai 2005. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden. berusia 43 tahun. Penjanaan. Bisnes Baru & Projek Utama pada bulan September 2012. Tuan Haji Zainudin telah dilantik sebagai Naib Presiden.

di bawah sebuah program bersama MBA UNITEN/BOND. sebelum dipinjamkan sebagai Penolong Pengarah. penasihat Institut Dasar Tenaga dan Penyelidikan. Tenaga di Unit Perancangan Ekonomi. Senggaraan Penghantaran dan Pengurus Besar Kanan. ahli Lembaga Jurutera Malaysia. Pengurus Wilayah Tengah. melainkan perkhidmatan beliau selama dua tahun dengan Kementerian Tenaga. Jurutera Elektrik di Stesen Janakuasa. Baharin bin Din. Pengurus Besar. Datin Roslina binti Zainal. Baharin bin Din Naib Presiden. berusia 50 tahun. Datin Roslina telah dilantik sebagai Pengurus. Di TNB. Datuk Rozimi adalah lulusan Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) dari Universiti Teknologi Malaysia. Pengurus Operasi di Perusahaan Otomobil Elektrik Malaysia dan Ketua Latihan dengan TNB Transmission Network Sdn. beliau telah bertukar daripada bahagian operasi ke Bahagian Sumber Manusia Kumpulan di mana beliau berkhidmat sebagai Ketua Latihan & Pembangunan dan kemudian sebagai Ketua Perancangan Sumber Manusia dan Perjawatan sebelum dinaikkan pangkat sebagai Naib Presiden. Dato’ Muhammad Razif memperolehi ijazah Kejuruteraan Elektrik dari University of Liverpool pada tahun 1984. beliau telah dilantik pula sebagai Pengurus Besar. telah menyumbang keseluruhan kerjayanya selama 28 tahun dengan LLN/TNB. Datuk Rozimi kemudiannya telah ditempatkan di Jabatan Senggaraan Penghantaran Wilayah Utara. telah berkhidmat selama hampir keseluruhan tempoh 27 tahun dalam kerjaya beliau menyandang pelbagai jawatan di TNB. Australia. UNITEN. pada awalnya sebagai Timbalan Pengarah. Di samping itu. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Pejabat Perdana Menteri dari tahun 1991 hingga 1993. Sumber Manusia pada bulan Disember 2008. Bhd. beliau telah berkhidmat dalam pelbagai kapasiti iaitu sebagai Jurutera Perlindungan Penghantaran. berusia 50 tahun. Penguatkuasaan & Strategi Bisnes di Bahagian Perancangan Korporat dan kemudian sebagai Pengurus Kanan. AS dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari UNITEN dan Bond University. Perancangan. Perkhidmatan Meter. dan Pengarah TNB Fuel Services Sdn. Beliau turut menyandang jawatan Pengerusi bagi National Mirror Committee bagi IEC/TC 115 yang dianggotai oleh Malaysia. Datin Roslina juga merupakan ahli Jawatankuasa Perancangan. Perkhidmatan Rangkaian serta Perkhidmatan Kejuruteraan dan Logistik. Program Pembangunan Nuklear Negara. Perancangan Tenaga di Jabatan Perancangan dan Pembangunan di ibu pejabat TNB pada tahun 1988. Bhd. Pada bulan Mac 2007. Pembahagian Datuk Ir. Datuk Ir. Pengurus Pembangunan Bisnes di TNB Workshop Services Sdn. telah berkhidmat dengan TNB selama 27 tahun. Pada tahun 2002. Canada dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of New England. Telekomunikasi & Pos Malaysia.KEEPING THE LIGHTS ON 97 Profil Pengurusan pelajaran diperingkat ijazah. ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dari Northorp University. berusia 49 tahun. Pembangunan Aset Penghantaran sebelum dilantik ke jawatan sebagai Naib Presiden (Penghantaran) pada 9 Januari 2010. kemudian sebagai Pengarah di Jabatan Jemaah Pemeriksa Elektrik di Sabah dan Pahang. Penyelenggaraan Rangkaian. manakala pada 1 April 2009. Perkhidmatan Pembinaan. Senggaraan Penghantaran. Perkhidmatan Pengguna & Perjangkaan.. Beliau menerima ijazah Kejuruteraan Elektrik dari University of Lakehead. beliau telah memegang beberapa jawatan pengurusan dalam Jabatan Kejuruteraan yang bertanggungjawab ke atas pembangunan Pembahagian. beliau mengambil alih jawatan pada masa ini iaitu sebagai Naib Presiden. telah dilantik sebagai Pengarah Urusan Sabah Electricity dan memegang jawatan tersebut selama empat tahun sebelum ditugaskan sebagai Pengurus Besar Kanan. Sumber Manusia 6 Datuk Ir. Bahagian Pembahagian pada 1 Disember 2011. Baharin memperoleh ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dari Syracuse University. Pada tahun 2005. beliau pernah terlibat dalam Pembangunan Bisnes. Pengurusan Strategik dan Bisnes. Australia. New York. Sepanjang jangka masa tersebut. Bhd. Perancangan Kepimpinan 7 Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Perolehan Tenaga. Datuk Ir. Amerika Syarikat (AS) dan ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dari Universiti Sains Malaysia. Prestasi Sistem. beliau kini juga merupakan Profesor Adjung di Jabatan Kejuruteraan Awam. Beliau pernah memegang beberapa jawatan termasuklah Timbalan Ketua Jurutera. Sekembalinya beliau ke TNB. Pembahagian pada 1 Januari 2012. Beliau kemudian telah dinaikkan pangkat ke jawatan Jurutera Kanan. 8 Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden. Beliau seterusnya dinaikkan pangkat ke jawatan Naib Presiden. Baharin Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman. bermula sebagai jurutera elektrik di Johor Bahru apabila beliau menyertai Lembaga Letrik Negara (nama lama bagi TNB) pada 1 Julai 1985.

Norazni memperolehi Diploma dan Diploma Lanjutan Undang-undang dari Institut Teknologi MARA (kini Universiti Teknologi MARA) dan ijazah Sarjana Undang-undang dari Universiti Malaya. 12 Norazni binti Mohd Isa Setiausaha Syarikat Kepimpinan 11 Dato’ Roslan bin Ab Rahman Ketua Pegawai Korporat 10 Ir. Sebelum menyandang jawatan semasa iaitu sebagai Ketua Pegawai Perolehan TNB. berusia 55 tahun. UK. dua tahun kemudian beliau dinaikkan kepada jawatan Pengurus Besar TNB Putrajaya/ Cyberjaya. di mana tujuh tahun terakhir merangkumi tempoh perkhidmatan beliau dengan TNB. Norazni dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Syarikat pada 1 April 2011 dan menyandang jawatan Setiausaha Syarikat Bersama pada 1 Julai 2011 dan kemudiannya dilantik ke jawatan sekarang iaitu sebagai Setiausaha Syarikat pada 31 Mei 2012. memulakan kerjaya yang telah mencapai tempoh lebih 30 tahun di TNB pada 1980. berusia 52 tahun. sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan beliau pada masa ini iaitu sebagai Ketua Pegawai Maklumat (CIO) pada bulan Mac 2012. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Jurutera Stim Gred 2 dan Jurutera Pembakaran Dalaman Gred 2. berusia 54 tahun. setahun setengah sebagai Pengurus Besar. UK. Pejabat Setiausaha Syarikat. apabila beliau menyertai syarikat sebagai Jurutera Elektrik di Batu Pahat. Jawatan-jawatan terdahulu di TNB sebelum memegang jawatan terkini adalah termasuk Eksekutif Undang-undang di Jabatan Perkhidmatan Undang-undang. Bahagian Pembahagian. Nor Azmi menamatkan pengajian pada tahun 1981 dengan ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari University of Brighton. Pada tahun 1999. Sebelum menyertai TNB. Bahagian Perolehan. Kamaruddin menerima ijazah Sarjana Muda Sains dari Murdoch University. Johor. beliau telah memperoleh pelbagai kepakaran dalam Bahagian ICT di mana beliau telah berkhidmat selama tujuh bulan sebagai Pengurus Besar. Dato’ Roslan bin Ab Rahman. Selepas itu. Pengurus Unit Pelesenan dan Pematuhan di Jabatan Komunikasi Korporat dan Ketua Pengurusan Tender dan Kontrak. Beliau menyertai TNB pada bulan Mei 2005 sebagai Pengurus Besar Jabatan IT dalam Bahagian ICT. Sejak itu. beliau pernah berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting ICT di syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam komoditi dan minyak dan gas. AS dan ijazah Sarjana Sains Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan dari Universiti Bolton. Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan Ir. Norazni binti Mohd Isa. telah berkhidmat selama lebih 22 tahun di TNB dengan memiliki pengalaman yang luas dalam pengurusan tender dan kontrak. Bahagian Perolehan. sebelum dilantik sebagai Pengurus Besar (Perkhidmatan Pelanggan dan Pemasaran). memiliki lebih 27 tahun pengalaman dalam industri Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT). strategi dan matlamat syarikat melalui penggunaan ICT secara berkesan. Institut Jurutera Bertauliah Malaysia dan Institut Pembelian dan Bekalan Bertauliah. Australia dan telah menghadiri sebuah Program Pengurusan di Cambridge University. Tempoh sembilan tahun terakhir perkhidmatan beliau dengan TNB adalah di Bahagian Perolehan. Penjanaan dan Perolehan. Kamaruddin bertanggungjawab memastikan pencapaian visi. telah berkhidmat di TNB selama 31 tahun dengan memegang pelbagai jawatan dalam bidang operasi & penyelenggaraan dan p e ngur usa n y a n g m e ra n g k u m i Bahagian Pembahagian. (Operasi Wilayah 2) selama tiga tahun sebelum dinaikkan ke jawatan Ketua Pegawai Korporat pada 1 September 2012. Nor Azmi bin Ramli.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 98 Profil Pengurusan 9 Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat Kamaruddin bin Mahmood. Ir. misi. Dato’ Roslan menjadi Pengurus Besar Kanan. UK. Ir. berusia 49 tahun. Jabatan Pembangunan Infrastruktur & Operasi ICT. beliau menyandang pelbagai jawatan dengan tanggungjawab yang lebih besar – bermula dengan Pengurus Daerah di Temerloh. Jabatan IT & Solusi Bisnes dan dua tahun lagi sebagai Pengurus Besar Kanan di jabatan yang sama. Beliau turut memegang ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Ohio University. Pahang kepada Pengurus Kanan di ibu pejabat Pembahagian dan Pengurus Daerah Kanan di Klang dan seterusnya di Kuantan. Dato’ Roslan berkelulusan ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Elektrik dari University of Southampton. Nor Azmi adalah seorang Jurutera Kompeten bertauliah 66KV. UK. beliau dilantik sebagai Ketua Kualiti Korporat di ibu pejabat TNB. Beliau juga merupakan ahli Institut Jurutera Malaysia. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan dalam Jabatan Shared Purchasing. beliau merupakan ketua Perolehan bagi Bahagian Penjanaan. Sebagai CIO.

ANDA LIHAT .

.KAMI LIHAT. MENTRANSFORMASI EKONOMI KE PERINGKAT PERTUMBUHAN SETERUSNYA TNB merupakan perantara kepada pembangunan industri negara yang mengagumkan. Sebagai pengeluar tenaga paling terkemuka... kami memainkan peranan utama dalam mengekalkan bekalan tenaga bertaraf dunia agar jentera ekonomi Negara terus menjana pertumbuhan pesat. di mana rangkaian kami yang meluas dan berdaya harap berperanan sebagai salah satu penyumbang utama dalam menarik pelaburan asing ke Malaysia.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

ii. Lembaga Pengarah TNB (Lembaga Pengarah) prihatin di dalam memastikan bahawa Kumpulan diuruskan dengan sewajarnya bagi melindungi dan menambah baik kepentingan pemegang saham. vi vii. dan bahawasanya Syarikat. iii. Rangka kerja ini bertujuan untuk menggalakkan pengurusan bertanggungjawab dan membantu Lembaga Pengarah di dalam melaksanakan tanggungjawab tadbir urus korporat bagi pihak pemegang saham Syarikat. Lembaga Pengarah menyokong lapan (8) prinsip dan 26 saranan yang ditetapkan di dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 bagi mencapai kecemerlangan tadbir urus korporat melalui pengukuhan disiplin diri dan pasaran serta menggalakkan pematuhan dan budaya tadbir urus korporat. Memperkasakan Kebebasan. Mengiktiraf dan Mengurus Risiko. Pemantapan Komposisi. perlindungan dan penambahbaikan nilai-nilai pemegang saham. Peranan dan Tanggungjawab yang jelas. Di dalam pelaksanaannya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 102 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Tadbir Urus Korporat adalah teras di dalam memastikan pewujudan. Lembaga Pengarah akan mengkaji amalan tadbir urus korporat sedia ada di seluruh Syarikat dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menerapkan prinsip serta saranan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012 dalam rangka kerja yang sedia ada. Lembaga Pengarah mengekalkan dan memerlukan supaya Pengurusan TNB untuk memelihara tahap etika korporat yang tertinggi. RANGKA KERJA TADBIR URUS KORPORAT LEMBAGA PENGARAH KEBERTANGGUNGJAWABAN PERWAKILAN AUDIT DAN TADBIR KEWANGAN – Audit Dalaman – Audit Luaran – Kawalan Kewangan JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA TENDER LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA PENAMAAN DAN GANJARAN LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PELABURAN LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA TATATERTIB LEMBAGA PENGARAH PRESIDEN/ KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Jawatankuasa Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Tender Kumpulan Jawatankuasa Eksekutif Perolehan Komoditi Jawatankuasa Pemandu Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Jawatankuasa Tertinggi Kumpulan Jawatankuasa Pembekalan Tenaga Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan Tadbir Urus Tertinggi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . melalui perbincangan seperti berikut: i. Mengutamakan Integriti dalam Pelaporan Kewangan. Pengarah-pengarahnya. Kenyataan tersebut menggariskan amalan utama tadbir urus korporat Syarikat dan polisi-polisi yang telah ditetapkan di sepanjang Tahun Kewangan dan pada tarikh penyata ini. Memupuk Komitmen. Memastikan Pendedahan yang Berkualiti Tinggi dan Menepati Masa. pegawaipegawai dan para pekerja beroperasi di dalam persekitaran yang berlandaskan tadbir urus korporat. v. Lembaga Pengarah telah mengguna pakai rangka kerja tadbir urus korporat yang terdiri daripada prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang selaras dengan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (Semakan 2007) (Kod) dan Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad (MMLR). viii. iv. Pengukuhan Hubungan Antara Syarikat dan Pemegang Saham.

Memantau pematuhan terhadap perundangan dan peraturan yang berkaitan. Membuat pelantikan serta menentukan tempoh. Beliau mengekalkan komunikasi secara berterusan dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan memberikan bimbingan serta panduan yang sewajarnya. mempunyai hak untuk melantik sehingga enam (6) orang Pengarah. kewangan. Peranan yang berbeza dan berasingan antara Pengerusi dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. enam (6) daripadanya adalah Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Pengarah-pengarah ini adalah bebas daripada pengurusan dan sebarang bisnes atau hubungan lain atau keadaan yang boleh menghalang pelaksanaan objektif. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah boleh melantik Pengarah yang baru sama ada untuk mengisi kekosongan biasa atau penambahan kepada Ahli Lembaga Pengarah sedia ada. Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD). Azman bin Mohd dan pasukan Pengurusan beliau adalah bertanggungjawab untuk membangunkan objektif strategik bisnes serta urusan harian Syarikat selaras dengan kuasa. dan dengan ini tiada seorang individu pun mempunyai kuasa mutlak untuk membuat keputusan. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa adalah wajar ianya diwakili secara signifikan oleh Ahli yang mampu serta dapat membuat keputusan bagi kepentingan pemegang saham. Membangun dan mengkaji pelan penggantian bagi Pengurusan Kanan. bebas daripada kepentingan atau pengaruh yang bercanggah dengan tanggungjawab dan juga bebas daripada pengurusan. pentadbiran. Beliau memainkan peranan penting dalam memimpin dan membimbing Lembaga Pengarah dengan fokus terhadap tadbir urus dan pematuhan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . ● ● ● ● ● ● Tataurus Syarikat membolehkan Lembaga Pengarah untuk memberi kuasa kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan. Ahli Lembaga Pengarah sedia ada mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang perkhidmatan awam. Pemberian kuasa ini mengimbangi di antara pengawasan yang efektif dengan pemberian kuasa dan akauntabiliti kepada Pengurusan. serta membataskan kebebasan di dalam pertimbangan. Peranan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Jawatankuasa Lembaga Pengarah turut terkandung di dalam Terma Rujukan (TOR) bagi setiap Jawatankuasa yang ditubuhkan. undang-undang. ● Lembaga Pengarah TNB yang diketuai oleh Tan Sri Leo Moggie. tanggungjawab bagi urusan harian Syarikat. Menilai dan memantau prestasi Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengurusan Kanan melalui Petunjuk Utama Prestasi (KPI) mereka. Meluluskan belanjawan operasi dan modal tahunan serta memantau prestasi kewangan Kumpulan. Lembaga Pengarah secara keseluruhannya mempunyai pelbagai pengalaman dan kemahiran yang bersesuaian bagi memenuhi objektifnya. budi bicara dan bidang kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pengarah. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Tan Sri Leo Moggie juga bertindak sebagai penghubung antara Pengurusan dan Lembaga Pengarah. mempunyai pengetahuan yang luas. perakaunan dan bisnes. Memantau dan mengkaji perjalanan bisnes Kumpulan termasuk kawalan dan sistem akauntabilitinya. dan berperanan sebagai tumpuan utama komunikasi antara Lembaga Pengarah dan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Dasar Rangka Kerja Pemberian Kuasa tersebut menggariskan prinsipprinsip untuk mentadbir proses membuat keputusan di dalam Syarikat. Datuk Wira Ir. berpengalaman dan mempunyai reputasi yang tiada tandingan di dalam industri. Menggalakkan keputusan dibuat dengan beretika dan bertanggungjawab. iaitu Pemegang Saham Khas. kejuruteraan. ganjaran serta terma-terma lain bagi pelantikan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan juga Pengurusan Kanan. termasuk peningkatan kuasa yang sepatutnya dan pelaporan kepada Lembaga Pengarah. piawaian perakaunan yang diguna pakai dan polisi-polisi korporat yang penting. Lembaga Pengarah juga telah memberikan kuasa kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Profil ringkas setiap Pengarah turut dibentangkan di muka surat 84 hingga 89 kepada Laporan Tahunan ini. melalui pembahagian tanggungjawab yang jelas. Memantau dan mengkaji semula Sistem Pengurusan Risiko Kumpulan serta kawalan dan pematuhan dalaman. Pada masa kini Lembaga Pengarah mempunyai sepuluh (10) orang ahli. dengan syarat jumlah keseluruhan Pengarah tidak melebihi 12 orang seperti yang termaktub dalam Tataurus Syarikat. memastikan keseimbangan bidang kuasa. dan melalui Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif kepada Pengurusan Kanan yang lain.KEEPING THE LIGHTS ON 103 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB YANG JELAS Tanggungjawab Utama Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah bertanggungjawab terutamanya dalam menetapkan dan mengkaji hala tuju Kumpulan yang serta memantau pelaksanaan strategi tersebut oleh Pengurusan termasuk: ● ● Meluluskan hala tuju strategik Kumpulan.

Maklumat mengenai setiap Pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula pada MAT Ke-22 terkandung dalam Penyata Mengiringi Notis MAT Ke-22. iii. Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Kumpulan Syarikat TNB. 1965 menyatakan bahawa Pengarah yang berusia 70 tahun atau lebih dikehendaki bersara pada setiap MAT dan boleh menawarkan dirinya untuk dilantik semula bagi memegang jawatan sehingga MAT Syarikat yang akan datang. Untuk memberi nasihat kepada Lembaga Pengarah mengenai maklumat dan pelaksanaan rangka kerja Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Untuk membantu Lembaga Pengarah di dalam mengkaji keperluan dari segi kepelbagaian kemahiran. Untuk mengenal pasti dan mencadangkan calon-calon baru yang akan dilantik sebagai Lembaga Pengarah. Fungsi Jawatankuasa ditadbir oleh TOR yang jelas. kerja dan perkhidmatan. Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah Jawatankuasa Penamaan dan Ganjaran Lembaga Pengarah (BNRC) Tanggungjawab ● ● Antara terma-terma yang penting bagi lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang telah ditubuhkan adalah seperti berikut: Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (BAC) Tanggungjawab ● Fungsi utama BAC adalah untuk memantau integriti penyata kewangan di dalam mematuhi undang-undang serta piawaian perakaunan yang berkaitan dan menilai keberkesanan pengurusan risiko Kumpulan serta rangka kerja kawalan dalaman. ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . yang dikaji semula secara berkala bagi memastikan bahawa ianya adalah relevan dan terkini. Untuk menentukan dan mencadangkan kepada Lembaga Pengarah berhubung pakej ganjaran Pengarah Bukan Eksekutif. Jawatankuasa Lembaga Pengarah Lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah membantu Lembaga Pengarah dalam fungsi pengawasan. ii. ● Jawatankuasa Tender Lembaga Pengarah (BTC) Tanggungjawab ● Untuk mewujudkan rangka kerja Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. bahan. Untuk melaksanakan proses yang digubal oleh Lembaga Pengarah bagi menilai keberkesanan Lembaga Pengarah secara keseluruhan. Untuk memastikan TNB mematuhi undang-undang. peraturanperaturan. Lima (5) Jawatankuasa Lembaga Pengarah adalah seperti berikut: i. v. ● ● Setiap Jawatankuasa perlu mengemukakan laporan perbincanganperbincangan serta cadangan-cadangan yang telah dibuat kepada Lembaga Pengarah. termasuk kecekapan teras yang perlu dimiliki oleh Pengarah Bukan Eksekutif sebelum dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 104 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Pemilihan Semula Pengarah Tataurus Syarikat menyatakan bahawa satu pertiga daripada Lembaga Pengarah hendaklah bersara daripada jawatan mengikut giliran pada setiap Mesyuarat Tahunan Agung (MAT) di mana semua Pengarah hendaklah bersara daripada jawatan sekurangkurangnya sekali bagi setiap tiga (3) tahun dan layak menawarkan diri mereka untuk pemilihan semula. iv. Lembaga Pengarah mengemukakan cadangan kepada pemegang saham berhubung pemilihan semula mana-mana Pengarah semasa MAT. Untuk membantu Lembaga Pengarah dalam mengawal selia pematuhan oleh Pengurusan Kanan dan Pengarah Eksekutif terhadap Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Seksyen 129(2) dan 129(6) Akta Syarikat. kaedah-kaedah serta garis panduan yang berkaitan bagi mencapai amalan terbaik dalam perolehan peralatan. Perincian TOR bagi BAC adalah pada muka surat 125-128 dalam Laporan Tahunan ini. Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan sumbangan setiap Ahli Lembaga Pengarah. Setiap perbincangan dan cadangan yang dibuat perlu diminitkan dan diluluskan oleh setiap Jawatankuasa serta disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa tersebut pada Mesyuarat Lembaga Pengarah yang berikutnya. pengalaman dan lain-lain kualiti.

menimbang dan jika perlu. Untuk mewujudkan prosedur tatatertib yang baru atau meminda prosedur sedia ada sekiranya perlu. implikasi. pandangan beliau akan terlebih dahulu dan dimaklumkan di dalam mesyuarat bagi diperolehi membolehkan perbincangan dibuat secara menyeluruh. Para Pengarah boleh meminta penjelasan atau memberikan komen pada minit mesyuarat tersebut sebelum pengesahan minit dibuat. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Lembaga Pengarah telah melawat dua (2) projek utama TNB yang sedang dilaksanakan iaitu Projek Loji Jana Kuasa Arang Batu 1x1000MW Manjung dan Projek Hidroelektrik Hulu Terengganu di sepanjang Tahun Kewangan. Bilangan Mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang diadakan sepanjang Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 dan bilangan mesyuarat yang dihadiri oleh setiap Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah adalah seperti di bawah. Keputusan Lembaga Pengarah dibuat dengan sebulat suara atau melalui konsensus di mana keputusan-keputusan serta kesimpulan tersebut akan direkodkan sebagai minit mesyuarat. risiko dan maklumat lain yang berkaitan bagi membolehkan Lembaga Pengarah untuk membuat keputusan bermaklumat dan efektif. ● Mesyuarat Lembaga Pengarah Mesyuarat Lembaga Pengarah dijadualkan secara bulanan di samping mesyuarat tambahan yang diadakan apabila terdapatnya isu-isu strategik utama atau perkara-perkara yang kritikal dan memerlukan pertimbangan segera selain daripada mesyuarat-mesyuarat yang telah dijadualkan. Apabila mana-mana Pengarah tidak dapat untuk menghadiri mesyuarat. Minit mesyuarat akan diedarkan kepada semua Ahli Lembaga Pengarah untuk penelitian dan pengesahan.KEEPING THE LIGHTS ON 105 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Jawatankuasa Kewangan dan Pelaburan Lembaga Pengarah (FIC) Tanggungjawab Untuk mewujudkan satu polisi rangka kerja bagi membantu Jawatankuasa untuk memberikan cadangan kepada Lembaga Pengarah berhubung pengurusan aktiviti-aktiviti kewangan dan pelaburan Kumpulan serta menilai cadangan-cadangan korporat. isu-isu. untuk mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara-perkara yang akan dibincangkan pada mesyuarat tersebut Kertas Lembaga Pengarah yang komprehensif disediakan dengan merangkumi objektif. Ianya bagi membolehkan setiap Pengarah memberi sumbangan terhadap keputusan utama yang akan dibuat Lembaga Pengarah. Mesyuarat Lembaga Pengarah juga telah diadakan di pelbagai unit operasi perniagaan atau tapak projek baru bagi membolehkan Lembaga Pengarah menilai kemajuan projek dan isu-isu penting yang lain. Mesyuarat Pra-Lembaga Pengarah akan diadakan sebelum manamana Mesyuarat Lembaga Pengarah di mana ia digunakan sebagai platform oleh Pengurusan untuk memberi taklimat kepada Pengerusi mengenai kertas-kertas yang akan dibincangkan. Sepanjang Tahun Kewangan ini. Jawatankuasa Tatatertib Lembaga Pengarah (BDC) Tanggungjawab ● Agenda Mesyuarat Lembaga Pengarah akan disediakan selepas perbincangan dibuat bersama dengan Pengerusi melalui Mesyuarat Pra-Lembaga Pengarah. Pengurusan Kanan dan penasihat akan turut dijemput untuk menghadiri Mesyuarat Lembaga Pengarah bagi memberi nasihat dan maklumat tambahan atau penjelasan terhadap perkara-perkara yang akan dibentangkan kepada Lembaga Pengarah sekiranya perlu supaya Lembaga Pengarah dapat membuat keputusan yang tepat. latar belakang. Untuk menguruskan isu-isu tatatertib dan tindakan berkenaan salah laku anggota kerja kecuali untuk mendengar rayuan eksekutif di dalam gred M15 dan ke atas atau yang setaraf bagi kes-kes berkaitan tatatertib di mana kuasa adalah terletak pada Lembaga Pengarah. sebanyak 14 mesyuarat Lembaga Pengarah telah diadakan dan semua Ahli Lembaga Pengarah mematuhi keperluan MMLR untuk menghadiri sekurang-kurangnya 50% daripada Mesyuarat Lembaga Pengarah. tertakluk kepada kelulusan Lembaga Pengarah. Ini adalah bagi membolehkan para Pengarah mengkaji. Mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah dijadualkan lebih awal di mana tarikh-tarikh mesyuarat bagi tahun berikutnya dibuat dalam bulan Oktober tahun sebelumnya bagi memberi masa kepada para Pengarah untuk membuat perancangan. di mana seterusnya agenda dan kertas Lembaga Pengarah diedarkan kepada Ahli-ahli Lembaga Pengarah sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja sebelum Mesyuarat Lembaga Pengarah.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 106 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Butir-butir Kehadiran Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Jawatankuasa Lembaga Pengarah bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Lembaga Pengarah Nama Pengarah Tan Sri Leo Moggie 1 Kehadiran % BAC Kehadiran − % BTC Kehadiran − % BNRC Kehadiran 6 % 100 FIC Kehadiran 5 (Pengerusi) − % 100 BDC Kehadiran − % 14 100 (Pengerusi) 14 100 Datuk Wira Ir. Nota:1 Menamatkan perkhidmatan sebagai Pengerusi BNRC berkuatkuasa 22 Mei 2012 2 Penukaran jawatan kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 1 Julai 2012 3 Menamatkan perkhidmatan sebagai ahli BDC berkuatkuasa 27 Januari 2012 4 Dilantik sebagai Pengerusi BNRC berkuatkuasa 22 Mei 2012 5 Dilantik sebagai ahli BDC berkuatkuasa 27 Januari 2012 6 Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 30 Jun 2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Azman bin Mohd 2 Datuk Nozirah binti Bahari 3 − − − − 12 86 − 12 (Pengerusi) 8 92 − − – Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Zainal Abidin bin Putih 12 86 − 62 8 100 5 100 − 14 100 14 (Pengerusi) 12 100 − − 5 100 − Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob 4 Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong 5 Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh 6 Bilangan Mesyuarat yang diadakan di dalam TK2012 13 93 86 − 7 88 − − 13 93 − − 12 − 92 7 8 (Pengerusi) 88 100 − 5 100 1 1 (Pengerusi) 1 80 Tidak Berkaitan − 100 100 14 100 14 100 14 100 1 100 14 12 − 100 86 13 − 5 100 − − − 4 − 100 100 − 11 100 − − − − − 14 14 13 8 5 1 * Tiada mesyuarat diadakan sejak tarikh pelantikan.

Lembaga Pengarah secara koletif dan secara individu mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat profesional luaran dan bebas atas perbelanjaan Syarikat bagi membantu Lembaga Pengarah menjalankan tanggungjawab mereka. isu-isu dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Syarikat kepada Lembaga Pengarah. Pengerusi dan Pengarah Bukan Eksekutif yang lain sering berbincang dengan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Lembaga Pengarah berpuas hati dengan bilangan sedia ada dan komposisi ahli-ahlinya dan berpendapat bahawa dengan kepelbagaian kemahiran. Lembaga Pengarah dapat melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang berkesan dan berwibawa. BNRC bertanggungjawab untuk mengkaji dan memberi cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenai komposisi Lembaga Pengarah dan membantu dalam pemilihan dan pelantikan Pengarah yang berkaliber tinggi dan mampu untuk memenuhi keperluan masa kini dan masa depan Syarikat.KEEPING THE LIGHTS ON 107 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Kod Etika Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah mematuhi piawaian kod etika yang tinggi berdasarkan Kod Etika Pengarah Syarikat yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia secara berterusan. Sesi Board Breakout (BBO) adalah satu saluran bagi Lembaga Pengarah dan Pengurusan untuk berbincang dan bertukar pandangan serta pendapat dalam merumuskan pelan strategik dan hala tuju Kumpulan. dengan mengambil kira keperluan kepelbagaian kemahiran. pelanggaran kewajipan atau pecah amanah terhadap mereka. BNRC yang diketuai oleh Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob. termasuk serah simpan dengan badan-badan berkanun mengikut peraturan yang berkaitan. pengetahuan. seorang Pengarah Bukan Eksekutif Bebas dan majoriti Ahli Jawatankuasa juga adalah terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. Setiausaha Syarikat Setiausaha Syarikat yang dilantik oleh Lembaga Pengarah menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah serta bertanggungjawab untuk memberi nasihat berhubung pematuhan dan isu-isu tadbir urus korporat. Melalui sesi ini. Di samping itu. pentadbiran Anak-anak Syarikat dan mengawasi hubungan dengan Pendaftar Saham Syarikat. perkara-perkara berbangkit dan laporan Pengerusi). yang menyediakan rujukan berhubung tanggungjawab profesional serta terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan mereka. Pengarah-pengarah dan Pegawai-pegawai tidak akan diberi perlindungan ganti rugi sekiranya terbukti bahawa terdapat kecuaian. penipuan. menguruskan pembayaran dividen dan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). Setiausaha Syarikat turut bertanggungjawab terhadap operasi kesetiausahaan syarikat. pengalaman dan kekuatan. BBO telah diadakan pada 9 Februari 2012 di dalam Tahun Kewangan ini. Buku Panduan Pengarah tersebut akan dikemas kini apabila perlu bagi menggambarkan sebarang perubahan di dalam peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang mengawal perlakuan Pengarah-pengarah. BNRC menyemak saiz dan komposisi Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah secara tahunan. Pemberian Maklumat dan Akses kepada Nasihat Semua Pengarah mempunyai akses yang tidak terbatas terhadap rekod syarikat serta maklumat dan turut menerima laporan kewangan dan operasi secara terperinci daripada Pengurusan. menguruskan mesyuarat Lembaga Pengarah dan mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengarah (termasuk penyediaan minit. PENGUKUHAN KOMPOSISI Lembaga Pengarah berusaha untuk menyeimbangkan kepelbagaian kemahiran. Ketua Pegawai Kewangan dan Pengurusan Kanan yang lain serta boleh mendapatkan maklumat tambahan daripada mana-mana anggota kerja di dalam Kumpulan. pihak Pengurusan akan mengetengahkan. setiap Pengarah dibekalkan dengan Buku Panduan Pengarah. Bagi Tahun Kewangan ini. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . pengalaman dan perspektif di kalangan Ahli-ahli Lembaga Pengarah. kecekapan dan pengalaman yang relevan kepada bisnes TNB. Perlindungan Ganti Rugi bagi Pengarah dan Pegawai-pegawai Ahli Lembaga Pengarah dan Pegawai-pegawai diberi perlindungan ganti rugi di bawah Insurans Liabiliti bagi Pengarah-pengarah dan Pegawai-pegawai terhadap apa-apa liabiliti yang ditanggung oleh mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pengarah dan Pegawai Syarikat.

Polisi ini juga akan memastikan bahawa pakej ganjaran adalah setimpal dengan tanggungjawab Pengarah-pengarah bagi memastikan pengurusan dan operasi Syarikat yang berkesan. Struktur Lembaga Pengarah Operasi dan Interaksi Lembaga Pengarah Peranan dan Tanggungjawab Lembaga Pengarah Pemahaman terhadap Peranan Jawatankuasa Kepelbagaian Kemahiran dan Pengetahuan Komitmen Ahli-ahli Perbincangan yang mendalam Penemuan-penemuan daripada penilaian yang dibuat dijadikan sebagai satu laporan dan dibincangkan oleh BNRC dan seterusnya oleh Lembaga Pengarah. Pakej ganjaran bagi Pengarah Eksekutif distruktur dengan cara di mana ganjaran dihubungkan dengan prestasi korporat dan individu. sekali gus memperoleh kemahiran kepimpinan dan pengalaman yang diperlukan. Lembaga Pengarah secara keseluruhannya mengesyorkan imbuhan para Pengarah Bukan Eksekutif kepada para pemegang saham untuk kelulusan pada MAT. yang akan ditentukan oleh prestasi sepanjang tahun berdasarkan KPI individu di dalam kad skor yang sejajar dengan objektif korporat yang diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Sebahagian besar daripada pakej ganjaran Pengarah Eksekutif telah dibuat secara pemboleh ubah. Pakej tersebut terdiri daripada gaji. Secara keseluruhannya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 108 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah BNRC juga bertanggungjawab untuk menilai prestasi tahunan Lembaga Pengarah secara keseluruhan dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Pengarah Eksekutif adalah terkecuali daripada perbincangan dan pengundian yang akan dibuat terhadap ganjaran mereka di mesyuarat Lembaga Pengarah. Lembaga Pengarah menilai prestasi keseluruhannya mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yang meliputi bidang utama seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● Rangka Kerja Ganjaran Pengarah Lembaga Pengarah dengan bantuan BNRC mengkaji dasar imbuhan keseluruhan Pengarah Bukan Eksekutif. Proses Penilaian Prestasi Lembaga Pengarah pada tahun 2011 melaporkan bahawa Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah telah beroperasi secara berkesan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . BNRC mengkaji prestasi Pengarah Eksekutif pada setiap tahun dan mengemukakan cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenai sebarang pelarasan di dalam pakej ganjaran dan/atau imbuhan untuk mencerminkan sumbangan Pengarah Eksekutif terhadap pencapaian Syarikat bagi tahun tersebut. Pengarah Bukan Eksekutif dibayar yuran bulanan tetap. elaun-elaun. Polisi ganjaran Pengarah adalah untuk menyediakan pakej yang mampu untuk menarik dan mengekalkan Pengarah-pengarah yang berkaliber. bonus dan lain-lain manfaat lazim seperti yang diberikan oleh syarikatsyarikat yang setanding. Pengarah Eksekutif dan Pengurusan Kanan bagi menarik dan mengekalkan eksekutif dan Pengarah-pengarah yang boleh mewujudkan nilai yang mampan dan pulangan bagi ahli dan pihak berkepentingan yang lain Syarikat. elaun mesyuarat dan manfaat dalam bentuk pembayaran balik bil elektrik dan peralatan bisnes. Lembaga Pengarah berpendapat bahawa Pengarah-pengarah telah memenuhi tanggungjawab mereka sebagai ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah. Ini digunakan sebagai ukuran untuk mengiktiraf kekuatan Lembaga Pengarah disamping mengenal pasti jurang atau bidang yang memerlukan penambahbaikan oleh Lembaga Pengarah serta Jawatankuasa Lembaga Pengarah.

897.300.00 85.10 180.00 Pengarah Bukan Eksekutif Tan Sri Leo Moggie Datuk Nozirah binti Bahari Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Zainal Abidin bin Putih Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Jumlah – – – – – – – – – 4.00 37.00 46.71 431.000.18 169.00 *8.391.00 10.680.00 120. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .000.65 203.00 906.75 4.718.780.00 – – – – – – – – – – 4.00 44. Azman bin Mohd (i) (ii) 706.46 177.43 * Termasuk bayaran sebanyak RM120.00 2.00 14.829.00 98.800.00 6.000.00 117.946.000.000.00 10.012.000.40 9.000.472.00 (ii) (iii) 50.00 – – – 906.72 6.000.00 42.178.744.45 1.04 – – – (i) – (i) – (ii) 460.00 – – – (i) 50.00 120.500.500.680.925.00 104.00 4.338.00 1.60 1.04 – 824.00 8.00 (i) – (ii) 132.661.509.00 197.00 Dato’ Sri Che Khalib (i) bin Mohamad Noh (ii) (Menamatkan perkhidmatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa pada 30 Jun 2012) 1.950.359.000.012.740.000.140.655.000.670.00 10.00 dan RM47.20 22.00 40.00 (iii) – 232.000.000.00 (ii) (iii) – (iii) (iv) 4.500.00 92.00 10.00 1.000.500.00 37.634.00 *120.651.00 28.00 – 6.60 193.972.500.00 51.142.000.070.10 – 1.836.00 120.20 8.00 354.000.056.00 – – – 18.00 – – – – – – – – – – – – – – 7.000.75 195.000.624.000.00 120.00 – 36.000.893.00 yang telah dibayar kepada Khazanah Nasional Berhad bagi Elaun Pengarah dan Elaun Mesyuarat yang disediakan untuk Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari dan Puan Suria binti Ab Rahman.00 – 6.000.00 395.774.063.792.000.20 – 12.000.500.KEEPING THE LIGHTS ON 109 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Butir-butir komprehensif pakej ganjaran bagi setiap Pengarah Syarikat yang dikategorikan mengikut komponen yang sesuai bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Elaun Pengarah Elaun Mesyuarat (i) Bonus (ii) Bayaran Boleh Ubah (iii) Ex-Gratia (iv) Pembayaran penamatan (RM) (i) Elaun Kereta (ii) Elaun pengurusan (iii) Elaun Khas (RM) Manfaat Lain 2.060.308.338.00 197.00 *39.10 – 7.00 – 285.253.00 – – 2.500.86 – 27.60 20.00 – 93.000.308.829.000.00 38.500.04 285.000.000.000.000.00 – – – – 230.556.000.00 – – – – 41.00 120.450.00 120.58 10.000.000.45 191.000.060.570.000.000.00 – – – – – 120.000.000.00 19.00 51.792.000.00 28.00 – – – 850.672.347.65 21.000.000.00 – – – – – 582.00 300.117 mm Nama Pengarah (i) Gaji (ii)Sumbangan Kepada KWSP (RM) Syarikat (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Syarikat (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Utiliti (RM) Lain-Lain (RM) Anak-anak Syarikat (RM) Jumlah (RM) Pengarah Eksekutif Datuk Wira Ir.272.274.201.

kewangan. Dato’ Zainal Abidin bin Putih. semua Pengarah TNB mematuhi keperluan keahlian yang disandang di dalam syarikat-syarikat lain. kepentingan yang telah didedahkan dan faktor-faktor lain yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah yang mana bersesuaian untuk diambil kira. melawat tapak projek yang berkaitan dan menyertai program luaran yang berkaitan. Pengarah yang baru dilantik diberikan satu (1) pek maklumat komprehensif yang mengandungi Buku Panduan Lembaga Pengarah. kepentingan. yang secara kolektif memberikan kemahiran dan kecekapan mereka untuk memastikan keberkesanan Lembaga Pengarah. Kod Tatacara Perolehan dan Kod Etika bagi memudahkan para Pengarah di dalam melaksanakan tugas mereka. Pengarah-pengarah Bebas adalah mereka yang mempunyai keupayaan untuk melaksanakan tugas tanpa batas oleh mana-mana bisnes atau hubungan lain dan bersedia menyatakan pendapat kepada Lembaga Pengarah dan bebas daripada kebimbangan mengenai kedudukan mereka atau kedudukan mana-mana pihak ketiga. Ahli Lembaga Pengarah yang baru diberi peluang untuk menimba pengalaman secara amali berhubung operasi Syarikat dan untuk bertemu dan membincangkan semua aspek operasi Syarikat dengan Pengurusan Kanan. atau hubungan peribadi. Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas juga boleh dihubungi di alamat email berikut: cosec@tnb. MEMUPUK KOMITMEN Komitmen oleh Lembaga Pengarah Buku Panduan Lembaga Pengarah menetapkan bahawa sebaik sahaja beliau dilantik sebagai Pengarah. Program Pembangunan Berterusan untuk Pengarah Satu program induksi disediakan kepada para Pengarah yang baru dilantik. sebagai alternatif kepada saluran komunikasi formal dengan para pemegang saham. Polisi dan Prosedur Perolehan TNB. Laporan Tahunan terkini. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Akta yang relevan kepada bisnes Syarikat. Jika demikian. Setiausaha Syarikat akan menyediakan akses kepada maklumat dalam bidang-bidang seperti operasi. Pengarah tersebut mengecualikan dirinya daripada menyertai perbincangan dan keputusan Lembaga Pengarah berhubung sebarang cadangan. Tatacara dan Tataurus Syarikat. Selaras dengan MMLR. telah dilantik sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas pada tahun 2010. bertindak sebagai pengantara kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan bagi menyampaikan apa-apa kebimbangan atau pertanyaan mengenai hal ehwal Syarikat.my Percanggahan Kepentingan Melangkaui isu kebebasan. Lembaga Pengarah akan secara berterusan menilai kebebasan setiap Pengarah selaras dengan terma-terma Buku Panduan Lembaga Pengarah. Pada masa ini. perbendaharaan dan pengurusan risiko seperti yang diperlukan untuk membantu ahli Lembaga Pengarah baru. Semua Pengarah Syarikat telah berjaya menamatkan Program Akreditasi Mandatori (MAP) seperti yang ditetapkan oleh MMLR. setiap Pengarah mempunyai tanggungjawab berterusan untuk menentukan sama ada dia berpotensi atau mempunyai sebarang percanggahan kepentingan yang wujud berhubung dengan apa-apa perkara kepada Lembaga Pengarah. Syarikat menerima pakai amalan di mana setiap Pengarah adalah dikehendaki untuk mengisytiharkan sama ada dia mempunyai apaapa kepentingan dalam apa-apa transaksi. Lembaga Pengarah TNB terdiri daripada enam (6) Pengarah Bukan Eksekutif Bebas. sebagai petunjuk masa yang diperuntukkan bagi komitmen tersebut. Antara kriteria utama bagi rangka bebas yang diguna pakai oleh TNB adalah kebebasan daripada pihak Pengurusan dan ketiadaan sebarang hubungan bisnes yang material yang boleh mengganggu pertimbangan dan keupayaan Pengarah Bebas di dalam memberikan sumbangan yang kukuh serta berharga kepada perbincangan Lembaga Pengarah atau yang boleh mengganggu keupayaan Pengarah tersebut untuk bertindak demi kepentingan terbaik TNB.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 110 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban MEMPERKASAKAN KEBEBASAN Lembaga Pengarah berpendapat bahawa ia harus mempunyai perwakilan Pengarah yang signifikan yang mampu dan bersedia membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham dan bebas daripada kepentingan serta pengaruh yang bercanggah dengan kewajipan dan juga bebas dari Pengurusan. Ahli-ahli Lembaga Pengarah adalah digalakkan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dengan mengambil bahagian dalam bengkel yang diadakan sepanjang tahun. Pengarah Bukan Eksekutif Bebas adalah mereka yang berkaliber tinggi dan berintegriti. Para Pengarah Bebas ini memenuhi kriteria “Bebas” seperti yang ditetapkan di Perenggan 1. Sebagai sebahagian daripada program induksi.com. yang direka khusus bagi membantu membiasakan mereka dengan isu-isu yang berkaitan dengan bisnes semasa yang dibentangkan pada mesyuarat Lembaga Pengarah. hendaklah memperuntukan masa yang mencukupi bagi menjalankan tugasnya serta mengisytiharkan kepada Lembaga Pengarah butiran kesemua bisnes penting lain dan sebarang kepentingan yang signifikan. Pengarah tersebut hendaklah memaklumkan kepada Lembaga Pengarah mengenai sebarang perubahan terhadap komitmen tersebut. Situasi sedemikian mungkin wujud daripada usaha sama luaran.01 kepada MMLR.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Setiausaha Syarikat adalah bertanggungjawab untuk mengkaji pendedahan yang dicadangkan dan membuat keputusan berhubung dengan maklumat yang boleh atau harus didedahkan kepada pasaran. Sepanjang Tahun Kewangan ini. Fereidoon P. Presiden Menlo Energy Economics. Polisi Pendedahan Korporat mencerminkan obligasi berkaitan yang ditetapkan oleh MMLR. laman web TNB dan lain-lain saluran yang bersesuaian. Proses ini bertujuan memberikan jaminan bahawa penyata kewangan dan nota berkaitan adalah lengkap selaras dengan keperluan undang-undang berkaitan dan piawaian perakaunan serta memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Syarikat. Lembaga Pengarah juga mengambil bahagian di dalam Lawatan Teknikal Tahunan Lembaga Pengarah. Program Pembangunan Tahunan Lembaga Pengarah (BDP) dianjurkan secara dalaman sebagai sebahagian daripada Program Pembangunan Berterusan TNB bagi Lembaga Pengarah. Market and Strategy Discussions on Maintaining the Vertically Integrated Utility oleh Dr. Lessons and Looking Foward. maklumat sensitif harga adalah maklumat di mana seseorang yang munasabah merasakan akan memberi kesan material ke atas harga atau nilai sekuriti TNB. sesi latihan. MENGENAL PASTI DAN MENGURUS RISIKO Kawalan Dalaman Ia adalah penting untuk menekankan bahawa tanggungjawab utama bagi memastikan sistem kawalan dalaman yang kukuh dan mengkaji keberkesanan sistem tersebut adalah terletak kepada Lembaga Pengarah. TNB menunjukkan komitmen untuk mencapai amalan terbaik dari segi pendedahan dengan bertindak selaras dengan semangat. risiko kegagalan untuk mencapai objektif korporat Syarikat serta untuk melindungi pelaburan pemegang saham dan aset Syarikat. bengkel dan seminar bagi para Pengarah. Bagi tahun ini. telah diadakan. Melalui Polisi Pendedahan Korporat TNB. bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Lembaga Pengarah di dalam aspek teknikal dan operasi sektor tenaga serta memastikan mereka sentiasa diperlengkapkan dengan teknologi terkini. proses pelaporan kewangan operasi. The Malaysian Corporate Governance Code 2012 – The Implication and Challenges to Public Listed Companies. BDP 2012 yang bertajuk Electricity Industry Reform. Bagi tujuan pendedahan. Setiausaha Syarikat membantu di dalam penganjuran programprogram dalaman dan luaran. seimbang dan komprehensif beserta prospek melalui Penyata Kewangan yang telah diaudit dan laporan kewangan suku tahunan serta melalui pendedahan material yang dibuat selaras dengan MMLR. Building High Performance Directors (BHPD).KEEPING THE LIGHTS ON 111 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban Lembaga Pengarah telah menghadiri program latihan seperti McCloskey South Africa Coal Exports Conference 2012. niat dan tujuan keperluan pengawalseliaan yang berkenaan serta dengan melihat bukan pada asas tetapi hakiki. Sistem kawalan dalaman dan rangka kerja Syarikat dinyatakan secara terperinci di dalam Penyata Kawalan Dalaman di muka surat 116 hingga 119 di dalam Laporan Tahunan. MENGUTAMAKAN INTEGRITI DALAM PELAPORAN KEWANGAN Pelaporan Kewangan Lembaga Pengarah mensasarkan penyediaan penilaian prestasi kewangan Syarikat yang jelas. Lembaga Pengarah dibantu oleh BAC untuk menyelia integriti pelaporan kewangan Syarikat dan sebagai sebahagian daripada peranan-peranan ini. Perdagangan Dalaman Pengarah dan Pengurusan Kanan TNB adalah dilarang untuk berdagang dalam sekuriti atau sebarang jenis maklumat sensitif harga dan pengetahuan yang belum diumumkan selaras dengan MMLR dan peruntukan-peruntukan yang relevan dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Amerika Syarikat. Financial Institutions Directors’ Education Program dan MINDA Luncheon Talk on Board Composition Diversity: Strategies. sama ada di dalam atau di luar negara. taklimat. Sioshansi. satu (1) sesi di antara BAC dan juruaudit luaran tanpa kehadiran Pengurusan telah diadakan sebagai sebahagian daripada medium pertukaran pandangan dan pendapat di antara kedua-dua pihak berhubung pelaporan kewangan. Sistem kawalan dalaman Syarikat direka untuk mengurus. bukannya menghapus. MEMASTIKAN PENDEDAHAN BERKUALITI TINGGI DAN TEPAT PADA MASA Amalan TNB adalah untuk menyalurkan semua maklumat sensitif harga kepada Bursa Malaysia Securities Berhad (Bursa Malaysia) tepat pada masanya seperti yang dikehendaki oleh MMLR dan kepada pasaran dan masyarakat amnya melalui siaran media TNB. Notis tempoh tertutup untuk berdagang dalam sekuriti TNB diedarkan terlebih dahulu kepada Pengarah dan Pengurusan Kanan yang disifatkan sebagai mempunyai maklumat sensitif harga dan pengetahuan apabila berkaitan. Setiap bahagian di TNB dikehendaki memaklumkan kepada Setiausaha Syarikat mengenai mana-mana maklumat sensitif harga yang berpotensi mengenai TNB secepat mungkin sebelum ia diketahui umum.

my.com. Slaid ini disiarkan dengan segera di laman web Syarikat di bawah portal IR berikutan pengumuman keputusan kewangan kepada Bursa Malaysia. Pengurus dana di seluruh dunia akan berhadapan dengan peningkatan cabaran bagi mendapatkan penilaian yang optimum. Juruaudit luaran turut menghadiri MAT dan bersedia untuk menjawab sebarang soalan yang diajukan. menyediakan akses tetap kepada Pengurusan Syarikat melalui mesyuarat secara individu (mesyuarat dalaman).tnb. Pasukan Perhubungan Pelabur (IR) telah terus melibatkan diri dengan pelabur buy-side dan penganalisis sell-side dengan memberikan mereka maklumat terkini Syarikat. termasuk pemilihan Pengarahpengarah. juga bagi membolehkan komuniti pelaburan di hab kewangan utama di seluruh dunia menyertainya. Syarikat juga menjadi tuan rumah telepersidangan semasa taklimat diadakan bertujuan memberi peluang kepada pihak yang tidak dapat hadir untuk turut serta. ● Pengumuman Keputusan Kewangan Tahunan dan Suku Tahunan TNB mengadakan taklimat penganalisis dan media di ibu pejabatnya berikutan pengumuman keputusan kewangan tahunan dan suku tahunan dan setelah memaklumkan kepada Bursa Malaysia. Apa yang utama.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 112 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban MENGUKUHKAN HUBUNGAN ANTARA SYARIKAT DAN PEMEGANG SAHAM Lembaga Pengarah TNB komited untuk memberikan pemegang saham. pelabur dan pihak berkepentingan yang lain akses yang komprehensif dan setara serta tepat pada masanya berhubung maklumat mengenai aktiviti-aktiviti Kumpulan bagi membolehkan mereka membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat. telepersidangan dan taklimat serta memenuhi permintaan pelabur yang semakin meningkat bagi ketelusan dan tadbir urus serta mengimbanginya dengan sensitiviti komersial operasi bisnes TNB. pemegang saham masih diberikan Laporan Tahunan dalam format CD-ROM bersama-sama dengan versi ringkas Penyata Kewangan. Pengumuman. IR TNB telah mengukuhkan usahanya untuk meningkatkan akses dan kewujudan pengurusan Syarikat kepada kumpulan penganalisis dan pelabur. bagi memastikan penglibatan yang kerap dengan institusi komuniti pelaburan. Hubungan Antara Syarikat dan Pelabur TNB terus berusaha ke arah piawaian tertinggi bagi pendedahan dan ketelusan korporat dengan menyebarkan maklumat yang tepat dan relevan kepada pasaran secepat mungkin untuk membantu para pelabur membuat keputusan berdasarkan maklumat. persidangan. memastikan bahawa semua pihak berkepentingan dimaklumkan pada setiap masa. keperluan maklumat oleh pelabur telah berkembang dan mereka meminta untuk mengadakan pertemuan dengan lebih kerap. ● Pembentangan Taklimat Penganalisis Bagi pengumuman kewangan suku tahunan. Pada masa yang sama. Para pemegang saham adalah digalakkan untuk menghadiri MAT dan menggunakan peluang tersebut untuk mengajukan soalan serta membuat undian ke atas perkara-perkara penting yang memberi kesan kepada Kumpulan. pembentangan dan laporan yang dipaparkan di laman web ini disiarkan serta-merta setelah ia disalurkan ke pasaran. yang membantu para penganalisis dan pelabur untuk lebih memahami keputusan dan prestasi kewangan Syarikat. Ini adalah penting kerana pegawai IR boleh mendapat tarikan dalaman dan akses yang selamat untuk aliran maklumat penting dan memahami jangkaan pihak berkepentingan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Selama bertahun-tahun. Satu (1) seksyen dari laman web direka khusus bagi pelabur TNB di mana siaran media. Walau bagaimanapun. TNB turut menggunakan laman web korporatnya sebagai satu cara penyebaran maklumat kepada para pemegang saham dan komuniti pelaburan yang lebih luas. perkembangan terhadap penumpuan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (IFRS) telah disampaikan bagi mengukuhkan ketelusan. TNB membentangkan penyata kewangan terperinci dan lain-lain maklumat kewangan serta teknikal penting Syarikat dalam bentuk slaid pembentangan. pembentangan pelabur dan penyata kewangan suku tahunan dan tahunan disediakan untuk ulasan. Pelbagai platform komunikasi yang ditawarkan kepada golongan kewangan oleh pasukan IR. Oleh itu. TNB terus menggalakkan para pemegang saham untuk mengakses Laporan Tahunan melalui laman web sebagai menunjukkan komitmen Kumpulan kepada alam sekitar serta untuk mencapai kecekapan kos yang lebih besar. TNB menggunakan pelbagai pendekatan komunikasi seperti komunikasi langsung dan penerbitan semua maklumat yang berkaitan dalam Kumpulan di laman web www. menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit dan undian mengenai laporan ganjaran. Notis MAT dan Borang Proksi. Memandangkan keadaan semasa yang tidak menentu. salinan slaid pembentangan akan di e-mel kepada semua penganalisis dan pelabur yang terdapat pada senarai edaran IR. penglibatan Syarikat dengan pengurus dana adalah penting kerana mereka akan berkongsi pandangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk melabur.

mekanisme dan prospek FiT telah diadakan.tnb. satu sesi taklimat mengenai gambaran. Pasukan Pengurusan dan IR kerap menjadi tuan rumah kepada pengurus dana tempatan dan antarabangsa serta pelabur yang meminta untuk mengadakan mesyuarat. pengurus dana dan pelabur akan diberikan maklumat terkini mengenai operasi bisnes Syarikat dan perkembangan terbaharu. Port Dickson untuk melihat operasi teknikal harian loji kuasa pembakaran gas dan bahan api alternatif. memberi maklum balas mengenai hasil siasatan tersebut. di mana berkenaan. Bhd. ● Mesyuarat Dalam dan Luaran Dengan asas pegangan saham institusi domestik dan asing yang kukuh. Di dalam penyediaan Penyata Kewangan yang telah diaudit. di mana Ketua Pegawai Operasinya telah membentangkan kepada peserta mengenai wawasan FiT.KEEPING THE LIGHTS ON 113 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban ● Mesyuarat Secara Individu & Berkumpulan di Persidangan Penyertaan yang kerap di persidangan tempatan dan luar negara membolehkan TNB untuk mendekati pengurus dana tempatan dan asing dan berbincang mengenai perkembangan-perkembangan dalam Kumpulan serta cabaran baru yang dihadapi. kontraktor dan orang awam digalakkan untuk melaporkan isu-isu yang serius yang berkaitan dengan salah laku yang menyalahi undang-undang. tidak beretika atau tidak wajar secara sulit. Aduan boleh disalurkan melalui laman web di http://wbis. Puchong untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penjanaan elektrik melalui loji tenaga yang boleh diperbaharui.. ● Sesi Taklimat dan Dialog Sebagai sebahagian daripada program tahunan IR dan bagi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada penganalisis penyelidikan dan pengurus dana berkenaan Feed-in Tariff (FiT). peserta dapat mengajukan pertanyaan dan menyuarakan pandangan mereka kepada pihak Pengurusan dan menerima maklum balas dengan serta-merta. sebagai sebahagian daripada usaha berterusan kami untuk memastikan komuniti kewangan mendapat maklumat yang telus dan terkini Syarikat. Penyata Kewangan yang telah diaudit juga disediakan atas dasar usaha berterusan memandangkan Lembaga Pengarah mempunyai jangkaan yang munasabah. bahawa Kumpulan mempunyai sumber yang mencukupi untuk meneruskan operasi sedia ada untuk masa hadapan. Prosedur Penggerak Etika Prosedur Penggerak Etika merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja TNB. ● Lawatan Tapak Permintaan pelabur telah meningkat dan meminta lebih banyak lawatan tapak diadakan. Lawatan pertama adalah lawatan Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) ke Jana Landfill Sdn. Satu acara berasingan telah turut diadakan bagi membolehkan penganalisis dan pengurus dana mengenali Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif yang baru. Pengarah-pengarah berpuas hati bahawa piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia telah dipatuhi dan pertimbangan dan anggaran yang munasabah dan berhemat telah dibuat. Semasa dialog ini. pertemuan dengan Pengurusan Tertinggi amatlah penting bagi menyampaikan mesej serta pandangan syarikat yang lebih meyakinkan. KENYATAAN TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN KEWANGAN (Menurut perenggan 15. Oleh itu. setelah membuat penelitian.26(a) kepada MMLR) Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan Penyata Kewangan yang telah diaudit disediakan selaras dengan Akta Syarikat. Acara ini dianjurkan dengan kerjasama Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA). pada sepanjang tahun ini. tanpa perlu takut akan reaksi buruk yang mungkin timbul. Satu pasukan penyiasatan bebas akan menyiasat semua kebimbangan yang dilaporkan dengan sewajarnya dan akan. distillate.com. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . IR telah menganjurkan dua (2) lawatan tapak. Lawatan kedua adalah ke Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar. 1965 dan piawaian perakaunan berkaitan yang diluluskan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia supaya ia memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai hal ehwal Kumpulan dan keuntungan atau kerugian serta aliran tunai pada akhir tempoh perakaunan. my atau dengan menghubungi talian bebas tol di 1-800-888-862. Semasa mesyuarat ini.

147. sejumlah 5. anak syarikat milik penuh TNB. Perbezaan dalam Keputusan Kumpulan tidak mengeluarkan sebarang ramalan keuntungan bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012.896.00 dan PKR1.000 saham biasa atau lebih. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . mengumpul dana melalui Sukuk untuk membayar Kontrak Kejuruteraan. RM5.. Bhd.000 saham biasa atau lebih menurut ESOS II dinyatakan di muka surat 219 di dalam Laporan Tahunan ini.09. Bank of New York di Amerika Syarikat adalah bank depositori dan ADR boleh didagangkan di kaunter. di mana sebanyak RM2. Amerika Syarikat. Perolehan dan Pembinaan (EPC).86.45. Tetuan PricewaterhouseCoopers. RM5. Opsyen.74. Saham-saham biasa baru yang diterbitkan semasa Tahun Kewangan berada sama rata dalam semua aspek dengan saham biasa sedia ada Syarikat.64.40 dan RM8. 5.24. 8. 3. RM5.RM5. RM5. RM5.00 sesaham telah diterbitkan oleh Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (ESOS II) pada hargaharga pelaksanaan RM4.910.501.731 saham TNB.45. Setakat 31 Ogos 2012.00. RM5. 6.592 saham biasa baru bernilai RM1.013.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 114 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban KENYATAAN PEMATUHAN TAMBAHAN 1. Setakat 31 Ogos 2012.553. Setiap satu ADR mempunyai nilai yang bersamaan dengan empat (4) saham TNB. Pengarah atau pihak Pengurusan tidak dikenakan dengan apa-apa sekatan dan/atau penalti oleh badan-badan kawal selia yang berkaitan dalam Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012. American Depository Receipts (“ADR”) Pada bulan Januari 1994. Senarai pekerja yang telah diberikan opsyen mewakili 756.08. Bank yang dilantik khusus untuk program ADR ini adalah Malayan Banking Berhad. bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 adalah berjumlah RM639.93. Jaminan Keuntungan Kumpulan tidak mengeluarkan sebarang jaminan keuntungan bagi Tahun Kewangan. RM5.06. Waran atau Sekuriti Boleh Tukar yang telah dilaksanakan Sepanjang Tahun Kewangan ini. 2. yang mewakili kurang daripada 5% daripada modal terbitan dan modal berbayar iaitu sebanyak 5.85 sesaham. RM5.36. TNB telah melancarkan ADR Tahap 1 di New York.848 saham biasa adalah dipegang melalui ADR. 44.59. Syarikat telah diberikan pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui surat bertarikh 8 Oktober 2012 daripada perlu mendedahkan dalam Penyata Kewangan yang telah diaudit nama-nama individu yang telah diberi opsyen sepanjang Tahun Kewangan dan butiran mengenai pegangan mereka menurut seksyen 169(11) Akta Syarikat. RM5.040. Penggunaan Keuntungan Hasil yang Diperoleh daripada Sebarang Cadangan Korporat TNB Janamanjung Sdn.62. 4.850 juta. Pengenaan Sekatan dan/atau Penalti Syarikat ataupun mana-mana Anak-anak syarikat. Pembelian Balik Saham bagi Tahun Kewangan Syarikat tidak membuat sebarang cadangan untuk pembelian balik saham sepanjang Tahun Kewangan. 1965 kecuali bagi maklumat mengenai pekerja-pekerja yang telah diberikan opsyen mewakili 756. RM6.82 juta telah dibayar kepada kontraktor EPC. RM6. Yuran Bukan Audit Yuran bukan audit Kumpulan yang dibayar kepada juruaudit luaran.432. Sukuk telah mengumpul sebanyak RM4. 7. RM6.

800 juta Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan I – RM700. Semua urusniaga dengan pihak berkaitan diulangkaji oleh Juruaudit Dalaman Kumpulan (GIA).88% setakat 22 Ogos 2012) Peminjam Tujuan Pinjaman Jumlah Perincian Kemudahan Pembiayaan semula Agregat sebanyak RM2.50% III – 5.25 kepada MMLR) Lembaga Pengarah dengan sukacita melaporkan kepada para pemegang saham bahawa Kumpulan telah mematuhi dan akan terus komited untuk mencapai piawaian yang tertinggi mungkin melalui penggunaan berterusan prinsip-prinsip dan amalan terbaik Kod dan semua undang-undang lain yang berkaitan.0 juta II – RM700. Kumpulan tidak perlu mendapatkan sebarang mandat daripada pemegang sahamnya berhubung urus niaga berulang dengan pihak berkaitan sepanjang Tahun Kewangan.0 juta III – RM700.70% PENYATA PEMATUHAN KE ATAS KEPERLUAN BURSA MALAYSIA BERHUBUNG DENGAN APLIKASI PRINSIPPRINSIP SERTA PENGGUNAAN AMALAN TERBAIK YANG DITETAPKAN DI DALAM KOD TADBIR URUS KORPORAT MALAYSIA (Menurut perenggan 15.0 juta I – 5. Kumpulan dan/ atau Anak-anak Syarikatnya tidak melaksanakan sebarang kontrak material yang melibatkan kepentingan para Pengarah atau pemegang saham utama yang masih wujud pada 31 Ogos 2012: Pemberi pinjaman Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Peminjam Tenaga Nasional Berhad 10. KWSP adalah salah satu pemegang Hubungan Pemberi Pinjaman/ saham utama TNB (anggaran sebanyak 13.65% V – 5.0 juta V – RM350. Kadar Faedah Terma Pembayaran Faedah Pembayaran 30 Jun dan 31 Disember Setiap Tahun Kalendar Pembayaran Balik Utama Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan Kemudahan I – 31 Disember 2019 II – 31 Disember 2020 III – 31 Disember 2021 IV – 31 Disember 2024 V – 31 Disember 2025 Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .0 juta IV – RM350.KEEPING THE LIGHTS ON 115 Penyata Tadbir Urus Korporat Kebertanggungjawaban 9.45% II – 5. seterusnya Laporan Group-Wide dikemukakan kepada Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah pada setiap suku tahun bagi tujuan pemantauan. Urusniaga dengan Pihak Berkaitan Kumpulan telah mewujudkan prosedur yang bersesuaian untuk memastikan ia mematuhi MMLR berhubung dengan urusniaga dengan pihak berkaitan.60% IV – 5. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah selaras dengan resolusi yang bertarikh 31 Oktober 2012. Kontrak-Kontrak Material Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah.

pelaporan. polisi dan prosedur. Melaksanakan TRIS Helpdesk untuk pengurusan pertanyaan dan maklumbalas yang lebih baik. menilai dan mengurus risiko penting yang dihadapi oleh Kumpulan kecuali untuk syarikat-syarikat bersekutu dan usahasama yang tidak berada di bawah kawalan Kumpulan. kerugian atau penipuan. pemantauan dan kajian risiko strategik dan operasi di dalam Kumpulan. Jawatankuasa ini memainkan peranan penting dalam mengarah. rawatan. Sistem kawalan dalaman meliputi pengurusan risiko. meningkatkan dan mengekalkan struktur ini bagi memastikan keberkesanan kawalan strategik dan operasi ke atas operasi perniagaan Kumpulan. Jabatan EWRM telah melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut untuk meningkat perlaksanaan EWRM di dalam Kumpulan: ● Menjalankan 2 forum pengurusan risiko dan 29 sesi kesedaran dan kajian mengenai risiko di bahagian. strategi dan objektif yang ditetapkan untuk Kumpulan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 116 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban TANGGUNGJAWAB LEMBAGA PENGARAH Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab terhadap sistem kawalan dalaman Tenaga Nasional Berhad (Kumpulan). kepentingan pelanggan. operasi. pekerja dan aset Kumpulan. peraturan. Rangka kerja dan proses pengurusan risiko diulangkaji secara kerap oleh Lembaga Pengarah. ketelusan dan kebertanggungjawaban. Jabatan EWRM bersama-sama dengan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) memberi jaminan mengenai kecukupan dan keberkesanan sistem EWRM dalam mengurangkan dan menguruskan risiko yang dihadapi oleh Kumpulan. selaras dengan Penyata Kawalan Dalaman: Panduan Untuk Pengarah Syarikat Awam Tersenarai (Statement on Internal Control: Guidance for Directors of Public Listed Companies). Berikut adalah kawalan-kawalan struktur utama yang diwujudkan untuk membantu Lembaga Pengarah mengekalkan persekitaran kawalan yang baik: Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan PENGURUSAN RISIKO Lembaga Pengarah meluluskan penubuhan fungsi Enterprise Wide Risk Management (EWRM) pada tahun 2003. ● ● ● STRUKTUR KAWALAN Lembaga Pengarah telah mewujudkan beberapa struktur kawalan dan komited untuk menilai. Sistem ini direka untuk melindungi pelaburan pemegang saham. Jabatan EWRM dan kakitangan operasi untuk menerapkan budaya pengurusan risiko di dalam Kumpulan. Ketua Pegawai Risiko. Lembaga Pengarah telah menubuhkan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan Pengurusan untuk membantu dalam mencapai visi. kewangan. badan kawalselia. Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko. Jawatankuasa tersebut adalah seperti berikut: Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Untuk menggalakkan tadbir urus korporat. Oleh itu. sistem pengurusan maklumat dan pematuhan undangundang. Menjalankan 11 Ulangkaji Pengurusan Risiko & Pematuhan untuk menilai kecukupan Sistem Maklumat Risiko TNB (TRIS) dan keberkesanan kawalan pengurangan yang dikenalpasti. Sistem ini direka untuk mengurus dan bukannya menghapuskan risiko yang mungkin menghalang pencapaian objektif perniagaan Kumpulan. memantau dan memastikan bahawa rancangan dan operasi adalah selaras dengan rancangan pelan perniagaan jangka panjang dan jangka pendek Kumpulan yang diluluskan dan dasar Kumpulan. Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) mengkaji keberkesanan fungsi EWRM dan berbincang mengenai laporan risiko yang dikeluarkan dan aktiviti pengurusan risiko yang dijalankan sepanjang tahun. Satu rangka kerja EWRM diwujudkan untuk memberi panduan mengenai proses pengurusan risiko dan menggabungkan penilaian. misi. Bahagian Perancangan. Jawatankuasa ini menyelia bahagian yang diberikan kepada mereka di bawah Terma Rujukan mereka. sistem kawalan dalaman ini hanya memberi jaminan yang munasabah tetapi tidak mutlak terhadap salah nyata. jabatan dan anak-anak syarikat TNB. Lembaga Pengarah telah menubuhkan satu rangka kerja untuk mengenalpasti. Dalam tahun di bawah kajian. JALP dibantu oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan. Mengendalikan 6 sesi dua hari latihan risiko pengurusan sebagai sebahagian daripada Program Latihan Eksekutif Baru. Lembaga Pengarah dibantu oleh pihak Pengurusan untuk memastikan bahawa kawalan dalaman dan amalan pengurusan risiko dilaksanakan dalam Kumpulan.

Lembaga Pengarah juga mengkaji dan memperbaiki keberkesanan struktur organisasi dan kawalan Kumpulan untuk meningkatkan keupayaan Kumpulan bagi mencapai objektif strategik dan operasi dan menguruskan cabaran di dalam persekitaran operasi. 4 modul telah dilaksanakan dalam tahun kewangan menjadikan jumlah modul yang telah beroperasi sehingga kini kepada 20. Lembaga Pengarah telah meluluskan pengstrukturan semula organisasi untuk meningkatkan keberkesanan bagi mencapai objektif jangka pendek dan jangka panjang. Dasar-dasar ini memastikan bahawa etika. Jabatan Pembangunan Perniagaan. Bahagian Perkhidmatan Korporat dan Hal Ehwal Korporat telah digabungkan dan menjadi Bahagian Hal Ehwal Korporat & Perkhidmatan. dasar-dasar dan prosedur yang dilaksanakan adalah Sistem Pengurusan Maklumat Lembaga Pengarah mengiktiraf kepentingan memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menggalakkan operasi perniagaan yang berkesan dan cekap. dan meningkatkan prestasi Kumpulan dalam jangka panjang. ● Pengurusan Perhubungan Pembekal (Supply Relationship Management) Kontrak Pengurusan Kitaran Hayat (Contract Lifecycle Management) Pengurusan Prestasi Perbelanjaan (Spend Performance Management) ● ● ● ● Dasar dan Prosedur Kumpulan Lembaga Pengarah telah meluluskan dasar dan prosedur untuk mentadbir fungsi kewangan dan operasi. strategi dan objektif operasi. Ini membolehkan Kumpulan untuk bertindak balas dengan cepat kepada risiko yang berubah-ubah dan segera melaporkan sebarang kegagalan kawalan yang ketara. Dasar dan prosedur juga dikaji semula secara kerap/ berkala untuk memastikan kesesuaian dan keberkesanannya. Satu jabatan baru. Bidang kuasa. Perubahan adalah seperti berikut: ● Sistem utama yang digunakan oleh Kumpulan adalah seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● ● Enterprise Resource Management System (ERMS) eCustomer Information & Billing System (eCIBS) Enterprise Human Resources Management System (EHRMS) Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA) Remote Meter System (RMR) Employee Self Service (ESS) TNB Outage Management Systems (TOMS) Corporate Geospatial Information System (CGIS) Bagi Corporate Geospatial Information System (CGIS). Jabatan Pegurusan Pelaburan dan TNB Repair & Maintenance Sdn Bhd (REMACO) diletakkan di bawah Bahagian ini. Jabatan Pembangunan Aset Penjanaan. Pengurusan Strategik & Prestasi telah ditubuhkan. prinsip dan mekanisme kawalan dalaman digunakan di dalam operasi. misi. TNB telah melaksanakan Sistem Pengurusan Rantaian Pembekal (Suppy Chain Management System) sepanjang tahun kewangan ini dan di dalam peringkat akhir perlaksanaan bagi modul-modul berikut: ● Jawatan Ketua Pegawai Operasi (COO) telah dimansuhkan apabila Ketua Pegawai Operasi dilantik sebagai Ketua Pengawai Eksekutif (CEO).KEEPING THE LIGHTS ON 117 Penyata Kawalan Dalaman Jawatankuasa Lembaga Pengarah ● ● ● ● ● Jawatankuasa Pengurusan ● ● ● ● ● ● ● ● Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Jawatankuasa Audit Tender Tatatertib Pencalonan & Imbuhan Kewangan & Pelaburan Jawatankuasa Majlis Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif Kumpulan Jawatankuasa Bekalan Tenaga Jawatankuasa Pengurusan Tender Kumpulan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan Jawatankuasa Eksekutif Perolehan Bahan Api Majlis Tadbir Teknologi Maklumat & Komunikasi Majlis Peraturan Berasaskan Insentif (IBR) Struktur Organisasi Lembaga Pengarah telah melaksanakan satu struktur bahagian untuk Kumpulan. menepati waktu dan komunikasi yang tepat dengan pihak-pihak berkepentingan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Kebertanggungjawaban . tanggungjawab dan akauntabiliti yang jelas telah ditubuhkan untuk menyokong Kumpulan dalam mencapai visi. Antara lain. Struktur bahagian ini meningkatkan keupayaan setiap bahagian untuk memberi tumpuan kepada fungsi teras yang telah ditetapkan atau fungsi sokongan dalam Kumpulan. Projek ini menjangkau 10 tahun dengan 50 modul pada akhir tempoh projek. Satu bahagian baru iaitu Perniagaan Baru dan Projek Utama telah ditubuhkan. Pada September 2012. dan etika bagi Kumpulan.

Program pembangunan telah direka untuk menyediakan pekerja yang berbakat kepada jawatan-jawatan yang mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dan mendedahkan mereka kepada cabaran ini. pemeteran dan pentadbiran. satu sesi breakout Lembaga Pengarah dan 2 Sesi Breakout bagi Anak-anak Syarikat telah diadakan. Fasa kedua Pelan Strategik 5 Tahun TNB bermula dari 2011 hingga 2015 (Gemilang 2015) menjurus ke arah Pengembangan Geografi. Lembaga Pengarah mengikuti perkembangan pembangunan penjanaan. Pada tahun ini. Sesi Breakout Lembaga Pengarah menyediakan mekanisme pemantauan dan kajian untuk meningkatkan keberkesanan Lembaga Pengarah dan membolehkan pihak pengurusan mendapatkan mandat untuk menangani risiko yang dihadapi di dalam persekitaran dalaman dan luaran. Dalam tahun kewangan 2012. Satu struktur rangka kerja pengurusan bakat telah ditubuhkan di peringkat syarikat dan bahagian untuk mengenalpasti dan membangunkan tenaga kerja untuk mencapai objektif strategik Kumpulan. Untuk perancangan dan pembangunan kapasiti penjanaan. Ramalan bebanan jangka panjang mengambil kira perubahan dalam ekonomi dan dipantau dengan teliti untuk bertindakbalas kepada keadaan permintaan bebanan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 118 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban seperti berikut: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● KAJIAN & PEMANTAUAN Sesi Breakout Lembaga Pengarah Dengan Pihak Pengurusan Lembaga Pengarah berinteraksi secara aktif dengan pihak pengurusan semasa sesi Breakout untuk membincang dan mengkaji pelan.MIT) dan menyekat kebocoran hasil daripada kesilapan bil. Sesi Breakout bagi Anak-anak Syarikat adalah untuk meningkatkan interaksi di antara TNB dan anak-anak syarikat. Pelan Strategik 20 Tahun telah dibahagikan kepada 4 fasa untuk membawa Kumpulan ke arah visi menjadi sebuah perbadanan terkemuka dalam tenaga dan perniagaan yang berkaitan. Jabatan Jaminan Pendapatan (Revenue Assurance Department . Pembangunan dan Pelaksanaan Tariff atau JPPPET yang dipengerusikan oleh Menteri Tenaga. strategi. dan untuk membantu dalam menyelaraskan dasar-dasar dan amalan anak-anak syarikat supaya sejajar dengan dasar-dasar dan prosedur TNB. Jabatan Jaminan Pendapatan Pada 7 Ogos 2009. Pelan Strategik 5 Tahun dan Pelan Operasi Tahunan serta KPI dikaji semula. Peranannya adalah untuk membendung pengusikan pemasangan meter (Meter Installation Tampering . Laporan kemajuan Pelan Strategik 5 Tahun dibentangkan dan dibincangkan semasa Sesi Breakout Lembaga Pengarah dan Pihak Pengurusan.RAD) telah ditubuhkan berikutan kelulusan Lembaga Pengarah. Bahagian Perancangan menjalankan sistem perancangan dan pembangunan infrastruktur bekalan elektrik terutamanya pembangunan kapasiti penjanaan dan pembangunan infrastruktur penghantaran bagi memenuhi beban permintaan jangka panjang. Bahagian Perancangan bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Tenaga untuk membentangkan ramalan bebanan dan rancangan pembangunan penjanaan. Strategi yang dikenal pasti di dalam Pelan Strategik 20 Tahun. Rancangan pengembangan penjanaan digubal untuk Semenanjung Malaysia dengan mengambilkira keselamatan tenaga jangka panjang melalui kepelbagaian sumber bahan api. diluluskan dan dipantau oleh Lembaga Pengarah. Sistem Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang Lembaga Pengarah terlibat dalam mengkaji dan meluluskan Sistem Perancangan dan Pembangunan Jangka Panjang. Bahagian Perolehan Kumpulan telah menlaksanakan beberapa langkah inisiatif untuk memperbaiki kawalan dalaman di dalam proses perolehan seperti berikut: ● ● ● PP&P modul latihan bagi Eksekutif dan Bukan Eksekutif Program Roadshow Penyebaran PP&P Semakan pekeliling berkaitan Prosedur Perolehan & Proses. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Garis Panduan Kawalan Dalaman Polisi & Prosedur Kewangan Kumpulan Polisi Perbendaharaan Polisi Keselamatan & Kesihatan Polisi Alam Sekitar Polisi Pelaburan Polisi Perolehan & Prosedur (PP&P) Polisi Anti Penipuan Polisi & Prosedur Tatatertib Polisi Maklumat. Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Setiap fasa terdiri daripada Pelan Strategik 5 Tahun. . prestasi dan risiko yang dihadapi oleh Kumpulan. selain latihan bilik darjah dan tugasan projek. jenis loji penjanaan dan senario tenaga global. RAD juga bertanggungjawab untuk meningkatkan mekanisme kawalan dalaman MIT dan memastikan pematuhan kepada proses. Belanjawan & Perancangan Perniagaan Lembaga Pengarah telah meluluskan pelaksanaan Pelan Strategik 20 Tahun bermula dari tahun 2005 sehingga tahun 2025. Rancangan-rancangan ini disahkan oleh Jawatankuasa Perancangan. Ia memberi panduan kepada pihak pengurusan dalam menyediakan Pelan Operasi Tahunan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan belanjawan. Komunikasi & Kod Amalan Polisi & garis panduan bagi Enterprise Wide Risk Management Had Kuasa Kod Etika Kod Etika Perolehan Prosedur Whistle Blowing Pada tahun ini. pekerja berbakat juga diberi pengalaman pembelajaran melalui program lampiran kerja (Job Attachment) dan peminjaman (Secondment). Tender dan Kontrak Pelaksanaan Kajian Pematuhan Perolehan Penilaian Tahunan Mandatori Vendor Kajian Profil Risiko Perolehan ● ● ● Pengurusan Bakat dan Pembangunan Lembaga Pengarah mengakui pentingnya mempunyai pemimpin yang mempunyai pengetahuan di dalam bidang teknikal dan pengurusan untuk mengemudi syarikat ke hadapan.

bagi kawasan yang memerlukan perhatian. JALP juga mengkaji pelaksanaan Rangka Kerja Malaysia Financial Report Standard (MFRS) yang dilaksanakan oleh Bahagian Kewangan Kumpulan. Sumber Manusia Kumpulan dan ICT. Piawaian Kebolehpercayaan Sistem Penghantaran dan Syarat Lesen TNB. yang bertindak sebagai alat pemantauan juga diedarkan kepada Lembaga Pengarah dan Pihak Pengurusan Utama untuk makluman mengenai keputusan kewangan utama. dan meningkatkan kesedaran kawalan. tindakan pembetulan. beberapa kelemahan dalam kawalan dalaman telah dikesan. JALP dan Pihak Pengurusan. langkahlangkah penambahbaikan telah dan sedang diambil untuk memastikan kecukupan dan keberkesanan kawalan dalaman dan untuk melindungi pelaburan pemegang saham dan aset Kumpulan. Penjanaan. Kewangan Kumpulan. JADK melaksanakan kajian semula proses perniagaan untuk menilai kecukupan dan keberkesanan kawalan dalaman. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Jabatan Pematuhan Bahagian/Unit Lembaga Pengarah telah meluluskan penubuhan jabatan. kawalan dalaman dan sistem tadbir urus. kecekapan dan sumber bagi JADK diluluskan oleh JALP. Akaun pengurusan bulanan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) telah diperuntukkan kepada setiap Ketua Bahagian untuk menyiapkan tindakan pembetulan yang diambil oleh pihak pengurusan. Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa semua tindakan yang perlu dan penambahbaikan dalam sistem kawalan dalaman telah diambil untuk menangani kelemahan yang dikesan.KEEPING THE LIGHTS ON 119 Penyata Kawalan Dalaman Kebertanggungjawaban Pelan pengembangan penghantaran pula disediakan oleh Bahagian Perancangan berdasarkan kepada Kod Grid Malaysia. Penghantaran. Pelan penghantaran disahkan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Bekalan Tenaga di peringkat pengurusan sebelum kelulusan akhir oleh Lembaga Pengarah. Kajian suku tahunan membolehkan JALP membincang dan menilai keputusan kewangan Kumpulan dan prestasi operasi Kumpulan. penyiasatan atau pengulangkajian juga dijalankan apabila diminta oleh Lembaga Pengarah. petunjuk prestasi operasi dan perbezaan belanjawan bagi membolehkan mereka memantau dan menyumbang ke arah meningkatkan prestasi. Mesyuarat BAC diadakan secara berkala untuk membincangkan penemuan audit. Audit susulan dijalankan untuk mengkaji kecukupan dan keberkesanan tindakan pembetulan yang telah diambil oleh pihak pengurusan terhadap semua perkara penting yang telah dibangkitkan. Aktiviti-aktiviti JADK adalah berpandu kepada Piagam Audit Dalaman yang telah diluluskan oleh JALP. KESIMPULAN Bagi tahun kewangan yang dikaji. Aktiviti-aktiviti di atas dijalankan mengikut keperluan baru yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Bekalan Pemegang Lesen 1990 (Pindaan 2002) berkuatkuasa mulai 1 September 2011. JADK mempunyai status bebas dalam Kumpulan dan melapor kepada Lembaga Pengarah menerusi JALP. dan mengenegahkan risiko penting/ketara dan kelemahan kawalan yang menjejaskan Kumpulan. Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) JADK telah ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah untuk memberi jaminan bebas mengenai kecukupan pengurusan risiko. dan untuk memantau tindakan yang diambil oleh pihak pengurusan di bahagian yang mempunyai kelemahan kawalan dalaman yang ketara. Kajian Kewangan dan Operasi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) menyemak prestasi kewangan suku tahunan Kumpulan bersama-sama dengan Pihak Pengurusan. Walau bagaimanapun. Jabatan. dan seterusnya melaporkan kepada Lembaga Pengarah. unit dan pasukan petugas pematuhan di Jabatan/Bahagian EWRM. pematuhan terhadap peraturan serta dasar dan prosedur Kumpulan. belanjawan. Ini adalah untuk memastikan kecukupan liputan bagi kawasan yang mempunyai risiko yang penting dan tinggi dan juga keperluan sumber yang mencukupi. Pencapaian KPI Tindakan Pembetulan oleh setiap Bahagian dibincangkan semasa mesyuarat JALP. Namun. unit dan pasukan petugas pematuhan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa operasi dijalankan adalah mengikut polisi dan prosedur yang telah diluluskan. selepas siasatan yang teliti dan berdasarkan maklumat dan jaminan yang disediakan. JALP juga meluluskan penyumberluaran (Outsourcing) dan penyumberan bersama (Cosourcing) tugasan audit dalaman untuk memudahkan pemindahan pengetahuan daripada perunding luar di mana kemahiran teknikal tidak dapat diperolehi secara dalaman. JADK juga melaksanakan semakan strategik/perkhidmatan perundingan di mana relevan untuk membantu entiti meningkatkan prestasi operasi mereka. Pembahagian. Sepanjang tahun kewangan. Pelan audit tahunan. satu pasukan petugas pematuhan telah ditubuhkan di Bahagian Sumber Manusia. maklumbalas pihak pengurusan. Penilaian bagi kerja-kerja tidak dirancang. Kenyataan ini dibuat selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 31 Oktober 2012.

4. Datuk Chung Hon Cheong Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) diwujudkan pada 9 Disember 1990 oleh Lembaga Pengarah bagi membantu Lembaga Pengarah melaksanakan tanggungjawab yang ditetapkan. 2. Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Pengarah Bebas Bukan Eksekutif 3. Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Ahli Dato’ Abd Manaf bin Hashim Ahli Datuk Chung Hon Cheong Ahli Status Pengarah Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Ya (Kanan Bebas) Ya Bil. Pengarah Bukan Eksekutif Pengarah Bukan Eksekutif Ya Ya 14/14 12/14 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Dato’ Abd Manaf bin Hashim Pengarah Bebas Bukan Eksekutif 3 4 4. KEAHLIAN DAN MESYUARAT Ahli-ahli Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah dan butiran mesyuarat yang dihadiri semasa tahun kewangan adalah seperti berikut: Bil. Nama 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 120 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 1 2 1. Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas 2. Mesyuarat Dihadiri 14/14 12/14 3. JALP ditadbir mengikut Terma Rujukan seperti yang digariskan di muka surat 125 hingga 128 dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan Urusniaga Pihak Yang Berkepentingan dan Urusniaga Pihak Yang Berkepentingan Yang Berulang. Setiausaha Syarikat yang juga merupakan setiausaha kepada JALP dan Ketua Audit Dalaman turut hadir pada mesyuarat-mesyuarat tersebut. ● Audit Dalaman ● Laporan Kewangan ● Mengkaji dan meluluskan Struktur Organisasi. ● Laporan Tahunan ● ● Mengkaji dan mengesyorkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah. Mengkaji Laporan Kajian Jaminan Kualiti terhadap fungsi audit dalaman yang dijalankan oleh juruperunding luar. Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Belanjawan dan Pelan Audit Tahunan Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) untuk memastikan kecukupan sumber. Kertas tindakan tersebut akan diedarkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Mengkaji Terma Rujukan. memantau dan melaporkan urusniaga pihak yang berkepentingan untuk TNB dan anakanak syarikatnya. jawatankuasa telah bermesyuarat sebanyak empat belas (14) kali dalam tahun kewangan ini. Mengkaji laporan audit dalaman yang dikeluarkan oleh JADK dan pihak luar ke atas keberkesanan dan kecukupan tadbir urus. senarai perunding. Bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran tanpa kehadiran pihak pengurusan untuk membincangkan sebarang isu yang ingin dibentangkan. Mengkaji Petunjuk Utama Prestasi (KPI) yang dicapai oleh Ketua-Ketua Bahagian dalam menyiapkan tindakan pembetulan. Menilai prestasi Juruaudit Luaran dan mengesyorkan pelantikan dan ganjaran mereka kepada Lembaga Pengarah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Kebertanggungjawaban Membincang hasil siasatan tidak dirancang (ad-hoc) yang dijalankan dan mengesahkan bahawa tindakan wajar akan diambil untuk memperbetulkan kelemahan. kompetensi/kecekapan dan liputan entiti yang diaudit dengan risiko yang signifikan dan tinggi. Menilai prestasi JADK. Mengkaji Penyata Kewangan Suku Tahun dan Tahunan Syarikat dan Kumpulan termasuk pengumuman dan disyorkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan. Mengkaji kecukupan dan keberkesanan tindakan-tindakan pembetulan yang diambil oleh pengurusan berkaitan semua isu-isu ketara yang dibangkitkan. Penyata Tadbir Urus Korporat. Penyata Kawalan Dalaman. ● ● ● Audit Luar ● RINGKASAN AKTIVITI JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA PENGARAH Ringkasan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh JALP dalam tahun kewangan adalah seperti berikut: Pengurusan Risiko ● ● Mengkaji dan meluluskan Pelan Audit dan skop bagi audit tahunan Juruaudit Luar. ● ● Mengkaji dan meluluskan pelantikan perunding luar untuk melaksanakan audit bersama di dalam bidang teknikal. Pengerusi JALP akan mengemukakan satu laporan mengenai perkara-perkara yang dibincangkan kepada Lembaga Pengarah untuk makluman dan perhatian mereka. Membincang dan melaporkan keputusan audit tahunan kepada Lembaga Pengarah. Kertas tindakan akan dikeluarkan oleh Setiausaha Syarikat berkenaan dengan keputusan yang telah dibuat dan juga tindakan yang diperlukan. Penyata Fungsi Audit Dalaman. Selepas setiap mesyuarat. Laporan Penilaian Risiko Dwi-Tahunan dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Pengurusan Risiko Perusahaan untuk mempromosi dan meningkatkan kesedaran dan proses pengurusan risiko. dan Laporan Tanggungjawab Sosial Korporat. ● Mengkaji Laporan Risiko Strategik TNB. tempoh masa dan bajet untuk yuran perundingan untuk Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 bagi TNB. . Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif dan pegawai-pegawai syarikat juga dijemput menghadiri mesyuarat bagi membincangkan mengenai perkara-perkara yang di bawah bidang kuasa mereka.KEEPING THE LIGHTS ON 121 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Walaupun Terma Rujukan JALP memerlukan jawatankuasa berjumpa/ bermesyuarat enam (6) kali setahun. pengurusan risiko. Urusniaga Pihak Berkepentingan ● ● Menilai sistem bagi mengenalpasti. operasi dan pematuhan proses.

Melawat Stesen Janaelektrik Tuanku Jaafar untuk meningkatkan kesedaran mengenai operasi dan memberi maklumbalas kepada pihak Pengurusan mengenai bidang yang memerlukan penambahbaikan. penghantaran. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . JADK adalah bebas dari operasi dan tanggungjawab utama mereka adalah untuk memberi jaminan yang munasabah kepada JALP bahawa sistem/operasi syarikat berfungsi dengan berkesan dalam Kumpulan melalui kajian-kajian kawalan dalaman yang kerap dan sistematik. Peranan JADK termasuk penilaian dan sumbangan kepada peningkatan tadbir urus. kawalan kewangan dan operasi. pelaburan dalam anak syarikat dan pengurusan risiko. Pihak pengurusan turut hadir semasa perbincangan laporan tersebut untuk memastikan mereka melaksanakan tindakan pencegahan dan pembetulan atas kelemahan yang dilaporkan. dan kebolehpercayaan dan integriti maklumat. Pengurusan dikehendaki untuk memberikan maklumbalas kepada tindakan pembetulan dan pencegahan serta tarikh akhir untuk melengkapkan tindakan. kejuruteraan. tadbir urus korporat. logistik. ● ● ● ● Dato’ Zainal Abidin bin Putih Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Tenaga Nasional Berhad (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) AUDIT DALAMAN KUMPULAN JALP dibantu oleh JADK dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. perolehan. pengurusan risiko.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 122 Laporan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban Lain-lain ● Mengkaji dan meluluskan peruntukan opsyen yang dibenarkan di bawah Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS) sepanjang tahun kewangan adalah mengikut peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di bawah Skim Syarikat. Laporan audit dalaman yang dikeluarkan kepada pengurusan termasuk nasihat dan cadangan adalah mengenai amalan terbaik (di mana yang sesuai) yang menambah nilai kepada Kumpulan. Sepanjang tahun kewangan. Menjalankan 2 sesi Subsidiary Board Breakout Session dengan pengurusan atasan dan Lembaga Pengarah Anak-anak Syarikat untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Anak-anak Syarikat dan menyelaraskan dasar dan prosedur Anak-anak Syarikat agar sejajari dengan dasar dan prosedur TNB. undang-undang dan peraturan-peraturan. projek. sumber manusia. pematuhan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Mengkaji perlaksanaan inisiatif Rangka Kerja Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (MFRS) di TNB. pembahagian. komunikasi dan teknologi maklumat. sejumlah 202 laporan meliputi 337 tugasan telah dikeluarkan. kewangan. Laporan tersebut kemudian dibentangkan kepada JALP untuk dibincangkan. pengurusan strategi. Mengkaji penyesuaian dasar dan prosedur untuk anak-anak syarikat TNB. JADK menggunakan pendekatan berasaskan risiko untuk menentukan keutamaan aktiviti audit dalaman selaras dengan strategi Kumpulan. Bidang-bidang liputan termasuklah penjanaan.

komunikasi & teknologi maklumat dan pelaburan dalam subsidiari.546. kejuruteraan. JADK telah membelanjakan sebanyak RM15.00. JALP dimaklumkan mengenai kenaikan pangkat dan pergerakkan anggota kerja JADK. melalui saluran berikut: ● Menyedia dan melaksanakan strategik pelan audit tahunan berasaskan risiko yang meliputi entiti-entiti yang boleh diaudit di dalam organisasi. JADK distrukturkan kepada Unit Teras dan Bukan Teras. kemahiran teknikal. sumber manusia. Menyemak kecukupan dan keberkesanan proses tadbir urus. Anugerah yang dimenangi untuk 5 tahun terawal adalah untuk komitmen yang tinggi dalam pembangunan profesional yang berterusan. skop dan tanggungjawab JADK adalah berdasarkan kepada Piagam Audit Dalaman. Melapor kelemahan kawalan dalaman dan mencadangkan tindakan pencegahan/pembetulan bagi meningkatkan operasi. 8 tugasan tidak dirancang (ad hoc) dan 189 audit susulan terhadap tindakan pembetulan. anggota kerja digalakkan untuk mengambil peperiksaan Audit Dalaman Bertauliah untuk menjadi Juruaudit Dalaman Bertauliah (‘Certified Internal Auditor’).8 juta. memastikan ketepatan laporan. pelabur dan aset Kumpulan. seramai 23 anggota kerja sedang mengikuti program CIA tersebut. perakaunan & kewangan. KOMITMEN KE ARAH KECEKAPAN Jumlah kos latihan bagi tahun kewangan 2011/2012 ialah RM235. 25% untuk kos operasi lain dan 5% untuk yuran perunding luar. melalui Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mengekalkan sistem kawalan dalaman yang berkesan bagi melindungi kepentingan pemegang saham. Dalam tahun kewangan 2011/2012. Kebertanggungjawaban SUMBER MISI/OBJEKTIF Misi JADK adalah memberi jaminan secara bebas dan objektif mengenai kawalan dalaman Kumpulan. Anggota kerja JADK telah dihantar menghadiri latihan di dalam bidang kemahiran pengauditan. Di samping itu. komunikasi dan teknologi maklumat dan juruukur. pengurusan risiko. JADK mempunyai 122 juruaudit yang mempunyai pelbagai latarbelakang seperti kejuruteraan. Bidang kuasa. pembahagian. dua (2) anggota kerja telah selesai dalam peperiksaan menjadikan jumlah Juruaudit Dalaman Bertauliah di JADK seramai 7 orang. JADK melapor kepada Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah berkenaan fungsinya dan pentadbiran kepada Ketua Pegawai Eksekutif. Pada masa yang sama. kepintaran perniagaan dan pembangunan peribadi.KEEPING THE LIGHTS ON 123 Penyata Fungsi Audit Dalaman Jabatan Audit Dalaman Kumpulan (JADK) menjalankan fungsi audit dalaman di Tenaga Nasional Berhad. perakaunan. Memantau pelaksanaan tindakan pembetulan untuk memastikan kecukupan dan keupayaan entiti yang diaudit dalam mengukuhkan kawalan dalaman operasi mereka. Bidangbidang liputan audit termasuklah fungsi tadbir urus. di mana 70% adalah untuk kos perbelanjaan anggota kerja. 39 anggota kerja telah melapor diri manakala 13 anggota kerja telah meninggalkan jabatan. JADK telah mengeluarkan sebanyak 202 laporan hasil pelaksanaan 140 tugasan audit dirancang. Pada tahun ini. Sepanjang tahun kewangan ini. JADK telah berjaya memenangi anugerah 2012 Korporat – Tempat ke-3. Satu (1) tugasan audit dirancang dijalankan bersama perunding luar. sementara anugerah yang terbaru dimenangi untuk komitmen yang tinggi untuk Program Juruaudit Dalaman Bertauliah. Sepanjang tahun kewangan. penghantaran. melindungi aset dan menggalakkan penggunaan sumber secara ekonomi. JADK telah ditubuhkan untuk menyokong Lembaga Pengarah. kewangan. Ini adalah tahun ke-5 berturut-turut JADK telah memenangi anugerah. pengurusan strategik dan kawalan yang ditubuhkan oleh Kumpulan untuk menguruskan risiko dan operasi. perniagaan. perolehan. Kategori 2’ di atas komitmen yang tinggi untuk Program Juruaudit Dalaman Bertauliah bagi tempoh Januari 2011 hingga Disember 2011 daripada ‘Institute Internal Auditors Malaysia’. ● ● ● Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . projek. Mereka disediakan dengan insentif seperti elaun dan pembayaran balik yuran pendaftaran keahlian dan peperiksaan sekiranya lulus peperiksaan CIA. selebihnya dilaksanakan sendiri oleh JADK. pengurusan risiko dan semakan kawalan dalam bidang penjanaan.

JADK komited untuk menyediakan jaminan objektif dan bebas serta perkhidmatan tambah nilai kepada pelanggan selaras dengan Rangka Kerja Amalan Antarabangsa Profesional Pengauditan Dalaman (International Professional Practices Framework). ii. ix. Kapar Enery Ventures dan TNB Janamanjung Sdn Bhd. vi. Menyediakan laporan setengah tahun perlaksanaan pelan audit tahunan untuk membolehkan pemantauan dilakukan oleh JALP. Sabah Electricity Sdn Bhd. Melaksanakan “Control Objectives for Information and Related Technology” (COBIT) oleh Unit Audit ICT untuk audit teknologi maklumat. viii.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 124 Penyata Fungsi Audit Dalaman Kebertanggungjawaban INISIATIF/PENAMBAHBAIKAN JADK telah melaksanakan inisiatif/penambahbaikan berikut sepanjang tahun kewangan: i. Memulakan latihan formal mengenai tadbir urus. v. Menyemak Program Penambahbaikan Kualiti Jaminan (QAIP) hasil daripada kajian jaminan kualiti fungsi audit dalaman oleh pihak luar. Dato’ Zainal Abidin bin Putih iii. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . xi. Menggunakan Sistem IDEA untuk pengauditan berterusan oleh Unit Audit Pembahagian. vii. proses dan kawalan dan meningkatkan sistem operasi dan kawalan proses. x. Menyediakan latihan untuk anggota kerja dari Kumpulan untuk membolehkan mereka lebih memahami sistem. Mengkoordinasi Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 bagi TNB dan membantu dalam penyediaan terma rujukan Pengurusan & Kejuruteraan Audit 2012 untuk TNB. Memberikan khidmat nasihat mengenai penubuhan unit pematuhan di dalam Anak-anak syarikat. pengurusan risiko & pematuhan dan audit dalaman untuk anggota kerja TNB dengan kerjasama ‘Institute Internal Auditors Malaysia’ dan ILSAS. Menubuhkan pangkalan data ke atas keputusan kajian kepuasan pelanggan untuk membolehkan keputusan dianalisa untuk meningkatkan perkhidmatan JADK. Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Tenaga Nasional Berhad (Pengarah Bukan Eksekutif Kanan Bebas) iv. Keutamaan diberikan kepada Eksekutif Kanan dan mereka yang telah memohon untuk penggiliran/perpindahan ke unit lain. Memperkenalkan sistem pemberat risiko (risk weighting system) untuk mengenalpasti keutamaan bidang yang perlu diaudit bagi Unit Audit Teras. Melaksanakan giliran kerja (job rotation) bagi membolehkan anggota kerja JADK diberi pendedahan dan kemahiran yang lebih luas.

1. 2.1.1 Setiap ahli Jawatankuasa hendaklah: 4.1 Berikut adalah tugas dan tanggungjawab utama Pengerusi Jawatankuasa: 3. Menyusun dan membentangkan agenda untuk mesyuarat Jawatankuasa berdasarkan input daripada ahli-ahli dan memastikan supaya semua isu yang berkaitan dimasukkan ke dalam agenda mesyuarat. 2. 3.2 Jika keahlian JALP kurang daripada tiga (3) orang. Pengerusi hendaklah menggalakkan penilaian yang objektif dan bebas. Kebertanggungjawaban . PENGERUSI JAWATANKUASA 3. Lembaga Pengarah hendaklah dalam masa tiga (3) bulan. 3. Hendaklah telah lulus peperiksaan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 1 Jadual Pertama Akta Akauntan 1967.1 Mengemudi Jawatankuasa bagi mencapai matlamatnya. 2.2 Mempertimbangkan pandangan ahli-ahli Jawatankuasa lain. melantik ahli-ahli baru bagi memenuhi keperluan ahli minimum seramai tiga (3) orang. 4.1 Ahli-ahli JALP hendaklah dilantik oleh Lembaga Pengarah TNB dan hendaklah terdiri tidak kurang daripada tiga (3) orang ahli. analisa dan proses membuat keputusan Jawatankuasa berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan mereka. 4. PENUBUHAN 1. ii.6 Memastikan supaya semua ahli mengambil bahagian dalam perbincangan bagi membolehkan keputusan yang berkesan dibuat. iaitu: i.6 Pengarah gantian tidak boleh dilantik menganggotai JALP. 3.1. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 b. KOMPOSISI JAWATANKUASA 2.1 Selaras dengan Artikel 146 Tataurusan Syarikat Tenaga Nasional Berhad (TNB). beliau hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman bekerja. serta membuat keputusan dan syor demi kepentingan Kumpulan.4 Lembaga Pengarah hendaklah memilih Pengerusi daripada Jawatankuasa di mana beliau hendaklah merupakan Pengarah Bebas seperti yang ditetapkan dalam Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. 3. atau Jika beliau bukan ahli Institut Akauntan Malaysia. 2. syarikat usahasama dan syarikat bersekutunya di mana tanggungjawab pengurusan dipikul oleh TNB atau subsidiari-subsidiari TNB (secara kolektif dirujuk sebagai “Kumpulan”).3 Sekurang-kurangnya seorang (1) ahli Jawatankuasa hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.KEEPING THE LIGHTS ON 125 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah 1. Adalah ahli Institut Akauntan Malaysia.1. dengan majoriti daripada mereka hendaklah bebas selaras dengan definisi Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia.2 Fungsi dan kuasa JALP meliputi TNB dan semua subsidiari.1.7 Pengerusi JALP hendaklah bersedia untuk menjawab soalan-soalan berkenaan fungsi Jawatankuasa semasa Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat.1. Semua ahli Jawatankuasa Audit hendaklah terdiri daripada Pengarah Bukan Eksekutif.4 Secara berterusan berusaha mendapatkan amalan terbaik bagi proses-proses yang digunakan oleh Jawatankuasa.1 Memberi pendapat bebas terhadap penemuan fakta.2 Memberi kepimpinan kepada Jawatankuasa dan memastikan aliran maklumat yang sesuai kepada Jawatankuasa. Selain itu. 4. AHLIAHLI JAWATANKUASA 4. mengkaji kecukupan dan ketepatan masa penyedian dokumentasi. 1. atau Hendaklah merupakan ahli salah sebuah persatuan akauntan yang dinyatakan dalam Bahagian II Jadual Pertama Akta Akauntan 1967. dan: a.1. 3.1. Lembaga Pengarah TNB telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Lembaga Pengarah yang dikenali sebagai Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah (JALP) melalui Minit No.5 Tempoh dan prestasi Jawatankuasa hendaklah dikaji oleh Lembaga Pengarah untuk memastikan Jawatankuasa telah menjalankan tugas mengikut terma rujukan mereka.1. 2. 4.1. Percanggahan pendapat perlu direkod.4 Memastikan supaya kata putus dapat dicapai dalam setiap resolusi Jawatankuasa dan jika perlu.3 M e m b e r i m a s a y a n g m e n c u k u p i u n t u k perbincangan semasa mesyuarat Jawatankuasa. memutuskan supaya undian dilakukan dan keputusan akan dibuat berdasarkan majoriti mudah. 3.1. 2.5 Mengurus proses dan fungsi Jawatankuasa dan memastikan supaya Jawatankuasa menjalankan tanggungjawabnya. 39/90 pada 9 Oktober 1990. dan membincangan amalan-amalan ini dengan seluruh Jawatankuasa sebelum digunapakai. 3.3 Sentiasa mengikuti perkembangan terkini garispanduan Urus Tadbir Korporat untuk digunapakai oleh Jawatankuasa dan Lembaga Pengarah.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 126 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 5. melalui mesyuarat yang dijadualkan secara kerap. 6.3 Menyemak dengan Pengurusan dan Juruaudit Luar keputusan audit.4 Mempunyai saluran komunikasi langsung dengan Juruaudit Luar dan individu-individu yang menjalankan fungsi Audit Dalaman atau aktiviti untuk Kumpulan.2 Membantu Lembaga Pengarah dalam memenuhi tanggungjawab kewangan yang berkaitan dengan perakaunan korporat dan amalan laporan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 Pengurusan Risiko Perusahaan 7.1 M e m a s t i k a n k e t e l u s a n .3 Membincangkan isu-isu risiko yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan dalam laporan JALP.2. hartanah. 7. peristiwa penting dan luar biasa. 5. iv. 6. 5. iii.1. 7.2. bidang keputusan utama.1. KUASA JAWATANKUASA Jawatankuasa diberikuasa oleh Lembaga Pengarah untuk: 6. pematuhan dengan piawaian perakaunan.2 Memastikan supaya prinsip dan keperluan pengurusan risiko diterimapakai dengan konsisten di seluruh Kumpulan TNB. 5.4 Menyemak semula dan mengesahkan bahawa peruntukan Skim Opsyen selaras dengan Skim Opsyen Saham Kakitangan (ESOS) mengikut keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan memberi satu (1) penyata di dalam Laporan Tahunan. 7.2 Menyemak keputusan Suku Tahunan dan Penyata Kewangan Tahunan Syarikat dan Kumpulan sebelum diserahkan kepada Lembaga Pengarah.1 Menyemak kecukupan dan menyediakan jaminan bebas kepada Lembaga Pengarah berhubung keberkesanan fungsi pengurusan risiko dalam Kumpulan TNB. k e w i b a w a a n d a n kebertanggungjawaban dalam aktiviti Kumpulan untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang-pemegang saham. 6. vi. andaian-andaian bagi penentuan perniagaan berterusan. 6. kualiti perakaunan dan fungsi audit serta menguatkan keyakinan orang ramai terhadap laporan keputusan kewangan Kumpulan.7 Mendapatkan penasihat bebas dan memastikan kehadiran pihak-pihak luar dengan pengalaman dan kepakaran yang berkaitan jika perlu. 6. dan kerja Kumpulan.3 Mempunyai akses penuh dan tidak terhad kepada semua pekerja. prinsip dan amalan perakaunan. pelarasan penting hasil daripada pengauditan. termasuk sebarang kesukaran yang ditemui. termasuk meluluskan bajet bagi fungsi audit luar dan dalaman. v.5 Memberi arah panduan kepada fungsi Audit Dalaman Kumpulan. ii.1. 6. FUNGSI JAWATANKUASA Fungsi dan tanggungjawab adalah seperti berikut: 7.2 Menentu dan mendapatkan sumber-sumber yang perlu untuk menjalankan tugas-tugasnya.6 Meluluskan pelantikan Ketua Audit Dalaman. akaun.5 Memastikan kebebasan fungsi audit luar dan dalaman. 7. 5. rekod dan maklumat lain Kumpulan dalam apa jua bentuk.4 Mengekalkan komunikasi secara langsung di antara Lembaga Pengarah dan Juruaudit Luar dan Dalaman.3 Mempertingkatkan kecekapan Kumpulan.1 Menyiasat sebarang aktiviti mengikut terma rujukannya atau seperti yang diarahkan oleh Lembaga Pengarah. semua buku. pematuhan dengan keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia serta keperluan undang-undang dan badan berkanun. 6. OBJEKTIF JAWATANKUASA Objektif-objektif Jawatankuasa ini adalah: 5.1 Laporan Kewangan Korporat 7.8 Menyemak kecukupan struktur dan terma rujukan Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga Pengarah termasuk JALP.1 Menyemak dan mengesyorkan penerimaan atau sebaliknya berhubung dasar. Semakan tersebut hendaklah memfokus terutamanya kepada: i.2. sebarang perubahan dalam perlaksanaan dasar perakaunan sedia ada. 5. 7.1. 7. 6. 7.6 Mewujudkan suasana berdisiplin dan terkawal untuk mengurangkan peluang penyelewengan.

2 Memastikan supaya fungsi Audit Dalaman mempunyai kedudukan yang sewajarnya dalam Kumpulan dan mempunyai kuasa. 7. sumber dan kompetensi yang perlu untuk menjalankan tugas mereka.4.5 Menilai prestasi Ketua Audit Dalaman. 7. bajet dan kelayakan anggota kerja Audit Dalaman.6. tanpa kehadiran Pengurusan.KEEPING THE LIGHTS ON 127 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 7.2 Menyemak penemuan kawalan dalaman dalam Kumpulan oleh Juruaudit Dalaman dan Luar. prosedur atau tatacara yang menimbulkan persoalan berhubung ketelusan. 7.6 Urus Tadbir Korporat 7.4. JALP akan melaporkan perkara tersebut kepada Lembaga Pengarah.3.8 Mengkaji dan meluluskan Penyata Fungsi Audit Dalaman seperti yang dinyatakan di bawah keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. Ini termasuk kajian terhadap struktur organisasi.3 M e n y e m a k l a p o r a n A u d i t D a l a m a n d a n maklumbalas Pengurusan serta tindakan yang diambil berkaitan dengannya. Jika pengurusan tidak mengambil tindakan dalam tempoh masa yang mencukupi. JALP hendaklah dengan segera melaporkan perkara sedemikian kepada Bursa Malaysia.4 Bermesyuarat dengan Juruaudit Luaran dan Juruaudit Dalaman atau kedua-duanya sekurangkurangnya dua (2) kali setahun untuk membincangkan masalah-masalah.2 Menyemak penemuan daripada sebarang pemeriksaan oleh badan penguatkuasa. 7. 7. 7.4.6. 7.1 Mencalonkan Juruaudit Luar beserta fungsi-fungsi mereka yang lain seperti yang dipersetujui oleh Lembaga Pengarah dan mengesyorkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah yuran Juruaudit Luar serta mempertimbangkan sebarang persoalan berhubung dengan perletakan jawatan atau pemecatan. 7. sumber.3. 7.4. pandangan dan sebarang perkara yang mungkin ingin dibincangkan oleh juruaudit.6. maklumbalas pengurusan dan tindakan yang diambil berkaitan dengannya.6 Memeriksa kejadian dan hal-hal yang mungkin menjejaskan prinsip-prinsip urus tadbir korporat dan melaporkannya kepada Lembaga Pengarah.6 Dimaklumkan berhubung dengan perletakan jawatan dan pemindahan anggota kerja kanan Audit Dalaman dan memberi peluang kepada anggota kerja yang meletak jawatan/berpindah untuk memberi pandangan mereka.4.1 Menyemak keberkesanan sistem pemantauan terhadap pematuhan dengan undang-undang dan peraturan serta keputusan penyiasatan pengurusan dan tindakan susulan (termasuk tindakan tatatertib) terhadap sebarang kejadian ketidakpatuhan.5.5.1 Meluluskan Piagam Audit Korporat bagi fungsi Audit Dalaman Kumpulan.5 Audit Luaran 7. JALP akan melaporkan perkara tersebut kepada Lembaga Pengarah. 7. 7.3 Menyemak sebarang urusniaga dengan pihak berkaitan dan situasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam Kumpulan termasuk sebarang urusniaga. 7. 7.2 Menyemak laporan Audit Luaran. Pengarah-pengarah Eksekutif atau para Pengarah bukan bebas di mana perlu.8 Jika JALP berpendapat bahawa perkara yang dilaporkan olehnya kepada Lembaga Pengarah tidak diselesaikan secara memuaskan sehingga menyebabkan pelanggaran Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. Jika Pengurusan tidak mengambil tindakan dalam tempoh masa yang mencukupi.4 Menyemak kecukupan pelan Audit Dalaman dan skop audit serta memastikan supaya fungsi Audit Dalaman dijalankan tanpa halangan.6. 7. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .6.5. 7.4 Audit Dalaman 7.4 Menyemak dan meluluskan Penyata Urus Tadbir Korporat untuk dinyatakan di dalam Laporan Tahunan mengikut Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. 7. 7.4.5 Menyemak program perhubungan pelaburan dan dasar komunikasi pemegang saham Syarikat. 7.4.1 Menilai kualiti dan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan kecekapan operasi Kumpulan.3 Menyemak rancangan dan skop kerja Audit Luaran.3 Menyemak dan meluluskan Penyata Kawalan Dalaman bagi Laporan Tahunan seperti yang diperlukan mengikut Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia. 7.6.4.5.3.6.7 Membangun dan mengkaji secara kerap Kod Urus Tadbir Korporat dan Etika Perniagaan TNB. 7.3 Kawalan Dalaman 7. 7.7 Mengarah sebarang penyiasatan khas dijalankan oleh Audit Dalaman.6. 7.

tertakluk kepada peruntukan terma rujukan serta Tatacara dan Tataurus TNB. 8.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 128 Terma Rujukan Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah Kebertanggungjawaban 8. SEMAKAN SEMULA TERMA RUJUKAN 11.9 11.2 Setiausaha Jawatankuasa hendaklah merupakan Setiausaha Syarikat. selain daripada mengadakan mesyuarat formal.3 8. Sebarang urusan tidak boleh dikendalikan pada manamana mesyuarat Jawatankuasa melainkan kuarom seramai tiga (3) orang ahli di penuhi. 11. 8.1 Sebarang semakan semula atau pindaan kepada Terma Rujukan. yang memenuhi kriteria keahlian.10 8.3 9.6 10.1 Jawatankuasa perlulah membantu Lembaga Pengarah dalam membuat pengumuman berkenaan aktivitiaktiviti Jawatankuasa dalam laporan JALP untuk diterbitkan dalam Laporan Tahunan. Atas sebab-sebab tertentu yang munasabah. Para pegawai Kumpulan atau anggota kerja lain boleh dijemput untuk menghadiri mesyuarat jika Jawatankuasa berpendapat kehadiran mereka adalah perlu.2 9. Minit mesyuarat Jawatankuasa tersebut hendaklah disah dan ditandatangani oleh Pengerusi mesyuarat pada mesyuarat yang berikutnya. pada bila-bila masa. pengumuman kepentingan ini perlulah dimajukan kepada Pengerusi dan sesalinan kepada Setiausaha Syarikat. Jawatankuasa mempunyai hak untuk melantik seorang Pengarah atau Pengarah-pengarah lain. Notis mesyuarat Jawatankuasa tidak perlu diberi kepada mana-mana ahli yang tiada di Malaysia pada masa itu. Juruaudit Dalaman dan individu-individu lain yang dianggap wajar oleh Setiausaha Syarikat.5 8. Ketua Audit Dalaman atau Juruaudit Luar. 8. memanggil mesyuarat Jawatankuasa di dalam tempoh yang berpatutan jika diminta oleh manamana ahli. PENGUMUMAN 10. ahli-ahli yang hadir hendaklah memilih salah seorang dari kalangan mereka untuk menjadi Pengerusi bagi mesyuarat tersebut. Seseorang ahli Jawatankuasa hendaklah mengecualikan diri daripada mesyuarat semasa perbincangan atau pertimbangan berhubung sebarang perkara yang menimbulkan situasi konflik kepentingan sama ada benar atau anggapan bagi ahli tersebut. SETIAUSAHA JAWATANKUASA 9.4 8.7 10. Jika keadaan ini menyebabkan bilangan Pengarah sebagai ahli tidak mencukupi. Ahli Lembaga Pengarah dikehendaki oleh Pihak Lembaga Pengarah untuk mengumumkan kepentingan mereka bagi menggelakkan sebarang konflik tentang kepentingan peribadi dan juga kepentingan syarikat. melalui Pengerusinya.8 8. Jawatankuasa boleh menangani hal-hal dengan mengedar laporan dan resolusi. Minit tersebut hendaklah tersedia untuk diperiksa oleh ahli-ahli Lembaga Pengarah. semakan semula atau pindaan tersebut hendaklah dijadikan sebahagian daripada Terma Rujukan dan Terma Rujukan ini hendaklah dianggap telah disemak semula atau dipinda.2 8. hendaklah membuat laporan kepada Lembaga Pengarah selepas setiap mesyuarat. Bilangan mesyuarat Jawatankuasa yang diadakan dalam tempoh setahun dan butir-butir kehadiran bagi setiap ahli berkaitan dengan mesyuarat yang diadakan hendaklah dinyatakan dalam Laporan Tahunan. sebagaimana yang dicadangkan oleh Jawatankuasa atau mana-mana pihak ketiga. Setiausaha hendaklah menggariskan satu (1) agenda bagi setiap mesyuarat dengan merujuk kepada Pengerusi Jawatankuasa. Agenda tersebut hendaklah diedarkan beserta dengan Kertas-Kertas yang berkaitan kepada semua ahli Jawatankuasa dan Ketua Audit Dalaman sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja sebelum setiap mesyuarat. hendaklah dibentangkan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan. MESYUARAT JAWATANKUASA 8. Jawatankuasa hendaklah mewujudkan prosedur mesyuaratnya sendiri. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa dan jika beliau tidak hadir. Pengerusi Jawatankuasa atau Setiausaha hendaklah. Minit bagi setiap mesyuarat hendaklah dimasukkan ke dalam buku minit yang berada di bawah penjagaan Setiausaha Syarikat dan disimpan di Pejabat berdaftar syarikat.2 8. Semua syor Jawatankuasa hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Pengarah untuk kelulusan.1 9. Sekiranya terdapat sebarang konflik sama ada benar atau anggapan. Selepas diluluskan oleh Lembaga Pengarah.11 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Jawatankuasa.4 9. Juruaudit Luar. Setiausaha hendaklah menyediakan dengan segera minit mesyuarat bertulis dan mengedarkannya kepada setiap ahli.1 Jawatankuasa hendaklah mengadakan mesyuarat apabila diperlukan dan sekurang-kurangnya enam (6) kali dalam tempoh setahun kewangan TNB.

iaitu menyediakan bekalan elektrik yang berdaya harap dengan harga yang berpatutan. pemantauan dan pengulangkajian risikorisiko bisnes dalam Kumpulan. Sejak tahun 2003.KEEPING THE LIGHTS ON 129 Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM) Pengurusan risiko perusahaan (Enterprise Wide Risk Management – EWRM) merupakan rangka kerja yang mantap bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang-pemegang saham dalam menunaikan fungsi bisnes teras TNB. iaitu merangkumi proses penilaian. Rangka kerja EWRM merupakan satu kitaran pengurusan risiko yang lengkap. rangka kerja tersebut telah digunapakai untuk mengutamakan risikorisiko strategik dan operasi di seluruh Kumpulan TNB di samping membolehkan pembangunan pelan pematuhan dalaman dan pengulangkajian. penambahbaikan. pelaporan. Kebertanggungjawaban STRUKTUR PELAPORAN EWRM LEMBAGA PENGARAH JAWATANKUASA AUDIT LEMBAGA JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO KUMPULAN AUDIT DALAMAN KUMPULAN JAWATANKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO KUMPULAN JABATAN EWRM BISNES TERAS PENGURUSAN PERUSAHAAN PERKHIDMATAN KORPORAT Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

130

Pengurusan Risiko Perusahaan (EWRM)
Kebertanggungjawaban

AKTIVITIAKTIVITI EWRM 29 sesi kesedaran dan pengulangkajian risiko Pemantauan dan Pelaporan Risiko Analisis dan pelaporan penilaian risiko setiap setengah tahun kepada jawatankuasa-jawatankuasa risiko (rujuk struktur pelaporan EWRM) Penyaluran keputusan jawatankuasa-jawatankuasa risiko kepada pihak berkenaan untuk tindakan selanjutnya Dua forum pengurusan risiko yang membincangkan: (1) Risiko dan peluang-peluang dalam pembangunan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia dari perspektif Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) dan TNB Amalan-amalan terbaik dalam pengurusan risiko dan insurans projek

(2)

Risiko Komunikasi

Tiga sesi latihan pengurusan risiko dilaksanakan oleh anak syarikat latihan TNB iaitu TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. (ILSAS) Enam sesi latihan pengurusan risiko selama dua hari dalam Program Latihan Eksekutif Pelatih (PEP) TNB Enam risalah Risk Bulletin dihantarkan kepada semua pengguna emel TNB Maklumat risiko disalurkan secara tetap melalui laman web dalaman Bahagian Kewangan Kumpulan

Sistem Maklumat Risiko TNB (TRIS) Pengulangkajian Pematuhan Pengurusan Risiko

227 permintaan kepada TRIS Helpdesk diterima dan diselesaikan 11 sesi pengulangkajian pematuhan pengurusan risiko. Pemerhatian: kebanyakkan bahagian/jabatan/anak syarikat telah memenuhi keperluan-keperluan yang tertera dalam Polisi dan Prosedur-prosedur EWRM Latihan amal CERP tanpa pengumuman

Pelan Tindakbalas Kecemasan Korporat (CERP)

Enam sesi latihan CERP dijalankan di Semenanjung Malaysia Pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk memenuhi keperluan pensijilan ISO/IEC 27001:2005 Information Security Management System (ISMS) sebagai perlindungan terhadap ancaman siber atau keselamatan maklumat

EWRM membolehkan pihak pengurusan menangani sebarang ketidaktentuan serta risiko dan peluang secara berkesan dalam usaha meningkatkan keupayaan syarikat membina nilai. EWRM membantu TNB memastikan tenaga elektrik sentiasa dibekalkan dan pada masa yang sama, mengelakkan kesulitan dan kejutan yang tidak diingini.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

ANDA LIHAT

KAMI LIHAT...

MEMPERKASA MASYARAKAT BERASASKAN PENGETAHUAN
Pengetahuan telah diperakui sebagai salah satu faktor dalam mengekalkan pertumbuhan sosial dan ekonomi. Untuk menyokong usaha kerajaan mentransformasi negara menjadi sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan, kami berazam untuk memainkan peranan memperkasakan rakyat Malaysia dalam era maklumat dan pengetahuan, melalui bekalan elektrik yang berterusan serta berdayaharap ke seluruh pelusuk negara.

K E E P I N G

T H E

LIGHTS ON

Ulasan Operasi

KEEPING THE LIGHTS ON

135

PERNIAGAAN TERAS
Perniagaan teras TNB adalah penjanaan, penghantaran dan pembahagian elektrik. Didorong oleh peranan utamanya untuk Keeping the Lights On, syarikat tersebut telah muncul sebagai peneraju pembekal utiliti di rantau ini.
Bahagian Penjanaan bertanggungjawab menjana tenaga elektrik di enam buah stesen janakuasa haba dan tiga skim janakuasa hidro elektrik di Semenanjung Malaysia. Berserta dua syarikat Penjana Bebas (IPP) yang disokong olehnya, iaitu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah milik penuh dan Stesen Janakuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz milik majoritinya, loji-loji tersebut merangkumi 36.6% daripada bahagian pasaran penjanaan di semenanjung. Bahagian Penjanaan turut memiliki TNB Liberty Power Limited di Pakistan. Bahagian Penghantaran mengalirkan tenaga elektrik dari penjana tenaga kepada para pengedar dan pelanggan industri bersaiz besar. Perniagaan utamanya termasuk mengendali grid dan menyenggara litar talian penghantaran dan pilon sejauh ribuan kilometer di semenanjung. Bahagian tersebut komited dalam menyediakan bekalan elektrik yang selamat, terjamin dan berdayaharap pada kos yang optimum. Bahagian Pembahagian pula bertanggungjawab ke atas penyediaan rangkaian yang berdayaharap dan teguh. Ia merancang, mereka bentuk, membina, mengendali dan menyenggara sistem bekalan elektrik negara bagi menyediakan tenaga elektrik yang mencukupi kepada semua segmen pelanggan, pada tahap kecekapan tertinggi. Bahagian tersebut turut menyediakan perkhidmatan barisan depan TNB, mengendalikan Pusat Khidmat Pelanggan, mengutip hasil dan mengendalikan Pusat Pengurusan Panggilan.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Ulasan Operasi – Teras Perniagaan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

136

Ulasan Operasi

Ulasan Operasi – Teras Perniagaan

PENJANAAN
Zainudin bin Ibrahim Naib Presiden

Pengalaman
Melebihi

60

tahun

MATLAMAT BAHAGIAN Bahagian Penjanaan TNB mengendali dan menyelenggara enam stesen-stesen Janakuasa haba dan tiga rangkaian utama stesen-stesen Janakuasa hidro di Semenanjung Malaysia. Enam stesen-stesen Janakuasa haba tersebut terdiri daripada loji gas konvensional dan minyak serta loji gas turbin kitar terbuka dan kitar padu. Bahagian Penjanaan juga turut memberi sokongan pengendalian dan penyelenggaraan kepada tiga Pengeluar Tenaga Bebas (IPP), dengan dua daripadanya adalah milik penuh TNB iaitu Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah, Manjung yang beroperasi menggunakan arang batu dan TNB Liberty Power Limited, Pakistan yang beroperasi menggunakan bahan bakar gas di samping Stesen Janakuasa Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Kapar dengan TNB merupakan pemegang ekuiti majoriti. Berbekalkan pengalaman melebihi 60 tahun, Bahagian Penjanaan juga memainkan peranan utama dalam menyediakan tenaga pakar teknikal untuk menyokong usahaniaga TNB di luar negara.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

4% daripada keseluruhan tenaga yang dijana oleh TNB.4% 20. 5.5% PAKA. 3. 3.4 peratus mata tahun ke tahun kepada 36. 8.041MW. 41.4% CB. 1.0 34.7% 34. TNB TK11 TK12 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ogo Ulasan Operasi – Teras Perniagaan .6% PD.911MW daripada loji-loji hidro1. dan rombak rawat GT3B di Stesen Janakuasa Sultan Iskandar. 3. Graf 1 menunjukkan jumlah keupayaan kapasiti terpasang penjanaan untuk tahun kewangan 2012 di Semenanjung Malaysia.9% MNJG. 0.8% 36. 36.826MW seperti yang dicatatkan pada bulan Jun 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 137 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 1: Jumlah Keupayaan Kapasiti Terpasang Penjanaan bagi TK2012 KEV. Paka. 5.1% 39.5% PG. 2. Antara henti tugas terancang yang dilaksanakan adalah rombak rawat Unit 2 di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.9% MNJG.5% TNB.0 35.130MW kapasiti daripada loji-loji haba dan 1.8% HYD. 13.3% PJ. 9.1% PG.2% CB.1% dan 24.6%. 52.0 Nov Feb Apr Jan Sep Mei Dis Okt Mac Jun Jul 2011) daripada Jabatan Perolehan Tenaga.8% 30. Graf 2 menunjukkan bahagian pasaran penjanaan keseluruhan untuk tahun kewangan yang diulangkaji manakala Graf 3 membandingkan pasaran bulanan penjanaan untuk tahun kewangan 2011 dan 2012.2% HYD.7% GLGR. bahagian pasaran penjanaan TNB telah menurun sebanyak 1.0% LAIN-LAIN. Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah dan Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. 11.7% Graf 3: Perbandingan Bahagian Pasaran Bulanan antara TK2011 dan TK2012 50. Disebabkan beberapa henti tugas terancang di sepanjang tahun kewangan yang diulangkaji.4% LAIN-LAIN. 1.8% Graf 2: Bahagian Pasaran Penjanaan berdasarkan jualan bagi TK2012 KEV. 1. daripada 15.6% PAKA.3% TNB. 11. 6. Port Dickson terus menjadi penyumbang utama tenaga dan masing-masing menghasilkan 36.476MW yang dicatatkan pada bulan Mei 2011. 1 Berdasarkan kepada Generation Security Standard (Jun PD.0 46.8% 40. rombak rawat Blok 3 di Stesen Janakuasa Sultan Ismail. merangkumi 7. Bahagian Penjanaan TNB mempunyai jumlah keupayaan kapasiti terpasang sebanyak 9. 8.1% GLGR.3% kepada 15.2% PJ.5% RINGKASAN OPERASI Permintaan maksimum sistem tenaga elektrik Semenanjung Malaysia telah meningkat 2. 47.6% 33. Manjung.2% 32. 2. Pasir Gudang.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 138 Ulasan Operasi – Penjanaan Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Graf 4: Pecahan Penjanaan TNB Mengikut Jenis-jenis Bahan Api bagi TK2012 HIDRO 15. loji haba arang batu konvensional sebanyak 83. iaitu peningkatan ketara sebanyak 2.6%. dengan 60% stesen-stesen Janakuasa TNB mencapai EAF melebihi 90%.0% dan loji haba minyak/gas konvensional sebanyak 80. Graf 4 menunjukkan pecahan penjanaan oleh TNB mengikut jenis-jenis bahan api untuk tahun kewangan 2012.5% ARANG BATU 36. penjanaan hidro sebanyak 15.8 94.4 EAF Bahagian Penjanaan TNB adalah 88.6% MINYAK (MFO) GAS 44. Pecahan bahan api penjanaan TNB bagi tempoh ulangkaji telah berubah disebabkan oleh pembekalan gas Petronas yang bertambah baik berbanding tahun kewangan terdahulu. Prestasi keseluruhan stesen-stesen adalah baik.5 83.3% dan bahan api minyak (MFO) sebanyak 0. Antara pelbagai jenis loji penjanaan. Graf 5: Faktor Kebolehsedian Setara Loji bagi TK2012 (%) ULASAN PRESTASI TEKNIKAL Faktor Kebolehsediaan Setara Loji (EAF) 100.5%.6%. Seperti yang ditunjukkan di dalam Graf 5.8%.2 peratus mata berbanding tahun kewangan terdahulu.2 80. penjanaan bahan api diesel sebanyak 3.1% Penjanaan menggunakan bahan api gas telah menyumbang sebanyak 44.00 83.00 80.00 70.00 85.2 87.00 75.6%.9 88.8%.00 90.8 92.4 88.7%.5% daripada keseluruhan jumlah jualan unit tenaga oleh TNB untuk tahun kewangan ini. loji turbin gas kitar terbuka mencapai EAF sebanyak 96. diikuti penjanaan menggunakan bahan api arang batu sebanyak 36.5% DIESEL 3. loji kitar padu sebanyak 87.00 96. loji hidro sebanyak 91.3% 0.5 95.3 87.8% telah direkodkan pada bulan September 2011 apabila beberapa henti tugas utama terancang Mac Mei Ogo Nov Sep Feb Apr Jun Okt Dis Jan Jul Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1%. EAF terendah iaitu 80.

9 93. peningkatan sebanyak 50% berbanding tahun kewangan terdahulu.9% dan 5.7 .0 TK08 TK09 TK10 TK11 86.0 2.4 60 40 20 0 dilaksanakan.0 89.5%.6 83.5 89.4% iaitu melebihi sebanyak 0.0 84.7 94.0 84. Pergau dan Unit 3 di Stesen Janakuasa Sultan Mahmud.5 93.9 87. Kenyir.3 peratus mata.0 90.0 87.3 95.1 89. Paka dan Stesen Janakuasa Gelugor.KEEPING THE LIGHTS ON 139 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 6: Faktor Kebolehsediaan Setara Loji Mengikut Stesen (%) 100 97.0 7. CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR CAM TK11 74.5 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 88.9 90.0 90.0 6.3 2. Stesen Janakuasa Sultan Mahmud. Antaranya termasuklah rombak rawat Unit 2 di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.0%.7 TK11 TK12 3. Manjung.0 4.0 80 TNB TK12 Graf 7: Faktor Kebolehsediaan Setara Loji untuk TK2008-2012 (%) 91.5%.0 92.0 92.0 3.6 88.0 3. Graf 8 menunjukkan unjuran EUOF dari tahun kewangan 2008 hingga 2012. Kenyir mencatatkan EUOF kurang daripada 0. EAF untuk tahun kewangan 2012 telah mencapai sasaran 88. EUOF Bahagian Penjanaan untuk TK2012 adalah 3. 85. Stesen Janakuasa Sultan Ismail di Paka dan Stesen Janakuasa Gelugor merekodkan EUOF yang tinggi iaitu masing-masing sebanyak 9.3 93. EUOF untuk kebanyakan stesen TNB adalah baik dengan 70% daripadanya merekodkan EUOF kurang daripada 4%. Unit 3 di Stesen Janakuasa Sultan Ismail.1 7.7 90.7 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 86.0 88. Graf 6 menunjukkan EAF stesen-stesen TNB untuk TK2011 dan TK2012.4 Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara (EUOF) Keseluruhan dayaharap stesen sepanjang tahun kewangan 2012 adalah baik kecuali henti tugas tidak terancang yang tinggi di Stesen Janakuasa Sultan Ismail. Graf 7 menunjukkan unjuran EAF sejak tahun kewangan 2008.7 95.8 88.1 91.2 81.3 89.8 TK12 Graf 8: Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara (%) dari TK2008-2012 8.5%.0 5. Peningkatan ketara EAF berbanding tahun kewangan terdahulu adalah disebabkan oleh Faktor Henti Tugas Tidak Terancang (EUOF) yang lebih rendah iaitu 3.0 90.0 86.9 TK08 TK09 TK10 2.

522GWh) dan Stesen Janakuasa Sultan Ismail.000 36.6 0.621 1.979 9. Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah.219 2. Port Dickson (9. disebabkan henti tugas tidak terancang GT3B yang berpanjangan di Stesen Janakuasa Sultan Ismail.110GWh.183 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 140 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 9: Faktor Henti Tugas Tidak Terancang Setara Mengikut Stesen (%) 18.5% 12.1 LAIN-LAIN 0. Paka dan kegagalan mekanikal ST1C di Stesen Janakuasa Gelugor.0 10.983 2.000 6.000 41.9 12.000 37.9% 7.4 4.000 2.522 12.402 EUOF untuk tahun kewangan ini telah melebihi sasaran 3.000 39.334 10.0 1.110 16.859 TK12 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Graf 10: Analisa Henti Tugas Tidak Terancang TURBIN GAS 20.5 TURBIN STIM 25.388 4.000 35.9 6.1 CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR CAM TK11 0.000 40.9% Graf 11: Penjanaan Unit Tenaga Mengikut Stesen (GWh) 14.6 2. Manjung merupakan penyumbang terbesar penjanaan unit tenaga sebanyak 14.770 284 389 775 791 2.000 14.5 1.000 7.1 1.000 37.1 3.5 17.6% 0.2 0.000 38. Unjuran tahunan penjanaan unit tenaga dari tahun kewangan 2008 hingga 2012 ditunjukkan di dalam Graf 12.402GWh).3% BAKI LOJI 32.1% DANDANG 12.041 2.000 34. TK2008-2012 42.0 3. 39.826 2.2113 2. TK08 TK09 TK10 TK11 37. diikuti dengan Stesen Janakuasa Tuanku Jaafar. Paka (3.0 16.737 5.0 14.368 39.879 Graf 11 membandingkan penjanaan unit tenaga stesen-stesen penjanaan TNB bagi tahun kewangan 2011 dan 2012.0 0 3.0 HIDRO 0.0 2.5 TNB TK12 PENJANA 7.000 1.3% iaitu sebanyak 0.225 2. Graf 9 menunjukkan EUOF berdasarkan stesen untuk tahun kewangan 2012.0 2.146 41.000 33.2 1.7 1.7 5.2 peratus mata.141 0 CB PAKA PD PG GLGR PJ MNJG SGPK KNYR TK11 CAM TK12 Graf 12: Penjanaan Unit Tenaga (GWh).8 4.000 1.4 0.0 8. Analisa penyumbang utama henti tugas tidak terancang ditunjukkan di dalam Graf 10.0 9.000 12.7% 4.1% berbanding tahun kewangan yang lepas kepada 39.041GWh. Penjanaan Unit Tenaga (NUG) Jumlah keseluruhan penjanaan unit tenaga meningkat sebanyak 3.000 8.

0 39. dari TK2008-2012 39.0 30.54 0. 41.0 37.1 38.0 40. Secara keseluruhannya.0 38.87 tan metrik per MWj. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 0. Inisiatif-inisiatif berterusan untuk mengurangkan pelepasan CO2 sedang dilaksanakan.64 tan metrik per MWj dan gas asli sebanyak 0.01 TNB Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 0.0 0 CB PAKA PD PG GLGR 26.0 38.26% berbanding 38.0 50.1 peratus mata dari tahun kewangan 2008 sehingga 2012 seperti yang ditunjukkan di dalam Graf 14.4 .55 tan metrik per MWj. Graf 13 menunjukkan perbandingan kecekapan haba stesenstesen penjanaan TNB bagi tahun kewangan 2011 dan 2012.0 40.7 37.8 0. iaitu peningkatan sebanyak 1.0 35.94 tan metrik per MWj dan 0.0 38.56 0.0 37.5 37.01 0.0 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 48.9% daripada jumlah pembebasan tahun kewangan terdahulu iaitu sebanyak 0.6 0.54 0.3 0. Penjanaan unit tenaga arang batu yang tinggi di sepanjang tahun ini telah menyebabkan kepada peningkatan ini.9% yang dicapai pada tahun kewangan terdahulu.0 20.54 tan metrik per MWj.79 39.2 0.0 CBPS PAKA TJPS PGPS GLGR MNJG PJPS SGPK KNYR CHPS 0.0 10.1 39.55 39. diikuti bahan api diesel sebanyak 0.7 0. MFO dan arang batu merupakan menyumbang terbesar kepada pelepasan CO2 iaitu masing-masing sebanyak 0.2 48.0 0.KEEPING THE LIGHTS ON 141 Ulasan Operasi – Penjanaan Graf 13: Kecekapan Haba Mengikut Stesen (%) Kecekapan Haba Kecekapan haba keseluruhan Bahagian Penjanaan untuk tahun kewangan ini adalah 39. Pelepasan Karbon Jumlah pelepasan CO2 untuk tahun kewangan ini adalah sebanyak 0.4 0.87 1.9 TK12 Graf 15: Jumlah Pelepasan CO2 oleh kesemua stesen (tan metrik CO2/MWj) 0.01 0.51 0.9 TNB 0.1 0.3 37.48 tan metrik per MWj.6 MNJG TK11 35.4 37.5 0.3 35. Graf 15 menunjukkan jumlah pelepasan CO2 kesemua stesen-stesen TNB untuk tahun kewangan 2012.9 0.5 39.4 TK12 Graf 14: Kecekapan Haba (%).8 40.4 60.4 PJ 26.0 36.0%.44 0. Ini termasuklah inisiatif-inisiatif seperti mempertingkatkan penjejak parameter prestasi bagi turbinturbin gas dan mempiawaikan tatacara pencucian kompresor untuk loji kitar padu. kecekapan haba telah meningkat 1.9 TK08 TK09 TK10 TK11 38.

“ “Berusaha Untuk Kemampanan” adalah kata rangsangan baru Bahagian ini di dalam m memulakan 20 Pelan Tindakan Utama seperti yang digariskan didalam Gemila Gemilang 2015 bagi mencapai objektif Pelan Strategik 20 Tahun TNB.03 tidak melebihi Sistem Minit dalam tempoh empat tahun yang lalu Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 1. Bisnes seperti biasa bagi Bahagian tidak lagi hanya melakukan perkara yang sa dengan cara yang sama.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 142 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Teras Perniagaan PENGHANTARAN Datuk Rozimi bin Remeli Naib Presiden Tahun kewangan ini sekali lagi merupakan tahun yang amat bermakna bagi Bahagian Pengha Penghantaran. tetapi lebih kepada mengekalkan prestasi bertaraf sama dunia.

56 Indeks Kelewatan Bulanan (Bulan) 7 6 5 4 3 2 1 0 TK07/08 TK08/09 TK09/10 TK10/11 TK11/12 3.40 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan . mengendali dan membangunkan rangkaian penghantaran TNB pada paras voltan 132kV. Bahagian ini beriltizam menjadi peneraju entiti penghantaran dan pengendali sistem grid yang terunggul di ASEAN dan juga antara yang terbaik di dunia. Perkara yang paling utama dalam mengendalikan operasi bisnes sehariannya.03 minit dalam tempoh empat tahun yang lalu.67%. ● Sistem Minit (min) 7 6 5 4 3 2 1 0 TK10/11 TK07/08 TK08/09 TK09/10 TK11/12 6. termasuk kehilangan beban alatubah pembahagian. ialah Bahagian ini perlu memastikan ia memberi perkhidmatan berkualiti.85 392 1. memantau semua komponen rangkaian dan menggantikan alatan yang tidak berfungsi secara optimum dan seterusnya membangunkan rangkaian untuk memenuhi permintaan yang kian meningkat. Di antara aktiviti bisnes utamanya adalah mengendalikan operasi grid secara 24/7 dengan memantau aliran elektrik sepanjang sistem. Bahagian ini tetap komited dalam menyediakan bekalan elektrik yang selamat.KEEPING THE LIGHTS ON 143 Ulasan Operasi – Penghantaran Kecemerlangan Operasi ● Prestasi cemerlang dalam Sistem Minit Penghantaran yang mengukur prestasi Grid Nasional tidak melebihi 1. prihatin terhadap alam sekitar dan memenuhi tanggungjawab sosial korporatnya.4 bulan pada TK2011/12.03 333 307 305 PENCAPAIAN BAHAGIAN PENGHANTARAN Bahagian Penghantaran telah mencapai beberapa kejayaan yang memberansangkan sepanjang tahun ini dari segi prestasi operasi dan korporat seperti berikut: 50 0 TK06 TK07 TK08 TK09 TK10 TK11 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 TK12 276 1.01 Jumlah Pelantikan Melibatkan Penghantaran 500 450 429 400 350 300 250 200 150 100 464 0. Pengurangan jumlah pelantikan yang melibatkan penghantaran kepada 276 pada TK2011/12 berbanding 305 pada TK2010/11. Pengurangan Indeks Kelewatan Bulanan (MDI) yang mengukur perlaksanaan projek penghantaran daripada 5.03 bulan pada TK2007/08 ke 1. Bahagian ini terus mengharungi cabaran untuk menyelenggara menara dan talian penghantaran yang beribu-ribu kilometer di Semenanjung Malaysia.37 5. ● ● PENGHANTARAN SECARA RINGKAS Bahagian Penghantaran merancang.03 2. Rekod baru kehilangan kuasa sistem penghantaran pada tahap 1.02 1. mengamalkan tadbir urus korporat yang baik. 275kV dan 500kV yang menghubungkan bekalan secara pukal dari penjanaan kepada pembahagian termasuk sambungan secara terus kepada pelanggan industri besar. terjamin dan berdaya harap pada kos yang optimum.96 1.57 1.

fasa kedua Pelan Strategik 20 tahun TNB. Advance Overload Protection Scheme: Sistem perlindungan tahap kedua untuk meminimakan risiko pelantikan berturutan.8 km-litar kabel bawah tanah melalui 54 projek penghantaran yang berjaya disiapkan. Dengan menurunnya sistem minit dan kehilangan kuasa sistem penghantaran. Rekod Tertinggi Permintaan Maksimum ialah 15. Pencapaian 16 anugerah emas daripada Malaysian Society for Occupational Safety & Health (MSOSH) untuk tahun kedua berturut-turut dengan tiga (3) Unit Bisnes iaitu Pembangunan Aset (Timur). Under Voltage Load Shedding Scheme: ‘Under Voltage Load Shedding Scheme’ pintar yang menggunakan informasi rangkaian luas. Ianya menggerakkan TNB terhadap visi untuk menjadi peneraju global menjelang 2025. pemasangan ‘antitheft lock nut’. Bahagian Penghantaran sedang melaksanakan semua inisiatif yang telah digariskan untuk bahagian di bawah Gemilang 2015. memulatugas projek menepati masa. dan penggantian geganti statik dan elektromekanikal. MENGGERAKKAN KECEMERLANGAN OPERASI MELALUI GEMILANG 2015 Bahagian Penghantaran telah memberi fokus yang tidak berbelah bahagi sejak tujuh tahun lalu bagi mencapai kecemerlangan operasi. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 ● ii. penangkap kilat.160 MVA keupayaan alatubah. penyulingan semula minyak alatubah. Bahagian Penghantaran telah diamanahkan dengan 20 Pelan Tindakan Utama di bawah perancangan lima tahun Gemilang 2015 yang mana 75% daripadanya telah berjaya disiapkan. Lulus Audit Pengawasan SIRIM dengan tiada sebarang Non-Conformance Report (NCR) untuk dua (2) tahun berturut-turut. Mempertingkat daya harap bekalan melalui inisiatif Pelan Tindakan Pelantikan Sifar (ZTAP) dan Senggaraan Pepasangan Kritikal (CRIM) ● ● ● ● kepada pembaikan dan penggantian peralatan yang telah lama dan bermasalah yang telah dikenalpasti pada pepasangan kritikal. Merit Emas.0 km-litar rangkaian talian penghantaran dan 45. Real Time Application Platform: Unit pemprosesan pintar yang mampu mengumpul data dan membuat keputusan dan tindakan kawalan automatik secara ‘real time’. ● ● Inisiatif ini adalah untuk mengurangkan risiko strategik berpunca dari kegagalan memastikan bekalan yang berdayaharap dan berkualiti bagi mengekalkan sistem minit yang rendah. Dalam usaha mengemudi TNB ke tahap yang lebih tinggi. Ini termasuk empat strategi tunggak iaitu: 1. . Bahagian ini telah meletakkan TNB sebagai syarikat utiliti pembekalan elektrik yang terbaik di rantau ini. Aktiviti tertumpu iii. 149.826MW (dicatat pada 20 Jun 2012) Peningkatan keupayaan sistem dengan penambahan 2. penggantian alatubah pembumian. 2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 144 Ulasan Operasi – Penghantaran Ulasan Operasi – Teras Perniagaan ● Mengekalkan ‘Zero Major Disturbance’ selama tujuh (7) tahun berturut-turut. Buat pertama kali kesemua 25 unit bisnes Bahagian Penghantaran mendapat Pensijilan ‘Occupational Health Safety Assessment Series’ (OHSAS). Kesemua 25 Unit Bisnes mengekalkan Pensijilan 5S 5 bintang dengan Senggaraan Aset (Pahang) diiktiraf dengan Anugerah Terbaik 5S di peringkat korporat. serta mengekalkan ‘Zero Major Disturbance’. Mengekalkan pelantikan sifar yang mengakibatkan kehilangan beban pada tahap 500kV dan 275kV selama empat (4) tahun berturut-turut. penukaran palang kayu kepada palang komposit dan penala reactor bagi banka kapasitor bawah had. Mempertingkatkan bekalan berdayaharap melalui pembangunan dan pelaksanaan SmartGrid perintis – Wide Area Intelligent System (WAIS) untuk mengekalkan ‘zero major disturbance’ ● ● 3 daripada 6 aktiviti utama telah siap dan beroperasi sepenuhnya: i. Senggaraan Aset (Kelantan) dan Senggaraan Aset (Pahang) – menerima anugerah tertinggi. misalnya.

Bahagian ini akan menubuhkan pasukan senggaraan pencawang hidup yang kedua dalam tahun kewangan yang akan datang bagi mengekalkan tahap kecekapan dan daya harap bekalan elektrik. iii. Setelah dua tahun beroperasi. Bahagian Penghantaran akan terus komited dalam memastikan kecemerlangan pada produk dan perkhidmatannya ke arah menjadi entiti penghantaran dan pengendali sistem Grid yang terunggul di ASEAN dan di antara yang terbaik di dunia. Bahagian ini komited untuk melengkapkan dan menyerahkan semua projek pada masa yang ditetapkan kerana sebarang kelewatan pada pembangunan projek penghantaran yang kritikal akan menyebabkan risiko kepada keselamatan dan daya harap Grid Nasional. terjamin dan berdaya harap. Ini memastikan Pelan Pengurusan Aset adalah sejajar dengan amalan terbaik pengurusan aset yang membolehkan Bahagian Penghantaran mematuhi syarat semua badan berkanun. Real Time Digital Simulator (RTDS) with IEC 61850 Interface and Digital Teleprotection Simulator sebagai fasiliti untuk membuat ujian SPACS IEC 61850 based Substation Intelligent Management System (61850 SIMS) sebagai salah satu komponen SPACS Penganugerahan IEC 61850 SPACS pilot project di pencawang penghantaran – PMU Kajang Estate 132/33kV GIS ii. risiko dan kos sepanjang kitaran hayat aset-aset berkenaan bagi memastikan bekalan elektrik adalah selamat. Sebagai tulang belakang rangkaian bekalan elektrik kepada lebih 8 juta pengguna elektrik di Semenanjung Malaysia. Mengurangkan kehilangan kuasa sistem penghantaran dengan memperkenalkan low loss conductor: ● PROSPEK Bahagian Penghantaran akan terus melaksanakan inisiatif yang dikenalpasti di bawah Gemilang 2015. TOMAS akan dipertingkatkan dan disepadukan dengan Corporate Geospatial Information System (CGIS). 4. Bahagian telah menyiapkan fasa 1 dan 2 Transmission Operation Monitoring & Analysing System (TOMAS). mengekalkan sistem informasi yang tepat dan terkini. Ianya telah ditetapkan sejajar dengan matlamat Bahagian ini untuk menjadi entiti penghantaran dan penggendali sistem Grid yang terunggul di ASEAN dan antara yang terbaik di dunia. satu sistem informasi yang berpusat meliputi pengurusan proses kerja dan pemantauan ‘dashboard’. mengintegrasikan pengurusan risiko sebagai sebahagian daripada sistem pengurusan aset dan menambahbaik sistem sedia ada secara berterusan. Bahagian ini sedang berusaha mengatasinya dengan mendapatkan sokongan dan kerjasama daripada pihakpihak yang berkepentingan agar memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Penggunaan teknologi yang inovatif dan terbukti melalui International Electrotechnical Commission Standard IEC 61850 based Substation Protection Automation and Control System (SPACS): ● Dalam tahun kewangan 2011/12. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan . Aktiviti-aktiviti yang berjaya dimulatugas adalah seperti berikut: i. ● Di dalam usaha meningkatkan kapasiti pengetahuan. 6 projek telah dikenalpasti dan satu sedang dalam perlaksanaan: 60km litar 275kV talian atas Ulu Jelai-Tapah. Bahagian ini sedang berusaha mendapatkan pensijilan PAS55 dengan menyelaraskan amalan dan proses pengurusan aset mengikut British Standards Institution’s (BSI) Publicly Available Specification. Ini akan membolehkan kerja senggaraan dijalankan di pencawang kritikal dan pusat beban utama tanpa gangguan elektrik kepada pengguna. pihak berkuasa dan keperluan undangundang yang berkaitan dengan bisnes dan operasi. pakar SPACS telah mengadakan beberapa siri kursus untuk jurutera perlindungan dari Bahagian Penghantaran dan Pembahagian menggunakan lab IEC 61850 System Verification & Simulation (IEC 61850 SVC Lab) di TNBR.KEEPING THE LIGHTS ON 145 Ulasan Operasi – Penghantaran 3. Bahagian ini fokus kepada penggunaan teknologi berimpak tinggi bagi mengekalkan tahap produktiviti yang tinggi. Bahagian ini komited di dalam menguruskan aset-asetnya dan memenuhi kehendak pihak berkepentingan. Pada masa ini terdapat beberapa bantahan terhadap projek utama penghantaran. mengoptimumkan prestasi.

6. meliputi lokasi-lokasi strategik di seluruh negara. secekap yang mungkin. Baharin bin Din Naib Presiden Bahagian Pembahagian telah menunjukkan prestasi cemerlang untuk tahun di bawah tinjauan. mengendali dan menyelenggara sistem bekalan elektrik negara pada tahap voltan 33kV. 22kV. menyambung bekalan baru. RINGKASAN OPERASI Sebagai Bahagian di dalam TNB yang berurusan terus dengan pelanggan. Untuk berkhidmat kepada pelanggan secara optimum. Bahagian ini juga telah diamanahkan dengan operasi peruncitan. ia memasar dan menjual elektrik.6kV dan 400/230V dalam usaha menyediakan elektrik yang mencukupi kepada semua segmen pelanggan. peranan utama Bahagian Pembahagian ialah memastikan sistem rangkaian pembahagian yang berdaya harap dan mantap. Bahagian Pembahagian merancang. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 11kV. Dalam hal ini. dan memelihara hubungan kukuh dengan pelanggan dan kerajaan. membina. menyedia perkhidmatan kaunter di Pusat Khidmat Pelanggan (PKP) TNB. mereka bentuk. memungut hasil. Di samping itu. pencapaian yang melebihi skor purata untuk kebanyakan tanda-tanda prestasi utama.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 146 146 4 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Teras Perniagaan PEMBAHAGIAN Datuk Ir. Ini boleh dikaitkan dengan perlaksanaan yang efektif dan pemantauan rapi inisiatif-inisiatif Gemilang 2015 oleh pelbagai unit dalam Bahagian. mengendali pertanyaan dan aduan pelanggan. Bahagian Pembahagian mempunyai rangkaian Pejabat di 13 Negeri dan 45 Kawasan. mengendali Pusat Pengurusan Panggilan (TNB Careline 15454 dan One Stop Engagement Centre (OSEC) 1-300-88-5454).

Sementara itu.KEEPING THE LIGHTS ON 147 Ulasan Operasi – Pembahagian +4. Antara objektif1. jualan elektrik (dalam unit) objektif Roadmap 10 tahun Bahagian Pembahagian adalah: Mengoptimum dan menumpukan sumber yang terhad di bahagian perniagaan yang utama dan memberi kesan dalam usaha untuk mencapai piawaian bertaraf dunia seperti yang digariskan anggota kerja di bawah Pelan Strategik 20 Tahun TNB. Tahun ini menyaksikan satu perubahan dalam kepimpinan di mana Naib Presiden. yang akan membawa Bahagian Pembahagian menjangkau objektif Gemilang 2015. sejumlah 227.000 orang.I. yang diusahakan di bawah rangka kerja McKenzie 7S. Integriti.T iaitu Disiplin.3% Bagi tempoh di bawah kajian. Baharin Din telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk mengukuhkan lagi rangkaian sistem Pembahagian serta meningkatkan perkhidmatan pelanggan.O. Integriti dan Kerja Berpasukan.T juga mengukuhkan Nilai-Nilai Bersama TNB iaitu Mengutamakan Pelanggan. Melibatkan semua anggota kerja Bahagian Pembahagian dalam usaha untuk mencapai piawaian bertaraf dunia.I. Datuk Ir. jualan elektrik (dalam unit) meningkat 4. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan .2 GWh. Baharin ialah konsep D. D. Bahagian Pembahagian menerima pakai D. Bahagian ini telah melaksanakan Roadmap 10 tahun. Semenjak menjawat jawatan sekarang.T sebagai titik rali yang mantap dan berpengaruh untuk anggota kerjanya yang melebihi 16.O.257.3% kepada 96. Ini secara efektifnya meningkatkan pelanggan asas TNB kepada 7. Satu lagi inisiatif yang diperkenalkan oleh Datuk Ir. Objektif.O. yang telah berkhidmat dengan TNB sebagai jurutera di peringkat awal kerjayanya sebelum dilantik sebagai Pengarah Urusan SESB dari 2007 sehingga 2011.88 juta. 2. Kecemerlangan Bisnes dan Prihatin.I. Baharin bin Din. Beliau telah digantikan oleh Datuk Ir. Hj Hussin Othman bersara berkuatkuasa 1 Januari 2012.239 pelanggan baru telah mendapat bekalan elektrik.

O.I. Dato’ Wira Ir Azman Mohd. dua projek utama telah dilaksanakan oleh Bahagian Pembahagian untuk membantu menambahbaik prestasi bisnes pada peringkat operasi. yang menjurus kepada keuntungan kewangan melebihi RM63 juta. Penambahbaikan Prestasi Bisnes Bagi Tahun Kewangan yang dinilai.tnb. ● ● ● SOROTAN PENCAPAIAN Pencapaian utama Bahagian Pembahagian untuk Tahun Kewangan 2011/2012 termasuk: ● ● Pelancaran TNB Careline oleh Menteri Tenaga.I.T dan Roadmap 10 tahun ini dijangka akan menyediakan kedua-dua kelengkapan “soft” dan “hard” untuk mencapai matlamat baru TNB seperti yang diumumkan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif baru.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 148 Ulasan Operasi – Pembahagian ● Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Pensijilan semula semua 119 stesen di bawah Bahagian oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) bagi Sistem Pengurusan Kualiti Alam Sekitar (WIT-5S). daripada 13. 1. Sistem Pengurusan Kawalan untuk Pengurus Kawasan dan Cawangan Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk menambahbaik prestasi bisnes.32 minit/pelanggan/tahun daripada 78. Peningkatan daya harap rangkaian dengan pengurangan ketara SAIDI sebanyak 62.my) Facebook: www. Di samping tugas-tugas operasi. Matlamat baru TNB ialah memberi tumpuan kepada penyediaan tenaga kerja yang lebih bertenaga dan mencapai satu revolusi produktiviti. iaitu: – – – – – Telefon/faks: 1300-88-5454 Telefon/SMS: 1-5454 Emel: tnbcareline@tnb. garis panduan ini juga meliputi bidang berkaitan seperti perhubungan industri dan perhubungan awam. untuk mereka mengutamakan peranan dan tanggungjawab.746 juta (dalam pembayaran jenis) untuk caj terkurang yang dikesan daripada kes usikan meter. Skor tertinggi pernah dicapai sebanyak 7. Teknologi Hijau dan Air pada 16 Februari 2012. 2.com.com.my Webchat: (www. D. Kutipan sebanyak RM51.2 dalam Kajiselidik Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI). Sumbangan dalam kemenangan TNB bagi Anugerah Terbaik di peringkat Anugerah Kebangsaan Pengurusan Perakaunan 2011 (NAfMA). Manual ini turut dibangunkan dalam bentuk fail meja untuk rujukan cepat. Manual Operasi Pengurus Kawasan Satu set garis panduan yang tersusun yang dibukukan telah dibangunkan bagi Pengurus Kawasan. TNB Kulaijaya sebagai Juara Keseluruhan 2011 bagi Anugerah Kementerian Perdagangan dan Industri.79% dalam Tahun Kewangan sebelumnya kepada 6.428 kes pada Tahun Kewangan sebelumnya. ● ● D. Garis panduan yang terkandung di dalam Manual Operasi Pengurus Kawasan ini adalah berdasarkan kepada amalan terbaik yang relevan.my/ tnbcareline ● ● ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 minit/pelanggan pada Tahun Kewangan sebelumnya.58%. Pembangunan Kapasiti.com. Bahagian Pembahagian memperkenalkan Unit Review Meeting (URM) dan Supervisory Review Meeting (SRM) di semua stesen pada tahun 2011 untuk menyediakan satu cara yang lebih sistematik untuk memantau aktiviti operasi. ● Anugerah Emas untuk Inovasi Teknologi Terbaik dalam Pusat Perhubungan seperti yang diiktiraf oleh Contact Centre Associations Malaysia (CCAM) pada Oktober 2011.87 juta dan RM0.21% dalam Kehilangan Tenaga Pembahagian iaitu daripada 6. Pe n u r unan seb any ak 2. dan Juara dalam Kategori Sektor Swasta. Pengenalan lima saluran baru komunikasi utama kepada pelanggan pada 16 Februari 2012. di samping membantu dalam menguruskan aktiviti harian. Anugerah Emas untuk Pelaksanaan CRM Terbaik dalam Pusat Perhubungan seperti yang diiktiraf oleh Contact Centre Associations Malaysia (CCAM) pada Oktober 2011.facebook. Merekodkan penurunan sebanyak 0.O. terutamanya di peringkat kawasan dan cawangan.T dan Roadmap 10-tahun Bahagian Pembahagian juga melengkapkan Empat Teras seperti yang digariskan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan Kepercayaan dan Perhubungan.621 kes gangguan bekalan elektrik voltan sederhana. Pembangunan Prestasi dan Pembangunan Pertumbuhan) yang direka ke arah profesionalisme yang tinggi.

Datuk Seri Peter Chin Fah Kui. yang akan diperluaskan ke semua negeri di seluruh Negara secara berperingkat.com.0 6. termasuk kerosakan lampu jalan. iaitu Pusat Pengurusan Panggilan (CMC) dan One Stop Engagement Centre (OSEC). Keselamatan & Khidmat Nasihat. TNB Careline TNB Careline merupakan pusat utama penglibatan pelanggan syarikat dan terdiri daripada dua unit utama. program People 1st Programme For Distribution (P1PD) dilaksanakan. di bawah satu bumbung. memantau butiran bil serta membayar bil mereka secara online. PKP @ UTC Melaka merupakan perintis operasi baru ini. pelanggan boleh menyemak penggunaan elektrik bulanan. tnb. Pengendalian Aduan dan Pengurusan Pertanyaan.578 pelanggan domestik. Pada masa yang sama. Pusat Khidmat Pelanggan. TNB Careline telah dilancarkan secara rasmi oleh Menteri Tenaga. Ini penting kepada strategi jangka panjang Syarikat dalam membangunkan perkhidmatan pelanggan secara online. pemilik premis boleh memantau maklumat dan pembayaran bil penyewa mereka. Ke arah menambah baik pengurusan pembayaran bagi pelanggan agensi kerajaan dan swasta yang mempunyai akaun yang banyak dan penggunaan yang tinggi. Teknologi Hijau dan Air.9 6. pada 16 Februari 2012. lebih banyak transaksi secara online seperti bayaran bil dan menggunakan media elektronik untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan TNB. Pemulihan Bekalan. Di bawah P1PD. Peranan utama CMC ialah untuk menguruskan laporan dan aduan pelanggan berkaitan gangguan bekalan elektrik. 7. Henti tugas. OSEC.2 7. e-Services Melalui portal web TNB https://e-services. iaitu P e nya mb unga n Be k a l a n / N a i k T a ra f . kemudahan e-Bayaran Pukal disediakan melalui eServices ini. komersil dan industri di Semenanjung Malaysia. Memperkukuhkan misi TNB sebagai Penggerak Kemajuan Negara. Bahagian Pembahagian turut menyumbang kepada Program Transformasi Kerajaan dengan menyertai Pusat Transformasi Bandar (UTC). Bacaan Meter/ Pengebilan. Careline. Kualiti Bekalan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan .9 04/05 05/06 07/08 09/10 11/12 Skor ini menunjukkan peningkatan persepsi orang awam terhadap perkhidmatan pelanggan TNB.my.1 People 1st Programme For Distribution (P1PD) Sebagai sebahagian daripada usaha untuk memberi pelanggan pengalaman yang positif pada setiap masa. UTC merupakan pusat sehenti di mana penduduk bandar serta perniagaan kecil dan sederhana dapat menjalankan urus niaga dengan syarikat-syarikat utiliti dan badan-badan kerajaan. Ini akan menjadi platform utama bagi pusat khidmat virtual TNB di mana pelanggan boleh memohon bekalan elektrik. Bagi Tahun Kewangan ini. semua anggota kerja barisan hadapan Bahagian Pembahagian di Pusat Khidmat Pelanggan (PKP) diberi latihan dan motivasi yang relevan bagi memenuhi pelbagai keperluan pelanggan dengan cekap dan profesional. sebaliknya. Gangguan Bekalan.KEEPING THE LIGHTS ON 149 Ulasan Operasi – Pembahagian PENAMBAHBAIKAN OPERASI Kaji Selidik Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) CSI mengukur tahap kepuasan satu sampel kelompok pelanggan TNB. Keputusan CSI Kajian CSI adalah berdasarkan penilaian yang diberikan kepada 35 rangkaian perkhidmatan di bawah 11 kategori. Skor CSI peringkat kebangsaan untuk lima tahun yang lalu adalah seperti berikut: Carta 1: Skor CSI Kebangsaan selama lima tahun Skor CSI 7. menguruskan pertanyaan dan aduan mengenai bil dan akaun pelanggan. Antara inisiatif yang diambil ialah pakaian seragam baru bagi anggota kerja yang bertugas di kaunter perkhidmatan. kaji selidik ini melibatkan 8. Bahagian Pembahagian juga membuat rombakan PKP. menjalankan Bacaan Meter Sendiri (SMR) dan menutup akaun mereka secara online.

000 Jumlah Penggantian Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 Jul ’12 1.150 11/12 100. sejumlah 1.076 Feb ’12 Mac ’12 Apr ’12 843. Bahagian ini telah menubuhkan Sistem Pengurusan Aset (AMS) dan menyediakan satu Strategi Pengurusan Aset lima tahun yang disokong oleh Pelan Pengurusan Aset tahunan.217 1. Mereka dikehendaki mengemukakan bacaan meter mereka melalui SMS ke 15454 atau melalui platform eServices di laman web TNB dalam tempoh tiga hari mereka menerima pemberitahuan ini daripada TNB.999 10/11 09/10 60. pelanggan kategori domestik diberi pilihan membaca meter mereka sendiri selama tiga bulan berturut-turut dan kemudiannya meter akan dibaca oleh kakitangan TNB pada bulan keempat untuk proses pengesahan. Bahagian Pembahagian akan memasang meter pintar sebagai projek perintis untuk 1.941 .522 80.629 1.424 Sep ’11 Okt ’11 205. Melalui SMR. U nt uk memas tika n pengurusan aset yang berkesan dan cekap.345 38.345 11/12 10/11 80.676 Jun ’12 1. akan dilaksanakan untuk 1. Teknologi ini.941 meter telah digantikan. Pelanggan akan dimaklumkan melalui SMS atau emel pada tarikh bacaan meter. Bahagian Pembahagian mengendalikan rangkaian aset bernilai R M 17.145.346 08/09 38.590 Jul ’11 150.150 60.999 21. 1. Sehingga Julai 2012.424 200. 09/10 07/08 21. Ini adalah selaras dengan keperluan BSi PAS 55:2008 Sistem Pengurusan Aset dan piawaian ISO 55000 mengenai pengurusan aset yang akan diperkenalkan tidak lama lagi.500 pelanggan voltan tinggi dan sederhana (HVMV) dan 60.000 0 Jan-Mei ’11 69.628 400. Program Penggantian Meter Lama Bahagian Pembahagian memulakan satu program yang sistematik untuk menggantikan meter elektrik yang berusia lebih daripada 15 tahun.000 Dis ’11 Jan ’12 441.200.115 Jun ’11 100.87 b ilio n.000 Ogo ’11 205.000.000 pengguna pada Tahun Kewangan akan datang.141 Bacaan Meter Sendiri (SMR) merupakan satu inisiatif baru yang diperkenalkan untuk menangani aduan berkaitan bil elektrik. yang meningkatkan kecekapan operasi.400.157 576. Di samping itu.593 Mei ’12 974.000 800.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 150 Ulasan Operasi – Pembahagian Carta 2: Pelanggan berdaftar dengan eServices pelanggan kuasa biasa (OPC) dalam tempoh 10 tahun akan datang.000 Carta 3: Program Penggantian Meter TK11/12 205.346 07/08 TK 08/09 Jumlah Pelanggan Berdaftar Bacaan Meter Sendiri (SMR) Bacaan Meter Jarak Jauh Projek Bacaan Meter Jarak Jauh (RMR) telah berjaya dilaksanakan untuk 4. Ulasan Operasi – Teras Perniagaan 100. SMR membolehkan bacaan tepat penggunaan elektrik di mana pelanggan juga berpeluang untuk mendapat manfaat dari pengurusan penggunaan elektrik bulanan mereka.522 Pengurusan Aset PAS 55 Setakat Ogos 2011.145.676 600.000 716.424 Nov ’11 229.000 pelanggan kuasa besar voltan rendah (LV LPC) sepanjang Tahun Kewangan ini.000 315.084.000.

Objektif-objektif ini melengkapkan misi Gemilang TNB 2015 iaitu “komited untuk mencapai kecemerlangan dalam produk dan perkhidmatan kami”. sekaligus mengurangkan tempoh gangguan seperti yang direkod oleh SAIDI. Kawasan Perindustrian – Bagi kawasan-kawasan industri seperti yang diwartakan oleh Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA). di mana terletaknya Bilik-bilik Kawalan bahagian Utara dan Timur (NERCC) Voltan 33 kV 22 kV 11 kV Kualiti Kuasa TK2009/10 58. Dengan pemasangan SCADA. Antara topik yang dibentangkan ialah piawaian Kualiti Kuasa (PQ). Jadual di bawah menunjukkan pengurangan ketara dalam SAIDI sejak dua Tahun Kewangan yang lepas. tempoh pemulihan bekalan disasarkan kurang daripada empat jam. Pencawang sokongan di kawasan-kawasan utama juga dilengkapi dengan kemudahan SCADA. Pelan Pengurusan Aset dikaitkan dengan objektif bisnes dan sasaran Bahagian di peringkat kebangsaan serta negeri bagi satu Tahun Kewangan.5 untuk mencapai SAIDI 50 minit dan untuk mengurangkan kerugian kepada 5% ● ● SCADA TNB telah menyiapkan pemasangan sistem Kawalan Penyeliaan dan Perolehan Data (SCADA) di 94% daripada keseluruhan pencawang utamanya. Ini membolehkan anggota kerja di pusat kawalan untuk memulihkan bekalan elektrik dengan cepat sekiranya berlaku gangguan bekalan tidak berjadual. Semua pencawang pembahagian utama disasarkan akan dilengkapi dengan SCADA menjelang 2015.52 88. Segmentasi SAIDI membolehkan TNB menguruskan kawasan sasaran dan rangkaian masing-masing dengan lebih berkesan dan cekap.74 72. RCC Pembahagian terletak di dua lokasi: ● PENAMBAHBAIKAN DAYA HARAP BEKALAN ELEKTRIK Segmentasi SAIDI Dalam usaha untuk mengoptimumkan sumber dan memberi tumpuan kepada bidang-bidang yang relevan supaya dapat memenuhi permintaan pelanggan. Sejumlah 1. maka automasi disasarkan untuk mencapai pemulihan bekalan dalam tempoh kurang daripada satu minit. automasi dimaksimumkan untuk mencapai sasaran pemulihan bekalan dalam tempoh kurang daripada 15 minit. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Kawasan Luar Bandar – Bagi kawasan-kawasan selain daripada kawasan-kawasan di atas. Dalam masa yang sama. pemantauan PQ dan pengurangan PQ. kualiti dan keselamatan sistem bekalan elektrik. di mana terletaknya Bilik-bilik Kawalan bahagian Metro dan Selatan (MSRCC) . Seberang Jaya.06 % Pengurangan 20% 29% 11% Bagi Tahun Kewangan yang dinilai.131 pencawang VCB dan 343 pencawang RMU sudah dilengkapi dengan fungsi penuh SCADA. Bahagian Pembahagian melaksanakan segmentasi sasaran SAIDI mengikut kategori berikut: Kawasan Bandar – Bagi kawasan-kawasan di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya atau Majlis Perbandaran.KEEPING THE LIGHTS ON 151 Ulasan Operasi – Pembahagian Objektif Pelan Bisnes dan Strategi Pengurusan Aset adalah: ● untuk mencapai skor Indeks Kepuasan Pelanggan sebanyak 7. TNB berjaya mengadakan lima seminar untuk pelanggan kuasa besar dari pelbagai industri termasuk sektor semikonduktor dan tekstil. lebih banyak pencawang dan pencawang voltan sederhana boleh dipantau dan dikawal dari jarak jauh. Pelan Pengurusan Aset juga mengesahkan bisnes teras TNB sebagai business as usual dan meringkaskan perbelanjaan yang dirancang Syarikat untuk memastikan pengurusan aset dan keupayaan risikonya selaras dengan kemunculan amalan terbaik antarabangsa. Satu buku panduan baru kualiti kuasa. kajian kes PQ. juga telah dilancarkan yang sejajar dengan prosedur permohonan bekalan dan keperluan teknikal dalam Kod Pembahagian baru. ● Bangsar. Ia memberikan gambaran inisiatif dan aktiviti utama TNB yang dirancang untuk Tahun Kewangan semasa yang penting dalam memenuhi objektif bisnes Syarikat. Pusat Kawalan Pembahagian Serantau Pusat Kawalan Serantau (RCC) di TNB memainkan peranan penting dalam memastikan daya harap.85 TK2010/11 47. dapat melaksanakan langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan tempoh pemulihan bekalan dengan konfigurasi rangkaian yang lebih baik dan berdaya harap serta pakej automasi rangkaian. bekalan elektrik adalah kritikal. bertajuk A Guidebook for Managing Power System Harmonics.03 62.16 80.

Ini berjumlah RM78. sebanyak 10% ke atas bil elektrik mereka.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 152 Ulasan Operasi – Pembahagian Ulasan Operasi – Teras Perniagaan Skim Perlindungan Arc Flash Satu skim Perlindungan Arc Flash telah dimasukkan ke perkakas suis yang digunakan di kawasan kritikal untuk memberi perlindungan tambahan kepada peralatan dan menghadkan potensi tahap kerosakan semasa lebihan flash.84 juta (12 bulan sebenar belum diaudit) pada tahun yang dinilai. Tarif Elektrik Pada akhir tahun 2011. 59 pencawang telah dipasang dengan skim ini dan TNB mensasarkan pemasangan untuk 50 pencawang setiap tahun. j. f. c. n. l. k. i. g. Teknologi Hijau dan Air. b. dan ianya akan diuruskan oleh Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari (SEDA) di bawah Kementerian Tenaga. berkuatkuasa mulai 1 Disember 2011. Sumbangan FiT sebanyak 1% telah dikenakan ke atas semua pelanggan TNB. Penebat penutup H/tiang 11kV 5 MVA Mini PPU 33/11kV Pre-moulded transition joint SF6 Pole Top LBS Sistem pemantauan bateri online SSU bergerak Mobile compact substation Pemutus Litar RMU PPU mini Pengesan ultrasonik berarah Magnetic probe for advanced TEV Perakam PQ mudah alih SF6 load break switch SCADA-ready line fault : : : : : : : : : : : : : : Mengurangkan kerosakan pada tiang S/S terpasang Mengurangkan SAIDI dan kerugian Mengurangkan kerosakan disebabkan pada joint Mengurangkan kerosakan pada talian atas voltan sederhana Mengelakkan kerosakan sistem perlindungan Mengurangkan tempoh pemulihan di pencawang voltan sederhana Mengurangkan tempoh pemulihan di pencawang voltan sederhana Mengurangkan bilangan pelanggan yang terjejas oleh gangguan bekalan Pencawang utama kawasan luar bandar Alat diagnostik Alat diagnostik Alat diagnostik Mengurangkan kerosakan pada talian atas voltan sederhana Mengurangkan pemulihan talian atas voltan sederhana RE akan digunakan untuk membangunkan projek dan inisiatif RE. kecuali pelanggan domestik dengan penggunaan elektrik bulanan 300kWh dan ke bawah. e. TNB juga masih meneruskan pemberian diskaun kepada pelanggan-pelanggan tertentu. rumah-rumah ibadat dan rumah-rumah kebajikan. Antara teknologi yang diperkenalkan pada tahun ini ialah: a. bil elektrik akan menyatakan jumlah subsidi yang dibayar oleh Kerajaan. Gangguan bekalan juga berjaya dikurangkan dengan ketara. Di samping itu. bermula 1 Disember 2011. d. seperti sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi milik kerajaan. Sehingga kini. Pemberian diskaun 10% ini juga turut ditawarkan kepada institusi-institusi pengajian yang ditaja sebahagiannya oleh Kerajaan bagi menyokong sistem pendidikan di Malaysia. h. TEKNOLOGI BARU TNB memanfaatkan teknologi baru untuk mencapai sasaran prestasinya. Pencawang Masuk Utama (PMU) dan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) yang dipasang dengan sistem ini kurang mengalami kerosakan akibat lebihan flash berbanding pencawang tanpa sistem ini. m. Dana Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Ini adalah untuk mewujudkan kesedaran orang awam mengenai peningkatan kos menjana elektrik dan beban yang ditanggung oleh Kerajaan untuk mengekalkan tarif yang berdaya saing di negara ini. Kerajaan telah memperkenalkan mekanisme Tarif Galakan (FiT) dengan tujuan mempromosi pembangunan Tenaga Boleh Baharu (RE) di Malaysia.

bajet. Yayasan Tenaga Nasional (YTN). Bahagian Perkhidmatan Korporat dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan memastikan keselamatan semua hartanah dan aset TNB di samping menyediakan perkhidmatan logistik. Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama adalah sebuah bahagian baharu yang dibentuk pada tahun 2012 untuk menerajui pertumbuhan perniagaan bukan utama (non-regulated) TNB di dalam dan di luar negara. Bahagian Kewangan Kumpulan bertanggungjawab melaksanakan strategi keseluruhan pengurusan kewangan TNB. pengurusan projek dan sokongan perundingan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . bahagian tersebut turut menjalankan aspek perancangan kewangan. Perkhidmatan dan Perolehan Korporat. termasuk perjanjian pembelian tenaga (PPA). Perancangan. Bahagian tersebut akan mengawal selia dan menyatukan semua peranan dan perkhidmatan pembangunan perniagaan di bawah satu bumbung untuk memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan Kumpulan yang meluas dalam menyediakan rangkaian perkhidmatan berkaitan tenaga. Bahagian Hal Ehwal Korporat & Komunikasi memastikan supaya Kumpulan berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan dalaman dan luarannya bagi mengekalkan hubungan rapat dengan pelbagai pihak berkepentingan TNB dan membina jenama TNB. Di samping itu. antaranya terdiri daripada Bisnes Baru & Projek Utama. Jabatan-jabatan tersebut bekerjasama untuk merumus dan melaksanakan strategi jangka panjang TNB. pengurusan risiko seluruh usahaniaga dan perhubungan pelaburan dalam perniagaan Kumpulan. di mana melaluinya TNB menyokong keperluan pelajaran dan kebajikan para pelajar yang layak dan menyediakan bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan. Ia turut menggalas fungsi kewangan konvensional dalam laporan kewangan dan pengurusan. Bahagian Perolehan menyokong bahagianbahagian lain dengan merumus dasar-dasar perolehan berkesan dan melaksanakan inisiatif rantaian bekalan strategik yang mempertingkatkan aktiviti perolehan. perancangan dan pembangunan bersistem. pembangunan perniagaan. kewangan Korporat dan operasi perbendaharaan. Hal Ehwal dan Komunikasi Korporat turut menyelaras aktiviti Pengurusan Perhubungan dan Kawal Selia. Di samping itu. Kewangan Kumpulan. Penghantaran dan Pembahagian TNB disokong oleh bahagian-bahagian lain dalam Kumpulan yang memanfaatkan pengetahuan dan kepakaran masing-masing untuk memastikan agar TNB beroperasi sebagai sebuah usahaniaga dinamik dan terurus yang mampu memenuhi janjinya untuk Keeping the Lights On. Bahagian tersebut turut mengawal selia yayasan Kumpulan. Bahagian-bahagian sokongan tersebut. Bahagian Perancangan terdiri daripada jabatan-jabatan yang bertanggungjawab ke atas perancangan strategik. Hal Ehwal Korporat.KEEPING THE LIGHTS ON 153 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PERNIAGAAN BUKAN TERAS Bahagian Penjanaan. serta aktiviti perolehan tenaga. memastikan bekalan nasional yang boleh berdayaharap serta menguruskan aktiviti perolehan tenaga. percukaian.

Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras – – Fungsi utama Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama termasuk memantau portfolio pelaburan anak-anak syarikat TNB. pembidaan bagi kapasiti penjanaan tenaga baharu dan membangunkan perniagaan baharu di dalam dan luar negeri. kepakaran dalam pembangunan penjanaan tempatan boleh digunakan untuk usahaniaga penjanaan di luar negeri sementara kepakaran dalam pembangunan perniagaan di luar negeri boleh membantu pembidaan pelbagai projek baharu di dalam negeri. melaksanakan pembangunan projek penjanaan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Penggabungan ketiga-tiga bahagian jabatan tersebut ke dalam satu organisasi akan memastikan: – Penyelarasan yang lebih berkesan dalam menentukan strategi untuk projek-projek baharu. serta perkongsian pengalaman daripada projek yang telah lalu. Contohnya. dan Bahagian Pembangunan Aset Penjanaan Kumpulan. fungsi tersebut dipikul oleh Jabatan Pengurusan Pelaburan dan Bahagian Pembangunan Perniagaan Kewangan Kewangan. termasuk pembidaan bagi projek-projek penjanaan baharu. Sebelum ini. Aliran data dan maklumat yang lebih cekap dan berkesan. Mengoptimumkan kepakaran dalam bahagian untuk mencipta kelebihan daya saingan bagi TNB. Mohd Nazri bin Shahruddin Naib Presiden BAHAGIAN BISNES BARU & PROJEK UTAMA Bahagian Bisnes Baru & Projek Utama telah ditubuh untuk melaksanakan strategi baharu yang disasar untuk mengembangkan perniagaan TNB di peringkat global sambil melancarkan bahagian dan proses perniagaan untuk pengembangan ke luar negeri.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 154 Ulasan Operasi BISNES BARU & PROJEK UTAMA Dato’ Ir.

Bhd. pengambilalihan dan pengembangan projek Sistem Penyejukan Kawasan. operasi dan penyenggaraan projek tenaga boleh diperbaharui. Di Asia Tenggara. Terlibat dalam audit kualiti tenaga dan kecekapan tenaga. Syarikat juga mula meninjau kemungkinan menerokai perniagaan hiliran bagi mengukuhkan lagi jaminan bekalan bahan api. ISO 14001 dan OHSAS 18001:2007 dan produknya diakredit oleh makmal ujian antarabangsa dengan Sijil Ujian mengikut Jenis. Vietnam dan Indonesia. Tenaga Switchgear Sdn. sederhana dan rendah. Ditauliahkan Sijil ISO 9001:2008. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras TNB Engineering Corporation Sdn. Menawarkan kontrak turnkey servis stesen janakuasa penghantaran dan pembaharuan. Kajian sistem tenaga untuk pemaju RE masa hadapan. Penyedia penyelesaian tenaga hijau dan perkhidmatan untuk pembangunan. Tenaga. Menyediakan reka bentuk kejuruteraan dan penyelesaian kepada Perusahaan Listrik Negara Indonesia. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Kontrak untuk membekalkan Berjaya membekal stesen sistem pemutus litar gas ke janakuasa yang ditauliah dan menyediakan penyenggaraan dan Pakistan. Projek pengurusan tenaga untuk bangunan Kerajaan. pengujian dan pentauliahan loji 8. Projek/Pencapaian Menyiapkan 95% daripada loji Penyejukan Kawasan di KLIA2 PV02.000RT masing-masing telah diselesaikan pada Mei 2012 dan disasar untuk disiapkan pada Oktober 2012. Walaupun Arab Spring menjadi tulang belakang kepada usaha TNB di Timur Tengah dan Afrika Utara sepanjang tahun yang ditinjau. Membangunkan stesen hibrid untuk RPS Kemar di Grik. Vietnam dan Bangladesh. TNB memfokus terhadap langkah mempertingkatkan asas pendapatannya di dalam negeri dan di pasaran sedang berkembang yang dijangka akan menampilkan pertumbuhan berterusan dan dinamik. Di Abu Dhabi. Peluang di rantau ASEAN dan Timur Tengah.000RT dan 30. Mengilang alat suis melalui usahasama dan kerjasama dengan rakan perniagaan. Mengkhusus dalam Pemilikan Pembangunan Projek. Prospek Penggabungan. Perunding kepada Unit Perkongsian Swasta Awam bagi stesen hibrid solarnya dan sistem bekalan kepada kawasan pedalaman Sarawak. Bhd. TNB sedang menerokai peluang di Indonesia. kejuruteraan stesen janakuasa dan reka bentuk dan penyenggaraan dan pembaikan khusus bagi peralatan bervoltan tinggi. Bhd. namun TNB terus meninjau pelbagai projek tenaga berpotensi di rantau ini. TNB Energy Services Sdn. untuk membekalkan tenaga penyejukan kepada Bangunan Terminal Utama di Malaysia Airports Holdings Berhad dan Kompleks Bersepadu. Pemerolehan dan Pembinaan dan Operasi dan Penyenggaraan Menyeluruh.KEEPING THE LIGHTS ON 155 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Anak Syarikat Perniagaan Penyedia Sistem Penyejukan Kawasan dengan Penyimpanan Tenaga Termal. MEMBANGUN PELUANG PERNIAGAAN BAHARU Dalam usaha untuk mengembangkan perniagaannya di peringkat global. pemulihan alat suis.

HTJV. 4/2011 bertarikh 12 Ogos 2011) telah melulusan cadangan pelaksanaan pembinaan Loji Tenaga Hidro kecil (2x7. Kerajaan telah memberi TNB kontrak untuk membina sebuah Loji Janakuasa Arang Batu 1. Kerja Awam Permulaan diberikan kepada AZRB dan telah bermula pada Januari 2010. yang mana kontrak telah diberikan pada September 2010 dengan tempoh pembinaan selama 56 bulan. sebuah konsortium yang terdiri daripada SNC Lavalin Inc. Kontrak Kerja Elektrikal & Mekanikal pula diberikan pada Oktober 2010 kepada konsortium Alstom Hydro Malaysia & Alstom Power India Ltd. Bagi tujuan pembiayaan strategik. adalah perunding kejuruteraan bagi projek ini. TNB bersedia untuk menjalin kerjasama dengan syarikat-syarikat terkemuka dalam industri untuk meluaskan peluang perniagaannya dan mempertingkatkan prospek pelaburan jangka panjangnya. Ini dapat dicapai dengan mengawasi secara terperinci aspek kewangan dan operasi pelaburan TNB dalam anak-anak syarikat utama dan syarikat-syarikat bersekutunya. Operasi komersial disasar bermula pada tahun 2016. Bhd. Bhd. dengan tempoh pembinaan selama 12 bulan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 156 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Walaupun prospek TNB dicabar oleh ketidaktentuan global dan pasaran yang semakin kompetitif. diikuti oleh unit kedua pada Mac 2016. 53 GWh/a) di saluran Terowong Pemindahan Tembat.. Projek Loji Janakuasa Arang Batu Manjung (1. tapak projek tersebut diserahkan kepada kontraktor Kerja Awam Utama. TNB telah merangka beberapa strategi untuk memperoleh kelebihan daya saingan. Kontrak untuk Jerja Awam Utama dan Kerja Elektrikal & Mekanikal pula diberi kepada konsortium yang sama pada Disember 2010 dan kerja telah dimulakan pada Mac 2011. Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai (372MW) Kerja Awam Permulaan bagi Projek Elektrik Hidro Ulu Jelai telah diberi kepada sebuah konsortium pada Ogos 2010. dengan tempoh pembinaan selama 55 bulan. Ini akan dilakukan melalui tender berasingan daripada kontrak utama. Unit pertama disasar akan memulakan operasi komersial pada Disember 2015. Loh & Loh Sinohydro JV.000MW (“Projek”) berdasarkan kepada konsep bina. sebagai perunding kejuruteraan bagi projek ini. SNC Lavalin Power (Malaysia) Sdn. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENGURUSAN PELABURAN Jabatan Pengurusan Pelaburan dalam Kewangan Kumpulan menyelia pelaburan dalam dan luar negeri TNB dengan matlamat membawa nilai positif kepada seluruh TNB. disusuli oleh unit kedua pada 17 Disember 2015. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Operasi komersial unit pertama disasar akan bermula pada 16 September 2015. Jabatan ini menetapkan hala tuju setiap anak syarikat dan memantau prestasinya secara berterusan ke arah mencapai matlamat jangka panjang TNB bagi meningkatkan lagi hasil bukan terasnya. milik dan kendali.000MW) Pada 23 Ogos 2010. PROJEKPROJEK UTAMA Projek Dalam Pelaksanaan Projek Elektrik Hidro Hulu Terengganu (250MW) Pembinaan Projek Elektrik Hidro Hulu Terengganu yang meliputi empat pakej kerja – Kerja Awam Permulaan. Kerja telah bermula pada Oktober 2010. Kerja Awam Utama dan Yang Berkaitan.5MW. SMEC International Pty Ltd telah memeterai perjanjian usahasama dengan SMEC (Malaysia) Sdn. Apabila disiapkan pada Mei 2011. Di samping itu. termasuk mewujudkan maklumat pasaran yang berkesan dan program perkongsian. Oleh itu. Kerjakerja Kawasan Suis Bervoltan Tinggi akan dilaksanakan oleh Bahagian Penghantaran. Jawatankuasa Bekalan Tenaga (ruj: JPT Bil. KTA Tenaga dan G&P Associates. Kerja Elektrik dan Mekanikal dan Kawasan Suis Bervoltan Tinggi. namun kini peluang lebih luas tersedia berbanding sebelum ini dalam pasaran tenaga di seluruh rantau ini.

memberikan projek kepada sebuah konsortium TNB TNB (50%). (LBT) telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Terminal Jeti No. Bhd. TNBJ pula memberikan kontrak kejuruteraan. Loji tenaga baharu ini akan menggunakan teknologi dandang supercritical terkini. dan dua Perjanjian Perkongsian Kemudahan telah berjaya ditandatangani pada 15 November 2011. SOX. Oleh itu. Perjanjian Operasi & Penyenggaraan (OMA) yang sahlaku selama enam tahun akan ditandatangani antara TNB REMACO dan FTJ. Rundingan bagi Perjanjian Pembelian Tenaga dengan SESB. Petronas Power Sdn. (mewakili Kerajaan Negeri Sabah) untuk melanggan saham dalam syarikat projek tersebut. Projek Tenaga Biomass Jengka (10MW) FTJ Bio Power Sdn. Bhd. Sedang dalam perbincangan. sedang membangunkan sebuah loji tenaga 10MW biomas di Jengka. Loji tenaga ini akan menggunakan bahan api gas asli daripada loji LNG Petronas yang dicadangkan di kawasan yang sama. Projek IPP Kitar Gabungan Lahad Datu (300MW) Kerajaan Persekutuan. CO2 dan partikel yang lebih rendah. Bhd. lebih cekap berbanding 35% yang dicapai oleh Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah sekarang. yang lebih cekap berbanding dandang bakaran arang batu biasa. Bhd. melalui Unit Perkongsian Awam Swasta (UKAS). loji baharu ini dijangka akan beroperasi pada tahap kecekapan 39. Semua dokumen projek berkaitan dengan loji baharu ini seperti Perjanjian Jual Beli Tenaga. Perjanjian Bekalan Bahan Api (FSA) antara FPI dan FTJ telah ditandatangani untuk bekalan EFB daripada kilang-kilang kelapa sawit berdekatan. Bhd. Laporan Penilaian Kesan Alam Semula Jadi Terperinci telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 22 Februari 2011. sebuah syarikat usahasama (JV) antara TNB dan Felda Palm Industries Sdn. TNBJ juga memperoleh Lesen IPP daripada Suruhanjaya Tenaga Malaysia pada 30 Januari 2012 untuk tempoh selama 25 tahun bermula pada 31 Mac 2015 sehingga dan termasuk 31 Mac 2040. telah ditubuhkan oleh TNB pada Oktober 2011 untuk melaksanakan projek tersebut. Bekalan Arang Batu dan Perjanjian Pengangkutan. Kontrak EPC ini akan diberi pada pertengahan 2013 sementara unit pertamanya dijangka akan memulakan tugas menjelang akhir tahun 2015. Berikutan itu. Pahang. Eastern Sabah Power Consortium Sdn.8%. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras TNB mengenalpasti TNB Janamanjung Sdn.. Keseluruhan kontrak EPC ini bergerak mendahului jadual dan loji ini dijadual akan memulakan operasi komersial pada 31 Mac 2015. (FTJ). Perak. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .KEEPING THE LIGHTS ON 157 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Sebuah syarikat projek. Projek ini terletak berdekatan dengan Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah di Manjung. (TNBJ) sebagai pemilik dan pemaju projek ini. Bhd. Perjanjian Langganan dan Pemegang Saham telah ditandatangani antara Orion Mission Sdn. Loji ini terletak di Jengka 9. (FPI). Bhd. akan menggunakan tandan buah kosong (EFB) sebagai bahan api utamanya. Sehubungan itu. (yang mewakili TNB). pemerolehan dan pembinaan (EPO) kepada konsortium ALSTOM-CMC pada 31 Mac 2011. Bhd. Petronas (30%) dan Kerajaan Negeri Sabah (20%) pada 25 Julai 2011. Kerja-kerja permulaan sedang dijalankan dengan Kajian Sistem Tenaga manakala Penyiasatan Geoteknikal telah diselesaikan pada Julai 2012 dan Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar masih menunggu kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. (mewakili Petronas) dan Warisan Harta Sabah Sdn. dengan pembiayaan diperoleh daripada Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. Ini bererti bahawa dandang ini akan membakar jumlah arang batu yang lebih rendah. TNBJ juga berjaya mencapai tarikh penutup kewangannya pada 15 November 2011. pada Ogos 2012. TNBJ dan Lekir Bulk Terminal Sdn. Perjanjian Bekalan Gas dengan Petronas dan Perjanjian Pajakan Tanah dengan POIC Sabah Sdn. Mukim Chenor di Maran. Bagi pengendalian arang batu dari jeti hingga ke loji baharu ini. yang juga merupakan tarikh permulaan kontrak berkenaan. 2 pada 27 Julai 2012 yang juga diluluskan oleh pemegang saham Integrax Berhad (syarikat induk LBT) pada 24 Ogos 2012. yang akan mengendalikan loji janakuasa baharu ini sebagai penjana tenaga bebas (IPP). Projek ini telah dibangunkan di bawah Program Tenaga Boleh Diperbaharui (SREP) yang dilancarkan oleh Kerajaan untuk menggalakkan penggunaan tenaga diperbaharui sejajar dengan Dasar Bahan Api Kelima dan untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Bhd. diikuti oleh kebenaran perancangannya oleh Majlis Perbandaran Manjung (Perintah Pembangunan) pada 24 Mac 2011. untuk memastikan pelepasan NOX.

Pada Februari 2012. Tender EPCC telah disiarkan dan akan diputuskan pada April 2013.8MW) Projek yang dicadangkan ini terletak di Sungai Tekai di daerah Jerantut. Pahang. yang dipasang dengan janakuasa dan sebuah turbin wap dalam susunan satu gandar. Projek ini akan meliputi dua buah empangan iaitu Empangan Tekai Hulu dan Empangan Tekai Hilir.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 158 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Kerja pembinaan bagi loji tenaga tersebut telah pun bermula pada Mei 2011 dan dijangka siap pada Disember 2011. Kerajaan telah memberi projek ini kepada TNB dengan Tarikh Operasi Komersial (COD) bermula pada tahun 2020 dengan tarif yang berpatutan. Projek-projek Baharu Projek Kitar Gabungan Satu Gandar (Single Shaft) Jambatan Connaught (350MW) Projek ini akan menggunakan sebuah turbin gas M701F3 MHI. sementara operasi komersial dijangka akan bermula pada akhir 2018. Kapasiti Penjanaan Tambahan Chenderoh – Unit 5 Projek ini akan menambah unit penjanaan kelima kepada empat unit sedia ada di skim Elektrik Hidro Chenderoh. yang mana kedua-duanya boleh menjadi rumah tenaga (powerhouse) permukaan atau stesen janakuasa. Mitsui & Co Ltd memutuskan untuk tidak melabur dalam usahasama ini dan menarik diri daripada MOU tersebut. Projek Elektrik Hidro Tekai (155. Pada bulan Julai 2012. Skim yang dicadangkan ini akan mempunyai kapasiti terpasang berjumlah 155.000 tan dalam pengurangan pelepasan CO2 setahun.Pada Julai 2012. Stesen janakuasa Jambatan Connaught dipilih sebagai tapak yang paling sesuai kerana infrastruktur yang sedia ada dan lokasi yang strategik ke pusat beban. MOU Kajian Daya Laksana Projek Biogas Potensi di Ladang Sime Darby Kajian daya laksana teknikal dan kewangan bagi potensi loji tenaga menggunakan sisa kilang kelapa sawit di lading Sime Darby telah disiapkan pada November 2011.30/ kWh pada tahun pertama operasinya. Ini akan membolehkan FTJ mengambil bahagian dalam perdagangan kredit karbon berasaskan kepada Pengurangan Pelepasan Diiktiraf (CER). Kontrak untuk perkhidmatan kejuruteraan dijangka akan diberi menjelang akhir tahun 2012. Loji ini dijangka akan memulakan operasi komersialnya pada bulan Ogos 2015. Projek ini akan menggantikan keperluan kepada tenaga yang bersamaan dengan loji turbin gas kitar terbuka (OCGT). Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB dan Sime Darby bersetuju untuk meneruskan pembangunan loji tenaga biogas ini di kilang kelapa sawit terpilih. Dianggarkan sebanyak 22. Sebuah syarikat usahasama untuk pembangunan dan pelaksanaan loji tenaga tersebut akan diperbadankan pada suku pertama tahun kewangan 2013.5GWh output tenaga boleh dijana setiap tahun. Ia akan memanfaatkan tenaga yang terbazir daripada limpahan air di Empangan Chenderoh. Kajian Kesan Alam Sekitar sedang dijalankan dan dijangka akan siap dalam bulan November 2012. FTJ juga telah memohon supaya projek tersebut didaftar di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) sejajar dengan Protokol Kyoto. Loji ini bermatlamat untuk menyediakan skim elektrik hidro puncak yang berdaya maju direka bentuk menurut piawaian antarabangsa. Program Pembangunan Geothermal Program pembangunan geothermal ini telah diberhentikan kerana syarat awal TNB untuk memperoleh hak eksklusif dan memajukan potensi yang dikenal pasti ditolak.8MW. FTJ telah memperoleh kelulusan Feed-in (FiA) daripada Lembaga Pembangunan Tenaga Mampan (SEDA) pada Mac 2012 di bawah dasar Tarif Feed-in (FiT) yang membenarkan FTJ untuk menjual tenaga kepada TNB pada RM0. khususnya semasa musim tengkujuh. Stesen janakuasa permukaaan di Tekai Hulu akan mempunyai kapasiti terpasang unit penjanaan puncak 150MW sementara Hilir Tekai akan mempunyai kapasiti terpasang unit penjanaan beban asas 5.8MW dan output tenaga purata sebanyak 274GWh. Projek ini dijangka akan menyumbang kita-kira 35.

Az-Zour dan Sibayya untuk kontrak-kontrak O&M NDA bagi Perkhidmatan Pemulihan dan Jangka Panjang dengan DHA. Talong Sengoh (200GWh setahun). Vietnam 2XBingkai 5 Murphy Oil. dan telah menyiapkan projek kedua di Yaman bagi Public Electricity Corporation (PEC). Singapura. serta baik pulih turbin wap di Myanmar. TNB REMACO telah menandatangani beberapa Memorandum Persefahaman (MoU). Projek tersebut adalah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kecil 16. Sarawak Di samping itu. TNB Repair and Maintenance Sdn. termasuk: ● ● ● ● loji turbin gas kitaran gabungan di Dairut 2X750MW.2 di Marib Power Station. Tumpuan utama TNB Repair and Maintenance Sdn. menyenggara dan menguji serta menyediakan komponenkomponen baik pulih. Antaranya termasuk: ● ● ● ● ● ● JV dengan Kharafi National. (TNB REMACO) adalah dalam loji janakuasa TNB dalam bidang perkhidmatan penyenggaraan dan pembaikan. Perjanjian Usaha Sama (JV) dan Perjanjian Tanpa Pendedahan (NDA) dengan rakan-rakan kongsi Malaysia dan antarabangsa bagi usaha sama luar negara. Egypt loji kitaran gabungan 94MW dan penyulingan air laut di DHA. Bhd. pelbagai projek menyenggara dan membaiki lain di peringkat antarabangsa. antaranya termasuk baik pulih turbin gas dan baki projek loji janakuasa di Vietnam. syarikat tersebut telah meluaskan perkhidmatannya kepada syarikat selain TNB dan mempelbagaikan perniagaannya ke dalam bidang-bidang lain seperti pembangunan projek serta operasi dan penyenggaraan (O&M). Dengan rekod cemerlang selama 30 tahun dalam membaiki dan menyenggara loji janakuasa.KEEPING THE LIGHTS ON 159 Ulasan Operasi – Bisnes Baru & Projek Utama Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Projek Masa Depan Projek yang dicadangkan di Telom (132MW). Sabah. sebuah unit di bawah Bisnes Baru & Projek Utama yang menyediakan perkhidmatan membaiki. Myanmar TNB REMACO kini sedang menerokai peluang-peluang untuk memeterai kontrak O&M dalam pasaran sasarannya. dari setahun ke setahun. TNB REMACO juga sedang menerokai kerja jaminan kerosakan di Yaman. Antara kontrak-kontrak utama yang diperoleh pada tahun ini adalah Penempatan Semula Set Penjanaan Turbin Gas Bingkai 6 2X32MW dan Baki Loji dari Teluk Ewa ke Kemasukan Utama Tawau. TNB REMACO telah dianugerahkan dengan Penyedia Perkhidmatan Loji Janakuasa Terbaik Tahun 2012 oleh Frost & Sullivan Malaysia Excellence Awards. Indonesia NDA dengan Dyna Synergy dan AYD. Bhd. TNB REMACO telah mengutip jumlah hasil tertinggi pernah direkodkan iaitu sebanyak RM543 juta. Pakistan loji 2X600MW di Duyen Hai. TNB Repair and Maintenance Sdn.000EOH ke atas Turbin Gas Siemens 3Xv94. Pakistan Perjanjian Agensi dengan Sawary. (TNB REMACO). Lebir (274MW) dan Nenggiri (416MW) kini berada dalam pelbagai peringkat perbincangan/tindakan antara pengurusan TNB dan pihak berkuasa negeri. Brunei NDA dengan Crescent Power dan WIKA. Arab Saudi MoU with Mashor. dan penyediaan Perkhidmatan Pengurusan dan Perundingan Projek (PMC) bagi Pembinaan Loji Kitaran Bakaran Gas Gabungan 300MW oleh Eastern Sabah Power Consortium (ESPC) di Lahad Datu. baik di dalam mahupun di luar negara. Bintulu. ia telah mempelbagaikan aktivitinya ke dalam projek pembangunan dan penyenggaraan operasi. meningkat RM188 juta berbanding tahun lepas. Bhd. Syarikat tersebut turut menjalankan kerja-kerja membaik pulih di Pupuk Kaltim. Pada tahun kewangan ini. Walau bagamanapun. Indonesia dan Pulau Seraya. Sabah. Sungai Pelus (34MW). Kuwait bagi Shuaibah North. TNB REMACO merupakan pakar utama dalam bidang berkenaan di Malaysia. baik pulih komponen dan ujian berjadual. Sepanjang tahun ini. .

Dalam usaha mengukuhkan pengurusan kewangan TNB. unit-unit di Bahagian Kewangan Kumpulan juga memainkan peranan penting dalam: ● ● Memastikan kos TNB berada di tahap yang terkawal Membantu unit bisnes yang lain dalam membuat keputusan termaklum dalam aspek kewangan dan komersil Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . malah juga fungsi-fungsi lain yang berkaitan. seperti yang digambarkan di bawah: PERANCANGAN KEWANGAN PERBENDAHARAAN Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras KEWANGAN KORPORAT PENGURUSAN RISIKO BAHAGIAN KEWANGAN KUMPULAN PERHUBUNGAN PELABURAN PERCUKAIAN BAJET PELAPORAN KEWANGAN DAN PENGURUSAN Di samping itu. Bahagian Kewangan Kumpulan tidak hanya menguruskan fungsi-fungsi konvensional.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 160 Ulasan Operasi KEWANGAN KUMPULAN Fazlur Rahman bin Zainuddin Ketua Pegawai Kewangan/Naib Presiden Bahagian Kewangan Kumpulan sentiasa menyokong fungsi utama TNB dalam Keeping the Lights On dengan memastikan kelanjutan kesihatan kewangan syarikat. meneroka sumber pendapatan yang baru serta memastikan keputusan pelaburan dan pengurusan kewangan yang sebaiknya.

Pembelian ini ditempatkan dalam akaun-akaun matawang asing dan berfungsi sebagai lindung nilai semulajadi.100MW. Sekuriti Islam tersebut telah mencatatkan 4.100MW Melaksanakan inisiatif strategik demi mengoptimakan kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1. Semasa tempoh book-building. telah diberi penarafan AAA jangka panjang oleh RAM Ratings.100MW milik TNB Janamanjung Sdn Bhd Menyokong pelaksanaan program SAVE oleh Kementerian Tenaga. Terbitan Sekuriti Islam ini telah memenangi beberapa penghargaan iaitu Asia-Pasifik Bond Deal of the Year oleh Projek Kewangan Antarabangsa (PFI) dan The Ijarah Deal of the Year sempena Islamic Finance News Annual Awards. Sekuriti Islam tersebut yang berdasarkan struktur Ijarah.KEEPING THE LIGHTS ON 161 161 6 Ulasan Operasi – Kewangan Kumpulan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENCAPAIANPENCAPAIAN UTAMA Di sepanjang tahun kewangan 2012.000 transaksi pembayaran telah dilaksanakan dalam tahun kewangan 2012. Program ini berhasrat untuk mengalakkan orang ramai menggunakan barangan elektrik yang menjimatkan tenaga melalui pemberian rebet untuk pembelian penghawa dingin dan peti sejuk. Membantu TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam terbitan Sekuriti Islam berjumlah RM4. Teknologi Hijau dan Air Melaksana pengurusan cukai yang hemat sebagai sebahagian daripada inisiatif pengoptimuman kos Membuat penyediaan bagi pelaksanaan Regulasi Berteraskan Insentif ● ● ● ● MEMBANTU TNB JANAMANJUNG DALAM TERBITAN SEKURITI ISLAM Dalam tahun ini. MENYOKONG PROGRAM SAVE Unit Perbendaharaan telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembayaran bagi program Sustainability Achieved via Energy Efficiency (SAVE). Unit Perbendaharaan telah berkolaborasi dengan TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam melaksanakan pembelian mata wang Dolar Amerika Syarikat dan matawang Euro melalui transaksi spot apabila matawang Ringgit mengukuh berbanding matawang berkenaan.80% dan 4. Unit Kewangan Korporat telah membantu TNB Janamanjung Sdn Bhd dalam terbitan Sekuriti Islam berjumlah RM4. Antara pencapaian-pencapaian utama adalah seperti yang berikut: ● MENGOPTIMUM KOS PEMBANGUNAN STESEN JANAKUASA ARANG BATU BERKEUPAYAAN 1. lebih 6.90%. Sebagai menyokong program ini.100MW MILIK TNB JANAMANJUNG Dalam usaha mengoptimumkan kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1.85 bilion di dalam mata wang Ringgit selama 20 tahun bagi membiayai kos pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1.76 kali lebihan langganan dan membawa kupon di antara 3. Teknologi Hijau dan Air. Bahagian Kewangan Kumpulan terus memainkan peranan penting dalam pengurusan fungsi kewangan Kumpulan TNB. Perak. satu inisiatif oleh Kementerian Tenaga.100MW di Stesen Janakuasa Sultan Azlan Shah Manjung. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Dana tersebut akan dilaburkan dalam deposit matawang Dolar Amerika Syarikat dan matawang Euro sehingga tarikh pembayaran projek.85 bilion bagi pembangunan stesen janakuasa arang batu berkeupayaan 1.

Di antara tugasan utamanya adalah pembangunan Model Keperluan Hasil yang lebih kukuh dan komprehensif. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian ini akan terus berusaha bagi merealisasikan inisiatifinisiatif pengurusan kos yang efisyen dan efektif. pelaksanaan Regulasi Berteraskan Insentif. di dalam mahupun di luar negara dalam melaksanakan pelbagai inisiatif perancangan cukai yang strategik termasuk usaha berterusan dalam mendapatkan insentif fiskal dan pengecualian cukai daripada kerajaan di samping melaksanakan usaha-usaha pematuhan kepada kehendak perkembangan undangundang cukai yang terkini. Kos Modal Purata Berwajaran Regulasi. Pencapaianpencapaian utama bagi tahun ini adalah: ● Mendapatkan kelulusan insentif dan pengecualian cukai yang membawa kepada penjimatan sebanyak RM2. ● MEMBUAT PENYEDIAAN BAGI REGULASI BERTERASKAN INSENTIF Penyediaan bagi Regulasi Berteraskan Insentif yang telah diperkenalkan oleh Suruhanjaya Tenaga masih diteruskan dan Bahagian Kewangan Kumpulan melalui Unit Perancangan Kewangan dan Perakaunan Bahagian merupakan sebahagian daripada Kumpulan Kerja yang telah diberikan kepercayaan bagi memastikan TNB mematuhi rangka kerja yang telah digariskan di dalam Panduan Pelaksanaan Regulasi. Meninjau kehadapan. kelembapan ekonomi di Amerika Syarikat dan China dan krisis hutang yang berpanjangan di Eropah telah menyebabkan susut nilai matawang Ringgit berbanding matawang Dolar Amerika Syarikat. perkara-perkara yang menjadi fokus utama dalam sektor tenaga elektrik adalah bidaan terbuka bagi stesenstesen janakuasa baru. pelaksanaan mekanisma penyaluran kos bahan api yang efektif dan pembaharuan perjanjian-perjanjian pembelian tenaga dengan penjana-penjana tenaga bebas. dengan tumpuan khusus kepada penambahan nilai dalam tahun kewangan 2013 bagi memastikan kewangan yang mapan.1 bilion bagi stesen janakuasa berkeupayaan 1. Walau bagaimanapun. Di arena global.100MW TNB Janamanjung Sdn Bhd Mendapatkan pengecualian cukai sebanyak RM267 juta yang sekaligus mengurangkan struktur kos modal TNB PROSPEK DAN JALAN KE HADAPAN Tahun kewangan 2012 pada awalnya adalah mencabar bagi kedudukan kewangan TNB kerana kenaikan kos bahan api akibat kekurangan bekalan gas terutamanya dalam suku tahun yang pertama. Perkara ini juga menjejaskan kos operasi TNB. khususnya berkaitan dengan likuiditi. Model Kos Servis dan pembangunan Rangka Kerja Perakaunan Regulasi sebagai melengkap dan menyokong inisiatif Regulasi Berteraskan Insentif. Bahagian ini akan terus memainkan peranan utama dalam usaha-usaha untuk mencapai objektif strategik TNB. Dalam langkah Kumpulan ke arah peluasan global. Bahagian Kewangan Kumpulan akan terus menyokong kemampuan dan aspirasi pertumbuhan Kumpulan bagi melindungi kelangsungan kewangan TNB.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 162 Ulasan Operasi – Kewangan Kumpulan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras MELAKSANA PENGURUSAN CUKAI YANG HEMAT Unit Percukaian telah memudahkan TNB dan anak-anak syarikat TNB. Walaupun dengan keadaan pasaran yang tidak menentu. pemberian pampasan oleh Petronas dan kerajaan telah membantu mengurangkan beban ini.

profesional dan mematuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam PPA Memastikan formulasi dan pelaksanaan pelan strategik jangka panjang TNB adalah selaras dengan visi. misi dan objektif strategik Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . berdaya harap dan kompetitif bagi memenuhi keperluan permintaan tenaga elektrik negara Memastikan semua aktiviti yang berkaitan dengan perolehan tenaga termasuklah perundingan dan pengurusan Perjanjian Pembelian Kuasa (PPA) dengan penjana bebas dan perdagangan tenaga elektrik merentasi sempadan ditadbir secara efektif.KEEPING THE LIGHTS ON 163 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PERANCANGAN Datin Roslina binti Zainal Naib Presiden PENCAPAIAN-PENCAPAIAN UTAMA ● ● ● ● Pampasan kewangan akibat kekurangan bekalan gas asli Pembidaan kompetitif untuk loji janakuasa baharu Pelaksanaan Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. IBR) Kemajuan pelaksanaan Pelan Strategik 5 Tahun TNB – GEMILANG 2015 Bahagian Perancangan telah diberikan mandat untuk mencapai tiga matlamat utama seperti berikut: ● ● ● Memastikan bekalan tenaga yang mencukupi.

Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. Ini dilakukan melalui proses pembidaan kompetitif antarabangsa yang dipantau oleh Suruhanjaya Tenaga (ST). f. g. Pembidaan Kompetitif untuk Memenuhi Keperluan Kapasiti Penjanaan pada Masa Hadapan Memandangkan permintaan bekalan elektrik kian meningkat dan tamatnya tempoh operasi penjana sedia ada (termasuk penjana kuasa bebas generasi pertama). Setakat ini. IBR) Pihak ST telah memperkenalkan rangka kerja kawalselia tarif yang baru yang dikenali sebagai Kawalselia Berdasarkan Insentif (IBR). TNB juga dijangka menerima sebanyak RM751 juta sebagai pampasan untuk perbezaan kos bagi baki tempoh tahun kewangan 2012. Setakat ini. ST telah menjemput pembidapembida untuk menyertai dua trek pembidaan kompetitif. segala maklumat dan data yang dihantar ke ST akan dipantau oleh Majlis IBR dan pasukan petugas IBR TNB (TNB IBR Council and taskforce). Selain itu. Bagi memastikan bekalan elektrik yang berterusan (keep the lights on).TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 164 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENGURUSAN ISUISU STRATEGIK UTAMA Kesan Kekurangan Bekalan Gas.500MW. Pemisahan perakaunan entiti-entiti bisnes TNB Pelepasan Ketidakseimbang Kos (Imbalanced cost pass through). b. menyelaras dan menyelia pelaksanaan IBR. Tindakan dan Pampasan Industri tenaga mula mengalami gangguan bekalan gas pada awal tahun 2010 dan menjadi bertambah buruk pada bulan Disember 2010 disebabkan kebakaran yang berlaku di pelantar Bekok C Petronas. Majlis IBR (“IBR Council”) yang diketuai oleh CEO dan dianggotai ahli-ahli Jawatankuasa Eksekutif Kumpulan TNB telah ditubuhkan pada Jun 2011 bagi mengurus. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Objektif rangka kerja ini adalah untuk meningkatkan kecekapan utiliti elektrik seterusnya menambahbaik ketelusan dalam menentukan tarif pelanggan.046 juta pada Januari 2012 sebagai pampasan untuk tempoh Januari 2010 – Oktober 2011 dan sebanyak RM356 juta bagi tempoh November 2011 – Mac 2012.400MW manakala Trek 2 mensasarkan perlanjutan tempoh operasi penjana sedia ada bagi jumlah kapasiti sebanyak 2. Berikutan keputusan Kerajaan untuk melaksanakan mekanisma perkongsian kos disebabkan oleh kekurangan bekalan gas. TNB telah menerima sebanyak RM2. TNB dibayar pampasan dua pertiga daripada kos tambahan bahan api yang ditanggungnya. T N B t e r p a k s a menggunakan bahan api alternatif (minyak dan diesel) yang kosnya adalah lima hingga enam kali lebih tinggi berbanding gas. d. e. terdapat keperluan untuk menjamin dan menambah kapasiti penjanaan baru. Ciri-ciri utama IBR adalah seperti berikut: a. Bahagian Perancangan yang mengetuai pasukan silang bahagian (“cross-divisional team”) telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan perbincangan bersama ST bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan IBR kelak. Pelaksanaan Trek 1 dan 2 adalah untuk memenuhi keperluan kapasiti bagi tahun 2016 dan 2017.000MW hingga 1. Trek 1 mensasarkan loji janakuasa kitaran padu (“combined cycle”) di Prai yang berkapasiti antara 1. TNB juga terpaksa membeli tenaga yang lebih mahal dari negara-negara jiran bagi memastikan kelangsungan bekalan. termasuk mekanisma pelepasan kos bahan api Mekanisma insentif bagi penunjuk prestasi Penentuan pulangan yang berpatutan kepada TNB Keputusan dan proses penentuan tarif (tempoh pengawalseliaan) Perundingan dengan pihak berkepentingan dan pelanggan berkaitan semakan tarif Laporan dan kawalselia akaun c.

manakala sektor permintaan meliputi penggunapengguna elektrik. TNB sentiasa memperluaskan amalan dan strategi bisnes yang menyokong pembangunan lestari merentasi nilai rangkaian organisasi. EE): Ini termasuk analisis DSM merangkumi skim tarif/insentif. tempoh pertama pengawalseliaan penuh IBR akan bermula dari September 2014 hingga Ogos 2017. kawasan industri Bayan Lepas dan Medini (Wilayah Iskandar Johor). Setakat ini. ● Sokongan berterusan untuk Teknologi Penjanaan Berkarbon Rendah (Low-Carbon Generation Technologies): Ini termasuk pembangunan loji janakuasa Bio-jisim berkapasiti 10MW di Jengka Pahang. Kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan pembiayaan melalui Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE) untuk inisiatif-inisiatif Grid Pintar. iaitu Centre for Renewable Energy. Pihak pembekalan merangkumi penjanaan. hibrid solar dan projek bio-gas di samping penambahbaikan kecekapan loji janakuasa TNB dengan mengguna teknologi terkini. TNB turut mengukuhkan komitmennya untuk membangunkan Tenaga Hijau melalui penglibatan dalam Program Tenaga Yang Boleh Diperbaharui Kecil (Small Renewable Energy Programme (SREP) serta rangka kerja Feed-in-Tariff (FiT). Mekanisma Pelepasan Kos Bahan Api (FCPT) Berkala Di bawah mekanisma Pelepasan Kos Bahan Api (FCPT). pusat ini turut membangunkan peralatan/proses-proses cekap tenaga (EE) dengan memanfaatkan kepakaran dan penyelidikan dalaman TNB. Kerajaan telah secara prinsipnya meluluskan semakan harga gas asli. Institute of Energy Policy and Research (IEPRe) dan ILSAS telah menjalankan pelbagai kajian berkaitan jejak karbon (carbon foorprint) serta menyediakan latihan untuk pengurus-pengurus tenaga. Ia juga meliputi komunikasi berterusan dan program kesedaran melalui media dalaman dan luaran tentang amalanamalan kecekapan tenaga di bangunanbangunan TNB serta pengurangan penggunaan kertas di pejabat. penghantaran dan pembahagian rangkaian elektrik. Teknologi Hijau dan Air bagi mendapatkan kelulusan. loji hidro mini. Penyelidikan. Inisiatif-inisiatif TNB dalam Menyokong Opsyen Tenaga Bersih Lestari Bersama-sama dengan ikrar Keeping the Lights On. DSM) dan Inisiatif Kecekapan Tenaga (Energy Efficiency.KEEPING THE LIGHTS ON 165 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Pihak ST telah mengeluarkan garis panduan pelaksaan pengawalseliaan IBR (IBR Regulatory Implementation Guidelines (RIGs)) dan pelan pelaksanaan bagi tempoh percubaan IBR bermula September 2013 hingga Ogos 2014. prinsip dan pengiraan ICPT/FCPT telah dipersetujui oleh ST dan bakal dibentangkan kepada Kementerian Tenaga. Pihak Pembekalan: ● ● Pelan dan Projek Grid Pintar: Projek perintis rangkaian yang mempunyai kehilangan rangkaian yang rendah dan berdaya harap yang lebih tinggi telah dikenalpasti di kawasan komersial Bukit Bintang. Di dalam RIG 8 rangka kerja IBR. TNB telah bekerjasama dengan ST bagi membangunkan dan menghalusi formula ICPT/FCPT agar lebih telus di samping menyalurkan data berkaitan bahan api yang diperlukan. Latihan dan Pembinaan Kapasiti: Pusat penyelidikan dan latihan TNB. Semenjak itu. kajian serta projek perintis respon permintaan (Demand Response). pihak ST telah mencadangkan pelaksanaan mekanisma yang dikenali sebagai Pelepasan Ketidakseimbangan Kos (Imbalanced Cost Pass Through (ICPT)) di mana FCPT akan membentuk komponen utama dalam mekanisma tersebut. FCPT adalah penting untuk TNB kerana ia mengambil kira perubahan harga pasaran bagi arang batu serta peningkatan kos bahan api yang tidak dapat dielakkan dengan pengenalan LNG dalam campuran penjanaan. Pembangunan ini boleh dibahagikan kepada dua kategori utama yang mencerminkan asas industri pembekalan elektrik iaitu pihak pembekalan dan permintaan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Pihak Permintaan: ● Pengurusan Sektor Permintaan (Demand Side Management. arang batu serta pelarasan tarif elektrik setiap enam bulan bermula 2009. Seterusnya. Bahagian Perancangan yang mengetuai pasukan tarif silang bahagian telah ditugaskan untuk terlibat bersama-sama agensi-agensi Kerajaan yang berkaitan dalam pelaksanaan semakan semula tarif. setiap semakan tarif elektrik yang telah dilakukan turut mengambil kira semakan harga gas dan arang batu. Di samping itu. termasuklah pelaksanaan FCPT.

Matlamat utama GREENER TNB adalah untuk menyelaras semua inisiatif hijau yang dilaksanakan oleh entiti-entiti bisnes dan anak-anak syarikat TNB. NEM). Teknologi Hijau dan Air. dan memastikan kadar tarif pengguna yang kompetitif. berdaya harap dan mapan. Namun. tekanan akibat peningkatan harga gas dan kebergantungan kepada gas asli cecair yang mahal dan diimport pada masa hadapan telah memaksa negara menyemak semula kajian campuran bahan api sedia ada. IBR) dan “KETTHA/MyPower MESI Reform”. bengkel dan penglibatan bersama Kerajaan. Kajian tersebut juga merangkap sebagai panduan strategik untuk pelan perolehan bahan api dan pelan peluasan sistem penjanaan pada masa akan datang. Ia juga untuk menetapkan peranan badan-badan tersebut dalam Polisi Tenaga Hijau TNB yang luas rangkumannya. Ini membolehkan TNB menggunakan Gas Asli Cecair (LNG) yang diimport bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan gas di sektor tenaga. Oleh itu. Ia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB menyokong penuh usaha penambahbaikan MESI melalui beberapa inisiatif. Ini termasuklah Makmal Penambahbaikan MESI (MESI Reform Lab). MyPower. LNG) Pada tahun 2011. Pelaksanaan. Oleh yang demikian. Bahagian Perancangan bekerjasama dengan Kementerian Tenaga. dan Unit Perancang Ekonomi di Pejabat Perdana Menteri untuk merangka kajian jangka panjang campuran bahan api untuk penjanaan elektrik di Semenanjung Malaysia.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 166 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PROSES PEMANTAUAN GEMILANG 2015 KPI Pengurusan (dari ’Balanced Score card’ Bahagian) 28 Inisiatif-inisiatif Utama (dari Pelan Operasi Tahunan) PERINGKAT KORPORAT Dipantau oleh Jabatan Perancangan Strategik (Setiap Suku Tahun) PLATFORM PEMANTAUAN Pelan Kerja Terperinci bagi Inisiatif-inisiatif Utama yang Kritikal Dipantau melalui Mesyuarat Perancang Strategik (Setiap Suku Tahun) PERINGKAT BAHAGIAN KPI Bahagian. Kajian Jangka Panjang Campuran Bahan Api untuk Penjanaan Elektrik Unit Perancangan Penjanaan. JAMINAN BEKALAN BAHAN API Bekalan Gas Asli dan Gas Asli Cecair (Liquified Natural Gas. Pelan Pengurangan Subsidi (Subsidy Reduction Plan). Untuk memastikan bekalan elektrik sentiasa selamat. Inisiatif-inisiatif Utama dan Pelan Kerja Terperinci bagi semua Inisiatif-inisiatif Utama Dipantau oleh SMOD Bahagian (Bulanan) Semua perkembangan ini diselaraskan melalui “Green Renewable Energy and Energy Efficiency Roundtable” yang juga dikenali sebagai GREENER TNB. Masalah seperti pengurangan gas yang berterusan. TNB juga menyokong programprogram yang berkaitan khususnya Model Ekonomi Baru (New Economic Model. bekalan gas purata kepada sektor tenaga yang berjumlah hanya 924 mmscfd adalah di bawah keperluan sektor tenaga iaitu 1250 mmscfd. ETP) dan Pelan T r a n s f o r m a s i K e r a j a a n (Government Transformation Plan. Portal GREENER telah diwujudkan untuk menyebar luas peranan GREENER serta sebagai platform untuk menimbul kesedaran terhadap tenaga hijau kepada warga kerja. Kerajaan telah melancarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kecekapan dan ketelusan industri tenaga. Kawalselia Berdasarkan Insentif (Incentive Based Regulation. Suruhanjaya Tenaga. GTP). Pemantauan Dan Perkembangan Pelan 5 Tahun GEMILANG 2015 Pemantauan Pelan Tindakan Utama untuk setiap Inisiatif Utama di bawah GEMILANG 2015 adalah penting untuk memastikan TNB mencapai sasaran dalam meluaskan bisnes dan perkhidmatan di peringkat global menjelang 2015. masalah bekalan gas dijangka pulih dengan pengoperasian Loji Pengegasan Semula LNG (Re-Gasification Terminal. Pelan Transformasi Ekonomi (Economic Transformation Plan. RGT) di Melaka pada penghujung 2012. TNB tidak berupaya untuk menggunakan kesemua loji-loji janakuasa yang menggunakan gas sebagai bahan api untuk memenuhi keperluan pengguna. Pelan Tindakan Utama setiap Bahagian dan KPI tahunan dipantau untuk memastikan ianya selari dengan aktiviti pelan bisnes dan rancangan KPI tahunan. Inisiatif Penambahbaikan Industri Bekalan Elektrik Malaysia (MESI) Memandangkan negara sedang menghadapi cabaran dalam memastikan bekalan elektrik yang berterusan dan berpatutan. bahan api alternatif seperti arang batu. kajian campuran bahan api yang seimbang harus mengambil kira kesediaan sumber domestik and risiko berkaitan sumber import dan keadaan negara asal. “medium fuel oil” (MFO) dan diesel telah diguna dan bekalan elektrik juga telah diimport dari negara jiran dengan harga enam kali ganda kos gas untuk memastikan bekalan yang berterusan walau apa jua kosnya (“to keep the lights on at all costs”). Polisi Tenaga Negara yang Baharu (New National Energy Policy). Kajian tersebut adalah penting untuk negara yang berdepan dengan pelbagai cabaran untuk membekalkan tenaga elektrik berterusan.

status Pelan Tindakan Utama GEMILANG 2015 dan KPI tahunan TNB dilaporkan kepada Pengurusan Tertinggi pada setiap suku tahun. dan Bahagian Perancangan telah bersedia untuk menerima perkembangan tersebut. Proses tersebut telah dan akan terus dipantau dan d i ta m b ahb aik m elalui p r o ses audit dan inisiatif lain. Setakat ini. Teknologi Hijau dan Air. Dengan keadaan ekonomi global yang tidak menentu terutamanya di Eropah. Bahagian Perancangan telah bekerjasama dengan Suruhanjaya Tenaga dalam meneliti dan mengkaji pelan peluasan sistem penjanaan jangka panjang. Proses perancangan juga mengambil kira analisis mengenai keselamatan dan kecukupan sistem tersebut melalui kajian simulasi yang komprehensif. Dalam masa yang sama. yang juga membantu melahirkan budaya positif di kalangan warga kerja. Budaya “Process Standardisation and Improvement” (PSI) telah diterapkan dengan sepenuhnya oleh Bahagian dan pengurusan telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki pelaksanaan proses tersebut. Bahagian Perancangan sedang mengukuhkan semangat kerjasama melalui program Ganbatte. PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN SISTEM JANGKA PANJANG Opsyen Penjanaan Baru Jangka Panjang Unit Perancangan Penjanaan. Hasil kajian tersebut telah dibentangkan kepada Jawatankuasa Perancangan dan Pelaksanaan Tarif dan Bekalan Elektrik (JPPPET) yang dipengerusikan oleh Menteri Tenaga. pelaksanaan Kawalselia Berdasarkan Insentif (IBR) dan masalah alam sekitar yang semakin meruncing. ia turut mengambil kira stesen janaelektrik thermal berkecekapan tinggi – seperti loji janakuasa arang batu berkecekapan 40% dan loji janakuasa gas berkecekapan 50%60%. sesuai dengan perkembangan keperluan elektrik dan pada masa yang sama mematuhi syarat-syarat Kod Grid Malaysia (Malaysian Grid Code). Ia turut mengenalpasti lokasi yang sesuai untuk loji janakuasa akan datang dan memastikan keperluan penggantian kuasa yang mencukupi. Selain itu. tahun-tahun mendatang dijangka akan jadi lebih mencabar. terutamanya masalah kekurangan gas yang telah memberi kesan yang besar dan mendalam kepada syarikat. Pelan Pembangunan Penghataran Proses perancangan untuk sistem penghantaran dijalankan setiap tahun untuk memastikan bekalan kuasa di Semenanjung Malaysia mencukupi dan selamat. Di peringkat korporat. PROSPEK Bahagian Perancangan telah menghadapi banyak cabaran di dalam tahun kewangan ini. Berdasarkan senario-senario tersebut. TNB menghadapi cabaran tambahan seperti sumber tenaga asli yang semakin berkurangan. import tenaga dari Sarawak & Sumatera dan pembangunan loji janakuasa nuklear bagi jangka masa panjang. Audit terbaru telah menyaksikan perubahan jenis audit iaitu dari “procedural” ke “process”. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Namun. sebanyak 29 proses dan 30 arahan kerja telah diadakan untuk Bahagian Perancangan. harga LNG yang tidak menentu. PENGURUSAN KUALITI DAN INISIATIF LAINLAIN Bahagian Perancangan berusaha memperbaiki proses perancangan dan operasi melalui inisiatif kualiti seperti Kawalan Operasi Perancangan melalui Penambahbaikan Proses selaras dengan ISO 9001:2008.KEEPING THE LIGHTS ON 167 Ulasan Operasi – Perancangan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras juga untuk meningkatkan kecekapan dalam melaksanakan pelan tindakan dan aktiviti. masalah ini telah diselesaikan melalui skim pampasan oleh Kerajaan. peranan Bahagian Perancangan akan menjadi lebih kritikal dalam mengenalpasti dan menggunakan peluang yang mendatang supaya TNB akan dapat merealisasikan Pelan Strategik 20-tahun. Kajian tersebut mengambil kira kesemua stesen janaelektrik hidro yang besar dan berpotensi (lebih 30MW) sebagai opsyen untuk mempelbagai campuran bahan api negara.

meliputi hal-hal penguatkuasaan dan pengurusan pemegang berkepentingan. Dalam era perubahan pantas seperti masa kini. Ketua Pegawai Korporat akan bertanggungjawab untuk mengurus perkara-perkara tersebut dan pelbagai cabaran lain.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 168 Ulasan Operasi PERKHIDMATAN & HAL EHWAL KORPORAT Dato’ Roslan bin Ab Rahman R Ketua Pegawai Korporat P PEJABAT KETUA PEGAWAI KORPORAT Bahagian Perkhidmatan dan Hal Ehwal Korporat adalah sebuah bahagian baharu yang menggabungkan fungsi yang dahulunya digalas oleh Bahagian Hal Ehwal Korporat dan Bahagian Perkhidmatan Korporat. Antara cabaran yang dijangka bakal dihadapi oleh dalam jangka masa terdekat adalah Kawal Selia Berdasarkan Insentif (IBR) di mana pihak penguatkuasa akan memperkenalkan insentif dan denda industri berdasarkan ukurujuk antarabangsa. dan pada masa yang sama. Kod Rangkaian Gas dan Kod RGT. Salah satu bidang tumpuan utama bahagian ini adalah penglibatan dan pendidikan pemegang berkepentingan. turut memastikan agar tanggungjawab sosial korporat (CSR) berperanan sebagai suatu kaedah strategik untuk mempertingkatkan imej TNB. Justeru. Rangkaian akses gas terbuka juga bakal menampilkan cabaran kerana ia merangkumi penggarisan pelbagai peraturan dan kod seperti Akta Gas. Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB perlu memastikan supaya kepentingan dan daya maju perniagaannya dilindungi.

Di samping itu.KEEPING THE LIGHTS ON 169 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras HAL EHWAL KORPORAT & KOMUNIKASI TNB telah sekali lagi memenangi Anugerah BrandLaureate – Kategori Jenama Terbaik Kuasa Utiliti 2011/2012.3 juta penonton dalam format yang mudah difahami. pelbagai komunikasi media dan bengkel pengurusan krisis termasuk lawatan ke pihak media telah dianjurkan untuk Pengurusan Kanan Syarikat. dengan memfokuskan inisiatif kecekapan tenaga. Taklimat media juga distrukturkan untuk menggalakkan penglibatan TNB dalam teknologi hijau. apabila Syarikat menganjurkan beberapa aktiviti pendidikan untuk meningkatkan tahap kesedaran orang ramai terhadap kecekapan tenaga. Untuk meningkatkan hubungan TNB dengan media. Bahagian ini juga telah menjalankan Kempen Kesedaran Kecekapan Tenaga sebagai usaha bersama dengan WWF Earth Hour 2012 untuk selama lima hari mulai 13 Mac 2012 di Kaunter Pusat Khidmat Pelanggan yang terpilih. Bahagian Hal Ehwal Korporat meneruskan sokongan komunikasi dan penjenamaan Kumpulan. Dalam tahun kewangan 2012. kecekapan tenaga dan tarif. Bahagian Hal Ehwal Korporat juga terus bekerjasama dengan FOMCA dalam program kesedaran kecekapan tenaga. Adelina Iskandar Naib Presiden Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . TNB telah mengeluarkan iklan dalam akhbar New Straits Times (NST) yang memberi tip-tip penjimatan tenaga dengan mengunakan kartun Dato’ Lat. Sebagai Bahagian yang bertanggungjawab menguruskan jenama dan imej TNB. Syarikat juga mengedarkan mentol kecekapan tenaga pada acara-acara komuniti. TNB telah mengedarkan pelekat kereta untuk mempromosikan Tenaga Boleh Diperbaharui. Ltd (Singapura). omuniti. Hal Ehwal Korporat berbangga dengan pengiktirafan daripada pihak luar terhadap kekuatan dan identiti syarikat. Hal Ehwal Korporat juga memulakan kempen kesedaran orang ramai mengenai cabaran yang dihadapi oleh TNB dalam semangat Keeping the Lights On dengan konteks bahan api yang semakin berkurangan dan kos yang semakin meningkat. TNB mengkukuhkan imej sebagai peneraju tenaga hijau semasa Earthweek 2012. Hanya melalui inisiatif komunikasi strategik Bahagian inilah reputasi TNB sentiasa dapat diperkukuhkan. Satu lagi bukti bahawa reputasi TNB kian mendapat pengiktirafan dalam pasaran ialah apabila Syarikat diletakkan pada kedudukan Ke-8 dalam 100 Most Valued Brands di Malaysia melalui kajian selidik yang dijalankan oleh Brand Finance Consultancy Pte. Ini telah dijayakan melalui pengiklanan bercetak serta usaha-usaha promosi. Satu program khas 18 episod telah disiarkan melalui Buletin Utama TV3 untuk menekankan isu-isu tersebut kepada 2.

yang bertindak sebagai platform untuk membincangkan pelbagai isu dan perkara di peringkat daerah.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 170 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Hal Ehwal Korporat juga memberi tumpuan kepada TNB’s Government Relations Internal Programme (GRIP). Hal Ehwal Korporat juga sedang dalam proses mengkaji semula dan mengemaskinikan buku panduan Identiti Korporat untuk memenuhi keperluan persekitaran sekarang. Aktiviti-aktiviti sosial juga diperluaskan kepada kanak-kanak sekolah Tadika TNB. Selain menguruskan pihak berkepentingan luar TNB. PROSPEK Melangkah ke hadapan. antaranya termasuk ‘Jom La Futsal’ dan ‘Jom La Smash’. Kidz Art Class dianjurkan di galeri Syarikat bagi menggalakkan penggunaan seni. warga kerja juga boleh mengikuti perkembangan terkini korporat menerusi pelancaran SMS blasts. Satu Polisi komunikasi yang kompresif telah disediakan untuk memastikan konsistensi dalam pengurusan penyampaian maklumat. Hal Ehwal Korporat telah menyemak dan mengatur strategi inisiatif komunikasi dan rangkaiannya sejajar dengan GEMILANG 2015. PPK bertindak sebagai sebuah pusat depositori bagi kesemua isu pematuhan kawal selia TNB. Hal Ehwal Korporat juga aktif dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti sosial bagi pekerja Syarikat. untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pihak berkepentingan luar dan dalam TNB. Di samping itu. Bersama CEO dan juga NewsTube. paparan berita kilat. Hal Ehwal Korporat terus menyediakan perkhidmatan komunikasi dan penjenamaan untuk menyokong Kumpulan TNB dalam menegakkan imejnya di kalangan semua pihak berkepentingan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pengurusan Perhubungan Kawalselia (PPK) terus menambahbaik operasinya dengan membangunkan Pangkalan Data Pematuhan Peraturan dengan bantuan Perkhidmatan UndangUndang dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Sementara itu.

perolehan Kumpu tanah dan izinlalu. CSD menyokong Kumpulan dalam bidang keselamatan dan risikan. Perkhidmatan Harta. Pengurusan Tanah & Izinlalu dan Jabatan Perkhidmatan Sokongan sendiri. Perkhidmatan teras iaitu Keselamatan dan Perk Logistik. pengurusan projek. pelepasan bangu kastam. kerja-kerja yang berkaitan proj seni bina. penyelenggaraan bangunan. Izinla Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian Perkhidmatan Korporat (CSD) komited untuk memastikan TNB memenuhi objektifnya ko dengan menyediakan perkhidmatan sokongan serta operasi sehari-hari yang cekap dan perkhidmat berkesan. set penjana mudah alih ( (genset) dan perkhidmatan pengurusan perkhidmatan CSD telefon dan mel di ibu pejabat. pengurusan aset dan arkib. CS menjalankan tugas meluas ini melalui jabatan-jabatan Perkhidmatan Risikan. pengurusan kenderaan dan angkutan.KEEPING THE LIGHTS ON 171 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Md. Jailani Abas Pengurus Besar Kanan PERKHIDMATAN KORPORAT Sebagai rakan kongsi perniagaan kepada bahagian teras dan subsidiari TNB.

PPUs. Ia turut menyediakan kakitangan keselamatan swasta untuk pepasangan seperti pencawang 132kV. gudang wilayah dan pusat kawalan. telah membangunkan Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu (IGMS) untuk menguruskan permintaan dan bayaran untuk perkhidmatan set penjana. SSID juga menyiasat kes-kes berkaitan jenayah yang melibatkan aset TNB dan membantu pasukan Projek untuk kemasukan ke tapak dan kes kecurian kuasa elektrik. pencawang 500kV dan 275kV. dan pejabat-pejabat ● Jabatan Perkhidmatan Keselamatan & Risikan (SSID) SSID berjaya melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (ISMS) di Zon Utara (Perak. Sehingga kini. beberapa pusat set penjana telah ditubuhkan – di Lembah Klang (Kelana Jaya). Susulan itu. Projek ini sedang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBD). Temerloh dan Muadzam Shah). Untuk meningkatkan kecekapan Pengurusan Set Penjana. TNB merancang Koridor Talian Penghantaran 20 Tahun dengan menggunakan ‘Inovasi Geomatik’ yang melibatkan metodologi kerja ukur baru dengan penggunaan perisian GIS. Untuk menyokong ISMS. Perak dan Negeri Sembilan telah bersetuju dengan penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960. Zon Tengah (Kuala Lumpur. ● Jabatan Perkhidmatan Harta (PSD) PSD terus mengembangkan ruang kerja TNB melalui pembelian dan penyewaan bangunan dan ruang pejabat. Dalam tahun kewangan 2011/2012. Unit Penyiasatan Jenayah telah ditubuhkan dengan cawangan di setiap negeri untuk menyiasat kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Keseksaan berkaitan aset TNB. serta melalui pengubahsuaian. melalui pelaksanaan projek dan operasi selaras dengan visi. terutama untuk koridor talian penghantaran. Selangor & Putrajaya) dan Zon Selatan (Johor. yang akan mempercepatkan proses perolehan tanah dan mengurangkan kos berkaitan. tumpuan utama CSD adalah untuk memastikan perkhidmatan keselamatan dan pengurusan harta dan logistik yang berkualiti untuk pihak berkepentingan dan pemegang saham dan menanam keyakinan di kalangan mereka tentang keupayaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk projek-projek. Melaka & Negeri Sembilan). Pulau Pinang & Kedah/Perlis). LSD. Pada masa yang sama. PSD juga mencapai pembentukan nilai daripada aset terbiar dan pengurusan aset berjumlah RM51. bersamasama dengan ICT. Jabatan ini juga telah mendapat kelulusan daripada Polis DiRaja Malaysia (PDRM) untuk kuasa penyiasatan di bawah Kanun Tatacara Jenayah (CPC). Wilayah Utara (Chain Ferry) dan Wilayah Timur (Gong Badak.8 juta dalam penciptaan nilai dari operasi seharian pengurusan angkutan dan pengecualian cukai. yang menyediakan perlindungan keselamatan kepada ribuan pepasangan TNB di seluruh negara. ● Jabatan Pengurusan Tanah & Izinlalu (LWMD) Dalam usaha untuk mengurangkan bantahan daripada pemilik tanah dan mengurangkan kos perolehan tanah dan pembinaan. PEs.52 juta. Perancangan & Pengurusan Krisis. Siasatan Jenayah dan Perkhidmatan Sokongan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 172 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENCAPAIAN Pencapaian CSD sepanjang tahun di bawah tinjauan yang dinyatakan seperti berikut mengikut jabatan teras masing-masing. LSD telah mencapai RM39. menguruskan set penjana milik TNB dan vendor swasta. Sepanjang tahun ini. ● Jabatan Perkhidmatan Logistik (LSD) LSD kini beroperasi sebagai pusat sehenti bagi perkhidmatan set penjana. perolehan tanah bagi izinlalu akan dilakukan melalui Akta Pengambilan Tanah 1960 dan Akta Bekalan Elektrik 1990. RINGKASAN OPERASI Jabatan Perkhidmatan Keselamatan & Risikan (SSID) terdiri daripada empat unit. iaitu Operasi. pasukan ronda dan respons telah ditubuhkan di zon-zon kritikal. MATLAMAT/OBJEKTIF BAHAGIAN CSD terus berusaha untuk menyediakan perkhidmatan yang berkesanan kos kepada pelanggan dalaman dan luaran. Di samping menyokong Pelan Strategik TNB. satu pelan jangka panjang sedang dilaksanakan untuk tanah rizab dan tanah diwartakan yang diperlukan oleh TNB. Dengan memanfaatkan teknologi baru melalui kerjasama dengan UNITEN. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) dan pasukan Sistem Penyebaran Maklumat Geospatial Korporat (CGIS). misi dan strategi TNB. pengurusan kenderaan dan perkhidmatan set penaja mudah alih. Kedai Tenaga. Johor. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Yang boleh dibanggakan ialah perolehan sebuah Bangunan pejabat 11-tingkat untuk dijadikan pejabat Pengurus Besar (Selangor) dan Pengurus Kawasan (Subang Jaya) Bahagian Pembahagian. SSID menyediakan keselamatan untuk pepasangan strategik dan kritikal TNB seperti stesen janaelektrik.

LSD menguruskan Perkhidmatan Set Penjana Berpusat melalui Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu (IGMS) yang telah dibangunkan bersama dengan ICT. penguatkuasaan dan sokongan operasi terhadap pencegahan kecurian dengan penggunaan teknologi yang bersesuaian serta operasi risikan. Penghantaran dan Penjanaan. iaitu Unit Perkhidmatan Penghantaran. Petaling Jaya dan Shah Alam. ISMS memainkan peranan penting dalam menjaga aset TNB daripada ancaman dan penceroboh. Selain itu. S. pengurusan projek dan penyelenggaraan hartanah dengan objektif meningkatkan nilai aset TNB. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 PROJEKPROJEK UTAMA SSID melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu (ISMS) yang terdiri daripada modul-modul penghalang. Jabatan Pengurusan Tanah & Izinlalu (LWMD) terdiri daripada lima unit. Antara fungsi teras jabatan adalah untuk memperoleh tanah dan izinlalu seperti yang diperlukan untuk projek-projek Pembahagian. .000 kaki persegi yang akan membebaskan TNB daripada menyewa ruang pejabat di pelbagai lokasi di Kuala Lumpur. LWMD memperoleh tapak dan izinlalu untuk projek-projek utama.KEEPING THE LIGHTS ON 173 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras negeri dan daerah. Ulu Jelai Hydro Projek 275kV. Tengah. Unit Perkhidmatan Penjanaan. pengesanan dan tindak balas di Wilayah Utara. Baharu Steel 275kV. Pandan-Ampang Timur 275kV. menyediakan set penjana sebagai sokongan untuk menyemak ketersediaan sistem. Jabatan Perkhidmatan Logistik (LSD) terdiri daripada tiga unit – armada. Ia juga melaksanakan pelan jangka panjang kepada koridor rizab dan diwartakan bagi talian penghantaran. PSD memperoleh dua bangunan pejabat berbilang tingkat di Kuala Lumpur dan Subang Jaya dengan jumlah keluasan lantai bersih sebanyak 520. jabatan menyediakan pengawasan. Dengan menggabung penyelesaian keselamatan yang berbeza ke dalam satu sistem kawalan. Air Tawar Bukit Merah 275kV. termasuk projek Kg. Penghantaran dan Pembahagian. Unit Perkhidmatan Geomatik & Teknikal. mendapatkan kenderaan baru dan melupuskan yang lama. VALE bekalan pukal Bijih Besi 275kV Manjung. Eastern Steel 275kV dan Simen Hongkew 132kV. Pusat Kawalan Set Penjana berpusat telah ditubuhkan di Kelana Jaya bagi menampung semua permintaan bagi perkhidmatan set penjana daripada Penjanaan. Unit Perkhidmatan Perancangan & Sokongan.J Janamanjung 500kV. Jabatan Perkhidmatan Harta (PSD) terdiri daripada lima unit yang menyediakan perkhidmatan sokongan harta kepada bisnes teras TNB. Set Penjana Bergerak dan Pengurusan Angkutan – dan m e m ai nkan p er anan seb agai p usat bersepadu sehenti yang menyelaras dan menyediakan perkhidmatan logistik yang kos efektif dan tepat pada masanya untuk TNB. jesteru melindungi aset TNB. dan menyediakan perkhidmatan angkut. Selatan dan Timur. Ia bertanggungjawab untuk melantik bengkel panel. Ia menjalankan perancangan dan pembangunan harta. Unit Perkhidmatan Pembahagian.

KPI utama CSD adalah pengurusan OPEX. pejabat tanah. pengurusan vendor. terutamanya di kawasan bandar. Ia juga bekerjasama rapat dengan agensi-agensi penguatkuasa untuk menjalankan fungsi dengan berkesan. Pada masa yang sama. Dalam usaha untuk mengatasi cabarancabaran ini. menghadapi dua cabaran iaitu nilai pasaran yang terus meningkat bagi tanah yang perlu diperolehnya serta bantahan orang ramai terhadap projek-projek TNB. perkhidmatan pelanggan. pengurusan risiko. set penaja mudah alih (ISMS. pengurusan kualiti. CSD juga menyelia perhubungan TNG dengan rangkaian pelanggan dan pihak pengawal selia seperti kerajaan negeri. pengurusan pematuhan dan. pengurusan aset. penandaarasan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . CSD berusaha untuk memenuhi kehendak pelanggan dengan menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang. Sehubungan ini. armada. Tugas melindungi ribuan pepasangan TNB di seluruh negara memerlukan teknologi. pengauditan dan melalui aplikasi KPI. proses dalaman dan pembelajaran & pertumbuhan. LSD juga menghadapi cabaran melaksanakan Sistem Pengurusan Set Penjana Bersepadu di seluruh negara. Satu lagi cabaran ialah pengurusan aset yang terkurang penggunaan (aset bukan teras) kepunyaan TNB dengan tujuan menyemarak nilainya dengan risiko yang minimum kepada Kumpulan dari segi pendedahan kewangan. dan beryakinan akan terus menyokong kecemerlangan perniagaan TNB pada tahun-tahun akan datang. penglibatan dengan pelanggan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 174 Ulasan Operasi – Perkhidmatan & Hal Ehwal Korporat Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PENAMBAHBAIKAN OPERASI Untuk memastikan penambahbaikan yang berterusan dalam operasi harian. keselamatan. CABARAN DAN PROSPEK CAD menghadapai pelbagai cabaran dalam usahanya untuk mempertahankan piawaian perkhidmatan tertinggi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan pihak berkuasa tempatan untuk memupuk hubungan yang lebih baik dengan mereka. IFMS. PUSPAKOM. PDRM. penciptaan nilai. Untuk mencapai ini. izinlalu dan perolehan tanah. CSD mengekalkan hubungan yang rapat dengan kesemua pelanggan dan pihak berkepentingan. KPI dikenal pasti melalui proses Perancangan Perniagaan untuk mengukur prestasi bahagian dalam bidang kewangan. CSD telah memulakan pelbagai program meliputi pengurusan sumber manusia. kajian semula proses utama yang telah dilakukan untuk menambahbaik operasi. pemantauan KPI. ditambah di samping usaha sumber manusia. Sementara itu LWMD. SSID menerimapakai dan mematuhi undang-undang yang perlu manakala terus mengemaskini teknologi keselamatan. IGMS). Kastam. PETUNJUK PRESTASI UTAMA KPI C SD m e n g u k u r k u a l i ti produk dan perkhidmatannya dengan menggunakan maklum balas daripada pelanggan. Ini memerlukan kajian semula yang berterusan terhadap usaha perolehan tanah. PSD merancang untuk menjalankan kajian terhadap bidang-bidang tanah tertentu yang sedia ada.

Nor Azmi bin Ramli Ketua Pegawai Perolehan Dalam usaha untuk merealisasikan Gemilang 2015 – Growth. Green. Global. Bahagian Perolehan terus giat berusaha menunaikan peranan strategiknya dalam menguruskan fungsi perolehan TNB ke arah pengurusan rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .KEEPING THE LIGHTS ON 175 Ulasan Operasi Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras PEROLEHAN Ir.

Shared Purchasing. melaksanakan inisiatif-inisiatif pengurusan rantaian bekalan dan meningkatkan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB. membangunkan asas pembekal yang stabil dan berdayasaing untuk Syarikat. Pada TK2012. Pencapaian Penghasilan Nilai Perolehan Bahagian Perolehan terus menghasilkan nilai perolehan yang ketara berjumlah RM166. dan Human Resources Management & Administration Services.56 juta Menganjurkan Taklimat Komuniti Perolehan 2012 ke seluruh negara untuk menyebarkan Pindaan Dasar dan Perolehan TNB dan Pindaan Dasar dan Perolehan anak-anak syarikat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan untuk meningkatkan keupayaan teknologi sistem ICT perolehan Misi Bisnes Khas ke Saudi Arabia yang berjaya menghasilkan potensi jualan sebanyak RM1 bilion untuk anak-anak syarikat dan vendor TNB ● ● ● ● ● ● ● Meningkatkan penciptaan nilai perolehan Meneroka dan mempromosi bisnes baru untuk vendor Program Pembangunan Vendor Bumiputra (PPVB) Kejayaan inisiatif-inisiatif utama ini sebahagian besarnya bergantung kepada keupayaan dan prestasi operasi lima jabatan dalam Bahagian Perolehan iaitu Sourcing Controller. Best Practice and Policies.200 904 1078 793 (RM’Juta) 800 464 483 600 267 281 297 400 149 96 200 0 7 37 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 151 2Q 166 3Q 173 4Q 1Q 2Q 3Q 423 4Q 1Q 2Q 519 3Q 4Q 794 1Q 804 2Q 842 1. Strategic Supplier Management. pengecualian cukai dan rundingan harga. Bahagian Perolehan telah memfokuskan aktiviti-aktiviti terasnya kepada lapan (8) inisiatif utama yang terkandung dalam Pelan Strategik 5-Tahun dalam usaha untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perolehan seperti berikut: ● ● ● Meningkatkan nilai kepada pelanggan dalaman dan luaran Membangunkan Polisi dan Strategi Perolehan Hijau Melaksanakan amalan terbaik perolehan Melaksanakan aktiviti-aktiviti menanda aras Pengurusan Rantaian Bekalan Antarabangsa Meningkatkan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB Melaksanakan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan ICT SOROTAN PENCAPAIAN ● ● Pencapaian penghasilan nilai perolehan yang kukuh pada TK2012 berjumlah RM117.000 3Q 4Q 961 1Q 973 2Q 1001 3Q 1016 4Q TK2007 TK2008 TK2009 TK2010 TK2011 TK2012 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . menanda aras dan mencontohi amalan-amalan terbaik perolehan. Pencapaian Penghasilan Nilai Perolehan 1. Faktor-faktor lain yang turut menyumbang kepada pencapaian ini adalah Pembelian Pukal dan Penyumberan Kategori.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 176 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras RINGKASAN OPERASI Bahagian Perolehan meneruskan usahausahanya untuk mengoptimakan kos-kos perolehan.6 juta pada TK2012 di mana sebahagian besarnya adalah melalui pembidaan elektronik.

Sistem ini membuktikan penerimaan TNB ke atas komuniti pembekal sebagai rakan kongsi strategik.KEEPING THE LIGHTS ON 177 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Pindaan & Penyebaran Polisi dan Prosedur Perolehan TNB (PPP) Setelah Pindaan Polisi & Prosedur Perolehan TNB (PPP) dilancarkan pada TK2011. Bahagian ini telah mempertingkatkan modul-modul latihan bersama ILSAS (bagi memastikan pengemaskinian berterusan) sementara bimbingan oleh pakar-pakar subjek dijalankan untuk memastikan latihan untuk PPP TNB dilaksanakan dengan berkesan. dan menguruskan prosesproses perolehan. keberkesanan pelaksanaannya dinilai melalui Pemantauan Pematuhan Perolehan yang dijalankan merentasi Bahagian-bahagian utama. Ia juga dianjurkan untuk mempertingkatkan perhubungan dan usahasama di antara TNB dengan pembekal dan kontraktornya. Bahagian Perolehan meneruskan penyebaran PPP baru tersebut ke seluruh Semenanjung Malaysia yang merangkumi 14 sesi dengan melibatkan 1. E-Contract Management. (SESB). penganalisaan dan penyeragaman proses-proses kerja bagi mewujudkan potensi nilai dan mengekalkan kecekapan. Sementara PPP disebarkan dan sesi latihan dijalankan. ketelusan. Sistem SCM ini merangkumi modul-modul seperti E-tender. Sehingga kini. Bahagian ini telah berjaya menyiapkan deraf PPP untuk Tenaga Nasional Engineering Corporation (TNEC) dan Sabah Electricity Sdn. 12 kategori anugerah telah diwujudkan dengan 38 pencalonan diterima dari pelbagai Bahagian. Spend analytics. Dalam usaha untuk memastikan anak-anak syarikat menjalankan perolehan yang berkesan mengikut kesesuaian bisnes masing-masing. Acara ini merupakan satu landasan untuk memberi penghargaan kepada para pembekal dan kontraktor yang cemerlang untuk produk dan servis yang dibekalkan daripada tahun 2010 hingga 2011. Bahagian Perolehan turut memulakan pembangunan PPP untuk berlainan anak-anak syarikat. Lanjutan dari pindaan tersebut. Kuala Lumpur. Timbalan Menteri Kewangan Malaysia.000 pekerja TNB pada TK2012. Bahagian Perolehan telah merancangkan penglibatan Supply Chain Management (SCM) system yang menyeluruh dalam pelan bisnes 5-tahun untuk 20102015. Sistem ini adalah bertujuan untuk meningkatkan keupayaan teknologi TNB untuk melaksanakan amalan terbaik dalam proses-proses perolehan. dan keselarasan. Bhd. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . seperti yang diarahkan oleh Jawatankuasa Audit Lembaga Pengarah. Anugerah-anugerah telah disampaikan oleh Senator Datuk Awang Adek Hussein. Supplier-Buyer Service Portal. Sistem ini dijangkakan siap secara berperingkat-peringkat dan akan beroperasi sepenuhnya sekitar awal tahun 2013. dan Supplier Relationship Management. Penyampaian Anugerah Kepada Pembekal Dan Kontraktor Cemerlang Bahagian Perolehan telah menganjurkan Malam Anugerah Vendor/ Pembekal/ Kontraktor Cemerlang TNB 2012 pada 19 Januari 2012 di Pusat Konvensyen Sime Darby. Sistem ini melibatkan proses-proses perolehan dari hujung ke hujung dan amalan-amalan terbaik yang dapat mengurangkan kos-kos perolehan dengan mengukuhkan usahasama dengan pembekal TNB. Projek Pengurusan Rantaian Bekalan TNB Sebagai salah satu usaha untuk pemantapan masa hadapan.

Sesi latihan itu telah memberi pengetahuan yang mendalam tentang perbelanjaan perolehan TNB untuk peralatan seperti transformer. sekali gus menjadikan misi ini satu inisiatif penting ke arah peluasan bisnes antarabangsa dan serantau TNB. Green. yang merupakan antara pengamal perolehan strategik utama dunia. peralatan keselamatan kendiri.T. Pada Februari dan Mac 2012. Objektif misi ini adalah untuk mempromosikan produk dan servis yang berkaitan dengan sektor penjanaan kuasa dan servis yang berkaitan dengan SEC dan bisnes komuniti Saudi yang bersandarkan kepada TNB dan jenama Malaysia. satu misi bisnes khas ke Arab Saudi telah dianjurkan dari 25 hingga 30 Mei 2012 dengan sokongan dari Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE). untuk mempelajari dan mengadaptasi amalanamalan terbaik Perolehan dalam usaha untuk memperbaiki prestasi TNB dan mengurangkan kos-kos perolehan yang tidak diperlukan. Bahagian Perolehan sedang mempertingkatkan usahanya ke arah melaksanakan Category Management dan Strategic Sourcing sebagai metodologi untuk memastikan TNB memperolehi lebih banyak penghasilan nilai dari pengurusan rantaian bekalan yang cekap dan berkesan. Pada masa ini. Misi Bisnes Khas Ke Arab Saudi Susulan kepada jemputan Saudi Electricity Company (SEC). Bahagian ini juga telah memulakan inisiatif penanda-arasan dengan China Light and Power (CLP). Kearney Inc. Mesyuarat pertama yang juga merupakan bengkel telah diadakan pada 11 Julai 2012 di Hotel Grand Dorsett Subang dan dihadiri oleh 26 wakil dari 14 GLC.. Global. Latihan ini telah dijalankan selama 6 minggu di ILSAS. switchgear. dan Generation spares. dan ianya adalah amat penting bagi memastikan persediaan tenaga kerja perolehan di arena antarabangsa. ahli-ahli berpeluang berbincang serta mengongsi pengalaman tentang program pembangunan vendor. cabaran-cabaran utama untuk Bahagian ini adalah masih berkaitan dengan peranan strategiknya untuk memenuhi jangkaan pihak berkepentingan yang semakin meningkat dan mempertingkatkan prestasi operasinya. Peningkatan kepakaran dan keupayaan perolehan TNB melalui program latihan dan pembangunan kemahiran ini adalah selaras dengan subjek-subjek mandatori yang diwajibkan untuk pensijilan Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS). Para peserta misi ini terdiri daripada warga kerja daripada 11 syarikat termasuk anak-anak syarikat dan pembekal TNB. produk IT. Penjadualan semula pelaksanaan Sistem Pengurusan Rantaian Bekalan kepada TK2013 telah memberikan satu cabaran yang besar kepada Bahagian ini dalam merealisasikan satu penambahbaikan menyeluruh ke atas proses-proses perolehan melalui landasan ICT.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 178 Ulasan Operasi – Perolehan Ulasan Operasi – Perniagaan Bukan Teras Mesyuarat Kumpulan Program Pembangunan Vendor (VDP) GLC TNB telah dilantik oleh Jawatankuasa Putrajaya bagi Pencapaian Tinggi GLC (PCG) untuk mempengerusikan mesyuarat kumpulan VDP GLC. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Dalam mesyuarat tersebut. ketelusan dan keselarasan proses-proses dalam komuniti perolehan. untuk melatih seramai 30 orang warga kerja perolehan TNB untuk 7-Step Strategic Sourcing Methodology untuk membolehkan TNB memulakan inisiatif Category Management dan Strategic Sourcing. Market Analysis dan Supplier Relationship Management. di mana para peserta diberi pengalaman secara langsung untuk melaksanakan usaha strategic sourcing yang tepat yang merangkumi Spend Analysis. Pada TK2012. Pembentukan Kumpulan ini merupakan satu usaha untuk memastikan lebih banyak GLC berkomited kepada penghasilan kekayaan nasional dengan melaksanakan program pembangunan vendor yang tersusun di syarikat masing-masing. CABARAN DAN PROSPEK Salaras dengan Gemilang 2015 – Growth. Latihan Strategic Sourcing Methodology Oleh A. dan bagaimana untuk menghasilkan inisiatif strategic sourcing yang paling bersesuaian dengan maklumat yang dikumpul. syarikat utiliti terbaik di rantau Asia-Pasifik dalam bidang perolehan. Bahagian Perolehan terus berusaha untuk mengadakan peluang pembangunan profesional yang berterusan untuk warga kerjanya sepanjang tahun melalui beberapa siri program latihan kumpulan kemahiran Perolehan dalam usaha untuk menghasilkan tenaga kerja yang berdaya-harap dan berwibawa. e Permintaan terhadap tenaga elektrik yang meningkat sebanyak 8% setahun di Arab Saudi dilihat sebagai satu potensi pasaran yang besar untuk peluang bisnes. Category Management. kejayaan projek ini dijangka akan dapat menambahbaik amalan-amalan perolehan TNB dan menghasilkan satu integrasi sistem yang menggunapakai amalan-amalan terbaik perolehan selain dari mempertingkatkan kecekapan. Bahagian Perolehan telah melantik A. Walau bagaimanapun.t Kearney Inc.

SESB mensasarkan untuk mencapai 95% bekalan elektrik pada akhir tahun 2012 supaya lebih ramai rakyat di Sabah menikmati bekalan elektrik. TK2011 (Dinyatakan) 1.367 juta berbanding RM1.5 KEWANGAN Pada TK2012 jualan elektrik di Sabah meningkat sebanyak 17%.226. RM1.5%.428 GWj berbanding dengan 4.20 juta.300 4. Liputan bekalan elektrik di seluruh Sabah sehingga bulan Disember 2011 adalah 81.4 Jualan dalam RM & Unit RM’Juta 1.476 MW menjelang 2019.100. dan akan terus meningkat dengan ketara pada tahun-tahun berikutnya.07 juta pada TK2011. Jumlah kerugian operasi adalah pada RM50.385 4. .000 1.7 4.10 bilion yang dicatatkan pada tahun kewangan yang lalu.239 3.2 4.030 4.29 bilion berbanding RM1.140 4. sehingga dijangka mencapai kira-kira 1.97 sen/kWj. Bhd.000 820 1.239 GWj pada TK2011.239 1.292 807 854 954 2.227 juta bagi TK2011 (Dinyatakan semula). Kos Per Unit (CPU) SESB pada 31 Ogos 2012 adalah 34. No.221 3.34 juta berbanding RM124. SESB menetapkan sasaran untuk membolehkan lebih ramai rakyat di negeri ini menikmati bekalan elektrik sebagai sebahagian daripada sumbangan kepada pembangunan sosial dan ekonomi Sabah.000 500 2007 2008 RM’Juta 2009 2010 Unit (Gwh) 2011 2012 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Sabah Electricity Sdn.100 1. Jumlah unit yang dijual untuk TK2012 ialah 4. Dengan bantuan Kerajaan. Jumlah perbelanjaan operasi yang diaudit bagi TK2012 berjumlah RM1.428 Gwh 5. Jumlah kos kewangan dan kerugian tukaran asing bagi TK2012 berjumlah RM181.291.738 3. Ini adalah sebahagian daripada sumbangan SESB kepada pembangunan sosio-ekonomi Negeri Sabah.KEEPING THE LIGHTS ON 179 Ulasan Operasi SESB terus memainkan peranan penting bagi memenuhi permintaan bekalan elektrik yang semakin meningkat di Sabah.6 547.367.029 1. SESB menerima subsidi diesel dan bahan api yang agak besar daripada Kerajaan Malaysia dan jumlah yang dinyatakan itu adalah selepas ditolak jumlah subsidi. 1 2 3 4 Butiran Jualan Unit Terjual Kos Operasi Tuntutan Subsidi Minyak Penyebut RM’juta GWh RM’juta RM’juta TK2012 1.000 980 3.000 660 1. Permintaan untuk bekalan elektrik di Sabah dijangka meningkat kira-kira 7% setahun sehingga 2013.428 1.2 543.

penjana tenaga bebas (IPP). Kontraktor yang dipilih dalam program tersebut hendaklah berdaftar dengan SESB. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .324MW. sebanyak 56. program berkenaan telah dilanjutkan sehingga bulan Mac 2013.080 buah rumah telah dikenalpasti untuk bantuan di bawah program tersebut dan sebanyak 2. program tenaga boleh dibaharui kecil (SREP) dan projek-projek bekalan elektrik luar Bandar (BELB). Sejumlah 17 orang anggota kerja teknikal telah dihantar untuk latihan talian hidup. iaitu 527.2MW selebihnya datang daripada penjana tenaga bebas (IPP). Skim tersebut bertujuan untuk membantu penduduk luar Bandar yang tidak berkemampuan untuk membayar kontraktor Talian LILO 132kV Kolopis-Kota Belud bagi pembinaan Pencawang Masuk Utama (PMU) di Tuaran Talian LILO 132kV Beaufort-Penampang bagi Pencawang Masuk Utama Lansat di Papar Pembinaan Pencawang Pembahagian Utama 1-Sulaman ● pendawaian di bawah proses permohonan elektrik yang biasa. komersil dan perdagangan di seluruh negeri. Pengurusan SESB telah meluluskan pelaksanaan Skim Bantuan Pendawaian Luar Bandar (ARWS) dengan tabung pusingan sejumlah RM5 juta.20 untuk enam bulan pertama diikuti dengan RM14.944 permohonan telah diterima daripada pelanggan yang mana 2. Pada tahun 2012.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 180 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. dianggarkan sejumlah 16. SESB juga telah meneruskan Program Penggantian Meter Lama di kalangan pengguna domestik.16 sebulan untuk jangka masa 30 bulan seterusnya. Kerja-kerja tinjauan ini juga memberi tumpuan terhadap izinlalu bagi memastikan laluan berkenaan sentiasa bebas daripada gangguan seperti pokok-pokok. Sehingga 31 Ogos 2012.128 (72. audit pematuhan spesifikasi (SCA) serta pemeriksaan dan ujian pra-mulatugas (PIAT) bagi semua projek `turnkey’. ● Inisiatif lain yang dijalankan termasuk: ● Kajian prestasi kilat ke atas talian penghantaran 275/132kV Pemasangan pengawal atur voltan 22-11kV di Kota Belud Projek menunjuk ajar pengauditan tenaga ke atas bangunan komersil ● ● OPERASI Penjanaan Jumlah keupayaan terpasang di Sabah berada pada tahap 1. Bhd. Akhirnya lapan orang telah diberi sijil kompetens daripada Institut Latihan Industri Elektrik (EITI) diketuai oleh Stenold Pauli. Antara projek utama yang dilaksanakan pada tahun di bawah tinjauan ialah: ● Penghantaran Untuk meningkatkan lagi perkhidmatan.052 meter lama telah diganti. bagi menjalankan tinjauan ke atas talian penghantaran SESB untuk memeriksa keadaan talian dan menara bagi mempastikan ia tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hakisan. Sementara itu.28%) telah siap.8MW adalah daripada SESB termasuk 80MW daripada set penjana sengkuap. 796. PES dan Suruhanjaya Tenaga (ST). KEJURUTERAAN Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Bahagian Kejuruteraan telah dibentuk pada bulan Jun 2011 untuk merekabentuk projek-projek pembangunan utama di samping mempertingkatkan lagi jaminan kualiti dalam pelaksanaan projek serta perolehan bahan-bahan. Program tersebut telah dilancarkan pada bulan April 2011 dengan kerjasama Persatuan Elektrik Sabah (PES). SESB telah membentuk Skuad Talian Hidup pada bulan Mac 2012 di bawah bidang kuasa Bahagian Penghantaran untuk melatih anggota kerja berkelayakan dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan talian hidup tanpa menutup bekalan elektrik. pemohon akan membayar kos sejumlah RM510 untuk pendawaian dalaman kepada SESB dengan bayaran ansuran bulanan RM14. Pembahagian Pada Februari 2011. Bhd. Bahagian ini juga bertanggungjawab ke atas ujian-ujian penerimaan kilang dan tapak. Dengan adanya ARWS. Bahagian ini juga telah menggunakan perkhidmatan helikopter Sabah Air Aviation Sdn. Sebagai tambahan pemohon perlu juga membayar wang cagaran sejumlah RM40 dan RM10 duti setem apabila menandatangani perjanjian dengan SESB.

12 67.9 4. SISTEM OPERASI Permintaan maksimum dalam Grid Sabah pada Tahun Kewangan 2011/12 adalah sebanyak 828.1MW yang tercatat pada Tahun Kewangan 2010/11.964.21 50 0 TK07/08 11.21% daripada permintaan maksimum 830.58 20.380.1 828.100 Penjanaan Tenaga Elektrik (GWh) 4.40 700 680 660 640 646.28 5.58 20.964.21 2010/2011 40.12 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain .13 2011/2012 263.821.KEEPING THE LIGHTS ON 181 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. ini merupakan peningkat sebanyak 4.91 31.89 31.83GWh.58 31.300 5.38 263. Bhd. iaitu penurunan sebanyak 0.58 2009/2010 20.13 TK11/12 Jumlah Sistem Minit (Termasuk Insiden Major – GTD) Jumlah Sistem Minit (Tidak Termasuk Insiden Major – GTD) Tahun Kewangan Jumlah Sistem Minit (Termasuk Insiden Major – GTD) Jumlah Sistem Minit (Tidak Termasuk Insiden Major – GTD) 2007/2008 154.700 4.51 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 4.8 830.91 11.21 40.13 TK10/11 40. Permintaan Maksimum Grid Sabah TK2007/2008 – 2011/2012 840 820 800 780 760 740 720 704 772.83 Permintaan (MW) 4.89 TK08/09 TK09/10 Tahun kewangan 20.38 2008/2009 31.28GWh pada TK2010/2011 sebelum ini.300 4.132.87% daripada jumlah janaan 4.21 40.100 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Arahaliran Indeks Ketidakbolehharapan Titik Penghantaran dalam tempoh lima tahun yang lalu adalah seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah: Sistem Grid Sabah Indeks Ketidakbolehharapan Titik Penghantaran 300 250 Sistem Minit 200 150 100 154.900 4.13 67. Penjanaan Tenaga Elektrik Grid Sabah 5.205.34 4.4MW.35 Sistem Grid Sabah telah merekodkan Penjanaan sejumlah 5205.500 4.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 182 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn.38 494. Inisiatif/aktiviti tambahan yang akan diperkenalkan untuk mengukuhkan lagi aktiviti operasi dan mempercepatkan serta melancarkan pelaksanaan aktiviti.030.986. Mengenalpasti jurang antara bisnes dan sasaran operasi untuk pencapaian sebenar untuk tujuan mengambil langkah-langkah pembetulan supaya sasaran boleh dicapai.80 ● 687.00 1. Setiap bahagian di SESB masing-masing perlu memperkembangkan Pelan ● Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .00 SAIDI Tahunan Garisan (SAIDI) 2.500 1.38 494. Terdapat sembilan objektif strategik dalam tema-tema strategik di bawah rangka kerja Kad Skor Seimbang seperti berikut: 1. SESB Saidi CY2006-2012 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain 4. 4.030.58 2.500 3.64 442.000 500 0 1.000 3.23 ● bisness dan Pelan Operasi Tahunan bagi 5-Tahun berdasarkan objektif strategik SESB. Prestasi SESB dianalisis mengikut Pelan Operasi dan KPI bagi tahun kewangan 2011. eksekutif terpilih dan ahli-ahli kesatuan tempatan.58 663.855.58 (Tahunan 663.23 687. Para peserta dalam sesi tersebut terdiri daripada Jawatankuasa Pengurusan SESB. Penghantaran dan Pembahagian untuk SESB.500 1.500 4.000 2.3 juta.779.986.855. Menambahbaik Prestasi Sistem ● Meningkatkan Keselamatan & Kebolehpercayaan bekalan ● Meningkatkan Pembangunan Sistem Bekalan ● Meningkatkan Proses Penambahbaikan Bekalan Menambahbaik Produktiviti ● Membangunkan Tenaga Kerja Berkompetan ● Meningkatkan Produktiviti Organisasi PERKHIDMATAN KORPORAT Bahagian Perkhidmatan Korporat memainkan peranan penting untuk memberi khidmat sokongan bagi memastikan SESB memenuhi objektifnya. Kepuasan Pelanggan Meningkatkan Kepuasan Pelanggan ● Meningkatkan Kepuasan Pemegang Saham ● Pelan Bisnes 5-Tahun (TK2011–2015) dan Pelan Operasi Tahunan (TK2012) Pengurusan SESB telah menjalankan kajian Pelan Bisnes 5-Tahun bagi TK2011–2015 dan Pelan Tahunan Operasi bagi tahun kewangan 2012 pada 11-13 Mei 2012. dan Pelan Baru Operasi serta KPI ditetapkan bagi TK2012. tindakan berikut telah diambil: ● 2.87 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Setakat 31 Ogos) ● Tahun Kalendar SAIDI (minit/pengguna/ setahun) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Setakat 31 Ogos) 442.87) 4. Hasil daripada kajian semula itu. Bhd. PEMBANGUNAN ORGANISASI Petunjuk Prestasi Utama (KPI) SESB bagi tahun kewangan 2012 adalah berdasarkan kepada empat tema strategik iaitu Meningkatkan Kemapanan Kewangan. Memastikan aktiviti harian dan inisiatif sejajar dengan objektif Tindakan Transformasi Strategik Roadmap 2026 (STAR 2026) TK2007–TK2026. Kepuasan Pelanggan. Pencapaian utama bagi bahagian ini pada tahun 2012 termasuk seperti berikut: 3. Sepanjang tahun kewangan 2012.80 2. Tujuh projek telah disiapkan manakala 21 projek lagi masih dalam peringkat pelaksanaan. Bahagian Projek Utama telah terlibat dalam pelaksanaan 28 projek bernilai RM3.867. Bahagian ini komited untuk memberi perkhidmatan pengurusan projek yang cemerlang bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek-projek menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan serta mengikut belanjawan yang telah diluluskan di samping menjaga kualiti yang tinggi.58 1. Meningkatkan Prestasi Sistem dan Meningkatkan Produktiviti.000 1. Si st em Pengur usan Kes ela ma tan Maklumat (ISMS) dilancarkan pada 16 Mei 2012 untuk memajukan SESB kearah memperolehi pensijilan MS ISO 27001:2007 menjelang Disember 2012.867.64 PROJEKPROJEK UTAMA Bahagian Projek Utama di SESB telah ditubuhkan pada Mei 2007 bertujuan untuk menguruskan pelaksanaan projek-projek Penjanaan. Meningkatkan Kemapanan Kewangan Meningkatkan Kemapanan Bisnes ● Mengurangkan Ketirisan/Kebocoran Hasil ● 4.

Kota Belud.296. pelajar dan orang awam. Penambahbaikan Pengurusan Integriti dan Keselamatan ● Dengan penguatkuasaan dasar keselamatan.122. Kota Belud. 1. Tenom. Promosi Amalan Cekap Tenaga ● ● iii. Penampang. dan penyambungan haram bekalan elektrik.64 pungutan kerugian akibat perihal mengusik meter dan. Kuala Penyu. ● 4. Sandakan. Tenom. Bhd. sebuah jawatankuasa etika ditubuhkan dan sesi integriti kakitangan telah dianjurkan dengan SPRM.5 juta disebabkan IPP gagal mencapai tarikh operasi komersil yang dijadualkan menurut perjanjian pembelian tenaga dan perjanjian tambahan. Labuan. ● ● Untuk terus meningkatkan Tadbir Urus Integriti SESB.KEEPING THE LIGHTS ON 183 Ulasan Operasi – Sabah Electricity Sdn. Papar. ● Perjanjian Pembelian Tenaga. ● 5. Pemimpin Negeri dan lain-lain pemegang saham yang berkepentingan. Ranau.20 pungutan sewa tertunggak oleh penyewa. satu memorandum persefahaman telah ditandatangani dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Meningkatkan hubungan dengan pihak berkepentingan: ● Pelaksanaan Pelan Komunikasi Tarif berjaya mengurangkan dengan ketara bantahan daripada pihak berkepentingan dan orang ramai. Gantirugi dalam bentuk Liquidated Ascertained Damages berjumlah RM13. Beaufort. pelanggan dan pihak media. Pengauditan tenaga telah dilakukan di Wisma SESB pada Julai 2011. Menambahbaik hubungan media menerusi peningkatan program media seperti yang ditunjukkan dengan peningkatan laporan positif media daripada 75% ke 85% Menambahbaik pungutan hasil bukan tarif: ● Memenangi dua kes jenayah ke atas tindakan yang diambil oleh Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan bagi ketidakpatuhan pemantauan bunyi. Ranau. Kota Kinabalu. ● 2. Penampang dan Beluran melibatkan agensi-agensi kerajaan. RM30. 16 orang termasuk empat orang anggota kerja telah ditangkap kerana pelbagai kesalahan termasuk kecurian kabel ● ● Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain . Semporna. Bagi meningkatkan kesedaran Cekap Tenaga (EE). Labuan. ii. Beaufort. Ceramah cekap tenaga dan pameran produk cekap tenaga telah diadakan di Tawau. poster-poster dan hadiah korporat yang berkaitan telah diedarkan kepada pihak berkepentingan. Taklimat yang tepat pada masanya telah diadakan untuk membincang bekalan tenaga dan inisiatif baru bersama dengan Ketua Menteri. Penambahbaikan Pengurusan Kos ● 3. Kuala Penyu. Nasihat guaman serta tindakan yang berkesan untuk membantu jabatan yang relevan dalam SESB bagi mendapatkan: i. 6. Semporna. yang menyebabkan perlunya diadakan perjanjian tambahan kepada Perjanjian Pembelian Tenaga. termasuk murid-murid sekolah digalakkan mendaftar dalam Rakan EE. Sandakan. Untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat. Pengurusan program bersama pemimpin masyarakat di Tawau. SESB telah mendermakan peralatan-peralatan elektrik yang cekap tenaga kepada badan-badan kebajikan seperti rumah anak yatim di Tawau dan Tambunan serta Hospis & Pusat Dialisis di Sandakan. Kabinet. Kota Kinabalu dan Beluran. RM76. Orang awam. Peningkatan laman sesawang korporat SESB. Pampasan berjumlah RM10 juta bagi kerugian yang dialami oleh SESB akibat kelewatan pihak IPP menyiapkan projek mengikut terma dan syarat yang termaktub dalam Kos penyelenggaraan armada dan penggunaan minyak bahan api telah dikurangkan sebanyak 22% disebabkan oleh penggantian daripada 38 kenderaan lama dengan yang baru. iv. Papar.

mendraf.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 184 Ulasan Operasi Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) Jabatan Perkhidmatan UndangUndang (JPU) menyediakan perkhidmatan undang-undang dalaman yang berkualiti kepada TNB dan anak-anak syarikatnya untuk menyokong pewujudan nilai dalam Bisnes Teras. Ia juga bertanggungjawab dalam menyediakan pelbagai jenis perjanjian termasuk PerjanjianPerjanjian Bekalan Elektrik. isu-isu komersil termasuk perjanjian pelesenan dan perjanjian harta intelek yang berkaitan ICT. peraturan-peraturan. Mediasi. Bisnes Bukan Teras dan Perkhidmatan Pengurusan Kumpulan. Unit ini juga memastikan pematuhan TNB terhadap akta-akta lazim. Unit Litigasi Unit ini adalah bertanggungjawab menguruskan. Unit ini juga terlibat di dalam penggubalan dan pelaksanaan undang-undang baru seperti tenaga diperbaharui dan kecekapan tenaga. Unit ini juga bertanggungjawab mengendalikan pungutan hutang dan penguatkuasaan hak-hak TNB terhadap pihak ketiga. PerjanjianPerjanjian Bekalan Elektrik untuk Infrastruktur. pembiayaan secara konvensional dan/atau Islam. Unit Kawalselia & Dokumentasi Perundangan Unit ini adalah bertanggungjawab untuk menasihati TNB mengenai isu-isu operasi undang-undang berhubung dengan bekalan elektrik. Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . menyelaras dan berhubung dengan peguam panel yang dilantik dalam semua kes-kes mahkamah yang berkaitan dengan tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap TNB di Malaysia atau luar negara. isuisu berkaitan pemegang saham. menyemak dan terlibat dalam rundingan kontrak seperti kontrak pembinaan. dokumen projek untuk projek bidaan dalam negara. Seksyen Business Enterprise Seksyen Business Enterprise menyediakan nasihat undang-undang bagi projek-projek tenaga antarabangsa Kumpulan TNB serta transaksi di luar negara yang mana berkaitan dengan industri tenaga elektrik. semua kontrak lain yang berkaitan dengan bisnes TNB dan anak syarikatnya. RINGKASAN JABATAN Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang terdiri daripada tiga Unit yang berbeza dan satu Seksyen seperti berikut: Unit Khidmat Nasihat Korporat Unit ini bertanggungjawab memberi khidmat nasihat undang-undang mengenai semua perkara berkaitan dengan bisnes TNB dan anak syarikatnya termasuk menyediakan pendapat undang-undang. Unit ini seterusnya menguruskan keskes yang melibatkan pertikaian yang dirujuk kepada Tribunal Pengguna. tanah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengguna. undang-undang kecil. Adjudikasi atau Timbangtara. Seksyen ini juga menyediakan nasihat perundangan untuk pelbagai projek khas termasuk projek bidaan serta menjalankan program pematuhan peringkat korporat Kumpulan TNB. “Co-generation” dan Perjanjian-Perjanjian Khas. meminda Akta Bekalan Elektrik 1990 dan akta-akta lain yang relevan kepada industri elektrik di Malaysia. menyelia. terma-terma dan syarat-syarat lesen TNB serta membantu dalam mendraf.

● Akta Persaingan 2010 – Program Pematuhan Persaingan Tenaga Nasional Berhad Seksyen ini juga telah menganjurkan dan melaksanakan Program Pematuhan Akta Persaingan 2010 (CA) yang mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2012. Penggabungan dan Pengambilalihan serta Isu Perhubungan Perusahaan Akibat Penukaran Pemilikan Bisnes Dan Apakah Yang Patut Anda Lakukan Apabila Berlaku Sesuatu Kemalangan. Program ini telah dilaksanakan sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan TNB untuk mengekalkan privasi dan keselamatan maklumat peribadi pelanggan. Pembentangan telah dibuat mengenai Bidaan untuk Tenaga Elektrik. terma dan syarat-syarat pemegang lesen. penyediaan borang-borang berkaitan pekerjaan dan pengguna dan mengadakan sesi taklimat dalaman bagi tujuan meningkatkan kesedaran mengenai PDPA. Program ini adalah termasuk semakan dan mengemaskinikan polisi–polisi dan prosidur–prosidur Privasi TNB yang sedia ada. Tumpuan sesi adalah terhadap isu undang-undang mengenai tanah. Program ini telah mengenal pasti aktivitiaktiviti komersil Kumpulan TNB yang tertakluk kepada CA dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001.kur angny a meng u rang kan bilangan tuntutan terhadap TNB. Tenaga Grid Asean. Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Brainstorming/Sesi Dialog JPU mengadakan beberapa sesi Percambahan Fikiran/Dialog dengan Bahagian Pembahagian mengenai isuisu undang-undang untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. polisi penyimpanan dokumen– dokumen. pekerja dan individu lain. amalan dan manual berkaitan isu persaingan yang sedia ada dalam Kumpulan TNB serta meneliti kontrak dan perjanjian sedia ada dan mengadakan sesi taklimat dalaman mengenai konsep persaingan yang sihat dan adil dalam sesuatu urusan perniagaan. ● Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 – Program Pematuhan Perlindungan Data Peribadi Tenaga Nasional Berhad Seksyen Business Enterprise telah menganjurkan dan menerajui TNB dalam Program Pematuhan Perlindungan Data Peribadi sebagai persiapan bagi pelaksanaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA). Tindakan yang dilakukan termasuk menyemak dan mengemaskini polisi. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 . Tenaga Diperbaharui.KEEPING THE LIGHTS ON 185 Ulasan Operasi – Jabatan Perkhidmatan Undang-Undang (JPU) MENINGKATKAN PERKHIDMATAN PELANGGAN Dalam Tahun Kewangan 2011/2012. seperti pencerobohan dan pengambilan tanah untuk pembinaan pepasangan TNB. Penghantaran dan Pembahagian mengenai perkara-perkara tanah untuk memastikan pematuhan terhadap Akta Bekalan Elektrik 1990 terutamanya perolehan tanah dan izinlalu. ● Legal Forum Unit Khidmat Nasihat Korporat bersamasama dengan Seksyen Business Enterprise telah menganjurkan Legal Forum 2012 yang ke-7 pada 27-28 Februari 2012 bertempat di Swiss Garden Resort & Spa Kuantan. komputer dan kereta. Isu-Isu dan Cabarannya. JPU memulakan beberapa inisiatif untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Objektifnya adalah untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai status kes-kes litigasi di beberapa negeri dan mewujudkan kesedaran yang lebih besar daripada pengurusan operasi dan pengguna untuk mencegah atau sekur ang. pinjaman perumahan kakitangan TNB dan isu-isu bekalan yang melibatkan operasi Pembahagian. Kesedaran Undang-Undang ● ● Legal Bulletin JPU menerbitkan dua edisi Legal Bulletin untuk meningkatkan kesedaran undang-undang secara menyeluruh dalam TNB dan bagi mengurangkan risiko kakitangan tidak mematuhi undang-undang ketika menjalankan tugas-tugas harian mereka. Lebih 80 peserta dari pelbagai bahagian dan anak-anak syarikat TNB telah menghadiri forum ini. Sesi-sesi itu telah diadakan di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia oleh Unit Kawalselia dan Dokumentasi Perundangan yang melibatkan eksekutif dan bukan eksekutif daripada Bahagian Pembahagian. Para peserta telah diberi pendedahan mengenai implikasi undang-undang berkaitan isu-isu tertentu yang memberi kesan kepada TNB. SESI PERKONGSIAN ILMU UNIT LITIGASI Unit Litigasi secara berterusan berurusan dengan wakil daripada Bahagian Pembahagian dari setiap negeri untuk membincangkan isu-isu bekalan (pengusikan meter dan tunggakkan bil) dan isu-isu aset termasuk (kemalangan elektrik dan kerosakan harta benda). Unit Litigasi juga menjalankan pelbagai sesi dengan Bahagian Penjanaan. Akhirnya satu sesi dengan Bahagian Sumber Manusia Kumpulan telah diadakan bagi tindakan untuk memungut hutang terhadap bekas kakitangan dan pemegang biasiswa mengenai pinjaman perumahan. kerja-kerja bayartuntut.

QUANTUM memastikan pengekalan piawaian pengurusan kualiti dalam setiap amalan bisnes melalui program- Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . PQM telah didaftarkan sebagai anak syarikat milik penuh Tenaga Nasional Berhad (TNB) yang menjalankan perkhidmatan perunding pengurusan yang dikenali sebagai TNB Quantum Solutions Sdn. Pada 15 Mac 2012. (QUANTUM).TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 186 Ulasan Operasi Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) Jabatan Pengurusan Produktiviti dan Kualiti bertanggungjawab untuk menggerakkan Tenaga Nasional Berhad ke arah misi kecemerlangan produk dan perkhidmatan. penambahbaikan proses bisnes dan pengurusan perubahan ‘melalui jalinan kerjasama jangka panjang serta yang bermanfaat kepada para pelanggannya. Ini dicapai terutamanya melalui inisiatif transformasi strategik. program pengurusan perubahan dan rekayasa semula proses bisnes. Di dalam TNB. projekprojek peningkatan prestasi dan program pengurusan kualiti. Tujuannya adalah untuk menyediakan khidmat rundingan kepada TNB serta anak-anak syarikatnya dan juga pihak luar. Bhd. QUANTUM mengembeling usaha dan tenaga untuk menjadi kumpulan perunding pengurusan pilihan di rantau ASEAN dengan menyediakan penyelesaian bisnes profesional dalam kecemerlangan kualiti. Di luar konteks TNB.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain . Sehubungan itu. Azman bin Mohd. satu bengkel untuk membincangkan penjajaran semula itu telah dianjurkan dan dihadiri oleh agen-agen perubahan budaya daripada setiap bahagian dan jabatan dalam TNB. CCP menggariskan 57 aktiviti utama. Datuk Wira Ir. program 5s TNB memfokuskan kepada program SAVE (Sustainability Achieved via Energy Efficiency) sejajar dengan strategi TNB mendukung amalan hijau.KEEPING THE LIGHTS ON 187 Ulasan Operasi – Pengurusan Produktiviti dan Kualiti (PQM) program seperti Pasukan Penambahbaikan Kerja – Kumpulan Inovatif dan Kreatif (WITICC) serta 5s. Sebagai sebahagian daripada pelan strategik 2015. TNB juga melaksanakan program Process Standardisation & Improvement (PSI) yang merupakan inisiatif utama untuk menggerakkan syarikat ke arah kecemerlangan bisnes. pengurus kawalan dokumen serta juruaudit dalaman untuk memantau dan menambahbaik proses-proses terpiawai. Secara keseluruhannya TNB kini. Pada peringkat awal. Ketuaketua Program Perubahan Budaya juga dilantik untuk membantu menyemarakkan aktiviti tersebut. Bagaimanapun. diperakui ISO 9001:2008 dengan pasukan pasukan ISO dilantik dari kalangan wakil pengurusan. setiap satu daripadanya di dipacu oleh seorang ‘champion’. Sementara itu. TNB kini mempunyai lebih 800 daripada Pasukan Penambahbaikan Kerja yang aktif di seluruh organisasi dan yang terbaik antaranya sering menyertai Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Peringkat Kebangsaan anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). TNB telah memulakan Program Perubahan Budaya (CCP) yang mensasarkan pembentukan dan pemerkasaan budaya yang bersemangat dan bertenaga dalam organisasi. terdapat perubahan dalam aktiviti itu supaya dapat diselaraskan dengan empat tujuhan utama yang digagaskan oleh Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif TNB.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 188 Ulasan Operasi Grid Nasional Ulasan Operasi – Perkhidmatan Lain Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .

ANDA LIHAT .

MEMULIHARA SUMBER KITA YANG BERHARGA Sebagai pengeluar dan pengasih tenaga. . kami menggalas tanggungjawab melindungi alam sekitar kita dengan penuh bangga.. angin.. biomass dan kuasa hidro. kami berusaha agar TNB muncul sebagai peneraju utama tenaga hijau di Malaysia.KAMI LIHAT. seperti tenaga solar. Dalam merealisasikan tenaga yang mampan. Itulah sebabnya kita perlu menerokai sumber tenaga alternatif yang memberi impak paling minimum kepada alam sekitar kita.

K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

hala Bahagian ini secara berterusan mencari peluang-peluang baru dan teknologi terkini in men dalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 192 Ke Arah Inisiatif Utama INOVASI Kamaruddin bin Mahmood Ketua Pegawai Maklumat TINJAUAN OPERASI Lebih Cemerlang Bahagian ICT sentiasa memastikan segala infrastruktur ICT. sistem dan aplikasi di IC berfun TNB berfungsi secara optimum agar TNB dapat memenuhi keperluan operasi syarikat sert memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada para pelanggannya. ICT telah melaksanakan beberapa projek yang secara langsung m menyokong inisiatif-inisiatif strategik syarikat di bawah Pelan Strategik TNB Gem Gemilang 2015. Sepanjang t tahun ini. Inisiatif-inisiatif ini akan dikongsikan dengan lebih mendalam di halaman seterusnya. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . serta Bahagian ICT sentiasa memastikan segala perkhidmatan yang diberikan selaras IC dengan halatuju strategik bisnes syarikat dan keperluan perniagaan yang dinamik.

dan akan membolehkan TNB melakukan perubahan terhadap sistem dengan lebih cepat selaras dengan perubahan bisnes TNB dan pematuhan terhadap peruntukan undang-undang sektor tenaga. ● Customer Management System (CMS) Upgrade CMS Upgrade ini merupakan projek penambahbaikan Customer Management System yang sedia ada yang dibangunkan oleh ICT dan mula dilancarkan pada tahun 2009. Objektif pelaksanaan projek ini adalah untuk menggantikan sistem satelit e-CIBS billing dan CRM sedia ada dengan sistem CRM & Billing yang lebih fleksibel di mana sistem baru ini akan menambahbaik perkhidmatan layan diri pelanggan. Fasa 1 projek ini dijangka dapat mengautomasi dan meningkatkan proses bisnes operasi untuk memantau polisi serta pematuhan proses. penggunaan sistem ini.KEEPING THE LIGHTS ON 193 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang PROJEK UTAMA ● Customer Relationship Management (CRM) & Billing Bahagian ICT bersama Bahagian Pembahagian sedang melaksanakan projek CRM & Billing dengan tujuan untuk memberi perubahan kepada ciriciri serta kebolehan sistem Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan & Pembilan. sistem penyelenggaraan yang lebih mudah serta rekabentuk sistem yang lebih menarik. Projek ini bertujuan untuk memperbaiki proses bisnes dengan menggunakan solusi amalan terbaik untuk proses tender dan pembelian. analisis perbelanjaan. menguruskan program pembangunan vendor. dan pengurusan perhubungan pembekal. ● Supply Chain Management (SCM) Projek yang masih dalam proses pelaksanaan ini merupakan salah satu projek yang menyokong matlamat strategik Bahagian Perolehan Kumpulan. Di sepanjang Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . memberi pandangan dan kawalan pembekal secara menyeluruh di dalam TNB serta memberikan keterangan secara terbuka ke atas perbelanjaan perolehan TNB. pengurusan kontrak. Sistem baru ini akan memberi dan menyediakan pengalaman penggunaan yang lebih baik kepada pelanggan dengan terdapatnya keupayaan menyediakan laporan. Projek ini akan menggunapakai sistem CRM & Billing yang khas untuk kegunaan sektor utiliti. Sistem layan diri ini yang membenarkan pelanggan ICT untuk melapor insiden teknikal atau memohon untuk mendapatkan perkhidmatan baru dari Bahagian ICT. ICT secara berterusan menggalas tanggungjawab untuk menaik-taraf dan memperbaiki ciriciri serta fungsi sistem ini di samping meningkatkan fungsi dan kebolehan sistem bagi memenuhi keinginan pelanggan dalam menggunakan sistem ini.

Internal social media – Powerfaces Powerfaces merupakan rangkaian sosial korporat TNB dan berfungsi sebagai aplikasi pengurusan pengetahuan untuk rujukan para pekerja. berkaitan insiden keselamatan IT. PROSPEK Bahagian ICT sentiasa berusaha secara berterusan untuk melaksanakan penyelesaian dan inisiatif-inisiatif yang inovatif bagi menyokong visi dan misi TNB secara keseluruhannya. memantau dan menilai kompetensi dan Penunjuk Prestasi Utama (KPI) Eksekutif dan penyelia teknikal secara online semenjak tahun 2003. Sistem ini akan membolehkan ICT memantau sistem kritikal TNB secara proaktif dengan menetapkan pelaksanaan sistem peringatan secara automatik. ia mampu memupuk budaya kerja yang lebih terbuka dan penglibatan yang lebih baik di antara warga kerja dan pihak pengurusan. membuat analisis dan menghantar pemberitahuan kepada kumpulan sokongan berkenaan insiden keselamatan tersebut serta membenarkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mengurang dan menghalang insiden-insiden keselamatan IT. Kini TNB sedang melancarkan CBPMS yang baru yang membenarkan pekerja bukan Eksekutif untuk menggunakan sistem pengurusan prestasi ini secara online. ianya dapat meningkatkan perkongsian pengetahuan dan menggalakkan kerjasama di antara warga kerja melalui interaksi dan pengalaman kerja menerusi laman sosial TNB ini.000 warga kerja TNB. Dengan wujudnya Powerfaces. Peningkatan dari segi permintaan pelanggan serta halatuju dan budaya syarikat yang meletakkan perkhidmatan TNB bertaraf antarabangsa. Komitmen yang diberikan untuk tujuan ini telah melayakkan Bahagian ICT memperolehi kedudukan teratas dalam Kaji Selidik Kepuasan Pelanggan Dalaman TNB (TICSS) sepanjang tempoh lima tahun ini. Tumpuan Kepada Peningkatan Nilai Bisnes & Perkembangan Bisnes ● ● Competency-Based Performance Management System (CBPMS) untuk Anggota Kerja Bukan Eksekutif TNB telah menggunakan sistem CBPMS untuk merancang. APM adalah merupakan platform tunggal yang digunakan untuk memantau prestasi end to end sistem sekaligus memberikan keterangan secara terbuka berkenaan prestasi keseluruhan aplikasi termasuk di lapisan server. Pelaksanaan SIEM juga adalah selaras dengan halatuju kerajaan yang mengarahkan agar semua Prasarana Maklumat Kritikal Negara (CNII) mendapat pengiktirafan ISO 27001. bahagian ICT juga sentiasa memperolehi skor yang konsisten iaitu lebih daripada 9. Di samping itu. network dan aplikasi. ICT sentiasa menjejak dan mencari teknologi dan penyelesaian baru bagi menyokong keperluan bisnes serta visi dan misi syarikat. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Ianya telah berjaya dilaksanakan kepada hampir 19. ● pengurusan log. Security Information & Event Management (SIEM) SIEM merupakan sistem yang membantu memberikan maklumat berkenaan ● Meningkatkan Keutamaan Pelanggan Sejajar dengan tranformasi TNB ke arah organisasi yang berteraskan dan mengutamakan pelanggan. Dengan pelaksanaan Powerfaces ini. telah membawa cabaran baru untuk bahagian ICT. Ia merupakan inisiatif yang dijayakan bersama oleh Bahagian ICT dan Jabatan Komunikasi Korporat.0 dalam Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI).TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 194 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang Inisiatif Utama ● Application Performance Monitoring (APM) Sistem yang mula digunakan semenjak Jun 2012 ini meliputi 22 aplikasi kritikal dalam TNB.

Pada masa yang sama. Antara infrastruktur yang disewakan kepada syarikat telekomunikasi adalah Gentian Kabel Optik pada tiang berkuasa rendah. Persidangan Desktop dan Video. Broadband over Powerline (BPL). Hasilnya masa pemprosesan permohonan akan dapat dipercepatkan dan pelanggan dapat memantau status permohonan mereka secara dalam talian. E-billing akan diperlengkap dengan pemberitahuan SMS sebagai peringatan awal kepada pelanggan TNB.KEEPING THE LIGHTS ON 195 Ke Arah Inovasi Lebih Cemerlang Dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan. ICT akan terus mencari peluang perniagaan baru untuk meningkatkan sumber pendapatan alternatif kepada TNB. server virtualization. Oleh itu. Bahagian ICT bersama Bahagian Pembahagian kini sedang melaksanakan projek Email Billing sebagai alternatif baru untuk bil tradisional yang digunapakai selama ini. ICT juga menyumbang kepada sumber pendapatan bukan teras untuk TNB dengan menyewakan infrastruktur TNB kepada syarikat telekomunikasi. mesyuarat paperless dan mesyuarat maya/online secara langsung akan menyumbang kepada Inisiatif Hijau TNB. Dari tahun 2008. penggunaan e-Permohonan telah ditingkatkan dengan pelaksanaan modul baru iaitu Modul Pekerja. Modul ini membolehkan semua kakitangan Pusat Khidmat Pelanggan memasukkan borang permohonan pembekalan elektrik ke sistem e-Permohonan bagi pihak pelanggan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 ● Inisiatif Utama . Di masa hadapan. semua peralatan IT yang digunakan adalah cekap tenaga dan memenuhi piawaian “Green IT”. inisiatif-inisiatif seperti “Electronic Document Management System” (EDMS). d a n p e n e m p a t a n m e n a r a telekomunikasi. Green IT Bahagian ICT komited dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti di samping melindungi alam sekitar. ● Peluang Perniagaan Baru Bahagian ICT bercadang untuk memaksimumkan nilai pelaburan IT dengan kekal sebagai pembekal ICT pilihan serta menyokong teras perniagaan TNB. Di samping itu.

pembangunan modal insan tidak hanya dicapai melalui program latihan formal. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . terutama untuk pembinaan kemahiran baru yang diperlukan bagi TNB mengembangkan sayapnya di luar negara. Warga kerja yang kompeten dan produktif adalah faktor kritikal bagi kejayaan TNB dan menjadi antara objektif utama yang digariskan dalam perancangan strategik syarikat. penugasan silang dan penggiliran kerja juga memainkan peranan penting bagi tujuan ini. TNB mempunyai pelan pembelajaran dan pembangunan yang berterusan untuk anggota kerjanya. Saban tahun. Sepanjang tahun 2012. jutaan ringgit telah dilaburkan bagi tujuan ini dan perkara ini akan berterusan pada masa hadapan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 196 Pembangunan Inisiatif Utama MODAL INSAN Ke Arah Perluasan Bisnes Dato’ Muhammad Razif bin Abdul Rahman Naib Presiden Dalam usaha membina warga kerja yang kompeten dan berkebolehan melakukan tugas yang diamanahkan. TNB juga memfokuskan kepada konsep ‘mentor’ sebagai sebahagian dari inisiatif bagi mencungkil bakat warga kerja secara lebih berkesan. Selain itu. Latihan melalui pengalaman termasuk latihan sangkut.

6 70 90. Graf di bawah menunjukkan hubungan antara kos pelaburan latihan dan skor kompetensi warga kerja sepanjang lima tahun yang lepas. % 90 80 78 80 112. pelbagai program latihan sangkut telah diadakan sama ada di luar negara atau di unit tertentu yang dipilih dalam Jabatan Audit Dalaman Kumpulan dan Bahagian Sumber Manusia serta Kewangan Kumpulan. Skor kompetensi 81% yang diperoleh pada tahun 2012 merupakan pencapaian yang tertinggi dalam tempoh ini.6 40 20 0 TK08 TK09 TK10 TK11 TK12 Kos Pelaburan Latihan (RM juta) Skor Kompetensi (%) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Pada tahun 2012. Pada tahun 2012. Sepanjang tahun 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 197 197 9 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes PEMBELAJARAN MELALUI PENGALAMAN & PEMBINAAN KAPASITI TNB percaya bahawa melengkapkan warga yang berpotensi dengan pengalaman sebenar adalah salah satu pendekatan yang paling berkesan dalam membentuk pemimpin masa depan organisasi.4 40 30 20 10 0 41. seramai 6 warga kerja telah ditempatkan di jabatan tertentu dalam GLC dan kerajaan sebagai satu pendedahan kepada suasana dan budaya yang berlainan. Matlamat utama program ini adalah untuk mendedahkan warga kerja dalam situasi silang budaya dan rencam disiplin bagi membolehkan mereka melihat gambaran keseluruhan dalam mengurus sesuatu bisnes atau operasi.6 60 50 80 60 62. TNB juga menyertai program penugasan silang & pengayaan silang tahunan masingmasing di antara GLC yang lain dan kerajaan. 22 warga kerja telah ditempatkan di pelbagai projek dan stesen di luar negara manakala 16 warga kerja dari Himpunan Bakat Pusat telah mengikuti latihan sangkut di jabatan atau bahagian terpilih yang disebutkan.4 77 81 85 RM juta 120 100 101.

Skor 84% yang diperolehi adalah satu tahap yang membanggakan. Himpunan Bakat Pusat (HBP) yang telah ditubuhkan sebelum ini turut diperkukuhkan dengan inisiatif Himpunan Bakat Bahagian (HBB). Seseorang eksekutif baru perlu melepasi tiga tahap yang terdiri daripada perbincangan berkumpulan. Inisiatif Utama PENGOPTIMUMAN TENAGA KERJA Pelan Strategik TNB antara lain menekankan tentang kepentingan penggunaan tenaga kerja yang berkesan dan optimum ke arah produktiviti yang lebih tinggi. Pihak pengurusan sentiasa berhubung dengan tiga kesatuan dalam syarikat. modul e-leave dalam Employee Self Service (ESS) untuk pekerja bukan eksekutif telah disempurnakan pada bulan Jun 2012 manakala tempoh percubaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kesatuan Percantuman Pekerja-Pekerja TNB (K3P) dan Junior Officer Union (JOU) bagi mengekalkan pertalian yang rapat dengan warga kerja. Proses pemilihan untuk Program Eksekutif Pelatih (PEP). Penghantaran. empat aspek utama telah diberikan perhatian iaitu komunikasi oleh kepemimpinan utama syarikat. dan bengkel mengenai pengurusan prestasi. Dalam tahun pelaporan ini. Skim Haluan Kerjaya Pakar (SHKP) diperbaiki lagi sup a ya l e b i h m e n a ri k d e n g a n memperkenalkan gred fleksibel bagi semua jawatan. terdapat 320 dan 660 warga kerja masing-masing dalam HBP dan HBB. satu proses perancangan sumber manusia telah ditetapkan serta sentiasa dikaji semula mengikut keperluan. seramai 226 pekerja bukan eksekutif telah berjaya mengikuti program pembangunan ini yang membuka peluang kepada peningkatan kerjaya selepas penyempurnaannya.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 198 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes Seorang mentor pula akan ditugaskan bagi setiap eksekutif yang baru dilantik. dengan fokus diberikan kepada fungsi teknikal yang berkaitan. Oleh yang demikian satu kaedah penilaian telah dibangunkan bagi mengenalpasti pemimpin yang berpotensi. Inisiatif berkaitan yang lain termasuklah: ● RANGKA KERJA PENGURUSAN BAKAT DIPERTINGKAT TNB mengiktiraf kepentingan wujudnya satu pasukan kepemimpinan yang berkeupayaan untuk memacu syarikat mengembangkan perniagaannya. ● ● Kajian secara konsisten terhadap Deskripsi Tugas dengan bantuan Job Description (JD) Online System Pelaksanaan inisiatif Perubahan Budaya yang menekankan pembelajaran berterusan dan pasukan silang-tugasan Penstrukturan dan kajian semula proses PENAMBAHBAIKAN PROSES DALAMAN Bahagian Sumber Manusia Kumpulan (BSMK) berusaha secara berterusan bagi memperbaiki keberkesanan dan ketelusan perkhidmatannya melalui penambahbaikan sistem. Pada masa yang sama. program outreach. namun ruang untuk penambahbaikan sentiasa dilihat bagi memastikan pencapaian yang berterusan. Selepas tamatnya modul PEP. Ini membolehkan penyandang di sesuatu jawatan itu dinaikkan pangkat sehingga ke tahap pengurusan tertinggi. Sementara itu. Rangka kerja ini adalah amat penting ke arah pengurusan penggantian yang berkesan untuk jawatan-jawatan utama dalam syarikat. piawaian pengiktirafan. mereka akan mengikuti pula modul pembangunan kompetensi fungsian yang disediakan mengikut bahagian masing-masing. peluang kerjaya. Maklum balas yang berterusan diberikan dari semasa ke semasa oleh pihak kesatuan dan setiap isu yang dibangkitkan akan diselesaikan dengan mengambil kira semangat untuk bersama mencapai objektif syarikat. terdapat 3 pakar khusus dan 32 pakar teknikal yang sekarang menyandang jawatan di bahagian Penjanaan. inisiatif High Performing Workforce (HPW) sedang dalam kajian pelaksanaannya sebagai satu mekanisme untuk meningkatkan lagi produktiviti warga kerja. Pada masa ini. Labor Productivity Index ( L P I ) t e l a h diperkenalkan di bahagian teras dan sokongan dalam tahun 2012 sebagai alat pengukuran produktiviti. Bagi mencapai matlamat ini. ENGAGED WORKFORCE UNTUK PRODUKTIVITI LEBIH TINGGI Mengambil kira kepentingan mempunyai warga kerja yang engaged dengan syarikat. Pembahagian dan ICT. Dalam tahun 2012. Semua ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan latihan dan pembelajaran dalam pembangunan kerjaya eksekutif. Keseluruhannya. Ini dilakukan melalui pengukuran kompetensi dan kesediaan untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Ini dilakukan bagi mencipta suasana harmoni di mana fungsi kerja dapat dilaksanakan dengan licin dan berkesan. penggiliran dan penugasan kerja. Sebagai contoh. Penekanan turut diberikan kepada pembinaan perhubungan dan kepercayaan di kalangan warga kerja sendiri dan juga antara pihak pengurusan dan warga kerja. Persatuan Eksekutif TNB (PET). pengiktirafan kepada warga kerja dan pengurusan prestasi. Empat fokus ini dipilih berdasarkan Employee Engagement Survey (EES) yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Aktiviti yang dijalankan termasuklah Management By Walking About (MBWA). yang majoritinya merupakan pelapis kepemimpinan syarikat pada masa hadapan juga diberikan perhatian yang serius. temuduga teknikal dan sesi pembelajaran melalui pengalaman sebelum berjaya diambil berkerja di syarikat. Program pembangunan untuk HBP diselaraskan di Bahagian Sumber Manusia Kumpulan manakala Bahagian masingmasing mengurusnya bagi HBB. semua pekerja yang mengikuti program pensijilan dalaman untuk membangunkan kerjaya mereka juga dipasangkan dengan seorang mentor semasa tempoh modul Latihan Dalam Pekerjaan di stesen yang terpilih. TNB telah memulakan pelbagai inisiatif agar warganya terus berinspirasi bagi melakukan yang terbaik.

terkemuka dari kerajaan dan syarikat berkaitan Kerajaan. Dalam tahun 2012. daripada Bahagian Perancangan memenangi anugerah MIM-Public Bank Manager of the Year Award-Service Category manakala seorang lagi berjaya terpilih sebagai finalist bagi kategori yang sama. Selain itu. Dua warga kerja TNB juga diiktiraf oleh Institut Pengurusan Malaysia (MIM). Cadangan penyelesaian yang dikemukakan dalam sesi makmal ini sedang giat dilaksanakan di samping cadangan penambahbaikan terhadap isu-isu yang lain hasil daripada tiga sesi makmal pada tahun sebelumnya. Tema persidangan HR Transformation Building a Strategic HR mempamerkan komitmen BSMK untuk menjadi rakan bisnes yang strategik dalam merealisasikan hasrat syarikat. Pemimpin Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Anugerah ini secara langsung melambangkan sumbangan dan pengalaman profesional warga kerja TNB. Sepanjang tahun 2012.KEEPING THE LIGHTS ON 199 Pembangunan Modal Insan Ke Arah Perluasan Bisnes untuk e-pay slip telah dimulakan pada Julai 2012. Satu pasukan petugas juga telah ditubuhkan pada awal tahun 2012 bagi memastikan kepatuhan terhadap polisi dan prosedur sumber manusia di semua peringkat dalam jabatan dan anak syarikat. Pengurus TNB HR CONFERENCE KALI KE3 Lebih dari 400 pengamal sumber manusia dari pelbagai unit bisnes di TNB hadir dalam HR Conference Kali Ke-3 yang dianjurkan oleh BSMK pada 27-28 Jun 2012. Setakat ini. MENEMBUSI SEMPADAN SYARIKAT KEPADA NEGARA Pengiktirafan dari pihak luar bermakna syarikat sedang bergerak ke arah yang tepat. Sejumlah 25 orang pengamal sumber manusia dalam syarikat telah melengkapkan siri latihan dan penilaian bagi memperoleh pensijilan sumber manusia dari Malaysian Institute of Human Resource Management (MIHRM). Di samping pengiktirafan terhadap keupayaan mereka dalam pengurusan sumber manusia. pensijilan ini akan meningkatkan lagi tahap profesionalisme di kalangan pengamal sumber manusia. TNB Integrated Learning Solution-ILSAS menerima Anugerah Industri Tenaga (Energy Training Providers) daripada Suruhanjaya Tenaga atas kecemerlangan dalam pembangunan latihan dan kompetensi. TNB menyertai inisiatif Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) bagi menyokong agenda nasional yang digariskan oleh kerajaan. TNB menyertai banyak karnival kerjaya di serata negara dan terus bekerjasama secara rapat dengan jabatan seperti Kementerian Sumber Manusia dalam isu berkaitan pembangunan sumber manusia. Persidangan ini juga menjadi satu platform yang berkesan untuk membina jaringan antara pengamal sumber manusia dari pelbagai agensi. Perundangan & Harga). 75% daripada inisiatif yang disasarkan pelaksanaannya dalam tahun 2012 telah disempurnakan dan usaha yang gigih dilakukan bagi memastikan pencapaian sepenuhnya objektif makmal. Kanan (Polisi Makro. TNB telah mengambil sejumlah 210 graduan yang belum bekerja untuk memberikan mereka pendedahan kerja dalam pelbagai fungsi bisnes selama 12 bulan. pelaksanaan On-Line Performance Improvement Program (PIP). GHR Compliance Task Force (GHRCT) ini juga berperanan untuk mengesan isu berkaitan di unit bisnes serta mengemukakan cadangan penambahbaikan yang bersesuaian. e-Promotion to Position (e-POP) dan sistem Anugerah Perkhidmatan Setia menandakan usaha ke arah pembaikan perkhidmatan demi kepuasan pelanggan. syarikat multinasional serta organisasi bukan kerajaan telah dijemput untuk perkongsian perkembangan terkini dan amalan terbaik sumber manusia. Dua sesi makmal yang menyentuh isu keprihatinan terhadap warga kerja dan pematuhan terhadap keperluan perundangan telah dijalankan dalam tahun 2012. Pn Azrina Abdul Samad.

280 1. Bahagian Penjanaan ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kelantan. Bhd. Bahagian Penjanaan SJ Sultan Ismail. pelan strategik dan sistematik untuk tempoh lima tahun (2010-2015) telah dibangunkan oleh syarikat di bawah Gemilang 2015. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Pahang. Bahagian Penjanaan SJ Jambatan Connaught.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 200 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Inisiatif Utama TINJAUAN 34. Bahagian Penghantaran PENSIJILAN OHSAS 18001 PENGIKTIRAFAN PENUH DARIPADA PIHAK KETIGA UNTUK BAHAGIAN PENGHANTARAN DAN PENJANAAN 90% PENCAPAIAN 5 BINTANG BAGI AUDIT SAFETY EXCELLENCE MANAGEMENT SYSTEM (SEMS) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Timur. Pencapaian ini telah melonjakkan TNB ke tahap seterusnya dengan keupayaan yang lebih baik untuk bersaing di peringkat global. ANUGERAH DAN PENGIKTIRAFAN Anugerah Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MSOSH) 2011 Anugerah MSOSH adalah anugerah tahunan yang diberi kepada syarikat-syarikat di Malaysia yang terbukti cemerlang dalam prestasi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. TNB telah berjaya menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Bahagian Penghantaran EMAS KELAS I ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ TNB Janamanjung Sdn. Bahagian Penjanaan Jabatan Pembangunan Aset – Projek Utama. Oleh itu. Ini tidak akan dapat menjadi kenyataan tanpa komitmen serta sokongan yang jitu daripada pengurusan tertinggi dan semua kakitangan. Inisiatif utama termasuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan keselamatan dengan objektif untuk mencapai sepenuhnya tahap pematuhan terhadap keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan untuk memastikan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sentiasa berkesan dan sejajar dengan keperluan undang-undang semasa dan teknologi baru. Bahagian Penjanaan SJ Gelugor. EMAS PELAN STRATEGIK Pembangunan pesat negara dalam pelbagai sektor industri dengan evolusi teknologi baru telah menimbulkan cabaran kepada TNB. Bahagian Penjanaan SSJ Cameron Highlands. Syarikat telah memastikan kawalan terhadap keselamatan dan kesihatan sentiasa berkesan dan selaras dengan pembangunan negara. Bahagian Penghantaran Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Tengah. KADAR KEMALANGAN PEKERJAAN BAGI SETIAP 1. SJ Chenderoh. ❏ SJ Putrajaya.42 KONTRAKTOR MENGHADIRI PROGRAM NIOSH-TNB SAFETY PASSPORT (NTSP) SEJAK DIPERKENALKAN PADA TAHUN 2006 Sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Beberapa program telah dirancang dan dibangunkan di bawah ‘Gemilang 2015’ agar TNB kekal relevan dan akhirnya menjurus ke arah merealisasikan Pelan Strategik 20 Tahun TNB untuk pengembangan geografi (geographical expansion) dalam tahun 2015.000 PEKERJA. Bahagian Penghantaran Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Utara.

‘Safety School’ juga telah diamanahkan untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SEMS) untuk persijilan seperti OHSAS 18001 dan ISO 14001. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kuala Lumpur. Hasilnya akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Pemandu Pelan Tindakan Kecemasan (CERP) Korporat TNB. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Melaka. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Melalui tinjauan pada tahun yang lalu. Peralatan Perlindungan Diri c. Bahagian Penghantaran PERAK ❏ SJ Sultan Iskandar. keberkesanan protokol komunikasi. keupayaan untuk perintah dan kawalan. Objektif latihan ini adalah untuk menguji: ● Setelah diwujudkan. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Johor II (Kluang). Latihan Desktop yang sama dijalankan untuk senario sistem kecemasan yang melibatkan “Islanding Operation” yang kritikal. ● Membina Kapasiti ‘Safety School’ TNB telah diberi peranan menganjur dan mengendalikan latihan KKP&AS untuk memastikan pembangunan kemahiran dan pengetahuan yang relevan di kalangan pekerja. ● Dasar-Dasar Terbaru Keselamatan. Terdapat empat modul utama iaitu risiko. Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KKP&AS) TNB akan melaksanakan dasar-dasar baru yang berkaitan dengan: a. LANGKAH KE HADAPAN ● TNB Safety Information System (TSIS) TNB Safety Information System (TSIS) adalah satu sistem maklumat berkomputer yang menyediakan platform untuk menyeragamkan maklumat yang berhubung dengan keselamatan.KEEPING THE LIGHTS ON 201 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ❏ Jabatan Pembangunan Aset – Wilayah Selatan. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Kedah & Perlis. Polis dan Hospital.Perak. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Pulau Pinang. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset – Terengganu. Bahagian Penjanaan PROGRAM LATIHAN KESEDIAAN DAN TINDAKAN KECEMASAN Latihan Kesediaan Kecemasan merupakan acara tahunan yang dijalankan di semua bahagian TNB. pelaporan dan papan pemuka. Penguatkuasaan Keselamatan. Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar Dasar-dasar ini telah dibangunkan sebagai rujukan untuk seluruh organisasi bagi mencapai piawaian tertinggi dalam amalan KKP&AS. kesihatan dan alam sekitar. Bahagian Penghantaran ❏ PB Kuala Lumpur. dan keupayaan pasukan tindakan kecemasan untuk bertindak balas secara taktikal dalam menangani keadaan. Latihan ini melibatkan 13 buah stesen janakuasa dengan kerjasama agensi-agensi seperti Jabatan Bomba. Bahagian Pembahagian EMAS KELAS II ❏ SJ Sultan Mahmud. Bahagian Pembahagian ❏ PBN Pahang.700 kakitangan. dengan tumpuan khusus pada stesen janakuasa. Bahagian Penjanaan ❏ Jabatan Senggaraan Aset . Keselamatan Kebakaran Korporat b. sistem ini akan membuat maklumat keselamatan lebih berkesan dan boleh diakses oleh semua pekerja.Negeri Sembilan.Johor I (Johor Bahru). 90 sesi latihan telah berjaya dijalankan melibatkan seramai 2. Bahagian Pembahagian ❏ PBN Melaka. Kenyir. Bahagian Penjanaan ❏ SJ Sungai Perak. ● ● ● kesediaan pasukan pengurusan kecemasan stesen janakuasa dalam menangani kecemasan. pengurusan insiden dan tindakan. Senario latihan kecemasan adalah simulasi yang menyerupai situasi kecemasan sebenar. Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset . Bahagian Penghantaran ❏ Jabatan Senggaraan Aset . Pematuhan kepada dasar-dasar ini akan memperkukuhkan pengurusan KKP&AS dan menyumbang kepada nilai tambah dalam organisasi.

TNB mewujudkan Polisi Alam Sekitar pada tahun 2005. pembangunan lestari dan kehidupan berkualiti adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. TNB peka terhadap tanggungjawab menguruskan sumber asli negara dengan bijak dengan memulihara alam sekitar serta meminimumkan pelepasan gas karbon. memulihara dan mempertingkatkan kualiti alam sekitar dalam semua operasi dan dalam proses membuat sebarang keputusan yang berkaitan Sentiasa mematuhi semua undangundang dan peraturan. dengan hasrat bahawa: ● ● Sentiasa melaksanakan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang akan menjamin semua kesan ke atas alam sekitar daripada operasinya dapat dikurangkan atau pun dihapuskan Sentiasa melaksanakan semakan audit alam sekitar mengikut jadual yang ditetapkan untuk memastikan pematuhan kepada komitmen Alam Sekitar. POLISI ALAM SEKITAR TNB Sebagai pembekal tenaga elektrik utama negara. dan melaksanakan program-program latihan bagi warga kerja untuk memastikan tahap kompetensi yang tinggi dalam bidang pemuliharaan alam sekitar Sentiasa meningkatkan tahap kesedaran terhadap alam sekitar di kalangan kontraktor. Kami komited terhadap penambahbaikan prestasi alam sekitar yang berterusan dan pada masa yang sama menghasilkan bekalan tenaga elektrik yang selamat. efisien dan berdaya harap. menetapkan piawaian yang akan membantu meningkatkan prestasi alam sekitar secara berterusan ● ● . masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan di samping menyediakan polisi alam sekitar bagi keperluan mereka ● Sentiasa melindungi.202 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Inisiatif Utama TNB telah mengenalpasti bahawa pertumbuhan ekonomi.

Penghantaran dan Pembahagian) Inisiatif Utama . Sisa berjadual termasuklah semua sisa yang dihasilkan dari semasa ke semasa yang perlu dilupuskan oleh kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar. kesemua stesen janakuasa TNB telah menggunapakai Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2004 yang telah mendapat persijilan SIRIM QAS International Sdn. Audit Alam Sekitar dan Persijilan MS ISO Bagi melaksanakan sistem pengurusan alam sekitar yang efektif di samping memastikan penambahbaikan yang berterusan. B. di mana minyak alatubah terpakai akan ditapis dengan menggunakan teknologi terkini dan seterusnya akan digunakan semula. Semua sisa berjadual yang dihasilkan perlu dimaklumkan kepada Jabatan Alam Sekitar dan akan disimpan buat sementara di Stor Sisa Berjadual sebelum dilupuskan. Wakil Pengurusan Alam Sekitar (EMR) bertanggungjawab untuk merekod. Secara amnya. SEMS yang telah dilaksanakan di semua bahagian dalaman TNB akan mengenalpasti semua bentuk kecemasan yang mungkin berlaku dalam aktiviti bisnes bahagian. Pelupusan Sisa Berjadual Program Pengurusan Sisa Berjadual TNB telah dilaksanakan selaras dengan pematuhan Peraturan Kualiti Alam Sekitar (Sisa Berjadual) Tahun 2005. Pelan Pengurusan Alam Sekitar Pelan Pengurusan Alam Sekitar diformulasikan mengikut keperluan perlesenan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 atau mengikut perincian EIA yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar atau berdasarkan syarat-syarat kelulusan EIA bagi setiap stesen janaelektrik. Program Kitar Semula Program pengurangan dan kitar semula bahan buangan telah disenaraikan sebagai salah satu inisiatif Pengurusan Alam Sekitar (EMS) bagi setiap bahagian di dalam TNB. kualiti air dan paras bising sempadan semua projek-projek utama.203 Komitmen Terhadap Alam Sekitar A. hampir kesemua stesen janakuasa mengamalkan program EMS ini bagi mengurangkan sisa serta pengunaan sumber tenaga. Pengurusan Krisis Pengurusan Krisis di TNB adalah di bawah penyelarasan Pasukan Tindakan Kecemasan (ERT) yang merupakan komponen utama bagi Sistem Pengurusan Kecemerlangan Keselamatan (SEMS). Penggantian Halon TNB telah mencapai tahap bebas dari penggunaan Gas Halon dalam semua bahagian pengoperasian (Penjanaan. F. fokus program ini adalah memantau kualiti udara. C. memantau. Di samping itu. Satu Pelan Tindakan Kecemasan (ERP) telah dirumus sebagai langkah pengawalan. E. dan menguruskan semua sisa yang dikeluarkan oleh unit masing-masing. Bhd. D. Ketika ini. Bahagian Penghantaran telah melaksanakan ”Condition Monitoring Program” (CMP) dalam sistem operasinya.

peranan sosio ekonomi. Inisiatif akan datang melibatkan reka bentuk dan pembangunan loji fotobioreaktor perintis di sebuah stesen janakuasa arang batu. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . pencemaran. hasil daripada proses fotosintesis mikroalga. Program penyelidikan kami memberi tumpuan kepada penyerapan gas CO2 dari pelepasan loji janakuasa menggunakankan mikroalga marin. kekurangan air. Sebagai peneraju industri. menerusi pelbagai produk hiliran yang boleh dibangunkan. Lake Brief mengandungi maklumat terkini meliputi saiz tasik. Projek Hidroelektrik Ulu Jelai yang berkapasiti sebanyak 372 MW dan dianggarkan menjanakan tenaga elektrik sebanyak 374 GWh setahun. projek ini merupakan sumbangan TNB kepada pembangunan lestari sejagat kerana ia berkaitan dengan pengurangan gas rumah hijau secara global. ii.709 CO2 equivalent selama 7 tahun sepanjang jangka hayat projek ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 204 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Inisiatif Utama G. Antara produk hiliran yang akan terus dikaji dan dibangunkan pada masa hadapan adalah biodiesel. CDM adalah mekanisme di bawah Kyoto Protocol/UNFCCC. Teknologi bersih projek ini dijangka dapat memberi sumbangan kepada penghapusan sebanyak 250. Isochrysis sp merupakan spesis mikroalga yang telah dikenalpasti paling banyak menyerap CO2 dan telah dipilih sebagai komponen utama dalam fotobioreaktor yang akan dibangunkan. TNB sedang menerokai pengasingan CO2 secara biologi menggunakan mikroalga sebagai satu alternatif kepada beberapa teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). atau 1. Isu-isu Semasa i. iii. topografi. Melalui proses fotosintesis semula jadi.752. (b) membantu negara membangun seperti Malaysia bagi mencapai had pelepasan gas rumah hijau. tahap eutrofikasi dan kemerosotan kawasan tadahan dengan kerjasama rapat daripada Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM). mendapan. morfologi. Clean Development Mechanism (CDM) bagi Projek Hidroelektrik Ulu Jelai Pada masa ini TNB sedang dalam proses membangunkan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism – CDM) melalui Projek Hidroelektrik Ulu Jelai di negeri Pahang. isipadu air. kegunaan air tasik.387 CO2 equivalent setahun. Secara keseluruhannya. ia boleh menawarkan satu cara yang lebih mampan. Kajian Penyerapan Karbon Dioksida secara Biologi daripada Stesen Janakuasa menggunakan Mikroalga Marin Industri Elektrik dan Tenaga di Malaysia menyumbang kira-kira 26% kepada jumlah pelepasan CO2 dalam negara. lebihan nutrien dan sebagainya. Pelaksanaan projek ini mampu mengurangkan kesan gas rumah hijau kerana ianya tidak melibatkan pembakaran bahan api fosil. Program Lake Brief untuk kesemua tasik di bawah skim hidroelektrik Program penyediaan Lake Brief bagi kesemua tasik di bawah penyeliaan Bahagian Penjanaan TNB telah dimulakan seawal tahun 2010 bagi menyokong aspirasi kerajaan untuk mengenal pasti status kualiti air tasik. dengan objektif untuk : (a) membantu negara maju/industri melaksanakan pembangunan lestari dan memenuhi tanggungjawab mengurangkan kadar pelepasan gas rumah hijau. seperti penurunan spesis ikan. penggunaan tanah di kawasan tadahan serta masalah-masalah yang dapat dikenalpasti di kawasan tasik. aliran air masuk dan keluar.

Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan. K e s e m u a i k a n y a n g ditangkap semasa operasi menyelamat ini telah dipindahkan ke kolam ikan di Pusat Penyelidikan TNB Research dalam kawasan pembinaan Projek. Program ini melibatkan kolaborasi antara TNB Research Sdn. yang mana akan digunapakai oleh semua pihak berkepentingan dan kerajaan untuk menggubal dasar dan garis panduan yang sesuai untuk pemeliharaan dan pemuliharaan tasiktasik sebagai khazanah negara yang tidak ternilai. dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar & Taman Negara (PERHILITAN). program ini merangkumi: ● Informasi interaktif ini akan menjadi platform untuk pembangunan pangkalan data tasik kebangsaan yang akan dibangunkan oleh NAHRIM. Fasa 1 semasa aktiviti pembinaan (2011-2014) dan Fasa 2 semasa aktiviti penakungan air yang dijangkakan pada awal 2015. Usaha ini telah mendapat sokongan daripada agensi kerajaan tempatan termasuk Jabatan Perikanan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Bhd. iv. Satu acara pelepasan ikan yang ditangkap telah disempurnakan bersama oleh wakil daripada jabatanjabatan tersebut. Antara lain. Program Menyelamat ikan semasa pelencongan Sg Terengganu Satu program Menyelamat Ikan telah dilaksanakan untuk Projek Hidroelektrik Hulu Terengganu semasa aliran air Sg Terengganu mula dilencongkan ke dalam terowong pelencongan bagi tujuan pembinaan cofferdam. pihak pelaksana Projek serta kontraktor. sebelum dilepaskan semula ke kawasan hulu sungai yang terletak jauh daripada kawasan pembinaan Projek dan juga gangguan manusia. Hulu Terengganu. v. Pemantaun berterusan di kawasan projek untuk memastikan pematuhan Akta Hidupan Liar 716/2010 Menjalankan kaji selidik hidupan liar sebagai data asas untuk menyediakan pelan menyelamat hidupan liar sebelum operasi menyelamat dilaksanakan Menjalankan kajian terhadap kesan pembangunan empangan terhadap konflik gajah-manusia di kawasan projek Memastikan operasi menyelamat hidupan liar akan dilaksanakan dengan jayanya ● ● ● Program ini akan dijalankan dalam 2 fasa. Program Pengurusan Hidupan Liar untuk Projek Pembangunan Hidroelektrik Hulu Terengganu Satu Program Pengurusan Hidupan Liar (WMP) telah diadakan untuk projek Hidroelektrik Hulu Trengganu sebagai sebahagian daripada tanggungjawab TNB untuk melindungi dan memulihara flora dan fauna di Hutan Simpan Tembat dan Petuang.KEEPING THE LIGHTS ON 205 Komitmen Terhadap Alam Sekitar Program ini telah berjaya menyelamatkan 59 spesis ikan air tawar termasuk spesis yang paling berharga iaitu Tor tambroides (ikan kelah). Semenanjung Malaysia.

Dari segi ini. bisnes teras kami dalam membekal elektrik adalah untuk memenuhi keperluan asas sosio-ekonomi. Walau bagaimanapun. memajukan syarikat vendor kecil dan sederhana. pekerja. semua usaha kami untuk meningkatkan kecekapan operasi semestinya menambahbaik cara kami memenuhi kontrak sosial. dan termasuk juga persekitaran. inisiatif tanggungjawab sosial korporat terus berkembang maju selaras dengan usaha kami melaksanakan amalan terbaik global. Sebelum ini. program kemasyarakatan. kami melaporkan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . masyarakat setempat. pemegang saham. kebajikan warga kerja. seperti usaha-usaha tanggungjawab sosial korporat yang lain. satu contoh yang baik adalah laporan tanggungjawab sosial korporat tahun ini. pembekal. Di TNB. konsep kemasyarakatan korporat kami adalah secara menyeluruh dan kami memastikan yang ianya amat bermakna seiring dengan impak yang mampan kepada masyarakat dari segi pendidikan. Ianya lahir dari komitmen organisasi itu sendiri untuk beroperasi dengan cara yang lestari dari aspek ekonomi. Justeru itu. Seperti operasi bisnes kami. menyokong bakat sukan dan seni serta melindungi alam sekitar dan sumber-sumber semula jadi.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 206 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) adalah mengenai bagaimana sesuatu organisasi itu bertanggungjawab ke atas tindakan dan operasinya yang memberi impak terhadap pelanggan. sosial dan alam sekitar serta lazimnya tindakan sedemikian melampaui tanggungjawab berkanun sesebuah organisasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya negara dalam proses berbuat demikian berjaya mendapat kepercayaan dan keyakinan dari pihak berkepentingan.

siswazah dan pasca-siswazah. UNITEN menawarkan biasiswa kepada pelajarnya di bawah Yayasan Canselor UNITEN. Penggerak Pendidikan. di dalam dan luar negara. dan pengurusan perniagaan. ACCA dan Bursa Malaysia. Dengan peningkatan pangkalan pengetahuan dalam organisasi. Pada akhir tahun 2011. teknologi maklumat.KEEPING THE LIGHTS ON 207 Tanggungjawab Sosial Korporat tanggungjawab sosial korporat di bawah tujuh tonggak utama iaitu Penggerak Komuniti. TNB mempunyai tradisi untuk menggalakkan pendidikan. Tahun ini. Tempat Kerja dan Alam Sekitar. Untuk sekian lama. membantu orang yang tidak berkeupayaan dan menyokong pembangunan sukan dan kesenian dalam negara.868 pelajar.9 juta untuk menaja seramai 1. UNITEN telah berjaya menghasilkan lebih 17.495 graduan yang kini berkhidmat dalam sektor kejuruteraan. selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh pakarpakar tanggungjawab sosial korporat seperti Global Reporting Index (GRI). pengurusan dan kewangan. TNB berupaya membangunkan pusat latihan sendiri iaitu Institut Latihan Sultan Shah (ILSAS) pada tahun 1976. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Penggerak Kejuaraan. Penggerak Tenaga Kerja dan Penggerak Perpaduan. Pasaran. Pada masa yang sama. perakaunan. Sejarah inisiatif pendidikan TNB bermula sejak zaman awal lagi apabila organisasi terpaksa menaja pekerjanya untuk mendapatkan kelayakan teknikal yang perlu untuk menyumbang ke arah membangunkan industri tenaga. Penggerak Kelestarian Negara Hijau. Kesemua program ini adalah diiktiraf oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA) manakala program Kejuruteraan diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) dan badan-badan di United Kingdom seperti Institution of Mechanical Engineers. jurutera-jurutera TNB yang berjasa membekal elektrik kepada jutaan rakyat Malaysia menerima pendidikan pengajian tinggi di luar negara dan kebanyakannya adalah dengan biasiswa TNB sendiri. tujuh tonggak utama tersebut telah dikemaskan menjadi empat kategori. Ini merupakan sumbangan tahunan terbesar oleh TNB dalam menjana tenaga kerja profesional. Pada tahun kewangan 2012. sebuah tabung amanah yang ditubuhkan selama lima tahun sejak 2010 hingga 2014 di bawah Trustees (Incorporation) Act 1952 (Act 258) pada 2 Jun 2009. pada peringkat asasi. Penggerak Kecemerlangan Bisnes. Empat kategori tersebut adalah Masyarakat. dibiayai oleh oleh Yayasan TNB iaitu Yayasan Tenaga Nasional (YTN). BERKHIDMAT UNTUK MASYARAKAT Di dalam masyarakat. YTN telah membelanjakan sejumlah RM42. Institution of Engineering and Technology dan Institution of Civil Engineering. Program Biasiswa Kumpulan terus ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang cemerlang yang ingin menyambung pengajian di universiti di dalam dan luar negara diteruskan. Ini diikuti pula dengan tertubuhnya universiti milik penuh Syarikat iaitu Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) pada tahun 1997 yang menawarkan program-program yang berkualiti dalam bidang kejuruteraan.

seramai 1. dan melantik seorang pegawai perhubungan bagi setiap negeri untuk menjadi mentor kepada sekolah-sekolah angkat tersebut.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 208 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama Pada peringkat pendidikan rendah.000 kepada IJN untuk membiayai pembedahan jantung kepada pesakit yang kurang kemampuan di bawah umur 18 tahun. makanan asas dan bantuan pendidikan kepada anak-anak mereka.125 orang kampung telah disaring untuk kanser. air dan kelengkapan sanitasi. Sejak dulu lagi. YTN telah menyokong IJN sejak tahun 2007 dan telah memanfaatkan sumbangan tersebut kepada seramai 54 kanak-kanak. TNB telah mengambil 27 sekolah rendah sebagai sekolah angkat di bawah program tersebut. TNB juga menjadikan komuniti nelayan di Kampung Kuantan Kuala Selangor sebagai komuniti anak angkat dan membantu mereka meningkatkan taraf hidup dengan menaiktarafkan pusat kelipkelip di kampung mereka dan meletakkan papan tanda di sepanjang jalan dari Kuala Lumpur untuk menarik lebih ramai pelancong. Sebanyak RM1.50. Zakat bagi Kumpulan TNB berjumlah RM3. Nurturing Talent and Advocating Responsibility. TNB memperbaiki rumah yang rosak dan usang kepada rumah yang lebih selesa dilengkapi dengan bekalan elektrik. kami telah membeli 10 unit bot baharu untuk menggantikan bot-bot yang telah rosak dan menguruskan 23 lawatan oleh agensi kerajaan dan badan korporat ke pusat kelip-kelip tersebut.872. kami tela h menyalurkan sebanyak RM100. Sejak 2008. Dalam Tahun Kewangan 2012.635 pelajar tahun enam telah mendapat manfaat dari aktiviti-aktiviti yang dijalankan bagi meningkatkan prestasi mereka dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR). TNB menyumbangkan kepada kesejahteraan kaum miskin dengan membayar zakat (business tithes) kepada pejabat agama di semua negeri di mana TNB beroperasi. Dalam Tahun K ewangan 2012. kami telah menyumbangkan kepada Majlis Kanser Nasional (MAKNA) dan Institut Jantung Negara (IJN) setiap tahun. YTN juga memperuntukkan RM100. Dalam Tahun Kewangan 2012. Jumlah yang dibayar kepada setiap negeri adalah tertakluk kepada jumlah orang miskin yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU).75 juta. Dalam tahun kewangan 2012. TNB juga menghulur bantuan kepada orang miskin tegar melalui Projek ‘Baiti Jannati’ bermaksud ‘Rumah ku. Program PINTAR dilaksanakan oleh Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan (GLCs) untuk meningkatkan tahap pendidikan dan menggalakkan kecemerlangan di kalangan sekolah-sekolah yang kurang berkemampuan di Malaysia. Keutamaan diberikan kepada warga emas. Syurga ku’ dalam bahasa Arab. kami telah mengalu-alukan ahli sukan kebangsaan lelaki dan perempuan dengan menyerap mereka sebagai warga kerja dengan pendapatan tetap agar mereka dapat terus berlatih untuk pertandingan tempatan dan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . ibu atau bapa tunggal dan juga mereka yang kurang upaya. sejumlah 2. TNB merupakan penyokong setia projek sekolah angkat yang diilhamkan oleh Khazanah Nasional. Pada Ogos 2012.000 kepada MAKNA’s Mobile Cancer Screening Program untuk manfaat komuniti di pendalaman. TNB sering menjadi penyokong setia aktiviti sukan dan bakat sukan tempatan dengan menyediakan pembiayaan untuk meningkatkan tahap sukan dalam negara. Melalui Yayasan Tenaga Nasional (YTN). Syarikat juga menyediakan perabot. Kami juga menaja para pendayung untuk mengikuti kelas bahasa Arab dan bahasa Jepun supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dengan pelancong dari negara-negara tersebut dan menganjurkan program tahunan iaitu Let’s Go to School with TNB untuk anak-anak mereka. Secara amnya. iaitu Program PINTAR yang merupakan singkatan untuk Promoting Intelligence. 107 rumah telah diperbaiki dengan perbelanjaan berjumlah RM1.50 juta telah diperuntukkan untuk projek komuniti ini. Semenjak program ini diperkenalkan pada tahun 2007.375. Selain menyokong mereka yang kurang berkemampuan melalui pendidikan. Di bawah program ini.

sebanyak 2. Selain itu. Kini lebih 70 lukisan telah menjadi koleksi TNB yang juga adalah koleksi badan Korporat yang tertua di negara ini. Hari Wanita. Sukan dan seni telah banyak menyumbang ke arah pembentukan identiti Malaysia dan seterusnya membantu mengekalkan perpaduan nasional. Sambutan Maulidur Rasul dan Maal Hijrah.000 kepada SUKMA XV yang berlangsung di Pahang pada 7-16 Julai 2012. Syarikat telah mengumpul hasil kerja atau lukisan dari artis Malaysia yang terkenal pada tahun 1960 an. Untuk terus menyokong aspirasi kerajaan dan memupuk konsep 1Malaysia. TNB telah menjadi tuan rumah untuk program dalaman dan menghantar kontinjen untuk menyertai majlis yang dianjurkan oleh kerajaan yang menyatupadukan rakyat dari semua lapisan masyarakat Malaysia. Tahun ini. Selain hoki. Hari Wilayah. tetapi juga sebagai organisasi yang menggunakan kedudukannya sebagai peneraju untuk pembangunan industri tenaga yang berterusan. Selain dari koleksi Korporat TNB. klinik hoki juga dijalankan untuk pelajar Program PINTAR. PENERAJU DI DALAM PASARAN TNB telah memartabatkan dirinya di dalam pasaran bukan hanya sebagai utiliti elektrik terulung di Malaysia. Pengurusan progresif TNB sering menitikberatkan tentang nilai seni dan telah bertindak untuk mempromosikan bakat artistik di dalam negara. Hari Malaysia. Kami juga telah berganding usaha dengan kerajaan dalam memastikan pembahagian elektrik yang seluas mungkin. TNB juga menganjurkan program latihan hoki untuk pelajar berumur 13-17 tahun yang dijalankan oleh pekerja TNB yang merupakan pemain-pemain hoki nasional. Koleksi lukisan tersebut ditempatkan di galeri kami sendiri iaitu Galeri Tenaga di Wisma TNB. Kejayaan TNB dalam pasaran hingga kini adalah berlandaskan rangka kerja Tadbir Urus Korporat (Corporate Governance) yang kukuh yang meningkatkan ketelusan serta nilai-nilai pihak berkepentingan. Ini termasuk majlis seperti Hari Kemerdekaan. TNB menjadi Penaja Platinum dengan menyumbangkan sebanyak RM100. Kami telah menaja aktiviti Malaysian Hockey Confederation sejak tahun 2006.KEEPING THE LIGHTS ON 209 Tanggungjawab Sosial Korporat antarabangsa. Sehingga kini.000 bakat baru dari 7 negeri telah dikenalpasti melalui program tersebut. galeri tersebut menganjurkan pameran lukisan artis Malaysia kontemporari yang lain. mengembangkan jejak kami hingga ke kampung-kampung terpencil dan pulau-pulau. Lembaga pengarah menampil ke hadapan dalam memastikan syarikat mengamalkan amalan terbaik dalam Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . Petaling Jaya. Hari Pekerja. telah menjadi tradisi untuk TNB menyokong SUKMA.

Lembaga Pengarah dipandukan oleh Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dan semua undang-undang yang relevan untuk melindungi kesejahteraan pihak-pihak berkepentingan setiap masa.0 bilion kepada vendor kami. TNB adalah model contoh dari segi pembangunan pembekal. Melalui Community Leaders Outreach Programme (CLOP) yang mula dilancarkan pada awal tahun 2005. Sempena dengan program tersebut.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 210 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama tadbir urus korporat. perkhidmatan dan aktiviti. ketua kerajaan tempatan dan pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan. dan mengemaskini dengan peningkatan terkini dalam bidang ini. Dari segi penglibatan dengan pihak-pihak berkepentingan. TNB juga berusaha untuk mendidik kanak-kanak dan anggota masyarakat tentang cara untuk mengguna elektrik dengan selamat. bertujuan untuk merangsang Syarikat Berkaitan Kerajaan untuk menyumbangkan kepada kekayaan negara dengan melaksanakan struktur program pembangunan pembekal sendiri. Program Pembangunan Vendor Bumiputera (VDP) kami telah memberi manfaat kepada 468 syarikat yang terlibat. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Dalam tahunan kewangan ini. lawatan tapak dan sesi berdialog secara berasingan. Kami telah menetapkan piawaian yang tertinggi untuk mendorong kecemerlangan operasi dan usaha ini dipandu oleh Pelan Strategi 20-tahun. TNB telah melaburkan sebanyak RM353. Dalam Tahun Kewangan 2012. TNB juga sering terlibat dalam komuniti tempatan di peringkat akar umbi. pihak pengurusan berhubung terus dengan ketua komuniti. aduan-aduan. staf di stesen janaelektrik mengadakan majlis tahunan Hari Terbuka Stesen Janaelektrik dengan menyediakan pemeriksaan kesihatan secara percuma untuk komuniti tempatan dan melibatkan diri dalam program gotong-royong.449 peserta telah mendapat manfaat dari program tersebut. Dalam tahun kewangan 2012. seramai 3. Sebagai syarikat tenaga yang bertanggungjawab.67 untuk mengadakan 13 sesi CLOP di seluruh semenanjung. kami telah memberi kontrak bernilai kira-kira RM1. Sebagai contoh. Hingga kini. pertanyaan dan cadangan. Barubaru ini kami menyemak Prosedur dan Polisi Perolehan untuk mengurangkan kos dan mengeratkan hubungan dengan para pembekal. Kempen Kesedaran Keselamatan Elektrik adalah kempen berterusan yang dijalankan dengan usahasama Pejabat Pelajaran Negeri.979. Namun. kami juga mengadakan pameran produk. VDP kami telah mencatatkan kejayaan yang begitu cemerlang sehingga TNB dilantik oleh Putrajaya Committee on GLC High Performance (PCG) untuk mempengerusikan VDP Sub-Group Circle Meeting. Kami mempunyai Program Perhubungan Pelabur yang matang yang merangkumi taklimat pelabur. sumbangan TNB yang memberi impak terbesar di pasaran adalah mengotakan janji kami untuk memastikan tenaga elektrik sentiasa ada (Keeping the Lights On) dan memastikan pengguna sentiasa mendapat tenaga elektrik pada harga yang berpatutan. Maklumbalas yang diterima digunakan untuk meningkatkan lagi tahap perkhidmatan kami. kami telah menyediakan pelbagai program yang disasarkan kepada kumpulan-kumpulan pihak berkepentingan yang berlainan.

Melalui Program Pengelektrikan Luar Bandar. Di samping itu.KEEPING THE LIGHTS ON 211 Tanggungjawab Sosial Korporat Di samping memberi tumpuan kepada tanggungjawab bisnes teras kami. Bagi pihak kami. Pembangunan Kapasiti. sistem hybrid solar atau bentuk-bentuk tenaga baru lain. dan keseimbangan kehidupan-kerja. kompeten dan komited kepada matlamat syarikat. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama .500 pekerja kami bermotivasi.5 juta dan melibatkan 2. TNB telah memasang lampu jalan di kawasan perkampungan seluruh Malaysia. Azman Mohd memperkenalkan ‘Tenaga Kerja Cergas. 54 projek dibiayai oleh KKLW dan 37 projek lagi adalah oleh AAIBE/KeTTHA. Revolusi Produktiviti’ yang didorong oleh empat teras iaitu: Membina Kepercayaan dan Hubungan. Pada bulan Julai 2012. Dengan KKLW. TNB telah diberi 91 projek pengelektrikan luar bandar dengan jumlah kos sebanyak RM83. 19 sekolah telah disambungkan melalui garisan grid. Pembangunan Prestasi dan Membina Pertumbuhan. sebanyak 137. TNB memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan dalam usaha memberi 100% bekalan elektrik dalam negara. Datuk Wira Ir. Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA). Bahagian Perancangan sedang berusaha bersama agensi kerajaan dalam Fuel Cost Pass Through (FCPT) yang mana akan dilaksanakan tidak lama lagi dalam Pengawalseliaan Berdasarkan Insentif (IBR). persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif. Selain itu. 19 lagi telah dibekalkan melalui sistem hybrid solar dan empat lagi menerima bekalan elektrik melalui sistem penjanaan. Program ini dijalankan dengan usahasama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan Electricity Supplies Industry Trust Account (AAIBE) di bawah Kementerian Tenaga. Kini. Projek bernilai RM98 juta ini diberikan kepada TNB oleh Kementerian Pendidikan pada 2010 dan telah disempurnakan pada 30 Jun 2012. Tenaga elektrik disediakan di kawasan tersebut sama ada dengan melanjutkan grid TNB atau melalui pemasangan set penjanaan. Sejak Projek Lampu Jalan Kampung bermula pada tahun 2005. Akhir sekali. Objektifnya adalah untuk mewujudkan satu persekitaran di mana lebih daripada 33.109 lampu jalan telah didirikan seluruh semenanjung Malaysia. Dalam tahun kewangan 2012. pampasan yang menarik dan skim faedah. KESEJAHTERAAN DI TEMPAT KERJA TNB sentiasa menghargai para warga kerjanya dan menyediakan satu persekitaran kerja yang kondusif yang mencabar dan bermanfaat. kami memperkasakan tenaga kerja syarikat dengan menyediakan program latihan yang sistematik dan peluang pembangunan kerjaya. TNB memainkan peranan penting dalam mengetengahkan perspektif industri tenaga dalam penggubalan polisi yang memberi kesan kepada sektor tenaga. TNB menyediakan tenaga elektrik kepada komuniti luar bandar dan estet termasuk juga pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Malaysia.000 buah rumah perkampungan. TNB telah melibatkan diri dalam Projek Pengelektrikan Sekolah Luar Bandar untuk menyediakan bekalan elektrik 24 jam kepada 42 sekolah di kawasan pendalaman.

500 pekerja dan pesara. Satu peristiwa penting pada kalendar kami adalah Perhimpunan Tahunan yang diadakan bersempena dengan sambutan ulang tahun syarikat dan perhimpunan Tahun Baru.136 klinik panel dan hospital panel di seluruh negara. Justeru itu kita mengambil beberapa langkah untuk melibatkan semua pekerja kami. TNB juga menyediakan bantuan perubatan kepada semua kakitangan dan pesara TNB seperti kerusi roda. Pekerja mempunyai peluang untuk menyuarakan pendapat serta rungutan mereka terus kepada Pengurusan atasan melalui e-mel dan sesi dialog. Walaupun terdapat rancangan kerjaya yang berbeza bagi eksekutif dan bukan eksekutif. Faedah penjagaan kesihatan kami merangkumi keluarga terdekat kakitangan TNB. pendidikan serta pembangunan dikaitkan secara langsung kepada laluan kerjaya dan perkembangan kakitangan kami. Pada masa ini. Pada Tahun Kewanan 2012. dengan memastikan mereka sentiasa menerima maklum semua perkembangan terkini korporat secara menyeluruh menerusi pelbagai saluran elektronik dan cetak yang lebih bersifat peribadi di mana pihak pengurusan tertinggi bertemu dengan semua kakitangan pada peringkat daerah dan negeri.6 juta telah dibelanjakan untuk pembangunan profesional. dan tiada had umur untuk ‘kanak-kanak istimewa’. Pengerusi dan Presiden/ Ketua Pegawai Eksekutif memberi mandat dan berkongsi dengan semua pekerja tentang wawasan mereka terhadap syarikat. di mana program latihan. manakala siri ceramah kesihatan dan pemeriksaan diadakan secara rutin. Kanak-kanak adalah layak untuk mendapatkan faedah perubatan sehingga berumur 18 tahun atau sehingga 24 tahun jika mereka masih belajar. Pada perhimpuan ini. Pekerja berumur 40 tahun dan ke atas adalah digalakkan untuk menjalani pemeriksaan perubatan secara menyeluruh sekurangkurangnya sekali setiap dua tahun. yang menawarkan peluang kemajuan kerjaya untuk bukan eksekutif yang berhasrat untuk berkhidmat kepada syarikat dalam jawatan eksekutif.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 212 Tanggungjawab Sosial Korporat Inisiatif Utama TNB telah memulakan inisiatif sumber manusia yang bersepadu dan pembangunan kerjaya. Usaha-usaha Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . alat pendengaran dan anggota prostetik. dan 84. TNB mempunyai 1.2% daripada tenaga kerja menghadiri latihan sekurang-kurangnya tiga hari. Pada Tahun Kewangan 2012. Kami percaya bahawa tenaga kerja yang terlibat adalah yang paling produktif. sebanyak RM101. 74 kempen kesihatan telah dianjurkan dan ia telah memberi manfaat kepada lebih daripada 7. Faedah penjagaan kesihatan pekerja kami adalah antara yang paling komprehensif di negara ini. keduaduanya saling berhubungan. Di samping membayar bil- bil perubatan.

Bagi Tahun Kewangan 2012. Untuk mengekalkan satu semangat yang tinggi di tempat kerja. TNB telah mengiktiraf pekerja cemerlang sempena Anugerah Jasa Gemilang yang telah diadakan di peringkat korporat dan bahagian. yang mempunyai keahlian seramai 6. TNB juga telah memberi penghargaan kepada pekerja yang telah lama berkhidmat. mereka dijaga oleh PAKATAN/Persatuan Kebajikan Pekerja Islam TNB (PKPI). Sistem Pengurusan Kecemerlangan Keselamatan (SEMS) ini sedang diguna pakai oleh semua bahagian dan anak syarikat. Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) seperti Juruaudit SEMS. Terdapat 63 Kelab Kilat yang berdaftar di negara ini. Pada Tahun Kewangan 2012.037 orang ahli. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Inisiatif Utama . dengan kadar bayaran yang minimal. Sehubungan dengan ini. Sekiranya berlaku kematian seseorang pekerja. Wakil Keselamatan dan Keselamatan Pejabat telah dianjurkan bagi memastikan semua kakitangan hadir sekurangkurangnya satu hari latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan setahun. pihak TNB menghulurkan derma sebanyak RM2. Kami percaya. yang telah memberi manfaat kepada 40 orang balu dan 662 anak-anak yatim TNB. TNB. manakala Karnival Sukan telah membawa ahli sukan TNB dari seluruh Malaysia ke Lembah Klang untuk bertanding dalam temasya sukan itu. Kumpulan Wang Khairat Pekerja dan Pesara TNB (KWKPPTNB) membantu keluarga yang berkabung bagi membayar segala perbelanjaan pengebumian. Dana ini adalah hasil daripada kutipan RM1 yang perlu dibayar oleh setiap ahli.425 pekerja dari seluruh Negara yang berkhidmat selama 25-35 tahun di TNB telah diraikan.000 di bawah kedua-dua program. Sementara itu. kami menyokong keperluan penjagaan anak-anak pekerja dengan menyediakan sembilan taska dan 11 tadika untuk mereka. Sementara itu. KWKPPTNB kini mempunyai 12. RM130. Pada Tahun Kewangan 2012.000 telah dibelanjakan untuk melaksanakan aktiviti sosial dan rekreasi termasuklah Majlis Berbuka Puasa dan Majlis Hari Raya.000 bagi tahun kewangan ini. Pada Tahun Kewangan 2012. Kami juga menawarkan perkhidmatan tuisyen untuk golongan remaja. bahawa setiap kakitangan perlu menikmati keseimbangan kehidupankerja yang sihat dalam usaha untuk berprestasi secara optimum. Mereka menganjurkan acara amal. lebih banyak jabatan telah diperakui oleh OHSAS 18000 dan MS 1722. Kami m e n j a l a n k a n k a j i s e l i d i k ‘Employee Engagement Survey (EES)’ untuk mengukur keberkesanan program kami serta memantau komitmen pekerja kepada organisasi. dan RM90 ringgit kepada mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun.800 kepada masyarakat Islam di tiga kampung di Kemboja. Pada 17-18 Mac 2012. seramai 33 pekerja dari kategori Eksekutif. TNB telah membelanjakan kira-kira RM698. Pada peringkat korporat. TNB telah menyumbang kira-kira RM817. Hasil daripada inisiatif ini. Bagi kebajikan pekerja Islam pula.000 kepada balu dan memberi elaun sebanyak RM60 kepada semua anak-anak yatim yang berumur antara tujuh hingga 12 tahun. usaha ini termasuk memberi derma sebanyak kira-kira USD4. Hari Keluarga yang diadakan di ibu pejabat dan di setiap negeri. dan mereka mempunyai persatuan mereka sendiri iaitu Persatuan Bekas Pekerja LLN/TNB yang telah menganjurkan pelbagai acara sosial. Setiap pekerja wanita dan isteri kakitangan TNB mempunyai pilihan untuk menyertai Pelitawanis. yang telah mendapat sokongan dana daripada TNB. Pada masa yang sama. 116 orang ahli biasa dan 4.000 untuk membiayai aktiviti sukan dan sosial. seramai 1. rekreasi dan sosial yang dianjurkan oleh kelab dan persatuan dalaman. Seluruh Keluarga TNB juga dijemput untuk mengambil bahagian pada Hari Keluarga yang dilaksanakan berselang dengan karnival sukan pada setiap tahun.398 orang ahli seumur hidup (mereka yang telah menyumbang lebih daripada 15 tahun semasa bersara). Bukan Eksekutif (Teknikal) dan Bukan Eksekutif (Bukan Teknikal) telah diberi anugerah pada Majlis Perhimpunan Warga Kerja TNB yang telah diadakan pada 19 Januari 2012. Pesara TNB juga tidak pernah dilupakan. Ke arah menggalakkan persekitaran kerja yang selamat.KEEPING THE LIGHTS ON 213 Tanggungjawab Sosial Korporat ini merupakan sebahagian daripada usaha kami untuk menjadi “Majikan Pilihan ‘. menyokong PKPI dengan sumbangan sebanyak RM270. yang juga menganjurkan program outreach.000 kepada Pelitawanis. Staf juga digalakkan untuk mengambil bahagian dalam semua aktiviti fizikal. TNB menyalurkan kira-kira RM496.

TNB selanjutnya menyokong semua EE dan usaha RE dengan melabur dalam penyelidikan dalam bidang-bidang ini. kami telah menjadikan koloni kelip-kelip di Kampung Kuantan sebagai projek anak angkat dan para saintis di Institut Penyelidikan TNB telah menjalankan kajian pemuliharaan kelip-kelip untuk memastikan kemampanan spesis haiwan yang menarik ini. Serombong gas penyahsulfuran alat memerangkap debu sebelum gas panas yang bebas pencemaran dilepaskan. di mana Kerajaan telah menubuhkan Dana RE. dan seluruh kakitangan di Bahagian Penghantaran menjalankan program ‘Tree For A Tree’ di mana pokok-pokok yang telah ditebang di kawasan pembinaan infrastruktur penghantaran akan digantikan dengan pokok-pokok yang baharu di kawasan lain. Sehingga kini. operasi yang cekap dan memberikan sumber tenaga hijau menerusi aplikasi teknologi dan pelaburan yang sesuai”. TNB menyokong Program Tenaga Boleh Diperbaharui (SREP) dengan membantu pengeluar RE membuat penyambungan kepada grid kebangsaan. Kakitangan dari Bahagian Penghantaran juga telah bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pembersihan sungai dan pantai. Kami di TNB akan memastikan agar semua pengguna menyumbang kepada dana ini dengan cara menyalurkan 1% daripada bil elektrik mereka ke Dana RE. Sebagai sebahagian daripada komitmen kami terhadap alam sekitar. serta memberi kesan yang minimum terhadap alam sekitar. Tahun Baru Cina dan Deepavali dengan cara menganjurkan hari terbuka di ibu pejabat dan di semua pejabat negeri di mana pihak pengurusan. Loji ini juga dilengkapi dengan sistem canggih dan pintar untuk menyahdebu arang baru berasaskan cuaca bagi kawasan simpanan arang batu di negara ini. kolam abu asli mereka begitu bersih sehingga ia telah diiktiraf oleh ‘Asia Pacific Migratory Waterbird Conservation Strategy’ sebagai kawasan perlindungan burung berhijrah terpenting kerana ia merupakan tempat persinggahan utama burung persisiran pantai dan telah terangkum di dalam Rangkaian ‘East Asian-Australian Shorebird’. Sebagai contoh. Komitmen yang kami berikan terhadap agenda hijau dapat dilihat menerusi usaha yang berterusan bagi mengurangkan jejak karbon negara melalui dua sudut pengurusan iaitu pihak perbekalan dan pihak permintaan. TNB adalah penyelaras kepada sektor RE yang baru ditubuhkan ini. di mana pihak pengurusan akan menjemput kira-kira 300 hingga 400 tetamu yang terdiri daripada ketua komuniti/kawasan untuk berbuka puasa di masjid-masjid tempatan. pihak-pihak berkepentingan dan para tetamu lain datang bersama-sama dengan semangat perpaduan. Tahap kesedaran terhadap alam sekitar di peringkat Kumpulan telah juga dipraktikkan hingga ke peringkat akar umbi. Inisiatif Utama JUARA PERSEKITARAN HIJAU Dengan mengambil kira isu-isu yang melibatkan kepentingan perubahan iklim. Sementara Di Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz di Kapar. Secara keseluruhannya. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pada hakikatnya. kami berpandukan kepada Dasar Tenaga Hijau. Stesen Janaelektrik Sultan Azlan Shah di Perak (TNB Janamanjung). TNB juga menganjurkan Majlis Buka Puasa di seluruh negara sepanjang bulan Ramadhan. yang diperkenalkan pada tahun 2011. dan pada tahap yang lebih kecil dalam bahan bakar tenaga solar. Loji-loji kami sudah menyerap teknologi hijau. TNB memainkan peranan penting dalam kejayaan SREP dengan mengumpulkan sumbangan Dana RE dan membayar Feed-in-Tariff (FiT). kami telah mempromosikan penggunaan tenaga yang cekap (EE) melalui kempenkempen pendidikan manakala untuk pihak permintaan TNB telah membuat pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui (RE) seperti hidroelektrik dan biomas. sedang menggunakan teknologi arang batu bersih yang menepati piawaian Pertubuhan Kesihatan Sedunia. TNB telah mempertingkatkan usaha untuk memastikan agar semua operasi yang akan kami jalankan adalah mesra alam. Di TNB. kami menubuhkan Institut Dasar dan Penyelidikan Tenaga (IEPRe) dan Pusat Tenaga Diperbaharui (CRE) di UNITEN. kira-kira 420 benih anak pokok telah ditanam. yang menyatakan bahawa: “TNB beriltizam untuk menyokong agenda nasional hijau dan dengan menerapkan kelestarian. Untuk membiayainya. Feed-in Tariff (FiT) telah diperkenalkan pada akhir tahun 2011.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 214 Tanggungjawab Sosial Korporat TNB memupuk semangat 1Malaysia dalam syarikat dengan meraikan Hari Raya Aidilfitri. kakitangan. Selangor. pada 2008. Bagi pihak perbekalan.

ANDA LIHAT .

Itulah sebabnya kami memastikan agar bekalan tenaga negara sentiasa berterusan. . KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN UNTUK SEMUA Kami menerangi ribuan lampu jalanan di seluruh negara agar jalan raya dan lebuhraya mempunyai tahap penglihatan peringkat tertinggi. Pencahayaan jalanan yang baik bukan hanya menyumbang kepada perjalanan yang selamat...KAMI LIHAT. malah turut meninggikan lagi tahap keselamatan di tempat-tempat awam.

PENYATA kewangan 218 Laporan Pengarah 224 Penyata Pendapatan Disatukan 225 Penyata Pendapatan Komprehensif Disatukan 226 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan 229 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan 233 Penyata Aliran Tunai Disatukan 236 Nota-nota kepada Penyata Kewangan 364 Maklumat Tambahan Didedahkan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad 365 Kenyataan Pengarah 365 Akuan Berkanun 366 Laporan Juruaudit Bebas K E E P I N G T H E LIGHTS ON .

para Pengarah pada 31 Oktober 2012 telah mengesyorkan pembayaran dividen tahap satu sebanyak 15. Tidak terdapat sebarang perubahan ketara dalam aktiviti-aktiviti tersebut sepanjang tahun kewangan ini. dibayar pada 25 Mei 2012 273. AKTIVITI UTAMA Aktiviti-aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat adalah dalam perniagaan penjanaan. KEPUTUSAN KEWANGAN Kumpulan RM’juta Keuntungan bagi tahun kewangan diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Keuntungan bagi tahun kewangan Syarikat RM’juta 4.0% dan dividen (single-tier) sebanyak 4.118.118.1 DIVIDEN Dividen yang dibayar atau diisytiharkan sejak 31 Ogos 2011 adalah seperti berikut: RM’juta Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012: Dividen interim kasar sebanyak 5.09 sen sesaham biasa. tertakluk kepada kelulusan pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.38 sen sesaham biasa tolak cukai pendapatan pada 25. terdiri daripada dividen (franked) sebanyak 0.6 8.206. Tarikh penutupan buku dan tarikh pembayaran akan diumumkan kelak. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 3. penghantaran.6 4.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 218 Laporan Pengarah Penyata Kewangan Para Pengarah dengan sukacitanya mengemukakan Laporan mereka berserta dengan penyata kewangan yang diaudit bagi Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012.0 sen sesaham biasa.71 sen sesaham biasa.1 0 3.197.0 Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik dan juga yang dijadualkan seperti di Nota 14 penyata kewangan.

74.000 Bil. saham biasa terdapat di bawah opsyen 858.08. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .59. SKIM OPSYEN SAHAM PEKERJA ‘ESOS’ Opsyen di bawah ESOS telah diberikan kepada para Pengarah.40 dan RM8.896.00 sesaham telah diterbitkan oleh Syarikat menurut Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada harga pelaksanaan sebanyak RM4. RM5.45.45.06. Ciri-ciri utama dan perubahan dalam bilangan opsyen saham Syarikat pada tahun kewangan ini dinyatakan dalam Nota 38 penyata kewangan ini.000 dan lebih di bawah ESOS II. Azman bin Mohd Jawatan Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif Tiada warga kerja anak-anak syarikat telah diberikan opsyen berjumlah 756. TERBITAN SAHAM Pada tahun kewangan ini. ESOS II ini adalah tertakluk kepada undang-undang kecil.93.427 Bil.62. RM5.24. RM6. Syarikat telah diberi pengecualian oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia melalui surat bertarikh 8 Oktober 2012 daripada syarat untuk mededahkan dalam Laporan ini nama pihak-pihak yang diberikan opsyen di bawah ESOS II dan butir-butir pegangan mereka menurut Seksyen 169 (11) Akta Syarikat. RM6.36. RM5. yang telah diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Luar Biasa (‘EGM’) yang diadakan pada 29 Mei 2003 dan dipinda pada EGM yang diadakan pada 15 Disember 2005. RM5.KEEPING THE LIGHTS ON 219 Laporan Pengarah RIZAB DAN PERUNTUKAN Semua pemindahan penting kepada atau daripada rizab dan peruntukan pada tahun kewangan ini adalah seperti yang dinyatakan dalam penyata kewangan. RM6.592 saham biasa baru sebanyak RM1. RM5. RM5.86. RM5.000 saham biasa dan lebih di bawah ESOS II adalah seperti berikut: Bil. 44.64. saham biasa dilaksana di bawah opsyen 20.000 saham dan lebih. ESOS pertama telah tamat tempoh pada 11 Mei 2002. RM5.09. Syarikat telah melaksanakan Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada 8 Julai 2003 untuk tempoh selama 10 tahun. warga kerja dan pesara Kumpulan yang layak untuk melanggan saham biasa bernilai RM1.427 Nama Datuk Wira Ir. RM5. Saham biasa baru yang diterbitkan pada tahun kewangan bertaraf pari passu dari semua segi dengan saham biasa sedia ada Syarikat.85 sesaham. Senarai pekerja Syarikat yang telah diberi opsyen berjumlah 756. saham biasa yang diberi di bawah opsyen 878.00 sesaham dalam TNB. RM5. 1965 kecuali maklumat mengenai warga kerja yang diberi opsyen saham biasa yang berjumlah 756.

TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 220 Laporan Pengarah Penyata Kewangan PARA PENGARAH Para Pengarah yang berkhidmat dalam tempoh sejak tarikh Laporan lalu ialah: Tan Sri Leo Moggie Datuk Wira Ir. atau sebuah syarikat di mana Pengarah mempunyai kepentingan kewangan yang utama. Sejak akhir tahun kewangan yang lalu. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . kecuali opsyen yang diberi kepada Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif di bawah ESOS II. tiada Pengarah yang menerima atau layak menerima faedah (selain faedah yang dinyatakan dalam Nota 5 penyata kewangan ini) melalui kontrak yang dibuat oleh Syarikat atau badan korporat yang ada kaitan dengan Pengarah atau dengan firma di mana Pengarah menjadi ahli. Azman bin Mohd Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Chung Hon Cheong Suria binti Ab Rahman Datuk Nozirah binti Bahari Dato’ Sri Che Khalib bin Mohamad Noh (Dilantik sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif berkuatkuasa 1 Julai 2012) (Pengarah Gantian kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) (Meletak jawatan sebagai Presiden/Ketua Pegawai Eksekutif pada 30 Jun 2012) FAEDAH PENGARAH Semasa dan pada akhir tahun kewangan. yang bertujuan atau mempunyai tujuan untuk membolehkan para Pengarah Syarikat mendapat faedah secara memperoleh saham atau debentur Syarikat atau mana-mana badan korporat lain. tiada sebarang urusan melibatkan Syarikat.

2012 Datuk Wira Ir.427 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8.375* 1.125 1.9.00 sesaham Pada Pada 1.000 0 858.2012 Datuk Wira Ir.8. Azman bin Mohd Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob 4.125 1.00 sesaham Pada Opsyen Pada 1.9. para Pengarah lain tidak memegang sebarang opsyen ke atas saham dalam Syarikat.562 78.562 78.562 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2011 Diperoleh Dilupus 31. 798. Selain daripada yang dinyatakan di atas.427 60.562 Opsyen ke atas saham bernilai RM1. Menurut Daftar Pengarah. Bhd. butir-butir kepentingan para Pengarah yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan dalam saham Syarikat adalah seperti berikut: Bilangan saham biasa bernilai RM1.2011 diberikan Dilaksanakan 31.KEEPING THE LIGHTS ON 221 Laporan Pengarah KEPENTINGAN PENGARAH DALAM SAHAM DAN DEBENTUR Menurut Daftar pegangan saham Pengarah. tiada Pengarah lain yang memegang jawatan pada akhir tahun kewangan yang memegang saham sebarang kepentingan dalam saham dan debentur Syarikat dan badan korporat berkaitan. Azman bin Mohd * Melalui penama Tasec Nominees (Tempatan) Sdn.375* 1.

para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan yang belum diambil kira dalam Laporan ini atau penyata kewangan boleh mengakibatkan kekeliruan terhadap sebarang jumlah yang dinyatakan dalam penyata kewangan. nilai aset tersebut seperti mana tercatat dalam rekod perakaunan Kumpulan dan Syarikat telah dikurangkan nilainya kepada suatu jumlah yang lebih berpatutan untuk direalisasikan. dan untuk memastikan sebarang aset semasa selain daripada hutang. atau sebarang tanggungan luar jangka Kumpulan dan Syarikat yang timbul sejak berakhir tahun kewangan. atau yang boleh mengakibatkan kaedah sedia ada penilaian aset atau tanggungan Kumpulan dan Syarikat mengelirukan dan tidak sesuai. (b) (c) Tiada tanggungan luar jangka atau tanggungan lain telah dikuatkuasakan atau berkemungkinan dikuatkuasakan dalam tempoh dua belas bulan selepas akhir tahun kewangan yang pada pendapat para Pengarah akan atau mungkin akan menjejaskan keupayaan Kumpulan dan Syarikat untuk menunaikan kewajipan tanggungan tersebut apabila tiba masanya. penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat disediakan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 222 Laporan Pengarah Penyata Kewangan MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN Sebelum penyata pendapatan disatukan. Pada tarikh Laporan ini. (b) Pada tarikh Laporan ini. tidak wujud: (a) sebarang caj ke atas aset Kumpulan dan Syarikat yang telah timbul selepas berakhir tahun kewangan yang menjamin tanggungan mana-mana pihak lain. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . para Pengarah telah mengambil langkah-langkah sewajarnya: (a) untuk memastikan tindakan sewajarnya telah diambil berhubung dengan penghapusan hutang dan penyediaan peruntukan bagi hutang ragu serta telah berpuas hati bahawa semua hutang lapuk yang diketahui telah dihapuskan dan juga peruntukan yang memadai telah pun dibuat untuk hutang ragu. (b) Pada tarikh Laporan ini. yang tidak mungkin direalisasikan dalam perjalanan biasa perniagaan. atau yang boleh menimbulkan kekeliruan ke atas nilai yang diletakkan ke atas aset semasa dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat. para Pengarah tidak mengetahui sebarang keadaan: (a) yang boleh menyebabkan jumlah yang boleh dihapus kira sebagai hutang lapuk atau jumlah peruntukan hutang ragu dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat tidak mencukupi yang akan membawa kesan ketara.

PricewaterhouseCoopers. AZMAN MOHD PRESIDEN/KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .KEEPING THE LIGHTS ON 223 Laporan Pengarah MAKLUMAT BERKANUN MENGENAI PENYATA KEWANGAN SAMB. telah menyatakan kesanggupan mereka untuk meneruskan perkhidmatan. urusniaga atau peristiwa penting dan berbentuk luar biasa selain yang didedahkan dalam penyata kewangan ini. keputusan operasi Kumpulan dan Syarikat tidak terjejas dengan ketara oleh sebarang perkara. TAN SRI LEO MOGGIE PENGERUSI DATUK WIRA IR. urusniaga atau peristiwa penting dan luar biasa yang mungkin akan menjejaskan dengan ketara keputusan operasi Kumpulan atau Syarikat bagi tahun kewangan di mana Laporan ini disediakan. (b) JURUAUDIT Juruaudit. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah. dan tidak timbul dalam tempoh antara akhir tahun kewangan dan tarikh Laporan ini sebarang perkara. Pada pendapat para Pengarah: (a) pada tahun kewangan ini. selaras dengan resolusi mereka bertarikh 31 Oktober 2012.

9) 964.180.6 92.171.156.3 0 578.1 (878.396.5) 615.1 30.6 4.311.3) 752.0 (29.7 (192.4) 532.118.6) 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 224 Penyata Pendapatan Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 35.63 12 12 12 0.779.38 4.5 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 33.8 1.5 0 0 Pendapatan sesaham: – Asas – Tercair Dividen sesaham: Dividen interim (kasar) Dividen interim (single-tier) Dividen akhir dicadangkan (single-tier) 11(a) 11(b) 76.7 (208.4 (0.3 Sen Sen (Dinyatakan semula) 17.331.8) 578.956.8) 0 0 5.6 (1.1 578.2) 27.118.429.67 Sen Sen 4.2 (1.341.1 (36.922.6 8.82 76.1 0 3.513.9 (252.5 188.118.1) 2.9) 4.6 (225.848.716.1 319.8 (1.6 6.1) 0.8 304.5 3.3 Nota Hasil Perbelanjaan operasi Lain-lain pendapatan operasi Keuntungan operasi Kerugian tukaran wang asing Bahagian hasil daripada entiti kawalan bersama Bahagian hasil daripada syarikat-syarikat bersekutu Keuntungan sebelum kos pembiayaan Pendapatan kewangan Pendapatan pembiayaan Keuntungan sebelum cukai dan zakat Cukai dan zakat Keuntungan bagi tahun kewangan Keuntungan diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Keuntungan bagi tahun kewangan 4 5 7 8 15 16 9 9 10 4.71 15.0 6.206.0 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.2 (30.7 (1.8) 2.2 32.2) 964.1 (28.0 1.592.4 (31.864.206.0) 5.130.711.816.2) (0.638.0 404.140. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4 5.197.9 2.7) 0 0 1.656.241.157.71 17.8 (194.537.5) 1.7 (823.2 965.0) 4.

3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.4 8.KEEPING THE LIGHTS ON 225 Penyata Pendapatan Komprehensif Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 4. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .1 578.155.3 Penyata Kewangan Nota Keuntungan bagi tahun kewangan Pendapatan komprehensif lain: Perbezaan tukaran mata wang asing Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan (51.5 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 3.6 4.118.1 578.1 0 3.118.118.0 957.3 0 578.1) 956.118.206.3 (0.1 0 578.2 964.4 3.155.0 (8.9) 956.146.2) 4.3 Jumlah pendapatan komprehensif diagihkan kepada: – Pemilik Syarikat – Kepentingan bukan kawalan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan 4.4 0 3.

0 163.6 0 2.703.028.0 2.447.1 0 3.8 1.7 2.788.3 113.3 0 218.483.6 1.4 448.473.265.3 68.5 0 14.4 0 0.1 69.0 5.374.380.3 2.6 13.5 3.2 12.2 12.3 69.3 419.1 61.6 0 8.184.9 6.964.842.0 1.9 11.939.8 18.0 0 0 1.0 55.9 236.155.505.645.316.769.4 0 62. loji dan kelengkapan Anak-anak syarikat Entiti-entiti kawalan bersama Syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk untuk dijual Aset cukai tertunda Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 64.789.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Nota ASET BUKAN SEMASA Hartanah.5 58.916.3 8.954.8 2.4 60.507.2 14.1 62.1 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.4 1.141.453.3 0 0 245.606.088.6 0 6.5 ASET SEMASA Aset bukan semasa dipegang untuk jualan Inventori Penghutang. baki bank dan wang tunai 23 24 25 9.9.0 30.8 164.6 3.2 0 5.3 0 1.3 8.2 6.539.922.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 226 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2011 1.161.1 60.6 164.626.6 4.0 66.963.681.0 38.6 0 9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.7 16.961.0 0 0 1.0 0 0 1.4 26 27 20 28 9.7 142.930.343.6 0 11.2 164.0 0 116.443.5 2.3 61.4 0 110.9 53.3 18.0 67.5 2.271.6 0 8.7 3.0 38.8 3.0 38.151.573.456.1 0 8. deposit dan pendahuluan Aset cukai semasa Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan jangka pendek Aset kewangan pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian Instrumen kewangan derivatif Deposit.4 5.7 38.838.022.7 2.895.529.0 3.2 0 213.4 15.3 18.8 2. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .356.861.9 10.9 388.2 89.2 3.724.9 0 0.0 3.9.0 38.6 407.7 38.6 1.450.6 0 8.4 491.1 264.893.988.4 2.2 163.200.6 3.3 9.0 61.7 113.7 164.

501.7) (2.250.6 9.866.1) (2.326.7) (44.9 263.6) 32.093.276.334.338.8) (3.7 73.9 (10.439.204.398.714.2) (1.162.7 1.3) (70.6 7.2) (6.1 623.4 0 707.580.994.3 34 20 35 36 19 30 37 33 JUMLAH ASET BERSIH 36.9) (44.4 72.7) (2.704.2 55.383.9.324.565.479.9) 0 (2.4 954.727.8 163.3) (43.0 894.0 8.043.0 759.9 32 (21.6 1.5) (4.8) 0 (12.9 1.7) (496.6) 32.9) (599.708.849.589.6 70.8) (21.604.815.3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.467.3) (2.8 7.4) (3.031.1 9.9 4.3 3.7) (6.6) (2.7 6.2) (2.893.246.3 3.5) (6.6 331.9) (41.084.9 0 487.6 79.KEEPING THE LIGHTS ON 227 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Nota Kumpulan 2011 1.6) 29.437.6 317.2) (671.6 707.326.3) (2.7 2.6) (2.893.6 0 697.7) (892.8 1.952.8) (2.9 331.932.903.5) (910.735.458.0) (1.5) (4.571.329.9 0 623.284.467.3 49.6 3.4 30 31 33 ASET SEMASA BERSIH JUMLAH ASET TOLAK TANGGUNGAN SEMASA TANGGUNGAN BUKAN SEMASA Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Deposit pelanggan Instrumen kewangan derivatif Faedah pekerja Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Pendapatan tertunda Geran pembangunan Kerajaan Penghutang sewa beli dan obligasi pajakan kewangan 9.485.105.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 TANGGUNGAN SEMASA Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat-syarikat bersekutu Tanggungan cukai semasa Pendapatan tertunda Pinjaman jangka pendek Penghutang sewa beli dan obligasi pajakan kewangan 29 26 5.7) (21.6 1.8) (3.7 523. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .6) 0 (3.489.741.0 68.3) (38.650.4 71.6) (627.016.608.9) (2.3 671.746.0 697.291.8) 0 (3.8) 31.3) (1.5 5.440.337.3 4.585.5) (42.351.5) (36.139.549.3) 29.219.3) (17.1 8.0) (63.5 384.4) 0 (11.8) (567.852.345.2) (8.9.454.954.0) (496.1) (4.812.950.220.229.731.710.8 (11.6) (7.286.1) (4.5) (2.901.531.0 3.6 331.516.5 770.392.880.8) (42.0) (7.284.3 2.0 5.693.1 (11.9 5.249.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.947.9) (70.1) 0 (12.130.4 (17.796.0 2.6 306.5 5.

3 0 29.2 1.7 25.437.3 Sen Sen Sen (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) ASET BERSIH SESAHAM DIAGIHKAN KEPADA PEMILIK SYARIKAT 656.352.7 5.6 4.2 5.4 729.456.6 4.137.3 31.1 0 29.997.9.332.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 228 Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan pada 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Nota Kumpulan 2011 1.7 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.952.9 36.458.735.6 1.015.6 689.3 261.372.2 682.7 5.352.6 4.457.9 21.501.4 232.495.8 29.0 36.529.8 0 32.518.3 18.1 29.761.051.0 5.229.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 EKUITI Modal saham Premium saham Penilaian semula dan rizab lain Keuntungan tersimpan MODAL DAN RIZAB DIAGIHKAN KEPADA PEMILIK SYARIKAT KEPENTINGAN BUKAN KAWALAN JUMLAH EKUITI 38 39 40 41 5.398.326.5 18.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Syarikat 2011 1.4 31.6 4. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 191.326.458.9 586.332.456.4 21.8 4.501.9.0 32.9 32.6 4.354.437.354.529.2 31.1 1.1 648.041.9 5.355.8 21.

332.6 0 156.6 0 0 4.9 0 (1.155.5 8.271.5 196.529.6 14.0 5.6 140.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Penilaian semula dan Kepentingan rizab-rizab Keuntungan bukan lain tersimpan kawalan RM’juta RM’juta RM’juta Penyata Kewangan Nota Premium saham RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2011 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun sebelumnya Pada 1 September 2011 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif lain Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab 40 5.9 (273.6 0 0 532.0 0 Urusniaga dengan pemilik: Perubahan dalam kepentingan pemilikan dalam anak syarikat Dividen dibayar bagi tahun kewangan 2012 12 Dividen dibayar kepada kepentingan bukan kawalan Skim Opsyen Saham Pekerja: – Opsyen diberi Terbitan modal saham: – Opsyen saham 38.4 4.3 91.229.7 1.5 4.3 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.0 241.6 0 232.5) 25.206.398.957.8 4.5) 4.4 261.6 0 32.0 181.1 0 0 0 25.5) 0 0 20.8 0 19.0 8.0) 0 0 0 (273.6 0 0 156.9 21.6 0 532.0 45.2) 0 0 0 0 0 0 (51.7 48 5.701.6 0 0 0 0 196.6 0 0 0 0 0 0 467.2 (51. 39 Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2012 0 0 0 0 45.197.501.456.5 13.4 30. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .0 0 25.8 0 (51.2) (14.9 36.0 21.2) 21.197.1 0 (273.518.0) (1.456.457.5 1.6 0 4.817.0) 25.6 0 4.KEEPING THE LIGHTS ON 229 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Diagihkan kepada pemegang ekuiti Syarikat Saham biasa RM1.332.

1) 0 0 0 0 0 0 (8.2011 12 Penetapan semula tanggungan kepada kepentingan luar kawalan Skim Opsyen Saham Pekerja opsyen diberi Terbitan modal saham: – Opsyen saham 38.453.021.7 34.6 0 0 0 0 68.372.3 30.6 0 0 0 34.0) (184.354. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .351.6) 4.518.7 0 0 5.4 19.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 230 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Diagihkan kepada pemegang ekuiti Syarikat Saham biasa RM1.8 (654.6 1.3 0 (679.5 0 0 560.1 1. 39 – Saham bonus Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2011 (dinyatakan semula) 0 0 0 0 13.354.1 0 0 34.499.4 0 191.1) (19.08.103.4) 965.952.5 0 560.332.6 0 0 0 0 0 0 0 532.4 0 Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan berakhir: – 31.1 82.9) 0 31.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Penilaian semula dan Kepentingan rizab-rizab Keuntungan bukan lain tersimpan kawalan RM’juta RM’juta RM’juta Nota Premium saham RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2010 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2010 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif lain Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab 40 4.5 (8.4 (0.8 0 0 41.0) (184.3 0 (8.020.090.1) 21.9 5.2010 12 – 31.3 0 20.0 (654.7 232.090.2 0 0 122.2 1.08.7 0 5.7 48 4.9) 32.0 965.0) 0 0 0 0 (838.1 156.0) 41.1) (1.9 964.456.2 0 122.4 42.229.352.9 148.9) 0 956.2 (0.7 0 0 0 41.8 1.5 (1.352.0) 21.4 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.

0 (134.0) 21.461.630.6 0 5.5 (6.9) 18.1 48 0 0 0 0 0 0 0 (14.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Boleh diagihkan Nota Premium saham RM’juta Penilaian semula dan rizab-rizab Keuntungan lain tersimpan RM’juta RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Syarikat Pada 1 September 2011 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2011 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan 2012 Skim Opsyen Saham Pekerja: – Opsyen diberikan Terbitan modal saham: – Opsyen saham Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2012 40 5.6 0 4.5 0 156.6 0 0 0 0 870.6 0 156.1 0 12 0 0 0 0 196.8 38.8 0 18.1 181.1 29.118.326.332.501.1 3.5 4.332.437.5 3.118.456. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .118.8 0 884.1 14.9) 29.6 3.6 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.2 (273.0) 25.3 (273.0) 0 0 (273.495.0 45.1 0 25.5 (134.1 241.4) 32.118.529.5) 3.1 0 25.KEEPING THE LIGHTS ON 231 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Tidak boleh diagihkan Saham biasa RM1. 39 45.5 0 884.456.6 0 4.0 5.5 196.355.

0) 18.7 0 4.6) 29.352.3 0 111.332.458.456. 39 13.9 5.2 0 19.352.752.4) 578.2 156.1) (1.6 (654.5 0 0 0 0 0 0 884.5) 29.3 0 12 12 0 0 0 0 0 0 68.2 82.8 (654.030.1 1.8 1.6) 4.090.354.2011 Skim Opsyen Saham Pekerja: – opsyen diberikan Terbitan modal saham: – Opsyen saham – Saham bonus Jumlah urusniaga dengan pemilik Pada 31 Ogos 2011 (dinyatakan semula) 40 4.3 0 904.0) (184.021.103.735.354.3 0 (710.6) 18.2010 – 31.7 0 5.0) 0 0 0 (838.9 (294.6 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.00 sesaham RM’juta Rizab Skim opsyen saham pekerja RM’juta Boleh diagihkan Nota Premium saham RM’juta Penilaian semula dan rizab-rizab Keuntungan lain tersimpan RM’juta RM’juta Jumlah ekuiti RM’juta Syarikat Pada 1 September 2010 (seperti dilaporkan sebelumnya) Pelarasan tahun terdahulu Pada 1 September 2010 (dinyatakan semula) Keuntungan bagi tahun kewangan Jumlah pendapatan komprehensif bagi tahun kewangan Realisasi penilaian semula rizab Urusniaga dengan pemilik: Dividen dibayar bagi tahun kewangan berakhir: – 31.5 (1.6 0 0 45.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 232 Penyata Perubahan dalam Ekuiti Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Tidak boleh diagihkan Saham biasa RM1.3 578.5 (294.1 38. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0) 45.3 19.326.2 0 5.08.090.08.0) (184.2 0 904.9 578.3 29.2 0 111.495.2 0 0 45.4 578.3 48 0 0 0 0 0 0 0 (19.

0) (0.5) 414.8 (1.8) 22.4 (6.8 Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.9 (78.1) 0 0 0 (108.5) 9.064.9 0 (141.2) 0.3) (259.1 1.4) (319.8 34.0 4.3 21.6 31.1 (0.9 (111.5 0 (24.0 (43.2 213. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .4) 0 111.1) (3.8) 18.6) 100.7 (595.7) (5.1 (1.4 (5.2 4.2) (316.1) (0.405.8) 877.4) 859. loji dan peralatan: – Susut nilai – Hapus kira – Keuntungan daripada pelupusan Peruntukan bagi faedah persaraan Peruntukan bagi opsyen saham Kerugian tukaran wang asing Keuntungan atas: – Pelupusan aset bukan semasa dipegang untuk jualan – Penebusan saham keutamaan dalam anak syarikat – Pelupusan pelaburan jangka pendek Bahagian hasil daripada entiti kawalan bersama Bahagian hasil daripada syarikat bersekutu Muhibah negatif daripada pengambilalihan syarikat bersekutu Pendapatan dividen Pendapatan faedah Faedah atas pinjaman Pelepasan pendapatan tertunda Pelepasan geran pembangunan Kerajaan Peruntukan bagi kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Kerugian kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada entiti-entiti kawalan bersama Peruntukan bagi kerugian kemerosotan nilai daripada pelaburan dalam anak syarikat Masuk kira penurunan nilai dalam sekuriti boleh niaga Peruntukan bagi inventori usang Masuk kira inventori usang Inventori dihapus kira Perubahan dalam nilai saksama derivatif dan pelunasan Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta Penyata Kewangan 4.9 (111.1) 865.061.4) 818.2 (117.2) 0 66.1) 10.6 (50.0) 0 0 0 (88.5) (3.6 4.6) (62.0 230.5) 132.8) 582.2) 0 0 109.118.8) (56.5) 0 (0.3 36.2) 0 0 109.9) (29.268.8 3.033.5) 132.8) 0 (0.3 (928.8 (1.5 192.5 (1.4 29.768.3 (652.9 35.1 5.331.8) (0.206.2) 664.1) 6.KEEPING THE LIGHTS ON 233 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASI Keuntungan bagi tahun kewangan Pelarasan bagi: Cukai dan zakat Hartanah.3 (5.7 (19.1 (811.7 964.952.4) 27.1 3.8 (125.4 5.2) (434.8) 840.3) 0 (5.2 (54.6 292.9) (5.6 34.2) (77.0 578.311.1 227.0) 122.099.5) 774.2 (117.8 244.7) 21.1 44.1 (43.4 0 (172.8) (64.2) (0.5 25.3 187.8) 18.2 1.

3 (5.7) (57.538.3 (104.3 0.5 8.4 166.0 5.0 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta daripada anak-anak syarikat daripada/kepada syarikat-syarikat bersekutu kepada entiti-entiti kawalan bersama (212.6 192.0 (5.8) 5.0 170.098.5 274.4 3.3 181.9) 2.7 (4.0 67.5) (271.9) 0 494.3) 0 5.3 0 75.2 (3.4 (479.4) (421.1 3.0) 0.4) 6.0) 655.665.0 5.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 234 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI Inventori Penghutang Pemiutang Jumlah hutang Jumlah hutang Jumlah hutang DARIPADA AKTIVITI OPERASI (SAMBUNGAN) (236.9) 6.475.998.9) 850.0 18.7 (7.5) (505.7) 21.296.8 (608.4) (1.0 (696.9) 0 5.898.709.1 (352.3) (91.3 0.9 (505.4 308.3) (485.594.8) (1.8) Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.4 199.5 (598.2) 75.2 76.7 Tunai dijana daripada operasi Ganjaran pekerja dibayar Sumbangan diterima Deposit pelanggan diterima Cukai dan zakat dibayar Aliran tunai bersih daripada aktiviti operasi ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PELABURAN Pelaburan tambahan dalam: – Anak syarikat – Syarikat-syarikat bersekutu Hasil daripada penebusan: – Saham keutamaan boleh tebus dalam anak syarikat – Nota pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pendapatan dividen diterima Pendapatan faedah diterima Hartanah.768.5) (410.5 (653.2) (112.4) 949.5) 0 (113.1 5.2 25.257.0 (4.212.1) (437.3 (3.0 118.414.6 6.8 138.2 56.2 86.1) 0.1) 8.3 0 (58.6 (209.8 (432.0 18.655. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7) 3. loji dan peralatan: – Tambahan – Hasil daripada pelupusan Hasil daripada pelupusan aset bukan semasa dipegang untuk jualan Hasil daripada pelupusan pelaburan jangka pendek Aliran tunai bersih daripada aktiviti pelaburan 0 (91.7) 2.004.3) 777.655.5) 861.2) 533.0 67.874.0 3.4) 6.0) (1.811.169.2 (6.0 118.

307.3 0 (2.6 28 8.071.2 0 0 0 2.5 4.KEEPING THE LIGHTS ON 235 Penyata Aliran Tunai Disatukan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Nota Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan) Semula) RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan) Semula) RM’juta RM’juta ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN Geran pembangunan Kerajaan diterima Hasil daripada terbitan saham Pinjaman jangka panjang: – Hasil – Pembayaran balik Pinjaman jangka pendek: – Hasil – Pembayaran balik Faedah dibayar Dividen dibayar kepada pemegang saham Dividen dibayar kepada kepentingan luar kawalan Terbitan saham kepada kepentingan luar kawalan Aliran tunai bersih daripada/(digunakan dalam) aktiviti pembiayaan PERTAMBAHAN/(PENGURANGAN) BERSIH DALAM DEPOSIT.6) 4.3 3.5 0 (824.5) 3.6) (675.9) (218.0) 0 0 (1.3) (3.5 (329.626. BAKI BANK DAN WANG TUNAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN Tunai di bank.5) 0 0 (553.703.0) (1.8 82.9) 0 82.2) (273.3 438.961.100.531.258.954.954.409.3 0 2. Akaun rizab hutang berkaitan dengan deposit yang ditempatkan dengan institusi kewangan berlesen adalah sebahagian daripada obligasi sekuriti untuk pembiayaan bon. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 241. BAKI BANK DAN WANG TUNAI KESAN PERUBAHAN DALAM MATA WANG ASING DEPOSIT.5) (995. *** Dana Kementerian Kewangan (MOF) diberikan kepada sebuah anak syarikat di bawah pakej rangsangan untuk program latihan.2) 0 0 (760.275.888.5) 3.1 3.2 (465.7) (225.2) 8.0) 0 241.7) 0 6.456.703.2 2.5) 21.2 (1.3 (97.9 0 0 0 32(b)(i) 8.9) (273.2 (4. BAKI BANK DAN WANG TUNAI PADA AWAL TAHUN KEWANGAN DEPOSIT.8) (838.7 1.1) 332. dipegang sebagai amanah* Akaun rizab hutang** Dana daripada MOF*** TUNAI DAN BERSAMAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN KEWANGAN * ** 120.7 (284.672.703.9 Tunai di bank dan dipegang sebagai amanah selaras dengan geran yang diberikan kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk sebuah projek modal yang ditentukan.0) 0 0 (4.961.257.9 3.0) 0 0 (4.6) (2.1) 353. Nota-nota di muka surat 236 hingga 363 membentuk sebahagian penting penyata kewangan ini.386.6 (3.9 (3.2) 3.272.2) (5.047.752.6 (0.343.7) (838.5 92.

Penyata kewangan telah diluluskan untuk terbitan selaras dengan resolusi Lembaga Pengarah pada 31 Oktober 2012. Perkara yang melibatkan tahap pertimbangan yang lebih tinggi atau rumit. 59200 Kuala Lumpur. keputusan yang sebenar berkemungkinan berbeza. Penyata kewangan ini telah disediakan berdasarkan konvensyen kos sejarah kecuali yang mana dinyatakan dalam ringkasan dasar-dasar perakaunan utama ini. dasar perakaunan berikut telah diterima pakai secara konsisten dalam semua perkara yang dianggap penting berkaitan penyata kewangan. Syarikat adalah sebuah syarikat tanggungan awam berhad. Meskipun anggaran dan pertimbangan ini adalah berdasarkan pada pengetahuan terbaik para Pengarah berhubung peristiwa dan tindakan semasa. ataupun perkara di mana andaian dan anggaran adalah penting kepada penyata kewangan. Ia juga memerlukan para Pengarah membuat penilaian dalam proses pelaksanaan dasar perakaunan Kumpulan. Penyampaian dasar ini telah diterima pakai secara konsisten dalam semua tahun melainkan dinyatakan sebaliknya. penghantaran. tidak terdapat sebarang perubahan ketara dalam aktiviti-aktiviti tersebut. ditubuhkan dan berada di Malaysia serta disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 236 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 1 MAKLUMAT AM Aktiviti utama Kumpulan dan Syarikat adalah penjanaan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 129. yang memerlukan penggunaan beberapa anggaran dan andaian perakaunan kritikal yang akan memberi kesan ke atas jumlah aset dan tanggungan yang dilaporkan daripada aset dan tanggungan serta pendedahan aset-aset dan tanggungan luar jangka pada tarikh penyata kewangan dan jumlah hasil dan perbelanjaan yang dilaporkan sepanjang tempoh laporan. (a) Asas penyediaan Penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat telah disediakan selaras dengan peruntukan Akta Syarikat 1965 dan Piawaian Pelaporan Kewangan (‘FRS’). Tingkat 2. Jalan Bangsar. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik dan juga dalam jadual seperti di Nota 14 penyata kewangan. Piawaian Perakaunan MASB Yang Diluluskan di Malaysia untuk Entiti Selain daripada Entiti Persendirian. Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad. Malaysia. Alamat berdaftar Syarikat adalah Pejabat Setiausaha Syarikat. 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA Melainkan dinyatakan sebaliknya. No. didedahkan dalam Nota 3 penyata kewangan ini. Sepanjang tahun kewangan ini. Penyediaan penyata kewangan adalah selaras dengan FRS.

dan pentafsiran Jawatankuasa Interpretasi (“IC”) dan penambahbaikan yang berkuatkuasa. Kumpulan akan menerima pakai piawaian baru. pindaan dan penambahbaikan kepada piawaian diterbitkan dan sedia ada dan Pentafsiran IC. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan.KEEPING THE LIGHTS ON 237 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (i) Piawaian. dan Tahap sebarang transaksi yang secara kolektif penting. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Pendedahan baru yang berikut adalah diperlukan bagi entiti berkaitan kerajaan: – – – Nama kerajaan dan sifat hubungan mereka. pindaan kepada piawaian dan interpretasi dalam tempoh berikut: (i) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2012 • Semakan semula MFRS 124 “Pendedahan Pihak Berkaitan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) menghapuskan pengecualian untuk membuat pendedahan urus niaga antara entiti berkaitan kerajaan dan kerajaan dan kesemua entiti berkaitan kerajaan yang lain. Bentuk dan jumlah setiap transaksi penting secara individu. Nota-nota kepada baki setakat 1 September 2010 yang telah dinyatakan semula disebabkan oleh perubahan dasar perakaunan telah dinyatakan dalam penyata kewangan sementara Nota kepada baki tidak terjejas belum dimasukkan. Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (“MFRS”). Dalam mengguna pakai rangka kerja baru ini. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan dan pentafsiran IC serta penambahbaikan kepada piawaian yang berkuatkuasa ke atas tahun kewangan Kumpulan Syarikat mulai 1 September 2011 adalah seperti berikut: • • • • • • Pindaan kepada FRS 2 “Bayaran Berasaskan Saham” dan “Penyelesaian Tunai Kumpulan Transaksi Pembayaran Berasaskan Saham” Pindaan kepada FRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan – Menambah baik Pendedahan Tentang Instrumen Kewangan” Interpretasi IC 4 “Menentukan Sesuatu Pengaturan Mengandungi Pajakan” Pindaan kepada Interpretasi IC 14 “Prapembayaran Keperluan Pembiayaan Minimum” Pindaan kepada Interpretasi IC 19 “Menghapuskan Liabiliti Kewangan dengan Instrumen Ekuiti” Penambahbaikan kepada FRS (2010) Satu ringkasan kesan penting piawaian perakaunan baru. Dalam tahun kewangan akan datang. pindaan kepada piawaian yang diterbitkan. (ii) Piawaian dan penggunaan awal oleh Kumpulan dan Syarikat Kumpulan dan Syarikat tidak mengguna pakai lebih awal sebarang piawaian perakaunan baru. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang berkaitan dengan Kumpulan dan Syarikat tetapi belum berkuatkuasa. Piawaian perakaunan baru. (iii) Piawaian. sama ada kualitatif atau kuantitatif. Kumpulan akan menerima pakai MFRS 1 “Penerapan MFRS kali pertama”. pindaan dan penambahbaikan kepada piawaian dan Interpretasi IC ke atas penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat yang diterbitkan dan sedia ada dinyatakan dalam Nota 48 penyata kewangan. Kumpulan akan mengguna pakai rangka kerja pematuhan IFRS yang baru.

untuk pulangan-pulangan berubah-ubah dari penglibatannya dengan penerima pelaburan dan berkeupayaan mempengaruhi pulangan melalui kuasanya terhadap penerima pelaburan. Pindaan kepada MFRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan terhadap pemindahan aset kewangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) menggalakkan ketelusan dalam melaporkan transaksi-transaksi pemindahan dan meningkatkan pemahaman pengguna tentang pendedahan risiko berkaitan pemindahan-pemindahan aset kewangan dan kesannya kepada kedudukan kewangan sesebuah entiti. MFRS 112 pada masa ini. Pindaan tidak menyatakan perkara-perkara yang perlu dibentangkan dalam OCI.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 238 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas Penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum lagi berkuatkuasa.” Berikutan pindaan. • Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . MFRS 11 “Pengaturan bersama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) memerlukan satu pihak yang terlibat dalam pengaturan bersama menetapkan bentuk pengaturan itu dengan melalui penilaian hak-hak dan kewajipan-kewajipannya yang timbul. Sememangnya adalah sukar dan subjektif untuk menilai sama ada perolehan boleh diraih semula akan melalui penggunaan atau penjualan apabila aset diukur menggunakan model nilai MFRS 140 “Hartanah Pelaburan. Pindaan kepada MFRS 101 “Pembentangan perkara-perkara pendapatan komprehensif lain (berkuatkuasa mulai 1 Julai 2012 ” memerlukan entiti-entiti berkaitan mengasingkan perkara-perkara atau item-item yang dibentang dalam “pendapatan komprehensif lain” (OCI) dalam penyata pendapatan tersebut kepada dua kumpulan. liabiliti-liabiliti. Terdapat dua jenis pengaturan bersama: operasi bersama dan usaha sama. pindaan kepada piwaian yang diterbitkan. berdasarkan sama ada mereka boleh dikitar semula untuk mendapat keuntungan atau kerugian pada masa akan datang. Penyatuan berkadar dalam usaha sama tidak lagi dibenarkan. atau mempunyai hak. terutamanya yang terlibat dalam pensekuritian aset kewangan. Ia menggantikan semua panduan dan penyatuan dalam MFRS 127 “Penyatuan dan penyata kewangan berasingan” dan Interpretasi IC 112 “Penyatuan – Entiti tujuan khusus”. Interpretasi IC 121 “Cukai Pendapatan – perolehan semula daripada penilaian semula aset tidak susut nilai” tidak akan lagi digunakan terhadap hartanah pelaburan yang dibawa pada nilai saksama. • • (ii) Tahun Kewangan bermula pada/selepas 1 September 2013 • MFRS 10 “Penyata kewangan disatukan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) mengubah takrif kawalan. Seorang pelabur mengawal seorang penerima pelaburan apabila ia didedahkan. Pindaan juga memasukkan MFRS 112 garis panduan yang ada sebelum ini dalam Interpretasi IC 121 yang ditarik balik. (sambungan) (i) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2012 (sambungan) • Pindaan kepada MFRS 112 “Cukai-Pendapatan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012) memperkenalkan pengecualian daripada prinsip sedia ada dalam mengukur aset cukai tertunda atau liabiliti-liabiliti pelaburan hartanah pada nilai saksama. Usaha sama timbul apabila pengendali bersama mempunyai hak bagi aset bersih dalam pengaturan dan oleh itu. berbanding segi perundangan. pendapatan dan perbelanjaan. memerlukan sebuah entiti mengukur cukai tertunda berkaitan aset dengan mengira sama ada sebuah entiti itu menjangka memperoleh semula jumlah bawaan asetnya sama ada melalui penggunaan atau penjualannya. Operasi bersama timbul apabila pengendali bersama mempunyai hak terhadap aset-aset dan kewajipan-kewajipan berkaitan dengan pengaturan dan turut mengambilkira kepentingannya dalam aset. ekuiti menentukan kepentingannya. Kawalan diwujudkan sebagai dasar untuk menentukan entiti-entiti yang mana disatukan dalam penyata kewangan dan menetapkan keperluan perakaunan untuk penyediaan penyata kewangan yang disatukan.

risiko-risiko dan kesan kewangan berkaitan dengan kepentingan entiti dalam syarikat subsidiari.KEEPING THE LIGHTS ON 239 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. Untung rugi aktuari tidak lagi akan tertunda menggunakan pendekatan koridor. Pindaan kepada MFRS 7 “Instrumen Kewangan: Pendedahan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) mengkehendaki pendedahan maklumat kuantitatif lebih luas berkaitan pengenalpastian instrumen kewangan yang diimbangi dalam penyata kewangan dan apa yang tertakluk kepada jaring induk atau pengaturan serupa tanpa mengira sama ada mereka diimbangi. pindaan kepada piwaian yang diterbitkan. sebagai menggantikan keperluan semasa yang terdapat dalam MFRS 128 “Pelaburan dalam syarikat-syarikat bersekutu”. Keperluan itu tidak memperluaskan penggunaan perakaunan nilai saksama tetapi menyediakan panduan tentang pemakaiannya sekiranya telah dipakai atau pemakaiannya dibenarkan oleh standard lain. • • • • • • Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . MFRS 13 “Pengukuran nilai saksama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) bertujuan memperbaiki ketekalan dan mengurangkan kerumitan dengan menyediakan definisi tepat tentang nilai saksama dan sumber tunggal bagi pengukuran nilai saksama serta keperluan pendedahan untuk kegunaan menyeluruh MFRSs. Pindaan kepada MFRS 119 “Manfaat pekerja” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) membuat perubahan penting terhadap pengiktirafan dan pengukuran perbelanjaan faedah pencen tertakrif dan faedah pemberhentian serta pendedahan faedah semua pekerja. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum berkuatkuasa. FRS 127 “Penyata kewangan berasingan ”(berkuatkuasa 1 Januari 2013) yang disemak semula meliputi peruntukan terhadap penyata kewangan berasingan yang ditinggalkan selepas peruntukan kawalan MFRS 127 dimasukkan dalam MFRS 10 yang baru. dan juga syarikat-syarikat sekutu. iaitu MFRS 10 dan MFRS 11. Pindaan kepada MFRS 1 “Pemakaian MFRS kali pertama: Pinjaman Kerajaan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) menyediakan pelepasan kepada pengguna kali pertama daripada permohonan retrospektif MFRS 120 “Perakaunan Geran Kerajaan dan Pendedahan Bantuan Kerajaan” bagi pinjaman kerajaan pada kadar faedah sedia ada di bawah pasaran pada tarikh peralihan kepada MFRS. diambil kira daripada segi ekuiti berikutan terbitan MFRS 11. syarikat-syarikat bersekutu. pengaturan bersama dan entiti-entiti berstruktur tidak disatukan. (sambungan) (ii) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2013 (sambungan) • MFRS 12 “Pendedahan kepentingan dalam entiti-entiti lain” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) menetapkan keperluan pendedahan pelaporan entiti-entiti di bawah dua standard baru. Peningkatan keperluan membuat pendedahan adalah menyamai dengan apa yang terdapat dalam MFRS 7 “Instrumen kewangan: Pendedahan”. tetapi diterima pakai ke atas kesemua aset dan liabiliti yang diukur pada nilai saksama. MFRS 119 akan ditarik balik pada permohonan pindaan ini. MFRS 128 “Pelaburan dalam syarikat-syarikat sekutu dan usaha sama” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013) yang disemak semula meliputi keperluan mengadakan usahasama. Entiti-entiti dikehendaki mendedahkan maklumat yang boleh membantu para pembaca penyata kewangan menilai sifat.

pindaan kepada piwaian yang diterbitkan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 240 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (a) Asas penyediaan (sambungan) (iii) Piawaian. Panduan dalam MFRS 139 terhadap kemerosotan nilai aset kewangan dan perakaunan lindung nilai terus diguna pakai. Sehubungan itu. Asas pengkelasan bergantung kepada model perniagaan entiti dalam menguruskan aset kewangan dan ciri-ciri aliran tunai kontraktual aset kewangan. MFRS 7 memerlukan pendedahan terhadap peralihan daripada MFRS 139 kepada MFRS 9. • Kumpulan masih belum selesai membuat penilaiannya terhadap perbezaan kesan kewangan antara Piawaian Pelaporan Kewangan dan piawaian perakaunan di bawah Rangka Kerja MFRS.’ dan hak tolakan mesti ada pada hari ini (bukan bergantung pada peristiwa masa depan) dan boleh dikuatkuasa secara sah untuk semua pihak bertentangan dalam perjalanan urusan yang normal. (v) Kesan yang timbul daripada permohonan awal piawaian di atas dalam penyata kewangan Kumpulan dan Syarikat. (sambungan) (iii) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2014 • Pindaan kepada MFRS 132 “Instrumen kewangan: Pembentangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2014) tidak mengubah model imbangan semasa dalam MFRS 132. Entiti dengan liabiliti kewangan ditetapkan pada FVTPL mengiktiraf perubahan dalam nilai saksama disebabkan perubahan risiko kredit liabiliti secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain (OCI). Perakaunan dan pembentangan liabiliti kewangan dan menyah iktiraf instrumen kewangan ditempatkan semula dari MFRS 139. (iv) Tahun kewangan bermula pada/selepas 1 September 2015 • MFRS 9 “Instrumen kewangan – pengkelasan dan pengukuran aset kewangan dan liabiliti kewangan” (berkuatkuasa mulai 1 Januari 2015) menggantikan pengkelasan berganda dan model-model pengukuran MFRS 139 dengan model tunggal hanya mempunyai dua kategori pengelasan: kos terlunas dan nilai saksama. Interpretasi IC dan penambahbaikan piawaian sedia ada yang boleh diguna pakai tetapi belum berkuatkuasa. tiada amaun dalam OCI dikitar semula untuk untung atau rugi tetapi keuntungan atau kerugian terkumpul mungkin dipindahkan dalam ekuiti. prestasi kewangan yang disatukan dan kedudukan kewangan seperti mana dinyatakan dalam penyata kewangan ini bagi tahun berakhir pada 31 Ogos 2012 boleh berbeza jika disediakan di bawah rangka kerja MFRS. akan memuaskan kreteria imbangan MFRS 132. Berikutan itu. Ini menjelaskan bahawa beberapa mekanisme penyelesaian kasar dengan ciri-ciri yang bersamaan penyelesaian bersih. kecuali liabiliti kewangan ditetapkan pada nilai saksama melalui untung atau rugi (“FVTPL”). Pindaan itu menjelaskan makna ‘kini mempunyai hak tolakan boleh dikuatkuasakan secara sah. • Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . tanpa perubahan.

perbezaan antara kutipan pelupusan bersih dan jumlah bawaannya dimasukkan dalam penyata pendapatan. Penyata kewangan anak-anak syarikat disediakan bagi tempoh laporan yang sama dengan Syarikat. pelaburan dalam anak-anak syarikat dinyatakan pada kos tolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. keuntungan diiktiraf dalam keuntungan dan kerugian. jumlah sebarang kepentingan bukan kawalan dalam syarikat yang diambilalih dan nilai saksama tarikh pengambilalihan sebarang kepentingan ekuiti sebelumnya dalam syarikat pengambilalihan ke atas nilai saksama bahagian Kumpulan daripada aset bersih yang boleh dikenal pasti yang diambil alih dicatatkan sebagai muhibah. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . umumnya diserta dengan pegangan saham lebih daripada setengah hak mengundi. Pertimbangan yang dipindahkan bagi pengambilalihan sebuah anak syarikat adalah nilai saksama aset yang dipindahkan. Kos berkaitan pengambilalihan dibelanjakan apabila ditanggung. Dalam menyediakan penyata kewangan yang disatukan. transaksi dan keuntungan atau kerugian tidak direalisasi bagi keuntungan atau kerugian dihapuskan sepenuhnya. apabila menilai sama ada Kumpulan mengawal entiti yang lain. secara langsung atau tidak langsung kepada syarikat induk. Pertimbangan yang dipindahkan termasuk nilai saksama sebarang aset atau tanggungan yang terhasil daripada pengaturan pertimbangan luar jangka. Kewujudan dan kesan hak undi berpotensi yang kini boleh dilaksanakan atau boleh ditukar dipertimbangkan. (ii) Asas penyatuan Penyata kewangan disatukan merangkumi penyata kewangan Syarikat dan anak-anak syarikatnya. baki dalam kumpulan. Dalam gabungan perniagaan yang dicapai secara berperingkat. kepentingan bukan kawalan meliputi jumlah yang dikira pada tarikh pergabungan dan bahagiannya daripada perubahan dalam ekuiti anak syarikat sejak tarikh penggabungan. Dalam penyata kewangan berasingan Syarikat. Rujuk Nota 2(f) dasar perakaunan mengenai muhibah. tanggungan yang ditanggung dan kepentingan ekuiti yang diterbitkan oleh Kumpulan. Kepentingan bukan kawalan adalah ekuiti dalam anak syarikat tidak diagihkan. Mengikut asas daripada satu pengambilalihan kepada pengambilalihan lain. mengukur sebarang kepentingan bukan kawalan bahagian nisbah daripada aset bersih syarikat diambilalih yang boleh dikenal pasti. Pada akhir tempoh laporan.KEEPING THE LIGHTS ON 241 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (b) Anak-anak syarikat dan asas penyatuan (i) Anak-anak syarikat Anak-anak syarikat adalah syarikat atau entiti-entiti lain (termasuk entiti untuk tujuan khas) di mana Kumpulan mempunyai kuasa untuk melaksanakan kawalan ke atas dasar kewangan dan operasi untuk memperoleh manfaat daripada aktiviti mereka. Lebihan pertimbangan yang dipindahkan. Anak-anak syarikat disatukan dari tarikh Kumpulan memperoleh kawalan dan terus disatukan sehingga ke tarikh kawalan tersebut tamat. Daripada pelupusan pelaburan sedemikian. Jika ini kurang daripada nilai saksama aset bersih anak syarikat yang diambil alih dalam kes pembelian murah. Dasar perakaunan yang seragam diguna pakai dalam penyata kewangan disatukan bagi transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang sama. Aset dan tanggungan diambil alih yang boleh dikenal pasti dan tanggungan luar jangka yang ditanggung dalam pergabungan perniagaan diukur pada permulaan pada nilai saksama pada tarikh pengambilalihan. kepentingan ekuiti yang dipegang sebelumnya diukur semula pada nilai saksama tarikh pengambilalihan dan keuntungan atau kerugian yang terhasil diiktiraf dalam untung rugi.

pelarasan dibuat kepada keputusan dan aset bersih aset entiti-entiti kawalan bersama bagi memastikan keseragaman dasar perakaunan dengan Kumpulan. (d) Entiti-entiti kawalan bersama Entiti-entiti kawalan bersama adalah perbadanan. Pelaburan Kumpulan dalam entiti-entiti kawalan bersama dicatatkan pada kos termasuk muhibah dan dilaraskan selepas itu bagi kerugian pengurangan nilai terkumpul dan perubahan selepas pengambilalihan dalam bahagian Kumpulan daripada aset bersih entiti-entiti kawalan bersama tersebut. perkongsian atau entiti lain yang mana terdapat persetujuan berkontrak untuk perkongsian kawalan oleh Kumpulan dengan satu pihak atau lebih. kawalan bersama atau pengaruh utama. Kepentingan Kumpulan dalam entiti dikawal bersama diambil kira dalam penyata kewangan disatukan menggunakan kaedah perakaunan ekuiti. (c) Transaksi dengan kepentingan bukan kawalan Kumpulan menerima pakai dasar kaedah transaksi dengan kepentingan bukan kawalan sebagai transaksi dengan pemilik ekuiti Kumpulan. (iii) Perubahan dalam kepentingan pemilikan Apabila Kumpulan tidak lagi mempunyai kawalan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 242 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (b) Anak-anak syarikat dan asas penyatuan (sambungan) (ii) Asas penyatuan (sambungan) Semua pendapatan dan kerugian anak syarikat berpunca daripada syarikat induk dan kepentingan bukan kawalan. perbezaan antara sebarang kutipan yang diterima dan bahagian berkaitan kepentingan minoriti juga dicatatkan dalam ekuiti. Bagi pembelian daripada kepentingan bukan kawalan. Nilai saksama ini adalah nilai saksamanya daripada pengiktirafan permulaan sebagai aset kewangan selaras dengan FRS 139. bahagian Kumpulan daripada keuntungan tolak kerugian entiti-entiti kawalan bersama berasaskan kepada penyata kewangan beraudit terkini atau akaun pengurusan entiti-entiti kawalan bersama. yang dibuat sehingga akhir tahun kewangan. dengan keputusan strategik kewangan dan operasi yang berkaitan dengan entiti memerlukan keputusan sebulat suara daripada pihak-pihak yang berkongsi kawalan. perbezaan antara sebarang pertimbangan yang dibayar dan bahagian yang berkaitan jumlah bawa aset bersih anak-anak syarikat yang diperoleh ditolak daripada ekuiti. sebarang kepentingan yang dikekalkan dalam entiti diukur semula kepada nilai saksamanya dengan perubahan dalam jumlah bawaan diiktiraf dalam penyata pendapatan. Oleh itu. walaupun punca kerugian kepada keputusan kepentingan kawalan dalam baki debit di dalam ekuiti pemegang saham. Keuntungan tidak direalisasi daripada transaksi antara Kumpulan dan entiti kawalan bersama dihapuskan setakat mana kepentingan Kumpulan dana entiti kawalan bersama tersebut. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Keuntungan atau kerugian yang berpunca daripada kepentingan bukan kawalan bagi tahun-tahun terdahulu tidak dinyatakan semula. Jika perlu. Sebarang jumlah yang diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatan komprehensif berhubung entiti berkenaan diambil kira seolah-olah Kumpulan telah melupuskan aset atau tanggungan berkaitan secara langsung. ia diambil kira sebagai syarikat yang dilabur berasaskan ekuiti atau aset kewangan tersedia untuk jualan bergantung kepada tahap pengaruh yang dikekalkan. Bagi pelupusan kepada kepentingan bukan kawalan. Perakaunan ekuiti melibatkan pengiktirafan dalam penyata pendapatan disatukan dan penyata perubahan dalam ekuiti yang disatukan. Kerugian tidak direalisasi juga dihapuskan mengikut asas yang sama tetapi hanya setakat kos yang boleh dikutip semula dan baki yang menyediakan bukti pengurangan dalam nilai boleh realisasi bersih atau pengurangan nilai aset yang dipindahkan diiktiraf dalam penyata pendapatan yang disatukan.

Bagi peningkatan kepentingan dalam syarikat bersekutu. Bahagian Kumpulan dalan keuntungan atau kerugian pasca pengambilalihan diiktiraf dalam penyata pendapatan disatukan dan bahagiannya dalam pergerakan pasca pengambilalihan dalam penyata pendapatan komprehensif lain diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif lain. yang disediakan sehingga akhir tahun kewangan Kumpulan. Di mana perlu. Kerugian pengurangan nilai muhibah (termasuk kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam tempoh interim terdahulu) tidak dicatat semula. Pelaburan Kumpulan dalam syarikat bersekutu meliputi muhibah yang dikenal pasti semasa pengambilalihan. Pelaburan dalam syarikat bersekutu diambil kira dalam penyata kewangan disatukan berdasarkan kaedah perakaunan dan pada awalnya diiktiraf pada kos. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Kaedah ekuiti diterima pakai berasaskan kepada penyata kewangan terkini atau akaun pengurusan syarikat bersekutu. pelarasan dibuat kepada penyata kewangan syarikat bersekutu bagi memastikan keseragaman dengan dasar perakaunan Kumpulan. antara Kumpulan dan syarikat bersekutu dihapuskan sebahagiannya setakat kepentingan Kumpulan dalam syarikat bersekutut tersebut. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan sesuatu entiti meliputi jumlah bawa muhibah yang berkaitan dengan entiti yang dilupuskan. Pengaruh penting adalah kuasa untuk mengambil bahagian dalam kedudukan dasar kewangan dan operasi syarikat bersekutu tetapi tidak mempunyai kawalan ke atas dasar-dasar tersebut. (lihat Nota 2(k)). Muhibah dikira pada setiap tarikh pembelian berasaskan kepada nilai saksama aset dan tanggungan yang dikenal pasti. kepentingan Kumpulan dikurangkan kepada sifar dan pengiktirafan kerugian selanjutnya tidak diteruskan kecuali apabila Kumpulan menanggung obligasi perundangan atau konstruktif atau membuat pembayaran bagi pihak syarikat bersekutu tersebut. Pencairan keuntungan dan kerugian dalam syarikat bersekutu diiktiraf dalam penyata pendapatan. Kemorosotan nilai muhibah dicaj kepada penyata pendapatan apabila ia timbul. kerugian belum direalisasi juga dihapuskan kecuali transaksi menyediakan bukti atas kemerosotan nilai aset yang dipindahkan itu. (f) Muhibah Muhibah mewakili lebihan kos pengambilalihan ke atas perkongsian Kumpulan bagi nilai saksama aset bersih yang dikenal pasti termasuk tanggungan luar jangka anak-anak syarikat. atau jika berlaku kejadian atau keadaan yang menunjukkan pengurangan nilai mungkin wujud. dalam mengguna pakai kaedah ekuiti. entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu pada tarikh pengambilalihan. Muhibah sedemikian diuji bagi kemerosotan nilai sebagai sebahagian daripada jumlah bawaan keseluruhan. tarikh pengambilalihan merupakan tarikh pengaruh pentingan diperoleh. Pergerakan pasca pengambilalihan terkumpul dilaraskan daripada jumlah bawa pelaburan. Apabila bahagian kerugian Kumpulan dalam syarikat bersekutu sama atau melebihi kepentingannya dalam syarikat bersekutu tersebut. selepas ditolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Keuntungan belum direalisasi daripada transaksi. Kepentingan yang diambilalih sebelumnya dipertingkatkan kepada nilai saksama dan bahagian keuntungan dan pergerakan ekuiti bagi kepentingan yang diambilalih sebelumnya diiktiraf kerana ia termasuk dalam peningkatan tersebut. termasuk sebarang penghutang tidak bercagar lain.KEEPING THE LIGHTS ON 243 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (e) Syarikat-syarikat bersekutu Syarikat bersekutu adalah perbadanan di mana Kumpulan melaksanakan pengaruh penting. Kemerosotan nilai muhibah diuji sekurang-kurangnya setahun sekali. Muhibah atas pengambilalihan entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu dimasukkan dalam pelaburan entiti dikawal bersama dan syarikat bersekutu.

Kos kerja baikpulih/pemeriksaan utama diiktiraf dalam jumlah bawa aset sebagai penggantian dan jumlah bawaan selebihnya bagi kerja baik pulih/pemeriksaan utama sebelumnya tidak lagi diiktiraf. loji dan kelengkapan ditentukan dengan merujuk kepada jumlah bawa dan diambil kira bagi menentukan keuntungan/(kerugian) sebelum cukai. Begitu juga. Kumpulan memperuntukkan kos sesuatu hartanah. Para Pengarah telah menggunakan peruntukan peralihan Piawaian Perakaunan Antarabangsa No. loji dan kelengkapan dinyatakan pada kos atau penilaian tolak susut nilai dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul. Kos meliputi perbelanjaan yang berpunca secara langsung daripada pembinaan atau pengambilalihan butiran tersebut dan membawanya ke lokasi dan keadaan bagi membolehkannya beroperasi seperti yang diingini oleh Kumpulan. jika alat ganti dan kelengkapan servis hanya boleh digunakan berhubung dengan satu butiran hartanah sahaja. jumlah dalam rizab penilaian semula berkaitan dengan hartanah. loji dan kelengkapan kepada sistem dan bahagiannya yang penting. loji dan kelengkapan dan susut nilai Hartanah. ia diambil kira sebagai hartanah. 16 (disemak semula) “Hartanah. bangunan dan kerja awam dinyatakan pada penilaian tahun sebelumnya tolak susut nilai terkumpul. hanya apabila manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan butiran tersebut berkemungkinan akan mengalir ke dalam Kumpulan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Loji dan Kelengkapan” seperti yang diterima pakai oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia yang membenarkan tanah milik bebas. dan kos butiran tersebut boleh diukur dengan pasti. Jumlah bawa bahagian yang digantikan tidak lagi diiktiraf. Apabila jumlah bawa sesuatu aset meningkat hasil penilaian semula. Alat ganti utama dan kelengkapan sedia tunggu diiktiraf sebagai aset apabila Kumpulan menjangka akan menggunakannya untuk lebih daripada satu tempoh. peningkatan tersebut diiktiraf dalam pendapatan komprehensif lain sebagai rizab lebihan penilaian semula. mengikut kesesuaian.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 244 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (g) Hartanah. Keuntungan dan kerugian daripada pelupusan hartanah. penurunan tersebut diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif setakat mana baki kredit ada dalam rizab lebihan penilaian semula aset berkenaan. Tanah pegangan pajakan dikelaskan sebagai pajakan kewangan (rujuk kepada dasar perakaunan Nota 2(m)(i) mengenai pajakan kewangan) dilunaskan sepanjang baki tempoh pajakan masing-masing antara 5 hingga 99 tahun mengikut asas garis lurus. Apabila jumlah bawaan aset menurun berikutan penilaian semula. loji dan kelengkapan. loji dan kelengkapan. Walau bagaimanapun. penurunan tersebut diiktiraf dalam penyata pendapatan. Semasa pelupusan aset yang dinilai semula. Kos selanjutnya dimasukkan dalam jumlah bawa aset atau diiktiraf sebagai aset berasingan. loji dan kelengkapan tersebut dipindahkan kepada keuntungan terkumpul. Tanah milik bebas dan modal kerja dalam pelaksanaan tidak disusut nilai.

KEEPING THE LIGHTS ON 245 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (g) Hartanah. diringkaskan seperti berikut: Bangunan dan kerja awam Loji dan jentera Talian dan sesalur pembahagian Perkhidmatan pembahagian Meter Lampu awam Perabot. Pada akhir tempoh laporan. Kumpulan menilai sama ada terdapat sebarang petunjuk kemerosotan nilai. loji dan kelengkapan mengikut kaedah garis lurus yang menunjukkan anggaran hayat berguna aset tersebut. Jika terdapat petunjuk sedemikian. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan akan dinilai pada nilai yang lebih rendah antara jumlah bawa nilai saksama tolak kos menjual. satu analisis dilakukan untuk menilai sama ada jumlah bawa aset boleh dikutip semula sepenuhnya. pada akhir tempoh laporan. Penurunan nilai dibuat jika jumlah bawaan melebihi jumlah boleh dikutip semula (lihat Nota 2(k)). Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Tiada susut nilai atau pelunasan diperuntukkan daripada aset tersebut sementara ia dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan. loji dan kelengkapan dan susut nilai (sambungan) Susut nilai dikira bagi semua kategori lain hartanah. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 10 hingga 60 tahun 3 hingga 40 tahun 15 hingga 40 tahun 20 tahun 10 hingga 15 tahun 15 hingga 20 tahun 3 hingga 15 tahun 5 hingga 15 tahun Nilai sisa dan hayat berguna aset dikaji dan dilaraskan jika sesuai. Aset tidak lagi diiktiraf apabila dilupuskan dan perbezaan antara kutipan pelupusan bersih dan jumlah bawa diiktiraf sebagai keuntungan atau kerugian pada tempoh pelupusan. (h) Aset bukan semasa dipegang untuk jualan Kumpulan mengklasifikasikan aset bukan semasa sebagai dipegang untuk jualan jika sebahagian besar jumlah bawaannya boleh diperolehi melalui urus niaga dan bukannya melalui penggunaan berterusan. dilaraskan bagi sebarang susut nilai atau penilaian semula yang mungkin diiktiraf jika aset tersebut tidak dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan dan jumlah boleh dikutip semula pada tarikh selepas ia diputuskan untuk tidak dijual. Aset yang tidak lagi dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan akan dinilai pada yang lebih rendah antara jumlah bawa sebelum aset tersebut dikelaskan sebagai aset bukan semasa dipegang untuk jualan.

aset dikumpulkan pada tahap terendah di mana aliran tunai boleh dikenal pasti secara berasingan. buruh dan overhed yang secara langsung terlibat dalam menyiapkan aset bagi kegunaan yang dirancang. loji dan kelengkapan atau tunai untuk memperoleh aset berkenaan) yang diterima daripada para pelanggan. Sebarang peningkatan selanjutnya dalam jumlah boleh dikutip semula diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif melainkan jika ia membalikkan kerugian kemerosotan nilai ke atas aset yang dinilai semula yang mana dalam hal tersebut ia dibawa kepada lebihan penilaian semula. dikreditkan kepada akaun pendapatan tertunda apabila aset tersebut diiktiraf. (l) Sumbangan pelanggan Sumbangan (aset dalam bentuk hartanah. loji atau kelengkapan. Bagi aset yang layak. Hasil daripada aset yang diterima daripada para pelanggan diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila obligasi pelaksanaan yang dikaitkan dengan penerimaan sumbangan pelanggan tersebut dipenuhi. (j) Permodalan kos pinjaman Kos pinjaman yang ditanggung untuk membiayai pembinaan sebarang aset yang layak dipermodalkan sebagai sebahagian daripada kos aset sepanjang tempoh yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menyediakan aset tersebut bagi kegunaan yang dikehendaki. semua caruman yang diterima daripada para pelanggan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf bagi jumlah yang mana jumlah bawaan aset melebihi jumlah boleh dikutip semula. disemak untuk kerugian kemerosotan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang menunjukkan bahawa jumlah bawa mungkin tidak dapat dikutip semula. loji dan kelengkapan dan aset bukan kewangan lain. meliputi terutamanya sumbangan modal pendahuluan bagi pembinaan aset. sumbangan yang diterima diiktiraf sebagai hasil. Semua kos pinjaman yang lain adalah dibelanjakan. diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai perbelanjaan apabila ditanggung.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 246 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (i) Penyelidikan dan pembangunan Perbelanjaan atas aktiviti penyelidikan. di mana penemuan penyelidikan digunakan kepada pelan atau rekabentuk bagi pengeluaran produk dan proses baharu atau yang sebahagian besarnya dipertingkatkan. kos pinjaman dipermodalkan mengikut dasar perakaunan kos pinjaman. termasuk aset tidak ketara. dipermodalkan jika produk atau proses tersebut secara teknikal atau komersilnya berdaya maju dan Kumpulan mempunyai sumber yang mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan dan untuk mengguna atau menjual aset tersebut. Berkuatkuasa 1 Januari 2011. Perbelanjaan pembangunan yang lain diiktiraf dalam penyata pendapatan bila mana ia dibuat. atau untuk melakukan kedua-duanya. Perbelanjaan atas aktiviti pembangunan. Bagi tujuan penilaian kemerosotan nilai. Sumbangan yang diterima sebelum 1 Januari 2011 dilunaskan sepanjang tempoh 15 tahun. Jumlah boleh dikutip semula adalah yang lebih tinggi antara nilai saksama tolak kos menjual dan nilai kegunaan. Kerugian kemerosotan nilai dicaj kepada penyata pendapatan komprehensif melainkan jika ia membalikkan penilaian semula sebelumnya yang mana dalam hal tersebut ia dicaj kepada lebihan penilaian semula. sebagai mematuhi Interpretasi IC 18. Kos pembangunan yang dipermodalkan termasuklah kos bahan. yang dijalankan untuk prospek memperoleh pengetahuan dan pemahaman saintifik atau teknikal baharu. Kos pembangunan yang dipermodalkan diiktiraf sebagai aset tidak ketara dan dilunaskan dari mula aset tersebut sedia untuk digunakan mengikut kaedah garis lurus sepanjang hayat bergunanya. yang merupakan hayat berguna purata aset. loji dan kelengkapan digunakan sama ada untuk menyambungkan pelanggan kepada rangkaian atau menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan untuk memperolehi bekalan barangan atau perkhidmatan secara berterusan. apabila jumlah caruman tersebut perlu digunakan hanya untuk membina atau memperoleh sesuatu hartanah. yang digunakan untuk menyambungkan para pelanggan kepada rangkaian atau untuk memberi perkhidmatan kepada mereka. (k) Kemerosotan nilai aset bukan kewangan Hartanah. dan butiran hartanah.

sebagai balasan untuk satu pembayaran atau siri pembayaran yang diterimanya. Pajakan hartanah. (i) Pajakan kewangan – di mana kumpulan adalah penerima pajak Kumpulan memajak hartanah. selepas ditolak caj kewangan. Elemen faedah kos pembiayaan dicaj kepada penyata pendapatan ke atas tempoh pajakan untuk menghasilkan faedah pada kadar berkala yang seragam atas baki tanggungan bagi setiap tempoh. Pembayaran lain yang diterima di bawah pajakan operasi disertakan dalam untung rugi di bawah kategori pendapatan lain. Bayaran yang dibuat di bawah pajakan operasi (selepas ditolak sebarang insentif yang diterima daripada pemberi pajak atau pemajak) dicaj kepada penyata pendapatan mengikut asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan. Bayaran yang diterima di bawah pajakan operasi yang berkait dengan elektrik diiktiraf dalam untung rugi di bawah kategori pendapatan pada asas garis lurus sepanjang tempoh pajakan. Nilai boleh realisasi bersih adalah anggaran harga jualan dalam perjalanan biasa perniagaan. tolak kos penyiapan dan perbelanjaan jualan. (ii) Pajakan operasi – di mana kumpulan adalah penerima pajak Pajakan di mana sebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikan tidak dipindahkan kepada Kumpulan dikelaskan sebagai pajakan operasi. dimasukkan dalam penghutang jangka panjang. (iii) Pajakan operasi – di mana kumpulan adalah pemajak/pemberi pajak Pajakan di mana sebahagian besar risiko dan ganjaran pemilikan tidak dipindahkan kepada penerima pajak dikelaskan sebagai pajakan operasi (iaitu Kumpulan adalah pemajak).KEEPING THE LIGHTS ON 247 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (m) Pajakan Pajakan adalah perjanjian di mana pemberi pajak memindahkan kepada penerima pajak hak untuk menggunakan aset bagi tempoh yang dipersetujui. (n) Inventori Inventori dinyatakan pada yang lebih rendah antara kos dan nilai boleh realisasi bersih. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . loji dan kelengkapan di mana Kumpulan memiliki seluruh risiko dan ganjaran pemilikan dikelaskan sebagai pajakan kewangan. Pajakan kewangan dipermodalkan pada permulaan pajakan mengikut yang lebih rendah antara nilai saksama hartanah yang dipajak dan nilai semasa bayaran pajakan minimum. Obligasi penyewaan yang berkaitan. buruh langsung dan sebahagian overhed pengeluaran. Kos kerja dalam pelaksanaan dan barangan siap meliputi bahan mentah. Setiap bayaran pajakan diperuntukkan antara tanggungan dan caj pembiayaan untuk mencapai satu kadar seragam daripada baki tanggungan. loji dan kelengkapan tertentu. loji dan peralatan yang diperoleh di bawah pajakan lesen disusut nilai pada yang lebih pendek antara hayat berguna dan tempoh pajakan. Kos ditentukan mengikut asas purata berwajaran dan merangkumi semua kos pembelian dan kos-kos lain yang ditanggung bagi membawa inventori ke lokasi dan keadaan kini. Hartanah.

Pengagihan kepada pemegang sesuatu instrumen kewangan dikelaskan sebagai instrumen ekuiti dicaj secara langsung kepada ekuiti. (iii) Dividen kepada pemegang saham Syarikat Dividen daripada saham keutamaan boleh ditebus diiktiraf sebagai tanggungan dan dinyatakan mengikut asas terakru. (ii) Kos terbitan saham Peningkatan kos luaran yang berpunca secara langsung dengan penerbitan saham atau opsyen ditunjukkan dalam ekuiti sebagai pengurangan. Jika kutipan dijangka dalam masa setahun atau kurang (atau dalam kitaran biasa operasi jika tidak lebih lama). Penghutang perdagangan dan penghutang lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu diukur pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. (q) Tunai dan setara tunai Bagi tujuan penyata aliran tunai disatukan. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 248 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (o) Penghutang perdagangan dan penghutang lain Penghutang perdagangan dan penghutang lain adalah jumlah yang dihutang oleh para pelanggan untuk barangan yang dijual atau perkhidmatan yang diberi dalam perjalanan biasa perniagaan. tolak kerugian kemerosotan nilai terkumpul. tunai dan setara tunai meliputi tunai dalam tangan. (r) Modal saham (i) Pengelasan Saham biasa dan saham keutamaan tidak boleh ditebus dengan dividen budi bicara dikelaskan sebagai ekuiti. selepas ditolak cukai. daripada kutipan. overdraf bank dan pelaburan jangka pendek yang berkecairan tinggi yang sedia untuk ditukar kepada jumlah tunai yang diketahui dan tertakluk kepada perubahan nilai yang tidak ketara. deposit yang dipegang atas panggilan dengan bank. (p) Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain adalah obligasi untuk membayar bagi barangan atau perkhidmatan yang diperoleh dalam perjalanan biasa perniagaan daripada para pembekal. Dividen lain diiktiraf sebagai liabiliti dalam tempoh ia diluluskan. ia dibentangkan sebagai liabiliti bukan semasa. yang mana nilai saksama pertmbangan akan dibayar pada masa hadapan bagi barangan dan perkhidmatan yang diterima. Akaun pemiutang dikelaskan sebagai tanggungan semasa jika bayaran tamat tempoh dalam satu tahun atau kurang (atau dalam kitaran biasa operasi perniagaan jika lebih lama). Pemiutang perdagangan dan pemiutang lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu diukur pada kos yang dilunaskan. dikelaskan sebagai aset semasa. Saham lain dikelaskan sebagai ekuiti dan/atau tanggungan mengikut asas ekonomi instrumen tersebut. Jika tidak. ia dibentangkan sebagai aset bukan semasa. Jika tidak.

boleh digunakan. Cukai tertunda diiktiraf sepenuhnya. Pinjaman dikelaskan sebagai tanggungan semasa melainkan Kumpulan dan Syarikat mempunyai hak tidak bersyarat untuk menunda penjelasan tanggungan untuk sekurang-kurangnya selama dua belas (12) bulan selepas tarikh penyata kedudukan kewangan. Zakat Kumpulan mengiktiraf kewajipannya terhadap pembayaran zakat bagi pendapatan perniagaan dalam penyata pendapatan. Pada tempoh berikutnya. Yuran yang dibayar bagi memperolehi kemudahan pinjaman diiktiraf sebagai kos urus niaga pinjaman setakat mana sebahagian atau semua kemudahan tersebut mungkin akan dikeluarkan. Aset cukai tertunda diiktiraf setakat mana keuntungan boleh dicukai akan tersedia berbanding perbezaan sementara boleh ditolak. dividen. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Aset dan tanggungan cukai pendapatan dan tertunda dikurangkan apabila terdapat hak sah dan boleh dikuatkuasakan untuk mengurangkan tanggungan aset cukai semasa dan apabila aset dan tanggungan cukai pendapatan tertunda berkaitan dengan cukai yang dilevi oleh pihak berkuasa cukai yang sama sama ada atas entiti yang boleh dicukai atau entiti boleh dicukai yang berbeza di mana ada hasrat untuk menjelaskan baki mengikut asas bersih. yuran ditunda sehingga pengeluaran tersebut berlaku. cukai tertunda tidak diambil kira jika ia timbul daripada pengiktirafan awal suatu aset atau tanggungan dalam urus niaga selain daripada gabungan perniagaan yang mana pada masa urus niaga tidak memberi kesan sama ada kepada perakaunan mahupun keuntungan atau kerugian boleh dicukai. Walau bagaimanapun. Cukai tertunda diiktiraf daripada perbezaan sementara yang timbul daripada pelaburan dalam anak syarikat dan syarikat bersekutu melainkan apabila masa pembalikan perbezaan sementara boleh dikawal dan ia perbezaan sementara mungkin tidak akan berbalik pada masa hadapan yang boleh diramalkan. menggunakan kaedah tanggungan. Kadar cukai yang dikuatkuasa atau sebahagian besarnya dikuatkuasa pada akhir tarikh laporan digunakan untuk menentukan cukai tertunda. dikelaskan sebagai tanggungan seperti yang dilaporkan dalam kos pembiayaan di dalam penyata pendapatan. kerugian dan keuntungan berkaitan dengan suatu instrumen kewangan atau bahagian komponen. sebarang perbezaan antara kutipan (selepas ditolak kos urus niaga) dan nilai penebusan diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh pinjaman. Dalam hal ini. daripada perbezaan sementara yang timbul antara jumlah yang berkaitan dengan aset dan tanggungan bagi tujuan cukai dan jumlah bawaannya dalam penyata kewangan. Pembayaran zakat adalah kewajipan dan terakru berdasarkan 2.5% daripada keuntungan sebelum cukai dan ditentukan mengikut peratusan pegangan saham Muslim dalam Syarikat. kerugian cukai tidak digunakan dan kredit cukai tidak digunakan. (t) Cukai pendapatan dan zakat Cukai pendapatan Perbelanjaan cukai semasa ditentukan menurut undang-undang cukai negara ini di mana Syarikat dan anak-anak syarikatnya beroperasi dan menjana keuntungan boleh cukai.KEEPING THE LIGHTS ON 249 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (s) Pinjaman Pinjaman pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama. pinjaman dinyatakan pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. Faedah. selepas ditolak kos urus niaga yang ditanggung.

Peruntukan perkiraan juga disediakan oleh Syarikat kerana kadar caruman yang diperlukan untuk membiayai faedah ini di bawah pelan berkenaan adalah melebihi had maksimum Lembaga Hasil Dalam Negeri. yang ditentukan oleh firma aktuari bebas. dikira menggunakan Kaedah Kredit Unit Diunjur. (ii) Faedah persaraan Kumpulan mempunyai pelbagai skim manfaat persaraan sama ada merupakan pelan caruman wajib atau pelan faedah wajib. bonus. Pelan faedah wajib Kumpulan membuat caruman kepada Pelan Faedah Persamaan Syarikat. Jumlah keuntungan dan kerugian aktuari bersih dikreditkan atau dicaj kepada penyata pendapatan. Kumpulan menetapkan nilai semasa obligasi manfaat wajib dan nilai saksama sebarang aset pelan dengan kekerapan yang mencukupi agar jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan tidak terlalu ketara berbeza daripada jumlah yang akan ditentukan pada akhir tarikh laporan. sepanjang jangkaan baki tempoh hayat perkhidmatan pekerja-pekerja yang mengambil bahagian. Pelan caruman wajib Caruman Kumpulan kepada pelan caruman wajib dicaj kepada penyata pendapatan komprhensif pada tahun ia berkaitan. gaji. Kumpulan tidak lagi mempunyai obligasi untuk membuat bayaran selanjutnya. mengikut kesesuaian.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 250 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (u) Faedah pekerja (i) Faedah pekerja jangka pendek Upah. dengan mempertimbangkan anggaran aliran keluar tunai masa hadapan menggunakan hasil pasaran pada tarikh kira-kira sekuriti Kerajaan yang mempunyai mata wang dan tempoh kematangan yang hampir sama dengan tanggungan berkaitan. satu pelan faedah wajib dan tabung yang diluluskan bebas daripada kewangan Syarikat. berserta dengan pelarasan bagi keuntungan/kerugian aktuari dan kos perkhidmatan lalu. Penilaian semula terakhir dilaksanakan pada Disember 2009. Kumpulan dan Syarikat juga menyediakan pelan perubatan selepas persaraan bagi pekerja-pekerjanya yang tertentu. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Obligasi manfaat wajib. dan faedah bukan kewangan diakru pada tahun kewangan di mana perkhidmatan diberi oleh pekerja Kumpulan. Tanggungan berhubung dengan pelan manfaat wajib ini adalah nilai semasa obligasi manfaat wajib pada tarikh kunci kira-kira tolak nilai saksama aset pelan. Apabila caruman dibayar. cuti tahunan bergaji.

loji dan kelengkapan dimasukkan dalam tanggungan bukan semasa sebagai pendapatan tertunda dan dikreditkan kepada penyata pendapatan mengikut asas garis lurus sepanjang jangka hayat aset berkaitan. tidak termasuk kesan sebarang keadaan letak hak bukan pasaran (contohnya. Keadaan letak hak bukan pasaran dimasukkan dalam andaian mengenai jumlah opsyen yang dijangka akan diletak hak. Kumpulan menyemak semula anggarannya berhubung bilangan opsyen saham yang dijangka akan diletak hak.KEEPING THE LIGHTS ON 251 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (u) Faedah pekerja (sambungan) (iii) Pampasan berasaskan saham Kumpulan telah melaksanakan peruntukan FRS 2 kepada semua Instrumen ekuiti yang diberi selepas 31 Disember 2004 tetapi masih belum diletak hak pada 1 September 2006. daripada peristiwa lalu yang kewujudannya akan disahkan oleh peristiwa masa hadapan yang tidak pasti dan di luar kawalan Kumpulan atau obligasi semasa yang tidak diiktiraf disebabkan aliran keluar sumber mungkin tidak diperlukan untuk menjelaskan obligasi tersebut. dalam penyata pendapatan. Kutipan yang diterima selepas ditolak sebarang kos urus niaga berkaitan secara langsung dikreditkan kepada modal saham (nilai nominal) dan premium saham apabila opsyen tersebut dilaksanakan. Ia mengiktiraf kesan semakan semula anggaran asal. Geran kerajaan berkaitan dengan pembinaan hartanah. pelan pampasan berasaskan saham bagi pekerja Kumpulan. (v) Geran pembangunan kerajaan Geran daripada kerajaan diiktiraf pada nilai saksama di mana terdapat jaminan berpatutan bahawa geran tersebut akan diterima dan Kumpulan akan mematuhi semua syarat yang disertakan dengannya. jika ada. Geran kerajaan berkaitan dengan kos ditunda dan diiktiraf dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh yang perlu untuk menyesuaikannya dengan kos yang ingin diberi pampasan. Perkhidmatan pekerja yang diterima sebagai pertukaran kepada pemberian opsyen saham diiktiraf sebagai perbelanjaan dalam penyata pendapatan sepanjang tempoh letak hak pemberian berkenaan dengan peningkatan yang sepadan dalam ekuiti. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Pada setiap tarikh kunci kira-kira. Kumpulan mengendalikan ekuiti tetap. Tanggungan luar jangka adalah obligasi yang mungkin. (w) Tanggungan luar jangka Kumpulan tidak mengiktiraf tanggung luar jangka tetapi mendedahkan kewujudannya dalam penyata kewangan. Jumlah amaun yang dibelanjakan selama tempoh letak hak ditentukan dengan merujuk kepada nilai saksama opsyen saham yang diberikan. sasaran keuntungan dan pertumbuhan jualan). dengan pelarasan yang sepadan kepada ekuiti. tarikh berkuatkuasa Kumpulan menerima pakai FRS ini.

Perbelanjaan kontrak diiktiraf sebagai dibuat melainkan jika ia mewujudkan aset yang berkaitan dengan aktiviti kontrak akan datang. Apabila suatu pinjaman dan penghutang merosot nilai. Pendapatan lain Pendapatan operasi lain yang diperoleh oleh Kumpulan dan Syarikat meliputi pendapatan faedah dan pajakan serta pendapatan dividen. Hasil elektrik meliputi nilai anggaran elektrik yang digunakan oleh pengguna dari tarikh bacaan meter terakhir mereka dan akhir tempoh. hasil kontrak diiktiraf hanya sehingga tahap kos kontrak dibelanjakan yang mungkin akan diperoleh semula. Hasil tenaga elektrik Hasil tenaga elektrik diiktiraf apabila tenaga elektrik digunakan oleh para pelanggan. Pendapatan faedah diiktiraf menggunakan kaedah faedah berkesan. Penawaran perkhidmatan Bagi perkhidmatan yang ditawarkan. melainkan kutipannya diragui. dan terus membebaskan diskaun sebagai pendapatan faedah. Jualan barangan Jualan barangan diiktiraf apabila risiko dan ganjaran pemilikan diserahkan dan kutipan penghutang berkaitan dijamin dengan sewajarnya. Ramalan kerugian ke atas kontrak diiktiraf serta merta dalam penyata pendapatan. Hasil belum dibil terakru dibalikkan pada bulan berikutnya apabila pengebilan sebenar berlaku. Apabila keputusan kontrak pembinaan tidak boleh dianggarkan dengan tepat. Pendapatan faedah daripada pinjaman yang merosot nilai dan penghutang diiktiraf menggunakan kadar faedah berkesan asal. Kumpulan mengurangkan jumlah bawa kepada jumlah boleh dikutipnya. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pendapatan pajakan diakru. hasil kontrak diiktiraf dalam kunci kira-kira dalam bahagian kepada tahap penyelesaian kontrak itu. Tahap penyelesaian dinilai dengan merujuk kepada kos kontrak yang dibelanjakan sehingga tarikh laporan sebagai peratusan ramalan kos keseluruhan bagi setiap kontrak. rebat dan diskaun. Kontrak pembinaan Hasil kontrak meliputi jumlah awal yang dipersetujui dalam kontrak dicampur sebarang variasi dalam kerja kontrak sehingga tahap di mana ia berkemungkinan akan menjana hasil dan boleh diukur dengan tepat. Pendapatan dividen diiktiraf apabila hak pemegang saham untuk menerima bayaran ditentukan. Sebaik sahaja kontrak pembinaan boleh diukur dengan tepat. yang merupakan anggaran aliran tunai masa hadapan pada kadar faedah berkesan asal instrumen tersebut. bersih selepas ditolak jangkaan pulangan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 252 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (x) Pengiktirafan hasil Hasil meliputi nilai saksama pertimbangan yang diterima atau akan diterima bagi jualan dan perkhidmatan dalam perjalanan biasa perniagaan aktiviti Kumpulan. merujuk kepada tahap penyelesaian transaksi tertentu dan dinilai pada asas perkhidmatan sebenar yang diberikan sebagai sebahagian daripada keseluruhan perkhidmatan. hasil diiktiraf dalam tempoh perakaunan di mana perkhidmatan tersebut diberikan.

dalam kes di mana pendapatan dan perbelanjaan ditukar pada kadar pada tarikh urus niaga). Kadar penutup utama yang digunakan dalam pertukaran jumlah matawang asing adalah seperti berikut: 2012 RM Matawang asing 1 Dolar AS 100 Yen Jepun 1 Pound Sterling 100 Rupee Pakistan 1 EURO 3. yang merupakan matawang fungsian dan pembentangan.3000 3. (iii) Syarikat-syarikat kumpulan Keputusan dan kedudukan kewangan semua entiti Kumpulan (tiada satu pun yang mempunyai matawang ekonomi inflasi melampau) yang mempunyai matawang yang berbeza daripada matawang pembentangan ditukar kepada matawang pembentangan seperti berikut: • • aset dan tanggungan bagi setiap kunci kira-kira yang dibentangkan ditukar pada kadar penutup pada tarikh kunci kira-kira. • Apabila disatukan. perbezaan pertukaran yang dicatatkan dalam ekuiti diiktiraf dalam penyata pendapatan sebagai sebahagian daripada keuntungan atau kerugian atas jualan.9237 2.3283 2011 RM Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .KEEPING THE LIGHTS ON 253 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (y) Matawang asing (i) Matawang fungsian dan pembentangan Butiran yang disertakan dalam penyata kewangan bagi setiap entiti Kumpulan diukur menggunakan matawang persekitaran ekonomi utama di mana ia beroperasi (“matawang fungsian”). Apabila operasi asing dilupuskan sebahagiannya atau dijual.9491 3. pendapatan dan perbelanjaan bagi setiap penyata pendapatan komprehensif ditukar pada kadar pertukaran purata (melainkan purata ini bukan satu anggaran munasabah kesan terkumpul kadar utama pada tarikh urus niaga. Semua perbezaan pertukaran diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif di bawah kategori keuntungan/kerugian tukaran asing. Penyata kewangan ini dibentangkan dalam Ringgit Malaysia.9770 3. perbezaan pertukaran yang timbul daripada pertukaran pelaburan bersih dalam operasi asing dibawa kepada ekuiti pemegang saham. (ii) Urus niaga dan baki Urus niaga matawang asing ditukar kepada matawang fungsian menggunakan kadar pertukaran yang ditentukan pada tarikh urus niaga.9740 4.4100 4.1251 3. Aset dan tanggungan kewangan dalam matawang asing ditukar pada kadar pertukaran yang ditentukan pada tarikh kunci kira-kira. dan semua perbezaan pertukaran yang terhasil diiktiraf sebagai komponen ekuiti berasingan. Pelarasan muhibah dan nilai saksama yang timbul daripada pengambilalihan entiti asing dianggap sebagai aset dan tanggungan entiti asing dan ditukar pada kadar penutup.8801 4.8778 3.

Pengurusan menentapkan pengkelasan pada peringkat awal pengiktirafan. (ii) Pengiktirafan dan pengukuran awal Pembelian dan penjualan biasa aset kewangan diiktiraf pada tarikh dagangan. sedia untuk dijual (“AFS”) dan dipegang hingga matang (“HTM”). (a) Aset kewangan pada FVTPL Aset kewangan pada FVTPL adalah aset kewangan yang dipegang untuk perdagangan. tarikh di mana Kumpulan dan Syarikat berjanji untuk membeli atau menjual aset berkenaan. Pengkelasan ini bergantung kepada tujuan aset kewangan tersebut diperoleh. (d) Aset kewangan HTM Aset kewangan HTM adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditetapkan dan kematangan tetap yang mana pengurusan Kumpulan dan Syarikat mempunyai hasrat positif dan kemampuan untuk memegangnya sehingga matang. pinjaman dan penerimaan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 254 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan Aset kewangan (i) Pengkelasan Kumpulan dan Syarikat mengkelaskan aset kewangannya dalam kategori berikut: pada nilai saksama melalui keuntungan atau kerugian (“FVTPL”). melainkan bagi yang matang kurang dari dua belas (12) bulan dari akhir tempoh laporan. melainkan bagi kematangan lebih dari dua belas (12) bulan selepas akhir tempoh laporan. Jika Kumpulan dan Syarikat ingin menjual selain daripada jumlah yang kecil aset kewangan HTM. Aset kewangan dimasukkan dalam aset bukan semasa. Ia dikelaskan sebagai aset bukan semasa. Derivatif juga dikategorikan sebagai dipegang untuk perdagangan melainkan jika ia dikhususkan sebagai perlindungan nilai. Aset kewangan pada awalnya diiktiraf pada nilai saksama campur kos urus niaga bagi semua aset kewangan tidak dibawa pada di FVTPL. seluruh kategori akan digugat dan dikelaskan semula sebagai AFS. (b) Pinjaman dan penerimaan Pinjaman dan penerimaan adalah aset kewangan bukan derivatif dengan bayaran tetap atau boleh ditentukan yang tidak disebut harga di pasaran aktif. Aset kewangan dikelaskan dalam kategori ini jika ia diperoleh atau ditanggung bagi tujuan jualan atau pembelian semula dalam masa yang terdekat. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Ia termasuk dalam aset bukan semasa melainkan pelaburan tersebut matang atau pengurusan berhasrat untuk melupuskannya dalam tempoh dua belas (12) bulan dari akhir tempoh laporan. yang dikelaskan sebagai aset semasa. (c) Aset kewangan AFS Aset kewangan AFS adalah bukan derivaitf yang dikhususkan dalam kategori ini atau tidak dikelaskan dalam manamana kategori lain. Aset kewangan dibawa pada FVTPL diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama dan kos urus niaga dibelanjakan dalam penyata pendapatan. Ia dimasukkan dalam aset semasa.

Pelanggaran kontrak. (iv) Pengukuran selanjutnya – Kemerosotan nilai aset kewangan (a) Aset dibawa pada kos dilunaskan Kumpulan dan Syarikat menilai pada akhir tempoh laporan sama ada terdapat bukti objektif bahawa aset kewangan atau kumpulan aset kewangan merosot nilainya. Kumpulan memberi satu konsesi kepada peminjam yang boleh dipertimbangkan oleh peminjam. atau Bagi sebab ekonomi atau perundangan yang berkaitan dengan kesukaran kewangan peminjam. dan keadaan ekonomi negara atau tempatan yang saling berkait dengan keingkalan atas aset dalam portfolio tersebut. meliputi kesan pertukaran matawang diiktiraf dalam penyata pendapatan pada tempoh perubahan tersebut timbul. seperti keingkaran atau pengabaian dalam bayaran faedah atau pokok. Kriteria yang digunakan oleh Kumpulan dan Syarikat untuk menentukan terdapat bukti objektif kerugian kemerosotan meliputi: • • • • • • Kesulitan kewangan ketara penerbit atau penanggung. walaupun penurunan tersebut masih belum boleh dikenal pasti dengan aset kewangan secara individu. atau Ketiadaan pasaran aktif bagi aset kewangan tersebut kerana kesulitan kewangan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . atau Data yang boleh diperhati menunjukkan berlaku penurunan dalam anggaran aliran tunai masa hadapan daripada portfolio aset kewangan sejak pengiktirafan awal aset berkenaan. Peminjam berkemungkinan akan diisytiharkan muflis atau penyusunan kewangan lain.KEEPING THE LIGHTS ON 255 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan (sambungan) Aset kewangan (sambungan) (iii) Pengukuran selanjutnya – keuntungan dan kerugian Aset kewangan AFS dan aset kewangan pada FVTPL selanjutnya dibawa pada nilai saksama. Aset kewangan atau kumpulan aset kewangan merosot nilai dan kerugian kemerosotan ditanggung hanya apabila terdapat bukti objektif kemerosotan nilai berikutan satu atau lebih peristiwa berlaku pada permulaan pengiktirafan aset berkenaan (“kejadian kerugian”) mempunyai kesan ke atas anggaran aliran tunai masa hadapan aset kewangan atau kumpulan aset boleh dianggarkan dengan pasti. Perubahan dalam nilai saksama aset kewangan pada FVTPL. termasuk: (i) (ii) perubahan ketara dalam status bayaran peminjam dalam portfolio. Pinjaman dan penerimaan dan aset kewangan HTM selanjutnya dibawa pada kos dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan.

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Kumpulan dan Syarikat menggunakan kriteria dan pengukuran kerugian kemerosotan nilai yang berkenaan bagi ‘aset yang dibawa pada kos dilunaskan’ di atas. Jika pada tempoh berikutnya. Jumlah bawa aset dikurangkan dan jumlah kerugian diiktiraf dalam untung rugi. Aset tersebut dihapus kira selepas semua prosedur yang perlu diselesaikan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Bagi sekuriti hutang. Jika terdapat bukti sedemikian bagi aset kewangan AFS. Jika pada tempoh berikutnya. Kumpulan dan Syarikat mungkin mengukur kemerosotan nilai berasaskan kepada nilai saksama instrumen menggunakan harga pasaran yang boleh diperhatikan. kerugian kemerosotan nilai tersebut dicatatkan semula melalui penyata pendatapan. (v) Penarikan pengiktirafan Aset kewangan tidak lagi diiktiraf apabila hak untuk menerima aliran tunai daripada pelaburan telah tamat tempoh atau dipindahkan dan Kumpulan dan Syarikat telah memindahkan sebahagian besar kesemua risiko dan ganjaran pemilikan kepada pihak berkaitan. di samping kriteria bagi ‘aset yang dibawa pada kos dilunaskan’ di atas. kerugian terkumpul yang telah diiktiraf sebagai langsung dalam ekuiti dikeluarkan daripada ekuiti dan diiktiraf dalam penyata pendapatan. Jika ‘pinjaman dan penerimaan’ atau ‘pelaburan HTM’ mempunyai kadar faedah yang berubah-ubah. pembalikan kerugian kemerosotan nilai yang diiktiraf sebelumnya diiktiraf dalam penyata pendapatan. ia dihapus kira daripada akaun kerugian kemerosotan nilai terkumpul yang berkaitan. dan peningkatan boleh dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang berlaku selepas kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam untung rugi. jumlah kerugian kemerosotan nilai berkurangan dan pengurangan tersebut boleh dikaitkan secara objektif dengan sesuatu peristiwa yang berlaku selepas kemerosotan nilai diiktiraf (seperti peningkatan dalam penarafan kredit penghutang). Sebagai langkah berjaga-jaga yang praktikal. nilai saksama instrumen hutang dikelaskan sebagai peningkatan AFS. Dalam hal sekuriti ekuiti yang dikelaskan sebagai AFS. Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf dalam untung rugi daripada instrumen ekuiti dikelaskan sebagai AFS tidak dicatatkan semula melalui penyata pendapatan. penurunan ketara atau berpanjangan dalam nilai saksama bagi sekuriti di bawah kosnya juga dianggap sebagai petunjuk bahawa aset berkenaan dirosot nilai.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 256 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Instrumen kewangan (sambungan) Aset kewangan (sambungan) (iv) Pengukuran selanjutnya – Kemerosotan nilai aset kewangan (sambungan) (a) Aset dibawa pada kos dilunaskan (sambungan) Jumlah kerugian diukur sebagai perbezaan antara jumlah bawa aset dan nilai semasa anggaran aliran tunai masa hadapan (tidak termasuk kerugian kredit masa hadapan yang tidak ditanggung) didiskaunkan pada kadar faedah berkesan asal aset kewangan berkenaan. tolak sebarang kerugian kemerosotan nilai daripada aset kewangan yang telah diiktiraf sebelumnya dalam penyata pendapatan. Apabila suatu aset tidak boleh dikutip semula. Jumlah kerugian terkumpul yang dikelaskan semula kepada untung rugi adalah perbezaan antara kos pengambilalihan dan nilai saksama semasa. (b) Aset dikelaskan sebagai AFS Kumpulan dan Syarikat menilai pada akhir tempoh laporan sama ada terdapat bukti objektif aset kewangan atau kumpulan aset mengalami kemerosotan nilai. kadar diskaun bagi pengukuran sebarang kerugian kemerosotan nilai dalam kadar faedah berkesan semasa ditentukan di bawah kontrak.

kecuali bagi kematangan lebih dari 12 bulan selepas tarikh laporan. Tanggungan kewangan dikelaskan sebagai tanggungan semasa. atau jumlah anggaran yang perlu dibayar kepada pihak ketiga untuk penanggungan obligasi tersebut. (bb) Instrumen kewangan derivatif Derivatif diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama pada tarikh kontrak derivatif dimeterai dan selepas itu diukur semula pada nilai saksama. Perubahan nilai saksama daripada derivatif yang tidak ditetapkan atau tidak layak untuk perakaunan lindung nilai diiktiraf dalam penyata pendapatan apabila perubahan berlaku. Tanggungan diukur pada awalnya pada nilai saksama dan selepas itu pada yang lebih tinggi antara jumlah yang ditentuk menurut FRS 137 “Peruntukan. Kontrak jaminan kewangan diiktiraf sebagai tanggungan kewangan pada masa jaminan dikeluarkan. Nilai saksama jaminan kewangan ditentukan sebagai nilai semasa daripada perbezaan dalam aliran tunai bersih antara bayaran berkontrak di bawah instrumen hutang dan bayaran yang diperlukan tanpa jaminan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . di mana ia dikelaskan sebagai tanggungan bukan semasa. Pengurusan menentukan pengkelasan tanggungan kewangan pada peringkat awal pengiktirafan. (cc) Kontrak jaminan kewangan Kontrak jaminan kewangan adalah kontrak yang memerlukan Kumpulan atau Syarikat untuk membuat bayaran tertentu bagi membayar kembali pemegang bagi kerugian yang ditanggung kerana penghutang tertentu gagal membuat bayaran apabila tiba masanya mengikut terma instrumen hutang. Tanggungan kewangan lain diiktiraf pada awalnya pada nilai saksama campur kos dan selepas itu dibawa pada kos yang dilunaskan menggunakan kaedah faedah berkesan. tanggungan luar jangka dan aset luar jangka” dan jumlah awal yang diiktiraf tolak pelunasan terkumpul.KEEPING THE LIGHTS ON 257 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 2 RINGKASAN DASAR PERAKAUNAN UTAMA SAMBUNGAN (z) Aset kewangan (sambungan) Tanggungan kewangan Kumpulan dan Syarikat mengkelaskan tanggungan kewangannya dalam kategori berikut: pada nilai saksama melalui untung rugi atau tanggungan kewangan lain. atau merealisasi aset dan menjelaskan tanggungan secara serentak. di mana bersesuaian. Tanggungan kewangan lain adalah tanggungan kewangan bukan derivatif. Perubahan dalam nilai bawaan tanggungan ini diiktiraf dalam penyata pendapatan. (aa) Pengimbangan instrumen kewangan Aset dan tanggungan kewangan diimbangkan dan jumlah bersih dibentangkan dalam penyata kedudukan kewangan apabila terdapat hak sah dari segi undang-undang yang boleh dikuatkuasakan untuk mengimbangkan jumlah yang diiktiraf dan terdapat hasrat untuk menjelaskannya pada asas bersih. telah tamat atau telah distruktur semula dengan terma berbeza. Tanggungan kewangan lain bagi Kumpulan dan Syarikat meliputi pemiutang perdagangan dan pemiutang lain dan pinjaman dalam penyata kedudukan kewangan. Tanggungan kewangan ditarik pengiktirafan apabila tanggungan tersebut sama ada dilepaskan.

loji dan kelengkapan Kumpulan menilai kemerosotan nilai apabila suatu peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahawa jumlah bawa aset tidak boleh dikutip semula iaitu jumlah bawaan aset lebih daripada jumlah boleh dikutip semula. loji dan kelengkapan akan meningkatkan susut nilai yang dicatatkan serta mengurangkan nilai hartanah. (ii) Anggaran hayat berguna hartanah. (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal Kumpulan membuat anggaran dan andaian berkaitan masa hadapan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 258 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL Anggaran dan pertimbangan dinilai oleh para Pengarah secara berterusan dan dibuat berdasarkan kepada pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Anggaran perakaunan yang terhasil. Andaian yang digunakan. loji dan kelengkapan berdasarkan kepada faktor-faktor seperti rancangan dan strategi perniagaan. jangkaan tahap penggunaan dan kemajuan teknologi pada masa hadapan. perubahan teknologi dan maklumat tersedia yang lain. termasuk harapan berkenaan peristiwa masa hadapan yang dipercayai munasabah dalam keadaan tertentu. (i) Kemerosotan nilai hartanah. keputusan dan kesimpulan penilaian kemerosotan nilai dinyatakan dalam Nota 13 penyata kewangan ini. (a) Pertimbangan kritikal dalam mengguna pakai dasar perakaunan Tidak ada bahagian besar pertimbangan kritikal dalam mengguna pakai dasar perakaunan yang mempunyai kesan ketara ke atas amaun yang diiktiraf dalam penyata pendapatan. Keputusan operasi masa hadapan boleh terjejas dengan ketara oleh perubahan dalam anggaran ini disebabkan oleh perubahan dalam faktor yang dinyatakan di atas. Jumlah yang boleh dikutip semula diukur pada yang lebih tinggi antara nilai saksama tolak kos menjual bagi aset dan nilai kegunaan. Anggaran dan andaian yang mempunyai risiko ketara yang mengakibatkan pelarasan penting kepada jumlah aset dan tanggungan yang dibawa bagi tempoh kewangan selanjutnya disenaraikan di bawah. Nilai kegunaan adalah nilai semasa bersih aliran tunai masa hadapan yang diunjur yang timbul daripada pendiskaunan aset berkenaan pada kadar diskaun yang sesuai. (iii) Tanggungan luar jangka Penentuan pengurusan tanggungan luar jangka adalah berdasarkan kepada pendapat pengurusan mengenai jangkaan hasil luar jangka selepas berunding dengan penasihat undang-undang bagi kes litigasi dan pakar dalaman dan luar Kumpulan bagi perkara yang berkaitan dengan tindakan dalam perjalanan biasa perniagaan. Bagi mempertingkatkan kandungan maklumat anggaran beberapa pembolehubah yang dianggar mempunyai kesan mendalam ke atas keputusan dan kedudukan kewangan Kumpulan telah diuji bagi sensitiviti kepada perubahan yang mendasari parameter. loji dan kelengkapan. pasaran umum dan keadaan ekonomi. loji dan kelengkapan Kumpulan dari masa ke semasa mengkaji semula anggaran hayat berguna bagi hartanah. Pengurangan dalam anggaran hayat berguna hartanah. jarang sekali menyamai keputusan sebenar yang berkaitan. menurut definisi. arah aliran sektor dan industri. Aliran tunai masa hadapan yang diunjur adalah berdasarkan kepada anggaran Kumpulan yang dikira berasaskan masa lalu.

(v) Anggaran cukai pendapatan Cukai pendapatan dianggar berasaskan kepada peraturan yang mentadbir Akta Cukai Pendapatan 1967. ekonomi atau persekitaran perundangan di mana penghutang beroperasi. Setakat mana manfaat ekonomi dijangka tidak akan mengalir kepada Kumpulan dan Syarikat. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . nilai hasil tersebut tidak diiktiraf.KEEPING THE LIGHTS ON 259 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL SAMBUNGAN (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal (sambungan) (iv) Kemerosotan nilai penghutang perdagangan Pengurusan mengkaji pinjaman dan penghutangnya berhubung bukti objektif rosot nilai sekurang-kurangnya setiap suku tahun. atau sama ada terdapat perubahan ketara dengan kesan ketara dari segi teknologi. Jika terdapat bukti objektif kemerosotan nilai. kemungkinan bahawa penghutang akan diisytiharkan muflis. Jika keputusan cukai akhir perkara ini adalah berbeza daripada jumlah yang diiktiraf pada awalnya. Perbezaan dalam menentukan peruntukan modal dan pengurangan perbelanjaan tertentu mungkin timbul semasa anggaran peruntukan bagi cukai pendapatan antara cukai yang dikira pada tarikh penyata kedudukan kewangan. pasaran. Dalam menentukan ini. perbezaan tersebut akan memberi kesan kepada peruntukan cukai pendapatan dan baki cukai tertunda di mana penentuan tersebut dibuat. termsuk pembatalan bil dan pelarasan. dan keingkaran atau penangguhan ketara dalam bayaran dianggap sebagai bukti objektif bahawa sesuatu penghutang itu mengalami kemerosotan. Kesulitan kewangan yang ketara bagi penghutang. Kaedah dan andaian yang digunakan bagi menganggar jumlah dan masa aliran tunai masa hadapan dikaji dengan kerap untuk mengurangkan sebarang perbezaan antara kerugian yang dianggarkan dan kerugian sebenar yang dialami. dan penyerahan akhir kepada pihak berkuasa cukai hasil maklumat yang lebih terperinci yang mungkin tersedia selepas tarikh penyata pendapatan. Satu penilaian juga dibuat berasaskan kepada sebarang faktor yang berkemungkinan akan memberi kesan ketara kepada manfaat ekonomi muktamad yang akan mengalir kepada Kumpulan dan Syarikat. (vi) Pengiktirafan hasil Hasil tenaga elektrik bagi aktiviti bekalan tenaga meliputi penilaian tenaga yang dibekalkan kepada para pelanggan antara tarikh bacaan meter terakhir dan akhir tahun kewangan Kumpulan dan Syarikat (belum dibaca dan belum dibil). pengurusan membuat pertimbangan sama ada terdapat data yang boleh diperhatikan yang menunjukkan berlaku perubahan ketara dalam kemampuan pembayaran penghutang tersebut. pengurusan membuat pertimbangan sama ada kerugian kemerosotan nilai perlu dicatatkan sebagai perbelanjaan.

8 35.341.3 30.9 331. kadar faedah terlindung dan nilai baki hayat loji tenaga pada akhir tempoh kontrak. seperti penentuan pembayaran pajakan minimum. derivaitf di atas kaunter) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.199.241.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 260 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 3 ANGGARAN DAN PERTIMBANGAN PERAKAUNAN KRITIKAL SAMBUNGAN (b) Anggaran dan andaian perakaunan kritikal (sambungan) (vii) Nilai saksama derivatif dan instrumen kewangan lain Instrumen kewangan tertentu seperti pelaburan dan instrumen kewangan derivatif dibawa pada penyata kedudukan kewangan pada nilai saksama. perjanjian pembelian tenaga tertentu bagi kumpulan dan Syarikat telah diambil kira sebagai pajakan kewangan dan bukannya urusan jual beli biasa.6 0 0 489.1 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .1 268.4 31.9 0 0 263.4 356.0 29.6 327. 4 HASIL Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Jualan: – Tenaga elektrik – Barangan dan perkhidmatan – Hasil kontrak – Pengiktirafan sumbangan pelanggan Pelepasan pendapatan tertunda Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 34. Sebarang perubahan akan datang kepada andaian-andaian ini akan memberi kesan kepada nilai aset dan tanggungan pajakan yang diiktiraf dan pendapatan dan perbelanjaan pajakan yang berkaitan. Nilai saksama dianggarkan dengan merujuk sebahagiannya kepada harga tercatat yang dikeluarkan dan sebahagian lain menggunakan teknik penilaian. (viii) Perakaunan pemajakan Hasil menerima pakai “Menentukan Sama Ada Persetujuan Mengandungi Pajakan” IC 4.7 39.8 33. beberapa andaian dalam model pajakan telah dibuat.6 321.3 571.848.3 52.5 32.2 405. Ini menyebabkan perakaunan pajakan kewangan diguna pakai bagi perjanjian pembelian tenaga tersebut. Kumpulan dan Syarikat menggunakan pertimbangan untuk memilih pelbagai kaedah dan membuat andaian yang berdasarkan terutamanya kepada keadaan pasaran sedia ada pada akhir setiap tempoh laporan kewangan. Bagi mengguna pakai perkaunan pajakan kewangan.157. Nilai saksama instrumen kewangan yang tidak didagangkan dalam pasaran aktif (contohnya.561.475.2 32. dengan perubahan dalam nilai ditunjukkan dalam penyata pendapatan.7 393.529.

3 0.8 21.8 4.2 18.0 4.1 1.9 1.9 28.471.956.1 22.7 1.4 0.886.5 7.1 44.952.268.9 7.8 3.9 4.1 1.6 0 0 0.3 187.016.926.5 1.300.8 1.3 28.112.3 3.3 0.033.286.6 31.592.175.9 4.7 1.135.8 66.8 0.8 34.5 1.360.9 1. Malaysia## Kos pekerja (Nota 6) Hartanah.3 0 0.1 1.3 0.5 100.9 3.317.181.365.9 35.2 1.5 501.061.2 3.821.4 122.8 13. loji dan peralatan: – Susut nilai – Hapus kira Peruntukan kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 13.4 21.4 0 0.5 1.3 27.6 4.769.6 292.5 3.5 0 0.7 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .976.831.241.220.276.346.5 3.3 Perbelanjaan pentadbiran Perbelanjaan operasi lain Perbelanjaan operasi meliputi butiran berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pembelian daripada Pengeluar Tenaga Bebas (IPP) Ganjaran Pengarah: – Yuran dan elaun – Emolumen lain Ganjaran juruaudit: – Yuran audit berkanun – PricewaterhouseCoopers.3 0 2.998.528.8 2.8 31.565.945.8 17.656.KEEPING THE LIGHTS ON 261 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 5 PERBELANJAAN OPERASI Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Kos jualan: – Kos tenaga – Kos penghantaran – Kos pembahagian Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 23.3 1.779.494.5 30.6 3.7 0 0 0. Malaysia Tahun semasa Di bawah peruntukan dalam tahun sebelumnya – Ahli firma PricewaterhouseCoopers International Limited#$ – Yuran berkaitan jaminan – Yuran bukan audit – PricewaterhouseCoopers.1 1.276.3 27.9 0 1.095.233.2 29.8 1.338.0 27.3 111.998.6 2.7 0.

8) 774. Tiada jumlah yang telah dibayar atau perlu dibayar kepada mana-mana firma yang mana seorang Pengarah merupakan rakan kongsi.5) 132.5) 132.479) dan TNB Remaco Pakistan Pvt Ltd berjumlah RM9.5 juta) dan ia telah ditolak daripada kos tenaga.422 (2011: RM44.8) 0 18.9) (19.475.5 54.255).789 (2011: RM344.3 46.5) 0 (125.4) (1. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 (543.9 (111.9 52. Anggaran nilai kewangan bagi faedah bukan dalam bentuk wang yang diterima oleh para Pengarah adalah RM726.4 juta (2011: RM547. *** Ini mewakili pampasan perbezaan kos bahan api gentian daripada Petronas dan Kerajaan Malaysia dari segi kos bahan api melalui perkongian mekanisme bagi tahun kewangan semasa.3 46.2) 0 109.8) 0 22.5) (0.120 (2011: RM34. Ini mewakili subsidi yang diterima oleh Sabah Electricity Sdn Bhd (‘SESB’) untuk diesel dan bahan api minyak daripada Kerajaan Malaysia.2 (117.7 25.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 262 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 5 PERBELANJAAN OPERASI SAMBUNGAN Perbelanjaan operasi meliputi butiran berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pembalikan kemerosotan nilai: – Penghutang – Jumlah hutang daripada entiti kawalan bersama Catatan semula penurunan nilai ekuriti boleh niaga Peruntukan bagi keusangan inventori Kemasukan semula keusangan inventori Peruntukan penurunan nilai pelaburan dalam anak syarikat Inventori dihapus kira Sewa tanah dan bangunan Sewa loji dan jentera Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan Penerimaan subsidi Kerajaan** Pampasan perbezaan kos bahan api gantian*** * ** Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta (141.826) untuk Kumpulan dan Syarikat.5 25.5 53.475.5) (3.9 (111.1 18.3 0 0 Ini mewakili yuran audit Liberty Power Ltd berjumlah RM35.1 (547.2 0 (1.1) (3.6 162. Jumlah yang dikredit pada tahun semasa adalah RM543.9) (24.4 141.2) 0 109. Jumlah tahun ini berkaitan terutamanya dengan penelitian khusus dan perkhidmatan berkaitan.9 11. bagi perkhidmatan profesional yang diberi kepada Kumpulan dan Syarikat (2011: Tiada).7 11.4 31.7) 0 21. # ## PricewaterhouseCoopers Malaysia dan firma ahli lain PricewaterhouseCoopers International Limited adalah entiti berasingan dan sah.1) (0.2) (0.2 (117.5) (0.

1 77.9 34.180.912.8 153.1 66.8 0.656.4 32.9 Ini mewakili pampasan daripada Petronas dan Kerajaan Malaysia bagi pampasan perbezaan kos bahan api gantian bagi tambahan kos bahan api yang disebabkan oleh pengurangan gas yang dibuat dalam tempoh terdahulu (dari Januari 2010 hingga Ogos 2011) tetapi diterima dalam tahun ini.7 292.2 521.8 1.9 64. gaji dan bonus Pelan persaraan caruman wajib Pelan faedah persaraan (Nota 35) Pelan perubatan persaraan (Nota 35) Skim Opsyen Saham Pekerja II Faedah pekerja lain 1.140.7 161.5 2.7 577.2 0 222.6 * 0 3.2 29.3 5.1 532.7 145.8 752.8 202.220.678.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 83.KEEPING THE LIGHTS ON 263 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 6 KOS PEKERJA Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Upah.8 24.1 64.9 216.5 32.0 3.4 32.9 1.4 46.9 1.9 28.0 132.6 0 0 1.7 547.7 259.5 3.8 44.0 3.2 11.7 2. loji dan kelengkapan – Aset bukan semasa untuk dijual – Pelaburan jangka pendek Faedah bagi bayaran lewat Caj minimum Keuntungan daripada penebusan saham keutamaan dalam sebuah anak syarikat Pendapatan lain 0 0 0 42.2 177.2 308.8 0.1 2.2 0 0 1.7 0 225.926.699.831.6 188.0 132.4 43.1 9.6 5.9 0 0 0 1.969.7 2.300.1 198.5 32. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.7 550.2 56.3 1.2 11.8 Butiran pelan faedah persaraan dan pelan perubatan Kumpulan dan Syarikat dinyatakan dalam Nota 35 penyata kewangan ini.6 5.5 34.9 1.1 13.2 2.4 297.0 227.6 21.678.3 5.2 32.7 21.1 299. Pendapatan lain meliputi terutamanya pendapatan daripada kerja-kerja yang boleh dicaj semula dan kutipan semula daripada tuntutan insurans.8 165.2 12.4 43. 7 PENDAPATAN OPERASI LAIN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pendapatan dividen daripada anak syarikat Pendapatan dividen daripada sekuriti ekuiti: – Saham disebut harga – Saham tidak disebut harga Pendapatan pajakan Pendapatan sewa Pelepasan geran pembangunan Kerajaan (Nota 37) Geran Kerajaan berkaitan dengan pendapatan Pampasan perbezaan kos bahan api gantian* Keuntungan daripada pelupusa: – Hartanah.3 2.

1 (206.6) 823.6 0 319.6 (18.0 1.6) 35.5 0 35. pinjaman pekerja dan syarikat bersekutu Perubahan dalam nilai saksama dan pelunasan Pelepasan faedah pinjaman Tolak: Pengurangan kos pinjaman dipermodalkan atas hartanah.8) 188.9) 664.5 0 (96. loji dan kelengkapan 1.7) 9 PENDAPATAN/KOS PEMBIAYAAN Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Pendapatan pembiayaan: Faedah daripada anak-anak syarikat Faedah daripada deposit.6) (10.3) 1.7 40.8) 414.4 74.8) (252.8) 43.1 176.7) 0 0 304.2 (380.1) (256.5 630.117. loji dan kelengkapan Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 0 269.6 (78.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 264 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 8 TUKARAN ASING Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (Kerugian)/keuntungan tukaran asing meliputi: Kerugian tukaran – pinjaman berjangka Matawang asing Keuntungan/(kerugian) tukaran – lain-lain Keuntungan/(kerugian) tukaran – pinjaman berjangka asing Kerugian urus niaga – lain-lain Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (275.2) (105.6 Kos pembiayaan: Faedah atas pinjaman Tolak: Jumlah dipermodalkan atas hartanah.043.513.3 37.1 140.7 249.4) 865.1) 878.7 0 283.8 (1.7 (206.4 0 (208.5) (143.7 1.9 (216.6) (121.3 117.6 (2.1) (225.9 (33.9 789.9) (194.4) 582.4 (11.045.711.3 (31.2) 1.6) (18.5 Caj pembiayaan di bawah pajakan kewangan Faedah daripada deposit pelanggan Perubahan dalam nilai saksama derivatif dan pelunasan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4 74.8 186.1 1.7 (2.0 16.4) 0 0 404.4) 44.8 (26.3 50.8) (100.071.4) 34.

6 22.2 22.4 1.6 830.0 99.5 16.1 16.6 1.289.9 462.0 175.8 3.4 458.7 36.6 1.308.6 93.5 0 62.KEEPING THE LIGHTS ON 265 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 10 CUKAI DAN ZAKAT Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Nota Cukai semasa: – Cukai pendapatan korporat Malaysia – Cukai pendapatan korporat Asing Cukai tertunda Perbelanjaan cukai Zakat 19 845.9 0 (73.2 83.6 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8) 20.0 113.9 13.7 6.289.6 113.311.8 1.0 175.4 0 458.3 846.9 (73.8 1.1 0.7 93.2 10.4 1.8 Analisis perbelanjaan cukai adalah seperti berikut: Cukai semasa: – Tahun semasa – Di bawah akruan pada tahun-tahun lalu 839.308.1 Cukai tertunda: – Asas dan pembalikan perbezaan sementara 462.7 192.8) 20.5 62.5 826.2 830.331.

2) (3.4 1.2 1.6 153.741 17.0% (2011: 25.7 36.331.6 39.6 (6.537.516 76.6 29.450.0 24.3) (128.107.6) 375.3 47.9 0 13.2) 16.3 (10.9) 91.311.197.464.1 22.384.2) 29.2 16.4 (0.0) 0 0 0 10.429.5 22.0 289.1 (12.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 266 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 10 CUKAI DAN ZAKAT SAMBUNGAN Penjelasan hubungan antara perbelanjaan cukai dan keuntungan sebelum cukai adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Keuntungan sebelum cukai dan zakat Cukai dikira pada kadar cukai pendapatan Korporat Malaysia pada kadar 25. Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) Keuntungan boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat (RM’juta) Bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan (’000) Perolehan sesaham asas (sen) 4.0 11 PEROLEHAN SESAHAM EPS (a) Perolehan sesaham asas Perolehan sesaham asas dikira dengan membahagikan keuntungan yang boleh diagihkan kepada pemilik Syarikat bagi tahun kewangan dengan bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan.4 0 (223.6 (89.6 1.7 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 4.7 (7.7 (97.156.0%) Kesan cukai bagi: – Bahagian keputusan syarikat-syarikat bersekutu – Pendapatan tidak tertakluk kepada cukai – Perbelanjaan tidak boleh ditolak untuk tujuan cukai – Perbelanjaan layak untuk pengurangan berganda – Faedah daripada kerugian cukai tidak diiktiraf sebelumnya – Perbezaan sementara tahun semasa belum diiktiraf dan kerugian cukai belum digunakan – Kawalan asing Di bawah akruan cukai semasa pada tahun-tahun lalu Pengiktirafan dan pembalikan perbezaan sementara tahun lalu Zakat Caj cukai dan zakat Kadar cukai berkesan purata (%) 5.82 965.8 6.7 (14.4) 6.7 192.1 1.4 1.7 615.3) (0.4 5.5) 84.8) 0 0 0 3.2 (23.6) 145.0) 16.4) 16.6 5.1) (202.71 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .8 0 (186.

516 13.55 sen dan 8. Pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.0 sen sesaham biasa akan disyorkan untuk kelulusan pemegang saham.478.5 1.0 Dividen interim dibayar dan diambil kira dalam ekuiti pemegang saham sebagai pengagihan keuntungan tersimpan pada tahun kewangan.6 5.KEEPING THE LIGHTS ON 267 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 11 PEROLEHAN SESAHAM EPS SAMBUNGAN (b) Perolehan sesaham tercair Bagi tujuan pengiraan Perolehan sesaham tercair.099.5 0 184. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . keuntungan yang boleh diagih kepada pemilik Syarikat bagi tahun kewangan dan bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan pada tahun kewangan telah dilaraskan untuk kesan kecairan bagi semua saham biasa berpotensi seperti opsyen yang diberi kepada pekerja.464.0 826.447 17.0% Cadangan dividen (single-tier) akhir sebanyak 15.0 sen sesaham biasa (2011: Nil) 273.484 5.706 5. Kesan penggunaan ini kepada penyata pendapatan didedahkan dalam Nota 48.67 Seperti dinyatakan dalam Nota 2(a)(i). Penutupan buku dan tarikh pembayaran akan diumumkan kelak.0 184.63 965. Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) Keuntungan digunakan untuk menentukan perolehan sesaham tercair (RM’juta) Bilangan purata wajaran saham biasa dalam terbitan (’000) Pelarasan bagi opsyen saham diberi (’000) Bilangan purata wajaran saham biasa bagi perolehan sesaham tercair (’000) Perolehan sesaham tercair (sen) 4. perubahan dalam dasar perakaunan disebabkan penggunaan IC Interpretasi 4 menyebabkan peningkatan kepada pendapatan sesaham asas dan pendapatan sesaham tercair bagi tempoh berakhir 31 Ogos 2011 masing-masing sebanyak 8.741 11.38 sen kasar sesaham biasa.71 sen sesaham biasa (2011: 4.4 5.53 sen. dividen single-tier akhir bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2012 sebanyak 15. dan dividen (single-tier) sebanyak 4. 12 DIVIDEN Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Dividen Interim sebanyak 0.5 sen kasar sesaham biasa tolak cukai pendapatan 25.450.197.462.000 76.

558.2) (20.583.1) (1.6 107.312.2) (13.599.1) (0.1) (0.067.8 1.3) 0 0 0 (0.276.857.7 350.8 446.9 372.3) 0 (173.4 17.8 1.3 1.770.715.054.9 99.293.3 104.8 1.4 3.592.702.9.8) (904.429.4 7.924.8) 0 0 0 0 0 (0.1 9.1 0 (0.4 1.4 442.6 0 1.845.0 0 0 0 0 0 (0.7 (5.6 51.2 3.3 193.2 241.3) (15.100.4 0 0 0 0 8.199.4 474.6 1.1) 0 0 0 0 0 8.3) (15.6 397.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 268 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 13 HARTANAH.3 2.5 181.4 2.5 10.8 11.9 92.4) (142.5 271. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 45.3 Modal projek dalam pelaksanaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 15.1 0 90.3) 0 (0.3 (0.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Pelarasan kadar tukaran Tambahan Pelupusan Pada 31.6 13.217.4 543.9 601.3 437.3) (173.5 198.9 8.1) 0 (0.8.316.2) 0.013.1) 0. LOJI DAN KELENGKAPAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengelasan semula/ Hapus kira Kumpulan 2012 Kos/penilaian Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Pada 1.2 0.3 115.5 2.8 1.8 30.2 0 (0.9 12.1) 0 (21.7 7.9) 34.0 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 260.386.2) (0.122.9 14.2012 RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta 8.4 65.646.1) (5.6 1.6 353.9 0 (1.4 441.618.1) 0 (21.4 1.328.8 602.953.312.9 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.1) 528.3 26.8 32.1) 0 0 0 (17.312.783.517.4 482.121.0) (7.0 5.5) (26.4) 4.4 4.5 4.

2 0 11.3) (19.224.306.175.4 14.9 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 0 51.081.580.6 48.7) 0 0 0 (17.1 1.6) 0 1.800.KEEPING THE LIGHTS ON 269 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 13 HARTANAH.2012 RM’juta RM’juta RM’juta 2.4 26.271.5 0 161.1 0 0 0 (0.7 62.2 208.9.8.2 77.5 414.2 0 0 440.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Dicaj bagi tahun kewangan Pada 31.2 2.0) 3.9 7.5 140.2 438.543.3 4. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 20.7 248.9 0 (4.800.6 11.8 1.204.8) 3.226.2 0.8 68.2 50.886.5 0 0 2. LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira Kumpulan 2012 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Pada 1.495.2 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .536.0 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.4 379.9 1.512.7 69.6) (0.9 4.1 0 172.8 3.313.1 4.5 1.422.268.0 971.2 20.1 110.7 Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Loji dan jentera 440.1 13.7 1.8 219.8 261.3 342.6 0 (1.3 24.1 42.2 0 58.8 83.153.6 1.5 1.1 1.6 0 4.7 311.660.9 13.8) (0.1 4.4 282.

521.9 45.8) 0 0 0 0 0 (0.2) (48.599.7) 0 0 0 0 0 6.2 66.1 3.6) 0 (0.5) 0 (3. LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengelasan semula/ Hapus kira Pada 1.9.4 446.4 (12.4 0 0 0 0 8.454.9) (257.3 437.5 0 0 0 0 0 (0.2 0 203.8) 0 (257.7 181.860.5 2.2010 Pelarasan kadar tukaran Kumpulan 2011 Kos/penilaian Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam RM’juta RM’juta Tambahan (Dinyatakan semula) RM’juta Pelupusan RM’juta RM’juta Pada 31.622.0 260.3) (0.9 23.9 0 (4.848.806.499.9 601.8) 19.799.9 12.9 99.2011 (Dinyatakan (semula) RM’juta 8.7 0 13.5 181.953.4 442.100.6 1.9 14.8) 6.8 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot.0) (0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 270 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 13 HARTANAH.3) (47.6 126.646.6 353.8 4.300.6 310.5 (4.8 2.6 1.8) (5.3 14.7 350.252.8) (106.6) (15.1) 0 0 0 (1.9 0 128.0 5.4 330.3 104.558.5 1.4 1.9 327.8 30.783.4) 1.8) (18.4 3.678.3 131.7) 0 (0.3) 377.6 2.8 1.7) (4.9 Modal projek dalam pelaksanaan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .032.8 1.8 1.5) (0.8 213.9 1.352.4) (234.312.1) 0 0 (0.9 12.4 93.007.199.7) 543.649.1 2.4 562.799.899.7 1.312.845.1) 0 (10.4 602.4 0 28.312.490.3 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 361.1 97.1) (48.2) (4.5 213.328.8) 0 0 (18.2) (0.8. pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 43.618.5) (0.6 (92.6 (0.0 6.6 11.8 405.7 5.

KEEPING THE LIGHTS ON

271

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Pada 1.9.2010

Kumpulan 2011 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka panjang Bangunan dan kerja awam

RM’juta

Dicaj bagi tahun kewangan (Dinyatakan semula) RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

2.4

0.1

0

2.5

151.0 1.6 238.3 393.3

11.2 0.1 13.5 24.9 6.6 7.2 334.9 373.6 2,105.0 20.9 1,202.5 130.8 95.0 16.0 76.3 41.8 4,061.9

(0.7) 0 (3.3) (4.0) 0 0 0.6 (3.4) 28.5 0 4.6 0 0 0 (6.0) (6.3) 17.4

161.5 1.7 248.5 414.2 51.7 69.8 3,886.3 4,422.0 20,512.2 20.9 13,313.8 1,660.0 971.2 208.1 1,153.4 282.1 42,543.7

Pada kos: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

45.1 62.6 3,550.8 4,051.8

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

18,378.7 0 12,106.7 1,529.2 876.2 192.1 1,083.1 246.6 38,464.4

Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Loji dan jentera 440.2 0 0 440.2

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

272

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengkelasan semula/ Pelupusan Hapus kira

Syarikat 2012 Kos/penilaian Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Pada 1.9.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

Tambahan

Pada 31.8.2012

RM’juta

RM’juta

RM’juta

RM’juta

543.9 601.5 2.4 437.1 1,584.9

0 0 0 0 0 8.1 9.5 0 422.8 440.4 1,629.5 0 1,798.0 191.5 262.9 26.9 80.3 57.9 4,487.4 4,871.7 9,359.1

0 (0.1) 0 (0.1) (0.2) 0 0 0 (0.1) (0.3) (99.0) 0 0 0 0 0 (2.5) (11.7) (113.5) 0 (113.5)

(15.1) 0.9 0 (1.2) (15.4) (27.0) 31.2 0.9 (9.6) (19.9) (18.6) 0 10.1 5.9 (0.2) (5.1) (0.6) (0.8) (29.2) (4,487.4) (4,516.6)

528.8 602.3 2.4 435.8 1,569.3 178.3 378.9 2.2 11,330.4 13,459.1 36,115.8 13,653.1 30,867.7 3,145.2 1,996.2 372.4 1,200.1 412.0 101,221.6 4,695.3 105,916.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

197.2 338.2 1.3 10,917.3 13,038.9

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

34,603.9 13,653.1 29,059.6 2,947.8 1,733.5 350.6 1,122.9 366.6 96,876.9 4,311.0 101,187.9

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

273

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Pada 1.9.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta Syarikat 2012 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 161.5 1.7 244.3 407.5 Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 0 49.3 0.3 3,375.0 3,832.1 Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pemasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor 16,394.5 3,671.3 12,858.4 1,563.5 944.7 208.1 1,000.6 231.7 40,704.9

Dicaj bagi tahun kewangan

Pada 31.8.2012

RM’juta

RM’juta

RM’juta

11.2 0.1 13.2 24.5 0 4.7 0.2 277.6 307.0 1,603.7 557.8 1,217.2 132.8 106.5 11.8 54.8 42.0 4,033.6

0 0 (0.5) (0.5) 0 0 0 (0.3) (0.8) (78.0) 0 (0.1) 0 0 0 (2.6) (11.9) (93.4)

172.7 1.8 257.0 431.5 0 54.0 0.5 3,652.3 4,138.3 17,920.2 4,229.1 14,075.5 1,696.3 1,051.2 219.9 1,052.8 261.8 44,645.1

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

274

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pindahan/ Pelarasan/ Pengkelasan semula/ Pelupusan Hapus kira

Syarikat 2011 Kos/penilaian Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Pada 1.9.2010 (Dinyatakan semula) RM’juta

Tambahan

RM’juta

RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

562.4 602.7 2.4 440.8 1,608.3

0 0 0 0 0 6.1 3.2 0 189.4 198.7 1,875.3 0 1,655.2 208.6 124.5 23.2 51.5 119.0 4,256.0 4,464.3 8,720.3

(0.5) (0.5) 0 (3.7) (4.7) 0 (0.1) 0 (8.4) (13.2) (201.0) 0 (0.1) 0 0 0 (1.0) (5.7) (221.0) 0 (221.0)

(18.0) (0.7) 0 0 (18.7) (106.8) 24.2 0 (1.1) (102.4) 249.2 0 109.1 (24.5) 1.6 (0.1) (19.9) 7.1 220.1 (4,256.0) (4,035.9)

543.9 601.5 2.4 437.1 1,584.9 197.2 338.2 1.3 10,917.3 13,038.9 34,603.9 13,653.1 29,059.6 2,947.8 1,733.5 350.6 1,122.9 366.6 96,876.9 4,311.0 101,187.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

297.9 310.9 1.3 10,737.4 12,955.8

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

32,680.4 13,653.1 27,295.4 2,763.7 1,607.4 327.5 1,092.3 246.2 92,621.8 4,102.7 96,724.5

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

275

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Pelepasan atas pelupusan/ pindahan/ hapus kira

Syarikat 2011 Susut nilai terkumpul Pada penilaian 1994: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

Dicaj Pada bagi tahun 1.9.2010 kewangan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta

RM’juta

Pada 31.8.2011 (Dinyatakan semula) RM’juta

150.9 1.7 234.1 386.7

11.3 0 13.4 24.7 0 6.7 0 271.4 302.8 1,611.6 557.8 1,152.4 124.8 91.6 16.4 59.1 36.3 3,952.8

(0.7) 0 (3.2) (3.9) 0 0.1 0 (0.9) (4.7) 86.7 0 0 0 0 0 (19.9) (5.7) 56.4

161.5 1.7 244.3 407.5 0 49.3 0.3 3,375.0 3,832.1 16,394.5 3,671.3 12,858.4 1,563.5 944.7 208.1 1,000.6 231.7 40,704.9

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam

0 42.5 0.3 3,104.5 3,534.0

Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

14,696.2 3,113.5 11,706.0 1,438.7 853.1 191.7 961.4 201.1 36,695.7

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

276

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Kumpulan 2011 1.9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan Semula) Semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Nilai buku bersih Pada penilaian 1984 dan sebelumnya: Tanah pegangan pajakan jangka panjang Pada penilaian 1994: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam 5.9 5.9 6.0 0 0 0 Syarikat 2011 1.9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan Semula) Semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2012

528.8 429.6 0.6 180.1 1,145.0

543.9 440.0 0.7 194.3 1,184.8 260.6 301.8 112.1 8,672.6 10,531.9

562.4 451.8 0.8 208.2 1,229.2 361.4 285.6 119.3 8,801.5 10,797.0

528.8 429.6 0.6 178.8 1,137.8 178.3 324.9 1.7 7,678.1 9,320.8

543.9 440.0 0.7 192.8 1,177.4 197.2 288.9 1.0 7,542.3 9,206.8

562.4 451.8 0.7 206.7 1,221.6 297.9 268.4 1.0 7,632.9 9,421.8

Pada kos: Tanah milik bebas Tanah pegangan pajakan jangka panjang Tanah pegangan pajakan jangka pendek Bangunan dan kerja awam Jumlah tanah dan bangunan Loji dan jentera: – Dimiliki – Dipajak Talian dan sesalur penghantaran Perkhidmatan penghantaran Meter Lampu awam Perabot, pepasangan dan kelengkapan pejabat Kenderaan bermotor

241.6 339.1 116.5 8,787.0 10,629.2

24,628.4 1,229.4 17,695.6 1,516.3 973.1 152.5 181.7 171.4 57,177.6 7,592.3 64,769.9

24,666.4 1,291.9 17,014.6 1,440.6 812.5 142.5 158.9 155.8 56,215.1 5,646.3 61,861.4

24,671.5 0 16,414.9 1,370.5 773.7 135.3 169.5 63.8 54,396.2 4,499.1 58,895.3

18,195.6 9,424.0 16,792.2 1,448.9 945.0 152.5 147.3 150.2 56,576.5 4,695.3 61,271.8

18,209.4 9,981.8 16,201.2 1,384.3 788.8 142.5 122.3 134.9 56,172.0 4,311.0 60,483.0

17,984.2 10,539.6 15,589.4 1,325.0 754.3 135.8 130.9 45.1 55,926.1 4,102.7 60,028.8

Modal projek dalam pelaksanaan

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

277

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

13

HARTANAH, LOJI DAN KELENGKAPAN SAMBUNGAN Sekiranya hartanah, loji dan kelengkapan yang dinilai semula dimasukkan dalam penyata kewangan pada kos tolak susutnilai terkumpul dan kerugian kemerosotan nilai terkumpul, nilai buku bersih hartanah, loji dan kelengkapan yang dinilai semula tersebut adalah seperti berikut: Kumpulan 2011 RM’juta 48.0 51.6 82.4 182.0 Syarikat 2011 RM’juta 48.0 50.9 81.8 180.7

2012 RM’juta Tanah milik bebas Tanah pegangan pajak Bangunan dan kerja awam 48.0 49.9 75.7 173.6

1.9.2010 RM’juta 48.2 53.5 89.3 191.0

2012 RM’juta 48.0 49.2 75.2 172.4

1.9.2010 RM’juta 48.2 52.8 88.6 189.6

Penilaian bagi tanah milik bebas, bangunan dan kerja awam Kumpulan dan Syarikat adalah berdasarkan kepada penilaian oleh firma jurunilai profesional berasaskan nilai pasaran terbuka pada tahun 1994. Lebihan bersih daripada penilaian semula itu telah dimasukkan ke dalam penyata kewangan pada 31 Ogos 1996 dan dipindahkan kepada rizab penilaian semula. Penilaian bangunan sebuah anak syarikat telah dijalankan pada tahun 1982 dan 1984 berasaskan kepada penilaian firma jurunilai profesional bebas berasaskan nilai pasaran terbuka. Lebihan bersih penilaian semula itu telah dipindahkan kepada rizab penilaian semula. Taraf hak milik tanah tertentu sedang dalam proses didaftarkan kepada nama Syarikat dan anak-anak syarikat tertentu. Nilai buku bersih hartanah, loji dan kelengkapan yang disandarkan sebagai cagaran untuk pinjaman dinyatakan dalam Nota 32. Faedah yang dipermodalkan pada tahun kewangan dalam projek modal projek dalam pelaksanaan berjumlah RM284.1 juta (2011: RM206.4 juta) untuk Kumpulan dan RM216.8 juta (2011: RM206.4 juta) untuk Syarikat. Kadar permodalan yang digunakan untuk menentukan jumlah kos pinjaman yang layak untuk permodalan adalah 6.23% (2011: 6.17%) untuk Syarikat. Ujian kemerosotan nilai bagi hartanah, loji dan kelengkapan Pada tahun-tahun lalu, TNB Liberty Power Limited telah mengiktiraf peruntukan bagi kemerosotan nilai berjumlah RM440.2 juta. Penilaian tahun semasa menunjukkan tiada kerugian kemerosotan nilai selanjutnya yang diperlukan bagi jumlah bawaan hartanah, loji dan kelengkapan yang ditaksir. Nilai bawaan hartanah, loji dan kelengkapan pada tarikh kedudukanpenyata kewangan adalah RM236.0 juta (2011: RM281.6 juta). Jumlah yang boleh dikutip semula hartanah, loji dan kelengkapan ditentukan berasaskan nilai dalam kegunaan.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

6 4.1 4.6 4.2 (1. pembekalan. Penjanaan dan penghantaran elektrik dan kapasiti penjanaan kepada TNB Pegangan pelaburan Pembekalan bahan api dan arang batu untuk penjanaan tenaga Penjanaan.4 610. 100% 100% Malaysia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .3 (928. Bhd. pembahagian.3 296. Bhd.6 3.9.0) 2. (b) Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 100% 100% Aktiviti Utama Negara diperbadankan TNB Janamanjung Sdn.845.# TNB Fuel Services Sdn.922.2 (a) 774. Syarikat mengiktiraf kerugian kemerosotan nilai sebanyak RM774. Jumlah boleh diperoleh semula ditentukan berdasarkan nilai dalam kegunaan.7 0 0 4. pengurusan.4 Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul (b) (a) Pendahuluan adalah tidak bercagar dan tidak menghasilkan faedah tanpa tempoh bayaran semula yang tetap. Kerugian kemerosotan nilai yang ditanggung diiktiraf di bawah butiran perbelanjaan operasi dalam Penyata Pendapatan.6 15.916.577.2 (928. Pendahuluan ini dianggap sebagai lanjutan kepada pelaburannya dalam anak-anak syarikat.443.075.2 296. Dalam tahun kewangan. Syarikat tidak menjangka sebarang bayaran semula pendahuluan dan hanya akan memanggil semula pinjaman apabila anak-anak syarikat mempunyai lebih tunai.703.9) 3.964.6 3.1 juta bagi pelaburan dalam anakanak syarikat oleh kerana jumlah boleh diperoleh semula lebih rendah daripada jumlah bawaan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 278 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT Nota 2012 Syarikat 2011 1. 100% 100% 100% 100% Mauritius Malaysia TNB Energy Services Sdn. penjualan pelbagai sumber tenaga dan penyediaan perkhidmatan teknikal berkaitan Malaysia TNB Power Daharki Ltd.3 19.9) 3.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta Pada kos: Saham biasa tidak disebut harga Saham keutamaan boleh ditebus Opsyen diberikan kepada pekerja anak-anak syarikat Pendahuluan kepada anak-anak syarikat dianggap sebagai quasi pelaburan 296. Bhd.667.372.

penghantaran. TNB Engineering Corporation Sdn. Bhd. penjualan pembaikan pembahagian. 100% 100% TNB Engineers Sdn. TNB Capital Ltd. perkhidmatan pembangunan projek tenaga dengan mengkhusus dalam sistem pendinginan dan penjanaan bersama termasuk operasi dan kerja-kerja penyelenggaraan Perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan dan ujian kepada industri dan perkhidmatan berkaitan Dorman Pegangan pelaburan Penyediaan pengajian tinggi dan latihan Terlibat terutamanya dalam pembuatan. alat ubah kuasa dan bumi Dorman Pegangan pelaburan Malaysia TNB Repair And Maintenance Sdn. Bhd. Sabah Electricity Sdn. Penyelidikan dan pembangunan. 100% 100% 100% 100% Mauritius Mauritius 100% 83% 100% 80% Pegangan pelaburan Peniagaan penjanaan. Bhd. rundingan dan perkhidmatan lain Pegangan pelaburan Malaysia TNB Ventures Sdn.* Orion Mission Sdn. Bhd. 100% 100% 100% 100% Malaysia Terlibat terutamanya sebagai Malaysia kontraktor siap guna. Bhd. Bhd. Universiti Tenaga Nasional Sdn. Bhd. pembahagian dan penjualan elektrik di Sabah Malaysia Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Malaysia Transformer Manufacturing Sdn. 100% 100% 100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia Malaysia 100% 100% Malaysia TNB Coal International Ltd.* Power and Energy International (Mauritius) Ltd. Bhd. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 279 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 100% 100% Aktiviti Utama NegaraNama diperbadankan TNB Research Sdn.

Bhd. TNB Generation Sdn.** TNB – IT Sdn.** TNB Hidro Sdn. Bhd. 60% 60% Malaysia TNB Integrated Learning Solution Sdn. Bhd. TNB Distribution Sdn. Bhd. TNB Properties Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. 100% 100% Malaysia 100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Malaysia Malaysia 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Dorman Malaysia Malaysia Malaysia 100% 100% Dorman Malaysia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Dorman Dorman Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Bhd. TNB Transmission Network Sdn. TNB Risk Management Sdn. Terlibat terutamanya dalam perniagaan pemasangan dan pembuatan perkakas suis bervoltan tinggi dan kontrak pencawang penghantaran siap guna Menjana dan membekal tenaga elektrik dan menjana kapasiti kepada TNB Mewujudkan menyenggara dan menyediakan pusat latihan Dorman Dorman Malaysia Kapar Energy Ventures Sdn. Bhd. Bhd. TNB Workshop Services Sdn. TNB Prai Sdn. Bhd. TNB Logistics Sdn. Bhd. Bhd.** TNB Metering Services Sdn.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 280 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 60% 60% Aktiviti Utama Negara diperbadankan Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. TNB International Sdn.

100% 100% 100% 100% Malaysia Malaysia Airport Cooling Energy Supply Sdn. Bhd. Bhd. TNEC Operations and Maintenance Sdn. pembangunan keupayaan dan program koordinasi korporat Malaysia Malaysia Anak-anak syarikat TNB Engineering Corporation Sdn. 77% 100% Malaysia Anak syarikat Power and Energy International (Mauritius) Ltd. Bhd.* 100% 100% Pegangan pelaburan Mauritius Anak syarikat Bangsar Energy Systems Sdn. Selesa Energy Systems Sdn. Bhd. Dorman Menjalankan konsultansi. Bhd. khidmat nasihat. Bhd. 100% 100% Operasi sistem penyejukan bersepadu bagi sistem penyaman udara bangunan pejabat Dorman Operasi dan penyelenggaraan loji penyejuk dan tenaga Syarikat tujuan khas (SPV) untuk melaksanakan projek pembinaan. TNB Quantum Solutions Sdn. operasi dan pemindahan (BOT) dengan MAHB untuk bekalan air dingin kepada bangunan KLIA 2 (LCCT) dan kemudahan lain Malaysia TNEC Construction Sdn. Bangsar Energy Systems Sdn. Independent Power International Ltd. Bhd. 70% 70% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 281 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 70% 100% 70% 0% Aktiviti Utama Negara diperbadankan Sepang Power Sdn. Bhd.

perniagaan.# 100% 100% Operasi loji janakuasa dan penjanaan tenaga letrik Pakistan Anak syarikat TNB Properties Sdn. teknologi maklumat. Bhd. Bhd. UNITEN R & D Sdn. Bhd.** Trichy Energy Ltd. 100% 100% Menyediakan khidmat penyelidikan dan pembangunan dalam bidang kejuruteraan. TNB Liberty Power Ltd. TNB Remaco Pakistan Private Limited# 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dorman Dorman Pegangan pelaburan India India Mauritius 100% 100% Menyediakan khidmat pembaikan dan penyelenggaraan kepada industri berat dan perkhidmatan berkaitan lain Pakistan Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . TNP Construction Sdn. 100% 100% Dorman Malaysia Anak syarikat Universiti Tenaga Nasional Sdn. pengajian liberal dan perkhidmatan lain Malaysia Anak-anak syarikat TNB Repair And Maintenance Sdn.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 282 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNEC Operations and Maintenance Sdn. Trichy Power Ltd. Bhd. Bhd. Bhd. 51% 51% Dorman Malaysia Anak syarikat TNB Power Daharki Ltd. Tomest Energy Management Sdn.** TNB Operations and Maintenance International Ltd. Bhd. perakaunan.

100% 100% Pegangan pelaburan Malaysia Anak syarikat TNB Ventures Sdn. Bhd. Oasis Parade Sdn. Dynamic Acres Sdn. Bhd. 100% 100% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . rod aluminium dan aktiviti berkaitan Malaysia Anak syarikat TNB Coal International Ltd. Bhd. 100% 100% Dorman Malaysia 100% 0% Untuk menjalankan perniagaan dalam sebarang hal berkaitan elektrik terutamanya perniagaan penjanaan dan pembekalan elektrik untuk sebarang tujuan di Malaysia dan bahagian dunia di dunia Malaysia Anak syarikat Lahad Datu Holdings Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. Lahad Datu Holdings Sdn.* 100% 100% Dorman Malaysia Anak syarikat Orion Mission Sdn. 76% 76% Pembuatan dan pembahagian kabel tenaga dan am. Tenaga Cable Industries Sdn. Bhd. Bhd.KEEPING THE LIGHTS ON 283 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNB Operations and Maintenance International Ltd. Lahad Datu Energy Sdn. Eastern Sabah Power Consortium Sdn.

6 Aset bukan semasa Aset semasa Tanggungan semasa Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul Kerugian terkumpul tidak diiktiraf 0 2. 100% 0% Menyediakan jaminan kualiti.9) 18. TNBR QATS Sdn. Bhd.4) (7.4 0.4 0 2. Bhd.9) 18.6 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Syarikat-syarikat dalam proses dibubarkan.7 (12.1 (12.6 0. 15 ENTITIENTITI KAWALAN BERSAMA Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahagian aset bersih entiti-entiti kawalan bersama 0.6 Bahagian Kumpulan daripada hasil. keuntungan.6 0. perkhidmatan ujian kimia dan saintifik Malaysia # * ** Diaudit oleh firma ahli PricewaterhouseCoopers International Limited yang merupakan entiti sah yang berasingan dan bebas daripada PricewaterhouseCoopers Malaysia.2) 0. aset dan tanggungan entiti-entiti kawalan bersama adalah seperti berikut: Hasil (Kerugian)/Keuntungan selepas cukai 0 (0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 284 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 14 ANAKANAK SYARIKAT SAMBUNGAN Nama anak syarikat Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Anak syarikat TNB Research Sdn.8 0. Tidak diaudit oleh PricewaterhouseCoopers.8) (7.

pada kos Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul 7. Bhd. Sabah yang diberikan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (“KKLW”) Malaysia Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Bhd. JV Dorman Sebagai kontraktor siap guna bagi melaksanakan kerja rekabentuk pembinaan dan pentaulihan sistem bagi bekalan elektrik di Kalabakan. Bhd. TNB Energy Services Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 285 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 15 ENTITIENTITI KAWALAN BERSAMA SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Saham biasa tidak disebut harga.9 (7. & Eramaz Technology Sdn.9 (7.9) 0 Butiran tentang entiti-entiti kawalan bersama adalah seperti berikut: Kepentingan Kumpulan 2012 2011 50% 51% 50% 51% Negara diperbadankan Nama entiti kawalan bersama Aktiviti Utama Seatrac Sdn.9) 0 7.

8 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Saham tidak disebut harga.1 27.2 15.2 407.7 556.0 1.1 218.595.0 Saham disebut harga.2 21. keuntungan aset dan tanggungan syarikat bersekutu adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Hasil Keuntungan selepas cukai Aset bukan semasa Aset semasa Tanggungan semasa Tanggunan bukan semasa Kerugian terkumpul tidak diiktiraf Aset bersih 780.467.2 77.3) (1.8) (1.669.423. pada kos Nota pinjaman tidak bercagar.5 407.0 106.2 1.4 548.5) 97.9 33.5 491.8 (365. pada kos Saham disebut harga.1 67.120.6) 163.6) 163.8 1.8 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 286 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahagian aset bersih syarikat bersekutu 491.5 (9. pada nilai saksama 99.2 Saham keutamaan boleh ditebus.4 92.9 (356.9 33.5 (9.0 106. pada kos dilunaskan Bahagian Kumpulan daripada hasil.9 213. pada kos Tolak: Kerugian kemerosotan nilai terkumpul 67.2) 43.

Rekabentuk.KEEPING THE LIGHTS ON 287 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU SAMBUNGAN Butiran syarikat bersekutu adalah seperti berikut: Kepentingan Kumpulan 2012 2011 20% 20% Negara diperbadankan Nama syarikat bersekutu Aktiviti Utama Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn. Northern Utility Resources Sdn. 49% 49% Malaysia 20% 20% Malaysia 40% 24. pembinaan. GB3 Sdn. KM Metro-TNB Properties Sdn. menjual balik.1% Malaysia Syarikat bersekutu TNB Properties Sdn. Bhd. (Penerimaan dan Pengarah Dilantik) 20% 20% Dorman Malaysia Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Bhd. operasi dan penyelenggaraan kemudahan penjanaan elektrik Dorman Malaysia Perusahaan Otomobil Elektrik (Malaysia) Sdn. 20% 20% Malaysia 20% 20% Rekabentuk. Bhd. INDERA-TNB Properties Sdn. FTJ Bio Power Sdn. Bhd. 40% 40% Dorman Malaysia 40% 40% Dorman Malaysia Syarikat bersekutu TNB Ventures Sdn. Bhd. Bhd.1% 22. Bhd. pembinaan. operasi dan penyelenggaraan kemudahan penjanaan elektrik Penyediaan perkhidmatan rangkaian penghantaran Menjana tenaga elektrik dan pegangan pelaburan Penjanaan dan pembahagian elektrik menggunakan tandan kosong buah sawit sebagai sumber bahan api utamanya Pegangan pelaburan dan perkhidmatan pengendalian arang batu Malaysia Fibrecomm Network (M) Sdn. Bhd.5% Malaysia Intergrax Berhad 22. Bhd. Bhd. Bhd. Jimah Energy Ventures Holdings Sdn.

20% 20% Pegangan pelaburan Malaysia Syarikat bersekutu Oasis Parade Sdn. Bhd. Saudi-Malaysia Operation and Maintenance Services Company Limited 30% 30% Pegangan pelaburan Arab Saudi Syarikat bersekutu TNB Energy Services Sdn. Jana Landfill Sdn. Bhd. Bhd. Bhd.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 163. Bhd.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 164. 20% 20% Penjanaan dan pembahagian haba dan elektrik menggunakan gas metana dari tapak pelupusan Malaysia Syarikat bersekutu TNB Engineering Corporation Sdn.7 164.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 288 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 16 SYARIKATSYARIKAT BERSEKUTU SAMBUNGAN Nama syarikat bersekutu Kepentingan Kumpulan 2012 2011 Aktiviti Utama Negara diperbadankan Syarikat-syarikat bersekutu Power International Ltd. Malaysian Shoaiba Consortium Sdn. Abraj Cooling LLC 49% 49% Kerja pembinaan bagi pembinaan Loji Penyejukan Emiriyah Arab Bersatu 17 PELABURAN DALAM SEKURITI HUTANG TIDAK TERSENARAI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota pinjaman tidak tersenarai 163.

KEEPING THE LIGHTS ON 289 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 18 ASET KEWANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Aset kewangan tersedia untuk dijual 38.6) (8.9 (7.2) (7.0 Aset kewangan tersedia untuk dijual meliputi sekuriti tidak tersenarai dan disebutkan dalam Ringgit Malaysia. ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan: 2012 2011 1.2 (7.284.0) 55.815. Jumlah-jumlah berikut.3) (6.9.822. 19 CUKAI TERTUNDA Aset dan tanggungan cukai tertunda ditolak apabila terdapat hak untuk melakukannya secara sah bagi mengenepikan aset cukai semasa daripada tanggungan cukai semasa dan apabila cukai-cukai tertunda berhubung kait dengan pihak berkuasa cukai yang sama.0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 38.760.284.130.0 38.204.5) (6.589.3) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0) Syarikat Tanggungan cukai tertunda (6.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset cukai tertunda Tanggungan cukai tertunda Jumlah bersih 0 (8.852.6) 30. ditentukan selepas pengenepian bersesuaian.0 38.9) (7.

531.815.9) (433.0) (7.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta (7.1) 18.9) (501.0) (62.1) 30.6) (8.1 122.5) (847.7) 55.8 1.2 1.061.1) (684.8) (514.276.0) (310.2) (150.760. loji dan kelengkapan – Kerugian cukai tidak digunakan – Peruntukan dan elaun – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan RM’juta (7.113.6) Tertakluk kepada cukai pendapatan Aset cukai tertunda (sebelum ditolak): – Peruntukan dan elaun – Kerugian cukai tidak digunakan – Hartanah.8) 1.8 (67.6) Pada akhir tahun kewangan (8.5 (13.1 (1.760.5 (8.7 238.7 (545.654.7) (294.1 (7.075.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 290 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 19 CUKAI TERTUNDA SAMBUNGAN Pergerakan sepanjang tahun kewangan yang behubung kait dengan cukai tertunda adalah seperti berikut: 2012 2011 1.1) 1.5) 0 1.670.0) (431.6 (1.9) (6.3) (697.710.632.9) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .284.6) (1.3 32.9 Tanggungan cukai tertunda (sebelum penolakan): – Hartanah.276.4 134. loji dan peralatan – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan Penolakan Tanggungan cukai tertunda (selepas penolakan): (8.2) (8.822.7) (462.9.3) (7.0) Kumpulan Pada permulaan tahun kewangan (dicaj)/dikreditkan ke penyata pendapatan: – Hartanah.0) (7.6) (545.852.3) 139.284.7 (7.6 24.8 15.307.1 (1.654.6) (152.710.822.1 31. loji dan peralatan Penolakan Aset cukai tertunda (selepas penolakan) 1.1) 1.6) 469.

4 (1.5 1.4) (433.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 1. kerugian cukai tidak digunakan dan elaun pelaburan semula (yang tidak mempunyai tarikh tamat) di mana tiada aset tertunda diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan adalah seperti berikut: 2012 2011 1.3 1.191.865.204.926.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta (6.4) 0 Tanggungan cukai tertunda (sebelum penolakan): – Hartanah.204.9 (6.4 (13.9.589.1 1.3) (6.376.2 RM’juta Perbezaan sementara boleh ditolak Kerugian cukai Elaun pelaburan semula 1.057.7 1.191.5) (6.5 (1.297.5 (6.2) 133.3) Tertakluk kepada cukai pendapatan Aset cukai tertunda (sebelum ditolak): – Peruntukan dan elaun Penolakan Aset cukai tertunda (selepas penolakan) 1.2) (107. loji dan kelengkapan – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan Penolakan Tanggungan cukai tertunda (selepas penolakan): (7.557.9) 0 1.6) 106.589.297.130.9) (6.3) 73.0 1.204.4 (6.4) 1.0 35. loji dan kelengkapan – Peruntukan dan elaun – Hasil terakru – Perbezaan sementara daripada perakaunan pajakan RM’juta (6.057.9.6) 98.3) (514.310.297.3) Syarikat Pada permulaan tahun kewangan (dicaj)/dikreditkan ke penyata pendapatan: – Hartanah.855.057.5 28.130.7) (501.9 (1.7 98.4) (458.8) Pada akhir tahun kewangan (6.3) 45.3) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .7) (53.3 1.5) 0 1.3 (23.312.5) (62.KEEPING THE LIGHTS ON 291 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 19 CUKAI TERTUNDA SAMBUNGAN Jumlah perbezaan sementara boleh ditolak.191.1 (67.130.8 (6.5) (444.3) 60.4) (257.682.180.6 1.432.1 0 Pergerakan sepanjang tahun kewangan yang behubung kait dengan cukai tertunda adalah seperti berikut: 2012 2011 1.7 134.5) (6.

008.1 44.033.5 116.3 0 21.495.9 0 91.4 0 44.8 1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 292 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 20 INSTRUMEN KEWANGAN DERIVATIF Jumlah Nosional RM’juta Aset RM’juta Liabiliti RM’juta Kumpulan 2012 Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak opsyen matawang – Kontrak swap kadar faedah Jumlah Nota (a) (b) 1.3 0 116.3 1.8 616.5 0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .2 89.6 1.2 462.713.5 2011 Semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak matawang asing hadapan Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak opsyen matawang – Kontrak swap kadar faedah Jumlah (a) (b) 1.1 87.5 21.

1 87.3 0 0 21.5 2011 Semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak matawang asing hadapan Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak swap kadar faedah Jumlah (b) 616.4 0 1.3 462.0 juta pinjaman bertempoh (Pinjaman ECA).5 0 Butiran Instrumen kewangan adalah seperti berikut: (a) Taburan panggilan Permulaan Hadapan Yen Jepun Pada April 2004. TNB Capital (L) Limited (TNBCL) telah memeterai Perjanjian Opsyen Matawang dengan jumlah nosional sebanyak JPY26.6 juta. Urus niaga ini membolehkan TNBCL mengurangkan pendedahannya kepada kerugian yang mungkin timbul daripada turun naik keterlaluan kadar tukaran USD/JPY berhubung dengan pinjaman bertempoh di atas.0 bilion.5 21. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 1.5 44. (b) Swap Kadar Faedah (‘IRS’) Syarikat telah memeterai Perjanjian IRS pada 10 Oktober 2008 dengan tempoh berkuatkuasa dari 15 Oktober 2008 hingga 28 Februari 2015 yang melayakkannya untuk menerima faedah pada kadar terapung.6 704. dan membayar faedah pada kadar tetap 3.8% pada agregat prinsipal nosional sebanyak USD384.KEEPING THE LIGHTS ON 293 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 20 INSTRUMEN KEWANGAN DERIVATIF SAMBUNGAN Jumlah Nosional RM’juta Aset RM’juta Liabiliti RM’juta Syarikat 2012 Bukan semasa Instrumen kewangan derivatif layak sebagai perakaunan lindung nilai: – Kontrak swap kadar faedah Jumlah Nota (b) 462.1 44. Kesan urus niaga ini menetapkan kadar faedah tetap perlu dibayar pada tempoh 9 tahun USD503.0 bilion sebagai perlindungan nilai bagi pinjaman bertempoh 30 tahun JPY26.

0% (2011: 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 294 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 21 PENGHUTANG JANGKA PANJANG 2012 2011 1.3 448.7 (a) Penghutang lain meliputi pendahuluan yang diberikan kepada Yayasan Tenaga Nasional dan pinjaman warga kerja yang tidak dijangka akan diterima dalam tempoh 12 bulan dari tarikh penyata kedudukan kewangan ini. Rujuk Nota 32(e) untuk terma-terma RULS.184.0%) setahun pada nilai nominal tertunggak prinsipal dan faedah pengkompaunan akan dikenakan pada kadar 5.9.0%) dan 7. (‘TPD’) dan Kapar Energy Ventures Sdn.0%) setahun ke atas faedah yang belum dibayar selepas tarikh tamat tempoh.6 388.6 448.8% (2011: 1. Jumlah yang dihutang daripada Sabar Electricity Sdn.5 1. (‘SESB’) dan TNB Coal International Ltd.9% hingga 3.6 164. Bhd.5 1. Pendahuluan kepada kontraktor terutamanya berkaitan dengan pembinaan kilang yang akan digunakan terhadap invois pembayaran siap kerja yang lebih daripada 12 bulan.5 419.5 1.2 388. tertakluk kepada kadar faedah 6. Jumlah yang dihutang oleh anak-anak syarikat meliputi pendahuluan dan penghutang lain daripada TNB Power Daharki Ltd.0% (2011: 15. Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus menanggung faedah 15.7 0 448. (‘KEV’).7 101. Jumlah yang dihutang daripada TPD tertakluk kepada kadar faedah dari 2.7 331.088.0% (2011: 6.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Penghutang lain Pendahuluan kepada kontraktor RM’juta (a) (b) 317.4 535.6 0 388. Bhd.3% hingga 3.4%) setahun dan tidak bercagar.0%(2011: 5.151. (b) (c) (d) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 535.2 535.7 167.0%) setahun adalah tidak bercagar dan tiada tempoh tetap pembayaran balik.7 Syarikat Penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus (‘RULS’) (a) (c) (d) 317.

RM’juta 147.7 327.9.3 2012 Syarikat 2011 1.8 469.7 0 141.3 2.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 2.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 3.9.1 561.2 RM’juta Pajakan dibayar Prabayaran oleh pemajak 147.0 2.161.7 199.2 362.KEEPING THE LIGHTS ON 295 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 22 BAYARAN PAJAKAN OPERASI (a) Pajakan prabayar 2012 Kumpulan 2011 1.5 199.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 141.9.9 357.3 RM’juta 3.2 0 199.1 2012 Syarikat 2011 1.7 505.9. (b) Pajakan dibayar dan prabayaran oleh pemajak 2012 Kumpulan 2011 1. Amaun ini akan digunakan sebagai sebahagian pembayaran masa depan kepada IPP.0 RM’juta Pajakan prabayar 3.9 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .789.606.930.539. Tiada hak berkontrak untuk menerima bayaran balik secara tunai atau instrumen kewangan lain daripada IPP.380.9 0 147.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 141.6 Amaun-amaun ini ada dinyatakan di Nota 36.1 Pembayaran dibuat terlebih dahulu kepada Pengeluar-pengeluar Tenaga Bebas (IPPs) terutamanya untuk penyimpanan kapasiti penjanaan bagi kegunaan masa hadapan.

5 (0.9 0.6 0 (17.8) 10.2) (25.2) (25.8) 10. yang mana pelupusannya masih sedang berlangsung.3 15.4 11.3) 0. loji dan kelengkapan (Nota 13) Jumlah dipindahkan kepada: – Hartanah. Syarikat memeterai beberapa perjanjian jual beli dengan beberapa pihak.6 (1.9 Jumlah buku bersih Hartanah.6 (1. loji dan kelengkapan (Nota 13) Pelupusan Pada 31 Ogos 0.7 0 (1.7 0 (1.3 1.3) 0.9 18.0) 12.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Susut nilai/pelunasan terkumpul Pada 1 September Jumlah dipindahkan daripada: – Hartanah. loji dan kelengkapan (Nota 13) Jumlah dipindahkan kepada: – Hartanah. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .8 11.3 15.5 (0.6 0 (17.9 0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 296 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 23 ASET BUKAN SEMASA DIPEGANG UNTUK JUALAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Kos/Penilaian Pada 1 September Jumlah dipindahkan daripada: – Hartanah.9 18.2) (1.8 11.1 19.2) (1.3) 0.4 9. loji dan kelengkapan Pada 31 Ogos 9. loji dan kelengkapan (Nota 13) Pelupusan Pada 31 Ogos 12.1 19.9 0.3 1.8 9.3) 0.4 11.9 0.9 0.4 Dalam tahun kewangan.3 12.8 9.0) 12.

8 13.7 62.645.2 133.8 6. Semua risiko kredit dan kutipan semula yang berkaitan dengan penghutang telah diambil kira dalam penyata kewangan.7 4.1 70.356.7 26.688.2 630.2 Nota Penghutang perdagangan Pendahuluan/pinjaman warga kerja Sebahagian pembayaran kepada kontraktor Deposit dan pendahuluan Penghutang lain Penghutang dicaj semula Dasar kredit Kumpulan dan Syarikat memperuntukkan penghutang perdagangan dengan tempoh kredit selama 30 hari (2011: 30 hari).5) 6.2 353.9 7.022.462.3 169.5 2.2) (699.3 83.0 527.6 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5.8 63.KEEPING THE LIGHTS ON 297 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 24 INVENTORI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bahan mentah.0 554. Pendahuluan dan Deposit dinyatakan dalam Nota 46 (c)(i) kepada penyata kewangan.529.9 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1. Risiko kredit yang berkaitan dengan Penghutang.5) (598.7 26.231.766.562.739.1 66.6 1.337.0) (612.6 38.8) (717.1 55.0 4.7 25 PENGHUTANG DEPOSIT DAN PENDAHULUAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta 6.1 56.426. Kumpulan tidak mempunyai penumpuan kredit utama risiko kredit selain daripada perniagaan dan penghutang perdaganan kediaman disebabkan oleh asas pelanggannya yang luas.7 (607.1 37.7 0 0 1.0 70.963.417.842.529.1) (126. bahan api dan barang gunaan Kerja dalam pelaksanaan Barang siap 2.6 0 0 1.3) 3.724.7) 4.356.088.2 90.9 5.3 (530.3) (82.0 Peruntukan kemerosotan nilai: Penghutang perdagangan Lain-lain 46 (c)(i) 46 (c)(i) (573.988.0 50.2) (108.2 2.5 83.0 114.6 45.9 5.1 (490. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .7) (109.3) 6.8 2.

703.0 3.005.4 0.2 3.0 2.2 3.1 Deposit dengan bank-bank berlesen dipegang dalam pasaran wang jangka pendek.3%) setahun. Jumlah pembayaran balik daripada/(kepada) semua anak syarikat lain adalah bercagar.626. tanpa faedah dan bayar balik atas permintaan.1 – 5. BAKI BANK DAN TUNAI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tunai dalam tangan dan baki bank Deposit bank berlesen 856.1 2011 % 2011 % 2. Ia tidak bercagar dan tidak mempunyai tempoh tetap bayaran semula. Deposit mempunyai tempoh matang dari 5 hingga 366 hari (2011: 4 hingga 29 hari) bagi Kumpulan dan 9 hingga 70 hari (2011: 4 hingga 25 hari) bagi Syarikat. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . 27 ASET KEWANGAN PADA NILAI SAKSAMA MELALUI UNTUNG RUGI Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Aser kewangan mewakili pelaburan dalam unit amanah.7% hingga 5.0 2.961.1 1.203.2 8.1 Syarikat 2012 % 3.0 0.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 298 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 26 JUMLAH HUTANG DARIPADA/KEPADA ANAKANAK SYARIKAT Jumlah hutang daripada TNB Capital (L) Ltd.3% (2011: 0.2 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 466.9 Kadar faedah setahun deposit.1 8. baki bank dan wang tunai yang berkuatkuasa pada akhir tarikh laporan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 % Deposit bank berlesen Baki bank 0. tertakluk kepada faedah pada kadar antara 0.949.6 28 DEPOSIT.3 1.1 7.5 – 7.6 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 9.9 – 3.2 500.9 2.495. 9.954.770.1 8.6 0.5% hingga 5.5 0.2 – 3.

626.906.485.7 278.9 32 (b)(i) * Tunai di bank dipegang sebagai amanah berhubung dengan geran dan deposit yang diberi kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk projek modal khusus.2 129.0 2.6 322.7) (225.5 3.6 569.6 4.5 5.005.7 5.4 24.3 19.746.3 209.9) (218.2 3.770.2 3.9 437.495.3 473. BAKI BANK DAN TUNAI SAMBUNGAN Deposit bagi Kumpulan dan Syarikat pada akhir tahun kewangan.961.2 (465.549.0 2.2 500.571.3 1.1 466.307.5) 8.3 (97. baki dalam tangan dan di bank Tunai di bank dipegang sebagai amanah* Akaun rizab hutang** Dana daripada MOF*** 856.116.0 3. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Tunai dan setara tunai pada akhir tahun kewangan meliputi: Tunai dalam tangan dan di bank Deposit dengan bank berlesen Deposit.2 8.7 388.703.9 58. ** Tunai di bank dipegang sebagai amanah berhubung dengan geran dan deposit yang diberi kepada anak-anak syarikat oleh Kerajaan Malaysia untuk projek modal khusus.3 17.7 3.258. *** Dana Kementerian Kewangan (MOF) diberikan kepada sebuah anak syarikat di bawah pakej rangsangan untuk program latihan.949.1 23.4 491.2) 3.1 7.710.703.4 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 2.8 Tempoh kredit pemiutang perdagangan bagi Kumpulan dan Syarikat berbeza-beza dari 30 hingga 60 hari (2011: 30 hingga 60 hari) bergantung kepada terma kontrak.2) (5. mempunyai tempoh kematangan 113 hari (2011: 16 hari).2 444.2 0 0 0 3.1 102.9 0 0 0 2.KEEPING THE LIGHTS ON 299 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 28 DEPOSIT.6 2.6) (2.961.954. 29 PEMIUTANG Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pemiutang perdagangan Tanggungan gaji Deposit Peruntukan Pemiutang dan akruan lain 4. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9 2.629.203.

9 523.9 2.5 Direalisasi dalam 12 bulan Direalisasi selepas 12 bulan 894.786.4 (928.185.4 2.016.2) 2.042.373.373.5 777.2 949.4 487.676.942.8 3.291.2 Pendapatan tertunda adalah berkaitan dengan caruman yang dibayar terlebih dahulu oleh pelanggan elektrik bagi pembinaan aset rangkaian elektrik.2 655.2 Direalisasi dalam 12 bulan Direalisasi selepas 12 bulan 770.0 (595.8) 34.7 2.185.6 (811.373.2 3.2) (36.8) 3.5 Syarikat Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Pelepasan kepada penyata pendapatan Dikelaskan semula daripada tanggungan lain 2012 RM’juta 2.9 2011 RM’juta 3.8 2.3 (652. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4 2011 RM’juta 2.4 861.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 300 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 30 PENDAPATAN TERTUNDA Kumpulan Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Pelepasan kepada penyata pendapatan Dikelaskan semula daripada tanggungan lain Pada akhir tahun kewangan 2012 RM’juta 3.0 2.454.849.6 3.942.942.4) 2.4 2.786.

8% hingga 8.0 1.604.8 294.597.1 547.4 42.9 11.3 0 0 0 8.9 5.4 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .494.8% hingga 15.0% (2011: 0.6 1.3 0 954.5%) setahun bagi Kumpulan dan dari 0.5 Pinjaman jangka pendek – Bercagar – Tidak bercagar Penerimaan jurubank 32 (b)(i) 223.3 514.6 66.1 3.3 3.7 1.5 18.312.425.727.5 954.2 Pinjaman jangka pendek membawa faedah pada kadar antara 0.525.6 514.3%) bagi Syarikat.9 1.8 4.490.KEEPING THE LIGHTS ON 301 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 31 PINJAMAN JANGKA PENDEK Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Bahagian pinjaman yang perlu dibayar dalam satu tahun kewangan (Nota 32): – Bercagar – Tidak bercagar 324.903. 32 PINJAMAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Nota Bercagar: – Pinjaman bertempoh – Bon (a) (b) 1.5 1.487.007.2 Tidak Bercagar: – Pinjaman bertempoh – Bon – Sekuriti pendapatan – Jumlah dihutang kepada Cagamas Berhad – Stok pinjaman tidak bercagar boleh tebus (c) (d) (e) 9.940.7 0 0 604.0 1.532.3 0 0 0 759.494.4 87.252.562.174.8 7.9 0 0 0 8.8% hingga 6.5 0 0 0 954.728.8 0.3 759.313.174.1 0.5 22.3% (2011: 0.6 15.5 225.479.4 87.164.785.1 0 12.8 9.4 3.781.9 15.147.3 0 759.458.5 1.8% hingga 14.1 5.8 989.8 0 0 0 11.052.2 12.

6 22.8 21.0% hingga 6.4 3.326.462.840.3 759.713.219.2 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Nilai buku bersih hartanah.785.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 302 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 32 PINJAMAN SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar semula dalam satu tahun termasuk di bawah pinjaman jangka pendek (Nota 31) Perlu dibayar semula selepas satu tahun: Selepas satu dan hingga dua tahun Selepas dua tahun hingga lima tahun Selepas lima tahun dan hingga sepuluh tahun Selepas sepuluh tahun dan hingga dua puluh tahun Selepas dua puluh tahun dan hingga tiga puluh tahun Selepas tiga puluh tahun Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.3 9.174.015.769.816. Tempoh pinjaman daripada 20 hingga 25 tahun dengan kadar keuntungan antara 3.213.5 4.735.237.8 1.6 221.324.3 6.075.0 63.9 954. loji dan kelengkapan disandarkan sebagai cagaran bagi pinjaman bertempoh: (i) Jentera dan kelengkapan (ii) Bangunan (iii) Tanah pegangan pajakan 4.5 637.5 695.6 11.9 232.5 4.201.313.467.730.494.0% setahun.4 (a) Pinjaman berjangka Pinjaman Kerajaan Persekutuan diterima daripada SESB melalui berikut: (i) Mewujudkan Debentur: (i) (ii) (ii) Caj pertama ke atas keseluruhan hartanah pegangan bebas dan pegangan pajakan masa kini dan akan datang termasuk semua bangunan dan pepasangan. Perjanjian memindahkan kesemua kepentingan masa kini dan akan datang Syarikat dalam semua hasil jualan yang diterima daripada semua jualan letrik yang dijanakan daripada projek yang dibiayai.0 3.490.7 5.8 18.8 657.9 7.010. (iii) Perjanjian memindahkan kesemua kepentingan masa kini dan akan datang dalam bank di mana hasil pinjaman dikreditkan.3 953.6 221.229.054.7 17.006.630.7 12.774. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .6 1.4 1.1 232.6 5.3 1.2 5. dan caj apungan pertama ke atas semua aset masa kini dan akan datang Syarikat yang tidak dicaj secara caj tetap.4 1.3 1.7 11.458.3 64.781.9 3.8 10.2 1.3 493.7 3.150.490.5 1.2 2.

0 juta yang dikelaskan sebagai jangka pendek. dan pelaksanaan tahap pertama ke atas kesemua akaun yang ditetapkan dan baki kredit yang berkaitan. dan akaun khas untuk mencagar pembayaran dan pembayaran balik jumlah yang dicagar. Terma BaIDS memerlukan deposit ditempatkan dalam akaun rizab pinjaman dengan bank berlesen untuk memenuhi keperluan penjelasan pinjaman. dengan tempoh hingga 20 tahun.85 bilion untuk membiayai pembinaan of 1. TNB Janamanjung Sdn. memperoleh Program Sekuriti Islam sebanyak RM4.90% setahun.80% dan 4. Bhd. untuk memenuhi kewajipan pembayaran Syarikat. Program Sekuriti Islam dikeluarkan oleh Manjung Island Energy Berhad (MIEB) yang merupakan syarikat tujuan khas. Kesemua saham yang diterbitkan oleh MIEB dipegang oleh Equity Trust (Malaysia) Berhad sebagai pemegang amanah saham bagi manfaat amal tertentu.0 juta BaIDS untuk membiayai pengambilalihan Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Program Sekuriti Islam mengandungi 2 siri dan butiran siri tersebut adalah seperti berikut: (i) (ii) Siri 1 mengandungi 15 bahagian. (Rujuk Nota 31) (ii) PROGRAM SEKURITI ISLAM Pada 25 November 2011.402. taraf dan manfaat Syarikat di bawah PPA1 (Manjung 1. di bawah terma-terma pengisytiharan amanah.7% dan 8. Tempoh bagi Kemudahan BaIDS tersebut adalah dari 1 hingga 15 tahun dengan kadar keuntungan antara 3. Tempoh Program Sekuriti Islam ini adalah dari 5 hingga 20 tahun dengan kadar keuntungan antara 3. Siri Program Sekuriti Islam 2 tidak dilindungi dan mempunyai faedah jaminan tidak bersyarat dan tidak boleh ubah daripada Tenaga Nasional Berhad.7% setahun. BaIDS termasuklah kemudahan kredit boleh tukar bagi tujuan modal kerja berjumlah RM200.KEEPING THE LIGHTS ON 303 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 32 PINJAMAN SAMBUNGAN (b) Bon (i) SEKURITI HUTANG CARA ISLAM – BAI BITHAMIN AJIL (‘BaIDS’) Pada 28 Jun 2004. Debentur ke atas aset dan hartanah KEV dan penyerahan semua hak. Caj tanah pajakan tersebut tidak dikuatkuasakan setakat 31 Ogos 2012. kepentingan. insurans yang dipindah milik. KEV telah memperoleh BaIDS bernilai RM3. Terma BaIDS juga memerlukan KEV mengekalkan perjanjian kewangan tertentu. 2 & 3) dan PPA2 (Manjung 4) termasuklah hasil daripadanya. (iii) Perjanjian Perkongisan Keutamaan dan Jaminan.010MW loji tenaga bahan api arang batu. BaIDS dicagar dengan cara berikut: (i) (ii) Caj ke atas tanah pajakan TNB. kepentingan hak milik dan manfaat di bawah dokumen projek. Siri Program Sekuriti Islam 1 dilindungi dengan cara berikut: (i) (ii) pelaksanaan tahap pertama ke atas kesemua hak. dengan tempoh dari 5 tahun hingga 19 tahun Siri 2 mengandungi 1 bahagian. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .

000 RPS Kelas A bernilai RM1. RULS perlu dibayar balik dari tahun ketiga dari tarikh penerbitan RULS seperti yang ditetapkan dalam perjanjian bertarikh 29 Jun 2004. KEV telah menerbitkan RM957.0%) setahun ke atas faedah yang belum dibayar selepas tarikh tamat tempoh. RULS perlu dibayar balik sepenuhnya pada tarikh akhir kematangan pada 8 Julai 2029.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 304 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 32 PINJAMAN SAMBUNGAN (c) Sekuriti Pendapatan Sekuriti Pendapatan Tetap (‘FIS’) FIS terdiri daripada kedua-dua bon boleh tebus dan Saham Keutamaan Boleh Tebus (‘RPS’) yang mana butirannya adalah seperti berikut: (i) 1.0 juta yang diterbitkan pada 100% nilai nominal (dalam denominasi RM999.00 Ciri-ciri utama RULS adalah seperti berikut: (i) RULS membawa faedah sebanyak 15. (ii) Dengan menggunakan Sistem Cukai Setingkat.0% (2011: 15. Satu faedah kompaun akan dicaj pada kadar 5. (e) Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh Tebus (‘RULS’) Pada 29 Jun 2004. Bon-bon tersebut adalah untuk ditebus pada nilai setara dalam dua bahagian dengan penebusan berjumlah RM999.0 juta telah matang pada 19 September 2011. Faedah tersebut perlu dibayar setiap enam bulan pada hari terakhir tempoh enam bulan yang berkaitan dari tarikh penerbitan RULS.0 juta bagi bahagian pertama dan RM0.0%) setahun ke atas nilai nominal tertunggak bagi RULS.00 setiap satu).00 setiap satu.0 juta dan RM499. 1.000 setiap satu mengikut pilihan Syarikat pada bila-bila masa selepas 16 Ogos 2010 dan 19 September 2010. Bahagian yang telah dilanggan oleh Malakoff Berhad berjumlah RM383.00 sesaham.5 juta setahun dan perlu dibayar setiap enam bulan.1 juta).500 bon 10 tahun tidak bercagar boleh tebus (“Bon”) yang membawa nilai agregat nominal RM999. (d) Jumlah dihutang kepada Cagamas Berhad Pada 16 Januari 1995.574. diterbitkan pada nilai premium RM999. diterbitkan pada nilai premium RM999. Faedah yang perlu dibayar di bawah Kupon Bon ialah RM94. bayaran tambahan berjumlah RM1. Kedua-dua kelas RPS Ini boleh ditebus pada RM1. dan. Jika RPS Kelas A dan B tidak ditebus masing-masing pada 16 Ogos 2011 dan 19 September 2011. Kapar.0% hingga 5.00 sesaham dan 500 RPS Kelas B bernilai RM1.00 setiap satu.000.0% telah diluluskan oleh para pemegang RULS di mesyuaratnya pada 15 Oktober 2008 dan berkuatkuasa dari tarikh pertama penerbitan RULS tersebut. Syarikat kini membuat pembayaran ke atas FIS dan bukan pembayaran dividen.600. dengan kupon boleh asing yang mewakili faedah Bon.5 juta masing-masing pada 16 Ogos 2011 dan 19 September 2011. Perubahan dalam kadar faedah kompaun adalah dari 15.029.000 Stok Pinjaman Tidak Bercagar Boleh Tebus (RULS) kepada Syarikat dan Malakoff Berhad untuk membiayai pengambilalihan Stesen Janaelektrik Sultan Salahuddin Abdul Aziz. FIS (Bahagian 2) berjumlah RM500. Ia telah dibeli balik pada 22 Mac 2012 (2011: RM87. masing-masing bagi RPS Kelas A dan B. FIS dikelaskan sebagai instrumen hutang dan dilaporkan sebagai tanggungan. pinjaman perumahan yang disediakan oleh Syarikat kepada kakitangannya kepada Cagamas Berhad.0% (2011: 5. TNB telah memeterai Perjanjian dengan Cagamas Berhad di mana TNB boleh menjual pada asas berbantuan. (ii) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 juta ke atas bahagian kedua perlu dibayar di bawah pembayaran akhir Kupon Bon bagi setiap bahagian.

565.3 163.6 Selepas satu tahun dan dalam jangkamasa dua tahun 42.1 Syarikat Tanggungan pajakan kewangan (a) 12.8% Caj kewangan yang berkaitan dengan pajakan kewangan dicajkan kepada penyata pendapatan dalam tahun kewangan semasa mereka ditanggung.653.5 384.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Tanggungan pajakan kewangan Pemiutang sewa beli RM’juta (a) (b) 1.113.462.6 2.950.565.9 12.2 Melebihi lima tahun 1.653.3 13.8 Syarikat 2011 1.3 (a) Kewajipan Kumpulan dan Syarikat di bawah tanggungan pajakan kewangan wujud daripada perjanjian pembelian tenaga kuasa dengan beberapa Pengeluar Tenaga Bebas (IPP).5 12.1 2012 2012 RM’juta Nilai semasa bayaran minimum pajakan 1.328.6 671.6 715.5 8.7 10.2 1.9 39. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta 13.102.565.9 12.350.950.8 2.0 384.8 RM’juta 13.853.9 1.114.1 2.2% 671.KEEPING THE LIGHTS ON 305 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 33 PEMIUTANG SEWA BELI DAN KEWAJIPAN KEWANGAN PAJAKAN 2012 2011 1.8 13.293.1 66.8 12.5 12.6 54.689.8 1.9.328.8 34.312.328.4 0 66.5 1.6 1.324.113.113.2 1.6 9.312.3 140.8 671.6 11.204.3 8.8 34.9 1.565.350.113.8% Kadar purata faedah efektif (%) 8.950.893.1 Jumlah dibayar di bawah pajakan kewangan: Jangkamasa satu tahun 39.3 13.9.4 9.9 1. Perjanjian pembelian tenaga kuasa ini diambil kira sebagai pajakan kewangan selaras dengan IC4 dan FRS 117.0 12.0% 384.393.950.350.653.1 13.7 1.8 Selepas dua tahun dan dalam jangkamasa lima tahun 154.311.1 1.9 8.383.8 43.3% 163.3 8.3 Dianalisa sebagai: Semasa: Jumlah perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan Bukan semasa: Jumlah perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 39. Kumpulan 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta 1.5 12.

8) 54. Semua baki disebut dalam Ringgit Malaysia. TNB dan SESB membayar jumlah 2.6 54.0%) stahun bagi Kumpulan.1 14. purata wajaran kadar faedah berkesan yang digunakan untuk tanggungan pajakan pada tahun kewangan adalah 5.0% (2011: 3.5 27. 34 DEPOSIT PENGGUNA Pelanggan (kecuali anggota kerja dan jabatan/agensi kerajaan) dikehendaki membayar deposit dengan jumlah yang mencukupi bagi membayar caj untuk bekalan tenaga selama dua bulan seperti yang dibenarkan di bawah Peraturan Pemegang Lesen (Pindaan) 2002. bergantung kepada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan.6 (5.4) 43.0 46.5 29.2 40.7 60.6 43. Kegagalan menjelaskan deposit mengikut tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan bekalan kepada pelanggan ditamatkan.1 16.5% (2011: 5. Pada 31 Ogos 2012. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .8 Tanggungan pajakan kewangan berkuatkuasa dicagarkan sebagai hak untuk aset yang dipajak dikembalikan kepada pemberi pajak sekiranya berlaku keingkaran pembayaran.5% setahun ke atas jumlah deposit sebagai rebat berdasarkan purata pada bulan Januari setiap tahun.9 43.6%) setahun dan faedah untuk tahun kewangan adalah 3.5 (3. dibayar seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Bayaran sewa minimum: – Tidak melebihi 1 tahun – Melebihi 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun 17.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 306 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 33 PEMIUTANG SEWA BELI DAN KEWAJIPAN KEWANGAN PAJAKAN SAMBUNGAN (b) Ini mewakili bayaran ansuran akan datang di bawah sewa beli kenderaan bermotor.8 Caj kewangan masa depan ke atas sewa beli Nilai sewa beli sekarang Nilai sewa beli sekarang: – Tidak melebihi 1 tahun – Melebihi 1 tahun dan tidak melebihi 5 tahun 15.

4) 4.0 6.7 4.4 308.8 (264.8) 6.0 6.4) 1.7 (254.220.5 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .6) 0 0 0 2.4 4.8) 1.2 2.866.225.761.926.4 0 4.KEEPING THE LIGHTS ON 307 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA Pergerakan pada tahun kewangan ini dalam jumlah yang diiktiraf dalam penyata kewangan adalah seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Kumpulan Pada 1 September 2010 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2011 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2012 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta 1.1) 3.3 (1.5 (608.851.9 550.7 Jumlah yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan dianalisis seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2011 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian sebenar tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Lain-lain: – Pelan faedah persaraan – Gratuiti dan pelan persaraan Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.4 1.458.7 (344.077.0) 2.1) 3.5 877.489.6 (505.5) (15.463.404.220.8 7.3 859.761.7 299.926.3) 4.414.152.8 577.1) (15.1 (924.7 (924.9 (251.5 3.1) 3.458.225.2) 1.4 (1.075.9 (462.461.

304.075.2 4.5 859.6 0 4.5 7.1 446.4 (50.6 0 246.3 (1.7 60.6 60.1 1.7 274.291.0) 6.765.1 1.7 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Jumlah yang diiktiraf dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan dianalisis seperti berikut: Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Kumpulan 2011 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan atas aset pelan Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Lain-lain Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Pulangan sebenar daripada aset pelan Jumlah RM’juta 150.414.7 15.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 308 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2012 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian sebenar tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Lain-lain: – Pelan faedah persaraan – Gratuiti dan pelan persaraan Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.146.6 (1.146.6 0 0 550.4 171.7 (1.145.6 4.7 (362.3 15.8) 20.3 29.1 7.8 (50.8) 267.379.1) 0 0 0 3.0) 1.1 7.3 (1.5 308.911.666.489.379.3) 0 3.9 0 180.2) 0 3.3 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .6 1.

1 0 0 577.5 0 264.1 4.0 5.1) 19.2 15.3 461.1 15.1 177.0 N/A N/A N/A 7.0 5.1) 283.1 N/A N/A 8.7 (57.6 6.0 6.5 176.1 N/A N/A 8.0 N/A N/A N/A 7.0 5.6 6. Andaian aktuari utama yang digunakan berhubung dengan pelan faedah wajib Kumpulan: Pelan faedah persaraan % Pelan perubatan persaraan % Kumpulan Pada 31 Ogos 2011 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Inflasi kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar Pada 31 Ogos 2012 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Inflasi kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar 6.8 0 170.0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9 30.7 176.9 Caj kepada penyata pendapatan dimasukkan dalam perbelanjaan operasi.0 6.KEEPING THE LIGHTS ON 309 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Kumpulan 2012 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan atas aset pelan Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Lain-lain Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Pulangan sebenar daripada aset pelan Jumlah RM’juta 140.0 6.8 299.2 283.2 (57.1 4.0 5.8 877.

5 (1.1) 4.8 292.0) 5.893.914.704.8 (362.5 7.5 0 4.0) 2.146.0) 1.098.5 Pelan perubatan persaraan RM’juta 2.0) 0 2.6) 2.925.3 (598.1) 5.900.893.3 (924.754.838.391.2 (227.286.3) 0 4.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 310 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta 1.3 (1.952.4 (479.5) 4.7 (337.070.6) 0 2.5 297.8 4.2 (251.0) 1.9 547.984.0) 4.7 (1.304.5 (1.8 (1.1) 1.0 2.392.392.9 6.8 (924.1) 1.9) 1.313.2 (462.3 521.197.7 840.7 Pelan perubatan persaraan RM’juta Jumlah RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 4.908.197.5 0 4.286.070.666.3) (15.436.463.9) (15.606.043.8 818.0 Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pada 31 Ogos 2011 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan Pada 31 Ogos 2012 Nilai semasa obligasi Nilai saksama aset pelan Nilai semasa obligasi tidak bertabung Kerugian aktuari tidak diiktiraf Kos perkhidmatan lepas tidak diiktiraf Tanggungan dalam penyata kedudukan kewangan 2.043.436.606.3 (1.5 Syarikat Pada 1 September 2010 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2011 Dicaj kepada penyata pendapatan (Nota 6) Caruman dan faedah dibayar Pada 31 Ogos 2012 Jumlah RM’juta 3.3) 0 1.6 (261.146.

3 (50.5 292.8 15.7) 267.4 446.7) 20. 176.3 15.1 297.5 0 264.1 0 547.KEEPING THE LIGHTS ON 311 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah persaraan RM’juta Pelan perubatan persaraan RM’juta Syarikat 2011 Kos perkhidmatan lepas Kos faedah Jangkaan pulangan daripada aset pelan Kerugian aktuari diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) Jumlah RM’juta 140.3 0 60.3 Pulangan sebenar daripada aset pelan Caj kepada penyata pendapatan dimasukkan dalam perbelanjaan operasi.7 (57.5 840.2 140.2 (57.6 136.7 (50.1 818.4 Pulangan sebenar daripada aset pelan 60.4 171.3 2012 Kos perkhidmatan semasa Kos faedah Jangkaan pulangan daripada aset pelan Kerugian aktuari diiktiraf Kos perkhidmatan lepas Jumlah dimasukkan dalam kos pekerja (Nota 6) 136.9 15.6 0 521.2 0 274.9 461.9 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9 0 176.9 177.7 15.6 0 246.7 0 283.2) 283.2) 19.

9 100.6 6.0 5.6 (39.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 312 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Perbelanjaan diiktiraf dalam penyata pendapatan komprehensif disatukan dianalisis seperti di bawah: (sambungan) Pelan faedah perubatan % Pelan perubatan persaraan % Syarikat Pada 31 Ogos 2011 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Peningkatan kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar Pada 31 Ogos 2012 Kadar diskaun Jangkaan pulangan daripada aset pelan Jangkaan kadar kenaikan gaji Peningkatan kos perubatan: – kemasukan wad – pesakit luar Lain-lain: – pakar 6.9 735.4 72.0 24.0 5.0 6.0 6.8 763.6 6.0 N/A N/A N/A 7.0 5.7 2.0 Kesan terhadap perubahan 1% daripada andaian terhadap trend kadar kos perubatan adalah seperti berikut: Kumpulan Menaik Menurun RM’juta RM’juta Kesan ke atas agregat kos perkhidmatan semasa dan kos faedah Kesan ke atas obligasi manfaat tertakrif 51.0) Syarikat Menaik Menurun RM’juta RM’juta 48.0 5.1 N/A N/A 8.4 100.0 (42.0 N/A N/A N/A 7.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 72.0) (621.7 4.0 6.1 N/A N/A 8.0) Pelan aset mengandungi: Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 % % Instrumen ekuiti Instrumen hutang Lain-lain 22.8) (599.

7 (615.805.6 Penyesuaian pengalaman kepada pelan tanggungan (144.5 juta (2011: RM3.3 (996.4 5.9 (996.287.0) 5.1 6.5 (119.0) (903.4 Penyesuaian pengalaman kepada pelan tanggungan (144.797.7) (15.098.7) (86.8) 6. 2012 RM’juta Kumpulan Pada 31 Ogoas Nilai semasa obligasi manfaat tertakrif Nilai saksama aset pelan Defisit dalam pelan 2011 RM’juta 2010 RM’juta 2009 RM’juta 2008 RM’juta 7.2) (894.376.5 6.1) 4.3 6.2 juta.809.6 6.8) Penyesuaian pengalaman kepada aset pelan 119.8) 5.4) (97.075.7) (90.1) 4.3) Penyesuaian pengalaman kepada aset pelan 119.141.1) 5.5 (852.804.5 (717.0 7.6) Syarikat Pada 31 Ogos Nilai semasa obligasi manfaat tertakrif Nilai saksama aset pelan Defisit dalam pelan 7.KEEPING THE LIGHTS ON 313 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 35 FAEDAH PEKERJA SAMBUNGAN Aset pelan pencen termasuk saham biasa Syarikat dengan nilai saksama sebanyak RM5.2 (852.1 6.5 (615.6) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .6 6.1) 5.0) 6.1) 5.278.5 (717. Caruman jangkaan kepada pelan manfaat selepas bekerja bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2013 adalah RM49.146.957.521.8 7.912.659.657.5 (119.072.0 (1. Hasil jangkaan pada kadar faedah pelaburan tetap adalah berdasarkan hasil penebusan kasar pada akhir tempoh laporan.1 juta).8 9.8 9.908.952.1) 5.8) (23.412. Jangkaan hasil pada pelaburan ekuiti dan hartanah membayangkan pulangan kadar sebenar yang dialami di dalam pasaran jangka masa panjang.3 (1. Jangkaan pulangan terhadap aset pelan ditentukan dengan mempertimbangkan jangkaan pulangan yang terdapat pada aset-aset yang mendasari polisi pelaburan semasa.663.4 6.4 5.146.8 7.4) (97.

0 567.6 Syarikat Bayaran kepada Kerajaan Negeri Bayaran pajakan di bawah pajakan operasi Lain-lain 22 (b) 45.1 422.8 (64.0) 671.5 48.0 199.3 1.2 320.9 303.0 599.7 45.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 314 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 36 TANGGUNGAN LAINLAIN 2012 2011 1.6 496.9 357.031.2 147.7 341.2 141.4 892.6) 627.7 327.8 (77.0 92.0 199.3 910.2 Geran pembangunan yang disediakan oleh Kerajaan digunakan terutamanya bagi pembinaan talian transmisi.8 395. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9.2010 (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) RM’juta RM’juta Nota Kumpulan Bayaran jangka panjang kepada Kerajaan Negeri Bayaran pajakan di bawah pajakan operasi Prapembayaran oleh pemajak Lain-lain RM’juta 22 (b) 22 (b) 45.2 45.2 147.7 309.2 141.6 496.2 120.2 37 GERANGERAN PEMBANGUNAN KERAJAAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada awal tahun kewangan Diterima pada tahun kewangan Dikeluarkan kepada penyata pendapatan (Nota 7) Pada akhir tahun kewangan 627.2 362.0 48.

731 1 5.00 sesaham Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.553.154 0 5.456.139 1 5.657.501.000.456.000.732 5.553.657.140 Pergerakan dalam saham biasa diterbit bernilai RM1.139 44.501.501.090.719.133.00 sesaham di bawah ESOS II Terbitan Saham Bonus sebagai dibayar penuh. pada asas satu (1) saham Bonus bagi setiap empat (4) saham TNB sedia ada yang dipegang oleh para pemegang saham melalui permodalan akaun premium saham Pada akhir tahun kewangan 5.352.553.731 1.804.190 5.00 sesaham Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas A bernilai RM1.00 sesaham Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.000 1 1 Diterbit dan dibayar sepenuhnya: Saham biasa bernilai RM1.KEEPING THE LIGHTS ON 315 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 Dibenarkan: Saham biasa bernilai RM1.00 sesaham Pada awal/akhir tahun kewangan 0 500 10.00 sesaham Jumlah modal saham diterbit dan dibayar penuh pada akhir tahun kewangan 5.896.795 13.592 4.000 10.00 sesaham Pada awal tahun kewangan Terbitan saham biasa bernilai RM1.657.657.000.456.000.139 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .456.

yang mana secara individu atau kolektif melalui rakan sekutu. adalah layak untuk turut serta dalam ESOS II. Mana-mana anggota kerja. Harga opsyen sesaham di bawah ESOS II adalah lebih tinggi daripada nilai purata wajaran harga saham di pasaran yang ditunjukkan dalam senarai rasmi harian yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad bagi lima hari urusniaga sebelum tarikh penawaran diskaun 10.0% saham-saham di bawah ESOS II ini diperuntukkan kepada setiap Pengarah atau anggota kerja. Tidak lebih daripada 10. saham yang diterbitkan bertaraf ‘pari passu’ sama seperti saham biasa yang sedia ada dalam Syarikat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 316 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) Syarikat melaksanakan Skim Opsyen Saham Pekerja II (‘ESOS II’) pada 8 Julai 2003 untuk tempoh 10 tahun. Ciri-ciri utama ESOS II adalah seperti berikut: (a) Jumlah keseluruhan saham biasa akan diterbitkan oleh Syarikat di bawah ESOS II adalah tidak melebihi 10. Sesiapa yang telah mendapat opsyen di bawah ESOS II tidak layak menyertai sebarang terbitan saham oleh mana-mana syarikat lain dalam Kumpulan.0% ke atas nilai nominal saham tersebut dengan sentiasa tertakluk bahawa diskaun tersebut tidak boleh diaplikasi kepada mana-mana di bawah Opsyen Prestasi. kecuali anggota kerja skim A (skim yang mengawal selia anggota kerja yang masih tertakluk kepada terma dan syarat Kerajaan selepas pengkorporatan dan penswastaan Lembaga Letrik Negara pada tahun 1990). Anggota kerja di bawah Pengurusan Tertinggi Berpenggal Tetap juga layak untuk mendapat Opsyen Prestasi berdasarkan sasaran-sasaran yang dinyatakan dalam mesyuarat. perubahan berikut akan dibuat: (i) (ii) bilangan saham baru berkaitan ESOS II yang masih belum dilanggan. (g) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Dengan pelaksanaan opsyen.0% saham-saham yang diperuntukkan secara agregat di bawah skim ESOS II kepada para Pengarah dan pengurusan kanan. harga opsyen: dan/atau (b) (c) (d) (e) (iii) kaedah langganan opsyen. termasuk mana-mana Pengarah Eksekutif dan mereka yang dikategorikan sebagai Pengurusan Tertinggi Berpenggal Tetap. The ESOS II tertakluk kepada undang-undang kecil yang telah diluluskan oleh pemegang saham di Mesyuarat Agung Luar Biasa (‘EGM’) pada 29 Mei 2003 dan dipinda pada EGM yang diadakan pada 15 Disember 2005. (f) Opsyen yang diberi di bawah ESOS II tidak membawa sebarang dividen atau hak mengundi.0% atau lebih dalam modal berbayar Syarikat. Jika terdapat sebarang perubahan terhadap struktur modal Syarikat sebelum opsyen ini tamat pada 7 Julai 2013.0% daripada jumlah saham biasa diterbitkan dan berbayar Syarikat dan tidak lebih daripada 50. memiliki 20.

KEEPING THE LIGHTS ON 317 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Pergerakan dalam bilangan saham yang diwakili oleh opsyen tertunggak dan harga langganan purata wajaran adalah seperti berikut: 2012 2011 Harga Harga pelaksanaan Bilangan pelaksanaan Bilangan purata saham purata saham RM/saham ‘000 RM/saham ‘000 Awal tahun Diberi Dilaksana Luput Terbitan bonus Pada akhir tahun 7.95 5.584.368 5.13 6.80 0 7.45 5.199 5.59/5.37 5.36/5.59/5.36/5.59/5.74/5.74/5.01 – 6.2012 Tarikh langganan Harga pelaksanaan RM/saham 4.62 – 6.38 – – – – – – 4.06/4.67 – 6.08/5.59/5.358 4.45/5.64/6.24/6.747 256.111 6.16 5.249 53.952.86/5.40 September 2011 Oktober 2011 November 2011 Disember 2011 Januari 2012 Februari 2012 Mac 2012 April 2012 Mei 2012 Jun 2012 Julai 2012 Ogos 2012 4.45/5.45 5.36 5.45/ 5.06/4.06/4.255 (44.59/5.391 23.029 165.36/4.157 10.06 5.45/ 5.36/5.74/5.93/5.86/8.06/4.641 26.36/5.024 7.42 7.93/5.93/5.45 5.784 1.45/ 5.36/5.45 5.93/5.06/4.8.16 123.81 5.897) (725) 0 143.45 9.40 6.73 Jumlah 44.45/5.45/5.59/5.89 4.36/5.45/5.45/ 5.773.564.06/4.74/5.88 Nilai saksama saham diterbitkan pada 31.06/4.24/6.86/5.464.45/5.45/ 5.896.50 7.34 5.49 165.121 72.39 5.86/5.68 5.93/5.38 5.72 – 6.86 – 6.51 6.98 5.241 454.74/5.92 6.74/5.45/5.86/5.36/5.45/ 5.64 5.93/5.06/4.62 5.804) (443) 29.592 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .000 2.45/5.10 6.391 Butiran yang berkaitan dan opsyen yang dilaksanakan sepanjang tahun kewangan adalah seperti berikut: Saham pada tarikh terbitan saham RM/saham 5.36/5.36/5.45/ 5.45 5.64/6.59/5.64/5.77 – 6.09 5.37 6.715.97 5.06/4.85/5.39 6.968 (13.74/5.93/5.45 5.86/5.86/5.18 7.257 15.45 5.

07.07.2013 07.278 11.2013 07.562 5.93 6.213 219 7.639 4.07.2013 07.98 7.632 18.2013 07.45 7.2013 07.35 4.07.07.86 5.35 7.2013 07.36 6.07.07.33 7.07.2013 07.2013 07.965 225 52 157 25 63 212 161 63 224 63 262 88 150 174 52 22.634 1.758 359 8.2013 07.2013 07.35 8.07.07.188 1.07.07.2013 07.2013 07.57 7.325 3.57 9.2013 07.76 07.35 7.59 6.2013 07.35 7.2013 07.33 7.2013 07.85 9.33 6.07.2013 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .36 5.07.07.2013 07.07.2013 07.2013 07.07.07.86 7.2013 07.33 6.2013 07.014 1.24 4.07.2013 07.07.33 7.35 9.177 16 43 112 1.76 8.07.2013 07.2013 07.2013 07.36 7.74 4.043 225 52 157 25 63 212 161 63 224 63 262 88 150 174 21 15.35 7.402 27 22 54 307 47 100 864 112 47 9.07.520 3.278 6.425 1.2013 07.2013 07.2013 07.07.235 16 43 112 1.09 5.07.2013 07.07.09 5.2013 07.35 7.62 6.165 326 7.07.07.07.2013 07.24 5.24 7.35 5.07.2013 07.35 7.2013 07.2013 07.2013 07.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 318 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Baki opsyen saham pada akhir tahun ini mempunyai tarikh luput dan harga pelaksanaan berikut: Bilangan saham 2012 2011 ‘000 ‘000 33.243 219 7.07.07.07.20 5.2013 07.353 88 Tarikh luput Harga pelaksanaan RM/saham 5.86 5.2013 07.661 88 43.2013 07.07.07.07.2013 07.2013 07.2013 07.07.07.07.62 7.35 8.07.07.06 5.07.07.632 18.309 27 22 54 307 47 100 864 112 47 5.24 8.

53 6.07.57 9.2013 07.07.38 6.2013 07.2013 07.07.98 6.07.07.75 5.07.45 5.07.08 6.24 5.33 7.2013 07.07.07.36 6.2013 07.380 15.75 7.2013 07.07.07.07.2013 07.07.2013 07.09 7.2013 07.60 6.28 07.62 6.2013 07.2013 07.2013 07.2013 07.2013 07.181 90 53 8 120 324 175 98 92 90 50 50 38 208 30 143.2013 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .2013 07.2013 07.56 6.07.2013 07.09 6.07.07.56 6.2013 07.2013 07.2013 07.07.64 6.53 6.76 6.2013 07.07.2013 07.07.07.36 4.KEEPING THE LIGHTS ON 319 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Baki opsyen saham pada akhir tahun kewangan mempunyai tarikh luput dan harga pelaksanaan berikut: Bilangan saham 2012 2011 ‘000 ‘000 0 77 422 212 37 90 63 150 27 270 63 150 63 15.07.62 6.2013 07.2013 07.38 6.07.2013 07.07.07.60 6.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.2013 07.08 5.07.07.07.025 150 137 485 212 37 90 63 150 27 270 63 150 63 24.35 8.07.07.2013 07.2013 07.391 Tarikh luput Harga pelaksanaan RM/saham 5.33 5.40 6.

24 Hayat opsyen tahun 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 Jangkaan hasil dividen % 1.2007 26.13 19.14 1.12.20 5.75 7.37/3.14 1.38 6.62/7.52 17.72 6.33/7.14 1.2009 6.14 1.86/3.14 1.47 20.40 3.14 1.01 6.2009 26.59 17.2008 14.24 23.14 1.14 1.57/9.14 1.94/3.716/ 9.00 8.06.14 1.04.50 3.2009 06.19 9.14 Kadar faedah bebas % 3.72 3.716/ 11.45 19.2007 24.80 7.04.32 22.89 3.43 23.14 1.02 25.08.95 10.03.07 18.17 9.17 5.12.82 23.14 2.19/10.03/7.04.14 1.19 11.33 7.60/6.98/2.189/ 10.79 18.73 7.70 8.92 1.64/3.35/ 7.2008 19.2005 17.12 15.95 3.63/3.17/9.2010 30.53/6.45 Tarikh diberi Harga pelaksanaan RM 7.50 10.40 17.07 11.03.82 23.48/3.2008 27.95/ 9.07.76/5.07.09 6.189 5.92 8.73/3.35 6.2008 06.2007 25.57 22.92 3.73 3.2010 8.42 23.56 6.95/6.09.2009 30.72 3.47 23.2005 30.2006 16.189/9.55/3.2008 26.02.07.72 29.07.14 2.33 9.57/2.77 3.64 3.35 8.75 7.18/ 7.2006 28.77 7.89 2.65 9.37 3 3 1.93 23.14 1.10.2009 15.76 8.2005 24.14 1.14 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .92 17.14 1.24 9.14 1.2006 25.14 1.10 7.80 25.41 24.96 3.28 9.36/6.11.60 3.33 9.24 8.03/7.2008 30.95/ 9.33 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 320 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Nilai saksama purata wajaran opsyen yang diberi pada tahun kewangan ini ditentu menggunakan model penilaian Trinomial.14 1.81 2.99 3.29 5 4 4 4 4 4 1.45 3.18 4.189/ 10.2007 27.79 3.189 9.08 5.40 23.11 6.11.01 18.62/6.17/9.60 2.56 11.97 Purata 5 tahun pergerakan harga saham % 21.14 1.14 1.33/3.07.2007 27.42 7.14 1.12.48 3.12.54 6.56 8.12.29 9.189 7.189 9.02.43/3.91 11.56 3.57 9.558 7. Input penting kepada model tersebut adalah seperti berikut: Harga saham pada tarikh diberi RM 8.48 8.03.

33 5.700.03/3.29 Tarikh diberi 29.28 Hayat opsyen tahun 2 1 Jangkaan hasil dividen % 1.08 6. Pemegang Saham Istimewa Layak untuk hadir dan bersuara pada mesyuarat tersebut. Pemegang Saham Istimewa tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam modal atau keuntungan Syarikat. memerlukan kelulusan daripada Pemegang Saham Istimewa. percantuman.40/6.KEEPING THE LIGHTS ON 321 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Skim Opsyen Saham Anggota Kerja (‘ESOS’) (sambungan) Harga saham pada tarikh diberi RM 6. sebagai ahli Lembaga Pengarah Syarikat.62/6. adalah layak untuk menerima nota mesyuarat tetapi tidak layak untuk mengundi pada mesyuarat Syarikat.14 1.8 juta (2011: RM34.542.75/5.14 Kadar faedah bebas % 2.2 juta (2011: RM29.8 juta) bagi Syarikat seperti yang dinyatakan dalam Nota 6 kepada penyata kewangan.98 6.04. penggabungan dan pengambilalihan.09/7.45 5. pada tara Premium saham Kutipan diterima daripada pelaksanaan opsyen saham 44. (b) Beberapa perkara tertentu.07 24. 31.859 Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus (‘Saham Istimewa’) (a) Saham Istimewa akan membolehkan Kerajaan Malaysia melalui Menteri Kewangan Diperbadankan memastikan keputusan utama tertentu yang melibatkan operasi Syarikat adalah sejajar dengan dasar Kerajaan.711 Nilai saksama pada tarikh pelaksanaan terbitan saham 298. pada bila-bila masa.36/4.56 6.2012 Caj kepada penyata pendapatan yang timbul daripada bayaran berasaskan saham pada tahun kewangan ini berjumlah RM24.29 3. terutamanya perubahan Tataurusan Pertubuhan Syarikat berkaitan hak Pemegang Saham Istimewa.592 196.2011 10.438.53 6.896. Pemegang Saham Istimewa mempunyai hak untuk meminta Syarikat menebus Saham Istimewa paa harga tara.04.2012 RM’000 Modal saham biasa.76 6.119 241. Walau bagaimanapun.10 Purata 5 tahun pergerakan harga saham % 23. Pemegang Saham Istimewa yang hanya terdiri daripada Kerajaan atau sebarang wakil atau sesiapa yang bertindak bagi pihaknya.92/3.1 juta) bagi Kumpulan dan RM21.37 Harga pelaksanaan RM 5. pelupusan sebahagian besar aset.38/6. pembentukan dan penerbitan saham tambahan yang diberi hak pengundian yang berbeza.60/6. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 (c) (d) Penyata Kewangan .01 6. pembubaran Syarikat.64 6.8. Pemegang Saham Istimewa berhak melantik sesiapa tetapi tidak melebihi enam orang dalam satu masa.

6 1. RPS ini tidak boleh ditukar kepada saham biasa.5) (146.090. Seperti yang dinyatakan dalam Nota 32(b) kepada penyata kewangan ini.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 322 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 38 MODAL SAHAM SAMBUNGAN Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas B (‘RPS’) Ciri-ciri utama RPS Kelas B adalah seperti berikut: (a) (b) (c) (d) RPS tidak memberi sebarang hak untuk penyertaan dalam aset dan keuntungan lebihan Syarikat.000 setiap satu.7 894.1) 4.6 689.8 0 0 156.5 0 4.6 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tidak boleh diagih Rizab Rizab Rizab Rizab penilaian semula pertukaran matawang asing daripada penyatuan Skim Opsyen Saham Pekerja 880.4 870. Pemegang RPS tidak mempunyai hak untuk mengundi kecuali ke atas resolusi untuk mengubah hak pemegang RPS.4 (266. Syarikat mempunyai hak untuk menebus semua RPS Kelas B pada atau selepas 19 September 2010 pada nilai RM1.6) 156.051.3 0 0 181.041.1 5.9 884.6 648.5 (1.529.7) (146. 39 PREMIUM SAHAM Kumpulan dan Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada awal tahun kewangan Timbul berhubung saham biasa yang diterbit pada tahun kewangan Terbitan bonus pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan 4.332.354.6 196.332. RPS tersebut membentuk sebahagian daripada Sekuriti Pendapatan Tetap Syarikat.2 68.6) 181.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 1.9 (215.

4) 894.2) (266.5) 880.KEEPING THE LIGHTS ON 323 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN SAMBUNGAN Pergerakan dalam setiap kategori rizab adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab penilaian semula Pada awal tahun kewangan Realisasi rizab penilaian semula Pada akhir tahun kewangan 894.7) (207.6) 0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab daripada penyatuan terdiri daripada ihsan yang wujud dari pengambilalihan anak-anak syarikat sebelum tahun kewangan berakhir 2006 yang telah dimasukkan terus ke dalam rizab. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Penilaian semula rizab mewakili penilaian terhadap pegangan bebas hartanah.8 (14.9 884. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab daripada penyatuan Pada awal/akhir tahun kewangan (146.1) (215.3 (19.4 914.4) 884.2 (19.5) 0 0 0 0 0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Terjemahan rizab mata wang asing terdiri daripada perbezaan tukaran yang terhasil daripada terjemahan keputusan dan kedudukan operasi kewangan asing.3 904. bangunan dan kerja sivil yang lalu.9 (14.5) 870.6) (146. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab pertukaran matawang asing Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan (215.5) (51.4) (8.

5) 1.1 (14.8 26.4) 689. Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Jumlah penilaian semula dan rizab lain Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Realisasi rizab penilaian semula Pada akhir tahun kewangan 689.1 181.015.2 (19.5 34.1 156.041.9 1.4 1. Apabila opsyen saham dilaksanakan.4) 1.3 45.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 324 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 40 RIZAB PENILAIAN SEMULA DAN RIZAB LAIN SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab Skim Opsyen Saham Pekerja Pada awal tahun kewangan Timbul pada tahun kewangan Pada akhir tahun kewangan 156.041.051.5 45.5) 648.2 156.5 25.3 25.6 25.6 111.4 (26. kos bersih daripada sebarang urusniaga akan dipindahkan kepada modal saham (nilai nominal) dan saham premium.6 156. kurang daripada saham-saham diterbitkan di bawah ESOS.6 122.0 181.2) (14. hasil yang diterima daripada pelaksanaan opsyen ini bersama dengan rizab opsyen saham.0 (19.5 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta Rizab opsyen saham merangkumi nilai saksama opsyen yang diberi.7 682.

948.5 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .039. Syarikat mempunyai pendapatan dikecualikan cukai pada 31 Ogos 2012 daripada Akta Cukai Pendapatan (Pindaan) 1999.9 8.957.6 13.224.6 1.8 5.101.831. kecuali sekiranya syarikat memilih untuk mengenepikan baki Seksyen 108 dan membayar dividen di bawah sistem single-tier sebagaimana ditetapkan di bawah peruntukan transisi khusus Akta Kewangan 2007. keuntungan tersimpan sebanyak RM21. baki Seksyen 108 Syarikat adalah tidak signifikan dan hasratnya adalah untuk baki itu tidak digunakan.9 19.1 juta (2011: RM3.513.480. 42 KOMITMEN (a) Modal dan komitmen lagi bagi 5 tahun Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perbelanjaan modal tidak diperuntukkan dalam penyata kewangan: – Dikontrak – Tidak dikontrak Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 4. Syarikat kini beralih kepada sistem single-tier bagi menggantikan sistem imputasi.7 9.0 juta) pada 31 Ogos 2012 boleh diagihkan sebagai dividen dikecualikan cukai di bawah sistem single-tier. Pada 31 Ogos 2012. yang mana lebih awal.2 juta (2011: RM18. Di bawah sistem single-tier. syarikat-syarikat tidak diperlukan mempunyai baki Seksyen 108 untuk tujuan pembayaran dividen.909.355.3 13.6 13. Dividen dibayar di bawah sistem single-tier kini dikecualikan cukai dalam tangan pemegang saham.5 10.5 12. Dividen dibayar di bawah sistem single-tier adalah dikecualikan cukai dalam tangan pemegang saham.1 juta) yang sedia untuk diagihkan sebagai dividen dikecualikan cukai kepada pemegang saham. berhubung cukai ke atas pendapatan yang diperoleh pada tahun 1999 dikecualikan dan dividen pendapatan tersebut berjumlah kira-kira RM3.933. Oleh itu.9 17. Baki Seksyen 108 pada 31 Disember 2007 akan tersedia kepada syarikat sehinggalah bilamana baki tersebut digunakan sepenuhnya atau apabila tamat tempoh transisi enam tahun pada 31 Disember 2013.587.KEEPING THE LIGHTS ON 325 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 41 KEUNTUNGAN TERSIMPAN Akta Kewangan 2007 memperkenalkan sistem single-tier berkuatkuasa dari tahun penilaian 2008.738.369. Di samping itu.

3 21. Sewaan minimum masa hadapan di bawah pajakan operasi tidak boleh batal pada tarikh laporan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar tidak lebih satu tahun Perlu dibayar lebih satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun Perlu dibayar lebih dari lima tahun 5.1 48.5 291.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 47.155.9 883.8 57.0 63.7 5.4 0 143.440.8 36.983.095. Jumlah pajakan minimum yang diterima di bawah pajakan operasi tidak boleh batal adalah dikontrak pada tarikh laporan tetapi tidak diiktiraf sebagai jumlah boleh diterima.440.1 20.5 54.4 0 143. adalah seperti berikut Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perlu dibayar tidak lebih satu tahun Perlu dibayar lebih satu tahun tapi tidak lebih dari lima tahun Perlu dibayar lebih dari lima tahun 139.7 95.5 34.3 95.8 32.236.7 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 30.7 143.731.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 326 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 42 KOMITMEN SAMBUNGAN (b) Komitmen pajakan operasi – sebagai penerima pajak Kumpulan dan Syarikat menerima pajak beberapa loji dan jentera di bawah pajakan operasi.4 20.8 59.1 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5.7 (c) Komitmen pajakan operasi – sebagai penerima pemberi pajak/pemajak Kumpulan dan Syarikat memajak beberapa loji dan peralatannya di bawah pajakan operasi.843.0 1.645.2 5.457.6 520.456. Pajakan ini mempunyai tempoh purata antara 21 dan 25 tahun. Tiada pajakan yang mengandungi sewaan luar jangka.042.289.152.3 452.252.7 378. Panerima pajak perlu membayar pajakan tetap semasa tempoh pajakan.688.2 19.042.

Bhd.4 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 314. Jimah Energy Ventures Holdings Sdn. Bhd.0 353. GB3 Sdn. Tenaga Switchgear Sdn. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. Syarikat-syarikat bersekutu • • • • • Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn. Bhd.9 152. Bhd.4 753. TNB Fuel Services Sdn. Bhd. 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING Urus niaga pihak berkaitan Syarikat meliputi terutamanya urus niaga antara Syarikat dan anak-anak syarikat serta syarikat-syarikat bersekutunya seperti berikut: Anak-anak syarikat • • • • • • • TNB Janamanjung Sdn.KEEPING THE LIGHTS ON 327 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 43 TANGGUNGAN LUAR JANGKA TIDAK BERCAGAR Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Tuntutan oleh pihak ketiga Jaminan perdagangan dan bon prestasi Jaminan bank Tanggungan liabiliti lain 320. Fibrecomm Network (M) Sdn. Universiti Tenaga Nasional Sdn. Semua tuntutan ini sedang diselesaikan dan para Pengarah berpendapat bahawa penyelesaian tersebut tidak akan membawa kesan ketara yang menjejaskan terhadap kedudukan kewangan Kumpulan mahupun Syarikat.4 0 5. TNB Repair And Maintenance Sdn. TNB Research Sdn. Bhd. 124 “Pendedahan Pihak Berkaitan” pendedahan urus niaga pihak berkaitan antara sebuah syarikat perniagaan dikawal kerajaan negeri dengan syarikat perniagaan dikawal kerajaan negeri yang lain tidak perlu didedahkan dalam penyata kewangan. Tenaga Cable Industries Sdn. Bhd. TNB Integrated Learning Solution Sdn.2 594.8 0 0 0 314.5 3. perunding. Integrax Berhad Semua urus niaga pihak berkaitan dimeterai mengikut perjalanan perniagaan biasa dan pada harga yang tersedia kepada pihak ketiga atau pada terma yang dirundingkan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . • • • • • • • Sabah Electricity Sdn. Bhd. TNB Power Daharki Ltd. Bhd.9 Tuntutan oleh pihak ketiga termasuk tuntutan oleh kontraktor.8 402. TNB Engineering Corporation Sdn. Malaysia Transformers Manufacturing Sdn.9 0 0 0 402. Bhd. Bhd.8 27. TNB Capital Ltd. Seperti yang dinyatakan di bawah perenggan 5 Piawaian FRS No. Bhd. pengguna dan bekas kakitangan. Kapar Energy Ventures Sdn.6 2.

9 185.844.6 707.0 2.8 9.4 Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (b) Urus niaga dengan syarikat-syarikat bersekutu Pendapatan: – Penjualan tenaga elektrik – Pendapatan faedah – Pendapatan dividen – Pendapatan pajakan Perbelanjaan: – Pembelian tenaga elektrik Jumlah dihutang oleh syarikat-syarikat bersekutu Jumlah dihutang kepada syarikat-syarikat bersekutu 0.611.3 24.6 707.9 36.8 62.4 4.5 42.2 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 0.9 3.9 36.6 43.7 3.966.618.9 3.2 88.8 61.3 4.6 697.527.2 27.629.9 3.5 43.3 14.618.5 46.6 697.3 24. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 56.2 3.7 27. dinyatakan di bawah adalah urus niaga pihak berkaitan penting yang lain yang dijalankan mengikut terma dan syarikat yang dirundingkan antara pihak-pihak berkaitan: Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (a) Urusniaga dengan anak-anak syarikat Pendapatan: – Penjualan tenaga elektrik – Pendapatan faedah – Pendapatan dividen – Pendapatan sewa Perbelanjaan: – Pembelian tenaga elektrik – Yuran latihan – Perbelanjaan faedah Jumlah dihutang oleh anak-anak syarikat Jumlah dihutang kepada anak-anak syarikat 35.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 328 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING SAMBUNGAN Oleh itu.966.2 176.2 0.3 50. Selain itu. baki pihak berkaitan yang dinyatakan di bahagian lain penyata kewangan ini.3 14.1 83.2 0.9 Penjualan dan pembelian tenaga elektrik kepada dan daripada syarikat-syarikat bersekutu diagregat kerana urus niaga ini adalah berbentuk serupa dan tiada satu urus niaga pun cukup ketara yang memerlukan pendedahan dibuat secara berasingan.8 9.4 4.6 43.4 2.5 43.270. urus niaga pihak berkaitan penting antara Syarikat dan entiti-entiti dikawal Kerajaan tidak dibentangkan kerana pemegang saham utama Syarikat adalah kerajaan Malaysia dan entiti berkaitan dimiliki oleh Kerajaan.076.3 90.5 42.3 31.

9 0.0 2. Nilai saksama melalui untung rugi (FVTPL).7 1.3 1.0 0. 46 INSTRUMEN KEWANGAN (a) Kategori instrumen kewangan Jadual di bawah menyediakan satu analisis instrumen kewangan yang dikategorikan seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Pinjaman dan penerimaan (L&R).KEEPING THE LIGHTS ON 329 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 44 PENDEDAHAN PIHAK BERKAITAN PENTING SAMBUNGAN Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta (c) Pampasan pengurusan utama Manfaat kakitangan jangka pendek: – Gaji.7 1.3 0. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . 45 LAPORAN SEGMEN Laporan segmen tidak dibentangkan kerana aktiviti utama Kumpulan adalah dalam penjanaan. dikawal secara bersama atau dipengaruhi secara ketara secara langsung atau tidak langsung oleh sebarang kakitangan pengurusan utama atau ahli keluarga terdekat mereka.3 10. dan Tanggungan kewangan lain diukur pada kos yang dilunaskan (OL). elaun dan bonus – Manfaat bukan dalam bentuk kewangan – Pelan persaraan wajib – Manfaat kakitangan yang lain Pembayaran berasaskan saham – Perbelanjaan ESOS 21.3 14. penghantaran. pembahagian dan penjualan tenaga elektrik serta penyediaan perkhidmatan berkaitan lain yang secara ketara adalah dalam satu segmen perniagaan tunggal.0 1.7 0.8 1. mengarah dan mengawal sebagai aktiviti Syarikat dan Kumpulan sama ada secara langsung atau secara tidak langsung.7 0. Kumpulan beroperasi terutamanya di Malaysia.3 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 0. Apabila wujud. urusniaga pihak berkaitan juga termasuk urusniaga dengan entiti yang dikawal.4 17. Aset kewangan tersedia untuk dijual (AFS).6 0.7 1.3 1.5 Kakitangan pengurusan utama adalah kakitangan yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk merancang.1 0.

7 0 0 419.8 15.270.1 8.7 62.9 163.0 0 0 0 0 0 0 0 38.963.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .4 0 0 38.276.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 330 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 2012 Kumpulan Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual/pelaburan Derivatif instrumen kewangan Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.7 61.4 0 0 0 116.3 2.988.626.3 0 0 0 9.9 163.7 0 0 853.336.7 62.0 0 0 0 0 0 0 38.3 2.963.1 0 9.7 61.626.988.3 16.6 9.3 16.9 163.0 Jumlah bawaan RM’juta Syarikat Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.0 0 853.2 12.7 L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 15.6 9.1 0 0 38.6 0 3.2 4.961.0 116.1 0 125.2 6.289.2 12.2 4.7 38.3 419.1 3.2 6.9 163. baki bank dan baki tunai 15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 9.6 0 8.270.439.7 38. baki bank dan baki tunai 15.961.

baki bank dan baki tunai 21.6 2.5 0 0 0 0 8.5 924.0 91.703.2 10.0 0 0 38.6 0 10.724.6 6.022.6 21.6 3.1 3. baki bank dan baki tunai 21.1 164.0 0 0 0 0 0 0 0 38.954.1 164.1 3.1 14.4 0 0 0 8.954.611.0 0 0 388.0 38.0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .9 10.6 8.164.6 0 3.4 14.1 14.564.9 2.1 164.0 0 0 924.0 Jumlah L&R/ bawaan OL FVTPL AFS (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta Syarikat Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.9 10.1 164.1 21.724.0 0 0 0 1.6 0 100.702.6 6.0 0 0 0 0 0 0 38.703.611.4 14.022.2 10.KEEPING THE LIGHTS ON 331 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta AFS RM’juta 2011 Kumpulan Aset Kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti pelaburan tidak tersenarai Aset kewangan tersedia untuk dijual Instrumen kewangan derivatif Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada syarikat-syarikat bersekutu Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Deposit.6 0 0 0 91.9 2.6 8.212.0 38.4 388.6 0 2.0 1.1 0 0 38.

9 21.5 11.5 23.9 303.1 0 0 21.629.4 697.478.2 3.9 0 23.6 19.494.626.0 697.4 697.9 3.9 0 11.5 0 0 21.7 0 0 0 21.0 697.827.6 19.9 21.071.848.494.604.716.5 0 0 21.478.5 Syarikat Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat-syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 3.8 341.4 29.4 29.5 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9 3.6 5.716.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 332 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah bawaan RM’juta L&R/ OL RM’juta FVTPL RM’juta 2012 Kumpulan Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 5.8 341.9 303.071.629.

541.1 395.1 21.2 (31.1 12.9) (5.4) (1.4 5.9 0 19.054.1 (b) Keuntungan dan kerugian bersih timbul daripada instrumen kewangan Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Keuntungan/(kerugian) bersih daripada: Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung rugi Pinjaman dan penerimaan Liabiliti kewangan diukur pada kos dilunaskan – Pinjaman Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 39.1 Syarikat Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 3.3 0 0 44.5 28.1 19.1 0 0 44.684.076.0 707.1 64.3 78.1 395.5 (6.4 707.9 0 12.2 309.3 0 0 0 44.7 16.6 20.9 44.2 309.4 3.2 4.728.174.1) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .3 25.853.3 25.809.054.7) (2.1 0 0 44.527.076.0 707.8 0 13.8) 6.KEEPING THE LIGHTS ON 333 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (a) Kategori instrumen kewangan (sambungan) Jumlah L&R/ bawaan OL FVTPL (Dinyatakan (Dinyatakan (Dinyatakan semula) semula) semula) RM’juta RM’juta RM’juta 2011 Kumpulan Tanggungan kewangan Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Instrumen kewangan derivatif Pinjaman Tanggungan lain 5.9 44.2 4.4 707.174.0 (11.6 20.541.527.1) 50.

deposit. pemegang saham atau pengarah pelanggan yang diperoleh dan penilaian kredit dilakukan ke atas pelanggan yang memerlukan jumlah tertentu. analisis berikut berhubung penghutang perdagangan mengikut jenis pelanggan dianggap sebagai pendedahan paling sesuai tumpuan kredit. instrumen derivatif dan sekuriti pelaburan.7) 4. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 5. Pendedahan kepada risiko kredit Polisi Kumpulan dan Syarikat adalah memperuntukkan penghutang perdagangan dengan 30 hari (2010: 30 hari) tempoh kredit.9 4.740.417. baki bank dan baki tunai. dan Risiko pasaran Risiko kredit Risiko kredit adalah risiko kerugian kewangan kepada Kumpulan jika pelanggan atau pihak yang berurus niaga dalam instrumen kewangan gagal memenuhi obligasi kontraknya.426.1 (530.3) 3. Selain itu.557. Kumpulan tidak mempunyai sebarang penumpuan ketara terhadap risiko kredit selain daripada penghutang perdagangan perniagaan dan kediaman disebabkan kepelbagaian pelanggan.7 (607. (i) Penghutang Objektif pengurusan risiko.088.8 Memandangkan kepelbagaian asas pelanggan Kumpulan. Satu peruntukan telah disediakan untuk anggaran jumlah yang tidak boleh diperolehi semula.0 (573.1 (490. dasar dan proses pengurusan risiko Pengurusan mempunyai dasar kredit yang digunakan dan pendedahan kepada risiko kredit dipantau secara berterusan.9 5.231. Jaminan kewangan biasanya diberikan oleh bank. ditentukan dengan merujuk kepada pengalaman keingkaran masa lepas penghutang individu dan portfolio kutipan.2) 4. Jumlah penghutang perdagangan dan kemerosotan nilai disediakan adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Penghutang perdagangan Tolak: Kerugian kemerosotan nilai 6.843. Risiko kecairan. Pendedahan Kumpulan kepada risiko kredit timbul terutamanya daripada penghutang daripada pelanggan.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 334 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan Kumpulan menghadapi pendedahan kepada risiko-risiko berikut daripada penggunaan instrumen kewangannya: • • • Risiko kredit.819.1) 5. pendedahan Syarikat kepada risiko kredit timbul terutamanya daripada pinjaman dan pendahuluan kepada anak-anak syarikat dan jaminan kewangan yang diberi kepada bank untuk kemudahan kredit kepada anak-anak syarikat.

5 20.001.5 257.0 2.1 20.5 1.1 4.587.7 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 1.0 110.519.396.3 80.1 4.795.9 1.0 2.5 0 4.740.557.551.6 1.231.5 10.8 0 0 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .312.8 6.2 2.0 1.4 81.0 94.176.217.1 Penghutang perdagangan bersih disebutkan dalam matawang berikut: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta MYR USD PKR Lain-lain 5.826.8 10.9 0.4 4.417.1 1.9 0 0 0 3.1 1.426.7 10.4 1.KEEPING THE LIGHTS ON 335 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Pendedahan kepada risiko kredit (sambungan) Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Perindustrian Perdagangan Domestik Pertanian khas Perlombongan Lampu awam Lain-lain 2.578.2 2.141.0 2.2 310.2 0 5.188.0 0 Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta 4.4 13.368.0 5.088.4 90.1 43.

1) (410.740.9 219.4 400.6 314.3 576.8) (4.417.2) (0.1) 3.473.862.1) (0.2 201.1 (0.5) (73.0) (2.9 Syarikat Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari 3.0) (1.4 6.4 715.0 5.9 426.5) (4.9) (1.861.2) (0.8) (0.6) (58.3) 4.231.2 406.3) (2.0 (1.3) (15.4) (15.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 336 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai Jangka masa penghutang perdagangan pada akhir tempoh laporan adalah: Kemerosotan Kemerosotan nilai nilai Kasar individu kolektif RM’juta RM’juta RM’juta 2012 Kumpulan Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari Bersih RM’juta 4.9) (499.9 5.3 464.5 312.7) (476.7 424.2 0 4.3) (1.472.3) (1.843.5 720.0) (54.8 166.6 30.3) (432.9 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0) (69.1 183.

0 602.490.426.0) (76.0 Syarikat Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari 2.6 293.4) (5.0 159.8) 3.8) (483.3 596. kecuali dalam situasi di mana ia sebahagian daripada penghutang perdagangan yang merosot nilai.1 (2.0) (42.7 292.1) (2.4) (5.778.8) (0.0 575.819.9) (80.9 384.088.4 4.1 573.0 430.8 Penghutang perdagangan yang tidak tamat tempoh atau merosot nilai Berhubung dengan penghutang perdagangan yang tidak melebihi tempoh atau merosot nilai.1 5.KEEPING THE LIGHTS ON 337 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai (sambungan) Kemerosotan Kemerosotan nilai nilai Kasar individu kolektif RM’juta RM’juta RM’juta 2011 Kumpulan Belum tamat tempoh Melebihi tempoh 0-30 hari Melebihi tempoh 31-120 hari Melebihi tempoh 121-240 hari Melebihi tempoh lebih dari 240 hari Bersih RM’juta 3.2 198.4) (1.6 249.3) (1.9) (429.3) (1. tiada petunjuk pada tarikh laporan bahawa penghutang tidak akan memenuhi obligasi bayaran mereka.2 378.5) 2.781.0 507.5) (87.1 108. Kualiti penghutang perdagangan ini membuatkan pengurusan percaya bahawa tiada kemerosotan nilai diperlukan.493.4) (1.2) (387.5) (0.5) (0.7 (2.7) (526. Penghutang perdagangan yang telah melebihi tempoh tetapi tidak merosot nilai Peruntukan penuh bagi kemerosotan nilai tidak dibuat berhubung penghutang perdagangan yang melebihi tempoh ini berdasarkan kepada trend kutipan masa lepas dan dibayar deposit.0) (87.9) (0.557.5 4.6) (46.1) (2. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .8 0 3.1 0.

0) Penghutang perdagangan dicagar melalui deposit dalam bentuk wang tunai dan jaminan bank.5) 0 (108.0 (573.3) Pergerakan dalam peruntukan bagi kerugian kemerosotan nilai penghutang lain pada tahun kewangan ini adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada 1 September Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf Kerugian kemerosotan nilai dibalikkan Pada 31 Ogos (109. baki bank dan baki tunai dan instrumen derivatif adalah tidak bercagar.8) (64. pengurusan tidak menjangka mana-mana pihak berurusan akan gagal memenuhi obligasinya. Urus niaga yang melibatkan derivatif instrumen kewangan dengan institusi kewangan yang diluluskan.7) (36.1 (82.8) (26.3) 19. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . (ii) Pelaburan.0) 0 (530.4) 131.8) Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (82.1 (109.2) (500. kualiti kredit dan kolateral Pendedahan maksimum kepada risiko kredit diwakili oleh jumlah bawa dalam penyata kedudukan kewangan. Oleh kerana penarafan kredit pihak berurusan yang baik. Kumpulan tidak mempunyai pelaburan yang melebihi tempoh tamat yang tidak mengalami kemerosotan nilai.3) (85.0) (26.7) Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta (530. Pelaburan. baki bank dan baki tunai dan instrumen derivatif Objektif pengurusan risiko.1) 19.7) (96.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 338 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (i) Penghutang (sambungan) Kerugian kemerosotan nilai (sambungan) Pergerakan dalam peruntukan untuk kerugian kemerosotan nilai bagi penghutang perdagangan pada tahun kewangan ini adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Pada 1 September Kerugian kemerosotan nilai diiktiraf Kerugian kemerosotan nilai dibalikkan Pada 31 Ogos (607.1) 125.5) 10. Jumlah deposit dikaji secara individu secara berkala. deposit.1) (576.3) (30.2) (64.2 (490. baki bank dan baki tunai dibenarkan hanya dalam sekuriti cair dan hanya dengan institusi kewangan terkemuka.8) (36. Pendedahan kepada risiko kredit. deposit.4 (607.4) 5.5) (64.1 (126. dasar dan proses pengurusan risiko Pelaburan dan desposit.

Syarikat memantau keputusan anak-anak syarikatnya dengan kerap. Kumpulan mengekalkan tahap tunai dan setara tunai dan kemudahan bank yang dianggap mencukupi oleh pengurusan bagi memastikan.766. Syarikat memantau secara berterusan keputusan dan pembayaran balik yang dibuat oleh anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu berkenaan. pendedahan maksimum kepada risiko kredit dibentangkan menurut jumlah bawanya di dalam penyata kedudukan kewangan.8 juta) dan RM2.766. pendahuluan tersebut tamat tempoh kurang dari setahun. (iv) Baki antara Syarikat Objektif pengurusan risiko. Pendedahan Kumpulan kepada risiko kecairan timbul terutamanya daripada pelbagai pemiutangnya. pinjaman dan peminjaman. Syarikat tidak memantau secara khusus tempoh pendahuluan semasa kepada anak syarikat.KEEPING THE LIGHTS ON 339 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kredit (sambungan) (iii) Jaminan kewangan Objektif pengurusan risiko. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . Pendedahan kepada risiko kredit. Kerugian kemerosotan nilai Pada akhir tempoh laporan. Namun.7 juta (2011: RM269. Pendedahan kepada risiko kredit.5 juta (2011: RM2. kualiti kredit dan kolateral Pendedahan maksimum kepada risiko kredit berjumlah RM8. ia mempunyai kecairan yang mencukupi untuk memenuhi tanggungannya apabila sampai masanya. sejauh mungkin. kualiti kredit dan kolateral Pada akhir tempoh laporan.2 juta) masing-masing bagi Kumpulan dan Syarikat yang mewakili kemudahan perbankan anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu pada akhir tempoh laporan. Pada akhir tempoh laporan. dasar dan proses pengurusan risiko Syarikat menyediakan jaminan kewangan tidak bercagar kepada bank-bank berhubung kemudahan perbankan yang diberi kepada anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu tertentu. Risiko kecairan Risiko kecairan adalah risiko di mana Kumpulan tidak mampu memenuhi obligasi kewangannya apabila sampai masa. dasar dan proses pengurusan risiko Syarikat menyediakan pinjaman dan pendahuluan tidak bercagar kepada anak-anak syarikat. Jaminan kewangan tidak diiktiraf kerana nilai saksama pengiktirafan permula tidak penting kerana kemungkinan anak syarikat dan syarikat bersekutu mengingkari kemudahan perbankannya adalah terpencil. tiada petunjuk bahawa pinjaman dan pendahuluan kepada anak-anak syarikat tidak boleh dikutip semula. Pinjaman bukan semasa kepada anak syarikat tidak melebihi tempoh atau merosot nilai. tiada petunjuk bahawa mana-mana anak syarikat atau syarikat bersekutu yang mungkin akan ingkar pembayaran balik. Pinjaman dan pendahuluan hanya disediakan kepada anak-anak syarikat oleh Syarikat.

831.8% 26.680.9 2.0 697.3 5.9 341.5 29.4 186.716.071.0 31.827.858.4 71.0 697.9 15.1 0 0 6.7 1.6 0 0 21.680.8% to 15.4 38.9 23.978.5 0 0 1.194.6 3.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 340 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun: Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2012 Kumpulan Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 5.680.848.739.9 8.2 6.0 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah 21.0% 0% 5.786.0 0 21.5 8.4 8.318.713.1 0% 0% 0.380.382.9 1.716.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .716.4 29.867.0 1.6 38.8 341.8 6.4 0 21.1 83.815.0 677.

7 3.6 45.626.4 0 11.7% to 5.3% 0% 0.7 0% 0.760.1 697.9 1.9 3.478.478.1 0 1.4 697.9 0 12.521.6 20.9 303.858.1 8.7 6.858.604.733.9 0 677.9 0 2.6 20.2 0 182.182.9 758.135.9 1.7 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0 186.478.0 0 1.9 6.6 19.644.7 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah 21.0 0 973.629.8 4.494.2 4.214.0 16.183.2 3.274.8% to 15.7 1.3 0 12.2 303.3 71.0% 0% 3.KEEPING THE LIGHTS ON 341 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2012 Syarikat Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 3.9 11.116.474.227.8% 26.5 19.3 15.235.9 1.132.

4 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah Kontrak pertukaran hadapan (penjelasan kasar): Aliran keluar Aliran masuk 44.0 13.278.9 19.9 25.527.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 342 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2011 Kumpulan Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 5.5 55.5 5.9 1.0 696.3 106.317.4 0 12.9 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 86.0 707.8 18.3 (87.054.3 (87.527.654.342.527.5 0 (1.936.8) 7.5 0 0 3.7 0 0 12.0 0 0 1.197.928.5% 0% 5.724.9 25.3 1.9 19.9 86.618.834.851.184.078.1 3.767.342.543.343.6 7.5 0 0 1.8) 25.6 0 0 3.5) 25.0 707.1 7.8 435.8% 40.8% to 15.0 0 0 12.1 435.6 274.2 1.9 0% 0% 0.1 3.

9 12.462.6 20.541.0 13.KEEPING THE LIGHTS ON 343 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko kecairan (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan profil kematangan tanggungan kewangan Kumpulan pada akhir tempoh laporan berdasarkan kepada bayaran mengikut kontrak tidak didiskaun (sambungan): Kepentingan berkontrak/ kadar kupon Aliran tunai berkontrak RM’juta 2011 Syarikat Tanggungan kewangan bukan derivatif Pemiutang Jumlah hutang kepada anak syarikat Jumlah hutang kepada syarikat bersekutu Pinjaman Tanggungan lain Jumlah bawaan RM’juta Di bawah 1 tahun RM’juta 1-2 tahun RM’juta 2-5 tahun RM’juta Lebih dari 5 tahun RM’juta 3.541.4 0 10.1 7.809.082.2 198.4 3.5 309.2 1.9 12.8 Tanggungan kewangan derivatif Swap kadar faedah Kontrak pertukaran hadapan (penjelasan kasar): Aliran keluar Aliran masuk 44.8 0 940.8% 40.9 19.5) 20.3 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .3 0% 0.712.612.4 80.174.3 (87.3% 0% 3.3 1.1 3.651.4 0 9.019.011.5 0 1.2 309.080.541.2 0 637.2 4.8) 16.6 16.140.3 6.851.8% to 8.2 0 696.9 824.5 0 176.0 0 0 907.5 30.9 86.8) 6.3% 0% 0.9 894.4 707.076.3 (87.608.2 0 1.351.5 0 (1.2 3.6 86.064.730.5% to 5.1 0 0 10.6 0 0 3.6 707.

1 0 0.0 0 32.7 0 32. Sebahagian besar kontrak pertukaran hadapan mempunyai kematangan kurang dari tiga bulan.7 311.3 0 327.221.2 0 0 0 23.6 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . pembelian dan pinjaman yang denominasi dalam matawang selain daripada matawang fungsian entiti dalam Kumpulan. Matawang yang meningkatkan risiko terhadap risiko ini terutamanya adalah Dolar AS (USD) Yen Jepun (JPY). Objektif pengurusan risiko.2 2.1 0 23. kadar faedah dan harga-harga lain akan menjejaskan kedudukan kewangan atau aliran tunai Kumpulan. (i) Risiko matawang asing Kumpulan terdedah kepada risiko matawang asing daripada jualan.221.2 0 5. seperti kadar pertukaran asing.3 5.3 16.5 2. Kumpulan menggunakan kontrak pertukaran hadapan dan derivatif kewangan lain untuk melindung nilai risiko matawang asingnya. deposit dan bayaran pendahuluan Deposit.3 131.0 0 0. Pendedahan kepada risiko matawang asing Pendedahan matawang kepada aset kewangan dan tanggungan kewangan Kumpulan dan Syarikat yang tidak disebutkan dalam matawang fungsi bagi syarikat masing-masing disenaraikan seperti berikut: USD RM’juta Kumpulan 2012 Aset kewangan Penghutang.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 344 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran Risiko pasaran adalah risiko yang mana perubahan dalam harga pasaran.0% daripada pendedahan matawang asing TNB yang diketahui sehingga tempoh 12 bulan.6 Tanggungan kewangan Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 2. baki bank dan baki tunai Instrumen kewangan derivatif 13.898.1 116.8 21.876. dasar dan proses bagi pengurusan risiko Kumpulan dikehendaki melindung nilai minimum 50. Dolar Euro (EURO) dan Rupee Pakistan (PKR).

KEEPING THE LIGHTS ON

345

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) USD RM’juta Kumpulan 2011 Aset kewangan Penghutang, deposit dan bayaran pendahuluan Deposit, baki bank dan baki tunai Instrumen kewangan derivatif Matawang asing hadapan 10.5 0 89.9 0.3 100.7 Tanggungan kewangan Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 2,909.9 44.1 2,954.0 5,457.9 0 5,457.9 0 0 0 25.8 0 25.8 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 257.0 15.6 0 0 272.6 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta

Syarikat 2012 Aset kewangan Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 0 1,301.5 21.5 1,323.0 0 4,177.3 0 4,177.3 0 0 0 0 0 0 0 0 151.9 0 0 0

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

346

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) USD RM’juta Syarikat 2011 Aset kewangan Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Matawang asing hadapan 475.7 0.3 476.0 Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat Pinjaman Instrumen kewangan derivatif 33.5 1,239.0 44.1 1,316.6 0 4,318.1 0 4,318.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0.2 0 0.2 JPY RM’juta EURO RM’juta Lain-lain RM’juta

Analisis sensitiviti risiko matawang Pengukuhan 10.0% matawang asing berbanding MYR pada akhir tempoh laporan akan menaikkan/(menurunkan) keuntungan atau kerugian sebelum cukai mengikut jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini mengandaikan bahawa semua pembolehubah lain, terutamanya kadar faedah, kekal seragam dan mengabaikan sebarang kesan jualan dan pembelian yang diramalkan. Keuntungan atau kerugian 2012 2011 RM’juta RM’juta (418.9) (1,063.9) (130.6) (792.4)

Kumpulan USD JPY

Syarikat USD JPY

(190.6) (513.8)

(79.6) (431.8)

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

347

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (i) Risiko matawang asing (sambungan) Penurunan 10.0% matawang asing berbanding MYR pada akhir tempoh laporan mungkin memberi kesan berlawanan ke atas matawang di atas kepada jumlah yang ditunjukkan di atas, berdasarkan semua pembolehubah lain kekal seragam. Namun, risiko matawang asing yang timbul daripada entiti Kumpulan yang mempunyai matawang fungsi selain daripada MYR adalah tidak ketara dan oleh itu, analisis sensitiviti tidak dibentangkan. (ii) Risiko kadar faedah Pelaburan Kumpulan dalam sekuriti hutang berkadar tetap dan pinjaman berkadar tetapnya terdedah kepada risiko perubahan dalam nilai saksamanya disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah. Kadar pembolehubah pinjaman Kumpulan terdedah kepada risiko perubahan dalam aliran tunai disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah. Pelaburan dalam sekuriti ekuiti dan penghutang dan pemiutang jangkan pendek tidak terdedah dengan ketara kepada risiko kadar faedah. Objektif pengurusan risiko, dasar dan proses bagi pengurusan risiko Kumpulan telah memeterai swap kadar faedah dengan kontrak nosional berjumlah RM462.3 juta (2011: RM616.6 juta) bagi memperoleh pendedahan campuran kadar tetap dan terapung yang sesuai dalam dasar Kumpulan. Swap kadar faedah tersebut mempunyai kesan ekonomi yang menukarkan pinjaman kadar terapung kepada kadar tetap. Umumnya, Kumpulan menukar pinjaman jangka panjang berkadar terapung kepada kadar tetap yang lebih rendah daripada yang tersedia daripada yang tersedia jika Kumpulan meminjam pada kadar tetap secara terus. Di bawah pertukaran kadar faedah ini, Kumpulan bersetuju dengan pihak yang lain untuk menukar, pada perantara masa tertentu (setengah tahunan), perbezaan antara kadar kontrak tetap dan jumlah faedah kadar terapung yang dikira dengan merujuk kepada jumlah nosional yang dipersetujui. Pendedahan kepada risiko kadar faedah Profil kadar faedah instrumen kewangan yang membawa faedah yang besar bagi Kumpulan dan Syarikat, berasaskan kepada jumlah bawaan pada akhir tempoh laporan adalah: Kumpulan 2012 2011 RM’juta RM’juta Instrumen kadar tetap: Aset kewangan Tanggungan kewangan Syarikat 2012 2011 RM’juta RM’juta

495.2 22,617.3

552.6 18,437.4

1,030.9 11,494.9

1,674.4 11,338.3

Instrumen kadar terapung: Aset kewangan Tanggungan kewangan

0 454.5

0 616.6

46.1 0

475.7 0

Perubahan sebanyak 100 mata asas (bp) dalam kadar faedah pada akhir tempoh laporan akan meningkatkan kos pembiayaan kepada RM3.7 juta (2011: RM5.3 juta). Walau bagaimanapun, perubahan ini tidak mempunyai kesan ke atas keuntungan atau kerugian selepas cukai kerana instrumen terapung telah ditetapkan melalui Swap Kadar Faedah. Analisis ini mengandaikan bahawa semua pembolehubah, terutamanya kadar matawang asing, kekal seragam. Aset kewangan adalah tidak sensitif kepada perubahan kadar faedah.

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

348

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Kumpulan kepada kadar faedah adalah seperti berikut: Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit, baki bank dan baki tunai

Jumlah RM’juta

15.9 0 419.2 0 2,233.4 2,668.5

0 163.7 0 0 5,558.6 5,722.3

15.9 163.7 419.2 0 7,792.0 8,390.8

2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit, baki bank dan baki tunai 21.1 0 333.4 50.6 1,438.7 1,843.8 0 164.0 0 0 1,460.4 1,624.4 21.1 164.0 333.4 50.6 2,899.1 3,468.2

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

349

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Deposit, baki bank dan baki tunai

Jumlah RM’juta

15.9 0 806.1 45.0 46.1 1,453.0 2,366.1

0 163.7 0 0 0 2,063.8 2,227.5

15.9 163.7 806.1 45.0 46.1 3,516.8 4,593.6

2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar kepada syarikat-syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak-anak syarikat Deposit, baki bank dan baki tunai 21.1 0 868.9 50.6 476.0 733.5 2,150.1 0 164.0 0 0 0 1,460.4 1,624.4 21.1 164.0 868.9 50.6 476.0 2,193.9 3,774.5

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

TENAGA NASIONAL BERHAD

(200866-W)

350

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

Penyata Kewangan

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan aset kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Tanggungan kewangan Pinjaman

Jumlah RM’juta

13,938.4 13,938.4

9,133.4 9,133.4

23,071.8 23,071.8

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(11,269.9)

(3,411.1)

(14,681.0)

2011 Tanggungan kewangan Pinjaman 14,543.5 14,543.5 4,510.5 4,510.5 19,054.0 19,054.0

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(12,699.7)

(2,886.1)

(15,585.8)

Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2

KEEPING THE LIGHTS ON

351

Nota-nota kepada Penyata Kewangan
– 31 Ogos 2012

46

INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Pendedahan tanggungan kewangan Syarikat kepada kadar faedah yang digunakan adalah seperti berikut: (sambungan) Baki di bawah prinsip bukan Islam RM’juta Baki di bawah prinsip Islam RM’juta

Kumpulan 2012 Tanggungan kewangan Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat

Jumlah RM’juta

9,308.6 2,630.0 11,938.6

2,186.3 0 2,186.3

11,494.9 2,630.0 14,124.9

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(9,572.5)

41.2

(9,531.3)

2011 Tanggungan kewangan Pinjaman Jumlah hutang kepada anak-anak syarikat 9,987.9 2,644.0 12,631.9 2,186.3 0 2,186.3 12,174.2 2,644.0 14,818.2

Jumlah jurang sensitiviti faedah

(10,481.8)

(561.9)

(11,043.7)

Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2

Penyata Kewangan

0 3.5 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 4.6 0 0 0 0 5.5 1. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Pinjaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Pinjaman 5.2 12.4 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0 4.9 14. USD % JPY % EURO % RM % Lain-lain % Kumpulan 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit.8 0 5.6 15.0 2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Deposit.3 2.0 0 6.0 4.0 3.0 4.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 352 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan kadar faedah purata wajaran berkesan pada 31 Ogos 2012 dan 31 Ogos 2011 mengikut matawang utama bagi setiap kelas aset kewangan dan tanggungan kewangan.

0 5.3 0 0 0 0 0 0 7.0 5.4 0 0 0 0 0 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .3 0 0 3.KEEPING THE LIGHTS ON 353 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (ii) Risiko kadar faedah (sambungan) Jadual di bawah meringkaskan kadar faedah purata wajaran berkesan pada 31 Ogos 2012 dan 31 Ogos 2011 mengikut matawang utama bagi setiap kelas aset kewangan dan tanggungan kewangan.7 6. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak syarikat Pinjaman 0 0 0 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1 0 0 2011 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak syarikat Deposit.5 6.0 11.2 0 0 0 0 0 2.2 4.2 4.0 3.7 0 1.0 3.5 0 0 4. (sambungan) USD % JPY % EURO % RM % Lain-lain % Syarikat 2012 Aset kewangan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Penghutang jangka panjang Penghutang perdagangan dan penghutang lain Jumlah hutang daripada anak syarikat Deposit. baki bank dan baki tunai Tanggungan kewangan Jumlah hutang kepada anak syarikat Pinjaman 0 7.0 11.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4 0 1.

4 388.6 19.8 24. Objektif pengurusan. penghutang dan pemiutang jangka pendek dan pinjaman jangka pendek adalah hampir dengan nilai saksama yang setara dengan nilai nominal disebabkan oleh ciri-ciri jangka pendek instrumen kewangan ini.9 163.095. Pelaburan penting dalam portfolio diuruskan pada asas individu dan semua keputusan pembelian dan penjualan diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko Kumpulan.3 19. Nilai saksama instrumen kewangan Jumlah bawaan tunai dan setara tunai.2 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .054.4 347.5 1.9 163. Keputusan dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat adalah amat bebas daripada perubahan harga ekuiti.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 354 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Risiko pasaran (sambungan) (iii) Risiko harga lain Risiko harga ekuiti timbul daripada pelaburan Kumpulan dalam sekuriti ekuiti.5 2.356.494.208. Jumlah bawaan aset dan tanggungan bukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada tarikh laporan adalah hampir dengan nilai saksamanya melainkan di bawah: 2012 Jumlah Nilai bawaan saksama RM’juta RM’juta Kumpulan Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Pinjaman 2011 Jumlah Nilai bawaan saksama RM’jutan RM’juta 15.1 164.815.174.4 388.318.7 12.252.2 2.383.071.4 16.7 419.9 2.7 1.9 2.0 1.6 209.4 347.0 388. dasar dan proses pengurusan risiko Pihak pengurusan Kumpulan memantau pelaburan ekuiti secara individu oleh pengurus dana.184.6 1.5 292.2 23.6 11.5 12.467.8 16.858.784.752.2 21.4 22.9 12.2 Syarikat Stok pinjaman tidak bercagar dalam syarikat bersekutu Pelaburan dalam sekuriti hutang tidak tersenarai Penghutang jangka panjang Pinjaman Jumlah hutang kepada anak syarikat (bukan semasa) 15.4 21.1 164.1 24.

ia dikira berdasarkan kepada nilai semasa mengikut prinsip masa depan dan aliran tunai faedah. Tahap 3: Input bagi aset atau tanggungan yang tidak diasaskan kepada data pasaran yang dikaji (iaitu. maka nilai saksama dianggarkan melalui perbezaan antara harga hadapan yang dikontrak dan harga hadapan semasa bagi baki tempoh matang kontrak tersebut. Kecuali bagi opsyen matawang. didiskaunkan pada kadar pasaran faedah pada akhir tempoh laporan. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . input tidak dikaji).30% (2011: 0. didiskaunkan pada kadar pasaran pada akhir tempoh laporan. Bagi pelaburan dalam sekuriti hutang tidak disebut harga. Jika tiada harga yang disebut. secara kaedah penilaian. Tahap 2: Input selain daripada harga disebut termasuk dalam Tahap 1 yang dilihat bagi aset atau tanggungan. apabila berkenaan.72% hingga 21.30%). berpunca dari harga). adalah antara 0. angka-angka tersebut diuji kewajarannya dengan mendiskaunkan anggaran aliran tunai masa hadapan berdasarkan kepada tempoh dan kematangan setiap kontrak dan menggunakan kadar faedah pasaran bagi instrumen yang sama pada tarikh pengukuran. samasa ada secara langsung (iaitu.KEEPING THE LIGHTS ON 355 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Nilai saksama instrumen kewangan (sambungan) Berikut adalah ringkasan kaedah yang digunakan dalam menentukan nilai saksama instrumen kewangan yang digambarkan di dalam jadual di atas: (i) Pelaburan dalam sekuriti ekuiti dan sekuriti hutang Nilai saksama aset kewangan yang disebut harga dalam pasaran aktif ditentukan dengan merujuk kepada harga penutup yang disebut pada akhir tempoh laporan. Nilai saksama swap kadar faedah dan opsyen matawang adalah berdasarkan kepada angka yang diberikan oleh agen/ rakan urusan yang membuat perkiraan. (iii) Pinjaman dan Peminjaman Nilai saksama. Jadual di bawah menganalisis instrumen kewangan tang dibawa pada nilai saksama. yang ditentukan untuk tujuan pendedahan dikira berdasarkan kepada nilai semasa aliran tunai utama masa hadapan dan faedah. (iv) Kadar faedah digunakan untuk menentukan nilai saksama Kadar faedah yang digunakan untuk mendiskaun anggaran aliran tunai.49% hingga 21. Tahap-tahap yang berbeza dijelaskan seperti berikut: • • • Tahap 1: Harga disebut (tidak diubah) dalam pasaran aktif untuk aset atau tanggungan sama. jika ada. sebagai harga) atau tidak langsung (iaitu. (ii) Instrumen kewangan Nilai saksama kontrak pertukaran hadapan adalah berdasarkan kepada harga yang disebut.

3 21.0 38.5 0 0 0 0 0 0 9.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 356 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 46 INSTRUMEN KEWANGAN SAMBUNGAN (c) Pengurusan risiko kewangan (sambungan) Jadual di bawah membentangkan aset dan tanggungan Kumpulan dan Syarikat yang diukur pada nilai saksama pada 31 Ogos 2012.1 38.0 154.1 116. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .0 163.1 0 0 0 38. Tahap 1 RM’juta Kumpulan Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi Derivatif Aset kewangan sedia untuk dijual Jumlah aset Derivatif Jumlah liabiliti Tahap 2 RM’juta Tahap 3 RM’juta Jumlah RM’juta 9.3 38.5 Syarikat Aset kewangan pada nilai saksama melalui untung dan rugi Aset kewangan sedia untuk dijual Jumlah aset Derivatif Jumlah liabiliti 9. Kesan yang memuaskan atau tidak memuaskan bila menggunakan andaian alternatif yang mungkin sesuai telah dikira secara nilai model menggunakan jangkaan aliran tunai dan kadar diskaun diselaraskan-risiko berdasarkan purata wajaran keberangkalian rangkaian kemungkinan hasil Kumpulan.5 21. Walaupun Kumpulan percaya bahawa ramalan nilai saksama adalah sesuai.5 21.0 21.1 21.5 21.3 38.1 0 9.4 21.5 21.5 Keuntungan/(kerugian) tidak nyata telah diiktiraf dalam perbelanjaan operasi dalam untung rugi. penggunaan kaedah atau andaian lain boleh membawa kepada pengukuran lain bagi nilai saksama.1 0 0 9.1 0 0 0 116.5 0 0 0 0 0 9.0 47.

26 12. Nisbah ini dikira sebagai jumlah pinjaman dibahagikan dengan modal yang digunakan. Untuk konsisten dengan amalan industri.3 0.37 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 11. Bagi tujuan mengekal atau mengubah struktur modal.174. Kumpulan dan Syarikat juga akan terus mengekalkan struktur modal yang optimal untuk mengurangkan kos modal.398.513.4 51.1 41.39 19.7 0.9 32.3 0.8 43.2 0. menerbitkan saham baru atau memulangkan modal kepada pemegang saham.494.108.500.326. Kumpulan dan Syarikat boleh meminda jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham.338.29 Nisbah penggearan pada 31 Ogos 2012 adalah secara relatifnya konsisten dengan tahun sebelumnya.3 59.KEEPING THE LIGHTS ON 357 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 47 PENGURUSAN RISIKO MODAL Objektif utama pengurusan modal Kumpulan dan Syarikat adalah untuk menjaga keupayaan Kumpulan dan Syarikat untuk meneruskan kegiatannya bagi memberikan pulangan kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lain. Nisbah penggearan pada 31 Ogos adalah seperti berikut: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Jumlah pinjaman Jumlah ekuiti Jumlah modal digunakan Nisbah penggearan 23.9 32. Modal yang digunakan adalah kumpulan kepada jumlah ekuiti dan jumlah pinjaman.437.114. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .2 29.229.932.9 36. Jumlah pinjaman termasuk pinjaman bukan semasa dan semasa yang ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan yang disatukan. Kumpulan dan Syarikat memantau struktur modalnya pada asas nisbah penggearan.

5 91.4 21.6 42.6 19.2010 RM’juta RM’juta RM’juta Syarikat Keuntungan tersimpan 18.8.4 148.351.372. Dalam tahuntahun kewangan sebelumnya.8 232.9 Di samping itu. Pada 31 Ogos 2011 Dilaporkan Dinyatakan Sebelumnya Kesan semula Pada penggunaan pada 31.2010 IC 4 1.2011 RM’juta RM’juta RM’juta Penyata perubahan dalam ekuiti yang disatukan Kumpulan Keuntungan tersimpan Kepentingan luar kawalan 19.8.6 1. yang menyatakan bahawa penentuan sama ada sesuatu perjanjian adalah atau mengandungi pajakan mestilah berdasarkan kesan perjanjian tersebut.9. Ia memerlukan penilaian sama ada pematuhan perjanjian itu bergantung kepada penggunaan aset tertentu dan perjanjian memberi hak untuk menggunakan aset tersebut. Penggunaan IC 4 telah membuatkan perjanjian kontraktual atas penawaran letrik dan pembelian tenaga Syarikat dan anak-anak syarikat Kumpulan diambil kira sebagai pajakan kewangan atau operasi.701. dalam tahun kewangan.630.2011 IC 4 31.020.3 21.9 1.2 Pada 1 September 2010 Dilaporkan Dinyatakan Sebelumnya Kesan semula Pada penggunaan pada 1.735.0 191.518.495.0 20.9.6) 18. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .9) 18. memberikan lebih maklumat berkaitan tentang kesan transaksi ke atas kedudukan kewangan Kumpulan. perjanjian ini dikira sebagai kontrak jualan dan belian yang biasa.5 (294.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 358 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU Kumpulan dan Syarikat telah menerima pakai IC 4 “Menentukan Sama Ada Perjanjian Mengandungi Pajakan”.817.3 140.030. Kumpulan membuat pengkelasan semula tertentu kepada perbandingan untuk mematuhi pembentangan tahun semasa dalam penyata kewangan.5 (134. Perubahan dalam dasar perakaunan telah diterima pakai secara retrospektif dengan angka-angka perbandingan dinyatakan semula.

451.8.7) (469.2011 IC 4 semula RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset bukan semasa Hartanah.861.8.8 821.4 3.1) (697.565. loji dan peralatan Pelaburan dalam anak syarikat Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar Aset semasa Jumlah hutang daripada anak syarikat Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain (6.2011 RM’juta 60.2 4.334.175.7) 0 0 0 (6.0 0 0 61.0 3.565.0 (12.4 2.447.585.571.981.2) (5.569.1 0 60.4) (49.3) (910.2) (1.KEEPING THE LIGHTS ON 359 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: Pada 31 Ogos 2011 Dilaporkan Perubahan sebelumnya Kesan dalam pada penggunaan pengkelasan 31.5) 267.9 3.930.5) (141.501.930.178.5) 0 (354.1) (7.3 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . loji dan peralatan Pajakan pra-bayar Tanggungan semasa Pemiutang Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain Dinyatakan semula pada 31.130.5) 0 (40.2 0 9.5) 0 (384.2 50.5) (496.155.8) 0 (384.3 0 (535.088.293.0 (5.8 0 0 2.483.291.5 0 1.161.2 (14.3 2.8) 2.6) 0 0 (34.6 (7.1) (1.8 0 268.916.3 1.1) 0 (481.852.9) 14.6) 40.8) 45.161.0) Syarikat Aset bukan semasa Hartanah.5) (12.

2010 RM’juta RM’juta RM’juta RM’juta Kumpulan Aset bukan semasa Pajakan prabayar Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan semasa Tanggungan cukai tertunda Tanggungan lain Obligasi pajakan kewangan 0 2.4 1.6) 0 (368.443.6) (7.8 3.9.4) 0 (545.489.9 616.1) (561.2010 IC 4 semula 1.0) 0 (163.5) (7.302.3 (12.815.2 0 10.5 0 60.6 0 0 2.204.031.3) (567.1 (63.2) 0 0 0 (6.9) (1.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 360 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: (sambungan) Baki pada 1 September 2010 Dilaporkan Perubahan Dinyatakan sebelumnya Kesan dalam semula pada penggunaan pengkelasan pada 1.2) 0 (163.978.1 0 0 (2.0 0 (535.3) (12.950.380.380.3) 0 0 66.8) (536.6) (63.5) 535.0 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .028.270.9.0) 98.539.606.606.7 2.2 3.151.5) Syarikat Aset bukan semasa Hartanah.3) (199. loji dan peralatan Pelaburan dalam anak syarikat Penghutang jangka panjang Pajakan prabayar Tanggungan semasa Obligasi pajakan kewangan Tanggungan bukan semasa Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan Tanggungan lain (6.950.1 0 2.6) (2.0) 49.

3 626.2011 RM’juta RM’juta RM’juta Penyata kewangan disatukan Kumpulan Hasil Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda Kepentingan luar kawalan 32.0) (7.8.2 (30.5) (36.6) (594.117.4) (878.779.3) (28.8.206.711.5) (62.5 1.2011 IC 4 31.9) Syarikat Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda (30.9 (31.KEEPING THE LIGHTS ON 361 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula menyebabkan perubahan dalam kedudukan dan keputusan kewangan sebagaimana yang berikut: Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2011 Dilaporkan Dinyatakan sebelumnya Kesan semula pada penggunaan pada 31.8) (827.956.0) (0.3 (1.8) 90.241.4 (50.0 34.3) (1.3) (53.582.330.7) (152.8) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .2) 16.109.0 7.9) 32.

7 Syarikat Hartanah.7 17.3 36.8 6.2 107.6) 286.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 362 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 Penyata Kewangan 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Kesan penggunaan IC 4 untuk kedudukan dan keputusan kewangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012 dinyatakan seperti berikut: Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan Kumpulan Hartanah.8 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .5 4. loji dan kelengkapan Pajakan prabayar Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan: – Tanggungan bukan semasa – Tanggungan bukan semasa (557.1 150. loji dan kelengkapan Pajakan prabayar Tanggungan lain Tanggungan cukai tertunda Obligasi pajakan kewangan: – Tanggungan bukan semasa – Tanggungan semasa Peningkatan/(Pengurangan) kepada baki pada 31 Ogos 2012 RM’juta (62.5) 628.4 (671.8) 608.

8) 117.9) (654.4 Penggunaan IC 4 tidak mendatangkan sebarang kesan tunai terhadap tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2011 dan 31 Ogos 2012.4 107.043.7 13.KEEPING THE LIGHTS ON 363 Nota-nota kepada Penyata Kewangan – 31 Ogos 2012 48 PERUBAHAN DALAM DASAR PERAKAUNAN DAN PELARASAN TAHUN TERDAHULU SAMBUNGAN Perubahan dalam dasar perakaunan dan pengkelasan semula (sambungan) Kesan penggunaan IC 4 untuk kedudukan dan keputusan kewangan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2012 dinyatakan seperti berikut: Penyata Kedudukan Kewangan Disatukan Kumpulan Hasil Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda Kepentingan luar kawalan Peningkatan/(Pengurangan) kepada baki pada 31 Ogos 2012 RM’juta (29.473.4 150.0 Syarikat Perbelanjaan operasi Kos kewangan Cukai tertunda (1. Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan .0) 1.

0 (5.0 (115.011.8 (7.495.299.836. 1.518.5) 3.3 25.9 (10.1) 270.2 0 0 0 0 18.5) 26.457.657. Jumlah keuntungan tersimpan Tenaga Nasional Berhad: Kumpulan 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta Keuntungan tersimpan – Direalisasi – Tidak direalisasi Jumlah bahagian keuntungan tersimpan daripada entiti kawalan bersama: – Direalisasi (10.186.013.9 (6.6 Syarikat 2012 2011 (Dinyatakan semula) RM’juta RM’juta 29.694.9) 27.6 (5.199. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.472.8 0 0 0 0 21. seperti diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia.185.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 364 Maklumat Tambahan Didedahkan Menurut Syarat-syarat Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad Penyata Kewangan Analisis berikut direalisasi dan keuntungan atau kerugian tidak direalisasi pada tahap entiti sah disediakan menurut Garis Panduan mengenai Perkara Khas No.8) 23.2) Jumlah bahagian keuntungan tersimpan daripada syarikat-syarikat bersekutu: – Direalisasi – Tidak direalisasi Pelarasan penyatuan Jumlah keuntungan tersimpan 225.6) 2.0) Pendedahan keuntungan direalisasi dan tidak direalisasi di atas hanya bagi pematuhan dengan arahan terbitan Bursa Malaysia Securities Berhad dan tidak harus digunakan bagi sebarang tujuan.8 (103. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 .7 21.355.

KEEPING THE LIGHTS ON 365 Kenyataan Pengarah Menurut Seksyen 169 (15) Akta Syarikat. dua daripada Pengarah Tenaga Nasional Berhad. 1. dengan ini menyatakan bahawa. Fazlur-Rahman Zainuddin. Penyata Kewangan TAN SRI LEO MOGGIE PENGERUSI DATUK WIRA IR. pada pendapat para Pengarah penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 224 hingga 363 telah disusun bagi menunjukkan satu gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Ogos 2012 dan keputusan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut adalah menurut Piawaian Perakaunan Yang Diluluskan oleh MASB di Malaysia untuk Entiti Selain daripada Entiti Persendirian dan peruntukan Akta Syarikat. Azman Mohd. sebagaimana dikeluarkan oleh Institut Akauntan Malaysia. dan menurut Akta Akuan Berkanun. selaras dengan resolusi mereka bertarikh 31 Oktober 2012. Ditandatangani bagi pihak Lembaga Pengarah. orang utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan kewangan Tenaga Nasional Berhad. FAZLURRAHMAN ZAINUDDIN Diturunkan dan diakui dengan sesungguhnya oleh penama di atas Fazlur-Rahman Zainuddin di Kuala Lumpur. 1960. dengan ikhlas dan sesungguhnya mengaku bahawa penyata kewangan yang dibentangkan di muka surat 224 hingga 363. 1965 Saya. di hadapan saya. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Menurut Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad Listing Requirements. AZMAN MOHD PRESIDEN/KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Akuan Berkanun Menurut Seksyen 169 (16) Akta Syarikat. 1965. 1965 Kami. Malaysia pada 31 Oktober 2012. tepat dan saya membuat pengakuan benar ini sesungguhnya dengan penuh kepercayaan akan kebenarannya. pada pendapat saya. Tan Sri Leo Moggie dan Datuk Wira Ir. Maklumat tambahan di muka surat 364 telah disediakan menurut Panduan Perkara Khusus No. PESURUHJAYA SUMPAH Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 .

Kami telah menjalankan audit mengikut piawaian pengauditan yang diluluskan di Malaysia. Piawaian tersebut memerlukan kami mematuhi keperluan etika serta merancang dan melaksanakan audit bagi memperoleh jaminan yang munasabah mengenai sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata yang ketara. 1965 supaya memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kumpulan dan Syarikat pada 31 Ogos 2012 dan berkenaan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi akhir tahun kewangan tersebut. Kami telah mempertimbangkan penyata kewangan serta laporan juruaudit untuk semua anak syarikat yang mana kami tidak bertindak sebagai juruaudit. termasuk penilaian risiko salah nyata penting penyata kewangan. LAPORAN MENGENAI KEPERLUAN PERUNDANGAN DAN KAWAL SELIA YANG LAIN Selaras dengan keperluan Akta Syarikat. Audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk mendapatkan bukti audit tentang jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Pendapat Pada pendapat kami. yang dinyatakan dalam Nota 14 penyata kewangan ini. pendapatan komprehensif. kami turut melaporkan perkara berikut: (a) (b) (c) Pada pendapat kami. Dalam membuat penilaian risiko tersebut. Tanggungjawab Para Pengarah Terhadap Penyata Kewangan Pada Pengarah Syarikat bertanggungjawab terhadap penyediaan penyata kewangan untuk memberi gambaran yang benar dan saksama menurut Piawaian Perakaunan Diluluskan MASB di Malaysia untuk Entiti Selain Daripada Entiti Persendirian dan Akta Syarikat. kami mempertimbangkan kawalan dalaman yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan entiti yang memberi gambaran yang benar dan saksama bagi merangka prosedur audit yang sesuai dengan keadaan. 1965 di Malaysia. Kami percaya bahawa bukti audit yang diperoleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas terhadap pendapat audit kami. seperti yang dinyatakan dalam Nota 1 hingga 48. Kami berpuas hati bahawa penyata kewangan anak-anak syarikat yang telah disatukan dengan penyata kewangan Syarikat adalah dalam bentuk dan kandungan yang sesuai serta wajar untuk tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan kami telah menerima maklumat serta penjelasan yang memuaskan yang kami perlukan untuk tujuan tersebut. Laporan audit ke atas penyata kewangan anak-anak syarikat tidak tertakluk kepada sebarang pengecualian penting atau sebarang teguran di bawah Seksyen 174(3) Akta tersebut. Tanggungjawab Juruaudit Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat tentang penyata kewangan ini berdasarkan audit kami. Prosedur yang dipilih adalah bergantung kepada pertimbangan kami. sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Syarikat 200866-W) Penyata Kewangan LAPORAN MENGENAI PENYATA KEWANGAN Kami telah mengaudit penyata kewangan Tenaga Nasional Berhad di muka surat 224 hingga 363 yang merangkumi penyata kedudukan kewangan disatukan pada 31 Ogos 2012 Kumpulan dan Syarikat. Audit juga melibatkan penilaian kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan serta kewajaran anggaran perakaunan yang dibuat oleh para Pengarah. dan penyata pendapatan disatukan. tetapi bukan untuk tujuan memberikan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalaman entiti. rekod perakaunan dan rekod-rekod lain serta daftar yang dikehendaki oleh Akta untuk disimpan oleh Syarikat dan anak-anak syarikat yang mana kami bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna menurut peruntukan Akta tersebut. 1965 dan kawalan dalaman seumpamanya yang para Pengarah rasakan perlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang bebas daripada salahnyata penting. penyata kewangan ini telah disediakan menurut Piawaian Perakaunan Diluluskan oleh MASB di Malaysia untuk Entiti Selain Daripada Entiti Persendirian dan Akta Syarikat.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 366 Laporan Juruaudit Bebas kepada Para Ahli Tenaga Nasional Berhad (Diperbadankan di Malaysia) (No. Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 (d) . sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. perubahan dalam ekuiti dan aliran tunai Kumpulan dan Syarikat bagi tahun kewangan yang berakhir pada tarikh tersebut dan ringkasan dasar-dasar perakaunan penting dan nota penjelasan lain. di samping menilai pembentangan penyata kewangan secara keseluruhan.

AF: 1146) Akauntan Bertauliah NURUL A’IN BINTI ABDUL LATIF (No. Pada pendapat kami. PRICEWATERHOUSECOOPERS (No. menurut Garis Panduan MIA dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad. 2910/02/13(J)) Akauntan Bertauliah Kuala Lumpur 31 Oktober 2012 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Penyata Kewangan . maklumat tambahan disediakan. 1. Penentuan Keuntungan atau Kerugian Direalisasi dan Tidak Direalisasi dalam Konteks Pendedahan Selaras dengan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad.KEEPING THE LIGHTS ON 367 Laporan Juruaudit Bebas kepada Para Ahli Tenaga Nasional Berhad (Diperbadankan di Malaysia) (No. PERKARAPERKARA LAIN Laporan ini dibuat semata-mata untuk para ahli Syarikat. dalam semua hal penting. 1965 di Malaysia dan bukan untuk tujuan lain. Syarikat 200866-W) TANGGUNGJAWAB LAPORAN LAIN Maklumat tambahan yang dinyatakan di muka surat 364 didedahkan untuk memenuhi syarat-syarat Bursa Malaysia Securities Berhad dan bukan sebahagian daripada penyata kewangan. Para Pengarah bertanggungjawab terhadap penyediaan maklumat tambahan ini selaras dengan Garis panduan Perkara Khas No. seperti yang diterbitkan oleh Institut Akauntan Malaysia (‘Garis Panduan MIA’) dan arahan Bursa Malaysia Securities Berhad. Kami tidak memikul tanggungjawab terhadap mana-mana pihak untuk kandungan laporan ini. sebagai sebuah badan. menurut Seksyen 174 Akta Syarikat.

509.375 – – 1. 9.000.509.562 – 78.048.351 69.27 0.00 sesaham Satu (1) Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.00 Saiz Pegangan-pegangan Saham Kurang daripada 100 100 – 1.109 % Dari Modal Saham Diterbitkan 0.518. Datuk Chung Hon Cheong 11.36 1.355 25.001 – 100. 5.000 saham biasa bernilai RM1.789 3.001 – 10.001 sehingga kurang daripada 5% saham diterbitkan 5% dan ke atas daripada saham diterbitkan Jumlah PEGANGAN SAHAM OLEH PENGARAHPENGARAH Bil.011 5.51 2. 6.09 14.81 71. 7.477 5. Nama Pengarah-pengarah 1.00 0.00 – 0. 2.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 368 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 MODAL SAHAM Modal Saham Yang Dibenarkan : 10. Azman bin Mohd – Tasec Nominees (Tempatan) Sdn. 4. Saham 54.01 100.000. Puan Suria binti Ab Rahman (Pengarah Pengganti kepada Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari) Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Pemegang Saham 1.783 2.566.00 0.770 3.714 822 3 36. Bhd. Datuk Nozirah binti Bahari Tan Sri Dato’ Hari Narayanan a/l Govindasamy Dato’ Zainal Abidin bin Putih Dato’ Mohammad Zainal bin Shaari Dato’ Fuad bin Jaafar Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Dato’ Abd Manaf bin Hashim % – 0.58 100.109 saham biasa bernilai RM1.453 75.00 sesaham Satu (1) Saham Keutamaan Hak Istimewa Boleh Tebus bernilai RM1.000 10.00 – – – 10.00 1. 3.00 sesaham 500 Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas B bernilai RM1.00 sesaham : 5.227.125 1.133.00 Bil.000 100. Tan Sri Leo Moggie Datuk Wira Ir.00 – – 0.735 2.31 7.832.562 – – – Bil.07 1.26 38. Saham Kepentingan Secara langsung/ Tidak langsung – 4.000 Saham Keutamaan Boleh Tebus Kelas A bernilai RM1.000 1. 8.832.849.00 : Satu (1) hak mengundi untuk satu (1) saham biasa Maklumat Lain Modal Saham Diterbitkan dan Dibayar Sepenuhnya Hak Mengundi ANALISIS PEGANGANPEGANGAN SAHAM Bil.794.73 58.154 % Pemegang Saham 4.

5.968 205. 6.000 71. – 21. Bhd. Khazanah Nasional Berhad Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd. Exempt An for Eastspring Investments Berhad 11. Bhd.55 1. Maybank Trustees Berhad for Public Ittikal Fund (N14011970240) Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Maklumat Lain PEMEGANGPEMEGANG SAHAM UTAMA .100 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.178.375 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Exempt An for State Street Bank & Trust Company (West CLT OD67) Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Malaysia Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Wawasan 2020 HSBC Nominees (Asing) Sdn. – 7.000 saham yang dipegang di atas nama sendiri – 703.911. Bhd. Amanahraya Trustees Berhad Skim Amanah Saham Bumiputera Bil.968 10.968 208.76 10.800 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.066.300. Bhd.100.61 SENARAI 30 PEMEGANGPEMEGANG SAHAM TERBESAR Bil.615. Bhd. – 1. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. – 3.202.707 53. – 16. Bhd. Bhd. Bhd.875. Bhd. Bhd.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Maybank Nominees (Tempatan) Sdn.941.939.843.325 88. Khazanah Nasional Berhad Employees Provident Fund Board – 1. 2. – 4.861 775. 4. 9.868 51. 2.000 % 35.939.655.182 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.154.60 1.97 0.066.861 703.07 3. Bhd.72 1.182 584. 7.843.230.500. – 4.755. Nama Pemegang-pemegang Saham 1. – 2.KEEPING THE LIGHTS ON 369 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 Bil.30 0.655.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.250. 584.133. 8.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.20 14. Bhd. Bhd.20 12.340. – 1. BBH and Co Boston for Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Bil.614.219 % 35.000 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Bhd.93 10. Bhd.500.108. 3.562 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. – 4.688.242.200 saham yang dipegang melalui Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn. Nama Pemegang-pemegang Saham Utama 1. – 2.79 3.99 0. Bhd. Employees Provident Fund Board Amanahraya Trustees Berhad Skim Amanah Saham Bumiputera Lembaga Tabung Haji Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) Cartaban Nominees (Asing) Sdn.61 3.931 85. Saham 1. Saham 1.600.325 54.

941.27 0. Amanahraya Trustees Berhad AS 1Malaysia 19. AmTrustee Berhad for CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund (UT-CIMB-DALI) 15. Bhd.54 0. Cartaban Nominees (Asing) Sdn. Bhd. Malaysia Nominees (Tempatan) Sendirian Berhad Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (PAR 1) 14. Exempt An for JPMorgan Chase Bank.149. Bhd.) 17. HSBC Nominees (Asing) Sdn.875 16.625 21.35 0. Saham 40. Bhd.28 0.72 0. National Association (U.670.31 0. Bhd.810 17. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.921.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 370 Analisis Pegangan-pegangan Saham setakat 15 Oktober 2012 Maklumat Lain SENARAI 30 PEMEGANGPEMEGANG SAHAM TERBESAR SAMBUNGAN Bil.32 0.27 0. Maybank Trustees Berhad for Public Regular Savings Fund (N14011940100) 13. Employees Provident Fund Board (Nomura) 21. HSBC Nominees (Asing) Sdn. Bhd.978 14.26 0.39 0.73 0.050 12. Exempt An for the Bank of New York Mellon (Mellon Acct) 28. Amanahraya Trustees Berhad Public Growth Fund 29. HSBC Nominees (Asing) Sdn. Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Didik 18.385.737 26. National Association (U.557. Petroliam Nasional Berhad (Strategic Inv) 20. Bhd.50 0. Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd for Government of Singapore (C) 16. Pertubuhan Keselamatan Sosial 25. Bhd.569.24 4.000 13.738. Bhd. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Dividend Fund 23. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Sector Select Fund Jumlah Bil.479.525 38. Exempt An for JPMorgan Chase Bank.38 0.305.550 % 0. Exempt An for American International Assurance Berhad 30. Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn.396. AMSEC Nominees (Tempatan) Sdn. Employees Provident Fund Board (CIMB PRIN) 24. Amanahraya Trustees Berhad Public Islamic Select Enterprises Fund 26.700 21. Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.366.108.E. Nama Pemegang-pemegang Saham 12.70 0.835.477. Cartaban Nominees (Asing) Sdn.975 14. BBH (LUX) SCA for Fidelity Funds Asean 27.31 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn.906.274.608 81.S.500 15.63 0.A.375.118 29.547.100 15.A.562 19.693 27.24 0.400 14.969.28 0.575 39. Bhd.) 22.700 34.48 0. Maybank Nominees (Tempatan) Sdn.564. Bhd.

496. Empangan.802 1.449 113 155.110 Jeti. Persekutuan 375 281.363 818 237. 549.394 251.807 35.434 5.600 12.327.177 Perak 678 4.533 Rumah Peranginan.621 Pakistan 1 38.287 123.353 Johor 939 3.734 1.756 Melaka 324 434.156 97.219 Pencawang-Pencawang Pembahagian.571 680 1. 912.908 219.375.110 55.866 716 1.150 435 27. Pangsapuri.603.192 1.873 619 544.455 324 38.175 72.539 22.929 Pejabat.388 243.807 Pulau Pinang 193 679.843 Stesen Janaelektrik.128.733 Kelantan 343 1.553 10.184 249 146.310.883 91.149 40.041 220.449.000 1 790.629 373.261.681 2 828.673 770.702 45.934.644 73. Sembilan 274 2.594 565 295 110.570 606 742 859.227 14.480 860.892 46.546.565 60 8.435 529 3.797 370 100. 429 553. 519.549.026 32. Lot (1) NBB Keluasan (MP) (RM’000) (3) (2) Keluasan Binaan (MP) (11) Jumlah NBB (RM’000) (12) Lokasi 2.618 41.156 43.302. Lot (4) Bil. 2.967.069. 57 57.880.TANAH Milik Bebas Bil.025 Selangor 794 8.806 12.870.983 430 3.713 1.485 62 4.359 87 25. 1. 36.279 Gudang.344 1.425 1.456 215.237 275 244.842 127.662.662 143.852 1.208 150 90.310 Kedah 287 895.626 255 702. 111.250 1.203. Lot (1+4) Keluasan (MP) (2+5) NBB (RM’000) (3+6) Jumlah BANGUNAN KETERANGAN Senarai hartanah Pegangan Pajakan 371 Kumpulan Bil.421 68.501.354 Terengganu 348 2.706 49.839 31.078.583 318 308 418 1 6.113 132.572.231 759 2.596 449.554 657 7 590.931 67.346 153.114 487 631.445 13.676 86 10.628.208 828 1.322.375 44.763.640 Pahang 328 1.388 121 891.124 3. (10) (13) NBB Keluasan (MP) (RM’000) (6) (5) Bil.214.490 Cyberjaya N.692.583 66.187.729 4.335 104.404.749 23.274 603 1.794 Putrajaya/ 3 588.327 Lap ora n T a h u n a n 2 0 1 2 Maklumat Lain .908 16.505.536 Sabah 83 6.580 453 1.346 Stesen Mini Hidro.086 282 449.108 7.019 400.604 Stor dan Bengkel 313.195 308.921 4 1.303 21.044 14.296 30.520 Pencawang-Pencawang Masuk Utama.357 9.082 791 8.754 32.243.735 863.553 625 1. Perlis 56 98.300 Stesen Luarbandar.464 145 10.884 127.628 Rumah Kediaman.895 30.134.590 KEEPING THE LIGHTS ON W.082.402 22.631 593.681 4.453 13.889 73.905 57.141 Nilai Buku Bersih Tanah & Bangunan JUMLAH 5.433 9.653 570 211.

Jalan Majlis 14/10 Seksyen 14 40000 Shah Alam Tel : 03-5522 4000 Faks : 03-5522 4181 NEGERI PAHANG Pengurus Besar Negeri (Pahang) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 13. 30. Wisma TNB No. Jalan Sultan Badlishah 05990 Alor Star Tel : 04-733 3737 D/L : 04-735 8808 Faks : 04-733 0591 NEGERI PULAU PINANG Pengurus Besar Negeri (Pulau Pinang) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 17. Jalan Banda Kaba Karung Berkunci 1005 75990 Melaka Tel : 06-282 8544 Faks : 06-282 6460 NEGERI JOHOR Pengurus Besar Negeri (Johor) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 14. Jalan Dato’ Bandar Tunggal 70990 Seremban Tel : 06-768 3400/06-767 9075 Faks : 06-764 4271 NEGERI MELAKA Pengurus Besar Negeri (Melaka) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras M. Jalan Lahat 30200 Ipoh Tel : 05-208 8000 D/L : 05-254 7475 Faks : 05-254 5199 Lap oran T a h u n a n 2 0 1 2 . Wisma TNB. Wisma TNB Jalan Tok Hakim 15000 Kota Bharu Tel : 09-745 1100 D/L : 09-744 5477 Faks : 09-744 9161 NEGERI KEDAH Pengurus Besar Negeri (Kedah) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 8. Wisma TNB Lot 14. Jalan Perdana CBD Perdana 63000 Cyberjaya Tel : 03-8886 6888 Faks : 03-8886 6933 NEGERI SEMBILAN Pengurus Besar Negeri (Negeri Sembilan) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 5. 887. Jalan Anson 10400 Pulau Pinang Tel : 04-222 4000 Faks : 04-227 3110 NEGERI PERAK Pengurus Besar Negeri (Perak) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 2. 2. Seksyen 19 Jalan Gambut 25000 Kuantan Tel : 09-515 5555 D/L : 09-515 5556 Faks : 09-515 5656 NEGERI TERENGGANU Pengurus Besar Negeri (Terengganu) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Jalan Cherong Lanjut 20673 Kuala Terengganu Tel : 09-622 3401 D/L : 09-622 3022 Faks : 09-624 3896 NEGERI KELANTAN Pengurus Besar Negeri (Kelantan) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 5. Wisma TNB. Wisma TNB. Wisma TNB No. Wisma TNB. Menara MRCB No. Jalan Kepong Peti Surat 11050 50990 Kuala Lumpur Tel : 03-6250 6020 D/L : 03-6250 6301 Faks : 03-6250 6500 PUTRAJAYA & CYBERJAYA Pengurus Besar (Putrajaya & Cyberjaya) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Blok 4802-0-7. Jalan Yahya Awal 80100 Johor Bahru Tel : 07-219 2000 Faks : 07-223 1425 NEGERI PERLIS Pengurus Besar Negeri (Perlis) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Bulatan Jubli Emas 01000 Kangar Tel : 04-976 0021/22/23 D/L : 04-9767 470 Faks : 04-976 1921 NEGERI SELANGOR Pengurus Besar Negeri (Selangor) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Aras 7.TENAGA NASIONAL BERHAD (200866-W) 372 Direktori Kumpulan Maklumat Lain KUALA LUMPUR Pengurus Besar (Kuala Lumpur) Bahagian Pembahagian Tenaga Nasional Berhad Tingkat 11.

proksi/proksi-proksi diberi kuasa untuk mengundi atau berkecuali daripada mengundi mengikut budi bicara beliau. RESOLUSI BIASA 10 RESOLUSI BIASA 11 RESOLUSI BIASA 12 RESOLUSI KHAS 1 Pemberian kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk Menerbitkan Saham menurut ESOS II Cadangan Penawaran dan Pemberian Opsyen kepada Datuk Wira Ir. Syarikat beralamat di (ALAMAT PENUH) yang merupakan Ahli/Ahli-ahli Tenaga Nasional Berhad. 3. 2012. 18 Disember 2012 pada pukul 10. Pasport/No. 13. 6. sebagai proksi saya/kami. 5. RESOLUSI BIASA 1 Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bersama-sama dengan Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi Tahun Kewangan berakhir 31 Ogos 2012 Pengisytiharan Dividen Meluluskan Pembayaran Elaun Pengarah-pengarah SETUJU 2. Azman bin Mohd Cadangan Memperbaharui Kuasa bagi Pembelian Balik Saham Cadangan Pindaan-pindaan kepada Tataurus Syarikat (Sila tandakan “X” di dalam ruangan yang disediakan bagi setiap Resolusi mengikut undian yang anda kehendaki. Jalan Pantai Baru. Kompleks Sukan TNB. Azman bin Mohd Pelantikan semula Pengarah-pengarah berikut yang akan bersara menurut Seksyen 129 (6) kepada Akta Syarikat. Tandatangan Pemegang Saham atau Meteri Syarikat . 9. RESOLUSI BIASA 2 RESOLUSI BIASA 3 Pemilihan semula Pengarah-pengarah berikut yang akan bersara menurut Artikel 135 kepada Tataurus Syarikat: 4.) Bertarikh ________ haribulan __________. K/P/No. Saham Peratus (%) atau sekiranya beliau tidak dapat hadir atau sekiranya beliau tidak dapat hadir URUSAN BIASA 1. RESOLUSI BIASA 4 RESOLUSI BIASA 5 RESOLUSI BIASA 6 Dato’ Fuad bin Jaafar Dato’ Abd Manaf bin Hashim Datuk Wira Ir. 1965: 7. 11. K/P Proksi 1 Proksi 2 JUMLAH Pengerusi Mesyuarat. 8. Proksi saya/kami akan mengundi seperti yang dinyatakan di bawah: TIDAK SETUJU Bil.KEEPING THE LIGHTS ON Borang Proksi Saya/Kami. 12. (NAMA PENUH DALAM HURUF BESAR) Bilangan Saham Biasa Yang Dipegang No.00 pagi dan/atau pada sebarang penangguhannya. untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak saya/kami di MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-22 TENAGA NASIONAL BERHAD yang akan diadakan di Dewan Serbaguna. 59200 Kuala Lumpur pada hari Selasa. RESOLUSI BIASA 7 RESOLUSI BIASA 8 RESOLUSI BIASA 9 Tan Sri Leo Moggie Tan Sri Dato’ Seri Siti Norma binti Yaakob Pelantikan semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah-pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka URUSAN KHAS 10. dengan ini melantik: Nama/No. Jika tiada arahan undian diberikan bagi mana-mana resolusi. Akaun CDS No.

SETEM Symphony Share Registrars Sdn. Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan . Selangor Darul Ehsan. 5. 3. Proksi tidak semestinya seorang Ahli Syarikat dan peruntukan di bawah Seksyen 149 (1) (b) kepada Akta Syarikat. 47301 Petaling Jaya. surat ini hendaklah dimeteri atau ditandatangani oleh seorang pegawai atau peguam cara yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. pelantikan itu tidak sah melainkan peratus pegangan saham yang diwakili oleh setiap proksi itu ditetapkan. Di mana instrumen pelantikan proksi dilaksanakan oleh sesebuah perbadanan. Instrumen pelantikan proksi perlu dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh orang yang melantik atau peguamnya yang dilantik di bawah surat kuasa wakil. Bhd. Sebuah perbadanan yang menjadi Ahli Syarikat. memberi kuasa kepada seseorang yang difikirkan sesuai untuk bertindak sebagai wakilnya dalam Mesyuarat ini menurut Artikel 107(6) kepada Tataurus Syarikat. Jika seorang Ahli melantik dua (2) orang proksi. untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini. 2. Aras 6. Jalan PJU 1A/46. Bhd. 4. Aras 6. Seorang Ahli adalah layak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi. 6. Hanya Ahli yang berdaftar di dalam ROD setakat 11 Disember 2012 adalah layak menghadiri Mesyuarat atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk Mesyuarat.NOTANOTA: 1. boleh melalui resolusi Pengarah-pengarahnya atau badan pengawasan yang lain.. Instrumen pelantikan proksi hendaklah diterima oleh Symphony Share Registrars Sdn. Mana-mana Ahli yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat ini adalah layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Pusat Dagangan Dana 1. Symphony House. 1965 tidak terpakai kepada Syarikat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful