SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA

Sistem Pendidikan Sebelum Merdeka

Sebelum merdeka, tidak ada satu pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. Sistem pendidikan yang diwujudkan oleh British ialah sistem pendidikan vernakular. Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu.

PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
CIRI-CIRI Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja. Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza. Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal

SISTEM PENDIDIKAN PADA ZAMAN PENJAJAHAN BRITISH

PELAJARAN RENDAH

PELAJARAN MENENGAH PELBAGAI SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH

SEKOLAH MELAYU -dirikan oleh kerajaan SEKOLAH INGGERIS -Dikelolakan mubaligh-mubaligh kristian SEKOLAH CINA -Dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan SEKOLAH TAMIL -Dikelolakan oleh pihak peladang.

SEKOLAH INGGERIS

SEKOLAH CINA

   

Akibatnya, terdapat empat jenis sekolah di Tanah Melayu, iaitu : Sekolah Melayu Sekolah Cina Sekolah Tamil Sekolah Inggeris.

Sistem pendidikan yang sedemikian tidak dapat melahirkan perpaduan antara kaum di negara ini. Tumpuan taat setia setiap kaum adalah kepada negara asal mereka.

Sekolah Melayu

Sebelum wujudnya sekolah Melayu, pelajaran agama dan bahasa Arab sangat dititikberatkan. Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugor pada 1816 di Pulau Pinang Mata pelajaran yang diajar di sekolah Melayu ialah membaca, menulis dan mengira.

Sekolah Melayu
Ciri-ciri:Kemudahan yang disediakan tidak memuaskan. Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah Menyediakan pendidikan setakat darjah enam. Dibina di kawasan luar bandar Matlamatnya untuk mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu.

Pendidikan yang diberikan hanyalah menjadikan anak-anak orang Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibu bapa mereka. Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi. Mereka sekadar menjadi pelayan pejabat sahaja. Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah terpaksa memasuki latihan perguruan. Selepas itu barulah mereka boleh memasuki sekolah menengah aliran Inggeris melalui Darjah Khas Melayu (Special Malay Class)

Sekolah Cina
Penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. Pada awalnya, sistem pendidikan di sekolah Cina tidak teratur. Sistem pendidikan Cina ini bertujuan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina.

Pada 1920, kerajaan British telah meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah-sekolah Mengikut Enekmen ini, semua sekolah dan guru wajib didaftarkan. Tujuannya untuk menghalang murid-murid sekolah diresapi ideologi komunis.

Sekolah Cina
Ciri-ciri:Bahasa pengantar mengikut dialek masingmasing. Mengambil sukatan pelajaran dari negara Cina. Buku teks dan guru diimort dari negara Cina. Menyediakan pendidikan rendah, menengah rendah dan menengah atas.

Sekolah Tamil

Sekolah Tamil kebanyakannya didirikan di ladangladang getah. Ia dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian. Pada 1912, Enakmen Buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih sepuluh anak pekerja yang layak bersekolah. Pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan mengekalkan anak-anak pekerja menjadi buruh di ladang tersebut.

Sekolah Tamil

Ciri-ciri:Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Sukatan Pelajaran dan buku teks diambil dari India Menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja.

Sekolah Inggeris

Kerajaan British memberi perhatian dan bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris. Sekolah ini dibina sama ada oleh kerajaan atau Badan Mubaligh Kristian. Sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu ialah Penang Free School pada 1816. Matlamat pendidikan Inggeris ialah untuk memenuhi keperluan pentadbiran British seperti kerani. Bagaimanapun, bilangan orang Melayu yang memasuki sekolah ini amat terhad.

Sekolah Inggeris

Ciri-ciri :Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa Pengantar. Terbuka kepada semua kaum. Menyediakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Jumlah pelajar Melayu, Cina dan India tidak seimbang.

CADANGAN PEMBAHARUAN DALAM PENDIDIKAN
 

Rancangan Cheeseman Selepas Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggeris di bawah Rancangan Cheeseman cuba menyusun semula sistem pendidikan di Tanah Melayu. Tujuan utamanya ialah membaiki sistem pendidikan dan menyatukan aliran yang berlainan dalam sukatan pendidikan. Tetapi Rancangan Cheeseman hanya menumpukan perhatian peringkat sekolah rendah sahaja. Rancangan ini ditolak kerana sekolah-sekolah menengah masih dibentuk mengikut aliran bahasa ibunda masing-masing.

Penyata Barnes (1950)

Mengikut saranan Barnes,persekolahan rendah ialah alat bagi perpaduan dan penyatuan masyarakat. Pada bulan Ogos 1950, sebuah jawatankuasa dibawah L.J Barnes telah ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan Tanah Melayu.

 

Hasilnya beberapa saranan telah dibuat oleh Penyata Barnes, iaitu: Dibentuk satu pendidikan yang bercorak kebangsaan Menubuhkan hanya satu corak sekolah rendah, yang disebut sekolah kebangsaan (National School) untuk semua kaum. Sekolah kebangsaan dibuka kepada semua kaum. Menggunakan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya digunakan bahasa Inggeris sahaja.

Walau bagaimanapun,penyata Barnes telah ditolak oleh semua kaum. Sebab penolakan
Kaum Melayu -Mereka tidak puas hati dengan pendidikan Melayu yang tidak diberi kedudukan yang wajar -Pendidikan Melayu seolah-olah menumpang di sekolah Inggeris. Kaum Cina -Mereka menentang penghapusan pendidikan Cina kerana mereka menganggap pendidikan Cina sebagai salah satu kebudayaan mereka. -Menghauskan pendidikan Cina bererti menghapuskan salah satu kebudayaan kaum Cina. Kaum India -Mereka sependapat dengan kaum Cina.

Orang-orang Cina meminta supaya diadakan satu jawatankuasa mengkaji kedudukan pendidikan aliran Cina di Tanah Melayu.
Penyata Fenn-Wu
Dr William P.Fern, Setiausaha Eksekutif Bersekutu Lembaga Amanah bagi institusi Pengajian tinggi di Cina. Dr. Wu Teh-Yao Seorang pegawai PBB ke Tanah Melayu untuk menyelidik tentang Pendidikan Cina.

Pada tahun 1951, Dr. W.P. Fern dan Dr. Wu Teh Yao telah dilantik untuk mengkaji sistem pendidikan Cina. Jawatankuasa tersebut ditugaskan mengkaji penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam sistem pendidikan sekolah Cina Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin Melayu terutama daripada kalangan pemimin UMNO kerana cadangan itu tidak menguntungkan orang Melayu dan negara ini.

Penyata Fern-Wu tidak dapat diterima oleh pemimpin-pemimpin Melayu terutama daripada kalangan pemimin UMNO kerana cadangan itu tidak menguntungkan orang Melayu dan negara ini Orang-orang India pula meminta diadakan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji pendidikan Tamil seperti yang dibuat kepada pendidikan Cina. Tetapi cadangan itu ditolak. MIC telah menubuhkan sendiri jawatankuasa Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua laoran tersebut.

Jawatankuasa Penasihat Pusat dan Ordinan Pelajaran 1952.

d) e) f)

Lanjutan daripada Laporan Barnes dan Fern-Wu, kerajaan telah menubuhkan Jawatankuasa Penasihat Pusat untuk mengkaji kedua-dua laoran tersebut. Jawatankuasa tersebut yang ditubuhkan pada tahun 1951 dianggotai oleh: 12 orang pendidik Pegawai-pegawai Tanah Melayu Wakil-wakil tidak rasmi setiap kaum (Melayu, Cina dan India)

Jawatankuasa ini telah menyetujui beberapa perkara dalam Laporan Barnes dan Fenn-Wu iaitu: Sistem sekolah kebangsaan akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Di samping bahasa ibunda diajar di sekolah-sekolah Cina dan Tamil, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan digunakan juga sebagai bahasa pengantar.

Pada tahun 1952, sebuah Jawatankuasa khas telah dibentuk untuk mengkaji ketiga-tiga laporan jawatankuasa sebelumnya dan membuat beberapa syor baru. Jawatankuasa ini dianggotai oleh sebelas ahli Majlis Perundangan Persekutuan. Draf perundangan dari jawatankuasa khas itu telah dibawa ke Dewan Perundangan Persekutuan, diluluskan, dan kemudian dijadikan Ordinan Pelajaran 1952.

Cadangan Barnes mengenai sekolah kebangsaan Memberi pelajaran rendah secara percuma selama enam tahun Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris akan diajar di sekolah rendah sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan Tamil boleh diajar di sekolah rendah Jika lima belas orang murid atau lebih mahukannya. Pelajaran vokasional akan dikembangkan di peringkat sekolah menengah
Ordinan Pelajaran 1952

Laporan Razak ( 1956 )

Setelah kerajaan Perikatan memerintah pada 30 September 1955, satu jawatankuasa telah dibentuk untuk mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang boleh diterima oleh seluruh ersekutuan. Jawatankuasa itu mengandungi 15 orang ahli dan dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak,Menteri Pendidikan ketika tu setelah dipilih menjadi ahli Majlis Perundangan Persekutuan.

c)

d)

e)

Tugas-tugas yang akan dilakukan oleh jawatankuasa itu ialah: Membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang boleh menyatupadukan kanak-kanak berbilang kaum di seluruh negara. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Memastikan sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil tetap wujud dan bahasa mereka diajar sebagai satu mata pelajaran.

Laporan Razak telah diterbitkan dalam bulan Mei 1956 yang kemudiannya dikenali sebagai Penyata Razak. Beberapa perkara dalam Penyata Razak telah menjadi panduan untuk membentuk dasar pendidikan negara kemudiannya

PENDIDIKAN RENDAH

Sekolah Rendah Kebangsaan Bahasa Melayu ( Bahasa Pengantar)

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Bahasa Cina/Tamil/Inggeris (Bahasa Pengantar) Bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan

Mengikut Laporan Razak, kanak-kanak akan terus menerima pendidikan rendah mereka di sekolah vernakular yang berasingan. Jawatankuasa itu berusaha meningkatkan bahasa Melayu ke tahap yang paling atas dengan mewajibkan pengajaran bahasa Melayu di semua jenis sekolah. Kesan daripada cadangan ini, murid-murid Melayu akan mahir dalam dua bahasa dan murid bukan Melayu akan mahir dalam tiga bahasa.

Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bahasa Pengantar Bahasa Melayu

Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (Cina)(SMJK) Bahasa Pengantar Bahasa Inggeris

Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan (SMJK) Bahasa Pengantar Bahasa Inggeris

Bagi memastikan bahasa Melayu diajar di sekolahsekolah menengah, bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib di dalam peperiksaan, iaitu peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Lower Certificate of Education (LCE) serta di peringkat Sijil Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysian Certificate of Education (MCE) Penyata Razak telah berjaya memikat masyarakat bukan Melayu kerana tidak mengubah penggunaan bahasa Cina (Mandarin) atau bahasa Tamil.

Peristiwa Penting dalam Pendidikan Tanah Melayu dan Malaysia
Kurun Ke 15 hingga Kurun Ke 19 1815 Kelas Quran di bimbing imam di surau dan masjid atau ulama di sekolah pondok Sekolah dwibahasa (bahasa Inggeris dan bahasa Cina) dibuka oleh Persatuan Mubaligh London di Melaka Penang Free School ditubuhkan di Pulau Pinang atas inisiatif Rev R. Hutchings Sekolah Cina yang pertama , Institut Wu Fu, ditubuhkan di Pulau Pinang Persatuan Mubaligh Kristian Anglican Chaplains menubuhkan sekolah Inggeris yang pertama di Kuching, Sarawak Sekolah Anglo-Tamil ditubuhkan di Melaka Persatuan Mubaligh Kristian menubuhkan sekolah Inggeris pertama di Labuan Sekolah Vernakular Melayu di tubuhkan di Teluk Belanga dan Kampung Gelam di Singapura

 

1816 1819 1848

1850

1856

1863 1870 1871 1872 1878 1883

Sekolah jenis free di Singapura di tukarkan kepada Raffles Institution Masyarakat Cina menubuhkan sekolah di Bau, Sarawak A.M.Skinner mendirikan sekolah vernakular melayu di Seberang Prai, Penang mengikut dasar Quran Laporan Wolley diumumkan dengan saranan kerajaan membantu dan mengawal sekolah Inggeris Kolej Latihan Guru Melayu pertama di tubuhkan di Singapura Persatuan Mubaligh Katholik menubuhkan sekolah rendah Inggeris di Sandakan. Sekolah St Joseph dibuka di Kuching, Srawak Sekolah Vernakular Melayu untuk perempuan pertama di didirikan di Teluk Belanga , Singapura Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut diperkenalkan pertama kali di Tanah Melayu Sekolah Vernakular Cina berdasarkan sistem baru pertama kali didirikan di Kuala Lumpur Madrasah ditubuhkan oleh alim ulama kaum muda di Pantai Timur pada awal kurun ke 20

1884 1891 1900

1902 1904

Pertumbuhan sekolah Vernakular Tamil di ladang-ladang di bawah kod Buruh Sekolah Chung Hwa Confucius yang pertama kali mengunakan kurikulum baru negeri Cina di tubuhkan di Pulau Pinang Kerajaan menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar dan King Edward VII College of Medicine di Singapura Sekolah Confucius ditubuhkan di Kuala Lumpur Sekolah Vernakular Cina Perempuan  ditubuhkan di Kuala Lumpur. Nama sekolah Cina terebut adalah Kuen Cheng Kerajaan Borneo Utara mendirikan sekolah pertama di Jesselton Laporan Windstedt di luluskan oleh kerajaan British Institut Raffles mula menawarkan kursus melatih guru untuk sekolah menengah atas Semua sekolah Cina mengunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar

1905 1906 1908

1915 1917 1919 1920

1921 1922-1923

Kerajaan Borneo Utara pertama kali mendirikan sekolah Melayu di Kota Belud, Papar, Menubok dan Keningau Enakmen Pendaftaran Sekolah mula dikuatkuasakan. Maktab Perguruan Sultan Idris di tubuhkan di Tanjung Malim Sekolah Cina Chung Ling di Pulau Pinang mula menubuhkan sekolah menengah rendah Ordinan Pendaftaran Sekolah di Semenanjung dan Sarawak dikuatkuasakan. Kerajaan mendirikan sebuah Sekolah Teknik di Kuala Lumpur Raffles College ditubuhkan di Singapura Sekolah Menengah Chung Ling di Pulau Pinang mula membuka kelas menengah atas Malay Women’s Teachers College di tubuhkan di Melaka. Pusat Latihan Guru Tamil di tubuhkan dibandar-bandar Jawatankuasa McLean mencadangkan Raffles College dan King Edward College VII Collge of Medicine digabungkan menjadi universiti Rancangan Cheeseman mencadangkan penubuhan Sekolah Vernakular dan Sekolah Inggeris Kerajaan. Simplified Normal Training Course bermula di Pulau Pinang, Perak , Selangor dan Negeri Sembilan

1925 1929

1931 1935 1937 1938

1946

1947

Sekolah Teknik dinaikkan taraf menjadi Maktab Teknik. Maktab Perguruan Batu Lintang ditubuhkan di Kuching, Sarawak. Sekolah Pertanian dinaikkan taraf menjadi Kolej Pertanian Laporan Carr-Saunders mencadangkan penubuhan universiti tempatan. Senior Normal Class dibuka untuk melatih guru sekolah Cina Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran dibentuk untuk mengkaji polisi pendidikan Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura. Ordinan Pelajaran 1950 (Sarawak) dikuatkuasakan Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran ~ Laporan Holgte mencadangkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama Laporan Barnes mencadangkan penubuhan sekolah Melayu dan sekolah Inggeris bantuan penuh kerajaan

1948

1949 1950 1951 (Jan)

1951 (Jun)

1951 (Ogos) Laporan Fenn-Wu mencadangkan sekolah Cina mengajar 3 bahasa juga diberi bantuan penuh kerajaan 1951 (Dis) Laporan Jawatankuasa Pusat Penasihat Pelajaran menyokong cadangan-cadangan Laporan Barnes. Maktab Perguruan Kirkby di UK dipinjam untuk melatih guru sekolah menengah rendah (aliran Inggeris)

1952 1954       1955   1956        

Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina ditubuhkan di Kuala Lumpur Ordinan Pelajaran 1952 dikuatkuasakan Enakmen Pelajaran 1954 dikuatkuasakan Maktab Perguruan Persekutuan didirikan di Kelantan Penubuhan Nanyang Universiti di Singapura (dibuka pada tahun 1956) Gabungan Persatuan Lembaga Pengurus/Pengelola Sekolah Cina ditubuhkan Laporan Woodhead mencadangkan penubuhan Lembaga Pelajaran Sabah Brinsfold Lodge Teachers Training College dipinjam untuk melatih guru sekolah menengah rendah Laporan Razak mengumumkan Polisi Pendidikan Negara Murid-murid sekolah dinaikkan darjah secara automatic Sekolah Menengah Cheng Ling, Pulau Pinang menukar  bahasa pengantarnya ke  bahasa Inggeris Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Maktab Perguruan Bahasa di Kuala Lumpur

1956

Peperiksaan LCE dan peperiksaan Junior Middle III serta Señor Middle III pertama kali diperkenalkan. Kempen Pendaftaran Kanak-Kanak Masuk Sekolah dilancarkan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan Ordinan Pelajaran 1957 dikuatkuasakan Maktab Perguruan Sarawak di Sibu di tubuhkan Semua sekolah rendah menjadi sekolah umum atau sekolah jenis umum. Kerajaan pertama kali memperkenalkan kelas aliran bahasa melayu di sekolah menengah Inggeris Universiti Malaya ditubuhkan di Kuala Lumpur Laporan McLean mencadangkan sekolah menengah Cina di sarawak menukarkan bahasa pengantarnya kepada bahasa Inggeris Laporan Rahman Talib diluluskan di Parlimen Skim UTS untuk guru sekolah dilaksanakan Akta Pelajaran 1961 dikuatkuasakan Peperiksaan Junior Middle 3 dimansuhkan Maktab Perguruan Ilmu Khas pertama kali memperkenalkan kursus Pendidikan Khas 54 buah sekolah Cina menukarkan bahasa pengantarnya ke bahasa Inggeris untuk mendapatkan bantuan kewangan kerajaan Pendidikan sekolah secara percuma untuk murid sekolah rendah

1957

1958

1959 1960

1961

1962

1963

Fakulti Pendidikan ditubuhkan di Universiti Malaysa Kerajaan menubuhkan sekolah menengah berasrama (aliran melayu) di Shah Alam Jawatankuasa untuk mengkaji Sukatan Latihan Perguruan mencadangkan Program Intergrasi untuk 6 Maktab Perguruan Persekutuan Peperiksaan Sekolah (Cina) Menengah Atas dimansuhkan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah dimansuhkan Pelaksanaan Program Latihan Daerah supaya melatih guru sambilan dan sekolah menengah rendah Pelaksanaan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan untuk sekolah menengah rendah Pusat Latihan RIDA (1956) ditukarkan nama sebagai Institut MARA Akta Bahasa Kebangsaan dikuatkuasakan; Bahasa Kebangsaan menjadi bahasa rasmi yang tunggal Peperiksaan Penilaian Darjah V dimulakan Institut Teknologi MARA berasas daripada Institut MARA ditubuhkan untuk melatih pemuda-pemudi dari luar bandar Universiti Merdeka diusulkan oleh Dong Jiao Zong Kerajaan membina Sekolah Menengah Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik Koleh TAR yang menawarkan kurus pra-universiti dan kursus profesional ditubuhkan di Kuala Lumpur Politeknik Ungku Omar ditubuhkan di Ipoh Universiti Sains Malaysia ditubuhkan di Pulau Pinang

1964 1965

1967

1968 1969

1970

Universiti Kebangsaan Malaysia (aliran melayu) ditubuhkan di Kuala Lumpur Pusat Latihan Guru mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar SRJK (I) di semenanjung dan Sabah mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai darjah 1 Kelas Transition aliran bahasa Malaysia kali pertama dibuka di Sarawak Peperiksaan Sijil Cambridge Seberang Laut dimansuhkan dan digantikan oleh peperiksaan MCE Laporan Megat Ismail mengenai sistem kuota pendidikan tinggi diumumkan Akta Universiti diluluskan di Parlimen Laporan Aziz diumumkan dan mencadangkan penawaran status kakitangan kerajaan kepada semua guru Kolej Pertanian dinaikkan taraf menjadi Universiti Pertanian Pindaan Akta Pelajaran diluluskan dan dikuatkuasakan untuk menjadi bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar disekolah, maktab perguruan dan dalam peperiksaan awam Maktab teknik dinaikkan taraf menjadi Universiti Teknologi Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum ditubuhkan Ujian Diagnostik diperkenalkan untuk murid-murid darjah 3 Kempen Reformasi Pendidikan Sekolah Menengah Cina swasta dilancarkan oleh Gabungan Lembaga Pengelola Sekolah Cina di Perak

1971

1972

1973

1974

Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar  Pelajaran ditubuhkan Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sarawak dimansuhkan Peperiksaan Sekolah Menengah Cina Swasta (Unified Examination0 dianjurkan buat kali pertama oleh Dong Jiao Zong Semua sekolah SRJK (I) di semenanjung dan Sabah ditukar menjadi SRK Semua sekolah menengah bantuan kerajaan di semenanjung dan Sabah menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar mulai Tingkatan I SRJK (I) di Sarawak mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam darjah 1 Peperiksaan Lower Certificate of Education dimansuhkan dan digantikan dengan peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran Peperiksaan Masuk Sekolah Menengah di Sabah dimansuhkan Laporan Kabinet mengumumkan Dasar Pelajaran Negara Kursus SRC diberhentikan Nanyang Universiti digabungkan dengan Universiti Singapore Peperiksaan MCE dimansuhkan dan digantikan dengan

1975

  1976

1977 1978

1979   1980

1982

Percubaan sistem 3M untuk 305 buah sekolah rendah dimulakan Pindaan Akta Universiti diluluskan untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa di Malaysia yang mengunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kursus Ijazah dimulakan pada tahun 1983 Bahasa Malaysia digunakan sebagai pengantar dalam peperiksaan STP Mahkamah menolak usul penubuhan Universiti Merdeka Pelaksanaan KBSR  di semua sekolah rendah tahun 1 Kurus-kursus tahun pertama di universiti tempatan mula mengunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar Universiti Utara Malaysia ditubuhkan di Jitra, Kedah IAB berasaskan MESTI ditubuhkan di Bangi Pelancaran Konsep Sekolah Integrasi dengan mendirikan 3 jenis aliran sekolah rendah bersama di Teluk Sengat , Kota Tinggi, Johor Tempoh kursus bagi maktab perguruan ditukarkan kepada 2 ½ tahun Kementerian Pelajaran Malaysia ditukarkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia Peperiksaan Penilaian Darjah 5 dimansuhkan

1983

1984 1985

1986 1987

1988

KBSM mula dilaksanakan disekolah menengah sebagai peringkat percubaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah diperkenalkan pertama kali untuk semua sekolah rendah Taylor College pertama kali menganjur kursus berkembar dengan Universiti luar negeri Falsafah Pendidikan Negara digubal dan diumumkan secara rasmi KBSM dilaksanakan disemua sekolah menengah Tingkatan 1 Kolej Selatan, Johor Bharu ditubuhkan oleh masyarakat Cina adalah dibenarkan berdaftar  sebagai Kolej Swasta Wawasan 2020 diusulkan oleh YAB Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir Sistem Gaji SSB diperkenalkan Pendidikan prasekolah mula diserap dalam sistem pendidikan sekolah rendah Wawasan Pendidikan diperkenalkan Peperiksaan SRP ditukar kepada PMR Penubuhan Pusat Pendidikan oleh Dong Jiao Zhong, di Kajang, Selangor mula menganjurkan kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru sekolah menengah Cina persendirian Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) ditubuhkan di

1989 1990

1991

1992

1993

1994

Pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah  dengan permulaan sesi persekolahan 1995, matapelajarn Alam dan Manusia ditukarkan kepada Sains dan Kajian Tempatan Pelancaran Wawasan Kementerian Pendidikan Sabah membuak universiti pertama iaitu Universiti Malaysia Sabah (UMS) Penyusunan semula organisasi Kementerian Pendidikan Rang Undang-Undang Akta Pendidikan 1995 diluluskan Rang Undang-Undang Pendidikan Tinggi Swasta dikuatkuasakan Pelancaran Konsep Sekolah Wawasan berasaskan Konsep Sekolah Intergrasi 1985 UPM bertukar nama kepada Universiti Putra Malaysia Pelaksanaan pendidikan percuma sehingga 11 tahun Maktab Perguruan Sultan Idris dinaikkan taraf menjadi Universiti Pendidikan Malaysia Peperiksaan PTS pertama kali diperkenalkan kepada semua Maktab Perguruan di Malaysia , Falsafah Pendidikan guru di gubal dan diperkenalkan di BPG Universiti Pertanian Malaysia ditukar nama sebagai Universiti Putra Malaysia Universiti-universiti swasta ditubuhkan Universiti Terbuka Malaysia ditubuhkan 20 kolej universiti swasta dibenarkan mengendalikan program ijazah “3+0”

1995 1996

1997

1998

SEKIAN TERIMA KASIH