1.

0 STATISTIK

Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul, menyusun, meringkas, mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan, rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. Dengan itu, statistic merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran, pemasaran, perubatan,

kejuruteraan, sains sosial atau bidang-bidang yang lain.

JENIS-JENIS STATISTIK

Teknik-teknik statistik boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu statistik perihalan (atau huraian) dan statistic invensi (atau induksi): a. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan, data-data dikumpul, disusun, diringkas, dan

dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai digunakan. Pelbagai carta, graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu.

b. Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. Ini bermakna statistic inferensi bergantung kepada teori

kebarangkalian.

kia dapat menggangar min populasi. kita dapat mengira min populasi. Jika dinamakan data-data yang dikumpul sebagai Χi. kos dan tenaga kerja. mod dan media. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. Χii. Jadi. sebagai alternative kita hanya mengumpul data menggunakan sampel. Dengan menggunakan min sampel. 1. Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data.KECENDERUNGAN MEMUSAT Ukuran Kecenderungan Memusat Satu jenis pengukuran yang digunakan untuk memerihalkan set data adalah ukuran kecenderungan memusat. Pengukuran kecenderungan memusat menghasilkan maklumat berkaitan dengan titik tengah pada satu kumpulan nombor. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . µ. Walaubagaimanapun. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data.. ……. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan.Χn . maka data tersebut ialah : .

Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ().. X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  . . kebanyakan ahli statistik hanya menggunakan istilah min sahaja...... . 5.. 10.. 8... 13 penyelesaian: Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut..contoh 1: kira min untuk data-data berikut: 4... Disebabkan min aritmatik digunakan dengan meluas.. X n n n .. Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X ).. Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  ...

6 N 5 . Secara amnya.Huruf Greek sigma () biasanya digunakan oleh ahli matematik untuk menunjukkan jumlah semua nombor-nombor didalam kumpulan data. untuk tujuan kursus ini  X Menandakan  Xi i 1 N Min adalah sesuai digunakan untuk menganalisis data sekurang-kurangnya data bertaraf interval didalam pengukuran. Contoh 1. definasi min adalah:   Xi i 1 N N Walau bagaimanapun. 19. N adalah bilangan nombor didalam populasi dan n adalah bilangan nombor didalam sampel. Algorithma untuk mengira min adalah dengan menjumlahkan nombor-nombor didalam populasi atau sampel dan kemudiannya membahagikannya dengan bilangan populasi atau sampel. 13. 26 dan 11 masing-masingnya. Min populasi adalah:  X = 24 + 13 + 19 +26 + 11 = 93   X  93  18. Disamping itu.1: Katakan syarikat mempunyai lima jabatan dengan bilangan pekerja 24.

oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. Ia adalah median. Dengan kata lain. kirakan purata dua angka ditengahtengah susunan tersebut. Jika bilangan data adalah genap. Langkah berikut adalah digunakan untuk menentukan LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. Katakan ahli statistik hendak mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor didalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut.2. median. iaitu 15. 14 dan . MEDIAN Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil. carikan sebutan ditengah-tengah didalam susunan tersebut. median ialah purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Purata ini adalah median. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya. median ialah nombor yang ditengah.

jika set data mempunyai 77 sebutan.15. Ciri-ciri ini merupakan kelebihan disebabkan nilai terbesar atau terkecil tidak mempengaruhi median. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Sebagai contoh. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. Median tidak dipengaruhi oleh magnitud nilai ekstrim.5. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 Formula ini amat berguna apabila melibatkan bilangan data yang besar. .

3. Sebagai contoh. oleh itu. Dengan pengurangan bilangan kepada beberapa model saiz. maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. konsep mod biasanya digunakan didalam menentukan saiz. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. . MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data. Didalam dunia perniagaan. Setiap saiz adalah berpadanan dengan model badan manusia. L. pengilang baju mengeluarkan baju didalam empat saiz. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. S. dan XL. M. syarikat boleh mengurangkan jumlah kos pengeluaran dengan menghadkan kos penyediaan mesin dan bahan.

min adala nilai puratanya. Jika nilai mod tersebut lebih besar berbanding dengan nilai median dan min. media ialah nilai penengah manakala mod ialah nilai kekerapanya.HUBUNGAN ANTARA MIN. Sememangnya bentuk taburan sesuatu data member makluma yang penting tentang populasi. Jika nilai mod adalah lebih kecl daripada nilai median dan min. maka kita nyatakan bahawa taburan data tersebut mempnyai bentuk pencong ke kiri. maka kita nyatakan bahawa taburab data tersebut berbentuk pencong ke kanan. Jika ketiga-tiga nilai min median dan mod mempunyai nilai yang sama. maka taburan data tersebut dikatakan berbentuk simetri. MEDIAN DAN MOD Bagi suatu kumpulan data. .

perubatan. data-data dikumpul.0 PETA KONSEP STATISTIK Statistik ialah satu kaedah saintifik untuk mengumpul. Statistik inferensi juga menentukan sejauh mana keputusan itu boleh diterima. mempersembah dan menganalisis serta membuat kesimpulan. Ini bermakna statistic kepada inferensi teori digunakan. pemasaran. kejuruteraan. . Dengan itu. Statistik Perihalan Bagi statistik perihalan. disusun. dan dibentangkan dalam bentuk yang mudah difahami dan sesuai Statistik Inferensi Statistik infensi adalah kaedah yang melibatkan membuat rumusan atau kenyataan ke atas populasi berasaskan maklumat yang telah didapati daripada sampel. meringkas. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data tersebut. bergantung kebarangkalian. menyusun. Pelbagai carta.2. diringkas. graf dan jadual digunakan untuk mempesembahkan maklumat yang telah diperolehi itu. sains sosial atau bidangbidang yang lain. statistik merupakan suatu kaedah matematik yang boleh membantu meyelesaikan masalah-masalah harian dan membuat keputusan sama ada dalam pentadbiran.

Terdapat tiga jenis sukatan kecenderungan memusat yang selalu digunakan iaitu min. Dengan mengetahui nilai-nilai pusat sesuatu data. kita dapat mengira min populasi. kos dan tenaga kerja.KECENDERUNGAN MEMUSAT Sukatan kecenderungan memusat adalah suatu nilai pusat yang dapat mewakil keseluruhan nilai-nilai dan data. kita akan dapat gambaran yang lebih baik tentang ciri-ciri populasi yang dimaksudkan. Jika kita dapat mengumpul data daripada keseluruhan populasi . mod dan media. MIN Min adalah purata suatu kumpulan data. Walaubagaimanapun. 1. µ. dalam banyak keadaan kita tidak mungkin dapat mengumpul data daripada seluruh populasi disebabkan oleh faktor masa. .

....... . .Min aritmatik Min populasi Min aritmatik adalah susunan sinonim dengan purata kumpulan nombor dan ia dikira dengan menjumlahkan semua nombor dan membahagikannya dengan bilangan nombor tersebut. Min populasi ditandakan dengan huruf Greek mu ()... X N N N Min sampel: X  X  X1  X 2  X 3  ..... Min sampel pula ditandakan dengan huruf Roman ( X )..... X n n n .. Formula bagi mengira min bagi populasi dan min sampel adalah sebagaimana berikut: CONTOH: Min populasi:   X  X1  X 2  X 3  .

Dengan kata lain. median ialah suatu nilai dengan separuh daripada data yang mempunyai nilai kurang daripadanya manakala separuh yang lain mempunyai nilai yang melebihnya 2. MEDIAN LANGKAH 1: Susun data didalam susunan menaik. carikan sebutan ditengah-tengah susunan tersebut. Ia adalah median. . didalam LANGKAH 3:Jika bilangan data adalah genap. kirakan purata dua angka ditengah-tengah susunan tersebut.Median ialah titik tengah sesuatu kumpulan nombor yang disusun secara menaik. LANGKAH 2: Jika bilangan data adalah ganjil. Purata ini adalah median.

14 dan 15. terdapat hanya 16 sebutan (bilangan genap): 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 Sekarang kita mempunyai bilangan sebutan genap. median adalah terletak pada sebutan yang ke 39. Satu cara lain untuk menentukan median ialah mencari sebutan n 1 2 didalam susunan yang menaik. Jika nombor 22 dikeluarkan daripada senarai. median ditentukan dengan mengira purata dua nombor yang terletak ditengah-tengah susunan tersebut.CONTOH: mencari median bagi kumpulan data berikut: 15 11 14 3 21 17 22 16 19 16 5 7 19 8 9 20 4 Susun nombor di atas dalam sebutan menaik: 3 4 5 7 8 9 11 14 15 16 16 17 19 19 20 21 22 Terdapat 17 sebutan (bilangan ganjil). jika set data mempunyai 77 sebutan. oleh itu median terletak ditengah-tengah susunan tersebut. iaitu: n  1 77  1   39 2 2 .5. Sebagai contoh. Ini menghasilkan nilai median iaitu 14. iaitu 15.

Jika satu kumpulan data itu mempunyai lebih daripada satu nilai yang kerap berlaku. MOD Mod atau rangkap ialah nilai yang paling kerap berlaku dalam sesuatu kumpulan data.3. Mod adalah ukuran kecenderungan memusat sesuai bagi data nominal. oleh itu. kita nyatakan yang data itu mempunyai lebih daripada satu mod. Jika suatu kumpulan data tidak mempunyai nilai yang paling kerap berlaku. Mod boleh digunakan untuk menentukan manakah kategori yang kerap terjadi. . maka kita nyatakan data tersebut tidak mempunyai mod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful