Asam amino Asam amino adalahsebuah monomer yang terdiridarimolekulkarbonasimetris (kecualiglisin) yang terdiridariguguskarboksil (COOH) dangugusamin (NH2) yang

berikatanpadakarbon C pusat (atau C-α).Selainguguskarboksildanamin, terdapatjuga atom hidrogendangugusrantaisamping (biasanyadilambangkandengan –R) yang 1 jugaberikatanpadaC-α. Asam amino inidibagimenjadiduaberdasarkanpolaritasnya, yaituasam amino bermuatandanasam amino tidakbermuatan (uncharged polar).1Asam amino non-polar akanmemberikanstruktur yang bersifathidrofobik. Sedangkanasam amino bermuatanmemilikikecenderunganuntukberikatandenganhidrogenatausulfat.Kemudianberdas arkanstrukturnyaasam amino dibagimenjadiasam amino alifatikdanasam amino siklik (aromatik).1Strukturdariasam amino bisaberupa L-asam amino atau D-asam amino.1Berdasarkansifatbagitubuh, asam amino dibagimenjadiduagolongan, yaituasam amino esensial yang tidakdapatdibuatolehtubuhdanasam amino non-esensial yang dapatdibuatolehtubuh. Asam amino esensialada 20 golongansedangkan yang non-esensialada 10 golongan. Tabel: Jenis-jenisasam amino Sumber: Harper; 2009

.

chem.2Ketikaasam amino dilarutkandalam air.1 Contohdarimekanismeiniadalahglisin. Olehkarenaituasam amino inidisebutjugasebagaizwitterionskarenamemilikimuatannegatifdanpositifpadasatu molekul.2 ataulebihasam amino akanmembentukikatanpeptida (ikatanguguskarboksildenganamin) menjadipolipeptida. makaakanterbentukmolekul ion berikut: ketikaglisindilarutkan di dalam air.edu/biophys_2002/spartan/glycine.columbia.jpg) . guguskarboksilbermuatannegatifdancenderungbereaksidenganasamkuat. sedangkangugusaminbermuatanpositifdancenderungbereaksidenganbasakuat. yang kemudianakanmenmberikancirikhasbagisuatu protein. Gambar: pembentukan ion glisindalam air (Sumber: http://biophys.

flatworldknowledge. Kemudianapabilapadasuatularutanterdapatzwitterionsdanglisinkation. makalarutantersebutmembentuksistembufferdenganpasangankonjugasiadalah –COOH dan – COO-.jpg) Jikamolekulglisinhanyaberupamolekulzwitterionssaja.MolekultersebutmempunyainilaiKauntukguguskarboksil yang memberikanelektron (menjadi COO-) dan Kb untuk NH2yang menerimaelektron (menjadi NH3+).com/ballgob/ballgob-fig18_x024. makamuatanglisinakanmenjadi 0 karenamuatannegatifdenganmuatanpositifadalahseimbang. Gambar: pembentukankationdan anion dariglisin (Sumber: http://images. + makalarutantersebutmembentuksistembufferdenganpasangankonjugasi –NH3 dan – NH2.Begitujugaapabilaterdapatzwitterionsdanglisin anion. Sedangkanketikadireaksikandenganbasakuatsepertinatriumhidroksida (NaOH).1 . makaakanterbentukglisinkation. Bentukinijugamemilikibentukisoelektrikdengan pH-nyadisebutsebagaipI (titikisoelektrik). Ketikaglisindititrasikandenganasamklorida (HCl). 3 makaakanterbentukglisin anion.Contoh lain daripembentukanasamdanbasainiadalahhistidindenganmekanisme yang sama.

Marks AD. 2009) . Lieberman M.Gambar: proses titrasihistidin (Sumber: Smith C.

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Marks' basic medical biochemistry: a clinical approach. Campbell et al. 8th ed. Lieberman M. Biology.Sumber: Smith C. 1. 2010. 2009. 2. Petunjukpraktikumtitrasipotentiometrikdanpenentuankurvatitrasiasam amino . Jakarta: Erlangga. Marks AD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful