PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH,PENDIDIKAN MORAL , SMK ABDUL

RAHIM
UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR )
NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
NAMA :
TARIKH

TINGKATAN DUA :
:

BAND 1 (B1D1E1 )
( Boleh memberi contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia )
1. Senaraikan 4 contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia.

AGAMA DI MALAYSIA

*CATATAN :Pelajar mengusai evidens B1D1E1 sekiranya dapat menjawab semua dengan betul
Belum Menguasai

Sudah Menguasai

BAND 2 (B2D1E1)
[Boleh menjelaskan kepentingan beragama]

2. Jelaskan 4 kepentingan beragama kepada manusia .
a) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
b) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
c) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
d) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
*CATATAN :Pelajar mengusai evidens B2D1E1 sekiranya dapat menjelaskan tiga kepentingan
beragama dengan betul .
Belum Menguasai

Sudah Menguasai

........... ( ) Pelajar menguasai evidens B3D1E1 sekiranya dapat menjawab 5 soalan yang betul.......PENDIDIKAN MORAL . 7 Saya kerap beribadat di rumah tanpa disuruh oleh ibu bapa..PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH.. Ya Tidak Disahkan oleh: ………………………….. 5 Ibu bapa saya sering mengajar saya untuk beribadat di rumah... Tanda ( / ) pada ruang jawapan Ya jikaanda bersetuju atau pada ruang jawapan Tidak sekiranya anda tidak bersetuju.. 4 Saya suka pergi ke tempat beribadat bersama ibu bapa............ 2 Ibu bapa saya tidak pernah mengajak saya ke tempat beribadat.. .. Bil Perkara 1 Saya selalu mengikuti ibu bapa pergi ke tempat beribadat. 6 Keluarga saya tidak beribadat di rumah... ( ) UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR ) NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN NAMA : TARIKH TINGKATAN DUA : : BAND 3 (B3D1E1) (Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama) 1............ 3 Ibu bapa saya selalu beribadat di rumah............. SMK ABDUL RAHIM Disahkan oleh : ...... 8 Saya tidak pernah beribadat di rumah atau di tempat beribadat......

SMK ABDUL RAHIM Belum menguasai Sudah menguasai .PENDIDIKAN MORAL .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful