PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH,PENDIDIKAN MORAL , SMK ABDUL

RAHIM
UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR )
NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
NAMA :
TARIKH

TINGKATAN DUA :
:

BAND 1 (B1D1E1 )
( Boleh memberi contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia )
1. Senaraikan 4 contoh agama / kepercayaan yang terdapat di Malaysia.

AGAMA DI MALAYSIA

*CATATAN :Pelajar mengusai evidens B1D1E1 sekiranya dapat menjawab semua dengan betul
Belum Menguasai

Sudah Menguasai

BAND 2 (B2D1E1)
[Boleh menjelaskan kepentingan beragama]

2. Jelaskan 4 kepentingan beragama kepada manusia .
a) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
b) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
c) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
d) .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................
*CATATAN :Pelajar mengusai evidens B2D1E1 sekiranya dapat menjelaskan tiga kepentingan
beragama dengan betul .
Belum Menguasai

Sudah Menguasai

......PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH...... Ya Tidak Disahkan oleh: …………………………... 7 Saya kerap beribadat di rumah tanpa disuruh oleh ibu bapa..........PENDIDIKAN MORAL ............. 2 Ibu bapa saya tidak pernah mengajak saya ke tempat beribadat...... ( ) UJIAN BERTULIS ( UNTUK PELAJAR ) NILAI: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN NAMA : TARIKH TINGKATAN DUA : : BAND 3 (B3D1E1) (Boleh menunjukkan perlakuan mengikut ajaran agama) 1. .... 4 Saya suka pergi ke tempat beribadat bersama ibu bapa.. 8 Saya tidak pernah beribadat di rumah atau di tempat beribadat. 6 Keluarga saya tidak beribadat di rumah..... 3 Ibu bapa saya selalu beribadat di rumah. 5 Ibu bapa saya sering mengajar saya untuk beribadat di rumah. SMK ABDUL RAHIM Disahkan oleh : ... Tanda ( / ) pada ruang jawapan Ya jikaanda bersetuju atau pada ruang jawapan Tidak sekiranya anda tidak bersetuju.................... ( ) Pelajar menguasai evidens B3D1E1 sekiranya dapat menjawab 5 soalan yang betul. Bil Perkara 1 Saya selalu mengikuti ibu bapa pergi ke tempat beribadat....

PENDIDIKAN MORAL .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. SMK ABDUL RAHIM Belum menguasai Sudah menguasai .