KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

. bebas pendirian & tidak berbelah bahagi. . .Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori . Guru Non Profesional. . . .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. .Bersikap profesional .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. guru sementara .1998). .Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Mempertahankan martabat profesionnya.Guru adalah pakar dalam pendidikan.Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu.2002). . . . .Guru Profesional.Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Patuh dengan Kod Etika. .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah.Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika. 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan.Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Bermoral .Berilmu .Autonomi guru adalah terhad. . .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . Cth: guru sandaran. .Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah. .

- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .1998) .

Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.menunjukkan cara berpakaian.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. . bertanggungjawab . apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . .10) Refleksi .memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa .masyarakat menganalisis.guru perlu menjaga kod etika demi status.merahsiakan maklumat ikhtisas . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan.sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. masyarakat atau negara . . menilai. akhlak dan maruah.Konsep Etika . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . .Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.nilai moral yang baik / buruk . threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. weakness. pertuturan dan tingkah laku . . Pada pendapat anda.Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. opportunity. .bersikap adil terhadap pelajar . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.

Tanggungjawab kepada profesion perguruan .Pengurusan bilik darjah .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Kemahiran interpersonal. .Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . .Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid.Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .Membentuk soalan penilaian. . . Akauntabiliti terhadap profesion . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. .Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Konsep . .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Memotivasikan pelajar .Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid.Bersikap adil dengan setiap murid.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. . . . akauntabiliti guru sebagai.Berusaha menunaikan tanggungjawab.Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru..Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. institusi pendidikan dengan masyarakat.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.Leslie Kaplan & William Owings (2001).Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . .Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . .Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. . . Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . . 3) Akauntabiliti Guru.

imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. bermaksud keikhlasan dan kejujuran .Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar . BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .Institut Integriti Malaysia. 4) Integriti Guru .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Membantu rakan sejawat . . mempunyai kesantunan.kesempurnaan .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi .Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Nillsen 2004.Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. . .Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa .Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Integriti bermaksud wholeness atau completeness.Memberi sumbangan sukarela kepada negara. ..Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.Berdasarkan pengalaman anda di sekolah. .Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.

Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.0 ISU KESANTUNAN GURU . .Pengurusan kewangan 1. bukan tatacara kita sahaja.Memonopoli sidang perbualan . perwakilan komposit perasaan.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Gabungan perasaan.Pengurusan masa . .Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Kepedulian guru .Guru dikawal oleh etika perguruan. . 2. Fokus Etika Guru : . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Penampilan guru .Kawalan suara .Kerjaya sambilan .Cakap banyak . .Berniaga di sekolah .Kerjaya sambilan .Kesantunan merujuk kepada tatacara. pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Ikut norma budaya setempat.Etika perlu dalam profesion perguruan : . pemikiran.Perasaan.Definisi .Kesantunan guru . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .

Peringkat cekap .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Peringkat mahir . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas . tak kreatif dan imaginative .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat Impak Prihatin Diri : .Peringkat novis .Peringkat novis lanjutan .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Dikatakan pasif.Apakah pelajar suka saya? . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat Keprihatinan Diri .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .

Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Menjadi teladan profesionalisme .Terbaik dalam bidang . . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP.Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Keutuhan peribadi . kepakaran. konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . . mempunyai mental-life yang segar. mempunyai .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah.- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. fikiran positif. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kecekapan profesionalisme . Guru Mahir . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip . Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta.Ada kecekapan pada tahap minimum . Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .

Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Kaya ilmu .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu. Prinsip Guru Cekap : .Guru mengajar murid belajar : mengajar. . Guru Berintelek .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Taat setia terhadap perkhidmatannya.Menampilkan watak terpuji. .Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik. bebas berpendirian .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Dapat memberikan motivasi yang berkesan . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT. mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Profesional .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Professional dengan PNP di sekolah . peribadi mulia.Bakti disemai bukti dituai .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Morality yang teguh . berwawasan . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Mahir berkomunikasi.Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka. berimej. memartabatkan profesionnya .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : .Berkongsi visi yang sama .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Bertindak atas landasan etika kerja . Guru Mahir .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Mempamer kekuatan teori .Penambahbaikan berterusan .

Sahsiah guru pakar : .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Sahsiah terpuji .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Menjadi pakar rujuk PNP .‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran. Potensi : . proaktif. bahan dan sumber .Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : .Berwawasan. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di .Kemahiran merangsang . responsive.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Bijak mengurus masa.Berketrampilan . pengetahuan.Kemahiran penilaian .Kemahiran penyampaian .

Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . 3) Pembimbing .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . membuat penyelidikan & mencari idea baru. .Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. Fokus isu : .Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . .Kurang teori dan amalan latihan .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. .IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Kurang mahir urus aktiviti sukan . berfikir.Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Kurang mahir urus Koku .

pemerhatian & temubual.Meningkatkan tahap profesional guru. . Guru berperanan mengawal kepincangan ini.Guru agen sosialisasi. . sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. kemahiran dan nilai kepada murid. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. .Dapat meningkatkan kualiti P&P. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik.Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. soal selidik. . 5) Penyelidik . Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. .Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan..Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . . . 4) Pengamal Reflektif . 6) Agen Sosial .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. .Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. sosioemosi & kesihatan. .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.Menambahbaik aktiviti P&P.Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.

.Bersikap proaktif . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. . nilai agama. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG . .Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. toleransi dalam kalangan pelajar.Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. 9) Pembentuk Tingkah Laku . .Memupuk nilai persahabatan. kerajinan.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. . . 10) Pengurus Pembelajaran . persahabatan..Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. .Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . ketekunan. kerjasama.Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi.Guru menyampaikan nilai moral.Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . . prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM.Mengawal sikap penyayang . prejudis atau diskriminasi.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah.Guru hendak peka dengan emosi. . toleransi dan kesabaran). .Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.

Jangkaan terhadap diri sendiri – e.g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.jangkaan terhadap pelajar.e. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. berintegriti dan bersungguh-sungguh .g penentuan hasil pembelajaran .my/?id=143) .Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru. 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM . berdaya tahan..g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah . .moe.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .KPM didokong oleh 31 Bahagian.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.gov.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru.

4) Pembelajaran Peribadi . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri.Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat .Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid. . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu .

bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. we must know it is possible. or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. it is ingested. Antaranya amalan refleksi melalui : . . .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan.Perkembangan professional on-line .Penulisan reflektif/jurnal .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. .Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. . 6) Budaya Membaca. 9) Kolaborasi dan Musyawarah .Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat . penilaian terhadap tindakan.Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. . 8) Amalan Reflektif.Membentuk budaya reflektif.Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. .Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . .Sebagai contoh .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. Every single time you “teach” something to someone. Pelajaran Malaysia.and new human being emerges (Leo Buscaglia). 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . . tindakan.As teachers we must believe in change. something is done with it.Portfolio pengajaran .Penyelidikann tindakan.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”.

13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi . . . .Bekerja bersama-sama secara sukarela. .Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan.Sebagai guru permulaan.Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful