KONSEP MENGAJAR SEBAGAI SATU PROFESION

1) Pengenalan; - Kamus Dewan (2005) – suatu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan, kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. - Profesion juga merujuk kepada suatu pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. 2) Ciri-ciri Profesion; - Merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara. - Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa memberi perkhidmatan. - Pekerja mendapat latihan khusus dalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas mengikut satu tempoh masa tertentu. - Pakar dalam bidang pekerjaan . - Mempunyai kuasa autonomi semasa menjalankan tugas. - Mementingkan mutu perkhidmatan. - Berdedikasi dan tidak mementingkan ganjaran dalam menjalankan tugas. - Pekerja terdiri daripada ahli satu organisasi yang berkuasa menentukan kemasukan, mengawal mutu dan penyingkiran ahli. - Mematuhi kod etika profesion 3) Konsep Profesional; - Ciri-ciri atau atribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion. - Ornstein & Levine (1993) -4 atribut dalam suatu profesion: a) penguasaan ilmu yang mendalam b) kecekapan dan kepakaran dalam bidang c) kod etika d) kebenaran/persetujuan diberi kepada suatu profesion oleh masyarakat untuk beroperasi. 4) Konsep Profesion Perguruan dan Keguruan; - Perguruan – diertikan sebagai pengajaran (Kamus Dewan,1989) - Keguruan – diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru seperti peranan, tugas dan kelayakan sebagai guru (Kamus Dewan,1989). 5) GURU PROFESIONAL VS. NON PROFESIONAL

Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.Prihatin terhadap murid dan ibubapa .Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan. .Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional. . . . bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.Bersikap profesional . .Autonomi guru adalah terhad.Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.Mempertahankan martabat profesionnya. . . . .Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu. berpersonaliti sihat dan serba boleh.Patuh dengan Kod Etika. guru sementara .Guru adalah pakar dalam pendidikan. . 7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan. .Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan.Berilmu .Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja.1998). Dorongan oleh misi dan passionate Positif dan benar Guru sebagai pemimpin With-it-ness .Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa. .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran . . Cth: guru sandaran.Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori .Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan 6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah. .Guru Profesional.Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.Bermoral . Guru Non Profesional.2002). . . .

1998) .- Gaya Kepakaran dalam motivasi Keberkesanan pengajaran Pembelajaran kandungan Pintar Celik minda 8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani. Sahsiah • Bertaqwa • Berakhlak • Berperibadi mulia • Komitmen • Bersopan • Positif • Berkepimpinan • Budaya ilmu Ketrampilan • Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: Kaedah mengajar Kawalan sosial di sekolah Kawalan disiplin murid Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid GERKO Pembimbing kepada murid .

memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . . sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. weakness. opportunity. 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . menilai.masyarakat menganalisis. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? .Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan.Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit.Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama. .guru perlu menjaga kod etika demi status.merahsiakan maklumat ikhtisas .10) Refleksi . .menunjukkan cara berpakaian.membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran .Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. . bertanggungjawab . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1.nilai moral yang baik / buruk . akhlak dan maruah.Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa.Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Pada pendapat anda. .sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. masyarakat atau negara .Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka.Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar.bersikap adil terhadap pelajar . . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. pertuturan dan tingkah laku .Konsep Etika .mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar .

Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. akauntabiliti guru sebagai.Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . . institusi pendidikan dengan masyarakat.Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. .Bersikap adil dengan setiap murid. Akauntabiliti terhadap profesion .Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat.Berusaha menunaikan tanggungjawab.Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. . .Pengurusan bilik darjah ..Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Konsep .Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. . . . .Menghormati masyarakat tempat berkhidmat .Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum.Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. 3) Akauntabiliti Guru. . .Leslie Kaplan & William Owings (2001). .Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat.Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan.Memotivasikan pelajar .Kemahiran interpersonal.Tanggungjawab kepada profesion perguruan . .Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran.Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan .Membentuk soalan penilaian.Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . .Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . .Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion .

.Integriti bermaksud wholeness atau completeness..kesempurnaan . mempunyai kesantunan.Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti. 4) Integriti Guru . imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . bermaksud keikhlasan dan kejujuran . .Memberi sumbangan sukarela kepada negara.Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN.Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. .Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : . .Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Nillsen 2004. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara .Institut Integriti Malaysia.Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum.Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari .Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik .Membantu rakan sejawat . . .Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan.Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia.

perwakilan komposit perasaan.Kawalan suara . . 2.Kesantunan merujuk kepada tatacara. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya.Ikut norma budaya setempat. adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Kerjaya sambilan .Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) .Etika perlu dalam profesion perguruan : .Kesantunan guru .Perasaan.0 ISU KESANTUNAN GURU . pemikiran. . Fokus Etika Guru : .Memonopoli sidang perbualan .Gabungan perasaan.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .Berniaga di sekolah . .Pengurusan kewangan 1.Cakap banyak . bukan tatacara kita sahaja. .Kepedulian guru . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas .Penampilan guru .Pengurusan masa .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.Kerjaya sambilan .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya.0 ISU KEPEDULIAN GURU .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Guru dikawal oleh etika perguruan.Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan .Definisi .

Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? .Peringkat cekap .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : .Peringkat mahir .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan .Peringkat novis .Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat Keprihatinan Diri . tak kreatif dan imaginative .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? . .Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Dikatakan pasif. BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .Peringkat novis lanjutan .Peringkat Impak Prihatin Diri : .f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Apakah pelajar suka saya? . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .

Menyerlahkan diri secara profesionalisme .Kecekapan profesionalisme .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Keutuhan peribadi .Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. Mula mengaplikasikan kaedah mengajar Memahami fakta. konsep dan perkara asas pengajaran Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru Kurang berupaya menangani tugas harian guru Guru Cekap : . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.Terbaik dalam bidang . mempunyai mental-life yang segar.Ada kecekapan pada tahap minimum . . Guru Mahir . fikiran positif. mempunyai .Menjadi teladan profesionalisme . Guru Cekap Menjadi guru cekap : . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.- Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah. kepakaran.Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Guru mula kenali lebih banyak prinsip.

berimej.Guru mengajar murid belajar : mengajar.Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Mahir berkomunikasi. bebas berpendirian .Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Mempamer kekuatan teori .Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . Prinsip Guru Cekap : . .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu. berwawasan .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Bakti disemai bukti dituai . yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubahubah (up to date) Guru mahir perlulah : . Guru Berintelek .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Morality yang teguh .Profesional . mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer.Kaya ilmu .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Bertindak atas landasan etika kerja . .Professional dengan PNP di sekolah . peribadi mulia.Dapat memberikan motivasi yang berkesan .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif Ciri guru berkesan : . Guru Mahir . Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Penambahbaikan berterusan . berpesonaliti sihat dan serba boleh.Berkongsi visi yang sama .Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Menampilkan watak terpuji. memartabatkan profesionnya .

Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) . Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.Berwawasan.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Bijak mengurus masa.Berketrampilan . pengetahuan.Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Menjadi pakar rujuk PNP .Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . proaktif.Kemahiran merangsang . bahan dan sumber .Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . Sahsiah guru pakar : .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran . responsive.Kemahiran penyampaian .Sahsiah terpuji .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : .‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : .Kemahiran penilaian . Potensi : .Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan. inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

. . berfikir.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai.Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah .Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Fokus isu : .Kurang mahir urus aktiviti sukan .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH 1) Peranan Guru • Pengamal Ilmu dan Kemahiran • Pembimbing • Pengamal Reflektif • Penyelidik • Agen Sosial • Agen Perubahan • Pengganti Ibu Bapa • Pembentuk Tingkah Laku • Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . membuat penyelidikan & mencari idea baru.Mempraktikkan budaya ilmu – membaca.Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid.Kurang teori dan amalan latihan .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .Kurang mahir urus Koku .IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. 3) Pembimbing . .

Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. 6) Agen Sosial . .. 5) Penyelidik . kemahiran dan nilai kepada murid. 7) Agen Perubahan Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. soal selidik. Guru berperanan mengawal kepincangan ini. .Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah.Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi Menggunakan strategi pemusatan murid . . 4) Pengamal Reflektif . . sosioemosi & kesihatan. Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat.Dapat meningkatkan kualiti P&P. pemerhatian & temubual. .Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid.Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. .Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan.Meningkatkan tahap profesional guru. .Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran.Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. . .Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. . .Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan.Guru agen sosialisasi.Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran.Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian.Menambahbaik aktiviti P&P.

Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial.Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. ketekunan. nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid.Guru hendak peka dengan emosi. . . . .Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. toleransi dan kesabaran). prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. nilai agama.Bersikap proaktif . keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. persahabatan. kerajinan. .. .Guru menyampaikan nilai moral.Memupuk nilai persahabatan. kerjasama.Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ .Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . 9) Pembentuk Tingkah Laku .Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. . 10) Pengurus Pembelajaran .Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini.Mengawal sikap penyayang .Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. . .Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih.Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan.Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. prejudis atau diskriminasi.Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. toleransi dalam kalangan pelajar. .

2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru. berintegriti dan bersungguh-sungguh . .moe.jangkaan terhadap pelajar. berdaya tahan.Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif.my/?id=143) .Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah.Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: .g penentuan hasil pembelajaran .PK2 – bertanggungjawab dlm HEM ..g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .e.g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan .Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e.Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e.gov.Jangkaan terhadap diri sendiri – e. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi(http://www.KPM didokong oleh 31 Bahagian. Menyebarkan ilmu Pengamal dan pelaksana ilmu Pengamal TMK Role model Penerap nilai Educare/educere Pakar rujuk Pemimpin Mentor Penyelidik Agen sosialisasi Agen perubahan Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru.

Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. 4) Pembelajaran Peribadi . 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu . .Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat Bengkel Seminar kursus-kursus pendek budaya membaca penyelidikan lawatan ke sekolah penandaarasan projek-projek komuniti aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional.

tindakan.Penyelidikann tindakan.Sebagai contoh . penilaian terhadap tindakan. bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. 6) Budaya Membaca. .Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai.Penulisan reflektif/jurnal .Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. it is ingested.Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. something is done with it.As teachers we must believe in change. Pelajaran Malaysia. 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . .Portfolio pengajaran .Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain.and new human being emerges (Leo Buscaglia).Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. . .Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. . . or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. Every single time you “teach” something to someone.Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. Antaranya amalan refleksi melalui : . .Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. we must know it is possible.Perkembangan professional on-line .Aktiviti Pusat Kegiatan Guru . 8) Amalan Reflektif. 9) Kolaborasi dan Musyawarah . .Membentuk budaya reflektif.Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat .

Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan.Bekerja bersama-sama secara sukarela. .Sebagai guru permulaan.Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: Peningkatan ilmu Kemahiran guru dalam pengurusan Pembestarian sekolah Teknologi maklumat dan komunikasi Pengurusan kokurikulum Transformasi kurikulum Pentaksiran dan penilaian Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik . .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber Program Adobe Program ERIC E-Pembelajaran E-Perpustakaan E-Buku E-Jurnal Soalan Refleksi .terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: .Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru.Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. .