Sejarah Nabi Muhammad SAW

“Muhammad” dalam bahasa Arab berarti “dia yang terpuji”. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allāh (‫ ,)رسول ال‬dan menambahkan kalimat Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam (‫ ,صلى ال عليه و سلم‬yang berarti “semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya”; sering disingkat “S.A.W” atau “SAW”) setelah namanya. Selain itu Al-Qur’an dalam Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama “Ahmad” (‫ ,)أحمد‬yang dalam bahasa Arab juga berarti “terpuji”.

Sisilah Nabi Muhammad SAW Silsilah Keluarga Nabi Muhammad SAW Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).

ia dijaga oleh pamannya. Muhammad dijaga oleh kakeknya. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Kaumnya sangat mencintai beliau. begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Setelah beberapa hari. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya dan dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Libanon dan Palestina). Setelah kakeknya meninggal. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Abu Thalib. di bagian Selatan Jazirah Arab. mereka menikah. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Berkenalan dengan Khadijah Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. jauh dari pusat perdagangan. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. 17 Rabiulawal. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Memperoleh gelar Ketika Muhammad berumur 35 tahun. . 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). maupun ilmu pengetahuan. tidak menjadi halangan bagi mereka. ‘Abd al-Muththalib. dan dikuburkan di sana. ibunya jatuh sakit. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Akhirnya. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Abdullah. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. Muhammad lahir di pada hari Jumat. Setelah ibunya meninggal. Namun dalam perjalanan pulang. Ayahnya. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah.Kelahiran/Maulud Nabi Muhammad Muhammad lahir di Tahun Gajah. di kota Mekkah. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. seni. ketika Muhammad masih dalam kandungan. yaitu tahun 570 M. ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. Pada saat Muhammad berusia enam tahun.

Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran . yaitu Waraqah bin Naufal. yaitu penganut agama Islam. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. tetapi jawabannya tetap sama. Jibril berkata: “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Pengikut Pertama (As-Sabiqun al-Awwalun) Selama tiga tahun pertama. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya.Qurʾān (bacaan). yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Akhirnya. membaca). Mendengar cerita yang dialami Muhammad. yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Ia diminta membaca. Malaikat Jibril mendatanginya. Bacalah. Setelah hal itu lewat. “Saya tidak bisa membaca”. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. Ia menjawab. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. tindakan dan persetujuannya. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam.” (Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari).Mukjizat Nabi Muhammad SAW Kerasulan Nabi Muhammad SAW Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Waraqah pun berkata. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. mereka akan memusuhi dan melawannya. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan).

dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. raja Habsyah. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. dianiaya. Abdul Rahman bin Auf.Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Di Madinah. Ali. Negus. antara lain Khadijah. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Zubair bin Al Awwam. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. sebagian orang Islam disiksa. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Setelah menganut Islam. turut hadir dalam pertemuan tersebut. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. disingkirkan dan diasingkan. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. berlokasi di Medinah. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). Tahun berikutnya. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. Abbas bin Abdul Muthalib. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Quraish Makkah yang . Namun pada awal tahun 613. Masjid Nabawi. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. Muhammad sendiri. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. Arab Saudi. Utsman bin Affan. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Jejak Kaki Nabi Muhammad SAW Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Ubaidah bin Harits.

Sejumput Akhlak Rasulullah Dikemukakannya beberapa contoh Akhlaq yang mulia Sayyidina AL-MUSHTHOFA. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. beliau niscaya menyingkirkannya dan beliau sering bersabda bahwa orang yang membantu menjaga kebersihan jalan-jalan. karena semua itu perbuatan yang tidak diridhoi Tuhan. dan desudah makan beliau senantiasa berkumur dan memandang sangat baik tiap-tiap orang yang telah memakan masakan berkumur lebih dahulu sebelum ikut bersembahyang berjamaah (Al-Bukhori) Dalam peraturan Islam. terutama pada saat orang-orang diharapkan akan berkumpul di dalamnya.000 orang. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Tetapi Rasulullah saw menjunjung tinggi nama Tuhan sehingga beliau tidak pernah mengucapkan tanpa alasan yang sepenuhnya dapat diterima. Beliau sangat memberikan perhatian. suatu kebiasaan yang masih tetap berlangsung sampai hari ini juga. Beliau senantiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah tiap kali makan. ia telah berbuat amal sholih dalam pandangan Ilahi. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Muhammad saw adalah agar kita mengetahui dan mencontohnya dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Oleh karena Rasulullah saw sangat istimewa menekankan kebersihannya. Hal itu menjadi bukti bahwa Rasulullah saw memiliki sifat itu dalam kadar begitu tinggi sehingga dalam pengetahuan dan ingatan kaumnya tidak ada orang lain yang dapat dipandang menyamai dalam hal itu. Hal itu merupakan suatu kekecualian bagi bangsa Arab. Beliau menuntut agar jalan-jalan dijaga kebersihannya dan tidak ada dahan ranting. Beliau memerintahkan supaya pada kesempatan-kesempatan itu sebaiknya setanggi dsb dibakar untuk membersihkan udara (Abu Daud). Peristiwa ini. pastilah sungguh-sungguh langka lagi istimewa.mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. Diriwayatkan pula bahwa beliau memerintahkan supaya lalu-lintas umum tidak boleh dipergunakan sehingga menimbulkan halangan atau menjadi kotor atau melemparkan bendabenda yang najis. atau tidak sedap dipandang ke jalan umum atau mengotori jalan dengan cara apapun. Umumnya. padahal waktu itu beliau belum dinyatakan sebagai Nabi. masjid itu satu-satunya tempat berkumpul yang ditetapkan untuk orangorang Islam. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Jika beliau sendiri menemukan hal atau benda demikian di jalan. beliau akan menetapkan menjadi kewajiban untuk tiap-tiap orang muslim menggosok gigi sebelum mengerjakan kelima waktu sholat. Beliau sangat memandang penting upaya agar persediaan air untuk keperluan manusia dijaga kebersihan dan kemurniannya. Kami tidak mengatakan bahwa orang-orang Arab di zaman Rasulullah saw biasa mempergunakan bahasa kotor. Sejarah menjadi saksi bahwa semua kaum di Arab sepakat memberikan gelar kepada Muhammad saw “Al-Amin”. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Beliau juga memberi petunjuk jangan ada orang pergi ke masjid saat diadakan pertemuan-pertemuan sehabis makan sesuatu yang menyebarkan bau yang menusuk hidung (AlBukhori). bahkan cermat sekali dalam soal kebersihan badan. artinya orang yang terpercaya. batu dan semua benda atau sesuatu yang akan mengganggu atau bahkan membahayakan. Kaum Arab terkenal dengan ketajaman otak mereka dan apa-apa yang mereka pandang langka. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. belum pernah terjadi dalam sejarah Mekkah dan Arabia. Beliau senantiasa menggosok gigi beberapa kali sehari dan begitu telaten melakukannya sehingga beliau biasa mengatakan bahwa andaikata beliau tidak khawatir kalau mewajibkannya akan memberatkan. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. beliau melarang sesuatu benda dilemparkan ke dalam air tergenang yang mungkin . Pembebasan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Diriwayatkan tentang Rasulullah saw bahwa segala tutur kata beliau senantiasa mencerminkan kesucian dan bahwa beliau (tidak seperti orang-orang kebanyakan di zaman beliau) tidak biasa bersumpah (Turmudzi). tetapi tidak pelak lagi bahwa mereka biasa memberikan warna tegas di atas tuturan mereka dengan melontarkan kata-kata sumpah dalam kadar yang cukup banyak. Muhammad menyetujuinya. Walaupun demikian. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan.

Rasulullah saw sangat sederhana dalam hal makan dan minum. beliau hanya tidak menyantapnya dan tidak pernah memperlihatkan kekesalannya. beliau hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau. bagian terbesar dari waktu. seolah-olah orang yang makan itu terlalu agung untuk memperhatikan hanya soal makanan dan minuman belaka. beliau menunjukkan minat kepada makanan itu dan biasa mengatakan bahwa beliau tidak suka kepada sikap acuh-tak-acuh terhadap makanan. walaupun sekedar roti jawawut (Al-Bukhori). beliau membagi rata bilangan kurma itu sehingga tiap-tiap orang menerima tujuh buah. Beliau senantiasa sangat sabar dalam kesukaran dan kesusahan. Beliau menasehatkan agar bersabar dan menerima taqdir Tuhan dengan rela dan menyerahkan diri. Kadangkadang beliau begitu lama berdiri dalam sembahyang tahajjud sehingga kaki beliau menjadi bengkak-bengkak.akan mencemarinya. bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima (Kitabul-Kusuf). tetapi beliau menolak. siang dan malam dipergunakan untuk beribadah dan berdzikir kepada Tuhan. Abu Huroiroh ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah makan sekenyang-kenyangnya. asalkan bebas dari segala kecurigaan bahwa itu salah atau dosa. Kitabal-Barr wal-Sila). beliau senantiasa memilih jalan yang termudah. Sekali peristiwa seseorang mempersembahkan kurma kepada beliau. dari antara seluruh umat manusia yang paling menjauhinya (Muslim. Walaupun pertanggung-jawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau. mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku. jika hidangan tidak dapat dimakan.. Tetapi jika engkau tidak senang kepadaku. Beliau sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. Jika. senantiasa beliau menyantapnya bersama-sama semua yang hadir. Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah saw nampak jelas diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Tuhan. dan memakai persediaan air dengan cara yang dapat menjadikannya kotor (Al-Bukhori dan Muslim. pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau. Beliau biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke masjid hendak sembahyang subuh. Tuhan telah memberikan mata untuk melihat. Sekali peristiwa Aisyah ra berkata kepada beliau “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. beliau akan menyantapnya untuk menjaga supaya pemasaknya tidak merasa kecewa. kitabul-Fadhoil). beliau tak pernah putus asa dan beliau tak pernah dikuasai oleh suatu keinginan pribadi… Sekali peristiwa beliau menjumpai seorang wanita yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Jika suatu makanan dihidangkan kepada beliau. Sekali peristiwa. Jika didapatkannya makanan sajian serupa itu. Dalam keadaan susah. Wanita itu tidak mengetahui bahwa ia ditegur oleh . maka Rasulullah saw itulah orangnya. dan mereka yang menyaksikan beliau dalam keadaan demikian sangat terharu. Beliau melihat ke sekitar dan setelah beliau menghitung jumlah orang yang hadir. Jika beliau telah duduk menghadapi hidangan. maka bukan ibadah tetapi aniaya kalau mata dibiarkan pejam atau dibuang. Kalau arah perbuatan itu membuka kemungkinan timbulnya kecurigaan serupa itu. ketika beliau melalui jalan tampak kepada beliau beberapa orang berkumpul mengelilingi panggang anak kambing dan siap untuk menikmati jamuan. Aisyah jika engkau sedang marah kepadaku. tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa beliau tidak menyetujui orang mengadakan perjamuan di tempat terbuka dan terlihat oleh orang miskin yang tak cukup mempunyai makanan. Pada suatu hari beliau bersabda kepada Siti Aisyah ra. Alasannya bukan karena beliau tidak suka daging panggang. aku senantiasa dapat mengetahuinya” Aisyah ra bertanya “Bagaimana?” Beliau menjawab “Aku perhatikan jika engkau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan. dan melonglong dekat kuburan anaknya. Ketika mereka melihat Rasulullah saw mereka mengundang beliau ikut serta. Tetapi. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” Beliau menjawab “Jika Tuhan. Bukan penggunaan kemampuan melihat secara tepat yang dapat dipandang dosa. melainkan penyalahgunaan daya itulah yang menjadi dosa… Siti Aisyah meriwayatkan “Bilamana Rasulullah saw dihadapkan kepada pilihan antara dua cara berbuat. atas kasih sayang-Nya. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Ibrahim” Mendengar keterangan itu Aisyah tertawa dan mengatakan bahwa beliau benar”. Beliau tidak pernah memperlihatkan rasa kurang senang terhadap makanan yang tidak baik masakannya dan tidak sedap rasanya. ‘Kau sebut Dia sebagai Tuhan Muhammad.

Beliau menetapkan bahwa jika si pemilik memukul budaknya atau memaki-makinya. Sekali peristiwa anak beliau. Islam tidak mengidzinkan dan akupun sekali-kali tidak akan mengizinkan. “Mengapa aku tidak diberi tahu kalau ia meninggal? Aku pasti ikut dalam sembahyang janazahnya” dan menambahkan. jika Fathimah anak perempuanku sendiri melakukan kejahatan. Alchamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Rasulullah saw senantiasa prihatin memikirkan untuk memperbaiki keadaan golongan yang miskin dan mengangkat taraf hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah saw sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah-tengah masyarakat. memohon agar diberi seorang budak untuk meringankan pekerjaannya. Sungguh. Bawalah aku ke kuburnya. beliau senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-berhenti secara bertahab. dan jika seseorang memperlakukan beliau dengan tidak sopan. Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita… Jika dalam satu perjalanan beliau ada wanita-wanita yang ikut serta. Kitabul-Iman). Barangkali kalian tidak memandangnya cukup penting karena ia miskin. Bangsa-bangsa telah celaka karena mengistimewakan orang-orang kelas tinggi tetapi berlaku kejam terhadap rakyat jelata. Rasulullah saw menjawab. Beliau senantiasa dapat menguasai diri. Beliau bersabda. “Kamu sebaiknya menolak. “Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang nanti akan terbukti jauh lebih berharga daripada seorang budak. Jika engkau akan tidur pada malam hari. Rasulullah saw tidak melihatnya lagi beberapa hari dan beliau menanyakan ihwalnya. Anggapan itu salah. Beliau senantiasa menganjurkan kepada mereka yang mempunyai budak-budak supaya memperlakukan mereka dengan baik serta kasih sayang. Rasulullah saw mandiri dalam menerapkan keadilan dan perlakuan. Dan beliau terus berlalu. tetapi tidak mempunyai keberanian. martabat suatu keluarga sangat terhormat akan jatuh dan terhina.Rasulullah saw dan menjawab “Andaikan engkau pernah mengalami sedih ditinggal mati oleh anak seperti yang kualami. Kitabus-Salat). Bahkan ketika beliau sudah menjadi orang paling berkuasa sekalipun selalu mendengarkan dengan sabar kata tiap-tiap orang. beliau bersabda “Perhatikan kaca! Perhatikan kaca!” dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan . Maka Usama diserahi tugas melaksanakan itu. Hal itu menggemparkan. maka satu-satunya perbaikan yang dapat dilakukannya ialah memerdekakannya (Muslim. beliau segera membagibagikan hadiah itu di antara mereka yang sangat membutuhkan. Abu Musa Al-Asy’ari meriwayatkan jika seorang miskin menghadap Rasulullah saw dan mengajukan permintaan. Ketika Islam berangsur-angsur diterima secara umum oleh bagian terbesar bangsa Arab. Fathimah datang mendapatkan beliau sambil memperlihatkan tapak tangannya yang tebal dan keras akibat pekerjaan menepung gandum dengan batu. Kitabul-Hudud). Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang berjalan cepat. aku tidak akan segan-segan menjatuhkan hukuman yang adil “ (AlBukhori. Seorang wanita muslimah biasa membersihkan masjid Nabi di Madinah. beliau tetap melayaninya dan tidak pernah mencoba mengadakan pembalasan. “Kemudian juga hendaknya memenuhi permintaannya itu sehingga mendapat pahala sebagai orang yang berperan serta dalam menggalakkan perbuatan baik’ (Al-Bukhori dan Muslim). Sekali peristiwa suatu perkara dihadapkan kepada beliau tatkala seorang bangsawati terbukti telah melakukan pencurian. beliau sangat marah dan bersabda. dengan tujuan membangkitkan rasa cenderung untuk menolong si miskin di satu pihak dalam hati para sahabat dan dipihak lain menimbulkan kesadaran dalam hati kaum fakir-miskin adanya cinta-kasih saudara-saudara mereka yang kaya. beliau biasa bersabda kepada orang yang ada disekitar beliau.” Kemudian beliau pergi ke sana dan mendoa untuk dia (Al-Bukhori. karena jika hukuman yang berlaku dikenakan terhadap wanita muda usia itu. Disampaikan kepada beliau bahwa ia sudah meninggal. Usama menghadap Rasulullah saw. engkau akan mengetahui betapa sukar untuk bersabar di bawah himpitan penderitaan serupa itu. tetapi serentak beliau mengerti maksud tugasnya itu.” Rasulullah saw menjawab “Aku telah kehilangan bukan hanya seorang tetapi tujuh anak”. Banyak yang ingin mendesak Rasulullah saw demi kepentingan orang yang berdosa itu. engkau hendaknya membaca SubchanAllah 33 kali. menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas. Hal itu akan jauh lebih banyak menolongmu daripada memelihara seorang budak” (Al-Bukhori). Rasulullah saw sering menerima barang dan uang berlimpah-limpah.

Rasulullah saw dalam jual-beli secara terus terang dan sangat mendambakan orang-orang muslim agar jangan melakukan kelicikan dalam transaksi atau jual-beli. Perlakuan Rasulullah saw terhadap tetangga dengan ramah dan penuh perhatian. . beliau bersabda kepadanya: “Tuhan telah mencukupi kebutuhanmu berkat adanya saudaramu. Suku Arab . Beliau sangat memusuhi sikap pesimis atau keputusasaan. Rasulullah saw bukan saja menekankan pada kebaikan toleransi dalam urusan agama. Beliau menetapkan bahwa orang tidak boleh membicarakan keburukan seseorang yang telah meninggal. Ketika seseorang mengadukan saudaranya yang bermalas-malasan. beliau selamanya memilih pergaulan dengan orang-orang baik dan jika melihat suatu kelemahan pada salah seorang dari para sahabat. Beliau senantiasa optimis menghadapi masa depan. jika sesudah pulang ia masih yakin akan kebenaran Islam. Rasulullah saw bersabda: “Mereka tidak perlu meninggalkan masjid yang memang merupakan tempat khusus untuk kebaktian kepada Tuhan dan mereka dapat melakukan ibadah mereka di situ (Az-Zurqani) Keberanian Rasulullah saw luar biasa. Tetapi dengan mengemukakan kebaikan-kebaikan almarhum orang akan cenderung mendoakan (Al-Bukhori). penderitaan atau kemalangan di saat menjelang wafat. Rasulullah saw menekankan agar para sahabat bekerja sama satu dengan lainnya. sebab pikiran-pikiran pesimis mempunyai kecenderungan mengecutkan hati dan menghentikan laju kemajuan. beliau mengadakan penelitian sendiri dengan menaiki kudanya. Sekali peristiwa seorang duta datang kepada beliau dengan tugas istimewa dan sesudah ia tinggal beberapa hari bersama beliau. Rasulullah saw sangat menaruh penting ihwal asas menyempurnakan perjanjian. Seorang dari tawanan itu adalah seorang anak perempuan Hatim. ia bertanggung jawab atas kemunduran bangsa. Suatu delegasi suku Kristen Najron yang telah berdialog selama beberapa jam. Rasulullah saw sangat berhati-hati membawa diri agar tidak timbul kemungkinan adanya salah faham. ketika terjadi isu bahwa pasukan Romawi akan mengadakan pendudukan di Madinah dan ketika ada suara gaduh di tengah malam. beliau sangat menekankan agar orang berbakti dan mengkhidmati orang tua serta memperlakukan mereka dengan baik dan kasih-sayang. Beliau bersabda: “Siapa yang menyebarkan rasa pesimis di kalangan masyarakat. mereka itu akan menderita dari bantinganbantingan binatang-binatang itu (Al-Bukhori.bahwa jika onta-onta dan kuda-kuda berlari cepat. Kitab Al-Adab). sebab tidak ada faedahnya menyebut-nyebut kelemahan atau kejahatan orang yang sudah meninggal. seorang yang kebaikan dan kemurahannya telah menjadi buah bibir bangsa Arab. meminta idzin untuk meninggalkan masjid untuk mengadakan kebaktian di tempat yang tenang. Beliau sangat lunak terhadap orang yang kurang sopan terhadap beliau. beliau pikul dengan penuh kesabaran sampai-sampai Fathimah ra tidak tahan melihat ayahnya dalam keadaan demikian. Ketika anak Hatim menerangkan kepada Rasulullah saw mengenai silsilah kekeluargaannya. beliau memperlakukan wanita itu dengan penghormatan yang besar dan sebagai hasil dari perantaraannya beliau membatalkan semua hukuman yang tadinya akan dijatuhkan atas wanita itu sebagai tindak balasan terhadap serangan mereka. ia yakin akan kebenaran Islam dan mohon diperbolehkan bai’at masuk Islam. Beliau sangat menghargai mereka yang membaktikan waktu dan harta bendanya untuk menghidmati umat manusia. Banu Tho‘i mulai mengadakan permusuhan terhadap Rasulullah saw dan kekuatan mereka dapat dikalahkan dan beberapa orang ditawan dalam sebuah peperangan. Rasulullah saw menjawab bahwa perbuatannya itu tidak tepat karena ia datang sebagai duta dan telah menjadi kewajibannya untuk pulang ke pusat Pemerintahannya tanpa mengadakan hubungan baru. ayahmu tidak akan menderita lagi sesudah hari ini”. Beliau sering menceriterakan tentang wanita Yahudi yang dihukum Allah swt lantaran membiarkan kucingnya mati kelaparan. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahankesalahan dan kelemahan-kelemahan orang lain dan menasehati orang-orang jangan mengumumkan kesalahan-kesalahan sendiri. ia dapat kembali lagi sebagai orang bebas dan masuk Islam. Kesusahan. melainkan hendaknya menekankan kepada kebaikan apa saja yang dimiliki almarhum. namun beliau bersabda kepadanya: “Bersabarlah. dan karena itu menjadi kewajibanmu mencukupi kebutuhannya dan membiarkan dia bebas mengkhidmati agama” (Turmudzi). beliau menegurnya dengan ramah secara berempat mata. Rasulullah saw memperingatkan para sahabat agar memperlakukan hewan-hewan dengan baik dan mengecam bersikap kejam terhadap hewan. tetapi memberikan contoh-contoh yang sangat tinggi dalam urusan ini.

Janggut Nabi Muhammad SAW Fisik dan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Rambut beliau tidak keritingnamun tidak pula lurus sama sekali. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. baik sebelum maupun sesudahnya. Melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan. bertubuh sedang. Ia adalah orang yang paling dermawan. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut: Aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah Yang Esa yang tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. tapi cerah. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur’an. sebagai tekad untuk mengawali dalam mengikuti dan meneladani kehidupan beliau. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya.Sedemikian agung dan indahnya Akhlaq Muhammad Rasulullah saw. Apabila menoleh. sebagai hamba teladan umat manusia yang hidup sezaman dengan beliau maupun umat manusia yang hidup sesudahnya hingga hari Qiamat. yaitu: Anas bin Malik (ra) meriwayatkan: Rasulullah saw. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Adapun jaminan bagi orang yang telah mengikrarkan syahadat itu adalah sorga. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya pada umur enam puluh tiga tahun. beliau berjalan dengan gesit. Warna kulit beliau sedang. Tulang kepala besar dan bahunya lebar. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. beliau tegap. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. paling jujur ucapannya. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. paling berlapang dada. Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Rasulullah. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. maka tiada seorang pun yang bertemu dengan kedua kalimah syahadat itu pada Hari Qiamat. tidak tinggi benar maupun pendek. karena itu hanya ada satu syahadat pada beliau saja yang disyari’atkan dalam agama dan wajib diikrarkan oleh setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam. bercorak kulit cerah. kecuali ia dimasukkan kedalam sorga karena apa yang ada di dalamnya. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. . Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. Kulitnya putih kemerah-merahan. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang.[30] terurai hingga bahu. Allah Ta’ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. Anas (ra) juga meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang.” (Al-Qalam: 4) Dalam hadits riwayat Bukhari.

Beliau juga selalu berjalan agak di belakang. tapi hanya bulu-bulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Abu Ishaq (ra) mengemukakan: Bara’a bin Aazib (ra) pernah ditanya. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Dan tumit beliau langsing. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihatseperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. Rambut beliau cenderung berombak. Kulit beliau berwarna cerah dan dahi beliau lebar. panjangnya sampai batas telinga. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. Jika beliau berjalan. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. Sendisendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. maka beliau kuakan. demikian pula tangan dan kaki beliau. Badan beliau tidak berbulu tebal. terutama saat melakukan perjalanan jauhdan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. sehingga saat beliau mencucinya. Rambut beliau cukup tebal. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. padahal tidak demikian sebenarnya. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutuppun nampak bersih dan bercahaya. di mata beliau terlihat juga garis-garis merahnya. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika kita pertama kali melihatnya. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. Warna kulit beliau cerah. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata-rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. Saat rambut beliau agak panjang. dianta alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. orang yang paling jujur. Mulut beliau sedang. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian). pandangan mata beliau selalu menyejukkan. juga tidak pendek. seperti beliau dibentuk dari perak. dan terpasang dengan baik. bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. Jika dapat dikuakan (dibelah). . Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali (ra) sebagai berikut: Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya. Beliau adalah orang yang paling baik hati. tapi beliau melangkah dengan anggun. akan mencapai kuping telinga beliau. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. beliau berperawakan baik dan tegak. “Apakah rona wajah Rasulullah (saw) cemerlang seperti pedang yang mengkilap?” Ia menjawab “Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baik keturunan. Jika beliau berjalan. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Jabir bin Samurah (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) memiliki mulut yang agak lebar. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat.Bara’a bin Aazib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tingginya sedang. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang.” Abu Hurairah (ra) mengemukakan: Rasulullah begitu rupawan. Jabir (ra) juga meriwayatkan: Saya berkesempatan melihat Rasulullah (saw) di bawah sinar rembulan. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Saya belum pernah meliahat orang lain seperti beliau. Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. dan rambut beliau agak keriting (berombak). seperti di cor dengan perak. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau Ali Bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat.

Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang.” Maka saya (Said ra) berkata padanya: “Gambarkanlah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan: Gigi depan Rasulullah (saw) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. Musa (as). beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). . Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. Diantaranya. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. roman mukanya secemerlang matahari. Jabir bin Abdullah (ra) meriwayatkan. Pedang Nabi Muhammad SAW Pernikahan Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini). bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar. yaitu Urwah bin Mas’ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (as). Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya.” Ia menjawab. Sepeninggal Khadijah. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan). sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan.Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi” Said al jahiri (ra) meriwayatkan: Saya pernah mendengar Abu Taufik (ra) berkata: “Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah. dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. kecuali saya. 34 : 28). Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. 23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. “Rasulullah (saw) itu roman mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. Tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. Rasulullah (saw) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi.