SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

SUKATAN PELAJARAN

PEMULIHAN JAWI

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 2004

2 11 . Cetakan pertama 2004 © Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Mengecam. Huruf sambung khat nasakh. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara jua sama ada secara elektronik. Ayat-ayat pendek dalam pelbagai bentuk teks dan konteks. Kecuali untuk pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR 5. Membina. membaca dan menulis: (a) (b) (c) Rangkai kata mudah sesuai dalam konteks kehidupan murid. Hak cipta terpelihara. mengenal dan meniru: (a) (b) Huruf tunggal khat nasakh. mekanik. rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral. tidak dibenarkan mengeluar atau ulang cetak mana-mana bahagian artikel. fotografi. Pelbagai jenis teks Jawi yang mudah.

memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Rang kata. Membina. menyebut dan menulis: (a) (b) Huruf jawi tunggal ‫ ا‬hingga ‫ي‬ Suku kata terbuka. BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. Suku kata tertutup. MAKA KAMI. Mengenal dan menggunakan: (a) (b) Tanda baca yang terdapat dalam ayat-ayat pendek dan mudah. Perkataan berimbuhan. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR RUKUN NEGARA KANDUNGAN 1. 4. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Tanda baca yang terdapat dalam pelbagai teks jawi mudah. 3. 10 3 . menyebut dan menulis: (a) (b) (c) Suku kata terbuka. Mengenal. membaca dan menulis: (a) (b) Perkataan pinjaman. Mengenal.

5. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal. membaca dan menulis perkataan pinjaman. 2. Mengenal. Mengenal. membaca dan menulis suku kata terbuka. 8. OBJEKTIF Setelah mengikuti kelas Pemulihan Jawi murid dapat : 1. Mengenal. berketrampilan. Mengenal dan menggunakan tanda baca.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. 7. masyarakat dan negara. menyebut dan menulis huruf jawi sambung. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. Mengenal. 4 10. MATLAMAT Matlamat mata pelajaran pemulihan jawi adalah untuk membolehkan murid-murid yang ketinggalan jawi dipulihkan dan menyertai murid-murid lain di kelas jawi biasa. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 9 . membaca dan menulis suku kata tertutup. Mengenal. rohani. Membaca dan menulis pelbagai jenis teks mudah daripada pelbagai bahan. Mengenal dan meniru khat nasakh dan rik’ah. 6. 4. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mengenal. 3. 9.

alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. aktiviti kokurikulum seperti Kelab Seni Tulisan Jawi perlu dirancang bagi menggalakkan murid-murid lebih mencintai dan menggunakan seni tulisan jawi dalam kehidupan mereka. Membaca tulisan jawi dengan lancar. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN Islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mata pelajaran ini hendaklah menggunakan pendekatan yang dapat menarik minat murid-murid. Pendekatan tersebut hendaklah lebih berkesan dan sesuai dengan tahap kemampuan muridmurid bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran jawi serta menarik minat mereka untuk terus belajar sehingga mampu membaca dan menulis jawi. 8 5 . SKOP Mata Pelajaran Pemulihan Jawi ini memberi tumpuan kepada aspek pemulihan yang merangkumi perkara berikut: 1. 2. Mempelajari asas seni tulisan jawi. 4. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah bagi membentuk sikap. Menulis tulisan jawi dengan baik. mudah dan tidak membebankan. Selain dari pendekatan P&P. Menguasai huruf jawi tunggal dan suku kata. kemahiran. masyarakat.

Sekian.SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR SUKATAN PELAJARAN PEMULIHAN JAWI KBSR KATA PENGANTAR Program j-QAF adalah antara usaha memperkasa Pendidikan Islam dalam pelaksanaan kurikulum semakan Pendidikan Islam. (TAN SRI ABDUL RAFIE BIN MAHAT) Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 6 7 . PENDAHULUAN ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ‬ Alhamdulillah bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpah kurnia-Nya kita telah berjaya memperkenal-kan satu lagi sukatan dan mata pelajaran baru yang dikenali sebagai Pemulihan Jawi. Kelas Pemulihan Jawi ini diajar oleh guru yang terlibat dengan program j-QAF bagi mata pelajaran Pemulihan Jawi. masa dan tenaga sehingga terhasilnya sukatan pelajaran ini. Kelas pemulihan jawi wajib dihadiri oleh murid-murid lemah jawi yang telah dikenal pasti dan diperakukan oleh guru Pendidikan Islam yang terlibat dengan kelas jawi sedia ada. Mata pelajaran Pemulihan Jawi ini merupakan satu daripada komponen program j-QAF yang dilaksanakan di sekolah rendah. Sesungguhnya pelajaran Pemulihan Jawi dalam Program jQAF ini diharap dapat dilaksanakan dengan jayanya di sekolah-sekolah rendah mulai tahun 2005 secara berperingkat-peringkat sehingga terlaksana sepenuhnya pada tahun 2010. asas-asas fardu ain dihayati dan jawi diperkukuhkan bermula di sekolah rendah. Tanggungjawab untuk melaksanakan program ini dipikul oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan usaha merealisasikannya diamanahkan kepada Jabatan Pendidikan Islam dan Moral serta guru-guru yang dipertanggungjawabkan. tetapi juga turut mencintainya sebagai satu daripada warisan budaya bangsa yang perlu dipertahankan. Beliau juga menyarankan Bahasa Arab diwajibkan. Pelaksanaan-nya dilakukan sepanjang tahun persekolahan dan diajar dalam kelas yang berasingan serentak dengan jadual waktu pengajaran Jawi sedia ada.B Perdana Menteri Malaysia yang berhasrat melahirkan murid-murid di sekolah rendah yang khatam alQuran.B Perdana Menteri. terima kasih. Mata pelajaran ini diperkenalkan untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam jawi dan mengatasi masalah keciciran penguasaan jawi di sekolah. Kementerian Pelajaran merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat sama ada secara persendirian atau mewakili institusi tertentu atas sumbangan kepakaran. Program j-QAF ini dibina berasaskan idea Y.A.A. Sesungguhnya program j-QAF yang dicadangkan adalah sebahagian daripada pengisian kepada konsep Islam Hadhari yang disarankan oleh Y. Usaha ini diharapkan bukan sahaja mampu melahirkan anak-anak yang boleh membaca dan menulis jawi. idea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful