PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Istilah
Perpaduan Negara  Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara,Februari 1992) Integrasi Nasional  Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia  khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai  identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun 1991)

Rukun Negara Sebagai Ideologi Nasional

Rukun Negara adalah menjadi satu peraturan hidup yang amat penting kepada setiap rakyat negara ini.
Kepatuhan kepada norma sosial ini adalah amat penting dan jika diamalkan di dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia dapat mewujudkan perpaduan di kalangan kumpulan pelbagai kaum di negara ini.

Prinsip Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetian Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang-undang  Kesopanan Dan Kesusilaan  .

Walaupun demikian. Tidak ada diskriminasi dikenakan kepada mana-mana anggota masyarakat berdasarkan agama. agamaagama lain adalah bebas untuk dianuti oleh kaum-kaum lain mengikut kepercayaan masing-masing.  . Mengikut prinsip ini. negara Malaysia tidak mengakui sebarang ideologi yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan.Prinsip Pertama Kepercayaan Kepada Tuhan  memberi pengertian bahawa Agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia.

.Prinsip Kedua Kesetian Kepada Raja dan Negara  Ini memberi makna bahawa setiap rakyat negara ini perlu memberikan kesetiaannya yang jujur kepada Raja yang memerintah negara Malaysia iaitu DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agung.

 Menjadi tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk Mendukung dan menghormati isi kandungan  . kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta golongan peribumi Sabah dan Sarawak dan kedudukan serta kepentingan kaumkaum lain.  Latar belakang sejarah ini adalah sangat penting kerana ia memberikan segala penghuraian secara terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Raja-raja Melayu. semangat serta latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Negara.Prinsip Ketiga Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini memberi penekanan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap rakyat yang taat setia untuk memahami dan menghormati isi kandungan.

Prinsip Keempat Kedaulatan Undang-undang  Sistem pemerintahan dan keadilan negara adalah berteraskan kepada undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. Hak kebebasan individu ini dijamin oleh undangundang. Setiap rakyat Malaysia mendapat hak yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira keturunan.  . memiliki harta dan sebagainya. agama dan kepercayaan. seperti kebebasan bercakap. beragama.

kebudayaan. . dihormati dan menghindarkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif bagi sesuatu kaum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan seseorang rakyat atau dasar asal keturunan. setiap rakyat dan kumpulan masyarakat dikehendaki bertindak dan berkelakuan sopan dan susila. agama dan kepercayaan mereka. bahasa.  Menerusi amalan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat di negara ini maka ia akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bercorak demokratik dan stabil.Prinsip Kelima Kesopanan Dan Kesusilaan  Mengikut prinsip ini. Mereka haruslah mempunyai moral yang tinggi.

Asas-asas perpaduan        Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Integrasi Nasional Agensi kerajaan yang bertanggungjawab : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional .

perumahan dan peluang-peluang pekerjaan  . kesihatan.Perpaduan wilayah  Kurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah. pendidikan. Perlaksanaan : pengagihan yang adil dan saksama dari segi pendapatan. kemudahan asas.

Perpaduan ekonomi  Perlaksanaan DEB dengan dua matlamat : ◦ Pengambilan pekerja-pekerja dipelbagai sektor ekonomi dan semua peringkat pekerjaan ◦ Hak milik harta-harta produktif disusun semula supaya orang-orang Melayu memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik pada tahun .

MCA dan MIC telah mewujudkan kestabilan dan perpaduan politik dan juga pembangunan negara.  .Perpaduan politik  Mewujudkan konsensus atau persetujuan di mana kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya. Penggabungan UMNO.

Perpaduan pendidikan  Dapat dicapai menerusi sistem persekolahan dengan kurikulum yang seragam untuk semua kaum.  . Pembentukan Sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar dan menjadi daya penggerak untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berdisiplin.

Perpaduan kebudayaan  Penglibatan semua kaum menerusi aktiviti kebudayaan seperti seni muzik. 1971 telah menjadi titik pertemuan dan asas perpaduan ke arah mewujudkan satu identiti nasional bangsa Malaysia. Dasar Kebudayaan Kebangsaan.  . drama. teater dan budaya seni yang lain membolehkan mereka berinteraksi dan memahami budayabudaya kaum lain.

kesihatan.Perpaduan sosial Kerajaan telah merangka dan melaksanakan program-program yang bertumpu kepada bidang pendidikan. Cina dan India.  . kita perlu menanam semangat nasionalisme dan bangga tehadap negara kita sendiri dan ini merupakan asas perpaduan yang sangat penting. perumahan. pembentukan persatuan-persatuan masyarakat dan kemudahan asas bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan orang Melayu.  Program Penempatan Semula – membawa kepada wujudnya Rukun Tetangga  Sebagai rakyat Malaysia.

. penyatuan sistem pendidikan. pertukaran kebudayaan dan sebagainya. pertukaran belia dan penuntut.  Perluaskan konsep integrasi nasional iaitu menggalakkan perpindahan penduduk antara wilayah. pertukaran pegawai-pegawai kerajaan.Integrasi nasional  Konsep : mewujudkan kerjasama dan nilai-nilai harmoni antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk di Sabah dan Sarawak ◦ Usaha kerajaan :  Kurangkan perbezaan psikologi antara penduduk di kedua-dua wilayah  Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan mengeratkan hubungan dan interaksi  Wujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap konsep nasionalisme Malaysia.

Ciri-ciri Masyarakat Majmuk di Malaysia Perkelompokan Orang-orang India  Perkelompokan Orang-orang Cina  Pengasingan dari segi agama  Sistem pelajaran yang berbeza  Akhbar dalam pelbagai bahasa  Pelbagai persatuan  Pergaulan antara kaum yang terhad  .

. .kebanyakan sebagai peniaga dan pedagang persendirian. .Perkelompokan orang-orang India  Ditentukan oleh faktor ekonomi . mereka lebih berkecimpung dalam perkhidmatan pengangkutan (kereta lembu) untuk kawasan perlombongan.di kawasan Taiping dan kinta.di kawasan bandar .terdapat di Taiping. Kinta dan Kuala Lumpur.

Ipoh dan Seremban. . Terdapat juga kegiatan perladangan gambir dan lada sebagai sumber rezeki.Perkelompokan orang-orang Cina    Lebih dominan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga Di kawasan luar bandar lebih tertumpu kepada kawasan yang terlibat dengan perlombongan seperti di Kuala Lumpur.

orang Cina (percantuman Lao-Tze.Pengasingan dari segi agama   Setiap golongan etnik memeluk 1 agama : . orang Melayu .Buddha. Telegu & Malayali) Terdapat juga antara mereka menganut agama lain seperti Sikh & Kristian .Islam. orang India (Tamil. Kung Futze & Buddha) .Hindu.

 Sekolah Cina & Tamil diambilalih oleh orang Cina dan India sendiri.  Sekolah khas untuk murid-murid Melayu terbahagi kepada 2: a) sekolah Melayu kerajaan b) sekolah agama (pondok/madrasah)  . Melayu & Cina kerana terletak di kawasan ladang dan dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang terbabit. British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu & Inggeris.Sistem Pelajaran yang Berbeza Awal abad ke-19.  Sekolah Tamil kurang berkembang pembelajarannye berbanding dengan sekolah Inggeris.

terjadilah peristiwa 13 Mei . Parti Perikatan mendapat majoriti yang kurang untuk menubuhkan kerajaan.Peristiwa 13 Mei 1969  Terjadi disebabkan: o Keputusan pilihanraya 1969. o Perayaan yang kemenangan yang dibuat oleh parti Pembangkang bukan untuk merayakan kemenangan tetapi untuk menghina orang-orang Melayu di Kuala Lumpur. o Parti UMNO mengadakan kemenangan balas maka disebabkan emosi yang tinggi dan kuarang kawalan.

 Faktor-faktor terjadinya 13 Mei: o Kempen pilihanraya terlalu panjang (6 minggu) o Berucap tidak penghiraukan perasaan kaumkaum o Matlamat pemimpin hanya untuk kemenangan dan berkuasa o Rakyat di api-apikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari segi semangat perkauman serta perasaan syak wasangka .

Kesenian dan Warisan ◦ Program Pembangunan Sukan Negara oleh Kementerian Belia dan Sukan .Program perpaduan. ◦ Kempen Budi Bahasa oleh Kebudayaan. sikap dan amalan      Pengukuhan Perpaduan Program Pengukuhan Integrasi Nasional Program Patriotisme Program Promosi Agensi lain ◦ Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ◦ Program Pertukaran/Silang Budaya oleh Kementerian Pelancongan.

Lawatan Integrasi Sempena Hari Kebangsaan. Kursus Orientasi bagi pegawai-pegawai dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. . Titian Integrasi /Anak Angkat. Lawatan Integrasi Sempena Pesta Keamatan. Lawatan Integrasi Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong.Program Pengukuhan Integrasi Nasional         Lawatan Integrasi Sempena Pembukaan Penggal Parlimen. Tambang Integrasi. Lawatan Integrasi Sempena Hari Gawai.

Program Patriotisme Melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti aktiviti:.  .Kuiz Bina Bangsa.  .  .  .Kem Padu Anak Malaysia.  .Kempen Kibar Jalur Gemilang.Pertandingan Lagu Patriotik.Debat Perpaduan.

Bulan Perpaduan (bulan Mei) .Program promosi Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat agar kesedaran orang ramai terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur. .Majalah/Buletin Perpaduan. Antara aktiviti di bawah program ini ialah:     .Segmen di Media.Brosur. . .Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan. .

 Menjaga sensitiviti perkauman  Memperkukuhkan amalan dan penghayatan nilai-nilai murni serta semangat patriotisme  .Sikap dan amalan individu dan masyarakat Rumah Terbuka  Bersikap positif dan terbuka terhadap yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.

Masalah perpaduan dan integrasi di malaysia  Sifat utama Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang masih kukuh kepada peranan tradisional mereka dan memegang teguh kepada nilai-nilai terhad kepada kaum sendiri merupakan masalah utama kepada sistem perpaduan di Malaysia. Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar iaitu yang terdiri dari orang-orang Melayu. Cina dan India. bukan sahaja tinggal berasingan tetapi juga mempunyai jenis pekerjaan yang berbeza. Masalah perpaduan yang dihadapi juga adalah berpunca daripada dasar-dasar British yang telah menjajah negara ini.  .

Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan dari segi keturunan. masalah yang timbul dari rakyat yang berbilang bangsa. masalah perpaduan boleh wujud dari tiga sumber. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi perbezaan tersebut.   . iaitu:  Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada satu keturunan bangsa. Maslah yang timbul dari penyatuan wilayah dalam sesebuah negara apabila didapati ada diantara wilayah dalam negara itu berpecah dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. agama.Pada amnya. bahasa dan adapt resam.

 Rakyat Malaysia perlu mengurangkan perbezaan kaum dan keagamaan ke tahap yang minimum. Semangat kebangsaan ini merupakan asas perpaduan  .Nilai –nilai utama bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional  Semua rakyat Malaysia perlu menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesebuah kumpulan etnik masyarakat. Proses pembinaan negara memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga terhadap negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful