PERPADUAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Istilah
Perpaduan Negara  Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara,Februari 1992) Integrasi Nasional  Satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia  khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak, untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai  identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional, Jun 1991)

Rukun Negara Sebagai Ideologi Nasional

Rukun Negara adalah menjadi satu peraturan hidup yang amat penting kepada setiap rakyat negara ini.
Kepatuhan kepada norma sosial ini adalah amat penting dan jika diamalkan di dalam kehidupan seharian, sudah pasti ia dapat mewujudkan perpaduan di kalangan kumpulan pelbagai kaum di negara ini.

Prinsip Rukun Negara Kepercayaan Kepada Tuhan  Kesetian Kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan Undang-undang  Kesopanan Dan Kesusilaan  .

agamaagama lain adalah bebas untuk dianuti oleh kaum-kaum lain mengikut kepercayaan masing-masing. Tidak ada diskriminasi dikenakan kepada mana-mana anggota masyarakat berdasarkan agama. negara Malaysia tidak mengakui sebarang ideologi yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Walaupun demikian.  . Mengikut prinsip ini.Prinsip Pertama Kepercayaan Kepada Tuhan  memberi pengertian bahawa Agama Islam adalah agama rasmi bagi negara Malaysia.

Prinsip Kedua Kesetian Kepada Raja dan Negara  Ini memberi makna bahawa setiap rakyat negara ini perlu memberikan kesetiaannya yang jujur kepada Raja yang memerintah negara Malaysia iaitu DYMM Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agung. .

semangat serta latar belakang sejarah Perlembagaan Malaysia. kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta golongan peribumi Sabah dan Sarawak dan kedudukan serta kepentingan kaumkaum lain. kedudukan Islam sebagai agama rasmi Negara.Prinsip Ketiga Keluhuran Perlembagaan Prinsip ini memberi penekanan bahawa adalah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap rakyat yang taat setia untuk memahami dan menghormati isi kandungan.  Menjadi tanggungjawab semua rakyat Malaysia untuk Mendukung dan menghormati isi kandungan  .  Latar belakang sejarah ini adalah sangat penting kerana ia memberikan segala penghuraian secara terperinci mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Raja-raja Melayu.

Setiap rakyat Malaysia mendapat hak yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira keturunan. beragama.Prinsip Keempat Kedaulatan Undang-undang  Sistem pemerintahan dan keadilan negara adalah berteraskan kepada undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. memiliki harta dan sebagainya. agama dan kepercayaan. Hak kebebasan individu ini dijamin oleh undangundang.  . seperti kebebasan bercakap.

kebudayaan. setiap rakyat dan kumpulan masyarakat dikehendaki bertindak dan berkelakuan sopan dan susila. bahasa.  Menerusi amalan prinsip-prinsip Rukun Negara di kalangan rakyat di negara ini maka ia akan dapat menjamin kewujudan sistem kerajaan yang bercorak demokratik dan stabil. Mereka haruslah mempunyai moral yang tinggi. agama dan kepercayaan mereka.Prinsip Kelima Kesopanan Dan Kesusilaan  Mengikut prinsip ini. . dihormati dan menghindarkan diri daripada membangkitkan isu-isu yang sensitif bagi sesuatu kaum seperti perkara-perkara yang berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan seseorang rakyat atau dasar asal keturunan.

Asas-asas perpaduan        Perpaduan Wilayah Perpaduan Ekonomi Perpaduan Politik Perpaduan Pendidikan Perpaduan Kebudayaan Perpaduan Sosial Integrasi Nasional Agensi kerajaan yang bertanggungjawab : Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional .

kemudahan asas. Perlaksanaan : pengagihan yang adil dan saksama dari segi pendapatan.Perpaduan wilayah  Kurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara negeri-negeri dan wilayah-wilayah. pendidikan. perumahan dan peluang-peluang pekerjaan  . kesihatan.

Perpaduan ekonomi  Perlaksanaan DEB dengan dua matlamat : ◦ Pengambilan pekerja-pekerja dipelbagai sektor ekonomi dan semua peringkat pekerjaan ◦ Hak milik harta-harta produktif disusun semula supaya orang-orang Melayu memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah hak milik pada tahun .

Perpaduan politik  Mewujudkan konsensus atau persetujuan di mana kerajaan yang memerintah diberi kuasa memerintah atas pilihan dan persetujuan rakyat menerusi proses pilihanraya. MCA dan MIC telah mewujudkan kestabilan dan perpaduan politik dan juga pembangunan negara.  . Penggabungan UMNO.

Perpaduan pendidikan  Dapat dicapai menerusi sistem persekolahan dengan kurikulum yang seragam untuk semua kaum.  . Pembentukan Sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dikalangan pelajar-pelajar dan menjadi daya penggerak untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu dan berdisiplin.

drama.Perpaduan kebudayaan  Penglibatan semua kaum menerusi aktiviti kebudayaan seperti seni muzik. teater dan budaya seni yang lain membolehkan mereka berinteraksi dan memahami budayabudaya kaum lain.  . Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 1971 telah menjadi titik pertemuan dan asas perpaduan ke arah mewujudkan satu identiti nasional bangsa Malaysia.

kesihatan.  Program Penempatan Semula – membawa kepada wujudnya Rukun Tetangga  Sebagai rakyat Malaysia. Cina dan India. pembentukan persatuan-persatuan masyarakat dan kemudahan asas bagi mewujudkan perpaduan sosial di kalangan orang Melayu. kita perlu menanam semangat nasionalisme dan bangga tehadap negara kita sendiri dan ini merupakan asas perpaduan yang sangat penting. perumahan.  .Perpaduan sosial Kerajaan telah merangka dan melaksanakan program-program yang bertumpu kepada bidang pendidikan.

pertukaran pegawai-pegawai kerajaan. penyatuan sistem pendidikan. pertukaran belia dan penuntut.  Perluaskan konsep integrasi nasional iaitu menggalakkan perpindahan penduduk antara wilayah.Integrasi nasional  Konsep : mewujudkan kerjasama dan nilai-nilai harmoni antara penduduk Semenanjung Malaysia dengan penduduk di Sabah dan Sarawak ◦ Usaha kerajaan :  Kurangkan perbezaan psikologi antara penduduk di kedua-dua wilayah  Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan mengeratkan hubungan dan interaksi  Wujudkan identiti bersama menerusi kesetiaan dan iltizam terhadap konsep nasionalisme Malaysia. pertukaran kebudayaan dan sebagainya. .

Ciri-ciri Masyarakat Majmuk di Malaysia Perkelompokan Orang-orang India  Perkelompokan Orang-orang Cina  Pengasingan dari segi agama  Sistem pelajaran yang berbeza  Akhbar dalam pelbagai bahasa  Pelbagai persatuan  Pergaulan antara kaum yang terhad  .

Kinta dan Kuala Lumpur.di kawasan bandar .di kawasan Taiping dan kinta.kebanyakan sebagai peniaga dan pedagang persendirian. .terdapat di Taiping. .Perkelompokan orang-orang India  Ditentukan oleh faktor ekonomi . mereka lebih berkecimpung dalam perkhidmatan pengangkutan (kereta lembu) untuk kawasan perlombongan. .

Terdapat juga kegiatan perladangan gambir dan lada sebagai sumber rezeki. Ipoh dan Seremban.Perkelompokan orang-orang Cina    Lebih dominan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga Di kawasan luar bandar lebih tertumpu kepada kawasan yang terlibat dengan perlombongan seperti di Kuala Lumpur. .

Telegu & Malayali) Terdapat juga antara mereka menganut agama lain seperti Sikh & Kristian . orang Cina (percantuman Lao-Tze. orang Melayu . orang India (Tamil.Hindu.Pengasingan dari segi agama   Setiap golongan etnik memeluk 1 agama : .Buddha.Islam. Kung Futze & Buddha) .

Sistem Pelajaran yang Berbeza Awal abad ke-19.  Sekolah Cina & Tamil diambilalih oleh orang Cina dan India sendiri.  Sekolah Tamil kurang berkembang pembelajarannye berbanding dengan sekolah Inggeris. British memberi keutamaan kepada pelajaran Melayu & Inggeris. Melayu & Cina kerana terletak di kawasan ladang dan dibiayai oleh syarikat-syarikat yang memiliki ladang terbabit.  Sekolah khas untuk murid-murid Melayu terbahagi kepada 2: a) sekolah Melayu kerajaan b) sekolah agama (pondok/madrasah)  .

terjadilah peristiwa 13 Mei . o Perayaan yang kemenangan yang dibuat oleh parti Pembangkang bukan untuk merayakan kemenangan tetapi untuk menghina orang-orang Melayu di Kuala Lumpur. Parti Perikatan mendapat majoriti yang kurang untuk menubuhkan kerajaan. o Parti UMNO mengadakan kemenangan balas maka disebabkan emosi yang tinggi dan kuarang kawalan.Peristiwa 13 Mei 1969  Terjadi disebabkan: o Keputusan pilihanraya 1969.

 Faktor-faktor terjadinya 13 Mei: o Kempen pilihanraya terlalu panjang (6 minggu) o Berucap tidak penghiraukan perasaan kaumkaum o Matlamat pemimpin hanya untuk kemenangan dan berkuasa o Rakyat di api-apikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dari segi semangat perkauman serta perasaan syak wasangka .

◦ Program Pertukaran/Silang Budaya oleh Kementerian Pelancongan.Program perpaduan. ◦ Kempen Budi Bahasa oleh Kebudayaan. Kesenian dan Warisan ◦ Program Pembangunan Sukan Negara oleh Kementerian Belia dan Sukan . sikap dan amalan      Pengukuhan Perpaduan Program Pengukuhan Integrasi Nasional Program Patriotisme Program Promosi Agensi lain ◦ Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Titian Integrasi /Anak Angkat. Lawatan Integrasi Sempena Hari Gawai. Lawatan Integrasi Sempena Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. . Kursus Orientasi bagi pegawai-pegawai dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Lawatan Integrasi Sempena Pesta Keamatan. Lawatan Integrasi Sempena Hari Kebangsaan. Tambang Integrasi.Program Pengukuhan Integrasi Nasional         Lawatan Integrasi Sempena Pembukaan Penggal Parlimen.

 .Kuiz Bina Bangsa.Kem Padu Anak Malaysia.  .Program Patriotisme Melalui aktiviti-aktiviti yang boleh membina jati diri serta semangat kecintaan kepada bangsa dan negara seperti aktiviti:.Debat Perpaduan.  .  .Pertandingan Lagu Patriotik.Kempen Kibar Jalur Gemilang.  .

Brosur.Sayembara Cerpen Remaja Perpaduan.Segmen di Media. . .Majalah/Buletin Perpaduan. .Bulan Perpaduan (bulan Mei) . Antara aktiviti di bawah program ini ialah:     .Program promosi Program Promosi pula dibuat bagi memperluaskan hebahan kepada masyarakat agar kesedaran orang ramai terhadap kepentingan perpaduan dan integrasi nasional akan sentiasa subur. .

Sikap dan amalan individu dan masyarakat Rumah Terbuka  Bersikap positif dan terbuka terhadap yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.  Menjaga sensitiviti perkauman  Memperkukuhkan amalan dan penghayatan nilai-nilai murni serta semangat patriotisme  .

bukan sahaja tinggal berasingan tetapi juga mempunyai jenis pekerjaan yang berbeza.  . Ketiga-tiga golongan penduduk yang terbesar iaitu yang terdiri dari orang-orang Melayu.Masalah perpaduan dan integrasi di malaysia  Sifat utama Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk yang masih kukuh kepada peranan tradisional mereka dan memegang teguh kepada nilai-nilai terhad kepada kaum sendiri merupakan masalah utama kepada sistem perpaduan di Malaysia. Cina dan India. Masalah perpaduan yang dihadapi juga adalah berpunca daripada dasar-dasar British yang telah menjajah negara ini.

Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dari segi perbezaan tersebut. bahasa dan adapt resam. agama.Pada amnya. Maslah yang timbul dari penyatuan wilayah dalam sesebuah negara apabila didapati ada diantara wilayah dalam negara itu berpecah dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. Masalah ini akan menjadi serius jika terdapat perbezaan dari segi keturunan. masalah yang timbul dari rakyat yang berbilang bangsa. masalah perpaduan boleh wujud dari tiga sumber. iaitu:  Masalah dari segi pembangunan dan pendapatan yang tidak seimbang yang dialami oleh rakyat daripada satu keturunan bangsa.   .

Nilai –nilai utama bagi mencapai perpaduan dan integrasi nasional  Semua rakyat Malaysia perlu menegakkan kepentingan nasional lebih daripada kepentingan sesebuah kumpulan etnik masyarakat.  Rakyat Malaysia perlu mengurangkan perbezaan kaum dan keagamaan ke tahap yang minimum. Proses pembinaan negara memerlukan rakyat Malaysia menyemai semangat hidup dan bangga terhadap negara. Semangat kebangsaan ini merupakan asas perpaduan  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful