P. 1
stilistik

stilistik

|Views: 162|Likes:
Published by marsyamaisarrah

More info:

Published by: marsyamaisarrah on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2015

pdf

text

original

STILISTIK

PENGENALAN
Perbincangan mengenai stilistik adalah berkenaan dengan gaya atau style.Dalam bahasa , Melayu kata stylistiks menjadi stilistik. Sebagai pendahuluan , kita akan membicarakan persoalan istilah dahulu.Persoalan ini akan berkaitan dengan berbagai-bagai persoalan lain,misalnya istilah dan pengertian yang berhubungan dengan style dan stilistik atau persoalan yang berhubungan dengan kemunculan ilmu itu sendiri, yang berhubungan dengan hakikatnya sebagai ilmu. Sebelum timbul ilmu stilistik , iaitu kajian tentang gaya bahasa yang digunakan untuk menganalisis karya sastera, bahasa memang sudah mempunyai apa yang dinamakan gaya. Ini kerana semua pengucapan yang tidak lurus seperti biasa dipakai oleh masyarakat adalah gaya. Kelainan daripada bahasa yang lurus dan biasa itu dipakai untuk bercakap atau menulis, Maka timbullah berbagai-bagai kelainan dan ia membezakan gaya tertentu antara satu sama lain. Stilistik ialah ilmu yang masih baru dan kedudukannya masih goyah.Kesedaran tentang ilmu yang masih goyah, terutamanya tentang gaya yang sudah lama wujud bagi mengkaji gaya yang terdapat di dalam sesebuah karya sastera.Terdapat dua faktor yang menyebabkan perkembangannya lambat. Ini dinyatakan seperti berikut;

i)

Perhatian terhadap gaya mungkin pernah muncul pada orang yang hidup di dalam sastera dan mereka sedar, pemakaian bahasa mereka „berbeza‟ daripada bahasa seharian mereka.

ii)

Di dalam hubungan dengan perkembangan lainnya, ada keinginan untuk merumuskan gaya yang terdapat pada „bahasa yang indah‟ itu dengan menghubungkan gya dengan „keindahan‟

dalan dan lain-lain.Chatman. stilistik di dalam bahasa.1 DEFINISI STILISTIK Stilistik berasal daripada bahasa Inggeris iaitu “style‟ yang bererti gaya dan daripada bahasa serapan .Menurut Bally. stilistik adalah pembelajaran gaya ilmu linguistik atau „simply‟ defined as the (linguistic ) study as style”.Widdowson.Kesemua sub bidang ini akan disentuh memandangkan kepentinganya di dalam memberi gambaran kasar kepada pelajar sebelum mendalami bidang ini secara lebih mendalam pada topik berikutnya. Berdasarkan gerak ke arah menjadikan stilistik sebagai bidang ilmu yang penting. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.Kedua-dua faktor ini berpengaruh terhadap „kelambatan‟ munculnya stilistik sebagai ilmu.‟linguistik‟ yang bererti tatabahasa. ciri-ciri stilistik. perlu didedahkan tentang kepentingan ilmu stilistik yang meliputi definisi stilistik. mereka menjelaskan stilistik sebagai suatu deskripsi daripada bahasa yang digunakan di dalam teks sastera. bahasa perbandingan dan keberkesanan stilistik di dalam bahasa. 2.Di dalam konteks yang lebih luas . .Leech.Jacobson. Bagi Leech.Gerak ke arah stilistik sebagai ilmu hanya muncul setelah adanya perubahan besar di dalam perkembangan linguistik dan kajian karya sastera.Jacobsons beranggapan bahawa puitika (poetics) sebagai teori tentang system dan kaedah teks sastera sebagai bahagian yang tidak dipisahkan bagi linguistik. Wawasan demikian adalah seiring dengan pernyataan Cummings dan Simmons: bahawa pembelajaran bahasa di dalam teks sastera merupakan „a branch of linguistic called stylistic‟. stilistik ialah ilmu kebahasaan yang mempelajari gaya bahasa. maka dalam topik ini .ching.Levin.

Ianya berkaitan dengan stail atau gaya terutamanya gaya bahasa. Mengikut Kamus Zaaba.stilistik boleh didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera atau ilmu yang bersifat interdisiplin antara linguistik dan kesusasteraan ataupun penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.Aminuddin mentakrifkan stilistik sebagai pengajian tentang cara pengarang di dalam menggunakan sistem tanda sejajar dengan gagasan yang ingin disampaikan secara kompleks. dan juga kekayaan unsur pembentuk itu dijadikan sasaran kajian hanya pada wujud penggunaan sistem tandanya. kita perlu memahami i) ii) iii) Gambaran objek/peristiwa Gagasan Ideologi yang terkandung di dalam karya sastera Mengikut Kamus Linguistik Edisi Ketiga . Sedangkan menurut Rene Wellek dan Austin Warren .Kamus Dewan Edisi Ketiga pula mengatakan stilistik ilah kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan di dalam penulisan . apabila system tanda dihubungkan dengan cara pengarang di dalam menyampaikan gagasan .Manakala . stilistika perhatian utamanya adalah kontras sistem bahasa pada zamannya (Wellek dan Warren.22). sebagaimana bahasa menjadi objek kajian linguistik (Aminuddin. stilistik ialah suatu kajian mengenai teknik penggunaan gaya bahasa yang mantap serta secara berkesan di dalam suatu penulisan. Bertolak daripada berbagai pengertian yang telah disebutkan. .1995.Chavatik pula mengemukan stilistik sebagal kajian teks sasatera dan kod estetik dengan kajian stilistik yang mengkaji bahasa dalam teks sastera. Walaupun fokusnya hanya pada sistem tanda untuk memperoleh pemahaman tentang ciri-ciri penggunaan . 1990:221).

Di dalam karya kesusasteraan. baik gaya individu mahupun implikasi lain. Selain itu. bentuk bahasa tulisan atau gaya bahasa banyak dipakai. stilistik ialah kajian stail mengkaji segala kemungkinan gaya kesusasteraan untuk menilai dan mendapat kefahaman sebenar mengenai sesebuah teks kesusasteraan. pada kebiasaanyan .Stilistik ialah kajian stail yang melibatkan bentuk atau bahasa dan isi kesusasteraan.stilistik merujuk kepada kajian mengenai bahasa literari sesuatu komuniti dengan menggunakan kaedah linguistik.antaranya ialah untuk menghuraikan tingkah laku bentuk bentuk bahasa tulisan yang digunakan atau dicipta oleh pengarang di dalam karya deskriptif mahupun karya kesusasteraan . di kaji dan dihubungkan dengan kajian bahasa (Keris Mas:8) .Ia meliputi kajian mengenai teknik pemakaian bahasa di dalam penulisan dan teknik yang mengkaji segala kemungkinan yang berkaitan dengan gaya bahasa penulisan kesusasteraan yang semata-mata untuk mendapatkan kefahaman sebenar tentang kesusasteraan (Nik Hassan Basri:378).Kelompok sosial itu pula dibezakan oleh bidang pekerjaan atau perbezaan kelas di dalam sesuatu masyarakat.lahirnya hasil sastera yang diperhatikan dan diberi saluran kajian khusus. yang melibatkan. berdasarkan jenis bahasa inilah . Kaedah ini banyak dipakai .walaubagaimanapun . maka stilistik berusaha mencari jalan keluar bagi menghuraikan perhubungan antara bentuk pengucapan dengan makna yang dibawa oleh ny a (Nik Hassan Basri :378). Menurut Keris Mas . kesusasteraan yang mempunyai sifat dan hakikat perkembangan dan perubahan yang sejajar dengan perkembangan fikiran dan realiti kehidupan manusia dan masyarakat.Oleh itu. ikut dipertimbangkan.Segala hubungan yang menimbulkan kelainan gaya bahasa. Stilistik juga merupakan satu lagi disiplin yang mengkaji ciri-ciri lingustik yang berbeza yang berlaku di dalam kalangan kelompok sosial.

ungkapan dan sebagainya. Dengan stilistik. yang diandaikan sebagai apa yang diperkatakan (isi) dan apa cara mengatakan bentuk atau bahasa ).baginya .com).sindiran . Perubahan kajian ini disebut kajian bentuk dan kajian isi. Beberapa pendapat lain yang sempat dikutip telah diutarakan oleh Freeman(1970:4). yang tidak lagi dari sudut kebahasaan saja tetapi juga dari sudut isi yang disampaikan dengan penggunaan bahasa itu. penggunaan pengulangan dan meminjam usaha pengarang (di dalam konteks ini penyair) untuk mendapat kepastian tulisannnya. terdapat stilistik.stilistik melihat penggunaan bahasa yang menyimpang atau deviasi daripada norma tatabahasa .(Keris Mas :8) Didalam disiplin linguistik.iaitu penggunaan peribahasa.bahasa kiasan. Stilistik juga mempunyai hubungan yang rapat dengan disiplin sosiolinguistik dan dialektologi . Variasi linguistik ini mempunyai hubungan yang rapat dengan konteks teks dan konteks situasi.pencapaian estetika dan pernyataan sikap penulis. teknik eksposisi.Kajian terhadap teks sastera secara tradisional hanya terbatas pada kelainan bahasa dalam hubungan dengan kehendak tatabahasa. disamping kelainan yang bersifat figuratif . Murray pula berpendapat bahawa stilistik ialah gaya dan sesuatu yang istimewa.stilistik atau ilmu gaya dapat dianggap sebagai kajian variasi linguistik. Stilistik merujuk kepada penggunaan prinsip linguistik terhadap bahasa sastera. pendekatan terhadap kajian teks sastera meninggalkan cara pendekatan yang subjektif dan impresionis dan memasuki cara baru yang lebih objektif dan lebih saintifik.Kedua-dua pula merupakan cabang linguistik (Azmi Rahman .Kajian stilistik telah berubah kepada kajian yang dianggap lebih objektif dan saintifik.Esasterawan. . Ia meliputi kajian terhadap teks sastera.Pemilihan kata dan penyusunan struktur ayat memperlihatkan ciri-ciri keperibadian penulis.

Selanjutnya .Wordpress.com) Tuner (1977:7). khasnya bahasa puisi adalah bahasa yang paling menonjol deviasi atau penyimpangan bahasa.com) Kridalaksana(1982:157). terlepas daripada linguistik ataupun sastera. stilistik dipakai sebagai gabungan.menurutnya .stilistik melihat kajian bahasa puisi dengan unsur linguistik seperti fonologi. morfologi dan sintaksis.Bahasa sastera.Umar Junus (1980.Umar Junus (1980:xvii).Menurutnya para ahli mengatakan bahawa stilistik meneliti sastera pada aspek bahasa .Menurutnya . juga memberikan pengertian tentang stilistik. yakni imej.adalah tentang ilmu gaya bahasa. stilistik.1982:49-50) . pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh kesan tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastera (Kridalaksana. iaitu ilmu sastera dan ilmu linguistik .237). Fowier (1987. stilistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan di dalam karya sastera: iaitu ilmu interdispiliner antara linguistik dan kesusasteraan atau penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa (Dwisusanto. sintaksis dan lain-lain. Sebagaimana yang kita sudah ketahui. terutama kesusasteraan. stilistik adalah bahagian daripada linguistik yang memusatkan perhatian nya pada variasi penggunaan bahasa .Gaya bahasa sendiri adalah pemuafakatan kekayaan bahasa oleh seseorang di dalam bertutur dan menulis. memberikan batasan stiliistik.menurutnya . Di dalam kajian puisi. mengatakan bahawa hakikat stilistik adalah pemakaian dan penggunaan nya di dalam karya sastera.Stilistik juga melihat diri puisi sebagai bahasa kreatif yang membenarkan terjadi deviasi/penyimpangan di dalam aspek linguistik secara eksplisit maupun implisit (Esasterawan. mengatakan bahawa stilistik merupakan cabang daripada pengajian sastera.Tetapi kemunculannya sudah ada di dalam linguistik . struktur suara. di dalam Kamus Linguistik.xviii) mengusulkan bahawa stilistik menjadi ilmu yang berdiri sendiri.

.Ia dilihat daripada tujuan estetik karya sastera sebagai makna yang penuh.Enkvist(Junus 1989:4). ternyata terdapat perbezaan mengikut bidang kajian masing-masing.1990:226) Berdasarkan kedua-dua pendekatan tersebut. iaitu: (i) Pertama. seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Bungkus yang membungkus inti pemikiran yang telah ada sebelumnya Pilihan antara berbagai pernyataan yang mungkin Sekumpulan ciri peribadi Penyimpangan norma atau kaedah Sekumpulan ciri kolektif Hubungan antara satuan bahasa yang dinyatakan di dalam teks yang lebih luas daripada kalimat Untuk mengkaji karya sastera dari sudut stilistik. mengatakan bahawa gaya bahasa ada enam pengertian . penelitian stilistik ini di lakuakn dengan menghayati variasi terhadap pemakaian bahasa yang normal dan mememukan tujuan estetiknya (Wellekdan Warren.namun kedua-dua pendekatan tersebut pada hakikatnya tidaklah saling bertentangan (Dwisusanto.Wordpress. (ii) Kedua. pengajaran stilistik dilakukan dengan cara menganalisis system linguistik karya sastera dan dilanjutkan dengan menginterpretasi ciri-cirinya.com). ada dua kemungkinan di dalam mendekatinya .

stilistik mula digunakan pada tahun 1846. (i) Kajian tentang unsur-unsur ekspresif bahasa yang dapat menampilkan pemikiran dan perasaan sefektif mungkin (ii) Kajian tentang gaya bahasa pengarang secara individu. ahli-ahli stilistik menyimpulkan dua jenis kajian stilistik. sesuatu karya sastera boleh berupa novel .Stilistik ialah kajian kuantitatif yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan atau membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal berkenaan sesuatu karya sastera.Mengikut Awang Sariyan (1985) daripada dua aliran pemikiran yang diperkembangkan oleh Charles Bally dan Leo Spitzer itu. Dengan cara membuat perbandingan ini. misalnya berupa rangkaian (perulangan) sesuatu bentuk linguistik seperti ayat jenis tertentu atau bunyi tertentu . cerpen. . dalam tulisannya cuba menunjukkan perbezaan antara stilistik dengan linguistik. iaitu.1988:210). Lutfi Abas. puisi moden atau sajak (Lutfi Abas.drama . Ini akan diterangkan seterusnya. Di dalam Bahasa Inggeris .Stilistik wujud sebagai cabang disiplin linguistik yang berdiri sendiri pada penghujung abad ke 19 dan awal abad ke 20. Ciri-ciri keindahan bahasa yang universal itu. maka beliau dapat mengemukakan takrif stilistik dengan lebih jelas.

bahasa pengulangan. Stilistik di dalam kajian bahasa secara umumnya boleh dibahagikan kepada lima bahagian.penyirnaan. Misalnya gaya bahasa perbandingan simile di ajar kepada pelajar-pelajar tingkatan satu.rima dan sinkof. . gaya pertentangan merangkumi aliterasi.inverse dan paradox (c) Sementara .kajian tentang kelainan bahasa yang mengandungi bentuk gaya . Ciri yang keduanya ialah pemakaian bahasa yang termasuk segala yang tercakap dalam linguistik seperti fonologi.CIRI.asonansi. anaphora. (a) Ciri-ciri yang terdapat di dalam gaya bahasa perbandingan adalah seperti imejan.sintaksis dan semantik.CIRI LINGUISTIK Stilistik atau kajian bentuk boleh dibahagikan kepada dua perkara.Kesemua gaya ini mempunyai takrifan dan ciri-ciri yang membezakan diantaranya.pleonasme dan simile. (b) Gaya bahasa pertentangan pula adalah seperti hiperbola. (d) Gaya yang terakhir ialah penyirnaan yang hanya terdapat satu cirri sahaja iaitu sinkof. Pertama.epifora. Ianya boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian yang utama tadi.morfologi.Kelainan bahasa juga termasuk peribahasa. gaya bahasa ini di ajar mengikut tahap-tahap tertentu. sindiran dan gaya retorik. perbandingan.personafikasi. metafora. pertautan dan pertentangan. Di dalam mata pelajaran Bahasa melayu.

Sungguhpun gaya bahasa pertautan tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.Alusi merupakan pemerian yang membayangkan atau merujuk sesuatu secara tidak langsung kepada sesuatu cerita. ianya juga perlu dikuasai oleh guru bagi membezakan nya dengan ciri-ciri yang lain. metonimia dan alusi. Contoh perkataan yang sering digunakan bagi menggambarkan ciri ini ialah “Loceng pagi bersahut-sahutan pada pagi itu di rumah saya”. eponym. . gaya bahasa pertautan ialah gaya bahasa yang menghubungkan sesuatu yang memiliki ciri atau sifat tertentu dengan yang lain. antonomasia. gambar yang ditunjukkan itu menggembalikan kenangan kita kepada peristiwa Mei 1969. eufemisme.Seterusnya antonomasia melibatkan penggunaan Jabatan kementerian dan gelaran tertentu seperti Dekan dan Guru Besar. Menurut Nik Hassan Basri (2005) .antaranya gaya bahasa yang selalu dikelompokkan di dalam gaya bahasa ini ialah gaya bahasa sinekdok.Loceng pagi sebenarnya menggambarkan ayam jantan yang berkokok. Ciri yang seterusnya ialah epitet yang menjadi keterangan atau frasa yang menggelarkan atau merupakan suatu huraian yang menjelaskan atau menggantikan nama sesuatu benda atau gaya bahasa. Contohnya . Ia merangkumi pengganti symbol atau lambing yang menyatakana sesuatu sifat atau ciri yang khas daripada seseorang atau sesuatu hal. Kilatan atau bayangan merupakan nama lain bagi alusi. epitet.

Contoh nya ABIM yang bermaksud Angkatan Belia Islam Malaysia. Manakala eufemisme merupakan kata atau ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti kata-kata atau ungkapan yang agak kasar atau keras. Contohnya .batang hidung pun tak nampak”. praakhir atau suku kata akhir bagi sesuatu .Apokop pula ialah sejenis gaya bahasa penyirnaan yang mengalami proses pengguguran huruf akhir. kata yang mengalami proses penyingkatan pula disebut sebagai akronim. frasa atau bahagian ayatnya.iaitu pengguguran bunyi atau kata pada awal ujaran atau huruf awal atau suku kata awal bagi sesuatu perkataan.suku kata. walaupun perkataan separuh sahaja digunakan.”Setelah mereka pergi dari rumah. akronim.Terdapat perkataan yang sinonim dengan perkataan ini seperti “meninggal dunia”.Metonimia pula digunakan bagi menjelaskan ciri atau nama seperti jenama dan sebagainya.”Perangai kamu ini seperti Pak Pandir”. perkataan “mati.sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih perkataan sehingga akhirnya membentuk satu perkataan yang terdiri daripada satu atau lebih suku kata. Tetapi bagi menggambarkan ciri eufemisme.ellipsis.Sinekdok membawa maksud perkataan yang disebut itu membawa maksud sepenuhnya. Sementara itu. kata.Contoh ayat .afesis.Contohnya.Aferisis ialah salah satu gaya bahasa penyirnaan . Batang hidung itu mewakili keseluruhan tubuhnya (Nik Hassan Basri . dan aferisis.Penyingkatan ini adalah disebabkan oleh pengguguran huruf atau suku kata didalam struktur kata tertentu. dan“beranak”.Perkataan ini lebih lembut berbanding mati.perkataan kasar digunakan .Pengguguran ini adalah bagi memudahkan penutur meyebutnya .2005) Gaya bahasa penyirnaan atau pelesapan iaitu bentuk bahasa yang mengalami unsure pengguguran bunyi. Ciri yang terakhir di dalam gaya pertautan adalah sinekdok.Eponim pula sejenis gaya yang menggunakan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu di pakai di dalam ayat bagi menghubungkan sifat yang dimiliki oleh orang lain.Contoh perkataan yang sering digugurkan ialah perkataan “hulu” menjadi”ulu” dan “kamu” menjadi “mu” sahaja.apokop.Antara unsurnya ialah sinkof.

suku kata atau bahagian suku kata di dalam struktur kata dan rangkai kata tertentu.asyndeton.epanortesis. contohnya “anakanda”menjadi “anak” sahaja. atau bahagian ayat yang dianggap penting untuk menghasilkan kesan dan memberi tekanan di dalam sesebuah konteks yang sesuai. sama ada hasil daripada cantuman dua atau lebih. Di dalam contoh ayat.perkataan. gradasi. dan kiasmus.Sementara itu.Afesis dan aferisis adalah hampir sama .epanalepsi. tetapi afesis mengugurkan bunyi vokal bagi sesuatu kata.seterunya .ellipsis merupakan sejenis gaya bahasa penyirnaan yang di dalam struktur ayatnya dihilangkan kata. Ian jug termasuk pengguguran seluruh frasa predikat atau pengguguran bahagian frasa predikat atau gaya bahasa.yang di dalam ayatnya di dapati adanya unsur penghilangan atau pengguguran kata atau kata-kata atau ayat yang menjadi unsur penting di dalam pembinaan sintaksis yang lengkap.Terdapat lima ciri yang sering digunakan di dalam sukatan pelajaran iaiatu aliterasi. baharu menjadi baru saja. tetapi pencantuman itu tidak dapat membentuk akronim. Contohnya . “Dia dirotan”. kata. suku kata. Ciri stilistik keempat yang terdapat dalam gaya bahasa pengulangan atau repetisi bermaksud gaya bahasa yang mengandungi unsur pengulangan bunyi. objek. frasa. terdapat sembilan ciri yang kurang digunakan iaitu anadiplosis.frasa yang digugurkan ialah “oleh gurunya”.Contohnya Akademi Seni Kebangsaan (ASK).epizeukis.dan epifora. asonansi. Proses penyingkatan adalah disebabkan penggunaan huruf .erotesis. anaphora. .antanaklasis.Contoh perkataan “kekanda” menjadi “kanda”. manakala aferisis adalah sebaliknya. frasa atau rangkai kata atau pengguguran tertentu seperti pengguguran frasa nama sebagai subjek.Pengguguran huruf sisip atau suku kata sisip perkataan atau dengan menghilangkan huruf tengah atau suku kata tengah.Kesemua ciri di bawah penyirnaan ini adalah hampir sama tetapi mempunyai hanya sedikit perbezaan dari segi pengguguran penyingkatan.

Contoh . pengulangan konsonan „d‟ “dara damba daku”.‟o‟. Gaya bahasa ini terbentuk hasil daripada pengulangan konsonan yang sama .gaya bahasa pengulangan ini biasanya terdapat di dalam puisi atau prosa.Puisinya adalah seperti berikut”Alam adalah sebahagian daripada kami .alam adalah syurga bumi.frasa.beberapa kata pada akhir baris atau beberapa kata pada akhir ayat yang juga berurutan.185a:197) mendifinisikan aliterasi sebagai pemakaian kata yang permulaannaya sama bunyinya.Di dalam bahasa Melayu . pengulangan vokal pada setiap baris atau ayat yang biasanya berurutan seperti anaphora.Pengulangan ini biasanya dapat dilihat di dalam beberapa rangkap sajak atau syair. Seterusnya asonansi.Pengulangan bunyi konsonan yang sama pada awal kata dan yang berurutan .dan „u‟ iaitu sebanyak lima huruf sahaja.Anafora pula ialah pengulangan perkataan pertama pada setiap baris atau pada setiap ayat.Oleh yang demikian . Epifora atau epistrofa ialah sejenis gaya bahasa pengulangan: iaitu pengulangan kata.Menurut Rahman Shaari (2004.cinta kepadanya adalah cinta jutaan bunga-bungaan. prosa tradisional.Benarbenar tidak mahu”(halaman 29). gaya bahasa asonansi yang dipetik daripada puisi. Surat yang merupakan buku karya S.” Setiap huruf “a‟ menggambarkan asonansi. taringan (1985a:181. anaphora ialah pengulangan kata pada awal baris untuk ayat-ayat yang berturut-turutan. sama ada di dalam puisi tradisional .iaitupengulangan vokal „a‟.‟e‟. .Contoh gaya bahasa epifora yang ditinjau di dalam prosa kumpulan. yang biasanya secara berurutan supaya memperoleh kesan tertentu. moden kreatif atau bukan kreatif. cinta kepadanya cinta jutaan manusiawi. Othman Kelantan iaitu: “Aku tidak mahu. Contohnya. moden.‟i‟. terdapat enam jenis vokal tetapi bunyi-bunyi itu hanya diwakili oleh lambing „a‟.5). sajak “Negara Cinta”oleh Nahmar Jamil.

abba dan sebagainya.Gaya bahasa ini terlalu banyak menggunakan tanda koma di dalam ayat.Epanalepsi juga merupakan pengulangan awal kata di dalam struktur kata di dalam ayat menjadi kata terakhir di dalam baris yang sama di dalam ayat.abab.iaitu hanya dengan tanda koma atau beberapa tanda koma.aabb.Penggunaan gaya bahasa ini boleh digunakan juga di dalam penulisan kreatif.pantun.hati terkenang mulut menyebut.atau rima ialah susunan bunyi atau keselarasan huruf pada akhir kata atau suku kata terakhir di dalam sesuatu baris atau serangkap puisi. epanalepsi membawa maksud pengulangan kata pertama menjadi kata terakhir di dalam kalausa atau ayat.”Di dalam raga ada darah.didalam daya ada segala”.Contohnya.ayat antara satu dengan lainnya menjadikan satu ayat yang panjang . Menegur kakak tua ayahku pagi kelmarin”.Contohnya .Anadiplosis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan. misalnya aaaa. iaitu kata atau frasa terakhir di dalam satu klausa atau ayat yang berikutnya.”Burung kakak tua menegur ayahku kelmarin.Ianya dikenali sebagai asindeton. iaitu yang terdapat dalam puisi seperti syair. .namun ianya kurang diketahui.Contohnya.Sementara. frasa.Antanaklasis pula ialah sejenis gaya bahasa pengulangan yang mengandungi pengulangan kata yang sama bentuknya di dalam ayat . tetapi mempunyai makna yang berbeza. iaitu.gurindam.di dalam darah ada tenaga .Rima akhir bunyi ialah bunyi yang sama pada huruf akhir atau kata akhir di dalam suatu rangkap .abcabc.klausa.di dalam tenaga ada daya. budi sedikit rasa nak junjung”(Nik Hassan Basri . Contoh rangkap yang memaparkan rima akhir „abab‟ yang dipetik daripada “Pantun Budi”. Gaya bahasa pengulangan yang menggunakan tanda baca yang sama berulangulang untuk menghubungkan kata.”Mereka tidak lupa pesanan ibu mereka”. “Tenang-tenang air di laut.sampan kolek mudik ke tanjung.2005) Sungguhpun ciri-ciri ini juga terkandung di dalam gaya bahasa penyirnaan.

. perbahasan atau penulisan yang tujuannaya adalah untuk mencapai keberkesanan yang mendalam dan penekanan setra pertanyaan yang disuarakan atau persoalanyang diajukan itu tidak mengharapkan jawapan.Misalnya “Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.iaiatu pengulangan beberapa kata yang sama di dalam ayat.Epanortesis ialah gaya bahasa pengulangan.”Ramli makan nasi.Contohnya..‟‟. pidato.Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun”.. Erotesis pula merupakan sejenis gaya bahasa pengulangan yang berupa pertanyaan yang sering digunakan di dalam ucapan .Epizeukis ialah sejenis gaya bahasa pengulangan..mesodilopsis atau nama lainnya responsif ialah gaya bahasa pengulangan.Dan pengharapan tidak mengecewakan.Tetapi di sebalik pengulangan itu terkandung maksud ayat pada mulanya ingin menjelaskan sesuatu tetapi diperbetulkan yang salah.contohnya.1985:239) pula merupakan inverse hubungan antara dua kata di dalam satu ayat pula dikenal sebagai kiasmus.(Taringan.. iaitu pengulangan kata atau frasa yang berada di tengah .Ya Allah. iaitu pengulangan kata atau frasa yang pentingkan atau yang ditekan itu diulang beberapa kali berturut-turut di dalam satu ayat. dan tahan uji menimbulkan harapan. Sementara ..dan ketekunan menimbulkan tahan uji.Gradisi pula ialah gaya bahasa pengulangan yang memaparkan maklumat yang mengandungi beberapa kata atau frasa yang paling sedikit tiga kata –atau istilah yang hadir secara berurutan di dalam ayat yang mempunyai beberapa perubahan yang bersifat kuantitatif.eh makan bubur”.

apofasis. iaitu yang menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata menggunakan kata hubung yang sama diulang-ulang untuk menghubungkan kata dengan kata atau frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa di dalam ayat. gaya bahasa yang lain pula adalah seperti antifrasis.dan inverse atau anastof.hipalase. Gaya bahasa pertentangan. Gaya yang terakhir di dalam gaya bahasa yang berkaitan dengan pengulangan ialah tautotes.klimaks. hiperbaton.Tautotes ialah sejenis gaya bahasa pengulangan .Polisindeton ialah sejenis gaya bahasa pengulangan.antiklimaks.katabasis.sinis.ironi.Gaya yang sering digunakan di dalam gaya bahasa ini tiga sahaja iaitu hiperbola.Contohnya.paradox.Paralelisme ialah gaya bahsa pengulangan.Manakala .preterisio.”Bapanya memelihara kambing dan ayam dan lembu dan kerbau di ladang”.Contohnya..oksimoron.iaitu yang berupa pengulangan sebuah kata atau beberapa kata berkali-kali di dalam sebuah struktur ayat. iaitu sejenis gaya yang berusaha untuk mencapai keselarian di dalam penggunaan kata –kata beberapa frasa yang menduduki fungsi yang sama di dalam bentuk kenahuan yang sama.silepsi dan zeugma.kakak mengunjungi abang dan mereka saling kunjung mengunjungi”.mengemukakan makna yang bertentangan dengan makna yang bertentangan.tengah baris atau pengulangan kata atau beberapa kata di bahagian tengah ayat atau di bahagian tengah baris sesuatu ayat yang berturut-turutan.inuendo.Contohnya “Abang mengunjungi kakak. .litotes.”Rasuah bukan sahaja patut di kutuk tetapi diperangi habis-habisan”.sarkasme satira.

. . iaitu suatu gaya bahasa yang mengandungi kebenaran yang diperbesarkanbesarkan (Dale et al. inverse atau anaskof pula ialah gaya bahasa pertentangan yang memfokuskan pembalikan kata-kata atau frasa yang berbeza daripada susunan nya yang lazim atau ayat yang susunnya dimulai dengan predikat dan diikuti dengan subjek.Ini bermaksud paradox memaparkan suatu keadaan atau suasana yang berlawanan.1984:3).1971:233). c) Manakala . ditengah-tengah kesedihan ada juga kelucuan (Dzul Karnain. sama ada ayat aktif songsang atau ayat pasif songsang. (b) Paradoks ialah sejenis gaya bahasa pertentangan yang mengandungi pertentangan nyata dengan fakta yang ada.a)Hiperbola berasal daripada bahasa Yunani.Dengan kata lain hiperbola ialah unkapan yang melebihkan –lebihkan apa yang sebenarnya dimaksudkan : jumlahnya.Kata majmuk ini dibina melalui gabungan perkataan „hyper‟ yang bermaksud melebihi dan „ballien‟yang bererti meluahkan atau mengeluarkan .Gaya bahasa ini boleh dijumpai dalam teks komsas. maksud hiperbola ialah pembaziran atau suatu cara yang melebihkan –lebihkan semata-mata untuk mencapai kesan tertentu.tetapi kenyataannya mengandungi kebenaran dengan pendapat umum dan reality.2000:79).Jadi .Contohnya . ukurannya dan sifatnya (Moelino.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->