P. 1
328-653-1-SM

328-653-1-SM

|Views: 424|Likes:
Published by Mala Nair

More info:

Published by: Mala Nair on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2015

pdf

text

original

PENGGUNAAN ALATAN MANIPULATIF UNTUK MENGAJAR PENOLAKAN DENGAN PENGUMPULAN SEMULA PADA TAHUN 3 CEMERLANG.

Oleh: Muhammad Afiq Bin Abdul Latif & Norihan Mat Zin Unit Matematik Pendidikan Rendah Institut Pendidikan Guru Kampus Dato’ Razali Ismail ABSTRAK Masalah penolakan dengan pengumpulan semula merupakan masalah yang sering berlaku kepada murid-murid sekolah. Oleh itu, satu kajian telah dijalankan ke atas murid Tahun 3 Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal. Tujuan kajian ialah untuk meningkatkan tahap penguasaan murid dalam topik penolakan dengan mengumpul semula. Dapatan awal menunjukkan murid-murid kurang menguasai topik penolakan dengan mengumpul semula. Seramai 6 orang responden telah dipilih menggunakan kaedah ‘purposive sampling’. Kajian yang dijalankan ialah kajian tindakan. Instrumen yang digunakan ialah ujian pra dan pasca, soal selidik dan pemerhatian. Analisis data menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan markah di antara responden yang dipilih. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan alatan manipulatif iaitu ‘Papan Ajaib’ meningkatkan tahap penguasaan murid dalam topik penolakan dengan mengumpul semula. Tindakan susulan yang dicadangkan ialah penggunaan ‘Papan Ajaib’ ini untuk topik penambahan dengan mengumpul semula. Kata kunci : penggunaan, alatan manipulatif, penolakan, pengumpulan semula 1.0 PENGENALAN Masalah penolakan dengan mengumpul semula merupakan satu masalah yang kerap berlaku di kalangan murid-murid. Hal ini disebabkan kerana murid-murid ini kekurangan penguasaan konsep penolakan dengan mengumpul semula. Sebagai pendidik perlulah mencari idea atau jalan untuk mengatasi masalah yang di alami oleh murid-murid. Salah satu cara yang boleh digunakan ialah penggunaan bahan manipulatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan manipulatif merupakan sebagai bahan atau objek dari dunia yang nyata yang boleh di gunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan manipulatif boleh membantu murid-murid untuk mengukuhkan kefahaman mereka terhadap sesuatu konsep dalam subjek tertentu. 1.1 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu

1.2

Objektif
SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP 2010

Muka Surat

Semasa mengajar Matematik Tahun 3 Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal untuk tajuk penolakan, penyelidik sedar murid-murid mengalami masalah dalam kemahiran tolak dengan mengumpul semula. Selepas penyelidik mengajar tajuk penolakan dengan mengumpul semula, penyelidik memberi latihan. Penyelidik memberi masa kepada murid-murid untuk menjawab latihan yang telah diberikan. Selepas muridmurid menjawab soalan yang telah diberikan, penyelidik akan menyemak soalan-soalan yang telah dijawab oleh murid-murid. Selepas penyelidik menyemak latihan-latihan tersebut, didapati segelintir murid tidak dapat menjawab soalan penolakan dengan mengumpul semula dengan betul. Penyelidik telah mengajar dengan baik tetapi murid-murid masih tidak dapat menguasai konsep penolakan dengan mengumpul semula. Berdasarkan pemerhatian dari latihan yang telah diberi, murid-murid tidak faham akan tentang konsep ‘pinjam sebelah’ dan kemudian kumpul semula. Murid-murid tidak boleh mengumpul semula dengan cara yang betul. Mereka tidak faham akan mengapa wujudnya angka 10 ketika proses mengumpul semula. Perkara ini merupakan amat serius kerana perkara ini merupakan konsep asas dalam matematik. Seseorang murid itu perlu menguasai konsep ini. Oleh hal yang demikian, penyelidik amat risau akan masalah yang sedang berlaku. Murid-murid juga tidak boleh mengingati langkah-langkah dalam penolakan dengan mengumpul semula. Penyelidik telah mencuba untuk membantu murid-murid dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelidik telah memberi pelbagai latihan kepada murid-murid supaya masalah ini dapat di atasi. Akan tetapi, masalah ini masih juga belum dapat di atasi. Penyelidik telah memikirkan apakah kaedah yang paling sesuai dan berkesan untuk mengatasi masalah ini. Jadi, penyelidik perlu membuat satu tindakan untuk memastikan murid-murid dapat memahami konsep penolakan dengan mengumpul semula dengan baik. Murid-murid memerlukan pertolongan daripada guru mereka untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Sebagai guru Matematik, seseorang itu perlu memikirkan cara atau kaedah yang berkesan untuk murid-murid dalam menguasai sesuatu konsep Matematik.

59

Kajian ini hanya terhad kepada murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal sahaja. 2. 3.1.1 DAPATAN KAJIAN Objektif Kajian 1: Untuk melihat penggunaan konsep ‘Papan Ajaib’ oleh murid dalam menyelesaikan persoalan dengan mengumpul semula. 2. 1.0 2. 3. 1. RESPONDEN NO SOALAN UJIAN PRA UJIAN PASCA A 9 B 3 C 4 SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP 2010 Muka Surat 60 . 2.3 1. Soalan Kajian Adakah murid berjaya menjawab soalan penolakan dengan menggunakan konsep ‘Papan Ajaib’? Apakah pandangan murid terhadap penggunaan ‘Papan Ajaib’ dalam menyelesaikan masalah dalam penolakan dengan mengumpul semula? Adakah murid dapat meningkatkan kefahaman dalam penolakan dengan mengumpul semula tanpa menggunakan ‘Papan Ajaib’? Sampel dan Lokasi Seramai 6 orang murid-murid Tahun 3 Cemerlang Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal iaitu 4 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan.4 Untuk melihat penggunaan konsep ‘Papan Ajaib’ oleh murid dalam menyelesaikan persoalan dengan mengumpul semula. Meningkatkan kefahaman murid dalam penolakan dengan mengumpul semula tanpa menggunakan ‘Papan Ajaib’ . Meninjau pandangan murid berkaitan dengan penggunaan ‘Papan Ajaib’ dalam menyelesaikan persoalan penolakan dengan mengumpul semula berpandukan soal selidik yang dijalankan.

2.2 Objektif Kajian 2: Meninjau pandangan murid berkaitan dengan penggunaan ‘Papan Ajaib’ dalam menyelesaikan persoalan penolakan dengan mengumpul semula berpandukan soal selidik yang dijalankan.D 7 E 1 F 6 2. 100 50 0 UJIAN PRA UJIAN PASCA A B C D E F SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP 2010 Muka Surat 61 .3 Objektif Kajian 3: Meningkatkan kefahaman murid dalam penolakan dengan mengumpul semula tanpa menggunakan ‘Papan Ajaib’.

Matlamatnya ialah untuk membantu murid-murid supaya lebih memahamiapa yang telah diajar oleh seseorang guru. Matematik merupakan subjek yang agak sukar kerana mereka perlu menguasai pelbagai konsep. Oleh itu. kanak-kanak berada dalam tahap konkrit di mana mereka harus menyentuh benda-benda di sekitar merekauntuk mengembangkan konsep asas matematik. Dari hasil ini dapat dilihat bahawa alat manipulatif dapat memberi kesan yang positif kepada penggunanya. Bahan yang digunakan juga perlu perlulah sesuai dengan lapisan umur responden serta tidak membahayakan responden ketika menggunakannya. Dari kajian ini. Mercer & Miller (2003). Murid-murid tidak akan faham jika guru hanya menulis di papan hitam untuk tajuk ini. Menurut Piaget (1952). Dari analisis yang dilakukan. dapat dirumuskan bahawa alat manipulatif memang berkesan dalam mengembangkan kefahaman responden.3. penyelidik menggunakan ‘Papan Ajaib’ untuk murid-murid supaya digunakan dalam tajuk penolakan dengan mengumpul semula. Aspek yang perlu di ambil berat ialah proses penyediaan alat ini. Tahap pertama adalah konkrit atau manipulatif. hasil dari ujian pasca menunjukkan peningkatan yang telah berlaku oleh responden. Pada ujian pra. Kesimpulan yang diperolehi dari objektif ketiga ialah responden dapat meningkatkan kefahaman mereka dalam topik yang dipelajari oleh mereka dengan menggunakan konsep ‘Papan Ajaib’. Menurut Piaget (1971). Berdasarkan kenyataan Piaget di atas. beliau mencadangkan bahawa bahan yang digunakan untuk membuat alat manipulatif perlulah dari bahan realiti dan beliau tidak menggalakkan kanak-kanak mengamalkan imiginasi di dalam kelas. Penggunaan bahan manipulative semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dikatakan dapat membantu meningkatkan kefahaman murid. Alat yang digunakan hendaklah mudah untuk difahami oleh responden untuk menggunakannya. responden telah melakukan beberapa kesilapan dan kecuaian dalam pengiraan penolakan dengan mengumpul semula. Responden dapat menjawab soalan penolakan dengan menggunakan konsep ‘Papan Ajaib’. Dari pernyataan itu. Dalam kajian ini. Alat ini telah membantu responden untuk menguasai konsep penolakan dengan mengumpul semula. Kesimpulan dari objektif kedua menunjukkan responden menyokong 100% akan penggunaan alat manipulatif ini. penyelidik dapat melihat perubahan yang berlaku kepada responden. Murid memerlukan bahan konkrit dan gambar dalam proses pembelajaran. Kefahaman responden dapat dilihat melalui peningkatan markah ujian pasca. kita dapat mengetahui bahawa murid-murid yang belajar Matematik dengan jenis ini akan lebih baik. Kajian yang dijalankan ini menyokong kajian yang telah dilakukan oleh Witzel. Hal ini disokong oleh Moyer. Piaget telah menemui bahawa untuk membantu perkembangan melalui tahap peralihan ialah bahan abstrak harus diberi dengan tahap perkembangan dan aktiviti. murid tidak dapat memahami dengan jelas tentang konsep Matematik jika guru menjelaskan atau mengajar Matematik dalam kata-kata atau simbol sahaja. Namun begitu. Selain itu. Tahap kedua adalah tahap representasional atau peralihan dan terakhir adalah abstrak. seseorang murid itu dapat mengembangkan kefahaman mereka terhadap subjek Matematik apabila menggunakan alat manipulatif semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Hasil dari penggunaan alat ini boleh dilihat dari analisis skrip jawapan ujian pra dan pasca.1 Sorotan Literatur Guru yang baik ialah guru yang berminat untuk mencari ilham atau idea untuk meningkatkan kemahiran mengajar. 3. Pada awal tadika. Niezgoda & Stanley (2005). mencadangkan kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai kematangan mental untuk memahami konsep-konsep Matematik yang melibatkan kata-kata atau simbol-simbol adalah memerlukan lebih banyak pengalaman dengan penggunaan bahan konkrit dan gambar semasa proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Piaget mendapati bahawa kanak-kanak berkembang melalui tiga tahap perkembangan belajar. SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP 2010 Muka Surat 62 .

Julaila Selamat. Alat manipulatif yang diperkenalkan ini telah menunjukkan keberkesanannya pada murid tahun 3 Cemerlang yang mengalami masalah dalam topik ini. Johor. Garis panduan kursus penyelidikan tindakan untuk Maktab/ Institut Perguruan Malaysia.. Laksamana. Jean (1971). Kuala Lumpur. Pusat Perkembangan Kurikulum (2003). The Psychology of Intelligence.Selangor. James W. Improving Mathematics Teaching by Using Manipulatives. Diaplikasikan dengan topik Matematik yang lain (penambahan) Diperluaskan penggunaannya ke atas semua murid (Tahun 1 – Tahun 6) Kesimpulan Dapatan Kajian 3. Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Menjawab Soalan Tolak Dengan Mengumpul Semula Dari Ratus Ke Puluh Ke Sa. Schweyer (2000). Rosnah Embok Tang. Bhd. (2001). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. SK. 4. Perancangan dan Perlaksanaan Penyelidikan Kajian. penggunaan alat manipulatif ini dapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan oleh murid-murid ketika melakukan operasi tolak dengan pengumpulan semula. Bhd.0 PENUTUP Akhir kata adalah diharapkan semoga alat manipulatif ini dapat membantu murid dalam meningkatkan penguasaan mereka dalam topik matematik seperti penolakan dengan pengumpulan semula. Bahagian Pendidikan Guru.2 Cadangan Kajian Lanjutan Terdapat beberapa cadangan yang boleh dikemukan seperti berikut: 1. 2. The Effective Use Of Manipulatives. Semoga alat ini dapat digunakan dalam konsep matematik yang lain seperti topik penambahan. Stephanie R. Huraian Sukatan Pelajaran matematik.. Boston: Routledge and Kegan. SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP 2010 Muka Surat 63 . Heddens (2008). Selain itu. Rashidah Punawan (2002). Piaget. Penyelidikan Dalam Pendidikan. Kent State University. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. BIBLIOGRAFI Mok Soon Sang (2010).3 Kajian ini menunjukkan bahawa kaedah penggunaan alat manipulatif ini terbukti berkesan kerana berlakunya peningkatan terhadap pencapaian murid-murid pada markah ujian pasca yang dijalankan. Ini juga menunjukkan bahawa kaedah ini berkesan dalam meningkatkan penguasaan muted dalam topik penolakan dengan pengumpulan semula di kalangan murid-murid tahun 3 Cemerlang Sekolah Kebangsaan Bukit Tunggal. Kota Tinggi.3. Utusan Publications and Distributors Sdn. Penerbitan Multimedia Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->