PBS: TOPIK 4: PERSAMAAN LINEAR

NAMA: ______________________________ ( /20) Tarikh:___________ KELAS: 2A( )

No 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10

Band B1D3E1 B2D5E1 E2 B3D5E1 E2 E3 B4D4E1 E2 B5D3E1

3 / 4 /2013  

Catatan 28/4  28/4 

    4/5 

B1D3E1 1. Tentukan sebutan algebra linear (/) a) 7x 2 ( ) b) − 5 y ( ) a c) ( ) 6 B2D5E1 2. Tentukan hubungan bagi dua kuantiti di bawah dengan menggunakan simbol “=” dan “ ≠ ” a) 2 km  200 m b) 25  5 1 c) hour  20 minutes 2 B2D5E2 3. Tentukan persamaan linear dan persamaan linear dalam satu pembolehubah (/) Persamaan Persamaan linear linear dalam satu pembolehubah a 6 − 4x = 2 b 3x 2 + 5 = 2 c 4 xy + 5 = 2 d 5 y + 4x = 2 B3D5E1 4. Umur Ali ialah x tahun. Abangnya 3 tahun lebih tua daripada Ali. Jumlah umur mereka ialah 27 tahun. Tuliskan persamaan linear bagi pernyataan di atas.

B3D5E3 7. Selesaikan persamaan linear di bawah. a) x + 3 = 7 b) x − 1 = 3

c) 3 x = 12

d)

x =2 2

B4D4E1 8. Selesaikan : a) 7 x + 4 = −10

b) 6 x − 5 = 13

B4D4E2 9. Selesaikan persamaan linear berikut, carikan nilai x. a) 9 x + 8 = 12 + x a)

5x +x=8 3

B3D5E2 B5D3E1 5. Tentukan sama ada nombor dalam kurungan adalah penyelesaian 10.Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat sama. bagi persamaan linear berikut. (Ya / Tidak ) Jika perimeternya ialah 48 cm, cari nilai x. a) 2 x + 4 = 10 , ( 3 ) b) 3 − 2 x = 7, ( 2 ) (x + 2) cm

6. Selesaikan persamaan linear berikut menggunakan kaedah cuba jaya. a) x − 6 = 5 b) 6 − 2 x = 2

B5D3E1 11. Cari nilai x.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.