P. 1
Afta

Afta

|Views: 132|Likes:
Published by Irwansa Jailani
hubungan luar malaysia
hubungan luar malaysia

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Irwansa Jailani on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

IJMS 14 (l), 167-198 (2007

)

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA DALAM KONTEKS AFTA, NAFTA DAN EU: PENDEKATAN MODEL GRAVITI
RIZAUDIN SAHLAN MUHD RIDHUAN BOS ABDULLAH Fakiil t i Ekonoini Universiti Utara Malaysia ABSTRAK A r t ikel i n i bertiijiian iint irk inenentiikan faktor y a n g ineinpengariihi pcrdagaiigan Malaysia dalain konteks A F T A , E U dan NAFTA. Untiik I iiengi ikii r 11ii bii ngan pe rdaga nga n, hxjia n dibiia t berasasku n penga ngga ra n inode1 g r a ~ i t i yang telah diperkenalkan oleh Tiinbergen ( 1 962). Antara p i i i b o l e h iibali yang diainbil kira sebagai faktor p z e n t i i aliran pcrdagangan ilalaiii inoilel graz’iti ini adalah faktor Kdiiaran Dallrin Negara Kasar (KDNK) bagi Malaysia dan r a h n Liagangan,faktor jarak aritaru negara, jiiinlah popiilasi h i fiiktor kiiinpirlan ekonoini N A F T A , E U tian AFTA. Hasil kajian inendapati popilasi adalah pegiin dalain peiiiboleh iibah jiiinlah dagangan, KDNK ~ i a n bent ilk peinbezaan pertaina inelaliii iijian p n c a iinit z w s i panel LCC. Ujian koiiitegrasi ke irtas peinboleh iibah ~7aiie1 n m i i n j i i k h n model graviti yang i dig ii naka n ada la h be rkoin tegra s i, ia it i i 71 i 1 ji i d h ii b ii nga n j a ngka p a njang antara pcinboleh iibah. Penganggaran nioiicl gra77iti z w s i ECM panel pula incniiiijiikhn faktor KDNK Malaysia dan iiiinlah popiilasi bagi Malaysia iIan r a h n dagangan, faktor jarak, pcranan k i i i n p l a n ekonoini N A F T A dan E U a da la h s ig n ifika n i neinpe nga r i i Ii i j ii i ii 1a h daga nga n d iia - / I a la a n ta ra Malaysia dcncgaii- rakan dagangan dalani krjian.
7

Knta kiinci: Model graviti; iijian piiiica iiiiif p a i d ; kointegrasi; inchnisrne p m k t i i l a n ralat.

ABSTRACT
The objrctirle of this paper is to examine tlir factors inf7ueizcing Malaysian trade with the AFTA, EU, and N A F T A . To ilrfPniiinethis trading relationship, the 7vork pcYfC7rine was based on the gravity inoilel estimation introdiiced by Tiinbergen ( 1 962). The other ~ariablesthat incliiLied in this analysis which arc the dcttwniimiits of the f707i7 of trade, are the Gross National Prodiict ( G N P ) fix-Malaysia and trading parfrzers, distance bet-iiwn t7uo coiintries,

p o p l a t i o n , and the economic grozips, nniizely N A F T A , EU, and AFTA. The resiilts shoi.iled that the ~olziiiie trade, GNP, and popiilation is stationarity of infirst drfiereizces 7iiith the LCC panel unit root test uersion. The cointegration test sh07i~d the g r a ~ i t model iiscd 7ms cointegrating, ~ u h i c h a n s there that y m is long-rzin relationship among thc variables. Furtherinore, the estimation of the grazity model with the panel ECM uersion showed that the GNP and popzilation f o r Malaysia and trading partners, distance, and the role of economic groups like N A F T A and EU,7uas signifcant for determining the relationstzip of Malaysia’s tradefloi.~ 7uith the trading partners. PENGENALAN
Lebih sepuluh tahun yang M u , gabungan blok perdagangan (regionalisiir) merupakan isu yang utama dalam agenda antarabangsa. Di benua Amerika, penubuhan Pasnran Bersama Selatan (Coiizinon Market o f t h e South), dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA-North American F ree Trade Agreeinen t ) dikatakan sebagai gelombang kedua setelah penubuhan Keutamaan Perjanjian Perdagangan (PTA - Prefrential Trade' Agrreincizt). Di Asia Tenggara, beberapa negara yang menyertai pertubuhan ASEAN telah menubuhkan Pejanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA - A S E A N Free Trade Area) pada tahun 1992. Kesatuan Eropah (EU- Europcan Union) ditubuhkan dalam tahun 1993 hasil daripada pembentukan kesatuan kastam yang diwakili oleh Komuniti Ekonomi Eropah (EEC - Eziropcan Ecoizoiiric Coriziizzinity) dan Kawasan Perdagangan Bebas Eropah (EFTA - Eziropean Free Trade Area EFTA). Menguruskan ekonomi negara Malaysia yang terdedah kepada perdagangan antarabangsa akan sentiasa berhadapan dengan angin perubahan seperti cabaran era globalisasi. Ekonomi Malaysia amat bergantung kepada sektor luar (eksport-import) dan dan nisbah sektor luar berbanding KDNK di Malaysia menduduki tempat ketiga di Asia selepas Hong Kong dan Singapura (Asian Development Bank, 2000). Cabaran globalisasi dan perlaksanaannya mengkehendaki Malaysia untuk menguruskan sektor luar dengan lebih cekap, produktif dan berdaya saing. Senario ini memerlukan Malaysia menciptakan lebih alternatif untuk bersedia, mengurus dan mengadaptasikan langkah yang terbaik. Namun isu yang perlu dipandang serius ialah bagaimana negara berupaya untuk mengurus dan memacu ekonomi terutama di dalam lingkungan perdagangan dan kewangan antarabangsa dan pengaruhnya dengan kesatuan kastam yang lainnya. Dengan aliran perdagangan yang tinggi dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara EU menunjukkan kepentingan kajian ke atas faktor yang
168 IJMS 14 (l), 167-198 (2007)

mempengaruhi perdagangan Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang terpilih, iaitu AFTA, NAFTA dan EU. Secara khususnya kajian ini adalah untuk melhat sejauh mana signifikan faktor-faktor ini dalam mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang dikaji.

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA Jadual 1 menunjukkan perdagangan antarabangsa Malaysia dengan beberapa negara terpilih. Data 1996-2000 menunjukkan eksport dan import Malaysia dengan beberapa negara dan kesatuan ekonomi seperti Amerika Utara, EU, antara beberapa negara ASEAN, negara Jepun dan beberapa negara perindustrian baru (NIEs). Daripada Jadual 1jelas menunjukkan kepada kita aliran perdagangan dengan Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan daripada setahun ke setahun. Contohnya pada tahun 2000, jumlah peningkatan eksport sebanyak RM76.5 juta berbanding RM41.1 juta pada tahun 1997. Ini diikuti oleh perdagangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Perdagangan dengan negara EU juga menunjukkan peningkatan daripada tahun 1996 berjumlah hampir RM27 juta kepada RM51 juta pada tahun 2000. Struktur dagangan dengan negara rakan dagangan utama ini secara amnya tidak berubah, dengan baratig perantaraan dan barangan modal merupakan import utama Malaysia. Eksport mengandungi barangan perkilangan seperti elektrik dan elektronik, tekstil dan pakaian di samping barang berasaskan bahan mentah seperti komoditi utama. Perdagangan dengan negara-negara perindustrian baru seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan, juga menunjukkan peningkatan. MisalnjTa pada tahun 1996 jumlah dagangan sebanyak RM25.7 juta dan meningkat hampir 41% kepada RM43.5 juta pada tahun 2000. Hasil peningkatan perdagangan antara rantau ASEAN serta pemulhan ekonomi di kalangan negara-negara ahli, telah menyumbang kepada peningkatan perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN. Pada tahun 1996 misalnya, perdagangan Malaysia dengan ASEAN mencatatkan hampir 25% daripada jumlah dagangan Malaysia. Prestasi ini terus mencatatkan peningkatan pacla tahun 2000 iaitu hampir kepada 26"/0. Kategori eksport utama, termasuk minyak petroleum mentah, alat ganti dan aksesori untuk mesin memproses data automatik, alat ganti untuk litar elektronik.
IJMS 14 (I), 167-198 (2007)

169

167-198 (2007) .170 IJMS 14 (l).

kadar tukaran negara j kepada negara i. 167-198 (2007) 171 . Tanda pekali jarak pula adalah negatif manakala pekali pendapatan i. Selain itu. nilai matawang j. dan pemboleh ubah bebas pula ialah pendapatan per kapita negara i. 1975 dan 1976 akan dianggar.Dengan perubahan pantas senario perdagangan antarabangsa. faktor jarak. indeks nilai unit import j. yang mana ujian ini dijalankan dengan menggunakan transformasi Box-Cox. ICAJIAN LEPAS Terdapat beberapa kajian lepas yang menggunakan konsep model graviti. Tempoh sampel kajian ini adalah 12 tahun (1965-1976).pendapatan negara IJMS 14 (l). indeks nilai unit eksport i dan j . Adakah gelombang ini akan menambahkan perdagangan antarabangsa Malaysia atau adakah senario ini akan menambahbaikan perdagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. dami kejiranan. faktor kejiranan dan kewujudan EEC dan EFTA akan meningkatkan aliran dagangan daripada i kej. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan adalah eksport daripada negara i ke negara j. pendeflasi KDNK i dan j adalah tidak tetap yang mana bergantung kepada keanjalan penggantian antara barang-barang diimport dan keanjalan transformasi antara barang eksport. Keputusan empirikal kajian menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan j. Kajian ini dilakukan dengan penggunaan tempoh data sampel selama 24 tahun (1964-1987) bagi 16 buah negara OECD yang termaju. Marcos dan Fernando (1993) telah melakukan satu kajian empirikal di Sepanyol dengan tujuan untuk menentukan sama ada bentuk log-linear dalam model graviti adalah cekap atau tidak. dami EFTA. indeks nilai unit eksport i. Pemboleh ubah bersandar kajian beliau merujuk kepada aliran dagangan agregat dari negara i ke negara j.1966.yang mana hanya data tahun 1965. gelombang kedua kesatuan ekonomi ataupun lebih dikenali globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan di antara blok-blok perdagangan menimbulkan beberapa persoalan. dami EEC. pendapatan per kapita negara j. faktor pendapatan negara j. pendeflasi KDNK i dan pendeflasi KDNK j. dan pemboleh ubah bebas merujuk kepada faktor pendapatan negara i. Oleh itu artikel ini akan berusaha untuk membincangkan senario ini dengan mengambil model graviti sebagai kaedah yang menjelaskan isu perdagangan Malaysia. Antaranya adalah kajian oleh Bergstrand (1985) yang mana beliau telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat dengan tujuan untuk menunjukkan bukti empirikal ke atas anggapan bahawa model graviti adalah suatu bentuk terturun daripada satu subsistem keseimbangan separa bagi model keseimbangan umum dengan produk yang dibezakan secara nasional.

dan kos pengangkutan. pendapatan per kapita. dan Thailand). Bagi pemboleh ubah dami pula.Eksport dua hala merujuk kepnda pemboleh ubah bersandar. yang mana spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi model gra\Titi dalam kebanyakan aplikasi adalah salah satu daripada negara tetap Vixcd cozr~zfy) dan kesan masa ( t h e efects). Satu kajian daripada Egger (2000) telah dijalankan di Austria yang berobjektif untuk mengenal pasti spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi persamaan graviti. pendapatan negaraj dan jarak daripada negara i kej. pendapatan. dan sempadan menunjukkan nilai pekali positif. Filipina. pemboleh ubah dami EEC dan EFTA pula menunjukkan tidak signifikan dan mencatat pekali yang bernilai positif. Dapatan kajian beliau mendapati bahawa bentuk model log-linear tidak dapat diterima secara statistik. saiz relatif dua negara.Malaysia. Tempoh data yang digunakam dalam kajian ini ialah 16 tahun (1980-1995). Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa faktor anugerah sumber dan KDNK mempunyai hubungan positif dan saiz relatif dua negara serta kos pengangkutan berhubungan negatif dengan pemboleh ubah bersandar bagi model kesan tetap. jarak antara dua negara dalam faktor anugerah sumber (m-louvnents)relatif. yang mana kajiannya dibahagikan kepada empat tempoh iaitu 1980-1995. Sharma dan Chua (2000) telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat yang bertujuan untuk mengannlisis impak APEC ke atas aliran dagangan antara negara-negara ASEAN (Indonesia. KDNK per kapita dan jarak adalah signifikan bagi setiap negara dengan tanda pekali adalah positif manakala tanda pekali adalah negatif bagi faktor jarak.i. Pemboleh ubah dami pula ialah ASEAN dan APEC. Pemboleh ubah bersandar dalam analisis ini ialah hasil tambah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK dan KDNK per kapita dan jarak antara pelabuhan kedua-dua negara. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemboleh ubah bebas KDNK. Keputusan kajian menyatakan bahawa model kesan tetap adalah konsisten. Pengkaji telah membina satu model yang mempunyai kesan masa dan kesan negara dalam kajian ini dan kajiannya menggunakan data siri masa selama 12 tahun (1985-96). Singapura.1980-1984. Sementara itu. Dapatan juga 172 IJMS 14 (l). manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK. pekali intra-ASEAN adalah negatif bagi semua negara ASEAN kecuali Filipina.1985-1989. tetapi tidak bagi model kesan rawak.1990-1995. manakala jarak mencatat pekali negatif. dan ini merujuk kepada penggunaan model kesan rawak atau model kesan tetap. yang mana penggunaan spesifikasi ekonometrik yang tidak seshai akan menghasilkan keputusan analisis yang tidak dapat dipercayai. EFTA dan sempadan negara. 167-198 (2007) . Pemboleh ubah dami merujuk kepada EEC.

Pemboleh ubah bebas merujuk kepada KDNK pengimport dan pengeksport. Bagi dami PTAC. Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah nilai import negara (atau nilai eksport negara). dami PTAC (Arzdeaiz Prefereiztial Trade A g r e e m m f s ) . kesan Linder.Keputusan menunjukkan tanda pekali KDNK pengimport dan pengeksport. Model kesan tetap dipakai dalam kajian ini kerana didapati lebih dipercayai melalui ujian Hausman.menunjukkan bahawa dagangan Malaysia dengan negara-negara APEC adalah hampir dua kali ganda lebih daripada negara-negara ASEAN. Pengkaji menyimpulkan bahawa DUM90 adalah unsur yang penting dalam meningkatkan dagangan intra kawasan. Data sampel selama 18 tahun (1980-97)telah digunakan bagi menjalani kajian ini. jarak.167-198 (2007) 17. Kesimpulan daripada kajiannya menyatakan bahawa dagangan ASEAN meningkat bukan disebabkan oleh skim integrasi ASEAN. Data sampel selama 9 tahun (1989-1997)telah digunakan bagi menjalankan kajian ini. dan pengkaji menyarankan bahawa negara-negara Amerika Latin patut berusaha untuk mengurangkan kos transaksi antara mereka untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih baik. Terdapat tiga jenis barangan yang terlibat dalam kajian ini iaitu barangan yang berbeza. IJMS 14 (l). dan kesan Linder adalah positif dan signifikan. indeks pengeluaran EU. dan PTAC dan PTAM mempunyai kesan positif yang signifikan ke atas dagangan bagi barangan intensif modal. Carrillo dan Carmen (2002)pula telah melakukan satu kajian di United Kingdom dan tujuan kajian ini adalah untuk menguji kepentingan Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA-Prefirerztd Trade Agremnents) dalam mempengaruhi dagangan intra-industri di negara-negara Amerika Latin. Pemboleh ubah bebas bagi model import pula ialah KDNK per kapita EU. kadar tukaran EU per matawang pengimport. barangan harga panduan dan barangan homogen. Pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini ialah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas bagi model eksport adalah KDNK per kapita EU.3 . serta pemboleh ubah dami anggota EU. tetapi dipengaruhi oleh pertambahan negara anggota APEC. dami PTAM (Mercosur) dan dami pemulihan perdagangan selepas 1990 (DUM90). harga unit bagi eksport. didapati nilai pekali adalah positif dan signifikan bagi kategori agregat produk yang berbeza. manakala jarak menunjukkan nilai pekali yang negatif. dami kedekatan. KDNK per kapita negara pengimport. KDNK per kapita bagi negara pengeksport. yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi aliran dagangan bagi wain di EU. dan Vangelis (2002)telah melakukan satu kajian di Eropah. Konstadinos. keterasingan (re~nofcizcss) sesebuah negara. Dascal. tetapi tidak bagi PTAM. Terdapat dua model graviti dianggar dalam kajian ini iaitu eksport wain ke EU dan import wain oleh EU.

Tanda pekali bagi pemboleh ubah jarak adalah negatif. CARICOM. N AFTA. keputusan menunjukkan negara yang berpopulasi tinggi lebih mampu menyerap import berbanding dengan negara berpopulasi rendah.p e rj a nj i a n p e r d a g an g an ( E U. kesemua pemboleh ubah mempunyai impak positif terhadap eksport wain bagi EU. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini adalah eksport negara. Selain itu. Bagi kes import pula. Namum. dan juga kesan perjanjian di antara beberapa blok dan kawasan ekonomi iaitu EU. Kesimpulan kajian ialah bahawa pemboleh ubah Fang biasanya terdapat dalam model graviti mempunyai keputusan seperti yang dijangkakan. p u 1a u . kadar tukaran EU per matawang pengeksport.keterasingan. NAFTA.Pasaran Bersama Amerika Tengah (CACM Crizfro-Anzcvicdn Coiizinon Mavkrl) dan negara-negara Mediterranean yang lain (MEDIT). dan pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK pengeksport dan pengimport. 1985. kecuali harga unit bagi eksport sahaja bertanda negatif yang mana harga wain yang tinggi akan mengurangkan penggunaan wain EU (eksport wain bagi EU). 167-198 (2007) . pemboleh ubah dami pula menunjukkan perkongsian sempadan tidak mempengaruhi perdagangan. d an p e r j anj i an . manakala persepakatan EU dapat menambahkan dagangan bagi wain. Daripada keputusan empirikal bagi model eksport. populasi pengeksport dan pengimport. harga unit bagi import. Kajian Inmaculada Martinez-Zarzoso (2003) dijalankan di Sepanyol yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perdagangan di antara 47 negara. Pemboleh ubah dami bagi semua perjanjian perdagangan menunjukkan nilai pekali yang positif. Mohammad Mafizur Rahman (2003) pula telah melakukan analisis perdagangan dua hala dan menganalisa perdagangan Bangladesh dengan rakan dagangnya dengan menggunakan teknik pengukuran 174 IJMS 14 (l). kedekatan. Pengkaji menyimpulkan bahawa model graviti adalah model teoritikal yang paling sesuai dalam menggabungkan semua keperluan bagi mencapai objektif kajiannya. Tempoh kajian ini adalah 20 tahun (1980-1999) tetapi dibahagikan kepada lima tempoh iaitu 1980. kecuali pemboleh ubah keterasingan dan kadar tukaran. indeks pengeluaran EU dan dami anggota EU. Pekali bagi populasi pengeksport bertanda negatif yang menunjukkan terdapat kesan serapan. semakin kurangnya mengeksport. 1995 dan 1999. serta pemboleh ubah dami ialah bahasa. CACM). kesemua pemboleh ubah bertanda pekali positif. manakala pemboleh ubah dami bahasa menunjukkan bahawa perbezaan bahasa dan budaya menjadi halangan kepada perdagangan. jarak. 1990. Dapatan kajian mengesan peningkatan dalam ketidakanjalan dagangan dua hala kepada KDNK negara pengimport. Komuniti Caribbean (CARICOM). yang mana semakin besar saiz pengeksport.

didapati kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis berpekali negatif dalam model OLS. Selain itu. Pengkaji men y i mp ul kan b a h aw a Bang 1ade s h per lu me lib er alis as ikan perdagangannya demi meningkatkan jumlah dagangannya. Malaysia. dan KDNK per kapita pula berpekali negatif dalam kedua-dua model. nisbah dagangan KDNK dan kadar tukaran adalah negatif. Sementara itu. kemeruapan kadar tukaran. sempadan. Pemboleh ubah jarak berpekali negatif dalam model OLS dan model kesan rawak. tetapi pemboleh ubah ini mempunyai masalah multikolineariti dalam model kesan tetap. Filipina. dan mengemukakan cara yang IJMS 14 (l). 167-198 (2007) 175 . yang mana KDNK berpekali negatif dan KDNK per kapita berpekali positif dalam model OLS. Akhir sekali. pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK. pekali pemboleh ubah dami sempadan dan bahasa adalah tidak signifikan. nilai matawang Bangladesh perlu direndahkan agar lebih berdaya saing dalam pasaran eksport. kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis. Pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC didapati mempunyai tanda pekali positif tetapi tidak signifikan. perbezaan GNP. nisbah dagangan-KDNK. manakala pekali KDNK menjadi positif dalam model kesan tetap dan model kesan rawak. Daripada keputusan regresi. Saang Joon Baak dan Listrijono (2003) telah mengkaji tentang impak kemeruapan kadar tukaran ke atas eksport di antara tujuh negara ASEAN (Indonesia. jarak. Ujian empirikal ini dijalankan dengan menggunakan model graviti dan data sampel digunakan meliputi tahun 1990-2000. Tiga model yang berbeza digunakan untuk menganalisa data iaitu model OLS panel mudah. Singapura. kadar tukaran dua hala. kadar tukaran. Terdapat keputusan yang berbeza bagi pemboleh ubah yang diuji dalam kajian ini. model kesan tetap dan model kesan rawak. manakala inflasi didapati tidak signifikan. Pemboleh ubah bersandar adalah jumlah dagangan negara. Cheng dan Wall (2004). Pemboleh ubah bersandar ialah eksport benar negara. pemboleh ubah bebas pula ialah KDNK benar dan KDNK per kapita negara pengimport.data panel dan data dianalisa melalui model kesan tetap. pekali bagi GNP. Thailand. perbezaan KDNK per kapita. faktor jarak. manakala kedua-dua pemboleh ubah ini menjadi tidak signifikan dalam model kesan rawak dan tetap. telah melakukan satu kajian di Amerika Syarikat yang berobjektif untuk membandingkan bagaimana heterogeneti berlaku apabila mengnplikasikan model graviti untuk menganggar aliran dagangan dua hala. Dalam kajian ini. dan Vietnam) di Jepun. kadar inflasi serta pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC. pengkaji telah memetik data tempoh kajian selama 28 tahun (19721999). dami selepas krisis. dan pemboleh ubah dami ialah ASEAN.

CER (Australia-New Zealand Closer Economic Relations).Blomquist (1994) dan Chow7 dan Jietlow (1995). peningkatan KDNK negara akan mendorong kepada peningkatan import dan eksport. blok Amerika Utara.yang mana pasangannegara dan dami tempoh digunakan untuk menunjukkan hubungan antara rakan-rakan dagangan. dan masalah heterogeniti dapat diatasi dengan menggunakan model kesan tetap dua hala daripada Cheng (1999)dan Wall (1999). AustN. pemboleh ubah bebas ialah KDNK antara negara. Persamaan log linear ini sekurang-kurangnya dapat menjelaskan aliran perdagangan antara dua negara dengan mengambil kira kedudukan faktor ekonomi yang dapat meningkatkan atau mengurangkan aliran perdagangan. blok Eropah. yang diproksi oleh Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan jarak antara dua negara (DIST) sebagai proksi kepada kos pengangkutan dan juga faktor kejiranan (ADJ). 167-198 (2007) . Pemboleh ubah dami pula ialah sempadan. Kajian empirikal menunjukkan saiz pasaran atau ekonomi memberikan impak yang positif dan signifikan bagi perdagangan dua hala negara 176 IJMS 14 (l).Penyelidik yang lain pula telah mengubahsuai model asal ini dengan memperkenalkan pemboleh ubah-pemboleh ubah lain yang turut mempengaruhi perdagangan dua hala seperti Frankel dan Wei(1994). bahasa. Bergstrand 1985). Daripada dapatan kajian yang menggunakan model kesan tetap. Model panel keratan-rentas. Sementara itu. Dapatan kajian menyimpulkan bahawa model kesan tetap adalah spesifikasi yang sempurna bagi model graviti. Beliau menyatakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan jumlah perdagangan (TT) antara dua buah negara adalah saiz ekonomi bagi negara tersebut. Brada & Mendez 1983. populasi antara negara dan jarak. METODOLOGI DAN DATA Timbergen (1962)merupakan penyelidik yang pertama menggunakan pendekatan graviti dalam menganalisis aliran perdagangan dua-hala.sesuai untuk mengatasi masalah ini. Mercosur (South American Trading Bloc).Z. Pemboleh ubah bersandar ialah eksport dan import antara negara. Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa penyelidik dalam mengenal pasti penentu aliran perdagangan dua hala (Drysdale & Garnout 1982. model kesan tetap tanpa kekangan dan model kesan tetap dengan kekangan telah digunakan. Tempoh data sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah meliputi 1982-1997. dan Israel-US FTA (Israel-US Free Trade Agreement).

Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia dan negara j Jarak fizikal antara Malaysia dengan negara j Jumlah penduduk bagi Malaysia dan negara j NAFTA sebagai pengimport EU sebagai pengimport IJMS 14 (l). NAFTA dan EU. 1967)."GDP = = = = = Jumlah dagangan dua hala antara Malaysia (pengeksport) dengan negara rakan dagangan (pengimport). di mana. Saiz pasaran bagi negara juga memberi kesan kepada tingkat pembangunan ekonomi dan akhirnya corak permintaan.. 167-198 (2007) 177 .. Baldwin & Murray 1986). 1972. Dalam kajian ini. Bergstrand 1985. saiz pasaran ekonomi sesebuah negara diproksikan melalui tingkat KDNK. 1985.1 GDP. Srivastava & Green 1986). Srivastava & Green 1986).pengimport dan pengeksport (Geraci & Prewo 1977. Saiz pasaran negara pengimport menggambarkan keupayaan dalam men yerap import manakala saiz pasaran negara pengeksport memberi kesan kepada keupayaan dalam mengeluarkan keluaran yang diminta oleh pengguna luar negara. = 1. Dalam kes ini. Berdasarkan kepada faktor penentu yang disenaraikan. maka model berbentuk panel yang akan dianalisis dalam kajian ini diperturunkan dalam bentuk berikut. blok atau kumpulan ekonomi yang wujud kemungkinan akan menggalakkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai penciptaan perdagangan) atau akan mengurangkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai herotan perdagangan) (Verdoon. Faktor pertubuharl atau kumpulan ekonomi juga berperanan dalam mempengaruhi aliran perdagangan. Perdagangan adalah lebih intensif antara dua negara yang mempunyai kesamaan struktur ekonomi seperti ekonomi negara maju (Linder. jarak yang jauh menunjukkan kos pengangkutan yang tinggi dan ini akan mengurangkan aliran perdagangan (Bergstrand. Jarak fizikal antara negara turut mempengaruhi aktiviti perdagangan. Sebagai proksi kepada kos pengangkutnn. kumpulan atau blok ekonomi dirujuk kepada AFTA.Dalam kajian ini.

dijangkakan pemboleh ubnh (POP. Dalam kajian ini.t* GDP.t) merujuk kepada bilangan populasi pula antara dua negara. Faktor jarak antara negara dijadikan sebagai proksi kepada kos pengangkutan. Bagi negara yang mana mempunyai jumlah penduduk yang agak tinggi. model graviti yang akan dianggarkan dalam analisis ini akan menjadi: merujuk kepada jumlah perdagangan Dalam persamaan (3). Oleh itu.. import atau kedua-duanya sekali.t antara Malaysia dengan negara kajian. Bilangan penduduk bagi sesebuah negara mempengaruhi aliran perdagangan antara negara.t) merujuk kepada Keluaran Dalam Negara Kasar bagi Malaysia dan negara rakan dagangan kajian yang menggambarkan saiz pasaran.. Sebaliknya pula. 178 IJMS 14 (l).*POP.... 167-198 (2007) ..j t = = AFTA sebagai pengimport data keratan rentas bagi Malaysia dan negara rakan dagangan = data siri masa Dengan menukarkan kepada model bentuk log. Pemboleh ubah DISTIIt merujuk kepada jarak antara Malaysia dengan negara rakan seperdagangan dalam kajian..* CDPlt) yang positif menggambarkan peningkatan saiz pasaran memberi kesan yang positif kepada jumlah perdagangan Malaysia. kecenderungan untuk mengeksport adalah agak tinggi kerana barangan yang dikeluarkan dalam negara mempunyai lebihan untuk dieksport kerana tingkat permintaan dalam negeri yang agak rendah. dijangkakan (GDPI. kecenderungan negara tersebut untuk mengimport daripada luar adalah agak tinggi kerana jumlah barangan yang dikeluarkan dalam negara tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dalam negara yang tinggi. TTl.AFTA i. Pemboleh ubah (POPl. iaitu sama ada meningkatkan eksport. iaitu semakin jauh jarak maka semakin tinggi kos pengangkutan dan ini akan mengurangkan jumlah perdagangan antara dua negara.. maka jarak antara ibu negara digunakan sebagai petunjuk kepada jarak antara negara (Yu & Zietlow 1995).) mempunyai hubungan yang positif dengan TTi. Disebabkan sukar untuk menentukan jarak sebenar antara dua negara. (GDPI. bagi negara yang mempunyai penduduk yang agak rendah. iaitu eksport dicampur dengan import.t.t*POP..

maka ujian kointegrasi dilakukan terhadap pemboleh ubah dalam memastikan bahawa wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah bebas terhadap TTiltuntuk mengelak wujudnya masalah regresi palsu (spzrvicizrs r r g ~ r s s i o t z )dalam model yang dianggarkan. Peranchis.com / Cit v Dist anceToo1. Ujian kepegunan panel diaplikasikan kepada pemboleh ubah TTllt. Bagi EU pula negara yang termasuk dalam kumpulan ini adalah Austria. Negara yang menjadi ahli NAFTA pula adalah Kanada.POPlt"POPIt GDPlr* lnGDPItuntuk dan IJMS 14 (l). 167-198 (2007) 179 .. Kajian ini menggunakan analisis data berbentuk panel yang melibatkan siri masa antasa tempoh tahun 1980 hingga 2000 dan keratan rentas sebanyak 19 buah negara yang mana menghasilkan jumlah cerapan sebanyak 380 unit. Belanda. Nilai 1merujuk kepada negara yang mana menyertai kumpulan dan 0 di luar kumpulan.ini bererti kemasukan negara rakan perdagangan Malaysia ke dalam kumpulan tersebut memberi kesan yang positif terhadap jumlah perdagangan antara Malaysia dengan negara tersebut. Denmark. Greece. Dalam kajian ini ujian kointegrasi versi panel digunakan dalam kajian ini untuk melihat adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah sebelah kanan persamaan dengan pemboleh ubah TTllt. IMF dan juga daripada laman web.. Indonesia. EU dan AFTA merujuk kepada blok atau kumpulan yang mana negara rakan perdagangan Malaysia dalam kajian menyertai atau tidak dan ini dirujuk kepada pemboleh ubah dami. Sepanyol. Ini penting untuk membuktikan bahawa regresi yang dianggar bagi persamaan (3)adalah tidak palsu. Amerika Syarikat dan Mexico. Jika pemboleh ubah kumpulan ekonomi ini berhubung positif dengan TTI. Belgium. Luxembourgh. Data perdagangan Malaysia dengan negara kajian. aeobv t es. :/ / MWW. eb KEPEGUNAN DAN KOINTEGRASI Disebabkan persamaan (3) yang akan dianggarkan melibatkan pemboleh ubah makroekonomi dan turut melibatkan regresi data siri. Data dalam kajian ini sebahagian besar diperoleh daripada terbitan Jabatan Perangkaan. German. Itali.Pemboleh ubah NAFTA. antara ibu negara pula diperoleh daripada Jarak laman MT h t tr. iaitu eksport Malaysia dicampur dengan import daripada negara kajian diperoleh daripada Jaba tan Perangkaan manakala data KDNK Malaysia dan KDNK negara pengimport diperoleh daripada IMF Stnfisf ics Y c ~ Y ~ o o ~ . Thailand. Filipina dan Brunei. UNCTAD. Sweden dan United Kingdom. Negara rakan perdagangan Malaysia dalam AFTA daiam kajian ini adalah Singapura.

Langkah akhir adalah memerlukan kita mengira statistik-t terselaras bagi data panel.mellhat kepegunan data panel secara bersama. Ujian LLC ini bukan sahaja dianggap mudah apabila penganggaran dilakukan. kami memilih kaedah ujian punca unit panel versi Levin. Lin dan Chu (LCC) mencadangkan prosedur tiga langkah dalam ujian. Lin dan Chu (LLC)?. Hadri (2000). Levin. dan janakan dua rawak yang diperbetulkan. Ujian Kepegunan Panel Terdapat pelbagai ujian punca unit khusus bagi data panel yang telah diperkenalkan berapa dekad lalu. Setiap satu ujian punca unit bagi data panel mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bagi kajian ini. tidak dilakukan ujian kepegunan kerana data bagi pemboleh ubah ini adalah bernilai tetap mengikut masa dan tidak wujud kesan tren. Hipotesis utama ujian punca unit panel versi LLC adalah: yang mana yr.D merujuk kepada pembezaan pertama dan X' merujuk kepada pemboleh ubah luaran. Levin. Dalam langkah pertama..1994).merujuk kepada pemboleh ubah TTI.P0Plt"POPlt dan GDPll " 1nGDPlt. Disebabkan PI tidak diketahui. Ujian hipoteisis adalah H. Langkah kedua memerlukan penganggaran nisbah ralat piawai jangka panjang kepada ralat piawai jangka pendek bagi setiap individu. dan Im. Antaranya adalah seperti Abuaf dan Jorion (1990)... Maddala dan Wu (1999). Lin dan Chu (2002).1993). dapatkan regresi ADF yang dipisahkan bagi setiap individu dalam panel. LelTin dan Lin (1992. Pesaran dan Shin (2003). tetapi juga telah digunakan dengan agak meluas dalam kajian empirikal dan keteguhan ujian ini telah teruji dalam pelbagai ujian Monte Carlo3.. 1984)'. 167-198 (2007) . Quah (1992. Ujian punca unit panel ini adalah lanjutan daripada ujian punca unit satu-arah (iini77ariate) yang sedia dikenali tetapi mempunyai kuasa yang rendah seperti ujian Dickey-Fuller Tambahan (Said & Dickey. Pemboleh ubah DISTI.: dI=Obagi wujud punca unit manakala Ha:dl<O untuk semua i bagi tidak wujud punca unit. 180 IJMS 14 (l). NAFTA dan EU yang mana pemboleh ubah ini merupakan pemboleh ubah dami dan tidak mempunyai kesan tren. Begitu juga dengan AFTA. Ujian punca unit panel ini mempunyai spesifikasi bagi hipotesis no1 dan alternatif serta kaedah mengenal pasti' masalah seperti heterokedastisiti dan korelasi yang berbeza..

pilih pangkat lat yang memaksimumkan Pij.. dan kemudian gunakan statistik-t bagi dLuntuk menentukan jika order lat yang terkecil lebih dipilih (statistik-t ini mempunyai taburan normal biasa di bawah hipotesis no1 0).. LLC telah menormalkan 8.. . dalam persamaan (2)..Dalam langkah pertama. Lakukan regresi Ay. model ini ditunjukkan seperti di bawah: (q. apabila =0 atau < 0).. dan V. kita janakan regresi ADF bagi setiap individu 1: Pangkat lat bagi PI dibenarkan berbeza bagi setiap individu. Setelah menentukan pangkat autoregresi bagi P. X’ dan kemudian dapatkan rawak CI. iaitu dengan diberi tempoh sampel sebanyak T.janakan dua regresi bantuan untuk memperoleh rawak yang diperbetulkan.P I )dan juga pemboleh ubah luaran.f-lmelalui regresi ralat piawai yang diperoleh daripada persamaan (5): yang mana merupakan ralat pia\vai daripada penganggaran persamaan (5). Di bawah IJMS 14 (l). Secara spesifiknya.1: Langkah kedua pula adalah melakukan penganggaran nisbah sisihan pia\vai jangka panjang kepada sisihan piawai jangka pendek. dan f-3daripada regresi ini.. Campball dan Perron (1991)mencadangkan kaedah yang diguna-pakai oleh Hall (1990) dalam memilih pangkat lat yang sesuai.L= Untuk mengawal sifat heteroginiti antara individu. 167-198 (2007) 181 . dan Y .. ~ terhadap (L=l.Nilai ini juga boleh dikira daripada regresi terhadap 1 t.

Di bawah hipotesis no1 bagi punca unit. dan penganggaran adalah = (1/ N)Eu121~z. sN I I Langkah ketiga dan terakhir dalam ujian punca unit panel versi LLC h i adalah menganggar pekali Gdan mengira nilai statistik-l bagi panel.p . = (l/N)E\IzlSz. SebeJum pergi ke langkah ketiga. dan disebabkan adalah penganggar yang konsisten bagi ~3’. Nisbah sisihan piawai purata adalah S.~ f l l ~ l ~ l L . maka dapat dianggarkan dengan l ./ 6c. sifat dan kuasa bagi ujian punca unit panel dipertingkatkan melalui pembeznan pertama untuk menganggar varian jangka panjang.1 merupakan purata bilangan cerapan per individu dalam panel.. N Regresi statistik-t konvensional bagi menguji 6 = 0 adalah: 182 IJMS 14 (l). Schwert (1989) mendapati penganggaran jangka panjang berdasarkan pembezaan pertama mempunyai bias yang lebih kecil dalam sampel terhad berbanding dengan varian jangka panjang berdasarkan rawak dalam bentuk tingkat. Pertama. 17arian jangka panjang bagi model boleh dianggar seperti di bawah: yang mana 71’ merujuk kepada pemberat. dan 1 p = . berdasarkan kepada jumlah cerapan N?. LLC definisikan nisbah sisihan piawai jangka panjang kepada sisihan piawai terinovasi sebagai: dan tandai penganggaran ini dengan S I = 6.E’I. saiz Kedua. Pemendekan pekali lat K bergantung kepada data. Untuk itu.hipotesis no1 bagi punca unit.167-198 (2007) . LCC mengingatkan bahawa terdapat dua perkara yang perlu diketahui.=.~di bawah hipotesis nol.Pl adalah purata pangkat lat bagi regresi ADF individu. gabungkan kesemua cerapan keratan rentas dan siri masa untuk menganggar. Bagi setiap individu i.l. penganggaran bagi Bw di bawah hipotesis no1 adalah 6’F/ (1-CpIl_181L)z. yang mana = T .

) dan dimensi siri masa 7. yang mana hipotesis no1 adalah p.LC ini telah diterima umum sebagai salah satu daripada ujian punca unit panel. ujian L. simulasi Monte Carlo menunjukkan ujian ini adalah mash sesuai bagi panel yang bersaiz sederhana (nilai N antara 10 dan 250 individu dan T antara 25 dan 250 tempoh) yang mana adalah hanipir menyamai dengan data panel bagi kajian ini. 00 00 IJMS 14 (l).) mempunyai taburan normal bagi model ADF tanpa intersep dan tren.T telah disertakan oleh LLC dengan spesifikasi deterministik (in=1. = p = 0 melawan hipotesis alternatif p. tetapi mencapah kepada infiniti negatif bagi model ADF dengan intersep dan model ADF dengan intersep dan tren. bergantung kepada spesifikasi model. Walau bagaimmapun. 167-198 (2007) 183 . perlu dirnaklumkan bahakva ujian LLC ini mempunyai kekangan homoginiti. Tambahan lagi.T d m sishan piawai terselaras p*rj. pengiraan statistik-t yang terselaras adalah seperti di bawah: yang mana jadual nilai min terselaras bagi p'l.. < 0 bagi kesemua unit individu i. Taburan terhad bagi statistik yang diperbetulkan ini adalah berbentuk normal yang mana N-+ dan T+ dengan -+ 0 atau N / T -+ 0.2.t6= b m @ - yang mana di bawah hipotesisH. : 6= 0 . Seterusnya. LLC menyatakan bahawa regresi statistikf (f. Secara umumnya..

iaitu set pemboleh ubah dianggap berkointegrasi sekiranya kombinasi linear bagi pemboleh ubah tersebut adalah pegun pada I(0). Terdapat tiga langkah dalam melakukan ujian EG. Sama seperti dengan ujian punca unit panel. Langkah pertama adalah dengan melakukan regresi bagi model graviti di baw~ah: Langkah kedua adalah setelah regresi dilakukan bagi model (18). Seterusnya. 184 IJMS 14 (l). dapatkan nilai sebutan rawak bagi persamaan (18) yang merujuk kepada kombinasi linear antara pemboleh ubah dalam panel.Kewujudan kointegrasi menggambarkan bahawa regresi bagi persamaan (18) adalah sahih dan tidak palsu. pendekatan kointegrasi amat berguna dalam memastikan atau mengesahkan bahawa regresi palsu tidak wujud dalam model yang dianggar dan seterusnya mengenal pasti adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah dalam model data panel. Analisis kointegrasi panel dalam analisis kajian ini adalah berasaskan kepada Ujian Kointegrasi Engle-Granger (EG) (1987). I(0). dan penakbiran statistik bagi persamaan (18)dapat dilakukan bagi menjelaskan model. langkah terakhir adalah melakukan ujian punca unit panel versi LCC terhadap E ~ . ~ . ujian kointegrasi panel dianggap lebih baik kerana dapat meningkatkan kuasa berbanding dengan ujian kointegrasi satu persamaan. hubungan jangka panjang atau kointegrasi bagi set pemboleh ubah dalam persamaan (19) wujud jika ujian punca unit panel menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat. P i Berdasarkan kepada ujian punca unit panel versi LLC seperti persamaan (20).Kointegrasi Panel Apabila wujud punca unit dalam data. 167-198 (2007) .

. model OLS seperti dalam persamaan (18) akan digunakan.E(Et')dengan CT?. Kaedah kedua pula adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS -GeircraIized Least Squares). 167-198 (2007) (23) 185 . Dengan membahagikan persamaan (18) kepadn o'.*)?= E 1 ..* InGDP .ln(GDP.. I n DIST.)* = + /3.:* * + P. akan perolehi: yang mana dituliskan semula sebagai: In TT. diketahui (liZl = - 1 dl dengan E(F2))= o2 = 1 IJMS 14 (l). Penganggaran persamaan (18) dengan menggunakan GLS dilakukan untuk mendapatkan rawak yang pegun dan memperolehi penganggaran model yang bersifat homokedastik. * yang mana pemboleh ubah yang ditransformasikan adalah pemboleh ubah asal dibahagikan dengan yang diketahui... Kaedah pertama adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS -0rdiizauy Least Sqziares).. Tujuan melakukan transformasi ke atas model asal OLS kepada GLS seperti persamaan (22) adalah untuk menghasilkan nilai ralat rawak q* yang konstant. Untuk menukarkan model OLS ke bentuk GLS. penganggaran persamaan (18) bagi mendapatkan rawak yang pegun dilakukan dengan dua kaedah. Dalam bentuk penyelesaian matematik. Sekarang. iaitu penganggaran yang mempunyai nilai varian yang malar. andaikan varian yang bersifat heterokedastik. yang mana sering dianggap mempunyai masalah heterokedastisiti yang menjadikan penganggaran tidak cekap kerana varian tidak minimum. Ini kerana penganggaran model persamaan (18)melibatkan data keratan rentas. keadaan ini dapat dilihat pada persamaan berikut: var (E~*) = - E(E. o'l adalah diketahui.Dalam kajian ini.

Ini menunjukkan varian bagi terma rawak E.* yang telah ditransformasikan kini adalah bersifat homokedastik. model graviti panel lrersi ECM bersifat dinamik yang digunaknn dalam kajian ini adalah: yang mana ECI. jika ujian kointegrasi ke atas persamaan (19) menunjukkan wujud hubungan jangka panjang atau kointegrasi dalam set pemboleh ubah ini. Jadi. Jika EC. Langkah pertama adalah memastikan data panel wujud punca unit 186 IJMS 14 (l). Pemboleh ubah yang membentuk hubungan kointegrasi membnyangkan bahawa terdapat proses penyelarasan yang menghalang atau mengurangkan sebutan rawak daripada terus menjadi besar dalnm jangka panjang. maka kita boleh tunjukkan bagaimana pemboleh ubah yang tidak pegun ini dapat digunakan untuk menganggar model dengan sebutan mekanisme pembetulan ralat. 167-198 (2007) . HASIL KAJIAN Analisis penganggaran model graviti panel versi ECM melibatkan tiga langkah utama yang telah dibincangkan dalam bahagian metodologi.. ECM digunakan pertama kali oleh Sargan (1984)dan kemudiannya dipopularkan oleh Engle dan Granger (1987) bagi memperbetulkan ketakseimbangan. Setiap proses pelarasan ini dapat ditentukan melalui Mekanisme Pembetulan Ralat (ECM-Error Correcfioiz Model). Teorem penjelasan Granger menyatakan bahawa jika dua pemboleh ubah adalah berkointegrasi. t-7 merujuk kepada kelajuan pelarasan jangka pendek yang berlaku membawa kepada keseimbangan dalam jangka panjang. unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbanganjangka panjang. iaitu mekanisme pembetulan ralat (ECM) akan dimasukkan dalam model yang mana ECM ini diperoleh daripada rawak yang pegun daripada panel regresi persamnan (19). maka hubungan antara keduanya boleh dinyatakan sebagai ECM: Untuk melihat hubungan yang bersifat jangka panjang. ini bererti wujud ketakseimbangan model graviti dalam jangka pendek tetapi mekanisme pembetulan ralat telah memperbetulkan ketakseimbangan ini yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang bagi model.yang menghasilkan varian yang konstant. Seterusnya. f-l adalah signifikan.

kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel..17436 -0.wujud punca unit dalam bentuk tingkat.89915 -18..44283 -1.94802 -15.816 -0. Apabila data panel membentuk hubungan jangka panjang dan bersifat tren yang sama.S87 -1. Disebabkan pemboleh ubah panel ini adalah tidak pegun dalam bentuk tingkat tetapi pegun dalam pembezaan pertama. 167-198 (2007) 187 . Hasil ujian punca unit panel versi LLC mengikut sektor ditunjukkan dalam Jadual 3. Hasil ujian kepegunan panel LLC menunjukkan bahawa pemboleh ubah TTI.003 Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Makluma Schwarz (SIC) " Signifikan pada aras keertian 1% IJMS 14 (l).z7=1.5353" Zrz (GDP.168 -8.0134 Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah pUf7= -0. Jumlah KDNK dan Jumlah Populasi antara Malaysia dengan Negara Rakan Dagangan Pemboleh ubah Panel 111 Pekali ts ts* TT. Langkah kedua.* lnGDP.703 dan 6.) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0. setelah didapati data panel pegun pada darjah yang sama.634 -8. ujian kointegrasi dilakukan dengan melaku kan ujian punca unit panel terhadap rawak bagi model graviti. iaitu dengan memasukkan unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang bagi model graviti. maka kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel ini. Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0. Jadual3 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC bagi I'emboleh ubah Panel Jumlah Dagangan.dalam bentuk tingkat tetapi pegun pada pembezaan pertama.POPl..84039 -11.22337" -7.21098 -1.*POPlt dan GDPI.*POPi. ini dikenali sebagai kointegrasi. Langkah ketiga adalah melakukan penganggaran model graviti versi ECM. Jadi. iaitu pemboleh ubah panel berinteraksi atau bertindakbalas dalam menuju kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang."GDPi t) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama liz (POPI. iaitu I( l).04435 -15.967 -2. tetapi pegun dalam pembezaan pertama pada aras keertian 1%.00268 -0..64672" -8.752 -12.

658953)* 14.27768)* 0. Jadual4 Hasil Penganggaran Model Gralriti Kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak Pemboleh pbah Kuasa Dua Terkecil Biasa 0.90795 (11.238105 (5. Hubungan ini dapat dikesan melalui ujian punca unit panel ke atas pemboleh ubah rawak bagi model graviti dalam persamaan (18).205120 (14.944 0.4935 0.627916 (4.086631 In (GDPI.96586)* 13.0359 382 382 ( ) merujuk kepada statistik-t * signifikan pada aras keyakinan 1% I88 IJMS 14 (1).351493 (7. Seperti yang telah dinyatakan dalam metodologi.51 00)* 1 7. ujian kointegrasi EG melibatkan tiga langkah.257885 (-22.486-137)* 0.167-198 (2007) ."GDP..056933 (-13.33898)* -3.Hubungan jangka panjang yang wujud antara pemboleh ubah dikenali sebagai kointegrasi yang memberi maksud bahawa pemboleh ubah dalam panel membentuk tren yang sama (common-trend) atau hubungan jangka panjang.J In DISTl .43698 (10.340123 (28.882734)* 13.4868 Kuasa Dua Te rke ci1 Teri t 1ak 0.~ AFTA NAF TA EU R' R2-terselaras D-W 11 0. dan penganggaran ini dilakukan dengan dua kaedah iaitu Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) dan hasil penganggaran h i ditunjukkan dalam Jadual 4. J In ( POPI "POP.000036)* 14. Pertama adalah lakukan penganggaran ke atas persamaan (18) untuk mendapatkan rawak.18613)* 7.01983 (7.194376 (7.290078)* 2.18534)" -3.944 0.94691 (7.986153)" 2.

wujud hubungan jangka panjang. dengan nilai R2 yang agak tinggi iaitu 0. residual yang diperoleh tidak menunjukkan kepegunan pada bentuk tingkat. nilai D-W sekitar 2 sebagai petanda bahawa tidak wujud masalah korelasi bersiri dalam model panel ini. Ini adalah selari dengan teori ekonomi perdagangan yang mana eksport pacuan pertumbuhan ekonomi menyatakan bahawa eksport akan meningkat kesan daripada perkembangan clan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan jadual. Ini berertj. 167-198 (2007) 189 . didapati bahawa penganggaran panel model graviti menunjukkan padanan yang agak baik. tetapi kombinasi linear antara pemboleh ubah panel ini menghasilkan I(0). Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan rakan dagangan memberikan kesan positif dan signifikan kepada jumlah dagangan dua hala.Marin (1992).Seterusnya. walaupun setiap pemboleh ubah panel secara individu adalah pegun pada I(1).61%. Jadual5 menunjukkan hasil ujian kointegrasi kaedah EG bagi model graviti dengan menggunakan dua kaedah. Selain itu. bagi penganggaran GLS. atau kointegrasi antara pemboleh ubah panel dalam model graviti dan hubungan ini adalah tidak palsu. residual ( E .Ini menunjukkan.Di dapati pemboleh ubah In A ( G D P I. Hasil penganggaran panel model graviti versi ECM ditunjukkan dalam Jadual 6. dapatkan residual ( daripada penganggaran ini dan lakukan ujian punca unit LLC dan hasil ujian punca unit terhadap residual ini ditunjukkan dalam Jadual 5. iaitu penganggaran kuasa dua terkecil biasa dan kuasa dua terkecil teritlak. setelah penganggaran OLS dan GLS dilakukan. Ini disokong oleh kajian Bhagwati (1988). didapati bnhawa kesemua pekali pemboleh ubah bebas (kecualiAFTA) menunjukkan signifikan pada aras keertian 1%. didapati ujian punca unit panel terhadap pemboleh ubah residual menunjukkan hasil kepegunnn yang berbeza.58 yang bermaksud 58% variasi dalam pemboleh ubah bebas panel dapat menerangkan variasi dalam TTllt. Merujuk kepada Jadual6.*GDP..dan Sengupta dan Espana (1994)yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memberi penyebab-Granger IJMS 14 (l). Seterusnya.Ghartey (1993). yang signifikan menunjukkan pertumbuhan negarn Malaysia dan negara rakan dagangan sebanyak 1%akan menyeb&kan jumlah perdagangan bagi kedua negara meningkat sebanyak 0. Berdasarkan kepada Jadual 5. Di dapati bagi model yang dianggarkan dengan menggunakan kaedah OLS. Greenaway dan Sapsford (1994). Ini berbeza dengan model yang dianggar menggunakan kaedah GLS yang mana menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat pada aras keertian 1%.t) yang bersifat pegun ini akan digunakan bagi menganggar model graviti versi ECM seperti persamaan (24).

726%. peningkatan dalam keluaran dalam negara kasar (KDNK) secara umumnya akan mendorong kepada peningkatan eksport secara langsung. Ghartey (1993).45622 -11.49821* Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah p. Secara khususnya. Menurut fahaman ini. untuk bersaing di peringkat antarabangsa.) pula adalah signifikan dan menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan rakan dagangan sebanyak 1% didapnti akan mendorong kepada pertumbuhan dalam perdagangan sebanyak 1.dan Salvatore dan Hatcher (1991)menyatakan bahawa pertumbuhan akan menyebabkan eksport bagi negara yang mana dikurniakan sumber yang banyak dan dengan dajah keterbukaan yang rendah (seperti China).:T = -0. iaitu pemboleh ubah jarak antara 190 IJMS 14 (l). 167-198 (2007) . Pemboleh ubah In A ( P O P l.Jadual5 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC Terhadap Residual Model Graviti dalam Bentuk Tingkat Kaedah Penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) Pekali -0. Umumnya. Pertama.zT 0. peningkatan teknologi dan inovasi yang dijanakan melalui pasaran yang sedia membangun akan meningkatkan prestasi sektor perdagangan.“POPI.544 dan 6.231 1.h i menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan dun negara.65133 -0. dengan asas pengeluaran untuk eksport yang kukuh.01910 -1. dan hubungan ini adalah bersifat positif.678 -2. teori perdagangan neoklasikal biasanya menekankan hubungan sebabpenyebab daripada sudut penawwan (faktor kurniaan sumber) kepada perluasan perdagangan (Bhagwati 1988). melalui kesan dari sudut penawaran. Terdapat dua hujah yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan eksport. Pemboleh ubah In DISTI. dalam teori perdagangan intra-industri.. iaitu semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan.919 = Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Maklumat Schwarz (SIC) * Signifikan pada aras keertian 1Oi0 kepada ekspqrt. Mereka menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi. akan mencipta keinginan yang kuat bagi negara untuk mengeksport.

EU dan AFTA terhadap jumlah dagangan d u a hala Malaysia.0475 363 D-W 11 ' Signifikan pada aras keertian 1?0 Malaysia dengan negara rakan dagangan yang menjadi proksi kepada kos pengangkutan menunjukkan signifikan mempengaruhi jumlah dagangan dua hala.185383 -0.029106 -4. AFTA NAFTA EU 0.000451 -0.27762' -4.) Pe kali Sta tis ti k-t 9.039911% -4. maka ini menunjukkan hubungan dagangan Malaysia dengan negara jiran yang terdekat lebih kuat mempengaruhi jumlah dagangan berbanding dengan hubungan dagangan Malaysia dengan negara yang berkedudukan leblh jauh. akan mengurangkan jumlah ia dagangan sebanyak 1. Ini menunjukkan faktor jarak antara negara begitu kuat mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan iaitu jika jarak antara Malaysia dengan negara rakan dagangan meningkat sebanyak lo%.006569 R2 R'-terselaras ~~ 0.131558' 12.580 0.605884 1.) In D(POPI. Disebabkan faktor jarak adalah signifikan mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan rakan dagangan.. Melihat kepada kesan kumpulan ekonomi NAFTA..63%. 167-198(2007) 191 .h26250 In D I S T : .562211% 0.847103% -0.*GDP..Jadual6 Hasil Penganggaran GLS Model GraFriti Panel Versi ECM Pemboleh ubah In D(GDPi.968645 0. hasil kajian menunjukkan kewujudan AFTA memberikan kesan yang positif manakala NAFTA dan EU memberikan kesan yang negatif kepada IJMS 14 (l).*POPI.726795 -1.134497 -0..5731 2.

192 IJMS 14 (l).h i membuktikan peranan EU dan NAFTA amat signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dan anggota kumpulan ini yang mana memberikan kesan yang negatif terhadap jumlah dagangan Malaysia. maka ini akan dapat mendorong peningkatan dalam dagangan Malaysia.l ) pula menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang mana menjelaskan bahawa model graviti versi ECM panel yang dianggar menunjukkan tidak wujud pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang dalam model. Kajian membuktikan. Apa yang menariknya. iaitu jika kedudukan atau prestasi negara ini baik. kewujudan AFTA didapati agak kurang signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA. 167-198 (2007) . atau dengan kata lain model yang dianggar sememangnya telah seimbang dalam jangka pendek.5%. EU dan ASEAN (AFTA)secara umumnya adalah agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di dunia. didapati pekali AFTA tidak menunjukkan kesignifikanan dan begitu juga dengan pekali yang mencatat nilai yang agak rendah. Didapati kewujudan EU menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota EU berkurang sebanyak 13. Keadaan ini menggambarkan baha~ia peningkatan dagangan Malaysia sebahagian besarnya adalah disumbangkan oleh kedudukan atau prestasi negara rakan dagangan Malaysia dalam kumpulan ini. KESIMPULAN Hasil daripada analisis perdagangan Malajrsia menunjukkan bahawa aliran dagangan Malaysia dengan negara negara dalam kumpulan NAFTA.4% manakala bagi NAFTA pula menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota NAFTA berkurang sebanyak 18. Keadaan ini menggambarkan kumpulan ekonomi NAFTA dan EU telah menghadkan atau dengan kata lain seolah-olah mengamalkan sekatan dagangan antara Malaysia dengan negara ahli kumpulan ini.jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan dalam kumpulan ini. Keadaan ini menjadikan impak AFTA terhadap jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA menunjukkan kurang signifikan. Pekali pembetulan ralat (ECl f . Pengaruh blok ekonomi NAFTA dan EU pula menunjukkan kesignifikanan dan masing-masing menunjukkan hubungan yang negatif dengan jumlah dagangan Malaysia dengan negara ahli blok ekonomi ini. Keadaan ini mungkin berlaku kerana konsep AFTL4 mash agak barn diperkenalkan pada tahun 1992 dan komitmen kepada AFTA melalui pengurangan tarif hanya bermula pada tahun 2002.

Untuk bersaing daripada segi harga den g an n e g a r a -ne gar a t er u t a m an y a y a n g be r ke d u d u k an j a u h. maka semakin kurang aliran dagangan antara negara. kemungkinan ini akan menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan tersebut akan merosot. Dapatan kajian juga dapat memberikan beberapa implikasi dasar. memandangkan faktor jarak (sebagai proksi kepada kos pengangkutan) masih signifikan dalam mempengaruhi aliran dagangan Malaysia. Selain itu. Dalam ha1 ini. Bagi kes Malaysia. iaitu bergantung kepada kedudukan ekonomi negara-negara rakan dagangan. Ini kerana. Oleh itu. Ini seolah-olah menyokong hipotesis eksport pacuan pertumbuhan dalam teori ekonomi perdagangan antarabangsa yang menyatakan untuk eksport Malaysia terus bertumbuh. pergantungan kepada IJMS 14 (l). Keadaan ini juga menjelaskan mengapa negara-negara yang terkandung dalam satu kumpulan kebiasaanya terletak berdekatan antara satu sama lain. hubungan dagangan adalah lebh signifikan jika Malaysia menjalankan hubungan dagangan dengan negara rakan dagangan yang berdekatan. asas ekonomi negara dan juga pendapatan negara harus diperkukuhkan dahulu. maka beberapa usaha perlu dilakukan dalam mengurangkan kos pengangkutan dagangan antara negara. Semakin jauh jarak. kos pengangkutan yang tinggi akan menjadikan barangan akhir akan dijual dengan harga yang tinggi dan ini akan mengurangkan daya saing dari segi harga barangan eksport Malaysia. iaitu untuk menggalakkan dan mengeratkan lagi hubungan dagangan antara negara anggota pada kos yang rendah. Selain itu. Jika iklim ekonomi rakan dagangan tidak memberangsangkan. Ini juga menunjukkan bahawa peranan faktor kos pengangkutan dalam mengekkg aliran dagangan antara Malaysia dan negara rakan dagangan lain adalah masih signifikan. dapat dinjratakan bahawa jumlah dagangan Malaysia agak sensitif dengan persekitaran ekonomi dunia.Daripada segi jarak pula. analisis model graviti dalam kajian ini juga memperlihatkan bahawa peranan jarak antara negara masih lagi signifikan dalam mempengaruhi perdagangan Malaysia. Selain itu didapati pendapatan negara Malaysia dan juga pendapatan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia. Antaranya didapati bahawa peningkatan hubungan dagangan antara negara dipengaruhi oleh faktor jarak antara negara. analisis model graviti ini juga memperlihatkan bahawa peranan NAFTA dan EU memberikan impak yang negatif terhadap perdagangan Malaysia dalam tempoh kajian. 167-198 (2007) 193 . Malaysia seharusnya berusaha dalam mengurangkan kos-kos pengangkutan yang mana kos ini dapat mengurangkan tingkat harga dan seterusnya dapat bersaing dengan barangan lain di negara rakan dagangan.

Song dan Wu (1997). T. & Jorion. Baldwin. 157-174.. The Joiirizal of Finance.Maddala dan Wu (1999). Regional economic intergration and the volume of intra-regional trade: A comparison of de\reloped & developing country experience. NOTA AKHIR Lhat Froot dan Rogoff (1995). C. The Ecoizoiiiic Jozinzal. P. hasil kajian sekurangkurangnya memberi nafas baru bahawa realisasi AFTA akan memberi impak yang positif terhadap jumlah dagangan Malaysia. Brada. ’ Untuk melhat l e b h lanjut tentang masalah berkaitan ujian punca unit data panel.dan Bomhorst (2003).. J. (1983).589603. March. Malaysia seharusnya berupaya untuk mempelbagaikan lagi rakan seperdagangan dan tidak hanya menumpu kepada beberapa buah negara yang sedia ada sahaja. 474-481. Untuk melhat lebh lanjut tentang Monte Carlo. 167-198 (2007) . Asiaiz Dc7dopmeizt Oziflook 2002. Asian Development Bank. E. lihat Bernerd dan Jones (1996). A. f 194 IJMS 14 (l). Malaysia juga seharusnya dapat memberikan komitmen yang lebih kepada CEPT dalam merealisasikan AFTA memandangkan dalam kajian ini pengaruh AFTA dalam jumlah dagangan Malaysia adalah positif tetapi kurang signifikan. (1985). 67. KYKLOS. Manila: Asian Development Bank. lihat Banerjee (1999) Bagi kajian empirikal. dan Bohl (1999). Rez~ic711 o Ecoizoinics and Statistics. Bergstrand.. R. 30-46. H. J. (1990). Kurangnya pengaruh yang signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh lat masa kerana AFTA agak barn sahaja diperkenalkan dan proses pembentukan dagangan bebas ASEAN ini masih lagi berjalan. 87. & Mendez. lihat O’Connell(1998). N. (1977). Namun begitu. J. MFN tariff reduction and LDC benefits under GSP. Purchasing power in the long-run. RUJUKAN Abuaf. 45.(2000).The gra\Tity equation international trade: Some of microeconomics foundation and empirical evidence.beberapa buah negara dalam memacu pertumbuhan eksport dianggap bukan sebagai satu langkah yang bijak. 36. & Murray.

T. J. & Jones. Egger. Nguyan. R. 23. Fisher. (2004). 298-305. An analysis of EU wine trade: A graL7ity model approach. Bohl.A.. & Wall. & Wei. 1970-1994.A: MIT Press. f Dascal.Bergstrand. D. H. Frankle. (1989). (1994). (Eds. Pitfall and opportunities: What macroeconomics should know about unit root. 71. (1982). (2000).. J.. Blanchard.). A.T. 17(3). F. Dickey.The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries. Louis. Co-intergation and error correction: Representation. (Eds. Konstadinos. Kohler. & M. Zrzternational Adzlances in Ecoiioinic Research 8(2). US: Federal Reserve Bank of St. Shang-Jin. Bhagwati. Protcectionism.155-164.. 25-31. Hitotsubashi Jozinzal o Eciwumics. Dalam 0. M. 74. (1995). & Perron. Cambridge.Determinants of bilateral trade flows in East Asia: A gravity approach. 78. Bemerd. A. (1988).138-146. & Granger. C. & the factor-proportions theory in international trade. Y. P. 62-64. H. estimation and testing. Blomquist. ASEAN Economic BulIefin. Dalam D.A. New Delhi: Willey Eastern Ltd. R. Engle. & Garnout. & Fuller. A. I. (1987).. Jozirml o the Ainericaiz f Statistical Association. & S. D. & Zietlow. H. D. 143-153. T. B. 53. W. W. 135148.N R E X Macroeconomic Aiznual.Coiztrolling for heterogeneity in gravity inodels of trade and integration. Dalam J. The Reilie7il of Econoinics mid Statistics. M. Rer~imlf Ecoizoinics o and Statistics.427-431.C Roy. Frankle J. & Vangelis.Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Campbell. (2002). UK: University of Essex.A note on the proper econometric specification of the gravity equation. C. (1999). (1994). Carrillo. & Carmen.The generalized gravity equation. & K. IJMS 14 (l). M. (Eds.. J. A. 167-198 (2007) 195 . I. (1991). (1979).. C.. P.). 66. Drysdale.. Chow-Ming. Economic reform liberalization arzii trade in the Asia-Pasifc. Economics Lctfrrs. Cheng. C. J. P. Jozirnal o Macroeconomics. Chicago: University of Chicago Press. J.Testing the long-run implication of the neoclassical stochastic growth model: A panel based unit root investigation for West German Lander. (1996). f 21. Econometrics. MIT Press: Cambridge. H. L. S.Yen bloc or dollar bloc? Exchange rate policies of the East Asian economies. Regioizalisiii and Riilalry Japan and the United States in Pacific Asia. monopolistic competition. (2002). 7rade Mocks a d the grauity model: Ei~ideizce from Latin Anzericun Cormtvics. J. M.).Trade intensities and the analysis of bilateral trade flows in a many-country world: A survey.. 251-276.Productivity across industries and countries: Time series theory and evidence..

11 1152.. Augmented gravity model: An empirical application to Mercosur-European Union Trade Flows. l Froot. 45Granger. R. and functional form. (1990). f 108.. Tlze R c ~ i e wf Econoiizics o uizd Statistics. London: Pall Mall Press. J. Lin. Levin. C. A. 148-161. S. E. 4 7. Marcos Sanso. 1Vorkiiig Papcr. 3. A. Bilateral trade flows and transport cost. E(1992). (2000). & Prewo..S. F. 59. North Carolina State Univer3ity. C. 2. 631-652. B. & Shin. S.. Hadri. (Eds.. Review of Econoinic arid Stirtistic. Inmaculada. (2002). A. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sampel properties. Department of Economics. (1992). Z . (1993). M. Department of Economics. 266-275. University of Califonia. Amsterdam. (2003). Im. A. Linder. F. & Fernando. 678-687. (1993). K. (1994).. W~lti. Bilateral trade flows. & Sapsford. Workirzg Pizper. (1995). 3 North-Holland. E. Rogoff.~~irchaflichc~s Archiues. 61.). if Ghartey. Japan and U. Oxfivd Bzrlktin of EcoizoiTzic a i d Statistics.. M. Madalla. (1993)... 167-198 (2007) . the gravity equation. Working Paper 5 6 . Jozivizal (f Econoinet rics. Greena~7ay.A comparative study of unit root test with panel data and a new simple test. Geraci. D. 61-95. & Lin..Testing for stationarity in heterogeneous panel data. S.Causal relationship between export and economic growth: Some empirical evidence in Taiwan. (1995). 152-174. W. C. 111-120. Marin. Y. Stein. 11 5.. C. Journal of D e ~ eopinent E conoinics. 23. Dalam G. J.. S. (1977). V. Testing for unit root in heterogeneous panels. K.Is the export-led hypothesis valid for industrialized countries. (1999). H. 130. K. W. & Wu. Pesaran. Journal o Econoimtrics. Spurious regression in econometrics. Handbook of intematinal ecoizoinics. Testing for unit root in time series with pretest databased model selection. (1974). G. & Lin.What does liberalization do for D. & Newbold.. Unit root test in panel data: New results. V 1(2). Econoinetrics Journal. K. 67-74. Jotrrizal of Ecoizonzet rics. Levin. & K. D. Trading bloc and the americas: natural and unnatural and the super-natural. P. & Rogoff. (2003). export and growth. S.. S.Perspecti\Te on PPP and long-run real exchange-rates. 53-74. J. Journal of Applied Econoiizics. C. 25. & Wei. 291-316. University of Califonia. Trade and trude policy for dr-r~elopinent. Levin. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. 196 IJMS 14 (l). R e v i e ~ o~ Ecoizoinics and Sfatistics. (1967). 1-24. Applied €con o m ics. & Chu. J. Hall. A. Grossman. 74. E.Frankel.

298-305. & Bochove.). G. 2 7. New York: The 20th Century Fund. 1-19. V. London School of Economics. Measuring intergration ?. Economic Eizr7z1iryf 35. 44. Ecoizonzic Reziiei. J. Australia: University of Sydney. 7. (1964). Srivasta. Louis. Mills. Japan: International University of Japan. A. (1972). (1992). A S E A N Ecoizoiizic Brillefin.Testing for unit root in autoregressive moving averagemodels of unknown order. Using the gravity model to estimate the cost of protection. 9-19. Dalam I? E..S. Revieii?. M. Test for unit root. f 55(4). Rahman (2003). D. Hart.. R. D. Econoinefric aizalysis for izational ecoizomic plaizizing. O’Connell. Verdoorn. Quah. Chwo-Ming J. 72. Federal Reserve Bank of St. Yu. f Salvatore.. f Sengupta. D. J. Rajendra. G. Said. & J. (1999). R. Quah. Oxford: Basil Blackwell. (1989). March. (Eds.Mohammad Mafizur. & Espana. 147-160. IJMS 14 (l). Whitaker. Wall.Wages and prices i the United Kingdom: A study n in econometric methodology. Dixie (1995).International pattern of growth: Persistence in growth country disparities. Ecoizoinic Letters. J. Applied Econoiizics. 44. I. Sargan. Timbergen. 599607. W. D. 237-249. Emdzai7ge rate volatility aiizong the A S EAN cozrizfries. States. J. (1994). 167-198 (2007) 197 . Shaping the 7110Y1d ecoizcimy.The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries.A paizel data aizalysis of Bangladesh’s trade: The graziity model approach. F. A. Song. (1962).235-243. from 48 U. J. Schwert. 7-25. effects: A survey. C. (1991). (1994). Jozirizal of lizternational Ecoizoiizics. (1984). Saang Joon Baak & Listrijono (2003). & Zietlow. (1998). Hysteresis in unemployment: Evidence . J. & Dickey. K. D.Determinants of bilateral trade flows. 41-51. K. (1986). J. Exploiting cross-section variation for unit root inference in dynamic data. Y (1997). & Wu. 23-40. E.11. A Monte Carlo investigation. Biometrika. H.P. G. T.The overvaluation of purchasing power parity. Jozirnal o Developeiizcizt Sfzidies. Memo. & Green... & Hatcher. Inward and outward oriented strategies. Jozirizal o Bzisiizess a i d Ecoizoiizic Statistics.Export and economic growth in Asian NIC’s: An econometrics analysis of Korea. 11. The Iozirnal o BZLSI’I~CSS. S. 26.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->