IJMS 14 (l), 167-198 (2007

)

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA DALAM KONTEKS AFTA, NAFTA DAN EU: PENDEKATAN MODEL GRAVITI
RIZAUDIN SAHLAN MUHD RIDHUAN BOS ABDULLAH Fakiil t i Ekonoini Universiti Utara Malaysia ABSTRAK A r t ikel i n i bertiijiian iint irk inenentiikan faktor y a n g ineinpengariihi pcrdagaiigan Malaysia dalain konteks A F T A , E U dan NAFTA. Untiik I iiengi ikii r 11ii bii ngan pe rdaga nga n, hxjia n dibiia t berasasku n penga ngga ra n inode1 g r a ~ i t i yang telah diperkenalkan oleh Tiinbergen ( 1 962). Antara p i i i b o l e h iibali yang diainbil kira sebagai faktor p z e n t i i aliran pcrdagangan ilalaiii inoilel graz’iti ini adalah faktor Kdiiaran Dallrin Negara Kasar (KDNK) bagi Malaysia dan r a h n Liagangan,faktor jarak aritaru negara, jiiinlah popiilasi h i fiiktor kiiinpirlan ekonoini N A F T A , E U tian AFTA. Hasil kajian inendapati popilasi adalah pegiin dalain peiiiboleh iibah jiiinlah dagangan, KDNK ~ i a n bent ilk peinbezaan pertaina inelaliii iijian p n c a iinit z w s i panel LCC. Ujian koiiitegrasi ke irtas peinboleh iibah ~7aiie1 n m i i n j i i k h n model graviti yang i dig ii naka n ada la h be rkoin tegra s i, ia it i i 71 i 1 ji i d h ii b ii nga n j a ngka p a njang antara pcinboleh iibah. Penganggaran nioiicl gra77iti z w s i ECM panel pula incniiiijiikhn faktor KDNK Malaysia dan iiiinlah popiilasi bagi Malaysia iIan r a h n dagangan, faktor jarak, pcranan k i i i n p l a n ekonoini N A F T A dan E U a da la h s ig n ifika n i neinpe nga r i i Ii i j ii i ii 1a h daga nga n d iia - / I a la a n ta ra Malaysia dcncgaii- rakan dagangan dalani krjian.
7

Knta kiinci: Model graviti; iijian piiiica iiiiif p a i d ; kointegrasi; inchnisrne p m k t i i l a n ralat.

ABSTRACT
The objrctirle of this paper is to examine tlir factors inf7ueizcing Malaysian trade with the AFTA, EU, and N A F T A . To ilrfPniiinethis trading relationship, the 7vork pcYfC7rine was based on the gravity inoilel estimation introdiiced by Tiinbergen ( 1 962). The other ~ariablesthat incliiLied in this analysis which arc the dcttwniimiits of the f707i7 of trade, are the Gross National Prodiict ( G N P ) fix-Malaysia and trading parfrzers, distance bet-iiwn t7uo coiintries,

p o p l a t i o n , and the economic grozips, nniizely N A F T A , EU, and AFTA. The resiilts shoi.iled that the ~olziiiie trade, GNP, and popiilation is stationarity of infirst drfiereizces 7iiith the LCC panel unit root test uersion. The cointegration test sh07i~d the g r a ~ i t model iiscd 7ms cointegrating, ~ u h i c h a n s there that y m is long-rzin relationship among thc variables. Furtherinore, the estimation of the grazity model with the panel ECM uersion showed that the GNP and popzilation f o r Malaysia and trading partners, distance, and the role of economic groups like N A F T A and EU,7uas signifcant for determining the relationstzip of Malaysia’s tradefloi.~ 7uith the trading partners. PENGENALAN
Lebih sepuluh tahun yang M u , gabungan blok perdagangan (regionalisiir) merupakan isu yang utama dalam agenda antarabangsa. Di benua Amerika, penubuhan Pasnran Bersama Selatan (Coiizinon Market o f t h e South), dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA-North American F ree Trade Agreeinen t ) dikatakan sebagai gelombang kedua setelah penubuhan Keutamaan Perjanjian Perdagangan (PTA - Prefrential Trade' Agrreincizt). Di Asia Tenggara, beberapa negara yang menyertai pertubuhan ASEAN telah menubuhkan Pejanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA - A S E A N Free Trade Area) pada tahun 1992. Kesatuan Eropah (EU- Europcan Union) ditubuhkan dalam tahun 1993 hasil daripada pembentukan kesatuan kastam yang diwakili oleh Komuniti Ekonomi Eropah (EEC - Eziropcan Ecoizoiiric Coriziizzinity) dan Kawasan Perdagangan Bebas Eropah (EFTA - Eziropean Free Trade Area EFTA). Menguruskan ekonomi negara Malaysia yang terdedah kepada perdagangan antarabangsa akan sentiasa berhadapan dengan angin perubahan seperti cabaran era globalisasi. Ekonomi Malaysia amat bergantung kepada sektor luar (eksport-import) dan dan nisbah sektor luar berbanding KDNK di Malaysia menduduki tempat ketiga di Asia selepas Hong Kong dan Singapura (Asian Development Bank, 2000). Cabaran globalisasi dan perlaksanaannya mengkehendaki Malaysia untuk menguruskan sektor luar dengan lebih cekap, produktif dan berdaya saing. Senario ini memerlukan Malaysia menciptakan lebih alternatif untuk bersedia, mengurus dan mengadaptasikan langkah yang terbaik. Namun isu yang perlu dipandang serius ialah bagaimana negara berupaya untuk mengurus dan memacu ekonomi terutama di dalam lingkungan perdagangan dan kewangan antarabangsa dan pengaruhnya dengan kesatuan kastam yang lainnya. Dengan aliran perdagangan yang tinggi dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara EU menunjukkan kepentingan kajian ke atas faktor yang
168 IJMS 14 (l), 167-198 (2007)

mempengaruhi perdagangan Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang terpilih, iaitu AFTA, NAFTA dan EU. Secara khususnya kajian ini adalah untuk melhat sejauh mana signifikan faktor-faktor ini dalam mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang dikaji.

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA Jadual 1 menunjukkan perdagangan antarabangsa Malaysia dengan beberapa negara terpilih. Data 1996-2000 menunjukkan eksport dan import Malaysia dengan beberapa negara dan kesatuan ekonomi seperti Amerika Utara, EU, antara beberapa negara ASEAN, negara Jepun dan beberapa negara perindustrian baru (NIEs). Daripada Jadual 1jelas menunjukkan kepada kita aliran perdagangan dengan Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan daripada setahun ke setahun. Contohnya pada tahun 2000, jumlah peningkatan eksport sebanyak RM76.5 juta berbanding RM41.1 juta pada tahun 1997. Ini diikuti oleh perdagangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Perdagangan dengan negara EU juga menunjukkan peningkatan daripada tahun 1996 berjumlah hampir RM27 juta kepada RM51 juta pada tahun 2000. Struktur dagangan dengan negara rakan dagangan utama ini secara amnya tidak berubah, dengan baratig perantaraan dan barangan modal merupakan import utama Malaysia. Eksport mengandungi barangan perkilangan seperti elektrik dan elektronik, tekstil dan pakaian di samping barang berasaskan bahan mentah seperti komoditi utama. Perdagangan dengan negara-negara perindustrian baru seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan, juga menunjukkan peningkatan. MisalnjTa pada tahun 1996 jumlah dagangan sebanyak RM25.7 juta dan meningkat hampir 41% kepada RM43.5 juta pada tahun 2000. Hasil peningkatan perdagangan antara rantau ASEAN serta pemulhan ekonomi di kalangan negara-negara ahli, telah menyumbang kepada peningkatan perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN. Pada tahun 1996 misalnya, perdagangan Malaysia dengan ASEAN mencatatkan hampir 25% daripada jumlah dagangan Malaysia. Prestasi ini terus mencatatkan peningkatan pacla tahun 2000 iaitu hampir kepada 26"/0. Kategori eksport utama, termasuk minyak petroleum mentah, alat ganti dan aksesori untuk mesin memproses data automatik, alat ganti untuk litar elektronik.
IJMS 14 (I), 167-198 (2007)

169

170 IJMS 14 (l). 167-198 (2007) .

Adakah gelombang ini akan menambahkan perdagangan antarabangsa Malaysia atau adakah senario ini akan menambahbaikan perdagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. ICAJIAN LEPAS Terdapat beberapa kajian lepas yang menggunakan konsep model graviti. 167-198 (2007) 171 .Dengan perubahan pantas senario perdagangan antarabangsa. kadar tukaran negara j kepada negara i. faktor pendapatan negara j. indeks nilai unit import j. dami EFTA. faktor jarak. indeks nilai unit eksport i. dan pemboleh ubah bebas merujuk kepada faktor pendapatan negara i. 1975 dan 1976 akan dianggar. Pemboleh ubah bersandar kajian beliau merujuk kepada aliran dagangan agregat dari negara i ke negara j.pendapatan negara IJMS 14 (l). Selain itu. Tempoh sampel kajian ini adalah 12 tahun (1965-1976). Oleh itu artikel ini akan berusaha untuk membincangkan senario ini dengan mengambil model graviti sebagai kaedah yang menjelaskan isu perdagangan Malaysia. indeks nilai unit eksport i dan j . Keputusan empirikal kajian menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan j. faktor kejiranan dan kewujudan EEC dan EFTA akan meningkatkan aliran dagangan daripada i kej. Marcos dan Fernando (1993) telah melakukan satu kajian empirikal di Sepanyol dengan tujuan untuk menentukan sama ada bentuk log-linear dalam model graviti adalah cekap atau tidak. dami EEC. pendapatan per kapita negara j. nilai matawang j. Tanda pekali jarak pula adalah negatif manakala pekali pendapatan i. Antaranya adalah kajian oleh Bergstrand (1985) yang mana beliau telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat dengan tujuan untuk menunjukkan bukti empirikal ke atas anggapan bahawa model graviti adalah suatu bentuk terturun daripada satu subsistem keseimbangan separa bagi model keseimbangan umum dengan produk yang dibezakan secara nasional. pendeflasi KDNK i dan j adalah tidak tetap yang mana bergantung kepada keanjalan penggantian antara barang-barang diimport dan keanjalan transformasi antara barang eksport. gelombang kedua kesatuan ekonomi ataupun lebih dikenali globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan di antara blok-blok perdagangan menimbulkan beberapa persoalan.1966. yang mana ujian ini dijalankan dengan menggunakan transformasi Box-Cox. dan pemboleh ubah bebas pula ialah pendapatan per kapita negara i.yang mana hanya data tahun 1965. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan adalah eksport daripada negara i ke negara j. pendeflasi KDNK i dan pendeflasi KDNK j. dami kejiranan. Kajian ini dilakukan dengan penggunaan tempoh data sampel selama 24 tahun (1964-1987) bagi 16 buah negara OECD yang termaju.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemboleh ubah bebas KDNK.1990-1995.Malaysia. KDNK per kapita dan jarak adalah signifikan bagi setiap negara dengan tanda pekali adalah positif manakala tanda pekali adalah negatif bagi faktor jarak. manakala jarak mencatat pekali negatif. Pemboleh ubah bersandar dalam analisis ini ialah hasil tambah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK dan KDNK per kapita dan jarak antara pelabuhan kedua-dua negara. Keputusan kajian menyatakan bahawa model kesan tetap adalah konsisten. yang mana spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi model gra\Titi dalam kebanyakan aplikasi adalah salah satu daripada negara tetap Vixcd cozr~zfy) dan kesan masa ( t h e efects). saiz relatif dua negara. Filipina. Dapatan kajian beliau mendapati bahawa bentuk model log-linear tidak dapat diterima secara statistik. pendapatan. dan ini merujuk kepada penggunaan model kesan rawak atau model kesan tetap. Pengkaji telah membina satu model yang mempunyai kesan masa dan kesan negara dalam kajian ini dan kajiannya menggunakan data siri masa selama 12 tahun (1985-96). 167-198 (2007) . yang mana kajiannya dibahagikan kepada empat tempoh iaitu 1980-1995. pekali intra-ASEAN adalah negatif bagi semua negara ASEAN kecuali Filipina. yang mana penggunaan spesifikasi ekonometrik yang tidak seshai akan menghasilkan keputusan analisis yang tidak dapat dipercayai. Singapura. manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK.1980-1984.i. Sementara itu. pemboleh ubah dami EEC dan EFTA pula menunjukkan tidak signifikan dan mencatat pekali yang bernilai positif. dan kos pengangkutan. dan Thailand). Dapatan juga 172 IJMS 14 (l). pendapatan per kapita.1985-1989. Bagi pemboleh ubah dami pula. dan sempadan menunjukkan nilai pekali positif.Eksport dua hala merujuk kepnda pemboleh ubah bersandar. Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa faktor anugerah sumber dan KDNK mempunyai hubungan positif dan saiz relatif dua negara serta kos pengangkutan berhubungan negatif dengan pemboleh ubah bersandar bagi model kesan tetap. Pemboleh ubah dami pula ialah ASEAN dan APEC. Sharma dan Chua (2000) telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat yang bertujuan untuk mengannlisis impak APEC ke atas aliran dagangan antara negara-negara ASEAN (Indonesia. Pemboleh ubah dami merujuk kepada EEC. Satu kajian daripada Egger (2000) telah dijalankan di Austria yang berobjektif untuk mengenal pasti spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi persamaan graviti. Tempoh data yang digunakam dalam kajian ini ialah 16 tahun (1980-1995). tetapi tidak bagi model kesan rawak. jarak antara dua negara dalam faktor anugerah sumber (m-louvnents)relatif. EFTA dan sempadan negara. pendapatan negaraj dan jarak daripada negara i kej.

Dascal. Data sampel selama 18 tahun (1980-97)telah digunakan bagi menjalani kajian ini. kadar tukaran EU per matawang pengimport. tetapi tidak bagi PTAM. harga unit bagi eksport. jarak. dami kedekatan.Keputusan menunjukkan tanda pekali KDNK pengimport dan pengeksport. Kesimpulan daripada kajiannya menyatakan bahawa dagangan ASEAN meningkat bukan disebabkan oleh skim integrasi ASEAN. manakala jarak menunjukkan nilai pekali yang negatif. IJMS 14 (l). serta pemboleh ubah dami anggota EU. Pemboleh ubah bebas bagi model import pula ialah KDNK per kapita EU. Pemboleh ubah bebas merujuk kepada KDNK pengimport dan pengeksport.menunjukkan bahawa dagangan Malaysia dengan negara-negara APEC adalah hampir dua kali ganda lebih daripada negara-negara ASEAN. yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi aliran dagangan bagi wain di EU. KDNK per kapita bagi negara pengeksport. KDNK per kapita negara pengimport. dan pengkaji menyarankan bahawa negara-negara Amerika Latin patut berusaha untuk mengurangkan kos transaksi antara mereka untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih baik. Pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini ialah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas bagi model eksport adalah KDNK per kapita EU. kesan Linder. dan PTAC dan PTAM mempunyai kesan positif yang signifikan ke atas dagangan bagi barangan intensif modal. dami PTAM (Mercosur) dan dami pemulihan perdagangan selepas 1990 (DUM90). barangan harga panduan dan barangan homogen. Data sampel selama 9 tahun (1989-1997)telah digunakan bagi menjalankan kajian ini. tetapi dipengaruhi oleh pertambahan negara anggota APEC. Konstadinos. Bagi dami PTAC. Terdapat dua model graviti dianggar dalam kajian ini iaitu eksport wain ke EU dan import wain oleh EU. Terdapat tiga jenis barangan yang terlibat dalam kajian ini iaitu barangan yang berbeza. Model kesan tetap dipakai dalam kajian ini kerana didapati lebih dipercayai melalui ujian Hausman. Pengkaji menyimpulkan bahawa DUM90 adalah unsur yang penting dalam meningkatkan dagangan intra kawasan. dami PTAC (Arzdeaiz Prefereiztial Trade A g r e e m m f s ) . Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah nilai import negara (atau nilai eksport negara).3 . didapati nilai pekali adalah positif dan signifikan bagi kategori agregat produk yang berbeza. Carrillo dan Carmen (2002)pula telah melakukan satu kajian di United Kingdom dan tujuan kajian ini adalah untuk menguji kepentingan Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA-Prefirerztd Trade Agremnents) dalam mempengaruhi dagangan intra-industri di negara-negara Amerika Latin. keterasingan (re~nofcizcss) sesebuah negara. dan Vangelis (2002)telah melakukan satu kajian di Eropah. dan kesan Linder adalah positif dan signifikan. indeks pengeluaran EU.167-198 (2007) 17.

semakin kurangnya mengeksport. kadar tukaran EU per matawang pengeksport. keputusan menunjukkan negara yang berpopulasi tinggi lebih mampu menyerap import berbanding dengan negara berpopulasi rendah.keterasingan. Mohammad Mafizur Rahman (2003) pula telah melakukan analisis perdagangan dua hala dan menganalisa perdagangan Bangladesh dengan rakan dagangnya dengan menggunakan teknik pengukuran 174 IJMS 14 (l). Pekali bagi populasi pengeksport bertanda negatif yang menunjukkan terdapat kesan serapan. Namum. p u 1a u . kedekatan. kecuali pemboleh ubah keterasingan dan kadar tukaran. N AFTA. Pengkaji menyimpulkan bahawa model graviti adalah model teoritikal yang paling sesuai dalam menggabungkan semua keperluan bagi mencapai objektif kajiannya. Tempoh kajian ini adalah 20 tahun (1980-1999) tetapi dibahagikan kepada lima tempoh iaitu 1980.p e rj a nj i a n p e r d a g an g an ( E U. manakala persepakatan EU dapat menambahkan dagangan bagi wain. CACM). dan pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK pengeksport dan pengimport. Komuniti Caribbean (CARICOM). Kesimpulan kajian ialah bahawa pemboleh ubah Fang biasanya terdapat dalam model graviti mempunyai keputusan seperti yang dijangkakan. pemboleh ubah dami pula menunjukkan perkongsian sempadan tidak mempengaruhi perdagangan. serta pemboleh ubah dami ialah bahasa. kecuali harga unit bagi eksport sahaja bertanda negatif yang mana harga wain yang tinggi akan mengurangkan penggunaan wain EU (eksport wain bagi EU). d an p e r j anj i an . Selain itu. populasi pengeksport dan pengimport. Daripada keputusan empirikal bagi model eksport. kesemua pemboleh ubah mempunyai impak positif terhadap eksport wain bagi EU. 1985. Dapatan kajian mengesan peningkatan dalam ketidakanjalan dagangan dua hala kepada KDNK negara pengimport. kesemua pemboleh ubah bertanda pekali positif. dan juga kesan perjanjian di antara beberapa blok dan kawasan ekonomi iaitu EU. harga unit bagi import. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini adalah eksport negara. CARICOM. 167-198 (2007) . Kajian Inmaculada Martinez-Zarzoso (2003) dijalankan di Sepanyol yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perdagangan di antara 47 negara. jarak. yang mana semakin besar saiz pengeksport. Bagi kes import pula. indeks pengeluaran EU dan dami anggota EU.Pasaran Bersama Amerika Tengah (CACM Crizfro-Anzcvicdn Coiizinon Mavkrl) dan negara-negara Mediterranean yang lain (MEDIT). Pemboleh ubah dami bagi semua perjanjian perdagangan menunjukkan nilai pekali yang positif. NAFTA. manakala pemboleh ubah dami bahasa menunjukkan bahawa perbezaan bahasa dan budaya menjadi halangan kepada perdagangan. 1990. Tanda pekali bagi pemboleh ubah jarak adalah negatif. 1995 dan 1999.

pekali bagi GNP. sempadan. manakala inflasi didapati tidak signifikan. Pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC didapati mempunyai tanda pekali positif tetapi tidak signifikan. tetapi pemboleh ubah ini mempunyai masalah multikolineariti dalam model kesan tetap. kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis. nisbah dagangan-KDNK. kadar tukaran. Terdapat keputusan yang berbeza bagi pemboleh ubah yang diuji dalam kajian ini. 167-198 (2007) 175 . perbezaan KDNK per kapita. kemeruapan kadar tukaran. pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK. Pemboleh ubah jarak berpekali negatif dalam model OLS dan model kesan rawak. jarak. Akhir sekali. Malaysia. Daripada keputusan regresi. Saang Joon Baak dan Listrijono (2003) telah mengkaji tentang impak kemeruapan kadar tukaran ke atas eksport di antara tujuh negara ASEAN (Indonesia. model kesan tetap dan model kesan rawak. yang mana KDNK berpekali negatif dan KDNK per kapita berpekali positif dalam model OLS.data panel dan data dianalisa melalui model kesan tetap. Pemboleh ubah bersandar adalah jumlah dagangan negara. dan Vietnam) di Jepun. dan pemboleh ubah dami ialah ASEAN. Tiga model yang berbeza digunakan untuk menganalisa data iaitu model OLS panel mudah. telah melakukan satu kajian di Amerika Syarikat yang berobjektif untuk membandingkan bagaimana heterogeneti berlaku apabila mengnplikasikan model graviti untuk menganggar aliran dagangan dua hala. perbezaan GNP. Thailand. Cheng dan Wall (2004). faktor jarak. pemboleh ubah bebas pula ialah KDNK benar dan KDNK per kapita negara pengimport. dan KDNK per kapita pula berpekali negatif dalam kedua-dua model. dami selepas krisis. Ujian empirikal ini dijalankan dengan menggunakan model graviti dan data sampel digunakan meliputi tahun 1990-2000. nisbah dagangan KDNK dan kadar tukaran adalah negatif. Pengkaji men y i mp ul kan b a h aw a Bang 1ade s h per lu me lib er alis as ikan perdagangannya demi meningkatkan jumlah dagangannya. Dalam kajian ini. Selain itu. kadar inflasi serta pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC. manakala kedua-dua pemboleh ubah ini menjadi tidak signifikan dalam model kesan rawak dan tetap. nilai matawang Bangladesh perlu direndahkan agar lebih berdaya saing dalam pasaran eksport. Filipina. dan mengemukakan cara yang IJMS 14 (l). pengkaji telah memetik data tempoh kajian selama 28 tahun (19721999). didapati kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis berpekali negatif dalam model OLS. pekali pemboleh ubah dami sempadan dan bahasa adalah tidak signifikan. Sementara itu. manakala pekali KDNK menjadi positif dalam model kesan tetap dan model kesan rawak. Singapura. Pemboleh ubah bersandar ialah eksport benar negara. kadar tukaran dua hala.

populasi antara negara dan jarak.sesuai untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu. AustN. blok Amerika Utara.Z. dan masalah heterogeniti dapat diatasi dengan menggunakan model kesan tetap dua hala daripada Cheng (1999)dan Wall (1999).Penyelidik yang lain pula telah mengubahsuai model asal ini dengan memperkenalkan pemboleh ubah-pemboleh ubah lain yang turut mempengaruhi perdagangan dua hala seperti Frankel dan Wei(1994).Blomquist (1994) dan Chow7 dan Jietlow (1995). Beliau menyatakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan jumlah perdagangan (TT) antara dua buah negara adalah saiz ekonomi bagi negara tersebut. Dapatan kajian menyimpulkan bahawa model kesan tetap adalah spesifikasi yang sempurna bagi model graviti.yang mana pasangannegara dan dami tempoh digunakan untuk menunjukkan hubungan antara rakan-rakan dagangan. Pemboleh ubah dami pula ialah sempadan. Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa penyelidik dalam mengenal pasti penentu aliran perdagangan dua hala (Drysdale & Garnout 1982. Persamaan log linear ini sekurang-kurangnya dapat menjelaskan aliran perdagangan antara dua negara dengan mengambil kira kedudukan faktor ekonomi yang dapat meningkatkan atau mengurangkan aliran perdagangan. Daripada dapatan kajian yang menggunakan model kesan tetap.CER (Australia-New Zealand Closer Economic Relations). pemboleh ubah bebas ialah KDNK antara negara. Kajian empirikal menunjukkan saiz pasaran atau ekonomi memberikan impak yang positif dan signifikan bagi perdagangan dua hala negara 176 IJMS 14 (l). Mercosur (South American Trading Bloc). 167-198 (2007) . Brada & Mendez 1983. METODOLOGI DAN DATA Timbergen (1962)merupakan penyelidik yang pertama menggunakan pendekatan graviti dalam menganalisis aliran perdagangan dua-hala. peningkatan KDNK negara akan mendorong kepada peningkatan import dan eksport. blok Eropah. Tempoh data sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah meliputi 1982-1997. yang diproksi oleh Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan jarak antara dua negara (DIST) sebagai proksi kepada kos pengangkutan dan juga faktor kejiranan (ADJ). model kesan tetap tanpa kekangan dan model kesan tetap dengan kekangan telah digunakan. Pemboleh ubah bersandar ialah eksport dan import antara negara. Model panel keratan-rentas. bahasa. Bergstrand 1985). dan Israel-US FTA (Israel-US Free Trade Agreement).

1 GDP. Sebagai proksi kepada kos pengangkutnn. Saiz pasaran negara pengimport menggambarkan keupayaan dalam men yerap import manakala saiz pasaran negara pengeksport memberi kesan kepada keupayaan dalam mengeluarkan keluaran yang diminta oleh pengguna luar negara.. NAFTA dan EU. Saiz pasaran bagi negara juga memberi kesan kepada tingkat pembangunan ekonomi dan akhirnya corak permintaan.. Faktor pertubuharl atau kumpulan ekonomi juga berperanan dalam mempengaruhi aliran perdagangan. kumpulan atau blok ekonomi dirujuk kepada AFTA. di mana. 167-198 (2007) 177 . = 1."GDP = = = = = Jumlah dagangan dua hala antara Malaysia (pengeksport) dengan negara rakan dagangan (pengimport). Perdagangan adalah lebih intensif antara dua negara yang mempunyai kesamaan struktur ekonomi seperti ekonomi negara maju (Linder.pengimport dan pengeksport (Geraci & Prewo 1977. blok atau kumpulan ekonomi yang wujud kemungkinan akan menggalakkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai penciptaan perdagangan) atau akan mengurangkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai herotan perdagangan) (Verdoon. Srivastava & Green 1986). Dalam kajian ini. Dalam kes ini. Baldwin & Murray 1986). Bergstrand 1985. maka model berbentuk panel yang akan dianalisis dalam kajian ini diperturunkan dalam bentuk berikut. 1972. 1967). saiz pasaran ekonomi sesebuah negara diproksikan melalui tingkat KDNK. Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia dan negara j Jarak fizikal antara Malaysia dengan negara j Jumlah penduduk bagi Malaysia dan negara j NAFTA sebagai pengimport EU sebagai pengimport IJMS 14 (l).Dalam kajian ini. 1985. Jarak fizikal antara negara turut mempengaruhi aktiviti perdagangan. Berdasarkan kepada faktor penentu yang disenaraikan. jarak yang jauh menunjukkan kos pengangkutan yang tinggi dan ini akan mengurangkan aliran perdagangan (Bergstrand. Srivastava & Green 1986).

Pemboleh ubah (POPl.) mempunyai hubungan yang positif dengan TTi. (GDPI.t*POP..t antara Malaysia dengan negara kajian.. kecenderungan untuk mengeksport adalah agak tinggi kerana barangan yang dikeluarkan dalam negara mempunyai lebihan untuk dieksport kerana tingkat permintaan dalam negeri yang agak rendah. Disebabkan sukar untuk menentukan jarak sebenar antara dua negara.. import atau kedua-duanya sekali. dijangkakan (GDPI.j t = = AFTA sebagai pengimport data keratan rentas bagi Malaysia dan negara rakan dagangan = data siri masa Dengan menukarkan kepada model bentuk log. iaitu sama ada meningkatkan eksport.* CDPlt) yang positif menggambarkan peningkatan saiz pasaran memberi kesan yang positif kepada jumlah perdagangan Malaysia. kecenderungan negara tersebut untuk mengimport daripada luar adalah agak tinggi kerana jumlah barangan yang dikeluarkan dalam negara tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dalam negara yang tinggi...t* GDP. iaitu eksport dicampur dengan import. Oleh itu.*POP. 178 IJMS 14 (l). model graviti yang akan dianggarkan dalam analisis ini akan menjadi: merujuk kepada jumlah perdagangan Dalam persamaan (3). Bilangan penduduk bagi sesebuah negara mempengaruhi aliran perdagangan antara negara. iaitu semakin jauh jarak maka semakin tinggi kos pengangkutan dan ini akan mengurangkan jumlah perdagangan antara dua negara.. maka jarak antara ibu negara digunakan sebagai petunjuk kepada jarak antara negara (Yu & Zietlow 1995). Sebaliknya pula. dijangkakan pemboleh ubnh (POP. bagi negara yang mempunyai penduduk yang agak rendah. Pemboleh ubah DISTIIt merujuk kepada jarak antara Malaysia dengan negara rakan seperdagangan dalam kajian..t) merujuk kepada bilangan populasi pula antara dua negara.t) merujuk kepada Keluaran Dalam Negara Kasar bagi Malaysia dan negara rakan dagangan kajian yang menggambarkan saiz pasaran. Bagi negara yang mana mempunyai jumlah penduduk yang agak tinggi..t. Dalam kajian ini. TTl.AFTA i. Faktor jarak antara negara dijadikan sebagai proksi kepada kos pengangkutan. 167-198 (2007) ..

Belgium. :/ / MWW. German. Indonesia. IMF dan juga daripada laman web. UNCTAD. Peranchis.ini bererti kemasukan negara rakan perdagangan Malaysia ke dalam kumpulan tersebut memberi kesan yang positif terhadap jumlah perdagangan antara Malaysia dengan negara tersebut. Ini penting untuk membuktikan bahawa regresi yang dianggar bagi persamaan (3)adalah tidak palsu. Amerika Syarikat dan Mexico. antara ibu negara pula diperoleh daripada Jarak laman MT h t tr.com / Cit v Dist anceToo1. Sweden dan United Kingdom. Belanda. Data dalam kajian ini sebahagian besar diperoleh daripada terbitan Jabatan Perangkaan. Negara rakan perdagangan Malaysia dalam AFTA daiam kajian ini adalah Singapura. Bagi EU pula negara yang termasuk dalam kumpulan ini adalah Austria. 167-198 (2007) 179 .. Negara yang menjadi ahli NAFTA pula adalah Kanada. Nilai 1merujuk kepada negara yang mana menyertai kumpulan dan 0 di luar kumpulan. aeobv t es. EU dan AFTA merujuk kepada blok atau kumpulan yang mana negara rakan perdagangan Malaysia dalam kajian menyertai atau tidak dan ini dirujuk kepada pemboleh ubah dami. Sepanyol. eb KEPEGUNAN DAN KOINTEGRASI Disebabkan persamaan (3) yang akan dianggarkan melibatkan pemboleh ubah makroekonomi dan turut melibatkan regresi data siri. Luxembourgh. Dalam kajian ini ujian kointegrasi versi panel digunakan dalam kajian ini untuk melihat adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah sebelah kanan persamaan dengan pemboleh ubah TTllt.. Filipina dan Brunei. Greece. Thailand.Pemboleh ubah NAFTA. maka ujian kointegrasi dilakukan terhadap pemboleh ubah dalam memastikan bahawa wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah bebas terhadap TTiltuntuk mengelak wujudnya masalah regresi palsu (spzrvicizrs r r g ~ r s s i o t z )dalam model yang dianggarkan. Jika pemboleh ubah kumpulan ekonomi ini berhubung positif dengan TTI. Itali. iaitu eksport Malaysia dicampur dengan import daripada negara kajian diperoleh daripada Jaba tan Perangkaan manakala data KDNK Malaysia dan KDNK negara pengimport diperoleh daripada IMF Stnfisf ics Y c ~ Y ~ o o ~ . Data perdagangan Malaysia dengan negara kajian.POPlt"POPIt GDPlr* lnGDPItuntuk dan IJMS 14 (l). Denmark. Kajian ini menggunakan analisis data berbentuk panel yang melibatkan siri masa antasa tempoh tahun 1980 hingga 2000 dan keratan rentas sebanyak 19 buah negara yang mana menghasilkan jumlah cerapan sebanyak 380 unit. Ujian kepegunan panel diaplikasikan kepada pemboleh ubah TTllt.

dapatkan regresi ADF yang dipisahkan bagi setiap individu dalam panel. Setiap satu ujian punca unit bagi data panel mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bagi kajian ini. Pemboleh ubah DISTI. Langkah akhir adalah memerlukan kita mengira statistik-t terselaras bagi data panel. dan Im.1993). Begitu juga dengan AFTA. Ujian punca unit panel ini mempunyai spesifikasi bagi hipotesis no1 dan alternatif serta kaedah mengenal pasti' masalah seperti heterokedastisiti dan korelasi yang berbeza.P0Plt"POPlt dan GDPll " 1nGDPlt. 1984)'.mellhat kepegunan data panel secara bersama. Quah (1992. 167-198 (2007) . Lin dan Chu (LCC) mencadangkan prosedur tiga langkah dalam ujian. Langkah kedua memerlukan penganggaran nisbah ralat piawai jangka panjang kepada ralat piawai jangka pendek bagi setiap individu. dan janakan dua rawak yang diperbetulkan. LelTin dan Lin (1992. Ujian LLC ini bukan sahaja dianggap mudah apabila penganggaran dilakukan.1994).D merujuk kepada pembezaan pertama dan X' merujuk kepada pemboleh ubah luaran. Ujian hipoteisis adalah H. 180 IJMS 14 (l). Lin dan Chu (2002).. tetapi juga telah digunakan dengan agak meluas dalam kajian empirikal dan keteguhan ujian ini telah teruji dalam pelbagai ujian Monte Carlo3.. Ujian Kepegunan Panel Terdapat pelbagai ujian punca unit khusus bagi data panel yang telah diperkenalkan berapa dekad lalu. tidak dilakukan ujian kepegunan kerana data bagi pemboleh ubah ini adalah bernilai tetap mengikut masa dan tidak wujud kesan tren. kami memilih kaedah ujian punca unit panel versi Levin. Pesaran dan Shin (2003). Disebabkan PI tidak diketahui. Hipotesis utama ujian punca unit panel versi LLC adalah: yang mana yr. Hadri (2000). Levin. Lin dan Chu (LLC)?. Maddala dan Wu (1999).. NAFTA dan EU yang mana pemboleh ubah ini merupakan pemboleh ubah dami dan tidak mempunyai kesan tren.. Dalam langkah pertama.. Antaranya adalah seperti Abuaf dan Jorion (1990). Levin.merujuk kepada pemboleh ubah TTI. Ujian punca unit panel ini adalah lanjutan daripada ujian punca unit satu-arah (iini77ariate) yang sedia dikenali tetapi mempunyai kuasa yang rendah seperti ujian Dickey-Fuller Tambahan (Said & Dickey.: dI=Obagi wujud punca unit manakala Ha:dl<O untuk semua i bagi tidak wujud punca unit.

f-lmelalui regresi ralat piawai yang diperoleh daripada persamaan (5): yang mana merupakan ralat pia\vai daripada penganggaran persamaan (5). dan f-3daripada regresi ini. Campball dan Perron (1991)mencadangkan kaedah yang diguna-pakai oleh Hall (1990) dalam memilih pangkat lat yang sesuai.P I )dan juga pemboleh ubah luaran.1: Langkah kedua pula adalah melakukan penganggaran nisbah sisihan pia\vai jangka panjang kepada sisihan piawai jangka pendek. . ~ terhadap (L=l. Setelah menentukan pangkat autoregresi bagi P. 167-198 (2007) 181 . dan kemudian gunakan statistik-t bagi dLuntuk menentukan jika order lat yang terkecil lebih dipilih (statistik-t ini mempunyai taburan normal biasa di bawah hipotesis no1 0).. Secara spesifiknya... X’ dan kemudian dapatkan rawak CI.L= Untuk mengawal sifat heteroginiti antara individu. apabila =0 atau < 0). Lakukan regresi Ay. model ini ditunjukkan seperti di bawah: (q...janakan dua regresi bantuan untuk memperoleh rawak yang diperbetulkan.. LLC telah menormalkan 8. Di bawah IJMS 14 (l).Nilai ini juga boleh dikira daripada regresi terhadap 1 t. kita janakan regresi ADF bagi setiap individu 1: Pangkat lat bagi PI dibenarkan berbeza bagi setiap individu. dalam persamaan (2). dan Y .. pilih pangkat lat yang memaksimumkan Pij. dan V.Dalam langkah pertama. iaitu dengan diberi tempoh sampel sebanyak T.

17arian jangka panjang bagi model boleh dianggar seperti di bawah: yang mana 71’ merujuk kepada pemberat. Di bawah hipotesis no1 bagi punca unit.. maka dapat dianggarkan dengan l . Pertama. dan 1 p = .167-198 (2007) . dan penganggaran adalah = (1/ N)Eu121~z.E’I. Schwert (1989) mendapati penganggaran jangka panjang berdasarkan pembezaan pertama mempunyai bias yang lebih kecil dalam sampel terhad berbanding dengan varian jangka panjang berdasarkan rawak dalam bentuk tingkat./ 6c.hipotesis no1 bagi punca unit. SebeJum pergi ke langkah ketiga. = (l/N)E\IzlSz. LLC definisikan nisbah sisihan piawai jangka panjang kepada sisihan piawai terinovasi sebagai: dan tandai penganggaran ini dengan S I = 6.1 merupakan purata bilangan cerapan per individu dalam panel.Pl adalah purata pangkat lat bagi regresi ADF individu. Bagi setiap individu i. saiz Kedua. dan disebabkan adalah penganggar yang konsisten bagi ~3’. gabungkan kesemua cerapan keratan rentas dan siri masa untuk menganggar. sifat dan kuasa bagi ujian punca unit panel dipertingkatkan melalui pembeznan pertama untuk menganggar varian jangka panjang. N Regresi statistik-t konvensional bagi menguji 6 = 0 adalah: 182 IJMS 14 (l).l. Pemendekan pekali lat K bergantung kepada data. penganggaran bagi Bw di bawah hipotesis no1 adalah 6’F/ (1-CpIl_181L)z. sN I I Langkah ketiga dan terakhir dalam ujian punca unit panel versi LLC h i adalah menganggar pekali Gdan mengira nilai statistik-l bagi panel.=.p . Untuk itu. berdasarkan kepada jumlah cerapan N?. yang mana = T .~ f l l ~ l ~ l L . LCC mengingatkan bahawa terdapat dua perkara yang perlu diketahui. Nisbah sisihan piawai purata adalah S.~di bawah hipotesis nol.

= p = 0 melawan hipotesis alternatif p. < 0 bagi kesemua unit individu i.t6= b m @ - yang mana di bawah hipotesisH.T telah disertakan oleh LLC dengan spesifikasi deterministik (in=1. 00 00 IJMS 14 (l). 167-198 (2007) 183 .. simulasi Monte Carlo menunjukkan ujian ini adalah mash sesuai bagi panel yang bersaiz sederhana (nilai N antara 10 dan 250 individu dan T antara 25 dan 250 tempoh) yang mana adalah hanipir menyamai dengan data panel bagi kajian ini. : 6= 0 . pengiraan statistik-t yang terselaras adalah seperti di bawah: yang mana jadual nilai min terselaras bagi p'l.2.T d m sishan piawai terselaras p*rj.) dan dimensi siri masa 7. bergantung kepada spesifikasi model. Seterusnya. ujian L. perlu dirnaklumkan bahakva ujian LLC ini mempunyai kekangan homoginiti.LC ini telah diterima umum sebagai salah satu daripada ujian punca unit panel. LLC menyatakan bahawa regresi statistikf (f.) mempunyai taburan normal bagi model ADF tanpa intersep dan tren. yang mana hipotesis no1 adalah p. Taburan terhad bagi statistik yang diperbetulkan ini adalah berbentuk normal yang mana N-+ dan T+ dengan -+ 0 atau N / T -+ 0.. Tambahan lagi. Secara umumnya. tetapi mencapah kepada infiniti negatif bagi model ADF dengan intersep dan model ADF dengan intersep dan tren. Walau bagaimmapun.

hubungan jangka panjang atau kointegrasi bagi set pemboleh ubah dalam persamaan (19) wujud jika ujian punca unit panel menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat. 184 IJMS 14 (l). Terdapat tiga langkah dalam melakukan ujian EG. langkah terakhir adalah melakukan ujian punca unit panel versi LCC terhadap E ~ . 167-198 (2007) . ujian kointegrasi panel dianggap lebih baik kerana dapat meningkatkan kuasa berbanding dengan ujian kointegrasi satu persamaan. dapatkan nilai sebutan rawak bagi persamaan (18) yang merujuk kepada kombinasi linear antara pemboleh ubah dalam panel. Analisis kointegrasi panel dalam analisis kajian ini adalah berasaskan kepada Ujian Kointegrasi Engle-Granger (EG) (1987). I(0). pendekatan kointegrasi amat berguna dalam memastikan atau mengesahkan bahawa regresi palsu tidak wujud dalam model yang dianggar dan seterusnya mengenal pasti adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah dalam model data panel. Seterusnya. iaitu set pemboleh ubah dianggap berkointegrasi sekiranya kombinasi linear bagi pemboleh ubah tersebut adalah pegun pada I(0). Sama seperti dengan ujian punca unit panel.Kewujudan kointegrasi menggambarkan bahawa regresi bagi persamaan (18) adalah sahih dan tidak palsu.Kointegrasi Panel Apabila wujud punca unit dalam data. ~ . dan penakbiran statistik bagi persamaan (18)dapat dilakukan bagi menjelaskan model. Langkah pertama adalah dengan melakukan regresi bagi model graviti di baw~ah: Langkah kedua adalah setelah regresi dilakukan bagi model (18). P i Berdasarkan kepada ujian punca unit panel versi LLC seperti persamaan (20).

. Sekarang.Dalam kajian ini. keadaan ini dapat dilihat pada persamaan berikut: var (E~*) = - E(E. 167-198 (2007) (23) 185 .. yang mana sering dianggap mempunyai masalah heterokedastisiti yang menjadikan penganggaran tidak cekap kerana varian tidak minimum.. Untuk menukarkan model OLS ke bentuk GLS. Dengan membahagikan persamaan (18) kepadn o'.ln(GDP. Dalam bentuk penyelesaian matematik.:* * + P. iaitu penganggaran yang mempunyai nilai varian yang malar.. Penganggaran persamaan (18) dengan menggunakan GLS dilakukan untuk mendapatkan rawak yang pegun dan memperolehi penganggaran model yang bersifat homokedastik. akan perolehi: yang mana dituliskan semula sebagai: In TT.E(Et')dengan CT?.)* = + /3.. I n DIST. penganggaran persamaan (18) bagi mendapatkan rawak yang pegun dilakukan dengan dua kaedah. andaikan varian yang bersifat heterokedastik.* InGDP . Kaedah pertama adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS -0rdiizauy Least Sqziares).. Kaedah kedua pula adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS -GeircraIized Least Squares). model OLS seperti dalam persamaan (18) akan digunakan. Ini kerana penganggaran model persamaan (18)melibatkan data keratan rentas. o'l adalah diketahui. * yang mana pemboleh ubah yang ditransformasikan adalah pemboleh ubah asal dibahagikan dengan yang diketahui. diketahui (liZl = - 1 dl dengan E(F2))= o2 = 1 IJMS 14 (l).*)?= E 1 . Tujuan melakukan transformasi ke atas model asal OLS kepada GLS seperti persamaan (22) adalah untuk menghasilkan nilai ralat rawak q* yang konstant.

t-7 merujuk kepada kelajuan pelarasan jangka pendek yang berlaku membawa kepada keseimbangan dalam jangka panjang. f-l adalah signifikan. Pemboleh ubah yang membentuk hubungan kointegrasi membnyangkan bahawa terdapat proses penyelarasan yang menghalang atau mengurangkan sebutan rawak daripada terus menjadi besar dalnm jangka panjang.yang menghasilkan varian yang konstant.* yang telah ditransformasikan kini adalah bersifat homokedastik. Jadi. Ini menunjukkan varian bagi terma rawak E. maka hubungan antara keduanya boleh dinyatakan sebagai ECM: Untuk melihat hubungan yang bersifat jangka panjang. jika ujian kointegrasi ke atas persamaan (19) menunjukkan wujud hubungan jangka panjang atau kointegrasi dalam set pemboleh ubah ini. unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbanganjangka panjang. iaitu mekanisme pembetulan ralat (ECM) akan dimasukkan dalam model yang mana ECM ini diperoleh daripada rawak yang pegun daripada panel regresi persamnan (19). Langkah pertama adalah memastikan data panel wujud punca unit 186 IJMS 14 (l). Seterusnya. maka kita boleh tunjukkan bagaimana pemboleh ubah yang tidak pegun ini dapat digunakan untuk menganggar model dengan sebutan mekanisme pembetulan ralat. HASIL KAJIAN Analisis penganggaran model graviti panel versi ECM melibatkan tiga langkah utama yang telah dibincangkan dalam bahagian metodologi.. ECM digunakan pertama kali oleh Sargan (1984)dan kemudiannya dipopularkan oleh Engle dan Granger (1987) bagi memperbetulkan ketakseimbangan. Jika EC. ini bererti wujud ketakseimbangan model graviti dalam jangka pendek tetapi mekanisme pembetulan ralat telah memperbetulkan ketakseimbangan ini yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang bagi model. Setiap proses pelarasan ini dapat ditentukan melalui Mekanisme Pembetulan Ralat (ECM-Error Correcfioiz Model). 167-198 (2007) . model graviti panel lrersi ECM bersifat dinamik yang digunaknn dalam kajian ini adalah: yang mana ECI. Teorem penjelasan Granger menyatakan bahawa jika dua pemboleh ubah adalah berkointegrasi.

* lnGDP.00268 -0. Disebabkan pemboleh ubah panel ini adalah tidak pegun dalam bentuk tingkat tetapi pegun dalam pembezaan pertama.04435 -15. ujian kointegrasi dilakukan dengan melaku kan ujian punca unit panel terhadap rawak bagi model graviti.94802 -15. iaitu dengan memasukkan unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang bagi model graviti. iaitu pemboleh ubah panel berinteraksi atau bertindakbalas dalam menuju kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang.703 dan 6. ini dikenali sebagai kointegrasi. Hasil ujian punca unit panel versi LLC mengikut sektor ditunjukkan dalam Jadual 3.dalam bentuk tingkat tetapi pegun pada pembezaan pertama.634 -8..0134 Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah pUf7= -0.22337" -7.84039 -11. Hasil ujian kepegunan panel LLC menunjukkan bahawa pemboleh ubah TTI. Apabila data panel membentuk hubungan jangka panjang dan bersifat tren yang sama. tetapi pegun dalam pembezaan pertama pada aras keertian 1%.z7=1. Langkah ketiga adalah melakukan penganggaran model graviti versi ECM.wujud punca unit dalam bentuk tingkat.64672" -8.44283 -1..003 Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Makluma Schwarz (SIC) " Signifikan pada aras keertian 1% IJMS 14 (l).kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel.816 -0. Jumlah KDNK dan Jumlah Populasi antara Malaysia dengan Negara Rakan Dagangan Pemboleh ubah Panel 111 Pekali ts ts* TT.POPl.17436 -0.*POPi.S87 -1.5353" Zrz (GDP.752 -12. Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0. Jadual3 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC bagi I'emboleh ubah Panel Jumlah Dagangan..*POPlt dan GDPI. iaitu I( l). setelah didapati data panel pegun pada darjah yang sama. Langkah kedua.89915 -18.967 -2. maka kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel ini."GDPi t) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama liz (POPI. Jadi.) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0.168 -8..21098 -1. 167-198 (2007) 187 .

205120 (14.290078)* 2.882734)* 13.. Hubungan ini dapat dikesan melalui ujian punca unit panel ke atas pemboleh ubah rawak bagi model graviti dalam persamaan (18).90795 (11.086631 In (GDPI.056933 (-13.4935 0.340123 (28.0359 382 382 ( ) merujuk kepada statistik-t * signifikan pada aras keyakinan 1% I88 IJMS 14 (1).351493 (7.33898)* -3. dan penganggaran ini dilakukan dengan dua kaedah iaitu Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) dan hasil penganggaran h i ditunjukkan dalam Jadual 4. Seperti yang telah dinyatakan dalam metodologi.27768)* 0.486-137)* 0.18613)* 7.18534)" -3.238105 (5.627916 (4. Jadual4 Hasil Penganggaran Model Gralriti Kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak Pemboleh pbah Kuasa Dua Terkecil Biasa 0."GDP.43698 (10.658953)* 14.000036)* 14.944 0. Pertama adalah lakukan penganggaran ke atas persamaan (18) untuk mendapatkan rawak. J In ( POPI "POP.Hubungan jangka panjang yang wujud antara pemboleh ubah dikenali sebagai kointegrasi yang memberi maksud bahawa pemboleh ubah dalam panel membentuk tren yang sama (common-trend) atau hubungan jangka panjang.96586)* 13.194376 (7.257885 (-22.51 00)* 1 7.167-198 (2007) .986153)" 2.94691 (7.944 0. ujian kointegrasi EG melibatkan tiga langkah.01983 (7.4868 Kuasa Dua Te rke ci1 Teri t 1ak 0.~ AFTA NAF TA EU R' R2-terselaras D-W 11 0.J In DISTl .

dengan nilai R2 yang agak tinggi iaitu 0. Ini adalah selari dengan teori ekonomi perdagangan yang mana eksport pacuan pertumbuhan ekonomi menyatakan bahawa eksport akan meningkat kesan daripada perkembangan clan pertumbuhan ekonomi. Selain itu. dapatkan residual ( daripada penganggaran ini dan lakukan ujian punca unit LLC dan hasil ujian punca unit terhadap residual ini ditunjukkan dalam Jadual 5.Seterusnya. didapati bnhawa kesemua pekali pemboleh ubah bebas (kecualiAFTA) menunjukkan signifikan pada aras keertian 1%. Jadual5 menunjukkan hasil ujian kointegrasi kaedah EG bagi model graviti dengan menggunakan dua kaedah. tetapi kombinasi linear antara pemboleh ubah panel ini menghasilkan I(0).Di dapati pemboleh ubah In A ( G D P I. Ini disokong oleh kajian Bhagwati (1988). wujud hubungan jangka panjang. didapati ujian punca unit panel terhadap pemboleh ubah residual menunjukkan hasil kepegunnn yang berbeza. residual yang diperoleh tidak menunjukkan kepegunan pada bentuk tingkat. yang signifikan menunjukkan pertumbuhan negarn Malaysia dan negara rakan dagangan sebanyak 1%akan menyeb&kan jumlah perdagangan bagi kedua negara meningkat sebanyak 0.Marin (1992). Ini berbeza dengan model yang dianggar menggunakan kaedah GLS yang mana menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat pada aras keertian 1%. Seterusnya. setelah penganggaran OLS dan GLS dilakukan. Berdasarkan kepada Jadual 5.Ghartey (1993).dan Sengupta dan Espana (1994)yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memberi penyebab-Granger IJMS 14 (l).*GDP. Greenaway dan Sapsford (1994). Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan rakan dagangan memberikan kesan positif dan signifikan kepada jumlah dagangan dua hala. Ini berertj. Hasil penganggaran panel model graviti versi ECM ditunjukkan dalam Jadual 6.t) yang bersifat pegun ini akan digunakan bagi menganggar model graviti versi ECM seperti persamaan (24). residual ( E . walaupun setiap pemboleh ubah panel secara individu adalah pegun pada I(1).61%.Ini menunjukkan. atau kointegrasi antara pemboleh ubah panel dalam model graviti dan hubungan ini adalah tidak palsu. didapati bahawa penganggaran panel model graviti menunjukkan padanan yang agak baik.. iaitu penganggaran kuasa dua terkecil biasa dan kuasa dua terkecil teritlak. 167-198 (2007) 189 . bagi penganggaran GLS. Merujuk kepada Jadual6. Berdasarkan jadual. nilai D-W sekitar 2 sebagai petanda bahawa tidak wujud masalah korelasi bersiri dalam model panel ini. Di dapati bagi model yang dianggarkan dengan menggunakan kaedah OLS.58 yang bermaksud 58% variasi dalam pemboleh ubah bebas panel dapat menerangkan variasi dalam TTllt.

iaitu semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan. Terdapat dua hujah yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan eksport. untuk bersaing di peringkat antarabangsa.231 1.Jadual5 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC Terhadap Residual Model Graviti dalam Bentuk Tingkat Kaedah Penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) Pekali -0. Menurut fahaman ini. akan mencipta keinginan yang kuat bagi negara untuk mengeksport.678 -2.49821* Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah p. teori perdagangan neoklasikal biasanya menekankan hubungan sebabpenyebab daripada sudut penawwan (faktor kurniaan sumber) kepada perluasan perdagangan (Bhagwati 1988). peningkatan dalam keluaran dalam negara kasar (KDNK) secara umumnya akan mendorong kepada peningkatan eksport secara langsung.726%. melalui kesan dari sudut penawaran. dan hubungan ini adalah bersifat positif.45622 -11. Pemboleh ubah In DISTI. Umumnya.. dengan asas pengeluaran untuk eksport yang kukuh.) pula adalah signifikan dan menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan rakan dagangan sebanyak 1% didapnti akan mendorong kepada pertumbuhan dalam perdagangan sebanyak 1. Mereka menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi.dan Salvatore dan Hatcher (1991)menyatakan bahawa pertumbuhan akan menyebabkan eksport bagi negara yang mana dikurniakan sumber yang banyak dan dengan dajah keterbukaan yang rendah (seperti China). Ghartey (1993).544 dan 6.65133 -0. 167-198 (2007) .h i menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan dun negara. Pemboleh ubah In A ( P O P l.919 = Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Maklumat Schwarz (SIC) * Signifikan pada aras keertian 1Oi0 kepada ekspqrt.zT 0. iaitu pemboleh ubah jarak antara 190 IJMS 14 (l). dalam teori perdagangan intra-industri. Pertama. peningkatan teknologi dan inovasi yang dijanakan melalui pasaran yang sedia membangun akan meningkatkan prestasi sektor perdagangan.01910 -1. Secara khususnya.“POPI.:T = -0.

0475 363 D-W 11 ' Signifikan pada aras keertian 1?0 Malaysia dengan negara rakan dagangan yang menjadi proksi kepada kos pengangkutan menunjukkan signifikan mempengaruhi jumlah dagangan dua hala.029106 -4.63%.h26250 In D I S T : .968645 0.605884 1.006569 R2 R'-terselaras ~~ 0. Disebabkan faktor jarak adalah signifikan mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan rakan dagangan. hasil kajian menunjukkan kewujudan AFTA memberikan kesan yang positif manakala NAFTA dan EU memberikan kesan yang negatif kepada IJMS 14 (l).5731 2. akan mengurangkan jumlah ia dagangan sebanyak 1.134497 -0.562211% 0..) Pe kali Sta tis ti k-t 9.27762' -4.*POPI.039911% -4.. 167-198(2007) 191 .*GDP.847103% -0.000451 -0..185383 -0.131558' 12.Jadual6 Hasil Penganggaran GLS Model GraFriti Panel Versi ECM Pemboleh ubah In D(GDPi.) In D(POPI.726795 -1. AFTA NAFTA EU 0. Ini menunjukkan faktor jarak antara negara begitu kuat mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan iaitu jika jarak antara Malaysia dengan negara rakan dagangan meningkat sebanyak lo%.580 0. Melihat kepada kesan kumpulan ekonomi NAFTA. maka ini menunjukkan hubungan dagangan Malaysia dengan negara jiran yang terdekat lebih kuat mempengaruhi jumlah dagangan berbanding dengan hubungan dagangan Malaysia dengan negara yang berkedudukan leblh jauh. EU dan AFTA terhadap jumlah dagangan d u a hala Malaysia..

atau dengan kata lain model yang dianggar sememangnya telah seimbang dalam jangka pendek. Keadaan ini menggambarkan baha~ia peningkatan dagangan Malaysia sebahagian besarnya adalah disumbangkan oleh kedudukan atau prestasi negara rakan dagangan Malaysia dalam kumpulan ini. Keadaan ini mungkin berlaku kerana konsep AFTL4 mash agak barn diperkenalkan pada tahun 1992 dan komitmen kepada AFTA melalui pengurangan tarif hanya bermula pada tahun 2002.5%. iaitu jika kedudukan atau prestasi negara ini baik. maka ini akan dapat mendorong peningkatan dalam dagangan Malaysia. EU dan ASEAN (AFTA)secara umumnya adalah agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Pekali pembetulan ralat (ECl f .h i membuktikan peranan EU dan NAFTA amat signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dan anggota kumpulan ini yang mana memberikan kesan yang negatif terhadap jumlah dagangan Malaysia. Keadaan ini menjadikan impak AFTA terhadap jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA menunjukkan kurang signifikan.jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan dalam kumpulan ini. kewujudan AFTA didapati agak kurang signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA. 192 IJMS 14 (l). Pengaruh blok ekonomi NAFTA dan EU pula menunjukkan kesignifikanan dan masing-masing menunjukkan hubungan yang negatif dengan jumlah dagangan Malaysia dengan negara ahli blok ekonomi ini. KESIMPULAN Hasil daripada analisis perdagangan Malajrsia menunjukkan bahawa aliran dagangan Malaysia dengan negara negara dalam kumpulan NAFTA. Didapati kewujudan EU menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota EU berkurang sebanyak 13. didapati pekali AFTA tidak menunjukkan kesignifikanan dan begitu juga dengan pekali yang mencatat nilai yang agak rendah. Kajian membuktikan.4% manakala bagi NAFTA pula menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota NAFTA berkurang sebanyak 18. 167-198 (2007) . Apa yang menariknya.l ) pula menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang mana menjelaskan bahawa model graviti versi ECM panel yang dianggar menunjukkan tidak wujud pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang dalam model. Keadaan ini menggambarkan kumpulan ekonomi NAFTA dan EU telah menghadkan atau dengan kata lain seolah-olah mengamalkan sekatan dagangan antara Malaysia dengan negara ahli kumpulan ini.

Ini kerana. Selain itu. kos pengangkutan yang tinggi akan menjadikan barangan akhir akan dijual dengan harga yang tinggi dan ini akan mengurangkan daya saing dari segi harga barangan eksport Malaysia. Malaysia seharusnya berusaha dalam mengurangkan kos-kos pengangkutan yang mana kos ini dapat mengurangkan tingkat harga dan seterusnya dapat bersaing dengan barangan lain di negara rakan dagangan. analisis model graviti dalam kajian ini juga memperlihatkan bahawa peranan jarak antara negara masih lagi signifikan dalam mempengaruhi perdagangan Malaysia. iaitu bergantung kepada kedudukan ekonomi negara-negara rakan dagangan. Ini seolah-olah menyokong hipotesis eksport pacuan pertumbuhan dalam teori ekonomi perdagangan antarabangsa yang menyatakan untuk eksport Malaysia terus bertumbuh. maka beberapa usaha perlu dilakukan dalam mengurangkan kos pengangkutan dagangan antara negara. asas ekonomi negara dan juga pendapatan negara harus diperkukuhkan dahulu. dapat dinjratakan bahawa jumlah dagangan Malaysia agak sensitif dengan persekitaran ekonomi dunia. memandangkan faktor jarak (sebagai proksi kepada kos pengangkutan) masih signifikan dalam mempengaruhi aliran dagangan Malaysia. 167-198 (2007) 193 . Keadaan ini juga menjelaskan mengapa negara-negara yang terkandung dalam satu kumpulan kebiasaanya terletak berdekatan antara satu sama lain. Semakin jauh jarak. Untuk bersaing daripada segi harga den g an n e g a r a -ne gar a t er u t a m an y a y a n g be r ke d u d u k an j a u h. iaitu untuk menggalakkan dan mengeratkan lagi hubungan dagangan antara negara anggota pada kos yang rendah. pergantungan kepada IJMS 14 (l). Selain itu didapati pendapatan negara Malaysia dan juga pendapatan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia. Selain itu. Oleh itu. maka semakin kurang aliran dagangan antara negara. hubungan dagangan adalah lebh signifikan jika Malaysia menjalankan hubungan dagangan dengan negara rakan dagangan yang berdekatan. Jika iklim ekonomi rakan dagangan tidak memberangsangkan. Dapatan kajian juga dapat memberikan beberapa implikasi dasar. Bagi kes Malaysia. kemungkinan ini akan menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan tersebut akan merosot. analisis model graviti ini juga memperlihatkan bahawa peranan NAFTA dan EU memberikan impak yang negatif terhadap perdagangan Malaysia dalam tempoh kajian. Antaranya didapati bahawa peningkatan hubungan dagangan antara negara dipengaruhi oleh faktor jarak antara negara.Daripada segi jarak pula. Dalam ha1 ini. Ini juga menunjukkan bahawa peranan faktor kos pengangkutan dalam mengekkg aliran dagangan antara Malaysia dan negara rakan dagangan lain adalah masih signifikan.

Rez~ic711 o Ecoizoinics and Statistics.(2000). J. KYKLOS.. 45. lihat O’Connell(1998). RUJUKAN Abuaf. T. & Jorion. Baldwin. 67. MFN tariff reduction and LDC benefits under GSP. 157-174. lihat Banerjee (1999) Bagi kajian empirikal.. J. hasil kajian sekurangkurangnya memberi nafas baru bahawa realisasi AFTA akan memberi impak yang positif terhadap jumlah dagangan Malaysia.The gra\Tity equation international trade: Some of microeconomics foundation and empirical evidence. Asiaiz Dc7dopmeizt Oziflook 2002. 30-46. The Ecoizoiiiic Jozinzal. (1983). Malaysia juga seharusnya dapat memberikan komitmen yang lebih kepada CEPT dalam merealisasikan AFTA memandangkan dalam kajian ini pengaruh AFTA dalam jumlah dagangan Malaysia adalah positif tetapi kurang signifikan. H. The Joiirizal of Finance. (1985). March. Song dan Wu (1997). Malaysia seharusnya berupaya untuk mempelbagaikan lagi rakan seperdagangan dan tidak hanya menumpu kepada beberapa buah negara yang sedia ada sahaja. Bergstrand. Asian Development Bank. NOTA AKHIR Lhat Froot dan Rogoff (1995). lihat Bernerd dan Jones (1996). A. 87. & Murray.beberapa buah negara dalam memacu pertumbuhan eksport dianggap bukan sebagai satu langkah yang bijak. ’ Untuk melhat l e b h lanjut tentang masalah berkaitan ujian punca unit data panel. C. Kurangnya pengaruh yang signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh lat masa kerana AFTA agak barn sahaja diperkenalkan dan proses pembentukan dagangan bebas ASEAN ini masih lagi berjalan. J. Manila: Asian Development Bank.Maddala dan Wu (1999). Regional economic intergration and the volume of intra-regional trade: A comparison of de\reloped & developing country experience. & Mendez. dan Bohl (1999).dan Bomhorst (2003). N. Untuk melhat lebh lanjut tentang Monte Carlo.. P. R. 36.589603. 474-481. E. (1990). Namun begitu. f 194 IJMS 14 (l). (1977). Brada. Purchasing power in the long-run. 167-198 (2007) .

J. W. A.N R E X Macroeconomic Aiznual. (Eds. S. Dickey.155-164. & K. f 21. (1994). 143-153. Carrillo. M. Blomquist. P. ASEAN Economic BulIefin.Trade intensities and the analysis of bilateral trade flows in a many-country world: A survey. Econometrics. 25-31. Blanchard.. & the factor-proportions theory in international trade. 17(3). (1989). Shang-Jin. & Perron. (1991). Konstadinos. IJMS 14 (l). Frankle.Testing the long-run implication of the neoclassical stochastic growth model: A panel based unit root investigation for West German Lander. (1988).. T. & Carmen. Kohler.C Roy. Pitfall and opportunities: What macroeconomics should know about unit root. Egger. (1979).. 66. P. & Garnout. (2000). 7rade Mocks a d the grauity model: Ei~ideizce from Latin Anzericun Cormtvics.A. Fisher. MIT Press: Cambridge. Jozirml o the Ainericaiz f Statistical Association. Co-intergation and error correction: Representation.The generalized gravity equation. J. & Fuller. Dalam 0. An analysis of EU wine trade: A graL7ity model approach. Cambridge. Engle. I. Campbell. Dalam J. The Reilie7il of Econoinics mid Statistics. H. 167-198 (2007) 195 . New Delhi: Willey Eastern Ltd. Regioizalisiii and Riilalry Japan and the United States in Pacific Asia.. A. monopolistic competition.Yen bloc or dollar bloc? Exchange rate policies of the East Asian economies. 298-305.Bergstrand. Y. H. Bemerd. & Vangelis. (1996). R. 135148. Chicago: University of Chicago Press.). Economics Lctfrrs. Bohl. T. 74. (Eds. (1995). (1994). 78. Zrzternational Adzlances in Ecoiioinic Research 8(2). (2004). & Zietlow. W. & Wei. 53. (2002).T. M. Bhagwati. D. D. & Granger.). C. Nguyan. 62-64. Frankle J. & Jones. US: Federal Reserve Bank of St.. J. Cheng.Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. (1999). Hitotsubashi Jozinzal o Eciwumics.. M. L. C. (1982).138-146.A. Protcectionism. D. P. R. Economic reform liberalization arzii trade in the Asia-Pasifc. A. & S. M. (2002). & M. Louis.. F. A. H. I. C.The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries. UK: University of Essex. Chow-Ming. 71. & Wall. H.. Rer~imlf Ecoizoinics o and Statistics.A note on the proper econometric specification of the gravity equation. J. Drysdale.. J.Coiztrolling for heterogeneity in gravity inodels of trade and integration. C. estimation and testing. 1970-1994.427-431.Determinants of bilateral trade flows in East Asia: A gravity approach. (Eds.). B. (1987). 23.Productivity across industries and countries: Time series theory and evidence. Jozirnal o Macroeconomics.. 251-276.A: MIT Press. Dalam D. J. f Dascal..

2. London: Pall Mall Press. University of Califonia. (1967). 59. 61-95. W~lti. Spurious regression in econometrics.Frankel. and functional form. V 1(2). S. Oxfivd Bzrlktin of EcoizoiTzic a i d Statistics. A. Madalla.. & Prewo. & Fernando. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sampel properties. & Lin.. & Shin. Z . (1993). 196 IJMS 14 (l). Marcos Sanso.. S. 23. M. Bilateral trade flows and transport cost. Y. 152-174. 11 1152. Japan and U. (2003). 67-74.What does liberalization do for D. & Rogoff. S. P. Levin. V. 678-687. the gravity equation. F. Hadri. F. W.Is the export-led hypothesis valid for industrialized countries. Econoinetrics Journal.. Testing for unit root in heterogeneous panels. J. Rogoff. Geraci. Trade and trude policy for dr-r~elopinent. (Eds. E(1992).A comparative study of unit root test with panel data and a new simple test. (1995). W. K. (1999). H.. Amsterdam.. (2002). S. 61. (2000).. A. Grossman. R e v i e ~ o~ Ecoizoinics and Sfatistics.. 266-275. J. 45Granger. Testing for unit root in time series with pretest databased model selection. Dalam G. Augmented gravity model: An empirical application to Mercosur-European Union Trade Flows. Trading bloc and the americas: natural and unnatural and the super-natural... f 108. Stein. l Froot. Im. 148-161. 1Vorkiiig Papcr. (2003). & Lin. & Wei. A. K. (1992). 11 5. & Sapsford.S.. E. 4 7. R. 167-198 (2007) . Journal of Applied Econoiizics.Testing for stationarity in heterogeneous panel data. 25. Jotrrizal of Ecoizonzet rics. A.Perspecti\Te on PPP and long-run real exchange-rates. North Carolina State Univer3ity. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Linder. K. & K. C. J. Working Paper 5 6 . A. Hall. K. (1990). & Chu. (1993). Workirzg Pizper. 291-316. 53-74. Applied €con o m ics. Jozivizal (f Econoinet rics. M. 631-652. E. (1993). 3. Levin. 74. Journal o Econoimtrics. C.Causal relationship between export and economic growth: Some empirical evidence in Taiwan. S. (1994). & Newbold. 130. S. (1977).. C.. Levin. Marin. Unit root test in panel data: New results. Greena~7ay. Journal of D e ~ eopinent E conoinics. if Ghartey. (1995).. 3 North-Holland. D. Handbook of intematinal ecoizoinics. Tlze R c ~ i e wf Econoiizics o uizd Statistics. Department of Economics. & Wu.). D. export and growth. Pesaran. University of Califonia. Lin. C.~~irchaflichc~s Archiues. Bilateral trade flows. Review of Econoinic arid Stirtistic. Department of Economics. Inmaculada. 111-120. J. B. (1974). G. 1-24. C. E.

237-249. W.The overvaluation of purchasing power parity. Said. & Hatcher. 11. A. 26. (1986). IJMS 14 (l). H. 2 7. V. Whitaker. Federal Reserve Bank of St. Measuring intergration ?. f Sengupta. D. Applied Econoiizics. Emdzai7ge rate volatility aiizong the A S EAN cozrizfries. 41-51. Rajendra. & Zietlow.. Quah. Wall. A S E A N Ecoizoiizic Brillefin. J. Verdoorn. (1989). Song.Wages and prices i the United Kingdom: A study n in econometric methodology. Ecoizoinic Letters.. 44.Mohammad Mafizur. J. K.International pattern of growth: Persistence in growth country disparities. J. J. States. Test for unit root. G. Louis. S. 9-19. J. effects: A survey.A paizel data aizalysis of Bangladesh’s trade: The graziity model approach. A. Inward and outward oriented strategies. Memo. Econoinefric aizalysis for izational ecoizomic plaizizing.11. 72. (1991). Timbergen. Australia: University of Sydney. Hart. Jozirizal o Bzisiizess a i d Ecoizoiizic Statistics. 147-160. Exploiting cross-section variation for unit root inference in dynamic data.P. The Iozirnal o BZLSI’I~CSS.298-305.Determinants of bilateral trade flows. 1-19. G. Biometrika.. D. Saang Joon Baak & Listrijono (2003). J. (Eds. (1994). Quah.). March. & Bochove. (1972). Shaping the 7110Y1d ecoizcimy.. Srivasta. Mills. (1962).The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries. & Espana. Jozirizal of lizternational Ecoizoiizics. 7. & J.. Dalam I? E. R. (1999). 44. Jozirnal o Developeiizcizt Sfzidies. O’Connell. A Monte Carlo investigation.Export and economic growth in Asian NIC’s: An econometrics analysis of Korea. R. Japan: International University of Japan. & Dickey. D. f 55(4). & Green. K. T. Oxford: Basil Blackwell. (1998). M. Chwo-Ming J. Schwert. F. & Wu. Yu. (1992). (1994). Hysteresis in unemployment: Evidence . from 48 U. Economic Eizr7z1iryf 35. D. C.Testing for unit root in autoregressive moving averagemodels of unknown order. (1964). D. E. 167-198 (2007) 197 . 23-40. 599607. Ecoizonzic Reziiei.S. I.235-243. New York: The 20th Century Fund. Dixie (1995). Revieii?. 7-25. Sargan. (1984). London School of Economics. Rahman (2003). f Salvatore. Using the gravity model to estimate the cost of protection. Y (1997). G. J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful