IJMS 14 (l), 167-198 (2007

)

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA DALAM KONTEKS AFTA, NAFTA DAN EU: PENDEKATAN MODEL GRAVITI
RIZAUDIN SAHLAN MUHD RIDHUAN BOS ABDULLAH Fakiil t i Ekonoini Universiti Utara Malaysia ABSTRAK A r t ikel i n i bertiijiian iint irk inenentiikan faktor y a n g ineinpengariihi pcrdagaiigan Malaysia dalain konteks A F T A , E U dan NAFTA. Untiik I iiengi ikii r 11ii bii ngan pe rdaga nga n, hxjia n dibiia t berasasku n penga ngga ra n inode1 g r a ~ i t i yang telah diperkenalkan oleh Tiinbergen ( 1 962). Antara p i i i b o l e h iibali yang diainbil kira sebagai faktor p z e n t i i aliran pcrdagangan ilalaiii inoilel graz’iti ini adalah faktor Kdiiaran Dallrin Negara Kasar (KDNK) bagi Malaysia dan r a h n Liagangan,faktor jarak aritaru negara, jiiinlah popiilasi h i fiiktor kiiinpirlan ekonoini N A F T A , E U tian AFTA. Hasil kajian inendapati popilasi adalah pegiin dalain peiiiboleh iibah jiiinlah dagangan, KDNK ~ i a n bent ilk peinbezaan pertaina inelaliii iijian p n c a iinit z w s i panel LCC. Ujian koiiitegrasi ke irtas peinboleh iibah ~7aiie1 n m i i n j i i k h n model graviti yang i dig ii naka n ada la h be rkoin tegra s i, ia it i i 71 i 1 ji i d h ii b ii nga n j a ngka p a njang antara pcinboleh iibah. Penganggaran nioiicl gra77iti z w s i ECM panel pula incniiiijiikhn faktor KDNK Malaysia dan iiiinlah popiilasi bagi Malaysia iIan r a h n dagangan, faktor jarak, pcranan k i i i n p l a n ekonoini N A F T A dan E U a da la h s ig n ifika n i neinpe nga r i i Ii i j ii i ii 1a h daga nga n d iia - / I a la a n ta ra Malaysia dcncgaii- rakan dagangan dalani krjian.
7

Knta kiinci: Model graviti; iijian piiiica iiiiif p a i d ; kointegrasi; inchnisrne p m k t i i l a n ralat.

ABSTRACT
The objrctirle of this paper is to examine tlir factors inf7ueizcing Malaysian trade with the AFTA, EU, and N A F T A . To ilrfPniiinethis trading relationship, the 7vork pcYfC7rine was based on the gravity inoilel estimation introdiiced by Tiinbergen ( 1 962). The other ~ariablesthat incliiLied in this analysis which arc the dcttwniimiits of the f707i7 of trade, are the Gross National Prodiict ( G N P ) fix-Malaysia and trading parfrzers, distance bet-iiwn t7uo coiintries,

p o p l a t i o n , and the economic grozips, nniizely N A F T A , EU, and AFTA. The resiilts shoi.iled that the ~olziiiie trade, GNP, and popiilation is stationarity of infirst drfiereizces 7iiith the LCC panel unit root test uersion. The cointegration test sh07i~d the g r a ~ i t model iiscd 7ms cointegrating, ~ u h i c h a n s there that y m is long-rzin relationship among thc variables. Furtherinore, the estimation of the grazity model with the panel ECM uersion showed that the GNP and popzilation f o r Malaysia and trading partners, distance, and the role of economic groups like N A F T A and EU,7uas signifcant for determining the relationstzip of Malaysia’s tradefloi.~ 7uith the trading partners. PENGENALAN
Lebih sepuluh tahun yang M u , gabungan blok perdagangan (regionalisiir) merupakan isu yang utama dalam agenda antarabangsa. Di benua Amerika, penubuhan Pasnran Bersama Selatan (Coiizinon Market o f t h e South), dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA-North American F ree Trade Agreeinen t ) dikatakan sebagai gelombang kedua setelah penubuhan Keutamaan Perjanjian Perdagangan (PTA - Prefrential Trade' Agrreincizt). Di Asia Tenggara, beberapa negara yang menyertai pertubuhan ASEAN telah menubuhkan Pejanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA - A S E A N Free Trade Area) pada tahun 1992. Kesatuan Eropah (EU- Europcan Union) ditubuhkan dalam tahun 1993 hasil daripada pembentukan kesatuan kastam yang diwakili oleh Komuniti Ekonomi Eropah (EEC - Eziropcan Ecoizoiiric Coriziizzinity) dan Kawasan Perdagangan Bebas Eropah (EFTA - Eziropean Free Trade Area EFTA). Menguruskan ekonomi negara Malaysia yang terdedah kepada perdagangan antarabangsa akan sentiasa berhadapan dengan angin perubahan seperti cabaran era globalisasi. Ekonomi Malaysia amat bergantung kepada sektor luar (eksport-import) dan dan nisbah sektor luar berbanding KDNK di Malaysia menduduki tempat ketiga di Asia selepas Hong Kong dan Singapura (Asian Development Bank, 2000). Cabaran globalisasi dan perlaksanaannya mengkehendaki Malaysia untuk menguruskan sektor luar dengan lebih cekap, produktif dan berdaya saing. Senario ini memerlukan Malaysia menciptakan lebih alternatif untuk bersedia, mengurus dan mengadaptasikan langkah yang terbaik. Namun isu yang perlu dipandang serius ialah bagaimana negara berupaya untuk mengurus dan memacu ekonomi terutama di dalam lingkungan perdagangan dan kewangan antarabangsa dan pengaruhnya dengan kesatuan kastam yang lainnya. Dengan aliran perdagangan yang tinggi dengan Amerika Syarikat dan beberapa negara EU menunjukkan kepentingan kajian ke atas faktor yang
168 IJMS 14 (l), 167-198 (2007)

mempengaruhi perdagangan Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang terpilih, iaitu AFTA, NAFTA dan EU. Secara khususnya kajian ini adalah untuk melhat sejauh mana signifikan faktor-faktor ini dalam mempengaruhi perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara kumpulan ekonomi yang dikaji.

PERDAGANGAN LUAR MALAYSIA Jadual 1 menunjukkan perdagangan antarabangsa Malaysia dengan beberapa negara terpilih. Data 1996-2000 menunjukkan eksport dan import Malaysia dengan beberapa negara dan kesatuan ekonomi seperti Amerika Utara, EU, antara beberapa negara ASEAN, negara Jepun dan beberapa negara perindustrian baru (NIEs). Daripada Jadual 1jelas menunjukkan kepada kita aliran perdagangan dengan Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan daripada setahun ke setahun. Contohnya pada tahun 2000, jumlah peningkatan eksport sebanyak RM76.5 juta berbanding RM41.1 juta pada tahun 1997. Ini diikuti oleh perdagangan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Perdagangan dengan negara EU juga menunjukkan peningkatan daripada tahun 1996 berjumlah hampir RM27 juta kepada RM51 juta pada tahun 2000. Struktur dagangan dengan negara rakan dagangan utama ini secara amnya tidak berubah, dengan baratig perantaraan dan barangan modal merupakan import utama Malaysia. Eksport mengandungi barangan perkilangan seperti elektrik dan elektronik, tekstil dan pakaian di samping barang berasaskan bahan mentah seperti komoditi utama. Perdagangan dengan negara-negara perindustrian baru seperti Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan, juga menunjukkan peningkatan. MisalnjTa pada tahun 1996 jumlah dagangan sebanyak RM25.7 juta dan meningkat hampir 41% kepada RM43.5 juta pada tahun 2000. Hasil peningkatan perdagangan antara rantau ASEAN serta pemulhan ekonomi di kalangan negara-negara ahli, telah menyumbang kepada peningkatan perdagangan Malaysia dengan negara ASEAN. Pada tahun 1996 misalnya, perdagangan Malaysia dengan ASEAN mencatatkan hampir 25% daripada jumlah dagangan Malaysia. Prestasi ini terus mencatatkan peningkatan pacla tahun 2000 iaitu hampir kepada 26"/0. Kategori eksport utama, termasuk minyak petroleum mentah, alat ganti dan aksesori untuk mesin memproses data automatik, alat ganti untuk litar elektronik.
IJMS 14 (I), 167-198 (2007)

169

170 IJMS 14 (l). 167-198 (2007) .

yang mana hanya data tahun 1965. Keputusan empirikal kajian menunjukkan bahawa peningkatan pendapatan j. Tempoh sampel kajian ini adalah 12 tahun (1965-1976). 167-198 (2007) 171 . Pemboleh ubah bersandar kajian beliau merujuk kepada aliran dagangan agregat dari negara i ke negara j. nilai matawang j. dami EFTA. Tanda pekali jarak pula adalah negatif manakala pekali pendapatan i.pendapatan negara IJMS 14 (l). indeks nilai unit eksport i dan j . faktor jarak. dami kejiranan. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan adalah eksport daripada negara i ke negara j. 1975 dan 1976 akan dianggar. Selain itu. indeks nilai unit eksport i. dami EEC. Marcos dan Fernando (1993) telah melakukan satu kajian empirikal di Sepanyol dengan tujuan untuk menentukan sama ada bentuk log-linear dalam model graviti adalah cekap atau tidak. gelombang kedua kesatuan ekonomi ataupun lebih dikenali globalisasi dan liberalisasi dalam perdagangan di antara blok-blok perdagangan menimbulkan beberapa persoalan. Adakah gelombang ini akan menambahkan perdagangan antarabangsa Malaysia atau adakah senario ini akan menambahbaikan perdagangan Malaysia dengan negara-negara terpilih. indeks nilai unit import j. kadar tukaran negara j kepada negara i. dan pemboleh ubah bebas pula ialah pendapatan per kapita negara i. Oleh itu artikel ini akan berusaha untuk membincangkan senario ini dengan mengambil model graviti sebagai kaedah yang menjelaskan isu perdagangan Malaysia. pendapatan per kapita negara j. pendeflasi KDNK i dan pendeflasi KDNK j. yang mana ujian ini dijalankan dengan menggunakan transformasi Box-Cox. faktor pendapatan negara j. Antaranya adalah kajian oleh Bergstrand (1985) yang mana beliau telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat dengan tujuan untuk menunjukkan bukti empirikal ke atas anggapan bahawa model graviti adalah suatu bentuk terturun daripada satu subsistem keseimbangan separa bagi model keseimbangan umum dengan produk yang dibezakan secara nasional. ICAJIAN LEPAS Terdapat beberapa kajian lepas yang menggunakan konsep model graviti. dan pemboleh ubah bebas merujuk kepada faktor pendapatan negara i. Kajian ini dilakukan dengan penggunaan tempoh data sampel selama 24 tahun (1964-1987) bagi 16 buah negara OECD yang termaju. pendeflasi KDNK i dan j adalah tidak tetap yang mana bergantung kepada keanjalan penggantian antara barang-barang diimport dan keanjalan transformasi antara barang eksport.Dengan perubahan pantas senario perdagangan antarabangsa.1966. faktor kejiranan dan kewujudan EEC dan EFTA akan meningkatkan aliran dagangan daripada i kej.

Pengkaji telah membina satu model yang mempunyai kesan masa dan kesan negara dalam kajian ini dan kajiannya menggunakan data siri masa selama 12 tahun (1985-96). Bagi pemboleh ubah dami pula. 167-198 (2007) . Singapura. Pemboleh ubah dami merujuk kepada EEC. dan Thailand).i. pekali intra-ASEAN adalah negatif bagi semua negara ASEAN kecuali Filipina. pendapatan per kapita. Satu kajian daripada Egger (2000) telah dijalankan di Austria yang berobjektif untuk mengenal pasti spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi persamaan graviti. Dapatan juga 172 IJMS 14 (l). jarak antara dua negara dalam faktor anugerah sumber (m-louvnents)relatif.1980-1984. pemboleh ubah dami EEC dan EFTA pula menunjukkan tidak signifikan dan mencatat pekali yang bernilai positif.Malaysia. Tempoh data yang digunakam dalam kajian ini ialah 16 tahun (1980-1995). yang mana kajiannya dibahagikan kepada empat tempoh iaitu 1980-1995. saiz relatif dua negara.1985-1989. Dapatan kajian beliau mendapati bahawa bentuk model log-linear tidak dapat diterima secara statistik.1990-1995. Sharma dan Chua (2000) telah menjalankan kajian di Amerika Syarikat yang bertujuan untuk mengannlisis impak APEC ke atas aliran dagangan antara negara-negara ASEAN (Indonesia. pendapatan negaraj dan jarak daripada negara i kej. Keputusan kajian menyatakan bahawa model kesan tetap adalah konsisten. manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK. Filipina. manakala jarak mencatat pekali negatif. Pemboleh ubah bersandar dalam analisis ini ialah hasil tambah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas ialah KDNK dan KDNK per kapita dan jarak antara pelabuhan kedua-dua negara. EFTA dan sempadan negara. KDNK per kapita dan jarak adalah signifikan bagi setiap negara dengan tanda pekali adalah positif manakala tanda pekali adalah negatif bagi faktor jarak. dan kos pengangkutan.Eksport dua hala merujuk kepnda pemboleh ubah bersandar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemboleh ubah bebas KDNK. yang mana penggunaan spesifikasi ekonometrik yang tidak seshai akan menghasilkan keputusan analisis yang tidak dapat dipercayai. yang mana spesifikasi ekonometrik yang sesuai bagi model gra\Titi dalam kebanyakan aplikasi adalah salah satu daripada negara tetap Vixcd cozr~zfy) dan kesan masa ( t h e efects). Pemboleh ubah dami pula ialah ASEAN dan APEC. dan sempadan menunjukkan nilai pekali positif. Dapatan kajiannya menunjukkan bahawa faktor anugerah sumber dan KDNK mempunyai hubungan positif dan saiz relatif dua negara serta kos pengangkutan berhubungan negatif dengan pemboleh ubah bersandar bagi model kesan tetap. pendapatan. dan ini merujuk kepada penggunaan model kesan rawak atau model kesan tetap. tetapi tidak bagi model kesan rawak. Sementara itu.

Pemboleh ubah bebas merujuk kepada KDNK pengimport dan pengeksport. Terdapat dua model graviti dianggar dalam kajian ini iaitu eksport wain ke EU dan import wain oleh EU. didapati nilai pekali adalah positif dan signifikan bagi kategori agregat produk yang berbeza. harga unit bagi eksport. indeks pengeluaran EU. Data sampel selama 18 tahun (1980-97)telah digunakan bagi menjalani kajian ini. Pengkaji menyimpulkan bahawa DUM90 adalah unsur yang penting dalam meningkatkan dagangan intra kawasan. kadar tukaran EU per matawang pengimport. dan PTAC dan PTAM mempunyai kesan positif yang signifikan ke atas dagangan bagi barangan intensif modal. Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah nilai import negara (atau nilai eksport negara). Pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini ialah eksport dan import antara negara manakala pemboleh ubah bebas bagi model eksport adalah KDNK per kapita EU. Carrillo dan Carmen (2002)pula telah melakukan satu kajian di United Kingdom dan tujuan kajian ini adalah untuk menguji kepentingan Perjanjian Keutamaan Perdagangan (PTA-Prefirerztd Trade Agremnents) dalam mempengaruhi dagangan intra-industri di negara-negara Amerika Latin. dan kesan Linder adalah positif dan signifikan. Terdapat tiga jenis barangan yang terlibat dalam kajian ini iaitu barangan yang berbeza. KDNK per kapita negara pengimport. keterasingan (re~nofcizcss) sesebuah negara.3 . IJMS 14 (l). Kesimpulan daripada kajiannya menyatakan bahawa dagangan ASEAN meningkat bukan disebabkan oleh skim integrasi ASEAN. dan Vangelis (2002)telah melakukan satu kajian di Eropah. manakala jarak menunjukkan nilai pekali yang negatif. KDNK per kapita bagi negara pengeksport. Konstadinos. yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi aliran dagangan bagi wain di EU. dami PTAC (Arzdeaiz Prefereiztial Trade A g r e e m m f s ) . kesan Linder. Bagi dami PTAC. Dascal. serta pemboleh ubah dami anggota EU. tetapi dipengaruhi oleh pertambahan negara anggota APEC. Model kesan tetap dipakai dalam kajian ini kerana didapati lebih dipercayai melalui ujian Hausman. barangan harga panduan dan barangan homogen. Data sampel selama 9 tahun (1989-1997)telah digunakan bagi menjalankan kajian ini.167-198 (2007) 17. dan pengkaji menyarankan bahawa negara-negara Amerika Latin patut berusaha untuk mengurangkan kos transaksi antara mereka untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih baik. dami PTAM (Mercosur) dan dami pemulihan perdagangan selepas 1990 (DUM90). Pemboleh ubah bebas bagi model import pula ialah KDNK per kapita EU.Keputusan menunjukkan tanda pekali KDNK pengimport dan pengeksport. tetapi tidak bagi PTAM.menunjukkan bahawa dagangan Malaysia dengan negara-negara APEC adalah hampir dua kali ganda lebih daripada negara-negara ASEAN. jarak. dami kedekatan.

serta pemboleh ubah dami ialah bahasa. Pemboleh ubah bersandar yang digunakan dalam kajian ini adalah eksport negara. Tanda pekali bagi pemboleh ubah jarak adalah negatif. dan juga kesan perjanjian di antara beberapa blok dan kawasan ekonomi iaitu EU.Pasaran Bersama Amerika Tengah (CACM Crizfro-Anzcvicdn Coiizinon Mavkrl) dan negara-negara Mediterranean yang lain (MEDIT). kesemua pemboleh ubah bertanda pekali positif. CARICOM. p u 1a u . manakala pemboleh ubah dami bahasa menunjukkan bahawa perbezaan bahasa dan budaya menjadi halangan kepada perdagangan. harga unit bagi import. 1995 dan 1999. populasi pengeksport dan pengimport. 1990. Kesimpulan kajian ialah bahawa pemboleh ubah Fang biasanya terdapat dalam model graviti mempunyai keputusan seperti yang dijangkakan. Bagi kes import pula. pemboleh ubah dami pula menunjukkan perkongsian sempadan tidak mempengaruhi perdagangan. keputusan menunjukkan negara yang berpopulasi tinggi lebih mampu menyerap import berbanding dengan negara berpopulasi rendah. kedekatan. d an p e r j anj i an . Kajian Inmaculada Martinez-Zarzoso (2003) dijalankan di Sepanyol yang bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi perdagangan di antara 47 negara. jarak. Dapatan kajian mengesan peningkatan dalam ketidakanjalan dagangan dua hala kepada KDNK negara pengimport.keterasingan. dan pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK pengeksport dan pengimport. Selain itu. CACM). Pengkaji menyimpulkan bahawa model graviti adalah model teoritikal yang paling sesuai dalam menggabungkan semua keperluan bagi mencapai objektif kajiannya. Namum. manakala persepakatan EU dapat menambahkan dagangan bagi wain. kadar tukaran EU per matawang pengeksport. 1985. Mohammad Mafizur Rahman (2003) pula telah melakukan analisis perdagangan dua hala dan menganalisa perdagangan Bangladesh dengan rakan dagangnya dengan menggunakan teknik pengukuran 174 IJMS 14 (l). Pemboleh ubah dami bagi semua perjanjian perdagangan menunjukkan nilai pekali yang positif.p e rj a nj i a n p e r d a g an g an ( E U. kecuali pemboleh ubah keterasingan dan kadar tukaran. 167-198 (2007) . Komuniti Caribbean (CARICOM). Tempoh kajian ini adalah 20 tahun (1980-1999) tetapi dibahagikan kepada lima tempoh iaitu 1980. semakin kurangnya mengeksport. indeks pengeluaran EU dan dami anggota EU. kesemua pemboleh ubah mempunyai impak positif terhadap eksport wain bagi EU. N AFTA. yang mana semakin besar saiz pengeksport. NAFTA. kecuali harga unit bagi eksport sahaja bertanda negatif yang mana harga wain yang tinggi akan mengurangkan penggunaan wain EU (eksport wain bagi EU). Daripada keputusan empirikal bagi model eksport. Pekali bagi populasi pengeksport bertanda negatif yang menunjukkan terdapat kesan serapan.

dan KDNK per kapita pula berpekali negatif dalam kedua-dua model. perbezaan KDNK per kapita. pengkaji telah memetik data tempoh kajian selama 28 tahun (19721999). Cheng dan Wall (2004). kadar tukaran dua hala. Pengkaji men y i mp ul kan b a h aw a Bang 1ade s h per lu me lib er alis as ikan perdagangannya demi meningkatkan jumlah dagangannya. pemboleh ubah bebas terdiri daripada KDNK. pekali pemboleh ubah dami sempadan dan bahasa adalah tidak signifikan. nisbah dagangan KDNK dan kadar tukaran adalah negatif. jarak. Terdapat keputusan yang berbeza bagi pemboleh ubah yang diuji dalam kajian ini. Pemboleh ubah jarak berpekali negatif dalam model OLS dan model kesan rawak.data panel dan data dianalisa melalui model kesan tetap. Thailand. kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis. tetapi pemboleh ubah ini mempunyai masalah multikolineariti dalam model kesan tetap. Dalam kajian ini. Saang Joon Baak dan Listrijono (2003) telah mengkaji tentang impak kemeruapan kadar tukaran ke atas eksport di antara tujuh negara ASEAN (Indonesia. kadar tukaran. nisbah dagangan-KDNK. Selain itu. Pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC didapati mempunyai tanda pekali positif tetapi tidak signifikan. sempadan. pekali bagi GNP. dan pemboleh ubah dami ialah ASEAN. dan Vietnam) di Jepun. Ujian empirikal ini dijalankan dengan menggunakan model graviti dan data sampel digunakan meliputi tahun 1990-2000. model kesan tetap dan model kesan rawak. manakala kedua-dua pemboleh ubah ini menjadi tidak signifikan dalam model kesan rawak dan tetap. Sementara itu. Tiga model yang berbeza digunakan untuk menganalisa data iaitu model OLS panel mudah. manakala pekali KDNK menjadi positif dalam model kesan tetap dan model kesan rawak. perbezaan GNP. Malaysia. Pemboleh ubah bersandar adalah jumlah dagangan negara. Akhir sekali. 167-198 (2007) 175 . didapati kemeruapan kadar tukaran sebelum dan selepas krisis berpekali negatif dalam model OLS. Filipina. dami selepas krisis. Pemboleh ubah bersandar ialah eksport benar negara. pemboleh ubah bebas pula ialah KDNK benar dan KDNK per kapita negara pengimport. Daripada keputusan regresi. kadar inflasi serta pemboleh ubah dami sempadan dan SAARC. kemeruapan kadar tukaran. Singapura. manakala inflasi didapati tidak signifikan. dan mengemukakan cara yang IJMS 14 (l). faktor jarak. yang mana KDNK berpekali negatif dan KDNK per kapita berpekali positif dalam model OLS. telah melakukan satu kajian di Amerika Syarikat yang berobjektif untuk membandingkan bagaimana heterogeneti berlaku apabila mengnplikasikan model graviti untuk menganggar aliran dagangan dua hala. nilai matawang Bangladesh perlu direndahkan agar lebih berdaya saing dalam pasaran eksport.

Daripada dapatan kajian yang menggunakan model kesan tetap.Blomquist (1994) dan Chow7 dan Jietlow (1995). Mercosur (South American Trading Bloc). Pendekatan ini telah digunakan oleh beberapa penyelidik dalam mengenal pasti penentu aliran perdagangan dua hala (Drysdale & Garnout 1982. dan masalah heterogeniti dapat diatasi dengan menggunakan model kesan tetap dua hala daripada Cheng (1999)dan Wall (1999). Model panel keratan-rentas.Z. Dapatan kajian menyimpulkan bahawa model kesan tetap adalah spesifikasi yang sempurna bagi model graviti. blok Eropah. dan Israel-US FTA (Israel-US Free Trade Agreement). 167-198 (2007) . Brada & Mendez 1983. Kajian empirikal menunjukkan saiz pasaran atau ekonomi memberikan impak yang positif dan signifikan bagi perdagangan dua hala negara 176 IJMS 14 (l). peningkatan KDNK negara akan mendorong kepada peningkatan import dan eksport. model kesan tetap tanpa kekangan dan model kesan tetap dengan kekangan telah digunakan. yang diproksi oleh Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) dan jarak antara dua negara (DIST) sebagai proksi kepada kos pengangkutan dan juga faktor kejiranan (ADJ).sesuai untuk mengatasi masalah ini. AustN. pemboleh ubah bebas ialah KDNK antara negara. Bergstrand 1985). Pemboleh ubah bersandar ialah eksport dan import antara negara. populasi antara negara dan jarak. blok Amerika Utara.yang mana pasangannegara dan dami tempoh digunakan untuk menunjukkan hubungan antara rakan-rakan dagangan.Penyelidik yang lain pula telah mengubahsuai model asal ini dengan memperkenalkan pemboleh ubah-pemboleh ubah lain yang turut mempengaruhi perdagangan dua hala seperti Frankel dan Wei(1994). METODOLOGI DAN DATA Timbergen (1962)merupakan penyelidik yang pertama menggunakan pendekatan graviti dalam menganalisis aliran perdagangan dua-hala. bahasa. Pemboleh ubah dami pula ialah sempadan.CER (Australia-New Zealand Closer Economic Relations). Persamaan log linear ini sekurang-kurangnya dapat menjelaskan aliran perdagangan antara dua negara dengan mengambil kira kedudukan faktor ekonomi yang dapat meningkatkan atau mengurangkan aliran perdagangan. Tempoh data sampel yang digunakan dalam kajian ini ialah meliputi 1982-1997. Sementara itu. Beliau menyatakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan jumlah perdagangan (TT) antara dua buah negara adalah saiz ekonomi bagi negara tersebut.

Berdasarkan kepada faktor penentu yang disenaraikan. 1972. NAFTA dan EU. Srivastava & Green 1986). blok atau kumpulan ekonomi yang wujud kemungkinan akan menggalakkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai penciptaan perdagangan) atau akan mengurangkan lagi aliran perdagangan (dikenali sebagai herotan perdagangan) (Verdoon. Baldwin & Murray 1986). Faktor pertubuharl atau kumpulan ekonomi juga berperanan dalam mempengaruhi aliran perdagangan. Dalam kajian ini. Keluaran Dalam Negara Kasar Malaysia dan negara j Jarak fizikal antara Malaysia dengan negara j Jumlah penduduk bagi Malaysia dan negara j NAFTA sebagai pengimport EU sebagai pengimport IJMS 14 (l). Sebagai proksi kepada kos pengangkutnn. jarak yang jauh menunjukkan kos pengangkutan yang tinggi dan ini akan mengurangkan aliran perdagangan (Bergstrand. Perdagangan adalah lebih intensif antara dua negara yang mempunyai kesamaan struktur ekonomi seperti ekonomi negara maju (Linder. maka model berbentuk panel yang akan dianalisis dalam kajian ini diperturunkan dalam bentuk berikut."GDP = = = = = Jumlah dagangan dua hala antara Malaysia (pengeksport) dengan negara rakan dagangan (pengimport). di mana. = 1. Saiz pasaran bagi negara juga memberi kesan kepada tingkat pembangunan ekonomi dan akhirnya corak permintaan. Saiz pasaran negara pengimport menggambarkan keupayaan dalam men yerap import manakala saiz pasaran negara pengeksport memberi kesan kepada keupayaan dalam mengeluarkan keluaran yang diminta oleh pengguna luar negara.. 167-198 (2007) 177 .pengimport dan pengeksport (Geraci & Prewo 1977.1 GDP. Jarak fizikal antara negara turut mempengaruhi aktiviti perdagangan. saiz pasaran ekonomi sesebuah negara diproksikan melalui tingkat KDNK. Srivastava & Green 1986). 1967).Dalam kajian ini. 1985.. kumpulan atau blok ekonomi dirujuk kepada AFTA. Dalam kes ini. Bergstrand 1985.

Bagi negara yang mana mempunyai jumlah penduduk yang agak tinggi.. 178 IJMS 14 (l). iaitu sama ada meningkatkan eksport.t) merujuk kepada bilangan populasi pula antara dua negara.AFTA i.t. kecenderungan negara tersebut untuk mengimport daripada luar adalah agak tinggi kerana jumlah barangan yang dikeluarkan dalam negara tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan dalam negara yang tinggi.t antara Malaysia dengan negara kajian. bagi negara yang mempunyai penduduk yang agak rendah..t) merujuk kepada Keluaran Dalam Negara Kasar bagi Malaysia dan negara rakan dagangan kajian yang menggambarkan saiz pasaran.*POP.. Oleh itu. TTl.. Pemboleh ubah DISTIIt merujuk kepada jarak antara Malaysia dengan negara rakan seperdagangan dalam kajian.. 167-198 (2007) . iaitu semakin jauh jarak maka semakin tinggi kos pengangkutan dan ini akan mengurangkan jumlah perdagangan antara dua negara..) mempunyai hubungan yang positif dengan TTi. iaitu eksport dicampur dengan import. Disebabkan sukar untuk menentukan jarak sebenar antara dua negara.t* GDP. import atau kedua-duanya sekali. kecenderungan untuk mengeksport adalah agak tinggi kerana barangan yang dikeluarkan dalam negara mempunyai lebihan untuk dieksport kerana tingkat permintaan dalam negeri yang agak rendah. maka jarak antara ibu negara digunakan sebagai petunjuk kepada jarak antara negara (Yu & Zietlow 1995). dijangkakan (GDPI.* CDPlt) yang positif menggambarkan peningkatan saiz pasaran memberi kesan yang positif kepada jumlah perdagangan Malaysia.t*POP.. Faktor jarak antara negara dijadikan sebagai proksi kepada kos pengangkutan.. Bilangan penduduk bagi sesebuah negara mempengaruhi aliran perdagangan antara negara. (GDPI. model graviti yang akan dianggarkan dalam analisis ini akan menjadi: merujuk kepada jumlah perdagangan Dalam persamaan (3).j t = = AFTA sebagai pengimport data keratan rentas bagi Malaysia dan negara rakan dagangan = data siri masa Dengan menukarkan kepada model bentuk log. Sebaliknya pula.. Dalam kajian ini. dijangkakan pemboleh ubnh (POP. Pemboleh ubah (POPl.

Ini penting untuk membuktikan bahawa regresi yang dianggar bagi persamaan (3)adalah tidak palsu. UNCTAD.POPlt"POPIt GDPlr* lnGDPItuntuk dan IJMS 14 (l). Sepanyol. Jika pemboleh ubah kumpulan ekonomi ini berhubung positif dengan TTI. Nilai 1merujuk kepada negara yang mana menyertai kumpulan dan 0 di luar kumpulan..Pemboleh ubah NAFTA. Data perdagangan Malaysia dengan negara kajian.com / Cit v Dist anceToo1. IMF dan juga daripada laman web. iaitu eksport Malaysia dicampur dengan import daripada negara kajian diperoleh daripada Jaba tan Perangkaan manakala data KDNK Malaysia dan KDNK negara pengimport diperoleh daripada IMF Stnfisf ics Y c ~ Y ~ o o ~ . Thailand. Negara yang menjadi ahli NAFTA pula adalah Kanada. Itali. Luxembourgh. antara ibu negara pula diperoleh daripada Jarak laman MT h t tr.ini bererti kemasukan negara rakan perdagangan Malaysia ke dalam kumpulan tersebut memberi kesan yang positif terhadap jumlah perdagangan antara Malaysia dengan negara tersebut. Indonesia. Greece. Amerika Syarikat dan Mexico. :/ / MWW. maka ujian kointegrasi dilakukan terhadap pemboleh ubah dalam memastikan bahawa wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah bebas terhadap TTiltuntuk mengelak wujudnya masalah regresi palsu (spzrvicizrs r r g ~ r s s i o t z )dalam model yang dianggarkan. German. Data dalam kajian ini sebahagian besar diperoleh daripada terbitan Jabatan Perangkaan. 167-198 (2007) 179 . Peranchis. Bagi EU pula negara yang termasuk dalam kumpulan ini adalah Austria. EU dan AFTA merujuk kepada blok atau kumpulan yang mana negara rakan perdagangan Malaysia dalam kajian menyertai atau tidak dan ini dirujuk kepada pemboleh ubah dami. Belanda. Belgium. eb KEPEGUNAN DAN KOINTEGRASI Disebabkan persamaan (3) yang akan dianggarkan melibatkan pemboleh ubah makroekonomi dan turut melibatkan regresi data siri. Sweden dan United Kingdom. aeobv t es. Kajian ini menggunakan analisis data berbentuk panel yang melibatkan siri masa antasa tempoh tahun 1980 hingga 2000 dan keratan rentas sebanyak 19 buah negara yang mana menghasilkan jumlah cerapan sebanyak 380 unit. Negara rakan perdagangan Malaysia dalam AFTA daiam kajian ini adalah Singapura. Ujian kepegunan panel diaplikasikan kepada pemboleh ubah TTllt. Dalam kajian ini ujian kointegrasi versi panel digunakan dalam kajian ini untuk melihat adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah sebelah kanan persamaan dengan pemboleh ubah TTllt. Filipina dan Brunei.. Denmark.

mellhat kepegunan data panel secara bersama. Lin dan Chu (LLC)?. tetapi juga telah digunakan dengan agak meluas dalam kajian empirikal dan keteguhan ujian ini telah teruji dalam pelbagai ujian Monte Carlo3. Ujian punca unit panel ini mempunyai spesifikasi bagi hipotesis no1 dan alternatif serta kaedah mengenal pasti' masalah seperti heterokedastisiti dan korelasi yang berbeza. dan Im.P0Plt"POPlt dan GDPll " 1nGDPlt. Setiap satu ujian punca unit bagi data panel mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dan bagi kajian ini.. tidak dilakukan ujian kepegunan kerana data bagi pemboleh ubah ini adalah bernilai tetap mengikut masa dan tidak wujud kesan tren.: dI=Obagi wujud punca unit manakala Ha:dl<O untuk semua i bagi tidak wujud punca unit.1993)...D merujuk kepada pembezaan pertama dan X' merujuk kepada pemboleh ubah luaran. Lin dan Chu (2002). Pesaran dan Shin (2003). Levin. LelTin dan Lin (1992. Ujian hipoteisis adalah H. dan janakan dua rawak yang diperbetulkan. Dalam langkah pertama. Ujian punca unit panel ini adalah lanjutan daripada ujian punca unit satu-arah (iini77ariate) yang sedia dikenali tetapi mempunyai kuasa yang rendah seperti ujian Dickey-Fuller Tambahan (Said & Dickey. dapatkan regresi ADF yang dipisahkan bagi setiap individu dalam panel. Begitu juga dengan AFTA. Ujian Kepegunan Panel Terdapat pelbagai ujian punca unit khusus bagi data panel yang telah diperkenalkan berapa dekad lalu. Langkah kedua memerlukan penganggaran nisbah ralat piawai jangka panjang kepada ralat piawai jangka pendek bagi setiap individu.merujuk kepada pemboleh ubah TTI. 1984)'. Quah (1992. Hipotesis utama ujian punca unit panel versi LLC adalah: yang mana yr. Antaranya adalah seperti Abuaf dan Jorion (1990)... NAFTA dan EU yang mana pemboleh ubah ini merupakan pemboleh ubah dami dan tidak mempunyai kesan tren. Levin. Disebabkan PI tidak diketahui. 180 IJMS 14 (l). Langkah akhir adalah memerlukan kita mengira statistik-t terselaras bagi data panel. Pemboleh ubah DISTI. kami memilih kaedah ujian punca unit panel versi Levin.1994). Ujian LLC ini bukan sahaja dianggap mudah apabila penganggaran dilakukan. Maddala dan Wu (1999). Lin dan Chu (LCC) mencadangkan prosedur tiga langkah dalam ujian. 167-198 (2007) . Hadri (2000).

X’ dan kemudian dapatkan rawak CI.. Di bawah IJMS 14 (l).janakan dua regresi bantuan untuk memperoleh rawak yang diperbetulkan.Dalam langkah pertama. 167-198 (2007) 181 .. kita janakan regresi ADF bagi setiap individu 1: Pangkat lat bagi PI dibenarkan berbeza bagi setiap individu.. LLC telah menormalkan 8. model ini ditunjukkan seperti di bawah: (q... Setelah menentukan pangkat autoregresi bagi P. ~ terhadap (L=l.P I )dan juga pemboleh ubah luaran.. Campball dan Perron (1991)mencadangkan kaedah yang diguna-pakai oleh Hall (1990) dalam memilih pangkat lat yang sesuai. apabila =0 atau < 0).L= Untuk mengawal sifat heteroginiti antara individu. Lakukan regresi Ay. dalam persamaan (2). dan kemudian gunakan statistik-t bagi dLuntuk menentukan jika order lat yang terkecil lebih dipilih (statistik-t ini mempunyai taburan normal biasa di bawah hipotesis no1 0). dan V. .f-lmelalui regresi ralat piawai yang diperoleh daripada persamaan (5): yang mana merupakan ralat pia\vai daripada penganggaran persamaan (5). dan f-3daripada regresi ini. iaitu dengan diberi tempoh sampel sebanyak T.1: Langkah kedua pula adalah melakukan penganggaran nisbah sisihan pia\vai jangka panjang kepada sisihan piawai jangka pendek. pilih pangkat lat yang memaksimumkan Pij. Secara spesifiknya.Nilai ini juga boleh dikira daripada regresi terhadap 1 t. dan Y ..

Pemendekan pekali lat K bergantung kepada data.p .~di bawah hipotesis nol.~ f l l ~ l ~ l L . penganggaran bagi Bw di bawah hipotesis no1 adalah 6’F/ (1-CpIl_181L)z.Pl adalah purata pangkat lat bagi regresi ADF individu.=. dan penganggaran adalah = (1/ N)Eu121~z. Bagi setiap individu i. berdasarkan kepada jumlah cerapan N?. LCC mengingatkan bahawa terdapat dua perkara yang perlu diketahui.hipotesis no1 bagi punca unit. Nisbah sisihan piawai purata adalah S. SebeJum pergi ke langkah ketiga.167-198 (2007) .. LLC definisikan nisbah sisihan piawai jangka panjang kepada sisihan piawai terinovasi sebagai: dan tandai penganggaran ini dengan S I = 6. sN I I Langkah ketiga dan terakhir dalam ujian punca unit panel versi LLC h i adalah menganggar pekali Gdan mengira nilai statistik-l bagi panel. Pertama. dan disebabkan adalah penganggar yang konsisten bagi ~3’.E’I./ 6c.1 merupakan purata bilangan cerapan per individu dalam panel. yang mana = T . saiz Kedua. Di bawah hipotesis no1 bagi punca unit. maka dapat dianggarkan dengan l .l. dan 1 p = . Untuk itu. = (l/N)E\IzlSz. Schwert (1989) mendapati penganggaran jangka panjang berdasarkan pembezaan pertama mempunyai bias yang lebih kecil dalam sampel terhad berbanding dengan varian jangka panjang berdasarkan rawak dalam bentuk tingkat. sifat dan kuasa bagi ujian punca unit panel dipertingkatkan melalui pembeznan pertama untuk menganggar varian jangka panjang. 17arian jangka panjang bagi model boleh dianggar seperti di bawah: yang mana 71’ merujuk kepada pemberat. gabungkan kesemua cerapan keratan rentas dan siri masa untuk menganggar. N Regresi statistik-t konvensional bagi menguji 6 = 0 adalah: 182 IJMS 14 (l).

yang mana hipotesis no1 adalah p. = p = 0 melawan hipotesis alternatif p.2. 00 00 IJMS 14 (l). Walau bagaimmapun. Tambahan lagi.T d m sishan piawai terselaras p*rj. pengiraan statistik-t yang terselaras adalah seperti di bawah: yang mana jadual nilai min terselaras bagi p'l. simulasi Monte Carlo menunjukkan ujian ini adalah mash sesuai bagi panel yang bersaiz sederhana (nilai N antara 10 dan 250 individu dan T antara 25 dan 250 tempoh) yang mana adalah hanipir menyamai dengan data panel bagi kajian ini. Seterusnya..LC ini telah diterima umum sebagai salah satu daripada ujian punca unit panel. ujian L. Taburan terhad bagi statistik yang diperbetulkan ini adalah berbentuk normal yang mana N-+ dan T+ dengan -+ 0 atau N / T -+ 0. bergantung kepada spesifikasi model. 167-198 (2007) 183 . perlu dirnaklumkan bahakva ujian LLC ini mempunyai kekangan homoginiti.) dan dimensi siri masa 7. tetapi mencapah kepada infiniti negatif bagi model ADF dengan intersep dan model ADF dengan intersep dan tren. Secara umumnya.t6= b m @ - yang mana di bawah hipotesisH. < 0 bagi kesemua unit individu i.. : 6= 0 . LLC menyatakan bahawa regresi statistikf (f.) mempunyai taburan normal bagi model ADF tanpa intersep dan tren.T telah disertakan oleh LLC dengan spesifikasi deterministik (in=1.

Analisis kointegrasi panel dalam analisis kajian ini adalah berasaskan kepada Ujian Kointegrasi Engle-Granger (EG) (1987). Terdapat tiga langkah dalam melakukan ujian EG. hubungan jangka panjang atau kointegrasi bagi set pemboleh ubah dalam persamaan (19) wujud jika ujian punca unit panel menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat. 184 IJMS 14 (l). Seterusnya. ~ . dapatkan nilai sebutan rawak bagi persamaan (18) yang merujuk kepada kombinasi linear antara pemboleh ubah dalam panel.Kointegrasi Panel Apabila wujud punca unit dalam data. dan penakbiran statistik bagi persamaan (18)dapat dilakukan bagi menjelaskan model. I(0). pendekatan kointegrasi amat berguna dalam memastikan atau mengesahkan bahawa regresi palsu tidak wujud dalam model yang dianggar dan seterusnya mengenal pasti adakah wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah dalam model data panel.Kewujudan kointegrasi menggambarkan bahawa regresi bagi persamaan (18) adalah sahih dan tidak palsu. langkah terakhir adalah melakukan ujian punca unit panel versi LCC terhadap E ~ . ujian kointegrasi panel dianggap lebih baik kerana dapat meningkatkan kuasa berbanding dengan ujian kointegrasi satu persamaan. 167-198 (2007) . P i Berdasarkan kepada ujian punca unit panel versi LLC seperti persamaan (20). iaitu set pemboleh ubah dianggap berkointegrasi sekiranya kombinasi linear bagi pemboleh ubah tersebut adalah pegun pada I(0). Sama seperti dengan ujian punca unit panel. Langkah pertama adalah dengan melakukan regresi bagi model graviti di baw~ah: Langkah kedua adalah setelah regresi dilakukan bagi model (18).

*)?= E 1 . model OLS seperti dalam persamaan (18) akan digunakan.E(Et')dengan CT?. 167-198 (2007) (23) 185 . I n DIST. keadaan ini dapat dilihat pada persamaan berikut: var (E~*) = - E(E. Penganggaran persamaan (18) dengan menggunakan GLS dilakukan untuk mendapatkan rawak yang pegun dan memperolehi penganggaran model yang bersifat homokedastik. Kaedah kedua pula adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS -GeircraIized Least Squares). Ini kerana penganggaran model persamaan (18)melibatkan data keratan rentas.Dalam kajian ini.* InGDP . penganggaran persamaan (18) bagi mendapatkan rawak yang pegun dilakukan dengan dua kaedah. Untuk menukarkan model OLS ke bentuk GLS. Kaedah pertama adalah dengan melakukan penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS -0rdiizauy Least Sqziares). akan perolehi: yang mana dituliskan semula sebagai: In TT.ln(GDP.... yang mana sering dianggap mempunyai masalah heterokedastisiti yang menjadikan penganggaran tidak cekap kerana varian tidak minimum.. iaitu penganggaran yang mempunyai nilai varian yang malar. * yang mana pemboleh ubah yang ditransformasikan adalah pemboleh ubah asal dibahagikan dengan yang diketahui. andaikan varian yang bersifat heterokedastik. Sekarang. Tujuan melakukan transformasi ke atas model asal OLS kepada GLS seperti persamaan (22) adalah untuk menghasilkan nilai ralat rawak q* yang konstant.:* * + P.. Dengan membahagikan persamaan (18) kepadn o'.. o'l adalah diketahui. diketahui (liZl = - 1 dl dengan E(F2))= o2 = 1 IJMS 14 (l).)* = + /3. Dalam bentuk penyelesaian matematik.

f-l adalah signifikan. Seterusnya. ECM digunakan pertama kali oleh Sargan (1984)dan kemudiannya dipopularkan oleh Engle dan Granger (1987) bagi memperbetulkan ketakseimbangan. Pemboleh ubah yang membentuk hubungan kointegrasi membnyangkan bahawa terdapat proses penyelarasan yang menghalang atau mengurangkan sebutan rawak daripada terus menjadi besar dalnm jangka panjang. jika ujian kointegrasi ke atas persamaan (19) menunjukkan wujud hubungan jangka panjang atau kointegrasi dalam set pemboleh ubah ini. t-7 merujuk kepada kelajuan pelarasan jangka pendek yang berlaku membawa kepada keseimbangan dalam jangka panjang. Setiap proses pelarasan ini dapat ditentukan melalui Mekanisme Pembetulan Ralat (ECM-Error Correcfioiz Model). model graviti panel lrersi ECM bersifat dinamik yang digunaknn dalam kajian ini adalah: yang mana ECI.* yang telah ditransformasikan kini adalah bersifat homokedastik. ini bererti wujud ketakseimbangan model graviti dalam jangka pendek tetapi mekanisme pembetulan ralat telah memperbetulkan ketakseimbangan ini yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang bagi model. HASIL KAJIAN Analisis penganggaran model graviti panel versi ECM melibatkan tiga langkah utama yang telah dibincangkan dalam bahagian metodologi.. 167-198 (2007) . Jika EC. unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbanganjangka panjang. Jadi. Langkah pertama adalah memastikan data panel wujud punca unit 186 IJMS 14 (l). maka hubungan antara keduanya boleh dinyatakan sebagai ECM: Untuk melihat hubungan yang bersifat jangka panjang. maka kita boleh tunjukkan bagaimana pemboleh ubah yang tidak pegun ini dapat digunakan untuk menganggar model dengan sebutan mekanisme pembetulan ralat.yang menghasilkan varian yang konstant. Teorem penjelasan Granger menyatakan bahawa jika dua pemboleh ubah adalah berkointegrasi. iaitu mekanisme pembetulan ralat (ECM) akan dimasukkan dalam model yang mana ECM ini diperoleh daripada rawak yang pegun daripada panel regresi persamnan (19). Ini menunjukkan varian bagi terma rawak E.

Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0.89915 -18. Hasil ujian kepegunan panel LLC menunjukkan bahawa pemboleh ubah TTI. Jumlah KDNK dan Jumlah Populasi antara Malaysia dengan Negara Rakan Dagangan Pemboleh ubah Panel 111 Pekali ts ts* TT.00268 -0. ujian kointegrasi dilakukan dengan melaku kan ujian punca unit panel terhadap rawak bagi model graviti. Langkah kedua. ini dikenali sebagai kointegrasi. iaitu pemboleh ubah panel berinteraksi atau bertindakbalas dalam menuju kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang.*POPi.21098 -1.04435 -15. Hasil ujian punca unit panel versi LLC mengikut sektor ditunjukkan dalam Jadual 3. tetapi pegun dalam pembezaan pertama pada aras keertian 1%.752 -12.) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama -0.703 dan 6.634 -8. Apabila data panel membentuk hubungan jangka panjang dan bersifat tren yang sama.* lnGDP. 167-198 (2007) 187 .wujud punca unit dalam bentuk tingkat. Jadi.64672" -8.POPl. setelah didapati data panel pegun pada darjah yang sama.dalam bentuk tingkat tetapi pegun pada pembezaan pertama. iaitu I( l).94802 -15. maka kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel ini.17436 -0.S87 -1..84039 -11. Disebabkan pemboleh ubah panel ini adalah tidak pegun dalam bentuk tingkat tetapi pegun dalam pembezaan pertama..5353" Zrz (GDP..kemungkinan wujud hubungan jangka panjang antara pemboleh ubah panel.003 Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Makluma Schwarz (SIC) " Signifikan pada aras keertian 1% IJMS 14 (l).816 -0. Jadual3 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC bagi I'emboleh ubah Panel Jumlah Dagangan.0134 Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah pUf7= -0.22337" -7.z7=1.967 -2.44283 -1.*POPlt dan GDPI.. Langkah ketiga adalah melakukan penganggaran model graviti versi ECM. iaitu dengan memasukkan unsur pelarasan jangka pendek yang membawa kepada kedudukan keseimbangan dalam jangka panjang bagi model graviti."GDPi t) Bentuk Tingkat Pembezaan Pertama liz (POPI.168 -8.

27768)* 0.086631 In (GDPI.4868 Kuasa Dua Te rke ci1 Teri t 1ak 0.944 0. Seperti yang telah dinyatakan dalam metodologi.94691 (7.Hubungan jangka panjang yang wujud antara pemboleh ubah dikenali sebagai kointegrasi yang memberi maksud bahawa pemboleh ubah dalam panel membentuk tren yang sama (common-trend) atau hubungan jangka panjang.51 00)* 1 7.18534)" -3. dan penganggaran ini dilakukan dengan dua kaedah iaitu Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) dan hasil penganggaran h i ditunjukkan dalam Jadual 4.01983 (7.90795 (11.944 0.0359 382 382 ( ) merujuk kepada statistik-t * signifikan pada aras keyakinan 1% I88 IJMS 14 (1). Pertama adalah lakukan penganggaran ke atas persamaan (18) untuk mendapatkan rawak.167-198 (2007) .340123 (28.4935 0.658953)* 14. Hubungan ini dapat dikesan melalui ujian punca unit panel ke atas pemboleh ubah rawak bagi model graviti dalam persamaan (18).J In DISTl .000036)* 14."GDP.627916 (4. J In ( POPI "POP.986153)" 2.882734)* 13.486-137)* 0.205120 (14. Jadual4 Hasil Penganggaran Model Gralriti Kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa dan Kuasa Dua Terkecil Teritlak Pemboleh pbah Kuasa Dua Terkecil Biasa 0.96586)* 13.238105 (5.43698 (10.~ AFTA NAF TA EU R' R2-terselaras D-W 11 0..18613)* 7.33898)* -3.056933 (-13.194376 (7.351493 (7.290078)* 2. ujian kointegrasi EG melibatkan tiga langkah.257885 (-22.

Jadual5 menunjukkan hasil ujian kointegrasi kaedah EG bagi model graviti dengan menggunakan dua kaedah. Ini disokong oleh kajian Bhagwati (1988). bagi penganggaran GLS. Ini berbeza dengan model yang dianggar menggunakan kaedah GLS yang mana menunjukkan kepegunan dalam bentuk tingkat pada aras keertian 1%.Ini menunjukkan. Berdasarkan jadual. didapati bahawa penganggaran panel model graviti menunjukkan padanan yang agak baik. Merujuk kepada Jadual6.t) yang bersifat pegun ini akan digunakan bagi menganggar model graviti versi ECM seperti persamaan (24).*GDP. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan rakan dagangan memberikan kesan positif dan signifikan kepada jumlah dagangan dua hala. 167-198 (2007) 189 . Berdasarkan kepada Jadual 5. nilai D-W sekitar 2 sebagai petanda bahawa tidak wujud masalah korelasi bersiri dalam model panel ini.Di dapati pemboleh ubah In A ( G D P I.dan Sengupta dan Espana (1994)yang menyatakan pertumbuhan ekonomi memberi penyebab-Granger IJMS 14 (l). Greenaway dan Sapsford (1994). Selain itu.Ghartey (1993).Seterusnya. iaitu penganggaran kuasa dua terkecil biasa dan kuasa dua terkecil teritlak. dapatkan residual ( daripada penganggaran ini dan lakukan ujian punca unit LLC dan hasil ujian punca unit terhadap residual ini ditunjukkan dalam Jadual 5. Seterusnya. didapati ujian punca unit panel terhadap pemboleh ubah residual menunjukkan hasil kepegunnn yang berbeza.61%.. residual ( E . tetapi kombinasi linear antara pemboleh ubah panel ini menghasilkan I(0). Ini adalah selari dengan teori ekonomi perdagangan yang mana eksport pacuan pertumbuhan ekonomi menyatakan bahawa eksport akan meningkat kesan daripada perkembangan clan pertumbuhan ekonomi. setelah penganggaran OLS dan GLS dilakukan. atau kointegrasi antara pemboleh ubah panel dalam model graviti dan hubungan ini adalah tidak palsu. yang signifikan menunjukkan pertumbuhan negarn Malaysia dan negara rakan dagangan sebanyak 1%akan menyeb&kan jumlah perdagangan bagi kedua negara meningkat sebanyak 0. didapati bnhawa kesemua pekali pemboleh ubah bebas (kecualiAFTA) menunjukkan signifikan pada aras keertian 1%. dengan nilai R2 yang agak tinggi iaitu 0.Marin (1992). Di dapati bagi model yang dianggarkan dengan menggunakan kaedah OLS.58 yang bermaksud 58% variasi dalam pemboleh ubah bebas panel dapat menerangkan variasi dalam TTllt. walaupun setiap pemboleh ubah panel secara individu adalah pegun pada I(1). Hasil penganggaran panel model graviti versi ECM ditunjukkan dalam Jadual 6. Ini berertj. wujud hubungan jangka panjang. residual yang diperoleh tidak menunjukkan kepegunan pada bentuk tingkat.

Menurut fahaman ini.65133 -0.“POPI.zT 0.dan Salvatore dan Hatcher (1991)menyatakan bahawa pertumbuhan akan menyebabkan eksport bagi negara yang mana dikurniakan sumber yang banyak dan dengan dajah keterbukaan yang rendah (seperti China).45622 -11. melalui kesan dari sudut penawaran.726%.01910 -1. untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Umumnya. Pertama.:T = -0. 167-198 (2007) ..919 = Tempoh lat maksimum adalah 4 berdasarkan kaedah Kriteria Maklumat Schwarz (SIC) * Signifikan pada aras keertian 1Oi0 kepada ekspqrt.Jadual5 Ujian Punca Unit Panel Versi LLC Terhadap Residual Model Graviti dalam Bentuk Tingkat Kaedah Penganggaran Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) Kuasa Dua Terkecil Teritlak (GLS) Pekali -0. dalam teori perdagangan intra-industri. Ghartey (1993).49821* Nilai mu dan sigma LCC dalam analisis ini adalah p. dan hubungan ini adalah bersifat positif. iaitu pemboleh ubah jarak antara 190 IJMS 14 (l). dengan asas pengeluaran untuk eksport yang kukuh. Pemboleh ubah In DISTI. iaitu semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan. peningkatan teknologi dan inovasi yang dijanakan melalui pasaran yang sedia membangun akan meningkatkan prestasi sektor perdagangan. Pemboleh ubah In A ( P O P l.h i menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan dun negara.678 -2.231 1. Terdapat dua hujah yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan eksport. Mereka menegaskan bahawa pertumbuhan ekonomi.544 dan 6. teori perdagangan neoklasikal biasanya menekankan hubungan sebabpenyebab daripada sudut penawwan (faktor kurniaan sumber) kepada perluasan perdagangan (Bhagwati 1988).) pula adalah signifikan dan menunjukkan pertumbuhan dalam penduduk Malaysia dan rakan dagangan sebanyak 1% didapnti akan mendorong kepada pertumbuhan dalam perdagangan sebanyak 1. Secara khususnya. akan mencipta keinginan yang kuat bagi negara untuk mengeksport. peningkatan dalam keluaran dalam negara kasar (KDNK) secara umumnya akan mendorong kepada peningkatan eksport secara langsung.

Melihat kepada kesan kumpulan ekonomi NAFTA... AFTA NAFTA EU 0.*POPI.039911% -4. 167-198(2007) 191 .5731 2. maka ini menunjukkan hubungan dagangan Malaysia dengan negara jiran yang terdekat lebih kuat mempengaruhi jumlah dagangan berbanding dengan hubungan dagangan Malaysia dengan negara yang berkedudukan leblh jauh.Jadual6 Hasil Penganggaran GLS Model GraFriti Panel Versi ECM Pemboleh ubah In D(GDPi.580 0. Ini menunjukkan faktor jarak antara negara begitu kuat mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan negara rakan dagangan iaitu jika jarak antara Malaysia dengan negara rakan dagangan meningkat sebanyak lo%.131558' 12.134497 -0.h26250 In D I S T : .0475 363 D-W 11 ' Signifikan pada aras keertian 1?0 Malaysia dengan negara rakan dagangan yang menjadi proksi kepada kos pengangkutan menunjukkan signifikan mempengaruhi jumlah dagangan dua hala.847103% -0.000451 -0. Disebabkan faktor jarak adalah signifikan mempengaruhi jumlah dagangan antara Malaysia dengan rakan dagangan.185383 -0.605884 1..006569 R2 R'-terselaras ~~ 0. EU dan AFTA terhadap jumlah dagangan d u a hala Malaysia.27762' -4.*GDP.63%. hasil kajian menunjukkan kewujudan AFTA memberikan kesan yang positif manakala NAFTA dan EU memberikan kesan yang negatif kepada IJMS 14 (l). akan mengurangkan jumlah ia dagangan sebanyak 1.) Pe kali Sta tis ti k-t 9.726795 -1.029106 -4.968645 0..562211% 0.) In D(POPI.

Didapati kewujudan EU menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota EU berkurang sebanyak 13. didapati pekali AFTA tidak menunjukkan kesignifikanan dan begitu juga dengan pekali yang mencatat nilai yang agak rendah.4% manakala bagi NAFTA pula menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan anggota NAFTA berkurang sebanyak 18. iaitu jika kedudukan atau prestasi negara ini baik. maka ini akan dapat mendorong peningkatan dalam dagangan Malaysia. Keadaan ini menggambarkan baha~ia peningkatan dagangan Malaysia sebahagian besarnya adalah disumbangkan oleh kedudukan atau prestasi negara rakan dagangan Malaysia dalam kumpulan ini. EU dan ASEAN (AFTA)secara umumnya adalah agak tinggi berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Keadaan ini menggambarkan kumpulan ekonomi NAFTA dan EU telah menghadkan atau dengan kata lain seolah-olah mengamalkan sekatan dagangan antara Malaysia dengan negara ahli kumpulan ini. Pekali pembetulan ralat (ECl f .5%. Apa yang menariknya. atau dengan kata lain model yang dianggar sememangnya telah seimbang dalam jangka pendek. Pengaruh blok ekonomi NAFTA dan EU pula menunjukkan kesignifikanan dan masing-masing menunjukkan hubungan yang negatif dengan jumlah dagangan Malaysia dengan negara ahli blok ekonomi ini. Kajian membuktikan. KESIMPULAN Hasil daripada analisis perdagangan Malajrsia menunjukkan bahawa aliran dagangan Malaysia dengan negara negara dalam kumpulan NAFTA. kewujudan AFTA didapati agak kurang signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA. 192 IJMS 14 (l). Keadaan ini menjadikan impak AFTA terhadap jumlah dagangan Malaysia dengan negara anggota AFTA menunjukkan kurang signifikan.h i membuktikan peranan EU dan NAFTA amat signifikan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia dan anggota kumpulan ini yang mana memberikan kesan yang negatif terhadap jumlah dagangan Malaysia. Keadaan ini mungkin berlaku kerana konsep AFTL4 mash agak barn diperkenalkan pada tahun 1992 dan komitmen kepada AFTA melalui pengurangan tarif hanya bermula pada tahun 2002. 167-198 (2007) .l ) pula menunjukkan nilai yang tidak signifikan yang mana menjelaskan bahawa model graviti versi ECM panel yang dianggar menunjukkan tidak wujud pelarasan jangka pendek yang membawa kepada keseimbangan jangka panjang dalam model.jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan dalam kumpulan ini.

Daripada segi jarak pula. Jika iklim ekonomi rakan dagangan tidak memberangsangkan. 167-198 (2007) 193 . maka beberapa usaha perlu dilakukan dalam mengurangkan kos pengangkutan dagangan antara negara. kos pengangkutan yang tinggi akan menjadikan barangan akhir akan dijual dengan harga yang tinggi dan ini akan mengurangkan daya saing dari segi harga barangan eksport Malaysia. Selain itu didapati pendapatan negara Malaysia dan juga pendapatan negara rakan dagangan mempengaruhi jumlah dagangan Malaysia. hubungan dagangan adalah lebh signifikan jika Malaysia menjalankan hubungan dagangan dengan negara rakan dagangan yang berdekatan. asas ekonomi negara dan juga pendapatan negara harus diperkukuhkan dahulu. dapat dinjratakan bahawa jumlah dagangan Malaysia agak sensitif dengan persekitaran ekonomi dunia. Ini juga menunjukkan bahawa peranan faktor kos pengangkutan dalam mengekkg aliran dagangan antara Malaysia dan negara rakan dagangan lain adalah masih signifikan. Malaysia seharusnya berusaha dalam mengurangkan kos-kos pengangkutan yang mana kos ini dapat mengurangkan tingkat harga dan seterusnya dapat bersaing dengan barangan lain di negara rakan dagangan. Ini kerana. Dalam ha1 ini. Selain itu. Ini seolah-olah menyokong hipotesis eksport pacuan pertumbuhan dalam teori ekonomi perdagangan antarabangsa yang menyatakan untuk eksport Malaysia terus bertumbuh. iaitu bergantung kepada kedudukan ekonomi negara-negara rakan dagangan. pergantungan kepada IJMS 14 (l). Untuk bersaing daripada segi harga den g an n e g a r a -ne gar a t er u t a m an y a y a n g be r ke d u d u k an j a u h. Antaranya didapati bahawa peningkatan hubungan dagangan antara negara dipengaruhi oleh faktor jarak antara negara. Bagi kes Malaysia. Dapatan kajian juga dapat memberikan beberapa implikasi dasar. analisis model graviti dalam kajian ini juga memperlihatkan bahawa peranan jarak antara negara masih lagi signifikan dalam mempengaruhi perdagangan Malaysia. kemungkinan ini akan menyebabkan jumlah dagangan Malaysia dengan negara rakan dagangan tersebut akan merosot. iaitu untuk menggalakkan dan mengeratkan lagi hubungan dagangan antara negara anggota pada kos yang rendah. Selain itu. Keadaan ini juga menjelaskan mengapa negara-negara yang terkandung dalam satu kumpulan kebiasaanya terletak berdekatan antara satu sama lain. Oleh itu. analisis model graviti ini juga memperlihatkan bahawa peranan NAFTA dan EU memberikan impak yang negatif terhadap perdagangan Malaysia dalam tempoh kajian. maka semakin kurang aliran dagangan antara negara. Semakin jauh jarak. memandangkan faktor jarak (sebagai proksi kepada kos pengangkutan) masih signifikan dalam mempengaruhi aliran dagangan Malaysia.

67. Purchasing power in the long-run. E. (1977). J. dan Bohl (1999). Baldwin. C. Namun begitu. Brada. A. P. f 194 IJMS 14 (l).(2000). March. Asian Development Bank.dan Bomhorst (2003). Untuk melhat lebh lanjut tentang Monte Carlo. Manila: Asian Development Bank. & Murray. Rez~ic711 o Ecoizoinics and Statistics. 45. (1990).beberapa buah negara dalam memacu pertumbuhan eksport dianggap bukan sebagai satu langkah yang bijak. lihat Bernerd dan Jones (1996). lihat Banerjee (1999) Bagi kajian empirikal. Malaysia seharusnya berupaya untuk mempelbagaikan lagi rakan seperdagangan dan tidak hanya menumpu kepada beberapa buah negara yang sedia ada sahaja. & Jorion. 87. MFN tariff reduction and LDC benefits under GSP. Song dan Wu (1997). KYKLOS.Maddala dan Wu (1999).. R. N. The Ecoizoiiiic Jozinzal. Bergstrand. NOTA AKHIR Lhat Froot dan Rogoff (1995). 167-198 (2007) . 30-46. H. & Mendez.. 474-481. T. Kurangnya pengaruh yang signifikan ini kemungkinan disebabkan oleh lat masa kerana AFTA agak barn sahaja diperkenalkan dan proses pembentukan dagangan bebas ASEAN ini masih lagi berjalan. (1983). hasil kajian sekurangkurangnya memberi nafas baru bahawa realisasi AFTA akan memberi impak yang positif terhadap jumlah dagangan Malaysia. ’ Untuk melhat l e b h lanjut tentang masalah berkaitan ujian punca unit data panel. 36.589603. The Joiirizal of Finance. (1985). lihat O’Connell(1998). J.. Regional economic intergration and the volume of intra-regional trade: A comparison of de\reloped & developing country experience. 157-174. Asiaiz Dc7dopmeizt Oziflook 2002. RUJUKAN Abuaf. J. Malaysia juga seharusnya dapat memberikan komitmen yang lebih kepada CEPT dalam merealisasikan AFTA memandangkan dalam kajian ini pengaruh AFTA dalam jumlah dagangan Malaysia adalah positif tetapi kurang signifikan.The gra\Tity equation international trade: Some of microeconomics foundation and empirical evidence.

53. Zrzternational Adzlances in Ecoiioinic Research 8(2). & Wall.The generalized gravity equation. Dalam D. H. Jozirml o the Ainericaiz f Statistical Association.C Roy. & Wei. 78.. B. The Reilie7il of Econoinics mid Statistics. 143-153. 7rade Mocks a d the grauity model: Ei~ideizce from Latin Anzericun Cormtvics..). F. L. H. 62-64. J. Protcectionism. & Granger. 167-198 (2007) 195 . (1996). M. H. (2000). (1999). An analysis of EU wine trade: A graL7ity model approach. Louis. Engle. Fisher. Carrillo. P. W. (1982). H. J. J. Regioizalisiii and Riilalry Japan and the United States in Pacific Asia.A note on the proper econometric specification of the gravity equation.. C. Bemerd. (2002). P. I. C. C. & S. D. (Eds. (1987). T. Jozirnal o Macroeconomics. f Dascal. & Jones. & Zietlow. R. Drysdale.Coiztrolling for heterogeneity in gravity inodels of trade and integration. (1994). J. ASEAN Economic BulIefin.The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries. (1994).Yen bloc or dollar bloc? Exchange rate policies of the East Asian economies. A. & Perron. M. 17(3). Bohl. MIT Press: Cambridge. P.A. 71.A.T. IJMS 14 (l). Hitotsubashi Jozinzal o Eciwumics. (1991). Frankle. A. Economics Lctfrrs. Egger. (2004). 74. 66. W.. Cheng. Dalam 0.. Co-intergation and error correction: Representation.. T. & the factor-proportions theory in international trade. New Delhi: Willey Eastern Ltd.A: MIT Press.Determinants of bilateral trade flows in East Asia: A gravity approach. Kohler.155-164.427-431. US: Federal Reserve Bank of St. Dalam J.Trade intensities and the analysis of bilateral trade flows in a many-country world: A survey. estimation and testing. Campbell. & Garnout. Pitfall and opportunities: What macroeconomics should know about unit root. Chicago: University of Chicago Press.. 298-305..Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Konstadinos. (2002). Economic reform liberalization arzii trade in the Asia-Pasifc.Testing the long-run implication of the neoclassical stochastic growth model: A panel based unit root investigation for West German Lander. 1970-1994. S.Productivity across industries and countries: Time series theory and evidence. 135148. Blanchard. D.. & Fuller. A. (1979).Bergstrand. (Eds. C. Blomquist. (1989). (1988). & Vangelis.).. A. Chow-Ming. (1995). 251-276. J. monopolistic competition.. UK: University of Essex. M.). 23. (Eds.138-146. Nguyan. Frankle J. & K. I. f 21. Cambridge. Econometrics. J. D. & M. R. Rer~imlf Ecoizoinics o and Statistics. Dickey. M. Y. & Carmen. Bhagwati.N R E X Macroeconomic Aiznual. Shang-Jin. 25-31.

Review of Econoinic arid Stirtistic. Hall. 152-174. (2003). Z . Bilateral trade flows and transport cost.. 4 7. & Rogoff. A. University of Califonia. Grossman. A. (1999). Econoinetrics Journal. (1993). (1974). W~lti. Madalla. 59. J. (1994). Rogoff. 3 North-Holland. University of Califonia. C. 23. B. 1-24. Marin. G.. & Lin. Y. 111-120. (2000). Working Paper 5 6 . J. & Chu. 3.). J. Testing for unit root in time series with pretest databased model selection. Linder. C. 678-687. F. Department of Economics. export and growth. Journal of Applied Econoiizics. l Froot.Frankel. if Ghartey. Levin. Trade and trude policy for dr-r~elopinent. R. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Japan and U. Greena~7ay. Stein. P... London: Pall Mall Press. Augmented gravity model: An empirical application to Mercosur-European Union Trade Flows. A. (1993).Testing for stationarity in heterogeneous panel data.. K. 74. 631-652. North Carolina State Univer3ity.What does liberalization do for D.. Handbook of intematinal ecoizoinics. K.. Spurious regression in econometrics. R e v i e ~ o~ Ecoizoinics and Sfatistics. Applied €con o m ics. H. (Eds. & Shin. S. Unit root test in panel data: Asymptotic and finite-sampel properties.S. Unit root test in panel data: New results. 45Granger.. 167-198 (2007) . Oxfivd Bzrlktin of EcoizoiTzic a i d Statistics. Hadri. (2003). J. V 1(2). S. E. (1992). (1995). C. 25.~~irchaflichc~s Archiues. and functional form. Lin.Is the export-led hypothesis valid for industrialized countries.Perspecti\Te on PPP and long-run real exchange-rates. A. 11 1152. C. (1990). the gravity equation. 266-275. Geraci. C. D. & Wei.. Testing for unit root in heterogeneous panels. Levin. Marcos Sanso. 148-161. (2002). S. D. Jozivizal (f Econoinet rics. Journal of D e ~ eopinent E conoinics. Levin. 1Vorkiiig Papcr. 11 5. (1967). Journal o Econoimtrics. f 108. 67-74. 2.. A.. & Wu. & Sapsford. & Fernando. Im. Pesaran. E. S. (1993). Dalam G.Causal relationship between export and economic growth: Some empirical evidence in Taiwan.. M. V.. & K. Tlze R c ~ i e wf Econoiizics o uizd Statistics. Amsterdam.. E(1992). W. S. 53-74. 196 IJMS 14 (l). (1995). 61. Inmaculada. (1977). Workirzg Pizper. K. 291-316. Jotrrizal of Ecoizonzet rics. E. Trading bloc and the americas: natural and unnatural and the super-natural.A comparative study of unit root test with panel data and a new simple test. S. Department of Economics. & Lin. M. 61-95. Bilateral trade flows. & Prewo. K. 130. & Newbold. F. W.

Quah. Australia: University of Sydney. J. K. Jozirizal o Bzisiizess a i d Ecoizoiizic Statistics. Japan: International University of Japan. (1998). (1999).298-305. Wall. Emdzai7ge rate volatility aiizong the A S EAN cozrizfries. & Zietlow.. 7-25. 599607. Quah. W.11. IJMS 14 (l)..P. 72. A. (1972). & Wu. 44. (1994). Ecoizoinic Letters. & Dickey. A Monte Carlo investigation. Schwert. Using the gravity model to estimate the cost of protection. H. O’Connell. Dalam I? E. E. Applied Econoiizics. 23-40. f Sengupta. 9-19. R.A paizel data aizalysis of Bangladesh’s trade: The graziity model approach. K.The determinants of bilateral trade among Asia-Pacific countries. Chwo-Ming J. (1992). States. Mills. Biometrika. A S E A N Ecoizoiizic Brillefin. Saang Joon Baak & Listrijono (2003). Said. & Espana.. Hysteresis in unemployment: Evidence . The Iozirnal o BZLSI’I~CSS. Federal Reserve Bank of St. from 48 U. (1986). Rajendra. Revieii?.Determinants of bilateral trade flows. Test for unit root. & Green. Timbergen. (1991). 41-51. f 55(4). (Eds. Srivasta. D. Jozirizal of lizternational Ecoizoiizics. Economic Eizr7z1iryf 35. (1984). Y (1997). (1994). D. D. 237-249.The overvaluation of purchasing power parity. C. 44. & Bochove. Dixie (1995). G. Oxford: Basil Blackwell. New York: The 20th Century Fund. S. 7. Measuring intergration ?. Rahman (2003). (1989).. J. 26. Yu. Sargan. Econoinefric aizalysis for izational ecoizomic plaizizing. (1964). M. Whitaker. Louis. (1962). D. T. London School of Economics.Wages and prices i the United Kingdom: A study n in econometric methodology. Hart. Shaping the 7110Y1d ecoizcimy. G.Testing for unit root in autoregressive moving averagemodels of unknown order. Inward and outward oriented strategies. effects: A survey. 2 7. f Salvatore. Exploiting cross-section variation for unit root inference in dynamic data. A. March. Memo. 1-19.. 147-160. 11. 167-198 (2007) 197 . Song.Mohammad Mafizur. Verdoorn. V. I. J. & Hatcher. & J. Ecoizonzic Reziiei.235-243.S.Export and economic growth in Asian NIC’s: An econometrics analysis of Korea. J. J. J. J. R.International pattern of growth: Persistence in growth country disparities. D. F.). G. Jozirnal o Developeiizcizt Sfzidies.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful