P. 1
ASG 1-Jelaskan Maksud Kurikulum

ASG 1-Jelaskan Maksud Kurikulum

|Views: 129|Likes:
Published by Siti Zaleha Hamzah
definisi-definisi kurikulum
oleh: Siti Zaleha Hamzah
definisi-definisi kurikulum
oleh: Siti Zaleha Hamzah

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Siti Zaleha Hamzah on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Jelaskan maksud kurikulum.

Pengenalan Sistem Pendidikan di Malaysia bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan kepada perkembangan emosi diri murid secara menyeluruh untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah ini digunakan bagi melahirkan warganegara yang berketrampilan dan bertanggungjawab dalam segala bidang serta mampu menghadapi cabaran dalam menuju wawasan Negara. Walaubagaimanapun, kurikulum pendidikan masih berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan. Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas. Kurikulum yang berteraskan falsafah ini bertujuan untuk membentuk pelajar bagi perkembangan yang menyeluruh meliputi dimensi insrtrumental atau sosial dan dimensi intrinsik. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik dan kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahlinya. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996). Oleh itu, kurikulum amat penting dalam sistem Pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Terdapat berbagai-bagai definisi yang diberikan oleh para pengkaji bagi menghuraikan maksud kurikulum yang sebenarnya. Definisi yang berbeza terhasil daripada perbezaan latar belakang individu tersebut daripada pelbagai aspek seperti etnik, bahasa dan kebudayaan. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk memahami definisi kurikulum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sistem pendidikan di Malaysia dengan berkesan.

Anggapan ini telah wujud sejak zaman Yunani kuno dan masih digunapakai sehingga kini iaitu kurikulum sebagai “.” Teori kurkulum sekolah yang dikemukakan dalam buku “Penerokaan Teori Kurikulum” menjelaskan bahawa kurikulum sekolah wujud melalui konflik sosial yang melibatkan kumpulan dominan serta penyokongnya dengan kumpulan pembangkang dan pengikutnya. daripada konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas. Apa yang dimaksudkan dengan pengalaman murid di bawah tanggungjawab sekolah mempunya makna yang sangat luas. Johnson dengan tegasnya membezakan antara kurikulum dan pengajaran. malah juga menunjukkan adanya perubahan lingkup. Daud Hamzah (1994) melalui buku yang bertajuk “Reka Bentuk Kurikulum Sekolah” mendefinisikan “Kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan yang dikenal pasti untuk memandu pengajaran guru kepada kumpulan murid tertentu. pendapat-pendapat tentang kurikulum yang muncul telah beralih daripada menekankan isi kepada pengalaman belajar.. pembelajaran dan kurikulum..to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers”.a structured series of intended learning outcomes” (Johnson. a racecourse of subject matters to be mastered (Robert S. Kurikulum hanya menggambarkan hasil daripada pengajaran. Interaksi ini bukan kurikulum tetapi pengajaran.” Definisi yang diberikan oleh Doll tidak hanya menunjukkan wujudnya perubahan penekanan daripada isi kepada proses.Doll (1974): “The commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of course of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school. 1967). Pengalaman tersebut boleh berlaku di sekolah.Definisi Kurikulum Mohd. Definisi ini juga merangkumi pelbagai usaha yang dilakukan oleh guru dalam mendorong berlakunya pengalaman tersebut serta pelbagai kemudahan yang mendorongnya. Zais.. kurikulum ialah “. Semua yang berkaitan dengan perencanaan dan perlaksanaan.. Beliau berpendapat bahawa sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem iaitu mengajar. “kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa”. Perubahan ini ditegaskan lagi oleh Ronald C. Menurut Johnson. kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Beliau menyatakan bahawa kurikulum merupakan . Mauritz Johnson (1967) pula menyokong konsep kurikulum yang sangat luas seperti yang dikemukakan oleh Doll. kebanyakan orang dan guru mempunyai pemahaman bahawa kurikulum itu adalah sebagai isi pelajaran. maka tercetuslah ideologi pendidikan yang menghasilkan matlamat kurikulum. 1976). memandang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. pengalaman hanya akan wujud apabila berlaku interaksi antara murid dengan persekitarannya. Seterusnya. belajar. Menurut Caswel dan Campbell dalam buku mereka yang terkenal iaitu Curriculum Development (1935).. berkaitan pelajaran atau tiada kaitan. penilaian adalah pengajaran manakala kurikulum hanya berkenaan hasil-hasil pembelajaran yang dapat dicapai oleh murid. bersama guru atau tanpa guru.. Berdasarkan pandangan lama. Beberapa orang ahli yang lain. Menurut Johnson. Salah seorang daripada mereka ialah Mac Donald (1965). rumah atau dalam masyarakat. Melalui konflik ini. seperti perencanaan isi.. “kurikulum. Namun begitu..

Kurikulum juga sering dibezakan antara kurikulum rencana (curriculum plan) dan kurikulum berfungsi (functioining curriculum).” John Wiles and Joseph Bondi pula menyatakan bahawa kurikulum sebagai “. live or operative curriculum). principles and issues. Kurikulum bukan hanya rencana bertulis bagi pengajaran malah ia adalah sesuatu yang berfungsi dan berjalan di dalam kelas..a-four step plan involving purpose. and assessment. “ Curriculum is an organized set of formal education and/or training intentions..for helping children achieve self-realization through active participation within the school”. Dengan definisi ini. Elliot Eisner menggambarkan kurikulum sebagai “program” that a school “offers to its students”. mereka mendapati terdapat perbezaan antara apa yang dirancang oleh sekolah dengan pengesahan daripada guru.. Menurutnya.” Selain itu. kurikulum boleh ditakrifkan sebagai rancangan untuk mencapai matlamat. implementation. kebanyakan pengkaji tingkah laku dan pengurusan serta sistem bersetuju dengan definisi ini. but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollement in given school. Hari ini.” Beauchamp menekankan bahawa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. “preplanned series of educational hurdles and an entire range of experiences a child has within the school. “The curriculum consists of the ongoing experiences of children under the guidance of the school. terdapat lima definisi asas kurikulum iaitu yang pertama. manakala kurikulum yang dijalankan di dalam kelas merupakan kurikulum berfungsi (functioning. Gene Shepherd and William Ragan menyatakan bahawa. iaitu yang berkaitan dengan pengalaman murid. Kurikulum adalah yang berkaitan tujuan isi dan kaedah yang lebih luas atau umum manakala tugas pengajaran adalah yang lebih sempit dan khusus. Dalam pandangan Hollis Caswell dan Doak Campbell. Berdasarkan buku Curriculum: Foundation. “A curriculum is a written document which may contain many ingredients. The curriculum worker wants the plan's "intent" to be realized as fully as possible. Definisi ini berakar umbi dalam takrif pengalaman dan pendidikan Dewey dari tahun 1930-an. Definisi ini ditakrifkan oleh Tyler dan Taba. kurikulum ialah “ all the experiences children have under the guidance of teachers. Sebagai contoh.suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.” Walau bagaimanapun. .” Kedua.. perbezaan antara kurikulum dan pengajaran bukan terletak pada implementasinya tetapi pada keluasan skopnya. Seterusnya. Menurut Beauchamp (1968). Zais menjelaskan bahawa kebaikan suatu kurikulum tidak boleh dinilai daripada dokumen bertulis sahaja tetapi ia harus dinilai melalui proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. kurikulum boleh didefinisikan secara meluas. Hilda Taba (1962) memberi pendapat yang berbeza daripada pendapat-pendapat tersebut. J.” Ia melambangkan “a special environment. design. Kedua-duanya membentuk satu kontinum iaitu kurikulum terletak pada hujung tujuan umum atau tujuan jangka masa panjang sedangkan pengajaran pada hujung lainnya iaitu yang lebih khusus atau tujuan jangka masa pendek.” David Pratt pula menulis. Galen Saylor mentakrifkan kurikulum sebagai “a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated.” Collin Marsh and George Willis pula menyatakan bahawa kurikulum sebagai “experiences in the classroom [that are] planned and enacted. Rencana bertulis merupakan dokumen kurikulum (curriculum document or inert curriculum). hampir apa-apa jua yang dirancang di dalam atau di luar sekolah adalah sebahagian daripada kurikulum. memberi panduan dan mengatur situasi dan aktiviti yang berlangsung di dalam kelas.

research. content. students. kurikulum bermaksud jelmaan atau metamorphosis. Hunkins (2009) pula menyatakan bahawa “Curriculum as a field of study has been characterized as elusive. Berdasarkan penulisan Yusu Hashim (2000) pula. implementation. definisi yang keempat pula.Sebaliknya. but curriculum as a field of study is crucial to the health of schools and society. Schubert. sistem linear membenarkan pakar kurikulum untuk menerokai pelbagai tempat pada model. Selain itu. Kita juga boleh bercakap tentang kandungan perkara atau tertakluk kepada tahap gred. kurikulum boleh ditakrifkan dari segi subjek (Matematik. mendefinisikan kurikulum sebagai “. iaitu kurikulum adalah satu sistem untuk berurusan dengan orang ramai. kursus universiti dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah jarang tertakluk khusus (contohnya. susunan terbalik. Ramai pengkaji kurikulum pengurusan dan sistem mengguna pakai definisi ini. and learning experiences. kedua: kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas dan ketiga: kurikulum adalah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu dan pengalaman individu atau pun berkumpulan. Mereka yang mengguna pakai definisi ini cenderung untuk membincangkan kurikulum dari segi teori dan bukannya praktikal. mereka menekankan prinsip generik kurikulum yang merentasi dan merangkumi kebanyakan subjek. Namun. Ornstein dan Francis P. Manakala dalam bahasa Inggeris pula. Kebanyakan sekolah di Amerika Syarikat menetapkan definisi ini. melangkau bahagian. Certainly the field can be all that at times. knowledge domains. a plan. Gabungan maksud kedua-dua bahasa ini menghasilkan definisi laluan dari satu peringkat ke satu peringkat. and other members of society. theory. Mereka bimbang dengan sejarah yang luas. fragmentary and confusing. whereas we may characterize instruction as methods. Olivia adalah antara orang yang bersetuju dengan pemisahan antara kurikulum dengan pengajaran dan merumuskan kurikulum sebagai . Satu sistem plot linear bertumpu kepad cara akhir yang diingini. Allan C. Orang yang mengguna pakai definisi ini menekankan fakta dan konsep sesuatu bidang tertentu. Sejarah dan sebagainya) atau kandungan (cara kita mengatur dan mengasimilasikan maklumat). Sistem boleh linear atau linear.” Olivia (1997) mengatakan bahawa “ we may think of the curriculum as a program. beliau menyatakan bahawa kurikulum sebagai laluan atau balapan bagi sesuatu pertandingan perlumbaan kereta kuda berdasarkan maksud perkataan kurikulum yang diambil daripada perkataan Latin iaitu Curere yang bermaksud laluan. Whether we consider curriculum narrowly as subjects taught in schools or broadly as experiences that individuals require for full participation in society. Beliau juga turut mengelaskan kurikulum kepada tiga bahagian utama iaitu yang pertama: kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah. Sains. there is no denying that curriculum affects educators. Akhirnya. and speacialists”. atau sosial . and presentation”.Para akademik seperti William Reid. dan Tanners sering berpegang kepada pandangan kurikulum ini . Seterusnya. Bahasa Inggeris. dan bekerja pada lebih daripada satu komponen pada satu masa. pada kurikulum matematik atau biologi).. Ishak Ramly (2003) dalam penulisannya menyatakan bahawa kurikulum merangkumi semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah serta perkara yang diajar di sekolah dan bilik darjah.Definisi yang ketiga pula kurang popular berbanding definisi pertama dan kedua. isu-isu falsafah.a field of study with its own foundations. the teaching act. principles..

dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan. kurikulum ditafsirkan sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah dan lain-lain serta senarai kesemua mata pelajaran (kursus pengajian) di sekolah dan lain-lain.. rohani. Schubert (1986) mengatakan “the interpretation that teachers give to subject matter and the classroom atmosphere constitutes the curriculum that students actually experience. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat (2010) pula. model apa yang sepatutnya digunakan dan bagaimanasuatu dokumen harus dikembangkan. Kebanyakan dari pengertian itu berorientasi kepada kurikulum sebagai upaya untuk membangunkan dan menyesuaikan insan yang dididik untuk pekerjaan tertentu. kemahiran. unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.“…a plan or program for all the experiences that the learner encounters under the direction of the school. Definisi Kurikulum Menurut Akta Pendidikan 1996 ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Berbeza pula pendapat dikemukakan oleh Marsh (1997). nilai. norma.” Pengertian ini diperlukan ketika proses perkembangan kurikulum telah menetapkan apa yang ingin dikembangkan. mental.Senada dengan Marsh. . beliau menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu hubungan antara perencanaan dengan pengalaman yang diperolehi oleh murid di bawah bimbingan sekolah.

Untuk memahami perbezaan tersebut. kurikulum adalah suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik serta harus meliputi objektif pendidikan. PPK telah mengambil usaha mentransformasikannya ke dalam bentuk CD-ROM. Contoh aktiviti yang sering dijalankan ialah lawatan bermaklumat ke tempat-tempat yang sesuai. definisi yang telah dikemukan oleh para pengkaji kurikulum.Kesimpulan Menjelaskan pengertian kurikulum mungkin merupakan tugasan yang agak sukar. Ia merupakan unsur budaya atau ilmu pengetahuan yang memberi garis panduan kepada guru untuk menjalankan pengajaran ke pada kumpulan murid. Para pendidik yang akan menterjemahkan kurikulum perlu arif dengan definisi kurikulum terlebih dahulu supaya tidak tersasar daripada landasan yang telah ditetapkan oleh kementerian. kurikulum adalah segala apa yang diajar di sekolah serta memberi pengalaman kepada murid unruk diguna pakai dalam kehidupan harian mereka. Terdapat juga pengkaji mendefinisikan kurikulum sebagai isi pelajaran. Buku Panduan Guru dan Modul. Banyak sukatan pelajaran yang dibina bersesuaian dengan situasi semasa di negara kit. Sebagai usaha untuk membantu pelaksana kurikulum memahami dan berupaya melaksana kandungan kurikulum. Banyak lagi sumber-sumber yang menterjemahkan maksud kurikulum yang lebih kompleks. .. Secara ringkasnya. Guru boleh menyampaikan kurikulum dalam pelbagai kaedah yang sesuai dengan keupayaan murid dan kesesuaian persekitaran sekolah. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar. adalah lebih baik untuk kita mengkaji terlebih dahulu kepelbagaian pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para pengkaji masing-masing yang juga turut memainkan peranan dalam sistem pendidikan di negara kita khususnya dan di seluruh dunia amnya. Proses pembelajaran juga boleh berlaku di luar kawasan sekolah sekiranya guru mewujudkan suasana pembelajaran semasa bersama murid. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan seperti Sukatan Pelajaran. Isi pelajaran ini yang digunakan oleh guru sebagai panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran. bahasa dan kebudayaan. Berdasarkan.a Pelaksanaan kurikulum sekolah memerlukan pemahaman yang mendalam oleh setiap pelaksana bagi memastikan kurikulum tersebut dilaksanakan dengan betul dan berkesan khususnya apabila diterjemahkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh pengertian kurikulum yang wujud sekarang ini berbeza antara satu sama lain kerana ia dikeluarkan oleh pengkaji-pengkaji yang berbeza daripada pelbagai aspek seperti etnik. Menyedari terdapat kesulitan bagi mendapatkan bahan-bahan tersebut. Usaha ini adalah bagi memudahkan pengguna terutamanya para pendidik untuk mendapatkan sejumlah bahan sokongan kurikulum melalui satu media dan selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia membudayakan penggunaan ICT.

Kuala Lumpur. (1994). UK: Sage Publications. MA: Allyn & Bacon. London. principles. Laman web rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum. (1997). (2008). Diakses daripada http://www.moe. M. Diakses daripada http://www. and issues (5th ed.).S. NanaSyaodih Sukmadinata. Bandung. D. Ornstein.php . Curriculum: Theory visions and enduring concerns. Schiro. (2009). Rekabentuk kurikulum sekolah. (2008).P. Dr.com/doc/22453020/Pengertian-Dan-Definisi-Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Curriculum: foundations.scribd. DBP. Critical Essays on Major Curriculum Theorists. Scott. Pengembangan Kurikulum: teori dan praktek. Prof. London: Routledge. & Hunkins F.Rujukan Mohd Daud Hamzah.C. PT Remaja Rosdakarya. Boston.gov. A.my/bpk/v2/index. Pengertian dan Definisi Kurikulum (2009).

REKA BENTUK DAN AMALAN KURIKULUM (KPF 6024) TUGASAN INDIVIDU TAJUK : JELASKAN MAKSUD KURIKULUM NAMA : SITI ZALEHA BINTI HAMZAH PROGRAM : IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) NAMA PENSYARAH : DR. MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB .NAMA DAN KOD KURSUS TEORI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->