P. 1
ASG 1-Jelaskan Maksud Kurikulum

ASG 1-Jelaskan Maksud Kurikulum

|Views: 128|Likes:
Published by Siti Zaleha Hamzah
definisi-definisi kurikulum
oleh: Siti Zaleha Hamzah
definisi-definisi kurikulum
oleh: Siti Zaleha Hamzah

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Siti Zaleha Hamzah on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Jelaskan maksud kurikulum.

Pengenalan Sistem Pendidikan di Malaysia bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan kepada perkembangan emosi diri murid secara menyeluruh untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Falsafah ini digunakan bagi melahirkan warganegara yang berketrampilan dan bertanggungjawab dalam segala bidang serta mampu menghadapi cabaran dalam menuju wawasan Negara. Walaubagaimanapun, kurikulum pendidikan masih berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan kerana falsafah memainkan peranan sebagai dasar yang menjadi arah tuju, panduan dan bimbingan. Tanpa falsafah sesuatu kurikulum pendidikan itu adalah tanpa asas. Kurikulum yang berteraskan falsafah ini bertujuan untuk membentuk pelajar bagi perkembangan yang menyeluruh meliputi dimensi insrtrumental atau sosial dan dimensi intrinsik. Kurikulum ialah segala rancangan pendidikan (akademik dan kokurikulum) yang dikendalikan oleh sesebuah institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan. Ia suatu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai dan norma, unsurunsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat untuk diwariskan kepada ahli-ahlinya. Kurikulum kebangsaan yang ditetapkan hendaklah menentukan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dijangka akan diperolehi oleh murid-murid pada akhir tempoh persekolahan masing-masing (Akta Pendidikan 1996). Oleh itu, kurikulum amat penting dalam sistem Pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). Terdapat berbagai-bagai definisi yang diberikan oleh para pengkaji bagi menghuraikan maksud kurikulum yang sebenarnya. Definisi yang berbeza terhasil daripada perbezaan latar belakang individu tersebut daripada pelbagai aspek seperti etnik, bahasa dan kebudayaan. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk memahami definisi kurikulum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sistem pendidikan di Malaysia dengan berkesan.

“kurikulum. Menurut Johnson. 1967). pengalaman hanya akan wujud apabila berlaku interaksi antara murid dengan persekitarannya. Definisi ini juga merangkumi pelbagai usaha yang dilakukan oleh guru dalam mendorong berlakunya pengalaman tersebut serta pelbagai kemudahan yang mendorongnya. Seterusnya. seperti perencanaan isi. penilaian adalah pengajaran manakala kurikulum hanya berkenaan hasil-hasil pembelajaran yang dapat dicapai oleh murid. pembelajaran dan kurikulum. Beliau menyatakan bahawa kurikulum merupakan . Johnson dengan tegasnya membezakan antara kurikulum dan pengajaran... “kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa”.Doll (1974): “The commonly accepted definition of the curriculum has changed from content of course of study and list of subjects and courses to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school.” Teori kurkulum sekolah yang dikemukakan dalam buku “Penerokaan Teori Kurikulum” menjelaskan bahawa kurikulum sekolah wujud melalui konflik sosial yang melibatkan kumpulan dominan serta penyokongnya dengan kumpulan pembangkang dan pengikutnya.. kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Mauritz Johnson (1967) pula menyokong konsep kurikulum yang sangat luas seperti yang dikemukakan oleh Doll. belajar. Apa yang dimaksudkan dengan pengalaman murid di bawah tanggungjawab sekolah mempunya makna yang sangat luas. 1976). Kurikulum hanya menggambarkan hasil daripada pengajaran.. maka tercetuslah ideologi pendidikan yang menghasilkan matlamat kurikulum.” Definisi yang diberikan oleh Doll tidak hanya menunjukkan wujudnya perubahan penekanan daripada isi kepada proses. memandang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajaran.to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers”. Berdasarkan pandangan lama. a racecourse of subject matters to be mastered (Robert S. daripada konsep yang sangat sempit kepada yang lebih luas. Salah seorang daripada mereka ialah Mac Donald (1965). rumah atau dalam masyarakat. Zais. berkaitan pelajaran atau tiada kaitan. Interaksi ini bukan kurikulum tetapi pengajaran.. Namun begitu. Beberapa orang ahli yang lain. Melalui konflik ini. Perubahan ini ditegaskan lagi oleh Ronald C.a structured series of intended learning outcomes” (Johnson.. bersama guru atau tanpa guru. kurikulum ialah “. Pengalaman tersebut boleh berlaku di sekolah. Beliau berpendapat bahawa sistem persekolahan terbentuk atas empat subsistem iaitu mengajar.. Daud Hamzah (1994) melalui buku yang bertajuk “Reka Bentuk Kurikulum Sekolah” mendefinisikan “Kurikulum ialah unsur budaya atau ilmu pengetahuan yang dikenal pasti untuk memandu pengajaran guru kepada kumpulan murid tertentu. Menurut Caswel dan Campbell dalam buku mereka yang terkenal iaitu Curriculum Development (1935).Definisi Kurikulum Mohd. kebanyakan orang dan guru mempunyai pemahaman bahawa kurikulum itu adalah sebagai isi pelajaran. malah juga menunjukkan adanya perubahan lingkup. Menurut Johnson. pendapat-pendapat tentang kurikulum yang muncul telah beralih daripada menekankan isi kepada pengalaman belajar. Anggapan ini telah wujud sejak zaman Yunani kuno dan masih digunapakai sehingga kini iaitu kurikulum sebagai “. Semua yang berkaitan dengan perencanaan dan perlaksanaan..

“A curriculum is a written document which may contain many ingredients. Menurut Beauchamp (1968). Kurikulum bukan hanya rencana bertulis bagi pengajaran malah ia adalah sesuatu yang berfungsi dan berjalan di dalam kelas. .. “The curriculum consists of the ongoing experiences of children under the guidance of the school. memberi panduan dan mengatur situasi dan aktiviti yang berlangsung di dalam kelas. J. Dengan definisi ini. perbezaan antara kurikulum dan pengajaran bukan terletak pada implementasinya tetapi pada keluasan skopnya.suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.” Collin Marsh and George Willis pula menyatakan bahawa kurikulum sebagai “experiences in the classroom [that are] planned and enacted. Hilda Taba (1962) memberi pendapat yang berbeza daripada pendapat-pendapat tersebut.” Beauchamp menekankan bahawa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran.a-four step plan involving purpose. Rencana bertulis merupakan dokumen kurikulum (curriculum document or inert curriculum). iaitu yang berkaitan dengan pengalaman murid..” David Pratt pula menulis. but basically it is a plan for the education of pupils during their enrollement in given school. mereka mendapati terdapat perbezaan antara apa yang dirancang oleh sekolah dengan pengesahan daripada guru.. Seterusnya.” John Wiles and Joseph Bondi pula menyatakan bahawa kurikulum sebagai “. Kurikulum adalah yang berkaitan tujuan isi dan kaedah yang lebih luas atau umum manakala tugas pengajaran adalah yang lebih sempit dan khusus. live or operative curriculum). Galen Saylor mentakrifkan kurikulum sebagai “a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated.” Ia melambangkan “a special environment. terdapat lima definisi asas kurikulum iaitu yang pertama. Sebagai contoh.” Walau bagaimanapun. kurikulum boleh ditakrifkan sebagai rancangan untuk mencapai matlamat. Zais menjelaskan bahawa kebaikan suatu kurikulum tidak boleh dinilai daripada dokumen bertulis sahaja tetapi ia harus dinilai melalui proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. implementation. “preplanned series of educational hurdles and an entire range of experiences a child has within the school. principles and issues.” Selain itu. The curriculum worker wants the plan's "intent" to be realized as fully as possible. and assessment. Definisi ini ditakrifkan oleh Tyler dan Taba. hampir apa-apa jua yang dirancang di dalam atau di luar sekolah adalah sebahagian daripada kurikulum. Hari ini. Definisi ini berakar umbi dalam takrif pengalaman dan pendidikan Dewey dari tahun 1930-an. Kedua-duanya membentuk satu kontinum iaitu kurikulum terletak pada hujung tujuan umum atau tujuan jangka masa panjang sedangkan pengajaran pada hujung lainnya iaitu yang lebih khusus atau tujuan jangka masa pendek. Gene Shepherd and William Ragan menyatakan bahawa. design. Berdasarkan buku Curriculum: Foundation.” Kedua. Menurutnya. Dalam pandangan Hollis Caswell dan Doak Campbell. Kurikulum juga sering dibezakan antara kurikulum rencana (curriculum plan) dan kurikulum berfungsi (functioining curriculum). kurikulum boleh didefinisikan secara meluas.. “ Curriculum is an organized set of formal education and/or training intentions. kurikulum ialah “ all the experiences children have under the guidance of teachers. Elliot Eisner menggambarkan kurikulum sebagai “program” that a school “offers to its students”. manakala kurikulum yang dijalankan di dalam kelas merupakan kurikulum berfungsi (functioning. kebanyakan pengkaji tingkah laku dan pengurusan serta sistem bersetuju dengan definisi ini.for helping children achieve self-realization through active participation within the school”.

a plan. kursus universiti dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah jarang tertakluk khusus (contohnya. Sejarah dan sebagainya) atau kandungan (cara kita mengatur dan mengasimilasikan maklumat). melangkau bahagian. beliau menyatakan bahawa kurikulum sebagai laluan atau balapan bagi sesuatu pertandingan perlumbaan kereta kuda berdasarkan maksud perkataan kurikulum yang diambil daripada perkataan Latin iaitu Curere yang bermaksud laluan. and other members of society. knowledge domains. whereas we may characterize instruction as methods. Ishak Ramly (2003) dalam penulisannya menyatakan bahawa kurikulum merangkumi semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah serta perkara yang diajar di sekolah dan bilik darjah. Sistem boleh linear atau linear. Mereka yang mengguna pakai definisi ini cenderung untuk membincangkan kurikulum dari segi teori dan bukannya praktikal. Manakala dalam bahasa Inggeris pula. and learning experiences. pada kurikulum matematik atau biologi).Definisi yang ketiga pula kurang popular berbanding definisi pertama dan kedua. Satu sistem plot linear bertumpu kepad cara akhir yang diingini. Whether we consider curriculum narrowly as subjects taught in schools or broadly as experiences that individuals require for full participation in society. Namun. mereka menekankan prinsip generik kurikulum yang merentasi dan merangkumi kebanyakan subjek... dan Tanners sering berpegang kepada pandangan kurikulum ini . Akhirnya. fragmentary and confusing. sistem linear membenarkan pakar kurikulum untuk menerokai pelbagai tempat pada model. mendefinisikan kurikulum sebagai “. Orang yang mengguna pakai definisi ini menekankan fakta dan konsep sesuatu bidang tertentu. Hunkins (2009) pula menyatakan bahawa “Curriculum as a field of study has been characterized as elusive.Sebaliknya. and speacialists”. susunan terbalik. definisi yang keempat pula. Olivia adalah antara orang yang bersetuju dengan pemisahan antara kurikulum dengan pengajaran dan merumuskan kurikulum sebagai . principles. Bahasa Inggeris. kurikulum boleh ditakrifkan dari segi subjek (Matematik. isu-isu falsafah. Kita juga boleh bercakap tentang kandungan perkara atau tertakluk kepada tahap gred. Beliau juga turut mengelaskan kurikulum kepada tiga bahagian utama iaitu yang pertama: kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah. Seterusnya. dan bekerja pada lebih daripada satu komponen pada satu masa. research. Allan C. Mereka bimbang dengan sejarah yang luas. Gabungan maksud kedua-dua bahasa ini menghasilkan definisi laluan dari satu peringkat ke satu peringkat. the teaching act. Ramai pengkaji kurikulum pengurusan dan sistem mengguna pakai definisi ini. content.a field of study with its own foundations. kedua: kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas dan ketiga: kurikulum adalah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu dan pengalaman individu atau pun berkumpulan. but curriculum as a field of study is crucial to the health of schools and society. iaitu kurikulum adalah satu sistem untuk berurusan dengan orang ramai. implementation. Berdasarkan penulisan Yusu Hashim (2000) pula. Selain itu. and presentation”. kurikulum bermaksud jelmaan atau metamorphosis. Sains. Ornstein dan Francis P. students.” Olivia (1997) mengatakan bahawa “ we may think of the curriculum as a program. Certainly the field can be all that at times. Kebanyakan sekolah di Amerika Syarikat menetapkan definisi ini. Schubert. there is no denying that curriculum affects educators. theory.Para akademik seperti William Reid. atau sosial .

unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. beliau menyatakan bahwa kurikulum merupakan suatu hubungan antara perencanaan dengan pengalaman yang diperolehi oleh murid di bawah bimbingan sekolah. Berbeza pula pendapat dikemukakan oleh Marsh (1997). kemahiran. mental. . rohani. Definisi Kurikulum Menurut Akta Pendidikan 1996 ialah satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. nilai.“…a plan or program for all the experiences that the learner encounters under the direction of the school. dan emosi serta untuk menyampaikan pengetahuan.Senada dengan Marsh. Kebanyakan dari pengertian itu berorientasi kepada kurikulum sebagai upaya untuk membangunkan dan menyesuaikan insan yang dididik untuk pekerjaan tertentu. Schubert (1986) mengatakan “the interpretation that teachers give to subject matter and the classroom atmosphere constitutes the curriculum that students actually experience.. model apa yang sepatutnya digunakan dan bagaimanasuatu dokumen harus dikembangkan. norma. Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat (2010) pula. kurikulum ditafsirkan sebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah dan lain-lain serta senarai kesemua mata pelajaran (kursus pengajian) di sekolah dan lain-lain.” Pengertian ini diperlukan ketika proses perkembangan kurikulum telah menetapkan apa yang ingin dikembangkan.

Banyak sukatan pelajaran yang dibina bersesuaian dengan situasi semasa di negara kit.a Pelaksanaan kurikulum sekolah memerlukan pemahaman yang mendalam oleh setiap pelaksana bagi memastikan kurikulum tersebut dilaksanakan dengan betul dan berkesan khususnya apabila diterjemahkan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) telah menghasilkan pelbagai bahan sokongan seperti Sukatan Pelajaran. Contoh aktiviti yang sering dijalankan ialah lawatan bermaklumat ke tempat-tempat yang sesuai. Untuk memahami perbezaan tersebut. Menyedari terdapat kesulitan bagi mendapatkan bahan-bahan tersebut. . definisi yang telah dikemukan oleh para pengkaji kurikulum. Usaha ini adalah bagi memudahkan pengguna terutamanya para pendidik untuk mendapatkan sejumlah bahan sokongan kurikulum melalui satu media dan selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia membudayakan penggunaan ICT. Guru boleh menyampaikan kurikulum dalam pelbagai kaedah yang sesuai dengan keupayaan murid dan kesesuaian persekitaran sekolah. Terdapat juga pengkaji mendefinisikan kurikulum sebagai isi pelajaran. Huraian Sukatan Pelajaran. Berdasarkan. segala pengalaman yang terancang dan penilaian pencapaian pelajar. Sebagai usaha untuk membantu pelaksana kurikulum memahami dan berupaya melaksana kandungan kurikulum.Kesimpulan Menjelaskan pengertian kurikulum mungkin merupakan tugasan yang agak sukar. Para pendidik yang akan menterjemahkan kurikulum perlu arif dengan definisi kurikulum terlebih dahulu supaya tidak tersasar daripada landasan yang telah ditetapkan oleh kementerian. PPK telah mengambil usaha mentransformasikannya ke dalam bentuk CD-ROM. Proses pembelajaran juga boleh berlaku di luar kawasan sekolah sekiranya guru mewujudkan suasana pembelajaran semasa bersama murid. Buku Panduan Guru dan Modul. kurikulum adalah segala apa yang diajar di sekolah serta memberi pengalaman kepada murid unruk diguna pakai dalam kehidupan harian mereka. adalah lebih baik untuk kita mengkaji terlebih dahulu kepelbagaian pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para pengkaji masing-masing yang juga turut memainkan peranan dalam sistem pendidikan di negara kita khususnya dan di seluruh dunia amnya. Isi pelajaran ini yang digunakan oleh guru sebagai panduan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan unsur budaya atau ilmu pengetahuan yang memberi garis panduan kepada guru untuk menjalankan pengajaran ke pada kumpulan murid. kurikulum adalah suatu rancangan yang teratur yang merangkumi aktiviti akademik dan bukan akademik serta harus meliputi objektif pendidikan. Secara ringkasnya. Banyak lagi sumber-sumber yang menterjemahkan maksud kurikulum yang lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh pengertian kurikulum yang wujud sekarang ini berbeza antara satu sama lain kerana ia dikeluarkan oleh pengkaji-pengkaji yang berbeza daripada pelbagai aspek seperti etnik.. bahasa dan kebudayaan.

my/bpk/v2/index.scribd. Rekabentuk kurikulum sekolah.Rujukan Mohd Daud Hamzah. (2008). A.C. (1994).P.S.com/doc/22453020/Pengertian-Dan-Definisi-Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Scott. D. Bandung. Diakses daripada http://www. and issues (5th ed.). MA: Allyn & Bacon. London: Routledge. & Hunkins F.moe. Dr.php . Boston. Pengertian dan Definisi Kurikulum (2009). Diakses daripada http://www. Prof. Kuala Lumpur. (1997). Schiro. principles. Curriculum: Theory visions and enduring concerns. London. DBP. UK: Sage Publications.gov. M. NanaSyaodih Sukmadinata. PT Remaja Rosdakarya. Laman web rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum. (2009). Pengembangan Kurikulum: teori dan praktek. Curriculum: foundations. Critical Essays on Major Curriculum Theorists. Ornstein. (2008).

NAMA DAN KOD KURSUS TEORI. MOHMAD NOOR BIN MOHMAD TAIB . REKA BENTUK DAN AMALAN KURIKULUM (KPF 6024) TUGASAN INDIVIDU TAJUK : JELASKAN MAKSUD KURIKULUM NAMA : SITI ZALEHA BINTI HAMZAH PROGRAM : IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) NAMA PENSYARAH : DR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->