P. 1
HUKUM MUAMALAH DALAM ISLAM.docx

HUKUM MUAMALAH DALAM ISLAM.docx

|Views: 267|Likes:
Published by usamah irham

More info:

Published by: usamah irham on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

HUKUM MUAMALAH DALAM ISLAM

Dihimpun oleh:

ABDURRAHMAN

MA MUHAMMADIYAH 1 MALANG 2011

0

DAFTAR ISI

Pendahuluan: Kewajiban Mempelajari Fikih Muamalah (Fikih Ekonomi) ................... 2 Bagian 1 Hukum Jual Beli Dalam Islam ........................................................................ 7 Bagian 2 Jual Beli yang Terlarang ................................................................................. 10 Bagian 3 MLM Menurut Fiqh Muammalah .................................................................. 13 Bagian 4 Hukum Al-Faraidh (Warisan) ........................................................................ 16 Bagian 5 Hukum Ar-Rahnu (Pegadaian) Dalam Islam .................................................. 22 Bagian 6 Akad Murabahah Dalam Hukum Islam dan Problematika Penerapannya Pada Bank Syari'ah......................................................................................................... 33 Bagian 7 Ijarah (Sewa Menyewa dan Upah Mengupah) Bagian 8 hibah menurut hukum islam Bagian 9 Hukum wakalah dan sulhu Bagian 10 Hukum asuransi dalam islam

1

PENDAHULUAN: KEWAJIBAN MEMPELAJARI FIKIH MUAMALAH (FIKIH EKONOMI) Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/ iqtishadiyah (Ekonomi Islam). Kitab-kitab Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, Jumlahnya lebih dari seribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh Kitab Fiqh membahas fiqh ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab Al-Amwal oleh Abu Ubaid, Kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf, Al-Iktisab fi Rizqi al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya. Namun dalam waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara kaffah (menyeluruh).

‖Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (kaffah) . Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.Al-Baqarah 208). Akibat lainnya, ialah ummat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak kaum muslimin yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, maysir, gharar, haram, batil, dsb. Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (dharuriyat) dalam ajaran Islam. Dalam kitab Al-Mu‘amalah fil Islam, Dr. Abdul Sattar Fathullah Sa‘id mengatakan :

Artinya : Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah “Muamalah”, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegaiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur

2

Tarmizi) Berdasarkan ucapan Umar di atas. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas koperasi. ―Dalam bidang muamalah maliyah ini. ―Fiqh muamalah ekonomi. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh bergiatan ekonomi apapun. kecuali orang yang benar-benar telah mengerti fiqh (muamalah) dalam agama Islam‖ (H. Harus berupaya keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah semata‖ Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim. selanjutnya menulis. maka dapat dijabarkan lebih lanjut bahwa umat Islam:  Tidak boleh beraktifitas bisnis. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas asuransi. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas bisnis MLM. maka ia akan terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat. tanpa ia sadari. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini. kecuali faham fiqh muamalah 3 . namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini hukumnya fardhu kifayah Oleh karena itu.muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. kecuali faham fikih muamalah  Tidak boleh beraktivitas perbankan. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas pegadaian. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas reksadana. Menurut ulama Abdul Sattar di atas.R. seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari‘ah Allah. kecuali faham tentang fikih muamalah  Tidak boleh berdagang. Husein Shahhatah. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas jual-beli. Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata : ―Tidak boleh berjual-beli di pasar kita. kecuali faham fiqh muamalah  Tidak boleh beraktifitas pasar modal. para ulama sepakat tentang mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah) Artinya : Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah basyariyah) Fardhu ‘Ain Husein Shahhathah (Al-Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku AlIltizam bi Dhawabith asy-Syar‘iyah fil Muamalat Maliyah (2002) mengatakan. karena itu hukum mempelajarinya wajib ‗ain (fardhu) bagi setiap muslim. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Seorang Muslim yang bertaqwa dan takut kepada Allah swt.

Nabi Syu‘aib mengajarkan I‘tiqad dan iqtishad (aqidah dan ekonomi). Dalam konteks ini Allah berfirman: Artinya : „Dan kepada penduduk Madyan. Al-Quran lebih lanjut mengisahkan ungkapan umatnya yang merasa keberatan diatur transaksi ekonominya. “Hai Syu‟aib. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik. Ia berkata. Syu‟aib.Dan Syu‟aib berkata.”Hai kaumku sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. sekali-kali Tiada Tuhan bagimu selain Dia.Abdul Sattar menyimpulkan: Artinya : Dari sini jelaslah bahwa “Muamalat” adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyangmu atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Kami utus saudara mereka. Dan Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang penyantun lagi cerdas”. (Hud : 84. Artinya : Mereka berkata. 4 . Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)”. “Hai Kaumku sembahlah Allah. Karena itu para Rasul terdahulu mengajak umat (berdakwah) untuk mengamalkan muamalah.85) Dua ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi Syu‘aib dengan umatnya yang mengingkari agama yang dibawanya.Sehubungan dengan itulah Dr. Tidak ada pilihan bagi seseorang untuk tidak mengamalkannya. Nabi Syu‘aib mengingatkan mereka tentang kekacauan transaksi muamalah (ekonomi) yang mereka lakukan selama ini. karena memandangnya sebagai ajaran agama yang mesti dilaksanakan.

melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah. Pengertian Muamalah Pengertian muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas. Ar-Rahn (tentang pegadaian) 4. Umat manusia tidak boleh sekehendak hati mengelola hartanya. Syariah misalnya secara tegas mengharamkan bunga bank. Artinya : Muamalah ini adalah sunnah yang terus-menerus dilaksanakan para Nabi AS. sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa. maka perlu edukasi pembelajaran atau pengajian muamalah. asuransi) 7. Ash-Shulhu (perdamaian bisnis) 6. Syekh Abdul Sattar menyimpulkan bahwa hukum muamalah adalah sunnah para Nabi sepanjang sejarah. yaitu aqidah dan muamalaH. yang disebut dengan syari‘ah. Aturan Allah tentang ekonomi disebut dengan ekonomi syariah. Prof Muhammad Akram Khan). Hak Milik. Berdasarkan ayat-ayat di atas.Yusuf Qardhawi. Semua ulama dunia yang ahli ekonomi Islam (para professor dan Doktor) telah ijma‘ mengharamkan bunga bank. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak dipahami sebagai―Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda‖atau lebih tepatnya ―aturan Islam tentang kegiatan ekonomi manusia‖ Ruang Lingkup Muamalah 1. (hlm. Jika banyak umat Islam yang belum faham tentang bank syariah atau secara dangkal memandang bank Islam sama dengan bank konvensianal. (Baca tulisan Prof. sebagaimana firman Allah: Artinya : Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat menegakkan keadilan itu. Muamalah adalah Sunnah Para Nabi. Fungsi Uang dan ‘Ukud (akad-akad) 2. tanpa aturan syari‘ah.Ayat ini berisi dua peringatan penting. agar tak muncul salah faham tentang syariah. yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan dita‘ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia‖. Hiwalah (pengalihan hutang) 5. Adh-Dhaman (jaminan. Syirkah (tentang perkongsian) 5 . Prof Umar Chapra. Tidak ada perbedaan pendapat pakar ekonomi Islam tentang bunga bank. Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan pengelolaan rezeki (harta) tidak boleh sekehendak hati. Harta.Ali Ash-Sjabuni. Buyu‘ (tentang jual beli) 3.16). Prof. Untuk itulah lahir bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Wakalah (tentang perwakilan) Wadi‘ah (tentang penitipan) ‗Ariyah (tentang peminjaman) Ghasab (perampasan harta orang lain dengan tidak shah) Syuf‘ah (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah) Mudharabah (syirkah modal dan tenaga) Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun) Muzara‘ah (kerjasama pertanian) Kafalah (penjaminan) Taflis (jatuh bangkrut) Al-Hajru (batasan bertindak) Ji‘alah (sayembara, pemberian fee) Qaradh (pejaman) Ba‘i Murabahah Bai‘ Salam Bai Istishna‘ Ba‘i Muajjal dan Ba‘i Taqsith Ba‘i Sharf dan transaksi vala ‘Urbun (panjar/DP) Ijarah (sewa-menyewa) Riba, konsep uang dan kebijakan moneter Shukuk (surat utang atau obligasi) Faraidh (warisan) Luqthah (barang tercecer) Waqaf Hibah Washiat Iqrar (pengakuan) Qismul fa‘i wal ghanimah (pembagian fa‘i dan ghanimah) Qism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat) Ibrak (pembebasan hutang) Kharaj, Jizyah, Dharibah,Ushur Baitul Mal dan Jihbiz Kebijakan fiskal Islam Prinsip dan perilaku konsumen Prinsip dan perilaku produse Keadilan Distribusi Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh) Jual beli gharar, bai‘ najasy, bai‘ al-‗inah, Bai wafa, mu‘athah, fudhuli, dll. Ihtikar dan monopoli Pasar modal Islami dan Reksadana Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM, dan lain-lain

(Sumber: Agustianto, Penulis adalah: Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia)

6

BAGIAN 1 HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

Pengertian Jual Beli Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya. Hukum Jual Beli Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Kitab, as Sunnah, ijma serta qiyas: Allah Ta'ala berfirman : " Dan Allah menghalalkan jual beli (Al Baqarah)" Allah Ta'ala berfirman : " tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu " (Al Baqarah : 198, ayat ini berkaitan dengan jual beli di musim haji). Dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "Dua orang yang saling berjual beli punya hak untuk saling memilih selama mereka tidak saling berpisah, maka jika keduianya saling jujur dalam jual beli dan menerangkan keadaan barang-barangnya (dari aib dan cacat), maka akan diberikan barokah jual beli bagi keduanya, dan apabila keduanya saling berdusta dan saling menyembunyikan aibnya maka akan dicabut barokah jual beli dari keduanya" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan shahihkan oleh Syaikh Al Bany dalam shahih Jami no. 2886) Dan para ulama telah ijma (sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun qiyas yaitu dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuaitu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuik sampai kepada tujuan yang dikehendaki. . Akad Jual Beli Akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan : • Bentuk perkataan terdiri dari Ijab yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan " saya jual" dan Qobul yaitu ucapan yang keluar dari pembeli dengan ucapan "saya beli " • Bentuk perbuatan yaitu muaathoh (saling memberi) yang terdiri dari perbuatan mengambil dan memberi seperti penjual memberikan barang dagangan kepadanya (pembeli) dan (pembeli) memberikan harga yang wajar (telah ditentukan).

7

Dan kadang bentuk akad terdiri dari ucapan dan perbuatan sekaligus : Berkata Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah : jual beli Muathoh ada beberapa gambaran 1. Penjual hanya melakukan ijab lafadz saja, dan pembeli mengambilnya seperti ucapan " ambilah baju ini dengan satu dinar, maka kemudian diambil, demikian pula kalau harga itu dengan sesuatu tertentu seperti mengucapkan "ambilah baju ini dengan bajumu", maka kemudian dia mengambilnya. 2. Pembeli mengucapkan suatu lafadz sedang dari penjual hanya memberi, sama saja apakah harga barang tersebut sudah pasti atau dalam bentuk suatu jaminan dalam perjanjian.(dihutangkan) 3. Keduanya tidak mengucapkan lapadz apapun, bahkan ada kebiasaan yaitu meletakkan uang (suatu harga) dan mengambil sesuatu yang telah dihargai. Syarat Sah Jual Beli Sahnya suatu jual beli bila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang beraqad dan (barang) yang diaqadi, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya. Adapun syarat tersebut adalah sbb : Bagi yang beraqad : 1. Adanya saling ridha keduanya (penjual dan pembeli), tidak sah bagi suatu jual beli apabila salah satu dari keduanya ada unsur terpaksa tanpa haq (sesuatu yang diperbolehkan) berdasarkan firman Allah Ta'ala " kecuali jika jual beli yang saling ridha diantara kalian ", dan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda "hanya saja jual beli itu terjadi dengan asas keridhan" (HR. Ibnu Hiban, Ibnu Majah, dan selain keduanya), adapun apabila keterpaksaan itu adalah perkara yang haq (dibanarkan syariah), maka sah jual belinya. Sebagaimana seandainya seorang hakim memaksa seseorang untuk menjual barangnya guna membayar hutangnya, maka meskipun itu terpaksa maka sah jual belinya. 2. Yang beraqad adalah orang yang diperkenankan (secara syariat) untuk melakukan transaksi, yaitu orang yang merdeka, mukallaf dan orang yang sehat akalnya, maka tidak sah jual beli dari anak kecil, bodoh, gila, hamba sahaya dengan tanpa izin tuannya. (catatan : jual beli yang tidak boleh anak kecil melakukannya transaksi adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh orang dewasa seperti jual beli rumah, kendaraan dsb, bukan jual beli yang sifatnya sepele seperti jual beli jajanan anak kecil, ini berdasarkan pendapat sebagian dari para ulama pent). 3. Yang beraqad memiliki penuh atas barang yang diaqadkan atau menempati posisi sebagai orang yang memiliki (mewakili), berdasarkan sabda Nabi kepada Hakim bin Hazam " Janganlah kau jual apa yang bukan milikmu" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi dan dishahihkan olehnya). Artinya jangan engkau menjual seseuatu yang tidak ada dalam kepemilikanmu. Berkata Al Wazir Ibnu Mughirah Mereka (para ulama) telah sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak juga dalam kekuasaanya, kemudian setelah dijual dia beli barang yang lain lagi (yang semisal) dan diberikan kepada pemiliknya, maka jual beli ini bathil Bagi (Barang) yang diaqadi 1. Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya secara mutlaq, maka tidak sah menjual sesuatu yang diharamkan mengambil manfaatnya

8

seperti tidak sah membeli seorang hamba yang melarikan diri. maka tidak sah membeli sesuatu yang dia tidak melihatnya.". Barang yang diaqadi tersebut diketahui ketika terjadi aqad oleh yang beraqad. atau dia melihatnya akan tetapi dia tidak mengetahui (hakikat) nya. dan seekor burung yang terbang di udara.. khomer. sesungguhnya lemak itu dipakai untuk memoles perahu.seperti khomer. Dan tidak sah menjual dengan mengundi (dengan krikil) seperti ucapan " lemparkan (kerikil) undian ini. Tidak sah pula menjual minyak najis atau yang terkena najis. dan tidak sah juga membeli barang curian dari orang yang bukan pencurinya. maka itu harus engkau beli dengan (harga) sekian " Dan tidak boleh juga membeli dengam melempar seperti mengatakan "pakaian mana yang engaku lemparkan kepadaku. atau tidak mampu untuk mengambilnya dari pencuri karena yang menguasai barang curian adalah pencurinya sendiri. bangkai berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wasallam " Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual bangkai. Yang diaqadi baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai). berdasarkan sabda Nabi " Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu (barang) mengharamkan juga harganya ". meminyaki (menyamak kulit) dan untuk dijadikan penerangan". seekor unta yang kabur. alat-alat musik. maka itu (harganya0 sekian. karena ketidaktahuan terhadap barang tersebut merupakan suatu bentuk penipuan. 3. maka apabila mengenai suatu baju. sedangkan penipuan terlarang. dan di dalam hadits mutafaq alaihi: disebutkan " bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai. " tidak karena sesungggnya itu adalah haram. maka tidak sah jual belinya. karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada. maka beliau berata. Dan tidak sah juga membeli sesuatu yang hanya sebab menyentuh seperti mengatakan "pakaian mana yang telah engkau pegang. susu dalam kantonggnya. Dengan demikian tidak boleh membeli unta yang masih dalam perut. maka bagimu harganya adalah sekian " (Sumber : Mulakhos Fiqhy Syaikh Sholeh bin Fauzan AL Fauzan Penerbit Dar Ibnul Jauzi . mengharamkan bangkai dan harganya.Saudi Arabia) 9 . Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radiallahu anhu bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan hasil memegang dan melempar" (mutafaq alaihi). 2. dan patung (Mutafaq alaihi). Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan " mengharamkan khomer dan harganya. mengharamkan babi dan harganya".

Larangan ini menunjukan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli. maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Allah Ta‘ala berfirman ―Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ta‘ala ―Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatuan dosa dan permusuhan (Ai Maidah : 2)‖ Demikian juga tidak boleh menjual persenjataan serta peralatan perang lainnya di waktu terjadi fitnah (peperangan) antar kaum muslimin supaya tidak menjadi penyebab adanya pembunuhan. jika kamu mengetahui akan maslahatnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena itu. Maka. pada waktu pagi dan waktu petang. yakni yang Aku telah sebutkan kepadamu dari perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri Shalat Jum‘at adalah lebih baik bagimu. dan membayarkan zakat. Allah mengkhususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. tidak boleh disibukkan dengan aktivitas jual beli ataupun yang lainnya setelah ada panggilan untuk menghadirinya. Jual Beli Untuk Kejahatan Demikian juga Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah." (QS. 10 . Kemudian Allah mengatakan ―dzalikum‖ (yang demikian itu).BAGIAN 2 JUAL BELI YANG TERLARANG Allah Ta‘ala membolehkan jual beli bagi hamba-Nya selama tidak melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat madharat terhadap kewajiban lainnya. Allah melarang jual beli agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melakukan Shalat Jum‘at. apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at. mendirikan shalat. Al Jumu‘ah : 9). Allah dan Rasul-Nya telah melarang dari yang demikian. melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli sehingga mengabaikan shalat Jumat adalah juga perkara yang diharamkan. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamer karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. Demikian juga shalat fardhu lainnya. berdasarkan Firman Allah Ta‘ala :―Hai orang-orang yang beriman. dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Jual Beli Ketika Panggilan Adzan Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum‘at. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah. 24:36-37-38)." (QS.

Demikian juga diharamkan membeli barang di atas pembelian saudaranya." Menjual Budak Muslim kepada Non Muslim Allah melarang menjual hamba sahaya muslim kepada seorang kafir jika dia tidak membebaskannya. Samsaran Termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual belinya orang yang bertindak sebagai samsaran. Nabi Shalallahu ‗alaihi wasallam bersabda ―Biarkanlah manusia berusaha sebagian mereka terhadap sebagian yang lain untuk mendapatkan rizki Allah. begitupun sebaliknya. Shahih Al Jami‘ 8603‖ 11 .. Juga sabdanya: ―Tidaklah seorang menjual di atas jualan saudaranya (Mutfaq ‗alaih)‖. kemudian orang itu meminta kepadanya untuk menjadi perantara dalam jual belinya. pent). (yaitu seorang penduduk kota menghadang orang yang datang dari tempat lain (luar kota).‖(Mutafaq alaihi).Ibnul Qoyim berkata "Telah jelas dari dalil-dalil syara‘ bahwa maksud dari akad jual beli akan menentukan sah atau rusaknya akad tersebut. Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam bersabda : ―Islam itu tinggi dan tidak akan pernah ditinggikan atasnya" (shahih dalam Al Irwa‘ : 1268. Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam bersabda: ―Tidaklah sebagian diatara kalian diperkenankan untuk menjual (barang) atas (penjualan) sebagian lainnya." (QS. Apabila menjualnya kepada orang yang dikenal bahwa dia adalah Mujahid fi sabilillah maka ini adalah keta‘atan dan qurbah. Seperti mengatakan terhadap orang yang menjual dengan harga sembilan : ―Saya beli dengan harga sepuluh‖ Kini betapa banyak contoh-contoh muamalah yang diharamkan seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. ―Aku akan memberimu barang yang seperti itu dengan harga sembilan‖. (Shahih Tirmidzi. Demikian pula bagi yang menjualnya untuk memerangi kaum muslimin atau memutuskan jalan perjuangan kaum muslimin maka dia telah tolong menolong untuk kemaksiatan. Allah ta‘ala telah berfirman ―Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orangorang yang beriman. 4:141). Atau perkataan ―Aku akan memberimu lebih baik dari itu dengan harga yang lebih baik pula‖. Maka persenjataan yang dijual seseorang akan bernilai haram atau batil manakala diketahui maksud pembeliaan tersebut adalah untuk membunuh seorang Muslim. Jual Beli di atas Jual Beli Saudaranya Diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya. Karena hal tersebut akan menjadikan budak tersebut hina dan rendah di hadapan orang kafir. Shahih Al Jami‘ : 2778). Hal ini berdasarkan sabda Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam :―Tidak boleh seorang yang hadir (tinggal di kota) menjualkan barang terhadap orang yang baadi (orang kampung lain yang dating ke kota)‖ Ibnu Abbas Radhiallahu anhu berkata: ―Tidak boleh menjadi Samsar baginya‖(yaitu penunjuk jalan yang jadi perantara penjual dan pemberi). seperti seseorang berkata kepada orang yang hendak membeli barang seharga sepuluh. Karena hal tesebut berarti telah membantu terwujudnya dosa dan permusuhan. 977. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya dan melarang manusia dari pebuatan seperti tersebut serta mengingkari segenap pelakunya.

tulisan al Ustadz Qomar Su'aidi.php?id_artikel=66) 12 . Nabi shalallahu ‗alaihi wasallam bersabda: ―Jika kalian telah berjual beli dengan cara ‗inah‘ dan telah sibuk dengan ekor-ekor sapi (sibuk denngan bercocok tanam). sehingga kalian meninggalkan jihad. maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. dilemahkan oleh Al Albany dalam Ghayatul Maram : 13) (Dikutip dari situs Zisonline. Lc. Kemudian (setelah dijual) dia membelinya lagi dengan harga Rp 15. maka ini tidak dilarang‖ Jual Beli dengan ‘Inah Diantara jual beli yang juga terlarang adalah jual beli dengan cara ‗inah. dan (Dia) tidak akan mengangkat kehinaan dari kalian.id/print.Begitu pula tidak boleh bagi orang yang mukim untuk untuk membelikan barang bagi seorang pendatang. http://www. seseorang menjual barang seharga Rp 20. Diarsipkan al akh Fikri Thalib.000 dengan cara kredit. Seperti seorang penduduk kota (mukim) pergi menemui penduduk kampung (pendatang) dan berkata ―Saya akan membelikan barang untukmu atau menjualkan―. Sedangkan harga barang itu hanya sekedar tipu daya saja (hilah). Adapun harga Rp 20. Seolah-olah dia menjual dirham-dirham yang dikreditkan dengan dirham-dirham yang kontan bersamaan dengan adanya perbedaan (selisih).000 tetap dalam hitungan hutang si pembeli sampai batas waktu yang ditentukan. padahal intinya adalah riba. Sumber : Diambil dari Mulakhos Fiqhy Juz II Hal 11-13.or. kemudian dia membelinya lagi dengan harga kontan akan tetapi lebih rendah dari harga kredit. Maka ini adalah perbuatan yang diharamkan karena termasuk bentuk tipu daya yang bisa mengantarkan kepada riba.salafy. yaitu menjual sebuah barang kepada seseorang dengan harga kredit. Shahih Abu Dawud : 2956) dan juga sabdanya ― Akan datang pada manusia suatu masa yang mereka menghalalkan riba dengan jual beli ― (Hadits Dha‘if . Misalnya.000 kontan.‖ (Silsilah As Shahihah : 11. Kecuali bila pendatang itu meminta kepada penduduk kota (yang mukim) untuk membelikan atau menjualkan barang miliknya. sampai kalian kembail kepada agama kalian.

13 . Keadaan mereka yang demikian itu. Sedangkan menurut istilah ba‘i berarti pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Al Baqarah ayat 282 dan An Nisa ayat 29. tahunan ataupun bonus-bonus lainnya. di Indonesia jumlah MLM yang ada mencapai jumlah 1500an. Dalam istilah MLM. adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Tahun-tahun berikutnya diduga akan makin banyak perusahaan MLM dari Malaysia dan Negara lain akan masuk ke Indonesia. baik bonus bulanan. misalnya riba dan gharar. Pada Al Baqarah ayat 275 Allah berfirman : ―Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kini jumlah MLM di Malaysia telah mencapai sekitar 2000-an dengan jumlah penduduk 20 jutaan. yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Perusahaan MLM adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang. Atas dasar itulah kemudian perusahaan berterimakasih dengan bentuk memberi sebagian keuntungannya kepada mitraniaga yang berjasa dalam bentuk insentif berupa bonus. baik dari sistemnya maupun produk yang dijual. lalu terus berhenti (dari mengambil riba). baik pada produknya atau pada sistemnya.000 an. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Saat ini MLM di seluruh dunia telah mencapai jumlah sekitar 10. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Landasannya adalah terdapat pada surat Al Baqarah ayat 275. Perusahaan MLM syariah adalah perusahaan yang menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang berjenjang. Konsep perusahaan ini adalah penyaluran barang (produk dan jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan memperoleh manfaat dan keuntungan di dalam garis kemitraannya.BAGIAN 3 MLM MENURUT FIQH MUAMMALAH Benarkah MLM haram ? (Kajian Fiqh Muamalah) Beberapa dekade belakangan ini. menunjukkan bahwa setiap hari muncul 10 orang millioner/ jutawan baru karena mereka sukses menjalankan bisnis MLM. Menurut Syafei (2008:73) jual beli dalam bahasa Arab adalah ba‘i yang secara etimologi berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konsep MLM pertama dicetuskan oleh NUTRILITE sebuah perusahaan AS pada tahun 1939. Jika mitraniaga mengajak orang lain untuk menjadi anggota pula sehingga jaringan pelanggan/pasar semakin besar/luas. Pada dasarnya MLM syariah merupakan konsep jual beli yang berkembang dengan berbagai macam variasinya. Menurut data di internet. itu artinya mitraniaga telah berjasa mengangkat omset perusahaan. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. begitu pula di Malaysia. gerakan perusahaan pemasaran berjenjang atau dikenal dengan Multi Level Marketing (MLM) semakin berkembang pesat di tanah air. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% penduduk di Amerika Serikat kaya karena mereka sukses dari bisnis MLM. anggota dapat pula disebut sebagai distributor atau mitra niaga. Perkembangan jual beli dan variasinya ini tentu saja menuntut kehati-hatian agar tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariah. dengan menggunakan konsep syariah.

Pada as Sunnah Rasululah SAW pernah ditanya mengenai mata pencaharian yang paling baik. pengawasan dan sebagainya.maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). Ketiga. sebab sebagian besar rakyat Indonesia adalah umat Islam. mereka kekal di dalamnya‖. akhlak. bisa diwujudkan. baik jaringan produksi. adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang harus dilakukan. Pertama. Aspek-aspek haram dan syubhat dihilangkan dan diganti dengan nilai-nilai ekonomi syari‘ah yang berlandaskan tauhid. harus menggunakan kekuatan jaringan. Motivasi dan niat dalam menjalankan MLM Syari‘ah setidaknya ada empat macam. Kelahiran MLM Syari‘ah dilatar belakangi oleh kepedulian akan kondisi perekonomian umat Islam Indonesia yang masih terpuruk. Umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini. membentuk jaringan ekonomi Islam dunia. Dengan demikian. sehingga dapat mendorong kemandirian dan kemajuan ekonomi umat. distribusi. sistem pengelolaan. Kemudian pada surat Al Baqarah ayat 282 Allah berfirman : ―Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli‖. Keempat. Gerakan ini juga mendapat dukungan kuat dari pakar ekonomi Islam dan perguruan tinggi Islam yang mengembangkan kajian ekonomi syari‘ah di seluruh Indonesia. seperti perbedaan motivasi dan niat. mengantisipasi dan meningkatkan strategi 14 . kegiatan bisnisnya adalah penjualan atau pemasaran produk-produk Muslim yang halalan thayyiban yang dibidani oleh figur ulama dari MUI dan ICMI. Hakim menyahihkannya dari Rifaah ibnu Rafi‘). Sedangkan misinya adalah: Pertama. meningkatkan jalinan ukhuwah Islam di seluruh dunia. dimodifikasi dan disesuaikan dengan syari‘ah. MLM Syari‘ah juga sangat berbeda dengan MLM konvensional yang pernah ada dan berkembang di Indonesia saat ini. Kelima. Visi dan misi MLM bisa juga berbeda total dengan MLM syari‘ah. komoditi. agar pemberdayaan potensi bisnis umat Islam Indonesia. Perbedaan itu terlihat dalam banyak hal. Pemberdayaan ekonomi kaum Muslimin. maupun konsumennya. prinsip. orientasi. misi. maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Dalam MLM Syari‘ah. mengangkat derajat ekonomi umat melalui usaha yang sesuai dengan tuntunan syari‘at Islam. Allah SWT berfirman dalam surat Al Jumuah ayat 10 : ―Apabila telah kamu ditunaikan shalat. memperkukuh ketahanan aqidah dari serbuan budaya dan idelogi yang tidak Islami. ]Adapun visi MLM Syari‘ah adalah mewujudkan Islam Kaffah melalui pengamalan ekonomi syari‘ah. Ketiga. Kedua. Rasul menjawab : ‖ Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur‖ (HR Bajjar. dan urusannya (terserah) kepada Allah. bermu‘amalah secara syari‘ah Islam. kashbul halal wa intifa‘uhu (usaha halal dan menggunakan barang-barang yang halal). Allah SWT juga memerintahkan manusia agar mengembara di muka bumi mencari karunia (nafkah) setelah melakukan ibadah shalat. Keempat. mengutamakan produk dalam negeri. mengangkat derajat ekonomi umat. visi. maka bertebaranlah kamu di muka bumi. MLM konvensional yang berkembang pesat saat ini. Kedua. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung‖. Orang yang kembali (mengambil riba). hukum muamalah.

keberadaan Multi Level Marketing masih menjadi kontroversi bagi sebagian masyarakat ekonomi syari‘ah. meningkatkan ketenangan batin konsumen Muslim dengan tersedianya produkproduk halal dan thayyib. Saat ini. Hal ini disebabkan mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam dan MLM yang dijalankan sesuai syari‘ah di Indonesia dan mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI hanya ada tiga yaitu PT Ahad-Net Internasional. Selanjutnya dari segi fikh muamalah ada beberapa ulama yang belum berani memastikan apakah MLM dan MLM ‗syariah‘ tersebut halal dan thayib. maka penulis sangat tertarik untuk mendalami dan mencoba meneliti dari segi fikh muamalah. 15 . Penulis tertarik untuk memeriksa MLM ini dengan rumusan masalah : Bagaimana keberadaan MLM dilihat dari segi sisi fiqh muamalah ? (Sumber: Zona Ekonomi Islam– http://zonaekis.menghadapi era liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Perusahaan MLM Syari‘ah diduga prospektif dan memiliki potensi besar untuk berkembang dimasa depan.com/mlm-menurut-fiqhmuammalah#more-1519). kekayaan dan kesehatan dalam waktu relative singkat dan juga terdapat beberapa kejadian-kejadian yang menarik dan mengejutkan mengenai keberadaan MLM syariah ini. dan PT Exer Indonesia dengan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia No. Berbagai alasan menjadi penyebab keraguan masyarakat akan kehalalan MLM mengingat begitu banyaknya kejadian di masyarakat yang kontroversial dimana masyarakat yang menginginkan kemakmuran. PT UFO. U-299/DSN-MUI/XI/2007. Keenam.

Kata fariidhah terambil dari kata fardh yang berarti taqdir. Kemudian dua ayat tersebut dilanjutkan dengan masalah peringatan keras dan ancaman serius bagi orang-orang yang menyimpang dari syari‘at Allah. Nasab Allah swt berfirman: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah. dan tidak diberikan anak-anak kecil. Allah swt berfirman: “(Maka bayarlah) separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Hak-hak ini disebut “Wasiat dari Allah” (QS an-Nisaa‘: 12). Allah swt berfirman:“(Hukum-hukum tersebut) adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris). Harta Mayyit Yang Sah Menjadi Warisan Manakala seseorang meninggal dunia. Irwa-ul Ghalil no: 1667. Tatkala Islam datang. dan baginya adzab yang menghinakan.” (Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2195. Allah swt berfirman: “Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (QS an-Nisaa‘: 13-14).” (QS alBaqarah: 237). sedang mereka kekal di dalamnya. Dan pernyataan Ali ra: “Rasulullah saw pernah memutuskan pelunasan hutang sebelum melaksanakan (isi) wasiat. Peringatan Keras Agar Tidak Melampaui Batas dalam Masalah Warisan Sungguh bangsa Arab pada masa Jahiliyah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. dan kepada orang-orang dewasa. khususnya dalam hal warisan. lalu penyempurnaan wasiatnya. Ibnu Majah II: 906 no: 2715 dan Tirmidzi III: 294 no: 2205). niscaya Allah memasukkanya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya.BAGIAN 4 HUKUM AL-FARAIDH (WARISAN) Pengertian Faraidh Faraidh adalah bentuk jama‘ dari kata fariidhah. maka yang mula-mula harus diurus dari harta peninggalannya adalah biaya persiapan jenazah dan penguburannya kemudian pelunasan hutangnya.” (QS an-Nisaa‘: 11). ketetapan dari Allah” (QS an-Nisaa‘: 11). dan disebut pula “Faridhah. ketentuan. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mendapat Warisan Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada tiga: 1.” (QS al-Ahzaab: 6) 16 . sebelum Islam datang memberi hak warisan kepada kaum laki-laki. Allah Ta‘ala memberi setiap yang punya hak akan haknya. lantas kalau masih tersisa harta peninggalannya dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya. dan itulah kemenangan yang besar. niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. dan tidak diberikan kepada perempuan. Sedang menurut istilah syara‘ kata fardh ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-nya dan melanggar ketentuanketentuan-Nya.

" (QS An Nisaa‘: 11). Allah swt berfirman: 17 . 2.” (Shahih: Shahihul Jami‘us Shaghir no: 4436.” (QS an-Nisaa‘: 12) Sebab-Sebab yang Menghalangi Mendapat Warisan 1. Ayah dan bapaknya dan seterusnya ke atas. Allah swt berfirman: "Dan untuk dua orang ibu bapak. 3." (QS An Nisaa‘: 11)." (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari VIII: 27 no: 4315. bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. Allah swt berfirman: “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Tirmidzi III: 286 no: 2189. 5 dan 6. Irwa-ul Ghalil no: 1672. Muslim III: 1400 no: 1776. “Orang muslim tidak boleh menjadi ahli waris orang kafir dan tidak (pula) orang kafir menjadi ahli waris seorang muslim. Dan datuk termasuk ayah. maka ia menjadi milik tuannya juga.‖ (Shahih: Shahihul Jami‘us Shaghir no: 7157. 3 dan 4. Muslim III: 1233 no: 1614. dan Tirmidzi III: 117 no: 1778). Nikah Allah swt menegaskan: “Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. “Orang yang membunuh tidak boleh menjadi ahli waris. oleh karena itu Nabi saw bersabda: "Saya adalah anak Abdul Muthallib. Ibnu Majah II: 911 no: 2729. ‗Aunul Ma‘bud VIII: 120 no: 2892). Baihaqi X: 292). Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. ―al-Walaa‘ itu adalah kekerabatan seperti kekerabatan senasab.” (Muttafaqun ‘alaih: Fathul Bari XII: 50 no: 6764. Para Ahli Waris dari Pihak Lelaki Yang berhak menjadi ahli waris dari kalangan lelaki ada sepuluh orang: 1 dan 2. Berlainan agama: Dari Usamah bin Zaid ra bahwa Nabi saw bersabda. Perhambaan Sebab seorang hamba dan harta bendanya adalah menjadi hak milik tuannya. Tirmidzi II: 288 no: 2192 dan Ibnu Majah II: 883 no: 2645). Wala‘ (Loyalitas budak yang telah dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya): Dari Ibnu Umar dari Nabi saw. Mustadrak Hakim IV: 341. Saudara dan puteranya dan seterusnya ke bawah.2. sehingga kalau ada kerabatnya memberi warisan. 3. Pembunuhan Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa Beliau bersabda. bukan menjadi miliknya. ia bersabda. Anak laki-laki dan puteranya dan seterusnya ke bawah.

Paman dan anaknya serta seterusnya. 9." (QS An Nisaa‘: 12). 10. Perempuan yang memerdekakan budak. Laki-laki yang memerdekakan budak. Sabda Nabi saw: 18 . Nabi saw bersabda: "Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang lebih berhak." Perempuan-Perempuan Yang Menjadi Ahli Waris Perempuan-perempuan yang berhak menjadi ahli waris ada tujuh: 1 dan 2. Saudara perempuan. Tirmidzi III: 283 no: 2179 dan yang semakna dengannya diriwayatkan Abu Dawud."Dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). 7. ‗Aunul Ma‘bud VIII: 104 no: 2881. 3 dan 4. Firman-Nya: "Dan untuk dua orang ibu bapak. Suami. Sabda Nabi saw: "Hak ketuanan itu milik orang yang telah memerdekakannya. Allah swt berfirman: "Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan itu." (QS An Nisaa‘: 176). Allah swt berfirman: "Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan." (QS An Nisaa‘: 11)." (QS An Nisaa‘: 176). 6." (QS An Nisaa‘: 11). Ibu dan nenek. 5. Allah swt berfirman: "Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisterimu. Anak perempuan dan puteri dari anak laki-laki dan seterusnya. Muslim III: 1233 no: 1615. kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kepada mayyit). Sunan Ibnu Majah II: 915 no. Isteri. 7 dan 8. Firman-Nya: "Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu." (QS An Nisaa‘: 12). jika ia tidak mempunyai anak. 2740). bagi masing-masing seperenam." (Muttafaqun‘alaih: Fatul Bari XII: 11 no: 6732.

Cucu perempuan." (QS An Nisaa‘: 12). Firman-Nya: "Tetapi jika kamu tinggalkan anak. jika isteri yang wafat meninggalkan anak. jika suami tidak meninggalkan anak. Yang dapat 1/4 . (kelima) sepertiga. jika kamu tidak meninggalkan anak. Isteri. maka isteri-isteri kamu dapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki. ‘Aunul Ma‘bud X: 438 no: 3910. Suami yang dapat seperdua (dari harta peninggalan isteri). jika si mayyit tidak meninggalkan anak kandung lakilaki."Hak ketuanan itu menjadi hak milik orang yang memerdekakannya. Yang dapat 1/8." (Al Ijma‘ hal. 19 . Suami dapat seperempat. C. karena ia menempati kedudukan anak perempuan menurut ijma‘ (kesepakatan) ulama‘. 79) 4. Ibnu Majah II: 842 no: 2521). maka ia dapat separuh. Orang-Orang yang Berhak Mendapatkan Warisan Orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan ada tiga kelompok. Firman-Nya: "Tetapi jika mereka meninggalkan anak. 3. 2." (Muttafaqun‘alaih: Fathul Bari I: 550 no: 456. Seorang anak perempuan. Firman-Nya: "Dan jika (anak perempuan itu hanya) seorang. Firman-Nya: "Dan isteri-isteri kamu mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. ashabah dan ketiga rahim (atau disebut juga ulul arham)." (QS An Nisaa‘: 176) B. jika mereka tidak meninggalkan anak. "Para ulama‘ sepakat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam Kitabullah Ta‘ala ada enam: (pertama) separuh. padahal ia tidak mempunyai anak. dan 5. dan (keenam) seperenam. (kedua) seperempat. bila si mayyit tidak meninggalkan anak." (QS An Nisaa‘: 11). hanya satu (yaitu): ] Istri dapat seperdelapan. Ibnu Mundzir berkata. Muslim II: 1141 no: 1504." (QS An Nisaa‘: 12). dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan. yaitu: dzu fardh (kelompok yang sudah ditentukan bagiannya). maka kamu dapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Yang dapat 1/2: 1. tanpa mempunyai saudara perempuan. kedua. Saudara perempuan seibu dan sebapak dan saudara perempuan sebapak. 2. (keempat) dua pertiga. Allah swt berfirman: "Dan kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan isteri-isteri kamu. 1. (ketiga) seperdelapan. A." (QS An Nisaa‘: 12). jika suami meninggalkan anak." (QS An Nisaa‘: 12). Firman-Nya: "Jika seorang meninggal dunia. maka saudara perempuan dapat separuh dari harta yang ia tinggalkan itu. dua orang.

dan temuilah Ibnu Mas‘ud (dan tanyakan hal ini kepadanya) maka dia akan sependapat denganku!" Setelah ditanyakan kepada Ibnu Mas‘ud dan pernyataan Abu Musa disampaikan kepadanya. Ibnul Mundzir menegaskan." (Al Ijma‘ hal. Firman-Nya: "Tetapi jika adalah (saudara perempuan) itu dua orang. Firman-Nya: "Dan untuk dua orang ibu bapak. Seorang saudara seibu. Firman-Nya: "Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan tak meninggalkan anak dan tidak (pula) bapak. jika yang meninggal itu mempunyai anak." (QS An Nisaa‘: 11). maka mereka daat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (oleh bapaknya). "Para ulama‘ sepakat bahwa nenek dapat seperenam. 2. maka Ibnu Mas‘ud menjawab. "Anak perempuan dapat separuh dan saudara perempuan separuh (juga).D. 3. baik laki-laki ataupun perempuan." (QS An Nisaa‘: 12). tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu). F. bila si mayyit tidak meninggalkan ibu. 2. "Sungguh kalau begitu (yaitu kalau 20 . Ibu dapat seperenam. E. Yang dapat 1/6. Cucu perempuan. 3 dan 4. tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu). dapat seperenam." (QS An Nisaa‘: 12). dua orang: 1. Firman-Nya: "Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan itu tidak meninggalkan anak dan tidak (pula) bapak. jika si mayyit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang. Ibu. dan yang jadi ahli warisnya (hanya) ibu dan baoak. jika si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan: Dari Abu Qais. 4." (QS An Nisaa‘: 11). 84). Nenek." Maka ia menjawab. Firman-Nya: "Tetapi jika anak-anak (yang jadi ahli waris) itu perempuan (dua orang) atau lebih dari dua orang. jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja). Dua anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki). maka bagi ibunya sepertiga. Dua saudara perempuan seibu sebapak dan dua saudara perempuan sebapak. bila si mayyit tidak meningalkan ibu. maka mereka dapat dua pertiga dari harta yang ia tinggalkan. maka ibunya dapat seperenam. jika yang wafat itu mempunyai beberapa saudara. maka tiap-tiap orang dari mereka berdua itu. maka ibunya dapat sepertiga. maka tiap-tiap orang dari mereka berdua itu dapat seperenam. Firman-Nya: "Tetapi jika si mayyit tidak mempunyai anak. ada tujuh orang: 1. jika ia tidak mahjub (terhalang). bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. empat orang 1 dan 2." (QS An Nisaa‘: 176). "Abu Musa pernah ditanya perihal (bagian) seorang anak perempuan dan cucu perempuan serta saudara perempuan. ia bertutur: Saya pernah mendengar Huzail bin Syarahbil berkata." (QS An Nisaa‘: 11). tetapi jika saudarasaudara itu lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Yang dapat 2/3. Yang dapat 1/3. Dua saudara seibu (saudara tiri) dan seterusnya.

hlm.com/muamalah/15-waris/317kitab-al-faraidh-warisan. cucu perempuan dari anak laki-laki dapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga (2/3). atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah. "Para ulama‘ sepakat bahwa kedudukan datuk sama dengan kedudukan ayah. ‖Janganlah kamu bertanya kepadaku selama orang yang berilmu ini berada di tengah-tengah kalian.. dan sisanya untuk saudara perempuan.html ) 21 . namun dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi tidak termaktub kalimat terakhir). 7. buat tiap-tiap seorang dari mereka seperenam dari harta yang ditinggalkan (oleh anaknya). jika si mayyit meninggalkan anak. lantas menyampaikan pernyataan Ibnu Mas‘ud kepadanya. http://alislamu. 6." (QS An Nisaa‘: 11). jika (anak itu) mempunyai anak.808. Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz. bila si mayyit meninggalkan anak perempuan. 797 . maka Abu Musa kemudian berkomentar." (Al Ijma‘ hal. terj. karena dikiaskan kepada cucu perempuan. Fathul Bari XII: 17 no: 6736. ‘Aunul Ma‘bud VIII: 97 no: 2873. jika si mayat meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak sebagai pelengkap dua pertiga (2/3). (Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi. Saya akan memutuskan dalam masalah tersebut dengan apa yang pernah diputuskan Nabi saw: yaitu anak perempuan dapat separuh. Firman-Nya: "Dan bagi dua ibu bapaknya. Datuk (kakek) dapat seperenam.sependapat dengan pendapat Abu Musa) saya benar-benar sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Dalam hal ini Ibnul Mundzir menyatakan. 5. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah). Saudara perempuan sebapak.‖ (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1863.‘ Kemudian kami datang menemui Abu Musa. 84). Tirmidzi III: 285 no: 2173. bila si mayyit tidak meninggalkan bapak. Bapak dapat seperenam.

ha`. terjadi kezaliman dan saling memakan harta saudaranya dengan batil. Dari kata ini terbentuk kata ‗ar-rahn‘.” (Qs. Definisi ar-Rahn Rahn. baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk).BAGIAN 5 HUKUM AR-RAHNU (PEGADAIAN) DALAM ISLAM Islam agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia. “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas perbuatan yang telah dikerjakannya. banyak kaum muslimin yang belum mengenal aturan indah dan adil dalam Islam mengenai hal ini. di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia. suburnya usaha-usaha pegadaian. dengan dasar firman Allah. Sehingga.‖ 3] Adapun definisi rahn dalam istilah syariat. Karena itulah. dan kata bermakna nikmat yang tidak putus. ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia.[2] Ibnu Faris menyatakan. Padahal perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan mereka. ―Huruf ra`. kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari. 1] Dalam bahasa Arab dikatakan: apabila tidak mengalir. agar utang bisa dilunasi dengan jaminan tersebut. Ironisnya. dan nun adalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya.‖ 4] 22 . yaitu sesuatu yang digadaikan. ―Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. khususnya di zaman kiwari ini. Ada yang menyatakan. dalam bahasa Arab. sudah sejak lama mereka mengenal jenis transaksi seperti ini. karena yang tertahan itu tetap ditempatnya. khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain. kata ―rahinah‖ bermakna ―tertahan‖. memiliki pengertian ―tetap dan kontinyu‖. Sebagai akibatnya. dijelaskan para ulama dengan ungkapan. baik dikelola pemerintah atau swasta menjadi bukti terjadinya kegiatan gadai ini. kata ―rahn‖ bermakna ―tertahan‖. Dalam rubrik fikih kali ini kita angkat permasalahan gadai (rahn) dalam tinjauan syariat Islam. Realita yang ada tidak dapat dipungkiri. Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Al-Muddatstsir: 38) Pada ayat tersebut.

2513 dan Muslim no. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain.[7] Hukum ar-Rahn Utang-piutang dengan sistem gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar al-Quran. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). dan ijma‘ kaum muslimin.‖ 6] Sedangkan Syekh al-Basaam mendefinisikan ar-rahn sebagai jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang. as-Sunnah. para ulama bersepakat menyatakan tentang disyariatkannya ar-rahn ini dalam keadaan safar (melakukan perjalanan) dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam al-Qurthubi menyatakan. ―Tidak 23 . sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah dalam pernyataan beliau.” (Qs. Akan tetapi. Al-Bukhari no. Dalil al-Quran adalah firman Allah. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya. baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap).―Atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi (utang tersebut) dari nilai barang jaminan tersebut. apabila si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.‖ 5] ―Memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut. dan beliau menggadaikan baju besinya. alBaqarah: 283) Walaupun terdapat pernyataan ―dalam perjalanan‖ namun ayat ini tetap berlaku secara umum. 1603) Demikian juga. apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya. maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis.” (Hr. karena kata ―dalam perjalanan‖ dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (ar-rahn). maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Hal ini pun dipertegas dengan amalan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam yang melakukan pegadaian. bila pihak berutang tidak mampu melunasinya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. “Sesungguhnya.

maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). atau wajib dalam keadaan safar saja? Dalam hal ini. seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban) dan kitabah (penulisan perjanjian utang). yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Selain itu. “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan. ad-Dhahak. Ia menyatakan. tidak wajib. Wallahu A‘lam. sehingga menunjukkan tidak wajibnya penyerahan ar-rahn (barang gadai). Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. karena Allah Subhanahu wa Ta‘ala berfirman. ―Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini kecuali Mujahid. ‗Ar-rahn itu tidak ada. Syafi‘iyah. karena ar-rahn adalah jaminan utang. baik dalam perjalanan atau keadaan mukim. dan Hambaliyah). karena ia adalah jaminan atas utang sehingga tidak wajib untuk diberikan. Al-Bukhari no. Ibnu Qudamah berkata. dan Daud (az-Zahiri). maka demikian juga dengan penggantinya (yaitu ar-rahn). karena rahn ada ketika penulisan perjanjian utang sulit untuk dilakukan. Malikiyah. kecuali dalam keadaan safar.‖ Akan tetapi.ada seorang pun yang melarang ar-rahn pada keadaan tidak safar kecuali Mujahid. 24 . Demikian juga. Ibnu Qudamah menyatakan. [8] Demikian juga Ibnu Hazm. Ibnul Mundzir menyatakan. seperti dhiman (jaminan pertanggungjawaban). al-Hafidz Ibnu Hajar [10]. Pendapat pertama. Bila penulisan perjanjian utang tidak wajib untuk dilakukan. 9] Pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. dengan adanya dalil perbuatan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam di atas dan sabda beliau shallallahu „alaihi wa sallam. maka bagaimanakah hokum ar-rahn pada keadaan yang berbeda? Apakah hukumnya wajib dalam safar dan mukim. ―Ar-rahn diperbolehkan dalam keadaan tidak safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). ―Penyerahan ar-rahn (barang gadai) itu tidak wajib. tidak wajib pada keseluruhannya. Kami tidak mengetahui orang yang menyelisihinya. sehingga tidak wajib untuk diserahkan. para ulama berselisih dalam dua pendapat. [11] Setelah jelas tentang pensyariatan ar-rahn dalam keadaan safar (perjalanan). Inilah pendapat Mazhab empat imam (Hanafiyah. dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan.‖ 12] Dalil pendapat ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatan ar-rahn dalam keadaan mukim di atas yang tidak menunjukkan adanya perintah. 2512).” (Hr. dan Muhammad al-Amin asy-Syinqithi. ―Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis.

dia meminjam darinya. dan di dalam permasalahan ini tidak ada larangannya. Hikmah Pensyariatannya Keadaan setiap orang berbeda. dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kapadanya. padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. “Semua syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah. sehingga wajib untuk mengamalkannya. ada yang kaya dan ada yang miskin. Juga dengan sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya.” (Hr. hukum asal dalam transaksi muamalah adalah boleh (mubah) hingga ada larangannya. Wallahu a‘lam.‖ Pendapat ini dibantah dengan argumentasi bahwa perintah dalam ayat tersebut bermaksud sebagai bimbingan bukan kewajiban. 25 . maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). AlBaqarah: 283) Demikian juga. dengan ketentuan. Namun dalam keadaan itu.” Mereka menyatakan bahwa kalimat ―maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang))‖ adalah berita yang bermakna perintah. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).Pendapat kedua. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang. seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Lalu. dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. sehingga dia tertolak. Bisa jadi pula. wajib dalam keadaan safar. ―Pensyaratan ar-rahn dalam keadaan safar terdapat dalam al-Quran dan merupakan perkara yang diperintahkan. “Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis. “Akan tetapi. Serta tidak ada pensyaratan bahwa ar-rahn hanya dalam keadaan mukim. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Pendapat ini berdalil dengan firman Allah. Al-Bukhari) Mereka menyatakan. Ini jelas ditunjukkan dalam firman Allah setelahnya. maka dia batil walaupun ada seratus syarat.” (Qs. terkadang di suatu waktu. sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak.‖ 13] Yang rajih adalah pendapat pertama. juga tidak ada penjamin yang menjaminnya.

Syarat yang berhubungan dengan al-marhun bih (utang) adalah utang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Allah mensyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (rahin). karena pada hakikatnya dia adalah transaksi. dan masyarakat. [20] 3. [19] c. maka dia mendapatkan pahala dari Allah. yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. dan dia pun mendapatkan keuntungan syar‘i. baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. Terdapat dua pendapat dalam hal ini: 26 . [21] Kapan ar-Rahn (Gadai) Menjadi Keharusan? Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ar-rahn.[17] 2. dan melapangkan penguasa. yaitu: 1. Sedangkan Mazhab Hanafiyah memandang ar-rahn (gadai) hanya memiliki satu rukun yaitu shighah. karena arrahn adalah transaksi atau harta sehingga disyaratkan hal ini. Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi). yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas. Dua pihak yang bertransaksi. karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat. Ar-rahn atau al-marhun (barang yang digadaikan). ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. [18] b. [15] 4. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis. yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia. Shighah. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi utangnya. 2. dan rusyd (memiliki kemampuan mengatur). menghilangkan kegundahan di hatinya. dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya. serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut. Adapun murtahin (pihak pemberi utang). memperkecil permusuhan. yaitu baligh. dan sifatnya. berakal. dalam hal apakah menjadi keharusan untuk diserahkan langsung ketika transaksi ataukah setelah serah terima barang gadainya.[14] Rukun ar-Rahn (Gadai) Mayoritas ulama memandang bahwa rukun ar-rahn (gadai) ada empat. pemberi utangan (murtahin). 3. Untuk rahin. [16] Syarat ar-Rahn Dalam ar-Rahn terdapat persyaratan sebagai berikut: 1. Bila ia berniat baik. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran. jenis. Al-marhun bih (utang). yaitu rahin (orang yang menggadaikan) dan murtahin (pemberi utang).Oleh karena itu. Syarat yang berhubungan dengan al-marhun (barang gadai) a.

serah terima hanyalah menjadi penyempurna ar-rahn dan bukan syarat sahnya. seperti rumah dan tanah. ar-rahn langsung terjadi setelah selesai transaksi. Demikian juga menurut Imam Malik. serta Mazhab Zahiriyah. Dasar pendapat ini adalah firman Allah ― ‖.Pendapat pertama. Ayat al-Quran pun hanya menjelaskan sifat mayoritas dan kebutuhan dalam transaksi yang menuntut adanya jaminan walaupun belum sempurna serah terimanya karena ada kemungkinan mendapatkannya. Adapun bila barang timbangan maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditimbang. Abdullah ath-Thayyar menyatakan bahwa yang rajih adalah arrahn menjadi harus diserahterimakan melalui akad transaksi. [22] Pendapat kedua. Dr. Ini pendapat Mazhab Malikiyah dan riwayat dalam Mazhab Hambaliyah. barang gadai itu berupa barang yang dapat dipindahkan. serta diukur bila barangnya berupa barang yang diukur. Dalam ayat ini. Dasar pendapat ini adalah firman Allah ― ―. sehingga serah terimanya disepakati dengan cara mengosongkannya untuk murtahin tanpa ada penghalangnya. Syekh Abdurrahman bin Hasan menyatakan. pertumbuhan barang gadai. Selain itu. [24] Kapan Serah Terima ar-Rahn Dianggap Sah? Adakalanya barang gadai itu berupa barang yang tidak dapat dipindahkan. dan ada yang menyatakan cukup dengan ditinggalkan pihak oleh yang menggadaikannya dan murtahin dapat mengambilnya. maka terjadi perselisihan pendapat tantang cara serah terimanya: ada yang berpendapat bahwa serahterimanya adalah dengan cara memindahkannya dari tempat semula. Juga karena hal itu adalah rahn (gadai) yang belum diserahterimakan. dan ar-rahn adalah transaksi penyerta yang butuh kepada penerimaan. ―Adapun firman Allah ‗ ‘ adalah sifat keumumannya. Dalam ayat ini. 27 . namun kebutuhan menuntut (keharusannya) tidak dengan serah-terima (al-qabdh). berupa pelunasan utang dengan barang gadai tersebut atau dengan nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Ini pendapat Mazhab Hanafiyah. Ada kalanya pula. sehingga tidak diharuskan untuk menyerahkannya. Bila berupa barang yang ditakar maka disepakati bahwa serah terimanya adalah dengan ditakar pada takaran. karena hal itu dapat merealisasikan faidah ar-rahn. dihitung bila barangnya dapat dihitung. maka dia dipaksa untuk menyerahkannya. Namun bila berupa tumpukan bahan makanan yang dijual secara tumpukan. bila pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadainya. [23] Prof. Hukum-hukum Setelah Serah Terima Ada beberapa ketentuan dalam gadai setelah terjadinya serah-terima yang berhubungan dengan pembiayaan (pemeliharaan). ar-rahn juga merupakan akad transaksi yang mengharuskan adanya serahterima sehingga juga menjadi wajib sebelumnya seperti jual beli. Allah mensifatkannya dengan ―dipegang‖ (serah terima). sehingga membutuhkan serahterima (al-qabdh) seperti utang. serah terima adalah syarat keharusan terjadinya ar-rahn. Allah menetapkannya sebagai ar-rahn sebelum dipegang (serahterimakan). sebagaimana bila yang menggadaikannya meninggal dunia. Syafi‘iyah dan riwayat dalam Mazhab Ahmad bin Hambal. Dengan demikian.

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis. pertumbuhan dan keuntungan barang tersebut juga miliknya. pemanfaatannya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Al-Baqarah: 283) Juga sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Tentunya. sebagaimana firman Allah. di antaranya: Pertama. “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan. pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai. dan murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. Bila ia mengizinkan murtahin 28 . karena itu adalah miliknya.pemanfaatan.” (Qs. maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. TIrmidzi. Pada asalnya barang. serta jaminan pertanggungjawaban bila barang gadai rusak atau hilang. “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.‖ Demikian juga. dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. hadits shahih) Kedua. Orang lain tidak boleh mengambilnya tanpa seizinnya. pen). Barang gadai tersebut berada ditangan murtahin selama masa perjanjian gadai tersebut. hadits shahih) Syekh al-Basam menyatakan. kecuali dua pengecualian ini (yaitu kendaraan dan hewan yang memiliki air susu yang diperas. pemegang barang gadai. TIrmidzi. [25] Penulis kitab al-Fiqh al-Muyassar menyatakan. maka murtahin boleh menggunakan dan mengambil air susunya apabila ia memberikan nafkah (dalam pemeliharaan barang tersebut). ―Menurut kesepakatan ulama.” (Hr. biaya pemeliharaan barang gadai dibebankan kepada pemiliknya.” (Hr. ―Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak penggadai. biaya pemeliharaan dan manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang menggadaikan (rahin).

Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. Bila tergabung. dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai. maka murtahin diperbolehkan untuk mengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya nafkah yang dia berikan kepada barang gadai tersebut. maka ia termasuk dalam barang gadai. pemegang barang gadai (murtahin). maka tentu akan hilanglah kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga. tanpa izin dari penggadai. yaitu mengendarai dan memeras susunya. Malikiyah. Ad-Daruquthni dan al-Hakim) Tidak ada ulama yang mengamalkan hadits pemanfaatan kendaraan dan hewan perah sesuai nafkahnya kecuali Ahmad. [26] Ibnul Qayyim memberikan komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan pernyataan.” (Hr. dan inilah pendapat yang rajih insya Allah. pertumbuhan barang gadai. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan murtahin (yang memberikan utang) memiliki hak jaminan padanya.karena dalil hadits shahih tersebut. dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. berdasarkan tuntutan keadilan.(pemberi utang) untuk mengambil manfaat barang gadainya tanpa imbalan dan utang gadainya dihasilkan dari peminjaman. Ini adalah pendapat Mazhab Hanabilah. seperti (bertambah) gemuk. dan Syafi‘iyah berpandangan tentang tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang gadai. maka murtahin mengambil manfaat. dengan kesepakatan 29 . maka yang demikian itu tidak boleh dilakukan. 2512). serta dan menggantikan semua manfaat itu dengan cara menafkahi (hewan tersebut). adakalanya bergabung dan adakalanya terpisah. Al-Bukhari. Pertumbuhan atau pertambahan barang gadai setelah dia digadaikan.” (Hr. dengan dalil sabda Rasulullahshallallahu „alaihi wa sallam. karena Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. dan hewan tersebut. Bila barang gadai tersebut berada di tangan murtahin lalu dia tidak ditunggangi dan tidak diperas susunya. maka dalam hal ini ada kompromi dua kemaslahatan dan dua hak. analogi (qiyas). Adapun mayoritas ulama fikih dari Mazhab Hanafiyah. “Dia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya menanggung biaya pemeliharaannya. “Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan. ―Hadits ini serta kaidah dan ushul syariat menunjukkan bahwa hewan gadai dihormati karena hak Allah. Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya dan menggantinya dengan nafkah.‖ 27] Ketiga. serta untuk kemaslahatan penggadai. Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan yang memiliki susu perah. no. karena itu adalah peminjaman utang yang menghasilkan manfaat.

Bila ia tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya. maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut. Bila ia dapat melunasi seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang gadainya. perpindahan kepemilikan dan pelunasan utang dengan barang gadai. Ibnu hazm berbeda pendapat dengan Syafi‘i dalam hal kendaraan dan hewan menyusui. Karenanya. Kemudian. sedangkan orang yang menggadaikan belum melunasi utangnya. [29] Demikianlah. karena Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kendaraan dan hewan yang menyusui. maka sisa penjualan tersebut menjadi milik pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang tersebut). maka terjadi perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. maka wajib bagi orang yang menggadaikan (rahin) untuk menjual sendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan izin dari murtahin. berpandangan bahwa pertambahan atau pertumbuhan barang gadai yang terjadi setelah barang gadai berada di tangan murtahin akan diikut sertakan kepada barang gadai tersebut. kecuali si peminjam tidak mampu melunasi utangnya tersebut. Abu hanifah dan Imam Ahmad. Islam membatalkan cara yang zalim ini dan menjelaskan bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Pada zaman jahiliyah dahulu. maka penggadai meminta kepada murtahin (pemilik piutang) untuk menyelesaikan permasalahan utangnya.ulama. Namun bila pembayaran utang telah jatuh tempo. (pertambahan dan pertumbuhannya) menjadi milik orang yang menafkahinya. Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo. Bila hasil penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi utangnya. Hanya saja. apabila pembayaran utang telah jatuh tempo. 30 . namun menjadi milik orang yang menggadaikannya. serta yang menyepakatinya. Apabila ternyata hasil penjualan tersebut masih ada sisanya. berpandangan bahwa hal pertambahan atau pertumbuhan barang gadai tidak ikut serta bersama barang gadai. Sedangkan Imam Syafi‘i dan Ibnu Hazm. barang gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. maka murtahin melepas barang tersebut. pihak pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan barang tersebut untuk menjualnya. maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya. Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya. karena itu adalah utang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi seperti utang tanpa gadai. Adapun bila dia terpisah. maka pihak yang memberi pinjaman uang akan menyita barang gadai tersebut secara langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya (si peminjam uang). dan murtahin didahulukan atas pemilik piutang lainnya dalam pembayaran utang tersebut. [28] Keempat. serta yang menyepakatinya. maka barang gadai tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila penggadai tersebut enggan melunasi utangnya dan menjual barang gadainya. kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (rahin) dan dia tidak mampu melunasi utangnya.

tahun 1412 H. Maktabah al-Asadi. karena tujuannya adalah membayar utang dan itu telah terealisasikan dengan penjualan barang gadai. Riyadh.Apabila dia tidak juga menjualnya. serta meminta pemerintah untuk memenjarakannya bila dia tampak tidak mau melunasinya. 2. KSA. Sedangkan Hanafiyah berpandangan bahwa murtahin boleh menagih pelunasan utang kepada penggadai. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi seluruh utangnya maka selesailah utang tersebut. Kitab al-Fiqh al-Muyassarah. Prof. Artikel: EkonomiSyariat. Ibnu Qudamah. dan Dr. Wallahul Muwaffiq. bahkan mungkin berlipat-lipat. serta boleh melunasi utang tersebut dengan hasil penjualannya. dengan penyempurnaan Muhamma Najib al-Muthi‘i. yaitu pemilik piutang menyita barang gadai yang ada padanya. [30] Yang rajih. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq. Malikiyah berpandangan bahwa pemerintah boleh menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya. KSA. Pemerintah hanya boleh memenjarakannya saja. cetakan tahun 1419 H. tahqiq Dr. Al-Majmu‟ Syarhul Muhadzab. Imam Nawawi. cetakan kelima. Ini jelas merupakan perbuatan jahiliyah dan sebuah bentuk kezaliman yang harus dihilangkan. disusun oleh al-Amanah al-‘Amah li Hai‘at Kibar al-Ulama. dan bila tidak dapat menutupinya maka penggadai tersebut tetap memiliki utang. 4. Pemerintah (pengadilan) tidak boleh menjual barang gadainya. Syekh Abdullah al-Bassam. tahun 1423 H. maka pemerintah menjual barang gadai tersebut dan melunasi utang tersebut dari nilai hasil jualnya. Dia wajib melunasi sisa utang tersebut. Prof. Demikianlah keindahan Islam dalam permasalah gadai. Beirut. juga akan timbul dampak sosial yang negatif di masyarakat jika si penggadai (yang merupakan pihak peminjam uang) dipenjarakan. 3. Mughni. tahun 1422 H. 5.Com 31 . Madar alWathani lin Nasyr. dalam rangka meniadakan kezaliman. Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi. Dr. Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. tahun 1425 H. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu. Referensi: 1. Makkah. Penulis: Ustadz Kholid Syamhudi. cetakan pertama. cetakan kedua. walaupun nilainya lebih besar dari utang si pemilik barang gadai. Qismul Muamalah. yang merupakan selisih antara nilai barang gadainya yang telah dijual dan nilai utangnya. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa. pemerintah menjual barang gadainya dan melunasi utangnya dengan hasil penjualan tersebut tanpa memenjarakan si penggadai. tidak seperti realita yang banyak berlaku. Selain itu. Dr. Penerbit Hajar. Kairo. Inilah pendapat Mazhab Syafi‘iyah dan Hambaliyah. cetakan pertama. Mesir. Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. sampai ia menjual barang gadainya. Abhaats Hai‟at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su‟udiyah.

[18]Al-Fiqh al-Muyassar. [21]Al-Fiqh al-Muyassar. Prof. KSA. 116.=== Catatan kaki: [1] Lihat: Kitab Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram. Kairo. 115. [17]Lihat: Al Majmu‟ Syarhul Muhadzab: 12/302. 6/102. atau berupa perbuatan. disusun oleh al-Amanah al-‘Amah Lihai‘at Kibar al-Ulama. [7] Taudhih al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram : 4/460. 116. dan Taudhih al-Ahkam: 4/460. 4/460. 6/443. KSA. [14] Abhats Hai‟at Kibar Ulama: 6/112. karya Ibnu Mandzur pada kata ―rahana‖. dinukil dari Abhats Hai‘at Kibar al-Ulama bil Mamlakah al-Arabiyah as-Su‘udiyah. [13]Abhats Hai‟at Kibar Ulama: 6/112—112. [24]Al-Fiqh al-Muyassar. [20]Taudhih al-Ahkam: 4/460. dinukil dari kitab AlFiqh al-Muyassar. Abdullah bin Muhammad al-Muthliq. Syekh Abdullah Al Bassam. baik berupa perkataan yaitu ijab qabul. Makkah. 116. hlm. Abdullah bin Abdul Muhsin atTurki dan Abdul Fatah Muhammad al-Hulwu. [6] Lihat: Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab al-„Aziz. cetakan kedua. tahqiq Dr. dengan penyempurnaan Muhamma Najieb al-Muthi‘i. [16]Al-Fiqh al-Muyassar. Muhammad bin Ibrahim Alu Musa. [11]Adhwa‟ al-Bayan: 1/228. cetakan tahun 1419 H. tahun 1423. Qismul Mu‘amalah. 12/299—300. Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi. [10]Fathul Bari: 5/140. hlm. [23]Taudhih al-Ahkam: 4/464. cetakan kelima. [26]Al-Fiqh al-Muyassar. Riyadh. [25]Lihat pembahasannya dalam Taudhih al-Ahkam: 4/462–477. tahun 1425H. Prof. [28]Abhats Hai‟at Kibar Ulama 6/134-135 [29]Taudhih al-Ahkam: 4/467. hlm. hlm. [19]Taudhih al-Ahkam: 4/460 dan al-Fiqh al-Muyassar hlm. Maktabah al-Asadi. [4] Lihat: Al-Majmu‟ Syarhul Muhadzab. [27]Dinukil dari Taudhih al-Ahkam: 4/462. 119. tahun 1422 H. Imam Nawawi. hlm. Ibnu Qudamah. 117. Dr Abdullah bin Muhammad athThayar. hlm. hlm. Beirut. 117. tahun 1412 H. [22]Al-Mughni: 6/446. [15]Shighah adalah sesuatu yang menjadikan kedua transaktor dapat mengungkapkan keridhaannya dalam transaksi. cetakan pertama. [8] Abhats Hai‟at Kibar Ulama: 6/107. penerbit Hajar. Dr. al-Fiqh al-Muyassar hlm. [9] Lihat: Al-Mughni: 6/444 dan Taudhih al-Ahkam: 4/460. 116. [2] Lisan al-Arab. dan Dr. [12]Al-Mughni: 6/444. Mesir. cetakan pertama. 116. [5] Lihat: Mughni. Madar al-Wathani lin Nasyr. 32 . [3] Mu‟jam Maqayis al-Lughah: 2/452. [30]Al-Fiqh al-Muyassar.

maka murabahah identik dengan ba'i bitsaman ajil. mark up harga. atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri. ia merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perbankan syariah. Pengertian Pengertian murabahah secara bahasa atau etimologis adalah berasal dari kata "ribh" yang artinya 'keuntungan' yaitu 'pertambahan nilai modal'. Kata murabahah merupakan bentuk mutual yang bermakna 'saling'. mendefinisikan murabahah sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark up harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa. 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Makalah ini memaparkan tentang seluk beluk dari murabahah tersebut kaitannya dengan perbankan syariah dan problematika yang dihadapinya. penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.BAGIAN 6 AKAD MURABAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA PENERAPANNYA PADA BANK SYARI'AH I. 2) Barang yang dibeli menggunakan harga asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi.[4] Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. murabahah diartikan 'menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas'. murabahah artinya 'saling mendapatkan keuntungan'. di mana si pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara. Pendahuluan Salah satu produk perbankan syariah yang dapat membantu nasabah dalam pengadaan barang adalah murabahah. penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli.[1] Secara terminologis. Jadi. II. 2 bulan. Dalam akad ini. kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. sehingga ia mencari jasa seorang perantara. Dalam ilmu fiqh. laba) dari harga asal yang telah disepakati.[6] Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. mengatakan bahwa murabahah adalah "jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Pembiayaan murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). 4) terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak (pihak bank dan 33 .[3] Ivan Rahmawan A. Produk ini sama dengan ba'i bi saman ajil. Dalam murabahah. tetapi berbeda dengan pembiayaan konsumen (consumer finance) yang ada pada perbankan konvesional. yang dimaksud dengan murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan.[2] Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd. Dengan defenisi ini.[5] Udovitch via Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk jual beli dengan komisi.

[9] 1. Ibnu Majah). 5) Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli (memberi tahu harga produk)... al-Maidah [5]: 1.S..nasabah) atau dengan kata lain.. "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. hendaklah kamu menuliskannya.[8] Landasan syari'ah berikutnya adalah ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah.S. karena jual beli ini juga dilakukan di berbagai negeri dan setiap masa.dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..‫ششوطهٌ إِالَّ شَشطا حشً حَلال أَو أَحو حشاٍا‬ ْ َ َ َّ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ُ 34 .." . yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dari sahabat 'Amr bin 'Auf. Hadis Nabi saw. dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. bersabda. bukan untuk dijual. maka landasan syari'ah yang dikemukakan adalah. Ijma kaum muslimin menjadi landasan kebolehan murabahah ini. muqaradhah (mudharabah). Q. III.. atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan....S. "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh. al-Baqarah [2]: 275. "Hai orang-orang yang beriman.. R.. apabila kamu bermu'amalah [seperti berjualbeli. Para ulama telah mengemukakan kehalalan murabahah karena keumuman dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli dalam skala umum..... yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa Rasulullah saw. hutang piutang. dan kaum muslimin َ َ َ َّ َ ْ ُ ‫اىصيح جائِز بٍَِْ اىَسيٍََِْ إِالَّ صيحا حشً حَلال أَو أَحو حشاٍا واىَسيَىَُ عيَى‬ َ ُِْْ ُْ َ َ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ُ ْ ُّ ِِْ ُْ َ َ َ َّ َ .. Orang yang tidak memiliki ketrampilan jual beli dapat bergantung kepada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan menjualnya dengan keuntungan yang logis sesuai kesepakatan.‫. al-Baqarah [2]: 282." .. adanya kerelaan di antara keduanya..ُٓ‫ٌَا أٌَها اىَّزٌَِ آٍُْىا إِرا تَذَاٌَْتٌُ بِذٌِ إِىَى أَجو ٍسَّى فَامتُبُى‬ َ ُ ٍ َ ِ َ ُّ ٍ َْ ْ ْ َ "Hai orang-orang yang beriman. َ ْ ." (H. "... mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya] . Landasan Syari'ah Akad Murabahah Adapun landasan syari'ah murabahah[7] adalah Q." 2. Q..وأَحو َّللاُ اىبٍَع وحشً اىشبَا‬ ِّ َ َّ َ َ َ ْ ْ َّ َّ َ َ Dan juga hadis Nabi saw.‫ٌَا أٌَُّها اىَّزٌَِ آٍُْىا أَوفُىا بِاىعقُىد‬ ِ ُْ ِ َ ْ َ penuhilah aqad-aqad itu [Aqad (perjanjian) 3.

. MUI juga mengutip landasan syar'i yang ada pada item no 2." َْ ٌَّ‫عَِْ أَبًِ سعٍذ اىخذسي سضً َّللاُ عُْٔ أََُّ سسىه َّللاِ صيَّى َّللاُ عئٍَ وآىِٔ وسي‬ َ َ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ُْ َ َ ِ َ ِّ ِ ْ ُ ْ ٍ ْ ِ َ ْ }ُ‫قَاه: إََِّّا اىبٍَع عَِْ تَشاض. 5 (kaidah yang pertama). Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Sahabat Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya. 4." 4. yang diriwayatkan oleh oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat 'Ubadah bin Samit. Hadis Nabi saw. Q.S. di sana terdapat hukum Allah."[10] ُُْ "Dari Abu Sa'id al-Khudri ra.‫اْلَصو فًِ اىَعاٍَلت اْلباحةُ إِالَّ أَُْ ٌَذه دىٍِو عيَى تَحشٌَها‬ َ ٌ ْ َ َّ ُ َ ِِْ ْ َ َ ِْ ِ ََ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ . yang diriwayatkan oleh oleh Imam at-Tabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang mengatakan bahwa hadis ini sahih. 3. dan kaidah usul al-fiqh berikut. "Pada dasarnya. فَقَاىُىا: ٌَا َّبًِ َّللاِ.[11] 1.‫الَ ضشس والَ ضشاس‬ َ َ ِ َ َ َ َ "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. al-Maidah [5]: 2. ketika difatwakan tentang "diskon dalam akad murabahah". segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Q.S. ِ‫" حنٌ َّللا‬Di mana terdapat kemaslahatan. bersabda." 6. Kaidah Usul al-Fiqh.terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. an-Nisa' [4]: 29. yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah dan di-sahih-kan oleh Ibnu Hibban berikut. إَِّّل أ‬ ٌُ‫َ ٍشتَ بِإِخشاجَْا وىََْا عيَى اىَّْاس دٌُى‬ َ َْ َ َ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ ْ ِْ ٌ َ 35 ." . 3.S. ‫سوي ابُِ عبَّاس أََُّ اىَّْبً صيَّى َّللاُ عئٍَ وآىٔ وسيٌَّ ىََا أٍَش بِإِخشاج بًَِْ اىَّْضٍش‬ َ َّ ِ ٍ َ ْ َ ِ ُ ِ ِْ ٍ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ِ ِ َ ِ ْ َ َ‫جاءُٓ َّاس ٍْهٌُ. 'Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak'." 5. Hadis Nabi saw. al-Baqarah [2]: 275.‫اىضشس ٌُزاه‬ ُ َ ُ َ َّ "Bahaya (beban berat) harus dihilangkan. al-Maidah [5]: 1. 5) Hadis Nabi saw. Q. bahwasanya Rasulullah saw. . 2. {سوآ اىبٍهقً وابِ ٍاجة وصححٔ ابِ حبا‬ ّ ُ ْ ْ َ َ ٍ َ 6. ٌَ‫أٌَََْا وجذت اىَصيَحة ُ فَث‬ َ ْ َْ ِ َِ ُ َ ْ َّ Ketika MUI memberikan fatwa tentang "Potongan Pelunasan dalam Murabahah". Hadis tersebut adalah sebagai berikut. Q. maka yang dijadikan landasan syar'i-nya adalah. Ijma' ulama bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz). Demikian pula.S.

ketika memerintahkan mengusir Bani Nadhir. Rukun Murabahah Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu. 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain). ‫. 5) Ijab qabul (sigat)." 8. yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dari Amr bin Auf sebagai berikut.[13] 2. فَقَاه سسىه َّللاِ صيَّى َّللاُ عئٍَ وآىٔ وسيٌَّ: ضعىا وتَعجيُىا {سوا‬ َ ْ َّ َ َ ُ َ َّ ِ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ِِ َ ِ ْ َ }ٔ‫اىطبشًّ واىحامٌ فً اىَستذسك وصحح‬ "Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. 3) Barang/ objek (mabi'). Kaidah Usul al-Fiqh. َ َ َ َّ َ ْ ُ ‫اىصيح جائِز بٍَِْ اىَسيٍََِْ إِالَّ صيحا حشً حَلال أَو أَحو حشاٍا واىَسيَىَُ عيَى‬ َ ُِْْ ُْ َ َ َ َّ َ ْ َ ٌ َ ُ ْ ُّ ِِْ ُْ َ َ َ َّ َ . berkata.‫ششوطهٌ إِالَّ شَشطا حشً حَلال أَو أَحو حشاٍا‬ ْ َ َ َّ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ُ "Pada dasarnya. yaitu: 1) Tamyiz (at-tamyiz). dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 36 . "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. ‫.ٓ‫ىٌَ تَحو. 7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li atta'amuli).)ٍحو اىعقذ‬ 4) Tujuan akad (maudu al-'aqd.[14] Adapun syarat keabsahan murabahah adalah. sesungguhnya Engkau telah memerintahkan mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo'. datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan." . 4) Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain) 5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal 'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim). 7. ‫]21[)ٍىضىع اىعقذ‬ Ivan Rahmawan mengemukakan rukun murabahah antara lain. 2) Pembeli (musytari). Hadis Nabi saw. 'Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat'. Profil Singkat tentang Murabahah 1. 4) Harga (saman).‫اْلَصو فًِ اىَعاٍَلت اْلبَاحةُ إِالَّ أَُْ ٌَذه دىٍِو عيَى تَحشٌَها‬ َ ٌ ْ َ َّ ُ َ ِِْ ْ َ ِْ ِ ََ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ IV. 2) Berbilang pihak (ta'addud at-tarfain). maka Rasulullah saw. Syarat Murabahah Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah.)صٍغة اىعقذ‬ 3) Obyek akad (mahall al-'aqd. 'Wahai Nabi Allah. 1) Penjual (ba'i). 6) Objek dapat ditransaksikan (salahiyah al-mal li at-ta'amuli).. segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. ٌِ‫.) اىعاقذ‬ 2) Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd. 1) Para pihak (al-'aqidan. 8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ('adamu mukhalafah asy-syar'i).

5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan pembiayaan murabahah. isinya tercakup dalam syarat murabahah yang telah dikemukakan di atas. misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang (6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut: (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya (4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atan nama bank sendiri. dipaparkan tentang ketentuan umum murabahah sebagai berikut. batas laba (mark up) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biayabiayanya. yaitu: 1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi. 3) apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada si pembeli. terdapat juga syarat-syarat khusus. 2) Bebas dari garar atau ketidakjelasan (al-khalw min al-garar). membayar biaya overhead. 7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali. Ketentuan Umum Murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000. Ciri dasar kontrak murabahah yang dimaksud adalah 1) si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang. 6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.[17] 3. Murabahah digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual. 3) Bebas dari riba (al-khalw min ar-riba) 4) Bebas dari syarat fasid (al-khalw min asy-syurut al-fasidah). dan pembelian ini harus sah dan bebas riba (5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. dan 4) pembayarannya ditangguhkan. 5) Tidak menimbulkan kerugian ketika penyerahan ('inda ad-darar 'inda attaslim). 2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual. Dalam hal ini.1) Bebas dari paksaan (al-khalw min al-ikrah). 4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya. )[16] Abdullah Saeed mengemukakan ciri dasar kontrak murabahah yang kalau diteliti.[15] Di samping syarat-syarat di atas. bank harus 37 .[18] I. 3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang. 2) apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang. dan semacamnya. rekening listrik.

penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati (8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut. Hutang dalam Murabahah (1) secara prinsip. pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah (9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya 38 . ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank II. bank dapat meminta kemnbali sisa kerugiannya kepada nasabah (7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka. ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir. ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan pernjanjian yang telah disepakati. Ketentuan murabahah Kepada Nasabah (1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank (2) Jika bank menerima permohonan tersebut. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran-pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan V. nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. karena secara hukum. Jaminan dalam Murabahah (1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan. perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut. agar nasabah serius dengan pesanannya (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang IV. nasabah wajib melunasi kekurangannya III. uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut: dan jika uang muka tidak mencukupi. maka: (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut. biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank. ia tinggal membayar sisa harga (b) Jika nasabah batal membeli.

Jadi. tidak terdapat pembayaran secara kontan. 4. maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah VI.[21] No. secara fiqh pembayarannya dapat dilakukan lewat naqdan (tunai) atau bi saman ajil (tangguh tempo). dan Amerika  Pembiayaan untuk barang yang tidak bersifat siklus (modal kerja). 1. yang ada adalah murabahah yang pembayarannya dicicil. bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali. Eropa. Asia.[19] Untuk mengetahui gambaran lengkap tentang hal ini. Karim.   Sistem pembayaran boleh secara angsur atau sekaligus Teknik  Digunakan di seluruh perbankan  Perbankan syariah yang berada di Timur Tengah. Murabahah dan Perbedaannya dengan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) Penulis merasa penting mencantumkan bagian ini. Bangkrut dalam Murabahah (1) Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya. atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya. Produk ini hanya digunakan di Malaysia 2. Dalam penerapannya diperbankan. Murabahah dan Ba'i bi Saman Ajil Murabahah sama dengan ba'i bi saman ajil. sebenarnya produk pembiayaan murabahah secara fiqh adalah murabahah yang ba'i bi saman ajil". seperti yang dikemukakan oleh Adiwarman A. Masalah Jual Beli Murabahah Pembiayaan Konsumen Akad Jual beli   Pinjam meminjam  Harus ada barang  Belum tentu ada barangnya Obyek  Barang yang diperjualbelikan harus Uang yang akan dipergunakan penyerahan ada untuk membeli barang yang  Barang dapat diserahkan sewaktu dibutuhkan akad  Barang berupa harta yang jelas 39 . dapat dilihat tabel berikut. 2.[20] No. atau berdasarkan kesepakatan. Australia. murabahah yang naqdan tidak ada. murabahah  adalah salah satu bagian dari prinsip jual beli Ba'i bi Saman Ajil Tidak tercantum dalam kitab fiqh manapun dan bukan bagian dari prinsip jual beli melainkan istilah baru sebagai bagian dari murabahah Ba'i bi saman ajil adalah jual beli dengan cara angsur. di sini di kemukakan perbedaan di antara keduanya dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dipahami. 1 Hal Fiqh Murabahah  Dalam sebuah kitab. Sama  kecuali pembiayaan untuk satu jenis barang dan bersifat one shot deal 5. karena sebagian orang menganggap bahwa murabahah adalah sama dengan pembiayaan konsumen (consumer finance). Adapun murabahah. Adapun perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. Oleh karena itu. Ia mengatakan bahwa "sebenarnya produk pembiayaan ba'i bi saman ajil secara fiqh adalah ba'i bi saman ajil yang murabahah.(2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

harganya  Barang milik sendiri (punya bank) artinya terjaga Harga  Harus diberitahukan kepada nasabah  Tidak ada keharusan.) angsuran yang dilakukan (tidak  Berkurang sebesar pembayaran membedakan lagi unsur pokok dan angsuran pokok kredit dan keuntungan) pembayaran bunga (pada  Bagi nasabah tidak mengenal hutang umumnya bank mempergunakan pokok dan hutang margin sistem perhitungan anuitaspembayaran angsuran pokok kecil pada awalnya)  Ada hutang pokok dan hutang bunga Perhitungan Belum dikemukakan metode  Perhitungannya dari sisa/ keuntungan perhitungan keuntungan outstanding pokok kredit yang  Keuntungan harus disepakati diberikan kepada nasabah  Dilakukan sekali dari harga perolehan (biasanya bank mempergunakan barang setelah dikurangi uang muka sistem perhitungan anusitas(jika ada). 11.  Bagi nasabah yang tidak tetapi tidak mau membayar membayar (tidak memperhatikan  Nasabah yang tidak mampu tidak mampu atau tidak mampu) diperkenankan dikenakan denda  Denda yang diterima diakui  Denda yang diterima merupakan sebagai pendapatan non operasi pendapatan non halal (dana bank kebajikan) Uang muka  Harus diserahkan kepada bank Dapat disetor langsung kepada syariah supplier (self financing)  Jika pesanan dibatalkan. promise atau sejenisnya Hutang  Sebesar harga jual. 6. diperbolehkan berubah sampai akhir karena modalnya dipergunakan akad juga besar) Nasabah  Sebesar sisa hutangnya (hutang awal  Sebesar sisa pokok kredit dan melunasi dikurangi dengan pembayaran biasanya bunga yang belum sebelum angsuran) diterima sebagai potongan jatuh tempo  Bank syariah diperkenankan untuk pelunasan memberi potongan pelunasan  Dengan cara perhitungan dipercepat. 8. karena perolehan yang diserahkan uang bukan barang barang. yaitu harga  Pokok kredit ditambah dengan nasabah perolehan barang ditambah bunga (tergantung sistem bunga keuntungan yang disepakati yang dikenakan-tetap.  Berkurang sebesar pembayaran dsb. floating. Jika telah disepakati tidak bunga besar pada awalnya. yang besarnya merupakan anusitas. 7. maka nasabah harus mengganti kerugian riil bank dari 40 . 5.3. 4. sisa pokok kredit pada kebijakan bank awalnya tersisa besar dan secara bertahap menurun Jaminan  Nasabah dapat diminta untuk Nasabah harus menyerahkan memberikan jaminan jaminan Diskon dari  Pada prinsipnya menjadi milik  Menjadi milik bank. merupakan dana kebajikan Denda  Hanya kepada nasabah yang mampu. sebagai supplier nasabah pendapatan non operasi  Diskon yang tidak jelas pemiliknya. bank mengalami rugi. bahkan tidak tahu harga perolehan barangnya Tanda bukti terima barang  Tanda  Tanda Terima Uang Tunai nasabah Nasabah (TTUTN). 10. 9.

bukan setelah penjualan dilakukan. 5) bahwa kenaikan harga disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. pembayaran dan bunga lebih besar dan angsuran adalah pengurang hutang akhirnya sebaliknya nasabah  Dimungkinkan untuk membayar bunga dulu. dengan menghindari segala bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran. Praktek Akad Murabahah Pada Bank Syari'ah dan Problematikanya Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama.[23] Murabahah sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda dapat terjadi pada harga tunai. sebab hubungan mereka adalah hubungan antara kreditur dengan debitur. Sejumlah alasan tersebut adalah. dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss sharing (PLS). sebagai pengurang hutang nasabah Pembagian  Jika murabahah pembayarannya  Pada umumnya bank pokok dan dilakukan secara tangguh. yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri. 4) murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah mencampuri manajemen bisnis. demikian pula dengan sistem perbankan di Pakistan maupun di Iran. 1) bahwa teks-teks syariah tidak melarangnya. meliputi 75% dari total kekayaan mereka. seperti permintaan dan penawaran dan naik turunnya daya 41 . Sejak tahun 1984. maka membedakan porsi pokok dan keuntungan pembagian pokok dan margin harus bunga (untuk dilakukan secara proporsional merata  Pembagian dilakukan secara kepentingan dan tetap selama jangka waktu anusitas. Oleh karena itu. 3) bahwa kenaikan harga bukan sebagai imbalan waktu tunda pembayaran. pembiayaan murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. atau dapat terjadi pada harga tunai plus mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran. uang muka  Jika dilaksanakan. 4) bahwa kenaikan harga dikenakan pada saat penjualan. 1) murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek. 3) murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Pada kasus Dubai Islamic Bank. karena bank bukanlah mitra nasabah. atau membayar pokok saja.12. di Pakistan. dst. 2) terdapat perbedaan antara uang yang tersedia dengan sekarang dengan uang yang tersedia di masa yang datang. Angka persentasi ini sesuai dengan banyak bank-bank syariah. bank Islam paling awal pada sektor swasta. bagi Islamic Development Bank (IDB). 73 % pembiayaannya adalah murabahah. selama lebih 10 tahun periode pembiayaan. V. sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah. yaitu dengan jumlah bank) angsuran angsuranyang sama pada  Tidak dikenal pembayaran pokok awalnya possi pokok lebih kecil dulu atau margin dulu. Bahkan. 2) komisi dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa. pembiayaan jenis murabahah mencapai 87 % dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. ia tidak sama denga riba sebelum Islam datang yang dilarang dalam alQur'an.[22] Sejumlah alasan dikemukakan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan syari'ah.[24] Sejumlah alasan diajukan untuk mendukung sah-nya harga kredit yang lebih tinggi dalam pembayaran tunda.

[2]Karanaen A. bahwa penjual sedang melakukan suatu aktivitas dagang dan yang produktif dan diakui. dan Muhammad Syafi'i Antonio. Muhammad Syafi'i. Jakarta: Darul Haq. Produk ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang amat ketat yang bisa mengikat antara bank dan nasabah. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. (ed. hlm. Dana Bhakti Prima Yasa. Apa dan Bagaimana Bank Islam. 2003 Sudarsono. Ivan.). saling menguntungkan. Intermasa. Daftar Pustaka Antonio.[25] Bank-bank syariah yang mendukung penggunaan murabahah dalam perbankan syariah tidak menganggap kenaikan dalam harga kredit mempunyai kemiripan dengan riba. Heri. Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah. Abu Umar Basyir. Dari berbagai ketentuan yang dipaparkan tersebut terlihat semangat saling menolong. Jual Beli Murabahah. hlm. Penutup Setelah semua pembahasan dipaparkan dapatlah diketahui bahwa murabahah sudah banyak diterapkan pada perbankan syariah.. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq. 2004). 2005 Saeed. 2004 Perwataatmadja. Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika mengadakan transaksi tersebut. Yogyakarta: EKONISIA. 1999). 25. Karanaen A.T. Yogyakarta: UII Press. sehingga sebagian sarjana berusaha menghindari setiap pengkaitan antara kenaikan harga dalam murabahah dengan tenggang waktu pembayaran. Yogyakarta: P. Arif Maftuhin. 1999 Rahmawan A. Yogyakarta: UII Press. 6. Abdullah. terj.T. 198. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. terj. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah. 7) bahwa penjual boleh menetapkan bunga berapapun yang dikehendakinya. Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P. 2001 Karim. Bank Islam: Dari Teori ke Praktek. Abdullah dan Shalah ash-Shawi.. Jakarta: PARAMADINA.[26] VI. Jakarta: P.jual-beli uang sebagai akibat inflasi dan deflasi. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. 2001 Muhammad. Jakarta: Gema Insani Press. Yogyakarta: Pilar Media. Dana Bhakti Prima Yasa. 2005 al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis. 2006 al-Mushlih. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. dan melindungi pihak-pihak yang lemah. [1]Abdullah 42 .T. terj. 2004 Wiroso. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Ichwan dkk. Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional. 2004 Sam. M. Adiwarman A. Mungkin karena ada kemiripan antara kenaikan harga dalam murabahah dengan tambahan yang diberikan kepada kreditur sebagai imbalan perpanjangan waktu jatuhnya tempo hutang.

(ed. 2004). hlm. 2004). hlm.cit. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: EKONISIA. hlm. hlm. hlm... [16]Ibid.cit. hlm. hlm..cit. 126 dan Muhammad.cit. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.... [18]Wiroso. hlm. hlm. 2001). 113. 94. hlm. [19]Adiwarman A. op. 2006). [3]Muhammad 43 .. [4]Ivan Rahmawan A. 2005). Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah (Yogyakarta: UII Press. hlm. [21]Ibid. hlm.. Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media. op. op. 99-100. tetapi hal ini dianggap masih relevan dengan pembahasan tentang murabahah secara umum. [17]Abdullah Saeed. hlm. hlm. Walaupun fatwa ini berkaitan dengan uang muka dalam murabahah. 2001).cit. op. hlm.Syafi'i Antonio. [25]Abdullah Saeed. 97. Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Jakarta: P.cit. Syamsul Anwar.. Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press.cit. 4749. hlm.. 146-148.. 94-95... [6]Abdullah Saeed. lo.. 58. 198-199. 59.. 121-122 dan Muhammad. 54-55. Lihat ibid... op. Karim.cit. hlm. terj. op. 90. 93.52. [24]Abdullah Saeed. [12]Print out mata kuliah Hukum Transaksi Islam oleh H. op. hlm. [22]Abdullah Saeed. Intermasa. hlm 120 dan Muhammad. hlm. op. [23]Ibid. [20]Wiroso. 83-85. [10]Ibid.. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press. hlm. Terdapat juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK 59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang menjelaskan tentang karakteristik murabahah.. [15]Ibid. op. 56. [9]M. 99-100. [8]Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. hlm..op. 62. hlm.T. 49.).cit. op.. 121 dan Muhammad. hlm. 2003)... [26]Abdullah . op. Ichwan Sam dkk. [11]Ibid. Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 102. 112-113. [7]Ibid. 101. [13]Ivan..cit. Arif Maftuhin (Jakarta: PARAMADINA. 119.cit. [5]Heri Sudarsono.cit. 2005). hlm.. [14]Print out. hlm.cit. 123-124 dan Muhammad.

diterjemahkan menjadi sewa menyewa dan upah mengupah. PENGERTIAN 1. (Muhammad asy-Syarbini. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan‖.BAGIAN 7 IJARAH (SEWA MENYEWA DAN UPAH MENGUPAH) A. Mughni al-Muhtaj. agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut ijarah. Badai‟ ash-Shana‟i fi Tartib asy-Syara‟i. al-Mughni. Juz 4. B. seperti ―seseorang menyewa kamar untuk tempat tinggal‖.S. Ulama Hanafiyah : „aqdun „alal manaafi‟i bi „audhin. ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya. Az Zukhruf 43 : 32) Allah Swt berfirman. Sewa menyewa adalah ‫عف ل‬ ‫( ع‬menjual manfaat) dan upah mengupah adalah ‫( بيع القو ه‬menjual tenaga atau kekuatan). hal. Sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Al-Qur’an Allah Swt berfirman. (Alauddin al-Kasani. 44 . 174) b. hal. DASAR HUKUM 1. hal. ْ َْ ُ ‫أٌَُم َٔقسمُنَ رحْ متَ ربِّك وَحْ ه قَسمىَا بَٕىٍَُم معٕشخٍَُم فِٓ الحَٕاة الذوَٕا َرفَعىَا بَعضٍُم‬ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُّ ِ َ ْ ْ َ ِ َّ ُ ِ ْ ْ ْ ُ ْ َِ ٍ َ َ ٍ َ‫فَُْ ق بَعْض دَرجاث لَِٕخَّخذ بَعضٍُم بَعضًا سُخزًّٔا َرحْ مج ربِّك خٕز مما َٔجْ معُُن‬ َ َّ ِّ ٌ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ ―Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ulama Syafi’iyah : ―Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu‖. Juz 4. Menurut bahasa (etimologi) Ijarah adalah ‫عف ل‬ ‫( ع‬menjual manfaat). Ulama Malikiyah (Syarh al-Kabir li Dardir. 2. 398): ―Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti‖. hal. Menurut syara’ (terminologi) a. 2) dan Hanabilah (Ibnu Qudamah. Berdasarkan definisi-definisi di atas. Juz 2. artinya ―akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti‖. Juz 5. 332) c. (Q. Sewa digunakan untuk benda. dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. seperti ―para karyawan bekerja di toko dibayar upahnya per hari‖.

(Q. (HR.S. Ahmad dan Abu Dawud) Rasulullah Saw bersabda. al-ikhtira‘ dan al-ikra. aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (sudah bisa membedakan antara haq dan bathil/minimal 7 tahun). Abd Razaq dari Abu Hurairah) 3. ―Barangsiapa yang meminta menjadi buruh (pekerja). C. Ijma Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Ibnu Majah) Rasulullah Saw bersabda. Lalu Rasulullah Saw melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham.ْ َّ َ َّ ‫فَإِن أَرْ ضعهَ لَكم فَآحٌُُُه أُجُُرٌُه‬ ُْ ْ َ ―Jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka‖. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya‖. al-isti‘jar. tidak disyaratkan harus baligh. kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada orang yang membekamnya‖. Shighat akad yaitu ijab kabul antara mu‟jir dan musta‟jir 3. Ma‟qud „alaih (Manfaat/barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan) D. Bukhari dan Muslim) Rasulullah Saw bersabda. (HR. (HR. Ujrah (upah) 4. ―Berbekamlah kamu. RUKUN Menurut ulama Hanafiyah. 45 . beritahukanlah upahnya‖. „Aqid (orang yang berakad) yaitu mu‟jir (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan musta‟jir (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah) 2. rukun ijarah ada 4 yaitu : 1. ْ ُ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ ِ َ َ َ َّ ‫قَالَج إِحْ ذَاٌُما َٔا أَبَج اسخَؤْجزْ يُ إِن خْٕز مه اسخَؤْجزْ ث القَُُّْ اْلَمٕه‬ ِ ْ ِ َ ―Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita).S. Mu’jir dan musta’jir Menurut ulama Hanafiyah. As-Sunnah Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. ―Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering‖. rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat : al-ijarah. Adapun menurut jumhur ulama. Ath-Thalaq 65 : 6) Allah Swt berfirman. Al-Qashash 28 : 26) 2. (Q. SYARAT Syarat ijarah adalah sebagai berikut : 1. (HR.

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Mughni al-Muhtaj. sedangkan anak mumayyiz belum dikategorikan ahli akad. (Muhammad asy-Syarbini. (Syarh al-Kabir li Dardir. Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak b. Juz 4. 3. Juz 4. Shighat ijab kabul Shighat ijab kabul antara mu‘jir dan musta‘jir. 332) Syarat yang lain adalah cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta) dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak (aqid) karena ijarah dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Juz 2. seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. 3) Ulama Hanabilah dan Syafi‘iyah mensyaratkan aqid harus mukallaf yaitu baligh dan berakal. hal. 2. (Alauddin al-Kasani. Lalu Rasulullah Saw melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan dinar dan dirham.Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli. ―Kuserahkan kebun ini untuk dicangkuli dengan upah 1 dirham per hari‖ kemudian musta‘jir menjawab. Ma’qud ‘alaih (barang/manfaat) 46 . Dengan demikian akad mumayyiz adalah sah tetapi harus ada keridhaan walinya. hal. Ijab kabul sewa menyewa misalnya mu‘jir berkata. sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. 179) Allah Swt berfirman. Ahmad dan Abu Dawud) Sebaiknya upah diberikan per hari sesuai dengan hadits Rasulullah Saw bersabda. ―Aku sewakan motor ini kepadamu 1 dirham per hari‖ maka musta‘jir menjawab. ―Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering‖. ْ َ ُ ‫َٔا أٍََُّٔا الَّذٔهَ آمىُُا الَ حَؤْكلُُا أَمُالَكم بَٕىَكم بِالبَاطل إِالَّ أَن حَكُنَ حِجارةً عَه حَزاض‬ َ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ْ ُْ َ ْ ْ ُ ٍ َ ‫مىكم‬ ْ ُ ِّ ―Hai orang-orang yang beriman. (HR. ―Aku terima sewa motor tersebut dengan harga 1 dirham per hari‖. Badai‘ ash-Shanai‘ fi Tartib asy-Syura‘i. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu‖.S. Ijab kabul upah mengupah misalnya mu‘jir berkata. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah. An Nisaa' 4 : 29) Bagi aqid juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. (HR. ―Aku akan lakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan‖. Ujrah (upah) Para ulama telah menetapkan syarat upah : a. Ibnu Majah) 4. Ijab kabul sewa menyewa atau upah mengupah. (Q. hal.

baik benda maupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. juz 2. h. Juz 2. Akad yang benar adalah dengan berkata. (Alauddin al-Kasani.Syarat manfaat dalam upah mengupah : 47 . hal. ―Saya menyewakan rumah ini setiap bulan 1 dinar‖ sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali membayar. Selain itu yang paling penting adalah adanya keridhaan dan kesesuaian dengan uang sewa. menyewa motor untuk bekerja dan lain-lain. ―Saya sewakan salah satu dari rumah ini‖ karena tidak jelas. c. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. 195) . Barang sewaan terhindar dari cacat Jika terdapat cacat pada barang sewaan. hal. hal.Syarat barang dalam sewa menyewa : a. b. Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah. Adanya penjelasan waktu Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal.. Tidak sah dengan berkata. Badai‟ ashShana‟i fi Tartib asy-Syara‟i. Juz 4. sedangkan pada bulan sisanya bergantung pada pemakaiannya. seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Jadi. Kemanfaatan dibolehkan secara syara‘ Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan secara syara‘. sedangkan ulama Syafi‘iyah mensyaratkan sebab bila tak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. (Muhammad asy-Syarbini. dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Sewa bulanan Menurut ulama Syafi‘iyah. penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. 349) Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad. f. Mughni al-Muhtaj. Dalam kaidah fiqih dinyatakan ―menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh‖. hal. Juz 4. Barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad Dengan demikian ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah. 396) d. seseorang tidak boleh berkata. al-Muhadzdzab. (Ibnu Rusyd. Badai‟ ash-Shana‟i fi Tartib asy-Syara‟i. 218) g. (Alauddin al-Kasani. Barang sewaan harus dapat memenuhi secara syara‘ Tidak boleh seperti menyewa pelacur untuk sekian waktu. 182) e. ―Saya sewa selama sebulan‖. Para ulama sepakat melarang ijarah. Juz 1. hal. Adanya penjelasan manfaat Penjelasan dilakukan agar benda yang disewa benar-benar jelas. (Abu Ishaq asy-Syirazi. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut dipandang sah akad pada bulan pertama.

Juz 4. ijarah dipandang rusak. b. Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah F. shaum dan lain-lain. Penjelasan jenis pekerjaan Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan. dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya. baik dimanfaatkan sendiri atau dengan orang lain bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.Sewa rumah Jika seseorang menyewa rumah.a. b. seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya. Cara memanfaatkan barang sewaan . alMughni. Badai‟ ashShana‟i fi Tartib asy-Syara‟i. Ulama Syafi‘iyah menyepakatinya.Sewa tanah Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan di atasnya. c. ma‘qud ‗alaih (barang sewaan) harus diberikan setelah akad. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya. Juz 5. (Ibnu Qudamah. (Alauddin al-Kasani. Hal itu didasarkan hadits yang diriwayatkan Daruquthni bahwa Rasulullah Saw melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum. . Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Jika tidak dijelaskan. PEMBAGIAN JENIS Ijarah terbagi 2 yaitu : 1. Hukum sewa menyewa Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah. 192) Ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkannya jika ukurannya jelas sebab hadits di atas dipandang tidak shahih. 449) E. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban istri. Barang sewa diberikan setelah akad Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. HUKUM IJARAH 1. 48 . hal. kamar dan lain-lain tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah (sewa menyewa) : a. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya Contohnya adalah menyewa orang untuk shalat. hal. Penjelasan waktu kerja Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. d. Ijarah terhadap benda atau sewa menyewa 2.

49 . hal. seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa. ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela. 209) . Adapun hal-hal kecil.Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad . c. Rasulullah Saw bersabda. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya. Hukumnya. Perbaikan barang sewaan Menurut ulama Hanafiyah.Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit G. Ijarah khusus Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. membangun rumah dan lain-lain. jika yang disewa rumah . Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut. haji dan membaca Al-Qur‘an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara 2 hal yaitu waktu dan tempat. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.Sewa kendaraan Dalam menyewa kendaraan. shaum. qamat dan menjadi imam. Hukum upah mengupah Upah mengupah atau ijarah „ala al-a‟mal yakni jual beli jasa. Mazdhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat. shaum. haji atau membaca Al-Qur‘an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewanya.Mempercepat tanpa adanya syarat . kewajiban upah didasarkan pada 3 perkara : .. UPAH dalam PEKERJAAN IBADAH Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat. Rasulullah Saw bersabda. orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah b. Badai‟ ash-Shana‟i fi Tartib asy-Syara‟i.Jika yang disewa kendaraan. Kewajiban penyewa setelah masa sewa habis Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah : (Alauddin al-Kasani. seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. azan. d. pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk memperbaiki barangnya sendiri. ―Bacalah olehmu Al-Qur‘an dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu‖. Ijarah Musytarik Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Ijarah „ala al-a‟mal terbagi menjadi 2 yaitu : a. Juz 4. Contohnya seperti jasa menjahit pakaian. jika barang yang disewakan rusak. ―Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu‘adzin maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah‖. ia harus menyimpannya kembali di tempat asalnya 2.Menyerahkan kunci.

membangun masjid.Perbuatan seperti azan. menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 4. azan dan badal Haji. shalat dan ibadah yang lainnya. fiqih. H. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Qur‘an. memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Bila tidak ada pekerjaan lain. Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di nusantara. bahasa. haji. qamat. Namun. fiqh. boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih seperti mengajarkan Al-Qur‘an. PEMBAYARAN UPAH dan SEWA Jika Ijarah itu suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. ―Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya‖. badal haji dan shaum qadha adalah tidak boleh. qamat. Imam Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat AlQur‘an dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. hadits. maka pahala pembacaan ayat Al-Qur‘an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Imam syafi‘i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung. jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit. mereka diberi upah. Dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca Al-Qur‘an. hadits. diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. 3. khat. Menurut madzhab Hambali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan. Madzhab Maliki. shaum. mengajarkan Al-Qur‘an. ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ‫لٍََا ما كسبَج َعلٍََٕا ما اكخَسبَج‬ 50 . Allah Swt berfirman. membaca Al-Qur‘an dan zikir tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. sastra. 2. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh. Setelah selesai pembacaan Al-Qur‘an pada waktu yang telah ditentukan. Pekerjaan ini batal menurut Islam karena membaca Al-Qur‘an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. (Q. Al-Baqarah 2 : 286) Beberapa pendapat ulama madzhab tentang upah dalam ibadah : 1.S. menggali kuburan. hadits dan fiqih. shalat. Syafi‘I dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur‘an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula. apabila seorang muslim wafat. maka keluarganya menyuruh para santri atau muslim lainnya untuk membaca Al-Qur‘an di rumahnya selama 3 malam atau malam ke-7 atau malam ke-40. sekalipun pembaca Al-Qur‘an berniat karena Allah. namun pengambilan upah memandikan mayat tidak boleh.

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan Rasulullah Saw bersabda. gempa dll. maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (mu‘jir) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian musta‘jir. MENYEWAKAN BARANG SEWAAN Musta‟jir dibolehkan menyewakan lagi bawang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa. baik disengaja ataupun tidak. lebih kecil atau sama. sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Harga penyewaan yang kedua ini boleh lebih besar. 51 . Jika menyewa barang. kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul musta‟jir kedua. manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. J. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu. Ibnu Majah) 2. ia berhak menerima bayarannya karena musta‟jir sudah menerima kegunaannya. apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti binatu. TANGGUNG JAWAB ORANG yang DIGAJI/UPAH Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian musta‘jir maka yang bertanggung jawab adalah musta‘jir itu sendiri. Imam Abu Hanifah dan Syafi‘i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Hak menerima upah musta‘jir adalah sebagai berikut : 1. Menurut madzhab Maliki. (HR. uang sewaan dibayar ketika akad sewa terjadi kecuali bila dalam akad ditentukan lain. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan. Jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir (penyewa). segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi. juru masak dan buruh angkut (kuli) maka baik sengaja maupun tidak. apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya yang disepakati kedua belah pihak. ―Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu mengering‖. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula. maka dia harus mempertanggungjawabkannya. I. maka ulama berbeda pendapat. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan di luar batas kemampuannya seperti banjir.Menurut Imam Syafi‘i dan Ahmad. Seperti penyewaan seekor kerbau. maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian/kesengajaan atau tidak. kebakaran.

Jika barang itu dapat dipindahkan. (Sumber http://pasar-islam. PENGEMBALIAN SEWAAN Jika ijarah telah berakhir.html) 52 . seperti rumah menjadi runtuh. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan 5. 3. K. ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya dan jika bentuk barang sewaan adalah ‗iqar (tetap). musta‘jir berkewajiban mengembalikan barang sewaan. kemudian dagangannya ada yang mencuri maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu L.com/2010/10/bab-8-ijarah-sewa-menyewadan-upah. Jika sewaan itu tanah maka ia wajib menyerahkan kepada mu‘jir (pemiliknya) dalam keadaan kosong dari tanaman kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang aman. Menurut Hanafiyah. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‘jur alaih) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan 4. seperti musta‘jir menyewa toko untuk dagang. boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak. PEMBATALAN dan BERAKHIRNYA IJARAH Ijarah menjadi fasakh (batal) bila terjadi hal-hal sebagai berikut : 1.blogspot. ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.Misalnya menyewa mobil. Rusaknya barang yang disewakan. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan musta‘jir 2.

Menurut Malik. Abu Tsaur. Ahmad. Dalam masalah wasiat para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Sedangkan dalam masalah hibah fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain jika barang itu sah miiknya. maka ahli waris diperkenankan memilih antara memberikan apa yang telah ditentukan oleh pemberi wasiat kepada orang yang diberi wasiat atau memberikan sepertiga dari seluruh harta si mayit. Mereka beralasan bahwa wasiat itu telah menjadi tetap bagi orang yang telah diberi wasiat dengan meninggalnya pemberi wasiat dan adanya penerimaan dari orang yang diberi wasiat.salah satu fungsi harta adalah mrmelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. maka wasiat itu tidak sah kecuali ada izin dan persetujuan seluruh ahli waris. Pendapat Malik itu ditentang oleh Syafi‘I. Ulama Hanafiah dan sebagian ulama Hanabilah membolehkan berwasiat melebihi sepertiga harta kalau pihak yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris sebab tidak ada pihak ahli waris yang dirugikan oleh wsiat tersebut. Apabila orang yang mewasiatkan sepertiga barang-barang yang diwasiatkan itu kemudian ahli warisnya bahwa barang-brang yang telah ditentukan itu ternyata lebih dari sepertiga hartanya. berdasarkan kesepakatan fuqaha maka 53 . Oleh karena itu. Abu Hanifah. Izin dan persetujuan ahli waris itu hendaklah diminta setelah pihak yang berwasiat meninggal dunia dan seluruh ahli waris yang memberikan persetujuan itu mestilah sudah cakap bertindak. manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya dan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syarabdan hukum negara atau ketetapan yang disepakati oleh manusia. namun ada pula ulama yang berpendapat boleh mewariskan lebih dari sepertiga harta peninggalan. fuqaha juga sependapat bahwa seseorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya dan mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang melebihkan hibah terhadap sebagian anaknya atau penghibahan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa yang lain menurut fuqaha Amshar hibah seperti itu makruh hukumnya. persetujuan yang diberikan oleh ahli waris yang telah dewasa dan berakal sehat saja tidak bisa diterima. Akan tetapi. Silang pendapat ini berpangkal pada apakah ketentuan tersebut hanya khusus berkenaan dengan alasan yang dikemukakan oleh syari atau tidak? Yaitu tidak meninggalkan ahli waris sebagai orang yang miskin yang memintaminta kepada orang banyak.BAGIAN 8 HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM PENDAHULUAN Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. dan Dawud. Wasiat yang Lebih dari Sepertiga Harta Peninggalan Apabila seseorang berwasiat melebihi dari sepertiga harta peninggalannya. harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. apabila hal itu terjadi menurut mereka hibah seperti itu sah.

Malik berpendapat bahwa para ahli waris diperkenankan memilih antara menyerahkan barang yang diwasiatkan itu kepada yang diwasiati atau membebaskannya dri seluruh sepertiga harta si mayit. Apabila mereka tidak memperselisihkan bahwa harta yang diwasiatkan itu lebih dari sepertiga. yakni jenis sepertiga harta itu sendiri atau seluruh harta.‖ B. kata ini merupakan mashdar dari kata َ‫ َمَﺐ‬yang berarti pemberian. maka para ahli waris dipaksa untuk mencukupi kekurangan itu. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi‘I orang yang diberi wasiat itu menerima sepertiga barang sedang selebihnya menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris berkenaan dengan seluruh peninggalan si mayit sehingga orang yang diwasiati menerima sepertiga penuh. Arti Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat : Wahib (pemberi) Mauhud lah (penerima) Mauhud (barang yang dihibahkan) Ijab dan qabul C. Yakni seharusnya penentuan tersebut batal jika para ahli waris disuruh untuk melaksanakan penentuan tersebut atau membiarkan seluruh jumlah sepertiga mka hal itu tentu saja memberatkan mereka. Silang pendapat ini berpangkal pada wasiat yang barang-barangnya telah ditentukan oleh si mayit itu melebihi batas maksimal. jika dikatakan bahwa kelebihan dari wasiat maksimal itu terletak pada penentuan jenis barang maka pilihan yang terakhir itu lebih utama karena barangnya lebih dari sepertiga. Kemungkinan ia menjadi pemilik bersama dengan para ahli waris pada kelebihan dari yang sepertiga itu.bagaimana mungkin sesuatu yang telah menjadi tetap bisa berpindah haknya tanpa persetujuan dan kerelaan hatinya dan tanpa adanya perubahan wasiat. HIBAH A. Jika sudah dapat ditetapkan jumlah harta si mayit seluruhnya maka orang yang diberi wasiat mengambil sepertiga dari harta itu. Syarat Hibah Syarat hibah menurut ulama Hanabilah ada 11 : 54 . Rukun Hibah Menurut ulama Hanafiyah. َ Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah : ‫خظُعا‬ ‫عقذ ٕﻔٕذ الخملٕك بﻼعُض حال اكٕاة‬ ― Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Alasan Malik adalah kemungkinan ahli waris itu jujur dan benr dalam pengakuannya itu. Dalam hal ini pendapat Abu Umar bin Abdul Barr. rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduannya termasuk akad seperti halnya jual-beli. apabila ahli waris mengaku demikian maka mereka disuruh menjelaskannya.

Abu Hanifah. dan Abu Hanifah sependapat bahwa penerimaan itu termasuk syarat sahnya hibah. hibah menjadi sah dengan terjadinya akad sedangkan penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali. maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Tidak disertai syarat waktu 10. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (ar-raqabah). Apabila orang tersebut meninggal dunia. ‗ariyyah (pinjaman). Syafi‘i. Harta yang diperjualbelikan 4.1. maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah. Hibah manfaat Di antara hibah manfaat adalah hibah muajjalah (hibah bertempo). Terpilih dan sungguh-sungguh 3. bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Menurut Malik. apabila dalam aqad tersebut disebutkan keturunan sedangkan keturunannya sudah tidak ada maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. 55 . seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka. Hibah dari harta yang boleh di tasharrufkan 2. Apabila barang tidak diterima. D. Sedangkan menurut Ahmad dan Abu Tsaur. Tanpa adanya pengganti 5. Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup dan disebut hibah umri (hibah seumur hidup). Hibah barang 2. ats-Tsauri. Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu 8. Sah menerimanya 7. bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak? Ats-Tsauri. untukmu dan keturunanmu‖. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan para pengikutnya. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat : Pertama. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Tsaur. Ketiga. pendapat ini dikemukakan oleh Syafi‘i. barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. bahwa apabila pemberi hibah berkata ―barang ini. maka pemberi hibah tidak terikat. Menyempurnakan pemberian 9. dan minhah (pemberian). Orang yang sah memilikinya 6. selama umurku masih ada. maka hibah tersebut batal. dan sekelompok fuqaha lainnya. hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima seperti jaul beli. Kedua. dan mukallaf) 11. Macam-macam Hibah 1. Ahmad. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan Ulama berselisih pendapat. Apabila penerima hibah memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit.

jangan kalian berikan seumur hidup. ― Wahai golongan Anshar.Silang pendapat ini berpangkal pada adanya beberapa hadis yang berbeda dan pertentangan antara syarat dengan amal yang berlaku dalam hadis. Hanya saja. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.a. ia berkata : ― Rasulullah Saw bersabda. bagi fuqaha yang lebih menguatkan syarat atas hadis Nabi akan memakai pendapat Malik.a bahwa Rasulullah Saw bersabda : ‫إٔما زجل أعمز عمزِ لً َلعقبً فإىٍا للذْ ٕعظاٌا ال جﻊ إلّ الذْ أبذا أعظاٌا‬ ― Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya. akan memberlakukan hadis Abu Zubair dari Jabir r. dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw.a. maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya. dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. penyebutan keturunan (al-‗aqid) mengesankan putusnya hibah. Kedua. Akan tetapi. Selain itu. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya. dan jika menyebut keturunan hibah itu tidak kembali.‖ (HR. bertentangan dengan persyaratan orang yang memberikan hibah seumur hidup. hadis riwayat Abu Zubair dari Jabir r. Hukum Hibah a.Sifat Hukum Hibah Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. b. Sebab. sebaliknya. hadis yang disepakati kesahihannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir r. Dan hadis Malik dari Jabir r. bagi fuqaha yang lebih menguatkan hadis Nabi atas syarat. 56 . Ahmad dan Nasai) Dalam hal ini. dalam hadis Malik terkesan pertentangan itu lebih sedikit. maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu. Ibnu Majah dan Daruquthni) Dengan demikian. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup itu kembali kepada pemberinya manakala ia tidak menyebutkan keturunan. Dengan demkian. ada dua hal : Pertama. dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. E. tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya. Oleh karena itu. yakni tidak bisa kembali kepada pemberi hibah. Dari Abu Hurairah : ― Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.a.‖ (HR. Dalam hal ini. juga bertentangan dengan syarat orang yang memberikan hibah seumur hidup. tahanlah untukmu hartamu. yang diberi hibah harus ridha.‖ (HR.a. hadis Abu Zubair dari Jabir r.Hukum Hibah Dasar dan ketetapan hbah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi mauhublah (pene rima hibah) tanpa adanya pengganti. Muslim dan Nasai) Ketentuan tegas ini karena orang tersebut memberi suatu pemberian kepada seseorang sekaligus kepada ahli warisnya.

pemberian dalam rangka silaturahmi. dan Syafi‘iyah menganggap hibah seperti ini sebagai jual beli dan bukan hibah. Tetapi ada riwayat dari Malik bahwa ibu tidak boleh mencabut hibahnya kembali.Ulama hanafiyah berpendapat ada 6 perkara mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Dalam pada itu.pemberian dalam hubungan suami istri. 2. 57 . a. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah. Malik dan Jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali pemberian yang dihibahkan kepada anaknya selama anak itu belum kawin atau belum membuat utang. apabila ayah masih hidup. Begitu pula seorang ibu boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya. Penerima membrikan ganti . Fuqaha sependapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali hibahnya yang dimaksudkan sebagai sedekah . Ulama Mlikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan. a. Masalah Hibah 1.yakni untuk memperolah keridaan Allah. Ulama Malikiyah. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkan kepada perempuan (dzawil arham) yang tidak boleh dikawini (mahram).‖ E. Rasulullah Saw bersabda : ―Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya. seperti dijual kepada orang lain.pengganti yang diakhirkan. sedekah kepada orang fakir tidak boleh diambil lagi. 6. seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang. 5.pahala dari Allah. Jika belum bercampur dengan hak orang lain. Ahmad dan fuqaha zhahiri berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mencabut kembali pemberian yang telah dihibahkannya.pemberi yang disyaratkan dalam akad. Ulama Hanabilah dan Syafi‘iyah berpendapt bahwa hibah tidak dapat dikembalikan. kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.Pendapat ulama tentang pencabutan hibah Menurut fuqaha mencabut kembali hibah (al-i‘tishar) itu boleh. Salah seorang yang akad meninggal. b. jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil. b. Hanabilah. yaitu : yang melarang wahib 1. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan mauhublah (orang yang diberi hibah) 4. Barang yang dihibahkan rusak. c. Penerima maknawi . 3.

Jakarta : Putaka Amani. Bandung : Pustaka Setia. sedang menurut Abu Hanifah tidak sah. hal. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Fiqh Muamalah. 2. Bidayatul Mujtahid.‖ (HR. Fiqh Muamalah. 2006. Fiqh Muamalah. 351358 Rachmat Syafe‘i. hal. Bandung : Pustaka Setia. Bandung : Pustaka Setia. 3. 1997. cet. Bukhari dan Nasai) 2. Fiqh Muamalah. Syafi‘I. Fuqaha yang berpegangan bahwa penerimaan hak milik bersama itu sah seperti penerimaan jual beli. Rachmat. 73 Rachmat Syafe‘i. 2 Helmi Karim. dan Abu Tsaur bahwa hibah seperti ini sah. Ahmad. 3 Karim. 350361 (Sumber: Puspita. hal. cet. yaitu sabda Nabi : ―Orang yang mencabut kembali hibahnya tak ubahnya seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya. cet. 2006. Jakarta : Putaka Amani. Ibnu. jilid. fuqaha yang melarang secara mutlak pencabutan kembali hibah beralasan dengan pengertian umum hadis sahih. jilid. cet. Bidayatul Mujtahid. 3. Bukhari dan Muslim) Sementara fuqaha yang mengecualikan larangan tersebut bagi kedua orang tua beralasan terhadap sabda Nabi : ―Tidak halal bagi orang yang memberi hibah untuk mencabut kembali hibahnya kecuali ayah. Menurut Malik. edisi 1. juga setiap barang yang tidak sah diterima tidak sah pula dihibahkan seperti piutang dan gadai. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang yang tidak (belum) ada Menurut mazhab Malik bahwa menghibahkan barang yang tidak jelas (majhul) dan barang yang tidak (belum) ada (ma‘dum). edisi 1. 3 Syafe‘i.‖ (HR. 2.html) http://puspitagiana. Dan setiap barang yang tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan. Menurut Syafi‘I. hal. 2007. 3. jilid. Fiqh Muamalah. 374375 Helmi Karim. Fiqh Muamalah. 96 Ibnu Rusyd. jilid. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Jakarta : Putaka Amani. setiap barang yang boleh dijual boleh pula dihibahkan seperti piutang. 3. 2006. cet. cet. Bidayatul Mujtahid. hal. DAFTAR PUSTAKA Rusyd. 3.com/2009/06/hibah- 58 . 242246 Ibnu Rusyd.Pendapat para ulama tentang penghibahan barang milik bersama Fuqaha berselisih pendapat tentang kebolehan menghibahkan barang milik bersama yang tidak bisa dibagi. 2007. 3.blogspot. Bidayatul Mujtahid. 2007. edisi 1. 1997. hal. Helmi. 2007.Silang pendapat ini berpangkal pada adanya pertentangan antara beberapa hadis. hal. 247249 Ibnu Rusyd. 1997. Jakarta : Putaka Amani. tetapi dapat diperkirakan akan ada itu boleh. sementara Abu Hanifah berpegangan bahwa penerimaan hibah itu tidak sah kecuali secara terpisah dan tersendiri seperti halnya gadai. menurut-islam.

sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang ditentukan. bersabda: ‫ل‬ ) ) ‫ل‬ “Dari Abu Hurairah ra. WAKALAH 1.Rukun dan Syarat Wakalah a. menyembelih hewan kurban dan sebagainya. 3. mewakilkan memberi zakat. Bukhari). Masalah / Urusan yang dikuasakan. Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain. Hukum Wakalah Asal hukum wakalah adalah mubah. Sedangkan dalam bidang ‗Ubudiyah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Orang yang mewakilkan / yang diberi kuasa. Al Kahfi : 19). menggadaikan barang. 59 . Allah SWT. memberi shadaqah / hadiah dan lain-lain. Syaratnya : Baligh dan Berakal sehat. Pengertian Wakalah Wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan. Kebolehan mewakilkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah. Yang boleh misalnya mewakilkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik. tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerja yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. b.BAGIAN 9 HUKUM WAKALAH DAN SULHU A. Orang yang mewakilkan / yang memberi kuasa. Syaratnya jelas dan dapat dikuasakan. Syaratnya : Ia yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. 2. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkan Shalat dan Puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu. c.berkata : “Telah mewakilkan Nabi SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau” (HR. Misalnya mewakilkan jual beli.. Rasulullah SAW. Berfirman: ”Maka suruhlah salah seorang diantara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (QS.

Pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. An Nisa‟ : 128). Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Habisnya Akad Wakalah 1. “Perdamaian itu amat baik” (QS. persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali). Al Hujurat : 10). 4. Syarat Pekerjaan Yang Dapat Diwakilkan 1. Pekerjaan tersebut diperbolehkan agama. Salah satu pihak meninggal dunia 2. Saling tolong menolong diantara sesama manusia. 60 . Misalnya tidak setiap orang yang qurban hewan dapat menyembelih hewan qurbannya. Timbulnya saling percaya mempercayai diantara sesama manusia. sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah SWT. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam. 5. tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lainlain. sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian diantara dua pihak yang berselisih. Jika salah satu pihak menjadi gila 3. 2. Syaratnya dapat dipahami kedua belah pihak. SULHU 1. c. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Hukum Sulhu Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib. 3. Pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. 2. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain. karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Qs.d. Pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang 4. B. Akad (Ijab Qabul). b. Pengertian Sulhu Sulhu menurut bahasa artinya damai. didalam Al-Qur‘an : “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Hikmah Wakalah a. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya.

dapat menghadirkan pihak ketiga. Al Hujurat). Tidak ada paksaan. 5. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah” (QS. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain. angkara murka dan perselisihan diantara sesama. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain. Masalah-masalah yang didamaikan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Allah SWT berfirman : ‫ل‬ “Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). 4. Mereka yang sepakat damai adalah orang-orang yang sah melakukan hukum. Rukun dan Syarat Sulhu a. d. 5. Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim 3. Dapat menghilangkan rasa dendam. Hikmah Sulhu 1. Dapat meningkatkan rasa ukhuwah / persaudaraan sesama manusia. 4. Macam-macam Perdamaian Dari segi orang yang berdamai. Perdamaian antar sesama muslim 2. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat. Perdamaian antara suami istri.3. Jika dipandang perlu. Seperti yang disintir dalam Al-Qur‘an An Nisa‘ : 35. sulhu macamnya sebagai berikut : 1. 4. 3. 61 . Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum bughat (Pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam). c. b. 2. 5.

B. Orang yang melakukan asuransi sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. dalam hal ini Perusahaan Asuransi. Asuransi dalam Sudut Pandang Hukum Islam Mengingat masalah asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia dan diperkirakan ummat Islam banyak terlibat di dalamnya. Tertanggung. yaitu anda atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda b.Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. maka permasalahan tersebut perlu juga ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Penanggung. Gaji atau ganti rugi barang dalam bentuk apapun ketika terjadibencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi).Beberapa istilah asuransi yang digunakan antara lain: a.BAGIAN 10 HUKUM ASURANSI DALAM ISLAM Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (muamman) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu. Akad asuransi ini adalah akad mu‘awadhah. yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Allah-lah yang menentukan segala-segalanya dan memberikan rezeki kepada makhluk-Nya. merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari Tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan ASURANSI KONVENSIONAL A. yang artinya:―Dan tidak 62 . baik itu berbentuk imbalan. yaitu akad yang didalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya. 4. Akad asuransi ini adalah akad idz‘an (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung. 3. sebagaimana firman Allah SWT. Ciri-ciri Asuransi konvensional Ada beberapa ciri yang dimiliki asuransi konvensional. Akad asuransi ini adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan tertanggung pada eaktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil. Akad asuransi konvensianal adalah akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua balah pihak. pihak penanggung dan pihak tertanggung. sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (muamman) kepada perusahaan asuransi (muammin) di saat hidupnya. Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah. diantaranya adalah: 1. Kedua kewajiban ini adalah keawajiban tertanggung menbayar primi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan. 2.

 Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. S. · Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. II.ada suatu binatang melata pun dibumi mealinkan Allah-lah yang memberi rezekinya. termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Al-Hijr: 20)Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segalagalanya untuk keperluan semua makhluk-Nya. temasuk asuransi jiwa Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi. Asuransi konvensional diperbolehkan Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd.‖ (Q. · Saling menguntungkan kedua belah pihak. Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania). dan Abd. Hud: 6)―……dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)?……‖ (Q. karena pemegang polis. 63 . dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Manusia masih perlu mengolahnya. akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi. yaitu: I.  Asuransi mengandung unsur riba/renten. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Isalm pada Universitas Cairo Mesir). Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth‗i (mufti Mesir‖). mencarinya dan mengikhtiarkannya. sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. · Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.  Asuransi mengandung unsur pemerasan. apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). S. Melibatkan diri ke dalam asuransi ini. yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari.  Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis. bukan bahan matang. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash. An-Naml: 64)―Dan kami telah menjadikan untukmu dibumi keperluan-keprluan hidup. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:  Asuransi sama dengan judi  Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya.‖ (Q. Mereka beralasan: · Tidak ada nash (al-Qur‗an dan Sunnah) yang melarang asuransi. dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah. Wahab Khalaf. Allah telah menyiapkan bahan mentah. · Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil) · Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta‗awuniyah). Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga. Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari‗ah Universitas Syria). adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk mengahadapi masa depan dan masa tua.  Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba. S. · Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum.

tentu jalan itulah yang pantas dilalui. yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum yang benar. tidak berorentasi bisnis atau keuntungan materi semata.‖ 2. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan. sehingga sukar untuk menentukan. oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu. maka harus dijalankan menurut aturan syar‘i. dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). B. Allah SWT berfirman. Jalan alternatif baru yang ditawarkan. maka diselesaikan menurut syariat. adalah asuransi menurut ketentuan agama Islam. Apabila uang itu akan dikembangkan. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah Suatu asuransi diperbolehkan secara syar‘i. sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi Muhammad SAW:―Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yagn tidak meragukan kamu. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua.Dari uraian di atas dapat dipahami. Sumbangan (tabarru‘) sama dengan hibah (pemberian). Ahmad) ASURANSI SYARIAH A. diantaranya adalah Sbb: 64 . jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam.Sekiranya ada jalan lain yang dapat ditempuh. 6. Asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Asuransi syariah harus dibangun atas dasar taawun (kerja sama ). Akan tetepi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. Asuransi syariat tidak bersifat mu‘awadhoh. masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan. 5. Kalau terjadi peristiwa. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. 4.‖ (HR. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Ciri-ciri asuransi syari‘ah Asuransi syariah memiliki beberapa ciri.III.‖ Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. saling menjamin. harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. 3.Dalam keadaan begini. bahwa masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini. tetapi tabarru‘ atau mudhorobah. tolong menolong.

Menutup Loss of corning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi(bekerja). karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga.masing pihak.1. karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad. Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridloan dari masing. Pemerataan biaya. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam menggunakan asuransi syariah. 5. Atau jika tidak tabarru‘. 5. diantaranya sbb: 1. 2. Akad asuransi syari‘ah adalah bersifat tabarru‘. yaitu: 1. ditemukan titik-titik kesamaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam salimg tolong menolong. atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan. sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat. 7.Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu. waktu. Akad asuransi syari‘ah bersih dari gharar dan riba. 4. 6. C. 3. 3. sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama‘ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama). Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifad mustamir (terus) 4. Juga meningkatkan efesiensi. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah kentungan hasil mudhorobah bukan riba. Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota 3. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. D. Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syari‘ah. maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa. Akad asuransi ini bukan akad mulzim (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak. dengan tidak kurang dan tidak lebih. Sebagai tabungan. 65 . dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan. 2. dan kalau ada imbalan. Manfaat asuransi syariah. Secara umum dapat memberikan perlindungan-perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. dan biaya. 4. Dalam asuransi syari‘ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama‘ah seperti dalam asuransi takaful. 8. Jika diamati dengan seksama. 2. E.

maka hal itu tidak mendapat perhatian. 2. 1. Adapun dalam asuransi konvensional. 6. Jika tak ada klaim. Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. dengan prinsip bagi hasil. 5. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tadabuli (jualbeli antara nasabah dengan perusahaan). (Sumber: dalam-islam/) http://jacksite. 4. asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong). serta menggantinya dengan asuransi yang senafas dengan prinsip-prinsip muamalah yang telah dijelaskan oleh syariat Islam seperti bentuk-bentuk asuransi syariah yang telah kami paparkan di muka. dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.wordpress. Dari perbandingan di atas. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi konvensional tidak memenuhi standar syar‘i yang bisa dijadikan objek muamalah yang syah bagi kaum muslimin. produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. 3.com/2007/04/24/hukum-asuransi- 66 . premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Sedangkan dalam asuransi konvensional. Sedangkan pada asuransi konvensional. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. nasabah tak memperoleh apa-apa. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola. keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Sedangkan pada asuransi konvensional. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharobah). Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen. Sedangkan dalam asuransi konvensional. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah. dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.Dibandingkan asuransi konvensional. Hal itu dikarenakan banyaknya penyimpanganpenyimpangan syariat yang ada dalam asuransi tersebut. investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Oleh karena itu hendaklah kaum muslimin menjauhi dari bermuamalah yang menggunakan model-model asuransi yang menyimpang tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->