1.

0

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA.
PENGENALAN

1.1

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan , berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pembangunan sahsiah murid merupakan satu elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil beberapa langkah dalam membentuk pembangunan modal insan. Program mentor mentee adalah salah satu daripada pengisian Program Guru Penyayang di mana semua guru adalah seseorang yang perlu memiliki sifat kepedulian (concern) terhadap setiap perkara yang berkaitan dengan muridnya (every child matters). Sehubungan itu, setiap guru berperanan penting dalam menghasilkan kemenjadian murid yang merupakan aset penting kepada sekolah.

Program mentor mentee merupakan satu proses interaksi antara individu atau kumpulan dan interaksi itu akan melibatkan tindakan seperti membimbing, menyokong dan memberi nasihat. Mentor bukan sahaja menitikberatkan individu (mentee) dan perhubungan psikologi menteenya, tetapi juga membimbing, memberi penghargaan, kasih sayang dan mengasah kemahiran -kemahiran lain seperti membuat keputusan, menghadapi masalah atau mengatasi

tekanan dan berusaha membimbing menteenya menjadi individu yang berguna kepada masyarakat dan negara.

1.2

KONSEP

Membangun sahsiah diri murid melalui budaya amalan penyayang.

1.3

RASIONAL

1.3.1 Setiap murid mempunyai kebolehan membangun potensi diri bagi meningkatkan pencapaian sahsiah diri melalui bimbingan dan panduan mentor. 1.3.2 Murid masa kini terdedah dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi tuntutan remaja yang sudah pasti amat memerlukan sokongan, bimbingan, panduan dan perhatian bagi membolehkan mereka menikmati kehidupan dengan lebih optimis dan menyeronokkan.

1.4

OBJEKTIF

Pada akhir program ini murid dapat;

1.4.1 Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati antara mentor dan mentee. 1.4.2 Meningkatkan kesedaran dan minat untuk terus belajar bagi memperbaiki kelemahan diri. 1.4.3 Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain.

1.4.4 Menyuburkan budaya sihat dalam kalangan murid dan guru yang boleh membantu meningkatkan pencapaian sahsiah unggul. 1.4.5 Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah, hasil dari bimbingan dan sentuhan dari mentor yang sentiasa mengambil berat (caring) terhadap kebajikan mereka

1.5 STRATEGI PELAKSANAAN

1.5.1 Menyediakan jadual perjumpaan. 1.5.2 Melaksanakan program mentor mentee sebagai aktiviti rasmi sekolah mengikut kesesuaian masa seperti: 1.5.2.1 Waktu perhimpunan rasmi. 1.5.2.2 Waktu kokurikulum. 1.5.2.3 Selepas waktu persekolahan.

1.5.3 Bilangan perjumpaan sekurang- kurangnya 10 kali setahun. 1.5.4 Jangka masa perjumpaan adalah antara 30 hingga 40 minit dan 1 kali dalam sebulan. Namun begitu, pihak sekolah dibolehkan melebihi 10 kali setahun bagi memastikan wujud proses bimbingan yang berterusan. 1.5.5 Mengadakan taklimat penerangan tentang konsep, objektif dan kepentingan perlaksanaan kepada murid dan guru. 1.5.6 Mengadakan majlis penyerahan mentee kepada mentor. 1.5.7 Tempat perjumpaan adalah di dalam kelas atau mengikut kesesuaian sekolah 1.5.8 Pelantikan mentor 1.5.8.1 Semua guru dilantik menjadi mentor. 1.5.8.2 Pelantikan mentor dibuat secara rasmi( bertulis). 1.5.8.3 Setiap mentor diberikan senarai tugas, peranan,modul dan senarai mentee.

1.5.9 Pengagihan mentee. 1.5.9.1 Mentee adalah terdiri daripada murid di dalam kelas tersebut. 1.5.9.2 Setiap kelas mempunyai sekurang-kurangnya 2 orang mentor.

1.5.10 Pemantauan dan Penilaian Program 1.5.10.1 Jawatankuasa pemantauan adalah terdiri daripada pihak pengurusan sekolah dan penyelaras program. 1.5.10.2 Pemantauan akan dibuat oleh pihak pengurusan berdasarkan borang yang telah disediakan pada setiap perjumpaan dan diserahkan kepada penyelaras untuk dokumentasi. 1.5.10.3 Mentor dikehendaki mengisi borang laporan yang disediakan pada setiap perjumpaan dan diserahkan kepada penyelaras. 1.5.10.4 Penyelaras akan mengedarkan borang penilaian kepada mentor ,mentee dan pemantau tentang keberkesanan program.

1.5.11 Peningkatan kemahiran mentor 1.5.11.1 Mengadakan kursus dalaman yang dikendalikan oleh penyelaras program untuk memberi pendedahan dan penerangan tentang pelaksanaan modul.

1.6

PEMBENTUKAN JAWATANKUASA.

Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2 Naib Pengerusi 3 Naib Pengerusi 4 Setiausaha Penolong setiausaha

: : : : : : : :

Pengetua/ Guru Besar. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Akademik. Guru Penolong Kanan Ko Kurikulum Guru Penolong Kanan Petang. Guru Penolong Kanan Tingkatan 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling 1. Guru Bimbingan dan Kaunseling 2.

5 Mengambil tahu dan menjaga kebajikan mentee.7. 1.7. 1.1 Mengendalikan sesi perjumpaan dengan mentee di dalam kelas.7.7.3 Membentangkan laporan tahunan pelaksanaan program.2.7.3. 1.1.3.7.1 Menyelaras program yang dirancang berjalan dengan baik dan mencapai objektif yang telah ditetapkan.2 Mengambil kehadiran mentee.1.2.7. Guru Bimbingan dan Kaunseling 3. 1. .7.7.1 Memantau perjalanan program dan mengisi borang pemantauan.1.4 Melaksanakan aktiviti mengikut modul yang telah disediakan.6 Membantu mentee yang memerlukan perhatian.1.1.7.7. Penyelaras tingkatan/tahun/ guru tingkatan. 1.7. 1. 1.7 PERINCIAN TUGAS.2 Memantau dan mengumpul semua laporan perjumpaan mentor mentee. 1. 1.2 Memastikan sesi perjumpaan diadakan seperti jadual yang dirancang. 1. 1.AJK : Guru Kanan Matapelajaran / ketua panitia.3 Setiausaha 1.1 Mentor 1.1.3 Mengisi borang pertemuan mentor mentee.7.3.7. 1.2 Pemantau 1.

1.8 CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE Mula Menyediakan kertas cadangan Membentangkan kertas cadangan dalam mesyuarat pengurusan Menentukan pemilihan mentor dan mentee Taklimat pelaksanaan Penyerahan mentor kepada mentee Laksanakan program Pemantauan dan penilaian Laporan Tamat .

1.9 JADUAL PELAKSANAAN MODUL .

1.10

PENUTUP

Secara keseluruhannya, program ini diharap akan dapat menjadi satu titik tolak ke arah mengeratkan hubungan guru, murid dan warga sekolah. Usaha ini dapat mewujudkan perasaan kasih sayang, selesa, selamat dan sejahtera. Program ini secara langsung akan dapat meningkatkan kecemerlangan sahsiah diri murid seperti yang disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2.0
2.1

MODUL MENTOR MENTEE
PRA SEKOLAH

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Penampilan Diri Sayangi Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui tentang kepentingan kebersihan diri. 2. mengetahui tentang cara menjaga kebersihan diri 3. meningkatkan keyakinan diri

Masa Bahan

: :

30 minit Gambar murid berpakaian kemas/ menggosok gigi/ menyikat rambut/ membasuh tangan dan gambar murid comot, Berus gigi / pemotong kuku

Langkah

: 1. Mentor menerangkan tentang kebersihan diri. 2. Mentor menerangkan tentang kebersihan mulut, kuku dan badan mengikut kesesuaian. 3. Mentor menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan kebersihan mulut, kuku dan badan kepada mentee. 4. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang gambar 5. Mentor dan mentee melakukan aktiviti penjagaan kebersihan diri dengan baik.

Falsafah

: Kebersihan Amalan Hidup Sihat

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Penampilan Diri Adik Comel Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menguruskan diri sendiri dengan baik 2. menjaga penampilan diri. 3. menyayangi diri sendiri

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit tiada

1. Mentor menerangkan kepada mentee tentang kekemasan berpakaian dan penampilan diri. 2. Mentor memilih mentee yang berpenampilan kemas untuk berbaris di hadapan kelas. 3. Mentor bersoaljawab dengan mentee tentang penampilan kemas rakanrakan 4. Mentor menerangkan kepentingan pengurusan diri 5. Mentor meminta mentee kemas diri masing-masing ( dengan bantuan mentor)

Falsafah

:

Diriku Begitu Berharga

Bidang Tajuk Objektif

: : :

Pengurusan Diri Budak Bestari Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui cara menyusun buku-buku dengan kemas 2. mengetahui cara menyusun barang permainan 3. memahami bahawa menolong ibu bapa adalah tanggungjawab mereka

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Buku-buku, barang permainan, Lirik lagu Budak Bestari (Lampiran)

1. Mentor membimbing mentee membentuk satu bulatan besar 2. Mentor bersoal-jawab dengan mentee tentang barang permainan 3. Mentor membawa perbincangan tentang mengemas barang-barang permainan 4. Mentor membawa perbincangan tentang mengemas buku-buku yang dibaca 5. Mentor dan mentee mengemaskan buku-buku dan barang permainan yang berselerak 6. Mentee silih-berganti melakukan aktiviti 7. Sebagai penutup, murid-murid dan guru menyanyikan lagu ‘Budak Bestari’ mengikut irama lagu ‘Seekor labah-labah’

Falsafah

:

Kemas dan bersih amalan hidup

LAMPIRAN Budak Bestari Seorang budak kecil Dia sangat pandai Susun buku-buku Dan barang-barang Bila ibu suruh Saya buat saja Ibu sayang saya Saya pun suka .

6. Lirik Lagu Bangun Pagi (Lampiran) 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Selamat Pagi Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Sebagai penutup. 8. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Katil. Mentor memaparkan senikata lagu ‘ Bangun Pagi’ pada papan tulis. 3. mentor dan mentee menyanyikan lagu ‘Bangun Pagi’. Mentor dan mentee melakukan aktiviti mengemas tempat tidur. mengetahui cara mengemas tempat tidur 3. 2. Mentor menerangkan kepadamentee tentang tanggung jawab mengemas tempat tidur. 5. Mentor membimbing mentee untuk menyanyi bersama-sama. bantal. 4. selimut. Falsafah : Kecil-kecil cili padi . 7. menyusun bantal . Mentee silih-berganti melakukan aktiviti. mengemas cadar dan melipat selimut. mengetahui cara melipat selimut 2. Mentor menyanyikan lagu mengikut irama ‘Twinkle twinkle little star’. memahami bahawa mengemas tempat tidur adalah tanggung jawab mereka.

LAMPIRAN Lagu Bangun Pagi Bangun pagi wajah berseri senyum manis untuk famili Susun bantal lipat selimut ayah ibu senang hati (ulang rangkap 1) .

menanam minat kepada pekerjaan 3. Mentor mengedarkan satu salinan kertas bergambar dan pensil warna kepada setiap mentee. mewarna pakaian seragam dengan warna yang betul. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas bergambar. Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar kepada mentee. 6. 3. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang cita-cita masing-masing. mengenal jenis-jenis pekerjaan 2. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak . Mentor memilih hasil kerja yang terbaik untuk dipamerkan. pensil warna 1. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan. 5. Mentee mewarna gambar mengikut kreativiti sendiri dengan bantuan Mentor. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Ku Ingin Sepertimu Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.

6. menanam minat kepada sesebuah bidang pekerjaan 3. Mentor mengedarkan satu salinan kertas bergambar bertitik putus-putus. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan. menyambung titik putus pada gambar dan tulisan dengan betul Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas bergambar (bertitik putus-putus). 5. Mentor bertanya berkaitan pekerjaan ibu bapa mentee. Mentor memilih hasil kerja yang terbaik untuk dipamerkan. 2. pensil. 4. pemadam 1. Mentee melaksanakan tugasan dengan menyambung titik putus-putus sehingga terbentuk gambar dan tulisan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Gambar Apakah Ini? Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. mengenal jenis-jenis pekerjaan 2. Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar kepada Mentee. dan pensil kepada setiap Mentee. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak .

Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan. Falsafah : Kejayaan masa depan tercipta dari zaman kanak-kanak . mengenali jenis pekerjaan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Siapa Saya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menanam minat kepada sesebuah bidang pekerjaan. Mentor memperkenalkan dan bercerita tentang beberapa jenis pekerjaan dengan menunjukkan gambar bewarna kepada Mentee. 2. Mentor meminta Mentee meneka jenis pekerjaan melalui kad imbas 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad Imbas Pekerjaan 1. 2.

3 sayang semuanya’ (lampiran) Masa Bahan Langkah : : 30 minit Radio.Bapaku dan 1 2 3 sayang semuanya dan Mentee mendengar. Mentor mengajak Mentee bersama-sama menyanyi lagu dengan aksi gaya. 3. cd / kaset. gambar. 4. Lirik lagu Ibu Kau Ratu Hatiku. Mentor bercerita kepada Mentee tentang pentingnya menghormati ibu bapa. dan 1 2 3 Sayang Semuanya (Lampiran) : 1.2. menyemai rasa kasih dan sayang kepada ibubapa 3. Mentor menunjukkan beberapa keping gambar cara menghormati ibu bapa. Bapaku. mengetahui cara menghormati ibubapa 2. menyanyikan lagu ‘ibu kau ratu hatiku’.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Ibu Ayah Kau Ratu Hatiku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor memasang cd lagu Ibu Kau Ratu Hatiku.‘bapaku’ dan ‘1. Falsafah : Kasih sayang ibu bapa tiada penghujungnya . 5. Mentor memanggil beberapa orang Mentee secara sukarela untuk bercerita tentang ibu dan bapa mereka. 2.

Engkaulah ratu hatiku.....pon........ibu.....LAMPIRAN Ibu Kau Ratu Hatiku Ibu......pon....pon......... .............................pon...... 1 2 3 sayang semuanya Satu-satu saya sayang ibu Dua-dua saya sayang ayah Tiga-tiga sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang semuanya............................... Kereta kecilku berbunyi Marilah adik mari naik Bapa nak bawa jumpa nenek .......pon. Engkaulah ratu hatiku Bila ku berduka Engkau hiburkan selalu Ibu......pon........................ibu....pon........ Bapaku Bapa kupulang dari kota Bapa kubelikan kereta Kereta kecil warna merah Boleh kubawa ke sekolah Pon........ ...............pon....................

Mentor mengedarkan kepada mentee kertas A4 bergambar adab makan. Memahami kepentingan adab makan. Memilih adab makan yang baik. 2. Mentee mewarnakan adab makan yang. 4. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas gambar adab makan (Lampiran) 1. 5. 3. Mentor menerangkan satu persatu gambar adab makan (yang baik dan tidak baik). 3. . 2. Falsafah : Bersyukur dengan nikmat makan yang ada. Mentor memberi penghargaan kepada hasil yang cantik.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Adab makan Pada akhir aktiviti mentee dapat : 1. Mewarna adab makan yang baik. Mentee meminta murid memilih adab makan yang baik.

LAMPIRAN Pilih dan warnakan gambar adab makan yang baik .

meluahkan rasa sayang terhadap keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik Lagu 1 2 3 Sayang Semuanya 1. Mentor membuat gerakan tangan dan menyebut “saya” (tangan kanan di bahu kiri). mengenali ahli keluarga 2. 3. abang. 8. ibu. Sebagai penutup. Mentor memaparkan senikata lagu 1 2 3 Sayang Semuanya pada papan tulis. Mentor mengulang langkah 5 tetapi sebutan ibu ditukar kepada ayah. 5. menyayangi ahli keluarga 3. Mentor menyanyikan lagu 1 2 3 Sayang Semuanya. 7. Mentor membimbing mentee untuk menyanyi bersama-sama. 9. “sayang” (kedua-dua tangan di bahu). 2. 6.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. “ibu” (kedua-dua tangan dihulur kehadapan). kakak dan adik. Mentee mengikut sebutan dan perlakuan mentor. mentor dan mentee menyanyikan lagu 1 2 3 Sayang Semuanya Falsafah : Kasih Sayang Pencetus Kebahagiaan Keluarga . 4. Mentee mengikut sebutan dan perlakuan mentor. Mentor menerangkan kepada mentee tentang hubungan ahli keluarga (keluarga asas) bermula ayah.

5. Mentor perlu memperkenalkan diri dengan panggilan ayah. ibu. Ateh. abi dan sebagainya yang sesuai dan melambangkan watak sebagai ibu atau ayah. Uda. umi. Mentee perlu memakai kad nama terbabit dan membahasakan diri serta memanggil mentee lain dalam kumpulan mengikut nama gelaran pada kad nama masing-masing. memahami bahawa hubungan ahli kelompok seperti keluarga Masa Bahan Langkah : : 30 minit Kad nama panggilan diri (Along. . 4. Andak. 3. Angah. Anjang. bonda. 2. Achik. mengetahui nama panggilan diri. Ucu. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Nama Panggilan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengenali mentor dan setiap ahli kelompok. mentor dan mentee membuat ulasan tentang aktiviti yang dijalankan. Mentor meminta setiap mentee memaklumkan dan berkongsi tarikh lahir masing-masing dalam kumpulan. mentor dan ahli kelompok. Alang. Adik) : 1. Falsafah : Budi bahasa budaya kita. Mentor memberikan kad nama panggilan kepada setiap mentee mengikut tarikh lahir yang terawal hingga terakhir. 2.

kuning.2.2 TAHUN 1 Bidang Tajuk Objektif : : : Salam Perkenalan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4. Mentor meminta mentee berkumpul mengikut tiga warna( merah. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. berinteraksi dengan rakan baru. 3. Falsafah : Hidup perlu berkomunikasi di antara satu sama lain . 2. Mentor meminta mentee berkenalan dengan ahli dalam kumpulan warna yang sama (Nama penuh dan nama panggilan). Mentor meminta beberapa orang mentee datang ke hadapan. 2. biru). Mentor memperkenalkan warna-warna kepada Mentee dengan memberikan contoh barang yang terdapat di sekeliling mereka. mengenali rakan baru. Mentee akan memperkenalkan diri dan menyebut nama beberapa ahli kumpulan kepada rakan kumpulan warna yang lain.

3. berinteraksi antara satu sama lain. Membahasakan diri sendiri sebagai ‘Saya’ dan membahasakan guru sebagai ‘Cikgu’. 3.murid tahun 2 . Membina asas komunikasi positif. berkomunikasi dengan berkesan.6 ( abang/ kakak ) . . Mentor bersoal jawab tentang panggilan hormat dalam kalangan warga sekolah.Bidang Tajuk Objektif : : : Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.Kerani (Puan / Encik) Falsafah : 1. 2. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Kemahiran komunikasi merupakan aset utama dalam diri Mentee. Panggilan hormat kepada orang lain Contoh: . menggunakan laras bahasa yang betul. 2.Tukang Kebun ( pakcik/ makcik ) .

Falsafah : Kebersihan asas kesihatan . 4. menyedari tanggungjawab mengurus diri 3. mengenalpasti kemahiran asas penjagaan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengerusi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menguruskan diri tanpa bantuan orang lain 2. Mentor memulakan aktiviti ini dengan membuat pemeriksaan kuku mentee. Mentor memilih dua orang mentee ( lelaki dan perempuan ) yang berpakaian lengkap dan kemas untuk dijadikan model. 2. Mentor menerangkan ciri-ciri kekemasan diri yang ada pada kedua-dua model tersebut. Mentee bersoal jawab dengan mentor berkaitan pengurusan diri. 3.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 3. Mentor menggayakan aksi sesuatu pekerjaan dan mentee diminta meneka. Gaya pekerjaan yang berlainan menjadikan pekerjaan tersebut lebih sempurna . Penerangan tentang gaya sebenar sesuatu pekerjaan. Meminta mentee memilih jenis pekerjaan dan menggayakannya di hadapan kelas secara bergilir-gilir. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Tiru macam saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee dibimbing ketika menggayakan jenis pekerjaan yang ditunjukkan Falsafah : 1. 4. mengenali gaya sesuatu pekerjaan. menunjukkan gaya mengikut jenis pekerjaan.

2. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Selamat Hari Lahir Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bertanya tentang hari lahir mentee. Mentor dan mentee bersama –sama menyanyikan lagu ” Selamat Hari Jadi” Falsafah : Penghargaan adalah galakan positif . 3. Mentee diminta berkongsi tentang sambutan hari lahir mentee. menghargai antara satu sama lain. mengucapkan selamat hari jadi. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

. 4. melahirkan perasaan kasih sayang mereka kepada kedua ibu bapa. 2. Mentor bertanya tentang barang kesayangan mentee yang dihadiahi ibubapa. menghargai pemberian ibubapa. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Menyayangi ayah dan ibu Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Mentor meneroka perasaan mentee semasa mendapat hadiah atau pemberian daripada ibu dan bapa. Hargai dan kenanglah jasa ibu bapa untuk selamanya. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : 1. Ibu bapa adalah insan yang banyak berkorban untuk anaknya. Mentor bertanya cara mentee menjaga bahan tersebut. Mentor menekankan kepentingan ucapan ” terima kasih” apabila mendapat sesuatu barang. 2.

2. mengetahui batas antara lelaki dan perempuan. Mentor memanggil seorang mentee lelaki dan seorang mentee perempuan. Mentee memberi maklumbalas. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. melihat perbezaan antara murid lelaki dan perempuan. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Individu (awal kanak-kanak) Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bertanyakan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Mentor menceritakan tentang batas pergaulan antara lelaki dan perempuan Falsafah : Lelaki dan perempuan adalah berbeza . 4.

Mentee di beri Penerangan mengenai sesuatu pekerjaan merujuk kepada gambar. Mentor menunjukkan gambar keluarga. 3. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan Ahli Keluarga saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor Soal jawab secara lisan mengenai pekerjaan ahli keluarga mentee. Falsafah : Pekerjaan membawa keselesaan dan jaminan dalam keluarga . 4. 2. menceritakan pekerjaan yang terdapat dalam keluarga masing-masing Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar keluarga 1. mengenalpasti pekerjaan yang terdapat dalam ahli keluarga. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan ahli keluarga mentee.

mengenalpasti pekerjaan yang terdapat di sekeliling mereka. 3. Mentor bersoal jawab bersama mentee berkaitan pekerjaan yang terdapat dalam kawasan sekolah. Falsafah : Setiap pekerjaan mempunyai peranan masing-masing . 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan di sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menceritakan pekerjaan yang terdapat di sekeliling sekolah. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan yang terdapat di sekolah. 2. Mentor dan mentee membincangkan tentang tugas-tugas setiap pekerjaan terbabit. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.

Mentor menyanyikan lagu “Sakit Asap Rokok”(Lampiran) bersama mentee. Mentor membimbing mentee menyanyikan lagu tersebut. mengetahui asap rokok membahayakan kesihatan 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kami Benci Rokok Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. Mentor berbincang dengan mentee tentang bahaya rokok Falsafah : Merokok Membahayakan Kesihatan. menyanyikan lagu sakit asap rokok. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu Sakit Asap Rokok (Lampiran) 1. .

Sakit apa Tok Wi. Jauhkan diri. Kenapa Tok Wi. Kesan asap rokok. Oleh itu kawan. Sebab asap rokok. Sakit lelah asma. Kesan asap rokok. Badan tidak besar. Kenapa Tok Wi. Sakit apa Tok Wi. . hidung. Kenapa Tok Wi. Kesan asap rokok.LAMPIRAN SAKIT ASAP ROKOK (Melodi Anak Itik Tok Wi) Sakit apa Tok Wi. Sakit paru – paru. Sakit apa Tok Wi. Tidak besar besar. Bahaya rokok boleh cepat mati. Sakit telinga.

Mentor memilih secara rawak beberapa pasangan untuk membentangkan hasil dapatan masing-masing. mengenali ahli kelompok.2. Mentor jemput 2 orang mentee menceritakan tentang rakan karib mereka. 2. Mentor edarkan lembaran saya dan rakan saya dan minta semua mentee mencatatkan maklumat tentang seorang kawan. mewujudkan kejelekitan antara ahli. 2.3 TAHUN 2 Bidang Tajuk Objektif : : : Kawan Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang peranan rakan Falsafah : 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran saya dan rakan saya (Lampiran 1. Setiap individu berhak menentukan minat dan kecenderungan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 3. 2. 4. Kita mesti menghormati minat dan kecenderungan orang lain sebagaimana kita mahu orang lain menghormati kita .

LAMPIRAN SAYA DAN RAKAN SAYA Lengkapkan jadual berikut dengan maklumat diri sendiri dan juga rakan anda Maklumat Diri Nama Rakan Saya Jantina Hobi Cita-cita Makanan kegemaran Minuman kegemaran Warna kesukaan Permainan yang digemari Benda yang paling disayangi Orang yang paling disayangi .

menyedari bahawa kasih sayang bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan 2. 2. Mentee berkongsi cara bagaimana mereka menjaga haiwan kesayangan mereka. menyemai perasaan kasih sayang Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Haiwan kesayanganku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Mentor bertanya tentang haiwan kesayangan mentee. Mentor merumuskan kasih sayang bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada haiwan Falsafah : Sayang menyayangi sesama makhluk .

2. 3. 30 minit Lemparan pantun (Lampiran) Mentor mengajukan pantun teka-teki pekerjaan dan meminta mentee meneka. Mentor dan mentee membuat rumusan daripada aktivit yang dijalankan.Bidang Tajuk Objektif : : : Siapa Saya? Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menerangkan mengenai jenis pekerjaan dan tugas pekerjaan tersebut. Masa Bahan Langkah : : : 1. Membincangkan tentang tugas setiap pekerjaan yang terdapat dalam pantun teka teki yang diajukan kepada mentee. Falsafah : Setiap pekerjaan mempunyai suasana dan persekitaran bekerja yang berbeza .

GURU Gagah perkasa menjaga negara. Cubalah teka siapa saya? ASKAR .LAMPIRAN PANTUN Baju saya putih berseri Kalau sakit jumpalah saya Kalau adik bijak bistari Cuba teka kerja saya? DOKTOR Rumah terbakar panggillah saya. Kalau tahu cubalah teka. Memegang senjata sentiasa bersedia. Padam api kerja saya. Kalau tak tahu saya tunjukkan. Baju hijau pakaian saya. Ambil galah tolong jolokkan. Datang sekolah saya mengajar. BOMBA Buah cempedak diluar pagar. Saya datang berlumba-lumba.

Mentor menerangkan kepada mentee maksud tingkahlaku positif dan negatif. 2. Aktiviti ini diteruskan sehingga semua mentee mengambil bahagian Falsafah : Yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan . Mentor meminta mentee menceritakan tingkahlaku positif yang ada dalam diri mentee. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. 2. 4. Mentor meminta mentee menceritakan tingkahlaku negatif yang ada dalam diri mentee. 3. menerangkan tingkahlaku yang positif dan negatif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Diri Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

Mentor meminta mentee memilih salah satu bahagian di wajah mereka yang paling disukai. hidung ) 5. menerima dengan positif keadaan rupa parasnya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. mengenal pasti ciri –ciri fizikal masing–masing. Mentor mengedarkan sekeping kertas dan meminta mentee melukiskan wajah mereka. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang keunikan dan kelebihan semua mentee dengan memberi penekanan kepada kebersihan hati Falsafah : 1. mata. Manusia perlu bersyukur dengan anugerah Tuhan . 2. membezakan ciri –ciri fizikal masing–masing . 2. ( Contoh : mulut. 4. 2. Mentor memulakan aktiviti ini dengan bercerita tentang diri sendiri.Bidang Tajuk Objektif : : : Cantiknya Diriku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Mentor meminta mentee menggunakan ruang kertas secara maksimum. 3. Mentor meminta mentee menerangkan sebab mereka memilih bahagian tersebut 6. Manusia perlu menghargai kelebihan diri sendiri .

Mentor dan mentee mebincangkan rumusan aktiviti yang telah dijalankan. Mentee memberi pandangan mengenai dialog yang digunakan oleh rakan. 4. Mentor menunjukkan cara yang betul berkomunikasi dengan ahli keluarga.Bidang Tajuk Objektif : : : Indah Budi Bahasa Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. mengetahui cara menghormati ibu bapa. 2. mengamalkan bahasa yang sopan sewaktu berinteraksi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran situasi (Lampiran) 1. Mentor meminta mentee melakonkan perbualan secara spontan berdadarkan situasi yang diberi (Lampiran). Falsafah : Menyayangi ibu bapa dengan cara menghormati dan beradab dengan mereka . 3.

D. Seorang anak meminta izin untuk keluar rumah daripada ibu dan bapanya. C. B. Apabila ibu menghidangkan makanan untuk anda. Anda meminta tolong daripada ibubapa untuk menunjuk ajar kerja rumah matematik. .LAMPIRAN Situasi A. Apabila anda terlanggar dengan kakak anda. E. Anda terlewat pulang ke rumah.

2. 3. Mentor bersoal jawab secara lisan dengan mentee tentang fungsi anggota badan. Murid menamakan anggota-anggota badan mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Kenali Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor dan mentee menyanyikan lagu ” kalau rasa gembira”(Lampiran) 2. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. 4. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baik mengikut fungsinya . memahami kepentingan memelihara keselamatan tubuh badan sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 5. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang kepentingan memelihara keselamatan anggota badan sendiri . Anggota badan manusia adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. mengenali fungsi anggota badan. Falsafah : 1. 2.

Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira goyang bahu. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira goyang bahu. Kalau rasa gembira hentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira goyang bahu. . Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira kata horray. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan.LAMPIRAN Kalau Rasa Gembira Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira petik jari. Kalau rasa gembira beginilah caranya.

30 minit Lembaran Sijil Penghargaan (Lampiran) Mentor bertanyakan kehadiran murid ke sekolah. Mentor dan Mentee bersoaljawab tentang kepentingan hadir ke sekolah. Mentee yang mempunyai kehadiran penuh diberikan pujian. Falsafah : 1. . 3. mengetahui kepentingan hadir ke sekolah Masa Bahan Langkah : : : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Saya hadir ke sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee mewarnakan lampiran yang diberi. Anggota badan manusia adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. 4. Setiap anggota badan perlu digunakan sebaik-baik mengikut fungsinya. 2. 2.

.

4. 2. kerusi. menjaga harta benda di sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor dan mentee berbincang tentang kesan perbuatan vandalisme Falsafah : Sayangi Harta Anda . 2. Mentor bertanyakan soalan seperti: a. Adakah anda pernah melihat rakan-rakan anda menconteng meja? b. papan hitam dan sebagainya. Apakah tindakan anda apabila melihat perbuatan ini berlaku di sekolah anda? 3. memupuk semangat sayangkan sekolah. Mentor menerangkan bahawa perbuatan terbabit adalah “ vandalisme”. Mentor bertanyakan mentee tentang barang atau peralatan yang ada di sekolah seperti meja.Bidang Tajuk Objektif : : : Saya Sayang sekolah saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

Mentor merumuskan bahawa menjaga kebersihan dan penampilan diri yang positif penting untuk kebaikan semua orang Falsafah : Pengurusan diri yang cemerlang melambangkan personaliti yang terbilang.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Menjaga Kebersihan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Menyedari kepentingan menguruskan diri. 30 minit Lirik lagu urus diri (Lampiran) Mentor dan mentee menyanyikan lagu urus diri. 4. 2. Memahami bahawa pengurusan diri yang cemerlang akan mempamerkan penampilan diri yang positif Masa Bahan Langkah : : : 1. Mentor memamnggil seorang mentee yang paling kemas. 3. 2. Mentor meminta mentee tentang kelebihan jika berpakaian kemas. .

Pergi sekolah jalan kaki. Tingkahlaku adab sopan Harus jadi amalan Tingkat ilmu pengetahuan. Versi : Lagu Bangun Pagi . Guru ajar jangan lalai. Baca. Toleh kanan toleh kiri Lintas jalan hati-hati. Pergi sekolah suka hati. Rajin belajar jadi pandai. Cuci muka terus mandi. Jadi rakyat budiman. Senang hati ibu bapa. Jaga diri sendiri. Pakai baju makan roti.LAMPIRAN LAGU URUS DIRI Bangun pagi gosok gigi. tulis dan kira.

Mengedarkan jenis pekerjaan (Lampiran) dan Mentee menjawab soalan. Setiap pekerjaan memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat dan negara .2. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pekerjaan tugas. Mentor bersoal jawab mengenai pekerjaan berdasarkan pengetahuan sedia ada Mentee. 3. tempat kerja dan kepentingan pekerjaan. Penerangan dan perbincangan berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh Mentee. mengetahui tugas. menyatakan jenis-jenis pekerjaan.4 TAHUN 3 Bidang Tajuk Objektif : : : Mengenali Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 4. tempat kerja dan kepentingan pekerjaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran jenis pekerjaan (Lampiran) 1. Falsafah : 1. 2.

LAMPIRAN Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai. Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : __________________________________ : __________________________________ : __________________________________ __________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ Nama pekerjaan Tempat bertugas Bidang tugas : ___________________________________ : ___________________________________ : ___________________________________ ___________________________________ .

2.Bidang Tajuk Objektif : : : Minatku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Beberapa orang wakil Mentee membentangkan hasil perbincangan 4. Membuat pilihan pekerjaan berdasarkan minat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentee berbincang dengan rakan sebelah mengenai jenis pekerjaan yang berkaitan 3. Falsafah : 1. Mentor bersoal-jawab dengan Mentee mengenai pekerjaan mengikut pekerjaan yang memakai uniform atau bukan beruniform. Mentor dan mentee membuat rumusan secara keseluruhan tentang jenisjenis pekerjaan. Mentee didedahkan kepada peluang-peluang pekerjaan seterusnya meneroka minat sesuatu pekerjaan .

melakonkan watak-watak sesuatu pekerjaan. Mentor dan mentee membuat rumusan secara keseluruhan berdasarkan lakonan tersebut. 5. Membentuk kumpulan Mentee melibatkan jenis pekerjaan yang berbeza. Mentor meminta Mentee melakonkan watak-watak yang telah dipilih. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad arahan (Lampiran) 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Lakonan Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. Mentor mengedarkan kad arahan (Lampiran) 4. Falsafah : Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana yang berbeza . Mentor memberi penerangan tentang sesuatu pekerjaan melibatkan perlakuan dan peralatan yang digunakan.

WATAK 1 : GURU 2 : MURID KAD ARAHAN 3 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN WATAK SEORANG PEGAWAI POLIS SEDANG BERTUGAS DI SUATU SEKATAN JALANRAYA WATAK 1 : PEGAWAI POLIS 2 : PEMANDU KERETA 3 : PENUNGGANG MOTORSIKAL .LAMPIRAN KAD ARAHAN 1 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN SITUASI PEKERJAAN DI HOSPITAL ATAU KLINIK. WATAK 1 : DOKTOR 2 : JURURAWAT 3 : PESAKIT KAD ARAHAN 2 KUMPULAN ANDA DIKEHENDAKI MELAKONKAN SITUASI GURU YANG SEDANG MENGAJAR DALAM KELAS.

2. Hormat. memahami kepentingan mempunyai kawan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang adab berkawan Falsafah : Adab berkawan menjamin kesejahteraan hidup . v. Mentee dipilih secara rawak dan diminta untuk berkongsi pengalaman mereka berkaitan nilai murni yang tersebut di atas. ii.Bidang Tajuk Objektif : : : Adab Berkawan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor menerangkan dan membimbing Mentee tentang adab-adab berkawan seperti:i. Mentor bertanyakan kepada Mentee siapa yang mempunyai kawan rapat dan memberitahu nama kawan mereka. iv. vi. 4. 2. mengetahui adab-adab berkawan dengan betul. iii.menghormati Tolong-menolong Kerjasama Sopan Bertolak ansur Jujur 3.

3. Menjauhi tempat yang tidak selamat di sekolah seperti bilik / kawasan yang sunyi. 2. 4. 7. Tidak membawa benda tajam ke sekolah seperti pisau. gasing. Mentor memberikan penerangan tentang keselamatan diri di sekolah. Mentee dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman mereka berada di tempat yang tidak selamat. Menunggu ibu bapa di tempat yang terbuka. longkang. mengetahui perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dari segi keselamatan diri dan kesihatan. 2. Mengenalpasti dan menjauhi kawan-kawan nakal. soket dan sebagainya. Mentor membimbing Mentee mengenai perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di sekolah. memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi kesejahteraan hidup Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Keselamatan Di Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 9. Keselamatan diri menjamin masa depan yang bermakna . kerambit dan sebagainya. Utamakan keselamatan diri dalam kehidupan. Mentor masuk ke kelas dan memadamkan sementara lampu / kipas di dalam bilik darjah dan bersoal jawab tentang tindakannya. 2. 5. bilik suis. 8. Guru merumuskan secara keseluruhan berkaitan polisi sekolah selamat Falsafah : 1. 6. cerun bukit. pemutar skru.

keluarga. Mentor meminta Mentee menyenaraikan amalan murni yang perlu diamalkan menggunakan lembaran yang disediakan. mentor bersoal jawab dengan Mentee mengenai pengetahuan sedia ada berkaitan isu semasa seperti Gejala buli. sekolah bergantung pada nilai-nilai murni yang kita amalkan dalam kehidupan seharian . Mentor membuat rumusan berkaitan dengan amalan murni di kalangan Mentee. menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. 4. Falsafah : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Kesucian Rohani Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan seharian. merokok dan sebagainya 2.isu semasa. Manusia bermaruah dinilai dari segi akhlak dan penampilan diri. Nama baik diri. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Petikan akhbar . ponteng. 2. 3. Mentor merumuskan bersama Mentee berkaitan aktiviti yang telah dijalankan. Lembarsan kerja amalan murni (Lampiran) 1. 2. rempit.

LAMPIRAN AMALAN MURNI Ikut Peraturan Amalan Murni .

Mentee menulis ciri-ciri keluarga bahagia yang diimpikan. 2. Contoh saling sayang menyayangi . Mentor mengedarkan lembaran kerja. menyayangi ibu bapa. memahami kepentingan menghormati ibu bapa. Mentor bersoal jawab mengenai ciri-ciri keluarga bahagia. 2. Lembaran Kerja (Lampiran) 1. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar Keluarga. Mentee membentangkan jawapan masing-masing Falsafah : Keluarga bahagia teras masyarakat . 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Ciri-ciri Keluarga Bahagia Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4. 3.

LAMPIRAN CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA YANG SAYA IMPIKAN .

Mengamalkan sikap berkasih sayang. berkerjasama. 2. memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. 3. Mentee membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan Falsafah : 1. 3. 2. hormat-menghormati dan bertanggungjawab. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–masing dan saling bekerjasama. menjelaskan tentang salasilah keluarga asas. Mentee menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. yang muda disayangi”.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Kertas A4 1. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati. mengenali lebih dekat setiap ahli keluarga mereka Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar Keluarga. Mentor bersoal jawab dengan Mentee berkaitan dengan keahlian sebuah keluarga. 4. 3. Mentee menceritakan perihal dirinya dalam keluarga. 2. .

Setiap insan yang dilahirkan sudah tentu mempunyai nama tersendiri 2. cita-cita. 5. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Promosi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee diminta mengingati maklumat yang diceritakan oleh pasangan mereka dan seterusnya menceritakan maklumat pasangan mereka di hadapan kelas Falsafah : 1. Mentee diminta memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam dari aspek keluarga. Mentor menyebut beberapa nama Mentee dalam kelas tersebut sebagai pengenalan aktiviti yang hendak dijalankan 2. Tak kenal maka tak cinta . Mentor meminta Mentee duduk secara berpasangan. meningkatkan penghargaan kendiri apabila diterima oleh rakan-rakan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap 2. hobi dan sebagainya. Mentee memperkenalkan nama sebenar dan maklumat diri secara bergilirgilir kepada pasangan masing-masing. 3.

Mentor bersoal jawab dengan Mentee berkaitan dengan peranan Guru Besar dan Penolong Kanan. 3. Nama b. Penolong Kanan dan warga sekolah . Peranan Guru Besar dan Penolong Kanan 2. 2. Mentor meminta Mentee-Mentee melengkapkan carta organisasi sekolah dalam lembaran kerja. Mentor membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan Falsafah : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mengamalkan sikap menghormati Guru Besar. memahami tentang peranan dan tanggungjawab warga sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta Organisasi sekolah 1. menjelaskan tentang carta organisasi. a.

LAMPIRAN Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nama yang betul mengikut sekolah masingmasing. Carta Organisasi Sekolah SK ___________________________ GURU BESAR GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM .

Mentor bersoaljawab dengan mentee tentang aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan. Mentor mengaitkan aktiviti dengan masa yang sesuai. 2.30 malam – ulangkaji pelajaran.30 – 10.00 .6. melakukan aktiviti berfaedah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor memberikan penekanan tentang kepentingan masa. b.5 TAHUN 4 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Masa Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 8.2. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang telah dijalankan. Falsafah : Masa itu emas .00 petang ~ aktiviti riadah. Contoh : a. 4. 3. mengurus masa dengan berkesan. 5.

Falsafah : Hormatilah orang di sekeliling anda . menyayangi diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menguruskan diri dengan baik. 3. 2. Mentor memanggil contoh pelajar lelaki dan perempuan yang berketrampilan ke hadapan 3. menjaga kebersihan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor bersoal jawab tentang kebersihan diri. Mentor membuat rumusan tentang pengurusan diri yang betul. Mentor bersoal jawab tentang perbezaan antara lelaki dan perempuan (perkembangan remaja) 4. 2.

Bidang Tajuk Objektif

: : : Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Berkomunikasi dengan yakin dan berkesan. 2. Menggunakan laras bahasa yang betul. 3. Melatih diri untuk bersopan-santun dalam pertuturan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor mengajak mentee untuk menyanyikan lagu Hari Jadi bersama-sama. 2. Mentor bersoal jawab tentang sambutan hari lahir. 3. Mentor meminta pendapat mentee tentang ucapan yang sesuai semasa sambutan hari lahir dan contoh-contoh ucapan lain yang diketahui oleh mentee 4. Mentor membuat rumusan tentang penggunaan bahasa yang sopan dan sesuai digunakan

Falsafah

:

Komunikasi yang baik membentuk peribadi mulia

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kemahiran Mengawal Emosi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengetahui cara mengawal emosi dalam semua keadaan. 2. mengelakkan sesuatu perkara yang tidak diingini berlaku akibat emosi yang tidak stabil

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor melakonkan gaya orang yang sedang marah, ketawa dan bercakap. 2. Mentor bersoal jawab tentang lakonan tersebut dan mengaitkan dengan emosi. 3. Mentor meminta pendapat mentee tentang tindakan yang perlu diambil sekiranya berada dalam emosi yang dilakonkan.

Falsafah

:

Sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tidak berguna

Bidang Tajuk Objektif

: : : Katakan Tidak! Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mengetahui dan membezakan antara perkara yang positif dan negatif. 2. Mengatakan tidak kepada gejala-gejala negatif

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor melakonkan perbuatan tidak bermoral seperti merokok, mencuri, vandalisme dan sebagainya 2. Mentee diminta perbuatan tersebut. 3. Mentee diminta menilai perbuatan tersebut sama ada positif atau negatif. 4. Mentee diminta menyatakan perbuatan negatif yang lain yang biasa dilihat dalam kawasan sekolah. 5. Mentee diminta memberi pendapat bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada dipengaruhi oleh rakan yang berkelakuan negatif

Falsafah

:

Yang baik jadikan teladan yang buruk jadikan sempadan

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kemahiran Membuat Keputusan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenalpasti bakat dan kemampuan diri. 2. mengawal emosi dalam apa jua situasi. 3. merancang dan menentukan tindakan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor memberi tajuk perbincangan “Kemalangan Jalan Raya”. 2. Mentee diminta menyatakan tindakan yang perlu diambil ketika mereka menghadapi situasi kemalangan. 3. Mentor membincangkan setiap pendapat yang diberikan oleh mentee mengikut kesesuaian. 4. Mentee membuat keputusan sendiri atas tindakan yang perlu diambil berdasarkan tajuk perbincangan. 5. Mentor membuat rumusan keseluruhan berdasarkan tajuk yang dibincangkan.

Falsafah

:

Berfikir sebelum bertindak

Bidang Tajuk Objektif

: : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Memupuk dan mengamalkan sikap cintakan sekolah. 2. Menanam sikap sukakan kebersihan

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor meminta mentee memerhatikan kawasan dalam kelas. 2. Mentee diminta memberikan pandangan tentang kebersihan kelas mereka. 3. Mentor bersoal jawab tetang tindakan yang perlu diambil berdasarkan perbincangan. 4. Mentee diminta untuk membersihkan kelas mereka

Falsafah

:

Kebersihan mencerminkan peribadi unggul

Bidang Tajuk Objektif

: : : Potensi Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. bersedia menerima teguran dan pandangan orang lain. 2. menanamkan budaya bermaaf-maafan.

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor meminta mentee memilih pasangan masing-masing (sama jantina) 2. Mentee diminta mencatatkan sikap positif yang terdapat pada diri pasangan masing-masing. 3. Setiap mentee membaca catatan mengenai pasangan masing-masing di hadapan kelas. 4. Mentee lain boleh memberi pendapat tentang pandangan yang dinyatakan.

Falsafah

:

Tidak ada manusia yang sempurna

Bidang Tajuk Objektif

: : : Kenali Minat Anda Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. mengenali minat masing-masing 2. menyesuaikan minat dengan kerjaya yang ingin diceburi

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor bersoal jawab tentang pekerjaan ibu bapa mentee. 2. Mentee diberi peluang untuk menyatakan cita-cita masing-masing. 3. Perbincangan tentang bidang tugas yang mentee minati a. Contoh : Kerjaya Polis. Apakah bidang tugasnya?

Falsafah

:

Minat mempengaruhi individu dalam memilih kerjaya

3. menyatakan usaha yang dilakukan demi mencapai kejayaan. Mentor bersoal jawab berkaitan dengan usaha untuk mencapai kejayaan ini Falsafah : Kerjaya yang dipilih harus disertai dengan usaha yang berterusan .Bidang Tajuk Objektif : : : Aku dan Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee meneka kerjaya yang dilakonkan. mengenali potensi diri bagi mencapai cita-cita kerjayanya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee melakonkan aksi kerjaya yang diminatinya. 2. 2.

Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pengurusan diri Falsafah : 1. Mentor dan mentee berbincang mengenai situasi yang berlaku berkaitan dengan kekemasan diri mentee.6 TAHUN 5 Bidang Tajuk Objektif : : : Kemas Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor meminta beberapa orang murid secara sukarela melakukan simulasi berpakaian tidak kemas. 3. 2.2. 2. Pengurusan diri yang teratur dapat memberi kesenangan dan keselesaan kepada setiap individu. Pengurusan diri yang baik akan meningkatkan nilai harga diri . menyenaraikan kebaikan mengamalkan kekemasan dan kebersihan diri. mengurus diri dengan kemas dan bersih Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2.

Mentor menyatakan tentang potensi dirinya sendiri. Setiap individu mempunyai potensi masing-masing yang kadang-kadang tidak disedari.Bidang Tajuk Objektif : : : Kebolehan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Menghargai setiap kebolehan yang ada. Mentee dibahagikan kepada kumpulan. Mentor membuat rumusan keseluruhan Falsafah : 1. 5. 3. Belakang parang diasah lagikan tajam inikan pula manusia. Setiap kumpulan diminta membincangkan hasil perbincangan secara lisan. menyebut kebolehan dan potensi rakan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. . 2. 4. 2. menyebut kebolehan dan potensi diri. 2. Mentee diminta berbincang tentang kebolehan diri masing-masing.

Manusia hendaklah bersyukur atas anugerah yang dikurniakan oleh Allah terhadap dirinya. Manusia mesti menerima perubahan yang berlaku seadanya. menerima hakikat perubahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. 2. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan Keremajaan Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4. rupa dan bentuk badan. Mentor menerangkan perubahan fizikal yang berlaku kepada mereka. Mentee diminta menyatakan perbezaan fizikal semasa mereka di tahun 1 berbanding sekarang. Mengenali dan menerima diri seadanya. 2. Mentor membuat rumusan tentang perubahan yang bakal berlaku pada diri mereka Falsafah : 1. . Contohnya : suara. Mentee mengenal pasti semula perubahan diri yang berlaku kepada mereka seawal usia kanak-kanak sehingga mereka remaja. ketinggian.

menyedari potensi diri untuk cemerlang. 2. Mentee lain memberi pandangan tentang ciri-ciri pelajar cemerlang. Falsafah : Kecemerlangan membentuk keperbadian mulia . Mentor meminta murid yang pernah mendapat tempat pertama dalam peperiksaan untuk dijadikan sebagai contoh murid yang cemerlang. 4. 2. 3. bertanggungjawab terhadap diri untuk mencapai kecemerlangan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee contoh diminta berkongsi tips-tips kejayaan tentang ciri-ciri murid cemerlang. Mentor membuat rumusan hasil perbincangan.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Anak Cemerlang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

Mentee menyebut sekurang-kurangnya 6 aktiviti membantu keluarga yang dilakukan di rumah. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee bercerita 2 daripada 6 aktiviti menolong ibu bapa. Mentor bersoal jawab (brain storming) dengan mentee berkaitan dengan aktiviti-aktiviti membantu ibu bapa di rumah. menyatakan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa.Bidang Tajuk Objektif : : : Ringan Tulang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. Mentor membantu mentee membuat rumusan mengenai kepentingan nilai menolong ibu bapa di rumah. mengetahui peranan mereka dalam keluarga. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Hidup perlu saling melengkapi . 2. 3. Falsafah : 1. melaksanakan peranan mereka dalam membantu ibu bapa di rumah. 2. 4.

Mentee lain boleh bertanya tentang sahabat karib yang diceritakan itu. menyedari pengaruh rakan sebaya amat mempengaruhi kehidupan seharian mereka. Mentor membuat rumusan aktiviti yang dijalankan Falsafah : Rakan atau sahabat perlu dalam kehidupan manusia . Mentor meminta seorang mentee bercerita tentang sahabat karibnya. 2. 2. 3. 3. menyedari betapa pentingnya sikap hormat-menghormati sesama rakan. 4. Mentee memberi pendapat sikap-sikap yang perlu ada sebagai rakan karib. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menghargai dan memahami perasaan rakan sebaya mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Rakan Sebaya Saya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

3. meningkatkan hubungan mesra dengan ahli keluarga 3. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati. Mentee menyatakan pendapat cara meningkatkan kemesraan dengan ahli keluarga. 2. meningkatkan rasa hormat kepada semua ahli keluarga 2. Mentor membuat rumusan terhadap aktiviti yang dijalankan Falsafah : 1. 4. 2. . budaya hidup kita. melakonkan peranan setiap individu dalam institusi kekeluargaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. yang muda disayangi”. Mentor bersoal jawab tentang panggilan dalam ahli keluarga 3. Mentor meminta mentee menyebut nama ahli keluarga.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Komunikasi yang berkesan akan melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. Berbudi bahasa.

Mentor meminta seorang mentee secara sukarela melakonkan satu pekerjaan dalam masa 3 minit.Bidang Tajuk Objektif : : : Pekerjaan Sekelilingku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee menyatakan jenis-jenis pekerjaan di persekitaran mereka. . menyatakan jenis-jenis pekerjaan yang ada di persekitaran mereka Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. Falsafah : Bekerja sebagai satu ibadah. Mentor dengan mentee membincangkan tentang persembahan lakonan tadi. 2.

Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Impianku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menyatakan hasrat memilih kerjaya masa depan. Mentee bercerita tentang cita-cita yang diminati dan cara untuk mencapai cita-cita tersebut. mengenalpasti pilihan kerjayanya pada masa hadapan. 3. Berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu perkara . Setiap individu mempunyai matlamat dan cita-cita. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Mentor membuat rumusan tentang cita-cita kerjaya mentee tersebut dan mentor memberi peneguhan positif Falsafah : 1. Mentee lain boleh mengajukan soalan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan. 2.

2. 3. Mentor mengadakan perbincangan dengan mentee tentang cara mencintai sekolah. 2. Mentor membuat rumusan keseluruhan Falsafah : Penyayang merupakan sifat semulajadi/naluri manusia. memahami dan mengaplikasi elemen semangat cintakan sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. . mengetahui elemen semangat cintakan sekolah. Mentor mengaitkan lagu dengan semangat cintakan sekolah. Mentee menyanyikan lagu sekolah.Bidang Tajuk Objektif : : : Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 4.

a. Kumpulan 2 – Pakaian c. Pembentangan hasil perbincangan kumpulan tadi.Pemakanan 2. menguruskan diri dengan kemas dan bersih. 3. Kumpulan 1 – Tubuh badan. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Pengurusan diri yang teliti akan dapat mendidik individu mendisiplinkan diri seterusnya membina jatidiri yang unggul. Setiap bidang yang diurus dengan baik akan menyumbang kepada kecemerlangan diri dan organisasi. Murid yang dapat mengurus diri dengan baik akan meningkatkan nilai harga diri . Mentor membuat rumusan secara keseluruhan tentang pengurusan diri Falsafah : 1. 2. 2. Mentee berbincang di dalam berdasarkan tajuk yang diberi 3. Kumpulan 3 .7 TAHUN 6 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Diri Aku cantik dan kemas Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. b. menyatakan cara-cara pengurusan diri yang betul. Mentor mengagihkan mentee kepada 3 kumpulan. 4.2.

Mengetahui cara-cara untuk meningkatkan kebolehan diri serta membaiki kelemahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Setiap individu mempunyai kebolehan dan kelemahan masing-masing. 2. 2. 2. 3. Soal jawab dan sumbang saran tentang bagaimana untuk meningkatkan kebolehan diri dan membaiki kelemahan diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Boleh Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Menyenaraikan kebolehan dan kelemahan diri. Mentee diberi masa oleh mentor untuk berfikir tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. 3. Anggaplah kebolehan sebagai batu loncatan mencapai kejayaan dan kelemahan sebagai peluang untuk membaiki diri. Mentee yang sukarela menyatakan kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Mentor membuat rumusan Falsafah : 1. 4. Setiap orang tidak seharusnya merasa rendah diri terhadap kelemahan yang ada .

5. Mentee berbincang dalam kumpulan tentang kepentingan pekerjaan yang dipilih. Menyatakan kepentingan pekerjaan ibu bapa atau penjaga. papan putih/papan hijau 1. Menyatakan kepentingan kerjaya kepada manusia Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Marker pen/kapur. 2. 2. Falsafah : 1. Ketua kumpulan membentangkan hasil dapatan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Kepentingan kerjaya kepada kita Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Setiap kerjaya mempunyai bidang tugas yang berlainan . 3. Mentor membuat rumusan. 3. Kerjaya itu amat penting dalam kehidupan manusia demi mencapai kesempurnaan hidup. 4. Mentee bersoal jawab tentang pekerjaaan bapa masing-masing. Seseorang individu itu perlu merancang kerjaya untuk jangka masa panjang. Mentee meneka perkataan di papan putih 2.

2. Menyenaraikan peranan dan tugas seorang guru dengan lebih meluas dan terperinci. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Pembentangan hasil dapatan dan ulasan daripada mentor Falsafah : Profesion perguruan adalah satu pekerjaan yang mulia . Menghargai jasa guru.Bidang Tajuk Objektif : : : Jasa Guruku. 2. Mentee dibahagikan kepada kumpulan perbincangan dan berbincang tentang peranan dan tanggungjawab seorang guru. 3. Mentor bertanya kepada mentee nama guru mata pelajaran yang mengajar di kelas tersebut.

marah dan sedih untuk menggambarkan situasi emosi yang dialami. Falsafah : 1. Mentee menyatakan emosi yang dialami dan tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berada dalam situasi tersebut. 2. 2. Mengetahui bagaimana untuk mengawal emosi apabila berdepan dengan situasi yang menganggu emosinya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor membuat rumusan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kawal Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 4. Menyatakan apa yang menyebabkan emosinya terganggu. Mentee bersoal jawab tentang aktiviti 1. Segala emosi yang dihadapi akan mematangkan diri kita jika kita berjaya menanganinya secara positif . Mentee membuat mimik muka gembira. 2. Kita mestilah bijak bertindakbalas terhadap emosi yang dialami.

Bidang Tajuk Objektif : : : Bijak Bicara Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menyedari tentang betapa pentingnya komunikasi yang berkesan dalam kehidupan seharian mereka 3. Setiap individu perlu bijak berkomunikasi untuk mencapai kecemerlangan diri 2. Komunikasi yang berkesan akan dapat melahirkan individu yang cemerlang . Mentor membuat rumusan atau kesimpulan secara keseluruhan Falsafah : 1. Mentor memberi contoh tajuk iaitu a. mengenali diri tentang kelebihan dan kelemahan diri di hadapan kelas 2. Mentee berkomunikasi secara lisan di hadapan kelas berdasarkan tajuk yang dipilih sendiri 3. menyedari bahawa mereka perlu berani dan yakin pada diri untuk berkomunikasi dengan baik di hadapan rakan masing-masing Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Aku seorang pelajar 2. Mentee lain boleh bertanya tentang topik yang dibicarakan 4.

Bidang Tajuk Objektif : : : Keluarga Bahagia Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. 2. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang peristiwa manis tersebut. 4. 5. Mentor meminta murid menceritakan tentang peristiwa manis yang tidak dapat dilupakan. Perasaan suka duka membantu kita mengurus diri agar menjadi lebih baik . 2. 2.” (lampiran ) Falsafah : 1. Menghargai kepelbagaian pengalaman yang penuh bermakna. Mentee menyebut orang yang berkongsi peritiwa manis tersebut. bercerita peristiwa manis ahli keluarga masing-masing. mengenalpasti perasaan setiap ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu 1. Mentee menyanyikan lagu “Kalau anda gembira. Mentor membuat rumusan.

LAMPIRAN Kalau anda gembira Kalau anda gembira tepuk tangan (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya. . Kalau anda gembira petik jari (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya. kalau anda gembira tepuk tangan. kalau anda gembira tepuk tangan Kalau anda gembira hentak kaki (2x) Kalau anda gembira begitulah caranya. Kalau anda gembira tepuk tangan.

Setelah selesai.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Pemimpin Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. menyedari potensi dan kebolehan dalam berkomunikasi dengan lebih baik Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. Pengawas Pusat Sumber – murid tidak pulangkan buku d. wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan dengan menggunakan kemahiran asas komunikasi. Kemahiran berkomunikasi boleh ditingkatkan melalui proses latihan. Pengawas Sekolah – kes buli b. 2. Pembimbing Rakan Sebaya – murid kurang menghormati guru. Mentor dan mentee membuat rumusan Falsafah : 1. Komunikasi yang berkesan member impak dalam kehidupan seharian . 3. Setiap individu boleh berkomunikasi dan telah memiliki asas komunikasi. Mentee dibahagikan kepada kumpulan dan tajuk seperti contoh: a. 3. Ketua Kelas – murid bising dalam kelas c. memahami asas kemahiran kominikasi dengan baik. 2.

mengenalpasti sekolah menengah yang terdapat dalam negara. 3. Setiap insan memiliki hasrat yang tinggi dalam menentukan hala tuju kehidupan mereka . menyatakan sekolah pilihan mereka selepas tahun 6 Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 4. Mentee menyatakan sebab mereka membuat pilihan di sekolah tersebut. Mentor merumus isi perbincangan Falsafah : 1. Mentor bersoal jawab tentang keputusan percubaan. 2. 2. Mentee diminta menyatakan sekolah menengah pilihan mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Ke mana saya selepas ini? Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

4. Mentee diminta menyebut 5 orang yang paling disayangi dalam ahli keluarga. Mentor bersoal jawab mengenai orang yang perlu kita sayangi.Bidang Tajuk Objektif : : : Masih Ada Yang Sayang Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee memberikan idea bagaimana cara untuk meningkatkan kasih sayang. Kita perlu menghargai kasih sayang ibu bapa semasa mereka masih ada. Manusia memerlukan kasih sayang dalam kehidupan. 3. Mentor membuat peneguhan dan rumusan Falsafah : 1. 2. 2. Memupuk rasa kasih sayang dalam kalangan ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 3. Menyedari kepentingan kehadiran ahli keluarga dalam kehidupan mereka. Kasih sayang perlu dinyatakan melalui tindakan .

Setelah selesai.2. 5.8 PERALIHAN Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Membina Hubungan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . mentor akan meminta semua ahli melangkah 3 langkah kekiri dan 2 langkah ke kanan 7. Proses ini akan diteruskan sehingga semua pelajar dapat mengenali rakan dalam bulatan. Set Induksi . Mengenali rakan baru 2. Mewujudkan rasa kasih dan sayang kepada rakan 3. Ahli kelompok akan berkenalan dengan rakan dihadapan mereka dengan bertanyakan nama dan warna kegemaran. Mentee membentuk 2 bulatan (Bulatan besar dan bulatan kecil) 3. 6. Mentor meminta ahli pada bulatan kecil berdiri menghadap ahli bulatan besar. Mewujudkan rasa kekeluargaan dan kesepunyaan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Buku catatan 1. Mentor akan mengarahkan bulatan yang besar mengelilingi bulatan yang kecil 4.Mentor menceritakan mengenai pengalamannya semasa hari pertama di sekolah dan mengaitkan dengan kepentingan mengenali rakan baru 2.

Masa Bahan : : 30 minit Gambar tandas. . 4. persekitaran sekolah dan kelas yang paling cantik dan gambar tandas. 2. persekitaran sekolah dan kelas yang cantik Langkah : 1. Mentor menayangkan gambar tandas.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Sekolahku Rumahku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. persekitaran sekolah dan kelas yang paling kotor. mengenali persekitaran sekolah. mewujudkan rasa kesepunyaan. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang tugas yang sepatutnya boleh dilakukan oleh mereka. Mentor membimbing kelompok untuk menjalankan tanggungjawab kepada sekolah dengan rasa 3. Contoh – 4.2 mengutip sampah yang dijumpai dalam kawasan sekolah Falsafah : Kebersihan tanggungjawab bersama. 2. kasih sayang. mewujudkan perasaan cintakan sekolah. 3.1 Menarik pam tandas selepas menggunakan tandas. persekitaran sekolah dan kelas yang kotor dan Gambar tandas. 4.

menguruskan diri sendiri dengan baik 2. Mentee di minta perkemaskan pemakaian mereka. Mentor memberi motivasi kepada mentee untuk menggalakkan pengurusan diri yang baik. menyayangi diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran kerja 1. Mentor meminta mentee mengisi lampiran B 5. Mentor menerangkan kepentingan pengurusan diri 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pemakaian yang kemas dan bersih. emosi ceria. 2. . menjaga kebersihan diri 3. Falsafah : Penampilan kemas.

LAMPIRAN BAGAIMANA CARANYA AGAR ANDA KELIHATAN KEMAS DAN BERSIH .

satu segitiga b. berkomunikasi dengan berkesan 2. Mentor dan mentee membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan. 5. Falsafah : malu bertanya sesat jalan .Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Asas Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Mentor mengedarkan kertas A4 kepada mentee. Mentor menunjukkan gambar sebenar (gambar sebenar tidak diberikan kepada mentee) – lampiran 6. mentee diminta menunjukkan hasil kerja mereka. 3. satu bulatan c. satu segi empat sama d. 4 segi empat tepat. Mentee diminta melukiskan berdasarkan apa yang di beritahu oleh mentor seperti berikut:a. 7. mengetahui halangan dalam komunikasi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4 1. 4. Mentee diminta melukis semula berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang maksud komunikasi.

LAMPIRAN .

6. memahami maksud komunikasi berkesan. Falsafah : Berfikir dahulu sebelum berkata-kata. Mentor menetapkan peraturan bahawa setiap barisan akan diberi satu petikan dan petikan itu harus disampaikan kepada ahli tanpa didengari oleh ahli barisan lain. 12.” Mentor menerangkan maksud komunikasi kepada mentee secara mudah. 2. 9. 8. 3. Mentee yang terakhir diminta untuk menulis semula mesej yang diterimanya di papan putih. Mentor meminta mentee tersebut membaca mesej Itu dengan kuat. .Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Radio Karat Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 5. 4. meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan mentee. Mentor menyerahkan satu petikan mesej (lampiran) kepada setiap mentee yang paling hadapan dan meminta mereka mengingatinya secara senyap. Kemudian mentee kedua menyampaikan kepada mentee ketiga di dalam barisannya sehingga semua mentee telah menerima mesej tersebut. Mentor membandingkan mesej asal dengan mesej yang dibaca oleh mentee yang terakhir. 7. 11. ”Apa itu komunikasi ?. Mentor meminta respons dari kelas tentang apa yang telah berlaku. 10. Mentor meminta mentee berbaris (mengikut kreativiti mentor). 30 minit Petikan Mesej (Lampiran) Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang. Mentee tersebut diminta untuk membisikkan mesej kepada mentee kedua. 2. Masa Bahan Langkah : : : 1. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang telah dijalankan. Kemudian kertas tersebut diserahkan semula kepada Mentor. meningkatkan keyakinan mentee dalam hubungan interpersonal. 3.

LAMPIRAN PAK ALI PERGI KE KEDAI NAIK LORI PAK ALI BELI IKAN KELI MASAK KARI. MASAK KARI DALAM KUALI PAK ALI SENANG HATI MAKAN TENGAH HARI DENGAN ISTERI SEDAP SEKALI BOLEH TAMBAH LAGI? .

2. Mentor meminta mentee melekatkan slogan masing-masing di atas kertas majong. meningkatkan rasa kasih dan sayang terhadap sekolah 2. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Semangat Cintakan Sekolah Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menanamkan semangat patriotisme dalam diri mentee Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Slogan (Lampiran). Kertas Mahjong 1. Mentor mengedarkan slogan (lampiran) kepada semua mentee dan meminta mentee mewarnakan slogan tersebut mengikut kreativiti masing-masing. 3. . Mentor melekatkan kertas majong tersebut di satu sudut dalam kelas tersebut Falsafah : Sekolahku tercinta. Mentor bersoal jawab bersama mentee tentang kebaikan bersekolah dan kelebihan sekolah.

LAMPIRAN .

LAMPIRAN .

LAMPIRAN .

Mentor meminta mentee mengisi lampiran A mengenai diri sendiri. mentee di minta duduk secara berpasangan. mengatasi kelemahan diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit lampiran 1. Mentor membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. mengenalpasti potensi diri 2. Mentor meminta mentee berkongsi kepada kelas secara ringkas kelebihan pasangan mereka.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Potensi Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. 3. 5. mentor bersoal jawab dengan mentee berkaitan maksud potensi dan kelebihan diri. 2. 6. Falsafah : Menghargai dan menyayangi diri sendiri . Mentor meminta mentee bertanyakan kelebihan pasangan masing-masing.

LAMPIRAN KEKUATAN DIRI KELEMAHAN DIRI .

4.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Struktur Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor bersoal jawab dengan mentee berkaitan dengan tanggungjawab ahli dalam sebuah keluarga. 3. menjelaskan tentang salasilah keluarga 2. Mentor bercerita dan menunjukkan gambar (lampiran) kepada mentee tentang keluarga dan hubungan kekeluargaan. Falsafah : Yang tua dihormati yang muda disayangi . Mentor mengedarkan kertas A4 kepada mentee dan meminta mentee menghasilkan salasilah keluarga masing-masing. 2. memahami peranan dan tanggungjawab ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4 . Mentor meminta mentee menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. 5. Mentor membuat rumusan berdasarkan tajuk yang dibincangkan. gambar sebuah keluarga bahagia 1.

LAMPIRAN .

Mengedarkan surat khabar dan helaian kerjaya pilihan (lampiran) 4. melekatkan gambar dan melabel dalam lembaran kerja. 2. Falsafah : 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit surat khabar. Mentee peka terhadap persekitaran kerjaya masa kini. 6. menghormati kerjaya setiap individu. Kerjaya pilihan saya (Lampiran) 1. Setiap bidang kerjaya adalah saling berkaitan antara satu sama lain .Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Jenis-jenis Kerjaya Di Persekitaran Mentee Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. mengetahui tentang kerjaya yang terdapat di persekitaran mereka. 5. 2. 3. Mentee menggunting gambar. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan. Mentor memberi penerangan kepada mentee berhubung dengan jenis-jenis kerjaya di persekitaran mereka. Mentee membentangkan jawapan masing-masing. Mentee memberi contoh-contoh pekerjaan di persekitaran mereka.

Tampal dan namakan pekerjaan tersebut .LAMPIRAN Cari gambar pekerjaan.

1. 7. jauhi dadah Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 5. Mentor meminta mentee menyatakan imej diri yang positif dan negatif daripada gambar yang mereka lihat. (lampiran ) 2. Mentee diberi peluang untuk menyatakan perasaan mereka setelah melihat gambar. menjauhkan diri daripada najis dadah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit kertas A4. 6. Mentee melihat gambar kesengsaraan kehidupan mangsa akibat penyalahgunaan dadah. Mentee menyenaraikan secara bertulis kesan penyalahgunaan dadah secara berkumpulan. Mentor membahagikan mentee kepada beberapa kumpulan. gambar kesengsaraan mangsa penyalahgunaan dadah. mengetahui bahaya dadah 2. Mentor mengedarkan kertas A4 kepada setiap kumpulan. Falsafah : Hidup sihat tanpa dadah. Mentor membuat rumusan berdasarkan aktivit yang dijalankan. . 4. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Pendidikan Pencegahan Sayangi diri.

LAMPIRAN .

Peluang kerjaya bergantung kepada minat.9 TINGKATAN 1 Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Jenis-jenis Kerjaya Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor membuat rumusan secara keseluruhan Falsafah : 1. 3. mentee dapat menyenaraikan 10 jenis kerjaya . 4.2. Mentor meminta mentee melukis dalam masa lima minit kerjaya idaman mereka di atas kertas. Mentor meminta mentee berkongsi dengan ahli kumpulan tentang kerjaya idaman mereka. mentee dapat menyenaraikan 10 jenis kerjaya kerja sendiri yang terdapat disekitar komuniti Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentee berkongsi jawapan dengan ahli kumpulan. Mentor bersoal jawab secara lisan dengan mentee berkaitan kerjaya idaman mereka. 3. 2. kebolehan dan perancangan awal yang sistematik . menambahkan pengetahuan mentee mengenai kerjaya yang sedia ada 2. 5.

mentor mengarahkan setiap mentee hanya membuka sebiji bola kertas yang bertulis nombor sahaja . mewujudkan rasa sepunya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Selepas tamat tempoh masa yang diambil. Mentee di minta beratur dalam satu baris dan menomborkan diri mengikut urutan. 5. 3. Mentee menulis nombor yang dimiliki di atas kertas serta merenyukkannya menjadi bola 3. 2. 2. meningkatkan rasa kasih sayang antara satu sama lain. 4. meningkatkan rasa kasih dan sayang kepada sekolah.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Program Orientasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentee perlu mencari dan berkenalan dengan rakan yang memiliki nombor tersebut. mentor memberi mentee perlu membaling kertas yang direnyukkan itu kepada rakan yang lain. 6. Proses ini akan diteruskan sehingga semua mentee dapat mengenali antara satu sama lain Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . Dalam tempoh 50 saat.

Mentor dan mentee bersama-sama mengaplikasikan kebersihan dengan bergotong royong membersihkan kelas 2. Mentor menunjukkan keadaan kelas mereka sekarang dengan gambar kelas yang cantik dan yang kotor 3. meningkatkan rasa kasih sayang kepada sekolah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar kelas yang cantik.Bidang Tajuk Objektif : : : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Sekolahku Rumahku Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. gambar kelas yang kotor 1. Mentor berbincang langkah-langkah menjaga kebersihan kelas dan sekolah 4. meningkatkan rasa sayang kepada sekolah 2. Mentee menyatakan tugas yang sepatutnya boleh dibuat contohnya menyapu dan mengutip sampah dalam kelas Falsafah : Sekolah sebagai rumah yang perlu dijaga dan disayangi .

Mentor menerangkan kepada mentee kepentingan berkomunikasi. dan membezakan antara komunikasi berkesan dan tidak berkesan. Mentor meminta mentee memberikan contoh komunikasi sehala dan komunikasi dua hala. 2. Mentor bersoaljawab dengan mentee berkaitan jenis-jenis komunikasi. Mentor meminta mentee melakonkan satu dialog contohnya perbualan antara mentee dengan guru atau mentee dengan mentee. 5. menggunakan kata-kata sapaan yang betul kepada setiap ahli keluarga dan sesuai dengan budaya setempat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Nota 1. 4. Mentor meminta mentee membuat rumusan Falsafah : Komunikasi yang baik mewujudkan suasana harmoni . 3. mengetahui jenis-jenis komunikasi. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Komunikasi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

Mentor menjelaskan kepada mentee berkaitan dengan pengorbanan ibu dari dalam kandungan sehingga kini. i. Mentor mempamerkan gambar keluarga dan gambar ibu mengandung.Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Perkembangan Individu Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor mengemukakan soalan kepada mentee. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pengorbanan mentee kepada ibu bapa Falsafah : Kasih ibu membawa ke syurga . Siapakah yang mempunyai bilangan adik beradik yang ramai? Nyatakan berapa orang lelaki dan perempuan? 2. mengetahui peranan ibu bapa dalam menjaga dan membesarkan anak 2. 3. ii. mengetahui tanggungjawab ibu bapa dalam membesarkan anak mengikut tahap pembesaran Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Gambar keluarga dan gambar ibu mengandung 1. 4.

tidak menghiraukan ibunya yang perlu bantuan untuk menguruskan rumah”. memahami tanggungjawab dalam keluarga asas. 5. Bulat Kata Kerana Muafakat .Bidang Tajuk Objektif : : : Keibubapaan Kerukunan Dan Kesejahteraan Keluarga Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. Mentor memberi situasi “seorang anak yang sibuk menonton televisyen. Mentee perlu melakonkan situasi yang digambarkan oleh mentor mengikut kreativiti mentee atau bimbingan dari mentor. Mentor meminta mentee menyatakan perasaan ibu dalam situasi tersebut. 2. Mentor meminta sumbangsaran daripada mentee mengenai situasi yang sepatutnya mereka lakukan Falsafah : Bulat Air Kerana Pembentung. 4. 3. 2. Mentor meminta mentee dari kumpulan lain menyatakan isu dan nilai yang terdapat dalam lakonan itu. emosi dan material dalam keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. mengambil berat keperluan sokongan tingkah laku.

menggunakan potensi diri untuk kebaikan diri dan orang lain Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. Mentee membaca apa yang telah ditulis berkaitan dengan potensi diri. 6. Perbincangan dalam kumpulan tentang potensi diri dan contoh tindakan yang pernah dilakukan. Mentor meminta mentee menyenaraikan potensi diri yang ada pada dirinya. Falsafah : 1. 2. Mentor minta mentee berada dalam kumpulan: 4. Bilangan ahli antara 3 hingga 5 orang.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Mengenal Diri. mengenali kekuatan diri sendiri. 5. Sekolah dan Penyelesaian Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 2. 8. 7. semua ada kelebihan masing-masing . pita selafon dan gunting 1. Tuhan jadikan manusia dengan kejadian sebaik-baik kejadian. 3. Mentor memilih wakil kumpulan untuk menyatakan nilai positif dan kelebihan yang ada pada ahli kumpulan. mempertingkatkan keyakinan diri sendiri. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Mentor memberi setiap mentee sehelai kertas A4 yang telah dikerat kepada 4 bahagian. 3.

mengurus emosi agar sentiasa stabil. Mentor memilih beberapa orang untuk menyatakan mengapa perlu mengurus diri dan kelebihan yang ada pada dirinya Falsafah : 1. melahirkan insan yang sayang kepada diri sendiri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. 2. Mentee berbincang tentang penampilan diri yang kemas dan tidak kemas. Hasil perbincangan dicatatkan dan dibentangkan. Bilangan ahli antara 3 hingga 5 orang. mengetahui dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap diri sendiri. 6. 3. Manusia perlu menguruskan diri sendiri agar dapat memberi faedah kepada orang lain. 4. Selain dari mengurus diri. Mentor meminta mentee berada dalam kumpulan : a. 3. 5. Mentor memilih beberapa orang mentee sebagai model di hadapan. mentee juga perlu bijak mengurus emosi bagi kepentingan dirinya dan lain . 2. Mentor dan mentee bersoal jawab mengenai penampilan diri. 2.Bidang Objektif : : Pengurusan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

2. Gambar Ketawa .Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Pengurusan Emosi Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1. 3. Aktiviti ini akan dijalankan secara rawak Falsafah : 1. 2. mengantuk. memahami perasaan mereka dan rakan. Mentor menggambarkan perasaan tersebut berdasarkan situasi sebenar. marah. Mentor minta mentee memilih dua kad gambar yang postif dan negatif. Semua yang hidup ada masalah. ketawa dan sebagainya. Contoh: i. masalah akan menjadikan kita lebih matang i. menguruskan perasaan positif dan negatif dengan baik Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kad Gambar 1. Mentor menunjukkan kad gambar yang berwajah suka.Cikgu merasa gembira apabila kamu mendengar cakap cikgu 4. sedih.saya berasa marah terhadap rakan kerana dia menipu saya. Gambar Marah . 3. Gambar Senyum – saya berasa gembira 6. ii. Mentee berkongsi tentang perasaan mereka bermula dengan kad gambar negatif diikuti dengan kad gambar positif. mengetahui tentang perasaan yang dimiliki. . Contoh: Gambar Sedih – cikgu merasa sedih apabila kamu melawan cakap cikgu. 5. ii. Mentor menerangkan lepada mentee tentang perasaan-perasaan berdasarkan gambar yang positif dan negatif.

Mentor meminta mentee menyenaraikan contoh-contoh makanan sihat. mengetahui merancang pemakanan yang berkhasiat dan seimbang. 4. 3. 3. mengawal kesihatan emosi dari semasa ke semasa Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Piramid Makanan Seimbang 1. Mentor memilih beberapa orang mentee untuk membentangkan hasil dapatan. menjaga kesihatan melalui permakanan. Mentee dan mentor berbincang Falsafah : Badan Sihat Minda Cergas . Mentee diminta menyenaraikan kelebihan mengambil makanan berkhasiat dan kesan buruk mengabaikan pengambilan makanan berkhasiat. 2. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Pembangunan Diri Menjaga Kesihatan Diri Pada akhir aktiviti mantee dapat: 1.

LAMPIRAN .

Mentor bertanya dan berbincang jenis-jenis kerjaya yang diketahui mentee. 2. Mentee dapat mengetahui jenis kerjaya dalam kumpulan Holland. Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Falsafah : Setiap individu mempunyai potensi dalam menentukan kerjayanya .2. pendedahan mengenai kerjaya yang diminati. 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas sebak dan papan tulis. 1. mengetahui bahawa setiap orang mempunyai personaliti yang berbeza dalam menentukan hala tuju kerjaya.10 TINGKATAN 2 Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Ekplorasi Alam Kerjaya – Minat Kerjaya. 2. Mentor mengklasifikasikan jenis-jenis kerjaya mengikut Holland.

2. 3. nilainya. Semakin hampir keselarasan antara ciri-ciri personal dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu pekerjaan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada sejauh mana individu berupaya mencari jalan keluar untuk menyalurkan ciri-ciri yang ada pada dirinya. serta kebolehannya hingga pilihan yang dibuat tidak setimpal dengan ciri-ciri dirinya. dan pencapaian individu iaitu mengenal potensi diri. STRATEGI PEMILIHAN KERJAYA 1. Mengenalpasti trait-trait dan ciri-ciri individu termasuklah personaliti. minat. 2. 3. kebolehan. 3. maka semakin besar kemungkinan seseorang itu untuk berjaya dalam bidang berkenaan. 4. Remaja kurang atau tiada kebolehan dalam membuat keputusan tentang kerjya kerana mempunyai minat yang pelbagai.LAMPIRAN KONSEP PEMILIHAN KERJAYA 1. Remaja tidak dapat menjangka dengan baik tentang personalitinya. Individu akan cuba mengimplimentasikan konsep kendiri dengan memilih pekerjaan yang akan membenarkan ekspresi diri. 2. minay yang tidak jelas atau tiada mempunyai minat. Memadankan individu dengan pekerjaan iaitu memadankan potensi diri dengan kerjaya yang sesuai. . MASALAH PEMILIHAN KERJAYA REMAJA 1. Mengenalpasti dan menganalisis keperluan-keperluan pekerjaan iaitu mengenali dunia pekerjaan. minatnya. pencapaian dan stabiliti adalah bergantung kepada darjah keselarasan atau darjah kongruens antara jenis personaliti dengan persekitaran kerja. nilai. Remaja kekurangan atau tiada pengetahuan serta maklumat berkaitan dengan dunia pekerjaan.

manipulasi objek PEKERJAAN Jenis pembaikan mekanikal. tumbuhan. tukang kayu. bekerja dengan peralatan. penyelam. aktiviti manual. cermat. mekanik. atletik (sukan). juruukur. tukang paip. kuasa dan status). aktiviti sosial. pegawai mergastua. bekerja dengan orang lain. jujur. pegawai perhutanan. pemalu. akur. tukang masak. berulang-ulang. TIDAK SUKA Aktiviti akademik. natural. kurang celik akal. terus terang. ORIENTASI Penglibatan secara lansung dengan aktiviti konkrit. pegawai perikanan. atendan pam minyak. pendedahan kendiri. berpendirian tetap.LAMPIRAN TEORI KERJAYA HOLLAND REALISTIK. keras hati. kerja luar. mentor kemahiran hidup.ORANG JENIS PRAKTIKAL (KEMAHIRAN PERTUKANGAN DAN MEKANIKAL) CIRI-CIRI Stabil. inventif. tulen. berdikari. benda konkrit (wang. elektrikal. praktikal. tekun. normal. juruteknik. jurufoto. kejuruteraan. SUKA Aktiviti mekanikal. pereka fesyen. pemandu. fizikal. . maskulin. materealistik. dan haiwan.

dan penternakan. bekerja dengan orang lain. pasif. perhutanan. mesin. pengamatan dan penyelidikan. status. introvert. bidang teknik dan vokasional. introspektif. tepat. aktiviti berulang-ulang. asli. teliti. TIDAK SUKA Aktiviti sosial. kepimpinan. pertanian dan penternakan PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian daripada teknikal dan memanipulasikan benda. pertanian. rasional. Ganjaran bernialai seperti wang. SUKA Aktiviti abstrak dan simbolik. pendiam. berhati-hati. memujuk orang lain. berdikari. teknologi perubatan. intelektual. sistematik. bekerja sendirian. kejuruteran mekanikal. pesemistik. sains dan matematik. peraturan yang rigid. kritikal. kuasa. dan sesuatu yang dimiliki Menggalakkan individu melihat dunia secara mudah dan tradisional INVESTIGATIF . bebas. penyelesaian masalah. cekal. . ingin tahu.ORANG JENIS MENGANALISIS (SAINTIFIK DAN TEKNIKAL) CIRI-CIRI Analitik. tidak popular.BIDANG PENGAJIAN Kejuruteraan awam. radikal. penyediaan makanan.

penulisan berkarya. ekonomi. introspektif. emosi. psikiatri. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian saintifik. jurutera elektrik. banyak idea. vokalis.ORANG JENIS BERKARYA (SENI. ARTISTIK . suka bersendirian. kerja bersendirian. cenderung aktiviti kesusasteraan. pengaturcara komputer. MUZIK DAN PENULISAN) CIRI-CIRI Sensitif. ganjaran bernilai saintifik. berimaginasi. kejuruteraan kimia. PEKERJAAN Saintis. idea. ahli kaji bintang. muzik. fleksibel.ORIENTASI Penyelidikan dan penyelesaian masalah. penulis rencana. abstrak. puisi. penyunting. geologi. sains industri. ahli patologi. terbuka. seni lukis. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks. bebas dan semulajadi. intuitif. bebas. BIDANG PENGAJIAN Perubatan. pakar bedah. tidak bersistem. pemerhatian dan penyiasatan fenomena secara sistematik. idealistik. berpendirian. sains komputer. juruteknik perubatan. pembantu makmal. ahli antropologi. kejuruteraan sumber asli. tidak berstruktur. ahli kaji cuaca. isu kemanusiaan. situasi. drama. . kurang bersosial. ahli ekonomi. SUKA Kreativiti. ahli kaji bumi. penyelidik. kejuruteraan sains Geoinformasi. ekspresif. Sains dan Matematik. psikologi. optometris. mudah meluahkan perasaan. tergesa-gesa. bahasa. tidak praktikal. lembut.

pemurah. bijaksana. pengajian bahasa. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan dan pencapaian dalam seni dan situasi kabur. perniagaan dan sistem penmentorsan dan ppentadbiran. kerja perkeranian. komposer. mudah berinteraksi. pengarah drama/ teater. arkitek. menolong. PEKERJAAN Mentor bahasa dan sastera. muzik. memahami orang lain. Ganjaran bernilai seni. prihatin. kerja bebas dan tidak bersistematik. wartawan. kewanitaan. pereka grafik. Menggalakkan individu melihat dunia secara kompleks.ORANG JENIS SOSIAL (PENDIDIKAN DAN KEBAJIKAN) CIRI-CIRI Kerjasama.TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. riang. ekstrovert. penulis skrip. alam bina. memujuk. penyabar. mencipta idea. agresif. suka bergaul. ambil berat. kesusasteraan dan budaya. seniman. peramah. penyunting filem. idealistik. ORIENTASI Berkarya. tidak konvensional dan fleksibel. falsafah. pelukis. pereka tari. ahli muzik. seni bina perancangan. rasional. ppenyair. . kartunis. manipulasi data. BIDANG PENGAJIAN Kesenian (seni lukis dan seni reka). pereka fesyen. situasi berstruktur. baik hati. SOSIAL . bertanggunhjawab. juru solek.

ekologi manusia. ustaz. aktiviti luar. pramugari. ahli sosiologi BIDANG PENGAJIAN Sosial. menunjuk ajar. sejarah sains. menghadiri majlis sosial. menyedarkan orang lain. ORIENTASI Kebajikan. juruacara. berurusan dengan orang lain. bidang mekanikal dan saintifik. bersosial. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan interpersonal. pendidikan.SUKA Perhatian. kemasyarakatan dan pendidikan. jururawat. mentor. ahli politik. . pegawai kastam. sains politik. Menggalakkan individu melihat dunia dan dengan cara yang fleksibel. kemasyarakatan. pegawai kebajikan. kerja-kerja amal dan kemasyarakatan. perbincangan. ahli psikologi klinikal. pendidikan. aktiviti kebajikan. Ganjaran bernilai sosial dan kemasyarakatan. diplomat. pentadbiran. mengubati. melatih. kerja dengan peralatan. pembangunan sumber manusia. memikirkan masalah masyarakat. PEKERJAAN Pensyarah. kaunselor. kerja-kerja terlalu berstruktur. menolong. TIDAK SUKA Kerja-kerja fizikal. pengajian agama. minat dalam memberitahu.

kerja yang ditentukan dan diawasi. bebas. peguam. bersungguh-sungguh. bermotivasi. PEKERJAAN Pegawai pemasaran.ORANG JENIS USAHAWAN (PENMENTORSAN DAN PERNIAGAAN) CIRI-CIRI Agresif. memujuk. isu-isu abstrak dan simbolik. TIDAK SUKA Aktiviti sistematik. penerbit. . kebolehan memimpin. kemahiran saintifik dan teknikal. suka cabaran. ahli politik. optimistik. penmentors personal. usahawan. SUKA Kuasa. dominan. petah. sergas.ENTERPRISING . kemahiran interpersonal yang baik. penmentors. mempengaruhi. pegawai penilai. berlagak. perunding. menggoda. status. regular. maskulin. spekulator. jurujual pasaran saham. manipulasi. suka berbahas. cita-cita tinggi. pentingkan diri. keseronokan. keuntungan. regular. ekstrovert. penmentors syarikat. yakin. ORIENTASI Manipulasi keuntungan dan mempengaruhi orang lain. bersosial. ekonomi. pengarah muzium. menonjolkan diri. pegawai insurans. mentadbir dan kepimpinan. hakim. intelektual. suka mengambara. pekerja perhotelan.

tegas. Ganjaran bernilai keusahawanan dan matlamat (wang. menyusun maklumat. mendesak. SUKA Arahan. arahan kabur.BIDANG PENGAJIAN Penmentorsan dan pentadbiran.ORANG JENIS SISTEMATIK ( PERKERJAAN DAN ORGANISASI PEJABAT) CIRI-CIRI Jujur. penyediaan makanan. perundangan. Menggalakkan individu melihat dunia dari segi kuasa. kejuruteraan industri. teliti. sains aktuari. isu-isu imaginatif. elak diri daripada masalah. KONVENSIONAL . Bekerja dengan data. pemasaran perniagaan. berhemat. . situasi yang rumit. tekun. aktiviti-aktiviti kurang pengstrukturan. terancang. praktikal. perhotelan. tidak suka berimaginasi. dominan. stereotaip. penmentorsan personal. kemahiran seni. harta. bersungguh-sungguh. akur. maklumat dan sistem fail. rigid. kurang berdikari. rekreasi. tanggungjawab. suka mempertahankan diri. bergantungan. disiplin. data dan sistem fail. status dan kuasa). sopan. tugas sistematik dan terancang. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mempengaruhi dan memimpin. cekap. konservatif. kemas. pandai sesuaikan diri. perlancongan. TIDAK SUKA Aktiviti tidak bersistem. Pencapaian dan manipulasi orang lain untuk matlamat peribadi dan organisasi. mudah dan stereotaip.

Ganjaran bernilai wang. PEKERJAAN Akauntan. juru trengkas. kewangan pendidikan. kerani kewangan. rekod atau bahan bertulis. pustakawan. perakaunan. sains kesetiausahaan. mentor perdagangan. setiausaha. juruaudit. BIDANG PENGAJIAN Teknologi maklumat. perniagaan. penilai harta. pergantungan dan mudah . kerani kaunter. stereotaip. Manipulasi data. peguam kredit. pergantungan dan akur. jurutaip. operator komputer. PERSEKITARAN AKADEMIK Memupuk kecekapan mengikut arahan dan perkeranian. sains perpustakaan. penmentorsan dan pentadbiran. kerani pos. pegawai cukai. Menggalakkan individu melihat dunia dengan cara konvensional. pegawai statistik. sains komputer.ORIENTASI Manipulasi data dan sistematik. pegawai kawalan mutu.

mengetahui bahawa kerjaya yang diminati berkait rapat dengan personaliti diri 3. Mentor menjelaskan interpretasi IPW Falsafah : Manusia ciptaan Tuhan adalah amat unik . mengetahui jenis-jenis personaliti mentee lain Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Inventori IPW (Warna) . Mentor menerangkan kaedah mengira skor dan warna yang dominan 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Mengenali Personaliti Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui bahawa setiap orang mempunyai personaliti yang berbeza 2. Mentor mengedarkan Inventori IPW untuk dijawap oleh mentee 3.lam 1. Mentor bertanyakan warna kegemaran mentee dan sebab mengapa mereka mengemari warna tersebut 2.

komunikasi. rigid & tonjolkan pembaharuan & ikut rutin  tidak suka kerja rutin       mampu kendali urusan yg perlu perincian kerja dahulu baru main ikut peraturan bekerjasama ikut kebiasaan mengorganisasikan tempat kerja Ciri di TEMPAT KERJA . lain  cenderung utk menghulur bantuan & pertolongan  puas dgn kerja yg beri kebebasan  pemikir konsep yg bebas  guna koordinasi fizikal & alatan  anggap kerja itu satu permainan  performer semulajadi  suka cipta model. meneroka idea  bosan dgn kerja berstruktur.LAMPIRAN gaya dan penampilan diri Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: Gaya berpakaian: unik/pelik kemas & formal tradisional tidak ikut trend Gaya makan: utama kecantikan Gaya makan: ikut trend semasa tertib & formal Gaya makan: Susunatur bilik: ringkas & bebas Gaya makan: sgt tertib & sopan Susunatur bilik: kongsi makanan Susunatur bilik: kemas suka makanan segera ringkas cepat Susunatur bilik: kemas & bersih utama kecantikan unik kreatif tidak teratur  pengaruhi orang lain untuk hidup lebih bermakna  kerja dlm bidang seni. pend. & profesion membantu org lain  mahir memberi motivasi & berinteraksi dgn org.

KERJAYA YANG DIMINATI  bidang seni & kreatif  komunikasi  pendidikan  profesion menolong orang  kerjaya berciri rigid & bersistem  kerjaya berunsur kepimpinan  profesion yg beri kebebasan  tiada pengaruh sentimen  profesion yg ikut manual & prosedur  profesion yg gunakan koordinasi fizikal & alatan  profesion berbentuk amali bukan analitikal  profesion yang mencabar  merekacipta  bidang meneroka idea  berciri analitikal  berciri investigatif  berciri hipotetikal TEMA komunikasi  EMOSI  RASA  KASIH SAYANG  PERATURAN  JADUAL  T/JAWAB  LOGIK  TEORI  ANALISIS  TINDAKAN  KESERONOKAN ADVENTUROUS .

Konsep kendiri positif melahirkan individu yang positif. memahami maksud konsep kendiri. . 2. berkeyakinan dan positif. 4. Mentor menjelaskan langkah-langkah membina konsep kendiri positif. Mentor menjelaskan ciri-ciri konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. 2. membina konsep kendiri positif 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Konsep Kendiri Pada akhir aktiviti diharap mentee dapat: 1. Mentor menjemput beberapa mentee untuk menceritakan ‘ Siapa saya?’.. Masa Bahan : : 30 minit Dua set gambar kartun yang mengandungi dialog konsep diri positif dan konsep kendiri negatif. Mentor menunjukkan keratan gambar kartun kepada mentee. Mentor meminta mentee mengenal pasti konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif masing-masing. 5. Mentor menjelaskan definisi konsep kendiri. Falsafah : 1. meningkatkan keyakinan diri. 3. (lampiran) Langkah : 1. 6.

Rasa dapat mempengaruhi persekitaran. Dapat menilai diri mereka dengan positif dan percaya bahawa mereka lebih cekap/berkebolehan. Menghargai diri sendiri serta menyedari kekuatan & kelemahan diri . i. 2. 3. h. Menerima diri dengan lebih positif. Bertindak dengan positif. personaliti. kesukaan. Apabila maklumat yang anda terima bertentangan dengan konsep kendiri anda. d. g. Menahan perasaan kekecewaan dengan baik. Kelebihan konsep kendiri tinggi/positif a. kemahiran dan lain-lain lagi tentang anda. b. Memikul tanggungjawab. b. c. Apakah konsep kendiri a. Pelajar juga melihat diri mereka sebagai orang yang berkebolehan dan mahukan kepuasan dalam membuat keputusan kerjaya. anda menjadi cemas. begitu juga dengan orang lain yang menerima maklumat yang berlawanan. Lebih bersedia menerima risiko.LAMPIRAN 1. dari segi kebolehan. f. j. Pencapaian gred yang tinggi. e. Berasa bangga dengan perlakuan sendiri. bimbang. Konsep kendiri adalah semua persepsi anda terhadap diri anda sendiri. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi merupakan pelajar yang berminat dan bermotivasi untuk belajar serta mempunyai matlamat kerjaya untuk masa hadapan. Konsep kendiri positif a.

Mereka cenderung untuk merasa bersalah. Sering menyalahkan orang lain kerana kesalahan diri. e. Terdapat kaitan antara gangguan dalam pemakanan dengan konsep kendiri yang rendah. c. c. Mudah rasa kecewa. sikap menyokong. Pelajar yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi mendapat sokongan daripada ibu bapa mereka iaitu ibu bapa sentiasa mengambil tahu dan mengambil berat tentang pelajaran mereka. Remaja yang mempunyai hubungan yang rapat dengan ibu bapa mempunyai penghargaan kendiri tinggi. d. hubungan yang berkekalan) dengan penghargaan kendiri remaja. Sering merasa bimbang dan cepat berkecil hati. Mudah mengikut orang lain. keakraban. g. Melihat diri sebagai orang yang kurang menarik dari segi personaliti. Takut kepada kegagalan. 5. Mengelak situasi yang sukar. f. . Tidak gemar kerja yang mencabar. Hubungan antara konsep kendiri dan penghargaan kendiri dengan ibu bapa a. Kurang berminat untuk mendapatkan maklumbalas. d. h. b. e. Kesan negatif konsep kendiri/Penghargaan kendiri yang rendah dan negatif a. b. Ada kaitan dengan pencapaian akademik yang rendah. Konsep kendiri rendah a. Terdapat korelasi yang kukuh antara dimensi-dimensi tingkah laku menyokong ibu bapa (seperti kemesraan fizikal.4. c. b. 6. Kurang keyakinan dan kebolehan untuk membuat tugasan yang lebih mencabar.

mesej-mesej anggota badan . gaya hidup dan lain-lain. ini boleh menjejaskan konsep kendiri mereka. Fokus kepada pengenalan diri dan mempunyai idea bahawa "saya bangga menjadi saya” c. anak perlu sedar perasaan diri. galakan dan sokongan ibu bapa terhadap anak merupakan penentu penting bagi penghargaan kendiri. Membina konsep kendiri a. Penghargaan kendiri remaja berkait rapat dengan corak perhubungan dalam keluarga dan juga korelasi yang positif antara penghargaan kendiri yang tinggi dengan gaya ibu bapa yang autoritatif. kekuatan dan kelemahan. tetapi perlakuan yang khusus sahaja b. Semakin remaja merasakan perlakuan mereka dikawal oleh ibu bapa. Sebagai contoh jika anak gagal mendapat kawan. Terdapat kanak-kanak menahan diri daripada menuju ke arah yang mereka inginkan melalui perkataan atau bahasa yang digunakan seperti "saya jahat" atau tidak berguna dan sebagainya. Minat. nilai. 7. Kita boleh membantu anak sedar bahawa bukan diri mereka yang "jahat" atau tidak berguna. Menerang tentang diri seperti matlamat. relaks. tahu mimik muka sendiri. semakin rendah penghargaan kendiri mereka. e. bagaimana ia bergerak. Anak menyedari tentang anggota badan boleh membantu dalam pembentukan konsep kendiri untuk mengetahui mengenai diri. f. Hubungan dengan orang lain memainkan peranan yang penting dalam pembentukan konsep kendiri anak. Anak perempuan lebih bergantung kepada ibu bapa dalam mengukuhkan penghargaan kendiri.d.

Langkah : : 30 minit Gambar perokok yang sedang merokok dan orang yang tidak : 1. Masa Bahan merokok. Mentor bertanyakan mentee tentang perbezaan dua gambar yang ditunjukkan. 3. Mentor meminta mentee mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. Mentor menjelaskan maksud penghargaan kendiri. 4. meningkatkan rasa sayang terhadap diri. meningkatkan harga diri. Gambar perokok yang sedang merokok Gambar seorang yang tidak merokok. memahami maksud peghargaan kendiri. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri. 2. 2.Bidang Tajuk : : Penghargaan Kendiri Objektif : Pada akhir aktiviti mentee akan dapat: 1. ii. Mentor menunjukkan dua keping gambar iaitu:i. 5. 4. Falsafah : Kecantikan adalah hak milik setiap insan . Mentor menjelaskan langkah-langkah membina penghargaan kendiri. 3.

minuman.LAMPIRAN Gambar Seorang Perokok Gambar seorang yang tidak merokok Teori Maslow Aspek Ciri  Merupakan tuntutan semulajadi manusia  Wajib dipenuhi manusia untuk terus hidup  Hidup aman dan damai Contoh  Mendapatkan makanan. pakaian & tempat kediaman yang sempurna  Hidup di kawasan yang tiada ancaman jenayah dan keadaan keluarga yang harmoni  Ahli ahli keluarga mempunyai hubungan yang mesra. erat dan bersama menyokong antara satu sama lain  Semua ahli keluarga diberi peranan Keperluan Asas Keperluan Keselamatan  Bebas daripad perasaan takut  Mengikut peraturan dan undang yang ditetapkan  Interaksi sesama manusia yang sihat dan membina Keperluan Kasih Sayang hubungan yang mesra  Memberi dan menerima kasih sayang Keperluan Penghargaan Diri  Mendapat penghargaandiri  Mempunyai perasaan diterima dan disanjung dalam membuat keputusan keluarga dan segala tindakan diberikan sokongan Keperluan Kesempurnaan Diri  Mencapai kejayaan  Memperkembangkan potensi diri ke tahap maksima  Matlamat keluarga bagi setiap ahli tercapai dalam pelbagai aspek kehidupan harian .

5. Mentee membacakan pantun ciptaan mereka. menghayati kepentingan hormat menghormati dalam keluarga dan persekitaran. 2. 3. Mentor membacakan serangkap pantun yang bertemakan nilai rasa hormat menghormati sesama manusia. Mentee menyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada pantun yang dipersembahkan. menyatakan pentingnya rasa hormat menghormati dalam keluarga dan orang lain. orang tua dihormati. keluarga. Falsafah : Orang muda disayangi. rakan sebaya dan orang dewasa. Mentor meminta mentee membina pantun bertemakan nilai hormat menghormati. .Bidang Tajuk Objektif : : : Menghormati diri. Mentor bertanyakan kepada mentee maksud pantun yang tersurat dan tersirat. 2. Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. 1. pen marker dan kad imbasan pantun. 4.

emosi. memahami dan menerima perubahan diri. 1. 2. Falsafah : Menerima dan menghormati perbezaan kerana manusia itu unik.Bidang Tajuk Objektif : : : Aku Berbeza. Mentor menjemput dua orang mentee berlainan jantina untuk berkongsi biodata diri. mengenali perbezaan jantina. 3. Pada akhir aktiviti mentee dapat1. dan rohani. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas sebak. pen marker dan kertas A4. Mentor meminta ahli kumpulan memberi penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai penghargaan. Setiap ahli dalam kumpulan akan menyenaraikan perbezaan jantina antara lelaki dan perempuan 4. Mentee dibahagikan kepada 2 kumpulan ( lelaki / perempuan) dan diberikan kertas sebak serta pen marker. . menyedari perubahan fizikal. 5. Mentor menjemput setiap wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan. 2. intelektual 3.

4. .3 Mula berbentuk tubuh badan.3 paha.2 Pusingan haid mulai tetap dan kebolehan untuk melahirkan zuriat.1 Persediaan ke arah dewasa.2 Kawasan ari-ari mula ditumbuhi bulu. 3.2 Lemak akan membentuk badan:1.LAMPIRAN PEREMPUAN 1.1 Ketinggian bertambah dengan pesat.14 tahun 3.17 tahun 4. 5. pinggang mula ramping dan punggung melebar.4 Potensi seksual bertabah sedikit demi sedikit.2 Tekanan darah dan degupan bertambah seperti orang dewasa. Umur 12 . 4.3 Berhenti meningkat tinggi pada umur 18 tahun.1 Tubuh badan mula berbentuk sebagai wanita.2 Suara mula merdu. Umur 15. 3. 1. 5. Umur 9 – 10 tahun 1. 3. 3. Umur 18-22 tahun.dada dan puting susu. . 2.1 Tulang punggung mula membesar. 4.4 Potensi seksual yang sedikit ada pada awal.3 Ketinggian tidak begitu pesat.1 Puting susu bertambah besar. 4. 2.buah dada membesar. 5.4 Organ-organ pembiakan di dalam mula membesar.Kemunculan jerawat. 5. Umur 10 – 11 tahun 2. 5.

5 Organ-organ pembiakan mula membesar. 2.15 tahun 2.3 Kemunculan jerawat. 3.2 Ketumbuhan buah halkum. 2.4 Bulu-bulu di muka seperti misai. 2. Umur 10 . Umur 13 .5 Potensi seksual yang sedikit ada pada awal.2 Ketinggian bertambah perlahan-lahan.LELAKI 1.1 Kemunculan bulu-bulu ketiak dan kemaluan. 2. janggut dan jambang mula tumbuh.2 Suara bertambah garau. . 4.3 Tekanan darah dan degupan jantung bertambah. Umur 16-18 tahun. 1.3 Keluaran air mani tidak berlaku tanpa bantuan psikologi atau tekanan seksual atau mimpi.12 tahun 1.2 Potensi seksual bertambah sedikit demi sedikit berhenti meninggi umur 21 tahun. 3. 3. 3. Umur 19 hingga 23 tahun.1 Berbentuk sebagai lelaki dewasa. 4. 3. 2.4 Dada membesar dan punggung kecil. 4. 3. 4.1 Persediaan ke alam dewasa.6 Ketinggian bertambah pesat.1 Ketinggian bertambah perlahan-lahan. 3.

4. Mentee diminta ‘mencermin diri’ tentang kebaikan dan keburukan diri. 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit. mempertingkat kesedaran dan menghayati budaya hidup yang positif. Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. 2. 3. rasional dan kejujuran adalah amalan hidup yang sihat dan mulia . 3. Kotak ajaib yang mengandungi cermin. menyedari kekuatan dan kelemahan diri. Mentor memulakan aktiviti dengan memberi pujian kepada mentee 2. Mentee diminta membuka kotak dan melihat kandungan di dalam kotak. Mentee diajak berbincang mengenai cermin. menyenaraikan nilai-nilai diri yang positif. (cermin) 5. Kerjasama. Falsafah : 1. 6. Mentor menunjukkan sebuah kotak.Bidang Tajuk Objektif : : : Kotak Ajaib. Mentee diminta meneka kandungan yang terdapat dalam kotak yang ditunjukkan.

LAMPIRAN SIFAT DIRI POSITIF 1.Sedia menerima teguran 20.Jujur 6.Menghargai kawan 23.Bertimbang rasa JUMLAH SIFAT DIRI SAYA BUKAN SIFAT SAYA .Bertolak ansur 22.Berani membuat keputusan 27. Mempunyai semangat kumpulan 29.Menghormati kawan 21.Merendah diri 8.Sabar 7.Mengenang budi 31.Menghargai masa 18.Keyakinan diri 24.Patuh 11.Dedikasi 25.Berhati mulia 26.Amanah 14.Peramah 5.Bersyukur 19.Pemurah 2.Baik hati 4.Pemaaf 17.Berdikari 32.Bertanggung jawab 9.Mempunyai azam yang kental 28.Bermuafakat 30.Tegas 15.Cekal 13.Tidak Sombong 12.Adil 3.Gigih 16.Berdisiplin 10.

5. Mentor meminta mentee menyenaraikan peristiwa pahit dan manis dalam kehidupan mereka. Mentor membuka ruang kepada mana-mana mentee menceritakan kisah tersebut di hadapan kelas. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. Mentor memulakan aktiviti dengan bertanya khabar kepada mentee. 7. Menyedari kelemahan yang perlu diperbaiki. Mentor mengedarkan kertas A-4 4. Mentor meminta mentee memberikan penghargaan dengan bertepuk tangan sebagai galakan Falsafah : Pengalaman mengajar kita erti kehidupan. 2. 2. Berkongsi pengalaman. Mentor bercerita satu kisah pendek berkaitan peristiwa pahit atau manis dalam dirinya 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Garis Hayat Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Mentor membantu mentee melakar garisan hidup 6. .

LAMPIRAN GARISAN HIDUP POSITIF NEGATIF .

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 5. menyedari bahawa kita berpotensi menjadi baik dan jahat. Mentor meminta setiap mentee mendapatkan bahan maujud mewakili lambang kekuatan dan kelemahan diri. 4. 3. 2. menyedari kekuatan dan kelemahan diri. menerima dan memperbaik diri. 3. Falsafah : Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan . 2. Setiap mentee memperlihat dan menerangkan simbol diri. Mentor menggalakan mentee lain untuk memberi sumbang saran memberi komen. Mentor meminta mentee memperkenalkan diri seorang demi seorang.Bidang Tajuk Objektif : : : Lambang Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat:1. Mentor merumuskan hasil perbincangan.

Mentor berbincang bersama mentee untuk memilih satu topik untuk dibincangkan. mengetahui cara melepaskan perasaan serta mengatasinya secara positif 3. rogol. 4. 5. Mentor mengalu-alukan kehadiran mentee dan bertanya khabar 2. mengetahui tempat yang betul untuk mengadu. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. 3. mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah.Bidang Tajuk Objektif : : : Penyelesaian Masalah Pada akhir aktiviti mentee akan dapat :1. ragut. Falsafah : Mengaggap masalah sebagai satu peluang dan cabaran. Mentor mengedarkan keratan akhbar berkaitan ponteng sekolah. hubungan luar nikah dan lain-lain. Membincangkan proses yang boleh dijalankan secara sistematik bermula daripada punca masalah hingga kepada penyelesaiannya. . 2. Mentee membuat kerja kumpulan dengan berkongsi idea cara sesuatu masalah itu dapat diatasi. Mentee membentangkan hasil kerja. dadah. 6.

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c.LAMPIRAN CARA MENGATASI GEJALA PONTENG SEKOLAH a. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ d. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ e. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ c. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ d.CARA MENGATASI GEJALA REMPIT a. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ e. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ b.

Soal jawab secara lisan antara mentor dan mentee berkaitan masa hadapan mentee. 4.11 TINGKATAN 3 Bidang Tajuk Objektif : : : Hala tuju dan perancangan kerjaya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.2. 3. Mengenali diri dan potensi serta menggalakkan mentee meneroka alam kerjaya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran Kerja(Lampiran) 1. Mentee mengisi lembaran kerja yang diedarkan 5. Mengetahui aliran pengajian di Menengah Atas 2. Mentor mengedarkan lembaran kerja. 2. Mentor memberi penerangan kepada mentee berhubung tajuk yang akan dibincangkan. Mentee berkongsi jawapan dengan rakan-rakan mentee lain Falsafah : Kejayaan esok bermula hari ini .

LAMPIRAN PERANCANGAN DAN HALA TUJU KERJAYA CITA-CITA SAYA ADALAH ALIRAN YANG AKAN DI AMBIL DI TINGKATAN EMPAT DAN LIMA ALIRAN SUBJEK JURUSAN/BIDANG YANG AKAN SAYA AMBIL DI IPTA / IPTS NAMA TINGKATAN .

menyedari bidang kerjaya yang diminati Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Soal Selidik Self Directed Search (SDS) 1. Mentor membuat pentafsiran terhadap dapatan soal selidik Falsafah : Kenal diri akan kenal potensi diri .Bidang Tajuk Objektif : : : Bidang yang diminati Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor memberi berbincang kepada mentee berhubung bidang kerjaya yang diminati 2. Mentor mengedar kepada mentee soal selidik SDS (self directed self) berkaitan kesusaian bidang kerjaya mentee 3. Mentor memberi penerangan tentang tatacara menjawab soal selidik SDS kepada mentee 4. mengenal pasti bidang kerjaya yang diminati 2. Mentee menjawab soal selidik SDS dalam masa yang ditetapkan 5. menyediakan diri secara terancang ke arah jurusan/bidang yang tepat 3.

Mentee menyenaraikan cabaran menjadi remaja. mengamalkan gaya hidup sihat seorang remaja. Mentor dan mentee menyanyi bersama lagu permata biru Falsafah : Remaja itu indah . Mentor memperdengarkan lagu Permata Biru kepada Mentee 2. 4. Mentor menerangkan maksud remaja kepada Mentee dan cabaran yang perlu di hadapi oleh Mentee. Mentor dan mentee berbincang mengenai cabaran remaja 5. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan / Cabaran remaja Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik lagu Permata Biru oleh Ella 1. menyedari cabaran seorang remaja. 3.

LAMPIRAN LIRIK LAGU PERMATA BIRU (ELLA) Permata biru usah biarkan dirimu Disaluti lumpur dan debu kota Permata biru berhati-hatilah selalu Usah kau lontarkan dirimu ke lembah hina Engkau yang dinilaikan setinggi permata Rela membiarkan dirimu tercela Dengan jutaan sanjungan yang kau terima Engkau mudah merasa bangga mengapa Permata biru usah biarkan dirimu Disaluti lumpur dan debu kota Permata biru berhati-hatilah selalu Usah kau lontarkan dirimu ke lembah hina Seharusnya kau sedar Dirimu sungguh berharga Tiada dapat ditukarkan harta benda Awasilah selalu segala tingkah dan laku Demi kebahagiaanmu menunggumu Usah kau terus mengkhayalkan dirimu Dengan kata-kata pujian yang palsu Segalanya akan serta merta pudar Tiba waktu dan ketika sedarlah .

mengamalkan kepentingan komunikasi dalam hubungan harian. 5. ii. Bercakap dengan diri sendiri Berinteraksi dengan mentee 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Kepentingan Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Mentor meminta ketua kumpulan mentee membentangkan hasil kumpulan. Mentor meminta mentee duduk dalam kumpulan dan mbincangkan tentang tips komunikasi berkesan. menyatakan tips komunikasi berkesan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Berhemah tinggi. 4. bijaksana . menjelaskan kepentingan komunikasi dalam hubungan harian. 3. berkeyakinan. Komunikasi yang baik akan mengujudkan suasana yang baik 2. 3. Mentor menunjukkan contoh komunikasi seperti: i. Mentor memilih mentee secara rawak untuk menjelaskan kepentingan komunikasi intrapersonel dan interpersonel. Mentor dan mentee membuat rumusan. bertanggungjawab. Falsafah : 1.

KATEGORI KOMUNIKASI INTERPERSONAL Proses komunikasi antara individu ( lebih dari seorang individu ) INTRAPERSONAL Kontemplasi.LAMPIRAN KOMUNIKASI DEFINISI `….perasaan . Menggunakan bahasa yang mudah di fahami dan terang maksudnya . Menggunakan alat bantu sekiranya perlu. Maklumat yang di sampaikan perlu jelas dan tepat . Memastikan kedua-dua pihak bersedia untuk memberi dan menerima maklumat. Memastikan maklumat di sampaikan sesuai pada keadaan dan waktu.satu proses perpindahan maklumat . 3. 4. idea dan fikiran seseorang individu kepada individu /sekumpulan individu yang lain . 5. intuitif. . pemikiran (taakulan) meditasi (bercakap dengan diri sendiri) KAEDAH KOMUNIKASI BERKESAN 1. 2.

Mentee bernyanyi/bernasyid/bersajak yang bertemakan Keluarga Bahagia/ Sayangi dan Bahagia 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Peranan dan Tanggungjawab Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memahami peranan dan tanggungjawab dalam kekeluargaan. ii. Peranan dan tanggungjawab remaja dalam keluarga Peranan dan tanggungjawab sebagai anak mengikut umur dan kematangan/urutan adik beradik iii.berkeyakinan. Mentee membentangkan hasil perbincangan secara kumpulan 5. Peranan dan tanggungjawab sebagai penyumbang idea 4. bekerjasama . Falsafah : 1. Mentor merumuskan hasil pembentangan. Remaja mempunyai peranan dan tanggungjawab penting dalam keluarga 2. 2. Mentee lain menyoal dan mencatat isi penting semasa pembentangan dijalankan 6. Mentee berbincang mengenai tajuk: i. mengklasifikasikan peranan dan tanggungjawab dalam kekeluargaan. Mentee diagihkan mengikut kumpulan 3. Bertanggungjawab. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lirik Lagu Keluarga Bahagia 1.

LAMPIRAN KELUARGA BAHAGIA (NYANYIAN OLEH SAUJANA) Sedamai taman firdausi Limpahan kasih sayang sejati Seharum semerbak kasturi Mengharumi hidup insani Indah damainya Keluarga yang bahagia Itulah idaman impian setiap insan Yang dahagakan belaian Serta kasih dan sayang Ketika insan lain berbahagia Bersama keluarga Namun kita masih meniti Titik rapuh perhubungan Mengapa kita terpisah daripada rahmatNya Mungkinkah kita seringkali melupakanNya Ayuhlah bina semula Keluarga diredhai Allah Oh ayah oh ibu dengarlah rintihan Dan luahan hatiku yang dahaga kasih Jiwaku merasa terseksa ketandusan kasihmu Marilah kita bina bersama-sama Keluarga bahagia Ayah ibu Luangkanlah sedikit masa bersamaku Ku rindukan kemesraan Dan belaianmu .

Mentee bentangkan hasil perbincangan kumpulan. Mentor memberikan tajuk untuk perbincangan kumpulan berkaitan dengan kekeluargaan. . Semua orang perlu menjalani kehidupan seperti biasa walaupun persekitaran tidak menggembirakan. Mentee melakukan perbincangan dalam kumpulan 4. Mentor dan mentee membuat rumusan aktiviti yg dijalankan Falsafah : 1. memahami situasi rakan-rakan yang terlibat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Alat tulis 1. mengetahui punca-punca keretakan hubungan kekeluargaan 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Remaja dan masalah keretakan hubungan kekeluargaan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. 5. Mentee dibahagikan kepada 3 orang sekumpulan 2.

Apakah kesan keretakan hubungan kekeluargaan kepada anak-anak 3. Apakah langkah-langkah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia 4. Apakah peranan rakan sebaya untuk membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah kekeluargaan 5.LAMPIRAN PERKEMBANGAN REMAJA Contoh soalan perbincangan: 1. Apakah faktor-faktor yang membawa kebahagiaan di dalam institusi kekeluargaan. 6. Apakah tanggungjawab anda sebagai anak? . Apakah punca masalah keretakan hubungan kekeluargaan 2.

gunting dan beberapa keping contoh ucapan Langkah : 1. Mentee menyatakan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang tua atau ahli keluarga kita dalam kad ucapan tersebut 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Perayaan Hari Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. pensil. Mentee diminta membacakan kandungan ucapan meraka Falsafah : “Rumahku Syurgaku”. warna lilin. Menyatakan pentingnya kesejahteraan dan kerukunan keluarga melalu kandungan ucapan dalam kad ucapan. Mentee menunjukkan kad ucapan yang dihasilkan 5. Mentor bertanyakan bagaimana kita penghargaan pada orang lain. Paling asasnya ialah mengucapkan perkataan ‘terima kasih’ 2. . Mentor menerangkan bahawa penghargaan juga dinyatakan melalui ucapan dengan dalam bentuk visual contohnya melalui kad ucapan 3. Hari Bapa & Hari Lahir 2. Masa Bahan kad : : 30 minit Kertas lukisan. Mentee membuat Kad Ucapan yang ditujukan kepada ahli keluarga mereka. Memberi penghargaan terhadap ahli keluarga seperti Hari Ibu.

Mentor menegaskan ada orang yang mempunyai keluarga dan ada orang yang tidak mempunyai keluarga. menghargai tanggungjawab ibu bapa dan ahli keluarga 3. Mentor memilih beberapa contoh dan paparkan di papan putih 8. Mentee membina pokok salasilah keluarga mengikut sebelah bapa dan sebelah ibu 7. 2. Keluarga cemerlang. 3. Mentee menulis sepucuk surat kepada ibu mereka sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah mereka berikan Falsafah : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Salasilah Keluarga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. negara terbilang . masyarakat gemilang. 4. Mentor bertanya mentee mengenai keluarga mereka. Mentor menceritakan mengenai hal ehwal keluarga sendiri. Mentor bersoaljawab mengenai hubungan kekeluargaan di dalam keluarga 9. Mentor meminta mentee menulis nama ahli keluarga mereka mengikut salasilah keluarga berpandukan kertas edaran 6. 5. menyedari tanggungjawab diri terhadap keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran Kerja 1. mengenali salasilah keturunan kedua ibu bapa 2. Mentor menekankan konsep syukur dan kasih sayang. Keluarga bahagia asas pembentukan masyarakat hormoni 2.

LAMPIRAN Nama datuk sebelah bapa Nama nenek sebelah bapa Nama bapa sebelah ibu :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :______________________________ :_______________________________ :_______________________________ :_______________________________ Nama nenek sebelah ibu Nama Bapa Nama Ibu Nama bapa saudara sebelah bapa Nama ibu saudara sebelah bapa Nama bapa saudara sebelah ibu Nama ibu saudara sebelah ibu Contoh Pokok Keluarga: Datuk Nenek Datuk Nenek Bapa Ibu Adik beradik anak saudara Anak saudara .

Mentor meminta mentee menyenaraikan hak yang mereka perlu mereka dapati. Mentor mencetuskan satu kes perbicaraan di mahkamah yang berkaitan dengan hak-hak peribadi 2. Mentor menerangkan kepada mentee bahawa hak adalah kebebasan bagi seseorang untuk berbuat atau memiliki sesuatu. Contohnya hak mendapatkan pendidikan. 4. iv. v. Untuk mendapat pertolongan dan sokongan emosi Mengalami dan melahir rasa kesakitan Bersendirian Mendapat sesuatu yang setimpal dengan bayaran Mendapat ilmu dan maklumat Menentukan keutamaan peribadi Mengatakan saya tidak tahu . contohnya kes perceraian. ii. keselamatan. 3. Meneliti hak asertif mereka. vi. Mentee menuliskan hak-hak tersebut di papan tulis 6. menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas Latihan Diskriminasi Asertif (Lampiran) 1. kasih sayang. Menyenarai hak peribadi masing-masing. 3. iii.Bidang Tajuk Objektif : : : Tegas Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. vii. Berikut ini ialah contoh hak peribadi: i. Mentor mengedarkan Lembaran kerja. 2. Setiap orang harus sedar akan wujudnya hak peribadi dan mereka harus menggunakannya. kesihatan dan sebagainya 5.

viii. ix.

Membantah terhadap layanan dan teguran tidak adil Menghakim perasaan sendiri

Falsafah

: 1. Mempertahankan hak peribadi yang berkaitan dengan agama, moral, maruah, harta dan tanah air adalah menjadi kewajiban setiap insan

LAMPIRAN Definisi Submisif/Permisif : Menghormati hak orang lain Mengabaikan hak sendiri Agresif : Menghormati hak sendiri Mengabaikan hak orang lain Asertif : Menghormati hak sendiri Menghormati hak orang lain LATIHAN DISKRIMINASI ASERTIF Dibawah ini terdapat senarai situasi dan respon. Ditepi respon tandakan AS jika anda fikir responnya ASERTIF, S jika anda fikir ianya SUBMISIF dan AG jika anda fikir ianya AGRESIF SITUASI 1. Seorang murid lain minta pinjam kertas tulis dari anda 2. Kawan anda menyampuk anda bercakap. 3. Seorang ahli keluarga anda suruh anda buat kerja rumah semasa anda membuat kerja sekolah. 4. Anda sedang menunggu layanan di kaunter bila seorang melintas dan pergi depan anda dan menerima layanan lepas. 5. Seorang ahli pasukan bola sepak / bola jarring anda menuduh anda tidak bermain bersungguh-sungguh dalam pertandingan yang lepas. 6. Seorang kawan meminta nasihat atas masalah peribadinya. 7. Anda terlibat dalam lumba haram. Seorang rakan telah menasihati anda 8. Saya mendapat berita kematian orang tersayang 9. Bapa saya telah memarahi saya kerana bercinta dengan rakan di sekolah RESPON Awak selalu suka menipu…. Minta maaf, saya hendak bercakap lagi… Ya, Ok, saya sedang membuat kerja sekolah sekarang….. Anda terdiam, Cuma menarik nafas panjang………. Saya fakir ini bukanlah teguran yng sihat, saya fakir saya telah bermain dengan baik….. Bagaimana saya tahu apa yang awak buat / itu adalah masalah anda….... Saya marah kerana dia mengambil tahu hal saya........... Saya menangis hingga teresak-esak.............. Saya fikir bapa saya keterlaluan kerana menghalang cinta saya..............

10. Seorang kawan telah bertanya sesuatu semasa Saya berhenti mendengar guru mengajar untuk melayan pertanyaan rakan............... anda sedang mendengar guru mengajar

Bidang Tajuk Objektif

: : : Pembentukan jati diri remaja Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. membina ketahanan diri menjauhi dan membenci dadah 2. mempunyai asertif kendiri yang bersepadu

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Tiada

1. Mentor mendapatkan maklumbalas berdasarkan pengetahuan mentee berkenaan dengan dadah. 2. Mentor mendapatkan pandangan mentee tentang imej jati diri remaja yang unggul. 3. Mentor dan mentee membincangkan tentang penyalahgunaan dadah dengan jati diri yang unggul 4. Mentee mencadangkan bagaimana membina jati diri yang cemerlang.

Falsafah

: 1. Setiap murid mesti dipupuk daya tahan yang kental dalam diri supaya tabah dan dapat menangkis pengaruh salah guna dadah

2.12

TINGKATAN 4

Bidang Tajuk Objektif

: : : Suai Kenal Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengenali diri antara satu sama lain dengan lebih mendalam. 2. mengeratkan silaturrahim antara mentee. 3. mewujudkan suasana mesra dalam kalangan mentor dan mentee.

Masa Bahan Langkah

: : :

30 minit Bola kecil/benda yang bersesuaian

1. Mentor memulakan aktiviti dengan memegang bola dan memperkenalkan dirinya seperti nama, bilangan adik-beradik, tempat tinggal, kegemaran dan lain-lain. 2. Selepas memperkenalkan diri, mentor melontar bola kepada salah seorang mentee dan meminta mentee tersebut memperkenalkan diri. 3. Aktiviti diteruskan kepada mentee-mentee lain. 4. Mentor membuat rumusan pada akhir aktiviti.

Falsafah

:

Tak Kenal Maka Tak Cinta

2. 5. Mentor memberi penerangan bahawa setiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan diri. . mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Panduan Guru (Lampiran) 1. memperbaiki kelemahan diri. 4. Mentor membuat rumusan . Falsafah : Manusia tidak sempurna.Bidang Tajuk Objektif : : : Kenali Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menghargai kekuatan diri. Mentee lain diberi peluang memberi respon . 3. Mentor meminta beberapa orang mentee menerangkan kekuatan dan kelemahan diri di depan kelas. Mentor meminta mentee menyenaraikan kekuatan dan kelemahan diri dalam masa 10 minit. 3.

8. 7. 3. 5. KEKUATAN DIRI Bil 1. 2. 7. KELEMAHAN DIRI . 2. 9. 4. 10. 6. 9. 6. 3.LAMPIRAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI SAYA Bil 1. 4. 10. 8. 5.

Contoh : AHMAD A = Amanah H = Hormat M = Mulia A = Akhlak D = Dedikasi 3. 2. Mentor meminta setiap mentee menulis nilai positif mengikut abjad nama. Falsafah : Setiap individu unik dan keunikan dirinya membentuk diri yang cemerlang. .Bidang Tajuk Objektif : : : Harga Diri Ku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 5. 4. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. memanfaatkan potensi atau fitrah diri secara sihat. Mentor dan mentee membuat rumusan. Mentor menunjukkan contoh dan menyatakan setiap abjad pada nama mempunyai nilai positif. Mentor bertanya makna dan kelebihan nama setiap mentee. menghargai kelebihan diri. 2. Mentor meminta beberapa mentee secara sukarela menjelaskan nilai positif diri berdasarkan abjad nama.

Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang pengurusan masa yang diamalkan. menyedari kepentingan masa dalam mengurus kehidupan. Falsafah : Masa Itu Emas. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor memberi pandangan dan bimbingan. 2. Mentor mengadakan perbincangan tentang kepentingan pengurusan masa.Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Masa Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. . mengurus masa dengan baik.

agresif dan pasif dalam bentuk dialog. Mentor menerangkan definisi asertif. memahami maksud asertif 2. Mentor membuat rumusan tentang kepentingan bersikap asertif/ tegas diri.Bidang Tajuk Objektif : : : Kemahiran Asertif / Tegas Diri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. 3. mengenalpasti ciri-ciri asertif 3. Mentor menerangkan perbezaan asertif. Falsafah : 1. Tegas diri membantu meningkatkan keyakinan diri dan melahirkan rasa hormat-menghormati . meningkatkan tingkah laku asertif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Rujukan Guru (Lampiran) 1. agresif dan pasif.

Boleh ke kita buat macam tu? Boleh.. Ala . 4. Situasi Dialog Pasif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Mohan : Chua : Musa : Subjek Matematik Tambahan tu . Nanti kantoi habis kita. perasaan atau pendapat sendiri 3. 5. mempertahankan hak sendiri dan mengabaikan hak orang lain mementingkan diri tanpa memikirkan perasaan orang lain tidak mahu mendengar pendapat orang lain membuat keputusan tanpa memikirkan hak orang lain suka memusuhi orang lain ASERTIF 1. AGRESIF 1. Menghormati hak orang lain dan mengabaikan hak sendiri 2. Macam itulah ’member’. kat mana ’port’ engkau. 2.. penakut. habislah. . Musa. Apalah kau ni. 3.LAMPIRAN DEFINISI DAN CONTOH DIALOG PASIF 1. Oklah.. tidak menyatakan keperluan. aku ikut. tidak jujur terhadap emosi dan perasaan sendiri menyebabkan perasaan selalu terpendam. melahirkan kehendak idea dan perasaan 3. mempertahankan hak sendiri di samping menghormati hak orang lain 2. Jom kita lepak. berinteraksi dengan yakin. Cikgunya pun lembab. : Ponteng kelas. kau ikut je lah aku..

. Aku setuju dengan kau. Kita berdua jangan jadi ’bangang’ nak belajar matematik bodohtu. Kau berdua ni memang penakut. Nak tunjuk baik konon. Chua. Kau Musa.. Takkan tiap-tiap hari kau nak ponteng. Apalah kau ni. Jom kita blah.. Kau nak ke mana Musa? Kita kan nak belajar. berapa kali aku nak ajak kau orang berdua ni. Dahlah ’slow’ tak faham langsung. Kau ni tak sukakan matematik atau tak sukakan cikgu tu? Apa pun kita boleh bincang. Marilah kita masuk kelas. tapi ponteng tu tak berfaedah. nanti kena penumbuk aku. jadi perempuanlah. Nanti susahlah kita. Musa. ok. Nak tunggu. Jangan nak libatkan kami.Dialog Agresif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Mohan : Dialog Asertif Musa : Chua : Mohan : Musa : Chua : Jomlah. Aku bukan tak sukakan kau Musa. cakap tu biar betul. Kau jangan banyak cakap Musa. Menyusahkan betul matematik ni. Sekejap lagi cikgu masuk. . Petang nanti kita pergilah lepak kat mana-mana. Kau ada masalah dengan cikgu tu ke Musa? Aku ’boring’ la. Kau ponteng sorang jelah.

Manusia yang kuat ialah manusia yang dapat mengawal marahnya. 2. Falsafah : 1. Mentor meminta beberapa orang mentee berkongsi dan meluahkan perasaan/emosi mereka pada waktu itu. Mentor bertanyakan khabar dan perasaan mentee hari ini. Mentor memberi pandangan. Mentor memberi peluang kepada mentee lain untuk memberi respon. mengawal emosi dengan baik semasa berinteraksi dengan ahli keluarga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Perkembangan Emosi Individu Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memiliki sifat sabar dan berani. . 3. bimbingan dan rumusan atas perkongsian emosi tersebut.

2. 4. konstruktif dan optimistik berdasarkan keyakinan diri. Andaian yang tidak realistik boleh dibuang dari dalam diri.KAEDAH MENGAWAL EMOSI 1. 3. . Setiap masalah yang berlaku mesti ada puncanya. Gangguan emosi itu adalah andaian pemikiran yang tidak realistik terhadap apa yang berlaku.LAMPIRAN PANDUAN MENTOR . 5. Tingkah laku positif. Gangguan perasaan adalah kerana reaksi emosi dan bukan atas apa yang berlaku.

kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam aktiviti tersebut? iii. . Bagaimana hendak mengatasi kelemahan tersebut? 6. Contoh soalan seperti berikut: i. 5. meningkatkan keyakinan diri bercakap di khalayak ramai. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit cadangan tajuk ucapan ( Lampiran) 1. meningkatkan kemahiran komunikasi. Mentee di bimbing oleh mentor untuk membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Mentee memberikan ucapan spontan berdasarkan tajuk yang telah diperolehi ketika cabutan. 3. Mentor memberi peluang kepada mentee lain untuk memberi komen tentang penyampaian ucapan tersebut. Mentor memberi penerangan tentang aktiviti berucap secara spontan. Falsafah : Komunikasi berkesan menghasilkan keyakinan diri. 4. Mentor meminta beberapa orang mentee ke depan kelas untuk mencabut tajuk ucapan secara spontan yang akan diberi. Setelah beberapa orang mentee memberikan ucapan. Apakah perasaan semasa berucap? Apakah keistimewaan. ii. . 2. Mentor bersoal jawab dengan mentee yang telah memberi ucapan.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2.

LAMPIRAN CADANGAN TAJUK UCAPAN TAJUK SEKOLAHKU BINATANG ANAK SOLEH PENGAWAS HANDPHONE TELEVISYEN IMAN IDOLAKU REMAJA BAIK HATI CITA-CITAKU HOBI SAYUR-SAYURAN BUKU CERITA TAJUK GURU RAKAN KARIB SURATKHABAR KELUARGAKU IBU MEMBACA CINTA BADAN BERUNIFORM KELAB/PERSATUAN KERETA IDAMANKU WANG ROKOK DOKTOR PEMINTA SEDEKAH .

Mentor menekankan kepentingan mentee mempunyai kerjaya pilihan sebagai pemangkin motivasi diri. Mentor mengadakan perbincangan tentang hala tuju pelajar selepas SPM. 4.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Kerjaya Pilihan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. menggalakkan mentee mempunyai pilihan kerjaya 2. mengetahui tentang sumber-sumber maklumat kerjaya masa kini Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : Kerjaya penentu masa depan . 2. Mentee diberi peluang berkongsi tentang kerjaya yang diminati. Mentor dan mentee membuat rumusan hasil perbincangan. 3.

Mentee membuat refleksi sumbangan ibu bapa terhadap keluarga. Mentee dipilih secara rawak untuk menceritakan serba sedikit mengenai pekerjaan ibu bapa mereka. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Kekeluargaan Menghargai Ibu bapa Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memberikan sumbangan kepada keluarga. 2. menghargai sumbangan ibu bapa kepada keluarga. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentee diminta berbincang mengenai sumbangan ibubapa terhadap keluarga. Falsafah ringgit : Pengorbanan ibu bapa terhadap anak tidak dapat dinilai dengan wang . 4. 2. Mentee membincangkan apa peranan mentee dalam memberi sumbangan terhadap ibubapa atau keluarga.

mencadangkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan remaja Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 4. meningkatkan kefahaman terhadap senario dan punca gejala sosial masa kini.Bidang Tajuk Objektif : : : Cabaran Remaja Masa Kini Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor mengaitkan isu-isu tersebut dengan pengalaman mentee dan meminta mentee berkongsi dengan rakan-rakan. Mentor berbincang tentang langkah-langkah bagi mengatasi masalah gejala sosial. Mentor dan mentee merumuskan perbincangan yang telah dijalankan Falsafah : Pilihan anda hari ini adalah penentu anda pada hari esok . 3. Mentor meminta mentee menyenaraikan isu-isu remaja masa kini di papan putih. 2.

Aturan pernafasan ketika stres Urutan bahu. ii. Mentor dan mentee mempraktikkan aktiviti aturan pernafasan dan urutan bahu Falsafah : Mencegah lebih baik daripada merawat . meningkatkan kemahiran mengurus stres Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. mengenal pasti tanda-tanda stres 3. iii.13 TINGKATAN 5 Bidang Tajuk Objektif : : : Pengurusan Stres Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor dan mentee membincangkan keburukan stress 5. Mentor menerangkan maksud stress 3. Mentor meminta mentee memberikan tanda-tanda stres yang diketahui. memahami maksud stres 2.2. iv. Mentor berkongsi langkah-langkah yang boleh dilakukan ketika mengalami stres: i. 4. Mendengar lagu Berzikir. membasuh muka 6. v. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang stress 2.

3. menyenarai sumbangan yang boleh mereka beri kepada masyarakat Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. menyedari peranan mereka dalam masyarakat. 2. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang masyarakat persekitaran. 3. Mentee membentangkan hasil yang telah mereka catat 4. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang peranan mentee dalam masyarakat Falsafah : Masyarakat Cemerlang Negara Gemilang . mentee membuat catatan pada kertas tentang peranan mereka dalam masyarakat.Bidang Tajuk Objektif : : : Diri Dan Masyarakat Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui nilai kehidupan dalam masyarakat 2.

Mentor dan mentee membuat rumusan akhir tentang nilai penyayang diperoleh dari perbincangan tersebut. 4. 5. Mentor meminta mentee melipat kertas yang ditulis dan dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. 3. Mentor meminta mentee yang kertasnya terpilih dalam cabutan untuk menceritakan ciri positif jiran yang namanya tertulis pada kertas. menyenaraikan ahli keluarga dan jiran mereka. Mentor membuat cabutan kertas yang dilipat secara rambang dan membaca nama jiran yang ditulis.Bidang Tajuk Objektif : : : Masyarakat Penyayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee diminta menulis nama jiran-jiran yang mereka kenali di rumah pada sehelai kertas. mengetahui peranan mereka dalam membentuk masyarakat penyayang. Falsafah : Sayangi jiran tetangga .

menyenaraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh mereka dalam menjaga kemudahan awam. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. mengetahui peranan mereka dalam menjaga kemudahan awam yang disediakan. Falsafah : Hargai kemudahan awam . Mentor dan mentee berbincang tentang sikap yang patut ada pada anggota masyarakat untuk memastikan kemudahan awam terpelihara. 2. 3. Mentee diminta menyatakan kemudahan awam yang ada di tempat tinggal mereka. Mentee menceritakan tentang kerosakan peralatan kemudahan awam yang terdapat di persekitaran tempat tinggal mereka. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kemudahan Awam Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. mengetahui pentingnya kemudahan awam yang disediakan. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang perbincangan yang dijalankan. 4.

mengetahui risiko ketika menjalani aktiviti kokurikulum. menjelaskan cara menjaga keselamatan diri ketika menjalankan aktiviti kokurikulum Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 3. ii. Mentor meminta mentee menyatakan risiko yang dihadapi oleh mentee ketika menjalankan aktiviti kokurikulum Contoh : i. Mentor dan mentee berbincang tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keselamatan. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang perbincangan yang telah dijalankan.Bidang Tajuk Objektif : : : Keselamatan Diri Ketika Aktiviti Ko kurikulum Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Menjaga keselamatan tanggungjawab semua . 2. Disambar petir ketika bermain bola sepak waktu hujan Dihempap tiang gol 2.

Mentor dan mentee membaca catatan. Mentor mengedarkan catatan ’Ketika Aku Tua’ kepada mentee. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Warga Emas Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Falsafah : Warga emas tunggak masyarakat . memahami tentang peranan remaja terhadap warga emas Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran ‘Ketika Aku Tua’ 1. mengetahui maksud warga emas 2. Mentor dan mentee berbincang tentang peranan remaja terhadap warga emas terutama ahli keluarga sendiri.

Ingatkah sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi? Ketika aku tak paham sedikitpun tentang tekhnologi dan hal-hal baru. dukung aku. aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur Dalam senyum ini terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu. bersabarlah mendengarkan. Ketika aku berulang-ulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar. Ketika aku tak dapat berjalan.LAMPIRAN Ketika Aku Tua Ketika aku sudah tua. ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. bersabarlah sedikit terhadap aku. aku sudah sangat puas. jangan marah padaku. Sebenarnya bagiku. bukan lagi aku yang semula. Ketika kau kecil. jangan mengejekku. ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. berilah aku waktu untuk mengingat. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. janganlah berduka. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap “mengapa” darimu. jangan memutus pembicaraanku. seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. apa yang dibicarakan tidaklah penting. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita. Mengertilah. . asalkan kau disamping mendengarkan. sekarang temani aku menjalankan sisa hidupku. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku. ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu. Ketika pakaianku terciprat sup. aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika kau memandang aku yang mulai menua. Beri aku cintamu dan kesabaran. Mengertilah aku.

Mentor dan mentee membaca catatan . membina ciri kepimpinan pada diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Lembaran ‘ Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik’ 1. Mentor mengedarkan nota ’ Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik’ 2. 3. Mentor merumuskan hasil perbincangan Falsafah : Setiap orang adalah pemimpin kepada diri sendiri .Bidang Tajuk Objektif : : : Kepimpinan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 4. Mentor dan mentee berbincang tentang ciri pemimpin yang baik dan mengaitkannya dengan kepentingan seseorang memiliki ciri-ciri pemimpin yang baik. mengetahui ciri pemimpin sejati 2.

LAMPIRAN Tujuh Ciri Pemimpin Yang Baik .

Mentor bertanya Mentee tentang jurusan dan universiti yang ingin dimasuki selepas tamat pengajian sekolah menengah. 2. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta halatuju selepas SPM 1. Jujur dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk kecemerlangan masa hadapan . Guru memulakan penerangan atau ceramah berkaitan dengan tajuk dan menunjukkan carta hala tuju selepas SPM. 3. Mentor membuat rumusan dan peneguhan positif. 2. Mentor mengadakan sesi soal jawab dengan Mentee berkaitan tajuk yang disampaikan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Hala Tuju Selepas SPM Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Peka dan perihatin terhadap perkembangan pendidikan di peringkat IPT. membuat pemilihan kemasukan ke ipta selepas spm. 4. mengetahui jenis-jenis kursus dan ipta / ipts yang menawarkan kursus di peringkat pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan. Falsafah : 1.

mempersiapkan diri ke arah persediaan menghadiri temuduga. 2. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Carta halatuju selepas SPM 1. 2. Mentor membuat rumusan dan peneguhan berdasarkan simulasi yang telah dilaksanakan. 3. Falsafah : 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerjaya Panduan Temuduga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Mentee diminta membuat ulasan berkaitan dengan simulasi tadi. Semasa temuduga yang penting ialah bagaimana individu dapat menunjukan sikap yang positif dalam sesuatu bidang yang akan diceburi . Peka dan perihatin terhadap kerjaya yang dipohon. mengetahui keperluan dalam menghadiri temuduga supaya proses temuduga berjalan dengan lancar dan cemerlang. Mentor memilih beberapa Mentee untuk simulasi sesi temuduga.

Resume hanyalah sebagai pengenalan untuk menarik bakal majikan sahaja dan harus dibuat sebaik mungkin supaya bakal majikan mendapat tanggapan awal yang baik. Karya-karya yang pernah di terbitkan 6. Resume kronologi – untuk memohon jawatan lain daripada sedia ada. . Keahlian profesional viii. Kelayakan iv. 2. 4. ii. 10. Hampir semua pekerjaan yang dipohon memerlukan resume walaupun pada asasnya resume perlu untuk kerja-kerja pengurusan dan professional sahaja. Resume akan dihantar kepada bakal majikan sama ada melalui pos. Hobi 11. Pendidikan v. nombor telefon ii. Resume mengutarakan butir-buitr asas diri pemohon pekerjaan iaitu :i. Pengalaman bekerja vii. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menyertakan resume kepada majikan. alamat lengkap.LAMPIRAN Nota Guru 1. Butir – butir peribadi iii. sistem penghantaran lain atau e-mail. Resume asas mesti mengandungi perkara berikut : i. Aktiviti Kokurikulum vi. Data Personal ii. Satu daripada tiga langkah untuk mendapatkan pekerjaan selain daripada temuduga dan tawaran kerja. Objektif iv. Rekod pekerjaan dengan majikan terdahulu v. Nama. Dua jenis resume yang ditekankan ialah :– i. 5. Bakal majikan akan meneliti resume itu dan meminta maklumat lanjut pemohon atau memanggil untuk sesi temuduga sekiranya pemohon itu diberi pertimbangan. Resume asas – untuk mereka yang pertama kali memohon jawatan. Merupakan tanggapan pertama yang mendorong bakal majikan manjalankan temuduga terhadap anda. 9. Kemahiran komputer viii. 8. Pengetahuan bahasa vii. Latar belakang pendidikan vi. Jangan memberi maklumat yang terlalu mendalam kerana perkara ini boleh dilakukan semasa temuduga. 3. 7. Objektif iii.

Mentor membimbing mentee tentang cara menjaga persahabatan Falsafah : Setiakawan . Mentee mebaca cerita yang diedarkan 3. 4. Mentor mengedarkan cerita Tiga Orang Sahabat 2. memahami makna persahabatan 2. kemahiran menjaga persahabatan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Cerita Tiga Orang Sahabat 1. sekiranya mereka berada dalam situasi cerita tersebut.Bidang Tajuk Objektif : : : Persahabatan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor dan mentee berbincang tentang tindakan seseorang sebagai sahabat.

LAMPIRAN Cerita Tiga Sahabat .

Mentor membuat cabutan mesej secara rawak untuk dikongsi dalam kelompok. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 4. 3. menghargai diri dan individu lain. Falsafah : Semoga hari ini lebih baik dari semalam .2.14 TINGKATAN 6 BAWAH Bidang Tajuk Objektif : : : Konsep Kendiri Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee meletakkan kertas tersebut ke dalam bekas yang disediakan. Mentor meminta mentee menulis nama rakan. memahami diri dan membina keyakinan 2. 2. meningkatkan kesedaran untuk membentuk imej diri yang positif 3. Mentor memberikan penghargaaan dengan ucapan tahniah dan tepukan terima kasih kepada mentee kerana terlibat dalam aktiviti ini. ciri-ciri positif dan kata-kata motivasi tentang ahli kelompok yang terdekat.

Perbincangan mentor dan mentee mengenai usaha dan peranan yang boleh dilakukan untuk pemantapan sahsiah diri dan warga sekolah. 2. Mentor membuat rumusan keseluruhan perbincangan. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Kerohanian Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. membezakan pergaulan yang positif dan negatif. 4. Mentee diminta berkongsi pandangan berkaitan kepentingan untuk menjaga adab pergaulan. Perbincangan berkaitan pergaulan yang positif dan negatif yang berlaku dalam masyarakat dan di sekitar sekolah. 2. . meningkatkan kesedaran untuk menjaga diri melalui adab pergaulan yang positif Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : Dirimu amat berharga.

menerima individu dengan terbuka dan mewujudkan hubungan yang mesra dan jelekit dalam kelompok. Mentor dan mentee menggunakan nama panggilan mesra yang sesuai dalam kelompok. Mentee diminta untuk melukis gambar ahli keluarganya dan dibentang secara ringkas kepada ahli kelompok dalam sesi perkenalan. akdemik dan nama panggilan mesra. 3. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. tarikh lahir. Falsafah : Tak kenal maka tak cinta . 2. 2. minat. Mentor memperkenalkan diri diikuti oleh mentee dalam kelompok berdasarkan latarbelakang keluarga. mengenali dan memahami dengan lebih baik di antara satu sama lain.Bidang Tajuk Objektif : : : Membina Hubungan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1.

Senikata lagu Sekolah 1. Mentor meminta mentee untuk menyanyikan lagu sekolah. meningkatkan kesedaran untuk mengamalkan budaya penyayang Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4. 2. Falsafah : Di mana bumi pijak di situ langit dijunjung . Mentor menerangkan kepada mentee tentang keperluan dan kepentingan untuk mencintai sekolah. menjaga kebersihan sekitar kawasan sekolah dan menjaga harta am sekolah. menanam rasa cintakan sekolah. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Sekolah yang ku cintai Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor membuat rumusan berkaitan amalan budaya penyayang untuk mencintai sekolah. 4. Mentor dan mentee membincangkan cara-cara mudah untuk memberi sumbangan kepada sekolah contoh. 3.

Bidang Tajuk Objektif : : : Kepentingan kerjaya Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. pendedahan peluang kerjaya yang lebih luas. Mentor menerangkan kepentingan untuk membuat pilihan yang tepat berkaitan kerjaya yang diminati. Mentee mencatat dan mengambil maklumat yang diberikan oleh mentor. Mentee berkongsi dengan ahli kelompok tentang beberapa jenis pekerjaan yang diketahui. 3. Falsafah : Merancang untuk masa depan yang lebih baik . Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. memperolehi maklumat yang tepat tentang kerjaya. 3. Mentor membuka perbincangan mengenai kepentingan kerjaya dalam kehidupan. 4. 2. meningkatkan motivasi dan memahami bidang kerjaya yang akan dipilih.

Mentee dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Menghargai dan meraikan individu lain. Mentor menerangkan secara ringkas tentang aktiviti yang akan dijalankan. 5.Bidang Tajuk Objektif : : : Menghargai dan dihargai Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 2. Mentor menghasilkan satu kad ucapan hari lahir yang ditujukan kepada ahli kelompok. Mentor membuat rumusan berkaitan amalan budaya penyayang untuk mencintai sekolah. Falsafah : Individu saling memerlukan di antara satu sama lain . 3. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara mentor dan mentee Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 1. 4. Mentee diminta untuk menghasilkan kad ucapan hari lahir yang kreatif kepada ahli dalam kelompok dan juga mentor. 2.

manusia mati meninggalkan nama. Contohnya: i. pergaulan bebas. Mentor dan mentee yang lain membuat ulasan Falsafah : Harimau mati meninggalkan belang.15 TINGKATAN 6 ATAS Bidang Tajuk Objektif : : : Tingkahlaku positif Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. memberikan idea yang positif secara proaktif 3.2. . penagihan dadah dan lain-lain yang difikirkan sesuai berdasarkan isu semasa 3. isu rempit. lari dari rumah. ii. mengambil iktibar yang baik hasil daripada perbincangan Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. iv. 4. membincangkan isu-isu remaja 2. Mentee membahaskan tajuk yang diberikan di hadapan kelas secara spontan secara bergilir. Mentee diminta membincangkan isu yang diberikan untuk kumpulan masingmasing. iii. Mentee dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2.

Mentee diminta menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia secara lisan. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang nilai kekeluargaan yang diperolehi dari perbincangan tersebut. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia. mengetahui peranan mereka dalam keluarga. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. . Mentor dan mentee bersoal jawab mengenai keluarga. 2. 3. Falsafah : Keluarga bahagia bermula dari diri yang cemerlang. memahami kehidupan keluarga bahagia.Bidang Tajuk Objektif : : : Keluargaku Sayang Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. 2.

2. mengetahui tentang matlamat diri mereka sendiri. Falsafah : Hidup terpandu jika bermatlamat . Mentor meminta mentee menceritakan matlamat mereka. bertukar-tukar idea dengan mentee lain. 3. meningkatkan motivasi diri untuk mencapai matlamat diri Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Matlamatku Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang hala tuju dan matlamat selepas STPM. 3. Mentor menerangkan hala tuju kerjaya dan peluang pendidikan tinggi selepas mendapat keputusan STPM. 2.

3. Mentor meminta kumpulan melakonkan cerita pendek dibawah kelolaan ketua dan penolong. Mentor memberi rumusan tentang lakonan yang dijayakan oleh setiap kumpulan. 2. memainkan peranan sebagai ketua kumpulan. Mentor meminta ahli kumpulan memilih ketua dan penolong. 4. mengetahui ciri-ciri seorang pemimpin 2. 5. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang kepimpinan.Bidang Tajuk Objektif : : : Kepimpinan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor meminta mentee membentuk 4 kumpulan mengikut bulan lahir. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Falsafah : Kepimpinan melalui teladan .

Mentee melihat tayangan gambar. Mentor meminta contoh daripada mentee perbualan yang positif dan negatif. menggunakan kata-kata yang positif dalam percakapannya Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. 2. berkomunikasi dengan baik kepada rakan-rakan. 2. Mentor membuat rumusan pentingnya komunikasi dalam aktiviti harian. 4. Mentor bersoal jawab dengan murid berdasarkan tayangan. 3.Bidang Tajuk Objektif : : : Komunikasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Falsafah : Kata-kata lebih tajam daripada pedang .

Mentee menceritakan mengenai kehidupan masa lampaunya. 2. 4. mengetahui nilai kehidupan yang telah dilalui. mempunyai matlamat hidup yang jelas. Mentee diminta membincangkan garis hayat yang dilakukan. Mentor mengedarkan bahan edaran garis hayat dan menerangkan langkahlangkah yang perlu dilakukan oleh mentee.Bidang Tajuk Objektif : : : Suka Duka Kehidupan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Garis Hayat (Lampiran) 1. Falsafah : Pengalaman mengejar erti kedewasaan . 5. Mentor dan mentee membuat rumusan tentang nilai yang diperolehi dari aktiviti yang dijalankan. 3. memahami kehidupan masa depan. 2. Mentee diminta memenuhi ’Garis Hayat’ yang diedarkan oleh mentor. 3.

LAMPIRAN GARIS HAYAT: Positif (menyeronokan) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (tahun) Negatif( menyedihkan) .

Mentee diminta berbincang dalam kelompok untuk mengenalpasti permasalahan dan mencari alternatif untuk penyelesaian. Mentor membacakan satu kes berkaitan penyelesaian masalah. Mentor dan mentee membuat rumusan hasil aktiviti yang dijalankan. mengenalpasti masalah sebenar 2. 3. berupaya membina alternatif penyelesaian 3. Mentor mengklasifikasi kumpulan murid mengikut pilihan masing-masing. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Membuat keputusan Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentee membuat pembentangan hasil penyelesaian yang dibuat. 5. Falsafah : Setiap masalah ada jalan penyelesaiannya . 4. meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Borang membuat keputusan dan contoh kes (Lampiran) 1.

Tania mendapat pangkat I dan Bella mendapat pangkat II dalam SPM. Tania merasa sangat tidak berminat untuk meneruskan pelajaran di Tingkatan 6 dan ingin memohon semula masuk ke UiTM tetapi merasa bersalah kepada Bella. KES 2 Tania dan Bella adalah bersahabat. Tania mendapat peluang melanjutkan pelajaran ke UiTM Kursus Diploma Komputer Sains tetapi Tania mengikut Bella untuk sama-sama masuk ke Tingkatan 6 Rendah kerana memegang janji mereka.LAMPIRAN Tugasan Gunakan borang grafik keputusan untuk membantu anda. Setelah 2 bulan berlalu. . Mereka sama-sama menduduki peperiksaan SPM yang lepas dan keduanya berjanji untuk sama-sama melanjutkan pelajaran ke universiti.

LAMPIRAN Membuat Keputusan Pilihan-pilihan Pilihan-pilihan Positif Negatif Positif Negatif .

2. 3. Mentee membuat pengiraan PNGK dan memilih lapan kursus mengikut kelayakan yang disusun mengikut keutamaan. 2. 5. Mentee merumuskan aktiviti yang telah dijalankan. pengiraan dan pelaksanaan meritokrasi untuk kemasukan ke ipta/ipts. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Salinan keputusan STPM sebenar 1.Bidang Tajuk Objektif : : : Meritokrasi Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. 3. Murid memilih dan menyusun senarai universiti mengikut keutamaan. mengetahui pengiraan unjuran markah pencapaian di peringkat stpm . 4. Falsafah : Menuntut ilmu hingga ke liang lahad . Mentor mengedar salinan slip peperiksaan STPM dan kod kursus yang ditawarkan semua universiti di Malaysia. memperoleh kemahiran mengira merit untuk melanjutkan pelajaran ke ipta / ipts. memahami konsep. Mentor memperlihatkan contoh pengiraan PNGK Majlis Peperiksaan Malaysia.

Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Kertas A4 & lirik lagu Kami Benci Dadah 1. mengetahui kesan dan akibat penggunaan dadah kepada diri. 4. 3. 3. 2.Bidang Tajuk Objektif : : : Kami Benci dadah Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor meminta mentee membentuk 4 kumpulan. Falsafah : Dadah musuh negara . menanamkan rasa benci pada dadah. masyarakat dan negara. cara seperti melukis poster. Mentor dan mentee menyanyikan lagu kami benci dadah 2. mengetahui apa itu dadah . Mentee diminta membentangkan hasil dapatan melalui beberapa 5. mencipta sajak. Setiap kumpulan diminta mengumpulkan maklumat tentang Bahaya dadah. menyanyi dan menulis di papan tulis.

Tanggapan awal pihak yang berkenaan Menggambarkan keperibadian pemohon. Memahami kepentingan resume. Mentor menerangkan format penulisan ‘resume’. 2. Mentor menjelaskan kandungan ‘resume’. ii. Menulis resume mengikut format yang betul. i. Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Contoh resume. Mengetahui latar belakang dan maklumat pemohon dengan cepat. 2. Mengikut butir-butir yang dikehendaki Menekankan kehendak bakal majikan. Mentor menunjukkan contoh ‘resume’ dan surat permohonan pekerjaan (rujuk Lampiran). iii. ii. format resume (lampiran) 1. Falsafah : Pekerjaan adalah satu cabaran . 4. iii. Boleh menghantar ‘resume’ untuk memohon sesuatu jawatan walaupun tiada iklan dikeluarkan. ii. 3. Mentor bersoal jawab dengan mentee tentang proses memohon pekerjaan. i.Bidang Tajuk Objektif : : : Penulisan Resume Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Ditaip dengan jelas dan saiz huruf yang sesuai (Times New Roman – Font 12) 5. Bagaimana mengetahui kewujudan jawatan kosong. Mentor menerangkan tentang kepentingan ‘resume’ : i.

ii. iii. Penulisan resume merupakan satu daripada tiga langkah untuk mendapatkan pekerjaan selain daripada temuduga dan tawaran kerja. 4. vi. alamat lengkap. Keutamaan diberi kepada pemohon yang menyertakan resume kepada majikan. Resume merupakan perkara yang menarik perhatian majikan walaupun bagi jawatan yang tidak memerlukan temuduga. 3. Hampir semua pekerjaan yang dipohon memerlukan ‘resume’ walaupun pada asasnya resume perlu untuk kerja-kerja pengurusan dan profesional sahaja. vii. Resume mengutarakan butir-butir asas diri pemohon jawatan iaitu – i. Merupakan tanggapan pertama yang mendorong bakal majikan manjalankan temuduga terhadap anda. viii. 6. 2. Nama. v. iv.LAMPIRAN Nota Guru 1. nombor telefon Butir – butir peribadi Objektif Rekod pekerjaan dengan majikan terdahulu Latar belakang pendidikan Pengetahuan bahasa Keahlian profesional Karya-karya yang pernah diterbitkan . 5.

11. Dua jenis resume yang ditekankan ialah – i. Data Personal Objektif Kelayakan Pendidikan Aktiviti Kokurikulum Pengalaman bekerja Kemahiran komputer Hobi 12. vi. 10. ii. Resume akan dihantar kepada bakal majikan sama ada melalui pos. v. e-mail atau lain-lain sistem penghantaran bersama-sama surat permohonan pekerjaan 8. vii. Resume asas – untuk mereka yang pertama kali memohon jawatan. Bakal majikan akan meneliti resume itu dan meminta maklumat lanjut atau memanggil temuduga. iii. viii. 9. iv. Jangan memberi maklumat yang terlalu mendalam kerana perkara ini boleh dilakukan semasa temuduga. Resume adalah pengenalan diri untuk menarik bakal majikan dan harus dibuat sebaik mungkin. Resume asas mesti mengandungi perkara-perkara berikut : i. Resume kronologi – untuk memohon jawatan berikutnya.7. ii. .

Bersedia bekerja di bawah tekanan 5. 10 Taman Indah.Kad Pengenalan E-mail Taraf Perkahwinan Kesihatan : 1 November 1979 : 791224-045166 : mulin78@yahoo. Johor. 83000 Batu Pahat.LAMPIRAN Contoh Resume Asas No. Berupaya bekerja keras untuk kepentingan syarikat 4. Tel : 07-4847287 RESUME MOHD. Inggeris dan boleh memahami bahasa Jepun dan Mandarin. MUIZUDIN B. ASRI DATA PERSONAL Tarikh Lahir N. Berpengalaman membuat kerja sambilan sewaktu di universiti sebagai penyelia kilang elektronik 6. . Fasih berbahasa Melayu. Kejayaan akademik yang tinggi 3. Mendapat pendidikan yang baik 2. Memohon jawatan di bahagian pengurusan KELAYAKAN 1.com : Bujang : Sihat tubuh badan OBJEKTIF 1.

perkhemahan. Johor.PENDIDIKAN 1. Microsoft Word HOBI Senifoto. Parit Raja. KEMAHIRAN KOMPUTER 1. Windows 2. Mendapat Anugerah Canselor pada akhir tahun 2001 AKTIVITI KOKURIKULUM 1. Bola Sepak 2. 1999 – 2000 : Syarikat Elektronik Fujitsu. . Batu Pahat. catur. Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran ( Pengurusan Sumber Manusia UTM 2001 ) 2. PALAPES PENGALAMAN BEKERJA 1.

telefon Umur Tarikh dan tempat lahir Jantina Status perkahwinan Jumlah anak jika berkahwin Status kesihatan Tinggi / berat Bahasa : : : : : : : : : : : : : : Lisan Tulisan Kemahiran komputer Latar belakang pendidikan 1. kad pengenalan E-mail Warganegara Alamat tempat tinggal No.LAMPIRAN RESUME & TEMUDUGA FOTO Nama penuh No. Sekolah 2. Universiti / IPT Anugerah : : : : : .

Aktiviti kokurikulum Pengalaman bekerja Gaji sekarang Rujukan : : : : Saya akui segala maklumat dan keterangan yang diberi adalah benar Tandatangan .

Bandar Indera Mahkota 2. …………………………………………. Semoga permohonan saya ini mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan dan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Lot 53 & 57. 25200 Kuantan. 70400 SEREMBAN. . Pengurus Sumber Manusia. 3. Kawasan Perindustrian Senawang. Tarikh : 18 Oktober 2012 PERMOHONAN BAGI JAWATAN PENOLONG PENGURUS (BAHAGIAN MEDIA) Perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk. Persiaran Bunga Tanjung 2. Yang benar. Sekian. Tuan. Bersama-sama ini disertakan satu salinan resume sebagai menyokong permohonan saya. saya ingin memohon jawatan kosong di syarikat tuan yang iklannya telah disiarkan di dalam akbar Berita Harian yang bertarikh 23 Mac 2008. 2. 10. Lorong 1M 2/21.LAMPIRAN CONTOH SURAT MEMOHON PEKERJAAN Mohd Lutfil Hadi bin Zulkifli. Saya sangat berminat untuk berjawat jawatan tersebut. Sehubungan dengan itu. terima kasih. No. 4.

mengetahui cara-cara menghadapi temuduga Masa Bahan Langkah : : : 30 minit Tiada 1. Mentor merumuskan kepentingan temuduga Falsafah : Personaliti anggun memikat hati .Bidang Tajuk Objektif : : : Temuduga Pada akhir aktiviti mentee dapat: 1. Mentor menerangkan apa itu temuduga 2. 3. Mentor meminta beberapa orang mentee untuk melakonkan simulasi temuduga di bawah kelolaan mentor. mengetahui pentingnya temuduga 2.

6. 5. 3. 4.3. 2. Mentor menghargai saya. 7. Mentor dapat membantu ke arah peningkatan sahsiah saya Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya.0 PENILAIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. YA TIDAK Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 2. 3. : ___________________________________________________________ :______________________________ NEGERI : _________________ ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 8. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN . Saya gembira mengikuti program mentor mentee T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan :________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1.

5. : ___________________________________________________________ :______________________________ NEGERI ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 4. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 3. 6. 2. Mentee menjadikan saya sebagai tempat rujukan apabila beliau menghadapi masalah. 7. 2. 8.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaan yang lebih sempurna. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkah laku mentee ke arah yang lebih positif Saya gembira mengendalikan program mentor mentee YA : _________________ TIDAK T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan: ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN . Saya sentiasa membantu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 3.

Mentee) telah ditubuhkan. (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE NAMA SEKOLAH DAERAH BIL : __________________________________________________________ :______________________________ NEGERI YA : _________________ TIDAK ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor 1. 2. yang ditetapkan dengan maksima T/Tangan Mentee _______________________________ ( ) Tarikh : Catatan:_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ANALISIS SKOR BIL 1. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang 2. memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan 8. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan 3. 3. Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan 4. modul yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam 6. perlaksanaan program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan 7. program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan 5. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN .

4. Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ Modul Yang Digunakan: ______________________________________ ______________________________________ ULASAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT . Mentee melengkapkan borang butir peribadi.0 BULAN JAN LAMPIRAN REKOD PERJUMPAAN MENTOR MENTEE TARIKH AKTIVITI / MODUL Sesi perkenalan antara mentor mentee Penjadualan perjumpaan.

Tanda tangan Mentor (Nama …………………….) ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful