A.

Rofik Husen Intan Purbasari

BUKU MATERI

FIQIH

04
Untuk digunakan di : MADRASAH IBTIDAIYYAH (MI) SEKOLAH DASAR (SD) MADRASAH DINIYYAH ULA (MDU) DINIYYAH TAKMILIYAH ULA (DTU)

Pondok Pesantren Persatuan Islam 110 Manba’ul Huda

MI. Manba’ul Huda

MHedia Pustaka – Bandung
http://www.manbaul-huda.com - http://mi.manbaul-huda.com

Sumber Utama Materi : BAHAN PELAJARAN DINIYYAH PERSATUAN ISLAM Susunan Al Ustadz Abdullah

Penyusun : A. Rofik Husen Intan Purbasari

Cetakan Pertama, November 2010 Digunakan untuk kemaslahatan Ummat Bagi yang ingin memperbanyak / mengcopy, dipersilakan, dengan syarat : Tidak menghilangkan nama-nama penulis & penyusun Menginformasikan kepada kami, bahwa buku ini telah dicopy guna kepentingan yang tidak bertujuan komersil

Pengetik naskah : Silmi Nurbayani Didistribusikan oleh : MHedia Pustaka Jl. Cijawura Girang IV No. 21 Bandung 40286 Telp. 022-7506158 e-mail : rofikhusen@ymail.com 2

PENDAHULUAN Buku Materi FIQIH ini disusun guna memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dalam bidang FIQIH di lingkungan Pesantren Persatuan Islam yang selama ini memakai bahan pelajaran susunan Al Ustadz Abdullah, yang kemudian disusun sesuai tingkatannya oleh Al Ustadz Maman Nurzaman. Selanjutnya, kami selaku penyusun, mencoba mengetik ulang materi tersebut, lalu kami tambah beberapa materi yang dianggap perlu, terutama bila dihubungkan dengan Silabus Fiqih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak kelemahan, oleh karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan.

‫ال يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للسلم و المسلمين‬

Bandung, November 2010

3

STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR Semester 1 Standar Kompetensi : Mengetahui Ketentuan Zakat Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan macam-macam zakat 2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah 3. Mempraktikkan tata cara zakat fitrah Standar Kompetensi : Mengenal ketentuan Infaq & Sedekah Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan ketentuan Infaq & Sedekah 2. Mempraktikkan tata cara Infaq % Sedekah Semester 2 Standar Kompetensi : Mengenal Ketentuan Sholat ’Id Kompetensi Dasar : 1. Menjelaskan macam-macam sholat ’Id 2. Menjelaskan ketentuan sholat ’Id 3. Mendemonstrasikan tata cara sholat ’Id Materi Tambahan : 1. 2. 3. 4. 5. Islam & Rukun Islam Waktu-waktu Sholat Toharoh Aurat Adzan & Qiblat

4

SEMESTER 1 5 .

Besar Zakat ini setara dengan 2. Zakat Fitrah Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.MATERI 1 ZAKAT a.5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Dalil tentang zakat tercantum dalam Al Quran : ‫خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم با وصل عليهم إن صلتك سكن لم وال سيع‬ ‫عليم‬ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 6 . Macam-macam Zakat Zakat terbagi atas dua jenis yakni: 1. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (At Taubah : 103) b. dan mendoalah untuk mereka. Zakat termasuk ibadah yang memiliki hubungan antara manusia dengan manusia (hablum minan Naas) serta sangat berguna bagi kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Pengertian Zakat Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah sebuah ibadah yang menuntut keridloan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. hasil ternak. Zakat Maal (Harta) Mencakup hasil perniagaan. hasil laut. pertanian. harta temuan. pertambangan. 7 . emas dan perak.2.

‫على من تجب زكاة الفطر ؟‬ ‫تجب الزكات الفطر صاعا من طعام على الحر و العبد والذكر والنثى والصغير‬ ‫. perempuan.س من الصلة‬ ‫ا‬ 8 .س الى الصلة يعن بعد صلة الصبح وقبل‬ ‫ن‬ ‫. kurma.5 kg makanan pokok (beras. keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya.خروج الن . tepung.MATERI 2 ZAKAT FITRAH Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap lelaki dan perempuan muslim yang mampu. Besar zakat yang dikeluarkan sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu sho' atau kira-kira setara dengan 3. sagu) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan ‫متى تؤدى زكاة الفطر ؟‬ ‫تؤدى زكاة الفطر قبل خروج ال . anak kecil atau orang dewasa.والكبير من مسلمين‬ Siapa yang wajib membayar zakat fitrah ? Zakat fitrah diwajibkan berupa satu sho’ makanan kepada semua orang Islam baik laki-laki. gandum.5 liter atau 2. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Kata Fitrah menunjukkan pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah.

Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.Kapan wajib dikeluarkannya Zakat Fitrah ? Zakat Fitrah dikeluarkan setelah Sholat Subuh pada Hari Raya ’Idul Fitri dan paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Id. 9 .

perhiasan mas/perak. Sudah mencapai Satu Tahun (Haul). yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan. Bebas dari Hutang 5. yakni harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketetapan. Syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakat maal : 1. Zakat hewan ternak disebut Zakat An’am. Maal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta. Hewan ternak. harta yang tidak nishab tidak wajib zakat. Mencapai nisab. kerbau. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi. 3. harta simpanan dan harta perniagaan. domba. dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki syarat haul. dan ayam). 10 . kambing. yakni harta tersebut merupakan milik penuh seseorang yang akan mengeluarkan zakat. Untuk hasil pertanian. Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain: 1. Milik Penuh. kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun khusus untuk ternak. 2. Berkembang.MATERI 3 ZAKAT MAAL Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang telah ditetapkan secara hukum (syara). 4.

dll. Hasil tambang meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak. Hasil pertanian. Hasil Tambang & Barang Temuan. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan Zakat Tijaroh. Emas dan Perak. rumput-rumputan. tanaman hias. Zakat pertanian disebut juga Zakat Ziro’ah. sayur-mayur. buah-buahan. logam. batu bara. Zakat harta perniagaan disebut juga . pakaian. Zakat ini disebut Zakat Nuqud 4. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya. 5. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian. 3. Harta Perniagaan.2. Hewan ternak / Zakat An’am 11 secara perorangan maupun kelompok/korporasi. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. dedaunan. Zakat untuk keadaan demikian dinamakan Zakat Rikaz. makanan. Sedangkan barang temuan yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). umbi-umbian. perhiasan. Besarnya Zakat Maal yang wajib dikeluarkan : 1. mutiara dan lain-lain. dll. baik berupa barang seperti alat-alat.

maka zakatnya 10 % dari hasil panen 3. Tiap memiliki 5 ekor unta maka wajib zakat 1 ekor domba. maka zakatnya 5 % dari hasil panen. Tiap memiliki 40 ekor. nishabnya 30 ekor. Apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan biaya pengolahan. Tapi kalau sudah memiliki 25 ekor unta. 2. maka zakatnya 2. Sapi / Kerbau. maka tiap memiliki 25 ekor unta. b. nishabnya 40 ekor. Emas dan Perak / Zakat Nuqud a. b. nishabnya 5 ekor. Apabila emas atau perak yang dibeli digunakan sebagai perhiasan. c. Kambing / Domba. Catatan : Apabila seseorang memiliki sapi atau domba beberapa ekor saja (belum mencapai nishab). a. maka wajib zakat 1 ekor kambing atau domba. Hasil pertanian / Zakat Ziro’ah.a. Apabila tidak diolah secara rutin (hanya mengandalkan alam dan air hujan). Tiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau. maka dia tidak wajib zakat. maka zakatnya 1 ekor unta.5 % dari harga pembelian dan zakatnya cukup satu kali saja. Unta. Tidak 12 . maka wajib mengelurkan zakat 1 ekor sapi atau kerbau.

maka apabila mencapai nishab zakatnya 2. 13 .5 % dari modal awal. Zakat yang harus dikeluarkan dari zakat rikaz adalah 20 % setiap mendapat barang temuan/galian tersebut.5 % setiap tahun. 5. maka tidak perlu membayar zakat nuqud. Nishab emas adalah 94 gram. Hasil Tambang & Barang Temuan / Zakat Rikaz. Artinya apabila seseorang menyimpan uang atau emas kurang dari jumlah tersebut. sedangkan nishab perak sebanyak 672 gram. Harta Perniagaan / Zakat Tijaroh. 4. Jadi berapapun jumlahnya membayar zakat.ada nishab untuk emas atau perak perhiasan. sebagai wajib b. Besar Zakat yang harus dikeluarkan dari zakat tijaroh adalah 2. Apabila emas atau perak yang dimiliki dalam bentuk simpanan.

14 .Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah. 3. Hamba Sahaya – Adalah budak belian yang ingin memerdekakan dirinya 6. Gharimin .Mereka yang memiliki harta/pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang berhak menerima 1.Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya 5. Miskin . Muallaf . Fisabilillah . perang dsb) 8." (HR Bukhari).Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya 7. Orang kaya.Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.Para pelajar/mahasiswa yang sedang menuntut ilmu namun tidak punya biaya B.MATERI 4 KETENTUAN ZAKAT A. Ibnu Sabil . 2. Fakir .Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Amil . 4. "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Rasulullah bersabda. Yang tidak berhak menerima zakat 1.

Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam 2. Orang kafir. Menanamkan sifat kemuliaan dan rasa toleran pribadi pembayar zakat. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya 3.2. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Keturunan Rasulullah. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 4. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 5." (HR Muslim). Mereka yang sudah dibayarkan zakatnya oleh seseorang. C. 4. 5. "Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat). misalnya anak dan istri. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya. Beberapa Faedah Zakat 1. 15 . Hamba sahaya. 6. 3. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Rasulullah bersabda.

2. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam 16 . Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 5. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk 3. Hikmah dari zakat antara lain: 1. Untuk pengembangan potensi ummat 6. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin.D. 4.

Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq berbeda dengan zakat. orang miskin.MATERI 5 INFAQ & SHODAQOH A. atau orongorang yang sedang dalam perjalanan. 3. anak yatim. sebanyak yang ia kehendakinya. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. setiap kali ia memperoleh rizki. Sedangkan menurut islilah syari'at. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim 2. 17 . Adapun tujuan infaq bagi seorang muslim antara lain: 1. melainkan kepada siapapun misalnya orang tua. Hikmah dan manfaat infaq adalah sebagai realisasi iman kepada Alloh. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. INFAQ Infaq adalah pengeluaran sukalrela yang di lakukan seseorang. kerabat.

18 . tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. perbedaannya adalah infaq hanya berkaitkan dengan materil sedangan shadaqoh memiliki arti luas menyangkut juga hal yang bersifat non mareril. Pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infaq. menolong dan membantu kaum dluafa. jumlah maupun waktunya. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain. maka orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan ummat islam. Shodaqoh bisa dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan baik jenis. SHODAQOH Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang artinya "benar".4. B. terutama kepada orang-orang miskin. Shadaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Shodaqoh tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja. Termasuk dalam katagori shodaqoh. Lembaga shodaqoh sangat digalakkan oleh Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain.

ين‬ ‫ف‬ ‫ل‬ Apakah Aurat perempuan itu ? Aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan 19 .عورة المرأة جميع بدانها ا .عورة الرجل بين السرة والركبة‬ Apakah Aurat laki-laki itu ? Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut ‫ما عورة المرأة؟‬ ‫. الوجه والك .MATERI 6 AURAT ‫ما عورة الرجل ؟‬ ‫.

SEMESTER 2 20 .

yaitu meyakini bahwa tiada tuhan selain Alloh dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah perjalanannya 21 . 5. Mendirikan Sholat Mengeluarkan Zakat Melaksanakan Shaum di bulan Romadlon Melaksanakan Haji bagi yang mampu di Syahadat.الصلة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت أنستطاع اليه سبيل‬ Ada berapa Rukun Islam itu ? Rukun Islam ada 5. 3.MATERI 7 AL ISLAM & SYAHADAT ‫ماهو السلم ؟‬ ‫. utusan Alloh 2.السلم هو الدين جاء به محمد صلى ال عليه وسلم لسعادة البشر‬ Apakah Islam itu ? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia ‫كم اركان السلم ؟‬ ‫اركان السلم خمسة . 4. yaitu : 1. واقام‬ ‫. شهادة أن ل اله أل ال وان محمد رسول ال.

motivasi.ال واشهد ان محمدارسول ال‬ ‫ل‬ ‫ش‬ Apa itu syahadat ? Dua kalimah Syahadat yaitu : “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Alloh”. Artinya.هادتان هما : اشهد ان لأله أ . Makna Syahadat Kalimat pertama menunjukkan pengakuan tauhid. Syahadat merupakan asas dan dasar bagi rukun Islam lainnya. Syahadat sering disebut dengan Syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat (Dalam bahasa arab Syahadatain berarti 2 kalimat Syahadat). Kalimat kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Alloh. Syahadat merupakan ruh. Jadi dengan mengikrarkan kalimat pertama. Dengan mengikrarkan kalimat ini seorang 22 . dan jalan hidup. seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Alloh sebagai tujuan. seorang muslim hanya mempercayai Alloh sebagai satu-satunya tuhan. inti dan landasan seluruh ajaran Islam.SYAHADAT ‫ماهو . Alloh adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang.هادتان ؟‬ ‫ش‬ ‫ال .

muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Alloh seperti yang disampaikan melalui Muhammad saw. 23 . seperti misalnya meyakini hadist-hadis Muhammad saw.

جاسة والستنجاء والستجمار‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ط‬ Apa thoharoh itu ? Thoharoh adalah membersihkan diri dari Najis dengan cara Istinja atau Istijmar. Sedang suci dari najis dilakukan dengan cara menghilangkan najis itu dari badan. Thoharah mempunyai arti bersuci.جاسات هى : البول والغائط ودم الحيض‬ ‫ن‬ Apa najis itu ? Najis adalah air kencing.ى تذول‬ ‫ت‬ Bagaimana cara membersihkan najis ? Cara membersihkan najis dengan cara mencucinya dengan air hingga bersih. 24 . Hadats adalah sesuatu yang keluar dari badan manusia. dan darah haidl ‫كيف تطهير ال .جاسة ؟‬ ‫ن‬ ‫.هارة هى ال . seperti kentut dan air kencing.جاسات ؟‬ ‫ن‬ ‫. berak.تطهرها : غسلها بالماء ح . tempat. Cara ini disebut ISTINJA.ال .ال . Suci dari hadast dilakukan dengan cara wudlu.MATERI 8 THOHAROH ‫ما هى ال .ظافة من ال . namun bila tidak ada air maka bias menggunakan batu atau yang dinamakan ISTIJMAR. mandi dan tayammum. Thoharah artinya suci dari hadast dan najis.هارة ؟‬ ‫ط‬ ‫. ‫ماهى ال . pakaian.

2‬ ‫.K) atau‬‬ ‫‪Buang Air Besar (B.1‬ ‫.الستجملر تطهر الغائط أو البول بثلثة أخبار‬ ‫? ‪Apakah Istijmar itu‬‬ ‫‪Istijmar adalah membersihkan bekas Buang Air Kecil (B.مرفقين ثلثا ثم أمسح برأس واذنى مرة واحدة ثم اغسل الرجلين مع الكعبين‬ ‫? ‪Bagaimana tata cara berwudlu‬‬ ‫: ‪Tata cara berwudlu adalah‬‬ ‫52‬ .‫ماالستجمار ؟‬ ‫. yaitu‬‬ ‫.4‬ ‫‪Membasuh wajah‬‬ ‫‪Mencuci kedua tangan sampai siku‬‬ ‫‪Mengusap kepala‬‬ ‫‪Mencuci 2 kaki hingga mata kaki‬‬ ‫كيف أذ توضأت ؟‬ ‫اذاتوضأت : اغسل بدي واقول : بسم ال الرحمان الرحيم .3‬ ‫.B) dengan memakai 3 buah batu‬‬ ‫كم فروض الوضوء ؟‬ ‫فروض الوضوء اربعة : غسل الوجه وغسل اليدين الى مرفقين ومسح الرأس‬ ‫. ثم اتمضمض‬ ‫واستنشق من كف واحد ثلثا ثم اغسل الوجهى ثلثا ثم اغسل اليدين الى‬ ‫.A.وغسل الرجلين مع الكعبين‬ ‫? ‪Ada berapa Rukun Wudlu‬‬ ‫: ‪Rukun wudlu ada 4.A.

ذى يبطل الوضوء : خروج شيء من القبل أولدبر‬ ‫ل‬ Apa saja yang membatlkan wudlu ? 26 . ال وهده ل شريك له وأشهد ان محمدا‬ ‫ل‬ ‫. Membasuh wajah sebanyak 3 kali 5. Membasuh kepala dari mulai dahi hingga bagian belakang 1 kali sambil membersihkan telinga 7.عبده ورسوله‬ Apa yang dibaca setelah selesai melaksanakan Wudlu ? Setelah wudlu disunahkan bacaan SYAHADAT. Mencuci tangan sambil mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim 2. Mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dimulai dari yang kanan lalu kiri ‫ماذا تقرأ بعد الوضوء ؟‬ ‫بعد الوضوء اقرء : أشهد ان لاله أ . yaitu : ‫. ال وهده ل شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله‬ ‫ل‬ ‫ما مبطلت تاوضوء ؟‬ ‫ا . Berkumur-kumur sebanyak 3 kali 3.أشهد ان لاله أ .1. Mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali didahului oleh tangan kanan lalu kiri 6. Menghirup air ke hibung dengan perlahan sebanyak 3 kali 4.

يجوز ال . walaupun saat itu ada air. 27 .Yang membatalkan wudlu adalah keluar sesuatu dari lubang depan (kencing) atau lubang belakang (kentut & berak) ‫متى يجور ال .يمم عند عدم ألماء وعند السفر والمرض‬ ‫ت‬ Kapan dibolehkannya tayamum ? Dibolehkannya tayamum apabila saat akan berwudlu tidak menemukan air. lalu diusapkan ke kedua telapak tangan lalu setelah itu diusapkan ke wajah.يمم ؟‬ ‫ت‬ ‫. Tayamum juga diperbolehkan bagi orang yang sedang bepergian atau yang sedang sakit. ‫كيف أذا تيممت ؟‬ ‫.اضرب بيدي الرض ضربة واحدةا ثم امسح يدي الى الرسغير ولوجه‬ Bagaimana cara bertayamum ? Cara bertayamum adalah menepukkan tanah/tembok satu kali tepukan.

هرأذ كا نت ال .مس جهة الغرب الى ان يصير ظل كل‬ ‫ش‬ ‫ظ‬ ‫.مس الى غروب الش. yaitu Dluhur.MATERI 9 WAKTU-WAKTU SHOLAT ‫مامعن اقام الصلة ؟‬ ‫. Ashar.اداء الصلوات الخمس وهى: ال .هر ؟‬‫ظ‬ ‫ عن‬K‫يدخل وقت صلة ال .فق ألحمر‬ ‫ش‬ Kapan waktu dilaksanakannya sholat maghrib ? Masuk waktu sholat maghrib apabila terbenamnya matahari sampai hilangnya tanda merah 28 .يدخل وقة صلة العصر من خروج وقت ال .مثله‬ Kapan waktu dilaksanakannya sholat dluhur ? Masuk waktu dluhur apabila posisi matahari ada di atas kepala.مس‬ ‫ظ‬ Kapan waktu dilaksanakannya sholat ashar ? Masuk waktu ashar apabila selesai waktu dluhur sampai menjelang terbenamnya matahari ‫ متى يدخل وقت صلة المغرب ؟‬‫. Isya. Maghrib. ‫متى يدخل وقت صلة ال . dan panjang bayangan tepat setinggi badan ‫متى يدخل وقت صلة العصر ؟‬‫. & Subuh.يدخل وقت صلة المغرب من غروب ال .هر والعصر والمغرب والعشاء والصبح‬ ‫ظ‬ Apa arti mendirikan sholat ? Mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat yang lima waktu.هر الى غروب الش.

‫متى يدخل وقت صلة العشاء؟‬‫من غروب ال .يدخل وقت صلة الصبح من طلوع الفجر الى طلوع ال .يل‬ ‫ل‬ ‫ش‬ Kapan waktu dilaksanakannya sholat isya ? Masuk waktu sholat isya apabila hilang tanda merah sampai tengah malam ‫متى يدخل وقت صلة الصبح ؟‬‫.فق الحمار الى ثلثي ال . Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur`anal fajri. Al-Isra`: 78) 29 . Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat"(QS.مس‬ ‫ش‬ Kapan waktu dilaksanakannya sholat subuh ? Masuk waktu sholat subuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari Dalil dalam Al Quran tentang waktu Sholat : 1. Sesungguhnya Qur`anal fajri itu disaksikan (QS. Huud: 114) 2. "Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam.

2. أشهد ان ل اله الال. حي على الصلة. 6. حي على الفللح. ال اكبر . Allohu Akbar. أشهد أن ل اله ال‬ ‫ال‬ ‫أشهد ان محمدا رسول ال. ال اكبر. حي على الفلح. Allohu Akbar (2 kali). 4. 7. ل إله ال ال‬ Adzan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya sholat fardlu. Bacaannya adalah sebagai berikut : ‫ال اكبر. ال لكبر. Lafadz adzan terdiri dari 7 bagian: 1. artinya: "Alloh Maha Besar” Asyhadu alla ilaha illalloh (2 kali) "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh" Asyhadu anna Muhammadar Rasululloh (2 kali) "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul Alloh" Hayya 'alash sholah (2 kali) "Mari menunaikan salat" Hayya 'alal falah (2 kali) "Mari meraih kemenangan" Allohu Akbar. ال اكير .MATERI 10 ADZAN & IQOMAT ‫ماهو الذأن ؟‬ Apakah adzan itu ? ‫: الذأن هو العلم بالصلة بقول‬ Adzan adalah panggilan Sholat. ال اكير. Dikumandangkan oleh seorang muadzin setiap sholat 5 waktu. أشهد ان محمدا رسول ال.الصلة. Allohu Akbar (1 kali) "Alloh Maha Besar” 30 . حي على‬ ‫. 3.

لحول ول قوة أ . kecuali tatkala muadzin mengatakan hayya ‘ala sholah dan hayya ‘alal falah. ‫ما دعاء بعد الذان ؟‬ ‫: دعاء الذان‬ Apa do’a setelah adzan ? Do’a setelah adzan adalah : ‫اللهم رب هذه الدعوة ال .وابعثه مقام محمودن ا . maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. ات محمدن الوسيلة والفضيلة‬ ‫ت‬ ‫. Bacaannya adalah sebagai berikut : 31 .8. اقول‬ ‫. maka kita mengucapkan apa yang dikatakan oleh muadzin.امة والصلة القائمة. أذا قال المؤذن حي على الصلة‬ ‫ل‬ ‫: وحي على الفلح. Lailaha ilalloh (1 kali) "Tiada tuhan selain Alloh" ‫ماذا تقول عندما تسمع الذان؟‬ ‫عندما اسمع الذان اقول كما يقول المؤذن ا .بال‬ ‫ل‬ Apa yang diucapkan ketika mendengar adzan ? Ketika mendengar adzan.ذى وعدته‬ ‫ل‬ ‫ماهي القامة ؟‬ ‫: القامة وهي‬ Apakah iqomat itu ? Iqomat adalah bacaan setelah adzan.

وم ؟‬ ‫ن‬ ‫. ال اكبر ل اله ال أل‬ ‫هل بعد القامة دعاء ؟‬ ‫ل دعاء بعد القامة‬ Apakah ada do’a setelah iqomat ? Tidak ada do’a setelah iqomat ‫متى تقرأ اصلة خيرمن ال . اشهد ان محمدا رسول ال. ال.وم عند اذان فجر الول قبل الصبح‬ ‫ن‬ Kapan dikumandangkannya bacaan Ash sholatu khoirum minan naum ? Bacaan Ash sholatu khoirum minan naum dikumandangkan ketika adzan awal sebelum adzan sholat subuh 32 . أشهد ان ل اله ا .. قدقامت الصلة.تقرأ اصلة خيرمن ال .‫ال اكبر. حي عل الصلة‬ ‫ل‬ ‫حي عل الفلح قدقامت الصلة.

lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu.القبلة هى ألكعبة المشرفة الموجوبة فى س . alhamdulillah sampai akhir (surat al fatihah).عوذ والبسملة والحمدل الى اخيره‬ ‫ت‬ ‫.ة‬ ‫ك‬ Apakah qiblat itu ? Qiblat adalah posisi ke arah Ka’bah yang terletak di kota Mekkah ‫كيف اذا قمت الى الصلة ؟‬ : ‫١ذا قمت الى الصلة اعتدال قائما وارفع يدي ح . ‫ماذا تقرأ بعد تكبيرة الحرام ؟‬ ‫بعد تكبيرة الحرام اقرأ دعاء الفتتاح وال . lalu membaca salah satu surat yang terdapat dalam Al Quran ‫كيف أذا ركعت فى الصلة ؟‬ 33 .وسورة من القرأن‬ Apakah yang dibaca setelah Takbirotul Ihrom ? Setelah takbirotul ihrom. Lalu ucapkanlah : Allohu Akbar.ى احادي بهما منكبي ثم اقول‬ ‫ت‬ ‫. lalu ta’udz (a’udzubillahi minasy syaitoonir rojiim). bacalah do’a iftitah. kemudian bismilah.ال اكبر‬ Bagaimana cara berdiri untuk memulai sholat ? Apabila kita berdiri untuk memulai sholat maka berdirilah dengan tegak.MATERI 11 QIIBLAT & KETENTUAN SHOLAT ‫ما هى القبلة ؟‬ ‫.

السجود على سبعة أعظم واقول : سبحان ربي العلى ثلث مرة‬ Apa yang dibaca ketika sujud ? Sujud adalah meletakkan tujuh tulang (tulang kepala. kedua lutut.‫. ‫ما تقرأ فى السجود ؟‬ ‫. maka membaca do’a duduk antara 2 sujud ‫كيف اذا سلمت فى الصلة ؟‬ 34 . dan kedua ujung kaki) sambil berdo’a memakai do’a sujud.رب اغفرلى‬ Apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud ? Ketika duduk antara dua sujud.أذا ركعت اضع ك . ربنا‬K ‫اعتدال قائما ح . kedua telapak tangan.ولك الحمد‬ Apa yang dibaca ketika I’tidal ? Berdiri tegak sampai semua sendi kembali pada tempatnya. lalu ucapkanlah do’a I’tidal.ى على الركبتين واقول : سبحان ربي العضيم ثلث مرات‬ ‫ف‬ Bagaimana cara ruku di dalam sholat ? Apabila ruku. maka letakkanlah kedua tangan di lutut lalu berdoalah bacaan ruku ‫ماذ تقرأ عند العتدال؟‬ ‫ عظم فى موضعه.عند الجلوس بين السجدتين اقول : رب اغفرلى. واقول سمع ال لمن حمده.ى يرجع ك‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫. ‫ماذا تقرأ عند الجلوس بين السجدتين ؟‬ ‫.

maka kita membaca‬‬ ‫ال .يت على ال ابراهيم وبارك على‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫.ك حميد مجيد‬ ‫: ما اوراد دبر الصلة‬ ‫? ‪Apa yang dibaca ketika wirid‬‬ ‫: ‪Ketika wirid.بي؟‬ ‫ن‬ ‫: الصلة على ال .عبده ورسوله‬ ‫ما الصلة على ال . lalu mengucapkan‬‬ ‫53‬ .شاهد ؟‬ ‫ت‬ ‫ال .محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم فى العالمين أن. ال واشهد ان محمدا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫.‫اس .بي‬ ‫ن‬ ‫? ‪Apa yang dimaksud dengan sholawat kepada Nabi‬‬ ‫: ‪Bacaan sholawat kepada Nabi adalah sebagai berikut‬‬ ‫اللهم ص .‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫السلم علينا وعلى عباد ال الص . yang dibaca adalah‬‬ ‫أستغفر ال‬ ‫‪Sebanyak 3 kali.ى على محمد وعلى ال محمد كما ص .حيات ل والصلوات وال .السلم عليك ايها ال .ال‬ ‫? ‪Bagaimana cara salam dalam sholat‬‬ ‫‪Cara salam dalam sholat adalah dimulai dari sebelah kanan lalu kiri‬‬ ‫‪sambil mengucapkan salam‬‬ ‫ماهو ال .م عن يمين السلم عليكم ورحمة ال.اشهد ان ل اله ا .بي ورحمة ال وبركاته.شاهد هو‬ ‫ت‬ ‫? ‪Apa yang dibaca ketika Tasyahud‬‬ ‫: ‪Ketika tasyahud. وعن سمالى : السلم عليكم ورحمة‬ ‫ل‬ ‫.يبات.لحين.

بعد الصلة الفرض أدعو ال‬ ‫? ‪Apa do’a yang dibaca setelah sholat‬‬ ‫: ‪Salah satu do’a yang bias dibaca setelah sholat adalah‬‬ ‫اللهم انفعنى بما ع .‫اللهم انت السلم ومنك السلم تباركت يا ذا الجلل والكرام‬ ‫: ‪Berikutnya membaca‬‬ ‫×سبحان ال ٣٣‬ ‫×الحمد ل ٣٣‬ ‫×ال اكبر ٣٣‬ ‫.متنى وع . له الملك وله الحمد وهو على كل‪ K‬شيئ قدير‬ ‫ل‬ ‫مادعائك بعد الصلة ؟‬ ‫. ل اله ا .منى ما ينفعنى وزدنى علما :‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫63‬ . ال وحده ل شريك له.

يجب على المريض والمسافر أذا افطرتا القضاء فى أيام اخر‬ Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit dan orang yang sedang bepergian jauh apabila mereka berbuka/tidak 37 melaksanakan Shaum ? .رب من طلوع الفجر الى غروب الش. Bagi mereka tidak wajib shaum.ذى يحرم عليه الصوم؟‬ ‫ل‬ ‫. ‫من ا .يجب الصوم فى السنة مرة وهو يشهر رمضان وصاعداه سن. wanita yang sedang nifas (baru selesai melahirkan anak). selain itu hukumnya sunnah.فساء ليجب عليهن الصوم ولكن عليهن القضاء‬ ‫ن‬ Siapa saja yang dilarang Shaum ? Yang dilarang shaum adalah wanita yang sedang haidl. namun mereka mesti meng-qodlo (mengganti) shaum mereka di bulan lain ‫مايجب على المريض ولمسافر أذا افطرتا؟‬ ‫.MATERI 12 SHAUM & SHOLAT ’ID ‫ماهو الصوم ؟‬ ‫.الحياض وال .مس‬ ‫ش‬ Apa yang dimaksud dengan Shaum ? Shaum adalah tidak makan dan minum sejak terbit fahar (adzan subuh) sampai terbenam matahari (adzan maghrib) ‫متى يجب الصوم ؟‬ ‫.الصوم هو ترك الكل وال .ة‬ Kapan diwajibkannya Shaum ? Shaum diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah khusus pada bulan Romadlon.

Wajib bagi yang sakit atau bepergian jauh. yaitu Hari Raya ‘Idul Fitri dan Hari Raya ‘Idul Adha. 38 . maka mereka mesti meng-qodlo (mengganti) shaum mereka di bulan lain ‫على يجب الفدية ؟‬ ‫.راويح بعد صلة العشاء فى شهر رمضان‬ ‫ت‬ Kapan waktu sholat Tarawih itu ? Waktu sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya di bulan romadlon ‫كم عدد ركعات ال . atau wanita yang sedang menyusui atau hamil apabila berbuka (tidak melaksanakan shaum) ‫متى وقت صلة ال .يخة الكبيرة وعلى المريض والحمامل أذا افطرتا‬ ‫ش‬ ‫ش‬ Siapa yang diwajibkan membayar fidyah ? Membayar fidyah diwajibkan bagi orang yang sudah sangat tua (kakek atau nenek yang sudah renta).راويح ؟‬ ‫ت‬ ‫.فى السلم عيدان : عيد الفطر وعيدا الضحى‬ Ada berapa hari raya dalam Islam itu ? Dalam Islam ada dua hari raya.راويح ؟‬ ‫ت‬ ‫.عدد ركعات ال .يخ وال .يجب الفدية على ال .راويح احدى عشرة ركعة‬ ‫ت‬ Berapa jumlah rokaat sholat Tarawih itu ? Jumlah rokaat sholat tarawih sebanyak 11 rokaat ‫كم عيدا فى السلم ؟‬ ‫.وقت صلة ال . apabila mereka tidak shaum.

Pada saat berangkat dan tiba di lapangan tempat sholat ‘Id. Sholat Id adalah ibadah salat sunnat yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah selesai sholat ‘Id dilanjutkan dengan Khutbah ‘Id 39 .Hari raya ‘Idul Fitri dilaksanakan tiap tanggal 1 Syawwal setelah selama sebulan penuh umat Islam melaksanakan shaum di bulan Romadlon. Salat ‘Id termasuk dalam sholat sunnat muakkad. yang penting masih terlihat rapih dan bersih) 2. Mandi. disunahkan mengumandangkan takbir 6. Hanya ditambah beberapa sunnat sebagai berikut : 1. Makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri sedangkan pada sholat Idul Adha sebaliknya 3. maka disunahkan untuk melaksanakan sholat ‘Id. 7. Waktu sholat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai waktu dluha. Setiap hari Raya ‘Id. berhias. rukun dan sunnatnya sama seperti salat yang lainnya. artinya salat ini walaupun bersifat sunnat namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. dan memakai pakaian yang baik (tidak perlu baru. Imam menyaringkan bacaannya. Pada saat sholat ‘Id. Disunahkan dilakukan dengan berjamaah 5. Syarat. Disunahkan dilakukan di lapangan yang luas 4. Sedangan hari Raya ‘Idul Adha dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji.

ركعتين وسبع تكبيرات فى الركعة الولى وخمسا فى الركعة الث. ال اكبر ول الحمد‬ ‫ل‬ 40 . وال اكبر.كبير ؟‬ ‫ت‬ Apa kalimat takbir hari raya itu ? Kalimat takbir hari raya adalah sebagai berikut : ‫.ى فى عيد الفطر.عرفة الى وقت العصر من اخر ايام ال . Jadi takbir tidak boleh dilakukan seenaknya.انية‬ Berapa jumlah rokaat sholat ‘Id itu ? Jumlah rokaat sholat ‘Id sebanyak 2 rokaat. dan dimulai setelah sholat subuh pada hari ‘Arofah sampai waktu sholat ashar pada hari terakhir ayyamu tasyrik untuk hari raya ‘Idul Adha.8. dengan 7 kali takbir di rokaat pertama dan 5 kali takbir di rokaat kedua ‫متى يكون ال .ال اكبر ال اكبر.ال. Menggunakan jalan yang berbeda saat berangkat dan kembali dari lapangan tempat sholat ‘Id ‫كم ركعات صلة العيد ؟‬ ‫. ‫ماكلمة ال .شريق ) ٢١ ذوالحجة ( فى عيد الضحى‬ ‫ت‬ Kapan dilaksanakannya takbir pada hari raya / ‘Id itu ? Takbir hari raya dimulai ketika orang-orang keluar dari rumahnya menuju tempat sholat pada waktu ‘Idul Fitri.كبير فى العدين ؟‬ ‫ت‬ ‫عند الخروج من البيت الى المص . لاله ا . وبعد صلة الصبح يوم‬ ‫ل‬ ‫.

و . طواف القدوم.واف الفاضة.‬ ‫و .الثة (. المبيت فى منى. الت.بعدا الزوال فى يومين. والث. الوقوف بعرفة‬ ‫والمبيت فى مزدلفة ورمي الجمار ) جمرة العقبة ( الدبيحة فى منى.ل.‫31 ‪MATERI‬‬ ‫‪UMROH & HAJI‬‬ ‫ماهو الحج ؟‬ ‫الحج هو الذهاب إلى مكة المشرفة للعبادة‬ ‫? ‪Apa yang dinamakan Haji itu‬‬ ‫‪Haji‬‬ ‫‪adalah‬‬ ‫‪bepergian‬‬ ‫‪ke‬‬ ‫‪kota‬‬ ‫‪Mekkah‬‬ ‫‪yang‬‬ ‫‪suci‬‬ ‫‪untuk‬‬ ‫‪melaksanakan ibadah‬‬ ‫على من يجب الحج؟‬ ‫.حل. السعي.واف الوداع‬ ‫ط‬ ‫? ‪Apa saja Rukun Haji itu‬‬ ‫14‬ .الحج يجب على ك ‪ K‬مسلم قادر على الذهاب إلى مكة فى العمر مرة‬ ‫ل‬ ‫? ‪Siapa yang wajib melaksanakan Ibadah Haji‬‬ ‫‪Ibadah‬‬ ‫‪Haji‬‬ ‫‪diwajibkan‬‬ ‫‪bagi‬‬ ‫‪setiap‬‬ ‫‪muslim‬‬ ‫‪yang‬‬ ‫‪mampu‬‬ ‫‪melaksanakan perjalanan ke Mekkah paling sedikit sekali dalam‬‬ ‫‪seumur hidupnya‬‬ ‫مااركان الحج ؟‬ ‫اركان الحج : الحرام فى الميقات.‬ ‫ط‬ ‫.انية والث. رمي الجمار ) الولى.

Haji Ifrod. Ihrom di Miqot 2. SA’I. Thowaf Qudum 3. .العمرة : الحرام فى الميقات. ال .ل‬ ‫ت ل‬ ‫ط‬ Apa yang dimaksud dengan Umroh ? Umroh adalah berihrom di Miqot.Rukun haji adalah : 1. yaitu Haji Tamattu. dan Haji Qiron. lalu ditutup dengan Tahalul ‫كم انواع الحج ؟‬ ‫انواع الحج ثلثة : ال . Thowaf Wadla ‫ماهى العمرة ؟‬ ‫. Melontar Jumroh di Mina 7.واف والسعي وال . Tahalul 8. Melontar Jumroh Ula. Mabit di Mina 10. Thowaf. Wukuf di Arofah 5. SA’I 4. Thowaf Ifadloh 9.ع والفراد والقران‬ ‫ت ت‬ Ada berapa pembagian Haji ? Haji dibagi 3 (tiga). Mabit di Muzdalifah 6.ح . Tsani & Tsalitsah 11. 42 .م .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful