DISEDIAKAN OLEH : SITI AISYAH BINTI KAMARODIN

PENSYARAH PEMBIMBING :
DR. HAJI. SAJAP BIN MASWAN

PENGENALAN • Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum pendidikan sebagai suatu usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Suatu perubahan yang signifikan perlu dilakukan oleh guru tentang cara mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Ismail 1996). . • Sudah tiba masanya budaya pembelajaran diubah daripada pemfokusan memori kepada pengetahuan. pemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997).

memudahkan pelajar memahami dan mendapat maklumat yang kompleks berbanding dengan penyampaianmelalui lisan. media pengajaran yang menggunakan teknologi multimedia berupaya untuk menarik perhatian pelajar. • Menurut Smellie et al. pendidikan yang melibatkan bantuan media seperti komputer dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna. (1997). Beliau turut menyatakan teknologi multimedia membantu mengatasi kesuntukan masa. .• Menurut Salomon (1993). saiz dan ruang.

• Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. • Objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal. penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru „mengajar‟ dan pelajar „belajar‟.PENILAIAN • Dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. .

• Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. • Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. . memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. penilaian adalah proses mengenalpasti.APA ITU PENILAIAN? • Menurut Stufflebeam (1971).

• Suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dicapai. • Dari segi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. . pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan.

• By using questionnaire or interviews . • Have the possibility to express for themselves their own personal view.Interactive evaluation method • Not only inform about the views and feelings from participants but also create the possibility for participants to learn about how others experience the programs.

. menunjukkan tahap yang standard telah dipenuhi. menggunakan pelbagai prestasi kadar.APA ITU RUBRIK? • Rubrik adalah panduan pemarkahan atau satu set jangkaan yang digunakan untuk menilai prestasi produk. • Mereka menyediakan panduan kerja bagi kedua-dua guru dan pelajar dan biasanya diedarkan sebelum tugasan supaya pelajar tahu apa yang diharapkan. • Ciri-ciri ini disusun dalam tahap. • Langkah-langkah objektif yang dinyatakan. • Rubrik adalah amat berguna untuk menilai sesuatu yang kompleks dan subjektif.

• Analisis korelasi: • Mohd. tidak memanipulasikan pemboleh ubah tetapi hanya mengkaji kesan dan hubungan yang wujud antara pemboleh ubah . perhubungan dua pemboleh ubah yang dikaji merupakan korelasi. • Instrumen yang digunakan untuk penilaian ialah soal selidik. • Data mentah yang diperoleh daripada tinjauan ini akan dianalisis dengan analisis korelasi.REKA BENTUK PENILAIAN • Dibuat dengan menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. . • Melihat persepsi pelajar ke atas video pembelajaran. memberi penekanan tentang perkaitan antara pemboleh ubah. • Wiersma (2000). Majid (1991).

RUBRIK PENILAIAN VIDEO .

CONTOH VIDEO yang ingin dinilai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.