DISEDIAKAN OLEH : SITI AISYAH BINTI KAMARODIN

PENSYARAH PEMBIMBING :
DR. HAJI. SAJAP BIN MASWAN

• Sudah tiba masanya budaya pembelajaran diubah daripada pemfokusan memori kepada pengetahuan.PENGENALAN • Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum pendidikan sebagai suatu usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. . pemikiran kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini (Kementerian Pendidikan Malaysia 1997). Suatu perubahan yang signifikan perlu dilakukan oleh guru tentang cara mengendalikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Ismail 1996).

• Menurut Salomon (1993). saiz dan ruang. pendidikan yang melibatkan bantuan media seperti komputer dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna. (1997). • Menurut Smellie et al. . Beliau turut menyatakan teknologi multimedia membantu mengatasi kesuntukan masa. media pengajaran yang menggunakan teknologi multimedia berupaya untuk menarik perhatian pelajar. memudahkan pelajar memahami dan mendapat maklumat yang kompleks berbanding dengan penyampaianmelalui lisan.

penilaian dilakukan bagi mengetahui sama ada guru „mengajar‟ dan pelajar „belajar‟. .PENILAIAN • Dilakukan dalam semua aspek pendidikan bagi mengenal pasti status semasa dan seterusnya bagi tujuan perancangan program penambahbaikan pendidikan. • Dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. • Objektif pengajaran perlu dikenal pasti terlebih dahulu sebelum penentuan pencapaian objektif tersebut dibuat berasaskan pertimbangan terhadap bukti empirikal.

memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. • Penilaian merupakan pertimbangan profesional iaitu proses yang membolehkan seseorang membuat keputusan. penilaian adalah proses mengenalpasti. . • Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan.APA ITU PENILAIAN? • Menurut Stufflebeam (1971).

.• Suatu proses membuat keputusan yang sistematik melibatkan pengenalpastian. pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. penilaian boleh didefinisikan secara ringkas sebagai satu proses sistematik untuk menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dicapai. • Dari segi pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

• By using questionnaire or interviews .Interactive evaluation method • Not only inform about the views and feelings from participants but also create the possibility for participants to learn about how others experience the programs. • Have the possibility to express for themselves their own personal view.

menunjukkan tahap yang standard telah dipenuhi. .APA ITU RUBRIK? • Rubrik adalah panduan pemarkahan atau satu set jangkaan yang digunakan untuk menilai prestasi produk. • Ciri-ciri ini disusun dalam tahap. menggunakan pelbagai prestasi kadar. • Rubrik adalah amat berguna untuk menilai sesuatu yang kompleks dan subjektif. • Mereka menyediakan panduan kerja bagi kedua-dua guru dan pelajar dan biasanya diedarkan sebelum tugasan supaya pelajar tahu apa yang diharapkan. • Langkah-langkah objektif yang dinyatakan.

memberi penekanan tentang perkaitan antara pemboleh ubah. • Instrumen yang digunakan untuk penilaian ialah soal selidik. tidak memanipulasikan pemboleh ubah tetapi hanya mengkaji kesan dan hubungan yang wujud antara pemboleh ubah . Majid (1991). • Melihat persepsi pelajar ke atas video pembelajaran.REKA BENTUK PENILAIAN • Dibuat dengan menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan. • Analisis korelasi: • Mohd. • Data mentah yang diperoleh daripada tinjauan ini akan dianalisis dengan analisis korelasi. perhubungan dua pemboleh ubah yang dikaji merupakan korelasi. • Wiersma (2000). .

RUBRIK PENILAIAN VIDEO .

CONTOH VIDEO yang ingin dinilai .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.