KEMAHIRAN INDUKSI KOMPONEN PENGAJARAN

PISMP PENGAJIAN SOSIAL AMBILAN JANUARI 2011 LIYANA FATIN ZIRA

• Ee Ah Meng (1987) menyatakan set induksi ialah kemahiran yang berkaitan dengan cara untuk menyediakan pelajar anda bagi mengikuti sesi pengajaran iaitu orientasi prapengajaran. .DEFINISI SET INDUKSI • Omardin Ashaari (1997) mendefinisikan set induksi adalah proses terawal dalam sesuatu pengajaran yang dirancang dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu.

OBJEKTIF SET INDUKSI . Membantu murid mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan bermakna.Menarik perhatian dan menimbulkan minat murid terhadap aktiviti pengajaran yang akan dijalankan Membina aliran pemikiran murid supaya bersedia untuk menerima pembelajaran Memotivasikan murid supaya bersedia untuk belajar Mengaitkan pengalaman atau pengetahuan lepas murid dengan isi pelajaran baru yang hendak disampaikan.

Menarik perhatian wujud motivasi KOMPONEN SET INDUKSI Menstruktur Membuat perkaitan .

• Menggunakan gerakan. • Menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa. . isyarat.MENARIK PERHATIAN merangkumi perkara berikut: • Mewujudkan nada suara yang sesuai. • Menggunakan ABM/BBM yang menarik. kontek mata.

• Menggunakan soalan yang mencabar. • Menunjukkan suatu aktiviti yang berguna. .MEWUJUDKAN MOTIVASI merangkumi perkara berikut : • Membangkitkan rasa ingin tahu. • Menggunakan teknik bercerita.

.MEMBUAT PERKAITAN merangkumi perkara berikut: • Mengaitkan pengetahuan lepas murid. • Mengaitkan minat dan pengalaman murid. • Mengaitkan isi pelajaran baru. • Mengaitkan peristiwa semasa.

• Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas. .MENSTRUKTUR merangkumi perkara berikut : • Menyatakan had tugas yang akan dijalankan. • Menggunakan satu siri soalan yang berkaitan. • Menyatakan aktiviti. tugasan atau projek.

Ini memudahkan pembentukan konsep. ii) Perhatian murid-murid terhadap pelajaran lebih baik. Mereka ingin belajar dengan lebih tekun lagi. iii) Murid-murid akan berusaha kea rah jangkaan prestasi yang ditetapkan dan diumumkan oleh guru .KESAN KEMAHIRAN SET INDUKSI KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i) Motivasi murid tinggi.

Ini akan mewujudkan suasana pengajaran-pembelajaran yang lebih menggalakkan. vi) Corak interaksi antara guru dan murid akan berubah-ubah. . v) Naluri ingin tahu murid dapat dipenuhi.iv) Pembelajaran lebih bermakna dan menyeronokkan kerana perkaitan dibuat antara pelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful