B1D1E1

Tandakan ( √) pada kumpulan yang banyak dan (x) pada kumpulan yang sedikit.

B1D1E1

Warnakan jawapan yang betul.

Sama banyak

Tidak sama banyak

Sama banyak

Tidak sama banyak

Sama banyak

Tidak sama banyak

Sama banyak

Tidak sama banyak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful