P. 1
Definisi Naqli dan Aqli

Definisi Naqli dan Aqli

|Views: 1,238|Likes:
Published by winsan_1
Definisi ilmu Naqli dan ilmu Aqli
Definisi ilmu Naqli dan ilmu Aqli

More info:

Published by: winsan_1 on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

A.

PENDAHULUAN Di dalam mengkaji kebenaran suatu perkara dan kesahihannya, atau di dalam menentukan bahwa sesuatu itu benar, dapat dipercayai dan diyakini, atau ketika kita ingin menetapkan dasar pijakan suatu perkara yang kita ucapkan dan kerjakan, kita memerlukan adanya bukti-bukti, tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang sah dan akurat, sehingga kebenaran, kesahihan dan keyakinan itu dapat ditunjukan dan dibuktikan, dan sekaligus kita dapat memberantas keragu-raguan dan rasa was-was yang mungkin tertanam di dalam hati kita, juga dapat dijadikan pijakan yang kokoh di dalam mengerjakan suatu perkara tersebut. Di dalam hal ini, para ulama Islam telah menentukan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di dalam hal-hal tersebut diatas, yaitu Naqli dan 'aqli. Dimana kedua landasan tersebut merupakan pijakan yang dipakai oleh mereka, khususnya, ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah, dan ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih, serta ketika menafsirkan al-Qur'an. Untuk itu, pemakalah akan mencoba membahas kedua landasan pokok tersebut agar kita selaku umat islam dapat mengetahui dan memahami naqli dan 'aqli, serta dapat mempergunakannya di dalam keber-agama-an kita sehari-hari, baik yang ada kaitannya dengan keimanan maupun amal perbuatan.

B.

PEMBAHASAN

1. Definisi, maksud dan keutamaan naqli dan 'aqli di dalam syari'at Islam a. Naqli Naqli menurut bahasa adalah dari (‫ )َقم انشًء‬yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan (‫ )ََقَهَت انحدٌث‬yakni mereka yang menuliskan hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-qur'an dan hadist: dalil naqli. Oleh karena itu naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi[1]. Diantara landasan utama ditetapkannya al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah saw: [2]ٍّ‫تسكت فٍكى أيسٌٍ نٍ تضهٕا يب تًسكتى بًٓب: كتبة هللا ٔسُت َب‬ Artinya: "Telah aku tinggalkan dua perkara, yang apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya". Namun ketika naqli dihubungkan dengan ilmu tafsir maka disebut tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur, yaitu penafsiran al-Qur'an yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara tertib, atau dengan cara menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau menafsirkannya dengan as-Sunnah atau menafsirkannya dengan riwayat-riwayat yang di terima dari para sahabat atau para tabi'in[3], seperti penafsirannya At-Thabari dan Ibnu Katsir. Al-qur'an (ٌ‫ )انقسآ‬adalah kitab suci umat Islam yang secara bahasa merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja (‫ ,)قسآَب – قساءة - قسأ‬yang berwazan [4]ٌ‫ .فُؼْال‬Allah swt berfirman: ْ [5]ََُّ‫إٌ ػهٍََُب جًؼُّ ٔقَسُآََُّ. فَئِذا قَس ْأََبِ ُ فَبتَّبِغ قُسْ آ‬ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ

Atau secara lengkapnya adalah kalam Allah yang bermukjizat. akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka”[11]. diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Penghurai dan pentafsir ayat-ayat al-Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai tata cara perlaksanaan shalat. Adapun secara istilah sunnah memiliki beberapa definisi. kaedah jual beli. Sedangkan sunnah (‫ )انسُت‬secara bahasa bermakna (‫ :)انسٍسة انحسُت أٔ انقبٍحت‬jalan hidup yang baik atau jelek. Juga firman-Nya:“Apa yang diberikan Rasul kepada kamu. juga bermakna (‫ :)انطسٌقت‬jalan. jika kamu adalah orang-orang yang beriman”[10]. dan menjalankan ajaran (syariat) Islam juga dalam mengambil dalil-dalil mengenai perkaraperkara atau permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan keimanan dan amal ibadah mereka. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman-Nya seperti:“Dan taatilah Allah dan RasulNya. Oleh karena itu al-Quran merupakan Kitab Suci umat Islam yang keotentikannya tidak diragukan lagi. dst. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu". yang membaca setiap hurufnya adalah ibadah[6]. 2. sehingga umat Islam menjadikanya sebagai sumber utama dalam mempelajari. diantaranya: 1. diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. 2. dan apa yang dilarangnya bagimu. Sunnah menurut muhadditsun (ahli hadits) adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw dari segi perkataan atau perbuatan atau pengakuan atau sifat akhlak (peribadi) dari permulaan diutusnya sampai wafatnya[8]. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan. bahkan di dalam beberapa tempat sunnah disebutkan bersamaan dengan al Kitab ataupun al Quran. memahami. Sehingga fungsi sunnah di dalam Islam. Dan firman-Nya:“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. maka tinggalkanlah”[12]. dan disebutkan juga ketaatan terhadap Rasulullah saw setelah ketaataan kepada Allah swt. Menjadi keterangan tasyri’ yaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh hewan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan bahwa hewan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. diantaranya: 1. 3. Penguat dan penyokong hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran seperti dalam perkara pensyariatan shalat. turunnya. Sunnah Rasul saw adalah sumber rujukan umat Islam kedua setelah al-Qur'an. bermula dari surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Naas[7]. jelaslah bahawa sunnah tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam. yang diturunkan kepada Muhammad saw.Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. ayat-ayatnya. dimana kedudukannya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang sunnah tersebut. puasa dan haji. Adapun secara istilah adalah kalam Allah. baik dari segi asal-usulnya. riwayatnya. maka ambillah ia. menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al-Quran. Sunnah menurut ulama usul adalah perkataan-perkataan Rasulullah saw dan perbuatanperbuatannya serta pengakuan-pengakuannya yang diriwayatkan kepada kita dengan periwayatan yang sahih[9]. Dengan penegasan al Quran di atas. Di dalam al-Quran hanya .

1. syari’at Islam telah memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. orang yang tidur sampai bangun. Banyak disebutkan di dalam al-Qur-an mengenai anjuran-anjuran Allah kepada manusia agar mempergunakan akalnya untuk berfikir. anak kecil sampai bermimpi. 2. Allah swt berfirman: "…dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal"[20]. sebagaimana dalam firman-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. 2. 4. 1. (‫ :)انحكًت‬kebijakan. Oleh karena itu. Syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif (beban kewajiban) dari Allah swt yang berkenaan dengan hukum-hukum syari’at Islam adalah akal. Oleh karena itu ketika ia kehilangan akalnya dikarenakan gila misalnya. tafakkur. sebagaimana dapat dilihat pada beberapa point berikut ini: Allah mengkhususkan penyampain kalam-Nya hanya kepada orang yang berakal.dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih. Akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia yang memiliki sifat berubah-rubah. yakni bisa ada dan bisa hilang. Diantaranya seperti kalimat: ٌٔ‫( نؼهكى تتفكس‬mudah-mudahan kamu berfikir). karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariat-Nya[19]. 5. 4. orang gila sampai ia kembali sadar (berakal)"[22]. Kesiapan bawaan yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. dan lainnya[25]. hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh hewan pemburu adalah haram dimakan. Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al Quran. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan"[18]. Allah swt mencela orang yang tidak menggunakan akalnya.dan termasuk orang gila sampai ia kembali berakal"[16]. Allah swt berfirman: "Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni Neraka yang menyala-nyala"[24]. Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan. Maka dalam hal ini. maka ia tidak tidak menerima taklif itu[21]. yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah[15].[13] b. sebagian ulama berpandangan bahawa hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurangkurangnya bertaraf Mutawatîr. 'Aqli Kata 'aqli secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab (‫ :)ػقم‬akal yang mempunyai beberapa makna. di antaranya: (‫ :)اندٌت‬denda. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya: ". Rasulullah saw bersabda: "Pena (catatan pahala dan dosa) diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan. seperti: tadabbur.. 3.. dan (‫ :)حسٍ انتصسف‬tindakan yang baik atau tepat[14]. Dan akal merupakan indera yang diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt[17]. Aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. ‫أفال‬ ٌٕ‫(تؼقه‬apakah kamu tidak berakal) dan ٌ‫( أفال ٌتدبسٌٔ انقسآ‬apakah mereka tidak mentadabburi/merenungi isi kandungan al-Qur'an). . ta-aqqul dan lainnya. Masyhûr ataupun Mustafhîdh. 3. Secara istilah akal memiliki beberapa definisi diantaranya: Cahaya nurani. Misalnya celaan Allah terhadap ahli Neraka yang tidak menggunakan akalnya[23].

Tafsir Ar-Razi. Kata 'Aqli ketika dihubungkan dengan kajian ilmu-ilmu agama identik dengan dalildalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif. seperti taqlid buta yang hanya menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi oleh dalil[26]. ambisi atau kebencian dari emosi. Atas hal itulah Allah swt berkehendak memberikan bimbingan kepada manusia agar tetap menjadi makhluk paling mulia di sisi-Nya dengan memberikan pedoman berupa kitab suci lengkap dengan uswah hasanah (contoh tauladan) yang berupa seorang Nabi dan Rasul. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid. ilmu qiraah.2 Dalil 'Aqli: Allah swt 'Alimun (Maha Tahu) bahwa manusia adalah makhluk yang dha‟if (lemah). yaitu penafsiran al-Qur'an yang lebih dititikberatkan kepada kemampuan akal fikiran yang sehat dan obyektif (ijtihad) daripada disandarkan kepada periwayatan-periwayatan. maka disebut tafsir bi al-ma'qul atau bi ar-ra'yi. إِالَّ ػهى أَشٔاجٓى أَْٔ يب يهَكت أًٌَبَُُٓى‬ ْ َْ ْ َ َ َ ِْ ِ َ ْ َ ِْ ِ ْ . tidak dipengaruhi oleh keinginan. rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk"[30]. Contoh-contoh penggunaan naqli dan 'aqli a. Sedangkan Allah SWT adalah Tuhan yang Rahman (Maha Pengasih) dan Rahim (Maha Penyayang). yang ada kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah swt[28] a.1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ٌَُُِٕ‫ٔانَّرٌٍَ ٌُؤيٌَُُٕ بًِب أَُصل إِنٍَك ٔيب أَُصل يٍ قَبهِك ٔبِبَخسة ُْى ٌُٕق‬ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ Artinya: "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. hadits dan ilmu hadits. قبل:(أٌ تؤيٍ ببهلل ٔيالئكتّ ٔكتبّ ٔزسهّ ٔانٍٕو اَخس ٔتؤيٍ ببنقدز خٍسِ ٔشس‬ Artinya: "Beritahukan aku tentang Iman. yang ada kaitannya dengan larangan nikah mut'ah[31] a. a. Lalu beliau bersabda: "Engkau beriman kepada Allah. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat"[29]. Islam mencela hal-hal yang dapat membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. dll[27]. Dan ketika 'Aqli dihubungkan secara khusus dengan disiplin ilmu tafsir. Tafsir Al-Baidhawi. Beberapa tafsir yang terkenal dalam bentuk ini antara lain: Tafsir Al-Jalalain. sehingga tersusunlah bentuk tafsir yang sesuai dengan masa dimana mufassir tersebut hidup. malaikat-malaikat-Nya. kitab-kitab-Nya. Hadits Nabi saw: )ِ‫فأخبسًَ ػٍ اإلًٌبٌ. Dalam hal ini seorang mufassir akan menggunakan kemampuan akalnya (ijtihadnya) dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab. ilmuilmu Al-Qur'an. b.1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ‫ٔانرٌٍ ُْى نِفُسُٔجٓى حبفِظٌَُٕ . Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang fikih. ushul fikih dan ilmu-ilmu lain untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. 2.5.

. karena pada hari itu langit menjadi lemah"[34]. tidak pula dimaksudkan untuk beranak cucu. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tafsir. dan dikatakan bahwa langit itu terbelah karena kedahsyatan hari kiamat. Karena benturan tersebut. Hadits Nabi saw: ‫يب زٔاِ ابٍ يبجت أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى حسّ و انًتؼت فقبل : «ٌب أٌٓب انُبض إًَ كُت أذَت نكى فً االستًتبع، أال‬ »‫ٔإٌ هللا قد حسيٓب إنى ٌٕو انقٍبيت‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah saw telah mengharamkan mut'ah.. sebagaiman firman Allah: (‫" :)ٔاَشقت انسًبء فًٓ ٌٕيئر ٔاٍْت‬Dan terbelahlah langit.. maka mut'ah itu mirip dengan zina dari segi maksud untuk memenuhi syahwat saja dan mengeluarkan air mani. yaitu berbunyi: ‫إِذا انسًبء اَشقَّت‬ (Apabila langit terbelah) a. maka al-Qur'an sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. seperti kejadian lewatnya sebuah bintang dekat dengan bintang lainnya yang menimbulkan gaya tarik menarik dan menyebabkan terjadinya benturan antara keduanya.1 Tafsir bi al-manqul (bi al-ma'tsur): Al-Alusi menafsirkan ayat ini dengan ayat lain dan dengan menyandarkan kepada pwriwayatan-periwayatan. sebagaimana ia sebutkan di dalam tafsirnya. yang diikuti oleh Al-Farra da Az-Zujaj di dalam "Alُ Bahr" dan ia menguatkannya dengan firman Allah: (‫" :)ٌٕٔو تشقّق انسًبء ببنغًبو‬Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih"[33].Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Maka ia memandang bahwa insyiqaaq as-samaa maknanya bisa berupa satu kejadian besar dari sekian kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tata surya."[35]. Sehingga munculah di langit awan dan kabut yang . seperti yang di riwayatkan Ibnu Abas. yaitu: "(‫" :)إذا انسًبء اَشقت‬Apabila langit terbelah" yakni (‫ :)ببنغًبو‬berawan (berkabut putih). ‫يب زٔاِ يبنك ػٍ انصْسي بسُدِ ػٍ ػهً كسو هللا ٔجّٓ أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى َٓى ػٍ يتؼت انُسبء‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zahri dengan sanadnya dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menikahi wanita secara mut'ah". maka ia bersabda: "Wahai manusia sesungguhnya dulu aku telah mengizinkan kalian bermut'ah. memelihara anak-anak yang semua itu merupakan maksud dari pernikahan. a. dan Ibnu Hatim telah meriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya langit terlepas dari galaksi. a. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki"[32].2 Dalil 'Aqli: Sesungguhnya nikah mut'ah itu tidak dimaksudkan untul apa-apa kecuali hanya untuk memenuhi syahwat. dan didalam atsar (riwayat sahabat) disebutkan bahwa hal itu (langit terbelah itu) menunjukan terbukanya pintu langit. (tetapi mulai sekarang) tidaklah begitu sesungguhnya Allah swt mengharamkannya sampai hari kiamat".2 Tafsir bi al-ma'qul (bi ar-ra'yi): Muhammad Abduh menafsirkan ayat ini dengan argumen akal yang didasarkan pada pengetahuan dan penelitian ilmiah. maka tata surya mengalami goncangan yang kuat. c. yang ada kaitannya dengan ْ َ ْ ُ َ َّ َ penafsiran ayat pertama dari surat Al-Insyiqaaq (terbelah).

sehingga tampak dihadapannya dua jalan: tunduk kepada kebenaran wahyu dengan mengakui ketidakmampuan dalam memahaminya dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah swt. maka tidak boleh ada pertentangan. Dan apabila salah satu dari kedua dalil yang saling bertentangan itu qath'i tanpa yang lainnya. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli. Oleh karena itu ia memandang bahwa bertaqlid atau menerima kepada pendapat orang tanpa mempergunakan akal sama sekali adalah suatu kebodohan. dan dalalahnya (tanda penunjuknya) tidak mungkin bathil. atau mena’wilkan wahyu dengan memperhatikan kaedah-kaedah bahasa sehingga ada persesuian antara maknanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh akal[39]. karena dalil qath'i adalah dalil atau petunjuk yang mengharuskan adanya ketetapan pada madlulnya (yang ditunjukannya). kedua dalil itu di kumpulkan olehnya dengan secara paralel atau saling menguatkan. maka yang harus dikatakan (ditetapkan) adalah bahwa hal tersebut tidak terlepas dari tiga pilihan. Secara ringkas pandangan jumhur ulama tentang pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid adalah sebagai berikut[40]: . atau salah satunya qath'i dan yang lainnya dzanni.datang dari berbagai arah. maka yang qath'i haruslah di dahulukan. sangat mengutamakan dalil naqli dan meremehkan dalil 'aqli. 3. Kemudian setelah imam Asy'ari muncul. Namun ketika didapat ada pertentangan antara keduanya. baik keduaduanya itu 'aqli atau kedua-duanya naqli atau salah satunya 'aqli dan yang lainnya naqli. Maka menurutnya jauhilah model seperti ini dan hendaklah mempergunakan atau menggabungkan kedua dasar pokok ini (naqli dan 'aqli). Ibnu Taimiyah melihat bahwa apabila dikatakan bahwa dua dalil saling bertentangan. salah seorang ulama yang termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Dalam hal ini apabila kedua dalil qath'i saling bertentangan dan salah satunya menentang madlul yang lainnya. baik kedua-duanya itu naqli atau kedua-duanya 'aqli atau salah satunya naqli dan yang lainnya 'aqli. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli[38]. sebagaimana kesepakatan para ulama. bahwa antara naqli dan 'aqli tidak mungkin bertentangan. Apabila kedua-duanya itu qath'i. mana dari keduanya yang paling rajih maka didahulukan. Masalah pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid Ketika kita menelusuri sejarah ilmu kalam atau ilmu Tauhid. maka kita akan menemukan bahwa penggunaan dalil naqli dan dalil 'aqli. Sedangkan Muhammad Abduh. Ini merupakan kesepakatan para ulama. maka kedua-duanya mesti bersatu. karena sesungguhnya "ilmu logika dan filsafat itu seperti makanan. Maka langitpun terbelah oleh awan dan kabut tersebut. sedangkan kelompok Mu’tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha’ sangat mengutamakan dalil 'aqli dari pada dalil naqli. Dimana kelompok salaf dan qaramatiyah. begitu juga kelompok Al-Maturidiyah memandang bahwa akal dapat mengetahui baik buruknya perkara dan bahwa mengetahui Allah itu dengan akal atau dengan kata lain bahwa akal itu merupakan alat untuk mengetahui Allah. Abduh memilih yang benar menurut 'Aqli. dan ilmu-ilmu syara' itu adalah obat"[37]. Dalam hal ini Imam al-Ghazali menegaskan bahwa akal memerlukan dalil naqli dan dalil naqli memerlukan akal. sebelum munculnya faham Asy’ari sangat kontradiktif. atau kedua-duanya dzanni (relatif atau dugaan). Hal ini kemudian mengakibatkan rusaknya peredaran tata surya[36]. maka hal ini harus di bawa ke ranah tarjih. karena yang dzanni tidak sampai kepada tahapan yakin. Adapun apabila kedua-duanya dzanni. bahkan setiap dalil yang diyakini bertentangan dengan dalil yang diyakini qath'i maka kedua dalil tersebut atau salah satunya haruslah bukan qath'i atau kedua madlulnya saling bertentangan. dan ini tidaklah mungkin. disatu sisi berpandangan seperti pandangannya Ibnu Taimiyah. begitu juga mencukupkan akal saja tanpa memerlukan sinar wahyu Ilahi dan sunnah nabi adalah suatu tipuan belaka. yaitu: kedua-duanya qath'i (pasti atau absolut).

Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan naqli. Jumhur ulama memandang bahwa antara naqli dan 'aqli tidak bertentangan. sehingga muncullah istilah tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur. Naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi. Namun keidentikan ini tidak menutup bidang ilmu lain untuk berpegang kepada naqli. Sedangkan 'aqli identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif. Keidentikan ini selaras dengan kebutuhan ilmu Tauhid terhadap dalil-dalil yang bisa memberantas dan mengikis segala keragu-raguan atau kepercayaan yang lemah. seperti dalam bidang fikih dan tafsir. 2. 8. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global. karena Allah swt mengatakan tentang diri-Nya: "Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya"[42]. 3. Naqli didahulukan atas 'aqli. keyakinan dan kepercayaan yang kuat. atau ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih. 6. dimana seorang fakih ketika ingin menetapkan hukum suatu perkara ia membutuhkan naqli. ambisi atau kebencian dari emosi. Balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh naqli. 9. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu.1. tidak dipengaruhi oleh keinginan. 5. 4. Tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah swt yang ditentukan oleh akal kita kepada-Nya. C. tidak mudah goyah atau mendangkal. tidak bersifat detail. walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. Namun ketika diyakini antara keduanya ada pertentangan. begitu juga mufassir ketika ingin menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ia memerlukan bantuan naqli. dan jumhur memilih naqli. atau ketika menafsirkan al-Qur'an. maka para ulama berbeda pendapat antara mendahulukan naqli atau 'aqli. DAFTAR PUSTAKA . haram dan seterusnya) adalah hak prerogatif syari'at (naqli). karena naqli itu ma’shum sedang 'aqli tidak ma’shum. Penentuan hukum-hukum tafshiliyah (terinci seperti wajib. sehingga muncul keteguhan. Dan akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt. PENUTUP Naqli dan 'Aqli merupakan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah. 7. Allah swt berfirman: "Kami tidak akan meng„adzab sehingga Kami mengutus seorang Rasul"[41]. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan naqli. tetapi saling menguatkan. Janji Surga dan ancaman Neraka sepenuhnya ditentukan oleh naqli. justru setiap kajian-kajian ilmu agama Islam tidak terlepas dari naqli.

Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah. Usul Al-Ahkam. hal. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist.. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Juz Amma.id.Abdurrahim Said. Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. hal. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani. [12] QS. [1] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. 40. Al-Islam Wa An-Nashraniah. Ash-Shobuniy. Asrukin. Ali. jil. [15] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. Ibrahim bin Muhammad. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. Almaktabah Asy-Syamilah. M.wikipedia/wiki. Himam Abdurrahim Said. Al-Muwaththa. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. 2006. Jawas. [4] Manaa' Al-Qathaan. Al-Qathaan. [8] Dr. 136. [6] Manaa' Al-Qathaan. Al-Maktabah Asy-Syamilah. 3. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi.com. 3. Himam. [2] Malik Bin Anas. Beirut: Alam al-Kutub.wikipedia/wiki/Al-Qur'an. Al-Muwaththa. M. [3] Drs. Al-Buraikan. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an.wordpress. Anas. Dr.wikipedia/wiki/Al-Qur'an. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. http//latifabdullah. 5. Daarus Sunnah. 2004. hal. Mochammad Asrukin. Al-Maktabah AsySyaamilah. [10] QS. Fatih Muhammad. Abduh. Malik Bin. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). Al-Manhaj. Mochammad. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. Maktabah Al-Ma'aarif. . 1992. Taimiyah. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. [13] http//id. cet.Si. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. 1992. [7] http//id.. [14] Dr. M. hal. Abduh. 10. 1414 H.. http//id.Si. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [5] QS. 15. Daru Wa Mathabi' Al-Sya'b. Daarus Sunnah. Ali. Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini. 2004. Ibnu. op. hal. Ash-Shobuniy. Makalah. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. hal. cit. cit. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Al-Jaamii. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka. hal.files. 17 September 2011. 17. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. [9] Fatih Muhammad Az-Zaqlam.. Muhammad Amaan Bin Ali. hal. 1391 H.blogspot. Usul Al-Ahkam. Al-Qiyaamah: 17. 1323. Makalah. 2006. Maktabah Al-Ma'aarif. Yazid bin Abdul Qadir. 2000. Az-Zaqlam. M. Al-Anfāl: 1. http//nyimpanilmu. II. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [11] QS. Al-Ahzāb: 36.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli.or. Al-Hasyr: 7. 16 Oktober 2011. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. cet 3. 1414 H. hal. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. 5. 1985. 'Amman: Dar Al-Furqan. Dr. Muhammad. 'Amman: Dar Al-Furqan. 18. Manaa'. Al-Alusi. 2000. op. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist. Almaktabah Asy-Syamilah. Drs. Muhammad.

40.. [18] QS. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [37] http//nyimpanilmu. Al-Maktabah AsySyaamilah. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. hal.blogspot. hal. Shahiih Sunan Abi Dawud (no.id. [42] QS. [32] QS. 40. 67. Muslim. hal. Daru Wa Mathabi' AlSya'b. [34] QS. hal. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. 3703) dan Irwaa-ul Ghaliil (II/5-6). Aly Ash-Shobuniy. [26] Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah. 6. 49. [25] Dr. [28] http//latifabdullah. [20] QS. [27] M. op. ji. cit. h.or. Al-Furqaan: 25. cit. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Al-Manhaj. Abu Dawud (no.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli.. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. [41] QS. [29] QS. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. [17] Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Al-Baqarah: 4. 22.[16] HR. cit.. [23] Dr. I. 4403). op. [33] QS. 3703). [38] Ibnu Taimiyah. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. Al-Manhaj. jil. [39] Muhammad Abduh. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani.cit. [30] HR. hal. [31] Muhammad Ali Shabuni. Al-Mulk: 10. Al-Israa': 15. 1391 H. Al-Israa’: 70.com. 6 Januari 2011. [36] Muhammad Abduh. [35] Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. [22] HR. cit. Al-Buruuj: 16. 45.. [21] Dr. Al-Islam Wa An-Nashraniah. op. 4403). Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. 209. 291. (Dikutip dari himpunan hadits Arba'in karya Imam An-Nawawi). Juz Amma. 49. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). op. [24] QS. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan.id. hal.files. op.wordpress. [19] Dr. hal. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. op. Shaad: 43. [40] Dr. 1985. Shahiih Sunan Abi Dawud (III/832 no. Al-Haaqqah: 16.or. Al-Maktabah Asy-Syamilah. hal. Al-Mu'minuun: 5. hal. hal. 41.. cit. .. 52-53. 41. Beirut: Alam al-Kutub. Abu Dawud (no.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->