A.

PENDAHULUAN Di dalam mengkaji kebenaran suatu perkara dan kesahihannya, atau di dalam menentukan bahwa sesuatu itu benar, dapat dipercayai dan diyakini, atau ketika kita ingin menetapkan dasar pijakan suatu perkara yang kita ucapkan dan kerjakan, kita memerlukan adanya bukti-bukti, tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang sah dan akurat, sehingga kebenaran, kesahihan dan keyakinan itu dapat ditunjukan dan dibuktikan, dan sekaligus kita dapat memberantas keragu-raguan dan rasa was-was yang mungkin tertanam di dalam hati kita, juga dapat dijadikan pijakan yang kokoh di dalam mengerjakan suatu perkara tersebut. Di dalam hal ini, para ulama Islam telah menentukan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di dalam hal-hal tersebut diatas, yaitu Naqli dan 'aqli. Dimana kedua landasan tersebut merupakan pijakan yang dipakai oleh mereka, khususnya, ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah, dan ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih, serta ketika menafsirkan al-Qur'an. Untuk itu, pemakalah akan mencoba membahas kedua landasan pokok tersebut agar kita selaku umat islam dapat mengetahui dan memahami naqli dan 'aqli, serta dapat mempergunakannya di dalam keber-agama-an kita sehari-hari, baik yang ada kaitannya dengan keimanan maupun amal perbuatan.

B.

PEMBAHASAN

1. Definisi, maksud dan keutamaan naqli dan 'aqli di dalam syari'at Islam a. Naqli Naqli menurut bahasa adalah dari (‫ )َقم انشًء‬yakni mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, dan (‫ )ََقَهَت انحدٌث‬yakni mereka yang menuliskan hadist-hadist dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumber-sumbernya. Dikatakan pada dalil-dalil dari Al-qur'an dan hadist: dalil naqli. Oleh karena itu naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi[1]. Diantara landasan utama ditetapkannya al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil naqli oleh para ulama adalah sebuah hadist Rasulullah saw: [2]ٍّ‫تسكت فٍكى أيسٌٍ نٍ تضهٕا يب تًسكتى بًٓب: كتبة هللا ٔسُت َب‬ Artinya: "Telah aku tinggalkan dua perkara, yang apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunnah Nabi-Nya". Namun ketika naqli dihubungkan dengan ilmu tafsir maka disebut tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur, yaitu penafsiran al-Qur'an yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih secara tertib, atau dengan cara menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau menafsirkannya dengan as-Sunnah atau menafsirkannya dengan riwayat-riwayat yang di terima dari para sahabat atau para tabi'in[3], seperti penafsirannya At-Thabari dan Ibnu Katsir. Al-qur'an (ٌ‫ )انقسآ‬adalah kitab suci umat Islam yang secara bahasa merupakan masdar (kata benda) dari kata kerja (‫ ,)قسآَب – قساءة - قسأ‬yang berwazan [4]ٌ‫ .فُؼْال‬Allah swt berfirman: ْ [5]ََُّ‫إٌ ػهٍََُب جًؼُّ ٔقَسُآََُّ. فَئِذا قَس ْأََبِ ُ فَبتَّبِغ قُسْ آ‬ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. riwayatnya. maka ambillah ia. Atau secara lengkapnya adalah kalam Allah yang bermukjizat. dan disebutkan juga ketaatan terhadap Rasulullah saw setelah ketaataan kepada Allah swt. Sehingga fungsi sunnah di dalam Islam. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan. Sunnah Rasul saw adalah sumber rujukan umat Islam kedua setelah al-Qur'an. ayat-ayatnya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu". akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka”[11]. dan menjalankan ajaran (syariat) Islam juga dalam mengambil dalil-dalil mengenai perkaraperkara atau permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan keimanan dan amal ibadah mereka. Dan firman-Nya:“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. juga bermakna (‫ :)انطسٌقت‬jalan. Penguat dan penyokong hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Quran seperti dalam perkara pensyariatan shalat. diantaranya: 1. dimana kedudukannya dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat penegasan yang banyak di dalam al Quran tentang sunnah tersebut. puasa dan haji. diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab. dan apa yang dilarangnya bagimu. Di dalam al-Quran hanya . 2. maka tinggalkanlah”[12]. kaedah jual beli. Sunnah menurut muhadditsun (ahli hadits) adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah saw dari segi perkataan atau perbuatan atau pengakuan atau sifat akhlak (peribadi) dari permulaan diutusnya sampai wafatnya[8]. turunnya. 2. dst. Dengan penegasan al Quran di atas. yang diturunkan kepada Muhammad saw. Sedangkan sunnah (‫ )انسُت‬secara bahasa bermakna (‫ :)انسٍسة انحسُت أٔ انقبٍحت‬jalan hidup yang baik atau jelek. bahkan di dalam beberapa tempat sunnah disebutkan bersamaan dengan al Kitab ataupun al Quran. bermula dari surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Naas[7]. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman-Nya seperti:“Dan taatilah Allah dan RasulNya. Oleh karena itu al-Quran merupakan Kitab Suci umat Islam yang keotentikannya tidak diragukan lagi. menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al-Quran. Menjadi keterangan tasyri’ yaitu menentukan sesuatu hukum yang tidak disebutkan di dalam al-Quran seperti dalam hal memakan haiwan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh hewan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan bahwa hewan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri. diantaranya: 1. Juga firman-Nya:“Apa yang diberikan Rasul kepada kamu. Sunnah menurut ulama usul adalah perkataan-perkataan Rasulullah saw dan perbuatanperbuatannya serta pengakuan-pengakuannya yang diriwayatkan kepada kita dengan periwayatan yang sahih[9]. baik dari segi asal-usulnya. jika kamu adalah orang-orang yang beriman”[10]. memahami. Penghurai dan pentafsir ayat-ayat al-Quran yang umum seperti memperjelaskan mengenai tata cara perlaksanaan shalat. yang membaca setiap hurufnya adalah ibadah[6]. 3. sehingga umat Islam menjadikanya sebagai sumber utama dalam mempelajari. Adapun secara istilah sunnah memiliki beberapa definisi. jelaslah bahawa sunnah tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam. diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah. Adapun secara istilah adalah kalam Allah.

dan termasuk orang gila sampai ia kembali berakal"[16]. Kesiapan bawaan yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. Akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia yang memiliki sifat berubah-rubah. (‫ :)انحكًت‬kebijakan. Allah swt mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Rasulullah saw bersabda: "Pena (catatan pahala dan dosa) diangkat (dibebaskan) dari tiga golongan. yakni bisa ada dan bisa hilang. dan lainnya[25]. Oleh karena itu. ‫أفال‬ ٌٕ‫(تؼقه‬apakah kamu tidak berakal) dan ٌ‫( أفال ٌتدبسٌٔ انقسآ‬apakah mereka tidak mentadabburi/merenungi isi kandungan al-Qur'an). Allah swt berfirman: "Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni Neraka yang menyala-nyala"[24]. 2.[13] b. Masyhûr ataupun Mustafhîdh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya: ". Kami angkat mereka di daratan dan di lautan"[18]. 2. Oleh karena itu ketika ia kehilangan akalnya dikarenakan gila misalnya.. Syarat utama yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif (beban kewajiban) dari Allah swt yang berkenaan dengan hukum-hukum syari’at Islam adalah akal. 4. Banyak disebutkan di dalam al-Qur-an mengenai anjuran-anjuran Allah kepada manusia agar mempergunakan akalnya untuk berfikir. Secara istilah akal memiliki beberapa definisi diantaranya: Cahaya nurani. anak kecil sampai bermimpi. maka ia tidak tidak menerima taklif itu[21]. Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al Quran. yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting dan fitrah[15]. 'Aqli Kata 'aqli secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab (‫ :)ػقم‬akal yang mempunyai beberapa makna. Allah swt berfirman: "…dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal"[20]. orang gila sampai ia kembali sadar (berakal)"[22]. Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan. 3. tafakkur. 1. 1. Maka dalam hal ini. 5. karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariat-Nya[19].. orang yang tidur sampai bangun. dan (‫ :)حسٍ انتصسف‬tindakan yang baik atau tepat[14]. hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh hewan pemburu adalah haram dimakan.dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh hewan pemburu terlatih. di antaranya: (‫ :)اندٌت‬denda. ta-aqqul dan lainnya. 3. seperti: tadabbur. sebagaimana dapat dilihat pada beberapa point berikut ini: Allah mengkhususkan penyampain kalam-Nya hanya kepada orang yang berakal. Misalnya celaan Allah terhadap ahli Neraka yang tidak menggunakan akalnya[23]. sebagian ulama berpandangan bahawa hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurangkurangnya bertaraf Mutawatîr. . Diantaranya seperti kalimat: ٌٔ‫( نؼهكى تتفكس‬mudah-mudahan kamu berfikir). Aksioma-aksioma rasional dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia. Dan akal merupakan indera yang diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt[17]. sebagaimana dalam firman-Nya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. syari’at Islam telah memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. 4.

Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang fikih. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat"[29]. Kata 'Aqli ketika dihubungkan dengan kajian ilmu-ilmu agama identik dengan dalildalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif. Sedangkan Allah SWT adalah Tuhan yang Rahman (Maha Pengasih) dan Rahim (Maha Penyayang). kitab-kitab-Nya. Atas hal itulah Allah swt berkehendak memberikan bimbingan kepada manusia agar tetap menjadi makhluk paling mulia di sisi-Nya dengan memberikan pedoman berupa kitab suci lengkap dengan uswah hasanah (contoh tauladan) yang berupa seorang Nabi dan Rasul. rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk"[30].2 Dalil 'Aqli: Allah swt 'Alimun (Maha Tahu) bahwa manusia adalah makhluk yang dha‟if (lemah). Contoh-contoh penggunaan naqli dan 'aqli a.1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ٌَُُِٕ‫ٔانَّرٌٍَ ٌُؤيٌَُُٕ بًِب أَُصل إِنٍَك ٔيب أَُصل يٍ قَبهِك ٔبِبَخسة ُْى ٌُٕق‬ ْ َِ ِ ْ َ َ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ Artinya: "Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Islam mencela hal-hal yang dapat membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal.5. sehingga tersusunlah bentuk tafsir yang sesuai dengan masa dimana mufassir tersebut hidup. a. seperti taqlid buta yang hanya menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi oleh dalil[26]. 2. ambisi atau kebencian dari emosi. malaikat-malaikat-Nya. Hadits Nabi saw: )ِ‫فأخبسًَ ػٍ اإلًٌبٌ. Dan ketika 'Aqli dihubungkan secara khusus dengan disiplin ilmu tafsir. ushul fikih dan ilmu-ilmu lain untuk menerangkan maksud ayat dan mengembangkannya dengan bantuan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada.1 Dalil Naqli: Al-Qur’an: ‫ٔانرٌٍ ُْى نِفُسُٔجٓى حبفِظٌَُٕ . b. إِالَّ ػهى أَشٔاجٓى أَْٔ يب يهَكت أًٌَبَُُٓى‬ ْ َْ ْ َ َ َ ِْ ِ َ ْ َ ِْ ِ ْ . Dalam hal ini seorang mufassir akan menggunakan kemampuan akalnya (ijtihadnya) dengan bantuan ilmu-ilmu bahasa Arab. tidak dipengaruhi oleh keinginan. yang ada kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah swt[28] a. ilmuilmu Al-Qur'an. قبل:(أٌ تؤيٍ ببهلل ٔيالئكتّ ٔكتبّ ٔزسهّ ٔانٍٕو اَخس ٔتؤيٍ ببنقدز خٍسِ ٔشس‬ Artinya: "Beritahukan aku tentang Iman. Beberapa tafsir yang terkenal dalam bentuk ini antara lain: Tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Baidhawi. hadits dan ilmu hadits. maka disebut tafsir bi al-ma'qul atau bi ar-ra'yi. ilmu qiraah. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid. Tafsir Ar-Razi. dll[27]. yaitu penafsiran al-Qur'an yang lebih dititikberatkan kepada kemampuan akal fikiran yang sehat dan obyektif (ijtihad) daripada disandarkan kepada periwayatan-periwayatan. Lalu beliau bersabda: "Engkau beriman kepada Allah. yang ada kaitannya dengan larangan nikah mut'ah[31] a.

maka al-Qur'an sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain.. yang diikuti oleh Al-Farra da Az-Zujaj di dalam "Alُ Bahr" dan ia menguatkannya dengan firman Allah: (‫" :)ٌٕٔو تشقّق انسًبء ببنغًبو‬Dan (ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih"[33]. maka tata surya mengalami goncangan yang kuat.2 Dalil 'Aqli: Sesungguhnya nikah mut'ah itu tidak dimaksudkan untul apa-apa kecuali hanya untuk memenuhi syahwat. yang ada kaitannya dengan ْ َ ْ ُ َ َّ َ penafsiran ayat pertama dari surat Al-Insyiqaaq (terbelah). yaitu berbunyi: ‫إِذا انسًبء اَشقَّت‬ (Apabila langit terbelah) a. memelihara anak-anak yang semua itu merupakan maksud dari pernikahan.2 Tafsir bi al-ma'qul (bi ar-ra'yi): Muhammad Abduh menafsirkan ayat ini dengan argumen akal yang didasarkan pada pengetahuan dan penelitian ilmiah. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki"[32].1 Tafsir bi al-manqul (bi al-ma'tsur): Al-Alusi menafsirkan ayat ini dengan ayat lain dan dengan menyandarkan kepada pwriwayatan-periwayatan. maka ia bersabda: "Wahai manusia sesungguhnya dulu aku telah mengizinkan kalian bermut'ah. Sehingga munculah di langit awan dan kabut yang .. Maka ia memandang bahwa insyiqaaq as-samaa maknanya bisa berupa satu kejadian besar dari sekian kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tata surya.Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. sebagaimana ia sebutkan di dalam tafsirnya.. yaitu: "(‫" :)إذا انسًبء اَشقت‬Apabila langit terbelah" yakni (‫ :)ببنغًبو‬berawan (berkabut putih). dan didalam atsar (riwayat sahabat) disebutkan bahwa hal itu (langit terbelah itu) menunjukan terbukanya pintu langit. Contoh penggunaan naqli dan 'aqli dalam bidang tafsir. a. maka mut'ah itu mirip dengan zina dari segi maksud untuk memenuhi syahwat saja dan mengeluarkan air mani. dan Ibnu Hatim telah meriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya langit terlepas dari galaksi. sebagaiman firman Allah: (‫" :)ٔاَشقت انسًبء فًٓ ٌٕيئر ٔاٍْت‬Dan terbelahlah langit. a. Hadits Nabi saw: ‫يب زٔاِ ابٍ يبجت أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى حسّ و انًتؼت فقبل : «ٌب أٌٓب انُبض إًَ كُت أذَت نكى فً االستًتبع، أال‬ »‫ٔإٌ هللا قد حسيٓب إنى ٌٕو انقٍبيت‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah saw telah mengharamkan mut'ah."[35]. seperti yang di riwayatkan Ibnu Abas. ‫يب زٔاِ يبنك ػٍ انصْسي بسُدِ ػٍ ػهً كسو هللا ٔجّٓ أٌ زسٕل هللا صهى هللا ػهٍّ ٔسهى َٓى ػٍ يتؼت انُسبء‬ Artinya: "Diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zahri dengan sanadnya dari Ali karramallahu wajhah bahwasanya Rasulullah saw telah melarang menikahi wanita secara mut'ah". dan dikatakan bahwa langit itu terbelah karena kedahsyatan hari kiamat. c. seperti kejadian lewatnya sebuah bintang dekat dengan bintang lainnya yang menimbulkan gaya tarik menarik dan menyebabkan terjadinya benturan antara keduanya. tidak pula dimaksudkan untuk beranak cucu. karena pada hari itu langit menjadi lemah"[34]. Karena benturan tersebut. (tetapi mulai sekarang) tidaklah begitu sesungguhnya Allah swt mengharamkannya sampai hari kiamat".

kedua dalil itu di kumpulkan olehnya dengan secara paralel atau saling menguatkan. maka yang harus dikatakan (ditetapkan) adalah bahwa hal tersebut tidak terlepas dari tiga pilihan. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli. 3. maka yang qath'i haruslah di dahulukan. Dan apabila salah satu dari kedua dalil yang saling bertentangan itu qath'i tanpa yang lainnya. begitu juga mencukupkan akal saja tanpa memerlukan sinar wahyu Ilahi dan sunnah nabi adalah suatu tipuan belaka. begitu juga kelompok Al-Maturidiyah memandang bahwa akal dapat mengetahui baik buruknya perkara dan bahwa mengetahui Allah itu dengan akal atau dengan kata lain bahwa akal itu merupakan alat untuk mengetahui Allah. Apabila kedua-duanya itu qath'i. karena dalil qath'i adalah dalil atau petunjuk yang mengharuskan adanya ketetapan pada madlulnya (yang ditunjukannya). Abduh memilih yang benar menurut 'Aqli. Masalah pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid Ketika kita menelusuri sejarah ilmu kalam atau ilmu Tauhid. mana dari keduanya yang paling rajih maka didahulukan. maka kedua-duanya mesti bersatu. karena sesungguhnya "ilmu logika dan filsafat itu seperti makanan. Dimana kelompok salaf dan qaramatiyah. baik keduaduanya itu 'aqli atau kedua-duanya naqli atau salah satunya 'aqli dan yang lainnya naqli. Ini merupakan kesepakatan para ulama. bahwa antara naqli dan 'aqli tidak mungkin bertentangan. Namun ketika didapat ada pertentangan antara keduanya. Kemudian setelah imam Asy'ari muncul. sebelum munculnya faham Asy’ari sangat kontradiktif. sangat mengutamakan dalil naqli dan meremehkan dalil 'aqli. Oleh karena itu ia memandang bahwa bertaqlid atau menerima kepada pendapat orang tanpa mempergunakan akal sama sekali adalah suatu kebodohan. Sedangkan Muhammad Abduh. disatu sisi berpandangan seperti pandangannya Ibnu Taimiyah. baik kedua-duanya itu naqli atau kedua-duanya 'aqli atau salah satunya naqli dan yang lainnya 'aqli. baik dalil itu naqli ataupun 'aqli[38]. bahkan setiap dalil yang diyakini bertentangan dengan dalil yang diyakini qath'i maka kedua dalil tersebut atau salah satunya haruslah bukan qath'i atau kedua madlulnya saling bertentangan. sehingga tampak dihadapannya dua jalan: tunduk kepada kebenaran wahyu dengan mengakui ketidakmampuan dalam memahaminya dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah swt. sebagaimana kesepakatan para ulama. Adapun apabila kedua-duanya dzanni.datang dari berbagai arah. Maka langitpun terbelah oleh awan dan kabut tersebut. maka tidak boleh ada pertentangan. atau mena’wilkan wahyu dengan memperhatikan kaedah-kaedah bahasa sehingga ada persesuian antara maknanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh akal[39]. Dalam hal ini apabila kedua dalil qath'i saling bertentangan dan salah satunya menentang madlul yang lainnya. maka kita akan menemukan bahwa penggunaan dalil naqli dan dalil 'aqli. dan dalalahnya (tanda penunjuknya) tidak mungkin bathil. sedangkan kelompok Mu’tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha’ sangat mengutamakan dalil 'aqli dari pada dalil naqli. salah seorang ulama yang termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Hal ini kemudian mengakibatkan rusaknya peredaran tata surya[36]. dan ilmu-ilmu syara' itu adalah obat"[37]. Secara ringkas pandangan jumhur ulama tentang pertentangan antara naqli dan 'aqli dalam bidang tauhid adalah sebagai berikut[40]: . Ibnu Taimiyah melihat bahwa apabila dikatakan bahwa dua dalil saling bertentangan. atau kedua-duanya dzanni (relatif atau dugaan). maka hal ini harus di bawa ke ranah tarjih. karena yang dzanni tidak sampai kepada tahapan yakin. yaitu: kedua-duanya qath'i (pasti atau absolut). Dalam hal ini Imam al-Ghazali menegaskan bahwa akal memerlukan dalil naqli dan dalil naqli memerlukan akal. atau salah satunya qath'i dan yang lainnya dzanni. Maka menurutnya jauhilah model seperti ini dan hendaklah mempergunakan atau menggabungkan kedua dasar pokok ini (naqli dan 'aqli). dan ini tidaklah mungkin.

dan jumhur memilih naqli. 3. maka para ulama berbeda pendapat antara mendahulukan naqli atau 'aqli. sehingga muncullah istilah tafsir bi al-manqul atau bi al-ma'tsur. 2. Namun ketika diyakini antara keduanya ada pertentangan. dimana seorang fakih ketika ingin menetapkan hukum suatu perkara ia membutuhkan naqli. Akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global. Penentuan hukum-hukum tafshiliyah (terinci seperti wajib. Keidentikan ini selaras dengan kebutuhan ilmu Tauhid terhadap dalil-dalil yang bisa memberantas dan mengikis segala keragu-raguan atau kepercayaan yang lemah. C. tidak dipengaruhi oleh keinginan. DAFTAR PUSTAKA . walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk. begitu juga mufassir ketika ingin menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ia memerlukan bantuan naqli. ambisi atau kebencian dari emosi. keyakinan dan kepercayaan yang kuat. Naqli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang di nukil atau di ambil dari Kitab Allah yang Maha Mulya dan dari sunnah yang suci atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadist dan perawi-perawi. 8. atau ketika mengistinbath (mengambil dalil-dalil) dan menetapkan hukum-hukum perkara-perkara yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu fikih. Namun keidentikan ini tidak menutup bidang ilmu lain untuk berpegang kepada naqli. Balasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh naqli. tetapi saling menguatkan. Jumhur ulama memandang bahwa antara naqli dan 'aqli tidak bertentangan. seperti dalam bidang fikih dan tafsir. 7. karena naqli itu ma’shum sedang 'aqli tidak ma’shum. Akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu. PENUTUP Naqli dan 'Aqli merupakan dua landasan pokok yang harus di pegang oleh setiap Muslim di ketika mengungkap dan membuktikan kebenaran-kebenaran dan memantapkan keteguhan dalam berkeyakinan yang ada di dalam ruang lingkup disiplin ilmu Tauhid atau akidah. Allah swt berfirman: "Kami tidak akan meng„adzab sehingga Kami mengutus seorang Rasul"[41]. Apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan naqli. tidak mudah goyah atau mendangkal. justru setiap kajian-kajian ilmu agama Islam tidak terlepas dari naqli. haram dan seterusnya) adalah hak prerogatif syari'at (naqli). Tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah swt yang ditentukan oleh akal kita kepada-Nya. Janji Surga dan ancaman Neraka sepenuhnya ditentukan oleh naqli. Sedangkan 'aqli identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal fikiran manusia yang sehat dan obyektif. sehingga muncul keteguhan. karena Allah swt mengatakan tentang diri-Nya: "Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakiNya"[42]. Dan akal merupakan bagian dari indera dan insting yang ada dalam diri manusia diciptakan oleh oleh Allah swt dengan kelebihan diberikannya muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan Allah swt. 6. 9. 5. Apa yang benar dari hukum-hukum akal pasti tidak bertentangan dengan naqli. atau ketika menafsirkan al-Qur'an.1. 4. Naqli didahulukan atas 'aqli. tidak bersifat detail.

1414 H. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. Daru Wa Mathabi' Al-Sya'b. Usul Al-Ahkam. 10. hal. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka. Al-Maktabah Asy-Syamilah. Anas. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli. Al-Muwaththa. hal. Maktabah Al-Ma'aarif. Al-Anfāl: 1.Si. [4] Manaa' Al-Qathaan. 1391 H.com. hal. . [10] QS. Tafsir al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Pustaka.Abdurrahim Said. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. Daarus Sunnah.wordpress. 2006. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. Dr. 'Amman: Dar Al-Furqan. Al-Qathaan. Daarus Sunnah. Al-Qiyaamah: 17. At-Tamhid Fi Usul Al-Hadist. [6] Manaa' Al-Qathaan. cit. 2004. 1323. Muhammad Amaan Bin Ali. jil. Beirut: Alam al-Kutub. Asrukin. Jawas. Abduh. 'Amman: Dar Al-Furqan. Al-Muwaththa. hal.blogspot. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [13] http//id.files. 18. hal. 16 Oktober 2011. 40. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi. Al-Maktabah AsySyaamilah. Al-Alusi. 5. Drs. Usul Al-Ahkam.. [8] Dr. [1] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. M. 2000. Himam.wikipedia/wiki/Al-Qur'an. Yazid bin Abdul Qadir. Dr. Mochammad Asrukin. op.wikipedia/wiki/Al-Qur'an. M. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. [11] QS. Himam Abdurrahim Said. Almaktabah Asy-Syamilah. Taimiyah. Ibnu. Maktabah Al-Ma'aarif. 2006. 15. Al-Buraikan. cit. [7] http//id. hal. Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah. M. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. 5. [9] Fatih Muhammad Az-Zaqlam. 17.wikipedia/wiki. 1992. [15] Muhammad Amaan Bin Ali Al-Jaamii. Mochammad. op. 1985. Makalah. hal. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. Al-Manhaj. http//id. Al-Ahzāb: 36. [5] QS. 1414 H. Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. 2004. Abduh. [14] Dr. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani. hal. Makalah. II. Az-Zaqlam.id. Almaktabah Asy-Syamilah. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [2] Malik Bin Anas. Ali. Muhammad.. 1992. Al-Islam Wa An-Nashraniah. Ibrahim bin Muhammad. cet 3. [12] QS. [3] Drs. Al-Jaamii. 2000.. 17 September 2011. Mabahits Fi Ululm Al-Qur'an. Fatih Muhammad. 3.Si. 136. Ali. Tripoli: Dar Al-Fasifsa. Ash-Shobuniy. 3. http//nyimpanilmu. Malik Bin. Ash-Shobuniy. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Juz Amma. cet. Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini. Al-'aqlu Wa An-Naqlu 'Inda Ibni Rusydi.. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). Muhammad. M.or. Manaa'. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. hal. Muassasah Zaaid bin Sulthan Aal nahyaan. http//latifabdullah. Al-Hasyr: 7.

[34] QS. hal. [20] QS.com. Al-Mu'minuun: 5. [36] Muhammad Abduh. Al-Buruuj: 16.[16] HR. cit. 1391 H. Al-Furqaan: 25. 49. 3703). Daru Wa Mathabi' AlSya'b. Al-Israa': 15. hal. Al-Maktabah AsySyaamilah. cit. Ar-Riyadh: Dar Al-Kunuz AlAdabiyah. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan.. [40] Dr. op. [17] Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dar'u Ta'aarudh Al-'Aql Wa An-Naql. hal.. 41. [24] QS. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. (Dikutip dari himpunan hadits Arba'in karya Imam An-Nawawi). Abu Dawud (no. ji. Al-Maktabah Asy-Syamilah. [31] Muhammad Ali Shabuni. 1985. [30] HR. cit. [22] HR.. Shahiih Sunan Abi Dawud (no. hal. hal. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. Al-Islam Wa An-Nashraniah. 45. 67. jil. Al-Haaqqah: 16. hal. Ruh Al-Ma'aani Fi Tafsir Al-Qur'an Al'Adzim Wa As-Sab'u Al-Matsaani. 22. [28] http//latifabdullah. [19] Dr. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. Al-Madkhal li Diraasatil ‘Aqiidatil Islamiyyah ‘ala Madzhab Ahlis Sunnah wal Jama’ah. [32] QS.. 209. Shahiih Sunan Abi Dawud (III/832 no. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. [21] Dr. Al-Israa’: 70. Aly Ash-Shobuniy. Dalil ‘Aqli Yang Benar Akan Sesuai Dengan Dalil Naqli Yang Shahih (terj). op. Juz Amma. [41] QS.blogspot.cit. op.. 49.wordpress.id. I. 40. Rawaai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. [37] http//nyimpanilmu. 40. . cit. Al-Manhaj. hal. [18] QS. op. [39] Muhammad Abduh. 3703) dan Irwaa-ul Ghaliil (II/5-6). 4403). 6 Januari 2011. h. [29] QS. hal. Ibrahim bin Muhammad al-Buraikan. op. [38] Ibnu Taimiyah. Al-Baqarah: 4. 6. cit.or. 4403).. Al-Mulk: 10. Al-Manhaj. Shaad: 43. Beirut: Alam al-Kutub. [23] Dr. Muslim. hal.id.com/2011/01/dalil-naqli-dalil-aqli. [26] Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 52-53. hal. At-Tibyan fi Ulum al-Qur’an. [25] Dr. [35] Mahmud Bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi. 41.or.files. [27] M. op. [42] QS. [33] QS. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. 291. Abu Dawud (no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful