TUTORIAL 6

1. MENJELASKAN HUBUNGAN ETNIK DALAM KONTEKS MODERNISASI DI MALAYSIA 2. MEMBINCANGKAN CIRI-CIRI ETNIK DALAM KONTEKS DEMOGRAFI, POLITIK DAN EKONOMI

3. MENGANALISIS PEMBANGUNAN LIMA TAHUN SEBELUM 1970
Disediakan oleh: Nadeera Mohd. Zahrin Terence Jaim

1. Menjelaskan Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia

• Satu kumpulan etnik ditafsirkan secara sosial atas dasar ciri ciri budayanya.Apakah Etnik? • Istilah etnik berasal daripada perkataan Yunan iaitu ethnos yang bermakna orang. .

Tajuk Apakah Konsep Modernisasi? Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia Modernisasi di Malaysia .

• Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat. kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan. • Perubahan berlaku secara berencana atau tidak berencana. • Modenisasi mengandungi dua aspek utama: – pembangunan ekonomi dan – pembangunan politik .Apakah Konsep Modernisasi? • Modenisasi sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

melakukan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. • • Dua komponen penting untuk modenisasi • – Komponen ekonomi • – Komponen politik . • Sebagaimana negara ’baru’ yang lahir setelah Perang Dunia Kedua.Modernisasi di Malaysia • Malaysia memulakan perjalanan modenisasi dengan kehadiran kolonial Inggeris.

seperti yang kita saksikan berlaku di Afrika. • Cita-cita pembinaan negara-bangsa selalu gagal kalau pembangunan ekonomi tidak mantap. modal). sama ada pada zaman kolonial atau pasca-kolonial.Hubungan Etnik dalam Konteks Modernisasi di Malaysia • Komponen ekonomi adalah penting dalam konteks modenisasi Malaysia. dalam aspek pembangunan faktor pengeluaran (tanah. khususnya. • Tenaga buruh di Malaysia adalah unik kerana terdapat division of labour mengikut kumpulan etnik. . buruh.

2. Membincangkan ciriciri etnik dalam konteks demografi. politik dan ekonomi .

DEMOGRAFI .

Demografi melibatkan pengkajian yang saintifik tentang saiz. mortality (kematian) perkahwinan dan migrasi. Aspek demografi menentukan kuasa politik.APA ITU DEMOGRAFI? Demografi adalah satu pengkajian tentang kependudukan manusia. penyebaran ruang dan komposisi dan bagaimana ketiga-tiga komponen ini berubah mengikut masa. terutama fertiliti (kelahiran). .

.3 peratus.9 peratus.menguasai ekonomi .etnik majoriti dari segi demografi dan politik Cina .Etnik Cina pula sebanyak 25.Selebihnya iaitu 1.36 juta pada tahun 2005. .3 peratus merupakan etnik lain-lain termasuk di Sabah dan Sarawak. . Melayu .Bancian penduduk berdasarkan etnik: Jumlah keseluruhan penduduk Malaysia bertambah daripada 22. .5 peratus.Etnik India sebanyak 7.Etnik Melayu dan bumiputera lain adalah 65.08 juta orang pada tahun 2000 kepada 24.

POLITIK .

ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara. kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik. bahasa nasional. kebudayaan nasional dan ideologi nasional. kekerapan konflik. Ukuran Pencapaian • Diukur secara kualitatif dan kuantitatif • Kejayaan dasardasar nasional. . Metod • Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional. kekerapan pilihanraya.Kepentingan • Dalam projek modenisasi.

 Atas dasar itulah terdapat kebimbangan di kalangan etnik Cina tentang kenyataan yang menunjukkan bahawa jumlah penduduk etnik Cina mengalami kemerosotan.  Kebimbangan tersebut cukup berasas kerana mereka ingin memastikan etnik Cina kekal berpengaruh dan mengimbangi kuasa politik. . Ketuanan politik etnik Melayu dalam konteks politik di Malaysia tidak hanya dikaitkan dengan aspek sejarah tetapi juga aspek demografi kerana secara umum jumlah suatu kelompok etnik menentukan secara langsung jumlah undi yang akan diperolehi dalam pilihanraya.

EKONOMI .

Metod Kepentingan • Mewujudkan sebuah masyarakat industri • Pembangunan teknologi: Penerapan ilmu saintifik dan teknik-teknik canggih • Pembangunan pertanian: Perubahan kepada pertanian komersial • Industrialisasi: Penggunaan teknologi canggih dalam sektor pembuatan • Urbanisasi: Proses perpindahan penduduk ke bandar dan perubahan gaya hidup bandar Ukuran Pencapaian • Kadar pertumbuhan: ukuran KDNK .

Perkara ini yang menjadi isu dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi berdasarkan etnik.Faktor yang menentukan siapa yang menjadi majoriti bukan ditentukan oleh aspek demografi tetapi ditentukan oleh kuantiti hak milik kekayaan. ETNIK MAJORITI Etnik Cina merupakan majoriti kerana mempunyai hak milik kekayaan yang lebih tinggi berbanding etnik yang lain. FAKTOR ISU .

• Pihak kerajaan telah berupaya menjalankan dasar yang mengutamakan keseimbangan kepentingan setiap etnik yang ada di Malaysia. . Tumpuan Kerajaan • untuk mengutamakan pembangunan ekonomi dan menjadikan Malaysia salah sebuah negara moden dan maju di Asia • Aspek keharmonian dan bekerjasama antara etnik.Isu Ekonomi • Isu ekonomi juga dikatakan menjadi punca berlakunya rusuhan kaum paling berdarah dalam tahun 1969.

3. Menganalisis pembangunan lima tahun sebelum 1970 .

sosial. Dalam arena politik. politik dan ekonomi. kolonial Inggeris telah berjaya memperkenalkan institusi ’Perancangan Pembangunan’ di Persekutuan Tanah Melayu.Setelah Perang Dunia Kedua berakhir. . mereka menemui kegagalan terutamanya dalam usaha untuk mendirikan Malayan Union. dari segi fizikal. pemerintah kolonial Inggeris membina kembali Persekutuan Tanah Melayu. Dari segi ekonomi.

suatu institusi penting dan suatu alat politik berkesan yang menentukan masa depan Persekutuan Tanah Melayu dan seterusnya Malaysia Diperkenalkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pimpinan tempatan. Draft Development Plan 1950-1954 Second Five-Year Tanah Melayu Plan 1961-65 Sebagai asas kepada suatu tradisi perancangan moden. . Pihak kolonial Inggeris telah merangka dan melaksanakan rancangan lima tahun pertama Persekutuan Tanah Melayu: First Five-Year Tanah Melayu Plan 1955-60 Pimpinan tempatan telah diasuh dan diberikan tanggungjawab mengendalikan proses pembangunan masyarakatnya sendiri melalui pemerintahan sendiri yang terbatas selepas Pilihanraya Umum tahun 1955 dan kemudiannya melalui pemberian kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

. Walaupun daripada segi falsafah. matlamat dan strategi khusus telah menunjukkan banyak perubahan dan penyesuaian. namun daripada segi tujuan. bentuk dan teknik corak perancangan pembangunan ketika itu merupakan lanjutan perancangan pembangunan kolonial Inggeris.

Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955) RMK 5 (1986-1990) RMK 6 (1991-1996) Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (19561960) RMK 4 (1981-1985) RMK 7 (1996-2000) Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965) RMK 3 (1976-1980) RMK 8 (2001-2005) RMK 1 (1966-1970) RMK 2 (1971-1975) RMK 9 (2006-2010) .

RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960) • Matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan pendapatan penduduk • Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi. mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan. sosial dan infrastruktur masyarakat desa. pelajaran dan perumahan • Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah . menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada FELDA) RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965) • Digubal oleh pemerintah Malaya sendiri • Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi • Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup.(1966 ditukar kepada MARA) • LKTP 1956 bagi membuka tanah baharu untuk tujuan penempatan semula.

DARA. • Penubuhan DEB. • Penubuhan FELDA. MARDI. KEJORA. PERNAS. FELCRA.RM-1(1966-1970) • Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang ekonomi • Bermatlamat: • Mempelbagai kegiatan ekonomi • Mewujudkan peluang pekerjaan • Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber • Mempercepat integrasi • Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan perusahaan pembuatan. RMK-2(1971-1975) • Bermatlamat antaranya: • mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor • mengurangkan jurang perbezaan pendapatan • meningkatkan daya pengeluaran • memperbaiki taraf hidup • Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport. UDA. RISDA. LPP . MIDA.

. KESEDAR • Memperkemaskan program pembangunan ekonomi • Penekanan kepada pertanian.RMK-4 (1981-1985) RMK-3 (1976-80) RMK-5 (1986-1990) RMK-6 (1991-1996) • Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah • Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian • Penubuhan KETENGAH. perindustrian serta sektor industri berat • Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baharu • 1979. PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981).

RMK-7 (1996-2000) RMK-9 (2006-2010) RMK-8 (2001-2006) tumpuan diberikan tidak hanya kepada industri berteraskan K-ekonomi tetapi turut memberi perhatian kepada isu pembangunan manusia atau disebut sebagai ‘modal insan. .’ mula memberi perhatian ke atas industri berteraskan K-ekonomi.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful