DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif. (ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan. • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif.

• Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. . • Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap.

Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. .Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif.2) Frasa kerja yang mengandungi objek . . -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya. .

.

.

 Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF. .  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap.  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.

 Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. .  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna.

 Pokok itu tumbang.CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.  Kami semua terpegun.  Kanak-kanak itu menangis. .

ada. berbantalkan. menjadi. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan. berbuat. tinggal. bertilamkan dll… .Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. CONTOH:  beransur.

.a) Kata adjektif sebagai pelengkap. c) Kata nama sebagai pelengkap. b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap.

iv. Mereka berbuat jahat. Bapanya beransur pulih. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. Badannya menjadi lemah. . iii. ii. i.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya.

Keretanya membelok ke kiri. tinggal. bermastautin. iii. membelok. iv. Saya tinggal di kampung. menetap. singgah dll… CONTOH AYAT: i. ii. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. CONTOH KATA:  berada. Mereka berada di Johor.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. .

 kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’. .c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama. contoh: Dia berbantalkan lengan. contoh:  Dia menjadi guru.  Kakak Ali ada kereta.

(tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap. Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. . Bahasa Jawa. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. guli.

.

4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.13. .

• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. (b)Ikan goreng itu kami makan. Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu. . (b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya. (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya.

.-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. • Frasa kerja yang mengandungi dua objek.

(Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) .Frasa kerja dengan satu objek. • Saya menjawab surat(objek) itu. • Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu. • Mesin itu mengepam air(objek).

• Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan. • Filem itu sungguh menyeramkan (kami). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . • Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita). kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat.Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan).

• Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat. • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif. +Objek sipi.Frasa kerja dengan dua objek. • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek. .

-Wanita itu membelikan anaknya baju. • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. .• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku.

• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. • Apabila objek sipi dijudulkan. tidak dianggap gramatis. . Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu.

Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka. -Dia mencari buah nangka untuk isterinya.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada.Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek. .

(Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) . Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang).• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek.

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

dan  Kata Bantu ragam. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. iaitu: • Kata Bantu aspek. yang menerangkan waktu bagi kata kerja.• Dalam ayat. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. . Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu.

masih. sudah. sedang. iaitu sama ada kerja itu akan. baru.Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. mula atau belum dilaksanakan. .

• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah. masih. . pernah. baru. akan. mula. • Belum dilaksanakan: belum. • Sedang dilakukan: sedang. telah.

• Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi. • Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya. .Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

• cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin. enggan. patut. . boleh. mesti. hendak. Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. dapat. mahu. harus.

Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh. .

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai. . baik secara mendahului atau mengikutinya.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan.

. Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat.• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi. Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

. • Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih.• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang.

.

Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama. .7. UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu. Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. frasa adjektif dan frasa nama. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek.13.

ke. daripada. pada.kata sendi namanya ialah di.unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa .Dari segi makna. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah . .Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. dari. • Meraka berasal dari Sarawak. . kepada.

dalam.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. 2) Terdiri daripada frasa nama. . sejak dan hingga. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam.

3) Keterangan cara . 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya. . Contoh : Kereta api itu bergerak laju.Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif.

. dan bagi. -Kata sendi namanya ialah demi.Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian. untuk. .4) Keterangan tujuan atau harapan.

-Kata sendi namanya ialah dengan.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. .5) Keterangan alat.Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan. . .

.Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama. . .6) Keterangan penyertaan.Kata sendi namanya ialah dengan.

. .Kata sendi namanya ialah tentang. .7) Keterangan hal. mengenai.Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. terhadap. -Unsur yang menerangkan keadaan.

Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. sebagai. bak .8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan. .KAta sendi namanya ialah seperti. . bagai.