DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif. • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif. (ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan.

• Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya. .Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap.

. . -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. .Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif.2) Frasa kerja yang mengandungi objek .

.

.

 MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap. .  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang.

.  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna. Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap.

.  Kami semua terpegun.  Kanak-kanak itu menangis.  Pokok itu tumbang.CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.

Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan. CONTOH:  beransur. bertilamkan dll… . menjadi. berbuat.Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. ada. tinggal. berbantalkan.

b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap.a) Kata adjektif sebagai pelengkap. . c) Kata nama sebagai pelengkap.

. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. Bapanya beransur pulih. Badannya menjadi lemah. ii. Mereka berbuat jahat.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. i. iv. iii.

. membelok. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. bermastautin. iii. menetap. Mereka berada di Johor. ii. singgah dll… CONTOH AYAT: i. CONTOH KATA:  berada. iv. tinggal.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. Keretanya membelok ke kiri. Saya tinggal di kampung.

 Kakak Ali ada kereta. contoh:  Dia menjadi guru.c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama. Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’. .  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. contoh: Dia berbantalkan lengan.

(tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap. Bahasa Jawa. Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. guli. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. .

.

4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya. .13.

(b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya. (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya. (b)Ikan goreng itu kami makan.• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu. .

.-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. • Frasa kerja yang mengandungi dua objek.

• Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu. • Saya menjawab surat(objek) itu.Frasa kerja dengan satu objek. • Mesin itu mengepam air(objek). (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) .

• Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita). • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan. • Filem itu sungguh menyeramkan (kami).Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat.

• Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat.Frasa kerja dengan dua objek. • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek. • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif. +Objek sipi. .

. • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku. -Wanita itu membelikan anaknya baju.• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya.

• Apabila objek sipi dijudulkan. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu. Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. .• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. tidak dianggap gramatis.

• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada.Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek. -Dia mencari buah nangka untuk isterinya. . Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka.

• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek. (Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) . Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang).

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

dan  Kata Bantu ragam. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja.• Dalam ayat. . Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. yang menerangkan waktu bagi kata kerja. iaitu: • Kata Bantu aspek.

Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. iaitu sama ada kerja itu akan. sedang. baru. sudah. masih. . mula atau belum dilaksanakan.

pernah.• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah. . • Belum dilaksanakan: belum. masih. mula. • Sedang dilakukan: sedang. akan. telah. baru.

Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu. • Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi. • Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya. .

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

enggan. • cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. . hendak. dapat. Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. boleh. mahu. mesti. harus.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin. patut.

• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang. .

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

baik secara mendahului atau mengikutinya. • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan. Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. .

Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat. .• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi. Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat.

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

• Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. 2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah. .• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang.

.

UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu.13. frasa adjektif dan frasa nama. . Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek.7. Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama.

unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa . pada. ke. • Meraka berasal dari Sarawak. kepada. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah . . dari.kata sendi namanya ialah di.Dari segi makna.Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. . daripada.

dalam. sejak dan hingga. . Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam. 2) Terdiri daripada frasa nama. misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada.

Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif. Contoh : Kereta api itu bergerak laju. .3) Keterangan cara . Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya. 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.

4) Keterangan tujuan atau harapan. . dan bagi. untuk. -Kata sendi namanya ialah demi. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian.Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. .

.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. -Kata sendi namanya ialah dengan. .Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan.5) Keterangan alat. .

.6) Keterangan penyertaan.Kata sendi namanya ialah dengan. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama. . .Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya.

Kata sendi namanya ialah tentang. mengenai. terhadap. -Unsur yang menerangkan keadaan. . .7) Keterangan hal.Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. .

sebagai. bagai.KAta sendi namanya ialah seperti.Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. . bak . .8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful