DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif. (ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan. • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif.

Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap. . • Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya.

. .2) Frasa kerja yang mengandungi objek .Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif. .

.

.

. MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang.

 Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna. Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. .

 Kami semua terpegun.CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang. .  Kanak-kanak itu menangis.  Pokok itu tumbang.

Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. berbuat. bertilamkan dll… . CONTOH:  beransur. ada. menjadi. tinggal. berbantalkan. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan.

a) Kata adjektif sebagai pelengkap. c) Kata nama sebagai pelengkap. b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. .

ii. Bapanya beransur pulih. Badannya menjadi lemah.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. . iii. i. Mereka berbuat jahat. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. iv.

iii. Saya tinggal di kampung. Mereka berada di Johor. singgah dll… CONTOH AYAT: i. menetap. tinggal. . bermastautin. Keretanya membelok ke kiri. CONTOH KATA:  berada. ii. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. membelok. iv.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap.

contoh: Dia berbantalkan lengan.  Kakak Ali ada kereta. Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’.  Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. .  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’. contoh:  Dia menjadi guru.c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama.

 Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. Bahasa Jawa. (tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. . guli.

.

4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.13. .

Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu.• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. . (b)Ikan goreng itu kami makan. (b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya. (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya.

• Frasa kerja yang mengandungi dua objek.-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek. .

Frasa kerja dengan satu objek. • Saya menjawab surat(objek) itu. • Mesin itu mengepam air(objek). (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) . • Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu.

• Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita). kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat. • Filem itu sungguh menyeramkan (kami). dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan.Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan).

+Objek sipi. • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek. .Frasa kerja dengan dua objek. • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif. • Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat.

• Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. .• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya. -Wanita itu membelikan anaknya baju. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku.

• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. tidak dianggap gramatis. . -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. • Apabila objek sipi dijudulkan. -Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu.

Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek. . -Dia mencari buah nangka untuk isterinya. Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada.

• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek. Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang). (Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) .

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

• Dalam ayat. Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat. . iaitu: • Kata Bantu aspek. dan  Kata Bantu ragam. yang menerangkan waktu bagi kata kerja.

sedang.Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. iaitu sama ada kerja itu akan. sudah. masih. mula atau belum dilaksanakan. baru. .

• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah. akan. masih. • Sedang dilakukan: sedang. pernah. telah. • Belum dilaksanakan: belum. baru. mula. .

• Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya. . • Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi.Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

mesti.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin. boleh. • cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. harus. dapat. patut. mahu. Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. enggan. . hendak.

. Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan. Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. baik secara mendahului atau mengikutinya. • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai.

.• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi. Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat. Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat.

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. . • Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. 2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah.• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang.

.

7. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek. UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu. Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama. Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. frasa adjektif dan frasa nama. .13.

kata sendi namanya ialah di. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah .Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. . daripada. • Meraka berasal dari Sarawak. pada. kepada. ke. dari.Dari segi makna.unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa . .

dalam.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam. . sejak dan hingga. misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. 2) Terdiri daripada frasa nama. Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang.

2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif.3) Keterangan cara . Contoh : Kereta api itu bergerak laju. . Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya.

dan bagi. .4) Keterangan tujuan atau harapan. . -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian. -Kata sendi namanya ialah demi. untuk.Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang.

5) Keterangan alat.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas. .Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan. . . -Kata sendi namanya ialah dengan.

. .Kata sendi namanya ialah dengan. .6) Keterangan penyertaan. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama.Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya.

mengenai.Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. . -Unsur yang menerangkan keadaan. .Kata sendi namanya ialah tentang.7) Keterangan hal. . terhadap.

. bak . . bagai. sebagai.8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan.KAta sendi namanya ialah seperti.Contoh : Diaberlagak seperti pegawai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful