DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL NIZAM B M. ZUKI MOHD FUAD B ROSLI MOHD NOR ASNI B M.

DAIE MOHD AIDIL B SAHIPALUDIN MOOHD SYAFIQ B MAJID

FRASA KERJA
BINAAN FRASA KERJA BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK BINAAN FRASA KERJA DENGAN OBJEK FRASA KERJA DENGAN KATA BANTU FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA

BINAAN KATA KERJA • Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja • Boleh menghasilkan kata kerja transitif dan tak transitif • Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan • Kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsur-unsur lain .

CONTOH FRASA KERJA SUBJEK FRASA KERJA Menang  Ali  Mereka  Hang Jebat  Budak itu Sedang tidur Bertikam Tuah Sedang membaca buku dengan Hang  Pemburu  Dia Menembak harimau itu Menjalankan dengan baik tugasnya .

.

BINAAN FRASA KERJA TANPA OBJEK .

(ayat transitif = ayat aktif) Ayat transitif boleh dipasifkan. • Ayat yang tidak boleh dipasifkan beerti ayat itu ialah ayat tak transitif. oleh itu ayat jenis ini tidak berobjek .• Frasa kerja tanpa objek = kata kerja tak transitif • Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya • Kata kerja tak transitif tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek • Frasa nama sebagai objek menjadi syarat dalam ayat transitif.

Tiga Jenis Kata Kerja Tak Transitif • Kata kerja tak transitif yang tidak boleh menerima unsur pelengkap. • Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. . • Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap sesudahnya.

.2) Frasa kerja yang mengandungi objek . . . -Selepas objek boleh diikuti oleh keterangan.Contoh : Pemburu menembak harimau itu dengan senapangnya.Kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.Frasa kerja ini mengandungi kata kerja transitif. Subjek : Pemburu Kata kerja : menembak Objek : harimau itu Keterangan : dengan senapangnya.

.

.

 Kata kerja tak transitif dengan pelengkap. MERUPAKAN KATA KERJA TAK TRANSITIF.  3 JENIS KATA KERJA TAK TRANSITIF:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.  Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang. .

. Tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap.  Kata kerja yang mempunyai makna yang sempurna.

 Pokok itu tumbang.  Kanak-kanak itu menangis. .CONTOH-CONTOH :  Dia tercengang.  Kami semua terpegun.

ada. tinggal. Unsur-unsur yang digunakan bukan ‘objek’ kerana ayat tidak boleh dipasifkan. berbuat. CONTOH:  beransur. berbantalkan. bertilamkan dll… . menjadi.Tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap.

b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. .a) Kata adjektif sebagai pelengkap. c) Kata nama sebagai pelengkap.

iv. . ii. Bapanya beransur pulih. iii. Mereka berbuat jahat.a) Kata adjektif sebagai pelengkap:  Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Badannya menjadi lemah. CONTOH : Keadaannya menjadi genting. i.

iii. Keretanya membelok ke kiri. CONTOH KATA:  berada. Saya tinggal di kampung.b) Frasa sendi nama sebagai pelengkap: Hadir selepas kata kerja tak transitif yang mendukung makna ‘tempat’ untuk menjadi pelengkap. Mereka berada di Johor. tinggal. Kapal terbang itu singgah di Kuala Lumpur. singgah dll… CONTOH AYAT: i. membelok. menetap. . ii. bermastautin. iv.

 Pelengkap tidak boleh dijadikan subjek dalam ayat pasif. contoh: Dia berbantalkan lengan.  Kakak Ali ada kereta. Terbahagi kepada 2 kumpulan:  kata kerja yang berimbuhan ‘ber-…-kan’. contoh:  Dia menjadi guru.c) Kata nama sebagai pelengkap:  Ada kata kerja tak transitif memerlukan pelengkap kata nama. .  kata nama sebagai pelengkap seperti ‘menjadi’ & ‘dan’.

Bahasa Jawa. . Kata nama sebagai penerang bukanlah objek. guli. (kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan kata makna kerja) CONTOH: Subjek Lelaki itu Kami Hobinya Kata kerja berseluar belajar bermain Penerang jean. (tidak boleh dipasifkan)  Hanya menjadi penerang & bukan sebagai pelengkap.

.

13. .4 (Binaan Frasa Kerja dengan Objek) Frasa Kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah yang dibentuk oleh kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

(b) Gajah itu ditembak oleh pemburu dengan senapangnya.• Frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan menjadi ayat. . (a)Pemburu menembak gajah(objek) itu dengan senapangnya. (b)Ikan goreng itu kami makan. Contohnya: (a)Kami makan ikan goreng(objek) itu.

• Frasa kerja yang mengandungi dua objek. .-Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek terbahagi kepada dua jenis: • Frasa kerja dengan satu objek.

• Mesin itu mengepam air(objek).Frasa kerja dengan satu objek. (Frasa nama yang mengikuti dianggap sebagai objek atau penyambut) . • Sebatang kayu melintangi jalan(objek) itu. • Saya menjawab surat(objek) itu.

kerana ini akan mengandaikan objek yang digugurkan sebagai orang pertama) (Perkataan ini boleh menerima kata penguat. dan frasa nama yang mengikutinya boleh digugurkan) . • Betulkah filem itu sungguh menyeramkan anda? • Benarkah kejadian itu sungguh menyedihkan kamu? (Objek yang terdiri daripada orang kedua dan ketiga tidak boleh digugurkan. • Filem itu sungguh menyeramkan (kami). • Kejadian itu sungguh menyedihkan (kita).Perkataan yang berbentuk kata kerja tetapi membawa makna adjektif(sifatan).

+Objek sipi. • Frasa kerja yang dibentuk oleh kata kerja transitif.Frasa kerja dengan dua objek. • Objek-objek mempunyai fungsi yang berbeza-beza: +Objek tepat. . • Mengandungi dua frasa nama yang menjadi objek.

-Wanita itu membelikan anaknya baju. Contoh ayat: -Ahmad menghadiahi Ali buku. . • Objek sipi ialah objek yang tidak menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya.• Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut secara langsung kepada kata kerjanya.

-Anaknya dibelikan baju oleh wanita itu. Contoh ayat: -Buku dihadiahi Ali oleh Ahmad. . Contoh ayat: -Ali dihadiahi buku oleh Ahmad. -Baju dibelikan anaknya oleh wanita itu. • Apabila objek sipi dijudulkan.• Objek tepat akan mengalami perjudulan atau subjek yang diterangkan apabila dipasifkan. tidak dianggap gramatis.

-Dia mencari buah nangka untuk isterinya. Contoh ayat: -Dia mencarikan isterinya buah nangka. .Maka ayat yang terhasil akan mempunyai hanya satu objek.• Apabila objek tepat asal diletakkan di bahagian belakang ayat dengan didahului oleh kata sendi nama untuk atau kepada.

(Sebenarnya ayat di atas hanya mengandungi satu objek iaitu frasa nama yang mengikuti kata kerja secara langsung[objek tepat]) . Contoh ayat: -Sultan menamai tempat(objek tepat) itu Melaka(penerang).• Terdapat frasa kerja yang seolaholah mengandungi dua objek.

.

Frasa Kata Kerja Dengan Kata Bantu .

• Dalam ayat. yang menerangkan waktu bagi kata kerja. yang menerangkan ragam perasaan bagi kata kerja. Kata Bantu menerangkan kata kerja dari dua sudut maknadan terbahagi kepada dua jenis kata Bantu. iaitu: • Kata Bantu aspek. . dan  Kata Bantu ragam. unsur kata bantu boleh disertai oleh kata penguat.

baru.Kata Bantu Aspek • Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kerja yang dilakukan. sedang. masih. sudah. mula atau belum dilaksanakan. . iaitu sama ada kerja itu akan.

masih. baru. • Belum dilaksanakan: belum. telah. • Sedang dilakukan: sedang. . akan. mula. pernah.• Tergolong kepada tiga jenis aspek masa: • Sudah dilakukan: sudah.

• Sedang dilakukan  Ibu sedang memasak nasi. .Contoh Ayat • Sudah dilakukan  Mereka sudah menonton cerita itu. • Belum dilakukan  Murid itu akan menulis surat kepada ibunya.

• Dalam Bahasa Melayu kata bantu aspek tertentu boleh boleh hadir bersama-sama. • Cth: Belum+pernah Kamil belum pernah melawat Kota Kinabalu. Masih+belum Ahmad masih belum datang ke pejabat sejak pagi tadi.

• Tidak boleh hadir bersama-sama: • Cth: Akan+belum Akan+sedang Pernah+belum Telah+masih Sudah+belum Sudah+baru

Kata Bantu Ragam
• Kata bantu ragam yang hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatanitu dilakukan, misalnya sama ada seseorang itu mesti melakukan, hendak melakukan, atau berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan

• cth: Encik Karim hendak mengembara ke Afrika. . mahu. patut. enggan. mesti. boleh. harus. Kerani itu harus menyiapkan kerja dengan segera. dapat. hendak.• Antara kata bantu jenis ini ialah:  Mungkin.

Patut+dapat Kerajaan patut dapat menangani masalah pengangguran dengan lebih berkesan pada masa akan datang.• Boleh hadir bersama-sama: Mungkin+dapat Karim mungkin dapat lulus dengan cemerlang jika dia berusaha bersungguh-sungguh. .

• Tidak boleh hadir bersama-sama: Hendak+mahu Hendak+harus Mahu+mesti Mahu+dapat Mesti+harus Dapat+hendak Hendak+dapat .

. Dia belum hendak makan kerana masih kenyang. baik secara mendahului atau mengikutinya. • Kata Bantu Aspek+Kata Bantu Ragam Karim sedang hendak ke bandar ketika kami sampai.• Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan.

Pada waktu itu bapa mesti sudah ke pejabat. Polis mesti telah menangkap pencuri itu sesudah mendapat maklumat.• Kata Bantu Ragam+Kata Bantu Aspek Mereka mesti akan datang lagi. .

.

FRASA KERJA DENGAN AYAT KOMPLEMEN .

KOMPLEMEN • Menghubungkan klausa yang menjadi komplemen atau pelengkap pada klausa utama • Contoh kata kompleman yang selalu digunakan ialah bahawa dan untuk .

FRASA KERJA + AYAT KOMPLEMEN • Setiap frasa kerja boleh menerima ayat komplemen • Ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk .

• Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Pak Abu berkata bahawa tetamu anaknya dari kota.• Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen : 1 ) Orang itu menafikan bahawa barang- Contoh Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen barangnya telah hilang. 2 ) Kami menegaskan bahawa kejayaan bergantung pada usaha gigih. . 2 ) Penduduk kampung beranggapan bahawa penghulu mereka sudah berpindah.

.

Struktur binaan – keterangan terdiri daripada frasa sendi nama. UNSUR KETERANGAN DALAM FRASA KERJA DEFINISI : Unsur keterangan dalam frasa kerja terdiri daripada unsur yang menerangkan lebih lanjut kata kerja itu.7. frasa adjektif dan frasa nama. . Ayat susunan biasa – keterangan hadir selepas kata kerja. Kata kerja transitif – keterangan hadir selepas objek.13.

daripada.unsur yang membincangkan lokasi terjadinya sesuatu peristiwa . ke.Dari segi makna.Contohnya : • Ramai wanita bekerja di kilang. .kata sendi namanya ialah di. pada. . • Meraka berasal dari Sarawak. kepada. frasa keteranagn terbahagi 8 : 1) Keterangan tempat atau arah . dari.

misalnya semalam dan dua dekad yang lalu. . Contoh : Kuliah itu tamat pada pukul 5 petang. Contoh : Kami menunggu ketibaannya hingga pukul 12 malam. dalam. sejak dan hingga.2) Keterangan waktu Terdapat 2 bentuk keterangan waktu : 1) Frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama pada. 2) Terdiri daripada frasa nama.

Contoh : Kereta api itu bergerak laju. .Terdapat 2 bentuk keterangan cara : 1) Terdiri daripada kata adjektif. 2) Terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. Contoh : Kereta api itu bergerak dengan lajunya.3) Keterangan cara .

Contoh : Kita berjuang demi keadilan undang-undang. . dan bagi. .4) Keterangan tujuan atau harapan. -Unsur yang menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian. untuk. -Kata sendi namanya ialah demi.

. -Kata sendi namanya ialah dengan.5) Keterangan alat. . .Unsur yang menerangkan perkakas atau benda yang digunakan.Contoh : Rombongan pelajar itu datang dengan bas.

.6) Keterangan penyertaan. -Unsur yang menerangkan maksud ikut bersama-sama.Kata sendi namanya ialah dengan. . .Pelajar baharu itu datang dengan ayahnya.

7) Keterangan hal. terhadap. .Contoh : Mereka sedang berbincang tentang perkara itu. .Kata sendi namanya ialah tentang. -Unsur yang menerangkan keadaan. mengenai. .

KAta sendi namanya ialah seperti. bagai. .Contoh : Diaberlagak seperti pegawai. bak . sebagai.8) Keterangan bagai -Unsur yang menerangkan keserupaan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful