FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

....................................................... Aspek kognitif..................................................................10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan................... Kesimpulan..................10.................................................6  Kreatif..................ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1................. Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif...........16 2 ......11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan.........................................................................  Apresiasi seni visal secara mudah............................ psikomotor..........12 5................................................................................................................. Rujukan............. afektif....................6  Afektif...........2 2............................................ .... .......................................7 3......................... Maklumat sokongan...15 6.........................................................................7  Sosial......................................... Pengenalan........................5  Psikomotor..........11 4............................................................................ kreatif dan sosial  Kognitif...........

Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual.PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia. Menurut Herbert Read ( buku. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Kepuasan. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. 3 . Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. Lantaran itu. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. kenikmatan. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara.

Oleh yang demikian. seni bina. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. serta apa jua yang berkaitan dengan seni. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. reka bentuk industri. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. mempelajari sejarah dan antropologi seni. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. 4 . arca. Lantaran itu. grafik komputer. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan.

ASPEK KOGNITIF. teknologi bahan. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. estetika serta seni dalam kehidupan. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. prinsip dan struktur rekaan. PSIKOMOTOR. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. bentuk gubahan. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Lancing (1971). Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. 5 . Kneeth M. sejarah dan apresiasi. kekemasan. teknik. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. pemahaman dan penghargaan. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. 1. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. afektif dan psikomotor. prosedur. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. afaktif dan psikomotor mereka.

meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. tangan. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. keperihatinan. otot dan mental. 6 . sikap. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. minat. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. mempunyai pertimbangan.2.

idea kreatif atau pemikiran kreatif. Hasil kreativiti mempunyai nilai. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. berbanding dengan hasilan akhir. peralatan dan teknik. membentuk dan membuat binaan.4. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. menterjemah karya. membuat corak dan rekaan. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Melalui menggambar. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. asli atau baru. Oleh yang demikian. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. Mengapresiasi karya (memberi respons. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. khasnya dalam bilik darjah. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Mereka akan melalui 7 . bahan. 5. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. Selain itu.

Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. bakat. masyarakat dan guru-guru. 8 . Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat.sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. kreativiti dan inovatif. Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi.

mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. membuat interpretasi. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. mengaplikasi disiplin seni visual. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. alat dan teknik. kraf tradisional. berkomunikasi secara berkesan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. koordinasi. manipulasi dan persepsi visual. berfikir secara kritis dan kreatif. dan mengenal kraf tradisional. proses pembuatan hasil seni. 9 . Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. membentuk dan membuat binaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. membuat pilihan.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. membuat corak dan rekaan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. menyimpan maklumat atau dokumentasi.

imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. 10 . Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah.

murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai kebersihan dan kepekaan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. nilai patriotisme. 11 .

Setelah rekaan disiapkan. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Bagi orang dewasa. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. kiub segitiga dan plastisin). Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. kuih. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. Seperti bunga. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. mereka diberikan plastisin. 1975). guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri.MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. 12 . ular dan manusia.

aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Selain itu. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. figura manusia. Bagi mereka.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak. Melalui lukisan. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. 13 . (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Penghasilan imej seperti pokok. Selain itu.

Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Selain itu.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. Melalui aktiviti melukis. 14 .

murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. (2318 patah kata) 15 . membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. membuat rekaan dan corak.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Dengan ini. imaginasi dan konsepsi murid. Melalui kefahaman aspek di atas. meningkatkan lagi kepekaan. persepsi.

Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. http://rolda73-panitiapsv. “Pendidikan Seni Visual”. http://psvisual.blogspot.html 5.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.wordpress.blogspot.html 3. (2000) 4.blogspot.com/2010/05/pengenalan-psv. http://www. KPM.artstudent.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.html 16 . http://sitihayatimohdyusoff.RUJUKAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.