FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

....................................................................................................... Maklumat sokongan........10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.. Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif.............................  Apresiasi seni visal secara mudah.... Pengenalan.......... psikomotor...........................................................7 3.........................7  Sosial.................................... ..10..................................11 4............................................................................................... kreatif dan sosial  Kognitif.....................6  Kreatif......... ..................... Rujukan.................................................5  Psikomotor.......ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1............2 2........ Kesimpulan.................................................................... Aspek kognitif...............................................................................................................................6  Afektif........12 5..................................... afektif............................................11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan................................................15 6...16 2 ........

Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. Menurut Herbert Read ( buku. kenikmatan. Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Lantaran itu. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. 3 . Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. Kepuasan. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan.PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini.

Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan. seni bina. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. Lantaran itu. mempelajari sejarah dan antropologi seni. baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. serta apa jua yang berkaitan dengan seni. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. arca. 4 . Oleh yang demikian. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. reka bentuk industri. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. grafik komputer. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya.

pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. PSIKOMOTOR.ASPEK KOGNITIF. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. 1. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. bentuk gubahan. estetika serta seni dalam kehidupan. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. 5 . Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. Kneeth M. teknik. afektif dan psikomotor. teknologi bahan. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. prinsip dan struktur rekaan. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. sejarah dan apresiasi. afaktif dan psikomotor mereka. prosedur. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. Lancing (1971). pemahaman dan penghargaan. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. kekemasan.

mempunyai pertimbangan. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. sikap. 6 . menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. minat. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . tangan. Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek.2. otot dan mental. keperihatinan. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru.

Selain itu. Melalui menggambar. membuat corak dan rekaan. 5. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. bahan. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. berbanding dengan hasilan akhir. asli atau baru. Hasil kreativiti mempunyai nilai. Mereka akan melalui 7 . menterjemah karya. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. khasnya dalam bilik darjah.4. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. peralatan dan teknik. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. Oleh yang demikian. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. membentuk dan membuat binaan. Mengapresiasi karya (memberi respons. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. idea kreatif atau pemikiran kreatif.

Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. masyarakat dan guru-guru.sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. 8 . bakat. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. kreativiti dan inovatif.

unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. 9 . menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. dan mengenal kraf tradisional. kraf tradisional. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. koordinasi. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. berkomunikasi secara berkesan.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. mengaplikasi disiplin seni visual. membuat interpretasi. membentuk dan membuat binaan. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. membuat corak dan rekaan. berfikir secara kritis dan kreatif. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. manipulasi dan persepsi visual. alat dan teknik. membuat pilihan. proses pembuatan hasil seni. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. menyimpan maklumat atau dokumentasi.

Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. 10 . imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi.

Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai kebersihan dan kepekaan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. 11 . nilai patriotisme. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.

namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. Seperti bunga. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. 1975). tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. kiub segitiga dan plastisin). Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. Bagi orang dewasa. 12 . ular dan manusia. Setelah rekaan disiapkan. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. kuih. mereka diberikan plastisin. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur.

figura manusia. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Selain itu. 13 . aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. Selain itu. Melalui lukisan. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. Bagi mereka. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. Penghasilan imej seperti pokok.

terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Melalui aktiviti melukis. Selain itu.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. 14 .

terutama dalam meningkatkan nilai hidup. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. (2318 patah kata) 15 . Melalui kefahaman aspek di atas. membuat rekaan dan corak. persepsi. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Dengan ini.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. meningkatkan lagi kepekaan. penghayatan dan kritikan. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. imaginasi dan konsepsi murid. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Dengan empat bidang merangkumi menggambar.

blogspot.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.html 5. http://psvisual.blogspot.com/2010/05/pengenalan-psv. http://rolda73-panitiapsv.artstudent.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. “Pendidikan Seni Visual”.html 3. KPM.RUJUKAN 1. http://www.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.wordpress.html 16 . (2000) 4. http://sitihayatimohdyusoff.blogspot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful