FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

.................... ............................. Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif.......................................................................................................................................12 5....................... Kesimpulan.......................................................................................7 3............................... Maklumat sokongan...........................................10..............11 4...................... Aspek kognitif....................................... Pengenalan.............. psikomotor....................................2 2...................15 6...ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1.................................7  Sosial...11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan.............................6  Afektif......... afektif.............. kreatif dan sosial  Kognitif..........................................10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.........................................................................16 2 ....................................5  Psikomotor............................................. Rujukan............  Apresiasi seni visal secara mudah......... ..........6  Kreatif...............................................

Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. Kepuasan. Menurut Herbert Read ( buku. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. 3 . kenikmatan. Lantaran itu.PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia.

baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. reka bentuk industri. seni bina. 4 . Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. serta apa jua yang berkaitan dengan seni. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. Lantaran itu. mempelajari sejarah dan antropologi seni. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. arca. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. grafik komputer. Oleh yang demikian.

Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. bentuk gubahan. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. teknologi bahan. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. PSIKOMOTOR. afektif dan psikomotor. sejarah dan apresiasi. pemahaman dan penghargaan. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. Kneeth M. teknik. Lancing (1971). Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. prinsip dan struktur rekaan. 1. estetika serta seni dalam kehidupan. 5 . Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan. prosedur. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. kekemasan. afaktif dan psikomotor mereka.ASPEK KOGNITIF.

minat. sikap. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata .2. keperihatinan. otot dan mental. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek. tangan. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. mempunyai pertimbangan. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. 6 . menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik.

Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. khasnya dalam bilik darjah. bahan. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. membentuk dan membuat binaan. berbanding dengan hasilan akhir. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Hasil kreativiti mempunyai nilai. Selain itu. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. membuat corak dan rekaan. idea kreatif atau pemikiran kreatif. Mereka akan melalui 7 . Melalui menggambar. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. asli atau baru. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. menterjemah karya. Oleh yang demikian.4. 5. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. peralatan dan teknik. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. Mengapresiasi karya (memberi respons. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen.

Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. masyarakat dan guru-guru. 8 . kreativiti dan inovatif. bakat. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat.sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. menyimpan maklumat atau dokumentasi. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. proses pembuatan hasil seni. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. membuat pilihan. 9 . membuat interpretasi. kraf tradisional.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. berfikir secara kritis dan kreatif. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. koordinasi. membentuk dan membuat binaan. berkomunikasi secara berkesan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. manipulasi dan persepsi visual. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. membuat corak dan rekaan. alat dan teknik. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. dan mengenal kraf tradisional. mengaplikasi disiplin seni visual.

murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. 10 . Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan.

11 . Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. nilai patriotisme. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. nilai kebersihan dan kepekaan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah.

Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. kiub segitiga dan plastisin). Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. kuih. Setelah rekaan disiapkan. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. ular dan manusia. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Seperti bunga. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan.MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Bagi orang dewasa. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. 12 . Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. mereka diberikan plastisin. 1975).

(a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak. Selain itu.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Penghasilan imej seperti pokok. Selain itu. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. Bagi mereka. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. 13 . Melalui lukisan. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. figura manusia. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka.

terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. Melalui aktiviti melukis. 14 .(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. Selain itu. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur.

menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. membuat rekaan dan corak.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. meningkatkan lagi kepekaan. penghayatan dan kritikan. Dengan ini. persepsi. (2318 patah kata) 15 . murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Melalui kefahaman aspek di atas. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. imaginasi dan konsepsi murid. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.

RUJUKAN 1. “Pendidikan Seni Visual”.artstudent. http://rolda73-panitiapsv.html 3.blogspot. http://sitihayatimohdyusoff.com/2010/05/pengenalan-psv.html 5. http://psvisual.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.html 16 .com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara. http://www.wordpress.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. KPM.blogspot.blogspot. (2000) 4.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.