FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

........2 2............................... Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif........................................................................................ Aspek kognitif.................................... Maklumat sokongan.................................................................................................................15 6.. Pengenalan......6  Kreatif................16 2 ...............................7 3.........5  Psikomotor........................................................................................................................... ................................... Kesimpulan..............................................................6  Afektif........................10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan............ afektif..........11 4................  Apresiasi seni visal secara mudah...11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan........ .................................... Rujukan................. psikomotor....................10................................................... kreatif dan sosial  Kognitif...............................12 5....7  Sosial.......................................................ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1..............................

namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. kenikmatan. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. Lantaran itu. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. Kepuasan. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ).PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia. Menurut Herbert Read ( buku. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. 3 .

pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. seni bina. Oleh yang demikian. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. reka bentuk industri. arca. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. 4 . grafik komputer. serta apa jua yang berkaitan dengan seni. Lantaran itu. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. mempelajari sejarah dan antropologi seni. baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya.

Kneeth M. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. kekemasan. estetika serta seni dalam kehidupan. bentuk gubahan. pemahaman dan penghargaan. afaktif dan psikomotor mereka. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. prosedur. 1. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. Lancing (1971). 5 . Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. PSIKOMOTOR. afektif dan psikomotor. teknik. prinsip dan struktur rekaan. teknologi bahan. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan.ASPEK KOGNITIF. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. sejarah dan apresiasi. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan.

Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. 6 . Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. otot dan mental. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. keperihatinan. minat. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. mempunyai pertimbangan. tangan. sikap.2.

menterjemah karya. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. peralatan dan teknik. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan.4. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. bahan. Mereka akan melalui 7 . aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. Hasil kreativiti mempunyai nilai. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. Melalui menggambar. asli atau baru. Selain itu. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. khasnya dalam bilik darjah. 5. membentuk dan membuat binaan. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. Mengapresiasi karya (memberi respons. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. idea kreatif atau pemikiran kreatif. Oleh yang demikian. berbanding dengan hasilan akhir. membuat corak dan rekaan.

sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. 8 . bakat. kreativiti dan inovatif. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. masyarakat dan guru-guru. Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri.

manipulasi dan persepsi visual. dan mengenal kraf tradisional. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. membentuk dan membuat binaan. kraf tradisional. proses pembuatan hasil seni. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. mengaplikasi disiplin seni visual. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membuat interpretasi. berkomunikasi secara berkesan. membuat corak dan rekaan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. menyimpan maklumat atau dokumentasi. membuat pilihan. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. alat dan teknik. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. koordinasi. 9 .ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. berfikir secara kritis dan kreatif.

Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. 10 . Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini.

nilai patriotisme. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. 11 . nilai kebersihan dan kepekaan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.

MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. 12 . seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. 1975). Setelah rekaan disiapkan. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Seperti bunga. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. Bagi orang dewasa. ular dan manusia. namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. mereka diberikan plastisin. Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. kiub segitiga dan plastisin). Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. kuih. Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola.

Selain itu. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak. 13 . catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Selain itu. (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. figura manusia. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Bagi mereka. Melalui lukisan. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Penghasilan imej seperti pokok. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka.

Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. Selain itu. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Melalui aktiviti melukis. terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. 14 . kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka.

meningkatkan lagi kepekaan. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. (2318 patah kata) 15 . terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. penghayatan dan kritikan. imaginasi dan konsepsi murid. membuat rekaan dan corak. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Dengan ini.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. persepsi. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Melalui kefahaman aspek di atas. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan.

wordpress. KPM.html 5.html 16 . http://rolda73-panitiapsv. http://sitihayatimohdyusoff. (2000) 4.html 3.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.blogspot.blogspot. http://psvisual.com/2010/05/pengenalan-psv.artstudent. http://www.blogspot.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. “Pendidikan Seni Visual”.RUJUKAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful