FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

........11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan.....................ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1........................7 3.................................................................. Maklumat sokongan....................  Apresiasi seni visal secara mudah.....15 6..........................11 4........ Pengenalan.....12 5.................10.................................................... psikomotor................ afektif........................................................................................................ Rujukan...... kreatif dan sosial  Kognitif.. Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif...........................................7  Sosial...........10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan.........................6  Afektif.............................................................................................................................................5  Psikomotor...........................................................6  Kreatif............................................................................................................................................................ Kesimpulan................. ............... ....... Aspek kognitif...................2 2...16 2 .

namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. kenikmatan. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. Kepuasan. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. 3 . maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. Lantaran itu. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan. Menurut Herbert Read ( buku. ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual.PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia.

membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. serta apa jua yang berkaitan dengan seni.Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. 4 . reka bentuk industri. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. arca. mempelajari sejarah dan antropologi seni. Oleh yang demikian. grafik komputer. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. seni bina. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. Lantaran itu.

PSIKOMOTOR. kekemasan. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif. bentuk gubahan. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. teknik. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. pemahaman dan penghargaan. prosedur. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. 1. Lancing (1971). Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. 5 .ASPEK KOGNITIF. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. sejarah dan apresiasi. pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. prinsip dan struktur rekaan. teknologi bahan. afaktif dan psikomotor mereka. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. afektif dan psikomotor. Kneeth M. estetika serta seni dalam kehidupan. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan.

keperihatinan. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. sikap. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek. minat. 6 . tangan. otot dan mental. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . mempunyai pertimbangan.2. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru.

proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Melalui menggambar. bahan. berbanding dengan hasilan akhir. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. membentuk dan membuat binaan. khasnya dalam bilik darjah. Hasil kreativiti mempunyai nilai. menterjemah karya. Mengapresiasi karya (memberi respons. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Selain itu. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. membuat corak dan rekaan. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. 5. idea kreatif atau pemikiran kreatif. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid.4. asli atau baru. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. Mereka akan melalui 7 . Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. Oleh yang demikian. peralatan dan teknik.

sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. 8 . berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid. Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk. bakat. masyarakat dan guru-guru. kreativiti dan inovatif.

Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. berkomunikasi secara berkesan. manipulasi dan persepsi visual. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. membuat corak dan rekaan. kraf tradisional. mengaplikasi disiplin seni visual. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. koordinasi. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. membentuk dan membuat binaan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. proses pembuatan hasil seni. berfikir secara kritis dan kreatif. 9 . dan mengenal kraf tradisional. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. alat dan teknik. membuat pilihan. membuat interpretasi. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar.

Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. 10 . Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.

Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. nilai patriotisme. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. nilai kebersihan dan kepekaan. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. 11 . Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.

Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. 12 . Seperti bunga. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai.MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. Bagi orang dewasa. 1975). namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. kiub segitiga dan plastisin). mereka diberikan plastisin. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. Setelah rekaan disiapkan. kuih. ular dan manusia. Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah.

aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka. 13 . Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. Selain itu. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. Bagi mereka. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. figura manusia. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. Penghasilan imej seperti pokok. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Melalui lukisan. Selain itu.

14 . Selain itu.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. Melalui aktiviti melukis. Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak. terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka.

penghayatan dan kritikan. imaginasi dan konsepsi murid. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. (2318 patah kata) 15 . Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual. meningkatkan lagi kepekaan. persepsi. Dengan ini. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. membuat rekaan dan corak. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. Melalui kefahaman aspek di atas.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi.

html 5.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara. http://psvisual.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah.blogspot. KPM.html 3.blogspot. http://rolda73-panitiapsv. “Pendidikan Seni Visual”.html 16 . http://sitihayatimohdyusoff.blogspot.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2.artstudent. (2000) 4.RUJUKAN 1.com/2010/05/pengenalan-psv. http://www.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.