FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBAE 1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SEMESTER SEPTEMBER 2012

PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Name : Matric number : NRIC number : Telephone no. : E-mail :

Haryanti binti Ramli 850107105226001 850107105226 012-2030865 zzzyan_08@yahoo.com

Tutor’s name: Learning Centre:

Pn. Munah binti Musa OUM Petaling Jaya

1 1

.........................11 4............................11  Menghargai nilai baik dalam sema aspek kehidupan......................... Rujukan.......................... afektif...................10..............15 6............................................................. psikomotor...............12 5........................................................................................6  Kreatif......7  Sosial..................................ISI KANDUNGAN PERKARA MUKA SURAT 1............................................... kreatif dan sosial  Kognitif.... ........................16 2 ........7 3............................................... Pengenalan...............6  Afektif............5  Psikomotor....... Organisasi Kurikulum  Pemerhatian secara aktif...............................................................................................................2 2.................................. Aspek kognitif..........10  Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan........................ Kesimpulan...... ...  Apresiasi seni visal secara mudah........................................................................................ Maklumat sokongan................................................................................................

Kesenangan estetik di sini adalah merujuk kepada konsep kesenangan yang terhasil kesan oleh penghayatan terhadap keindahan seni visual. Perubahan ini merangkumi pelbagai mata pelajaran di sekolah merangkumi peringkat rendah persekolahan sehinggalah ke peringkat tertinggi. Bermula dengan lebih dikenali sebagai Seni Lukis dan Pertukangan/ Pekerjaan Tangan di era sebelum merdeka sehinggalah beralih kepada Seni Visual sejak kebelakangan ini. Perubahan ini turut merangkumi mata pelajaran Pendidikan Seni yang dikira akan dapat mengangkat martabat seni visual khasnya ke suatu kedudukan yang lebih baik. mempunyai nilai-nilai norma kemasyarakatan yang luhur berpaksikan kepada Rukun Negara. Lantaran itu. namun martabatnya masih diletakkan pada tempat yang sama. Melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kenikmatan. namun masyarakat di Malaysia masih memandang sinis akan kepentingannya di dalam membentuk nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. terancang dan boleh diukur prestasinya bagi memenuhi keperluan individu dan aspirasi negara. dapat dicapai dengan strategi yang merangkumi idea-idea yang dicetuskan melalui lukisan.PENGENALAN Kewujudan seni visual adalah seusia dengan peradaban manusia. 3 . maka perubahan demi perubahan dilakukan ke atas kurikulum pendidikan negara. The Meaning of Arts ) seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan. kesukaan dan kegembiraan juga termasuk di dalam kesenangan ini. sejajar dengan hasrat untuk membentuk warga negara yang tahu menghargai budaya. keseronokan dan kesenangan estetik ( Art is Expression ). ukiran dan pelbagai kemahiran tangan yang lain yang diadunkan daripada pengalaman murid dan apa yang telah dipelajari. matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi JERI. Kepuasan. Pendidikan Seni mengikut Falsafah Pendidikan Kebangsaan bermaksud program pendidikan yang bersistem. Menurut Herbert Read ( buku.

baik yang berupa seni tampak tradisional mahupun seni moden. Seni yang dimaksudkan di sini adalah meliputi apa jua cabang seni visual seperti catan. reka bentuk industri. mempelajari sejarah dan antropologi seni. membezakan makna seni serta melihat nilai produk seni individu. di samping mengetahui tentang dunia dan diri kita sendiri melalui seni. serta apa jua yang berkaitan dengan seni. Lantaran itu. perbuatan dan penilaian yang original di samping memberi kesempatan untuk individu itu memperkembangkan idea semulajadinya secara teratur menerusi peringkat-peringkat perkembangan yang artistik. 4 .Feldman ( 1996 ) memberikan pendefinisian pendidikan seni sebagai usaha yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran membuat dan memahami seni. dapatlah difahami bahawa pendidikan seni merupakan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran seni tampak yang terancang dan mempunyai hala tuju serta matlamat yang jelas. grafik komputer. seni bina. pendidikan seni lebih menitik beratkan pemikiran. Pendidikan seni merangkumi pelbagai kaedah dan teknik yang digunakan di dalam penghasilan produk seni. Pendidikan seni adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang bermatlamat melahirkan individu yang celik seni bagi diri dan masyarakatnya. arca. Oleh yang demikian.

prinsip dan struktur rekaan. Selain dari itu aspek yang dinilai juga adalah pengetahuan tentang alat. teknologi bahan. Lancing (1971). pada dasarnya manyatakan bahawa pendidikan seni perlu memfokuskan perhatian kepada tiga domain utama tersebut. afektif dan psikomotor. Landasan pelajaran ini adalah berlandaskan teori perkembangan. sejarah dan apresiasi. prosedur. 1. Ini sejajar dengan Falsafah PendidikanNegara. kekemasan. Pendidikan seni adalah merupakan bidang ilmu yang menjelaskan konsep pendidikan menyeluruh. Antara kandungan yang ada di dalam domain tersebut adalah. Dan pendidikan seni kepada kanak-kanak adalah lebih kepada keperluan ekspresif. Kneeth M. afaktif dan psikomotor mereka. Hubungan antara pelajaran pendidikan seni dan kanak-kanak sekolah rendah khususnya di tahap satu amatlah signifikan. yang memenuhi tuntutan domain kognitif. pemahaman dan penghargaan. PSIKOMOTOR. bentuk gubahan. Ianya banyak menyentuh tentang aspek psikologi perkembangan.ASPEK KOGNITIF. estetika serta seni dalam kehidupan. AFEKTIF KREATIVITI DAN SOSIAL Pendidikan seni di peringkat sekolah rendah merupakan tahap pembentukan konsep yang amat penting. 5 . Pendidikan Seni Visual dapat menilai aspek pengetahuan iaitu domain kognitif yang merangkumi pengetahuan pelajar dalam unsur seni. teknik. Pelajaran pendidikan seni di peringkat ini lebih merupakan suatu proses untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan menyeluruh kanak-kanak. Domain Kognitif Domain kognitif ialah ilmu yang berkaitan dengan gubahan. di samping perlu untuk meningkat domain kognitif.

otot dan mental. tangan. meningkatkan kualiti koordinasi antara mata . keperihatinan. sikap. Segala bentuk dan maklumat pencapaian diri pelajar perlu direkod. Tahap pencapaian pelajar dalam jangka waktu pembelajaran perlu direkodkan oleh guru subjek Pendidikan Seni Visual melalui bentuk rekod yang difikirkan sesuai oleh guru. Dalam aspek kemahiran iaitu domain psikomotor pula melibatkan poses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pelajar termasuklah :       Penilaian dan penyediaan alat dan bahan Pewujudan idea cara untuk mendapatkan ide cara untuk memperkembangkan idea Kegunaan bahan dan teknik Kemasan 3. Domain Afektif Domain afektif ialah suatu aspek yang berkaitan dengan nilai. menghargai warisan dan mempunyai sahsiah yang baik. Domain Psikomotor Domain psikomotor ialah menumpukan kepada pertumbuhan kemahiran dalam pergerakan atau gerak balas yang boleh terbentuk melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran. minat. Penilaian dalam aspek nilai iaitu domain afektif boleh dilihat melalui pemerhatian sikap dan perlakuan pelajar yang direkod oleh guru subjek.2. Untuk penilaian aspek pengetahuan atau kognitif boleh dijalankan secara penulisan atau lisan. 6 . mempunyai pertimbangan.

idea kreatif atau pemikiran kreatif. membentuk dan membuat binaan.4. bahan. Domain Kreativiti Kreativiti dapat dijelaskan sebagai :     Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu. Oleh yang demikian. murid dapat :    Menghasilkan imej imaginatif. menilai hasil karya) Latihan dan projek yang bersifat terbuka dapat membantu murid untuk mengembangkan aspek imaginasi mereka. Murid yang dapat berinteraksi dalam pembelajarannya akan mudah menguasai ilmu yang dipelajari. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen. peralatan dan teknik. proses ini menyuburkan budaya pemikiran kritikal di dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. membuat corak dan rekaan. menterjemah karya. menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. Mereka akan melalui 7 . kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan. Kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi. Melalui menggambar. Mengapresiasi karya (memberi respons. aktiviti pendidikan seni visual menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi supaya kanak-kanak mempunyai pengalaman luas dalam bidang penghasilan karya. Selain itu. Aktiviti dan projek di dalam pendidikan seni visual mengutamakan proses. artifak dan ciptaan lain secara personal dan mempunyai nilai Meneroka dan mengeksperimenkan idea. berbanding dengan hasilan akhir. asli atau baru. khasnya dalam bilik darjah. Domain Sosial Suasana sosial merujuk kepada perhubungan dan corak interaksi di antara murid dengan murid. 5. Hasil kreativiti mempunyai nilai.

Pendidikan seni visual memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dan meningkatkan keupayaan bersosial selain meningkatkan keyakinan diri. bakat. berfungsi sebagai pemangkin untuk mengembangkan minat. 8 . Aktiviti pendidikan seni visual memberikan peluang kepada pelajar untuk saling hormatmenghormati dan menjadi landasan untuk memupuk perasaan bertoleransi. kreativiti dan inovatif. Aspek sosial ini akan dapat: (i) (ii) menarik minat murid.sosiometri dalam penguasaan berinteraksi dalam sesuatu kumpulan dan di sinilah proses pengajaran dan pembelajaran akan berlaku. (iii) mewujudkan suasana interaksi sesama murid. masyarakat dan guru-guru. Mata pelajaran pendidikan seni juga menganjurkan semangat bekerjasama di dalam aktiviti berkumpulan yang dibentuk.

murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. berkomunikasi secara berkesan.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. dan mengenal kraf tradisional. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah pengetahuan mengenai bahan. 9 . Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. kraf tradisional. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar. koordinasi. berfikir secara kritis dan kreatif. membuat pilihan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. manipulasi dan persepsi visual. menyimpan maklumat atau dokumentasi. proses pembuatan hasil seni. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. alat dan teknik. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. membuat interpretasi. membuat corak dan rekaan. Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. membentuk dan membuat binaan. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. mengaplikasi disiplin seni visual. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan.

Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu:     Pemerhatian secara aktif Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Apresiasi seni visual secara mudah Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif Merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. 10 . Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.

Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. 11 . nilai kebersihan dan kepekaan. nilai patriotisme. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja.

ular dan manusia. guru mengenalpasti kebanyakan murid hanya dapat menggubah palstisin menjadi objek yang berada di sekeliling mereka. kuih. 1975). Murid-murid diminta menghasilkan makhluk asing berdasarkan objek yang diberikan. seni visual sering dikaitkan dengan kecantikan dan kesempurnaan. kiub segitiga dan plastisin). Kajian kedua dijalankan pada kelas yang sama akan tetapi mereka diberikan objek (bola. Kesemua pengetahuan yang merangkumi umur. Bagi orang dewasa. Seterusnya guru memberi arahan agar murid-murid menghasilkan satu rekaan bebas. Kajian dijalankan terhadap murid-murid Tahun 3 Sekolah Kebangsaan Puchong Indah. Kebanyakan pengkaji seni kanak-kanak menganggap hasil karya seni sebagai satu kaedah menarik untuk melihat cara berfikir dan menyelami perasaan selain melihat dan menguji keupayaan perkembangan kognitif mereka. Setelah rekaan disiapkan. Bertitik-tolak daripada faktor inilah pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak-kanak penting bagi guru pendidikan seni visual sebelum kanak-kanak didedahkan dengan pelbagai aktiviti. tahap kanak-kanak serta kemampuan mereka perlu difahami supaya guru-guru pendidikan seni visual berupaya merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap yang sesuai. namun bagi kanak-kanak hasil karya yang dihasilkan bersifat luahan dan ekspresif (Lowenfeld. mereka diberikan plastisin. Seperti bunga. Karya seni kanak-kanak adalah bersifat peribadi dan tersendiri. 12 .MAKLUMAT SOKONGAN Penghasilan karya terutama lukisan oleh kanak-kanak mempunyai interpretasi yang berbeza dengan karya yang dihasilkan oleh orang dewasa.

Proses melukis yangmenjurus ke arah pengamatan terhadap objek melatih deria kanakkanak supaya menjadi lebih peka dan meningkatkan daya persepsi mereka.Dapat disimpulkan bahawa aktiviti seni lukis merupakan aktiviti yang membantu kanakkanak mengenali objek selain membantumeningkatkan daya sensitiviti terhadap alam sekeliling mereka. lukisan juga dijadikan alat membantu saintis untuk menganalisa fikiran dan perasaan kanak-kanak. Aktiviti sebegini juga dapat membantu menajamkan daya intuisi kanak-kanak. (a) Melukis sebagai Medium Komunikasi Lukisan merupakan bentuk komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka berupaya untuk bertutur. (b) Melukis sebagai Cara Mencapai Kepuasan Diri Kanak-kanak umumnya belajar sambil bermain. aktiviti bermain memberikan meneroka kepuasan kepuasan alam kepada di samping Melukis memberikan merupakan peluang aktiviti kepada mereka untuk sekeliling. yang mampu dapat memberikan meluahkan kanak-kanak. Ianya dijadikan sebagai satu proses pembelajaran kepada kanak-kanak melalui aktiviti imitasi alam sekeliling lalu dipermudahkan menjadi penghasilan simbol abstrak seterusnya menjadikan ianya satu bentuk hasil karya yang unik. aktiviti melukis juga meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak selain berupaya mengimbangi emosi mereka. figura manusia. catan dan arca boleh memberikan tafsiran yang dapat membantu ahli psikologi untuk mengenal pasti kanak-kanak yang mempunyai masalah trauma. kanak-kanak perasaan dan emosi selain dapat membina kekuatan otot. Ianya dijadikan alat perhubungan yang berkesan untuk berinteraksi. Bagi mereka. Penghasilan imej seperti pokok. Melalui lukisan. Selain itu. 13 . Selain itu.

14 . Melalui aktiviti melukis. Kesan Konsep penghasilan kendiri karya lukisan mampu personaliti kanak-kanak.(c) Melukis untuk Meningkatkan Daya Penguasaan Kendiri (Self Esteem) Aktiviti melukis dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut membentuk tahap pemahaman mereka. terbina apabila kanak-kanak mampu melukis tanpa ragu dan tidak bimbang memikirkan soal kecantikan karya mereka. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera. aktiviti melukis juga menggalakkan kanak-kanak untuk bercerita mengenai karya mereka sekaligus membantu mereka untuk membina keyakinan diri untuk bertutur. Selain itu.

murid diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual.KESIMPULAN Pendidikan Seni Visual sekolah rendah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman. imaginasi dan konsepsi murid. murid dapat diterapkan dengan penghayatan warisan seni visual dan mengamalkannya dalam kehidupan. Murid akan didedahkan dengan ilmu seni visual yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menerapkan budaya menghargai serta mengaplikasi ilmu yang diperolehi bersama. persepsi. membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. Melalui kefahaman aspek di atas. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi. Dengan empat bidang merangkumi menggambar. terutama dalam meningkatkan nilai hidup. (2318 patah kata) 15 . membuat rekaan dan corak. menjadi pengkarya yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. meningkatkan lagi kepekaan. murid dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik mahupun aspek gunaan. Dengan ini. penghayatan dan kritikan.

blogspot.html 5. KPM.html 16 . http://sitihayatimohdyusoff.wordpress.blogspot.artstudent. http://www. http://rolda73-panitiapsv. http://psvisual.com/2009/10/pendidikan-seni-di-malaysia-antara.RUJUKAN 1.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.blogspot.com/2010/03/28/organisasi-kurikulum/ 2. “Pendidikan Seni Visual”.html 3.com/2011/08/amalan-penilaian-psv-di-sekolah. (2000) 4.com/2010/05/pengenalan-psv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.